ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

  24.11.2017 - (COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)) - ***I

  Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
  Εισηγητές: Mercedes Bresso, Rainer Wieland


  Διαδικασία : 2017/0219(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0373/2017
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0373/2017
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

  (COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0481),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 224 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0307/2017),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15 Ιουνίου 2017, σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών ιδρυμάτων[1],

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση με τη μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0373/2017),

  1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5)  Για λόγους διαφάνειας και για την ενίσχυση του ελέγχου και της δημοκρατικής λογοδοσίας των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, αλλά και του συνδέσμου μεταξύ της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ιδίως δε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εξαρτάται από τη δημοσίευση από τα κόμματα-μέλη του προγράμματος και του λογοτύπου του σχετικού ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, καθώς και πληροφοριών για την εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των υποψηφίων στις τελευταίες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μεταξύ των βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  (5)  Για λόγους διαφάνειας και για την ενίσχυση του ελέγχου και της δημοκρατικής λογοδοσίας των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, αλλά και του συνδέσμου μεταξύ της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ιδίως δε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εξαρτάται από τη δημοσίευση, με τρόπο λεπτομερή, αξιόπιστο και εύχρηστο, από τα κόμματα-μέλη του προγράμματος και του λογοτύπου του σχετικού ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, καθώς και πληροφοριών για την εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των υποψηφίων στις τελευταίες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μεταξύ των βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

  Αιτιολογική σκέψη 12

   

  Ισχύον κείμενο

  Τροπολογία

   

  (-1)  Η αιτιολογική σκέψη 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  (12)  Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που συνδέονται με αυτά, τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν τη σχετική αναγνώριση σε επίπεδο Ένωσης μέσω της απόκτησης ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος και να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, θα πρέπει να τηρούν ορισμένες αρχές και να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που συνδέονται με αυτά θα πρέπει να σέβονται τις αξίες επί των οποίων ερείδεται η Ένωση, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ.

  «(12)  Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που συνδέονται με αυτά, τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν τη σχετική αναγνώριση σε επίπεδο Ένωσης μέσω της απόκτησης ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος και να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, θα πρέπει να τηρούν ορισμένες αρχές και να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που συνδέονται με αυτά θα πρέπει να σέβονται, ιδίως στο πρόγραμμα και στις δραστηριότητές τους, τις αξίες επί των οποίων ερείδεται η Ένωση, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, δηλαδή του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες».

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

  Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

   

  Ισχύον κείμενο

  Τροπολογία

   

  (-1α)  Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

   

  (30 α)   Σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) καλείται να διερευνήσει εικαζόμενα ποινικά αδικήματα στο πλαίσιο της χρηματοδότησης ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, κατά την έννοια της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η υποχρέωση αναφοράς στην EPPO, δυνάμει του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, οποιασδήποτε συμπεριφοράς που ενδέχεται συνιστά αδίκημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της EPPO ισχύει επίσης για την Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα.

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (1α)   Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

   

  «(β α)  τα κόμματα-μέλη του δεν πρέπει να είναι μέλη άλλου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος».

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

  Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

   

  Ισχύον κείμενο

  Τροπολογία

   

  (1β)   το πρώτο εδάφιο του άρθρου 10 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή η Επιτροπή μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Αρχή προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση ενός συγκεκριμένου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ). Στις περιπτώσεις αυτές και στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο α), η Αρχή ζητεί από την επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων που συστήνεται με το άρθρο 11 να γνωμοδοτήσει επί του θέματος. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της εντός δύο μηνών.

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν δικής πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως από ομάδα πολιτών, που υποβάλλεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού του, το Συμβούλιο ή η Επιτροπή μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Αρχή προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση ενός συγκεκριμένου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ). Στις περιπτώσεις αυτές και στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο α), η Αρχή ζητεί από την επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων που συστήνεται με το άρθρο 11 να γνωμοδοτήσει επί του θέματος. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της εντός δύο μηνών.

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1141&from=el

  Τροπολογία    6

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – σημείο 1 – σημείο 3

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

  Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3α.  Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα περιλαμβάνει στην αίτησή του στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα κόμματα-μέλη του έχουν δημοσιεύσει αδιάλειπτα στους δικτυακούς τόπους τους, κατά τους 12 μήνες προ της χρονικής στιγμής κατά την οποία κατατίθεται η αίτηση, το πολιτικό πρόγραμμα και τον λογότυπο του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, καθώς και πληροφορίες, σε σχέση με το κάθε κόμμα-μέλος του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, για την εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των υποψηφίων στις τελευταίες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»

  3α.  Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα περιλαμβάνει στην αίτησή του στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η πλειονότητα των κομμάτων-μελών του και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον επτά εξ αυτών έχουν δημοσιεύσει αδιάλειπτα στους δικτυακούς τόπους τους, με τρόπο λεπτομερή, αξιόπιστο και εύχρηστο, κατά τους 12 μήνες προ της χρονικής στιγμής κατά την οποία κατατίθεται η αίτηση, το πολιτικό πρόγραμμα και τον λογότυπο του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος. Επιπλέον, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ενθαρρύνονται να περιλαμβάνουν στις αιτήσεις τους πληροφορίες, σε σχέση με το κάθε κόμμα-μέλος του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, για την εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των υποψηφίων στις τελευταίες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  Τροπολογία    7

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

  Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  –  % κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των δικαιούχων ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων,

  –  10 % κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των δικαιούχων ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων,

  Τροπολογία    8

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

  Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  —   95 % κατανέμεται μεταξύ των δικαιούχων ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, αναλογικά προς το ποσοστό των εκλεγμένων βουλευτών τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  —   90 % κατανέμεται μεταξύ των δικαιούχων ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, αναλογικά προς το ποσοστό των εκλεγμένων βουλευτών τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι οποίοι είναι μέλη ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος.

  Τροπολογία    9

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 – στοιχείο β

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

  Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο β α

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (β α)   εάν το εν λόγω κόμμα ή ίδρυμα δεν πληρούσε μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 3 παράγραφος 2 κατά τη στιγμή της καταχώρισης και εάν το κόμμα ή ίδρυμα έχει προκαλέσει την απόφαση καταχώρισής του μέσω ψευδών ή ελλιπών στοιχείων ως προς τις εν λόγω προϋποθέσεις· λαμβάνεται απόφαση για τη διαγραφή του κόμματος ή ιδρύματος από το Μητρώο εντός εύλογου χρόνου από τη στιγμή κατά την οποία η Αρχή θα μπορούσε να διαπιστώσει ότι το εν λόγω κόμμα ή ίδρυμα δεν πληρούσε την προϋπόθεση ή τις προϋποθέσεις υπό εξέταση·

  (β α)   εάν η απόφαση να καταχωριστεί το εν λόγω κόμμα ή ίδρυμα βασίζεται σε ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο αιτών ή όταν η απόφαση αυτή έχει επιτευχθεί με εξαπάτηση·

  Τροπολογία    10

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

  Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

   

  Ισχύον κείμενο

  Τροπολογία

   

  (5α)  Στο άρθρο 30 παράγραφος 2, το εδάφιο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  Σε περίπτωση παρόμοιου τερματισμού, οι πληρωμές από τον διατάκτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιορίζονται στις επιλέξιμες δαπάνες που όντως πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης περί τερματισμού.

  Σε περίπτωση παρόμοιου τερματισμού, οι πληρωμές από τον διατάκτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιορίζονται στις επιστρεπτέες δαπάνες που πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή τις επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης περί τερματισμού.

  Αιτιολόγηση

  Η αναφορά σε επιστρεπτέες δαπάνες είναι η έκφραση που χρησιμοποιείται στο άρθρο 204ζ του δημοσιονομικού κανονισμού και στο άρθρο 17, παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού 1141/2014, και είναι η κατάλληλη έννοια που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση.

  Τροπολογία    11

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

  Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (6α)  Στο άρθρο 32 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

   

  «(ι α)  επικαιροποιημένο κατάλογο των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι μέλη ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος».

  Τροπολογία    12

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – σημείο 1 – παράγραφος 7

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

  Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από διαβούλευση με την Αρχή, δημοσιεύει πέντε έτη από τη χρονική στιγμή έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και με τις χρηματοδοτηθείσες δραστηριότητες. Η έκθεση αναφέρει, όπου συντρέχει περίπτωση, τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στο καθεστώς και στα συστήματα χρηματοδότησης.

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από διαβούλευση με την Αρχή, δημοσιεύει, κατά το τέλος του τρίτου έτους από τη χρονική στιγμή έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και εν συνεχεία κάθε πέντε έτη, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και με τις χρηματοδοτηθείσες δραστηριότητες. Η έκθεση αναφέρει, όπου συντρέχει περίπτωση, τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στο καθεστώς και στα συστήματα χρηματοδότησης.

  Τροπολογία    13

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

  Άρθρο 40α – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18 παράγραφος 3α και όσον αφορά αιτήσεις χρηματοδότησης για το οικονομικό έτος 2019, ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προτού λάβει απόφαση επί αίτησης χρηματοδότησης, ζητά από το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα κόμματα-μέλη του δημοσιεύουν αδιάλειπτα στους δικτυακούς τόπους τους, για περίοδο που αρχίζει έναν μήνα μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. XX/2018, το πολιτικό πρόγραμμα και τον λογότυπο του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, καθώς και πληροφορίες, σε σχέση με το κάθε κόμμα-μέλος του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, για την εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των υποψηφίων στις τελευταίες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»

  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18 παράγραφος 3α και όσον αφορά αιτήσεις χρηματοδότησης για το οικονομικό έτος 2019, ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προτού λάβει απόφαση επί αίτησης χρηματοδότησης, ζητά από το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η πλειονότητα των κομμάτων-μελών του και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον επτά εξ αυτών δημοσιεύουν αδιάλειπτα στους δικτυακούς τόπους τους, για περίοδο που αρχίζει έναν μήνα μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. XX/2018, το πολιτικό πρόγραμμα και τον λογότυπο του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, καθώς και πληροφορίες, σε σχέση με το κάθε κόμμα-μέλος του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, για την εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των υποψηφίων στις τελευταίες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»

  Τροπολογία    14

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

  Άρθρο 40α – παράγραφος 1 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1α.  Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα που έχουν καταχωριστεί πριν από την [ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/... (ο τροποποιητικός κανονισμός)] υποβάλλουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) και βα).

  Τροπολογία    15

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

  Άρθρο 40α – παράγραφος 1 β (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1β.  Η Αρχή διαγράφει ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα που συνδέεται με αυτό από το Μητρώο, αν το εν λόγω κόμμα δεν αποδείξει εντός της χρονικής περιόδου που ορίζεται στην παράγραφο 1α ότι πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) και βα).

  Τροπολογία    16

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 2α

   

  Ωστόσο, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, που εφαρμοζόταν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, εξακολουθούν να εφαρμόζονται με την αρχική τους εκδοχή σε πράξεις και δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σε σχέση με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το οικονομικό έτος 2018.

  Αιτιολόγηση

  Κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου. Οι διαδικασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει το 2017, θα πρέπει να υπαχθούν στον ισχύοντα κανονισμό πριν από την αναθεώρησή του.

  ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝτης Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (23.11.2017)

  προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

  (COM(2017)0481 – C8-307/2017 – 2017/0219(COD))

  Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού: Ingeborg Gräßle (Πρόεδρος)

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (11α)  Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περιορίζεται στις αξιόποινες πράξεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό σύστασής της. Τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα πρέπει επομένως να είναι η έρευνα, η δίωξη και η παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης των δραστών αξιόποινων πράξεων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017, και αξιόποινων πράξεων που συνδέονται άρρηκτα με τις πράξεις αυτές.

   

  _________________

   

  Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (11β)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που θεσπίζει ο παρών κανονισμός όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τις δαπάνες των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων και όσον αφορά άλλα θέματα, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή, ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Θα πρέπει να συμφωνούν επίσης σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν ορισμένους κοινούς κανόνες σχετικά με την προστασία των καταγγελτών. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνεται η αμοιβαία συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλίζεται ο αποδοτικός και αποτελεσματικός έλεγχος των υποχρεώσεων που απορρέουν από το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Η συμμετοχή της OLAF και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην ανταλλαγή πληροφοριών απαιτείται όταν απόφαση της Αρχής είναι να δοθεί συνέχεια.

  Τροπολογία    3

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

  Άρθρο 25 – παράγραφος 7 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4α)  Στο άρθρο 25, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

   

  (7α)  Όταν ποινικά αδικήματα που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, κατά την έννοια της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, διαπράττονται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να διεξάγει έρευνα, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.xxx / xxxx [ΕΕ, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τον αριθμό του κανονισμού EPPO]·

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

  Άρθρο 28 – παράγραφος 2

   

  Ισχύον κείμενο

  Τροπολογία

   

  (5α)   Στο άρθρο 28, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  (2)  Συμφωνούν επίσης επί πρακτικών ρυθμίσεων για την εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που αφορούν τη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων και για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

  (2)  Συμφωνούν επίσης επί πρακτικών ρυθμίσεων για την εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που αφορούν τη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων, την προστασία των καταγγελτών και για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

  Άρθρο 28 – παράγραφος 4

   

  Ισχύον κείμενο

  Τροπολογία

   

  (5β)   Στο άρθρο 28, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  (4)  Η Αρχή ενημερώνει τον διατάκτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κάθε απόφαση που έλαβε όσον αφορά τις κυρώσεις προκειμένου ο τελευταίος να έχει τη δυνατότητα να συναγάγει τα κατάλληλα συμπεράσματα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού.

  (4)  Η Αρχή ενημερώνει τον διατάκτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κάθε απόφαση που έλαβε όσον αφορά τις κυρώσεις προκειμένου ο τελευταίος να έχει τη δυνατότητα να συναγάγει τα κατάλληλα συμπεράσματα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού. Κατά περίπτωση, η αρχή ενημερώνει επίσης την OLAF και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να είναι σε θέση τα εν λόγω όργανα να προχωρήσουν στη σχετική έρευνα αναλόγως·

  Τροπολογία    6

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 γ (νέο)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

  Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο

   

  Ισχύον κείμενο

  Τροπολογία

   

  (5γ)   Στο άρθρο 30 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  Σε περίπτωση παρόμοιου τερματισμού, οι πληρωμές από τον διατάκτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιορίζονται στις επιλέξιμες δαπάνες που όντως πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης περί τερματισμού.

  Σε περίπτωση παρόμοιου τερματισμού, οι πληρωμές από τον διατάκτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιορίζονται στις επιστρεπτέες δαπάνες που πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή τις επιλέξιμες δαπάνες που προκύπτουν από το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης περί τερματισμού.

  Αιτιολόγηση

  Η αναφορά σε επιστρεπτέες δαπάνες είναι η έκφραση που χρησιμοποιείται στο άρθρο 204ζ του δημοσιονομικού κανονισμού και στο άρθρο 17, 4 και 5 του κανονισμού 1141/2014, και είναι η κατάλληλη έννοια που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ανάκαμψη.

  Τροπολογία    7

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 2α

   

  Ωστόσο, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, που εφαρμοζόταν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, εξακολουθούν να εφαρμόζονται με την αρχική τους εκδοχή σε πράξεις και δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σε σχέση με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το δημοσιονομικό έτος 2018.

  Αιτιολόγηση

  Κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου. Οι διαδικασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει το 2017, υπόκεινται στον ισχύοντα κανονισμό πριν από την αναθεώρησή του.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  AFCO

  2.10.2017

   

   

   

  Γνωμοδότηση της

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  CONT

  2.10.2017

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

   Ημερομηνία ορισμού

  Ingeborg Gräßle

  16.10.2017

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

  Ingeborg Gräßle

  Ημερομηνία έγκρισης

  26.10.2017

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  17

  7

  5

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Richard Ashworth, Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jean-Paul Denanot

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  11

  +

  ALDE

  PPE

  Greens

  Nedzhmi Ali, Hannu Takkula

  Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schimdt, Tomáš Zdechovský

  Bart Staes

  7

  -

  S&D

  ENF

  Inés Ayala Sender, Jean-Paul Denanot, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

  Jean-François Jalkh

  5

  0

  ECR

  EFDD

  GUE/NGL

  Greens

  Richard Ashworth, Ryszard Czarnecki

  Jonathan Arnott

  Dennis de Jong

  Indrek Tarand

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  13.9.2017

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  AFCO

  2.10.2017

   

   

   

  Γνωμοδοτικές επιτροπές

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  BUDG

  2.10.2017

  CONT

  2.10.2017

  JURI

  2.10.2017

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

         Ημερομηνία της απόφασης

  BUDG

  26.9.2017

  JURI

  9.10.2017

   

   

  Εισηγητές

         Ημερομηνία ορισμού

  Mercedes Bresso

  28.9.2017

  Rainer Wieland

  28.9.2017

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  11.10.2017

  23.10.2017

  21.11.2017

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  21.11.2017

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  19

  2

  2

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Jasenko Selimovic

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Ramón Luis Valcárcel Siso

  Ημερομηνία κατάθεσης

  24.11.2017

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  19

  +

  ALDE

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

  GUE/NGL

  Helmut Scholz, Barbara Spinelli

  PPE

  Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Paulo Rangel, Viviane Reding, György Schöpflin, Ramón Luis Valcárcel Siso

  S&D

  Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Claudia Țapardel, Pedro Silva Pereira

  Verts/ALE

  Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

  2

  -

  ECR

  Kazimierz Michał Ujazdowski

  NI

  Diane James

  2

  0

  ECR

  Morten Messerschmidt

  ENF

  Gerolf Annemans

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή