Betänkande - A8-0373/2017Betänkande
A8-0373/2017

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

  24.11.2017 - (COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)) - ***I

  Utskottet för konstitutionella frågor
  Föredragande: Mercedes Bresso, Rainer Wieland


  Förfarande : 2017/0219(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0373/2017
  Ingivna texter :
  A8-0373/2017
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

  (COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0481),

  –  med beaktande av artiklarna 294.2 och 224 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0307/2017),

  –  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av sin resolution av den 15 juni 2017 om finansiering av politiska partier och politiska stiftelser på europeisk nivå[1],

  –  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och ståndpunkten i form av ändringsförslag från budgetkontrollutskottet (A8-0373/2017).

  1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  Ändringsförslag    1

  Förslag till förordning

  Skäl 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5)  Av öppenhetsskäl, och för att skärpa kontrollen av europeiska politiska partier samt stärka deras demokratiska ansvarighet och kopplingen mellan det europeiska civila samhället och unionsinstitutionerna, i synnerhet Europaparlamentet, bör tillgången till finansiering från Europeiska unionens allmänna budget villkoras av att medlemspartierna offentliggör det berörda europeiska politiska partiets program och logotyp, samt upplysningar om könsfördelningen bland kandidaterna vid det senaste valet till Europaparlamentet och bland ledamöterna av Europaparlamentet.

  (5)  Av öppenhetsskäl, och för att skärpa kontrollen av europeiska politiska partier samt stärka deras demokratiska ansvarighet och kopplingen mellan det europeiska civila samhället och unionsinstitutionerna, i synnerhet Europaparlamentet, bör tillgången till finansiering från Europeiska unionens allmänna budget villkoras av att medlemspartierna – på ett heltäckande, tillförlitligt och användarvänligt sätt – offentliggör det berörda europeiska politiska partiets program och logotyp, samt upplysningar om könsfördelningen bland kandidaterna vid det senaste valet till Europaparlamentet och bland ledamöterna av Europaparlamentet.

  Ändringsförslag    2

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led -1 (nytt)

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014

  Skäl 12

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  -1.  Skäl 12 ska ersättas med följande:

  (12)  Europeiska politiska partier och deras anknutna europeiska politiska stiftelser bör ansluta sig till vissa principer och uppfylla vissa villkor för att med stöd av sin europeiska rättsliga ställning få erkännande på unionsnivå och finansiering från offentliga medel via Europeiska unionens allmänna budget. I synnerhet krävs det att de europeiska politiska partierna och deras anknutna europeiska politiska stiftelser respekterar unionens grundläggande värden enligt artikel 2 i EU-fördraget.

  (12)  Europeiska politiska partier och deras anknutna europeiska politiska stiftelser bör ansluta sig till vissa principer och uppfylla vissa villkor för att med stöd av sin europeiska rättsliga ställning få erkännande på unionsnivå och finansiering från offentliga medel via Europeiska unionens allmänna budget. I synnerhet krävs det att de europeiska politiska partierna och deras anknutna europeiska politiska stiftelser, särskilt i sina program och i sin verksamhet, respekterar unionens grundläggande värden enligt artikel 2 i EU-fördraget, nämligen respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led -1a (nytt)

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014

  Skäl 30a (nytt)

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  -1a.  Skäl 30a ska infogas:

   

  (30a)   I enlighet med de bestämmelser och förfaranden som fastställts i rådets förordning (EU) 2017/1939 är Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) skyldig att undersöka sådana påstådda brott i samband med finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser som påverkar EU:s finansiella intressen enligt vad som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371. Skyldigheten enligt artikel 24 i rådets förordning (EU) 2017/1939 att till EPPO rapportera varje beteende som skulle kunna utgöra ett brott som omfattas av EPPO:s behörighet gäller även myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.

  Ändringsförslag    4

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 1a (nytt)

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014

  Artikel 3 – punkt 1 – led ba (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.   I artikel 3.1 ska följande led läggas till:

   

  ”ba)  Dess medlemspartier får inte vara medlemmar i något annat europeiskt politiskt parti.”

  Ändringsförslag    5

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 1b (nytt)

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014

  Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  1b.   Artikel 10.3 första stycket ska ersättas med följande:

  ”Europaparlamentet, rådet eller kommissionen får lämna in en begäran till myndigheten om en kontroll av ett särskilt europeiskt politiskt parti eller en särskild europeisk politisk stiftelse med avseende på uppfyllandet av villkoren i artikel 3.1 c och 3.2 c. I sådana fall och i de fall som avses i artikel 16.3 a ska myndigheten begära att den kommitté bestående av oavhängiga framstående personer som inrättas genom artikel 11 yttrar sig i ärendet. Kommittén ska avge ett yttrande inom två månader.”

  ”Europaparlamentet – som agerar på eget initiativ eller på en motiverad begäran av en grupp medborgare som ingivits i enlighet med de relevanta bestämmelserna i parlamentets arbetsordning –, rådet eller kommissionen får lämna in en begäran till myndigheten om en kontroll av ett särskilt europeiskt politiskt parti eller en särskild europeisk politisk stiftelse med avseende på uppfyllandet av villkoren i artikel 3.1 c och 3.2 c. I sådana fall och i de fall som avses i artikel 16.3 a ska myndigheten begära att den kommitté bestående av oavhängiga framstående personer som inrättas genom artikel 11 yttrar sig i ärendet. Kommittén ska avge ett yttrande inom två månader.”

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1141&from=sv

  Ändringsförslag    6

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 3

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014

  Artikel 18 – punkt 3a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3a.  Ett europeiskt politiskt parti ska i sin ansökan inkludera belägg för att dess medlemspartier löpande under de tolv månader som föregår ansökan har offentliggjort det europeiska politiska partiets program och logotyp på sina webbplatser, samt upplysningar om könsfördelningen, i vart och ett av det europeiska politiska partiets medlemspartier, bland kandidaterna vid det senaste valet till Europaparlamentet och bland ledamöterna av Europaparlamentet.

  3a.  Ett europeiskt politiskt parti ska i sin ansökan inkludera belägg för att en majoritet av dess medlemspartier, och i varje fall minst sju av dessa, löpande under de tolv månader som föregår ansökan – på ett heltäckande, tillförlitligt och användarvänligt sätt – har offentliggjort det europeiska politiska partiets program och logotyp på sina webbplatser. Vidare uppmuntras europeiska politiska partier att i sina ansökningar ta med upplysningar om könsfördelningen, i vart och ett av det europeiska politiska partiets medlemspartier, bland kandidaterna vid det senaste valet till Europaparlamentet och bland ledamöterna av Europaparlamentet.

  Ändringsförslag    7

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 4

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014

  Artikel 19 – punkt 1 – strecksats 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  –  5 % ska fördelas i lika delar mellan de mottagande europeiska politiska partierna.

  –  10 % ska fördelas i lika delar mellan de mottagande europeiska politiska partierna.

  Ändringsförslag    8

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 4

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014

  Artikel 19 – punkt 1 – strecksats 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  –   95 % ska fördelas proportionellt mellan de mottagande europeiska politiska partierna i förhållande till deras andel valda ledamöter av Europaparlamentet.

  –   90 % ska fördelas proportionellt mellan de mottagande europeiska politiska partierna i förhållande till deras andel valda ledamöter av Europaparlamentet vilka är ordinarie medlemmar i ett europeiskt politiskt parti.

  Ändringsförslag    9.

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 5 – led b

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014

  Artikel 27 – punkt 1 – stycke ba

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  ba)   Partiet eller stiftelsen i fråga uppfyllde inte ett eller flera av de villkor som anges i artikel 3.1 eller 3.2 vid registreringen och partiet eller stiftelsen har framkallat beslutet om registrering genom att lämna falska eller ofullständiga uppgifter i samband med dessa villkor; ett beslut om att stryka partiet eller stiftelsen ur registret ska antas inom rimlig tid från den tidpunkt då myndigheten kunde ha klarlagt att partiet eller stiftelsen i fråga inte uppfyllde det eller de berörda villkoren.

  ba)   Beslutet om att registrera partiet eller stiftelsen i fråga grundar sig på oriktiga eller vilseledande uppgifter för vilka sökanden är ansvarig, eller också har beslutet utverkats på ett bedrägligt sätt.

  Ändringsförslag    10

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 5a (nytt)

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014

  Artikel 30 – punkt 2 – stycke 2

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  5a.  Artikel 30.2 andra stycket ska ersättas med följande:

  I händelse av en sådan uppsägning ska utbetalningar från Europaparlamentets utanordnare begränsas till det europeiska politiska partiet eller den europeiska politiska stiftelsens faktiska bidragsberättigande utgifter fram till den dag då beslutet om uppsägning träder i kraft.

  I händelse av en sådan uppsägning ska utbetalningar från Europaparlamentets utanordnare begränsas till det europeiska politiska partiets ersättningsgilla utgifter eller den europeiska politiska stiftelsens bidragsberättigande kostnader fram till den dag då beslutet om uppsägning träder i kraft.

  Motivering

  Hänvisningen till ersättningsgilla utgifter är det uttryck som används i artikel 204g i budgetförordningen och i artikel 17.4 och 17.5 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014, och är ett lämpligt begrepp att använda vid återtagande.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 6a (nytt)

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014

  Artikel 32 – punkt 1 – led ja (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6a.  I artikel 32.1 ska följande led införas:

   

  ”ja)  en uppdaterad förteckning över ledamöter av Europaparlamentet som är medlemmar i ett europeiskt politiskt parti.”

  Ändringsförslag    12

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 7

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014

  Artikel 38 – stycke 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Europaparlamentet ska fem år efter det att denna förordning blivit tillämplig och efter samråd med myndigheten offentliggöra en rapport om tillämpningen av denna förordning och om de finansierade verksamheterna. Rapporten ska, i förekommande fall, innehålla förslag på eventuella ändringar av stadgarna eller finansieringssystemen.

  Europaparlamentet ska i slutet av det tredje året efter det att denna förordning blivit tillämplig och därefter vart femte år, samt efter samråd med myndigheten, offentliggöra en rapport om tillämpningen av denna förordning och om de finansierade verksamheterna. Rapporten ska, i förekommande fall, innehålla förslag på eventuella ändringar av stadgarna eller finansieringssystemen.

  Ändringsförslag    13

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 8

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014

  Artikel 40a – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Genom undantag från artikel 18.3a och vad gäller ansökningar om finansiering för budgetåret 2019 ska Europaparlamentets utanordnare, innan beslut om finansiering fattas, begära underlag från det europeiska politiska partiet som styrker att dess medlemspartier kontinuerligt sedan en månad efter det att förordning (EU, Euratom) 2018/XX trädde i kraft, på sina webbplatser har offentliggjort det europeiska politiska partiets politiska program och logotyp samt upplysningar om könsfördelningen, i vart och ett av det europeiska politiska partiets medlemspartier, bland kandidaterna vid det senaste valet till Europaparlamentet och bland ledamöterna av Europaparlamentet.

  Genom undantag från artikel 18.3a och vad gäller ansökningar om finansiering för budgetåret 2019 ska Europaparlamentets utanordnare, innan beslut om finansiering fattas, begära underlag från det europeiska politiska partiet som styrker att en majoritet av dess medlemspartier och i varje fall minst sju av dessa kontinuerligt sedan en månad efter det att förordning (EU, Euratom) 2018/XX trädde i kraft, på sina webbplatser har offentliggjort det europeiska politiska partiets politiska program och logotyp samt upplysningar om könsfördelningen, i vart och ett av det europeiska politiska partiets medlemspartier, bland kandidaterna vid det senaste valet till Europaparlamentet och bland ledamöterna av Europaparlamentet.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 8

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014

  Artikel 40a – punkt 1a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Europeiska politiska partier som registrerats före den [datumet för tillämpning av förordning (EU) 2018/... (ändringsförordningen)] ska senast den 31 december 2018 lämna in handlingar som styrker att de uppfyller villkoren i artikel 3.1 b och 3.1 ba.

  Ändringsförslag    15

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 8

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014

  Artikel 40a – punkt 1b (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1b.  Myndigheten ska stryka ett europeiskt politiskt parti och dess anknutna europeiska politiska stiftelse ur registret om partiet i fråga inte, inom den tidsfrist som anges i punkt 1a, styrker att det uppfyller villkoren i artikel 3.1 b och 3.1 ba.

  Ändringsförslag    16

  Förslag till förordning

  Artikel 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 2a

   

  Dock ska de bestämmelser i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 som var tillämpliga före ikraftträdandet av den här förordningen fortsätta att gälla i sin ursprungliga lydelse för åtgärder som vidtagits och åtaganden som gjorts i samband med finansieringen av politiska partier och politiska stiftelser på europeisk nivå för budgetåret 2018.

  Motivering

  Detta ändringsförslag syftar till att säkerställa ett tydligt rättsläge. Förfaranden som inleddes redan under 2017 bör omfattas av den befintliga förordningen innan den ändras.

  23.11.2017

  STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG

  från budgetkontrollutskottet

  till utskottet för konstitutionella frågor

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

  (COM(2017)0481 – C8‑0307/2017 – 2017/0219(COD))

  För budgetkontrollutskottet: Ingeborg Gräßle (ordförande)

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Budgetkontrollutskottet lägger fram följande ändringsförslag för utskottet för konstitutionella frågor som ansvarigt utskott:

  Ändringsförslag    1

  Förslag till förordning

  Skäl 11a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11a)  Europeiska åklagarmyndighetens materiella behörighet är begränsad till brott som skadar unionens finansiella intressen i enlighet med förordningen om inrättade av myndigheten. Europeiska åklagarmyndigheten bör därför ha till uppgift att utreda, lagföra och väcka talan mot personer som begår brott som skadar unionens finansiella intressen i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 20171a och brott som är oupplösligt sammankopplade med dem.

   

  _________________

   

  1a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

  Ändringsförslag    2

  Förslag till förordning

  Skäl 11b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11b)  För att säkerställa efterlevnaden av de skyldigheter som fastställs i denna förordning beträffande finansiering och utgifter för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och andra frågor, är det nödvändigt att inrätta effektiva kontrollmekanismer. I detta syfte bör myndigheten, Europaparlamentets utanordnare och medlemsstaterna samarbeta och utbyta all nödvändig information. De bör också komma överens om de praktiska arrangemang som inbegriper vissa gemensamma regler för att skydda visselblåsare. Ömsesidigt samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter bör också uppmuntras i syfte att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig kontroll av de skyldigheter som följer av tillämplig nationell rätt. Medverkan av Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten i informationsutbytet behövs när myndighetens beslut ska följas upp.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 4a (nytt)

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014

  Artikel 25 – punkt 7a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a.  I artikel 25 ska följande punkt läggas till:

   

  ”7a.  Vid brott som riktar sig mot unionens finansiella intressen, i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017, och som begås i en eller flera medlemsstater som deltar i fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten, ska Europeiska åklagarmyndigheten uppmanas att undersöka i enlighet med de villkor som fastställs i förordning (EU) nr xxx/xxxx [OJ, please insert the number of the Regulation on the EPPO].”

  Ändringsförslag    4

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 5a (nytt)

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014

  Artikel 28 – punkt 2

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  5a.   Artikel 28.2 ska ersättas med följande:

  2.  De ska också komma överens om de praktiska arrangemangen för detta informationsutbyte, bland annat regler för utlämnande av konfidentiella uppgifter eller bevis och för samarbete mellan medlemsstaterna.

  2.  De ska också komma överens om de praktiska arrangemangen för detta informationsutbyte, bland annat regler för utlämnande av konfidentiella uppgifter eller bevis, för skydd av visselblåsare och för samarbete mellan medlemsstaterna.”

  Ändringsförslag    5

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 5b (nytt)

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014

  Artikel 28 – punkt 4

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  5b.   Artikel 28.4 ska ersättas med följande:

  4.  Myndigheten ska underrätta Europaparlamentets utanordnare om eventuella beslut som rör sanktioner som den fattat, i syfte att göra det möjligt för utanordnaren att dra nödvändiga slutsatser i enlighet med budgetförordningen.

  4.  Myndigheten ska underrätta Europaparlamentets utanordnare om eventuella beslut som rör sanktioner som den fattat, i syfte att göra det möjligt för utanordnaren att dra nödvändiga slutsatser i enlighet med budgetförordningen. När så är lämpligt ska myndigheten även meddela Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten, i syfte att göra det möjligt för dessa organ att fortsätta med den relevanta undersökningen i enlighet med detta.

  Ändringsförslag    6

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 5c (nytt)

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014

  Artikel 30 – punkt 2 – stycke 2

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  5c.   I artikel 30.2 ska andra stycket ersättas med följande:

  I händelse av en sådan uppsägning ska utbetalningar från Europaparlamentets utanordnare begränsas till det europeiska politiska partiet eller den europeiska politiska stiftelsens faktiska bidragsberättigande utgifter fram till den dag då beslutet om uppsägning träder i kraft.

  I händelse av en sådan uppsägning ska utbetalningar från Europaparlamentets utanordnare begränsas till det europeiska politiska partiets ersättningsgilla utgifter eller den europeiska politiska stiftelsens bidragsberättigande utgifter fram till den dag då beslutet om uppsägning träder i kraft.

  Motivering

  Hänvisningen till ersättningsgilla utgifter är det uttryck som används i artikel 204g i budgetförordningen och i artikel 17.4 och 17.5 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014, och är ett lämpligt begrepp att använda vid återtagande.

  Ändringsförslag    7

  Förslag till förordning

  Artikel 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 2a

   

  De bestämmelser i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 som var tillämpliga före ikraftträdandet av den här förordningen ska dock fortsätta att gälla i sin ursprungliga lydelse för åtgärder som vidtagits och åtaganden som gjorts i samband med finansieringen av politiska partier och politiska stiftelser på europeisk nivå för budgetåret 2018.

  Motivering

  Detta ändringsförslag syftar till att säkerställa ett tydligt rättsläge. Förfaranden som inleddes redan under 2017 bör omfattas av den befintliga förordningen innan den ändras.

  ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  Titel

  Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

  Referensnummer

  COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  AFCO

  2.10.2017

   

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  CONT

  2.10.2017

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Ingeborg Gräßle

  16.10.2017

  Tidigare föredragande av yttrande

  Ingeborg Gräßle

  Antagande

  26.10.2017

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  17

  7

  5

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Richard Ashworth, Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Jean-Paul Denanot

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  11

  +

  ALDE

  PPE

  Greens

  Nedzhmi Ali, Hannu Takkula

  Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schimdt, Tomáš Zdechovský

  Bart Staes

  7

  -

  S&D

  ENF

  Inés Ayala Sender, Jean-Paul Denanot, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

  Jean-François Jalkh

  5

  0

  ECR

  EFDD

  GUE/NGL

  Greens

  Richard Ashworth, Ryszard Czarnecki

  Jonathan Arnott

  Dennis de Jong

  Indrek Tarand

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

  Referensnummer

  COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)

  Framläggande för parlamentet

  13.9.2017

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  AFCO

  2.10.2017

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  BUDG

  2.10.2017

  CONT

  2.10.2017

  JURI

  2.10.2017

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  BUDG

  26.9.2017

  JURI

  9.10.2017

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Mercedes Bresso

  28.9.2017

  Rainer Wieland

  28.9.2017

   

   

  Behandling i utskott

  11.10.2017

  23.10.2017

  21.11.2017

   

  Antagande

  21.11.2017

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  19

  2

  2

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Jasenko Selimovic

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Ramón Luis Valcárcel Siso

  Ingivande

  24.11.2017

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  19

  +

  ALDE

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

  GUE/NGL

  Helmut Scholz, Barbara Spinelli

  PPE

  Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Paulo Rangel, Viviane Reding, György Schöpflin, Ramón Luis Valcárcel Siso

  S&D

  Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Claudia Țapardel, Pedro Silva Pereira

  Verts/ALE

  Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

  2

  -

  ECR

  Kazimierz Michał Ujazdowski

  NI

  Diane James

  2

  0

  ECR

  Morten Messerschmidt

  ENF

  Gerolf Annemans

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster