ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета

24.11.2017 - (11382/2/2017 – C8‑0358/2017 – 2015/0289(COD)) - ***II

Комисия по рибно стопанство
Докладчик:: Линеа Енгстрьом


Процедура : 2015/0289(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0374/2017
Внесени текстове :
A8-0374/2017
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета

(11382/2/2017 – C8‑0358/2015 – 2015/0289(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (11382/2/2017 – C8‑0358/2017),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 май 2016 г.[1],

–  като взе предвид позицията си на първо четене[2] относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2015)0636),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от водещата комисия в съответствие с член 69е, параграф 4 от своя правилник

–  като взе предвид член 67а от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по рибно стопанство (A8-0374/2017),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  • [1]  OВ C 303, 19.8.2016 г., стр. 116.
  • [2]  Приети текстове от 2.2.2017 г., P8_TA(2017)0015.

КРАТКА ОБОСНОВКА

След приемането на позицията на Парламента на първо четене по време на пленарното заседание от 2 февруари 2017 г. започнаха неформални преговори с малтийското председателство с оглед бързо постигане на споразумение на второ четене. След три кръга на тристранните срещи преговарящите екипи на Парламента и Съвета постигнаха споразумение по досието от 20 юни 2017 г. На 12 юли 2017 г. текстът на споразумението беше представен за гласуване на комисията по рибно стопанство и беше одобрен с преобладаващо мнозинство. Въз основа на одобрението от страна на комисията нейният председател, в писмото си от 13 юли 2017 г. до председателя на Корепер, отправи препоръка на пленарното заседание да бъде одобрена позицията на Съвета на първо четене без изменения. След извършването на правна и езикова проверка Съветът прие своята позиция на първо четене, потвърждаваща споразумението от 17 октомври 2017 г.

Тъй като позицията на Съвета на първо четене съответства на споразумението, постигнато на тристранните срещи, докладчикът препоръчва на комисията да я приеме без допълнителни изменения. Докладчикът би желал да изтъкне по-специално следните елементи от компромиса:

Европейският парламент и Съветът се споразумяха за нова законодателна рамка относно устойчивото управление на външните риболовни флотове. Новият режим определя строги, прозрачни и хармонизирани правила за издаването и управлението на разрешения за риболов за кораби на ЕС, извършващи риболов извън водите на Общността и за чуждестранни кораби, извършващи дейност във водите на ЕС. Съществуващият регламент беше преразгледан с цел адаптиране към новите цели, залегнали в новата Обща политика в областта на рибарството. Той има за цел подобряване на управлението, по-голяма прозрачност, по-добър контрол и прилагане на правилата, особено в някои случаи, като например при преки разрешения, трансбордирания или смяна на знамето.

Една от широко дискутираните от съзаконодателите теми беше определението за риболовни дейности. Парламентът искаше да запази съществуващото определение, което включва дейностите на трансбордиране и разтоварване на сушата. Окончателният компромис бе да се говори за „риболовни операции“, включвайки дейности, свързани с търсенето на риба, хвърлянето, поставянето и изтеглянето на активни риболовни уреди, поставянето, престоя, изваждането или повторното поставяне на пасивни риболовни уреди, както и изваждането на улова от риболовния уред, живарниците или от транспортна клетка за поставяне в клетки за угояване и отглеждане. Парламентът получи разпоредбите относно предварителното уведомяване и докладване на трансбордиранията въз основа на преки разрешения и в открито море.

По отношение на разпоредбите относно смяната на знамето, корабите, които през петгодишния период преди подаването на заявлението за разрешение, са напуснали регистъра на ЕС и са сменили знамето си с това на трета държава и впоследствие са се вписали отново в регистъра на ЕС, ще получат само разрешението от държавата членка на знамето, ако тя е проверила, че корабът не е извършвал дейности по ННН риболов, нито е упражнявал дейност в несътрудничеща държава или трета държава, посочена като държава, позволяваща неустойчив риболов. Корабът трябва да представи пълна информация за това под какво знаме е плавал, докато е бил извън регистъра на ЕС.

По отношение на изключително важния въпрос за разрешенията за риболов, съзаконодателите постигнаха съгласие, че от всеки риболовен кораб на ЕС извън водите на ЕС ще се изисква да получи разрешение от своята държава членка на знамето. Разрешението ще се базира на набор от общи критерии за допустимост, които включват: — административна информация за плавателния съд, собственика и капитана на кораба; — уникалния идентификационен номер на плавателния съд, издаден от Международната морска организация (ММО), когато това се изисква от законодателството на ЕС; — валидно разрешение за риболов; — доказателства, че корабът не е включен в списък на корабите, извършващи незаконен риболов (ННН).

По отношение на правомощието на Комисията да се намесва в процеса на отнемане на разрешения, споразумението го ограничава до случаи на нарушение на мерки, приети от регионалните организации за управление на рибарството (РОУР) или съгласно споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство (СПОУР).

По отношение на преките разрешения, успехите на Европейския парламент включват, сред условията за разрешение за риболов от държавата членка на знамето, задължаването на оператора да предостави научна оценка, доказваща устойчивостта на планираните риболовни дейности, включително съответствие с разпоредбите на член 62 от Конвенцията на ООН по морско право.

Относно риболова в открито море извън обхвата на компетентност на РОУР, се изисква научна оценка, доказваща устойчивостта на предложените риболовни дейности, както и изискване за държавата членка на знамето да уведоми Комисията относно датата, географското местоположение и зоната, в която се извършва трансбордирането.

Що се отнася до правилата за контрол и докладване, споразумението включва задължение за кораби на ЕС, извършващи риболов във води на трета държава по силата на СПОУР, да представят на съответната трета страна декларации за улова и разтоварването на сушата (ако това се изисква в съответното споразумение). Неспазването на това задължение ще се счита за тежко нарушение на правилата на ОПОР. От държавата на знамето се изисква редовно да наблюдава дали условията, въз основа на които е издадено разрешението за риболов, продължават да се спазват по време на срока на валидност на това разрешение.

И накрая, Комисията ще поддържа електронен регистър на разрешенията за риболов, за обмен на информация с държавите членки. Част от този регистър ще бъде публично достъпен, предоставяйки за първи път свободен достъп до информация за името и знамето на кораба, номер по ММО, целеви видове и риболовни зони.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Устойчивото управление на външните риболовни флотове

Позовавания

11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

2.2.2017                     T8-0015/2017

Предложение на Комисията

COM(2015)0636 - C8-0393/2015

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

26.10.2017

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

26.10.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Linnéa Engström

4.2.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

21.11.2017

 

 

 

Дата на приемане

21.11.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez

Дата на внасяне

24.11.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström

2

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“