Postup : 2015/0289(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0374/2017

Předložené texty :

A8-0374/2017

Rozpravy :

PV 11/12/2017 - 17
CRE 11/12/2017 - 17

Hlasování :

PV 12/12/2017 - 5.1

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0475

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 185kWORD 57k
24.11.2017
PE 607.934v02-00 A8-0374/2017

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008

(11382/2/2017 – C8‑0358/2017 – 2015/0289(COD))

Výbor pro rybolov

Zpravodajka: Linnéa Engström

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008

(11382/2/2017 – C8‑0358/2015 – 2015/0289(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (11382/2/2017 – C8‑0358/2017),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. května 2016(1),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (COM(2015)0636),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na prozatímní dohodu schválenou příslušným výborem v souladu s čl. 69f odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 67a jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov pro druhé čtení (A8-0374/2017),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s příslušným postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby v souladu s čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie akt společně s předsedou Rady podepsal;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal, poté co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. C 303, 19.8.2016, s. 116.

(2)

Přijaté texty ze dne 2.2.2017, P8_TA(2017)0015.


STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Poté co byl dne 2. února 2017 v plénu přijat postoj Parlamentu v prvním čtení, byla zahájena neformální jednání s maltským předsednictvím s cílem dosáhnout brzké dohody v druhém čtení. Vyjednávací týmy Parlamentu a Rady dosáhly dohody dne 20. června 2017 po třech kolech trojstranného jednání. Znění této dohody bylo dne 12. července 2017 předloženo výboru PECH k hlasování o přijetí a bylo velkou většinou jeho členů přijato. Na základě přijetí dohody ve výboru se jeho předseda ve svém dopise, který zaslal dne 13. července 2017 předsedovi Výboru stálých zástupců členských států, zavázal doporučit plénu přijetí postoje Rady v prvním čtení bez pozměňovacích návrhů. Po provedení právně-jazykové revize textu přijala Rada svůj postoj v prvním čtení a potvrdila tak dohodu ze dne 17. října 2017.

Vzhledem k tomu, že postoj Rady v prvním čtení je v souladu s dohodou, jíž bylo dosaženo při třístranných jednáních, zpravodajka doporučuje výboru, aby text přijal bez dalších pozměňovacích návrhů. Zpravodajka by chtěla zdůraznit zejména tyto prvky kompromisního návrhu:

Evropský parlament a Rada se dohodly na novém legislativním rámci pro udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva. Nový režim stanoví přísná, transparentní a harmonizovaná pravidla pro vydávání a řízení oprávnění k rybolovu pro plavidla EU provozující rybolovné činnosti mimo vody Společenství a pro cizí plavidla provozující svou činnost ve vodách EU. Stávající nařízení bylo přepracováno, aby se přizpůsobilo novým cílům zahrnutým do nové společné rybářské politiky. Jeho cílem je zlepšit správu věcí veřejných, zvýšit transparentnost, zlepšit monitorování a vynucování pravidel, zejména v konkrétních případech, jako jsou přímé licence, překládky nebo výměna vlajky.

Mezi otázky, o kterých spolunormotvůrci intenzivně diskutovali, patřila i definice rybolovných činností. Parlament usiloval o zachování stávající definice, která zahrnuje i činnosti překládky a přistání. Vyjednávací týmy nakonec dosáhly kompromisu, podle nějž se místo termínu rybolovné činnosti použije termín rybolovné operace, který zahrne veškeré činnosti v souvislosti s vyhledáváním ryb, shazováním, vlečením a vytahováním aktivního lovného zařízení, kladením, ponořováním, vytahováním nebo přemísťováním pasivního lovného zařízení a vybíráním úlovku ze zařízení, ze sítí na uchovávání živých úlovků nebo z přepravní klece do výkrmných a chovných klecí. Parlament dosáhl ujednání o předchozím oznámení a podávání zpráv o překládkách v rámci přímých oprávnění a na volném moři.

S ohledem na ujednání týkající se výměny vlajky udělí členský stát vlajky oprávnění plavidlům, která během pěti let před žádostí o oprávnění opustila rejstřík EU a vyměnila vlajku ve třetí zemi a následně se vrátila do rejstříku EU, pouze tehdy, pokud ověří, že se plavidlo nezapojilo do nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu ani neprovozovalo své činnosti v nespolupracující zemi nebo ve třetí zemi označené za zemi umožňující neudržitelný rybolov. Plavidlo musí předložit úplnou historii vlajky pro období, kdy nebylo v rejstříku EU.

S ohledem na velmi důležitou otázku oprávnění k rybolovu se spolunormotvůrci dohodli, že všechna plavidla z EU, která provozují rybolovné činnosti mimo vody EU, budou muset získat oprávnění prostřednictvím členského státu vlajky. Oprávnění se bude zakládat na souboru společných kritérií způsobilosti, mezi něž patří: – správní informace o plavidle, jeho vlastníkovi a kapitánovi; – jedinečné identifikační číslo plavidla přidělené Mezinárodní námořní organizací (IMO), vyžadují-li to právní předpisy EU; – platná licence k rybolovu; – důkaz o tom, že plavidlo není zařazeno na seznam plavidel zapojených do nezákonného rybolovu (IUU).

Dohoda omezuje pravomoc Komise zasáhnout do postupu odebrání oprávnění pouze na případy, kdy byla porušena opatření přijatá regionálními rybolovnými organizacemi nebo v rámci dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu.

V oblasti přímých oprávnění patří k úspěchům Evropského parlamentu, že mezi podmínky pro udělení oprávnění k rybolovu členským státem vlajky bylo zařazeno ujednání, které provozovateli ukládá povinnost poskytnout vědecký posudek dokládající udržitelnost plánovaných rybolovných operací, včetně souladu s ustanoveními článku 62 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu.

Pro rybolov na volném moři, na který se nevztahuje odpovědnost regionálních rybolovných organizací, se vyžaduje vědecký posudek dokládající udržitelnost navrhovaného rybolovu, a dále musí členský stát vlajky informovat Komisi o datu, geografické poloze a oblasti, kde k překládce došlo.

V oblasti pravidel pro kontrolu a podávání zpráv ukládá dohoda plavidlům z EU, která provozují rybolov ve vodách třetích zemí v rámci dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, povinnost poskytovat prohlášení o úlovcích a přistáních ve třetí zemi (vyžaduje-li to příslušná dohoda). Nedodržení této povinnosti se bude považovat za vážné porušení pravidel společné rybářské politiky. Členský stát vlajky musí v průběhu platnosti oprávnění k rybolovu pravidelně sledovat, zda jsou nadále plněny podmínky, na jejichž základě bylo oprávnění k rybolovu vydáno.

Komise bude také za účelem výměny informací s členskými státy spravovat elektronický rejstřík oprávnění k rybolovu. Část tohoto rejstříku bude veřejně přístupná, a poprvé tak bude umožněn volný přístup k informacím o jméně a vlajce plavidla, čísle podle IMO, cílových druzích a rybolovných pásmech.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva

Referenční údaje

11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

2.2.2017                     T8-0015/2017

Návrh Komise

COM(2015)0636 - C8-0393/2015

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

26.10.2017

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

26.10.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Linnéa Engström

4.2.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

21.11.2017

 

 

 

Datum přijetí

21.11.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez

Datum předložení

24.11.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

24

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström

2

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí