INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008

24.11.2017 - (11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD)) - ***II

Fiskeriudvalget
Ordfører: Linnéa Engström


Procedure : 2015/0289(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0374/2017
Indgivne tekster :
A8-0374/2017
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008

(11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (11382/2/2017 – C8-0358/2017),

–  der henviser til udtalelse af 25. maj 2016[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling[2] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0636),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67a,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Fiskeriudvalget (A8-0374/2017),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

KORT BEGRUNDELSE

Efter vedtagelsen af Parlamentets førstebehandlingsholdning på plenarmødet den 2. februar 2017 blev der indledt uformelle forhandlinger med det maltesiske formandskab med henblik på at nå frem til en hurtig andenbehandlingsaftale. Efter tre trilogrunder nåede Parlamentets og Rådets forhandlingsgrupper til enighed om denne sag den 20. juni 2017. Aftalens tekst blev forelagt Fiskeriudvalget til godkendelse den 12. juli 2017 og blev godkendt med et overvældende flertal. På grundlag af udvalgets godkendelse forpligtede formanden for udvalget sig i sin skrivelse af 13. juli 2017 til formanden for Coreper til at indstille til plenarforsamlingen at godkende Rådets holdning ved førstebehandling uden ændringer. Efter jurist-lingvisternes gennemgang vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning og bekræftede aftalen den 17. oktober 2017.

Eftersom Rådets holdning ved førstebehandling er i overensstemmelse med den aftale, der blev opnået enighed om under trepartsmøderne, anbefaler ordføreren, at udvalget godkender den uden yderligere ændringer. Ordføreren vil gerne fremhæve især følgende elementer i kompromiset:

Europa-Parlamentet og Rådet nåede til enighed om en ny lovgivningsmæssig ramme for bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder. Den nye ordning fastsætter strenge, gennemsigtige og harmoniserede regler for udstedelse og forvaltning af fiskeritilladelser til EU-fartøjer, der fisker uden for EU-farvande, og for tredjelandsfartøjer, der fisker i EU-farvande. Den nuværende forordning er blevet revideret med henblik på tilpasning til de nye målsætninger i den nye fælles fiskeripolitik. Den har til formål at forbedre forvaltningen, øge gennemsigtigheden, forbedre overvågningen og håndhævelsen af bestemmelserne, især i bestemte tilfælde såsom direkte licenser, omladning eller omflagning.

Et af de spørgsmål, som blev mest diskuteret af medlovgiverne, var definitionen af fiskeri. Parlamentet ønskede at bevare den eksisterende definition, der omfatter aktiviteter vedrørende omladning og landing. Det endelige kompromis var at henvise til fiskeri i stedet for fiskeriaktiviteter, herunder alle aktiviteter i forbindelse med sporing af fisk, udsætning, træk og indhaling af aktive fiskeredskaber og udsætning, indhaling eller genudsætning af passive redskaber og tømning af redskaber og opbevaringsnet for eventuel fangst samt overførsel af eventuel fangst fra transportbure til opfednings- og opdrætsbure. Parlamentet fik indføjet bestemmelser om forudgående anmeldelse og indberetning af omladninger i henhold til direkte tilladelser og på åbent hav.

For så vidt angår bestemmelserne vedrørende omflagning, vil fiskerfartøjer, der i løbet af de seneste fem år forud for ansøgningen om en tilladelse har forladt EU's register og registreret under et tredjelands, og som derefter er gentilmeldt EU-registret, kun få tilladelse af flagmedlemsstaten, hvis den har kontrolleret, at fartøjet ikke har drevet IUU-fiskeri eller ikke har udøvet sine aktiviteter i farvande henhørende under et ikkesamarbejdende tredjeland eller under et tredjeland, der er identificeret som et land, der tillader ikkebæredygtigt fiskeri. Fartøjet skal fremlægge en komplet oversigt over, hvilke(t) flag fartøjet har sejlet under i den periode, hvor det har været afmeldt fra EU-registret.

Hvad angår det meget vigtige spørgsmål om fiskeritilladelser, blev lovgiverne enige om, at ethvert EU-fartøj, der fisker uden for EU's farvande, vil være forpligtet til at indhente en tilladelse fra sin flagmedlemsstat. Fiskeritilladelse vil være betinget af, at visse fælles grundlæggende kriterier er opfyldt, herunder – administrative oplysninger om fartøjet, ejeren og fartøjsføreren – den entydige fartøjsidentifikationsnummer udstedt af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO), når dette kræves i henhold til EU-lovgivningen – gyldig fiskerilicens – bevis for, at fartøjet ikke er opført på en IUU-liste.

Med hensyn til Kommissionens beføjelse til at gribe ind i processen for inddragelse af tilladelser, begrænser aftalen sig til tilfælde af overtrædelse af de foranstaltninger, der er vedtaget af en regional fiskeriforvaltningsorganisation (RFFO) eller en bæredygtig fiskeripartnerskabsaftale.

For så vidt angår direkte tilladelser omfatter Europa-Parlamentets succeser betingelserne for flagmedlemsstatens fiskeritilladelse og den bestemmelse, der forpligter operatøren til at fremlægge en videnskabelig evaluering, der viser, at det planlagte fiskeri er bæredygtigt, herunder at det er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 62 i De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS).

Hvad angår fiskeri på det åbne hav uden for RFMO'erne ansvar (regionale fiskeriforvaltningsorganisationer), kræves en videnskabelig vurdering, der viser bæredygtigheden af det foreslåede fiskeri, samt krav til flagmedlemsstaten om at underrette Kommissionen om datoen, den geografiske placering og det område, hvor omladningen fandt sted.

Hvad angår kontrol og rapportering, omfatter aftalen en forpligtelse for EU-fartøjer, der fisker i tredjelandsfarvande i henhold til en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri, til at fremlægge fangst- og landingsopgørelser til tredjelandet (hvis der anmodes herom i den relevante aftale). Manglende overholdelse af denne forpligtelse ville blive anset for en alvorlig overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik. Flagmedlemsstaten vil blive forpligtet til regelmæssigt at overvåge om de betingelser, som fiskeritilladelsen er udstedt på grundlag af, er opfyldt i hele fiskeritilladelsens gyldighedsperiode.

Endelig vil Kommissionen føre et elektronisk register over fiskeritilladelser med henblik på udveksling af oplysninger med medlemsstaterne. En del af dette register vil være offentligt tilgængeligt og vil for første gang give fri adgang til oplysninger om fartøjets navn og flag, fartøjets IMO-nummer, målarter og fiskerizoner.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskeflåder

Referencer

11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

2.2.2017                     T8-0015/2017

Kommissionens forslag

COM(2015)0636 - C8-0393/2015

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af Rådets førstebehandlingsholdning

26.10.2017

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

26.10.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Linnéa Engström

4.2.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

21.11.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.11.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez

Dato for indgivelse

24.11.2017

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

24

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström

2

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller