Διαδικασία : 2015/0289(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0374/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0374/2017

Συζήτηση :

PV 11/12/2017 - 17
CRE 11/12/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2017 - 5.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0475

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ     ***II
PDF 193kWORD 52k
24.11.2017
PE 607.934v02-00 A8-0374/2017

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου

(11382/2/2017 – C8‑0358/2017 – 2015/0289(COD))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγήτρια: Linnéa Engström

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου

(11382/2/2017 – C8‑0358/2015 – 2015/0289(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (11382/2/2017 – C8‑0358/2017),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0636),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0374/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  Αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

ΕΕ C 303 της 19.8.2016, σ. 116.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 2.2.2017, P8_TA(2017)0015.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εν συνεχεία της έγκρισης της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση από την Ολομέλεια στις 2 Φεβρουαρίου 2017, ξεκίνησαν ανεπίσημες διαπραγματεύσεις με τη Μαλτέζικη Προεδρία με σκοπό την πρώιμη επίτευξη συμφωνίας σε δεύτερη ανάγνωση. Μετά από τρεις κύκλους τριμερούς διαλόγου, οι διαπραγματευτές Κοινοβουλίου και Συμβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία επί του φακέλου στις 20 Ιουνίου 2017. Το κείμενο της συμφωνίας παρουσιάστηκε στην επιτροπή PECH, τέθηκε σε ψηφοφορία στις 12 Ιουλίου 2017 και εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία. Με αφετηρία την έγκριση της επιτροπής, ο πρόεδρός της δεσμεύθηκε, με επιστολή που απηύθυνε στην προεδρία της COREPER, με ημερομηνία 13 Ιουλίου 2017, να εισηγηθεί στην Ολομέλεια την έγκριση της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, χωρίς τροπολογίες. Κατόπιν επαλήθευσης από τους γλωσσομαθείς νομικούς, το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία στις 17 Οκτωβρίου 2017.

Επειδή η θέση σε πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου συνάδει με τη συμφωνία που επετεύχθη στον τριμερή διάλογο, η εισηγήτρια συνιστά στην επιτροπή να την δεχθεί χωρίς περαιτέρω τροποποιήσεις. Η εισηγήτρια επιθυμεί να υπογραμμίσει κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία της συμβιβαστικής λύσης:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν επί ενός νέου νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων. Το νέο καθεστώς θεσπίζει αυστηρούς, διαφανείς και εναρμονισμένους κανόνες για την έκδοση και τη διαχείριση αδειών αλιείας για ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν εκτός κοινοτικών υδάτων και για ξένα σκάφη που αλιεύουν εντός ενωσιακών υδάτων. Ο ισχύων κανονισμός αναθεωρήθηκε προκειμένου να προσαρμοστεί στους νέους στόχους που κατοχυρώνονται με τη νέα κοινή αλιευτική πολιτική. Επιδιώκονται η βελτίωση της διακυβέρνησης, η αύξηση της διαφάνειας, η καλύτερη παρακολούθηση και επιβολή των κανόνων, ιδίως σε σχέση με συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως είναι οι απευθείας άδειες, οι μεταφορτώσεις ή η μετανηολόγηση.

Ένα από τα θέματα που συζήτησαν εκτενέστατα οι συννομοθέτες ήταν ο ορισμός των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Επιθυμία του Κοινοβουλίου ήταν η διατήρηση του ισχύοντος κανονισμού στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι δραστηριότητες της μεταφόρτωσης και της εκφόρτωσης. Ο τελικός συμβιβασμός συνίστατο στο να γίνεται αναφορά, στο αγγλικό κείμενο, σε fishing operations (αλιεία, αλιευτικές λειτουργίες) και όχι σε fishing activities (αλιευτικές δραστηριότητες), συμπεριλαμβανομένων όλων των ενεργειών που συνδέονται με την αναζήτηση ιχθύων, τη ρίψη, την πόντιση και την ανάσυρση ενεργών εργαλείων, τη ρύθμιση, τον εμποτισμό, την ανάσυρση και την εκ νέου ρύθμιση αδρανών εργαλείων και την αφαίρεση οιουδήποτε αλιεύματος από τα αλιευτικά εργαλεία, τα δίκτυα διατήρησης ή τον κλωβό μεταφοράς προς κλωβούς πάχυνσης και εκτροφής. Το Κοινοβούλιο απέσπασε διατάξεις για τις εκ των προτέρων κοινοποιήσεις και την αναφορά των μεταφορτώσεων στο πλαίσιο απευθείας αδειών και σε ανοιχτή θάλασσα.

Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις σχετικά με τις μετανηολογήσεις, τα σκάφη τα οποία, κατά την πενταετία που προηγήθηκε της αιτήσεως για χορήγησης αδείας, αποχώρησαν από το μητρώο της ΕΕ και νηολογήθηκαν σε τρίτη χώρα και στη συνέχεια επιστρέφουν στο μητρώο της ΕΕ θα λάβουν άδεια από το κράτος μέλος σημαίας μόνο αφού επαληθευθεί ότι δεν επιδόθηκαν σε δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας και ότι δεν δραστηριοποιήθηκαν σε μη συνεργαζόμενη χώρα ή σε τρίτη χώρα που έχει χαρακτηριστεί ως χώρα που επιτρέπει τη διεξαγωγή μη βιώσιμης αλιείας. Το σκάφος οφείλει να προσκομίσει πλήρες ιστορικό σημαίας για όσο διάστημα βρισκόταν εκτός μητρώου ΕΕ.

Σε ό,τι δε αφορά το πολύ σημαντικό ζήτημα των αδειών αλιείας, οι συννομοθέτες συμφώνησαν ότι οποιοδήποτε αλιευτικό σκάφος της ΕΕ αλιεύει εκτός ενωσιακών υδάτων θα χρειαστεί να λάβει άδεια από το κράτος μέλος σημαίας του. Η έκδοση άδειας θα εξαρτάται από δέσμη κοινών κριτηρίων επιλεξιμότητας που περιλαμβάνουν διοικητικές πληροφορίες για το σκάφος, τον ιδιοκτήτη του και τον πλοίαρχο· τον ενιαίο αριθμό αναγνώρισης σκάφους που εκδίδει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ), οποτεδήποτε απαιτείται αυτός από τη νομοθεσία της ΕΕ· έγκυρη αλιευτική άδεια· απόδειξη ότι το αλιευτικό σκάφος δεν περιλαμβάνεται σε κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας.

Σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα της Επιτροπής να παρεμβαίνει στη διαδικασία ανάκλησης αδειών, η συμφωνία την περιορίζει σε περιπτώσεις παραβίασης μέτρων που έχουν εγκριθεί από ΠΟΔΑ ή βάσει ΣΣΒΑ.

Σε ό,τι αφορά τις απευθείας άδειες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέτυχε, μεταξύ άλλων, να συμπεριληφθεί στις προϋποθέσεις για την αδειοδότηση αλιείας εκ μέρους του κράτους μέλους σημαίας διάταξη που υποχρεώνει την επιχείρηση να προσκομίζει επιστημονική αξιολόγηση που καταδεικνύει τη βιωσιμότητα των σχεδιαζόμενων αλιευτικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 62 της UNCLOS.

Σε ό,τι αφορά την αλιεία στην ανοιχτή θάλασσα εκτός πεδίου ευθύνης ΠΟΔΑ (περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας), απαιτείται επιστημονική εκτίμηση που καταδεικνύει τη βιωσιμότητα της σχεδιαζόμενης αλιείας και θεσπίζεται υποχρέωση του κράτους μέλους σημαίας να ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με την ημερομηνία, τη γεωγραφική θέση και την περιοχή στην οποία πραγματοποιήθηκε η μεταφόρτωση.

Σε ό,τι αφορά τους κανόνες για τον έλεγχο και την υποβολή εκθέσεων, η συμφωνία περιλαμβάνει υποχρέωση των ενωσιακών σκαφών που ψαρεύουν σε ύδατα τρίτων χωρών στο πλαίσιο ΣΣΒΑ να διαβιβάζουν δηλώσεις αλιευμάτων και δηλώσεις εκφόρτωσης στην τρίτη χώρα (εφόσον ζητείται στη σχετική συμφωνία). Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής θα θεωρείται σοβαρή παραβίαση των κανόνων της ΚΑΠ. Το κράτος μέλος σημαίας έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί σε τακτική βάση κατά πόσον οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων εκδόθηκε άδεια αλιείας εξακολουθούν να πληρούνται στη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εν λόγω άδειας.

Τέλος, η Επιτροπή θα διατηρεί ηλεκτρονικό μητρώο αδειών αλιείας για τις ανταλλαγές πληροφοριών με τα κράτη μέλη. Τμήμα του μητρώου αυτού θα είναι δημόσια προσβάσιμο, παρέχοντας για πρώτη φορά ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το όνομα και τη σημαία του σκάφους, τον αριθμό ΙΜΟ, τα στοχευόμενα είδη και την αλιευτική ζώνη.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων

Έγγραφα αναφοράς

11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD)

Ημερομηνία πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

2.2.2017                     T8-0015/2017

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2015)0636 - C8-0393/2015

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

26.10.2017

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

26.10.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Linnéa Engström

4.2.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.11.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez

Ημερομηνία κατάθεσης

24.11.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström

2

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου