Menetlus : 2015/0289(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0374/2017

Esitatud tekstid :

A8-0374/2017

Arutelud :

PV 11/12/2017 - 17
CRE 11/12/2017 - 17

Hääletused :

PV 12/12/2017 - 5.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0475

SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE     ***II
PDF 167kWORD 56k
24.11.2017
PE 607.934v02-00 A8-0374/2017

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse välispüügilaevastike jätkusuutlikku majandamist ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1006/2008

(11382/2/2017 – C8‑0358/2017 – 2015/0289(COD))

Kalanduskomisjon

Raportöör: Linnéa Engström

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LÜHISELGITUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse välispüügilaevastike jätkusuutlikku majandamist ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1006/2008

(11382/2/2017 – C8‑0358/2015 – 2015/0289(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (11382/2/2017 – C8‑0358/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. mai 2016. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2015)0636) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 67a,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0374/2017),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist õigusaktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

ELT C 303, 19.8.2016, lk 116.

(2)

Vastuvõetud tekstid, 2.2.2017, P8_TA(2017)0015.


LÜHISELGITUS

Pärast parlamendi esimese lugemise seisukoha vastuvõtmist 2. veebruari 2017. aasta täiskogu istungil algasid eesistujariigi Maltaga mitteametlikud läbirääkimised, eesmärgiga saavutada varane teise lugemise kokkulepe. Pärast kolmepoolsete kohtumiste kolme vooru jõudsid parlamendi ja nõukogu läbirääkimisrühmad ettepaneku osas 20. juunil 2017 kokkuleppele. Kokkuleppe tekst pandi 12. juulil 2017 aastal kalanduskomisjonis heakskiidu saamiseks hääletusele ning kiideti ülekaaluka häälteenamusega heaks. Parlamendikomisjoni antud heakskiidu alusel teatas komisjoni esimees kirjas, mille ta saatis 13. juulil 2017 COREPERi esimehele, et ta soovitab täiskogul nõukogu esimese lugemise seisukoha muutmata kujul heaks kiita. Kokkuleppest lähtuvalt võttis nõukogu pärast selle õiguslikku ja keelelist kontrolli 17. oktoobril 2017 vastu oma esimese lugemise seisukoha.

Kuna nõukogu esimese lugemise seisukoht on kooskõlas kolmepoolsetel kohtumistel saavutatud kokkuleppega, soovitab raportöör parlamendikomisjonil selle muutmata kujul heaks kiita. Raportöör soovib rõhutada eelkõige järgmisi kompromissteksti osi:

Euroopa Parlament ja nõukogu leppisid kokku uues õigusraamistikus, mis käsitleb välispüügilaevastike jätkusuutlikku majandamist. Uue korraga kehtestatakse ranged, läbipaistvad ja ühtlustatud eeskirjad kalapüügilubade väljastamiseks ja haldamiseks ühenduse vetest väljaspool kalastavatele ELi laevadele ning ELi vetes tegutsevatele välisriikide laevadele. Kehtiv määrus on läbi vaadatud uues ühises kalanduspoliitikas sätestatud uute eesmärkide kohaselt. Selle eesmärk on parandada juhtimist, suurendada läbipaistvust ning tõhustada järelevalvet ja eeskirjade jõustamist, eelkõige seoses otselubade, ümberlaadimise ja ümberregistreerimisega.

Üks kaasseadusandjate poolt põhjalikult arutatud küsimus oli püügitegevuse määratlus. Euroopa Parlament soovis säilitada olemasoleva määratluse, mis hõlmab ka ümberlaadimist ja lossimist. Lõplikus kompromisstekstis osutatakse püügitegevuse asemel püügitoimingutele, mis hõlmavad kogu tegevust, mis on seotud kalade otsimise, aktiivpüüniste vettelaskmise, vedamise ja pardalehiivamise, passiivpüüniste paigaldamise, veesoleku, eemaldamise või uuesti paigaldamise ning saagi üleviimisega püügivahendist, võrgust või veoks ette nähtud sumbast nuumamis- ja kasvatamissumpadesse. Euroopa Parlament surus läbi sätted otselubade alusel ja avamerel toimuva ümberlaadimisega seotud eelneva teatamise ja aruandluse kohta.

Seoses teise riigi lipu alla ümberregistreerimist käsitlevate sätetega võivad laevad, mis on viie aasta jooksul enne loataotluse esitamist välja arvatud ELi registrist ja registreeritud ümber kolmandasse riiki ning seejärel uuesti ELi registrisse kantud, saada loa üksnes siis, kui lipuliikmesriik on kontrollinud, et laev ei tegelenud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga (ETR-kalapüügiga) ega tegutsenud koostööd mittetegevas kolmandas riigis või mittesäästvat kalapüüki lubava riigina määratletud kolmandas riigis. Laeva kohta tuleb esitada täielikud andmed lipuriikide kohta ajal, mil laev ei olnud ELi registris.

Seoses väga olulise kalapüügilubade küsimusega leppisid kaasseadusandjad kokku, et iga ELi laev, mis tegeleb kalapüügiga väljaspool ELi vett, peab hankima loa oma lipuliikmesriigilt. Loa andmise menetlus põhineb ühistel kriteeriumidel, mis hõlmavad järgmist: – haldusteave laeva, selle omaniku ja kapteni kohta; – laeva kordumatu identifitseerimisnumber, mille on väljastanud Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO), juhul kui see on ELi õiguse kohaselt nõutav; – kehtiv kalalaevatunnistus; – tõend selle kohta, et laev ei ole kantud ETR-kalapüügiga tegelevate laevade nimekirja.

Mis puudutab komisjoni õigust sekkuda lubade tühistamise protsessi, siis piirdub see kokkuleppe kohaselt juhtumitega, kui piirkondlike kalandusorganisatsioonide poolt või säästva kalapüügi partnerluslepingute alusel vastu võetud meetmeid rikutakse.

Otselubade osas kuuluvad Euroopa Parlamendi saavutuste hulka lipuliikmesriigi kalapüügilubade tingimuste hulgas säte, millega kohustatakse käitajat esitama teaduslikku hinnangut, mis tõendab kavandatavate püügitoimingute säästvust, sealhulgas kooskõla UNCLOSe artikliga 62.

Kalapüügi puhul avamerel väljaspool piirkondlike kalandusorganisatsioonide vastutusala nõutakse teaduslikku hinnangut, mis tõendab kavandatavate püügitoimingute säästvust, samuti seda, et lipuliikmesriik teavitaks komisjoni ümberlaadumise kuupäevast, geograafilisest asukohast ja piirkonnast.

Seoses kontrolli ja aruandluse eeskirjadega sisaldab kokkulepe ELi laevade suhtes, mis tegelevad kalapüügiga kolmanda riigi vetes säästva kalapüügi partnerluslepingu raames, kohustust deklareerida saak ja lossimine asjaomasele kolmandale riigile (kui seda nõutake asjaomases lepingus). Selle kohustuse täitmata jätmist loetakse ühise kalanduspoliitika eeskirjade raskeks rikkumiseks. Lipuliikmesriik on kohustatud regulaarselt jälgima, kas tingimused, mille alusel kalapüügiluba on väljastatud, on asjaomase loa kehtivusajal jätkuvalt täidetud.

Komisjon hakkab haldama elektroonilist kalapüügilubade registrit teabe vahetamiseks liikmesriikidega. Osa sellest registrist on üldsusele kättesaadav, mis tähendab esimest korda avatud juurdepääsu laeva nimele ja lipuriigile, IMO numbrile, sihtliikidele ja kalapüügipiirkonnale.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Välispüügilaevastike jätkusuutlik majandamine

Viited

11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

2.2.2017                     T8-0015/2017

Komisjoni ettepanek

COM(2015)0636 – C8-0393/2015

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

26.10.2017

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

PECH

26.10.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Linnéa Engström

4.2.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

21.11.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.11.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez

Esitamise kuupäev

24.11.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

24

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström

2

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :   erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika