Menettely : 2015/0289(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0374/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0374/2017

Keskustelut :

PV 11/12/2017 - 17
CRE 11/12/2017 - 17

Äänestykset :

PV 12/12/2017 - 5.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0475

SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN     ***II
PDF 167kWORD 57k
24.11.2017
PE 607.934v02-00 A8-0374/2017

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 kumoamisesta

(11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: Linnéa Engström

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LYHYET PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 kumoamisesta

(11382/2/2017 – C8-0358/2015 – 2015/0289(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (11382/2/2017 – C8-0358/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. toukokuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0636),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 67 a artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0374/2017),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EUVL C 303, 19.8.2016, s. 116.

(2)

Hyväksytyt tekstit, 2.2.2017, P8_TA(2017)0015.


LYHYET PERUSTELUT

Sen jälkeen kun Euroopan parlamentti vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa täysistunnossa 2. helmikuuta 2017, puheenjohtajavaltio Maltan johdolla aloitettiin epäviralliset neuvottelut tavoitteena nopea sopimukseen pääseminen toisessa käsittelyssä. Kolmikantaneuvottelujen kolmannen kierroksen jälkeen parlamentin ja neuvoston neuvotteluryhmät pääsivät asiasta sopimukseen 20. kesäkuuta 2017. Sopimuksen teksti esiteltiin kalatalousvaliokunnalle ja sen hyväksymisestä äänestettiin 12. heinäkuuta 2017. Teksti hyväksyttiin ylivoimaisella äänten enemmistöllä. Valiokunnan antaman hyväksynnän perusteella valiokunnan puheenjohtaja sitoutui 13. heinäkuuta 2017 päivätyssä kirjeessään Coreperin puheenjohtajalle siihen, että täysistunnolle suositetaan neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan hyväksymistä ilman tarkistuksia. Lingvistijuristien viimeistelyn jälkeen neuvosto hyväksyi 17. lokakuuta 2017 ensimmäisen käsittelyn kantansa, jossa sopimus vahvistettiin.

Koska neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta on kolmikantaneuvotteluissa saavutetun sopimuksen mukainen, esittelijä suosittelee valiokunnalle, että se hyväksyy kannan ilman tarkistuksia. Esittelijä haluaa korostaa erityisesti seuraavia kompromissin osia:

Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat ulkoisten kalastuslaivastojen kestävää hallinnointia koskevasta uudesta lainsäädäntökehyksestä. Uudessa järjestelmässä vahvistetaan tiukat, avoimet ja yhdenmukaiset säännöt unionin vesien ulkopuolella kalastavien EU:n alusten ja unionin vesillä kalastavien ulkomaisten alusten kalastuslupien myöntämistä ja hallinnoimista varten. Nykyistä asetusta on tarkistettu uudessa yhteisessä kalastuspolitiikassa vahvistettujen uusien tavoitteiden mukaiseksi. Sillä pyritään parantamaan hallintoa, lisäämään avoimuutta sekä parantamaan sääntöjen seurantaa ja täytäntöönpanoa erityisesti tietyissä tapauksissa, kuten suorissa lisensseissä, jälleenlaivauksissa tai lippuvaltion vaihdossa.

Kalastustoiminnan määritteleminen oli yksi aiheista, joista lainsäätäjät kävivät vilkasta keskustelua. Parlamentti halusi säilyttää nykyisen määritelmän, johon sisältyvät jälleenlaivaamiseen ja aluksesta purkamiseen liittyvä toiminta. Lopullinen kompromissi oli viittaus kalastustoimiin kalastustoiminnan sijaan, mukaan luettuina kaikki toimet, jotka liittyvät kalojen etsimiseen, aktiivisten pyydysten laskemiseen, vetämiseen ja nostamiseen, passiivisten pyydysten asettamiseen, vedessäpitoon, poistamiseen tai uudelleenasettamiseen sekä saaliin pyydyksistä ja verkoista poistamiseen tai siirtämiseen kuljetuskassista lihotus- ja kasvatuskasseihin. Parlamentti sai läpi vaatimuksensa suorien lupien nojalla ja aavalla merellä toteutettavia jälleenlaivauksia koskevista ennakkoilmoituksista ja tiedonannoista.

Lippuvaltion vaihtoa koskevien toimien osalta alukset, jotka ovat poistuneet lupahakemusta edeltävän viisivuotiskauden aikana EU:n rekisteristä ja jotka ovat vaihtaneet lippuvaltiota kolmannessa maassa ja palanneet myöhemmin EU:n rekisteriin, saavat lippuvaltiolta luvan ainoastaan, jos se on todennut, että alus ei harjoittanut LIS-kalastusta eikä kalastanut kestämättömän kalastuksen sallivaksi määritellyssä yhteistyöhön osallistumattomassa maassa tai kolmannessa maassa. Aluksen on toimitettava täydelliset historiatiedot lipusta siltä ajanjaksolta, jonka aikana se oli poissa EU:n rekisteristä.

Kalastuslupiin liittyvän erittäin tärkeän seikan osalta lainsäätäjät sopivat, että jokaisen EU:n vesien ulkopuolella kalastavan EU:n aluksen olisi saatava lupa lippujäsenvaltioltaan. Lupa perustuu kelpoisuuden yhteisiin perusehtoihin, joihin sisältyvät – alusta, sen omistajaa ja päällikköä koskevat hallinnolliset tiedot, – Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) myöntämä aluksen yksilöllinen tunnistenumero, jos EU:n lainsäädäntö edellyttää sitä, – voimassa oleva kalastuslupa ja – todisteet siitä, että alus ei sisälly laitonta kalastusta (LIS-kalastus) harjoittavien alusten luetteloon.

Lupien peruuttamisprosessiin puuttumista koskevat komission valtuudet on rajoitettu sopimuksessa tapauksiin, jotka liittyvät alueellisten kalastusjärjestöjen hyväksymien tai kestävää kalastusta koskevien kumppanuussopimusten mukaisesti hyväksyttyjen toimenpiteiden noudattamatta jättämiseen.

Suorien lupien osalta Euroopan parlamentin saavutuksiin kuuluvat lippuvaltion kalastuslupaehtojen joukossa määräys, jolla toimijaa velvoitetaan toimittamaan tieteellinen arvio, josta ilmenee suunniteltujen kalastustoimien kestävyys ja myös niiden johdonmukaisuus UNCLOS-sopimuksen 62 artiklan määräysten kanssa.

Alueellisten kalastusjärjestöjen vastuun ulkopuolella aavalla merellä harjoitettavan kalastuksen osalta edellytetään tieteellistä arviota, jossa osoitetaan ehdotetun kalastuksen kestävyys, ja lippujäsenvaltiota edellytetään ilmoittamaan komissiolle jälleenlaivauksen toteuttamisen päivämäärä, maantieteellinen sijainti ja maantieteellinen alue.

Valvonta- ja raportointisääntöjen osalta sopimukseen sisältyy kolmansien maiden vesillä kestävää kalastusta koskevien kumppanuussopimusten mukaisesti kalastavia EU:n kalastusaluksia koskeva velvoite toimittaa kolmannelle maalle saalis- ja purkamisilmoitukset (jos asiaa koskevassa sopimuksessa niin edellytetään). Tämän velvoitteen noudattamatta jättämistä pidettäisiin YKP:n sääntöjen vakavana rikkomisena. Lippuvaltion on seurattava säännöllisesti, täyttyvätkö edellytykset, joiden perusteella kalastuslupa on myönnetty, kyseisen luvan voimassaolon ajan.

Lopuksi komissio pitää yllä sähköistä kalastusluparekisteriä jäsenvaltioiden kanssa suoritettavaa tietojenvaihtoa varten. Osa tästä rekisteristä, josta saadaan ensimmäistä kertaa avoimesti aluksen nimeä, lippuvaltiota, IMO-numeroa, kohdelajeja ja kalastusaluetta koskevia tietoja, olisi julkisesti saatavilla.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ulkoisten kalastuslaivastojen kestävä hallinnointi

Viiteasiakirjat

11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

2.2.2017                     T8-0015/2017

Komission ehdotus

COM(2015)0636 - C8-0393/2015

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

26.10.2017

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

26.10.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Linnéa Engström

4.2.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

21.11.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.11.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

24.11.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

24

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström

2

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö