Izvješće - A8-0374/2017Izvješće
A8-0374/2017

  PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008

  24.11.2017 - (11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD)) - ***II

  Odbor za ribarstvo
  Izvjestiteljica: Linnéa Engström


  Postupak : 2015/0289(COD)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0374/2017
  Podneseni tekstovi :
  A8-0374/2017
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008

  (11382/2/2017 – C8-0358/2015 – 2015/0289(COD))

  (Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (11382/2/2017 – C8-0358/2017),

  –  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 25. svibnja 2016.[1],

  –  uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju[2] o Prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0636),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir privremeni dogovor koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir članak 67.a Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za ribarstvo (A8-0374/2017),

  1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

  2.  utvrđuje da je akt usvojen u skladu sa stajalištem Vijeća;

  3.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

  4.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

  5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  KRATKO OBRAZLOŽENJE

  Nakon što je na plenarnoj sjednici 2. veljače 2017. u prvom čitanju usvojeno mišljenje Parlamenta, u cilju postizanja ranog dogovora u drugom čitanju pod malteškim su predsjedništvom započeli neformalni pregovori. Nakon tri kruga trijaloga, pregovarački timovi Parlamenta i Vijeća 20. lipnja 2017. postigli su sporazum o tom predmetu. Tekst sporazuma predstavljen je 12. srpnja 2017. odboru PECH na glasovanje o odobrenju i tada je odobren velikom većinom glasova. Predsjednik Odbora na temelju izglasanog odobrenja 13. srpnja 2017. uputio je dopis predsjedniku Corepera s preporukom da se na plenarnoj sjednici stajalište Vijeća potvrdi u prvom čitanju bez izmjena. Nakon pravne i jezične provjere, Vijeće je 17. listopada 2017. usvojilo svoje stajalište u prvom čitanju i time potvrdilo sporazum.

  S obzirom na to da je stajalište Vijeća u prvom čitanju u skladu sa sporazumom postignutim u trijalozima, izvjestiteljica preporučuje da ga Odbor usvoji bez dodatnih izmjena. Izvjestiteljica bi u prvom redu htjela skrenuti pozornost na sljedeće elemente kompromisnog teksta:

  Europski parlament i Vijeće dogovorili su novi zakonodavni okvir za održivo upravljanje vanjskim ribarskim flotama. Novim su sustavom utvrđena stroga, transparentna i usklađena pravila za izdavanje ribolovnih dozvola plovilima EU-a koja love izvan voda Zajednice i stranim plovilima koja djeluju u vodama EU-a te za upravljanje tim dozvolama. Postojeća Uredba revidirana je kako bi se prilagodila novim ciljevima utvrđenima u novoj zajedničkoj ribarstvenoj politici. Cilj joj je poboljšati upravljanje, povećati transparentnost, poboljšati praćenje i provedbu pravila, posebice u određenim slučajevima kao što su izravna odobrenja, prekrcaj ili zamjene zastave.

  Definicija ribolovnih aktivnosti bilo je jedno od pitanja o kojem su suzakonodavci najviše raspravljali. Parlament je htio zadržati postojeću definiciju koja uključuje aktivnosti prekrcaja i iskrcaja. Konačnim se kompromisnim rješenjem umjesto ribolovnih aktivnosti uključilo upućivanje na ribolovne postupke, uključujući sve aktivnosti povezane s traženjem ribe, spuštanjem, povlačenjem i izvlačenjem aktivnog ribolovnog alata, postavljanjem, potapanjem, vađenjem ili ponovnim postavljanjem pasivnog ribolovnog alata te vađenjem eventualnog ulova iz ribolovnog alata i mreža za držanje ribe ili prebacivanjem ulova iz transportnog kaveza u kaveze za tov i uzgoj. Parlament je dobio odredbe koje se odnose na prethodno obavješćivanje i izvješćivanje o prekrcajima u okviru izravnih odobrenja i na otvorenom moru.

  U pogledu odredaba o postupcima zamjene zastave, plovila koja su tijekom razdoblja od pet godina prije podnošenja zahtjeva za odobrenje napustila registar Unije i kojima je zastava zamijenjena za zastavu treće zemlje nakon čega su se vratila u registar EU-a dobit će odobrenje od države članice zastave samo ako je utvrđeno da plovilo nije obavljalo aktivnosti NNN ili djelovalo u nekooperativnoj zemlji ili u trećoj zemlji za koju je utvrđeno da dopušta neodrživi ribolov. Plovilo mora dostaviti svoj cjelokupni povijesni pregled zastava otkad je napustilo registar EU-a.

  Kada je riječ o vrlo važnom pitanju ribolovnih dozvola, suzakonodavci su se složili da bi svako plovilo EU-a koje ribari izvan voda EU-a moralo ishoditi odobrenje svoje države članice zastave. Odobrenje će se temeljiti na nizu zajedničkih kriterija prihvatljivosti koji uključuju: administrativne informacije u vezi s plovilom, njegovim vlasnikom i zapovjednikom plovila; jedinstveni identifikacijski broj plovila koji je izdala Međunarodna pomorska organizacija (IMO), ako se to zahtijeva zakonodavstvom EU-a; važeću povlasticu za ribolov; dokaz da plovilo nije uključeno u popis plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom (NNN).

  U pogledu ovlasti Komisije da intervenira u postupku povlačenja odobrenjâ, sporazum je ograničava na slučajeve kršenja mjera koje donose regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom ili mjera koje su donesene u okviru sporazumâ o partnerstvu u održivom ribarstvu.

  U području izravnih odobrenja, uspjesi Europskog parlamenta uključuju, među uvjetima za izdavanje odobrenja za ribolov od strane države članice zastave, odredbu kojom se obvezuje operatora da dostavi znanstvenu ocjenu o održivosti planiranih ribolovnih operacija, uključujući usklađenost s odredbama članka 62. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora.

  Kada je riječ o ribolovu na otvorenom moru izvan okvira nadležnosti regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom, potrebna je znanstvena ocjena o održivosti planiranog ribolova, a od države zastave zahtijeva se da obavijesti Komisiju o datumu, zemljopisnom položaju i području na kojem je obavljen prekrcaj.

  U pogledu pravila u području kontrole i izvješćivanja, u sporazum su uključene obveze plovila EU-a koja ribare u vodama treće zemlje u skladu sa sporazumom o partnerstvu u održivom ribarstvu da toj zemlji dostave izvješća o ulovu i iskrcaju (ako je tako određeno predmetnim sporazumom). Nepoštovanje te obveze smatralo bi se ozbiljnom povredom pravila ZRP-a. Obveza države članice zastave je da redovito prati ispunjavaju li se i tijekom razdoblja valjanosti ribolovnog odobrenja uvjeti na temelju kojih je to odobrenje izdano.

  Naposljetku, Komisija će u svrhu razmjene informacija s državama članicama održavati elektronički registar ribolovnih odobrenja. Dio registra bio bi javno dostupan, a to bi bio i prvi otvoren pristup informacijama o nazivu i zastavi plovila, IMO broju, ciljanoj vrsti i ribolovnoj zoni.

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Održivo upravljanje vanjskim ribarskim flotama

  Referentni dokumenti

  11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD)

  Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

  2.2.2017                     T8-0015/2017

  Prijedlog Komisije

  COM(2015)0636 - C8-0393/2015

  Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

  26.10.2017

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  PECH

  26.10.2017

   

   

   

  Izvjestitelji

         Datum imenovanja

  Linnéa Engström

  4.2.2016

   

   

   

  Razmatranje u odboru

  21.11.2017

   

   

   

  Datum usvajanja

  21.11.2017

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  24

  2

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Anja Hazekamp, Yannick Jadot, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez

  Datum podnošenja

  24.11.2017

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

  24

  +

  ALDE Group

  António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

  ECR Group

  Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

  GUE/NGL Group

  Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

  NI

  Diane Dodds

  PPE Group

  Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

  S&D Group

  Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

  Verts/ALE Group

  Marco Affronte, Linnéa Engström

  2

  -

  EFDD Group

  David Coburn, Mike Hookem

  0

  0

   

   

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani