Pranešimas - A8-0374/2017Pranešimas
A8-0374/2017

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008

24.11.2017 - (11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD)) - ***II

Žuvininkystės komitetas
Pranešėja: Linnéa Engström


Procedūra : 2015/0289(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0374/2017
Pateikti tekstai :
A8-0374/2017
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008

(11382/2/2017 – C8-0358/2015 – 2015/0289(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (11382/2/2017 – C8-0358/2017),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  atsižvelgdamas į savo poziciją[2] dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0636) per pirmąjį svarstymą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A8-0374/2017),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Parlamentui 2017 m. vasario 2 d. plenariniame posėdyje priėmus poziciją per pirmąjį svarstymą, buvo pradėtos neoficialios derybos su pirmininkaujančia Malta siekiant išankstinio susitarimo per antrąjį svarstymą. Po trijų trišalio dialogo susitikimų Parlamento ir Tarybos derybų grupė 2017 m. birželio 20 d. pasiekė susitarimą dėl dokumento. 2017 m. liepos 12 d. susitarimo tekstas buvo pateiktas tvirtinti Žuvininkystės (PECH) komitetui ir buvo patvirtintas didžiąja balsų dauguma. Atsižvelgdamas į komiteto pritarimą, komiteto pirmininkas savo 2013 m. gruodžio 18 d. laiške Nuolatinių atstovų komiteto (angl. COREPER) pirmininkui įsipareigojo plenariniame posėdyje rekomenduoti, kad Tarybos pozicijai būtų pritarta be pakeitimų per pirmąjį svarstymą. Po teisininkų lingvistų patikrinimo 2017 m. spalio 17 d. Taryba priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą ir patvirtino susitarimą.

Kadangi Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą atitinka susitarimą, pasiektą per trišalio dialogo susitikimus, pranešėjas rekomenduoja komitetui priimti ją be tolesnių pakeitimų. Pranešėja norėtų atkreipti ypatingą dėmesį į toliau išdėstytus kompromiso elementus.

Europos Parlamentas ir Taryba susitarė dėl naujos teisės aktų, reglamentuojančių tvarų išorės žvejybos laivynų valdymą, sistemos. Naujojoje sistemoje išdėstomos griežtos, skaidrios ir suderintos žvejybos leidimų išdavimo ES laivams, žvejojantiems ne Bendrijos vandenyse, ir užsienio laivams, vykdantiems veiklą ES vandenyse, taisyklės. Esamas reglamentas buvo persvarstytas, siekiant prisitaikyti prie naujų tikslų, numatytų pagal naująją bendrą žuvininkystės politiką. Ja siekiama pagerinti valdymą, padidinti skaidrumą, geriau stebėti ir įgyvendinti taisykles, ypač tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, tiesioginių licencijų, perkrovimo arba perregistravimo kitoje šalyje atvejais.

Vienas iš teisės aktų leidėjų daug diskutuotų klausimų buvo žvejybos veiklos apibrėžtis. Parlamentas norėjo palikti esamą apibrėžtį, kurį apima perkrovimą ir iškrovimą. Galutinis kompromisas buvo apibrėžti ne žvejybos veiklą, bet žvejybos operacijas, apimančias visą veiklą, susijusią su žuvų ieškojimu, aktyviosios žvejybos įrankių nuleidimu, vilkimu ir ištraukimu, pasyviosios žvejybos įrankių statymu, įmirkymu, ištraukimu ar perstatymu ir sužvejotų žuvų išėmimu iš žvejybos įrankių ir laikymo tinklų ar perkėlimu iš transportavimo varžų į tukinimo ir auginimo varžas. Parlamentas pasiekė, kad būtų įtrauktos nuostatos dėl išankstinio pranešimo apie perkrovimus ir pranešimo apie jau atliktus perkrovimus pagal tiesioginius leidimus ir atviroje jūroje.

Kalbant apie nuostatas, susijusias su perregistravimo kitoje šalyje operacijomis, laivai, kurie penkerius metus prieš pateikiant žvejybos leidimo paraišką buvo išregistruoti iš Sąjungos žvejybos laivyno registro ir perregistruoti trečiojoje valstybėje, o vėliau vėl buvo įtraukti į Sąjungos žvejybos laivyno registrą, gaus vėliavos valstybės narės leidimą tik šiai valstybei narei įsitikinus, kad laivas nevykdė NNN veiklos, nevykdė veiklos nebendradarbiaujančiose šalyse arba trečiojoje valstybėje, kuri pripažinta valstybe, leidžiančia vykdyti netausią žvejybą. Laivas privalo pateikti išsamią vėliavos istoriją per laikotarpį, kurį laivas buvo išregistruotas iš ES žvejybos laivyno registro.

Kalbant apie labai svarbų žvejybos leidimų klausimą, teisės aktų leidėjai susitarė, kad kiekvienam ne ES vandenyse žvejojančiam laivui būtų taikomas reikalavimas gauti jo vėliavos valstybės narės leidimą. Leidimo išdavimas bus grindžiamas bendrais tinkamumo kriterijais, kurie apima: – administracinę informaciją apie laivą, jo savininką ir kapitoną; – Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) suteiktą unikalų laivo identifikavimo numerį, kai to reikalaujama pagal ES teisės aktus; – galiojančią žvejybos licenciją; – įrodymą, kad laivas neįtrauktas į neteisėtą (NNN) žvejybą vykdžiusių laivų sąrašą.

Kalbant apie Komisijos įgaliojimus įsikišti į leidimų panaikinimo procesą, susitarime tai taikoma tik tiems atvejams, kai pažeidžiamos RŽVO arba pagal tausios žvejybos partnerystės susitarimus patvirtintos priemonės.

Kalbant apie tiesioginius leidimus, Europos Parlamento laimėjimai, susiję su vėliavos valstybių narių žvejybos leidimų išdavimo sąlygomis, apima nuostatą, pagal kurią veiklos vykdytojas privalo pateikti mokslinį vertinimą, įrodantį, kad planuojamos žvejybos operacijos yra tausios, be kita ko, kad jos atitinka UNCLOS 62 straipsnio nuostatas.

Kalbant apie žvejybą atviroje jūroje, kuri nepriklauso regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų (RŽVO) kompetencijai, reikalaujama turėti mokslinį vertinimą, įrodantį, kad planuojamos žvejybos operacijos yra tausios, o vėliavos valstybei narei taikomas reikalavimas informuoti Komisiją apie perkrovimo datą, geografines koordinates ir rajoną.

Dėl kontrolės ir ataskaitų teikimo taisyklių, susitarime nurodyta prievolė ES laivams, žvejojantiems trečiosios šalies vandenyje pagal tausios žvejybos partnerystės susitarimą, pateikti sužvejotų žuvų kiekių ir iškrovimo deklaracijas trečiajai valstybei (jeigu to prašoma atitinkamame susitarime). Šios prievolės nesilaikymas būtų laikomas dideliu BŽP taisyklių pažeidimu. Vėliavos valstybė narė turės reguliariai stebėti, ar sąlygos, kuriomis remiantis išduotas žvejybos leidimas, ir toliau tenkinamos leidimo galiojimo laikotarpiu.

Be to, Komisija tvarkys elektroninį žvejybos leidimų registrą, skirtą informacijos mainams su valstybėmis narėmis. Dalis šio registro bus viešai prieinama ir pirmą kartą bus suteikta galimybė rasti šią informaciją: laivo pavadinimą ir vėliavos valstybę, TJO numerį, tikslines rūšis ir žvejybos zoną.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tvarus išorės žvejybos laivynų valdymas

Nuorodos

11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

2.2.2017                     T8-0015/2017

Komisijos pasiulymas

COM(2015)0636 - C8-0393/2015

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

26.10.2017

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

26.10.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Linnéa Engström

4.2.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

21.11.2017

 

 

 

Priėmimo data

21.11.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez

Pateikimo data

24.11.2017

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

24

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström

2

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė