ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008

24.11.2017 - (11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD)) - ***II

Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawczyni: Linnéa Engström


Procedura : 2015/0289(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0374/2017
Teksty złożone :
A8-0374/2017
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008

(11382/2/2017 – C8-0358/2015 – 2015/0289(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (11382/2/2017 – C8-0358/2017),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 25 maja 2016 r.[1],

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu[2] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0636),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 67a Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rybołówstwa (A8-0374/2017),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W następstwie przyjęcia na posiedzeniu plenarnym w dniu 2 lutego 2017 r. stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu rozpoczęto nieformalne negocjacje z prezydencją maltańską w celu osiągnięcia szybkiego porozumienia w drugim czytaniu. Po trzech rundach rozmów trójstronnych zespoły negocjacyjne Parlamentu i Rady osiągnęły w dniu 20 czerwca 2017 r. porozumienie w sprawie przedmiotowego dossier. W dniu 12 lipca 2017 r. tekst porozumienia przedłożono komisji PECH pod głosowanie i został on zatwierdzony zdecydowaną większością głosów. W oparciu o wyrażoną przez komisję zgodę jej przewodniczący zobowiązał się w piśmie wystosowanym dnia 13 lipca 2017 r. do przewodniczącego Coreper zalecić zgromadzeniu plenarnemu przyjęcie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu bez poprawek. Po weryfikacji prawno-językowej Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, potwierdzając tym samym porozumienie z dnia 17 października 2017 r.

Ponieważ stanowisko Rady w pierwszym czytaniu jest zgodne z porozumieniem osiągniętym w trakcie rozmów trójstronnych, sprawozdawczyni zaleca komisji przyjęcie go bez dalszych poprawek. Sprawozdawczyni pragnie zwrócić w szczególności uwagę na następujące elementy kompromisu:

Parlament Europejski i Rada uzgodniły nowe ramy prawne dotyczące zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi. Nowy system wprowadza rygorystyczne, przejrzyste i zharmonizowane przepisy dotyczące wydawania upoważnień do połowów i zarządzania nimi w odniesieniu do statków UE dokonujących połowów poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz w odniesieniu do zagranicznych statków prowadzących działalność na wodach UE. Obowiązujące rozporządzenie zmieniono, aby dostosować je do nowych celów zapisanych w nowej wspólnej polityce rybołówstwa. Celem rozporządzenia jest poprawa zarządzania, większa przejrzystość, lepsze monitorowanie i egzekwowanie przepisów, w szczególności w niektórych przypadkach, takich jak licencje bezpośrednie, przeładunek czy zmiana bandery.

Jedną z szeroko omawianych przez współprawodawców kwestii była definicja działalności połowowej. Parlament pragnął zachować dotychczasową definicję, która obejmuje przeładunek i wyładunek. Ostatecznie w drodze kompromisu postanowiono odnieść się do operacji połowowych zamiast do działalności połowowej, uwzględniając wszystkie działania związane z poszukiwaniem ryb, wydawaniem, holowaniem i wybieraniem narzędzi czynnych, stawianiem, pozostawianiem w wodzie, wybieraniem lub przestawianiem narzędzi biernych oraz usuwaniem jakiegokolwiek połowu z narzędzia, sieci lub z sadza transportowego do sadzów służących do tuczu i hodowli. Parlament zdołał wynegocjować wprowadzenie przepisów dotyczących uprzedniego powiadomienia o przeładunku na podstawie upoważnień bezpośrednich i na pełnym morzu.

W odniesieniu do przepisów dotyczących operacji zmiany bandery, statki, które w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie upoważnienia, przestały figurować w rejestrze floty rybackiej UE i zmieniły banderę na banderę państwa trzeciego, a następnie powróciły do unijnego rejestru, otrzymają upoważnienia państwa członkowskiego bandery jedynie po pomyślnej weryfikacji, że statek nie dokonywał połowów NNN ani nie prowadził działalności w jednym z niewspółpracujących państw trzecich lub w państwie trzecim, w przypadku którego stwierdzono, że pozwala na prowadzenie niezrównoważonych połowów. Statek musi przedstawić pełną historię bandery za okres, w którym nie figurował w rejestrze UE.

W odniesieniu do bardzo ważnej kwestii upoważnienia do połowów współprawodawcy uzgodnili, że każdy statek UE prowadzący połowy poza wodami UE ma obowiązek uzyskania upoważnienia swojego państwa członkowskiego bandery. Wydanie upoważnienia do połowów powinno być oparte na spełnieniu szeregu wspólnych kryteriów kwalifikowalności, do których należą: - informacje administracyjne na temat statku, jego właściciela i kapitana; - niepowtarzalny numer identyfikacyjny statku nadawany przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), w przypadku gdy jest to wymagane na mocy przepisów UE; - ważna licencja połowowa; - dowód na to, że statek nie znajduje się na liście prowadzących połowy NNN.

W kwestii uprawnienia Komisji do interweniowania w proces cofnięcia upoważnień, umowa ogranicza stosowanie tego uprawnienia do przypadków naruszenia środków przyjętych przez regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO) lub na mocy umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów.

W odniesieniu do upoważnień bezpośrednich Parlament Europejski doprowadził między innymi do wprowadzenia – wśród warunków wydania upoważnienia do połowów przez państwo członkowskie bandery – przepisu zobowiązującego operatora do przedstawienia naukowej oceny dowodzącej zrównoważonego charakteru planowanej działalności połowowej, w tym zgodności z postanowieniami art. 62 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS).

W odniesieniu do połowów na pełnym morzu niewchodzących w zakres odpowiedzialności RFMO wymagane jest przeprowadzenie naukowej oceny dowodzącej zrównoważonego charakteru proponowanej działalności połowowej, zaś państwo członkowskie bandery jest zobowiązane do poinformowania Komisji o dacie dokonania przeładunku, a także położeniu geograficznym oraz obszarze, na którym dokonano przeładunku.

W odniesieniu do zasad kontroli i sprawozdawczości umowa zobowiązuje statki UE poławiające na wodach państwa trzeciego w ramach umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, aby przedstawiały państwu trzeciemu deklaracje połowowe i wyładunkowe (jeżeli wymaga tego odpowiednia umowa). Nieprzestrzeganie tego obowiązku zostanie uznane za poważne naruszenie zasad wspólnej polityki rybołówstwa. Państwo bandery będzie zobowiązane do regularnego monitorowania, czy warunki, na podstawie których wydano upoważnienie do połowów, są nadal spełniane w okresie ważności tego upoważnienia.

Ponadto Komisja będzie prowadziła elektroniczny rejestr upoważnień do połowów, służący wymianie informacji z państwami członkowskimi. Część tego rejestru będzie dostępna publicznie, dzięki czemu zapewniony zostanie po raz pierwszy swobodny dostęp do informacji dotyczących nazwy i bandery statku, numeru IMO, gatunków docelowych i strefy połowów.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi

Odsyłacze

11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

2.2.2017                     T8-0015/2017

Wniosek Komisji

COM(2015)0636 - C8-0393/2015

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

26.10.2017

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

26.10.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Linnéa Engström

4.2.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.11.2017

 

 

 

Data przyjęcia

21.11.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez

Data złożenia

24.11.2017

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

24

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström

2

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się