Procedură : 2015/0289(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0374/2017

Texte depuse :

A8-0374/2017

Dezbateri :

PV 11/12/2017 - 17
CRE 11/12/2017 - 17

Voturi :

PV 12/12/2017 - 5.1

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0475

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 178kWORD 50k
24.11.2017
PE 607.934v02-00 A8-0374/2017

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului

(11382/2/2017 – C8‑0358/2017 – 2015/0289(COD))

Comisia pentru pescuit

Raportoare: Linnéa Engström

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 JUSTIFICARE SUCCINTĂ
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului

(11382/2/2017 – C8‑0358/2015 – 2015/0289(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (11382/2/2017 – C8‑0358/2017),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 mai 2016(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0636),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolul 67a din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru pescuit (A8-0374/2017),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul, împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

JO C 303, 19.8.2016, p. 116.

(2)

Texte adoptate la 2.2.2017, P8_TA(2017)0015.


JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În urma adoptării poziției Parlamentului în primă lectură în ședință plenară, la 2 februarie 2017, au început negocierile neoficiale cu Președinția malteză în vederea ajungerii la un acord timpuriu în a doua lectură. După trei runde de trilog, echipa de negociere a Parlamentului și a Consiliului a ajuns la un acord cu privire la dosar la 20 iunie 2017. Textul acordului a fost prezentat Comisiei PECH pentru un vot de aprobare la 12 iulie 2017 și aprobat cu o majoritate covârșitoare. Pe baza aprobării comisiei, președintele acesteia s-a angajat într-o scrisoare adresată președintelui Coreper la 13 iulie 2017, să recomande plenului aprobarea fără modificări a poziției în primă lectură a Consiliului. În urma verificării juridico-lingvistice, Consiliul și-a adoptat poziția în primă lectură confirmând acordul la 17 octombrie 2017.

Având în vedere că prima poziție a Consiliului este în conformitate cu acordul la care s-a ajuns în cadrul trilogurilor, raportoarea recomandă comisiei să o accepte fără alte modificări. Raportoarea ar dori să sublinieze în special următoarele elemente ale compromisului:

Parlamentul European și Consiliul au convenit asupra unui nou cadru legislativ pentru gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe. Noul regim prevede norme stricte, transparente și armonizate privind eliberarea și gestionarea autorizațiilor de pescuit pentru navele UE care pescuiesc în afara apelor comunitare și în beneficiul unor nave străine care operează în apele UE. Actualul regulament a fost revizuit în vederea adaptării la noile obiective consacrate în noua politică comună în domeniul pescuitului. Are ca scop ameliorarea guvernanței, sporirea transparenței, îmbunătățirea monitorizării și a asigurării aplicării normelor, în special în anumite cazuri, precum licențele directe, transbordările sau schimbarea pavilionului.

Un subiect discutat în profunzime de către colegiuitori a fost definiția activităților de pescuit. Parlamentul a dorit să păstreze definiția actuală care include activitățile de transbordare și de debarcare. Compromisul final presupune trimiterea la „operațiuni de pescuit” în loc de „activități de pescuit”, care includ toate activitățile legate de localizarea peștelui, lansarea, remorcarea și tractarea uneltelor active, fixarea, scufundarea, îndepărtarea sau refixarea uneltelor pasive, precum și scoaterea capturilor din uneltele de pescuit sau din năvoade sau transferarea acestora dintr-o cușcă de transport în cuști de îngrășare și de creștere. Parlamentul a obținut dispoziții privind notificarea prealabilă și raportarea transbordărilor în temeiul unor autorizații directe și în marea liberă.

În ceea ce privește dispozițiile referitoare la operațiunile de schimbare a pavilionului, navele care, în perioada de cinci ani care precedă cererea de autorizație, au ieșit din registrul UE și și-au schimbat pavilionul cu cel al unei țări terțe și care au fost reintroduse ulterior în registrul UE vor primi o autorizație din partea statului membru de pavilion doar în cazul în care acesta a verificat dacă navele respective nu au fost implicate în activități de pescuit INN și că nu au operat într-o țară necooperantă sau o țară identificată ca țară care permite pescuitul nesustenabil. Navele trebuie să furnizeze statului membru istoricul complet al pavilionului pentru perioada în care nu s-au aflat în registrul UE.

În ceea ce privește problema foarte importantă a autorizațiilor de pescuit, colegislatorii au convenit că toate navele UE care pescuiesc în afara apelor UE vor fi obligate să solicite o autorizație din partea statului membru de pavilion de care aparțin. Autorizația se va baza pe îndeplinirea unui set de criterii comune de eligibilitate care include: - informații administrative privind nava, proprietarul și comandantul acesteia; - numărul de identificare unic al navei eliberat de către Organizația Maritimă Internațională (OMI), în cazul în care acest lucru este impus de legislația UE; - licența de pescuit valabilă; - dovada că nava nu este inclusă pe o listă a navelor implicate în pescuitul ilegal (INN).

În ceea ce privește competența Comisiei de a interveni în procesul de retragere a autorizațiilor, acordul o limitează la cazurile de încălcare a măsurilor adoptate de ORGP sau în temeiul acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil.

În ceea ce privește autorizațiile directe, una din reușitele Parlamentului European o reprezintă, printre condițiile de acordare a autorizației de pescuit de către statul membru de pavilion, dispoziția care obligă operatorul să furnizeze o evaluare științifică care să demonstreze sustenabilitatea activităților de pescuit planificate, inclusiv coerența cu dispozițiile articolul 62 din UNCLOS.

Referitor la pescuitul în marea liberă în afara responsabilității ORGP (organizațiile regionale de gestionare a pescuitului), este prevăzută o evaluare științifică care să demonstreze sustenabilitatea activităților de pescuit propuse, precum și cerința ca statul membru de pavilion să informeze Comisia cu privire la data, poziția geografică și zona în care a avut loc transbordarea.

În ceea ce privește normele de control și raportare, acordul include obligația navelor UE care pescuiesc în apele unor țări terțe în temeiul unui acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil de a prezenta declarații privind capturile și debarcările în țări terțe (dacă acest lucru este cerut de acordul în cauză). Nerespectarea acestei obligații ar fi considerată o încălcare gravă a normelor PCP. Statul membru de pavilion are obligația de a monitoriza cu regularitate îndeplinirea condițiilor în baza cărora a fost eliberată o autorizație de pescuit pe perioada de valabilitate a autorizației.

În cele din urmă, Comisia va menține un registru electronic al autorizațiilor de pescuit pentru schimbul de informații cu statele membre. O parte din acest registru ar urma să fie accesibilă publicului, oferind pentru prima oară acces liber la informațiile privind numele și pavilionul navei, numărul OMI, speciile țintă și zona de pescuit.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlul

Gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe

Referințe

11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD)

Data primei lecturi a PE - numărul P

2.2.2017                     T8-0015/2017

Propunerea Comisiei

COM(2015)0636 - C8-0393/2015

Data anunțului în plen al primirii poziției în primă lectură a Consiliului

26.10.2017

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

PECH

26.10.2017

 

 

 

Raportorii

       Data numirii

Linnéa Engström

4.2.2016

 

 

 

Examinare în comisie

21.11.2017

 

 

 

Data adoptării

21.11.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez

Data depunerii

24.11.2017


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

24

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström

2

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate