ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008

24.11.2017 - (11382/2/2017 – C8‑0358/2017 – 2015/0289(COD)) - ***II

Výbor pre rybárstvo
Spravodajkyňa: Linnéa Engström


Postup : 2015/0289(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0374/2017
Predkladané texty :
A8-0374/2017
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008

(11382/2/2017 – C8‑0358/2015 – 2015/0289(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (11382/2/2017 – C8‑0358/2017),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. mája 2016[1],

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[2] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0636),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 67a rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre rybárstvo (A8-0374/2017),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Po prijatí pozície Parlamentu v prvom čítaní v pléne 2. februára 2017 sa začali neoficiálne rokovania s maltským predsedníctvom s cieľom dosiahnuť skorú dohodu v druhom čítaní. Po troch kolách trialógov rokovacia skupina Parlamentu a Rady 20. júna 2017 dospela k vzájomnej dohode. Znenie dohody bolo predložené výboru PECH na hlasovanie 12. júla 2017 a bolo schválené prevažnou väčšinou. Predseda výboru sa na základe schválenia výboru v liste adresovanom predsedovi Coreperu z 13. júla 2017 zaviazal, že odporučí plénu, aby schválilo pozíciu Rady v prvom čítaní bezo zmien. Po overení textu právnikmi lingvistami Rada prijala pozíciu v prvom čítaní, ktorou 17. októbra 2017 potvrdila dohodu.

Keďže pozícia Rady v prvom čítaní je v súlade s dohodou dosiahnutou v rámci trialógov, spravodajkyňa odporúča výboru jej prijatie bez ďalších zmien. Spravodajkyňa by chcela poukázať najmä na tieto prvky kompromisu:

Európsky parlament a Rada sa dohodli na novom legislatívnom rámci pre udržateľné riadenie vonkajších rybárskych flotíl. Nový režim stanovuje prísne, transparentné a harmonizované pravidlá vydávania a spravovania oprávnení na rybolov pre plavidlá EÚ loviace mimo vôd Spoločenstva a pre zahraničné plavidlá pôsobiace vo vodách EÚ. Súčasné nariadenie bolo revidované s cieľom zohľadniť nové ciele zakotvené v rámci novej spoločnej rybárskej politiky. Jeho účelom je zlepšiť riadenie, zvýšiť transparentnosť, zlepšiť monitorovanie a presadzovanie pravidiel, najmä v určitých prípadoch, ako sú priame licencie, prekládky alebo zmena vlajky.

Jednou z otázok, o ktorých spoluzákonodarcovia diskutovali najviac, bolo vymedzenie pojmu rybolovných činností. Parlament vyjadril želanie zachovať súčasné vymedzenie, ktoré zahŕňa činnosti prekládky a vylodenia. Konečným kompromisom bol odkaz na „rybolovné operácie“ namiesto „rybolovných činností“, ktoré zahŕňajú všetky činnosti v súvislosti s vyhľadávaním rýb, zhadzovaním, ťahaním a vyťahovaním aktívneho výstroja, nastavením, namáčaním, vyberaním alebo prestavovaním pasívneho výstroja a vyberaním akéhokoľvek úlovku z výstroja, zo siete na uchovanie živých úlovkov alebo z prepravnej klietky do výkrmných a chovných klietok. Parlament vyjednal ustanovenia týkajúce sa predchádzajúceho oznámenia a nahlasovania prekládok v rámci priamych oprávnení a na šírom mori.

Pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa operácií zmeny vlajky, plavidlá, ktoré počas päťročného obdobia pred podaním žiadosti o oprávnenie opustili register EÚ a boli zaregistrované pod vlajkou tretej krajiny a následne sa vrátili do registra EÚ, dostanú oprávnenie vlajkového členského štátu len vtedy, ak preveril, že plavidlo nevykonávalo činnosti NNN rybolovu ani nepôsobilo v nespolupracujúcej krajine či tretej krajine označenej za krajinu, ktorá umožňuje neudržateľný rybolov. Plavidlo musí poskytnúť úplné záznamy o vlajke za obdobie, keď nebolo vedené v registri EÚ.

Pokiaľ ide o mimoriadne dôležitú otázku oprávnení na rybolov, spoluzákonodarcovia sa dohodli, že každé plavidlo EÚ, ktoré loví mimo vôd EÚ, bude povinné získať oprávnenie od svojho vlajkového členského štátu. Oprávnenie bude vychádzať zo súboru spoločných kritérií oprávnenosti, ktoré zahŕňajú: – administratívne informácie o plavidle, jeho vlastníkovi a kapitánovi; – jedinečné identifikačné číslo plavidla, ktoré vydala Medzinárodná námorná organizácia (IMO), ak sa vyžaduje podľa právnych predpisov EÚ; – platnú licenciu na rybolov; – doklad o tom, že plavidlo nie je uvedené na zozname nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu (NNN rybolov).

Pokiaľ ide o právomoc Komisie zasiahnuť v procese zrušenia oprávnení, dohoda ju obmedzuje na prípady porušenia opatrení prijatých regionálnymi organizáciami pre riadenie rybárstva alebo v rámci dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva.

Čo sa týka priamych oprávnení, medzi úspechy, ktoré Európsky parlament dosiahol, patrí spomedzi podmienok na oprávnenie na rybolov od vlajkového členského štátu ustanovenie, ktoré zaväzuje prevádzkovateľa, aby stanovil vedecké hodnotenie dokazujúce udržateľnosť plánovaných rybolovných operácií vrátane súladu s ustanoveniami článku 62 Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS).

Pokiaľ ide o rybolov na šírom mori mimo zodpovednosti regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva, požaduje sa vedecké hodnotenie dokazujúce udržateľnosť navrhovaného rybolovu, ako aj povinnosť pre vlajkový členský štát informovať Komisiu o dátume, geografickej polohe a oblasti, v ktorej sa prekládka uskutočnila.

Čo sa týka pravidiel kontroly a predkladania správ, dohoda obsahuje povinnosť pre plavidlá EÚ loviace vo vodách tretích krajín v rámci dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva poskytnúť vyhlásenia o úlovkoch a vylodeniach do tretej krajiny (ak sa to vyžaduje v príslušnej dohode). Nedodržiavanie tejto povinnosti by sa považovalo za závažné porušenie pravidiel spoločnej rybárskej politiky. Vlajkový štát bude povinný pravidelne monitorovať, či sa počas platnosti oprávnenia na rybolov naďalej plnia podmienky, na základe ktorých bolo oprávnenie vydané.

Napokon, Komisia bude viesť elektronický register oprávnení na rybolov na účely výmeny informácií s členskými štátmi. Časť tohto registra bude verejne prístupná a po prvýkrát poskytne otvorený prístup k informáciám o názve a vlajke plavidla, čísle IMO, cieľových druhoch a rybolovnej zóne.

POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Udržateľné riadenie vonkajších rybárskych flotíl

Referenčné čísla

11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

2.2.2017                     T8-0015/2017

Návrh Komisie

COM(2015)0636 - C8-0393/2015

Oznámenie na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

26.10.2017

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

26.10.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Linnéa Engström

4.2.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.11.2017

 

 

 

Dátum prijatia

21.11.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez

Dátum predloženia

24.11.2017

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

24

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström

2

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania