ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание

27.11.2017 - (COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)) - ***I

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Комисия по правни въпроси
Докладчици: Евелин Гебхарт, Аксел Фос
(Процедура на съвместни комисии – член 55 от Правилника за дейността)


Процедура : 2015/0287(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0375/2017
Внесени текстове :
A8-0375/2017
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание

(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0634),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0394/2015),

–  като взе предвид член 294, параграфи 3 и 15 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратени от Сената на Френската република в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 април 2016 г.[1],

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и на комисията по правни въпроси съгласно член 55 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и на комисията по правни въпроси, както и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0375/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание

относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги

(текст от значение за ЕИП)

(текст от значение за ЕИП)

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Потенциалът за развитие на електронната търговия все още не се използва напълно. Стратегията за цифров единен пазар за Европа29 прилага цялостен подход при разглеждането на основните пречки пред развитието на трансграничната електронна търговия в Съюза с цел разгръщане на този потенциал. Осигуряването на по-добър достъп за потребителите до цифрово съдържание и улесняването на предприятията при предоставянето на цифрово съдържание са необходими за засилване на цифровата икономика в Съюза и стимулиране на цялостния растеж.

(1)  Потенциалът за развитие на електронната търговия в Съюза все още не е осъществен напълно. Стратегията за цифров единен пазар за Европа29 прилага цялостен подход при разглеждането на основните пречки пред развитието на трансграничната електронна търговия в Съюза с цел разгръщане на този потенциал. Осигуряването на по-добър достъп за потребителите до цифрово съдържание и улесняването на предприятията при предоставянето на цифрово съдържание са необходими за засилване на цифровата икономика в Съюза и стимулиране на цялостния растеж.

__________________

__________________

29 COM(2015) 192 окончателен.

29 COM(2015)0192.

Изменение     3

Предложение за директива

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Член 169, параграф 1 и член 169, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвиждат, че Съюзът трябва да допринася за постигането на високо равнище на защита на потребителите посредством мерки, приемани съгласно член 114 ДФЕС.

Изменение     4

Предложение за директива

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  Член 38 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) предвижда, че в политиките на Съюза следва да се осигурява високо равнище на защита на потребителите, а член 47 от Хартата предвижда, че всеки, чиито права и свободи съгласно правото на Съюза са били нарушени, следва да има право на ефективни правни средства за защита. В член 16 от Хартата се признава свободата на стопанска инициатива в съответствие с правото на Съюза и националните законодателства и практики.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  За постигането на истински цифров единен пазар е необходима хармонизацията на някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание, като за основа се вземе високо равнище на защита на потребителите.

(2)  За да се изгради истински цифров единен пазар, следва да бъдат хармонизирани някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание или цифрови услуги, като за основа се вземе високо равнище на защита на потребителите, за да се повиши правната сигурност и да се намалят разходите по сделките.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Различията в националните задължителни правила в областта на потребителското договорно право и липсата на ясни правила в областта на договорното право са сред основните пречки, възпрепятстващи развитието на предоставянето на цифрово съдържание, тъй като на равнището на Съюза съществуват прекалено малко съобразени с конкретни потребности правила. Предприятията понасят допълнителни разходи, произтичащи от различията в националните задължителни правила в областта на потребителското договорно право и са изправени пред правна несигурност при трансграничната продажба на цифрово съдържание. Предприятията понасят и разходи при адаптиране на договорите си към специалните задължителни правила относно предоставянето на цифрово съдържание, които вече са в процес на въвеждане в някои държави членки, което създава различия в обхвата и съдържанието на специалните национални правила, уреждащи тези договори. В държавите членки, в които все още не са установени специални правила относно предоставянето на цифрово съдържание, търговците, желаещи да извършват трансгранични продажби, изпитват несигурност, тъй като те често не знаят кои правила са приложими по отношение на цифровото съдържание в държавата членка, в която искат да изнасят, нито какво е съдържанието на тези правила и дали те са задължителни.

(4)  Предприятията, и особено малките и средните предприятия (МСП), понасят разходи при адаптиране на договорите си към специалните задължителни правила относно предоставянето на цифрово съдържание или цифрови услуги, които вече са в процес на въвеждане в някои държави членки, което създава различия в обхвата и съдържанието на специалните национални правила, уреждащи тези договори. В държавите членки, в които все още не са установени специални правила относно предоставянето на цифрово съдържание или цифрови услуги, търговците, желаещи да извършват трансгранични продажби, изпитват несигурност, тъй като те често не знаят кои правила са приложими по отношение на цифровото съдържание или цифровите услуги в държавата членка, в която искат да изнасят, нито какво е съдържанието на тези правила и дали те са задължителни.

Обосновка

Поредността на съображения 3 и 4 е сменена.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Потребителите нямат доверие в извършването на трансгранични покупки, особено онлайн. Един от основните фактори за тази липса на доверие е несигурността във връзка с основните им договорни права и липсата на ясна договорна рамка за цифровото съдържание. Много потребители на цифрово съдържание се сблъскват с проблеми, свързани с качеството на цифровото съдържание или достъпа до него. Например, те получават погрешно или дефектно цифрово съдържание или не могат да получат достъп до въпросното цифрово съдържание. В резултат на това потребителите понасят финансови и нефинансови вреди.

(3)  Потребителите невинаги имат доверие в извършването на трансгранични покупки, особено онлайн. Един от основните фактори за тази липса на доверие е несигурността във връзка с основните им договорни права и липсата на ясна договорна рамка за цифровото съдържание или цифровите услуги. Много потребители се сблъскват с проблеми, свързани с качеството на цифровото съдържание или на цифровите услуги или с достъпа до тях. Например, те получават погрешно или дефектно цифрово съдържание или погрешни или дефектни цифрови услуги или не могат да получат достъп до въпросното цифрово съдържание или до въпросните цифрови услуги. В резултат на това потребителите понасят финансови и нефинансови вреди.

Обосновка

Поредността на съображения 3 и 4 е сменена.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  С цел отстраняване на тези проблеми както предприятията, така и потребителите следва да могат да разчитат на напълно хармонизирани правила относно предоставянето на цифрово съдържание, определящи договорни права, валидни за целия Съюз, които са от съществено значение за този вид сделки.

(5)  С цел отстраняване на тези проблеми както предприятията, така и потребителите следва да могат да разчитат на напълно хармонизирани правила относно някои ключови регулаторни аспекти на предоставянето на цифрово съдържание или на цифрови услуги. Тези правила следва да определят договорни права, валидни за целия Съюз, като същевременно предоставят възможност на държавите членки да запазят националните правила по отношение на определени други аспекти. Във връзка с това целта на настоящата директива е да се постигне точният баланс между високото ниво на защита на потребителите и конкурентоспособността на предприятията, като едновременно с това се гарантира спазването на принципа на субсидиарност.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Пълното хармонизиране на правилата в областта на потребителското договорно право във всички държави членки ще улесни предприятията при трансграничното предлагане на цифрово съдържание. Те ще разполагат със стабилна среда в областта на договорното право, когато продават онлайн и използват други форми на продажба от разстояние в други държави членки. Наличието на напълно хармонизирани специални правила относно цифровото съдържание в целия ЕС ще премахне сложността, произтичаща от различните национални правила, които понастоящем се прилагат по отношение на договорите за предоставяне на цифрово съдържание. Също така това ще предотврати правната разпокъсаност, която иначе би произтекла от новите национални законодателства, уреждащи конкретно цифровото съдържание.

(6)  Хармонизирането на правилата в областта на потребителското договорно право във всички държави членки ще улесни предприятията при трансграничното предлагане на цифрово съдържание. Те ще разполагат със стабилна среда в областта на договорното право, когато продават онлайн и използват други форми на продажба от разстояние в други държави членки. Също така това ще предотврати правната разпокъсаност, която иначе би произтекла от новите национални законодателства, уреждащи конкретно цифровото съдържание и цифровите услуги.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Потребителите ще могат да се възползват от напълно хармонизирани права относно цифровото съдържание при високо равнище на защита. Те ще имат ясни права, когато получават достъп или ползват цифрово съдържание от всяка точка в ЕС. По този начин ще се засили доверието им за закупуване на цифрово съдържание. Това ще допринесе също и за намаляване на вредите, които понасят потребителите понастоящем, тъй като ще съществува набор от ясни права, позволяващи им да решават проблемите, с които се сблъскат по отношение на цифровото съдържание.

(7)  Потребителите следва да се възползват от напълно хармонизирани права относно цифровото съдържание и цифровите услуги при високо равнище на защита. Те следва да имат ясни задължителни права, когато получават достъп или ползват цифрово съдържание или цифрови услуги от всяка точка в Съюза. По този начин следва да се засили доверието им за закупуване на цифрово съдържание или цифрови услуги. Това следва да допринесе също и за намаляване на вредите, които понасят потребителите понастоящем, тъй като ще съществува набор от ясни права, позволяващи им да решават проблемите, с които се сблъскат по отношение на цифровото съдържание или на цифровите услуги.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Настоящата директива следва също така да се прилага за договорите с двойна цел, когато договорът е сключен за цели, които са отчасти в рамките на търговската дейност на лицето и отчасти извън нея и търговската цел е незначителна в общия контекст на договора, така че съответното лице следва също да се счита за потребител.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Настоящата директива следва да хармонизира напълно набора от ключови правила, които досега не са били уредени на равнището на Съюза. Така тя следва да включва правила по отношение на съответствието на цифровото съдържание, средствата за правна защита на потребителите в случаите на липса на съответствие на цифровото съдържание с договора и определени условия за упражняването на тези средства за правна защита. Настоящата директива следва да хармонизира и някои аспекти, свързани с правото на прекратяване на дългосрочен договор, както и някои аспекти, засягащи изменението на цифровото съдържание.

(8)  Настоящата директива следва да хармонизира напълно определени ключови правила, които досега не са били уредени на равнището на Съюза или на национално равнище. Така тя следва да включва правила по отношение на съответствието на цифровото съдържание или на цифровите услуги, средствата за правна защита на потребителите в случаите на липса на съответствие на цифровото съдържание или на цифровите услуги с договора и определени условия за упражняването на тези средства за правна защита. Настоящата директива следва да хармонизира и някои аспекти, свързани с правото на прекратяване на дългосрочен договор, както и някои аспекти, засягащи изменението на цифровото съдържание или на цифровите услуги.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Чрез пълно хармонизиране на всички изисквания, свързани с урежданите от настоящата директива въпроси, в рамките на своя обхват на прилагане, тя възпира държавите членки да въвеждат допълнителни формални или материалноправни изисквания, като например срок, в рамките на който да се установи липсата на съответствие, задължение на потребителя да уведоми доставчика относно липсата на съответствие в рамките на определен срок или задължение на потребителя да плати за използването на цифровото съдържание до момента на прекратяване поради липса на съответствие с договора.

(9)  Чрез пълно хармонизиране на изискванията, свързани с урежданите от настоящата директива въпроси, в рамките на своя обхват на прилагане тя възпира държавите членки да въвеждат допълнителни формални или материалноправни изисквания, като например правила относно обръщането на тежестта на доказване, водещо до резултат, който се различава от предвиденото в настоящата директива, или задължение на потребителя да уведоми търговеца относно липсата на съответствие в рамките на определен срок.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Настоящата директива не би трябвало да засегне националното законодателство, доколкото въпросните теми не са уредени с настоящата директива, например националните правила, предвиждащи задълженията на потребителя към доставчика на цифровото съдържание или уреждащи класификацията, изготвянето и валидността на договорите или законността на съдържанието. Държавите членки следва също така да имат свободата да предвиждат правила относно подробните условия за упражняване на някои права, като например правото на обезщетение за вреди, доколкото то не е обхванато от директивата, или правилата относно последиците от прекратяването на договора, които се прилагат в допълнение към правилата относно връщането, уредени в настоящата директива.

(10)  Настоящата директива не би трябвало да засегне националното законодателство, доколкото въпросните теми не са уредени с настоящата директива, например националните правила, предвиждащи задълженията на потребителя към доставчика на цифровото съдържание или уреждащи класификацията, изготвянето и валидността на договорите или законността на съдържанието. Държавите членки следва също така да имат свободата да предвиждат правила относно подробните условия за упражняване на някои права, като например правото на обезщетение за вреди, доколкото то не е обхванато от директивата, или правилата относно последиците от прекратяването на договора, които се прилагат в допълнение към правилата относно връщането, уредени в настоящата директива. На държавите членки следва да се разреши да запазят или да въведат национални разпоредби относно средствата за правна защита срещу „скрити дефекти“. На държавите членки следва да се разреши да запазят национални разпоредби относно краткосрочното право на отказ, когато такова е налично в правния ред на съответните държави членки към датата на влизане в сила на настоящата директива.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Настоящата директива следва да не засяга разпоредбите на националното право, уреждащи условията, при които договорите за предоставяне на цифрово съдържание или цифрови услуги се считат за свързани с друг договор или допълващи по отношение на друг договор, който потребителят е сключил с доставчика или с друг търговец, и въздействието, което това има върху всеки от въпросните договори или върху средствата за правна защита, упражнявани по силата на всеки от договорите. Държавите членки следва също така да могат да определят естеството на такива договори, включително договори за продажби, услуги, договори за отдаване под наем или договори sui generis.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б)  Без да се засяга обаче Европейският кодекс за електронните съобщения1a, когато по силата на договор или пакет от договори търговецът предлага цифрово съдържание или цифрови услуги в комбинация с други услуги, като например междуличностни съобщителни услуги или стоки и цифровото съдържание или цифровата услуга не са представително инсталирани в стоките, настоящата директива следва да се прилага само по отношение на свързания с цифровото съдържание или цифровата услуга компонент от този пакет. Останалите елементи следва да се уреждат от приложимото право.

 

_______________

 

Директива …/... на Европейския парламент и на Съвета от … за създаване на Европейски кодекс за електронните съобщения (ОВ L xx, [дата], стр. x-x.).

Обосновка

Съображение 10 б (ново) заменя съображение 20 в предложението на Комисията (вж. изменение 27).

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Директивата следва да разглежда проблеми, срещани при различните категории цифрово съдържание и неговото предоставяне. С цел да се вземе предвид бързото технологично развитие и да се запази бъдещата пригодност на понятието за цифрово съдържание, това понятие, както е използвано в настоящата директива, следва да бъде по-широко от това в Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета30. По-специално, то следва да обхваща услугите, които позволяват създаването, обработката или съхранението на данни. Въпреки че съществуват множество начини за предоставяне на цифрово съдържание, като например то да бъде предоставено на траен носител, да бъде изтеглено от потребителите на техни устройства, да се излъчва онлайн (web-streaming), да се разреши достъпът до възможности за съхраняване на цифровото съдържание или достъпът до използване на социални медии, настоящата директива следва да се прилага по отношение на всички видове цифрово съдържание, независимо от носителя, използван за неговото предаване. Диференцирането между различните категории в този бързо променящ се в технологично отношение пазар не е желателно, защото ще е почти невъзможно да се избегне дискриминацията между доставчиците. Следва да се осигурят еднакви условия на конкуренция между доставчиците на различните категории цифрово съдържание. Настоящата директива обаче не следва да се прилага по отношение на цифрово съдържание, което е вградено в стоки по начин, който го прави неразделна част от стоката, като функциите му са подчинени на основните функционалности на стоката.

(11)  Настоящата директива следва да разглежда проблеми, срещани при различните категории цифрово съдържание или цифрови услуги и тяхното предоставяне. С цел да се осигури съгласуваност с достиженията на правото на ЕС, понятието за цифрово съдържание следва да съответства на понятието, използвано в Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета30и следва да обхваща например текст, видео, аудио, приложения, електронни игри и всеки друг софтуер. За да се отговори на бързия темп на технологично развитие и настоящата директива да бъде готова за бъдещето, тя следва да обхваща също и цифровите услуги, които позволяват създаването, обработката или съхранението на данни, както и услуги, позволяващи обмена на данни в цифров формат, включително междуличностните съобщителни услуги, които не се извършват посредством номер, ако те не са регулирани от Европейския кодекс за електронните съобщения. Въпреки че съществуват множество начини за предоставяне на цифрово съдържание или на цифрови услуги, като например то да бъде предоставено на CD, DVD или подобен носител, да бъде изтеглено от потребителите на техни устройства, да се излъчва онлайн (web streaming), да се разреши достъпът до възможности за съхраняване на цифровите услуги или достъпът до използване на социални медии, настоящата директива следва да се прилага по отношение на всички видове цифрово съдържание или цифрови услуги, независимо от носителя, използван за тяхното предаване. Диференцирането между различните категории в този бързо променящ се в технологично отношение пазар не е желателно, защото ще е почти невъзможно да се избегне дискриминацията между търговците. Следва да се осигурят еднакви условия на конкуренция между търговците на различните категории цифрово съдържание или цифрови услуги.

__________________

__________________

30 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64.

30 Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, (OB L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  С цел да се отговори на очакванията на потребителите и да се осигури ясна и несложна правна рамка за доставчиците на цифрово съдържание, предоставено на траен носител, по отношение на изискванията за съответствие и наличните средства за правна защита за потребителите в случай на несъответствие, настоящата директива следва да се прилага по отношение на стоки като DVD и CD, включващи цифрово съдържание по начин, който превръща стоките в обикновен носител на цифровото съдържание. Директивата следва да се прилага за цифровото съдържание, което се предоставя на траен носител, независимо дали се продава от разстояние или при директен контакт, така че да се предотврати разпокъсаност между различните канали за разпространение. Директива 2011/83/ЕС следва да продължи да се прилага за тези стоки, включително за задълженията, свързани с доставката на стоки, средствата за правна защита в случай на неосъществени доставки и естеството на договора, в рамките на който тези стоки се доставят. Директивата също така не засяга правото на разпространение, приложимо за тези стоки съгласно законодателството в областта на авторското право.

(12)  С цел да се отговори на очакванията на потребителите и да се осигури ясна и несложна правна рамка за търговците на стоки, в които е вградено цифрово съдържание или са вградени цифрови услуги, по отношение на изискванията за съответствие и наличните средства за правна защита за потребителите в случай на несъответствие, настоящата директива следва да се прилага по отношение на цифровото съдържание или цифровите услуги, които са предварително инсталирани в стоки, като например DVD и CD или „интелигентни стоки“. По отношение на такива стоки търговецът следва да носи отговорност съгласно настоящата директива по отношение на потребителя за изпълнението на своите задължения единствено по отношение на вграденото цифрово съдържание или вградените цифрови услуги. Отговорността по отношение на останалите елементи на съответните стоки следва да се урежда от приложимото право. Настоящата директива следва да се прилага за вграденото цифрово съдържание или вградените цифрови услуги, независимо дали стоките, в които те са предварително инсталирани, се предоставят от разстояние или при директен контакт, така че да се предотврати разпокъсаност между различните канали за разпространение. Директива 2011/83/ЕС следва да продължи да се прилага за тези стоки, включително задълженията, свързани с доставката на стоки, средствата за правна защита в случай на неосъществени доставки и естеството на договора, в рамките на който тези стоки се доставят. Правилата за доставка и неизпълнение на доставка на цифрово съдържание или цифрови услуги съгласно настоящата директива следователно не се прилагат за вградено цифрово съдържание и вградени цифрови услуги. Настоящата директива също така не засяга правото на разпространение, приложимо за съответните стоки съгласно законодателството в областта на авторското право.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  В цифровата икономика информацията за лицата често и все повече се разглежда от участниците на пазара като имаща стойност, сравнима с тази на парите. Цифровото съдържание често се доставя не срещу цена, а срещу насрещна престация, различна от парична сума, т.е. срещу предоставяне на достъп до лични или други данни. Тези специфични стопански модели се прилагат в различни форми на значителна част от пазара. Въвеждане на диференциация в зависимост от естеството на насрещната престация би създало дискриминация между различните стопански модели; това би представлявало неоправдан стимул за предприятията да се насочат към предлагане на цифрово съдържание срещу предоставяне на данни. Следва да се гарантират еднакви условия на конкуренция. Освен това, дефекти в работните характеристики на цифровото съдържание, предоставено срещу нефинансова насрещна престация, могат да окажат въздействие върху икономическите интереси на потребителите. Затова приложимостта на правилата на настоящата директива не следва да зависи от това дали за предоставянето на конкретното цифрово съдържание се заплаща някаква цена.

(13)  В цифровата икономика информацията за лицата често и все повече се разглежда от участниците на пазара като имаща стойност, сравнима с тази на парите. Цифровото съдържание и цифровите услуги често се доставят не срещу цена, а срещу данни, т.е. срещу предоставяне на достъп до лични или други данни. Тези специфични стопански модели се прилагат в различни форми на значителна част от пазара. Въвеждане на диференциация в зависимост от естеството на насрещната престация би създало дискриминация между различните стопански модели, с което се предоставя неоправдан стимул за предприятията да се насочат към предлагане на цифрово съдържание или на цифрови услуги срещу предоставяне на данни. Освен това, дефекти в работните характеристики на цифровото съдържание или на цифровата услуга, предоставени срещу данни като насрещна престация, могат да окажат въздействие върху икономическите интереси на потребителите. С цел да се гарантира равнопоставеност, приложимостта на правилата на настоящата директива следва да не зависи от това дали за предоставянето на конкретното цифрово съдържание или конкретната цифрова услуга се заплаща някаква цена.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  В цифровата икономика информацията за лицата често и все повече се разглежда от участниците на пазара като имаща стойност, сравнима с тази на парите. Цифровото съдържание често се доставя не срещу цена, а срещу насрещна престация, различна от парична сума, т.е. срещу предоставяне на достъп до лични или други данни. Тези специфични стопански модели се прилагат в различни форми на значителна част от пазара. Въвеждане на диференциация в зависимост от естеството на насрещната престация би създало дискриминация между различните стопански модели; това би представлявало неоправдан стимул за предприятията да се насочат към предлагане на цифрово съдържание срещу предоставяне на данни. Следва да се гарантират еднакви условия на конкуренция. Освен това, дефекти в работните характеристики на цифровото съдържание, предоставено срещу нефинансова насрещна престация, могат да окажат въздействие върху икономическите интереси на потребителите. Затова приложимостта на правилата на настоящата директива не следва да зависи от това дали за предоставянето на конкретното цифрово съдържание се заплаща някаква цена.

(13)  В цифровата икономика информацията за лицата често и все повече се разглежда от участниците на пазара като имаща стойност. Разработени са специфични бизнес модели, при които търговците предоставят цифрово съдържание, а от потребителя се изисква да предостави или да осигури достъп до лични данни. Тези специфични стопански модели вече се прилагат в различни форми на значителна част от пазара. Настоящата директива няма за цел да реши дали такива договори следва да бъдат разрешени или не. Освен това тя оставя на националното право да реши въпроса за валидността на договорите за предоставяне на цифрово съдържание или на цифрова услуга, когато са предоставят лични данни или има достъп до такива данни. Настоящата директива следва по никакъв начин да не създава впечатлението, че легитимира или насърчава дадена практика, основаваща се на остойностяването на лични данни, тъй като личните данни не са сравними с цена и следователно не могат да бъдат разглеждани като стока. Въвеждането на диференциация в правилата, приложими за паричните и непаричните сделки, обаче би представлявало неоправдан стимул за предприятията да отдават предпочитание на предоставянето на цифрово съдържание или на цифрови услуги с условието за предоставяне на лични данни. Освен това дефекти в работните характеристики на цифровото съдържание или на цифровите услуги, предоставени без заплащане на цена, биха могли да окажат въздействие върху икономическите интереси на потребителите. С цел да се осигурят еднакви условия на конкуренция и високо равнище на защита на потребителите, приложимостта на правилата на настоящата директива следва да не зависи от това дали за предоставянето на конкретното цифрово съдържание или на конкретната цифрова услуга се заплаща някаква цена.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Що се отнася до цифровото съдържание, предоставено не в замяна на определена цена, а срещу насрещна престация, различна от пари, настоящата директива следва да се прилага единствено по отношение на договори, при които доставчикът изисква и потребителят активно предоставя на доставчика пряко или косвено данни, като име и електронен адрес или снимки, например чрез индивидуална регистрация или въз основа на договор, който позволява достъп до снимки на потребителя. Настоящата директива не следва да се прилага в случаите, когато доставчикът събира данни, необходими за функционирането на цифровото съдържание в съответствие с договора, например географското местоположение, когато е необходимо, за да функционира мобилното приложение правилно, или само с цел изпълнение на законовите изисквания, например, когато в приложимите закони се изисква регистрация на потребителите с цел сигурност и идентификация. Настоящата директива също така не следва да се прилага в случаите, когато доставчикът събира информация, включително лични данни, като например IP адрес или друга автоматично генерирана информация, като например информация, събрана и предадена от „бисквитка“, която не е предоставена активно от потребителя, дори ако потребителят е приел да използва „бисквитката“. Тя не следва да се прилага и за случаи, при които потребителят е изложен на реклами единствено с цел получаване на достъп до цифрово съдържание.

(14)  Що се отнася до цифровото съдържание и цифровите услуги, предоставяни не в замяна на цена, а когато се предоставят лични данни, настоящата директива следва да се прилага по отношение на договори, при които търговецът изисква и потребителят предоставя лични данни, както и когато търговецът събира лични данни. Това ще включва, например, името и електронният адрес или снимки, предоставени пряко или косвено на търговеца, например чрез индивидуална регистрация или въз основа на договор, който позволява достъп до снимки на потребителите, или лични данни, събрани от търговеца, като например IP адрес. Настоящата директива следва да не се прилага в случаите, когато търговецът събира лични данни изключително с цел да предоставя, до поддържа в съответствие или да подобрява цифрово съдържание или цифрова услуга, или само с цел изпълнение на законовите изисквания, например, когато в приложимите закони се изисква регистрация на потребителите с цел сигурност и идентификация. Тя следва да не се прилага и за случаи, при които потребителят е изложен на реклами единствено с цел получаване на достъп до цифрово съдържание или цифрова услуга.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Създаденото от потребителите съдържание следва да се третира по същия начин, като всяко друг цифрово съдържание, което потребителят предоставя или съхранява за целия срок на действие на договора, като например музикални и видео файлове, снимки, игри или приложения. Създаденото от потребителите съдържание включва широк набор от примери, включително цифрови изображения, видео и аудио файлове, блогове, дискусионни форуми, текстови формати за сътрудничество, постове, чатове, туитове, регистрации, подкастове, съдържание, създадено за мобилни устройства, съдържание, създадено в контекста на онлайн виртуални среди, рейтинги и събрани връзки, водещи до онлайн съдържание.

(15)  Създаденото от потребителите съдържание следва да се третира по същия начин, като всяко друг цифрово съдържание или цифрови услуги, които потребителят предоставя или съхранява за целия срок на действие на договора, като например музикални и видео файлове, снимки, игри или приложения, освен ако настоящата директива не предвижда друго. Създаденото от потребителите съдържание включва широк набор от примери, включително цифрови изображения, видео и аудио файлове, блогове, дискусионни форуми, текстови формати за сътрудничество, постове, чатове, туитове, регистрации, подкастове, съдържание, създадено за мобилни устройства, съдържание, създадено в контекста на онлайн виртуални среди, рейтинги и събрани връзки, водещи до онлайн съдържание.

Изменение     23

Предложение за директива

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  Доставчиците на видео файлове, снимки, софтуерни приложения и друго цифрово съдържание следва да предоставят гаранции за безопасността на предоставяното от тях цифрово съдържание, като предлагат високо равнище на защита на потребителите срещу зловреден софтуер.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  С цел да се гарантират общ набор от права за потребителите и еднакви условия на конкуренция за предприятията, потребителите следва да разполагат с едни и същи средства за правна защита по отношение на несъответстващо на договора цифрово съдържание, независимо от начина на разработване на съдържанието. Следователно, директивата следва да се прилага по отношение на договори за разработването на цифрово съдържание, специално поръчано от даден потребител, включително и за софтуер по поръчка на потребителя. Настоящата директива следва да се прилага също и по отношение на доставките на файлове за визуално моделиране, необходими за целите на 3D печата. Настоящата директива обаче не следва да урежда стоки, произведени чрез технологията на 3D печата, нито вредите, причинени на такива стоки.

(16)  С цел да се гарантират общ набор от права за потребителите и еднакви условия на конкуренция за предприятията, потребителите следва да разполагат с едни и същи средства за правна защита по отношение на несъответстващо на договора цифрово съдържание или несъответстващи на договора цифрови услуги, независимо от начина, по който е разработено съдържанието или е разработена услугата. Следователно настоящата директива следва да се прилага по отношение на договори за разработването на цифрово съдържание или на цифрови услуги, разработени съгласно специфичните изисквания на даден потребител, включително специално разработен софтуер. Настоящата директива следва да се прилага също и по отношение на доставките на файлове за визуално моделиране, необходими за целите на 3D печата. Настоящата директива обаче не следва да урежда стоки, произведени чрез технологията на 3D печата, нито вредите, причинени на такива стоки.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Цифровото съдържание е от голямо значение в контекста на „Интернет на предметите“. Уместно е обаче специфичните въпроси за отговорността, свързана с „Интернет на предметите“, включително отговорността по отношение на договорите за данни и данните между машини, да бъдат разгледани отделно.

(17)  Настоящата директива следва да се прилага за устройствата, свързани в рамките на „Интернет на предметите“ („устройства, базирани на „Интернет на предметите“). Уместно е обаче специфичните въпроси за отговорността, свързана с договорите за взаимодействие между машини, да бъдат разгледани отделно.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Договорите могат да включват общите условия на доставчика, които трябва да бъдат приети от потребителя. При някои видове цифрово съдържание доставчиците често описват услугата и свързаните с услугата измерими цели в споразумение за нивото на обслужване. Тези споразумения за нивото на обслужване обикновено се прилагат към основния договор и представляват важна съставна част от договорните отношения между доставчика и потребителя. Те следва да са обхванати от определението на термина „договор“ по смисъла на настоящата директива и следователно трябва да са в съответствие с посочените в нея правила.

(18)  Договорите могат да включват общите условия на търговеца, които трябва да бъдат приети от потребителя. При някои видове цифрови услуги търговците често описват услугата и свързаните с услугата измерими цели в споразумение за нивото на обслужване. Тези споразумения за нивото на обслужване обикновено се прилагат към основния договор и представляват важна съставна част от договорните отношения между търговеца и потребителя. Те следва да са обхванати от настоящата директива и следователно трябва да са в съответствие с посочените в нея правила.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Настоящата директива следва да се прилага само по отношение на услуги, чийто основен предмет е предоставянето на цифрово съдържание. Поради това директивата не следва да се прилага за услуги, които се извършват лично от доставчика и при които цифровите средства се използват само с цел достъп или предоставяне, като например превод, извършван от физическо лице, или други професионални консултантски услуги, при които само крайният резултат от услугата се предоставя на потребителя чрез цифрови средства.

(19)  Настоящата директива следва да се прилага само по отношение на услуги, чийто основен предмет е предоставянето на цифрови услуги. Поради това директивата не следва да се прилага за услуги, които се извършват лично от търговеца и при които цифровите средства се използват само с цел достъп или предоставяне, като например превод, извършван от физическо лице, или други професионални консултантски услуги, при които само крайният резултат от услугата се предоставя на потребителя чрез цифрови средства.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Когато по силата на договор или пакет от договори доставчикът предлага цифрово съдържание в комбинация с други услуги като телекомуникационни услуги или стоки, чиято функция не е просто да бъдат носител на цифрово съдържание, настоящата директива следва да се прилага само по отношение на свързания с цифровото съдържание компонент от този пакет. Останалите елементи следва да се уреждат от приложимото право.

заличава се

Обосновка

Измененото съображение 20 е преместено като съображение 10б (ново).

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Настоящата директива не следва да разглежда авторското право и други аспекти на интелектуалната собственост, свързани с предоставянето на цифрово съдържание. Затова тя не следва да засяга правата и задълженията съгласно законодателството в областта на авторското право и други закони в областта на интелектуалната собственост.

(21)  Настоящата директива не следва да разглежда авторското право и други аспекти на интелектуалната собственост, свързани с предоставянето на цифрово съдържание или на цифрови услуги. Затова тя не следва да засяга правата и задълженията съгласно законодателството в областта на авторското право и други закони в областта на интелектуалната собственост.

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Защитата на физическите лица при обработването на лични данни се урежда от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета31 и от Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета32, които са напълно приложими в контекста на договорите за предоставяне на цифрово съдържание. Тези директиви вече са установили правна рамка в областта на личните данни в Съюза. Изпълнението и прилагането на настоящата директива следва да се осъществява в пълно съответствие с тази правна рамка.

(22)  Упражняването на дейности, попадащи в обхвата на настоящата директива, включва обработването на лични данни. Настоящата директива не засяга разпоредбите на законодателството на Съюза, приложими за обработването на лични данни в рамките на Съюза, по-специално Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета31а и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета32, които заедно уреждат обработката на лични данни, извършвана в държавите членки под надзора на компетентните органи на държавите членки, и в частност на публичните независими органи, определени от държавите членки. Посочените правни актове вече установяват нормативна уредба на Съюза в областта на личните данни в Съюза и са напълно приложими в контекста на договорите за предоставяне на цифрово съдържание. Изпълнението и прилагането на настоящата директива следва да се осъществява в пълно съответствие с тази правна рамка.

__________________

__________________

31 (OB L 281, 23.11.1995 г., стр. 31—50) [следва да бъде заменен от Общия регламент относно защитата на данните, след като бъде приет].

 

 

31а Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

32 OB L 201, 31.7.2002 г., стр. 37—47.

32 Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 22 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a)  В обхвата на настоящата директива попадат приложенията, базирани на „Интернет на предметите“ (ИП), които често са проектирани да разпознават според контекста потребностите и желанията на потребителя, като събират информация за неговите ежедневни практики и навици, като същевременно остават невидими при използване и незабележими за ползвателите. Въпреки че потребителите може да са имали поне възможността да прочетат информацията относно политиката за защита на личните данни на тяхното устройство, базирано на ИП, преди подписването на договора, тези политики за защита на личните данни не винаги са разбираеми. Освен това устройствата, базирани на ИП, редовно са проектирани със слаби възможности за криптиране или изобщо без такива възможности и им липсват други елементи за сигурност. Също така често се случва те да разчитат в много голяма степен на безжични комуникационни протоколи, при които липсват задължителни технически стандарти и стандарти за сигурност. Като цяло потребителите нямат представа за сигурността на ИП и в резултат на това в домакинските уреди често се използват стандартни пароли, които никога не се сменят и редовно са изложени на риск. Настоящата директива, заедно с основните принципи на Регламент (ЕС) 2016/679, предвижда гражданска отговорност в случаите, когато базираните на ИП устройства не включват защитата на личните данни в структурата на продукта, както и че договорните условия, които нарушават права, предоставени на потребителя в качеството му на субект на данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, следва да не са обвързващи.

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Съществуват различни начини цифровото съдържание да достига до потребителите. Целесъобразно е да се определят прости и ясни правила по отношение на условията и сроковете за извършване на основното договорно задължение на доставчика във връзка с предоставянето на цифрово съдържание на потребителя. Като се има предвид, че доставчикът по принцип не носи отговорност за действия или пропуски от страна на доставчик на интернет услуги или електронна платформа, която потребителят е избрал за получаване на цифровото съдържание, следва да е достатъчно доставчикът да предостави цифровото съдържание на това трето лице. Що се отнася до срока на предоставянето, в съответствие с пазарните практики и техническите възможности цифровото съдържание следва да бъде предоставено незабавно освен ако страните не се споразумеят за друго, с цел използването на други модели на предоставяне.

(23)  Съществуват различни начини цифровото съдържание или цифровите услуги да достигат до потребителите или на потребителите да бъде предоставен достъп до тях. Целесъобразно е да се определят прости и ясни правила по отношение на условията и сроковете за извършване на основното договорно задължение на търговеца във връзка с предоставянето на цифрово съдържание или цифрови услуги на потребителя. Като се има предвид, че търговецът по принцип не носи отговорност за действия или пропуски от страна на доставчик на интернет услуги или електронна платформа, която потребителят е избрал за получаване на цифровото съдържание или на цифровата услуга, следва да е достатъчно търговецът да предостави цифровото съдържание или цифровата услуга на това трето лице или на всяка трета страна, посочена от потребителя. Що се отнася до срока на предоставянето, в съответствие с пазарните практики и техническите възможности цифровото съдържание или цифровата услуга следва да бъде предоставено/предоставена без неоправдано забавяне след сключването на договора, освен ако страните не се споразумеят за друго с цел използването на други модели на предоставяне.

Изменение    33

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  С цел насърчаване на иновациите в рамките на цифровия единен пазар и обезпечаване на технологичното развитие, намиращо отражение в бързо променящите се характеристики на цифровото съдържание, оправдано е цифровото съдържание да бъде, преди всичко, в съответствие с това, което е било договорено в договора.

заличава се

Изменение    34

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  В случаите, когато в договора не се предоставят достатъчно ясни и всеобхватни показатели за установяване на съответствието на цифровото съдържание с договора, е необходимо да се определят обективни критерии за съответствие, за да се гарантира, че потребителите не са лишени от правата си. В такива случаи съответствието с договора следва да се оценява предвид целта, за която обикновено се използва цифрово съдържание със същото описание.

(25)  За да се осигури яснота по въпроса какво може да очаква даден потребител от съответното цифрово съдържание или от съответната цифрова услуга, както и за какво ще носи отговорност доставчикът в случай на непредоставяне на съдържанието или на услугата, е от съществено значение да се хармонизират правилата за определяне на съответствието с договора. Законните интереси на двете страни по договора следва да бъдат гарантирани чрез прилагането на комбинация от субективни и обективни критерии. Договорът следва да посочва достатъчно ясни и всеобхватни показатели за установяване на съответствието на цифровото съдържание или на цифровите услуги с договора. Необходимо е също така да се определят обективни критерии за съответствие, за да се гарантира, че потребителите не са лишени от правата си. Съответствието с договора следва да се оценява с оглед на качеството и експлоатационните характеристики, за които обикновено се използват цифрово съдържание или цифрови услуги със същото описание, като се вземе предвид това, което потребителят може разумно да очаква, естеството на цифровото съдържание или на цифровата услуга и ако е приложимо, всички публични изявления относно специфичните характеристики на цифровото съдържание или на цифровата услуга, направено от или от името на търговеца, на производителя или на негов представител, по-специално в рекламите или на етикети. Очакванията на потребителите варират в голяма степен в зависимост от вида и използването на цифровото съдържание и на цифровите услуги и поради това следва да бъдат обективно установени.

Изменение    35

Предложение за директива

Съображение 25 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)  Свободата на договаряне по отношение на критериите за съответствие с договора следва да се гарантира, но за да се избегне заобикалянето на отговорността при липса на съответствие и да се гарантира високо равнище на защита на потребителите, всяко изключение от повелителните норми относно критериите за съответствие и неправилното интегриране на цифровото съдържание или на цифровата услуга, което е в ущърб на интересите на потребителя, е валидно само ако потребителят е бил изрично уведомен и изрично е дал съгласието си за това при сключването на договора.

Изменение    36

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Поради естеството си цифровото съдържание трябва да си взаимодейства с други цифрови устройва, за да функционира правилно; поради това оперативната съвместимост следва да бъде част от критериите за съответствие. По-специално то трябва да си взаимодейства с хардуер, включително със скоростта на процесора и функциите на графичните карти, както и със софтуера, включително и с определена версия на операционната система или определена програма за възпроизвеждане на мултимедийно съдържание (мултимедиен плеър). Понятието за функционалност следва да бъде свързано с начините, по които цифрово съдържание може да бъде използвано; то следва също да се отнася и до липсата или наличието на технически ограничения, като например защита чрез цифрово управление на правата или регионално кодиране.

(26)  Поради естеството си цифровото съдържание и цифровите услуги трябва да си взаимодействат с други цифрови устройва, за да функционират правилно; поради това оперативната съвместимост следва да бъде част от критериите за съответствие. Оперативната съвместимост следва да се разбира като способността на цифровото съдържание или на цифровата услуга да изпълнява всички свои функционални възможности чрез взаимодействие с конкретна цифрова среда. Функционалността следва да се разбира като начините, по които цифрово съдържание или цифрова услуга може да бъде използвано/използвана; тя следва също да се разбира като включваща липсата или наличието на технически ограничения, като например защита чрез цифрово управление на правата или регионално кодиране. Потребителят следва да бъде уведомен предварително за разрешените начини на използване на цифровото съдържание, като например копирането за лично ползване. Когато договорът се отнася за произведения, защитени с авторско право, съответствието на договора предполага спазването на всички закони за защита на авторското право. Договорните клаузи, които конкретно възпрепятстват законното ползване на изключенията или ограниченията, предвидени в законодателството в областта на авторското право, следва да представляват липса на съответствие. Условията, при които се ползват изключения или ограничения, следва да продължат да се определя от правилата на Съюза в областта на авторското право и сродните му права, които не се изменят с настоящата директива.

Изменение    37

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Услугите и технологиите, основани на данни, носят значителни ползи, но в същото време създават известна уязвимост. Както беше потвърдено в Стратегията за цифров единен пазар, от основно значение е да се осигури високо равнище на мрежова и информационна сигурност в целия Европейски съюз, за да се гарантира спазването на основните права, като например правото на неприкосновеност на личния живот и личните данни, за да се повиши доверието на потребителите като цяло и по-специално в цифровата икономика. Поради широкото разпространение на софтуерни продукти качества като надеждност, сигурност и адаптивност към променящите се потребности също се превръщат в основна грижа. Следователно все по-важно е услугите и технологиите, основани на данни, да гарантират, че тези качества са осигурени до степен, съответстваща на ролята и функцията на тези технологии. По-специално, качеството от гледна точка на сигурността и надеждността се превръща в основен проблем за наличието на иновативни, комбинирани услуги, които трябва да разчитат на взаимното свързване на различни системи в различни области.

(27)  Услугите и технологиите, основани на данни, носят значителни ползи, но в същото време създават известна уязвимост. От основно значение е да се осигури високо равнище на мрежова и информационна сигурност в целия Европейски съюз, за да се гарантира спазването на основните права, като например правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, за да се повиши доверието на потребителите като цяло и по-специално в цифровата икономика. Поради широкото разпространение на софтуерни продукти качества като надеждност, сигурност и адаптивност към променящите се потребности също се превръщат в основна грижа. Следователно все по-важно е услугите и технологиите, основани на данни, да гарантират, че тези качества са осигурени до степен, съответстваща на ролята и функцията на тези технологии. По-специално, качеството от гледна точка на сигурността и надеждността се превръща в основен проблем за наличието на иновативни, комбинирани услуги, които трябва да разчитат на взаимното свързване на различни системи в различни области. В този контекст е важно да се подчертае, че актуализациите, включително по отношение на сигурността, са необходим елемент за гарантирането на сигурността на операционния софтуер на „интелигентните“ стоки, като например смартфони, които изискват инсталирането от потребителя възможно най-бързо на най-актуалната версия, предоставена от търговеца, за да бъде защитен потребителят срещу злоупотреби от страна на лица, действащи злонамерено.

Изменение    38

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  При прилагане на правилата на настоящата директива доставчиците следва да използват стандарти, отворени технически спецификации, добри практики и етични кодекси, включително във връзка с широко използвания формат за данни за извличане на информация, генерирана от потребителя, или всякакво друго съдържание, предоставено от потребителя, независимо дали са установени на международно или европейско равнище, или на равнището на конкретен промишлен сектор. В този контекст Комисията може да обмисли насърчаването на разработването на международни и европейски стандарти и изготвянето на етичен кодекс от професионални сдружения и други представителни организации, което би могло да подпомогне еднаквото прилагане на директивата.

(28)  При прилагане на правилата на настоящата директива търговците следва да използват стандарти, отворени технически спецификации, добри практики и етични кодекси, включително във връзка с широко използвания формат за данни за извличане на информация, генерирана от потребителя, или всякакво друго съдържание, предоставено от потребителя, и включително относно сигурността на информационните системи и цифровите среди, независимо дали са установени на международно или европейско равнище, или на равнището на конкретен промишлен сектор. В този контекст Комисията може да призове за разработване на международни и европейски стандарти и изготвянето на етичен кодекс от професионални сдружения и други представителни организации, което би могло да подпомогне еднаквото прилагане на настоящата директива.

Изменение    39

Предложение за директива

Съображение 28 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28a)  По време на разумен срок търговецът следва да предостави на потребителя актуализации, включително свързани със сигурността актуализации, с цел поддържане на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие с договора. Потребителят следва да запази правото си да избере дали да инсталира тези актуализации или не. Например потребителят може да реши да не инсталира предоставените му актуализации, когато това би изисквало модернизиране на неговата операционна система. В такива случаи обаче, ако потребителят реши да не инсталира актуализациите, потребителят не може, освен ако търговецът изрично не изрази своето съгласие за противното, разумно да очаква от цифровото съдържание или цифровата услуга да продължи да бъде в съответствие с договора. Потребителят следва да бъде запознат с факта, че решението му да не инсталира необходимите актуализации, включително свързани със сигурността актуализации, ще бъде взето предвид при преценката на отговорността на търговеца за поддържане на съответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга.

Изменение    40

Предложение за директива

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Много видове цифрово съдържание се предоставят за определен период от време. Например, потребителите получават достъп до услуги за изчисления в облак за определен период от време. По тази причина е важно да се гарантира, че цифровото съдържание е в съответствие с договора през целия срок на договора. Нещо повече, предвид честото подобряване на цифровото съдържание, по-специално чрез актуализации, версията на цифровото съдържание, предоставяна на потребителя, следва да бъде най-новата налична версия към датата на сключване на договора.

(29)  Много видове цифрово съдържание или цифрови услуги се предоставят за определен период от време, като например достъпът до услуги за изчисления в облак. По тази причина е необходимо да се гарантира, че цифровото съдържание или цифровите услуги са в съответствие с договора през целия срок на договора. Значителни, продължителни и повтарящи се прекъсвания на предоставянето на цифрово съдържание или на цифровата услуга, за които е отговорен търговецът, следва да се считат за случаи на несъответствие. Нещо повече, предвид честото подобряване на цифровото съдържание и цифровите услуги, по-специално чрез актуализации, версията на цифровото съдържание или на цифровата услуга, предоставяни на потребителя, следва да бъде най-новата налична версия към датата на сключване на договора, освен ако страните по договора изрично не се договорят за предоставянето на по-стара версия, за да се гарантира например оперативна съвместимост с цифровата среда на потребителя.

Изменение    41

Предложение за директива

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Необходимо е цифровото съдържание да бъде точно интегрирано в хардуерната и софтуерната среда на потребителя, за да работи правилно. Когато липсата на съответствие на цифровото съдържание с договора се дължи на неправилно интегриране, тя следва да се счита за липса на съответствие на самото цифрово съдържание с договора, независимо дали то е било интегрирано от доставчика или под неговия контрол, или от потребителя съгласно инструкциите на доставчика за интегриране, и неправилното интегриране се е дължало на недостатъци във въпросните инструкции за интегриране. При такива сценарии произходът на липсата на съответствие се търси у доставчика.

(30)  Необходимо е цифровото съдържание или цифровата услуга да бъдат точно интегрирани в цифровата среда на потребителя, за да работят правилно. Когато липсата на съответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга с договора се дължи на неправилно интегриране, тя следва да се счита за липса на съответствие на самото цифрово съдържание или цифровата услуга с договора, независимо дали то е било интегрирано от търговеца или под неговия контрол, или от потребителя съгласно инструкциите на търговеца за интегриране, и неправилното интегриране се е дължало на недостатъци във въпросните инструкции за интегриране. При такива сценарии произходът на липсата на съответствие се търси у търговеца.

Изменение    42

Предложение за директива

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Съответствието следва да обхваща както материалните, така и правните недостатъци. Правата на трети лица биха могли съществено да попречат на потребителя да използва цифровото съдържание или някои от неговите характеристики в съответствие с договора, ако тези права на трети лица са нарушени и ако те задължат доставчика да спре да нарушава тези права и да престане да предлага въпросното цифрово съдържание. Правните недостатъци са особено важни за цифровото съдържание, което по своето естество е подчинено на правата за интелектуалната собственост. По тази причина доставчикът следва да бъде задължен да гарантира, че цифровото съдържание не е обременено с каквито и да било права на трети лица, например претенции за авторски права, свързани с цифровото съдържание, които пречат на потребителя да използва цифровото съдържание в съответствие с договора.

(31)  Съответствието следва да обхваща както материалните, така и правните недостатъци. Правата на трети лица биха могли съществено да попречат на потребителя да използва цифровото съдържание или цифровата услуга или някои от техните характеристики в съответствие с договора, ако тези права на трети лица са нарушени и ако те задължат търговеца да спре да нарушава тези права и да престане да предлага въпросното цифрово съдържание или цифрова услуга. Правните недостатъци са особено важни за цифровото съдържание или цифровите услуги, които по своето естество са подчинени на правата за интелектуалната собственост. По тази причина търговецът следва да бъде задължен да гарантира, че цифровото съдържание или цифровата услуга не са обременени с ограничения, произтичащи от каквито и да било права на трети лица, например претенции за авторски права, свързани с цифровото съдържание или цифровата услуга, които пречат на потребителя да използва цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие с договора.

Изменение     43

Предложение за директива

Съображение 31 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(31a)  С цел избягване на правна празнота по отношение на защитата на потребителите във връзка с договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги следва да се определят условията за всички обвързващи търговски гаранции, по-специално преддоговорната информация, рекламата и заявленията за предоставяне на търговска гаранция.

Изменение    44

Предложение за директива

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Поради специфичното естество на цифровото съдържание, което се характеризира с висока степен на сложност, както и поради по-добрите познания и достъп до ноу-хау, техническа информация и високотехнологични помощни средства на доставчика, именно той може по-добре да прецени от потребителя причините за несъответствието на цифровото съдържание с договора. Доставчикът също така може по-добре да прецени дали липсата на съответствие с договора се дължи на несъответствие на цифровата среда на потребителя с техническите изисквания за цифровото съдържание. Следователно, при възникване на спор отговорността за доказване, че цифровото съдържание съответства на договора, пада върху доставчика, освен ако той не докаже, че цифровата среда на потребителя не е съвместима с цифровото съдържание. Само когато доставчикът докаже, че цифровата среда на потребителя е несъвместима с оперативната съвместимост и другите технически изисквания, отговорността за доказване, че цифровото съдържание не е в съответствие с договора, пада върху потребителя.

(32)  Поради специфичното естество на цифровото съдържание и цифровите услуги, което се характеризира с висока степен на сложност, както и поради по-добрите познания и достъп до ноу-хау, техническа информация и високотехнологични помощни средства на търговеца, именно той може по-добре да прецени от потребителя причините за несъответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга с договора. Търговецът също така може по-добре да прецени дали липсата на съответствие с договора се дължи на несъответствие на цифровата среда на потребителя с техническите изисквания за цифровото съдържание или цифровата услуга. Следователно, при възникване на спор отговорността за доказване, че цифровото съдържание или цифровите услуги съответстват на договора, пада върху търговеца, освен ако той не докаже, че цифровата среда на потребителя не е съвместима с цифровото съдържание или с цифровите услуги. Когато търговецът докаже, че цифровата среда на потребителя е несъвместима с оперативната съвместимост и другите технически изисквания, отговорността за доказване, че цифровото съдържание или цифровата услуга не е в съответствие с договора, пада върху потребителя. Срокът, в рамките на който тежестта на доказване на липсата на съответствие с договора се носи от търговеца, следва да бъде две години от момента, в който цифровото съдържание или цифровата услуга са били предоставени. Този срок следва да бъде намален на една година, когато става въпрос за цифрово съдържание или цифрови услуги, вградени в стоки. В случай на дългосрочни договори за предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, тежестта на доказване следва да се носи от търговеца през целия срок на договора.

Изменение    45

Предложение за директива

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  Без да се засягат основните права на неприкосновеност на личния живот, включително поверителността на комуникациите, както и защитата на личните данни на потребителя, той следва да оказва съдействие на доставчика, за да му позволи да провери неговата цифрова среда, като използва средства, които предполагат най-малка намеса и които са на разположение и на двете страни при дадените обстоятелства. Това често може да бъде извършвано, например чрез предоставяне на доставчика на автоматично генерирани доклади за инциденти или подробности за интернет връзката на потребителя. Само при извънредни и надлежно обосновани обстоятелства, когато дори при пълноценно използване на всички други средства няма никакъв друг възможен начин, това може да бъде извършвано също така чрез позволяване на виртуален достъп до цифровата среда на потребителя. Когато обаче потребителят не оказва съдействие на доставчика, отговорността за доказване, че цифровото съдържание не съответства на договора, се носи от потребителя.

(33)  Без да се засягат основните права на неприкосновеност на личния живот, включително поверителността на комуникациите, както и защитата на личните данни на потребителя, той следва да оказва съдействие на търговеца, за да му позволи да провери неговата цифрова среда, като използва средства, които предполагат най-малка намеса и които са на разположение и на двете страни при дадените обстоятелства, за да се определи дали липсата на съответствие е съществувала към момента на предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга. Това често може да бъде извършвано, например чрез предоставяне на търговеца на автоматично генерирани доклади за инциденти или подробности за интернет връзката на потребителя. Само при извънредни и надлежно обосновани обстоятелства, когато дори при пълноценно използване на всички други средства няма никакъв друг възможен начин, това може да бъде извършвано също така чрез позволяване на виртуален достъп до цифровата среда на потребителя. Когато обаче потребителят не оказва съдействие на търговеца, отговорността за доказване, че цифровото съдържание или цифровата услуга не съответства на договора, се носи от потребителя, при условие че потребителят е информиран за последиците от неоказването на съдействие.

Изменение    46

Предложение за директива

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Доставчикът следва да отговаря пред потребителя за липсата на съответствие с договора и за всеки случай на непредоставяне на цифровото съдържание. Освен това, като се има предвид, че цифровото съдържание може да бъде предоставяно в рамките на определен период от време, е обосновано доставчикът да носи отговорност за всяка една липса на съответствие, която възникне през този период.

(34)  Търговецът следва да отговаря пред потребителя за всеки случай на непредоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга и за всяка липса на съответствие с договора на цифровото съдържание или цифровата услуга, която бъде установена в срок от две години от момента на доставка. Като се има предвид, че цифровото съдържание или цифровите услуги може да бъдат предоставени в рамките на определен период от време, търговецът следва да носи отговорност за всяка една липса на съответствие, която възникне през този период. По отношение на вграденото цифрово съдържание или вградените цифрови услуги, следва да се прилага подобен режим за правна гаранция като този, който се прилага за обикновени стоки. С цел увеличаване на доверието на потребителите и стимулиране на трансграничните продажби както в интернет, така и извън него, следва да се постигне допълнителен напредък в процеса на хармонизиране на законодателството за защита на потребителите. Минималният двугодишен срок на законовата гаранция, определен в Директива № 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a, следва да стане напълно хармонизиран стандарт. Въпреки това, за да не се отслаби защитата на потребителите в определени държави членки, тези държави членки, които вече са въвели по-дълги срокове или различни модели на гаранционните срокове към момента на влизане в сила на настоящата директива, следва да могат да ги запазят.

 

____________

 

1a Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции (OB L 171, 7.7.1999 г., стр. 12).

Изменение    47

Предложение за директива

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Непредоставянето на цифровото съдържание от доставчика на потребителя в съответствие с договора представлява сериозно нарушение на основното договорно задължение на доставчика, което следва да позволява на потребителя да прекрати договора незабавно. Когато първоначално доставчикът е успял да предостави цифровото съдържание, прекъсванията на предоставянето, в резултат на които цифровото съдържание не е достъпно за потребителя за кратък период от време, следва да бъдат разглеждани като несъответствие с договора, а не като непредоставяне. По-специално, изискването за адекватна непрекъсваемост на цифровото съдържание следва също така да се отнася и за други освен незначителни краткосрочни прекъсвания на предоставянето.

(35)  Когато търговецът не предостави цифровото съдържание или цифровите услуги на потребителя в съответствие с договора, потребителят следва да поиска от търговеца да извърши доставката. Всяко непредоставяне без неоправдано забавяне на цифровото съдържание или цифровата услуга следва да позволява на потребителя да прекрати договора незабавно, освен ако страните изрично дадат съгласие за допълнителен период за предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга. Когато първоначално търговецът е успял да предостави цифровото съдържание или цифровите услуги, прекъсванията на предоставянето, в резултат на които цифровото съдържание или цифровите услуги не са достъпни за потребителя за кратък период от време, следва да бъдат разглеждани като несъответствие с договора, а не като непредоставяне. По-специално, изискването за адекватна непрекъсваемост на цифровото съдържание или цифровите услуги следва също така да се отнася и за други освен незначителни краткосрочни прекъсвания на предоставянето.

Изменение    48

Предложение за директива

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  В случай на несъответствие с договора, на първо място потребителите следва да имат право на привеждане на цифровото съдържание в съответствие с договора. В зависимост от техническите характеристики на цифровото съдържание, доставчикът може да избере специфичен начин за привеждане на цифровото съдържание в съответствие с договора, например като актуализира софтуера или предостави на потребителя ново копие на цифровото съдържание. Предвид разнообразието на цифровото съдържание, не е подходящо да се определят фиксирани крайни срокове за упражняването на права или изпълнението на задължения, свързани с цифровото съдържание. Фиксираните крайни срокове може да не са съобразени с това разнообразие и да бъдат или твърде къси, или твърде дълги, в зависимост от случая. Следователно, по-уместно е да се прилагат разумни крайни срокове. Цифровото съдържание следва да бъде привеждано в съответствие с договора в рамките на разумен срок и безплатно; по-специално потребителят не следва да прави каквито и да било разходи, свързани с разработването на актуализация за цифровото съдържание.

(36)  В случай на несъответствие с договора на първо място потребителите следва да имат право на привеждане на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие с договора. В зависимост от техническите характеристики на цифровото съдържание или цифровата услуга търговецът може да избере специфичен начин за привеждане на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие с договора, например като актуализира софтуера или предостави на потребителя ново копие на цифровото съдържание. За да се избегне всяко значително неудобство за потребителя, търговецът не следва да има право на повече от един опит за коригиране на същия дефект. Предвид разнообразието на цифровото съдържание и цифровите услуги не е подходящо да се определят фиксирани крайни срокове за упражняването на права или изпълнението на задължения, свързани с цифровото съдържание или цифровата услуга. Фиксираните крайни срокове може да не са съобразени с това разнообразие и да бъдат или твърде къси, или твърде дълги, в зависимост от случая. Следователно, по-уместно е да се прилагат разумни крайни срокове. Разумният срок за привеждане на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие с договора следва да бъде обективно установен, като се вземе предвид естеството на цифровото съдържание или цифровата услуга и на липсата на съответствие. Цифровото съдържание или цифровата услуга следва да бъдат привеждани в съответствие с договора и безплатно; по-специално потребителят не следва да прави каквито и да било разходи, свързани с разработването на актуализация за цифровото съдържание.

Изменение    49

Предложение за директива

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  На второ място, потребителят следва да има право на намаляване на цената или прекратяване на договора. Правото на потребителя на прекратяване на договора следва да бъде ограничено до случаите, при които например привеждането на цифровото съдържание в съответствие е невъзможно, а несъответствието засяга основните работни характеристики на цифровото съдържание. Когато потребителят прекратява договора, доставчикът следва да възстанови цената, платена от потребителя, или когато цифровото съдържание не се предоставя срещу плащане на определена цена, а срещу достъп до данни, предоставени от потребителя, доставчикът следва да се въздържа от използването им, от прехвърлянето им на трети лица или от позволяването на трети лица да осъществят достъп до тях след прекратяването на договора. Изпълнението на задължението за въздържане от използване на данните следва да означава в случаите, когато насрещната престация се състои в предоставянето на лични данни, че доставчикът следва да предприеме всички мерки, за да спази правилата за защита на данните, като ги заличи или ги направи анонимни по такъв начин, че потребителят да не може да бъде идентифициран с каквито и да било средства, които е вероятно да бъдат използвани в разумна степен от доставчика или от друго лице. Без да се засягат задълженията на администратора на лични данни съгласно Директива 95/46/ЕО, доставчикът не следва да се задължава да предприема каквито и да било допълнителни стъпки по отношение на данните, които е предоставил законно на трети лица в рамките на срока на договора за предоставяне на цифрово съдържание.

(37)  На второ място, потребителят следва да има право на намаляване на цената или прекратяване на договора. Правото на потребителя на прекратяване на договора следва да бъде ограничено до случаите, при които например привеждането на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие е невъзможно, а несъответствието засяга основните работни характеристики на цифровото съдържание или цифровата услуга. В случай на договори, сключени чрез цифрови средства, търговецът следва да предостави на потребителя лесни цифрови възможности за прекратяване на договора, например онлайн формуляр. Когато потребителят прекратява договора, търговецът следва да възстанови цената, платена от потребителя.

Изменение    50

Предложение за директива

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  При прекратяване доставчикът следва също така да се въздържа да използва съдържанието, генерирано от потребителя. При все това, в случаите, в които повече от един потребител е генерирал конкретно съдържание, доставчикът има право да продължи да използва съдържанието, генерирано от потребителя, когато другите потребители го използват.

(38)  При прекратяване търговецът следва също така да се въздържа да използва съдържанието, генерирано от потребителя. При все това, в случаите, в които създаденото от потребителите съдържание няма никаква полза извън екосистемата или се отнася само до дейността на потребителя, или е било обобщено заедно с други данни от търговеца и не може да бъде отделено или може да бъде отделено само с несъразмерни усилия, търговецът има право да продължи да използва съдържанието, генерирано от потребителя. Такъв е случаят и когато повече от един потребител е генерирал конкретно съдържание и други потребители могат да продължат да го използват. Това включва индивидуалния принос за съдържанието от потребител в съвместен проект, който другите потребители продължават да използват. Такъв индивидуален принос следва да може да се ползва повторно от търговеца при условията, при които той първоначално е бил предоставен от потребителя, също и след прекратяване на договора.

Изменение    51

Предложение за директива

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  За да се гарантира, че потребителят се възползва от ефективна защита по отношение на правото на прекратяване на договора, доставчикът следва да позволи на потребителя да извлече обратно всички данни, въведени от него, създадени от него посредством използването на цифровото съдържание или генерирани по време на използването на цифровото съдържание от потребителя. Това задължение следва да обхване данните, които доставчикът е длъжен да запази съгласно договора за предоставяне на цифрово съдържание, както и данните, които доставчикът в действителност е запазил във връзка с договора.

заличава се

Изменение    52

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Когато след прекратяването на договора поради липса на съответствие доставчикът предоставя на потребителя технически средства за извличане на данните, потребителят следва да има право да извлича данните безплатно, например без да заплаща каквито и да било разходи за използване на широко използван формат за данни, с изключение на разходите, генерирани от собствената цифрова среда на потребителя, включително разходите за мрежова връзка, тъй като те не са конкретно свързани с извличането на данните.

(40)  След прекратяване на договора поради липса на съответствие, търговецът следва да предостави на потребителя всяко генерирано от потребителите съдържание, което не съставлява лични данни, освен когато това съдържание не носи никаква полза извън контекста на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставени от търговеца, то се отнася само до дейността на потребителя при използването на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставени от търговеца, или е обобщено заедно с други данни от търговеца и не може да бъде отделено или за отделянето му биха се изисквали несъразмерни усилия. Потребителят следва да има право да извлича съдържанието безплатно и в широко използван и машинночитаем формат за данни;

Изменение    53

Предложение за директива

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Когато договорът бъде прекратен, от потребителя не следва да се изисква да заплаща за използването на цифровото съдържание, което не е в съответствие с договора, тъй като това би лишило потребителя от ефективна защита.

(41)  Когато договорът бъде прекратен, от потребителя не следва да се изисква да заплаща за използването на цифровото съдържание или цифровата услуга, които не са в съответствие с договора, тъй като това би лишило потребителя от ефективна защита.

Изменение    54

Предложение за директива

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  Предвид необходимостта от балансиране на законните интереси на потребителите и доставчиците, когато цифровото съдържание, предоставено за определен период от време в замяна на плащането на определена цена, води до възникването на право на прекратяване, потребителят следва да има право да прекрати само частта от договора, която съответства на периода, през който цифровото съдържание не е съответствало на договора. При все това, когато цифровото съдържание се предоставя срещу насрещна престация, различна от парична сума, частичното прекратяване не е практически осъществимо, тъй като не е възможно да се разпредели пропорционално насрещна престация, различна от парична сума.

(42)  Предвид необходимостта от балансиране на законните интереси на потребителите и търговците, когато цифровото съдържание или цифровата услуга се предоставят за определен период от време в замяна на плащането на определена цена, води до възникването на право на прекратяване, потребителят следва да има право да прекрати само частта от договора, която съответства на периода, през който цифровото съдържание или цифровата услуга не са съответствали на договора.

Изменение    55

Предложение за директива

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  Поради неговия характер, при използването му, цифровото съдържание не подлежи на износване и повреждане и то често се предоставя за определен период от време, а не еднократно. Следователно е обосновано да не се предвижда срок, за който доставчикът да носи отговорност за всяка липса на съответствие, която възникне по време на предоставянето на цифровото съдържание. Следователно държавите членки следва да се въздържат от поддържането или въвеждането на такъв срок. Държавите членки следва продължат да бъдат свободни да разчитат на националните разпоредби за давност, за да се гарантира правната сигурност във връзка с претенциите въз основа на липсата на съответствие на цифровото съдържание.

заличава се

Изменение    56

Предложение за директива

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44)  Принципът на отговорността на доставчика за вреди е основен елемент на договорите за предоставяне на цифрово съдържание. С цел увеличаване на доверието на потребителите в цифровото съдържание, този принцип следва да бъде уреден на равнището на Съюза, така че да се гарантира, че потребителите не понасят вреди, ако техният хардуер или софтуер е повреден от цифрово съдържание, което не е в съответствие с договора. Поради това потребителите следва да имат право на обезпечение за вреди, нанесени на цифровата среда на потребителя поради липса на съответствие с договора или непредоставяне на цифровото съдържание. Държавите членки обаче следва да са тези, които определят подробните условия за упражняването на правото на обезщетение за вреди, като същевременно се взема предвид, че намалението на цената за бъдещо предоставяне на цифровото съдържание, особено когато се предлага от доставчиците като единствено обезщетение за претърпените щети, не поставя непременно потребителя възможно най-близо до положението, в което би се намирал, ако цифровото съдържание е било надлежно предоставено и е било в съответствие с договора.

(44)  Принципът на отговорността на търговеца за вреди е основен елемент на договорите за предоставяне на цифрово съдържание или на цифрови услуги. Поради това потребителят следва да има право да предяви иск за обезщетение за вреди, причинени от липса на съответствие с договора или непредоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга. Въпреки това, ако наличието на такова право на иск за обезщетение за вреди е гарантирано във всички държави членки, то не следва да бъде регулирано на равнището на Съюза, а следва да се определя от националното право.

Изменение    57

Предложение за директива

Съображение 45

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(45)  Поради технологични или други причини доставчикът може да бъде принуден да измени характеристиките на цифровото съдържание, което се предоставя в рамките на определен период от време. Тези изменения често са в полза на потребителя, тъй като те подобряват цифровото съдържание. Следователно, страните по договора могат да включат съответни клаузи в договора, които позволяват на доставчика да предприема изменения. Когато тези изменения обаче се отразяват отрицателно на начина, по който потребителят се ползва от основните работни характеристики на цифровото съдържание, те могат да нарушат равновесието на договора или естеството на изпълнението, което се дължи по договора, до такава степен, че потребителят може да не е искал изначално до сключи такъв договор. Поради това в такива случаи тези изменения следва да подлежат на изпълнението на определени условия.

(45)  На търговеца следва да бъде разрешено при определени условия да променя основните работни характеристики на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставяни за определен период от време, като тяхната достъпност и непрекъснатост, при условие че договорът дава основателна причина за подобно изменение. Такива основателни причини биха могли да обхващат случаите, в които съществува необходимост от изменение за адаптиране на цифровото съдържание или цифровата услуга към нова техническа среда или към увеличен брой потребители, или поради други важни причини от оперативно естество. Тези изменения често са в полза на потребителя, тъй като те подобряват цифровото съдържание или цифровата услуга. Следователно, страните по договора могат да включат съответни клаузи в договора, които позволяват на търговеца да предприема изменения. Когато тези изменения обаче се отразяват отрицателно на начина, по който потребителят се ползва от основните работни характеристики на цифровото съдържание или цифровата услуга, те могат да нарушат равновесието на договора или естеството на изпълнението, което се дължи по договора, до такава степен, че потребителят може да не е искал изначално до сключи такъв договор. С цел да се постигне баланс между интересите на потребителите и предприятията, подобна възможност, предоставена на търговеца, следва да бъде съчетана с правото на потребителя да прекрати договора, когато тези изменения оказват отрицателно въздействие върху достъпа до цифровото съдържание или цифровата услуга или използването им по по-сериозен, а не незначителен начин. Следва да бъде обективно установено до каква степен измененията имат отрицателно въздействие върху използването или достъпа до цифровото съдържание или цифровата услуга от страна на потребителя, като се вземе предвид естеството и предназначението на цифровото съдържание или цифровата услуга и качеството, функционалността, оперативната съвместимост и други основни характеристики, които са обичайни за цифрово съдържание или цифрова услуга от същия вид. Правилата относно такива актуализации, подобрения или сходни изменения обаче не следва да засягат случаи, в които например вследствие на разпространението на нова версия на цифровото съдържание или цифровата услуга, страните сключват нов договор за предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга.

Изменение    58

Предложение за директива

Съображение 45 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(45a)  Когато изменението оказва отрицателно въздействие върху достъпа до цифровото съдържание или цифровата услуга или използването им от потребителя, потребителят следва да се ползва в резултат на това изменение от правото да прекрати договора безплатно. Когато не са изпълнени условията, при които промяната е разрешена, правата на потребителя за средства за правна защита при липса на съответствие остават незасегнати. Също така, когато вследствие на изменение се прояви липса на съответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга, която не е била предизвикана от изменението, потребителят следва да продължи да има право да разчита на средствата за правна защита срещу липсата на съответствие по отношение на цифровото съдържание или цифровата услуга, съгласно предвиденото в настоящата директива.

Изменение    59

Предложение за директива

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46)  Конкуренцията е важен елемент за добре функциониращ единен цифров пазар. С цел стимулиране на тази конкуренция потребителите следва да могат да отговарят на конкуриращи се оферти и да избират между доставчиците. За да се осъществи това на практика, те следва да могат да правят това без да са възпрепятствани от законови, технически или практически пречки, включително договорни условия или липса на средства за извличане на всички данни, въведени от потребителя, създадени от потребителя чрез използването на цифровото съдържание или генерирани по време на използването на цифровото съдържание от потребителя. Също така е важно обаче да се защитят съществуващите инвестиции и доверието в сключените договори. Следователно потребителите би трябвало да имат право да прекратяват дългосрочни договори при някои балансирани условия. Това не изключва възможността потребителските договори да могат да се сключват за по-дълги договорни срокове. Потребителят обаче следва да има право да прекрати всички договорни отношения, които в своята цялост продължават повече от 12 месеца. С цел недопускане на заобикалянето на това право, то следва да обхваща всеки договор, който води до обвързване на потребителя с договора в продължение на повече от 12 месеца, независимо дали договорът е с неопределен срок или е продължен автоматично или след последващо съгласие на страните.

(46)  Конкуренцията е важен елемент за добре функциониращ единен цифров пазар. С цел стимулиране на тази конкуренция потребителите следва да могат да отговарят на конкуриращи се оферти и да избират между търговците. За да се осъществи това на практика, те следва да могат да правят това без да са възпрепятствани от законови, технически или практически пречки, включително договорни условия или липса на средства за извличане на всички данни, въведени от потребителя, създадени от потребителя чрез използването на цифровото съдържание или генерирани по време на използването на цифровото съдържание от потребителя. Също така е важно обаче да се защитят съществуващите инвестиции и доверието в сключените договори. Следователно потребителите би трябвало да имат право да прекратяват дългосрочни договори при някои балансирани условия. Това не изключва възможността потребителските договори да могат да се сключват за по-дълги договорни срокове. В случай на предсрочно прекратяване, каквито и да било предимства, произтичащи от сключването на договори с продължителност над 12 месеца, следва да се възстановяват пропорционално. Търговецът следва да предостави информация относно условията и последствията за предсрочното прекратяване на срочни договори с продължителност над 12 месеца. Потребителят обаче следва да има право да прекрати всички договорни отношения, които в своята цялост продължават повече от 12 месеца. С цел недопускане на заобикалянето на това право, то следва да обхваща всеки договор, който води до обвързване на потребителя с договора в продължение на повече от 12 месеца, независимо дали договорът е с първоначален фиксиран срок за повече от 12 месеца или е продължен автоматично или след комбинация от последващи договори или периоди на подновяване за повече от 12 месеца.

Изменение    60

Предложение за директива

Съображение 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47)  Липсата на съответствие на крайното цифрово съдържание с договора, както е предоставено на потребителя, често се дължи на една от сделките по веригата — от първоначалния проектант до крайния доставчик. Въпреки че крайният доставчик следва да бъде отговорен пред потребителя в случай на липса на съответствие с договора между тези две страни, е важно да се гарантира, че доставчикът има подходящи права по отношение на различните участници по веригата от сделки, за да може да покрие своята отговорност към потребителя. Приложимото национално законодателство обаче е това, което следва да определя участниците по веригата от сделки, към които крайният доставчик може да се обърне, както и реда и условията за тези действия.

(47)  Липсата на съответствие на крайното цифрово съдържание или цифровата услуга с договора, както е предоставено на потребителя, често се дължи на една от финансовите сделки по веригата — от първоначалния проектант до крайния търговец. Въпреки че крайният търговец следва да бъде отговорен пред потребителя в случай на липса на съответствие с договора между тези две страни, е важно да се гарантира, че търговец има подходящи права по отношение на различните участници по веригата от финансови сделки, за да може да покрие своята отговорност към потребителя. Тези права следва да бъдат строго ограничени до финансовите сделки и да не обхващат ситуации, при които например търговецът повторно използва безплатен софтуер на трети лица, за който не е платил. Приложимото национално законодателство обаче е това, което следва да определя участниците по веригата от сделки, към които крайният търговец може да се обърне, както и реда и условията за тези действия. Държавите членки следва да гарантират, че националното право осигурява подходяща защита на търговеца при определяне на лицето, срещу което търговецът може да използва средства за правна защита, сроковете и съответните действия и условия на упражняване на това право.

Изменение     61

Предложение за директива

Съображение 47 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(47a)  Настоящата директива няма за цел да въвежда правна рамка за лицензи за безплатен софтуер, ако безплатният софтуер е част от предоставяното цифрово съдържание или цифрова услуга, нито има за цел да налага задължение за разработчика само защото е направил софтуера публично достояние съгласно лиценз за безплатен софтуер.

Изменение    62

Предложение за директива

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48)  На лицата или организациите, които съгласно националното законодателство се счита, че имат законен интерес да защитават договорните права на потребителите, следва да се даде право да сезират съд или административен орган, компетентен да взема решения по жалби или да започне съответно съдебно производство.

(48)  На лицата или организациите, които съгласно националното законодателство се счита, че имат законен интерес да защитават договорните права и правата на защита на личните данни на потребителите, следва да се даде право да сезират съд или административен орган, компетентен да взема решения по жалби или да започне съответно съдебно производство. Тези жалби или процедури следва да бъдат достатъчни, за да действат като възпиращ фактор.

Изменение    63

Предложение за директива

Съображение 50

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(50)  Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета35 следва да бъде изменена, за да отразява обхвата на настоящата директива по отношение на траен носител, който включва цифрово съдържание, когато е използван изключително като носител на цифровото съдържание до потребителя.

(50)  Директива 1999/44/ЕО следва да бъде изменена, за да отразява обхвата на настоящата директива по отношение на вграденото цифрово съдържание и вградените цифрови услуги.

__________________

 

35 ОВ L 171, 7.7.1999 г., стр. 12.

 

Изменение     64

Предложение за директива

Съображение 54 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(54a)  В светлината на важността на въпросите и правата, разглеждани в настоящата директива, за вътрешния пазар и за потребителите и гражданите на Съюза, настоящата директива следва да подлежи на строг контрол и преглед, включващи съществено и подробно допитване до и ангажиране с държавите членки и потребителските, правните и стопанските организации на равнището на Съюза.

Изменение     65

Предложение за директива

Съображение 55

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(55)  Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, утвърдени по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-конкретно в членове 16, 38 и 47 от нея,

(55)  Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, утвърдени по-специално от Хартата, и по-конкретно в членове 7, 8, 16, 38 и 47 от нея.

Изменение    66

Предложение за директива

Член -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член -1

 

Защита на личните данни

 

Настоящата директива не засяга правилата за защита на физическите лица при обработването на лични данни съгласно предвиденото от Регламент (ЕС) 2016/679 или в съответствие по-специално с този регламент.

Изменение    67

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директивата определя някои изисквания относно договорите за предоставяне на цифрово съдържание на потребителите, по-специално правила относно съответствието на цифровото съдържание с договора, средствата за правна защита в случаите на липса на такова съответствие и редът и условията за упражняването на тези средства за правна защита, както и относно изменението и прекратяването на тези договори.

Целта на настоящата директива е чрез постигането на високо равнище на защита на потребителите да допринесе за правилното функциониране на вътрешния пазар, като определя някои изисквания относно договорите за предоставяне на цифрово съдържание или цифрови услуги между търговци и потребители, по-специално правилата относно съответствието на цифровото съдържание или на цифровите услуги с договора, средствата за правна защита в случаите на непредоставяне на цифрово съдържание или на цифрови услуги или на липса на съответствие и реда и условията за упражняването на тези средства за правна защита, както и относно изменението на цифровото съдържание или на цифровата услуга, както и прекратяването на дългосрочни договори.

Изменение    68

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  „цифрово съдържание“ означава:

1.  „цифрово съдържание“ означава данни, които се произвеждат и предоставят в цифров вид;

a)   данни, които се произвеждат и предоставят в цифров вид, например видеозапис, аудиозапис, приложения, електронни игри и всеки друг софтуер,

 

б)   услуга, позволяваща създаването, обработката или съхранението на данни в цифров вид, когато тези данни се предоставят от потребителя, и

 

в)   услуга, позволяваща споделянето на и всяко друго взаимодействие с данни в цифров вид, които се предоставят от други потребители на услугата;

 

Изменение    69

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  „цифрова услуга“ означава:

 

a)   услуга, която позволява създаването, обработката или съхранението на данни в цифров вид, когато тези данни се качват или създават от потребителя, или

 

б)   услуга, която позволява обмена на и всяко друго взаимодействие с данни в цифров вид, които са били заредени или създадени от потребителя и/или от други ползватели на услугата;

Изменение    70

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  „вградено цифрово съдържание или вградена цифрова услуга“ означава цифрово съдържание или цифрова услуга, които са предварително инсталирани в дадена стока;

Изменение    71

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  „интегриране“ означава свързването на различни компоненти на цифрова среда, за да действат като координирано цяло в съответствие с нейното предназначение;

2.  „интегриране“ означава свързването и включването на цифрово съдържание или цифрова услуга с различните компоненти на цифровата среда на потребителя с цел цифровото съдържание или цифровата услуга да се използват в съответствие с договора;

Изменение    72

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  „доставчик“ означава всяко физическо или юридическо лице, независимо дали е частно или публично, което действа, включително чрез посредничеството на друго лице, действащо от негово име или за негова сметка, за постигането на цели, които влизат в рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занятие или професия;

3.  „търговец“ означава всяко физическо или юридическо лице, независимо дали е частно или публично, което във връзка с договорите, попадащи в обхвата на настоящата директива, действа, включително чрез посредничеството на друго лице, действащо от негово име или за негова сметка, за постигането на цели, които влизат в рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занятие или професия;

Изменение    73

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  „обезщетение“ означава парична сума, която потребителите имат право да получат като обезщетение за икономическите вреди, нанесени на тяхната цифрова среда;

5.  „обезщетение“ означава парична сума, която потребителите може да имат право да получат като обезщетение за вреди, причинени от непредоставяне на цифровото съдържание или на цифровата услуга или при липса на съответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга с договора;

Изменение    74

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  „цена“ означава дължимата парична сума за предоставеното цифрово съдържание;

6.  „цена“ означава дължимата парична сума за предоставеното цифрово съдържание или цифрова услуга;

Изменение     75

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  „договор“ означава споразумение, което има за цел да породи задължения или други правни последици;

заличава се

Изменение    76

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  „цифрова среда“ означава хардуер, цифрово съдържание и всяка мрежова връзка, доколкото те са под контрола на потребителя;

8.  „цифрова среда“ означава хардуер, софтуер и всяка мрежова връзка, доколкото те са под контрола на потребителя и се използват от него за достъп или използване на цифрово съдържание или цифрова услуга;

Изменение    77

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  „оперативна съвместимост“ означава способността на цифровото съдържание да извършва всички свои функционалности във взаимодействие с конкретна цифрова среда;

9.  „оперативна съвместимост“ означава способността на цифровото съдържание или на цифровата услуга да извършва всички свои функционалности във взаимодействие с конкретна цифрова среда, включително като предостави достъп на потребителите до цифровото съдържание или цифровата услуга, без да е необходимо да се използват приложения или други технологии за преобразуване на цифровото съдържание или цифровата услуга, до които желаят да получат достъп;

Изменение    78

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.  „предоставяне“ означава предоставяне на достъп до цифрово съдържание или предоставяне на цифрово съдържание на разположение;

заличава се

Изменение    79

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 11 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11a.  „незначителна липса на съответствие“ означава липса на съответствие, която не нарушава функционалността, оперативната съвместимост и други основни работни характеристики на цифровото съдържание или цифровата услуга като достъпност, непрекъснатост и сигурност, когато това се изисква от член 6 и член 6а, параграф 1, буква а).

Изменение    80

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящата директива се прилага за всеки договор, по който доставчикът предоставя цифрово съдържание на потребителя или се задължава да направи това, като в замяна потребителят трябва да заплати определена цена или активно да предостави насрещна престация, различна от парична сума, под формата на лични данни или други данни.

1.  Настоящата директива се прилага за всеки договор, по който търговецът предоставя или се задължава да предостави цифрово съдържание или цифрова услуга на потребителя или в замяна на плащането на дадена цена, или при условие че лични данни бъдат предоставяни от потребителя или събирани от търговеца или от трета страна в интерес на търговеца.

Изменение    81

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Настоящата директива се прилага за всеки договор за предоставяне на цифров продукт, разработен съгласно спецификациите на потребителя;

2.  Настоящата директива се прилага за всеки договор за предоставяне на цифрово съдържание или цифрови услуги, разработени съгласно спецификациите на потребителя;

Изменение    82

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  С изключение на членове 5 и 11, настоящата директива се прилага също така за трайни носители, които включват цифрово съдържание, когато трайните носители се използват изключително като носители на цифровото съдържание.

3.  С изключение на членове 5 и 11, настоящата директива се прилага за вградено цифрово съдържание или вградени цифрови услуги. Освен ако е предвидено друго, позоваванията на цифрово съдържание или цифрови услуги в настоящата директива също обхващат вграденото цифрово съдържание или вградените цифрови услуги. По отношение на стоките с вградено цифрово съдържание или вградени цифрови услуги търговецът носи отговорност спрямо потребителя съгласно настоящата директива за изпълнение на своите задължения единствено по отношение на вграденото цифрово съдържание или вградените цифрови услуги. Разпоредбите на настоящата директива не засягат закрилата, предоставена на потребителите от приложимото право на Съюза по отношение на други елементи на такива стоки.

Изменение    83

Предложение за директива

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Настоящата директива не се прилага за цифрово съдържание, което е предоставено срещу насрещна престация, различна от парична сума, доколкото доставчикът иска от потребителя да предостави лични данни, чието обработване е строго необходимо за изпълнението на договора или за спазването на правните изисквания и доставчикът не обработва допълнително тези данни по начин, който е несъвместим с тази цел. Настоящата директива също така не се прилага за други данни, които доставчикът изисква от потребителя да предостави с цел да се гарантира, че цифровото съдържание е в съответствие с договора или че покрива правните изисквания, и доставчикът не използва тези данни с търговски цели.

4.  Настоящата директива не се прилага когато личните данни, предоставени от потребителя или събрани от търговеца, се използват от търговеца изключително за предоставянето, поддържането на съответствието или подобряването на цифровото съдържание или цифровата услуга или за да може търговецът да изпълнява правните изисквания, приложими към него, като търговецът не обработва тези данни за каквито и да било други цели.

Изменение    84

Предложение за директива

Член 3 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  услуги, извършени с преобладаващ елемент на човешка намеса от страна на доставчика, когато цифровият формат се използва основно като носител;

a)  услуги, извършени лично от търговеца и когато цифровите средства се използват само с цел достъп или доставяне;

Изменение    85

Предложение за директива

Член 3 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)   електронни съобщителни услуги, както е определено в Директива 2002/21/ЕО;

б)  междуличностни съобщителни услуги, както са определени в Европейския кодекс за електронни съобщения, с изключение на междуличностните съобщителни услуги, които не се извършват посредством номер, доколкото те не са уредени в Европейския кодекс за електронни съобщения;

Изменение     86

Предложение за директива

Член 3 – параграф 5 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  предоставянето на цифрово съдържание или цифрови услуги под свободен или отворен лиценз, доколкото не съществуват договорни отношения или задължения в допълнение към тези, отнасящи се до придържането към условията на лиценза.

Изменение     87

Предложение за директива

Член 3 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Настоящата директива не се прилага към предоставянето на електронно поддържани публични регистри, както и към предоставянето на извадки от такива регистри.

Изменение    88

Предложение за директива

Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато договорът включва елементи в допълнение към предоставянето на цифрово съдържание, настоящата директива се прилага само за задълженията и средствата за правна защита на страните в качеството им на доставчик и потребител на цифровото съдържание.

6.  Когато договорът за предоставянето на цифрово съдържание или цифрови услуги включва допълнителни договорни задължения, настоящата директива се прилага само за правата и задълженията на страните в съответното им качество на търговец и потребител на цифрово съдържание или а цифрова услуга.

Изменение    89

Предложение за директива

Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Ако някоя от разпоредбите на настоящата директива противоречи на разпоредба на друг акт на Съюза, уреждащ конкретен сектор или предмет, разпоредбата на другия акт на Съюза има предимство пред настоящата директива.

7.  Ако някоя от разпоредбите на настоящата директива противоречи на разпоредба на друг акт на Съюза, уреждащ конкретен сектор или предмет, разпоредбата на другия акт на Съюза има предимство и се прилага за този конкретен сектор или предмет.

Изменение    90

Предложение за директива

Член 3 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Настоящата директива не засяга защитата на физическите лица при обработването на лични данни.

заличава се

Изменение    91

Предложение за директива

Член 3 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Доколкото не е уредено в нея, настоящата директива не засяга националните системи на договорно право като правилата за учредяване, валидността или последиците на договорите, включително последиците от прекратяването на договора.

9.  Настоящата директива не засяга националните системи на договорно право като правилата за учредяване, валидността или последиците на договорите, включително последиците от прекратяването на договора, доколкото те не са уредени в настоящата директива. Настоящата директива не засяга националните правила относно средствата за правна защита във връзка със „скрити дефекти“ или краткосрочното право на отказ. Държавите членки могат да запазят или да въведат национални разпоредби относно средствата за правна защита срещу „скрити дефекти“. Държавите членки могат да запазят национални разпоредби относно краткосрочното право на отказ, когато такова е налично в правния ред на държавите членки към датата на влизане в сила на настоящата директива.

Изменение     92

Предложение за директива

Член 3 – параграф 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9a.  Когато в контекста на доставката на цифрово съдържание или цифрови услуги в рамките на обхвата на настоящата директива се прилага законодателството на държава членка, различна от държавата членка, в която постоянно пребивава потребителят, търговецът уведомява потребителя за това преди встъпването в договорни отношения.

Изменение     93

Предложение за директива

Член 3 – параграф 9 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9б. Настоящата директива не засяга правата върху интелектуалната собственост, и по-специално, по отношение на авторските права, тя не засяга правата и задълженията, предвидени в Директива 2001/29/ЕО.

Изменение    94

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки не поддържат или въвеждат разпоредби, отклоняващи се от предвидените в настоящата директива, включително повече или по-малко строги разпоредби, с които да гарантират различно равнище на защита на потребителите.

Държавите членки не поддържат или въвеждат в своето национално право разпоредби, отклоняващи се от предвидените в настоящата директива, включително повече или по-малко строги разпоредби, с които да гарантират различно равнище на защита на потребителите, освен ако в настоящата директива не е предвидено друго.

Изменение     95

Предложение за директива

Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4а

 

Задължения за информиране

 

Преди потребителят да бъде обвързан с договор за предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, търговецът му предоставя информацията, посочена в членове 6 и 8 от Директива 2011/83/ЕС, в ясна и разбираема форма.

Изменение    96

Предложение за директива

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

Член 5

Предоставяне на цифровото съдържание

Предоставяне на цифровото съдържание или на цифровата услуга

1.  При изпълнение на договора за предоставяне на цифрово съдържание, доставчикът предоставя цифровото съдържание на

1.  Доставчикът предоставя цифровото съдържание или цифровата услуга, като ги предоставя на разположение на следните лица, или като дава достъп до тях на следните лица:

a)  потребителя; или

a)  потребителя;

б)  на трето лице, което работи с материален или виртуален инструмент и предоставя цифровото съдържание на разположение на потребителя или позволява на потребителя да осъществи достъп до него и което е избрано от потребителя за получаване на цифровото съдържание.

б)  б) трето лице, което работи с материален или виртуален инструмент и предоставя цифровото съдържание или цифровата услуга на разположение на потребителя или позволява на потребителя да осъществи достъп до него и което е избрано от потребителя за получаване на цифровото съдържание или цифровата услуга; или

 

бa)  всяка друга страна, посочена от потребителя.

2.  Доставчикът предоставя цифровото съдържание непосредствено след сключването на договора, освен ако страните не са договорили друго. Предоставянето се счита, че се извършва, когато цифровото съдържание се предоставя на потребителя или, когато се прилага параграф 1, буква б), на третото лице, избрано от потребителя, в зависимост от това кое от двете настъпи по-рано.

2.  Освен ако страните не са договорили друго, търговецът предоставя цифровото съдържание или цифровата услуга без неоправдано забавяне след сключването на договора. Счита се, че търговецът е изпълнил задължението си за предоставяне, когато цифровото съдържание или цифровата услуга е предоставена на разположение на потребителя или до него/нея е даден достъп на потребителя или когато се прилага параграф 1, буква б) или ба), на третото лице, избрано от потребителя, в зависимост от това кое приложимо.

Изменение    97

Предложение за директива

Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5а

 

Съответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга с договора

 

За да е в съответствие с договора, цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да отговаря на изискванията на членове 6, 6а, 7 и 8.

Изменение    98

Предложение за директива

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

Член 6

Съответствие на цифровото съдържание с договора

Субективни изисквания за съответствие с договора

1.  За да съответства на договора, цифровото съдържание трябва, където е уместно:

1.  За да съответства на договора, цифровото съдържание или цифровата услуга трябва, където е уместно:

a)  да е с количество, качество, срок и версия и да притежава функционалност, оперативна съвместимост и други работни характеристики, като достъпност, непрекъснатост и сигурност, съгласно изискваното в договора, включително във всяка преддоговорна информация, която представлява неразделна част от договора;

a)  да е с количество, качество, описание, срок и версия и да притежава функционалност, оперативна съвместимост и други работни характеристики, като достъпност, непрекъснатост и сигурност, съгласно изискваното в договора, включително във всяка преддоговорна информация, която представлява неразделна част от договора;

б)  да е годно за конкретната цел, за която потребителят го изисква и за която той е осведомил доставчика в момента на сключването на договора и която доставчикът е приел;

б)  да е годно за конкретната цел, за която потребителят го изисква и за която той е осведомил търговеца най-късно в момента на сключването на договора и която търговецът е приел;

 

бa)  да съответства на тестовата версия или представянето на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставено/предоставена на разположение от търговеца, освен ако разликата между предоставяното цифрово съдържание или предоставяната цифрова услуга и тестовата версия или представянето е била сведена до вниманието на потребителя преди сключване на договора;

в)  да бъде предоставено заедно с предвидените в договора инструкции и сервизно обслужване на клиенти; и

в)  да бъде предоставено заедно с всички аксесоари, предвидените в договора инструкции, включително относно инсталирането, и сервизно обслужване на клиенти, включително във всяка преддоговорна информация, която представлява неразделна част от договора; и

г)  да бъде актуализирано съгласно предвиденото в договора.

г)  да бъде актуализирано съгласно предвиденото в договора, включително във всяка преддоговорна информация, която представлява неразделна част от договора.

2.   Доколкото договорът не определя, където е уместно, по ясен и разбираем начин изискванията за цифровото съдържание съгласно параграф 1, цифровото съдържание е годно за целите, за които обикновено се използва цифрово съдържание със същото описание, включително по отношение на неговата функционалност, оперативна съвместимост и други работни характеристики като достъпност, непрекъснатост и сигурност, като се има предвид:

 

a)   дали цифровото съдържание се предоставя срещу заплащането на определена цена или друга насрещна престация, различна от парична сума;

 

б)   когато е уместно, всички съществуващи международни технически стандарти или, при липсата на такива технически стандарти, приложимите етични кодекси и добри практики в сектора; и

 

в)   всяко публично изявление, направено от доставчика или от други лица, намиращи се на предшестващ етап на веригата от сделки, освен ако доставчикът не докаже, че:

 

i)   не е бил и не е можело основателно да се очаква да е бил осведомен за въпросното изявление;

 

ii)   към момента на сключването на договора изявлението е било коригирано;

 

iii)   решението за придобиване на цифровото съдържание не е можело да бъде повлияно от изявлението.

 

3.   Когато договорът предвижда, че цифровото съдържание се предоставя в течение на определен период от време, цифровото съдържание трябва да бъде в съответствие с договора през цялата продължителност на посочения период.

 

4.   Освен ако не е договорено друго, цифровото съдържание се предоставя в съответствие с последната версия на цифровото съдържание, която е налична в момента на сключването на договора.

 

5.   За да съответства на договора, цифровото съдържание трябва също така да отговаря на изискванията на членове 7 и 8.

 

Изменение    99

Предложение за директива

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6a

 

Обективни изисквания за съответствие с договора

 

1.   Цифровото съдържание или цифровата услуга, когато е уместно:

 

a)   притежава качествата и работните характеристики, включително по отношение на функционалност, оперативна съвместимост, достъпност, непрекъснатост и сигурност, които обикновено се срещат в цифровото съдържание или цифровите услуги от същия вид и които потребителят може разумно да очаква, като се има предвид естеството на цифровото съдържание или цифровата услуга, и отговаря, когато е уместно, на всички съществуващи международни или европейски технически стандарти или, при липсата на такива технически стандарти, на приложимите етични кодекси и добри практики в сектора, включително по отношение на сигурността на информационните системи и цифровите среди;

 

б)   съответства на всички публични изявления, направени от, или от името на, търговеца, производителя или техни представители, особено при рекламата или етикетирането, освен ако търговецът може да докаже, че:

 

i)   не е бил запознат или не би могло основателно да се очаква да бъде запознат със съответното изявление относно специфичните характеристики на цифровото съдържание или цифровата услуга;

 

ii)   към момента на сключването на договора изявлението е било коригирано по същия начин, по който е било направено, или по сравним начин; или

 

iii)   решението за придобиване на цифровото съдържание или цифровата услуга не е можело да бъде повлияно от изявлението.

 

2.   При договори, които предвиждат цифровото съдържание или цифровата услуга да се предоставя в рамките на определен период от време, цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъде в съответствие с договора за цялата продължителност на посочения период. Временни прекъсвания на предоставянето на цифровото съдържание или на цифровата услуга, за които е отговорен търговецът, се считат за случаи на несъответствие, ако са значителни, продължителни и повтарящи се.

 

3.   Освен ако изрично не е договорено друго, цифрово съдържание или цифрови услуги се предоставят в съответствие с най-актуалната версия на цифровото съдържание или на цифровата услуга, която е била налична към момента на сключването на договора.

 

4.   Търговецът гарантира, че в течение на разумен период от време потребителят бива уведомяван за актуализациите, включително свързаните със сигурността актуализации, на цифровото съдържание или цифровата услуга, които са необходими за привеждане на цифровото съдържание или на цифровата услуга в съответствие с договора, както и че посочените актуализации са предоставени на потребителя. В рамките на разумен срок неинсталирането от потребителя на тези актуализации не се отразява на съответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга с договора. Ако потребителят избере да запази настоящата си версия на цифровото съдържание или цифровата услуга, а новата версия не е необходима, за да остане цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие с договора, съответната настояща версия остава на разположение или достъпна в рамките на разумен срок.

 

5.   За да бъде в съответствие с договора, цифровото съдържание или цифровата услуга трябва също да отговаря на изискванията по член 7 и член 8 от настоящия регламент и когато е уместно, на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Изменение    100

Предложение за директива

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7

Член 7

Интегриране на цифровото съдържание

Интегриране на цифровото съдържание или цифровата услуга

Когато цифровото съдържание е неправилно интегрирано в цифровата среда на потребителя, всяка липса на съответствие, произтичаща от неправилното интегриране, се разглежда като липса на съответствие на цифровото съдържание, ако:

Когато цифровото съдържание или цифровата услуга са неправилно интегрирани в цифровата среда на потребителя, всяка липса на съответствие, произтичаща от неправилното интегриране, се разглежда като липса на съответствие на цифровото съдържание или на цифровата услуга с договора, ако:

a)  цифровото съдържание е интегрирано от доставчика или под отговорността на доставчика; или

a)  цифровото съдържание или цифровата услуга е интегрирана от търговеца или под отговорността на търговеца; или

б)  цифровото съдържание е трябвало да бъде интегрирано от потребителя и неправилното интегриране се дължи на пропуски в инструкциите за интегриране, когато тези инструкции са били предоставени в съответствие с член 6, параграф 1, буква в) или е трябвало да бъдат предоставени в съответствие с член 6, параграф 2.

б)  цифровото съдържание или цифровата услуга е трябвало да бъдат интегрирани от потребителя и неправилното интегриране се дължи на пропуски в инструкциите за интегриране, когато тези инструкции са били предоставени в съответствие с член 6, параграф 1, буква в) или е трябвало да бъдат предоставени в съответствие с член .

Изменение    101

Предложение за директива

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 8

Член 8

Права на трети лица

Права на трети лица

1.  Към момента, в който цифровото съдържание се предоставя на потребителя, цифровото съдържание е освободено от всякакви права на трети лица, включително основани на интелектуалната собственост, така че цифровото съдържание да може да бъде използвано в съответствие с договора.

1.  Цифровото съдържание или цифровата услуга са освободени от всякакви ограничения в резултат от всякакви права на трети лица, включително всякакви права, основани на интелектуална собственост, които могат да попречат на потребителя да използва цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие с договора.

2.  Когато цифровото съдържание се предоставя в течение на определен период от време, доставчикът в продължение на посочения период продължава да предоставя на потребителя цифровото съдържание, освободено от всякакви права на трети лица, включително основани на интелектуалната собственост, така че цифровото съдържание да може да бъде използвано в съответствие с договора.

2.  Когато цифровото съдържание или цифровата услуга се предоставят в течение на определен период от време, търговецът в продължение на посочения период продължава да предоставя на потребителя цифровото съдържание или цифровата услуга, освободени от всякакво ограничение в резултат от права на трети лица, включително всякакви основани на интелектуалната собственост права, което ограничение би могло да попречи на потребителя да използва това цифрово съдържание или тази цифрова услуга в съответствие с договора.

Изменение    102

Предложение за директива

Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8a

 

Всяко договорна клауза, която изключва, предвижда дерогация от или променя действието на членове 6а, 7 и 8 в ущърб на потребителя, е действително единствено ако в момента на сключването на договора потребителят е бил специално информиран за специфичното състояние на цифровото съдържание или цифровата услуга и изрично е приел това специфично състояние при сключването на договора.

Изменение     103

Предложение за директива

Член 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8б

 

Търговски гаранции

 

1.   Всяка търговска гаранция обвързва гаранта съгласно условията, посочени в:

 

a)   преддоговорната информация, предоставена от търговеца, включително всички преддоговорни заявления, представляващи неразделна част от договора;

 

б)   рекламата, налична в момента на сключването на договора или преди този момент; и

 

в)   заявлението за предоставяне на търговска гаранция.

 

2.   Заявлението за предоставяне на търговска гаранция се предоставя в писмена форма или на друг траен носител и е съставено на ясен и разбираем език. То включва следното:

 

a)   ясно изявление относно предвидените в настоящата директива законови права на потребителя и ясно изявление относно факта, че тези права не се засягат от търговската гаранция; и

 

б)   условията на търговската гаранция, които надхвърлят законните права на потребителя, информация за срока на гаранцията, възможността за прехвърлянето ѝ, териториалния ѝ обхват и наличието на евентуални разноски, които потребителят може да понесе, за да се възползва от търговската гаранция, името и адреса на гаранта и ако е различно от гаранта – лицето, към което следва да бъдат отправяни рекламациите, както и процедурата за отправяне на рекламации.

Изменение    104

Предложение за директива

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 9

Член 10

Тежест на доказване

Тежест на доказване

1.  Доставчикът носи доказателствената тежест по отношение на съответствието с договора към момента, посочен в член 10.

1.  Тежестта на доказване, че към момента, посочен в член 9, е съществувала липса на съответствие, се носи от търговеца, когато липсата на съответствие с договора стане видна през следните периоди:

 

a)  в срок от две години от датата на предоставянето на цифровото съдържание или на цифровата услуга;

 

б)  в срок от една година от датата на предоставянето на вграденото цифрово съдържание или на вградената цифрова услуга;

 

в)  по време на действието на договора, когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга или доставка на вградено цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време.

2.  Параграф 1 не се прилага, когато доставчикът докаже, че цифровата среда на потребителя не е съвместима с оперативната съвместимост и други технически изисквания на цифровото съдържание и когато доставчикът е уведомил потребителя за тези изисквания преди сключването на договора.

2.  Параграф 1 не се прилага, когато търговецът докаже, че цифровата среда на потребителя не е съвместима с оперативната съвместимост и други технически изисквания на цифровото съдържание или цифровата услуга и когато търговецът е уведомил потребителя по ясен и разбираем начин за тези изисквания преди сключването на договора.

3.  Потребителят сътрудничи на доставчика, доколкото е възможно и необходимо, за да се определи цифровата среда на потребителя. Задължението за сътрудничество е ограничено до технически наличните средства, които предполагат най-малка намеса за потребителя. Когато потребителят не оказва сътрудничество, той носи доказателствената тежест по отношение на несъответствието с договора.

3.  Потребителят сътрудничи на търговеца, доколкото е възможно и необходимо, за да се установи цифровата среда на потребителя, така че да бъде възможно да се определи дали липсата на съответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга е съществувала към момента на предоставянето. Задължението за сътрудничество е ограничено до технически наличните средства, които предполагат най-малка намеса за потребителя. Единствено при изключителни и надлежно обосновани обстоятелства, когато не са на разположение други средства, потребителят дава на търговеца, при поискване, виртуален достъп до своята цифрова среда. Когато потребителят не оказва сътрудничество и когато търговецът е уведомил потребителя за тези изисквания по ясен и разбираем начин преди сключването на договора, потребителят носи доказателствената тежест по отношение на липсата на съответствие с договора.

(Член 9 от предложението на Комисията се превръща в член 10 в изменението на Парламента.)

Изменение    105

Предложение за директива

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10

Член 9

Отговорност на доставчика

Отговорност на търговеца

Доставчикът отговаря пред потребителя за:

1.   Търговецът отговаря пред потребителя за:

a)  всяко непредоставяне на цифровото съдържание;

a)  всяко непредоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга съгласно член 5;

б)  всяка липса на съответствие, която съществува към момента на предоставянето на цифровото съдържание; и

б)  всяка липса на съответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга с договора:

 

i)  която съществува към момента на предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга и се прояви до две години от момента на предоставянето, когато договорът предвижда еднократно предоставяне или поредица от отделни действия по предоставяне; или

 

ii)  която се прояви през периода от време, посочен в договора, когато договорът предвижда, че цифровото съдържание или цифровата услуга се предоставя в течение на определен период от време; и

в)  когато договорът предвижда, че цифровото съдържание се предоставя в течение на определен период от време, всяка липса на съответствие, която възникне по време на посочения период.

в)  всяка липса на съответствие с договора за вградено цифрово съдържание или вградена цифрова услуга, която съществува към момента на доставка на стоките, в които цифровото съдържание или цифровата услуга са вградени и се прояви в рамките на две години от датата на доставката.

 

1a.   По отношение на параграф 1, буква в) държавите членки могат да запазят по-строги разпоредби на националното право, които вече са в сила към датата на влизане в сила на настоящата директива.

(Член 10 от предложението на Комисията се превръща в член 9 в изменението на Парламента.)

Изменение    106

Предложение за директива

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 11

Член 11

Средство за правна защита при непредоставяне

Средство за правна защита при непредоставяне

Когато доставчикът не е предоставил цифровото съдържание в съответствие с член 5, потребителят има право незабавно да прекрати договора съгласно член 13.

1.  Когато търговецът не е предоставил цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие с член 5, потребителят изисква от търговеца да предостави цифровото съдържание или цифровата услуга. Ако търговецът не предостави цифровото съдържание или цифровата услуга без неоправдано забавяне или в рамките на допълнителен срок, изрично одобрен от страните по договора, потребителят има право да прекрати договора.

 

1a.  Параграф 1 не се прилага:

 

a)  когато търговецът е отказал да предостави цифровото съдържание или цифровите услуги; или

 

б)  когато доставката в рамките на уговорения срок е от съществено значение, като се имат предвид всички обстоятелства около сключването на договора, или когато потребителят уведоми търговеца преди сключването на договора, че е от съществено значение доставката да бъде направена най-късно до определена дата или на определена дата.

 

В тези случаи, ако търговецът не изпълни доставката в определения момент в съответствие с член 5, параграф 2, потребителят има право незабавно да прекрати договора.

 

1б.   При прекратяване на договора от страна на потребителя се прилагат членове 13, 13а, 13б и 13в.

Изменение    107

Предложение за директива

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 12

Член 12

Средства за правна защита при липса на съответствие с договора

Средства за правна защита при липса на съответствие с договора

 

-1.  В случай на липса на съответствие с договора потребителят има право да поиска цифровото съдържание или цифровата услуга да се приведат в съответствие или да получи пропорционално намаление в цената, или да прекрати договора при условията, посочени в настоящия член.

1.  В случай на липса на съответствие с договора потребителят има право цифровото съдържание да се приведе в съответствие с договора безплатно, освен ако това е невъзможно, непропорционално или незаконно.

1.  На първо място, потребителят има право цифровото съдържание или цифровата услуга да се приведе в съответствие с договора, освен ако това е невъзможно, непропорционално или незаконно.

Привеждането на цифровото съдържание в съответствие с договора се счита за непропорционално, когато то налага разходи за доставчика, които са необосновани. При вземането на решение дали разходите са необосновани се взема предвид следното:

Привеждането на цифровото съдържание или на цифровата услуга в съответствие с договора се счита за непропорционално по-конкретно, когато наложените на търговеца разходи са необосновани. При вземането на решение дали разходите са необосновани се взема предвид следното:

a)  стойността, която цифровото съдържание би имало, ако е в съответствие с договора; и

a)  стойността, която цифровото съдържание или цифровата услуга биха имали, ако са в съответствие с договора; и

б)  значението на липсата на съответствие с договора за постигането на целта, за която обикновено се използва цифрово съдържание със същото описание.

б)  значението на липсата на съответствие с договора за постигането на целта, за която обикновено се използва цифрово съдържание или цифровата услуга със същото описание.

2.  Доставчикът привежда цифровото съдържание в съответствие с договора съгласно параграф 1 в разумен срок от момента, в който доставчикът е бил уведомен от потребителя за липсата на съответствие с договора и без значително неудобство за потребителя, като се вземе предвид естеството на цифровото съдържание и целта, за която потребителят е поискал това цифрово съдържание.

2.  Търговецът привежда цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие с договора съгласно параграф 1 в разумен срок от момента, в който търговецът е бил уведомен от потребителя за липсата на съответствие с договора, безплатно и без значително неудобство за потребителя, като се вземе предвид естеството на цифровото съдържание или на цифровата услуга и целта, за която потребителят е поискал това цифрово съдържание или тази цифрова услуга.

 

Потребителят има право да задържи плащането на дължима част от цената или – когато несъответствието е незначително, на съответна част от неизплатения размер на цената, докато търговецът приведе цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие с договора.

3.  Потребителят има право на пропорционално намаление на цената по начина, определен в параграф 4, когато цифровото съдържание се предоставя срещу плащането на определена цена, или да прекрати договора съгласно параграф 5 и член 13, когато:

3.  Потребителят има право на пропорционално намаление на цената по начина, определен в параграф 4, когато цифровото съдържание или цифровата услуга се предоставя срещу плащането на определена цена, или може да прекрати договора съгласно параграф 5 и членове 13, 13а, 13б и 13в, когато:

a)  средството за правна защита за привеждане на цифровото съдържание в съответствие е невъзможно, непропорционално или незаконно;

a)  средството за правна защита за привеждане на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие е невъзможно, непропорционално или незаконно в съответствие с параграф 1;

б)  доставчикът не е приложил средството за правна защита в срока, определен в параграф 2;

б)  търговецът не е привел цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие съгласно параграф 2;

 

бa)  възниква липса на съответствие независимо от опита на търговеца да приведе цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие; или

в)  средството за правна защита за привеждане на цифровото съдържание в съответствие би причинило значително неудобство за потребителя; или

 

г)  доставчикът е обявил, или е също толкова ясно от обстоятелствата, че доставчикът няма да приведе цифровото съдържание в съответствие с договора.

г)  търговецът е обявил, или от обстоятелствата е (…) ясно, че търговецът няма да приведе цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие с договора в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

4.  Намалението в цената е съразмерно на обезценяването на цифровото съдържание, което е получено от потребителя, в сравнение със стойността, която стоката би имала, ако съответства на договора.

4.  Потребителят упражнява правото си на пропорционално намаляване на цената чрез недвусмислено изявление, в което излага решението си, и за което уведомява търговеца. Намалението в цената е съразмерно на обезценяването на цифровото съдържание или цифровата услуга, които са получени от потребителя, в сравнение със стойността, която цифровото съдържание или цифровата услуга биха имали, ако съответстват на договора.

 

Когато в договора се посочва, че цифровото съдържание или цифровата услуга се предоставят за определен период от време срещу заплащане на цена, и за определен период цифровото съдържание или цифровата услуга не са били в съответствие с договора, намалението в цената се прилага за периода, в който цифровото съдържание или цифровата услуга не са били в съответствие с договора.

5.  Потребителят може да прекрати договора само ако липсата на съответствие с договора намалява функционалността, оперативната съвместимост и други основни работни характеристики на цифровото съдържание като неговата достъпност, непрекъснатост и сигурност, когато това се изисква от член 6, параграфи 1 и 2. Доставчикът носи тежестта да докаже, че липсата на съответствие с договора не намалява функционалността, оперативната съвместимост и други основни работни характеристики на цифровото съдържание.

5.  Потребителят може да прекрати договора само ако липсата на съответствие с договора не е незначителна. Търговецът носи тежестта да докаже, че липсата на съответствие с договора не намалява функционалността, оперативната съвместимост и други основни работни характеристики на цифровото съдържание или на цифровата услуга.

 

5a.  Потребителят няма право на средство за правна защита, ако самият той е допринесъл за липсата на съответствие с договора или за последиците от това.

Изменение     108

Предложение за директива

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

 

Средства за правна защита при липса на сигурност

 

В случай на липса на сигурност потребителят има право цифровото съдържание или цифровата услуга да се приведе в съответствие с договора безплатно.

Изменение    109

Предложение за директива

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13

Член 13

Прекратяване

Упражняване на правото на прекратяване

1.  Потребителят упражнява правото си на прекратяване на договора чрез уведомяване на доставчика с всяко подходящо средство.

Потребителят упражнява правото си на прекратяване на договора чрез недвусмислено изявление, в което излага решението си за прекратяване на договора и за което уведомява търговеца. В случай на договори, сключени чрез цифрови средства, търговецът предоставя на потребителя лесни цифрови възможности за прекратяване на договора. Прекратяването влиза в сила 14 дни след уведомлението или на по-късна дата, посочена от потребителя.

2.   Когато потребителят прекратява договора:

 

a)  доставчикът възстановява на потребителя платената цена своевременно и във всички случаи не по-късно от 14 дни от датата на получаване на уведомлението;

 

б)  доставчикът взема всички мерки, които могат да се очакват, за да се въздържи от използването на насрещната престация, различна от парична сума, която потребителят е предоставил срещу цифровото съдържание, и от използването на всички други данни, събрани от доставчика във връзка с предоставянето на цифровото съдържание, включително всяко съдържание, предоставено от потребителя, с изключение на съдържанието, което е било генерирано съвместно от потребителя и от други лица, които продължават да използват съдържанието;

 

в)  доставчикът предоставя на потребителя технически средства за обратно извличане на цялото съдържание, предоставено от потребителя, и всички други данни, получени или генерирани чрез използването на цифровото съдържание от страна на потребителя, доколкото тези данни са били запазени от доставчика. Потребителят има право да извлича обратно съдържанието безплатно, без значително неудобство, в разумен срок и в широко използван формат за данни;

 

г)  когато цифровото съдържание не е предоставено на траен носител, потребителят се въздържа от използването на цифровото съдържание или предоставянето му на трети лица, по-специално като заличава цифровото съдържание или го прави по друг начин нечетимо;

 

д)  когато цифровото съдържание е предоставено на траен носител, потребителят:

 

i)  по искане на доставчика и за сметка на доставчика, връща трайния носител на доставчика своевременно и във всички случаи не по-късно от 14 дни от получаването на искането на доставчика; и

 

ii)  изтрива всяко използваемо копие на цифровото съдържание, прави го нечетимо или по друг начин се въздържа от използването му или предоставянето му на трети лица.

 

3.  При прекратяване доставчикът може да възпрепятства всяко по-нататъшно използване на цифровото съдържание от потребителя, по-специално като направи цифровото съдържание недостъпно за потребителя или като блокира потребителския акаунт на потребителя, без да се засяга параграф 2, буква в).

 

4.  Потребителят не е задължен да плаща за използването на цифровото съдържание в периода преди прекратяването на договора.

 

5.  Когато цифровото съдържание е било предоставено срещу плащането на определена цена и за определен период от време, предвиден в договора, потребителят може да прекрати договора само по отношение на тази част от определения период от време, през която цифровото съдържание не е било в съответствие с договора.

 

6.  Когато потребителят прекратява част от договора в съответствие с параграф 5, се прилага параграф 2, с изключение на буква б) по отношение на периода, през който цифровото съдържание е било в съответствие с договора. Доставчикът възстановява на потребителя тази част от цената, която съответства на определения период от време, през който цифровото съдържание не е било в съответствие с договора.

 

Изменение    110

Предложение за директива

Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13a

 

Задължения на търговеца в случай на прекратяване

 

1.  В случай на прекратяване на договора търговецът възстановява на потребителя всички суми, платени по силата на договора.

 

Ако в договора се предвижда доставката на цифрово съдържание или цифрова услуга срещу заплащане на определена цена и за определен период от време, когато потребителят прекрати част от подобен договор съгласно член 12, параграф 5, търговецът възстановява на потребителя частта от цената, която съответства на периода, през който цифровото съдържание или цифровата услуга не са били в съответствие, както и евентуалната част от цената, заплатена от потребителя предварително за срока, който би оставал, ако договорът не бъде прекратен.

 

2.  По отношение на личните данни на потребителя търговецът спазва задълженията, приложими съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

 

3.  Търговецът полага всички усилия, които биха могли да се очакват, за да не използва съдържание, създадено от потребителя, доколкото то не представлява лични данни, предоставени или създадени от потребителя при използването на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставени от търговеца, с изключение на:

 

a)  съдържанието, което не може да бъде оставено неизползвано без прекомерни и неоправдани усилия, тъй като от него няма полза извън контекста на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставени от търговеца;

 

б)  съдържанието, което не може да бъде оставено неизползвано без прекомерни и неоправдани усилия, тъй като се отнася само до дейността на потребителя при използване на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставени от търговеца;

 

в)  съдържанието, което е било генерирано съвместно от потребителя и от други лица, когато други потребители продължават да използват съдържанието;

 

г)  съдържанието, което е било обобщено заедно с други данни от търговеца и не може да бъде отделено или може да бъде отделено само с полагането на непропорционални усилия.

 

4.  Търговецът по искане на потребителя предоставя на разположение на потребителя генерираното от последния цифрово съдържание, доколкото то не представлява лични данни, което е било предоставено или създадено от потребителя при използването на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставени от търговеца. Потребителят има право да извлича обратно съдържанието безплатно, без значително неудобство, в разумен срок и в широко използван и машинночитаем формат за данни;

 

Задължението да се предоставя подобно генерирано от потребителя съдържание не се прилага, в случай че генерираното от потребителя съдържание:

 

a)  не може да бъде предоставено без прекомерни и неоправдани усилия, тъй като от него няма полза извън контекста на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставени от търговеца;

 

б)  не може да бъде предоставено без прекомерни и неоправдани усилия, тъй като се отнася само до дейността на потребителя при използване на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставени от търговеца; или

 

в)   е било обобщено заедно с други данни от търговеца и не може да бъде отделено или може да бъде отделено само с полагането на непропорционални усилия.

 

5.  При прекратяване търговецът може да възпрепятства всяко по-нататъшно използване на цифровото съдържание или цифровата услуга от потребителя, по-специално като направи цифровото съдържание или цифровата услуга недостъпни за потребителя или като блокира потребителския акаунт на потребителя, без да се засяга параграф 4.

Изменение    111

Предложение за директива

Член 13 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13б

 

Задължения на потребителя в случай на прекратяване

 

1.  След прекратяване на договора потребителят не използва цифровото съдържание или цифровата услуга и не ги предоставя на трети лица, например като заличава цифровото съдържание или всяко използваемо копие или прави по друг начин цифровото съдържание или цифровата услуга недостъпни;

 

2.  В случай на вградено цифрово съдържание или вградена цифрова услуга потребителят, по искане на търговеца, връща на търговеца и за сметка на търговеца стоката, в която цифровото съдържание или цифровата услуга са вградени без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни от получаването на искането на търговеца. Ако търговецът реши да изиска връщането на стоката, в която цифровото съдържание или цифровата услуга са вградени, това искане се прави в срок от 14 дни от деня, в който търговецът е бил уведомен за решението на потребителя да прекрати договора.

 

3.  Потребителят не е задължен да плаща за използването на цифровото съдържание или цифровата услуга в периода преди прекратяването на договора, през който цифровото съдържание или цифровата услуга не са били в съответствие.

Изменение    112

Предложение за директива

Член 13 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13в

 

Срокове и начини за възстановяване на суми от страна на търговеца

 

1.  Всяко възстановяване на суми, което трябва да бъде направено от търговеца към потребителя в съответствие с член 12, параграф 4 или член 13а, параграф 1 поради намаление на цената или прекратяване на договора, се извършва без неоправдано забавяне и във всички случаи в срок от 14 дни от деня, в който търговецът е бил уведомен по начините, посочени в членове 12 и 13, за решението на потребителя да се позове на правото си да ползва намаление в цената или правото си да прекрати договора.

 

2.  Търговецът извършва възстановяването, като използва същото платежно средство, което е било използвано от потребителя за заплащане на цифровото съдържание или цифровата услуга, освен ако потребителят изрично не се съгласи за друг начин.

 

3.  Търговецът не налага никакви такси на потребителя по отношение на възстановяването на суми.

Изменение    113

Предложение за директива

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 14

Член 14

Право на обезщетение за вреди

Право на обезщетение за вреди

1.  Доставчикът носи отговорност пред потребителя за всяка икономическа вреда, нанесена на цифровата среда на потребителя, в резултат на липса на съответствие с договора или непредоставяне на цифровото съдържание. Обезщетението поставя потребителя възможно най-близо до положението, в което потребителят би се намирал, ако цифровото съдържание е било надлежно предоставено и е било в съответствие с договора.

Държавите членки гарантират, че потребителят има право да изисква обезщетение за вредата, причинена от непредоставяне на цифровото съдържание или на цифровата услуга или липса на съответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга с договора;

2.  Държавите членки определят подробни правила за упражняване на правото на обезщетение за вреди.

 

Изменение    114

Предложение за директива

Член 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 15

Член 15

Изменение на цифровото съдържание

Изменение на цифровото съдържание или цифровата услуга

1.  Когато договорът предвижда, че цифровото съдържание се предоставя в течение на определен период от време, предвиден в договора, доставчикът може да измени функционалността, оперативната съвместимост и други основни работни характеристики на цифровото съдържание, като неговата достъпност, непрекъснатост и сигурност, и доколкото тези изменения се отразяват отрицателно върху достъпа или използването на цифровото съдържание от потребителя, само ако:

1.  Когато договорът предвижда, че цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да се предоставя в течение на определен период от време или до тях да се осигури достъп в течение на такъв период, предвиден в договора, търговецът може единствено да измени функционалността, оперативната съвместимост и други основни работни характеристики на цифровото съдържание или на цифровата услуга извън това, което е необходимо за поддържане на съответствие на цифровото съдържание или на цифровата услуга, съгласно член 6а, ако:

a)  това е предвидено в договора;

a)  в договора се предвижда възможността и се предоставя основателна причина за подобно изменение;

 

aa)  потребителят може с основание да очаква подобно изменение;

 

aб)  изменението се предоставя без допълнителни разходи за потребителя; и

б)  потребителят е уведомен в разумен предварителен срок за изменението чрез изрично уведомление на траен носител;

б)  търговецът уведомява потребителя в разумен предварителен срок по ясен и разбираем начин и на траен носител за изменението и когато е приложимо, за неговото право да прекрати договора при условията, предвидени в параграф 1а;

в)  потребителят може да прекрати договора безплатно в рамките на не по-малко от 30 дни след получаването на уведомлението; и

 

г)  при прекратяване на договора в съответствие с буква в), на потребителя се предоставят технически средства за обратно извличане на цялото предоставено съдържание съгласно член 13, параграф 2, буква в).

 

 

1а.  Потребителят получава правото да прекрати договора, ако изменението оказва отрицателно въздействие върху достъпа или използването на цифровото съдържание или цифровата услуга от страна на потребителя, освен ако отрицателното въздействие е незначително. В такъв случай потребителят има право да прекрати договора безплатно в рамките на 30 дни след получаване на уведомлението или от момента, в който цифровото съдържание или цифровата услуга бъдат изменени от търговеца, като се взема по-късната от двете дати.

2.  Когато потребителят прекратява договора в съответствие с параграф 1, когато е уместно,

2.  Когато потребителят прекратява договора в съответствие параграф 1а от настоящия член, се прилагат съответно членове 13, 13а и 13б.

a)  доставчикът възстановява на потребителя тази част от платената цена, която съответства на периода от време, изтекъл след изменението на цифровото съдържание;

 

б)  доставчикът се въздържа от използването на насрещната престация, различна от парична сума, която потребителят е предоставил срещу цифровото съдържание, и от използването на всички други данни, събрани от доставчика във връзка с предоставянето на цифровото съдържание, включително и всяко съдържание, предоставено от потребителя.

 

Изменение    115

Предложение за директива

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 16

Член 16

Право на прекратяване на дългосрочни договори

Право на прекратяване на дългосрочни договори

1.  Когато договорът предвижда предоставянето на цифровото съдържание за неопределен период или когато първоначалният срок на договора или всяко съчетание на периоди на подновяване надвишава 12 месеца, потребителят има право да прекрати договора по всяко време след изтичането на първия 12-месечен период.

1.  Когато договорът предвижда предоставянето на цифровото съдържание или на цифровата услуга за първоначален установен срок на договора, надвишаващ 12 месеца, или когато всяко съчетание на следващи договори или на периоди на подновяване надвишава 12 месеца, считано от сключването на първоначалния договор, потребителят има право безплатно да прекрати договора по всяко време след изтичането на първия 12-месечен период.

 

1а.  Когато потребителят прекратява договор за определен срок и срокът на договора или всяко съчетание на периоди на подновяване надвишава 12 месеца, търговецът има право на пропорционална компенсация за тези предимства, които е дал на потребителя, тъй като срокът на договора е над 12 месеца.

 

Преди потребителят да бъде обвързан с договор или със съответна оферта, търговецът е длъжен да предостави на потребителя информация относно условията за прекратяване на договор с продължителност над 12 месеца по ясен и разбираем начин, ако тази информация вече не е очевидна от контекста, и относно последствията от предсрочно прекратяване, в случай че е било предоставено предимство на потребителя поради продължителността на договора.

2.  Потребителят упражнява правото си на прекратяване на договора чрез уведомяване на доставчика с всяко подходящо средство. Прекратяването влиза в сила 14 дни след получаването на уведомлението.

2.  Потребителят упражнява правото си на прекратяване на договора чрез уведомяване на търговеца, което се извършва посредством недвусмислено изявление, в което потребителят излага решението си за прекратяване на договора. Прекратяването влиза в сила 14 дни след получаването на уведомлението или на по-късна дата, посочена от потребителя.

3.  Когато цифровото съдържание се предоставя срещу плащането на определена цена, потребителят е отговорен за заплащането на частта от цената за предоставеното цифрово съдържание, която съответства на определения период от време преди прекратяването да влезе в сила.

3.  Когато цифровото съдържание или цифровата услуга се предоставят срещу заплащането на определена цена, потребителят продължава да носи отговорност за заплащането на частта от цената за предоставеното цифрово съдържание или цифрова услуга, която съответства на определения период от време преди прекратяването да влезе в сила.

4.  Когато потребителят прекратява договора в съответствие с настоящия член:

4.  Когато потребителят прекратява договора в съответствие с настоящия член, търговецът спазва по отношение на личните данни задълженията, приложими съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО.

a)  доставчикът взема всички мерки, които могат да се очакват, за да се въздържи от използването на друга насрещна престация, различна от парична сума, която потребителят е предоставил срещу цифровото съдържание, и от използването на всички други данни, събрани от доставчика във връзка с предоставянето на цифровото съдържание, включително и всяко съдържание, предоставено от потребителя;

 

б)  доставчикът предоставя на потребителя технически средства за обратно извличане на цялото съдържание, предоставено от потребителя, и всички други данни, получени или генерирани чрез използването на цифровото съдържание от страна на потребителя, доколкото тези данни са били запазени от доставчика. Потребителят има право да извлича съдържанието без значително неудобство, в разумен срок и в широко използван формат за данни; и

 

в)  когато е приложимо, потребителят изтрива всяко използваемо копие на цифровото съдържание, прави го нечетимо или по друг начин се въздържа от използването му, включително като не го предоставя на трети лица.

4a.  когато е приложимо, потребителят изтрива всяко използваемо копие на цифровото съдържание или на цифровата услуга, прави го нечетимо или по друг начин се въздържа от използването му, включително като не го предоставя на трети лица.

5.  При прекратяване доставчикът може да възпрепятства всяко по-нататъшно използване на цифровото съдържание от потребителя, по-специално като направи цифровото съдържание недостъпно за потребителя или като блокира потребителския акаунт на потребителя, без да се засяга параграф 4, буква б).

5.  При прекратяване търговецът може да възпрепятства всяко по-нататъшно използване на цифровото съдържание или цифровата услуга от потребителя, по-специално като направи цифровото съдържание или цифровата услуга недостъпни за потребителя или като блокира потребителския акаунт на потребителя.

Изменение    116

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато доставчикът носи отговорност пред потребителя за непредоставяне на цифрово съдържание или липсата на съответствие с договора, дължаща се на действие или бездействие от страна на лице, намиращо се на предшестващ етап на веригата от сделки, доставчикът има право да използва средства за правна защита срещу отговорното лице или отговорните лица във веригата от сделки. Лицето, срещу което доставчикът може да използва средства за правна защита, и съответните действия и условията за упражняването им, се определят в националното законодателство.

Когато търговецът носи отговорност пред потребителя за непредоставяне на цифрово съдържание или на цифрова услуга, или за липсата на съответствие с договора, дължаща се на действие или бездействие от страна на лице, намиращо се на предшестващ етап на веригата от сделки, търговецът има право да използва средства за правна защита срещу отговорното лице или отговорните лица във веригата от финансови сделки. Лицето, срещу което търговецът може да използва средства за правна защита, и съответните действия и условията за упражняването им, се определят в националното законодателство.

Изменение    117

Предложение за директива

Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Прилагане

Прилагане и информация

Изменение    118

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки осигуряват наличието на подходящи и ефективни средства за гарантиране спазването на настоящата директива.

1.  Държавите членки осигуряват наличието на подходящи, ефективни и възпиращи средства за гарантиране спазването на настоящата директива, като вземат предвид по-специално необходимостта потребителите да бъдат информирани относно своите права, както и да им бъдат предоставени средства за прилагането на тези права на практика.

Изменение    119

Предложение за директива

Член 18 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  структури с нестопанска цел, организации или сдружения, които извършват дейност в областта на защитата на правата на субектите на данни съгласно определението по член 80 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Изменение  120

Предложение за директива

Член 20 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изменения на Директива 1999/44/EО, Регламент (ЕО) № 2006/2004, Директива 2009/200922/ЕО

Изменения на Директива 1993/13/ЕИО, Директива 1999/44/EО, Регламент (ЕО) № 2006/2004, Директива 2009/200922/ЕО

Изменение    121

Предложение за директива

Член 20 – точка -1 (нова)

Директива 93/13/ЕИО

Приложение – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  В приложението към Директива 93/13/ЕИО се добавят следните точки в параграф 1:

 

„ра)  даване на възможност на търговеца необосновано да ограничава оперативната съвместимост на цифровото съдържание или цифровата услуга с хардуер и друго цифрово съдържание или други цифрови услуги;

 

рб)  изискване от потребителя да сключи допълнителен договор за предоставянето на цифрово съдържание или цифрова услуга или договор за хардуер с търговеца или трета страна;

 

рв)  заобикаляне с договорни средства на правата на субекта на данни съгласно Регламент (ЕС)2016/679, уреждащ защитата на личните данни на потребителите;

 

рг)  даване на възможност на търговеца да ограничи използваемостта на цифровото съдържание, когато потребителят е офлайн, в случаи, в които това не е строго задължително за предоставянето на цифровото съдържание;

 

рд)  ограничаване на начините на ползване на цифровото съдържание, позволени съгласно Директива 2001/29/EО, Директива 96/9/ЕО, Директива 2009/24/ЕО или Директива 2012/28/ЕС;

Изменение    122

Предложение за директива

Член 20 – точка 1

Директива 1999/44/EО

Член 1 – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„б)   „потребителски стоки“ означава всяка движима материална вещ, с изключение на:

„б)   „потребителски стоки“ означава всяка движима материална вещ, с изключение на:

–   стоките, продавани при принудително изпълнение или чрез други съдебни мерки,

–   стоките, продавани при принудително изпълнение или чрез други съдебни мерки,

–  вода и газ, когато те не се предлагат за продажба в ограничен обем или определено количество,

–  вода и газ, когато те не се предлагат за продажба в ограничен обем или определено количество,

–  електрическа енергия,

–  електрическа енергия,

–  траен носител, който включва цифрово съдържание, когато е използван изключително като носител на цифровото съдържание до потребителя, както е определено в Директива N/XXX/EС.39

–  вградено цифрово съдържание или цифрови услуги, обхванати от Директива (ЕС) N/XXХ39.“

______________

______________

39 Директива N/XXX/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от ... г. относно договорите за предоставяне на цифрово съдържание (ОВ ...)

39 Директива N/XXX/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от ... г. относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги (ОВ ...)

Изменение    123

Предложение за директива

Член 20 – точка 2

Регламент (ЕО) № 2006/2004

Приложение – точка 21

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„21.   Директива (ЕС) N/XXХ на Европейския парламент и на Съвета от XX/XX/201X г. относно договорите за предоставяне на цифрово съдържание (ОВ…)“

„21а.   Директива (ЕС) N/XXX на Европейския парламент и на Съвета от XX/XX/201X относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги (ОВ ...)“

Изменение    124

Предложение за директива

Член 20 – точка 3

Директива 2009/22/ЕО

Приложение I – точка 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

16.  Директива (ЕС) N/XXХ на Европейския парламент и на Съвета от XX/XX/201X г. относно договорите за предоставяне на цифрово съдържание (ОВ…)“

15а.  Директива (ЕС) N/XXX на Европейския парламент и на Съвета от XX/XX/201X относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги (ОВ ...)“

Изменение    125

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията прави преглед на прилагането на настоящата директива не по-късно от [пет години след датата на нейното влизане в сила] и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета. В доклада се разглеждат, наред с другото, основанията за хармонизиране на правилата, приложими към договорите за предоставяне на цифрово съдържание, предоставяно срещу насрещна престация, различна от тази, обхваната от настоящата директива, и по-специално предоставяно срещу реклама или непряко събиране на данни.

Комисията прави преглед на прилагането на настоящата директива не по-късно от ... [пет години след датата на влизане в сила на настоящата директива] и представя доклад на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет. Процесът на преглед включва консултация с държавите членки и с потребителски, правни и стопански организации на равнището на Съюза. В доклада се разглеждат, наред с другото, взаимодействието и съответствието с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679, както и основанията за хармонизиране на правилата, приложими към договорите за предоставяне на цифрово съдържание или цифрови услуги, срещу събирането на лични данни от търговеца, различни от тези, обхванати в настоящата директива, и по-специално предоставяни срещу реклама.

  • [1]  ОВ C 264, 20.7.2016 г., стр. 57.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Въведение

След отхвърлянето на предложението за общо европейско право за продажбите Комисията направи нов опит да предприеме мерки за преодоляване на проблемите на вътрешния пазар, породени от различаващите се национални разпоредби относно договорите или липсата на такива разпоредби, за да осигури ползи както за предприятията, така и за потребителите, като внесе две предложения за цифровите договори: предложение за директива относно някои аспекти на договорите за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние и предложение за директива относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание. Предложението на Комисията относно разпоредбите в областта на договорите за предоставяне на цифрово съдържание предвижда за първи път възможността да се предприемат действия в област, която едва наскоро започва да се развива в законодателството на някои държави членки и все още не е хармонизирана на равнището на ЕС: средства за правна защита на потребителите в случай на несъответствие на предоставяното цифрово съдържание.

След представянето на съвместен работен документ през юли 2016 г., съдокладчиците представят в настоящия си проектодоклад съвместните си изменения към предложението на Комисията. Като цяло съдокладчиците потвърждават подхода на Комисията за съсредоточаване на усилията върху някои аспекти на договорното право за предоставянето на цифрово съдържание, като например съответствието и средствата за правна защита, както и приложението да бъде ограничено до договорите между търговци и потребители.

Проектът за доклад представя някои от въпросите, за които двамата съдокладчици считат, че си струва да се подложат на по-нататъшно обсъждане, но те си запазват правото да представят допълнителни изменения и предложения по въпроси, които не са включени в доклада. Настоящото изложение на мотивите изтъква основните промени, предложени в проектодокалада под формата на изменения, както и основанията за тях.

II. Основни въпроси, разгледани в доклада

1. Изясняване на текста и съгласуваност с достиженията на правото на ЕС

Съдокладчиците са съгласни със становището на Комисията, че разпоредбите на директивата трябва да обхващат не само цифрово съдържание, както е определено в Директивата относно правата на потребителите, но и услугите, като например услуги за съхранение „в облак“ или съхраняване на файлове, социални медии, услуги за съобщения в реално време, уебсайтове или платформи за споделяне на видео- или аудиоматериали. Това ще направи директивата готова за бъдещото с оглед на развитието в областта на технологиите. От съображения за съгласуваност с определението за „цифрово съдържание“ в Директивата относно правата на потребителите те обаче считат, че би било по-подходящо да не се разширява обхватът на определението за цифрово съдържание до тези услуги, а по-скоро да се създаде категория „цифрови услуги“, за да се направи ясно разграничение между цифрово съдържание (данни, които са произвеждат и предоставят в цифрова форма) и цифрови услуги. Съдокладчиците посочват, че това следва да не засяга възможността държавите членки да определят естеството на договорите, т.е. дали договорът за предоставяне на цифрово съдържание трябва да се разглежда като договор за продажба, за предоставяне на услуга, за отдаване под наем или като договор sui generis.

2. Приложно поле

Съдокладчиците считат, че предложението на Комисията да изключи от приложното поле на директивата цифровото съдържание, интегрирано в стоки, като например интелигентни продукти, ще направи трудно разграничението между приложното поле на разглежданото предложение и на предложението относно някои аспекти на договорите за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние. Разпоредбите, приложими за цифровото съдържание, са различни в зависимост от това дали то е вградено в стоки или се доставя отделно – разграничение, което не винаги е лесно да се направи, например в случая със смартфоните с инсталирани преди продажбата им приложения и приложенията, инсталирани от потребителя. Това би затруднило потребителите и предприятията при установяването на приложимото право, когато продуктът е дефектен или по друг начин не е в съответствие с договора (дали следва да се счита за материална стока или за цифрово съдържание). След като разгледаха различните подходи, съдокладчиците считат, че директивата следва да се прилага и за вграденото цифрово съдържание и вградените цифрови услуги, а що се отнася до стоките с вградено цифрово съдържание или вградени цифрови услуги, търговецът носи отговорност спрямо потребителя съгласно настоящата директива за изпълнение на своите задължения единствено по отношение на вграденото цифрово съдържание или вградените цифрови услуги. Не може да се надцени твърде много важността на продуктите на интернет на нещата в близко бъдеще, поради това интелигентни стоки ще доминират на пазара. Потребителите, които купуват тези продукти, трябва да се ползват от правата, въведени чрез настоящата директива, като например актуализации, оперативна съвместимост, сигурна цифрова среда и правото да си възстановят данните при прекратяване.

С цел допълнително намаляване на възможното въздействие на проблемите с разграничаването между приложното поле на предложенията относно цифровите договори, съдокладчиците се споразумяха с докладчика по предложението относно продажбата на стоки да се опитат да приведат в съответствие критериите за съответствие на двата правни режима във възможно най-голяма степен.

3. Данните като насрещна престация и въпроси, свързани със защитата на данните

Предложението на Комисията въвежда концепцията за насрещна престация, различна от платена цена, и предвижда задължение за търговците да предоставят обезщетение при непредоставяне на цифровото съдържание или на цифровата услуга или при липса на съответствие с договора дори и в случаите, когато насрещната престация се състои в предоставянето на данни.

Като цяло съдокладчиците с неохота се съгласяват с понятието за данните като насрещна престация. Те считат, че настоящата директива не следва по никакъв начин да изостря вече съществуващото явление на комерсиализация или парично остойностяване на правата на личността. Оттук следва, че приложното поле обхваща ситуации, когато търговците предоставят цифрово съдържание или цифрови услуги в замяна на определена цена или права на използване на личните данни на потребителя.

Също така докладът отива по-далеч от предвиденото в предложението на Комисията, като разширява обхвата на данните, които се събират от търговеца, и не го ограничава до данните, активно предоставяни от потребителите, за да се избегне създаването на начини за заобикаляне на разпоредбите. Относно предложението за изключване от обхвата на директивата на тези договори, при които обработката на данни от доставчика е строго необходима за изпълнението на договора или за да се изпълнят правните изисквания, съдокладчиците също така подкрепят въвеждането на ограничение: директивата следва да не се прилага, когато личните данни или други данни, предоставени от потребителя, се използват от доставчика изключително за предоставянето на цифровото съдържание или на цифровата услуга или за да се изпълнят правните изисквания, приложими за доставчика и доставчикът не обработва личните данни или други данни за каквито и да било други цели.

Що се отнася до защитата на данните, съдокладчиците считат, че директивата следва да е в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и поради това се пояснява, че директивата не засяга прилагането на посочения регламент. Освен това те считат, че е необходимо да се гарантира, че договорна клауза, която се отнася до обработката на лични данни в контекста на сключването или изпълнението на договора и която е в ущърб на потребителя в качеството му на субект на данни съгласно ОРЗД, не е обвързваща за потребителя.

4. Предоставяне на цифровото съдържание или на цифровата услуга

Съдокладчиците изясняват съставните елементи на предоставянето, включително неговото определение и момента на предоставяне, като се вземат предвид промените в обхвата на директивата. В резултат на това доставчикът следва да извърши предоставянето с неоправдано забавяне след сключването на договора.

5. Съответствие с договора

По отношение на изискванията за съответствие с договора, противно на становището на Комисията съдокладчиците считат, че съответствието не следва да се оценява преди всичко по отношение на това, което е посочено в договора, и предлагат съответствието да се оценява както по обективни, така и по субективни критерии. Съдокладчиците обаче считат, че страните могат да се договорят да изключат, да предвидят дерогация от или да изменят действието на обективните изисквания в ущърб на потребителя при определени условия, включително изрично приемане от страна на потребителя.

6. Изменение на цифровото съдържание

Една от основните промени, въведени от съдокладчиците по отношение на цифровото съдържание или услуга, предоставена/предоставена за определен период от време, е, че по принцип доставчикът не може да изменя функционалността, оперативната съвместимост и други основни работни характеристики на цифровото съдържание и цифровата услуга, доколкото тези изменения засягат по неблагоприятен начин достъпа до или използването на цифровата услуга от страна на потребителя. Проектодокладът обаче запазва изключенията от правилото и включва някои допълнителни гаранции в полза на потребителя.

7. Позовавания на националното право

Съдокладчиците предлагат директивата да не засяга националното право, когато става въпрос за условията, при които даден договор се счита за свързан със или допълващ друг договор и неговото въздействие по отношение на всеки от договорите или на средствата за правна защита, които следва да бъдат упражнени по силата на всеки от договорите.

III. Заключение

Съдокладчиците предлагат редица промени към предложението на Комисията като отправна точка за по-нататъшното разглеждане и изменения, които да бъдат направени в рамките на законодателната процедура в Парламента.

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (21.11.2016)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и на комисията по правни въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание
(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

Докладчик по становище: Марю Лауристин

КРАТКА ОБОСНОВКА

Цифровата революция оказва силно въздействие върху обществото ни. С нарастването на зависимостта ни от продуктите и услугите в областта на информационните технологии, става все по-важно да се гарантира зачитането на правата ни в цифровия свят. Понастоящем, докато милиони европейски потребители ежедневно имат достъп до, купуват или използват цифрово съдържание в широкия смисъл на думата (напр. предаване чрез видеовръзка, приложения, игри, компютърни услуги „в облак“ или социални мрежи), правата им онлайн не за защитени, тъй като те се намират в света извън интернет. Това положение подкопава доверието на потребителите и излага на риск неприкосновеността на личния живот онлайн, тъй като дефектните или несигурни цифрови продукти и услуги не защитават надлежно големия обем лични данни, които са достъпни онлайн.

Целта на докладчика е да се повиши доверието на потребителите и неприкосновеността на личния живот онлайн чрез гарантиране на подходяща защита при закупуването на цифрово съдържание. Обхватът и определението на цифровото съдържание трябва да бъдат допълнително пояснени, за да се гарантират правата на всички потребители – включително на тези, които са по-малко технически образовани или са технически запознати в по-малка степен с онлайн средата. Светът онлайн – и следователно употребата на цифрово съдържание – се превърна в много повече от само начин да изпълняваме определени задачи. Личните ни снимки, списъците ни с контакти и медицинска информация обикновено се намират в изчислителния облак. Голяма част от личните ни разговори се провеждат и често биват съхранявани онлайн. И в действията си онлайн оставяме толкова много цифрови следи след себе си, че компаниите могат да ни съставят учудващо личен профил. Следователно е ясно, че въпросът със защитата на личните ни данни в онлайн средата е дори още по-неотложен, отколкото в света извън интернет. Поради това предложението, като се съсредоточава върху отношенията между доставчика и потребителя на цифрово съдържание, е неразривно свързано с въпроса за защитата на личните ни данни онлайн. Ето защо е важно да се гарантира, че настоящата директива ще съответства на общите правила на новия Общ регламент относно защитата на данните (2016/679), за да се гарантира последователност по отношение на основното право на неприкосновеност на личния живот на гражданите и да се повиши доверието на потребителите в предоставянето на безопасно и сигурно цифрово съдържание.

Докладчикът би искал допълнително да укрепи и изясни следните точки от предложението. За тези точки е важно да се има предвид, че настоящото предложение има за цел пълно хармонизиране на законодателството, което забранява на държавите членки да поддържат или въвеждат национални правила, които надхвърлят обхвата на директивата по отношение на защитата на потребителите:

•Активно предоставяне на лични данни от потребителите: в обхвата на предложението попадат само видовете договори, съгласно които потребителят или плаща, или „активно предоставя“ лични данни като насрещна престация. Това изглежда твърде ограничаващо, тъй като днес личните данни на потребителите (като данни за местоположение, лични контакти, история на пазаруването и т.н.) често се използват под формата на насрещна престация, докато потребителите не са осведомени за това. В допълнение, това ограничение би могло да породи погрешен стимул за доставчиците да не искат съгласието на потребителя. Поради това може би е уместно да се разшири обхватът на разпоредбата по такъв начин, че да бъдат включени всички договори за доставка на цифрово съдържание, свързани с използването на лични данни на потребителя.

•  Необходимо е да се добави определение за лични данни на основата на Регламент № 2016/679, за да се гарантира ясно разграничаване между понятието за лични данни и всички други видове данни, споменати в текста.

•  Съответствие на цифровото съдържание: в предложението се посочва, че цифровото съдържание следва да съответства на предвиденото в договора и само ако нищо не се предвижда в договора, биха могли да се използват по-обективни критерии (като технически стандарти или кодекси за поведение на отрасъла), за да се направи оценка на неговото съответствие. С оглед на сложността на продуктите, свързани с цифрово съдържание, обаче би могло да възникне съмнение дали потребителят действително е способен да разбере в пълна степен условията на договора и да вземе информирано решение. Поради това би било препоръчително за установяване на съответствието по-често да се използват обективни и субективни критерии (като технически стандарти или оправдани правни очаквания);

•  Отговорността на доставчиците за вреди: в предложението отговорността на доставчика се ограничава само до случаи на увреждане на хардуера и софтуера на потребителя. Може да има случаи обаче, при които на потребителя се причиняват значителни икономически или неимуществени загуби, отделно от всякакви вреди, свързани с неговата цифрова среда (например, ако в софтуера има грешка, която позволява на хакери да получат достъп до компютъра на потребителя и да откраднат паролата за банковата му сметка). Поради това би било уместно да се разшири обхватът на отговорността за нанесени вреди, за да се включват всички вреди, причинени на потребителя. Освен това при определянето на подробните правила относно вредите може би било интересно да се даде възможност на държавите членки да направят разграничение между онези доставчици, които са направили всичко по силите си, за да ограничат възможността за вреди (напр. като спазват определено базово равнище или стандарти за сигурност в областта на информационните технологии) и тези, които не са решили проблемите (напр. не са отстранили слабостите по отношение на сигурността в свои продукти/услуги, които са им били известни или за които им е докладвано) с оглед насърчаването на по-силно чувство за отговорност и отчетност сред доставчиците.

•  Прекратяване на договора: в предложението следва да бъде ясно какви точно данни трябва да бъдат върнати обратно на потребителя при прекратяване на договора.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещите комисии по вътрешния пазар и защита на потребителите и по правни въпроси да вземат предвид следните изменения:

Изменение     1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  За постигането на истински цифров единен пазар е необходима хармонизацията на някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание, като за основа се вземе високо равнище на защита на потребителите.

(2)  За постигането на истински цифров единен пазар е необходима хармонизацията на някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание, като за основа се вземат високо равнище на защита на потребителите и необходимостта от подобряване на достъпността.

Изменение     2

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Потребителите ще могат да се възползват от напълно хармонизирани права относно цифровото съдържание при високо равнище на защита. Те ще имат ясни права, когато получават достъп или ползват цифрово съдържание от всяка точка в ЕС. По този начин ще се засили доверието им за закупуване на цифрово съдържание. Това ще допринесе също и за намаляване на вредите, които понасят потребителите понастоящем, тъй като ще съществува набор от ясни права, позволяващи им да решават проблемите, с които се сблъскат по отношение на цифровото съдържание.

(7)  Потребителите ще могат да се възползват от напълно хармонизирани права относно цифровото съдържание при високо равнище на защита. Те ще имат ясни права, когато получават достъп или ползват цифрово съдържание от всяка точка в ЕС. По този начин ще се засили доверието им за закупуване на цифрово съдържание. Това ще допринесе също и за намаляване на вредите, които понасят потребителите понастоящем, тъй като ще съществува набор от ясни права, позволяващи им да решават проблемите, с които се сблъскват по отношение на цифровото съдържание и неговата достъпност.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Директивата следва да разглежда проблеми, срещани при различните категории цифрово съдържание и неговото предоставяне. С цел да се вземе предвид бързото технологично развитие и да се запази бъдещата пригодност на понятието за цифрово съдържание, това понятие, както е използвано в настоящата директива, следва да бъде по-широко от това в Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. По-специално, то следва да обхваща услугите, които позволяват създаването, обработката или съхранението на данни. Въпреки че съществуват множество начини за предоставяне на цифрово съдържание, като например то да бъде предоставено на траен носител, да бъде изтеглено от потребителите на техни устройства, да се излъчва онлайн (web-streaming), да се разреши достъпът до възможности за съхраняване на цифровото съдържание или достъпът до използване на социални медии, настоящата директива следва да се прилага по отношение на всички видове цифрово съдържание, независимо от носителя, използван за неговото предаване. Диференцирането между различните категории в този бързо променящ се в технологично отношение пазар не е желателно, защото ще е почти невъзможно да се избегне дискриминацията между доставчиците. Следва да се осигурят еднакви условия на конкуренция между доставчиците на различните категории цифрово съдържание. Настоящата директива обаче не следва да се прилага по отношение на цифрово съдържание, което е вградено в стоки по начин, който го прави неразделна част от стоката, като функциите му са подчинени на основните функционалности на стоката.

(11)  Тази директива следва да разглежда проблеми, срещани при различните категории цифрово съдържание и неговото предоставяне. С цел да се вземе предвид бързото технологично развитие и да се запази бъдещата пригодност на понятието за цифрово съдържание, това понятие, както е използвано в настоящата директива, следва да бъде по-широко от това в Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. По-специално, то следва да обхваща услугите, които позволяват създаването, обработката или съхранението на данни. Въпреки че съществуват множество начини за предоставяне на цифрово съдържание, като например то да бъде предоставено на траен носител, да бъде изтеглено от потребителите на техни устройства, да се излъчва онлайн (web-streaming), да се разреши достъпът до възможности за съхраняване на цифровото съдържание или достъпът до използване на социални медии, настоящата директива следва да се прилага по отношение на всички видове цифрово съдържание, независимо от носителя, използван за неговото предаване. Диференцирането между различните категории в този бързо променящ се в технологично отношение пазар не е желателно, защото ще е почти невъзможно да се избегне дискриминацията между доставчиците. Следва да се осигурят еднакви условия на конкуренция между доставчиците на различните категории цифрово съдържание.

__________

__________

1. ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64.

1. ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64.

Обосновка

Предвид очаквания в близко бъдеще ръст на „интернет на предметите“ с всички видове „интелигентни устройства“ с вграден инсталиран софтуер, важно е да се уточни от какви правила са обхванати тези „интелигентни устройства“ и вграденият им софтуер . В бъдеще вероятно ще стане по-скоро трудно да се разграничи коя ще е преобладаващата характеристика на продуктите – цифровото съдържание или материалната стока. Следователно избраното освобождаване изглежда неприложимо на практика и е за предпочитане Комисията да подготви отделно предложение по този въпрос.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Що се отнася до цифровото съдържание, предоставено не в замяна на определена цена, а срещу насрещна престация, различна от пари, настоящата директива следва да се прилага единствено по отношение на договори, при които доставчикът изисква и потребителят активно предоставя на доставчика пряко или косвено данни, като име и електронен адрес или снимки, например чрез индивидуална регистрация или въз основа на договор, който позволява достъп до снимки на потребителя. Настоящата директива не следва да се прилага в случаите, когато доставчикът събира данни, необходими за функционирането на цифровото съдържание в съответствие с договора, например географското местоположение, когато е необходимо, за да функционира мобилното приложение правилно, или само с цел изпълнение на законовите изисквания, например, когато в приложимите закони се изисква регистрация на потребителите с цел сигурност и идентификация. Настоящата директива също така не следва да се прилага в случаите, когато доставчикът събира информация, включително лични данни, като например IP адрес или друга автоматично генерирана информация, като например информация, събрана и предадена от „бисквитка“, която не е предоставена активно от потребителя, дори ако потребителят е приел да използва „бисквитката“. Тя не следва да се прилага и за случаи, при които потребителят е изложен на реклами единствено с цел получаване на достъп до цифрово съдържание.

(14)  Що се отнася до цифровото съдържание, предоставено не в замяна на определена цена, а срещу насрещна престация, различна от пари, настоящата директива следва също да се прилага по отношение на договори, при които потребителят предоставя лични данни или други данни, които може да се използват пряко или косвено от доставчика. Това следва да включва също така договори, в които потребителят позволява достъп до и обработването на неговите или нейните лични данни от страна на доставчика. Настоящата директива не следва да се прилага в случаите, когато доставчикът събира данни, които са използвани изключително от доставчика, за да функционира цифровото съдържание, включително за актуализиране на софтуера, в съответствие с договора, например географското местоположение, когато е необходимо, за да функционира мобилното приложение правилно, или само с цел изпълнение на законовите изисквания, например, когато в приложимите закони се изисква регистрация на потребителите с цел сигурност и идентификация.

Изменение     5

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Цифровото съдържание е от голямо значение в контекста на „Интернет на предметите“. Уместно е обаче специфичните въпроси за отговорността, свързана с „Интернет на предметите“, включително отговорността по отношение на договорите за данни и данните между машини, да бъдат разгледани отделно.

заличава се

Изменение     6

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Договорите могат да включват общите условия на доставчика, които трябва да бъдат приети от потребителя. При някои видове цифрово съдържание доставчиците често описват услугата и свързаните с услугата измерими цели в споразумение за нивото на обслужване. Тези споразумения за нивото на обслужване обикновено се прилагат към основния договор и представляват важна съставна част от договорните отношения между доставчика и потребителя. Те следва да са обхванати от определението на термина „договор“ по смисъла на настоящата директива и следователно трябва да са в съответствие с посочените в нея правила.

(18)  Договорите могат да включват общите условия на доставчика, които трябва да бъдат приети от потребителя. При някои видове цифрово съдържание доставчиците често описват услугата и свързаните с услугата измерими цели в споразумение за нивото на обслужване. Тези споразумения за нивото на обслужване обикновено се прилагат към основния договор и представляват важна съставна част от договорните отношения между доставчика и потребителя. Те следва да са обхванати от определението на термина „договор“ по смисъла на настоящата директива и следователно трябва да са в съответствие с посочените в нея правила. Когато съгласието за обработката на лични данни е дадено като насрещна престация, различна от парична сума, договорът следва да съдържа информация относно обработката, предвидена съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета1, но тази информация следва да бъде ясно разграничима от другите елементи на договора. Освен това лесно разбираеми икони следва да илюстрират основните елементи от обработката на личните данни.

 

_________________________________

1 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016, стр. 1).

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 22

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Защитата на физическите лица при обработването на лични данни се урежда от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и от Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета2 , които са напълно приложими в контекста на договорите за предоставяне на цифрово съдържание. Тези директиви вече са установили правна рамка в областта на личните данни в Съюза. Изпълнението и прилагането на настоящата директива следва да се осъществява в пълно съответствие с тази правна рамка.

(22)  Упражняването на дейности, попадащи в обхвата на настоящата директива, включва обработката на лични данни. Настоящата директива не засяга приложимите разпоредби на законодателството на Съюза, свързани с обработката на лични данни в Съюза, по-специално Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета2, които уреждат обработката на лични данни, извършвана в държавите членки под надзора на компетентните органи на държавите членки, в частност обществените независими органи, определени от държавите членки. Тези правни актове вече са установили правна рамка в областта на личните данни в Съюза и са напълно приложими в контекста на договорите за предоставяне на цифрово съдържание. Изпълнението и прилагането на настоящата директива следва да се осъществява в пълно съответствие с тази правна рамка.

__________

__________

1. OВ L 281, 23/11/1995 г., стр. 31 - 50)[след приемането да се замени с Общия регламент относно защитата на данните].

 

2. OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37 – 47.

2. OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37 – 47.

Обосновка

Важно е да се гарантира, че обработката на личните данни, която се извършва за целите на предоставянето на цифрово съдържание, е в пълно съответствие със законодателството на ЕС относно защитата на личните данни, включително с новия Общ регламент относно защитата на данните, който има хоризонтален характер.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 25

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  В случаите, когато в договора не се предоставят достатъчно ясни и всеобхватни показатели за установяване на съответствието на цифровото съдържание с договора, е необходимо да се определят обективни критерии за съответствие, за да се гарантира, че потребителите не са лишени от правата си. В такива случаи съответствието с договора следва да се оценява предвид целта, за която обикновено се използва цифрово съдържание със същото описание.

(25)  В случаите, когато в договора не се предоставят достатъчно ясни и всеобхватни показатели, съобразени с потребителите към които договорът е насочен, и целящи установяване на съответствието на цифровото съдържание с договора, е необходимо да се определят критерии за съответствие, за да се гарантира, че потребителите разбират в достатъчна степен и не са лишени от правата си. В такива случаи съответствието с договора следва да се оценява предвид целта, за която обикновено се използва цифрово съдържание със същото описание, наличните технически стандарти, както и разумните очаквания на потребителите.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 27

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Услугите и технологиите, основани на данни, носят значителни ползи, но в същото време създават известна уязвимост. Както беше потвърдено в Стратегията за цифров единен пазар, от основно значение е да се осигури високо равнище на мрежова и информационна сигурност в целия Европейски съюз, за да се гарантира спазването на основните права, като например правото на неприкосновеност на личния живот и личните данни, за да се повиши доверието на потребителите като цяло и по-специално в цифровата икономика. Поради широкото разпространение на софтуерни продукти качества като надеждност, сигурност и адаптивност към променящите се потребности също се превръщат в основна грижа. Следователно все по-важно е услугите и технологиите, основани на данни, да гарантират, че тези качества са осигурени до степен, съответстваща на ролята и функцията на тези технологии. По-специално, качеството от гледна точка на сигурността и надеждността се превръща в основен проблем за наличието на иновативни, комбинирани услуги, които трябва да разчитат на взаимното свързване на различни системи в различни области.

(27)  Услугите и технологиите, основани на данни, носят значителни ползи, но в същото време създават известна уязвимост. Както беше потвърдено в Стратегията за цифров единен пазар, от основно значение е да се осигури високо равнище на мрежова и информационна сигурност в целия Европейски съюз, за да се гарантира спазването на основните права, като например правото на защита на неприкосновеност на личния живот онлайн и личните данни, за да се повиши доверието на потребителите като цяло и по-специално в цифровата икономика. Поради широкото разпространение на софтуерни продукти качества като надеждност, сигурност и адаптивност към променящите се потребности също се превръщат в основна грижа. Следователно все по-важно е услугите и технологиите, основани на данни, да гарантират, че тези качества са осигурени във възможно най-голяма степен. По-специално, качеството от гледна точка на сигурността и надеждността се превръща в основен проблем за наличието на иновативни, комбинирани услуги, които трябва да разчитат на взаимното свързване на различни системи в различни области.

Изменение     10

Предложение за директива

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  На второ място, потребителят следва да има право на намаляване на цената или прекратяване на договора. Правото на потребителя на прекратяване на договора следва да бъде ограничено до случаите, при които например привеждането на цифровото съдържание в съответствие е невъзможно, а несъответствието засяга основните работни характеристики на цифровото съдържание. Когато потребителят прекратява договора, доставчикът следва да възстанови цената, платена от потребителя, или когато цифровото съдържание не се предоставя срещу плащане на определена цена, а срещу достъп до данни, предоставени от потребителя, доставчикът следва да се въздържа от използването им, от прехвърлянето им на трети лица или от позволяването на трети лица да осъществят достъп до тях след прекратяването на договора. Изпълнението на задължението за въздържане от използване на данните следва да означава в случаите, когато насрещната престация се състои в предоставянето на лични данни, че доставчикът следва да предприеме всички мерки, за да спази правилата за защита на данните, като ги заличи или ги направи анонимни по такъв начин, че потребителят да не може да бъде идентифициран с каквито и да било средства, които е вероятно да бъдат използвани в разумна степен от доставчика или от друго лице. Без да се засягат задълженията на администратора на лични данни съгласно Директива 95/46/ЕО, доставчикът не следва да се задължава да предприема каквито и да било допълнителни стъпки по отношение на данните, които е предоставил законно на трети лица в рамките на срока на договора за предоставяне на цифрово съдържание.

(37)  На второ място, потребителят следва да има право на намаляване на цената или прекратяване на договора. Правото на потребителя на прекратяване на договора следва да бъде ограничено до случаите, при които, например, привеждането на цифровото съдържание в съответствие е невъзможно, а несъответствието засяга основните работни характеристики на цифровото съдържание. Когато потребителят прекратява договора, доставчикът следва да възстанови цената, платена от потребителя, или когато цифровото съдържание не се предоставя срещу плащане на определена цена, а срещу достъп до данни, предоставени от потребителя, като насрещна престация за доставеното цифрово съдържание, или до данни, създадени от потребителя по време на срока на договора, доставчикът следва да се въздържа от използването им, от прехвърлянето им на трети лица или от позволяването на трети лица да осъществят достъп до тях след прекратяването на договора. Изпълнението на задължението за въздържане от използване на данните следва да означава в случаите, когато насрещната престация се състои в предоставянето на лични данни, че доставчикът следва да предприеме всички мерки, за да спази правилата за защита на данните, като ги заличи или ги направи анонимни по такъв начин, че потребителят да не може да бъде идентифициран с каквито и да било средства, които е вероятно да бъдат използвани в разумна степен от доставчика или от друго лице. Ако доставчикът използва техники за защита на личните данни, като псевдонимизация, както се изисква съгласно Регламент (ЕС) № 2016/679, доставчикът следва да се въздържа от използване на тези данни само след искане от потребителя. Без да се засягат задълженията на администратора на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, доставчикът не следва да се задължава да предприема каквито и да било допълнителни стъпки по отношение на данните, които е предоставил законно на трети лица в рамките на срока на договора за предоставяне на цифрово съдържание.

Изменение     11

Предложение за директива

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  При прекратяване доставчикът следва също така да се въздържа да използва съдържанието, генерирано от потребителя. При все това, в случаите, в които повече от един потребител е генерирал конкретно съдържание, доставчикът има право да продължи да използва съдържанието, генерирано от потребителя, когато другите потребители го използват.

(38)  При прекратяване доставчикът следва също така да се въздържа да използва съдържанието, създадено от потребителя. При все това, в случаите, в които повече от един потребител е създал конкретно съдържание, доставчикът има право да продължи да използва съдържанието, създадено от потребителя, когато другите потребители го използват.

Изменение     12

Предложение за директива

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  За да се гарантира, че потребителят се възползва от ефективна защита по отношение на правото на прекратяване на договора, доставчикът следва да позволи на потребителя да извлече обратно всички данни, въведени от него, създадени от него посредством използването на цифровото съдържание или генерирани по време на използването на цифровото съдържание от потребителя. Това задължение следва да обхване данните, които доставчикът е длъжен да запази съгласно договора за предоставяне на цифрово съдържание, както и данните, които доставчикът в действителност е запазил във връзка с договора.

(39)  За да се гарантира, че потребителят се възползва от ефективна защита по отношение на правото на прекратяване на договора, доставчикът, по искане на потребителя, следва да позволи на потребителя да извлече обратно всички данни, въведени или създадени от потребителя посредством използването на цифровото съдържание. Това задължение следва да обхване данните, които доставчикът е длъжен да запази съгласно договора за предоставяне на цифрово съдържание, както и данните, които доставчикът в действителност е запазил във връзка с договора.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 44

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44)  Принципът на отговорността на доставчика за вреди е основен елемент на договорите за предоставяне на цифрово съдържание. С цел увеличаване на доверието на потребителите в цифровото съдържание, този принцип следва да бъде уреден на равнището на Съюза, така че да се гарантира, че потребителите не понасят вреди, ако техният хардуер или софтуер е повреден от цифрово съдържание, което не е в съответствие с договора. Поради това потребителите следва да имат право на обезпечение за вреди, нанесени на цифровата среда на потребителя поради липса на съответствие с договора или непредоставяне на цифровото съдържание. Държавите членки обаче следва да са тези, които определят подробните условия за упражняването на правото на обезщетение за вреди, като същевременно се взема предвид, че намалението на цената за бъдещо предоставяне на цифровото съдържание, особено когато се предлага от доставчиците като единствено обезщетение за претърпените щети, не поставя непременно потребителя възможно най-близо до положението, в което би се намирал, ако цифровото съдържание е било надлежно предоставено и е било в съответствие с договора.

(44)  Принципът на отговорността на доставчика за вреди е основен елемент на договорите за предоставяне на цифрово съдържание. С цел увеличаване на доверието на потребителите в цифровото съдържание, този принцип следва да бъде уреден на равнището на Съюза, така че да се гарантира, че потребителите не понасят вреди, ако им бъде причинена вреда от цифрово съдържание, което не е в съответствие с договора. Поради това потребителите следва да имат право на обезпечение за вреди, нанесени на потребителя поради липса на съответствие с договора или непредоставяне на цифровото съдържание. Държавите членки обаче следва да са тези, които определят подробните условия за упражняването на правото на обезщетение за вреди, като същевременно се взема предвид, че намалението на цената за бъдещо предоставяне на цифровото съдържание, особено когато се предлага от доставчиците като единствено обезщетение за претърпените щети, не поставя непременно потребителя възможно най-близо до положението, в което би се намирал, ако цифровото съдържание е било надлежно предоставено и е било в съответствие с договора. Държавите членки следва да имат възможност, когато се определят правилата във връзка с това, да предвидят намалена или повишена степен на отговорност за вреди, за да се направи разграничение между доставчиците, които са направили всичко по силите си да ограничат възможността от вреди, например чрез спазване на кодекси за най-добри практики за отрасъла, базово равнище на сигурност или международни стандарти, и тези, които са проявили небрежност в това отношение.

Обосновка

Предложението ограничава отговорността на доставчика до икономическите вреди, нанесени на хардуера и софтуера на потребителя. Това е твърде ограничено, тъй като може да има случаи, при които на потребителя се причиняват значителни икономически или неимуществени загуби, отделно от всякакви вреди, свързани с неговата цифрова среда. Освен това, за да се насърчи по-силно чувство на отговорност и отчетност сред доставчиците, на държавите членки следва да бъде разрешено, при определянето на подробни правила за вредите, да направят разграничение между тези доставчици, които са направили всичко по силите си, за да ограничат възможността за вреди, и тези, които не са.

Изменение     14

Предложение за директива

Съображение 55

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(55)  Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, утвърдени по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-конкретно в членове 16, 38 и 47 от нея,

(55)  Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, утвърдени по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-конкретно в членове 7, 8, 16, 38 и 47 от нея.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 2 – точка 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  данни, които се произвеждат и предоставят в цифров вид, например видеозапис, аудиозапис, приложения, електронни игри и всеки друг софтуер,

a)  данни, които се произвеждат и предоставят в цифров вид, включително видеозапис, аудиозапис, приложения, електронни игри и всеки друг софтуер,

Изменение    16

Предложение за директива

Член 2 – точка 1 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.   „лични данни“ означава лични данни, както е определено в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2016/679;

Изменение    17

Предложение за директива

Член 2 – точка 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  „обезщетение“ означава парична сума, която потребителите имат право да получат като обезщетение за икономическите вреди, нанесени на тяхната цифрова среда;

5.  „обезщетение“ означава парична сума, която потребителите имат право да получат като обезщетение за имуществени и неимуществени вреди;

Обосновка

Предложението ограничава отговорността на доставчика до икономическите вреди, нанесени на хардуера и софтуера на потребителя. Това е твърде ограничаващо, тъй като може да има случаи, при които на потребителя се причиняват значителни икономически или неимуществени загуби, отделно от всякакви вреди, свързани с неговата цифрова среда, например ако в даден софтуер има грешка, която позволява на хакери да получат достъп до компютъра на потребителя и да откраднат самоличността му с цел използване на фалшива самоличност. Подобна разпоредба е включена и в новия Общ регламент относно защитата на данните

Изменение    18

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящата директива се прилага за всеки договор, по който доставчикът предоставя цифрово съдържание на потребителя или се задължава да направи това, като в замяна потребителят трябва да заплати определена цена или активно да предостави насрещна престация, различна от парична сума, под формата на лични данни или други данни.

1.  Настоящата директива се прилага за всеки договор, по който доставчикът предоставя цифрово съдържание или цифрова услуга на потребителя или се задължава да направи това, като в замяна потребителят трябва да заплати определена цена или предоставя своите лични данни или други данни вместо заплащане с парични средства, доколкото това е възможно в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679. Договорът изрично посочва кои лични данни се предоставят в замяна на предоставеното съдържание.

 

 

Изменение    19

Предложение за директива

Член 3 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Настоящата директива не се прилага за цифрово съдържание, което е предоставено срещу насрещна престация, различна от парична сума, доколкото доставчикът иска от потребителя да предостави лични данни, чието обработване е строго необходимо за изпълнението на договора или за спазването на правните изисквания и доставчикът не обработва допълнително тези данни по начин, който е несъвместим с тази цел. Настоящата директива също така не се прилага за други данни, които доставчикът изисква от потребителя да предостави с цел да се гарантира, че цифровото съдържание е в съответствие с договора или че покрива правните изисквания, и доставчикът не използва тези данни с търговски цели.

4.  Настоящата директива не се прилага, когато личните данни или други данни, предоставени на разположение от потребителя, се използват от доставчика изключително за предоставянето на цифровото съдържание или за да изпълни правните изисквания, и доставчикът не обработва тези данни за никакви други цели.

Изменение     20

Предложение за директива

Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Ако някоя от разпоредбите на настоящата директива противоречи на разпоредба на друг акт на Съюза, уреждащ конкретен сектор или предмет, разпоредбата на другия акт на Съюза има предимство пред настоящата директива.

7.  Ако някоя от разпоредбите на настоящата директива противоречи на разпоредба на друг акт на Съюза, разпоредбата на другия акт на Съюза има предимство пред настоящата директива.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 3 – параграф 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Настоящата директива не засяга защитата на физическите лица при обработването на лични данни.

8.  Никаква разпоредба от настоящата директива или от акт, който я транспонира в националното право, не следва да намалява или подкопава по никакъв начин защитата на физическите лица при обработването на лични данни, съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) № 2016/679 и в Директива 2002/58/ЕО.

Изменение     22

Предложение за директива

Член 3 – параграф 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9 a.  Когато в контекста на доставката на цифрово съдържание в рамките на обхвата на настоящата директива, се прилага законодателството на държава членка, различна от държавата членка, в която постоянно пребивава потребителят, доставчикът уведомява потребителя за това преди встъпването в договорни отношения.

Изменение     23

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Доставчикът предоставя цифровото съдържание непосредствено след сключването на договора, освен ако страните не са договорили друго. Предоставянето се счита, че се извършва, когато цифровото съдържание се предоставя на потребителя или, когато се прилага параграф 1, буква б), на третото лице, избрано от потребителя, в зависимост от това кое от двете настъпи по-рано.

2.  Доставчикът предоставя цифровото съдържание непосредствено след сключването на договора, освен ако страните не са договорили друго, и без да се засяга член 16, буква м) от Директива 2011/83/ЕС. Предоставянето се счита, че се извършва, когато цифровото съдържание се предоставя на потребителя или, когато се прилага параграф 1, буква б) от този член, на третото лице, избрано от потребителя, в зависимост от това кое от двете настъпи по-рано.

 

_________________

 

 

Изменение    24

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За да съответства на договора, цифровото съдържание трябва, където е уместно:

1.  Договорът включва всички съответни характеристики за оценката на съответствието на цифровото съдържание, както и цялата относима информация относно обработването на лични данни в съответствие със задълженията съгласно Регламент (ЕС) № 2016/679. За да съответства на договора, цифровото съдържание трябва, където е уместно:

Изменение     25

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  да бъде актуализирано съгласно предвиденото в договора.

г)  да бъде актуализирано съгласно предвиденото в договора или, ако е необходимо, да се гарантират характеристиките, предвидени в букви а) и б), по-специално непрекъснатост и сигурност.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Доколкото договорът не определя, където е уместно, по ясен и разбираем начин изискванията за цифровото съдържание съгласно параграф 1, цифровото съдържание е годно за целите, за които обикновено се използва цифрово съдържание със същото описание, включително по отношение на неговата функционалност, оперативна съвместимост и други работни характеристики като достъпност, непрекъснатост и сигурност, като се има предвид:

2.  В допълнение към спазването на всички изисквания за съответствие, включени в договора, както е предвидено от параграф 1, цифровото съдържание е годно за целите, за които обикновено се използва цифрово съдържание със същото описание и притежава качествата, включително по отношение на неговата функционалност, оперативна съвместимост и други работни характеристики като достъпност, непрекъснатост и сигурност, които потребителите могат разумно да очакват, като се има предвид:

Изменение    27

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  дали цифровото съдържание се предоставя срещу заплащането на определена цена или друга насрещна престация, различна от парична сума;

a)  дали цифровото съдържание се предоставя срещу заплащането на определена цена или насрещна престация, различна от парична сума, чрез предоставянето на лични данни или други данни съгласно член 3, параграф 1;

Изменение    28

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – буква a а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  оправданите правни очаквания на потребителите;

Обосновка

В предложението цифровото съдържание трябва да съответства на предвиденото в договора и само ако нищо не е предвидено в договора, биха могли да бъдат използвани по-обективни критерии за оценка на съответствието (като технически стандарти или кодекси за поведение). Продуктите на цифровото съдържание обаче често са толкова сложни, че от потребителя не може да се очаква да разбира в пълна степен условията на договора и да вземе информирано решение. Поради това е препоръчително за установяване на съответствие по-често да се използват критерии, като например технически стандарти или оправдани правни очаквания.

Изменение     29

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато е уместно, всички съществуващи международни технически стандарти или, при липсата на такива технически стандарти, приложимите етични кодекси и добри практики в сектора; както и

б)  всички съществуващи международни технически стандарти или, при липсата на такива технически стандарти, приложимите етични кодекси и добри практики в сектора; както и

Изменение     30

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  всички съществуващи най-добри практики, свързани със системите за сигурност на информацията и цифровите среди;

Изменение     31

Предложение за директива

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато договорът предвижда, че цифровото съдържание се предоставя в течение на определен период от време, цифровото съдържание трябва да бъде в съответствие с договора през цялата продължителност на посочения период.

3.  Когато договорът предвижда, че цифровото съдържание ще се предоставя в течение на определен период от време, цифровото съдържание, включително, когато е необходимо, актуализациите на сигурността, които трябва да бъдат предоставени от доставчика, трябва да бъде в съответствие с договора през цялата продължителност на посочения период.

Изменение     32

Предложение за директива

Член 6 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5 a.  За да бъде в съответствие с договора, цифровото съдържание или цифровата услуга спазва принципите на „защита на личния живот още при проектирането“ и „неприкосновеност на личния живот по подразбиране“, посочени в член 25 от Регламент (ЕС) № 2016/679.

Изменение     33

Предложение за директива

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Потребителят сътрудничи на доставчика, доколкото е възможно и необходимо, за да се определи цифровата среда на потребителя. Задължението за сътрудничество е ограничено до технически наличните средства, които предполагат най-малка намеса за потребителя. Когато потребителят не оказва сътрудничество, той носи доказателствената тежест по отношение на несъответствието с договора.

3.  Потребителят сътрудничи на доставчика, доколкото е възможно и необходимо, за да се определи цифровата среда на потребителя. Задължението за сътрудничество е ограничено до технически наличните средства, които предполагат най-малка намеса за потребителя. Когато потребителят не оказва сътрудничество, той носи доказателствената тежест по отношение на несъответствието с договора. Потребителят не е длъжен да сътрудничи, когато доставчикът изисква достъп до частни или лични данни и комуникация.

Изменение     34

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  всяка липса на съответствие, която съществува към момента на предоставянето на цифровото съдържание; както и

б)  всяка липса на съответствие, която съществува към момента на предоставянето на цифровото съдържание;

Изменение     35

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  всеки пропуск в сигурността, който е бил известен на доставчика или за който може основателно да се допусне, че доставчикът е знаел, с оглед на най-добрите практики, свързани със системите за сигурност на информацията и цифровите среди; както и

Изменение     36

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Доставчикът привежда цифровото съдържание в съответствие с договора съгласно параграф 1 в разумен срок от момента, в който доставчикът е бил уведомен от потребителя за липсата на съответствие с договора и без значително неудобство за потребителя, като се вземе предвид естеството на цифровото съдържание и целта, за която потребителят е поискал това цифрово съдържание.

2.  Доставчикът привежда цифровото съдържание в съответствие с договора съгласно параграф 1 без ненужно забавяне от момента, в който доставчикът е бил уведомен от потребителя за липсата на съответствие с договора и без значително неудобство за потребителя, като се вземе предвид естеството на цифровото съдържание и целта, за която потребителят е поискал това цифрово съдържание.

Изменение     37

Предложение за директива

Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Потребителят може да прекрати договора само ако липсата на съответствие с договора намалява функционалността, оперативната съвместимост и други основни работни характеристики на цифровото съдържание като неговата достъпност, непрекъснатост и сигурност, когато това се изисква от член 6, параграфи 1 и 2. Доставчикът носи тежестта да докаже, че липсата на съответствие с договора не намалява функционалността, оперативната съвместимост и други основни работни характеристики на цифровото съдържание.

5.  Без да се накърняват други правни основания за прекратяване на договора, потребителят може да прекрати договора, ако липсата на съответствие с договора намалява функционалността, оперативната съвместимост и други основни работни характеристики на цифровото съдържание като неговата достъпност, непрекъснатост и сигурност, когато това се изисква от член 6, параграфи 1 и 2. Доставчикът носи тежестта да докаже, че липсата на съответствие с договора не намалява функционалността, оперативната съвместимост и други основни работни характеристики на цифровото съдържание.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  доставчикът взема всички мерки, които могат да се очакват, за да се въздържи от използването на насрещната престация, различна от парична сума, която потребителят е предоставил срещу цифровото съдържание, и от използването на всички други данни, събрани от доставчика във връзка с предоставянето на цифровото съдържание, включително всяко съдържание, предоставено от потребителя, с изключение на съдържанието, което е било генерирано съвместно от потребителя и от други лица, които продължават да използват съдържанието;

б)  доставчикът се въздържа от използването на лични данни или други данни, които потребителят е предоставил на разположение вместо парично плащане срещу цифровото съдържание, и от използването на всички други данни, събрани от доставчика във връзка с предоставянето на цифровото съдържание, включително всяко съдържание, предоставено от потребителя, с изключение на съдържанието, което е било създадено съвместно от потребителя и от други лица, които продължават да използват съдържанието; Доставчикът се въздържа от обработването на лични данни с единствената цел да допусне данни и съдържание, които не са лични, да бъдат свързани с потребителя, за да може да позволи на потребителя да ги извлече обратно съгласно буква в). Доставчикът спазва задълженията, приложими съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  доставчикът предоставя на потребителя технически средства за обратно извличане на цялото съдържание, предоставено от потребителя, и всички други данни, получени или генерирани чрез използването на цифровото съдържание от страна на потребителя, доколкото тези данни са били запазени от доставчика. Потребителят има право да извлича обратно съдържанието безплатно, без значително неудобство, в разумен срок и в широко използван формат за данни;

в)  доставчикът, по искане на потребителя, предоставя на потребителя технически средства за обратно извличане на цялото съдържание, предоставено от потребителя, и всички други данни, получени чрез използването на цифровото съдържание от страна на потребителя, доколкото тези данни са били запазени от доставчика. Потребителят има право да извлича обратно съдържанието безплатно, без неудобство, в разумен срок и в структуриран, широко използван и машинночитаем формат за данни, както и има правото да предава това съдържание на друг доставчик без пречки от страна на първоначалния доставчик;

Изменение     40

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчикът носи отговорност пред потребителя за всяка икономическа вреда, нанесена на цифровата среда на потребителя, в резултат на липса на съответствие с договора или непредоставяне на цифровото съдържание. Обезщетението поставя потребителя възможно най-близо до положението, в което потребителят би се намирал, ако цифровото съдържание е било надлежно предоставено и е било в съответствие с договора.

1.  Доставчикът носи отговорност пред потребителя за всяка икономическа вреда, нанесена на потребителя, в резултат на липса на съответствие с договора или непредоставяне на цифровото съдържание. Обезщетението поставя потребителя възможно най-близо до положението, в което потребителят би се намирал, ако цифровото съдържание е било надлежно предоставено и е било в съответствие с договора.

Изменение     41

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки определят подробни правила за упражняване на правото на обезщетение за вреди.

2.  Държавите членки определят подробни правила за упражняване на правото на обезщетение за вреди. При установяването на тези правила държавите членки могат да предвидят намалена или повишена степен на отговорност за вреди въз основа на обективни критерии за оценка на усилията, положени от доставчика, за да се избегне несъответствие на цифровото съдържание и настъпването на вредата, като например най-добри практики във връзка със сигурността или най-съвременни технологии.

Изменение     42

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато договорът предвижда, че цифровото съдържание се предоставя в течение на определен период от време, предвиден в договора, доставчикът може да измени функционалността, оперативната съвместимост и други основни работни характеристики на цифровото съдържание, като неговата достъпност, непрекъснатост и сигурност, и доколкото тези изменения се отразяват отрицателно върху достъпа или използването на цифровото съдържание от потребителя, само ако:

1.  Когато договорът предвижда, че цифровото съдържание ще се предоставя в течение на определен период от време, предвиден в договора, доставчикът може да измени функционалността, оперативната съвместимост и други основни работни характеристики на цифровото съдържание, като неговата достъпност и непрекъснатост, само ако:

Изменение     43

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  тази промяна е необходима с оглед на сигурността на съдържанието в съответствие с най-добрите практики;

Изменение     44

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  потребителят е уведомен в разумен предварителен срок за изменението чрез изрично уведомление на траен носител;

б)  потребителят е уведомен в разумен предварителен срок за изменението чрез изрично уведомление;

Изменение     45

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  при прекратяване на договора в съответствие с буква в), на потребителя се предоставят технически средства за обратно извличане на цялото предоставено съдържание съгласно член 13, параграф 2, буква в).

г)  при прекратяване на договора в съответствие с буква в), на потребителя се предоставят технически средства за обратно извличане на цялото предоставено съдържание съгласно буква в) от член 13, параграф 2 или буква б) от член 16, параграф 4.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 16 – параграф 4 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  доставчикът взема всички мерки, които могат да се очакват, за да се въздържи от използването на друга насрещна престация, различна от парична сума, която потребителят е предоставил срещу цифровото съдържание, и от използването на всички други данни, събрани от доставчика във връзка с предоставянето на цифровото съдържание, включително и всяко съдържание, предоставено от потребителя;

a)  доставчикът се въздържа от използването на лични данни или други данни, които потребителят е предоставил на разположение вместо парично плащане срещу цифровото съдържание, и от използването на всички други данни, предоставени от потребителя във връзка с използването на цифровото съдържание, включително всяко съдържание, предоставено от потребителя, с изключение на съдържанието, което е било създадено съвместно от потребителя и от други лица, които продължават да го използват; Доставчикът се въздържа от обработването на лични данни с единствената цел да допусне данни и съдържание, които не са лични, да бъдат свързани с потребителя, за да може да позволи на потребителя да ги извлече обратно съгласно буква в). Доставчикът спазва задълженията, приложими съгласно Регламент (ЕС) 2016/679;

Изменение    47

Предложение за директива

Член 16 – параграф 4 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  доставчикът предоставя на потребителя технически средства за обратно извличане на цялото съдържание, предоставено от потребителя, и всички други данни, получени или генерирани чрез използването на цифровото съдържание от страна на потребителя, доколкото тези данни са били запазени от доставчика. Потребителят има право да извлича съдържанието без значително неудобство, в разумен срок и в широко използван формат за данни; както и

б) доставчикът, по искане на потребителя, предоставя на потребителя технически средства за обратно извличане на цялото съдържание, предоставено на разположение от потребителя, и всички други данни, получени чрез използването на цифровото съдържание от страна на потребителя, доколкото тези данни са били запазени от доставчика. Потребителят има право да извлича съдържанието и данните без значително неудобство, в разумен срок и в структуриран, широко използван и машинночитаем формат за данни, както и има правото да предава въпросните съдържание и данни на друг доставчик без пречки от страна на първоначалния доставчик; както и

Изменение    48

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки осигуряват наличието на подходящи и ефективни средства за гарантиране спазването на настоящата директива.

1.  Държавите членки осигуряват наличието на ефективни и възпиращи средства за гарантиране спазването на настоящата директива.

 

 

Обосновка

Реално укрепване на тези нови права на потребителите ще се осъществи само ако държавите членки въведат действително ефективни и възпиращи санкции, като се вземат предвид и значителните търговски предимства, които доставчиците на цифрово съдържание могат да получат чрез агресивно увеличаване на пазарния си дял в ущърб на правата на потребителите.

Изменение     49

Предложение за директива

Член 18 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  организации, които работят в областта на защитата на правата и свободите на субектите на данни с оглед на защитата на техните лични данни.

Обосновка

Въз основа на член 80 от Общия регламент относно защитата на данните.

Изменение     50

Предложение за директива

Член 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 19 а  

 

Защита на данните

 

Обработването на лични данни, извършвано в контекста на дейностите, осъществявани съгласно настоящата директива, следва да е в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 2016/679 и на Директива 2002/58/ЕО.

Изменение     51

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията прави преглед на прилагането на настоящата директива не по-късно от [пет години след датата на нейното влизане в сила] и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета. В доклада се разглеждат, наред с другото, основанията за хармонизиране на правилата, приложими към договорите за предоставяне на цифрово съдържание, предоставяно срещу насрещна престация, различна от тази, обхваната от настоящата директива, и по-специално предоставяно срещу реклама или непряко събиране на данни.

1.  Комисията прави преглед на прилагането на настоящата директива не по-късно от [три години след датата на нейното влизане в сила] и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета. В доклада се разглеждат, наред с другото, взаимодействието и съответствието с Регламент (ЕС) № 2016/679, както и основанията за хармонизиране на правилата, приложими към договорите за предоставяне на цифрово съдържание, предоставяно срещу насрещна престация, различна от тази, обхваната от настоящата директива, и по-специално предоставяно срещу реклама или непряко събиране на данни.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Договорите за предоставяне на цифрово съдържание

Позовавания

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

21.1.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Marju Lauristin

16.3.2016

Член 55 - Съвместни заседания на комисии

       Дата на обявяване в заседание

       

28.4.2016

Разглеждане в комисия

12.7.2016

8.11.2016

 

 

Дата на приемане

8.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Договорите за предоставяне на цифрово съдържание

Позовавания

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Дата на представяне на ЕП

9.12.2015

 

 

 

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

21.1.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

28.1.2016

CULT

25.1.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Evelyne Gebhardt

14.4.2016

Axel Voss

14.4.2016

 

 

Член 55 – Процедура на съвместни комисии

       Дата на обявяване в заседание

       

28.4.2016

Разглеждане в комисия

14.7.2016

29.11.2016

22.3.2017

 

Дата на приемане

21.11.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

55

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Max Andersson, Pascal Arimont, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Mady Delvaux, Pascal Durand, Laura Ferrara, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Antonio López-Istúriz White, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Pavel Svoboda, József Szájer, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Marco Zullo, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Heidi Hautala, Kaja Kallas, Angelika Niebler, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Rainer Wieland

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Zbigniew Kuźmiuk, Bolesław G. Piecha, Michaela Šojdrová

Дата на внасяне

27.11.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

55

+

ALDE

 

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kaja Kallas, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic

Daniel Dalton, Zbigniew Kuźmiuk, Nosheena Mobarik, Bolesław G. Piecha, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Angelika Niebler, Emil Radev, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Szájer, Mihai Ţurcanu, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marlene Mizzi, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala, Julia Reda

4

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski

2

0

EFDD

Laura Ferrara, Marco Zullo

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“