ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu

27.11.2017 - (COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)) - ***I

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Výbor pro právní záležitosti
Zpravodajové: Evelyne Gebhardt, Axel Voss
(Postup společných schůzí výborů – článek 55 jednacího řádu)


Postup : 2015/0287(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0375/2017
Předložené texty :
A8-0375/2017
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu

(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0634),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0394/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené francouzským Senátem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 27. dubna 2016[1],

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro právní záležitosti podle článku 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0375/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Název 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu

o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP)

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Potenciál elektronického obchodu pro růst dosud není plně využit. Aby bylo možné tento potenciál uvolnit, řeší strategie pro jednotný digitální trh v Evropě29 komplexním způsobem zásadní překážky, které brání rozvoji přeshraničního elektronického obchodování v Unii. Zajistit spotřebitelům lepší přístup k digitálnímu obsahu a usnadnit podnikům jeho poskytování má zásadní význam pro posílení digitální ekonomiky Unie a pro stimulaci celkového růstu.

(1)  Potenciál elektronického obchodu pro růst v Unii dosud není plně realizován. Aby bylo možné tento potenciál uvolnit, řeší strategie pro jednotný digitální trh v Evropě29 komplexním způsobem zásadní překážky, které brání rozvoji přeshraničního elektronického obchodování v Unii. Zajistit spotřebitelům lepší přístup k digitálnímu obsahu a usnadnit podnikům jeho poskytování má zásadní význam pro posílení digitální ekonomiky Unie a pro stimulaci celkového růstu.

__________________

__________________

29 COM (2015) 192 final.

29 COM (2015)0192 final.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Podle čl. 169 odst. 1 a odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) přispívá Unie k dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele prostřednictvím opatření přijatých podle článku 114 Smlouvy o fungování EU.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Článek 38 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) stanoví, že v politikách Unie je zajištěna vysoká úroveň ochrany spotřebitele, a článek 47 Listiny stanoví, že každý, jehož práva zaručená právem Unie byla porušena, má právo na účinné prostředky nápravy. Podle článku 16 Listiny se svoboda podnikání uznává v souladu s právem Unie a vnitrostátními zákony a zvyklostmi.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Pro docílení opravdového jednotného digitálního trhu je nutné harmonizovat některé aspekty smluv o poskytování digitálního obsahu, přičemž základem je zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele.

(2)  Pro docílení opravdového jednotného digitálního trhu by měly být harmonizovány některé aspekty smluv o poskytování digitálního obsahu či digitálních služeb, přičemž základem je zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele s cílem zvýšit právní jistotu a snížit transakční náklady.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Rozdíly mezi závaznými vnitrostátními pravidly spotřebitelského smluvního práva a nedostatek jasných pravidel smluvního práva patří mezi hlavní překážky, které brání rozvoji poskytování digitálního obsahu, jelikož na úrovni Unie existuje jen velmi málo pravidel uzpůsobených konkrétně pro tuto oblast. Podniky nesou dodatečné náklady, jež vyplývají z rozdílů mezi závaznými vnitrostátními pravidly spotřebitelského smluvního práva, a při prodeji digitálního obsahu přes hranice nemají právní jistotu. Podniky rovněž nesou náklady související s přizpůsobováním svých smluv zvláštním závazným pravidlům pro poskytování digitálního obsahu, která již v různých členských státech vznikají, čímž se vytvářejí rozdíly v oblasti působnosti a obsahu mezi konkrétními vnitrostátními pravidly upravujícími tyto smlouvy. V těch členských státech, kde ještě neexistují zvláštní pravidla pro poskytování digitálního obsahu, čelí obchodníci, kteří chtějí prodávat přes hranice, nejistotě, jelikož často nevědí, jaké předpisy se použijí na digitální obsah v členském státě, do nějž chtějí vyvážet, jaký je obsah těchto pravidel, ani to, zda jsou závazná.

(4)  Podniky, zejména malé a střední podniky, nesou náklady související s přizpůsobováním svých smluv zvláštním závazným pravidlům pro poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb, která již v různých členských státech vznikají, čímž se vytvářejí rozdíly v oblasti působnosti a obsahu mezi konkrétními vnitrostátními pravidly upravujícími tyto smlouvy. V těch členských státech, kde ještě neexistují zvláštní pravidla pro poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb, čelí obchodníci, kteří chtějí prodávat přes hranice, nejistotě, jelikož často nevědí, jaké předpisy se použijí na digitální obsah nebo digitální služby v členském státě, do nějž chtějí vyvážet, jaký je obsah těchto pravidel, ani to, zda jsou závazná.

Odůvodnění

Mění se pořadí bodů odůvodnění 3 a 4.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Spotřebitelé nemají důvěru v nákupy přes hranice, zejména přes internet. Jedním z hlavních faktorů, které jsou příčinou této nízké důvěry, je to, že nemají jistotu ohledně svých základních smluvních práv a že neexistuje jasný smluvní rámec pro digitální obsah. Mnozí spotřebitelé digitálního obsahu se setkávají s problémy souvisejícími s kvalitou nebo přístupem k digitálnímu obsahu. Například jim je dodán nesprávný nebo vadný digitální obsah nebo nejsou schopni se k danému digitálnímu obsahu dostat. V důsledku toho spotřebitelům vzniká finanční i nefinanční újma.

(3)  Spotřebitelé nemají vždy důvěru v nákupy přes hranice, zejména přes internet. Jedním z hlavních faktorů, které jsou příčinou této nízké důvěry, je to, že nemají jistotu ohledně svých základních smluvních práv a že neexistuje jasný smluvní rámec pro digitální obsah nebo digitální služby. Mnozí spotřebitelé se setkávají s problémy souvisejícími s kvalitou nebo přístupem k digitálnímu obsahu nebo digitálním službám. Například jim je dodán nesprávný nebo vadný digitální obsah nebo digitální služby nebo nejsou schopni se k danému digitálnímu obsahu nebo k digitálním službám dostat. V důsledku toho spotřebitelům vzniká finanční i nefinanční újma.

Odůvodnění

Mění se pořadí bodů odůvodnění 3 a 4.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Aby se tyto problémy vyřešily, podniky i spotřebitelé by měli mít možnost opřít se o plně harmonizovaná pravidla pro poskytování digitálního obsahu, která vymezí smluvní práva platná v celé Unii, která mají zásadní význam pro tento typ transakcí.

(5)  Aby se tyto problémy vyřešily, podniky i spotřebitelé by měli mít možnost opřít se o plně harmonizovaná pravidla pro některé klíčové regulační aspekty poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb. Tato pravidla by měla vymezit smluvní práva platná v celé Unii a zároveň by se členských státům mělo umožnit, aby si zachovaly vnitrostátní pravidla upravující některé další aspekty. V této souvislosti je cílem této směrnice dosáhnout správné rovnováhy mezi vysokou mírou ochrany spotřebitelů a konkurenceschopností podniků a zároveň zaručit dodržování zásady subsidiarity.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Díky plně harmonizovaným pravidlům spotřebitelského smluvního práva ve všech členských státech bude pro podniky snazší nabízet digitální obsah přes hranice. Budou mít k dispozici stabilní prostředí smluvního práva při prodejích online nebo jiným způsobem na dálku do jiných členských států. Plně harmonizovaná pravidla uzpůsobená pro digitální obsah v celé EU odstraní komplikace, které způsobují odlišná vnitrostátní pravidla, která se v současnosti použijí na smlouvy o poskytování digitálního obsahu. Taková pravidla rovněž zabrání právní roztříštěnosti, která by jinak vznikala v důsledku nových vnitrostátních právních předpisů upravujících konkrétně digitální obsah.

(6)  Díky harmonizovaným pravidlům spotřebitelského smluvního práva ve všech členských státech bude pro podniky snazší nabízet digitální obsah přes hranice. Budou mít k dispozici stabilní prostředí smluvního práva při prodejích online nebo jiným způsobem na dálku do jiných členských států. Taková pravidla rovněž zabrání právní roztříštěnosti, která by jinak vznikala v důsledku nových vnitrostátních právních předpisů upravujících konkrétně digitální obsah a digitální služby.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Spotřebitelé budou mít prospěch z plně harmonizovaných práv pro digitální obsah s vysokou úrovní ochrany. Budou mít jasná práva při získávání digitálního obsahu nebo přístupu k němu kdekoli v EU. To posílí jejich důvěru v nakupování digitálního obsahu. Přispěje se tím i k omezení škod, které jsou v současné době působeny spotřebitelům, protože bude existovat soubor jasných práv, která jim umožní řešit problémy s digitálním obsahem, se kterými se nyní potýkají.

(7)  Spotřebitelé by měli mít prospěch z plně harmonizovaných práv pro digitální obsah a digitální služby s vysokou úrovní ochrany. Měli by mít jasná závazná práva při získávání digitálního obsahu nebo digitálních služeb nebo přístupu k nim kdekoli v Unii. To by mělo posílit jejich důvěru v nakupování digitálního obsahu nebo digitálních služeb. Mělo by se tím přispět i k omezení škod, které jsou v současné době působeny spotřebitelům, protože bude existovat soubor jasných a jednotných práv, která jim umožní řešit problémy s digitálním obsahem nebo digitálními službami, se kterými se nyní potýkají.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Tato směrnice by se měla rovněž vztahovat na smlouvy mající dvojí účel, kdy je smlouva uzavřena za účelem částečně spadajícím do rámce a částečně mimo rámec obchodní činnosti dané osoby a obchodní účel je v celkovém kontextu smlouvy okrajový, tak aby tato osoba byla rovněž považována za spotřebitele.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Tato směrnice by měla plně harmonizovat soubor základních pravidel, která zatím nejsou na úrovni Unie regulována. Měla by proto zahrnovat pravidla týkající se souladu digitálního obsahu se smlouvou, prostředků nápravy, které má spotřebitel k dispozici v případě nesouladu digitálního obsahu se smlouvou, a některých podmínek pro uplatnění uvedených prostředků nápravy. Tato směrnice by měla také harmonizovat určité aspekty týkající se práva ukončit dlouhodobou smlouvu a také určité aspekty týkající se změny digitálního obsahu.

(8)  Tato směrnice by měla plně harmonizovat určitá základní pravidla, která zatím nejsou na úrovni Unie ani na vnitrostátní úrovni regulována. Měla by proto zahrnovat pravidla týkající se souladu digitálního obsahu nebo digitálních služeb se smlouvou, prostředků nápravy, které má spotřebitel k dispozici v případě nesouladu digitálního obsahu nebo digitálních služeb se smlouvou, a některých podmínek pro uplatnění uvedených prostředků nápravy. Tato směrnice by měla také harmonizovat určité aspekty týkající se práva ukončit dlouhodobou smlouvu a také určité aspekty týkající se změny digitálního obsahu nebo digitálních služeb.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Tím, že budou plně harmonizovány všechny požadavky týkající se otázek upravených touto směrnicí, se zabrání tomu, aby členské státy v rámci její oblasti působnosti stanovily jakékoli další formální či věcné požadavky, jako je lhůta, během níž se musí projevit nesoulad se smlouvou, povinnost spotřebitele oznámit poskytovateli nesoulad se smlouvou v konkrétní lhůtě nebo povinnost spotřebitele platit za používání digitálního obsahu až do okamžiku ukončení smlouvy z důvodu nesouladu.

(9)  Tím, že budou plně harmonizovány požadavky týkající se záležitostí upravených touto směrnicí, se zabrání tomu, aby členské státy v rámci její oblasti působnosti stanovily jakékoli další formální či věcné požadavky, jako jsou jakákoli pravidla týkající se obrácení důkazního břemene, jimiž by se dosáhlo jiného výsledku, než je výsledek stanovený v této směrnici, nebo povinnost spotřebitele oznámit obchodníkovi nesoulad se smlouvou v konkrétní lhůtě.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Touto směrnicí by neměly být dotčeny vnitrostátní právní předpisy v rozsahu, v jakém tyto záležitosti neupravuje tato směrnice, jako jsou vnitrostátní předpisy, které stanoví povinnosti spotřebitele vůči poskytovateli digitálního obsahu nebo které upravují kvalifikaci, opodstatnění a platnost smluv nebo legalitu obsahu. Členské státy by rovněž měly mít nadále možnost stanovit pravidla pro podrobné podmínky pro výkon práv, jako je právo na náhradu škody v rozsahu, na nějž se tato směrnice nevztahuje, nebo pravidla, která upravují důsledky ukončení smlouvy a která se použijí vedle pravidel pro navracení plnění upravených touto směrnicí.

(10)  Touto směrnicí by neměly být dotčeny vnitrostátní právní předpisy v rozsahu, v jakém tyto záležitosti neupravuje tato směrnice, jako jsou vnitrostátní předpisy, které stanoví povinnosti spotřebitele vůči poskytovateli digitálního obsahu nebo které upravují kvalifikaci, opodstatnění a platnost smluv nebo legalitu obsahu. Členské státy by rovněž měly mít nadále možnost stanovit pravidla pro podrobné podmínky pro výkon práv, jako je právo na náhradu škody v rozsahu, na nějž se tato směrnice nevztahuje, nebo pravidla, která upravují důsledky ukončení smlouvy a která se použijí vedle pravidel pro navracení plnění upravených touto směrnicí. Členským státům by mělo být umožněno ponechat v platnosti nebo zavést vnitrostátní pravidla týkající se prostředků nápravy v případě skrytých vad. Členským státům by mělo být umožněno ponechat v platnosti vnitrostátní pravidla týkající se krátkodobého práva na odmítnutí, pokud jsou součástí jejich příslušných právních řádů k datu vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Touto směrnicí by neměly být dotčeny vnitrostátní předpisy, jimiž se upravují podmínky, za kterých se předpokládá, že jsou smlouvy o dodání digitálního obsahu nebo digitálních služeb vázány na další smlouvu, kterou spotřebitel uzavřel s dodavatelem nebo jiným obchodníkem, nebo takovou jinou smlouvu doplňují, ani účinek, který z toho vyplývá pro každou z těchto smluv či pro opravné prostředky, jež mají být podle každé smlouvy uplatňovány. Členské státy by měly mít zároveň pravomoc určit povahu těchto smluv, včetně kupních smluv, smluv o službách, smluv o pronájmu nebo smluv sui generis.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b)  Pokud obchodník na základě jedné smlouvy nebo souboru smluv nabízí digitální obsah nebo digitální službu v kombinaci s jinými službami, jako jsou interpersonální komunikační služby nebo zboží, a digitální obsah nebo digitální služba nejsou ve zboží předem nainstalovány, měla by se tato směrnice použít pouze na tu část uvedeného souboru smluv, která se týká digitálního obsahu nebo digitální služby, aniž je však dotčen evropský kodex pro elektronické komunikace1a. Ostatní prvky by měly být upraveny použitelnými právními předpisy.

 

_______________

 

1a Směrnice .../... Evropského parlamentu a Rady ze dne ..., kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (Úř. věst. xx, [datum], s. x–x.

Odůvodnění

Bod odůvodnění 10b (nový) nahrazuje bod odůvodnění 20 v návrhu Komise (viz PN 27).

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Tato směrnice by měla vyřešit problémy v různých kategoriích digitálního obsahu a jeho poskytování. S cílem zohlednit rychlý technologický vývoj a zachovat odolnost pojmu digitálního obsahu vůči budoucím změnám by měl být tento pojem, jak jej používá tato směrnice, vymezen šířeji než ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU30. Zejména by měl zahrnovat služby, které umožňují vytváření, zpracovávání nebo uchovávání údajů. Ačkoliv existuje řada způsobů, jak digitální obsah poskytovat, jako je přenos na trvalém nosiči, možnost pro spotřebitele stáhnout si jej na svých zařízeních, přenos po internetu, umožnění přístupu ke skladovacím kapacitám digitálního obsahu nebo přístup k používání sociálních médií, tato směrnice by se měla použít na veškerý digitální obsah bez ohledu na nosič použitý pro jeho přenos. Rozlišování mezi různými kategoriemi na tomto technologicky rychle se měnícím trhu není žádoucí, jelikož by bylo stěží možné zabránit diskriminaci mezi poskytovateli. Měly by se zajistit rovné podmínky pro poskytovatele různých kategorií digitálního obsahu. Tato směrnice by se však neměla použít na digitální obsah, který je začleněn do zboží takovým způsobem, že funguje jako nedílná součást tohoto zboží a jeho funkce jsou podřízeny hlavním funkcím tohoto zboží.

(11)  Tato směrnice by měla vyřešit problémy v různých kategoriích digitálního obsahu nebo digitálních služeb a jejich poskytování. Pro zajištění souladu s acquis by pojem digitálního obsahu měl korespondovat s pojmem, který používá směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU30, a zahrnovat např. textové, video a audio soubory, aplikace, digitální hry a jakýkoli jiný software. S cílem reagovat na rychlý technologický vývoj a zajistit odolnost této směrnice vůči budoucím změnám by měl tento pojem rovněž zahrnovat digitální služby, které umožňují vytváření, zpracovávání nebo uchovávání údajů, a také služby, které umožňují sdílení údajů v digitální podobě, včetně interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na čísle, pokud nejsou upraveny evropským kodexem pro elektronické komunikace. Ačkoliv existuje řada způsobů, jak digitální obsah nebo digitální služby poskytovat, jako je přenos na CD, DVD nebo podobném nosiči, možnost pro spotřebitele stáhnout si jej na svých zařízeních, přenos po internetu, umožnění přístupu ke skladovacím kapacitám digitálních služeb nebo přístup k používání sociálních médií, tato směrnice by se měla použít na veškerý digitální obsah nebo digitální služby bez ohledu na nosič použitý pro jejich přenos. Rozlišování mezi různými kategoriemi na tomto technologicky rychle se měnícím trhu není žádoucí, jelikož by bylo stěží možné zabránit diskriminaci mezi obchodníky. Měly by se zajistit rovné podmínky pro obchodníky různých kategorií digitálního obsahu nebo digitálních služeb.

__________________

__________________

30 Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64.

30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64).

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Aby se splnila očekávání spotřebitelů a zajistil se jednoznačný a jednoduchý právní rámec pro poskytovatele digitálního obsahu nabízeného na trvalém nosiči, pokud jde o požadavky na soulad a prostředky nápravy dostupné pro spotřebitele v případě nesouladu, měla by se tato směrnice použít na zboží, jako jsou DVD a CD, která obsahují digitální obsah takovým způsobem, že toto zboží funguje pouze jako nosič digitálního obsahu. Tato směrnice by se měla použít na digitální obsah poskytovaný na trvalém nosiči bez ohledu na to, zda je prodáván na dálku, nebo v přímém styku, aby se zamezilo roztříštěnosti mezi různými distribučními kanály. Na uvedené zboží by se měla nadále použít směrnice 2011/83, včetně povinností týkajících se dodání zboží, prostředků nápravy v případě nedodání a povahy smlouvy, na základě níž se uvedené zboží dodává. Touto směrnicí rovněž není dotčeno právo na rozšiřování použitelné na toto zboží podle autorského práva.

(12)  Aby se splnila očekávání spotřebitelů a zajistil se jednoznačný a jednoduchý právní rámec pro obchodníky se zbožím, do kterého je začleněn digitální obsah nebo digitální služba, pokud jde o požadavky na soulad a prostředky nápravy dostupné pro spotřebitele v případě nesouladu, měla by se tato směrnice použít na digitální obsah nebo digitální služby, které jsou ve zboží předem nainstalovány, jako jsou DVD a CD nebo „chytré zboží“. Pokud se týká takového zboží, měl by mít obchodník podle této směrnice vůči spotřebiteli odpovědnost za plnění povinností pouze v souvislosti se začleněným digitálním obsahem nebo digitální službou. Odpovědnost za ostatní prvky tohoto zboží by měla být upravena použitelnými právními předpisy. Tato směrnice by se měla použít na začleněný digitální obsah nebo služby bez ohledu na to, zda zboží, ve kterém jsou předem nainstalovány, je poskytováno na dálku, nebo v přímém styku, aby se zamezilo roztříštěnosti mezi různými distribučními kanály. Na uvedené zboží by se měla nadále použít směrnice 2011/83/EU, včetně povinností týkajících se dodání zboží, prostředků nápravy v případě nedodání a povahy smlouvy, na základě níž se uvedené zboží dodává. Pravidla této směrnice upravující poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb a jejich nedodání se proto nepoužijí na začleněný digitální obsah a začleněné digitální služby. Touto směrnicí rovněž není dotčeno právo na rozšiřování použitelné na toto zboží podle autorského práva.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  V digitální ekonomice jsou účastníci trhu často a ve stále větší míře přesvědčeni o tom, že informace o fyzických osobách mají hodnotu srovnatelnou s penězi. Digitální obsah je často poskytován nikoli výměnou za zaplacení ceny, ale za jiné než peněžní protiplnění, tedy tím, že se umožní přístup k osobním údajům nebo jiným údajům. Tyto konkrétní obchodní modely se používají v různých formách na velké části trhu. Zavedení diferenciace v závislosti na povaze tohoto protiplnění by představovalo diskriminaci mezi různými obchodními modely; vznikala by tak neodůvodněná motivace pro podniky, aby nabízely digitální obsah spíše výměnou za údaje. Měly by být zaručeny rovné podmínky. Kromě toho mohou vady funkčních prvků digitálního obsahu poskytnutého za jiné než peněžní protiplnění ovlivnit ekonomické zájmy spotřebitelů. Použitelnost pravidel této směrnice by proto neměla záviset na tom, zda byla za daný digitální obsah zaplacena určitá cena.

(13)  V digitální ekonomice jsou účastníci trhu často a ve stále větší míře přesvědčeni o tom, že informace o fyzických osobách mají hodnotu srovnatelnou s penězi. Digitální obsah a digitální služby jsou často poskytovány nikoli výměnou za zaplacení ceny, ale za údaje, tedy tím, že se umožní přístup k osobním údajům nebo jiným údajům. Tyto konkrétní obchodní modely se používají v různých formách na velké části trhu. Zavedení diferenciace v závislosti na povaze tohoto protiplnění by představovalo diskriminaci mezi různými obchodními modely, čímž by vznikla neodůvodněná motivace pro podniky, aby nabízely digitální obsah nebo digitální služby spíše výměnou za údaje. Kromě toho mohou vady funkčních prvků digitálního obsahu nebo digitální služby poskytovaných za protiplnění v podobě údajů ovlivnit ekonomické zájmy spotřebitelů. Aby bylo možné zajistit rovné podmínky, použitelnost pravidel této směrnice by proto neměla záviset na tom, zda byla za daný digitální obsah nebo digitální službu zaplacena určitá cena.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  V digitální ekonomice jsou účastníci trhu často a ve stále větší míře přesvědčeni o tom, že informace o fyzických osobách mají hodnotu srovnatelnou s penězi. Digitální obsah je často poskytován nikoli výměnou za zaplacení ceny, ale za jiné než peněžní protiplnění, tedy tím, že se umožní přístup k osobním údajům nebo jiným údajům. Tyto konkrétní obchodní modely se používají v různých formách na velké části trhu. Zavedení diferenciace v závislosti na povaze tohoto protiplnění by představovalo diskriminaci mezi různými obchodními modely; vznikala by tak neodůvodněná motivace pro podniky, aby nabízely digitální obsah spíše výměnou za údaje. Měly by být zaručeny rovné podmínky. Kromě toho mohou vady funkčních prvků digitálního obsahu poskytnutého za jiné než peněžní protiplnění ovlivnit ekonomické zájmy spotřebitelů. Použitelnost pravidel této směrnice by proto neměla záviset na tom, zda byla za daný digitální obsah zaplacena určitá cena.

(13)  V digitální ekonomice jsou účastníci trhu často a ve stále větší míře přesvědčeni o tom, že informace o fyzických osobách mají svou hodnotu. Byly vyvinuty zvláštní obchodní modely, pomocí nichž obchodníci poskytují digitální obsah nebo digitální službu, a spotřebitel je povinen poskytnout osobní údaje nebo k nim umožnit přístup. Tyto konkrétní obchodní modely se již používají v různých formách na velké části trhu. Účelem této směrnice není rozhodovat o tom, zda by takové smlouvy měly být povoleny, či nikoli. Navíc otázka platnosti smluv o poskytování digitálního obsahu nebo digitální služby, jestliže spotřebitel poskytuje osobní údaje nebo k nim umožňuje přístup, spadá do vnitrostátního práva. Tato směrnice by v žádném případě neměla vzbuzovat dojem, že legitimizuje nebo podporuje postup založený na zpeněžení osobních údajů, neboť hodnotu osobních údajů nelze vyjadřovat penězi, a proto je nelze považovat za komoditu. Zavedením diferenciace v pravidlech týkajících se peněžních a nepeněžních transakcí by však vznikla neodůvodněná motivace pro podniky, aby upřednostňovaly poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb výměnou za osobní údaje. Kromě toho mohou vady funkčních prvků digitálního obsahu nebo digitální služby poskytovaných bezúplatně ovlivnit ekonomické zájmy spotřebitelů. S cílem zajistit rovné podmínky a vysokou úroveň ochrany spotřebitele by použitelnost pravidel této směrnice neměla záviset na tom, zda byla za daný digitální obsah nebo digitální službu zaplacena určitá cena.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Pokud jde o digitální obsah, který nebyl poskytnut výměnou za zaplacení ceny, ale za jiné než peněžní protiplnění, tato směrnice by se měla použít pouze na smlouvy, u nichž poskytovatel požádá a spotřebitel poskytovateli aktivně poskytne údaje, jako je jméno a e-mailová adresa nebo fotografie, přímo či nepřímo, například prostřednictvím individuální registrace nebo na základě smlouvy, která umožňuje přístup k fotografiím spotřebitele. Tato směrnice by se neměla použít na situace, kdy poskytovatel shromažďuje údaje nezbytné pro fungování digitálního obsahu v souladu se smlouvou, například geografickou polohu pro účely správného fungování mobilních aplikací, nebo pouze za účelem splnění zákonných požadavků, například když se v souladu s použitelnými právními předpisy požaduje registrace spotřebitele pro účely bezpečnosti a identifikace. Tato směrnice by se rovněž neměla použít na situace, kdy poskytovatel shromažďuje informace, včetně osobních údajů, jako je IP adresa, nebo jiné automaticky generované informace, jako jsou informace shromažďované a přenášené prostřednictvím souborů cookie, aniž je spotřebitel aktivně poskytl, i když spotřebitel souhlasí s používáním souborů cookie. Rovněž by se neměla použít na situace, kdy je spotřebitel vystaven reklamám výlučně za účelem získání přístupu k digitálnímu obsahu.

(14)  Pokud jde o digitální obsah a digitální služby, které nebyly poskytnuty výměnou za zaplacení ceny, ale za poskytnuté osobní údaje, tato směrnice by se měla použít na smlouvy, u nichž spotřebitel na žádost obchodníka poskytne osobní údaje a u nichž obchodník shromažďuje osobní údaje. Mezi tyto údaje by patřily např. jméno a e-mailová adresa nebo fotografie, poskytnuté přímo či nepřímo obchodníkovi, například prostřednictvím individuální registrace nebo na základě smlouvy, která umožňuje přístup k fotografiím spotřebitele, nebo osobní údaje shromažďované obchodníkem, jako je IP adresa. Tato směrnice by se neměla použít na situace, kdy obchodník shromažďuje osobní údaje výhradně za účelem poskytování, zachování souladu nebo zlepšení digitálního obsahu nebo digitální služby nebo pouze za účelem splnění zákonných požadavků, například když se v souladu s použitelnými právními předpisy požaduje registrace spotřebitele pro účely bezpečnosti a identifikace. Rovněž by se neměla použít na situace, kdy je spotřebitel vystaven reklamám výlučně za účelem získání přístupu k digitálnímu obsahu nebo digitální službě.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  S obsahem generovaným spotřebiteli by se mělo zacházet stejně jako s jakýmkoliv jiným digitálním obsahem, který spotřebitel poskytuje nebo uchovává po celou dobu trvání smlouvy, jako je hudba a videa, fotografie, hry nebo aplikace. Obsah generovaný spotřebiteli zahrnuje široké spektrum příkladů: mohou sem patřit digitální fotografie, video a audio soubory, blogy, diskusní fóra, textové formáty pro spolupráci, posty, chaty, tweety, internetové deníky, podcasting, obsah vytvořený na mobilních zařízeních, obsah vytvořený ve virtuálním prostředí online, hodnocení a sbírky odkazů na obsah online.

(15)  S obsahem generovaným spotřebiteli by se mělo zacházet stejně jako s jakýmkoliv jiným digitálním obsahem nebo digitálními službami, který spotřebitel poskytuje nebo uchovává po celou dobu trvání smlouvy, jako je hudba a videa, fotografie, hry nebo aplikace, pokud směrnice nestanoví jinak. Obsah generovaný spotřebiteli zahrnuje široké spektrum příkladů: mohou sem patřit digitální fotografie, video a audio soubory, blogy, diskusní fóra, textové formáty pro spolupráci, posty, chaty, tweety, internetové deníky, podcasting, obsah vytvořený na mobilních zařízeních, obsah vytvořený ve virtuálním prostředí online, hodnocení a sbírky odkazů na obsah online.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Poskytovatelé souborů s videonahrávkami, obrázků, softwarových aplikací a jiného digitálního obsahu by měli předkládat prohlášení o bezpečnosti jimi poskytovaného digitálního obsahu a nabízet tak vysoký stupeň ochrany spotřebitelů před škodlivým softwarem.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Aby se zajistil společný soubor práv pro spotřebitele a rovné podmínky pro podniky, spotřebitelé by měli mít k dispozici stejné prostředky nápravy v případě digitálního obsahu, který není v souladu se smlouvou, bez ohledu na způsob, jakým byl obsah vytvořen. Tato směrnice by se proto měla použít na smlouvy o vývoji digitálního obsahu na míru, který je přizpůsoben konkrétním požadavkům spotřebitele, včetně softwaru na míru. Tato směrnice by se měla použít rovněž na poskytování souborů pro vizuální modelování pro 3D tisk. Tato směrnice by však neměla upravovat zboží vyrobené s použitím technologie 3D tisku ani škody způsobené tomuto zboží.

(16)  Aby se zajistil společný soubor práv pro spotřebitele a rovné podmínky pro podniky, spotřebitelé by měli mít k dispozici stejné prostředky nápravy v případě digitálního obsahu nebo digitálních služeb, které nejsou v souladu se smlouvou, bez ohledu na způsob, jakým byly obsah nebo služba vytvořeny. Tato směrnice by se proto měla použít na smlouvy o vývoji digitálního obsahu nebo digitálních služeb na míru, které jsou přizpůsobeny konkrétním požadavkům spotřebitele, včetně softwaru na míru. Tato směrnice by se měla použít rovněž na poskytování souborů pro vizuální modelování pro 3D tisk. Tato směrnice by však neměla upravovat zboží vyrobené s použitím technologie 3D tisku ani škody způsobené tomuto zboží.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Digitální obsah má velký význam v souvislosti s internetem věcí. Konkrétní otázky odpovědnosti související s internetem věcí, včetně odpovědnosti za smlouvy o údajích a smlouvy o komunikaci mezi zařízeními, je však vhodnější regulovat odděleně.

(17)  Tato směrnice by se měla použít na zařízení, která jsou propojena v rámci internetu věcí („zařízení pro internet věcí“). Konkrétní otázky odpovědnosti související se smlouvami o komunikaci mezi zařízeními, je však vhodnější regulovat odděleně.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Smlouvy mohou zahrnovat obecné podmínky poskytovatele, které musí spotřebitel přijmout. V případě některých typů digitálního obsahu poskytovatelé často popíší službu a měřitelné cíle této služby v dohodě o úrovni služeb. Tyto dohody o úrovni služeb jsou obvykle připojeny k hlavní smlouvě a tvoří významnou součást smluvního vztahu mezi poskytovatelem a spotřebitelem. Podle této směrnice by měly být zahrnuty v definici smlouvy, a proto by měly být v souladu s pravidly stanovenými v této směrnici.

(18)  Smlouvy mohou zahrnovat obecné podmínky obchodníka, které musí spotřebitel přijmout. V případě digitálních služeb obchodníci často popíší službu a měřitelné cíle této služby v dohodě o úrovni služeb. Tyto dohody o úrovni služeb jsou obvykle připojeny k hlavní smlouvě a tvoří významnou součást smluvního vztahu mezi obchodníkem a spotřebitelem. Měly by spadat do působnosti této směrnice, a proto by měly být v souladu s pravidly v ní stanovenými.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Tato směrnice by se měla použít pouze na ty služby, jejichž hlavním předmětem je poskytování digitálního obsahu. Tato směrnice by se proto neměla použít na služby, které vykonává poskytovatel osobně a u nichž se digitální prostředky využívají pouze pro účely přístupu nebo dodání, jako je například překlad nabízený určitou osobou nebo jiné odborné poradenské služby, kdy se spotřebiteli digitálními prostředky dodá pouze výsledek služby.

(19)  Tato směrnice by se měla použít pouze na ty služby, jejichž hlavním předmětem je poskytování digitálních služeb. Tato směrnice by se proto neměla použít na služby, které vykonává obchodník osobně a u nichž se digitální prostředky využívají pouze pro účely přístupu nebo dodání, jako je například překlad nabízený určitou osobou nebo jiné odborné poradenské služby, kdy se spotřebiteli digitálními prostředky dodá pouze výsledek služby.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Pokud poskytovatel na základě jedné smlouvy nebo souboru smluv nabízí digitální obsah v kombinaci s jinými službami, jako jsou telekomunikační služby nebo zboží, které nefunguje pouze jako nosič digitálního obsahu, měla by se tato směrnice použít pouze na tu část uvedeného souboru smluv, která se týká digitálního obsahu. Ostatní prvky by měly být upraveny použitelnými právními předpisy.

vypouští se

Odůvodnění

Pozměněný bod odůvodnění 20 přesunut jako bod odůvodnění 10b (nový).

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Tato směrnice by se neměla zabývat autorským právem ani jinými aspekty souvisejícími s duševním vlastnictvím při poskytování digitálního obsahu. Proto by jí neměla být dotčena žádná práva ani povinnosti podle autorského práva a dalších právních předpisů o duševním vlastnictví.

(21)  Tato směrnice by se neměla zabývat autorským právem ani jinými aspekty souvisejícími s duševním vlastnictvím při poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb. Proto by jí neměla být dotčena žádná práva ani povinnosti podle autorského práva a dalších právních předpisů o duševním vlastnictví.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Ochrana fyzických osob při zpracování osobních údajů je upravena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES31 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES32, které se použijí v plném rozsahu na poskytování digitálního obsahu. Uvedené směrnice již stanoví právní rámec v oblasti osobních údajů v Unii. Provádění a používání této směrnice by mělo být plně v souladu s uvedeným právním rámcem.

(22)  Mezi činnosti, které spadají do oblasti působnosti této směrnice, patří zpracování osobních údajů. Touto směrnicí nejsou dotčeny právní předpisy Unie, jež se vztahují na zpracování osobních údajů na území Unie, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67931a a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES32, jimiž se společně řídí zpracování osobních údajů prováděné v členských státech pod dohledem příslušných orgánů členských států, a zejména veřejných nezávislých orgánů jmenovaných členskými státy. Tyto právní akty již stanoví právní rámec Unie v oblasti osobních údajů a jsou v plném rozsahu použitelné na smlouvy o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb. Provádění a používání této směrnice by mělo být plně v souladu s uvedeným právním rámcem.

__________________

__________________

31 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31–50. [bude nahrazena obecným nařízením o ochraně údajů, jakmile bude přijato].

 

 

31a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

32 Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37–47.

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických telekomunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Oblast působnosti této směrnice zahrnuje aplikace internetu věcí, které jsou často navrhovány tak, aby kontextuálně zohledňovaly potřeby a přání uživatelů, shromažďovaly informace o jejich každodenních postupech a zvyklostech a zároveň aby zůstaly při používání pro uživatele neviditelné a nepostřehnutelné. Ačkoli snad měli spotřebitelé přinejmenším před podpisem smlouvy možnost přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů vztahující se na jejich zařízení pro internet věcí, nebývají tato prohlášení vždy srozumitelná. Zařízení pro internet věcí jsou navíc obvykle navrhována se špatnou nebo žádnou šifrovací schopností a bez dalších bezpečnostních prvků. Je také běžné, že se do značné míry spoléhají na bezdrátové komunikační protokoly, které postrádají povinné technické a bezpečnostní standardy. Spotřebitelé obvykle nemají představu o zabezpečení internetu věcí a v důsledku toho na domácích spotřebičích často instalují standardní hesla, která nikdy nemění a která tak jsou běžně v ohrožení. Tato směrnice ve spojení se základními principy nařízení (EU) 2016/679 zavádí občanskoprávní odpovědnost, pokud zařízení pro internet věcí nejsou navržena tak, aby zohledňovala ochranu soukromí, a stanoví, že smluvní podmínky, které porušují jakékoli právo přiznané spotřebiteli jakožto subjektu údajů podle nařízení (EU) 2016/679, nejsou závazné.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Existují různé způsoby, jak se digitální obsah může dostat ke spotřebitelům. Je vhodné stanovit jednoduchá a jasná pravidla pro podmínky a dobu pro splnění hlavního smluvního závazku poskytovatele, a sice poskytnout digitální obsah spotřebiteli. Vzhledem k tomu, že poskytovatel není v zásadě odpovědný za činy nebo opomenutí poskytovatele internetu nebo elektronické platformy, kterou si spotřebitel zvolil pro příjem digitálního obsahu, mělo by být postačující, aby poskytovatel poskytl digitální obsah této třetí straně. Pokud jde o lhůtu pro poskytnutí, digitální obsah by měl být v souladu s tržními postupy a technickými možnostmi poskytnut neprodleně, pokud se strany nedohodnou jinak s cílem přizpůsobit se jiným modelům poskytování.

(23)  Existují různé způsoby, jak se digitální obsah nebo digitální služby mohou dostat ke spotřebitelům nebo jak jim mohou být zpřístupněny. Je vhodné stanovit jednoduchá a jasná pravidla pro podmínky a dobu pro splnění hlavního smluvního závazku obchodníka, a sice poskytnout digitální obsah nebo digitální službu spotřebiteli. Vzhledem k tomu, že obchodník není v zásadě odpovědný za činy nebo opomenutí poskytovatele internetu nebo elektronické platformy, kterou si spotřebitel zvolil pro příjem digitálního obsahu nebo digitální služby, mělo by být postačující, aby obchodník poskytl digitální obsah nebo digitální službu této třetí straně nebo jakékoli jiné straně, kterou si zvolí spotřebitel. Pokud jde o lhůtu pro poskytnutí, digitální obsah nebo digitální služba by měly být v souladu s tržními postupy a technickými možnostmi poskytnuty bez zbytečného prodlení po uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak s cílem přizpůsobit se jiným modelům poskytování.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Aby se podpořily inovace na jednotném digitálním trhu a aby se zohlednil technologický vývoj, který se projevuje rychle se měnící povahou digitálního obsahu, je odůvodněné, aby digitální obsah byl především v souladu s tím, co bylo dohodnuto ve smlouvě.

vypouští se

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  V případech, kdy smlouva nestanoví dostatečně jasné a srozumitelné ukazatele pro zjištění souladu digitálního obsahu se smlouvou, je nezbytné stanovit objektivní kritéria souladu, aby se zajistilo, že spotřebitelé nebudou zbaveni svých práv. V takových případech by se soulad se smlouvou měl posuzovat s ohledem na účel, pro který by se digitální obsah stejného popisu běžně použil.

(25)  Pokud jde o to, co může spotřebitel očekávat od příslušného digitálního obsahu nebo digitální služby a za co by obchodník nesl odpovědnost v případě nedodání toho, co se očekává, je v zájmu zajištění jasnosti nutné harmonizovat pravidla pro určení souladu se smlouvou. Použitím kombinace subjektivních a objektivních kritérií by měly být chráněny oprávněné zájmy obou stran smlouvy. Smlouva by měla stanovit dostatečně jasné a srozumitelné ukazatele pro zjištění souladu digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou. Je rovněž nezbytné stanovit objektivní kritéria souladu, aby se zajistilo, že spotřebitelé nebudou zbaveni svých práv. Soulad se smlouvou by se měl posuzovat s ohledem na kvalitu a výkonnost, pro jejichž dosažení by se digitální obsah nebo digitální služby stejného popisu běžně použily, s přihlédnutím k tomu, co může spotřebitel důvodně očekávat, k povaze digitálního obsahu nebo digitální služby a případně k jakýmkoli veřejným prohlášením o konkrétních vlastnostech digitálního obsahu nebo digitální služby učiněným obchodníkem, výrobcem nebo jeho zástupcem či jejich jménem, především co se týče reklamy nebo označování. Očekávání spotřebitelů se mohou značně lišit v závislosti na druhu a užití digitálního obsahu a služeb, a měla by se proto stanovit objektivně.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)  Měla by sice být zaručena smluvní volnost, pokud jde o kritéria souladu se smlouvou, avšak aby se zamezilo obcházení odpovědnosti za nesoulad se smlouvou a zajistila se vysoká úroveň ochrany spotřebitele, je jakákoli smluvní doložka odchylná od závazných pravidel týkajících se kritérií souladu se smlouvou a nesprávné integrace digitálního obsahu a digitální služby, která představuje újmu pro zájmy spotřebitele, platná pouze tehdy, pokud o ní byl spotřebitel konkrétně informován a výslovně s ní souhlasil při uzavírání smlouvy.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Kvůli svému charakteru musí být digitální obsah propojen s dalšími digitálními zařízeními, aby mohl řádně fungovat; interoperabilita by proto měla být součástí kritérií souladu. Digitální obsah musí být propojen zejména s hardwarem včetně parametrů, jako je rychlost procesoru a grafická karta, a softwarem včetně konkrétní verze operačního systému nebo multimediálního přehrávače. Pojem funkčnosti by měl odkazovat na způsoby, jak lze digitální obsah používat; měl by se rovněž vztahovat na chybějící či existující technická omezení, jako je například ochrana pomocí správy digitálních práv či regionální kódování.

(26)  Kvůli svému charakteru musí být digitální obsah a digitální služby propojeny s dalšími digitálními zařízeními, aby mohl řádně fungovat; interoperabilita by proto měla být součástí kritérií souladu. Interoperabilitou je třeba rozumět schopnost digitálního obsahu nebo digitální služby plnit všechny své funkce interakcí s konkrétním digitálním prostředím. Funkčnost je třeba chápat jako způsoby, jak lze digitální obsah nebo digitální službu používat; měla by být chápána i v tom smyslu, že zahrnuje chybějící či existující technická omezení, jako je například ochrana pomocí správy digitálních práv či regionální kódování. Spotřebitel by měl být dopředu upozorněn, k jakým účelům smí být digitální obsah používán, např. pro účely kopírování pro osobní potřebu. Jestliže se smlouva týká děl chráněných autorským právem, soulad se smlouvou s sebou nese skutečnost, že jsou v plné míře dodržovány právní předpisy, které chrání autorské právo. Smluvní doložky, které konkrétně brání zákonnému užívání výjimek nebo omezení stanovených v autorském právu, by měly představovat nesoulad se smlouvou. Podmínky, za kterých jsou uplatňovány výjimky nebo omezení, by měla i nadále určovat pravidla Unie v oblasti autorského práva a práv s ním souvisejících, která nejsou touto směrnicí pozměněna.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Služby a technologie založené na datech sice přinášejí značné výhody, ale obnášejí i určitá slabá místa. Jak uznává strategie pro jednotný digitální trh, je nezbytná vysoká úroveň bezpečnosti sítí a informací v celé Evropské unii, aby se zajistilo dodržování základních práv, jako je právo na ochranu soukromí a osobních údajů, a aby se zvýšila důvěra uživatelů v digitální ekonomiku. Jelikož software již začíná být všudypřítomný, zásadní záležitostí se stávají vlastnosti, jako je spolehlivost, bezpečnost a schopnost přizpůsobit se měnícím se potřebám. Je proto čím dál důležitější, aby tyto služby a technologie založené na datech zajišťovaly, že tyto kvality budou zaručeny v míře odpovídající úloze a funkci těchto technologií. Zejména kvalita, pokud jde o bezpečnost a spolehlivost, je stále významnějším prvkem pro inovativní, kombinované služby, které se musí opírat o propojení různých systémů v různých oblastech.

(27)  Služby a technologie založené na datech sice přinášejí značné výhody, ale obnášejí i určitá slabá místa. Je nezbytná vysoká úroveň bezpečnosti sítí a informací v celé Evropské unii, aby se zajistilo dodržování základních práv, jako je právo na ochranu soukromí a osobních údajů, a aby se zvýšila důvěra uživatelů v digitální ekonomiku. Jelikož software již začíná být všudypřítomný, zásadní záležitostí se stávají vlastnosti, jako je spolehlivost, bezpečnost a schopnost přizpůsobit se měnícím se potřebám. Je proto čím dál důležitější, aby tyto služby a technologie založené na datech zajišťovaly, že tyto kvality budou zaručeny v míře odpovídající úloze a funkci těchto technologií. Zejména kvalita, pokud jde o bezpečnost a spolehlivost, je stále významnějším prvkem pro inovativní, kombinované služby, které se musí opírat o propojení různých systémů v různých oblastech. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že aktualizace, včetně bezpečnostních aktualizací, jsou nezbytné pro zabezpečení operačního softwaru chytrého zboží, jako jsou chytré telefony, u nichž je nutno instalovat nejnovější verzi poskytnutou obchodníkem pokud možno co nejdříve, aby byl spotřebitel chráněn před zneužitím ze strany osob jednajících se zlým úmyslem.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Při používání pravidel této směrnice by poskytovatelé měli používat normy, otevřené technické specifikace, osvědčené postupy a kodexy chování, a to i v souvislosti s běžně používaným datovým formátem pro získání obsahu vygenerovaného uživatelem nebo jakéhokoli jiného obsahu poskytnutého spotřebitelem, bez ohledu na to, zda jsou stanoveny na mezinárodní úrovni, na evropské úrovni nebo na úrovni určitého odvětví. V této souvislosti může Komise zvážit podporu rozvoje mezinárodních a evropských norem a vypracování kodexu chování ze strany obchodních sdružení a dalších reprezentativních organizací, čímž by se podpořilo jednotné provádění této směrnice.

(28)  Při používání pravidel této směrnice by obchodníci měli používat normy, otevřené technické specifikace, osvědčené postupy a kodexy chování, a to i v souvislosti s běžně používaným datovým formátem pro získání obsahu vygenerovaného uživatelem nebo jakéhokoli jiného obsahu poskytnutého spotřebitelem a i v souvislosti se zabezpečením informačních systémů a digitálních prostředí, bez ohledu na to, zda jsou stanoveny na mezinárodní úrovni, na evropské úrovni nebo na úrovni určitého odvětví. V této souvislosti může Komise požádat o rozvoj mezinárodních a evropských norem a vypracování kodexu chování ze strany obchodních sdružení a dalších reprezentativních organizací, čímž by se podpořilo jednotné provádění této směrnice.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a)  Po přiměřeně dlouhou dobu by obchodník měl spotřebiteli poskytovat aktualizace, včetně bezpečnostních aktualizací, aby byly digitální obsah nebo digitální služba v souladu se smlouvou. Spotřebitel musí mít možnost se rozhodnout, zda tyto aktualizace nainstaluje, či nikoli. Spotřebitel se například může rozhodnout, že poskytnuté aktualizace nenainstaluje, pokud by to vyžadovalo modernizaci jeho operačního systému. Pokud se však spotřebitel rozhodne, že aktualizace nenainstaluje, nemůže důvodně očekávat, že digitální obsah nebo digitální služba budou i nadále v souladu se smlouvou, pokud s tím obchodník výslovně nevyjádřil svůj souhlas. Spotřebitel by měl být upozorněn na skutečnost, že jeho rozhodnutí nenainstalovat potřebné aktualizace, včetně bezpečnostních aktualizací, bude zohledněno při posuzování odpovědnosti obchodníka za zachování souladu digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Mnoho typů digitálního obsahu se poskytuje v průběhu určité doby. Spotřebitelé mají například po určitou dobu přístup ke službám cloud computingu. Je proto nutné zajistit, aby byl tento digitální obsah v souladu se smlouvou po celou dobu její platnosti. Kromě toho, vzhledem k častému vylepšování digitálního obsahu, zejména prostřednictvím aktualizací, by verze digitálního obsahu poskytnutá spotřebiteli měla být nejaktuálnější verzí dostupnou v době uzavření smlouvy.

(29)  Mnoho typů digitálního obsahu nebo digitálních služeb se poskytuje v průběhu určité doby, jako je přístup ke službám cloud computingu. Je proto nutné zajistit, aby byl tento digitální obsah nebo digitální služba v souladu se smlouvou po celou dobu její platnosti. S významnými, přetrvávajícími a opakovanými případy přerušení v poskytování digitálního obsahu nebo digitální služby, za které je odpovědný obchodník, by se mělo nakládat stejně jako s případy nesouladu se smlouvou. Kromě toho, vzhledem k častému vylepšování digitálního obsahu a digitálních služeb, zejména prostřednictvím aktualizací, by verze digitálního obsahu nebo digitální služby poskytnutá spotřebiteli měla být nejaktuálnější verzí dostupnou v době uzavření smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou na poskytnutí starší verze, například s cílem zajistit interoperabilitu s digitálním prostředím spotřebitele.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Aby digitální obsah mohl řádně fungovat, musí být správně začleněn do hardwarového a softwarového prostředí spotřebitele. Pokud je nesoulad digitálního obsahu se smlouvou důsledkem nesprávné integrace, je třeba jej považovat za nesoulad samotného digitálního obsahu se smlouvou, pokud byl integrován poskytovatelem nebo pod jeho kontrolou nebo spotřebitelem podle pokynů poskytovatele pro integraci a nesprávná integrace byla způsobena nedostatky v požadovaných pokynech pro integraci. V takovýchto případech je příčina nesouladu na straně poskytovatele.

(30)  Aby digitální obsah nebo digitální služba mohly řádně fungovat, musí být správně začleněny do digitálního prostředí spotřebitele. Pokud je nesoulad digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou důsledkem nesprávné integrace, je třeba jej považovat za nesoulad samotného digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou, pokud byl integrován obchodníkem nebo pod jeho kontrolou nebo spotřebitelem podle pokynů obchodníka pro integraci a nesprávná integrace byla způsobena nedostatky v požadovaných pokynech pro integraci. V takovýchto případech je příčina nesouladu na straně obchodníka.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Požadavky na soulad by měly zahrnovat jak věcné, tak i právní vady. Práva třetí strany by mohla spotřebiteli účinně bránit v používání digitálního obsahu nebo některých jeho prvků v souladu se smlouvou, pokud jsou uvedená práva třetí strany porušena a pokud tato třetí strana oprávněně nutí poskytovatele, aby přestal porušovat uvedená práva a aby ukončil poskytování daného digitálního obsahu. Právní vady jsou obzvláště důležité pro digitální obsah, který je již svou povahou předmětem práv duševního vlastnictví. Poskytovatel by proto měl být povinen zajistit, aby digitální obsah nebyl zatížen jakýmkoli právem třetí strany, například autorským právem týkajícím se digitálního obsahu, které spotřebiteli brání v používání digitálního obsahu v souladu se smlouvou.

(31)  Požadavky na soulad by měly zahrnovat jak věcné, tak i právní vady. Práva třetí strany by mohla spotřebiteli účinně bránit v používání digitálního obsahu či digitální služby nebo některých jejich prvků v souladu se smlouvou, pokud jsou uvedená práva třetí strany porušena a pokud tato třetí strana oprávněně nutí obchodníka, aby přestal porušovat uvedená práva a aby ukončil poskytování daného digitálního obsahu či digitálních služeb. Právní vady jsou obzvláště důležité pro digitální obsah nebo digitální služby, které jsou již svou povahou předmětem práv duševního vlastnictví. Obchodník by proto měl být povinen zajistit, aby digitální obsah nebo digitální služba nebyly zatíženy žádným omezením vyplývajícím z jakéhokoli práva třetí strany, například autorského práva týkajícího se digitálního obsahu nebo digitální služby, které spotřebiteli brání v používání digitálního obsahu nebo digitální služby v souladu se smlouvou.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(31a)  Aby v souvislosti se smlouvami o poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb nevznikla případná právní mezera, měly by být stanoveny podmínky pro veškeré závazné obchodní záruky, a zejména předsmluvní informace, reklamu a záruční listy.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Vzhledem k tomu, že digitální obsah specifický charakter a je velmi komplexní a že poskytovatel má lepší znalosti a přístup k know-how, technickým informacím a vysoce technologické pomoci, má poskytovatel lepší pozici než spotřebitel, pokud jde o znalost důvodů nesouladu digitálního obsahu se smlouvou. Poskytovatel může zároveň lépe posoudit, zda nesoulad se smlouvou byl způsoben neslučitelností digitálního prostředí spotřebitele s technickými požadavky pro digitální obsah. V případě sporu by tedy poskytovatel měl být tím, kdo musí prokázat, že digitální obsah je v souladu se smlouvou, pokud poskytovatel neprokáže, že digitální prostředí spotřebitele není slučitelné s daným digitálním obsahem. Pouze tehdy, pokud poskytovatel prokáže, že digitální prostředí spotřebitele není slučitelné s požadavky na interoperabilitu a jinými technickými požadavky, měl by být spotřebitel tím, kdo musí prokázat, že digitální obsah není v souladu se smlouvou.

(32)  Vzhledem k tomu, že digitální obsah a digitální služby mají specifický charakter a jsou velmi komplexní a že obchodník má lepší znalosti a přístup k know-how, technickým informacím a vysoce technologické pomoci, má obchodník lepší pozici než spotřebitel, pokud jde o znalost toho, proč digitální obsah nebo digitální služba není v souladu se smlouvou. Obchodník může zároveň lépe posoudit, zda nesoulad se smlouvou byl způsoben neslučitelností digitálního prostředí spotřebitele s technickými požadavky pro digitální obsah nebo digitální službu. V případě sporu by tedy obchodník měl být tím, kdo musí prokázat, že digitální obsah nebo digitální služba je v souladu se smlouvou, pokud obchodník neprokáže, že digitální prostředí spotřebitele není slučitelné s daným digitálním obsahem nebo digitální službou. Pokud obchodník prokáže, že digitální prostředí spotřebitele není slučitelné s požadavky na interoperabilitu a jinými technickými požadavky, měl by být spotřebitel tím, kdo musí prokázat, že digitální obsah nebo služba není v souladu se smlouvou. Období, po které důkazní břemeno za nesoulad se smlouvou nese obchodník, by mělo činit dva roky od doby, kdy byly digitální obsah nebo digitální služba poskytnuty. Toto časové omezení by mělo být zkráceno na jeden rok, pokud byly digitální obsah nebo digitální služba začleněny do zboží. V případě dlouhodobých smluv o poskytování digitálního obsahu nebo digitální služby nese důkazní břemeno obchodník po celou dobu trvání smlouvy.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Aniž jsou dotčena základní práva na ochranu soukromí, včetně důvěrnosti komunikace, a na ochranu osobních údajů spotřebitele, měl by spotřebitel spolupracovat s poskytovatelem, aby mu umožnil seznámit se s digitálním prostředím spotřebitele za použití co nejméně rušivých prostředků, které mají obě strany za daných okolností k dispozici. To lze provést například tak, že se poskytovateli zasílají automaticky generovaná hlášení o incidentech nebo podrobnosti o internetovém připojení spotřebitele. Pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, kdy po vyčerpání všech ostatních prostředků neexistuje žádný jiný způsob, to lze provést také tím, že se umožní virtuální přístup k digitálnímu prostředí spotřebitele. Pokud však spotřebitel nespolupracuje s poskytovatelem, měl by být spotřebitel tím, kdo musí prokázat, že digitální obsah není v souladu se smlouvou.

(33)  Aniž jsou dotčena základní práva na ochranu soukromí, včetně důvěrnosti komunikace, a na ochranu osobních údajů spotřebitele, měl by spotřebitel spolupracovat s obchodníkem, aby mu umožnil seznámit se s digitálním prostředím spotřebitele za použití co nejméně rušivých prostředků, které mají obě strany za daných okolností k dispozici, s cílem určit, zda nesoulad existoval v době, kdy byly digitální obsah nebo digitální služba poskytnuty. To lze provést například tak, že se obchodníkovi zasílají automaticky generovaná hlášení o incidentech nebo podrobnosti o internetovém připojení spotřebitele. Pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, kdy po vyčerpání všech ostatních prostředků neexistuje žádný jiný způsob, to lze provést také tím, že se umožní virtuální přístup k digitálnímu prostředí spotřebitele. Pokud však spotřebitel nespolupracuje s obchodníkem, měl by být spotřebitel tím, kdo musí prokázat, že digitální obsah nebo digitální služba není v souladu se smlouvou, pokud byl spotřebitel o tomto důsledku nespolupráce informován.

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Poskytovatel by měl být odpovědný spotřebiteli za nesoulad se smlouvou a za jakékoli neposkytnutí digitálního obsahu. Navíc vzhledem k tomu, že digitální obsah může být poskytován v průběhu určitého období, je odůvodněné, aby poskytovatel byl rovněž odpovědný za každý případ nesouladu se smlouvou, ke kterému dojde během uvedeného období.

(34)  Obchodník by měl být odpovědný spotřebiteli za jakékoli neposkytnutí digitálního obsahu nebo digitální služby a za jakýkoli nesoulad digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou, který vyjde najevo během dvou let od doby poskytnutí. Vzhledem k tomu, že digitální obsah nebo digitální služby mohou být poskytovány v průběhu určitého období, měl by být obchodník rovněž odpovědný za každý případ nesouladu se smlouvou, ke kterému dojde během uvedeného období. Pokud jde o začleněný digitální obsah nebo začleněné digitální služby, měl by se uplatňovat podobný režim záruční doby, jako se uplatňuje u běžného zboží. S cílem zvýšit důvěru spotřebitele a podpořit přeshraniční prodej online i offline by mělo dojít k dalšímu pokroku v procesu harmonizace právních předpisů na ochranu spotřebitele. Plně harmonizovanou normou by se měla stát dvouletá minimální zákonná záruční doba stanovená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES1a. Avšak aby se nesnížila ochrana spotřebitele v některých členských státech, ty členské státy, které již zavedly delší nebo odlišné modely záruční doby před vstupem této směrnice v platnost, by měly mít možnost je zachovat.

 

____________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží (Úř. věst. L 171, 7.7.1999, s. 12).

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Neposkytnutí digitálního obsahu spotřebiteli poskytovatelem v souladu se smlouvou představuje závažné porušení hlavní smluvní povinnosti poskytovatele, na jehož základě by měl mít spotřebitel možnost okamžitě ukončit smlouvu. Pokud poskytovatel původně digitální obsah poskytl, pak by se přerušení v jeho poskytování, která způsobí, že digitální obsah není v průběhu krátkého časového období pro spotřebitele k dispozici nebo není přístupný, měla považovat za nesoulad se smlouvou, a nikoli za neposkytnutí digitálního obsahu. Požadavek řádné kontinuity digitálního obsahu by měl zejména rovněž zahrnovat více než zanedbatelná krátkodobá přerušení poskytování.

(35)  Pokud obchodník spotřebiteli neposkytne digitální obsah nebo digitální služby v souladu se smlouvou, spotřebitel by měl obchodníka vyzvat k jejich poskytnutí. V případě neposkytnutí digitálního obsahu nebo digitální služby bez zbytečného prodlení by měl mít spotřebitel možnost okamžitě ukončit smlouvu, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou o dodatečné lhůtě pro poskytnutí digitálního obsahu nebo digitální služby. Pokud obchodník původně digitální obsah nebo digitální služby poskytl, pak by se přerušení v jejich poskytování, která způsobí, že digitální obsah nebo digitální služby nejsou v průběhu krátkého časového období pro spotřebitele k dispozici nebo nejsou přístupné, měla považovat za nesoulad se smlouvou, a nikoli za neposkytnutí digitálního obsahu. Požadavek řádné kontinuity digitálního obsahu nebo digitálních služeb by měl zejména rovněž zahrnovat více než zanedbatelná krátkodobá přerušení poskytování.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  V případě nesouladu se smlouvou by měl mít spotřebitel v první fázi nárok na to, aby byl digitální obsah uveden do souladu se smlouvou. V závislosti na technických vlastnostech digitálního obsahu může poskytovatel zvolit určitý způsob uvedení digitálního obsahu do souladu se smlouvou, například formou aktualizace nebo žádosti, aby si spotřebitel stáhl novou kopii digitálního obsahu. Vzhledem k rozmanitosti typů digitálního obsahu není vhodné stanovit pevné lhůty pro výkon práv nebo splnění povinností týkajících se digitálního obsahu. Takové lhůty by nemusely obsáhnout tuto rozmanitost a mohly by být příliš krátké nebo příliš dlouhé, v závislosti na jednotlivých případech. Je proto vhodnější odkazovat na přiměřené lhůty. Digitální obsah by měl být uveden do souladu se smlouvou v přiměřené lhůtě a bez jakýchkoli nákladů. Zejména spotřebitel by neměl nést žádné náklady spojené s vývojem aktualizace pro digitální obsah.

(36)  V případě nesouladu se smlouvou by měl mít spotřebitel v první fázi nárok na to, aby byly digitální obsah nebo digitální služba uvedeny do souladu se smlouvou. V závislosti na technických vlastnostech digitálního obsahu nebo digitální služby by měl obchodník zvolit určitý způsob uvedení digitálního obsahu nebo digitální služby do souladu se smlouvou, například formou aktualizace nebo žádosti, aby si spotřebitel stáhl novou kopii digitálního obsahu. Aby se zabránilo výrazným obtížím spotřebitele, neměl by mít obchodník nárok se pokusit odstranit tutéž vadu víckrát než jednou. Vzhledem k rozmanitosti typů digitálního obsahu a digitálních služeb není vhodné stanovit pevné lhůty pro výkon práv nebo splnění povinností týkajících se digitálního obsahu nebo digitální služby. Takové lhůty by nemusely obsáhnout tuto rozmanitost a mohly by být příliš krátké nebo příliš dlouhé, v závislosti na jednotlivých případech. Je proto vhodnější odkazovat na přiměřené lhůty. Měla by se zejména objektivně zajistit přiměřená lhůta pro uvedení digitálního obsahu nebo digitální služby do souladu se smlouvou, přičemž by měla být zohledněna povaha digitálního obsahu nebo služby a nesouladu se smlouvou. Digitální obsah nebo digitální služba by měly být uvedeny do souladu se smlouvou bez jakýchkoli nákladů. Zejména spotřebitel by neměl nést žádné náklady spojené s vývojem aktualizace pro digitální obsah.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  V druhé fázi by měl mít spotřebitel nárok na snížení ceny nebo ukončení smlouvy. Právo spotřebitele na to, aby smlouva byla ukončena, by mělo být omezeno na ty případy, kdy například není možné uvést digitální obsah do souladu se smlouvou a kdy tento nesoulad narušuje hlavní funkční prvky digitálního obsahu. Pokud spotřebitel ukončí smlouvu, poskytovatel by měl vrátit zpět cenu zaplacenou spotřebitelem nebo, pokud digitální obsah není poskytován oproti zaplacení ceny, ale výměnou za přístup k údajům poskytnutým spotřebitelem, měl by se poskytovatel zdržet jejich použití, předání uvedených údajů třetím stranám nebo umožnění přístupu třetích stran k těmto údajům po ukončení smlouvy. Splnění povinnosti zdržet se použití údajů by mělo v případě, kdy je protiplnění ve formě osobních údajů, znamenat, že poskytovatel by měl přijmout veškerá opatření, aby dodržel pravidla na ochranu údajů, tím, že je vymaže nebo anonymizuje takovým způsobem, že spotřebitele nelze identifikovat pomocí žádných prostředků, o nichž lze důvodně předpokládat, že je použije buď poskytovatel, nebo jakákoli jiná osoba. Aniž jsou dotčeny povinnosti správce podle směrnice 95/46/ES, poskytovatel by neměl být povinen provádět žádné další kroky ve vztahu k údajům, které legálně poskytl třetím stranám v průběhu trvání smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu.

(37)  V druhé fázi by měl mít spotřebitel nárok na snížení ceny nebo ukončení smlouvy. Právo spotřebitele na to, aby smlouva byla ukončena, by mělo být omezeno na ty případy, kdy například není možné uvést digitální obsah nebo digitální službu do souladu se smlouvou a kdy tento nesoulad narušuje hlavní funkční prvky digitálního obsahu nebo digitální služby. U smluv uzavřených digitálně by měl obchodník spotřebiteli poskytnout jednoduché digitální prostředky pro ukončení smlouvy, například online formulář. Pokud spotřebitel ukončí smlouvu, obchodník by měl vrátit zpět částku zaplacenou spotřebitelem.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  V případě ukončení smlouvy by poskytovatel měl rovněž upustit od používání obsahu vygenerovaného spotřebitelem. Nicméně v případech, kdy konkrétní obsah vygeneroval více než jeden spotřebitel, má poskytovatel nárok používat nadále obsah vygenerovaný spotřebitelem, pokud jej používají uvedení ostatní spotřebitelé.

(38)  V případě ukončení smlouvy by obchodník měl rovněž upustit od používání obsahu vygenerovaného spotřebitelem. Nicméně v případech, kdy obsah vygenerovaný uživatelem buď není užitečný mimo daný ekosystém, nebo se vztahuje pouze na činnost spotřebitele, nebo jej obchodník sloučil s dalšími údaji a nelze jej oddělit, nebo pouze s nepřiměřeným úsilím, má obchodník nárok používat nadále obsah vygenerovaný spotřebitelem, pokud jej používají uvedení ostatní spotřebitelé. To je také případ, kdy konkrétní obsah vygeneroval více než jeden spotřebitel a další spotřebitelé jej mohou nadále používat. To se týká i individuálních obsahových příspěvků spotřebitele do společného projektu, které mohou dále využívat další spotřebitelé. Obchodník by měl mít možnost tyto individuální obsahové příspěvky opakovaně využít za podmínek, za nichž je spotřebitel původně poskytl, a to i po ukončení smlouvy.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  S cílem zajistit účinnou ochranu spotřebitele, pokud jde o právo ukončit smlouvu, by měl poskytovatel spotřebiteli umožnit opětovně získat všechny údaje nahrané spotřebitelem, vygenerované spotřebitelem s použitím digitálního obsahu nebo vytvořené tím, že spotřebitel použil digitální obsah. Tato povinnost by měla být rozšířena i na údaje, které má poskytovatel povinnost uchovávat podle smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, jakož i na údaje, které má poskytovatel v souvislosti se smlouvou skutečně v držení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Pokud po ukončení smlouvy z důvodu nesouladu se smlouvou poskytl poskytovatel spotřebiteli technické prostředky pro opětovné získání údajů, měl by mít spotřebitel nárok získat tyto údaje zpět bez jakýchkoli nákladů, například nákladů na použití běžně používaného datového formátu, s výjimkou nákladů vzniklých v souvislosti s vlastním digitálním prostředím spotřebitele, včetně nákladů na síťové připojení, jelikož tyto náklady nejsou konkrétně vázané na opětovné získávání údajů.

(40)  Po ukončení smlouvy z důvodu nesouladu se smlouvou by měl obchodník poskytnout spotřebiteli jakýkoli obsah vytvořený uživatelem, který nepředstavuje osobní údaje, ledaže by tento obsah nebyl nijak užitečný mimo kontext digitálního obsahu nebo digitální služby, jež obchodník poskytl, vztahuje se pouze k činnosti spotřebitele při používání digitálního obsahu nebo digitální služby poskytnuté obchodníkem, nebo pokud jej obchodník sloučil s dalšími údaji a nelze jej oddělit, nebo pokud by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Spotřebitel by měl mít nárok získat obsah zpět bezplatně a v běžně používaném a strojově čitelném datovém formátu;

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Pokud je smlouva ukončena, spotřebitel by neměl být povinen platit za používání digitálního obsahu, který není v souladu se smlouvou, protože tím by byl zbaven účinné ochrany.

(41)  Pokud je smlouva ukončena, spotřebitel by neměl být povinen platit za používání digitálního obsahu nebo digitální služby, které nejsou v souladu se smlouvou, protože tím by byl zbaven účinné ochrany.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Vzhledem k tomu, že je nutné nalézt rovnováhu mezi legitimními zájmy spotřebitelů a poskytovatelů, pak by v případech, kdy digitální obsah poskytovaný v průběhu určitého období výměnou za zaplacení ceny zakládá právo na ukončení smlouvy, měl mít spotřebitel nárok ukončit pouze tu část smlouvy, která odpovídá době, kdy digitální obsah nebyl v souladu se smlouvou. Pokud je však digitální obsah poskytován za jiné než peněžní protiplnění, není částečné ukončení smlouvy proveditelné, neboť jiné než peněžní protiplnění nelze rozdělit poměrným způsobem.

(42)  Vzhledem k tomu, že je nutné nalézt rovnováhu mezi legitimními zájmy spotřebitelů a obchodníků, pak by v případech, kdy digitální obsah nebo digitální služba poskytované v průběhu určitého období výměnou za zaplacení ceny zakládají právo na ukončení smlouvy, měl mít spotřebitel nárok ukončit pouze tu část smlouvy, která odpovídá době, kdy digitální obsah nebo digitální služba nebyly v souladu se smlouvou.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  Vzhledem ke své povaze nepodléhá digitální obsah opotřebení při používání a často je poskytován spíše během určité doby než jako jednorázové poskytnutí. Je proto opodstatněné nestanovit lhůtu, ve které by měl být poskytovatel odpovědný za každý nesoulad se smlouvou, který nastane v době poskytování digitálního obsahu. Proto by členské státy neměly takové lhůty ponechávat v platnosti nebo je zavádět. Členské státy by měly mít i nadále možnost opřít se o vnitrostátní pravidla promlčení za účelem zajištění právní jistoty, pokud jde o pohledávky založené na nesouladu digitálního obsahu se smlouvou.

vypouští se

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44)  Zásada odpovědnosti poskytovatele za škody je základním prvkem smluv o poskytování digitálního obsahu. Aby se zvýšila důvěra spotřebitelů v digitální obsah, měla by být tato zásada upravena na úrovni Unie, aby se zajistilo, že spotřebitelé neutrpí újmu, pokud byl jejich hardware nebo software poškozen digitálním obsahem, který není v souladu se smlouvou. Spotřebitelé by proto měli mít nárok na náhradu škod způsobených jejich digitálnímu prostředí v důsledku nesouladu se smlouvou nebo v důsledku neposkytnutí digitálního obsahu. Členské státy však měly stanovit podrobné podmínky pro výkon tohoto práva na náhradu škody a zohlednit přitom skutečnost, že slevy cen za budoucí poskytnutí digitálního obsahu, zejména pokud jsou nabízeny poskytovatelem jako výhradní odškodnění za ztráty, nemusí nutně spotřebiteli zajistit situaci, která se co nejvíce blíží situaci, ve které by se spotřebitel nacházel, kdyby byl digitální obsah řádně poskytnut a byl v souladu se smlouvou.

(44)  Zásada odpovědnosti obchodníka za škody je základním prvkem smluv o poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb. Spotřebitel by proto měl mít nárok žádat o náhradu újmy způsobené v důsledku nesouladu se smlouvou nebo v důsledku neposkytnutí digitálního obsahu nebo digitální služby. Ačkoli je existence tohoto nároku na náhradu škody zajištěna ve všech členských státech, neměl by se regulovat na úrovni Unie a měly by ho stanovit vnitrostátní právní předpisy.

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(45)  V důsledku technologických či jiných důvodů může být poskytovatel nucen měnit prvky digitálního obsahu poskytovaného v průběhu určitého období. Tyto změny jsou často ve prospěch spotřebitele, protože digitální obsah vylepšují. V důsledku toho mohou smluvní strany do smlouvy zahrnout příslušná ustanovení, která umožní poskytovateli provádět změny. Pokud však takové změny negativně ovlivňují způsob, jakým spotřebitel využívá hlavní funkční prvky digitálního obsahu, mohou narušit rovnováhu smlouvy nebo povahu funkcí vyplývajících ze smlouvy do té míry, že spotřebitel by byl býval možná takovou smlouvu neuzavřel. Proto by v takových případech měly tyto změny podléhat určitým podmínkám.

(45)  Obchodník by měl mít za určitých podmínek možnost změnit hlavní funkční prvky digitálního obsahu nebo digitální služby poskytovaných v průběhu určitého období, například jejich dostupnost a kontinuitu, pokud smlouva uvádí platný důvod pro takovou změnu. Mezi tyto platné důvody by mohly patřit případy, kdy je změna nezbytná pro přizpůsobení digitálního obsahu nebo digitální služby novému technickému prostředí nebo zvýšenému počtu uživatelů, případně další závažné provozní důvody. Tyto změny jsou často ve prospěch spotřebitele, protože digitální obsah nebo digitální službu vylepšují. V důsledku toho mohou smluvní strany do smlouvy zahrnout příslušná ustanovení, která umožní obchodníkovi provádět změny. Pokud však takové změny negativně ovlivňují způsob, jakým spotřebitel využívá hlavní funkční prvky digitálního obsahu nebo digitální služby, mohou narušit rovnováhu smlouvy nebo povahu funkcí vyplývajících ze smlouvy do té míry, že spotřebitel by byl býval možná takovou smlouvu neuzavřel. Za účelem vyrovnání zájmů spotřebitelů a obchodních zájmů by taková možnost poskytnutá obchodníkovi měla být spojena s právem spotřebitele ukončit smlouvu, pokud mají tyto změny nepříznivý dopad na využívání digitálního obsahu nebo digitální služby či na přístup k nim ve větší než pouze zanedbatelné míře. Do jaké míry mají změny nepříznivý dopad na využívání digitálního obsahu nebo digitální služby a na přístup k nim ze strany spotřebitele, by mělo být objektivně zjištěno s ohledem na povahu a účel digitálního obsahu nebo digitální služby a na kvalitu, funkčnost, interoperabilitu a jiné hlavní charakteristiky, které jsou běžné u digitálního obsahu nebo služby stejného typu. Pravidla týkající se takových aktualizací, přechodů na novou verzi či podobných změn by se však neměla týkat situací, kdy strany například v důsledku distribuce nové verze digitálního obsahu nebo digitální služby uzavřou novou smlouvu o poskytování digitálního obsahu nebo digitální služby.

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 45 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(45a)  Má-li taková změna nepříznivý dopad na přístup k digitálnímu obsahu nebo digitální službě nebo na jejich využívání ze strany spotřebitele, spotřebitel by v důsledku takové úpravy měl mít právo bez jakýchkoli nákladů ukončit smlouvu. Pokud nejsou splněny podmínky, za nichž je změna povolena, nejsou nadále dotčena práva spotřebitele na prostředky nápravy vztahující se na případy nesouladu. Obdobně pak v případě, kdy po změně následně dojde k nesouladu digitálního obsahu nebo digitální služby, jenž nebyl danou změnou způsoben, měl by být spotřebitel i nadále oprávněn využít prostředků nápravy vztahujících se na případy nesouladu dotčeného digitálního obsahu nebo digitální služby podle této směrnice.

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46)  Hospodářská soutěž je důležitým prvkem pro dobře fungující jednotný digitální trh. Aby se hospodářská soutěž podpořila, spotřebitelé by měli mít možnost reagovat na konkurenční nabídky a měnit poskytovatele. Aby tento model fungoval v praxi, měli by být schopni učinit to bez právních, technických či praktických překážek, jež mohou zahrnovat smluvní podmínky nebo nedostatek prostředků pro opětovné získání všech údajů nahraných spotřebitelem, vytvořených spotřebitelem s použitím digitálního obsahu nebo vygenerovaných tím, že spotřebitel použil digitální obsah. Je však rovněž důležité chránit stávající investice a zvýšit důvěru v již uzavřené smlouvy. Proto by spotřebitelé měli mít právo ukončit dlouhodobé smlouvy za určitých vyrovnaných podmínek. To však nevylučuje možnost, aby se spotřebitelské smlouvy uzavíraly na delší smluvní období. Spotřebitel by však měl mít nárok ukončit jakýkoli smluvní vztah, jehož celková doba trvání je delší než 12 měsíců. Aby se zabránilo obcházení tohoto práva, mělo by se vztahovat na veškeré smlouvy, z nichž vyplývá, že spotřebitel je vázán smlouvou na dobu delší než 12 měsíců, bez ohledu na to, zda je smlouva uzavřena na dobu neurčitou, nebo se prodlužuje automaticky či po následné dohodě obou stran.

(46)  Hospodářská soutěž je důležitým prvkem pro dobře fungující jednotný digitální trh. Aby se hospodářská soutěž podpořila, spotřebitelé by měli mít možnost reagovat na konkurenční nabídky a měnit obchodníky. Aby tento model fungoval v praxi, měli by být schopni učinit to bez právních, technických či praktických překážek, jež mohou zahrnovat smluvní podmínky nebo nedostatek prostředků pro opětovné získání všech údajů nahraných spotřebitelem, vytvořených spotřebitelem s použitím digitálního obsahu nebo vygenerovaných tím, že spotřebitel použil digitální obsah. Je však rovněž důležité chránit stávající investice a zvýšit důvěru v již uzavřené smlouvy. Proto by spotřebitelé měli mít právo ukončit dlouhodobé smlouvy za určitých vyrovnaných podmínek. To však nevylučuje možnost, aby se spotřebitelské smlouvy uzavíraly na delší smluvní období. V případě dřívějšího ukončení by měly být úměrně nahrazeny veškeré výhody vyplývající z uzavření smluv s platností delší než 12 měsíců. Obchodník by měl poskytnout informace o podmínkách a důsledcích předčasného ukončení smluv uzavřených na dobu určitou s platností delší než 12 měsíců. Spotřebitel by však měl mít nárok ukončit jakýkoli smluvní vztah, jehož celková doba trvání je delší než 12 měsíců. Aby se zabránilo obcházení tohoto práva, mělo by se vztahovat na veškeré smlouvy, z nichž vyplývá, že spotřebitel je vázán smlouvou platnou po dobu delší než 12 měsíců, bez ohledu na to, zda je smlouva původně uzavřena na dobu určitou delší než 12 měsíců, nebo se prodlužuje automaticky či po kombinaci následných smluv nebo po prodloužení přesahujícím 12 měsíců.

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  Nesoulad se smlouvou v případě konečného digitálního obsahu v podobě, v jaké je poskytnut spotřebiteli, je často způsoben jednou z transakcí v řetězci od původního tvůrce až po konečného poskytovatele. Konečný poskytovatel by sice měl být odpovědný vůči spotřebiteli v případě nesouladu se smlouvou mezi těmito dvěma stranami, je však nutné zajistit, aby poskytovatel měl odpovídající práva vůči různým členům řetězce transakcí, aby byl schopen dostát své odpovědnosti vůči spotřebiteli. Členy řetězce transakcí, na které může konečný poskytovatel přenést odpovědnost, a způsoby a podmínky takových akcí by však mělo určit použitelné vnitrostátní právo.

(47)  Nesoulad se smlouvou v případě konečného digitálního obsahu nebo digitální služby v podobě, v jaké jsou poskytnuty spotřebiteli, je často způsoben jednou z finančních transakcí v řetězci od původního tvůrce až po konečného obchodníka. Konečný obchodník by sice měl být odpovědný vůči spotřebiteli v případě nesouladu se smlouvou mezi těmito dvěma stranami, je však nutné zajistit, aby obchodník měl odpovídající práva vůči různým členům řetězce finančních transakcí, aby byl schopen dostát své odpovědnosti vůči spotřebiteli. Tato práva by měla být striktně omezena na finanční transakce a neměla by se rozšiřovat na situace, kdy například obchodník opětovně využívá bezplatný software třetí strany, který tento obchodník neuhradil. Členy řetězce transakcí, na které může konečný obchodník přenést odpovědnost, a způsoby a podmínky takových akcí by však mělo určit použitelné vnitrostátní právo. Členské státy by měly zajistit, aby vnitrostátní právo náležitě chránilo obchodníka v situaci, kdy se snaží určit osobu, z jejíž strany má obchodník možnost usilovat o nápravu, časové lhůty a příslušná opatření a podmínky výkonu práva.

Pozměňovací návrh     61

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(47a)  Cílem této směrnice není zavádět právní rámec pro licence na bezplatný software, kdy je bezplatný software součástí poskytovaného digitálního obsahu nebo digitální služby, ani zavádět nějakou povinnost, která by se vztahovala na vývojáře pouze na základě skutečnosti, že veřejně zpřístupnil software, který je dostupný v rámci licence na bezplatný software.

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48)  Osoby nebo organizace považované v rámci vnitrostátního práva za ty osoby nebo organizace, které mají oprávněný zájem na ochraně smluvních práv spotřebitelů, by měly mít právo zahájit řízení buď u soudu, nebo u správního orgánu, který má pravomoc rozhodovat o stížnostech nebo dát podnět k příslušnému soudnímu řízení.

(48)  Osoby nebo organizace považované v rámci vnitrostátního práva za ty osoby nebo organizace, které mají oprávněný zájem na ochraně smluvních práv spotřebitelů a na ochraně údajů, by měly mít právo zahájit řízení buď u soudu, nebo u správního orgánu, který má pravomoc rozhodovat o stížnostech nebo dát podnět k příslušnému soudnímu řízení. Tyto stížnosti nebo řízení by měly mít dostatečný odrazující účinek.

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(50)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES35 by měla být změněna, aby odrážela oblast působnosti této směrnice ve vztahu k trvalému nosiči, který obsahuje digitální obsah, v případech, kdy se používá výhradně jako nosič digitálního obsahu pro spotřebitele.

(50)  Směrnice 1999/44/ES35 by měla být změněna, aby odrážela oblast působnosti této směrnice ve vztahu k začleněnému digitálnímu obsahu a začleněným digitálním službám.

__________________

 

35 Úř. věst. L 171, 7.7.1999, s. 12.

 

Pozměňovací návrh     64

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 54 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(54a)  Vzhledem k tomu, jak důležité jsou otázky a práva, jimiž se zabývá tato směrnice, pro vnitřní trh a pro spotřebitele a občany Unie, měla by tato směrnice být předmětem důkladné kontroly a přezkumu, tak aby mohla proběhnout smysluplná a podrobná konzultace za účasti členských států a spotřebitelských, právnických a podnikatelských organizací na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh   65

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(55)  Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie, a sice články 16, 38 a 47 uvedené listiny,

(55)  Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou, a sice články 7, 8, 16, 38 a 47 uvedené listiny,

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Článek -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek -1

 

Ochrana údajů

 

Touto směrnicí nejsou dotčena pravidla ochrany fyzických osob při zpracování osobních údajů, jak je zaručuje zvláště nařízení (EU) 2016/679 nebo jak jsou s ním v souladu.

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví určité požadavky týkající se smluv o poskytování digitálního obsahu spotřebitelům, zejména pravidla týkající se souladu digitálního obsahu se smlouvou, prostředků nápravy v případě nesouladu se smlouvou a podmínek pro uplatnění uvedených prostředků nápravy, jakož i změny nebo ukončení těchto smluv.

Účelem této směrnice je přispět dosažením vysoké úrovně ochrany spotřebitele k řádnému fungování vnitřního trhu tím, že stanoví určité požadavky týkající se smluv o poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb mezi obchodníky a spotřebiteli, zejména pravidla týkající se souladu digitálního obsahu nebo digitálních služeb se smlouvou, prostředků nápravy v případě nedodání digitálního obsahu nebo digitálních služeb či nesouladu se smlouvou a podmínek pro uplatnění uvedených prostředků nápravy, jakož i změny digitálního obsahu nebo digitální služby a ukončení dlouhodobých smluv.

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  „digitálním obsahem“ se rozumí

1.  „digitálním obsahem“ se rozumí údaje, které jsou vytvářeny a poskytovány v digitální podobě;

a)   údaje, které jsou vytvářeny a poskytovány v digitální podobě, například video a audio soubory, aplikace, digitální hry a jakýkoli jiný software;

 

b)   služba umožňující vytváření, zpracovávání nebo uchovávání údajů v digitální podobě, pokud tyto údaje poskytl spotřebitel; a

 

c)   služba umožňující sdílení údajů v digitální podobě poskytnutých ostatními uživateli této služby a jakoukoli jinou interakci s těmito údaji;

 

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  „digitální službou“ se rozumí

 

a)   služba, která umožňuje vytváření, zpracovávání nebo uchovávání údajů v digitální podobě, pokud tyto údaje nahrál nebo vytvořil spotřebitel, nebo

 

b)   služba, která umožňuje sdílení a jakoukoliv jinou interakci údajů v digitální podobě, které vložil nebo vytvořil spotřebitel nebo jiní uživatelé služby, nebo oba;

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  „digitálním obsahem nebo digitální službou začleněnými do zboží“ se rozumí digitální obsah nebo digitální služba, které jsou ve zboží předem nainstalovány;

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  „integrací“ se rozumí vzájemné propojení různých komponentů digitálního prostředí, aby fungovaly jako koordinovaný celek v souladu s určeným účelem;

2.  „integrací“ se rozumí propojení digitálního obsahu nebo digitální služby s různými komponenty digitálního prostředí spotřebitele a jejich začlenění do tohoto prostředí, aby mohly být digitální obsah nebo digitální služba použity podle smlouvy;

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  „poskytovatelem“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, bez ohledu na to, zda je v soukromém nebo veřejném vlastnictví, která jedná, i prostřednictvím jiné osoby jednající jejím jménem nebo v jejím zastoupení, za účelem souvisejícím s její obchodní činností, podnikáním, řemeslem nebo povoláním;

3.  „obchodníkem“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, bez ohledu na to, zda je v soukromém nebo veřejném vlastnictví, která jedná, i prostřednictvím jiné osoby jednající jejím jménem nebo v jejím zastoupení, za účelem souvisejícím s její obchodní činností, podnikáním, řemeslem nebo povoláním v souvislosti se smlouvami, na které se vztahuje tato směrnice;

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  „náhradou škody“ se rozumí peněžní částka, na jejíž vyplacení mohou mít spotřebitelé nárok z důvodu ekonomické újmy způsobené jejich digitálnímu prostředí;

5.  „náhradou škody“ se rozumí peněžní částka, na jejíž vyplacení mohou mít spotřebitelé nárok z důvodu újmy způsobené neposkytnutím digitálního obsahu nebo digitální služby či nesouladem digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou;

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  „cenou“ se rozumí peněžní částka, která má být zaplacena výměnou za poskytnutý digitální obsah;

6.  „cenou“ se rozumí peněžní částka, která má být zaplacena výměnou za poskytnutý digitální obsah nebo digitální službu;

Pozměňovací návrh   75

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  „smlouvou“ se rozumí dohoda směřující k tomu, aby z ní vyplývaly povinnosti nebo jiné právní účinky;

vypouští se

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  „digitálním prostředím“ se rozumí hardware, digitální obsah a veškerá síťová připojení v rozsahu, v jakém jsou pod kontrolou uživatele;

8.  „digitálním prostředím“ se rozumí hardware, software a veškerá síťová připojení v rozsahu, v jakém je pod kontrolou uživatele a jak jej využívá spotřebitel k přístupu k digitálnímu obsahu nebo k digitální službě nebo k využívání digitálního obsahu či digitální služby;

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  „interoperabilitou“ se rozumí schopnost digitálního obsahu plnit všechny své funkce v interakci s konkrétním digitálním prostředím;

9.  „interoperabilitou“ se rozumí schopnost digitálního obsahu nebo digitální služby plnit všechny své funkce v interakci s konkrétním digitálním prostředím včetně umožnění přístupu uživatelů k digitálnímu obsahu nebo k digitální službě, aniž by za pomoci aplikací či jiných technologií museli konvertovat digitální obsah nebo digitální službu, k nimž chtějí mít přístup;

Pozměňovací návrh    78

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10.  „poskytnutím“ se rozumí poskytnutí přístupu k digitálnímu obsahu nebo zpřístupnění digitálního obsahu;

vypouští se

Pozměňovací návrh    79

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11a.  „nevýznamný nesoulad“ znamená nesoulad se smlouvou, který nenarušuje funkčnost, interoperabilitu a jiné hlavní funkční prvky digitálního obsahu nebo digitální služby, jako je jejich dostupnost, kontinuita a bezpečnost, pokud se to vyžaduje podle článku 6 a čl. 6a odst. 1 písm. a).

Pozměňovací návrh    80

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Tato směrnice se použije na každou smlouvu, na jejímž základě poskytovatel poskytne digitální obsah spotřebiteli nebo se zaváže tak učinit výměnou za cenu, která má být zaplacena, nebo za to, že spotřebitel aktivně poskytne jiné než peněžní protiplnění ve formě osobních údajů nebo jakýchkoli jiných údajů.

1.  Tato směrnice se použije na každou smlouvu, na jejímž základě obchodník poskytne digitální obsah nebo digitální službu spotřebiteli nebo se zaváže tak učinit buď za zaplacení ceny nebo za podmínky, že spotřebitel poskytne osobní údaje nebo že osobní údaje shromáždí obchodník či třetí strana v zájmu obchodníka.

Pozměňovací návrh    81

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Tato směrnice se použije na každou smlouvu o poskytnutí digitálního produktu vytvořeného podle specifikací spotřebitele.

2.  Tato směrnice se použije na každou smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu nebo digitálních služeb vytvořených v souladu se specifikacemi spotřebitele.

Pozměňovací návrh    82

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  S výjimkou článků 5 a 11 se tato směrnice použije na jakýkoli trvalý nosič, který obsahuje digitální obsah, v případech, kdy se tento trvalý nosič používá výhradně jako nosič digitálního obsahu.

3.  S výjimkou článků 5 a 11 se tato směrnice použije na jakýkoli začleněný digitální obsah nebo začleněné digitální služby. Není-li uvedeno jinak, pokrývají odkazy na digitální obsah nebo digitální služby v této směrnici také začleněný digitální obsah nebo začleněné digitální služby. Pokud jde o zboží se začleněným digitálním obsahem nebo začleněnými digitálními službami, má obchodník podle této směrnice vůči spotřebiteli odpovědnost za plnění povinností pouze v souvislosti se začleněným digitálním obsahem nebo digitální službou. Pravidly této směrnice není dotčena ochrana, již spotřebitelům poskytují platné právní předpisy Unie, pokud jde o další součásti takového zboží.

Pozměňovací návrh    83

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Tato směrnice se nepoužije na digitální obsah poskytnutý za jiné než peněžní protiplnění do té míry, pokud poskytovatel požaduje, aby spotřebitel poskytl osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytně nutné pro účely plnění smlouvy nebo pro splnění zákonných požadavků, a poskytovatel tyto údaje dále nezpracovává způsobem, který se neslučuje s tímto účelem. Tato směrnice se rovněž nepoužije na žádné jiné údaje, jejichž poskytnutí požaduje poskytovatel od spotřebitele za účelem zajištění toho, aby byl digitální obsah v souladu se smlouvou nebo aby splňoval zákonné požadavky, a poskytovatel tyto údaje nepoužije k obchodním účelům.

4.  Tato směrnice se nepoužije, pokud osobní údaje poskytnuté spotřebitelem nebo shromážděné obchodníkem zpracovává výhradně obchodník za účelem poskytnutí tohoto digitálního obsahu nebo služby, zachování jejich souladu nebo jejich zdokonalení nebo za účelem toho, aby obchodník dodržel zákonné požadavky, jež se na něho vztahují, a obchodník tyto údaje nezpracuje k žádným jiným účelům.

Pozměňovací návrh    84

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  služeb, jejichž provedení zahrnuje jako převládající prvek osobní zásah poskytovatele a u nichž se digitální formát používá převážně jako nosič;

a)  služeb, jejichž provedení zajišťuje osobně obchodník a u nichž se digitální prostředky využívají pouze pro účely přístupu nebo dodání;

Pozměňovací návrh    85

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)   služeb elektronických komunikací podle definice ve směrnici 2002/21/ES;

b)  interpersonálních komunikačních služeb podle definice v evropském kodexu pro elektronické komunikace s výjimkou interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na čísle v rozsahu, v jakém je evropský kodex pro elektronické komunikace neupravuje;

Pozměňovací návrh     86

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 5 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb na základě bezplatné nebo otevřené licence, pokud při tom nevznikají smluvní vztahy nebo závazky kromě těch, které se týkají dodržování licenčních podmínek;

Pozměňovací návrh     87

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Tato směrnice se nepoužije na poskytování elektronicky vedených veřejných rejstříků a vydávání výpisů z takových rejstříků.

Pozměňovací návrh    88

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud smlouva zahrnuje kromě poskytnutí digitálního obsahu další prvky, použije se tato směrnice pouze na povinnosti a prostředky nápravy stran, které představují poskytovatele a spotřebitele digitálního obsahu.

6.  Pokud smlouva o poskytnutí digitálního obsahu nebo digitálních služeb zahrnuje další smluvní závazky, použije se tato směrnice pouze na práva a povinnosti stran, pokud jde o jejich příslušné kapacity jakožto obchodníka a spotřebitele digitálního obsahu nebo digitální služby.

Pozměňovací návrh    89

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Pokud je jakékoli ustanovení této směrnice v rozporu s ustanovením jiného aktu Unie upravujícího konkrétní odvětví nebo předmět, má ustanovení uvedeného jiného aktu Unie přednost před touto směrnicí.

7.  Pokud je jakékoli ustanovení této směrnice v rozporu s ustanovením jiného aktu Unie upravujícího konkrétní odvětví nebo předmět, má ustanovení uvedeného jiného aktu Unie přednost a použije se na uvedené konkrétní odvětví nebo předmět.

Pozměňovací návrh    90

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Touto směrnicí není dotčena ochrana fyzických osob při zpracování osobních údajů.

vypouští se

Pozměňovací návrh    91

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Pokud není regulováno touto směrnicí, není touto směrnicí dotčeno obecné vnitrostátní smluvní právo, jako jsou pravidla o opodstatnění, platnosti nebo účincích smluv, včetně důsledků ukončení smlouvy.

9.  Touto směrnicí není dotčeno obecné vnitrostátní smluvní právo, jako jsou pravidla o opodstatnění, platnosti nebo účincích smluv, včetně důsledků ukončení smlouvy, pokud není touto směrnicí regulováno. Touto směrnicí nejsou dotčena vnitrostátní pravidla týkající se prostředků nápravy v případě skrytých vad nebo krátkodobého práva na odmítnutí. Členské státy mohou ponechat v platnosti nebo zavést vnitrostátní pravidla týkající se prostředků nápravy v případě skrytých vad. Členské státy mohou ponechat v platnosti vnitrostátní pravidla týkající se krátkodobého práva na odmítnutí, pokud jsou součástí právních řádů členských států k datu vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh   92

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a.  V případě, že se v souvislosti s poskytováním digitálního obsahu nebo digitálních služeb v rámci působnosti této směrnice uplatňují právní předpisy jiného členského státu, než je stát trvalého pobytu spotřebitele, obchodník informuje spotřebitele o této skutečnosti odpovídajícím způsobem ještě před uzavřením smlouvy.

Pozměňovací návrh   93

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9b. Tato směrnice neporušuje práva duševního vlastnictví a zejména, pokud jde o autorská práva, neporušuje práva a povinnosti stanovené směrnicí 2001/29/ES.

Pozměňovací návrh    94

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí zachovávat v platnosti nebo zavádět ustanovení odchylná od ustanovení této směrnice, včetně přísnějších nebo méně přísných ustanovení pro zajištění odlišné úrovně ochrany spotřebitele.

Členské státy nesmí v rámci svého vnitrostátního práva zachovávat v platnosti nebo zavádět ustanovení odchylná od ustanovení této směrnice, včetně přísnějších nebo méně přísných ustanovení pro zajištění odlišné úrovně ochrany spotřebitele, pokud není v této směrnici stanoveno jinak.

Pozměňovací návrh   95

Návrh směrnice

Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

 

Povinnost informovat

 

Ještě než bude spotřebitel zavázán smlouvou o poskytování digitálního obsahu nebo digitální služby, poskytne mu obchodník informace požadované podle článků 6 a 8 směrnice 2011/83/EU, a to v jasné a srozumitelné podobě.

Pozměňovací návrh    96

Návrh směrnice

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 5

Článek 5

Poskytování digitálního obsahu

Poskytování digitálního obsahu nebo digitální služby

1.  Při plnění smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu poskytne poskytovatel digitální obsah

1.  Obchodník poskytne digitální obsah nebo digitální službu zajištěním dostupnosti nebo poskytnutím přístupu těmto osobám:

a)  spotřebiteli; nebo

a)  spotřebiteli;

b)  třetí straně, která provozuje fyzický nebo virtuální nástroj, jenž zprostředkovává digitální obsah spotřebiteli nebo umožňuje spotřebiteli přístup k němu, a který si spotřebitel pro získání digitálního obsahu zvolil.

b)  třetí straně, která provozuje fyzický nebo virtuální nástroj, jenž zprostředkovává digitální obsah nebo digitální službu spotřebiteli nebo umožňuje spotřebiteli přístup k nim, a který si spotřebitel pro získání digitálního obsahu nebo digitální služby zvolil; nebo

 

ba)  každé další straně, kterou si zvolí spotřebitel.

2.  Poskytovatel poskytne digitální obsah ihned po uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodly jinak. Poskytnutí se považuje za uskutečněné, když je digitální obsah poskytnut spotřebiteli nebo, pokud se použije odst. 1 písm. b), třetí straně podle volby spotřebitele, podle toho, co nastane dříve.

2.  Pokud se strany nedohodly jinak, obchodník poskytne digitální obsah nebo digitální službu bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Má se za to, že obchodník splnil svou povinnost poskytnutí, když je digitální obsah nebo digitální služba k dispozici nebo je k nim umožněn přístup spotřebiteli, nebo, pokud se použije odst. 1 písm. b) nebo ba), třetí straně podle volby spotřebitele, podle toho, co je použitelné.

Pozměňovací návrh    97

Návrh směrnice

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

 

Soulad digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou

 

Aby byl digitální obsah nebo digitální služba v souladu se smlouvou, musí splňovat požadavky článků 6, 6a, 7 a 8.

Pozměňovací návrh    98

Návrh směrnice

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 6

Článek 6

Soulad digitálního obsahu se smlouvou

Subjektivní požadavky na soulad se smlouvou

1.  Aby byl digitální obsah v souladu se smlouvou, musí v příslušných případech:

1.  Aby byl digitální obsah nebo digitální služba v souladu se smlouvou, musí v příslušných případech:

a)  být takové kvantity, kvality, trvání a verze a mít takovou funkčnost, interoperabilitu a jiné funkční prvky, jako je dostupnost, kontinuita a bezpečnost, jaké požaduje smlouva včetně jakýchkoli předsmluvních informací, které tvoří nedílnou součást smlouvy;

a)  být takové kvantity, kvality, popisu, trvání a verze a mít takovou funkčnost, interoperabilitu a jiné funkční prvky, jako je dostupnost, kontinuita a bezpečnost, jaké požaduje smlouva včetně jakýchkoli předsmluvních informací, které tvoří nedílnou součást smlouvy;

b)  být vhodný pro jakýkoli konkrétní účel, pro nějž jej spotřebitel požaduje, o kterém spotřebitel informoval poskytovatele v době uzavření smlouvy a se kterým poskytovatel souhlasil;

b)  být vhodný pro jakýkoli konkrétní účel, pro nějž jej spotřebitel požaduje, o kterém spotřebitel informoval obchodníka nejpozději v době uzavření smlouvy a se kterým obchodník souhlasil;

 

ba)  odpovídat zkušební verzi nebo náhledu digitálního obsahu či digitální služby, které obchodník zpřístupnil, vyjma případů, kdy byl spotřebitel před uzavřením smlouvy upozorněn na rozdíl mezi poskytovaným digitálním obsahem nebo digitální službou a zkušební verzí či náhledem;

c)  být poskytnut s veškerými instrukcemi a asistenční službou pro zákazníky, jak je stanoveno ve smlouvě; a

c)  být poskytnut s veškerými doplňky, instrukcemi, např. v souvislosti s instalací, a asistenční službou pro zákazníky, jak je stanoveno ve smlouvě, včetně jakýchkoliv předsmluvních informací, které tvoří nedílnou součást smlouvy; a

d)  být aktualizován, jak je stanoveno ve smlouvě.

d)  být aktualizován, jak je stanoveno ve smlouvě, včetně jakýchkoliv předsmluvních informací, které tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.   Pokud smlouva nestanoví, v příslušných případech, jasným a srozumitelným způsobem požadavky na digitální obsah podle odstavce 1, musí být digitální obsah vhodný pro účely, pro které by se digitální obsah stejného popisu běžně použil, včetně jeho funkčnosti, interoperability a jiných funkčních prvků, jako je dostupnost, kontinuita a bezpečnost, s přihlédnutím k:

 

a)   tomu, zda je digitální obsah poskytován výměnou za zaplacení ceny nebo za jiné než peněžní protiplnění;

 

b)   případným jakýmkoli existujícím mezinárodním technickým normám nebo, pokud takové technické normy neexistují, použitelným kodexům chování a osvědčeným postupům daného odvětví; a

 

c)   jakémukoli veřejnému prohlášení učiněném poskytovatelem nebo jeho jménem nebo jinými osobami v dřívějších článcích řetězce transakcí, pokud poskytovatel neprokáže, že

 

i)   si nebyl a reálně si nemohl být vědom daného prohlášení;

 

ii)   v době uzavření smlouvy bylo toto prohlášení opraveno;

 

iii)   rozhodnutí o pořízení digitálního obsahu nemohlo být tímto prohlášením ovlivněno.

 

3.   Pokud smlouva stanoví, že digitální obsah má být poskytován v průběhu určitého období, musí být v souladu se smlouvou během celého uvedeného období.

 

4.   Pokud se strany nedohodnou jinak, je digitální obsah poskytnut v souladu s nejnovější verzí digitálního obsahu, která byla dostupná v době uzavření smlouvy.

 

5.   Aby byl digitální obsah v souladu se smlouvou, musí splňovat rovněž požadavky článků 7 a 8.

 

Pozměňovací návrh    99

Návrh směrnice

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Objektivní požadavky na soulad se smlouvou

 

1.   Digitální obsah nebo digitální služby musí v příslušných případech:

 

a)   mít vlastnosti a funkční prvky, a to i z hlediska funkčnosti, interoperability, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, které lze obvykle nalézt u digitálního obsahu či digitálních služeb stejného druhu a které může spotřebitel oprávněně očekávat vzhledem k povaze digitálního obsahu či digitálních služeb, a v příslušných případech splňovat existující mezinárodní či evropské technické normy nebo, pokud takové technické normy neexistují, platné kodexy chování a osvědčené postupy daného odvětví, a to i co se týče bezpečnosti informačních systémů a digitálních prostředí;

 

b)   být v souladu s jakýmkoliv veřejným prohlášením učiněným obchodníkem, výrobcem nebo jeho zástupcem či jejich jménem, především co se týče reklamy nebo označování, pokud obchodník nemůže prokázat, že:

 

i)   si nebyl a reálně si nemohl být vědom příslušného prohlášení ohledně specifik digitálního obsahu nebo digitální služby;

 

ii)   před uzavřením smlouvy bylo prohlášení opraveno stejným nebo srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno; nebo

 

iii)   rozhodnutí o pořízení digitálního obsahu nebo digitální služby nemohlo být tímto prohlášením ovlivněno;

 

2.   V případě smluv, v jejichž rámci mají být digitální obsah nebo digitální služby poskytovány v průběhu určitého období, musí být digitální obsah nebo digitální služby v souladu se smlouvou během celého uvedeného období. Dočasné přerušení poskytování digitálního obsahu nebo digitální služby, které je na odpovědnosti obchodníka, se považuje za nesoulad se smlouvou, pokud je významné, přetrvává nebo se opakuje.

 

3.   Pokud se strany výslovně nedohodnou jinak, poskytuje se digitální obsah nebo digitální služby v souladu s nejnovější verzí digitálního obsahu nebo digitálních služeb, která byla dostupná v době uzavření smlouvy.

 

4.   Obchodník zajistí, aby po přiměřené období spotřebitel dostával aktualizace digitálního obsahu nebo digitální služby, které jsou nezbytné proto, aby byl digitální obsah nebo digitální služba v souladu se smlouvou, a aby o nich byl informován, např. bezpečnostní aktualizace. Skutečnost, že spotřebitel si tyto aktualizace v přiměřené lhůtě nenainstaloval, nemá žádný vliv na soulad digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou. V případě, že se spotřebitel rozhodne ponechat si stávající verzi digitálního obsahu nebo digitální služby a nová verze není nezbytná proto, aby byl digitální obsah nebo služba nadále v souladu se smlouvou, je tato stávající verze dále k dispozici nebo přístupná po přiměřené období.

 

5.   Aby byly digitální obsah nebo digitální služba v souladu se smlouvou, musí také splňovat požadavky článku 7 a 8 tohoto nařízení a v příslušných případech požadavky nařízení (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh    100

Návrh směrnice

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 7

Článek 7

Integrace digitálního obsahu

Integrace digitálního obsahu nebo digitální služby

Pokud je digitální obsah nesprávně integrován do digitálního prostředí spotřebitele, jakýkoli nesoulad se smlouvou způsobený touto nesprávnou integrací se považuje za nesoulad digitálního obsahu se smlouvou, pokud:

Pokud jsou digitální obsah nebo digitální služba nesprávně integrovány do digitálního prostředí spotřebitele, jakýkoli nesoulad se smlouvou způsobený touto nesprávnou integrací se považuje za nesoulad digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou, pokud:

a)  byl digitální obsah integrován poskytovatelem nebo na odpovědnost poskytovatele; nebo

a)  byly digitální obsah nebo digitální služba integrovány obchodníkem nebo na odpovědnost obchodníka; nebo

b)  měl být digitální obsah integrován spotřebitelem a k nesprávné integraci došlo v důsledku nedostatků v pokynech pro integraci, jestliže tyto pokyny byly dodány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) nebo měly být dodány v souladu s čl. 6 odst. 2.

b)  měly být digitální obsah nebo digitální služba integrovány spotřebitelem a k nesprávné integraci došlo v důsledku nedostatků v pokynech pro integraci, jestliže tyto pokyny byly dodány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) nebo měly být dodány v souladu s článkem 6a.

Pozměňovací návrh    101

Návrh směrnice

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 8

Článek 8

Práva třetích stran

Práva třetích stran

1.  V době, kdy je digitální obsah poskytnut spotřebiteli, nesmí být zatížen žádným právem třetí strany, včetně práva založeného na duševním vlastnictví, aby mohl být digitální obsah použit podle smlouvy.

1.  Digitální obsah nebo digitální služba nesmí být zatíženy žádným omezením vyplývajícím z jakéhokoliv práva třetí strany, včetně práva založeného na duševním vlastnictví, které by mohlo spotřebiteli bránit v tom, aby digitální obsah nebo digitální službu používal podle smlouvy.

2.  Pokud je digitální obsah poskytován v průběhu určitého období, musí poskytovatel zajistit, aby digitální obsah poskytnutý spotřebiteli nebyl během celého uvedeného období zatížen žádným právem třetí strany, včetně práva založeného na duševním vlastnictví, aby mohl být digitální obsah použit podle smlouvy.

2.  Pokud jsou digitální obsah nebo digitální služba poskytovány v průběhu určitého období, musí obchodník zajistit, aby digitální obsah nebo digitální služba poskytované spotřebiteli nebyly během celého uvedeného období zatíženy žádným omezením vyplývajícím z jakéhokoliv práva třetí strany, včetně práva založeného na duševním vlastnictví, které by mohlo spotřebiteli bránit v tom, aby digitální obsah nebo digitální službu používal podle smlouvy.

Pozměňovací návrh    102

Návrh směrnice

Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 8a

 

Jakákoliv smluvní doložka, která vylučuje články 6a, 7 a 8, odchyluje se od nich nebo mění jejich účinky v neprospěch spotřebitele, je platná pouze v případě, že v okamžiku uzavření smlouvy byl spotřebitel speciálně informován o této zvláštní podmínce digitálního obsahu nebo digitální služby a že spotřebitel tuto zvláštní podmínku při uzavírání smlouvy výslovně akceptoval.

Pozměňovací návrh    103

Návrh směrnice

Článek 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 8b

 

Obchodní záruky

 

1.   Jakákoli obchodní záruka právně zavazuje ručitele podle podmínek stanovených:

 

a)   v předsmluvních informacích poskytnutých obchodníkem, včetně jakéhokoliv předsmluvního prohlášení, které tvoří nedílnou součást smlouvy;

 

b)   v reklamě dostupné v době před uzavřením smlouvy nebo během jejího uzavírání; a

 

c)   v prohlášení o záruce.

 

2.   Prohlášení o záruce musí být k dispozici v písemné podobě nebo na jiném trvalém nosiči a formulováno jednoduchým a srozumitelným jazykem. Obsahuje následující součásti:

 

a)   jasné prohlášení o zákonných právech spotřebitele, jak stanoví tato směrnice, a jasné prohlášení o tom, že tato práva nejsou danou obchodní zárukou dotčena; a

 

b)   podmínky obchodní záruky, které překračují právní nároky spotřebitele, informace týkající se doby trvání, převoditelnosti, územní platnosti a existence případných výdajů k tíži spotřebitele, aby mohl využít obchodní záruku, jméno a adresa ručitele a osoby, které je třeba posílat stížnosti, je-li odlišná od ručitele, a postup při reklamaci.

Pozměňovací návrh    104

Návrh směrnice

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 9

Článek 10

Důkazní břemeno

Důkazní břemeno

1.  Pokud jde o soulad se smlouvou během doby uvedené v článku 10, nese důkazní břemeno poskytovatel.

1.  Důkazní břemeno prokázání existence nesouladu se smlouvou během doby uvedené v článku 9 nese obchodník, pokud se nesoulad se smlouvou projeví během následujících období:

 

a)  do dvou let od data poskytnutí digitálního obsahu nebo digitální služby;

 

b)  do jednoho roku od data dodání začleněného digitálního obsahu nebo digitální služby;

 

c)  po dobu trvání smlouvy, pokud smlouva stanoví průběžné poskytování digitálního obsahu nebo digitální služby nebo dodávání začleněného digitálního obsahu nebo digitální služby po určitou dobu.

2.  Odstavec 1 se nepoužije, pokud poskytovatel prokáže, že digitální prostředí spotřebitele není kompatibilní s interoperabilitou a jinými technickými požadavky digitálního obsahu a pokud poskytovatel spotřebitele o těchto požadavcích informoval před uzavřením smlouvy.

2.  Odstavec 1 se nepoužije, pokud obchodník prokáže, že digitální prostředí spotřebitele není kompatibilní s interoperabilitou a jinými technickými požadavky digitálního obsahu nebo digitální služby a pokud obchodník spotřebitele o těchto požadavcích jasně a srozumitelně informoval před uzavřením smlouvy.

3.  Spotřebitel spolupracuje s poskytovatelem v co největší možné míře, která je nezbytná pro určení digitálního prostředí spotřebitele. Povinnost spolupráce je omezena na takové technicky dostupné prostředky, které jsou co nejméně rušivé pro spotřebitele. Pokud spotřebitel nespolupracuje, důkazní břemeno s ohledem na nesoulad se smlouvou nese spotřebitel.

3.  Spotřebitel spolupracuje s obchodníkem v co největší možné míře, která je nezbytná pro určení digitálního prostředí spotřebitele, aby bylo zjištěno, zda nesoulad digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou existoval v okamžiku poskytnutí. Povinnost spolupráce je omezena na takové technicky dostupné prostředky, které jsou co nejméně rušivé pro spotřebitele. Pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, kdy nejsou dostupné jiné prostředky, poskytne spotřebitel obchodníkovi na požádání virtuální přístup ke svému digitálnímu prostředí. Pokud spotřebitel nespolupracuje a obchodník spotřebitele o tomto požadavku jasně a srozumitelně informoval před uzavřením smlouvy, nese důkazní břemeno s ohledem na nesoulad se smlouvou spotřebitel.

(Článek 9 návrhu Komise se v pozměňovacím návrhu Parlamentu změnil na článek 10.)

Pozměňovací návrh    105

Návrh směrnice

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 10

Článek 9

Odpovědnost poskytovatele

Odpovědnost obchodníka

Poskytovatel je odpovědný spotřebiteli za:

1.   Obchodník je odpovědný spotřebiteli za:

a)  jakékoli neposkytnutí digitálního obsahu;

a)  jakékoli neposkytnutí digitálního obsahu nebo digitální služby v souladu s článkem 5;

b)  jakýkoli nesoulad se smlouvou, který nastane v době poskytnutí digitálního obsahu; a

b)  jakýkoli nesoulad digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou:

 

i)  který existuje v okamžiku poskytnutí digitálního obsahu nebo digitální služby a projeví se do dvou let od okamžiku poskytnutí, pokud smlouva stanoví jednorázové poskytnutí obsahu či služby nebo řadu jednotlivých poskytnutí obsahu či služby; nebo

 

ii)  který se projeví během období uvedeného ve smlouvě, pokud smlouva stanoví, že se digitální obsah či digitální služba má poskytovat po určité období; a

c)  pokud smlouva stanoví, že digitální obsah má být poskytován v průběhu určitého období, za jakýkoli nesoulad se smlouvou, který nastane během uvedeného období.

c)  jakýkoli nesoulad začleněného digitálního obsahu nebo začleněné digitální služby se smlouvou, který existuje v okamžiku dodání zboží, do nějž jsou digitální obsah nebo digitální služba začleněny, a který se projeví do dvou let od okamžiku dodání.

 

1a.   S ohledem na odst. 1 písm. c) mohou členské státy zachovat přísnější ustanovení vnitrostátních právních předpisů, která jsou již platná v okamžiku vstupu této směrnice v platnost.

(Článek 10 návrhu Komise se v pozměňovacím návrhu Parlamentu změnil na článek 9.)

Pozměňovací návrh    106

Návrh směrnice

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 11

Článek 11

Prostředek nápravy v případě neposkytnutí digitálního obsahu

Prostředek nápravy v případě neposkytnutí digitálního obsahu

Pokud poskytovatel neposkytl digitální obsah v souladu s článkem 5, spotřebitel nárok ihned ukončit smlouvu podle článku 13.

1.  Pokud obchodník neposkytl digitální obsah nebo digitální službu v souladu s článkem 5, vyzve spotřebitel obchodníka, aby digitální obsah nebo digitální službu poskytl. Pokud obchodník neposkytne digitální obsah nebo digitální službu bez zbytečného odkladu nebo během dodatečné lhůty, na které se strany výslovně dohodly, má spotřebitel nárok smlouvu ukončit.

 

1a.  Odstavec 1 se nepoužije:

 

a)  pokud obchodník odmítl poskytnout digitální obsah nebo digitální služby; nebo

 

b)  pokud je poskytnutí obsahu nebo služby v dohodnuté lhůtě zásadně důležité s ohledem na všechny okolnosti při uzavírání smlouvy nebo pokud spotřebitel před uzavřením smlouvy informuje obchodníka o tom, že poskytnutí obsahu nebo služby do určitého data nebo k tomuto datu je zásadně důležité.

 

V těchto případech, pokud obchodník neposkytne obsah nebo službu v příslušné lhůtě podle čl. 5 odst. 2, má spotřebitel nárok ihned ukončit smlouvu.

 

1b.   Pokud spotřebitel ukončí smlouvu, použijí se články 13, 13a, 13b a 13c.

Pozměňovací návrh    107

Návrh směrnice

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 12

Článek 12

Prostředky nápravy v případě nesouladu se smlouvou

Prostředky nápravy v případě nesouladu se smlouvou

 

-1.  V případě nesouladu se smlouvou má spotřebitel nárok na to, aby byly digitální obsah nebo digitální služba uvedeny do souladu se smlouvou nebo aby byla přiměřeně snížena cena nebo aby byla ukončena smlouva za podmínek stanovených v tomto článku.

1.  V případě nesouladu se smlouvou má spotřebitel nárok na to, aby byl digitální obsah uveden bezplatně do souladu se smlouvou, pokud to není nemožné, nepřiměřené nebo nezákonné.

1.  Na prvním místě má spotřebitel nárok na to, aby byly digitální obsah nebo digitální služba uvedeny do souladu se smlouvou, pokud to není nemožné, nepřiměřené nebo nezákonné.

Uvedení digitálního obsahu do souladu se smlouvou se považuje za nepřiměřené, pokud náklady, které by to obnášelo pro poskytovatele, jsou nepřiměřené. Při rozhodování o tom, zda jsou náklady nepřiměřené, se přihlédne k těmto skutečnostem:

Uvedení digitálního obsahu nebo digitální služby do souladu se smlouvou se považuje za nepřiměřené především, pokud náklady, které by to obnášelo pro obchodníka, jsou nepřiměřené. Při rozhodování o tom, zda jsou náklady nepřiměřené, se přihlédne k těmto skutečnostem:

a)  hodnota, jakou by digitální obsah měl, kdyby byl v souladu se smlouvou; a

a)  hodnota, jakou by digitální obsah nebo digitální služba měly, kdyby byly v souladu se smlouvou; a

b)  význam nesouladu se smlouvou pro dosažení účelu, pro který by se digitální obsah stejného popisu běžně použil.

b)  význam nesouladu se smlouvou pro dosažení účelu, pro který by se digitální obsah nebo digitální služba stejného popisu běžně použily.

2.  Poskytovatel uvede digitální obsah do souladu se smlouvou podle odstavce 1 v přiměřené lhůtě poté, co byl spotřebitelem o nesouladu se smlouvou informován, a bez významných obtíží pro spotřebitele, s přihlédnutím k povaze a účelu, pro nějž spotřebitel tento digitální obsah požadoval.

2.  Obchodník uvede digitální obsah nebo digitální službu do souladu se smlouvou podle odstavce 1 v přiměřené lhůtě poté, co byl spotřebitelem o nesouladu se smlouvou informován, a to bezplatně a bez významných obtíží pro spotřebitele, s přihlédnutím k povaze a účelu, pro nějž spotřebitel tento digitální obsah nebo digitální službu požadoval.

 

Spotřebitel má nárok pozdržet platbu případné zbývající části ceny, nebo pokud je nesoulad se smlouvou méně závažný, přiměřené části této zbývající částky, dokud obchodník neuvede digitální obsah nebo digitální službu do souladu se smlouvou.

3.  Spotřebitel má nárok buď na poměrné snížení ceny způsobem stanoveným v odstavci 4, pokud byl digitální obsah poskytnut výměnou za zaplacení ceny, nebo na ukončení smlouvy podle odstavce 5 a článku 13, pokud

3.  Spotřebitel má nárok buď na poměrné snížení ceny způsobem stanoveným v odstavci 4, pokud byly digitální obsah nebo digitální služba poskytnuty výměnou za zaplacení ceny, nebo může ukončit smlouvu podle odstavce 5 a článků 13, 13a, 13b a 13c, pokud

a)  je prostředek nápravy v podobě uvedení digitálního obsahu do souladu se smlouvou nemožný, nepřiměřený nebo nezákonný;

a)  je prostředek nápravy v podobě uvedení digitálního obsahu nebo digitální služby do souladu se smlouvou nemožný, nepřiměřený nebo nezákonný, v souladu s odstavcem 1;

b)  poskytovatel nedokončil nápravu ve lhůtě stanovené v odstavci 2;

b)  obchodník neuvedl digitální obsah nebo digitální službu do souladu podle odstavce 2;

 

ba)  navzdory snaze obchodníka o uvedení digitálního obsahu nebo digitální služby do souladu nesoulad se smlouvou přetrvává; nebo

c)  prostředek nápravy v podobě uvedení digitálního obsahu do souladu se smlouvou by spotřebiteli způsobil významné obtíže; nebo

 

d)  poskytovatel prohlásil nebo je z okolností stejně tak zřejmé, že poskytovatel digitální obsah do souladu se smlouvou neuvede.

d)  obchodník prohlásil nebo je z okolností stejně tak zřejmé, že obchodník neuvede digitální obsah nebo digitální službu do souladu se smlouvou v přiměřené lhůtě nebo bez významných obtíží pro spotřebitele.

4.  Snížení ceny musí být přiměřené k poklesu hodnoty digitálního obsahu, který spotřebitel obdržel, ve srovnání s hodnotou digitálního obsahu, který je v souladu se smlouvou.

4.  Spotřebitel uplatní své právo na poměrné snížení ceny jednoznačným prohlášením, ve kterém sdělí své rozhodnutí a které předá obchodníkovi. Snížení ceny musí být přiměřené k poklesu hodnoty digitálního obsahu nebo digitální služby, které spotřebitel obdržel, ve srovnání s hodnotou, kterou by digitální obsah nebo digitální služba měly, kdyby byly v souladu se smlouvou.

 

Pokud smlouva stanoví, že se má digitální obsah nebo digitální služba poskytovat po určitou dobu výměnou za zaplacení ceny, a po určitou dobu nebyly digitální obsah nebo digitální služba v souladu se smlouvou, týká se snížení ceny toho období, během něhož nebyly digitální obsah nebo digitální služba v souladu se smlouvou.

5.  Spotřebitel může smlouvu ukončit pouze tehdy, pokud nesoulad se smlouvou narušuje funkčnost, interoperabilitu a jiné hlavní funkční prvky digitálního obsahu, jako je jeho dostupnost, kontinuita a bezpečnost, pokud jsou vyžadovány podle čl. 6 odst. 1 a 2. Pokud jde o prokázání toho, že nesoulad se smlouvou nenarušuje funkčnost, interoperabilitu a jiné hlavní funkční prvky digitálního obsahu, nese důkazní břemeno poskytovatel.

5.  Spotřebitel může smlouvu ukončit pouze tehdy, pokud nesoulad se smlouvou není málo závažný. Pokud jde o prokázání toho, že nesoulad se smlouvou nenarušuje funkčnost, interoperabilitu a jiné hlavní funkční prvky digitálního obsahu nebo digitální služby, nese důkazní břemeno obchodník.

 

5a.  Spotřebitel nemá nárok na nápravu, pokud přispěl k nesouladu se smlouvou nebo k jeho účinkům.

Pozměňovací návrh    108

Návrh směrnice

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Prostředky nápravy v případě nedostatků z hlediska bezpečnosti

 

V případě nedostatků z hlediska bezpečnosti má spotřebitel nárok na to, aby byly digitální obsah nebo digitální služba bezplatně uvedeny do souladu se smlouvou.

Pozměňovací návrh    109

Návrh směrnice

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 13

Článek 13

Ukončení smlouvy

Uplatnění práva na ukončení smlouvy

1.  Spotřebitel uplatní své právo na ukončení smlouvy tím, že tuto skutečnost jakýmkoli způsobem oznámí poskytovateli.

Spotřebitel uplatní své právo na ukončení smlouvy jednoznačným prohlášením, ve kterém sdělí své rozhodnutí a které předá obchodníkovi. V případě, že je smlouva uzavřena digitálními prostředky, poskytne obchodník spotřebiteli jednoduché digitální prostředky k ukončení smlouvy. Ukončení smlouvy nabude účinku 14 dnů po oznámení, nebo k pozdějšímu datu uvedenému spotřebitelem.

2.   Pokud spotřebitel ukončí smlouvu:

 

a)  poskytovatel vrátí spotřebiteli zpět zaplacenou částku bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do 14 dnů od obdržení takového oznámení;

 

b)  poskytovatel přijme veškerá opatření, která lze očekávat, aby se zdržel použití jiného než peněžního protiplnění, které spotřebitel poskytl výměnou za digitální obsah, a jakýchkoli jiných údajů, které poskytovatel shromáždil v souvislosti s poskytnutím digitálního obsahu, včetně jakéhokoli obsahu poskytnutého spotřebitelem, s výjimkou obsahu, který vygeneroval spotřebitel společně s dalšími spotřebiteli, kteří tento obsah nadále používají;

 

c)  poskytovatel poskytne spotřebiteli technické prostředky pro opětovné získání veškerého obsahu poskytnutého spotřebitelem a jakýchkoli jiných údajů vytvořených nebo vygenerovaných tím, že spotřebitel používal digitální obsah, a to do té míry, že údaje získal do svého držení poskytovatel. Spotřebitel má nárok na opětovné získání obsahu bezplatně, bez významných obtíží, v přiměřené době a v běžně používaném datovém formátu;

 

d)  pokud nebyl digitální obsah poskytnut na trvalém nosiči, spotřebitel zajistí, aby digitální obsah nepoužíval ani jej nezpřístupnil třetím stranám, a sice tím, že jej vymaže nebo jej jiným způsobem učiní nepoužitelným;

 

e)  pokud byl digitální obsah poskytnut na trvalém nosiči, spotřebitel musí:

 

i)  na žádost poskytovatele a na jeho náklady vrátit trvalý nosič poskytovateli bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do 14 dnů od obdržení takové žádosti od poskytovatele; a

 

ii)  vymazat jakoukoli použitelnou kopii digitálního obsahu, učinit ji nepoužitelnou nebo jinak zajistit, aby ji nepoužíval ani nezpřístupnil třetím stranám.

 

3.  Po ukončení smlouvy může poskytovatel zabránit jakémukoli dalšímu používání digitálního obsahu ze strany spotřebitele, zejména tím, že digitální obsah učiní pro spotřebitele nepřístupným nebo deaktivuje uživatelský účet spotřebitele, aniž je dotčen odst. 2 písm. c).

 

4.  Spotřebitel není povinen zaplatit za jakékoli použití digitálního obsahu v době před ukončením smlouvy.

 

5.  Pokud byl digitální obsah poskytnut výměnou za zaplacení ceny a na určité období stanovené ve smlouvě, spotřebitel může smlouvu ukončit pouze ve vztahu k té části uvedeného období, během níž nebyl digitální obsah v souladu se smlouvou.

 

6.  Pokud spotřebitel ukončí část smlouvy podle odstavce 5, použije se odstavec 2, s výjimkou písmene b), pokud jde o dobu, během níž byl digitální obsah v souladu se smlouvou. Poskytovatel vrátí spotřebiteli zpět tu část zaplacené ceny, která odpovídá období, během nějž digitální obsah nebyl v souladu se smlouvou.

 

Pozměňovací návrh    110

Návrh směrnice

Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13a

 

Povinnosti obchodníka v případě ukončení smlouvy

 

1.  V případě ukončení smlouvy vrátí obchodník spotřebiteli zpět veškeré částky zaplacené podle této smlouvy.

 

Pokud smlouva stanoví, že se má digitální obsah nebo digitální služba dodávat výměnou za zaplacení ceny a po určitou dobu, jestliže spotřebitel ukončí část této smlouvy v souladu s čl. 12 odst. 5, vrátí obchodník spotřebiteli část ceny, která odpovídá období, během kterého nebyly digitální obsah nebo digitální služba v souladu se smlouvou, a jakoukoliv část ceny zaplacené spotřebitelem předem za jakékoliv zbývající období smlouvy, pokud by tato nebyla ukončena.

 

2.  S ohledem na osobní údaje spotřebitele dodrží obchodník povinnosti platné podle nařízení (EU) 2016/679.

 

3.  Obchodník přijme veškerá opatření, která lze očekávat, aby se zdržel použití obsahu vytvořeného uživatelem, nejedná-li se o osobní údaje, který poskytnul či vytvořil spotřebitel při používání digitálního obsahu nebo digitální služby dodané obchodníkem, s výjimkou:

 

a)  obsahu, jehož použití se nelze zdržet bez nepřiměřeného úsilí, neboť jej lze použít pouze v rámci digitálního obsahu nebo digitální služby dodané obchodníkem;

 

b)  obsahu, jehož použití se nelze zdržet bez nepřiměřeného úsilí, neboť se týká pouze činnosti spotřebitele při používání digitálního obsahu nebo digitální služby dodané obchodníkem;

 

c)  obsahu, který vygeneroval spotřebitel společně s dalšími spotřebiteli, kteří tento obsah nadále mohou používat;

 

d)  obsahu, který obchodník sloučil s jinými daty a nelze jej oddělit, případně jej lze oddělit pouze s nepřiměřeným úsilím.

 

4.  Obchodník na žádost spotřebitele tomuto zpřístupní veškerý obsah vytvořený uživatelem, nejedná-li se o osobní údaje, který poskytnul či vytvořil spotřebitel při používání digitálního obsahu nebo digitální služby dodané obchodníkem. Spotřebitel má nárok na opětovné získání obsahu bezplatně, bez významných obtíží, v přiměřené době a v běžně používaném a strojově čitelném datovém formátu.

 

Povinnost zpřístupnit tento obsah vytvořený uživatelem se neuplatňuje v případě, že tento obsah vytvořený uživatelem:

 

a)  nelze zpřístupnit bez nepřiměřeného úsilí, neboť jej lze použít pouze v rámci digitálního obsahu nebo digitální služby dodané obchodníkem;

 

b)  nelze zpřístupnit bez nepřiměřeného úsilí, neboť se týká pouze činnosti spotřebitele při používání digitálního obsahu nebo digitální služby dodané obchodníkem; nebo

 

c)   byl obchodníkem sloučen s jinými daty a nelze jej oddělit, případně jej lze oddělit pouze s nepřiměřeným úsilím.

 

5.  Po ukončení smlouvy může obchodník zabránit jakémukoli dalšímu používání digitálního obsahu nebo digitální služby ze strany spotřebitele, zejména tím, že digitální obsah nebo digitální službu spotřebiteli znepřístupní nebo deaktivuje uživatelský účet spotřebitele, aniž je tím dotčen odstavec 4.

Pozměňovací návrh    111

Návrh směrnice

Článek 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13b

 

Povinnosti spotřebitele v případě ukončení smlouvy

 

1.  Po ukončení smlouvy se spotřebitel zdrží používání digitálního obsahu nebo digitální služby a jejich poskytování třetím stranám, např. tím, že vymaže digitální obsah nebo jakoukoliv použitelnou kopii nebo tento digitální obsah či digitální službu jinak znepřístupní.

 

2.  V případě začleněného digitálního obsahu nebo začleněné digitální služby spotřebitel na žádost obchodníka vrátí obchodníkovi, který zaplatí výdaje, zboží, v němž jsou digitální obsah nebo digitální služba začleněny, bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do 14 dnů od přijetí obchodníkovy žádosti. V případě, že se obchodník rozhodne žádat o vrácení zboží, v němž jsou digitální obsah nebo digitální služba začleněny, učiní tak do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o spotřebitelově rozhodnutí ukončit smlouvu.

 

3.  Spotřebitel není povinen zaplatit za jakékoli použití digitálního obsahu nebo digitální služby v období před ukončením smlouvy, během kterého nebyly digitální obsah nebo digitální služba v souladu se smlouvou.

Pozměňovací návrh    112

Návrh směrnice

Článek 13 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13c

 

Lhůty a vracení zaplacených částek obchodníkem

 

1.  Jakékoliv vracení zaplacených částek spotřebiteli, které má obchodník učinit podle čl. 12 odst. 4 nebo čl. 13a odst. 1 v důsledku snížení ceny nebo ukončení smlouvy, proběhne bez zbytečných prodlev a v každém případě do 14 dnů ode dne, kdy je obchodník informován prostředky uvedenými v článcích 12 a 13 o spotřebitelově rozhodnutí uplatnit právo na snížení ceny nebo na ukončení smlouvy.

 

2.  Obchodník dané částky vrátí stejnými platebními prostředky, které použil spotřebitel k zaplacení digitálního obsahu nebo digitální služby, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasí s jiným postupem.

 

3.  V souvislosti s vracením zaplacených částek neuloží obchodník spotřebiteli žádné poplatky.

Pozměňovací návrh    113

Návrh směrnice

Článek 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 14

Článek 14

Právo na náhradu škody

Právo na náhradu škody

1.  Poskytovatel je odpovědný spotřebiteli za jakoukoli ekonomickou újmu způsobenou digitálnímu prostředí spotřebitele v důsledku nesouladu se smlouvou nebo v důsledku neposkytnutí digitálního obsahu. Náhrada škody musí spotřebiteli zajistit situaci, která se co nejvíce blíží situaci, ve které by se spotřebitel nacházel, kdyby byl digitální obsah řádně poskytnut a byl v souladu se smlouvou.

Členské státy zajistí, aby měl spotřebitel nárok požadovat odškodnění za újmu způsobenou neposkytnutím digitálního obsahu nebo digitální služby či nesouladem digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou.

2.  Členské státy stanoví podrobné podmínky pro výkon tohoto práva na náhradu škody.

 

Pozměňovací návrh    114

Návrh směrnice

Článek 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 15

Článek 15

Změna digitálního obsahu

Změna digitálního obsahu nebo digitální služby

1.  Pokud smlouva stanoví, že digitální obsah se poskytovat během určitého období stanoveného ve smlouvě, může poskytovatel měnit funkčnost, interoperabilitu a jiné hlavní funkční prvky digitálního obsahu, jako je jeho dostupnost, kontinuita a bezpečnost, do té míry, že uvedené změny mají nepříznivý účinek na přístup k digitálnímu obsahu nebo jeho použití ze strany spotřebitele, pouze tehdy, pokud:

1.  Pokud smlouva stanoví, že digitální obsah nebo digitální služba se mají poskytovat nebo zpřístupnit během určitého období stanoveného ve smlouvě, může obchodník měnit funkčnost, interoperabilitu a jiné hlavní funkční prvky digitálního obsahu nebo digitální služby nad rámec toho, co je nutné pro zachování souladu digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou podle článku 6a pouze tehdy, pokud:

a)  je to stanoveno ve smlouvě;

a)  smlouva takovou změnu umožňuje a uvádí pro ni pádný důvod;

 

aa)  spotřebitel může takovou změnu rozumně očekávat;

 

ab)  změna se poskytuje bez dalších nákladů pro spotřebitele; a

b)  spotřebitel byl s přiměřeným předstihem informován o změně výslovným oznámením na trvalém nosiči;

b)  obchodník spotřebitele informuje s přiměřeným předstihem, jasně a srozumitelně a na trvalém nosiči o této změně a případně o jeho právu na ukončení smlouvy za podmínek stanovených v odstavci 1a;

c)  spotřebitel má možnost ukončit smlouvu bez jakýchkoli poplatků do 30 dnů od obdržení oznámení; a

 

d)  při ukončení smlouvy podle písmene c) jsou spotřebiteli poskytnuty technické prostředky pro opětovné získání veškerého obsahu poskytnutého v souladu s čl. 13 odst. 2 písm. c).

 

 

1a.  Spotřebitel má právo ukončit smlouvu, pokud daná změna negativně ovlivňuje jeho přístup k digitálnímu obsahu či digitální službě nebo jejich využívání spotřebitelem, pokud tento negativní dopad není jen málo závažný. V takovém případě má spotřebitel právo ukončit smlouvu bezplatně do 30 dnů po obdržení daného oznámení nebo od okamžiku, kdy byly digitální obsah nebo digitální služba obchodníkem změněny, podle toho, co nastane později.

2.  Pokud spotřebitel ukončí smlouvu v souladu s odstavcem 1, v příslušných případech,

2.  Pokud spotřebitel ukončí smlouvu v souladu s odstavcem 1a tohoto článku, použijí se odpovídajícím způsobem články 13, 13a a 13b.

a)  poskytovatel vrátí spotřebiteli zpět tu část zaplacené ceny, která odpovídá období po změně digitálního obsahu;

 

b)  poskytovatel se zdrží použití jiného než peněžního protiplnění, které spotřebitel poskytl výměnou za digitální obsah, a jakýchkoli jiných údajů, které poskytovatel shromáždil v souvislosti s poskytnutím digitálního obsahu, včetně jakéhokoli obsahu poskytnutého spotřebitelem.

 

Pozměňovací návrh    115

Návrh směrnice

Článek 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 16

Článek 16

Právo na ukončení dlouhodobé smlouvy

Právo na ukončení dlouhodobé smlouvy

1.  Pokud je ve smlouvě stanoveno poskytování digitálního obsahu na dobu neurčitou nebo pokud počáteční doba platnosti smlouvy nebo jakákoli kombinace všech jejích prodloužení přesáhla 12 měsíců, má spotřebitel nárok na ukončení smlouvy kdykoli po uplynutí prvního 12měsíčního období.

1.  Pokud je ve smlouvě stanoveno poskytování digitálního obsahu nebo digitální služby na počáteční určitou dobu platnosti smlouvy přesahující 12 měsíců nebo pokud jakákoli kombinace následných smluv nebo prodloužení přesáhne 12 měsíců od okamžiku uzavření počáteční smlouvy, má spotřebitel nárok na ukončení smlouvy bez jakýchkoliv dalších poplatků kdykoli po uplynutí prvního 12měsíčního období.

 

1a.  Pokud spotřebitel ukončí smlouvu na dobu určitou a doba trvání smlouvy nebo jakákoliv kombinace jejích prodloužení přesahuje 12 měsíců, má obchodník nárok na poměrnou kompenzaci za výhody, které spotřebiteli poskytl s ohledem na trvání smlouvy přesahující 12 měsíců.

 

Předtím, než je spotřebitel vázán smlouvou nebo jakoukoliv odpovídající nabídkou, poskytne mu obchodník jasně a srozumitelně informace o podmínkách pro ukončení smlouvy trvající více než 12 měsíců, pokud tyto informace nejsou již zjevné z kontextu, a také o důsledcích předčasného ukončení v případě, že byla spotřebiteli poskytnuta výhoda s ohledem na dobu trvání smlouvy.

2.  Spotřebitel uplatní své právo na ukončení smlouvy tím, že tuto skutečnost jakýmkoli způsobem oznámí poskytovateli. Ukončení smlouvy nabude účinku 14 dnů po přijetí oznámení.

2.  Spotřebitel uplatní své právo na ukončení smlouvy tím, že tuto skutečnost oznámí obchodníkovi jednoznačným prohlášením, ve kterém sdělí své rozhodnutí ukončit smlouvu. Ukončení smlouvy nabude účinku 14 dnů po přijetí oznámení, nebo k pozdějšímu datu uvedenému spotřebitelem.

3.  Pokud se digitální obsah poskytuje výměnou za zaplacení ceny, je spotřebitel nadále povinen zaplatit tu část ceny za poskytnutý digitální obsah, která odpovídá období před momentem, kdy ukončení nabude účinku.

3.  Pokud se digitální obsah nebo digitální služba poskytuje výměnou za zaplacení ceny, je spotřebitel nadále povinen zaplatit tu část ceny za poskytnutý digitální obsah nebo digitální službu, která odpovídá období před momentem, kdy ukončení smlouvy nabylo platnosti.

4.  Pokud spotřebitel ukončí smlouvu v souladu s tímto článkem:

4.  Jestliže spotřebitel ukončí smlouvu v souladu s tímto článkem, obchodník s ohledem na osobní údaje dodrží povinnosti platné podle nařízení (EU) 2016/679 a směrnice 2002/58/ES.

a)  poskytovatel přijme veškerá opatření, která lze očekávat, aby se zdržel použití jiného než peněžního protiplnění, které spotřebitel poskytl výměnou za digitální obsah, a jakýchkoli jiných údajů, které poskytovatel shromáždil v souvislosti s poskytnutím digitálního obsahu, včetně jakéhokoli obsahu poskytnutého spotřebitelem;

 

b)  poskytovatel poskytne spotřebiteli technické prostředky pro opětovné získání veškerého obsahu poskytnutého spotřebitelem a jakýchkoli jiných údajů vytvořených nebo vygenerovaných tím, že spotřebitel používal digitální obsah, a to do té míry, že tyto údaje získal do svého držení poskytovatel. Spotřebitel má nárok na opětovné získání obsahu, bez významných obtíží, v přiměřené době a v běžně používaném datovém formátu; a

 

c)  v příslušných případech vymaže spotřebitel jakoukoli použitelnou kopii digitálního obsahu, učiní ji nepoužitelnou nebo jinak zajistí, aby ji nepoužíval, včetně jejího zpřístupnění třetí straně.

4a.  v příslušných případech vymaže spotřebitel jakoukoli použitelnou kopii digitálního obsahu nebo digitální služby, učiní ji nepoužitelnou nebo jinak zajistí, aby ji nepoužíval, včetně jejího zpřístupnění třetí straně.

5.  Po ukončení smlouvy může poskytovatel zabránit jakémukoli dalšímu používání digitálního obsahu ze strany spotřebitele, zejména tím, že digitální obsah učiní pro spotřebitele nepřístupným nebo deaktivuje uživatelský účet spotřebitele, aniž je dotčen odst. 4 písm. b).

5.  Po ukončení smlouvy může obchodník zabránit jakémukoli dalšímu používání digitálního obsahu nebo digitální služby ze strany spotřebitele, zejména tím, že digitální obsah nebo digitální službu učiní pro spotřebitele nepřístupnými nebo deaktivuje uživatelský účet spotřebitele.

Pozměňovací návrh    116

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud poskytovatel odpovídá spotřebiteli za jakékoli neposkytnutí digitálního obsahu nebo nesoulad se smlouvou, který je důsledkem činu nebo opomenutí některé osoby v dřívějších článcích řetězce transakcí, má poskytovatel nárok usilovat o nápravu ze strany oné osoby nebo osob odpovědných v řetězci transakcí. Osobu, u níž má poskytovatel nárok usilovat o nápravu, a příslušná opatření a podmínky výkonu tohoto práva, určí vnitrostátní právo.

Pokud obchodník odpovídá spotřebiteli za jakékoli neposkytnutí digitálního obsahu nebo digitální služby, nebo kvůli nesouladu se smlouvou, který je důsledkem činu nebo opomenutí některé osoby v předchozích článcích řetězce transakcí, má obchodník nárok usilovat o nápravu ze strany oné osoby nebo osob odpovědných v řetězci finančních transakcí. Osobu, u níž má obchodník nárok usilovat o nápravu, a příslušná opatření a podmínky výkonu tohoto práva, určí vnitrostátní právo.

Pozměňovací návrh    117

Návrh směrnice

Čl. 18 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prosazování

Prosazování a informace

Pozměňovací návrh    118

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby byly k dispozici odpovídající a účinné prostředky pro zajištění souladu s touto směrnicí.

1.  Členské státy zajistí, aby byly k dispozici odpovídající, účinné a odrazující prostředky pro zajištění souladu s touto směrnicí, a to zejména s ohledem na potřebu informovat spotřebitele o jejich právech a umožnit jim vymáhání těchto práv v praxi.

Pozměňovací návrh    119

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  neziskové subjekty, organizace nebo sdružení působící v oblasti ochrany práv subjektů údajů, jak jsou definována v článku 80 nařízení (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh  120

Návrh směrnice

Čl. 20 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Změny směrnice 1999/44/ES, nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES

Změny směrnice 1993/13/EHS, směrnice 1999/44/ES, nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES

Pozměňovací návrh    121

Návrh směrnice

Čl. 20 – bod -1 (nový)

Směrnice 93/13/EU

Příloha – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  V bodě 1 přílohy směrnice 93/13/EHS se doplňují následující body, které znějí:

 

„qa)  umožnění obchodníkovi, aby neoprávněně omezoval interoperabilitu digitálního obsahu nebo digitální služby s hardwarem nebo s jiným digitálním obsahem nebo digitálními službami;

 

qb)  požadavek, aby spotřebitel s obchodníkem nebo třetí stranou uzavřel dodatečnou smlouvu o poskytování digitálního obsahu nebo digitální služby nebo smlouvu vztahující se na hardware;

 

qc)  smluvní obcházení práv subjektu údajů zakotvených v nařízení (EU) 2016/679, jímž se řídí ochrana osobních údajů spotřebitelů;

 

qd)  možnost, aby obchodník omezil použitelnost digitálního obsahu v době, kdy spotřebitel není připojen k internetu, přestože to pro poskytování digitálního obsahu není zcela nezbytné;

 

qe)  omezení používání digitálního obsahu povoleného na základě směrnice 2001/29/ES, směrnice 96/9/ES, směrnice 2009/24/ES nebo směrnice 2012/28/EU.“

Pozměňovací návrh    122

Návrh směrnice

Čl. 20 – bod 1

Směrnice 1999/44/ES

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„b)   „spotřebním zbožím“ všechny hmotné movité předměty, s výjimkou:

„b)   „spotřebním zbožím“ všechny hmotné movité předměty, s výjimkou::

–   zboží, které se prodává na základě výkonu rozhodnutí nebo jiných soudních opatření,

–   zboží, které se prodává na základě výkonu rozhodnutí nebo jiných soudních opatření,

–  vody a plynu, nejsou-li stáčeny v omezeném objemu nebo v určitém množství,

–  vody a plynu, nejsou-li stáčeny v omezeném objemu nebo v určitém množství,

–  elektrické energie,

–  elektrické energie,

–  trvalého nosiče, který obsahuje digitální obsah, v případech, kdy se používá výhradně jako nosič digitálního obsahu pro spotřebitele, jak je uvedeno ve směrnici (EU) N/XXX.39

–  začleněného digitálního obsahu nebo digitálních služeb, jak je uvedeno ve směrnici (EU) N/XXX.39

______________

______________

39 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) N/XXX ze dne ... o smlouvách o poskytování digitálního obsahu (Úř. věst. ...)

39 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) N/XXX ze dne ... o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb (Úř. věst....)

Pozměňovací návrh    123

Návrh směrnice

Čl. 20 – bod 2

Nařízení (ES) č. 2006/2004

Příloha – bod 21

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„21.   Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) N/XXX ze dne XX/XX/201X o smlouvách o poskytování digitálního obsahu (Úř. věst. ...).

„21a.   Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) N/XXX ze dne XX/XX/201X o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb (Úř. věst. ...)“

Pozměňovací návrh    124

Návrh směrnice

Čl. 20 – bod 3

Směrnice 2009/22/ES

Příloha I – bod 16

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

16.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) N/XXX ze dne XX/XX/201X o smlouvách o poskytování digitálního obsahu (Úř. věst. ...).

15a.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) N/XXX ze dne XX/XX/201X o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb (Úř. věst. ...)“

Pozměňovací návrh    125

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejpozději dne [the date of five years after entry into force] přezkoumá Komise používání této směrnice a předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Tato zpráva posoudí mimo jiné případ harmonizace pravidel použitelných na smlouvy o poskytování digitálního obsahu za jiné protiplnění, než je protiplnění upravené touto směrnicí, zejména poskytování výměnou za reklamu nebo nepřímý sběr údajů.

Nejpozději dne [pět let od data vstupu této směrnice v platnost] přezkoumá Komise používání této směrnice a předloží zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. Součástí tohoto procesu přezkumu budou konzultace s členskými státy a spotřebitelskými, právními a podnikatelskými organizacemi na úrovni Unie. Tato zpráva posoudí mimo jiné vzájemné působení a soulad s uplatňováním nařízení (EU) č. 2016/679, a nutnost harmonizace pravidel použitelných na smlouvy o poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb výměnou za sběr osobních údajů obchodníkem za jiné protiplnění, než je protiplnění upravené touto směrnicí, zejména poskytování výměnou za reklamu.

  • [1]  Úř. věst. C 264, 20.7.2016, s. 57.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Úvod

Po zamítnutí návrhu společné evropské právní úpravy prodeje vyvinula Komise nové úsilí o řešení problémů vnitřního trhu, které jsou způsobeny odlišnými vnitrostátními právními předpisy nebo tím, že takové předpisy dosud neexistují, ve prospěch podniků i spotřebitelů, a to předložením dvou návrhů, jež se týkají digitálních smluv: směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku a směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu. Návrh Komise týkající se smluvních pravidel pro poskytování digitálního obsahu poprvé nabízí příležitost zabývat se otázkou, která teprve nyní nabývá v právních předpisech některých členských států podoby a která dosud nebyla na úrovni EU harmonizována: prostředky nápravy pro spotřebitele v případě nesouladu poskytnutého digitálního obsahu.

Na základě společného pracovního dokumentu z července 2016 spoluzpravodajové v tomto návrhu zprávy předkládají své společné pozměňovací návrhy k návrhu Komise. Obecně spoluzpravodajové potvrzují přístup Komise spočívající v důrazu na některé aspekty smluvního práva týkajícího se poskytování digitálního obsahu, jako jsou soulad se smlouvou a opravné prostředky, a omezení na smlouvy uzavírané mezi podniky a spotřebiteli.

Návrh zprávy obsahuje některé otázky, u nichž tito dva spoluzpravodajové považují za užitečné, aby se staly předmětem další diskuse, avšak vyhrazují si právo předložit dodatečné pozměňovací návrhy a návrhy ohledně témat, která nebyla do zprávy zahrnuta. Toto vysvětlující prohlášení zdůrazňuje hlavní změny předložené v návrhu zprávy v podobě pozměňovacích návrhů a záměr, který za nimi stojí.

II. Hlavní otázky, kterými se návrh zprávy zabývá

1. Vyjasnění textu a soulad s acquis

Spoluzpravodajové souhlasí s Komisí, že by se směrnice měla vztahovat nejen na digitální obsah, jak stanoví směrnice o právech spotřebitelů, nýbrž také na služby, mezi něž patří například ukládání dat pomocí cloud computingu či filehostingové služby, sociální média, služby pro výměnu rychlých zpráv a webové stránky nebo platformy pro sdílení video- či audionahrávek. Má se za to, že by se tím zachovala odolnost směrnice vůči dalšímu technologickému vývoji. Pro zajištění souladu s definicí „digitálního obsahu“ v rámci směrnice o právech spotřebitelů se však spoluzpravodajové domnívají, že by bylo vhodnější nerozšiřovat definici digitálního obsahu na takové služby, ale spíše vytvořit kategorii „digitálních služeb“, aby bylo možné jednoznačně rozlišovat mezi digitálním obsahem – data, která jsou vyprodukována a dodána v digitální podobě – a digitálními službami. Spoluzpravodajové upřesňují, že by tím neměla být dotčena pravomoc členských států určovat povahu smluv, tj. zda smlouvu o poskytování digitálního obsahu považovat za kupní smlouvu, smlouvu o službách, smlouvu o pronájmu nebo za smlouvu sui generis.

2. Oblast působnosti

Spoluzpravodajové se domnívají, že návrh Komise vyloučit z oblasti působnosti směrnice digitální obsah začleněný do zboží, jako jsou inteligentní výrobky, bude mít za následek to, že bude obtížné rozlišovat mezi oblastí působnosti tohoto návrhu a návrhu o některých aspektech smluv o prodeji zboží online a jiném prodeji zboží na dálku. Pravidla pro digitální obsah by se lišila podle toho, zda je digitální obsah součástí zboží nebo zda je poskytován samostatně, rozlišení, které nelze vždy tak snadno učinit, například v případě mobilních telefonů s předinstalovanými aplikacemi nebo aplikacemi, které nainstaloval spotřebitel. Pro spotřebitele a podniky by pak bylo obtížné určit platný předpis, pokud by byl výrobek vadný nebo pokud by jiným způsobem nebyl v souladu se smlouvou (kdy je třeba považovat jej za hmotné zboží a kdy za digitální obsah?). Po zvážení různých přístupů se spoluzpravodajové domnívají, že tato směrnice by se měla použít i na začleněný digitální obsah a začleněné digitální služby, jelikož co se týče zboží se začleněným digitálním obsahem nebo začleněnými digitálními službami, má obchodník podle této směrnice vůči spotřebiteli odpovědnost za plnění povinností pouze v souvislosti se začleněným digitálním obsahem nebo digitální službou. Význam produktů internetu věcí v blízké budoucnosti nelze přecenit a na trhu bude dominovat inteligentní zboží. Spotřebitelé, kteří si tyto produkty kupují, budou moci požívat práv zavedených touto směrnicí, jako jsou aktualizace, interoperabilita, bezpečné digitální prostředí a právo na zpětné získání svých údajů po ukončení smlouvy.

Aby se snížil další možný dopad problémů vzniklých z vymezování oblasti působnosti návrhů týkajících se digitální smlouvy, shodli se spoluzpravodajové se zpravodajem návrhu týkajícím se prodeje zboží, jehož cílem je přizpůsobit kritéria souladu obou právních režimů v co největší možné míře.

3. Údaje jako protiplnění a otázky ochrany údajů

Návrh Komise zavádí pojem „protiplnění“ jiné než peněžní protiplnění a stanoví pro obchodníky povinnost poskytnout náhradu v případě neposkytnutí digitálního obsahu nebo digitální služby nebo jejich nesouladu se smlouvou i tehdy, je-li protiplněním poskytování údajů.

Obecně spoluzpravodajové neochotně souhlasí s myšlenkou údajů jako protiplnění. Domnívají se, že tato směrnice by v žádném případě neměla posilovat již existující jev komercializace nebo zpeněžení práva na ochranu osobnosti. Proto oblast působnosti zahrnuje situace, kdy obchodníci dodávají digitální obsah nebo digitální služby výměnou za zaplacení ceny nebo za práva využívat osobní údaje spotřebitele.

Zpráva jde rovněž nad rámec návrhu Komise, neboť rozšiřuje oblast působnosti na údaje shromažďované obchodníkem a neomezuje je pouze na údaje, které spotřebitelé aktivně poskytují, aby se zamezilo vzniku právních mezer. Pokud jde o navrhované vyloučení z oblasti působnosti směrnice v případě smluv, u nichž je zpracování údajů poskytovatelem nezbytně nutné pro plnění smlouvy nebo pro splnění zákonných požadavků, spoluzpravodajové rovněž upřednostňují stanovit omezení: tato směrnice se nevztahuje na případy, kdy poskytovatel používá osobní údaje nebo jiné údaje poskytované spotřebitelem výhradně pro účely poskytování digitálního obsahu nebo služby nebo pro splnění zákonných požadavků, jimž poskytovatel podléhá, a poskytovatel tyto osobní či jiné údaje nezpracovává pro jiné účely.

Pokud jde o ochranu údajů, spoluzpravodajové se domnívají, že směrnice by měla být v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů, a upřesňují proto, že touto směrnicí není uvedené nařízení dotčeno. Kromě toho se domnívají, že je nezbytné zaručit, aby smluvní podmínky, které se týkají zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy a které poškozují spotřebitele jakožto subjekt údajů podle nařízení o ochraně údajů, nebyly pro spotřebitele závazné.

4. Poskytování digitálního obsahu nebo digitální služby

Spoluzpravodajové objasňují základní aspekty poskytování, včetně jeho definice a lhůty poskytování, přičemž zohledňují změny v oblasti působnosti směrnice. V důsledku toho by měl poskytovatel mít povinnost poskytnout zboží bez zbytečného prodlení po uzavření smlouvy.

5. Soulad se smlouvou

Pokud jde o podmínky pro soulad se smlouvou, odchylně od názoru Komise se spoluzpravodajové domnívají, že soulad by neměl být posuzován v první řadě vůči tomu, co je stanoveno ve smlouvě, ale navrhují posuzovat soulad na základě objektivních a subjektivních kritérií. Spoluzpravodajové se nicméně domnívají, že smluvní strany by se mohly za určitých podmínek dohodnout na vyloučení, odchýlení nebo na změně účinku objektivního požadavku v neprospěch spotřebitele, pokud s tím spotřebitel výslovně souhlasil.

6. Změna digitálního obsahu

Jednou z hlavních změn, kterou spoluzpravodajové zavedli, pokud jde o digitální obsah nebo službu poskytované v průběhu určitého období, je skutečnost, že poskytovatel zpravidla nesmí měnit funkčnost, interoperabilitu a jiné hlavní funkční prvky digitálního obsahu a digitálních služeb v rozsahu, v němž by tato změna nepříznivě ovlivnila přístup spotřebitele k digitálním službám nebo používání těchto služeb. Návrh zprávy však uvádí výjimky z pravidla a zahrnuje některé dodatečné záruky ve prospěch spotřebitele.

7. Odkaz na vnitrostátní právní předpisy

Spoluzpravodajové navrhují, že by touto směrnicí neměly být dotčeny vnitrostátní právní předpisy, pokud jde o podmínky, za nichž se předpokládá, že je smlouva vázána na další smlouvu nebo takovou jinou smlouvu doplňují, ani účinek, který z toho vyplývá pro každou z těchto smluv či pro opravné prostředky, jež mají být podle každé smlouvy uplatňovány.

III. Závěr

Spoluzpravodajové k návrhu Komise navrhli řadu změn jako výchozí bod pro další úvahy a změny, které je třeba učinit v rámci legislativního procesu v Parlamentu.

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (21.11.2016)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výbor pro právní záležitosti

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu
(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

Navrhovatelka: Marju Lauristin

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Digitální revoluce má hluboký dopad na naši společnost. Jak roste naše závislost na produktech a službách v oblasti informačních technologií, je stále více důležité, aby byla v digitálním světě dodržována naše práva. V současnosti je situace taková, že ačkoli miliony spotřebitelů v Evropě každodenně využívají přístup k digitálnímu obsahu v širokém slova smyslu (např. video streaming, aplikace, hry, cloudové služby nebo sociální sítě) a tento obsah kupují nebo jej používají, nejsou jejich práva na internetu chráněna stejným způsobem, jako tomu je mimo internet. To poškozuje důvěru spotřebitelů a ohrožuje ochranu soukromí na internetu, neboť vadné či nedostatečně zabezpečené digitální produkty a služby řádně neochrání obrovské množství našich osobních údajů, které jsou k dispozici online.

Cílem navrhovatelky je zvýšit důvěru spotřebitelů a soukromí na internetu zajištěním odpovídající ochrany při nákupu digitálního obsahu. Je třeba dále vyjasnit rozsah a definici digitálního obsahu, aby bylo zajištěno, že budou zaručena práva všech spotřebitelů – včetně těch, kteří jsou méně technicky zběhlí či mají menší technické znalosti internetového prostředí. Internetový svět – a tudíž i využívání digitálního obsahu – je nyní mnohem víc než jen způsob, jak můžeme provádět určité úkoly. V cloudu se obyčejně nachází naše osobní fotografie, adresáře a zdravotní informace. Na internetu probíhá a často je i uchováváno mnoho našich intimních konverzací. A při našich internetových aktivitách za sebou necháváme tolik digitálních stop, že si společnosti mohou vytvářet náš překvapivě intimní portrét. Je proto zřejmé, že v prostředí internetu je ochrana našich osobních údajů ještě naléhavější než ve světě mimo něj. Tento návrh, který se zaměřuje na vztah mezi dodavatelem a spotřebitelem digitálního obsahu, je proto neoddělitelně spjatý s problematikou ochrany našich osobních údajů online. Je tudíž důležité zajistit, aby tato směrnice byla v souladu s obecnými pravidly nového obecného nařízení o ochraně údajů (2016/679) s cílem zaručit ucelenost základního práva občanů na ochranu soukromí a posílit důvěru spotřebitelů v přísun bezpečného a chráněného digitálního obsahu.

Navrhovatelka by dále chtěla tento návrh posílit a vyjasnit v níže uvedených bodech. U těchto bodů je důležité mít na paměti, že tento návrh usiluje o úplnou harmonizaci, jež by členským státům zakazovala zachování či zavádění vnitrostátních předpisů, které by šly nad rámec této směrnice, pokud jde o ochranu spotřebitelů:

•  Aktivní poskytování osobních údajů spotřebitelem: návrh se vztahuje pouze na ty typy smluv, na jejichž základě spotřebitel buď zaplatí, nebo „aktivně poskytne“ své osobní údaje jako protiplnění. To se zdá být příliš omezené, neboť v současnosti jsou osobní údaje spotřebitelů (jako jsou lokalizační údaje, osobní kontakty, nákupní historie atd.) často využívány jako způsob protiplnění, aniž by si to spotřebitelé uvědomovali. Toto omezení by se navíc mohlo stát zvrhlou pobídkou pro dodavatele, aby nežádali spotřebitele o souhlas. Proto může být vhodné rozšířit toto ustanovení takovým způsobem, aby zahrnovalo všechny smlouvy na dodání digitálního obsahu, jejichž součástí je využívání osobních údajů spotřebitele.

•  Do návrhu musí být doplněna definice osobních údajů vycházející z nařízení 2016/679, aby bylo zajištěno jednoznačné rozlišení mezi osobními údaji a jakýmikoli jinými údaji, o nichž se v celém návrhu hovoří.

•  Soulad digitálního obsahu: podle návrhu by měl být digitální obsah v souladu s tím, co bylo uvedeno ve smlouvě, a pouze pokud nebylo ve smlouvě uvedeno nic, mohla by být pro posouzení jeho souladu použita objektivnější kritéria (jako technické normy nebo kodexy chování). Nabízí se však otázka, zda vzhledem ke složitosti produktů s digitálním obsahem je spotřebitel skutečně schopen v plné míře obsáhnout podmínky smlouvy a učinit informované rozhodnutí. Proto by možná bylo vhodnější, aby byla pro ověření souladu používána častěji objektivní a subjektivní kritéria (jako jsou technické normy nebo oprávněná očekávání).

•  Odpovědnost poskytovatele za škody: návrh omezuje odpovědnost poskytovatele pouze na případy, kdy byla způsobena škoda hardwaru a softwaru spotřebitele. Mohly by však nastat případy, kdy spotřebitel utrpí vážnou ekonomickou nebo nemateriální ztrátu, která naprosto nesouvisí s jeho digitálním prostředím (pokud například software obsahuje virus, který umožňuje hackerům získat přístup k počítači spotřebitele a ukrást přístupové údaje k jeho bankovnímu účtu). Proto může být vhodné rozšířit rozsah možného poškození, aby zahrnoval veškeré možné škody způsobené spotřebiteli. Mohlo by být také zajímavé umožnit členským státům, aby při stanovování podrobných podmínek pro náhradu škody rozlišovaly mezi poskytovateli, kteří učinili vše, co je v jejich silách, aby omezili možnost vzniku škod (například tím, že zboží jimi dodávané bude odpovídat určitému standardu nebo normám bezpečnosti IT), a těmi, kteří neměli „věci v pořádku“ (například nevyřešili problém bezpečnostních slabin jejich produktů/služeb, o nichž se vědělo nebo které jim byly nahlášeny), aby vedly poskytovatele k většímu smyslu pro odpovědnost a zodpovídání se.

•  Zrušení smlouvy: návrh by měl jednoznačně stanovit, jaké údaje by měly přesně být vráceny spotřebiteli v případě zrušení smlouvy.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Pro docílení opravdového jednotného digitálního trhu je nutné harmonizovat některé aspekty smluv o poskytování digitálního obsahu, přičemž základem je zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele.

(2)  Pro docílení opravdového jednotného digitálního trhu je nutné harmonizovat některé aspekty smluv o poskytování digitálního obsahu, přičemž základem je zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele a nutnost zlepšit dostupnost.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Spotřebitelé budou mít prospěch z plně harmonizovaných práv pro digitální obsah s vysokou úrovní ochrany. Budou mít jasná práva při získávání digitálního obsahu nebo přístupu k němu kdekoli v EU. To posílí jejich důvěru v nakupování digitálního obsahu. Přispěje se tím i k omezení škod, které jsou v současné době působeny spotřebitelům, protože bude existovat soubor jasných práv, která jim umožní řešit problémy s digitálním obsahem, se kterými se nyní potýkají.

(7)  Spotřebitelé budou mít prospěch z plně harmonizovaných práv pro digitální obsah s vysokou úrovní ochrany. Budou mít jasná práva při získávání digitálního obsahu nebo přístupu k němu kdekoli v EU. To posílí jejich důvěru v nakupování digitálního obsahu. Přispěje se tím i k omezení škod, které jsou v současné době působeny spotřebitelům, protože bude existovat soubor jasných práv, která jim umožní řešit problémy s digitálním obsahem a jeho dostupností, se kterými se nyní potýkají.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Tato směrnice by měla vyřešit problémy v různých kategoriích digitálního obsahu a jeho poskytování. S cílem zohlednit rychlý technologický vývoj a zachovat odolnost pojmu digitálního obsahu vůči budoucím změnám by měl být tento pojem, jak jej používá tato směrnice, vymezen šířeji než ve směrnici Evropského parlamentu a Rady1 2011/83/EU. Zejména by měl zahrnovat služby, které umožňují vytváření, zpracovávání nebo uchovávání údajů. Ačkoliv existuje řada způsobů, jak digitální obsah poskytovat, jako je přenos na trvalém nosiči, možnost pro spotřebitele stáhnout si jej na svých zařízeních, přenos po internetu, umožnění přístupu ke skladovacím kapacitám digitálního obsahu nebo přístup k používání sociálních médií, tato směrnice by se měla použít na veškerý digitální obsah bez ohledu na nosič použitý pro jeho přenos. Rozlišování mezi různými kategoriemi na tomto technologicky rychle se měnícím trhu není žádoucí, jelikož by bylo stěží možné zabránit diskriminaci mezi poskytovateli. Měly by se zajistit rovné podmínky pro poskytovatele různých kategorií digitálního obsahu. Tato směrnice by se však neměla použít na digitální obsah, který je začleněn do zboží takovým způsobem, že funguje jako nedílná součást tohoto zboží a jeho funkce jsou podřízeny hlavním funkcím tohoto zboží.

(11)  Tato směrnice by měla vyřešit problémy v různých kategoriích digitálního obsahu a jeho poskytování. S cílem zohlednit rychlý technologický vývoj a zachovat odolnost pojmu digitálního obsahu vůči budoucím změnám by měl být tento pojem, jak jej používá tato směrnice, vymezen šířeji než ve směrnici Evropského parlamentu a Rady1 2011/83/EU. Zejména by měl zahrnovat služby, které umožňují vytváření, zpracovávání nebo uchovávání údajů. Ačkoliv existuje řada způsobů, jak digitální obsah poskytovat, jako je přenos na trvalém nosiči, možnost pro spotřebitele stáhnout si jej na svých zařízeních, přenos po internetu, umožnění přístupu ke skladovacím kapacitám digitálního obsahu nebo přístup k používání sociálních médií, tato směrnice by se měla použít na veškerý digitální obsah bez ohledu na nosič použitý pro jeho přenos. Rozlišování mezi různými kategoriemi na tomto technologicky rychle se měnícím trhu není žádoucí, jelikož by bylo stěží možné zabránit diskriminaci mezi poskytovateli. Měly by se zajistit rovné podmínky pro poskytovatele různých kategorií digitálního obsahu.

__________

__________

1. Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s.64.

1. Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se v blízké budoucnosti očekává nárůst internetu věcí s nejrůznějšími druhy „inteligentních zařízení“ s vestavěným softwarem, je důležité vyjasnit, jaké předpisy se na tato „inteligentní zařízení“ a jejich vestavěný software vztahují. V budoucnu bude pravděpodobně poměrně obtížné rozlišit, zda je převládajícím prvkem produktu digitální obsah, nebo hmotné zboží. Zvolená výjimka se proto zdá být v praxi neproveditelná a vhodnější by byl samostatný návrh Komise o této záležitosti.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Pokud jde o digitální obsah, který nebyl poskytnut výměnou za zaplacení ceny, ale za jiné než peněžní protiplnění, tato směrnice by se měla použít pouze na smlouvy, u nichž poskytovatel požádá a spotřebitel poskytovateli aktivně poskytne údaje, jako je jméno a e-mailová adresa nebo fotografie, přímo či nepřímo, například prostřednictvím individuální registrace nebo na základě smlouvy, která umožňuje přístup k fotografiím spotřebitele. Tato směrnice by se neměla použít na situace, kdy poskytovatel shromažďuje údaje nezbytné pro fungování digitálního obsahu v souladu se smlouvou, například geografickou polohu pro účely správného fungování mobilních aplikací, nebo pouze za účelem splnění zákonných požadavků, například když se v souladu s použitelnými právními předpisy požaduje registrace spotřebitele pro účely bezpečnosti a identifikace. Tato směrnice by se rovněž neměla použít na situace, kdy poskytovatel shromažďuje informace, včetně osobních údajů, jako je IP adresa, nebo jiné automaticky generované informace, jako jsou informace shromažďované a přenášené prostřednictvím souborů cookie, aniž je spotřebitel aktivně poskytl, i když spotřebitel souhlasí s používáním souborů cookie. Rovněž by se neměla použít na situace, kdy je spotřebitel vystaven reklamám výlučně za účelem získání přístupu k digitálnímu obsahu.

(14)  Pokud jde o digitální obsah, který nebyl poskytnut výměnou za zaplacení ceny, ale za jiné než peněžní protiplnění, tato směrnice by se měla použít rovněž na smlouvy, u nichž spotřebitel poskytne své osobní údaje nebo jakékoli jiné údaje, jež mohou být poskytovatelem přímo či nepřímo využity. Měly by se k nim řadit i smlouvy, u nichž spotřebitel poskytovateli umožní přístup ke svým osobním údajům a jejich zpracování. Tato směrnice by se neměla použít na situace, kdy poskytovatel shromažďuje údaje, které výlučně využívá k tomu, aby mohl digitální obsah, včetně aktualizace softwaru, fungovat v souladu se smlouvou, například geografickou polohu pro účely správného fungování mobilních aplikací, nebo pouze za účelem splnění zákonných požadavků, například když se v souladu s použitelnými právními předpisy požaduje registrace spotřebitele pro účely bezpečnosti a identifikace.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Digitální obsah má velký význam v souvislosti s internetem věcí. Konkrétní otázky odpovědnosti související s internetem věcí, včetně odpovědnosti za smlouvy o údajích a smlouvy o komunikaci mezi zařízeními, je však vhodnější regulovat odděleně.

vypouští se

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Smlouvy mohou zahrnovat obecné podmínky poskytovatele, které musí spotřebitel přijmout. V případě některých typů digitálního obsahu poskytovatelé často popíší službu a měřitelné cíle této služby v dohodě o úrovni služeb. Tyto dohody o úrovni služeb jsou obvykle připojeny k hlavní smlouvě a tvoří významnou součást smluvního vztahu mezi poskytovatelem a spotřebitelem. Podle této směrnice by měly být zahrnuty v definici smlouvy, a proto by měly být v souladu s pravidly stanovenými v této směrnici.

(18)  Smlouvy mohou zahrnovat obecné podmínky poskytovatele, které musí spotřebitel přijmout. V případě některých typů digitálního obsahu poskytovatelé často popíší službu a měřitelné cíle této služby v dohodě o úrovni služeb. Tyto dohody o úrovni služeb jsou obvykle připojeny k hlavní smlouvě a tvoří významnou součást smluvního vztahu mezi poskytovatelem a spotřebitelem. Podle této směrnice by měly být zahrnuty v definici smlouvy, a proto by měly být v souladu s pravidly stanovenými v této směrnici. V případech, kdy je souhlas se zpracováním osobních údajů poskytován jako jiné než peněžní protiplnění, by smlouva měla obsahovat informace o tomto zpracování údajů předepsané v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791, tyto informace by však měly být jasně odlišitelné od jiných prvků dané smlouvy. Dále by měly jasně srozumitelné ikony znázorňovat hlavní prvky zpracování osobních údajů.

 

_________________________________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Ochrana fyzických osob při zpracování osobních údajů je upravena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, které se použijí v plném rozsahu na poskytování digitálního obsahu. Uvedené směrnice již stanoví právní rámec v oblasti osobních údajů v Unii. Provádění a používání této směrnice by mělo být plně v souladu s uvedeným právním rámcem.

(22)  Mezi činnosti, které spadají do oblasti působnosti této směrnice, patří zpracování osobních údajů. Touto směrnicí nejsou dotčena pravidla práva Evropské unie, jež se vztahují na zpracování osobních údajů na území Unie, zejména nařízení (EU) 2016/679 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES2, jimiž se řídí zpracování osobních údajů prováděné v členských státech pod dohledem příslušných orgánů členských států, zejména veřejných nezávislých orgánů jmenovaných členskými státy. Tyto právní akty již stanoví právní rámec v oblasti osobních údajů v Unii a jsou v plném rozsahu použitelné na smlouvy o poskytování digitálního obsahu. Provádění a používání této směrnice by mělo být plně v souladu s uvedeným právním rámcem.

__________

__________

1. Úř. věst. L 281, 23/11/1995, s. 31 - 50) [bude nahrazena obecným nařízením o ochraně údajů, jakmile bude přijato].

 

2. Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37–47.

2. Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37–47.

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby zpracování osobních údajů, které je prováděno za účelem poskytování digitálního obsahu, bylo zcela v souladu s právními předpisy EU o ochraně údajů, včetně nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jež je horizontální povahy.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  V případech, kdy smlouva nestanoví dostatečně jasné a srozumitelné ukazatele pro zjištění souladu digitálního obsahu se smlouvou, je nezbytné stanovit objektivní kritéria souladu, aby se zajistilo, že spotřebitelé nebudou zbaveni svých práv. V takových případech by se soulad se smlouvou měl posuzovat s ohledem na účel, pro který by se digitální obsah stejného popisu běžně použil.

(25)  V případech, kdy smlouva nestanoví dostatečně jasné a srozumitelné ukazatele přizpůsobené spotřebitelům, na něž je cílena, za účelem zjištění souladu digitálního obsahu se smlouvou, je nezbytné stanovit kritéria souladu, aby se zajistilo, že spotřebitelé dostatečně rozumí svým právům a nebudou jich zbaveni. V takových případech by se soulad se smlouvou měl posuzovat s ohledem na účel, pro který by se digitální obsah stejného popisu běžně použil, dostupné technické normy i důvodná očekávání spotřebitelů.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Služby a technologie založené na datech sice přinášejí značné výhody, ale obnášejí i určitá slabá místa. Jak uznává strategie pro jednotný digitální trh, je nezbytná vysoká úroveň bezpečnosti sítí a informací v celé Evropské unii, aby se zajistilo dodržování základních práv, jako je právo na ochranu soukromí a osobních údajů, a aby se zvýšila důvěra uživatelů v digitální ekonomiku. Jelikož software již začíná být všudypřítomný, zásadní záležitostí se stávají vlastnosti, jako je spolehlivost, bezpečnost a schopnost přizpůsobit se měnícím se potřebám. Je proto čím dál důležitější, aby tyto služby a technologie založené na datech zajišťovaly, že tyto kvality budou zaručeny v míře odpovídající úloze a funkci těchto technologií. Zejména kvalita, pokud jde o bezpečnost a spolehlivost, je stále významnějším prvkem pro inovativní, kombinované služby, které se musí opírat o propojení různých systémů v různých oblastech.

(27)  Služby a technologie založené na datech sice přinášejí značné výhody, ale obnášejí i určitá slabá místa. Jak uznává strategie pro jednotný digitální trh, je nezbytná vysoká úroveň bezpečnosti sítí a informací v celé Evropské unii, aby se zajistilo dodržování základních práv, jako je právo na ochranu soukromí a osobních údajů on-line, a aby se zvýšila důvěra uživatelů v digitální ekonomiku. Jelikož software již začíná být všudypřítomný, zásadní záležitostí se stávají vlastnosti, jako je spolehlivost, bezpečnost a schopnost přizpůsobit se měnícím se potřebám. Je proto čím dál důležitější, aby tyto služby a technologie založené na datech zajišťovaly, že tyto kvality budou zaručeny v co největší možné míře. Zejména kvalita, pokud jde o bezpečnost a spolehlivost, je stále významnějším prvkem pro inovativní, kombinované služby, které se musí opírat o propojení různých systémů v různých oblastech.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  V druhé fázi by měl mít spotřebitel nárok na snížení ceny nebo ukončení smlouvy. Právo spotřebitele na to, aby smlouva byla ukončena, by mělo být omezeno na ty případy, kdy například není možné uvést digitální obsah do souladu se smlouvou a kdy tento nesoulad narušuje hlavní funkční prvky digitálního obsahu. Pokud spotřebitel ukončí smlouvu, poskytovatel by měl vrátit zpět cenu zaplacenou spotřebitelem nebo, pokud digitální obsah není poskytován oproti zaplacení ceny, ale výměnou za přístup k údajům poskytnutým spotřebitelem, měl by se poskytovatel zdržet jejich použití, předání uvedených údajů třetím stranám nebo umožnění přístupu třetích stran k těmto údajům po ukončení smlouvy. Splnění povinnosti zdržet se použití údajů by mělo v případě, kdy je protiplnění ve formě osobních údajů, znamenat, že poskytovatel by měl přijmout veškerá opatření, aby dodržel pravidla na ochranu údajů, tím, že je vymaže nebo anonymizuje takovým způsobem, že spotřebitele nelze identifikovat pomocí žádných prostředků, o nichž lze důvodně předpokládat, že je použije buď poskytovatel, nebo jakákoli jiná osoba. Aniž jsou dotčeny povinnosti správce podle směrnice 95/46/ES, poskytovatel by neměl být povinen provádět žádné další kroky ve vztahu k údajům, které legálně poskytl třetím stranám v průběhu trvání smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu.

(37)  V druhé fázi by měl mít spotřebitel nárok na snížení ceny nebo ukončení smlouvy. Právo spotřebitele na to, aby smlouva byla ukončena, by mělo být omezeno na ty případy, kdy například není možné uvést digitální obsah do souladu se smlouvou a kdy tento nesoulad narušuje hlavní funkční prvky digitálního obsahu. Pokud spotřebitel ukončí smlouvu, poskytovatel by měl vrátit zpět cenu zaplacenou spotřebitelem nebo, pokud digitální obsah není poskytován oproti zaplacení ceny, ale výměnou za přístup k údajům poskytnutým spotřebitelem jako protiplnění za poskytnutý obsah nebo vytvořených spotřebitelem během trvání smlouvy, měl by se poskytovatel zdržet jejich použití, předání uvedených údajů třetím stranám nebo umožnění přístupu třetích stran k těmto údajům po ukončení smlouvy. Splnění povinnosti zdržet se použití údajů by mělo v případě, kdy je protiplnění ve formě osobních údajů, znamenat, že poskytovatel by měl přijmout veškerá opatření, aby dodržel pravidla na ochranu údajů, tím, že je vymaže nebo anonymizuje takovým způsobem, že spotřebitele nelze identifikovat pomocí žádných prostředků, o nichž lze důvodně předpokládat, že je použije buď poskytovatel, nebo jakákoli jiná osoba. Pokud poskytovatel používá techniky na ochranu údajů, jako je pseudonymizace, jak to předepisuje nařízení (EU) 2016/679, měl by tyto údaje přestat používat, avšak jen poté, co o to spotřebitel požádá. Aniž jsou dotčeny povinnosti správce podle nařízení (EU) 2016/679, poskytovatel by neměl být povinen provádět žádné další kroky ve vztahu k údajům, které legálně poskytl třetím stranám v průběhu trvání smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  V případě ukončení smlouvy by poskytovatel měl rovněž upustit od používání obsahu vygenerovaného spotřebitelem. Nicméně v případech, kdy konkrétní obsah vygeneroval více než jeden spotřebitel, má poskytovatel nárok používat nadále obsah vygenerovaný spotřebitelem, pokud jej používají uvedení ostatní spotřebitelé.

(38)  V případě ukončení smlouvy by poskytovatel měl rovněž upustit od používání obsahu vytvořeného spotřebitelem. Nicméně v případech, kdy konkrétní obsah vytvořil více než jeden spotřebitel, má poskytovatel nárok používat nadále obsah vytvořený spotřebitelem, pokud jej používají uvedení ostatní spotřebitelé.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  S cílem zajistit účinnou ochranu spotřebitele, pokud jde o právo ukončit smlouvu, by měl poskytovatel spotřebiteli umožnit opětovně získat všechny údaje nahrané spotřebitelem, vygenerované spotřebitelem s použitím digitálního obsahu nebo vytvořené tím, že spotřebitel použil digitální obsah. Tato povinnost by měla být rozšířena i na údaje, které má poskytovatel povinnost uchovávat podle smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, jakož i na údaje, které má poskytovatel v souvislosti se smlouvou skutečně v držení.

(39)  S cílem zajistit účinnou ochranu spotřebitele, pokud jde o právo ukončit smlouvu, by měl poskytovatel spotřebiteli na jeho žádost umožnit opětovně získat všechny údaje nahrané spotřebitelem nebo vytvořené spotřebitelem s použitím digitálního obsahu. Tato povinnost by měla být rozšířena i na údaje, které má poskytovatel povinnost uchovávat podle smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, jakož i na údaje, které má poskytovatel v souvislosti se smlouvou skutečně v držení.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 44

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44)  Zásada odpovědnosti poskytovatele za škody je základním prvkem smluv o poskytování digitálního obsahu. Aby se zvýšila důvěra spotřebitelů v digitální obsah, měla by být tato zásada upravena na úrovni Unie, aby se zajistilo, že spotřebitelé neutrpí újmu, pokud byl jejich hardware nebo software poškozen digitálním obsahem, který není v souladu se smlouvou. Spotřebitelé by proto měli mít nárok na náhradu škod způsobených jejich digitálnímu prostředí v důsledku nesouladu se smlouvou nebo v důsledku neposkytnutí digitálního obsahu. Členské státy však měly stanovit podrobné podmínky pro výkon tohoto práva na náhradu škody a zohlednit přitom skutečnost, že slevy cen za budoucí poskytnutí digitálního obsahu, zejména pokud jsou nabízeny poskytovatelem jako výhradní odškodnění za ztráty, nemusí nutně spotřebiteli zajistit situaci, která se co nejvíce blíží situaci, ve které by se spotřebitel nacházel, kdyby byl digitální obsah řádně poskytnut a byl v souladu se smlouvou.

(44)  Zásada odpovědnosti poskytovatele za škody je základním prvkem smluv o poskytování digitálního obsahu. Aby se zvýšila důvěra spotřebitelů v digitální obsah, měla by být tato zásada upravena na úrovni Unie, aby se zajistilo, že spotřebitelé neutrpí újmu, pokud jim vznikne škoda vinou digitálního obsahu, který není v souladu se smlouvou. Spotřebitelé by proto měli mít nárok na náhradu škod, které jim byly způsobeny v důsledku nesouladu se smlouvou nebo v důsledku neposkytnutí digitálního obsahu. Členské státy však měly stanovit podrobné podmínky pro výkon tohoto práva na náhradu škody a zohlednit přitom skutečnost, že slevy cen za budoucí poskytnutí digitálního obsahu, zejména pokud jsou nabízeny poskytovatelem jako výhradní odškodnění za ztráty, nemusí nutně spotřebiteli zajistit situaci, která se co nejvíce blíží situaci, ve které by se spotřebitel nacházel, kdyby byl digitální obsah řádně poskytnut a byl v souladu se smlouvou. Členské státy by měly mít při stanovování pravidel v této věci možnost stanovit nižší nebo větší míru odpovědnosti za škody, aby rozlišily mezi poskytovateli, kteří učinili vše, co je v jejich silách, aby omezili možnost vzniku škody, například se řídili osvědčenými postupy daného odvětví a dodržovali bezpečnostní standardy nebo mezinárodní normy, a těmi, kteří byli v tomto ohledu nedbalí.

Odůvodnění

Návrh omezuje odpovědnost poskytovatele pouze na ekonomické škody na hardwaru a softwaru spotřebitele. Je tak příliš omezena, neboť by mohly nastat případy, kdy spotřebitel utrpí vážnou ekonomickou nebo nehmotnou ztrátu, která naprosto nesouvisí s jakýmkoli poškozením jeho digitálního prostředí. S cílem vést poskytovatele k většímu smyslu pro odpovědnost a zodpovídání se by navíc členské státy měly mít možnost při stanovování podrobných pravidel pro náhradu škody rozlišovat mezi poskytovateli, kteří učinili vše, co je v jejich silách, aby omezili možnost vzniku škod, a těmi, kteří si takto nepočínali.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(55)  Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie, a sice články 16, 38 a 47 uvedené listiny,

(55)  Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie, a sice články 7, 8, 16, 38 a 47 uvedené listiny,

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 2 – bod 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  údaje, které jsou vytvářeny a poskytovány v digitální podobě, například video a audio soubory, aplikace, digitální hry a jakýkoli jiný software;

a)  údaje, které jsou vytvářeny a poskytovány v digitální podobě, mj. video a audio soubory, aplikace, digitální hry a jakýkoli jiný software;

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 2 – bod 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.   „osobními údaji“ se rozumí osobní údaje definované v čl. 4 odst. (1) nařízení (EU) 2016/679;

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 2 – bod 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  „náhradou škody“ se rozumí peněžní částka, na jejíž vyplacení mohou mít spotřebitelé nárok z důvodu ekonomické újmy způsobené jejich digitálnímu prostředí;

5.  „náhradou škody“ se rozumí peněžní částka, na jejíž vyplacení mohou mít spotřebitelé nárok z důvodu hmotné nebo nehmotné újmy;

Odůvodnění

Návrh omezuje odpovědnost poskytovatele pouze na ekonomické škody na hardwaru a softwaru spotřebitele. Je tak omezena příliš, neboť by mohly nastat případy, kdy spotřebitel utrpí vážnou ekonomickou nebo nehmotnou ztrátu, která naprosto nesouvisí s újmou způsobenou jeho digitálnímu prostředí, například pokud software obsahuje virus, který umožňuje hackerům získat přístup k počítači spotřebitele a ukrást jeho totožnost za účelem jejího podvodného zneužití. Podobné ustanovení obsahuje také nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Tato směrnice se použije na každou smlouvu, na jejímž základě poskytovatel poskytne digitální obsah spotřebiteli nebo se zaváže tak učinit výměnou za cenu, která má být zaplacena, nebo za to, že spotřebitel aktivně poskytne jiné než peněžní protiplnění ve formě osobních údajů nebo jakýchkoli jiných údajů.

1.  Tato směrnice se použije na každou smlouvu, na jejímž základě poskytovatel poskytne digitální obsah nebo digitální službu spotřebiteli nebo se zaváže tak učinit výměnou za cenu, která má být zaplacena, nebo za to, že spotřebitel namísto peněžní platby zpřístupní své osobní nebo jakékoli jiné údaje, pokud je to možné v souladu s nařízením (EU) 2016/679. Smlouva musí výslovně uvádět, jaké osobní údaje jsou za dodaný obsah vyměňovány.

 

 

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Tato směrnice se nepoužije na digitální obsah poskytnutý za jiné než peněžní protiplnění do té míry, pokud poskytovatel požaduje, aby spotřebitel poskytl osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytně nutné pro účely plnění smlouvy nebo pro splnění zákonných požadavků, a poskytovatel tyto údaje dále nezpracovává způsobem, který se neslučuje s tímto účelem. Tato směrnice se rovněž nepoužije na žádné jiné údaje, jejichž poskytnutí požaduje poskytovatel od spotřebitele za účelem zajištění toho, aby byl digitální obsah v souladu se smlouvou nebo aby splňoval zákonné požadavky, a poskytovatel tyto údaje nepoužije k obchodním účelům.

4.  Tato směrnice se nepoužije v případě, kdy poskytovatel používá osobní nebo jiné údaje zpřístupněné spotřebitelem výhradně pro účely poskytování digitálního obsahu nebo splnění zákonných požadavků a nezpracovává tyto údaje k žádným jiným účelům.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Pokud je jakékoli ustanovení této směrnice v rozporu s ustanovením jiného aktu Unie upravujícího konkrétní odvětví nebo předmět, má ustanovení uvedeného jiného aktu Unie přednost před touto směrnicí.

7.  Pokud je jakékoli ustanovení této směrnice v rozporu s ustanovením jiného aktu Unie, má ustanovení uvedeného jiného aktu Unie přednost před touto směrnicí.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Touto směrnicí není dotčena ochrana fyzických osob při zpracování osobních údajů.

8.  Žádné ustanovení této směrnice nebo jakéhokoli aktu provádějícího ji ve vnitrostátním právu žádným způsobem neomezí nebo nenaruší ochranu fyzických osob při zpracování osobních údajů, jak stanoví nařízení (EU) č. 2016/679 a směrnice 2002/58/ES.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9 a.  V případě, že se v souvislosti s dodáním digitálního obsahu v rámci působnosti této směrnice uplatňují právní předpisy jiného členského státu, než je stát trvalého pobytu spotřebitele, musí poskytovatel spotřebitele o této skutečnosti odpovídajícím způsobem informovat ještě před uzavřením smlouvy.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Poskytovatel poskytne digitální obsah ihned po uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodly jinak. Poskytnutí se považuje za uskutečněné, když je digitální obsah poskytnut spotřebiteli nebo, pokud se použije odst. 1 písm. b), třetí straně podle volby spotřebitele, podle toho, co nastane dříve.

2.  Poskytovatel poskytne digitální obsah ihned po uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodly jinak a aniž je dotčen čl. 16 písm. m) směrnice 2011/83/EU. Poskytnutí se považuje za uskutečněné, když je digitální obsah poskytnut spotřebiteli nebo, pokud se použije odst. 1 písm. b) tohoto článku, třetí straně podle volby spotřebitele, podle toho, co nastane dříve.

 

_________________

 

 

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aby byl digitální obsah v souladu se smlouvou, musí v příslušných případech:

1.  Smlouva musí obsahovat všechny příslušné prvky pro posouzení souladu digitálního obsahu, jakož i veškeré příslušné informace týkající se zpracování osobních údajů v souladu s povinností podle nařízení (EU) č. 2016/679. Aby byl digitální obsah v souladu se smlouvou, musí v příslušných případech:

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  být aktualizován, jak je stanoveno ve smlouvě.

d)  být aktualizován, jak je stanoveno ve smlouvě, nebo podle potřeby, s cílem zaručit prvky stanovené v písmenech a) a b), zejména kontinuitu a bezpečnost.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud smlouva nestanoví, v příslušných případech, jasným a srozumitelným způsobem požadavky na digitální obsah podle odstavce 1, musí být digitální obsah vhodný pro účely, pro které by se digitální obsah stejného popisu běžně použil, včetně jeho funkčnosti, interoperability a jiných funkčních prvků, jako je dostupnost, kontinuita a bezpečnost, s přihlédnutím k:

2.  Kromě toho, že musí být digitální obsah v souladu s veškerými požadavky na soulad zahrnutými ve smlouvě, jak stanoví odstavec 1, musí být i vhodný pro účely, pro které by se digitální obsah stejného popisu běžně použil, a mít takové vlastnosti, včetně funkčnosti, interoperability a jiných funkčních prvků, jako je dostupnost, kontinuita a bezpečnost, které mohou spotřebitelé důvodně očekávat, s přihlédnutím k:

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  tomu, zda je digitální obsah poskytován výměnou za zaplacení ceny nebo za jiné než peněžní protiplnění;

a)  tomu, zda je digitální obsah poskytován výměnou za zaplacení ceny nebo za jiné než peněžní protiplnění spočívající v poskytnutí osobních údajů nebo jakýchkoli jiných údajů podle čl. 3 odst. 1;

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 – písm. a a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  oprávněným očekáváním spotřebitelů;

Odůvodnění

V návrhu musí být digitální obsah v souladu s tím, co bylo uvedeno ve smlouvě, a pouze pokud nebylo ve smlouvě uvedeno nic, mohla by být pro posouzení jeho souladu použita objektivnější kritéria (jako technické normy nebo kodexy chování). Produkty s digitálním obsahem jsou však často tak komplikované, že od spotřebitele nelze očekávat, že bude schopen v plné míře obsáhnout podmínky smlouvy a učinit informované rozhodnutí. Proto by bylo vhodnější, aby byla pro ověření souladu používána častěji taková kritéria, jako jsou technické normy nebo oprávněná očekávání.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  případným jakýmkoli existujícím mezinárodním technickým normám nebo, pokud takové technické normy neexistují, použitelným kodexům chování a osvědčeným postupům daného odvětví; a

b)  veškerým existujícím mezinárodním technickým normám nebo, pokud takové technické normy neexistují, použitelným kodexům chování a osvědčeným postupům daného odvětví; a

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

b a)  veškerým stávajícím osvědčeným postupům týkajícím se bezpečnosti informačních systémů a digitálních prostředí;

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud smlouva stanoví, že digitální obsah má být poskytován v průběhu určitého období, musí být v souladu se smlouvou během celého uvedeného období.

3.  Pokud smlouva stanoví, že digitální obsah má být poskytován v průběhu určitého období, musí být tento digitální obsah, včetně případných bezpečnostních aktualizací poskytovaných dodavatelem, v souladu se smlouvou během celého uvedeného období.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5 a.  S cílem zabezpečit soulad se smlouvou musí být digitální obsah nebo digitální služba v souladu se zásadami „záměrné ochrany osobních údajů“ a „standardní ochrany osobních údajů“, které jsou uvedeny v článku 25 nařízení (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Spotřebitel spolupracuje s poskytovatelem v co největší možné míře, která je nezbytná pro určení digitálního prostředí spotřebitele. Povinnost spolupráce je omezena na takové technicky dostupné prostředky, které jsou co nejméně rušivé pro spotřebitele. Pokud spotřebitel nespolupracuje, důkazní břemeno s ohledem na nesoulad se smlouvou nese spotřebitel.

3.  Spotřebitel spolupracuje s poskytovatelem v co největší možné míře, která je nezbytná pro určení digitálního prostředí spotřebitele. Povinnost spolupráce je omezena na takové technicky dostupné prostředky, které jsou co nejméně rušivé pro spotřebitele. Pokud spotřebitel nespolupracuje, důkazní břemeno s ohledem na nesoulad se smlouvou nese spotřebitel. Spotřebitel nemá povinnost spolupracovat, pokud poskytovatel požaduje přístup k soukromým nebo osobním informacím a zprávám.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  jakýkoli nesoulad se smlouvou, který nastane v době poskytnutí digitálního obsahu; a

b)  jakýkoli nesoulad se smlouvou, který nastane v době poskytnutí digitálního obsahu;

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

b a)  jakékoli nedostatečné zabezpečení, které bylo poskytovateli známé anebo mu odůvodněně mohlo být známé na základě osvědčených postupů týkajících se bezpečnosti informačních systémů a digitálních prostředí; a

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Poskytovatel uvede digitální obsah do souladu se smlouvou podle odstavce 1 v přiměřené lhůtě poté, co byl spotřebitelem o nesouladu se smlouvou informován, a bez významných obtíží pro spotřebitele, s přihlédnutím k povaze a účelu, pro nějž spotřebitel tento digitální obsah požadoval.

2.  Poskytovatel uvede digitální obsah do souladu se smlouvou podle odstavce 1 bez zbytečného prodlení poté, co byl spotřebitelem o nesouladu se smlouvou informován, a bez významných obtíží pro spotřebitele, s přihlédnutím k povaze a účelu, pro nějž spotřebitel tento digitální obsah požadoval.

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Spotřebitel může smlouvu ukončit pouze tehdy, pokud nesoulad se smlouvou narušuje funkčnost, interoperabilitu a jiné hlavní funkční prvky digitálního obsahu, jako je jeho dostupnost, kontinuita a bezpečnost, pokud jsou vyžadovány podle čl. 6 odst. 1 a 2. Pokud jde o prokázání toho, že nesoulad se smlouvou nenarušuje funkčnost, interoperabilitu a jiné hlavní funkční prvky digitálního obsahu, nese důkazní břemeno poskytovatel.

5.  Aniž jsou dotčeny jiné právní důvody pro ukončení smlouvy, může spotřebitel smlouvu ukončit, pokud nesoulad se smlouvou narušuje funkčnost, interoperabilitu a jiné hlavní funkční prvky digitálního obsahu, jako je jeho dostupnost, kontinuita a bezpečnost, pokud jsou vyžadovány podle čl. 6 odst. 1 a 2. Pokud jde o prokázání toho, že nesoulad se smlouvou nenarušuje funkčnost, interoperabilitu a jiné hlavní funkční prvky digitálního obsahu, nese důkazní břemeno poskytovatel.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  poskytovatel přijme veškerá opatření, která lze očekávat, aby se zdržel použití jiného než peněžního protiplnění, které spotřebitel poskytl výměnou za digitální obsah, a jakýchkoli jiných údajů, které poskytovatel shromáždil v souvislosti s poskytnutím digitálního obsahu, včetně jakéhokoli obsahu poskytnutého spotřebitelem, s výjimkou obsahu, který vygeneroval spotřebitel společně s dalšími spotřebiteli, kteří tento obsah nadále používají;

b)  poskytovatel se zdrží použití osobních údajů nebo jakýchkoli jiných údajů, které spotřebitel zpřístupnil namísto peněžní platby výměnou za digitální obsah, a jakýchkoli jiných údajů, které poskytovatel shromáždil v souvislosti s poskytnutím digitálního obsahu, včetně jakéhokoli obsahu poskytnutého spotřebitelem, s výjimkou obsahu, který vytvořil spotřebitel společně s dalšími spotřebiteli, kteří tento obsah nadále používají. Poskytovatel se zdrží zpracování osobních údajů pouze za tím účelem, aby bylo možné spojit údaje a obsah jiné než osobní povahy s konkrétním spotřebitelem, aby je tento spotřebitel mohl získat zpět podle písm. c). Poskytovatel musí dodržovat povinnosti podle nařízení (EU) č. 2016/679;

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  poskytovatel poskytne spotřebiteli technické prostředky pro opětovné získání veškerého obsahu poskytnutého spotřebitelem a jakýchkoli jiných údajů vytvořených nebo vygenerovaných tím, že spotřebitel používal digitální obsah, a to do té míry, že údaje získal do svého držení poskytovatel. Spotřebitel má nárok na opětovné získání obsahu bezplatně, bez významných obtíží, v přiměřené době a v běžně používaném datovém formátu;

c)  poskytovatel poskytne spotřebiteli na jeho žádost technické prostředky pro opětovné získání veškerého obsahu poskytnutého spotřebitelem a jakýchkoli jiných údajů vytvořených tím, že spotřebitel používal digitální obsah, a to do té míry, že údaje získal do svého držení poskytovatel. Spotřebitel má nárok na opětovné získání obsahu bezplatně, bez obtíží, v přiměřené době a ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném datovém formátu a předat tento obsah jinému poskytovateli, aniž by tomuto kroku kladl původní poskytovatel jakékoli překážky;

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatel je odpovědný spotřebiteli za jakoukoli ekonomickou újmu způsobenou digitálnímu prostředí spotřebitele v důsledku nesouladu se smlouvou nebo v důsledku neposkytnutí digitálního obsahu. Náhrada škody musí spotřebiteli zajistit situaci, která se co nejvíce blíží situaci, ve které by se spotřebitel nacházel, kdyby byl digitální obsah řádně poskytnut a byl v souladu se smlouvou.

1.  Poskytovatel je odpovědný spotřebiteli za jakoukoli ekonomickou újmu způsobenou spotřebiteli v důsledku nesouladu se smlouvou nebo v důsledku neposkytnutí digitálního obsahu. Náhrada škody musí spotřebiteli zajistit situaci, která se co nejvíce blíží situaci, ve které by se spotřebitel nacházel, kdyby byl digitální obsah řádně poskytnut a byl v souladu se smlouvou.

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy stanoví podrobné podmínky pro výkon tohoto práva na náhradu škody.

2.  Členské státy stanoví podrobné podmínky pro výkon tohoto práva na náhradu škody. Při stanovování těchto podmínek mohou členské státy stanovit nižší nebo větší míru odpovědnosti za škody na základě objektivních kritérií pro posouzení toho, jaké úsilí poskytovatel vyvinul, aby nedošlo k nesouladu digitálního obsahu a ke vzniku újmy, jako jsou osvědčené postupy týkající se bezpečnosti nebo nejmodernější technologie.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud smlouva stanoví, že digitální obsah se má poskytovat během určitého období stanoveného ve smlouvě, může poskytovatel měnit funkčnost, interoperabilitu a jiné hlavní funkční prvky digitálního obsahu, jako je jeho dostupnost, kontinuita a bezpečnost, do té míry, že uvedené změny mají nepříznivý účinek na přístup k digitálnímu obsahu nebo jeho použití ze strany spotřebitele, pouze tehdy, pokud:

1.  Pokud smlouva stanoví, že digitální obsah se má poskytovat během určitého období stanoveného ve smlouvě, může poskytovatel měnit funkčnost, interoperabilitu a jiné hlavní funkční prvky digitálního obsahu, jako je jeho dostupnost a kontinuita, pouze tehdy, pokud:

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

a a)  je taková změna nezbytná pro bezpečnost obsahu v souladu s osvědčenými postupy;

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  spotřebitel byl s přiměřeným předstihem informován o změně výslovným oznámením na trvalém nosiči;

b)  spotřebitel byl s přiměřeným předstihem informován o změně výslovným oznámením;

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  při ukončení smlouvy podle písmene c) jsou spotřebiteli poskytnuty technické prostředky pro opětovné získání veškerého obsahu poskytnutého v souladu s čl. 13 odst. 2 písm. c).

d)  při ukončení smlouvy podle písmene c) jsou spotřebiteli poskytnuty technické prostředky pro opětovné získání veškerého obsahu poskytnutého v souladu s čl. 13 odst. 2 písm. c) nebo čl. 16 odst. 4 písm. b).

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 4 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  poskytovatel přijme veškerá opatření, která lze očekávat, aby se zdržel použití jiného než peněžního protiplnění, které spotřebitel poskytl výměnou za digitální obsah, a jakýchkoli jiných údajů, které poskytovatel shromáždil v souvislosti s poskytnutím digitálního obsahu, včetně jakéhokoli obsahu poskytnutého spotřebitelem;

a)  poskytovatel se zdrží použití osobních či jakýchkoli jiných údajů, které spotřebitel zpřístupnil namísto peněžní platby výměnou za digitální obsah, a jakýchkoli jiných údajů poskytnutých spotřebitelem v souvislosti s používáním digitálního obsahu, včetně jakéhokoli obsahu poskytnutého spotřebitelem, s výjimkou obsahu, který vytvořil spotřebitel společně s dalšími spotřebiteli, kteří tento obsah nadále používají. Poskytovatel se zdrží zpracování osobních údajů pouze za tím účelem, aby bylo možné spojit údaje a obsah jiné než osobní povahy s konkrétním spotřebitelem, aby je tento spotřebitel mohl získat zpět podle písm. b). Poskytovatel musí dodržovat povinnosti podle nařízení (EU) č. 2016/679;

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 4 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  poskytovatel poskytne spotřebiteli technické prostředky pro opětovné získání veškerého obsahu poskytnutého spotřebitelem a jakýchkoli jiných údajů vytvořených nebo vygenerovaných tím, že spotřebitel používal digitální obsah, a to do té míry, že tyto údaje získal do svého držení poskytovatel. Spotřebitel má nárok na opětovné získání obsahu, bez významných obtíží, v přiměřené době a v běžně používaném datovém formátu; a

b) poskytovatel poskytne spotřebiteli na jeho žádost technické prostředky pro opětovné získání veškerého obsahu zpřístupněného spotřebitelem a jakýchkoli jiných údajů vytvořených tím, že spotřebitel používal digitální obsah, a to do té míry, že tyto údaje získal do svého držení poskytovatel. Spotřebitel má nárok na opětovné získání obsahu a údajů, bez významných obtíží, v přiměřené době a ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném datovém formátu, jakož i právo předat tento obsah a údaje jinému poskytovateli, aniž by tomuto kroku kladl původní poskytovatel jakékoli překážky; a

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby byly k dispozici odpovídající a účinné prostředky pro zajištění souladu s touto směrnicí.

1.  Členské státy zajistí, aby byly k dispozici účinné a odrazující prostředky pro zajištění souladu s touto směrnicí.

 

 

Odůvodnění

Ke skutečnému prosazení nových práv spotřebitelů dojde pouze tehdy, pokud členské státy zavedou skutečně účinné a odrazující sankce, také vzhledem k důležitým obchodním výhodám, které by mohli poskytovatelé digitálního obsahu získat, pokud by agresivně zvyšovali svůj podíl na trhu na úkor práv spotřebitelů.

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  organizace, které působí v oblasti ochrany práv a svobod subjektů údajů s ohledem na ochranu jejich osobních údajů.

Odůvodnění

Na základě článku 80 obecného nařízení o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice

Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 19a  

 

Ochrana údajů

 

Zpracovávání osobních údajů v rámci činností prováděných podle této směrnice musí probíhat v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/679 a směrnice 2002/58/ES.

Pozměňovací návrh   51

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejpozději dne [the date of five years after entry into force] přezkoumá Komise používání této směrnice a předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Tato zpráva posoudí mimo jiné případ harmonizace pravidel použitelných na smlouvy o poskytování digitálního obsahu za jiné protiplnění, než je protiplnění upravené touto směrnicí, zejména poskytování výměnou za reklamu nebo nepřímý sběr údajů.

1.  Nejpozději dne [the date of three years after entry into force] přezkoumá Komise používání této směrnice a předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Tato zpráva posoudí mimo jiné vzájemné působení a soulad s nařízením (EU) 2016/679 a případ harmonizace pravidel použitelných na smlouvy o poskytování digitálního obsahu za jiné protiplnění, než je protiplnění upravené touto směrnicí, zejména poskytování výměnou za reklamu nebo nepřímý sběr údajů.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Smlouvy o poskytování digitálního obsahu

Referenční údaje

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Věcně příslušné výbory

Datum oznámení na zasedání

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

  Datum oznámení na zasedání

LIBE

21.1.2016

Navrhovatelka

Datum jmenování

Marju Lauristin

16.3.2016

Článek 55 – Společné schůze výborů

  Datum oznámení na zasedání

28.4.2016

Projednání ve výboru

12.7.2016

8.11.2016

 

 

Datum přijetí

8.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

4

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Smlouvy na dodávku digitálního obsahu

Referenční údaje

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Datum předložení EP

9.12.2015

 

 

 

Příslušné výbory

Datum oznámení na zasedání

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Výbory požádané o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

ITRE

21.1.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

ITRE

28.1.2016

CULT

25.1.2016

 

 

Zpravodajové

Datum jmenování

Evelyne Gebhardt

14.4.2016

Axel Voss

14.4.2016

 

 

Článek 55 – Postup společných schůzí výborů

Datum oznámení na zasedání

28.4.2016

Projednání ve výboru

14.7.2016

29.11.2016

22.3.2017

 

Datum přijetí

21.11.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

55

4

2

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Max Andersson, Pascal Arimont, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Mady Delvaux, Pascal Durand, Laura Ferrara, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Antonio López-Istúriz White, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Pavel Svoboda, József Szájer, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Marco Zullo, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Heidi Hautala, Kaja Kallas, Angelika Niebler, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Zbigniew Kuźmiuk, Bolesław G. Piecha, Michaela Šojdrová

Datum předložení

27.11.2017

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

55

+

ALDE

 

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kaja Kallas, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic

Daniel Dalton, Zbigniew Kuźmiuk, Nosheena Mobarik, Bolesław G. Piecha, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Angelika Niebler, Emil Radev, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Szájer, Mihai Ţurcanu, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marlene Mizzi, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala, Julia Reda

4

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski

2

0

EFDD

Laura Ferrara, Marco Zullo

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se