BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold

27.11.2017 - (COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)) - ***I

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Retsudvalget
Ordførere: Evelyne Gebhardt, Axel Voss
(Procedure med fælles udvalgsmøder – forretningsordenens artikel 55)


Procedure : 2015/0287(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0375/2017
Indgivne tekster :
A8-0375/2017
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold

(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0634),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0394/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det franske Senat, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 27. april 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til de fælles drøftelser mellem Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Retsudvalget, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0375/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold

om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester

(EØS-relevant tekst)

(EØS-relevant tekst)

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  Vækstpotentialet for e-handel er endnu ikke fuldt udnyttet. Strategien for et digitalt indre marked i EU29 tager på en helhedsorienteret måde hånd om de største hindringer for udvikling af grænseoverskridende e-handel i EU for at frigøre dette potentiale. For at styrke EU's digitale økonomi og stimulere væksten generelt er det vigtigt, at forbrugerne får bedre adgang til digitalt indhold, og at det bliver lettere for virksomhederne at levere digitalt indhold.

1)  Vækstpotentialet for e-handel i Unionen er endnu ikke fuldt opfyldt. Strategien for et digitalt indre marked i EU29 tager på en helhedsorienteret måde hånd om de største hindringer for udvikling af grænseoverskridende e-handel i EU for at frigøre dette potentiale. For at styrke EU's digitale økonomi og stimulere væksten generelt er det vigtigt, at forbrugerne får bedre adgang til digitalt indhold, og at det bliver lettere for virksomhederne at levere digitalt indhold.

__________________

__________________

29 COM (2015) 192 final.

29 COM (2015)0192.

Ændringsforslag     3

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)  Artikel 169, stk. 1, og artikel 169, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsætter, at Unionen skal bidrage til at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau ved foranstaltninger, som vedtages i henhold til artikel 114 i TEUF.

Ændringsforslag     4

Forslag til direktiv

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b)  Artikel 38 i Den Europæiske Unions charter for grundlæggende rettigheder ("chartret") fastsætter, at EU's politikker skal sikre forbrugerne et højt beskyttelsesniveau, og artikel 47 i chartret fastsætter, at enhver, hvis rettigheder og friheder som sikret af EU-retten er blevet krænket, skal have adgang til effektive retsmidler. I artikel 16 i chartret anerkendes friheden til at oprette og drive egen virksomhed i overensstemmelse med fællesskabsretten og national lovgivning og praksis.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  For at fremme et ægte digitalt indre marked er det nødvendigt at harmonisere visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold med udgangspunkt i et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

2)  For at virkeliggøre et ægte digitalt indre marked er det nødvendigt at harmonisere visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester med udgangspunkt i et højt forbrugerbeskyttelsesniveau for at øge retssikkerheden og undgå unødige omkostninger.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 3:

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  Forskellene i de nationale ufravigelige forbrugeraftaleretlige regler og manglen på klare aftaleretlige regler udgør nogle af de største hindringer for, at der sker en udvikling inden for levering af digitalt indhold, idet der findes meget få specifikke regler herom på EU-niveau. Virksomhederne pådrager sig ekstraomkostninger på grund af forskellene i de nationale ufravigelige forbrugeraftaleretlige regler og den retlige usikkerhed ved grænseoverskridende salg af digitalt indhold. Det koster også virksomhederne penge at skulle tilpasse deres aftaler, fordi mange af medlemsstaterne efterhånden har fået udarbejdet specifikke ufravigelige regler for levering af digitalt indhold, så der opstår anvendelses- og indholdsmæssige forskelle mellem de specifikke nationale regler på området. I de medlemsstater, hvor der endnu ikke er udarbejdet specifikke regler for levering af digitalt indhold, vil de erhvervsdrivende, der ønsker at foretage grænseoverskridende salg, føle sig usikre, da de ofte ikke ved, hvilke regler der gælder for digitalt indhold i den medlemsstat, de vil eksportere til, hvad reglerne indeholder, og hvorvidt de er ufravigelige eller ej.

(4)  Det koster virksomhederne og især SMV'erne penge at skulle tilpasse deres aftaler, fordi mange af medlemsstaterne efterhånden har fået udarbejdet specifikke ufravigelige regler for levering af digitalt indhold eller digitale tjenester, så der opstår anvendelses- og indholdsmæssige forskelle mellem de specifikke nationale regler på området. I de medlemsstater, hvor der endnu ikke er udarbejdet specifikke regler for levering af digitalt indhold eller digitale tjenester, vil de erhvervsdrivende, der ønsker at foretage grænseoverskridende salg, føle sig usikre, da de ofte ikke ved, hvilke regler der gælder for digitalt indhold og digitale tjenester i den medlemsstat, de vil eksportere til, hvad reglerne indeholder, og hvorvidt de er ufravigelige eller ej.

Begrundelse

Rækkefølgen af betragtningerne 3 og 4 er byttet om.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Forbrugerne er ikke trygge ved grænseoverskridende køb og især ikke ved online-køb. En af de væsentligste årsager til den manglende tryghed er usikkerheden om deres vigtigste kontraktlige rettigheder og manglen på en klar kontraktlig ramme for digitalt indhold. Mange forbrugere af digitalt indhold har problemer med kvaliteten eller tilgængeligheden af digitalt indhold. Det kan f.eks. være, de har fået forkert eller mangelfuldt digitalt indhold, eller at de ikke kan få adgang til det pågældende digitale indhold. På den måde lider forbrugerne både økonomisk og ikke-økonomisk skade.

(3)  Forbrugerne er ikke altid trygge ved grænseoverskridende køb og især ikke ved online-køb. En af de væsentligste årsager til den manglende tryghed er usikkerheden om deres vigtigste kontraktlige rettigheder og manglen på en klar kontraktlig ramme for digitalt indhold og digitale tjenester. Mange forbrugere har problemer med kvaliteten eller tilgængeligheden af digitalt indhold eller digitale tjenester. Det kan f.eks. være, de har fået forkert eller mangelfuldt digitalt indhold eller forkerte eller mangelfulde digitale tjenester, eller at de ikke kan få adgang til det pågældende digitale indhold eller den pågældende digitale tjeneste. På den måde lider forbrugerne både økonomisk og ikke-økonomisk skade.

Begrundelse

Rækkefølgen af betragtningerne 3 og 4 er byttet om.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)  For at afhjælpe disse problemer skal både virksomheder og forbrugere kunne forlade sig på fuldt ud harmoniserede regler for levering af digitalt indhold, dvs. aftaleretlige regler, der gælder i hele EU, da sådanne regler vil være helt afgørende for denne type transaktioner.

5)  For at afhjælpe disse problemer skal både virksomheder og forbrugere kunne forlade sig på fuldt ud harmoniserede regler for nogle af de vigtigste aspekter af levering af digitalt indhold eller digitale tjenester. Disse regler bør fastlægge EU-dækkende aftalemæssige rettigheder og samtidig give medlemsstaterne mulighed for at opretholde nationale bestemmelser i forbindelse med andre aspekter. I denne forbindelse er ambitionen i dette direktiv at finde den rette balance mellem et højt niveau for forbrugerbeskyttelse og virksomhedernes konkurrenceevne og samtidig respektere nærhedsprincippet.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Fuldt ud harmoniserede forbrugeraftaleretlige regler i alle medlemsstaterne vil gøre det nemmere for virksomhederne at udbyde deres digitale indhold på tværs af grænserne. De får stabile aftaleretlige regler at holde sig til ved onlinesalg og andre former for fjernsalg i andre medlemsstater. Fuldt ud harmoniserede, specifikke regler for digitalt indhold i hele EU vil fjerne den kompleksitet, der findes i øjeblikket på grund af de forskellige nationale regler for aftaler om levering af digitalt indhold. Fuldt ud harmoniserede regler vil også afhjælpe den juridiske fragmentering, der ellers vil opstå ved ny national lovgivning, som specifikt gælder digitalt indhold.

(6)  Harmoniserede forbrugeraftaleretlige regler i alle medlemsstaterne vil gøre det nemmere for virksomhederne at udbyde deres digitale indhold på tværs af grænserne. De får stabile aftaleretlige regler at holde sig til ved onlinesalg og andre former for fjernsalg i andre medlemsstater. Fuldt ud harmoniserede regler vil også afhjælpe den juridiske fragmentering, der ellers vil opstå ved ny national lovgivning, som specifikt gælder digitalt indhold og digitale tjenester.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7)  Forbrugerne vil få gavn af fuldt ud harmoniserede rettigheder med et højt beskyttelsesniveau, hvad angår digitalt indhold. De vil have klare rettigheder ved køb og brug af digitalt indhold, uanset hvor i EU dette sker. Det vil øge forbrugernes tryghed ved køb af digitalt indhold. Det vil desuden bidrage til at reducere den skade, som forbrugerne udsættes for i øjeblikket, fordi der vil være et sæt klare rettigheder, hvis der opstår problemer i forbindelse med det digitale indhold.

7)  Forbrugerne bør have gavn af fuldt ud harmoniserede rettigheder med et højt beskyttelsesniveau, hvad angår digitalt indhold og digitale tjenester. De bør have klare ufravigelige rettigheder ved køb og brug af digitalt indhold og digitale tjenester, uanset hvor i EU dette sker. Det vil øge forbrugernes tryghed ved køb af digitalt indhold og digitale tjenester. Det vil desuden bidrage til at reducere den skade, som forbrugerne udsættes for i øjeblikket, fordi der vil være et sæt klare rettigheder, hvis der opstår problemer i forbindelse med det digitale indhold og de digitale tjenester.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Dette direktiv bør også finde anvendelse på aftaler med dobbelt formål, hvor aftalen indgås dels som led i og dels ikke som led i den pågældende persons erhverv, og det erhvervsmæssige formål er marginalt i forbindelse med aftalen, således at den pågældende person ligeledes bør betragtes som en forbruger.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  Direktivet bør fuldt ud harmonisere et sæt vigtige regler, der hidtil ikke er blevet reguleret på EU-niveau. Det bør derfor omfatte regler om kontraktmæssigheden af digitalt indhold, forbrugernes beføjelser i tilfælde af mangler ved det digitale indhold samt reglerne for udøvelsen af disse beføjelser. Desuden bør direktivet harmonisere visse aspekter vedrørende retten til at ophæve en langsigtet aftale samt visse aspekter vedrørende ændring af det digitale indhold.

8)  Direktivet bør fuldt ud harmonisere visse vigtige regler, der hidtil ikke er blevet reguleret på EU-niveau eller på nationalt niveau. Det bør derfor omfatte regler om kontraktmæssigheden af digitalt indhold eller digitale tjenester, forbrugernes beføjelser i tilfælde af mangler ved det digitale indhold eller digitale tjenester samt reglerne for udøvelsen af disse beføjelser. Desuden bør direktivet harmonisere visse aspekter vedrørende retten til at ophæve en langsigtet aftale samt visse aspekter vedrørende ændring af det digitale indhold og den digitale tjeneste.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9)  Ved fuldt ud at harmonisere alle krav vedrørende de områder, der reguleres af direktivet, forhindrer det medlemsstaterne i at fastsætte yderligere formelle eller materielle krav inden for sit anvendelsesområde, herunder krav om, at den manglende overensstemmelse skal konstateres inden for en bestemt periode, eller at forbrugeren har pligt til at advisere leverandøren om den manglende overensstemmelse inden for en bestemt periode eller til at betale for brugen af det digitale indhold, indtil aftalen ophæves.

9)  Ved fuldt ud at harmonisere kravene vedrørende de forhold, der er omfattet af dette direktiv, forhindrer det medlemsstaterne i at fastsætte yderligere formelle eller materielle krav inden for sit anvendelsesområde, herunder regler om omvendt bevisbyrde, som medfører et andet resultat end det, der søges opnået med dette direktiv, eller en forpligtelse for forbrugeren til at underrette den erhvervsdrivende om manglende overensstemmelse inden for en bestemt periode.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10)  Direktivet bør ikke berøre nationale love, i det omfang bestemmelserne deri ikke reguleres af direktivet, f.eks. nationale regler om forbrugernes forpligtelser over for leverandøren af digitalt indhold eller om aftalers indgåelse, udfærdigelse og gyldighed eller lovligheden af indholdet. Medlemsstaterne bør desuden frit kunne fastsætte regler for de nærmere betingelser for udøvelsen af rettigheder, f.eks. retten til erstatning, i det omfang dette ikke er omfattet af direktivet, eller regler om konsekvenserne af aftalens ophævelse, der er gældende ud over de tilbageleveringsregler, som reguleres af direktivet.

10)  Direktivet bør ikke berøre nationale love, i det omfang bestemmelserne deri ikke reguleres af direktivet, f.eks. nationale regler om forbrugernes forpligtelser over for leverandøren af digitalt indhold eller om aftalers indgåelse, udfærdigelse og gyldighed eller lovligheden af indholdet. Medlemsstaterne bør desuden frit kunne fastsætte regler for de nærmere betingelser for udøvelsen af rettigheder, f.eks. retten til erstatning, i det omfang dette ikke er omfattet af direktivet, eller regler om konsekvenserne af aftalens ophævelse, der er gældende ud over de tilbageleveringsregler, som reguleres af direktivet. Medlemsstaterne bør have mulighed for at fastholde eller indføre nationale regler om retsmidler for såkaldte skjulte fejl. Medlemsstaterne bør have mulighed for at opretholde nationale regler om den kortfristede ret til afvise indhold, når disse findes i deres respektive retsordener på datoen for ikrafttrædelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a)  Dette direktiv bør ikke berøre bestemmelser i national lovgivning om de betingelser, under hvilke en aftale om levering af digitalt indhold eller digitale tjenester anses for at være forbundet med eller tilknyttet en anden aftale, som forbrugeren har indgået med leverandøren eller en anden erhvervsdrivende, og virkningerne heraf for de respektive aftaler eller for de beføjelser, der kan udøves i henhold til de respektive aftaler. Medlemsstaterne bør også frit kunne fastlægge arten af sådanne aftaler, som bl.a. kan være købsaftaler, tjenesteydelsesaftaler, lejeaftaler eller sui generis-aftaler.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b)  Uanset den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation1a bør direktivet i de tilfælde, hvor en erhvervsdrivende som følge af en aftale eller flere sammenhængende aftaler udbyder digitalt indhold eller digitale tjenester i kombination med andre tjenester som f.eks. telekommunikationstjenester eller varer, der ikke udelukkende fungerer som overførselsmedie af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, kun finde anvendelse på den del af aftalen/aftalerne, der vedrører det digitale indhold eller den digitale tjeneste. De øvrige elementer bør reguleres af gældende lov.

 

_______________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv […] af […] om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (EUT L xx [dato], s. xx).

Begrundelse

Betragtning 10 b (ny) erstatter betragtning 20 i Kommissionens forslag (se ændringsforslag 27).

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11)  Direktivet bør afhjælpe problemer inden for forskellige kategorier af digitalt indhold og levering heraf. For at tage højde for den hurtige teknologiske udvikling og for at tilgodese fremtidssikringen af begrebet digitalt indhold skal brugen af begrebet i dette direktiv være bredere end i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU. Navnlig skal det tage højde for tjenester, der muliggør generering, behandling eller lagring af data. Selv om der findes mange måder, hvorpå digitalt indhold kan leveres, herunder overførsel til et varigt medium, download til forbrugerens udstyr, web-streaming, adgang til opbevaring af digitalt indhold eller adgang til brug af sociale medier, bør dette direktiv gælde alt digitalt indhold, uanset hvilket medium der benyttes til overførslen. Det er ikke ønskeligt at skelne mellem forskellige kategorier på dette teknologisk foranderlige marked, fordi det ville være meget vanskeligt at undgå forskelsbehandling af leverandørerne. Det skal sikres, at leverandører af forskellige kategorier af digitalt indhold har lige vilkår. Direktivet bør imidlertid ikke finde anvendelse på digitalt indhold, der indgår i en vare på en sådan måde, at det fungerer som en integreret del af varen, og dets funktion er underordnet i forhold til varens primære funktionaliteter.

11)  Dette direktiv bør afhjælpe problemer inden for forskellige kategorier af digitalt indhold eller digitale tjenester og levering heraf. For at sikre sammenhæng med gældende EU-ret bør begrebet digitalt indhold svare til det, der bruges i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU30, og bør f.eks. omfatte video, lyd, applikationer, digitale spil og øvrigt software. For at tage højde for den hurtige teknologiske udvikling og for at fremtidssikre dette direktiv bør det også omfatte digitale tjenester, der muliggør generering, behandling eller lagring af data, samt tjenester, der muliggør deling af data i digital form, herunder nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, hvis de ikke er reguleret af den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation. Selv om der findes mange måder, hvorpå digitalt indhold eller digitale tjenester kan leveres, herunder CD'er, DVD'er eller et tilsvarende medium, download til forbrugerens udstyr, web-streaming, adgang til opbevaring af digitale tjenester eller adgang til brug af sociale medier, bør dette direktiv gælde alt digitalt indhold og alle digitale tjenester, uanset hvilket medium der benyttes til overførslen. Det er ikke ønskeligt at skelne mellem forskellige kategorier på dette teknologisk foranderlige marked, fordi det ville være meget vanskeligt at undgå forskelsbehandling af erhvervsdrivende. Det skal sikres, at de erhvervsdrivende af forskellige kategorier af digitalt indhold eller digitale tjenester har lige vilkår.

__________________

__________________

30EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64.

30Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64).

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12)  Hvad angår overensstemmelseskrav og forbrugernes beføjelser i tilfælde af mangler, og for at imødekomme forbrugernes forventninger og sikre en tydelig og enkel retlig ramme for leverandører af digitalt indhold, som leveres på et varigt medium, bør direktivet gælde varer som f.eks. DVD’er og CD’er, der integrerer digitalt indhold på en sådan måde, at varen kun fungerer som medium for det digitale indhold. Direktivet finder anvendelse på digitalt indhold, der leveres på et varigt medium, uanset om købet er foretaget som fjernsalg eller direkte salg, således at der ikke skabes fragmentering mellem de forskellige distributionskanaler. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU bør fortsat finde anvendelse på disse varer, herunder på forpligtelser vedrørende levering af varer, beføjelser i tilfælde af manglende levering og karakteren af aftalen, i henhold til hvilken varerne leveres. Dette direktiv finder også anvendelse under forbehold af distributionsrettigheden på de pågældende varer i henhold til varemærkelovgivningen.

12)  Hvad angår overensstemmelseskrav og forbrugernes beføjelser i tilfælde af mangler, og for at imødekomme forbrugernes forventninger og sikre en tydelig og enkel retlig ramme for erhvervsdrivende, der sælger varer med indlejret digitalt indhold eller indlejrede digitale tjenester, bør direktivet gælde varer som f.eks. DVD’er og CD’er eller "intelligente varer", der indeholder forudinstalleret digitalt indhold eller digitale tjenester. For så vidt angår sådanne varer bør den erhvervsdrivende i henhold til dette direktiv udelukkende være ansvarlig over for forbrugeren med hensyn til sine forpligtelser i forbindelse med indlejret digitalt indhold eller en digital tjeneste. Ansvar for andre af varens elementer bør reguleres af gældende lov. Dette direktiv finder anvendelse på indlejret digitalt indhold og indlejrede digitale tjenester, uanset om varen, som disse er forudinstalleret i, leveres ved fjernlevering eller direkte levering, således at der ikke skabes fragmentering mellem de forskellige distributionskanaler. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU bør fortsat finde anvendelse på disse varer, herunder forpligtelserne vedrørende levering af varer, beføjelserne i tilfælde af manglende levering og karakteren af aftalen, i henhold til hvilken varerne leveres. Reglerne om levering og manglende levering af digitalt indhold eller digitale tjenester i dette direktiv finder derfor ikke anvendelse på indlejret digitalt indhold og digitale tjenester. Dette direktiv finder også anvendelse under forbehold af distributionsrettigheden på de pågældende varer i henhold til varemærkelovgivningen.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13)  I den digitale økonomi ses personoplysninger ofte og i stigende grad af markedsdeltagerne som noget, der har en værdi, som kan sammenlignes med penge. Digitalt indhold leveres ofte med andet end penge som modydelse, f.eks. adgang til personoplysninger eller andre data. Disse særlige forretningsmodeller ses i mange forskellige former på en stor del af markedet. Differentiering alt efter modydelsens art ville medføre forskelsbehandling af de forskellige forretningsmodeller. Det ville give virksomhederne et uberettiget incitament til at gå i retning af at udbyde digitalt indhold til gengæld for data. Det skal sikres, at aktørerne har lige vilkår. Hvis digitalt indhold, der leveres med andet end penge som modydelse, er behæftet med fejlfunktioner, kan det desuden påvirke forbrugernes økonomiske interesser. Anvendelsen af bestemmelserne i direktivet bør derfor ikke afhænge af, om der er betalt et pengebeløb for det pågældende digitale indhold eller ej.

13)  I den digitale økonomi ses personoplysninger ofte og i stigende grad af markedsdeltagerne som noget, der har en værdi, som kan sammenlignes med penge. Digitalt indhold og digitale tjenester leveres ofte med data som modydelse, f.eks. adgang til personoplysninger eller andre data. Disse særlige forretningsmodeller ses i mange forskellige former på en stor del af markedet. Differentiering alt efter modydelsens art ville medføre forskelsbehandling af de forskellige forretningsmodeller, hvilket giver virksomhederne et uberettiget incitament til at gå i retning af at udbyde digitalt indhold eller digitale tjenester til gengæld for data. Hvis digitalt indhold eller digitale tjenester, der leveres med data som modydelse, er behæftet med fejlfunktioner, kan det desuden påvirke forbrugernes økonomiske interesser. Med henblik på at sikre, at aktørerne har lige vilkår, bør anvendelsen af bestemmelserne i direktivet derfor ikke afhænge af, om der er betalt et pengebeløb for det pågældende digitale indhold eller ej.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13)  I den digitale økonomi ses personoplysninger ofte og i stigende grad af markedsdeltagerne som noget, der har en værdi, som kan sammenlignes med penge. Digitalt indhold leveres ofte med andet end penge som modydelse, f.eks. adgang til personoplysninger eller andre data. Disse særlige forretningsmodeller ses i mange forskellige former på en stor del af markedet. Differentiering alt efter modydelsens art ville medføre forskelsbehandling af de forskellige forretningsmodeller. Det ville give virksomhederne et uberettiget incitament til at gå i retning af at udbyde digitalt indhold til gengæld for data. Det skal sikres, at aktørerne har lige vilkår. Hvis digitalt indhold, der leveres med andet end penge som modydelse, er behæftet med fejlfunktioner, kan det desuden påvirke forbrugernes økonomiske interesser. Anvendelsen af bestemmelserne i direktivet bør derfor ikke afhænge af, om der er betalt et pengebeløb for det pågældende digitale indhold eller ej.

13)  I den digitale økonomi ses personoplysninger ofte og i stigende grad af markedsdeltagerne som noget, der har en værdi. Der er udviklet specifikke forretningsmodeller, hvor den erhvervsdrivende leverer digitalt indhold eller en digital tjeneste, og forbrugeren er forpligtet til at levere eller give adgang til personoplysninger. Disse særlige forretningsmodeller ses allerede i mange forskellige former på en stor del af markedet. Dette direktiv har ikke til formål at afgøre, om sådanne kontrakter bør tillades eller ej. Desuden overlader direktivet det til den nationale lovgivning at afgøre spørgsmål om gyldigheden af aftaler om levering af digitalt indhold eller en digital tjeneste, hvor der afgives personoplysninger eller adgang hertil. Dette direktiv bør på ingen måde give indtryk af, at den legitimerer eller tilskynder til en praksis baseret på monetarisering af personoplysninger, eftersom personoplysninger ikke kan sammenlignes med en pris, og derfor ikke kan betragtes som en vare. Indførelse af en differentiering af de regler, der gælder for monetære og ikke-monetære transaktioner ville give virksomhederne et uberettiget incitament til at begunstige levering af digitalt indhold eller digitale tjenester på den betingelse, at der afgives personoplysninger. Hvis digitalt indhold eller digitale tjenester, der leveres gratis til gengæld for personoplysninger, er behæftet med fejlfunktioner, kan det desuden påvirke forbrugernes økonomiske interesser. Med henblik på at sikre lige vilkår for aktørerne og et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, bør anvendelsen af bestemmelserne i direktivet derfor ikke afhænge af, om der er betalt et pengebeløb for det pågældende digitale indhold eller de pågældende digitale tjenester eller ej.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14)  Hvad angår digitalt indhold, som der ikke er betalt en pris for, dvs. som er leveret med andet end et pengebeløb som modydelse, bør direktivet kun gælde aftaler, hvor leverandøren ønsker data, og hvor forbrugeren aktivt leverer data til leverandøren, direkte eller indirekte, f.eks. navn, e-mail eller billeder, eksempelvis via individuel registrering eller på basis af en aftale, der giver adgang til forbrugerens billeder. Direktivet bør ikke finde anvendelse på situationer, hvor leverandøren samler data, der er nødvendige for, at det digitale indhold kan fungere i overensstemmelse med aftalen, f.eks. geografisk lokalisering, der måtte være nødvendig for, at en applikation kan virke korrekt, eller udelukkende med henblik på at opfylde juridiske krav, f.eks. hvor registreringen af forbrugeren er lovpligtig af hensyn til sikkerhed og identifikation i henhold til gældende lov. Derudover bør direktivet ikke gælde situationer, hvor leverandøren indsamler data, herunder personoplysninger, f.eks. IP-adresse, eller andre automatisk genererede oplysninger som f.eks. oplysninger, der indsamles og overføres af en cookie, uden at forbrugeren afgiver disse oplysninger aktivt, heller ikke selv om forbrugeren har accepteret cookien. Direktivet bør heller ikke gælde situationer, hvor forbrugeren får vist reklamer udelukkende for at få adgang til digitalt indhold.

14)  For så vidt angår digitalt indhold og digitale tjenester, der ikke leveres mod betaling, men hvor der afgives personoplysninger, bør direktivet gælde aftaler, hvor den erhvervsdrivende ønsker personoplysninger, og hvor forbrugeren leverer personoplysninger, samt hvor den erhvervsdrivende indsamler personoplysninger. Det ville omfatte f.eks. navn, e-mail eller billeder, der er givet direkte eller indirekte til den erhvervsdrivende, eksempelvis via individuel registrering eller på basis af en aftale, der giver adgang til forbrugerens billeder, eller personoplysninger indsamlet af den erhvervsdrivende, f.eks. IP-adressen. Direktivet bør ikke gælde situationer, hvor den erhvervsdrivende indsamler personoplysninger udelukkende af hensyn til leverancen, for at det digitale indhold kan fungere i overensstemmelse med eller forbedre det digitale indhold eller de digitale tjenester eller udelukkende med henblik på at opfylde juridiske krav, f.eks. hvor registreringen af forbrugeren er påkrævet af hensyn til sikkerhed og identifikation i henhold til gældende lov. Direktivet bør heller ikke gælde situationer, hvor forbrugeren får vist reklamer udelukkende for at få adgang til digitalt indhold eller digitale tjenester.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Forbrugerskabt indhold bør behandles på samme grundlag som andet digitalt indhold, som forbrugeren skaber eller lagrer i løbet af aftaleperioden, herunder musik- og videofiler, billeder, spil og applikationer. Eksempler på forbrugerskabt indhold er f.eks. digitale billeder, video- og audiofiler, blogs, diskussionsfora, tekstbaserede samarbejdsformater, opslag, chat-beskeder, tweets, log-filer, podcast, indhold skabt på mobile apparater, indhold skabt online i virtuelle miljøer, ratings og samlinger af links til online-indhold.

(15)  Forbrugerskabt indhold bør behandles på samme grundlag som andet digitalt indhold eller digitale tjenester, som forbrugeren skaber eller lagrer i løbet af aftaleperioden, herunder musik- og videofiler, billeder, spil og applikationer, medmindre direktivet fastsætter andet. Eksempler på forbrugerskabt indhold er f.eks. digitale billeder, video- og audiofiler, blogs, diskussionsfora, tekstbaserede samarbejdsformater, opslag, chat-beskeder, tweets, log-filer, podcast, indhold skabt på mobile apparater, indhold skabt online i virtuelle miljøer, ratings og samlinger af links til online-indhold.

Ændringsforslag     23

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Leverandører af videofiler, billeder, softwareapplikationer og andet digitalt indhold bør yde garanti for sikkerheden af det digitale indhold, de leverer, og tilbyde forbrugerne en høj grad af beskyttelse mod malware.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  For at sikre et fælles sæt rettigheder for forbrugerne og lige vilkår for virksomhederne bør forbrugerne have de samme muligheder for afhjælpning i tilfælde af digitalt indhold, der ikke er i overensstemmelse med aftalen, uanset hvordan indholdet er blevet udviklet. Derfor bør direktivet finde anvendelse på aftaler vedrørende udvikling af digitalt indhold, der er skræddersyet til forbrugerens specifikke krav, herunder skræddersyet software. Direktivet bør også finde anvendelse på leveringen af de visuelle modelleringsfiler, der er nødvendige i forbindelse med 3D-printning. Direktivet bør dog ikke finde anvendelse på varer, der er produceret ved hjælp af 3D-printteknologi, eller den skade, der påføres dem.

(16)  For at sikre et fælles sæt rettigheder for forbrugerne og lige vilkår for virksomhederne bør forbrugerne have de samme muligheder for afhjælpning i tilfælde af digitalt indhold eller digitale tjenester, der ikke er i overensstemmelse med aftalen, uanset hvordan indholdet eller tjenesten er blevet udviklet. Derfor bør dette direktiv finde anvendelse på aftaler vedrørende udvikling af digitalt indhold eller digitale tjenester, der er skræddersyet til forbrugerens specifikke krav, herunder skræddersyet software. Direktivet bør også finde anvendelse på leveringen af de visuelle modelleringsfiler, der er nødvendige i forbindelse med 3D-printning. Direktivet bør dog ikke finde anvendelse på varer, der er produceret ved hjælp af 3D-printteknologi, eller den skade, der påføres dem.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17)  Digitalt indhold er særdeles relevant i forbindelse med tingenes internet. Det vil dog være hensigtsmæssigt at imødegå specifikke problemstillinger med hensyn til erstatningsansvar, der er relateret til tingenes internet, herunder ansvaret for aftaler vedrørende data og maskine-til-maskine-løsninger, på separat vis.

17)  Dette direktiv bør finde anvendelse på udstyr, der er opkoblet som del af "tingenes internet" (IoT). Det vil dog være hensigtsmæssigt at imødegå specifikke problemstillinger med hensyn til erstatningsansvar, der er relateret til aftaler vedrørende maskine-til-maskine-løsninger, på separat vis.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Aftaler kan omfatte leverandørens almindelige betingelser, som forbrugeren skal acceptere. For visse typer af digitalt indhold beskriver leverandørerne ofte tjenesten og målbare mål for tjenesten i en service level agreement. Service level agreements er typisk vedlagt som bilag til hovedaftalen og er en vigtig del af det aftalemæssige forhold mellem leverandør og forbruger. De bør være omfattet af definitionen på en aftale i forbindelse med dette direktiv og bør derfor overholde reglerne i direktivet.

(18)  Aftaler kan omfatte den erhvervsdrivendes almindelige betingelser, som forbrugeren skal acceptere. For digitale tjenester beskriver de erhvervsdrivende ofte tjenesten og målbare mål for tjenesten i en service level agreement. Service level agreements er typisk vedlagt som bilag til hovedaftalen og er en vigtig del af det aftalemæssige forhold mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren. De bør være omfattet af dette direktiv og bør derfor overholde reglerne i direktivet.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Direktivet bør kun finde anvendelse på de tjenester, hvis primære substans er at levere digitalt indhold. Direktivet bør derfor ikke finde anvendelse på tjenester, der udføres personligt af leverandøren, og hvor de digitale midler kun anvendes med henblik på adgang eller levering, f.eks. en oversættelse, der udbydes af en person eller andre professionelle rådgivningstjenester, hvor det kun er resultatet af tjenesten, der leveres til forbrugeren ved hjælp af et digitalt middel.

(19)  Direktivet bør kun finde anvendelse på de tjenester, hvis primære substans er at levere digitale tjenester. Direktivet bør derfor ikke finde anvendelse på tjenester, der udføres personligt af den erhvervsdrivende, og hvor de digitale midler kun anvendes med henblik på adgang eller levering, f.eks. en oversættelse, der udbydes af en person eller andre professionelle rådgivningstjenester, hvor det kun er resultatet af tjenesten, der leveres til forbrugeren ved hjælp af et digitalt middel.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  I de tilfælde, hvor en leverandør som følge af en aftale eller flere sammenhængende aftaler udbyder digitalt indhold i kombination med andre tjenester som f.eks. telekommunikationstjenester eller varer, der ikke udelukkende fungerer som overførselsmedie af det digitale indhold, bør direktivet kun finde anvendelse på den del af aftalen/aftalerne, der vedrører det digitale indhold. De øvrige elementer bør reguleres af gældende lov.

udgår

Begrundelse

Ændret betragtning 20 flyttes til betragtning 10 b (ny).

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21)  Direktivet bør ikke omhandle varemærkerettigheder og øvrige aspekter vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder ved levering af digitalt indhold. Derfor bør det ikke berøre eventuelle rettigheder og forpligtelser i henhold til lovgivningen vedrørende varemærker og øvrige intellektuelle ejendomsrettigheder.

21)  Direktivet bør ikke omhandle varemærkerettigheder og øvrige aspekter vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder ved levering af digitalt indhold eller digitale tjenester. Derfor bør det ikke berøre eventuelle rettigheder og forpligtelser i henhold til lovgivningen vedrørende varemærker og øvrige intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

22)  Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger er reguleret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1995/46/EF og i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF, som finder fuld anvendelse i forbindelse med aftaler vedrørende levering af digitalt indhold. Disse direktiver fastlægger allerede den juridiske ramme på området for personoplysninger i EU. Gennemførelsen og anvendelsen af dette direktiv bør ske i fuld overensstemmelse med denne juridiske ramme.

22)  Udøvelse af aktiviteter, der er omfattet af dette direktiv, indebærer behandling af personoplysninger. Dette direktiv berører ikke bestemmelserne i EU-retten vedrørende behandling af personoplysninger i Unionen, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/67931a og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF32, som finder anvendelse på behandling af personoplysninger i medlemsstaterne under tilsyn af medlemsstaternes kompetente myndigheder, navnlig uafhængige offentlige myndigheder, som medlemsstaterne har udpeget. Disse retsakter fastlægger allerede den juridiske ramme på området for personoplysninger i EU og finder fuld anvendelse i forbindelse med aftaler vedrørende levering af digitalt indhold og digitale tjenester. Gennemførelsen og anvendelsen af dette direktiv bør ske i fuld overensstemmelse med denne juridiske ramme.

__________________

__________________

31EUT L 281 af 23.11.1995, s. 31-55 [skal erstattes med den generelle forordning om databeskyttelse, når denne er vedtaget].

 

 

31a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

32EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37-47.

32a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a)  Anvendelsesområdet for dette direktiv omfatter "tingenes internet" (IoT), der er applikationer, som ofte kræver viden om behovene og ønskerne hos brugerne og indsamler oplysninger om deres daglige praksisser og procedurer, samtidig med at de forbliver usynlige ved normal brug og ikke bemærkes af forbrugerne. Selv om forbrugerne kan have haft mulighed for at læse en databeskyttelseserklæring på deres IoT-apparat før undertegnelse af kontrakten, er disse politikker for beskyttelse af privatlivets fred ikke altid forståelige. Desuden er IoT-apparater rutinemæssigt konstrueret med ringe eller ingen kryptering og en mangel på andre sikkerhedselementer. Det er også almindeligt, at de er stærkt afhængige af trådløse kommunikationsprotokoller, som mangler obligatoriske tekniske og sikkerhedsmæssige standarder. Forbrugerne har generelt ikke nogen idé om sikkerheden ved tingenes internet, og som følge heraf ændres apparaternes standardpasswords aldrig, og sikkerheden er rutinemæssigt i fare. Dette direktiv sammenholdt med de centrale principper i forordning (EU) 2016/679 indeholder bestemmelser om erstatningsansvar, når IoT-apparater ikke har sikret privatlivets fred i opbygningen af produktet, og bestemmer, at aftalebestemmelser, der er i strid med enhver ret, som forbrugeren har haft som registreret i henhold til forordning (EU) 2016/679, ikke er bindende.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Forbrugeren kan få adgang til digitalt indhold på forskellige måder. Det er hensigtsmæssigt at fastlægge enkle og klare regler for, under hvilke betingelser og tidsfrister leverandøren skal opfylde sin primære aftalemæssige forpligtelse, dvs. levere digitalt indhold til forbrugeren. I betragtning af, at leverandøren i princippet ikke er ansvarlig for en internetleverandørs handlinger eller undladelser eller for den elektroniske platform, som forbrugeren har valgt til at modtage det digitale indhold, bør det være tilstrækkeligt for leverandøren at levere det digitale indhold til denne tredjepart. Hvad angår leveringstidspunktet, bør det digitale indhold i henhold til markedspraksis og de tekniske muligheder leveres øjeblikkeligt, medmindre parterne aftaler andet af hensyn til andre leveringsmodeller.

(23)  Forbrugeren kan få adgang til eller få stillet til rådighed digitalt indhold eller digitale tjenester på forskellige måder. Det er hensigtsmæssigt at fastlægge enkle og klare regler for, under hvilke betingelser og tidsfrister den erhvervsdrivende skal opfylde sin primære aftalemæssige forpligtelse, dvs. levere digitalt indhold eller digitale tjenester til forbrugeren. I betragtning af, at den erhvervsdrivende i princippet ikke er ansvarlig for en internetleverandørs handlinger eller undladelser eller for den elektroniske platform, som forbrugeren har valgt til at modtage det digitale indhold eller de digitale tjenester, bør det være tilstrækkeligt for den erhvervsdrivende at levere det digitale indhold eller de digitale tjenester til den pågældende tredjepart eller til en hvilken som helst tredjepart udpeget af forbrugeren. Hvad angår leveringstidspunktet, bør det digitale indhold eller den digitale tjeneste i henhold til markedspraksis og de tekniske muligheder leveres uden unødig forsinkelse efter indgåelse af aftalen, medmindre parterne aftaler andet af hensyn til andre leveringsmodeller.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Med henblik på at fremme innovation på det digitale indre marked og tage højde for de teknologiske fremskridt, der sker lynhurtigt for digitalt indhold, skal det digitale indhold først og fremmest være i overensstemmelse med det, der står i aftalen.

udgår

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  I de tilfælde, hvor aftalen ikke indeholder tilstrækkeligt klare og detaljerede parametre til at kunne afgøre, om det digitale indhold er i overensstemmelse med aftalen, er det nødvendigt at fastlægge objektive kriterier for overensstemmelse for at sikre, at forbrugerne kan udøve deres rettigheder. I sådanne tilfælde bør overensstemmelsen med aftalen vurderes ud fra det formål, som digitalt indhold af samme type normalt bruges til.

(25)  Med henblik på at skabe klarhed over, hvad forbrugeren kan forvente af det pågældende digitale indhold eller den pågældende digitale tjeneste, og hvad den erhvervsdrivende er ansvarlig for, hvis der ikke bliver leveret det, der forventes, er det meget vigtigt med en fuld harmonisering af reglerne for fastlæggelse af, hvad der er i overensstemmelse med aftalen. En kombination af subjektive og objektive kriterier bør beskytte de legitime interesser hos begge parter i en aftale. Aftalen bør indeholde tilstrækkeligt klare og detaljerede parametre til at kunne afgøre, om det digitale indhold og de digitale tjenester er i overensstemmelse med aftalen. Det er også nødvendigt at fastlægge objektive kriterier for overensstemmelse for at sikre, at forbrugerne kan udøve deres rettigheder. Overensstemmelsen med aftalen bør vurderes ud fra den kvalitet og ydeevne, som digitalt indhold eller digitale tjenester af samme type normalt bruges til, under hensyntagen til, hvad der med rimelighed kan forventes af forbrugeren, arten af det digitale indhold eller den digitale tjeneste og, hvis det er relevant, eventuelle offentlige erklæringer om de særlige egenskaber ved det digitale indhold eller den digitale tjeneste, som gøres offentligt af eller på vegne af den erhvervsdrivende, producenten eller dennes repræsentant, især i reklamer og på etiketter. Forbrugernes forventninger varierer betydeligt afhængigt af typen og brugen af digitalt indhold og tjenester og bør derfor fastslås objektivt.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  Selv om der bør sikres aftalefrihed med hensyn til kriterierne for overensstemmelse med aftalen med henblik på at undgå omgåelse af ansvaret for mangler og sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, bør enhver kontraktbestemmelse, som afviger fra de ufravigelige regler om kriterierne for overensstemmelse og ukorrekt installation af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, og som er til skade for forbrugeren, kun være gyldig, hvis forbrugeren er blevet specifikt informeret og udtrykkeligt har givet sit samtykke hertil ved aftalens indgåelse.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  I sagens natur er digitalt indhold nødt til at interagere med andet digitalt udstyr for at fungere ordentligt. interoperabilitet bør derfor være omfattet af overensstemmelseskriterierne. Det skal navnlig interagere med hardware, herunder hardwarens processorhastighed og grafikkort, og software, herunder en specifik version af operativsystemet eller en specifik multimedie-afspiller. Begrebet "funktion" bør henvise til de måder, hvorpå det digitale indhold kan bruges; det bør derfor også omfatte fraværet eller tilstedeværelsen af tekniske begrænsninger såsom beskyttelse ved hjælp af Digital Rights Management (DRM) eller områdekodning.

(26)  I sagens natur er digitalt indhold eller digitale tjenester nødt til at interagere med andet digitalt udstyr for at fungere ordentligt; interoperabilitet bør derfor være omfattet af overensstemmelseskriterierne. Interoperabilitet bør opfattes som evnen for det digitale indhold eller den digitale tjeneste til at udføre alle sine funktioner ved interaktion med et konkret digitalt miljø. Funktionalitet bør forstås som de måder, hvorpå det digitale indhold eller de digitale tjenester kan bruges; det bør derfor også forstås som omfattende fraværet eller tilstedeværelsen af tekniske begrænsninger såsom beskyttelse ved hjælp af Digital Rights Management (DRM) eller områdekodning. Forbrugeren bør underrettes på forhånd om de godkendte anvendelser af det digitale indhold, som f.eks. privatkopiering. Når aftalen vedrører ophavsretligt beskyttede værker, kræver overholdelse af aftalen, at alle love, der beskytter ophavsretten, respekteres. Kontraktbestemmelser, der specifikt forhindrer den lovlige udøvelse af undtagelser eller begrænsninger i ophavsretslovgivningen, udgør en mangel på overensstemmelse. De betingelser, under hvilke undtagelser eller begrænsninger nydes, bør fortsat fastsættes i EU-reglerne om ophavsret og beslægtede rettigheder, der ikke er ændret ved dette direktiv.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Data-drevne tjenester og teknologier giver en række væsentlige fordele, men de medfører også en række svagheder. Som det blev konstateret i strategien for et digitalt indre marked, er et højt niveau af netværks- og informationssikkerhed af afgørende betydning i hele EU for at sikre respekten for grundlæggende rettigheder, herunder retten til privatlivets fred og persondatabeskyttelse, for at øge forbrugernes tillid og styrke deres tro på den digitale økonomi. Efterhånden som software bliver mere og mere vidtrækkende, bliver egenskaber som pålidelighed, sikkerhed og evnen til at tilpasse sig nye behov også en væsentlig problemstilling. Det bliver derfor mere og mere vigtigt, at disse data-drevne tjenester og teknologier sikrer, at disse egenskaber garanteres i det omfang, dette står i rimeligt forhold til den rolle og funktion, som disse teknologier spiller. Navnlig egenskaber som sikkerhed og pålidelighed bliver en væsentlig problemstilling for innovative sammensatte tjenester, hvor man er afhængigt af sammenkoblingen af forskellige systemer inden for forskellige områder.

(27)  Data-drevne tjenester og teknologier giver en række væsentlige fordele, men de medfører også en række svagheder. Et højt niveau af netværks- og informationssikkerhed er af afgørende betydning i hele EU for at sikre respekten for grundlæggende rettigheder, herunder retten til privatlivets fred og persondatabeskyttelse, for at øge forbrugernes tillid og styrke deres tro på den digitale økonomi. Efterhånden som software bliver mere og mere vidtrækkende, bliver egenskaber som pålidelighed, sikkerhed og evnen til at tilpasse sig nye behov også en væsentlig problemstilling. Det bliver derfor mere og mere vigtigt, at disse data-drevne tjenester og teknologier sikrer, at disse egenskaber garanteres i det omfang, dette står i rimeligt forhold til den rolle og funktion, som disse teknologier spiller. Navnlig egenskaber som sikkerhed og pålidelighed bliver en væsentlig problemstilling for innovative sammensatte tjenester, hvor man er afhængigt af sammenkoblingen af forskellige systemer inden for forskellige områder. I denne forbindelse er det vigtigt at understrege, at opdateringer, herunder sikkerhedsopdateringer, er nødvendige for at sikre funktionen af styresystemer i intelligente varer som smartphones, der kræver, at forbrugeren hurtigst mulig installerer den nyeste udgave, som den erhvervsdrivende har leveret, for at være beskyttet mod udnyttelse af personer, der har onde hensigter.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Når leverandørerne anvender reglerne i dette direktiv, bør de anvende standarder, åbne tekniske specifikationer, god praksis og adfærdskodekser, herunder i forbindelse med almindeligt anvendte dataformater til download af indhold, der er skabt af brugeren eller af øvrigt indhold, som brugeren har leveret, uanset om disse er fastlagt på internationalt plan, EU-plan eller internt i en specifik branche. I denne forbindelse kan Kommissionen overveje at fremme udviklingen af internationale og europæiske standarder og udarbejdelsen af en adfærdskodeks hos brancheforeninger og andre repræsentative organisationer, der kan understøtte en ensartet gennemførelse af dette direktiv.

(28)  Når de erhvervsdrivende anvender reglerne i dette direktiv, bør de anvende standarder, åbne tekniske specifikationer, god praksis og adfærdskodekser, herunder i forbindelse med almindeligt anvendte dataformater til download af indhold, der er skabt af brugeren eller af øvrigt indhold, som brugeren har leveret, og herunder vedrørende sikkerheden ved informationssystemet og det digitale miljø, uanset om disse er fastlagt på internationalt plan, EU-plan eller internt i en specifik branche. I denne forbindelse kan Kommissionen anmode brancheforeninger og andre repræsentative organisationer om at udvikle internationale og europæiske standarder og udarbejde en adfærdskodeks, der kan understøtte en ensartet gennemførelse af dette direktiv.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28a)  Den erhvervsdrivende skal over en rimelig periode give forbrugeren opdateringer, herunder sikkerhedsopdateringer, for at holde det digitale indhold eller den digitale tjeneste i overensstemmelse med aftalen. Forbrugeren bør være frit stillet med hensyn til at installere disse opdateringer eller ej. For eksempel kan forbrugerne vælge ikke at installere opdateringer, der er leveret til ham, hvis dette ville kræve en opgradering af hans operativsystem. Hvis forbrugeren beslutter sig for ikke at installere opdateringer, kan forbrugeren ikke, medmindre den erhvervsdrivende udtrykkelig accepterer andet, med rimelighed forvente, at det digitale indhold eller den digitale tjeneste forbliver i overensstemmelse med aftalen. Forbrugeren bør gøres opmærksom på, at forbrugerens beslutning om ikke at installere nødvendige opdateringer, herunder sikkerhedsopdateringer, vil blive taget i betragtning ved vurderingen af den erhvervsdrivendes ansvar for at opretholde overensstemmelsen af det digitale indhold eller den digitale tjeneste.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Mange typer digitalt indhold leveres over en vis periode. Eksempelvis tilgår forbrugerne tjenester i skyen over en vis periode. Det er derfor vigtigt at sikre, at digitalt indhold er i overensstemmelse med aftalen i hele aftaleperioden. I lyset af den hyppige forbedring af digitalt indhold, især gennem opdateringer, bør den version af digitalt indhold, der leveres til forbrugeren, være den nyeste tilgængelige på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

(29)  Mange typer digitalt indhold eller digitale tjenester leveres over en vis periode såsom adgang til tjenester i skyen. Det er derfor nødvendigt at sikre, at digitalt indhold eller digitale tjenester er i overensstemmelse med aftalen i hele aftaleperioden. Lange, fortsatte og tilbagevendende afbrydelser i leveringen af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, som den erhvervsdrivende har ansvaret for, betragtes som et tilfælde af manglende overholdelse af aftalen. I lyset af den hyppige forbedring af digitalt indhold og digitale tjenester, især gennem opdateringer, bør den version af digitalt indhold eller en digital tjeneste, der leveres til forbrugeren, være den nyeste tilgængelige på tidspunktet for indgåelse af aftalen, medmindre parterne i aftalen udtrykkeligt er enige om, at en ældre version vil blive leveret, f.eks. for at sikre interoperabilitet med forbrugerens digitale miljø.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  For at fungere ordentligt er digitalt indhold nødt til at være korrekt integreret i forbrugerens hardware- og softwaremiljø. I de tilfælde, hvor det digitale indholds manglende overensstemmelse med aftalen skyldes forkert installation, bør dette betragtes sådan, at selve det digitale indhold var mangelfuldt, da det blev installeret af leverandøren eller på dennes vegne eller af forbrugeren i henhold til leverandørens installationsvejledning, og at den forkerte installation skyldes fejl i den lovpligtige installationsvejledning. I sådanne tilfælde er den manglende overensstemmelse opstået på leverandørens side.

(30)  For at fungere ordentligt er det digitale indhold eller de digitale tjenester nødt til at være korrekt integreret i forbrugerens digitale miljø. I de tilfælde, hvor det digitale indholds eller de digitale tjenesters manglende overensstemmelse med aftalen skyldes forkert installation, bør dette betragtes som en manglende overensstemmelse med selve kontrakten om det digitale indhold eller de digitale tjenester, hvis det var installeret af den erhvervsdrivende eller på dennes vegne eller af forbrugeren i henhold til den erhvervsdrivendes installationsvejledning, og at den forkerte installation skyldes fejl i den lovpligtige installationsvejledning. I sådanne tilfælde er den manglende overensstemmelse opstået på den erhvervsdrivendes side.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Manglende overensstemmelse gælder såvel materielle som juridiske mangler. Tredjemandsrettigheder kan gyldigt forhindre forbrugeren i at anvende det digitale indhold eller nogle af dets funktioner i overensstemmelse med aftalen, hvis disse rettigheder overtrædes, og hvis rettighedshaveren med retten på sin side tvinger leverandøren til at standse overtrædelsen af disse rettigheder og ophøre med at tilbyde det pågældende digitale indhold. Juridiske mangler er især vigtige for digitalt indhold, der i sagens natur er omfattet af immaterielle rettigheder. Leverandøren bør derfor forpligtes til at sikre, at det digitale indhold er frit for tredjemands ret, f.eks. et varemærkekrav relateret til digitalt indhold, der gør det umuligt for forbrugeren at anvende det digitale indhold i overensstemmelse med aftalen.

(31)  Manglende overensstemmelse gælder såvel materielle som juridiske mangler. Tredjemandsrettigheder kan gyldigt forhindre forbrugeren i at anvende det digitale indhold eller digitale tjenester eller nogle af deres funktioner i overensstemmelse med aftalen, hvis disse rettigheder overtrædes, og hvis rettighedshaveren med retten på sin side tvinger den erhvervsdrivende til at standse overtrædelsen af disse rettigheder og ophøre med at tilbyde det pågældende digitale indhold eller de digitale tjenester. Juridiske mangler er især vigtige for digitalt indhold eller digitale tjenester, der i sagens natur er omfattet af immaterielle rettigheder. Den erhvervsdrivende bør derfor forpligtes til at sikre, at det digitale indhold eller digitale tjenester er fri for nogen restriktioner som følge af tredjemands ret, f.eks. et varemærkekrav relateret til digitalt indhold eller digitale tjenester, der gør det umuligt for forbrugeren at anvende det digitale indhold eller de digitale tjenester i overensstemmelse med aftalen.

Ændringsforslag     43

Forslag til direktiv

Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

31a.  For at undgå eventuelle retlige mangler i forbrugerbeskyttelsen i forbindelse med kontrakter om levering af digitalt indhold og digitale tjenester bør betingelserne for alle bindende kommercielle garantier fastlægges, navnlig vedrørende oplysninger forud for aftalerne, reklamer samt garantierklæringer.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Som følge af det digitale indholds kompleksitet og leverandørens større kendskab og adgang til viden, teknisk information og højteknologisk assistance har leverandøren bedre forudsætninger end forbrugeren for at vide, hvorfor det digitale indhold ikke er i overensstemmelse med aftalen. Leverandøren har også bedre forudsætninger for at vurdere, om den manglende overensstemmelse skyldes manglende kompatibilitet mellem forbrugerens digitale miljø og det digitale indholds tekniske krav. I tilfælde af uenighed bør det derfor være op til leverandøren at bevise, at det digitale indhold er i overensstemmelse med aftalen, medmindre leverandøren kan bevise, at forbrugerens digitale miljø ikke er kompatibelt med det digitale indhold. Kun i de tilfælde, hvor leverandøren kan bevise, at forbrugerens digitale miljø ikke er kompatibelt med interoperabiliteten eller andre tekniske krav, bør det være forbrugeren, der skal bevise, at det digitale indhold ikke er i overensstemmelse med aftalen.

(32)  Som følge af det digitale indholds og de digitale tjenesters kompleksitet og den erhvervsdrivendes større kendskab og adgang til viden, teknisk information og højteknologisk assistance har den erhvervsdrivende bedre forudsætninger end forbrugeren for at vide, hvorfor det digitale indhold eller de digitale tjenester ikke er i overensstemmelse med aftalen. Den erhvervsdrivende har også bedre forudsætninger for at vurdere, om den manglende overensstemmelse skyldes manglende kompatibilitet mellem forbrugerens digitale miljø og det digitale indholds eller de digitale tjenesters tekniske krav. I tilfælde af uenighed bør det derfor være op til den erhvervsdrivende at bevise, at det digitale indhold eller den digitale tjeneste er i overensstemmelse med aftalen, medmindre den erhvervsdrivende kan bevise, at forbrugerens digitale miljø ikke er kompatibelt med det digitale indhold eller den digitale tjeneste. Kun i de tilfælde, hvor den erhvervsdrivende kan bevise, at forbrugerens digitale miljø ikke er kompatibelt med interoperabiliteten eller andre tekniske krav, bør det være forbrugeren, der skal bevise, at det digitale indhold eller den digitale tjeneste ikke er i overensstemmelse med aftalen. Den periode, hvor bevisbyrden for den manglende overensstemmelse med aftalen påhviler den erhvervsdrivende, bør være to år fra det tidspunkt, hvor det digitale indhold eller den digitale tjeneste blev leveret. Denne frist bør nedsættes til et år, hvis det digitale indhold eller den digitale tjeneste er indlejret i varer. I tilfælde af langsigtede aftaler om levering af digitalt indhold eller digitale tjenester bør bevisbyrden fortsat påhvile den erhvervsdrivende i hele kontraktens løbetid.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

33)  Med forbehold for forbrugerens grundlæggende ret til privatlivets fred, herunder ret til beskyttelse af fortrolige og personlige oplysninger, bør forbrugeren samarbejde med leverandøren og give leverandøren mulighed for at vurdere forbrugerens digitale miljø ved hjælp af den teknisk mindst forstyrrende metode, som parterne har til deres rådighed under de givne omstændigheder. Eksempelvis kan dette ofte ske ved at udlevere automatisk genererede hændelsesrapporter eller detaljer om forbrugerens internetforbindelse. Kun under exceptionelle og behørigt begrundede omstændigheder, hvor der selv med brug af alle andre midler ikke er anden mulighed, kan dette også ske ved at give virtuel adgang til forbrugerens digitale miljø. Hvis forbrugeren imidlertid ikke samarbejder med leverandøren, bør det være forbrugeren, der skal bevise, at det digitale indhold ikke er i overensstemmelse med aftalen.

33)  Med forbehold for forbrugerens grundlæggende ret til privatlivets fred, herunder ret til beskyttelse af fortrolige og personlige oplysninger, bør forbrugeren samarbejde med den erhvervsdrivende og give den erhvervsdrivende mulighed for at vurdere forbrugerens digitale miljø ved hjælp af den teknisk mindst forstyrrende metode, som parterne har til deres rådighed under de givne omstændigheder, for at afgøre, hvorvidt den manglende overensstemmelse forelå på tidspunktet for levering af det digitale indhold. Eksempelvis kan dette ofte ske ved at give den erhvervsdrivende automatisk genererede hændelsesrapporter eller detaljer om forbrugerens internetforbindelse. Kun under exceptionelle og behørigt begrundede omstændigheder, hvor der selv med brug af alle andre midler ikke er anden mulighed, kan dette også ske ved at give virtuel adgang til forbrugerens digitale miljø. Hvis forbrugeren imidlertid ikke samarbejder med den erhvervsdrivende, bør det være forbrugeren, der skal bevise, at det digitale indhold eller den digitale tjeneste ikke er i overensstemmelse med aftalen under forudsætning af, at forbrugeren er blevet informeret om denne konsekvens.

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Leverandøren bør være erstatningspligtig over for forbrugeren for manglende overensstemmelse med aftalen og for manglende levering af det digitale indhold. Da digitalt indhold kan leveres over en vis periode, er det berettiget, at leverandøren desuden er erstatningspligtig ved manglende overensstemmelse i denne periode.

(34)  Den erhvervsdrivende bør være erstatningspligtig over for forbrugeren for manglende levering af det digitale indhold eller de digitale tjenester og for manglende overensstemmelse af det digitale indhold eller den digitale tjeneste med aftalen vedrørende forhold, der bliver synlige inden to år fra tidspunktet for levering. Da digitalt indhold eller digitale tjenester kan leveres over en vis periode, er det berettiget, at den erhvervsdrivende desuden er erstatningspligtig ved manglende overensstemmelse i denne periode. For så vidt angår indlejret digitalt indhold eller indlejrede digitale tjenester, bør en lignende juridisk ordning, som gælder for normale varer, finde anvendelse. For at øge forbrugernes tillid og fremme grænseoverskridende salg både online og offline bør der ske yderligere fremskridt i harmoniseringen af forbrugerlovgivningen. Den mindstegarantiperiode på to år, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1994/44/EF1a, bør blive til en fuldt ud harmoniseret norm. For imidlertid ikke at sænke forbrugerbeskyttelsen i nogle medlemsstater, bør de medlemsstater, der allerede har indført forskellige modeller eller længere garantiperioder på tidspunktet for dette direktivs ikrafttræden, kunne beholde disse.

 

____________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed (EFT L 171 af 7.7.1999, s. 12).

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

35)  Hvis leverandøren ikke leverer det digitale indhold i overensstemmelse med aftalen, er det et alvorligt brudleverandørens primære forpligtelse over for forbrugeren, og forbrugeren bør have mulighed for øjeblikkeligt at ophæve aftalen. Hvis leverandøren til at starte med har leveret det digitale indhold efter aftalen, og der så opstår afbrydelser i leveringen, der betyder, at det digitale indhold ikke er til rådighed eller tilgængeligt for forbrugeren i en kort periode, bør dette ikke betragtes som en manglende levering, men derimod som en manglende overensstemmelse med aftalen. Navnlig bør kravet om tilfredsstillende kontinuitet i det digitale indhold også omfatte mere end ubetydelige korte afbrydelser i leveringen.

35)  Når den erhvervsdrivende ikke leverer det digitale indhold eller de digitale tjenester i overensstemmelse med aftalen, skal forbrugeren opfordre den erhvervsdrivende til at gennemføre leverancen. I tilfælde af mangellevering af det digitale indhold eller den digitale tjeneste uden unødigt ophold bør forbrugeren have mulighed for øjeblikkeligt at ophæve aftalen, medmindre parterne udtrykkeligt enes om en yderligere frist for levering af det digitale indhold eller den digitale tjeneste. Hvis leverandøren til at starte med har leveret det digitale indhold eller digitale tjenester efter aftalen, og der så opstår afbrydelser i leveringen, der betyder, at det digitale indhold eller de digitale tjenester ikke er til rådighed eller tilgængeligt for forbrugeren i en kort periode, bør dette ikke betragtes som en manglende levering, men derimod som en manglende overensstemmelse med aftalen. Navnlig bør kravet om tilfredsstillende kontinuitet i det digitale indhold eller de digitale tjenester også omfatte mere end ubetydelige korte afbrydelser i leveringen.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Når det digitale indhold ikke lever op til aftalen, bør forbrugerne som et første skridt have ret til at få det digitale indhold bragt i overensstemmelse med aftalen. Afhængigt af det digitale indholds tekniske karakteristika kan leverandøren vælge en bestemt måde at bringe det i overensstemmelse på, for eksempel ved at frigive opdateringer eller bede forbrugeren om at tilgå en ny kopi af det digitale indhold. I lyset af digitalt indholds forskelligartede natur er det ikke hensigtsmæssigt at sætte faste frister for udøvelsen af rettigheder eller opfyldelsen af forpligtelser relateret til digitalt indhold. Sådanne frister kan ikke tage højde for denne forskelligartethed og kan derfor enten være for korte eller for lange i et givent tilfælde. Det er derfor mere hensigtsmæssigt at henvise til rimelige frister. Det digitale indhold bør inden for en rimelig frist og uden omkostninger for forbrugeren bringes i overensstemmelse med aftalen; navnlig skal forbrugeren friholdes for omkostninger forbundet med udviklingen af en opdatering til det digitale indhold.

(36)  Når det digitale indhold ikke lever op til aftalen, bør forbrugerne som et første skridt have ret til at få det digitale indhold eller de digitale tjenester bragt i overensstemmelse med aftalen. Afhængigt af det digitale indholds eller den digitale tjenestes tekniske karakteristika kan den erhvervsdrivende vælge en bestemt måde at bringe dem i overensstemmelse på, for eksempel ved at frigive opdateringer eller bede forbrugeren om at tilgå en ny kopi af det digitale indhold. For at undgå enhver væsentlig ulempe for forbrugeren bør den erhvervsdrivende ikke være berettiget til at gøre mere end et forsøg på at rette den samme mangel. I lyset af digitalt indholds eller de digitale tjenesters forskelligartede natur er det ikke hensigtsmæssigt at sætte faste frister for udøvelsen af rettigheder eller opfyldelsen af forpligtelser relateret til digitalt indhold eller digitale tjenester. Sådanne frister kan ikke tage højde for denne forskelligartethed og kan derfor enten være for korte eller for lange i et givent tilfælde. Det er derfor mere hensigtsmæssigt at henvise til rimelige frister. Den rimelige frist til at bringe det digitale indhold eller den digitale tjeneste i overensstemmelse med aftalen bør vurderes objektivt under hensyntagen til arten af det digitale indhold eller den digitale tjeneste og den manglende overensstemmelse. Det digitale indhold eller den digitale tjeneste bør uden omkostninger for forbrugeren bringes i overensstemmelse med aftalen; navnlig skal forbrugeren friholdes for omkostninger forbundet med udviklingen af en opdatering til det digitale indhold.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

37)  Som et andet skridt bør forbrugeren have ret til at få et afslag i prisen eller ophæve aftalen. Forbrugerens ret til at ophæve aftalen bør begrænses til de tilfælde, hvor det f.eks. ikke er muligt at bringe det digitale indhold i overensstemmelse, og hvor manglen hæmmer det digitale indholds væsentlige funktioner. Hvis forbrugeren ophæver aftalen, bør leverandøren tilbagebetale det beløb, som forbrugeren har betalt, eller, hvis det digitale indhold ikke leveres mod betaling, men mod adgang til forbrugerens data, afholde sig fra at bruge disse data og fra at overføre dem til tredjeparter eller tillade tredjeparter at få adgang til dem efter ophævelsen af aftalen. For så vidt angår opfyldelse af kravet om at afholde sig fra at bruge data, bør dette betyde, i de tilfælde, hvor modydelsen består af personoplysninger, at leverandøren bør tage alle forholdsregler for at sikre overholdelse af databeskyttelsesreglerne ved at slette eller anonymisere dataene på en sådan måde, at forbrugeren ikke kan identificeres på nogen måde af hverken leverandøren eller andre personer. Med forbehold af den dataansvarliges forpligtelser, jf. direktiv 95/46/EF, bør leverandøren ikke være forpligtet til at tage yderligere skridt i forhold til data, som vedkommende retmæssigt har videregivet til tredjeparter i den periode, som aftalen om levering af det digitale indhold omfatter.

37)  Som et andet skridt bør forbrugeren have ret til at få et afslag i prisen eller ophæve aftalen. Forbrugerens ret til at ophæve aftalen bør begrænses til de tilfælde, hvor det f.eks. ikke er muligt at bringe det digitale indhold eller den digitale tjeneste i overensstemmelse, og hvor manglen hæmmer det digitale indholds eller de digitale tjenesters væsentlige funktioner. I forbindelse med aftaler, der indgås ved hjælp af digitale midler, skal den erhvervsdrivende give forbrugeren et nemt digitalt middel til at opsige kontrakten, for eksempel en onlineformular. Hvis forbrugeren opsiger aftalen, bør leverandøren tilbagebetale det beløb, som forbrugeren har betalt.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

38)  Når en aftale ophæves, bør leverandøren afholde sig fra at bruge det indhold, som forbrugeren har skabt. I de tilfælde, hvor mere end én forbruger har skabt specifikt indhold, er leverandøren dog berettiget til fortsat at anvende det af forbrugeren skabte indhold, hvis de andre forbrugere anvender det.

38)  Når en aftale ophæves, bør den erhvervsdrivende afholde sig fra at bruge det indhold, som forbrugeren har skabt. I de tilfælde, hvor brugerskabt indhold enten ikke har nogen nytte uden for økosystemet eller kun vedrører forbrugerens aktivitet, eller er blevet aggregeret med andre oplysninger fra den erhvervsdrivende og ikke kan opdeles eller kun med en uforholdsmæssig indsats, er den erhvervsdrivende berettiget til fortsat at anvende det af forbrugeren skabte indhold. Dette er også tilfældet, når mere end én forbruger har genereret særligt indhold, og andre forbrugere fortsat kan gøre brug af det. Dette omfatter bidrag med individuelt indhold fra en forbruger til et samarbejdsprojekt, som andre forbrugere fortsat kan gøre brug af. Sådanne bidrag med individuelt indhold bør kunne anvendes af den erhvervsdrivende under de betingelser, hvorunder de oprindelig blev leveret af forbrugeren, og også efter opsigelsen af aftalen.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  For at sikre, at forbrugeren er effektivt beskyttet i forhold til retten til at ophæve aftalen, bør leverandøren tillade forbrugeren at downloade alle data, som forbrugeren har uploadet, som forbrugeren har skabt ved hjælp af det digitale indhold, eller som er genereret gennem forbrugerens anvendelse af det digitale indhold. Denne forpligtelse bør omfatte data, som leverandøren er forpligtet til at opbevare som led i aftalen om levering af det digitale indhold, samt data, som leverandøren rent faktisk har opbevaret i henhold til aftalen.

udgår

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

40)  I de tilfælde, hvor leverandøren efter ophævelsen af aftalen stiller de tekniske midler til rådighed for forbrugeren, som han skal bruge for at downloade data, bør forbrugeren have ret til at downloade dataene uden omkostninger, f.eks. til anvendelse af et almindeligt dataformat med undtagelse af omkostninger, som skyldes forbrugerens eget digitale miljø, herunder omkostningerne til en netværksforbindelse, da denne ikke er specifikt knyttet til download af dataene.

40)  Efter ophævelsen af aftalen på grund af manglende overensstemmelse med aftalen bør den erhvervsdrivende stille til rådighed for forbrugeren ethvert brugergenereret indhold, der ikke er personoplysninger, medmindre at sådant indhold ingen nytte har uden for rammerne af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, der leveres af den erhvervsdrivende, at det kun vedrører forbrugerens aktivitet ved brug af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, der leveres af den erhvervsdrivende, eller det er blevet aggregeret med andre oplysninger fra den erhvervsdrivende og ikke kan opdeles, eller hvis det ville kræve en uforholdsmæssig stor indsats. Forbrugeren er berettiget til at downloade indholdet uden omkostninger og i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart dataformat,

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

41)  Når aftalen er ophævet, bør forbrugeren ikke have pligt til at betale for brug af digitalt indhold, som ikke er i overensstemmelse med aftalen, da det ville fjerne den effektive beskyttelse af forbrugeren.

41)  Når aftalen er ophævet, bør forbrugeren ikke have pligt til at betale for brug af digitalt indhold eller en digital tjeneste, som ikke er i overensstemmelse med aftalen, da det ville fjerne den effektive beskyttelse af forbrugeren.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

42)  I betragtning af behovet for at afveje forbrugernes og leverandørernes legitime interesser i de tilfælde, hvor det digitale indhold, der leveres over en vis periode, for hvilken der skal betales et pengebeløb, giver anledning til at ophæve aftalen, bør forbrugeren kun være berettiget til at ophæve den del af aftalen, der svarer til den tid, det digitale indhold ikke har været i overensstemmelse med aftalen. I de tilfælde, hvor det digitale indhold leveres mod en modydelse, der ikke er penge, er en delvis ophævelse af aftalen ikke mulig, idet det er umuligt at foretage en proportional modydelse med andet end penge.

42)  I betragtning af behovet for at afveje forbrugernes og den erhvervsdrivendes legitime interesser i de tilfælde, hvor det digitale indhold eller de digitale tjenester, der leveres over en vis periode, for hvilken der skal betales et pengebeløb, giver anledning til at ophæve aftalen, bør forbrugeren kun være berettiget til at ophæve den del af aftalen, der svarer til den tid, det digitale indhold eller de digitale tjenester ikke har været i overensstemmelse med aftalen.

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

43)  I sagens natur bliver digitalt indhold ikke slidt, når det bliver brugt, og det leveres ofte over en vis periode frem for på én gang. Det er derfor hensigtsmæssigt ikke at angive en bestemt periode, i løbet af hvilken leverandøren skal holdes erstatningsansvarlig for eventuelle mangler, som er til stede på tidspunktet for levering af det digitale indhold. Som følge deraf bør medlemsstaterne afholde sig fra at fastholde eller introducere en sådan periode. Medlemsstaterne bør frit kunne henholde sig til nationale forældelsesregler med henblik på at sikre retssikkerheden i forhold til krav baseret på mangler ved det digitale indhold.

udgår

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

44)  Princippet om leverandørens erstatningsansvar er et væsentligt element i aftalerne om levering af digitalt indhold. For at øge forbrugernes tillid til digitalt indhold bør dette princip derfor reguleres på EU-niveau, således at det sikres, at de ikke lider skade, hvis deres hardware eller software beskadiges af digitalt indhold, der ikke er overensstemmelse med aftalen. Forbrugerne bør derfor være berettiget til erstatning for skader på deres digitale miljø som følge af mangler ved det digitale indhold eller som følge af manglende levering af det digitale indhold. Det bør imidlertid være op til medlemsstaterne at fastsætte de nærmere betingelser for udøvelsen af retten til erstatning under hensyntagen til, at nedslag i prisen for fremtidig levering af digitalt indhold ikke nødvendigvis bringer forbrugeren så tæt som muligt på den position, som forbrugeren ville have været i, hvis det digitale indhold var blevet behørigt leveret og havde været i overensstemmelse med aftalen. Dette gælder især, når leverandøren giver prisnedslaget som en eksklusiv erstatning for tab.

44)  Princippet om den erhvervsdrivendes erstatningsansvar er et væsentligt element i aftalerne om levering af digitalt indhold eller digitale tjenester. Forbrugerne bør derfor være berettiget til erstatning for skader som følge af manglende overensstemmelse med aftalen eller manglende levering af det digitale indhold eller de digitale tjenester. Hvis eksistensen af en sådan ret til at kræve erstatning er sikret i alle medlemsstater, bør det ikke reguleres på EU-plan og bør fastlægges i den nationale lovgivning.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Betragtning 45

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

45)  Leverandøren kan på grund af teknik eller andet være tvunget til at ændre funktioner ved digitalt indhold, der leveres over en vis periode. Disse ændringer er ofte til forbrugerens fordel, da de forbedrer det digitale indhold. Aftaleparterne kan derfor lade aftalen indeholde bestemmelser, der tillader leverandøren at foretage ændringer. Hvis disse ændringer har en negativ indvirkning på forbrugerens anvendelse af det digitale indholds primære funktioner, kan de imidlertid forrykke balancen i aftalen eller ydelsen i en sådan grad, at forbrugeren ikke ville have indgået aftalen med den nye ordlyd. I de tilfælde bør ændringerne derfor være underlagt visse betingelser.

45)  Den erhvervsdrivende bør have lov til på visse betingelser at ændre væsentlige træk ved det digitale indhold eller den digitale tjeneste, der leveres over en vis periode, såsom dens tilgængelighed og kontinuitet, forudsat at aftalen angiver en gyldig grund til en sådan ændring. Sådanne gyldige grunde kan omfatte tilfælde, hvor en ændring er nødvendig for at tilpasse det digitale indhold eller de digitale tjenester til et nyt teknisk miljø eller til et stigende antal brugere eller er nødvendig af andre vigtige driftsmæssige grunde. Disse ændringer er ofte til forbrugerens fordel, da de forbedrer det digitale indhold eller de digitale tjenester. Aftaleparterne kan derfor lade aftalen indeholde bestemmelser, der tillader den erhvervsdrivende at foretage ændringer. Hvis disse ændringer har en negativ indvirkning på forbrugerens anvendelse af det digitale indholds eller de digitale tjenesters primære funktioner, kan de imidlertid forrykke balancen i aftalen eller ydelsen i en sådan grad, at forbrugeren ikke ville have indgået aftalen med den nye ordlyd. For at skabe balance mellem forbruger- og erhvervsinteresser bør en sådan mulighed for den erhvervsdrivende kombineres med en ret for forbrugeren til at ophæve en aftale, hvis sådanne ændringer har negativ indvirkning på anvendelsen af eller adgangen til det digitale indhold eller den digitale tjeneste på mere end kun en ubetydelig måde. I hvilket omfang ændringer har negativ indvirkning på en forbrugers anvendelse af eller adgang til digitalt indhold eller en digital tjeneste, bør fastslås objektivt under hensyntagen til arten af og formålet med det pågældende digitale indhold eller den pågældende digitale tjeneste og til den kvalitet, funktionalitet og interoperabilitet samt de øvrige hovedfunktioner, der er almindelige for digitalt indhold eller digitale tjenester af samme type. Reglerne for sådanne opdateringer, opgraderinger eller lignende ændringer bør dog ikke vedrøre situationer, hvor parterne som følge af for eksempel udsendelse af en ny version af det pågældende digitale indhold eller den pågældende digitale tjeneste indgår en ny aftale om levering af det digitale indhold eller den digitale tjeneste.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Betragtning 45 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

45a.  Hvis en sådan ændring indvirker negativt på forbrugerens adgang til eller anvendelse af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, bør forbrugeren som følge af en sådan ændring have ret til at ophæve aftalen omkostningsfrit. Hvis betingelserne for tilladelse af ændringen ikke er opfyldt, berøres forbrugerens ret til at få afhjulpet den manglende overensstemmelse ikke. Hvis det digitale indholds eller den digitale tjenestes manglende overensstemmelse opstår efter en ændring og ikke er forårsaget af ændringen, bør forbrugeren tilsvarende fortsat have ret til at henholde sig til beføjelser ved manglende overensstemmelse i forbindelse med dette digitale indhold eller denne digitale tjeneste som fastsat i dette direktiv.

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Betragtning 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

46)  Konkurrence er et vigtigt element i et velfungerende digitalt indre marked. For at stimulere denne konkurrence bør forbrugere gives mulighed for at benytte konkurrencedygtige tilbud og skifte mellem leverandører. For at få dette til at fungere i praksis bør de kunne gøre dette uden at blive hæmmet af juridiske, tekniske eller praktiske hindringer, herunder aftalemæssige betingelser eller mangel på midler til at downloade alle de data, som forbrugeren har uploadet eller fremstillet ved hjælp af det digitale indhold, eller som er genereret gennem forbrugerens anvendelse af det digitale indhold. Det er dog også vigtigt at beskytte eksisterende investeringer og tilliden til indgåede aftaler. Forbrugerne bør derfor gives ret til at ophæve langsigtede aftaler under visse afbalancerede betingelser. Dette udelukker ikke, at forbrugeraftaler kan indgås for længere perioder. Forbrugeren bør dog være berettiget til at ophæve en aftale, der, aftaleforlængelserne iberegnet, varer over 12 måneder. For at forhindre omgåelse af denne ret bør retten gælde for enhver aftale, der medfører, at forbrugeren bindes af aftalen i mere end 12 måneder, uanset om aftalen er tidsubegrænset, forlænges automatisk eller følger en overenskomst, som parterne indgår efterfølgende.

46)  Konkurrence er et vigtigt element i et velfungerende digitalt indre marked. For at stimulere denne konkurrence bør forbrugere gives mulighed for at benytte konkurrencedygtige tilbud og skifte mellem erhvervsdrivende. For at få dette til at fungere i praksis bør de kunne gøre dette uden at blive hæmmet af juridiske, tekniske eller praktiske hindringer, herunder aftalemæssige betingelser eller mangel på midler til at downloade alle de data, som forbrugeren har uploadet eller fremstillet ved hjælp af det digitale indhold, eller som er genereret gennem forbrugerens anvendelse af det digitale indhold. Det er dog også vigtigt at beskytte eksisterende investeringer og tilliden til indgåede aftaler. Forbrugerne bør derfor gives ret til at ophæve langsigtede aftaler under visse afbalancerede betingelser. Dette udelukker ikke, at forbrugeraftaler kan indgås for længere perioder. I tilfælde af tidlig ophævelse af aftalen skal eventuelle fordele som følge af indgåelsen af aftaler med en varighed på over 12 måneder tilbagebetales forholdsmæssigt. Den erhvervsdrivende skal give oplysninger om betingelserne og konsekvenserne for førtidig opsigelse af tidsbegrænsede aftaler med en varighed på over 12 måneder. Forbrugeren bør dog være berettiget til at ophæve en aftale, der, aftaleforlængelserne iberegnet, varer over 12 måneder. For at forhindre omgåelse af denne ret bør retten gælde for enhver aftale, der medfører, at forbrugeren bindes af aftalen i mere end 12 måneder, uanset om aftalen oprindeligt er tidsbegrænset til en periode på over 12 måneder eller forlænges automatisk eller følger efter en kombinationen af efterfølgende aftaler eller aftaleforlængelser, der overstiger 12 måneder.

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

47)  Manglende overensstemmelse af det endelige digitale indhold ved leveringen til forbrugeren skyldes ofte ét af leddene i transaktionskæden fra den oprindelige udvikler til den endelige leverandør. Selvom den endelige leverandør bør være erstatningsansvarlig over for forbrugeren i tilfælde af manglende overensstemmelse med aftalen mellem disse to parter, er det vigtigt at sikre, at leverandøren har tilstrækkelige rettigheder over for de forskellige led i kæden af transaktioner for at dække hans ansvar over for forbrugeren. Det bør dog være op til den gældende nationale lovgivning at identificere de led i transaktionskæden, som den endelige leverandør kan gøre regres imod, og de betingelser og retningslinjer, der gælder for sådanne tiltag.

47)  Manglende overensstemmelse af det endelige digitale indhold eller den digitale tjeneste ved leveringen til forbrugeren skyldes ofte ét af leddene i den økonomiske transaktionskæde fra den oprindelige udvikler til den endelige erhvervsdrivende. Selvom den endelige erhvervsdrivende bør være erstatningsansvarlig over for forbrugeren i tilfælde af manglende overensstemmelse med aftalen mellem disse to parter, er det vigtigt at sikre, at den erhvervsdrivende har tilstrækkelige rettigheder over for de forskellige led i kæden af økonomiske transaktioner for at dække hans ansvar over for forbrugeren. Disse rettigheder bør være strengt begrænsede til økonomiske transaktioner og ikke omfatte situationer, hvor den erhvervsdrivende eksempelvis anvender gratis tredjepartssoftware, som den erhvervsdrivende ikke har betalt for. Det bør dog være op til den gældende nationale lovgivning at identificere de led i transaktionskæden, som den endelige erhvervsdrivende kan gøre regres imod, og de betingelser og retningslinjer, der gælder for sådanne tiltag. Medlemsstaterne skal sikre, at de nationale love beskytter den erhvervsdrivende på en passende måde ved fastsættelsen af, mod hvilken person den erhvervsdrivende kan rejse krav, og hvilke frister, beføjelser og betingelser for udøvelsen heraf, der finder anvendelse.

Ændringsforslag     61

Forslag til direktiv

Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

47a.  Direktivet sigter ikke mod at etablere en retlig ramme for gratis softwarelicenser, hvis gratis software udgør en del af det leverede digitale indhold eller de digitale tjenester, og det sigter heller ikke mod at pålægge udviklere en forpligtelse, udelukkende fordi denne har stillet en software offentligt til rådighed under en gratis softwarelicens.

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48)  Personer eller organisationer, der i henhold til national lovgivning anses for at have en legitim interesse i at beskytte forbrugeraftaleretlige rettigheder, skal have ret til at anlægge sag, enten ved en domstol eller ved en myndighed med kompetence til at påkende klager eller til at indlede relevante retssager.

(48)  Personer eller organisationer, der i henhold til national lovgivning anses for at have en legitim interesse i at beskytte forbrugeraftaleretlige og databeskyttelsesretlige rettigheder, skal have ret til at anlægge sag, enten ved en domstol eller ved en myndighed med kompetence til at påkende klager eller til at indlede relevante retssager. Disse klager eller retssager bør være tilstrækkeligt afskrækkende.

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Betragtning 50

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

50)  Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 1999/44/EF35 bør ændres, så det afspejler anvendelsesområdet for dette direktiv i forhold til et varigt medium, der integrerer digitalt indhold, hvor det udelukkende bruges til at overføre det digitale indhold til forbrugeren.

50)  Direktiv 1999/44/EF bør ændres, så det afspejler anvendelsesområdet for dette direktiv i forhold til indlejret digitalt indhold og indlejrede digitale tjenester.

__________________

 

35EFT L 171 af 7.7.1999, s. 12.

 

Ændringsforslag     64

Forslag til direktiv

Betragtning 54 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

54a.  Da dette direktiv omhandler emner og rettigheder af stor vigtighed for det indre marked og for forbrugerne og borgerne i EU, bør direktivet nøje gennemgås og revideres for at sikre relevant inddragelse og detaljerede høringer af medlemsstaterne og forbrugerne, retlige instanser og erhvervsorganisationer på EU-niveau.

Ændringsforslag     65

Forslag til direktiv

Betragtning 55

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

55)  I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender, særlig artikel 16, 38 og 47 —

55)  I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. chartret anerkender, særlig artikel 7, 8, 16, 38 og 47 —

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel -1

 

Databeskyttelse

 

Dette direktiv berører ikke bestemmelserne om beskyttelse af enkeltpersoner, hvad angår behandling af personoplysninger som fastlagt i eller i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF og forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv fastlægger en række krav til aftaler om levering af digitalt indhold til forbrugere, navnlig regler om det digitale indholds overensstemmelse med aftalen, beføjelser i tilfælde af mangler og muligheden for at udøve disse beføjelser samt ændring og ophævelse af sådanne aftaler.

Formålet med dette direktiv er gennem sikring af et højt forbrugerbeskyttelsesniveau at bidrage til et velfungerende indre marked gennem fastsættelsen af fælles regler for aftaler om levering af digitalt indhold eller digitale tjenester mellem erhvervsdrivende og forbrugere, navnlig regler om det digitale indholds eller de digitale tjenesters overensstemmelse med aftalen, beføjelser i tilfælde af manglende levering af det digitale indhold eller de digitale tjenester eller manglende overensstemmelse og muligheden for at udøve disse beføjelser samt om ændring af det digitale indhold eller de digitale tjenester og ophævelse af langfristede aftaler.

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  "digitalt indhold":

1.  "digitalt indhold": data, der fremstilles og leveres i digital form

a)   data, der fremstilles og leveres i digital form, f.eks. video, lyd, applikationer, digitale spil og øvrig software

 

b)   en tjeneste, der muliggør fremstilling, behandling eller opbevaring af data i digital form, hvor sådanne data leveres af forbrugeren

 

c)   en tjeneste, der muliggør deling af og enhver anden form for interaktion med data i digital form, som leveres af andre brugere af tjenesten

 

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  "digital tjeneste":

 

a)   en tjeneste, der muliggør fremstilling, behandling eller opbevaring af data i digital form, hvor sådanne data uploades eller skabes af forbrugeren, eller

 

b)   en tjeneste, der muliggør deling af og enhver anden form for interaktion med data i digital form, som uploades eller skabes af forbrugeren eller af andre brugere af tjenesten

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  "indlejret digitalt indhold": alle typer digitalt indhold eller digitale tjenester, der er forudinstalleret i en vare

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  "installation": sammenkoblingen af forskellige komponenter i et digitalt miljø til et samlet hele, der er i overensstemmelse med det tilsigtede formål

2.  "installation": sammenkobling og integration af digitalt indhold eller en digital tjeneste med de forskellige komponenter af en forbrugers digitale miljø , for at det digitale indhold eller den digitale tjeneste kan anvendes i overensstemmelse med den pågældende aftale

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  "leverandør": enhver fysisk eller juridisk (privat eller offentligt ejet) person, der handler, herunder gennem andre personer, som optræder i dennes navn eller på dennes vegne, som led i sin virksomhed som handlende, håndværker, industridrivende eller udøver af et liberalt erhverv.

3.  "erhvervsdrivende": enhver fysisk eller juridisk (privat eller offentligt ejet) person, der handler, herunder gennem andre personer, som optræder i dennes navn eller på dennes vegne, som led i sin virksomhed som handlende, håndværker, industridrivende eller udøver af et liberalt erhverv i forbindelse med de af dette direktiv omfattede aftaler.

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  "erstatning": en sum penge, som forbrugeren kan have ret til som kompensation for en økonomisk skade på vedkommendes digitale miljø

5.  "erstatning": en sum penge, som forbrugeren kan have ret til som kompensation for en skade, der er forårsaget af en manglende levering af det digitale indhold eller den digitale tjeneste eller en manglende overensstemmelse af det digitale indhold eller den digitale tjeneste med aftalen

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  "pris": beløb, der skal betales for det leverede digitale indhold

6.  "pris": beløb, der skal betales for det leverede digitale indhold eller en leveret digital tjeneste

Ændringsforslag     75

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  "aftale": en aftale indgået med den hensigt at skabe forpligtelser eller andre retsvirkninger

udgår

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  "digitalt miljø": hardware, digitalt indhold og netværksforbindelse i det omfang, disse er under forbrugerens kontrol

8.  "digitalt miljø": hardware, software og netværksforbindelse i det omfang, det er under brugernes kontrol, og som anvendes af forbrugeren til at få adgang til eller gøre brug af digitalt indhold eller en digital tjeneste

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  "interoperabilitet": det digitale indholds evne til at virke med alle dets funktioner i interaktion med et konkret digitalt miljø

9.  "interoperabilitet": et digitalt indholds eller en digital tjenestes evne til at virke med alle dets funktioner i interaktion med et konkret digitalt miljø, herunder ved at give forbrugerne mulighed for at få adgang til digitalt indhold eller en digital tjeneste uden at benytte applikationer eller anden teknologi til at konvertere det digitale indhold eller den digitale tjeneste, de ønsker at få adgang til

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.  "levering": at give adgang til digitalt indhold eller gøre digitalt indhold tilgængeligt

udgår

Ændringsforslag    79

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a.  "uvæsentlig manglende overensstemmelse": en mangel, der ikke hæmmer det digitale indholds eller de digitale tjenesters funktionalitet, interoperabilitet og øvrige hovedfunktioner såsom tilgængelighed, kontinuitet og sikkerhed, jf. artikel 6 og artikel 6a, stk. 1, litra a).

Ændringsforslag    80

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Dette direktiv finder anvendelse på aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt indhold til forbrugeren eller påtager sig at gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld skal betale en pris eller aktivt levere en anden modydelse end penge i form af personlige oplysninger eller andre data.

1.  Dette direktiv finder anvendelse på aftaler, hvor den erhvervsdrivende leverer eller påtager sig at levere digitalt indhold til forbrugeren, hvad enten det er mod betaling af en pris eller under forudsætning af, at forbrugeren afgiver personoplysninger, eller indsamles af den erhvervsdrivende eller af en tredjepart til fordel for den erhvervsdrivende.

Ændringsforslag    81

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Dette direktiv skal finde anvendelse på aftaler om levering af digitalt indhold, der er udviklet i henhold til forbrugerens specifikationer.

2.  Dette direktiv finder anvendelse på aftaler om levering af digitalt indhold eller en digital tjeneste, der er udviklet i henhold til forbrugerens specifikationer.

Ændringsforslag    82

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Med undtagelse af artikel 5 og 11 finder dette direktiv anvendelse på ethvert varigt medium, der indeholder digitalt indhold, hvor det varige medium udelukkende bruges til at overføre det digitale indhold.

3.  Med undtagelse af artikel 5 og 11 finder dette direktiv anvendelse på indlejret digitalt indhold eller indlejrede digitale tjenester. Medmindre andet er fastsat, dækker henvisninger til digitalt indhold eller digitale tjenester i dette direktiv også indlejret digitalt indhold eller indlejrede digitale tjenester. For så vidt angår varer med indlejret digitalt indhold eller indlejrede digitale tjenester bør den erhvervsdrivende i henhold til dette direktiv udelukkende være ansvarlig over for forbrugeren med hensyn til sine forpligtelser i forbindelse med indlejret digitalt indhold eller en digital tjeneste. Bestemmelserne i dette direktiv berører ikke den beskyttelse, der indrømmes forbrugerne af gældende EU-ret med hensyn til andre elementer i sådanne varer.

Ændringsforslag    83

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Direktivet finder ikke anvendelse på digitalt indhold, der leveres som modydelse mod andet end penge, i det omfang, leverandøren forlanger, at forbrugeren skal levere personoplysninger, som det er strengt nødvendigt at behandle for at kunne opfylde aftalen eller juridiske krav, og leverandøren ikke behandler dem yderligere på en måde, der ikke er forenelig med dette formål. Det finder heller ikke anvendelse på andre data, som leverandøren anmoder forbrugeren om at levere for at sikre, at det digitale indhold er i overensstemmelse med aftalen eller opfylder lovgivningsmæssige krav, og som leverandøren ikke bruger i kommercielt øjemed.

4.  Dette direktiv finder ikke anvendelse, hvis personoplysninger eller andre data leveret af forbrugeren udelukkende anvendes af den erhvervsdrivende til at levere det digitale indhold eller de digitale tjenester, opretholde overensstemmelsen af eller forbedre det digitale indhold eller de digitale tjenester eller til at opfylde juridiske krav, som den erhvervsdrivende er underlagt, og forudsat at den erhvervsdrivende ikke behandler personoplysningerne eller de andre data til andre formål.

Ændringsforslag    84

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  tjenesteydelser, hvor der er tale om et overvejende element af menneskelig indblanding fra leverandørens side, og hvor det digitale format primært fungerer som overførselsmedie

a)  tjenester, der udføres personligt af den erhvervsdrivende, og hvor de digitale midler kun anvendes med henblik på adgang eller levering

Ændringsforslag    85

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)   elektroniske kommunikationstjenester som defineret i direktiv 2002/21/EF

b)  interpersonelle kommunikationstjenester som defineret i den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation med undtagelse af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester i det omfang, disse ikke reguleres i den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation

Ændringsforslag     86

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 5 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  levering af digitalt indhold eller digitale tjenester under en gratis eller åben licens, for så vidt at der ikke eksisterer yderligere aftalerelationer eller forpligtelser ud over overholdelse af licensvilkårene.

Ændringsforslag     87

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Dette direktiv finder ikke anvendelse på levering af elektronisk førte offentlige registre og uddelingen af uddrag fra sådanne registre.

Ændringsforslag    88

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  I de tilfælde, hvor en aftale omfatter supplerende elementer ved levering af digitalt indhold, finder dette direktiv kun anvendelse på parternes forpligtelser og beføjelser som leverandør og forbruger af det digitale indhold.

6.  I de tilfælde, hvor aftalen om levering af digitalt indhold eller en digital tjeneste omfatter supplerende kontraktlige forpligtelser, finder dette direktiv kun anvendelse på parternes rettigheder og forpligtelser i deres kapacitet af erhvervsdrivende og forbruger af det pågældende digitale indhold eller den pågældende digitale tjeneste.

Ændringsforslag    89

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Hvis en bestemmelse i dette direktiv strider mod en bestemmelse i anden EU-lovgivning vedrørende en specifik branche eller et specifikt fagområde, vil bestemmelsen i den anden EU-lovgivning have forrang over dette direktiv.

7.  Hvis en bestemmelse i dette direktiv strider mod en bestemmelse i anden EU-lovgivning vedrørende en specifik branche eller et specifikt fagområde, vil bestemmelsen i den anden EU-lovgivning have forrang og gælde og finde anvendelse for de pågældende specifikke sektorer.

Ændringsforslag    90

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Dette direktiv berører ikke beskyttelsen af enkeltpersoner, hvad angår behandling af personoplysninger.

udgår

Ændringsforslag    91

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Dette direktiv vedrører ikke den nationale lovgivnings almindelige aftaleret såsom bestemmelserne om aftalers indgåelse, gyldighed og virkning, herunder konsekvenserne af at bringe en aftale til ophør, i det omfang disse ikke er omfattet af direktivet.

9.  Dette direktiv berører ikke den nationale lovgivnings almindelige aftaleret såsom bestemmelserne om aftalers indgåelse, gyldighed og virkning, herunder konsekvenserne af at bringe en aftale til ophør, for så vidt som de ikke er reguleret af dette direktiv. Dette direktiv berører ikke nationale bestemmelser om retsmidler for såkaldte skjulte fejl eller kortfristet ret til at afvise indhold eller tjenester. Medlemsstaterne kan fastholde eller indføre nationale regler om retsmidler for såkaldte skjulte fejl. Medlemsstaterne kan opretholde nationale regler om den kortfristede ret til at afvise indhold eller tjenester, når disse eksisterer i deres retsordener på datoen for ikrafttrædelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag     92

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9a.  I forbindelse med leveringen af digitalt indhold eller digitale tjenester inden for dette direktivs anvendelsesområde skal den erhvervsdrivende, såfremt lovgivningen i en anden medlemsstat end den, hvori forbrugeren har sin faste bopæl, anvendes, oplyse forbrugeren herom inden aftalens indgåelse.

Ændringsforslag     93

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9b. Dette direktiv berører ikke immateriel ejendomsret, og navnlig hvad angår ophavsret berører det ikke rettighederne og forpligtelserne i direktiv 2001/29/EF.

Ændringsforslag    94

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke bevare eller indføre bestemmelser, der fraviger dem, der er fastsat i dette direktiv, herunder strengere eller lempeligere bestemmelser, for at sikre et andet forbrugerbeskyttelsesniveau.

Medlemsstaterne må ikke i national ret opretholde eller indføre bestemmelser, der fraviger dem, der er fastsat i dette direktiv, herunder strengere eller lempeligere bestemmelser, for at sikre et andet forbrugerbeskyttelsesniveau, medmindre andet er fastsat i dette direktiv.

Ændringsforslag     95

Forslag til direktiv

Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

Oplysningspligt

 

Inden forbrugeren er bundet af en aftale om levering af digitalt indhold eller en digital tjeneste, leverer den professionelle de i artikel 6 og 8 i direktiv 2011/83/EU nævnte oplysninger til forbrugeren på en klar og forståelig måde.

Ændringsforslag    96

Forslag til direktiv

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

Artikel 5

Levering af det digitale indhold

Levering af det digitale indhold eller den digitale tjeneste

1.  Ved levering af det digitale indhold i henhold til aftalen skal leverandøren levere det digitale indhold til

1.  Den erhvervsdrivende skal levere det digitale indhold eller den digitale tjeneste ved at gøre det/den tilgængelig eller give adgang til det/den for følgende personer:

a)  forbrugeren eller

a)  forbrugeren

b)  en tredjepart, som driver en fysisk eller virtuel facilitet, der gør det digitale indhold tilgængeligt for forbrugeren eller giver forbrugeren mulighed for at få adgang til det, og som forbrugeren har valgt til at modtage det digitale indhold.

b)  en tredjepart, som driver en fysisk eller virtuel facilitet, der gør det digitale indhold tilgængeligt eller den digitale tjeneste tilgængelig for forbrugeren eller giver forbrugeren mulighed for at få adgang til det, og som forbrugeren har valgt til at modtage det digitale indhold eller den digitale tjeneste, eller

 

ba)  enhver anden tredjepart udpeget af forbrugeren.

2.  Leverandøren skal levere det digitale indhold straks efter indgåelsen af aftalen, medmindre parterne har aftalt andet. Leveringen antages at have fundet sted, når det digitale indhold leveres til forbrugeren eller i de tilfælde, hvor stk. 1, litra b), finder anvendelse, til den tredjepart, som forbrugeren har valgt, afhængigt af hvad der kommer først.

2.  Medmindre parterne har aftalt andet, skal den erhvervsdrivende levere det digitale indhold eller den digitale tjeneste uden unødigt ophold efter indgåelsen af aftalen. Den erhvervsdrivende betragtes som havende opfyldt sin forpligtelse til at levere, når det digitale indhold eller den digitale tjeneste stilles til rådighed eller er tilgængelig(t) for forbrugeren eller i de tilfælde, hvor stk. 1, litra b) eller ba), finder anvendelse, til den tredjepart, som forbrugeren har valgt, afhængigt af hvad der er relevant.

Ændringsforslag    97

Forslag til direktiv

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Det digitale indholds eller den digitale tjenestes overensstemmelse med aftalen

 

For at være i overensstemmelse med aftalen skal det digitale indhold eller den digitale tjeneste opfylde kravene i artikel 6, 6a, 7 og 8.

Ændringsforslag    98

Forslag til direktiv

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6

Artikel 6

Det digitale indholds overensstemmelse med aftalen

Subjektive krav til overensstemmelse med aftalen

1.  For at være i overensstemmelse med aftalen skal det digitale indhold, hvor det er relevant:

1.  For at være i overensstemmelse med aftalen skal det digitale indhold eller den digitale tjeneste, hvor det er relevant:

a)  være af den mængde, kvalitet, varighed og version samt besidde den funktionalitet og interoperabilitet og de øvrige funktioner såsom tilgængelighed, kontinuitet og sikkerhed, som er beskrevet i aftalen, herunder i information fra sælger før aftaleindgåelse, som udgør en integreret del af aftalen,

a)  være af den mængde, kvalitet, beskrivelse, varighed og version samt besidde den funktionalitet og interoperabilitet og de øvrige funktioner såsom tilgængelighed, kontinuitet og sikkerhed, som er beskrevet i aftalen, herunder i information fra sælger før aftaleindgåelse, som udgør en integreret del af aftalen,

b)  være egnet til det formål, som forbrugeren ønsker, at det skal kunne anvendes til, og som forbrugeren har gjort sælger bekendt med på tidspunktet for aftalens indgåelse, og som sælger har accepteret,

b)  være egnet til det formål, som forbrugeren ønsker, at det skal kunne anvendes til, og som forbrugeren har gjort den erhvervsdrivende bekendt med på tidspunktet for aftalens indgåelse, og som den erhvervsdrivende har accepteret,

 

ba)  være i overensstemmelse med den prøveversion eller forhåndsvisning af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, der stilles til rådighed af den erhvervsdrivende, medmindre forbrugeren blev gjort opmærksom på forskellen mellem det leverede digitale indhold eller den leverede digitale tjeneste og prøveversionen eller forhåndsvisningen, inden aftalen blev indgået,

c)  leveres sammen med eventuelt tilbehør, vejledning og kundeservice som beskrevet i aftalen, på den ene side og at

c)  leveres sammen med alt tilbehør, herunder eventuelle anvisninger om installation og kundeservice som beskrevet i aftalen, herunder i informationen forud for aftalens indgåelse, som udgør en integreret del af aftalen, og at

d)  opdateres som beskrevet i aftalen.

d)  opdateres som beskrevet i aftalen, herunder i informationen forud for aftalens indgåelse, som udgør en integreret del af aftalen.

2.   I det omfang aftalen ikke på en klar og forståelig måde indeholder kravene til det digitale indhold nævnt i stk. 1, skal det digitale indhold være egnet til de formål, som lignende digitalt indhold normalt bruges til, herunder med hensyn til dets funktionalitet, interoperabilitet og øvrige funktioner såsom tilgængelighed, kontinuitet og sikkerhed, under hensyntagen til:

 

a)   om det digitale indhold leveres mod en pris eller anden modydelse end penge

 

b)   eventuelle eksisterende internationale tekniske standarder (hvis relevant) eller, i mangel af sådanne tekniske standarder, gældende branchekodekser og god praksis, og at

 

c)   eventuelle offentlige erklæringer, som leverandøren eller en anden person på vegne af leverandøren har fremsat i tidligere led af transaktionskæden, medmindre leverandøren kan påvise, at

 

i)   han ikke havde eller ikke med rimelighed kunne have haft kendskab til den pågældende erklæring

 

ii)   den pågældende erklæring er blevet rettet ved indgåelsen af købsaftalen

 

iii)   den pågældende erklæring ikke kan have haft betydning for beslutningen om at erhverve det pågældende digitale indhold.

 

3.   Hvis det digitale indhold ifølge aftalen skal leveres over en vis periode, skal det være i overensstemmelse med aftalen i hele den pågældende periode.

 

4.   Medmindre andet er aftalt, skal det digitale indhold være i overensstemmelse med den nyeste version af det digitale indhold, der var tilgængeligt på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

 

5.   For at være i overensstemmelse med aftalen skal det digitale indhold også opfylde kravene i artikel 7 og 8.

 

Ændringsforslag    99

Forslag til direktiv

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Objektive krav til overensstemmelse med aftalen

 

1.   Det digitale indhold eller den digitale tjeneste skal, hvor det er relevant:

 

a)   besidde egenskaber og funktioner, herunder med hensyn til dets funktionalitet, interoperabilitet, tilgængelighed, kontinuitet og sikkerhed, som er normalt for digitalt indhold eller digitale tjenester af samme type, og som forbrugeren med rimelighed kan forvente i betragtning af arten af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, og, hvis det er relevant, eventuelle eksisterende internationale eller europæiske tekniske standarder eller i mangel af sådanne tekniske standarder gældende branchekodekser og god praksis, herunder om sikkerhed i informationssystemer og digitale miljøer

 

b)   være i overensstemmelse med eventuelle offentlige erklæringer, som den erhvervsdrivende, en anden person på vegne af den erhvervsdrivende, producenten eller dennes repræsentant har fremsat navnlig i reklamer, medmindre leverandøren kan påvise, at

 

i)   han ikke havde og ikke med rimelighed kunne have haft kendskab til den respektive erklæring om de nærmere detaljer om det digitale indhold eller den digitale tjeneste,

 

ii)   den pågældende erklæring var blevet rettet ved indgåelsen af købsaftalen på samme måde eller på en tilsvarende måde, som den var blevet fremsat, eller

 

iii)   den pågældende erklæring ikke kan have haft betydning for beslutningen om at erhverve det pågældende digitale indhold eller den digitale tjeneste.

 

2.   I tilfælde af aftaler, hvor det digitale indhold eller de digitale tjenester skal leveres over en vis periode, skal det digitale indhold eller den digitale tjeneste være i overensstemmelse med aftalen i hele den pågældende periode. Midlertidige afbrydelser i leveringen af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, som den erhvervsdrivende har ansvaret for, betragtes som et tilfælde af manglende overholdelse af aftalen, hvis de er lange, fortsatte og tilbagevendende.

 

3.   Medmindre andet er aftalt udtrykkeligt, skal digitalt indhold eller en digital tjeneste leveres i overensstemmelse med den nyeste version af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, der var tilgængelig på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

 

4.   Den erhvervsdrivende skal sikre inden for en rimelig frist, at forbrugeren får besked om og får leveret opdateringer til digitalt indhold eller en digital tjeneste, som er nødvendige for at bringe det digitale indhold eller den digitale tjeneste i overensstemmelse med aftalen. En forbrugers manglende installation af sådanne ajourføringer inden for en rimelig frist har ingen betydning for det digitale indholds eller den digitale tjenestes overensstemmelse med aftalen. Hvis forbrugeren vælger at fortsætte med sin nuværende version af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, og den nye version ikke er nødvendig for, at det digitale indhold eller den digitale tjeneste fortsat er i overensstemmelse med aftalen, skal den pågældende version fortsat være til rådighed eller tilgængelig inden for en rimelig tidsramme.

 

5.   For at være i overensstemmelse med aftalen skal det digitale indhold eller den digitale tjeneste også opfylde kravene i artikel 7 og 8 i denne forordning, og hvor det er relevant kravene i forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag    100

Forslag til direktiv

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 7

Artikel 7

Installation af det digitale indhold

Installation af det digitale indhold eller den digitale tjeneste

Når det digitale indhold er forkert installeret i forbrugerens digitale miljø, anses mangler, der skyldes den forkerte installation, for at være mangler ved det digitale indhold, hvis:

Når det digitale indhold eller den digitale tjeneste er forkert installeret i forbrugerens digitale miljø, anses mangler, der skyldes den forkerte installation, for at være manglende overensstemmelse med aftalen om det digitale indhold eller den digitale tjeneste, hvis:

a)  det digitale indhold er installeret af leverandøren eller under leverandørens ansvar, eller eller

a)  det digitale indhold eller den digitale tjeneste er installeret af den erhvervsdrivende eller under den erhvervsdrivendes ansvar, eller

b)  det digitale indhold var beregnet til at blive installeret af forbrugeren, og den fejlbehæftede installation skyldes mangler i installationsvejledningen i de tilfælde, hvor denne vejledning leveres i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra c), eller skulle have været leveret i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2.

b)  det digitale indhold eller den digitale tjeneste var beregnet til at blive installeret af forbrugeren, og den fejlbehæftede installation skyldes mangler i installationsvejledningen i de tilfælde, hvor denne vejledning var leveret i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra c), eller skulle have været leveret i overensstemmelse med artikel 6a.

Ændringsforslag    101

Forslag til direktiv

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 8

Artikel 8

Tredjemandsret

Tredjemandsret

1.  Ved leveringen af det digitale indhold til forbrugeren skal det være frit for tredjemandsret, herunder på grundlag af intellektuel ejendomsret, således at det kan bruges i overensstemmelse med aftalen.

1.  Det digitale indhold eller den digitale tjeneste skal være frit for restriktioner hidrørende fra tredjemandsret, herunder på grundlag af enhver intellektuel ejendomsret, der kan forhindre forbrugeren i at benytte det digitale indhold eller den digitale tjeneste i overensstemmelse med aftalen.

2.  I de tilfælde, hvor det digitale indhold leveres over en periode, skal leverandøren i hele denne periode sørge for, at det er frit for tredjemandsret, herunder på grundlag af intellektuel ejendomsret, således at det kan bruges i overensstemmelse med aftalen.

2.  I de tilfælde, hvor det digitale indhold eller de digitale tjenester leveres over en periode, skal den erhvervsdrivende i hele denne periode sørge for, at det er frit for enhver restriktion hidrørende fra tredjemandsret, herunder enhver licensrettighed, der kan forhindre forbrugeren i at bruge det digitale indhold eller den digitale tjeneste i overensstemmelse med aftalen.

Ændringsforslag    102

Forslag til direktiv

Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8a

 

En kontraktklausul om at fravige, gøre undtagelse fra eller ændre retsvirkningerne af artikel 6a, 7 og 8 til skade for forbrugeren er kun gyldig, hvis forbrugeren ved aftalens indgåelse er blevet gjort særligt bekendt med det digitale indholds eller den digitale tjenestes særlige stand, og forbrugeren udtrykkeligt accepterede den pågældende særlige stand, da aftalen blev indgået.

Ændringsforslag     103

Forslag til direktiv

Artikel 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8b

 

Handelsmæssige garantier

 

1.   Enhver handelsmæssig garanti er bindende for garantigiveren på de vilkår, der er fastsat i:

 

a)   oplysninger afgivet af den erhvervsdrivende inden aftalens indgåelse, herunder erklæringer forud for aftalens indgåelse, som udgør en integreret del af aftalen

 

b)   reklamer, der var tilgængelige på tidspunktet eller forud for aftalens indgåelse, og

 

c)   garantierklæringen.

 

2.   Garantierklæringen skal udleveres på skrift eller på et andet varigt medium og være udfærdiget i et klart og forståeligt sprog. Den skal indeholde følgende:

 

a)   en utvetydig erklæring om forbrugerens lovbestemte rettigheder i henhold til dette direktiv og en utvetydig erklæring om, at disse rettigheder ikke påvirkes af den handelsmæssige garanti, og

 

b)   de af den handelsmæssige garantis vilkår, der supplerer forbrugernes lovbestemte rettigheder, oplysninger om varigheden, overførbarheden, det geografiske omfang og tilstedeværelsen af gebyrer, som forbrugeren kan blive pålagt for at kunne benytte den handelsmæssige garanti, garantigiverens navn og adresse samt, såfremt denne person ikke er garantigiveren, navn og adresse på den person, mod hvem der kan rejses krav, og proceduren desangående.

Ændringsforslag    104

Forslag til direktiv

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 9

Artikel 10

Bevisbyrde

Bevisbyrde

1.  Bevisbyrden med hensyn til at bevise overensstemmelse med aftalen på det tidspunkt, der er angivet i artikel 10, påhviler leverandøren.

1.  Bevisbyrden for, at en manglende overensstemmelse fandtes på det tidspunkt, der er angivet i artikel 9, påhviler den erhvervsdrivende, når den manglende overensstemmelse bliver synlig inden for følgende frister:

 

a)  inden for en frist på to år fra datoen for levering af det digitale indhold eller den digitale tjeneste

 

b)  inden for en frist på et år fra datoen for levering af det indlejrede digitale indhold eller den indlejrede digitale tjeneste

 

c)  inden for kontraktens varighed, hvis aftalen fastsætter løbende levering af digitalt indhold eller digitale tjenester eller levering af indlejret digitalt indhold eller en digital tjeneste i en periode.

2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis leverandøren kan påvise, at forbrugerens digitale miljø ikke er kompatibelt med interoperabilitetskravet og øvrige tekniske krav vedrørende det digitale indhold, og hvis leverandøren har oplyst forbrugeren om disse krav forud for indgåelsen af aftalen.

2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis den erhvervsdrivende kan påvise, at forbrugerens digitale miljø ikke er kompatibelt med interoperabilitetskravet og øvrige tekniske krav vedrørende det digitale indhold eller den digitale tjeneste, og hvis den erhvervsdrivende på en klar og forståelig måde har oplyst forbrugeren om disse krav forud for indgåelsen af aftalen.

3.  Forbrugeren skal samarbejde med leverandøren i det omfang, det er muligt og nødvendigt for at fastlægge forbrugerens digitale miljø. Forpligtelsen til at samarbejde skal være begrænset til de teknisk tilgængelige midler, som er mindst forstyrrende for forbrugeren. Hvis forbrugeren ikke samarbejder, vil det være op til forbrugeren at bevise den manglende overensstemmelse.

3.  Forbrugeren skal samarbejde med den erhvervsdrivende i det omfang, det er muligt og nødvendigt for at sikre forbrugerens digitale miljø, med henblik på at fastlægge, hvorvidt den manglende overensstemmelse af det digitale indhold eller den digitale tjeneste forelå på leveringstidspunktet. Forpligtelsen til at samarbejde skal være begrænset til de teknisk tilgængelige midler, som er mindst forstyrrende for forbrugeren. Kun under exceptionelle og behørigt begrundede omstændigheder, hvor der ikke er anden mulighed, skal forbrugeren efter anmodning give den erhvervsdrivende virtuel adgang til forbrugerens digitale miljø. Hvis forbrugeren ikke samarbejder, og hvor den erhvervsdrivende har oplyst forbrugeren om disse krav på en klar og forståelig måde, inden aftalen indgås, påhviler bevisbyrden med hensyn til manglende overensstemmelse med aftalen forbrugeren.

(Artikel 9 Kommissionens forslag er blevet til artikel 10 i Parlamentets ændringsforslag.)

Ændringsforslag    105

Forslag til direktiv

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 10

Artikel 9

Leverandørens ansvar

Den erhvervsdrivende ansvar

Leverandøren er erstatningsansvarlig over for forbrugeren for:

1.   Den erhvervsdrivende er erstatningsansvarlig over for forbrugeren for:

a)  fejl i leveringen af det digitale indhold

a)  manglende levering af det digitale indhold eller den digitale tjeneste i overensstemmelse med artikel 5

b)  manglende overensstemmelse på tidspunktet for leveringen af det digitale indhold, og

b)  det digitale indholds eller den digitale tjenestes manglende overensstemmelse med aftalen,

 

i)  som er til stede på tidspunktet for levering af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, og som viser sig inden for to år fra leveringstidspunktet, hvis aftalen fastsætter en enkelt levering eller en række enkeltstående leveringer, eller

 

ii)  der viser sig i den periode, der er angivet i kontrakten, hvis det i aftalen er bestemt, at det digitale indhold eller den digitale tjeneste skal leveres over en vis periode, og

c)  hvis det i aftalen er bestemt, at det digitale indhold skal leveres over en vis periode, manglende overensstemmelse i hele den pågældende periode.

c)  enhver manglende overensstemmelse med indlejret digitalt indhold eller indlejrede digitale tjenester, som er til stede på tidspunktet for levering af varer, hvor det digitale indhold eller den digitale tjeneste er indlejret, og som viser sig inden for to år fra leveringstidspunktet.

 

1a.   For så vidt angår stk. 1, litra c), kan medlemsstaterne opretholde strengere bestemmelser i national lovgivning, som allerede er i kraft på datoen for ikrafttrædelsen af dette direktiv.

(Artikel 10 i Kommissionens forslag er blevet til artikel 9 i Parlamentets ændringsforslag.)

Ændringsforslag    106

Forslag til direktiv

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 11

Artikel 11

Beføjelser ved manglende levering

Beføjelser ved manglende levering

Hvis leverandøren ikke leverer det digitale indhold i overensstemmelse med artikel 5, er forbrugeren berettiget til at ophæve aftalen øjeblikkeligt i henhold til artikel 13.

1.  Hvis den erhvervsdrivende ikke leverer det digitale indhold eller den digitale tjeneste i overensstemmelse med artikel 5, skal forbrugeren anmode den erhvervsdrivende om at levere det digitale indhold eller den digitale tjeneste. Hvis den erhvervsdrivende derefter ikke leverer det digitale indhold eller den digitale tjeneste uden unødigt ophold eller inden for en yderligere frist, som parterne udtrykkelig er blevet enige om, er forbrugeren berettiget til at ophæve aftalen (...).

 

1a.  Stk. 1 finder ikke anvendelse:

 

a)  hvor den erhvervsdrivende har nægtet at levere det digitale indhold eller den digitale tjeneste, eller

 

b)  hvor levering inden for den aftalte periode under hensyntagen til alle omstændighederne er afgørende for aftalens indgåelse, eller hvor forbrugeren inden indgåelse af aftalen oplyser den erhvervsdrivende om, at levering inden eller på en nærmere angivet dato er afgørende.

 

I disse tilfælde skal forbrugeren ved den erhvervsdrivendes manglende levering på det pågældende tidspunkt i henhold til artikel 5, stk. 2, være berettiget til straks at ophæve aftalen.

 

1b.   Artikel 13, 13a, 13b og 13c finder anvendelse ved forbrugerens ophævelse af aftalen.

Ændringsforslag    107

Forslag til direktiv

Artikel 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 12

Artikel 12

Beføjelser ved manglende overensstemmelse med aftalen

Beføjelser ved manglende overensstemmelse med aftalen

 

-1.  I tilfælde af manglende overensstemmelse med aftalen har en forbruger ret til at få det pågældende digitale indhold eller den pågældende digitale tjeneste bragt i overensstemmelse eller at få et passende afslag i prisen eller at ophæve aftalen på de betingelser, der er fastsat i denne artikel.

1.  I tilfælde af mangler har forbrugeren ret til uden omkostninger at få det digitale indhold bragt i overensstemmelse med aftalen, medmindre dette er umuligt, uforholdsmæssigt eller ulovligt.

1.  I tilfælde af mangler har forbrugeren ret til i første omgang uden omkostninger at få det digitale indhold eller den digitale tjeneste bragt i overensstemmelse med aftalen, medmindre dette er umuligt, uforholdsmæssigt eller ulovligt.

Det vil blive vurderet som uforholdsmæssigt omkostningstungt at skulle bringe det digitale indhold i overensstemmelse med aftalen, hvis leverandørens omkostninger dertil er urimelige. Der skal tages højde for følgende ved vurderingen af, om omkostningerne er urimelige:

Det vil navnlig blive vurderet som uforholdsmæssigt omkostningstungt at skulle bringe det digitale indhold eller den digitale tjeneste i overensstemmelse med aftalen, hvis den erhvervsdrivende omkostninger dertil er urimelige. Der skal tages højde for følgende ved vurderingen af, om omkostningerne er urimelige:

a)  værdien, som det digitale indhold ville have, hvis det havde været i overensstemmelse med aftalen, og

a)  værdien, som det digitale indhold eller den digitale tjeneste ville have, hvis det eller den havde været i overensstemmelse med aftalen, og

b)  manglens betydning for det formål, som digitalt indhold af samme type normalt bruges til.

b)  manglens betydning for det formål, som digitalt indhold eller den digitale tjeneste af samme type normalt bruges til.

2.  Leverandøren skal bringe det digitale indhold i overensstemmelse med kontrakten, jf. stk. 1, inden for en rimelig frist fra det tidspunkt, hvor leverandøren bliver orienteret om manglen af forbrugeren, og uden væsentlig ulempe for forbrugeren, idet der tages højde for det digitale indholds karakter og det formål, som forbrugeren skulle bruge det til.

2.  Den erhvervsdrivende skal bringe det digitale indhold eller den digitale tjeneste i overensstemmelse med kontrakten, jf. stk. 1, inden for en rimelig frist fra det tidspunkt, hvor den erhvervsdrivende bliver orienteret om manglen af forbrugeren, og uden væsentlig ulempe for forbrugeren, idet der tages højde for det digitale indholds eller den digitale tjenestes karakter og det formål, som forbrugeren skulle bruge det eller den til.

 

Forbrugeren er berettiget til betaling af en åben del af prisen eller, hvis den manglende overensstemmelse er lille, at tilbageholde en rimelig del af beløbet på prisen, indtil den erhvervsdrivende har leveret det digitale indhold eller den digitale tjenesteydelse, som er i overensstemmelse med aftalen.

3.  Forbrugeren er berettiget til enten et forholdsmæssigt afslag i prisen som anført i stk. 4, hvis det digitale indhold leveres mod betaling af en pris, eller at ophæve aftalen i henhold til stk. 5 og artikel 13, hvis

3.  Forbrugeren er berettiget til enten et forholdsmæssigt afslag i prisen som anført i stk. 4, hvis det digitale indhold eller den digitale tjeneste leveres mod betaling af en pris, eller at ophæve aftalen i henhold til stk. 5 og artikel 13, 13a, 13b og 13c, hvis

a)  afhjælpning af manglen ved det digitale indhold er umuligt, uforholdsmæssigt eller ulovligt

a)  afhjælpning af manglen for at bringe det digitale indhold eller den digitale tjeneste i overensstemmelse er umulig, uforholdsmæssig eller ulovlig, jf. stk. 1.

b)  leverandøren ikke har foretaget afhjælpningen inden for den tidsfrist, der er fastsat i stk. 2

b)  den erhvervsdrivende ikke har bragt det digitale indhold eller den digitale tjeneste i overensstemmelse, jf. stk. 2.

 

ba)  der er manglende overensstemmelse trods den erhvervsdrivendes forsøg på at bringe det digitale indhold eller den digitale tjeneste i overensstemmelse, eller

c)  afhjælpning af manglen ved det digitale indhold medfører væsentlig ulempe for forbrugeren, eller

 

d)  leverandøren har tilkendegivet, eller det tydeligt fremgår af omstændighederne, at leverandøren ikke vil bringe varen i overensstemmelse med aftalen.

d)  den erhvervsdrivende har tilkendegivet, eller det tydeligt fremgår af omstændighederne, at den erhvervsdrivende ikke vil bringe det digitale indhold eller den digitale tjeneste i overensstemmelse inden for en rimelig frist eller uden væsentlig ulempe for forbrugeren.

4.  Prisafslaget skal fastsættes forholdsmæssigt på grundlag af den lavere værdi af det modtagne digitale indhold sammenholdt med værdien af mangelfrit digitalt indhold.

4.  Forbrugeren udøver sin ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen ved en utvetydig erklæring, der meddeles den erhvervsdrivende. Prisafslaget skal fastsættes forholdsmæssigt på grundlag af den lavere værdi af det modtagne digitale indhold eller den modtagne digitale tjeneste sammenholdt med værdien, som det mangelfri digitale indhold eller den mangelfri digitale tjeneste ville have.

 

Hvor det i aftalen fastsættes, at det digitale indhold eller den digitale tjeneste leveres over en periode som modydelse mod betaling, og det digitale indhold eller den digitale tjeneste i en periode ikke var i overensstemmelse med aftalen, har forbrugeren ret til et prisafslag, der står i forhold til den periode, det digitale indhold eller den digitale tjeneste ikke var i overensstemmelse med aftalen.

5.  Forbrugeren kan kun ophæve aftalen, hvis manglen hæmmer det digitale indholds funktionalitet, interoperabilitet og øvrige hovedfunktioner såsom tilgængelighed, kontinuitet og sikkerhed, jf. artikel 6, stk. 1 og 2. Det er op til leverandøren at bevise, at manglen ved det digitale indhold ikke hæmmer dets funktionalitet, interoperabilitet og øvrige hovedfunktioner.

5.  Forbrugeren kan kun ophæve aftalen, hvis manglen ikke er uvæsentlig. Det er op til den erhvervsdrivende at bevise, at manglen ved det digitale indhold eller den digitale tjeneste ikke hæmmer dets funktionalitet, interoperabilitet og øvrige hovedfunktioner.

 

5a.  Forbrugeren har ikke ret til afhjælpning, i det omfang forbrugeren har bidraget til manglen eller virkningerne heraf.

Ændringsforslag     108

Forslag til direktiv

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Beføjelser ved manglende sikkerhed

 

I tilfælde af manglende sikkerhed har forbrugeren ret til uden omkostninger at få det digitale indhold eller de digitale tjenester bragt i overensstemmelse med aftalen.

Ændringsforslag    109

Forslag til direktiv

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 13

Artikel 13

Ophævelse

Udøvelse af ret til at bringe aftalen til ophør

1.  Forbrugeren udøver sin ret til at bringe en aftale til ophør ved at give leverandøren meddelelse herom, uanset meddelelsesform.

Forbrugeren udøver sin ret til at bringe en aftale til ophør ved en utvetydig erklæring, hvori beslutningen om at ophæve aftalen meddeles den erhvervsdrivende. Hvor aftalerne er indgået ved hjælp af digitale midler, skal den erhvervsdrivende give forbrugeren et nemt digitalt middel til at opsige kontrakten. Ophævelsen træder i kraft 14 dage efter modtagelse af besked herom eller på en senere dato som angivet af forbrugeren.

2.   Hvis forbrugeren ophæver aftalen:

 

a)  skal leverandøren tilbagebetale købesummen uden unødigt ophold og under alle omstændigheder senest 14 dage efter, at meddelelsen er modtaget;

 

b)  skal leverandøren træffe alle forventelige forholdsregler for at afholde sig fra at bruge den modydelse, der ikke er penge, som forbrugeren har leveret til gengæld for det digitale indhold, og eventuelle øvrige data, som leverandøren har indsamlet i forbindelse med leveringen af det digitale indhold, herunder indhold leveret af forbrugeren, bortset fra indhold, som forbrugeren og andre, der fortsat anvender indholdet, har genereret i fællesskab

 

c)  skal leverandøren forsyne forbrugeren med tekniske midler til at downloade alt det indhold, som forbrugeren har leveret, og øvrige data, som er skabt eller genereret gennem forbrugerens brug af det digitale indhold, i det omfang disse data er blevet lagret af leverandøren. Forbrugeren er berettiget til at downloade indholdet uden omkostninger, uden væsentlig ulempe, inden for en rimelig tidsfrist og i et almindeligt anvendt format

 

d)  hvis det digitale indhold ikke er blevet leveret på et varigt medium, skal forbrugeren afholde sig fra at bruge det digitale indhold og fra at stille det til rådighed for tredjeparter, herunder slette det digitale indhold eller på anden vis gøre det uforståeligt,

 

e)  hvis det digitale indhold er blevet leveret på et varigt medium, skal forbrugeren:

 

i)  på leverandørens anmodning og for dennes regning tilbagelevere det fysiske medie til leverandøren uden unødigt ophold og under alle omstændigheder senest 14 dage efter modtagelse af leverandørens anmodning herom, og

 

ii)  slette brugbare kopier af det digitale indhold, gøre det uforståeligt eller på anden vis afholde sig fra at bruge det og fra at stille det til rådighed for tredjeparter.

 

3.  Når aftalen af ophævet, kan leverandøren forhindre forbrugerens fortsatte brug af det digitale indhold, navnlig ved at gøre det digitale indhold utilgængeligt for forbrugeren eller inaktivere forbrugerens konto hos leverandøren med forbehold af stk. 2, litra c).

 

4.  Forbrugeren skal ikke betale for brug af det digitale indhold i perioden før ophævelsen af aftalen.

 

5.  Hvis det digitale indhold er leveret mod betaling af et pengebeløb og over en vis periode i henhold til aftalen, kan forbrugeren kun ophæve aftalen for den del af aftaleperioden, hvor det digitale indhold ikke har været i overensstemmelse med aftalen.

 

6.  Hvis forbrugeren ophæver en del af aftalen i henhold til stk. 5, finder stk. 2 anvendelse med undtagelse af litra b), for så vidt angår perioden, hvor det digitale indhold var mangelfrit. Leverandøren skal tilbagebetale forbrugeren den del af den betalte pris, som svarer til den periode, hvor det digitale indhold ikke har været i overensstemmelse med aftalen.

 

Ændringsforslag    110

Forslag til direktiv

Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13a

 

Den erhvervsdrivendes forpligtelser i tilfælde af ophævelse af aftalen

 

1.  I tilfælde af ophævelse af en aftale skal en erhvervsdrivende tilbagebetale alle beløb, der er betalt i henhold til aftalen, til forbrugeren.

 

Hvis en aftale fastsætter levering af digitalt indhold eller en digital tjeneste til gengæld for en betaling af et pengebeløb og over en vis periode, og hvis forbrugeren ophæver en del af aftalen i henhold til artikel 12, stk. 5, skal den erhvervsdrivende tilbagebetale forbrugeren den del af prisen, der svarer til den periode, hvor det digitale indhold eller den digitale tjeneste ikke var i overensstemmelse med aftalen, og enhver del af den pris, som forbrugeren betaler for en eventuel resterende periode af kontrakten, hvis den ikke var blevet ophævet.

 

2.  For så vidt angår forbrugerens personoplysninger skal den erhvervsdrivende opfylde gældende forpligtelser i henhold til forordning (EU) 2016/679 (...).

 

3.  Den erhvervsdrivende skal gøre alt, han kunne forventes at gøre, for at afstå fra brugen af enhver form for brugergenereret indhold, i det omfang det ikke udgør personoplysninger, som blev givet eller skabt af forbrugeren ved brug af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, der leveres af den erhvervsdrivende, med undtagelse af:

 

a)  det indhold, som ikke kan afstås fra at blive brugt uden en uforholdsmæssig og urimelig indsats, fordi det ikke har nogen nytte uden for rammerne af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, der leveres af den erhvervsdrivende,

 

b)  det indhold, som ikke kan afstås fra at blive brugt uden en uforholdsmæssig og urimelig indsats, fordi det kun vedrører forbrugerens aktivitet ved brug af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, der leveres af den erhvervsdrivende,

 

c)  det indhold, der er produceret i fællesskab af forbrugeren og andre, der fortsat gør brug af indholdet,

 

d)  det indhold, som er blevet aggregeret med andre oplysninger fra den erhvervsdrivende og ikke kan opdeles eller kun med en uforholdsmæssig stor indsats.

 

4.  Den erhvervsdrivende skal endvidere på anmodning overdrage digitalt indhold til forbrugeren i det omfang, der ikke er tale om personoplysninger, som forbrugeren har givet eller genereret under anvendelsen af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, der er leveret af den erhvervsdrivende. Forbrugeren er berettiget til at downloade indholdet uden omkostninger, uden væsentlig ulempe, inden for en rimelig tidsfrist og i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart dataformat,

 

Forpligtelsen til at overdrage denne form for brugergenereret indhold skal ikke gælde, hvis brugergenereret indhold:

 

a)  ikke kan overdrages uden en uforholdsmæssig og urimelig indsats, fordi det ikke har nogen nytte uden for rammerne af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, der leveres af den erhvervsdrivende,

 

b)  ikke kan blive overdraget uden en uforholdsmæssig og urimelig indsats, fordi det kun vedrører forbrugerens aktivitet ved brug af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, der leveres af den erhvervsdrivende, eller

 

c)   er blevet aggregeret med andre oplysninger fra den erhvervsdrivende og ikke kan opdeles eller kun med en uforholdsmæssig stor indsats.

 

5.  Ved aftalens ophør kan den erhvervsdrivende forhindre forbrugerens fortsatte brug af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, navnlig ved at gøre det digitale indhold eller den digitale tjeneste utilgængelig for forbrugeren eller ved at inaktivere forbrugerens konto med forbehold af stk. 4, litra b).

Ændringsforslag    111

Forslag til direktiv

Artikel 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13b

 

Forbrugerens forpligtelser i tilfælde af aftalens ophør

 

1.  Ved aftalens ophør skal forbrugeren afholde sig fra at bruge det digitale indhold eller den digitale tjeneste og fra at stille det til rådighed for tredjeparter, navnlig ved at slette det digitale indhold eller øvrige brugbare kopier eller på anden vis gøre det utilgængeligt.

 

2.  I tilfælde af indlejret digitalt indhold eller indlejrede digitale tjenester, skal forbrugeren efter anmodning fra den erhvervsdrivende og på den erhvervsdrivendes bekostning tilbagesende den vare, som det digitale indhold eller den digitale tjeneste er indlejret i, til den erhvervsdrivende uden unødig forsinkelse og under ingen omstændigheder senere end 14 dage fra modtagelsen af den erhvervsdrivendes anmodning. Hvis den erhvervsdrivende beslutter at anmode om tilbagelevering af varen, som det digitale indhold eller den digitale tjeneste er indlejret i, skal denne anmodning fremsættes inden for 14 dage fra den dato, hvor den erhvervsdrivende modtager meddelelse om forbrugerens beslutning om at ophæve aftalen.

 

3.  Forbrugeren skal ikke betale for brug af det digitale indhold eller den digitale tjeneste i den periode forud for ophævelsen af aftalen, hvor det digitale indhold eller den digitale tjeneste ikke var i overensstemmelse.

Ændringsforslag    112

Forslag til direktiv

Artikel 13 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

artikel 13c

 

Tidsfrister og refusion af den erhvervsdrivende

 

1.  Enhver tilbagebetaling, der skal foretages af en erhvervsdrivende til en forbruger i medfør af artikel 12, stk. 4, eller artikel 13a, stk. 1, som følge af et afslag i prisen eller ophævelse af en aftale, skal ske uden unødigt ophold og under alle omstændigheder inden for 14 dage fra den dag, hvor den erhvervsdrivende modtager meddelelse om forbrugerens beslutning om at gøre sin ret til et afslag i prisen eller sin ret til at ophæve aftalen gældende.

 

2.  Den erhvervsdrivende skal gennemføre tilbagebetalingen med brug af samme betalingsmetode, som forbrugeren brugte til betaling af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, medmindre forbrugeren udtrykkeligt accepterer en anden metode.

 

3.  Den erhvervsdrivende må ikke pålægge forbrugeren gebyr i forbindelse med tilbagebetaling.

Ændringsforslag    113

Forslag til direktiv

Artikel 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 14

Artikel 14

Ret til erstatning

Ret til erstatning

1.  Leverandøren er erstatningsansvarlig over for forbrugeren for eventuel økonomisk skade på forbrugerens digitale miljø, som skyldes mangler ved det digitale indhold eller manglende levering af det digitale indhold. Erstatningen skal stille forbrugeren så tæt på den situation, som forbrugeren ville have befundet sig i, hvis det digitale indhold var blevet behørigt leveret og havde været i overensstemmelse med aftalen.

Medlemsstaterne skal sikre, at forbrugeren har ret til kompensation for en skade, der er forårsaget af en manglende levering af det digitale indhold eller den digitale tjeneste eller en manglende overensstemmelse af det digitale indhold eller den digitale tjenestes overensstemmelse med aftalen.

2.  Medlemsstaterne skal fastlægge de nærmere betingelser for udøvelsen af retten til erstatning.

 

Ændringsforslag    114

Forslag til direktiv

Artikel 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 15

Artikel 15

Ændring af det digitale indhold

Ændring af det digitale indhold eller den digitale tjeneste

1.  Hvis det digitale indhold ifølge aftalen skal leveres over en vis periode, må leverandøren kun foretage ændringer af det digitale indholds funktionalitet, interoperabilitet og øvrige hovedfunktioner såsom tilgængelighed, kontinuitet og sikkerhed, som negativt påvirker adgangen til og brugen af det digitale indhold, hvis:

1.  Hvis det digitale indhold eller den digitale tjeneste ifølge aftalen skal leveres eller gøres tilgængelig(t) over en vis periode, må den erhvervsdrivende kun foretage ændringer af det digitale indholds eller den digitale tjenestes funktionalitet, interoperabilitet og øvrige hovedfunktioner, der går videre end, hvad der er nødvendigt for at sikre det digitale indholds eller den digitale tjenestes overensstemmelse, jf. art. 6, hvis:

a)  det er fastsat i aftalen

a)  aftalen tillader og giver en gyldig grund til en sådan ændring

 

aa)  en sådan ændring med rimelighed kan forventes af forbrugeren

 

ab)  ændringen leveres uden yderligere omkostninger for forbrugeren, og

b)  forbrugeren i rimelig tid forinden modtager udtrykkelig besked herom på et varigt medium

b)  den erhvervsdrivende giver forbrugeren besked om ændringen i rimelig tid forinden på en klar og forståelig måde og på et varigt medium og, hvis det er relevant, om dennes ret til at opsige kontrakten under de betingelser, der er fastsat i stk. 1a

c)  forbrugeren har mulighed for at ophæve aftalen uden omkostninger inden for minimum 30 dage fra modtagelse af beskeden, og

 

d)  forbrugeren i tilfælde af ophævelse i henhold til litra c) forsynes med de tekniske midler, der skal til for at downloade alt indhold, som er leveret i henhold til artikel 13, stk. 2, litra c).

 

 

1a.  Forbrugeren er berettiget til at ophæve aftalen, hvis ændringen indvirker negativt på forbrugerens adgang til eller anvendelse af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, medmindre en sådan negativ indvirkning kun er ubetydelig. I så fald har forbrugeren ret til uden omkostninger at ophæve aftalen inden for 30 dage efter modtagelsen af meddelelsen eller fra det tidspunkt, hvor det digitale indhold eller den digitale tjeneste ændres af den erhvervsdrivende, alt efter hvilken dato der er den seneste.

2.  Hvis forbrugeren ophæver aftalen i henhold til stk. 1hvor det er relevant,

2.  Hvis forbrugeren ophæver aftalen i henhold til stk. 1a i denne artikel, finder artikel 13a og 13b tilsvarende anvendelse.

a)  skal leverandøren tilbagebetale forbrugeren den del af den betalte pris, som svarer til perioden efter ændringen af det digitale indhold

 

b)  skal leverandøren afholde sig fra at bruge den modydelse, der ikke er penge, som forbrugeren har leveret til gengæld for det digitale indhold, og eventuelle øvrige data, som leverandøren har indsamlet i forbindelse med leveringen af det digitale indhold, herunder indhold leveret af forbrugeren.

 

Ændringsforslag    115

Forslag til direktiv

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 16

Artikel 16

Ret til ophævelse af langsigtede aftaler

Ret til ophævelse af langsigtede aftaler

1.  Hvis leveringen af det digitale indhold i henhold til aftalen skal fortsætte på ubestemt tid, eller hvis den indledende aftaleperiode eller kombinationen af aftaleforlængelser overstiger 12 måneder, er forbrugeren berettiget til at ophæve aftalen på ethvert tidspunkt efter udløbet af den første 12-måneders periode.

1.  Hvis leveringen af det digitale indhold i henhold til den første aftale er fastsat til en varighed på over 12 måneder, eller hvor en kombinationen af efterfølgende kontrakter eller aftaleforlængelser overstiger 12 måneder fra tidspunktet for indgåelse af den første aftale, er forbrugeren berettiget til omkostningsfrit at ophæve aftalen på ethvert tidspunkt efter udløbet af den første 12-måneders periode.

 

1a.  Hvis forbrugeren ophæver en tidsbegrænset kontrakt og aftaleperioden eller kombinationen af aftaleforlængelser overstiger 12 måneder, har den erhvervsdrivende ret til forholdsmæssig erstatning for de fordele, han har givet forbrugeren på grund af, at kontraktens løbetid overstiger 12 måneder.

 

Inden forbrugeren er bundet af en kontrakt eller et tilsvarende tilbud, skal den erhvervsdrivende give forbrugeren oplysninger om betingelserne for opsigelse af en kontrakt med en varighed på mere end 12 måneder på en klar og forståelig måde, hvis oplysningerne ikke allerede fremgår af konteksten, og om konsekvenserne af en tidlig opsigelse, i tilfælde hvor forbrugeren er blevet indrømmet en fordel på grund af kontraktens løbetid.

2.  Forbrugeren udøver sin ret til at bringe en aftale til ophør ved at give leverandøren meddelelse herom, uanset meddelelsesform. Ophævelsen træder i kraft 14 dage efter modtagelse af besked herom.

2.  Forbrugeren udøver sin ret til at bringe en aftale til ophør ved at meddele den erhvervsdrivende en utvetydig erklæring, hvori beslutningen om at ophæve aftalen anføres. Ophævelsen træder i kraft 14 dage efter modtagelse af besked herom eller på en senere dato som angivet af forbrugeren.

3.  Hvis det digitale indhold er leveret mod betaling af en pris, har forbrugeren fortsat pligt til at betale den del af prisen for det digitale indhold, der er leveret før ophævelsens ikrafttrædelse.

3.  Hvis det digitale indhold eller den digitale tjeneste er leveret mod betaling af en pris, har forbrugeren fortsat pligt til at betale den del af prisen for det leverede digitale indhold eller den leverede digitale tjeneste, der svarer til perioden, før ophævelsen trådte i kraft.

4.  Hvis forbrugeren ophæver aftalen i henhold til denne artikel:

4.  Hvis forbrugeren ophæver aftalen i henhold til denne artikel, skal den erhvervsdrivende i forbindelse med personoplysninger, overholde forpligtelserne i henhold til forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF.

a)  skal leverandøren træffe alle forventelige forholdsregler for at afholde sig fra at bruge den modydelse, der ikke er penge, som forbrugeren har leveret til gengæld for det digitale indhold, og eventuelle øvrige data, som leverandøren har indsamlet i forbindelse med leveringen af det digitale indhold, herunder indhold leveret af forbrugeren

 

b)  skal leverandøren forsyne forbrugeren med tekniske midler til at downloade alt det indhold, som forbrugeren har leveret, og øvrige data, som er skabt eller genereret gennem forbrugerens brug af det digitale indhold, i det omfang disse data er blevet lagret af leverandøren. Forbrugeren er berettiget til at downloade indholdet, uden væsentlig ulempe, inden for en rimelig tidsfrist og i et almindeligt anvendt format og

 

c)  skal forbrugeren i givet fald slette eventuelle brugbare kopier af det digitale indhold, gøre det uforståeligt eller på anden vis afholde sig fra at bruge det, herunder stille det til rådighed for en tredjepart.

4a.  Hvor det er relevant, skal forbrugeren slette brugbare kopier af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, gøre dem uforståelige eller på anden vis afholde sig fra at bruge det eller den og fra at stille dem til rådighed for tredjeparter.

5.  Ved ophævelse kan leverandøren forhindre forbrugerens fortsatte brug af det digitale indhold, navnlig ved at gøre det digitale indhold utilgængeligt for forbrugeren eller inaktivere forbrugerens konto hos leverandøren med forbehold af stk. 4, litra c).

5.  Ved aftalens ophør kan den erhvervsdrivende forhindre forbrugerens fortsatte brug af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, navnlig ved at gøre det digitale indhold eller den digitale tjeneste utilgængelig for forbrugeren eller inaktivere forbrugerens konto.

Ændringsforslag    116

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis leverandøren er erstatningsansvarlig over for forbrugeren som følge af manglende levering eller en mangel, som skyldes en handling eller en undladelse begået af en person i et tidligere led i transaktionskæden, har leverandøren ret til at rejse krav over for den eller de ansvarlige personer i transaktionskæden. Det afgøres efter national lovgivning, hvem leverandøren kan rejse krav over for, og hvilke beføjelser og betingelser for udøvelsen heraf der finder anvendelse.

Hvis den erhvervsdrivende er erstatningsansvarlig over for forbrugeren som følge af manglende levering af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, som skyldes en handling eller en undladelse begået af en person i et forudgående led i transaktionskæden, har den erhvervsdrivende ret til at rejse krav over for den eller de ansvarlige personer i den økonomiske transaktionskæde. Det afgøres efter national lovgivning, hvem den erhvervsdrivende kan rejse krav over for, og hvilke beføjelser og betingelser for udøvelsen heraf der finder anvendelse.

Ændringsforslag    117

Forslag til direktiv

Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Håndhævelse

Håndhævelse og information

Ændringsforslag    118

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne skal sørge for, at der findes tilstrækkelige og effektive midler til at sikre, at direktivet overholdes.

1.  Medlemsstaterne skal sørge for, at der findes tilstrækkelige, effektive og afskrækkende midler til at sikre, at direktivet overholdes, idet der navnlig tages højde for behovet for, at forbrugerne underrettes om deres rettigheder i praksis, og får mulighed for og understøttes i at gøre disse gældende.

Ændringsforslag    119

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  almennyttige organer, organisationer eller sammenslutninger, der er aktive inden for beskyttelse af de registreredes rettigheder som defineret i artikel 80 forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag  120

Forslag til direktiv

Artikel 20 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ændring af direktiv 1999/44/EF, forordning (EF) nr. 2006/2004, direktiv 2009/200922/EF

Ændring af direktiv 1993/143/EF, direktiv 1999/44/EF, forordning (EF) nr. 2006/2004, direktiv 2009/200922/EF

Ændringsforslag    121

Forslag til direktiv

Artikel 20 – nr. -1 (ny)

direktiv 93/13/EØF)

Bilag 1 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  I bilaget til direktiv 93/13/EF tilføjes følgende punkter i stk. 1:

 

"(qa)  at give den erhvervsdrivende mulighed for uretmæssigt at begrænse det digitale indholds eller den digitale tjenestes interoperabilitet med hardware og andet digitalt indhold eller andre digitale tjenester

 

(qb)  at kræve, at forbrugeren indgår en tillægsaftale vedrørende levering af digitalt indhold eller digitale tjenester eller en aftale vedrørende hardware med den erhvervsdrivende eller en tredjepart

 

(qc)  via aftalemæssige midler at omgå registrerede personers rettigheder i henhold til forordning (EU) 2016/679 om regulering af beskyttelsen af forbrugernes personlige data

 

(qd)  at give den erhvervsdrivende mulighed for at begrænse det digitale indholds brugbarhed, når forbrugeren er offline, såfremt dette ikke er strengt nødvendigt for at kunne levere det digitale indhold

 

(qe)  at begrænse brugen af digitalt indhold, som er tilladt i henhold til direktiv 2001/29/EF, direktiv 96/9/EF, direktiv 2009/24/EF eller direktiv 2012/28/EU."

Ændringsforslag    122

Forslag til direktiv

Artikel 20 – nr. 1

Direktiv 1999/44/EF

Artikel 1, stk. 2, litra b)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"b)   Forbrugervarer enhver løsøregenstand undtagen

"b)   Forbrugervarer enhver løsøregenstand undtagen

–   varer, som sælges på tvangsauktion eller i øvrigt i henhold til lov

–   varer, som sælges på tvangsauktion eller i øvrigt i henhold til lov

–  vand og gas, medmindre disse varer sælges i et afgrænset volumen eller i en bestemt mængde

–  vand og gas, medmindre disse varer sælges i et afgrænset volumen eller i en bestemt mængde

–  elektricitet

–  elektricitet

  et varigt medium, der integrerer digitalt indhold, såfremt det udelukkende anvendes til levering af digitalt indhold til forbrugeren, jf. direktiv (EU) N/XXX39."

  indlejret digitalt indhold eller digitale tjenester, der er omfattet af direktiv (EU) N/XXX39."

______________

______________

39Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) N/XXX af …. om aftaler om levering af digitalt indhold (EUT ...)

39Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) N/XXX af …. om visse aspekter om aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester (EUT).

Ændringsforslag    123

Forslag til direktiv

Artikel 20 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 2006/2004

Bilag – nr. 21

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) N/XXX af XX/XX/201X om aftaler om levering af digitalt indhold (EUT …)"

21a.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) N/XXX af XX/XX/201X om visse aspekter om aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester (EUT …)"

Ændringsforslag    124

Forslag til direktiv

Artikel 20 – nr. 3

Direktiv 2009/22/EF

Bilag I – nr. 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) N/XXX af XX/XX/201X om aftaler om levering af digitalt indhold (EUT …)"

15a.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) N/XXX af XX/XX/201X om visse aspekter om aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester (EUT …)"

Ændringsforslag    125

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest [datoen fem år efter ikrafttrædelsen] skal Kommissionen evaluere anvendelsen af direktivet og fremsende en rapport derom til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal blandt andet undersøge harmoniseringen af de gældende regler for aftaler om levering af digitalt indhold mod anden modydelse end omtalt i dette direktiv, navnlig mod visning af reklamer eller indirekte indsamling af data.

Senest [datoen fem år efter datoen for ikrafttrædelse af dette direktiv] skal Kommissionen evaluere anvendelsen af direktivet og fremsende en rapport derom til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Gennemgangsproceduren skal omfatte en høring af medlemsstaterne og af forbruger-, rets- og erhvervsorganisationerne på EU-plan. Rapporten skal blandt andet undersøge samspillet og overensstemmelsen med anvendelsen af forordning (EU) nr. 2016/679 og harmoniseringen af de gældende regler for aftaler om levering af digitalt indhold eller digitale tjenester mod anden modydelse end den erhvervsdrivendes indsamling af personoplysninger, der er dækket af dette direktiv, navnlig mod visning af reklamer.

  • [1]  EUT C 264 E af 20.7 2016, s. 57.

BEGRUNDELSE

i) Indledning:

Efter det kasserede forslag om en fælles EU-købelov har Kommissionen gjort et nyt forsøg på at løse problemer på det indre marked skabt af forskellige nationale aftaleretlige regler, eller manglen på samme, til gavn for både virksomheder og forbrugere ved at fremsætte to forslag om digitale aftaler: et forslag til et direktiv om visse aspekter af aftaler om onlinesalg og andre former for fjernsalg af varer og dette forslag til et direktiv om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold. Kommissionens forslag om aftaleretlige regler for levering af digitalt indhold giver for første gang lejlighed til at komme ind på et spørgsmål, som kun lige er begyndt at tage form i nogle medlemsstaters lovgivning og endnu ikke er blevet harmoniseret på EU-plan: forbrugernes beføjelser i tilfælde af mangler ved det digitale indhold, der leveres.

Efter fremlæggelsen af et fælles arbejdsdokument i juli 2016 fremlægger de to ordførere i dette udkast til betænkning deres fælles ændringsforslag til Kommissionens forslag. Ordførerne tilslutter sig generelt Kommissionens tilgang om at fokusere på visse aspekter af de aftaleretlige regler for levering af digitalt indhold, f.eks. mangler og beføjelser i tilfælde af sådanne, og begrænse sig til aftaler mellem virksomheder og forbrugere.

Der redegøres i udkastet til betænkning for nogle af de spørgsmål, som de to ordførere finder det værd at diskutere yderligere, men de forbeholder sig retten til at vende tilbage med yderligere ændringsforslag og forslag til emner, som ikke er medtaget i betænkningen. Denne begrundelse fremhæver de vigtigste ændringer, der foreslås i udkastet til betænkning i form af ændringsforslag, og baggrunden for dem.

II. De vigtigste spørgsmål, der behandles i udkastet til betænkning

1. Præcisering af teksten og overensstemmelse med gældende EU-ret

Ordførerne er enige med Kommissionen i, at direktivet ikke kun skal omfatte digitalt indhold som defineret i direktivet om forbrugerrettigheder, men også tjenesteydelser, som f.eks. cloudlagrings- eller filhostingstjenester, sociale medier, instant messaging-tjenester, websteder for video- eller audiodeling eller platforme. Dette vil fremtidssikre direktivet i forhold til ny teknologisk udvikling. Med henblik på at skabe overensstemmelse med definitionen af "digitalt indhold" i henhold til direktivet om forbrugerrettigheder mener de imidlertid, at det vil være mere hensigtsmæssigt at undlade at udvide definitionen af digitalt indhold til sådanne tjenesteydelser, men i stedet skabe en kategori af "digitale tjenester" for at foretage en klar sondring mellem digitalt indhold - data, der fremstilles og leveres i digital form - og digitale tjenester. Ordførerne præciserer, at dette ikke bør berøre medlemsstaternes mulighed for at bestemme aftalernes karakter, dvs. om aftalen om levering af digitalt indhold skal betragtes som en købsaftale, en tjenesteydelsesaftale, en lejeaftale eller en sui generis-aftale.

2. Anvendelsesområde

Ordførerne mener, at Kommissionens forslag om at holde digitalt indhold, der er integreret i varer såsom intelligente produkter, uden for direktivets anvendelsesområde vil gøre det vanskeligt at skelne mellem anvendelsesområdet for dette forslag og forslaget om visse aspekter af aftaler om onlinesalg og andre former for fjernsalg af varer. De regler, der gælder for digitalt indhold, vil være forskellige, alt efter om det er indlejret i en vare eller leveres separat, en sondring, der ikke altid er nem at foretage, f.eks. i tilfældet smartphones med forudinstallerede apps kontra apps installeret af forbrugeren. Dette vil gøre det vanskeligt for forbrugere og virksomheder at afgøre, hvilken regel der gælder, når varen er defekt eller på anden måde ikke er i overensstemmelse med aftalen (skal den betragtes som en materiel vare eller som digitalt indhold?). Efter at have overvejet forskellige tilgange mener ordførerne, at direktivet også bør finde anvendelse på indlejret digitalt indhold og indlejrede digitale tjenester, og at forhandleren i forbindelse med varer med indlejret digitalt indhold eller indlejrede digitale tjenester udelukkende skal have et ansvar over for forbrugeren i henhold til dette direktiv til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med indlejret digitalt indhold eller digitale tjenester. Da man kan ikke overvurdere betydningen af produkter inden for tingenes internet inden for den nærmeste fremtid vil intelligente varer dominere markedet. Forbrugere, der køber disse produkter, skal kunne nyde godt af rettigheder, der er indført ved dette direktiv, f.eks. opdateringer, interoperabilitet, et sikkert digitalt miljø og retten til at få deres data tilbage ved opsigelse af aftalen.

For at begrænse de mulige konsekvenser af problemer med afgrænsning mellem anvendelsesområderne for forslagene om digitale aftaler yderligere har ordførerne aftalt med ordføreren for forslaget om salg af varer at forsøge at tilpasse overensstemmelseskriterierne i de to regelsæt til hinanden så meget som muligt.

3. Data som modydelse og databeskyttelse

Kommissionens forslag indfører begrebet en anden modydelse end penge og fastsætter en forpligtelse for forhandlere til også at afhjælpe manglende levering af det digitale indhold eller den digitale tjeneste eller deres manglende overensstemmelse med aftalen i tilfælde, hvor modydelsen er levering af data.

Ordførerne accepterer modstræbende begrebet data som en modydelse. De mener, at dette direktiv på ingen måde bør forværre det allerede eksisterende fænomen med markedsføring eller monetarisering af personlige rettigheder. Derfor omfatter anvendelsesområdet situationer, hvor forhandleren leverer digitalt indhold eller digitale tjenester til gengæld for en pris eller udnyttelse af rettigheder vedrørende forbrugerens personoplysninger.

Det går også videre end Kommissionens forslag, idet anvendelsesområdet udvides til data, der er indsamlet af den erhvervsdrivende, og ikke begrænses til data, som forbrugerne aktivt har leveret, for at undgå, at der opstår smuthuller. Hvad angår den foreslåede udelukkelse fra direktivets anvendelsesområde af aftaler, hvor leverandørens behandling af data er strengt nødvendig for at kunne opfylde aftalen eller juridiske krav, går ordførerne også ind for en begrænsning: Direktivet finder ikke anvendelse, hvis personoplysninger eller andre data leveret af forbrugeren udelukkende anvendes af leverandøren til at levere det digitale indhold eller den digitale tjeneste eller til at opfylde juridiske krav, som leverandøren er underlagt, og leverandøren ikke behandler personoplysningerne eller de andre data til andre formål.

Når det gælder databeskyttelse, mener ordførerne, at direktivet bør være i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse, og de præciserer derfor, at direktivet ikke berører denne forordning. De anser det desuden for nødvendigt at sikre, at et kontraktvilkår, som vedrører behandlingen af personoplysninger i forbindelse med aftalens indgåelse eller udførelse, og som er til skade for forbrugeren som registreret i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse, ikke er bindende for forbrugeren.

4. Levering af det digitale indhold eller den digitale tjeneste

Ordførerne præciserer de grundlæggende elementer i leveringen, herunder definitionen heraf og tidspunktet for leveringen, idet der tages hensyn til ændringerne af direktivets anvendelsesområde. Som følge heraf skal leverandøren levere med unødig forsinkelse efter indgåelsen af kontrakten.

5. Overensstemmelse med aftalen

Med hensyn til kravene om overensstemmelse med aftalen mener ordførerne, i modsætning til Kommissionen, at overensstemmelsen ikke først og fremmest bør vurderes i forhold til det, der er beskrevet i aftalen, og foreslår, at overensstemmelsen skal vurderes ved hjælp af såvel objektive som subjektive kriterier. Ordførerne mener dog, at parterne kan aftale at udelukke, fravige eller ændre virkningerne af de objektive krav til skade for forbrugeren under visse betingelser, herunder udtrykkelig accept fra forbrugeren.

6. Ændring af det digitale indhold

En af ordførernes vigtigste ændringer, når det gælder digitalt indhold eller digitale tjenester, der leveres over en vis periode, er, at leverandøren som hovedregel ikke må foretage ændringer af det digitale indholds eller den digitale tjenestes funktionalitet, interoperabilitet og øvrige hovedfunktioner, som negativt påvirker adgangen til og brugen af det digitale indhold. Udkastet til betænkning opretholder dog undtagelserne fra denne regel og medtager nogle yderligere garantier til fordel for forbrugeren.

7. Henvisning til national ret

Ordførerne foreslår, at direktivet ikke bør berøre national lovgivning om de betingelser, under hvilke en aftale anses for at være forbundet med eller tilknyttet en anden aftale, og virkningerne heraf for de respektive aftaler eller for de beføjelser, der kan udøves i henhold til de respektive aftaler.

III. Konklusion

Ordførerne foreslår en række ændringer til Kommissionens forslag som et udgangspunkt for yderligere overvejelser og ændringer, der skal foretages i løbet af lovgivningsprocessen i Parlamentet.

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (8.11.2016)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold
(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

Rådgivende ordfører: Marju Lauristin

KORT BEGRUNDELSE

Den digitale revolution har gennemgribende konsekvenser for vores samfund. Med vores stigende afhængighed af IT-produkter og -tjenester bliver det stadig vigtigere at sikre, at vores rettigheder respekteres i den digitale verden. Millioner af europæiske forbrugere køber eller bruger eller får på anden måde adgang til digitalt indhold i bred forstand (f.eks. videostreaming, apps, spil, tjenester i skyen og sociale netværk) hver dag, men deres rettigheder på internettet er ikke beskyttet på samme måde som i verden uden for nettet. Denne situation undergraver forbrugertilliden og truer privatlivets fred på internettet, da fejlbehæftede eller usikre digitale produkter og tjenester ikke vil beskytte de enorme mængder af vores personoplysninger, der er tilgængelige på nettet, ordentligt.

Ordføreren sigter mod at øge forbrugertilliden og privatlivets fred på internettet ved at sikre passende beskyttelse ved køb af digitalt indhold. Anvendelsesområdet og definitionen af digitalt indhold skal præciseres yderligere for at sikre, at alle forbrugere - også dem, der er mindre teknologikyndige eller mindre teknisk fortrolige med onlinemiljøet - får sikret deres rettigheder. Onlineverdenen — og dermed anvendelsen af digitalt indhold — er blevet meget mere end blot et middel til at udføre specifikke opgaver. Vores personlige fotos, adressebøger og lægelige oplysninger findes normalt i skyen. Mange af vores personlige samtaler finder sted og bliver ofte lagret på internettet. Og i vores onlineaktiviteter efterlader vi så mange digitale spor, at virksomheder kan tegne et overraskende intimt portræt af os. Det er derfor klart, at der er et endnu mere presserende behov for beskyttelse af vores personoplysninger i onlinemiljøet end i verden uden for nettet. Dette forslag, som fokuserer på forholdet mellem leverandør og forbruger af digitalt indhold, er derfor uløseligt forbundet med spørgsmålet om beskyttelse af vores personoplysninger online. Det er derfor vigtigt at sikre, at dette direktiv overholder de generelle regler i den nye generelle forordning om databeskyttelse (2016/679) med henblik på at sikre konsekvens angående borgernes grundlæggende ret til privatlivets fred og styrke forbrugernes tillid til levering af sikkert digitalt indhold.

Ordføreren vil gerne styrke og præcisere forslaget på følgende punkter. Det er i relation til disse punkter vigtigt at holde sig for øje, at forslaget tager sigte på en fuldstændig harmonisering, som forhindrer medlemsstaterne i at opretholde eller indføre nationale regler, der rækker videre end dette direktiv hvad angår forbrugerbeskyttelse:

•  Aktiv levering af personoplysninger fra forbrugerens side: Forslaget dækker kun de typer af aftaler, hvor forbrugeren enten betaler eller "aktivt leverer" personoplysninger som modydelse. Dette synes at være for begrænset, da forbrugernes personoplysninger (såsom lokaliseringsdata, personlige kontakter, indkøbshistorik osv.) i dag ofte bruges som en form for modydelse, uden at forbrugerne er klar over det. Den pågældende begrænsning kan desuden skabe et uheldigt incitament for leverandørerne til at undlade at anmode om forbrugerens samtykke. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at udvide denne bestemmelse, således at alle aftaler om levering af digitalt indhold, som indebærer anvendelse af forbrugerens personoplysninger, bliver omfattet.

•  Der skal tilføjes en definition af personoplysninger baseret på forordning 2016/679 for at sikre en klar sondring mellem personoplysninger og andre data, der nævnes i teksten.

•  Det digitale indholds overensstemmelse med aftalen: Det fastslås i forslaget, at det digitale indhold bør være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i aftalen, og at der kun kan anvendes mere objektive kriterier (f.eks. tekniske standarder eller branchekodekser) til at vurdere overensstemmelsen, hvis indholdet ikke er beskrevet i aftalen. Man kan dog spørge sig selv, om forbrugeren i lyset af kompleksiteten af produkter med digitalt indhold virkelig er i stand til fuldt ud at forstå betingelserne i aftalen og træffe en informeret beslutning. Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at der oftere bruges objektive og subjektive kriterier (f.eks. tekniske standarder eller berettigede forventninger) for at kontrollere overensstemmelsen.

•  Leverandørernes erstatningsansvar: Forslaget begrænser leverandørens erstatningsansvar til kun at omfatte skader på forbrugerens hardware og software. Der kan imidlertid være tilfælde, hvor en forbruger lider alvorlige økonomiske eller immaterielle tab ud over en eventuel skade på det digitale miljø (f.eks. hvis software indeholder en bug, der gør det muligt for hackere at få adgang til en forbrugers computer og stjæle hans password til hans bankkonto). Det kan derfor være hensigtsmæssigt at udvide anvendelsesområdet i relation til skader, så det omfatter alle skader, der forvoldes forbrugeren. Endvidere kunne det være interessant at give medlemsstaterne mulighed for ved fastlæggelsen af de nærmere regler om erstatning at foretage en differentiering mellem de leverandører, som har gjort alt, hvad de kunne, for at begrænse muligheden for tab (f.eks. ved at overholde en bestemt IT-sikkerhedsbasislinje eller -standarder), og dem, der ikke har "bragt orden i eget hus" (f.eks. ikke har rådet bod på nogle sikkerhedsmæssige svagheder i deres produkter/tjenester, som de var bekendt med eller var blevet informeret om), for at fremme en stærkere følelse af ansvar og ansvarlighed blandt leverandørerne.

•  Ophævelse af aftalen: Det bør klart fremgå af forslaget, præcis hvilke data der skal gives tilbage til forbrugeren, når aftalen bliver ophævet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag     1

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  For at fremme et ægte digitalt indre marked er det nødvendigt at harmonisere visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold med udgangspunkt i et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(2)  For at fremme et ægte digitalt indre marked er det nødvendigt at harmonisere visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold med udgangspunkt i et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og behovet for at forbedre tilgængeligheden.

Ændringsforslag     2

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Forbrugerne vil få gavn af fuldt ud harmoniserede rettigheder med et højt beskyttelsesniveau, hvad angår digitalt indhold. De vil have klare rettigheder ved køb og brug af digitalt indhold, uanset hvor i EU dette sker. Det vil øge forbrugernes tryghed ved køb af digitalt indhold. Det vil desuden bidrage til at reducere den skade, som forbrugerne udsættes for i øjeblikket, fordi der vil være et sæt klare rettigheder, hvis der opstår problemer i forbindelse med det digitale indhold.

(7)  Forbrugerne vil få gavn af fuldt ud harmoniserede rettigheder med et højt beskyttelsesniveau, hvad angår digitalt indhold. De vil have klare rettigheder ved køb og brug af digitalt indhold, uanset hvor i EU dette sker. Det vil øge forbrugernes tryghed ved køb af digitalt indhold. Det vil desuden bidrage til at reducere den skade, som forbrugerne udsættes for i øjeblikket, fordi der vil være et sæt klare rettigheder, hvis der opstår problemer i forbindelse med det digitale indhold og dets tilgængelighed.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Direktivet bør afhjælpe problemer inden for forskellige kategorier af digitalt indhold og levering heraf. For at tage højde for den hurtige teknologiske udvikling og for at tilgodese fremtidssikringen af begrebet digitalt indhold skal brugen af begrebet i dette direktiv være bredere end i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU1. Navnlig skal det tage højde for tjenester, der muliggør generering, behandling eller lagring af data. Selv om der findes mange måder, hvorpå digitalt indhold kan leveres, herunder overførsel til et varigt medium, download til forbrugerens udstyr, web-streaming, adgang til opbevaring af digitalt indhold eller adgang til brug af sociale medier, bør dette direktiv gælde alt digitalt indhold, uanset hvilket medium der benyttes til overførslen. Det er ikke ønskeligt at skelne mellem forskellige kategorier på dette teknologisk foranderlige marked, fordi det ville være meget vanskeligt at undgå forskelsbehandling af leverandørerne. Det skal sikres, at leverandører af forskellige kategorier af digitalt indhold har lige vilkår. Direktivet bør imidlertid ikke finde anvendelse på digitalt indhold, der indgår i en vare på en sådan måde, at det fungerer som en integreret del af varen, og dets funktion er underordnet i forhold til varens primære funktionaliteter.

(11)  Dette direktiv bør afhjælpe problemer inden for forskellige kategorier af digitalt indhold og levering heraf. For at tage højde for den hurtige teknologiske udvikling og for at tilgodese fremtidssikringen af begrebet digitalt indhold skal brugen af begrebet i dette direktiv være bredere end i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU1. Navnlig skal det tage højde for tjenester, der muliggør generering, behandling eller lagring af data. Selv om der findes mange måder, hvorpå digitalt indhold kan leveres, herunder overførsel til et varigt medium, download til forbrugerens udstyr, web-streaming, adgang til opbevaring af digitalt indhold eller adgang til brug af sociale medier, bør dette direktiv gælde alt digitalt indhold, uanset hvilket medium der benyttes til overførslen. Det er ikke ønskeligt at skelne mellem forskellige kategorier på dette teknologisk foranderlige marked, fordi det ville være meget vanskeligt at undgå forskelsbehandling af leverandørerne. Det skal sikres, at leverandører af forskellige kategorier af digitalt indhold har lige vilkår.

__________

__________

1 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64.

1 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64.

Begrundelse

På grund af den forventede stigning i tingenes internet inden for den nærmeste fremtid med alle de forskellige typer af "intelligente apparater" med integreret software er det vigtigt at præcisere, hvilke regler sådanne "intelligente apparater" og deres integrerede software falder ind under. Det vil i fremtiden sandsynligvis blive temmelig vanskeligt at skelne mellem, hvad der vil være det fremherskende element i produktet mellem det digitale indhold og den materielle vare. Den valgte undtagelse synes derfor ikke at kunne fungere i praksis, og et særskilt forslag fra Kommissionen på dette område ville være at foretrække.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Hvad angår digitalt indhold, som der ikke er betalt en pris for, dvs. som er leveret med andet end et pengebeløb som modydelse, bør direktivet kun gælde aftaler, hvor leverandøren ønsker data, og hvor forbrugeren aktivt leverer data til leverandøren, direkte eller indirekte, f.eks. navn, e-mail eller billeder, eksempelvis via individuel registrering eller på basis af en aftale, der giver adgang til forbrugerens billeder. Direktivet bør ikke finde anvendelse på situationer, hvor leverandøren samler data, der er nødvendige for, at det digitale indhold kan fungere i overensstemmelse med aftalen, f.eks. geografisk lokalisering, der måtte være nødvendig for, at en applikation kan virke korrekt, eller udelukkende med henblik på at opfylde juridiske krav, f.eks. hvor registreringen af forbrugeren er lovpligtig af hensyn til sikkerhed og identifikation i henhold til gældende lov. Derudover bør direktivet ikke gælde situationer, hvor leverandøren indsamler data, herunder personoplysninger, f.eks. IP-adresse, eller andre automatisk genererede oplysninger som f.eks. oplysninger, der indsamles og overføres af en cookie, uden at forbrugeren afgiver disse oplysninger aktivt, heller ikke selv om forbrugeren har accepteret cookien. Direktivet bør heller ikke gælde situationer, hvor forbrugeren får vist reklamer udelukkende for at få adgang til digitalt indhold.

(14)  Hvad angår digitalt indhold, som der ikke er betalt en pris for, dvs. som er leveret med andet end et pengebeløb som modydelse, bør dette direktiv også gælde aftaler, hvor forbrugeren leverer personoplysninger eller andre data, der kan anvendes direkte eller indirekte af leverandøren. Dette bør også omfatte aftaler, hvor forbrugeren tillader, at leverandøren får adgang til og behandler hans eller hendes personoplysninger. Direktivet bør ikke finde anvendelse på situationer, hvor leverandøren samler data, der udelukkende anvendes af leverandøren for, at det digitale indhold kan fungere, herunder opdatering af software, i overensstemmelse med aftalen, f.eks. geografisk lokalisering, der måtte være nødvendig for, at en applikation kan virke korrekt, eller udelukkende med henblik på at opfylde juridiske krav, f.eks. hvor registreringen af forbrugeren er lovpligtig af hensyn til sikkerhed og identifikation i henhold til gældende lov.

Ændringsforslag     5

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Digitalt indhold er særdeles relevant i forbindelse med tingenes internet. Det vil dog være hensigtsmæssigt at imødegå specifikke problemstillinger med hensyn til erstatningsansvar, der er relateret til tingenes internet, herunder ansvaret for aftaler vedrørende data og maskine-til-maskine-løsninger, på separat vis.

udgår

Ændringsforslag     6

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Aftaler kan omfatte leverandørens almindelige betingelser, som forbrugeren skal acceptere. For visse typer af digitalt indhold beskriver leverandørerne ofte tjenesten og målbare mål for tjenesten i en service level agreement. Service level agreements er typisk vedlagt som bilag til hovedaftalen og er en vigtig del af det aftalemæssige forhold mellem leverandør og forbruger. De bør være omfattet af definitionen på en aftale i forbindelse med dette direktiv og bør derfor overholde reglerne i direktivet.

(18)  Aftaler kan omfatte leverandørens almindelige betingelser, som forbrugeren skal acceptere. For visse typer af digitalt indhold beskriver leverandørerne ofte tjenesten og målbare mål for tjenesten i en service level agreement. Service level agreements er typisk vedlagt som bilag til hovedaftalen og er en vigtig del af det aftalemæssige forhold mellem leverandør og forbruger. De bør være omfattet af definitionen på en aftale i forbindelse med dette direktiv og bør derfor overholde reglerne i direktivet. I tilfælde, hvor samtykke til behandling af personoplysninger gives med andet end et pengebeløb som modydelse, bør aftalen indeholde de i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/6791 foreskrevne oplysninger om behandlingen, men de pågældende oplysninger bør klart kunne skelnes fra aftalens andre dele. Endvidere bør de vigtigste elementer af behandlingen af personoplysninger være illustreret ved hjælp af letforståelige ikoner.

 

_________________________________

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 22

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger er reguleret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1995/46/EF1 og i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF, som finder fuld anvendelse i forbindelse med aftaler vedrørende levering af digitalt indhold. Disse direktiver fastlægger allerede den juridiske ramme på området for personoplysninger i EU. Gennemførelsen og anvendelsen af dette direktiv bør ske i fuld overensstemmelse med denne juridiske ramme.

(22)  Udøvelse af aktiviteter, der er omfattet af dette direktiv, indebærer behandling af personoplysninger. Dette direktiv berører ikke bestemmelserne i EU-retten vedrørende behandling af personoplysninger i Unionen, navnlig forordning (EU) nr. 2016/6791 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF2, som finder anvendelse på behandling af personoplysninger i medlemsstaterne under tilsyn af medlemsstaternes kompetente myndigheder, navnlig uafhængige offentlige myndigheder, som medlemsstaterne har udpeget. Disse retsakter fastlægger allerede den juridiske ramme på området for personoplysninger i EU og finder fuld anvendelse i forbindelse med aftaler vedrørende levering af digitalt indhold. Gennemførelsen og anvendelsen af dette direktiv bør ske i fuld overensstemmelse med denne juridiske ramme.

__________

__________

1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31-50 [skal erstattes med den generelle forordning om databeskyttelse, når denne er vedtaget]

 

2 EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37-47.

2. EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37-47.

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at den behandling af personoplysninger, der foretages med henblik på levering af digitalt indhold, fuldt ud overholder EU's databeskyttelseslovgivning, herunder den nye generelle forordning om databeskyttelse, som er af horisontal karakter.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 25

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  I de tilfælde, hvor aftalen ikke indeholder tilstrækkeligt klare og detaljerede parametre til at kunne afgøre, om det digitale indhold er i overensstemmelse med aftalen, er det nødvendigt at fastlægge objektive kriterier for overensstemmelse for at sikre, at forbrugerne kan udøve deres rettigheder. I sådanne tilfælde bør overensstemmelsen med aftalen vurderes ud fra det formål, som digitalt indhold af samme type normalt bruges til.

(25)  I de tilfælde, hvor aftalen ikke indeholder tilstrækkeligt klare og detaljerede parametre tilpasset de forbrugere, den er rettet mod, til at kunne afgøre, om det digitale indhold er i overensstemmelse med aftalen, er det nødvendigt at fastlægge kriterier for overensstemmelse for at sikre, at forbrugerne er i stand til at forstå og kan udøve deres rettigheder. I sådanne tilfælde bør overensstemmelsen med aftalen vurderes ud fra det formål, som digitalt indhold af samme type normalt bruges til, tilgængelige tekniske standarder og forbrugernes berettigede forventninger.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 27

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Data-drevne tjenester og teknologier giver en række væsentlige fordele, men de medfører også en række svagheder. Som det blev konstateret i strategien for et digitalt indre marked, er et højt niveau af netværks- og informationssikkerhed af afgørende betydning i hele EU for at sikre respekten for grundlæggende rettigheder, herunder retten til privatlivets fred og persondatabeskyttelse, for at øge forbrugernes tillid og styrke deres tro på den digitale økonomi. Efterhånden som software bliver mere og mere vidtrækkende, bliver egenskaber som pålidelighed, sikkerhed og evnen til at tilpasse sig nye behov også en væsentlig problemstilling. Det bliver derfor mere og mere vigtigt, at disse data-drevne tjenester og teknologier sikrer, at disse egenskaber garanteres i det omfang, dette står i rimeligt forhold til den rolle og funktion, som disse teknologier spiller. Navnlig egenskaber som sikkerhed og pålidelighed bliver en væsentlig problemstilling for innovative sammensatte tjenester, hvor man er afhængigt af sammenkoblingen af forskellige systemer inden for forskellige områder.

(27)  Data-drevne tjenester og teknologier giver en række væsentlige fordele, men de medfører også en række svagheder. Som det blev konstateret i strategien for et digitalt indre marked, er et højt niveau af netværks- og informationssikkerhed af afgørende betydning i hele EU for at sikre respekten for grundlæggende rettigheder, herunder retten til beskyttelse af privatlivets fred på internettet og persondatabeskyttelse, for at øge forbrugernes tillid og styrke deres tro på den digitale økonomi. Efterhånden som software bliver mere og mere vidtrækkende, bliver egenskaber som pålidelighed, sikkerhed og evnen til at tilpasse sig nye behov også en væsentlig problemstilling. Det bliver derfor mere og mere vigtigt, at disse data-drevne tjenester og teknologier sikrer, at disse egenskaber garanteres i videst muligt omfang. Navnlig egenskaber som sikkerhed og pålidelighed bliver en væsentlig problemstilling for innovative sammensatte tjenester, hvor man er afhængigt af sammenkoblingen af forskellige systemer inden for forskellige områder.

Ændringsforslag     10

Forslag til direktiv

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Som et andet skridt bør forbrugeren have ret til at få et afslag i prisen eller ophæve aftalen. Forbrugerens ret til at ophæve aftalen bør begrænses til de tilfælde, hvor det f.eks. ikke er muligt at bringe det digitale indhold i overensstemmelse, og hvor manglen hæmmer det digitale indholds væsentlige funktioner. Hvis forbrugeren ophæver aftalen, bør leverandøren tilbagebetale det beløb, som forbrugeren har betalt, eller, hvis det digitale indhold ikke leveres mod betaling, men mod adgang til forbrugerens data, afholde sig fra at bruge disse data og fra at overføre dem til tredjeparter eller tillade tredjeparter at få adgang til dem efter ophævelsen af aftalen. For så vidt angår opfyldelse af kravet om at afholde sig fra at bruge data, bør dette betyde, i de tilfælde, hvor modydelsen består af personoplysninger, at leverandøren bør tage alle forholdsregler for at sikre overholdelse af databeskyttelsesreglerne ved at slette eller anonymisere dataene på en sådan måde, at forbrugeren ikke kan identificeres på nogen måde af hverken leverandøren eller andre personer. Med forbehold af den dataansvarliges forpligtelser, jf. direktiv 95/46/EF, bør leverandøren ikke være forpligtet til at tage yderligere skridt i forhold til data, som vedkommende retmæssigt har videregivet til tredjeparter i den periode, som aftalen om levering af det digitale indhold omfatter.

(37)  Som et andet skridt bør forbrugeren have ret til at få et afslag i prisen eller ophæve aftalen. Forbrugerens ret til at ophæve aftalen bør begrænses til de tilfælde, hvor det f.eks. ikke er muligt at bringe det digitale indhold i overensstemmelse, og hvor manglen hæmmer det digitale indholds væsentlige funktioner. Hvis forbrugeren ophæver aftalen, bør leverandøren tilbagebetale det beløb, som forbrugeren har betalt, eller, hvis det digitale indhold ikke leveres mod betaling, men mod adgang til forbrugerens data som en modydelse for det leverede digitale indhold eller data, som forbrugeren producerer i aftalens løbetid, afholde sig fra at bruge disse data og fra at overføre dem til tredjeparter eller tillade tredjeparter at få adgang til dem efter ophævelsen af aftalen. For så vidt angår opfyldelse af kravet om at afholde sig fra at bruge data, bør dette betyde, i de tilfælde, hvor modydelsen består af personoplysninger, at leverandøren bør tage alle forholdsregler for at sikre overholdelse af databeskyttelsesreglerne ved at slette eller anonymisere dataene på en sådan måde, at forbrugeren ikke kan identificeres på nogen måde af hverken leverandøren eller andre personer. Hvis teknikker til beskyttelse af personlige oplysninger, eksempelvis pseudonymisering, jf. forskrifterne i forordning (EU) nr. 2016/679, først anvendes af leverandøren, efter forbrugeren har anmodet derom, bør leverandøren afholde sig fra at bruge disse oplysninger. Med forbehold af den dataansvarliges forpligtelser, jf. forordning (EU) nr. 2016/679, bør leverandøren ikke være forpligtet til at tage yderligere skridt i forhold til data, som vedkommende retmæssigt har videregivet til tredjeparter i den periode, som aftalen om levering af det digitale indhold omfatter.

Ændringsforslag     11

Forslag til direktiv

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Når en aftale ophæves, bør leverandøren afholde sig fra at bruge det indhold, som forbrugeren har skabt. I de tilfælde, hvor mere end én forbruger har skabt specifikt indhold, er leverandøren dog berettiget til fortsat at anvende det af forbrugeren skabte indhold, hvis de andre forbrugere anvender det.

(38)  Når en aftale ophæves, bør leverandøren afholde sig fra at bruge det indhold, som forbrugeren har produceret. I de tilfælde, hvor mere end én forbruger har produceret specifikt indhold, er leverandøren dog berettiget til fortsat at anvende det af forbrugeren producerede indhold, hvis de andre forbrugere anvender det.

Ændringsforslag     12

Forslag til direktiv

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  For at sikre, at forbrugeren er effektivt beskyttet i forhold til retten til at ophæve aftalen, bør leverandøren tillade forbrugeren at downloade alle data, som forbrugeren har uploadet, som forbrugeren har skabt ved hjælp af det digitale indhold, eller som er genereret gennem forbrugerens anvendelse af det digitale indhold. Denne forpligtelse bør omfatte data, som leverandøren er forpligtet til at opbevare som led i aftalen om levering af det digitale indhold, samt data, som leverandøren rent faktisk har opbevaret i henhold til aftalen.

(39)  For at sikre, at forbrugeren er effektivt beskyttet i forhold til retten til at ophæve aftalen, bør leverandøren på forbrugerens anmodning tillade forbrugeren at downloade alle data, som forbrugeren har uploadet, eller som forbrugeren har skabt ved hjælp af det digitale indhold. Denne forpligtelse bør omfatte data, som leverandøren er forpligtet til at opbevare som led i aftalen om levering af det digitale indhold, samt data, som leverandøren rent faktisk har opbevaret i henhold til aftalen.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 44

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44)  Princippet om leverandørens erstatningsansvar er et væsentligt element i aftalerne om levering af digitalt indhold. For at øge forbrugernes tillid til digitalt indhold bør dette princip derfor reguleres på EU-niveau, således at det sikres, at de ikke lider skade, hvis deres hardware eller software beskadiges af digitalt indhold, der ikke er overensstemmelse med aftalen. Forbrugerne bør derfor være berettiget til erstatning for skader på deres digitale miljø som følge af mangler ved det digitale indhold eller som følge af manglende levering af det digitale indhold. Det bør imidlertid være op til medlemsstaterne at fastsætte de nærmere betingelser for udøvelsen af retten til erstatning under hensyntagen til, at nedslag i prisen for fremtidig levering af digitalt indhold ikke nødvendigvis bringer forbrugeren så tæt som muligt på den position, som forbrugeren ville have været i, hvis det digitale indhold var blevet behørigt leveret og havde været i overensstemmelse med aftalen. Dette gælder især, når leverandøren giver prisnedslaget som en eksklusiv erstatning for tab.

(44)  Princippet om leverandørens erstatningsansvar er et væsentligt element i aftalerne om levering af digitalt indhold. For at øge forbrugernes tillid til digitalt indhold bør dette princip derfor reguleres på EU-niveau, således at det sikres, at de ikke lider skade på grund af digitalt indhold, der ikke er overensstemmelse med aftalen. Forbrugerne bør derfor være berettiget til erstatning for skader for forbrugeren som følge af mangler ved det digitale indhold eller som følge af manglende levering af det digitale indhold. Det bør imidlertid være op til medlemsstaterne at fastsætte de nærmere betingelser for udøvelsen af retten til erstatning under hensyntagen til, at nedslag i prisen for fremtidig levering af digitalt indhold ikke nødvendigvis bringer forbrugeren så tæt som muligt på den position, som forbrugeren ville have været i, hvis det digitale indhold var blevet behørigt leveret og havde været i overensstemmelse med aftalen. Dette gælder især, når leverandøren giver prisnedslaget som en eksklusiv erstatning for tab. Det bør være muligt for medlemsstaterne, når de fastsætter regler herom, at indføre et begrænset eller øget ansvar for skader for at kunne differentiere mellem leverandører, der har gjort alt, hvad de kunne, for at begrænse muligheden for tab, f.eks. ved at overholde branchekodekser for bedste praksis, sikkerhedsbasislinjer eller internationale standarder, og leverandører, der har udvist forsømmelighed i denne henseende.

Begrundelse

Forslaget begrænser leverandørens erstatningsansvar til kun at omfatte økonomiske skader på forbrugerens hardware og software. Dette er for begrænset, da der kan være tilfælde, hvor en forbruger lider alvorlige økonomiske eller immaterielle tab ud over en eventuel skade på det digitale miljø. Endvidere bør medlemsstaterne med henblik på at fremme en stærkere følelse af ansvar og ansvarlighed blandt leverandørerne have mulighed for ved fastlæggelsen af de nærmere regler om erstatning at foretage en differentiering mellem de leverandører, som har gjort alt, hvad de kunne, for at begrænse muligheden for tab, og dem, der ikke har.

Ændringsforslag     14

Forslag til direktiv

Betragtning 55

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(55)  I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender, særlig artikel 16, 38 og 47 —

(55)  I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender, særlig artikel 7, 8, 16, 38 og 47 —

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  data, der fremstilles og leveres i digital form, f.eks. video, lyd, applikationer, digitale spil og øvrig software og

a)  data, der fremstilles og leveres i digital form, herunder video, lyd, applikationer, digitale spil og øvrig software og

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.   "personoplysninger": personoplysninger som defineret i artikel 4, nr. 1), i forordning (EU) nr. 2016/679

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  "erstatning": en sum penge, som forbrugeren kan have ret til som kompensation for en økonomisk skade på vedkommendes digitale miljø

5.  "erstatning": en sum penge, som forbrugeren kan have ret til som kompensation for økonomisk og ikke-økonomisk skade

Begrundelse

Forslaget begrænser leverandørens erstatningsansvar til kun at omfatte økonomiske skader på forbrugerens hardware og software. Dette er for begrænset, da der kan være tilfælde, hvor en forbruger lider alvorlige økonomiske eller immaterielle tab ud over en eventuel skade på det digitale miljø, f.eks. hvis software indeholder en bug, der gør det muligt for hackere at få adgang til en forbrugers computer og stjæle hans identitet med henblik på at begå identitetsbedrageri. En lignede bestemmelse er medtaget i den nye generelle forordning om databeskyttelse.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Dette direktiv finder anvendelse på aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt indhold til forbrugeren eller påtager sig at gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld skal betale en pris eller aktivt levere en anden modydelse end penge i form af personlige oplysninger eller andre data.

1.  Dette direktiv finder anvendelse på aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt indhold eller en digital tjeneste til forbrugeren eller påtager sig at gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld skal betale en pris eller giver adgang til sine personoplysninger eller andre data i stedet for betaling i penge, i det omfang dette er muligt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 2016/679. Det skal udtrykkeligt være nævnt i aftalen, hvilke personoplysninger der udveksles til gengæld for det leverede indhold.

 

 

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Direktivet finder ikke anvendelse på digitalt indhold, der leveres som modydelse mod andet end penge, i det omfang, leverandøren forlanger, at forbrugeren skal levere personoplysninger, som det er strengt nødvendigt at behandle for at kunne opfylde aftalen eller juridiske krav, og leverandøren ikke behandler dem yderligere på en måde, der ikke er forenelig med dette formål. Det finder heller ikke anvendelse på andre data, som leverandøren anmoder forbrugeren om at levere for at sikre, at det digitale indhold er i overensstemmelse med aftalen eller opfylder lovgivningsmæssige krav, og som leverandøren ikke bruger i kommercielt øjemed.

4.  Dette direktiv finder ikke anvendelse, hvis personoplysninger eller andre data stillet til rådighed af forbrugeren udelukkende anvendes af leverandøren til at levere det digitale indhold eller til at opfylde juridiske krav, og leverandøren ikke behandler de pågældende data til andre formål.

Ændringsforslag     20

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Hvis en bestemmelse i dette direktiv strider mod en bestemmelse i anden EU-lovgivning vedrørende en specifik branche eller et specifikt fagområde, vil bestemmelsen i den anden EU-lovgivning have forrang over dette direktiv.

7.  Hvis en bestemmelse i dette direktiv strider mod en bestemmelse i anden EU-lovgivning, vil bestemmelsen i den anden EU-lovgivning have forrang over dette direktiv.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Dette direktiv berører ikke beskyttelsen af enkeltpersoner, hvad angår behandling af personoplysninger.

8.  Ingen bestemmelse i dette direktiv eller i retsakter til gennemførelse af direktivet i national ret må på nogen måde forringe eller undergrave beskyttelsen af enkeltpersoner, hvad angår behandling af personoplysninger som fastsat i forordning (EU) nr. 2016/679 og i direktiv 2002/58/EF.

Ændringsforslag     22

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9a.  I forbindelse med leveringen af digitalt indhold inden for dette direktivs anvendelsesområde skal leverandøren, såfremt lovgivningen i en anden medlemsstat end den, hvori forbrugeren har sin faste bopæl, anvendes, oplyse forbrugeren herom inden aftalens indgåelse.

Ændringsforslag     23

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Leverandøren skal levere det digitale indhold straks efter indgåelsen af aftalen, medmindre parterne har aftalt andet. Leveringen antages at have fundet sted, når det digitale indhold leveres til forbrugeren eller i de tilfælde, hvor stk. 1, litra b), finder anvendelse, til den tredjepart, som forbrugeren har valgt, afhængigt af hvad der kommer først.

2.  Leverandøren skal levere det digitale indhold straks efter indgåelsen af aftalen, medmindre parterne har aftalt andet, og uden at dette berører artikel 16, litra m), i direktiv 2011/83/EU. Leveringen antages at have fundet sted, når det digitale indhold leveres til forbrugeren eller i de tilfælde, hvor stk. 1, litra b), finder anvendelse, til den tredjepart, som forbrugeren har valgt, afhængigt af hvad der kommer først.

 

_________________

 

 

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at være i overensstemmelse med aftalen skal det digitale indhold, hvor det er relevant:

1.  Aftalen skal indeholde alle relevante karakteristika, der gør det muligt at vurdere, om det digitale indhold er i overensstemmelse med aftalen, samt alle relevante oplysninger vedrørende behandlingen af personoplysninger i henhold til forpligtelsen i forordning (EU) nr. 2016/679. For at være i overensstemmelse med aftalen skal det digitale indhold, hvor det er relevant:

Ændringsforslag     25

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  opdateres som beskrevet i aftalen.

d)  opdateres som beskrevet i aftalen eller efter behov for at sikre de i litra a) og b) fastsatte karakteristika, navnlig kontinuitet og sikkerhed.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I det omfang aftalen ikke på en klar og forståelig måde indeholder kravene til det digitale indhold nævnt i stk. 1, skal det digitale indhold være egnet til de formål, som lignende digitalt indhold normalt bruges til, herunder med hensyn til dets funktionalitet, interoperabilitet og øvrige funktioner såsom tilgængelighed, kontinuitet og sikkerhed, under hensyntagen til:

2.  Ud over at overholde eventuelle overensstemmelseskrav i aftalen som omhandlet i stk. 1 skal det digitale indhold være egnet til de formål, som lignende digitalt indhold normalt bruges til, og have de egenskaber, herunder med hensyn til dets funktionalitet, interoperabilitet og øvrige funktioner såsom tilgængelighed, kontinuitet og sikkerhed, som forbrugeren med rimelighed kan forvente, under hensyntagen til:

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  om det digitale indhold leveres mod en pris eller anden modydelse end penge

a)  om det digitale indhold leveres mod en pris eller anden modydelse end penge ved levering af personoplysninger eller andre data, jf. artikel 3, stk. 1

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  forbrugernes berettigede forventninger

Begrundelse

Ifølge forslaget skal det digitale indhold være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i aftalen, og der kan kun anvendes mere objektive kriterier (f.eks. tekniske standarder eller branchekodekser) til at vurdere overensstemmelsen, hvis indholdet ikke er beskrevet i aftalen. Produkter med digitalt indhold er dog ofte så komplekse, at forbrugeren ikke kan forventes at kunne at forstå betingelserne i aftalen fuldt ud og træffe en informeret beslutning. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at der oftere bruges kriterier som f.eks. tekniske standarder eller berettigede forventninger for at kontrollere overensstemmelsen.

Ændringsforslag     29

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  eventuelle eksisterende internationale tekniske standarder (hvis relevant) eller, i mangel af sådanne tekniske standarder, gældende branchekodekser og god praksis,

b)  eventuelle eksisterende internationale tekniske standarder eller, i mangel af sådanne tekniske standarder, gældende branchekodekser og god praksis, og

Ændringsforslag     30

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  eventuelle eksisterende modeller for bedste praksis med hensyn til sikkerhed i informationssystemer og digitale miljøer

Ændringsforslag     31

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis det digitale indhold ifølge aftalen skal leveres over en vis periode, skal det være i overensstemmelse med aftalen i hele den pågældende periode.

3.  Hvis det digitale indhold ifølge aftalen skal leveres over en vis periode, skal det være i overensstemmelse med aftalen i hele den pågældende periode og inkludere eventuelle nødvendige sikkerhedsopdateringer, som skal ydes af leverandøren.

Ændringsforslag     32

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  For at være i overensstemmelse med aftalen skal det digitale indhold eller den digitale tjeneste overholde principperne om "databeskyttelse gennem design" og "databeskyttelse gennem standardindstillinger" som fastsat i artikel 25 i forordning (EU) nr. 2016/679.

Ændringsforslag     33

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Forbrugeren skal samarbejde med leverandøren i det omfang, det er muligt og nødvendigt for at fastlægge forbrugerens digitale miljø. Forpligtelsen til at samarbejde skal være begrænset til de teknisk tilgængelige midler, som er mindst forstyrrende for forbrugeren. Hvis forbrugeren ikke samarbejder, vil det være op til forbrugeren at bevise den manglende overensstemmelse med aftalen.

3.  Forbrugeren skal samarbejde med leverandøren i det omfang, det er muligt og nødvendigt for at fastlægge forbrugerens digitale miljø. Forpligtelsen til at samarbejde skal være begrænset til de teknisk tilgængelige midler, som er mindst forstyrrende for forbrugeren. Hvis forbrugeren ikke samarbejder, vil det være op til forbrugeren at bevise den manglende overensstemmelse med aftalen. Forbrugeren er ikke forpligtet til at samarbejde, såfremt leverandøren anmoder om adgang til oplysninger og kommunikation af privat eller personlig karakter.

Ændringsforslag     34

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  manglende overensstemmelse på tidspunktet for leveringen af det digitale indhold, og

b)  manglende overensstemmelse på tidspunktet for leveringen af det digitale indhold,

Ændringsforslag     35

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  en sikkerhedsmangel, som leverandøren var bekendt med eller med rimelighed kunne have været bekendt med i henhold til bedste praksis med hensyn til sikkerhed i informationssystemer og digitale miljøer, og

Ændringsforslag     36

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Leverandøren skal bringe det digitale indhold i overensstemmelse med kontrakten, jf. stk. 1, inden for en rimelig frist fra det tidspunkt, hvor leverandøren bliver orienteret om manglen af forbrugeren, og uden væsentlig ulempe for forbrugeren, idet der tages højde for det digitale indholds karakter og det formål, som forbrugeren skulle bruge det til.

2.  Leverandøren skal bringe det digitale indhold i overensstemmelse med kontrakten, jf. stk. 1, uden unødig forsinkelse i forhold til det tidspunkt, hvor leverandøren bliver orienteret om manglen af forbrugeren, og uden væsentlig ulempe for forbrugeren, idet der tages højde for det digitale indholds karakter og det formål, som forbrugeren skulle bruge det til.

Ændringsforslag     37

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Forbrugeren kan kun ophæve aftalen, hvis manglen hæmmer det digitale indholds funktionalitet, interoperabilitet og øvrige hovedfunktioner såsom tilgængelighed, kontinuitet og sikkerhed, jf. artikel 6, stk. 1 og 2. Det er op til leverandøren at bevise, at manglen ved det digitale indhold ikke hæmmer dets funktionalitet, interoperabilitet og øvrige hovedfunktioner.

5.  Forbrugeren kan – med forbehold for andre gyldige grunde til at ophæve aftalen – kun ophæve denne, hvis manglen hæmmer det digitale indholds funktionalitet, interoperabilitet og øvrige hovedfunktioner såsom tilgængelighed, kontinuitet og sikkerhed, jf. artikel 6, stk. 1 og 2. Det er op til leverandøren at bevise, at manglen ved det digitale indhold ikke hæmmer dets funktionalitet, interoperabilitet og øvrige hovedfunktioner.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  skal leverandøren træffe alle forventelige forholdsregler for at afholde sig fra at bruge den modydelse, der ikke er penge, som forbrugeren har leveret til gengæld for det digitale indhold, og eventuelle øvrige data, som leverandøren har indsamlet i forbindelse med leveringen af det digitale indhold, herunder indhold leveret af forbrugeren, bortset fra indhold, som forbrugeren og andre, der fortsat anvender indholdet, har genereret i fællesskab

b)  skal leverandøren afholde sig fra at bruge personoplysninger eller andre data, som forbrugeren har stillet til rådighed i stedet for betaling i penge til gengæld for det digitale indhold, og eventuelle øvrige data, som leverandøren har indsamlet i forbindelse med leveringen af det digitale indhold, herunder indhold leveret af forbrugeren, bortset fra indhold, som forbrugeren og andre, der fortsat anvender indholdet, har produceret i fællesskab Leverandøren skal afholde sig fra at behandle personoplysninger med det ene formål at gøre det muligt at knytte data og indhold, der ikke er personoplysninger, til forbrugeren, så denne kan downloade det som omhandlet i litra c). Leverandøren skal opfylde de forpligtelser, der gælder i henhold til forordning (EU) nr. 2016/679

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  skal leverandøren forsyne forbrugeren med tekniske midler til at downloade alt det indhold, som forbrugeren har leveret, og øvrige data, som er skabt eller genereret gennem forbrugerens brug af det digitale indhold, i det omfang disse data er blevet lagret af leverandøren. Forbrugeren er berettiget til at downloade indholdet uden omkostninger, uden væsentlig ulempe, inden for en rimelig tidsfrist og i et almindeligt anvendt format,

c)  skal leverandøren på forbrugerens anmodning forsyne forbrugeren med tekniske midler til at downloade alt det indhold, som forbrugeren har leveret, og øvrige data, som er skabt gennem forbrugerens brug af det digitale indhold, i det omfang disse data er blevet lagret af leverandøren. Forbrugeren er berettiget til at downloade indholdet uden omkostninger, uden væsentlig ulempe, inden for en rimelig tidsfrist og i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format, og til at overflytte dette indhold til en anden leverandør uden at blive hindret heri af den oprindelige leverandør

Ændringsforslag     40

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Leverandøren er erstatningsansvarlig over for forbrugeren for eventuel økonomisk skade på forbrugerens digitale miljø, som skyldes mangler ved det digitale indhold eller manglende levering af det digitale indhold. Erstatningen skal stille forbrugeren så tæt på den situation, som forbrugeren ville have befundet sig i, hvis det digitale indhold var blevet behørigt leveret og havde været i overensstemmelse med aftalen.

1.  Leverandøren er erstatningsansvarlig over for forbrugeren for eventuel økonomisk skade for forbrugeren, som skyldes mangler ved det digitale indhold eller manglende levering af det digitale indhold. Erstatningen skal stille forbrugeren så tæt på den situation, som forbrugeren ville have befundet sig i, hvis det digitale indhold var blevet behørigt leveret og havde været i overensstemmelse med aftalen.

Ændringsforslag     41

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne skal fastlægge de nærmere betingelser for udøvelsen af retten til erstatning.

2.  Medlemsstaterne skal fastlægge de nærmere betingelser for udøvelsen af retten til erstatning. Ved fastsættelsen af disse regler kan medlemsstaterne indføre et begrænset eller øget ansvar for skader på grundlag af objektive kriterier for vurderingen af de bestræbelser, som leverandøren har gjort for at undgå, at det digitale indhold ikke er i overensstemmelse med aftalen, og skadens opståen, eksempelvis bedste praksis med hensyn til sikkerhed eller den bedste tilgængelige teknologi.

Ændringsforslag     42

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis det digitale indhold ifølge aftalen skal leveres over en vis periode, må leverandøren kun foretage ændringer af det digitale indholds funktionalitet, interoperabilitet og øvrige hovedfunktioner såsom tilgængelighed, kontinuitet og sikkerhed, som negativt påvirker adgangen til og brugen af det digitale indhold, hvis:

1.  Hvis det digitale indhold ifølge aftalen skal leveres over en vis periode, må leverandøren kun foretage ændringer af det digitale indholds funktionalitet, interoperabilitet og øvrige hovedfunktioner såsom tilgængelighed og kontinuitet, hvis:

Ændringsforslag     43

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  det er nødvendigt for sikkerheden af indholdet i overensstemmelse med bedste praksis

Ændringsforslag     44

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  forbrugeren i rimelig tid forinden modtager udtrykkelig besked herom på et varigt medium

b)  forbrugeren i rimelig tid forinden modtager udtrykkelig besked herom

Ændringsforslag     45

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  forbrugeren i tilfælde af ophævelse i henhold til litra c) forsynes med de tekniske midler, der skal til for at downloade alt indhold, som er leveret i henhold til artikel 13, stk. 2, litra c).

d)  forbrugeren i tilfælde af ophævelse i henhold til litra c) forsynes med de tekniske midler, der skal til for at downloade alt indhold, som er leveret i henhold til artikel 13, stk. 2, litra c), eller artikel 16, stk. 4, litra a).

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 4 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  skal leverandøren træffe alle forventelige forholdsregler for at afholde sig fra at bruge den modydelse, der ikke er penge, som forbrugeren har leveret til gengæld for det digitale indhold, og eventuelle øvrige data, som leverandøren har indsamlet i forbindelse med leveringen af det digitale indhold, herunder indhold leveret af forbrugeren

a)  skal leverandøren afholde sig fra at bruge personoplysninger eller andre data, som forbrugeren har stillet til rådighed i stedet for betaling i penge til gengæld for det digitale indhold, og eventuelle øvrige data, som forbrugeren har leveret i forbindelse med brugen af det digitale indhold, herunder indhold leveret af forbrugeren, bortset fra indhold, som forbrugeren og andre, der fortsat anvender det, har produceret i fællesskab. Leverandøren skal afholde sig fra at behandle personoplysninger med det ene formål at gøre det muligt at knytte data og indhold, der ikke er personoplysninger, til forbrugeren, så denne kan downloade det som omhandlet i litra b). Leverandøren skal opfylde de forpligtelser, der gælder i henhold til forordning (EU) nr. 2016/679

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 4 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  skal leverandøren forsyne forbrugeren med tekniske midler til at downloade alt det indhold, som forbrugeren har leveret, og øvrige data, som er skabt eller genereret gennem forbrugerens brug af det digitale indhold, i det omfang disse data er blevet lagret af leverandøren. Forbrugeren er berettiget til at downloade indholdet uden væsentlig ulempe, inden for en rimelig tidsfrist og i et almindeligt anvendt format

b) skal leverandøren på forbrugerens anmodning forsyne forbrugeren med tekniske midler til at downloade alt det indhold, som forbrugeren har stillet til rådighed, og øvrige data, som er skabt gennem forbrugerens brug af det digitale indhold, i det omfang de pågældende data er blevet lagret af leverandøren. Forbrugeren er berettiget til at downloade indholdet og dataene uden væsentlig ulempe, inden for en rimelig tidsfrist og i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format og har ret til at overflytte de(t) omhandlede indhold og data til en anden leverandør uden at blive hindret heri af den oprindelige leverandør

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne skal sørge for, at der findes tilstrækkelige og effektive midler til at sikre, at direktivet overholdes.

1.  Medlemsstaterne skal sørge for, at der findes effektive og afskrækkende midler til at sikre, at direktivet overholdes.

 

 

Begrundelse

Der vil kun ske en reel håndhævelse af disse nye forbrugerrettigheder, hvis medlemsstaterne indfører virkelig effektive og afskrækkende sanktioner, også på grund af de store forretningsmæssige fordele, som leverandørerne af digitalt indhold kan opnå ved aggressivt at øge deres markedsandel på bekostning af forbrugernes rettigheder.

Ændringsforslag     49

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  organisationer, der arbejder med beskyttelsen af registrerede personers rettigheder og friheder med hensyn til beskyttelsen af deres personoplysninger.

Begrundelse

på grundlag af artikel 80 i den generelle forordning om databeskyttelse

Ændringsforslag     50

Forslag til direktiv

Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 19a  

 

Databeskyttelse

 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med aktiviteter, der gennemføres i henhold til dette direktiv, skal overholde bestemmelserne i forordning (EU) nr. 2016/679 og direktiv 2002/58/EF.

Ændringsforslag     51

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest [datoen fem år efter ikrafttrædelsen] skal Kommissionen evaluere anvendelsen af direktivet og fremsende en rapport derom til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal blandt andet undersøge harmoniseringen af de gældende regler for aftaler om levering af digitalt indhold mod anden modydelse end omtalt i dette direktiv, navnlig mod visning af reklamer eller indirekte indsamling af data.

1.  Senest [datoen tre år efter ikrafttrædelsen] skal Kommissionen evaluere anvendelsen af direktivet og fremsende en rapport derom til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal blandt andet undersøge samspillet og overensstemmelsen med forordning (EU) nr. 2016/679 og harmoniseringen af de gældende regler for aftaler om levering af digitalt indhold mod anden modydelse end omtalt i dette direktiv, navnlig mod visning af reklamer eller indirekte indsamling af data.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Aftaler om levering af digitalt indhold

Referencer

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

21.1.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Marju Lauristin

16.3.2016

Artikel 55 – Fælles udvalgsmøder

       Dato for meddelelse på plenarmødet

 

28.4.2016

Behandling i udvalg

12.7.2016

8.11.2016

 

 

Dato for vedtagelse

8.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

4

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftaler om levering af digitalt indhold

Referencer

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Dato for høring af EP

9.12.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

    Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

21.1.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

28.1.2016

CULT

25.1.2016

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Evelyne Gebhardt

14.4.2016

Axel Voss

14.4.2016

 

 

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure

       Dato for meddelelse på plenarmødet

 

28.4.2016

Behandling i udvalg

14.7.2016

29.11.2016

22.3.2017

 

Dato for vedtagelse

21.11.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

55

4

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Max Andersson, Pascal Arimont, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Mady Delvaux, Pascal Durand, Laura Ferrara, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Antonio López-Istúriz White, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Pavel Svoboda, József Szájer, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Marco Zullo, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Lucy Anderson, Heidi Hautala, Kaja Kallas, Angelika Niebler, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Zbigniew Kuźmiuk, Bolesław G. Piecha, Michaela Šojdrová

Dato for indgivelse

27.11.2017

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

55

+

ALDE

 

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kaja Kallas, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic

Daniel Dalton, Zbigniew Kuźmiuk, Nosheena Mobarik, Bolesław G. Piecha, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Angelika Niebler, Emil Radev, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Szájer, Mihai Ţurcanu, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marlene Mizzi, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala, Julia Reda

4

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski

2

0

EFDD

Laura Ferrara, Marco Zullo

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller