RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta

27.11.2017 - (COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)) - ***I

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Õiguskomisjon
Raportöörid: Evelyne Gebhardt, Axel Voss
(Komisjonide ühiste koosolekutega menetlus – kodukorra artikkel 55)


Menetlus : 2015/0287(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0375/2017
Esitatud tekstid :
A8-0375/2017
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta

(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0634),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0394/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Prantsusmaa Senati poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 27. aprilli 2016. aasta arvamust[1],

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning õiguskomisjoni ühiseid arutelusid vastavalt kodukorra artiklile 55,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0375/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon oma ettepaneku asendab, seda oluliselt muudab või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Jaotis 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ettepanek:

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV

digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta

digitaalse sisu üleandmise ja digitaalteenuste osutamise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(EMPs kohaldatav tekst)

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  E-kaubanduse kasvupotentsiaal ei ole veel täielikult ära kasutatud. Euroopa digitaalse ühtse turu strateegias29 käsitletakse terviklikult peamisi tõkkeid, mis takistavad piiriülese e-kaubanduse arengut liidus, et selle pakutavat potentsiaali täielikult ära kasutada. Liidu digitaalmajanduse hoogustamiseks ja üldise majanduskasvu ergutamiseks on vaja tagada tarbijatele parem juurdepääs digitaalsele sisule ja lihtsustada ettevõtjate jaoks digitaalse sisu üleandmist.

(1)  Liidu e-kaubanduse kasvupotentsiaali ei ole veel täielikult ellu viidud. Euroopa digitaalse ühtse turu strateegias29 käsitletakse terviklikult peamisi tõkkeid, mis takistavad piiriülese e-kaubanduse arengut liidus, et selle pakutavat potentsiaali täielikult ära kasutada. Liidu digitaalmajanduse hoogustamiseks ja üldise majanduskasvu ergutamiseks on vaja tagada tarbijatele parem juurdepääs digitaalsele sisule ja lihtsustada ettevõtjate jaoks digitaalse sisu üleandmist.

__________________

__________________

29 COM (2015) 192 (final).

29 COM (2015)0192.

Muudatusettepanek   3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 169 lõikes 1 ja artikli 169 lõike 2 punktis a on sätestatud, et liit aitab tagada kõrgetasemelist tarbijakaitset meetmetega, mis on võetud ELi toimimise lepingu artikli 114 põhjal.

Muudatusettepanek   4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b)  Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) artiklis 38 sätestatakse, et liidu poliitikaga tagatakse tarbijakaitse kõrge tase, ja harta artiklis 47 sätestatakse, et igaühel, kelle liidu õigusega tagatud õigusi või vabadusi rikutakse, on õigus tõhusale õiguskaitsevahendile. Artiklis 16 tunnustatakse ettevõtlusvabadust liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavade kohaselt.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Tõelise digitaalse ühtse turu saavutamiseks on vaja ühtlustada digitaalse sisu üleandmise lepingute teatavaid aspekte, võttes aluseks kõrge tarbijakaitse taseme.

(2)  Tõelise digitaalse ühtse turu saavutamiseks tuleks ühtlustada digitaalse sisu üleandmise või digitaalteenuste osutamise lepingute teatavaid aspekte, võttes aluseks kõrge tarbijakaitse taseme, et suurendada õiguskindlust ja vähendada tehingukulusid.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Peamised takistused digitaalse sisu üleandmise arengul on muu hulgas liikmesriikide erinevad tarbijalepinguõigust käsitlevad kohustuslikud normid ning selgete lepinguõiguse normide puudumine, kuna liidu tasandil on väga vähe just selleks puhuks kujundatud norme. Ettevõtjad peavad digitaalse sisu piiriülesel müümisel kandma liikmesriikide tarbijalepinguõigust käsitlevate kohustuslike normide erinevusest tulenevaid kulusid ja seisma silmitsi õiguskindlusetusega. Samuti kannavad ettevõtjad kulusid oma lepingute kohandamisel, sest mitmes liikmesriigis on juba vastu võetud digitaalset sisu käsitlevaid kohustuslikke erinorme, luues neid lepinguid reguleerivate riigisiseste erinormide kohaldamisalas ja sisus erinevusi. Liikmesriikides, kus digitaalse sisu üleandmist käsitlevaid erinorme veel ei ole, seisavad piiriüleselt müüa soovivad kauplejad silmitsi ebakindlusega, sest sageli nad ei tea, millised normid kehtivad digitaalse sisu kohta liikmesriigis, kuhu nad soovivad eksportida, mis on nende normide sisu ja kas need on kohustuslikud.

(4)  Ettevõtjad, eriti väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, kannavad kulusid oma lepingute kohandamisel digitaalset sisu või digitaalteenuseid käsitlevate kohustuslike erinormidega, mida mitmes liikmesriigis on juba vastu võetud, luues neid lepinguid reguleerivate riigisiseste erinormide kohaldamisalas ja sisus erinevusi. Liikmesriikides, kus digitaalse sisu üleandmist või digitaalteenuste osutamist käsitlevaid erinorme veel ei ole, seisavad piiriüleselt müüa soovivad kauplejad silmitsi ebakindlusega, sest sageli nad ei tea, millised normid kehtivad digitaalse sisu või digitaalteenuste kohta liikmesriigis, kuhu nad soovivad eksportida, mis on nende normide sisu ja kas need on kohustuslikud.

Selgitus

Põhjenduste 3 ja 4 järjekord on ümber pööratud.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Tarbijad ei tunne end piiriüleseid oste tehes kindlalt ja seda eriti ostude sooritamisel interneti kaudu. Üks peamisi tegureid, mis seda ebakindlust tekitab, on asjaolu, et nad ei tea kindlalt oma põhilisi lepingulisi õigusi ja digitaalse sisu suhtes puudub selge lepinguline raamistik. Paljudel digitaalse sisu tarbijatel tekib probleeme seoses digitaalse sisu kvaliteediga või digitaalsele sisule juurdepääsuga. Näiteks saavad nad vale või puudusega digitaalse sisu või ei ole neil võimalik pääseda kõnealusele digitaalsele sisule juurde. Selle tagajärjel kannatavad tarbijad nii rahalist kui ka muud kahju.

(3)  Tarbijad ei tunne end piiriüleseid oste tehes alati kindlalt ja seda eriti ostude sooritamisel interneti kaudu. Üks peamisi tegureid, mis seda ebakindlust tekitab, on asjaolu, et nad ei tea kindlalt oma põhilisi lepingulisi õigusi ja digitaalse sisu või digitaalteenuste suhtes puudub selge lepinguline raamistik. Paljudel tarbijatel tekib probleeme seoses digitaalse sisu või digitaalteenuste kvaliteediga või neile juurdepääsuga. Näiteks saavad nad vale või puudusega digitaalse sisu või digitaalteenuse või ei ole neil võimalik kõnealusele digitaalsele sisule või digitaalteenusele juurde pääseda. Selle tagajärjel kannatavad tarbijad nii rahalist kui ka muud kahju.

Selgitus

Põhjenduste 3 ja 4 järjekord on ümber pööratud.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Nende probleemide leevendamiseks peaksid nii ettevõtjad kui ka tarbijad saama tugineda digitaalse sisu üleandmist käsitlevatele täielikult ühtlustatud õigusnormidele, milles sätestatakse seda liiki tehingute jaoks olulised kogu liidus kehtivad lepingulised õigused.

(5)  Nende probleemide leevendamiseks peaksid nii ettevõtjad kui ka tarbijad saama tugineda digitaalse sisu üleandmise või digitaalteenuste osutamise mõningaid peamisi regulatiivseid aspekte käsitlevatele täielikult ühtlustatud eeskirjadele. Nende eeskirjadega tuleks kehtestada kogu liidus kehtivad lepingulised õigused, lubades samas liikmesriikidel säilitada teatavates muudes aspektides siseriiklikud eeskirjad. Seejuures on direktiivi eesmärk saavutada õige tasakaal kõrgetasemelise tarbijakaitse ja ettevõtete konkurentsivõime vahel, tagades, et austatakse subsidiaarsuse põhimõtet.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Tarbijalepinguõiguse normide täielik ühtlustamine kõigis liikmesriikides lihtsustab digitaalse sisu piiriülest pakkumist ettevõtjate jaoks. Siis on neil olemas stabiilne lepinguõiguse keskkond, mis reguleerib internetimüüki või muud kaugmüüki teistesse liikmesriikidesse. Spetsiaalselt digitaalset sisu käsitlevate kogu ELis täielikult ühtlustatud normidega kaotatakse keerukus, mis tuleneb digitaalse sisu üleandmise lepingute suhtes praegu kohaldatavatest erinevatest riigisisestest normidest. Samuti ennetavad need õiguslikku killustatust, mida spetsiaalselt digitaalset sisu reguleerivad uued riigisisesed õigusaktid muul juhul põhjustaksid.

(6)  Tarbijalepinguõiguse normide ühtlustamine kõigis liikmesriikides lihtsustab digitaalse sisu piiriülest pakkumist ettevõtjate jaoks. Siis on neil olemas stabiilne lepinguõiguse keskkond, mis reguleerib internetimüüki või muud kaugmüüki teistesse liikmesriikidesse. Samuti ennetavad need õiguslikku killustatust, mida spetsiaalselt digitaalset sisu ja digitaalteenuseid reguleerivad uued riigisisesed õigusaktid muul juhul põhjustaksid.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Tarbijad saaksid digitaalse sisuga seotud täielikult ühtlustatud õigustest kasu kõrge tarbijakaitse taseme näol. Neil on selged õigused sõltumata sellest, kus ELis nad digitaalse sisu vastu võtavad või sellele juurde pääsevad. See suurendab nende kindlustunnet digitaalse sisu ostmisel. Samuti aitab see vähendada tarbijate praegu kantavat kahju, sest neil on olemas kogum selgeid õigusi, mis võimaldab neil lahendada digitaalse sisuga seoses tekkinud probleemid.

(7)  Tarbijad peaksid digitaalse sisu ja digitaalteenustega seotud täielikult ühtlustatud õigustest kasu saama kõrge tarbijakaitse taseme näol. Neil peaksid olema selged kohustuslikud õigused sõltumata sellest, millises liidu osas nad digitaalse sisu ja digitaalteenused vastu võtavad või neile juurde pääsevad. See peaks suurendama nende kindlustunnet digitaalse sisu ja digitaalteenuste ostmisel. Samuti peaks see vähendama tarbijate praegu kantavat kahju, sest neil on olemas kogum selgeid õigusi, mis võimaldab neil lahendada digitaalse sisu ja digitaalteenustega seoses tekkinud probleemid.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada ka kahesuguse eesmärgiga lepingutele, mis on osaliselt seotud isiku kaubandustegevusega ja osaliselt mitte ning mille puhul kaubanduslik eesmärk on lepingu üldises kontekstis marginaalne, mistõttu antud isikut tuleks lugeda ka tarbijaks.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Käesoleva direktiiviga tuleks täielikult ühtlustada peamiste normide kogum, mis seni ei ole liidu tasandil reguleeritud. Nii peaks see hõlmama norme digitaalse sisu vastavuse kohta, õiguskaitsevahendeid, mida tarbijatel on võimalik kasutada digitaalse sisu lepingutingimustele mittevastavuse korral, ning teatavat korda nende õiguskaitsevahendite kasutamiseks. Direktiiviga tuleks ühtlustada ka pikaajalise lepingu lõpetamise õiguse teatavaid aspekte ning digitaalse sisu muutmise teatavaid aspekte.

(8)  Käesoleva direktiiviga tuleks täielikult ühtlustada teatavad peamised normid, mis seni ei ole ei liidu ega ka riiklikul tasandil reguleeritud. Nii peaks see hõlmama norme digitaalse sisu või digitaalteenuste vastavuse kohta, õiguskaitsevahendeid, mida tarbijatel on võimalik kasutada digitaalse sisu või digitaalteenuste lepingutingimustele mittevastavuse korral, ning teatavat korda nende õiguskaitsevahendite kasutamiseks. Direktiiviga tuleks ühtlustada ka pikaajalise lepingu lõpetamise õiguse teatavaid aspekte ning digitaalse sisu ja digitaalteenuste muutmise teatavaid aspekte.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Kui käesoleva direktiiviga reguleeritud teemadega seotud nõuded ühtlustakse täies ulatuses, ei või liikmesriigid direktiivi kohaldamisala piires kehtestada täiendavaid nõudeid vormile või sisule, nagu näiteks ajavahemik, mille jooksul mittevastavus peab ilmnema, tarbija kohustus teatada üleandjale mittevastavusest kindla aja jooksul või tarbija kohustus maksta digitaalse sisu kasutamise eest kuni lepingu lõpetamiseni ka juhul, kui see ei vasta lepingutingimustele.

(9)  Kui käesoleva direktiiviga reguleeritud küsimustega seotud nõuded ühtlustakse täies ulatuses, ei või liikmesriigid direktiivi kohaldamisala piires kehtestada täiendavaid nõudeid vormile või sisule, näiteks tõendamiskohustuse ümberpööramist käsitlevad eeskirjad, mille tulemuseks on käesolevas direktiivis sätestatust erinev tulemus, või tarbija kohustus kauplejale kindla aja jooksul mittevastavusest teatada.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada riigisiseseid õigusakte ulatuses, milles asjaomaseid teemasid ei reguleerita selle direktiiviga, nagu näiteks riigisisesed normid, millega nähakse ette tarbija kohustused digitaalse sisu üleandja ees või reguleeritakse lepingute kvalifitseerimist, koostamist ja kehtivust või digitaalse sisu seaduslikkust. Samuti peaks liikmesriikidel olema vabadus kehtestada norme selliste õiguste kasutamise üksikasjalike tingimuste kohta nagu õigus nõuda kahju hüvitamist ulatuses, milles see ei ole direktiiviga hõlmatud, või norme, milles nähakse ette lepingu lõpetamise tagajärjed ning mida kohaldatakse lisaks käesoleva direktiiviga reguleeritud tagastamist käsitlevatele normidele.

(10)  Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada riigisiseseid õigusakte ulatuses, milles asjaomaseid teemasid ei reguleerita selle direktiiviga, nagu näiteks riigisisesed normid, millega nähakse ette tarbija kohustused digitaalse sisu üleandja ees või reguleeritakse lepingute kvalifitseerimist, koostamist ja kehtivust või digitaalse sisu seaduslikkust. Samuti peaks liikmesriikidel olema vabadus kehtestada norme selliste õiguste kasutamise üksikasjalike tingimuste kohta nagu õigus nõuda kahju hüvitamist ulatuses, milles see ei ole direktiiviga hõlmatud, või norme, milles nähakse ette lepingu lõpetamise tagajärjed ning mida kohaldatakse lisaks käesoleva direktiiviga reguleeritud tagastamist käsitlevatele normidele. Liikmesriikidel tuleks lubada säilitada või kehtestada siseriiklikud eeskirjad, mis käsitlevad varjatud defektide kõrvaldamist. Liikmesriikidel peaks olema lubatud säilitada siseriiklikud eeskirjad lühiajalise keeldumisõiguse kohta, kui need on käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeval nende seaduskorras olemas.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada siseriiklikku õigust, millega reguleeritakse tingimusi, mille kohaselt digitaalse sisu üleandmise või digitaalteenuste osutamise leping loetakse seotuks tarbija poolt üleandja või muu kauplejaga sõlmitud muu lepinguga või seda täiendavaks, ega seda, kuidas see mõjutab kumbagi lepingut või nende raames kasutada olevaid õiguskaitsevahendeid. Liikmesriikidel peaks ühtlasi olema vabadus kindlaks määrata selliste lepingute olemus, kaasa arvatud müügi-, teenuse-, rendi- või sui generis lepingud.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 b)  Kuid, ilma et see piiraks Euroopa elektroonilise side seadustiku1a kohaldamist, kui kaupleja pakub ühe lepingu või lepingute paketi kohaselt digitaalset sisu või digitaalteenust koos muude teenustega, nagu inimestevahelise side teenused või kaubad, mis ei toimi pelgalt digitaalse sisu või digitaalteenuse kandjana, tuleks käesolevat direktiivi kohaldada üksnes sellise paketi digitaalse sisu või digitaalteenusekomponendi suhtes. Muid elemente tuleks reguleerida kohaldatava õigusega.

 

_______________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv …/..., millega luuakse Euroopa elektroonilise side seadustik (ELT L xx, [kuupäev], lk x–x).

Selgitus

Põhjendus 10 b (uus) asendab komisjoni ettepaneku põhjendust 20 (vt AM 27).

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Käesoleva direktiiviga tuleks käsitleda probleeme, mis on seotud igasuguse digitaalse sisu ja selle üleandmisega. Selleks et võtta arvesse tehnoloogia kiiret arengut ning tagada digitaalse sisu mõiste paindlikkus tulevikus, tuleks sellele mõistele anda käesolevas direktiivis laiem tähendus kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2011/83/EL30.Eelkõige peaks see hõlmama teenuseid, mis võimaldavad andmeid luua, töödelda või salvestada. Kuigi digitaalse sisu üleandmiseks on mitmeid viise, sealhulgas edastamine püsival andmekandjal, tarbijatepoolne allalaadimine oma seadmetesse, voogedastus veebis, juurdepääsu lubamine digitaalse sisu salvestamise võimalustele või juurdepääs sotsiaalmeedia kasutamisele, tuleks käesolevat direktiivi kohaldada igasugu digitaalsele sisule, olenemata kasutatud andmeedastusvahendist. Eri kategooriate eristamine sellel tehnoloogiliselt kiiresti muutuval turul ei ole soovitatav, sest tõenäoliselt oleks võimatu vältida diskrimineerimist üleandjate vahel. Erineva kategooria digitaalse sisu üleandjatele tuleks tagada võrdsed võimalused. Käesolevat direktiivi aga ei tuleks kohaldada kaupades sisalduva digitaalse sisu suhtes, kui see toimib kaupade lahutamatu osana ning selle funktsioonid on allutatud kaupade enda põhifunktsioonidele.

(11)  Käesoleva direktiiviga tuleks käsitleda probleeme, mis on seotud eri liiki digitaalse sisu või digitaalteenustega ja selle sisu üleandmise või teenuste osutamisega. Et tagada kooskõla liidu õigustikuga, peaks digitaalse sisu mõiste vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2011/83/EL30 kasutatud mõistele ning see peaks hõlmama näiteks videot, audiot, rakendusi, digitaalseid mänge ja mis tahes muud tarkvara. Et tehnoloogia kiirele arengule reageerida ja käesolev direktiiv tulevikukindlaks muuta, peaks see hõlmama ka digitaalteenuseid, mis võimaldavad andmete loomist, töötlemist või säilitamist, samuti teenuseid, mis võimaldavad andmete jagamist digitaalsel kujul, sealhulgas numbrivaba inimestevahelise side teenused, kui neid ei reguleeri Euroopa elektroonilise side seadustik. Kuigi digitaalse sisu üleandmiseks või digitaalteenuste osutamiseks on mitmeid viise, sealhulgas edastamine CD-l, DVD-l või muul sarnasel andmekandjal, tarbija seadmetesse laadimine, voogedastus veebis, juurdepääsu lubamine digitaalteenuste salvestamise võimalustele või juurdepääs sotsiaalmeedia kasutamisele, tuleks käesolevat direktiivi kohaldada kogu digitaalsele sisule või kõigile digitaalteenustele, olenemata kasutatud andmeedastusvahendist. Eri kategooriate eristamine sellel tehnoloogiliselt kiiresti muutuval turul ei ole soovitatav, sest tõenäoliselt oleks võimatu vältida diskrimineerimist kauplejate vahel. Eri kategooriate digitaalse sisuga kauplejatele või digitaalteenuste osutajatele tuleks tagada võrdsed võimalused.

__________________

__________________

30 ELT L 304, 22.11.2011, lk 64.

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT L 304, 22.11.2011, lk 64).

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Selleks et vastata tarbijate ootustele ning tagada konkreetne ja lihtne õigusraamistik üleandjatele, kes pakuvad digitaalset sisu püsival andmekandjal, tuleks seda direktiivi – seoses vastavusnõuete ning tarbijatele kättesaadavate õiguskaitsevahenditega mittevastavuse korral – kohaldada selliste kaupade suhtes nagu DVD-d ja CD-d, mis sisaldavad digitaalset sisu üksnes sellise sisu kandjana. Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada püsival andmekandjal üleantud digitaalse sisu suhtes, olenemata sellest, kas seda müüakse kaugmüügi või vahetu müügi teel, et vältida erinevate müügikanalite vahelist killustatust. Direktiivi 2011/83 tuleks jätkuvalt kohaldada nende kaupade suhtes, sealhulgas kauba kättetoimetamisega seotud kohustuste suhtes, kohustuste täitmata jätmise korral kasutatavate õiguskaitsevahendite suhtes ning lepingu olemuse suhtes, mille alusel kõnealust kaupa tarnitakse. Samuti ei piirata direktiiviga autoriõiguseseaduse kohast kõnealuse kauba levitamise õigust.

(12)  Et vastata tarbijate ootustele ning tagada integreeritud digitaalse sisu või digitaalteenusega kaupu pakkuvatele kauplejatele konkreetne ja lihtne õigusraamistik, tuleks seda direktiivi – seoses vastavusnõuetega ning mittevastavuse korral tarbijatele kättesaadavate õiguskaitsevahenditega – kohaldada digitaalse sisu või digitaalteenuste suhtes, mis on kaupadesse, näiteks DVD-d ja CD-d või nutikaubad, eelinstalleeritud. Selliste kaupade puhul peaks kaupleja käesoleva direktiivi kohaselt tarbija ees vastutama ainult integreeritud digitaalse sisu või digitaalteenusega seotud kohustuste täitmise eest. Niisuguste kaupade muid elemente tuleks reguleerida kohaldatava õigusega. Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada integreeritud digitaalse sisu või digitaalteenuste suhtes, olenemata sellest, kas kaupu, millesse need on eelinstalleeritud, tarnitakse kaugteenusena või vahetu müügi teel, et vältida eri müügikanalite vahelist killustatust. Direktiivi 2011/83/EL tuleks jätkuvalt kohaldada nende kaupade suhtes, sealhulgas kauba kättetoimetamisega seotud kohustuste suhtes, kohustuste täitmata jätmise korral kasutatavate õiguskaitsevahendite suhtes ning lepingu olemuse suhtes, mille alusel kõnealust kaupa tarnitakse. Seetõttu ei kohaldata käesolevas direktiivis sätestatud eeskirju digitaalse sisu üleandmise või digitaalteenuste osutamise või sisu üle andmata või teenuste osutamata jätmise kohta integreeritud digitaalse sisu ja digitaalteenuste suhtes. Samuti ei piirata käesoleva direktiiviga nende kaupade autoriõiguseseaduse kohast levitamise õigust.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Digitaalmajanduses on turuosalised hakanud teavet üksikisikute kohta üha sagedamini ja üha rohkem pidama rahaga võrdväärseks. Digitaalne sisu antakse sageli üle mitte raha eest, vaid muu vastutasu kui raha eest, nt juurdepääsu andmise eest isiku- või muudele andmetele. Sellised spetsiifilisi ärimudeleid kasutatakse erinevas vormis suurel osal turust. Vastutasu laadist oleneva eristamisega diskrimineeritaks erinevaid ärimudeleid; see võiks pakkuda ettevõtjatele põhjendamatut stiimulit pakkuda digitaalset sisu üha enam andmete eest. Tagada tuleks võrdsed tingimused. Lisaks võivad muu vastutasu kui raha eest üle antud digitaalse sisu toimivusomaduste puudused mõjutada tarbijate majandushuve. Seega ei tohiks käesoleva direktiivi normide kohaldatavus oleneda sellest, kas kõnealuse konkreetse digitaalse sisu eest on makstud või mitte.

(13)  Digitaalmajanduses on turuosalised hakanud teavet üksikisikute kohta üha sagedamini ja üha rohkem pidama rahaga võrdväärseks. Digitaalne sisu antakse üle ja digitaalteenuseid osutatakse sageli mitte raha, vaid andmete eest, st juurdepääsu andmise eest isiku- või muudele andmetele. Sellised spetsiifilisi ärimudeleid kasutatakse erinevas vormis suurel osal turust. Vastutasu laadist oleneva eristamisega diskrimineeritaks erinevaid ärimudeleid, mis loob ettevõtjatele põhjendamatu stiimuli pakkuda digitaalset sisu või digitaalteenuseid üha sagedamini andmete eest. Lisaks võivad vastutasuks andmete eest üle antud digitaalse sisu või osutatud digitaalteenuste toimivusomaduste puudused mõjutada tarbijate majandushuve. Võrdsete tingimuste tagamiseks ei tohiks käesoleva direktiivi normide kohaldatavus oleneda sellest, kas kõnealuse konkreetse digitaalse sisu või digitaalteenuse eest on makstud või mitte.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Digitaalmajanduses on turuosalised hakanud teavet üksikisikute kohta üha sagedamini ja üha rohkem pidama rahaga võrdväärseks. Digitaalne sisu antakse sageli üle mitte raha eest, vaid muu vastutasu kui raha eest, nt juurdepääsu andmise eest isiku- või muudele andmetele. Sellised spetsiifilisi ärimudeleid kasutatakse erinevas vormis suurel osal turust. Vastutasu laadist oleneva eristamisega diskrimineeritaks erinevaid ärimudeleid; see võiks pakkuda ettevõtjatele põhjendamatut stiimulit pakkuda digitaalset sisu üha enam andmete eest. Tagada tuleks võrdsed tingimused. Lisaks võivad muu vastutasu kui raha eest üle antud digitaalse sisu toimivusomaduste puudused mõjutada tarbijate majandushuve. Seega ei tohiks käesoleva direktiivi normide kohaldatavus oleneda sellest, kas kõnealuse konkreetse digitaalse sisu eest on makstud või mitte.

(13)  Digitaalmajanduses on turuosalised üha sagedamini hakanud teavet üksikisikute kohta väärtuslikuks pidama. Välja on töötatud spetsiifilised ärimudelid, kus kauplejad annavad üle digitaalse sisu või osutavad digitaalteenust ja tarbija on kohustatud andma isikuandmed või võimaldama neile juurdepääsu. Sellised spetsiifilisi ärimudeleid kasutatakse erinevas vormis juba suurel osal turust. Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole otsustada, kas selliseid lepinguid tuleks lubada või mitte. Samuti jätab see siseriikliku õiguse lahendada digitaalse sisu või digitaalteenuse pakkumise lepingute kehtivuse, kui edastatakse isikuandmeid või antakse neile juurdepääs. Käesolev direktiiv ei tohiks mingil juhul jätta muljet, et see seadustab või soodustab isikuandmete rahaga võrdsustamise tava, kuna isikuandmeid ei saa hinnaga võrrelda, mistõttu neid ei saa ka kaubaks pidada. Kuid rahaliste ja mitterahaliste tehingute suhtes kohaldatavate eeskirjade diferentseerimine annaks ettevõtjatele põhjendamatu stiimuli eelistada digitaalse sisu või digitaalteenuste pakkumist tingimusel, et esitatakse isikuandmed. Lisaks võivad üle antud digitaalse sisu või osutatud digitaalteenuste toimivusomaduste puudused, kui kauba eest rahas ei maksta, mõjutada tarbijate majandushuve. Võrdsete tingimuste ja kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamiseks ei tohiks käesoleva direktiivi normide kohaldatavus oleneda sellest, kas kõnealuse konkreetse digitaalse sisu või digitaalteenuse eest on makstud või mitte.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Kui digitaalset sisu ei anta üle mitte raha, vaid muu vastutasu kui raha eest, siis tuleks käesolevat direktiivi kohaldada vaid nende lepingute suhtes, kus üleandja nõuab ja tarbija aktiivselt edastab andmeid, näiteks nimi ja e-posti aadress või fotod, otse või kaudselt üleandjale näiteks individuaalsel registreerimisel või sellise lepingu alusel, mis võimaldab tarbijate fotodele juurde pääseda. Käesolevat direktiivi ei tuleks kohaldada olukordades, kus üleandja kogub andmeid, mis on vajalikud digitaalse sisu lepingukohaseks toimimiseks, näiteks geograafilise asukoha andmeid, kui see on vajalik mobiilirakenduse nõuetekohaseks toimimiseks, või üksnes eesmärgil täita seadusest tulenevaid nõudeid, näiteks kui kohaldatavate õigusaktidega nõutakse tarbijalt registreerumist turvalisuse ja tuvastamise eesmärgil. Samuti ei peaks käesolevat direktiivi kohaldama olukordades, kus üleandja kogub teavet, sealhulgas isikuandmeid, nagu näiteks IP-aadress, või muud automaatselt genereeritavat teavet, näiteks „küpsise” abil kogutavat ja edastatavat teavet, ilma et tarbija seda aktiivselt edastaks, isegi kui tarbija nõustub „küpsiste” kasutamisega. Samuti ei tuleks seda kohaldada olukordades, kus tarbija vaatab reklaame üksnes selleks, et saada juurdepääsu digitaalsele sisule.

(14)  Kui digitaalset sisu ei anta üle ja digitaalteenuseid ei osutata mitte raha, vaid isikuandmete eest, siis tuleks käesolevat direktiivi kohaldada nende lepingute suhtes, kus kaupleja nõuab ja tarbija edastab isikuandmeid, samuti siis, kui kaupleja kogub isikuandmeid. See hõlmaks näiteks nime ja e-posti aadressi või fotosid, mis on otse või kaudselt kauplejale edastatud, näiteks individuaalse registreerimise või lepingu alusel, mis võimaldab juurdepääsu tarbija fotodele, või kaupleja kogutud isikuandmeid, nagu IP-aadress. Käesolevat direktiivi ei tuleks kohaldada olukordades, kus kaupleja kogub isikuandmeid üksnes selleks, et digitaalset sisu üle anda või digitaalteenust osutada, nende vastavust säilitada või neid täiustada, või üksnes eesmärgil täita seadusest tulenevaid nõudeid, näiteks kui kohaldatavate õigusaktidega nõutakse tarbijalt registreerumist turvalisuse ja tuvastamise eesmärgil. Samuti ei tuleks seda kohaldada olukordades, kus tarbija vaatab reklaame üksnes selleks, et saada juurdepääsu digitaalsele sisule või digitaalteenusele.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Tarbijate loodavat sisu tuleks käsitleda samadel alustel kui mis tahes muud digitaalset sisu, mida tarbija edastab või salvestab kogu lepingu kehtivusperioodil, nagu näiteks muusika- ja videofailid, pildid, mängud või rakendused. Tarbijate loodava sisu kohta on arvukaid näiteid, sealhulgas digitaalsed kujutised, video- ja audiofailid, blogid, arutelufoorumid, tekstipõhised koostööformaadid, postitused, vestlused, säutsud, logid, netisaated, mobiilseadmetega loodud sisu, virtuaalsetes keskkondades loodud sisu, hinnangud ning internetisisule viitavate linkide kogud.

(15)  Tarbijate loodavat sisu tuleks käsitleda samadel alustel kui mis tahes muud digitaalset sisu või digitaalteenuseid, mida tarbija edastab või salvestab kogu lepingu kehtivusperioodil, nagu näiteks muusika- ja videofailid, pildid, mängud või rakendused, välja arvatud juhul, kui käesolevas direktiivis on teisiti sätestatud. Tarbijate loodava sisu kohta on arvukaid näiteid, sealhulgas digitaalsed kujutised, video- ja audiofailid, blogid, arutelufoorumid, tekstipõhised koostööformaadid, postitused, vestlused, säutsud, logid, netisaated, mobiilseadmetega loodud sisu, virtuaalsetes keskkondades loodud sisu, hinnangud ning internetisisule viitavate linkide kogud.

Muudatusettepanek   23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a)  Videofailide, piltide, tarkvararakenduste ja muu digitaalse sisu üleandjad peaksid tagama kindlustunde nende edastatud digitaalse sisu turvalisuse suhtes, pakkudes tarbijatele kõrgetasemelist kaitset pahavara eest.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Et tagada tarbijatele ühtsed õigused ja ettevõtjatele võrdsed võimalused, peaksid tarbijatel olema lepingutingimustele mittevastava digitaalse sisu korral ühed ja samad õiguskaitsevahendid, olenemata sisu väljatöötamise viisist. Järelikult tuleks seda direktiivi kohaldada ka nende lepingute suhtes, mille alusel töötatakse välja tarbija konkreetsetele nõuetele kohandatud digitaalset sisu, sealhulgas kohandatud tarkvara. Direktiivi tuleks kohaldada ka 3D-printimisega seoses vajalike visuaalse modelleerimise failide üleandmise suhtes. Direktiiviga aga ei tuleks reguleerida 3D-printimise tehnoloogia abil valmistatud kaupu ega nendele tekitatud kahju.

(16)  Et tagada tarbijatele ühtsed õigused ja ettevõtjatele võrdsed võimalused, peaksid tarbijatel olema lepingutingimustele mittevastava digitaalse sisu või digitaalteenuste korral ühed ja samad õiguskaitsevahendid, olenemata sisu või teenuse väljatöötamise viisist. Järelikult tuleks käesolevat direktiivi kohaldada ka nende lepingute suhtes, mille alusel töötatakse välja tarbija konkreetsetele nõuetele kohandatud digitaalset sisu või digitaalteenuseid, sealhulgas kohandatud tarkvara. Direktiivi tuleks kohaldada ka 3D-printimisega seoses vajalike visuaalse modelleerimise failide üleandmise suhtes. Direktiiviga aga ei tuleks reguleerida 3D-printimise tehnoloogia abil valmistatud kaupu ega nendele tekitatud kahju.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Digitaalne sisu on äärmiselt asjakohane seoses asjade internetiga. See on võimalus lahendada eraldi selliseid spetsiifilisi asjade internetiga seotud vastutusprobleeme nagu vastutus andmetega ning masinatevahelise teabevahetusega seotud lepingutes.

(17)  Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada seadmete suhtes, mis on ühendatud asjade internetti (asjade interneti seadmed). Kuid masinatevahelise teabevahetusega seotud lepingute spetsiifilisi vastutusprobleeme on kohane käsitleda eraldi.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Lepingud võivad sisaldada üleandja üldtingimusi, millega tarbija peab nõustuma. Teatava digitaalse sisu puhul kirjeldavad üleandjad teenustaseme kokkuleppes sageli teenust ja teenuse mõõdetavaid eesmärke. Üldjuhul lisatakse teenustaseme kokkulepped põhilepingule ning need kujutavad endast üleandja ja tarbija vahelise lepingulise suhte olulist komponenti. Need kokkulepped peaksid olema hõlmatud käesoleva direktiivi lepingu määratlusega ning peaksid seega vastama käesolevas direktiivis kehtestatud normidele.

(18)  Lepingud võivad sisaldada kaupleja üldtingimusi, millega tarbija peab nõustuma. Digitaalteenuste puhul kirjeldavad kauplejad teenustaseme kokkuleppes sageli teenust ja teenuse mõõdetavaid eesmärke. Üldjuhul lisatakse teenustaseme kokkulepped põhilepingule ning need kujutavad endast kaupleja ja tarbija vahelise lepingulise suhte olulist komponenti. Need kokkulepped peaksid olema hõlmatud käesoleva direktiiviga ning peaksid seega vastama käesolevas direktiivis kehtestatud normidele.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Direktiivi tuleks kohaldada üksnes nende teenuste suhtes, mille peamine eesmärk on edastada digitaalset sisu. Seega ei tuleks direktiivi kohaldada nende teenuste suhtes, mida osutab pakkuja isiklikult ning kus digitaalseid vahendeid kasutatakse üksnes juurdepääsuks või esitamiseks, näiteks isiku pakutavad tõlketeenused või muud kutsealased nõustamisteenused, mille puhul digitaalsete vahenditega esitatakse tarbijale vaid teenuse väljund.

(19)  Direktiivi tuleks kohaldada üksnes nende teenuste suhtes, mille peamine eesmärk on osutada digitaalteenuseid. Seega ei tuleks direktiivi kohaldada nende teenuste suhtes, mida osutab kaupleja isiklikult ning kus digitaalseid vahendeid kasutatakse üksnes juurdepääsuks või esitamiseks, näiteks isiku pakutavad tõlketeenused või muud kutsealased nõustamisteenused, mille puhul digitaalsete vahenditega esitatakse tarbijale vaid teenuse väljund.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Kui üleandja pakub ühe lepingu või lepingute paketi kohaselt digitaalset sisu koos muude teenustega, nagu telekommunikatsiooniteenused või kaubad, mis ei toimi pelgalt digitaalse sisu kandjana, kohaldatakse käesolevat direktiivi üksnes sellise paketi digitaalse sisu komponendi suhtes. Muid elemente tuleks reguleerida kohaldatava õigusega.

välja jäetud

Selgitus

Muudetud põhjendus 20 on ümber tõstetud põhjenduseks 10 b (uus).

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Käesolevas direktiivis ei tuleks käsitleda autoriõigustega ja muid intellektuaalomandiga seotud aspekte digitaalse sisu üleandmisel. Seepärast ei tohiks sellega piirata autoriõiguse seadusest ja intellektuaalomandiõigustest tulenevaid mis tahes õigusi ega kohustusi.

(21)  Käesolevas direktiivis ei tuleks käsitleda autoriõigusi ega muid intellektuaalomandiga seotud aspekte digitaalse sisu üleandmisel või digitaalteenuste osutamisel. Seepärast ei tohiks sellega piirata autoriõiguse seadusest ja intellektuaalomandiõigustest tulenevaid mis tahes õigusi ega kohustusi.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 95/46/31 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/58/EÜ,32 mis on täielikult kohaldatavad ka digitaalse sisu üleandmise lepingute suhtes. Nende direktiividega on liidus juba kehtestatud isikuandmete valdkonna õigusraamistik. Käesolevat direktiivi tuleks rakendada ja kohaldada selle õigusraamistikuga täielikus kooskõlas.

(22)  Käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluv tegevus hõlmab isikuandmete töötlemist. Käesolev direktiiv ei piira liidu õiguse eeskirju, mida kohaldatakse isikuandmete töötlemise kohta liidus, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/67931a ega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ32, mis koos reguleerivad isikuandmete töötlemist liikmesriikides liikmesriikide pädevate asutuste, eelkõige liikmesriikide määratud avalike sõltumatute asutuste järelevalve all. Nende õigusaktidega on liidus juba kehtestatud isikuandmete valdkonna õigusraamistik ning need on täielikult kohaldatavad seoses digitaalse sisu üleandmise või digitaalteenuste osutamise lepingutega. Käesolevat direktiivi tuleks rakendada ja kohaldada selle õigusraamistikuga täielikus kooskõlas.

__________________

__________________

31 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31–50 [asendatakse üldise andmekaitsemäärusega pärast selle vastuvõtmist].

 

 

31a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

32 EÜT L 201, 31.07.2002, lk 37–47.

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 a)  Käesoleva direktiivi kohaldamisala hõlmab asjade interneti rakendusi, mis on sageli kavandatud kontekstuaalselt märkama kasutaja vajadusi ja soove, kogudes teavet tema igapäevategevuse ja harjumuste kohta, kuid jäädes kasutajale nähtamatuks ja hoomamatuks. Kuigi tarbijal võib olla enne lepingule allakirjutamist olnud vähemalt võimalus oma asjade interneti seadme privaatsuseeskirjadega tutvuda, ei ole need eeskirjad alati arusaadavad. Lisaks kavandatakse asjade interneti seadmed tavaliselt halva või puuduva krüpteerimisvõimega ja turvaelementideta. Samuti on tavaline, et nad tuginevad suurel määral traadita side protokollidele, millel puuduvad kohustuslikud tehnilised ja turvalisusnõuded. Üldiselt ei ole tarbijatel asjade interneti turvalisusest mingit ettekujutust ning seetõttu on kodumasinatel sageli vaikimisi salasõnad, mida kunagi ei muudeta ja mis pahatihti ei püsi saladuses. Käesolevas direktiivis nähakse koostoimes määruse (EL) nr 2016/679 aluspõhimõtetega ette tsiviilvastutus, kui asjade interneti seadmete ehituses ei ole arvestatud eraelu puutumatuse nõudeid, samuti nähakse ette, et lepingutingimused, millega rikutakse tarbijale kui andmesubjektile määruse (EL) 2016/679 alusel antud õigusi, ei ole siduvad.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Digitaalse sisu jõudmiseks tarbijateni on mitmeid viise. Otstarbekas on kehtestada lihtsad ja selged normid digitaalse sisu üleandmise viiside ning üleandja peamise lepingulise kohustuse kohta anda digitaalne sisu tarbijale üle teatava aja jooksul. Arvestades, et põhimõtteliselt ei vastuta üleandja selle internetiteenuse osutaja või elektroonilise platvormi tegevuse või tegevusetuse eest, mille tarbija on valinud digitaalse sisu saamiseks, peaks piisama sellest, et üleandja annab digitaalse sisu üle kõnealusele kolmandale isikule. Üleandmise aja suhtes tuleks toimida turutavade ja tehniliste võimaluste kohaselt ja anda digitaalne sisu üle viivitamata, välja arvatud juhul, kui pooled otsustavad muude üleandmisviide võimaldamiseks leppida kokku teisiti.

(23)  Digitaalse sisu või digitaalteenuste tarbijateni jõudmiseks või neile kättesaadavaks tegemiseks on mitmeid viise. Otstarbekas on kehtestada lihtsad ja selged normid selle kohta, kuidas ja millal kaupleja peab täitma oma peamise lepingulise kohustuse digitaalne sisu tarbijale üle anda või talle digitaalteenuseid osutada. Arvestades, et põhimõtteliselt ei vastuta kaupleja selle internetiteenuse osutaja või elektroonilise platvormi tegevuse või tegevusetuse eest, mille tarbija on valinud digitaalse sisu või digitaalteenuse saamiseks, peaks piisama sellest, et kaupleja annab digitaalse sisu üle või osutab digitaalteenust kõnealusele kolmandale isikule või muule tarbija poolt määratud kolmandale isikule. Sisu üleandmise või teenuse osutamise aja suhtes tuleks toimida turutavade ja tehniliste võimaluste kohaselt ja anda digitaalne sisu üle või osutada digitaalteenust põhjendamatu viivituseta pärast lepingu sõlmimist, välja arvatud juhul, kui pooled otsustavad muude üleandmis- või osutamisviiside võimaldamiseks teisiti kokku leppida.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Et edendada innovatsiooni digitaalsel ühtsel turul ning võtta arvesse tehnoloogiaarengut, mis väljendub digitaalse sisu kiiresti muutuvates omadustes, on põhjendatud, et digitaalne sisu peab vastama eelkõige lepingus kokkulepitule.

välja jäetud

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Juhtudeks, kui lepinguga ei nähta ette piisavalt selgeid ja ammendavaid võrdlusaluseid, et hinnata digitaalse sisu vastavust lepingutingimustele, on vaja kehtestada objektiivsed vastavuskriteeriumid, tagamaks, et tarbijaid ei jäeta nende õigustest ilma. Sellistel juhtudel tuleks hinnata vastavust lepingutingimustele, võttes arvesse otstarvet, milleks seda liiki digitaalset sisu tavaliselt kasutatakse.

(25)  Et tagada selgus selles, mida tarbija võib asjaomaselt digitaalselt sisult või digitaalteenuselt oodata ja mille eest kaupleja vastutab, kui ootusi ei täideta, on oluline ühtlustada lepingutingimustele vastavuse kindlakstegemise eeskirjad. Subjektiivsete ja objektiivsete kriteeriumide kogumi kohaldamine peaks kaitsma mõlema lepingupoole õigustatud huve. Lepinguga tuleks ette näha piisavalt selged ja ammendavad võrdlusalused, et hinnata digitaalse sisu või digitaalteenuste vastavust lepingutingimustele. Samuti tuleb kehtestada objektiivsed vastavuskriteeriumid, et tarbijaid ei jäetaks nende õigustest ilma. Lepingule vastavuse hindamisel tuleks arvesse võtta kvaliteeti ja tulemusi, mida samasuguse kirjeldusega digitaalse sisu või digitaalteenuse puhul tavaliselt eeldatakse, võttes arvesse tarbija põhjendatud ootusi, digitaalse sisu või digitaalteenuse laadi ning vajaduse korral kaupleja, tootja või tema esindaja poolt või nimel tehtud avaldusi digitaalse sisu või digitaalteenuse eriomaduste kohta, eelkõige reklaamides või märgistusel. Tarbijate ootused eri tüüpi ja eri kasutusviisiga digitaalse sisu või digitaalteenuste suhtes võivad olla väga erinevad ja need tuleks seetõttu objektiivselt kindlaks teha.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(25 a)  Kuigi lepingule vastavuse kriteeriumide osas tuleks tagada lepinguvabadus, et vältida mittevastavuse korral vastutusest kõrvalehoidmist ja tagada kõrgetasemeline tarbijakaitse, on lepingupunkt, mis lahkneb vastavuskriteeriume ja digitaalse sisu või digitaalteenuste ebaõiget integreerimist käsitlevatest kohustuslikest normidest ning on tarbijale kahjulik, kehtiv ainult siis, kui tarbijale on sellest sõnaselgelt teatatud ja ta on lepingu sõlmimisel selleks selge nõusoleku andnud.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)  Digitaalse sisu olemusest tulenevalt eeldab nõuetekohane toimimine selle interaktsiooni koos muude digitaalseadmetega, mistõttu peaks koostalitlusvõime olema osa vastavuskriteeriumidest. Eelkõige peab olema tagatud interaktsioon riistvaraga, näiteks protsessori kiiruse ning graafikakaardi omadustega, ja tarkvaraga, näiteks opsüsteemi teatud versiooni või kindla multimeediamängijaga. Funktsionaalsuse mõiste peaks osutama viisidele, kuidas digitaalset sisu saab kasutada; samuti peaks see osutama selliste tehniliste piirangute puudumisele või olemasolule nagu kaitse digitaalõiguste haldamise kaudu või piirkondlikud kodeeringud.

(26)  Digitaalse sisu ja digitaalteenuse olemusest tulenevalt eeldab nende nõuetekohane toimimine koostoimet muude digitaalseadmetega, mistõttu koostalitlusvõime peaks olema osa vastavuskriteeriumidest. Koostalitlusvõimet tuleks mõista kui digitaalse sisu või digitaalteenuse võimet täita kõiki oma funktsioone koostoimes konkreetse digitaalse keskkonnaga. Funktsionaalsust tuleks mõista kui viisi, kuidas digitaalset sisu või digitaalteenuseid saab kasutada; samuti tuleks mõista, et see hõlmab tehniliste piirangute puudumist või olemasolu, nagu kaitse digitaalõiguste haldamise kaudu või piirkondlikud kodeeringud. Tarbijat tuleks eelnevalt teavitada digitaalse sisu lubatud kasutusviisidest, näiteks isiklikuks tarbeks kopeerimine. Kui lepingus käsitletakse autoriõigusega kaitstud teoseid, siis tuleb selleks, et tagada lepingu vastavus, austada kõiki autoriõigust kaitsvaid õigusakte. Lepingutingimusi, mis konkreetselt takistavad autoriõiguse seaduses sätestatud erandite või piirangute seaduslikku kasutamist, tuleks lugeda nõuetele mittevastavaks. Erandite või piirangute kasutamise tingimused tuleks ka edaspidi kindlaks määrata autoriõigust ja sellega kaasnevaid õigusi käsitlevate liidu eeskirjadega, mida käesoleva direktiiviga ei muudeta.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Kuigi andmepõhised teenused ja tehnoloogiad toovad märkimisväärset kasu, põhjustavad need ka teatud haavatavust. Nagu digitaalse ühtse turu strateegias on tunnistatud, on kogu Euroopa Liidus väga oluline kõrgetasemeline võrgu- ja teabeturve, et tagada selliste põhiõiguste austamine nagu õigus eraelu puutumatusele ja isikuandmetele ning suurendada seeläbi kasutajate kindlustunnet ja tugevdada nende usaldust digitaalmajanduse vastu. Kuna eri tarkvara kasutatakse järjest rohkem, muutub nende usaldusväärsus, turvalisus ja kohandatavus muutuvatele vajadustele oluliseks aspektiks. Seega on üha tähtsam nende andmepõhiste teenuste ja tehnoloogiatega tagada, et need omadused on kindlustatud ulatuses, milles see on proportsionaalne nende tehnoloogiate rolli ja funktsiooniga. Eelkõige muutub kvaliteet nii turvalisuse kui usaldusväärsuse mõttes oluliseks kaalutluseks selliste innovatiivsete kompleksteenuste puhul, mis peavad tuginema eri valdkondade mitmesuguste süsteemide vastastikusele sidumisele.

(27)  Kuigi andmepõhised teenused ja tehnoloogiad toovad märkimisväärset kasu, põhjustavad need ka teatud haavatavust. Kogu Euroopa Liidus on väga oluline kõrgetasemeline võrgu- ja teabeturve, et tagada selliste põhiõiguste austamine nagu õigus eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele ning suurendada seeläbi kasutajate kindlustunnet ja tugevdada nende usaldust digitaalmajanduse vastu. Kuna tarkvara kasutatakse järjest rohkem, muutub selle usaldusväärsus, turvalisus ja kohandatavus muutuvatele vajadustele samuti oluliseks aspektiks. Seega on üha tähtsam nende andmepõhiste teenuste ja tehnoloogiatega tagada, et need omadused on kindlustatud ulatuses, milles see on proportsionaalne nende tehnoloogiate rolli ja funktsiooniga. Eelkõige muutub kvaliteet nii turvalisuse kui usaldusväärsuse mõttes oluliseks kaalutluseks selliste innovatiivsete kompleksteenuste puhul, mis peavad tuginema eri valdkondade mitmesuguste süsteemide vastastikusele sidumisele. Siinjuures on tähtis rõhutada, et uuendused, sealhulgas turvalisust käsitlevad uuendused on vajalikud, et tagada nutikaupade, näiteks nutitelefonide tarkvara turvaline toimimine, milleks kasutaja peab võimalikult kiiresti paigaldama kaupleja pakutud uusima tarkvaraversiooni, et olla kaitstud pahatahtliku ärakasutamise eest.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28)  Käesoleva direktiivi normide kohaldamisel peaksid üleandjad kohaldama standardeid, avatud tehnilisi kirjeldusi, häid tavasid ja käitumisjuhendeid, sealhulgas seoses kasutaja loodud sisu või tarbija edastatud sisu tagasisaamiseks tavaliselt kasutatava andmevorminguga, olgu need kehtestatud rahvusvahelisel tasandil, Euroopa tasandil või konkreetse tööstussektori tasandil. Sellega seoses võib komisjon kaaluda selliste rahvusvaheliste ja Euroopa standardite väljatöötamise ning käitumisjuhendi koostamise edendamist kutseühingute ja muude esindusorganisatsioonide poolt, mille abil saab toetada käesoleva direktiivi ühetaolist rakendamist.

(28)  Käesoleva direktiivi normide kohaldamisel peaksid kauplejad kohaldama standardeid, avatud tehnilisi kirjeldusi, häid tavasid ja käitumisjuhendeid, sealhulgas seoses kasutaja loodud sisu või tarbija edastatud sisu tagasisaamiseks tavaliselt kasutatava andmevorminguga ja seoses teabesüsteemide ja digikeskkondade turvalisusega, olgu need kehtestatud rahvusvahelisel tasandil, Euroopa tasandil või konkreetse tööstussektori tasandil. Sellega seoses võib komisjon nõuda selliste rahvusvaheliste ja Euroopa standardite väljatöötamise ning käitumisjuhendi koostamise edendamist kutseühingute ja muude esindusorganisatsioonide poolt, mille abil saab toetada käesoleva direktiivi ühetaolist rakendamist.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(28 a)  Kaupleja peaks mõistliku ajavahemiku jooksul pakkuma tarbijale uuendusi, sealhulgas turvalisuse uuendusi, et säilitada digitaalse sisu või digitaalteenuse vastavus lepingule. Tarbijale peaks jääma vabadus otsustada, kas paigaldada need uuendused või mitte. Näiteks võib tarbija otsustada talle tarnitud uuendusi mitte paigaldada, kui see nõuaks tema operatsioonisüsteemi ajakohastamist. Kui aga tarbija otsustab uuendusi mitte paigaldada, ei saa ta eeldada, et digitaalne sisu või digitaalteenus jääb lepingutingimustele vastavaks, välja arvatud juhul, kui kauplejaga on sõnaselgelt teisiti kokku lepitud. Tarbijat tuleks teavitada, et kui ta otsustab vajalikke uuendusi, sealhulgas turvauuendusi mitte paigaldada, võetakse seda arvesse, kui hinnatakse kaupleja vastutust digitaalse sisu või digitaalteenuse vastavuse säilitamise eest.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29)  Mitut liiki digitaalset sisu saab anda üle teatava ajavahemiku jooksul. Näiteks pääsevad tarbijad pilveteenustele juurde teatava ajavahemiku jooksul. Seega on oluline tagada, et digitaalne sisu vastab lepingutingimustele kogu lepingu kehtivuse ajal. Veelgi enam, võttes arvesse, et digitaalset sisu täiustatakse sageli eelkõige uuenduste kaudu, peaks tarbijale üle antava digitaalse sisu versioon olema lepingu sõlmimise ajal uusim saadaolev versioon.

(29)  Mitut liiki digitaalset sisu või digitaalteenuseid, näiteks juurdepääsu pilveteenustele, saab üle anda või osutada teatava ajavahemiku jooksul. Seega on vaja tagada, et digitaalne sisu või digitaalteenus vastab lepingutingimustele kogu lepingu kehtivuse ajal. Kaupleja vastutuse piiresse kuuluvaid olulisi, pidevaid ja korduvaid häireid digitaalse sisu üleandmisel või digitaalteenuse osutamisel tuleks käsitleda tingimustele mittevastavusena. Võttes arvesse, et digitaalset sisu ja digitaalteenuseid täiustatakse sageli eelkõige uuenduste kaudu, peaks tarbijale üle antava digitaalse sisu või osutatava digitaalteenuse versioon olema lepingu sõlmimise ajal uusim saadaolev versioon, välja arvatud juhul, kui lepingupooled selgelt kokku lepivad, et üle antakse vanem versioon, näiteks selleks, et tagada koostalitlusvõime tarbija digitaalse keskkonnaga.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30)  Nõuetekohaseks toimimiseks tuleb digitaalne sisu õigesti integreerida tarbija riistvarasse ja tarkvarasse. Kui digitaalse sisu mittevastavus lepingutingimustele tuleneb ebaõigest integreerimisest, tuleks juhul, kui sisu integreeris üleandja ise või tehti seda tema vastutusel või tegi seda tarbija üleandja integreerimisjuhiste järgi ning ebaõige integreerimine oli põhjustatud puudulikest integreerimisjuhistest, lugeda seda võrdseks digitaalse sisu mittevastavusega lepingutingimustele. Sellistel juhtudel loetakse mittevastavus tulenevaks üleandja tegevusest.

(30)  Nõuetekohaseks toimimiseks tuleb digitaalne sisu või digitaalteenus õigesti integreerida tarbija digitaalsesse keskkonda. Kui digitaalse sisu või digitaalteenuse mittevastavus lepingutingimustele tuleneb ebaõigest integreerimisest, tuleks juhul, kui sisu või teenuse integreeris kaupleja ise või tehti seda tema vastutusel või tegi seda tarbija kaupleja integreerimisjuhiste järgi ning ebaõige integreerimine oli põhjustatud puudulikest integreerimisjuhistest, lugeda seda võrdseks digitaalse sisu või digitaalteenuse mittevastavusega lepingutingimustele. Sellistel juhtudel loetakse mittevastavus tulenevaks kaupleja tegevusest.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31)  Vastavus peaks hõlmama nii materiaalseid kui ka õiguslikke puudusi. Kolmandate isikute õigused võivad takistada tarbijal digitaalset sisu või mõne selle funktsiooni tegelikult lepingukohaselt kasutamast, kui selle kolmanda isiku õigusi rikutakse ja kui see kõnealune kolmas isik õigustatult kohustab üleandjat lõpetama nende õiguste rikkumise ning katkestama kõnealuse digitaalse sisu pakkumise. Õiguslikud puudused on eriti olulised sellise digitaalse sisu puhul, mis oma olemuselt kuulub intellektuaalomandi õiguste alla. Seega peaks üleandja olema kohustatud tagama, et digitaalne sisu on vaba kolmandate isikute õigustest, näiteks digitaalse sisuga seotud autoriõiguse rikkumise nõudest, mis takistab tarbijal digitaalset sisu lepingukohaselt kasutada.

(31)  Vastavus peaks hõlmama nii materiaalseid kui ka õiguslikke puudusi. Kolmandate isikute õigused võivad takistada tarbijal digitaalset sisu või digitaalteenuseid või mõnd nende funktsiooni tegelikult lepingukohaselt kasutamast, kui selle kolmanda isiku õigusi rikutakse ja kui see kõnealune kolmas isik õigustatult kohustab kauplejat lõpetama nende õiguste rikkumise ning katkestama kõnealuse digitaalse sisu või digitaalteenuste pakkumise. Õiguslikud puudused on eriti olulised sellise digitaalse sisu või digitaalteenuste puhul, mis oma olemuselt kuuluvad intellektuaalomandi õiguste alla. Seega peaks üleandja või teenuseosutaja olema kohustatud tagama, et digitaalne sisu või digitaalteenused on vabad kolmandate isikute õigustest tulenevatest piirangutest, näiteks digitaalse sisu või digitaalteenusega seotud autoriõiguse rikkumise nõudest, mis takistab tarbijal digitaalset sisu või digitaalteenust lepingukohaselt kasutada.

Muudatusettepanek   43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(31 a)  Et vältida õiguslikku tarbijakaitselünka digitaalse sisu üleandmise ja digitaalteenuste osutamise lepingutes, tuleks kehtestada siduva müügigarantii tingimused, eriti lepingueelse teabe, reklaami ja garantiikirja kohta.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32)  Digitaalse sisu eripära ning selle suure keerukuse tõttu ja ka seetõttu, et üleandjal on sügavamad teadmised ja parem võimalus pääseda juurde oskusteabele, tehnilisele teabele ja kõrgtehnoloogilisele toele, on üleandja võrreldes tarbijaga paremas olukorras, et teha kindlaks, miks digitaalne sisu ei vasta lepingutingimustele. Samuti saab üleandja paremini hinnata, kas lepingutingimustele mittevastavus tuleneb tarbija digitaalse keskkonna ühildumatusest digitaalse sisu tehniliste nõuetega. Seega peaks vaidluse korral üleandja tõendama, et digitaalne sisu vastab lepingutingimustele, välja arvatud juhul, kui üleandja tõendab, et tarbija digitaalne keskkond ei ühildu digitaalse sisuga. Tarbija peaks tõendama, et digitaalne sisu ei vasta lepingutingimustele üksnes juhul, kui üleandja tõendab, et tarbija digitaalne keskkond ei ühildu koostalitlus- ja muude tehniliste nõuetega.

(32)  Digitaalse sisu ja digitaalteenuste eripära ning suure keerukuse tõttu ja ka seetõttu, et kauplejal on suuremad teadmised ja parem juurdepääs oskus- ja tehnilisele teabele ning kõrgtehnoloogilisele toele, on kauplejal tarbijaga võrreldes paremad võimalused kindlaks teha, miks digitaalne sisu või digitaalteenus ei vasta lepingutingimustele. Samuti saab kaupleja paremini hinnata, kas lepingutingimustele mittevastavus tuleneb tarbija digitaalse keskkonna ühildumatusest digitaalse sisu või digitaalteenuse tehniliste nõuetega. Seega peaks vaidluse korral kaupleja tõendama, et digitaalne sisu või digitaalteenus vastab lepingutingimustele, välja arvatud juhul, kui kaupleja tõendab, et tarbija digitaalne keskkond ei ühildu digitaalse sisu või digitaalteenusega. Tarbija peaks tõendama, et digitaalne sisu või digitaalteenused ei vasta lepingutingimustele, üksnes juhul, kui kaupleja tõendab, et tarbija digitaalne keskkond ei ühildu koostalitlus- ja muude tehniliste nõuetega. Ajavahemik, mille jooksul lepingule mittevastavuse tõendamiskoormus lasub kauplejal, peaks olema kaks aastat alates digitaalse sisu üleandmise või digitaalteenuse osutamise kuupäevast. Kaupadesse integreeritud digitaalse sisu või digitaalteenuse puhul tuleks seda ajavahemikku lühendada ühe aastani. Pikaajaliste digitaalse sisu üleandmise või digitaalteenuse osutamise lepingute puhul peaks tõendamiskohustus jääma ettevõtjale kogu lepingu kehtivusaja jooksul.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33)  Ilma et see piiraks tarbija põhiõigusi – õigust eraelu puutumatusele, sealhulgas side konfidentsiaalsusele ning isikuandmete kaitsele –, peaks tarbija tegema üleandjaga koostööd, et võimaldada üleandjal hinnata tarbija digitaalset keskkonda ja teha seda kõige vähem sekkuvate vahenditega, mida mõlemal poolel on konkreetsel juhul võimalik kasutada. Sageli saab seda teha, edastades üleandjale näiteks automaatselt genereeritud intsidendiaruandeid või üksikasjalikke andmeid tarbija internetiühenduse kohta. Üksnes erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, kui kõiki muid vahendeid arvesse võttes ei ole muud võimalust, võib seda teha ka andes virtuaalse juurdepääsu tarbija digitaalsele keskkonnale. Kui aga tarbija ei tee üleandjaga koostööd, on tarbijal kohustus tõendada, et digitaalne sisu ei vasta lepingutingimustele.

(33)  Ilma et see piiraks tarbija põhiõigusi – õigust eraelu puutumatusele, sealhulgas side konfidentsiaalsusele ning isikuandmete kaitsele –, peaks tarbija tegema kauplejaga koostööd, et võimaldada kauplejal hinnata tarbija digitaalset keskkonda ja teha seda kõige vähem sekkuvate vahenditega, mida mõlemal poolel on konkreetsel juhul võimalik kasutada, et kindlaks teha, kas mittevastavus esines digitaalse sisu üleandmise või digitaalteenuse osutamise ajal. Sageli saab seda teha, edastades kauplejale näiteks automaatselt genereeritud intsidendiaruandeid või üksikasjalikke andmeid tarbija internetiühenduse kohta. Üksnes erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, kui kõiki muid vahendeid arvesse võttes ei ole muud võimalust, võib seda teha ka andes virtuaalse juurdepääsu tarbija digitaalsele keskkonnale. Kui aga tarbija ei tee kauplejaga koostööd, peaks tarbijal olema kohustus tõendada, et digitaalne sisu või digitaalteenus ei vasta lepingutingimustele, tingimusel, et tarbijat on koostööst keeldumise sellisest tagajärjest teavitatud.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(34)  Üleandja peaks tarbija ees vastutama lepingutingimustele mittevastavuse eest ning mis tahes suutmatuse eest anda üle digitaalset sisu. Arvestades lisaks aga asjaolu, et digitaalset sisu võidakse üle anda teatava ajavahemiku jooksul, on põhjendatud ka see, et üleandja vastutab mis tahes mittevastavuse eest, mis ilmneb sellel ajavahemikul.

(34)  Kaupleja peaks tarbija ees vastutama digitaalse sisu üle andmata või digitaalteenuse osutamata jätmise ning digitaalse sisu või digitaalteenuse lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul alates üleandmisest. Arvestades lisaks aga asjaolu, et digitaalset sisu või digitaalteenuseid võidakse üle anda või digitaalteenust osutada teatava ajavahemiku jooksul, peaks kaupleja vastutama mis tahes mittevastavuse eest, mis ilmneb sellel ajavahemikul. Integreeritud digitaalse sisu või digitaalteenuste puhul tuleks kohaldada samasugust seaduslikku garantiikorda nagu tavaliste kaupade puhul. Tarbijate usalduse suurendamiseks ja piiriülese müügi edendamiseks nii internetis kui ka väljaspool seda tuleks tarbijakaitset käsitlevaid õigusakte veelgi ühtlustada. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 1999/44/EÜ1a sätestatud kaheaastane minimaalne seaduslik garantiiaeg peaks saama täielikult ühtlustatud normiks. Et mitte nõrgestada teatavate liikmesriikide tarbijakaitset, peaks liikmesriikidel, kes on käesoleva direktiivi jõustumise ajaks juba kehtestanud pikemad garantiiajad või teistsugused garantiimudelid, olema võimalik neid säilitada.

 

____________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta direktiiv 1999/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta (EÜT L 171, 7.7.1999, lk 12).

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35)  Kui digitaalset sisu ei anta tarbijale üle vastavalt lepingutingimustele, on see üleandja peamise lepingulise kohustuse tõsine rikkumine, mis peaks võimaldama tarbijal leping viivitamata lõpetada. Kui üleandja ei ole algselt rikkunud digitaalse sisu üle andmise kohustust, tuleks üleandmise katkestust, mille tõttu ei ole digitaalne sisu tarbijale lühikese aja jooksul kättesaadav või juurdepääsetav, lugeda võrdseks lepingutingimustele mittevastavusega ja mitte üleandmata jätmisega. Eelkõige peaks digitaalse sisu nõuetekohase järjepidevuse nõue hõlmama ka pikemaid kui tühiseid üleandmise katkestusi.

(35)  Kui kaupleja ei anna digitaalset sisu tarbijale üle või ei osuta talle digitaalteenuseid vastavalt lepingule, peaks tarbija paluma kauplejal sisu üle anda või teenuseid osutada. Kui digitaalset sisu ei suudeta põhjendamatu viivituseta üle anda või digitaalteenust osutada, peaks see võimaldama tarbijal lepingu viivitamata lõpetada, välja arvatud juhul, kui pooled lepivad selgesõnaliselt kokku digitaalse sisu üleandmise või digitaalteenuse osutamise täiendava ajavahemiku. Kui kaupleja ei ole algselt rikkunud digitaalse sisu üleandmise või digitaalteenuste osutamise kohustust, tuleks sisu üleandmise või teenuste osutamise katkestust, mille tõttu digitaalne sisu või digitaalteenused lühikese aja jooksul ei ole tarbijale kättesaadavad või juurdepääsetavad, lugeda võrdseks lepingutingimustele mittevastavusega, mitte aga üle andmata jätmisega. Eelkõige peaks digitaalse sisu või digitaalteenuste nõuetekohase järjepidevuse nõue hõlmama ka pikemaid kui tühiseid üleandmise katkestusi.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(36)  Lepingutingimustele mittevastavuse korral peaks tarbijatel olema esmalt õigus nõuda digitaalse sisu lepingutingimustega vastavusse viimist. Digitaalse sisu tehnilistest omadustest olenevalt võib üleandja valida digitaalse sisu lepingutingimustega vastavusse viimiseks konkreetse viisi, näiteks tehes kättesaadavaks uuendused või pakkudes tarbijale juurdepääsu digitaalse sisu uuele koopiale. Arvestades digitaalse sisu mitmekesisust, ei ole asjakohane kehtestada kõnealuse digitaalse sisuga seotud õiguste kasutamiseks või kohustuste täitmiseks kindlat tähtaega. Sellised tähtajad ei pruugi sellise mitmekesisusega sobida ja võivad olla juhtumist olenevalt kas liiga lühikesed või liiga pikad. Seega on asjakohasem osutada mõistlikele tähtaegadele. Digitaalne sisu tuleks lepingutingimustega vastavusse viia mõistliku aja jooksul ja tasuta; eelkõige ei peaks tarbija kandma digitaalse sisu uuenduste väljatöötamisega seotud kulusid.

(36)  Lepingutingimustele mittevastavuse korral peaks tarbijatel olema esmalt õigus nõuda digitaalse sisu või digitaalteenuse lepingutingimustega vastavusse viimist. Digitaalse sisu või digitaalteenuse tehnilistest omadustest olenevalt peaks kaupleja valima digitaalse sisu või digitaalteenuse lepingutingimustega vastavusse viimiseks konkreetse viisi, näiteks tehes kättesaadavaks uuendused või pakkudes tarbijale juurdepääsu digitaalse sisu uuele koopiale. Et mitte tarbijale suuremaid ebamugavusi põhjustada, ei tohiks kauplejal olla õigust teha rohkem kui üks katse sama defekti kõrvaldamiseks. Arvestades digitaalse sisu ja digitaalteenuste mitmekesisust, ei ole asjakohane kehtestada kõnealuse digitaalse sisu või digitaalteenusega seotud õiguste kasutamiseks või kohustuste täitmiseks kindlat tähtaega. Sellised tähtajad ei pruugi sellise mitmekesisusega sobida ja võivad olla juhtumist olenevalt kas liiga lühikesed või liiga pikad. Seega on asjakohasem osutada mõistlikele tähtaegadele. Digitaalse sisu või digitaalteenuste lepingutingimustega vastavusse viimiseks mõistlik aeg tuleks objektiivselt kindlaks määrata, võttes arvesse digitaalse sisu või digitaalteenuse iseloomu ja mittevastavuse laadi. Digitaalne sisu või digitaalteenus tuleks lepingutingimustega vastavusse viia tasuta; eelkõige ei peaks tarbija kandma digitaalse sisu uuenduste väljatöötamisega seotud kulusid.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(37)  Teise sammuna peaks tarbijal olema õigus alandada hinda või lõpetada leping. Tarbija õigus leping lõpetada peaks piirduma nende juhtudega, kui näiteks digitaalse sisu vastavusse viimine ei ole võimalik ja mittevastavus halvendab digitaalse sisu peamisi toimivusomadusi. Kui tarbija lõpetab lepingu, peaks üleandja tarbija makstud raha tagasi maksma; kui aga digitaalset sisu ei antud üle raha eest, vaid vastutasuna juurdepääsu eest tarbija edastatud andmetele, peaks üleandja pärast lepingu lõpetamist loobuma nende andmete kasutamisest, mitte edastama neid andmeid kolmandatele isikutele või mitte andma kolmandatele isikutele juurdepääsu nendele andmetele. Andmete kasutamisest loobumise kohustuse täitmine peaks juhul, kui vastutasu seisneb isikuandmetes, tähendama, et üleandja peaks andmekaitsenormide täitmiseks võtma kõik meetmed ning andmed kustutama või muutma need anonüümseks, nii et tarbijat ei saa tuvastada ühegi vahendiga, mille kasutamist võib üleandja või muu isiku poolt tõenäoliselt põhjendatult eeldada. Ilma et see piiraks vastutava töötleja direktiivi 95/46/EÜ kohaseid kohustusi, ei peaks üleandja olema kohustatud tegema muid toiminguid seoses andmetega, mille üleandja on digitaalse sisu üleandmise lepingu kehtivusajal seaduslikult edastanud kolmandatele isikutele.

(37)  Teise sammuna peaks tarbijal olema õigus alandada hinda või lõpetada leping. Tarbija õigus leping lõpetada peaks piirduma nende juhtudega, kui näiteks digitaalse sisu või digitaalteenuse vastavusse viimine ei ole võimalik ja mittevastavus halvendab digitaalse sisu või digitaalteenuse peamisi toimivusomadusi. Digitaalsete vahendite abil sõlmitavate lepingute puhul peaks kaupleja andma tarbijale lepingu lõpetamiseks lihtsad digitaalsed vahendid, näiteks elektrooniline vorm. Kui tarbija lepingu lõpetab, peaks kaupleja tarbija makstud raha tagasi maksma.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(38)  Lepingu lõpetamisel peaks üleandja loobuma ka tarbija loodud sisu kasutamisest. Kui aga konkreetse sisu on loonud enam kui üks tarbija, on üleandjal õigus jätkata tarbija loodud sisu kasutamist, juhul kui teised tarbijad seda kasutavad.

(38)  Lepingu lõpetamisel peaks kaupleja loobuma ka tarbija loodud sisu kasutamisest. Kui aga kasutaja loodud sisu ei ole väljaspool antud keskkonda kasutatav või on seotud ainult tarbija tegevusega, või on kaupleja selle muude andmetega liitnud ja neid ei ole võimalik eraldada või on see võimalik üksnes ebaproportsionaalselt suure vaevaga, on kauplejal õigus tarbija loodud sisu kasutamist jätkata. Nii on see ka juhul, kui konkreetse sisu on loonud rohkem kui üks tarbija ja teised tarbijad saavad selle kasutamist jätkata. See hõlmab ka tarbija loodud sisu koostööprojektis, mida teised tarbijad jätkuvalt kasutavad. Kauplejal peaks olema võimalik sellist sisu uuesti kasutada, tingimustel, mille alusel tarbija need algselt edastas, ka pärast lepingu lõpetamist.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(39)  Selleks et tagada tarbijatele lepingu lõpetamise õiguse osas tõhus kaitse, peaks üleandja võimaldama tarbijal saada tagasi kogu sisu, mille tarbija on üles laadinud või digitaalset sisu kasutades loonud või mis on genereeritud digitaalse sisu tarbijapoolsel kasutamisel. Seda kohustust tuleks laiendada andmetele, mida üleandja on vastavalt digitaalse sisu üleandmise lepingule kohustatud säilitama, ning ka andmetele, mida üleandja on lepinguga seoses juba säilitanud.

välja jäetud

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(40)  Kui üleandja annab tarbijale pärast lepingu lõpetamist mittevastavuse tõttu andmete tagasisaamiseks tehnilised vahendid, peaks tarbijal olema õigus saada andmed tagasi ilma kulusid kandmata, näiteks üldkasutatava andmevormingu kasutamise kuludeta, välja arvatud tarbija enda digitaalsest keskkonnast tulenevad kulud, sealhulgas internetiühenduse kulud, sest need ei ole konkreetselt seotud andmete tagasisaamisega.

(40)  Pärast lepingu lõpetamist lepingule mittevastavuse tõttu peaks kaupleja tarbijale kättesaadavaks tegema kogu kasutaja loodud sisu, mis ei kujuta endast isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui see sisu ei ole väljaspool kaupleja üle antud digitaalse sisu või osutatud digitaalteenuse konteksti kasutatav, kui see on seotud üksnes tarbija tegevusega kaupleja pakutud digitaalse sisu või digitaalteenuse kasutamisel või kui kaupleja on selle muude andmetega liitnud ja neid ei ole võimalik eraldada või on see võimalik üksnes ebaproportsionaalselt suure vaevaga. Tarbijal peaks olema õigus saada sisu tasuta ning üldkasutatavas ja masinloetavas andmevormingus.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(41)  Kui leping lõpetatakse, ei tuleks tarbijalt nõuda lepingutingimustele mittevastava digitaalse sisu kasutamise eest tasumist, sest sellega jäetakse tarbija ilma tõhusast kaitsest.

(41)  Kui leping lõpetatakse, ei tuleks tarbijalt nõuda lepingutingimustele mittevastava digitaalse sisu või digitaalteenuse kasutamise eest tasumist, sest sellega jäetakse tarbija ilma tõhusast kaitsest.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(42)  Arvestades vajadust saavutada tasakaal tarbijate ja üleandjate õigustatud huvide vahel, peaks juhul, kui digitaalne sisu, mida antakse üle teatava ajavahemiku jooksul ja saadakse teatava rahalise tasu eest, annab aluse kasutada lepingu lõpetamise õigust, olema tarbijal õigus lõpetada leping üksnes selle aja ulatuses, mille kestel digitaalne sisu ei vastanud lepingutingimustele. Kui aga digitaalne sisu antakse üle muu vastutasu kui raha eest, ei ole osaline lõpetamine võimalik, kuna muud vastutasu kui raha ei ole võimalik võrdelisteks osadeks jagada.

(42)  Arvestades vajadust saavutada tasakaal tarbijate ja kauplejate õigustatud huvide vahel, peaks juhul, kui digitaalne sisu või digitaalteenused, mida antakse üle või osutatakse teatava ajavahemiku jooksul ja saadakse teatava rahalise tasu eest, annavad aluse kasutada lepingu lõpetamise õigust, tarbijal olema õigus lõpetada leping üksnes selle ajavahemiku ulatuses, mille kestel digitaalne sisu või digitaalteenused ei vastanud lepingutingimustele.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(43)  Oma olemuse tõttu ei kulu digitaalne sisu kasutamisel ning sageli ei anta seda üle mitte üks kord, vaid teatava ajavahemiku jooksul. Seega ei ole põhjendatud näha ette ajavahemikku, mille jooksul peaks üleandjat pidama vastutavaks digitaalse sisu üleandmise ajal ilmneva mittevastavuse eest. Seetõttu peaksid liikmesriigid sellise ajavahemiku säilitamisest või selle kehtestamisest loobuma. Samas peaks aga liikmesriikidel olema vabadus tugineda riigisisestele aegumistähtaegadele, et tagada õiguskindlus nõuete suhtes, milles tuginetakse digitaalse sisu mittevastavusele.

välja jäetud

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(44)  Põhimõte, mille kohaselt üleandjal on kohustus hüvitada tekitatud kahju, on digitaalse sisu üleandmise lepingute oluline osa. Selleks et suurendada tarbijate usaldust digitaalse sisu vastu, tuleks seda põhimõtet reguleerida liidu tasandil, tagamaks, et kui lepingutingimustele mittevastav digitaalne sisu kahjustab tarbijate riist- või tarkvara, ei kannaks nad seetõttu kahju. Seetõttu peaks tarbijatel olema õigus tarbija digitaalsele keskkonnale põhjustatud kahjude hüvitamisele, kui kahju oli põhjustatud digitaalse sisu mittevastavusest lepingule või digitaalse sisu üleandmata jätmisest. Liikmesriikide ülesanne peaks aga olema kehtestada kahju hüvitamise nõude õiguse kasutamise üksikasjalikud tingimused, võttes arvesse, et hinnaalandused digitaalse sisu üleandmisel tulevikus, eelkõige kui üleandjad pakuvad neid ainsa kahjuhüvitisena, ei aseta tarbijaid tingimata olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles nad oleksid olnud, kui digitaalne sisu oleks üle antud nõuetekohaselt ja see oleks vastanud lepingutingimustele.

(44)  Põhimõte, mille kohaselt kauplejal on kohustus hüvitada tekitatud kahju, on digitaalse sisu üleandmise või digitaalteenuste osutamise lepingute oluline osa. Seetõttu peaks tarbijal olema õigus nõuda kahju hüvitamist, kui kahju oli põhjustatud digitaalse sisu või digitaalteenuse mittevastavusest lepingule või digitaalse sisu üle andmata või teenuse osutamata jätmisest. Kui kahjuhüvitise nõudmise õigus on kõigis liikmesriikides tagatud, ei tohiks seda liidu tasandil reguleerida ja see tuleks kindlaks määrata riigi õigusega.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(45)  Üleandja võib tehnoloogilistel ja muudel põhjustel olla sunnitud muutma teatava ajavahemiku jooksul üleantava digitaalse sisu eriomadusi. Neid muudatusi tehakse sageli tarbijate kasuks, sest nendega täiustatakse digitaalset sisu. Sellest tulenevalt võivad lepingupooled lisada lepingusse vastavaid klausleid, millega võimaldatakse üleandjal teha muudatusi. Kui aga digitaalse sisu peamiste toimivusomaduste kasutamine muutub selliste muudatuste tõttu tarbija seisukohast halvemaks, võivad need muudatused häirida lepingu tasakaalu või lepingukohase täitmise olemust nii ulatuslikult, et tarbija ei oleks sellist lepingut tõenäoliselt sõlminud. Seetõttu saab kõnealustel juhtudel teha selliseid muudatusi teatud tingimustel.

(45)  Kauplejal peaks olema teatavatel tingimustel lubatud muuta teatava ajavahemiku jooksul üle antava digitaalse sisu või osutatavate digitaalteenuste peamisi toimivusomadusi, nagu kättesaadavus ja järjepidevus, tingimusel, et leping annab selliseks muutmiseks mõjuva põhjuse. Sellised mõjuvad põhjused võivad olla vajadus digitaalse sisu või digitaalteenuse kohandamiseks uue tehnilise keskkonnaga või suurema kasutajate arvuga või muud olulised operatiivsed põhjused. Neid muudatusi tehakse sageli tarbijate kasuks, sest nendega täiustatakse digitaalset sisu või digitaalteenuseid. Sellest tulenevalt võivad lepingupooled lisada lepingusse vastavaid klausleid, millega võimaldatakse kauplejal muudatusi teha. Kui aga digitaalse sisu või digitaalteenuste peamiste toimivusomaduste kasutamine muutub selliste muudatuste tõttu tarbija seisukohast halvemaks, võivad need muudatused häirida lepingu tasakaalu või lepingukohase täitmise olemust nii ulatuslikult, et tarbija ei oleks sellist lepingut tõenäoliselt sõlminud. Et tasakaalustada tarbijate ja ettevõtjate huvid, tuleks kaupleja selline võimalus ühendada tarbija õigusega lõpetada leping juhul, kui need muudatused takistavad digitaalse sisu või digitaalteenuse kasutamist või juurdepääsetavust rohkem kui vähesel määral. See, millises ulatuses muudatused takistavad digitaalse sisu või digitaalteenuse kasutamist tarbija poolt või tarbija juurdepääsu neile, tuleks objektiivselt kindlaks teha, võttes arvesse digitaalse sisu ja digitaalteenuse olemust ja eesmärki ning kvaliteeti, toimivust, koostalitlusvõimet ja muid peamisi omadusi, mis on sama liiki digitaalse sisu või digitaalteenuse puhul tavapärased. Eeskirjad, mille alusel selline ajakohastamine, täiustamine või sarnased muudatused tehakse, ei tohiks siiski puudutada olukordi, kus pooled näiteks digitaalse sisu või digitaalteenuse uue versiooni levitamise tulemusena sõlmivad digitaalse sisu üleandmiseks või digitaalteenuse osutamiseks uue lepingu.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(45 a)   Kui selline muudatus takistab digitaalse sisu või digitaalteenuse kasutamist tarbija poolt või tarbija juurdepääsu neile, peaks tarbijal sellise muudatuse tõttu olema õigus leping tasuta lõpetada. Kui tingimused, mille alusel muudatus on lubatud, ei ole täidetud, on tarbijal endiselt õigus õiguskaitsele nõuetele mittevastavuse kõrvaldamiseks. Kui pärast muudatuse tegemist ilmneb digitaalse sisu või digitaalteenuse lepingule mittevastavus, mis ei ole muudatusest tingitud, peaks tarbijal jätkuvalt olema õigus kasutada seoses selle digitaalse sisu või digitaalteenusega lepingule mittevastavuse puhul kohaldatavaid õiguskaitsevahendeid, nagu käesolevas direktiivis on sätestatud.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(46)  Hästi toimiva digitaalse ühtse turu oluline element on konkurents. Sellise konkurentsi edendamiseks peaks tarbijatel olema võimalik valida konkureerivate pakkumiste vahel ning vahetada teenuseosutajaid. Et see ka tegelikult toimiks, peaksid tarbijad saama seda teha, ilma et neid takistaksid õiguslikud, tehnilised või praktilised tõkked, sealhulgas lepingutingimused või vahendite puudumine kogu selle sisu tagasisaamiseks, mille tarbija on üles laadinud, mille tarbija on digitaalset sisu kasutades loonud või mis on genereeritud digitaalse sisu tarbijapoolsel kasutamisel. On aga oluline kaitsta ka olemasolevaid investeeringuid ja usaldust sõlmitud lepingute vastu. Seetõttu tuleks anda tarbijatele õigus lõpetada pikaajalised lepingud teatud tasakaalustatud tingimustel. Sellega ei välistata, et tarbijalepinguid võidakse sõlmida pikemateks lepinguperioodideks. Tarbijatele tuleks aga anda õigus lõpetada lepinguline suhe, mis kestab kokku kauem kui 12 kuud. Et vältida sellest õigusest kõrvalehoidmist, peaks see hõlmama iga lepingut, mille tulemusel on tarbija lepinguga seotud kauem kui 12 kuud, olenemata sellest, kas leping on tähtajatu või automaatselt pikenev või pikendatav poolte kokkuleppel.

(46)  Hästi toimiva digitaalse ühtse turu oluline element on konkurents. Sellise konkurentsi edendamiseks peaks tarbijatel olema võimalik valida konkureerivate pakkumiste vahel ning vahetada kauplejaid. Et see ka tegelikult toimiks, peaksid tarbijad saama seda teha, ilma et neid takistaksid õiguslikud, tehnilised või praktilised tõkked, sealhulgas lepingutingimused või vahendite puudumine kogu selle sisu tagasisaamiseks, mille tarbija on üles laadinud, mille tarbija on digitaalset sisu kasutades loonud või mis on genereeritud digitaalse sisu tarbijapoolsel kasutamisel. On aga oluline kaitsta ka olemasolevaid investeeringuid ja usaldust sõlmitud lepingute vastu. Seetõttu tuleks anda tarbijatele õigus lõpetada pikaajalised lepingud teatud tasakaalustatud tingimustel. Sellega ei välistata, et tarbijalepinguid võidakse sõlmida pikemateks lepinguperioodideks. Varasema lõpetamise korral tuleks rohkem kui 12-kuulise kestusega lepingute sõlmimisest tulenevad eelised proportsionaalselt hüvitada. Kaupleja peaks andma teavet tingimuste ja tagajärgede kohta, mis on seotud rohkem kui 12-kuulise kestusega tähtajalise lepingu ennetähtaegse lõpetamisega. Tarbijatele tuleks aga anda õigus lõpetada lepinguline suhe, mille kogukestus ületab 12 kuud. Et vältida sellest õigusest kõrvalehoidmist, peaks see hõlmama iga lepingut, mille tulemusel tarbija on lepinguga seotud üle 12 kuu, olenemata sellest, kas lepingu algne kindlaksmääratud tähtaeg ületab 12 kuud või on see automaatselt pikenev või pikeneb järjestikuste 12 kuud ületavate lepingute või pikendamistähtaegade tulemusel.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(47)  Tarbijale üleantud lõpliku digitaalse sisu mittevastavus lepingutingimustele on sageli põhjustatud mõnest tehingust tehingute ahelas, mis algab algse väljatöötajaga ja lõpeb lõppüleandjaga. Kuigi lõppüleandja peaks vastutama tarbija ees nende kahe poole vahelisele lepingutingimustele mittevastavuse eest, on oluline tagada, et ka üleandjal oleksid asjakohased õigused teiste tehingute ahela liikmete suhtes, et ta saaks täita oma kohustusi tarbija ees. Need tehingute ahelate liikmed, kellele lõppüleandja saaks nõude esitada, ning selliste nõude esitamise viisid ja tingimused tuleb kindlaks määrata aga kohaldatava riigisisese õigusega.

(47)  Tarbijale üleantud lõpliku digitaalse sisu või digitaalteenuse mittevastavus lepingutingimustele on sageli põhjustatud mõnest finantstehingust tehingute ahelas, mis algab algse väljatöötajaga ja lõpeb lõppkauplejaga. Kuigi lõppkaupleja peaks tarbija ees vastutama nendevahelise lepingu tingimustele mittevastavuse eest, on oluline tagada, et ka kauplejal oleksid asjakohased õigused finantstehingute ahela teiste liikmete suhtes, et ta saaks täita oma kohustusi tarbija ees. Need õigused peaksid rangelt piirduma finantstehingutega ja mitte laienema olukordadele, kus näiteks kaupleja taaskasutab kolmanda isiku tasuta tarkvara, mille eest ta ei ole maksnud. Need tehingute ahelate liikmed, kellele lõppkaupleja saaks nõude esitada, ning selliste nõuete esitamise viisid ja tingimused tuleb aga kindlaks määrata kohaldatava riigisisese õigusega. Liikmesriigid tagavad, et riiklik õigus kaitseb piisavalt kauplejat, kui selles määratakse kindlaks isikud, kelle vastu kaupleja võib õiguskaitsevahendeid kasutada, ajavahemikud ning asjaomased meetmed ja toimimistingimused.

Muudatusettepanek   61

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(47 a)  Direktiivi eesmärk ei ole kehtestada tasuta tarkvara litsentside õigusraamistikku, kui tasuta tarkvara on üle antud digitaalse sisu või osutatud digitaalteenuse osa, samuti ei ole selle eesmärk arendajale kohustust panna ainult seetõttu, et ta on teinud tarkvara tasuta tarkvara litsentsi alusel üldsusele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(48)  Isikutel ja organisatsioonidel, kellel on vastavalt liikmesriigi õigusele õigustatud huvi kaitsta tarbijate lepingulisi õigusi, peaks olema õigus algatada menetlusi kas kohtus või haldusasutuses, kes on pädev kaebusi lahendama või asjakohast kohtumenetlust algatama.

(48)  Isikutel ja organisatsioonidel, kellel on vastavalt liikmesriigi õigusele õigustatud huvi kaitsta tarbijate lepingulisi ja andmekaitseõigusi, peaks olema õigus algatada menetlusi kas kohtus või haldusasutuses, kes on pädev kaebusi lahendama või asjakohast kohtumenetlust algatama. Need kaebused või menetlused peaksid olema hoiatusena piisavad.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(50)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ35 tuleks muuta, nii et see peegeldaks käesoleva direktiivi kohaldamisala seoses digitaalset sisu sisaldava püsiva andmekandjaga, mida kasutatakse üksnes digitaalse sisu üleandmiseks tarbijale.

(50)  Direktiivi 1999/44/EÜ35 tuleks muuta nii, et see peegeldaks käesoleva direktiivi kohaldamisala seoses integreeritud digitaalse sisu ja integreeritud digitaalteenustega.

__________________

 

35 EÜT L 171, 7.7.1999, lk 12.

 

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 54 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(54 a)  Arvestades seda, kui olulised on käesolevas direktiivis käsitletavad küsimused ja õigused siseturu ja tarbijate ning liidu kodanike jaoks, tuleks käesoleva direktiivi suhtes läbi viia põhjalik kontroll ja läbivaatamine, mis sisaldab sisukat ja üksikasjalikku konsulteerimist liikmesriikide ja tarbijate, õigus- ja ettevõtlusorganisatsioonidega liidu tasandil ning nende kaasamist.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(55)  Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, eriti selle artikleid 16, 38 ja 47,

(55)  Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja järgitakse põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, eriti selle artikleid 7, 8, 16, 38 ja 47,

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel -1

 

Andmekaitse

 

Käesoleva direktiiviga ei piirata eeskirju, mis käsitlevad üksikisikute kaitset seoses isikuandmete töötlemisega, milleks on antud luba määrusega (EL) 2016/679 või selle alusel.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatakse teatavad nõuded, mida kohaldatakse lepingutele, mis käsitlevad digitaalse sisu üleandmist tarbijatele, eelkõige digitaalse sisu lepingutingimustele vastavust käsitlevad normid, õiguskaitsevahendid, mida saab sellise vastavuse puudumise korral kasutada, ja nende õiguskaitsevahendite kasutamise kord ning ka kõnealuste lepingute muutmist ja lõpetamist käsitlevad normid.

Käesoleva direktiivi eesmärk on tarbijakaitse kõrge taseme saavutamise kaudu aidata kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele, sätestades teatavad nõuded, mida kohaldatakse lepingutele, mis käsitlevad digitaalse sisu üleandmist või digitaalteenuste osutamist kauplejate ja tarbijate vahel, eelkõige digitaalse sisu või digitaalteenuste lepingutingimustele vastavust käsitlevad normid, õiguskaitsevahendid, mida saab digitaalse sisu üleandmata või digitaalteenuste osutamata jätmise või sellise vastavuse puudumise korral kasutada, ja nende õiguskaitsevahendite kasutamise kord ning ka digitaalse sisu või digitaalteenuse muutmist ja pikaajaliste lepingute lõpetamist käsitlevad normid.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  „digitaalne sisu” –

1.  „digitaalne sisu” – andmed, mis on toodetud ja mida antakse üle digitaalsel kujul;

(a)   andmed, mis on toodetud ja mida edastatakse digitaalsel kujul, näiteks video- ja audiosisu, rakendused, digimängud ja mis tahes muu tarkvara;

 

(b)   teenus, mis võimaldab luua, töödelda või salvestada digitaalseid andmeid, mis on pärit tarbijailt;

 

(c)   teenus, mis võimaldab jagada sisu teiste teenusekasutajatega või teostada mis tahes muud interaktsiooni digiandmetega, mis on pärit teistelt teenusekasutajatelt;

 

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  „digitaalteenus” –

 

(a)   teenus, mis võimaldab luua, töödelda või salvestada digitaalseid andmeid, mis on tarbija poolt üles laaditud või loodud; või

 

(b)   teenus, mis võimaldab tarbija või muude teenusekasutajate või mõlema poolt üles laaditud või loodud digitaalseid andmeid jagada või teostada nendega mis tahes muud interaktsiooni;

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  „integreeritud digitaalne sisu või digitaalteenus” – digitaalne sisu või digitaalteenus, mis on kaupa eelinstalleeritud;

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  „integreerimine” – digitaalse keskkonna eri osade sidumine, et need toimiksid koordineeritud tervikuna vastavalt ettenähtud otstarbele;

2.  „integreerimine“ – digitaalse sisu või digitaalteenuse sidumine ja inkorporeerimine tarbija digitaalse keskkonna eri osadega, et asjaomast digitaalset sisu või digitaalteenust saaks lepingu kohaselt kasutada;

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  „üleandja” – füüsiline või juriidiline isik, olenemata sellest, kas ta on era- või avalik-õiguslikus omandis, kes tegutseb eesmärgil, mis on seotud selle isiku kaubandus-, majandus-, ametialase või kutsetegevusega, sealhulgas tema nimel või ülesandel tegutsevate isikute kaudu;

3.  „kaupleja” – füüsiline või juriidiline isik, olenemata sellest, kas ta on era- või avalik-õiguslikus omandis, kes seoses käesoleva direktiiviga hõlmatud lepingutega tegutseb eesmärgil, mis on seotud selle isiku kaubandus-, majandus-, ametialase või kutsetegevusega, sealhulgas tema nimel või ülesandel tegutsevate teiste isikute kaudu;

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  „kahjuhüvitis” – rahasumma, millele tarbijal võib olla õigus hüvitisena kahju eest, mis on tekitatud tema digitaalsele keskkonnale;

5.  „kahjuhüvitis” – rahasumma, millele tarbijal võib olla õigus hüvitisena kahju eest, mida on põhjustanud digitaalse sisu üleandmata või digitaalteenuse osutamata jätmine või digitaalse sisu või digitaalteenuse lepingutingimustele mittevastavus;

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  „hind” – rahasumma, mis tuleb tasuda edastatud digitaalse sisu eest;

6.  „hind” – rahasumma, mis tuleb tasuda edastatud digitaalse sisu või digitaalteenuse osutamise eest;

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  „leping” – kokkulepe, mille alusel tekivad kohustused või muud õiguslikud tagajärjed;

välja jäetud

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  „digitaalne keskkond” – riistvara, digitaalne sisu ja mis tahes võrguühendus niivõrd, kuivõrd need on kasutaja kontrolli all;

8.  „digitaalne keskkond” – riistvara, tarkvara ja mis tahes võrguühendus niivõrd, kuivõrd see on kasutaja kontrolli all ja mida tarbija kasutab digitaalsele sisule või digitaalteenusele juurdepääsuks või selle kasutamiseks;

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  „koostalitlusvõime” – digitaalse sisu võime täita kõiki oma funktsioone interaktsioonis konkreetse digitaalse keskkonnaga;

9.  „koostalitlusvõime” – digitaalse sisu või digitaalteenuse võime täita kõiki oma funktsioone interaktsioonis konkreetse digitaalse keskkonnaga, sealhulgas võimaldades tarbijatel pääseda ligi digitaalsele sisule või digitaalteenusele, ilma et neil oleks vaja kasutada rakendusi või muid tehnoloogiaid, et konvertida digitaalne sisu või digitaalteenus, millele nad soovivad juurde pääseda;

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10.  „üleandmine” – digitaalsele sisule juurdepääsu võimaldamine või selle kättesaadavaks tegemine;

välja jäetud

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11 a.  „vähene nõuetele mittevastavus“ – mittevastavus, mis ei halvenda digitaalse sisu või digitaalteenuse funktsioone, koostalitlusvõimet ega muid peamisi toimivusomadusi, nagu selle juurdepääsetavus, järjepidevus ja turvalisus, nagu see on nõutav artikli 6 ja artikli 6 a lõike 1 kohaselt.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse lepingute suhtes, mille alusel üleandja annab tarbijale üle digitaalse sisu või kohustub seda tegema ning mille eest tarbija tasub hinna või annab aktiivselt muud vastutasu kui raha, kas isiku- või muude andmete kujul.

1.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse lepingute suhtes, mille alusel kaupleja annab tarbijale üle või kohustub talle andma üle digitaalse sisu või osutama digitaalteenust, kas hinna tasumise eest või tarbija edastatavate või kaupleja või kolmanda isiku poolt kaupleja huvides kogutavate isikuandmete eest.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse tarbija esitatud kirjelduste kohaselt välja töötatud digitaalse sisu üleandmise lepingute suhtes.

2.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse tarbija esitatud kirjelduste kohaselt välja töötatud digitaalse sisu üleandmise või digitaalteenuste osutamise lepingute suhtes.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui arvata välja artiklid 5 ja 11, siis kohaldatakse käesolevat direktiivi digitaalset sisu sisaldava mis tahes püsiva andmekandja suhtes, mida kasutatakse üksnes digitaalse sisu kandjana.

3.  Kui arvata välja artiklid 5 ja 11, siis kohaldatakse käesolevat direktiivi integreeritud digitaalse sisu või integreeritud digitaalteenuste suhtes. Kui ei ole sätestatud teisiti, hõlmavad käesolevas direktiivis hõlmavad viited digitaalsele sisule või digitaalteenustele ka integreeritud digitaalset sisu või integreeritud digitaalteenuseid. Integreeritud digitaalset sisu või integreeritud digitaalteenuseid sisaldavate kaupade puhul on kaupleja käesoleva direktiivi kohaselt kohustatud täitma oma kohustusi ainult seoses integreeritud digitaalse sisu või digitaalteenusega. Käesoleva direktiivi eeskirjad ei piira kohaldatava liidu õigusega tarbijatele tagatud kaitset selliste kaupade muude elementide suhtes.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Käesolevat direktiivi ei kohaldata muu vastutasu kui raha eest edastatud digitaalse sisu suhtes ulatuses, milles üleandja nõuab tarbijalt selliste isikuandmete edastamist, mille töötlemine on rangelt vajalik lepingu või õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks, ja üleandja ei töötle neid andmeid edasi viisil, mis ei ole selle eesmärgiga kooskõlas. Samuti ei kohaldata seda mis tahes muude andmete suhtes, mida üleandja nõuab tarbijalt, tagamaks, et digitaalne sisu vastab lepingule või õigusaktidest tulenevatele nõuetele, ja üleandja ei kasuta neid andmeid kaubanduslikel eesmärkidel.

4.  Käesolevat direktiivi ei kohaldata, kui kaupleja töötleb tarbija esitatud või kaupleja kogutud isikuandmeid üksnes digitaalse sisu üleandmiseks või digitaalteenuse osutamiseks, selle vastavuse säilitamiseks või parandamiseks või talle õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks, ja kaupleja ei töötle neid andmeid ühelgi muul eesmärgil.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  teenused, mille osutamine eeldab üleandjalt olulist inimsekkumist ja mille puhul digitaalset formaati kasutatakse peamiselt kandjana;

(a)  kaupleja poolt isiklikult osutatavad teenused, mille puhul digitaalseid vahendeid kasutatakse üksnes juurdepääsu või kättetoimetamise eesmärgil;

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)   direktiivis 2002/21/EÜ määratletud elektroonilised sideteenused;

(b)  isikutevahelise side teenused, nagu on määratletud Euroopa elektroonilise side seadustikus, välja arvatud numbrivaba isikutevahelise side teenused, kui need ei ole reguleeritud Euroopa elektroonilise side seadustikuga;

Muudatusettepanek   86

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 5 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  digitaalse sisu edastamine või digitaalteenuste osutamine tasuta või avatud litsentsi alusel, kui lisaks litsentsi tingimustest kinnipidamisele ei ole muid lepingulisi suhteid või kohustusi;

Muudatusettepanek   87

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Käesolevat direktiivi ei kohaldata elektrooniliselt hallatud avalike registrite ega sellistest registritest väljastatud väljavõtete suhtes.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Kui leping sisaldab lisaks digitaalse sisu üleandmisele ka muid elemente, kohaldatakse käesolevat direktiivi üksnes selliste kohustuste ja õiguskaitsevahendite suhtes, mis pooltel on digitaalse sisu üleandja ja tarbijana.

6.  Kui digitaalse sisu üleandmise või digitaalteenuste osutamise leping sisaldab täiendavaid lepingulisi kohustusi, kohaldatakse käesolevat direktiivi üksnes selliste õiguste ja kohustuste suhtes, mis on pooltel digitaalse sisu või digitaalteenusega kaupleja ja selle tarbijana.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Kui mõni käesoleva direktiivi säte läheb vastuollu liidu muu õigusakti sättega, millega reguleeritakse konkreetset sektorit või küsimust, siis on liidu kõnealuse muu õigusakti säte käesoleva direktiivi suhtes ülimuslik.

7.  Kui mõni käesoleva direktiivi säte läheb vastuollu liidu muu õigusakti sättega, millega reguleeritakse konkreetset sektorit või küsimust, siis on liidu kõnealuse muu õigusakti säte ülimuslik ja seda kohaldatakse konkreetse sektori või küsimuse suhtes.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Käesoleva direktiiviga ei piirata eraisikute kaitset seoses isikuandmete töötlemisega.

välja jäetud

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide üldist lepinguõigust, nagu näiteks lepingute koostamist, kehtivust või õiguslikke tagajärgi käsitlevaid norme, ega ka lepingu lõpetamise tagajärgi niivõrd, kuivõrd need ei ole käesoleva direktiiviga reguleeritud.

9.  Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide üldist lepinguõigust, nagu näiteks lepingute koostamist, kehtivust või õiguslikke tagajärgi käsitlevaid norme, ega ka lepingu lõpetamise tagajärgi, selles ulatuses nagu neid ei reguleerita käesoleva direktiiviga. Käesolev direktiiv ei mõjuta siseriiklikke eeskirju, mis käsitlevad varjatud defektide kõrvaldamist või lühiajalist õigust keelduda. Liikmesriigid võivad säilitada või kehtestada siseriiklikud eeskirjad, mis käsitlevad varjatud defektide kõrvaldamist. Liikmesriigid võivad säilitada siseriiklikud eeskirjad lühiajalise õiguse kohta keelduda, kui need on käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeval nende seaduskorras olemas.

Muudatusettepanek   92

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9 a.  Kui seoses käesoleva direktiivi kohaldamisala raames toimuva digitaalse sisu üleandmise või digitaalteenuste osutamisega kohaldatakse muu liikmesriigi kui tarbija alalise elukoha liikmesriigi õigust, teavitab kaupleja tarbijat sellest enne lepingu sõlmimist.

Muudatusettepanek   93

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9 b. Käesolev direktiiv ei mõjuta intellektuaalomandiõigusi ega eelkõige direktiivis 2001/29/EÜ sätestatud autoriõigustega seotud õigusi ja kohustusi.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei tohi säilitada ega kehtestada sätteid, mis erinevad käesoleva direktiiviga kehtestatutest, sealhulgas ei rangemaid ega leebemaid sätteid, millega tagatakse tarbijakaitse erinev tase.

Liikmesriigid ei tohi säilitada siseriiklikes õigusaktides ega kehtestada nendega sätteid, mis erinevad käesoleva direktiiviga kehtestatutest, sealhulgas ei rangemaid ega leebemaid sätteid, millega tagatakse tarbijakaitse erinev tase, kui käesolevas direktiivis ei ole sätestatud teisiti.

Muudatusettepanek   95

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 a

 

Teabe esitamise nõuded

 

Enne kui tarbija sõlmib digitaalse sisu üleandmise või digitaalteenuse osutamise lepingu, peab kaupleja edastama talle selgel ja mõistetaval kujul direktiivi 2011/83/EL artiklites 6 ja 8 nõutud teabe.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 5

Artikkel 5

Digitaalse sisu üleandmine

Digitaalse sisu üleandmine või digitaalteenuse osutamine

1.  Digitaalse sisu üleandmise lepingu täitmisel annab üleandja digitaalse sisu üle

1.  Kaupleja annab digitaalse sisu üle või osutab digitaalteenust, tehes selle kättesaadavaks või andes sellele juurdepääsu

(a)  tarbijale või

(a)  tarbijale;

(b)  kolmandale isikule, kes käitab füüsilist või virtuaalset süsteemi, mis võimaldab teha digitaalse sisu tarbijale kättesaadavaks või võimaldab tal sellele juurde pääseda, ja kelle tarbija on digitaalse sisu kättesaamiseks valinud.

(b)  kolmandale isikule, kes käitab füüsilist või virtuaalset süsteemi, mis võimaldab teha digitaalse sisu või digitaalteenuse tarbijale kättesaadavaks või võimaldab tal sellele juurde pääseda, ja kelle tarbija on digitaalse sisu või digitaalteenuse kättesaamiseks valinud; või

 

(b a)  tarbija poolt määratud muule isikule.

2.  Üleandja annab digitaalse sisu üle viivitamata pärast lepingu sõlmimist, välja arvatud juhul, kui pooled on kokku leppinud teisiti. Üleandmine loetakse toimunuks, kui digitaalne sisu on üle antud tarbijale, või lõike 1 punkti b kohaldamisel kolmandale isikule, kelle tarbija on valinud, olenevalt sellest, kumb toimub varem.

2.  Kui tarbija ja kaupleja ei ole kokku leppinud teisiti, annab kaupleja digitaalse sisu üle või osutab digitaalteenust ilma põhjendamatu viivituseta pärast lepingu sõlmimist. Kaupleja on oma üleandmiskohustuse täitnud, kui digitaalne sisu või digitaalteenus on tehtud kättesaadavaks tarbijale, või lõike 1 punktide b või b a kohaldamisel kolmandale isikule, kelle tarbija on valinud, või tarbijale või sellisele kolmandale isikule on antud digitaalsele sisule või digitaalteenusele juurdepääs, olenevalt sellest, kumb on asjakohane.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 a

 

Digitaalse sisu või digitaalteenuse vastavus lepingutingimustele

 

Lepingutingimustele vastamiseks peab digitaalne sisu või digitaalteenus täitma artiklite 6, 6 a, 7 ja 8 nõudeid.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 6

Artikkel 6

Digitaalse sisu vastavus lepingutingimustele

Lepingutingimustele vastavuse subjektiivsed nõuded

1.  Digitaalne sisu loetakse lepingutingimustele vastavaks, kui olenevalt asjaoludest:

1.  Digitaalne sisu või digitaalteenus loetakse lepingutingimustele vastavaks, kui olenevalt asjaoludest:

(a)  selle kogus, kvaliteet, kestus ja versioon ning funktsioonid, koostalitlusvõime ja muud sellised toimivusomadused nagu juurdepääsetavus, järjepidevus ja turvalisus vastavad nõuetele, mis on ette nähtud lepinguga, sealhulgas lepingueelse teabega, mis on lepingu lahutamatu osa;

(a)  selle kogus, kvaliteet, kirjeldus, kestus ja versioon ning funktsioonid, koostalitlusvõime ja muud sellised toimivusomadused nagu juurdepääsetavus, järjepidevus ja turvalisus vastavad nõuetele, mis on ette nähtud lepinguga, sealhulgas lepingueelse teabega, mis on lepingu lahutamatu osa;

(b)  see sobib kasutamiseks konkreetsel otstarbel, mida tarbija sellelt ootab ja mille ta on teinud üleandjale teatavaks lepingu sõlmimisel ning millega üleandja on nõustunud;

(b)  see sobib kasutamiseks konkreetsel otstarbel, mida tarbija sellelt ootab ja mille ta on teinud kauplejale teatavaks hiljemalt lepingu sõlmimisel ning millega kaupleja on nõustunud;

 

(b a)  see vastab kaupleja poolt kättesaadavaks tehtud digitaalse sisu või digitaalteenuse prooviversioonile või eelvaatele, välja arvatud juhul, kui üleantava digitaalse sisu või osutatava digitaalteenuse ja prooviversiooni või eelvaate erinevusele juhiti tarbija tähelepanu enne lepingu sõlmimist;

(c)  see antakse üle koos kõigi juhistega ja klienditoega vastavalt lepingus sätestatule,

(c)  see antakse üle koos kõigi tarvikute, juhiste, sh paigaldamisjuhiste, ja klienditoega, nagu on ette nähtud lepingus ja lepingueelses teabes, mis on lepingu lahutamatu osa; ning

(d)  seda uuendatakse vastavalt lepingus sätestatule.

(d)  seda uuendatakse nii, nagu on ette nähtud lepingus ja lepingueelses teabes, mis on lepingu lahutamatu osa.

2.   Selles osas, kus lepinguga ei ole ette nähtud seal, kus asjakohane, selgelt ja ammendavalt lõike 1 kohaseid digitaalse sisu nõudeid, peab digitaalne sisu, sealhulgas selle funktsioonid, koostalitlusvõime ja muud toimivusomadused, näiteks juurdepääsetavus, järjepidevus ja turvalisus, sobima otstarbeks, milleks seda liiki digitaalset sisu tavaliselt kasutatakse, võttes arvesse järgmist:

 

(a)   kas digitaalne sisu on üle antud raha eest või muu vastutasu kui raha eest;

 

(b)   asjakohasel juhul kehtivaid rahvusvahelisi tehnilisi standardeid või selliste tehniliste standardite puudumisel kohaldatavaid sektori tegevusjuhendeid või häid tavasid, ja

 

(c)   avaldust, mille on avalikult teinud üleandja või üleandja nimel tehingute ahela varasemas etapis muud isikud, välja arvatud juhul, kui üleandja tõendab, et

 

i)   ta ei olnud ega saanud mõistlikult eeldades olla teadlik kõnealusest avaldusest;

 

ii)   lepingu sõlmimise ajaks oli avaldust parandatud;

 

iii)   avaldus ei saanud mõjutada digitaalse sisu omandamise otsust.

 

3.   Kui lepinguga nähakse ette, et digitaalne sisu antakse üle teatava ajavahemiku jooksul, peab digitaalne sisu vastama lepingutingimustele kogu kõnealuse ajavahemiku jooksul.

 

4.   Kui ei ole teisiti kokku lepitud, peab üleantav digitaalne sisu vastama digitaalse sisu uusimale versioonile, mis oli lepingu sõlmimise ajal kättesaadav.

 

5.   Lepingutingimustele vastamiseks peab digitaalne sisu täitma ka artiklite 7 ja 8 nõuded.

 

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 a

 

Lepingutingimustele vastavuse objektiivsed nõuded

 

1.   Digitaalne sisu või digitaalteenus, olenevalt asjaoludest

 

(a)   on muu hulgas selliste funktsionaalsuse, koostalitlusvõime, juurdepääsetavuse, järjepidevuse ja turvalisusega seotud omaduste ja toimivusomadustega, mis on tavalised sama liiki digitaalse sisu või digitaalteenuse puhul ja mida tarbija võiks digitaalse sisu või digitaalteenuse laadi arvestades põhjendatult eeldada ning mis vastavad vajaduse korral kehtivatele rahvusvahelistele või Euroopa tehnilistele standarditele või selliste tehniliste standardite puudumisel kohaldatavatele sektori tegevusjuhenditele ja headele tavadele, mis käsitlevad muud hulgas infosüsteeme ja digitaalseid keskkondi;

 

(b)   võtab arvesse kaupleja, tootja või tema esindaja poolt või nimel eelkõige reklaamides või märgistusel avalikult tehtud avaldust, välja arvatud juhul, kui kaupleja saab tõendada, et

 

i)   ta ei olnud ja ei saanud mõistlikult eeldades olla teadlik asjaomasest digitaalse sisu või digitaalteenuse eripära käsitlevast avaldusest;

 

ii)   lepingu sõlmimise ajaks oli avaldust parandatud samal või võrreldaval viisil nagu see oli tehtud või

 

iii)   avaldus ei saanud mõjutada digitaalse sisu või digitaalteenuse omandamise otsust.

 

2.   Lepingute korral, mille puhul digitaalne sisu antakse üle või digitaalteenust osutatakse teatava ajavahemiku jooksul, peab digitaalne sisu või digitaalteenus vastama lepingutingimustele kogu kõnealuse ajavahemiku jooksul. Kaupleja vastutuse piiresse kuuluvaid ajutisi häireid digitaalse sisu üleandmisel või digitaalteenuse osutamisel käsitletakse tingimustele mittevastavusena, kui need on olulised, pidevad ja korduvad.

 

3.   Kui ei ole sõnaselgelt teisiti kokku lepitud, peab üleantav digitaalne sisu või osutatav digitaalteenus vastama digitaalse sisu või digitaalteenuse uusimale versioonile, mis oli lepingu sõlmimise ajal kättesaadav.

 

4.   Kaupleja tagab, et tarbijat teavitatakse mõistliku aja jooksul digitaalse sisu või digitaalteenuse uuendustest, sealhulgas turvauuendustest, mis on vajalikud selleks, et viia digitaalne sisu või digitaalteenus lepingutingimustega vastavusse, ning talle antakse need uuendused üle. Kui tarbija ei paigaldada neid uuendusi mõistliku aja jooksul, ei mõjuta see digitaalse sisu või digitaalteenuse lepingutingimustele vastavust. Kui tarbija otsustab säilitada digitaalse sisu või digitaalteenuse olemasoleva versiooni ja uus versioon ei ole digitaalse sisu või digitaalteenuse lepingutingimustele vastavuseks vajalik, peab see versioon jääma kättesaadavaks või tal peab säilima sellele juurdepääs mõistliku aja jooksul.

 

5.   Lepingutingimustele vastavuse tagamiseks peavad digitaalse sisu või digitaalteenuse puhul olema täidetud ka käesoleva määruse artiklites 7 ja 8 sätestatud nõuded ja vajaduse korral määruses (EL) 2016/679 sätestatud nõuded.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 7

Artikkel 7

Digitaalse sisu integreerimine

Digitaalse sisu või digitaalteenuse integreerimine

Kui digitaalne sisu integreeritakse ebaõigelt tarbija digitaalsesse keskkonda, loetakse ebaõigest integreerimisest tulenevat mittevastavust võrdseks digitaalse sisu mittevastavusega, kui:

Kui digitaalne sisu või digitaalteenus integreeritakse ebaõigelt tarbija digitaalsesse keskkonda, loetakse ebaõigest integreerimisest tulenevat mittevastavust võrdseks digitaalse sisu või digitaalteenuse lepingule mittevastavusega, kui:

(a)  digitaalse sisu integreeris üleandja või tehti seda tema vastutusel või

(a)  digitaalse sisu või digitaalteenuse integreeris kaupleja või tehti seda tema vastutusel või

(b)  digitaalse sisu pidi integreerima tarbija ning ebaõige integreerimine tulenes puudulikest integreerimisjuhistest, kui kõnealused juhised anti üle vastavalt artikli 6 lõike 1 alapunktile c või kui need oleks pidanud üle andma vastavalt artikli 6 lõikele 2.

(b)  digitaalse sisu või digitaalteenuse pidi integreerima tarbija ning ebaõige integreerimine tulenes puudulikest integreerimisjuhistest, kui kõnealused juhised anti üle vastavalt artikli 6 lõike 1 alapunktile c või kui need oleks pidanud üle andma vastavalt artiklile 6 a.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 8

Artikkel 8

Kolmanda isiku õigus

Kolmanda isiku õigused

1.  Digitaalse sisu üleandmisel tarbijale peab digitaalne sisu olema vaba kolmandate isikute õigustest, sealhulgas intellektuaalomandile tuginevatest õigustest, nii et digitaalset sisu saab lepingu kohaselt kasutada.

1.  Digitaalne sisu või digitaalteenus on vaba piirangutest, mis tulenevad kolmandate isikute õigustest, sealhulgas intellektuaalomandile tuginevatest õigustest, mis võivad takistada tarbijal kasutada digitaalset sisu või digitaalteenust lepingu kohaselt.

2.  Kui digitaalne sisu antakse üle teatava ajavahemiku jooksul, hoiab üleandja digitaalse sisu selle ajavahemiku jooksul vabana kolmandate isikute õigustest, sealhulgas intellektuaalomandile tuginevatest õigustest, nii et digitaalset sisu saab lepingu kohaselt kasutada.

2.  Kui digitaalne sisu antakse üle või digitaalteenust osutatakse teatava ajavahemiku jooksul, hoiab kaupleja digitaalse sisu või digitaalteenuse selle ajavahemiku jooksul vabana piirangutest, mis tulenevad kolmandate isikute õigustest, sealhulgas intellektuaalomandile tuginevatest õigustest, mis võivad tarbijal takistada kasutada digitaalset sisu või digitaalteenust lepingu kohaselt.

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 8 a

 

Iga lepinguklausel, mis välistab, kaldub kõrvale või muudab artiklite 6 a, 7 ja 8 mõju tarbija kahjuks, kehtib ainult siis, kui tarbijat teavitati konkreetselt lepingu sõlmimise ajal digitaalse sisu või digitaalteenusega seotud eritingimusest ja kui tarbija lepingu sõlmimisel selle eritingimusega sõnaselgelt nõustus.

Muudatusettepanek   103

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 8 b

 

Müügigarantiid

 

1.   Müügigarantii on garantii andjale siduv tingimustel, mis on kindlaks määratud

 

(a)   kaupleja antud lepingueelses teabes, sealhulgas mis tahes lepingueelses avalduses, mis on lepingu lahutamatu osa;

 

(b)   enne lepingu sõlmimist või sõlmimise ajal avaldatud reklaamis ning

 

(c)   garantiilubaduses.

 

2.   Garantiilubadus tehakse kättesaadavaks kirjalikult või muul püsival andmekandjal ning see koostatakse lihtsas ja arusaadavas keeles. See peab sisaldama järgmist:

 

(a)   tarbija selgelt sõnastatud seadusest tulenevad õigused, nagu on ette nähtud käesoleva direktiiviga, ja selge kinnitus, et müügigarantii ei mõjuta neid õigusi, ning

 

(b)   garantii tingimused, mis lähevad kaugemale tarbija seadusest tulenevatest õigustest, teave kestuse, ülekantavuse, territoriaalse kohaldamisala ning mis tahes selliste kulude olemasolu kohta, mis võivad tarbijale müügigarantii kasutamisel tekkida, garantii andja nimi ja aadress, ning kui vastutav on muu isik kui garantii andja, siis isik, kellele tuleb esitada mis tahes nõuded, ja nõude esitamise kord.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 9

Artikkel 10

Tõendamiskoormis

Tõendamiskoormis

1.  Artiklis 10 osutatud juhtudel lasub lepingutingimustele vastavusega seotud tõendamiskoormis üleandjal.

1.  Kohustus tõendada, et artiklis 9 sätestatud ajal oli mittevastavus olemas, lasub kauplejal, kui lepingutingimustele mittevastavus ilmneb järgmiste ajavahemike jooksul:

 

(a)  kahe aasta jooksul alates digitaalse sisu üleandmise või digitaalteenuse osutamise kuupäevast;

 

(b)  ühe aasta jooksul alates integreeritud digitaalse sisu üleandmise või integreeritud digitaalteenuse osutamise kuupäevast;

 

(c)  lepingu kehtivusaja jooksul, kui lepinguga nähakse ette digitaalse sisu pidev üleandmine või digitaalteenuse osutamine või integreeritud digitaalse sisu üleandmine või integreeritud digitaalteenuse osutamine teatava ajavahemiku jooksul.

2.  Lõiget 1 ei kohaldata juhul, kui üleandja tõendab, et tarbija digitaalne keskkond ei ühildu digitaalse sisu koostalitlus- ja muude tehniliste nõuetega ja kui üleandja oli tarbijat nendest nõuetest enne lepingu sõlmimist teavitanud.

2.  Lõiget 1 ei kohaldata juhul, kui kaupleja tõendab, et tarbija digitaalne keskkond ei ühildu digitaalse sisu või digitaalteenuse koostalitlus- ja muude tehniliste nõuetega ja kui kaupleja oli tarbijat nendest nõuetest enne lepingu sõlmimist selgel ja arusaadaval viisil teavitanud.

3.  Tarbija teeb vastavalt võimalustele üleandjaga koostööd ulatuses, mis on vajalik tarbija digitaalse keskkonna kindlakstegemiseks. Koostöö tegemise kohustus hõlmab ainult selliseid kättesaadavaid tehnilisi vahendeid, mis on tarbija jaoks kõige vähem sekkuvad. Kui tarbija ei tee koostööd, lasub lepingutingimustele mittevastavusega seotud tõendamiskoormis tarbijal.

3.  Tarbija teeb vastavalt võimalustele kauplejaga koostööd ulatuses, mis on vajalik tarbija digitaalse keskkonna hindamiseks, et teha kindlaks, kas mittevastavus esines digitaalse sisu üleandmise või digitaalteenuse osutamise ajal. Koostöö tegemise kohustus hõlmab ainult selliseid kättesaadavaid tehnilisi vahendeid, mis on tarbija jaoks kõige vähem sekkuvad. Üksnes erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, kui ei ole muid kättesaadavaid vahendeid, annab tarbija kaupleja nõudmisel juurdepääsu tarbija digitaalsele keskkonnale. Kui tarbija ei tee koostööd ja kui kaupleja teavitas tarbijat sellest nõudest selgel ja arusaadaval viisil enne lepingu sõlmimist, lasub lepingule mittevastavusega seotud tõendamiskoormis tarbijal.

(Komisjoni ettepaneku artiklist 9 on parlamendi muudatuses saanud artikkel 10.)

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 10

Artikkel 9

Üleandja vastutus

Kaupleja vastutus

Üleandja vastutab tarbija ees järgmistel juhtudel:

1.   Kaupleja vastutab tarbija ees järgmistel juhtudel:

(a)  digitaalset sisu ei ole üle antud;

(a)  digitaalset sisu ei ole üle antud või digitaalteenust osutatud kooskõlas artikliga 5;

(b)  digitaalne sisu ei vasta üleandmise ajal lepingutingimustele;

(b)  esineb digitaalse sisu või digitaalteenuse lepingutingimustele mittevastavus

 

i)  mis on olemas digitaalse sisu üleandmise või digitaalteenuse osutamise ajal ja mis ilmneb kahe aasta jooksul digitaalse sisu üleandmisest või digitaalteenuse osutamisest, kui lepinguga on ette nähtud üks või mitu erinevat üleandmise toimingut; või

 

ii)  mis ilmneb lepingus nimetatud ajavahemiku jooksul, kui lepinguga on ette nähtud, et digitaalne sisu tuleb üle anda või digitaalteenust osutada teatava ajavahemiku jooksul; ning

(c)  kui lepinguga on ette nähtud, et digitaalne sisu antakse üle teatava ajavahemiku jooksul, siis mis tahes mittevastavuse eest, mis ilmneb sellel ajavahemikul.

(c)  integreeritud digitaalse sisu või digitaalteenuse lepingutingimustele mittevastavus, mis esineb digitaalset sisu või digitaalteenust sisaldava kauba üleandmise ajal ja ilmneb kahe aasta jooksul alates üleandmise hetkest.

 

1 a.   Lõike 1 punkti c puhul võivad liikmesriigid säilitada rangemad siseriiklikud õigusnormid, mis on käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeval juba jõus.

(Komisjoni ettepaneku artiklist 10 on parlamendi muudatuses saanud artikkel 9.)

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 11

Artikkel 11

Õiguskaitsevahend üleandmata jätmise korral

Õiguskaitsevahend üleandmata jätmise korral

Kui üleandja ei ole digitaalset sisu üle andnud vastavalt artiklile 5, on tarbijal õigus leping vastavalt artiklile 13 viivitamata lõpetada.

1.  Kui kaupleja ei ole digitaalset sisu üle andnud või digitaalteenust osutanud vastavalt artiklile 5, nõuab tarbija kauplejalt digitaalse sisu üleandmist või digitaalteenuse osutamist. Kui kaupleja ei anna digitaalset sisu üle või ei osuta digitaalteenust viivitamata või poolte vahel sõnaselgelt kokku lepitud lisatähtaja jooksul, on tarbijal õigus leping lõpetada.

 

1 a.  Lõiget 1 ei kohaldata, kui

 

(a)  kaupleja on keeldunud digitaalset sisu üle andmast või digitaalteenuseid osutamast; või

 

(b)  üleandmine kokkulepitud ajavahemikul on hädavajalik, võttes arvesse kõiki lepingu sõlmimisega kaasnevaid asjaolusid, või kui tarbija teatab kauplejale enne lepingu sõlmimist, et üleandmine konkreetseks kuupäevaks või konkreetsel kuupäeval on hädavajalik.

 

Sellisel juhul, kui kaupleja ei ole digitaalset sisu üle andnud või digitaalteenust osutanud asjaomasel ajal vastavalt artikli 5 lõikele 2, on tarbijal õigus leping viivitamata lõpetada.

 

1 b.   Kui tarbija lõpetab lepingu, kohaldatakse vastavalt artikleid 13, 13 a, 13 b ja 13 c.

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 12

Artikkel 12

Õiguskaitsevahendid lepingutingimustele mittevastavuse korral

Õiguskaitsevahendid lepingutingimustele mittevastavuse korral

 

-1.  Lepingutingimustele mittevastavuse korral on tarbijal õigus nõuda digitaalse sisu või digitaalteenuse vastavusse viimist või saada proportsionaalset hinnaalandust või lõpetada leping käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

1.  Lepingutingimustele mittevastavuse korral on tarbijal õigus nõuda digitaalse sisu lepingutingimustega tasuta vastavusse viimist, välja arvatud juhul, kui see on võimatu, ebaproportsionaalne või õigusvastane.

1.  Tarbijal on eelkõige õigus nõuda digitaalse sisu või digitaalteenuse lepingutingimustega tasuta vastavusse viimist, välja arvatud juhul, kui see on võimatu, ebaproportsionaalne või õigusvastane.

Digitaalse sisu lepingutingimustega vastavusse viimist loetakse ebaproportsionaalseks, kui üleandjale kaasnevad sellega ebamõistlikud kulud. Otsustamisel, kas kulud on ebamõistlikud, võetakse arvesse järgmist:

Digitaalse sisu või digitaalteenuse lepingutingimustega vastavusse viimist loetakse eelkõige ebaproportsionaalseks, kui kauplejale kaasnevad sellega ebamõistlikud kulud. Otsustamisel, kas kulud on ebamõistlikud, võetakse arvesse järgmist:

(a)  väärtus, mis digitaalsel sisul oleks olnud, kui see vastanuks lepingutingimustele, ja

(a)  väärtus, mis digitaalsel sisul või digitaalteenusel oleks olnud, kui see vastanuks lepingutingimustele, ja

(b)  lepingutingimustele mittevastavuse olulisus selle otstarbe täitmisel, milleks sama liiki digitaalset sisu tavaliselt kasutatakse.

(b)  lepingutingimustele mittevastavuse olulisus selle otstarbe täitmisel, milleks sama liiki digitaalset sisu või digitaalteenust tavaliselt kasutatakse.

2.  Üleandja viib digitaalse sisu lõike 1 kohaselt lepingutingimustega vastavusse mõistliku aja jooksul, arvates ajast, millal tarbija teatas üleandjale lepingutingimustele mittevastavusest, ning ilma et see põhjustaks tarbijale olulist ebamugavust, võttes arvesse digitaalse sisu laadi ja otstarvet, mida tarbija kõnealuselt sisult eeldas.

2.  Kaupleja viib digitaalse sisu või digitaalteenuse lõike 1 kohaselt lepingutingimustega vastavusse mõistliku aja jooksul, arvates ajast, millal tarbija teatas kauplejale lepingutingimustele mittevastavusest, tasuta ning ilma et see põhjustaks tarbijale olulist ebamugavust, võttes arvesse digitaalse sisu või digitaalteenuse laadi ja otstarvet, mida tarbija kõnealuselt sisult või teenuselt eeldas.

 

Tarbijal on õigus keelduda maksmata hinna tasumisest või kui mittevastavus on vähene, maksmata hinnast võrdelise osa tasumisest, kuni kaupleja on viinud digitaalse sisu või digitaalteenuse lepingutingimusega vastavusse.

3.  Kui digitaalne sisu antakse üle raha eest, on tarbijal õigus kas alandada võrdeliselt hinda lõikes 4 sätestatud viisil või lõpetada leping vastavalt lõikele 5 ja artiklile 13, kui:

3.  Kui digitaalne sisu antakse üle või digitaalteenust osutatakse raha eest, on tarbijal õigus kas alandada võrdeliselt hinda lõikes 4 sätestatud viisil või ta võib lõpetada lepingu vastavalt lõikele 5 ja artiklitele 13, 13 a, 13 b ja 13 c, kui:

(a)  digitaalse sisu lepingutingimustega vastavusse viimine on õiguskaitsevahendina võimatu, ebaproportsionaalne või õigusvastane;

(a)  digitaalse sisu või digitaalteenuse lepinguga vastavusse viimine on kooskõlas lõikega 1 õiguskaitsevahendina võimatu, ebaproportsionaalne või õigusvastane;

(b)  üleandja ei ole kohaldanud õiguskaitsevahendit lõikes 2 sätestatud aja jooksul;

(b)  kaupleja ei ole digitaalset sisu või digitaalteenust lepingutingimustega vastavusse viinud kooskõlas lõikega 2;

 

(b a)  lepingutingimustele mittevastavus esineb hoolimata kaupleja püüdlusest digitaalne sisu või digitaalteenus lepinguga vastavusse viia; või

(c)  digitaalse sisu lepingutingimustega vastavusse viimine oleks õiguskaitsevahendina tarbija jaoks liialt ebamugav või

 

(d)  üleandja on teatanud või võib asjaolude pinnalt sama selgelt eeldada, et ta ei vii digitaalset sisu lepingutingimustega vastavusse.

(d)  kaupleja on teatanud või võib asjaolude pinnalt sama selgelt eeldada, et ta ei vii digitaalset sisu või digitaalteenust lepingutingimustega vastavusse mõistliku aja jooksul või ilma tarbijale suuri ebamugavusi põhjustamata.

4.  Hinda alandatakse võrdeliselt tarbija saadud digitaalse sisu väärtuse suhtele lepingutingimustele vastava digitaalse sisu väärtusesse.

4.  Tarbija kasutab õigust hinna proportsionaalsele vähendamisele, teatades kauplejale selgesõnaliselt lepingu lõpetamise otsusest. Hinda alandatakse proportsionaalselt tarbija saadud digitaalse sisu või digitaalteenuse väärtusega, võrreldes väärtusega, mis digitaalsel sisul või digitaalteenusel oleks olnud, kui see oleks olnud lepingutingimustega vastavuses.

 

Kui lepingus on sätestatud, et digitaalne sisu antakse üle või digitaalteenust osutatakse teatava ajavahemiku jooksul hinna tasumise eest ja mingi ajavahemiku jooksul ei vastanud digitaalne sisu või digitaalteenus lepingutingimustele, kohaldatakse hinna vähendamist selle ajavahemiku suhtes, mille jooksul digitaalne sisu või digitaalteenus ei olnud lepingutingimustele vastav.

5.  Tarbija võib lepingu lõpetada üksnes juhul, kui lepingutingimustele mittevastavus halvendab digitaalse sisu funktsioone, koostalitlusvõimet ja muid peamisi toimivusomadusi, nagu selle juurdepääsetavus, järjepidevus ja turvalisus, nagu see on nõutav artikli 6 lõigete 1 ja 2 kohaselt. Kohustus tõendada, et lepingutingimustele mittevastavus ei takista digitaalse sisu funktsioone, koostalitlusvõimet ja muid peamisi toimivusomadusi, lasub üleandjal.

5.  Tarbija võib lepingu lõpetada üksnes juhul, kui lepingutingimustele mittevastavus ei olnud vähene. Kohustus tõendada, et lepingutingimustele mittevastavus ei takista digitaalse sisu või digitaalteenuse funktsioone, koostalitlusvõimet ja muid peamisi toimivusomadusi, lasub kauplejal.

 

5 a.  Tarbija ei saa õiguskaitsevahendit kasutada ulatuses, milles lepingutingimustele mittevastavuse või selle tagajärjed on põhjustanud tarbija ise.

Muudatusettepanek   108

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 12 a

 

Õiguskaitsevahendid turvalisuse puudumise korral

 

Turvalisuse puudumise korral on tarbijal õigus nõuda digitaalse sisu või digitaalteenuse lepingutingimustega tasuta vastavusse viimist.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 13

Artikkel 13

Lepingu lõpetamine

Lepingu lõpetamise õiguse kasutamine

1.  Tarbija kasutab õigust leping lõpetada, teatades sellest üleandjale mis tahes viisil.

Tarbija kasutab õigust leping lõpetada, teatades kauplejale selgesõnaliselt lepingu lõpetamise otsusest. Digitaalsete vahendite abil sõlmitavate lepingute puhul annab kaupleja tarbijale lepingu lõpetamiseks lihtsad digitaalsed vahendid. Lepingu lõpetamine jõustub 14 päeva pärast teatamist või tarbija osutatud hilisemal kuupäeval.

2.   Kui tarbija lõpetab lepingu,

 

(a)  maksab üleandja tasutud hinna tarbijale tagasi põhjendamatu viivituseta ning mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate kättesaamisest;

 

(b)  võtab üleandja kõik temalt eeldatavad meetmed, et loobuda sellise muu vastutasu kui raha kasutamisest, mille tarbija on edastanud vahetuskaubana digitaalse sisu kasutamise eest, ja muude andmete kasutamisest, mida üleandja on kogunud seoses digitaalse sisu üleandmisega, sealhulgas tarbija edastatud sisu, välja arvatud sisu, mille on loonud ühiselt tarbija ja teised isikud, kes jätkavad selle sisu kasutamist;

 

(c)  annab üleandja tarbijale tehnilised vahendid kogu tarbija edastatud sisu ja muude selliste andmete tagasisaamiseks, mis on loodud või mille tarbija on genereerinud digitaalse sisu kasutamisel ulatuses, milles üleandja on neid andmeid säilitanud. Tarbijal on õigus võtta sisu välja tasuta, olulise ebamugavuseta, mõistliku aja jooksul ja tavaliselt kasutatavas andmevormingus;

 

(d)  kui digitaalset sisu ei antud üle püsival andmekandjal, loobub tarbija selle digitaalse sisu kasutamisest ega tee seda kättesaadavaks kolmandatele isikutele ning eelkõige kustutab digitaalse sisu või muudab selle muul viisil loetamatuks;

 

(e)  kui digitaalne sisu anti üle püsival andmekandjal, teeb tarbija järgmist:

 

i)  üleandja nõudel tagastab üleandjale püsiva andmekandja üleandja kulul põhjendamatu viivituseta ja mitte hiljem kui 14 päeva jooksul üleandja nõude kättesaamisest;

 

ii)  kustutab digitaalse sisu kasutatava koopia, muudab selle loetamatuks või loobub muul viisil selle kasutamisest ega tee seda kättesaadavaks kolmandatele isikutele.

 

3.  Lepingu lõpetamisel võib üleandja takistada tarbijal digitaalset sisu edaspidi kasutamast, eelkõige muutes digitaalse sisu tarbijale juurdepääsetamatuks või blokeerides tarbija kasutajakonto, ilma et see piiraks lõike 2 punkti c kohaldamist.

 

4.  Tarbija ei ole kohustatud tasuma digitaalse sisu kasutamise eest lepingu lõpetamisele eelneva aja jooksul.

 

5.  Kui digitaalne sisu anti üle raha eest ja lepinguga ette nähtud ajavahemiku jooksul, võib tarbija lõpetada lepingu üksnes ajavahemiku selles osas, mil digitaalne sisu ei vastanud lepingule.

 

6.  Kui tarbija lõpetab lepingu osaliselt vastavalt lõikele 5, kohaldatakse lõiget 2; erandiks on punkt b seoses ajavahemikuga, mille kestel digitaalne sisu ei vastanud lepingutingimustele. Üleandja maksab tarbijale tagasi osa tasutud hinnast, mis vastab sellele ajavahemikule, mil digitaalne sisu ei vastanud lepingutingimustele.

 

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 13 a

 

Kaupleja kohustused lepingu lõpetamise korral

 

1.  Lepingu lõpetamise korral maksab kaupleja tarbijale tagasi kõik lepingu alusel makstud summad.

 

Kui lepingus nähakse ette digitaalse sisu üleandmine või digitaalteenuse osutamine hinna tasumise eest teatava aja jooksul ning kui tarbija lõpetab lepingu osaliselt vastavalt artikli 12 lõikele 5, maksab kaupleja tarbijale tagasi osa tasutud hinnast, mis vastab sellele ajavahemikule, mille jooksul digitaalne sisu või digitaalteenus oli lepingutingimustele mittevastav, ja osa tarbija tasutud hinnast, mille tarbija maksis ette lepingu ülejäänud kehtivusaja eest, kui seda ei oleks lõpetatud.

 

2.  Kaupleja järgib seoses tarbija isikuandmetega määruse (EL) 2016/679 alusel kohaldatavaid kohustusi.

 

3.  Kaupleja teeb kõik mõistlikult eeldatava, et hoiduda kasutaja loodud sisu kasutamisest, välja arvatud isikuandmed, mille tarbija edastas või lõi kaupleja poolt üle antud digitaalset sisu või osutatud digitaalteenust kasutades, välja arvatud:

 

(a)  sisu, mille kasutamisest ei saa ilma ebaproportsionaalselt ja põhjendamatult suure vaevata hoiduda, sest see ei ole väljaspool kaupleja poolt üle antud digitaalse sisu või osutatud digitaalteenuse konteksti kasutatav;

 

(b)  sisu, mille kasutamisest ei saa ilma ebaproportsionaalselt ja põhjendamatult suure vaevata hoiduda, sest see on seotud üksnes tarbija tegevusega kaupleja poolt üle antud digitaalse sisu või osutatud digitaalteenuse kasutamisega;

 

(c)  sisu, mille on loonud ühiselt tarbija ja teised isikud, kui muud tarbijad võivad jätkata selle sisu kasutamist;

 

(d)  sisu, mille kaupleja on liitnud muude andmetega ja neid ei ole võimalik eraldada või on võimalik eraldada üksnes ebaproportsionaalselt suure vaevaga.

 

4.  Kaupleja teeb tarbija taotluse korral talle kättesaadavaks mis tahes kasutaja loodud sisu, välja arvatud isikuandmed, mille tarbija edastas või lõi kaupleja poolt üle antud digitaalset sisu või osutatud digitaalteenust kasutades. Tarbijal on õigus saada sisu tasuta, olulise ebamugavuseta, mõistliku aja jooksul ning tavaliselt kasutatavas ja masinloetavas vormis.

 

Sellise kasutaja loodud sisu kättesaadavaks tegemise kohustust ei kohaldata juhul, kui kasutaja loodud sisu

 

(a)  ei saa teha kättesaadavaks ilma ebaproportsionaalselt ja põhjendamatult suure vaevata, sest see ei ole väljaspool kaupleja poolt üle antud digitaalse sisu või osutatud digitaalteenuse konteksti kasutatav;

 

(b)  ei saa teha kättesaadavaks ilma ebaproportsionaalselt ja põhjendamatult suure vaevata, sest see on seotud üksnes tarbija tegevusega kaupleja poolt üle antud digitaalse sisu või osutatud digitaalteenuse kasutamisega; või

 

(c)   kaupleja on selle liitnud muude andmetega ja neid ei ole võimalik eraldada või on võimalik eraldada üksnes ebaproportsionaalselt suure vaevaga.

 

5.  Lepingu lõpetamisel võib kaupleja takistada tarbijal digitaalset sisu või digitaalteenust edaspidi kasutamast, eelkõige muutes digitaalse sisu või digitaalteenuse tarbijale juurdepääsetamatuks või blokeerides tarbija kasutajakonto, ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist.

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 13 b

 

Tarbija kohustused lepingu lõpetamise korral

 

1.  Pärast lepingu lõppemist hoidub tarbija digitaalse sisu ja digitaalteenuse kasutamisest ja selle kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegemisest, näiteks kustutab digitaalse sisu või mis tahes kasutatava koopia või muudab digitaalse sisu või digitaalteenuse muul viisil loetamatuks;

 

2.  Integreeritud digitaalse sisu või digitaalteenuse puhul tagastab tarbija kaupleja nõudel kauplejale integreeritud digitaalse sisu või digitaalteenusega kauba kaupleja kulul põhjendamatu viivituseta ja mitte hiljem kui 14 päeva jooksul kaupleja nõude kättesaamist. Kui kaupleja otsustab nõuda integreeritud digitaalse sisu või digitaalteenusega kauba tagastamist, tuleb see nõue esitada 14 päeva jooksul alates päevast, mil kauplejat teavitati tarbija otsusest leping lõpetada.

 

3.  Tarbija ei ole kohustatud tasuma digitaalse sisu või digitaalteenuse kasutamise eest lepingu lõpetamisele eelneva aja jooksul, mille jooksul digitaalne sisu või digitaalteenus ei olnud lepingutingimustele vastav.

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 13 c

 

Tähtajad ja kaupleja kasutatavad hüvitamise vahendid

 

1.  Hüvitis, mida kaupleja peab tarbijale vastavalt artikli 12 lõikele 4 või artikli 13 a lõikele 1 hinna alandamisest või lepingu lõpetamisest tulenevalt maksma, makstakse põhjendamatu viivituseta ja igal juhul 14 päeva jooksul alates sellest päevast, mil kauplejat teavitatakse artiklites 12 ja 13 osutatud viisil tarbija otsusest kasutada oma õigust hinda vähendada või leping lõpetada.

 

2.  Kaupleja maksab nimetatud hüvitise, kasutades sama makseviisi, mida kasutas tarbija digitaalse sisu või digitaalteenuse eest maksmiseks, välja arvatud juhul, kui tarbija sõnaselgelt nõustub teistsuguse variandiga.

 

3.  Kaupleja ei nõua tarbijalt seoses hüvitamisega mingit tasu.

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 14

Artikkel 14

Õigus nõuda kahju hüvitamist

Õigus nõuda kahju hüvitamist

1.  Üleandja vastutab tarbija ees tarbija digitaalsele keskkonnale tekitatud majandusliku kahju eest, mis on tekkinud mittevastavusest lepingutingimustele või digitaalse sisu üleandmata jätmisest. Kahju hüvitamisega asetatakse tarbija olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui digitaalne sisu oleks antud üle nõuetekohaselt ja see oleks vastanud lepingutingimustele.

Liikmesriigid tagavad, et tarbijal on õigus nõuda hüvitist kahju eest, mida on põhjustanud digitaalse sisu üleandmata või digitaalteenuse osutamata jätmine või digitaalse sisu või digitaalteenuse lepingutingimustele mittevastavus.

2.  Liikmesriigid kehtestavad kahju hüvitamise nõudmise õiguse kasutamiseks üksikasjalikud normid.

 

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 15

Artikkel 15

Digitaalse sisu muutmine

Digitaalse sisu või digitaalteenuse muutmine

1.  Kui lepinguga nähakse ette, et digitaalne sisu antakse üle lepingus sätestatud ajavahemiku jooksul, võib üleandja muuta digitaalse sisu funktsioone, koostalitlusvõimet ja muid peamisi toimivusomadusi, nagu juurdepääsetavus, järjepidevus ja turvalisus, ulatuses, milles need muudatused halvendavad tarbija juurdepääsu digitaalsele sisule või selle kasutamist, üksnes juhul, kui:

1.  Kui lepinguga nähakse ette, et digitaalne sisu või digitaalteenus antakse üle või tehakse juurdepääsetavaks lepingus sätestatud ajavahemiku jooksul, võib kaupleja muuta digitaalse sisu või digitaalteenuse funktsioone, koostalitlusvõimet ja muid peamisi toimivusomadusi rohkem, kui on vajalik digitaalse sisu või digitaalteenuse vastavuse säilitamiseks artikliga 6 a üksnes juhul, kui:

(a)  see on lepinguga ette nähtud;

(a)  lepinguga lubatakse sellise muudatuse tegemist ja esitatakse selle tegemiseks mõjuv põhjus;

 

(a a)  tarbija võib mõistlikult eeldada sellise muudatuse tegemist;

 

(a b)  muudatus tehakse ilma tarbijale lisakulusid põhjustamata, ning

(b)  tarbijale on muudatusest mõistliku aja jooksul eelnevalt teatatud püsival andmekandjal esitatud sõnaselge teatega;

(b)  kaupleja teavitab tarbijat mõistliku aja jooksul eelnevalt selgel ja arusaadaval viisil ning püsival andmekandjal muudatusest ja vajaduse korral tema õigusest leping lõikes 1 a sätestatud tingimustel lõpetada;

(c)  tarbijal võimaldatakse lõpetada leping ilma selle eest tasu nõudmata vähemalt 30 päeva jooksul alates teate kättesaamisest;

 

(d)  lepingu lõpetamisel vastavalt punktile c antakse tarbijale tehnilised vahendid kogu artikli 13 lõike 2 punktis c sätestatud sisu tagasivõtmiseks.

 

 

1 a.  Tarbijal on õigus leping lõpetada, kui muudatus mõjutab negatiivselt digitaalse sisu või digitaalteenuse kasutamist tarbija poolt või tarbija juurdepääsu nendele, välja arvatud kui selline negatiivne mõju on vähene. Sellisel juhul on tarbijal õigus leping tasuta lõpetada 30 päeva jooksul alates teate saamisest või kuupäevast, mil kaupleja digitaalset sisu või digitaalteenust muutis, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

2.  Kui tarbija lõpetab lepingu vastavalt lõikele 1, siis olenevalt asjaoludest

2.  Kui tarbija lõpetab lepingu vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 a, kohaldatakse vastavalt artikleid 13, 13 a ja 13 b.

(a)  maksab üleandja tarbijale tagasi osa tasutud hinnast, mis vastab digitaalse sisu muutmisele järgnenud ajavahemikule;

 

(b)  loobub üleandja sellise muu vastutasu kui raha kasutamisest, mille tarbija on edastanud vahetuskaubana digitaalse sisu kasutamise eest, ja muude andmete kasutamisest, mida üleandja on kogunud seoses digitaalse sisu üleandmisega, sealhulgas tarbija edastatud sisu.

 

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 16

Artikkel 16

Õigus lõpetada pikaajaline leping

Õigus lõpetada pikaajaline leping

1.  Kui lepinguga on ette nähtud digitaalse sisu üleandmine tähtajatult või kui lepingu algne kestus või pikendamisperioodide mis tahes kombinatsioon ületab 12 kuud, on tarbijal õigus lõpetada leping igal ajal pärast esimese 12kuulise ajavahemiku möödumist.

1.  Kui lepinguga on ette nähtud digitaalse sisu üleandmine või digitaalteenuse osutamine algse üle 12kuulise tähtajalise lepingu kestuse ajal või kui hilisemate lepingute või pikendamisperioodide mis tahes kombinatsioon ületab 12 kuud alates algse lepingu sõlmimisest, on tarbijal õigus lõpetada leping lisatasudeta igal ajal pärast esimese 12kuulise ajavahemiku möödumist.

 

1 a.  Kui tarbija lõpetab tähtajalise lepingu ja lepingu kestus või pikendamisperioodide mis tahes kombinatsioon ületab 12 kuud, on kauplejal õigus saada proportsionaalset hüvitist nende eeliste eest, mille ta on andnud tarbijale, kuna lepingu kestus ületab 12 kuud.

 

Enne tarbija sidumist lepinguga või mis tahes vastava pakkumisega annab kaupleja tarbijale teavet üle 12kuulise lepingu lõpetamise tingimuste kohta selgel ja arusaadaval viisil, kui see teave ei ole juba kontekstist ilmne, ning lepingu enneaegse lõpetamise tagajärgede kohta juhul, kui tarbijale on antud eelis lepingu kestuse tõttu.

2.  Tarbijal tuleb lepingu lõpetamise õiguse kasutamiseks teatada lepingu lõpetamisest üleandjale mis tahes viisil. Lepingu lõpetamine jõustub 14 päeva pärast teate kättesaamist.

2.  Tarbija kasutab õigust leping lõpetada, teavitades kauplejat selgesõnaliselt lepingu lõpetamise otsusest. Lepingu lõpetamine jõustub 14 päeva pärast teate kättesaamist või tarbija osutatud hilisemal kuupäeval.

3.  Kui digitaalne sisu anti üle raha eest, on tarbija kohustatud tasuma selle osa üle antud digitaalse sisu hinnast, mis vastab ajavahemikule enne lepingu lõpetamise jõustumist.

3.  Kui digitaalne sisu anti üle või digitaalteenust osutati hinna tasumise eest, on tarbija kohustatud tasuma selle osa üle antud digitaalse sisu või digitaalteenuse hinnast, mis vastab ajavahemikule enne lepingu lõpetamise jõustumist.

4.  Kui tarbija lõpetab lepingu vastavalt käesolevale artiklile,

4.  Kui tarbija lõpetab lepingu vastavalt käesolevale artiklile, järgib kaupleja seoses isikuandmetega määruse (EL) 2016/679 ja direktiivi 2002/58/EÜ alusel kohaldatavaid kohustusi.

(a)  võtab üleandja kõik temalt eeldatavad meetmed, et loobuda sellise muu vastutasu kui raha kasutamisest, mille tarbija on edastanud vahetuskaubana digitaalse sisu kasutamise eest, ja muude andmete kasutamisest, mida üleandja on kogunud seoses digitaalse sisu üleandmisega, sealhulgas tarbija edastatud sisu;

 

(b)  annab üleandja tarbijale tehnilised vahendid kogu tarbija edastatud sisu ja selliste muude andmete tagasisaamiseks, mille tarbija on loonud või genereerinud digitaalse sisu kasutamisel, ulatuses, milles üleandja on neid andmeid säilitanud. Tarbijal on õigus saada sisu tagasi olulise ebamugavuseta, mõistliku aja jooksul ja tavaliselt kasutatavas andmevormingus;

 

(c)  kustutab tarbija, kui asjakohane, digitaalse sisu kasutatava koopia, muudab selle loetamatuks või loobub muul viisil selle kasutamisest ega tee seda kättesaadavaks kolmandatele isikutele.

4 a.  Vajaduse korral kustutab tarbija digitaalse sisu või digitaalteenuse kasutatava koopia, muudab selle loetamatuks või loobub muul viisil selle kasutamisest ega tee seda kättesaadavaks kolmandatele isikutele.

5.  Lepingu lõpetamisel võib üleandja takistada tarbijal digitaalset sisu edaspidi kasutamast, eelkõige muutes digitaalse sisu tarbijale juurdepääsetamatuks või blokeerides tarbija kasutajakonto, ilma et see piiraks lõike 4 punkti b kohaldamist.

5.  Lepingu lõpetamisel võib kaupleja takistada tarbijal digitaalset sisu või digitaalteenust edaspidi kasutamast, eelkõige muutes digitaalse sisu või digitaalteenuse tarbijale juurdepääsetamatuks või blokeerides tarbija kasutajakonto.

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui üleandja vastutab tarbija ees digitaalse sisu üleandmata jätmise või lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tuleneb tehingute ahela varasemates etappides osalenud isiku tegevusest või tegevusetusest, on üleandjal õigus kasutada tehinguahela vastutava isiku või vastutavate isikute vastu õiguskaitsevahendeid. Isik või isikud, kelle vastu üleandja võib õiguskaitsevahendit kasutada, ning asjaomased vahendid ja nende kasutamise kord määratakse kindlaks riigisiseste õigusaktidega.

Kui kaupleja vastutab tarbija ees digitaalse sisu üleandmata või digitaalteenuse osutamata jätmise või lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tuleneb tehingute ahela eelmistes etappides osalenud isiku tegevusest või tegevusetusest, on kauplejal õigus kasutada finantstehingute ahela vastutava isiku või vastutavate isikute vastu õiguskaitsevahendeid. Isik või isikud, kelle vastu kaupleja võib õiguskaitsevahendit kasutada, ning asjaomased vahendid ja nende kasutamise kord määratakse kindlaks riigisiseste õigusaktidega.

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Jõustamine

Jõustamine ja teavitamine

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad piisavad ja tõhusad vahendid, et tagada käesoleva direktiivi järgimine.

1.  Liikmesriigid tagavad piisavad, tõhusad ja hoiatavad vahendid, et tagada käesoleva direktiivi järgimine, võttes eelkõige arvesse vajadust, et tarbijad oleksid oma õigustest teavitatud ning et neil oleks võimalik oma õigusi praktikas kasutada.

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  mittetulunduslikud asutused, organisatsioonid või ühendused, kes tegutsevad andmesubjektide õiguste kaitse valdkonnas, nagu on määratletud määruse (EL) 2016/679 artiklis 80.

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 20 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Direktiivi 1999/44/EÜ, määruse (EÜ) nr 2006/2004, direktiivi 2009/22/EÜ muudatused

Direktiivi 1993/13/EMÜ, direktiivi 1999/44/EÜ, määruse (EÜ) nr 2006/2004, direktiivi 2009/22/EÜ muudatused

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 20 – punkt -1 (uus)

Direktiiv 93/13/EMÜ

Lisa – punkt 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Direktiivi 93/13/EMÜ lisa punkti 1 lisatakse järgmised punktid:

 

„(q a)  võimaldada kauplejal põhjendamatult piirata digitaalse sisu või digitaalteenuse koostalitlusvõimet riistvara ja muu digitaalse sisu või digitaalteenustega;

 

(q b)  nõuda tarbijalt digitaalse sisu üleandmiseks või digitaalteenuse osutamiseks täiendava lepingu sõlmimist või sellise lepingu sõlmimist, mis seob riistvara kaupleja või kolmanda isikuga;

 

(q c)  hoida lepinguliste vahenditega kõrvale määruse (EL) 2016/679 kohastest andmesubjektide isikuandmete kaitset käsitlevatest õigustest.

 

(q d)  võimaldada kauplejal piirata digitaalse sisu kasutatavust, kui tarbija ei ole võrgukeskkonnas, kui see ei ole rangelt vajalik digitaalse sisu edastamiseks;

 

(q e)  piirata digitaalse sisu direktiivi 2001/29/EÜ, direktiivi 96/9/EÜ, direktiivi 2009/24/EÜ või direktiivi 2012/28/EL kohaselt lubatud kasutusalasid;”

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 20 – punkt 1

Direktiiv 1999/44/EÜ

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„b)   tarbekaup – materiaalne vallasvara, välja arvatud:

„b)   tarbekaup – materiaalne vallasvara, välja arvatud:

–   täitemenetluse käigus või muul seadusest tuleneval viisil müüdav kaup,

–   täitemenetluse käigus või muul seadusest tuleneval viisil müüdav kaup,

–  vesi ja gaas, kui need ei panda müüki piiratud mahus või kindlaksmääratud koguses,

–  vesi ja gaas, kui need ei panda müüki piiratud mahus või kindlaksmääratud koguses,

–  elekter;

–  elekter;

–  digitaalset sisu sisaldav püsiv andmekandja, mida kasutatakse üksnes digitaalse sisu üleandmiseks tarbijale, nagu on osutatud direktiivis (EL) N/XXX”39.”

–  integreeritud digitaalne sisu või digitaalteenus, mis on hõlmatud direktiiviga (EL) N/XXX39.”

______________

______________

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) N/XXX,...., digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta (ELT …).

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) N/XXX,, digitaalse sisu üleandmise ja digitaalteenuste osutamise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta (ELT …).

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 20 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 2006/2004

Lisa – punkt 21

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

21.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu XX.XX.201X. aasta direktiiv (EL) N/XXX digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta (ELT …).”

21 a.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu XX.XX.201X. aasta direktiiv (EL) N/XXX digitaalse sisu üleandmise ja digitaalteenuste osutamise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta (ELT …).”

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 20 – punkt 3

Direktiiv 2009/22/EÜ

I lisa – punkt 16

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

16.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu XX.XX.201X. aasta direktiiv (EL) N/XXX digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta (ELT).”

15 a.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu XX.XX.201X. aasta direktiiv (EL) N/XXX digitaalse sisu üleandmise ja digitaalteenuste osutamise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta (ELT...).”

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi kohaldamise läbi hiljemalt [kuupäev viis aastat pärast jõustumist] ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande. Aruandes vaadeldakse muu hulgas selliste lepingute suhtes kohaldatavate õigusnormide ühtlustamist, mille kohaselt antakse digitaalset sisu üle käesoleva direktiiviga hõlmamata vastutasu eest, eelkõige kui seda antakse üle reklaami või andmete kaudse kogumise eest.

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi kohaldamise läbi hiljemalt ... [viis aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva] ning esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande. Läbivaatamise protsess hõlmab konsulteerimist liikmesriikide ning tarbija-, õigus- ja ettevõtlusorganisatsioonidega liidu tasandil. Aruandes vaadeldakse muu hulgas koostoimet ja kooskõla määruse (EL) 2016/679 kohaldamisega ning selliste lepingute suhtes kohaldatavate õigusnormide ühtlustamist, mille kohaselt kaupleja annab digitaalset sisu üle või osutab digitaalteenuseid käesoleva direktiiviga hõlmamata andmete kogumise eest, eelkõige kui seda antakse üle reklaami eest.

  • [1]  ELT C 264, 20.7.2016, lk 57.

SELETUSKIRI

I. Sissejuhatus

Pärast Euroopa ühise müügiõiguse ettepaneku kõrvalejätmist on komisjon teinud uue katse, et lahendada lepinguid käsitlevate riiklike eeskirjade erinevustest või selliste eeskirjade puudumisest tulenevaid probleeme siseturul nii ettevõtete kui ka tarbijate huvides, esitades digitaalsete lepingute kohta kaks ettepanekut: ettepanek võtta vastu direktiiv kaupade internetimüügi ja muu kaugmüügi lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta ning käesolev ettepanek võtta vastu direktiiv digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta. Komisjoni ettepanek digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate eeskirjade kohta annab esimest korda võimaluse käsitleda teemat, mida on mõnede liikmesriikide õigusaktides alles arendama hakatud ja mida ei ole ELi tasandil veel ühtlustatud: tarbija õiguskaitsevahendid juhul, kui üle antud digitaalne sisu ei vasta tingimustele.

Kaasraportöörid esitlesid 2016. aasta juulis ühist töödokumenti ja käesolevas raporti projektis on esitatud nende ühised muudatusettepanekud komisjoni ettepanekule. Üldjoontes kiidavad kaasraportöörid heaks komisjoni lähenemisviisi, mille puhul keskendutakse digitaalse sisu üleandmisega seotud lepinguõiguse teatavatele aspektidele, nt tingimustele vastavus ja õiguskaitsevahendid, ning piirdutakse ettevõtja ja tarbija vaheliste lepingutega.

Raporti projektis esitatakse mõned küsimused, mida kaasraportöörid peavad täiendava arutelu väärilisteks. Samas soovitakse jätta endale õigus esitada täiendavaid muudatusettepanekuid ja ettepanekuid teemadel, mida raportiga ei hõlmata. Käesolevas seletuskirjas kirjeldatakse lühidalt raporti projektis muudatusettepanekute vormis esildatud põhilisi muudatusi ja nende põhjuseid.

II. Raporti projektis käsitletavad põhiküsimused

1. Teksti selgemaks muutmine ja kooskõla liidu õigustikuga

Kaasraportöörid nõustuvad komisjoniga, et käesoleva direktiiviga ei tuleks hõlmata mitte üksnes digitaalset sisu, nagu see on määratletud tarbijaõiguste direktiivis, vaid ka selliseid teenuseid nagu pilvsalvestus või failimajutusteenus, sotsiaalmeedia, kiirsõnumivahetus, video- või audiofailide jagamise veebisaidid või platvormid. See tagaks direktiivi vastavuse tulevastele vajadustele seoses tehnoloogia edasise arenguga. Järjepidevuse tagamiseks tarbijaõiguste direktiivis sisalduva digitaalse sisu määratlusega on kaasraportöörid siiski seisukohal, et asjakohasem oleks mitte laiendada digitaalse sisu määratlust sellistele teenustele, vaid luua eraldi „digitaalteenuste“ kategooria, et teha selget vahet digitaalsel sisul – andmed, mis on toodetud ja mida edastatakse digitaalsel kujul – ja digitaalteenustel. Kaasraportöörid täpsustavad, et see ei tohiks mõjutada liikmesriikide võimalust määrata kindlaks lepingute olemus, s.t kas digitaalse sisu üleandmise lepingut tuleb käsitleda müügi-, teenuse-, rendi- või sui generis lepinguna.

2. Kohaldamisala

Kaasraportöörid on seisukohal, et komisjoni ettepanek jätta käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja kaupadesse (nt arukatesse toodetesse) integreeritud digitaalne sisu muudab keeruliseks käesoleva ettepaneku ning kaupade internetimüügi ja muu kaugmüügi lepingutega seonduvaid teatavaid aspekte käsitleva ettepaneku kohaldamisala eristamise. Digitaalse sisu suhtes kohaldataks eri eeskirju sõltuvalt sellest, kas digitaalne sisu on kaupa integreeritud või seda edastatakse eraldi. Alati ei ole lihtne sellel vahet teha, näiteks nutitelefonide puhul, mis võivad sisaldada eelinstalleeritud rakendusi ja tarbija poolt installeeritud rakendusi. Tarbijatel ja ettevõtetel oleks keeruline välja selgitada, millist eeskirja kohaldatakse juhul, kui toode on defektne või ei ole muus mõttes lepinguga vastavuses (kas seda tuleks lugeda füüsiliseks kaubaks või digitaalseks sisuks?). Olles kaalunud erinevaid lähenemisviise, on kaasraportöörid arvamusel, et direktiiv peaks olema kohaldatav ka integreeritud digitaalse sisu ja digitaalteenuste suhtes, samas kui integreeritud digitaalse sisuga või digitaalteenustega kaupade puhul on kaupleja käesoleva direktiivi kohaselt kohustatud täitma oma kohustusi ainult seoses integreeritud digitaalse sisu või digitaalteenustega. Asjade interneti toodete olulisust lähitulevikus ei ole võimalik üle hinnata. Turul hakkavad domineerima arukad kaubad. Tarbijad, kes neid tooteid ostavad, saavad kasu käesoleva direktiiviga kehtestatud õigustest, nagu ajakohastamine, koostalitlusvõime, turvaline digitaalne keskkond ja õigus saada lõpetamisel oma andmed tagasi.

Kaasraportöörid leppisid kaupade müüki käsitleva ettepaneku raportööriga kokku, et mõlema õiguskorra vastavuskriteeriume püütakse teineteisega võimalikult palju vastavusse viia, et veelgi vähendada digitaalseid lepinguid käsitlevate ettepanekute kohaldamisalade piiritlemisega seotud probleemide võimalikku mõju.

3. Andmed vastutasuna ja andmekaitseküsimused

Komisjoni ettepanekuga võetakse kasutusele muu kui rahalise vastutasu mõiste ja nähakse kauplejatele ette kohustus korvata digitaalse sisu üleandmata või digitaalteenuse osutamata jätmine või nende lepingutingimustele mittevastavus ka juhul, kui vastutasuks on andmete esitamine.

Kokkuvõttes nõustuvad kaasraportöörid vastumeelselt vastutasuks andmete esitamisega. Nad on veendud, et käesolev direktiiv ei tohiks mingil viisil süvendada juba olemasolevat isikuõiguste turustamise või rahaks tegemise nähtust. Seetõttu hõlmab kohaldamisala olukordi, kus kauplejad annavad digitaalset sisu üle või osutavad digitaalteenuseid tasu või tarbija isikuandmete kasutusõiguste eest.

Raportiga minnakse ka komisjoni ettepanekust kaugemale ja laiendatakse kaupleja poolt kogutavate andmete ulatust ning ei piirata seda tarbija poolt üksnes aktiivselt antavate andmetega, et vältida seaduselünkade tekitamist. Mis puudutab ettepanekut jätta käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja lepingud, mille puhul üleandja poolt andmete töötlemine on rangelt vajalik lepingu või õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks, pooldavad kaasraportöörid samuti piiritlemist: käesolevat direktiivi ei kohaldata, kui üleandja kasutab tarbija esitatud isikuandmeid või muid andmeid üksnes digitaalse sisu üleandmiseks või digitaalteenuse osutamiseks või üleandja suhtes kohaldatavatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks ja üleandja ei töötle isikuandmeid või muid andmeid ühelgi muul eesmärgil.

Andmekaitse osas on kaasraportöörid veendunud, et direktiiv peaks olema kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega, ja täpsustavad seetõttu, et käesolev direktiiv ei mõjuta kõnealuse määruse kohaldamist. Lisaks peavad nad vajalikuks tagada, et lepingutingimus, mis puudutab isikuandmete töötlemist lepingu sõlmimise või toimimise kontekstis ja mis on tarbijale isikuandmete kaitse üldmääruse raames andmesubjektina kahjulik, ei ole tarbija jaoks siduv.

4. Digitaalse sisu üleandmine või digitaalteenuse osutamine

Kaasraportöörid täpsustavad üleandmise põhielemente, sealhulgas selle määratlust ja üleandmise aega, võttes arvesse direktiivi kohaldamisalaga seotud muudatusi. Selle tulemusena peaks üleandja andma üle põhjendamatu viivituseta pärast lepingu sõlmimist.

5. Vastavus lepingutingimustele

Lepingutingimustele vastavusega seotud nõuete osas on kaasraportöörid komisjoni seisukohale vastupidiselt arvamusel, et vastavust ei tuleks mitte ennekõike hinnata lepingus sätestatu suhtes, ja teevad ettepaneku hinnata vastavust nii objektiivsete kui ka subjektiivsete kriteeriumide kaudu. Siiski on kaasraportöörid seisukohal, et lepingupooled võivad kokku leppida objektiivsete nõuete mõju välistamises, sellest kõrvale kaldumises või selle muutmises tarbija kahjuks teatavatel tingimustel, sealhulgas juhul, kui tarbija sellega sõnaselgelt nõustub.

6. Digitaalse sisu muutmine

Üks kaasraportööride tehtud peamisi muudatusi, mis puudutab teatava ajavahemiku jooksul üle antavat digitaalset sisu või osutatavat digitaalteenust, on see, et reeglina ei tohi üleandja muuta digitaalse sisu või digitaalteenuse funktsioone, koostalitlusvõimet ja muid peamisi toimivusomadusi ulatuses, milles need muudatused halvendavad tarbija juurdepääsu digitaalteenusele või selle kasutamist. Raporti projektis säilitatakse aga selle reegli erandid ja lisatakse tarbija kasuks mõned täiendavad tagatised.

7. Viide siseriiklikule õigusele

Kaasraportöörid teevad ettepaneku, et käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada siseriikliku õiguse sätteid selles osas, mis puudutab tingimusi, mille kohaselt leping loetakse seotuks muu lepinguga või seda täiendavaks, ega seda, kuidas see mõjutab kumbagi lepingut või nende raames kasutada olevaid õiguskaitsevahendeid.

III. Kokkuvõte

Kaasraportöörid teevad ettepaneku teha komisjoni ettepanekusse hulgaliselt muudatusi, mis oleksid lähtekohaks täiendavatele aruteludele ja muudatuste tegemisele Euroopa Parlamendis toimuva seadusandliku menetluse raames.

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS (21.11.2016)

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile ja õiguskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta
(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

Arvamuse koostaja: Marju Lauristin

LÜHISELGITUS

Digitaalrevolutsioon mõjutab sügavalt meie ühiskonda. Kuna meie sõltuvus IT-toodetest ja -teenustest kasvab, muutub üha tähtsamaks tagada, et meie õigused on digitaalmaailmas kaitstud. Ehkki praegu kasutavad ja ostavad miljonid Euroopa tarbijad iga päev digitaalset sisu selle sõna laiemas tähenduses (nt voogvideo, rakendused, mängud, pilveteenused ja sotsiaalvõrgud), ei ole nende õigused internetis kaitstud samal määral nagu väljaspool seda. Selline olukord kahjustab tarbijate usaldust ning seab ohtu internetiprivaatsuse, sest vigased või ebaturvalised digitaaltooted ja -teenused ei kaitse nõuetekohaselt meie isikuandmeid, mida on internetis väga suures ulatuses.

Arvamuse koostaja eesmärk on suurendada tarbijate usaldust ja privaatsust internetis, tagades piisava kaitse digitaalse sisu ostmisel. Digitaalse sisu ulatust ja määratlust on vaja täpsustada, et tagada kõikide tarbijate – ka vähem tehnikateadlike või internetikeskkonda vähem tundvate tarbijate – õiguste kaitse. Internetikeskkonnast – ja seega digitaalse sisu kasutamisest – on saanud midagi palju enamat, kui lihtsalt viis täita konkreetseid ülesandeid. Meie isiklikud fotod, aadressiraamatud ja terviseteave on enamasti pilves saadaval. Paljud meie isiklikud vestlused toimuvad ja sageli säilitatakse internetis. Ning me jätame internetis endast maha nii palju digitaalseid jälgi, et äriühingud saavad meist luua üllatavalt üksikasjaliku pildi. Seepärast on selge, et internetikeskkonnas on meie isikuandmete kaitse veel olulisem kui väljaspool seda. Käesolev ettepanek, mis keskendub digitaalse sisu üleandja ja tarbija vahelisele suhtele, on seetõttu lahutamatult seotud meie isikuandmete kaitsega internetis. Seepärast on tähtis tagada, et direktiiv täidaks uue isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679) üldisi eeskirju, et tagada kodanike eraelu puutumatuse põhiõiguse järjepidevus ning suurendada tarbijate usaldust turvalise digitaalse sisu pakkumise vastu.

Arvamuse koostaja soovib tugevdada ja täpsustada ettepanekut järgmistes punktides. Nende punktide puhul on tähtis meeles pidada, et ettepaneku eesmärk on täielik ühtlustamine, mis ei lase liikmesriikidel säilitada ega kehtestada riiklikke sätteid, mis lähevad tarbijakaitse osas direktiivi eeskirjadest kaugemale.

•  Isikuandmete aktiivne andmine tarbija poolt. Ettepanek hõlmab ainult sellist liiki lepinguid, mille puhul tarbija maksab isikuandmetega või „aktiivselt annab“ need vastutasuna. See tundub olevat liiga piiratud, sest praegusel ajal kasutatakse tarbijate isikuandmeid (nt asukohaandmeid, isiklikke kontakte, ostuajalugu jne) sageli vastutasuna, ilma et tarbijad oleksid sellest teadlikud. Lisaks sellele võib selline piirang luua üleandjatele stiimuli mitte küsida tarbija nõusolekut. Seepärast võib olla soovitav laiendada seda sätet nii, et see hõlmaks kõiki digitaalse sisu üleandmise lepinguid, mis puudutavad tarbija isikuandmete kasutamist.

•  Tuleb lisada määrusel 2016/679 põhinev isikuandmete määratlus, et tagada selge vahetegemine isikuandmete ja muude tekstis nimetatud andmete vahel.

•  Digitaalse sisu vastavus. Ettepanekus on sätestatud, et digitaalne sisu peaks vastama lepingutingimustele ning ainult siis, kui lepingus ei ole midagi sätestatud, võib kasutada sisu vastavuse hindamiseks objektiivsemaid kriteeriumeid (nt tehnilisi standardeid või sektori tegevusjuhendeid). Kuid digitaaltoodete keerukust arvesse võttes tekib küsimus, kas tarbija ikka suudab täielikult mõista lepingutingimusi ja teha teadliku otsuse. Seetõttu võib olla mõistlikum kasutada vastavuse määramiseks sagedamini objektiivseid ja subjektiivseid kriteeriumeid (nt tehnilisi standardeid või õigustatud ootusi).

•  Üleandja kohustus hüvitada kahju. Ettepanekus on üleandja vastutus piiratud ainult tarbija riistvarale või tarkvarale tekitatud kahjuga. Kuid võib esineda ka olukordi, kus tarbija kannab suurt majanduslikku või mittemateriaalset kahju, mis ei ole seotud kahjuga tema digitaalsele keskkonnale (nt kui tarkvara sisaldab viga, mis võimaldab häkkeril saada juurdepääsu tarbija arvutile ja varastada tema pangakonto salasõna). Seepärast võib olla soovitav laiendada kahju mõistet nii, et see hõlmaks tarbijale tekitatud kogu kahju. Lisaks võiks olla huvitav lubada liikmesriikidel kahju käsitlevate üksikasjalike eeskirjade kehtestamisel teha vahet nende üleandjate vahel, kes tegid kõik endast oleneva, et piirata kahju tekkimise võimalust (nt järgides teatavat IT-turbe lähtealust või standardit), ja nende vahel, kelle „asjad on korrast ära“ (nt kes ei parandanud oma toodete/teenuste turvaauke, millest nad olid teadlikud või millest neile oli teatatud), et edendada üleandjate hulgas suuremat vastutustunnet.

•  Lepingu lõpetamine. Ettepanekus tuleks täpselt sätestada, millised andmed tuleb lepingu lõpetamisel tarbijale tagasi anda.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutavatel siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil ning õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek   1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Tõelise digitaalse ühtse turu saavutamiseks on vaja ühtlustada digitaalse sisu üleandmise lepingute teatavaid aspekte, võttes aluseks kõrge tarbijakaitse taseme.

(2)  Tõelise digitaalse ühtse turu saavutamiseks on vaja ühtlustada digitaalse sisu üleandmise lepingute teatavaid aspekte, võttes aluseks kõrge tarbijakaitse taseme ja vajaduse parandada kättesaadavust.

Muudatusettepanek   2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Tarbijad saaksid digitaalse sisuga seotud täielikult ühtlustatud õigustest kasu kõrge tarbijakaitse taseme näol. Neil on selged õigused sõltumata sellest, kus ELis nad digitaalse sisu vastu võtavad või sellele juurde pääsevad. See suurendab nende kindlustunnet digitaalse sisu ostmisel. Samuti aitab see vähendada tarbijate praegu kantavat kahju, sest neil on olemas kogum selgeid õigusi, mis võimaldab neil lahendada digitaalse sisuga seoses tekkinud probleemid.

(7)  Tarbijad saaksid digitaalse sisuga seotud täielikult ühtlustatud õigustest kasu kõrge tarbijakaitse taseme näol. Neil on selged õigused sõltumata sellest, kus ELis nad digitaalse sisu vastu võtavad või sellele juurde pääsevad. See suurendab nende kindlustunnet digitaalse sisu ostmisel. Samuti aitab see vähendada tarbijate praegu kantavat kahju, sest neil on olemas kogum selgeid õigusi, mis võimaldab neil lahendada digitaalse sisuga ja selle kättesaadavusega seoses tekkinud probleemid.

Muudatusettepanek   3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Käesoleva direktiiviga tuleks käsitleda probleeme, mis on seotud igasuguse digitaalse sisu ja selle üleandmisega. Selleks et võtta arvesse tehnoloogia kiiret arengut ning tagada digitaalse sisu mõiste paindlikkus tulevikus, tuleks sellele mõistele anda käesolevas direktiivis laiem tähendus kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2011/83/EL1. Eelkõige peaks see hõlmama teenuseid, mis võimaldavad andmeid luua, töödelda või salvestada. Kuigi digitaalse sisu üleandmiseks on mitmeid viise, sealhulgas edastamine püsival andmekandjal, tarbijatepoolne allalaadimine oma seadmetesse, voogedastus veebis, juurdepääsu lubamine digitaalse sisu salvestamise võimalustele või juurdepääs sotsiaalmeedia kasutamisele, tuleks käesolevat direktiivi kohaldada igasugu digitaalsele sisule, olenemata kasutatud andmeedastusvahendist. Eri kategooriate eristamine sellel tehnoloogiliselt kiiresti muutuval turul ei ole soovitatav, sest tõenäoliselt oleks võimatu vältida diskrimineerimist üleandjate vahel. Erineva kategooria digitaalse sisu üleandjatele tuleks tagada võrdsed võimalused. Käesolevat direktiivi aga ei tuleks kohaldada kaupades sisalduva digitaalse sisu suhtes, kui see toimib kaupade lahutamatu osana ning selle funktsioonid on allutatud kaupade enda põhifunktsioonidele.

(11)  Käesoleva direktiiviga tuleks käsitleda probleeme, mis on seotud igasuguse digitaalse sisu ja selle üleandmisega. Selleks et võtta arvesse tehnoloogia kiiret arengut ning tagada digitaalse sisu mõiste paindlikkus tulevikus, tuleks sellele mõistele anda käesolevas direktiivis laiem tähendus kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2011/83/EL1. Eelkõige peaks see hõlmama teenuseid, mis võimaldavad andmeid luua, töödelda või salvestada. Kuigi digitaalse sisu üleandmiseks on mitmeid viise, sealhulgas edastamine püsival andmekandjal, tarbijatepoolne allalaadimine oma seadmetesse, voogedastus veebis, juurdepääsu lubamine digitaalse sisu salvestamise võimalustele või juurdepääs sotsiaalmeedia kasutamisele, tuleks käesolevat direktiivi kohaldada igasugu digitaalsele sisule, olenemata kasutatud andmeedastusvahendist. Eri kategooriate eristamine sellel tehnoloogiliselt kiiresti muutuval turul ei ole soovitatav, sest tõenäoliselt oleks võimatu vältida diskrimineerimist üleandjate vahel. Erineva kategooria digitaalse sisu üleandjatele tuleks tagada võrdsed võimalused.

__________

__________

1. ELT L 304, 22.11.2011, lk 64.

1. ELT L 304, 22.11.2011, lk 64.

Selgitus

Arvestades asjade interneti ja kõikvõimalike manustarkvara sisaldavate nutiseadmete oodatavat esiletõusu lähitulevikus, on tähtis täpsustada, milliseid eeskirju selliste nutiseadmete ja nende manustarkvara suhtes kohaldatakse. Tulevikus on tõenäoliselt üsna keeruline otsustada, kas toote peamine element on digitaalne sisu või materiaalne kaup. Seetõttu tundub, et selline erand praktikas ei toimiks ja eelistatav oleks eraldi komisjoni ettepanek.

Muudatusettepanek   4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Kui digitaalset sisu ei anta üle mitte raha, vaid muu vastutasu kui raha eest, siis tuleks käesolevat direktiivi kohaldada vaid nende lepingute suhtes, kus üleandja nõuab ja tarbija aktiivselt edastab andmeid, näiteks nimi ja e-posti aadress või fotod, otse või kaudselt üleandjale näiteks individuaalsel registreerimisel või sellise lepingu alusel, mis võimaldab tarbijate fotodele juurde pääseda. Käesolevat direktiivi ei tuleks kohaldada olukordades, kus üleandja kogub andmeid, mis on vajalikud digitaalse sisu lepingukohaseks toimimiseks, näiteks geograafilise asukoha andmeid, kui see on vajalik mobiilirakenduse nõuetekohaseks toimimiseks, või üksnes eesmärgil täita seadusest tulenevaid nõudeid, näiteks kui kohaldatavate õigusaktidega nõutakse tarbijalt registreerumist turvalisuse ja tuvastamise eesmärgil. Samuti ei peaks käesolevat direktiivi kohaldama olukordades, kus üleandja kogub teavet, sealhulgas isikuandmeid, nagu näiteks IP-aadress, või muud automaatselt genereeritavat teavet, näiteks „küpsise” abil kogutavat ja edastatavat teavet, ilma et tarbija seda aktiivselt edastaks, isegi kui tarbija nõustub „küpsiste” kasutamisega. Samuti ei tuleks seda kohaldada olukordades, kus tarbija vaatab reklaame üksnes selleks, et saada juurdepääsu digitaalsele sisule.

(14)  Kui digitaalset sisu ei anta üle mitte raha, vaid muu vastutasu kui raha eest, siis tuleks käesolevat direktiivi kohaldada ka nende lepingute suhtes, kus tarbija annab isikuandmeid või muid andmeid, mida üleandja võib otse või kaudselt kasutada. See peaks hõlmama ka lepinguid, milles tarbija annab üleandjale juurdepääsu oma isikuandmetele ja võimaluse neid töödelda. Käesolevat direktiivi ei tuleks kohaldada olukordades, kus üleandja kogub andmeid, mida ta kasutab ainult digitaalse sisu lepingukohaseks toimimiseks, sealhulgas tarkvara uuendamiseks, näiteks geograafilise asukoha andmeid, kui see on vajalik mobiilirakenduse nõuetekohaseks toimimiseks, või üksnes eesmärgil täita seadusest tulenevaid nõudeid, näiteks kui kohaldatavate õigusaktidega nõutakse tarbijalt registreerumist turvalisuse ja tuvastamise eesmärgil.

Muudatusettepanek   5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Digitaalne sisu on äärmiselt asjakohane seoses asjade internetiga. See on võimalus lahendada eraldi selliseid spetsiifilisi asjade internetiga seotud vastutusprobleeme nagu vastutus andmetega ning masinatevahelise teabevahetusega seotud lepingutes.

välja jäetud

Muudatusettepanek   6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Lepingud võivad sisaldada üleandja üldtingimusi, millega tarbija peab nõustuma. Teatava digitaalse sisu puhul kirjeldavad üleandjad teenustaseme kokkuleppes sageli teenust ja teenuse mõõdetavaid eesmärke. Üldjuhul lisatakse teenustaseme kokkulepped põhilepingule ning need kujutavad endast üleandja ja tarbija vahelise lepingulise suhte olulist komponenti. Need kokkulepped peaksid olema hõlmatud käesoleva direktiivi lepingu määratlusega ning peaksid seega vastama käesolevas direktiivis kehtestatud normidele.

(18)  Lepingud võivad sisaldada üleandja üldtingimusi, millega tarbija peab nõustuma. Teatava digitaalse sisu puhul kirjeldavad üleandjad teenustaseme kokkuleppes sageli teenust ja teenuse mõõdetavaid eesmärke. Üldjuhul lisatakse teenustaseme kokkulepped põhilepingule ning need kujutavad endast üleandja ja tarbija vahelise lepingulise suhte olulist komponenti. Need kokkulepped peaksid olema hõlmatud käesoleva direktiivi lepingu määratlusega ning peaksid seega vastama käesolevas direktiivis kehtestatud normidele. Kui nõusolek isikuandmete töötlemiseks antakse muu vastutasu kui raha eest, peaks leping sisaldama teavet töötlemise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/6791, kuid see teave peaks olema selgelt eristatav lepingu muudest elementidest. Lisaks sellele peaksid isikuandmete töötlemise põhielemente illustreerima kergesti mõistetavad ikoonid.

 

_________________________________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 22

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 95/46/1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/58/EÜ, mis on täielikult kohaldatavad ka digitaalse sisu üleandmise lepingute suhtes. Nende direktiividega on liidus juba kehtestatud isikuandmete valdkonna õigusraamistik. Käesolevat direktiivi tuleks rakendada ja kohaldada selle õigusraamistikuga täielikus kooskõlas.

(22)  Käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvad tegevused hõlmavad isikuandmete töötlemist. Käesolev direktiiv ei piira liidu õiguse eeskirju, mida kohaldatakse isikuandmete töötlemise kohta liidus, eelkõige määrust (EL) 2016/6791 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ2, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist liikmesriikides liikmesriikide pädevate asutuste, eelkõige liikmesriikide määratud avaliku sektori sõltumatute asutuste järelevalve all. Nende õigusaktidega on liidus juba kehtestatud isikuandmete valdkonna õigusraamistik ning need on täielikult kohaldatavad seoses digitaalse sisu üleandmise lepingutega. Käesolevat direktiivi tuleks rakendada ja kohaldada selle õigusraamistikuga täielikus kooskõlas.

__________

__________

1. EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31–50 [asendatakse üldise andmekaitsemäärusega pärast selle vastuvõtmist].

 

2. ELT L 201, 31.7.2002, lk 37–47.

2. ELT L 201, 31.7.2002, lk 37–47.

Selgitus

On tähtis tagada, et isikuandmete töötlemine, mis toimub digitaalse sisu üleandmiseks, oleks täielikult kooskõlas andmekaitset käsitlevate ELi õigusaktidega, sh uue isikuandmete kaitse üldmäärusega, mis on oma olemuselt horisontaalne.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 25

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Juhtudeks, kui lepinguga ei nähta ette piisavalt selgeid ja ammendavaid võrdlusaluseid, et hinnata digitaalse sisu vastavust lepingutingimustele, on vaja kehtestada objektiivsed vastavuskriteeriumid, tagamaks, et tarbijaid ei jäeta nende õigustest ilma. Sellistel juhtudel tuleks hinnata vastavust lepingutingimustele, võttes arvesse otstarvet, milleks seda liiki digitaalset sisu tavaliselt kasutatakse.

(25)  Juhtudeks, kui lepinguga ei nähta ette piisavalt selgeid ja ammendavaid võrdlusaluseid – mis on kohandatud tarbijatele, kellele see mõeldud on –, et hinnata digitaalse sisu vastavust lepingutingimustele, on vaja kehtestada vastavuskriteeriumid, tagamaks, et tarbijad saavad piisavalt aru ja neid ei jäeta nende õigustest ilma. Sellistel juhtudel tuleks hinnata vastavust lepingutingimustele, võttes arvesse otstarvet, milleks seda liiki digitaalset sisu tavaliselt kasutatakse, olemasolevaid tehnilisi standardeid ja tarbijate õigustatud ootusi.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 27

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Kuigi andmepõhised teenused ja tehnoloogiad toovad märkimisväärset kasu, põhjustavad need ka teatud haavatavust. Nagu digitaalse ühtse turu strateegias on tunnistatud, on kogu Euroopa Liidus väga oluline kõrgetasemeline võrgu- ja teabeturve, et tagada selliste põhiõiguste austamine nagu õigus eraelu puutumatusele ja isikuandmetele ning suurendada seeläbi kasutajate kindlustunnet ja tugevdada nende usaldust digitaalmajanduse vastu. Kuna eri tarkvara kasutatakse järjest rohkem, muutub nende usaldusväärsus, turvalisus ja kohandatavus muutuvatele vajadustele oluliseks aspektiks. Seega on üha tähtsam nende andmepõhiste teenuste ja tehnoloogiatega tagada, et need omadused on kindlustatud ulatuses, milles see on proportsionaalne nende tehnoloogiate rolli ja funktsiooniga. Eelkõige muutub kvaliteet nii turvalisuse kui usaldusväärsuse mõttes oluliseks kaalutluseks selliste innovatiivsete kompleksteenuste puhul, mis peavad tuginema eri valdkondade mitmesuguste süsteemide vastastikusele sidumisele.

(27)  Kuigi andmepõhised teenused ja tehnoloogiad toovad märkimisväärset kasu, põhjustavad need ka teatud haavatavust. Nagu digitaalse ühtse turu strateegias on tunnistatud, on kogu Euroopa Liidus väga oluline kõrgetasemeline võrgu- ja teabeturve, et tagada selliste põhiõiguste austamine nagu õigus eraelu puutumatusele internetis ja isikuandmete kaitsele ning suurendada seeläbi kasutajate kindlustunnet ja tugevdada nende usaldust digitaalmajanduse vastu. Kuna eri tarkvara kasutatakse järjest rohkem, muutub nende usaldusväärsus, turvalisus ja kohandatavus muutuvatele vajadustele oluliseks aspektiks. Seega on üha tähtsam nende andmepõhiste teenuste ja tehnoloogiatega tagada, et need omadused on kindlustatud suurimal võimalikul määral. Eelkõige muutub kvaliteet nii turvalisuse kui usaldusväärsuse mõttes oluliseks kaalutluseks selliste innovatiivsete kompleksteenuste puhul, mis peavad tuginema eri valdkondade mitmesuguste süsteemide vastastikusele sidumisele.

Muudatusettepanek   10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(37)  Teise sammuna peaks tarbijal olema õigus alandada hinda või lõpetada leping. Tarbija õigus leping lõpetada peaks piirduma nende juhtudega, kui näiteks digitaalse sisu vastavusse viimine ei ole võimalik ja mittevastavus halvendab digitaalse sisu peamisi toimivusomadusi. Kui tarbija lõpetab lepingu, peaks üleandja tarbija makstud raha tagasi maksma; kui aga digitaalset sisu ei antud üle raha eest, vaid vastutasuna juurdepääsu eest tarbija edastatud andmetele, peaks üleandja pärast lepingu lõpetamist loobuma nende andmete kasutamisest, mitte edastama neid andmeid kolmandatele isikutele või mitte andma kolmandatele isikutele juurdepääsu nendele andmetele. Andmete kasutamisest loobumise kohustuse täitmine peaks juhul, kui vastutasu seisneb isikuandmetes, tähendama, et üleandja peaks andmekaitsenormide täitmiseks võtma kõik meetmed ning andmed kustutama või muutma need anonüümseks, nii et tarbijat ei saa tuvastada ühegi vahendiga, mille kasutamist võib üleandja või muu isiku poolt tõenäoliselt põhjendatult eeldada. Ilma et see piiraks vastutava töötleja direktiivi 95/46/ kohaseid kohustusi, ei peaks üleandja olema kohustatud tegema muid toiminguid seoses andmetega, mille üleandja on digitaalse sisu üleandmise lepingu kehtivusajal seaduslikult edastanud kolmandatele isikutele.

(37)  Teise sammuna peaks tarbijal olema õigus alandada hinda või lõpetada leping. Tarbija õigus leping lõpetada peaks piirduma nende juhtudega, kui näiteks digitaalse sisu vastavusse viimine ei ole võimalik ja mittevastavus halvendab digitaalse sisu peamisi toimivusomadusi. Kui tarbija lõpetab lepingu, peaks üleandja tarbija makstud raha tagasi maksma; kui aga digitaalset sisu ei antud üle raha eest, vaid vastutasuna juurdepääsu eest tarbija edastatud andmetele või tarbija poolt lepingu kehtivusajal loodud andmetele, peaks üleandja pärast lepingu lõpetamist loobuma nende andmete kasutamisest, mitte edastama neid andmeid kolmandatele isikutele või mitte andma kolmandatele isikutele juurdepääsu nendele andmetele. Andmete kasutamisest loobumise kohustuse täitmine peaks juhul, kui vastutasu seisneb isikuandmetes, tähendama, et üleandja peaks andmekaitsenormide täitmiseks võtma kõik meetmed ning andmed kustutama või muutma need anonüümseks, nii et tarbijat ei saa tuvastada ühegi vahendiga, mille kasutamist võib üleandja või muu isiku poolt tõenäoliselt põhjendatult eeldada. Kui üleandja kasutab määrusega (EL) 2016/679 ette nähtud andmekaitsetehnoloogiaid, näiteks pseudonümisatsiooni, alles pärast tarbija sellekohast taotlust, peaks üleandja loobuma nende andmete kasutamisest. Ilma et see piiraks vastutava töötleja määruse (EL) 2016/679 kohaseid kohustusi, ei peaks üleandja olema kohustatud tegema muid toiminguid seoses andmetega, mille üleandja on digitaalse sisu üleandmise lepingu kehtivusajal seaduslikult edastanud kolmandatele isikutele.

Muudatusettepanek   11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(38)  Lepingu lõpetamisel peaks üleandja loobuma ka tarbija loodud sisu kasutamisest. Kui aga konkreetse sisu on loonud enam kui üks tarbija, on üleandjal õigus jätkata tarbija loodud sisu kasutamist, juhul kui teised tarbijad seda kasutavad.

(38)  Lepingu lõpetamisel peaks üleandja loobuma ka tarbija toodetud sisu kasutamisest. Kui aga konkreetse sisu on tootnud enam kui üks tarbija, on üleandjal õigus jätkata tarbija toodetud sisu kasutamist, juhul kui teised tarbijad seda kasutavad.

Muudatusettepanek   12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(39)  Selleks et tagada tarbijatele lepingu lõpetamise õiguse osas tõhus kaitse, peaks üleandja võimaldama tarbijal saada tagasi kogu sisu, mille tarbija on üles laadinud või digitaalset sisu kasutades loonud või mis on genereeritud digitaalse sisu tarbijapoolsel kasutamisel. Seda kohustust tuleks laiendada andmetele, mida üleandja on vastavalt digitaalse sisu üleandmise lepingule kohustatud säilitama, ning ka andmetele, mida üleandja on lepinguga seoses juba säilitanud.

(39)  Selleks et tagada tarbijatele lepingu lõpetamise õiguse osas tõhus kaitse, peaks üleandja võimaldama tarbija sellekohase taotluse puhul tarbijal saada tagasi kogu sisu, mille tarbija on üles laadinud või digitaalset sisu kasutades loonud. Seda kohustust tuleks laiendada andmetele, mida üleandja on vastavalt digitaalse sisu üleandmise lepingule kohustatud säilitama, ning ka andmetele, mida üleandja on lepinguga seoses juba säilitanud.

Muudatusettepanek   13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(44)  Põhimõte, mille kohaselt üleandjal on kohustus hüvitada tekitatud kahju, on digitaalse sisu üleandmise lepingute oluline osa. Selleks et suurendada tarbijate usaldust digitaalse sisu vastu, tuleks seda põhimõtet reguleerida liidu tasandil, tagamaks, et kui lepingutingimustele mittevastav digitaalne sisu kahjustab tarbijate riist- või tarkvara, ei kannaks nad seetõttu kahju. Seetõttu peaks tarbijatel olema õigus tarbija digitaalsele keskkonnale põhjustatud kahjude hüvitamisele, kui kahju oli põhjustatud digitaalse sisu mittevastavusest lepingule või digitaalse sisu üleandmata jätmisest. Liikmesriikide ülesanne peaks aga olema kehtestada kahju hüvitamise nõude õiguse kasutamise üksikasjalikud tingimused, võttes arvesse, et hinnaalandused digitaalse sisu üleandmisel tulevikus, eelkõige kui üleandjad pakuvad neid ainsa kahjuhüvitisena, ei aseta tarbijaid tingimata olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles nad oleksid olnud, kui digitaalne sisu oleks üle antud nõuetekohaselt ja see oleks vastanud lepingutingimustele.

(44)  Põhimõte, mille kohaselt üleandjal on kohustus hüvitada tekitatud kahju, on digitaalse sisu üleandmise lepingute oluline osa. Selleks et suurendada tarbijate usaldust digitaalse sisu vastu, tuleks seda põhimõtet reguleerida liidu tasandil, tagamaks, et kui lepingutingimustele mittevastav digitaalne sisu kahjustab tarbijaid, ei kannaks nad seetõttu kahju. Seetõttu peaks tarbijatel olema õigus neile põhjustatud kahjude hüvitamisele, kui kahju oli põhjustatud digitaalse sisu mittevastavusest lepingule või digitaalse sisu üleandmata jätmisest. Liikmesriikide ülesanne peaks aga olema kehtestada kahju hüvitamise nõude õiguse kasutamise üksikasjalikud tingimused, võttes arvesse, et hinnaalandused digitaalse sisu üleandmisel tulevikus, eelkõige kui üleandjad pakuvad neid ainsa kahjuhüvitisena, ei aseta tarbijaid tingimata olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles nad oleksid olnud, kui digitaalne sisu oleks üle antud nõuetekohaselt ja see oleks vastanud lepingutingimustele. Liikmesriikidel peaks olema võimalik vastavate eeskirjade kehtestamisel sätestada vähendatud või suurendatud vastutus kahju eest, et teha vahet nende üleandjate vahel, kes on teinud kõik endast oleneva, et piirata kahju tekkimise võimalust (nt järgides sektori häid tavasid, turbe lähtealuseid või rahvusvahelisi standardeid), ja nende vahel, kes on olnud selles küsimuses hooletud.

Selgitus

Ettepanekus on üleandja vastutus piiratud ainult tarbija riistvarale või tarkvarale tekitatud majandusliku kahjuga. See on liiga piiratud, sest võib esineda ka olukordi, kus tarbija kannab suurt majanduslikku või mittemateriaalset kahju, mis ei ole seotud kahjuga tema digitaalsele keskkonnale. Et edendada üleandjate hulgas suuremat vastutustunnet, peaks liikmesriikidel lisaks olema kahju käsitlevate üksikasjalike eeskirjade kehtestamisel olema lubatud teha vahet nende üleandjate vahel, kes tegid kõik endast oleneva, et piirata kahju tekkimise võimalust, ja nende vahel, kes seda ei teinud.

Muudatusettepanek   14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(55)  Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, eriti selle artikleid 16, 38 ja 47,

(55)  Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, eriti selle artikleid 7, 8, 16, 38 ja 47,

Muudatusettepanek   15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  andmed, mis on toodetud ja mida edastatakse digitaalsel kujul, näiteks video- ja audiosisu, rakendused, digimängud ja mis tahes muu tarkvara;

a)  andmed, mis on toodetud ja mida edastatakse digitaalsel kujul, muu hulgas video- ja audiosisu, rakendused, digimängud ja mis tahes muu tarkvara;

Muudatusettepanek   16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  „isikuandmed” – määruse (EL) 2016/679 artikli 4 punktis 1 määratletud isikuandmed;

Muudatusettepanek   17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  „kahjuhüvitis” – rahasumma, millele tarbijal võib olla õigus hüvitisena kahju eest, mis on tekitatud tema digitaalsele keskkonnale;

5.  „kahjuhüvitis” – rahasumma, millele tarbijal võib olla õigus hüvitisena materiaalse ja mittemateriaalse kahju eest;

Selgitus

Ettepanekus on üleandja vastutus piiratud ainult tarbija riistvarale või tarkvarale tekitatud majandusliku kahjuga. See on liiga piiratud, sest võib esineda ka olukordi, kus tarbija kannab suurt majanduslikku või mittemateriaalset kahju, mis ei ole seotud kahjuga tema digitaalsele keskkonnale (nt kui tarkvara sisaldab viga, mis võimaldab häkkeril saada juurdepääsu tarbija arvutile ja varastada tema identiteedi, et panna toime identiteedipettus). Sarnane säte sisaldub ka uues isikuandmete kaitse üldmääruses.

Muudatusettepanek   18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse lepingute suhtes, mille alusel üleandja annab tarbijale üle digitaalse sisu või kohustub seda tegema ning mille eest tarbija tasub hinna või annab aktiivselt muud vastutasu kui raha, kas isiku- või muude andmete kujul.

1.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse lepingute suhtes, mille alusel üleandja annab tarbijale üle digitaalse sisu või digitaalse teenuse või kohustub seda tegema ning mille eest tarbija tasub hinna või annab raha maksmise asemel nõusoleku oma isiku- või muude andmete töötlemiseks üleandja poolt, niivõrd kui see on võimalik kooskõlas määrusega (EL) 2016/679. Lepingus tuleb selgelt ära näidata, milliseid isikuandmeid üleantava sisu eest antakse.

 

 

Muudatusettepanek   19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Käesolevat direktiivi ei kohaldata muu vastutasu kui raha eest edastatud digitaalse sisu suhtes ulatuses, milles üleandja nõuab tarbijalt selliste isikuandmete edastamist, mille töötlemine on rangelt vajalik lepingu või õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks, ja üleandja ei töötle neid andmeid edasi viisil, mis ei ole selle eesmärgiga kooskõlas. Samuti ei kohaldata seda mis tahes muude andmete suhtes, mida üleandja nõuab tarbijalt, tagamaks, et digitaalne sisu vastab lepingule või õigusaktidest tulenevatele nõuetele, ja üleandja ei kasuta neid andmeid kaubanduslikel eesmärkidel.

4.  Käesolevat direktiivi ei kohaldata, kui üleandja kasutab tarbija poolt kättesaadavaks tehtud isikuandmeid või muid andmeid üksnes digitaalse sisu üleandmiseks või õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks ja üleandja ei töötle neid andmeid ühelgi muul eesmärgil.

Muudatusettepanek   20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Kui mõni käesoleva direktiivi säte läheb vastuollu liidu muu õigusakti sättega, millega reguleeritakse konkreetset sektorit või küsimust, siis on liidu kõnealuse muu õigusakti säte käesoleva direktiivi suhtes ülimuslik.

7.  Kui mõni käesoleva direktiivi säte läheb vastuollu liidu muu õigusakti sättega, siis on liidu kõnealuse muu õigusakti säte käesoleva direktiivi suhtes ülimuslik.

Muudatusettepanek   21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Käesoleva direktiiviga ei piirata eraisikute kaitset seoses isikuandmete töötlemisega.

8.  Mitte ühegi käesoleva direktiivi sättega ega seda siseriiklikku õigusesse ülevõtva õigusakti sättega ei vähendata ega kahjustata eraisikute kaitset seoses isikuandmete töötlemisega, mis on sätestatud määrusega (EL) 2016/679 ja direktiiviga 2002/58/EÜ.

Muudatusettepanek   22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9 a.  Kui seoses käesoleva direktiivi kohaldamisala raames toimuva digitaalse sisu üleandmisega kohaldatakse muu liikmesriigi kui tarbija alalise elukoha liikmesriigi õigust, teavitab üleandja tarbijat sellest enne lepingu sõlmimist.

Muudatusettepanek   23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Üleandja annab digitaalse sisu üle viivitamata pärast lepingu sõlmimist, välja arvatud juhul, kui pooled on kokku leppinud teisiti. Üleandmine loetakse toimunuks, kui digitaalne sisu on üle antud tarbijale, või lõike 1 punkti b kohaldamisel kolmandale isikule, kelle tarbija on valinud, olenevalt sellest, kumb toimub varem.

2.  Üleandja annab digitaalse sisu üle viivitamata pärast lepingu sõlmimist, välja arvatud juhul, kui pooled on kokku leppinud teisiti, ilma et see piiraks direktiivi 2011/83/EL artikli 16 punkti m kohaldamist. Üleandmine loetakse toimunuks, kui digitaalne sisu on üle antud tarbijale, või käesoleva artikli lõike 1 punkti b kohaldamisel kolmandale isikule, kelle tarbija on valinud, olenevalt sellest, kumb toimub varem.

 

_________________

 

 

Muudatusettepanek   24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Digitaalne sisu loetakse lepingutingimustele vastavaks, kui olenevalt asjaoludest:

1.  Leping sisaldab kõiki digitaalse sisu vastavuse hindamiseks asjakohaseid omadusi, samuti kogu asjakohast teavet seoses isikuandmete töötlemisega kooskõlas määruse (EL) 2016/679 kohase kohustusega. Digitaalne sisu loetakse lepingutingimustele vastavaks, kui olenevalt asjaoludest:

Muudatusettepanek   25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  seda uuendatakse vastavalt lepingus sätestatule.

d)  seda uuendatakse vastavalt lepingus sätestatule või vastavalt vajadusele, et tagada punktides a ja b nimetatud omadused, eelkõige järjepidevus ja turvalisus.

Muudatusettepanek   26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Selles osas, kus lepinguga ei ole ette nähtud seal, kus asjakohane, selgelt ja ammendavalt lõike 1 kohaseid digitaalse sisu nõudeid, peab digitaalne sisu, sealhulgas selle funktsioonid, koostalitlusvõime ja muud toimivusomadused, näiteks juurdepääsetavus, järjepidevus ja turvalisus, sobima otstarbeks, milleks seda liiki digitaalset sisu tavaliselt kasutatakse, võttes arvesse järgmist:

2.  Lisaks kõikide lepingus sisalduvatele vastavusnõuete järgimisele, nagu lõikes 1 sätestatud, peab digitaalne sisu, sealhulgas selle funktsioonid, koostalitlusvõime ja muud toimivusomadused, näiteks juurdepääsetavus, järjepidevus ja turvalisus, mida tarbijad võivad mõistlikult eeldada, sobima otstarbeks, milleks seda liiki digitaalset sisu tavaliselt kasutatakse, ning olema selliste omadustega, võttes arvesse järgmist:

Muudatusettepanek   27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  kas digitaalne sisu on üle antud raha eest või muu vastutasu kui raha eest;

a)  kas digitaalne sisu on üle antud raha eest või muu vastutasu kui raha eest, edastades isikuandmeid või muid andmeid vastavalt artikli 3 lõikele 1;

Muudatusettepanek   28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)  tarbijate õigustatud ootusi;

Selgitus

Ettepaneku kohaselt peab digitaalne sisu vastama lepingutingimustele ning ainult siis, kui lepingus ei ole midagi sätestatud, võib kasutada sisu vastavuse hindamiseks objektiivsemaid kriteeriumeid (nt tehnilisi standardeid või tegevusjuhendeid). Kuid digitaaltooted on sageli nii keerukad, et ei saa eeldada, et tarbija suudab täielikult mõista lepingutingimusi ja teha teadliku otsuse. Seetõttu oleks mõistlikum kasutada vastavuse määramiseks sagedamini selliseid kriteeriumeid nagu tehnilised standardid või õigustatud ootused.

Muudatusettepanek   29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  asjakohasel juhul kehtivaid rahvusvahelisi tehnilisi standardeid või selliste tehniliste standardite puudumisel kohaldatavaid sektori tegevusjuhendeid või häid tavasid, ja

b)  kehtivaid rahvusvahelisi tehnilisi standardeid või selliste tehniliste standardite puudumisel kohaldatavaid sektori tegevusjuhendeid või häid tavasid, ja

Muudatusettepanek   30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  mis tahes olemasolevaid parimaid tavasid seoses infosüsteemide ja digitaalsete keskkondade turvalisusega;

Muudatusettepanek   31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui lepinguga nähakse ette, et digitaalne sisu antakse üle teatava ajavahemiku jooksul, peab digitaalne sisu vastama lepingutingimustele kogu kõnealuse ajavahemiku jooksul.

3.  Kui lepinguga nähakse ette, et digitaalne sisu antakse üle teatava ajavahemiku jooksul, peab digitaalne sisu, sealhulgas vajaduse korral turvavärskendused, mille üleandja peab edastama, vastama lepingutingimustele kogu kõnealuse ajavahemiku jooksul.

Muudatusettepanek   32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Lepingutingimustele vastavuse tagamiseks tuleb digitaalse sisu või digitaalse teenuse puhul järgida määruse (EL) 2016/679 artiklis 25 sätestatud lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse põhimõtteid.

Muudatusettepanek   33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Tarbija teeb vastavalt võimalustele üleandjaga koostööd ulatuses, mis on vajalik tarbija digitaalse keskkonna kindlakstegemiseks. Koostöö tegemise kohustus hõlmab ainult selliseid kättesaadavaid tehnilisi vahendeid, mis on tarbija jaoks kõige vähem sekkuvad. Kui tarbija ei tee koostööd, lasub lepingutingimustele mittevastavusega seotud tõendamiskoormis tarbijal.

3.  Tarbija teeb vastavalt võimalustele üleandjaga koostööd ulatuses, mis on vajalik tarbija digitaalse keskkonna kindlakstegemiseks. Koostöö tegemise kohustus hõlmab ainult selliseid kättesaadavaid tehnilisi vahendeid, mis on tarbija jaoks kõige vähem sekkuvad. Kui tarbija ei tee koostööd, lasub lepingutingimustele mittevastavusega seotud tõendamiskoormis tarbijal. Tarbija ei pea tegema koostööd, kui üleandja nõuab juurdepääsu eraviisilisele või isiklikule teabele ja teabevahetusele.

Muudatusettepanek   34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  digitaalne sisu ei vasta üleandmise ajal lepingutingimustele; ja

b)  digitaalne sisu ei vasta üleandmise ajal lepingutingimustele;

Muudatusettepanek   35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  puudulik turvalisus, mis oli üleandjale teada või mis infosüsteemide ja digitaalsete keskkondade turvalisuse alaste parimate tavade kohaselt oleks mõistlikult eeldades võinud talle teada olla, ja

Muudatusettepanek   36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Üleandja viib digitaalse sisu lõike 1 kohaselt lepingutingimustega vastavusse mõistliku aja jooksul, arvates ajast, millal tarbija teatas üleandjale lepingutingimustele mittevastavusest, ning ilma et see põhjustaks tarbijale olulist ebamugavust, võttes arvesse digitaalse sisu laadi ja otstarvet, mida tarbija kõnealuselt sisult eeldas.

2.  Üleandja viib digitaalse sisu lõike 1 kohaselt lepingutingimustega vastavusse põhjendamatu viivituseta, arvates ajast, millal tarbija teatas üleandjale lepingutingimustele mittevastavusest, ning ilma et see põhjustaks tarbijale olulist ebamugavust, võttes arvesse digitaalse sisu laadi ja otstarvet, mida tarbija kõnealuselt sisult eeldas.

Muudatusettepanek   37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Tarbija võib lepingu lõpetada üksnes juhul, kui lepingutingimustele mittevastavus halvendab digitaalse sisu funktsioone, koostalitlusvõimet ja muid peamisi toimivusomadusi, nagu selle juurdepääsetavus, järjepidevus ja turvalisus, nagu see on nõutav artikli 6 lõigete 1 ja 2 kohaselt. Kohustus tõendada, et lepingutingimustele mittevastavus ei takista digitaalse sisu funktsioone, koostalitlusvõimet ja muid peamisi toimivusomadusi, lasub üleandjal.

5.  Ilma et see piiraks muude lepingu lõpetamise seaduslike aluste kohaldamist, võib tarbija lepingu lõpetada, kui lepingutingimustele mittevastavus halvendab digitaalse sisu funktsioone, koostalitlusvõimet ja muid peamisi toimivusomadusi, nagu selle juurdepääsetavus, järjepidevus ja turvalisus, nagu see on nõutav artikli 6 lõigete 1 ja 2 kohaselt. Kohustus tõendada, et lepingutingimustele mittevastavus ei takista digitaalse sisu funktsioone, koostalitlusvõimet ja muid peamisi toimivusomadusi, lasub üleandjal.

Muudatusettepanek   38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  võtab üleandja kõik temalt eeldatavad meetmed, et loobuda sellise muu vastutasu kui raha kasutamisest, mille tarbija on edastanud vahetuskaubana digitaalse sisu kasutamise eest, ja muude andmete kasutamisest, mida üleandja on kogunud seoses digitaalse sisu üleandmisega, sealhulgas tarbija edastatud sisu, välja arvatud sisu, mille on loonud ühiselt tarbija ja teised isikud, kes jätkavad selle sisu kasutamist;

b)  loobub üleandja isikuandmete või muude andmete kasutamisest, mille tarbija on teinud digitaalse sisu kasutamise eest kättesaadavaks rahalise makse asemel, ja muude andmete kasutamisest, mida üleandja on kogunud seoses digitaalse sisu üleandmisega, sealhulgas tarbija edastatud sisu, välja arvatud sisu, mille on tootnud ühiselt tarbija ja teised isikud, kes jätkavad selle sisu kasutamist; Et tarbija saaks andmeid tagasi võtta vastavalt punktile c, ei töötle üleandja isikuandmeid ainsa eesmärgiga seostada mitte isikustatud andmeid ja sisu tarbijaga. Üleandja järgib määruse (EL) 2016/679 kohaseid kohustusi;

Muudatusettepanek   39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  annab üleandja tarbijale tehnilised vahendid kogu tarbija edastatud sisu ja muude selliste andmete tagasisaamiseks, mis on loodud või mille tarbija on genereerinud digitaalse sisu kasutamisel ulatuses, milles üleandja on neid andmeid säilitanud. Tarbijal on õigus võtta sisu välja tasuta, olulise ebamugavuseta, mõistliku aja jooksul ja tavaliselt kasutatavas andmevormingus;

c)  annab üleandja tarbija taotluse korral tarbijale tehnilised vahendid kogu tarbija edastatud sisu ja muude selliste andmete tagasisaamiseks, mille tarbija on loonud digitaalse sisu kasutamisel ulatuses, milles üleandja on neid andmeid säilitanud. Tarbijal on õigus võtta sisu välja tasuta, ebamugavuseta, mõistliku aja jooksul ja struktureeritud, üldkasutatavas andmevormingus ning masinloetaval kujul ning edastada see sisu teisele üleandjale, ilma et algne üleandja seda takistaks;

Muudatusettepanek   40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Üleandja vastutab tarbija ees tarbija digitaalsele keskkonnale tekitatud majandusliku kahju eest, mis on tekkinud mittevastavusest lepingutingimustele või digitaalse sisu üleandmata jätmisest. Kahju hüvitamisega asetatakse tarbija olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui digitaalne sisu oleks antud üle nõuetekohaselt ja see oleks vastanud lepingutingimustele.

1.  Üleandja vastutab tarbija ees tarbijale tekitatud majandusliku kahju eest, mis on tekkinud mittevastavusest lepingutingimustele või digitaalse sisu üleandmata jätmisest. Kahju hüvitamisega asetatakse tarbija olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui digitaalne sisu oleks antud üle nõuetekohaselt ja see oleks vastanud lepingutingimustele.

Muudatusettepanek   41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid kehtestavad kahju hüvitamise nõudmise õiguse kasutamiseks üksikasjalikud normid.

2.  Liikmesriigid kehtestavad kahju hüvitamise nõudmise õiguse kasutamiseks üksikasjalikud normid. Nende normide kehtestamisel võivad liikmesriigid sätestada vähendatud või suurendatud vastutuse kahju eest, hinnates objektiivsete kriteeriumite alusel üleandja poolt digitaalse sisu mittevastavuse ja kahju tekkimise vältimiseks tehtud jõupingutusi, nagu parimad tavad turvalisuse alal või tipptasemel tehnoloogia.

Muudatusettepanek   42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui lepinguga nähakse ette, et digitaalne sisu antakse üle lepingus sätestatud ajavahemiku jooksul, võib üleandja muuta digitaalse sisu funktsioone, koostalitlusvõimet ja muid peamisi toimivusomadusi, nagu juurdepääsetavus, järjepidevus ja turvalisus, ulatuses, milles need muudatused halvendavad tarbija juurdepääsu digitaalsele sisule või selle kasutamist, üksnes juhul, kui:

1.  Kui lepinguga nähakse ette, et digitaalne sisu antakse üle lepingus sätestatud ajavahemiku jooksul, võib üleandja muuta digitaalse sisu funktsioone, koostalitlusvõimet ja muid peamisi toimivusomadusi, nagu juurdepääsetavus ja järjepidevus, üksnes juhul, kui:

Muudatusettepanek   43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)  see muudatus on vajalik sisu turvalisuse huvides kooskõlas parimate tavadega;

Muudatusettepanek   44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  tarbijale on muudatusest mõistliku aja jooksul eelnevalt teatatud püsival andmekandjal esitatud sõnaselge teatega;

b)  tarbijale on muudatusest mõistliku aja jooksul eelnevalt teatatud sõnaselge teatega;

Muudatusettepanek   45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  lepingu lõpetamisel vastavalt punktile c antakse tarbijale tehnilised vahendid kogu artikli 13 lõike 2 punktis c sätestatud sisu tagasivõtmiseks.

d)  lepingu lõpetamisel vastavalt punktile c antakse tarbijale tehnilised vahendid kogu artikli 13 lõike 2 punktis c või artikli 16 lõike 4 punktis b sätestatud sisu tagasivõtmiseks.

Muudatusettepanek   46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  võtab üleandja kõik temalt eeldatavad meetmed, et loobuda sellise muu vastutasu kui raha kasutamisest, mille tarbija on edastanud vahetuskaubana digitaalse sisu kasutamise eest, ja muude andmete kasutamisest, mida üleandja on kogunud seoses digitaalse sisu üleandmisega, sealhulgas tarbija edastatud sisu;

a)  loobub üleandja isikuandmete või muude andmete kasutamisest, mille tarbija on teinud digitaalse sisu kasutamise eest kättesaadavaks rahalise makse asemel, ja muude andmete kasutamisest, mida tarbija on esitanud seoses digitaalse sisu kasutamisega, sealhulgas tarbija edastatud sisu, välja arvatud sisu, mille on tootnud ühiselt tarbija ja teised isikud, kes jätkavad selle kasutamist; Et tarbija saaks andmeid tagasi võtta vastavalt punktile b, ei töötle üleandja isikuandmeid ainsa eesmärgiga seostada mitte isikustatud andmeid ja sisu tarbijaga. Üleandja täidab määruse (EL) 2016/679 kohaseid kohustusi;

Muudatusettepanek   47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  annab üleandja tarbijale tehnilised vahendid kogu tarbija edastatud sisu ja selliste muude andmete tagasisaamiseks, mille tarbija on loonud või genereerinud digitaalse sisu kasutamisel, ulatuses, milles üleandja on neid andmeid säilitanud. Tarbijal on õigus saada sisu tagasi olulise ebamugavuseta, mõistliku aja jooksul ja tavaliselt kasutatavas andmevormingus; ja

b) annab üleandja tarbija taotluse korral tarbijale tehnilised vahendid kogu tarbija poolt kättesaadavaks tehtud sisu ja muude selliste andmete tagasisaamiseks, mille tarbija on loonud digitaalse sisu kasutamisel ulatuses, milles üleandja on neid andmeid säilitanud. Tarbijal on õigus saada sisu ja andmeid tagasi olulise ebamugavuseta, mõistliku aja jooksul ja struktureeritud, tavaliselt kasutatavas ja masinloetavas andmevormingus, ning edastada see sisu ja andmed teisele üleandjale, ilma et algne üleandja seda takistaks; ja

Muudatusettepanek   48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad piisavad ja tõhusad vahendid, et tagada käesoleva direktiivi järgimine.

1.  Liikmesriigid tagavad tõhusad ja hoiatavad vahendid, et tagada käesoleva direktiivi järgimine.

 

 

Selgitus

Nende uute tarbijaõiguste tõeline jõustamine toimub ainult siis, kui liikmesriigid on kehtestanud tõhusad ja hoiatavad sanktsioonid, arvestades muu hulgas olulisi kaubanduslikke eeliseid, mida digitaalse sisu üleandjad võivad saada, suurendades agressiivselt oma turuosa tarbijaõigusi kahjustades.

Muudatusettepanek   49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  organisatsioonid, mis tegutsevad andmesubjektide õiguste ja vabaduste kaitsmise valdkonnas seoses andmesubjektide isikuandmete kaitsmisega.

Selgitus

Põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse artiklil 80.

Muudatusettepanek   50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 19 a  

 

Andmekaitse

 

Isikuandmete töötlemisel seoses käesoleva direktiivi kohaselt toimuva tegevusega järgitakse määruse (EL) 2016/679 ja direktiivi 2002/58/EÜ sätteid.

Muudatusettepanek   51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon vaatab käesoleva direktiivi kohaldamise läbi hiljemalt [kuupäev viis aastat pärast jõustumist] ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande. Aruandes vaadeldakse muu hulgas selliste lepingute suhtes kohaldatavate õigusnormide ühtlustamist, mille kohaselt antakse digitaalset sisu üle käesoleva direktiiviga hõlmamata vastutasu eest, eelkõige kui seda antakse üle reklaami või andmete kaudse kogumise eest.

1.  Komisjon vaatab käesoleva direktiivi kohaldamise läbi hiljemalt [kuupäev kolm aastat pärast jõustumist] ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande. Aruandes vaadeldakse muu hulgas koostoimet ja kooskõla määrusega (EL) 2016/679 ning selliste lepingute suhtes kohaldatavate õigusnormide ühtlustamist, mille kohaselt antakse digitaalset sisu üle käesoleva direktiiviga hõlmamata vastutasu eest, eelkõige kui seda antakse üle reklaami või andmete kaudse kogumise eest.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Digitaalsisu kättesaadavaks tegemise lepingud

Viited

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Vastutavad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

21.1.2016

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Marju Lauristin

16.3.2016

Kodukorra artikkel 55 – komisjonide ühised koosolekud

istungil teada andmise kuupäev

28.4.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

12.7.2016

8.11.2016

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

8.11.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

41

4

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Digitaalsisu kättesaadavaks tegemise lepingud

Viited

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

EP-le esitamise kuupäev

9.12.2015

 

 

 

Vastutavad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

ITRE

21.1.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

ITRE

28.1.2016

CULT

25.1.2016

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Evelyne Gebhardt

14.4.2016

Axel Voss

14.4.2016

 

 

Artikkel 55 – Komisjonide ühismenetlus

istungil teada andmise kuupäev

28.4.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

14.7.2016

29.11.2016

22.3.2017

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.11.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

55

4

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Max Andersson, Pascal Arimont, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Mady Delvaux, Pascal Durand, Laura Ferrara, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Antonio López-Istúriz White, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Pavel Svoboda, József Szájer, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Marco Zullo, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Lucy Anderson, Heidi Hautala, Kaja Kallas, Angelika Niebler, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Rainer Wieland

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Zbigniew Kuźmiuk, Bolesław G. Piecha, Michaela Šojdrová

Esitamise kuupäev

27.11.2017

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

55

+

ALDE

 

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kaja Kallas, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic

Daniel Dalton, Zbigniew Kuźmiuk, Nosheena Mobarik, Bolesław G. Piecha, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Angelika Niebler, Emil Radev, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Szájer, Mihai Ţurcanu, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marlene Mizzi, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala, Julia Reda

4

EFDD

ENF

John Stuart Agnew

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski

2

0

EFDD

Laura Ferrara, Marco Zullo

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu