MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista

27.11.2017 - (COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)) - ***I

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijät: Evelyne Gebhardt, Axel Voss
(Valiokuntien yhteiskokousmenettely – työjärjestyksen 55 artikla)


Menettely : 2015/0287(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0375/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0375/2017
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista

(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0634),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0394/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Ranskan senaatin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 27. huhtikuuta 2016 antaman lausunnon[1],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan työjärjestyksen 55 artiklan mukaisen yhteisen käsittelyn,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0375/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

1 otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

tietyistä digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista

tietyistä digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Verkkokaupan tarjoamaa kasvupotentiaalia ei vielä hyödynnetä täysimääräisesti. Asiakirjassa Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle29 puututaan kokonaisvaltaisella tavalla suurimpiin esteisiin, jotka haittaavat rajat ylittävän verkkokaupan kehitystä unionissa, jotta nämä hyödyntämättömät mahdollisuudet saataisiin käyttöön. Olisi taattava kuluttajille paremmat edellytykset käyttää digitaalista sisältöä ja tehtävä sen tarjoamisesta helpompaa yrityksille, niin että voidaan kehittää unionin digitaalitaloutta ja edistää kasvua yleensä.

(1)  Verkkokaupan unionissa tarjoama kasvupotentiaali ei ole vielä täysimääräisesti toteutunut. Asiakirjassa Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle29 puututaan kokonaisvaltaisella tavalla suurimpiin esteisiin, jotka haittaavat rajat ylittävän verkkokaupan kehitystä unionissa, jotta nämä hyödyntämättömät mahdollisuudet saataisiin käyttöön. Olisi taattava kuluttajille paremmat edellytykset käyttää digitaalista sisältöä ja tehtävä sen tarjoamisesta helpompaa yrityksille, niin että voidaan kehittää unionin digitaalitaloutta ja edistää kasvua yleensä.

__________________

__________________

29 COM(2015) 192 final.

29 COM(2015)0192.

Tarkistus     3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 169 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa määrätään, että unioni myötävaikuttaa kuluttajansuojan korkean tason saavuttamiseen toimenpiteillä, jotka se toteuttaa mainitun perussopimuksen 114 artiklan nojalla.

Tarkistus     4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  Euroopan unionin perusoikeuskirjan 38 artiklassa määrätään, että unionin politiikoissa varmistetaan korkeatasoinen kuluttajansuoja, ja perusoikeuskirjan 47 artiklassa määrätään, että jokaisella, jonka unionin oikeudessa taattuja oikeuksia on loukattu, on oltava käytettävissään tehokkaat oikeussuojakeinot. Perusoikeuskirjan 16 artiklassa tunnustetaan elinkeinovapaus unionin oikeuden sekä kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Jotta voidaan toteuttaa todelliset digitaaliset sisämarkkinat, on yhdenmukaistettava tietyt digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvät seikat korkeatasoisen kuluttajansuojan pohjalta.

(2)  Jotta voidaan toteuttaa todelliset digitaaliset sisämarkkinat, tietyt digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvät seikat olisi yhdenmukaistettava korkeatasoisen kuluttajansuojan pohjalta oikeusvarmuuden lisäämiseksi ja liiketoimikustannusten vähentämiseksi.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Kuluttajasopimuksia koskevien pakottavien kansallisten säännösten keskinäiset eroavuudet ja sopimusoikeutta koskevien selkeiden sääntöjen puuttuminen kuuluvat niihin keskeisiin ongelmiin, jotka vaikeuttavat digitaalisen sisällön tarjoamisen kehittämistä, koska unionin tasolla on olemassa hyvin vähän juuri tätä varten laadittuja sääntöjä. Yrityksille, jotka myyvät digitaalista sisältöä yli rajojen, aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia, jotka johtuvat kuluttajasopimuksia koskevien pakottavien kansallisten sääntöjen eroista ja oikeudellisesta epävarmuudesta. Yrityksille aiheutuu kustannuksia myös siksi, että niiden on mukauduttava digitaalisen sisällön toimittamisesta tehtäviä sopimuksia koskeviin erilaisiin pakottaviin sääntöihin, joita on jo annettu useissa jäsenvaltioissa ja joiden soveltamisala ja sisältö vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen. Niissä jäsenvaltioissa, joissa ei ole vielä annettu digitaalisen sisällön toimittamista koskevia erityissääntöjä, elinkeinonharjoittajat joutuvat rajat ylittävän verkkokaupan yhteydessä kohtaamaan epävarmuutta, koska he eivät usein tiedä, mitä sääntöjä digitaaliseen sisältöön sovelletaan siinä jäsenvaltiossa, johon he haluavat viedä tuotteitaan, tai mikä on näiden sääntöjen sisältö ja ovatko ne pakottavia.

(4)  Yrityksille ja erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille aiheutuu kustannuksia siksi, että niiden on mukauduttava digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen toimittamisesta tehtäviä sopimuksia koskeviin erilaisiin pakottaviin sääntöihin, joita on jo annettu useissa jäsenvaltioissa ja joiden soveltamisala ja sisältö vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen. Niissä jäsenvaltioissa, joissa ei ole vielä annettu digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen toimittamista koskevia erityissääntöjä, elinkeinonharjoittajat joutuvat rajat ylittävän verkkokaupan yhteydessä kohtaamaan epävarmuutta, koska he eivät usein tiedä, mitä sääntöjä digitaaliseen sisältöön tai digitaalisiin palveluihin sovelletaan siinä jäsenvaltiossa, johon he haluavat viedä tuotteitaan, tai mikä on näiden sääntöjen sisältö ja ovatko ne pakottavia.

Perustelu

Johdanto-osan 3 ja 4 kappaleen järjestystä vaihdetaan.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Kuluttajat ovat epävarmoja tehdessään ostoksia ulkomailta erityisesti verkossa. Yksi tärkeimmistä tähän epäluottamukseen vaikuttavista tekijöistä on epävarmuus keskeisistä kuluttajaoikeuksista ja digitaalista sisältöä koskevan selkeän oikeudellisen kehyksen puuttuminen. Monet digitaalisen sisällön kuluttajat ovat kohdanneet ongelmia, jotka liittyvät digitaalisen sisällön laatuun tai käytettävyyteen. He ovat saattaneet saada väärän tai viallisen digitaalisen sisällön tai eivät ole voineet käyttää sitä. Tämän seurauksena kuluttajille on aiheutunut sekä taloudellista että muuta haittaa.

(3)  Kuluttajat ovat usein epävarmoja tehdessään ostoksia ulkomailta erityisesti verkossa. Yksi tärkeimmistä tähän epäluottamukseen vaikuttavista tekijöistä on epävarmuus keskeisistä kuluttajaoikeuksista ja digitaalista sisältöä tai digitaalisia palveluja koskevan selkeän oikeudellisen kehyksen puuttuminen. Monet kuluttajat ovat kohdanneet ongelmia, jotka liittyvät digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen laatuun tai käytettävyyteen. He ovat saattaneet saada väärän tai viallisen digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun tai eivät ole voineet käyttää sitä. Tämän seurauksena kuluttajille on aiheutunut sekä taloudellista että muuta haittaa.

Perustelu

Johdanto-osan 3 ja 4 kappaleen järjestystä vaihdetaan.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Jotta nämä ongelmat voitaisiin korjata, sekä yritysten että kuluttajien olisi voitava vedota digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin täysin yhdenmukaistettuihin sääntöihin, joissa vahvistetaan tämäntyyppisten liiketoimien kannalta olennaiset unionin laajuiset sopimusperusteiset oikeudet.

(5)  Jotta nämä ongelmat voitaisiin korjata, sekä yritysten että kuluttajien olisi voitava vedota joihinkin digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen toimittamista koskeviin keskeisiin sääntelynäkökohtiin. Näissä säännöissä olisi vahvistettava unionin laajuiset sopimusperusteiset oikeudet mutta annettava jäsenvaltioille mahdollisuus pitää voimassa tiettyihin muihin näkökohtiin liittyvät kansalliset säännöt. Tämän direktiivin tavoitteena on löytää tässä asiassa asianmukainen tasapaino korkeatasoisen kuluttajansuojan ja yritysten kilpailukyvyn välillä samalla varmistaen, että toissijaisuusperiaatetta noudatetaan.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Kun kaikissa jäsenvaltioissa sovelletaan kuluttajasopimuksia koskevia täysin yhdenmukaistettuja sääntöjä, yritysten on helpompi tarjota digitaalista sisältöä yli rajojen. Ne voivat toimia vakaassa sopimusoikeudellisessa ympäristössä myydessään tuotteitaan verkossa ja muulla tavoin etämyyntinä toisiin jäsenvaltioihin. Kun kaikkialla EU:ssa sovelletaan erityisesti digitaalista sisältöä varten laadittuja täysin yhdenmukaistettuja sääntöjä, päästään eroon monimutkaisuudesta, joka tätä nykyä leimaa digitaalisen sisällön toimittamista koskevia sopimuksia kansallisten sääntöjen eroavuuksien vuoksi. Yhdenmukaisten sääntöjen ansiosta voidaan myös ehkäistä oikeudellista hajanaisuutta, johon erityisesti digitaalista sisältöä varten laadittava uusi kansallinen sääntely johtaisi.

(6)  Kun kaikissa jäsenvaltioissa sovelletaan kuluttajasopimuksia koskevia yhdenmukaistettuja sääntöjä, yritysten on helpompi tarjota digitaalista sisältöä yli rajojen. Ne voivat toimia vakaassa sopimusoikeudellisessa ympäristössä myydessään tuotteitaan verkossa ja muulla tavoin etämyyntinä toisiin jäsenvaltioihin. Yhdenmukaisten sääntöjen ansiosta voidaan myös ehkäistä oikeudellista hajanaisuutta, johon erityisesti digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluja varten laadittava uusi kansallinen sääntely johtaisi.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Kuluttajat hyötyvät digitaalista sisältöä koskevista täysin yhdenmukaistetuista oikeuksista, jotka takaavat heille korkeatasoisen suojan. Heillä on selkeät oikeudet riippumatta siitä, missä EU:n alueella he vastaanottavat digitaalista sisältöä tai käyttävät sitä. Tämä lisää kuluttajien luottamusta heidän ostaessaan digitaalista sisältöä. Samalla vähennetään haittoja, joita kuluttajille nykyään aiheutuu, koska he voivat vedota selkeisiin sääntöihin kohdatessaan digitaaliseen sisältöön liittyviä ongelmia.

(7)  Kuluttajien olisi hyödyttävä digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluja koskevista täysin yhdenmukaistetuista oikeuksista, jotka takaavat heille korkeatasoisen suojan. Heillä olisi oltava selkeät pakottavat oikeudet riippumatta siitä, missä unionin alueella he vastaanottavat digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluja tai käyttävät niitä. Tämä lisäisi kuluttajien luottamusta heidän ostaessaan digitaalista sisältöä tai digitaalisia palveluja. Samalla vähennettäisiin haittoja, joita kuluttajille nykyään aiheutuu, koska he voivat vedota selkeisiin sääntöihin kohdatessaan digitaaliseen sisältöön tai digitaalisiin palveluihin liittyviä ongelmia.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Tätä direktiiviä olisi sovellettava myös kahta päämäärää palveleviin sopimuksiin, jotka tehdään tarkoituksessa, joka kuuluu osittain henkilön ammattitoimintaan ja osittain muuhun kuin ammattitoimintaan, ja joissa ammattitoimintaan liittyvä tarkoitus on sopimuskokonaisuudessa niin vähäinen, että kyseistä henkilöä olisi myös pidettävä kuluttajana.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Tällä direktiivillä olisi yhdenmukaistettava täysimääräisesti eräät keskeiset säännöt, joita ei tähän mennessä ole säännelty unionin tasolla. Tätä varten direktiivillä olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat digitaalisen sisällön sopimuksenmukaisuutta, kuluttajien saatavilla olevia oikeussuojakeinoja siinä tapauksessa, että digitaalinen sisältö ei ole sopimuksen mukaista, sekä eräitä näiden oikeussuojakeinojen käyttöön liittyviä yksityiskohtaisia sääntöjä. Direktiivillä olisi yhdenmukaistettava myös tietyt seikat, jotka koskevat oikeutta purkaa pitkäaikainen sopimus, sekä tietyt digitaalisen sisällön muuttamista koskevat seikat.

(8)  Tällä direktiivillä olisi yhdenmukaistettava täysimääräisesti tietyt keskeiset säännöt, joita ei tähän mennessä ole säännelty unionin tai kansallisella tasolla. Tätä varten direktiivillä olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen sopimuksenmukaisuutta, kuluttajien saatavilla olevia oikeussuojakeinoja siinä tapauksessa, että digitaalinen sisältö tai digitaaliset palvelut eivät ole sopimuksen mukaisia, sekä eräitä näiden oikeussuojakeinojen käyttöön liittyviä yksityiskohtaisia sääntöjä. Direktiivillä olisi yhdenmukaistettava myös tietyt seikat, jotka koskevat oikeutta purkaa pitkäaikainen sopimus, sekä tietyt digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen muuttamista koskevat seikat.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Kun tällä direktiivillä säänneltäviin aiheisiin liittyvät vaatimukset yhdenmukaistetaan täysin, jäsenvaltiot eivät voi direktiivin soveltamisalalla säätää muista, muodollisista tai aineellisista vaatimuksista, kuten määräajasta, jonka kuluessa virhe on todettava, kuluttajan velvollisuudesta ilmoittaa virheestä toimittajalle tietyn ajan kuluessa tai kuluttajan velvollisuudesta maksaa digitaalisen sisällön käytöstä sopimuksen purkamiseen asti, silloin kun purkaminen johtuu digitaalisen sisällön virheestä.

(9)  Kun tällä direktiivillä säänneltäviin asioihin liittyvät vaatimukset yhdenmukaistetaan täysin, jäsenvaltiot eivät voi direktiivin soveltamisalalla säätää muista, muodollisista tai aineellisista vaatimuksista, kuten todistustaakan kääntämistä koskevista säännöistä, jotka johtavat tässä direktiivissä säädetystä poikkeavaan tulokseen, tai kuluttajan velvollisuudesta ilmoittaa virheestä elinkeinonharjoittajalle tietyn ajan kuluessa.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Direktiivin ei pitäisi vaikuttaa kansallisiin lainsäädäntöihin siltä osin kuin sillä ei säännellä esimerkiksi kansallisia sääntöjä, jotka koskevat kuluttajan velvollisuuksia digitaalisen sisällön toimittajaa kohtaan tai sopimusten luokittelua, muotoilua ja pätevyyttä tai digitaalisen sisällön lainmukaisuutta. Jäsenvaltioiden olisi myös voitava vapaasti vahvistaa yksityiskohtaiset edellytykset oikeuksien käyttöä varten, kuten oikeus vahingonkorvaukseen siltä osin kuin siitä ei säädetä tässä direktiivissä, tai sopimuksen purkamisesta aiheutuvia seurauksia koskevat säännöt, joita sovelletaan tässä direktiivissä vahvistettujen palauttamista koskevien sääntöjen lisäksi.

(10)  Direktiivin ei pitäisi vaikuttaa kansallisiin lainsäädäntöihin siltä osin kuin sillä ei säännellä esimerkiksi kansallisia sääntöjä, jotka koskevat kuluttajan velvollisuuksia digitaalisen sisällön toimittajaa kohtaan tai sopimusten luokittelua, muotoilua ja pätevyyttä tai digitaalisen sisällön lainmukaisuutta. Jäsenvaltioiden olisi myös voitava vapaasti vahvistaa yksityiskohtaiset edellytykset oikeuksien käyttöä varten, kuten oikeus vahingonkorvaukseen siltä osin kuin siitä ei säädetä tässä direktiivissä, tai sopimuksen purkamisesta aiheutuvia seurauksia koskevat säännöt, joita sovelletaan tässä direktiivissä vahvistettujen palauttamista koskevien sääntöjen lisäksi. Jäsenvaltioiden olisi voitava pitää voimassa tai ottaa käyttöön kansallisia sääntöjä ”piileviä virheitä” koskevista oikeussuojakeinoista. Jäsenvaltioiden olisi voitava pitää voimassa kansallisia sääntöjä oikeudesta kieltäytyä vastaanottamasta tavaraa lyhyen määräajan kuluessa, jos tällainen oikeus sisältyy niiden oikeusjärjestykseen tämän direktiivin voimaantulopäivänä.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Tämän direktiivin ei pitäisi vaikuttaa kansallisiin lainsäädäntöihin edellytyksistä, joiden täyttyessä digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen toimittamista koskevan sopimuksen katsotaan liittyvän toiseen sopimukseen, jonka kuluttaja on tehnyt toimittajan tai muun elinkeinonharjoittajan kanssa, tai olevan sen liitännäissopimus, eikä tämän vaikutuksista joko sopimukseen tai sopimuksen mukaisesti sovellettaviin oikeussuojakeinoihin. Jäsenvaltioiden olisi voitava myös vapaasti määrittää tällaisten sopimusten luonne eli se, onko kyseessä esimerkiksi myynti-, palvelu- vai vuokrasopimus vai aivan omanlaisensa sopimus.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 b)  Jos elinkeinonharjoittaja kuitenkin tarjoaa samalla sopimuksella tai sopimuspaketilla sekä digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua että muita palveluja, kuten henkilöiden välisiä viestintäpalveluja tai -tavaroita, ja digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua ei ole esiasennettu tavaraan, tätä direktiiviä olisi sovellettava ainoastaan tällaisen paketin digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua koskevaan osaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön1 a soveltamista. Muihin osiin olisi sovellettava sovellettavaa lakia.

 

_______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi .../..., annettu … päivänä ...kuuta …, eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (EUVL L xx, [päivämäärä], s. x–x).

Perustelu

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi) korvaa komission ehdotuksen johdanto-osan 20 kappaleen (ks. tarkistus 27).

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Direktiivillä olisi voitava puuttua ongelmiin, jotka koskevat kaikenlaista digitaalista sisältöä ja sen toimittamista. Jotta voitaisiin ottaa huomioon tekniikan nopea kehitys ja varmistaa digitaalisen sisällön käsitteen joustavuus tulevaisuudessa, tätä käsitettä olisi tulkittava tässä direktiivissä laajemmin kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/83/EU30.Käsitteen tulisi kattaa erityisesti palvelut, joiden avulla voidaan luoda, käsitellä tai tallentaa dataa. Digitaalista sisältöä voidaan toimittaa monin eri tavoin, esimerkiksi siirtämällä pysyvällä välineellä, lataamalla kuluttajan omalle laitteelle, lähettämällä suoratoistona verkossa, antamalla käyttöoikeus tallennettuun digitaaliseen sisältöön tai sosiaaliseen mediaan. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkeen digitaaliseen sisältöön toimitustavasta riippumatta. Ei ole suotavaa erotella toisistaan eri sisältötyyppejä näillä nopean teknisen kehityksen markkinoilla, koska olisi tuskin mahdollista välttää syrjintää eri toimittajien välillä. Olisi pyrittävä takaamaan tasavertaiset toimintaedellytykset erilaisten digitaalisten sisältötyyppien toimittajille. Tätä direktiiviä ei kuitenkaan tulisi soveltaa sellaiseen digitaaliseen sisältöön, joka on sisällytetty tavaroihin siten, että se toimii niiden erottamattomana osana niin, että sen toiminnot ovat toissijaisia tavaran ensisijaisiin toimintoihin nähden.

(11)  Tällä direktiivillä olisi voitava puuttua ongelmiin, jotka koskevat kaikenlaista digitaalista sisältöä ja kaikenlaisia digitaalisia palveluja ja niiden toimittamista. Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus säännöstön kanssa, digitaalisen sisällön käsitteen olisi vastattava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/83/EU30 käytettyä käsitettä ja sen olisi katettava esimerkiksi teksti, video- ja audiotallenteet, sovellukset, digitaaliset pelit ja muut ohjelmistot. Jotta direktiivissä voitaisiin ottaa huomioon tekniikan nopea kehitys ja tulevaisuuden vaatimukset, sen olisi katettava myös digitaaliset palvelut, joiden avulla voidaan luoda, käsitellä tai tallentaa dataa, sekä palvelut, jotka mahdollistavat datan jakamisen digitaalisessa muodossa, muun muassa numerosta riippumattomat henkilöiden väliset viestintäpalvelut, jos ne eivät kuulu eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön soveltamisalaan. Digitaalista sisältöä tai digitaalisia palveluja voidaan toimittaa monin eri tavoin, esimerkiksi siirtämällä CD- tai DVD-levyllä tai samanlaisella välineellä, lataamalla kuluttajan omalle laitteelle, lähettämällä suoratoistona verkossa taikka antamalla käyttöoikeus digitaalisten palvelujen tallennustoimintoihin tai sosiaaliseen mediaan. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkeen digitaaliseen sisältöön ja kaikkiin digitaalisiin palveluihin toimitustavasta riippumatta. Ei ole suotavaa erotella toisistaan eri sisältötyyppejä näillä nopean teknisen kehityksen markkinoilla, koska olisi tuskin mahdollista välttää syrjintää eri elinkeinonharjoittajien välillä. Olisi pyrittävä takaamaan tasavertaiset toimintaedellytykset erilaisia digitaalisia sisältötyyppejä tai digitaalisia palvelutyyppejä tarjoaville elinkeinonharjoittajille.

__________________

__________________

30 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64.

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64).

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jotta voidaan vastata kuluttajien odotuksiin ja varmistaa pysyvällä välineellä siirrettävän digitaalisen sisällön toimittajille selkeä ja yksinkertainen oikeuskehys, joka kattaa sopimuksenmukaisuutta koskevat vaatimukset ja kuluttajan saatavilla olevat oikeussuojakeinot virheellisen sisällön varalta, tätä direktiiviä olisi sovellettava esimerkiksi DVD- ja CD-levyihin, joihin digitaalinen sisältö on tallennettu niin, että levyt toimivat ainoastaan digitaalisen sisällön siirtovälineenä. Direktiiviä olisi sovellettava pysyvällä välineellä toimitettavaan digitaaliseen sisältöön riippumatta siitä, onko se myyty etämyyntinä vai perinteisessä tilanteessa, jossa myyjä ja ostaja ovat fyysisesti läsnä, jotta voidaan välttää tilanne, jossa eri jakelukanaviin sovellettaisiin eri sääntöjä. Direktiiviä 2011/83/EU olisi edelleen sovellettava tällaisiin tavaroihin, muun muassa tavaran toimittamista koskeviin velvoitteisiin, saatavilla oleviin oikeussuojakeinoihin siinä tapauksessa, että toimitusta ei tapahdu, sekä tavaroiden toimittamista koskevan sopimuksen tyyppiin. Direktiivi ei vaikuta jakeluoikeuksiin, joita sovelletaan näihin tavaroihin tekijänoikeuslainsäädännön nojalla.

(12)  Jotta voidaan vastata kuluttajien odotuksiin ja varmistaa elinkeinonharjoittajille, jotka tarjoavat tavaroita, joihin on sisällytetty digitaalista sisältöä tai digitaalisia palveluja, selkeä ja yksinkertainen oikeuskehys, joka kattaa sopimuksenmukaisuutta koskevat vaatimukset ja kuluttajan saatavilla olevat oikeussuojakeinot virheellisen sisällön tai palvelun varalta, tätä direktiiviä olisi sovellettava digitaaliseen sisältöön ja digitaalisiin palveluihin, jotka on esiasennettu tavaroihin, esimerkiksi DVD- ja CD-levyihin tai ”älykkäisiin tavaroihin”. Kun on kyse tällaisista tavaroista, elinkeinonharjoittajien olisi oltava kuluttajalle vastuussa tämän direktiivin nojalla velvollisuuksiensa täyttämisestä ainoastaan tavaroihin sisällytetyn digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun osalta. Tällaisten tavaroiden muita osia koskevaan vastuuseen olisi sovellettava sovellettavaa lakia. Tätä direktiiviä olisi sovellettava tavaroihin sisällytettyyn digitaaliseen sisältöön tai palveluun riippumatta siitä, toimitetaanko tavarat, joihin ne on esiasennettu, etämyyntinä vai perinteisessä tilanteessa, jossa myyjä ja ostaja ovat fyysisesti läsnä, jotta voidaan välttää tilanne, jossa eri jakelukanaviin sovellettaisiin eri sääntöjä. Direktiiviä 2011/83/EU olisi edelleen sovellettava tällaisiin tavaroihin, muun muassa tavaran toimittamista koskeviin velvoitteisiin, saatavilla oleviin oikeussuojakeinoihin siinä tapauksessa, että toimitusta ei tapahdu, sekä tavaroiden toimittamista koskevan sopimuksen tyyppiin. Digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen toimittamista ja toimituksen laiminlyömistä koskevia tämän direktiivin sääntöjä ei siksi sovelleta tavaroihin sisällytettyyn digitaaliseen sisältöön ja tavaroihin sisällytettyihin digitaalisiin palveluihin. Tämä direktiivi ei vaikuta jakeluoikeuksiin, joita sovelletaan tällaisiin tavaroihin tekijänoikeuslainsäädännön nojalla.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Digitaalitaloudessa markkinatoimijat pitävät yksilöitä koskevia tietoja yhä useammin yhtä arvokkaina kuin rahaa. Usein digitaalista sisältöä ei toimitetakaan kauppahintaa vastaan, vaan vastikkeena on rahan sijasta pääsy henkilö- tai muihin tietoihin. Tällaisia liiketoimintamalleja käytetään eri muodoissa huomattavassa osassa markkinoita. Liiketoimintamallien eriyttäminen käytetyn vastikkeen mukaan johtaisi syrjivään kohteluun. Se tarjoaisi yrityksille perusteettoman kannustimen siirtyä tarjoamaan digitaalista sisältöä tietojen luovuttamista vastaan. Olisi varmistettava tasapuoliset toimintaedellytykset. Lisäksi muuta vastiketta kuin rahaa vastaan toimitetun digitaalisen sisällön virheet voivat vaikuttaa kuluttajien taloudellisiin etuihin. Sen vuoksi tällä direktiivillä vahvistettavien sääntöjen sovellettavuus ei saisi riippua siitä, maksetaanko kyseisestä digitaalisesta sisällöstä kauppahinta.

(13)  Digitaalitaloudessa markkinatoimijat pitävät yksilöitä koskevia tietoja yhä useammin yhtä arvokkaina kuin rahaa. Usein digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluja ei toimitetakaan kauppahintaa vaan dataa vastaan eli mahdollistamalla pääsy henkilö- tai muihin tietoihin. Tällaisia liiketoimintamalleja käytetään eri muodoissa huomattavassa osassa markkinoita. Liiketoimintamallien eriyttäminen käytetyn vastikkeen mukaan johtaisi syrjivään kohteluun, mikä tarjoaa yrityksille perusteettoman kannustimen siirtyä tarjoamaan digitaalista sisältöä tai digitaalisia palveluja tietojen luovuttamista vastaan. Lisäksi vastikkeena käytettyä dataa vastaan toimitetun digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun virheet voivat vaikuttaa kuluttajien taloudellisiin etuihin. Tasavertaisten toimintaedellytysten varmistamiseksi tällä direktiivillä vahvistettavien sääntöjen sovellettavuus ei saisi riippua siitä, maksetaanko kyseisestä digitaalisesta sisällöstä tai digitaalisesta palvelusta kauppahinta.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Digitaalitaloudessa markkinatoimijat pitävät yksilöitä koskevia tietoja yhä useammin yhtä arvokkaina kuin rahaa. Usein digitaalista sisältöä ei toimitetakaan kauppahintaa vastaan, vaan vastikkeena on rahan sijasta pääsy henkilö- tai muihin tietoihin. Tällaisia liiketoimintamalleja käytetään eri muodoissa huomattavassa osassa markkinoita. Liiketoimintamallien eriyttäminen käytetyn vastikkeen mukaan johtaisi syrjivään kohteluun. Se tarjoaisi yrityksille perusteettoman kannustimen siirtyä tarjoamaan digitaalista sisältöä tietojen luovuttamista vastaan. Olisi varmistettava tasapuoliset toimintaedellytykset. Lisäksi muuta vastiketta kuin rahaa vastaan toimitetun digitaalisen sisällön virheet voivat vaikuttaa kuluttajien taloudellisiin etuihin. Sen vuoksi tällä direktiivillä vahvistettavien sääntöjen sovellettavuus ei saisi riippua siitä, maksetaanko kyseisestä digitaalisesta sisällöstä kauppahinta.

(13)  Digitaalitaloudessa markkinatoimijat pitävät yksilöitä koskevia tietoja yhä useammin arvokkaina. On syntynyt erityisiä liiketoimintamalleja, joissa elinkeinonharjoittajat toimittavat digitaalista sisältöä tai digitaalisen palvelun ja kuluttajan edellytetään toimittavan henkilötietoja tai antavan pääsyn niihin. Tällaisia liiketoimintamalleja käytetään jo eri muodoissa huomattavassa osassa markkinoita. Tässä direktiivissä ei ole tarkoitus päättää, olisiko tällaiset sopimukset sallittava vai ei. Lisäksi siinä jätetään kansallisen lainsäädännön varaan kysymys siitä, ovatko digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimittamista koskevat sopimukset, joissa toimitetaan henkilötietoja tai annetaan pääsy niihin, päteviä. Tämä direktiivi ei saisi millään tavalla antaa vaikutelmaa, että se oikeuttaa henkilötietojen rahaksi muuttamiseen perustuvaa käytäntöä tai kannustaa siihen, sillä henkilötietoja ei voi verrata hintaan eikä niitä siksi voida pitää hyödykkeenä. Rahataloustoimiin ja muihin taloustoimiin sovellettavien sääntöjen eriyttäminen tarjoaisi yrityksille kuitenkin perusteettoman kannustimen suosia digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen toimittamista sillä ehdolla, että toimitetaan henkilötietoja. Lisäksi kauppahintaa maksamatta toimitetun digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun virheet saattavat vaikuttaa kuluttajien taloudellisiin etuihin. Jotta varmistetaan tasavertaiset toimintaedellytykset ja korkeatasoinen kuluttajansuoja, tällä direktiivillä vahvistettavien sääntöjen sovellettavuus ei saisi riippua siitä, maksetaanko kyseisestä digitaalisesta sisällöstä tai digitaalisesta palvelusta kauppahinta.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Silloin kun digitaalista sisältöä ei toimiteta kauppahintaa vastaan, vaan vastikkeena on jokin muu kuin raha, tätä direktiiviä olisi sovellettava ainoastaan sopimuksiin, joissa toimittaja vaatii ja kuluttaja aktiivisesti toimittaa tietoja, kuten nimen ja sähköpostiosoitteen tai valokuvia, suoraan tai välillisesti toimittajalle, esimerkiksi henkilökohtaisen rekisteröitymisen muodossa tai sellaisen sopimuksen perusteella, joka mahdollistaa pääsyn kuluttajan valokuviin. Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa silloin kun toimittaja kerää tietoja, jotka tarvitaan sen varmistamiseksi, että digitaalinen sisältö toimii sopimuksen mukaisesti, kuten matkapuhelimen toimintaa varten tarvittava tieto maantieteellisestä sijainnista, tai pelkästään lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi kerättävä tieto, esimerkiksi jos sovellettava lainsäädäntö edellyttää kuluttajan rekisteröitymistä turvallisuussyistä ja tunnistamista varten. Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa myöskään silloin kun toimittaja kerää tietoja, myös henkilötietoja, kuten IP-osoitteita, tai muita automaattisesti luotavia tietoja, kuten evästeiden keräämät ja välittämät tiedot, ilman että kuluttaja aktiivisesti toimittaa niitä, vaikka kuluttaja hyväksyisikin evästeet. Direktiiviä ei pitäisi soveltaa myöskään silloin kun kuluttaja joutuu seuraamaan mainoksia vain saadakseen pääsyn digitaaliseen sisältöön.

(14)  Silloin kun digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluja ei toimiteta kauppahintaa vastaan vaan toimitetaan henkilötietoja, tätä direktiiviä olisi sovellettava sopimuksiin, joissa elinkeinonharjoittaja vaatii ja kuluttaja toimittaa henkilötietoja, sekä sopimuksiin, joissa elinkeinonharjoittaja kerää henkilötietoja. Tällaisia tietoja olisivat esimerkiksi nimi ja sähköpostiosoite tai valokuvat, jotka toimitetaan suoraan tai välillisesti elinkeinonharjoittajalle, esimerkiksi henkilökohtaisen rekisteröitymisen muodossa tai sellaisen sopimuksen perusteella, joka mahdollistaa pääsyn kuluttajan valokuviin, tai elinkeinonharjoittajan keräämät henkilötiedot, kuten IP-osoite. Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa silloin kun elinkeinonharjoittaja kerää henkilötietoja yksinomaan digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimittamiseksi, pitämiseksi sopimuksen mukaisena tai parantamiseksi tai pelkästään lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi, esimerkiksi jos sovellettava lainsäädäntö edellyttää kuluttajan rekisteröitymistä turvallisuussyistä ja tunnistamista varten. Direktiiviä ei pitäisi soveltaa myöskään silloin kun kuluttaja joutuu seuraamaan mainoksia vain saadakseen pääsyn digitaaliseen sisältöön tai digitaaliseen palveluun.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Kuluttajien itsensä luomaa sisältöä pitäisi kohdella samalla tavoin kuin muuta digitaalista sisältöä, jota kuluttaja toimittaa tai tallentaa sopimuksen voimassaolon aikana, kuten musiikki- ja videotiedostoja, kuvia, pelejä tai sovelluksia. Kuluttajien itsensä luoma sisältö käsittää monenlaisia aineksia, kuten digitaalisia kuvia, video- ja äänitiedostoja, verkkopäiväkirjoja, keskustelufoorumille lähetettyjä viestejä, tekstipohjaisen ryhmätyöskentelyn muotoja, postauksia, verkkojutteluviestejä, tviittejä, lokeja, podcast-lähetyksiä, mobiililaitteilla tai verkon virtuaaliympäristössä luotua sisältöä sekä arvosanan antamisia ja verkkosisältöön liittyviä linkkejä.

(15)  Kuluttajien itsensä luomaa sisältöä pitäisi kohdella samalla tavoin kuin muuta digitaalista sisältöä tai muita digitaalisia palveluja, joita kuluttaja toimittaa tai tallentaa sopimuksen voimassaolon aikana, kuten musiikki- ja videotiedostoja, kuvia, pelejä tai sovelluksia, jollei tässä direktiivissä toisin säädetä. Kuluttajien itsensä luoma sisältö käsittää monenlaisia aineksia, kuten digitaalisia kuvia, video- ja äänitiedostoja, verkkopäiväkirjoja, keskustelufoorumille lähetettyjä viestejä, tekstipohjaisen ryhmätyöskentelyn muotoja, postauksia, verkkojutteluviestejä, tviittejä, lokeja, podcast-lähetyksiä, mobiililaitteilla tai verkon virtuaaliympäristössä luotua sisältöä sekä arvosanan antamisia ja verkkosisältöön liittyviä linkkejä.

Tarkistus     23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Videotiedostojen, kuvien, ohjelmistosovellusten ja muun digitaalisen sisällön toimittajien olisi taattava tarjoamansa digitaalisen sisällön turvallisuus ja tarjottava kuluttajille korkeatasoinen suoja haittaohjelmia vastaan.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Jotta voitaisiin taata kuluttajille yhdenmukaiset oikeudet ja yrityksille tasavertaiset toimintaedellytykset, kuluttajilla olisi oltava digitaalisen sisällön virheiden suhteen samat oikeussuojakeinot riippumatta siitä, millä tavoin kyseinen sisältö on kehitetty. Sen vuoksi tätä direktiiviä olisi sovellettava myös sopimuksiin, jotka koskevat digitaalisen sisällön, esimerkiksi ohjelmistojen, kehittämistä kuluttajan vaatimusten pohjalta. Tätä direktiiviä olisi sovellettava myös 3D-tulostuksessa käytettävien virtuaalisten mallien toimittamiseen. Tätä direktiiviä ei kuitenkaan pitäisi soveltaa tavaroihin, jotka on tuotettu 3D-tulostuksen avulla, eikä tällaisille tavaroille aiheutuneisiin vahinkoihin.

(16)  Jotta voitaisiin taata kuluttajille yhdenmukaiset oikeudet ja yrityksille tasavertaiset toimintaedellytykset, kuluttajilla olisi oltava digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen virheiden suhteen samat oikeussuojakeinot riippumatta siitä, millä tavoin kyseinen sisältö tai palvelu on kehitetty. Sen vuoksi tätä direktiiviä olisi sovellettava myös sopimuksiin, jotka koskevat digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen, esimerkiksi ohjelmistojen, kehittämistä kuluttajan vaatimusten pohjalta. Tätä direktiiviä olisi sovellettava myös 3D-tulostuksessa käytettävien virtuaalisten mallien toimittamiseen. Tätä direktiiviä ei kuitenkaan pitäisi soveltaa tavaroihin, jotka on tuotettu 3D-tulostuksen avulla, eikä tällaisille tavaroille aiheutuneisiin vahinkoihin.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Digitaalinen sisältö liittyy erityisesti esineiden internetiin. Esineiden internetiin liittyviä vastuukysymyksiä, kuten dataan ja koneidenvälisiin sopimuksiin liittyvää vastuuta, on kuitenkin syytä tarkastella erikseen.

(17)  Tätä direktiiviä olisi sovellettava verkkoon osana esineiden internetiä liitettyihin laitteisiin. Koneidenvälisiin sopimuksiin liittyviä vastuukysymyksiä on kuitenkin syytä tarkastella erikseen.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Sopimuksissa voi olla toimittajan esittämiä yleisiä sopimusehtoja, jotka kuluttajan on hyväksyttävä. Eräiden digitaalisten sisältöjen toimittajat kuvailevat usein palvelun ja mitattavissa olevat palvelutavoitteet palvelutasosopimuksessa. Tällaiset palvelutasosopimukset liitetään yleensä pääsopimukseen, ja niillä on merkittävä osa toimittajan ja kuluttajan välisessä sopimussuhteessa. Ne olisi sisällytettävä tässä direktiivissä käytettävään sopimuksen määritelmään, joten niiden olisi oltava direktiivissä vahvistettujen sääntöjen mukaiset.

(18)  Sopimuksissa voi olla elinkeinonharjoittajan esittämiä yleisiä sopimusehtoja, jotka kuluttajan on hyväksyttävä. Digitaalisia palveluja toimittavat elinkeinonharjoittajat kuvailevat usein palvelun ja mitattavissa olevat palvelutavoitteet palvelutasosopimuksessa. Tällaiset palvelutasosopimukset liitetään yleensä pääsopimukseen, ja niillä on merkittävä osa elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä sopimussuhteessa. Ne olisi sisällytettävä tämän direktiivin soveltamisalaan, joten niiden olisi oltava direktiivissä vahvistettujen sääntöjen mukaiset.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Tätä direktiiviä olisi sovellettava ainoastaan sellaisiin palveluihin, joiden pääkohteena on digitaalisen sisällön toimittaminen. Sen vuoksi tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa palveluihin, joita toimittaja suorittaa henkilökohtaisesti ja joiden yhteydessä digitaaliset välineet ovat vain keino pääsyn tarjoamista tai tuotteen toimittamista varten, kuten käännöspalvelut tai muut ammatillista neuvontaa koskevat palvelut, joiden yhteydessä digitaalisia välineitä käytetään vain siirtovälineenä palvelun tuotoksen toimittamiseksi kuluttajalle.

(19)  Tätä direktiiviä olisi sovellettava ainoastaan sellaisiin palveluihin, joiden pääkohteena on digitaalisten palvelujen toimittaminen. Sen vuoksi tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa palveluihin, joita elinkeinonharjoittaja suorittaa henkilökohtaisesti ja joiden yhteydessä digitaaliset välineet ovat vain keino pääsyn tarjoamista tai tuotteen toimittamista varten, kuten käännöspalvelut tai muut ammatillista neuvontaa koskevat palvelut, joiden yhteydessä digitaalisia välineitä käytetään vain siirtovälineenä palvelun tuotoksen toimittamiseksi kuluttajalle.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Jos toimittaja tarjoaa samalla sopimuksella tai sopimuspaketilla sekä digitaalista sisältöä että muita palveluja, kuten televiestintäpalveluja tai tavaroita, jotka eivät toimi ainoastaan digitaalisen sisällön siirtovälineenä, tätä direktiiviä olisi sovellettava ainoastaan tällaisen paketin digitaalista sisältöä koskevaan osaan. Muihin osiin olisi sovellettava sovellettavaa lakia.

Poistetaan.

Perustelu

Muutettu johdanto-osan 20 kappale siirretään johdanto-osan 10 b kappaleeksi (uusi).

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Tässä direktiivissä ei pitäisi käsitellä digitaalisen sisällön toimittamiseen liittyviä tekijänoikeutta ja muita immateriaalioikeuksia koskevia näkökohtia. Sen vuoksi sen ei pitäisi vaikuttaa tekijänoikeuslainsäädännön tai muiden immateriaalioikeutta koskevien säädösten mukaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

(21)  Tässä direktiivissä ei pitäisi käsitellä digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen toimittamiseen liittyviä tekijänoikeutta ja muita immateriaalioikeuksia koskevia näkökohtia. Sen vuoksi sen ei pitäisi vaikuttaa tekijänoikeuslainsäädännön tai muiden immateriaalioikeutta koskevien säädösten mukaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 95/46/EY31 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/58/EY32, joita sovelletaan täysimääräisesti digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin. Mainituilla direktiiveillä on jo luotu henkilötietoja koskeva oikeudellinen kehys Euroopan unionissa. Tämän direktiivin soveltamisessa ja täytäntöönpanossa olisi noudatettava täysimääräisesti tätä oikeudellista kehystä.

(22)  Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan toiminnan harjoittaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Tällä direktiivillä ei rajoiteta henkilötietojen käsittelyssä unionissa sovellettavan unionin oikeuden sääntöjä eikä varsinkaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/67931 a ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/58/EY32, joilla säännellään jäsenvaltioissa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja erityisesti jäsenvaltioiden nimeämien riippumattomien viranomaisten valvonnassa. Mainituilla säädöksillä on jo luotu henkilötietoja koskeva unionin oikeudellinen kehys, ja niitä sovelletaan täysimääräisesti digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen toimittamista koskeviin sopimuksiin. Tämän direktiivin soveltamisessa ja täytäntöönpanossa olisi noudatettava täysimääräisesti tätä oikeudellista kehystä.

__________________

__________________

31 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31–50) [korvataan yleisellä tietosuoja-asetuksella sitten kun se on hyväksytty].

 

 

31 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

32 EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37–47.

32Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat esineiden internetin sovellukset, jotka suunnitellaan usein siten, että ne ovat kontekstuaalisesti tietoisia käyttäjän tarpeista ja toiveista ja keräävät tietoa heidän päivittäisistä käytännöistään ja rutiineistaan mutta ovat käytössä näkymättömiä ja käyttäjälle huomaamattomia. Vaikka kuluttajilla on ainakin saattanut olla mahdollisuus lukea esineiden internetin laitteensa tietosuojaseloste ennen sopimuksen allekirjoittamista, nämä tietosuojaselosteet eivät aina ole ymmärrettäviä. Lisäksi esineiden internetin laitteiden salaus on hyvin usein kehno tai niitä ei ole salattu lainkaan eikä suunnittelussa ole lisätty muita turvatekijöitä. Ne tukeutuvat myös usein voimakkaasti langattomiin tiedonsiirtoprotokolliin, joissa ei ole pakollisia teknisiä ja turvallisuusvaatimuksia. Kuluttajilla ei yleensä ole mitään käsitystä esineiden internetin turvallisuudesta, ja siksi kotitalouslaitteisiin asennetaan usein oletussalasana, salasanoja ei koskaan vaihdeta eivätkä ne useinkaan pysy salassa. Tässä direktiivissä, luettuna yhdessä asetuksen (EU) 2016/679 perusperiaatteiden kanssa, säädetään yksityisoikeudellisesta vastuusta siinä tapauksessa, että esineiden internetin laitteiden tuotearkkitehtuuriin ei ole sisällytetty yksityisyyttä, ja siitä, että sopimusehdot, jotka rikkovat kuluttajille asetuksen (EU) 2016/679 nojalla rekisteröitynä annettuja oikeuksia, eivät ole sitovia.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Kuluttajat voivat hankkia digitaalista sisältöä eri tavoin. On tarpeen vahvistaa yksinkertaiset ja selkeät säännöt siitä, millä tavoin ja milloin toimittajan on täytettävä keskeiset sopimusvelvoitteet, jotka koskevat digitaalisen sisällön toimittamista kuluttajalle. Koska toimittaja ei ole vastuussa kuluttajan digitaalisen sisällön vastaanottamista varten valitseman internet-palvelun tai sähköisen alustan tarjoajan toimista tai laiminlyönneistä, toimittajan pitäisi voida vain toimittaa digitaalinen sisältö tälle kolmannelle osapuolelle. Toimitusajan suhteen olisi markkinakäytäntöjen ja teknisten mahdollisuuksien mukaisesti toimittava niin, että digitaalinen sisältö olisi toimitettava välittömästi, paitsi jos osapuolet päättävät sopia toisin muunlaisen toimitustavan mahdollistamiseksi.

(23)  Kuluttajat voivat hankkia digitaalista sisältöä tai digitaalisia palveluja ja ne voidaan saattaa heidän saatavilleen eri tavoin. On tarpeen vahvistaa yksinkertaiset ja selkeät säännöt siitä, millä tavoin ja milloin elinkeinonharjoittajan on täytettävä keskeiset sopimusvelvoitteet, jotka koskevat digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimittamista kuluttajalle. Koska elinkeinonharjoittaja ei ole vastuussa kuluttajan digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun vastaanottamista varten valitseman internetpalvelun tai sähköisen alustan tarjoajan toimista tai laiminlyönneistä, elinkeinonharjoittajan pitäisi voida vain toimittaa digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu tälle kolmannelle osapuolelle tai muulle kuluttajan nimeämälle osapuolelle. Toimitusajan suhteen olisi markkinakäytäntöjen ja teknisten mahdollisuuksien mukaisesti toimittava niin, että digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu olisi toimitettava ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun sopimus on tehty, paitsi jos osapuolet päättävät sopia toisin muunlaisen toimitustavan mahdollistamiseksi.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Jotta voidaan edistää innovaatioita digitaalisilla sisämarkkinoilla ja varautua tekniikan kehitykseen, joka näkyy digitaalisen sisällön nopeasti muuttuvissa ominaisuuksissa, on perusteltua vaatia, että digitaalisen sisällön on oltava ennen muuta sopimuksessa sovitun mukainen.

Poistetaan.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Siltä varalta, että sopimuksessa ei määritellä riittävän selkeitä ja kattavia vertailuarvoja, joiden mukaan digitaalisen sisällön sopimuksenmukaisuus voidaan varmistaa, on määriteltävä objektiiviset sopimuksenmukaisuuden kriteerit sen varmistamiseksi, että kuluttajien oikeudet toteutuvat. Tällaisissa tapauksissa sopimuksenmukaisuutta on arvioitava suhteessa siihen tarkoitukseen, johon vastaavanlaista digitaalista sisältöä yleensä käytettäisiin.

(25)  Jotta voidaan täsmentää, mitä kuluttaja voi odottaa kyseessä olevalta digitaaliselta sisällöltä tai digitaaliselta palvelulta ja mistä elinkeinonharjoittaja vastaa, jos hän ei toimita sitä, on olennaista yhdenmukaistaa säännöt, jotka koskevat sopimuksenmukaisuuden määrittämistä. Soveltamalla sekä subjektiivisia että objektiivisia kriteerejä pitäisi voida taata myyntisopimuksen kummankin osapuolen oikeutetut edut. Sopimuksessa olisi määriteltävä riittävän selkeitä ja kattavia vertailuarvoja, joiden mukaan digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun sopimuksenmukaisuus voidaan varmistaa. On myös tarpeen määrittää objektiiviset sopimuksenmukaisuuden kriteerit sen varmistamiseksi, että kuluttajien oikeudet toteutuvat. Sopimuksenmukaisuutta olisi arvioitava suhteessa laatuun ja ominaisuuksiin, joita vastaavanlaisella digitaalisella sisällöllä tai digitaalisella palvelulla yleensä olisi, ottaen huomioon, mitä kuluttaja voi kohtuudella edellyttää, digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun luonne sekä tarvittaessa elinkeinonharjoittajan, tuottajan tai tämän edustajan erityisesti mainoksissa tai päällysmerkinnöissä esittämät tai näiden puolesta esitetyt digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun erityisiä ominaisuuksia koskevat julkiset lausumat. Kuluttajien odotukset vaihtelevat suuresti digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen tyypin ja käytön mukaan, ja siksi ne olisi objektiivisesti todennettava.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)  Vaikka yhtäältä olisi varmistettava sopimusvapaus sopimuksenmukaisuuskriteerien osalta, sopimuslauseke, joka poikkeaa sopimuksenmukaisuuskriteerejä ja digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun virheellistä integrointia koskevista pakottavista säännöistä ja joka on kuluttajan etujen vastainen, on pätevä vain, jos kuluttajalle on nimenomaisesti ilmoitettu siitä ja hän on nimenomaisesti suostunut siihen sopimusta tehdessään, jotta voidaan välttää virheestä johtuvan korvausvelvollisuuden kiertäminen ja varmistaa korkeatasoinen kuluttajansuoja.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Digitaalisen sisällön toimivuus edellyttää, että se on yhteensopiva digitaalisten laitteiden kanssa, minkä vuoksi yhteentoimivuuden olisi oltava osa sopimuksenmukaisuuskriteerejä. Digitaalisen sisällön tulee toimia yhdessä sekä fyysisten ominaisuuksien, kuten suorittimen nopeuden ja näytönohjaimen ominaisuuksien, että erilaisten ohjelmistojen, kuten käyttöjärjestelmän version tai käytetyn multimediasoittimen, kanssa. Toimivuudella olisi tarkoitettava sitä, millä tavoin digitaalista sisältöä voidaan käyttää. Lisäksi sen olisi viitattava myös siihen, liittyykö sisällön käyttöön teknisiä rajoituksia, kuten digitaalioikeuksien hallintajärjestelmästä johtuva suojaus tai aluekoodaus.

(26)  Digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimivuus edellyttää, että ne ovat yhteensopivia digitaalisten laitteiden kanssa, minkä vuoksi yhteentoimivuuden olisi oltava osa sopimuksenmukaisuuskriteerejä. Yhteentoimivuudella olisi tarkoitettava digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun kykyä suorittaa kaikki siihen kuuluvat toiminnot vuorovaikutuksessa tietyn digitaalisen ympäristön kanssa. Toimivuudella olisi tarkoitettava sitä, millä tavoin digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua voidaan käyttää. Lisäksi sen olisi tulkittava kattavan se, liittyykö sisällön käyttöön teknisiä rajoituksia, kuten digitaalioikeuksien hallintajärjestelmästä johtuva suojaus tai aluekoodaus. Kuluttajalle olisi ilmoitettava etukäteen digitaalisen sisällön sallituista käyttötavoista, kuten yksityisestä kopioinnista. Kun sopimus koskee tekijänoikeudella suojattuja teoksia, sopimuksenmukaisuus merkitsee sitä, että tekijänoikeuslainsäädäntöä on noudatettu kaikilta osin. Sopimuslausekkeet, joilla nimenomaisesti estetään tekijänoikeuslainsäädännössä säädettyjen poikkeusten tai rajoitusten lainmukainen hyödyntäminen, olisi katsottava virheeksi. Poikkeusten tai rajoitusten hyödyntämistä koskevat edellytykset olisi edelleenkin määritettävä tekijänoikeutta ja sen lähioikeuksia koskevin unionin säännöin, joita ei muuteta tällä direktiivillä.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Datavetoiset palvelut ja teknologiat tuovat huomattavia etuja, mutta niihin liittyy myös tietoturvaongelmia. Kuten digitaalisten sisämarkkinoiden strategiassa todetaan, Euroopan unionissa on varmistettava korkeatasoinen verkko- ja tietoturva, jotta voidaan taata esimerkiksi oikeutta yksityisyydensuojaan ja henkilötietojen suojaa koskevien perusoikeuksien toteutuminen ja lisätä käyttäjien luottamusta digitaalitalouteen. Kun erilaisia ohjelmistoja käytetään hyvin laaja-alaisesti, niiden luotettavuudesta, turvallisuudesta ja mukautuvuudesta erilaisiin tarpeisiin tulee tärkeä näkökohta. Sen vuoksi on yhä tärkeämpää, että nämä datavetoiset palvelut ja teknologiat takaavat nämä ominaisuudet siltä osin kuin on se on kohtuullista niiden asemaan ja toimintaan nähden. Erityisesti turvallisuuteen ja luotettavuuteen liittyvä laatu on nousemassa merkittäväksi tekijäksi sellaisten innovatiivisten, eri toimintoja yhdistävien palvelujen yhteydessä, jotka perustuvat erilaisten ja eri aloihin liittyvien järjestelmien yhteenliittämiseen.

(27)  Datavetoiset palvelut ja teknologiat tuovat huomattavia etuja, mutta niihin liittyy myös tietoturvaongelmia. Euroopan unionissa on varmistettava korkeatasoinen verkko- ja tietoturva, jotta voidaan taata esimerkiksi oikeutta yksityisyydensuojaan ja henkilötietojen suojaa koskevien perusoikeuksien toteutuminen ja lisätä käyttäjien luottamusta digitaalitalouteen. Kun erilaisia ohjelmistoja käytetään hyvin laaja-alaisesti, niiden luotettavuudesta, turvallisuudesta ja mukautuvuudesta erilaisiin tarpeisiin tulee tärkeä näkökohta. Sen vuoksi on yhä tärkeämpää, että nämä datavetoiset palvelut ja teknologiat takaavat nämä ominaisuudet siltä osin kuin se on kohtuullista niiden asemaan ja toimintaan nähden. Erityisesti turvallisuuteen ja luotettavuuteen liittyvä laatu on nousemassa merkittäväksi tekijäksi sellaisten innovatiivisten, eri toimintoja yhdistävien palvelujen yhteydessä, jotka perustuvat erilaisten ja eri aloihin liittyvien järjestelmien yhteenliittämiseen. Tässä yhteydessä on tärkeä korostaa, että päivitykset, muun muassa turvapäivitykset, ovat välttämättömiä, jotta voidaan taata älykkäiden tavaroiden kuten älypuhelinten käyttöohjelmistojen turvallisuus, sillä ne edellyttävät sitä, että kuluttaja asentaa mahdollisimman pian elinkeinonharjoittajan tarjoaman viimeisimmän version, jotta kuluttaja voisi suojautua vahingoittamistarkoituksessa toimivien henkilöiden hyväksikäytöltä.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Toimittajien olisi tämän direktiivin sääntöjä soveltaessaan noudatettava standardeja, avoimia teknisiä eritelmiä, hyviä käytänteitä ja käytännesääntöjä, jotka koskevat myös sellaisia yleisesti käytettyjä tallennusmuotoja, joiden avulla palautetaan kuluttajan itsensä luoma tai muu hänen toimittamansa sisältö, riippumatta siitä onko ne vahvistettu kansainvälisellä tai eurooppalaisella tasolla tai jonkin teollisuudenalan piirissä. Komissio voi tässä yhteydessä harkita sellaisten kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien sekä ammatinharjoittajien ja muiden etujärjestöjen laatimien käytännesääntöjen edistämistä, joiden avulla voitaisiin tukea direktiivin yhdenmukaista täytäntöönpanoa.

(28)  Elinkeinonharjoittajien olisi tämän direktiivin sääntöjä soveltaessaan noudatettava standardeja, avoimia teknisiä eritelmiä, hyviä käytänteitä ja käytännesääntöjä, jotka koskevat myös sellaisia yleisesti käytettyjä tallennusmuotoja, joiden avulla palautetaan kuluttajan itsensä luoma tai muu hänen toimittamansa sisältö, sekä tietojärjestelmien ja digitaalisten ympäristöjen turvallisuutta, riippumatta siitä onko ne vahvistettu kansainvälisellä tai eurooppalaisella tasolla tai jonkin teollisuudenalan piirissä. Komissio voi tässä yhteydessä kehottaa laatimaan kansainvälisiä ja eurooppalaisia standardeja sekä kehottaa toimialajärjestöjä ja muita etujärjestöjä laatimaan käytännesääntöjä, joiden avulla voitaisiin tukea tämän direktiivin yhdenmukaista täytäntöönpanoa.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 a)  Elinkeinonharjoittajan olisi kohtuullisen ajan kuluessa toimitettava kuluttajalle päivityksiä, myös turvapäivityksiä, jotta digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu säilyy sopimuksen mukaisena. Kuluttajan olisi voitava vapaasti päättää, asentaako hän päivitykset. Kuluttaja voi esimerkiksi päättää olla asentamatta hänelle toimitettuja päivityksiä, jos tämä edellyttäisi hänen käyttöjärjestelmänsä päivittämistä. Jos kuluttaja tällaisissa tapauksissa päättää olla asentamatta päivityksiä, hän ei kuitenkaan voi kohtuudella odottaa digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun säilyvän sopimuksen mukaisena, ellei elinkeinonharjoittajan kanssa nimenomaisesti muuta sovita. Kuluttajalle olisi ilmoitettava, että hänen päätöksensä olla asentamatta välttämättömiä päivityksiä, turvapäivitykset mukaan lukien, otetaan huomioon arvioitaessa elinkeinonharjoittajan vastuuta digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun sopimuksenmukaisuuden säilyttämisestä.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Monenlaista digitaalista sisältöä toimitetaan pidemmän ajan kuluessa. Kuluttajat voivat käyttää esimerkiksi pilvipalveluja pidemmän ajan kuluessa. Sen vuoksi on tärkeää varmistaa, että digitaalinen sisältö on sopimuksen mukaista sopimuksen koko voimassaolon ajan. Koska digitaalista sisältöä toistuvasti parannetaan etenkin päivitysten muodossa, olisi myös varmistettava, että kuluttajalle toimitetaan aina digitaalisen sisällön uusin versio, joka on käytettävissä sopimuksentekohetkellä.

(29)  Monenlaista digitaalista sisältöä ja monenlaisia digitaalisia palveluja toimitetaan pidemmän ajan kuluessa, mistä on esimerkkinä pilvipalvelujen käyttö. Sen vuoksi on tarpeen varmistaa, että digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu on sopimuksen mukaista sopimuksen koko voimassaolon ajan. Elinkeinonharjoittajan vastuulle kuuluvia digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimittamisen merkittäviä, jatkuvia ja toistuvia keskeyttämisiä olisi pidettävä virheinä. Koska digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluja toistuvasti parannetaan etenkin päivitysten muodossa, olisi myös varmistettava, että kuluttajalle toimitetaan aina digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun uusin versio, joka on käytettävissä sopimuksentekohetkellä, paitsi jos sopimuspuolet nimenomaisesti sopivat, että toimitetaan vanhempi versio, jotta esimerkiksi varmistetaan yhteentoimivuus kuluttajan digitaalisen ympäristön kanssa.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Jotta digitaalinen sisältö toimisi oikein, se on integroitava kuluttajan laitteisiin ja ohjelmistoihin oikealla tavalla. Jos digitaalisen sisällön virhe johtuu virheellisestä integroinnista, se olisi katsottava digitaalisen sisällön itsensä virheeksi, jos integroinnista tai sen valvonnasta vastaa toimittaja, tai jos kuluttaja on tehnyt sen toimittajan ohjeiden mukaisesti ja virheellinen integrointi johtuu vaadittujen ohjeiden puutteellisuudesta. Tällaisissa tapauksissa virheen katsovan johtuvan toimittajan toiminnasta.

(30)  Jotta digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu toimisi oikein, se on integroitava kuluttajan digitaaliseen ympäristöön oikealla tavalla. Jos digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun virhe johtuu virheellisestä integroinnista, se olisi katsottava digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun itsensä virheeksi, jos integroinnista tai sen valvonnasta vastaa elinkeinonharjoittaja tai jos kuluttaja on tehnyt sen elinkeinonharjoittajan ohjeiden mukaisesti ja virheellinen integrointi johtuu vaadittujen ohjeiden puutteellisuudesta. Tällaisissa tapauksissa virheen katsovan johtuvan elinkeinonharjoittajan toiminnasta.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Sopimuksenmukaisuuden tulisi kattaa sekä aineelliset että oikeudelliset virheet. Kolmannen oikeudet saattavat estää kuluttajaa käyttämästä digitaalista sisältöä tai joitakin sen ominaisuuksia sopimuksen mukaisella tavalla, jos tämä loukkaa näitä kolmannen oikeuksia ja oikeudenhaltija oikeutetusti pakottaa toimittajan lopettamaan näiden oikeuksien loukkaamisen ja kyseisen digitaalisen sisällön tarjoamisen. Oikeudelliset virheet ovat erityisen merkittäviä digitaalisen sisällön yhteydessä, koska se luonteensa vuoksi kuuluu immateriaalioikeuksien soveltamisalaan. Sen vuoksi toimittajalla olisi oltava velvollisuus varmistaa, että digitaaliseen sisältöön ei kohdistu mitään kolmansien oikeuksia, kuten digitaalista sisältöä koskevia tekijänoikeusvaateita, jotka estävät kuluttajaa käyttämästä digitaalista sisältöä sopimuksen mukaisesti.

(31)  Sopimuksenmukaisuuden tulisi kattaa sekä aineelliset että oikeudelliset virheet. Kolmannen oikeudet saattavat estää kuluttajaa käyttämästä digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua tai joitakin niiden ominaisuuksia sopimuksen mukaisella tavalla, jos tämä loukkaa näitä kolmannen oikeuksia ja oikeudenhaltija oikeutetusti pakottaa elinkeinonharjoittajan lopettamaan näiden oikeuksien loukkaamisen ja kyseisen digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun tarjoamisen. Oikeudelliset virheet ovat erityisen merkittäviä digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen yhteydessä, koska ne luonteensa vuoksi kuuluvat immateriaalioikeuksien soveltamisalaan. Sen vuoksi elinkeinonharjoittajalla olisi oltava velvollisuus varmistaa, että digitaaliseen sisältöön tai digitaalisiin palveluihin ei kohdistu mitään kolmansien oikeuksista johtuvia rajoituksia, kuten digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua koskevia tekijänoikeusvaateita, jotka estävät kuluttajaa käyttämästä digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua sopimuksen mukaisesti.

Tarkistus     43

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(31 a)  Jotta voidaan välttää digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvä oikeudellinen tyhjiö kuluttajansuojassa, olisi säädettävä ehdoista, jotka koskevat sitovia kaupallisia takuita ja erityisesti ennen sopimuksentekoa toimitettuja tietoja, mainontaa ja takuutodistuksia.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Kun otetaan huomioon digitaalisen sisällön erittäin monimutkainen erityisluonne ja toimittajan syvällisempi tietämys ja mahdollisuus hyödyntää osaamista, teknisiä tietoja ja huipputeknologian asiantuntemusta, toimittajalla on kuluttajaa paremmat edellytykset selvittää, miksi digitaalinen sisältö on virheellistä. Toimittajalla on myös paremmat edellytykset arvioida, johtuuko virhe siitä, että kuluttajan digitaalinen ympäristö ei ole yhteensopiva digitaalisen sisällön teknisten vaatimusten kanssa. Riitatapauksessa olisi sen vuoksi toimittajan vastuulla osoittaa, että digitaalinen sisältö on sopimuksen mukaista, paitsi jos toimittaja voi osoittaa, että kuluttajan digitaalinen ympäristö ei ole yhteensopiva digitaalisen sisällön kanssa. Vain jos toimittaja voi osoittaa, että kuluttajan digitaalinen ympäristö ei ole yhteensopiva digitaalisen sisällön yhteentoimivuutta ja muita teknisiä ominaisuuksia koskevien vaatimusten kanssa, olisi kuluttajan vastuulla osoittaa, että digitaalinen sisältö ei ole sopimuksen mukaista.

(32)  Kun otetaan huomioon digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen erittäin monimutkainen erityisluonne ja elinkeinonharjoittajan syvällisempi tietämys ja mahdollisuus hyödyntää osaamista, teknisiä tietoja ja huipputeknologian asiantuntemusta, elinkeinonharjoittajalla on kuluttajaa paremmat edellytykset selvittää, miksi digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu on virheellistä. Elinkeinonharjoittajalla on myös paremmat edellytykset arvioida, johtuuko virhe siitä, että kuluttajan digitaalinen ympäristö ei ole yhteensopiva digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun teknisten vaatimusten kanssa. Riitatapauksessa olisi sen vuoksi elinkeinonharjoittajan vastuulla osoittaa, että digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu on sopimuksen mukaista, paitsi jos elinkeinonharjoittaja voi osoittaa, että kuluttajan digitaalinen ympäristö ei ole yhteensopiva digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun kanssa. Vain jos elinkeinonharjoittaja voi osoittaa, että kuluttajan digitaalinen ympäristö ei ole yhteensopiva digitaalisen sisällön tai palvelun yhteentoimivuutta ja muita teknisiä ominaisuuksia koskevien vaatimusten kanssa, olisi kuluttajan vastuulla osoittaa, että digitaalinen sisältö tai palvelu ei ole sopimuksen mukaista. Virhettä koskevan todistustaakan olisi oltava elinkeinonharjoittajalla kahden vuoden ajan digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimittamisesta. Määräaika olisi lyhennettävä vuoteen, jos digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu on sisällytetty tavaroihin. Kun on kyse digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimittamista koskevista pitkäaikaisista sopimuksista, todistustaakan olisi säilyttävä elinkeinonharjoittajalla sopimuksen koko voimassaolon ajan.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Yksityisyydensuojaa ja viestinnän luottamuksellisuutta sekä kuluttajan henkilötietojen suojaa koskevia perusoikeuksia rajoittamatta kuluttajan olisi tehtävä toimittajan kanssa yhteistyötä, jotta toimittaja voi määrittää, millainen kuluttajan digitaalinen ympäristö on, molempien osapuolten kulloinkin käytettävissä olevia vähiten haittaa aiheuttavia keinoja käyttäen. Tämä voidaan usein toteuttaa esimerkiksi lähettämällä toimittajalle automaattisesti luotavia virheraportteja tai kuluttajan internetyhteyttä koskevia tietoja. Vain poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa, kun kaikki muut keinot huomioon ottaen mikään muu ei ole mahdollista, se voidaan tehdä myös antamalla toimittajalle virtuaalinen pääsy kuluttajan digitaaliseen ympäristöön. Jos kuluttaja ei kuitenkaan tee yhteistyötä toimittajan kanssa, olisi kuluttajan vastuulla osoittaa, että digitaalinen sisältö ei ole sopimuksen mukaista.

(33)  Yksityisyydensuojaa ja viestinnän luottamuksellisuutta sekä kuluttajan henkilötietojen suojaa koskevia perusoikeuksia rajoittamatta kuluttajan olisi tehtävä elinkeinonharjoittajan kanssa yhteistyötä, jotta elinkeinonharjoittaja voi määrittää, millainen kuluttajan digitaalinen ympäristö on, molempien osapuolten kulloinkin käytettävissä olevia vähiten haittaa aiheuttavia keinoja käyttäen, jotta voidaan määrittää, oliko virhe olemassa digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimitusaikana. Tämä voidaan usein toteuttaa esimerkiksi lähettämällä elinkeinonharjoittajalle automaattisesti luotavia virheraportteja tai kuluttajan internetyhteyttä koskevia tietoja. Vain poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa, kun kaikki muut keinot huomioon ottaen mikään muu ei ole mahdollista, se voidaan tehdä myös antamalla elinkeinonharjoittajalle virtuaalinen pääsy kuluttajan digitaaliseen ympäristöön. Jos kuluttaja ei kuitenkaan tee yhteistyötä elinkeinonharjoittajan kanssa, olisi kuluttajan vastuulla osoittaa, että digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu ei ole sopimuksen mukaista, edellyttäen, että kuluttajalle on annettu tieto tästä yhteistyöstä kieltäytymisen seurauksesta.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Toimittajan olisi oltava vastuussa kuluttajalle digitaalisen sisällön virheestä ja siitä, että digitaalista sisältöä ei toimiteta. Koska digitaalista sisältöä voidaan toimittaa pidemmän ajan kuluessa, toimittajalla olisi lisäksi oltava korvausvelvollisuus koko tämän ajan aina kun sisältö on virheellistä.

(34)  Elinkeinonharjoittajan olisi oltava vastuussa kuluttajalle siitä, että digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua ei toimiteta, ja digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun virheestä, joka ilmenee kahden vuoden kuluessa toimitusajasta. Koska digitaalista sisältöä tai digitaalisia palveluja voidaan toimittaa pidemmän ajan kuluessa, elinkeinonharjoittajalla olisi oltava korvausvelvollisuus koko tämän ajan aina kun sisältö tai palvelu on virheellistä. Tavaroihin sisällytettyyn digitaaliseen sisältöön tai tavaroihin sisällytettyihin digitaalisiin palveluihin olisi sovellettava samanlaista lakisääteistä takuuta koskevaa järjestelmää kuin se, jota sovelletaan tavanomaisiin tavaroihin. Jotta voidaan lisätä kuluttajien luottamusta ja edistää rajat ylittävää kaupankäyntiä sekä verkossa että verkon ulkopuolella, kuluttajalainsäädännön yhdenmukaistamisessa olisi edettävä. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/44/EY1 a säädetystä lakisääteisestä kahden vuoden vähimmäistakuuajasta olisi tultava täysin yhdenmukaistettu normi. Jotta ei kuitenkaan heikennettäisi kuluttajansuojaa tietyissä jäsenvaltioissa, jäsenvaltioiden, jotka ovat tämän direktiivin tullessa voimaan jo ottaneet käyttöön pidempiä takuuaikoja tai erilaisia takuuaikamalleja, olisi voitava pitää ne voimassa.

 

____________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/44/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista (EYVL L 171, 7.7.1999, s. 12).

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Jos toimittaja ei toimita digitaalista sisältöä kuluttajalle sopimuksen mukaisesti, kyseessä on toimittajan keskeiseen velvoitteeseen kohdistuva vakava sopimusrikkomus, jonka perusteella kuluttajan olisi voitava purkaa sopimus välittömästi. Jos toimittaja ei ole alun perin laiminlyönyt digitaalisen sisällön toimittamista, toimitukseen liittyviä keskeytyksiä, joiden seurauksena digitaalinen sisältö ei ole lyhyenä aikana kuluttajan saatavilla tai hänen käytettävissään, olisi pidettävä digitaalisen sisällön virheenä eikä toimituksen laiminlyömisenä. Digitaalisen sisällön asianmukaista jatkuvuutta koskevan vaatimuksen olisikin katettava muut kuin merkityksettömän lyhyet toimituksen keskeytykset.

(35)  Jos elinkeinonharjoittaja ei toimita digitaalista sisältöä tai digitaalisia palveluja kuluttajalle sopimuksen mukaisesti, kuluttajan olisi pyydettävä elinkeinonharjoittajaa toimittamaan sisältö tai palvelu. Jos elinkeinonharjoittaja ei toimita digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua ilman aiheetonta viivytystä, kuluttajan olisi voitava purkaa sopimus välittömästi, elleivät sopimuspuolet nimenomaisesti sovi digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimittamista koskevasta lisäajasta. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole alun perin laiminlyönyt digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimittamista, toimitukseen liittyviä keskeytyksiä, joiden seurauksena digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu ei ole lyhyenä aikana kuluttajan saatavilla tai hänen käytettävissään, olisi pidettävä digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun virheenä eikä toimituksen laiminlyömisenä. Digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen asianmukaista jatkuvuutta koskevan vaatimuksen olisikin katettava muut kuin merkityksettömän lyhyet toimituksen keskeytykset.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Jos digitaalinen sisältö ei ole sopimuksen mukaista, kuluttajalla olisi ensiksi oltava oikeus siihen, että se saatetaan sopimuksen mukaiseksi. Digitaalisen sisällön teknisistä ominaisuuksista riippuen toimittaja voi valita jonkin tietyn keinon sen saattamiseksi sopimuksen mukaiseksi, esimerkiksi tekemällä päivityksiä tai toimittamalla kuluttajalle uuden kappaleen digitaalisesta sisällöstä. Digitaalisen sisällön monimuotoisuuden vuoksi ei ole järkevää asettaa digitaaliseen sisältöön liittyvien oikeuksien käyttämiselle tai velvollisuuksien täyttämiselle kiinteitä määräaikoja. Tällaiset määräajat eivät välttämättä toimi tämän monimuotoisuuden vuoksi, vaan ne voivat olla tilanteen mukaan joko liian lyhyitä tai liian pitkiä. Siksi on parempi viitata kohtuullisiin määräaikoihin. Digitaalinen sisältö olisi saatettava sopimuksen mukaiseksi kohtuullisen ajan kuluessa ja maksutta. Kuluttajalle ei saisi aiheutua mitään kustannuksia etenkään digitaalisen sisällön päivityksestä.

(36)  Jos digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu ei ole sopimuksen mukaista, kuluttajalla olisi ensiksi oltava oikeus siihen, että se saatetaan sopimuksen mukaiseksi. Digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun teknisistä ominaisuuksista riippuen elinkeinonharjoittajan olisi valittava jokin tietty keino sen saattamiseksi sopimuksen mukaiseksi, esimerkiksi tekemällä päivityksiä tai toimittamalla kuluttajalle uuden kappaleen digitaalisesta sisällöstä. Jotta kuluttajalle ei aiheutuisi merkittävää haittaa, elinkeinonharjoittajalla ei pitäisi olla oikeutta yrittää korjata samaa virhettä useammin kuin kerran. Digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen monimuotoisuuden vuoksi ei ole järkevää asettaa digitaaliseen sisältöön tai digitaaliseen palveluun liittyvien oikeuksien käyttämiselle tai velvollisuuksien täyttämiselle kiinteitä määräaikoja. Tällaiset määräajat eivät välttämättä toimi tämän monimuotoisuuden vuoksi, vaan ne voivat olla tilanteen mukaan joko liian lyhyitä tai liian pitkiä. Siksi on parempi viitata kohtuullisiin määräaikoihin. Kohtuullinen aika, jona digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu olisi saatettava sopimuksen mukaiseksi, olisi objektiivisesti todennettava ottaen huomioon digitaalisen sisällön tai palvelun luonne sekä kyseinen virhe. Digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu olisi saatettava sopimuksen mukaiseksi kohtuullisen ajan kuluessa ja maksutta. Kuluttajalle ei saisi aiheutua mitään kustannuksia etenkään digitaalisen sisällön päivityksestä.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Toiseksi kuluttajalla olisi oltava oikeus hinnanalennukseen tai sopimuksen purkamiseen. Kuluttajan oikeus purkaa sopimus olisi rajoitettava niihin tapauksiin, joissa ei esimerkiksi ole mahdollista saattaa digitaalista sisältöä sopimuksen mukaiseksi ja virhe haittaa digitaalisen sisällön keskeisten ominaisuuksien käyttöä. Kun kuluttaja purkaa sopimuksen, toimittajan olisi palautettava kuluttajan maksama kauppahinta tai, jos digitaalista sisältöä ei ole toimitettu kauppahintaa vastaan, vaan vastikkeena on ollut pääsy kuluttajan toimittamiin tietoihin, toimittajan olisi sopimuksen purkamisen jälkeen pidättäydyttävä käyttämästä näitä tietoja tai toimittamasta niitä kolmansille tai antamasta kolmansille pääsyä näihin tietoihin. Silloin kun vastikkeena on toimitettu henkilötietoja, velvollisuudella pidättäytyä näiden tietojen käyttämisestä olisi tarkoitettava, että toimittaja toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet tietosuojasääntöjen noudattamiseksi poistamalla tiedot tai tekemällä ne anonyymeiksi niin, ettei kuluttajaa voida tunnistaa niistä millään kohtuullisesti toteutettavissa olevalla keinolla, jota joko toimittaja tai joku muu voi käyttää. Ellei direktiiviin 95/46/EY perustuvista rekisterinpitäjän velvollisuuksista muuta johdu, toimittajaa ei pitäisi velvoittaa toteuttamaan mitään muita toimenpiteitä suhteessa tietoihin, jotka toimittaja on laillisesti toimittanut kolmansille digitaalisen sisällön toimittamista koskevan sopimuksen voimassaolon aikana.

(37)  Toiseksi kuluttajalla olisi oltava oikeus hinnanalennukseen tai sopimuksen purkamiseen. Kuluttajan oikeus purkaa sopimus olisi rajoitettava niihin tapauksiin, joissa ei esimerkiksi ole mahdollista saattaa digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua sopimuksen mukaiseksi ja virhe haittaa digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun keskeisten ominaisuuksien käyttöä. Elinkeinonharjoittajan olisi tarjottava kuluttajalle mahdollisuus purkaa digitaalisesti tehty sopimus helposti digitaalisin keinoin, esimerkiksi verkkolomakkeella. Kun kuluttaja purkaa sopimuksen, elinkeinonharjoittajan olisi palautettava kuluttajan maksama kauppahinta.

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Sopimuksen purkamisen jälkeen toimittajan olisi pidättäydyttävä käyttämästä myös kuluttajan luomaa sisältöä. Silloin kun tietyn sisällön on luonut useampi kuin yksi kuluttaja, toimittajalla on kuitenkin oikeus edelleen käyttää kuluttajan luomaa sisältöä, jos nämä muut kuluttajat käyttävät sitä.

(38)  Sopimuksen purkamisen jälkeen elinkeinonharjoittajan olisi pidättäydyttävä käyttämästä kuluttajan luomaa sisältöä. Silloin kun käyttäjän luoma sisältö ei ole käyttökelpoista kyseisen ekosysteemin ulkopuolella, se liittyy ainoastaan kuluttajan toimintaan tai elinkeinonharjoittaja on yhdistänyt siihen muuta tietoa, josta sitä ei voida erottaa tai se voidaan erottaa vain kohtuuttomin ponnistuksin, elinkeinonharjoittajalla on kuitenkin oikeus edelleen käyttää kuluttajan luomaa sisältöä. Näin on myös silloin, kun tietyn sisällön on luonut useampi kuin yksi kuluttaja ja muut kuluttajat voivat edelleen käyttää sitä. Tämä koskee myös kuluttajan yhteistyöhanketta varten luomaa omaa sisältöä, jota muut kuluttajat edelleen käyttävät. Elinkeinonharjoittajan olisi voitava käyttää tällaista omaa sisältöä myös sopimuksen purkamisen jälkeen samoin ehdoin, joilla kuluttaja sen alun perin toimitti.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Jotta voidaan varmistaa, että kuluttajalla on tehokas suoja suhteessa sopimuksen purkamiseen, toimittajan olisi sallittava kuluttajan saada takaisin kaikki luovuttamansa tiedot, jotka kuluttaja on tuottanut digitaalista sisältöä käyttäessään tai jotka on luotu kuluttajan käyttäessä digitaalista sisältöä. Tämän velvollisuuden tulisi koskea myös tietoja, jotka toimittajan on säilytettävä digitaalisen sisällön toimittamista koskevan sopimuksen nojalla, sekä tietoja, jotka toimittaja on todellisuudessa säilyttänyt sopimuksen mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Kun sopimus on purettu virheen vuoksi ja toimittaja toimittaa kuluttajalle tekniset keinot, joiden avulla tämä voi saada tiedot takaisin, kuluttajan olisi voitava tehdä tämä ilman mitään kustannuksia , joita voi aiheutua esimerkiksi yleisesti käytettävien tallennusmuotojen käytöstä, lukuun ottamatta kustannuksia, joita aiheutuu kuluttajan omasta digitaalisesta ympäristöstä, mukaan lukien verkkoyhteydestä aiheutuvat kustannukset, koska ne eivät liity erityisesti tietojen takaisinsaantiin.

(40)  Kun sopimus on purettu virheen vuoksi, elinkeinonharjoittajan olisi muiden tietojen kuin henkilötietojen osalta saatettava kuluttajan saataville kaikki käyttäjien luoma sisältö, paitsi jos tällainen sisältö ei ole käyttökelpoista muuten kuin elinkeinonharjoittajan toimittaman digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun yhteydessä, se liittyy ainoastaan kuluttajan toimintaan elinkeinoinharjoittajan toimittamaa digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua käytettäessä tai elinkeinonharjoittaja on yhdistänyt siihen muuta tietoa, josta sitä ei voida erottaa tai se voidaan erottaa vain kohtuuttomin ponnistuksin. Kuluttajan olisi voitava saada sisältö takaisin ilman mitään kustannuksia sekä yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa tallennusmuodossa.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Jos sopimus puretaan, kuluttajan ei pitäisi joutua maksamaan virheellisen digitaalisen sisällön käytöstä, koska tämä riistäisi kuluttajalta tehokkaan suojan.

(41)  Jos sopimus puretaan, kuluttajan ei pitäisi joutua maksamaan virheellisen digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun käytöstä, koska tämä riistäisi kuluttajalta tehokkaan suojan.

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Koska kuluttajien ja toimittajien oikeutetut edut on saatettava tasapainoon tilanteessa, jossa pidemmän ajan kuluessa kauppahintaa vastaan toimitettava digitaalinen sisältö oikeuttaa sopimuksen purkamiseen, kuluttajalla olisi oltava oikeus purkaa sopimus vain siltä ajanjaksolta, jonka aikana digitaalinen sisältö ei ole ollut sopimuksen mukaista. Jos sen sijaan digitaalista sisältöä toimitetaan muuta vastiketta kuin rahaa vastaan, sopimuksen osittainen purkaminen ei ole mahdollista, koska muuta vastiketta kuin rahaa ei ole mahdollista jakaa suhteellisiin osuuksiin.

(42)  Koska kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien oikeutetut edut on saatettava tasapainoon tilanteessa, jossa pidemmän ajan kuluessa kauppahintaa vastaan toimitettava digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu oikeuttaa sopimuksen purkamiseen, kuluttajalla olisi oltava oikeus purkaa sopimus vain siltä ajanjaksolta, jonka aikana digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu ei ole ollut sopimuksen mukaista.

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Ominaisuuksiensa vuoksi digitaalinen sisältö ei kulu käytössä, ja monissa tapauksissa sitä ei toimiteta kertatoimituksena vaan pidemmän ajan kuluessa. Sen vuoksi ei ole aiheellista säätää määräaikaa, jonka kuluessa toimittajalla olisi oltava korvausvelvollisuus kaikista virheistä, jotka ilmenevät digitaalisen sisällön toimitusaikana. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden ei pitäisi pitää voimassa tai ottaa käyttöön tällaisia määräaikoja. Jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa kansallisia vanhentumissääntöjä, jotta voidaan taata oikeusvarmuus digitaalisen sisällön virheisiin perustuvien vaateiden yhteydessä.

Poistetaan.

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44)  Toimittajan vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva periaate on digitaalisen sisällön toimittamista koskevien sopimusten olennainen osa. Jotta voitaisiin lisätä kuluttajien luottamusta digitaaliseen sisältöön, tätä periaatetta olisi säänneltävä unionin tasolla sen varmistamiseksi, ettei kuluttajille aiheudu haittaa siitä, että heidän laitteensa tai ohjelmistonsa ovat vahingoittuneet digitaalisen sisällön virheen vuoksi. Sen vuoksi kuluttajilla olisi oltava oikeus saada vahingonkorvaus vahingoista, joita heidän digitaaliselle ympäristölleen aiheutuu digitaalisen sisällön virheestä tai siitä, että digitaalista sisältöä ei toimiteta. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava itse vahvistaa vahingonkorvausoikeuden käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ottaen samalla huomioon, että digitaalisen sisällön myöhempiä toimituksia koskevat hinnanalennukset, etenkin silloin kun toimittajat tarjoavat niitä ainoana vahingonkorvauksena, eivät välttämättä aseta kuluttajaa mahdollisimman lähelle asemaa, jossa kuluttaja olisi ollut, jos digitaalinen sisältö olisi toimitettu asianmukaisesti ja se olisi ollut sopimuksen mukaista.

(44)  Elinkeinonharjoittajan vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva periaate on digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen toimittamista koskevien sopimusten olennainen osa. Sen vuoksi kuluttajalla olisi oltava oikeus vaatia vahingonkorvausta haitasta, jota aiheutuu digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun virheestä tai siitä, että digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua ei toimiteta. Jos tällainen oikeus vaatia vahingonkorvausta on taattu kaikissa jäsenvaltioissa, sitä ei pitäisi kuitenkaan säännellä unionin tasolla ja siitä olisi säädettävä kansallisessa lainsäädännössä.

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(45)  Toimittaja saattaa joutua muuttamaan pidemmän ajan kuluessa toimitettavan digitaalisen sisällön ominaisuuksia teknisistä tai muista syistä. Tällaiset muutokset tuovat usein kuluttajalle etua, koska ne parantavat digitaalista sisältöä. Sopimuspuolet voivat tätä varten sisällyttää sopimukseen vastavuoroisia lausekkeita, joiden nojalla toimittaja voi toteuttaa muutoksia. Jos tällaiset muutokset kuitenkin vaikuttavat kielteisesti siihen, miten kuluttaja hyödyntää digitaalisen sisällön keskeisiä ominaisuuksia, ne voivat häiritä sopimuksen tasapainoa tai sopimukseen perustuvan suorituksen luonnetta siinä määrin, että kuluttaja ei kenties olisi tehnyt tällaista sopimusta. Sen vuoksi tällaisiin muutoksiin olisi tällaisissa tapauksissa sovellettava tiettyjä ehtoja.

(45)  Elinkeinonharjoittajan olisi saatava tiettyjen ehtojen mukaisesti muuttaa pidemmän ajan kuluessa toimitettavan digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun keskeisiä ominaisuuksia, kuten sen saatavuutta ja jatkuvuutta, edellyttäen, että sopimuksessa on pätevä syy kyseiseen muutokseen. Tällaisiin päteviin syihin voisivat kuulua tapaukset, joissa muutos on välttämätön digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun mukauttamiseksi uuteen tekniseen ympäristöön tai käyttäjämäärän kasvuun tai muista merkittävistä toiminnallisista syistä. Tällaiset muutokset tuovat usein kuluttajalle etua, koska ne parantavat digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua. Sopimuspuolet voivat tätä varten sisällyttää sopimukseen vastavuoroisia lausekkeita, joiden nojalla elinkeinonharjoittaja voi toteuttaa muutoksia. Jos tällaiset muutokset kuitenkin vaikuttavat kielteisesti siihen, miten kuluttaja hyödyntää digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun keskeisiä ominaisuuksia, ne voivat häiritä sopimuksen tasapainoa tai sopimukseen perustuvan suorituksen luonnetta siinä määrin, että kuluttaja ei kenties olisi tehnyt tällaista sopimusta. Jotta kuluttajien ja liike-elämän edut otettaisiin tasapuolisesti huomioon, tällaisen elinkeinonharjoittajalle tarjottavan mahdollisuuden vastapainona kuluttajalla olisi oltava oikeus purkaa sopimus, jos kyseiset muutokset vaikuttavat kielteisesti digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun käyttöön tai siihen pääsyyn enemmän kuin vähäisessä määrin. Olisi objektiivisesti todennettava, missä määrin muutokset vaikuttavat kielteisesti kuluttajan digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun käyttöön ja siihen pääsyyn, ottaen huomioon digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun luonne ja tarkoitus sekä laatu, toimivuus, yhteentoimivuus ja muut keskeiset ominaisuudet, jotka ovat normaaleja samantyyppisessä digitaalisessa sisällössä tai digitaalisessa palvelussa. Tällaisia korjauksia, päivityksiä tai vastaavia muutoksia koskevien sääntöjen ei kuitenkaan tulisi koskea tilanteita, joissa vaikkapa digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun uuden version jakelun seurauksena osapuolet tekevät uuden sopimuksen digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimittamisesta.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 45 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(45 a)  Jos tällainen muutos vaikuttaa kielteisesti kuluttajan mahdollisuuksiin päästä digitaaliseen sisältöön tai digitaaliseen palveluun tai käyttää sitä, kuluttajalla olisi oltava kyseisen muutoksen perusteella oikeus päättää sopimus ilman mitään kustannuksia. Jos ehdot, joiden mukaisesti muutoksen saa tehdä, eivät täyty, kuluttajan oikeudet oikeussuojakeinoihin virheen korjaamiseksi säilyvät muuttumattomina. Vastaavasti jos muutoksen jälkeen ilmenee digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun virhe, joka ei johdu muutoksesta, kuluttajalla olisi edelleen oltava oikeus käyttää tässä direktiivissä säädettyjä oikeussuojakeinoja digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun virheen korjaamiseksi.

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(46)  Kilpailu on digitaalisten sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeä tekijä. Kilpailun kiihdyttämiseksi kuluttajien olisi voitava vastata kilpaileviin tarjouksiin ja vaihtaa toimittajaa. Jotta tämä onnistuisi käytännössä, vaihtamiselle ei saisi olla oikeudellisia, teknisiä tai käytännön esteitä, kuten sen kieltäviä sopimusehtoja, minkä lisäksi olisi varmistettava, että käytettävissä on keinot, joiden avulla kuluttaja voi saada takaisin kaikki verkkoon lataamansa tiedot, jotka hän on tuottanut digitaalista sisältöä käyttäessään tai jotka on luotu kuluttajan käyttäessä digitaalista sisältöä. On kuitenkin tärkeää myös suojata olemassa olevia investointeja ja luottamusta aiemmin tehtyihin sopimuksiin. Sen vuoksi kuluttajille olisi annettava oikeus purkaa pitkäaikainen sopimus tiettyjen tasapuolisten ehtojen täyttyessä. Tämä ei estä tekemästä pidempään voimassa olevia kuluttajasopimuksia. Kuluttajan pitäisi kuitenkin voida purkaa sopimussuhde, joka kestää yhteensä yli 12 kuukautta. Jotta voitaisiin estää tämän oikeuden kiertäminen, sen tulisi kattaa kaikki sopimukset, joiden seurauksena kuluttaja on sidottu sopimukseen yli 12 kuukauden ajaksi, riippumatta siitä, onko sopimus voimassa toistaiseksi vai jatketaanko sitä ilman eri toimenpiteitä tai osapuolten erillisen hyväksynnän perusteella.

(46)  Kilpailu on digitaalisten sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeä tekijä. Kilpailun kiihdyttämiseksi kuluttajien olisi voitava vastata kilpaileviin tarjouksiin ja vaihtaa elinkeinonharjoittajaa. Jotta tämä onnistuisi käytännössä, vaihtamiselle ei saisi olla oikeudellisia, teknisiä tai käytännön esteitä, kuten sen kieltäviä sopimusehtoja, minkä lisäksi olisi varmistettava, että käytettävissä on keinot, joiden avulla kuluttaja voi saada takaisin kaikki verkkoon lataamansa tiedot, jotka hän on tuottanut digitaalista sisältöä käyttäessään tai jotka on luotu kuluttajan käyttäessä digitaalista sisältöä. On kuitenkin tärkeää myös suojata olemassa olevia investointeja ja luottamusta aiemmin tehtyihin sopimuksiin. Sen vuoksi kuluttajille olisi annettava oikeus purkaa pitkäaikainen sopimus tiettyjen tasapuolisten ehtojen täyttyessä. Tämä ei estä tekemästä pidempään voimassa olevia kuluttajasopimuksia. Jos sopimus puretaan ennen sopimuskauden loppua, sopimusten tekemisestä yli 12 kuukauden ajanjaksoksi mahdollisesti koituvista eduista olisi palautettava oikeasuhteinen osuus. Elinkeinonharjoittajan olisi annettava tietoa yli 12 kuukauden pituisten määräaikaisten sopimusten purkamiseen ennen sopimuskauden loppua liittyvistä ehdoista ja seurauksista. Kuluttajan pitäisi kuitenkin voida purkaa sopimussuhde, joka kestää yhteensä yli 12 kuukautta. Jotta voitaisiin estää tämän oikeuden kiertäminen, sen tulisi kattaa kaikki sopimukset, joiden seurauksena kuluttaja on sidottu sopimukseen yli 12 kuukauden ajaksi, riippumatta siitä, onko sopimus alun perin yli 12 kuukauden pituinen määräaikainen sopimus vai jatketaanko sitä ilman eri toimenpiteitä tai perättäisillä sopimuksilla tai jatketuilla voimassaolokausilla, jotka kestävät yli 12 kuukautta.

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Kuluttajalle toimitetun lopullisen digitaalisen sisällön virhe johtuu usein jostakin liiketoimesta sopimusketjussa, joka alkaa alkuperäisestä suunnittelijasta ja päättyy lopulliseen toimittajaan. Vaikka lopullisella toimittajalla olisi oltava virheen vuoksi korvausvelvollisuus kuluttajaa kohtaan näiden osapuolten välisen sopimuksen nojalla, on tärkeää varmistaa, että toimittajalla on asianmukaiset oikeudet suhteessa liiketoimintaketjun edeltäviin toimijoihin niin, että toimittaja voi kattaa korvausvelvollisuutensa kuluttajaa kohtaan. Ne liiketoimintaketjun edeltävät toimijat, joiden puoleen lopullinen toimittaja voi kääntyä, ja tätä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja edellytykset, olisi kuitenkin vahvistettava sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä.

(47)  Kuluttajalle toimitetun lopullisen digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun virhe johtuu usein jostakin rahoitustaloustoimesta sopimusketjussa, joka alkaa alkuperäisestä suunnittelijasta ja päättyy lopulliseen elinkeinonharjoittajaan. Vaikka lopullisella elinkeinonharjoittajalla olisi oltava virheen vuoksi korvausvelvollisuus kuluttajaa kohtaan näiden osapuolten välisen sopimuksen nojalla, on tärkeää varmistaa, että elinkeinonharjoittajalla on asianmukaiset oikeudet suhteessa rahoitustaloustoimiketjun edeltäviin toimijoihin niin, että elinkeinonharjoittaja voi kattaa korvausvelvollisuutensa kuluttajaa kohtaan. Nämä oikeudet pitäisi rajoittaa pelkästään rahoitustaloustoimiin, eikä niitä saisi ulottaa tilanteisiin, joissa esimerkiksi elinkeinonharjoittaja käyttää uudelleen kolmannen osapuolen vapaata ohjelmistoa, josta elinkeinonharjoittaja ei ole maksanut. Ne liiketoimintaketjun edeltävät toimijat, joiden puoleen lopullinen elinkeinonharjoittaja voi kääntyä, ja tätä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja edellytykset, olisi kuitenkin vahvistettava sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kansallisella lainsäädännöllä suojataan asianmukaisesti elinkeinonharjoittajaa, kun säädetään, keneltä vastuussa olevalta henkilöltä elinkeinonharjoittaja voi vaatia oikaisua, määräajoista sekä tähän liittyvistä toimista ja edellytyksistä.

Tarkistus     61

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(47 a)  Tämän direktiivin tarkoituksena ei ole ottaa käyttöön vapaita ohjelmistolisenssejä koskevaa oikeudellista kehystä, jos vapaa ohjelmisto on osa tarjottua digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua, eikä sen tarkoituksena ole asettaa kehittäjälle velvoitetta vain siksi, että hän on asettanut ohjelmiston julkisesti saataville vapaan ohjelmistolisenssin nojalla.

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(48)  Henkilöille tai organisaatioille, joilla kansallisen lainsäädännön mukaan on oikeutettu intressi suojella kuluttajasopimuksiin liittyviä oikeuksia, olisi annettava oikeus saattaa asia joko tuomioistuimen tai sellaisen hallintoviranomaisen käsiteltäväksi, jolla on toimivalta ratkaista valitukset tai ryhtyä asianmukaiseen oikeudelliseen menettelyyn.

(48)  Henkilöille tai organisaatioille, joilla kansallisen lainsäädännön mukaan on oikeutettu intressi suojella kuluttajasopimuksiin ja tietosuojaan liittyviä oikeuksia, olisi annettava oikeus saattaa asia joko tuomioistuimen tai sellaisen hallintoviranomaisen käsiteltäväksi, jolla on toimivalta ratkaista valitukset tai ryhtyä asianmukaiseen oikeudelliseen menettelyyn. Tällaisten valitusten tai menettelyjen olisi oltava riittävän ennalta ehkäiseviä.

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(50)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 1999/44/EY35 olisi muutettava niin, että voidaan ottaa huomioon tämän direktiivin soveltamisala suhteessa digitaalista sisältöä sisältävään pysyvään välineeseen, jota käytetään yksinomaan siirtovälineenä digitaalisen sisällön toimittamiseksi kuluttajalle.

(50)  Direktiiviä 1999/44/EY olisi muutettava niin, että voidaan ottaa huomioon tämän direktiivin soveltamisala suhteessa tavaroihin sisällytettyyn digitaaliseen sisältöön ja tavaroihin sisällytettyihin digitaalisiin palveluihin.

__________________

 

35 EYVL L 171, 7.7.1999, s. 12.

 

Tarkistus     64

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 54 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(54 a)  Kun otetaan huomioon tässä direktiivissä käsiteltävien kysymysten ja oikeuksien merkitys sisämarkkinoiden sekä kuluttajien ja unionin kansalaisten kannalta, tämän direktiivin olisi oltava tiiviin valvonnan ja tarkastelun kohteena, mukaan lukien jäsenvaltioiden sekä unionin tason kuluttajajärjestöjen ja oikeusalan ja elinkeinoelämän järjestöjen mielekäs ja yksityiskohtainen kuuleminen ja osallistuminen.

Tarkistus     65

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(55)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 16, 38 ja 47 artiklassa vahvistettuja periaatteita,

(55)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 7, 8, 16, 38 ja 47 artiklassa vahvistettuja periaatteita,

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

-1 artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 artikla

 

Tietosuoja

 

Tämä direktiivi ei vaikuta sääntöihin, jotka koskevat erityisesti asetuksessa (EU) 2016/679 säädettyä tai sen mukaista yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä.

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan tietyt vaatimukset, joita sovelletaan digitaalisen sisällön kuluttajille toimittamista koskeviin sopimuksiin, muun muassa säännöt, jotka koskevat digitaalisen sisällön sopimuksenmukaisuutta ja oikeussuojakeinoja siinä tapauksessa, että digitaalinen sisältö ei ole sopimuksen mukaista, näiden oikeussuojakeinojen käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä tällaisten sopimusten muuttamista ja purkamista koskevat säännöt.

Tämän direktiivin tarkoituksena on myötävaikuttaa sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan saavuttamalla kuluttajansuojan korkea taso siten, että vahvistetaan tietyt vaatimukset, joita sovelletaan elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiin digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen toimittamista koskeviin sopimuksiin, muun muassa säännöt, jotka koskevat digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen sopimuksenmukaisuutta ja oikeussuojakeinoja siinä tapauksessa, että digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua ei toimiteta tai digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu ei ole sopimuksen mukaista, näiden oikeussuojakeinojen käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun muuttamista ja pitkäaikaisten sopimusten purkamista koskevat säännöt.

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  ’digitaalisella sisällöllä’

1.  ’digitaalisella sisällöllä’ digitaalisessa muodossa tuotettua ja toimitettua dataa;

(a)   digitaalisessa muodossa tuotettua ja toimitettua dataa, kuten video- ja audiotallenteita, sovelluksia, digitaalisia pelejä ja muita ohjelmistoja,

 

(b)   palvelua, jonka avulla voidaan luoda, käsitellä tai tallentaa digitaalisessa muodossa olevaa dataa, joka on peräisin kuluttajalta, ja

 

(c)   palvelua, joka mahdollistaa palvelun muilta käyttäjiltä peräisin olevan, digitaalisessa muodossa olevan datan jakamisen ja muun vuorovaikutuksen sen kanssa;

 

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  ’digitaalisella palvelulla’

 

(a)   palvelua, jonka avulla voidaan luoda, käsitellä tai tallentaa digitaalisessa muodossa olevaa dataa, joka on kuluttajan lataamaa tai luomaa, tai

 

(b)   palvelua, joka mahdollistaa kuluttajan tai palvelun muiden käyttäjien tai molempien lataaman tai luoman digitaalisessa muodossa olevan datan jakamisen ja muun vuorovaikutuksen sen kanssa;

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  ’tavaroihin sisällytetyllä digitaalisella sisällöllä tai digitaalisella palvelulla’ tavaraan esiasennettua digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua;

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  ’integroinnilla’ digitaalisen ympäristön eri tekijöiden yhdistämistä toisiinsa niin, että se toimii koordinoituna kokonaisuutena käyttötarkoituksensa mukaisesti;

2.  ’integroinnilla’ digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun yhdistämistä ja yhdentämistä kuluttajan digitaalisen ympäristön eri tekijöihin, jotta digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua voidaan käyttää sopimuksen mukaisesti;

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  ’toimittajalla’ luonnollista henkilöä tai joko yksityisessä tai julkisessa omistuksessa olevaa oikeushenkilöä, joka toimii tarkoituksessa, joka kuuluu hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa, sekä toimittajan nimissä tai puolesta toimivaa henkilöä;

3.  ’elinkeinonharjoittajalla’ luonnollista henkilöä tai joko yksityisessä tai julkisessa omistuksessa olevaa oikeushenkilöä, joka tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia sopimuksia tehdessään toimii tarkoituksessa, joka kuuluu kyseisen henkilön elinkeino- tai ammattitoimintaan, sekä elinkeinonharjoittajan nimissä tai puolesta toimivaa henkilöä;

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  ’vahingonkorvauksella’ rahasummaa, jonka kuluttaja voi olla oikeutettu saamaan korvauksena kuluttajan digitaaliselle ympäristölle aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta;

5.  ’vahingonkorvauksella’ rahasummaa, jonka kuluttaja voi olla oikeutettu saamaan korvauksena haitasta, jota aiheutuu digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun virheestä tai siitä, että digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua ei toimiteta;

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  ’kauppahinnalla’ rahasummaa, joka on maksettava vastikkeeksi toimitetusta digitaalisesta sisällöstä;

6.  ’kauppahinnalla’ rahasummaa, joka on maksettava vastikkeeksi toimitetusta digitaalisesta sisällöstä tai digitaalisesta palvelusta;

Tarkistus     75

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  ’sopimuksella’ tahdonilmaisua, jonka on tarkoitus synnyttää velvoitteita tai muita oikeusvaikutuksia;

Poistetaan.

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  ’digitaalisella ympäristöllä’ laitteita, digitaalista sisältöä ja verkkoyhteyttä siltä osin kuin ne ovat käyttäjän hallinnassa;

8.  ’digitaalisella ympäristöllä’ laitteita, ohjelmistoja ja verkkoyhteyttä siltä osin kuin ne ovat käyttäjän hallinnassa ja kuluttaja käyttää niitä päästäkseen digitaaliseen sisältöön tai digitaaliseen palveluun tai käyttääkseen sitä;

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  ’yhteentoimivuudella’ digitaalisen sisällön kykyä suorittaa kaikki siihen kuuluvat toiminnot vuorovaikutuksessa tietyn digitaalisen ympäristön kanssa;

9.  ’yhteentoimivuudella’ digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun kykyä suorittaa kaikki siihen kuuluvat toiminnot vuorovaikutuksessa tietyn digitaalisen ympäristön kanssa muun muassa siten, että kuluttajille annetaan pääsy digitaaliseen sisältöön tai digitaaliseen palveluun ilman, että heidän täytyy käyttää sovelluksia tai muita teknologioita muuntaakseen digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun, johon he haluavat pääsyn;

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

10.  ’toimittamisella’ yhteyden tarjoamista digitaaliseen sisältöön tai sen saattamista saataville;

Poistetaan.

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a.  ’vähäisellä virheellä’ virhettä, joka ei vaikuta haitallisesti digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimivuuteen tai yhteentoimivuuteen tai sen muihin keskeisiin ominaisuuksiin, kuten 6 artiklassa ja 6 a artiklan 1 kohdan a alakohdassa edellytettyyn saatavuuteen, jatkuvuuteen ja turvallisuuteen.

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tätä direktiiviä sovelletaan sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä tai sitoutuu tekemään niin ja jonka nojalla maksetaan vastikkeeksi kauppahinta tai toimitetaan aktiivisesti muu vastike kuin rahaa henkilötietojen tai muiden tietojen muodossa.

1.  Tätä direktiiviä sovelletaan sopimuksiin, joiden nojalla elinkeinonharjoittaja toimittaa tai sitoutuu toimittamaan kuluttajalle digitaalista sisältöä tai digitaalisen palvelun kauppahintaa vastaan tai sillä ehdolla, että kuluttaja toimittaa tai elinkeinonharjoittaja taikka tämän hyväksi toimiva kolmas osapuoli kerää henkilötietoja.

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin kuluttajan vaatimusten mukaisesti laadittujen digitaalisten tuotteiden toimittamista koskeviin sopimuksiin.

2.  Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin kuluttajan vaatimusten mukaisesti laaditun digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimittamista koskeviin sopimuksiin.

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Lukuun ottamatta 5 ja 11 artiklaa tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin pysyviin välineisiin, joita käytetään yksinomaan digitaalisen sisällön siirtovälineenä.

3.  Lukuun ottamatta 5 ja 11 artiklaa tätä direktiiviä sovelletaan tavaroihin sisällytettyyn digitaaliseen sisältöön ja tavaroihin sisällytettyihin digitaalisiin palveluihin. Jollei toisin säädetä, tässä direktiivissä olevilla viittauksilla digitaaliseen sisältöön tai digitaalisiin palveluihin tarkoitetaan myös tavaroihin sisällytettyä digitaalista sisältöä tai tavaroihin sisällytettyjä digitaalisia palveluja. Kun on kyse tavaroista, joihin on sisällytetty digitaalista sisältöä tai digitaalisia palveluja, elinkeinonharjoittaja on kuluttajalle vastuussa tämän direktiivin nojalla velvollisuuksiensa täyttämisestä ainoastaan tavaroihin sisällytetyn digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun osalta. Tämän direktiivin säännöt eivät vaikuta kuluttajille sovellettavassa unionin oikeudessa myönnettyyn suojaan, joka koskee tällaisten tavaroiden muita osia.

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tätä direktiiviä ei sovelleta digitaaliseen sisältöön, joka toimitetaan muuta vastiketta kuin rahaa vastaan, siltä osin kuin toimittaja vaatii kuluttajaa luovuttamaan henkilötietoja, joiden käsittely on välttämätöntä sopimuksen tai lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi eikä toimittaja käytä näitä tietoja muulla tavalla, joka on ristiriidassa tämän tarkoituksen kanssa. Direktiiviä ei sovelleta myöskään muihin tietoihin, joita toimittaja vaatii kuluttajaa luovuttamaan sen varmistamiseksi, että digitaalinen sisältö on sopimuksen mukaista tai täyttää lakisääteiset vaatimukset, edellyttäen että toimittaja ei käytä näitä tietoja kaupallisiin tarkoituksiin.

4.  Tätä direktiiviä ei sovelleta, kun elinkeinonharjoittaja käsittelee kuluttajan toimittamia tai elinkeinonharjoittajan keräämiä henkilötietoja pelkästään tämän digitaalisen sisällön tai palvelun toimittamista, sopimuksenmukaisuuden säilyttämistä tai parantamista varten tai täyttääkseen itseään koskevat lakisääteiset vaatimukset eikä elinkeinonharjoittaja käsittele kyseisiä tietoja mitään muuta tarkoitusta varten.

Tarkistus    84

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  palveluja, joiden suorittaminen edellyttää toimittajalta merkittävää inhimillistä panosta ja joissa digitaalista muotoa käytetään pääasiallisesti siirtovälineenä;

(a)  palveluja, joita elinkeinonharjoittaja suorittaa henkilökohtaisesti ja joiden yhteydessä digitaaliset välineet ovat vain keino pääsyn tarjoamista tai tuotteen toimittamista varten;

Tarkistus    85

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)   direktiivissä 2002/21/EY määriteltyjä sähköisiä viestintäpalveluja;

(b)  eurooppalaisessa sähköisen viestinnän säännöstössä määriteltyjä henkilöiden välisiä viestintäpalveluja, lukuun ottamatta numerosta riippumattomia henkilöiden välisiä viestintäpalveluja siltä osin kuin ne eivät kuulu eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön soveltamisalaan;

Tarkistus     86

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 5 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a)  digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen tarjoamista vapaan tai avoimen lisenssin nojalla, mikäli niihin ei liity lisenssin ehtojen noudattamisen lisäksi muita sopimussuhteita tai -velvoitteita;

Tarkistus     87

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Tätä direktiiviä ei sovelleta sähköisten julkisten rekisterien saataville asettamiseen ja otteiden toimittamiseen kyseisistä rekistereistä.

Tarkistus    88

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Kun sopimus koskee digitaalisen sisällön toimittamisen ohella myös muita seikkoja, tätä direktiiviä sovelletaan ainoastaan niihin velvollisuuksiin ja oikeussuojakeinoihin, jotka kuuluvat osapuolille digitaalisen sisällön toimittajana ja kuluttajana.

6.  Kun digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen toimittamista koskeva sopimus sisältää lisäsopimusvelvoitteita, tätä direktiiviä sovelletaan ainoastaan niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka kuuluvat osapuolille digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua tarjoavana elinkeinonharjoittajana ja digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun kuluttajana.

Tarkistus    89

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jos tämän direktiivin säännös on ristiriidassa johonkin toiseen tiettyjä aloja tai aihetta sääntelevään unionin säädökseen sisältyvän säännöksen kanssa, etusijan saa tuon toisen unionin säädöksen säännös.

7.  Jos tämän direktiivin säännös on ristiriidassa johonkin toiseen tiettyjä aloja tai aihetta sääntelevään unionin säädökseen sisältyvän säännöksen kanssa, etusijan saa tuon toisen unionin säädöksen säännös ja sitä sovelletaan kyseisen alaan tai aiheeseen.

Tarkistus    90

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Tämä direktiivi ei vaikuta yksilöiden suojeluun henkilötietojen käsittelyssä.

Poistetaan.

Tarkistus    91

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Tämä direktiivi ei vaikuta kansalliseen yleiseen sopimusoikeuteen, kuten sopimuksen tekemistä, pätevyyttä tai vaikutuksia koskeviin sääntöihin eikä sopimuksen purkamisesta aiheutuviin seurauksiin, siltä osin kuin näitä seikkoja ei säännellä tällä direktiivillä.

9.  Tämä direktiivi ei vaikuta kansalliseen yleiseen sopimusoikeuteen, kuten sopimuksen tekemistä, pätevyyttä tai vaikutuksia koskeviin sääntöihin eikä sopimuksen purkamisesta aiheutuviin seurauksiin, siltä osin kuin näitä seikkoja ei säännellä tällä direktiivillä. Tämä direktiivi ei vaikuta kansallisiin sääntöihin ”piileviä virheitä” koskevista oikeussuojakeinoista tai oikeudesta kieltäytyä vastaanottamasta tavaraa lyhyen määräajan kuluessa. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön kansallisia sääntöjä ”piileviä virheitä” koskevista oikeussuojakeinoista. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa kansallisia sääntöjä oikeudesta kieltäytyä vastaanottamasta tavaraa lyhyen määräajan kuluessa, jos tällainen oikeus sisältyy jäsenvaltioiden oikeusjärjestykseen tämän direktiivin voimaantulopäivänä.

Tarkistus     92

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a.  Kun tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimittamisen yhteydessä sovelletaan muun jäsenvaltion kuin kuluttajan pysyvän asuinpaikan jäsenvaltion lainsäädäntöä, elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava kuluttajalle asiasta ennen sopimuksen tekemistä.

Tarkistus     93

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 9 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 b. Tämä direktiivi ei vaikuta immateriaalioikeuksiin eikä etenkään direktiivissä 2001/29/EY säädettyihin tekijänoikeuksia koskeviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Tarkistus    94

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa pitää voimassa tai ottaa käyttöön tässä direktiivissä vahvistetuista säännöksistä poikkeavia säännöksiä eivätkä myöskään tiukempia tai sallivampia säännöksiä kuluttajan suojan erilaisen tason varmistamiseksi.

Ellei tässä direktiivissä toisin säädetä, jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa käyttöön tässä direktiivissä vahvistetuista säännöksistä poikkeavia säännöksiä eivätkä myöskään tiukempia tai sallivampia säännöksiä kuluttajan suojan erilaisen tason varmistamiseksi.

Tarkistus     95

Ehdotus direktiiviksi

4 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a artikla

 

Tiedonantovaatimukset

 

Ennen kuin digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimittamista koskevasta sopimuksesta tulee kuluttajaa sitova, elinkeinonharjoittajan on annettava hänelle direktiivin 2011/83/EU 6 ja 8 artiklassa edellytetyt tiedot selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa.

Tarkistus    96

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

5 artikla

5 artikla

Digitaalisen sisällön toimittaminen

Digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimittaminen

1.  Digitaalisen sisällön toimittamista koskevan sopimuksen täyttämiseksi toimittajan on toimitettava digitaalinen sisältö

1.  Elinkeinonharjoittajan on toimitettava digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu saattamalla se saataville tai mahdollistamalla siihen pääsy

(a)  kuluttajalle; tai

(a)  kuluttajalle;

(b)  kolmannelle osapuolelle, joka vastaa sellaisen fyysisen tai virtuaalisen järjestelmän toiminnasta, jonka avulla digitaalinen sisältö saatetaan kuluttajan saataville tai jonka avulla kuluttaja voi käyttää sitä ja jonka kuluttaja on valinnut digitaalisen sisällön vastaanottamista varten.

(b)  kolmannelle osapuolelle, joka vastaa sellaisen fyysisen tai virtuaalisen järjestelmän toiminnasta, jonka avulla digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu saatetaan kuluttajan saataville tai jonka avulla kuluttaja voi käyttää sitä ja jonka kuluttaja on valinnut digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun vastaanottamista varten; tai

 

(b a)  kuluttajan nimeämälle muulle osapuolelle.

2.  Toimittajan on toimitettava digitaalinen sisältö välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen, paitsi jos osapuolet ovat sopineet toisin. Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun digitaalinen sisältö on toimitettu kuluttajalle tai 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa kuluttajan valitsemalle kolmannelle osapuolelle, sen mukaan kumpi näistä tapahtuu aiemmin.

2.  Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, elinkeinonharjoittajan on sopimuksen tekemisen jälkeen toimitettava digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu ilman aiheetonta viivytystä. Elinkeinonharjoittajan katsotaan täyttäneen toimittamisvelvoitteensa, kun digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu on kuluttajan saatavilla tai kun hänellä on pääsy siihen taikka 1 kohdan b tai b a alakohtaa sovellettaessa se on kuluttajan valitseman kolmannen osapuolen saatavilla tai tällä on pääsy siihen, sen mukaan kumpaa sovelletaan.

Tarkistus    97

Ehdotus direktiiviksi

5 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

Digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun sopimuksenmukaisuus

 

Jotta digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu olisi sopimuksen mukaista, sen on täytettävä 6, 6 a, 7 ja 8 artiklassa säädetyt vaatimukset.

Tarkistus    98

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla

Komission teksti

Tarkistus

6 artikla

6 artikla

Digitaalisen sisällön sopimuksenmukaisuus

Sopimuksenmukaisuutta koskevat subjektiiviset vaatimukset

1.  Digitaalisen sisällön katsotaan tarvittaessa olevan sopimuksen mukaista, kun

1.  Digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun katsotaan tarvittaessa olevan sopimuksen mukaista, kun

(a)  sen määrä, laatu, kesto ja versio sekä sen toimivuus, yhteentoimivuus ja muut suorituskykyyn liittyvät ominaisuudet kuten saatavuus, jatkuvuus ja turvallisuus, vastaavat sopimuksen määräyksiä, myös ennen niitä sopimuksentekoa toimitettuja tietoja, jotka ovat olennainen osa sopimusta;

(a)  sen määrä, laatu, tuntomerkit, kesto ja versio sekä sen toimivuus, yhteentoimivuus ja muut suorituskykyyn liittyvät ominaisuudet kuten saatavuus, jatkuvuus ja turvallisuus, vastaavat sopimuksen määräyksiä, myös niitä ennen sopimuksentekoa toimitettuja tietoja, jotka ovat olennainen osa sopimusta;

(b)  se soveltuu siihen erityiseen tarkoitukseen, johon kuluttaja sitä tarvitsee ja jonka kuluttaja on sopimuksen tekohetkellä saattanut toimittajan tietoon ja jonka toimittaja on hyväksynyt;

(b)  se soveltuu siihen erityiseen tarkoitukseen, johon kuluttaja sitä tarvitsee ja jonka kuluttaja on viimeistään sopimuksen tekohetkellä saattanut elinkeinonharjoittajan tietoon ja jonka elinkeinonharjoittaja on hyväksynyt;

 

(b a)  se vastaa elinkeinonharjoittajan saataville saattamaa digitaalisen version tai digitaalisen palvelun koeversiota tai ennakkoesittelyä, paitsi jos kuluttajalle on ennen sopimuksen tekemistä ilmoitettu digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun ja koeversion tai ennakkoesittelyn eroista;

(c)  sen mukana toimitetaan tarvittavat ohjeet ja sopimuksessa edellytetty asiakastuki; ja

(c)  sen mukana toimitetaan kaikki lisävarusteet, asennusohjeet ja muut ohjeet ja asiakastuki, joita edellytetään sopimuksessa ja niissä ennen sopimuksentekoa toimitetuissa tiedoissa, jotka ovat olennainen osa sopimusta; ja

(d)  sitä päivitetään sopimuksessa määrätyllä tavalla.

(d)  sitä päivitetään sopimuksessa, myös niissä ennen sopimuksentekoa toimitetuissa tiedoissa, jotka ovat olennainen osa sopimusta, määrätyllä tavalla.

2.   Siltä osin kuin sopimuksessa ei tarvittaessa ole selkeästi ja kattavasti määritelty digitaalista sisältöä koskevia vaatimuksia 1 kohdan mukaisesti, digitaalisen sisällön tulee soveltua siihen tarkoitukseen, johon vastaavanlaista digitaalista sisältöä yleensä käytetään, mukaan lukien sen toimivuus, yhteentoimivuus ja muut suorituskykyyn liittyvät ominaisuudet kuten saatavuus, jatkuvuus ja turvallisuus, ottaen huomioon seuraavat seikat:

 

(a)   onko digitaalinen sisältö toimitettu vastikkeena kauppahinnasta vai muusta vastikkeesta kuin rahasta;

 

(b)   tarvittaessa muut voimassa olevat kansainväliset tekniset standardit, tai jos tällaisia teknisiä standardeja ei ole, alalla sovellettavat käytännesäännöt ja hyvät käytännöt; sekä

 

(c)   toimittajan tai muun henkilön sopimuksentekoa edeltävissä liiketoimintaketjun vaiheissa esittämä julkinen lausuma, paitsi jos toimittaja voi osoittaa, että

 

i)   hän ei tiennyt eikä hänen voida kohtuudella olettaa tienneen kyseisestä lausumasta;

 

ii)   kyseinen lausuma oli oikaistu sopimuksentekohetkeen mennessä;

 

iii)   kyseinen lausuma ei ole voinut vaikuttaa päätökseen hankkia digitaalinen sisältö.

 

3.   Silloin kun sopimuksessa määrätään, että digitaalinen sisältö toimitetaan pidemmän ajan kuluessa, digitaalisen sisällön on oltava sopimuksen mukaista koko tämän ajan.

 

4.   Jollei toisin sovita, toimitetun digitaalisen sisällön on oltava sen viimeisimmän version mukainen, joka oli saatavilla sopimuksen tekoajankohtana.

 

5.   Jotta digitaalinen sisältö olisi sopimuksen mukaista, sen on täytettävä myös 7 ja 8 artiklassa säädetyt vaatimukset.

 

Tarkistus    99

Ehdotus direktiiviksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Sopimuksenmukaisuutta koskevat objektiiviset vaatimukset

 

1.   Digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun on tarvittaessa täytettävä seuraavat vaatimukset:

 

(a)   sillä on oltava muun muassa toimivuutta, yhteentoimivuutta, saatavuutta, jatkuvuutta ja turvallisuutta koskevia suorituskykyyn liittyviä ja muita ominaisuuksia, joita samantyyppisessä digitaalisessa sisällössä tai digitaalisessa palvelussa yleensä on ja joita kuluttaja voi kohtuudella odottaa, kun otetaan huomioon digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun luonne, ja sen on tarvittaessa vastattava kaikkia voimassa olevia kansainvälisiä tai eurooppalaisia teknisiä standardeja tai, jos tällaisia teknisiä standardeja ei ole, alalla sovellettavia käytännesääntöjä ja hyviä käytäntöjä, jotka koskevat muun muassa tietojärjestelmien ja digitaalisten ympäristöjen turvallisuutta;

 

(b)   sen on vastattava elinkeinonharjoittajan, tuottajan tai tämän edustajan erityisesti mainoksissa tai päällysmerkinnöissä esittämää tai näiden puolesta esitettyä julkista lausumaa, paitsi jos elinkeinonharjoittaja voi osoittaa, että

 

i)   hän ei tiennyt eikä hänen voida kohtuudella olettaa tienneen digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun erityispiirteitä koskevasta lausumasta;

 

ii)   kyseinen lausuma oli oikaistu sopimuksentekohetkeen mennessä samalla tai vastaavalla tavalla kuin se oli esitetty; tai

 

iii)   kyseinen lausuma ei ole voinut vaikuttaa päätökseen hankkia digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu.

 

2.   Kun on kyse sopimuksista, joissa määrätään, että digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu toimitetaan pidemmän ajan kuluessa, digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun on oltava sopimuksen mukaista koko tämän ajan. Elinkeinonharjoittajan vastuulle kuuluvia digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimituksen väliaikaisia keskeytyksiä on pidettävä virheinä, jos ne ovat merkittäviä, jatkuvia ja toistuvia.

 

3.   Jollei nimenomaisesti toisin sovita, toimitetun digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun on oltava sen viimeisimmän version mukainen, joka oli saatavilla sopimuksen tekoajankohtana.

 

4.   Elinkeinonharjoittajan on varmistettava, että kuluttajalle toimitetaan kohtuullisen ajanjakson ajan digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun päivitykset, myös turvapäivitykset, jotka ovat tarpeen digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun säilyttämiseksi sopimuksen mukaisena, ja että kuluttajalle ilmoitetaan kyseisistä päivityksistä. Se, että kuluttaja ei asenna päivityksiä kohtuullisen ajan kuluessa, ei vaikuta digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun sopimuksenmukaisuuteen. Jos kuluttaja päättää säilyttää digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun nykyversion ja uusi versio ei ole välttämätön digitaalisen sisällön tai palvelun säilyttämiseksi sopimuksen mukaisena, nykyversion on oltava edelleen hänen saatavillaan tai hänellä on edelleen oltava pääsy siihen kohtuullisen ajan.

 

5.   Jotta digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu olisi sopimuksen mukaista, sen on täytettävä myös tämän direktiivin 7 ja 8 artiklassa säädetyt vaatimukset ja tarvittaessa asetuksessa (EU) 2016/679 säädetyt vaatimukset.

Tarkistus    100

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

7 artikla

7 artikla

Digitaalisen sisällön integrointi

Digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun integrointi

Silloin kun digitaalinen sisältö on integroitu kuluttajan digitaaliseen ympäristöön virheellisesti, tästä virheellisestä integroinnista johtuva virheellisyys on katsottava digitaalisen sisällön virheeksi, jos

Silloin kun digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu on integroitu kuluttajan digitaaliseen ympäristöön virheellisesti, tästä virheellisestä integroinnista johtuva virheellisyys on katsottava digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun virheeksi, jos

(a)  digitaalisen sisällön integroinnista tai sen valvonnasta vastasi toimittaja; tai

(a)  digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun integroinnista tai sen valvonnasta vastasi elinkeinonharjoittaja; tai

(b)  digitaalinen sisältö oli tarkoitettu kuluttajan integroitavaksi ja virheellinen integrointi johtui puutteellisista integrointiohjeista, jos ohjeet on toimitettu 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti tai ne olisi pitänyt toimittaa 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(b)  digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu oli tarkoitettu kuluttajan integroitavaksi ja virheellinen integrointi johtui puutteellisista integrointiohjeista, jos ohjeet on toimitettu 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti tai ne olisi pitänyt toimittaa 6 a artiklan mukaisesti.

Tarkistus    101

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

8 artikla

8 artikla

Kolmannen oikeudet

Kolmannen oikeudet

1.  Silloin kun digitaalinen sisältö toimitetaan kuluttajalle, siihen ei saa kohdistua mitään kolmannen oikeuksia, esimerkiksi immateriaalioikeuksiin perustuvia oikeuksia, niin että digitaalista tuotetta voidaan käyttää sopimuksen mukaisesti.

1.  Digitaaliseen sisältöön tai digitaaliseen palveluun ei saa kohdistua mitään kolmannen oikeuksista, esimerkiksi immateriaalioikeuksiin perustuvista oikeuksista, johtuvia rajoituksia, jotka saattavat estää kuluttajaa käyttämästä digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua sopimuksen mukaisesti.

2.  Silloin kun digitaalinen sisältö toimitetaan kuluttajalle pidemmän ajan kuluessa, toimittajan on koko tämän ajan huolehdittava siitä, että digitaaliseen sisältöön ei kohdistu mitään kolmannen oikeuksia, esimerkiksi immateriaalioikeuksiin perustuvia oikeuksia, niin että digitaalista tuotetta voidaan käyttää sopimuksen mukaisesti.

2.  Silloin kun digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu toimitetaan kuluttajalle pidemmän ajan kuluessa, elinkeinonharjoittajan on koko tämän ajan huolehdittava siitä, että digitaaliseen sisältöön tai digitaaliseen palveluun ei kohdistu mitään kolmannen oikeuksista, esimerkiksi immateriaalioikeuksiin perustuvista oikeuksista, johtuvia rajoituksia, jotka saattavat estää kuluttajaa käyttämästä digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua sopimuksen mukaisesti.

Tarkistus    102

Ehdotus direktiiviksi

8 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a artikla

 

Mikä tahansa sopimusehto, jolla suljetaan pois 6 a, 7 ja 8 artiklan soveltaminen tai poiketaan niistä tai muutetaan niistä aiheutuvia vaikutuksia kuluttajan vahingoksi, on pätevä vain, jos kuluttajalle on erityisesti ilmoitettu tästä digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua koskevasta erityisehdosta sopimuksen tekoajankohtana ja hän hyväksyi sen nimenomaisesti tehdessään sopimuksen.

Tarkistus     103

Ehdotus direktiiviksi

8 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 b artikla

 

Kaupalliset takuut

 

1.   Kaupallisen takuun on sidottava takuun antajaa niiden ehtojen mukaisesti, jotka on esitetty

 

(a)   elinkeinonharjoittajan niissä ennen sopimuksentekoa toimittamissa tiedoissa, mukaan lukien ennen sopimuksentekoa annetut lausumat, jotka ovat olennainen osa sopimusta;

 

(b)   mainonnassa, joka on saatavilla sopimuksentekohetkellä tai ennen sitä; ja

 

(c)   takuutodistuksessa.

 

2.   Takuutodistus on asetettava saataville kirjallisesti tai muulla pysyvällä välineellä ja laadittava selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä. Siinä on esitettävä seuraavat seikat:

 

(a)   selkeä ilmoitus tämän direktiivin mukaisista kuluttajan lakisääteisistä oikeuksista ja siitä, että kaupallinen takuu ei vaikuta näihin oikeuksiin; ja

 

(b)   kaupallisen takuun ehdot, jotka ovat kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia paremmat, tiedot kaupallisen takuun kestosta, siirrettävyydestä ja maantieteellisestä soveltamisalasta ja mahdollisista maksuista, joita kuluttajalle voi aiheutua kaupallisen takuun käytöstä, takuun antajan nimi ja osoite ja sen henkilön nimi ja osoite, jolle vaatimukset on esitettävä, jos tämä on eri henkilö kuin takuun antaja, sekä menettely, jonka mukaisesti vaatimukset on esitettävä.

Tarkistus    104

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

9 artikla

10 artikla

Todistustaakka

Todistustaakka

1.  Digitaalisen sisällön sopimuksenmukaisuutta koskeva todistustaakka on 10 artiklassa tarkoitettuna ajankohtana toimittajalla.

1.  Elinkeinonharjoittaja on velvollinen näyttämään toteen, että virhe oli olemassa 9 artiklassa tarkoitettuna ajankohtana, kun virhe ilmenee

 

(a)  kahden vuoden kuluessa digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimituksesta;

 

(b)  vuoden kuluessa tavaroihin sisällytetyn digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimituksesta;

 

(c)  sopimuksen voimassaoloaikana, kun sopimuksessa määrätään digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun jatkuvasta toimituksesta tai tavaroihin sisällytetyn digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimituksesta pidemmän ajan kuluessa.

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos toimittaja voi osoittaa, että kuluttajan digitaalinen ympäristö ei ole yhteensopiva digitaalisen sisällön yhteentoimivuutta koskevien tai muiden teknisten vaatimusten kanssa ja jos toimittaja on ilmoittanut tällaisista vaatimuksista kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä.

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos elinkeinonharjoittaja voi osoittaa, että kuluttajan digitaalinen ympäristö ei ole yhteensopiva digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun yhteentoimivuutta koskevien tai muiden teknisten vaatimusten kanssa ja jos elinkeinonharjoittaja on ilmoittanut tällaisista vaatimuksista kuluttajalle selvästi ja ymmärrettävästi ennen sopimuksen tekemistä.

3.  Kuluttajan on mahdollisuuksien mukaan tehtävä toimittajan kanssa yhteistyötä siltä osin kuin se on tarpeen kuluttajan digitaalisen ympäristön määrittämistä varten. Yhteistyövelvoite koskee ainoastaan sellaisia teknisesti käytettävissä olevia keinoja, joista aiheutuu kuluttajalle vähiten häiriötä. Jos kuluttaja ei osallistu tällaiseen yhteistyöhön, digitaalisen sisällön virheellisyyttä koskeva todistustaakka on kuluttajalla.

3.  Kuluttajan on mahdollisuuksien mukaan tehtävä elinkeinonharjoittajan kanssa yhteistyötä siltä osin kuin se on tarpeen kuluttajan digitaalisen ympäristön arvioimista varten, jotta voidaan todeta, oliko digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu virheellistä toimitusajankohtana. Yhteistyövelvoite koskee ainoastaan sellaisia teknisesti käytettävissä olevia keinoja, joista aiheutuu kuluttajalle vähiten häiriötä. Vain poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa, kun käytettävissä ei ole muita keinoja, kuluttajan on annettava elinkeinonharjoittajalle pyynnöstä virtuaalinen pääsy kuluttajan digitaaliseen ympäristöön. Jos kuluttaja kieltäytyy yhteistyöstä ja elinkeinonharjoittaja on ilmoittanut kuluttajalle tällaisesta vaatimuksesta selkeästi ja ymmärrettävästi ennen sopimuksen tekemistä, digitaalisen sisällön virheellisyyttä koskeva todistustaakka on kuluttajalla.

(Komission ehdotuksen 9 artiklasta on tullut parlamentin tarkistuksessa 10 artikla.)

Tarkistus    105

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla

Komission teksti

Tarkistus

10 artikla

9 artikla

Toimittajan korvausvelvollisuus

Elinkeinonharjoittajan korvausvelvollisuus

Toimittajalla on korvausvelvollisuus kuluttajaa kohtaan,

1.   Elinkeinonharjoittajalla on korvausvelvollisuus kuluttajaa kohtaan,

(a)  kun digitaalista sisältöä ei ole toimitettu;

(a)  kun digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua ei ole toimitettu 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

(b)  kun digitaalinen sisältö on virheellistä toimitusajankohtana; ja

(b)  kun digitaalisessa sisällössä tai digitaalisessa palvelussa on virheitä,

 

i)  jotka ovat olemassa digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimitusaikana ja jotka ilmenevät kahden vuoden kuluessa toimituksesta, kun sopimuksessa määrätään kertatoimituksesta tai useista erillisistä toimituksista; tai

 

ii)  jotka ilmenevät sopimuksessa mainittuna ajanjaksona, kun sopimuksessa määrätään, että digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu toimitetaan pidemmän ajan kuluessa; ja

(c)  kun sopimuksessa määrätään, että digitaalinen sisältö toimitetaan pidemmän ajan kuluessa, ja virhe ilmenee tänä aikana.

(c)  kun tavaroihin sisällytetyssä digitaalisessa sisällössä tai tavaroihin sisällytetyssä digitaalisessa palvelussa on virheitä, jotka ovat olemassa kyseisten tavaroiden toimitusaikana ja jotka ilmenevät kahden vuoden kuluessa toimituksesta.

 

1 a.   Jäsenvaltiot voivat 1 kohdan c alakohdan osalta pitää kansallisessa lainsäädännössään voimassa tiukempia säännöksiä, jotka ovat voimassa jo tämän direktiivin voimaantulopäivänä.

(Komission ehdotuksen 10 artiklasta on tullut parlamentin tarkistuksessa 9 artikla.)

Tarkistus    106

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla

Komission teksti

Tarkistus

11 artikla

11 artikla

Oikeussuojakeinot toimituksen laiminlyönnin yhteydessä

Oikeussuojakeinot toimituksen laiminlyönnin yhteydessä

Silloin kun toimittaja ei ole toimittanut digitaalista sisältöä 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla, kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi 13 artiklan nojalla.

1.  Silloin kun elinkeinonharjoittaja ei ole toimittanut digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla, kuluttajan on pyydettävä elinkeinonharjoittajaa toimittamaan digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu. Jos elinkeinonharjoittaja ei toimita digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua ilman aiheetonta viivästystä tai osapuolten nimenomaisesti sopiman lisäajan kuluessa, kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus.

 

1 a.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta,

 

(a)  kun elinkeinonharjoittaja on kieltäytynyt toimittamasta digitaalista sisältöä tai digitaalisia palveluja; tai

 

(b)  jos toimitus sovittuna ajanjaksona on välttämätön ottaen huomioon kaikki sopimuksen tekemisen aikaiset olosuhteet tai jos kuluttaja ilmoittaa elinkeinonharjoittajalle ennen sopimuksen tekemistä, että toimitus tiettyyn päivään mennessä tai tiettynä päivänä on välttämätöntä.

 

Jos elinkeinonharjoittaja tällaisissa tapauksissa laiminlyö 5 artiklan 2 kohdan mukaisen toimituksen haluttuna ajankohtana, kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi.

 

1 b.   Kun kuluttaja purkaa sopimuksen, sovelletaan 13, 13 a, 13 b ja 13 c artiklaa.

Tarkistus    107

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla

Komission teksti

Tarkistus

12 artikla

12 artikla

Oikeussuojakeinot virheen korjaamiseksi

Oikeussuojakeinot virheen korjaamiseksi

 

-1.  Jos digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu on virheellistä, kuluttajalla on oltava oikeus saada se sopimuksen mukaiseksi saatettuna tai saada kauppahinnasta oikeasuhteinen alennus tai purkaa sopimus tässä artiklassa määritetyin ehdoin.

1.  Jos digitaalinen sisältö on virheellistä, kuluttajalla on oltava oikeus siihen, että se saatetaan sopimuksen mukaiseksi maksutta, paitsi jos tämä olisi mahdotonta, kohtuutonta tai lainvastaista.

1.  Jos digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu on virheellistä, kuluttajalla on ensisijaisesti oltava oikeus siihen, että se saatetaan sopimuksen mukaiseksi, paitsi jos tämä olisi mahdotonta, kohtuutonta tai lainvastaista.

Digitaalisen sisällön saattamista sopimuksen mukaiseksi on pidettävä kohtuuttomana, jos siitä toimittajalle aiheutuvat kustannukset ovat kohtuuttomat. Kustannusten kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon seuraavat seikat:

Digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun saattamista sopimuksen mukaiseksi on pidettävä kohtuuttomana erityisesti, jos siitä elinkeinonharjoittajalle aiheutuvat kustannukset ovat kohtuuttomat. Kustannusten kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon seuraavat seikat:

(a)  digitaalisen sisällön arvo siinä tapauksessa, että se olisi sopimuksen mukaista; ja

(a)  digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun arvo siinä tapauksessa, että se olisi sopimuksen mukaista; ja

(b)  digitaalisen sisällön virheellisyyden merkittävyys sen tarkoituksen toteutumisen kannalta, johon vastaavanlaista digitaalista sisältöä yleensä käytettäisiin.

(b)  digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun virheellisyyden merkittävyys sen tarkoituksen toteutumisen kannalta, johon vastaavanlaista digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua yleensä käytettäisiin.

2.  Toimittajan on saatettava digitaalinen sisältö sopimuksen mukaiseksi 1 kohdan mukaisesti kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun toimittaja on saanut kuluttajalta tiedon virheestä, ja aiheuttamatta kuluttajalle merkittävää haittaa, ottaen huomioon digitaalisen sisällön luonne ja se tarkoitus, jota varten kuluttaja hankki kyseisen digitaalisen sisällön.

2.  Elinkeinonharjoittajan on saatettava digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu sopimuksen mukaiseksi 1 kohdan mukaisesti kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun elinkeinonharjoittaja on saanut kuluttajalta tiedon virheestä, maksutta ja aiheuttamatta kuluttajalle merkittävää haittaa, ottaen huomioon digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun luonne ja se tarkoitus, jota varten kuluttaja hankki kyseisen digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun.

 

Kuluttajalla on oikeus pidättäytyä suorittamasta kauppahinnasta vielä maksamatta olevaa osaa tai, mikäli virhe on vähäinen, asianmukaista osaa siitä, kunnes elinkeinonharjoittaja on saattanut digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun sopimuksen mukaiseksi.

3.  Kuluttajalla on oltava oikeus joko oikeasuhteiseen hinnanalennukseen 4 kohdassa esitetyllä tavalla, jos digitaalinen sisältö on toimitettu kauppahintaa vastaan, tai sopimuksen purkamiseen 5 kohdan ja 13 artiklan mukaisesti, jos

3.  Kuluttajalla on oltava oikeus joko oikeasuhteiseen hinnanalennukseen 4 kohdassa esitetyllä tavalla, jos digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu on toimitettu kauppahintaa vastaan, tai hän voi purkaa sopimuksen 5 kohdan ja 13, 13 a, 13 b ja 13 c artiklan mukaisesti, jos

(a)  oikeussuojakeino, jonka mukaan digitaalinen sisältö on saatettava sopimuksen mukaiseksi, on mahdoton, kohtuuton tai lainvastainen;

(a)  oikeussuojakeino, jonka mukaan digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu on saatettava sopimuksen mukaiseksi, on mahdoton, kohtuuton tai lainvastainen 1 kohdan nojalla;

(b)  toimittaja ei ole toteuttanut oikeussuojakeinoakohdassa vaaditussa määräajassa;

(b)  elinkeinonharjoittaja ei ole saattanut digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua sopimuksen mukaiseksikohdan mukaisesti;

 

(b a)  ilmenee virhe siitä huolimatta, että elinkeinonharjoittaja yrittää saattaa digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun sopimuksen mukaiseksi; tai

(c)  oikeussuojakeino, jonka mukaisesti digitaalinen sisältö on saatettava sopimuksen mukaiseksi, aiheuttaisi kuluttajalle merkittävää haittaa; tai

 

(d)  toimittaja on ilmoittanut tai olosuhteista käy yhtä selkeästi ilmi, että toimittaja ei aio saattaa digitaalista sisältöä sopimuksen mukaiseksi.

(d)  elinkeinonharjoittaja on ilmoittanut tai olosuhteista käy yhtä selkeästi ilmi, että elinkeinonharjoittaja ei aio saattaa digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua sopimuksen mukaiseksi kohtuullisessa ajassa tai aiheuttamatta kuluttajalle merkittävää haittaa.

4.  Hinnanalennuksen on oltava suhteessa yhtä suuri kuin kuluttajan vastaanottaman digitaalisen sisällön arvon aleneminen verrattuna sopimuksen mukaisen digitaalisen sisällön arvoon.

4.  Kuluttajan on käytettävä oikeuttaan oikeasuhteiseen hinnanalennukseen antamalla elinkeinonharjoittajalle yksiselitteinen ilmoitus päätöksestään. Hinnanalennuksen on oltava suhteessa yhtä suuri kuin kuluttajan vastaanottaman digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun arvon aleneminen verrattuna arvoon, joka digitaalisella sisällöllä tai digitaalisella palvelulla olisi, jos se olisi sopimuksen mukainen.

 

Jos sopimuksessa määrätään, että digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu toimitetaan pidemmän ajan kuluessa kauppahintaa vastaan, ja digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu ei ollut tiettynä aikana sopimuksen mukaista, hinnanalennusta on sovellettava ajanjaksoon, jona digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu ei ollut sopimuksen mukaista.

5.  Kuluttaja voi purkaa sopimuksen vain jos virhe vaikuttaa haitallisesti digitaalisen sisällön toimivuuteen tai yhteentoimivuuteen tai sen muihin keskeisiin ominaisuuksiin, kuten 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa edellytettyyn saatavuuteen, jatkuvuuteen ja turvallisuuteen. Toimittajalla on todistustaakka osoittaa, että digitaalisen sisällön virheellisyys ei vaikuta sen toimivuuteen, yhteentoimivuuteen tai sen muhin keskeisiin ominaisuuksiin.

5.  Kuluttaja voi purkaa sopimuksen vain, jos virhe ei ole vähäinen. Elinkeinonharjoittajalla on todistustaakka osoittaa, että digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun virheellisyys ei vaikuta sen toimivuuteen, yhteentoimivuuteen tai sen muihin keskeisiin ominaisuuksiin.

 

5 a.  Kuluttajalla ei ole oikeutta oikeussuojakeinoon, jos hän on edistänyt virheen tai sen vaikutusten muodostumista.

Tarkistus     108

Ehdotus direktiiviksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Turvallisuuspuutteita koskevat oikeussuojakeinot

 

Jos turvallisuudessa on puutteita, kuluttajalla on oltava oikeus siihen, että digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu saatetaan sopimuksen mukaiseksi maksutta.

Tarkistus    109

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla

Komission teksti

Tarkistus

13 artikla

13 artikla

Sopimuksen purkaminen

Purkamisoikeuden käyttäminen

1.  Kuluttajan on käytettävä oikeuttaan purkaa sopimus ilmoittamalla siitä toimittajalle millä tahansa tavalla.

Kuluttajan on käytettävä oikeuttaan purkaa sopimus antamalla elinkeinonharjoittajalle yksiselitteinen ilmoitus päätöksestään purkaa sopimus. Kun sopimukset tehdään digitaalisesti, elinkeinonharjoittajan on tarjottava kuluttajalle mahdollisuus purkaa sopimus helposti digitaalisin keinoin. Sopimuksen purkamisen on tultava voimaan 14 päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä tai kuluttajan ilmoittamana myöhempänä ajankohtana.

2.   Kun kuluttaja purkaa sopimuksen,

 

(a)  toimittajan on palautettava maksettu kauppahinta kuluttajalle ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta;

 

(b)  toimittajan on toteutettava kaikki toimet, joita häneltä voidaan odottaa, pidättäytyäkseen käyttämästä sellaisia muita kuin rahavastikkeita, jotka kuluttaja on toimittanut vastikkeeksi digitaalisesta sisällöstä, ja muita tietoja, jotka toimittaja on kerännyt digitaalisen sisällön toimittamisen yhteydessä, mukaan lukien kuluttajan toimittama sisältö, lukuun ottamatta sisältöä, jonka kuluttaja ja muut henkilöt, jotka edelleen käyttävät kyseistä sisältöä, ovat luoneet yhdessä;

 

(c)  toimittajan on annettava kuluttajalle tekniset keinot, joiden avulla tämä voi saada takaisin kaikki luovuttamansa sisällöt ja muut tiedot, jotka on luotu tai jotka ovat syntyneet kuluttajan käyttäessä digitaalista sisältöä, siltä osin kuin toimittaja on säilyttänyt nämä tiedot. Kuluttajalla on oltava oikeus saada sisältö takaisin maksutta, ilman merkittävää haittaa, kohtuullisessa ajassa ja yleisesti käytetyssä tallennusmuodossa;

 

(d)  jos digitaalista sisältöä ei ole toimitettu pysyvällä välineellä, kuluttajan on pidättäydyttävä käyttämästä digitaalista sisältöä tai saattamasta sitä kolmansien saataville, esimerkiksi poistamalla digitaalinen sisältö tai tekemällä se muutoin käyttökelvottomaksi;

 

(e)  jos digitaalinen sisältö on toimitettu pysyvällä välineellä, kuluttajan on

 

i)  toimittajan pyynnöstä ja tämän kustannuksella palautettava pysyvä väline toimittajalle ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua toimittajan pyynnön vastaanottamisesta; sekä

 

ii)  poistettava kaikki digitaalisen sisällön käyttämättömät kopiot, tehtävä se käyttökelvottomaksi tai muutoin pidättäydyttävä käyttämästä sitä tai saattamasta sitä kolmansien saataville.

 

3.  Sopimuksen purkamisen jälkeen toimittaja voi estää kuluttajaa käyttämästä digitaalista sisältöä myöhemmin, esimerkiksi estämällä tämän pääsyn siihen tai sulkemalla kuluttajan käyttäjätilin, ellei 2 kohdan c alakohdasta muuta johdu.

 

4.  Kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa digitaalisen sisällön käytöstä sopimuksen purkamista edeltävältä ajalta.

 

5.  Silloin kun digitaalista sisältöä on toimitettu kauppahintaa vastaan sopimuksessa määritellyn ajan kuluessa, kuluttaja voi purkaa sopimuksen vain siltä ajanjaksolta, jonka aikana digitaalinen sisältö ei ole ollut sopimuksen mukaista.

 

6.  Jos kuluttaja purkaa osan sopimuksesta 5 kohdan mukaisesti, sovelletaan 2 kohdan säännöksiä, lukuun ottamatta b alakohtaa sen ajanjakson osalta, jonka kuluessa digitaalinen sisältö oli sopimuksen mukaista. Toimittajan on palautettava kuluttajalle tämän maksamasta hinnasta osa, joka vastaa sitä ajanjaksoa, jonka aikana digitaalinen sisältö ei ollut sopimuksen mukaista.

 

Tarkistus    110

Ehdotus direktiiviksi

13 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 a artikla

 

Purkamiseen liittyvät elinkeinonharjoittajan velvoitteet

 

1.  Jos sopimus puretaan, elinkeinonharjoittaja korvaa kuluttajalle kaikki sopimuksen mukaisesti maksetut summat.

 

Jos sopimus koskee kauppahintaa vastaan jonkin ajanjakson aikana toimitettavaa digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua ja jos kuluttaja purkaa osan tällaisesta sopimuksesta 12 artiklan 5 kohdan mukaisesti, elinkeinonharjoittajan on palautettava kuluttajalle tämän maksamasta hinnasta se osa, joka vastaa ajanjaksoa, jona digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu ei ollut sopimuksen mukaista, ja se osa, jonka kuluttaja on maksanut etukäteen ajasta, jonka sopimus olisi kestänyt, ellei sitä olisi purettu.

 

2.  Elinkeinonharjoittajan on noudatettava asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti sovellettavia velvoitteita kuluttajan henkilötietojen suhteen.

 

3.  Elinkeinonharjoittajan on muiden tietojen kuin henkilötietojen osalta pyrittävä kaikin tavoin, joita häneltä voidaan odottaa, pidättäytymään käyttämästä käyttäjien luomaa sisältöä, jonka kuluttaja on toimittanut tai luonut käyttäessään elinkeinonharjoittajan toimittamaa digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua, lukuun ottamatta

 

(a)  sisältöä, jota ei voi pidättäytyä käyttämästä ilman suhteetonta ja kohtuutonta vaivaa, koska se ei ole käyttökelpoista muuten kuin elinkeinonharjoittajan toimittaman digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun yhteydessä;

 

(b)  sisältöä, jota ei voi pidättäytyä käyttämästä ilman suhteetonta ja kohtuutonta vaivaa, koska se liittyy ainoastaan kuluttajan toimintaan elinkeinonharjoittajan toimittamaa digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua käytettäessä;

 

(c)  sisältöä, jonka kuluttaja ja muut henkilöt ovat luoneet yhdessä, kun muut kuluttajat voivat edelleen käyttää kyseistä sisältöä;

 

(d)  sisältöä, johon elinkeinonharjoittaja on yhdistänyt muuta tietoa, josta sitä ei voida erottaa tai se voidaan erottaa vain kohtuuttomin ponnistuksin.

 

4.  Elinkeinonharjoittajan on muiden tietojen kuin henkilötietojen osalta saatettava kuluttajan pyynnöstä kuluttajan saataville kaikki käyttäjien luoma digitaalinen sisältö, jonka kuluttaja on toimittanut tai luonut käyttäessään elinkeinonharjoittajan toimittamaa digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua. Kuluttajalla on oltava oikeus saada sisältö takaisin maksutta, ilman merkittävää haittaa, kohtuullisessa ajassa ja yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa tallennusmuodossa.

 

Velvoitetta saattaa tällainen käyttäjien luoma sisältö saataville ei sovelleta, jos

 

(a)  käyttäjien luomaa sisältöä ei voida saattaa saataville ilman suhteetonta ja kohtuutonta vaivaa, koska se ei ole käyttökelpoista muuten kuin elinkeinonharjoittajan toimittaman digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun yhteydessä;

 

(b)  käyttäjien luomaa sisältöä ei voida saattaa saataville ilman suhteetonta ja kohtuutonta vaivaa, koska se liittyy ainoastaan kuluttajan toimintaan elinkeinonharjoittajan toimittamaa digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua käytettäessä; tai

 

(c)   elinkeinonharjoittaja on yhdistänyt käyttäjien luomaan sisältöön muuta tietoa, josta sitä ei voida erottaa tai se voidaan erottaa vain kohtuuttomin ponnistuksin.

 

5.  Sopimuksen purkamisen jälkeen elinkeinonharjoittaja voi estää kuluttajaa käyttämästä digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua myöhemmin, erityisesti estämällä tämän pääsyn digitaaliseen sisältöön tai digitaaliseen palveluun tai sulkemalla kuluttajan käyttäjätilin, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 4 kohtaan.

Tarkistus    111

Ehdotus direktiiviksi

13 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 b artikla

 

Purkamiseen liittyvät kuluttajan velvoitteet

 

1.  Sopimuksen purkamisen jälkeen kuluttajan on pidättäydyttävä käyttämästä digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua ja saattamasta sitä kolmansien saataville, esimerkiksi poistamalla digitaalinen sisältö tai kaikki käyttökelpoiset kopiot tai tekemällä digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu muutoin käyttökelvottomaksi.

 

2.  Kun on kyse tavaroihin sisällytetystä digitaalisesta sisällöstä tai tavaroihin sisällytetystä digitaalisesta palvelusta, kuluttajan on elinkeinonharjoittajan pyynnöstä ja tämän kustannuksella palautettava tavara, johon digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu on sisällytetty, elinkeinonharjoittajalle ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua elinkeinonharjoittajan pyynnön vastaanottamisesta. Jos elinkeinonharjoittaja päättää pyytää palauttamaan tavaran, johon digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu on sisällytetty, pyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa päivästä, jona elinkeinonharjoittajalle ilmoitetaan kuluttajan päätöksestä purkaa sopimus.

 

3.  Kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun käytöstä siltä sopimuksen purkamista edeltävältä ajanjaksolta, jonka aikana digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu ei ole ollut sopimuksen mukaista.

Tarkistus    112

Ehdotus direktiiviksi

13 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 c artikla

 

Elinkeinonharjoittajan määräajat ja palauttamiskeinot

 

1.  Palautukset, jotka elinkeinonharjoittajan on määrä suorittaa kuluttajalle 12 artiklan 4 kohdan tai 13 a artiklan 1 kohdan nojalla kauppahinnan alennuksen tai sopimuksen purkamisen johdosta, on maksettava ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa päivästä, jona elinkeinonharjoittajalle ilmoitetaan 12 ja 13 artiklassa tarkoitetulla tavalla kuluttajan päätöksestä käyttää oikeuttaan vaatia hinnanalennusta tai oikeuttaan purkaa sopimus.

 

2.  Elinkeinonharjoittajan on palautettava hinta samalla maksutavalla, jota kuluttaja käytti maksaakseen digitaalisesta sisällöstä tai digitaalisesta palvelusta, jollei kuluttaja anna nimenomaista suostumustaan muuhun.

 

3.  Elinkeinonharjoittaja ei saa periä kuluttajalta palautuksen yhteydessä maksua.

Tarkistus    113

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla

Komission teksti

Tarkistus

14 artikla

14 artikla

Oikeus vahingonkorvaukseen

Oikeus vahingonkorvaukseen

1.  Toimittaja on vastuussa kuluttajalle kaikista taloudellisista vahingoista, joita kuluttajan digitaaliselle ympäristölle aiheutuu digitaalisen ympäristön virheestä tai siitä, että digitaalista sisältöä ei toimiteta. Vahingonkorvauksen on asetettava kuluttaja mahdollisimman lähelle asemaa, jossa kuluttaja olisi ollut, jos digitaalinen sisältö olisi toimitettu ja se olisi ollut sopimuksen mukaista.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuluttajalla on oikeus vaatia vahingonkorvausta haitasta, jota aiheutuu digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun virheestä tai siitä, että digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua ei toimiteta.

2.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava vahingonkorvausoikeuden käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

 

Tarkistus    114

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla

Komission teksti

Tarkistus

15 artikla

15 artikla

Digitaalisen sisällön muuttaminen

Digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun muuttaminen

1.  Kun sopimuksessa määrätään, että digitaalista sisältöä toimitetaan siinä mainitun ajanjakson kuluessa, toimittaja voi muuttaa digitaalisen sisällön toimivuutta, yhteentoimivuutta ja muita keskeisiä ominaisuuksia, kuten saatavuutta, jatkuvuutta ja turvallisuutta, siltä osin kuin tällaiset muutokset vaikuttavat haitallisesti digitaalisen sisällön saatavuuteen tai käyttöön kuluttajan kannalta, vain jos

1.  Kun sopimuksessa määrätään, että digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua on toimitettava tai saatettava saataville siinä mainitun ajanjakson kuluessa, elinkeinonharjoittaja voi muuttaa digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimivuutta, yhteentoimivuutta ja muita keskeisiä ominaisuuksia muuten kuin siltä osin kuin tällaiset muutokset ovat välttämättömiä digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun sopimuksenmukaisuuden säilyttämiseksi 6 a artiklan mukaisesti vain, jos

(a)  sopimuksessa niin määrätään;

(a)  sopimuksessa sallitaan tällainen muutos ja esitetään perustellut syyt siihen;

 

(a a)  kuluttaja voi kohtuudella odottaa tällaista muutosta;

 

(a b)  muutoksen tekemisestä ei aiheudu kuluttajalle lisäkustannuksia; ja

(b)  kuluttajalle ilmoitetaan muutoksesta kohtuullisen hyvissä ajoin etukäteen pysyvällä välineellä annettavalla erillisellä ilmoituksella;

(b)  elinkeinonharjoittaja ilmoittaa kuluttajalle kohtuullisen hyvissä ajoin selvästi ja ymmärrettävästi sekä pysyvällä välineellä muutoksesta ja tarvittaessa hänen oikeudestaan purkaa sopimus 1 a kohdassa määritetyin ehdoin;

(c)  kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus maksutta vähintään 30 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta; ja

 

(d)  jos sopimus puretaan c alakohdan mukaisesti, kuluttajalle annetaan tekniset välineet, joiden avulla hän voi saada takaisin kaiken toimittamansa sisällön 13 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

 

 

1 a.  Kuluttajalla on oltava oikeus purkaa sopimus, jos muutos vaikuttaa kielteisesti kuluttajan mahdollisuuksiin päästä digitaaliseen sisältöön tai digitaaliseen palveluun tai käyttää sitä, ellei kyseinen kielteinen vaikutus ole vain vähäinen. Tällaisessa tapauksessa kuluttajalla on oltava oikeus purkaa sopimus maksutta 30 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta tai siitä, kun elinkeinonharjoittaja on muuttanut digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua, sen mukaan kumpi näistä tapahtuu myöhemmin.

2.  Kun kuluttaja purkaa sopimuksen 1 kohdan mukaisesti, sovelletaan tilanteen mukaan seuraavaa:

2.  Kun kuluttaja purkaa sopimuksen tämän artiklankohdan mukaisesti, 13, 13 a ja 13 b artiklaa sovelletaan vastaavasti.

(a)  toimittajan on palautettava kuluttajalle tämän maksamasta hinnasta osa, joka vastaa digitaalisen sisällön muuttamisen jälkeistä ajanjaksoa;

 

(b)  toimittajan on pidättäydyttävä käyttämästä sellaista muuta kuin rahana suoritettua vastiketta, jonka kuluttaja on toimittanut vastikkeeksi digitaalisesta sisällöstä, ja muita tietoja, jotka toimittaja on kerännyt digitaalisen sisällön toimittamisen yhteydessä, mukaan lukien kuluttajan toimittama sisältö,

 

Tarkistus    115

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla

Komission teksti

Tarkistus

16 artikla

16 artikla

Oikeus purkaa pitkäaikainen sopimus

Oikeus purkaa pitkäaikainen sopimus

1.  Kun sopimuksessa määrätään, että digitaalista sisältöä toimitetaan toistaiseksi tai kun sopimuksen alkuperäinen kesto tai jatkettujen voimassaolokausien kesto on yli 12 kuukautta, kuluttajalla on oltava oikeus purkaa sopimus milloin tahansa ensimmäisen 12 kuukauden jakson päätyttyä.

1.  Kun sopimuksessa määrätään, että digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua toimitetaan alun perin yli 12 kuukauden pituisen määräaikaisen sopimuksen keston ajan, tai kun perättäisten sopimusten tai jatkettujen voimassaolokausien kesto on yli 12 kuukautta alkuperäisen sopimuksen tekemisestä, kuluttajalla on oltava oikeus purkaa sopimus ilman lisämaksuja milloin tahansa ensimmäisen 12 kuukauden jakson päätyttyä.

 

1 a.  Kun kuluttaja purkaa määräaikaisen sopimuksen ja sopimuksen kesto tai jatkettujen voimassaolokausien kesto on yli 12 kuukautta, elinkeinonharjoittajalla on oltava oikeus oikeasuhteiseen korvaukseen eduista, joita hän on antanut kuluttajalle, koska sopimuksen kesto on yli 12 kuukautta.

 

Ennen kuin sopimuksesta tai sitä koskevasta tarjouksesta tulee kuluttajaa sitova, elinkeinonharjoittajan on toimitettava kuluttajalle tiedot yli 12 kuukauden pituisen sopimuksen purkamisen ehdoista selvästi ja ymmärrettävästi, elleivät nämä tiedot ilmene muutoin asiayhteydestä, sekä sopimuksen purkamiseen ennen sopimuskauden loppua liittyvistä seurauksista, jos kuluttaja on saanut etua sopimuksen keston vuoksi.

2.  Kuluttajan on käytettävä oikeuttaan purkaa sopimus ilmoittamalla siitä toimittajalle millä tahansa tavalla. Sopimuksen purkamisen on tultava voimaan 14 päivän kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta.

2.  Kuluttajan on käytettävä oikeuttaan purkaa sopimus antamalla elinkeinonharjoittajalle yksiselitteinen ilmoitus päätöksestään purkaa sopimus. Sopimuksen purkamisen on tultava voimaan 14 päivän kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta tai kuluttajan ilmoittamana myöhempänä ajankohtana.

3.  Kun digitaalinen sisältö on toimitettu kauppahintaa vastaan, kuluttajan on maksettava toimitetusta digitaalisesta sisällöstä se maksamatta oleva osa, joka vastaa ajanjaksoa ennen purkamisen voimaantuloa.

3.  Kun digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu on toimitettu kauppahintaa vastaan, kuluttajan on maksettava toimitetusta digitaalisesta sisällöstä tai digitaalisesta palvelusta se maksamatta oleva osa, joka vastaa ajanjaksoa ennen purkamisen voimaantuloa.

4.  Kun kuluttaja purkaa sopimuksen tämän artiklan mukaisesti,

4.  Kun kuluttaja purkaa sopimuksen tämän artiklan mukaisesti, elinkeinonharjoittajan on noudatettava henkilötietojen suhteen asetuksen (EU) 2016/679 ja direktiivin 2002/58/EY mukaisesti sovellettavia velvoitteita.

(a)  toimittajan on toteutettava kaikki toimet, joita häneltä voidaan kohtuudella odottaa, pidättäytyäkseen käyttämästä sellaista muuta kuin rahavastiketta, jonka kuluttaja on toimittanut vastikkeeksi digitaalisesta sisällöstä, ja muita tietoja, jotka toimittaja on kerännyt digitaalisen sisällön toimittamisen yhteydessä, mukaan lukien kuluttajan toimittama sisältö,

 

(b)  toimittajan on annettava kuluttajalle tekniset keinot, joiden avulla tämä voi saada takaisin kaiken luovuttamansa sisällön ja muut tiedot, jotka on luotu tai jotka ovat syntyneet kuluttajan käyttäessä digitaalista sisältöä, siltä osin kuin toimittaja on säilyttänyt nämä tiedot. Kuluttajalla on oltava oikeus saada sisältö takaisin ilman merkittävää haittaa, kohtuullisessa ajassa ja yleisesti käytetyssä tallennusmuodossa; ja

 

(c)  kuluttajan on tarvittaessa poistettava kaikki digitaalisen sisällön käyttämättömät kopiot, tehtävä se käyttökelvottomaksi tai muutoin pidättäydyttävä käyttämästä sitä esimerkiksi saattamalla se kolmansien saataville.

4 a.  Kuluttajan on tarvittaessa poistettava kaikki digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun käyttökelpoiset kopiot, tehtävä se käyttökelvottomaksi tai muutoin pidättäydyttävä käyttämästä sitä esimerkiksi saattamalla se kolmansien saataville.

5.  Sopimuksen purkamisen jälkeen toimittaja voi estää kuluttajaa käyttämästä digitaalista sisältöä myöhemmin, muun muassa estämällä tämän pääsyn siihen tai sulkemalla kuluttajan käyttäjätilin, ellei 4 kohdan b alakohdasta muuta johdu.

5.  Sopimuksen purkamisen jälkeen elinkeinonharjoittaja voi estää kuluttajaa käyttämästä digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua myöhemmin, muun muassa estämällä tämän pääsyn siihen tai sulkemalla kuluttajan käyttäjätilin.

Tarkistus    116

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Silloin kun toimittaja on vastuussa kuluttajalle siksi, että digitaalista sisältöä ei ole toimitettu, tai virheestä, joka johtuu toisen henkilön liiketoimintaketjun aikaisemmassa vaiheessa toteuttamasta toimesta tai laiminlyönnistä, toimittajalla on oltava oikeus vaatia oikaisua vastuussa olevalta sopimusketjun osapuolelta. Siitä, keneltä vastuussa olevalta henkilöltä toimittaja voi vaatia oikaisua, sekä tähän liittyvistä toimista ja edellytyksistä säädetään kansallisessa lainsäädännössä.

Silloin kun elinkeinonharjoittaja on vastuussa kuluttajalle siksi, että digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua ei ole toimitettu, tai virheestä, joka johtuu toisen henkilön liiketoimintaketjun aikaisemmassa vaiheessa toteuttamasta toimesta tai laiminlyönnistä, elinkeinonharjoittajalla on oltava oikeus vaatia oikaisua vastuussa olevalta rahoitustaloustoimiketjun osapuolelta. Siitä, keneltä vastuussa olevalta henkilöltä elinkeinonharjoittaja voi vaatia oikaisua, sekä tähän liittyvistä toimista ja edellytyksistä säädetään kansallisessa lainsäädännössä.

Tarkistus    117

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Täytäntöönpanon valvonta

Täytäntöönpanon valvonta ja tiedotus

Tarkistus    118

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin noudattamisen varmistamiseksi on olemassa riittävät ja tehokkaat keinot.

1.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin noudattamisen varmistamiseksi on olemassa riittävät, tehokkaat ja varoittavat keinot, ottaen erityisesti huomioon kuluttajien tarve saada tietoa oikeuksistaan ja saada mahdollisuus käyttää niitä käytännössä.

Tarkistus    119

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  asetuksen (EU) 2016/679 80 artiklassa määritellyt voittoa tavoittelemattomat elimet, järjestöt tai yhdistykset, jotka toimivat rekisteröidyille kuuluvien oikeuksien suojaamisen alalla.

Tarkistus  120

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Direktiivin 1999/44/EY, asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttaminen

Direktiivin 1993/13/ETY, direktiivin 1999/44/EY, asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttaminen

Tarkistus    121

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – -1 kohta (uusi)

Direktiivi 93/13/ETY

Liite – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Lisätään direktiivin 93/13/ETY liitteen 1 kohtaan seuraavat alakohdat:

 

”q a)  mahdollisuuden antaminen elinkeinonharjoittajalle rajoittaa aiheettomasti digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun ja laitteiden ja muun digitaalisen sisällön tai muiden digitaalisten palvelujen yhteentoimivuutta;

 

q b)  kuluttajan velvoittaminen tekemään digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimittamista koskeva lisäsopimus tai laitteita koskeva sopimus elinkeinonharjoittajan tai kolmannen osapuolen kanssa;

 

q c)  kuluttajien henkilötietojen suojelua sääntelevän asetuksen (EU) 2016/679 mukaisten rekisteröidyn oikeuksien kiertäminen sopimusteitse;

 

q d)  mahdollisuuden antaminen elinkeinonharjoittajalle rajoittaa digitaalisen sisällön käytettävyyttä, kun kuluttaja ei ole verkossa, ellei tämä ole ehdottoman välttämätöntä digitaalisen sisällön tarjoamisen kannalta;

 

q e)  direktiivin 2001/29/EY, direktiivin 96/9/EY, direktiivin 2009/24/EY tai direktiivin 2012/28/EU nojalla sallitun digitaalisen sisällön käytön rajoittaminen.”

Tarkistus    122

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 1 kohta

Direktiivi 1999/44/EY

1 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”b)   kulutustavaralla irtainta esinettä, lukuun ottamatta:

”b)   kulutustavaralla irtainta esinettä, lukuun ottamatta:

–   tavaraa, joka myydään pakkohuutokaupalla tai muuten lain nojalla,

–   tavaraa, joka myydään pakkohuutokaupalla tai muuten lain nojalla,

–  vettä ja kaasua, jos niitä ei pidetä kaupan tiettynä tilavuutena tai määrättynä määränä,

–  vettä ja kaasua, jos niitä ei pidetä kaupan tiettynä tilavuutena tai määrättynä määränä,

–  sähköä,

–  sähköä,

–  pysyvää välinettä, johon on tallennettu digitaalista sisältöä, silloin kun sitä käytetään yksinomaan siirtovälineenä digitaalisen sisällön toimittamiseksi kuluttajalle direktiivissä N/XXX39 tarkoitetulla tavalla.”

–  direktiivin (EU) N/XXX39 soveltamisalaan kuuluvaa tavaroihin sisällytettyä digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua.”

______________

______________

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) N/XXX, annettu ..., tietyistä digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista (EUVL ...).

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) N/XXX, annettu ..., tietyistä digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista (EUVL ...).

Tarkistus    123

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 2006/2004

Liite – 21 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”21.   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) N/XXX, annettu XX.XX.201X, tietyistä digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista (EUVL ...).”

”21 a.   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) N/XXX, annettu XX.XX.201X, tietyistä digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista (EUVL ...).”

Tarkistus    124

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 3 kohta

Direktiivi 2009/22/EY

Liite I – 16 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

16.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) N/XXX, annettu XX.XX.201X, tietyistä digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista (EUVL ...).”

15 a.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) N/XXX, annettu XX.XX.201X, tietyistä digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista (EUVL ...).”

Tarkistus    125

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tarkastelee tämän direktiivin soveltamista viimeistään [5 vuoden kuluttua sen voimaantulosta] ja toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kertomuksessa tarkastellaan muun muassa sitä, olisiko yhdenmukaistettava säännöt, joita sovelletaan sellaisiin sopimuksiin, joiden nojalla digitaalista sisältöä toimitetaan muuta kuin tässä direktiivissä säädettyä vastiketta, kuten mainosta tai epäsuoraa tietojen keräämistä, vastaan.

Komissio tarkastelee tämän direktiivin soveltamista viimeistään … päivänä …kuuta … [5 vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä] ja toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Tarkastelun yhteydessä kuullaan jäsenvaltioita sekä unionin tason kuluttajajärjestöjä ja oikeusalan ja elinkeinoelämän järjestöjä. Kertomuksessa tarkastellaan muun muassa vuorovaikutusta ja yhtenevyyttä asetuksen (EU) 2016/679 soveltamisen kanssa sekä sitä, olisiko yhdenmukaistettava säännöt, joita sovelletaan sellaisiin sopimuksiin, joiden nojalla digitaalista sisältöä tai digitaalisia palveluja toimitetaan muuta kuin tässä direktiivissä säädettyä elinkeinonharjoittajan suorittamaa henkilötietojen keräämistä, erityisesti mainosta, vastaan.

  • [1]  EUVL C 264, 20.7.2016, s. 57.

PERUSTELUT

I. Johdanto

Kun yhteistä eurooppalaista kauppalakia koskeva ehdotus oli hylätty, komissio yritti uudestaan ratkaista kansallisten sopimussääntöjen eroista tai näiden sopimussääntöjen puuttumisesta aiheutuvia sisämarkkinaongelmia yritysten ja kuluttajien eduksi antamalla kaksi digitaalisen alan sopimuksia koskevaa ehdotusta: ehdotuksen direktiiviksi tietyistä tavaroiden verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista ja käsiteltävänä olevan ehdotuksen direktiiviksi tietyistä digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista. Digitaalisen sisällön toimittamista koskevia sopimussääntöjä koskeva komission ehdotus tarjoaa ensi kertaa tilaisuuden käsitellä aihetta, jonka kehittäminen on käynnistynyt vasta hiljattain joidenkin jäsenvaltioiden lainsäädännössä ja jota ei ole vielä yhdenmukaistettu unionin tasolla: kuluttajien oikeussuojakeinot sen varalta, että toimitettu digitaalinen sisältä ei ole sopimuksen mukaista.

Yhteisesittelijät esittelivät yhteisen työasiakirjan heinäkuussa 2016, ja tässä mietintöluonnoksessa esitetään heidän yhteiset tarkistuksensa komission ehdotukseen. Yhteisesittelijät ovat yleisesti ottaen samaa mieltä komission kanssa, kun se keskittyy digitaalisen sisällön toimittamista koskevan sopimuslainsäädännön tiettyihin seikkoihin, kuten sopimuksenmukaisuuteen ja oikeussuojakeinoihin. Lisäksi ehdotus on syytä rajata yritysten ja kuluttajien välisiin sopimuksiin.

Mietintöluonnoksessa esitellään eräitä aiheita, jota yhteisesittelijät pitävät lisäkeskustelujen arvoisina. He haluavat kuitenkin säilyttää itsellään oikeuden esittää muita tarkistuksia ja ehdotuksia, joita ei ole otettu esille mietinnössä. Perusteluissa tuodaan esiin tärkeimpiä mietintöluonnoksessa tarkistusten muodossa ehdotettuja muutoksia ja niiden taustalla olevia motiiveja.

II. Tärkeimmät mietintöluonnoksessa käsitellyt kysymykset

1. Tekstin selventäminen ja johdonmukaisuus säännöstön kanssa

Yhteisesittelijät ovat samaa mieltä komission kanssa siitä, että direktiivissä olisi käsiteltävä kuluttajien oikeuksia koskevassa direktiivissä määritellyn digitaalisen sisällön ohella myös palveluja, kuten pilvitallennus- ja verkkotallennuspalveluja, sosiaalista mediaa, pikaviestintäpalveluja ja video- tai audiotallenteita jakavia verkkosivustoja tai alustoja. Tällöin direktiivissä otettaisiin huomioon teknistä kehitystä koskevat tulevaisuuden vaatimukset. Yhteisesittelijät katsovat kuitenkin, että yhdenmukaisuus kuluttajien oikeuksia koskevan direktiivin mukaisen ”digitaalisen sisällön” määritelmän kanssa edellyttää, että digitaalisen sisällön käsitettä ei laajenneta kyseisiin palveluihin vaan luodaan erillinen ”digitaalisten palvelujen” luokka. Näin erotetaan toisistaan digitaalinen sisältö (digitaalisessa muodossa tuotettu ja toimitettu data) ja digitaaliset palvelut. Yhteisesittelijät täsmentävät, että tämän ei pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden mahdollisuuksiin määrittää sopimusten luonne eli se, pidetäänkö digitaalisen sisällön toimittamista koskevaa sopimusta myynti-, palvelu- tai vuokrasopimuksena vai aivan omanlaisenaan sopimuksena.

2. Soveltamisala

Yhteisesittelijöiden mielestä komission ehdottama tavaroihin, kuten älytuotteisiin, sisällytetyn digitaalisen sisällön sulkeminen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle hankaloittaa tämän direktiivin soveltamisalan ja tietyistä tavaroiden verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista annetun ehdotuksen soveltamisalan erottamista toisistaan. Digitaaliseen sisältöön sovellettaisiin erilaisia sääntöjä sen mukaan, onko se sisällytetty tavaraan vai toimitetaanko se erikseen. Tätä erottelua ei ole aina helppo tehdä, kun otetaan huomioon esimerkiksi älypuhelimet, joissa voi olla esiasennettuja sovelluksia ja kuluttajan asentamia sovelluksia. Tällöin kuluttajien ja yritysten olisi hankalaa määrittää sovellettava sääntö, jos tuote on viallinen tai muutoin virheellinen (pidetäänkö tuotetta aineellisena tavarana vai digitaalisena sisältönä?). Eri lähestymistapoja harkittuaan yhteisesittelijät katsovat, että direktiiviä olisi sovellettava myös tavaroihin sisällytettyyn digitaaliseen sisältöön tai digitaaliseen palveluun mutta kun on kyse tavaroista, joihin on sisällytetty digitaalista sisältöä tai digitaalisia palveluja, elinkeinonharjoittaja on kuluttajalle vastuussa direktiivin nojalla velvollisuuksiensa täyttämisestä ainoastaan tavaroihin sisällytetyn digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun osalta. Esineiden internetin tuotteiden merkitystä lähitulevaisuudessa ei voi yliarvioida, ja älykkäät tavarat tulevatkin hallitsemaan markkinoita. Tällaisia tavaroita ostavien kuluttajien on voitava nauttia tämän direktiivin mukanaan tuomista oikeuksista, kuten päivityksistä, yhteentoimivuudesta, turvallisesta digitaalisesta ympäristöstä ja oikeudesta saada tietonsa sopimuksen purkamisen jälkeen.

Yhteisesittelijät ovat sopineet tavaroiden myyntiä koskevan ehdotuksen esittelijän kanssa, että kummankin oikeudellisen järjestelmän yhdenmukaisuusperusteet pyritään lähentämään toisiinsa mahdollisimman hyvin, jotta voidaan vähentää edelleen digitaalisen alan sopimuksia koskevien ehdotusten soveltamisalojen välisten erotteluongelmien vaikutusta.

3. Tieto vastikkeena ja tietosuojakysymykset

Komission ehdotuksessa otetaan käyttöön kauppahinnan ohella myös muu vastike, ja elinkeinonharjoittajat velvoitetaan korjaamaan digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimittamisen laiminlyönti tai sen virhe myös siinä tapauksessa, että vastikkeena on toimitettu tietoa.

Kaiken kaikkiaan yhteisesittelijät hyväksyvät vastahakoisesti ajatuksen tiedosta vastikkeena. He katsovat, että tämän direktiivin ei pitäisi millään tavalla pahentaa jo olemassa olevaa henkilöoikeuksien kaupallistamisen ja rahaksi muuttamisen ilmiötä. Siksi soveltamisala kattaa tilanteet, joissa elinkeinonharjoittaja toimittaa digitaalista sisältöä tai digitaalisia palveluja vastikkeena kauppahinnasta tai kuluttajien henkilötietojen käyttöoikeuksista.

Mietinnössä mennään myös komission ehdotusta pidemmälle: soveltamisalaa laajennetaan elinkeinonharjoittajan keräämiin tietoihin, eikä sitä rajata kuluttajien aktiivisesti toimittamiin tietoihin. Näin vältetään porsaanreiät. Yhteisesittelijät suosivat rajaamista myös siltä osin kuin ehdotetaan, että kun direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle suljetaan sopimukset, joissa toimittajan suorittama tietojen käsittely on tarpeen sopimuksen noudattamiseksi tai oikeudellisten vaatimusten täyttämiseksi: direktiiviä ei sovelleta, kun toimittaja käyttää kuluttajan antamia henkilötietoja tai muita tietoja pelkästään digitaalisen sisällön tai palvelun toimittamiseen tai täyttääkseen itseään koskevat lakisääteiset vaatimukset eikä toimittaja käsittele henkilötietoja tai muita tietoja mitään muuta tarkoitusta varten.

Yhteisesittelijät katsovat, että direktiivin olisi oltava yhdenmukainen yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa, joten täsmennetään, että direktiivi ei vaikuta kyseisen asetuksen soveltamiseen. Yhteisesittelijöiden mielestä on myös syytä taata, että kuluttajaa ei sido mikään sellainen sopimusehto, joka koskee henkilötietojen käsittelyä sopimusta tehtäessä tai täytäntöön pantaessa ja joka haittaa kuluttajaa rekisteröitynä yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla.

4. Digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimittaminen

Yhteisesittelijät täsmentävät toimituksen tunnusmerkistön, mukaan lukien toimittamisen määritelmä ja toimittamisajankohta, ja ottavat tällöin huomioon direktiivin soveltamisalan muutokset. Tästä seuraa, että toimittajan olisi toimitettava sisältö tai palvelu ilman aiheetonta viivytystä sopimuksen tekemisen jälkeen.

5. Sopimuksenmukaisuus

Toisin kuin komissio, yhteisesittelijät katsovat, että sopimuksenmukaisuutta ei saisi arvioida ensisijaisesti pelkästään sopimusmääräysten perusteella, vaan he ehdottavat, että sopimuksenmukaisuutta arvioidaan objektiivisten ja subjektiivisten kriteerien perusteella. Yhteisesittelijät katsovat kuitenkin, että osapuolet voisivat sopia, että objektiivisten vaatimusten soveltaminen suljetaan pois tai niistä poiketaan tai niiden vaikutuksia muutetaan kuluttajan vahingoksi tiettyjen ehtojen täyttyessä, mihin kuuluu kuluttajan antama nimenomainen suostumus.

6. Digitaalisen sisällön muuttaminen

Yksi tärkeimmistä yhteisesittelijöiden ehdottamista muutoksista on se, että kun digitaalista sisältöä tai palvelua on toimitettava pidemmän ajan kuluessa, toimittaja ei yleensä voi muuttaa digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimivuutta, yhteentoimivuutta ja muita keskeisiä ominaisuuksia siinä määrin, että tällaiset muutokset vaikuttavat haitallisesti digitaalisen palvelun saatavuuteen tai käyttöön kuluttajan kannalta. Mietintöluonnoksessa säilytettään kuitenkin tätä sääntöä koskevat poikkeukset ja otetaan käyttöön lisätakeita kuluttajan eduksi.

7. Kansalliseen lainsäädäntöön viittaaminen

Yhteisesittelijät ehdottavat, että direktiivi ei saisi vaikuttaa kansallisiin lainsäädäntöihin, kun on kyse ehdoista, joiden täyttyessä sopimuksen katsotaan liittyvän toiseen sopimukseen tai olevan sen liitännäissopimus. Sama pätee myös vaikutuksiin, joita tästä seuraa kumpaankin sopimukseen tai niissä tarjottuihin oikeussuojakeinoihin.

III. Päätelmät

Yhteisesittelijät ehdottavat komission ehdotukseen erinäisiä muutoksia, jotka tarjoavat lähtökohdan uusille keskusteluille ja muutosten tekemiselle parlamentin lainsäädäntöprosessin myötä.

KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (21.11.2016)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle sekä oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista
(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

Valmistelija: Marju Lauristin

LYHYET PERUSTELUT

Digitaalisella vallankumouksella on syvällisiä vaikutuksia yhteiskuntaamme. Sitä mukaa kuin riippuvuutemme tietotekniikan tuotteista ja palveluista kasvaa, oikeuksiemme puolustaminen digitaalisessa maailmassa käy koko ajan tärkeämmäksi. Vaikka tällä hetkellä miljoonat eurooppalaiset kuluttajat käyttävät tai hankkivat digitaalista sisältöä (suoratoistovideopalvelut, sovellukset, pelit, pilvipalvelut tai sosiaalinen media), heidän oikeuksiaan internetissä ei suojella yhtä hyvin kuin verkon ulkopuolella. Tämä tilanne rapauttaa kuluttajien luottamusta ja vaarantaa yksityisyydensuojan verkossa, koska vialliset tai turvattomat digitaaliset tuotteet ja palvelut eivät suojele suurinta osaa internetissä olevista henkilötiedoistamme.

Valmistelijan tarkoituksena on parantaa kuluttajien luottamusta ja internetin yksityisyydensuojaa varmistamalla, että digitaalisen sisällön ostaminen on riittävällä tavalla suojattu. Digitaalisen sisällön soveltamisalaa ja määritelmää on selkeytettävä lisää, jotta kaikki kuluttajat, myös tekniikasta vähemmän ymmärtävät ja internet-ympäristölle vieraammat henkilöt, saavat oikeutensa turvattua. Verkkoympäristöstä ja digitaalisen sisällön käyttämisestä on tullut muutakin kuin vain tiettyjen toimien suorittamista. Henkilökohtaiset valokuvamme, osoitemuistiomme ja lääketieteelliset tietomme ovat yleensä pilvipalvelussa. Monet henkilökohtaiset keskustelumme tapahtuvat ja ovat muistissa verkossa. Verkkotoiminnassamme jätämme jälkeemme niin paljon digitaalisia jälkiä, että yritykset voivat saada käyttöönsä yllättävän kattavan määrän henkilökohtaisia tietoja. Siksi on selvää, että verkkoympäristössä henkilötietojen suojaaminen on vielä tärkeämpää kuin verkon ulkopuolisessa ympäristössä. Vaikka tässä ehdotuksessa keskitytäänkin digitaalisen sisällön toimittajan ja kuluttajan väliseen suhteeseen, se liittyy kuitenkin verkossa olevien henkilötietojemme suojeluun. Siksi on tärkeää varmistaa, että tämä direktiivi noudattaa uuden yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) yleisiä sääntöjä, jotta varmistetaan yksityisyyttä koskevan kansalaisen perusoikeuden yhtäläinen toteutuminen ja lujitetaan kuluttajien luottamusta turvallisen digitaalisen sisällön tarjontaan.

Valmistelija haluaisi lujittaa ja selkeyttää ehdotusta entisestään seuraavilla seikoilla. Näiden seikkojen osalta on syytä pitää mielessä, että ehdotuksella pyritään täysimittaiseen yhdenmukaistamiseen, joka estää jäsenvaltioita ylläpitämästä tai ottamasta käyttöön kansallisia säännöksiä, jotka menevät tätä direktiiviä pitemmälle kuluttajansuojan suhteen:

•  Kuluttajan henkilötietojen aktiivinen luovuttaminen: ehdotus kattaa vain sopimukset, joissa kuluttaja joko suorittaa maksun tai ”luovuttaa aktiivisesti” henkilötietoja vastikkeeksi. Tämä vaikuttaa liian rajoittavalta, sillä nykyisin kuluttajien henkilötietoja (paikannustiedot, henkilökohtaiset kontaktit, ostoskäyttäytyminen jne.) käytetään vastikkeena ilman, että kuluttajat ovat tietoisia asiasta. Lisäksi tämä rajoitus aiheuttaisi sisällön toimittajille kiusauksen olla kysymättä kuluttajalta lupaa. Siksi saattaisi olla järkevää ulottaa tämä säännös koskemaan kaikkia sellaisia digitaalisen sisällön toimittamista koskevia sopimuksia, joihin liittyy kuluttajien henkilötietojen käyttö.

•  Asetukseen 2016/679 sisältyvä henkilötietojen määritelmä on lisättävä mukaan, jotta varmistetaan selkeä linja henkilötietojen ja muiden tekstissä mainittujen tietojen välillä.

•  Digitaalisen sisällön sopimuksenmukaisuus: ehdotuksessa todetaan, että digitaalisen sisällön olisi vastattava sopimuksessa määriteltyjä vaatimuksia, ja ainoastaan silloin, jos sopimuksessa ei ole määritelty mitään, objektiivisempia vaatimuksia (esimerkiksi teknisiä standardeja tai alan käytännesääntöjä) voitaisiin käyttää sopimuksenmukaisuuden arviointiin. On kuitenkin ihmeteltävä, kykeneekö kuluttaja todellakin hallitsemaan täysin sopimuksen ehdot ja tekemään perustellun päätöksen, sillä digitaalisen sisällön tuotteet ovat vaikeaselkoisia. Siksi voisi olla järkevämpää käyttää useammin objektiivisia ja subjektiivisia vaatimuksia (esimerkiksi teknisiä standardeja tai oikeutettuja odotuksia) sopimuksenmukaisuuden varmistamiseksi.

•  Toimittajien vahingonkorvausvelvollisuus: ehdotuksessa toimittajan vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu kuluttajan laitteille ja ohjelmistoille aiheutuneisiin vahinkoihin. Eräissä tapauksissa kuluttaja saattaa kuitenkin kärsiä vakavia taloudellisia tai aineettomia vahinkoja, jotka eivät liity digitaaliselle ympäristölle aiheutettuihin vahinkoihin (esimerkiksi jos ohjelmisto sisältää virheen, joka antaa hakkereille mahdollisuuden tunkeutua kuluttajan tietokoneelle ja varastaa hänen pankkitilinsä salasanan). Siksi voisi olla järkevää laajentaa vahingonkorvauksen soveltamisalaa koskemaan kaikkia kuluttajalle aiheutuvia vahinkoja. Lisäksi saattaisi olla kiinnostavaa, että jäsenvaltioiden annettaisiin vahingonkorvausta koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen määrittelyn yhteydessä erottaa toisistaan toimittajat, jotka tekivät kaikkensa rajoittaakseen vahinkojen mahdollisuutta (esimerkiksi noudattamalla tiettyjä tietoturvavaatimuksia), ja toimittajat, joiden asiat ”eivät olleet kunnossa” (eli jotka eivät esimerkiksi korjanneet tuotteiden tai palvelujen haavoittuvuuksia vaikka tiesivät niistä), jotta toimittajien keskuudessa havahduttaisiin velvollisuudentuntoon ja vastuullisuuteen.

•  Sopimuksen purkaminen: ehdotuksessa olisi ilmaistava selkeästi, mitkä tiedot kuluttajalle on annettava takaisin sopimuksen purkamisen yhteydessä.

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavia sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sekä oikeudellisten asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus     1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Jotta voidaan toteuttaa todelliset digitaaliset sisämarkkinat, on yhdenmukaistettava tietyt digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvät seikat korkeatasoisen kuluttajansuojan pohjalta.

(2)  Jotta voidaan toteuttaa todelliset digitaaliset sisämarkkinat, on yhdenmukaistettava tietyt digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvät seikat korkeatasoisen kuluttajansuojan ja saavutettavuuden parantamisen pohjalta.

Tarkistus     2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Kuluttajat hyötyvät digitaalista sisältöä koskevista täysin yhdenmukaistetuista oikeuksista, jotka takaavat heille korkeatasoisen suojan. Heillä on selkeät oikeudet riippumatta siitä, missä EU:n alueella he vastaanottavat digitaalista sisältöä tai käyttävät sitä. Tämä lisää kuluttajien luottamusta heidän ostaessaan digitaalista sisältöä. Samalla vähennetään haittoja, joita kuluttajille nykyään aiheutuu, koska he voivat vedota selkeisiin sääntöihin kohdatessaan digitaaliseen sisältöön liittyviä ongelmia.

(7)  Kuluttajat hyötyvät digitaalista sisältöä koskevista täysin yhdenmukaistetuista oikeuksista, jotka takaavat heille korkeatasoisen suojan. Heillä on selkeät oikeudet riippumatta siitä, missä EU:n alueella he vastaanottavat digitaalista sisältöä tai käyttävät sitä. Tämä lisää kuluttajien luottamusta heidän ostaessaan digitaalista sisältöä. Samalla vähennetään haittoja, joita kuluttajille nykyään aiheutuu, koska he voivat vedota selkeisiin sääntöihin kohdatessaan digitaaliseen sisältöön ja sen saatavuuteen liittyviä ongelmia.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Direktiivillä olisi voitava puuttua ongelmiin, jotka koskevat kaikenlaista digitaalista sisältöä ja sen toimittamista. Jotta voitaisiin ottaa huomioon tekniikan nopea kehitys ja varmistaa digitaalisen sisällön käsitteen joustavuus tulevaisuudessa, tätä käsitettä olisi tulkittava tässä direktiivissä laajemmin kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/83/EU1. Käsitteen tulisi kattaa erityisesti palvelut, joiden avulla voidaan luoda, käsitellä tai tallentaa dataa. Digitaalista sisältöä voidaan toimittaa monin eri tavoin, esimerkiksi siirtämällä pysyvällä välineellä, lataamalla kuluttajan omalle laitteelle, lähettämällä suoratoistona verkossa, antamalla käyttöoikeus tallennettuun digitaaliseen sisältöön tai sosiaaliseen mediaan. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkeen digitaaliseen sisältöön toimitustavasta riippumatta. Ei ole suotavaa erotella toisistaan eri sisältötyyppejä näillä nopean teknisen kehityksen markkinoilla, koska olisi tuskin mahdollista välttää syrjintää eri toimittajien välillä. Olisi pyrittävä takaamaan tasavertaiset toimintaedellytykset erilaisten digitaalisten sisältötyyppien toimittajille. Tätä direktiiviä ei kuitenkaan tulisi soveltaa sellaiseen digitaaliseen sisältöön, joka on sisällytetty tavaroihin siten, että se toimii niiden erottamattomana osana niin, että sen toiminnot ovat toissijaisia tavaran ensisijaisiin toimintoihin nähden.

(11)  Tällä direktiivillä olisi voitava puuttua ongelmiin, jotka koskevat kaikenlaista digitaalista sisältöä ja sen toimittamista. Jotta voitaisiin ottaa huomioon tekniikan nopea kehitys ja varmistaa digitaalisen sisällön käsitteen joustavuus tulevaisuudessa, tätä käsitettä olisi tulkittava tässä direktiivissä laajemmin kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/83/EU1. Käsitteen tulisi kattaa erityisesti palvelut, joiden avulla voidaan luoda, käsitellä tai tallentaa dataa. Digitaalista sisältöä voidaan toimittaa monin eri tavoin, esimerkiksi siirtämällä pysyvällä välineellä, lataamalla kuluttajan omalle laitteelle, lähettämällä suoratoistona verkossa, antamalla käyttöoikeus tallennettuun digitaaliseen sisältöön tai sosiaaliseen mediaan. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkeen digitaaliseen sisältöön toimitustavasta riippumatta. Ei ole suotavaa erotella toisistaan eri sisältötyyppejä näillä nopean teknisen kehityksen markkinoilla, koska olisi tuskin mahdollista välttää syrjintää eri toimittajien välillä. Olisi pyrittävä takaamaan tasavertaiset toimintaedellytykset erilaisten digitaalisten sisältötyyppien toimittajille.

__________

__________

1. EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64.

1. EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64.

Perustelu

Koska erilaisten ohjelmistolla varustettujen ”älylaitteiden” muodostaman esineiden internetin odotetaan yleistyvän lähitulevaisuudessa, on tärkeää selkeyttää, millaisten sääntöjen puitteissa kyseiset ”älylaitteet” ja niiden ohjelmistot toimivat. Tulevaisuudessa on luultavasti varsin vaikeaa erottaa, onko tuotteen hallitsevampi osa digitaalinen sisältö vai konkreettinen tavara. Siksi valittu poikkeus vaikuttaa käytännössä käyttökelvottomalta, ja komission erillinen ehdotus tästä asiasta olisi toivottavampi.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Silloin kun digitaalista sisältöä ei toimiteta kauppahintaa vastaan, vaan vastikkeena on jokin muu kuin raha, tätä direktiiviä olisi sovellettava ainoastaan sopimuksiin, joissa toimittaja vaatii ja kuluttaja aktiivisesti toimittaa tietoja, kuten nimen ja sähköpostiosoitteen tai valokuvia, suoraan tai välillisesti toimittajalle, esimerkiksi henkilökohtaisen rekisteröitymisen muodossa tai sellaisen sopimuksen perusteella, joka mahdollistaa pääsyn kuluttajan valokuviin. Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa silloin kun toimittaja kerää tietoja, jotka tarvitaan sen varmistamiseksi, että digitaalinen sisältö toimii sopimuksen mukaisesti, kuten matkapuhelimen toimintaa varten tarvittava tieto maantieteellisestä sijainnista, tai pelkästään lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi kerättävä tieto, esimerkiksi jos sovellettava lainsäädäntö edellyttää kuluttajan rekisteröitymistä turvallisuussyistä ja tunnistamista varten. Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa myöskään silloin kun toimittaja kerää tietoja, myös henkilötietoja, kuten IP-osoitteita, tai muita automaattisesti luotavia tietoja, kuten evästeiden keräämät ja välittämät tiedot, ilman että kuluttaja aktiivisesti toimittaa niitä, vaikka kuluttaja hyväksyisikin evästeet. Direktiiviä ei pitäisi soveltaa myöskään silloin kun kuluttaja joutuu seuraamaan mainoksia vain saadakseen pääsyn digitaaliseen sisältöön.

(14)  Silloin kun digitaalista sisältöä ei toimiteta kauppahintaa vastaan, vaan vastikkeena on jokin muu kuin raha, tätä direktiiviä olisi sovellettava myös sopimuksiin, joissa kuluttaja toimittaa henkilötietoja tai muita tietoja, joita toimittaja voi käyttää suoraan tai välillisesti. Tätä direktiiviä olisi sovellettava myös sopimuksiin, joissa kuluttaja antaa suostumuksensa siihen, että toimittajalla on pääsy hänen henkilötietoihinsa ja että toimittaja käsittelee niitä. Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa silloin kun toimittaja kerää tietoja, joita tämä käyttää pelkästään sen vuoksi, että digitaalinen sisältö, mukaan lukien ohjelmistopäivitys, toimii sopimuksen mukaisesti, kuten matkapuhelimen toimintaa varten tarvittava tieto maantieteellisestä sijainnista, tai pelkästään lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi kerättävä tieto, esimerkiksi jos sovellettava lainsäädäntö edellyttää kuluttajan rekisteröitymistä turvallisuussyistä ja tunnistamista varten.

Tarkistus     5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Digitaalinen sisältö liittyy erityisesti esineiden internetiin. Esineiden internetiin liittyviä vastuukysymyksiä, kuten dataan ja koneidenvälisiin sopimuksiin liittyvää vastuuta, on kuitenkin syytä tarkastella erikseen.

Poistetaan.

Tarkistus     6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Sopimuksissa voi olla toimittajan esittämiä yleisiä sopimusehtoja, jotka kuluttajan on hyväksyttävä. Eräiden digitaalisten sisältöjen toimittajat kuvailevat usein palvelun ja mitattavissa olevat palvelutavoitteet palvelutasosopimuksessa. Tällaiset palvelutasosopimukset liitetään yleensä pääsopimukseen, ja niillä on merkittävä osa toimittajan ja kuluttajan välisessä sopimussuhteessa. Ne olisi sisällytettävä tässä direktiivissä käytettävään sopimuksen määritelmään, joten niiden olisi oltava direktiivissä vahvistettujen sääntöjen mukaiset.

(18)  Sopimuksissa voi olla toimittajan esittämiä yleisiä sopimusehtoja, jotka kuluttajan on hyväksyttävä. Eräiden digitaalisten sisältöjen toimittajat kuvailevat usein palvelun ja mitattavissa olevat palvelutavoitteet palvelutasosopimuksessa. Tällaiset palvelutasosopimukset liitetään yleensä pääsopimukseen, ja niillä on merkittävä osa toimittajan ja kuluttajan välisessä sopimussuhteessa. Ne olisi sisällytettävä tässä direktiivissä käytettävään sopimuksen määritelmään, joten niiden olisi oltava direktiivissä vahvistettujen sääntöjen mukaiset. Tapauksissa, joissa suostumus henkilötietojen käsittelyyn annetaan muuta vastiketta kuin rahaa vastaan, sopimukseen olisi sisällyttävä tieto käsittelystä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/6791 mukaisesti, mutta kyseisen tiedon olisi oltava selvästi erillään sopimuksen muista osista. Henkilötietojen käsittelyn pääkohdat olisi lisäksi esitettävä helposti ymmärrettävillä kuvakkeilla.

 

_________________________________

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 95/46/EY1 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/58/EY, joita sovelletaan täysimääräisesti digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin. Mainituilla direktiiveillä on jo luotu henkilötietoja koskeva oikeudellinen kehys Euroopan unionissa. Tämän direktiivin soveltamisessa ja täytäntöönpanossa olisi noudatettava täysimääräisesti tätä oikeudellista kehystä.

(22)  Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien toimien toteuttamisessa tarvitaan henkilötietojen käsittelyä. Tällä direktiivillä ei rajoiteta henkilötietojen käsittelyssä unionissa sovellettavaa unionin oikeutta eikä erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 eikä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/58/EY2, joilla säännellään jäsenvaltioissa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja erityisesti jäsenvaltioiden nimeämien riippumattomien julkisten viranomaisten valvonnassa. Mainituilla säädöksillä on jo luotu henkilötietoja koskeva oikeudellinen kehys Euroopan unionissa, ja niitä sovelletaan täysimääräisesti digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin. Tämän direktiivin soveltamisessa ja täytäntöönpanossa olisi noudatettava täysimääräisesti tätä oikeudellista kehystä.

__________

__________

1. EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31–50) [korvataan yleisellä tietosuoja-asetuksella sitten kun se on hyväksytty].

 

2. EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37-47.

2. EYVL L 201, 31.7.2002, s. 3747.

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että digitaalisen sisällön toimittamiseksi tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan täysin unionin tietosuojalainsäädäntöä ja myös uutta yleistä tietosuoja-asetusta, joka on luonteeltaan monialainen.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Siltä varalta, että sopimuksessa ei määritellä riittävän selkeitä ja kattavia vertailuarvoja, joiden mukaan digitaalisen sisällön sopimuksenmukaisuus voidaan varmistaa, on määriteltävä objektiiviset sopimuksenmukaisuuden kriteerit sen varmistamiseksi, että kuluttajien oikeudet toteutuvat. Tällaisissa tapauksissa sopimuksenmukaisuutta on arvioitava suhteessa siihen tarkoitukseen, johon vastaavanlaista digitaalista sisältöä yleensä käytettäisiin.

(25)  Siltä varalta, että sopimuksessa ei määritellä sopimuksen kohteina oleville kuluttajille mukautettuja riittävän selkeitä ja kattavia vertailuarvoja, joiden mukaan digitaalisen sisällön sopimuksenmukaisuus voidaan varmistaa, on määriteltävä objektiiviset sopimuksenmukaisuuden kriteerit sen varmistamiseksi, että kuluttajat ovat riittävän hyvin perillä oikeuksistaan ja että heidän oikeutensa toteutuvat. Tällaisissa tapauksissa sopimuksenmukaisuutta on arvioitava suhteessa siihen tarkoitukseen, johon vastaavanlaista digitaalista sisältöä yleensä käytettäisiin, saatavilla oleviin teknisiin standardeihin sekä kuluttajien kohtuullisiin odotuksiin.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Datavetoiset palvelut ja teknologiat tuovat huomattavia etuja, mutta niihin liittyy myös tietoturvaongelmia. Kuten digitaalisten sisämarkkinoiden strategiassa todetaan, Euroopan unionissa on varmistettava korkeatasoinen verkko- ja tietoturva, jotta voidaan taata esimerkiksi oikeutta yksityisyydensuojaan ja henkilötietojen suojaa koskevien perusoikeuksien toteutuminen ja lisätä käyttäjien luottamusta digitaalitalouteen. Kun erilaisia ohjelmistoja käytetään hyvin laaja-alaisesti, niiden luotettavuudesta, turvallisuudesta ja mukautuvuudesta erilaisiin tarpeisiin tulee tärkeä näkökohta. Sen vuoksi on yhä tärkeämpää, että nämä datavetoiset palvelut ja teknologiat takaavat nämä ominaisuudet siltä osin kuin on se on kohtuullista niiden asemaan ja toimintaan nähden. Erityisesti turvallisuuteen ja luotettavuuteen liittyvä laatu on nousemassa merkittäväksi tekijäksi sellaisten innovatiivisten, eri toimintoja yhdistävien palvelujen yhteydessä, jotka perustuvat erilaisten ja eri aloihin liittyvien järjestelmien yhteenliittämiseen.

(27)  Datavetoiset palvelut ja teknologiat tuovat huomattavia etuja, mutta niihin liittyy myös tietoturvaongelmia. Kuten digitaalisten sisämarkkinoiden strategiassa todetaan, Euroopan unionissa on varmistettava korkeatasoinen verkko- ja tietoturva, jotta voidaan taata esimerkiksi oikeutta yksityisyydensuojaan verkossa ja oikeutta henkilötietojen suojaan koskevien perusoikeuksien toteutuminen ja lisätä käyttäjien luottamusta digitaalitalouteen. Kun erilaisia ohjelmistoja käytetään hyvin laaja-alaisesti, niiden luotettavuudesta, turvallisuudesta ja mukautuvuudesta erilaisiin tarpeisiin tulee tärkeä näkökohta. Sen vuoksi on yhä tärkeämpää, että nämä datavetoiset palvelut ja teknologiat takaavat nämä ominaisuudet mahdollisimman suuressa määrin. Erityisesti turvallisuuteen ja luotettavuuteen liittyvä laatu on nousemassa merkittäväksi tekijäksi sellaisten innovatiivisten, eri toimintoja yhdistävien palvelujen yhteydessä, jotka perustuvat erilaisten ja eri aloihin liittyvien järjestelmien yhteenliittämiseen.

Tarkistus     10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Toiseksi kuluttajalla olisi oltava oikeus hinnanalennukseen tai sopimuksen purkamiseen. Kuluttajan oikeus purkaa sopimus olisi rajoitettava niihin tapauksiin, joissa ei esimerkiksi ole mahdollista saattaa digitaalista sisältöä sopimuksen mukaiseksi ja virhe haittaa digitaalisen sisällön keskeisten ominaisuuksien käyttöä. Kun kuluttaja purkaa sopimuksen, toimittajan olisi palautettava kuluttajan maksama kauppahinta tai, jos digitaalista sisältöä ei ole toimitettu kauppahintaa vastaan, vaan vastikkeena on ollut pääsy kuluttajan toimittamiin tietoihin, toimittajan olisi sopimuksen purkamisen jälkeen pidättäydyttävä käyttämästä näitä tietoja tai toimittamasta niitä kolmansille tai antamasta kolmansille pääsyä näihin tietoihin. Silloin kun vastikkeena on toimitettu henkilötietoja, velvollisuudella pidättäytyä näiden tietojen käyttämisestä olisi tarkoitettava, että toimittaja toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet tietosuojasääntöjen noudattamiseksi poistamalla tiedot tai tekemällä ne anonyymeiksi niin, ettei kuluttajaa voida tunnistaa niistä millään kohtuullisesti toteutettavissa olevalla keinolla, jota joko toimittaja tai joku muu voi käyttää. Ellei direktiiviin 95/46/EY perustuvista rekisterinpitäjän velvollisuuksista muuta johdu, toimittajaa ei pitäisi velvoittaa toteuttamaan mitään muita toimenpiteitä suhteessa tietoihin, jotka toimittaja on laillisesti toimittanut kolmansille digitaalisen sisällön toimittamista koskevan sopimuksen voimassaolon aikana.

(37)  Toiseksi kuluttajalla olisi oltava oikeus hinnanalennukseen tai sopimuksen purkamiseen. Kuluttajan oikeus purkaa sopimus olisi rajoitettava niihin tapauksiin, joissa ei esimerkiksi ole mahdollista saattaa digitaalista sisältöä sopimuksen mukaiseksi ja virhe haittaa digitaalisen sisällön keskeisten ominaisuuksien käyttöä. Kun kuluttaja purkaa sopimuksen, toimittajan olisi palautettava kuluttajan maksama kauppahinta tai, jos digitaalista sisältöä ei ole toimitettu kauppahintaa vastaan, vaan vastikkeena on ollut pääsy kuluttajan vastikkeena toimitetusta digitaalisesta sisällöstä toimittamiin tietoihin tai kuluttajan sopimuksen voimassaolon aikana tuottamiin tietoihin, toimittajan olisi sopimuksen purkamisen jälkeen pidättäydyttävä käyttämästä näitä tietoja tai toimittamasta niitä kolmansille tai antamasta kolmansille pääsyä näihin tietoihin. Silloin kun vastikkeena on toimitettu henkilötietoja, velvollisuudella pidättäytyä näiden tietojen käyttämisestä olisi tarkoitettava, että toimittaja toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet tietosuojasääntöjen noudattamiseksi poistamalla tiedot tai tekemällä ne anonyymeiksi niin, ettei kuluttajaa voida tunnistaa niistä millään kohtuullisesti toteutettavissa olevalla keinolla, jota joko toimittaja tai joku muu voi käyttää. Jos toimittaja käyttää jotakin henkilötietojen suojaustekniikkaa, kuten asetuksessa (EU) 2016/679 tarkoitettua pseudonymisoimista, vasta kuluttajan esittämän pyynnön jälkeen, toimittajan olisi pidättäydyttävä käyttämästä näitä tietoja. Ellei asetukseen (EU) 2016/679 perustuvista rekisterinpitäjän velvollisuuksista muuta johdu, toimittajaa ei pitäisi velvoittaa toteuttamaan mitään muita toimenpiteitä suhteessa tietoihin, jotka toimittaja on laillisesti toimittanut kolmansille digitaalisen sisällön toimittamista koskevan sopimuksen voimassaolon aikana.

Tarkistus     11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Sopimuksen purkamisen jälkeen toimittajan olisi pidättäydyttävä käyttämästä myös kuluttajan luomaa sisältöä. Silloin kun tietyn sisällön on luonut useampi kuin yksi kuluttaja, toimittajalla on kuitenkin oikeus edelleen käyttää kuluttajan luomaa sisältöä, jos nämä muut kuluttajat käyttävät sitä.

(38)  Sopimuksen purkamisen jälkeen toimittajan olisi pidättäydyttävä käyttämästä myös kuluttajan tuottamaa sisältöä. Silloin kun tietyn sisällön on tuottanut useampi kuin yksi kuluttaja, toimittajalla on kuitenkin oikeus edelleen käyttää kuluttajan tuottamaa sisältöä, jos nämä muut kuluttajat käyttävät sitä.

Tarkistus     12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Jotta voidaan varmistaa, että kuluttajalla on tehokas suoja suhteessa sopimuksen purkamiseen, toimittajan olisi sallittava kuluttajan saada takaisin kaikki luovuttamansa tiedot, jotka kuluttaja on tuottanut digitaalista sisältöä käyttäessään tai jotka on luotu kuluttajan käyttäessä digitaalista sisältöä. Tämän velvollisuuden tulisi koskea myös tietoja, jotka toimittajan on säilytettävä digitaalisen sisällön toimittamista koskevan sopimuksen nojalla, sekä tietoja, jotka toimittaja on todellisuudessa säilyttänyt sopimuksen mukaisesti.

(39)  Jotta voidaan varmistaa, että kuluttajalla on tehokas suoja suhteessa sopimuksen purkamiseen, toimittajan olisi kuluttajan pyynnöstä sallittava kuluttajan saada takaisin kaikki digitaalista sisältöä käyttäessään luovuttamansa tai tuottamansa tiedot. Tämän velvollisuuden tulisi koskea myös tietoja, jotka toimittajan on säilytettävä digitaalisen sisällön toimittamista koskevan sopimuksen nojalla, sekä tietoja, jotka toimittaja on todellisuudessa säilyttänyt sopimuksen mukaisesti.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 44 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(44)  Toimittajan vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva periaate on digitaalisen sisällön toimittamista koskevien sopimusten olennainen osa. Jotta voitaisiin lisätä kuluttajien luottamusta digitaaliseen sisältöön, tätä periaatetta olisi säänneltävä unionin tasolla sen varmistamiseksi, ettei kuluttajille aiheudu haittaa siitä, että heidän laitteensa tai ohjelmistonsa ovat vahingoittuneet digitaalisen sisällön virheen vuoksi. Sen vuoksi kuluttajilla olisi oltava oikeus saada vahingonkorvaus vahingoista, joita heidän digitaaliselle ympäristölleen aiheutuu digitaalisen sisällön virheestä tai siitä, että digitaalista sisältöä ei toimiteta. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava itse vahvistaa vahingonkorvausoikeuden käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ottaen samalla huomioon, että digitaalisen sisällön myöhempiä toimituksia koskevat hinnanalennukset, etenkin silloin kun toimittajat tarjoavat niitä ainoana vahingonkorvauksena, eivät välttämättä aseta kuluttajaa mahdollisimman lähelle asemaa, jossa kuluttaja olisi ollut, jos digitaalinen sisältö olisi toimitettu asianmukaisesti ja se olisi ollut sopimuksen mukaista.

(44)  Toimittajan vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva periaate on digitaalisen sisällön toimittamista koskevien sopimusten olennainen osa. Jotta voitaisiin lisätä kuluttajien luottamusta digitaaliseen sisältöön, tätä periaatetta olisi säänneltävä unionin tasolla sen varmistamiseksi, ettei kuluttajille aiheudu haittaa digitaalisen sisällön virheen vuoksi aiheutuneesta vahingosta. Sen vuoksi kuluttajilla olisi oltava oikeus saada vahingonkorvaus vahingoista, joita heille aiheutuu digitaalisen sisällön virheestä tai siitä, että digitaalista sisältöä ei toimiteta. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava itse vahvistaa vahingonkorvausoikeuden käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ottaen samalla huomioon, että digitaalisen sisällön myöhempiä toimituksia koskevat hinnanalennukset, etenkin silloin kun toimittajat tarjoavat niitä ainoana vahingonkorvauksena, eivät välttämättä aseta kuluttajaa mahdollisimman lähelle asemaa, jossa kuluttaja olisi ollut, jos digitaalinen sisältö olisi toimitettu asianmukaisesti ja se olisi ollut sopimuksen mukaista. Jäsenvaltioiden olisi sääntöjä laatiessaan voitava määritellä suppea tai laajennettu vahingonkorvausvelvollisuus, jotta voitaisiin erottaa toisistaan toimittajat, jotka ovat tehneet kaikkensa rajoittaakseen vahinkojen mahdollisuutta, esimerkiksi noudattamalla alan parhaita käytäntöjä, perustason tietoturvavaatimuksia tai kansainvälisiä standardeja, ja toimittajat, jotka ovat laiminlyöneet tehtävänsä tässä suhteessa.

Perustelu

Ehdotuksessa toimittajan vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu kuluttajan laitteille ja ohjelmistoille aiheutuneisiin vahinkoihin. Tämä on kuitenkin liian rajoittavaa, koska eräissä tapauksissa kuluttajalle aiheutuu vakavia taloudellisia tai aineettomia vahinkoja digitaaliselle ympäristölle aiheutuneista vahingoista riippumatta. Jotta toimittajien keskuudessa havahduttaisiin velvollisuudentuntoon ja vastuullisuuteen, jäsenvaltioiden olisi vahingonkorvausta koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä määritellessään voitava erottaa toisistaan toimittajat, jotka tekivät kaikkensa rajoittaakseen vahinkojen mahdollisuutta, ja toimittajat, jotka eivät tehneet näin.

Tarkistus     14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(55)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 16, 38 ja 47 artiklassa vahvistettuja periaatteita,

(55)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 7, 8, 16, 38 ja 47 artiklassa vahvistettuja periaatteita,

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  digitaalisessa muodossa tuotettua ja toimitettua dataa, kuten video- ja audiotallenteita, sovelluksia, digitaalisia pelejä ja muita ohjelmistoja,

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.   ’henkilötiedoilla’ henkilötietoja sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 1 alakohdassa;

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  ’vahingonkorvauksella’ rahasummaa, jonka kuluttaja voi olla oikeutettu saamaan korvauksena kuluttajan digitaaliselle ympäristölle aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta;

5.  ’vahingonkorvauksella’ rahasummaa, jonka kuluttaja voi olla oikeutettu saamaan korvauksena aineellisesta ja aineettomasta vahingosta;

Perustelu

Ehdotuksessa toimittajan vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu kuluttajan laitteille ja ohjelmistoille aiheutuneisiin vahinkoihin. Tämä on kuitenkin liian rajoittavaa, sillä eräissä tapauksissa kuluttaja saattaa kärsiä vakavia taloudellisia tai aineettomia vahinkoja, jotka eivät liity digitaaliselle ympäristölle aiheutettuihin vahinkoihin (esimerkiksi jos ohjelmisto sisältää virheen, joka antaa hakkereille mahdollisuuden tunkeutua kuluttajan tietokoneelle ja varastaa hänen henkilöllisyytensä). Vastaava säädös on sisällytetty myös uuteen yleiseen tietosuoja-asetukseen.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tätä direktiiviä sovelletaan sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä tai sitoutuu tekemään niin ja jonka nojalla maksetaan vastikkeeksi kauppahinta tai toimitetaan aktiivisesti muu vastike kuin rahaa henkilötietojen tai muiden tietojen muodossa.

1.  Tätä direktiiviä sovelletaan sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä tai digitaalisen palvelun tai sitoutuu tekemään niin ja jonka nojalla maksetaan vastikkeeksi kauppahinta tai kuluttaja antaa rahan sijasta vastikkeeksi suostumuksen henkilötietojensa tai muiden tietojen käyttämiseen, siltä osin kuin tämä on mahdollista asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Sopimuksessa on nimenomaisesti ilmoitettava, mitä henkilötietoja toimitetun sisällön vastineeksi annetaan.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tätä direktiiviä ei sovelleta digitaaliseen sisältöön, joka toimitetaan muuta vastiketta kuin rahaa vastaan, siltä osin kuin toimittaja vaatii kuluttajaa luovuttamaan henkilötietoja, joiden käsittely on välttämätöntä sopimuksen tai lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi eikä toimittaja käytä näitä tietoja muulla tavalla, joka on ristiriidassa tämän tarkoituksen kanssa. Direktiiviä ei sovelleta myöskään muihin tietoihin, joita toimittaja vaatii kuluttajaa luovuttamaan sen varmistamiseksi, että digitaalinen sisältö on sopimuksen mukaista tai täyttää lakisääteiset vaatimukset, edellyttäen että toimittaja ei käytä näitä tietoja kaupallisiin tarkoituksiin.

4.  Tätä direktiiviä ei sovelleta, kun toimittaja käyttää kuluttajan saataville saattamia henkilötietoja tai muita tietoja pelkästään digitaalisen sisällön toimittamiseen tai täyttääkseen lakisääteiset vaatimukset eikä toimittaja käsittele kyseisiä tietoja mitään muuta tarkoitusta varten.

Tarkistus     20

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jos tämän direktiivin säännös on ristiriidassa johonkin toiseen tiettyjä aloja tai aihetta sääntelevään unionin säädökseen sisältyvän säännöksen kanssa, etusijan saa tuon toisen unionin säädöksen säännös.

7.  Jos tämän direktiivin säännös on ristiriidassa johonkin toiseen unionin säädökseen sisältyvän säännöksen kanssa, etusijan saa tuon toisen unionin säädöksen säännös.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Tämä direktiivi ei vaikuta yksilöiden suojeluun henkilötietojen käsittelyssä.

8.  Tämän direktiivin tai sen osaksi kansallista lainsäädäntöä saattavan säädöksen säännökset eivät saa millään tavalla vähentää tai heikentää yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä, sellaisena kuin siitä on säädetty asetuksessa (EU) 2016/679 ja direktiivissä 2002/58/EY.

Tarkistus     22

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a.  Kun tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan digitaalisen sisällön toimittamisen yhteydessä sovelletaan muun jäsenvaltion kuin kuluttajan pysyvän asuinvaltion lainsäädäntöä, toimittajan on ilmoitettava kuluttajalle asiasta ennen sopimuksen tekemistä.

Tarkistus     23

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Toimittajan on toimitettava digitaalinen sisältö välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen, paitsi jos osapuolet ovat sopineet toisin. Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun digitaalinen sisältö on toimitettu kuluttajalle tai 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa kuluttajan valitsemalle kolmannelle osapuolelle, sen mukaan kumpi näistä tapahtuu aiemmin.

2.  Toimittajan on toimitettava digitaalinen sisältö välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen, paitsi jos osapuolet ovat sopineet toisin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU 16 artiklan m alakohdan soveltamista. Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun digitaalinen sisältö on toimitettu kuluttajalle tai tämän artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa kuluttajan valitsemalle kolmannelle osapuolelle, sen mukaan kumpi näistä tapahtuu aiemmin.

 

_________________

 

 

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Digitaalisen sisällön katsotaan tarvittaessa olevan sopimuksen mukaista, kun

1.  Sopimuksen on sisällettävä kaikki asiaankuuluvat ominaisuudet digitaalisen sisällön sopimuksenmukaisuuden arvioimiseksi sekä kaikki henkilötietojen käsittelyä koskevat asiaankuuluvat tiedot asetukseen (EU) 2016/679 sisältyvän velvoitteen mukaisesti. Digitaalisen sisällön katsotaan tarvittaessa olevan sopimuksen mukaista, kun

Tarkistus     25

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  sitä päivitetään sopimuksessa määrätyllä tavalla.

(d)  sitä päivitetään sopimuksessa määrätyllä tavalla tai siten kuin on tarpeen a ja b alakohdassa säädettyjen ominaisuuksien ja erityisesti jatkuvuuden ja turvallisuuden takaamiseksi.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siltä osin kuin sopimuksessa ei tarvittaessa ole selkeästi ja kattavasti määritelty digitaalista sisältöä koskevia vaatimuksia 1 kohdan mukaisesti, digitaalisen sisällön tulee soveltua siihen tarkoitukseen, johon vastaavanlaista digitaalista sisältöä yleensä käytetään, mukaan lukien sen toimivuus, yhteentoimivuus ja muut suorituskykyyn liittyvät ominaisuudet kuten saatavuus, jatkuvuus ja turvallisuus, ottaen huomioon seuraavat seikat:

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen sopimukseen sisällytettyjen sopimuksenmukaisuusvaatimusten ohella digitaalisen sisällön tulee soveltua siihen tarkoitukseen, johon vastaavanlaista digitaalista sisältöä yleensä käytetään, ja sillä on oltava kuluttajan kohtuullisten odotusten mukaiset ominaisuudet, mukaan lukien sen toimivuus, yhteentoimivuus ja muut suorituskykyyn liittyvät ominaisuudet kuten saatavuus, jatkuvuus ja turvallisuus, ottaen huomioon seuraavat seikat:

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  onko digitaalinen sisältö toimitettu vastikkeena kauppahinnasta vai muusta vastikkeesta kuin rahasta;

(a)  onko digitaalinen sisältö toimitettu vastikkeena kauppahinnasta vai muusta vastikkeesta kuin rahasta toimittamalla henkilötietoja tai muita tietoja 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a)  kuluttajien oikeutetut odotukset;

Perustelu

Ehdotuksessa todetaan, että digitaalisen sisällön olisi vastattava sopimuksessa määriteltyjä vaatimuksia, ja ainoastaan silloin, jos sopimuksessa ei ole määritelty mitään, objektiivisempia vaatimuksia (esimerkiksi teknisiä standardeja tai alan käytännesääntöjä) voitaisiin käyttää sopimuksenmukaisuuden arviointiin. Digitaalisen sisällön tuotteet ovat usein kuitenkin niin vaikeaselkoisia, että kuluttajan ei voida olettaa hallitsevan täysin sopimuksen ehtoja ja tekevän perustellun päätöksen. Siksi voisi olla järkevämpää käyttää useammin teknisten standardien ja oikeutettujen odotusten kaltaisia vaatimuksia sopimuksenmukaisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus     29

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  tarvittaessa muut voimassa olevat kansainväliset tekniset standardit, tai jos tällaisia teknisiä standardeja ei ole, alalla sovellettavat käytännesäännöt ja hyvät käytännöt; ja

(b)  muut voimassa olevat kansainväliset tekniset standardit, tai jos tällaisia teknisiä standardeja ei ole, alalla sovellettavat käytännesäännöt ja hyvät käytännöt; ja

Tarkistus     30

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  muut voimassa olevat parhaat käytännöt, jotka koskevat tietojärjestelmien ja digitaalisten ympäristöjen turvallisuutta;

Tarkistus     31

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Silloin kun sopimuksessa määrätään, että digitaalinen sisältö toimitetaan pidemmän ajan kuluessa, digitaalisen sisällön on oltava sopimuksen mukaista koko tämän ajan.

3.  Silloin kun sopimuksessa määrätään, että digitaalinen sisältö toimitetaan pidemmän ajan kuluessa, digitaalisen sisällön, mukaan lukien toimittajan tarvittaessa tarjoamat turvallisuuspäivitykset, on oltava sopimuksen mukaista koko tämän ajan.

Tarkistus     32

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jotta digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun voidaan katsoa olevan sopimuksen mukainen, siinä on noudatettava asetuksessa (EU) 2016/679 säädettyjä sisäänrakennetun yksityisyyden suojan ja oletusarvoisen yksityisyyden suojan periaatteita.

Tarkistus     33

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kuluttajan on mahdollisuuksien mukaan tehtävä toimittajan kanssa yhteistyötä siltä osin kuin se on tarpeen kuluttajan digitaalisen ympäristön määrittämistä varten. Yhteistyövelvoite koskee ainoastaan sellaisia teknisesti käytettävissä olevia keinoja, joista aiheutuu kuluttajalle vähiten häiriötä. Jos kuluttaja ei osallistu tällaiseen yhteistyöhön, digitaalisen sisällön virheellisyyttä koskeva todistustaakka on kuluttajalla.

3.  Kuluttajan on mahdollisuuksien mukaan tehtävä toimittajan kanssa yhteistyötä siltä osin kuin se on tarpeen kuluttajan digitaalisen ympäristön määrittämistä varten. Yhteistyövelvoite koskee ainoastaan sellaisia teknisesti käytettävissä olevia keinoja, joista aiheutuu kuluttajalle vähiten häiriötä. Jos kuluttaja ei osallistu tällaiseen yhteistyöhön, digitaalisen sisällön virheellisyyttä koskeva todistustaakka on kuluttajalla. Kuluttajan ei tarvitse tehdä yhteistyötä, jos toimittaja pyytää käyttöönsä yksityisiä tai henkilökohtaisia tietoja ja viestejä.

Tarkistus     34

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  kun digitaalinen sisältö on virheellistä toimitusajankohtana; ja

(b)  kun digitaalinen sisältö on virheellistä toimitusajankohtana;

Tarkistus     35

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  kun turvallisuudessa on puutteita, joista toimittaja oli tai olisi kohtuudella voinut olla tietoinen tietojärjestelmien ja digitaalisten ympäristöjen turvallisuutta koskevien parhaiden käytäntöjen mukaan; ja

Tarkistus     36

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Toimittajan on saatettava digitaalinen sisältö sopimuksen mukaiseksi 1 kohdan mukaisesti kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun toimittaja on saanut kuluttajalta tiedon virheestä, ja aiheuttamatta kuluttajalle merkittävää haittaa, ottaen huomioon digitaalisen sisällön luonne ja se tarkoitus, jota varten kuluttaja hankki kyseisen digitaalisen sisällön.

2.  Toimittajan on saatettava digitaalinen sisältö sopimuksen mukaiseksi 1 kohdan mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun toimittaja on saanut kuluttajalta tiedon virheestä, ja aiheuttamatta kuluttajalle merkittävää haittaa, ottaen huomioon digitaalisen sisällön luonne ja se tarkoitus, jota varten kuluttaja hankki kyseisen digitaalisen sisällön.

Tarkistus     37

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kuluttaja voi purkaa sopimuksen vain jos virhe vaikuttaa haitallisesti digitaalisen sisällön toimivuuteen tai yhteentoimivuuteen tai sen muihin keskeisiin ominaisuuksiin, kuten 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa edellytettyyn saatavuuteen, jatkuvuuteen ja turvallisuuteen. Toimittajalla on todistustaakka osoittaa, että digitaalisen sisällön virheellisyys ei vaikuta sen toimivuuteen, yhteentoimivuuteen tai sen muhin keskeisiin ominaisuuksiin.

5.  Kuluttaja voi sopimuksen purkamista koskevia muita oikeudellisia perusteita rajoittamatta purkaa sopimuksen, jos virhe vaikuttaa haitallisesti digitaalisen sisällön toimivuuteen tai yhteentoimivuuteen tai sen muihin keskeisiin ominaisuuksiin, kuten 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa edellytettyyn saatavuuteen, jatkuvuuteen ja turvallisuuteen. Toimittajalla on todistustaakka osoittaa, että digitaalisen sisällön virheellisyys ei vaikuta sen toimivuuteen, yhteentoimivuuteen tai sen muhin keskeisiin ominaisuuksiin.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  toimittajan on toteutettava kaikki toimet, joita häneltä voidaan odottaa, pidättäytyäkseen käyttämästä sellaisia muita kuin rahavastikkeita, jotka kuluttaja on toimittanut vastikkeeksi digitaalisesta sisällöstä, ja muita tietoja, jotka toimittaja on kerännyt digitaalisen sisällön toimittamisen yhteydessä, mukaan lukien kuluttajan toimittama sisältö, lukuun ottamatta sisältöä, jonka kuluttaja ja muut henkilöt, jotka edelleen käyttävät kyseistä sisältöä, ovat luoneet yhdessä;

(b)  toimittajan on pidättäydyttävä käyttämästä henkilötietoja tai muita tietoja, jotka kuluttaja on saattanut saataville rahan sijaan vastikkeeksi digitaalisesta sisällöstä, ja muita tietoja, jotka toimittaja on kerännyt digitaalisen sisällön toimittamisen yhteydessä, mukaan lukien kuluttajan toimittama sisältö, lukuun ottamatta sisältöä, jonka kuluttaja ja muut henkilöt, jotka edelleen käyttävät kyseistä sisältöä, ovat tuottaneet yhdessä, jotta kuluttaja voi saada ne takaisin c alakohdan mukaisesti. Toimittajan on pidättäydyttävä käsittelemästä henkilötietoja pelkästään siihen tarkoitukseen, että muut kuin henkilötiedot ja sisältö olisivat yhdistettävissä kuluttajaan. Toimittajan on noudatettava asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti sovellettavia velvoitteita;

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  toimittajan on annettava kuluttajalle tekniset keinot, joiden avulla tämä voi saada takaisin kaikki luovuttamansa sisällöt ja muut tiedot, jotka on luotu tai jotka ovat syntyneet kuluttajan käyttäessä digitaalista sisältöä, siltä osin kuin toimittaja on säilyttänyt nämä tiedot. Kuluttajalla on oltava oikeus saada sisältö takaisin maksutta, ilman merkittävää haittaa, kohtuullisessa ajassa ja yleisesti käytetyssä tallennusmuodossa;

(c)  toimittajan on kuluttajan pyynnöstä annettava kuluttajalle tekniset keinot, joiden avulla tämä voi saada takaisin kaikki luovuttamansa sisällöt ja muut tiedot, jotka on luotu kuluttajan käyttäessä digitaalista sisältöä, siltä osin kuin toimittaja on säilyttänyt nämä tiedot. Kuluttajalla on oltava oikeus saada sisältö takaisin maksutta, ilman haittaa, kohtuullisessa ajassa ja jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa tallennusmuodossa ja siirtää kyseinen sisältö toiselle toimittajalle alkuperäisen toimittajan estämättä;

Tarkistus     40

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimittaja on vastuussa kuluttajalle kaikista taloudellisista vahingoista, joita kuluttajan digitaaliselle ympäristölle aiheutuu digitaalisen ympäristön virheestä tai siitä, että digitaalista sisältöä ei toimiteta. Vahingonkorvauksen on asetettava kuluttaja mahdollisimman lähelle asemaa, jossa kuluttaja olisi ollut, jos digitaalinen sisältö olisi toimitettu ja se olisi ollut sopimuksen mukaista.

1.  Toimittaja on vastuussa kuluttajalle kaikista taloudellisista vahingoista, joita kuluttajalle aiheutuu digitaalisen ympäristön virheestä tai siitä, että digitaalista sisältöä ei toimiteta. Vahingonkorvauksen on asetettava kuluttaja mahdollisimman lähelle asemaa, jossa kuluttaja olisi ollut, jos digitaalinen sisältö olisi toimitettu ja se olisi ollut sopimuksen mukaista.

Tarkistus     41

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava vahingonkorvausoikeuden käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

2.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava vahingonkorvausoikeuden käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Jäsenvaltiot voivat kyseisiä sääntöjä vahvistaessaan määritellä suppean tai laajennetun vahingonkorvausvelvollisuuden toimittajan digitaalisen sisällön sopimuksenvastaisuuden ja vahinkojen syntymisen välttämiseksi toteuttamia toimia koskevien objektiivisten arviointiperusteiden pohjalta, esimerkiksi turvallisuutta koskevien parhaiden käytäntöjen tai viimeisimmän teknologian perusteella.

Tarkistus     42

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun sopimuksessa määrätään, että digitaalista sisältöä toimitetaan siinä mainitun ajanjakson kuluessa, toimittaja voi muuttaa digitaalisen sisällön toimivuutta, yhteentoimivuutta ja muita keskeisiä ominaisuuksia, kuten saatavuutta, jatkuvuutta ja turvallisuutta, siltä osin kuin tällaiset muutokset vaikuttavat haitallisesti digitaalisen sisällön saatavuuteen tai käyttöön kuluttajan kannalta, vain jos

1.  Kun sopimuksessa määrätään, että digitaalista sisältöä toimitetaan siinä mainitun ajanjakson kuluessa, toimittaja voi muuttaa digitaalisen sisällön toimivuutta, yhteentoimivuutta ja muita keskeisiä ominaisuuksia, kuten saatavuutta ja jatkuvuutta, vain jos

Tarkistus     43

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a)  tällainen muutos on tarpeen sisällön turvallisuuden kannalta parhaiden käytäntöjen mukaisesti;

Tarkistus     44

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  kuluttajalle ilmoitetaan muutoksesta kohtuullisen hyvissä ajoin etukäteen pysyvällä välineellä annettavalla erillisellä ilmoituksella;

(b)  kuluttajalle ilmoitetaan muutoksesta kohtuullisen hyvissä ajoin etukäteen annettavalla erillisellä ilmoituksella;

Tarkistus     45

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  jos sopimus puretaan c alakohdan mukaisesti, kuluttajalle annetaan tekniset välineet, joiden avulla hän voi saada takaisin kaiken toimittamansa sisällön 13 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

(d)  jos sopimus puretaan c alakohdan mukaisesti, kuluttajalle annetaan tekniset välineet, joiden avulla hän voi saada takaisin kaiken toimittamansa sisällön 13 artiklan 2 kohdan c alakohdan tai 16 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  toimittajan on toteutettava kaikki toimet, joita häneltä voidaan kohtuudella odottaa, pidättäytyäkseen käyttämästä sellaista muuta kuin rahavastiketta, jonka kuluttaja on toimittanut vastikkeeksi digitaalisesta sisällöstä, ja muita tietoja, jotka toimittaja on kerännyt digitaalisen sisällön toimittamisen yhteydessä, mukaan lukien kuluttajan toimittama sisältö,

(a)  toimittajan on pidättäydyttävä käyttämästä henkilötietoja tai muita tietoja, jotka kuluttaja on saattanut saataville rahan sijaan vastikkeeksi digitaalisesta sisällöstä, ja muita tietoja, jotka kuluttaja on toimittanut digitaalisen sisällön käyttöä varten, mukaan lukien kuluttajan toimittama sisältö, lukuun ottamatta sisältöä, jonka kuluttaja ja muut henkilöt, jotka edelleen käyttävät kyseistä sisältöä, ovat tuottaneet yhdessä. Toimittajan on pidättäydyttävä käsittelemästä henkilötietoja pelkästään siihen tarkoitukseen, että muut kuin henkilötiedot ja sisältö olisivat yhdistettävissä kuluttajaan, jotta kuluttaja voi saada ne takaisin c alakohdan mukaisesti. Toimittajan on noudatettava asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti sovellettavia velvoitteita;

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  toimittajan on annettava kuluttajalle tekniset keinot, joiden avulla tämä voi saada takaisin kaiken luovuttamansa sisällön ja muut tiedot, jotka on luotu tai jotka ovat syntyneet kuluttajan käyttäessä digitaalista sisältöä, siltä osin kuin toimittaja on säilyttänyt nämä tiedot. Kuluttajalla on oltava oikeus saada sisältö takaisin ilman merkittävää haittaa, kohtuullisessa ajassa ja yleisesti käytetyssä tallennusmuodossa; ja

(b) toimittajan on kuluttajan pyynnöstä annettava kuluttajalle tekniset keinot, joiden avulla tämä voi saada takaisin kaiken saataville saattamansa sisällön ja muut tiedot, jotka on luotu kuluttajan käyttäessä digitaalista sisältöä, siltä osin kuin toimittaja on säilyttänyt nämä tiedot. Kuluttajalla on oltava oikeus saada sisältö ja tiedot takaisin ilman haittaa, kohtuullisessa ajassa ja jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa tallennusmuodossa ja oikeus siirtää kyseinen sisältö ja kyseiset tiedot toiselle toimittajalle alkuperäisen toimittajan estämättä; ja

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin noudattamisen varmistamiseksi on olemassa riittävät ja tehokkaat keinot.

1.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin noudattamisen varmistamiseksi on olemassa tehokkaat ja varoittavat keinot.

Perustelu

Näiden uusien kuluttajan oikeuksien täytäntöönpano tapahtuu todella vasta sitten, kun jäsenvaltiot asettavat aidosti tehokkaat ja varoittavat seuraamukset, kun otetaan huomioon, että digitaalisen sisällön toimittajat voivat saada merkittäviä kaupallisia etuja, jos ne lisäävät aggressiivisesti markkinaosuuttaan kuluttajan oikeuksien kustannuksella.

Tarkistus     49

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  järjestöt, jotka toimivat rekisteröidyille kuuluvien oikeuksien ja vapauksien suojaamisen alalla heidän henkilötietojensa suojan osalta.

Perustelu

Tarkistus perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 80 artiklaan.

Tarkistus     50

Ehdotus direktiiviksi

19 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

19 a artikla  

 

Tietosuoja

 

Tämän direktiivin mukaisen toiminnan puitteissa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn on oltava asetuksen (EU) 2016/679 ja direktiivin 2002/58/EY säännösten mukaista.

Tarkistus     51

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tarkastelee tämän direktiivin soveltamista viimeistään [5 vuoden kuluttua sen voimaantulosta] ja toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kertomuksessa tarkastellaan muun muassa sitä, olisiko yhdenmukaistettava säännöt, joita sovelletaan sellaisiin sopimuksiin, joiden nojalla digitaalista sisältöä toimitetaan muuta kuin tässä direktiivissä säädettyä vastiketta, kuten mainosta tai epäsuoraa tietojen keräämistä, vastaan.

1.  Komissio tarkastelee tämän direktiivin soveltamista viimeistään [3 vuoden kuluttua sen voimaantulosta] ja toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kertomuksessa tarkastellaan muun muassa vuorovaikutusta ja yhtenevyyttä asetuksen (EU) 2016/679 kanssa sekä sitä, olisiko yhdenmukaistettava säännöt, joita sovelletaan sellaisiin sopimuksiin, joiden nojalla digitaalista sisältöä toimitetaan muuta kuin tässä direktiivissä säädettyä vastiketta, kuten mainosta tai epäsuoraa tietojen keräämistä, vastaan.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Digitaalisen sisällön toimittamista koskevat sopimukset

Viiteasiakirjat

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Asiasta vastaavat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

21.1.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Marju Lauristin

16.3.2016

Valiokuntien yhteiskokoukset – 55 art.

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

       

28.4.2016

Valiokuntakäsittely

12.7.2016

8.11.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

4

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Digitaalisen sisällön toimittamista koskevat sopimukset

Viiteasiakirjat

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

9.12.2015

 

 

 

Asiasta vastaavat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

21.1.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

28.1.2016

CULT

25.1.2016

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Evelyne Gebhardt

14.4.2016

Axel Voss

14.4.2016

 

 

Valiokuntien yhteiskokousmenettely (55 art.)

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

       

28.4.2016

Valiokuntakäsittely

14.7.2016

29.11.2016

22.3.2017

 

Hyväksytty (pvä)

21.11.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

55

4

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Max Andersson, Pascal Arimont, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Mady Delvaux, Pascal Durand, Laura Ferrara, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Antonio López-Istúriz White, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Pavel Svoboda, József Szájer, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Marco Zullo, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Lucy Anderson, Heidi Hautala, Kaja Kallas, Angelika Niebler, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Rainer Wieland

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Zbigniew Kuźmiuk, Bolesław G. Piecha, Michaela Šojdrová

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.11.2017

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

55

+

ALDE

 

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kaja Kallas, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic

Daniel Dalton, Zbigniew Kuźmiuk, Nosheena Mobarik, Bolesław G. Piecha, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Angelika Niebler, Emil Radev, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Szájer, Mihai Ţurcanu, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marlene Mizzi, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala, Julia Reda

4

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski

2

0

EFDD

Laura Ferrara, Marco Zullo

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää