IZVJEŠĆE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja

27.11.2017 - (COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)) - ***I

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
Odbor za pravna pitanja
Izvjestitelji: Evelyne Gebhardt, Axel Voss
(Postupak u zajedničkom odboru – članak 55. Poslovnika)


Postupak : 2015/0287(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0375/2017
Podneseni tekstovi :
A8-0375/2017
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja

(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0634),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0394/2015),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje francuskog Senata, podneseno u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 27. travnja 2016.[1],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i Odbora za pravna pitanja u skladu s člankom 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i Odbora za pravna pitanja i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0375/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Glava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja

o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga

(Tekst značajan za EGP)

(Tekst značajan za EGP)

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Potencijal rasta e-trgovine još nije u potpunosti iskorišten. U strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta Europe na sveobuhvatan se način pristupa uklanjanju glavnih prepreka razvoju prekogranične e-trgovine u Uniji radi ostvarivanja tog potencijala. Osiguravanje boljeg pristupa potrošača digitalnom sadržaju i olakšavanje poduzećima isporuke digitalnog sadržaja neophodno je kako bi se potaknuli digitalno gospodarstvo Unije i opći rast.

(1)  Potencijal rasta e-trgovine u Uniji još nije u potpunosti ostvaren. U strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta Europe na sveobuhvatan se način pristupa uklanjanju glavnih prepreka razvoju prekogranične e-trgovine u Uniji radi ostvarivanja tog potencijala. Osiguravanje boljeg pristupa potrošača digitalnom sadržaju i olakšavanje poduzećima isporuke digitalnog sadržaja neophodno je kako bi se potaknuli digitalno gospodarstvo Unije i opći rast.

__________________

__________________

29 COM(2015) 192 završna verzija.

29 COM(2015)0192.

Amandman     3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Člankom 169. stavkom 1. i člankom 169. stavkom 2. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđa se da Unija treba, mjerama usvojenima na temelju članka 114. UFEU-a, doprinositi ostvarivanju visokog stupnja zaštite potrošača.

Amandman     4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b)  Člankom 38. Povelje Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”) propisano je da politike Unije osiguravaju visoku razinu zaštite potrošača, a člankom 47. Povelje propisano je da svi čija su prava u okviru prava Unije povrijeđena imaju pravo na djelotvoran pravni lijek. Člankom 16. Povelje priznaje se sloboda poduzetništva u skladu sa zakonodavstvom i praksama Unije i država članica.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Radi postizanja stvarnog jedinstvenog digitalnog tržišta, potrebno je usklađivanje određenih aspekata koji se odnose na ugovore o isporuci digitalnog sadržaja polazeći od visoke razine zaštite potrošača.

(2)  Radi postizanja stvarnog jedinstvenog digitalnog tržišta potrebno je uskladiti određene aspekte koji se odnose na ugovore o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga, polazeći od visoke razine zaštite potrošača kako bi se povećala pravna sigurnost i izbjegli troškovi transakcija.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Među glavnim su preprekama koje ometaju razvoj isporuke digitalnog sadržaja razlike između obveznih nacionalnih pravila ugovornog prava i pomanjkanje jasnih pravila ugovornog prava jer na razini Unije postoji iznimno malo prilagođenih pravila. Poduzeća se suočavaju s dodatnim troškovima koji proizlaze iz razlika među obveznim nacionalnim pravilima potrošačkog ugovornog prava i pravne nesigurnosti pri prekograničnoj prodaji digitalnog sadržaja. Poduzeća se suočavaju i s troškovima prilagodbe svojih ugovora posebnim obveznim pravilima isporuke digitalnog sadržaja koja se već pojavljuju u nekoliko država članica, što stvara razlike između područja primjene i sadržaja posebnih nacionalnih pravila mjerodavnih za te ugovore. U državama članicama u kojima još nema posebnih pravila o isporuci digitalnog sadržaja trgovci koji žele prodavati preko granice suočavaju se s nesigurnošću jer često ne znaju koja se pravila primjenjuju na digitalni sadržaj u državi članici u koju žele izvoziti, što sadržavaju ta pravila te jesu li obvezna ili ne.

(4)  Poduzeća, a posebno mala i srednja poduzeća („MSP-ovi”), suočavaju se s troškovima prilagodbe svojih ugovora posebnim obveznim pravilima isporuke digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga koja se već pojavljuju u nekoliko država članica, što stvara razlike između područja primjene i sadržaja posebnih nacionalnih pravila mjerodavnih za te ugovore. U državama članicama u kojima još nema posebnih pravila o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga trgovci koji žele prodavati preko granice suočavaju se s nesigurnošću jer često ne znaju koja se pravila primjenjuju na digitalni sadržaj ili digitalne usluge u državi članici u koju žele izvoziti, što sadržavaju ta pravila te jesu li obvezna ili ne.

Obrazloženje

Zamijenjen je redoslijed uvodnih izjava 3 i 4.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Potrošači se ne osjećaju sigurnima pri prekograničnoj kupovini, a posebno na internetu. Jedan od glavnih čimbenika za to pomanjkanje osjećaja sigurnosti jest nesigurnost u pogledu njihovih ključnih ugovornih prava i nedostatak jasnog ugovornog okvira za digitalni sadržaj. Brojni potrošači digitalnih sadržaja imaju poteškoća u pogledu kvalitete ili pristupa digitalnom sadržaju. Na primjer, dobivaju pogrešan ili neispravan digitalni sadržaj ili nisu u stanju pristupiti tome digitalnom sadržaju. Stoga potrošači trpe financijsku i nefinancijsku štetu.

(3)  Potrošači se ne osjećaju uvijek sigurnima pri prekograničnoj kupovini, a posebno na internetu. Jedan od glavnih čimbenika za to pomanjkanje osjećaja sigurnosti jest nesigurnost u pogledu njihovih ključnih ugovornih prava i nedostatak jasnog ugovornog okvira za digitalni sadržaj ili digitalne usluge. Brojni potrošači imaju poteškoća u pogledu kvalitete ili pristupa digitalnom sadržaju ili digitalnim uslugama. Na primjer, dobivaju pogrešan ili neispravan digitalni sadržaj ili digitalne usluge ili nisu u stanju pristupiti tome digitalnom sadržaju ili toj digitalnoj usluzi. Stoga potrošači trpe financijsku i nefinancijsku štetu.

Obrazloženje

Zamijenjen je redoslijed uvodnih izjava 3 i 4.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Kako bi se riješili ti problemi, poduzećima i potrošačima trebalo bi omogućiti da se oslone na potpuno usklađena pravila o isporuci digitalnog sadržaja utvrđivanjem ugovornih prava na razini Unije neophodnih za tu vrstu transakcija.

(5)  Kako bi se riješili ti problemi, poduzećima i potrošačima trebalo bi omogućiti da se oslone na potpuno usklađena pravila za neke ključne regulatorne aspekte isporuke digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga. U tim bi pravilima trebalo utvrditi ugovorna prava na razini Unije, a istovremeno omogućiti državama članicama da zadrže nacionalna pravila u odnosu na neke druge aspekte. U tom pogledu, cilj je ove Direktive postići odgovarajuću ravnotežu između visoke razine zaštite potrošača i konkurentnosti poduzeća, uz istodobno poštovanje načela supsidijarnosti.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Potpuno usklađenim pravilima potrošačkog ugovornog prava u svim državama članicama poduzećima će se olakšati nuđenje digitalnog sadržaja preko granice. Imat će stabilno okruženje ugovornog prava pri prodaji na internetu ili drugim načinima prodaje na daljinu u drugim državama članicama. Specifičnim potpuno usklađenim pravilima o digitalnom sadržaju u cijelom EU-u otklonit će se složenost koju uzrokuju različita nacionalna pravila koja se trenutačno primjenjuju na ugovore o isporuci digitalnog sadržaja. Njima će se spriječiti i fragmentacija prava koja bi inače proizišla iz novih nacionalnih zakonodavstava kojima se posebno uređuju digitalni sadržaji.

(6)  Usklađenim pravilima potrošačkog ugovornog prava u svim državama članicama poduzećima će se olakšati nuđenje digitalnog sadržaja preko granice. Imat će stabilno okruženje ugovornog prava pri prodaji na internetu ili drugim načinima prodaje na daljinu u drugim državama članicama. Njima će se spriječiti i fragmentacija prava koja bi inače proizišla iz novih nacionalnih zakonodavstava kojima se posebno uređuju digitalni sadržaji i digitalne usluge.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Potrošači će imati koristi od potpuno usklađenih prava u pogledu digitalnog sadržaja uz visoki stupanj zaštite. Imat će jasna prava kada prime digitalni sadržaj ili mu pristupe s bilo kojeg mjesta u EU-u. Time će se povećati njihovo povjerenje u kupnju digitalnog sadržaja. Isto tako, pridonijet će se smanjenju štete koju potrošači trenutačno trpe jer će postojati skup jasnih prava kojima će im se omogućiti rješavanje problema s digitalnim sadržajem s kojima se suočavaju.

(7)  Potrošači bi trebali imati koristi od potpuno usklađenih prava u pogledu digitalnog sadržaja i digitalnih usluga uz visoki stupanj zaštite. Trebali bi imati jasna obvezna prava kada prime digitalni sadržaj ili digitalne usluge ili im pristupe s bilo kojeg mjesta u Uniji. Time bi se trebalo povećati njihovo povjerenje u kupnju digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga. Isto tako, trebalo bi pridonijeti smanjenju štete koju potrošači trenutačno trpe jer će postojati skup jasnih prava kojima će im se omogućiti rješavanje problema s digitalnim sadržajem ili digitalnim uslugama s kojima se suočavaju.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Ova bi se Direktiva također trebala primjenjivati na ugovore s dvojnom svrhom, ako je ugovor sklopljen u svrhu koja je djelomično u okviru i djelomično izvan okvira trgovačke djelatnosti koju osoba obavlja, a svrha trgovačke djelatnosti je neznatna u cjelokupnom kontekstu ugovora pa bi tu osobu također trebalo smatrati potrošačem.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Ovom bi se Direktivom trebalo potpuno uskladiti skup ključnih pravila koja trenutačno nisu uređena na razini Unije. Stoga bi njome trebalo obuhvatiti pravila za usklađenost digitalnog sadržaja, pravne lijekovi koji su na raspolaganju potrošačima u slučaju neusklađenosti digitalnog sadržaja s ugovorom te određeni načini izvršavanja tih pravnih lijekova. Ovom bi Direktivom trebalo uskladiti i određene aspekte u pogledu prava na raskid dugoročnih ugovora i određenih aspekata izmjene digitalnog sadržaja.

(8)  Ovom bi se Direktivom trebalo potpuno uskladiti određena ključna pravila koja trenutačno nisu uređena na razini Unije ili nacionalnoj razini. Stoga bi njome trebalo obuhvatiti pravila za usklađenost digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga, pravne lijekove koji su na raspolaganju potrošačima u slučaju neusklađenosti digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga s ugovorom te određene načine izvršavanja tih pravnih lijekova. Ovom bi Direktivom trebalo uskladiti i određene aspekte u pogledu prava na raskid dugoročnih ugovora i određene aspekte izmjene digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Potpunim usklađivanjem svih zahtjeva povezanih s temama koje se uređuje ovom Direktivom, države članice nisu spriječene da, u okviru područja njezine primjene, utvrđuju daljnje formalne ili materijalne zahtjeve, poput razdoblja tijekom kojeg neusklađenost postaje očita, obveze potrošača da obavijeste dobavljača o neusklađenosti unutar određenog razdoblja ili obveze plaćanja za upotrebu digitalnog sadržaja do trenutka raskida ugovora zbog neusklađenosti s ugovorom.

(9)  Potpunim usklađivanjem zahtjeva povezanih s pitanjima koja se uređuje ovom Direktivom, države članice nisu spriječene da, u okviru područja njezine primjene, utvrđuju daljnje formalne ili materijalne zahtjeve, poput pravila o prebacivanju tereta dokazivanja koja imaju drugačiji učinak od onoga koji je predviđen ovom Direktivom ili obveze potrošača da obavijeste trgovca o neusklađenosti unutar određenog razdoblja.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Ova Direktiva ne bi trebala utjecati na nacionalne zakone u mjeri u kojoj predmetne teme nisu uređene ovom Direktivom, poput nacionalnih pravila kojima se utvrđuju obveze potrošača prema dobavljaču digitalnog sadržaja ili uređuje kvalifikacija, sastavljanje i valjanost ugovora ili zakonitost sadržaja. Države članice trebale bi isto tako zadržati pravo utvrđivanja pravila u pogledu detaljnih uvjeta za ostvarivanje prava, poput prava na naknadu u mjeri u kojoj ono nije obuhvaćeno Direktivom, ili pravila kojima se predviđaju posljedice raskida ugovora, koja se dodatno primjenjuju uz pravila o povratu koja su uređena ovom Direktivom.

(10)  Ova Direktiva ne bi trebala utjecati na nacionalne zakone u mjeri u kojoj predmetne teme nisu uređene ovom Direktivom, poput nacionalnih pravila kojima se utvrđuju obveze potrošača prema dobavljaču digitalnog sadržaja ili uređuje kvalifikacija, sastavljanje i valjanost ugovora ili zakonitost sadržaja. Države članice trebale bi isto tako zadržati pravo utvrđivanja pravila u pogledu detaljnih uvjeta za ostvarivanje prava, poput prava na naknadu u mjeri u kojoj ono nije obuhvaćeno Direktivom, ili pravila kojima se predviđaju posljedice raskida ugovora, koja se dodatno primjenjuju uz pravila o povratu koja su uređena ovom Direktivom. Državama članicama trebalo bi omogućiti da zadrže ili uvedu nacionalna pravila o pravnim lijekovima za „skrivene nedostatke”. Državama članicama trebalo bi omogućiti da zadrže nacionalna pravila o kratkoročnom pravu na odbijanje robe ako postoje u njihovom pravnom poretku na dan stupanja na snagu ove Direktive.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Ova Direktiva ne bi smjela utjecati na nacionalne zakone o uvjetima pod kojima se smatra da je ugovor o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga sporedan ili povezan s drugim ugovorom koji je potrošač sklopio s dobavljačem ili drugim trgovcem te na učinak koji to ima na bilo koji od tih ugovora ili na pravne lijekove predviđene bilo kojim od tih ugovora. Države članice također bi trebale imati slobodu utvrditi prirodu tih ugovora, uključujući ugovore o prodaji, uslugama, najmu ili ugovore sui generis.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.b)  Međutim, ne dovodeći u pitanje Europski zakonik elektroničkih komunikacija1a, kad u skladu s jednim ugovorom ili paketom ugovora trgovac nudi digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu u kombinaciji s drugim uslugama poput interpersonalnih komunikacijskih usluga ili robe koji nisu prethodno instalirani u robu, ovu bi Direktivu trebalo primjenjivati samo na digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu koji su sastavni dio takvog paketa. Ostale bi elemente trebalo uređivati primjenjivim pravom.

 

_______________

 

1a Direktiva .../... Europskog parlamenta i Vijeća od ... o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (SL L xx, [datum], str. x-x.)

Obrazloženje

Uvodna izjava 10.b (nova) zamjenjuje uvodnu izjavu 20. iz prijedloga Komisije (vidi amandman 27).

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Ovom bi Direktivom trebalo riješiti probleme vezane uz različite kategorije digitalnih sadržaja i njihovu isporuku. Kako bi se ispunili zahtjevi izazvani brzim tehnološkim razvojem te kako bi se osigurala otpornost pojma „digitalni sadržaj” na buduće promjene, pojam upotrijebljen u ovoj Direktivi trebao bi biti širi od pojma iz Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća30. Njime bi posebno trebalo obuhvatiti usluge kojima se omogućuje stvaranje, obrada ili pohranjivanje podataka. Iako postoje brojni načini isporučivanja digitalnog sadržaja, poput prijenosa na trajnom nosaču podataka, preuzimanja na uređaje potrošača, prenošenja tehnologijom streaminga na internetu, omogućivanja pristupa kapacitetima za pohranjivanje digitalnog sadržaja ili pristupa korištenju društvenim mrežama, ova bi se Direktiva trebala primjenjivati na sve digitalne sadržaje neovisno o mediju upotrijebljenom za njihov prijenos. Nije poželjno isticati razlike između različitih kategorija na ovom tržištu koje se tehnološki brzo mijenja jer bi se teško izbjeglo diskriminiranje određenih dobavljača u odnosu na ostale. Potrebno je osigurati ravnopravne uvjete za dobavljače svih kategorija digitalnog sadržaja. Ipak, ova se Direktiva ne bi trebala primjenjivati na digitalni sadržaj ugrađen u robu u kojoj on čini njezin sastavni dio, a njegove su funkcije podređene glavnoj funkciji te robe.

(11)  Ovom bi Direktivom trebalo riješiti probleme vezane uz različite kategorije digitalnih sadržaja ili digitalnih usluga i njihovu isporuku. Kako bi se zajamčila usklađenost s pravnom stečevinom, pojam „digitalni sadržaj” trebao bi odgovarati pojmu iz Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća30 i trebao bi obuhvaćati, na primjer, tekst, video zapise, audio zapise, aplikacije, digitalne igrice i bilo koji drugi računalni program. Kako bi se pratio brz tehnološki razvoj i Direktivu učinilo otpornom na buduće promjene, ona bi trebala obuhvaćati usluge kojima se omogućuje stvaranje, obrada ili pohranjivanje podataka, kao i usluge kojima se omogućuje razmjena podataka u digitalnom obliku, uključujući brojevno neovisne interpersonalne komunikacijske usluge ako one nisu uređene Europskim zakonikom elektroničkih komunikacija. Iako postoje brojni načini isporučivanja digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga, poput prijenosa na CD-u, DVD-u ili sličnom nosaču podataka, preuzimanja na uređaje potrošača, prenošenja tehnologijom streaminga na internetu, omogućivanja pristupa kapacitetima za pohranjivanje digitalnih usluga ili pristupa korištenju društvenim mrežama, ova bi se Direktiva trebala primjenjivati na sve digitalne sadržaje ili digitalne usluge neovisno o mediju upotrijebljenom za njihov prijenos. Nije poželjno isticati razlike između različitih kategorija na ovom tržištu koje se tehnološki brzo mijenja jer bi se teško izbjeglo diskriminiranje određenih trgovaca u odnosu na ostale. Potrebno je osigurati ravnopravne uvjete za trgovce svih kategorija digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga.

__________________

__________________

30 SL L 304, 22.11.2011., str. 64.

30 Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 304, 22.11.2011. str. 64.).

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Kako bi se ispunila očekivanja potrošača i osigurao jasan i jednostavan pravni okvir za dobavljače digitalnog sadržaja koji se nudi na trajnom nosaču podataka, u vezi sa zahtjevima u pogledu usklađenosti i pravnih lijekova za neusklađenost koji su dostupni potrošačima, ovu Direktivu trebalo bi primjenjivati na robu poput DVD-ova i CD-ova na koje je digitalni sadržaj ugrađen tako da služe samo kao nosač digitalnog sadržaja. Direktivu bi trebalo primjenjivati na digitalni sadržaj koji se isporučuje na trajnom nosaču podataka, bez obzira na to prodaje li se na daljinu ili na konvencionalan način, kako bi se izbjegla fragmentacija između različitih kanala za distribuciju. Direktiva 2011/83 trebala bi se i dalje primjenjivati na navedenu robu, uključujući na obveze u pogledu dostave robe, pravne lijekove u slučaju neisporuke i vrstu ugovora u okviru kojih se isporučuju ta roba. Direktivom se isto tako ne dovodi u pitanje prava distribucije koja se primjenjuju na tu robu u okviru zakonâ o autorskom pravu.

(12)  Kako bi se ispunila očekivanja potrošača i osigurao jasan i jednostavan pravni okvir za trgovce koji trguju robom u koju je ugrađen digitalni sadržaj ili digitalna usluga, u vezi sa zahtjevima u pogledu usklađenosti i pravnih lijekova za neusklađenost koji su dostupni potrošačima, ovu Direktivu trebalo bi primjenjivati na digitalni sadržaj ili digitalne usluge koje su prethodno instalirane u robu, poput DVD-ova i CD-ova ili „pametne robe”. Kada je riječ o takvoj robi, trgovac bi trebao u skladu s ovom Direktivom biti odgovoran prema potrošaču za ispunjavanje svojih obveza samo u pogledu ugrađenog digitalnog sadržaja ili digitalne usluge. Odgovornost za ostale elemente te robe trebala bi biti uređena primjenjivim pravom. Ovu bi Direktivu trebalo primjenjivati na ugrađeni digitalni sadržaj ili digitalne usluge bez obzira na to isporučuje li se roba u koju su prethodno instalirani na daljinu ili na konvencionalan način, kako bi se izbjegla fragmentacija između različitih kanala za distribuciju. Direktiva 2011/83/EU trebala bi se i dalje primjenjivati na navedenu robu, uključujući obveze u pogledu dostave robe, pravne lijekove u slučaju neisporuke i vrstu ugovora u okviru kojih se isporučuje ta roba. Stoga se pravila o isporuci ili neisporučivanju digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga iz ove Direktive ne primjenjuju na ugrađeni digitalni sadržaj i ugrađene digitalne usluge. Ovom se Direktivom isto tako ne dovodi u pitanje pravo distribucije koje se primjenjuje na tu robu u okviru zakona o autorskom pravu.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  U digitalnom gospodarstvu sudionici na tržištu sve više smatraju da je vrijednost informacija o osobama usporediva s novcem. Digitalni se sadržaj često isporučuje ne u zamjenu za plaćanje određene cijene, već za nenovčanu protučinidbu, odnosno za davanje pristupa osobnim ili nekim drugim podacima. Ti se poslovni modeli u različitim oblicima primjenjuju na znatnom dijelu tržišta. Uvođenjem razlikovanja prema prirodi protučinidbe došlo bi do diskriminacije između različitih poslovnih modela. Time bi se poduzeća neopravdano poticalo da se okrenu pružanju digitalnog sadržaja u zamjenu za podatke. Trebalo bi osigurati tržišnu ravnopravnost. Nadalje, neispravnosti radnih značajki digitalnog sadržaja isporučenog za nenovčanu protučinidbu mogu utjecati na gospodarske interese potrošača. Zbog toga primjenjivost pravila iz ove Direktive ne bi trebala ovisiti o tome plaća li se kakva cijena za predmetni digitalni sadržaj.

(13)  U digitalnom gospodarstvu sudionici na tržištu sve više smatraju da je vrijednost informacija o osobama usporediva s novcem. Digitalni sadržaj i digitalne usluge često se ne isporučuju u zamjenu za plaćanje određene cijene, već za podatke, odnosno za davanje pristupa osobnim ili nekim drugim podacima. Ti se poslovni modeli u različitim oblicima primjenjuju na znatnom dijelu tržišta. Uvođenjem razlikovanja prema prirodi protučinidbe došlo bi do diskriminacije između različitih poslovnih modela, čime bi se poduzeća neopravdano poticalo da se okrenu pružanju digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga u zamjenu za podatke. Nadalje, neispravnosti radnih značajki digitalnog sadržaja ili digitalne usluge isporučene za podatke kao protučinidbu mogu utjecati na gospodarske interese potrošača. Kako bi se osigurali ravnopravni uvjeti, primjenjivost pravila iz ove Direktive ne bi trebala ovisiti o tome plaća li se kakva cijena za predmetni digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  U digitalnom gospodarstvu sudionici na tržištu sve više smatraju da je vrijednost informacija o osobama usporediva s novcem. Digitalni se sadržaj često isporučuje ne u zamjenu za plaćanje određene cijene, već za nenovčanu protučinidbu, odnosno za davanje pristupa osobnim ili nekim drugim podacima. Ti se poslovni modeli u različitim oblicima primjenjuju na znatnom dijelu tržišta. Uvođenjem razlikovanja prema prirodi protučinidbe došlo bi do diskriminacije između različitih poslovnih modela. Time bi se poduzeća neopravdano poticalo da se okrenu pružanju digitalnog sadržaja u zamjenu za podatke. Trebalo bi osigurati tržišnu ravnopravnost. Nadalje, neispravnosti radnih značajki digitalnog sadržaja isporučenog za nenovčanu protučinidbu mogu utjecati na gospodarske interese potrošača. Zbog toga primjenjivost pravila iz ove Direktive ne bi trebala ovisiti o tome plaća li se kakva cijena za predmetni digitalni sadržaj.

(13)  U digitalnom gospodarstvu sudionici na tržištu sve više smatraju da informacije o osobama imaju vrijednost. Stvoreni su posebni poslovni modeli u sklopu kojih trgovci isporučuju digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu, a potrošač mora dati ili omogućiti pristup svojim osobnim podacima. Ti se poslovni modeli već u različitim oblicima primjenjuju na znatnom dijelu tržišta. Svrha ove Direktive nije odlučiti treba li takve ugovore dopustiti ili ne. Osim toga, ostaje otvoreno pitanje valjanosti ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge za koje se daje osobne podatke ili im se pristupa, a to pitanje treba riješiti nacionalnim pravom. Ova Direktiva ni na koji način ne bi smjela stvarati dojam da se njome ozakonjuje ili potiče praksa temeljena na monetizaciji osobnih podataka jer se osobni podaci ne mogu izraziti cijenom i stoga se ne mogu smatrati robom. Međutim, uvođenjem razlikovanja u pogledu pravila koja se primjenjuju na novčane i nenovčane transakcije poduzeća bi se neopravdano poticalo da prednost daju pružanju digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga pod uvjetom da im se dostavljaju osobni podaci. Nadalje, neispravnosti radnih značajki digitalnog sadržaja ili digitalne usluge isporučenih bez plaćanja naknade mogle bi utjecati na gospodarske interese potrošača. U namjeri osiguravanja ravnopravnih uvjeta i visoke razine zaštite potrošača, primjenjivost pravila iz ove Direktive ne bi trebala ovisiti o tome plaća li se kakva cijena za predmetni digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  U pogledu digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje u zamjenu za plaćenu cijenu već za protučinidbu koja nije novčana, ovu bi Direktivu trebalo primjenjivati samo na ugovore u kojima dobavljač zahtijeva, a kupac mu dostavlja podatke poput imena, adrese e-pošte ili fotografija putem, npr. osobne registracije ili na temelju ugovora kojim se dopušta pristup fotografiji potrošača. Ovu Direktivu ne bi trebalo primjenjivati na situacije u kojima dobavljač prikuplja podatke potrebne za rad digitalnog sadržaja u skladu s ugovorom, na primjer zemljopisnu lokaciju ako je potrebna za ispravno funkcioniranje mobilne aplikacije, ili za isključivu potrebu ispunjavanja pravnih zahtjeva, na primjer ako je registracija potrošača potrebna u skladu s primjenjivim zakonima za sigurnosne svrhe i radi identifikacije. Ovu Direktivu ne bi trebalo primjenjivati ni u situacijama kad dobavljač prikuplja podatke, uključujući i osobne podatke, poput IP adrese ili drugih informacija koje se automatski generiraju, poput informacija koje prikuplja i prosljeđuje putem kolačića iako ih potrošač nije namjerno omogućio čak i onda kad potrošač prihvati kolačić. Ne bi je trebalo primjenjivati ni u situacijama kad je kupac izložen oglasima isključivo radi stjecanja pristupa digitalnom sadržaju.

(14)  U pogledu digitalnog sadržaja i digitalnih usluga koji se ne isporučuju u zamjenu za plaćenu cijenu već za pružene osobne podatke, ovu bi Direktivu trebalo primjenjivati samo na ugovore u kojima trgovac zahtijeva, a kupac mu dostavlja osobne podatke, kao i ako one u kojima trgovac prikuplja osobne podatke. Oni bi, na primjer, obuhvaćali ime, adresu e-pošte ili fotografije dostavljene trgovcu izravno ili neizravno putem, npr. osobne registracije ili na temelju ugovora kojim se dopušta pristup fotografijama potrošača, ili osobne podatke koje je trgovac prikupio, poput IP adrese. Ovu Direktivu ne bi trebalo primjenjivati na situacije u kojima trgovac prikuplja osobne podatke isključivo radi isporuke, poštovanja sukladnosti ili poboljšanja digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ili za isključivu potrebu ispunjavanja pravnih zahtjeva, na primjer ako je registracija potrošača potrebna u skladu s primjenjivim zakonima za sigurnosne svrhe i radi identifikacije. Ne bi je trebalo primjenjivati ni u situacijama kad je kupac izložen oglasima isključivo radi stjecanja pristupa digitalnom sadržaju ili digitalnoj usluzi.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Sa sadržajem koji generiraju potrošači trebalo bi postupati kao prema svakom digitalnom sadržaju koji potrošač pruža ili pohranjuje tijekom razdoblja trajanja ugovora, poput glazbe ili videozapisa, slika, igara ili aplikacija. Dugačak je niz primjera sadržaja koji generiraju potrošači, uključujući digitalne slike, video i audio zapise, blogove, forume za rasprave, obrasce za tekstualnu suradnju, postove, razgovore uživo (chat), tweetove, dnevnike (logs), podcastove, sadržaje stvorene na mobilnim uređajima, sadržaje stvorene u okviru virtualnog internetskog okruženja, ocjene i zbirke poveznica koje se odnose na internetski sadržaj.

(15)  Sa sadržajem koji generiraju potrošači trebalo bi postupati kao prema svakom digitalnom sadržaju ili digitalnim uslugama koje potrošač pruža ili pohranjuje tijekom razdoblja trajanja ugovora, poput glazbe ili videozapisa, slika, igara ili aplikacija, osim ako ovom Direktivom nije drukčije predviđeno. Dugačak je niz primjera sadržaja koji generiraju potrošači, uključujući digitalne slike, video i audio zapise, blogove, forume za rasprave, obrasce za tekstualnu suradnju, postove, razgovore uživo (chat), tweetove, dnevnike (logs), podcastove, sadržaje stvorene na mobilnim uređajima, sadržaje stvorene u okviru virtualnog internetskog okruženja, ocjene i zbirke poveznica koje se odnose na internetski sadržaj.

Amandman     23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  Dobavljači video zapisa, slika, softverskih aplikacija i drugog digitalnog sadržaja trebali bi jamčiti sigurnost digitalnog sadržaja koji pružaju, nudeći potrošačima visoku razinu zaštite od zloćudnih programa.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se potrošačima osigurao zajednički skup prava, a poduzećima tržišna ravnopravnost, potrošači bi za digitalni sadržaj koji nije u skladu s ugovorom trebali na raspolaganju imati isti pravni lijek bez obzira na to kako je sadržaj razvijen. Posljedično, Direktivu bi trebalo primjenjivati na ugovore o razvoju digitalnog sadržaja posebno prilagođenog specifičnim zahtjevima potrošača, uključujući posebno prilagođene računalne programe. Ovu bi Direktivu trebalo primjenjivati i na isporuku zapisa nastalih vizualnim modeliranjem potrebnih za 3D ispis. Međutim, Direktivom ne bi trebalo regulirati robu proizvedenu upotrebom tehnologije 3D ispisa ili štetu povezanu s njome.

(16)  Kako bi se potrošačima osigurao zajednički skup prava, a poduzećima tržišna ravnopravnost, potrošači bi za digitalni sadržaj ili digitalne usluge koje nisu u skladu s ugovorom trebali na raspolaganju imati isti pravni lijek bez obzira na to kako je sadržaj ili usluga razvijena. Posljedično, ovu bi Direktivu trebalo primjenjivati na ugovore o razvoju digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga posebno prilagođenih specifičnim zahtjevima potrošača, uključujući posebno prilagođene računalne programe. Ovu bi Direktivu trebalo primjenjivati i na isporuku zapisa nastalih vizualnim modeliranjem potrebnih za 3D ispis. Međutim, Direktivom ne bi trebalo regulirati robu proizvedenu upotrebom tehnologije 3D ispisa ili štetu povezanu s njome.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Digitalni sadržaj iznimno je važan u kontekstu interneta stvari. Međutim, primjereno je zasebno rješavati određena pitanja koja se odnose na odgovornost u vezi s internetom stvari, uključujući i odgovornost za podatke i ugovore povezane sa strojnom komunikacijom.

(17)  Ovu bi Direktivu trebalo primjenjivati na spojene uređaje koji su dio interneta stvari („uređaji IoT”). Međutim, primjereno je zasebno rješavati određena pitanja koja se odnose na odgovornost u vezi s ugovorima povezanima sa strojnom komunikacijom.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Ugovori mogu uključivati opće uvjete dobavljača koje potrošač treba prihvatiti. Za neke digitalne sadržaje dobavljači često u ugovor o razini pružanja usluga uključuju opis usluge i mjerljive ciljeve usluge. Ti se ugovori o razini pružanja usluga uglavnom nalaze u privitku glavnome ugovoru i čine važan dio ugovornog odnosa između dobavljača i potrošača. Trebali bi biti obuhvaćeni definicijom ugovora u okviru ove Direktive i stoga bi trebali biti u skladu s pravilima koja se njome utvrđuju.

(18)  Ugovori mogu uključivati opće uvjete trgovca koje potrošač treba prihvatiti. Za digitalne usluge trgovci često u ugovor o razini pružanja usluga uključuju opis usluge i mjerljive ciljeve usluge. Ti se ugovori o razini pružanja usluga uglavnom nalaze u privitku glavnome ugovoru i čine važan dio ugovornog odnosa između trgovca i potrošača. Trebali bi biti obuhvaćeni ovom Direktivom i stoga bi trebali biti u skladu s pravilima koja se njome utvrđuju.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Ovu bi Direktivu trebalo primjenjivati samo na usluge kojima je glavni predmet omogućivanje digitalnog sadržaja. Stoga Direktivu ne bi trebalo primjenjivati na usluge koje obavlja dobavljač osobno i kod kojih su digitalna sredstva upotrijebljena samo za potrebe pristupa ili isporuke, poput usluge prijevoda koju pruža jedna osoba ili usluge stručnog savjeta kod kojih se potrošaču digitalnim sredstvima isporučuje samo krajnji proizvod usluge.

(19)  Ovu bi Direktivu trebalo primjenjivati samo na usluge kojima je glavni predmet omogućivanje digitalnih usluga. Stoga Direktivu ne bi trebalo primjenjivati na usluge koje obavlja trgovac osobno i kod kojih su digitalna sredstva upotrijebljena samo za potrebe pristupa ili isporuke, poput usluge prijevoda koju pruža jedna osoba ili usluge stručnog savjeta kod kojih se potrošaču digitalnim sredstvima isporučuje samo krajnji proizvod usluge.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Kad u skladu s jednim ugovorom ili paketom ugovora dobavljač nudi digitalni sadržaj u kombinaciji s drugim uslugama poput telekomunikacijskih usluga ili robe, koji ne služe samo kao nosač digitalnog sadržaja, ovu bi Direktivu trebalo primjenjivati samo na digitalni sadržaj koji je sastavni dio takvog paketa. Ostale bi elemente trebalo uređivati primjenjivim pravom.

Briše se.

Obrazloženje

Izmijenjena uvodna izjava 20 postala je uvodna izjava 10b (nova).

Amandman    29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Ova se Direktiva ne bi trebala baviti autorskim pravima i drugim aspektima povezanima s intelektualnim vlasništvom u pogledu isporuke digitalnog sadržaja. Zbog toga se njome ne bi trebalo dovoditi u pitanje bilo koje pravo ili obvezu u skladu sa zakonom o autorskom pravu i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu.

(21)  Ova se Direktiva ne bi trebala baviti autorskim pravima i drugim aspektima povezanima s intelektualnim vlasništvom u pogledu isporuke digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga. Zbog toga se njome ne bi trebalo dovoditi u pitanje bilo koje pravo ili obvezu u skladu sa zakonom o autorskom pravu i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Za zaštitu pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka mjerodavne su Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća31 i Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća32 koje se u potpunosti primjenjuju u kontekstu ugovora o isporuci digitalnog sadržaja. Tim je direktivama već uspostavljen pravni okvir u području osobnih podataka u Uniji. Provedba i primjena ove Direktive trebale bi biti u potpunosti u skladu s tim pravnim okvirom.

(22)  Obavljanje djelatnosti iz područja primjene ove Direktive obuhvaća obradu osobnih podataka. Ovom se Direktivom ne dovode u pitanje propisi zakonodavstva Unije koji se odnose na obradu osobnih podataka u Uniji, posebice Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća31a i Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća32, kojima se zajedno uređuje obrada osobnih podataka koja se provodi u državama članicama pod nadzorom nadležnih tijela država članica, posebno nezavisnih javih tijela koja su imenovale države članice. Tim je pravnim aktima već uspostavljen pravni okvir u području osobnih podataka u Uniji te se oni u potpunosti primjenjuju u kontekstu ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga. Provedba i primjena ove Direktive trebale bi biti u potpunosti u skladu s tim pravnim okvirom.

__________________

__________________

31 SL L 281, 23.11.1995., str. 31. – 50) [koja će biti zamijenjena Uredbom o zaštiti općih podataka, nakon njezina donošenja].

 

 

31a Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

32 SL L 201, 31.7.2002., str. 37. – 47.

32 Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).

Amandman    31

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22a)  Područje primjene ove Direktive obuhvaća „internet stvari” (IoT), aplikacije koji su često sastavljene tako da kontekstualno odražavaju potrebe i želje korisnika, prikupljaju informacije o njihovim svakodnevnim navikama i uobičajeni rutinama, a ostaju nevidljive dok su u upotrebi i neuočljive za korisnike. Iako potrošači imaju barem priliku pročitati politiku zaštite privatnosti za svoj uređaj IoT prije potpisivanja ugovora, te politike nisu uvijek razumljive. Nadalje, uređaji IoT obično imaju slabe mogućnosti šifriranja ili ih uopće nemaju i nedostaju im druge sigurnosne značajke. Usto se obično u velikoj mjeri oslanjaju na bežične komunikacijske protokole koji nemaju obvezne tehničke i sigurnosne norme. Potrošači općenito ne znaju puno o sigurnosti interneta stvari pa se, zbog toga, u kućanske uređaje često ugrađuju zadane lozinke, koje se nikad ne mijenjaju i redovito su izložene riziku. Ovom se Direktivom, u vezi s temeljnim načelima iz Uredbe (EU) 2016/679, predviđa građanska odgovornost za slučajeve kada uređaji IoT nemaju uključenu privatnost u strukturu proizvoda i utvrđuje da uvjeti ugovora kojima se krši neko pravo potrošača kao ispitanika u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 nisu obvezujući.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Digitalni sadržaj do potrošača stiže na različite načine. Primjereno je utvrditi jednostavna i jasna pravila o načinima i vremenu za izvršenje glavne ugovorne obveze dobavljača, isporuke digitalnog sadržaja potrošaču. Budući da dobavljač u načelu nije odgovoran za radnje ili propuste pružatelja internetskih usluga ili elektroničke platforme, koje je potrošač odabrao za primanje digitalnog sadržaja, trebalo bi biti dovoljno da dobavljač digitalni sadržaj isporuči toj trećoj strani. U pogledu vremena isporuke digitalni sadržaj trebalo bi isporučiti bez odlaganja, u skladu s tržišnom praksom i tehničkim mogućnostima, osim ako se ugovorne stranke odluče dogovoriti drukčije kako bi se obuhvatili ostali modeli isporuke.

(23)  Digitalni sadržaj ili digitalne usluge do potrošača stižu ili im se stavljaju na raspolaganje na različite načine. Primjereno je utvrditi jednostavna i jasna pravila o načinima i vremenu za izvršenje glavne ugovorne obveze trgovca, isporuke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge potrošaču. Budući da trgovac u načelu nije odgovoran za radnje ili propuste pružatelja internetskih usluga ili elektroničke platforme, koje je potrošač odabrao za primanje digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, trebalo bi biti dovoljno da trgovac digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu isporuči toj trećoj strani ili nekoj drugoj strani koju je potrošač odredio. U pogledu vremena isporuke digitalni sadržaj ili digitalna usluga trebali bi se isporučiti bez nepotrebnog odlaganja nakon sklapanja ugovora, u skladu s tržišnom praksom i tehničkim mogućnostima, osim ako se ugovorne stranke odluče dogovoriti drukčije kako bi se obuhvatili ostali modeli isporuke.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Radi promicanja inovacija na jedinstvenom digitalnom tržištu i omogućivanja tehnološkog razvitka čiji su odraz brze promjene svojstava digitalnog sadržaja, opravdano je da digitalni sadržaj, prije svega, bude u skladu s onime što je dogovoreno ugovorom.

Briše se.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Ako ugovorom nisu utvrđena dovoljno jasna i opsežna mjerila za utvrđivanje usklađenosti digitalnog sadržaja s ugovorom, potrebno je odrediti objektivne kriterije usklađenosti kako se potrošačima ne bi uskratila njihova prava. U takvim bi slučajevima usklađenost s ugovorom trebalo procijeniti s obzirom na svrhu za koju bi digitalni sadržaj jednakog opisa uobičajeno bio upotrijebljen.

(25)  Kako bi se pojasnilo što potrošač može očekivati od dotičnog digitalnog sadržaja ili digitalne usluge i za što bi trgovac bio odgovoran u slučaju da to ne isporuči, bitno je uskladiti pravila za utvrđivanje usklađenosti s ugovorom. Primjenom kombiniranih subjektivnih i objektivnih kriterija trebali bi se zaštiti legitimni interesi obiju ugovornih strana. Ugovorom bi trebalo utvrditi dovoljno jasna i opsežna mjerila za utvrđivanje usklađenosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom. Također je potrebno odrediti objektivne kriterije usklađenosti kako se potrošačima ne bi uskratila njihova prava. Usklađenost s ugovorom trebalo bi procijeniti s obzirom na kvalitetu i svrhu za koju bi digitalni sadržaj ili digitalna usluga jednakog opisa uobičajeno bili upotrijebljeni, uzimajući u obzir ono što se može razumno očekivati od potrošača, prirodu digitalnog sadržaja ili digitalne usluge te, ako je relevantno, sve javne izjave o posebnim svojstvima digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koje je dao trgovac ili netko u njegovo ime, proizvođač ili njegov predstavnik, a posebno prilikom oglašavanja ili označivanja. Očekivanja potrošača uvelike se razlikuju ovisno o vrsti i upotrebi digitalnog sadržaja i usluga te bi ih stoga trebalo objektivno utvrditi.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25a)  Iako bi se u pogledu kriterija usklađenosti s ugovorom trebala osigurati sloboda ugovaranja, kako bi se spriječilo izbjegavanje odgovornosti za neusklađenost i osigurala visoka razina zaštite potrošača, svaka ugovorna klauzula koja odstupa od obveznih pravila o kriterijima usklađenosti i nepravilnoj integraciji digitalnog sadržaja ili digitalne usluge i koja šteti interesima potrošača valjana je samo ako je potrošač posebno obaviješten o tome i ako je dao izričitu suglasnost za to pri sklapanju ugovora.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Za pravilno funkcioniranje digitalnog sadržaja zbog njegove je prirode nužna njegova interakcija s drugom digitalnom opremom. Interoperabilnost bi stoga trebala biti dio kriterija usklađenosti. Posebno je potrebna njegova interakcija s računalnom opremom, uključujući brzinu jedinice za obradu podataka i značajke grafičke kartice te s računalnim programom, uključujući točno određenu inačicu operativnog sustava ili određenog čitača multimedijskog sadržaja. Pojam funkcionalnosti trebao bi se odnositi na načine na koje se digitalni sadržaj može upotrijebiti; isto bi se tako trebao odnositi i na izostanak ili prisutnost tehničkih ograničenja poput zaštite putem upravljanja digitalnim pravima ili regionalnog kodiranja.

(26)  Za pravilno funkcioniranje digitalnog sadržaja i digitalnih usluga zbog njihove je prirode nužna njihova interakcija s drugom digitalnom opremom. Interoperabilnost bi stoga trebala biti dio kriterija usklađenosti. Interoperabilnošću treba smatrati značajku digitalnog sadržaja ili digitalne usluge da sve svoje funkcionalnosti izvršava u interakciji s konkretnim digitalnim okruženjem. Funkcionalnost bi trebalo shvatiti kao načine na koje se digitalni sadržaj ili digitalna usluga može upotrijebiti; isto bi se tako trebalo smatrati da obuhvaća izostanak ili prisutnost tehničkih ograničenja poput zaštite putem upravljanja digitalnim pravima ili regionalnog kodiranja. Potrošača bi unaprijed trebalo obavijestiti o dopuštenim načinima upotrebe digitalnog sadržaja, kao što je privatno umnožavanje. Kada se ugovor odnosi na djela zaštićena autorskim pravom, sukladnost sadržaja podrazumijeva da se poštuju svi zakoni kojima je zaštićeno autorsko pravo. Ugovorne klauzule kojima se konkretno sprječava zakonito korištenje iznimaka ili ograničenja utvrđenih u zakonu o autorskom pravu trebalo bi se smatrati nesukladnima. Uvjeti pod kojima se koriste iznimke ili ograničenja i dalje trebaju biti uređeni pravilima Unije o autorskom pravu i srodnim pravima, koja nisu izmijenjena ovom Direktivom.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Unatoč znatnim koristima od podatkovnih usluga i tehnologija, one stvaraju i određene slabosti. Kako je prepoznato u strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta, diljem Europske unije potrebna je visoka razina mrežne i informacijske sigurnosti kako bi se osiguralo poštovanje temeljnih prava kao što je pravo na zaštitu privatnosti i osobnih podataka, radi jačanja pouzdanja korisnika i njihova povjerenja u digitalno gospodarstvo. Kako se šire računalni programi, tako i kvalitete poput pouzdanosti, sigurnosti i prilagodljivosti rastućim potrebama postaju pitanja od primarnoga značaja. Stoga postaje sve važnije da se tim podatkovnim uslugama i tehnologijama osigurava zajamčenost tih kvaliteta, u mjeri u kojoj to odgovara ulogama i funkcijama tih tehnologija. Posebno sigurnost i pouzdanost postaju važne kvalitete u kontekstu inovativnih, mješovitih usluga koje se moraju oslanjati na međupovezanost različitih sustava u različitim domenama.

(27)  Unatoč znatnim koristima od podatkovnih usluga i tehnologija, one stvaraju i određene slabosti. Diljem Europske unije potrebna je visoka razina mrežne i informacijske sigurnosti kako bi se osiguralo poštovanje temeljnih prava kao što je pravo na zaštitu privatnosti i osobnih podataka, radi jačanja pouzdanja korisnika i njihova povjerenja u digitalno gospodarstvo. Kako se šire računalni programi, tako i kvalitete poput pouzdanosti, sigurnosti i prilagodljivosti rastućim potrebama postaju pitanja od primarnoga značaja. Stoga postaje sve važnije da se tim podatkovnim uslugama i tehnologijama osigurava zajamčenost tih kvaliteta, u mjeri u kojoj to odgovara ulogama i funkcijama tih tehnologija. Posebno sigurnost i pouzdanost postaju važne kvalitete u kontekstu inovativnih, mješovitih usluga koje se moraju oslanjati na međupovezanost različitih sustava u različitim domenama. U tom kontekstu važno je naglasiti da su ažuriranja, uključujući sigurnosna ažuriranja, potrebna za sigurnost radnog softvera pametne robe kao što su pametni telefoni, kod koje je neophodno da potrošač što prije ugradi najnoviju inačicu koju je trgovac stavio na raspolaganje radi zaštite potrošača od iskorištavanja od strane osoba koje postupaju u lošoj namjeri.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Kad budu primjenjivali pravila iz ove Direktive dobavljači bi se trebali koristiti standardima, otvorenim tehničkim specifikacijama, dobrom praksom i pravilima ponašanja, uključujući i u pogledu uobičajeno upotrebljavanih podatkovnih formata za povlačenje sadržaja koji generira korisnik ili bilo kojeg sadržaja koji omogućuje potrošač, bez obzira na to jesu li uspostavljeni na međunarodnoj razini, europskoj razini ili na razini industrijskog sektora. Komisija bi u tom smislu mogla razmisliti o promicanju razvijanja međunarodnih i europskih standarda i o tome da trgovinska udruženja i druge predstavničke organizacije koje bi mogle poduprijeti ujednačenu provedbu Direktive sastave pravilnik ponašanja.

(28)  Kad budu primjenjivali pravila iz ove Direktive trgovci bi se trebali koristiti standardima, otvorenim tehničkim specifikacijama, dobrom praksom i pravilima ponašanja, uključujući i u pogledu uobičajeno upotrebljavanih podatkovnih formata za povlačenje sadržaja koji generira korisnik ili bilo kojeg sadržaja koji omogućuje potrošač i uključujući standarde za sigurnost informacijskih sustava i digitalnih okruženja, bez obzira na to jesu li uspostavljeni na međunarodnoj razini, europskoj razini ili na razini industrijskog sektora. Komisija bi u tom smislu mogla pozvati na razvijanje međunarodnih i europskih standarda i na to da trgovinska udruženja i druge predstavničke organizacije koje bi mogle poduprijeti ujednačenu provedbu ove Direktive sastave pravilnik ponašanja.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28a)  Trgovac treba potrošaču tijekom razumnog vremenskog razdoblja dostavljati ažuriranja, uključujući sigurnosna ažuriranja, kako bi digitalni sadržaj ili digitalna usluga bili u skladu s ugovorom. Potrošaču bi trebalo ostaviti slobodu odlučivanja hoće li ta ažuriranja ugraditi. Na primjer, potrošač može odlučiti da neće ugraditi dostavljena ažuriranja ako bi to zahtijevalo unapređenje njegova operativnog sustava. Međutim, u takvim slučajevima, ako potrošač odluči ne ugraditi ažuriranja, potrošač ne može, osim ako trgovac izričito ne pristane na to, razumno očekivati da digitalni sadržaj ili digitalna usluga budu u skladu s ugovorom. Potrošaču bi trebalo ukazati na činjenicu da će se odluku potrošača da ne ugradi potrebna ažuriranja, uključujući sigurnosna ažuriranja, uzeti u obzir pri procjeni odgovornosti trgovca za održavanje sukladnosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Brojne se vrste digitalnog sadržaja isporučuju tijekom određenog razdoblja. Na primjer, potrošači uslugama u oblaku imaju pristup tijekom određenog vremenskog razdoblja. Stoga je važno osigurati da je digitalni sadržaj u skladu s ugovorom tijekom cijelog trajanja ugovora. Nadalje, s obzirom na učestala unaprjeđenja digitalnog sadržaja, a posebno putem ažuriranja, inačica koja se isporučuje potrošaču trebala bi biti najnovija dostupna u trenutku sklapanja ugovora.

(29)  Brojne se vrste digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga isporučuju tijekom određenog razdoblja, kao što je pristup uslugama u oblaku. Stoga je važno osigurati da su digitalni sadržaj ili digitalna usluga u skladu s ugovorom tijekom cijelog trajanja ugovora. Znatni, stalni i rekurentni prekidi isporuke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koji su u okviru odgovornosti trgovca trebaju se smatrati slučajevima nesukladnosti. Nadalje, s obzirom na učestala unaprjeđenja digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, a posebno putem ažuriranja, inačica digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koja se isporučuje potrošaču trebala bi biti najnovija dostupna u trenutku sklapanja ugovora, osim ako ugovorne stranke izričito ne dogovore da će se dostaviti starija inačica, na primjer kako bi se zajamčila interoperabilnost s digitalnim okruženjem potrošača.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Kako bi digitalni sadržaj pravilno funkcionirao mora biti ispravno ugrađen u računalnu opremu i programe potrošača. Ako je neusklađenost digitalnog sadržaja s ugovorom posljedica nepravilne integracije, trebalo bi smatrati da se radi o neusklađenosti samog digitalnog sadržaja s ugovorom, ako ga je ugradio dobavljač ili je to učinjeno pod njegovim nadzorom ili je to učinio potrošač prateći upute dobavljača za integraciju a nepravilna je integracija bila posljedica nedostataka u obveznim uputama za integraciju. U takvim je scenarijima ishodište neusklađenosti u djelokrugu dobavljača.

(30)  Kako bi digitalni sadržaj ili digitalna usluga pravilno funkcionirala mora biti ispravno ugrađena u potrošačevo digitalno okruženje. Ako je neusklađenost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom posljedica nepravilne integracije, trebalo bi smatrati da se radi o neusklađenosti samog digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom, ako ga je ugradio trgovac ili je to učinjeno pod njegovim nadzorom ili je to učinio potrošač prateći upute trgovca za integraciju, a nepravilna je integracija bila posljedica nedostataka u obveznim uputama za integraciju. U takvim je scenarijima ishodište neusklađenosti u djelokrugu trgovca.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Usklađenošću bi trebalo obuhvatiti materijalne i pravne nedostatke. Potrošač bi zbog prava treće strane mogao biti spriječen u uživanju u digitalnom sadržaju ili nekim njegovim značajkama u skladu s ugovorom ako su ta prava treće strane prekršena i ako treća strana s pravom prisili dobavljača da ih prestane kršiti i da prestane nuditi predmetni digitalni sadržaj. Pravni nedostaci posebno su važni za digitalni sadržaj koji sam po sebi podliježe pravima intelektualnog vlasništva. Stoga bi dobavljač trebao biti obvezan osigurati neopterećenost digitalnog sadržaja pravima treće strane, na primjer potraživanjem u pogledu autorskog prava u vezi s digitalnim sadržajem kojim se sprječava potrošača u uživanju u digitalnom sadržaju u skladu s ugovorom.

(31)  Usklađenošću bi trebalo obuhvatiti materijalne i pravne nedostatke. Potrošač bi zbog prava treće strane mogao biti spriječen u uživanju u digitalnom sadržaju ili digitalnoj usluzi ili nekim njihovim značajkama u skladu s ugovorom ako su ta prava treće strane prekršena i ako treća strana s pravom prisili trgovca da ih prestane kršiti i da prestane nuditi predmetni digitalni sadržaj ili digitalne usluge. Pravni nedostaci posebno su važni za digitalni sadržaj ili digitalne usluge koji sami po sebi podliježu pravima intelektualnog vlasništva. Stoga bi trgovac trebao biti obvezan osigurati neopterećenost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ograničenjima koja proizlaze iz prava treće strane, na primjer potraživanjem u pogledu autorskog prava u vezi s digitalnim sadržajem ili digitalnom uslugom kojim se sprječava potrošača u uživanju u digitalnom sadržaju ili digitalnoj usluzi u skladu s ugovorom.

Amandman     43

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 31.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(31a)  Kako bi se izbjegla pravna praznina u zaštiti potrošača kada je riječ o ugovorima o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, treba utvrditi uvjete za sva obvezujuća komercijalna jamstva, a posebno predugovorne podatke, oglašavanje i izjave o jamstvu.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Zbog posebne prirode digitalnog sadržaja koja je vrlo složena kao i zbog dobavljačeva boljeg poznavanja i pristupa stručnim znanjima, tehničkim informacijama i visokotehnološkoj pomoći, dobavljač je taj koji može bolje znati razloge neusklađenosti digitalnog sadržaja s ugovorom. Dobavljač može i bolje procijeniti je li neusklađenost s ugovorom izazvana nespojivošću digitalnog okruženja potrošača s tehničkim zahtjevima digitalnog sadržaja. Stoga bi u slučaju spora dobavljač trebao dokazati da je digitalni sadržaj u skladu s ugovorom, osim ako ne dokaže da digitalno okruženje potrošača nije spojivo s digitalnim sadržajem. Samo ako dobavljač dokaže da digitalno okruženje potrošača nije spojivo s interoperabilnošću i drugim tehničkim zahtjevima, potrošač bi trebao dokazati da digitalni sadržaj nije u skladu s ugovorom.

(32)  Zbog posebne prirode digitalnog sadržaja i digitalnih usluga koja je vrlo složena kao i zbog trgovčeva boljeg poznavanja i pristupa stručnim znanjima, tehničkim informacijama i visokotehnološkoj pomoći, trgovac je taj koji može bolje znati zašto digitalni sadržaj ili digitalna usluga nisu u skladu s ugovorom. Trgovac može i bolje procijeniti je li neusklađenost s ugovorom izazvana nespojivošću digitalnog okruženja potrošača s tehničkim zahtjevima digitalnog sadržaja ili digitalne usluge. Stoga bi u slučaju spora trgovac trebao dokazati da su digitalni sadržaj ili digitalna usluga u skladu s ugovorom, osim ako ne dokaže da digitalno okruženje potrošača nije spojivo s digitalnim sadržajem ili digitalnom uslugom. Ako trgovac dokaže da digitalno okruženje potrošača nije spojivo s interoperabilnošću i drugim tehničkim zahtjevima, potrošač bi trebao dokazati da digitalni sadržaj ili digitalna usluga nisu u skladu s ugovorom. Razdoblje u kojem trgovac snosi teret dokazivanja neusklađenosti s ugovorom trebalo bi trajati dvije godine od trenutka isporuke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge. Taj bi se rok trebao skratiti na jednu godinu u slučaju digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ugrađene u robu. U slučaju dugoročnih ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge teret dokazivanja trebao bi nositi trgovac tijekom cijelog ugovornog razdoblja.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Ne dovodeći u pitanje temeljna prava na zaštitu privatnog života, uključujući povjerljivost komunikacije i zaštitu osobnih podataka potrošača, potrošač bi s dobavljačem trebao surađivati kako bi dobavljač mogao provjeriti digitalno okruženje potrošača koristeći se najmanje nametljivim sredstvima koja su u tom trenutku na raspolaganju objema strankama. To je, na primjer, često moguće tako da se dobavljaču dostave automatska izvješća o nezgodama ili pojedinosti o internetskoj vezi potrošača. Samo u iznimnim i propisno obrazloženim okolnostima kad to ni na koji drugi način nije moguće jer su iskorištena sva ostala sredstva, to se može učiniti tako da se dopusti pristup digitalnom okruženju potrošača. Međutim, ako potrošač ne surađuje s dobavljačem, tada bi potrošač trebao dokazati da digitalni sadržaj nije u skladu s ugovorom.

(33)  Ne dovodeći u pitanje temeljna prava na zaštitu privatnog života, uključujući povjerljivost komunikacije i zaštitu osobnih podataka potrošača, potrošač bi s trgovcem trebao surađivati kako bi trgovac mogao provjeriti digitalno okruženje potrošača koristeći se najmanje nametljivim sredstvima koja su u tom trenutku na raspolaganju objema strankama radi utvrđivanja je li nedostatak usklađenosti postojao u trenutku isporuke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge. To je, na primjer, često moguće tako da se trgovcu dostave automatska izvješća o nezgodama ili pojedinosti o internetskoj vezi potrošača. Samo u iznimnim i propisno obrazloženim okolnostima kad to ni na koji drugi način nije moguće jer su iskorištena sva ostala sredstva, to se može učiniti tako da se dopusti pristup digitalnom okruženju potrošača. Međutim, ako potrošač ne surađuje s trgovcem, tada bi potrošač trebao dokazati da digitalni sadržaj ili digitalna usluga nisu u skladu s ugovorom, pod uvjetom da je potrošač bio obaviješten o toj posljedici nesuradnje.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Dobavljač bi potrošaču trebao odgovarati za neusklađenost s ugovorom i za svako neisporučivanje digitalnog sadržaja. Nadalje, budući da se digitalni sadržaj može isporučivati tijekom određenog vremenskog razdoblja, opravdano je da dobavljač bude odgovoran za neusklađenost koja nastane u tom razdoblju.

(34)  Trgovac bi potrošaču trebao odgovarati za svako neisporučivanje digitalnog sadržaja ili digitalne usluge i za neusklađenost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom koja postane očita u roku od dvije godine od trenutka isporuke. Budući da se digitalni sadržaj ili digitalne usluge mogu isporučivati tijekom određenog vremenskog razdoblja, trgovac treba biti odgovoran za neusklađenost koja nastane u tom razdoblju. Kada je riječ o ugrađenom digitalnom sadržaju ili digitalnim uslugama, trebao bi se primjenjivati sličan režim jamstva koji se primjenjuje na uobičajenu robu. Kako bi se povećalo povjerenje potrošača i potaknula prekogranična prodaja na internetu i izvan njega, trebalo bi postići daljnji napredak u procesu usklađivanja zakonodavstva o potrošačima. Minimalan dvogodišnji jamstveni rok utvrđen u Direktivi 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a trebao bi postati potpuno usklađeni standard. Međutim, kako se zaštita potrošača ne bi smanjila u određenim državama članicama, one države članice koje su do trenutka stupanja na snagu ove Direktive već uvele duža razdoblja ili drukčije modele jamstva trebale bi ih moći zadržati.

 

____________

 

1a Direktiva 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu (SL L 171, 7.7.1999., str. 12.).

Amandman    47

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Propust dobavljača da potrošaču isporuči digitalni sadržaj u skladu s ugovorom teška je povreda glavne ugovorne obveze dobavljača i potrošaču bi se u tom slučaju trebalo omogućiti raskidanje ugovora bez odlaganja. Ako je dobavljač u početku uspješno isporučivao digitalni sadržaj, prekide isporuke zbog kojih je digitalni sadržaj za potrošača bio nedostupan ili nepristupačan tijekom kraćeg razdoblja trebalo bi smatrati neusklađenošću s ugovorom, a ne neisporučivanjem. Obvezom u pogledu primjerenog kontinuiteta digitalnog sadržaja posebno bi trebalo obuhvatiti više od zanemarivih kratkotrajnih prekida u isporuci.

(35)  Ako trgovac potrošaču ne isporuči digitalni sadržaj ili digitalne usluge u skladu s ugovorom, potrošač treba zatražiti od trgovca da obavi isporuku. Neisporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge bez neopravdanog odlaganja trebala bi potrošaču omogućiti raskidanje ugovora bez odlaganja, osim ako stranke nisu izričito dogovorile dodatno razdoblje za isporuku digitalnog sadržaja ili digitalne usluge. Ako je trgovac u početku uspješno isporučivao digitalni sadržaj ili digitalne usluge, prekide isporuke zbog kojih su digitalni sadržaj ili digitalne usluge potrošaču bili nedostupni ili nepristupačni tijekom kraćeg razdoblja trebalo bi smatrati neusklađenošću s ugovorom, a ne neisporučivanjem. Obvezom u pogledu primjerenog kontinuiteta digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga posebno bi trebalo obuhvatiti više od zanemarivih kratkotrajnih prekida u isporuci.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  U slučaju neusklađenosti s ugovorom, potrošači bi, kao prvo, trebali imati pravo na usklađivanje digitalnog sadržaja s ugovorom. Ovisno o tehničkim svojstvima digitalnog sadržaja, dobavljač može odabrati način usklađivanja sadržaja s ugovorom, na primjer može objaviti ažurirane inačice ili od potrošača zatražiti da pristupi novom primjerku digitalnog sadržaja. S obzirom na raznolikost digitalnog sadržaja, nije primjereno zadavati fiksne rokove za ostvarenje prava ili ispunjavanje obveza koje se odnose na taj digitalni sadržaj. Tim se rokovima ne može obuhvatiti sva raznolikost te bi oni, ovisno o slučaju, bili prekratki ili predugi. Stoga je primjerenije uputiti na razumne rokove. Digitalni sadržaj trebalo bi uskladiti s ugovorom u razumnom roku i potpuno besplatno. Potrošač posebno ne bi trebao snositi troškove povezane s razvojem ažurirane inačice digitalnog sadržaja.

(36)  U slučaju neusklađenosti s ugovorom, potrošači bi, kao prvo, trebali imati pravo na usklađivanje digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga s ugovorom. Ovisno o tehničkim svojstvima digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, trgovac može odabrati način usklađivanja digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom, na primjer može objaviti ažurirane inačice ili od potrošača zatražiti da pristupi novom primjerku digitalnog sadržaja. Kako se potrošača ne bi dovodilo u veću nepriliku, trgovac ne bi smio imati pravo na više od jednog pokušaja da ispravi istu grešku. S obzirom na raznolikost digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, nije primjereno zadavati fiksne rokove za ostvarenje prava ili ispunjavanje obveza koje se odnose na taj digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu. Tim se rokovima ne može obuhvatiti sva raznolikost te bi oni, ovisno o slučaju, bili prekratki ili predugi. Stoga je primjerenije uputiti na razumne rokove. Razumno vrijeme za usklađivanje digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom trebalo bi objektivno utvrditi, uzimajući u obzir narav digitalnog sadržaja ili usluge i neusklađenost. Digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu trebalo bi uskladiti s ugovorom u razumnom roku i potpuno besplatno. Potrošač posebno ne bi trebao snositi troškove povezane s razvojem ažurirane inačice digitalnog sadržaja.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Kao drugo, potrošač bi trebao imati pravo na sniženje cijene ili raskid ugovora. Pravo potrošača na raskid ugovora trebalo bi biti ograničeno samo na slučajeve kad se, na primjer, digitalni sadržaj ne može uskladiti, a zbog neusklađenosti su narušene glavne radne značajke digitalnog sadržaja. Ako potrošač raskine ugovor, dobavljač bi mu morao nadoknaditi cijenu koju je potrošač platio ili, ako se digitalni sadržaj ne isporučuje u zamjenu za određenu cijenu već za pristup podacima koje omogućuje potrošač, dobavljač bi se trebao suzdržati od njihove upotrebe, prosljeđivanja tih podataka trećim stranama, ili od toga da trećim stranama omogući pristup tim podacima nakon raskida ugovora. U slučaju da protučinidbu čine osobni podaci ispunjavanje obveze suzdržavanja od upotrebe podataka trebalo bi značiti da će dobavljač poduzeti sve mjere potrebne za poštovanje pravila u pogledu zaštite podataka tako da ih izbriše ili učini anonimnima kako se potrošača ne bi moglo identificirati ni na jedan način koji bi mogao upotrijebiti dobavljač ili bilo koja druga osoba. Ne dovodeći u pitanje obveze nadzornika u skladu s Direktivom 95/46/EZ od dobavljača ne bi trebalo zahtijevati da poduzima daljnje korake u vezi s podacima koje je zakonito dostavio trećim stranama za vrijeme trajanja ugovora o opskrbi digitalnim sadržajem.

(37)  Kao drugo, potrošač bi trebao imati pravo na sniženje cijene ili raskid ugovora. Pravo potrošača na raskid ugovora trebalo bi biti ograničeno samo na slučajeve kad se, na primjer, digitalni sadržaj ili digitalna usluga ne mogu uskladiti, a zbog neusklađenosti su narušene glavne radne značajke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge. U slučaju ugovora sklopljenih digitalnim putem, trgovac potrošaču treba ponuditi jednostavan digitalni kanal za raskid ugovora, na primjer, internetski obrazac. Ako potrošač raskine ugovor, trgovac bi mu morao nadoknaditi cijenu koju je potrošač platio.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Nakon raskidanja ugovora dobavljač bi se trebao suzdržati i od korištenja sadržajem koji je generirao potrošač. Međutim, u slučajevima kad je određeni sadržaj generiralo više potrošača, dobavljač ima pravo nastaviti koristiti se sadržajem koji je generirao potrošač ako se tim sadržajem koriste i ostali potrošači.

(38)  Nakon raskidanja ugovora trgovac bi se trebao suzdržati od korištenja sadržajem koji je generirao potrošač. Međutim, u slučajevima kad je sadržaj koji je generirao potrošač beskoristan izvan ekosustava, odnosi se samo na potrošačevu djelatnost ili ga je trgovac objedinio s drugim podacima i ne može ga raščlaniti ili samo uz nerazmjeran napor, trgovac ima pravo nastaviti se koristiti sadržajem koji je generirao potrošač. Isto vrijedi i za slučajeve kad je određeni sadržaj generiralo više potrošača i ostali potrošači mogu se nastaviti koristiti sadržajem. To uključuje sadržaj kojim potrošač pojedinačno doprinese kolaborativnom projektu kojim se ostali potrošači nastavljaju koristiti. Takve pojedinačne doprinose u vidu sadržaja trgovac bi trebao moći ponovno koristiti čak i nakon raskida ugovora, i to pod uvjetima pod kojima ih je potrošač prvobitno dostavio.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Kako bi se potrošaču osiguralo ostvarivanje koristi od učinkovite zaštite u pogledu prava na raskid ugovora, dobavljač bi trebao potrošaču omogućiti povlačenje svih podataka koje je potrošač učitao, proizveo upotrebom digitalnog sadržaja ili koji je potrošač generirao upotrebom digitalnog sadržaja. Tu bi obvezu trebalo proširiti i na podatke koje je dobavljač na temelju ugovora o isporuci digitalnog sadržaja obvezan zadržati te na podatke koje je dobavljač stvarno zadržao u vezi s ugovorom.

Briše se.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Ako nakon raskida ugovora zbog neusklađenosti s ugovorom dobavljač potrošaču dostavi tehnička sredstva za povlačenje podataka, potrošač bi trebao imati pravo povući podatke bez ikakvih troškova, na primjer troškova za pokretanje uobičajeno upotrebljavanog formata podataka, osim troškova digitalnog okruženja potrošača, uključujući troškove priključka na mrežu, koji nisu izravno povezani s povlačenjem podataka.

(40)  Nakon raskida ugovora zbog neusklađenosti s ugovorom trgovac bi trebao potrošaču staviti na raspolaganje sav sadržaj koji je potrošač generirao i koji ne predstavlja osobne podatke, osim ako je takav sadržaj beskoristan izvan okvira digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koje pruža trgovac, ako se odnosi samo na potrošačevu aktivnost prilikom upotrebe digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koje trgovac isporučuje ili ako ga je trgovac objedinio s drugim podacima i ne može ga raščlaniti ili bi tako raščlanjivanje zahtijevalo nerazmjerne napore. Potrošač bi trebao imati pravo pristupiti sadržaju bez ikakvih troškova i u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom podatkovnom formatu.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Ako je ugovor raskinut, od potrošača ne bi trebalo zahtijevati da plaća digitalni sadržaj koji nije u skladu s ugovorom jer bi se time onemogućila učinkovita zaštita potrošača.

(41)  Ako je ugovor raskinut, od potrošača ne bi trebalo zahtijevati da plaća digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu koji nisu u skladu s ugovorom jer bi se time onemogućila učinkovita zaštita potrošača.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  S obzirom na potrebu da se u ravnotežu dovedu legitimni interesi potrošača i dobavljača, ako zbog digitalnog sadržaja koji se dostavljao tijekom određenog vremenskog razdoblja u zamjenu za plaćanje određene cijene nastupi pravo na raskid ugovora, potrošač bi trebao imati pravo raskinuti samo onaj dio ugovora koji odgovara vremenu u kojem digitalni sadržaj nije bio u skladu s ugovorom. Međutim, ako se digitalni sadržaj dostavlja u zamjenu za nenovčanu protučinidbu, djelomičan raskid nije izvediv jer nenovčanu protučinidbu nije moguće razmjerno raspodijeliti.

(42)  S obzirom na potrebu da se uravnoteže legitimni interesi potrošača i trgovaca, ako zbog digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koji su se dostavljali tijekom određenog vremenskog razdoblja u zamjenu za plaćanje određene cijene nastupi pravo na raskid ugovora, potrošač bi trebao imati pravo raskinuti samo onaj dio ugovora koji odgovara razdoblju u kojem digitalni sadržaj ili digitalna usluga nisu bili u skladu s ugovorom.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Digitalni sadržaj zbog svoje se prirode ne može upotrebom istrošiti i često ga se isporučuje tijekom određenog razdoblja, a ne u obliku jednokratne isporuke. Stoga je opravdano ne predvidjeti razdoblje tijekom kojega će dobavljač odgovarati za svaku neusklađenost koja postoji u vrijeme isporuke digitalnog sadržaja. U skladu s tim države članice trebale bi se suzdržati od zadržavanja ili uvođenja takvog razdoblja. Države članice trebale bi se moći osloniti na nacionalne propise kako bi osigurale pravnu sigurnost u pogledu potraživanja koja se temelje na neusklađenosti digitalnog sadržaja.

Briše se.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  Načelo odgovornosti dobavljača za naknadu štete bitan je element ugovora o isporuci digitalnog sadržaja. Radi jačanja povjerenja potrošača u digitalni sadržaj to bi načelo trebalo propisati na razini Unije kako bi se osiguralo da potrošači ne trpe štetu ako su njihova računalna oprema i računalni programi oštećeni zbog digitalnog sadržaja koji nije u skladu s ugovorom. Zato bi potrošači trebali imati pravo na kompenzaciju za štetu koju je u digitalnom okruženju potrošača nastala zbog neusklađenosti s ugovorom ili neisporučivanja digitalnog sadržaja. Međutim, države članice trebale bi utvrditi detaljne uvjete za ostvarenje prava na naknadu štete uzimajući u obzir da se popustima na cijene za buduću isporuku digitalnog sadržaja, posebno kad ih dobavljač nudi kao isključivu kompenzaciju za gubitke, potrošača ne dovodi nužno u jednak položaj u kojem bi se našao da je digitalni sadržaj bio uredno isporučen i u skladu s ugovorom.

(44)  Načelo odgovornosti trgovca za naknadu štete bitan je element ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga. Zato bi potrošač trebao imati pravo zatražiti kompenzaciju za štetu nastalu zbog neusklađenosti s ugovorom ili neisporučivanja digitalnog sadržaja ili digitalne usluge. Međutim, ako je pravo na traženje odštete osigurano u svim državama članicama, ne bi trebalo biti regulirano na razini Unije i trebalo bi biti određeno nacionalnim zakonodavstvom.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(45)  Dobavljač bi zbog tehnoloških ili drugih razloga mogao biti prisiljen izmijeniti značajke digitalnog sadržaja koji isporučuje tijekom nekog vremenskog razdoblja. Te su promjene često u korist potrošača jer se njima poboljšava digitalni sadržaj. Slijedom toga, ugovorne stranke mogu u ugovor uključiti odgovarajuće klauzule kojima se dobavljaču dozvoljavaju preinake. Međutim, kad je utjecaj tih preinaka na korist koju potrošač ima od glavnih izvedbenih značajki digitalnog sadržaja nepovoljan, to bi moglo narušiti ravnotežu ugovora ili uslugu na koju se dobavljač ugovorom obvezao i to u tolikoj mjeri da potrošač takav ugovor ne bi ni sklopio. Zbog toga bi u tim slučajevima preinake trebale ovisiti o ispunjenju određenih uvjeta.

(45)  Trgovcu bi trebalo biti dopušteno da pod određenim uvjetima izmijeni glavna funkcionalna obilježja digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koje isporučuje tijekom nekog vremenskog razdoblja, poput njihove pristupačnosti i kontinuiteta, pod uvjetom da se u ugovoru navodi valjan razlog za takvu izmjenu. Takvi valjani razlozi mogli bi obuhvaćati slučajeve kada je izmjena potrebna radi prilagodbe digitalnog sadržaja ili digitalne usluge novom tehničkom okružju ili porastu broja korisnika ili zbog drugih važnih operativnih razloga. Te su promjene često u korist potrošača jer se njima poboljšava digitalni sadržaj ili digitalne usluge. Slijedom toga, ugovorne stranke mogu u ugovor uključiti odgovarajuće klauzule kojima se trgovcu dozvoljavaju preinake. Međutim, kad je utjecaj tih preinaka na korist koju potrošač ima od glavnih izvedbenih značajki digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga nepovoljan, to bi moglo narušiti ravnotežu ugovora ili uslugu na koju se dobavljač ugovorom obvezao i to u tolikoj mjeri da potrošač takav ugovor ne bi ni sklopio. Kako bi se uspostavila ravnoteža između potrošačkih i poslovnih interesa, takvu mogućnost ponuđenu trgovcu trebalo bi popratiti pravom potrošača na raskid ugovora u slučaju da te izmjene negativno utječu na upotrebu digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ili na pristup njima na način koji nije samo neznatan. Trebalo bi objektivno utvrditi u kojoj bi mjeri izmjene negativno utjecale na potrošačevu upotrebu digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ili pristup njima, uzimajući u obzir prirodu i svrhu digitalnog sadržaja ili digitalne usluge te kvalitetu, funkcionalnost, interoperabilnost i druge glavne značajke koje su uobičajene za digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu iste vrste. Međutim, pravila koja se odnose na takva ažuriranja, nadogradnje ili slične izmjene ne bi se trebala odnositi na situacije u kojima primjerice, kao posljedica distribucije nove verzije digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, strane sklope novi ugovor o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 45.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(45.a)  Ako takva izmjena negativno utječe na potrošačev pristup digitalnom sadržaju ili digitalnoj usluzi ili korištenje njima, potrošač bi na temelju takve izmjene trebao imati pravo na raskid ugovora bez ikakvog troška. Ako nisu ispunjeni uvjeti pod kojima je dozvoljena izmjena, prava potrošača na pravni lijek zbog neusklađenosti ne dovode se u pitanje. Slično tome, ako nakon izmjene dođe do neusklađenosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koja nije uzrokovana tom izmjenom, potrošač bi i dalje trebao imati pravo na korištenje pravnim lijekovima u slučaju neusklađenosti u vezi s tim digitalnim sadržajem ili digitalnom uslugom kako je predviđeno ovom Direktivom.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  Tržišno natjecanje važan je element za dobro funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta. Radi poticanja takvog tržišnog natjecanja, potrošačima bi trebalo omogućiti da odgovore na konkurentne ponude i jednog dobavljača zamijene drugim. Kako bi to zaživjelo u praksi, trebalo bi osigurati da ih u tome ne ometaju pravne, tehničke ili praktične prepreke, uključujući i ugovorne uvjete, ili izostanak sredstava za povlačenje svih podataka koje je potrošač učitao, koje je potrošač proizveo upotrebljavajući digitalni sadržaj ili koji je nastao zbog potrošačeve upotrebe digitalnog sadržaja. Međutim, važno je i zaštititi postojeća ulaganja i povjerenje u sklopljene ugovore. Zbog toga bi potrošačima trebalo omogućiti pravo na raskid dugoročnih ugovora u skladu s određenim uravnoteženim uvjetima. Time se ne sprječava mogućnost sklapanja potrošačkih ugovora na duža ugovorna razdoblja. Međutim, potrošač bi trebao imati pravo raskinuti svaki ugovorni odnos koji ukupno traje dulje od 12 mjeseci. Kako bi se spriječilo svako izbjegavanje tog prava njime bi trebalo obuhvatiti sve ugovore zbog kojih se potrošač ugovorom obvezuje na više od 12 mjeseci, bez obzira na to radi li se o ugovoru neodređena trajanja ili se on produljuje automatski ili nakon što se strane naknadno dogovore.

(46)  Tržišno natjecanje važan je element za dobro funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta. Radi poticanja takvog tržišnog natjecanja, potrošačima bi trebalo omogućiti da odgovore na konkurentne ponude i jednog trgovca zamijene drugim. Kako bi to zaživjelo u praksi, trebalo bi osigurati da ih u tome ne ometaju pravne, tehničke ili praktične prepreke, uključujući i ugovorne uvjete, ili izostanak sredstava za povlačenje svih podataka koje je potrošač učitao, koje je potrošač proizveo upotrebljavajući digitalni sadržaj ili koji je nastao zbog potrošačeve upotrebe digitalnog sadržaja. Međutim, važno je i zaštititi postojeća ulaganja i povjerenje u sklopljene ugovore. Zbog toga bi potrošačima trebalo omogućiti pravo na raskid dugoročnih ugovora u skladu s određenim uravnoteženim uvjetima. Time se ne sprječava mogućnost sklapanja potrošačkih ugovora na duža ugovorna razdoblja. U slučaju ranijeg raskida sve pogodnosti koje su rezultat sklapanja ugovora u trajanju duljem od 12 mjeseci trebale bi se razmjerno nadoknaditi. Trgovac bi trebao pružiti informacije o uvjetima i posljedicama ranijeg raskida ugovora na određeno vrijeme u trajanju duljem od 12 mjeseci. Međutim, potrošač bi trebao imati pravo raskinuti svaki ugovorni odnos koji ukupno traje dulje od 12 mjeseci. Kako bi se spriječilo svako izbjegavanje tog prava njime bi trebalo obuhvatiti sve ugovore zbog kojih se potrošač ugovorom obvezuje na više od 12 mjeseci, bez obzira na to radi li se o ugovoru koji se u početku sklapa na određeno vrijeme u trajanju duljem od 12 mjeseci ili se on produljuje automatski ili nakon kombinacije naknadnih ugovora ili razdoblja produljenja u trajanju duljem od 12 mjeseci.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  Neusklađenost konačnog digitalnog sadržaja s ugovorom, u obliku u kojem je on isporučen potrošaču, često nastaje zbog jedne transakcije u nizu, od izvornog dizajnera do krajnjeg dobavljača. Iako bi krajnji dobavljač za neusklađenost s ugovorom između tih dviju strana trebao odgovarati potrošaču, važno je osigurati da dobavljač ima odgovarajuća prava u odnosu prema raznim članovima lanca transakcija, kako bi imao pokriće od odgovornosti u svojem odnosu prema potrošaču. Ipak, članove lanca transakcija protiv kojih krajnji dobavljač može žaliti te na koje načine i pod kojim uvjetima, trebalo bi utvrditi u okviru primjenjivog nacionalnog prava.

(47)  Neusklađenost konačnog digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom, u obliku u kojem su isporučeni potrošaču, često nastaje zbog jedne financijske transakcije u nizu, od izvornog dizajnera do krajnjeg trgovca. Iako bi krajnji trgovac za neusklađenost s ugovorom između tih dviju strana trebao odgovarati potrošaču, važno je osigurati da trgovac ima odgovarajuća prava u odnosu prema raznim članovima lanca financijskih transakcija, kako bi imao pokriće od odgovornosti u svojem odnosu prema potrošaču. Ta bi prava trebala biti strogo ograničena na financijske transakcije i ne bi se smjela proširivati na situacije u kojima se, na primjer, trgovac ponovno koristi besplatnim računalnim programima treće strane koje nije platio. Ipak, članove lanca transakcija protiv kojih krajnji trgovac može žaliti te na koje načine i pod kojim uvjetima, trebalo bi utvrditi u okviru primjenjivog nacionalnog prava. Države članice trebale bi osigurati da nacionalno zakonodavstvo na odgovarajući način štiti trgovca pri utvrđivanju osobe protiv koje trgovac ima pravo na pravni lijek, rokova i odgovarajućih radnji i uvjeta provedbe.

Amandman     61

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 47.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(47.a)  Ovom Direktivom se ne nastoji uspostaviti pravni okvir za licence besplatnih računalnih programa, ako su besplatni računalni programi dio isporučenog digitalnog sadržaja, niti se njome nastoji programeru stvoriti obveza samo zato jer je računalne programe učinio javno dostupnima s licencom besplatnih računalnih programa.

Amandman    62

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48)  Osobama ili organizacijama za koje se u okviru nacionalnog zakonodavstva smatra da imaju legitiman interes za zaštitu ugovornih prava potrošača trebalo bi dodijeliti pravo pokretanja postupka, pred sudom ili pred upravnim tijelom nadležnim za donošenje odluka u pogledu pritužbi ili za pokretanje odgovarajućih pravnih postupaka.

(48)  Osobama ili organizacijama za koje se u okviru nacionalnog zakonodavstva smatra da imaju legitiman interes za zaštitu ugovornih prava i prava na zaštitu podataka potrošača trebalo bi dodijeliti pravo pokretanja postupka, pred sudom ili pred upravnim tijelom nadležnim za donošenje odluka u pogledu pritužbi ili za pokretanje odgovarajućih pravnih postupaka. Te žalbe i postupci trebali bi imati dovoljno odvraćajući učinak.

Amandman    63

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 50.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(50)  Direktivu 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća35 trebalo bi izmijeniti kako bi odražavala područje primjene ove Direktive u pogledu trajnog nosača podataka u koji je ugrađen digitalni sadržaj ako ga se upotrebljava isključivo kao nosač digitalnog sadržaja namijenjenog potrošaču.

(50)  Direktivu 1999/44/EZ trebalo bi izmijeniti kako bi odražavala područje primjene ove Direktive u pogledu ugrađenog digitalnog sadržaja i ugrađenog digitalnog sadržaja.

__________________

 

35 SL L 171, 7.7.1999., str. 12.

 

Amandman     64

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 54.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(54.a)  S obzirom na važnost koju pitanja i prava iz ove Direktive imaju za unutarnje tržište te za potrošače i građane Unije, ova bi Direktiva trebala biti pažljivo provjerena i preispitana kako bi se njome obuhvatilo svrhovito i detaljno savjetovanje s državama članicama i potrošačkim, pravnim i poslovnim organizacijama na razini Unije te njihovo sudjelovanje.

Amandman     65

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 55.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(55)  Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i slijede načela priznata posebno Poveljom o temeljnim pravima Europske unije i to prije svega njezinim člancima 16., 38. i 47.

(55)  Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i slijede načela priznata posebno Poveljom, i to prije svega njezinim člancima 7., 8., 16., 38. i 47.

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak -1.

 

Zaštita podataka

 

Ovom se Direktivom ne dovode u pitanje pravila o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka kako je omogućeno posebno Uredbom (EU) 2016/679 ili u skladu s njom.

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Direktivom utvrđuju određeni zahtjevi u pogledu ugovora o isporuci digitalnog sadržaja potrošačima, a posebno pravila o usklađenosti digitalnog sadržaja s ugovorom, pravnim lijekovima u slučaju neusklađenosti te načinima izvršavanja tih pravnih lijekova kao i o izmjenama i raskidima takvih ugovora.

Cilj je ove Direktive da, postizanjem visoke razine zaštite potrošača, pridonese pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta utvrđivanjem određenih zahtjeva u pogledu ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga između trgovaca i potrošača, posebice pravila o usklađenosti digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga s ugovorom, pravnim lijekovima u slučaju neisporučivanja digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga ili u slučaju neusklađenosti te načinima izvršavanja tih pravnih lijekova te o izmjenama digitalnog sadržaja ili digitalne usluge i raskidima dugoročnih ugovora.

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  „digitalni sadržaj” znači

1.  „digitalni sadržaj” znači podaci koji se proizvode i isporučuju u digitalnom obliku;

(a)   podaci koji se proizvode i isporučuju u digitalnom obliku, na primjer video i audio zapisi, aplikacije, digitalne igre i sve ostale vrste računalnih programa;

 

(b)   usluga kojom se omogućuje stvaranje, obrada ili pohrana podataka u digitalnom obliku ako te podatke dostavlja potrošač te

 

(c)   usluga kojom se omogućuje razmjena i bilo koja druga interakcija s podacima u digitalnom obliku koje dostavljaju drugi korisnici usluge;

 

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  „digitalna usluga” znači

 

(a)   usluga kojom se omogućuje stvaranje, obrada ili pohrana podataka u digitalnom obliku ako te podatke učitava ili stvara potrošač ili

 

(b)   usluga kojom se omogućuje razmjena i bilo koja druga interakcija s podacima u digitalnom obliku koje je učitao ili stvorio potrošač ili drugi korisnici usluge, ili oboje;

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  „ugrađeni digitalni sadržaj ili digitalna usluga” znači digitalni sadržaj ili digitalna usluga koji su prethodno instalirani u robu;

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  „integracija” znači povezivanje različitih komponenti digitalnog okruženja kako bi kao usklađena cjelina djelovali u skladu s predviđenom namjenom;

2.  „integracija” znači povezivanje i ugradnja digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s različitim komponentama digitalnog okruženja potrošača kako bi se digitalni sadržaj ili digitalna usluga mogli upotrebljavati u skladu s ugovorom;

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  „dobavljač” znači svaka fizička ili pravna osoba, bez obzira na to je li u privatnom ili javnom vlasništvu, koja nastupa, uključujući i posredstvom neke druge osobe koja nastupa u njegovo ime, u okviru trgovine, poduzeća, obrta ili struke te osobe;

3.  „trgovac” znači svaka fizička ili pravna osoba, bez obzira na to je li u privatnom ili javnom vlasništvu, koja nastupa, uključujući i posredstvom neke druge osobe koja nastupa u njegovo ime, u okviru trgovine, poduzeća, obrta ili struke te osobe u pogledu ugovora obuhvaćenih ovom Direktivom;

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  „naknada štete” znači iznos novca na koji potrošači mogu imati pravo kao naknadu za gospodarsku štetu na njihovim digitalnim okruženjima;

5.  „naknada štete” znači iznos novca na koji potrošači mogu imati pravo kao naknadu za štetu nastalu zbog neisporuke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ili zbog neusklađenosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom;

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  „cijena” znači novčani iznos koji je potrebno platiti u zamjenu za isporučeni digitalni sadržaj;

6.  „cijena” znači novčani iznos koji je potrebno platiti u zamjenu za isporučeni digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu;

Amandman     75

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  „ugovor” znači dogovor iz kojeg proizlaze obveze ili drugi pravni učinci;

Briše se.

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  „digitalno okruženje” znači računalna oprema, digitalni sadržaj i svaki mrežni priključak u mjeri u kojoj su pod nadzorom korisnika;

8.  „digitalno okruženje” znači računalna oprema, računalni program i svaki mrežni priključak u mjeri u kojoj su pod nadzorom korisnika i u kojoj ih koriste potrošači kako bi pristupili ili upotrebljavali digitalni sadržak ili digitalnu uslugu;

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  „interoperabilnost” znači značajka digitalnog sadržaja da sve svoje funkcionalnosti izvršava u interakciji s konkretnim digitalnim okruženjem;

9.  „interoperabilnost” znači značajka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge da sve svoje funkcionalnosti izvršava u interakciji s konkretnim digitalnim okruženjem, uključujući dozvoljavanje potrošačima da pristupe digitalnom sadržaju ili digitalnoj usluzi, a da prije toga ne moraju koristiti aplikacije ili druge tehnologije za konvertiranje digitalnog sadržaja i digitalnih usluga kojoj žele pristupiti;

Amandman    78

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  „isporučiti” znači omogućiti pristup digitalnom sadržaju ili učiniti digitalni sadržaj dostupnim;

Briše se.

Amandman    79

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11.a  „neznatna neusklađenost s ugovorom” znači neusklađenost kojom se ne narušavaju funkcionalnost, interoperabilnost i ostale glavne radne značajke tog digitalnog sadržaja ili digitalne usluge poput dostupnosti, kontinuiteta i sigurnosti, ako se to zahtijeva u članku 6. i članku 6.a stavku 1. točki (a);

Amandman    80

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ova se Direktiva primjenjuje na svaki ugovor na temelju kojeg dobavljač potrošaču isporučuje digitalni sadržaj ili se obvezuje da će to činiti te u zamjenu za koji se plaća određena cijena ili potrošač aktivno pruža druge nenovčane protučinidbe u obliku dostave osobnih ili bilo kojih drugih podataka.

1.  Ova se Direktiva primjenjuje na svaki ugovor na temelju kojeg se trgovac obvezuje isporučiti digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu potrošaču, bilo plćanjem određene cijene ili pod uvjetom da potrošač pruža osobne podatke ili ih sakuplja trgovac ili treća strana u interesu trgovca;

Amandman    81

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ova se Direktiva primjenjuje na sve ugovore za isporuku digitalnog proizvoda koji je razvijen u skladu sa specifikacijama potrošača.

2.  Ova se Direktiva primjenjuje na sve ugovore za isporuku digitalnog sadržaja ili digitalne usluge razvijene u skladu sa specifikacijama potrošača.

Amandman    82

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Uz iznimku članaka 5. i 11., ova se Direktiva primjenjuje na sve trajne nosače podataka u koje je ugrađen digitalni sadržaj ako se ti trajni nosači podataka upotrebljavaju isključivo kao nosači digitalnog sadržaja.

3.  Uz iznimku članaka 5. i 11. , ova se Direktiva primjenjuje na ugrađeni digitalni sadržaj ili ugrađene digitalne usluge. Osim ako nije drukčije određene, upućivanja na digitalni sadržaj ili digitalne usluge u ovoj Direktivi obuhvaćaju i ugrađeni digitalni sadržaj ili ugrađene digitalne usluge. Kada je riječ o robi s ugrađenim digitalnim sadržajem ili ugrađenim digitalnim uslugama, trgovac je u skladu s ovom Direktivom odgovoran potrošaču za ispunjavanje svojih obveza samo u pogledu ugrađenog digitalnog sadržaja ili digitalne usluge. Pravilima ove Direktive ne dovodi se u pitanje zaštita koju potrošačima u pogledu drugih elemenata takve robe daje primjenjivo pravo Unije.

Amandman    83

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ova se Direktiva ne primjenjuje na digitalni sadržaj koji se dostavlja u zamjenu za nenovčanu protučinidbu u mjeri u kojoj dobavljač zahtijeva od potrošača da dostavi osobne podatke čija je obrada potrebna isključivo za izvršavanje ugovora ili ispunjavanje pravnih zahtjeva i dobavljač ih ne obrađuje na način koji nije u skladu s tom svrhom. Isto se tako ne primjenjuje ni na kakve druge podatke koje dobavljač zahtijeva od potrošača kako bi se osigurala usklađenost digitalnog sadržaja s ugovorom ili ispunili pravni zahtjevi i dobavljač se tim podacima ne koristi u komercijalne svrhe.

4.  Ova se Direktiva ne primjenjuje u slučaju u kojem osobne podatke koje pruži potrošač ili prikupi trgovac obrađuje isključivo trgovac u svrhu pružanja, održavanja usklađenosti ili unapređivanja tog digitalnog sadržaja ili usluge ili ispunjavanja pravnih zahtjeva kojima trgovac podliježe i u kojem dobavljač ne obrađuje osobne ili druge podatke u nijednu drugu svrhu.

Amandman    84

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 5. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  uslugama koje u najvećem dijelu dobavljač pruža uz ljudsko djelovanje ako se digitalni format uglavnom upotrebljava kao nosač;

(a)  uslugama koje trgovac pruža osobno i za koje se digitalna sredstva koriste samo u svrhu pristupa ili isporuke;

Amandman    85

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)   elektroničkim komunikacijskim uslugama kako su definirane u Direktivi 2002/21/EZ;

(b)  interpersonalnim komunikacijskim uslugama kako su definirane u Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija, uz iznimku brojevno neovisnih interpersonalnih komunikacijskih usluga u mjeri u kojoj one nisu regulirane Europskim zakonikom elektroničkih komunikacija;

Amandman     86

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 5. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  pružanju digitalnog sadržaja ili digitalne usluge na temelju besplatne ili otvorene licence ako ne postoje ugovorni odnosi i obveze osim onih o poštovanju uvjeta licence;

Amandman     87

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Ova Direktiva ne primjenjuje se na isporuku elektroničkih javnih registara i na izdavanje izvoda iz takvih registara.

Amandman    88

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako se radi o ugovoru koji uz isporuku digitalnog sadržaja uključuje i dodatne elemente, ova se Direktiva primjenjuje samo na obveze i prava na pravni lijek ugovornih stranaka u svojstvu dobavljača i potrošača digitalnog sadržaja.

6.  Ako se radi o ugovoru koji uz isporuku digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga uključuje i dodatne ugovorne obveze, ova se Direktiva primjenjuje samo na prava i obveze ugovornih stranaka u svojstvu trgovca i potrošača digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Amandman    89

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Ako je bilo koja od odredbi ove Direktive proturječna odredbi nekog drugog akta Unije kojim se uređuju posebni sektori ili predmet, odredba tog drugog akta Unije ima prvenstvo nad ovom Direktivom.

7.  Ako je bilo koja od odredbi ove Direktive proturječna odredbi nekog drugog akta Unije kojim se uređuju posebni sektori ili predmet, odredba tog drugog akta Unije ima veću pravnu snagu i primjenjuje se na te posebne sektore ili predmete.

Amandman    90

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Ovom se Direktivom ne dovodi u pitanje zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka.

Briše se.

Amandman    91

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Ako to ovom Direktivom nije propisano, ova Direktiva ne utječe na opća nacionalna ugovorna prava poput pravila o nastanku, valjanosti ili učincima ugovora, uključujući posljedice raskida ugovora.

9.  Ova Direktiva ne utječe na opća nacionalna ugovorna prava poput pravila o nastanku, valjanosti ili učincima ugovora, uključujući posljedice raskida ugovora, sve dok ona nisu regulirana u ovoj Direktivi. Ova Direktiva ne utječe na nacionalna pravila o pravnim lijekovima za „skrivene nedostatke” ili kratkoročnom pravu na odbijanje robe. Države članice mogu zadržati ili uvesti nacionalna pravila o pravnim lijekovima za „skrivene nedostatke”. Države članice mogu zadržati nacionalna pravila o kratkoročnom pravu na odbijanje robe ako ona postoje u pravnom poretku tih država članica na dan stupanja na snagu ove Direktive.

Amandman     92

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

9.a  Ako se u kontekstu isporuke digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga u okviru ove Direktive primjenjuje zakonodavstvo druge države članice, a ne one u kojoj trgovac ima stalno boravište, dobavljač o tome obavještava potrošača prije sklapanja ugovora.

Amandman     93

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 9.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

9.b Ovom se Direktivom ne dovode u pitanje prava intelektualnog vlasništva, a osobito ne autorskog prava te prava i obveze predviđeni Direktivom 2001/29/EZ.

Amandman    94

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice ne smiju zadržavati ni uvoditi odredbe koje odstupaju od onih utvrđenih ovom Direktivom, uključujući i blaže ili strože odredbe kojima se osigurava različita razina zaštite potrošača.

Države članice u svojem nacionalnom pravu ne smiju zadržavati ni u njega uvoditi odredbe koje odstupaju od onih utvrđenih ovom Direktivom, uključujući i blaže ili strože odredbe kojima se osigurava različita razina zaštite potrošača, osim ako ovom Direktivom nije drukčije određeno.

Amandman     95

Prijedlog direktive

Članak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.a

 

Obveze izvješćivanja

 

Prije nego što potrošača počne obvezivati ugovor o pružanju digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, trgovac mu u jasnom i razumljivom obliku pruža informacije predviđene člancima 6. i 8. Direktive 2011/83/EU.

Amandman    96

Prijedlog direktive

Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 5.

Članak 5.

Isporuka digitalnog sadržaja

Isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge

1.  Pri izvršavanju ugovora o isporuci digitalnog sadržaja, dobavljač isporučuje digitalni sadržaj

1.  Trgovac isporučuje digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu njihovim stavljanjem na raspolaganje ili pružanjem pristupa sljedećim osobama:

(a)  potrošaču; ili

(a)  potrošaču;

(b)  trećoj strani koja upravlja fizičkim ili virtualnim uređajem kojim se digitalni sadržaj stavlja na raspolaganje potrošaču ili omogućuje potrošaču da mu pristupi i koji je potrošač odabrao za primanje digitalnog sadržaja.

(b)  trećoj strani koja upravlja fizičkim ili virtualnim uređajem kojim se digitalni sadržaj ili digitalna usluga stavljaju na raspolaganje potrošaču ili omogućuje potrošaču da im pristupi i koje je potrošač odabrao za primanje digitalnog sadržaja ili digitalne usluge. ili

 

(ba)  drugoj trećoj strani koju odredi potrošač.

2.  Dobavljač isporučuje digitalni sadržaj odmah nakon sklapanja ugovora, osim ako se strane ne dogovore drukčije. Isporuka se smatra izvršenom kad je digitalni sadržaj isporučen potrošaču ili, ako se primjenjuje stavak 1. točka (b), trećoj strani koju je potrošač odabrao, ovisno o tome koji se uvjet prije ispuni.

2.  Osim ako se ugovorne stranke ne dogovore drukčije, trgovac bez nepotrebne odgode isporučuje digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu nakon sklapanja ugovora. Smatra se da je trgovac ispunio svoju obvezu u pogledu isporuke kad su digitalni sadržaj ili digitalna usluga stavljeni na raspolaganje ili su dostupni potrošaču ili, ako se primjenjuje stavak 1. točka (b) ili (ba), trećoj strani koju je potrošač odabrao, ovisno o tome koji se uvjet primjenjuje.

Amandman    97

Prijedlog direktive

Članak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.a

 

Usklađenost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom

 

Da bi bio u skladu s ugovorom, digitalni sadržaj ili digitalna usluga moraju ispuniti zahtjeve iz članaka 6., 6.a, 7. i 8.

Amandman    98

Prijedlog direktive

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 6.

Članak 6.

Usklađenost digitalnog sadržaja s ugovorom

Subjektivni zahtjevi za usklađenost s ugovorom

1.  Kako bi bio u skladu s ugovorom, ako je relevantno, digitalni je sadržaj:

1.  Kako bi bio u skladu s ugovorom, ako je relevantno, digitalni je sadržaj ili digitalna usluga:

(a)  u količini i inačici koje se zahtijevaju ugovorom te ima kvalitetu, trajanje, funkcionalnost i interoperabilnost te druge radne značajke poput dostupnosti, kontinuiteta i sigurnosti koji se zahtijevaju ugovorom, uključujući i sve informacije iz predugovornog razdoblja koje čine sastavni dio ugovora;

(a)  u količini i inačici koje se zahtijevaju ugovorom te ima kvalitetu, opis, trajanje, funkcionalnost i interoperabilnost te druge radne značajke poput dostupnosti, kontinuiteta i sigurnosti koji se zahtijevaju ugovorom, uključujući i sve informacije iz predugovornog razdoblja koje čine sastavni dio ugovora;

(b)  prikladan za bilo koju posebnu namjenu za koju je potreban potrošaču i o kojoj je potrošač obavijestio dobavljača te koju je dobavljač prihvatio u trenutku sklapanja ugovora;

(b)  prikladan za bilo koju posebnu namjenu za koju je potreban potrošaču i o kojoj je potrošač obavijestio trgovca te koju je trgovac prihvatio najkasnije u trenutku sklapanja ugovora;

 

(ba)  u skladu s probnom inačicom ili prikazom digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koje trgovac stavi na raspolaganje, osim ako se prije sklapanja ugovora potrošaču ne ukaže na razliku između isporučenog digitalnog sadržaja ili digitalne usluge i probne inačice ili prikaza;

(c)  isporučuje se zajedno sa svim dodacima, uputama i servisom kako se zahtijeva ugovorom; i

(c)  isporučuje se zajedno sa svim dodacima, uputama, uključujući ugradnju, i servisom kako se zahtijeva ugovorom, uključujući sve predugovorne informacije koje tvore sastavni dio ugovora; i

(d)  biti ažuriran kako je utvrđeno ugovorom.

(d)  biti ažuriran kako je utvrđeno ugovorom, uključujći sve predugovorne informacije koje tvore sastavni dio ugovora.

2.   Ako je relevantno, u mjeri u kojoj u ugovoru nisu na jasan i sveobuhvatan način utvrđeni zahtjevi u pogledu digitalnog sadržaja iz stavka 1., digitalni sadržaj prikladan je za svrhu za koju bi digitalni sadržaj istoga opisa uobičajeno bio upotrijebljen, uključujući njegovu funkcionalnost, interoperabilnost i ostale radne značajke poput dostupnosti, kontinuiteta i sigurnosti, uzimajući u obzir sljedeće:

 

(a)   je li digitalni sadržaj isporučen u zamjenu za određenu cijenu ili nenovčanu protučinidbu;

 

(b)   ako je relevantno, sve međunarodne tehničke norme ili, ako tih tehničkih normi nema, pravilnike ponašanja i dobru praksu koji se primjenjuju u tom sektoru; i

 

(c)   sve izjave za javnost koje je dao dobavljač ili netko u njegovo ime ili su ih dale druge osobe u ranijim karikama u lancu transakcija, osim ako dobavljač pokaže

 

i.   da se od njega nije očekivalo, a nije se ni moglo razumno očekivati, da zna za predmetnu izjavu.

 

ii.   da je do trenutka sklapanja ugovora izjava ispravljena;

 

iii.   da ta izjava nije mogla utjecati na odluku o nabavi digitalnog sadržaja.

 

3.   Ako je ugovorom utvrđeno da se digitalni sadržaj isporučuje tijekom određenog razdoblja, taj je digitalni sadržaj u skladu s ugovorom tijekom cijelog tog razdoblja.

 

4.   Ako se strane ne dogovore drukčije, digitalni sadržaj isporučuje se u skladu s najnovijom inačicom tog digitalnog sadržaja koja je bila dostupna u trenutku sklapanja ugovora.

 

5.   Da bi bio u skladu s ugovorom, digitalni sadržaj mora ispuniti i zahtjeve iz članaka 7. i 8.

 

Amandman    99

Prijedlog direktive

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Objektivni zahtjevi u pogledu usklađenosti s ugovorom

 

1.   Digitalni sadržaj ili digitalna usluga, ako je relevantno:

 

(a)   posjeduju svojstva i radne značajke, uključujući funkcionalnost, interoperabilnost, dostupnost, kontinuitet i sigurnost, koje se obično mogu naći u digitalnom sadržaju ili digitalnim uslugama iste vrste i koje potrošač može razumno očekivati s obzirom na prirodu digitalnog sadržaja ili digitalne usluge te ispunjavaju, ako je to relevantno, sve postojeće međunarodne ili europske tehničke norme ili, ako tih tehničkih normi nema, primjenjive sektorske pravilnike o ponašanju i dobrim praksama, uključujući one o sigurnosti informacijskih sustava i digitalnih okruženja;

 

(b)   usklađeni su sa svim izjavama za javnost koje je dao trgovac ili proizvođač ili njegod predstavnik, posebice pri oglašavanju ili označavanju, osim ako dobavljač ne pokaže:

 

i.   da nije bio svjestan ili nije opravdano mogao biti svjestan dotične izjave o posebnostima digitalnog sadržaja ili digitalne usluge;

 

ii.   da je do trenutka sklapanja ugovora izjava ispravljena na način koji je isti ili sličan onome na koji je sastavljena; ili

 

iii.   da ta izjava nije mogla utjecati na odluku o nabavi digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

 

2.   U slučaju ugovora u okviru kojih se digitalni sadržaj ili digitalna usluga isporučuju tijekom određenog razdoblja, digitalni sadržaj ili digitalna usluga moraju biti u skladu s ugovorom tijekom cijelog tog razdoblja. Privremeni prekidi isporuke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koji su odgovornost trgoca smatraju se slučajevima neusklađenosti ako su značajni, trajni ili se ponavljaju.

 

3.   Ako se strane izričito ne dogovore drukčije, digitalni sadržaj ili digitalna usluga isporučuju se u skladu s najnovijom inačicom tog digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koja je bila dostupna u trenutku sklapanja ugovora.

 

4.   Trgovac mora osigurati da potrošač tijekom razumnog vremenskog razdoblja dobiva i bude obaviješten o ažuriranjima, uključujući sigurnosna ažuriranja digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, potrebnima kako bi digitalni sadržaj ili digitalna usluga bili u skladu s ugovorom. Ako potrošač ne instalira ta ažuriranja u razumnom vremenskom roku, to ne utječe na usklađenost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom. Ako potrošač odabere zadržati trenutnu inačicu digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, a nova verzija ne služi nužno zadržavanju usklađenosti digitalnog sadržaja ili usluge s ugovorom, ta trenutna inačica ostaje dostupna unutar razumnog roka.

 

5.   Da bi bio u skladu s ugovorom, digitalni sadržaj ili digitalna usluga moraju ispuniti i zahtjeve iz članaka 7. i 8. ove Uredbe i, gdje je to relevantno, zahtjeve iz Uredbe (EU) 2016/679.

Amandman    100

Prijedlog direktive

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 7.

Članak 7.

Integracija digitalnog sadržaja

Integracija digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga

Ako je digitalni sadržaj nepravilno integriran u digitalno okruženje potrošača, svaka neusklađenost koja je posljedica nepravilne integracije smatra se neusklađenošću digitalnog sadržaja ako je:

Ako su digitalni sadržaj ili digitalna usluga nepravilno integrirani u digitalno okruženje potrošača, svaka neusklađenost koja je posljedica nepravilne integracije smatra se neusklađenošću digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom ako je:

(a)  integraciju digitalnog sadržaja izvršio dobavljač ili je on bio odgovoran za integraciju; ili

(a)  integraciju digitalnog sadržaja ili digitalne usluge izvršio trgovac ili je on bio odgovoran za integraciju; ili

(b)  integraciju digitalnog sadržaja namjeravao izvršiti potrošač te je do nepravilne integracije došlo zbog nedostataka u uputama o integraciji ako su te upute isporučene u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (c) ili su trebale biti isporučene u skladu s člankom 6. stavkom 2.

(b)  integraciju digitalnog sadržaja ili digitalne usluge namjeravao izvršiti potrošač te je do nepravilne integracije došlo zbog nedostataka u uputama o integraciji ako su te upute isporučene u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (c) ili su trebale biti isporučene u skladu s člankom 6.a.

Amandman    101

Prijedlog direktive

Članak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 8.

Članak 8.

Prava trećih strana

Prava trećih strana

1.  U trenutku isporuke digitalnog sadržaja potrošaču, digitalni sadržaj nije opterećen nikakvim pravima trećih strana, uključujući ona koja se temelje na intelektualnom vlasništvu kako bi se digitalni sadržaj mogao upotrebljavati u skladu s ugovorom.

1.  Digitalni sadržaj ili digitalna usluga nisu opterećeni nikakvim ograničenjem koje je rezultat bilo kakvog prava treće strane, uključujući sva prava na temelju intelektualnog vlasništva, koje bi moglo spriječiti korisnika da se koristi digitalnim sadržajem ili digitalnom uslugom u skladu s ugovorom.

2.  Ako se digitalni sadržaj isporučuje tijekom određenog razdoblja, dobavljač tijekom tog razdoblja drži digitalni sadržaj isporučen potrošaču neopterećenim bilo kakvim pravima treće strane, uključujući ona koja se temelje na intelektualnom vlasništvu kako bi se digitalni sadržaj mogao upotrebljavati u skladu s ugovorom.

2.  Ako se digitalni sadržaj ili digitalna usluga isporučuju tijekom određenog razdoblja, trgovac tijekom tog razdoblja drži digitalni sadržaj ili digitalnu usluga isporučene potrošaču neopterećenima bilo kakvim pravima treće strane, uključujući prava koja proizlaze iz uvjeta licence, koja mogu sprječavati potrošača da upotrebljava digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu u skladu s ugovorom.

Amandman    102

Prijedlog direktive

Članak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.a

 

Svaka ugovorna klauzula koja dovodi do isključivanja članaka 6.a, 7. i 8. na štetu potrošača, kojom se od tih zahtjeva odstupa ili koja se od njih razlikuje valjana je samo ako je u trenutku sklapanja ugovora potrošač bio upoznat s posebnim stanjem digitalnog sadržaja ili digitalne usluge i ako je potrošač izričito prihvatio to posebno stanje pri sklapanju ugovora.

Amandman     103

Prijedlog direktive

Članak 8.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.b

 

Komercijalna jamstva

 

1.   Svako je komercijalno jamstvo obvezujuće za davatelja jamstva prema uvjetima utvrđenima u:

 

(a)   predugovornim informacijama koje dostavlja trgovac, uključujući svaku predugovornu izjavu koja čini sastavni dio ugovora;

 

(b)   reklamnom materijalu dostupnom u trenutku ili prije sklapanja ugovora; i

 

(c)   izjavi o jamstvu.

 

2.   Izjava o jamstvu dostupna je u pisanom obliku ili na nekom drugom trajnom mediju te sastavljena na jednostavan i razumljiv način. Ona uključuje sljedeće:

 

(a)   jasnu izjavu o zakonskim pravima potrošača kako je predviđeno ovom Direktivom i jasnu izjavu da komercijalno jamstvo ne utječe na ta prava; i

 

(b)   uvjete komercijalnog jamstva koji izlaze izvan zakonskih prava potrošača, informacije o trajanju, prenosivosti, teritorijalnom području primjene i postojanju bilo kakvih naknada koje bi potrošač mogao imati kako bi iskoristio komercijalno jamstvo, naziv i adresu davatelja jamstva i osobe protiv koje se može podnijeti bilo koji zahtjev i postupak kojim se ostvaruje zahtjev ako ta osoba nije i davatelj jamstva.

Amandman    104

Prijedlog direktive

Članak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 9.

Članak 10.

Teret dokazivanja

Teret dokazivanja

1.  Teret dokazivanja usklađenosti s ugovorom u trenutku navedenome u članku 10. snosi dobavljač.

1.  Teret dokazivanja da je neusklađenost s ugovorom postojala u trenutku navedenom u članku 9. snosi trgovac, ako neusklađenost s ugovorom postane očita tijekom sljedećih razdoblja:

 

(a)  u roku od dvije godine od trenutka isporuke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge;

 

(b)  u roku od jedne godine od datuma dostave ugrađenog digitalnog sadržaja ili digitalne usluge;

 

(c)  tijekom trajanja ugovora, ako je ugovorom predviđena kontinuirana isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ili isporuka ugrađenog digitalnog sadržaja ili digitalne usluge tijekom određenog vremenskog razdoblja.

2.  Stavak 1 ne primjenjuje se ako dobavljač dokaže da digitalno okruženje potrošača nije u skladu sa zahtjevima u pogledu interoperabilnosti i drugim tehničkim zahtjevima za digitalni sadržaj te ako je dobavljač obavijestio potrošača o tim zahtjevima prije sklapanja ugovora.

2.  Stavak 1. ne primjenjuje se ako trgovac dokaže da digitalno okruženje potrošača nije u skladu sa zahtjevima u pogledu interoperabilnosti i drugim tehničkim zahtjevima za digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu te ako je trgovac na jasan i razumljiv način obavijestio potrošača o tim zahtjevima prije sklapanja ugovora.

3.  Potrošač surađuje s dobavljačem u mjeri u kojoj je to moguće i nužno za utvrđivanje stanja digitalnog okruženja potrošača. Obvezna suradnja ograničuje se na tehnički dostupna sredstva koja su najmanje nametljiva za potrošača. Ako potrošač ne surađuje, teret dokazivanja u pogledu neusklađenosti s ugovorom snosi potrošač.

3.  Potrošač surađuje s trgovcem u mjeri u kojoj je to moguće i nužno za provjeru stanja digitalnog okruženja potrošača kako bi se moglo utvrditi je li u trenutku isporuke postojala neusklađenost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge. Obvezna suradnja ograničuje se na tehnički dostupna sredstva koja su najmanje nametljiva za potrošača. Potrošač samo u iznimnim i propisno opravdanim okolnostima u kojima ne raspolaže nikakvim drugim sredstvima odobrava trgovcu, na njegov zahtjev, virtualni pristup digitalnom okruženju potrošača. Ako potrošač ne surađuje i ako je trgovac o tom zahtjevu obavijestio potrošača na jasan i razumljiv način prije sklapanja ugovora, teret dokazivanja u pogledu neusklađenosti s ugovorom snosi potrošač.

(Članak 9. prijedloga Komisije postao je članak 10. u izmjeni Parlamenta.)

Amandman    105

Prijedlog direktive

Članak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 10.

Članak 9.

Odgovornost dobavljača

Odgovornost trgovca

Dobavljač potrošaču odgovara za sljedeće:

1.   Trgovac potrošaču odgovara za sljedeće:

(a)  svaku neostvarenu isporuku digitalnog sadržaja;

(a)  svaku neisporuku digitalnog sadržaja ili digitalne usluge u skladu s člankom 5.;

(b)  svaku neusklađenost koja postoji u trenutku isporuke digitalnog sadržaja; i

(b)  svaku neusklađenost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom:

 

i.  koja postoji u trenutku isporuke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge i postane očita u roku od dvije godine od datuma isporuke, ako je ugovorom određena jednokratka isporuka ili niz pojedinih isporuka; ili

 

ii.  koja postane očita tijekom razdoblja navedenog u ugovoru, ako je ugovorom određeno da se digitalna usluga ili digitalni sadržaj mora isporučiti tijekom određenog vremenskog razdoblja; i

(c)  ako je ugovorom predviđeno da će se digitalni sadržaj isporučivati tijekom određenog razdoblja, svaku neusklađenost koja nastane tijekom tog razdoblja.

(c)  svaka neusklađenost ugrađenog digitalnog sadržaja ili ugrađene digitalne usluge s ugovorom koja postoji u trenutku u kojem je isporučena roba u koju je ugrađen digitalni sadržaj ili digitalna usluga i postane očit nakon dvije godine od datuma dostave.

 

1.a   U smislu stavka 1. točke (c) države članice mogu zadržati strože odredbe u nacionalnom pravu koje će već biti na snazi na dan stupanja na snagu ove Direktive.

(Članak 10. prijedloga Komisije postao je članak 9. u izmjeni Parlamenta.)

Amandman    106

Prijedlog direktive

Članak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 11.

Članak 11.

Pravni lijek u slučaju neisporučenog digitalnog sadržaja

Pravni lijek u slučaju neisporučenog digitalnog sadržaja

Ako dobavljač nije isporučio digitalni sadržaj u skladu s člankom 5., potrošač ima pravo raskida ugovora bez odlaganja, u skladu s člankom 13.

1.  Ako trgovac nije isporučio digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu u skladu s člankom 5., potrošač traži od trgovca da mu isporuči digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu. Ako dobavljač nakon toga ne isporuči digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu bez odgode ili unutar dodatnog razdoblja kako su se stranke izričito dogovorile, potrošač ima pravo raskinuti ugovor.

 

1.a  Stavak 1. ne primjenjuje se:

 

(a)  ako je trgovac odbio isporučiti digitalni sadržaj ili digitalne usluge; ili

 

(b)  ako je isporuka unutar dogovorenog roka isporuke od bitne važnosti s obzirom na sve okolnosti oko sklapanja ugovora ili ako potrošač prije sklapanja ugovora obavijesti dobavljača da je isporuka do određenog datuma ili na određeni datum od ključne važnosti.

 

U tim slučajevima, ako trgovac ne isporuči digitalni sadržaj ili digitalne usluge u odgovarajućem trenutku sukladno članku 5. stavku 2., potrošač ima pravo raskida ugovora bez odlaganja.

 

1.b   Ako potrošač raskine ugovor, primjenjuju se članci 13., 13.a, 13.b i 13.c.

Amandman    107

Prijedlog direktive

Članak 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 12.

Članak 12.

Otklanjanje neusklađenosti s ugovorom

Otklanjanje neusklađenosti s ugovorom

 

-1.  U slučaju neusklađenosti s ugovorom potrošač ima pravo da mu se digitalni sadržaj ili digitalna usluga usklade s ugovorom ili da mu se razmjerno snizi cijena ili ima pravo raskinuti ugovor u skladu s uvjetima utvrđenima ovim člankom.

1.  U slučaju neusklađenosti s ugovorom potrošač ima pravo na besplatno usklađivanje digitalnog sadržaja s ugovorom ako to nije nemoguće, nerazmjerno ili nezakonito.

1.  Potrošač od početka ima pravo na usklađivanje digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom ako to nije nemoguće, nerazmjerno ili nezakonito.

Usklađivanje digitalnog sadržaja s ugovorom smatra se nerazmjernim ako zbog njega za dobavljača nastaju neopravdani troškovi. Pri donošenju odluke o tome jesu li troškovi neopravdani u obzir se uzima sljedeće:

Usklađivanje digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom smatra se nerazmjernim posebno ako zbog njega za trgovca nastaju neopravdani troškovi. Pri donošenju odluke o tome jesu li troškovi neopravdani u obzir se uzima sljedeće:

(a)  vrijednost koju bi digitalni sadržaj imao da je u skladu s ugovorom; i

(a)  vrijednost koju bi digitalni sadržaj ili digitalna usluga imali da su u skladu s ugovorom; i

(b)  važnost neusklađenosti s ugovorom radi postizanja svrhe za koju bi digitalni sadržaj jednakog opisa uobičajeno bio upotrijebljen.

(b)  važnost neusklađenosti s ugovorom radi postizanja svrhe za koju bi digitalni sadržaj ili digitalna usluga jednakog opisa uobičajeno bili upotrijebljeni.

2.  Dobavljač usklađuje digitalni sadržaj s ugovorom u skladu sa stavkom 1. u razumnom vremenskom roku od trenutka kad je potrošač obavijestio dobavljača o neusklađenosti s ugovorom i bez znatnih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu digitalnog sadržaja i svrhu za koju je potrošaču bio potreban taj digitalni sadržaj.

2.  Trgovac besplatno i bez znatnih neugodnosti za potrošača usklađuje digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu s ugovorom u skladu sa stavkom 1. u razumnom vremenskom roku od trenutka kad je potrošač obavijestio trgovca o neusklađenosti s ugovorom, uzimajući u obzir prirodu digitalnog sadržaja ili digitalne usluge i svrhu za koju su potrošaču taj digitalni sadržaj ili digitalna usluga bili potrebni.

 

Potrošač je ovlašten zadržati neplaćeni dio cijene ili, ako je neusklađenost neznatna, odgovarajući dio neplaćenog iznosa cijene sve dok trgovac ne isporuči digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu u skladu s ugovorom.

3.  Potrošač ima pravo na razmjerno sniženje cijene na način utvrđen stavkom 4. ako je digitalni sadržaj isporučen u zamjenu za plaćanje novčanog iznosa ili na raskid ugovora u skladu sa stavkom 5. i člankom 13. ako:

3.  Potrošač ima pravo na razmjerno sniženje cijene na način utvrđen stavkom 4. ako su digitalni sadržaj ili digitalna usluga isporučeni u zamjenu za plaćanje novčanog iznosa ili može raskinuti ugovor u skladu sa stavkom 5. i člancima 13., 13.a, 13.b i 13.c ako

(a)  otklanjanje neusklađenosti nije moguće ili je nerazmjerno ili nezakonito;

(a)  otklanjanje neusklađenosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge nije moguće, razmjerno ili zakonito u skladu sa stavkom 1.;

(b)  dobavljač nije dovršio otklanjanje u roku iz stavka 2.;

(b)  ako dobavljač nije uskladio digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu u skladu sa stavkom 2.;

 

(ba)  ako se neusklađenost pojavi unatoč pokušaju trgovca da uskladi digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu; ili

(c)  bi otklanjanje neusklađenosti digitalnog sadržaja potrošaču prouzročilo znatnu neugodnost ili

 

(d)  je dobavljač izjavio da neće otkloniti neusklađenost digitalnog sadržaja s ugovorom ili je iz okolnosti to jednako jasno.

(d)  ako je trgovac izjavio ili ako je iz okolnosti jednako jasno da trgovac neće uskladiti digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu u razumnom roku ili bez velikih neugodnosti za potrošača.

4.  Sniženje cijene razmjerno je smanjenju vrijednosti digitalnog sadržaja koji je potrošač primio u usporedbi s vrijednošću digitalnog sadržaja koji je u skladu s ugovorom.

4.  Potrošač se koristi pravom na razmjerno smanjenje cijene putem nedvojbene izjave u kojoj navodi svoju odluku o raskidu ugovora i o njoj obavještava trgovca. Sniženje cijene razmjerno je smanjenju vrijednosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koje je potrošač primio u usporedbi s vrijednošću digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koja bi postojala da su u skladu s ugovorom.

 

Ako je ugovorom određeno da se digitalni sadržaj ili digitalna usluga isporučuju tijekom određenog razdoblja u zamjenu za plaćanje cijene, a digitalni sadržaj ili digitalna usluga tijekom određenog razdoblja nisu bili usklađeni s ugovorom, potrošač ima pravo na sniženje cijene razmjerno razdoblju tijekom kojeg digitalni sadržaj ili digitalna usluga nisu bili usklađeni s ugovorom.

5.  Potrošač smije raskinuti ugovor samo ako neusklađenost s ugovorom narušava funkcionalnost, interoperabilnost i ostale glavne radne značajke tog digitalnog sadržaja poput dostupnosti, kontinuiteta i sigurnosti ako se to zahtijeva u članku 6. stavcima 1. i 2. Dobavljač snosi teret dokazivanja da zbog neusklađenosti s ugovorom nisu narušeni funkcionalnost, interoperabilnost i ostale glavne radne značajke digitalnog sadržaja.

5.  Potrošač smije raskinuti ugovor samo ako neusklađenost s ugovorom nije neznatna. Trgovac snosi teret dokazivanja da zbog neusklađenosti s ugovorom nisu narušeni funkcionalnost, interoperabilnost i ostale glavne radne značajke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

 

5.a  Potrošač nema pravo na pravni lijek ako je pridonio neusklađenosti s ugovorom ili njezinim učincima.

Amandman     108

Prijedlog direktive

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Otklanjanje nesigurnosti

 

U slučaju nesigurnosti potrošač ima pravo na besplatno usklađivanje digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom.

Amandman    109

Prijedlog direktive

Članak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 13.

Članak 13.

Raskid

Ostvarivanje prava na raskid

1.  Potrošač ostvaruje svoje pravo na raskid ugovora putem obavijesti koja je dobavljaču dostavljena na bilo koji način.

Potrošač ostvaruje svoje pravo na raskid ugovora putem nedvojbene izjave u kojoj se navodi njegova odluka o raskidu ugovora o kojoj obavještava trgovca. Ako je ugovor sklopljen digitalnim putem, trgovac potrošaču pruža jednostavan digitalni kanal za raskid ugovora. Raskid stupa na snagu 14 dana nakon primitka obavijesti ili kasnije, na datum koji je naveo potrošač.

2.   Ako potrošač raskine ugovor:

 

(a)  dobavljač bez nepotrebnog odgađanja, a svakako najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti, potrošaču nadoknađuje iznos plaćene cijene;

 

(b)  dobavljač poduzima sve moguće očekivane mjere kako bi se suzdržao od upotrebe protučinidbe koja nije novčana i koju je potrošač pružio u zamjenu za digitalni sadržaj i svih drugih podataka koje je dobavljač prikupio u vezi s isporukom digitalnog sadržaja, uključujući i sav sadržaj koji je dostavio potrošač osim sadržaja koji su zajedno generirali potrošač i sve druge osobe koje nastavljaju upotrebljavati taj sadržaj;

 

(c)  dobavljač potrošaču dostavlja tehnička sredstva za povlačenje cjelokupnog sadržaja koji je potrošač dostavio i svih drugih podataka proizvedenih ili nastalih zbog toga što je potrošač upotrebljavao digitalni sadržaj, u mjeri u kojoj ga je dobavljač zadržao. Potrošač ima pravo sadržaj povući besplatno, bez znatnih neugodnosti, u razumnom roku i podatkovnom formatu koji se uobičajeno upotrebljava;

 

(d)  ako digitalni sadržaj nije bio isporučen na trajnom nosaču podataka potrošač se suzdržava od upotrebe tog digitalnog sadržaja ili od njegova ustupanja trećim stranama, posebno tako što će digitalni sadržaj izbrisati ili ga na drugi način učiniti nerazumljivim;

 

(e)  ako je digitalni sadržaj bio isporučen na trajnom nosaču podataka, potrošač:

 

i.  na zahtjev dobavljača o dobavljačevu trošku vraća trajni nosač podataka dobavljaču bez nepotrebnog odgađanja, a svakako najkasnije u roku od 14 dana od primitka zahtjeva dobavljača; i

 

ii.  briše sve upotrebljive primjerke digitalnog sadržaja, čini ih nerazumljivima ili se na neki drugi način suzdržava od njegove upotrebe ili stavljanja na raspolaganje trećoj strani.

 

3.  Nakon raskida dobavljač može spriječiti potrošačevu daljnju upotrebu digitalnog sadržaja, posebno tako da potrošaču onemogući pristup digitalnom sadržaju ili mu ugasi korisnički račun, ne dovodeći u pitanje stavak 2. točku (c).

 

4.  Potrošač nije odgovoran za plaćanje upotrebe digitalnog sadržaja do koje je došlo u razdoblju prije raskida ugovora.

 

5.  Ako je digitalni sadržaj isporučen u zamjenu za plaćanje određene cijene i tijekom razdoblja utvrđenog ugovorom, potrošač može raskinuti ugovor samo u pogledu onog dijela vremenskog razdoblja tijekom kojeg digitalni sadržaj nije bio u skladu s ugovorom.

 

6.  Ako potrošač raskine dio ugovora u skladu sa stavkom 5., primjenjuje se stavak 2., osim točke (b) u pogledu razdoblja tijekom kojeg je digitalni sadržaj bio u skladu s ugovorom. Dobavljač potrošaču nadoknađuje dio plaćene cijene koji odgovara vremenskom razdoblju tijekom kojeg sadržaj nije bio u skladu s ugovorom.

 

Amandman    110

Prijedlog direktive

Članak 13.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.a

 

Obveze trgovca u slučaju raskida

 

1.  U slučaju raskida ugovora trgovac potrošaču nadoknađuje sve iznose koje je platio na temelju ugovora.

 

Ako je ugovorom određena isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge u zamjenu za plaćanje određene cijene i tijekom određenog razdoblja, a potrošač raskine dio takvog ugovora u skladu s člankom 12. stavkom 5., trgovac potrošaču nadoknađuje dio plaćene cijene koji odgovara razdoblju tijekom kojeg digitalni sadržaj ili digitalna usluga nisu bili usklađeni s ugovorom i svaki dio cijene koji bi potrošač platio unaprijed za bilo koje preostalo razdoblje ugovora da on nije raskinut.

 

2.  Kad je riječ o osobnim podacima potrošača, trgovac je dužan pridržavati se mjerodavnih odredaba iz Uredbe (EU) 2016/679.

 

3.  Trgovac mora uložiti sve napore koji se od njega mogu očekivati da ne koristi sadržaj koji stvaraju korisnici ako taj sadržaj predstavlja osobne podatke koje su potrošači pružili ili stvorili pri korištenju digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koju pruža trgovac, osim:

 

(a)  sadržaj koji se mora koristiti bez nerazmjernih i nerazumnih napora jer nema koristi izvan konteksta digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koju pruža trgovac;

 

(b)  sadržaja koji se mora koristiti bez nerazmjernih i nerazumnih napora jer se odnosi samo na aktivnost potrošača pri korištenju digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koju pruža trgovac;

 

(c)  podataka koje su zajednički proizveli potrošač i druge osobe koji nastavljaju upotrebljavati sadržaj;

 

(d)  sadržaja koji je spojen s drugim podacima i ne može se od njih razdvojiti ili se to može učiniti samo uz nerazmjerne napore.

 

4.  Trgovac na zahtjev potrošača potrošaču stavlja na raspolaganje sav sadržaj koji su stvorili korisnici, dok god taj sadržaj ne predstavlja osobne podatke koje je pružio ili stvorio potrošač kada je koristio digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu koju je pružio trgovac. Potrošač ima pravo sadržaju pristupiti besplatno, bez znatnih teškoća, u razumnom roku i strojno čitljivom podatkovnom formatu koji se uobičajeno upotrebljava.

 

Obveza stavljanja na raposlaganje sadržaja koji su stvorili korisnici ne odnosi se na slučajeve u kojima se sadržaj koji su stvorili korisnici:

 

(a)  ne može staviti na raspolaganje bez nerazmjernog i nerazumnog napora jer nije koristan izvan konteksta digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koju pruža trgovac;

 

(b)  ne može staviti na raspolaganje bez nerazmjernog i nerazumnog napora jer se odnosi samo na aktivnost potrošača pri korištenju digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koju pruža trgovac; ili

 

(c)   je taj sadržaj spojen s drugim podacima i ne može se od njih razdvojiti, ili se to može učiniti samo uz nerazmjerne napore.

 

5.  Trgovac nakon raskida može spriječiti potrošačevu daljnju upotrebu digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, posebice tako da potrošaču onemogući pristup digitalnom sadržaju ili digitalnoj usluzi ili mu ugasi korisnički račun, ne dovodeći u pitanje stavak 4.

Amandman    111

Prijedlog direktive

Članak 13.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.b

 

Obveze potrošača u slučaju raskida

 

1.  Nakon raskida ugovora potrošač se suzdržava od upotrebe digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ili od njihova ustupanja trećim stranama, primjerice tako što će digitalni sadržaj ili bilo koji njegov upotrebljivi primjerak izbrisati ili tako što će digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu na drugi način učiniti neodstupnim.

 

2.  U slučaju ugrađenog digitalnog sadržaja ili ugrađene digitalne usluge, potrošač na zahtjev i trošak trgovca vraća robu u koju je ugrađen digitalni sadržaj ili digitalna usluga, i to bez nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od primitka trgovčeva zahtjeva. Ako trgovac odluči zatražiti da mu se vrati roba u koju je ugrađen digitalni sadržaj ili digitalna usluga, to mora učiniti u roku od 14 dana od datuma na koji je primio obavijet da potrošač raskida ugovor.

 

3.  Potrošač nije odgovoran za plaćanje upotrebe digitalnog sadržaja ili digitalne usluge do koje je došlo u razdoblju prije raskida ugovora tijekom kojeg su digitalni sadržaj ili digitalna usluga bili neusklađeni.

Amandman    112

Prijedlog direktive

Članak 13.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.c

 

Rokovi i načini na koje trgovac vrši povrat troškova

 

1.  Svaki povrat iznosa trgovca potrošaču u skladu s člankom 12. stavkom 4. ili člankom 13.b stavkom 1. zbog sniženja cijene ili raskida ugovora obavlja se bez nepotrebne odgode, a u svakom slučaju u roku od 14 dana od dana kad je trgovac obaviješten, putem navedenim u člancima 12. i 13., o odluci potrošača da se pozove na svoje pravo na sniženje cijene ili na svoje pravo na raskid ugovora.

 

2.  Trgovac vrši povrat pomoću istih načina plaćanja koje je potrošač koristio za plaćanje digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, osim ako se potrošač izrijekom ne pristane na drugačiji način povrata.

 

3.  Trgovac potrošaču ne smije nametati plaćanje bilo kakve naknade na račun povrata.

Amandman    113

Prijedlog direktive

Članak 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 14.

Članak 14.

Pravo na naknadu štete

Pravo na naknadu štete

1.  Dobavljač potrošaču odgovara za svu gospodarsku štetu na digitalnom okruženju potrošača nastalu zbog neusklađenosti s ugovorom ili zbog neisporučivanja digitalnog sadržaja. Naknadom štete potrošača se što je više moguće dovodi u položaj u kojem bi bio da je digitalni sadržaj bio pravodobno isporučen i u skladu s ugovorom.

Države članice osiguravaju da potoršač ima pravo na povrat troškova zbog štete nastalu zbog neisporuke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ili zbog neusklađenosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom.

2.  Države članice propisuju detaljna pravila o ostvarenju prava na naknadu štete.

 

Amandman    114

Prijedlog direktive

Članak 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 15.

Članak 15.

Preinaka digitalnog sadržaja

Preinaka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge

1.  Ako je ugovorom predviđeno da se digitalni sadržaj isporučuje tijekom vremenskog razdoblja utvrđenog ugovorom, dobavljač može izmijeniti funkcionalnost, interoperabilnost, kontinuitet i sigurnost u mjeri u kojoj te izmjene neće imati nepovoljan utjecaj na pristupanje potrošača digitalnom sadržaju ili upotrebu digitalnog sadržaja, samo u sljedećim situacijama:

1.  Ako je ugovorom predviđeno da se digitalni sadržaj ili digitalna usluga isporučuju ili da su dostupni tijekom vremenskog razdoblja utvrđenog ugovorom, trgovac može izmijeniti samo funkcionalnost, interoperabilnost i druge glavne radne značajke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge više od mjere u kojoj je to potrebno za održavanje usklađenosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge u skladu s člankom 6.a, i to samo u sljedećim situacijama:

(a)  tako je propisano ugovorom;

(a)  ugovorom je to dopušteno te se u njemu navodi valjan razlog za tu preinaku;

 

(aa)  razumno je da potrošač može očekivati takvu preinaku;

 

(ab)  preinaka je napravljena bez dodatnih troškova za potrošača; i

(b)  potrošač je u razumnome roku dobio izričitu obavijest o izmjeni na trajnom nosaču podataka;

(b)  trgovac u razumnome roku na jasan i razumljiv način te na trajnom nosaču podataka o tome unaprijed obavještava potrošača i, gdje je to primjenjivo, obavještava ga o njegovu pravu na raskid ugovora pod uvjetima određenima u stavku 1.a;

(c)  potrošaču je omogućeno da besplatno raskine ugovor u roku od najmanje 30 dana od primitka te obavijesti; i

 

(d)  nakon raskida ugovora u skladu s točkom (c) potrošaču su dostavljena tehnička sredstva za povlačenje cjelokupnog sadržaja koji je dostavljen u skladu s člankom 13. stavkom 2. točkom (c).

 

 

1.a  Potrošač ima pravo iskoristiti pravo na raskid ugovora ako se izmjenom negativno utječe na njegov pristup digitalnom sadržaju ili digitalnoj usluzi ili korištenje njima, osim ako takav negativan utjecaj nije neznatan. U tom slučaju, potrošaču ima pravo na besplatan raskid ugovora u roku od 30 dana od dana primitka te obavijesti ili od trenutka kada je trgovac izmijenio digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu, ovisno o tome što je nastupilo kasnije

2.  Ako potrošač raskine ugovor u skladu sa stavkom 1., ako je relevantno,

2.  Ako potrošač raskine ugovor u skladu sa stavkom 1.a ovog članka, primjenjuju se članci 13., 13.a i 13.b.

(a)  dobavljač nadoknađuje potrošaču dio plaćene cijene koji odgovara razdoblju nakon izmjene digitalnog sadržaja;

 

(b)  dobavljač se suzdržava od upotrebe nenovčane protučinidbe koju je potrošač pružio u zamjenu za digitalni sadržaj i drugih podataka koje je dobavljač prikupio u vezi s isporukom digitalnog sadržaja, uključujući i sav sadržaj koji je dostavio potrošač.

 

Amandman    115

Prijedlog direktive

Članak 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 16.

Članak 16.

Pravo na raskid dugoročnih ugovora

Pravo na raskid dugoročnih ugovora

1.  Ako je ugovorom predviđena isporuka digitalnog sadržaja na neodređeni rok ili ako su početno trajanje ugovora ili bilo koja kombinacija rokova za njegovu obnovu dulji od 12 mjeseci, potrošač ima pravo raskinuti taj ugovor u svakom trenutku nakon isteka roka od prvih 12 mjeseci.

1.  Ako je ugovorom predviđena isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge na određeni početni rok dulji od 12 mjeseci ili ako je bilo koja kombinacija naknadnih ugovora ili rokova za njegovu obnovu dulja od 12 mjeseci od trenutka sklapanja početnog ugovora, potrošač ima pravo bez ikakvih dodatnih troškova raskinuti taj ugovor u svakom trenutku nakon isteka roka od prvih 12 mjeseci.

 

1.a  Ako potrošač raskine ugovor na određeno vrijeme, a trajanje ugovora ili bilo koja kombinacija rokova za njegovu obnovu prelaze 12 mjeseci, trgovac ima pravo na razmjernu nadoknadu troškova za pogodnosti koje je dao potrošaču, a koje su rezultat sklapanja ugovora u trajanju duljem od 12 mjeseci.

 

Prije nego što se potrošač obveže ugovorom ili bilo kojom odgovarajućom ponudom, trgovac potrošaču na jasan i razumljiv način daje informacije o uvjetima raskida ugovora koji ima trajanje dulje od 12 mjeseci, ako te informacije već nisu bile očite iz konteksta, te o posljedicama ranog raskida ako je potrošač dobio pogodnosti zbog trajanja ugovora.

2.  Potrošač ostvaruje svoje pravo na raskid ugovora putem obavijesti koja je dobavljaču dostavljena na bilo koji način. Raskid stupa na snagu 14 dana nakon primitka obavijesti.

2.  Potrošač ostvaruje svoje pravo na raskid ugovora putem obavijesti u oblikunedvojbene izjave trgovcu u kojoj se navodi njegova odluka o raskidu ugovora. Raskid stupa na snagu 14 dana nakon primitka obavijesti ili na kasniji datum koji naznači potrošač.

3.  Ako se digitalni sadržaj isporučuje u zamjenu za plaćanje određene cijene, potrošač i dalje odgovara za plaćanje dijela cijene digitalnog sadržaja koji odgovara razdoblju koje je proteklo do stupanja na snagu raskida ugovora.

3.  Ako se digitalni sadržaj ili digitalna usluga isporučuju u zamjenu za plaćanje određene cijene, potrošač i dalje odgovara za plaćanje dijela cijene isporučenog digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koji se odnosi na razdoblje koje je proteklo do stupanja na snagu raskida ugovora.

4.  Ako potrošač raskine ugovor u skladu s ovim člankom:

4.  Ako potrošač raskine ugovor u skladu s ovim člankom, trgovac se mora pridržavati obveza iz Uredbe (EU) 2016/679 i Direktive 2002/58/EZ u pogledu osobnih podataka.

(a)  dobavljač poduzima moguće očekivane mjere kako bi se suzdržao od upotrebe bilo koje druge nenovčane protučinidbe koju je potrošač pružio u zamjenu za digitalni sadržaj ili drugih podataka koje je dobavljač prikupio u vezi s isporukom digitalnog sadržaja, uključujući i cjelokupan sadržaj koji je dostavio potrošač;

 

(b)  dobavljač potrošaču dostavlja tehnička sredstva za povlačenje cjelokupnog sadržaja koji je potrošač dostavio i svih drugih podataka proizvedenih ili nastalih zbog toga što je potrošač upotrebljavao digitalni sadržaj, u mjeri u kojoj ga je dobavljač zadržao. Potrošač ima pravo sadržaj povući bez znatnih neugodnosti, u razumnom roku i podatkovnom formatu koji se uobičajeno upotrebljava i

 

(c)  ako je primjenjivo, briše sve upotrebljive primjerke digitalnog sadržaja, čini ih nerazumljivima ili se na neki drugi način suzdržava od njegove upotrebe, uključujući stavljanje tog sadržaja na raspolaganje trećoj strani.

4.a  ako je primjenjivo, briše sve upotrebljive primjerke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, čini ih nerazumljivima ili se na neki drugi način suzdržava od njegove upotrebe, uključujući stavljanje tog sadržaja na raspolaganje trećoj strani.

5.  Nakon raskida dobavljač može spriječiti potrošačevu daljnju upotrebu digitalnog sadržaja, posebno tako da potrošaču onemogući pristup do digitalnog sadržaja ili mu ugasi korisnički račun, ne dovodeći u pitanje stavak 4. točku (b).

5.  Nakon raskida trgovac može spriječiti potrošačevu daljnju upotrebu digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, posebno tako da potrošaču onemogući pristup digitalnom sadržaju ili digitalnoj usluzi ili mu ugasi korisnički račun.

Amandman    116

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako dobavljač odgovara potrošaču zato što digitalni sadržaj nije isporučen ili zbog neusklađenosti s ugovorom koja je posljedica propusta određene osobe u ranijim karikama u lancu transakcija, dobavljač ima pravo na pravni lijek protiv odgovorne osobe ili odgovornih osoba u nizu transakcija. Osoba protiv koje dobavljač može tražiti pravo na pravni lijek i odgovarajući postupci i uvjeti ostvarenja tog prava utvrđuju se u skladu s nacionalnim pravom.

Ako trgovac odgovara potrošaču zato što digitalni sadržaj ili digitalna usluga nisu isporučeni ili zbog neusklađenosti s ugovorom koja je posljedica propusta određene osobe u prethodnim karikama u lancu transakcija, trgovac ima pravo na pravni lijek protiv odgovorne osobe ili odgovornih osoba u nizu financijskih transakcija. Osoba protiv koje trgovac može tražiti pravo na pravni lijek i odgovarajući postupci i uvjeti ostvarenja utvrđuju se u skladu s nacionalnim pravom.

Amandman    117

Prijedlog direktive

Članak 18. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Provedba

Provedba i informiranje

Amandman    118

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju postojanje prikladnih i učinkovitih sredstava za osiguravanje usklađenosti s ovom Direktivom.

1.  Države članice osiguravaju postojanje prikladnih, učinkovitih i odvraćajućih sredstava za osiguravanje usklađenosti s ovom Direktivom, posebno uzimajući u obzir potrebu da potrošači budu obaviješteni o svojim pravima i da im se korištenje provedba njihovih prava u praksi.

Amandman    119

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  neprofitna tijela, organizacije ili udruge koje djeluju u području zaštite osoba čiji se podaci obrađuju kako je definirano u članku 80. Uredbe (EU) 2016/679.

Amandman  120

Prijedlog direktive

Članak 20. – glava

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izmjene Direktive 1999/44/EZ, Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/200922/EZ

Izmjene Direktive 1993/13/EEZ, Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/200922/EZ

Amandman    121

Prijedlog direktive

Članak 20. – točka -1. (nova)

Direktiva 93/13/EEZ

Prilog – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  U stavak 1. Priloga Direktivi 93/13/EEZ dodaju se sljedeće točke:

 

"(qa)  mogućnost da trgovac nezakonito ograniči interoperabilnost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge pomoću računalne opreme i drugih digitalnih sadržaja ili digitalnih usluga;

 

(qb)  zahtijevati od potrošača da s trgovcem ili trećom stranom sklopi dodatan ugovor o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ili ugovor koji se odnosi na računalnu opremu;

 

(qc)  zaobilaženje prava koja proizlaze iz Uredbe (EU) 2016/679 kojom je uređena zaštita osobnih podataka potrošača ugovornim sredstvima;

 

(qd)  omogućiti trgovcu da ograniči upotrebljivost digitalnog sadržaja dok je potrošač izvan interneta (offline), ako to nije nužno potrebno za pružanje digitalnog sadržaja;

 

(qe)  ograničiti upotrebe digitalnog sadržaja dopuštene u okviru Direktive 2001/29/EZ, Direktive 96/9/EZ, Direktive 2009/24/EZ ili Direktive 2012/28/EU;

Amandman    122

Prijedlog direktive

Članak 20. – točka 1.

Direktiva 1999/44/EZ

Članak 1. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

"(b)   roba široke potrošnje: znači svaki materijalni prenosivi predmet, osim:

"(b)   roba široke potrošnje: znači svaki materijalni prenosivi predmet, osim:

–   robe koja se prodaje putem prisilnog izvršenja sudskog naloga ili na drugi način prema zakonskom ovlaštenju,

–   robe koja se prodaje putem prisilnog izvršenja sudskog naloga ili na drugi način prema zakonskom ovlaštenju,

–  vode i plina kada nisu pakirani za prodaju u točno određenom volumenu ili količini,

–  vode i plina kada nisu pakirani za prodaju u točno određenom volumenu ili količini,

–  električne energije,

–  električne energije,

–  trajnog nosača podataka u koji je ugrađen digitalni sadržaj, ako je upotrebljavan isključivo kao nosač digitalnog sadržaja do potrošača kako se navodi u Direktivi (EU) br. XXX39.”

–  ugrađeni digitalni sadržaj ili digitalne usluge obuhvaćene Direktivom EU br. N/XXX39.”

______________

______________

Direktiva (EU) N/XXX Europskog parlamenta i Vijeća …. o ugovorima o isporuci digitalnog sadržaja (SL ...)

Direktiva (EU) N/XXX Europskog parlamenta i Vijeća od …. o određenim aspektima ugovorâ o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga (SL ...)

Amandman    123

Prijedlog direktive

Članak 20. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 2006/2004

Prilog – točka 21.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„21.   Direktiva (EU) br. XXX Europskog parlamenta i Vijeća od XX/XX/201X o ugovorima o isporuci digitalnog sadržaja (SL...)”

„21.a   Direktiva (EU) N/XXX Europskog parlamenta i Vijeća od …. o određenim aspektima ugovorâ o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga (SL ...)”

Amandman    124

Prijedlog direktive

Članak 20. – točka 3.

Direktiva 2009/22/EZ

Prilog I. – točka 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

16.  Direktiva (EU) br. XXX Europskog parlamenta i Vijeća od XX/XX/201X o ugovorima o isporuci digitalnog sadržaja (SL...)”

15.a  Direktiva (EU) N/XXX Europskog parlamenta i Vijeća od …. o određenim aspektima ugovorâ o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga (SL ...)”

Amandman    125

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija najkasnije pet godina od [datum pet godina nakon stupanja na snagu] preispituje primjenu ove Direktive te podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. Izvješćem se ispituje, među ostalim, usklađivanje pravila koja se primjenjuju na ugovore o isporuci digitalnog sadržaja u zamjenu za protučinidbu osim onih obuhvaćenih ovom Direktivom, a posebno u zamjenu za reklamu ili neizravno prikupljanje podataka.

Komisija najkasnije ... [pet godina od datuma stupanja na snagu ove Direktive] preispituje primjenu ove Direktive te podnosi izvješće Europskom parlamentu, Vijeću te Europsko socijalnom i gospodarskom odboru. Proces preispitivanja uključuje savjetovanje s državama članicama i organizacijama potrošača te pravnim i poslovnim organizacijama na razini Unije. Izvješćem se ispituje, među ostalim, interakcija i usklađenost s primjenom Uredbe (EU) 2016/679 i usklađivanje pravila koja se primjenjuju na ugovore o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga u zamjenu za sakupljanje osobnih podataka od strane trgovca, osim onih obuhvaćenih ovom Direktivom, a posebno u zamjenu za reklamu.

  • [1]  SL C 264, 20.7.2016., str. 57.

OBRAZLOŽENJE

I. Uvod

Nakon što je odbijen prijedlog o zajedničkom europskom zakonu o prodaji robe Komisija je još jednom pokušala riješiti probleme na unutarnjem tržištu nastale zbog različitih nacionalnih ugovornih pravila, ili njihova nedostatka, na korist i poduzeća i potrošača, podnošenjem dvaju prijedloga o digitalnim ugovorima: Prijedloga direktive o određenim aspektima ugovora o prodaji robe na internetu i drugoj prodaji robe na daljinu i Prijedloga direktive o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja. Prijedlogom Komisije o ugovornim pravilima za isporuku digitalnog sadržaja prvi se put nudi prilika za rješavanje pitanja koje se tek počelo razvijati u zakonodavstvima nekih država članica i koje još nije usklađeno na razini EU-a, a odnosi se na pravne lijekove dostupne potrošačima u slučaju neusklađenosti isporučenog digitalnog sadržaja.

Nakon predstavljanja zajedničkog radnog dokumenta u srpnju 2016. suizvjestitelji u ovom nacrtu izvješća iznose svoje zajedničke amandmane na prijedlog Komisije. Sve u svemu, suizvjestitelji odobravaju da se pristup Komisije, u okviru kojeg se naglasak stavlja na određene aspekte ugovornog prava za isporuku digitalnog sadržaja kao što su usklađenost i pravni lijekovi, ograniči na ugovore između poduzeća i potrošača.

U nacrtu izvješća iznose se neka od pitanja za koja suizvjestitelji smatraju da je bitno da se dodatno rasprave no zadržavaju pravo da se nacrtu vrate s dodatnim amandmanima i prijedlozima o temama koje nisu uključene u izvješće. U ovom su obrazloženju istaknute glavne izmjene predložene u nacrtu izvješća u obliku amandmana te njihova objašnjenja.

II. Glavna pitanja obrađena u nacrtu izvješća

1. Pojašnjenje teksta i usklađenost s pravnom stečevinom

Suizvjestitelji se slažu s Komisijom da direktiva ne treba obuhvaćati samo digitalni sadržaj kako je utvrđeno Direktivom o pravima potrošača nego i usluge kao što su pohranjivanje podataka u oblaku ili pohranjivanje datoteka na poslužitelje (file hosting), društvene mreže, usluge za trenutačnu razmjenu poruka (instant messaging) te stranice ili platforme za dijeljenje video i audio zapisa. Na taj bi način sadržaj direktive bio otporan na daljnje tehničke promjene u budućnosti. Međutim, smatraju da bi radi usklađenosti s definicijom „digitalnog sadržaja” iz Direktive o pravima potrošača bilo primjerenije definiciju digitalnog sadržaja ne proširiti na takve usluge nego uspostaviti kategoriju „digitalnih usluga” kako bi se napravila jasna razlika između digitalnog sadržaja, odnosno podataka koji se proizvode i isporučuju u digitalnom obliku, i digitalnih usluga. Suizvjestitelji smatraju da to ne bi trebalo utjecati na sposobnost država članica da odlučuju o prirodi ugovora, odnosno o tome hoće li se ugovor za isporuku digitalnog sadržaja smatrati ugovorom o prodaji, uslugama, najmu ili ugovoru sui generis.

2. Područje primjene

Suizvjestitelji smatraju da će se prijedlogom Komisije o isključenju digitalnog sadržaja ugrađenog u robu, kao što su mali proizvodi, iz područja primjene direktive otežati razlikovanje između područja primjene ovog prijedloga i prijedloga o određenim aspektima ugovora o prodaji robe na internetu i drugoj prodaji robe na daljinu. Pravila primjenjiva na digitalni sadržaj razlikovala bi se ovisno o tome je li on ugrađen u robu ili je li isporučen zasebno, što nije uvijek lako utvrditi, kao što je to na primjer slučaj s pametnim telefonima s prethodno ugrađenim aplikacijama i onima na koje potrošači sami instaliraju aplikacije. Na taj bi način potrošači i poduzeća teško mogli utvrditi primjenjivo pravilo u slučaju neispravnog proizvoda ili proizvoda koji nije u skladu s ugovorom te smatra li se on materijalnom robom ili digitalnim sadržajem. Nakon razmatranja različitih pristupa suizvjestitelji smatraju da bi se pravila koja se primjenjuju na digitalni sadržaj također trebala primjenjivati na digitalni sadržaj ugrađen u robu ako digitalni sadržaj funkcionira kao sastavni dio robe i nije ga lako deinstalirati. Međutim, utvrdi li dobavljač da je problem u neispravnoj računalnoj opremi robe, primjenjuje se režim o robi.

Kako bi se dodatno smanjio mogući utjecaj problema u vezi s razlikovanjem područja primjene prijedloga o digitalnom sadržaju, suizvjestitelji su se s izvjestiteljem dogovorili o prijedlogu o prodaji robe kojim bi se pokušalo u najvećoj mogućoj mjeri uskladiti kriterije usklađenosti oba pravna režima.

3. Podaci o protučinidbi i pitanja u vezi sa zaštitom podataka

U prijedlogu Komisije uvodi se pojam nenovčane protučinidbe te se predviđa obveza dobavljača da ispravi slučaj neisporuke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ili njihove neusklađenosti s ugovorom i u slučajevima u kojima je protučinidba pružanje podataka. Sve u svemu, suizvjestitelji se slažu s ovim pristupom. U nacrtu izvješća navodi se da protučinidba također može biti kombinacija plaćanja cijene i pružanja podataka. Njime se također ide dalje od prijedloga Komisije jer se područje primjene ne ograničava na podatke koje aktivno pruži potrošač, već se proširuje na podatke koje prikupi dobavljač kako bi se izbjegle rupe u zakonu. Kada je riječ o predloženom isključenju ugovora pri kojima dobavljač obrađuje podatke isključivo radi izvršavanja ugovora ili ispunjavanja pravnih zahtjeva iz područja primjene direktive, suizvjestitelji također prednost daju ograničenju koje se odnosi na to da se direktiva neće primjenjivati u slučajevima u kojima dobavljač rabi osobne podatke ili druge podatke koje pruži potrošač isključivo radi isporuke digitalnog sadržaja ili usluge ili radi ispunjavanja pravnih zahtjeva kojima podliježe i u kojima osobne i druge podatke ne obrađuje u nijednu drugu svrhu.

U pogledu zaštite podataka suizvjestitelji smatraju da bi direktiva trebala biti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka te da bi u njoj trebalo biti navedeno da se njome ne dovodi u pitanje ta Uredba. Sukladno tome smatraju da je potrebno zajamčiti da ugovorni uvjet koji se odnosi na obradu osobnih podataka u kontekstu sklapanja ili izvršavanja ugovora, a koji je na štetu potrošača kao ispitanika u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, za potrošača ne bude obvezujući.

4. Isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge

Suizvjestitelji pojašnjavaju sastavne elemente isporuke, uključujući njezinu definiciju i vrijeme isporuke, uzimajući u obzir izmjene područja primjene direktive. Shodno tomu dobavljač bi trebao bez nepotrebnog odlaganja izvršiti isporuku odmah nakon sklapanja ugovora, a najkasnije 30 dana od sklapanja ugovora.

5. Usklađenost s ugovorom

Kada je riječ o zahtjevima u pogledu usklađenosti s ugovorom, a suprotno gledištu Komisije, suizvjestitelji smatraju da se usklađenost ne bi trebala ocjenjivati prije svega na temelju onoga što je navedeno u ugovoru te predlažu da se ona ocjenjuje na temelju objektivnih i subjektivnih kriterija. Međutim, suizvjestitelji smatraju da se ugovorne strane pod određenim uvjetima, između ostalog uz isključiv pristanak potrošača, mogu dogovoriti da isključe objektivne zahtjeve na štetu potrošača, da od njih odstupe ili da ih izmijene.

6. Preinaka digitalnog sadržaja

Jedna od glavnih izmjena koje su uveli suizvjestitelji kada je riječ o ugovoru u skladu s kojim se digitalni sadržaj ili digitalna usluga isporučuje tijekom vremenskog razdoblja je ta da dobavljač u pravilu ne može izmijeniti funkcionalnost, interoperabilnost i druge glavne radne značajke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge u mjeri u kojoj te izmjene imaju nepovoljan utjecaj na pristupanje potrošača digitalnom sadržaju ili digitalnoj usluzi ili imaju nepovoljan utjecaj na njihovu upotrebu. Međutim, u nacrtu izvješća zadržavaju se izuzeća od pravila i uvode dodatna jamstva na korist potrošača.

7. Upućivanje na nacionalni zakon

Suizvjestitelji predlažu da direktiva ne bi trebala utjecati na nacionalne zakone kada je riječ o uvjetima u skladu s kojima se ugovor smatra sporednim ili povezanim s drugim ugovorom te na učinak koji to ima na bilo koji od tih ugovora ili na pravne lijekove predviđene bilo kojim od tih ugovora.

III. Zaključak

Suizvjestitelji predlažu niz izmjena prijedloga Komisije kao prvi korak u daljnjem razmatranju i uvođenju izmjena tijekom zakonodavnog postupka u Parlamentu.

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (21.11.2016)

upućeno Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja
(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Marju Lauristin

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Digitalna revolucija znatno utječe na naše društvo. Kako naše oslanjanje na proizvode i usluge iz sektora informacijskih tehnologija raste, tako postaje sve važnije osigurati da se naša prava poštuju u digitalnom svijetu. Trenutačno, dok milijuni europskih potrošača svakodnevno pristupaju digitalnom sadržaju, kupuju ga ili se njime koriste u širem smislu riječi (npr. internetski videoprijenos, aplikacije, igre, usluge u oblaku ili društvene mreže), njihova prava na internetu nisu zaštićena kao što su zaštićena izvan interneta. Ta situacija narušava povjerenje potrošača i ugrožava privatnost na internetu jer neispravni ili nesigurni digitalni proizvodi i usluge neće na pravilan način zaštititi golemu količinu naših osobnih podataka dostupnih na internetu.

Izvjestitelj želi povećati povjerenje potrošača i privatnost na internetu jamčenjem odgovarajuće zaštite za kupnju digitalnog sadržaja. Opseg i definicija digitalnog sadržaja moraju se dodatno pojasniti kako bi se osiguralo da se svim potrošačima zajamče njihova prava, uključujući potrošače koji su manje tehnološki obrazovani ili slabije upoznati s tehnološkom stranom internetskog okružja. Svijet interneta, a time i upotreba digitalnog sadržaja, postao je mnogo više od samog načina na koji možemo obavljati određene zadatke. Naše osobne fotografije, imenici i medicinski podaci obično se nalaze u oblaku. Mnogi naši intimni razgovori održavaju se i često pohranjuju na internetu. I u našim internetskim aktivnostima za sobom ostavljamo mnogo digitalnih tragova na temelju kojih trgovačka društva mogu izraditi naš iznenađujuće detaljan profil. Stoga je jasno da je u internetskom okružju zaštita naših osobnih podataka čak i više potrebna nego u stvarnom svijetu. Budući da se u ovom Prijedlogu naglasak stavlja na odnos između dobavljača i potrošača digitalnog sadržaja, on je stoga neraskidivo povezan s pitanjem zaštite naših osobnih podataka na internetu. Stoga je važno osigurati da ova Direktiva bude u skladu s općim pravilima nove Opće uredbe o zaštiti podataka (2016/679) kako bi se osigurala dosljednost u temeljnim pravima građana na privatnost i ojačalo povjerenje potrošača u isporuku sigurnog i zaštićenog digitalnog sadržaja.

Izvjestitelj bi želio dodatno ojačati i razjasniti Prijedlog u sljedećim točkama. U pogledu tih točaka važno je imati na umu da je cilj ovoga Prijedloga potpuno usklađivanje, čime bi se zabranilo državama članicama da zadrže ili uvedu nacionalne propise koji će ići dalje od ove Direktive u pogledu zaštite potrošača:

•  Potrošačevo aktivno pružanje osobnih podataka: Prijedlog obuhvaća samo ugovore na temelju kojih potrošač ili plaća ili „aktivno pruža” osobne podatke kao protučinidbu. Čini se da je to previše ograničeno jer se danas često osobni podaci potrošača (kao što su podaci o lokaciji, osobni kontakti, povijest kupnje itd.) upotrebljavaju u obliku protučinidbe, a potrošači toga nisu ni svjesni. Nadalje, to ograničenje može negativno potaknuti dobavljače na to da ne traže pristanak potrošača. Stoga bi bilo uputno proširiti tu odredbu tako da obuhvaća sve ugovore za isporuku digitalnog sadržaja koji podrazumijeva upotrebu osobnih podataka potrošača.

•  Mora se dodati definicija osobnih podataka utemeljena na Uredbi 2016/679 kako bi se osigurala jasna razlika između osobnih podataka i svih drugih podataka navedenih u tekstu.

•  Sukladnost digitalnog sadržaja: Prijedlogom se predviđa da digitalni sadržaj treba biti u skladu s onim što je utvrđeno u ugovoru, a samo ako ništa nije utvrđeno u ugovoru, za procjenu njegove sukladnosti mogli bi se primijeniti objektivniji kriteriji (kao što su tehničke norme ili pravilnici o ponašanju u tom sektoru). Međutim, u svjetlu složenosti proizvoda s digitalnim sadržajem, moglo bi se postaviti pitanje je li potrošač zaista u stanju u potpunosti shvatiti uvjete ugovora i donijeti odluku na temelju dobivenih informacija. Stoga bi za utvrđivanje sukladnosti bilo poželjno češće primjenjivati objektivne i subjektivne kriterije (kao što su tehničke norme ili opravdana očekivanja).

•  Odgovornost dobavljača za štetu: Prijedlogom se ograničava odgovornost dobavljača samo na štetu nastalu na hardveru i softveru potrošača. Međutim, može doći do situacija u kojima će potrošač pretrpjeti teške ekonomske ili nematerijalne gubitke koji su daleko od bilo kakve štete na njegovu digitalnom okružju (primjerice ako softver sadrži grešku koja omogućava hakerima da pristupe računalu potrošača i ukradu mu lozinku za njegov bankovni račun). Stoga bi bilo poželjno proširiti opseg šteta tako da uključuju sve štete nanesene potrošaču. Osim toga, moglo bi biti zanimljivo omogućiti državama članicama da pri utvrđivanju detaljnih propisa o šteti naprave razliku između onih dobavljača koji su učinili sve što je u njihovoj moći da ograniče mogućnost nastanka štete (npr. poštovanjem određenih smjernica ili standarda za IT sigurnost) i onih koji nisu uredili sve što su mogli (npr. nisu ispravili sigurnosne propuste u svojim proizvodima/uslugama za koje su znali ili koji su im prijavljeni) kako bi se potaknuo snažniji osjećaj odgovornosti među dobavljačima.

•  Raskid ugovora: u Prijedlogu treba jasno navesti koji se podaci moraju vratiti potrošaču nakon što se ugovor raskine.

AMANDMANI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman     1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Radi postizanja stvarnog jedinstvenog digitalnog tržišta, potrebno je usklađivanje određenih aspekata koji se odnose na ugovore o isporuci digitalnog sadržaja polazeći od visoke razine zaštite potrošača.

(2)  Radi postizanja stvarnog jedinstvenog digitalnog tržišta potrebno je usklađivanje određenih aspekata koji se odnose na ugovore o isporuci digitalnog sadržaja polazeći od visoke razine zaštite potrošača i potrebe za poboljšanjem dostupnosti.

Amandman     2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Potrošači će imati koristi od potpuno usklađenih prava u pogledu digitalnog sadržaja uz visoki stupanj zaštite. Imat će jasna prava kada prime digitalni sadržaj ili mu pristupe s bilo kojeg mjesta u EU-u. Time će se povećati njihovo povjerenje u kupnju digitalnog sadržaja. Isto tako, pridonijet će se smanjenju štete koju potrošači trenutačno trpe jer će postojati skup jasnih prava kojima će im se omogućiti rješavanje problema s digitalnim sadržajem s kojima se suočavaju.

(7)  Potrošači će imati koristi od potpuno usklađenih prava u pogledu digitalnog sadržaja uz visoki stupanj zaštite. Imat će jasna prava kada prime digitalni sadržaj ili mu pristupe s bilo kojeg mjesta u EU-u. Time će se povećati njihovo povjerenje u kupnju digitalnog sadržaja. Isto tako, pridonijet će se smanjenju štete koju potrošači trenutačno trpe jer će postojati skup jasnih prava kojima će im se omogućiti rješavanje problema s kojima se suočavaju u pogledu digitalnog sadržaja i njegove dostupnosti.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Ovom bi Direktivom trebalo riješiti probleme vezane uz različite kategorije digitalnih sadržaja i njihovu isporuku. Kako bi se ispunili zahtjevi izazvani brzim tehnološkim razvojem te kako bi se osigurala otpornost pojma „digitalni sadržaj” na buduće promjene, pojam upotrijebljen u ovoj Direktivi trebao bi biti širi od pojma iz Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća.1 Njime bi posebno trebalo obuhvatiti usluge kojima se omogućuje stvaranje, obrada ili pohranjivanje podataka. Iako postoje brojni načini isporučivanja digitalnog sadržaja, poput prijenosa na trajnom nosaču podataka, preuzimanja na uređaje potrošača, prenošenja tehnologijom streaminga na internetu, omogućivanja pristupa kapacitetima za pohranjivanje digitalnog sadržaja ili pristupa korištenju društvenim mrežama, ova bi se Direktiva trebala primjenjivati na sve digitalne sadržaje neovisno o mediju upotrijebljenom za njihov prijenos. Nije poželjno isticati razlike između različitih kategorija na ovom tržištu koje se tehnološki brzo mijenja jer bi se teško izbjeglo diskriminiranje određenih dobavljača u odnosu na ostale. Potrebno je osigurati ravnopravne uvjete za dobavljače svih kategorija digitalnog sadržaja. Ipak, ova se Direktiva ne bi trebala primjenjivati na digitalni sadržaj ugrađen u robu u kojoj on čini njezin sastavni dio, a njegove su funkcije podređene glavnoj funkciji te robe.

(11)  Ovom bi Direktivom trebalo riješiti probleme vezane uz različite kategorije digitalnih sadržaja i njihovu isporuku. Kako bi se ispunili zahtjevi izazvani brzim tehnološkim razvojem te kako bi se osigurala otpornost pojma „digitalni sadržaj” na buduće promjene, pojam upotrijebljen u ovoj Direktivi trebao bi biti širi od pojma iz Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća1. Njime bi posebno trebalo obuhvatiti usluge kojima se omogućuje stvaranje, obrada ili pohranjivanje podataka. Iako postoje brojni načini isporučivanja digitalnog sadržaja, poput prijenosa na trajnom nosaču podataka, preuzimanja na uređaje potrošača, prenošenja tehnologijom streaminga na internetu, omogućivanja pristupa kapacitetima za pohranjivanje digitalnog sadržaja ili pristupa korištenju društvenim mrežama, ova bi se Direktiva trebala primjenjivati na sve digitalne sadržaje neovisno o mediju upotrijebljenom za njihov prijenos. Nije poželjno isticati razlike između različitih kategorija na ovom tržištu koje se tehnološki brzo mijenja jer bi se teško izbjeglo diskriminiranje određenih dobavljača u odnosu na ostale. Potrebno je osigurati ravnopravne uvjete za dobavljače svih kategorija digitalnog sadržaja.

__________

__________

1. SL L 304, 22.11.2011., str. 64.

1. SL L 304, 22.11.2011., str. 64.

Obrazloženje

S obzirom na očekivani rast interneta stvari u bliskoj budućnosti zajedno sa svim vrstama „pametnih uređaja” s ugrađenim softverom važno je razjasniti koja se pravila primjenjuju na takve „pametne uređaje” i njihove ugrađene softvere. U budućnosti će vjerojatno postati vrlo teško razlikovati što bi trebao biti prevladavajući element proizvoda između digitalnog sadržaja i materijalnih dobara. Stoga se odabrano izuzeće čini neprovedivim u praksi pa bi bilo bolje dati zaseban prijedlog Komisije o tom pitanju.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  U pogledu digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje u zamjenu za plaćenu cijenu već za protučinidbu koja nije novčana, ovu bi Direktivu trebalo primjenjivati samo na ugovore u kojima dobavljač zahtijeva, a kupac mu dostavlja podatke poput imena, adrese e-pošte ili fotografija putem, npr. osobne registracije ili na temelju ugovora kojim se dopušta pristup fotografiji potrošača. Ovu Direktivu ne bi trebalo primjenjivati na situacije u kojima dobavljač prikuplja podatke potrebne za rad digitalnog sadržaja u skladu s ugovorom, na primjer zemljopisnu lokaciju ako je potrebna za ispravno funkcioniranje mobilne aplikacije, ili za isključivu potrebu ispunjavanja pravnih zahtjeva, na primjer ako je registracija potrošača potrebna u skladu s primjenjivim zakonima za sigurnosne svrhe i radi identifikacije. Ovu Direktivu ne bi trebalo primjenjivati ni u situacijama kad dobavljač prikuplja podatke, uključujući i osobne podatke, poput IP adrese ili drugih informacija koje se automatski generiraju, poput informacija koje prikuplja i prosljeđuje putem kolačića iako ih potrošač nije namjerno omogućio čak i onda kad potrošač prihvati kolačić. Ne bi je trebalo primjenjivati ni u situacijama kad je kupac izložen oglasima isključivo radi stjecanja pristupa digitalnom sadržaju.

(14)  U pogledu digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje u zamjenu za plaćenu cijenu već za protučinidbu koja nije novčana, ovu bi Direktivu trebalo primjenjivati i na ugovore u okviru kojih potrošač daje osobne ili neke druge podatke koje dobavljač može izravno ili neizravno koristiti. Time bi trebalo obuhvatiti i ugovore u okviru kojih potrošač dobavljaču dopušta da pristupi njegovim osobnim podacima i da ih obrađuje. Ovu Direktivu ne bi trebalo primjenjivati na situacije u kojima dobavljač prikuplja podatke koje koristi isključivo za rad digitalnog sadržaja, uključujući ažuriranje programa, u skladu s ugovorom, na primjer zemljopisnu lokaciju ako je potrebna za ispravno funkcioniranje mobilne aplikacije ili za isključivu potrebu ispunjavanja pravnih zahtjeva, na primjer ako je registracija potrošača potrebna u skladu s primjenjivim zakonima za sigurnosne svrhe i radi identifikacije.

Amandman     5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Digitalni sadržaj iznimno je važan u kontekstu interneta stvari. Međutim, primjereno je zasebno rješavati određena pitanja koja se odnose na odgovornost u vezi s internetom stvari, uključujući i odgovornost za podatke i ugovore povezane sa strojnom komunikacijom.

Briše se.

Amandman     6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Ugovori mogu uključivati opće uvjete dobavljača koje potrošač treba prihvatiti. Za neke digitalne sadržaje dobavljači često u ugovor o razini pružanja usluga uključuju opis usluge i mjerljive ciljeve usluge. Ti se ugovori o razini pružanja usluga uglavnom nalaze u privitku glavnome ugovoru i čine važan dio ugovornog odnosa između dobavljača i potrošača. Trebali bi biti obuhvaćeni definicijom ugovora u okviru ove Direktive i stoga bi trebali biti u skladu s pravilima koja se njome utvrđuju.

(18)  Ugovori mogu uključivati opće uvjete dobavljača koje potrošač treba prihvatiti. Za neke digitalne sadržaje dobavljači često u ugovor o razini pružanja usluga uključuju opis usluge i mjerljive ciljeve usluge. Ti se ugovori o razini pružanja usluga uglavnom nalaze u privitku glavnome ugovoru i čine važan dio ugovornog odnosa između dobavljača i potrošača. Trebali bi biti obuhvaćeni definicijom ugovora u okviru ove Direktive i stoga bi trebali biti u skladu s pravilima koja se njome utvrđuju. U slučaju kad se pristanak na obradu osobnih podataka daje u zamjenu za nenovčanu protučinidbu ugovor bi trebao sadržavati informacije o obradi propisane Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća1, no te informacije trebale bi se jasno razlikovati od ostalih elemenata ugovora. Osim toga, lako razumljive ikone trebale bi ilustrirati osnovne elemente obrade osobnih podataka.

 

_________________________________

1 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Za zaštitu pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka mjerodavne su Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1 i Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća koje se u potpunosti primjenjuju u kontekstu ugovora o isporuci digitalnog sadržaja. Tim je direktivama već uspostavljen pravni okvir u području osobnih podataka u Uniji. Provedba i primjena ove Direktive trebale bi biti u potpunosti u skladu s tim pravnim okvirom.

(22)  Obavljanje djelatnosti iz područja primjene ove Direktive obuhvaća obradu osobnih podataka. Ovom se Direktivom ne dovode u pitanje propisi zakonodavstva Unije koji se odnose na obradu osobnih podataka u Uniji, posebice Uredba (EU) 2016/679 i Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća2, kojima se uređuje obrada osobnih podataka koja se provodi u državama članicama pod nadzorom nadležnih tijela država članica, posebno nezavisnih javih tijela koja su imenovale države članice. Tim je pravnim aktima već uspostavljen pravni okvir u području osobnih podataka u Uniji te se u potpunosti primjenjuju u kontekstu ugovora o isporuci digitalnog sadržaja. Provedba i primjena ove Direktive trebale bi biti u potpunosti u skladu s tim pravnim okvirom.

__________

__________

1. SL L 281, 23.11.1995., str. 31. – 50) [koja će biti zamijenjena Uredbom o zaštiti općih podataka, nakon njezina donošenja].

 

2. SL L 201, 31.7.2002., str. 37. – 47.

2. SL L 201, 31.7.2002., str. 37. – 47.

Obrazloženje

Važno je osigurati da obrada osobnih podataka koja se provodi za pružanje digitalnog sadržaja bude u potpunosti u skladu sa zakonodavstvom Europske unije o zaštiti podataka koje je horizontalne naravi, uključujući novu Opću uredbu o zaštiti podataka.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Ako ugovorom nisu utvrđena dovoljno jasna i opsežna mjerila za utvrđivanje usklađenosti digitalnog sadržaja s ugovorom, potrebno je odrediti objektivne kriterije usklađenosti kako se potrošačima ne bi uskratila njihova prava. U takvim bi slučajevima usklađenost s ugovorom trebalo procijeniti s obzirom na svrhu za koju bi digitalni sadržaj jednakog opisa uobičajeno bio upotrijebljen.

(25)  Ako ugovorom nisu utvrđena dovoljno jasna i opsežna mjerila za utvrđivanje usklađenosti digitalnog sadržaja s ugovorom, prilagođena potrošačima kojima su namijenjena, potrebno je odrediti objektivne kriterije usklađenosti kako bi potrošači u dovoljnoj mjeri razumjeli svoja prava te kako im se ona ne bi uskratila. U takvim bi slučajevima usklađenost s ugovorom trebalo procijeniti s obzirom na svrhu za koju bi digitalni sadržaj jednakog opisa uobičajeno bio upotrijebljen te s obzirom na dostupne tehničke norme i razumna očekivanja potrošača.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 27.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Unatoč znatnim koristima od podatkovnih usluga i tehnologija, one stvaraju i određene slabosti. Kako je prepoznato u strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta, diljem Europske unije potrebna je visoka razina mrežne i informacijske sigurnosti kako bi se osiguralo poštovanje temeljnih prava kao što je pravo na zaštitu privatnosti i osobnih podataka, radi jačanja pouzdanja korisnika i njihova povjerenja u digitalno gospodarstvo. Kako se šire računalni programi, tako i kvalitete poput pouzdanosti, sigurnosti i prilagodljivosti rastućim potrebama postaju pitanja od primarnoga značaja. Stoga postaje sve važnije da se tim podatkovnim uslugama i tehnologijama osigurava zajamčenost tih kvaliteta, u mjeri u kojoj to odgovara ulogama i funkcijama tih tehnologija. Posebno sigurnost i pouzdanost postaju važne kvalitete u kontekstu inovativnih, mješovitih usluga koje se moraju oslanjati na međupovezanost različitih sustava u različitim domenama.

(27)  Unatoč znatnim koristima od podatkovnih usluga i tehnologija one stvaraju i određene slabosti. Kako je prepoznato u strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta diljem Europske unije potrebna je visoka razina mrežne i informacijske sigurnosti kako bi se osiguralo poštovanje temeljnih prava kao što je pravo na zaštitu privatnosti i osobnih podataka na internetu, radi jačanja pouzdanja korisnika i njihova povjerenja u digitalno gospodarstvo. Kako se šire računalni programi, tako i kvalitete poput pouzdanosti, sigurnosti i prilagodljivosti sve većim potrebama postaju pitanja od primarnoga značaja. Stoga postaje sve važnije da se tim podatkovnim uslugama i tehnologijama osigurava zajamčenost tih kvaliteta u najvećoj mogućoj mjeri. Posebno sigurnost i pouzdanost postaju važne kvalitete u kontekstu inovativnih, mješovitih usluga koje se moraju oslanjati na međupovezanost različitih sustava u različitim domenama.

Amandman     10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Kao drugo, potrošač bi trebao imati pravo na sniženje cijene ili raskid ugovora. Pravo potrošača na raskid ugovora trebalo bi biti ograničeno samo na slučajeve kad se, na primjer, digitalni sadržaj ne može uskladiti, a zbog neusklađenosti su narušene glavne radne značajke digitalnog sadržaja. Ako potrošač raskine ugovor, dobavljač bi mu morao nadoknaditi cijenu koju je potrošač platio ili, ako se digitalni sadržaj ne isporučuje u zamjenu za određenu cijenu već za pristup podacima koje omogućuje potrošač, dobavljač bi se trebao suzdržati od njihove upotrebe, prosljeđivanja tih podataka trećim stranama, ili od toga da trećim stranama omogući pristup tim podacima nakon raskida ugovora. U slučaju da protučinidbu čine osobni podaci ispunjavanje obveze suzdržavanja od upotrebe podataka trebalo bi značiti da će dobavljač poduzeti sve mjere potrebne za poštovanje pravila u pogledu zaštite podataka tako da ih izbriše ili učini anonimnima kako se potrošača ne bi moglo identificirati ni na jedan način koji bi mogao upotrijebiti dobavljač ili bilo koja druga osoba. Ne dovodeći u pitanje obveze nadzornika u skladu s Direktivom 95/46/EZ od dobavljača ne bi trebalo zahtijevati da poduzima daljnje korake u vezi s podacima koje je zakonito dostavio trećim stranama za vrijeme trajanja ugovora o opskrbi digitalnim sadržajem.

(37)  Kao drugo, potrošač bi trebao imati pravo na sniženje cijene ili raskid ugovora. Pravo potrošača na raskid ugovora trebalo bi biti ograničeno samo na slučajeve kad se, na primjer, digitalni sadržaj ne može uskladiti, a zbog neusklađenosti su narušene glavne radne značajke digitalnog sadržaja. Ako potrošač raskine ugovor, dobavljač bi mu morao nadoknaditi cijenu koju je potrošač platio ili, ako se digitalni sadržaj ne isporučuje u zamjenu za određenu cijenu već za pristup podacima koje omogućuje potrošač kao protučinidbu za isporučeni digitalni sadržaj ili za podatke koje je proizveo tijekom trajanja ugovora, dobavljač bi se trebao suzdržati od njihove upotrebe, prosljeđivanja tih podataka trećim stranama ili od toga da trećim stranama omogući pristup tim podacima nakon raskida ugovora. U slučaju da protučinidbu čine osobni podaci ispunjavanje obveze suzdržavanja od upotrebe podataka trebalo bi značiti da će dobavljač poduzeti sve mjere potrebne za poštovanje pravila u pogledu zaštite podataka tako da ih izbriše ili učini anonimnima kako se potrošač ne bi mogao identificirati ni na jedan način koji bi mogao upotrijebiti dobavljač ili bilo koja druga osoba. Ako dobavljač primjenjuje tehnike za zaštitu osobnih podataka kao što je pseudonimizacija, propisana Uredbom (EU) 2016/679, trebao bi se suzdržati od upotrebe tih podataka tek nakon zahtjeva potrošača. Ne dovodeći u pitanje obveze nadzornika u skladu s Uredbom (EU) 2016/679, od dobavljača ne bi trebalo zahtijevati da poduzima daljnje korake u vezi s podacima koje je zakonito dostavio trećim stranama za vrijeme trajanja ugovora o opskrbi digitalnim sadržajem.

Amandman     11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Nakon raskidanja ugovora dobavljač bi se trebao suzdržati i od korištenja sadržajem koji je generirao potrošač. Međutim, u slučajevima kad je određeni sadržaj generiralo više potrošača, dobavljač ima pravo nastaviti koristiti se sadržajem koji je generirao potrošač ako se tim sadržajem koriste i ostali potrošači.

(38)  Nakon raskidanja ugovora dobavljač bi se trebao suzdržati i od korištenja sadržajem koji je proizveo potrošač. Međutim, u slučajevima kad je određeni sadržaj proizvelo više potrošača, dobavljač ima pravo nastaviti koristiti se sadržajem koji je proizveo potrošač ako se tim sadržajem koriste i ostali potrošači.

Amandman     12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Kako bi se potrošaču osiguralo ostvarivanje koristi od učinkovite zaštite u pogledu prava na raskid ugovora, dobavljač bi trebao potrošaču omogućiti povlačenje svih podataka koje je potrošač učitao, proizveo upotrebom digitalnog sadržaja ili koji je potrošač generirao upotrebom digitalnog sadržaja. Tu bi obvezu trebalo proširiti i na podatke koje je dobavljač na temelju ugovora o isporuci digitalnog sadržaja obvezan zadržati te na podatke koje je dobavljač stvarno zadržao u vezi s ugovorom.

(39)  Kako bi se potrošaču osiguralo ostvarivanje koristi od učinkovite zaštite u pogledu prava na raskid ugovora, dobavljač bi potrošaču na zahtjev trebao omogućiti povlačenje svih podataka koje je potrošač učitao ili proizveo upotrebom digitalnog sadržaja. Tu bi obvezu trebalo proširiti i na podatke koje je dobavljač na temelju ugovora o isporuci digitalnog sadržaja obvezan zadržati te na podatke koje je dobavljač stvarno zadržao u vezi s ugovorom.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 44.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  Načelo odgovornosti dobavljača za naknadu štete bitan je element ugovora o isporuci digitalnog sadržaja. Radi jačanja povjerenja potrošača u digitalni sadržaj to bi načelo trebalo propisati na razini Unije kako bi se osiguralo da potrošači ne trpe štetu ako su njihova računalna oprema i računalni programi oštećeni zbog digitalnog sadržaja koji nije u skladu s ugovorom. Zato bi potrošači trebali imati pravo na kompenzaciju za štetu koju je u digitalnom okruženju potrošača nastala zbog neusklađenosti s ugovorom ili neisporučivanja digitalnog sadržaja. Međutim, države članice trebale bi utvrditi detaljne uvjete za ostvarenje prava na naknadu štete uzimajući u obzir da se popustima na cijene za buduću isporuku digitalnog sadržaja, posebno kad ih dobavljač nudi kao isključivu kompenzaciju za gubitke, potrošača ne dovodi nužno u jednak položaj u kojem bi se našao da je digitalni sadržaj bio uredno isporučen i u skladu s ugovorom.

(44)  Načelo odgovornosti dobavljača za naknadu štete bitan je element ugovora o isporuci digitalnog sadržaja. Radi jačanja povjerenja potrošača u digitalni sadržaj to bi načelo trebalo propisati na razini Unije kako bi se osiguralo da potrošači ne trpe štetu nastalu zbog digitalnog sadržaja koji nije u skladu s ugovorom. Zato bi potrošači trebali imati pravo na kompenzaciju za štetu koja im je nanesena zbog neusklađenosti s ugovorom ili neisporučivanja digitalnog sadržaja. Međutim, države članice trebale bi utvrditi detaljne uvjete za ostvarenje prava na naknadu štete uzimajući u obzir da se popustima na cijene za buduću isporuku digitalnog sadržaja, posebno kad ih dobavljač nudi kao isključivu kompenzaciju za gubitke, potrošača ne dovodi nužno u jednak položaj u kojem bi se našao da je digitalni sadržaj bio uredno isporučen i u skladu s ugovorom. Trebalo bi omogućiti državama članicama da, pri utvrđivanju pravila u tom pogledu, uspostave smanjeni ili povećani stupanj odgovornosti za štetu kako bi se razlikovali dobavljači koji su učinili sve što je u njihovoj moći da ograniče mogućnost nastanka štete, primjerice poštovanjem dobre prakse koja se primjenjuje u tom sektoru, sigurnosnih smjernica ili međunarodnih normi, od onih koji su u tom pogledu bili nemarni.

Obrazloženje

Prijedlogom se ograničava odgovornost dobavljača na ekonomsku štetu nastalu na hardveru i softveru potrošača. To je previše ograničeno jer bi moglo doći do situacija u kojima će potrošač pretrpjeti teške ekonomske ili nematerijalne gubitke koji su daleko od bilo kakve štete na njegovu digitalnom okružju. Štoviše, kako bi se potaknuo snažniji osjećaj odgovornosti među dobavljačima, državama članicama trebalo bi omogućiti da pri utvrđivanju detaljnih propisa o šteti naprave razliku između onih dobavljača koji su učinili sve što je u njihovoj moći da ograniče mogućnost nastanka štete i onih koji to nisu učinili.

Amandman     14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 55.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(55)  Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i slijede načela priznata posebno Poveljom o temeljnim pravima Europske unije i to prije svega njezinim člancima 16., 38. i 47.

(55)  Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i slijede načela priznata posebno Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, i to prije svega njezinim člancima 7., 8., 16., 38. i 47.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Članak 2. – točka 1. – podtočka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  podaci koji se proizvode i isporučuju u digitalnom obliku, na primjer video i audio zapisi, aplikacije, digitalne igre i sve ostale vrste računalnih programa;

(a)  podaci koji se proizvode i isporučuju u digitalnom obliku, uključujući video i audio zapise, aplikacije, digitalne igre i sve ostale vrste računalnih programa;

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 2. – točka 1.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a   „osobni podaci” znači osobni podaci kako su definirani u članku 4. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/679;

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 2. – točka 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  „naknada štete” znači iznos novca na koji potrošači mogu imati pravo kao naknadu za gospodarsku štetu na njihovim digitalnim okruženjima;

5.  „naknada štete” znači iznos novca na koji potrošači mogu imati pravo kao naknadu za materijalnu i nematerijalnu štetu;

Obrazloženje

Prijedlogom se ograničava odgovornost dobavljača na ekonomsku štetu nastalu na hardveru i softveru potrošača. To je previše ograničeno jer bi moglo doći do situacija u kojima će potrošač pretrpjeti teške ekonomske ili nematerijalne gubitke koji su daleko od bilo kakve štete na njegovu digitalnom okružju, primjerice ako softver sadrži grešku koja omogućava hakerima da pristupe računalu potrošača i ukradu mu osobne podatke radi krađe identiteta. Slična odredba nalazi se i u novoj Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ova se Direktiva primjenjuje na svaki ugovor na temelju kojeg dobavljač potrošaču isporučuje digitalni sadržaj ili se obvezuje da će to činiti te u zamjenu za koji se plaća određena cijena ili potrošač aktivno pruža druge nenovčane protučinidbe u obliku dostave osobnih ili bilo kojih drugih podataka.

1.  Ova se Direktiva primjenjuje na svaki ugovor na temelju kojeg dobavljač potrošaču isporučuje digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu ili se obvezuje da će to činiti te u zamjenu za koji se plaća određena cijena ili potrošač umjesto plaćanja u novcu daje svoje osobne podatke u mjeri u kojoj je to moguće u skladu s Uredbom (EU) 2016/679. U ugovoru se izrijekom navodi koji se osobni podaci daju u zamjenu za isporučeni sadržaj.

 

 

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ova se Direktiva ne primjenjuje na digitalni sadržaj koji se dostavlja u zamjenu za nenovčanu protučinidbu u mjeri u kojoj dobavljač zahtijeva od potrošača da dostavi osobne podatke čija je obrada potrebna isključivo za izvršavanje ugovora ili ispunjavanje pravnih zahtjeva i dobavljač ih ne obrađuje na način koji nije u skladu s tom svrhom. Isto se tako ne primjenjuje ni na kakve druge podatke koje dobavljač zahtijeva od potrošača kako bi se osigurala usklađenost digitalnog sadržaja s ugovorom ili ispunili pravni zahtjevi i dobavljač se tim podacima ne koristi u komercijalne svrhe.

4.  Ova se Direktiva ne primjenjuje ako dobavljač osobne ili druge podatke koje je potrošač dostavio koristi isključivo za isporuku digitalnog sadržaja ili za ispunjavanje pravnih zahtjeva i ako ih ne obrađuje u bilo koju drugu svrhu.

Amandman     20

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Ako je bilo koja od odredbi ove Direktive proturječna odredbi nekog drugog akta Unije kojim se uređuju posebni sektori ili predmet, odredba tog drugog akta Unije ima prvenstvo nad ovom Direktivom.

7.  Ako je bilo koja od odredbi ove Direktive proturječna odredbi nekog drugog akta Unije, odredba tog drugog akta Unije ima prvenstvo nad ovom Direktivom.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Ovom se Direktivom ne dovodi u pitanje zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka.

8.  Ni jednom odredbom ove Direktive niti bilo kojeg akta kojim se ona prenosi u nacionalno zakonodavstvo ni na koji se način ne smanjuje ili ugrožava zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka, kako je utvrđeno u Uredbi (EU) 2016/679 i Direktivi 2002/58/EZ.

Amandman     22

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

9.a  Ako se u kontekstu isporuke digitalnog sadržaja u okviru ove Direktive primjenjuje zakonodavstvo druge države članice, a ne one u kojoj potrošač ima stalno boravište, dobavljač o tome obavještava potrošača prije sklapanja ugovora.

Amandman     23

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Dobavljač isporučuje digitalni sadržaj odmah nakon sklapanja ugovora, osim ako se strane ne dogovore drukčije. Isporuka se smatra izvršenom kad je digitalni sadržaj isporučen potrošaču ili, ako se primjenjuje stavak 1. točka (b), trećoj strani koju je potrošač odabrao, ovisno o tome koji se uvjet prije ispuni.

2.  Dobavljač isporučuje digitalni sadržaj odmah nakon sklapanja ugovora, osim ako se strane ne dogovore drukčije i ne dovodeći u pitanje članak 16. točku (m) Direktive 2011/83/EU. Isporuka se smatra izvršenom kad je digitalni sadržaj isporučen potrošaču ili, ako se primjenjuje stavak 1. točka (b) ovoga članka, trećoj strani koju je potrošač odabrao, ovisno o tome koji se uvjet prije ispuni.

 

_________________

 

 

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi bio u skladu s ugovorom, ako je relevantno, digitalni je sadržaj:

1.  Ugovor sadrži sva relevantna obilježja za ocjenjivanje sukladnosti digitalnog sadržaja i sve relevantne informacije o obradi osobnih podataka u skladu s obvezama iz Uredbe (EU) 2016/679. Kako bi bio u skladu s ugovorom, ako je relevantno, digitalni je sadržaj:

Amandman     25

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  biti ažuriran kako je utvrđeno ugovorom.

(d)  ažuriran kako je utvrđeno ugovorom ili kako je nužno da bi se zajamčila obilježja iz točaka (a) i (b), osobito kontinuitet i sigurnost.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako je relevantno, u mjeri u kojoj u ugovoru nisu na jasan i sveobuhvatan način utvrđeni zahtjevi u pogledu digitalnog sadržaja iz stavka 1., digitalni sadržaj prikladan je za svrhu za koju bi digitalni sadržaj istoga opisa uobičajeno bio upotrijebljen, uključujući njegovu funkcionalnost, interoperabilnost i ostale radne značajke poput dostupnosti, kontinuiteta i sigurnosti, uzimajući u obzir sljedeće:

2.  Osim ispunjavanja svih zahtjeva u pogledu usklađenosti, uvrštenih u ugovor u skladu sa stavkom 1., digitalni sadržaj prikladan je za svrhu za koju bi digitalni sadržaj istoga opisa uobičajeno bio upotrijebljen i ima kvalitete, uključujući njegovu funkcionalnost, interoperabilnost i ostale radne značajke poput dostupnosti, kontinuiteta i sigurnosti, koje potrošači mogu očekivati, uzimajući u obzir sljedeće:

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  je li digitalni sadržaj isporučen u zamjenu za određenu cijenu ili nenovčanu protučinidbu;

(a)  je li digitalni sadržaj isporučen u zamjenu za određenu cijenu ili nenovčanu protučinidbu davanjem osobnih ili nekih drugih podataka u skladu s člankom 3. stavkom 1.;

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  opravdana očekivanja potrošača;

Obrazloženje

U Prijedlogu se navodi da digitalni sadržaj mora biti u skladu s onim što je utvrđeno u ugovoru, a samo ako u ugovoru ništa nije utvrđeno, za ocjenjivanje njegove sukladnosti mogli bi se primijeniti objektivniji kriteriji (kao što su tehničke norme ili pravilnici o ponašanju). Međutim, proizvodi s digitalnim sadržajem često su toliko složeni da se od potrošača ne može očekivati da u potpunosti shvati uvjete ugovora i donese odluku na temelju dobivenih informacija. Stoga bi za utvrđivanje sukladnosti bilo poželjno češće primjenjivati kriterije kao što su tehničke norme ili opravdana očekivanja.

Amandman     29

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako je relevantno, sve međunarodne tehničke norme ili, ako tih tehničkih normi nema, pravilnike ponašanja i dobru praksu koji se primjenjuju u tom sektoru i

(b)  sve međunarodne tehničke norme ili, ako tih tehničkih normi nema, pravilnike ponašanja i dobru praksu koji se primjenjuju u tom sektoru i

Amandman     30

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  sve postojeće modele najbolje prakse radi sigurnosti informacijskih sustava i digitalnih okružja;

Amandman     31

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako je ugovorom utvrđeno da se digitalni sadržaj isporučuje tijekom određenog razdoblja, taj je digitalni sadržaj u skladu s ugovorom tijekom cijelog tog razdoblja.

3.  Ako je ugovorom utvrđeno da digitalni sadržaj treba isporučivati tijekom određenog razdoblja, taj je digitalni sadržaj, uključujući, kad je to nužno, i sigurnosna ažuriranja koja obavlja dobavljač, u skladu s ugovorom tijekom cijelog tog razdoblja.

Amandman     32

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Kako bi bili u skladu s ugovorom, digitalni sadržaj ili digitalna usluga moraju biti u skladu s načelima „tehničke zaštite podataka” i „integrirane zaštite podataka” iz članka 25. Uredbe (EU) 2016/679.

Amandman     33

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Potrošač surađuje s dobavljačem u mjeri u kojoj je to moguće i nužno za utvrđivanje stanja digitalnog okruženja potrošača. Obvezna suradnja ograničuje se na tehnički dostupna sredstva koja su najmanje nametljiva za potrošača. Ako potrošač ne surađuje, teret dokazivanja u pogledu neusklađenosti s ugovorom snosi potrošač.

3.  Potrošač surađuje s dobavljačem u mjeri u kojoj je to moguće i nužno za utvrđivanje stanja digitalnog okružja potrošača. Obvezna suradnja ograničuje se na tehnički dostupna sredstva koja su najmanje nametljiva za potrošača. Ako potrošač ne surađuje, teret dokazivanja u pogledu neusklađenosti s ugovorom snosi potrošač. Potrošač ne mora surađivati ako dobavljač zatraži pristup privatnim ili osobnim podacima i komunikaciji.

Amandman     34

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  svaku neusklađenost koja postoji u trenutku isporuke digitalnog sadržaja te

(b)  svaku neusklađenost koja postoji u trenutku isporuke digitalnog sadržaja;

Amandman     35

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  svaki sigurnosni nedostatak koji je dobavljaču bio poznat ili za koji se može razumno pretpostaviti da mu je bio poznat s obzirom na najbolju sigurnosnu praksu u pogledu informacijskih sustava i digitalnih okružja i

Amandman     36

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Dobavljač usklađuje digitalni sadržaj s ugovorom u skladu sa stavkom 1. u razumnom vremenskom roku od trenutka kad je potrošač obavijestio dobavljača o neusklađenosti s ugovorom i bez znatnih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu digitalnog sadržaja i svrhu za koju je potrošaču bio potreban taj digitalni sadržaj.

2.  Dobavljač usklađuje digitalni sadržaj s ugovorom u skladu sa stavkom 1. bez nepropisnog kašnjenja od trenutka kad je potrošač obavijestio dobavljača o neusklađenosti s ugovorom i bez znatnih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu digitalnog sadržaja i svrhu za koju je potrošaču bio potreban taj digitalni sadržaj.

Amandman     37

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Potrošač smije raskinuti ugovor samo ako neusklađenost s ugovorom narušava funkcionalnost, interoperabilnost i ostale glavne radne značajke tog digitalnog sadržaja poput dostupnosti, kontinuiteta i sigurnosti ako se to zahtijeva u članku 6. stavcima 1. i 2. Dobavljač snosi teret dokazivanja da zbog neusklađenosti s ugovorom nisu narušeni funkcionalnost, interoperabilnost i ostale glavne radne značajke digitalnog sadržaja.

5.  Ne dovodeći u pitanje ostale pravne razloge za raskid ugovora, potrošač smije raskinuti ugovor ako neusklađenost s ugovorom narušava funkcionalnost, interoperabilnost i ostale glavne radne značajke tog digitalnog sadržaja poput dostupnosti, kontinuiteta i sigurnosti ako se to zahtijeva u članku 6. stavcima 1. i 2. Dobavljač snosi teret dokazivanja da zbog neusklađenosti s ugovorom nisu narušeni funkcionalnost, interoperabilnost i ostale glavne radne značajke digitalnog sadržaja.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  dobavljač poduzima sve moguće očekivane mjere kako bi se suzdržao od upotrebe protučinidbe koja nije novčana i koju je potrošač pružio u zamjenu za digitalni sadržaj i svih drugih podataka koje je dobavljač prikupio u vezi s isporukom digitalnog sadržaja, uključujući i sav sadržaj koji je dostavio potrošač osim sadržaja koji su zajedno generirali potrošač i sve druge osobe koje nastavljaju upotrebljavati taj sadržaj;

(b)  dobavljač se suzdržava od upotrebe osobnih ili bilo kojih drugih podataka koje je potrošač u zamjenu za digitalni sadržaj dostavio umjesto plaćanja u novcu i svih drugih podataka koje je dobavljač prikupio u vezi s isporukom digitalnog sadržaja, uključujući i sav sadržaj koji je dostavio potrošač, osim sadržaja koji su zajedno proizveli potrošač i sve druge osobe koje nastavljaju upotrebljavati taj sadržaj. Dobavljač se suzdržava od obrade osobnih podataka isključivo radi povezivanja neosobnih podataka i sadržaja s potrošačem kako bi potrošaču omogućio da ih povuče u skladu s točkom (c). Dobavljač je dužan ispunjavati obveze iz Uredbe (EU) 2016/679;

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  dobavljač potrošaču dostavlja tehnička sredstva za povlačenje cjelokupnog sadržaja koji je potrošač dostavio i svih drugih podataka proizvedenih ili nastalih zbog toga što je potrošač upotrebljavao digitalni sadržaj, u mjeri u kojoj ga je dobavljač zadržao. Potrošač ima pravo sadržaj povući besplatno, bez znatnih neugodnosti, u razumnom roku i podatkovnom formatu koji se uobičajeno upotrebljava;

(c)  dobavljač potrošaču na njegov zahtjev dostavlja tehnička sredstva za povlačenje cjelokupnog sadržaja koji je potrošač dostavio i svih drugih podataka proizvedenih zbog toga što je potrošač upotrebljavao digitalni sadržaj, u mjeri u kojoj ga je dobavljač zadržao. Potrošač ima pravo sadržaj povući besplatno, bez neugodnosti, u razumnom roku i u strukturiranom, strojno čitljivom podatkovnom formatu koji se uobičajeno upotrebljava te ga prenijeti drugom dobavljaču, a da prvobitni dobavljač to ne ometa;

Amandman     40

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dobavljač potrošaču odgovara za svu gospodarsku štetu na digitalnom okruženju potrošača nastalu zbog neusklađenosti s ugovorom ili zbog neisporučivanja digitalnog sadržaja. Naknadom štete potrošača se što je više moguće dovodi u položaj u kojem bi bio da je digitalni sadržaj bio pravodobno isporučen i u skladu s ugovorom.

1.  Dobavljač potrošaču odgovara za svu ekonomsku štetu nastalu zbog neusklađenosti s ugovorom ili zbog neisporučivanja digitalnog sadržaja. Naknadom štete potrošača se što je više moguće dovodi u položaj u kojem bi bio da je digitalni sadržaj bio pravodobno isporučen i u skladu s ugovorom.

Amandman     41

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice propisuju detaljna pravila o ostvarenju prava na naknadu štete.

2.  Države članice propisuju detaljna pravila o ostvarenju prava na naknadu štete. Pri utvrđivanju tih pravila države članice mogu uspostaviti smanjeni ili povećani stupanj odgovornosti za štetu na temelju objektivnih kriterija za ocjenjivanje napora koje dobavljač ulaže kako bi se izbjegli neusklađenost digitalnog sadržaja i nastanak štete, kao što su najbolje sigurnosne prakse ili najnovija tehnologija.

Amandman     42

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako je ugovorom predviđeno da se digitalni sadržaj isporučuje tijekom vremenskog razdoblja utvrđenog ugovorom, dobavljač može izmijeniti funkcionalnost, interoperabilnost, kontinuitet i sigurnost u mjeri u kojoj te izmjene neće imati nepovoljan utjecaj na pristupanje potrošača digitalnom sadržaju ili upotrebu digitalnog sadržaja, samo u sljedećim situacijama:

1.  Ako je ugovorom predviđeno da digitalni sadržaj treba isporučivati tijekom vremenskog razdoblja utvrđenog ugovorom, dobavljač može izmijeniti funkcionalnost, interoperabilnost i ostale glavne radne značajke digitalnog sadržaja, kao što su dostupnost i kontinuitet, samo u sljedećim situacijama:

Amandman     43

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a.a)  te su izmjene, u skladu s najboljom praksom, nužne za sigurnost sadržaja;

Amandman     44

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  potrošač je u razumnome roku dobio izričitu obavijest o izmjeni na trajnom nosaču podataka;

(b)  potrošač je u razumnome roku dobio izričitu obavijest o izmjeni;

Amandman     45

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  nakon raskida ugovora u skladu s točkom (c) potrošaču su dostavljena tehnička sredstva za povlačenje cjelokupnog sadržaja koji je dostavljen u skladu s člankom 13. stavkom 2. točkom (c).

(d)  nakon raskida ugovora u skladu s točkom (c) potrošaču su dostavljena tehnička sredstva za povlačenje cjelokupnog sadržaja koji je dostavljen u skladu s člankom 13. stavkom 2. točkom (c) ili člankom 16. stavkom 4. točkom (b).

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 4. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  dobavljač poduzima moguće očekivane mjere kako bi se suzdržao od upotrebe bilo koje druge nenovčane protučinidbe koju je potrošač pružio u zamjenu za digitalni sadržaj ili drugih podataka koje je dobavljač prikupio u vezi s isporukom digitalnog sadržaja, uključujući i cjelokupan sadržaj koji je dostavio potrošač;

(a)  dobavljač se suzdržava od upotrebe osobnih ili bilo kojih drugih podataka koje je potrošač u zamjenu za digitalni sadržaj dostavio umjesto plaćanja u novcu i svih drugih podataka koje je potrošač dostavio u vezi s upotrebom digitalnog sadržaja, uključujući i sav sadržaj koji je dostavio potrošač, osim sadržaja koji su zajedno proizveli potrošač i sve druge osobe koje ga nastavljaju upotrebljavati. Dobavljač se suzdržava od obrade osobnih podataka isključivo radi povezivanja neosobnih podataka i sadržaja s potrošačem kako bi potrošaču omogućio da ih povuče u skladu s točkom (b).Dobavljač je dužan ispunjavati obveze iz Uredbe (EU) 2016/679;

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 4. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  dobavljač potrošaču dostavlja tehnička sredstva za povlačenje cjelokupnog sadržaja koji je potrošač dostavio i svih drugih podataka proizvedenih ili nastalih zbog toga što je potrošač upotrebljavao digitalni sadržaj, u mjeri u kojoj ga je dobavljač zadržao. Potrošač ima pravo sadržaj povući bez znatnih neugodnosti, u razumnom roku i podatkovnom formatu koji se uobičajeno upotrebljava i

(b) dobavljač potrošaču na njegov zahtjev dostavlja tehnička sredstva za povlačenje cjelokupnog sadržaja koji je potrošač pružio i svih drugih podataka proizvedenih zbog toga što je potrošač upotrebljavao digitalni sadržaj, u mjeri u kojoj je dobavljač te podatke zadržao. Potrošač ima pravo povući sadržaj i podatke bez znatnih neugodnosti, u razumnom roku i u strukturiranom, strojno čitljivom podatkovnom formatu koji se uobičajeno upotrebljava te ima pravo prenijeti predmetni sadržaj i podatke drugom dobavljaču, a da prvobitni dobavljač to ne ometa i

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju postojanje prikladnih i učinkovitih sredstava za osiguravanje usklađenosti s ovom Direktivom.

1.  Države članice osiguravaju postojanje učinkovitih i odvraćajućih sredstava za osiguravanje usklađenosti s ovom Direktivom.

 

 

Obrazloženje

Potrošači će ta nova prava moći ostvarivati samo ako države članice uspostave zaista učinkovite i odvraćajuće sankcije, uzimajući u obzir i važne komercijalne prednosti koje bi pružatelji digitalnog sadržaja mogli steći agresivnim povećanjem svojeg tržišnog udjela na štetu prava potrošača.

Amandman     49

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c.a)  organizacije aktivne u području zaštite prava i sloboda ispitanika s obzirom na zaštitu njihovih osobnih podataka.

Obrazloženje

Izmjena na osnovi članka 80. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Amandman     50

Prijedlog direktive

Članak 19.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 19.a  

 

Zaštita podataka

 

Obrada osobnih podataka koja se obavlja u okviru aktivnosti koje se provode na temelju ove Direktive u skladu je s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 i Direktive 2002/58/EZ.

Amandman     51

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija najkasnije pet godina od [datum pet godina nakon stupanja na snagu] preispituje primjenu ove Direktive te podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. Izvješćem se ispituje, među ostalim, usklađivanje pravila koja se primjenjuju na ugovore o isporuci digitalnog sadržaja u zamjenu za protučinidbu osim onih obuhvaćenih ovom Direktivom, a posebno u zamjenu za reklamu ili neizravno prikupljanje podataka.

1.  Komisija najkasnije tri godine od [datum tri godine nakon stupanja na snagu] preispituje primjenu ove Direktive te podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. Izvješćem se ispituje, među ostalim, interakcija i usklađenost s Uredbom (EU) 2016/679 te usklađivanje pravila koja se primjenjuju na ugovore o isporuci digitalnog sadržaja u zamjenu za protučinidbu, osim onih obuhvaćenih ovom Direktivom, a posebno u zamjenu za reklamu ili neizravno prikupljanje podataka.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja

Referentni dokumenti

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

21.1.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Marju Lauristin

16.3.2016

Članak 55. - Zajedničke sjednice odbora

       Datum objave na plenarnoj sjednici

       

28.4.2016

Razmatranje u odboru

12.7.2016

8.11.2016

 

 

Datum usvajanja

8.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

4

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja

Referentni dokumenti

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Datum podnošenja EP-u

9.12.2015

 

 

 

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

21.1.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

28.1.2016

CULT

25.1.2016

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Evelyne Gebhardt

14.4.2016

Axel Voss

14.4.2016

 

 

Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

       Datum objave na plenarnoj sjednici

       

28.4.2016

Razmatranje u odboru

14.7.2016

29.11.2016

22.3.2017

 

Datum usvajanja

21.11.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

55

4

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Max Andersson, Pascal Arimont, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Mady Delvaux, Pascal Durand, Laura Ferrara, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Antonio López-Istúriz White, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Pavel Svoboda, József Szájer, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Marco Zullo, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Lucy Anderson, Heidi Hautala, Kaja Kallas, Angelika Niebler, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Rainer Wieland

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Zbigniew Kuźmiuk, Bolesław G. Piecha, Michaela Šojdrová

Datum podnošenja

27.11.2017

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

55

+

ALDE

 

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kaja Kallas, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic

Daniel Dalton, Zbigniew Kuźmiuk, Nosheena Mobarik, Bolesław G. Piecha, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Angelika Niebler, Emil Radev, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Szájer, Mihai Ţurcanu, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marlene Mizzi, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala, Julia Reda

4

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski

2

0

EFDD

Laura Ferrara, Marco Zullo

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani