Pranešimas - A8-0375/2017Pranešimas
A8-0375/2017

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų skaitmeninio turinio teikimo sutarčių aspektų

27.11.2017 - (COM(2015) 0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)) - ***I

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Teisės reikalų komitetas
Pranešėjai: Evelyne Gebhardt, Axel Voss
(Bendra komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)


Procedūra : 2015/0287(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0375/2017
Pateikti tekstai :
A8-0375/2017
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų skaitmeninio turinio teikimo sutarčių aspektų

(COM(2015) 0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0634),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0394/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos Senato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto ir Teisės reikalų komiteto bendrus svarstymus pagal Darbo tvarkos 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto ir Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0375/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

dėl tam tikrų skaitmeninio turinio teikimo sutarčių aspektų

dėl tam tikrų skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių aspektų

(Tekstas svarbus EEE)

(Tekstas svarbus EEE)

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  e. prekybos augimo galimybės dar nėra visiškai išnaudotos. Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje29 Europos Sąjungoje kompleksiškai naikinamos didžiausios e. prekybos tarpvalstybinės plėtros kliūtys, kad šias galimybes būtų galima išnaudoti. Užtikrinti geresnes vartotojų prieigos prie skaitmeninio turinio galimybes ir padėti įmonėms tekti skaitmeninį turinį visoje Europoje būtina siekiant paskatinti Europos Sąjungos skaitmeninę ekonomiką ir apskritai augimą;

(1)  Sąjungos e. prekybos augimo galimybės dar nėra visiškai išnaudotos. Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje29 Europos Sąjungoje kompleksiškai naikinamos didžiausios e. prekybos tarpvalstybinės plėtros kliūtys, kad šias galimybes būtų galima išnaudoti. Užtikrinti geresnes vartotojų prieigos prie skaitmeninio turinio galimybes ir padėti įmonėms tekti skaitmeninį turinį visoje Europoje būtina siekiant paskatinti Europos Sąjungos skaitmeninę ekonomiką ir apskritai augimą;

__________________

__________________

29 COM (2015) 192 final.

29 COM (2015)0192.

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 169 straipsnio 1 dalyje ir 169 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta, kad Sąjunga prisideda prie aukšto vartotojų apsaugos lygio užtikrinimo priimdama priemones pagal SESV 114 straipsnį;

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 38 straipsnyje nustatyta, kad Sąjungos politika užtikrina aukštą vartotojų apsaugos lygį, o Chartijos 47 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo, kurio teisės, garantuojamos Sąjungos teisės, yra pažeistos, turi turėti teisę į veiksmingą jų gynybą. Chartijos 16 straipsnyje pripažįstama laisvė užsiimti verslu pagal Sąjungos teisę ir nacionalinės teisės aktus bei praktiką;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  norint sukurti tikrą bendrąją skaitmeninę rinką, būtina suderinti tam tikrus aspektus, susijusius su skaitmeninio turinio teikimu, kaip pagrindu vadovaujantis aukšto lygio vartotojų apsauga;

(2)  norint sukurti tikrą bendrąją skaitmeninę rinką, reikėtų suderinti tam tikrus aspektus, susijusius su skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų teikimu, kaip pagrindu vadovaujantis aukšto lygio vartotojų apsauga, kad būtų padidintas teisinis tikrumas ir sumažintos sandorių kainos;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  nustatyta, kad nacionalinės privalomųjų vartojimo sutarčių teisės normų skirtumai ir aiškių sutarčių teisės taisyklių stoka yra svarbiausios kliūtys, trukdančios skaitmeninio turinio teikimo plėtrai, nes Sąjungos lygmeniu yra vos kelios specialiai pritaikytos taisyklės. Įmonės patiria papildomas išlaidas, atsirandančias dėl nacionalinių privalomųjų vartojimo sutarčių teisės normų skirtumų ir teisinio netikrumo prekiaujant skaitmeniniu turiniu tarp valstybių. Įmonės taip pat patiria išlaidų, pritaikydamos savo sutartis prie konkrečių privalomųjų skaitmeninio turinio teikimo taisyklių, kurios keliose valstybėse narėse jau formuojasi, ir dėl to atsiranda konkrečių nacionalinių taisyklių, kuriomis reglamentuojamos šios sutartys, taikymo srities ir turinio skirtumų. Tose valstybėse narėse, kuriose dar nėra konkrečių skaitmeninio turinio teikimo taisyklių, norintys užsiimti tarpvalstybine prekyba prekiautojai jaučiasi nesaugūs, nes dažnai nežino, kokios taisyklės skaitmeniniam turiniui taikomos toje valstybėje narėje, į kurią jie nori eksportuoti, koks yra šių taisyklių turinys ir ar jos privalomos;

(4)  Įmonės, ypač mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), taip pat patiria išlaidų, pritaikydamos savo sutartis prie konkrečių privalomųjų skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų teikimo taisyklių, kurios keliose valstybėse narėse jau formuojasi, ir dėl to atsiranda konkrečių nacionalinių taisyklių, kuriomis reglamentuojamos šios sutartys, taikymo srities ir turinio skirtumų. Tose valstybėse narėse, kuriose dar nėra konkrečių skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų teikimo taisyklių, norintys užsiimti tarpvalstybine prekyba prekiautojai jaučiasi nesaugūs, nes dažnai nežino, kokios taisyklės skaitmeniniam turiniui arba skaitmeninėms paslaugoms taikomos toje valstybėje narėje, į kurią jie nori eksportuoti, koks yra šių taisyklių turinys ir ar jos privalomos;

Pagrindimas

3 ir 4 konstatuojamosios dalys sukeistos vietomis.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  vartotojai nepasitiki pirkdami iš kitų valstybių, ypač internetu. Vienas svarbiausių veiksnių, dėl kurio vartotojams trūksta pasitikėjimo, yra tas, kad jie nėra tikri dėl svarbiausių savo teisių pagal sutartį, ir kad skaitmeninis turinys nėra aiškiai reglamentuotas sutartimi. Daug skaitmeninio turinio vartotojų susiduria su problemomis, susijusiomis su skaitmeninio turinio kokybe ar prieiga prie jo. Pavyzdžiui, vartotojai gauna ne tą arba netinkamos kokybės skaitmeninį turinį, arba negali pasiekti šio turinio. Todėl vartotojai patiria finansinę ir nefinansinę žalą;

(3)  vartotojai ne visada pasitiki pirkdami iš kitų valstybių, ypač internetu. Vienas svarbiausių veiksnių, dėl kurio vartotojams trūksta pasitikėjimo, yra tas, kad jie nėra tikri dėl svarbiausių savo teisių pagal sutartį, ir kad skaitmeninis turinys ar skaitmeninės paslaugos nėra aiškiai reglamentuoti sutartimi. Daug vartotojų susiduria su problemomis, susijusiomis su skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų kokybe ar prieiga prie . Pavyzdžiui, vartotojai gauna ne tą arba netinkamos kokybės skaitmeninį turinį ar skaitmenines paslaugas, arba negali pasiekti šio turinio ar skaitmeninių paslaugų. Todėl vartotojai patiria finansinę ir nefinansinę žalą;

Pagrindimas

3 ir 4 konstatuojamosios dalys sukeistos vietomis.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  kad šios problemos būtų išspręstos, ir įmonės, ir vartotojai turėtų galėti remtis visiškai suderintomis skaitmeninio turinio teikimo taisyklėmis, kuriose nustatomos visoje Sąjungoje taikomos sutartinės teisės, turinčios esminę reikšmę šio pobūdžio sandoriams;

(5)  kad šios problemos būtų išspręstos, ir įmonės, ir vartotojai turėtų galėti remtis visiškai suderintomis taisyklėmis, taikomomis tam tikriems esminiams skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų teikimo reguliavimo aspektams. Pagal tas taisykles turėtų būti nustatytos visoje Sąjungoje taikomos sutartinės teisės, kartu leidžiant valstybėms narėms toliau taikyti nacionalines taisykles, susijusias su tam tikrais kitais aspektais. Šiuo klausimu pažymėtina, kad šios direktyvos tikslas yra pasiekti tinkamą pusiausvyrą tarp aukšto vartotojų apsaugos lygio ir įmonių konkurencingumo, tuo pačiu užtikrinant subsidiarumo principo laikymąsi;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  visose valstybėse narėse visiškai suderinus vartotojų sutarčių teisės taisykles, įmonėms bus lengviau siūlyti skaitmeninį turinį kitose valstybėse. Prekiaujant internetu ir nuotoliniu būdu į kitas valstybes nares joms bus užtikrinta pastovi sutartinė aplinka. Dėl visoje ES visiškai suderintų taisyklių, konkrečiai skirtų skaitmeniniam turiniui, nebeliks skirtingų nacionalinių taisyklių, kurios šiuo metu taikomos skaitmeninio turinio teikimo sutartims, nulemto sudėtingumo. Be to, priėmus šias taisykles bus išvengta teisinio susiskaidymo, kurį kitu atveju lemtų naujieji nacionalinės teisės aktai, kuriais reglamentuojamas būtent skaitmeninis turinys;

(6)  visose valstybėse narėse visiškai suderinus vartotojų sutarčių teisės taisykles, įmonėms bus lengviau siūlyti skaitmeninį turinį kitose valstybėse. Prekiaujant internetu ir nuotoliniu būdu į kitas valstybes nares joms bus užtikrinta pastovi sutartinė aplinka. Be to, priėmus šias taisykles bus išvengta teisinio susiskaidymo, kurį kitu atveju lemtų naujieji nacionalinės teisės aktai, kuriais reglamentuojamas būtent skaitmeninis turinys ir skaitmeninės paslaugos;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  vartotojams visiškai suderintos teisės į skaitmeninį turinį bus naudingos tuo, kad bus užtikrinta aukšto lygio jų apsauga. Gaudami skaitmeninį turinį arba prieigą prie jo iš bet kurios ES vietos, jie turės aiškias teises. Taip padidėspasitikėjimas perkant skaitmeninį turinį. Be to, bus galima labiau sumažinti žalą, kurią vartotojai šiuo metu patiria, nes bus aiškių teisių rinkinys, kuriuo vadovaudamiesi vartotojai galės spręsti su skaitmeniniu turiniu susijusias problemas;

(7)  vartotojams visiškai suderintos teisės į skaitmeninį turinį ir skaitmenines paslaugas turėtų būti naudingos tuo, kad bus užtikrinta aukšto lygio jų apsauga. Gaudami skaitmeninį turinį arba skaitmenines paslaugas arba prieigą prie iš bet kurios Sąjungos vietos, jie turėtų turėti aiškias privalomas teises. Taip turėtų padidintipasitikėjimą perkant skaitmeninį turinį arba skaitmenines paslaugas. Be to, tai turėtų padėti sumažinti žalą, kurią vartotojai šiuo metu patiria, nes bus aiškių teisių rinkinys, kuriuo vadovaudamiesi vartotojai galės spręsti su skaitmeniniu turiniu ar skaitmeninėmis taisyklėmis susijusias problemas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  ši direktyva taip pat turėtų būti taikoma dvejopos paskirties sutartims, kai jos iš dalies sudaromos asmens verslo, ir iš dalies ne verslo tikslais, o atsižvelgiant į bendras sutarties sąlygas verslo tikslai labai nedideli, taigi tas asmuo taip pat turėtų būti laikomas vartotoju;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  šia direktyva turėtų būti visiškai suderintos svarbiausios taisyklės, kurios Sąjungos lygmeniu iki šiol dar nėra sureguliuotos. Taigi į ją reikėtų įtraukti taisykles dėl skaitmeninio turinio atitikties reikalavimams, vartotojams prieinamų teisių gynimo priemonių, jeigu skaitmeninis turinys neatitinka sutarties, ir kai kurių šių teisių gynimo priemonių įgyvendinimo ypatumų. Šia direktyva taip pat reikėtų suderinti tam tikrus aspektus, susijusius su teise nutraukti ilgalaikę sutartį, ir tam tikrus aspektus, susijusius su skaitmeninio turinio keitimu;

(8)  šia direktyva turėtų būti visiškai suderintos tam tikros svarbiausios taisyklės, kurios Sąjungos ar nacionaliniu lygmeniu iki šiol dar nėra sureguliuotos. Taigi į ją reikėtų įtraukti taisykles dėl skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų atitikties reikalavimams, vartotojams prieinamų teisių gynimo priemonių, jeigu skaitmeninis turinys arba skaitmeninės paslaugos neatitinka sutarties, ir kai kurių šių teisių gynimo priemonių įgyvendinimo ypatumų. Šia direktyva taip pat reikėtų suderinti tam tikrus aspektus, susijusius su teise nutraukti ilgalaikę sutartį, ir tam tikrus aspektus, susijusius su skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų keitimu;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  visiškai suderinant visus reikalavimus, susijusius su šia direktyva reglamentuojamais klausimais, ja valstybėms narėms direktyvos taikymo srityje neleidžiama nustatyti jokių kitų formos arba turinio reikalavimų, pavyzdžiui, laikotarpio, per kurį neatitiktis turi paaiškėti, vartotojo pareigos per konkretų terminą pranešti teikėjui apie neatitiktį arba vartotojo pareigos sumokėti už skaitmeninio turinio naudojimą iki nutraukimo dėl neatitikties sutarčiai momento;

(9)  visiškai suderinant reikalavimus, susijusius su šia direktyva reglamentuojamais klausimais, ja valstybėms narėms direktyvos taikymo srityje neleidžiama nustatyti jokių kitų formos arba turinio reikalavimų, pavyzdžiui, taisyklių dėl prievolės įrodyti perkėlimo, kurių rezultatas skiriasi nuo nustatytojo šioje direktyvoje, arba vartotojo pareigos per konkretų terminą pranešti prekiautojui apie neatitiktį;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  ši direktyva neturėtų paveikti nacionalinių įstatymų, kiek atitinkami klausimai nėra joje reglamentuoti, pavyzdžiui, nacionalinių taisyklių, kuriose numatytos vartotojų pareigos skaitmeninio turinio teikėjui arba kuriomis reglamentuojamas sutarčių kvalifikavimas, sudarymas ir galiojimas arba turinio teisėtumas. Valstybėms narėms taip pat turėtų būti palikta galimybė numatyti taisykles, kuriomis būtų reglamentuojamos išsamios teisių, pavyzdžiui, teisės į žalos atlyginimą, įgyvendinimo sąlygos, kiek jos nereglamentuojamos šia direktyva, arba taisykles, kuriomis būtų numatyti sutarties nutraukimo padariniai, taikomi kartu su šia direktyva reglamentuojamomis restitucijos taisyklėmis;

(10)  ši direktyva neturėtų paveikti nacionalinių įstatymų, kiek atitinkami klausimai nėra joje reglamentuoti, pavyzdžiui, nacionalinių taisyklių, kuriose numatytos vartotojų pareigos skaitmeninio turinio teikėjui arba kuriomis reglamentuojamas sutarčių kvalifikavimas, sudarymas ir galiojimas arba turinio teisėtumas. Valstybėms narėms taip pat turėtų būti palikta galimybė numatyti taisykles, kuriomis būtų reglamentuojamos išsamios teisių, pavyzdžiui, teisės į žalos atlyginimą, įgyvendinimo sąlygos, kiek jos nereglamentuojamos šia direktyva, arba taisykles, kuriomis būtų numatyti sutarties nutraukimo padariniai, taikomi kartu su šia direktyva reglamentuojamomis restitucijos taisyklėmis; Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama toliau taikyti arba nustatyti nacionalines taisykles dėl teisių gynimo priemonių „paslėptų trūkumų“ atveju. Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama toliau taikyti nacionalines taisykles dėl teisės per trumpą terminą prekių atsisakyti, jei šios direktyvos įsigaliojimo dieną tokia teisė jau egzistuoja atitinkamoje jų teisinėje sistemoje;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  ši direktyva neturėtų paveikti nacionalinės teisės nuostatų, reglamentuojančių sąlygas, kuriomis skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų teikimo sutartis, kurią vartotojas sudarė su tiekėju ar kitu prekiautoju, laikoma susijusia su kita sutartimi arba ją papildančia, ir poveikio, kurį tai daro arba sutarčiai, arba teisių gynimo priemonėms pagal tas sutartis. Valstybės narės taip pat turėtų galėti laisvai nustatyti tokių sutarčių, įskaitant pardavimo, paslaugų, nuomos ar sui generis sutartis, pobūdį;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10b)  tačiau, nepažeidžiant Europos elektroninių ryšių kodekso1a, jeigu pagal sutartį ar jų grupę prekiautojas siūlo skaitmeninį turinį arba skaitmenines paslaugas kartu su kitomis paslaugomis, pvz., asmenų tarpusavio ryšio paslaugomis arba prekėmis, ir skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga nėra į prekę įdiegtas (-a) iš anksto, ši direktyva turėtų būti taikoma tik tokios sutarčių grupės skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų komponentui. Kiti aspektai turėtų būti reglamentuojami pagal taikytiną teisę;

 

_______________

 

... Europos Parlamento ir Tarybos direktyva .../..., kuria sukuriamas Europos elektroninių ryšių kodeksas (OL L xx, [data], p. x-x.).

Pagrindimas

10b konstatuojamąja dalimi (nauja) pakeičiama Komisijos pasiūlymo 20 konstatuojamoji dalis (žr. 27 pakeitimą).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  šia direktyva turėtų būti sureguliuoti klausimai, susiję su įvairiomis skaitmeninio turinio kategorijomis ir jo teikimu. Siekiant atsižvelgti į sparčią technologinę plėtrą ir išlaikyti skaitmeninio turinio sąvokos nepavaldumą ateičiai, ši sąvoka, kaip ji vartojama šioje direktyvoje, turėtų būti platesnė nei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/83/ES30.Visų pirma ji turėtų apimti paslaugas, kurias teikiant būtų galima kurti, tvarkyti arba saugoti duomenis. Nors yra daugybė būdų teikti skaitmeninį turinį, pavyzdžiui, perduodant jį patvarioje laikmenoje, vartotojams atsisiunčiant jį į savo įrenginius, pasiekiant internetu, leidžiant pasinaudoti skaitmeninio turinio saugojimo galimybėmis arba galimybėmis naudotis socialiniais tinklais, ši direktyva turėtų būti taikoma visam skaitmeniniam turiniui, nepaisant jam perduoti naudojamos terpės. Skirstymas į įvairias kategorijas šioje technologiškai sparčiai kintančioje rinkoje nepageidautinas, nes vargu ar būtų įmanoma išvengti teikėjų diskriminacijos. Reikėtų užtikrinti vienodas skirtingų skaitmeninio turinio kategorijų teikėjų veiklos sąlygas. Tačiau ši direktyva neturėtų būti taikoma skaitmeniniam turiniui, kuris yra įdiegtas į prekes taip, kad veikia kaip jų sudedamoji dalis, o jo funkcijos priklauso nuo pagrindinių prekių funkcijų;

(11)  šia direktyva turėtų būti sureguliuoti klausimai, susiję su įvairiomis skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų kategorijomis ir teikimu. Siekiant užtikrinti suderinamumą su acquis, skaitmeninio turinio sąvoka turėtų atitikti sąvoką, vartojamą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/83/ES30, ir turėtų apimti, pvz., tekstus, vaizdo, garso medžiagą, taikomąsias programas, skaitmeninius žaidimus ir bet kurią kitą programinę įrangą. Siekiant atsižvelgti į sparčią technologijų plėtrą ir užtikrinti šios direktyvos perspektyvumą, ši sąvoka taip pat turėtų apimti skaitmenines paslaugas, kurias teikiant galima kurti, tvarkyti arba saugoti duomenis, taip pat paslaugas, sudarančias galimybes dalytis duomenimis skaitmenine forma, įskaitant su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, jeigu jos nėra reglamentuojamos Europos elektroninių ryšių kodekso. Nors yra daugybė būdų teikti skaitmeninį turinį arba skaitmenines paslaugas, pavyzdžiui, perduodant jį ar CD, DVD ar panašioje laikmenoje, vartotojams atsisiunčiant jį į savo įrenginius, pasiekiant internetu, leidžiant pasinaudoti skaitmeninių paslaugų saugojimo galimybėmis arba galimybėmis naudotis socialiniais tinklais, ši direktyva turėtų būti taikoma visam skaitmeniniam turiniui arba skaitmeninėms paslaugoms nepaisant jiems perduoti naudojamos terpės. Skirstymas į įvairias kategorijas šioje technologiškai sparčiai kintančioje rinkoje nepageidautinas, nes vargu ar būtų įmanoma išvengti teikėjų diskriminacijos. Reikėtų užtikrinti vienodas skirtingų skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų kategorijų prekiautojų veiklos sąlygas;

__________________

__________________

30 OL L 304, 2011 11 22, p.64.

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011 11 22, p. 64).

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  siekiant patenkinti vartotojų lūkesčius ir užtikrinti apibrėžtą ir aiškią teisės sistemą patvariosiose laikmenose pateikiamo skaitmeninio turinio teikėjams, kiek tai susiję su atitikties reikalavimais ir vartotojams neatitikties atveju prieinamomis teisių gynimo priemonėmis, ši direktyva turėtų būti taikoma tokioms prekėms kaip universalieji diskai (DVD) ir kompaktiniai diskai (CD), kuriuose yra skaitmeninis turinys, taip, kad prekės būtų tik skaitmeninio turinio laikmenos. Direktyva turėtų būti taikoma skaitmeniniam turiniui, pateiktam patvariojoje laikmenoje, nesvarbu, ar jis būtų parduodamas nuotoliniu būdu, ar asmeniškai, taip siekiant išvengti skirtingų platinimo kanalų suskaidymo. Direktyva 2011/83 turėtų būti ir toliau taikoma toms prekėms, taip pat prievolėms, susijusioms su prekių pristatymu, teisių gynimo priemonėms nepristatymo atveju ir sutarties, pagal kurią šios prekės pateikiamos, pobūdžiui. Ši direktyva taip pat neturi poveikio platinimo teisei, taikytinai šioms prekėms pagal autorių teisę;

(12)  siekiant patenkinti vartotojų lūkesčius ir užtikrinti apibrėžtą ir aiškią teisės sistemą prekiautojams prekėmis, į kurias yra įdiegtas skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga, kiek tai susiję su atitikties reikalavimais ir vartotojams neatitikties atveju prieinamomis teisių gynimo priemonėmis, ši direktyva turėtų būti taikoma prekėmis, į kurias yra iš anksto įdiegtas skaitmeninis turinys arba skaitmeninės paslaugos, kaip antai DVD ir CD arba „pažangiosiomis prekėmis“ . Tokių prekių atveju prekiautojas turėtų būti atsakingas prieš vartotoją įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal šią direktyvą tik tiek, kiek jie susiję su įdiegtu skaitmeniniu turiniu arba skaitmenine paslauga. Atsakomybė už kitus su šiomis prekėmis susijusius aspektus turėtų būti reglamentuojama pagal taikytiną teisę. Ši direktyva turėtų būti taikoma įterptajam skaitmeniniam turiniui arba įterptosioms skaitmeninėms paslaugoms, nesvarbu, ar prekės, į kurias jis (jos) iš anksto įdiegtas (-os), būtų tiekiamos nuotoliniu būdu, ar asmeniškai, taip siekiant išvengti skirtingų platinimo kanalų suskaidymo. Direktyva 2011/83/ES turėtų būti ir toliau taikoma toms prekėms, taip pat prievolėms, susijusioms su prekių pristatymu, teisių gynimo priemonėms nepristatymo atveju ir sutarties, pagal kurią šios prekės pateikiamos, pobūdžiui. Todėl šios direktyvos nuostatos dėl skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų teikimo ir nepateikimo netaikomos įterptajam skaitmeniniam turiniu arba įterptosioms skaitmeninėms paslaugoms. Ši direktyva taip pat neturi poveikio platinimo teisei, taikytinai toms prekėms pagal autorių teisę;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  skaitmeninėje ekonomikoje rinkos dalyviai neretai informacijos apie asmenis vertę prilygina pinigų vertei. Skaitmeninis turinys dažnai teikiamas ne už tam tikrą kainą, bet už kitą atlygį nei pinigai, pavyzdžiui, suteikiama prieiga prie asmens ar kitų duomenų. Šie konkretūs verslo modeliai įvairiomis formomis taikomi nemažoje rinkos dalyje. Jeigu būtų pradėta diferencijuoti atsižvelgiant į atlygio pobūdį, būtų diskriminuojami skirtingi verslo modeliai; įmonės būtų nepagrįstai paskatintos siūlyti skaitmeninį turinį už duomenis. Reikėtų užtikrinti vienodas sąlygas. Be to, skaitmeninio turinio, pateiktokitokį atlygį nei pinigai, veikimo savybių trūkumai gali paveikti ekonominius vartotojų interesus. Todėl šios direktyvos taisyklių taikytinumas neturėtų priklausyti nuo to, ar už atitinkamą skaitmeninį turinį yra sumokama kaina;

(13)  skaitmeninėje ekonomikoje rinkos dalyviai neretai informacijos apie asmenis vertę prilygina pinigų vertei. Skaitmeninis turinys ir skaitmeninės paslaugos dažnai teikiami ne už tam tikrą kainą, bet už duomenis, pavyzdžiui, suteikiama prieiga prie asmens ar kitų duomenų. Šie konkretūs verslo modeliai įvairiomis formomis taikomi nemažoje rinkos dalyje. Jeigu būtų pradėta diferencijuoti atsižvelgiant į atlygio pobūdį, būtų diskriminuojami skirtingi verslo modeliai, o įmonės būtų nepagrįstai paskatintos siūlyti skaitmeninį turinį arba skaitmenines paslaugas už duomenis. Be to, skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų, pateiktųduomenis kaip atlygį, veikimo savybių trūkumai gali paveikti ekonominius vartotojų interesus. Siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas šios direktyvos taisyklių taikytinumas neturėtų priklausyti nuo to, ar už atitinkamą skaitmeninį turinį arba skaitmeninę paslaugą yra sumokama kaina;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  skaitmeninėje ekonomikoje rinkos dalyviai neretai informacijos apie asmenis vertę prilygina pinigų vertei. Skaitmeninis turinys dažnai teikiamas ne už tam tikrą kainą, bet už kitą atlygį nei pinigai, pavyzdžiui, suteikiama prieiga prie asmens ar kitų duomenų. Šie konkretūs verslo modeliai įvairiomis formomis taikomi nemažoje rinkos dalyje. Jeigu būtų pradėta diferencijuoti atsižvelgiant į atlygio pobūdį, būtų diskriminuojami skirtingi verslo modeliai; įmonės būtų nepagrįstai paskatintos siūlyti skaitmeninį turinį už duomenis. Reikėtų užtikrinti vienodas sąlygas. Be to, skaitmeninio turinio, pateikto už kitokį atlygį nei pinigai, veikimo savybių trūkumai gali paveikti ekonominius vartotojų interesus. Todėl šios direktyvos taisyklių taikytinumas neturėtų priklausyti nuo to, ar už atitinkamą skaitmeninį turinį yra sumokama kaina;

(13)  skaitmeninėje ekonomikoje rinkos dalyviai neretai informacijai apie asmenis suteikia vertę. Buvo sukurti specialūs verslo modeliai, pagal kuriuos prekiautojai teikia skaitmeninį turinį arba skaitmeninę paslaugą, o iš vartotojo reikalaujama, kad vartotojas pateikti savo asmens duomenis arba suteikti prieigą prie jų. Šie konkretūs verslo modeliai įvairiomis formomis jau taikomi nemažoje rinkos dalyje. Šioje direktyvoje neketinama nuspręsti, ar tokios sutartys turėtų būti leidžiamos ar ne. Be to, pagal šią direktyvą sutarčių dėl skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo, kai už tai teikiami asmens duomenys arba suteikiama prieiga prie jų, galiojimo klausimas paliekamas nacionalinei teisei. Ši direktyva jokiu būdu neturėtų sudaryti įspūdžio, kad ji įteisina ar skatina asmens duomenų prilyginimo pinigams praktiką, nes asmens duomenų negalima lyginti su kaina, todėl jie negali būti laikomi preke. Tačiau, jeigu būtų pradėta diferencijuoti taisykles, taikomas piniginiams ir nepiniginiams sandoriams, įmonės būtų nepagrįstai paskatintos teikti pirmenybę skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų teikimui už asmens duomenų teikimą. Be to, skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų, teikiamų nesumokėjus kainos, veikimo savybių trūkumai gali paveikti ekonominius vartotojų interesus. Siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas ir aukštą vartotojų apsaugos lygį šios direktyvos taisyklių taikytinumas neturėtų priklausyti nuo to, ar už atitinkamą skaitmeninį turinį arba skaitmeninę paslaugą yra sumokama kaina;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  kalbant apie skaitmeninį turinį, pateiktą ne sumokėjus kainą, bet už kitokį atlygį nei pinigai, ši direktyva turėtų būti taikoma tik sutartims, kai teikėjas prašo duomenų, o vartotojas aktyviai juos teikia, pavyzdžiui, pateikia vardą ir e. pašto adresą arba nuotraukas tiesiogiai ar netiesiogiai teikėjui, pavyzdžiui, individualiai užsiregistravęs arba pagal sutartį, pagal kurią leidžiama prieiga prie vartotojo nuotraukų. Ši direktyva neturėtų būti taikoma atvejams, kai teikėjas renka duomenis, kurie yra būtini skaitmeniniam turiniui veikti pagal sutartį, pavyzdžiui, geografinę buvimo vietą, kuri yra reikalinga mobiliojo telefono programėlei tinkamai veikti, arba siekdamas vienintelio tikslo – įvykdyti teisinius reikalavimus, pavyzdžiui, jeigu pagal taikytinus įstatymus saugumo ir tapatybės nustatymo tikslais reikalaujama vartotojo registracijos. Ši direktyva taip pat neturėtų būti taikoma tiems atvejams, kai teikėjas renka informaciją, įskaitant asmens duomenis, pavyzdžiui, IP adresą, arba kitą automatiškai sukuriamą informaciją, pavyzdžiui, surinktą ir perduotą slapukų, vartotojui aktyviai jos neteikiant, net jei vartotojas sutinka su slapuku. Ji taip pat neturėtų būti taikoma tais atvejais, kai vartotojui reklama pateikiama vien tam, kad jis galėtų gauti skaitmeninį turinį;

(14)  kalbant apie skaitmeninį turinį ir skaitmenines paslaugas, pateiktus ne sumokėjus kainą, bet pateikus asmens duomenis, ši direktyva turėtų būti taikoma sutartims, kai prekiautojas prašo asmens duomenų, taip pat tais atvejais, kai prekiautojas renka asmens duomenis. Tai apimtų, pvz., vardą, pavardę ir e. pašto adresą arba nuotraukas, tiesiogiai ar netiesiogiai teikiamus prekiautojui, pvz., individualiai užsiregistravus arba pagal sutartį, pagal kurią leidžiama prieiga prie vartotojo nuotraukų, arba prekiautojo renkamus asmens duomenis, pvz., IP adresą. Ši direktyva neturėtų būti taikoma atvejams, kai prekiautojas renka asmens duomenis išimtinai tam, kad galėtų teikti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą, užtikrinti jų atitiktų sutarčiai arba juos pagerinti arba siekdamas vienintelio tikslo – įvykdyti teisinius reikalavimus, pavyzdžiui, jeigu pagal taikytinus įstatymus saugumo ir tapatybės nustatymo tikslais reikalinga vartotojo registracija; Ji taip pat neturėtų būti taikoma tais atvejais, kai vartotojui reklama pateikiama vien tam, kad jis galėtų gauti skaitmeninį turinį arba skaitmeninę paslaugą;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  vartotojų sukurtas turinys turėtų būti vertinamas taip pat, kaip ir bet koks kitas turinys, kurį vartotojas pateikia arba saugo per visą sutarties galiojimo laikotarpį, pavyzdžiui, muzika ir vaizdo filmai, nuotraukos, žaidimai arba taikomosios programos; vartotojų sukurto turinio pavyzdžių yra daug, įskaitant skaitmeninius vaizdus, vaizdo ir garso rinkmenas, tinklaraščius, diskusijų forumus, tekstines bendradarbiavimo platformas, skelbimus, pokalbių svetaines, tviterio žinutes, registracijos žurnalus, tinklalaides, mobiliaisiais įrenginiais sukurtą turinį, virtualioje interneto aplinkoje sukurtą turinį, reitingavimą ir nuorodų į internetinį turinį rinkinius;

(15)  vartotojų sukurtas turinys turėtų būti vertinamas taip pat, kaip ir bet koks kitas skaitmeninis turinys ar skaitmeninės paslaugos, kurį (-ias) vartotojas pateikia arba saugo per visą sutarties galiojimo laikotarpį, pavyzdžiui, muzika ir vaizdo filmai, nuotraukos, žaidimai arba taikomosios programos, jei šioje direktyvoje nėra nustatyta kitaip; vartotojų sukurto turinio pavyzdžių yra daug, įskaitant skaitmeninius vaizdus, vaizdo ir garso rinkmenas, tinklaraščius, diskusijų forumus, tekstines bendradarbiavimo platformas, skelbimus, pokalbių svetaines, tviterio žinutes, registracijos žurnalus, tinklalaides, mobiliaisiais įrenginiais sukurtą turinį, virtualioje interneto aplinkoje sukurtą turinį, reitingavimą ir nuorodų į internetinį turinį rinkinius;

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  vaizdo filmų, nuotraukų, programinės įrangos ir kito skaitmeninio turinio teikėjai turėtų suteikti garantijas dėl savo teikiamo skaitmeninio turinio saugumo, užtikrindami vartotojams aukšto lygio apsaugą nuo kenkimo programinės įrangos;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant užtikrinti bendrą vartotojų teisių rinkinį ir vienodas įmonių veiklos sąlygas, vartotojai turėtų turėti tas pačias teisių gynimo priemones, taikytinas sutarties neatitinkančiam skaitmeniniam turiniui, nepaisant to, kaip šis turinys sukurtas. Todėl direktyva turėtų būti taikoma skaitmeninio turinio, pritaikyto konkretiems vartotojo reikalavimams, įskaitant specialiai pritaikytą programinę įrangą, kūrimo sutartims. Ši direktyva taip pat turėtų būti taikoma vaizdinio modeliavimo rinkmenoms, kurios yra reikalingos trimačio spausdinimo srityje. Tačiau šia direktyva neturėtų būti reglamentuojamos prekės, pagamintos naudojant trimačio spausdinimo technologiją, arba joms padaryta žala;

(16)  siekiant užtikrinti bendrą vartotojų teisių rinkinį ir vienodas įmonių veiklos sąlygas, vartotojai turėtų turėti tas pačias teisių gynimo priemones, taikytinas sutarties neatitinkančiam skaitmeniniam turiniui arba skaitmeninėms paslaugoms, nepaisant to, kokiu būdu šis turinys ar ši paslauga sukurtas (-a). Todėl ši direktyva turėtų būti taikoma skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų, pritaikyto (-ų) konkretiems vartotojo reikalavimams, įskaitant specialiai pritaikytą programinę įrangą, kūrimo sutartims. Ši direktyva taip pat turėtų būti taikoma vaizdinio modeliavimo rinkmenoms, kurios yra reikalingos trimačio spausdinimo srityje. Tačiau šia direktyva neturėtų būti reglamentuojamos prekės, pagamintos naudojant trimačio spausdinimo technologiją, arba joms padaryta žala;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  skaitmeninis turinys turi labai didelę reikšmę daiktų interneto srityje. Vis dėlto būtų gerai atskirai sureguliuoti konkrečius klausimus dėl atsakomybės, susijusios su daiktų internetu, įskaitant atsakomybę už duomenis ir mašinų sąveikos sutartis;

(17)  ši direktyva turėtų būti taikoma priemonėms, prijungtoms kaip daiktų interneto daliai („DI prietaisams“). Vis dėlto būtų gerai atskirai sureguliuoti konkrečius klausimus dėl atsakomybės, susijusios su daiktų internetu, įskaitant atsakomybę už duomenis ir mašinų sąveikos sutartis;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  sutartyse gali būti numatytos bendrosios teikėjo sąlygos, su kuriomis vartotojas turi sutikti. Kai kurio skaitmeninio turinio atveju teikėjai dažnai apibūdina paslaugą ir išmatuojamus paslaugų tikslinius rodiklius susitarime dėl paslaugų lygio. Šie susitarimai dėl paslaugų lygio paprastai pridedami prie pagrindinės sutarties ir yra svarbi teikėjo ir vartotojo sutartinių santykių dalis. Jiems pagal šią direktyvą turėtų būti taikoma sutarties apibrėžtis, todėl tokie susitarimai turi atitikti šioje direktyvoje nustatytas taisykles;

(18)  sutartyse gali būti numatytos bendrosios prekiautojo sąlygos, su kuriomis vartotojas turi sutikti. Skaitmeninių paslaugų atveju prekiautojai dažnai apibūdina paslaugą ir išmatuojamus paslaugų tikslinius rodiklius susitarime dėl paslaugų lygio. Šie susitarimai dėl paslaugų lygio paprastai pridedami prie pagrindinės sutarties ir yra svarbi prekiautojo ir vartotojo sutartinių santykių dalis. Jiems turėtų būti taikoma ši direktyva, todėl tokie susitarimai turi atitikti šioje direktyvoje nustatytas taisykles;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  ši direktyva turėtų būti taikoma tik toms paslaugoms, kurių pagrindinis dalykas yra skaitmeninio turinio teikimas. Todėl direktyva neturėtų būti taikoma paslaugoms, kurias teikėjas teikia asmeniškai, jeigu skaitmeninės priemonės naudojamos tik prieigos ar pristatymo tikslais, pavyzdžiui, asmens teikiamoms vertimo paslaugoms ar kitoms profesionalaus konsultavimo paslaugoms, jeigu vartotojui skaitmeninėmis priemonėmis pateikiamas tik paslaugos rezultatas;

(19)  ši direktyva turėtų būti taikoma tik toms paslaugoms, kurių pagrindinis dalykas yra skaitmeninių paslaugų teikimas. Todėl direktyva neturėtų būti taikoma paslaugoms, kurias prekiautojas teikia asmeniškai, jeigu skaitmeninės priemonės naudojamos tik prieigos ar pristatymo tikslais, pavyzdžiui, asmens teikiamoms vertimo paslaugoms ar kitoms profesionalaus konsultavimo paslaugoms, jeigu vartotojui skaitmeninėmis priemonėmis pateikiamas tik paslaugos rezultatas;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  jeigu pagal sutartį ar jų grupę teikėjas siūlo skaitmeninį turinį kartu su kitomis paslaugomis, pavyzdžiui, telekomunikacijų paslaugomis arba prekėmis, kurios nėra vien skaitmeninio turinio laikmena, ši direktyva turėtų būti taikoma tik tokios sutarčių grupės skaitmeniniam komponentui. Kiti aspektai turėtų būti reglamentuojami pagal taikytiną teisę;

Išbraukta.

Pagrindimas

Iš dalies pakeista 20 konstatuojamoji dalis tapo 10b konstatuojamąja dalimi (nauja).

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  šia direktyva neturėtų būti reglamentuojamos autorių teisės ir kiti su intelektine nuosavybe susiję skaitmeninio turinio teikimo aspektai. Todėl ji neturėtų turėti poveikio jokioms teisėms ir pareigoms pagal autorių teisę ir kitus intelektinės nuosavybės teisės aktus;

(21)  šia direktyva neturėtų būti reglamentuojamos autorių teisės ir kiti su intelektine nuosavybe susiję skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų teikimo aspektai. Todėl ji neturėtų turėti poveikio jokioms teisėms ir pareigoms pagal autorių teisę ir kitus intelektinės nuosavybės teisės aktus;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis reglamentuojama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB31 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB32, kurios visiškai taikytinos skaitmeninio turinio teikimui. Tose direktyvose Sąjungoje jau nustatyta asmens duomenų teisės sistema. Ši direktyva turėtų būti taikoma ir įgyvendinama visiškai laikantis minėtų teisės aktų;

(22)  į šios direktyvos taikymo sritį patenkančios veiklos vykdymas apima asmens duomenų tvarkymą. Šia direktyva nepažeidžiamos Sąjungos teisės nuostatos, kurios taikomos asmens duomenų tvarkymui Sąjungoje, ypač Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 2016/67931a ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB32, kuriais abiem reglamentuojamas valstybėse narėse vykdomas asmens duomenų tvarkymas, prižiūrimas kompetentingų valstybių narių valdžios institucijų, ypač valstybių narių paskirtų nepriklausomų viešosios valdžios institucijų. Tais teisės aktais jau nustatyta Sąjungos asmens duomenų srities teisinė sistema ir jie visapusiškai taikomi skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių srityje. Ši direktyva turėtų būti taikoma ir įgyvendinama visiškai laikantis minėtų teisės aktų;

__________________

__________________

31 OL L 281, 1995 11 23, p. 31–50) [bus pakeista Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, kai jis bus priimtas].

 

 

31a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

32 OL L 201, 2002 7 31, p. 37–47.

32 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  šios direktyvos taikymo sritis apima daiktų interneto (DI) prietaikas, kurios dažnai būna sukurtos taip, kad iš konteksto atskirtų vartotojų poreikius ir pageidavimus – jos renka informaciją apie jų kasdienę praktiką ir rutinas, tačiau praktiškai išlieka vartotojams nematomos ir nepastebimos. Nors vartotojai prieš pasirašydami sutartį turi galimybę bent susipažinti su savo DI prietaiso privatumo politika, ta privatumo politika ne visada yra suprantama. Be to, DI prietaisai dažnai sukuriami su menkomis šifravimo galimybėmis arba visai be jų ir neturi kitų apsaugos priemonių. Taip pat dažnai jie labai priklauso nuo belaidžio ryšio protokolų be privalomų techninių ir saugumo standartų. Vartotojai paprastai nežino apie DI saugumą, todėl buitiniams prietaisams dažnai naudojami standartiniai slaptažodžiai, jie niekada nekeičiami ir net neslepiami. Šia direktyva, kaip ir pagrindiniais Reglamento (ES) 2016/679 principais, nustatyta civilinė atsakomybė tais atvejais, kai nebūna užtikrintas DI prietaisų privatumas, taip pat nustatyta, kad sutarčių sąlygos, kuriomis pažeidžiama bet kokia teisė, suteikta vartotojui kaip duomenų subjektui pagal Reglamentą (ES) 2016/679, nėra neprivalomos;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  yra įvairių būdų užtikrinti, kad skaitmeninis turinys pasiektų vartotojus. Reikėtų nustatyti paprastas ir aiškias taisykles, susijusias su pagrindinės teikėjo sutartinės prievolės pateikti skaitmeninį turinį vartotojui įvykdymo tvarka ir laiku. Kadangi teikėjas iš esmės nėra atsakingas už interneto paslaugų teikėjo ar elektroninės platformos, kurią vartotojas pasirinko skaitmeniniam turiniui gauti, veiksmus ar neveikimą, teikėjui turėtų pakakti pateikti skaitmeninį turinį šiam trečiajam asmeniui. Kalbant apie pateikimo laiką, pagal rinkos praktiką ir technines galimybes skaitmeninis turinys turėtų būti pateikiamas nedelsiant, nebent šalys nusprendžia susitarti kitaip, numatydamos kitokius teikimo modelius;

(23)  yra įvairių būdų užtikrinti, kad skaitmeninis turinys arba skaitmeninės paslaugos pasiektų vartotojus arba būtų padarytas (-os) jiems prieinamas (-os). Reikėtų nustatyti paprastas ir aiškias taisykles, susijusias su pagrindinės prekiautojo sutartinės prievolės pateikti skaitmeninį turinį arba skaitmenines paslaugas vartotojui įvykdymo tvarka ir laiku. Kadangi prekiautojas iš esmės nėra atsakingas už interneto paslaugų teikėjo ar elektroninės platformos, kurią vartotojas pasirinko skaitmeniniam turiniui arba skaitmeninei paslaugai gauti, veiksmus ar neveikimą, teikėjui turėtų pakakti pateikti skaitmeninį turinį arba skaitmeninę paslaugą tam trečiajam asmeniui arba vartotojo nurodytam trečiajam asmeniui. Kalbant apie pateikimo laiką, pagal rinkos praktiką ir technines galimybes skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga turėtų būti pateikiamas (-a) nepagrįstai nedelsiant po to, kai sudaroma sutartis, nebent šalys nusprendžia susitarti kitaip, numatydamos kitokius teikimo modelius;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  siekiant skatinti inovacijas bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ir naudotis technologiniais pokyčiais, kuriuos atspindi greitai kintančios skaitmeninio turinio savybės, būtų pagrįsta, jeigu skaitmeninis turinys visų pirma atitiktų tai, kas buvo sutarta sutartyje;

Išbraukta.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  jeigu sutartyje nenustatyti pakankamai aiškūs ir išsamūs kriterijai, kaip išsiaiškinti, ar skaitmeninis turinys atitinka sutartį, reikia nustatyti objektyvius atitikties kriterijus siekiant užtikrinti, kad vartotojai išsaugotų savo teises. Tokiais atvejais atitiktis sutarčiai turėtų būti vertinama atsižvelgiant į taip pat apibūdinto skaitmeninio turinio įprastą naudojimo paskirtį;

(25)  siekiant suteikti aiškumo, ko vartotojas gali tikėtis iš atitinkamo skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos ir už ką atsakys prekiautojas, jei jo (jos) nepateiks, itin svarbu suderinti atitikties sutarčiai nustatymo taisykles. Taikant subjektyvių ir objektyvių kriterijų derinį turėtų būti užtikrinami abiejų sutarties šalių teisėti interesai. Sutartyje turėtų būti nustatyti pakankamai aiškūs ir išsamūs kriterijai, kaip įsitikinti, kad skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga atitinka sutartį. Taip pat reikia nustatyti objektyvius atitikties kriterijus siekiant užtikrinti, kad vartotojai išsaugotų savo teises. Atitiktis sutarčiai turėtų būti vertinama atsižvelgiant į į taip pat apibūdinto (-ų) skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų kokybę ir veikimą jais naudojantis įprastiniu būdu, atsižvelgiant į tai, ko gali pagrįstai tikėtis vartotojas, skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos pobūdį ir, jei reikia, bet kokius prekiautojo arba jo vardu, gamintojo arba jo atstovo padarytus viešus pareiškimus apie skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos ypatumus, visų pirma dėl reklamos ar žymėjimo. Vartotojų lūkesčiai smarkiai skiriasi, priklausomai nuo skaitmeninio turinio ir paslaugų rūšies ir naudojimo, todėl turėtų būti objektyviai nustatyti.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  atsižvelgiant į atitikties sutarčiai kriterijus, reikia užtikrinti sutarčių sudarymo laisvę, tačiau siekiant užkirsti kelią atsakomybės už neatitiktį sutarčiai vengimui ir užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį, bet kokios sutarčių sąlygos, nukrypstančios nuo privalomų taisyklių, susijusių su atitikties kriterijais ir neteisingu skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos integravimu, galioja tik jeigu vartotojas sudarant sutartį buvo aiškiai apie jas informuotas ir aiškiai su jomis sutiko;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  dėl savo pobūdžio skaitmeninis turinys, kad tinkamai veiktų, turi sąveikauti su kita skaitmenine įranga; todėl sąveikumas turėtų būti vienas iš atitikties kriterijų. Visų pirma jis turi sąveikauti su technine įranga, įskaitant procesoriaus greitį, grafinių kortelių savybes ir programinę įrangą, taip pat konkrečią operacinės sistemos versiją arba konkretų daugialypės terpės leistuvą. Funkcionalumo sąvoka turėtų reikšti galimus skaitmeninio turinio naudojimo būdus; ji taip pat turėtų reikšti kokių nors techninių apribojimų buvimą arba nebuvimą, pavyzdžiui, apsaugos taikant skaitmeninių teisių valdymo arba regioninio kodavimo mechanizmus;

(26)  dėl savo pobūdžio skaitmeninis turinys arba skaitmeninės paslaugos, kad tinkamai veiktų, turi sąveikauti su kita skaitmenine įranga; todėl sąveikumas turėtų būti vienas iš atitikties kriterijų. Sąveikumas turėtų būti suvokiamas kaip skaitmeninio turinio galėjimas atlikti visas savo funkcijas sąveikaujant su konkrečia skaitmenine aplinka. Funkcionalumo sąvoka turėtų būti suvokiama kaip galimi skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų naudojimo būdai: ji taip pat turėtų būti suvokiama kaip apimanti techninių apribojimų buvimą arba nebuvimą, pavyzdžiui, apsaugos taikant skaitmeninių teisių valdymo arba regioninio kodavimo mechanizmus; Vartotojui turėtų būti iš anksto pranešama apie leidžiamus skaitmeninio turinio naudojimo būdus, pvz., kopijavimą asmeniniam naudojimui. Jeigu sutartis susijusi su autorių teisėmis saugomais kūriniais, atitiktis sutarčiai reiškia, kad buvo laikomasi visų autorių teisių teisės aktų. Sutarčių sąlygos, kuriomis konkrečiai trukdoma teisėtai naudotis autorių teisių teisės aktuose nustatytomis išimtimis ar apribojimais, turėtų būti laikomas neatiktimi. Sąlygos, kurių laikantis naudojamasi išimtimis arba apribojimais, ir toliau turėtų būti apibrėžtos Sąjungos taisyklėmis dėl autorių ir gretutinių teisių, kurios nėra keičiamos šioje direktyvoje;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  nors duomenimis grindžiamos paslaugos ir technologijos teikia daug naudos, jos taip pat lemia tam tikrą pažeidžiamumą. Kaip yra pripažįstama bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje, aukštas tinklo ir informacijos saugumo lygis yra būtinas visoje Europos Sąjungoje siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma pagrindinių teisių, pavyzdžiui, teisės į privatumą ir asmens duomenis, kad būtų didinamas vartotojų pasitikėjimas apskritai ir skaitmenine ekonomika konkrečiai. Kadangi programinė įranga naudojama beveik visur, tokios savybės kaip patikimumas, saugumas ir pritaikomumas kintantiems poreikiams taip pat tampa vienu svarbiausių aspektų. Todėl vis svarbiau, kad šios duomenimis grindžiamos paslaugos ir technologijos užtikrintų, kad šios skirtingos savybės būtų garantuojamos, kiek tai yra proporcinga pagal šios technologijos vaidmenį ir funkciją. Visų pirma saugumo ir patikimumo kokybė tampa svarbiu aspektu teikiant inovatyvias, sudėtines paslaugas, kurias teikiant turi būti kliaunamasi įvairių sistemų tarpusavio sąveika skirtingose srityse;

(27)  nors duomenimis grindžiamos paslaugos ir technologijos teikia daug naudos, jos taip pat lemia tam tikrą pažeidžiamumą. Aukštas tinklo ir informacijos saugumo lygis yra būtinas visoje Europos Sąjungoje siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma pagrindinių teisių, pavyzdžiui, teisės į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, kad būtų didinamas vartotojų pasitikėjimas apskritai ir skaitmenine ekonomika konkrečiai. Kadangi programinė įranga naudojama beveik visur, tokios savybės kaip patikimumas, saugumas ir pritaikomumas kintantiems poreikiams taip pat tampa vienu svarbiausių aspektų. Todėl vis svarbiau, kad šios duomenimis grindžiamos paslaugos ir technologijos užtikrintų, kad šios skirtingos savybės būtų garantuojamos, kiek tai yra proporcinga pagal šios technologijos vaidmenį ir funkciją. Visų pirma saugumo ir patikimumo kokybė tampa svarbiu aspektu teikiant inovatyvias, sudėtines paslaugas, kurias teikiant turi būti kliaunamasi įvairių sistemų tarpusavio sąveika skirtingose srityse; Šiomis aplinkybėmis svarbu pabrėžti, kad atnaujinimai, įskaitant saugumo atnaujinimus, yra būtini siekiant užtikrinti išmaniųjų prekių, pvz., išmaniųjų telefonų, kuriuose vartotojai turi kuo greičiau įdiegti prekiautojo pateiktą naujausią versiją, kad būtų apsaugoti nuo piktavališkų ketinimų turinčių asmenų veiksmų, operacinės programinės įrangos saugumą;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  taikydami šios direktyvos taisykles, teikėjai turėtų taikyti standartus, atvirąsias technines specifikacijas, gerąją patirtį ir elgesio kodeksus, įskaitant tuos, kurie susiję su duomenų formatu, įprastai naudojamu naudotojo sukurtam turiniui ar bet kuriam jo pateiktam komponentui atkurti, nesvarbu, ar šie standartai būtų nustatyti tarptautiniu, Europos, ar konkretaus pramonės sektoriaus mastu. Šiomis aplinkybėmis Komisija gali apsvarstyti galimybę skatinti kurti tarptautinius ir Europos standartus ir prekybos asociacijoms bei kitoms atstovaujamosioms organizacijoms parengti elgesio kodeksą, kuris padėtų vienodai įgyvendinti direktyvą;

(28)  taikydami šios direktyvos taisykles, prekiautojai turėtų taikyti standartus, atvirąsias technines specifikacijas, gerąją patirtį ir elgesio kodeksus, įskaitant tuos, kurie susiję su duomenų formatu, įprastai naudojamu naudotojo sukurtam turiniui ar bet kuriam jo pateiktam turiniui atkurti, taip pat tuos, kurie susiję su informacinių sistemų ir skaitmeninių aplinkų saugumu, nesvarbu, ar šie standartai būtų nustatyti tarptautiniu, Europos, ar konkretaus pramonės sektoriaus mastu. Šiomis aplinkybėmis Komisija gali paraginti prekybos asociacijas ir kitas atstovaujamąsias organizacijas kurti tarptautinius ir Europos standartus ir parengti elgesio kodeksą, kuris padėtų vienodai įgyvendinti šią direktyvą;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28a)  per pagrįstą laikotarpį prekiautojas turėtų pateikti vartotojui atnaujinimus, įskaitant saugumo atnaujinimus, kad būtų išlaikyta skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos atitiktis sutarčiai. Vartotojui turėtų būti paliekama laisvė įdiegti šiuos atnaujinimus arba neįdiegti. Pavyzdžiui, vartotojas gali nuspręsti neįdiegti jam pateiktų atnaujinimų tais atvejais, kai dėl to reikėtų patobulinti operacinę sistemą. Tačiau tokiais atvejais, kai vartotojas nusprendžia neįdiegti atnaujinimų, jis negali pagrįstai tikėtis, kad skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga ir toliau atitiks sutartį, nebent prekiautojas aiškiai su tuo sutinka. Vartotojui turėtų būti pranešta, kad vertinant prekiautojo atsakomybę už skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitikties sutarčiai palaikymą, bus atsižvelgiama į vartotojo sprendimą neįdiegti reikiamų atnaujinimų, įskaitant saugumo atnaujinimus;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  daugelio rūšių skaitmeninis turinys yra teikiamas per tam tikrą laikotarpį. Pavyzdžiui, vartotojai per tam tikrą laikotarpį gauna debesijos paslaugas. Todėl svarbu užtikrinti, kad skaitmeninis turinys atitiktų sutartį visą jos galiojimo laikotarpį. Be to, kadangi skaitmeninis turinys dažnai tobulėja, visų pirma dėl jo atnaujinimų, vartotojui turėtų būti pateikta pati naujausia skaitmeninio turinio versija, prieinama sutarties sudarymo metu;

(29)  daugelio rūšių skaitmeninis turinys arba skaitmeninės paslaugos yra teikiamas (-i) tam tikrą laikotarpį, kaip prieiga prie debesijos paslaugų. Todėl svarbu užtikrinti, kad skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga atitiktų sutartį visą jos galiojimo laikotarpį. Reikšmingi, nuolatiniai ir pasikartojantys skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos teikimo nutraukimai, kurie patenka į prekiautojo atsakomybę, laikomi neatitikties sutarčiai atvejais. Be to, kadangi skaitmeninis turinys ir skaitmeninės paslaugos dažnai tobulėja, visų pirma dėl atnaujinimų, vartotojui turėtų būti pateikta pati naujausia skaitmeninio turinio versija, prieinama sutarties sudarymo metu, nebent sutarties šalys aiškiai susitaria, kad bus teikiama ankstesnė versija, pvz., siekiant užtikrinti sąveikumą su vartotojo skaitmenine aplinka;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  kad skaitmeninis turinys tinkamai veiktų, jis turi būti teisingai integruotas į vartotojo techninės ir programinės įrangos aplinką. Jeigu skaitmeninio turinio neatitiktį sutarčiai lemia netinkamas integravimas, reikėtų laikyti, kad sutarties reikalavimų neatitinka pats skaitmeninis turinys, kai jį integravo teikėjas arba skaitmeninis turinys integruotas jam kontroliuojant, arba vartotojas jį integravo pagal teikėjo integravimo instrukcijas ir netinkamą integravimą lėmė reikalaujamų integravimo instrukcijų trūkumai. Tokiais atvejais neatitiktį reikalavimams lemia teikėjo aplinka;

(30)  kad skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga tinkamai veiktų, jis (ji) turi būti teisingai integruotas (-a) į vartotojo skaitmeninę aplinką. Jeigu skaitmeninio turinio arba skaitmeninės aplinkos neatitiktį sutarčiai lemia netinkamas integravimas, reikėtų laikyti, kad sutarties reikalavimų neatitinka pats skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga, kai jį (ją) integravo prekiautojas arba skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga buvo integruotas (-a) jam kontroliuojant, arba vartotojas jį (ją) integravo pagal teikėjo integravimo instrukcijas ir netinkamą integravimą lėmė reikalaujamų integravimo instrukcijų trūkumai. Tokiais atvejais neatitiktį reikalavimams lemia prekiautojo aplinka;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  atitiktis reikalavimams turėtų apimti ir materialiuosius, ir teisinius trūkumus. Dėl trečiųjų asmenų teisių vartotojas gali faktiškai nepasinaudoti skaitmeniniu turiniu ar kai kuriomis jo savybėmis pagal sutartį, jeigu šios trečiųjų asmenų teisės pažeidžiamos ir jeigu trečiasis asmuo pagrįstai priverčia teikėją nebepažeidinėti šių teisių ir nebesiūlyti atitinkamo skaitmeninio turinio. Teisiniai trūkumai yra ypač svarbūs skaitmeniniam turiniui, kuriam dėl jo pobūdžio taikomos intelektinės nuosavybės teisės. Todėl teikėjas turėtų būti įpareigotas užtikrinti, kad tretieji asmenys neturi teisių į skaitmeninį turinį, pavyzdžiui, reikalavimo, susijusio su autorių teisėmis į skaitmeninį turinį, dėl kurio vartotojas negalėtų naudotis skaitmeniniu turiniu pagal sutartį;

(31)  atitiktis reikalavimams turėtų apimti ir materialiuosius, ir teisinius trūkumus. Dėl trečiųjų asmenų teisių vartotojas gali faktiškai nepasinaudoti skaitmeniniu turiniu arba skaitmeninėmis paslaugomis ar kai kuriomis savybėmis pagal sutartį, jeigu šios trečiųjų asmenų teisės pažeidžiamos ir jeigu trečiasis asmuo pagrįstai priverčia prekiautoją nebepažeidinėti šių teisių ir nebesiūlyti atitinkamo skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų. Teisiniai trūkumai yra ypač svarbūs skaitmeniniam turiniui arba skaitmeninėms paslaugoms, kuriam (-oms) dėl jo (jų) pobūdžio taikomos intelektinės nuosavybės teisės. Todėl prekiautojas turėtų būti įpareigotas užtikrinti, kad skaitmeniniam turiniui arba skaitmeninei paslaugai nebūtų taikomi jokie apribojimai dėl trečiųjų asmenų teisių, pavyzdžiui, reikalavimo, susijusio su autorių teisėmis į skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą, dėl kurio (-ios) vartotojas negalėtų naudotis skaitmeniniu turiniu pagal sutartį;

Pakeitimas     43

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(31a)  siekiant išvengti vartotojų apsaugos teisinių spragų sutartyse dėl skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo, turėtų būti nustatytos privalomos komercinių garantijų sąlygos, visų pirma susijusios su ikisutartine informacija, reklama ir garantijos pareiškimais;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  dėl skaitmeninio turinio ypatingo pobūdžio ir didelio sudėtingumo, taip pat didesnio teikėjo informuotumo, geresnių jo žinių ir patirties, techninės informacijos ir galimybės naudotis aukštosiomis technologijomis teikėjas gali geriau nei vartotojas žinoti priežastis, dėl kurių skaitmeninis turinys neatitinka sutarties. Teikėjas taip pat gali geriau įvertinti, ar neatitiktį sutarčiai lemia vartotojo skaitmeninės aplinkos nesuderinamumas su techniniais skaitmeninio turinio reikalavimais. Todėl kilus ginčui būtent teikėjas turėtų įrodyti, kad skaitmeninis turinys atitinka sutartį, nebent jis įrodo, kad vartotojo skaitmeninė aplinka yra nesuderinama su skaitmeniniu turiniu. Tik teikėjui įrodžius, kad vartotojo skaitmeninė aplinka yra nesuderinama su sąveikumo ir kitais techniniais reikalavimais, vartotojas turėtų įrodyti, kad skaitmeninė aplinka neatitinka sutarties;

(32)  dėl skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų ypatingo pobūdžio ir didelio sudėtingumo, taip pat didesnio prekiautojo informuotumo, geresnių jo žinių ir patirties, techninės informacijos ir galimybės naudotis aukštosiomis technologijomis prekiautojas gali geriau nei vartotojas žinoti, kodėl skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga neatitinka sutarties. Prekiautojas taip pat gali geriau įvertinti, ar neatitiktį sutarčiai lemia vartotojo skaitmeninės aplinkos nesuderinamumas su techniniais skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos reikalavimais. Todėl kilus ginčui būtent prekiautojas turėtų įrodyti, kad skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga atitinka sutartį, nebent jis įrodo, kad vartotojo skaitmeninė aplinka yra nesuderinama su skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga. Tik prekiautojui įrodžius, kad vartotojo skaitmeninė aplinka yra nesuderinama su sąveikumo ir kitais techniniais reikalavimais, vartotojas turėtų įrodyti, kad skaitmeninis turinys ar paslauga neatitinka sutarties; Laikotarpis, kuriuo prievolė įrodyti neatitiktį sutarčiai tenka prekiautojui, turėtų būti dveji metai nuo to laiko, kai skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga buvo teikiamas (-a). Šis laikotarpis turėtų būti sutrumpintas iki vienų metų tuo atveju, kai skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga yra įdiegtas (-a) į prekes. Ilgalaikių skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos teikimo sutarčių atveju prievolė įrodyti neatitiktį turėtų būti palikta prekiautojui visą sutarties galiojimo laikotarpį;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  nepaveikiant vartotojo teisės į privataus gyvenimo apsaugą, įskaitant susirašinėjimo slaptumą ir vartotojo asmens duomenų apsaugą, vartotojas turėtų bendradarbiauti su teikėju, kad teikėjas galėtų išsiaiškinti vartotojo skaitmeninę aplinką, naudodamas mažiausiai ribojančias priemones, kurios konkrečiomis aplinkybėmis yra prieinamos abiem šalims. Pavyzdžiui, tai dažnai galima padaryti pateikiant teikėjui automatiškai sukurtas incidentų ataskaitas arba išsamius vartotojo interneto ryšio duomenis. Tik išimtinėmis ir tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis, kai panaudojus visas kitas priemones nieko kito neįmanoma padaryti, tai taip pat galima padaryti leidžiant virtualią prieigą prie vartotojo skaitmeninės aplinkos. Tačiau jeigu vartotojas nebendradarbiauja su teikėju, tuomet būtent vartotojas turėtų įrodyti, kad skaitmeninė aplinka neatitinka sutarties;

(33)  nepaveikiant vartotojo teisės į privataus gyvenimo apsaugą, įskaitant susirašinėjimo slaptumą ir vartotojo asmens duomenų apsaugą, vartotojas turėtų bendradarbiauti su prekiautoju, kad prekiautojas galėtų išsiaiškinti vartotojo skaitmeninę aplinką, naudodamas mažiausiai ribojančias priemones, kurios konkrečiomis aplinkybėmis yra prieinamos abiem šalims, siekiant nustatyti, ar skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo metu buvo neatitiktis. Pavyzdžiui, tai dažnai galima padaryti pateikiant prekiautojui automatiškai sukurtas incidentų ataskaitas arba išsamius vartotojo interneto ryšio duomenis. Tik išimtinėmis ir tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis, kai panaudojus visas kitas priemones nieko kito neįmanoma padaryti, tai taip pat galima padaryti leidžiant virtualią prieigą prie vartotojo skaitmeninės aplinkos. Tačiau jeigu vartotojas nebendradarbiauja su prekiautoju, tuomet būtent vartotojas turėtų įrodyti, kad skaitmeninis turinys arba skaitmeninės paslaugos neatitinka sutarties, jeigu vartotojui buvo pranešta apie tokius nebendradarbiavimo padarinius;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  teikėjas turėtų būti atsakingas vartotojui už skaitmeninio turinio neatitiktį sutarčiai ir bet kokį skaitmeninio turinio nepateikimą. Be to, kadangi skaitmeninis turinys gali būti teikiamas tam tikrą laiką, būtų pagrįsta, jeigu teikėjas būtų atsakingas už bet kokią tuo laikotarpiu atsiradusią neatitiktį;

(34)  prekiautojas turėtų būti atsakingas vartotojui už skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos nepateikimą ir skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos neatitiktį sutarčiai, kuri paaiškėja per dvejus metus nuo teikimo laiko. Kadangi skaitmeninis turinys arba skaitmeninės paslaugos gali būti teikiamas (-os) tam tikrą laikotarpį, prekiautojas taip pat turėtų būti atsakingas už bet kokią tuo laikotarpiu atsiradusią neatitiktį. Įterptajam skaitmeniniam turiniui arba įterptosioms skaitmeninėms paslaugoms turėtų būti taikoma tokia pati teisinių garantijų tvarka kaip ir paprastoms prekėms. Siekiant padidinti vartotojų pasitikėjimą ir paskatinti tarpvalstybinę prekybą tiek internete, tiek ne internete, turėtų būti toliau daroma pažanga derinant vartotojų teisės aktus. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 1999/44/EB1a nustatytas bent dvejų metų teisinės garantijos laikotarpis turėtų tapti visiškai suderinta norma. Tačiau siekiant, kad tam tikrose valstybėse narėse nebūtų sumažinta vartotojų apsauga, toms valstybėms narėms, kurios prieš įsigaliojant šiai direktyvai jau pradėjo taikyti ilgesnius arba skirtingus garantijos laikotarpių modelius, turėtų būti suteikta galimybė taikyti juos ir toliau;

 

____________

 

1a 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų (OL L 171, 1999 7 7, p. 12).

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  jeigu teikėjas nepateikia vartotojui skaitmeninio turinio pagal sutartį, tai yra šiurkštus pagrindinės sutartinės teikėjo prievolės pažeidimas, todėl vartotojas turėtų turėti galimybę iš karto nutraukti sutartį. Jeigu teikėjas iš pradžių pateikė skaitmeninį turinį, jo pateikimo trukdžiai, kai skaitmeninis turinys tampa neprieinamas vartotojui trumpą laiką, turėtų būti laikomi neatitiktimi sutarties reikalavimams, o ne jo nepateikimu. Visų pirma skaitmeninio turinio tinkamo tęstinumo reikalavimas taip pat turėtų apimti daugiau nei nereikšmingus trumpalaikius pateikimo trukdžius;

(35)  jeigu teikėjas nepateikia vartotojui skaitmeninio turinio arba nesuteikia skaitmeninių paslaugų pagal sutartį, vartotojas turėtų paraginti jį tai padaryti. Nepagrįstai nedelsiant nepateikus skaitmeninio turinio arba nesuteikus skaitmeninės paslaugos, vartotojas turėtų turėti galimybę iš karto nutraukti sutartį, išskyrus atvejus, kai šalys aiškiai susitaria dėl papildomo laikotarpio, per kurį gali būti pateiktas skaitmeninis turinys arba suteikta skaitmeninė paslauga. Jeigu prekiautojas iš pradžių teikė skaitmeninį turinį arba skaitmenines paslaugas, jo teikimo trukdžiai, kai skaitmeninis turinys arba skaitmeninės paslaugos tampa neprieinamas (-os) vartotojui trumpą laiką, turėtų būti laikomi neatitiktimi sutarties reikalavimams, o ne jo (jų) neteikimu. Visų pirma skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų tinkamo tęstinumo reikalavimas taip pat turėtų apimti daugiau nei nereikšmingus trumpalaikius pateikimo trukdžius;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  neatitikties sutarčiai atveju vartotojai pirmiausia turėtų turėti teisę į tai, kad būtų užtikrinta jų skaitmeninio turinio atitiktis sutarčiai. Atsižvelgiant į skaitmeninio turinio technines charakteristikas, teikėjas gali pasirinkti konkretų būdą padaryti taip, kad skaitmeninis turinys atitiktų sutartį, pavyzdžiui, gali jį atnaujinti arba reikalauti, kad vartotojas gautų naują skaitmeninio turinio kopiją. Atsižvelgiant į tai, kad skaitmeninis turinys yra labai įvairus, nereikia nustatinėti apibrėžtų teisių įgyvendinimo arba įsipareigojimų, susijusių su šiuo skaitmeniniu turiniu, vykdymo terminų. Nustačius tokius terminus nebūtų atsižvelgta į šią įvairovę ir konkrečiu atveju jie būtų arba per trumpi, arba per ilgi. Todėl būtų geriau nurodyti pagrįstus terminus. Skaitmeninio turinio atitiktis sutarčiai turėtų būti užtikrinta per pagrįstą laiką ir nemokamai; visų pirma vartotojas neturėtų patirti jokių išlaidų, susijusių su skaitmeninio turinio naujinio sukūrimu;

(36)  neatitikties sutarčiai atveju vartotojai pirmiausia turėtų turėti teisę į tai, kad būtų užtikrinta jų skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų atitiktis sutarčiai. Atsižvelgiant į skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų technines charakteristikas, prekiautojas gali pasirinkti konkretų būdą padaryti taip, kad skaitmeninis turinys arba skaitmeninės paslaugos atitiktų sutartį, pavyzdžiui, gali jį (jas) atnaujinti arba reikalauti, kad vartotojas gautų naują skaitmeninio turinio kopiją. Siekiant išvengti didelių nepatogumų vartotojui, prekiautojui neturėtų būti leidžiama bandyti ištaisyti tą patį trūkumą daugiau nei vieną kartą. Atsižvelgiant į tai, kad skaitmeninis turinys arba skaitmeninės paslaugos yra labai įvairus (-ios), nereikia nustatinėti apibrėžtų teisių įgyvendinimo arba įsipareigojimų, susijusių su šiuo skaitmeniniu turiniu arba šia skaitmenine paslauga, vykdymo terminų. Nustačius tokius terminus nebūtų atsižvelgta į šią įvairovę ir konkrečiu atveju jie būtų arba per trumpi, arba per ilgi. Todėl būtų geriau nurodyti pagrįstus terminus. Turėtų būti objektyviai nustatytas pagrįstas laikotarpis, per kurį būtų užtikrinta skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų atitiktis sutarčiai, atsižvelgiant į skaitmeninio turinio arba paslaugos pobūdį ir neatitiktį; Skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos atitiktis sutarčiai turėtų būti užtikrinta per pagrįstą laiką ir nemokamai; visų pirma vartotojas neturėtų patirti jokių išlaidų, susijusių su skaitmeninio turinio naujinio sukūrimu;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  tuomet vartotojas turėtų turėti teisę į kainos sumažinimą arba sutarties nutraukimą. Vartotojo teisė į sutarties nutraukimą turėtų būti taikoma tik tais atvejais, kai, pavyzdžiui, neįmanoma padaryti taip, kad skaitmeninis turinys atitiktų reikalavimus ir neatitiktis neleidžia pasinaudoti pagrindinėmis skaitmeninio turinio funkcijomis. Jeigu vartotojas nutraukia sutartį, teikėjas turėtų grąžinti vartotojo sumokėtą kainą, o jeigu skaitmeninis turinys pateikiamas ne sumokėjus kainą, bet vartotojui suteikus prieigą prie duomenų, teikėjas neturėtų naudoti šių duomenų, perdavinėti jų tretiesiems asmenims ar leisti tretiesiems asmenims gauti šiuos duomenis nutraukus sutartį. Pareigos nenaudoti duomenų įvykdymas turėtų reikšti, jeigu atsilyginama asmens duomenimis, jog teikėjas turėtų imtis visų priemonių, kad laikytųsi visų duomenų apsaugos taisyklių, ir ištrinti duomenis arba nuasmeninti juos taip, kad nebūtų galima jokiomis priemonėmis, kuriomis galėtų pasinaudoti teikėjas ar bet kuris kitas asmuo, nustatyti vartotojo tapatybės. Nepažeidžiant pagal Direktyvą 95/46/EB valdytojui tenkančių įpareigojimų, teikėjas neturėtų būti įpareigotas imtis kokių nors papildomų veiksmų dėl duomenų, kuriuos jis teisėtai pateikė tretiesiems asmenims galiojant skaitmeninio turinio teikimo sutarčiai;

(37)  tuomet vartotojas turėtų turėti teisę į kainos sumažinimą arba sutarties nutraukimą. Vartotojo teisė į sutarties nutraukimą turėtų būti taikoma tik tais atvejais, kai, pavyzdžiui, neįmanoma padaryti taip, kad skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga atitiktų reikalavimus ir neatitiktis neleidžia pasinaudoti pagrindinėmis skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos funkcijomis. Jeigu sutartys sudaromos naudojant skaitmenines priemones, prekiautojas turėtų suteikti vartotojui skaitmenines priemones, kuriomis būtų galima lengvai nutraukti sutartį, pvz., elektroninę formą. Jeigu vartotojas nutraukia sutartį, prekiautojas turėtų grąžinti vartotojo sumokėtą kainą;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  po sutarties nutraukimo teikėjas taip pat neturėtų naudoti vartotojo sukurto turinio. Tačiau tais atvejais, kai konkretų turinį sukūrė daugiau negu vienas vartotojas, teikėjas turi teisę toliau naudoti vartotojo sukurtą turinį, jeigu juo naudojasi ir tie kiti vartotojai;

(38)  po sutarties nutraukimo prekiautojas taip pat neturėtų naudoti vartotojo sukurto turinio. Tačiau tais atvejais, kai vartotojų sukurtas turinys negali būti panaudotas kitoje aplinkoje arba yra susijęs tik su vartotojo veikla, arba prekiautojas jį sujungė su kitais duomenimis ir jis negali būtų atskirtas arba galėtų būti atskirtas tik neproporcingai didelėmis pastangomis, prekiautojas turi teisę toliau naudoti vartotojo sukurtą turinį. Taip yra ir tuo atveju, kai konkretų turinį sukūrė daugiau negu vienas vartotojas ir kiti vartotojai gali toliau juo naudotis. Ši nuostata apima vartotojo individualius turinio įnašus į bendradarbiavimo projektą, kuriuo kiti vartotojai ir toliau naudojasi. Tokiais individualiais turinio įnašais prekiautojas turėtų galėti naudotis pakartotinai, sąlygomis, kuriomis jie iš pradžių buvo vartotojo pateikti, taip pat kai sutartis nutraukiama;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  siekiant užtikrinti, kad vartotojas turėtų veiksmingą apsaugą, kiek ji susijusi su teise nutraukti sutartį, teikėjas turėtų leisti vartotojui atgauti visus pastarojo įkeltus duomenis, kuriuos vartotojas sukūrė naudodamas skaitmeninį turinį arba kurie buvo sukurti vartotojui naudojant skaitmeninį turinį. Šis įpareigojimas turėtų būti taikomas duomenims, kuriuos teikėjas privalo saugoti pagal skaitmeninio turinio teikimo sutartį, ir duomenims, kuriuos teikėjas faktiškai saugo ir kurie susiję su sutartimi;

Išbraukta.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  jeigu nutraukus sutartį dėl neatitikties jos reikalavimams teikėjas suteikia vartotojui technines priemones duomenims atgauti, vartotojas turėtų turėti teisę juos atgauti nepatirdamas jokių sąnaudų, pavyzdžiui, įprastai naudojamo duomenų formato naudojimo sąnaudų, išskyrus sąnaudas, patirtas dėl paties vartotojo skaitmeninės aplinkos, įskaitant tinklo ryšio sąnaudas, nes jos nėra konkrečiai susijusios su duomenų atgavimu;

(40)  nutraukus sutartį dėl neatitikties jos reikalavimams, prekiautojas turėtų suteikti vartotojui galimybę naudotis bet kokiu vartotojų sukurtu turiniu, kuris nėra asmens duomenys, išskyrus tuos atvejus, kai toks turinys negali būti panaudotas kitoje aplinkoje nei ta, kurioje prekiautojas teikė skaitmeninį turinį arba skaitmeninę paslaugą, jis susijęs tik su vartotojo veikla naudojant prekiautojo teikiamą skaitmeninį turinį arba skaitmeninę paslaugą arba prekiautojas jį sujungė su kitais duomenimis ir jis negali būtų atskirtas arba galėtų būti atskirtas tik neproporcingai didelėmis pastangomis. Vartotojas turi teisę atgauti turinį nemokamai, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu duomenų formatu.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  jeigu sutartis nutraukiama, iš vartotojo neturėtų būti reikalaujama sumokėti už skaitmeninio turinio, kuris neatitinka sutarties, naudojimą, antraip vartotojas netektų veiksmingos apsaugos;

(41)  jeigu sutartis nutraukiama, iš vartotojo neturėtų būti reikalaujama sumokėti už skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos, kuris (-i) neatitinka sutarties, naudojimą, antraip vartotojas netektų veiksmingos apsaugos;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti vartotojų ir teikėjų teisėtų interesų pusiausvyrą, jeigu dėl skaitmeninio turinio, pateikto per tam tikrą laiką už tam tikrą kainą, atsiranda teisė nutraukti sutartį, vartotojas turėtų turėti teisę nutraukti tik tą sutarties dalį, kuri atitinka laikotarpį, kai skaitmeninis turinys neatitiko sutarties. Tačiau jeigu skaitmeninis turinys pateikiamas už kitokį atlygį nei pinigai, dalinis sutarties nutraukimas neturi pagrindo, nes kitokio atlygio nei pinigai neįmanoma proporcingai paskirstyti;

(42)  atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti vartotojų ir prekiautojų teisėtų interesų pusiausvyrą, jeigu dėl per tam tikrą laiką už tam tikrą kainą pateikto skaitmeninio turinio arba suteiktos skaitmeninės paslaugos atsiranda teisė nutraukti sutartį, vartotojas turėtų turėti teisę nutraukti tik tą sutarties dalį, kuri atitinka laikotarpį, kai skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga neatitiko sutarties.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  skaitmeniniam turiniui dėl jo pobūdžio netaikomas nusidėvėjimas jį naudojant, be to, skaitmeninis turinys dažnai pateikiamas tam tikrą laikotarpį, o ne vieną kartą. Todėl pagrįsta nenustatyti laikotarpio, per kurį teikėjas turėtų būti laikomas atsakingu už bet kokią neatitiktį, atsiradusią teikiant skaitmeninį turinį. Taigi valstybės narės neturėtų toliau taikyti arba nustatyti tokio laikotarpio. Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama toliau nevaržomai remtis nacionalinėmis senatį reglamentuojančiomis taisyklėmis siekiant užtikrinti teisinį saugumą, susijusį su reikalavimais, grindžiamais skaitmeninio turinio neatitiktimi;

Išbraukta.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  teikėjo atsakomybės už žalą principas yra esminis skaitmeninio turinio teikimo sutarčių elementas. Siekiant padidinti vartotojų pasitikėjimą skaitmeniniu turiniu, šis principas turėtų būti reglamentuotas Sąjungos lygmeniu, taip užtikrinant, kad vartotojai nepatirtų žalos, jeigu jų techninė ar programinė įranga sugadinama dėl sutarties neatitinkančio skaitmeninio turinio. Todėl vartotojai turėtų turėti teisę į žalos, padarytos vartotojo skaitmeninei aplinkai dėl skaitmeninio turinio neatitikties sutarčiai ar jo nepateikimo, atlyginimą. Tačiau būtent valstybės narės turėtų nustatyti išsamias teisės į žalos atlyginimą įgyvendinimo sąlygas, atsižvelgdamos į tai, kad ateityje pateiktino skaitmeninio turinio kainos nuolaidos, visų pirma jeigu teikėjai jį siūlo kaip išimtinę kompensaciją už nuostolius, nebūtinai reiškia, kad vartotojas grąžinamas į padėtį, kuo labiau panašią į tą, kokia būtų buvusi, jeigu skaitmeninis turinys būtų buvęs tinkamai pateiktas ir atitiktų sutartį;

(44)  prekiautojo atsakomybės už žalą principas yra esminis skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių elementas. Todėl vartotojas turėtų turėti teisę reikalauti žalos, padarytos dėl skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos neatitikties sutarčiai ar jo nepateikimo (jos nesuteikimo), atlyginimo. Tačiau jei ši teisė reikalauti žalos atlyginimo užtikrinama visose valstybėse narėse, ji neturėtų būti reglamentuojama Sąjungos lygmeniu ir turėtų būti apibrėžta nacionalinėje teisėje.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(45)  dėl technologinių ar kitų priežasčių teikėjas gali būti priverstas pakeisti per tam tikrą laiką pateikto skaitmeninio turinio savybes. Šie pakeitimai paprastai yra palankūs vartotojui, nes jais skaitmeninis turinys pagerinamas. Todėl sutarties šalys gali į ją įtraukti atitinkamas sąlygas, pagal kurias teikėjui būtų leidžiama atlikti pakeitimus. Tačiau jeigu tokie pakeitimai neigiamai paveikia tai, kaip vartotojas naudojasi pagrindinėmis skaitmeninio turinio veikimo savybėmis, dėl jų gali būti suardyta sutarties pusiausvyra arba pakenkta sutarties vykdymo pobūdžiui tiek, kad vartotojas galbūt ir nebūtų sudaręs tokios sutarties. Todėl tokiais atvejais pakeitimams turėtų būti taikomos tam tikros sąlygos;

(45)  prekiautojui turėtų būti leidžiama tam tikromis sąlygomis pakeisti pagrindines tam tikrą laikotarpį teikto skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos veikimo savybes, pvz., prieinamumą ir tęstinumą, jei sutartis suteikia svarią tokio pakeitimo priežastį. Tokios svarios priežastys galėtų apimti atvejus, kai pakeitimas būtinas siekiant pritaikyti skaitmeninį turinį arba skaitmeninę paslaugą prie naujos techninės aplinkos arba didesnio naudotojų skaičiaus arba dėl kitų svarbių su naudojimu susijusių priežasčių. Šie pakeitimai paprastai yra palankūs vartotojui, nes jais skaitmeninis turinys arba skaitmeninės paslaugos pagerinamas (-os). Todėl sutarties šalys gali į ją įtraukti atitinkamas sąlygas, pagal kurias prekiautojui būtų leidžiama atlikti pakeitimus. Tačiau jeigu tokie pakeitimai neigiamai paveikia tai, kaip vartotojas naudojasi pagrindinėmis skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos veikimo savybėmis, dėl jų gali būti suardyta sutarties pusiausvyra arba pakenkta sutarties vykdymo pobūdžiui tiek, kad vartotojas galbūt ir nebūtų sudaręs tokios sutarties. Siekiant išlaikyti vartotojų ir verslo interesų pusiausvyrą, tokia prekiautojui suteikta galimybė turėtų būti susieta su vartotojo teise nutraukti sutartį, jeigu šie pakeitimai neigiamai veikia jo naudojimąsi skaitmeniniu turiniu arba skaitmenine paslauga arba prieigą prie jo (jos) ir tas neigiamas poveikis nėra tik nedidelis. Kokiu mastu pakeitimai neigiamai veikia vartotojo naudojimąsi skaitmeniniu turiniu arba skaitmenine paslauga ar prieigą prie jų, turėtų būti objektyviai nustatyta atsižvelgiant į skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos pobūdį bei paskirtį ir į kokybę, funkcionalumą, sąveikumą ir kitas pagrindines savybes, kurios yra įprastos to paties tipo skaitmeniniam turiniui arba paslaugai. Vis dėlto su tokiais atnaujinimais, patobulinimas ar panašiais pakeitimais susijusios taisyklės neturėtų būti taikomos tais atvejais, kai, pavyzdžiui, šalys sudaro naują skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos teikimo sutartį dėl to, kad buvo išplatinta nauja skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos versija;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

45 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(45a)  kai toks pakeitimas neigiamai veikia vartotojo prieigą prie skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos arba jo naudojimąsi juo (ja), dėl tokio pakeitimo vartotojui turėtų būti suteikta teisė nemokamai nutraukti sutartį. Tais atvejais, kai neatitinkama sąlygų, kuriomis leidžiama atlikti pakeitimą, vartotojo teisės į teisių gynimo priemones dėl neatitikties nesikeičia. Taip pat, jeigu atlikus pakeitimą nustatoma skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos neatitiktis, kurios priežastis nėra tas pakeitimas, vartotojas šio skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos neatitikties atveju ir toliau turi teisę naudotis teisių gynimo priemonėmis, kaip numatyta šioje direktyvoje;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46)  konkurencija yra svarbus gerai veikiančios bendrosios skaitmeninės rinkos elementas. Siekiant skatinti tokią konkurenciją, vartotojams turėtų būti sudaromos galimybės reaguoti į konkurencingus pasiūlymus ir pakeisti vieną teikėją kitu. Kad šitai veiktų praktiškai, jie turėtų galėti padaryti tai nepatirdami teisinių, techninių ar praktinių kliūčių, įskaitant sutarties sąlygas ar priemonių visiems vartotojo įkeltiems duomenims, duomenims, kuriuos vartotojas sukūrė naudodamas skaitmeninį turinį arba kurie buvo sukurti vartotojui naudojant skaitmeninį turinį, atgauti nebuvimą. Tačiau taip pat svarbu apsaugoti esamas investicijas ir pasitikėjimą sudarytomis sutartimis. Todėl vartotojams reikėtų suteikti teisę nutraukti ilgalaikes sutartis pagal tam tikras proporcingas sąlygas. Tai netrukdo sudaryti vartotojų sutarčių ilgesniam sutartyje numatytam terminui. Tačiau vartotojas turėtų turėti teisę nutraukti bet kokius sutartinius santykius, kurie kartu trunka ilgiau nei 12 mėnesių. Siekiant neleisti apeiti šios teisės, ji turėtų būti taikoma bet kuriai sutarčiai, pagal kurią sutartis tampa privaloma vartotojui ilgiau nei 12 mėnesių, nepaisant to, ar sutartis yra neterminuota, ar pratęsiama automatiškai, ar šalims prieš tai susitarus;

(46)  konkurencija yra svarbus gerai veikiančios bendrosios skaitmeninės rinkos elementas. Siekiant skatinti tokią konkurenciją, vartotojams turėtų būti sudaromos galimybės reaguoti į konkurencingus pasiūlymus ir pakeisti vieną prekiautoją kitu. Kad šitai veiktų praktiškai, jie turėtų galėti padaryti tai nepatirdami teisinių, techninių ar praktinių kliūčių, įskaitant sutarties sąlygas ar priemonių visiems vartotojo įkeltiems duomenims, duomenims, kuriuos vartotojas sukūrė naudodamas skaitmeninį turinį arba kurie buvo sukurti vartotojui naudojant skaitmeninį turinį, atgauti nebuvimą. Tačiau taip pat svarbu apsaugoti esamas investicijas ir pasitikėjimą sudarytomis sutartimis. Todėl vartotojams reikėtų suteikti teisę nutraukti ilgalaikes sutartis pagal tam tikras proporcingas sąlygas. Tai netrukdo sudaryti vartotojų sutarčių ilgesniam sutartyje numatytam terminui. Jei sutartis nutraukiama anksčiau, reikėtų proporcingai atlyginti visus privalumus, suteiktus už sutarčių, kurių galiojimo trukmė viršija 12 mėnesių, sudarymą. Prekiautojas turėtų pateikti informaciją apie terminuotų sutarčių, kurių galiojimo trukmė viršija 12 mėnesių, nutraukimo anksčiau laiko sąlygas ir padarinius. Tačiau vartotojas turėtų turėti teisę nutraukti bet kokius sutartinius santykius, kurie kartu trunka ilgiau nei 12 mėnesių. Siekiant neleisti apeiti šios teisės, ji turėtų būti taikoma bet kuriai sutarčiai, pagal kurią sutartis tampa privaloma vartotojui ilgiau nei 12 mėnesių, nepaisant to, ar sutartis turi pradinį apibrėžtą 12 mėnesių viršijantį laikotarpį ar pratęsiama automatiškai, ar sujungus paskesnes sutartis arba 12 mėnesių viršijančius pratęsimo laikotarpius;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47)  neretai vartotojui pateikto skaitmeninio turinio neatitiktį sutarčiai lemia vienas iš sandorių grandinės sandorių, pradedant pradiniu kūrėju ir baigiant galutiniu teikėju. Nors galutinis teikėjas turėtų būti atsakingas vartotojui neatitikties sutarčiai atveju santykiuose tarp šių dviejų šalių, svarbu užtikrinti, kad teikėjas turėtų atitinkamas teises įvairių sandorių grandinės dalyvių atžvilgiu, kad būdamas atsakingas galėtų atlyginti vartotojui. Tačiau sandorių grandinių dalyvius, į kuriuos galutinis vartotojas gali kreiptis dėl tokių veiksmų ypatumų ir sąlygų, reikėtų nustatyti taikytinoje nacionalinėje teisėje;

(47)  neretai vartotojui pateikto skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neatitiktį sutarčiai lemia vienas iš finansinių sandorių grandinės sandorių, pradedant pradiniu kūrėju ir baigiant galutiniu prekiautoju. Nors galutinis prekiautojas turėtų būti atsakingas vartotojui neatitikties sutarčiai atveju santykiuose tarp šių dviejų šalių, svarbu užtikrinti, kad prekiautojas turėtų atitinkamas teises įvairių finansinių sandorių grandinės dalyvių atžvilgiu, kad būdamas atsakingas galėtų atlyginti vartotojui. Šios teisės turėtų būti griežtai naudojamos tik finansiniams sandoriams ir nenaudojamos tokiais atvejais, kai, pvz., prekiautojas pakartotinai panaudoja trečiosios šalies nemokamą programinę įrangą, už kurią prekiautojas nemokėjo. Tačiau sandorių grandinių dalyvius, į kuriuos galutinis prekiautojas gali kreiptis dėl tokių veiksmų ypatumų ir sąlygų, reikėtų nustatyti taikytinoje nacionalinėje teisėje; Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad nacionalinėje teisėje būtų nustatytos tinkamos prekiautojo apsaugos priemonės nustatant asmenį, prieš kurį prekiautojas gali naudoti teisių gynimo priemones, taip pat laikotarpiai, atitinkami veiksmai ir įgyvendinimo sąlygos.

Pakeitimas     61

Pasiūlymas dėl direktyvos

47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(47a)  direktyva nesiekiama sukurti teisinio pagrindo nemokamos programinės įrangos licencijoms, jei nemokama programinė įranga yra teikiamo skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos dalis, taip pat nesiekiama nustatyti pareigos programuotojui tik dėl to, kad jis leido viešai naudotis programine įranga pagal nemokamos programinės įrangos licenciją;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48)  asmenims arba organizacijoms, pagal nacionalinę teisę laikomiems turinčiais teisėtą interesą apsaugoti vartotojų sutartines teises, turėtų būti suteikta teisė iškelti bylą teisme ar administracinėje institucijoje, kompetentingoje priimti sprendimą dėl skundų ar iškelti atitinkamą bylą;

(48)  asmenims arba organizacijoms, pagal nacionalinę teisę laikomiems turinčiais teisėtą interesą apsaugoti vartotojų sutartines ir duomenų apsaugos teises, turėtų būti suteikta teisė iškelti bylą teisme ar administracinėje institucijoje, kompetentingoje priimti sprendimą dėl skundų ar iškelti atitinkamą bylą. Šie skundai ar procedūros turėtų būti pakankamai atgrasantys;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(50)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB35 turėtų būti iš dalies pakeista siekiant atsižvelgti į šios direktyvos taikymo sritį, kiek tai susiję su patvariąja laikmena, į kurią įeina skaitmeninis turinys, jeigu ji naudojama tik kaip skaitmeninio turinio pateikimo vartotojui priemonė;

(50)  Direktyva 1999/44/EB turėtų būti iš dalies pakeista siekiant atsižvelgti į šios direktyvos taikymo sritį, kiek tai susiję su įterptuoju skaitmeniniu turiniu ir įterptosiomis skaitmeninėmis paslaugomis;

__________________

 

35 OL L 171, 1999 7 7, p. 12.

 

Pakeitimas     64

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(54a)  atsižvelgiant į šioje direktyvoje svarstomų klausimų ir teisių svarbą vidaus rinkai ir Sąjungos vartotojams ir piliečiams, ši direktyva turėtų būti kruopščiai patikrinta ir peržiūrėta, kad būtų prasmingai ir išsamiai aptarta ir kad šiame procese Sąjungos lygmeniu dalyvautų valstybės narės ir vartotojų, teisės ir verslo organizacijos;

Pakeitimas     65

Pasiūlymas dėl direktyvos

55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(55)  šia direktyva paisoma pagrindinių teisių ir visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, konkrečiai jos 16, 38 ir 47 straipsniuose įtvirtintų principų;

(55)  šia direktyva paisoma pagrindinių teisių ir visų pirma Chartijoje, konkrečiai jos 7, 8, 16, 38 ir 47 straipsniuose įtvirtintų principų;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1 straipsnis

 

Duomenų apsauga

 

Ši direktyva neturi poveikio asmenų apsaugos taisyklėms, kai tvarkomi asmens duomenys, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 2016/679 ar ypač jo laikantis.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatomi tam tikri reikalavimai, susiję su skaitmeninio turinio teikimo vartotojams sutartimis, visų pirma taisyklėmis dėl skaitmeninio turinio atitikties sutarčiai, teisių gynimo priemonėmis nesant atitikties sutarčiai ir šių teisių gynimo priemonių panaudojimo būdų, taip pat minėtų sutarčių keitimu ir nutraukimu.

Šios direktyvos tikslas – pasiekti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir taip prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo nustatant tam tikrus reikalavimus, susijusius su prekiautojų ir vartotojų skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų teikimo sutartimis, visų pirma taisyklėmis dėl skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų atitikties sutarčiai, teisių gynimo priemonėmis, kai nepateikiamas skaitmeninis turinys ar neteikiamos skaitmeninės paslaugos arba kai neatitinkama sutarčiai ir šių teisių gynimo priemonių panaudojimo būdų, taip pat skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos keitimu ir ilgalaikių sutarčių nutraukimu.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  skaitmeninis turinys – tai

1.  skaitmeninis turinys – tai skaitmenine forma sukurti ir pateikti duomenys;

a)   skaitmenine forma sukurti ir pateikti duomenys, pavyzdžiui, vaizdo, garso rinkmenos, taikomosios programos, skaitmeniniai žaidimai ir bet kuri kita programinė įranga,

 

b)   paslauga, leidžianti kurti, tvarkyti arba saugoti duomenis skaitmenine forma, jeigu šiuos duomenis pateikia vartotojas, ir

 

c)   paslauga, leidžianti dalytis duomenimis, kuriuos pateikia kiti paslaugos naudotojai, ir kitaip su jais sąveikauti skaitmenine forma;

 

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  skaitmeninė paslauga – tai

 

a)   paslauga, leidžianti kurti, tvarkyti arba saugoti duomenis skaitmenine forma, jeigu šiuos duomenis įkėlė arba sukūrė vartotojas, arba

 

b)   paslauga, leidžianti dalytis duomenimis ir kitaip su jais sąveikauti skaitmenine forma, jeigu šiuos duomenis įkėlė arba sukūrė vartotojas, kiti paslaugos naudotojai arba jie abu;

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  įterptasis skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga – tai iš anksto į prekę įdiegtas skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  integravimas – skirtingų skaitmeninės aplinkos komponentų sujungimas į vieną suderintą visumą, atitinkančią numatytą paskirtį;

2.  integravimas – skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos sujungimas su skirtingais vartotojo skaitmeninės aplinkos komponentais ir įtraukimas į juos, kad skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga galėtų būti naudojami pagal sutartį;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  teikėjas – bet kuris fizinis asmuo arba privačiai ar valstybės valdomas juridinis asmuo, kuris pats ar pasitelkdamas bet kurį kitą asmenį, veikiantį jo vardu ar jo naudai, siekia su jo prekyba, verslu, amatu arba profesija susijusių tikslų;

3.  prekiautojas – bet kuris fizinis asmuo arba privačiai ar valstybės valdomas juridinis asmuo, kuris veikdamas pats ar pasitelkdamas bet kurį kitą asmenį, veikiantį jo vardu ar jo naudai, pagal sutartis, kurioms taikoma ši direktyva, siekia su savo prekyba, verslu, amatu arba profesija susijusių tikslų;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  žalos atlyginimas – pinigų suma, kurią vartotojai gali turėti teisę gauti kaip kompensaciją už jų skaitmeninei aplinkai padarytą ekonominę žalą;

5.  žalos atlyginimas – pinigų suma, kurią vartotojai gali turėti teisę gauti kaip kompensaciją už žalą, padarytą nepateikus skaitmeninio turinio ar nesuteikus skaitmeninės paslaugos arba kai skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga neatitinka sutarties;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  kaina – pinigai, mokėtini mainais už pateiktą skaitmeninį turinį;

6.  kaina – pinigai, mokėtini mainais už pateiktą skaitmeninį turinį ar suteiktą skaitmeninę paslaugą;

Pakeitimas     75

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  sutartis – susitarimas, kuriuo siekiama sukurti prievolinius santykius ar kitas teisines pasekmes;

Išbraukta.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  skaitmeninė aplinka – techninė įranga, skaitmeninis turinys ir bet koks tinklo ryšys, kuriuos kontroliuoja naudotojas;

8.  skaitmeninė aplinka – techninė įranga, programinė įranga ir bet koks tinklo ryšys tiek, kiek juos kontroliuoja naudotojas ir naudoja vartotojas, kad galėtų prieiti prie skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos ar jais pasinaudoti;

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  sąveikumas – skaitmeninio turinio galėjimas atlikti visas savo funkcijas sąveikaujant su konkrečia skaitmenine aplinka;

9.  sąveikumas – skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos galėjimas atlikti visas savo funkcijas sąveikaujant su konkrečia skaitmenine aplinka, įskaitant tai, kad vartotojai gali prieiti prie skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos nenaudodami taikomųjų programų ar kitų technologijų, skaitmeniniam turiniui ar skaitmeninei paslaugai, prie kurių jie nori prieiti, konvertuoti;

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  teikimas – prieigos prie skaitmeninio turinio suteikimas arba padarymas, kad skaitmeninis turinys būtų prieinamas;

Išbraukta.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a.  nedidelis atitikties trūkumas – atitikties trūkumas, netrukdantis skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos funkcionalumui, sąveikumui ir kitoms svarbiausioms jų veikimo savybėms, kaip antai jų prieinamumui, tęstinumui ir saugumui, jeigu to reikalaujama pagal 6 straipsnį ir 6a straipsnio 1 dalies a punktą.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ši direktyva taikoma bet kuriai sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia skaitmeninį turinį vartotojui arba įsipareigoja tai padaryti ir mainais už tai yra sumokama kaina arba vartotojas aktyviai atsilygina kitaip nei pinigais, pateikdamas asmens duomenis arba bet kuriuos kitus duomenis.

1.  Ši direktyva taikoma bet kuriai sutarčiai, pagal kurią prekiautojas teikia arba įsipareigoja teikti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą vartotojui – sumokant kainą arba su sąlyga, kad asmens duomenis pateikia vartotojas arba renka prekiautojas ar trečioji šalis prekiautojo naudai.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ši direktyva taikoma bet kuriai skaitmeninio turinio, sukurto pagal vartotojo specifikacijas, teikimo sutarčiai.

2.  Ši direktyva taikoma bet kuriai skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos, sukurtos pagal vartotojo specifikacijas, teikimo sutarčiai.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Išskyrus 5 ir 11 straipsnius, ši direktyva taip pat taikoma patvariajai laikmenai, į kurią įeina skaitmeninis turinys, jeigu patvarioji laikmena panaudota tik siekiant pateikti skaitmeninį turinį vartotojui.

3.  Išskyrus 5 ir 11 straipsnius, ši direktyva taip pat taikoma įterptajam skaitmeniniam turiniui ar įterptosioms skaitmeninėms paslaugoms. Išskyrus atvejus, kai numatyta kitaip, šioje direktyvoje pateikiamos nuorodos į skaitmeninį turinį arba skaitmenines paslaugas taip pat apima įterptąjį skaitmeninį turinį arba įterptąsias skaitmenines paslaugas. Kiek tai susiję su įterptuoju skaitmeniniu turiniu ar įterptosiomis skaitmeninėmis paslaugomis, pagal šią direktyvą prekiautojas yra atsakingas vartotojui tik už pareigas, susijusias su įterptuoju skaitmeniniu turiniu arba skaitmenine paslauga. Šios direktyvos nuostatos nedaro poveikio vartotojams taikytinos Sąjungos teisės suteiktai apsaugai, susijusiais su kitais tokių prekių elementais.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Ši direktyva netaikoma skaitmeniniam turiniui, pateikiamam už kitą atlygį nei pinigai, jeigu teikėjas prašo vartotojo pateikti asmens duomenis, kuriuos tvarkyti griežtai būtina, kad būtų įvykdyta sutartis arba teisiniai reikalavimai, ir teikėjas toliau nebetvarkošio tikslo neatitinkančiu būdu. Direktyva taip pat netaikoma kitiems duomenims, kuriuos teikėjas vartotojo prašo pateikti siekdamas užtikrinti skaitmeninio turinio atitiktį sutarčiai arba teisiniams reikalavimams, ir teikėjas nenaudoja šių duomenų komerciniais tikslais.

4.  Ši direktyva netaikoma, kai prekiautojas išimtinai tvarko vartotojo pateiktus ar prekiautojo surinktus asmens duomenis šiam skaitmeniniam turiniui ar paslaugai teikti arba kad būtų išlaikytaatitiktis ar jie patobulinti arba kad prekiautojas atitiktų jam taikomus teisinius reikalavimus, ir prekiautojas netvarko šių duomenų jokiais kitais tikslais.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  paslaugų, kurias teikėjas suteikė daugiausia dalyvaujant žmogui, jeigu skaitmeninis formatas daugiausia naudojamas kaip perdavimo būdas;

a)  paslaugų, kurias prekiautojas suteikė asmeniškai ir jeigu skaitmeninės priemonės naudojamos tik prieigos ar pristatymo tikslais;

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)   elektroninių ryšių paslaugų, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/21/EB;

b)  asmenų tarpusavio ryšio paslaugų, kaip apibrėžta Europos elektroninių ryšių kodekse, išskyrus su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugas tiek, kiek jos nereglamentuojamos Europos elektroninių ryšių kodekse;

Pakeitimas     86

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 5 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų teikimo pagal nemokamą ir atvirąją licenciją, kol neskaitant santykių ir įsipareigojimų, susijusių su licencijos sąlygų laikymusi, nėra jokių kitų sutartinių santykių arba įsipareigojimų.

Pakeitimas     87

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Ši direktyva netaikoma elektroninių viešųjų registrų ir tokių registrų ištraukų teikimui.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Jeigu sutartis apima ir kitus aspektus, ne tik skaitmeninio turinio teikimą, ši direktyva taikoma tik šalių kaip skaitmeninio turinio teikėjo ir vartotojo prievolėms ir teisių gynimo priemonėms.

6.  Jeigu skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos teikimo sutartis apima papildomas sutartines prievoles, ši direktyva taikoma tik šalių pagal savo atitinkamus prekiautojo ir skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos vartotojo įgaliojimus teisėms ir prievolėms.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Jeigu kuri nors šios direktyvos nuostata neatitinka kito Sąjungos akto, kuriuo reglamentuojamas konkretus sektorius ar dalykas, nuostatos, to Sąjungos akto nuostata yra viršesnė už šią direktyvą.

7.  Jeigu kuri nors šios direktyvos nuostata neatitinka kito Sąjungos akto, kuriuo reglamentuojamas konkretus sektorius ar dalykas, nuostatos, pirmenybė teikiama kito Sąjungos teisės akto nuostatai ir ji taikoma tam konkrečiam sektoriui ar dalykui.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Ši direktyva neturi poveikio asmenų apsaugai tvarkant asmens duomenis.

Išbraukta.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Kiek šis klausimas nereglamentuojamas šioje direktyvoje, ji neturi poveikio bendriesiems nacionalinės sutarčių teisės aktams, pavyzdžiui, nuostatoms dėl sutarčių sudarymo, galiojimo ar pasekmių, įskaitant sutarties nutraukimo pasekmes.

9.  Ši direktyva neturi poveikio bendriesiems nacionalinės sutarčių teisės aktams, pavyzdžiui, nuostatoms dėl sutarčių sudarymo, galiojimo ar pasekmių, įskaitant sutarties nutraukimo pasekmes, jei jos nereglamentuojamos šioje direktyvoje. Ši direktyva neturi poveikio nacionalinėms taisyklėms dėl teisių gynimo priemonių „paslėptų trūkumų“ atveju ar teisės per trumpą terminą prekių atsisakyti. Valstybės narės gali toliau taikyti arba nustatyti nacionalines taisykles dėl teisių gynimo priemonių „paslėptų trūkumų“ atveju. Valstybės narės gali toliau taikyti nacionalines taisykles dėl teisės per trumpą terminą prekių atsisakyti, jei šios direktyvos įsigaliojimo dieną tokia teisė jau egzistuoja valstybių narių teisinėse sistemose.

Pakeitimas     92

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a.  Jei teikiant skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą pagal šią direktyvą galioja kitos valstybės narės, nei vartotojo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybė narė, teisė, prekiautojas apie tai atitinkamai informuoja vartotoją prieš sudarant sutartį.

Pakeitimas     93

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 9 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9b. Šia direktyva nedaromas poveikis intelektinės nuosavybės teisėms, būtent autorių teisės, taip pat teisėms ir prievolėms, nustatytoms Direktyvoje 2001/29/EB.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nepalieka galioti arba nepriima nuostatų, kurios skiriasi nuo nustatytųjų šioje direktyvoje, įskaitant griežtesnes arba mažiau griežtas nuostatas kitokiam vartotojų apsaugos lygiui užtikrinti.

Valstybės narės nacionalinėje teisėje neturi palikti galioti ar priimti nuostatų, nukrypstančių nuo šioje direktyvoje įtvirtintų nuostatų, įskaitant griežtesnių ar švelnesnių nuostatų, kuriomis užtikrinama nevienodo lygio vartotojų apsauga, nebent šioje direktyvoje būtų numatyta kitaip.

Pakeitimas     95

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a straipsnis

 

Informacijos teikimo reikalavimai

 

Iki skaitmeninio turinio ar paslaugų teikimo sutarties pasirašymo prekiautojas vartotojui aiškiai ir suprantamai suteikia informaciją, kaip numatyta Direktyvos 2011/83/ES 6 ir 8 straipsniuose.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnis

5 straipsnis

Skaitmeninio turinio teikimas

Skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimas

1.  Vykdydamas sutartį dėl skaitmeninio turinio teikimo, teikėjas teikia skaitmeninį turinį:

1.  Prekiautojas teikia skaitmeninį turinį arba skaitmeninę paslaugą juos pateikdamas arba suteikdamas prieigą prie jų šiems asmenims:

a)  vartotojui; arba

a)  vartotojui;

b)  trečiajam asmeniui, kuris eksploatuoja fizinį arba virtualų įrenginį, kurį naudojant turinys padaromas prieinamas vartotojui arba vartotojui leidžiama gauti šį turinį ir kurį vartotojas pasirinko skaitmeniniam turiniui gauti.

b)  b) trečiajam asmeniui, kuris eksploatuoja fizinį arba virtualų įrenginį, kurį naudojant skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga padaromi prieinami vartotojui arba vartotojui leidžiama gauti šį turinį ar paslaugą ir kurį vartotojas pasirinko skaitmeniniam turiniui ar skaitmeninei paslaugai gauti; arba

 

ba)  kitam vartotojo paskirtam trečiajam asmeniui.

2.  Teikėjas pateikia skaitmeninį turinį kai tik sudaroma sutartis, nebent šalys susitarė kitaip. Skaitmeninis turinys laikomas pateiktu, kai jis pateikiamas vartotojui arba, kai taikomas šio straipsnio 1 dalies b punktas, vartotojo pasirinktam trečiajam asmeniui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

2.  Išskyrus tuos atvejus, kai šalys susitaria kitaip, prekiautojas pateikia skaitmeninį turinį arba skaitmeninę paslaugą be reikalo nedelsdamas po to, kai sudaroma sutartis. Laikoma, kad prekiautojas įvykdo pareigą teikti skaitmeninį turinį arba skaitmeninę paslaugą, kai jie pateikiami vartotojui arba kai suteikiama prieiga prie jų, arba kai vartotojo pasirinktam trečiajam asmeniui taikomas šio straipsnio 1 dalies b arba ba punktas, atsižvelgiant į tai, kas taikytina.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a straipsnis

 

Skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktis sutarčiai

 

Kad skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga atitiktų sutartį, ji (-s) taip pat turi atitikti 6, 6a, 7 ir 8 straipsnių reikalavimus.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6 straipsnis

6 straipsnis

Skaitmeninio turinio atitiktis sutarčiai

Subjektyvūs atitikties sutarčiai reikalavimai

1.  Kad atitiktų sutartį, skaitmeninis turinys, kai taikytina, turi:

1.  Kad atitiktų sutartį, skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga, kai taikytina, turi:

a)  būti tokio kiekio, kokybės, trukmės ir versijos, turėti tokias funkcijas, sąveikumą ir kitas veikimo savybes, kaip antai prieinamumą, tęstinumą ir saugumą, kaip reikalaujama pagal sutartį, įskaitant visą ikisutartinę informaciją, kuri yra sutarties sudedamoji dalis;

a)  būti tokio kiekio, kokybės, trukmės, aprašymo ir versijos, turėti tokias funkcijas, sąveikumą ir kitas veikimo savybes, kaip antai prieinamumą, tęstinumą ir saugumą, kaip reikalaujama pagal sutartį, įskaitant visą ikisutartinę informaciją, kuri yra sutarties sudedamoji dalis;

b)  atitikti bet kokią konkrečią paskirtį, kuriai vartotojui reikia šio turinio, apie kurią vartotojas pranešė teikėjui sudarydamas sutartį ir su kuria teikėjas sutiko;

b)  atitikti bet kokią konkrečią paskirtį, kuriai vartotojui reikia šio turinio, apie kurią vartotojas pranešė prekiautojui vėliausiai sutarties sudarymo metu ir su kuria prekiautojas sutiko;

 

ba)  atitikti teikėjo pateiktą skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos bandomąją arba demonstracinę versiją, nebent prieš sudarant sutartį vartotojui buvo nurodytas skirtumas tarp teikiamo skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos ir bandomosios arba demonstracinės versijos;

c)  būti pateiktas kartu su bet kokiais nurodymais ir vartotojo pagalba, kuri yra numatyta pagal sutartį; ir

c)  būti pateiktas kartu su visais priedais, bet kokiais nurodymais, įskaitant įdiegimą, ir vartotojo pagalba, kuri yra numatyta pagal sutartį, įskaitant visą ikisutartinę informaciją, kuri yra sutarties sudedamoji dalis; ir

d)  būti atnaujintas, kaip numatyta pagal sutartį.

d)  būti atnaujintas, kaip numatyta pagal sutartį, įskaitant visą ikisutartinę informaciją, kuri yra sutarties sudedamoji dalis.

2.   Jeigu sutartyje, kai taikytina, aiškiai ir išsamiai nenurodyti skaitmeniniam turiniui pagal šio straipsnio 1 dalį taikomi reikalavimai, skaitmeninis turinys turi atitikti paskirtį, kuriai taip pat apibūdintas skaitmeninis turinys paprastai būtų naudojamas, įskaitant jo funkcijas, sąveikumą ir kitas veikimo savybes, kaip antai prieinamumą, tęstinumą ir saugumą, atsižvelgiant į:

 

a)   tai, ar skaitmeninis turinys pateikiamas sumokėjus kainą ar už kitokį atlygį nei pinigai;

 

b)   kai taikytina, visus esamus tarptautinius techninius standartus, o jeigu jų nėra, – taikytinus šios verslo srities elgesio kodeksus ir gerąją patirtį, ir

 

c)   bet kokį paties teikėjo, jo ar kitų asmenų, veikiančių ankstesnėse sandorių grandinės grandyse, vardu padarytą viešą pareiškimą, nebent teikėjas įrodo, kad:

 

i)   nežinojo ir pagrįstai negalėjo žinoti apie tokį pareiškimą;

 

ii)   iki sutarties sudarymo šis pareiškimas buvo ištaisytas;

 

iii)   šis pareiškimas negalėjo paveikti sprendimo įsigyti skaitmeninį turinį.

 

3.   Jeigu sutartyje nustatyta, kad skaitmeninis turinys turi būti teikiamas per tam tikrą laikotarpį, skaitmeninis turinys turi atitikti sutartį per visą šį laikotarpį.

 

4.   Jeigu nesusitarta kitaip, pateikiamas skaitmeninis turinys turi atitikti naujausią skaitmeninio turinio versiją, kuri buvo prieinama sutarties sudarymo metu,

 

5.   Kad skaitmeninis turinys atitiktų sutartį, jis taip pat turi atitikti 7 ir 8 straipsnių reikalavimus.

 

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a straipsnis

 

Objektyvūs atitikties sutarčiai reikalavimai

 

1.   Skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga, kai taikytina, turi:

 

a)   turėti savybes ir veikimo ypatybes, įskaitant susijusias su funkcijomis, sąveikumu, prieinamumu, tęstinumu ir saugumu, kurios paprastai randamos to paties tipo skaitmeniniame turinyje ar skaitmeninėje paslaugoje ir kurių vartotojas gali pagrįstai tikėtis, atsižvelgiant į skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos pobūdį, ir, kai taikytina, atitikti visus galiojančius tarptautinius ar europinius techninius standartus arba, jeigu jų nėra, – taikytinus pramonės sektoriaus elgesio kodeksus ir gerąją patirtį, įskaitant susijusius su informacijos sistemomis ir skaitmenine aplinka;

 

b)   atitikti visus prekiautojo, gamintojo ar jo atstovo vardu padarytus viešus pareiškimus, visų pirma reklamoje ar ženklinant, išskyrus atvejus, kai prekiautojas gali įrodyti, kad:

 

i)   jis nežinojo arba pagrįstai negalėjo žinoti apie atitinkamą pareiškimą dėl ypatingų skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos savybių;

 

ii)   sutarties sudarymo metu pareiškimas buvo ištaisytas tuo pačių ar palyginamu būdu, kaip jis buvo padarytas; arba

 

iii)   pareiškimas negalėjo paveikti sprendimo įsigyti skaitmeninį turinį arba skaitmeninę paslaugą.

 

2.   Jeigu sutartyje nustatyta, kad skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga turi būti teikiami per tam tikrą laikotarpį, skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga turi atitikti sutartį per visą tą laikotarpį. Laikini skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos teikimo nutraukimai, kurie patenka į prekiautojo atsakomybę, laikomi neatitikties sutarčiai atvejais, jeigu jie yra reikšmingi, nuolatiniai ir pasikartojantys.

 

3.   Jeigu aiškiai nesusitarta kitaip, pateikiamas skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga turi atitikti naujausią skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos versiją, kuri buvo prieinama sutarties sudarymo metu.

 

4.   Prekiautojas užtikrina, kad per pagrįstą laikotarpį vartotojui būtų pateikti skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų atnaujinimai, įskaitant saugumo atnaujinimus, kurie yra būtini siekiant užtikrinti skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų atitiktį sutarčiai, ir kad apie juos būtų pranešta. Jeigu vartotojas per pagrįstą laikotarpį neįdiegia šių atnaujinimų, tai neturi poveikio skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitikčiai sutarčiai. Kai vartotojas nusprendžia pasilikti savo dabartinę skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų versiją ir nauja versija nėra būtina tam, kad skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga atitiktų sutartį, ši dabartinė versija jam lieka prieinama ir ja turi būti galima naudotis per pagrįstą laikotarpį.

 

5.   Kad atitiktų sutartį, skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga turi būti teikiami laikantis šio reglamento 7 ir 8 straipsnių ir, kai taikytina, Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7 straipsnis

7 straipsnis

Skaitmeninio turinio integravimas

Skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos integravimas

Jeigu skaitmeninis turinys neteisingai integruotas į vartotojo skaitmeninę aplinką, bet kokia neatitiktis, atsiradusi dėl neteisingo integravimo, laikoma skaitmeninio turinio neatitiktimi, jeigu:

Jeigu skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga neteisingai integruoti į vartotojo skaitmeninę aplinką, bet kokia neatitiktis, atsiradusi dėl neteisingo integravimo, laikoma skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neatitiktimi sutarčiai, jeigu:

a)  skaitmeninį turinį integravo prekiautojas arba tai buvo padaryta už tai atsakant prekiautojui; arba

a)  skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą integravo prekiautojas arba už tai atsakomybė tenka prekiautojui, arba

b)  vartotojas ketino integruoti skaitmeninį turinį ir neteisingą integravimą lėmė integravimo instrukcijų trūkumai, jeigu šios instrukcijos buvo pateiktos pagal 6 straipsnio 1 dalies c punktą arba turėjo būti pateiktos pagal 6 straipsnio 2 dalį.

b)  vartotojas ketino integruoti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą ir neteisingą integravimą lėmė integravimo instrukcijų trūkumai, jeigu šios instrukcijos buvo pateiktos pagal 6 straipsnio 1 dalies c punktą arba turėjo būti pateiktos pagal 6a straipsnį.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8 straipsnis

8 straipsnis

Trečiųjų asmenų teisės

Trečiųjų asmenų teisės

1.  Tuo metu, kai skaitmeninis turinys pateikiamas vartotojui, tretieji asmenys neturi turėti jokių teisių į šį turinį, įskaitant intelektine nuosavybe grindžiamas teises, kad skaitmeninis turinys galėtų būti naudojamas pagal sutartį

1.  Tretieji asmenys neturi turėti jokių teisių į skaitmeninį turinį arba skaitmeninę paslaugą, dėl kurių kiltų apribojimų, įskaitant visas intelektine nuosavybe grindžiamas teises, dėl kurių vartotojas negalėtų naudotis skaitmeniniu turiniu arba skaitmenine paslauga pagal sutartį.

2.  Jeigu skaitmeninis turinys pateikiamas per tam tikrą laikotarpį, teikėjas per šį laikotarpį toliau teikia vartotojui tokį skaitmeninį turinį, į kurį tretieji asmenys neturi jokių teisių, įskaitant intelektine nuosavybe grindžiamas teises, kad skaitmeninis turinys galėtų būti naudojamas pagal sutartį.

2.  Jeigu skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga pateikiami per tam tikrą laikotarpį, prekiautojas per šį laikotarpį toliau teikia vartotojui tokį skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą, kuriems netaikomi jokie apribojimai, kylantys dėl trečiųjų asmenų teisių, įskaitant visas intelektine nuosavybe grindžiamas teises, dėl kurių vartotojas negalėtų naudoti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos galėtų būti naudojamas pagal sutartį.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a straipsnis

 

Bet kokia sutarties sąlyga, kurioje vartotojo nenaudai neįtraukiami 6a, 7 ir 8 straipsnių reikalavimai, nukrypstama nuo jų arba pakeičiamos jų pasekmės, galioja tik jeigu sutarties sudarymo metu vartotojas buvo konkrečiai informuotas apie ypatingą skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos būklę ir sudarydamas sutartį aiškiai priėmė minėtą ypatingą būklę.

Pakeitimas     103

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8b straipsnis

 

Komercinės garantijos

 

1.   Visos komercinės garantijos yra privalomos garantui, atsižvelgiant į sąlygas, kurios nustatytos:

 

a)   prekiautojo iki sutarties sudarymo pateiktoje informacijoje, įskaitant bet kokį ikisutartinį pareiškimą, kuris yra neatskiriama sutarties dalis;

 

b)   reklamoje, su kuria galima susipažinti sutarties sudarymo metu arba prieš ją sudarant, ir

 

c)   garantijos pareiškime.

 

2.   Garantijos pareiškimas pateikiamas raštu arba kitoje patvariojoje laikmenoje ir surašomas aiškia, suprantama kalba. Į ją įtraukiama ši informacija:

 

a)   aiškus pareiškimas dėl šioje direktyvoje vartotojui suteiktų teisių ir aiškus pareiškimas, kad toms teisėms komercinė garantija nedaro jokio poveikio, ir

 

b)   komercinės garantijos sąlygos, kurios yra griežtesnės nei teisės aktuose nustatytos vartotojo teisės, informacija apie bet kokių mokesčių, kuriuos vartotojas gali turėti sumokėti siekdamas pasinaudoti komercine garantija, galiojimo trukmę, perdavimą, teritorinę taikymo sritį ir buvimą, garanto pavadinimas, adresas ir, jeigu garantas yra kitas subjektas, asmuo, kuriam turi būti pateikiamas reikalavimas, taip pat tokio reikalavimo pateikimo procedūra.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9 straipsnis

10 straipsnis

Įrodinėjimo pareiga

Įrodinėjimo pareiga

1.  Įrodinėjimo pareiga, susijusi su atitiktimi sutarčiai 10 straipsnyje nurodytu laikotarpiu, tenka teikėjui.

1.  Pareiga įrodyti, kad neatiktis buvo 9 straipsnyje nurodytu metu, tenka prekiautojui, kai neatitiktis sutarčiai paaiškėja šiais laikotarpiais:

 

a)  per dvejus metus nuo skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos pateikimo dienos;

 

b)  per vienus metus nuo įterptojo skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos pristatymo;

 

c)  per sutarties galiojimo laikotarpį, kai pagal sutartį numatytas nuolatinis skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos tiekimas ar įterptojo skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos pristatymas.

2.  Šio straipsnio 1 dalis netaikoma, jeigu teikėjas įrodo, kad vartotojo skaitmeninė aplinka nesuderinama su skaitmeninio turinio sąveikumu ir kitais skaitmeninio turinio techniniais reikalavimais, ir jeigu teikėjas pranešė vartotojui apie šiuos reikalavimus prieš sudarant sutartį.

2.  Šio straipsnio 1 dalis netaikoma, jeigu prekiautojas įrodo, kad vartotojo skaitmeninė aplinka nesuderinama su skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos sąveikumu ir kitais skaitmeninio turinio techniniais reikalavimais, ir jeigu prekiautojas aiškiai ir suprantamai pranešė vartotojui apie šiuos reikalavimus prieš sudarant sutartį.

3.  Vartotojas bendradarbiauja su teikėju tiek, kiek tai yra įmanoma ir būtina vartotojo skaitmeninei aplinkai nustatyti. Pareiga bendradarbiauti apima tik techniškai prieinamas priemones, kurios sukelia mažiausiai suvaržymų vartotojui. Jeigu vartotojas nebendradarbiauja, pareiga įrodyti neatitiktį sutarčiai tenka vartotojui.

3.  Vartotojas bendradarbiauja su prekiautoju tiek, kiek tai yra įmanoma ir būtina vartotojo skaitmeninei aplinkai nustatyti siekiant išsiaiškinti, ar skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos neatitiktis buvo pateikimo metu. Pareiga bendradarbiauti apima tik techniškai prieinamas priemones, kurios sukelia mažiausiai suvaržymų vartotojui. Tik išimtinėmis ir tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis, kai nėra kitų prieinamų priemonių, vartotojas suteikia prekiautojui, jo prašymu, virtualią prieigą prie vartotojo skaitmeninės aplinkos. Jeigu vartotojas nebendradarbiauja ir kai prekiautojas prieš sudarant sutartį aiškiai ir suprantamai informavo vartotoją apie tokį reikalavimą, pareiga įrodyti neatitiktį sutarčiai tenka vartotojui.

(Komisijos pasiūlymo 9 straipsnis Parlamento pakeitime tapo 10 straipsniu.)

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10 straipsnis

9 straipsnis

Teikėjo atsakomybė

Prekiautojo atsakomybė

Teikėjas yra atsakingas vartotojui už:

1.   Prekiautojas yra atsakingas vartotojui už:

a)  bet kokį skaitmeninio turinio nepateikimą;

a)  jei skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga pagal 5 straipsnį nebuvo pateikti;

b)  bet kokią skaitmeninio turinio pateikimo metu esančią neatitiktį ir,

b)  bet kokią skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neatitiktį sutarčiai:

 

i)  esančią skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos pateikimo metu ir paaiškėjusią per dvejus metus nuo pateikimo momento, kai sutartyje nustatytas vienkartinis teikimo veiksmas ar atskirų teikimo veiksmų seka arba

 

ii)  paaiškėjusią per sutartyje nustatytą laikotarpį, kai sutartyje nustatyta, kad skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga turi būti teikiami per tam tikrą laikotarpį, taip pat

c)  jeigu sutartyje numatyta, kad skaitmeninis turinys turi būti pateiktas per tam tikrą laikotarpį, bet kokią neatitiktį, atsiradusią per šį laikotarpį.

c)  kai bet kokia neatitiktis įterptojo skaitmeninio turinio arba įterptosios skaitmeninės paslaugos sutarčiai, yra prekių, į kurias yra įterptas skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga, pateikimo metu ir paaiškėjo per dvejus metus nuo nuo pateikimo momento.

 

1a.   1 dalies c punkto atžvilgiu valstybės narės gali palikti galioti griežtesnes nacionalinės teisės aktų nuostatas, galiojusias iki šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

(Komisijos pasiūlymo 10 straipsnis Parlamento pakeitime tapo 9 straipsniu.)

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11 straipsnis

11 straipsnis

Teisių gynimo priemonė nepateikimo atveju

Teisių gynimo priemonė nepateikimo atveju

Jeigu teikėjas nepateikė skaitmeninio turinio pagal 5 straipsnį, vartotojas turi teisę iš karto nutraukti sutartį pagal 13 straipsnį.

1.  Jeigu prekiautojas nepateikė skaitmeninio turinio ar nesuteikė skaitmeninės paslaugos pagal 5 straipsnį, vartotojas paragina prekiautoją pateikti skaitmeninį turinį ar suteikti skaitmeninę paslaugą. Jei prekiautojas nepateikia skaitmeninio turinio ar nesuteikia skaitmeninės paslaugos nepagrįstai nedelsdamas ar per sutarties šalių aiškiai sutartą papildomą laikotarpį, vartotojas turi teisę nutraukti sutartį.

 

1a.  1 dalis netaikoma:

 

a)  kai prekiautojas atsisakė pateikti skaitmeninį turinį arba suteikti skaitmenines paslaugas arba

 

b)  kai pateikimas per sutartą laikotarpį yra itin svarbus atsižvelgiant į visas su sutarties sudarymu susijusias aplinkybes, arba jei prieš sudarant sutartį vartotojas praneša prekiautojui, kad turinio pateikimas iki nurodytos datos ar nurodytą dieną yra itin svarbus.

 

Tokiais atvejais, jei prekiautojas nepateikia turinio atitinkamu laiku pagal 5 straipsnio 2 dalį, vartotojas turi teisę iš karto nutraukti sutartį.

 

1b.   Jei vartotojas nutraukia sutartį, atitinkamai taikomi 13, 13a, 13b ir 13c straipsniai.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12 straipsnis

12 straipsnis

Teisių gynimo priemonės neatitikties sutarčiai atveju

Teisių gynimo priemonės neatitikties sutarčiai atveju

 

-1.  Neatitikties sutarčiai atveju vartotojas turi teisę reikalauti, kad skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktis būtų užtikrinta arba kad būtų proporcingai sumažinta kaina, arba nutraukti sutartį šiame straipsnyje išdėstytomis sąlygomis.

1.  Neatitikties sutarčiai atveju vartotojas turi teisę į tai, kad skaitmeninio turinio atitiktis sutarčiai būtų užtikrinta nemokamai, nebent tai neįmanoma, neproporcinga ar neteisėta.

1.  Visų pirma vartotojas turi teisę į tai, kad skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos atitiktis sutarčiai būtų užtikrinta, nebent tai neįmanoma, neproporcinga ar neteisėta.

Skaitmeninio turinio atitikties sutarčiai užtikrinimas laikomas neproporcingu, jeigu dėl to teikėjas patirtų nepagrįstas sąnaudas. Sprendžiant, ar sąnaudos nepagrįstos, atsižvelgiama į tokius dalykus:

Skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos atitikties sutarčiai užtikrinimas laikomas neproporcingu, visų pirma jeigu dėl to prekiautojas patirtų nepagrįstas sąnaudas. Sprendžiant, ar sąnaudos nepagrįstos, atsižvelgiama į tokius dalykus:

a)  skaitmeninio turinio vertę, kurią jis turėtų, jeigu atitiktų sutartį, ir

a)  skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos vertę, kurią jie turėtų, jeigu atitiktų sutartį, ir

b)  reikšmę, kurią skaitmeninio turinio neatitiktis sutarčiai turi tikslui, kuriuo to paties apibūdinimo skaitmeninis turinys paprastai būtų naudojamas.

b)  reikšmę, kurią skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos neatitiktis sutarčiai turi tikslui, kuriuo to paties apibūdinimo skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga paprastai būtų naudojami.

2.  Teikėjas turi užtikrinti skaitmeninio turinio atitiktį sutarčiai pagal šio straipsnio 1 dalį per pagrįstą laiką nuo tada, kai vartotojas praneša teikėjui apie neatitiktį sutarčiai, ir jeigu tai nesukelia didelių nepatogumų vartotojui, atsižvelgiant į skaitmeninio turinio pobūdį ir tikslą, dėl kurio vartotojui reikėjo šio skaitmeninio turinio.

2.  Prekiautojas turi nemokamai užtikrinti skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos atitiktį sutarčiai pagal šio straipsnio 1 dalį per pagrįstą laiką nuo tada, kai vartotojas praneša prekiautojui apie neatitiktį sutarčiai, ir jeigu tai nesukelia didelių nepatogumų vartotojui, atsižvelgiant į skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos pobūdį ir tikslą, dėl kurio vartotojui reikėjo šio skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos.

 

Vartotojas turi teisę nemokėti dar nesumokėtos kainos sumos arba, jei neatitiktis nedidelė, dar nesumokėtos kainos sumos proporcingos dalies, kol prekiautojas užtikrins skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos atitiktį sutarčiai.

3.  Vartotojas turi teisę į proporcingą kainos sumažinimą šio straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, jeigu skaitmeninis turinys pateikiamas sumokėjus kainą, arba nutraukti sutartį pagal šio straipsnio 5 dalį ir 13 straipsnį, jeigu:

3.  Vartotojas turi teisę į proporcingą kainos sumažinimą šio straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, jeigu skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslaugapateikiami sumokėjus kainą, arba gali nutraukti sutartį pagal šio straipsnio 5 dalį ir 13, 13a, 13b ir 13c straipsnius, jeigu:

a)  teisių gynimo priemone skaitmeninio turinio atitikčiai užtikrinti neįmanoma pasinaudoti, ji yra neproporcinga arba neteisėta;

a)  teisių gynimo priemone skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitikčiai užtikrinti neįmanoma pasinaudoti, ji yra neproporcinga arba neteisėta pagal 1 dalį;

b)  teikėjas padėties atitinkamai neištaisė per šio straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį;

b)  prekiautojas neužtikrino skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitikties pagal 2 dalį;

 

ba)  esama neatitikties, nepaisant prekiautojo pastangų užtikrinti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktį; arba

c)  teisių gynimo priemonė skaitmeninio turinio atitikčiai užtikrinti sukeltų didelių nepatogumų vartotojui; arba

 

d)  teikėjas pareiškė arba iš aplinkybių yra vienodai aišku, kad teikėjas neužtikrins skaitmeninio turinio atitikties sutarčiai.

d)  prekiautojas pareiškė arba iš aplinkybių yra vienodai aišku, kad prekiautojas neužtikrins skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitikties sutarčiaiper pagrįstą laikotarpį arba nesukeldamas vartotojui didelių nepatogumų.

4.  Kainos sumažinimas turi būti proporcingas vartotojo gauto skaitmeninio turinio vertės sumažėjimui, palyginti su sutartį atitinkančio skaitmeninio turinio verte.

4.  Vartotojas pasinaudoja teise mokėti proporcingai mažesnę kainą pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą, kuriame informuoja prekiautoją apie savo sprendimą. Kainos sumažinimas turi būti proporcingas vartotojo gauto skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos vertės sumažėjimui, palyginti su sutartį atitinkančio skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos verte, kurią jie turėtų.

 

Jeigu sutartyje teigiama, kad skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga turi būti teikiami per tam tikrą laikotarpį už tam tikrą mokestį, ir skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga tam tikrą laikotarpį neatitiko sutarties, kainos sumažinimas taikomas laikotarpiui, kurį skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga neatitiko sutarties.

5.  Vartotojas gali nutraukti sutartį tik jeigu neatitiktis sutarčiai kenkia skaitmeninio turinio funkcionalumui, sąveikumui arba kitoms svarbiausioms jo veikimo savybėms, kaip antai jo prieinamumui, tęstinumui ir saugumui, jeigu to reikalaujama pagal 6 straipsnio 1 ir 2 dalis. Pareiga įrodyti, kad neatitiktis sutarčiai nekenkia skaitmeninio turinio funkcionalumui, sąveikumui ir kitoms svarbiausioms jo veikimo savybėms, tenka teikėjui.

5.  Vartotojas gali nutraukti sutartį tik jeigu neatitiktis sutarčiai nėra nedidelė. Pareiga įrodyti, kad neatitiktis sutarčiai nekenkia skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos funkcionalumui, sąveikumui ir kitoms svarbiausioms jo veikimo savybėms, tenka prekiautojui.

 

5a.  Vartotojas neturi teisės pasinaudoti teisių gynimo priemone tiek, kiek jis pats prisidėjo prie neatitikties sutarčiai arba jos pasekmių atsiradimo.

Pakeitimas     108

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Teisių gynimo priemonės saugumo trūkumo atveju

 

Saugumo trūkumo atveju vartotojas turi teisę į tai, kad skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos atitiktis sutarčiai būtų užtikrinta nemokamai.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13 straipsnis

13 straipsnis

Nutraukimas

Teisės nutraukti sutartį įgyvendinimas

1.  Vartotojas pasinaudoja teise nutraukti sutartį, bet kokiomis priemonėmis pranešdamas apie tai teikėjui.

Vartotojas pasinaudoja teise nutraukti sutartį pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą, kuriame informuoja prekiautoją apie savo sprendimą nutraukti sutartį. Jeigu sutartys sudaromos naudojant skaitmenines priemones, prekiautojai suteikia vartotojams skaitmenines priemones, kuriomis galima lengvai nutraukti šias sutartis. Sutarties nutraukimas įsigalioja praėjus 14 dienų nuo pranešimo gavimo dienos arba vėlesnės dienos, kurią nurodė vartotojas.

2.   Jeigu vartotojas nutraukia sutartį:

 

a)  teikėjas grąžina vartotojui sumokėtą kainą nepagrįstai nedelsdamas, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo gavimo;

 

b)  teikėjas imasi visų priemonių, kurių galima iš jo tikėtis, kad nenaudotų jokio kito atlygio nei pinigai, kurį vartotojas pateikė mainais už skaitmeninį turinį, ir bet kokių kitų teikėjo surinktų duomenų, susijusių su skaitmeninio turinio pateikimu, įskaitant bet kokį vartotojo pateiktą turinį, išskyrus turinį, kurį vartotojas sukūrė kartu su kitais asmenimis, kurie toliau naudojasi turiniu;

 

c)  teikėjas parūpina vartotojui technines priemones, kad atgautų visą vartotojo pateiktą skaitmeninį turinį ir visus kitus duomenis, pateiktus ar sukurtus vartotojui naudojant skaitmeninį turinį, kiek šiuos duomenis išsaugojo teikėjas. Vartotojas turi teisę atgauti turinį nemokamai, nepatirdamas didelių nepatogumų, per pagrįstą laiką ir įprastai naudojamu duomenų formatu;

 

d)  jeigu skaitmeninis turinys buvo pateiktas ne patvariojoje laikmenoje, vartotojas nenaudoja skaitmeninio turinio ir nepateikia jo tretiesiems asmenims, visų pirma ištrina skaitmeninį turinį arba padaro jį kitaip neįskaitomą;

 

e)  jeigu skaitmeninis turinys pateiktas patvariojoje laikmenoje, vartotojas:

 

i)  teikėjo prašymu teikėjo sąskaita grąžina patvariąją laikmeną nepagrįstai nedelsdamas, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teikėjo prašymo gavimo, ir

 

ii)  ištrina bet kokią skaitmeninio turinio kopiją, padaro ją neįskaitomą arba kitaip susilaiko nuo jos naudojimo ar pateikimo tretiesiems asmenims.

 

3.  Nutraukimo atveju teikėjas gali neleisti vartotojui toliau naudoti skaitmeninio turinio, visų pirma padarydamas skaitmeninį turinį neprieinamą vartotojui arba deaktyvuodamas vartotojo naudotojo paskyrą, nepaveikdamas šio straipsnio 2 dalies c punkto.

 

4.  Vartotojas neprivalo mokėti už skaitmeninio turinio naudojimą per laikotarpį iki sutarties nutraukimo.

 

5.  Jeigu skaitmeninis turinys pateiktas sumokėjus kainą ir per sutartyje nustatytą laikotarpį, vartotojas gali nutraukti sutartį tik dėl tos laikotarpio dalies, per kurią skaitmeninis turinys neatitiko sutarties.

 

6.  Jeigu vartotojas nutraukia sutarties dalį pagal šio straipsnio 5 dalį, taikoma šio straipsnio 2 dalis, išskyrus b punktą, susijusią su laikotarpiu, kai skaitmeninis turinys atitiko sutartį. Teikėjas grąžina vartotojui sumokėtos kainos dalį, atitinkančią laikotarpį, per kurį skaitmeninis turinys neatitiko sutarties.

 

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13a straipsnis

 

Prekiautojo pareigos sutarties nutraukimo atveju

 

1.  Sutarties nutraukimo atveju prekiautojas vartotojui grąžina visas pagal sutartį sumokėtas sumas.

 

Kai pagal sutartį numatyta teikti skaitmeninį turinį arba skaitmeninę paslaugą sumokėjus kainą tam tikrą laikotarpį, jeigu vartotojas nutraukia šios sutarties dalį pagal 12 straipsnio 5 dalį, prekiautojas vartotojui grąžina tą sumokėtos kainos dalį, kuri atitinka laikotarpį, kurį skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga nebuvo tinkamos atitikties sutarčiai, ir visas kitas vartotojo iš anksto sumokėtas kainos dalis už likusį sutarties, jeigu ji nebūtų buvusi nutraukta, laikotarpį.

 

2.  Kiek tai susiję su vartotojo asmens duomenimis, prekiautojas laikosi pagal Reglamentą (ES) 2016/679 taikytinų pareigų.

 

3.  Prekiautojas imasi visų priemonių, kurių galima iš jo tikėtis, kad nenaudotų jokio naudotojų sukurto turinio, jeigu tai nėra asmens duomenys, kurį vartotojas pateikė arba sukūrė naudodamasis prekiautojo teikiamu skaitmeniniu turiniu arba skaitmenine paslauga, išskyrus:

 

a)  turinį, kurio negalima išvengti naudoti nededant neproporcingų ir nepagrįstų pastangų, nes jis nėra naudingas kitoje aplinkoje nei prekiautojo teikiamas skaitmeninis turinys arba skaitmeninės paslaugos;

 

b)  turinį, kurio negalima išvengti naudoti turinio nededant neproporcingų ir nepagrįstų pastangų, nes jis susijęs tik su vartotojo veikla, vykdyta naudojantis prekiautojo teikiamu skaitmeniniu turiniu arba skaitmeninėmis paslaugomis;

 

c)  turinį, kuris buvo sukurtas kartu su vartotoju ir kitais asmenimis, kai kiti vartotojai gali toliau naudotis turiniu;

 

d)  turinį, kurį prekiautojas turinį susiejo su kitais duomenimis ir kuris negali būti atsietas arba gali būti atsietas tik dedant neproporcingas pastangas.

 

4.  Prekiautojas, vartotojo prašymu, suteikia vartotojui galimybę naudotis visu naudotojų sukurtu skaitmeniniu turiniu, jeigu tai nėra asmens duomenys, kurį pateikė ar sukūrė vartotojai naudodamiesi prekiautojo teikiamu skaitmeniniu turiniu arba skaitmenine paslauga. Vartotojas turi teisę atgauti turinį nemokamai, nepatirdamas didelių nepatogumų, per pagrįstą laiką ir įprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu.

 

Pareiga leisti naudotis tokiu naudotojų sukurtu turiniu netaikoma, tai atvejais, kai:

 

a)  negali būti leidžiama juo naudotis nededant neproporcingų ir nepagrįstų pastangų, nes jis nėra naudingas kitoje aplinkoje nei prekiautojo teikiamas skaitmeninis turinys arba skaitmeninės paslaugos;

 

b)  negali būti leidžiama juo naudotis nededant neproporcingų ir nepagrįstų pastangų, nes jis susijęs tik su vartotojo veikla naudojantis prekiautojo teikiamu skaitmeniniu turiniu arba skaitmeninėmis paslaugomis, arba

 

c)   prekiautojas jį susiejo su kitais duomenimis ir jie negali būti atsieti arba gali būti atsieti tik dedant neproporcingas pastangas.

 

5.  Nutraukus sutartį prekiautojas gali užkirsti galimybę vartotojui toliau naudoti skaitmeninį turinį arba skaitmeninę paslaugą, visų pirma nebesuteikdamas vartotojui prieigos prie skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos arba deaktyvuodamas vartotojo paskyrą, nedarant poveikio 4 daliai.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13b straipsnis

 

Vartotojo pareigos sutarties nutraukimo atveju

 

1.  Nutraukus sutartį vartotojas nenaudoja skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos ir nepateikia jų tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, ištrindamas skaitmeninį turinį arba bet kokią naudotiną jo kopiją arba padarydamas jį kitaip neprieinamą;

 

2.  Įterptojo skaitmeninio turinio arba įterptosios skaitmeninės paslaugos atveju vartotojas, prekiautojo prašymu ir sąskaita, nedelsdamas, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekiautojo prašymo gavimo dienos, prekiautojui grąžina prekę, į kurią įterptas skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga. Jeigu prekiautojas nusprendžia prašyti grąžinti prekę, į kurią įterptas skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga, prašymas turi būti pateiktas per 14 dienų nuo dienos, kai prekiautojas informuojamas apie vartotojo sprendimą nutraukti sutartį.

 

3.  Vartotojas neprivalo sumokėti už skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos naudojimą per laikotarpį iki sutarties nutraukimo, per kurį skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga nebuvo tinkamos atitikties.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13c straipsnis

 

Prekiautojui taikomi terminai ir grąžinimo priemonės

 

1.  Sumos, kurias dėl kainos sumažinimo arba sutarties nutraukimo prekiautojas turi grąžinti vartotojui pagal 12 straipsnio 4 dalį arba 13a straipsnio 1 dalį, turi būti grąžintos nepagrįstai nedelsiant ir bet kuriuo atveju per 14 dienų nuo tos dienos, kai prekiautojas 12 ir 13 straipsnyje nurodytomis priemonėmis informuojamas apie vartotojo sprendimą pasinaudoti savo teise į kainos sumažinimą arba savo teise nutraukti sutartį.

 

2.  Prekiautojas išmoka kompensaciją tomis pačiomis mokėjimo priemonėmis, kurias naudojo vartotojas, mokėdamas už skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą, nebent vartotojas aiškiai sutinka su kitomis priemonėmis.

 

3.  Prekiautojas už grąžinimą iš vartotojo neima jokio mokesčio.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14 straipsnis

14 straipsnis

Teisė į žalos atlyginimą

Teisė į žalos atlyginimą

1.  Teikėjas atsako vartotojui už bet kokią ekonominę žalą vartotojo skaitmeninei aplinkai, atsiradusią dėl skaitmeninio turinio neatitikties sutarčiai ar nepateikimo. Žalos atlyginimu turi būti kuo labiau atkurta tokia vartotojo padėtis, kokia būtų buvusi, jeigu skaitmeninis turinys būtų buvęs tinkamai pateiktas ir atitiktų sutartį.

Valstybės narės užtikrina, kad vartotojas turėtų teisę gauti kompensaciją už žalą, padarytą nepateikus skaitmeninio turinio ar nesuteikus skaitmeninės paslaugos arba dėl skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neatitikties sutarčiai;

2.  Valstybės narės nustato išsamias teisės į žalos atlyginimą įgyvendinimo taisykles.

 

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15 straipsnis

15 straipsnis

Skaitmeninio turinio pakeitimas

Skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos pakeitimas

1.  Jeigu sutartyje numatyta, kad skaitmeninis turinys turi būti pateikiamas per sutartyje nustatytą laikotarpį, teikėjas gali pakeisti skaitmeninio turinio funkcionalumą, sąveikumą ir kitas svarbiausias skaitmeninio turinio veikimo savybes, kaip antai jo prieinamumą, tęstinumą arba saugumą, kiek šie pakeitimai turi neigiamą įtaką vartotojo galimybei gauti skaitmeninį turinį ar jį naudoti, tik jeigu:

1.  Jeigu sutartyje numatyta, kad skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga turi būti pateikiami arba prieiga prie jų suteikiama per sutartyje nustatytą laikotarpį, prekiautojas gali pakeisti tik skaitmeninio turinio funkcionalumą, sąveikumą ir kitas svarbiausias skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos veikimo savybes, kai tie pakeitimai ne tik užtikrina skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos atitikimą sutarčiai pagal 6a straipsnį, jeigu:

a)  tai nustatyta sutartyje;

a)  pagal sutartį leidžiama tai daryti ir nurodyta svari tokio pakeitimo priežastis;

 

aa)  vartotojas gali pagrįstai tikėtis tokio pakeitimo;

 

ab)  pakeitimas atliekamas be papildomų išlaidų vartotojui ir ir

b)  vartotojui pakankamai anksti pranešama apie pakeitimą aiškiu pranešimu patvariojoje laikmenoje;

b)  prekiautojas vartotojui pakankamai anksti, aiškiai, suprantamai ir patvariojoje laikmenoje praneša apie pakeitimą ir prireikus vartotojo teisę nutraukti sutartį 1a straipsnyje išdėstyta tvarka;

c)  vartotojui leidžiama nutraukti sutartį nepatiriant jokių išlaidų per ne trumpiau kaip 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos; ir

 

d)  nutraukiant sutartį pagal c punktą vartotojui suteikiamos techninės priemonės visam turiniui, suteiktam pagal 13 straipsnio 2 dalies c punktą, atgauti.

 

 

1a.  Vartotojas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu pakeitimas neigiamai veikia vartotojo prieigą prie skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos arba jo naudojimąsi jais, nebent toks neigiamas poveikis yra tik nedidelis. Tokiu atveju vartotojui leidžiama nutraukti sutartį nepatiriant jokių išlaidų per ne trumpiau kaip 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos arba nuo to laiko, kai prekiautojas pakeitė skaitmeninį turinį, atsižvelgiant į tai, kas įvyko vėliau.

2.  Jeigu vartotojas nutraukia sutartį pagal šio straipsnio 1 dalį, kai taikytina:

2.  Jeigu vartotojas nutraukia sutartį pagal šio straipsnio 1a dalį, atitinkamai taikomi 13, 13a ir 13b straipsniai.

a)  teikėjas grąžina vartotojui sumokėtos kainos dalį, atitinkančią laikotarpį po skaitmeninio turinio pateikimo;

 

b)  teikėjas imasi visų priemonių, kurių galima iš jo tikėtis, kad nenaudotų jokio kito atlygio nei pinigai, kurį vartotojas pateikė mainais už skaitmeninį turinį, ir bet kokių kitų teikėjo surinktų duomenų, susijusių su skaitmeninio turinio pateikimu, įskaitant visą vartotojo pateiktą turinį;

 

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16 straipsnis

16 straipsnis

Teisė nutraukti ilgalaikes sutartis

Teisė nutraukti ilgalaikes sutartis

1.  Jeigu sutartyje numatyta skaitmeninį turinį teikti neapibrėžtą laikotarpį arba jeigu pradinė sutarties trukmė arba jos pratęsimo laikotarpių suma viršija 12 mėnesių, vartotojas turi teisę nutraukti sutartį bet kada pasibaigus pirmajam 12 mėnesių laikotarpiui.

1.  Jeigu sutartyje numatyta skaitmeninį turinį arba skaitmeninę paslaugą teikti pradinį apibrėžtą laikotarpį, kuris viršija 12 mėnesių, arba jeigu tolesnių sutarčių arba pratęsimo laikotarpių suma viršija 12 mėnesių nuo pradinės sutarties sudarymo dienos, vartotojas turi teisę be papildomo mokesčio nutraukti sutartį bet kada pasibaigus pirmajam 12 mėnesių laikotarpiui.

 

1a.  Kai vartotojas nutraukia apibrėžto laikotarpio sutartį ir sutarties trukmė arba visų jos pratęsimo laikotarpių suma viršija 12 mėnesių, prekiautojas turi teisę į proporcingą kompensaciją už privalumus, suteiktus vartotojui todėl, kad sutarties trukmė viršija 12 mėnesių.

 

Prieš vartotojui įsipareigojant pagal sutartį ar bet kurį atitinkamą pasiūlymą, prekiautojas aiškiai ir suprantamai pateikia vartotojui informaciją apie sutarties, galiojančios ilgiau kaip 12 mėnesių, nutraukimo sąlygas, jeigu ta informacija nėra akivaizdi iš konteksto, ir apie pasekmes ją nutraukus anksčiau laiko, jei dėl sutarties galiojimo laikotarpio vartotojui buvo suteikta privalumų.

2.  Vartotojas pasinaudoja teise nutraukti sutartį, bet kokiomis priemonėmis pranešdamas apie tai teikėjui. Pranešimas įsigalioja praėjus 14 dienų nuo pranešimo gavimo dienos.

2.  Vartotojas pasinaudoja teise nutraukti sutartį pateikdamas prekiautojui nedviprasmišką pareiškimą, kuriame išreiškia savo sprendimą nutraukti sutartį. Sutarties nutraukimas įsigalioja praėjus 14 dienų nuo pranešimo gavimo dienos arba vėlesnės dienos, kurią nurodė vartotojas.

3.  Jeigu skaitmeninis turinys pateikiamas sumokant kainą, vartotojas tebeturi pareigą sumokėti kainos dalį už pateiktą skaitmeninį turinį, atitinkančią laikotarpį iki nutraukimo įsigaliojimo dienos.

3.  Jeigu skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga teikiami už tam tikrą kainą, vartotojas tebeturi pareigą sumokėti kainos dalį už pateiktą skaitmeninį turinį arba suteiktą skaitmeninę paslaugą, atitinkančią laikotarpį iki faktinės nutraukimo dienos.

4.  Jeigu vartotojas nutraukia sutartį pagal šį straipsnį:

4.  Kai vartotojas nutraukia sutartį pagal šį straipsnį, prekiautojas asmens duomenų atžvilgiu laikosi Reglamente (ES) Nr. 2016/679 ir Direktyvoje 2002/58/EB nustatytų pareigų.

a)  teikėjas imasi priemonių, kurių galima tikėtis, kad nebūtų naudojamas joks kitas atlygis nei pinigai, kurį vartotojas pateikė mainais už skaitmeninį turinį, ir bet kokie kiti teikėjo surinkti duomenys, susiję su skaitmeninio turinio pateikimu, įskaitant visą vartotojo pateiktą turinį;

 

b)  teikėjas pateikia vartotojui technines priemones visam vartotojo pateiktam turiniui ir visiems kitiems duomenims, pateiktiems arba sukurtiems vartotojui naudojant skaitmeninį turinį, kiek šiuos duomenis išsaugojo teikėjas, atgauti. Vartotojas turi teisę atgauti turinį be didelių nepatogumų, per pagrįstą laiką ir įprastai naudojamu formatu ir,

 

c)  jei taikytina, vartotojas ištrina bet kokią naudotiną skaitmeninio turinio kopiją, padaro ją neįskaitomą arba kitaip susilaiko nuo jos naudojimo, taip pat nepateikia jos trečiajam asmeniui.

4a.  jei taikytina, vartotojas ištrina bet kokią naudotiną skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos kopiją, padaro ją neįskaitomą arba kitaip susilaiko nuo jos naudojimo, taip pat nepateikia jos trečiajam asmeniui.

5.  Sutarties nutraukimo atveju teikėjas gali neleisti vartotojui toliau naudoti skaitmeninio turinio, visų pirma padarydamas neprieinamą vartotojui arba deaktyvuodamas vartotojo naudotojo paskyrą, nepaveikiant šio straipsnio 4 dalies b punkto.

5.  Sutarties nutraukimo atveju prekiautojas gali neleisti vartotojui toliau naudoti skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos, visų pirma padarydamas skaitmeninį turinį arba skaitmeninę paslaugą neprieinamą vartotojui arba deaktyvuodamas vartotojo naudotojo paskyrą.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu teikėjas yra atsakingas vartotojui už skaitmeninio turinio nepateikimą arba neatitiktį sutarčiai, atsiradusią dėl asmens veiksmų ar neveikimo ankstesnėse sandorių grandinės grandyse, teikėjas turi teisę panaudoti teisių gynimo priemones prieš asmenį ar asmenis, kuriems šioje sandorių grandinėje tenka atsakomybė. Atsakingas asmuo, prieš kurį teikėjas gali naudoti teisių gynimo priemones, taip pat atitinkami veiksmai ir įgyvendinimo sąlygos nustatomi nacionalinėje teisėje.

Jeigu prekiautojas yra atsakingas vartotojui už skaitmeninio turinio nepateikimą arba skaitmeninių paslaugų nesuteikimą arba neatitiktį sutarčiai, atsiradusią dėl asmens veiksmų ar neveikimo ankstesnėse sandorių grandinės grandyse, prekiautojas turi teisę panaudoti teisių gynimo priemones prieš asmenį ar asmenis, kuriems šioje finansinių sandorių grandinėje tenka atsakomybė. Atsakingas asmuo, prieš kurį prekiautojas gali naudoti teisių gynimo priemones, taip pat atitinkami veiksmai ir įgyvendinimo sąlygos nustatomi nacionalinėje teisėje.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įgyvendinimo užtikrinimas

Įgyvendinimo užtikrinimas ir informavimas

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina tinkamas ir veiksmingas priemones šios direktyvos reikalavimams įvykdyti.

1.  Valstybės narės užtikrina tinkamas, veiksmingas ir atgrasančias priemones šios direktyvos reikalavimams įvykdyti, visų pirma atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad vartotojai būtų informuoti apie savo teises ir turėtų galimybę praktiškai jas įgyvendinti.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  ne pelno įstaigos, organizacijos arba asociacijos, kurių veikla susijusi su duomenų subjektų teisių apsaugos užtikrinimu, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 80 straipsnyje.

Pakeitimas  120

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Direktyvos 1999/44/EB, Reglamento (EB) Nr. 2006/2004, Direktyvos 2009/22/EB pakeitimai

Direktyvos 1993/13/EEB, Direktyvos 1999/44/EB, Reglamento (EB) Nr. 2006/2004, Direktyvos 2009/22/EB pakeitimai

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio -1 punktas (naujas)

Direktyva 93/13/EEB

Priedo 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Direktyvos 93/13/EEB priedo 1 dalyje įrašomi tokie punktai:

 

„qa)  leisti prekiautojui netinkamai riboti skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos sąveikumą su aparatine įranga ir kitu skaitmeniniu turiniu ar skaitmeninėmis paslaugomis;

 

qb)  reikalauti, kad vartotojas sudarytų papildomą sutartį už skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų teikimą arba sutartį, susijusią su aparatine įranga, su prekiautoju arba trečiąja šalimi;

 

qc)  sutarties sąlygomis apeiti asmens duomenų subjekto teises pagal Reglamentą (ES) 2016/679 dėl vartotojo asmens duomenų apsaugos;

 

qd)  leisti prekiautojui apriboti skaitmeninio turinio naudojimą, kai vartotojas yra atsijungęs nuo tinklo, jeigu tai nėra griežtai būtina skaitmeniniam turiniui teikti;

 

qe)  riboti skaitmeninio turinio naudojimą, leidžiamą pagal Direktyvą 2001/29/EB, Direktyvą 96/9/EB, Direktyvą 2009/24/EB arba Direktyvą 2012/28/ES.“

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 1 punktas

Direktyva 1999/44/EB

1 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„b)   „vartojimo prekės — reiškia bet kokį materialų kilnojamą daiktą, išskyrus:

„b)   „vartojimo prekės — reiškia bet kokį materialų kilnojamą daiktą, išskyrus:

–   prekes, parduodamas vykdant sprendimą arba kitais įstatymuose numatytais atvejais;

–   prekes, parduodamas vykdant sprendimą arba kitais įstatymuose numatytais atvejais;

–  vandenį ir dujas, jeigu jie nėra paruošti parduoti riboto tūrio arba nustatyto kiekio;

–  vandenį ir dujas, jeigu jie nėra paruošti parduoti riboto tūrio arba nustatyto kiekio;

–  elektrą;

–  elektrą;

–  patvariąją laikmeną, kurioje yra skaitmeninis turinys, jeigu ji buvo naudojama tik skaitmeniniam turiniui vartotojui pateikti, kaip nurodyta Direktyvoje (ES) Nr. xx/xx/201539.“

–  įterptąjį skaitmeninį turinį arba skaitmenines paslaugas, patenkančius į Direktyvos (ES) Nr. xx/xx/201539 taikymo sritį.“

______________

______________

39 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) Nr. /XXX dėl skaitmeninio turinio teikimo sutarčių (OL ...)

39 ... m. ... ... d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) Nr. /XXX dėl tam tikrų skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių aspektų (OL […] [...] [...]).

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004

Priedo 21 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

21.   XX/XX/201X Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 20XX/XX/ES dėl skaitmeninio turinio teikimo sutarčių (OL ...).“

21a.   ... m. ... ... d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) Nr. 20XX/XX/ES dėl tam tikrų skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių aspektų (OL […] [...] [...]).“

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2009/22/EB

I priedo 16 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16.  XX/XX/201X Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 20XX/XX/ES dėl skaitmeninio turinio teikimo sutarčių (OL ...).“

15a.  ... m. ... ... d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) Nr. 20XX/XX/ES dėl tam tikrų skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių aspektų (OL […] [...] [...]).“

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija ne vėliau kaip [data po penkerių metų nuo įsigaliojimo] persvarsto šios direktyvos taikymą ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą. Ataskaitoje turi būti išnagrinėtas, be kita ko, derinimo taisyklių, taikytinų skaitmeninio turinio teikimo už kitą atlygį nei tas, kuriam taikoma ši direktyva, sutartims, visų pirma jeigu turinys pateikiamas už reklamą ar netiesioginį duomenų rinkimą, tikslingumas.

Komisija ne vėliau kaip [data po penkerių metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo] persvarsto šios direktyvos taikymą ir Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia ataskaitą. Persvarstymo procesas apima konsultacijas ir valstybių narių bei vartotojų, teisinių ir verslo organizacijų dalyvavimą Sąjungos lygmeniu. Ataskaitoje turi būti išnagrinėtas, be kita ko, sąveikumas ir Reglamento (ES) 2016/679 nuostatų laikymasis, taip pat derinimo taisyklių, taikytinų skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų teikimo už prekiautojo renkamus asmens duomenis, kuriems netaikoma ši direktyva, sutartims, visų pirma jeigu turinys pateikiamas už reklamą, tikslingumas.

  • [1]  OL C 264, 2016 7 20, p. 57.

AIŠKINAMOJI DALIS

I. Įžanga

Po to, kai buvo atmestas bendrosios Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės pasiūlymas, Komisija bando iš naujo spręsti vidaus rinkos problemas, kurių kyla dėl nacionalinių sutarčių teisės aktų skirtumų arba jų nebuvimo, teikdama du naujus pasiūlymus dėl skaitmeninių sutarčių, kurios būtų naudingos tiek verslui, tiek vartotojams: pasiūlymą dėl direktyvos dėl tam tikrų internetinio ir kitokio nuotolinio prekių pardavimo sutarčių aspektų ir šį pasiūlymą dėl direktyvos dėl tam tikrų skaitmeninio turinio teikimo sutarčių aspektų. Komisijos pasiūlymas dėl skaitmeninio turinio teikimo sutarčių taisyklių pirmą kartą apima galimybę paliesti reiškinį, kuris neseniai pradėtas reglamentuoti kai kurių valstybių narių teisės aktais ir kuris dar nėra suderintas ES lygmeniu: vartotojų teisių gynimo priemonės pateikto skaitmeninio turinio neatitikties sutarčiai atveju.

Atsižvelgdami į 2016 m. liepos mėnesį parengtą jungtinį darbo dokumentą pranešėjai šiame pranešimo projekte pateikia bendrus pakeitimus Komisijos pasiūlymui. Apskritai pranešėjai pritaria Komisijos požiūriui sutelkti dėmesį į tam tikrus skaitmeninio turinio teikimo sutarčių teisės aspektus, kaip antai atitikties sutarčiai ir teisių gynimo priemonių aspektus, ir apsiriboti įmonių sutartimis su vartotojais.

Pranešimo projekte iškeliamos kai kurios problemos, kurias, pranešėjų nuomone, verta svarstyti toliau, bet jie pasilieka teisę pateikti papildomų pakeitimų ir pasiūlymų dėl klausimų, kurie nebuvo įtraukti į šį pranešimą. Aiškinamojoje dalyje pabrėžiami pagrindiniai pranešimo projekte pateikti pakeitimai ir loginis jų paaiškinimas.

II. Pagrindiniai pranešimo projekte nagrinėti klausimai

1. Teksto patikslinimas ir suderinimas su acquis

Pranešėjai sutinka su Komisija, kad direktyva turi apimti ne tik skaitmeninį turinį, kaip apibrėžta Vartotojų teisių direktyvoje, bet ir paslaugas, pvz., saugojimo debesijoje arba failų prieglobos paslaugas, socialinę žiniasklaidą, tikralaikių pokalbių paslaugas, dalijimosi vaizdo arba garso medžiaga svetaines ar platformas. Tai užtikrintų šios direktyvos nepavaldumą ateičiai tolesnės technologinės plėtros požiūriu. Tačiau siekdami nuoseklumo su skaitmeninio turinio apibrėžtimi, kuri pateikta Vartotojų teisių direktyvoje, pranešėjai mano, kad būtų tinkamiau ne išplėsti skaitmeninio turinio apibrėžtį į ją įtraukiant tokias paslaugas, bet sukurti skaitmeninių paslaugų kategoriją ir aiškiai atskirti skaitmeninį turinį (duomenis, kurie sukuriami ir pateikiami skaitmenine forma) nuo skaitmeninių paslaugų. Pranešėjai patikslina, kad tai nedarytų poveikio valstybių narių galimybėms nustatyti sutarčių pobūdį, t. y. nustatyti, ar sutartį dėl skaitmeninio turinio teikimo reikia laikyti pirkimo ir pardavimo, paslaugų, nuomos ar sui generis sutartimi.

2. Taikymo sritis

Pranešėjai mano, kad Komisijos pasiūlymas neįtraukti į direktyvos taikymo sritį į prekes įdiegto skaitmeninio turinio, pvz., į pažangiuosius produktus įdiegto turinio, sudarys sunkumų siekiant atskirti šio pasiūlymo taikymo sritį nuo pasiūlymo dėl tam tikrų internetinio ir kitokio nuotolinio prekių pardavimo sutarčių aspektų taikymo srities. Skaitmeniniam turiniui taikomos taisyklės skirtųsi priklausomai nuo to, ar jis įdiegtas į prekę, ar teikiamas atskirai, o tai ne visada lengva atskirti, pvz., kai kalbama apie išmaniuosius telefonus, į kuriuos iš anksto įdiegtos taikomosios programos, arba kai tas programas įdiegia pats vartotojas. Tai sudarytų sunkumų vartotojams ir verslo įmonėms nusprendžiant, kokią taisyklę taikyti, kai produktas turi defektų ar kitaip neatitinka sutarties (ar ji reikėtų laikyti fizine preke, ar skaitmeniniu turiniu?). Apsvarstę įvairius požiūrius, pranešėjau mano, kad direktyva turėtų būti taikoma įterptajam skaitmeniniam turiniui ir įterptosioms skaitmeninėms paslaugoms, kadangi, kiek tai susiję su įterptuoju skaitmeniniu turiniu ar įterptosiomis skaitmeninėmis paslaugomis, pagal šią direktyvą prekiautojas yra atsakingas vartotojui tik už pareigas, susijusias su įterptuoju skaitmeniniu turiniu arba skaitmenine paslauga. Kadangi negalima pervertinti daiktų interneto produktų svarbos artimiausioje ateityje, rinkoje dominuos pažangiosios prekės. Šiuos produktus perkantys vartotojai, galės naudotis šia dirketyva suteiktomis teisėmis, pvz., atnaujinimais, sąveikumu, saugia skaitmenine aplinka ir teisė atgauti duomenis po to, kai nutraukiama sutartis.

Siekdami dar labiau mažinti galimą pasiūlymų dėl skaitmeninio turinio taikymo srities apibrėžimo problemų poveikį, pranešėjai pritarė pasiūlymo dėl prekių pirkimo–pardavimo atsakingam pranešėjui, kad reikia pamėginti kiek įmanoma suderinti abiejų teisinių režimų atitikties kriterijus.

3. Duomenys kaip kitoks atlygis ir duomenų apsaugos klausimai

Komisijos pasiūlyme vartojama „kito nei pinigai atlygio“ sąvoka ir numatyta paslaugų prekiautojų prievolė atlyginti žalą skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų nepateikimo atveju arba jų neatitikties sutarčiai atveju, taip pat tais atvejais, kai kitoks atlygis – duomenų teikimas.

Apskritai pranešėjau nenoriai sutinka su duomenų kaip kitokio atlygio sąvoka. Jų nuomone, šia direktyva jokiu būdu pabloginti jau egzistuojančio asmeninių teisių komercializavimo ar prilyginimo pinigams reiškinio. Todėl į direktyvos taikymo apimtį įeina atvejai, kai prekiautojas teikia skaitmeninį turinį ar skaitmenines paslaugas už tam tikrą kainą ar naudojimosi vartotojo asmens duomenimis teises.

Taigi šiuo pranešimu žengiama toliau, nei Komisijos pasiūlyme, įtraukiami kiti teikėjo renkami duomenys – tai ne tik vartotojų aktyviai pateikti duomenys, kad nebūtų kuriamos spragos. Kalbant apie siūlymą, kad direktyva nebūtų taikoma sutartims, kai tam, kad būtų įvykdyta sutartis, arba siekiant laikytis teisinių reikalavimų, tikrai būtina, kad teikėjas apdorotų duomenis, pranešėjai taip pat pritaria apribojimui: direktyva netaikoma, kai tiekėjas naudoja vartotojo pateiktus asmens duomenis arba kitus duomenis tik skaitmeniniam turiniui ar paslaugai teikti arba kad atitiktų teisinius reikalavimus, taikomus paslaugų teikėjui, ir tiekėjas netvarko asmens duomenų ar kitų duomenų kitais tikslais.

Kalbant apie duomenų apsaugą, pranešėjai mano, kad direktyva turėtų atitikti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir dėl to patikslinama, kad direktyva nepažeidžia šio reglamento nuostatų. Be to, jų manymu, būtina užtikrinti, kad sutarties sąlyga, susijusi su asmens duomenų tvarkymu sudarant arba vykdant sutartį, kuri kenkia vartotojui kaip duomenų subjektui pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą vartotojui nėra privaloma.

4. Skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų teikimas

Pranešėjai patikslina teikimo elementus, įskaitant jo apibrėžtį ir teikimo laiką, atsižvelgiant į direktyvos taikymo srities pakeitimus. Dėl šios priežasties teikėjas, nepagrįstai nedelsdamas, turėtų pateikti turinį ar paslaugas po sutarties sudarymo.

5. Atitiktis sutarčiai

Kalbant apie atitikties sutarčiai reikalavimus, priešingai nei mano Komisija, pranešėjai mano, kad nereikėtų visų pirma vertinti atitikties palyginti su tuo, kas numatyta sutartyje, ir siūlo vertinti atitiktį remiantis objektyviais ir subjektyviais kriterijais. Tačiau, pranešėjai mano, kad šalys galėtų susitarti netaikyti objektyvių reikalavimų, nukrypti nuo jų arba pakeisti jų poveikį vartotojo nenaudai laikantis tam tikrų sąlygų, įskaitant aiškų vartotojo sutikimą.

6. Skaitmeninio turinio pakeitimas

Kalbant apie skaitmeninio turinio ar paslaugos teikimą per tam tikrą laikotarpį, vienas iš pagrindinių pranešėjų padarytų pakeitimų yra tai, kad paprastai tiekėjas negali keisti skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų funkcionalumo, sąveikumo ir kitų svarbiausių jų veikimo savybių tokiu būdu, kad šie pakeitimai neigiamai paveiktų vartotojo prieigą prie skaitmeninių paslaugų arba jų naudojimą. Tačiau pranešimo projekte liko išimtys iš šios taisyklės ir numatytos tam tikros papildomos garantijos vartotojo naudai.

7. Nuorodos į nacionalinės teisės aktus

Pranešėjai siūlo, kad šia direktyva neturėtų būti daromas poveikis nacionalinės teisės aktams, kai kalbama apie sąlygas, kuriomis sutartis laikoma susijusia su kita sutartimi arba pagalbine, ir poveikį, kurį tai turės kiekvienai iš minėtų sutarčių arba naudojimuisi teisių gynimo priemonėmis pagal kiekvieną iš minėtų sutarčių.

III. Išvada

Pranešėjai siūlo keletą Komisijos pasiūlymo pakeitimų kaip atspirties tašką tolesniems apmąstymams ir pakeitimams, kurie bus padaryti per visą teisėkūros procesą Parlamente.

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ (21.11.2016)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui ir Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, dėl tam tikrų skaitmeninio turinio teikimo sutarčių aspektų
(COM(2015) 0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

Nuomonės referentė: Marju Lauristin

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Skaitmeninė revoliucija daro milžinišką poveikį mūsų visuomenei. Didėjant mūsų priklausomybei nuo IT produktų ir paslaugų, vis svarbiau užtikrinti, kad mūsų teisės būtų gerbiamos skaitmeniniame pasaulyje. Nors milijonai Europos vartotojų kasdien naudojasi skaitmeniniu turiniu plačiąja šio žodžio prasme (pvz., vaizdo įrašų srautiniu siuntimu, taikomosiomis programomis, žaidimais, debesijos paslaugomis ar socialiniais tinklais), jį perka ar naudoja, šiuo metu jų teisės internete nėra saugomos taip, kaip realiame pasaulyje. Ši padėtis daro neigiamą poveikį vartotojų pasitikėjimui ir kelią pavojų privatumui internete, nes dėl netinkamų ar nesaugių skaitmeninių produktų ir paslaugų nebus deramai apsaugotas didelis kiekis internete prieinamų mūsų asmens duomenų.

Nuomonės referentė siekia padidinti vartotojų pasitikėjimą ir privatumą internete užtikrinant deramą apsaugą perkant skaitmeninį turinį. Kad būtų užtikrintos visų vartotojų, taip pat ir tų, kurie mažiau išmano technologijas arba yra mažiau susipažinę su interneto aplinka, teisės, reikia papildomai išaiškinti skaitmeninio turinio taikymo sritį ir apibrėžtį. Interneto pasaulis ir kartu skaitmeninio turinio naudojimas jau nėra vien tik būdas atlikti tam tikras užduotis. Paprastai debesijoje saugomos asmeninės nuotraukos, adresų knygelės ir medicininė informacija. Dažnai internete vyksta ir yra saugoma daugybė mūsų intymių pokalbių. Vykdydami veiklą internete paliekame labai daug skaitmeninių pėdsakų, todėl įmonės gali susidaryti stebėtinai tikslią nuomonę apie mus. Todėl akivaizdu, kad mūsų asmens duomenų apsaugos internete klausimas dar svarbesnis nei realiame pasaulyje. Nors šiame pasiūlyme didelis dėmesys skiriamas skaitmeninio turinio teikėjo ir naudotojo ryšiui, šis pasiūlymas taip pat neatsiejamai susijęs su mūsų asmens duomenų apsauga internete. Todėl svarbu užtikrinti, kad ši direktyva atitiktų bendras naujo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) taisykles, kad piliečiams būtų užtikrinta vienoda pagrindinė teisė į privatumą ir sustiprintas jų pasitikėjimas saugaus ir patikimo skaitmeninio turinio teikimu.

Nuomonės referentė norėtų dar labiau sustiprinti ir išaiškinti toliau pateiktus pasiūlymo punktus. Svarbu šiais punktais atsižvelgti į tai, kad šiuo pasiūlymu siekiama visapusiško suderinimo, dėl to valstybėms narėms draudžiama toliau taikyti arba nustatyti nacionalines taisykles, kurios vartotojų apsaugos srityje būtų griežtesnės nei ši Direktyva:

•  Aktyvus vartotojo asmens duomenų teikimas: į pasiūlymą įtrauktos tik tos sutarčių rūšys, pagal kurias vartotojas arba moka mokestį, arba „aktyviai teikia“ asmens duomenis, kaip kitokį atlygį. Regis, tai pernelyg ribota, nes šiuo metu vartotojų asmens duomenys (pvz., duomenys apie buvimo vietą, asmeniniai kontaktai, pirkimo istorija ir kt.) dažnai naudojami kaip kitoks atlygio būdas vartotojams apie tai nežinant. Be to, šiuo apribojimu galėtų būti sukurta netinkama paskata teikėjams neprašyti vartotojo sutikimo. Todėl patartina praplėsti šią nuostatą taip, kad į ją būtų įtrauktos visos skaitmeninio turinio teikimo sutartys, susijusios su vartotojo asmens duomenų naudojimu.

•  Reikia įtraukti Reglamentu (ES) Nr. 2016/679 pagrįstą asmens duomenų apibrėžtį, kad būtų aiškiai atskirti asmens duomenys ir bet kokie kiti tekste minimi duomenys.

•  Skaitmeninio turinio atitiktis: pasiūlyme numatyta, kad skaitmeninis turinys turėtų atitikti tai, kas nurodyta sutartyje, ir tik tuo atveju, jeigu sutartyje nenurodyta jokia informacija, būtų galima naudoti objektyvesnius kriterijus (pvz., techninius standartus arba sektoriaus elgesio kodeksus) jo atitikčiai vertinti. Vis dėlto, atsižvelgiant į skaitmeninio turinio produktų sudėtingumą, gali kilti abejonių, ar vartotojai iš tiesų gali visapusiškai suprasti sutarties nuostatas ir sąlygas ir priimti informacija pagrįstą sprendimą. Todėl patartina dažniau naudoti objektyvius ir subjektyvius kriterijus (pvz., techninius standartus ar teisėtus lūkesčius), kad būtų nustatyta atitiktis;

•  Teikėjų atsakomybė už žalą: pasiūlyme teikėjo atsakomybė ribota ir taikoma tik vartotojo aparatinei ir programinei įrangai padarytai žalai. Vis dėlto tam tikrais atvejais vartotojai gali patirti didelę ekonominę ar neturtinę žalą, visiškai nesusijusią su jokia žala skaitmeninei aplinkai (pvz., jeigu programinėje įrangoje yra klaida, kuri programišiams suteikia galimybę patekti į vartotojo kompiuterį ir pavogti jo banko sąskaitos slaptažodį). Todėl patartina išplėsti žalos aprėptį ir į ją įtraukti visą vartotojui padarytą žalą. Be to, būtų įdomu leisti valstybėms narėms, nustatant išsamias taisykles dėl žalos, atskirti tuos teikėjus, kurie ėmėsi visų įmanomų priemonių, kad apribotų galimą žalą (pvz., laikėsi tam tikrų IT saugumo bazinių reikalavimų ar standartų), ir tuos, kurie nesusitvarkė savo viduje (pvz., neišsprendė savo produktų ir (arba) paslaugų saugumo trūkumų, kurie jiems buvo žinomi arba apie kuriuos jiems pranešta), kad būtų skatinama didesnė teikėjų atsakomybė ir atskaitomybė.

•  Sutarties nutraukimas: pasiūlyme turėtų būti aiškiai nurodyta, kokius konkrečius duomenis reikia grąžinti vartotojui, kai sutartis nutraukiama.

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą ir Teisės reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  norint sukurti tikrą bendrąją skaitmeninę rinką, būtina suderinti tam tikrus aspektus, susijusius su skaitmeninio turinio teikimu, kaip pagrindu vadovaujantis aukšto lygio vartotojų apsauga;

(2)  norint sukurti tikrą bendrąją skaitmeninę rinką, būtina suderinti tam tikrus aspektus, susijusius su sutartimis dėl skaitmeninio turinio teikimo, kaip pagrindu vadovaujantis aukšto lygio vartotojų apsauga ir būtinybe suteikti lengvesnę prieigą;

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  vartotojams visiškai suderintos teisės į skaitmeninį turinį bus naudingos tuo, kad bus užtikrinta aukšto lygio jų apsauga. Gaudami skaitmeninį turinį arba prieigą prie jo iš bet kurios ES vietos, jie turės aiškias teises. Taip padidės jų pasitikėjimas perkant skaitmeninį turinį. Be to, bus galima labiau sumažinti žalą, kurią vartotojai šiuo metu patiria, nes bus aiškių teisių rinkinys, kuriuo vadovaudamiesi vartotojai galės spręsti su skaitmeniniu turiniu susijusias problemas;

(7)  vartotojams visiškai suderintos teisės į skaitmeninį turinį bus naudingos tuo, kad bus užtikrinta aukšto lygio jų apsauga. Gaudami skaitmeninį turinį arba prieigą prie jo iš bet kurios ES vietos, jie turės aiškias teises. Taip padidės jų pasitikėjimas perkant skaitmeninį turinį. Be to, bus galima labiau sumažinti žalą, kurią vartotojai šiuo metu patiria, nes bus aiškių teisių rinkinys, kuriuo vadovaudamiesi vartotojai galės spręsti su skaitmeniniu turiniu ir jo prieinamumu susijusias problemas;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  šia direktyva turėtų būti sureguliuoti klausimai, susiję su įvairiomis skaitmeninio turinio kategorijomis ir jo teikimu. Siekiant atsižvelgti į sparčią technologinę plėtrą ir išlaikyti skaitmeninio turinio sąvokos nepavaldumą ateičiai, ši sąvoka, kaip ji vartojama šioje direktyvoje, turėtų būti platesnė nei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/83/ES1. Visų pirma ji turėtų apimti paslaugas, kurias teikiant būtų galima kurti, tvarkyti arba saugoti duomenis. Nors yra daugybė būdų teikti skaitmeninį turinį, pavyzdžiui, perduodant jį patvarioje laikmenoje, vartotojams atsisiunčiant jį į savo įrenginius, pasiekiant internetu, leidžiant pasinaudoti skaitmeninio turinio saugojimo galimybėmis arba galimybėmis naudotis socialiniais tinklais, ši direktyva turėtų būti taikoma visam skaitmeniniam turiniui, nepaisant jam perduoti naudojamos terpės. Skirstymas į įvairias kategorijas šioje technologiškai sparčiai kintančioje rinkoje nepageidautinas, nes vargu ar būtų įmanoma išvengti teikėjų diskriminacijos. Reikėtų užtikrinti vienodas skirtingų skaitmeninio turinio kategorijų teikėjų veiklos sąlygas. Tačiau ši direktyva neturėtų būti taikoma skaitmeniniam turiniui, kuris yra įdiegtas į prekes taip, kad veikia kaip jų sudedamoji dalis, o jo funkcijos priklauso nuo pagrindinių prekių funkcijų;

(11)  šia direktyva turėtų būti sureguliuoti klausimai, susiję su įvairiomis skaitmeninio turinio kategorijomis ir jo teikimu. Siekiant atsižvelgti į sparčią technologinę plėtrą ir išlaikyti skaitmeninio turinio sąvokos nepavaldumą ateičiai, ši sąvoka, kaip ji vartojama šioje direktyvoje, turėtų būti platesnė nei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/83/ES1. Visų pirma ji turėtų apimti paslaugas, kurias teikiant būtų galima kurti, tvarkyti arba saugoti duomenis. Nors yra daugybė būdų teikti skaitmeninį turinį, pavyzdžiui, perduodant jį patvarioje laikmenoje, vartotojams atsisiunčiant jį į savo įrenginius, pasiekiant internetu, leidžiant pasinaudoti skaitmeninio turinio saugojimo galimybėmis arba galimybėmis naudotis socialiniais tinklais, ši direktyva turėtų būti taikoma visam skaitmeniniam turiniui, nepaisant jam perduoti naudojamos terpės. Skirstymas į įvairias kategorijas šioje technologiškai sparčiai kintančioje rinkoje nepageidautinas, nes vargu ar būtų įmanoma išvengti teikėjų diskriminacijos. Reikėtų užtikrinti vienodas skirtingų skaitmeninio turinio kategorijų teikėjų veiklos sąlygas.

__________

__________

1. OL L 304, 2011 11 22, p.64.

1. OL L 304, 2011 11 22, p.64.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad netolimoje ateityje numatyta, jog daiktų internete padaugės visų rūšių išmaniųjų prietaisų, į kuriuos įdiegta programinė įranga, svarbu išaiškinti, kokios taisyklės taikomos tokiems išmaniesiems prietaisams ir į juos įdiegtai programinei įrangai. Ateityje tikriausiai bus gana sunku atskirti, koks būtų pagrindinis skaitmeninio turinio ir materialiųjų prekių produkto elementas. Todėl pasirinkta išimtis, regis, praktiškai nepritaikoma, ir pageidautina, kad Komisija pateiktų atskirą pasiūlymą šiuo klausimu.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  kalbant apie skaitmeninį turinį, pateiktą ne sumokėjus kainą, bet už kitokį atlygį nei pinigai, ši direktyva turėtų būti taikoma tik sutartims, kai teikėjas prašo duomenų, o vartotojas aktyviai juos teikia, pavyzdžiui, pateikia vardą ir e. pašto adresą arba nuotraukas tiesiogiai ar netiesiogiai teikėjui, pavyzdžiui, individualiai užsiregistravęs arba pagal sutartį, pagal kurią leidžiama prieiga prie vartotojo nuotraukų. Ši direktyva neturėtų būti taikoma atvejams, kai teikėjas renka duomenis, kurie yra būtini skaitmeniniam turiniui veikti pagal sutartį, pavyzdžiui, geografinę buvimo vietą, kuri yra reikalinga mobiliojo telefono programėlei tinkamai veikti, arba siekdamas vienintelio tikslo – įvykdyti teisinius reikalavimus, pavyzdžiui, jeigu pagal taikytinus įstatymus saugumo ir tapatybės nustatymo tikslais reikalaujama vartotojo registracijos. Ši direktyva taip pat neturėtų būti taikoma tiems atvejams, kai teikėjas renka informaciją, įskaitant asmens duomenis, pavyzdžiui, IP adresą, arba kitą automatiškai sukuriamą informaciją, pavyzdžiui, surinktą ir perduotą slapukų, vartotojui aktyviai jos neteikiant, net jei vartotojas sutinka su slapuku. Ji taip pat neturėtų būti taikoma tais atvejais, kai vartotojui reklama pateikiama vien tam, kad jis galėtų gauti skaitmeninį turinį;

(14)  kalbant apie skaitmeninį turinį, pateiktą ne sumokėjus kainą, bet už kitokį atlygį nei pinigai, ši direktyva taip pat turėtų būti taikoma sutartims, kai vartotojas teikia asmens duomenis arba bet kokius kitus duomenis, kuriuos teikėjas gali tiesiogiai ar netiesiogiai panaudoti. Ji taip pat turėtų būti taikoma sutartims, pagal kurias vartotojas teikėjui leidžia gauti jo asmens duomenis ir juos tvarkyti. Ši direktyva neturėtų būti taikoma atvejams, kai teikėjas renka duomenis, kuriuos naudoja tik teikėjas tam, kad skaitmeninis turinys galėtų veikti pagal sutartį (įskaitant programinės įrangos atnaujinimą), pavyzdžiui, geografinę buvimo vietą, kuri yra reikalinga mobiliojo telefono programėlei tinkamai veikti, arba siekdamas vienintelio tikslo – įvykdyti teisinius reikalavimus, pavyzdžiui, jeigu pagal taikytinus įstatymus saugumo ir tapatybės nustatymo tikslais reikalaujama vartotojo registracijos;

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  skaitmeninis turinys turi labai didelę reikšmę daiktų interneto srityje. Vis dėlto būtų gerai atskirai sureguliuoti konkrečius klausimus dėl atsakomybės, susijusios su daiktų internetu, įskaitant atsakomybę už duomenis ir mašinų sąveikos sutartis;

Išbraukta.

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  sutartyse gali būti numatytos bendrosios teikėjo sąlygos, su kuriomis vartotojas turi sutikti. Kai kurio skaitmeninio turinio atveju teikėjai dažnai apibūdina paslaugą ir išmatuojamus paslaugų tikslinius rodiklius susitarime dėl paslaugų lygio. Šie susitarimai dėl paslaugų lygio paprastai pridedami prie pagrindinės sutarties ir yra svarbi teikėjo ir vartotojo sutartinių santykių dalis. Jiems pagal šią direktyvą turėtų būti taikoma sutarties apibrėžtis, todėl tokie susitarimai turi atitikti šioje direktyvoje nustatytas taisykles;

(18)  sutartyse gali būti numatytos bendrosios teikėjo sąlygos, su kuriomis vartotojas turi sutikti. Kai kurio skaitmeninio turinio atveju teikėjai dažnai apibūdina paslaugą ir išmatuojamus paslaugų tikslinius rodiklius susitarime dėl paslaugų lygio. Šie susitarimai dėl paslaugų lygio paprastai pridedami prie pagrindinės sutarties ir yra svarbi teikėjo ir vartotojo sutartinių santykių dalis. Jiems pagal šią direktyvą turėtų būti taikoma sutarties apibrėžtis, todėl tokie susitarimai turi atitikti šioje direktyvoje nustatytas taisykles; Kai sutikimas tvarkyti asmens duomenis duodamas kaip kitoks nei pinigai atlygis, sutartyje turėtų būti pateikta informacija apie duomenų tvarkymą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/6791, bet ta informacija turi būti aiškiai atskirta nuo kitų sutarties dalių. Be to, pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo elementai turėtų būti pažymėti lengvai suprantamomis piktogramomis;

 

_________________________________

1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis reglamentuojama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB1 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB, kurios visiškai taikytinos skaitmeninio turinio teikimui. Tose direktyvose Sąjungoje jau nustatyta asmens duomenų teisės sistema. Ši direktyva turėtų būti taikoma ir įgyvendinama visiškai laikantis minėtų teisės aktų;

(22)  į šios direktyvos taikymo sritį patenkančios veiklos vykdymas apima asmens duomenų tvarkymą. Šia direktyva nepažeidžiamos Sąjungos teisės nuostatos, kurios taikomos asmens duomenų tvarkymui Sąjungoje, ypač Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/6791 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB2, kuriomis reglamentuojamas valstybėse narėse vykdomas asmens duomenų tvarkymas, kurį prižiūri kompetentingos valstybių narių valdžios institucijos, ypač valstybių narių paskirtos nepriklausomos valstybės valdžios institucijos. Tais teisės aktais Sąjungoje jau nustatyta asmens duomenų teisės sistema ir jie visapusiškai taikomi skaitmeninio turinio teikimo sutarčių srityje. Ši direktyva turėtų būti taikoma ir įgyvendinama visiškai laikantis minėtų teisės aktų;

__________

__________

1. OL L 281, 1995 11 23, p. 31–50) [bus pakeista Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, kai jis bus priimtas].

 

2. OL L 201, 2002 7 31, p. 37–47.

2. OL L 201, 2002 7 31, p. 37–47.

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad asmens duomenų tvarkymas, vykdomas skaitmeninio turinio teikimo reikmėms, visapusiškai atitiktų ES duomenų apsaugos teisės aktus, įskaitant naują horizontalaus pobūdžio Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  jeigu sutartyje nenustatyti pakankamai aiškūs ir išsamūs kriterijai, kaip išsiaiškinti, ar skaitmeninis turinys atitinka sutartį, reikia nustatyti objektyvius atitikties kriterijus siekiant užtikrinti, kad vartotojai išsaugotų savo teises. Tokiais atvejais atitiktis sutarčiai turėtų būti vertinama atsižvelgiant į taip pat apibūdinto skaitmeninio turinio įprastą naudojimo paskirtį;

(25)  jeigu vartotojui pritaikytoje sutartyje nenustatyti vartotojams, kuriems jie taikomi, pritaikyti ir pakankamai aiškūs ir išsamūs kriterijai, kaip išsiaiškinti, ar skaitmeninis turinys atitinka sutartį, reikia nustatyti objektyvius atitikties kriterijus siekiant užtikrinti, kad vartotojai galėtų tinkamai juos suprasti ir išsaugotų savo teises. Tokiais atvejais atitiktis sutarčiai turėtų būti vertinama atsižvelgiant į taip pat apibūdinto skaitmeninio turinio įprastą naudojimo paskirtį, esamus techninius standartus ir į vartotojų teisėtus lūkesčius;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  nors duomenimis grindžiamos paslaugos ir technologijos teikia daug naudos, jos taip pat lemia tam tikrą pažeidžiamumą. Kaip yra pripažįstama bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje, aukštas tinklo ir informacijos saugumo lygis yra būtinas visoje Europos Sąjungoje siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma pagrindinių teisių, pavyzdžiui, teisės į privatumą ir asmens duomenis, kad būtų didinamas vartotojų pasitikėjimas apskritai ir skaitmenine ekonomika konkrečiai. Kadangi programinė įranga naudojama beveik visur, tokios savybės kaip patikimumas, saugumas ir pritaikomumas kintantiems poreikiams taip pat tampa vienu svarbiausių aspektų. Todėl vis svarbiau, kad šios duomenimis grindžiamos paslaugos ir technologijos užtikrintų, kad šios skirtingos savybės būtų garantuojamos, kiek tai yra proporcinga pagal šios technologijos vaidmenį ir funkciją. Visų pirma saugumo ir patikimumo kokybė tampa svarbiu aspektu teikiant inovatyvias, sudėtines paslaugas, kurias teikiant turi būti kliaunamasi įvairių sistemų tarpusavio sąveika skirtingose srityse;

(27)  nors duomenimis grindžiamos paslaugos ir technologijos teikia daug naudos, jos taip pat lemia tam tikrą pažeidžiamumą. Kaip yra pripažįstama bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje, aukštas tinklo ir informacijos saugumo lygis yra būtinas visoje Europos Sąjungoje siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma pagrindinių teisių, pavyzdžiui, teisės į privatumo ir asmens duomenų apsaugą internete, kad būtų didinamas vartotojų pasitikėjimas apskritai ir skaitmenine ekonomika konkrečiai. Kadangi programinė įranga naudojama beveik visur, tokios savybės kaip patikimumas, saugumas ir pritaikomumas kintantiems poreikiams taip pat tampa vienu svarbiausių aspektų. Todėl vis svarbiau, kad šios duomenimis grindžiamos paslaugos ir technologijos užtikrintų, kad šios skirtingos savybės būtų kuo labiau garantuojamos. Visų pirma saugumo ir patikimumo kokybė tampa svarbiu aspektu teikiant inovatyvias, sudėtines paslaugas, kurias teikiant turi būti kliaunamasi įvairių sistemų tarpusavio sąveika skirtingose srityse;

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  tuomet vartotojas turėtų turėti teisę į kainos sumažinimą arba sutarties nutraukimą. Vartotojo teisė į sutarties nutraukimą turėtų būti taikoma tik tais atvejais, kai, pavyzdžiui, neįmanoma padaryti taip, kad skaitmeninis turinys atitiktų reikalavimus ir neatitiktis neleidžia pasinaudoti pagrindinėmis skaitmeninio turinio funkcijomis. Jeigu vartotojas nutraukia sutartį, teikėjas turėtų grąžinti vartotojo sumokėtą kainą, o jeigu skaitmeninis turinys pateikiamas ne sumokėjus kainą, bet vartotojui suteikus prieigą prie duomenų, teikėjas neturėtų naudoti šių duomenų, perdavinėti jų tretiesiems asmenims ar leisti tretiesiems asmenims gauti šiuos duomenis nutraukus sutartį. Pareigos nenaudoti duomenų įvykdymas turėtų reikšti, jeigu atsilyginama asmens duomenimis, jog teikėjas turėtų imtis visų priemonių, kad laikytųsi visų duomenų apsaugos taisyklių, ir ištrinti duomenis arba nuasmeninti juos taip, kad nebūtų galima jokiomis priemonėmis, kuriomis galėtų pasinaudoti teikėjas ar bet kuris kitas asmuo, nustatyti vartotojo tapatybės. Nepažeidžiant pagal Direktyvą 95/46/EB valdytojui tenkančių įpareigojimų, teikėjas neturėtų būti įpareigotas imtis kokių nors papildomų veiksmų dėl duomenų, kuriuos jis teisėtai pateikė tretiesiems asmenims galiojant skaitmeninio turinio teikimo sutarčiai;

(37)  tuomet vartotojas turėtų turėti teisę į kainos sumažinimą arba sutarties nutraukimą. Vartotojo teisė į sutarties nutraukimą turėtų būti taikoma tik tais atvejais, kai, pavyzdžiui, neįmanoma padaryti taip, kad skaitmeninis turinys atitiktų reikalavimus ir neatitiktis neleidžia pasinaudoti pagrindinėmis skaitmeninio turinio funkcijomis. Jeigu vartotojas nutraukia sutartį, teikėjas turėtų grąžinti vartotojo sumokėtą kainą, o jeigu skaitmeninis turinys pateikiamas ne sumokėjus kainą, bet vartotojui kaip atlygį už teikiamą skaitmeninį turinį per sutarties laikotarpį suteikus prieigą prie duomenų, teikėjas neturėtų naudoti šių duomenų, perdavinėti jų tretiesiems asmenims ar leisti tretiesiems asmenims gauti šiuos duomenis nutraukus sutartį. Pareigos nenaudoti duomenų įvykdymas turėtų reikšti, jeigu atsilyginama asmens duomenimis, jog teikėjas turėtų imtis visų priemonių, kad laikytųsi visų duomenų apsaugos taisyklių, ir ištrinti duomenis arba nuasmeninti juos taip, kad nebūtų galima jokiomis priemonėmis, kuriomis galėtų pasinaudoti teikėjas ar bet kuris kitas asmuo, nustatyti vartotojo tapatybės. Jei teikėjas naudoja asmens duomenų apsaugos metodus, pavyzdžiui, pseudonimizavimą, kaip numatyta Reglamente (ES) 2016/679, jis turėtų nustoti naudoti šiuos duomenis tik vartotojui paprašius. Nepažeidžiant pagal Reglamentą (ES) 2016/679 valdytojui tenkančių įpareigojimų, teikėjas neturėtų būti įpareigotas imtis kokių nors papildomų veiksmų dėl duomenų, kuriuos jis teisėtai pateikė tretiesiems asmenims galiojant skaitmeninio turinio teikimo sutarčiai;

Pakeitimas     11

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  po sutarties nutraukimo teikėjas taip pat neturėtų naudoti vartotojo sukurto turinio. Tačiau tais atvejais, kai konkretų turinį sukūrė daugiau negu vienas vartotojas, teikėjas turi teisę toliau naudoti vartotojo sukurtą turinį, jeigu juo naudojasi ir tie kiti vartotojai;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  siekiant užtikrinti, kad vartotojas turėtų veiksmingą apsaugą, kiek ji susijusi su teise nutraukti sutartį, teikėjas turėtų leisti vartotojui atgauti visus pastarojo įkeltus duomenis, kuriuos vartotojas sukūrė naudodamas skaitmeninį turinį arba kurie buvo sukurti vartotojui naudojant skaitmeninį turinį. Šis įpareigojimas turėtų būti taikomas duomenims, kuriuos teikėjas privalo saugoti pagal skaitmeninio turinio teikimo sutartį, ir duomenims, kuriuos teikėjas faktiškai saugo ir kurie susiję su sutartimi;

(39)  siekiant užtikrinti, kad vartotojas turėtų veiksmingą apsaugą, kiek ji susijusi su teise nutraukti sutartį, teikėjas vartotojo prašymu turėtų leisti jam atgauti visus duomenis, kuriuos vartotojas įkėlė ar sukūrė naudodamas skaitmeninį turinį. Šis įpareigojimas turėtų būti taikomas duomenims, kuriuos teikėjas privalo saugoti pagal skaitmeninio turinio teikimo sutartį, ir duomenims, kuriuos teikėjas faktiškai saugo ir kurie susiję su sutartimi;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

44 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  teikėjo atsakomybės už žalą principas yra esminis skaitmeninio turinio teikimo sutarčių elementas. Siekiant padidinti vartotojų pasitikėjimą skaitmeniniu turiniu, šis principas turėtų būti reglamentuotas Sąjungos lygmeniu, taip užtikrinant, kad vartotojai nepatirtų žalos, jeigu jų techninė ar programinė įranga sugadinama dėl sutarties neatitinkančio skaitmeninio turinio. Todėl vartotojai turėtų turėti teisę į žalos, padarytos vartotojo skaitmeninei aplinkai dėl skaitmeninio turinio neatitikties sutarčiai ar jo nepateikimo, atlyginimą. Tačiau būtent valstybės narės turėtų nustatyti išsamias teisės į žalos atlyginimą įgyvendinimo sąlygas, atsižvelgdamos į tai, kad ateityje pateiktino skaitmeninio turinio kainos nuolaidos, visų pirma jeigu teikėjai jį siūlo kaip išimtinę kompensaciją už nuostolius, nebūtinai reiškia, kad vartotojas grąžinamas į padėtį, kuo labiau panašią į tą, kokia būtų buvusi, jeigu skaitmeninis turinys būtų buvęs tinkamai pateiktas ir atitiktų sutartį;

(44)  teikėjo atsakomybės už žalą principas yra esminis skaitmeninio turinio teikimo sutarčių elementas. Siekiant padidinti vartotojų pasitikėjimą skaitmeniniu turiniu, šis principas turėtų būti reglamentuotas Sąjungos lygmeniu, taip užtikrinant, kad vartotojai nepatirtų žalos, jeigu jie patiria žalos dėl sutarties neatitinkančio skaitmeninio turinio. Todėl vartotojai turėtų turėti teisę į žalos, padarytos jiems dėl skaitmeninio turinio neatitikties sutarčiai ar jo nepateikimo, atlyginimą. Tačiau būtent valstybės narės turėtų nustatyti išsamias teisės į žalos atlyginimą įgyvendinimo sąlygas, atsižvelgdamos į tai, kad ateityje pateiktino skaitmeninio turinio kainos nuolaidos, visų pirma jeigu teikėjai jį siūlo kaip išimtinę kompensaciją už nuostolius, nebūtinai reiškia, kad vartotojas grąžinamas į padėtį, kuo labiau panašią į tą, kokia būtų buvusi, jeigu skaitmeninis turinys būtų buvęs tinkamai pateiktas ir atitiktų sutartį; Valstybės narės, nustatydamos šias taisykles, turėtų galėti numatyti mažesnę ar didesnę atsakomybę už žalą, kad atskirtų teikėjus, kurie ėmėsi visų įmanomų priemonių, kad apribotų galimą žalą, pvz., laikėsi sektoriaus geriausios patirties kodeksų, saugumo bazinių reikalavimų ar tarptautinių standartų, ir teikėjus, kurie nesiėmė veiksmų šiuo atžvilgiu;

Pagrindimas

Pasiūlyme teikėjo atsakomybė ribota ir taikoma vartotojo aparatinei ir programinei įrangai padarytai ekonominei žalai. Ši nuostata pernelyg ribota, nes gali būti atvejų, kai vartotojas patiria didelę ekonominę ar neturtinę žalą, nesusijusią su jokia žala skaitmeninei aplinkai. Be to, kad būtų skatinama stipresnė teikėjų atsakomybė ir atskaitomybė, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama, nustatant išsamias taisykles dėl žalos, atskirti teikėjus, kurie ėmėsi visų įmanomų priemonių, kad apribotų galimą žalą, ir teikėjus, kurie nesiėmė jokių priemonių.

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl direktyvos

55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(55)  šia direktyva paisoma pagrindinių teisių ir visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, konkrečiai jos 16, 38 ir 47 straipsniuose įtvirtintų principų;

(55)  šia direktyva paisoma pagrindinių teisių ir visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, konkrečiai jos 7, 8, 16, 38 ir 47 straipsniuose įtvirtintų principų;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punkto a papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  skaitmenine forma sukurti ir pateikti duomenys, pavyzdžiui, vaizdo, garso rinkmenos, taikomosios programos, skaitmeniniai žaidimai ir bet kuri kita programinė įranga,

a)  skaitmenine forma sukurti ir pateikti duomenys, įskaitant vaizdo, garso rinkmenas, taikomąsias programas, skaitmeninius žaidimus ir bet kurią kitą programinę įrangą,

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.   asmens duomenys – asmens duomenys, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 1 dalyje;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 5 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  žalos atlyginimas – pinigų suma, kurią vartotojai gali turėti teisę gauti kaip kompensaciją už jų skaitmeninei aplinkai padarytą ekonominę žalą;

5.  žalos atlyginimas – pinigų suma, kurią vartotojai gali turėti teisę gauti kaip kompensaciją už padarytą turtinę ir neturtinę žalą;

Pagrindimas

Pasiūlyme teikėjo atsakomybė ribota ir taikoma vartotojo aparatinei ir programinei įrangai padarytai ekonominei žalai. Ši nuostata pernelyg ribota, nes tam tikrais atvejais vartotojai gali patirti didelę ekonominę ar neturtinę žalą, visiškai nesusijusią su žala skaitmeninei aplinkai, pvz., jeigu programinėje įrangoje yra klaida, kuri programišiams suteikia galimybę patekti į vartotojo kompiuterį ir tapatybės klastojimo tikslais pavogti jo tapatybės duomenis. Panaši nuostata taip pat įtraukta į naują Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ši direktyva taikoma bet kuriai sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia skaitmeninį turinį vartotojui arba įsipareigoja tai padaryti ir mainais už tai yra sumokama kaina arba vartotojas aktyviai atsilygina kitaip nei pinigais, pateikdamas asmens duomenis arba bet kuriuos kitus duomenis.

1.  Ši direktyva taikoma bet kuriai sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą vartotojui arba įsipareigoja tai padaryti, ir mainais už tai yra sumokama kaina arba vartotojas vietoj piniginio mokėjimo suteikia savo asmens ar bet kuriuos kitus duomenis, kiek tai galima pagal Reglamentą (ES) 2016/679. Sutartyje aiškiai nurodoma, kokie asmens duomenys perduodami mainais už teikiamą turinį.

 

 

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Ši direktyva netaikoma skaitmeniniam turiniui, pateikiamam už kitą atlygį nei pinigai, jeigu teikėjas prašo vartotojo pateikti asmens duomenis, kuriuos tvarkyti griežtai būtina, kad būtų įvykdyta sutartis arba teisiniai reikalavimai, ir teikėjas toliau nebetvarko jų šio tikslo neatitinkančiu būdu. Direktyva taip pat netaikoma kitiems duomenims, kuriuos teikėjas vartotojo prašo pateikti siekdamas užtikrinti skaitmeninio turinio atitiktį sutarčiai arba teisiniams reikalavimams, ir teikėjas nenaudoja šių duomenų komerciniais tikslais.

4.  Ši direktyva netaikoma, kai vartotojo pateiktus asmens duomenis arba kitus duomenis naudoja tik tiekėjas skaitmeniniam turiniui teikti arba kad atitiktų teisinius reikalavimus ir tiekėjas netvarko tų duomenų jokiais kitais tikslais.

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Jeigu kuri nors šios direktyvos nuostata neatitinka kito Sąjungos akto, kuriuo reglamentuojamas konkretus sektorius ar dalykas, nuostatos, to Sąjungos akto nuostata yra viršesnė už šią direktyvą.

7.  Jeigu kuri nors šios direktyvos nuostata neatitinka kito Sąjungos akto nuostatos, to Sąjungos akto nuostata yra viršesnė už šią direktyvą.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 8 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Ši direktyva neturi poveikio asmenų apsaugai tvarkant asmens duomenis.

8.  Jokia šios direktyvos ar kito teisės akto, kuriuo ji perkeliama į nacionalinę teisę, nuostata nesumažina ir nepažeidžia asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2016/679 ir Direktyvoje 2002/58/EB.

Pakeitimas     22

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a.  Jei teikiant skaitmeninį turinį pagal šią direktyvą galioja kitos valstybės narės, nei vartotojo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybė narė, teisė, teikėjas apie tai atitinkamai informuoja vartotoją prieš sudarant sutartį.

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Teikėjas pateikia skaitmeninį turinį kai tik sudaroma sutartis, nebent šalys susitarė kitaip. Skaitmeninis turinys laikomas pateiktu, kai jis pateikiamas vartotojui arba, kai taikomas šio straipsnio 1 dalies b punktas, vartotojo pasirinktam trečiajam asmeniui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

2.  Teikėjas pateikia skaitmeninį turinį kai tik sudaroma sutartis, nebent šalys susitarė kitaip, ir nedarant poveikio Direktyvos 2011/83/ES 16 straipsnio m punkto taikymui. Skaitmeninis turinys laikomas pateiktu, kai jis pateikiamas vartotojui arba, kai taikomas šio straipsnio 1 dalies b punktas, vartotojo pasirinktam trečiajam asmeniui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

 

_________________

 

 

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kad atitiktų sutartį, skaitmeninis turinys, kai taikytina, turi:

1.  Į sutartį įtraukiami visi susiję skaitmeninio turinio atitikties vertinimo aspektai, taip pat atitinkama su asmens duomenų tvarkymu laikantis Reglamente (ES) 2016/679 nustatytų įsipareigojimų susijusi informacija. Kad atitiktų sutartį, skaitmeninis turinys, kai taikytina, turi:

Pakeitimas     25

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  būti atnaujintas, kaip numatyta pagal sutartį.

d)  būti atnaujintas, kaip numatyta pagal sutartį arba kaip tai reikalinga siekiant užtikrinti a ir b punktuose nurodytas savybes, ypač tęstinumą ir saugumą.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu sutartyje, kai taikytina, aiškiai ir išsamiai nenurodyti skaitmeniniam turiniui pagal šio straipsnio 1 dalį taikomi reikalavimai, skaitmeninis turinys turi atitikti paskirtį, kuriai taip pat apibūdintas skaitmeninis turinys paprastai būtų naudojamas, įskaitant jo funkcijas, sąveikumą ir kitas veikimo savybes, kaip antai prieinamumą, tęstinumą ir saugumą, atsižvelgiant į:

2.  Skaitmeninis turinys be to, kad to, kad turi atitikti į sutartį įtrauktus atitikties reikalavimus, nustatytus 1 dalyje, turi atitikti paskirtį, kuriai taip pat apibūdintas skaitmeninis turinys paprastai būtų naudojamas, ir turėti savybes, įskaitant jo funkcijas, sąveikumą ir kitas veikimo savybes, kaip antai prieinamumą, tęstinumą ir saugumą, kurių vartotojai gali pagrįstai tikėtis, atsižvelgiant į:

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  tai, ar skaitmeninis turinys pateikiamas sumokėjus kainą ar už kitokį atlygį nei pinigai;

a)  tai, ar skaitmeninis turinys pateikiamas sumokėjus kainą, ar už kitokį atlygį nei pinigai, teikiant asmens ar bet kokius kitus duomenis pagal 3 straipsnio 1 dalį;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  vartotojų teisėti lūkesčiai;

Pagrindimas

Pasiūlyme numatyta, kad skaitmeninis turinys turi atitikti tai, kas nurodyta sutartyje, ir tik tuo atveju, jeigu sutartyje nenurodyta jokia informacija, būtų galima naudoti objektyvesnius kriterijus (pvz., techninius standartus arba sektoriaus elgesio kodeksus) jo atitikčiai vertinti. Vis dėlto skaitmeninio turinio produktai dažnai tokie sudėtingi, kad negalima tikėtis, jog vartotojai visapusiškai supras sutarties nuostatas ir sąlygas ir priims informacija pagrįstą sprendimą. Todėl patartina dažniau naudoti tokius kriterijus, kaip techniniai standartai ar teisėti lūkesčiai, kad būtų užtikrinta atitiktis.

Pakeitimas     29

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kai taikytina, visus esamus tarptautinius techninius standartus, o jeigu jų nėra, – taikytinus šios verslo srities elgesio kodeksus ir gerąją patirtį, ir

b)  esamus tarptautinius techninius standartus, o jeigu jų nėra, – taikytinus šios verslo srities elgesio kodeksus ir gerąją patirtį, ir

Pakeitimas     30

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  esamus informacinių sistemų ir skaitmeninės aplinkos saugumo geriausios praktikos pavyzdžius;

Pakeitimas     31

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu sutartyje nustatyta, kad skaitmeninis turinys turi būti teikiamas per tam tikrą laikotarpį, skaitmeninis turinys turi atitikti sutartį per visą šį laikotarpį.

3.  Jeigu sutartyje nustatyta, kad skaitmeninis turinys turi būti teikiamas per tam tikrą laikotarpį, skaitmeninis turinys, įskaitant, jei reikia, teikėjo teikiamus saugumo atnaujinimus, turi atitikti sutartį per visą šį laikotarpį.

Pakeitimas     32

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Kad atitiktų sutartį, skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga turi būti teikiami laikantis projektuojant numatytos privatumo apsaugos ir standartizuotosios privatumo apsaugos principų, numatytų Reglamento (ES) 2016/679 25 straipsnyje.

Pakeitimas     33

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vartotojas bendradarbiauja su teikėju tiek, kiek tai yra įmanoma ir būtina vartotojo skaitmeninei aplinkai nustatyti. Pareiga bendradarbiauti apima tik techniškai prieinamas priemones, kurios sukelia mažiausiai suvaržymų vartotojui. Jeigu vartotojas nebendradarbiauja, pareiga įrodyti neatitiktį sutarčiai tenka vartotojui.

3.  Vartotojas bendradarbiauja su teikėju tiek, kiek tai yra įmanoma ir būtina vartotojo skaitmeninei aplinkai nustatyti. Pareiga bendradarbiauti apima tik techniškai prieinamas priemones, kurios sukelia mažiausiai suvaržymų vartotojui. Jeigu vartotojas nebendradarbiauja, pareiga įrodyti neatitiktį sutarčiai tenka vartotojui. Vartotojas neprivalo bendradarbiauti, jei teikėjas reikalauja prieigos prie asmens duomenų ar privačios informacijos ir komunikacijos.

Pakeitimas     34

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  bet kokią skaitmeninio turinio pateikimo metu esančią neatitiktį ir,

b)  bet kokią skaitmeninio turinio pateikimo metu esančią neatitiktį;

Pakeitimas     35

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  bet kokį saugumo trūkumą, kuris buvo žinomas ar pagrįstai galėjo būti žinomas teikėjui pagal informacinių sistemų ir skaitmeninės aplinkos saugumo geriausią praktiką, ir

Pakeitimas     36

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Teikėjas turi užtikrinti skaitmeninio turinio atitiktį sutarčiai pagal šio straipsnio 1 dalį per pagrįstą laiką nuo tada, kai vartotojas praneša teikėjui apie neatitiktį sutarčiai, ir jeigu tai nesukelia didelių nepatogumų vartotojui, atsižvelgiant į skaitmeninio turinio pobūdį ir tikslą, dėl kurio vartotojui reikėjo šio skaitmeninio turinio.

2.  Teikėjas turi užtikrinti skaitmeninio turinio atitiktį sutarčiai pagal šio straipsnio 1 dalį nepagrįstai nedelsdamas nuo tada, kai vartotojas praneša teikėjui apie neatitiktį sutarčiai, ir jeigu tai nesukelia didelių nepatogumų vartotojui, atsižvelgiant į skaitmeninio turinio pobūdį ir tikslą, dėl kurio vartotojui reikėjo to skaitmeninio turinio.

Pakeitimas     37

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Vartotojas gali nutraukti sutartį tik jeigu neatitiktis sutarčiai kenkia skaitmeninio turinio funkcionalumui, sąveikumui arba kitoms svarbiausioms jo veikimo savybėms, kaip antai jo prieinamumui, tęstinumui ir saugumui, jeigu to reikalaujama pagal 6 straipsnio 1 ir 2 dalis. Pareiga įrodyti, kad neatitiktis sutarčiai nekenkia skaitmeninio turinio funkcionalumui, sąveikumui ir kitoms svarbiausioms jo veikimo savybėms, tenka teikėjui.

5.  Nedarant poveikio sutarties nutraukimo kito teisinio pagrindo taikymui, vartotojas gali nutraukti sutartį tik jeigu neatitiktis sutarčiai kenkia skaitmeninio turinio funkcionalumui, sąveikumui arba kitoms svarbiausioms jo veikimo savybėms, kaip antai jo prieinamumui, tęstinumui ir saugumui, jeigu to reikalaujama pagal 6 straipsnio 1 ir 2 dalis. Pareiga įrodyti, kad neatitiktis sutarčiai nekenkia skaitmeninio turinio funkcionalumui, sąveikumui ir kitoms svarbiausioms jo veikimo savybėms, tenka teikėjui.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  teikėjas imasi visų priemonių, kurių galima iš jo tikėtis, kad nenaudotų jokio kito atlygio nei pinigai, kurį vartotojas pateikė mainais už skaitmeninį turinį, ir bet kokių kitų teikėjo surinktų duomenų, susijusių su skaitmeninio turinio pateikimu, įskaitant bet kokį vartotojo pateiktą turinį, išskyrus turinį, kurį vartotojas sukūrė kartu su kitais asmenimis, kurie toliau naudojasi turiniu;

b)  teikėjas nenaudoja jokių asmens duomenų ar bet kokių kitų duomenų, kuriuos vartotojas vietoj piniginio mokėjimo suteikė mainais už skaitmeninį turinį, ir bet kokių kitų teikėjo surinktų duomenų, susijusių su skaitmeninio turinio pateikimu, įskaitant bet kokį vartotojo pateiktą turinį, išskyrus turinį, kurį vartotojas sukūrė kartu su kitais asmenimis, kurie toliau naudojasi turiniu. Tiekėjas netvarko asmens duomenų tik tam, kad ne asmens duomenis ir ne asmeninį turinį galima būtų susieti su vartotoju tam, kad galėtų leisti vartotojui juos gauti pagal c punktą. Teikėjas laikosi Reglamente (ES) 2016/679 nustatytų įsipareigojimų;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  teikėjas parūpina vartotojui technines priemones, kad atgautų visą vartotojo pateiktą skaitmeninį turinį ir visus kitus duomenis, pateiktus ar sukurtus vartotojui naudojant skaitmeninį turinį, kiek šiuos duomenis išsaugojo teikėjas. Vartotojas turi teisę atgauti turinį nemokamai, nepatirdamas didelių nepatogumų, per pagrįstą laiką ir įprastai naudojamu duomenų formatu;

c)  vartotojo prašymu teikėjas jam parūpina technines priemones, kad atgautų visą vartotojo pateiktą skaitmeninį turinį ir visus kitus duomenis, sukurtus vartotojui naudojant skaitmeninį turinį, kiek šių duomenų yra išsaugojęs teikėjas. Vartotojas turi teisę atgauti turinį nemokamai, nepatirdamas didelių nepatogumų, per pagrįstą laiką ir susistemintu, įprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu duomenų formatu, ir perduoti tą turinį kitam teikėjui nekliudomas pirminio teikėjo;

Pakeitimas     40

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Teikėjas atsako vartotojui už bet kokią ekonominę žalą vartotojo skaitmeninei aplinkai, atsiradusią dėl skaitmeninio turinio neatitikties sutarčiai ar nepateikimo. Žalos atlyginimu turi būti kuo labiau atkurta tokia vartotojo padėtis, kokia būtų buvusi, jeigu skaitmeninis turinys būtų buvęs tinkamai pateiktas ir atitiktų sutartį.

1.  Teikėjas atsako vartotojui už bet kokią ekonominę žalą, atsiradusią dėl skaitmeninio turinio neatitikties sutarčiai ar nepateikimo. Žalos atlyginimu turi būti kuo labiau atkurta tokia vartotojo padėtis, kokia būtų buvusi, jeigu skaitmeninis turinys būtų buvęs tinkamai pateiktas ir atitiktų sutartį.

Pakeitimas     41

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės nustato išsamias teisės į žalos atlyginimą įgyvendinimo taisykles.

2.  Valstybės narės nustato išsamias teisės į žalos atlyginimą įgyvendinimo taisykles. Nustatydamos šias taisykles, valstybės narės gali nustatyti mažesnę arba didesnę atsakomybę už žalą, laikydamosi objektyvių kriterijų, pagal kuriuos vertinamos teikėjo pastangos išvengti skaitmeninio turinio neatitikties ir žalos padarymo, pavyzdžiui, kaip jis taiko saugumo srities geriausią praktiką ar pažangiausias technologijas.

Pakeitimas     42

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu sutartyje numatyta, kad skaitmeninis turinys turi būti pateikiamas per sutartyje nustatytą laikotarpį, teikėjas gali pakeisti skaitmeninio turinio funkcionalumą, sąveikumą ir kitas svarbiausias skaitmeninio turinio veikimo savybes, kaip antai jo prieinamumą, tęstinumą arba saugumą, kiek šie pakeitimai turi neigiamą įtaką vartotojo galimybei gauti skaitmeninį turinį ar jį naudoti, tik jeigu:

1.  Jeigu sutartyje numatyta, kad skaitmeninis turinys turi būti pateikiamas per sutartyje nustatytą laikotarpį, teikėjas gali pakeisti skaitmeninio turinio funkcionalumą, sąveikumą ir kitas svarbiausias skaitmeninio turinio veikimo savybes, kaip antai jo prieinamumą ir tęstinumą, tik jeigu:

Pakeitimas     43

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  toks pakeitimas būtinas dėl turinio saugumo atsižvelgiant į geriausią praktiką;

Pakeitimas     44

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  vartotojui pakankamai anksti pranešama apie pakeitimą aiškiu pranešimu patvariojoje laikmenoje;

b)  vartotojui pakankamai anksti pranešama apie pakeitimą aiškiu pranešimu;

Pakeitimas     45

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  nutraukiant sutartį pagal c punktą vartotojui suteikiamos techninės priemonės visam turiniui, suteiktam pagal 13 straipsnio 2 dalies c punktą, atgauti.

d)  nutraukiant sutartį pagal c punktą vartotojui suteikiamos techninės priemonės visam turiniui, suteiktam pagal 13 straipsnio 2 dalies c punktą arba 16 straipsnio 4 dalies b punktą, atgauti.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 4 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  teikėjas imasi priemonių, kurių galima tikėtis, kad nebūtų naudojamas joks kitas atlygis nei pinigai, kurį vartotojas pateikė mainais už skaitmeninį turinį, ir bet kokie kiti teikėjo surinkti duomenys, susiję su skaitmeninio turinio pateikimu, įskaitant visą vartotojo pateiktą turinį;

a)  teikėjas nenaudoja jokių asmens duomenų ar bet kokių kitų duomenų, kuriuos vartotojas vietoj piniginio mokėjimo suteikė mainais už skaitmeninį turinį, ir bet kokių kitų vartotojo pateiktų duomenų, susijusių su skaitmeninio turinio naudojimu, įskaitant bet kokį vartotojo pateiktą turinį, išskyrus turinį, kurį vartotojas sukūrė kartu su kitais asmenimis, kurie toliau naudojasi tuo turiniu. Tiekėjas netvarko asmens duomenų tik tam, kad ne asmens duomenis ir ne asmeninį turinį galima būtų susieti su vartotoju tam, kad galėtų leisti vartotojui juos gauti pagal c punktą.Teikėjas laikosi Reglamente (ES) 2016/679 nustatytų įsipareigojimų;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 4 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  teikėjas pateikia vartotojui technines priemones visam vartotojo pateiktam turiniui ir visiems kitiems duomenims, pateiktiems arba sukurtiems vartotojui naudojant skaitmeninį turinį, kiek šiuos duomenis išsaugojo teikėjas, atgauti. Vartotojas turi teisę atgauti turinį be didelių nepatogumų, per pagrįstą laiką ir įprastai naudojamu formatu ir,

b) vartotojo prašymu teikėjas jam parūpina technines priemones, kad atgautų visą vartotojo suteiktą skaitmeninį turinį ir visus kitus duomenis, sukurtus vartotojui naudojant skaitmeninį turinį, kiek šių duomenų yra išsaugojęs teikėjas. vartotojas turi teisę atgauti turinį ir duomenis nepatirdamas didelių nepatogumų, per pagrįstą laiką ir susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu duomenų formatu ir teisę perduoti tą turinį ir duomenis kitam teikėjui nekliudomas pirminio teikėjo, ir

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina tinkamas ir veiksmingas priemones šios direktyvos reikalavimams įvykdyti.

1.  Valstybės narės užtikrina veiksmingas ir atgrasančias priemones šios direktyvos reikalavimams įvykdyti.

 

 

Pagrindimas

Šios naujos vartotojų teisės iš tiesų bus užtikrintos tik valstybėms narėms priėmus veiksmingas ir atgrasančias sankcijas, taip pat atsižvelgiant į svarbią komercinę naudą, kurią galėtų gauti skaitmeninio turinio teikėjai agresyviai didindami savo rinkos dalį ir taip kenkdami vartotojų teisėms.

Pakeitimas     49

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  organizacijos, vykdančios veiklą duomenų subjektų teisių ir laisvių apsaugos srityje, kiek tai susiję su asmens duomenų apsauga.

Pagrindimas

Paremta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 80 straipsniu.

Pakeitimas     50

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

19 a straipsnis  

 

Duomenų apsauga

 

Pagal šią direktyvą vykdomos veiklos kontekste atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitinka Reglamento (ES) Nr. 2016/679 ir Direktyvos 2002/58/EB nuostatas.

Pakeitimas     51

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija ne vėliau kaip [data po penkerių metų nuo įsigaliojimo] persvarsto šios direktyvos taikymą ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą. Ataskaitoje turi būti išnagrinėtas, be kita ko, derinimo taisyklių, taikytinų skaitmeninio turinio teikimo už kitą atlygį nei tas, kuriam taikoma ši direktyva, sutartims, visų pirma jeigu turinys pateikiamas už reklamą ar netiesioginį duomenų rinkimą, tikslingumas.

1.  Komisija ne vėliau kaip [data po trejų metų nuo įsigaliojimo] persvarsto šios direktyvos taikymą ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą. Ataskaitoje turi būti išnagrinėtas, be kita ko, sąveikumas ir Reglamento (ES) 2016/679 laikymasis, taip pat derinimo taisyklių, taikytinų skaitmeninio turinio teikimo už kitą atlygį nei tas, kuriam taikoma ši direktyva, sutartims, visų pirma jeigu turinys pateikiamas už reklamą ar netiesioginį duomenų rinkimą, tikslingumas.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Skaitmeninio turinio teikimo sutartys

Nuorodos

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

21.1.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Marju Lauristin

16.3.2016

55 straipsnis. Bendri komitetų posėdžiai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

28.4.2016

Svarstymas komitete

12.7.2016

8.11.2016

 

 

Priėmimo data

8.11.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

4

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Skaitmeninio turinio teikimo sutartys

Nuorodos

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

9.12.2015

 

 

 

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

21.1.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

28.1.2016

CULT

25.1.2016

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Evelyne Gebhardt

14.4.2016

Axel Voss

14.4.2016

 

 

55 straipsnis – Bendra komitetų procedūra

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

28.4.2016

Svarstymas komitete

14.7.2016

29.11.2016

22.3.2017

 

Priėmimo data

21.11.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

55

4

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Max Andersson, Pascal Arimont, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Mady Delvaux, Pascal Durand, Laura Ferrara, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Antonio López-Istúriz White, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Pavel Svoboda, József Szájer, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Marco Zullo, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Lucy Anderson, Heidi Hautala, Kaja Kallas, Angelika Niebler, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Rainer Wieland

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Zbigniew Kuźmiuk, Bolesław G. Piecha, Michaela Šojdrová

Pateikimo data

27.11.2017

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETEE

55

+

ALDE

 

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kaja Kallas, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic

Daniel Dalton, Zbigniew Kuźmiuk, Nosheena Mobarik, Bolesław G. Piecha, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Angelika Niebler, Emil Radev, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Szájer, Mihai Ţurcanu, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marlene Mizzi, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala, Julia Reda

4

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski

2

0

EFDD

Laura Ferrara, Marco Zullo

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė