ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem digitālā satura piegādes līgumu aspektiem

27.11.2017 - (COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)) - ***I

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Juridiskā komiteja
Referente: Evelyne Gebhardt, Axel Voss
(Komiteju kopīgās sanāksmes — Reglamenta 55. pants)


Procedūra : 2015/0287(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0375/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0375/2017
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem digitālā satura piegādes līgumu aspektiem

(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0634),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0394/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Francijas Senāts un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 27. aprīļa atzinumu[1],

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Juridiskās komitejas kopīgās apspriedes atbilstīgi Reglamenta 55. pantam,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Juridiskās komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0375/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI

par dažiem digitālā satura piegādes līgumu aspektiem

par dažiem digitālā satura un digitālo pakalpojumu piegādes līgumu aspektiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Elektroniskās komercijas izaugsmes potenciāls vēl nav pilnībā izmantots. Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģija29 tiecas holistiski novērst lielākos šķēršļus pārrobežu e-komercijas attīstībai Savienībā, lai atraisītu šo potenciālu. Lai veicinātu Savienības digitālo ekonomiku un stimulētu vispārējo izaugsmi, ir nepieciešams patērētājiem nodrošināt labāku piekļuvi digitālajam saturam, un uzņēmumiem atvieglot digitālā satura piegādi.

(1)  Elektroniskās komercijas izaugsmes potenciāls Savienībā vēl nav pilnībā izmantots. Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģija29 tiecas holistiski novērst lielākos šķēršļus pārrobežu e-komercijas attīstībai Savienībā, lai atraisītu šo potenciālu. Lai veicinātu Savienības digitālo ekonomiku un stimulētu vispārējo izaugsmi, ir nepieciešams patērētājiem nodrošināt labāku piekļuvi digitālajam saturam, un uzņēmumiem atvieglot digitālā satura piegādi.

__________________

__________________

29 COM (2015) 192 final.

29 COM (2015)0192.

Grozījums Nr.     3

Direktīvas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 169. panta 1. punktā un 169. panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzēts, ka Savienība veicina augsta patērētāju aizsardzības līmeņa sasniegšanu, izmantojot pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar LESD 114. pantu.

Grozījums Nr.     4

Direktīvas priekšlikums

1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1b)  (1b) Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (”Harta”) 38. pantā ir noteikts, ka Savienības politika nodrošina patērētāju tiesību aizsardzības augstu līmeni, savukārt hartas 47. pantā ir noteikts, ka ikvienai personai, kuras tiesības ir tikušas pārkāptas, ir tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību. Hartas 16. pantā ir atzīta darījumdarbības brīvība saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un valstu tiesību aktiem un praksi.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Patiesa digitālā vienotā tirgus sasniegšanai ir nepieciešama digitālā satura piegādes līgumu aspektu saskaņošana, ņemot par pamatu augstu patērētāju aizsardzības līmeni.

(2)  Patiesa digitālā vienotā tirgus sasniegšanai būtu nepieciešama digitālā satura piegādes līgumu vai digitālo pakalpojumu aspektu saskaņošana, ņemot par pamatu augstu patērētāju aizsardzības līmeni, lai palielinātu juridisko noteiktību un samazinātu darījumu izmaksas.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Atšķirības valstu imperatīvajos noteikumos patērētāju līgumtiesību jomā un skaidru līgumtiesību noteikumu trūkums ir vieni no galvenajiem šķēršļiem, kas kavē digitālā satura piegādes attīstību, jo Savienības līmenī pastāv tika daži īpaši šim nolūkam paredzēti noteikumi. Nodarbojoties ar digitālā satura pārrobežu tirdzniecību, uzņēmumi saskaras ar papildus izmaksām, kas izriet no atšķirībām valstu imperatīvajos noteikumos patērētāju līgumtiesību jomā un juridiskās nenoteiktības. Uzņēmumiem turklāt rodas izmaksas, pielāgojot savus līgumus, jo dažās dalībvalstīs jau ir parādījušies īpaši imperatīvie noteikumi par digitālā satura piegādi, tādējādi radot šos līgumus regulējošo īpašo valstu tiesību aktu piemērošanas jomas un satura atšķirības. Dalībvalstīs, kurās vēl nav īpašu noteikumu par digitālā satura piegādi, tirgotāji, kas vēlas nodarboties ar pārrobežu tirdzniecību, saskaras ar nenoteiktību, jo bieži nezina, kādi noteikumi piemērojami digitālajam saturam dalībvalstī, uz kuru viņi vēlas eksportēt, kāds ir šo noteikumu saturs un vai tie ir imperatīvi.

(4)  Uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (”MVU”), rodas izmaksas, pielāgojot savus līgumus, jo dažās dalībvalstīs jau ir parādījušies īpaši imperatīvie noteikumi par digitālā satura vai digitālo pakalpojumu piegādi, tādējādi radot šos līgumus regulējošo īpašo valstu tiesību aktu piemērošanas jomas un satura atšķirības. Dalībvalstīs, kurās vēl nav īpašu noteikumu par digitālā satura vai digitālo pakalpojumu piegādi, tirgotāji, kas vēlas nodarboties ar pārrobežu tirdzniecību, saskaras ar nenoteiktību, jo bieži nezina, kādi noteikumi piemērojami digitālajam saturam vai digitālajiem pakalpojumiem dalībvalstī, uz kuru viņi vēlas eksportēt, kāds ir šo noteikumu saturs un vai tie ir imperatīvi.

Pamatojums

3. un 4. apsvērums ir mainīti vietām.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Patērētāji nejūtas droši, veicot pārrobežu pirkumus, it sevišķi tiešsaistē. Viens no šīs nedrošības pamatiemesliem ir neskaidrība par galvenajām līgumiskajām tiesībām un skaidra regulējuma trūkums attiecībā uz līgumiem par digitālo saturu. Daudzi digitālā satura patērētāji saskaras ar problēmām saistībā ar digitālā satura kvalitāti vai piekļuvi tam. Piemēram, viņi saņem nepareizu vai nederīgu digitālo saturu, vai nevar piekļūt attiecīgajam digitālajam saturam. Rezultātā patērētāji cieš finansiālu un cita veida kaitējumu.

(3)  Patērētāji ne vienmēr jūtas droši, veicot pārrobežu pirkumus, it sevišķi tiešsaistē. Viens no šīs nedrošības pamatiemesliem ir neskaidrība par galvenajām līgumiskajām tiesībām un skaidra regulējuma trūkums attiecībā uz līgumiem par digitālo saturu vai digitālajiem pakalpojumiem. Daudzi patērētāji saskaras ar problēmām saistībā ar digitālā satura vai digitālo pakalpojumu kvalitāti. Piemēram, viņi saņem nepareizu vai nederīgu digitālo saturu vai digitālos pakalpojumus vai nevar piekļūt attiecīgajam digitālajam saturam vai digitālajiem pakalpojumiem. Rezultātā patērētāji cieš finansiālu un cita veida kaitējumu.

Pamatojums

3. un 4. apsvērums ir mainīti vietām.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Lai risinātu šīs problēmas, gan uzņēmumiem, gan patērētājiem jābūt iespējai paļauties uz pilnībā saskaņotiem digitālā satura piegādes noteikumiem, kas visā Savienībā regulē šāda veida darījumos būtiskākās līgumiskās tiesības.

(5)  Lai risinātu šīs problēmas, gan uzņēmumiem, gan patērētājiem jābūt iespējai paļauties uz pilnībā saskaņotiem noteikumiem attiecībā uz digitālā satura vai digitālo pakalpojumu piegādes dažiem īpaši būtiskiem regulatīvajiem aspektiem. Minētajos noteikumos būtu jānosaka līgumiskas tiesības visā Savienībā, vienlaikus atļaujot dalībvalstīm paturēt spēkā valsts noteikumus attiecībā uz konkrētiem citiem aspektiem. Šajā sakarībā ir jāatgādina, ka šīs direktīvas mērķis ir panākt pareizo līdzsvaru starp augstu patērētāju aizsardzības līmeni un uzņēmumu konkurētspēju, vienlaikus nodrošinot subsidiaritātes principa ievērošanu.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Pilnībā saskaņoti patērētāju līgumtiesību noteikumi visās dalībvalstīs atvieglos uzņēmumiem digitālā satura piedāvāšanu pāri robežām. Tiem būs stabila līgumtiesību vide, tirgojot tiešsaistē vai citādi attālināti uz citu dalībvalsti. Pilnībā saskaņoti īpaši noteikumi par digitālo saturu visā ES likvidēs sarežgītību, ko izraisa dažādie valstu noteikumi, kas pašlaik ir piemērojami līgumiem par digitālā satura piegādi. Tie arī novērsīs tiesisko sadrumstalotību, kura pretējā gadījumā varētu rasties, parādoties jauniem valstu tiesību aktiem, kas īpaši regulē digitālo saturu.

(6)  Pilnībā saskaņoti patērētāju līgumtiesību noteikumi visās dalībvalstīs atvieglos uzņēmumiem digitālā satura piedāvāšanu pāri robežām. Tiem būs stabila līgumtiesību vide, tirgojot tiešsaistē vai citādi attālināti uz citu dalībvalsti. Tie arī novērsīs tiesisko sadrumstalotību, kura pretējā gadījumā varētu rasties, parādoties jauniem valstu tiesību aktiem, kas īpaši regulē digitālo saturu un digitālos pakalpojumus.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Patērētāji gūs labumu no pilnīgi saskaņotām tiesībām ar augstu aizsardzības līmeni attiecībā uz digitālo saturu. Viņiem būs skaidri noteiktas tiesības, saņemot vai piekļūstot digitālajam saturam no jebkuras vietas ES. Tādējādi palielināsies viņu uzticēšanās, iegādājoties digitālo saturu. Tie arī veicinās kaitējuma samazināšanu, no kura pašlaik cieš patērētāji, jo būs skaidri noteiktu tiesību kopums, kas ļaus risināt problēmas ar digitālo saturu.

(7)  Patērētājiem vajadzētu gūt labumu no pilnīgi saskaņotām tiesībām ar augstu aizsardzības līmeni attiecībā uz digitālo saturu un digitālajiem pakalpojumiem. Viņiem vajadzētu būt skaidri noteiktām tiesībām, saņemot vai piekļūstot digitālajam saturam vai digitālajiem pakalpojumiem no jebkuras vietas Savienībā. Tādējādi vajadzētu palielināties viņu uzticēšanās līmenim, iegādājoties digitālo saturu vai digitālos pakalpojumus. Tam arī vajadzētu veicināt kaitējuma samazināšanu, no kura pašlaik cieš patērētāji, jo būs skaidri noteiktu tiesību kopums, kas ļaus risināt problēmas ar digitālo saturu vai digitālajiem pakalpojumiem.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Šai direktīvai vajadzētu attiekties arī uz divējāda lietojuma līgumiem, ja līgums ir noslēgts ar mērķi, kas daļēji ir, bet daļēji arī nav saistīts ar personas komercdarbību, un ar komercdarbību saistītais mērķis līguma kopējā kontekstā ir tik neliels, ka arī minētā persona būtu jāuzskata par patērētāju.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Šai direktīvai būtu pilnībā jāsaskaņo galveno noteikumu kopums, kas pašlaik netiek reglamentēts Savienības līmenī. Tātad tajā būtu jāiekļauj noteikumi par digitālā satura atbilstību, patērētājiem pieejamajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem gadījumos, kad digitālais saturs neatbilst līgumam, kā arī dažas modalitātes attiecībā uz šo tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanu. Šai direktīvai arī būtu jāsaskaņo daži aspekti attiecībā uz tiesībām izbeigt ilgtermiņa līgumu, kā arī daži aspekti attiecībā uz digitālā satura modificēšanu.

(8)  Šai direktīvai būtu pilnībā jāsaskaņo konkrēti galvenie noteikumi, kas pašlaik netiek reglamentēti Savienības vai valstu līmenī. Tātad tajā būtu jāiekļauj noteikumi par digitālā satura vai digitālo pakalpojumu atbilstību, patērētājiem pieejamajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem gadījumos, kad digitālais saturs vai digitālie pakalpojumi neatbilst līgumam, kā arī dažas modalitātes attiecībā uz šo tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanu. Šai direktīvai arī būtu jāsaskaņo daži aspekti attiecībā uz tiesībām izbeigt ilgtermiņa līgumu, kā arī daži aspekti attiecībā uz digitālā satura vai digitālo pakalpojumu modificēšanu.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Pilnībā saskaņojot visas prasības, kas saistītas ar jautājumiem, ko regulē šī direktīva, dalībvalstīm tiek liegta iespēja direktīvas piemērošanas jomā pieņemt citas formālas vai materiāltiesiskas prasības, piemēram, termiņu, kurā neatbilstībai jāparādās, patērētāja pienākumu informēt piegādātāju par neatbilstību noteiktā termiņā vai patērētāja pienākumu maksāt par digitālā satura izmantošanu līdz līguma izbeigšanai neatbilstības dēļ.

(9)  Pilnībā saskaņojot visas prasības, kas saistītas ar jautājumiem, ko regulē šī direktīva, dalībvalstīm tiek liegta iespēja direktīvas piemērošanas jomā pieņemt citas formālas vai materiāltiesiskas prasības, piemēram, jebkādus noteikumus par pierādīšanas pienākuma pārnešanu tāda iznākuma gadījumā, kurš nav paredzēts šajā direktīvā, vai patērētāja pienākumu informēt tirgotāju par neatbilstību noteiktā termiņā.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Šai direktīvai nevajadzētu ietekmēt valstu tiesību aktus, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē direktīva, piemēram, valstu noteikumus, kas nosaka patērētāja pienākumus pret digitālā satura piegādātāju vai regulē līgumu kvalifikāciju, sagatavošanu un spēkā esamību vai satura likumību. Dalībvalstīm vajadzētu arī saglabāt rīcības brīvību paredzēt detalizētus tiesību īstenošanas nosacījumus, piemēram, tiesību uz zaudējumu atlīdzību īstenošanai, ciktāl tas nav atrunāts šajā direktīvā, vai noteikumus, kuros izklāstītas līguma izbeigšanas sekas un kuri piemērojami papildus šajā direktīvā atrunātajiem atlīdzināšanas noteikumiem.

(10)  Šai direktīvai nevajadzētu ietekmēt valstu tiesību aktus, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē direktīva, piemēram, valstu noteikumus, kas nosaka patērētāja pienākumus pret digitālā satura piegādātāju vai regulē līgumu kvalifikāciju, sagatavošanu un spēkā esamību vai satura likumību. Dalībvalstīm vajadzētu arī saglabāt rīcības brīvību paredzēt detalizētus tiesību īstenošanas nosacījumus, piemēram, tiesību uz zaudējumu atlīdzību īstenošanai, ciktāl tas nav atrunāts šajā direktīvā, vai noteikumus, kuros izklāstītas līguma izbeigšanas sekas un kuri piemērojami papildus šajā direktīvā atrunātajiem atlīdzināšanas noteikumiem. Būtu jāļauj dalībvalstīm saglabāt vai ieviest valsts noteikumus par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem attiecībā uz „slēptajiem defektiem”. Dalībvalstīm būtu jāļauj paturēt spēkā savus noteikumus par īstermiņa tiesībām noraidīt, ja tādi ir paredzēti to attiecīgajās tiesību sistēmās dienā, kad stājas spēkā šī direktīva.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Šai direktīvai nevajadzētu skart valstu tiesību aktus, kas reglamentē nosacījumus, saskaņā ar kuriem līgums par digitālā satura vai digitālo pakalpojumu piegādi tiek uzskatīts par saistītu ar citu līgumu vai arī papildina citu līgumu, ko patērētājs ir noslēdzis ar šo piegādātāju vai citu tirgotāju, un tas vai nu ietekmē līgumu vai arī tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kuri jāīsteno saskaņā ar vienu no šiem līgumiem. Dalībvalstīm vajadzētu būt arī tiesībām noteikt šādu līgumu, tostarp tirdzniecības, pakalpojumu, īres vai sui generis līgumu, dabu.

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10b)  Tomēr, neskarot Eiropas Elektronisko sakaru kodeksu1a, ja saskaņā ar kādu līgumu vai līgumu kopumu tirgotājs piedāvā digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu kopā ar citiem pakalpojumiem, piemēram, starppersonu saziņas pakalpojumiem vai precēm, un digitālais saturs vai digitālais pakalpojums nav iepriekš uzstādīts šajās precēs, šo direktīvu vajadzētu piemērot tikai digitālajam saturam vai digitālā pakalpojuma komponentei šādā kopumā. Citus elementus vajadzētu regulēt piemērojamiem tiesību aktiem.

 

_______________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes .../... Direktīva  .../..., ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru kodeksu (OV L xx [datums], lpp. x-x).

Pamatojums

10. b apsvērums (jauns) aizstāj Komisijas priekšlikuma 20. apsvērumu (skat. 27. grozījumu).

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Direktīvai būtu jārisina problēmas saistībā ar dažādām digitālā satura kategorijām un piegādi. Lai neatpaliktu no ātrās tehnoloģiskās attīstības un digitālā satura jēdziens pēc būtības būtu izmantojams arī nākotnē, šajā direktīvā izmantotajam jēdzienam vajadzētu būt plašākam nekā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2011/83/ES.30 Jo īpaši ir jāiekļauj jumta pakalpojumi, kas ļauj izveidot, apstrādāt vai uzglabāt datus. Ņemot vērā, ka pastāv dažādi digitālā satura piegādes veidi, piemēram, nodošana uz pastāvīga informācijas nesēja, lejupielāde, ko veic patērētāji uz savām ierīcēm, straumēšana tīmeklī, piekļuves nodrošināšana digitālā satura uzglabāšanas iespējām vai piekļuve sociālo plašsaziņas līdzekļu lietošanai, šai direktīvai vajadzētu būt piemērojamai visam digitālajam saturam neatkarīgi no nodošanai izmantotā informācijas nesēja. Dažādu kategoriju nošķiršana šajā ātras tehnoloģiskās attīstības tirgū nebūtu vēlama, jo diez vai būtu iespējams izvairīties no dažādu piegādātāju diskriminācijas. Jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi dažādu kategoriju digitālā satura piegādātājiem. Taču šo direktīvu nebūtu jāpiemēro digitālajam saturam, kas iekļauts precēs tādā veidā, ka tas darbojas kā preču neatņemama sastāvdaļa un tā funkcijas ir pakļautas preču galvenajām funkcijām.

(11)  Šai direktīvai būtu jārisina problēmas saistībā ar dažādām digitālā satura vai digitālo pakalpojumu kategorijām un to piegādi. Lai nodrošinātu atbilstību acquis, digitālā satura jēdzienam būtu jāatbilst jēdzienam, kas izmantots Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2011/83/ES30, un tam vajadzētu aptvert, piemēram, tekstu, video, audio, lietojumprogrammas, digitālās spēles un citu programmatūru. Lai reaģētu uz straujo tehnoloģisko attīstību un lai šī direktīva atbilstu nākotnes vajadzībām, tam vajadzētu attiekties arī uz digitālajiem pakalpojumiem, kas ļauj izveidot, apstrādāt vai uzglabāt datus, kā arī pakalpojumiem, kas ļauj dalīties ar datiem digitālā formātā, tostarp numurneatkarīgiem starppersonu sakaru pakalpojumiem, ja tos nereglamentē Eiropas Elektronisko sakaru kodekss. Ņemot vērā, ka pastāv dažādi digitālā satura vai digitālo pakalpojumu piegādes veidi, piemēram, nodošana uz CD, DVD vai līdzīga informācijas nesēja, lejupielāde, ko veic patērētāji uz savām ierīcēm, straumēšana tīmeklī, piekļuves nodrošināšana digitālo pakalpojumu uzglabāšanas iespējām vai piekļuve sociālo plašsaziņas līdzekļu lietošanai, šai direktīvai vajadzētu būt piemērojamai visam digitālajam saturam vai digitālajiem pakalpojumiem neatkarīgi no to nodošanai izmantotā informācijas nesēja. Dažādu kategoriju nošķiršana šajā ātras tehnoloģiskās attīstības tirgū nebūtu vēlama, jo diez vai būtu iespējams izvairīties no dažādu tirgotāju diskriminācijas. Būtu jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi dažādu kategoriju digitālā satura vai digitālo pakalpojumu tirgotājiem.

__________________

__________________

30OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/83/ES (2011. gada 25. oktobris) par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp).

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Lai apmierinātu patērētāju cerības un nodrošinātu skaidru un vienkāršu tiesisko regulējumu piegādātājiem, kas piedāvā digitālo saturu uz pastāvīga informācijas nesēja, saistībā ar atbilstības prasībām un patērētājiem pieejamajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem neatbilstības gadījumā, šai direktīvai vajadzētu būt piemērojamai tādām precēm kā DVD un CD, kuros digitālais saturs iekļauts tādā veidā, ka prece darbojas tikai kā digitālā satura nesējs. Direktīvu būtu jāpiemēro digitālajam saturam, ko piegādā pastāvīgā informācijas nesējā, neatkarīgi no tā, vai ir klātienes vai distances pārdošana, lai izvairītos no sadrumstalotības starp dažādiem izplatīšanas kanāliem. Direktīvai 2011/83/ES arī turpmāk vajadzētu būt piemērojamai šīm precēm, ietverot pienākumus saistībā ar preču piegādi, tiesiskās aizsardzības līdzekļus piegādes neveikšanas gadījumā un līguma būtību, saskaņā ar kuru preces tiek piegādātas. Direktīva neskar izplatīšanas tiesības, kas piemērojamas šīm precēm saskaņā ar autortiesību regulējumu.

(12)  Lai apmierinātu patērētāju cerības un nodrošinātu skaidru un vienkāršu tiesisko regulējumu tādu preču tirgotājiem, kurās ir iegults digitālais saturs vai digitālais pakalpojums, saistībā ar atbilstības prasībām un patērētājiem pieejamajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem neatbilstības gadījumā, šai direktīvai vajadzētu būt piemērojamai digitālajam saturam vai digitālajiem pakalpojumiem, kas ir iepriekš uzstādīti tādās precēs kā DVD un CD vai viedajās precēs. Attiecībā uz šīm precēm tirgotājam būtu jāuzņemas atbildība saskaņā ar šo direktīvu pret patērētājiem, lai izpildītu savus pienākumus tikai attiecībā uz iegultu digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu. Atbildību par citiem minēto preču elementiem vajadzētu regulēt piemērojamiem tiesību aktiem. Šī direktīva būtu jāpiemēro iegultam digitālajam saturam vai pakalpojumiem, neatkarīgi no tā, vai preces, kurā tie ir iepriekš uzstādīti, ir piegādāti klātienē vai tā ir distances piegāde, lai izvairītos no sadrumstalotības starp dažādiem izplatīšanas kanāliem. Direktīvai 2011/83/ES arī turpmāk vajadzētu būt piemērojamai šīm precēm, ietverot pienākumus saistībā ar preču piegādi, tiesiskās aizsardzības līdzekļus piegādes neveikšanas gadījumā un līguma būtību, saskaņā ar kuru preces tiek piegādātas. Līdz ar to šīs direktīvas noteikumus par digitālā satura vai digitālo pakalpojumu piegādi vai nepiegādāšanu nepiemēro iegultam digitālajam saturam un iegultiem digitālajiem pakalpojumiem. Šī direktīva neskar izplatīšanas tiesības, kas piemērojamas minētajām precēm saskaņā ar autortiesību regulējumu.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Digitālajā ekonomikā tirgus dalībnieki arvien biežāk uzskata, ka informācijai par fiziskām personām ir naudai līdzīga vērtība. Digitālo saturu bieži piegādā nevis par naudu, bet par citu atlīdzību, proti, sniedzot piekļuvi personas vai citiem datiem. Šādi īpaši uzņēmējdarbības modeļi tiek pielietoti dažādās formās ievērojamā tirgus daļā. Atlīdzības veidu nošķiršana pēc būtības nozīmētu dažādu uzņēmējdarbības modeļu diskrimināciju; tas sniegtu nepamatotu stimulu uzņēmumiem pāriet uz digitālā satura piedāvāšanu apmaiņā pret datiem. Ir jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi. Turklāt, digitālā satura, kas piegādāts par cita veida atlīdzību, nevis naudu, darbības defekti var ietekmēt patērētāju ekonomiskās intereses. Tādēļ šīs direktīvas noteikumu piemērojamībai nevajadzētu būt atkarīgai no tā, vai par konkrētu digitālo saturu tika samaksāta nauda.

(13)  Digitālajā ekonomikā tirgus dalībnieki arvien biežāk uzskata, ka informācijai par fiziskām personām ir naudai līdzīga vērtība. Digitālo saturu un digitālos pakalpojumus bieži piegādā nevis par naudu, bet par datiem, proti, sniedzot piekļuvi personas vai citiem datiem. Šādi īpaši uzņēmējdarbības modeļi tiek pielietoti dažādās formās ievērojamā tirgus daļā. Atlīdzības veidu nošķiršana pēc būtības nozīmētu dažādu tādu uzņēmējdarbības modeļu diskrimināciju, kas sniedz nepamatotu stimulu uzņēmumiem pāriet uz digitālā satura vai digitālo pakalpojumu piedāvāšanu apmaiņā pret datiem. Turklāt, digitālā satura vai digitālā pakalpojuma, kas piegādāts par datiem kā cita veida atlīdzība, darbības defekti var ietekmēt patērētāju ekonomiskās intereses. Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, šīs direktīvas noteikumu piemērojamībai nevajadzētu būt atkarīgai no tā, vai par konkrētu digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu tika samaksāta nauda.

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Digitālajā ekonomikā tirgus dalībnieki arvien biežāk uzskata, ka informācijai par fiziskām personām ir naudai līdzīga vērtība. Digitālo saturu bieži piegādā nevis par naudu, bet par citu atlīdzību, proti, sniedzot piekļuvi personas vai citiem datiem. Šādi īpaši uzņēmējdarbības modeļi tiek pielietoti dažādās formās ievērojamā tirgus daļā. Atlīdzības veidu nošķiršana pēc būtības nozīmētu dažādu uzņēmējdarbības modeļu diskrimināciju; tas sniegtu nepamatotu stimulu uzņēmumiem pāriet uz digitālā satura piedāvāšanu apmaiņā pret datiem. Ir jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi. Turklāt, digitālā satura, kas piegādāts par cita veida atlīdzību, nevis naudu, darbības defekti var ietekmēt patērētāju ekonomiskās intereses. Tādēļ šīs direktīvas noteikumu piemērojamībai nevajadzētu būt atkarīgai no tā, vai par konkrētu digitālo saturu tika samaksāta nauda.

(13)  Digitālajā ekonomikā tirgus dalībnieki arvien biežāk uzskata, ka informācijai par fiziskām personām ir naudai līdzīga vērtība. Ir izstrādāti īpaši uzņēmējdarbības modeļi, saskaņā ar kuriem tirgotāji piegādā digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu, un patērētāja pienākums ir nodrošināt vai sniegt piekļuvi personas datiem. Šādi īpaši uzņēmējdarbības modeļi jau tiek pielietoti dažādās formās ievērojamā tirgus daļā. Šī direktīva nav paredzēta, lai izlemtu, vai šādus līgumus vajadzētu atļaut vai neatļaut. Turklāt tā atstāj valsts tiesību aktu ziņā jautājumu par digitālā satura vai digitālo pakalpojumu piegādes līgumu spēkā esamību, ja personas dati tiek nodrošināti vai ir piekļūstami. Šī direktīva nekādā veidā nedrīkst radīt iespaidu, ka tā leģitimizē vai veicina praksi, kas balstīta uz personas datu monetizāciju, jo personas datus nevar salīdzināt ar cenu un tādējādi nevar uzskatīt par preci. Tomēr nošķiršanas ieviešana starp noteikumiem, kas attiecas uz monetāriem un nemonetāriem darījumiem, sniegtu nepamatotu stimulu uzņēmumiem veicināt digitālā satura vai digitālo pakalpojumu piegādi ar nosacījumu, ka personas dati ir sniegti. Turklāt, digitālā satura vai digitālā pakalpojuma, ja par tiem nav saņemta saņemta samaksa, darbības defekti varētu ietekmēt patērētāju ekonomiskās intereses. Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un augstu patērētāju aizsardzības līmeni, šīs direktīvas noteikumu piemērojamībai nevajadzētu būt atkarīgai no tā, vai par konkrētu digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu tika samaksāta nauda.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Attiecībā uz digitālo saturu, kas piegādāts par cita veida atlīdzību, nevis naudu, šo direktīvu būtu jāpiemēro tikai tiem līgumiem, kuros piegādātājs pieprasa un patērētājs aktīvi tieši vai netieši sniedz piegādātājam tādus datus vārdu un e-pasta adresi vai fotogrāfijas, piemēram, veicot individuālu reģistrēšanos vai uz līguma pamata, kas ļauj piekļūt patērētāju fotogrāfijām. Šo direktīvu nebūtu jāpiemēro situācijās, kurās piegādātājs vāc datus, kuri ir nepieciešami digitālā satura funkcionēšanai atbilstīgi līgumam, piemēram, ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus, ja tas ir vajadzīgs mobilās lietotnes pienācīgai darbībai, vai ar vienīgo nolūku ievērot juridiskās prasības, piemēram, ja patērētāja reģistrēšanās ir nepieciešama drošības un identificēšanas nolūkos saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Šo direktīvu nebūtu jāpiemēro situācijās, kurās piegādātājs vāc informāciju, tostarp personas datus, piemēram, IP adresi, vai citu automātiski ģenerētu informāciju, piemēram, informāciju, kuru vāc un nosūta ar sīkdatnes palīdzību, ja patērētājs to pats aktīvi nesniedz pat, ja patērētājs ir akceptējis sīkdatni. To nebūtu jāpiemēro arī situācijās, kad patērētājam, lai piekļūtu digitālajam saturam, ir jānoskatās reklāmas.

(14)  Attiecībā uz digitālo saturu un digitālajiem pakalpojumiem, kas piegādāti par cita veida atlīdzību, nevis naudu, ja personas dati ir sniegti, šī direktīva būtu jāpiemēro tikai tiem līgumiem, kuros tirgotājs pieprasa un patērētājs sniedz piegādātājam personas datus un saskaņā ar kuriem tirgotājs vāc personas datus. Tas ietvertu, piemēram, tirgotājam tieši vai netieši sniegtu vārdu un e-pasta adresi vai fotogrāfijas, piemēram, veicot individuālu reģistrēšanos vai uz līguma pamata, kas ļauj piekļūt patērētāju fotogrāfijām vai tirgotāja savāktajiem personas datiem, piemēram, IP adresēm. Šī direktīva nebūtu jāpiemēro situācijās, kurās tirgotājs vāc personas datus, lai vienīgi piegādātu vai uzlabotu digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu vai nodrošinātu to atbilsmi ar vienīgo nolūku ievērot juridiskās prasības, piemēram, ja patērētāja reģistrēšanās ir nepieciešama drošības un identificēšanas nolūkos saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. nebūtu jāpiemēro arī situācijās, kad patērētājam, lai piekļūtu digitālajam saturam vai digitālajam pakalpojumam, ir jānoskatās reklāmas.

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Pret patērētāju ģenerēto saturu jāizturas tāpat, kā pret jebkuru citu digitālo saturu, kuru patērētājs sniedz vai uzglabā līguma darbības laikā, piemēram, mūzikas un video failiem, attēliem, spēlēm vai lietojumprogrammām. Patērētāju ģenerētais saturs ietver visāda veida piemērus, tostarp digitālos attēlus, video un audio failus, emuārus, diskusiju forumus, uz teksta balstītus sadarbības formātus, ziņas, tērzēšanas, tvītus, žurnālus, podkāstus, mobilās ierīcēs izveidoto saturu, tiešsaistes virtuālās vides kontekstā izveidoto saturu, vērtējumus un saišu kolekcijas, kas attiecas uz tiešsaistes saturu.

(15)  Pret patērētāju radīto saturu jāizturas tāpat, kā pret jebkuru citu digitālo saturu vai digitālajiem pakalpojumiem, ko patērētājs sniedz vai uzglabā līguma darbības laikā, piemēram, mūzikas un video datnēm, attēliem, spēlēm vai lietojumprogrammām, ja vien šajā direktīvā nav paredzēts citādi. Patērētāju radītais saturs ietver visāda veida piemērus, tostarp digitālos attēlus, video un audio datnes, emuārus, diskusiju forumus, uz teksta balstītus sadarbības formātus, ziņas, tērzēšanas, tvītus, žurnālus, podkāstus, mobilās ierīcēs izveidoto saturu, tiešsaistes virtuālās vides kontekstā izveidoto saturu, vērtējumus un saišu kolekcijas, kas attiecas uz tiešsaistes saturu.

Grozījums Nr.     23

Direktīvas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a)  Video datņu, attēlu, programmatūras lietojumprogrammu un cita digitālā satura piegādātājiem būtu jānodrošina garantijas attiecībā uz digitālā satura, kuru tie sniedz, drošību, piedāvājot augsta līmeņa patērētāju aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Lai nodrošinātu vienotu tiesību kopumu patērētājiem un vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem, patērētājiem vajadzētu būt vieniem un tiem pašiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem attiecībā uz digitālo saturu, kas neatbilst līgumam, neatkarīgi no satura izstrādes veida. Attiecīgi direktīvu būtu jāpiemēro līgumiem par digitālā satura izstrādi, kas īpaši pielāgots konkrētām patērētāja prasībām, ietverot īpaši pielāgotu programmatūru. Šo direktīvu būtu jāpiemēro arī vizuālās modelēšanas failu piegādei, kas nepieciešama 3D drukas kontekstā. Tomēr šai direktīvai nevajadzētu regulēt preces, kuras izgatavotas, izmantojot 3D drukas tehnoloģiju, vai tām nodarītos bojājumus.

(16)  Lai nodrošinātu vienotu tiesību kopumu patērētājiem un vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem, patērētājiem vajadzētu būt vieniem un tiem pašiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem attiecībā uz digitālo saturu vai digitālajiem pakalpojumiem, kas neatbilst līgumam, neatkarīgi no šā satura vai pakalpojuma izstrādes veida. Attiecīgi šī direktīva būtu jāpiemēro līgumiem par digitālā satura vai digitālo pakalpojumu izstrādi, kas īpaši pielāgoti konkrētām patērētāja prasībām, ietverot īpaši pielāgotu programmatūru. Šī direktīva būtu jāpiemēro arī vizuālās modelēšanas datņu piegādei, kas nepieciešama 3D drukas kontekstā. Tomēr šai direktīvai nevajadzētu regulēt preces, kuras izgatavotas, izmantojot 3D drukas tehnoloģiju, vai tām nodarītos bojājumus.

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Digitālais saturs ir ļoti svarīgs lietiskā interneta kontekstā. Tomēr ar lietisko internetu saistītos īpašos atbildības jautājumus, tostarp atbildību par datu līgumiem un līgumiem starp iekārtām, būtu lietderīgi risināt atsevišķi.

(17)  Šai direktīvai būtu jāattiecas uz ierīcēm, kas savienotas kā daļa no lietiskā interneta (”IoT ierīces”). Tomēr ar lietisko internetu saistītos īpašos atbildības jautājumus par līgumiem starp iekārtām būtu lietderīgi risināt atsevišķi.

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Līgumos var būt iekļauti piegādātāja vispārīgie noteikumi un nosacījumi, kuri patērētājam ir jāpieņem. Attiecībā uz atsevišķu digitālo saturu piegādātāji bieži apraksta pakalpojumu un izmērāmus pakalpojuma mērķus pakalpojumu līmeņa līgumā. Šie pakalpojumu līmeņa līgumi parasti tiek pievienoti galvenajam līgumam un kļūst par līgumattiecību starp piegādātāju un patērētāju svarīgu sastāvdaļu. Tiem vajadzētu ietilpt šīs direktīvas līguma definīcijā, tādēļ tiem būtu jāatbilst šeit izklāstītajiem noteikumiem.

(18)  Līgumos var būt iekļauti tirgotāja vispārīgie noteikumi un nosacījumi, kuri patērētājam ir jāpieņem. Attiecībā uz digitālajiem pakalpojumiem tirgotāji bieži apraksta pakalpojumu un izmērāmus pakalpojuma mērķus pakalpojumu līmeņa līgumā. Šie pakalpojumu līmeņa līgumi parasti tiek pievienoti galvenajam līgumam un kļūst par līgumattiecību starp tirgotāju un patērētāju svarīgu sastāvdaļu. Uz tiem vajadzētu attiekties šai direktīvai, tādēļ tiem būtu jāatbilst šeit izklāstītajiem noteikumiem.

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Šo direktīvu būtu jāpiemēro tikai tiem pakalpojumiem, kuru galvenais priekšmets ir digitālā satura sniegšana. Tādēļ direktīvu nebūtu jāpiemēro pakalpojumiem, kurus piegādātājs veic pats un kur digitālie līdzekļi tiek izmantoti tikai piekļuves vai piegādes nolūkiem, piemēram, tulkojumiem, ko sniedz persona, vai citiem profesionāliem konsultāciju pakalpojumiem, kur tikai pakalpojuma rezultātu patērētājam piegādā, izmantojot digitālos līdzekļus.

(19)  Šī direktīva būtu jāpiemēro tikai tiem pakalpojumiem, kuru galvenais priekšmets ir digitālo pakalpojumu sniegšana. Tādēļ direktīva nebūtu jāpiemēro pakalpojumiem, kurus tirgotājs veic pats un kur digitālie līdzekļi tiek izmantoti tikai piekļuves vai piegādes nolūkiem, piemēram, tulkojumiem, ko sniedz persona, vai citiem profesionāliem konsultāciju pakalpojumiem, kur tikai pakalpojuma rezultātu patērētājam piegādā, izmantojot digitālos līdzekļus.

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Gadījumos, kad kāda līguma vai līgumu kopuma ietvaros piegādātājs piedāvā digitālo saturu kopā ar citiem pakalpojumiem, piemēram, telekomunikācijas pakalpojumiem vai precēm, kas nefunkcionē vienīgi kā digitālā satura nesējs, šo direktīvu būtu jāpiemēro tikai digitālā satura komponentei šajā kopumā. Citus elementus vajadzētu regulēt piemērojamiem tiesību aktiem.

svītrots

Pamatojums

Grozītais 20. apsvērums pārcelts kā 10.b apsvērums (jauns).

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Šai direktīvai nebūtu jāregulē digitālā satura piegādes aspektus, kas saistīti ar autortiesībām un citu intelektuālo īpašumu. Tādēļ tai nebūtu jāskar jebkādas tiesības vai pienākumus saskaņā ar tiesību aktiem par autortiesībām un intelektuālo īpašumu.

(21)  Šai direktīvai nebūtu jāregulē digitālā satura vai digitālo pakalpojumu piegādes aspekti, kas saistīti ar autortiesībām un citu intelektuālo īpašumu. Tādēļ tai nebūtu jāskar jebkādas tiesības vai pienākumus saskaņā ar tiesību aktiem par autortiesībām un intelektuālo īpašumu.

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi regulē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1995/46/EK31 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK32, kuras ir pilnībā piemērojamas digitālā satura piegādes līgumu kontekstā. Minētajās direktīvās jau ir noteikts Savienības tiesiskais regulējums personas datu jomā. Šis priekšlikums ir jāpiemēro un jāievieš pilnīgā saskaņā ar šo tiesisko regulējumu.

(22)  Darbības, kas ir šīs direktīvas darbības jomā, ietver personas datu apstrādi. Šī direktīva neskar Savienības tiesību normas, kas attiecas uz personas datu apstrādi Savienībā, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu Regulu (ES) 2016/67931a un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2002/58/EK32, kas vienlaikus reglamentē personas datu apstrādi, ko veic dalībvalstīs to kompetento iestāžu un jo īpaši dalībvalstu izraudzītu neatkarīgu publisku iestāžu uzraudzībā. Minētie tiesību akti jau veido Savienības tiesisko regulējumu personas datu jomā, un tie ir pilnībā piemērojami līgumiem par digitālā satura vai digitālo pakalpojumu piegādi. Šis priekšlikums ir jāpiemēro un jāievieš pilnīgā saskaņā ar šo tiesisko regulējumu.

__________________

__________________

31 OV L 281, 23/11/1995., 31 - 50. lpp.) [jāaizstāj ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, kad tā tiks pieņemta].

 

 

31a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

 

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22a)  Šīs direktīvas darbības jomā ir iekļautas „lietiskā interneta” (IoT) lietojumprogrammas, kuras bieži ir kontekstuāli apzinājušas lietotāju vajadzības un vēlmes, vācot informāciju par viņu ikdienas praktiskajām izpausmēm un darbībām un vienlaikus paliekot neredzamas lietošanā un nepamanāmas lietotājiem. Lai gan patērētāji var vai vismaz viņiem ir bijusi iespēja iepazīties ar savas lietiskā interneta ierīces privātuma politiku pirms līguma parakstīšanas, šī privātuma politika ne vienmēr ir saprotama. Turklāt IoT ierīces tiek parasti izstrādātas ar sliktu šifrēšanu vai bez tās un tām trūkst citu drošības elementu. Parasti tās ir lielā mērā atkarīgas no bezvadu sakaru protokoliem, kuriem trūkst obligātu tehnisko un drošības standartu. Patērētājiem parasti nav priekšstatu par lietiskā interneta drošību, un līdz ar to bieži vien mājsaimniecības ierīcēs tiek uzstādītas automātiski izveidotas paroles, kas nekad netiek mainītas un apdraud šīs ierīces ikdienā. Šī direktīva līdz ar Regulas (ES) 2016/679 pamatprincipiem nosaka civiltiesisku atbildību, ja IoT ierīces neparedz privātumu produkta uzbūvē, kā arī nosaka, ka līgumu nosacījumi, ar kuriem tiek pārkāptas tiesības, kas ir piešķirtas patērētājam kā datu subjektam saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679, nav saistoši.

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Digitālais saturs var sasniegt patērētājus dažādos veidos. Būtu lietderīgi noteikt vienkāršus un skaidrus noteikumus attiecībā uz piegādātāja galvenās līgumsaistības – piegādāt digitālo saturu patērētājam – modalitātēm un izpildes laiku. Ņemot vērā, ka piegādātājs principā nav atbildīgs par interneta pakalpojumu sniedzēja vai elektroniskas platformas darbību vai bezdarbību, kuru patērētājs ir izvēlējies digitālā satura saņemšanai, būtu jāpietiek ar to, ka piegādātājs piegādā digitālo saturu šai konkrētajai trešajai personai. Kas attiecas uz piegādes laiku, saskaņā ar tirgus praksi un tehniskajām iespējām digitālais saturs jāpiegādā uzreiz, ja vien puses nevienojas citādi, lai tiktu nodrošināti citi piegādes modeļi.

(23)  Digitālais saturs vai digitālie pakalpojumi var sasniegt patērētājus vai tikt padarīti tiem pieejami dažādos veidos. Būtu lietderīgi noteikt vienkāršus un skaidrus noteikumus attiecībā uz tirgotāja galvenās līgumsaistības – piegādāt digitālo saturu vai digitālos pakalpojumus patērētājam – modalitātēm un izpildes laiku. Ņemot vērā, ka tirgotājs principā nav atbildīgs par interneta pakalpojumu sniedzēja vai elektroniskas platformas darbību vai bezdarbību, kuru patērētājs ir izvēlējies digitālā satura vai digitālo pakalpojumu saņemšanai, būtu jāpietiek ar to, ka tirgotājs piegādā digitālo saturu vai digitālos pakalpojumus šai konkrētajai trešai personai vai citai patērētāja izvēlētai pusei. Kas attiecas uz piegādes laiku, saskaņā ar tirgus praksi un tehniskajām iespējām digitālais saturs vai digitālais pakalpojums jāpiegādā pēc līguma noslēgšanas bez nepamatotas kavēšanas, ja vien puses nevienojas citādi, lai tiktu nodrošināti citi piegādes modeļi.

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Lai veicinātu inovācijas vienotajā digitālajā tirgū un ietu līdzi tehnoloģiskai attīstībai, kas atspoguļojas digitālā satura ātri mainīgajā raksturā, būtu pamatoti nodrošināt, ka digitālais saturs pirmām kārtām atbilst līgumā atrunātajam.

svītrots

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Gadījumos, kad līgums nenosaka pietiekami skaidrus un izsmeļošus norādījumus, lai pārliecinātos par digitālā satura atbilstību līgumam, nepieciešams noteikt objektīvus atbilstības kritērijus, lai nodrošinātu, ka patērētājiem netiek atņemtas viņu tiesības. Šādos gadījumos atbilstība līgumam būtu jānovērtē, ņemot vērā mērķi, kuram digitālo saturu ar tādu pašu aprakstu parasti izmanto.

(25)  Lai viestu skaidrību attiecībā uz to, ko patērētājs var sagaidīt no attiecīgā digitālā satura vai digitālā pakalpojuma un kāda būtu tirgotāja atbildība tā nepiegādāšanas gadījumā, ir būtiski saskaņot noteikumus, kas nosaka līguma ievērošanu. Subjektīvu un objektīvu kritēriju kombinācijas piemērošanai vajadzētu aizsargāt abu līguma pušu likumīgās intereses. Līgumā vajadzētu ietvert pietiekami skaidrus un izsmeļošus norādījumus, lai pārliecinātos par digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstību līgumam. Ir arī nepieciešams noteikt objektīvus atbilstības kritērijus, lai nodrošinātu, ka patērētājiem netiek atņemtas viņu tiesības. Atbilstība līgumam būtu jānovērtē, ņemot vērā ar tādu pašu aprakstu parasti izmantotā digitālā satura vai digitālo pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti un ņemot vērā to, ko var pamatoti sagaidīt patērētājs, digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu un attiecīgā gadījumā jebkādus publiskus tirgotāja, ražotāja vai tā pārstāvja paziņojumus vai paziņojumus to vārdā par konkrētām digitālā satura vai digitālā pakalpojuma īpašībām, jo īpaši reklāmās vai marķējumos. Patērētāju cerības ļoti atšķiras atkarībā no digitālā satura un pakalpojumu veida un izmantošanas un tāpēc būtu jānovērtē objektīvi.

Grozījums Nr.    35

Direktīvas priekšlikums

25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(25a)  Lai gan būtu jānodrošina līguma slēgšanas brīvība attiecībā uz līguma kritēriju atbilstības ievērošanu ar mērķi nepieļaut izvairīšanos no atbildības par atbilstības neievērošanu un nodrošināt augstu patērētāju aizsardzības līmeni, jebkādas līguma klauzulas, ar ko tiktu izdarītas atkāpes no obligātajām normām attiecībā uz atbilstības kritērijiem un nepareizu digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu iekļaušanu, kas kaitē patērētājiem, ir spēkā tikai tad, ja patērētāji ir īpaši informēti un to nepārprotami apstiprina, noslēdzot līgumu.

Grozījums Nr.    36

Direktīvas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Savas būtības dēļ digitālajam saturam jāspēj mijiedarboties ar citu digitālo aprīkojumu, lai tas varētu normāli darboties; tātad sadarbspējai vajadzētu būt ietilpt atbilstības kritērijos. Tam, jo īpaši, ir jāspēj mijiedarboties ar aparatūru, tostarp procesora ātrumu un grafiskās kartes funkcijām un programmatūru, ietverot operētājsistēmas konkrēto versiju vai konkrēto multivides atskaņotāju. Funkcionalitātes jēdzienam būtu jāattiecas uz veidiem, digitālo saturu var izmantot; jēdzienam būtu jāattiecas arī uz jebkādu tehnisko ierobežojumu esamību vai neesamību, piemēram, uz aizsardzību, izmantojot digitālo tiesību pārvaldību vai reģionālo kodējumu.

(26)  Savas būtības dēļ digitālajam saturam un digitālajiem pakalpojumiem jāspēj mijiedarboties ar citu digitālo aprīkojumu, lai tas varētu normāli darboties; tātad sadarbspējai vajadzētu būt ietilpt atbilstības kritērijos. “sadarbspēja” būtu jāsaprot kā digitālā satura vai digitālā pakalpojuma spēja pildīt visas savas funkcijas, mijiedarbojoties ar konkrētu digitālo vidi. Funkcionalitāte būtu jāsaprot kā veids, kurā digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu var izmantot; tā arī būtu jāsaprot kā jebkādas tehnisko ierobežojumu esamības vai neesamības, piemēram, aizsardzības, izmantojot digitālo tiesību pārvaldību vai reģionālo kodējumu, iekļaušana. Patērētājs būtu jāinformē par atļautajiem digitālā satura lietojumiem, piemēram, privātu kopēšanu. Ja līgums attiecas uz darbiem, kas aizsargāti ar autortiesībām, atbilstība līgumam paredz visu autortiesības aizsargājošo tiesību aktu ievērošanu. Līguma noteikumi, kas konkrētā veidā traucē likumīgi baudīt autortiesību tiesību aktos noteiktos izņēmumus vai ierobežojumus, būtu jāuzskata par neatbilstību. Nosacījumi, saskaņā ar kuriem tiek baudīti izņēmumi vai ierobežojumi, arī turpmāk būtu jānosaka Savienības noteikumos par autortiesībām un blakustiesībām, kuri netiek grozīti ar šo direktīvu.

Grozījums Nr.    37

Direktīvas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  Kaut gan uz datiem balstīti pakalpojumi un tehnoloģijas sniedz ievērojamas priekšrocības; tiem arī ir dažas vājas vietas. Kā atzīts digitālā vienotā tirgus stratēģijā, augsta līmeņa tīklam un informācijas drošībai ir svarīga loma visā Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu pamattiesību ievērošanu, piemēram, tiesību uz privātumu un personas datiem, lai palielinātu lietotāja uzticēšanos un pastiprināt ticību digitālajai ekonomikai. Programmatūrai aizvien vairāk izplatoties, tādas īpašības kā ticamība, drošība un pielāgojamība mainīgajām vajadzībām arī kļūst par galveno rūpi. Tādēļ ir aizvien svarīgāk, lai šie uz datiem balstītie pakalpojumi un tehnoloģijas nodrošinātu, ka šīs īpašības ir garantētas, ciktāl tas ir samērojams ar šo tehnoloģiju lomu un funkcijām. Jo īpaši, kvalitāte drošības un ticamības ziņā kļūst par tādu inovatīvo, jaukto pakalpojumu svarīgu sastāvdaļu, kuriem jāpaļaujas uz dažādu sistēmu sadarbību dažādos domēnos.

(27)  Kaut gan uz datiem balstīti pakalpojumi un tehnoloģijas sniedz ievērojamas priekšrocības; tiem arī ir dažas vājas vietas. Augsta līmeņa tīklam un informācijas drošībai ir svarīga loma visā Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu pamattiesību, piemēram, tiesību uz privātumu un personas datu aizsardzību, ievērošanu, lai palielinātu lietotāja uzticēšanos un pastiprināt ticību digitālajai ekonomikai. Programmatūrai aizvien vairāk izplatoties, tādas īpašības kā ticamība, drošība un pielāgojamība mainīgajām vajadzībām arī kļūst par galveno rūpi. Tādēļ ir aizvien svarīgāk, lai šie uz datiem balstītie pakalpojumi un tehnoloģijas nodrošinātu, ka šīs īpašības ir garantētas, ciktāl tas ir samērojams ar šo tehnoloģiju lomu un funkcijām. Jo īpaši, kvalitāte drošības un ticamības ziņā kļūst par tādu inovatīvo, jaukto pakalpojumu svarīgu sastāvdaļu, kuriem jāpaļaujas uz dažādu sistēmu sadarbību dažādos domēnos. Šajā sakarībā ir svarīgi uzsvērt, ka atjauninājumi, tostarp drošības atjauninājumi, ir vajadzīgi, lai garantētu viedo preču, piemēram, viedtālruņu, operētājsistēmas programmatūras drošību, liekot patērētājam pēc iespējas ātrāk uzstādīt tirgotāja nodrošinātu programmatūras jaunāko versiju, lai patērētājs būtu aizsargāts pret izmantošanu no tādu personu puses, kuras rīkojas ar ļaunprātīgu nodomu.

Grozījums Nr.    38

Direktīvas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  Piemērojot šīs direktīvas noteikumus, piegādātājiem būtu jāizmanto starptautiski iedibināti, Eiropas līmenī vai konkrētās nozares līmenī izstrādāti standarti, atklātas tehniskās specifikācijas, labā prakse un ētikas kodeksi, tostarp attiecībā uz plaši lietojamu datu formātu, ko izmanto lietotāja ģenerētā vai jebkura cita patērētāja sniegtā satura izgūšanai. Šajā kontekstā Komisijai var apsvērt starptautisko un Eiropas standartu izstrādes veicināšanu un tirdzniecības asociāciju un citu reprezentatīvu organizāciju ētikas kodeksu izstrādi, lai varētu atbalstīt šīs direktīvas vienotu ieviešanu.

(28)  Piemērojot šīs direktīvas noteikumus, tirgotājiem būtu jāizmanto starptautiski iedibināti, Eiropas līmenī vai konkrētās nozares līmenī izstrādāti standarti, atklātas tehniskās specifikācijas, labā prakse un ētikas kodeksi, tostarp attiecībā uz plaši lietojamu datu formātu, ko izmanto lietotāja radītā vai jebkura cita patērētāja sniegtā satura izgūšanai, un informācijas sistēmu un digitālās vides drošību. Šajā kontekstā Komisijai var prasīt starptautisku un Eiropas standartu izstrādi un tirdzniecības asociāciju un citu reprezentatīvu organizāciju ētikas kodeksu izstrādi, lai varētu atbalstīt šīs direktīvas vienotu ieviešanu.

Grozījums Nr.    39

Direktīvas priekšlikums

28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(28a)  Tirgotājam būtu pieņemamā laikposmā jānodrošina patērētājam atjauninājumi, tostarp drošības atjauninājumi, lai digitālais saturs vai digitālais pakalpojums atbilstu līgumam. Patērētājam vajadzētu būtu rīcības brīvībai attiecībā uz to, vai uzstādīt vai neuzstādīt minētos atjauninājumus. Piemēram, patērētājs var nolemt neuzstādīt piegādātos atjauninājumus, ja tas liek modernizēt viņa lietoto operētājsistēmu. Tomēr šādos gadījumos, ja patērētājs izlemj neuzstādīt atjauninājumus un ja vien nav skaidri panākta cita vienošanās ar tirgotāju, patērētājs nevar pamatoti sagaidīt, ka digitālais saturs vai digitālais pakalpojums turpinās atbilst līgumam. Patērētājs būtu jāinformē par to, ka viņa lēmums neuzstādīt vajadzīgos atjauninājumus, tostarp drošības atjauninājumus, tiks ņemts vērā, novērtējot tirgotāja atbildību par digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstību.

Grozījums Nr.    40

Direktīvas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  Daudzi digitālā satura veidi tiek piegādāti kādu laikposmu. Piemēram, patērētāji var piekļūt mākoņpakalpojumiem kādu laikposmu. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt, ka digitālais saturs atbilst līgumam visu līguma darbības laiku. Turklāt, ņemot vērā digitālā satura biežu uzlabošanu, it īpaši atjauninājumu veidā, patērētājam piegādājamajai digitālā satura versijai jābūt visjaunākajai līguma noslēgšanas brīdī pieejamajai versijai.

(29)  Daudzi digitālā satura vai digitālo pakalpojumu veidi, piemēram, piekļuve mākoņpakalpojumiem, tiek piegādāti kādu laikposmu. Tādēļ ir nepieciešams nodrošināt, ka digitālais saturs vai digitālais pakalpojums atbilst līgumam visu līguma darbības laiku. Ievērojami, pastāvīgi un regulāri digitālā satura vai digitālo pakalpojumu piegādes, par ko ir atbildīgs tirgotājs, pārtraukumi būtu jāuzskata par neatbilstības gadījumiem. Turklāt, ņemot vērā digitālā satura un digitālo pakalpojumu biežu uzlabošanu, it īpaši atjauninājumu veidā, patērētājam piegādājamajai digitālā satura vai digitālā pakalpojuma versijai jābūt visjaunākajai līguma noslēgšanas brīdī pieejamajai versijai, ja vien puses nav skaidri vienojušās, ka tiks piegādāta vecāka versija, piemēram, lai nodrošinātu savietojamību ar patērētāja digitālo vidi.

Grozījums Nr.    41

Direktīvas priekšlikums

30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30)  Lai tas pareizi darbotos, digitālais saturs pareizi jāintegrē patērētājā aparatūras un programmatūras vidē. Ja digitālā satura neatbilstība līgumam radusies nepareizas integrēšanas dēļ, to būtu jāuzskata par paša digitālā satura neatbilstību līgumam, ja to integrējis piegādātājs vai tas tika integrēts tā kontrolē, vai to integrējis patērētājs, ievērojot piegādātāja sniegtās integrēšanas instrukcijas, un nepareizā integrēšana notikusi nepieciešamo integrēšanas instrukciju nepilnību dēļ. Šādos gadījumos atbilstības trūkums izriet no piegādātāja kompetences.

(30)  Lai tas pareizi darbotos, digitālais saturs vai digitālais pakalpojums pareizi jāintegrē patērētāja digitālajā vidē. Ja digitālā satura vai digitālā pakalpojuma neatbilstība līgumam radusies nepareizas integrēšanas dēļ, to būtu jāuzskata par paša digitālā satura vai digitālā pakalpojuma neatbilstību līgumam, ja to integrējis tirgotājs vai tas tika integrēts tā kontrolē, vai to integrējis patērētājs, ievērojot tirgotāja sniegtās integrēšanas instrukcijas, un nepareizā integrēšana notikusi nepieciešamo integrēšanas instrukciju nepilnību dēļ. Šādos gadījumos atbilstības trūkums izriet no tirgotāja kompetences.

Grozījums Nr.    42

Direktīvas priekšlikums

31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  Atbilstībai būtu jāaptver gan materiālos, gan juridiskos trūkumus. Trešo personu tiesības var efektīvi traucēt patērētājam baudīt digitālo saturu vai dažas no tā funkcijām saskaņā ar līgumu, ja šo trešo personu tiesības tiek pārkāptas un ja trešā persona pamatoti pieprasa, lai piegādātājs pārstāj pārkāpt šīs tiesības un pārstāj piedāvāt attiecīgo digitālo saturu. Juridiskie defekti ir īpaši svarīgi digitālā satura gadījumā, kas pēc būtības ir intelektuālā īpašuma tiesību objekts. Tāpēc piegādātājam būtu jāparedz pienākums nodrošināt, lai digitālais saturs būtu brīvs no trešo personu tiesībām, piemēram, ar digitālo saturu saistītiem autortiesību prasījumiem, kas patērētājam liedz digitālā satura izmantošanu saskaņā ar līgumu.

(31)  Atbilstībai būtu jāaptver gan materiālie, gan juridiskie trūkumi. Trešo personu tiesības var efektīvi traucēt patērētājam baudīt digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu, vai dažas no tā funkcijām saskaņā ar līgumu, ja šo trešo personu tiesības tiek pārkāptas un ja trešā persona pamatoti pieprasa, lai tirgotājs pārstāj pārkāpt šīs tiesības un pārstāj piedāvāt attiecīgo digitālo saturu vai digitālos pakalpojumus. Juridiskie defekti ir īpaši svarīgi digitālā satura vai digitālo pakalpojumu gadījumā, kas pēc būtības ir intelektuālā īpašuma tiesību objekti. Tāpēc tirgotājam būtu jāparedz pienākums nodrošināt, lai digitālais saturs vai digitālais pakalpojums būtu brīvs no jebkādiem ierobežojumiem, kas izriet no trešo personu tiesībām, piemēram, ar digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu saistītiem autortiesību prasījumiem, kas patērētājam liedz digitālā satura vai digitālā pakalpojuma izmantošanu saskaņā ar līgumu.

Grozījums Nr.     43

Direktīvas priekšlikums

31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(31a)  Lai izvairītos no juridiskām nepilnībām patērētāju aizsardzības jomā saistībā ar līgumiem par digitālā satura vai digitālo pakalpojumu piegādi, būtu jābūt izklāstītiem nosacījumiem attiecībā uz jebkādām saistošām komercgarantijām un jo īpaši informāciju, kas jāsniedz pirms līguma noslēgšanas, reklāmu un garantijas apliecinājumiem.

Grozījums Nr.    44

Direktīvas priekšlikums

32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32)  Ņemot vērā digitālā satura īpašo būtību un ievērojamo sarežģītību, kā arī ņemot vērā, ka piegādātājam, ir labākas zināšanas un piekļuve zinātībai, tehniskajai informācijai un augsta tehniskā līmeņa palīdzībai, tieši piegādātājs atrodas labākā pozīcijā nekā patērētājs, lai varētu zināt digitālā satura neatbilstības līgumam iemeslus. Piegādātājs arī atrodas labākā pozīcijā, lai varētu novērtēt, vai neatbilstību līgumam izraisīja patērētāja digitālās vides nesaderība ar digitālā satura tehniskajām prasībām. Tādēļ strīda gadījumā tieši piegādātājam jāpierāda, ka digitālais saturs atbilst līgumam, izņemot gadījumus, kad piegādātājs pierāda, ka patērētāja digitālā vide ir nesaderīga ar digitālo saturu. Patērētājam būtu jāpierāda, ka digitālais saturs neatbilst līgumam tikai tad, ja piegādātājs ir pierādījis, ka patērētāja digitālā vide ir nesaderīga ar sadarbspējas un citām tehniskām prasībām.

(32)  Ņemot vērā digitālā satura un digitālo pakalpojumu īpašo būtību un to ievērojamo sarežģītību, kā arī ņemot vērā, ka tirgotājam ir labākas zināšanas un piekļuve zinātībai, tehniskajai informācijai un augsta tehniskā līmeņa palīdzībai, tieši tirgotājs atrodas labākā pozīcijā nekā patērētājs, lai varētu zināt, kāpēc digitālais saturs vai digitālais pakalpojums neatbilst līgumam. Tirgotājs arī atrodas labākā pozīcijā, lai varētu novērtēt, vai neatbilstību līgumam izraisīja patērētāja digitālās vides nesaderība ar digitālā satura vai digitālā pakalpojuma tehniskajām prasībām. Tādēļ strīda gadījumā tieši tirgotājam jāpierāda, ka digitālais saturs vai digitālais pakalpojums atbilst līgumam, izņemot gadījumus, kad tirgotājs pierāda, ka patērētāja digitālā vide ir nesaderīga ar digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu. Tirgotājam būtu jāpierāda, ka digitālais saturs vai pakalpojums neatbilst līgumam tikai tad, ja piegādātājs ir pierādījis, ka patērētāja digitālā vide ir nesaderīga ar sadarbspējas un citām tehniskām prasībām. Laikposmam, kurā neatbilstības pierādīšanas pienākums saskaņā ar līgumu ir tirgotājam, vajadzētu būt diviem gadiem no brīža, kad digitālais saturs vai digitālais pakalpojums ir piegādāts. Šis termiņš būtu jāsaīsina līdz vienam gadam precēs iegulta digitālā satura vai digitālā pakalpojuma gadījumā. Attiecībā uz ilgtermiņa līgumiem par digitālā satura vai digitālo pakalpojumu piegādi pierādīšanas pienākums būtu joprojām jāuzņemas tirgotājam visā līguma darbības laikā.

Grozījums Nr.    45

Direktīvas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33)  Neskarot patērētāja pamattiesības uz privātās dzīves aizsardzību, tostarp saziņas konfidencialitāti, un uz personas datu aizsardzību, patērētājam jāsadarbojas ar piegādātāju, lai ļautu piegādātājam pārliecināties par patērētāja digitālo vidi, izmantojot attiecīgajos apstākļos visneuzbāzīgākos abu pušu rīcībā esošos tehniskos līdzekļus. To bieži veic, piemēram, sniedzot piegādātājam automātiski ģenerētus pārskatus par incidentiem vai informāciju par patērētāja interneta savienojumu. Tikai izņēmuma kārtā un labi pamatotos gadījumos, kad, pēc labākās apziņas izmantojot visus citus līdzekļus, nav nevienas citas iespējas, to var izdarīt, nodrošinot virtuālo piekļuvi patērētāja digitālajai videi. Tāpēc, ja piegādātājs nesadarbojas ar piegādātāju, patērētājam būtu jāpierāda, ka digitālais saturs neatbilst līgumam.

(33)  Neskarot patērētāja pamattiesības uz privātās dzīves aizsardzību, tostarp saziņas konfidencialitāti, un uz personas datu aizsardzību, tirgotājam jāsadarbojas ar piegādātāju, lai ļautu tirgotājam pārliecināties par patērētāja digitālo vidi, izmantojot attiecīgajos apstākļos visneuzbāzīgākos abu pušu rīcībā esošos tehniskos līdzekļus, nolūkā noteikt, vai neatbilstība pastāvēja digitālā satura vai digitālā pakalpojuma piegādes laikā. To bieži veic, piemēram, sniedzot tirgotājam automātiski radītus pārskatus par incidentiem vai informāciju par patērētāja interneta savienojumu. Tikai izņēmuma kārtā un labi pamatotos gadījumos, kad, pēc labākās apziņas izmantojot visus citus līdzekļus, nav nevienas citas iespējas, to var izdarīt, nodrošinot virtuālo piekļuvi patērētāja digitālajai videi. Tomēr, ja tirgotājs nesadarbojas ar piegādātāju, patērētājam būtu jāpierāda, ka digitālais saturs vai digitālais pakalpojums neatbilst līgumam, ar noteikumu, ka patērētājs ir ticis informēts par nesadarbošanās sekām.

Grozījums Nr.    46

Direktīvas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Piegādātājam vajadzētu būt atbildīgam patērētāja priekšā par neatbilstību līgumam un par digitālā satura nepiegādāšanu. Turklāt, ņemot vērā, ka digitālo saturu var piegādāt arī konkrētu laikposmu, ir pamatoti, ka piegādātājam vajadzētu būt atbildīgam par jebkāda veida neatbilstību, kas rodas šajā laikposmā.

(34)  Tirgotājam vajadzētu būt atbildīgam patērētāja priekšā par neatbilstību līgumam un par digitālā satura vai digitālā pakalpojuma nepiegādāšanu un par jebkādu digitālā satura vai digitālā pakalpojuma neatbilstību līgumam, kas izpaužas divu gadu laikā no piegādes brīža. Ņemot vērā, ka digitālo saturu vai digitālos pakalpojumus var piegādāt arī konkrētu laikposmu, ir pamatoti, ka tirgotājam vajadzētu būt atbildīgam par jebkāda veida neatbilstību, kas rodas šajā laikposmā. Iegultam digitālajam saturam vai iegultam digitālajam pakalpojumam būtu jāpiemēro līdzīgs juridisko garantiju režīms, kāds tiek piemērots parastām precēm. Lai palielinātu patērētāju uzticēšanos un veicinātu pārrobežu tirdzniecību gan tiešsaistē, gan bezsaistē, būtu jāpanāk turpmāks progress, saskaņojot tiesību aktus patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 1999/44/EK1a noteiktajam divu gadu minimālajam likumiskajam garantijas termiņam vajadzētu kļūt par pilnībā saskaņotu normu. Tomēr, lai nemazinātu patērētāju aizsardzību dažās dalībvalstīs, tām dalībvalstīm, kuras jau ir ieviesušas garākus vai atšķirīgus garantijas periodu modeļus līdz šīs direktīvas stāšanās spēkā brīdim, vajadzētu būt iespējai tos saglabāt.

 

____________

 

1a Parlamenta un Padomes1999. gada 25. maija Direktīva 1999/44/EK par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garantijām (OV L 171, 7.7.1999., 12. lpp.).

Grozījums Nr.    47

Direktīvas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  Digitālā satura nepiegādāšana patērētājam saskaņā ar līgumu ir nopietna piegādātāja galvenās līgumsaistības pārkāpšana, kam būtu jāļauj patērētājam izbeigt līgumu nekavējoties. Ja piegādātājs sākotnēji ir piegādājis digitālo saturu, pārtraukumi piegādē, kuru dēļ digitālais saturs nav pieejams vai patērētājs tam nevar piekļūt īsu laikposmu, būtu jāuzskata par neatbilstību līgumam, nevis par nepiegādāšanu. Jo īpaši, digitālā satura nepārtrauktības prasībai būtu jāaptver vairāk nekā tikai nejaušus īslaicīgus piegādes pārtraukumus.

(35)  Ja tirgotājs nav piegādājis digitālo saturu vai digitālos pakalpojumus saskaņā ar līgumu, patērētājam būtu jāaicina tirgotājs veikt piegādi. Jebkuras digitālā satura vai digitālā pakalpojuma nepiegādāšanas gadījumā bez nepamatotas kavēšanās patērētājam būtu jāspēj nekavējoties izbeigt līgumu, ja vien puses skaidri nevienojas par papildu laikposmu, kurā tiks piegādāts digitālais saturs vai digitālais pakalpojums. Ja tirgotājs sākotnēji ir piegādājis digitālo saturu vai digitālos pakalpojumus, pārtraukumi piegādē, kuru dēļ digitālais saturs vai digitālie pakalpojumi nav pieejami vai patērētājs tiem nevar piekļūt īsu laikposmu, būtu jāuzskata par neatbilstību līgumam, nevis par nepiegādāšanu. Jo īpaši, digitālā satura vai digitālo pakalpojumu nepārtrauktības prasībai būtu jāaptver vairāk nekā tikai nejaušus īslaicīgus piegādes pārtraukumus.

Grozījums Nr.    48

Direktīvas priekšlikums

36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(36)  Neatbilstības līgumam gadījumā patērētājam pirmkārt vajadzētu būt tiesībām uz digitālā satura atbilstības līgumam atjaunošanu. Atkarībā no digitālā satura tehniskā raksturojuma, piegādātājs var izvēlēties konkrētu veidu, kā atjaunot digitālā satura atbilstību līgumam, piemēram, izlaižot atjauninājumus vai pieprasot, lai patērētājs piekļūtu digitālā satura jaunai kopijai. Ņemot vērā digitālā satura dažādību, nebūtu piemēroti noteikt fiksētus termiņus tiesību izmantošanai vai ar digitālo saturu saistīto pienākumu izpildei. Šādi termiņi nevar ņemt vērā šo dažādību un, atkarībā no konkrētā gadījuma, var būt vai nu pārāk īsi vai nu pārāk gari. Tādēļ, piemērotāk būtu atsaukties uz saprātīgiem termiņiem. Digitālā satura atbilstību līgumam būtu jāatjauno saprātīgā termiņā un bez maksas; jo īpaši patērētājam nebūtu jāsedz nekādas izmaksas, kas saistītas ar digitālā satura atjauninājuma izstrādi.

(36)  Neatbilstības līgumam gadījumā patērētājam pirmkārt vajadzētu būt tiesībām uz digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstības līgumam atjaunošanu. Atkarībā no digitālā satura vai digitālā pakalpojuma tehniskā raksturojuma, tirgotājam vajadzētu izvēlēties konkrētu veidu, kā atjaunot digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstību līgumam, piemēram, izlaižot atjauninājumus vai pieprasot, lai patērētājs piekļūtu digitālā satura jaunai kopijai. Lai izvairītos no jebkādas būtiskas neērtības patērētājam, tirgotājam nevajadzētu būt tiesībām veikt vairāk nekā vienu mēģinājumu labot vienu un to pašu defektu. Ņemot vērā digitālā satura un digitālo pakalpojumu dažādību, nebūtu piemēroti noteikt fiksētus termiņus tiesību izmantošanai vai ar digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu saistīto pienākumu izpildei. Šādi termiņi nevar ņemt vērā šo dažādību un, atkarībā no konkrētā gadījuma, var būt vai nu pārāk īsi vai nu pārāk gari. Tādēļ, piemērotāk būtu atsaukties uz saprātīgiem termiņiem. Saprātīgais laiks digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstības līgumam atjaunošanai būtu objektīvi jānovērtē, ņemot vērā digitālā satura vai pakalpojuma raksturu un neatbilstību. Digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstība līgumam būtu jāatjauno bez maksas; jo īpaši patērētājam nebūtu jāsedz nekādas izmaksas, kas saistītas ar digitālā satura atjauninājuma izstrādi.

Grozījums Nr.    49

Direktīvas priekšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37)  Otrkārt, patērētājam jābūt tiesībām pieprasīt cenas samazinājumu vai līguma izbeigšanu. Patērētāja tiesībām izbeigt līgumu būtu jāaprobežojas ar tiem gadījumiem, kad, piemēram, digitālā satura atbilstības nodrošināšana nav iespējama un neatbilstība pasliktina digitālā satura galvenās veiktspējas funkcijas. Kad patērētājs izbeidz līgumu, piegādātājam jāatgriež patērētāja samaksātā cena vai, ja digitālais saturs tiek piegādāts nevis par naudu, bet apmaiņā pret piekļuvi patērētāja sniegtajiem datiem, piegādātājam jāatturas no šo datu izmantošanas, nodošanas trešajām personām vai atļaušanas trešajām personām piekļūt tiem pēc līguma izbeigšanas. Ja atlīdzība ir sniegta personas datu veidā, atturēšanās no to izmantošanas nozīmē, ka piegādātājam ir jāīsteno visi pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību datu aizsardzības noteikumiem, izdzēšot šos datus vai nodrošinot to anonimitāti tā, lai patērētāju nevarētu identificēt ar saprātīgiem līdzekļiem, kādus varētu izmantot vai nu piegādātājs, vai kāda cita persona. Neskarot datu pārziņa pienākumus saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK, piegādātājam nav jābūt pienākumam veikt turpmākas darbības saistībā ar datiem, kurus piegādātājs ir likumīgi sniedzis trešajām personām digitālā satura piegādes līguma darbības laikā.

(37)  Otrkārt, patērētājam jābūt tiesībām pieprasīt cenas samazinājumu vai līguma izbeigšanu. Patērētāja tiesībām izbeigt līgumu būtu jāaprobežojas ar tiem gadījumiem, kad, piemēram, digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstības nodrošināšana nav iespējama un neatbilstība pasliktina digitālā satura vai digitālā pakalpojuma galvenās veiktspējas funkcijas. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti ar digitāliem līdzekļiem, tirgotājam būtu jānodrošina patērētājam vienkārši digitāli līdzekļi līguma izbeigšanai, piemēram, tiešsaistes veidlapa. Kad patērētājs izbeidz līgumu, tirgotājam jāatgriež patērētāja samaksātā cena.

Grozījums Nr.    50

Direktīvas priekšlikums

38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(38)  Pēc līguma izbeigšanas piegādātājam jāatturas arī no patērētāja ģenerētā satura izmantošanas. Tomēr, gadījumos, kas attiecīgo saturu ģenerēja vairāki patērētāji, piegādātājam ir tiesības turpināt izmantot patērētāja ģenerēto saturu, ja to izmanto minētie citi patērētāji.

(38)  Pēc līguma izbeigšanas tirgotājam būtu jāatturas no patērētāja radītā satura izmantošanas. Tomēr tajos gadījumos, kad lietotāju radīts saturs vai nu nav lietojams ārpus ekosistēmas vai attiecas tikai uz patērētāja darbību, vai tirgotājs to ir apkopojis ar citiem datiem un to nevar atdalīt vai var atdalīt tikai ar nesamērīgām pūlēm, tirgotājam ir tiesības turpināt izmantot patērētāja radīto saturu. Tas attiecas arī uz saturu, ko ir radījuši vairāki patērētāji un ko var turpināt izmantot citi patērētāji. Tas ietver atsevišķus satura ieguldījumus, ko patērētājs veic sadarbības projekta ietvaros un ko citi patērētāji turpina izmantot. Šādus individuālus satura ieguldījumus vajadzētu spēt atkārtoti izmantot tirgotājam saskaņā ar nosacījumiem, ar kādiem tos sākotnēji sniedza patērētājs, arī pēc līguma izbeigšanas.

Grozījums Nr.    51

Direktīvas priekšlikums

39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(39)  Lai nodrošinātu, ka patērētājs gūst labumu no efektīvas aizsardzības attiecībā uz tiesībām izbeigt līgumu, piegādātājam būtu jāatļauj patērētājam izgūt visus patērētāja augšupielādētos datus, ko patērētājs ir izveidojis vai kas ir ģenerēti, lietojot digitālo saturu. Šim pienākumam būtu jāattiecas uz datiem, kurus piegādātājam ir pienākums saglabāt atbilstoši līgumam par digitālā satura piegādi, kā arī datiem, kurus piegādātājs ir faktiski saglabājis saistībā ar līgumu.

svītrots

Grozījums Nr.    52

Direktīvas priekšlikums

40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40)  Ja pēc līguma izbeigšanas neatbilstības līgumam dēļ piegādātājs nodrošina patērētājam tehniskos līdzekļus datu izgūšanai, patērētājam vajadzētu būt tiesībām izgūt datus bez maksas, piemēram, nemaksājot par parasti izmantotā datu formāta izmantošanu, izņemot izmaksas, kas patērētājam rodas savas digitālās vides izmantošanas laikā, tostarp tīkla savienojuma izmaksas, jo tās nav konkrēti saistītas ar datu izgūšanu.

(40)  Pēc līguma izbeigšanas neatbilstības līgumam tirgotājam būtu jādara pieejams patērētājam jebkāds lietotāju radīts saturs, kas nav personas dati, ja vien šāds saturs ir neizmantojams bez saistības ar piegādāto digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu un attiecas tikai uz patērētāja darbību, izmantojot tirgotāja piegādāto digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu, vai tirgotājs to ir apkopojis ar citiem datiem un to nevar atdalīt vai atdalīšana prasītu nesamērīgas pūles. Patērētājam ir tiesības izgūt saturu bez maksas un plaši lietojamā un mašīnlasāmā datu formātā.

Grozījums Nr.    53

Direktīvas priekšlikums

41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(41)  Ja līgums tiek izbeigts, no patērētāja nebūtu jāpieprasa samaksa par līgumam neatbilstīgā digitālā satura izmantošanu, jo tas patērētājam liegtu efektīvu aizsardzību.

(41)  Ja līgums tiek izbeigts, no patērētāja nebūtu jāpieprasa samaksa par līgumam neatbilstīgā digitālā satura vai digitālā pakalpojuma izmantošanu, jo tas patērētājam liegtu efektīvu aizsardzību.

Grozījums Nr.    54

Direktīvas priekšlikums

42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(42)  Ņemot vērā nepieciešamību līdzsvarot patērētāju un piegādātāju likumīgās intereses, ja digitālais saturs, ko piegādāta kādu laikposmu par samaksu naudā, ir par pamatu tiesībām izbeigt līgumu, patērētājam vajadzētu būt tiesībām izbeigt līgumu tikai par to līguma daļu, kas atbilst laikam, kad digitālais saturs neatbilda līgumam. Tomēr, ja digitālo saturu piegādā par cita veida atlīdzību, nevis naudu, daļēja izbeigšana nav iespējama, jo nav iespējams proporcionāli sadalīt atlīdzinājumu, kas nav nauda.

(42)  Ņemot vērā nepieciešamību līdzsvarot patērētāju un tirgotāju likumīgās intereses, ja digitālais saturs vai digitālais pakalpojums, ko piegādā kādu laikposmu par samaksu naudā, ir par pamatu tiesībām izbeigt līgumu, patērētājam vajadzētu būt tiesībām izbeigt līgumu tikai par to līguma daļu, kas atbilst laikposmam, kad digitālais saturs vai digitālais pakalpojums neatbilda līgumam.

Grozījums Nr.    55

Direktīvas priekšlikums

43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(43)  Savas būtības dēļ digitālais saturs nenolietojas un nenodilst lietošanas gaitā un to biežāk piegādā kādu laikposmu nevis kā vienreizēju piegādi. Tāpēc būtu pamatoti nenoteikt laikposmu, kurā piegādātājam vajadzētu būt atbildīgam par neatbilstību, kas pastāv digitālā satura piegādes laikā. Attiecīgi dalībvalstīm būtu jāatturas no šāda laikposma saglabāšanas vai ieviešanas. Dalībvalstīm būtu jāsaglabā rīcības brīvība paļauties uz valstī spēkā esošajiem noilguma noteikumiem, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību attiecībā uz prasījumiem par digitālā satura neatbilstību.

svītrots

Grozījums Nr.    56

Direktīvas priekšlikums

44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(44)  Piegādātāja atbildības par zaudējumiem princips ir līgumu par digitālā satura piegādi būtisks elements. Lai palielinātu patērētāju ticību digitālajam saturam, šo principu nepieciešams regulēt Savienības līmenī, lai nodrošinātu, ka patērētāji necieš kaitējumu, ja viņu aparatūru vai programmatūru ir sabojājis līgumam neatbilstošs digitālais saturs. Tādēļ patērētājiem vajadzētu būt tiesībām saņemt kompensāciju par patērētāja digitālajai videi nodarīto kaitējumu līgumam neatbilstīga digitālā satura dēļ vai digitālā satura nepiegādāšanas dēļ. Taču dalībvalstīm būtu jānosaka detalizēti nosacījumi tiesību uz zaudējumu atlīdzību izmantošanai, vienlaikus ņemot vērā, ka atlaides nākotnes digitālā satura piegādēm, jo īpaši, kad piegādātāji tās piedāvā kā vienīgo kompensāciju par zaudējumiem, ne vienmēr nodrošina patērētājam situāciju, kādā patērētājs būtu bijis, ja digitālais saturs būtu pienācīgi piegādāts un atbilstu līgumam.

(44)  Tirgotāja atbildības par zaudējumiem princips ir līgumu par digitālā satura vai digitālo pakalpojumu piegādi būtisks elements. Tādēļ patērētājam vajadzētu būt tiesībām pieprasīt kompensāciju par viņam nodarīto kaitējumu neatbilstības līgumam vai digitālā satura vai digitālā pakalpojuma nepiegādāšanas dēļ. Tomēr, ja šādas tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu tiek nodrošinātas visās dalībvalstīs, tās nebūtu jāreglamentē Savienības līmenī un būtu jānosaka ar valsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    57

Direktīvas priekšlikums

45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(45)  Tehnoloģisko un citu iemeslu dēļ piegādātājs ar būt motivēts mainīt digitālā satura funkcijas, kas tiek piegādāts kādu laikposmu. Šīs izmaiņas parasti sniedz patērētājam labumu, jo uzlabo digitālo saturu. Attiecīgi līgumslēdzējas puses var iekļaut līgumā attiecīgas klauzulas, kas ļauj piegādātājam veikt modifikācijas. Tomēr, gadījumos, kas šādas modifikācijas negatīvi ietekmē patērētāja gūto labumu no digitālā satura galvenās veiktspējas funkcijas, tās var izjaukt līguma līdzsvaru vai veiktspējas būtību līguma ietvaros tiktāl, ka patērētājs iespējams nebūtu noslēdzis līgumu. Tāpēc šādos gadījumos modifikācijām jābūt pakļautām konkrētiem nosacījumiem.

(45)  Tirgotājam būtu jāatļauj pie zināmiem nosacījumiem modificēt kādu laikposmu piegādātā digitālā satura vai digitālā pakalpojuma galvenās veiktspējas funkcijas, piemēram, pieejamību un nepārtrauktību, ja līgumā ir paredzēts pamatots iemesls veikt šādu modifikāciju. Šādi pamatoti iemesli varētu attiekties uz gadījumiem, kad modifikācijas ir vajadzīgas, lai digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu pielāgotu jaunai tehniskai videi vai lietotāju skaita pieaugumam, vai citiem svarīgiem operatīviem iemesliem. Šīs izmaiņas parasti sniedz patērētājam labumu, jo uzlabo digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu. Attiecīgi līgumslēdzējas puses var iekļaut līgumā attiecīgas klauzulas, kas ļauj tirgotājam veikt modifikācijas. Tomēr, gadījumos, kas šādas modifikācijas negatīvi ietekmē patērētāja gūto labumu no digitālā satura vai digitālā pakalpojuma galvenās veiktspējas funkcijas, tās var izjaukt līguma līdzsvaru vai veiktspējas būtību līguma ietvaros tiktāl, ka patērētājs iespējams nebūtu noslēdzis līgumu. Lai līdzsvarotu patērētāju un uzņēmumu intereses, šāda tirgotājam dota iespēja būtu jāsasaista ar patērētāja tiesībām izbeigt līgumu, ja šādas modifikācijas vairāk nekā tikai nebūtiski negatīvi ietekmē digitālā satura vai digitālo pakalpojumu izmantošanu vai piekļuvi tiem. Objektīvs novērtējums par to, cik lielā mērā modifikācijas negatīvi ietekmē patērētāju, proti, digitālā satura vai digitālo pakalpojumu izmantošanu vai piekļuvi tiem, būtu jāveic, ņemot vērā digitālā satura vai digitālā pakalpojuma raksturu un nolūku un to, kāda parasti šāda tipa digitālajam saturam vai digitālajam pakalpojumam ir kvalitāte, funkcionalitāte, sadarbspēja un citas galvenās iezīmes. Šādu atjauninājumu, modernizācijas vai līdzīgu modifikāciju noteikumiem nevajadzētu attiekties uz situācijām, kad puses, piemēram, jaunas digitālā satura vai digitālā pakalpojuma versijas izplatīšanas rezultātā noslēdz jaunu digitālā satura vai digitālā pakalpojuma piegādes līgumu.

Grozījums Nr.    58

Direktīvas priekšlikums

45.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(45a)  Ja šāda modifikācija negatīvi ietekmē to, kā patērētājs piekļūst digitālajam saturam vai digitālajam pakalpojumam vai to izmanto, patērētājam šādas modifikācijas rezultātā vajadzētu būt tiesībām bez jebkādas maksas līgumu izbeigt. Ja nosacījumi, saskaņā ar kuriem ir modifikācija atļauta, nav izpildīti, patērētāja tiesības uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem neatbilstības dēļ netiek skartas. Līdzīgi gadījumā, ja pēc modifikācijas rodas digitālā satura vai digitālā pakalpojuma neatbilstība, kuru nav izraisījusi modifikācija, patērētājam joprojām saistībā ar šo digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu vajadzētu būt tiesībām izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus neatbilstības dēļ, kā paredzēts šajā direktīvā.

Grozījums Nr.    59

Direktīvas priekšlikums

46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(46)  Konkurence ir labi funkcionējoša digitālā vienotā tirgus svarīgs elements. Lai stimulētu šādu konkurenci, patērētājiem jābūt iespējai reaģēt uz konkurentu piedāvājumiem un mainīt piegādātājus. Lai panāktu, ka tas darbojas praksē, viņiem vajadzētu būt iespējai to darīt netraucēti, bez juridiskiem, tehniskiem vai praktiskiem šķēršļiem, tostarp līgumu nosacījumiem vai līdzekļu trūkuma izgūt visus patērētāja augšupielādētos datus, ko patērētājs ir izveidojis vai kas ir ģenerēti, izmantojot digitālo saturu. Tomēr ir svarīgi arī aizsargāt esošas investīcijas un ticību noslēgtiem līgumiem. Tādēļ patērētājiem būtu jānodrošina tiesības izbeigt ilgtermiņa līgumus, ievērojot noteiktus līdzsvarotus nosacījumus. Ar šo netiek izslēgts, ka patērētāju līgumus var noslēgt uz ilgāku līguma darbības laikposmu. Tomēr patērētājam vajadzētu būt tiesībām izbeigt jebkuras līgumattiecības, kas ilgst vairāk nekā 12 mēnešus. Lai novērstu šo tiesību apiešanu, tām būtu jāattiecas uz jebkuru līgumu, kura rezultātā līgums ir saistošs patērētājam ilgāk nekā 12 mēnešus neatkarīgi no tā, vai līgums ir noslēgs uz nenoteiktu laiku, vai tiek pagarināts automātiski vai pēc turpmākas pušu piekrišanas.

(46)  Konkurence ir labi funkcionējoša digitālā vienotā tirgus svarīgs elements. Lai stimulētu šādu konkurenci, patērētājiem jābūt iespējai reaģēt uz konkurentu piedāvājumiem un mainīt tirgotājus. Lai panāktu, ka tas darbojas praksē, viņiem vajadzētu būt iespējai to darīt netraucēti, bez juridiskiem, tehniskiem vai praktiskiem šķēršļiem, tostarp līgumu nosacījumiem vai līdzekļu trūkuma izgūt visus patērētāja augšupielādētos datus, ko patērētājs ir izveidojis vai kas ir ģenerēti, izmantojot digitālo saturu. Tomēr ir svarīgi arī aizsargāt esošas investīcijas un ticību noslēgtiem līgumiem. Tādēļ patērētājiem būtu jānodrošina tiesības izbeigt ilgtermiņa līgumus, ievērojot noteiktus līdzsvarotus nosacījumus. Ar šo netiek izslēgts, ka patērētāju līgumus var noslēgt uz ilgāku līguma darbības laikposmu. Ja līgums tiek izbeigts agrāk, jebkuras priekšrocības, kas izriet no tādu līgumu noslēgšanas, kuru ilgums pārsniedz 12 mēnešus, būtu jāatmaksā proporcionāli. Tirgotājam būtu jāsniedz informācija par nosacījumiem un sekām attiecībā uz noteikta laika līgumu, kuru termiņš pārsniedz 12 mēnešus, pirmstermiņa izbeigšanu. Tomēr patērētājam vajadzētu būt tiesībām izbeigt jebkuras līgumattiecības, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Lai novērstu šo tiesību apiešanu, tām būtu jāattiecas uz jebkuru līgumu, kura rezultātā līgums ir saistošs patērētājam ilgāk nekā 12 mēnešus neatkarīgi no tā, vai līgumam ir noteikts sākotnējais ilgums, kas pārsniedz 12 mēnešus, vai tas tiek pagarināts automātiski vai pēc turpmāku līgumu vai pagarināšanas periodu, kas pārsniedz 12 mēnešus, apvienojuma.

Grozījums Nr.    60

Direktīvas priekšlikums

47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(47)  Galīgā patērētājam piegādātā digitālā satura neatbilstība līgumam bieži rodas vienā no darījumu ķēdes posmiem, kas ved no sākotnējā izstrādātāja pie gala piegādātāja. Lai gan gala piegādātājam vajadzētu būt atbildīgam patērētāja priekšā par neatbilstību līgumam, kas noslēgts šo divu pušu starpā, ir svarīgi nodrošināt, lai piegādātājam būtu atbilstošas tiesības attiecībā pret darījumu ķēdes dažādiem dalībniekiem, lai viņš varētu izpildīt savas saistības pret patērētāju. Tomēr, tie darījumu ķēdes dalībnieki, pret kuriem gala piegādātājs var vērsties un šādu prasību modalitātes un nosacījumus būtu jānosaka spēkā esošiem valstu tiesību aktiem.

(47)  Galīgā patērētājam piegādātā digitālā satura vai digitālā pakalpojuma neatbilstība līgumam bieži rodas vienā no finanšu darījumu ķēdes posmiem, kas ved no sākotnējā izstrādātāja pie gala tirgotāja. Lai gan gala tirgotājam vajadzētu būt atbildīgam patērētāja priekšā par neatbilstību līgumam, kas noslēgts šo divu pušu starpā, ir svarīgi nodrošināt, lai tirgotājam būtu atbilstošas tiesības attiecībā pret finanšu darījumu ķēdes dažādiem dalībniekiem, lai viņš varētu izpildīt savas saistības pret patērētāju. Šīs tiesības vajadzētu stingri ierobežot, piemērojot tās tikai finanšu darījumiem un neattiecinot, piemēram, uz situācijām, kad tirgotājs vairākkārtīgi izmanto trešo personu bezmaksas programmatūru, par kuru tas nav maksājis. Tomēr, tie darījumu ķēdes dalībnieki, pret kuriem gala tirgotājs var vērsties un šādu prasību modalitātes un nosacījumus būtu jānosaka spēkā esošiem valstu tiesību aktiem. Dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt, ka, nosakot personu, pret kuru tirgotājs var vērst tiesiskās aizsardzības līdzekļus, termiņus, kā arī īstenošanas kārtību un nosacījumus, valsts tiesiskais regulējums pienācīgi aizsargā tirgotāju.

Grozījums Nr.     61

Direktīvas priekšlikums

47.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(47a)  Direktīvas mērķis nav ieviest tiesisko regulējumu bezmaksas programmatūras licenču nodrošināšanai, ja bezmaksas programmatūra tiek piegādāta kā digitālā satura vai digitālā pakalpojuma daļa, kā arī tās mērķis nav radīt papildu pienākumus izstrādātājam tikai tādēļ, ka tas šo programmatūru ir darījis publiski pieejamu bezmaksas programmatūras licences ietvaros.

Grozījums Nr.    62

Direktīvas priekšlikums

48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(48)  Personām un organizācijām, kurām saskaņā ar valstu tiesību aktiem ir likumīgas intereses aizsargāt patērētāju līgumiskās tiesības, būtu jānodrošina tiesības uzsākt tiesvedību vai nu tiesā, vai arī administratīvā iestādē, kura ir tiesīga izskatīt sūdzības vai arī uzsākt attiecīgu tiesvedību.

(48)  Personām un organizācijām, kurām saskaņā ar valstu tiesību aktiem ir likumīgas intereses aizsargāt patērētāju līgumiskās un datu aizsardzības tiesības, būtu jānodrošina tiesības uzsākt tiesvedību vai nu tiesā, vai arī administratīvā iestādē, kura ir tiesīga izskatīt sūdzības vai arī uzsākt attiecīgu tiesvedību. Minētajām sūdzībām vai procedūrām vajadzētu būt pietiekami atturošām.

Grozījums Nr.    63

Direktīvas priekšlikums

50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(50)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/44/EK35 ir jāgroza, lai atspoguļotu šīs direktīvas piemērošanas jomu saistībā ar pastāvīgu datu nesēju, kurā ietverts digitālais saturs, ja tas ir izmantots tikai un vienīgi kā digitālā satura nesējs satura piegādāšanai patērētājam.

(50)  Direktīva 1999/44/EK būtu jāgroza, lai atspoguļotu šīs direktīvas piemērošanas jomu saistībā ar iegultu digitālo saturu un iegultiem digitālajiem pakalpojumiem.

__________________

 

35OV L 171, 7.7.1999., 12. lpp.

 

Grozījums Nr.     64

Direktīvas priekšlikums

54.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(54a)  Ņemot vērā, ka šajā direktīvā tiek skatīti jautājumi un tiesības, kas ir būtiski svarīgi iekšējam tirgum, patērētājiem un Savienības iedzīvotājiem, uz direktīvu būtu jāattiecina ciešas uzraudzības un pārskatīšanas process, paredzot nozīmīgu un plašu apspriešanos ar dalībvalstīm un patērētāju, juridiskajām un uzņēmējdarbības organizācijām un to iesaistīšanu Savienības līmenī.

Grozījums Nr.     65

Direktīvas priekšlikums

55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(55)  Šī direktīva ievēro pamattiesības un principus, kuri atzīti jo īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, konkrēti tās 16., 38. un 47. pantā,

(55)  Šī direktīva ievēro pamattiesības un principus, kuri atzīti jo īpaši Hartā, konkrēti tās 7., 8.,16., 38. un 47. pantā.

Grozījums Nr.    66

Direktīvas priekšlikums

-1. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1. pants

 

Datu aizsardzība

 

Šī direktīva neskar noteikumus par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, kas jo īpaši paredzēti Regulā (ES) 2016/679 vai atbilst tai.

Grozījums Nr.    67

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā direktīvā ir noteiktas atsevišķas prasības attiecībā uz digitālā satura piegādes līgumiem ar patērētājiem, jo īpaši noteikumi par digitālā satura atbilstību līgumam, patērētājiem pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi neatbilstības līgumam gadījumos un šo aizsardzības līdzekļu izmantošanas kārtība, kā arī par šādu līgumu grozīšana un izbeigšana.

Šīs direktīvas mērķis ir, sasniedzot augstu patērētāju aizsardzības līmeni, veicināt sekmīgu iekšējā tirgus darbību, ko īsteno, nosakot konkrētas prasības attiecībā uz digitālā satura vai digitālo pakalpojumu piegādes līgumiem starp tirgotājiem un patērētājiem, jo īpaši noteikumus par digitālā satura vai digitālo pakalpojumu atbilstību līgumam, patērētājiem pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem digitālā satura vai digitālo pakalpojumu nepiegādāšanas vai neatbilstības līgumam gadījumos un šo aizsardzības līdzekļu izmantošanas kārtību, kā arī par digitālā satura vai digitālā pakalpojuma grozīšanu un ilgtermiņa līgumu izbeigšanu.

Grozījums Nr.    68

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  “digitālais saturs” ir

1.  “digitālais saturs” ir dati, kas ir radīti un piegādāti digitālā formātā,

(a)   dati, kas ir radīti un piegādāti digitālā formātā, piemēram, video, audio, lietojumprogrammas, digitālās spēles un jebkura cita programmatūra;

 

(b)   pakalpojums, kas ļauj izveidot, apstrādāt vai uzglabāt datus digitālā formā, ja šādus datus sniedz patērētājs; un

 

(c)   pakalpojums, kas ļauj dalīties ar datiem digitālā formātā vai mijiedarboties ar citu pakalpojuma lietotāju sniegtajiem datiem;

 

Grozījums Nr.    69

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  “digitālais saturs” ir

 

(a)   pakalpojums, kas ļauj izveidot, apstrādāt vai uzglabāt datus digitālā formā, ja šādus datus ir augšupielādējis vai radījis patērētājs; vai

 

(b)   pakalpojums, kas ļauj dalīties vai mijiedarboties ar datiem digitālā formātā, ko lejupielādējis vai radījis patērētājs vai citi šā pakalpojuma lietotāji, vai gan patērētājs, gan citi šā pakalpojuma lietotāji;

Grozījums Nr.    70

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  “iegults digitālais saturs vai digitālais pakalpojums” ir precē iepriekš uzstādīts digitālais saturs vai digitālais pakalpojums;

Grozījums Nr.    71

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  “integrēšana” ir dažādu digitālās vides komponentu sasaistīšana, lai tie darbotos kā saskaņotais veselums saskaņā ar mērķiem, kuriem tas ir paredzēts;

2.  “integrēšana” ir digitālā satura vai digitālā pakalpojuma sasaistīšana ar dažādiem patērētāja digitālās vides komponentiem un iekļaušana tajos, lai digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu izmantotu atbilstīgi līgumam;

Grozījums Nr.    72

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  “piegādātājs” ir jebkura fiziska vai jebkura privāta vai publiska juridiska persona, kura, tostarp ar jebkuras citas personas, kas darbojas šīs personas vārdā vai uzdevumā, starpniecību, darbojas nolūkos, kas ir saistīti ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju;

3.  “tirgotājs” ir jebkura fiziska vai jebkura privāta vai publiska juridiska persona, kura, tostarp ar jebkuras citas personas, kas darbojas šīs personas vārdā vai uzdevumā, starpniecību, darbojas nolūkos, kas ir saistīti ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju saistībā ar līgumiem, uz kuriem attiecas šī direktīva;

Grozījums Nr.    73

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  “zaudējumu atlīdzība” ir naudas summa, uz kuru patērētājiem var būt tiesības kā uz kompensāciju par to digitālajai videi nodarīto mantisko kaitējumu;

5.  “zaudējumu atlīdzība” ir naudas summa, uz kuru patērētājiem var būt tiesības kā uz kompensāciju par kaitējumu, ko izraisa digitālā satura vai digitālā pakalpojuma nepiegādāšana vai digitālā satura vai digitālā pakalpojuma neatbilstība līgumam;

Grozījums Nr.    74

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  “cena” ir naudas summa, kas jāsamaksā par piegādāto digitālo saturu;

6.  “cena” ir naudas summa, kas jāsamaksā par piegādāto digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu;

Grozījums Nr.     75

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  “līgums” ir vienošanās nolūkā radīt saistības vai citas tiesiskas sekas;

svītrots

Grozījums Nr.    76

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  “digitālā vide” ir aparatūra, digitālais saturs un jebkurš tīkla savienojums, ciktāl tie atrodas lietotāja kontrolē;

8.  “digitālā vide” ir aparatūra, programmatūra un jebkurš tīkla savienojums, ciktāl tie atrodas lietotāja kontrolē un tos izmanto patērētājs, lai piekļūtu digitālajam saturam vai digitālajiem pakalpojumiem vai tos izmantotu;

Grozījums Nr.    77

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  “sadarbspēja” ir digitālā satura spēja pildīt visas funkcijas, mijiedarbojoties ar konkrētu digitālo vidi;

9.  “sadarbspēja” ir digitālā satura vai digitālā pakalpojuma spēja pildīt visas funkcijas, mijiedarbojoties ar konkrētu digitālo vidi, tostarp ļaujot patērētājiem piekļūt digitālajam saturam vai digitāliem pakalpojumiem, bez nepieciešamības izmantot pieteikumus vai citas tehnoloģijas, lai pārveidotu digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu, kam tie vēlas piekļūt;

Grozījums Nr.    78

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.  “piegāde” ir piekļuves nodrošināšana digitālajam saturam vai digitālā satura pieejamības nodrošināšana;

svītrots

Grozījums Nr.    79

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.a  “neliela neatbilstība” ir neatbilstība, kas nemazina digitālā satura vai digitālā pakalpojuma funkcionalitāti, sadarbspēju un citas galvenās veiktspējas funkcijas, piemēram, pieejamību, nepārtrauktību un drošību, ja tas ir prasīts 6. pantā un 6.a panta 1. punkta a) apakšpunktā.

Grozījums Nr.    80

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šo direktīvu piemēro ikvienam līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā patērētājam digitālo saturu vai apņemas to izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāsamaksā cena vai patērētājs aktīvi sniedz cita veida atlīdzību, nevis naudu, personas datu vai jebkādu citu datu formā.

1.  Šo direktīvu piemēro ikvienam līgumam, kura ietvaros tirgotājs piegādā vai apņemas piegādāt patērētājam digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu apmaiņā pret konkrētu cenu vai personas datiem, ko sniedzis patērētājs vai apkopojis tirgotājs vai trešā puse tirgotāja interesēs.

Grozījums Nr.    81

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šo direktīvu piemēro visiem tādu digitālo produktu piegādes līgumiem, kuri izgatavoti saskaņā ar patērētāja specifikācijām.

2.  Šo direktīvu piemēro visiem tāda digitālā satura vai digitālo pakalpojumu piegādes līgumiem, kuri izstrādāti saskaņā ar patērētāja specifikācijām.

Grozījums Nr.    82

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Izņemot 5. un 11. pantu, šo direktīvu piemēro visiem pastāvīgiem informācijas nesējiem, kuros ietverts digitālais saturs, ja pastāvīgais informācijas nesējs ir izmantots tikai un vienīgi kā digitālā satura nesējs.

3.  Izņemot 5. un 11. pantu, šo direktīvu piemēro iegultam digitālajam saturam vai iegultiem digitālajiem pakalpojumiem. Ja vien nav noteikts citādi, atsauces uz digitālo saturu vai digitālajiem pakalpojumiem šajā direktīvā attiecas arī uz iegultu digitālo saturu vai iegultiem digitālajiem pakalpojumiem. Attiecībā uz precēm ar iegultu digitālo saturu vai iegultiem digitālajiem pakalpojumiem tirgotājs saskaņā ar šo direktīvu ir atbildīgs patērētājam par savu pienākumu izpildi tikai par iegultu digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu. Šīs direktīvas noteikumi neskar aizsardzību, kas ir piešķirta patērētājiem ar piemērojamiem Savienības tiesību aktiem attiecībā uz citiem šādu preču elementiem.

Grozījums Nr.    83

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Šo direktīvu nepiemēro digitālajam saturam, ko sniedz apmaiņā pret cita veida atlīdzību, nevis naudu, ciktāl piegādātājs prasa patērētājam sniegt personas datus, kuru apstrāde ir noteikti nepieciešama līguma izpildei vai tiesību aktu prasību ievērošanai, un piegādātājs tos turpmāk neapstrādā nekādā citā veidā, kas neatbilstu minētajam mērķim. Tāpat direktīvu nepiemēro citiem datiem, ko piegādātājs prasa patērētājam sniegt, lai nodrošinātu, ka digitālais saturs atbilst līgumam vai ir ievērotas tiesību aktu prasības, un piegādātājs neizmanto šos datus komerciāliem nolūkiem.

4.  Šo direktīvu nepiemēro, ja personas datus, ko sniedzis patērētājs vai apkopojis tirgotājs, ekskluzīvi apstrādā tirgotājs, lai piegādātu šo digitālo saturu vai pakalpojumu un nodrošinātu vai uzlabotu šā digitālā satura vai pakalpojuma atbilstību tiesību aktu prasībām vai lai tirgotājs ievērotu tiesību aktu prasības, kam tas ir pakļauts, un neapstrādātu šos datus jebkādiem citiem mērķiem.

Grozījums Nr.    84

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  pakalpojumiem, kurus piegādātājs sniedz ar ievējojamu cilvēka iejaukšanos, ja digitālo formātu galvenokārt izmanto kā nesēju;

(a)  pakalpojumiem, kurus sniedz tirgotājs personīgi, un ja piekļuves vai piegādes nolūkā ir izmantoti vienīgi digitālie līdzekļi

Grozījums Nr.    85

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)   elektronisko komunikāciju pakalpojumiem, kā definēts Direktīvā 2002/21/EC;

(b)  starppersonu komunikāciju pakalpojumiem, kā definēts Eiropas Elektronisko sakaru kodeksā, izņemot numurneatkarīgus starppersonu sakaru pakalpojumus, ciktāl tie nav reglamentēti Eiropas Elektronisko sakaru kodeksā;

Grozījums Nr.     86

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 5. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  digitālā satura vai digitālo pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar bezmaksas vai atvērto licenci tiktāl, cik nepastāv ne līgumattiecības, ne pienākumi papildus tiem, kas attiecas uz licences noteikumu ievērošanu;

Grozījums Nr.     87

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Šo direktīvu nepiemēro elektroniski pārvaldītu publisku reģistru nodrošināšanai un izrakstu izsniegšanai no šādiem reģistriem.

Grozījums Nr.    88

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ja līgumā papildus digitālā satura piegādei ir ietverti citi elementi, šo direktīvu piemēro tikai digitālā satura piegādātāja un patērētāja statusā esošo pušu saistībām un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

6.  Ja līgumā par digitālā satura vai digitālo pakalpojumu piegādi ir ietvertas papildu līgumsaistības, šo direktīvu piemēro tikai līgumslēdzēju pušu to attiecīgajā statusā kā digitālā satura vai digitālā pakalpojuma tirgotāja un patērētāja tiesībām un saistībām.

Grozījums Nr.    89

Direktīvas priekšlikums

3. pants - 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Kolīzijas gadījumā starp kādu šīs direktīvas noteikumu un kāda cita Savienības tiesību akta noteikumu, kas regulē konkrētu nozari vai jautājumu, minētā cita Savienības tiesību akta noteikumi ir pārāki par šo direktīvu.

7.  Kolīzijas gadījumā starp kādu šīs direktīvas noteikumu un kāda cita Savienības tiesību akta noteikumu, kas regulē konkrētu nozari vai jautājumu, minētā cita Savienības tiesību akta noteikumi ir pārāki un tiek piemēroti konkrētajai nozarei vai jomai.

Grozījums Nr.    90

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Šī direktīva neskar fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi.

svītrots

Grozījums Nr.    91

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Ciktāl tas nav šeit reglamentēts, šī direktīva neskar valstu vispārīgās līgumtiesības, piemēram, noteikumus par līgumu izstrādi, spēkā esību vai sekām, tostarp noteikumus par līguma izbeigšanas sekām.

9.  Šī direktīva neskar valstu vispārējās līgumtiesības, piemēram, noteikumus par līgumu izstrādi, spēkā esamību vai sekām, tostarp par līguma izbeigšanas sekām, tiktāl, cik šīs līgumtiesības nereglamentē minētā direktīva. Šī direktīva neskar valstu noteikumus par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem attiecībā uz „slēptiem defektiem” vai īstermiņa tiesībām noraidīt. Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest valsts noteikumus par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem attiecībā uz „slēptajiem defektiem”. Dalībvalstis var paturēt spēkā savus noteikumus par īstermiņa tiesībām noraidīt, ja tādi ir paredzēti to attiecīgajās tiesību sistēmās dienā, kad stājas spēkā šī direktīva.

Grozījums Nr.     92

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.a  Gadījumā, ja saistībā ar digitālā satura vai digitālo pakalpojumu piegādi šīs direktīvas darbības jomā tiek piemērots citas dalībvalsts, kas nav patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta, tiesību akts, tirgotājs pirms līguma noslēgšanas attiecīgi informē patērētāju.

Grozījums Nr.     93

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 9.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.b Šī direktīva neskar intelektuālā īpašuma tiesības un jo īpaši attiecībā uz autortiesībām tā neskar Direktīvā 2001/29/EK paredzētās tiesības un saistības.

Grozījums Nr.    94

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nepatur spēkā vai neievieš noteikumus, kuri atšķiras no šajā direktīvā paredzētajiem noteikumiem, tostarp stingrākus vai mazāk stingrus noteikumus, lai nodrošinātu atšķirīgu patērētāju aizsardzības līmeni.

Dalībvalstis savos valsts tiesību aktos nepatur spēkā vai neievieš noteikumus, kuri atšķiras no šajā direktīvā paredzētajiem noteikumiem, tostarp stingrākus vai mazāk stingrus noteikumus, lai nodrošinātu atšķirīgu patērētāju aizsardzības līmeni, ja vien šajā direktīvā nav paredzēts citādi.

Grozījums Nr.     95

Direktīvas priekšlikums

4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a pants

 

Prasības par sniedzamo informāciju

 

Pirms patērētājs uzņemas līguma par digitālā satura vai digitālo pakalpojumu piegādi saistības, tirgotājs skaidrā un saprotamā veidā sniedz patērētājam Direktīvas 2011/83/ES 6. un 8. pantā prasīto informāciju.

Grozījums Nr.    96

Direktīvas priekšlikums

5. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. pants

5. pants

Digitālā satura piegāde

Digitālā satura vai digitālā pakalpojuma piegāde

1.  Pildot līgumu par digitālā satura piegādi, piegādātājs piegādā digitālo saturu:

1.  Piegādātājs piegādā digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu, darot to pieejamu šādām personām vai ļaujot šīm personām tam piekļūt:

(a)  patērētājam; vai

(a)  patērētājam;

(b)  trešajai personai, kuras rīcībā ir fizisks vai virtuāls aprīkojums, kas ļauj padarīt digitālo saturu pieejamu patērētājam vai ļauj patērētājam piekļūt tam un kuru patērētājs ir izvēlējies digitālā satura saņemšanai.

(b)  trešai personai, kuras rīcībā ir fizisks vai virtuāls aprīkojums, kas ļauj padarīt digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu pieejamu patērētājam vai ļauj patērētājam piekļūt tam un kuru patērētājs ir izvēlējies digitālā satura vai digitālā pakalpojuma saņemšanai. vai

 

(ba)  jebkurai citai patērētāja norādītai trešai personai.

2.  Piegādātājs piegādā digitālo saturu uzreiz pēc līguma noslēgšanas, ja vien puses nav vienojušās citādi. Piegādi uzskata par notikušu, ja digitālais saturs ir piegādāts patērētājam vai, ja ir piemērojams 1. punkta b) apakšpunkts, patērētāja izvēlētajai trešajai personai atkarībā no tā, kura no minētajām piegādēm notiek agrāk.

2.  Ja vien puses nav vienojušās citādi, tirgotājs digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu piegādā bez nepamatotas kavēšanās pēc līguma noslēgšanas. Tiek uzskatīts, ka tirgotājs savas piegādes saistības ir izpildījis, ja digitālais saturs vai digitālais pakalpojums ir darīts pieejams, vai arī patērētājam ir ļauts tam piekļūt, vai, ja ir piemērojams 1. punkta b) vai ba) apakšpunkts, patērētāja izvēlētajai trešai personai atkarībā no tā, kuru no minētajām piegādēm piemēro.

Grozījums Nr.    97

Direktīvas priekšlikums

5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a pants

 

Digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstība līgumam

 

Lai atbilstu līgumam, digitālajam saturam vai digitālajam pakalpojumam ir jāatbilst 6., 6.a, 7. un 8. panta prasībām.

Grozījums Nr.    98

Direktīvas priekšlikums

6. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. pants

6. pants

Digitālā satura atbilstība līgumam

Subjektīvās prasības attiecībā uz atbilstību līgumam

1.  Lai atbilstu līgumam, digitālais saturs attiecīgos gadījumos atbilst šādiem kritērijiem:

1.  Lai atbilstu līgumam, digitālais saturs vai digitālais pakalpojums attiecīgos gadījumos atbilst šādiem kritērijiem:

(a)  tā daudzums, kvalitāte, ilgums un versija, kā arī funkcijas, sadarbspēja un citas veiktspējas funkcijas, piemēram, pieejamība, nepārtrauktība un drošība, atbilst līguma prasībām, tostarp jebkurai pirms līguma sniegtajai informācijai, kas veido līguma neatņemamu sastāvdaļu;

(a)  tā daudzums, kvalitāte, apraksts, ilgums un versija, kā arī funkcijas, sadarbspēja un citas veiktspējas funkcijas, piemēram, pieejamība, nepārtrauktība un drošība, atbilst līguma prasībām, tostarp jebkurai pirms līguma sniegtajai informācijai, kas veido līguma neatņemamu sastāvdaļu;

(b)  tas ir derīgs jebkuram konkrētam nolūkam, kuram patērētājs to pieprasa un ko patērētājs ir darījis zināmu piegādātājam līguma noslēgšanas brīdī, un piegādātājs ir tam piekritis;

(b)  tas ir derīgs jebkuram konkrētam nolūkam, kuram patērētājs to pieprasa un ko patērētājs ir darījis zināmu tirgotājam ne vēlāk kā līguma noslēgšanas brīdī, un tirgotājs ir tam piekritis;

 

(ba)  tas atbilst digitālā satura vai digitālā pakalpojuma izmēģinājuma versijai vai ieskatam, ko tirgotājs darījis pieejamu patērētājam, ja vien atšķirība starp piegādāto digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu un izmēģinājuma versiju vai ieskatu ir darīta zināma patērētājam vēl pirms attiecīgā līguma noslēgšanas;

(c)  tas ir piegādāts kopā ar instrukcijām un palīdzības sniegšanu patērētājam, kā paredzēts līgumā; un

(c)  tas ir piegādāts kopā ar visiem piederumiem, instrukcijām, ieskaitot uzstādīšanu un palīdzības sniegšanu patērētājam, kā paredzēts līgumā, tostarp jebkuru pirms līguma sniegto informāciju, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa; un

(d)  tas ir atjaunināts, kā noteikts līgumā.

(d)  tas ir atjaunināts, kā noteikts līgumā, tostarp jebkurā pirms līguma sniegtajā informācijā, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.   Ciktāl līgums attiecīgos gadījumos skaidri un izsmeļoši nenosaka prasības digitālajam saturam atbilstoši 1. punktam, digitālais saturs atbilst mērķiem, kuriem digitālo saturu ar tādu pašu aprakstu parasti izmanto, ieskaitot tā funkcijas, sadarbspēju un citas veiktspējas funkcijas, piemēram, pieejamību, nepārtrauktību un drošību, ņemot vērā:

 

(a)   vai digitālais saturs ir piegādāts apmaiņā pret cenas samaksu vai par cita veida atlīdzību, nevis naudu;

 

(b)   attiecīgos gadījumos, pastāvošos starptautiskos tehniskos standartus vai, ja šādu tehnisko standartu nav, piemērojamos nozares ētikas kodeksus un labo praksi; un

 

(c)   jebkuru publisku paziņojumu, ko sniedzis piegādātājs, kas sniegts piegādātāja vārdā, vai ko sniegušas citas personas agrākos darījumu ķēdes posmos, izņemot gadījumus, kad piegādātājs pierāda, ka:

 

(i)   nebija vai pamatoti nevarēja būt informēts par šādu paziņojumu;

 

(ii)   līdz līguma noslēgšanas brīdim paziņojums ir koriģēts;

 

(iii)   šis paziņojums nevarēja ietekmēt lēmumu iegādāties digitālo saturu.

 

3.   Ja līgumā ir noteikts, ka digitālo saturu piegādā kādu laikposmu, digitālais saturs atbilst līgumam visu šo laikposmu.

 

4.   Ja nav panākta cita vienošanās, digitālo saturu piegādā atbilstīgi jaunākajai digitālā satura versijai, kas bija pieejama līguma noslēgšanas brīdī.

 

5.   Digitālais saturs atbilst līgumam, ja tās atbilst arī 7. un 8. panta prasībām.

 

Grozījums Nr.    99

Direktīvas priekšlikums

6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a pants

 

Objektīvās prasības attiecībā uz atbilstību līgumam

 

1.   Digitālais saturs vai digitālais pakalpojums attiecīgos gadījumos atbilst šādiem kritērijiem:

 

(a)   tam piemīt īpašības un veiktspējas funkcijas, tostarp attiecībā uz funkcionalitāti, sadarbspēju, pieejamību, nepārtrauktību un drošību, kas parasti ir konstatējamas tāda paša veida digitālajā saturā vai digitālajos pakalpojumos un ko patērētājs var pamatoti sagaidīt, ņemot vērā digitālā satura vai digitālā pakalpojuma īpašības un attiecīgos gadījumos atbilsmi pastāvošajiem starptautiskajiem vai tehniskajiem standartiem vai, ja šādu tehnisko standartu nav, piemērojamiem nozares ētikas kodeksiem un labai praksei, tostarp attiecībā uz informācijas sistēmu un digitālās vides drošību;

 

(b)   tas atbilst jebkuriem publiskiem tirgotāja, ražotāja vai tā pārstāvja paziņojumiem vai šādiem paziņojumiem tirgotāja, ražotāja vai tā pārstāvja vārdā, jo īpaši reklāmās vai marķējumos, izņemot gadījumus, kad tirgotājs var apliecināt, ka:

 

(i)   tas nebija vai pamatoti nevarēja būt informēts par attiecīgo īpašo paziņojumu saistībā ar digitālā satura vai digitālo pakalpojumu īpašībām;

 

(ii)   līdz līguma noslēgšanas brīdim šis paziņojums ir ticis koriģēts tādā pašā vai līdzīgā veidā, kā tas ticis sastādīts; vai

 

(iii)   šis paziņojums nevarēja ietekmēt lēmumu iegādāties digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu.

 

2.   Ja līgumos ir noteikts, ka digitālais saturs vai digitālais pakalpojums jāpiegādā kādu laikposmu, digitālais saturs vai digitālais pakalpojums atbilst līgumam visu šo laikposmu. Par neatbilstības gadījumiem tiek uzskatīti ievērojami, pastāvīgi un regulāri digitālā satura vai digitālo pakalpojumu piegādes, par ko ir atbildīgs tirgotājs, pārtraukumi.

 

3.   Ja vien nav skaidri panākta cita vienošanās, digitālo saturu vai digitālos pakalpojumus piegādā atbilstīgi jaunākajai digitālā satura vai digitālā pakalpojuma versijai, kas bija pieejama līguma noslēgšanas brīdī.

 

4.   Tirgotājs nodrošina patērētājam pieņemamā laikposmā piegādi un atjauninājumus, tostarp drošības atjauninājumus, digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu, kas ir nepieciešams, lai varētu nodrošināt digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstību līgumam. Tas, ka patērētājs nav uzstādījis šos atjauninājumus pieņemamā laikposmā, neskar digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstību līgumam. Ja patērētājs izvēlas saglabāt savu pašreizējo digitālā satura vai digitālā pakalpojuma versiju un ja jaunā versija nav vienīgi digitālais saturs vai pakalpojums, šī pašreizējā versija paliek pieejama vai tai var piekļūt saprātīgā termiņā.

 

5.   Lai nodrošinātu atbilstību līgumam, digitālajam saturam vai digitālajam pakalpojumam ir jāatbilst arī šīs regulas 7. un 8. punktā noteiktajām prasībām un attiecīgā gadījumā — Regulas (ES) 2016/679 prasībām.

Grozījums Nr.    100

Direktīvas priekšlikums

7. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. pants

7. pants

Digitālā satura integrēšana

Digitālā satura vai digitālā pakalpojuma integrēšana

Ja digitālais saturs ir nepareizi integrēts patērētāja digitālajā vidē, digitālā satura neatbilstību, kas izriet no nepareizas integrēšanas, uzskata par paša digitālā satura neatbilstību, ja:

Ja digitālais saturs vai digitālais pakalpojums ir nepareizi integrēts patērētāja digitālajā vidē, digitālā satura neatbilstību, kas izriet no nepareizas integrēšanas, uzskata par paša digitālā satura vai digitālā pakalpojuma neatbilstību līgumam, ja:

(a)  digitālo saturu integrēja piegādātājs vai piegādātājs uzņēmās atbildību par integrēšanu; vai

(a)  digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu integrēja tirgotājs vai tirgotājs uzņēmās atbildību par integrēšanu; vai

(b)  tika paredzēts, ka digitālo saturu integrēs patērētājs, un integrēšana tika veikta nepareizi nepietiekamu integrēšanas instrukciju dēļ, ja šīs instrukcijas tika sniegtas saskaņā ar 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu vai ja tās bija jāsniedz saskaņā ar 6. panta 2. punktu.

(b)  tika paredzēts, ka digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu integrēs patērētājs, un integrēšana tika veikta nepareizi nepietiekamu integrēšanas instrukciju dēļ, ja šīs instrukcijas tika sniegtas saskaņā ar 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu vai ja tās bija jāsniedz saskaņā ar 6.a pantu.

Grozījums Nr.    101

Direktīvas priekšlikums

8. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. pants

8. pants

Trešās personas tiesības

Trešās personas tiesības

1.  Digitālā satura piegādes patērētājam brīdī, digitālais saturs ir brīvs no visām trešo personu tiesībām, tostarp tiesībām, kas balstītas uz intelektuālo īpašumu, lai digitālo saturu varētu izmantot saskaņā ar līgumu.

1.  Digitālais saturs vai digitālais pakalpojums ir brīvs no jebkādiem ierobežojumiem, kas izriet no visām trešo personu tiesībām, tostarp no tiesībām, kuru pamatā ir intelektuālais īpašums un kuru dēļ patērētājs digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu nevarētu izmantot saskaņā ar līgumu.

2.  Ja digitālo saturu piegādā kādā laikposmā, piegādātājs visā minētajā laikposmā nodrošina, ka patērētājam piegādātais digitālais saturs ir brīvs no trešo personu tiesībām, tostarp tiesībām, kas balstītas uz intelektuālo īpašumu, lai digitālo saturu varētu izmantot saskaņā ar līgumu.

2.  Ja digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu piegādā kādā laikposmā, tirgotājs visā minētajā laikposmā nodrošina, ka patērētājam piegādātais digitālais saturs vai digitālais pakalpojumus ir brīvs no jebkādiem ierobežojumiem, kas izriet no visām trešo personu tiesībām, tostarp visām tiesībām, kas balstītas uz intelektuālo īpašumu un kas varētu kavēt patērētāju izmantot digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu saskaņā ar līgumu.

Grozījums Nr.    102

Direktīvas priekšlikums

8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a pants

 

Jebkura līguma klauzula, kas izslēdz 6.a, 7. un 8. panta prasības, atkāpjas no tām vai groza tās, kaitējot patērētājam, ir spēkā tikai tad, ja līguma noslēgšanas brīdī patērētājs ir īpaši informēts par digitālā satura vai digitālā pakalpojuma konkrēto stāvokli, un viņš ir nepārprotami pieņēmis šo konkrēti stāvokli līguma noslēgšanas brīdī.

Grozījums Nr.     103

Direktīvas priekšlikums

8b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.b pants

 

Komercgarantijas

 

1.   Komercgarantija ir saistoša garantētājam saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti:

 

(a)   tirgotāja sniegtajā informācijā pirms līguma noslēgšanas, tostarp jebkuros paziņojumos pirms līguma noslēgšanas, kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa;

 

(b)   pirms līguma noslēgšanas vai līguma slēgšanas laikā pieejamā reklāmā; un

 

(c)   garantijas paziņojumā.

 

2.   Garantijas paziņojumu dara pieejamu drukātā formātā vai uz pastāvīga informācijas nesēja un to sagatavo vienkāršā, saprotamā valodā. Tajā ietverta šāda informācija:

 

(a)   skaidrs paziņojums par patērētāja likumiskajām tiesībām, kā to paredz šī direktīva, un skaidrs paziņojums, ka komercgarantija šīs tiesības neskar; un

 

(b)   komercgarantijas nosacījumi, kas pārsniedz patērētāja likumiskās tiesības, informācija par ilgumu, pārnesamību, teritoriālo piemērošanas jomu un jebkādu tādu izmaksu pastāvēšanu, kuras varētu rasties patērētājam, lai gūtu labumu no komercgarantijas, garantijas devēja vai personas, pret kuru izvirzāmas prasības, ja šī persona nav garantijas devējs, nosaukums un adrese, un prasības celšanas procedūra.

Grozījums Nr.    104

Direktīvas priekšlikums

9. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. pants

10. pants

Pierādīšanas pienākums

Pierādīšanas pienākums

1.  Pienākums pierādīt atbilstību līgumam 10. pantā norādītajā brīdī ir piegādātājam.

1.  Pienākums pierādīt, ka neatbilstība pastāvējusi 9. pantā norādītajā brīdī, ir tirgotājam, ja neatbilstība līgumam atklājas šādos laikposmos:

 

(a)  divu gadu laikā no digitālā satura vai digitālā pakalpojuma piegādes dienas;

 

(b)  gada laikā no iegulta digitālā satura vai digitālā pakalpojuma piegādes dienas;

 

(c)  līguma darbības laikā, ja līgums paredz pastāvīgu digitālā satura vai digitālā pakalpojuma piegādi vai iegulta digitālā satura vai digitālā pakalpojuma piegādi kādā laikposmā.

2.  Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja piegādātājs parāda, ka patērētāja digitālā vide ir nesaderīga ar digitālā satura sadarbspēju un citām tehniskām prasībām, un piegādātājs informēja patērētāju par šādām prasībām pirms līguma noslēgšanas.

2.  Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja tirgotājs apliecina, ka patērētāja digitālā vide ir nesaderīga ar digitālā satura vai digitālā pakalpojuma sadarbspēju un citām tehniskām prasībām, un tirgotājs skaidri un saprotami ir informējis patērētāju par šādām prasībām pirms līguma noslēgšanas.

3.  Patērētājam jāsadarbojas ar piegādātāju, cik tas iespējams un nepieciešams, lai varētu noskaidrot patērētāja digitālo vidi. Sadarbības pienākums aprobežojas ar pieejamajiem patērētājam visneuzbāzīgākajiem tehniskajiem līdzekļiem. Ja patērētājs nesadarbojas, neatbilstību līgumam pierāda patērētājs.

3.  Patērētājs sadarbojas ar tirgotāju, cik tas iespējams un nepieciešams, lai varētu pārliecināties par patērētāja digitālo vidi, ar mērķi noteikt, vai digitālā satura vai digitālā pakalpojuma neatbilstība pastāvēja piegādes brīdī. Sadarbības pienākums aprobežojas ar pieejamajiem patērētājam visneuzbāzīgākajiem tehniskajiem līdzekļiem. Tikai izņēmuma un labi pamatotos gadījumos, kad nav pieejami citi līdzekļi, pēc patērētāja pieprasījuma tirgotājs piešķir virtuālu piekļuvi patērētāja digitālajai videi. Ja patērētājs nesadarbojas un gadījumos, kad tirgotājs nav informējis patērētāju par šādu prasību skaidrā un saprotamā veidā pirms līguma noslēgšanas, neatbilstību līgumam pierāda patērētājs.

(Komisijas priekšlikuma 9. pants ir kļuvis par 10. pantu Parlamenta grozījumā.)

Grozījums Nr.    105

Direktīvas priekšlikums

10. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. pants

9. pants

Piegādātāja atbildība

Tirgotāja atbildība

Piegādātājs atbild patērētāja priekšā par:

1.   Tirgotājs atbild patērētāja priekšā par:

(a)  digitālā satura nepiegādāšanu;

(a)  digitālā satura vai digitālā pakalpojuma nepiegādāšanu saskaņā ar 5. pantu;

(b)  jebkuru neatbilstību, kas pastāv digitālā satura piegādes brīdī; un

(b)  jebkuru digitālā satura vai digitālā pakalpojuma neatbilstību līgumam:

 

(i)  kas pastāv digitālā satura vai digitālā pakalpojuma piegādes brīdī un atklājas divu gadu laikā no piegādes brīža, ja līgums paredz vienreizēju piegādi vai virkni atsevišķu piegāžu; vai

 

(ii)  kas atklājas līgumā minētajā laikposmā, ja līgumā ir norādīts, ka digitālais saturs vai digitālais pakalpojums ir jāpiegādā kādu laikposmu; un

(c)  ja līgumā ir norādīts, ka digitālo saturu piegādā kādu laikposmu, – jebkuru neatbilstību, kas rodas šā perioda laikā.

(c)  jebkādu iegulta digitālā satura vai iegulta digitālā pakalpojuma neatbilstību līgumam, kas pastāv tādu preču piegādes brīdī, kurās ir iegults digitālais saturs vai digitālais pakalpojums, un kas atklājas divu gadu laikā no piegādes brīža.

 

1a.   Attiecībā uz 1. punkta c) apakšpunktu dalībvalstis var paturēt spēkā stingrākus valsts tiesību aktu noteikumus, kas jau ir spēkā dienā, kad stājas spēkā šī direktīva.

(Komisijas priekšlikuma 10. pants ir kļuvis par 9. pantu Parlamenta grozījumā.)

Grozījums Nr.    106

Direktīvas priekšlikums

11. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11. pants

11. pants

Tiesiskās aizsardzības līdzeklis nepiegādāšanas gadījumā

Tiesiskās aizsardzības līdzeklis nepiegādāšanas gadījumā

Ja piegādātājs nav piegādājis digitālo saturu saskaņā ar 5. pantu, patērētājam ir tiesības nekavējoties izbeigt līgumu saskaņā ar 13. pantu.

1.  Ja tirgotājs nav piegādājis digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu saskaņā ar 5. pantu, patērētājs prasa tirgotājam piegādāt digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu. Ja tirgotājs nespēj piegādāt digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu bez nepamatotas kavēšanās vai papildu laikposmā, par ko puses īpaši vienojušās, patērētājam ir tiesības izbeigt līgumu.

 

1.a  1. punktu nepiemēro:

 

(a)  gadījumos, kad tirgotājs ir atteicies piegādāt digitālo saturu vai digitālos pakalpojumus; vai

 

(b)  gadījumos, kad piegāde apstiprinātajā laikposmā ir būtiska, ņemot vērā visus apstākļus līguma slēgšanas brīdī, vai gadījumos, kad patērētājs pirms līguma noslēgšanas informē tirgotāju par to, ka ir būtiski veikt piegādi līdz konkrētam datumam vai konkrētā datumā.

 

Ja iepriekš minētajos gadījumos tirgotājs neveic piegādi attiecīgajā laikā saskaņā ar 5. panta 2. punktu, patērētājam ir tiesības nekavējoties izbeigt līgumu.

 

1.b   Gadījumos, kad patērētājs izbeidz līgumu, piemēro 13., 13.a, 13.b un 13.c pantu.

Grozījums Nr.    107

Direktīvas priekšlikums

12. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12. pants

12. pants

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi neatbilstības līgumam gadījumā

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi neatbilstības līgumam gadījumā

 

-1.  Neatbilstības līgumam gadījumā patērētājs ir tiesīgs prasīt digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstības nodrošināšanu vai saņemt samērīgu cenas samazinājumu, vai izbeigt līgumu atbilstīgi šajā pantā paredzētajiem nosacījumiem.

1.  Neatbilstības līgumam gadījumā patērētājs ir tiesīgs prasīt digitālā satura atbilstības līgumam nodrošināšanu bez maksas, ja vien tas nav neiespējami, nesamērīgi vai nelikumīgi.

1.  Pirmkārt, patērētājs ir tiesīgs prasīt digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstības līgumam nodrošināšanu, ja vien tas nav neiespējami, nesamērīgi vai nelikumīgi.

Digitālā satura atbilstības līgumam nodrošināšanu uzskata par nesamērīgu, ja tās rezultātā piegādātājam rodas nesamērīgas izmaksas. Nosakot, vai izmaksas ir nesamērīgas, ņem vērā:

Digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstības līgumam nodrošināšanu uzskata par nesamērīgu jo īpaši tad, ja tās rezultātā tirgotājam radītās izmaksas ir nesamērīgas. Nosakot, vai izmaksas ir nesamērīgas, ņem vērā:

(a)  digitālā satura vērtību, kāda tā būtu atbilstības līgumam gadījumā; un

(a)  digitālā satura vai digitālā pakalpojuma vērtību, kāda tā būtu atbilstības līgumam gadījumā; un

(b)  neatbilstības līgumam nozīmīgumu tā nolūka sasniegšanai, kuram parasti izmanto digitālo saturu ar šādu aprakstu.

(b)  neatbilstības līgumam nozīmīgumu tā nolūka sasniegšanai, kuram parasti izmanto digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu ar šādu aprakstu.

2.  Piegādātājs nodrošina digitālā satura atbilstību līgumam saskaņā ar 1. punktu samērīgā termiņā, sākot no brīža, kad patērētājs ir informējis piegādātāju par neatbilstību līgumam un, nesagādājot būtiskas neērtības patērētājam, ņemot vērā digitālā satura raksturu un nolūku, kādam patērētājs digitālo saturu pieprasījis.

2.  Tirgotājs nodrošina digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstību līgumam saskaņā ar 1. punktu samērīgā termiņā, sākot no brīža, kad tirgotājs ir bez maksas informējis piegādātāju par neatbilstību līgumam un, nesagādājot būtiskas neērtības patērētājam, ņemot vērā digitālā satura vai digitālā pakalpojuma raksturu un nolūku, kādam patērētājs digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu ir pieprasījis.

 

Patērētājs ir tiesīgs aizturēt cenas atvērtās daļas samaksu vai, ja neatbilstība ir neliela, atbilstīgu nenomaksātās cenas daļu līdz brīdim, kad tirgotājs ir nodrošinājis digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstību līgumam.

3.  Patērētājam ir tiesības vai nu uz cenas proporcionālu samazinājumu 4. punktā aprakstītajā veidā, ja digitālais saturs tiek piegādāts par cenas samaksu, vai uz līguma izbeigšanu saskaņā ar 5. punktu un 13. pantu, ja:

3.  Patērētājam ir tiesības vai nu uz cenas proporcionālu samazinājumu 4. punktā aprakstītajā veidā, ja digitālais saturs vai digitālais pakalpojums tiek piegādāts par cenas samaksu, vai uz iespējamu līguma izbeigšanu saskaņā ar 5. punktu un 13., 13.a, 13.b un 13.c pantu, ja:

(a)  digitālā satura atbilstības nodrošināšana kā tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir neiespējama, nesamērīga vai nelikumīga;

(a)  digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstības nodrošināšana kā tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir neiespējama, nesamērīga vai nelikumīga saskaņā ar 1. punktu;

(b)  piegādātājs nav realizējis tiesiskās aizsardzības līdzekli 2. punktā norādītajā termiņā;

(b)  tirgotājs nav nodrošinājis digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstību saskaņā ar 2. punktu;

 

(ba)  neatbilstība pastāv, kaut arī tirgotājs ir mēģinājis nodrošināt digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstību; vai

(c)  digitālā satura atbilstības nodrošināšana kā tiesību aizsardzības līdzeklis rādīs patērētājam ievērojamas neērtības; vai

 

(d)  piegādātājs ir paziņojis, vai no apstākļiem skaidri izriet, ka piegādātājs nenodrošinās digitālā satura atbilstību līgumam.

(d)  tirgotājs ir paziņojis, vai no apstākļiem skaidri izriet, ka tas saprātīgā termiņā vai bez būtisku neērtību radīšanas patērētājam nenodrošinās digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstību līgumam.

4.  Cenas samazinājums ir proporcionāls patērētāja saņemtā digitālā satura vērtības samazinājumam, salīdzinot ar līgumam atbilstīga digitālā satura vērtību.

4.  Patērētājs izmanto tiesības uz proporcionālu cenas samazinājumu, sniedzot skaidru paziņojumu, kurā viņa lēmums ir darīts zināms tirgotājam. Cenas samazinājums ir proporcionāls patērētāja saņemtā digitālā satura vai digitālā pakalpojuma vērtības samazinājumam, salīdzinot ar līgumam atbilstīga digitālā satura vai digitālā pakalpojuma vērtību.

 

Ja līgumā ir noteikts, ka digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu piegādā kādu laikposmu apmaiņā pret samaksu, un konkrētā laikposmā digitālais saturs vai digitālais pakalpojums nav atbildis līgumam, cenas samazinājums attiecas uz laikposmu, kurā digitālais saturs vai digitālais pakalpojums neatbilda līgumam.

5.  Patērētājs var izbeigt līgumu tikai tad, ja neatbilstība līgumam mazina digitālā satura funkcionalitāti, sadarbspēju un citas galvenās veiktspējas funkcijas, piemēram, pieejamību, nepārtrauktību un drošību, gadījumos, kad tas nepieciešams saskaņā ar 6. panta 1. un 2. punktu. Pienākums pierādīt, ka līgumam neatbilstīgais digitālais saturs nemazina digitālā satura funkcionalitāti, sadarbspēju un citas galvenās veiktspējas funkcijas, gulstas uz piegādātāju.

5.  Patērētājs var izbeigt līgumu tikai tad, ja neatbilstība līgumam nav nebūtiska. Pienākums pierādīt, ka līgumam neatbilstīgais digitālais saturs nemazina digitālā satura vai digitālā pakalpojuma funkcionalitāti, sadarbspēju un citas galvenās veiktspējas funkcijas, gulstas uz tirgotāju.

 

5a.  Patērētājs nav tiesīgs izmantot šos tiesiskās aizsardzības līdzekļus tādā apjomā, kādā patērētājs ir veicinājis neatbilstību līgumam vai tās sekas.

Grozījums Nr.     108

Direktīvas priekšlikums

12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a pants

 

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi pret drošības trūkumu

 

Drošības trūkuma gadījumā patērētājs ir tiesīgs prasīt digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstības līgumam nodrošināšanu bez maksas.

Grozījums Nr.    109

Direktīvas priekšlikums

13. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13. pants

13. pants

Izbeigšana

Tiesību izbeigt līgumu izmantošana

1.  Patērētājs izmanto tiesības izbeigt līgumu, par to nosūtot paziņojumu pārdevējam ar jebkādiem līdzekļiem.

Patērētājs izmanto tiesības izbeigt līgumu, sniedzot skaidru paziņojumu, kurā viņš informē tirgotāju par savu lēmumu izbeigt līgumu. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti ar digitāliem līdzekļiem, tirgotājs nodrošina patērētājam vienkāršus digitālus līdzekļus līguma izbeigšanai. Izbeigšana stājas spēkā 14 dienas pēc paziņojuma saņemšanas vai patērētāja norādītā vēlākā dienā.

2.   Kad patērētājs izbeidz līgumu:

 

(a)  piegādātājs bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas atmaksā patērētājam samaksāto cenu;

 

(b)  piegādātājs veic visus pasākumus, kuri varētu būt gaidāmi, lai atturētos izmantot cita veida atlīdzību, nevis naudu, ko patērētājs ir sniedzis apmaiņā pret digitālo saturu, kā arī citus datus, ko piegādātājs ir vācis saistībā ar digitālā satura piegādi, tostarp visa veida patērētāja sniegtu saturu, izņemot saturu, ko kopīgi radījis patērētājs un citi, kas turpina izmantot šo saturu;

 

(c)  piegādātājs nodrošina patērētājam tehniskos līdzekļus, lai izgūtu visu patērētāja sniegto saturu un jebkurus citus datus, kas izveidoti vai ģenerēti, patērētājam lietojot digitālo saturu, ciktāl piegādātājs ir paturējis šos datus. Patērētājam ir tiesības izgūt saturu bez maksas, bez ievērojamām neērtībām, samērīgā termiņā un plaši lietojamā datu formātā;

 

(d)  ja digitālais saturs nebija piegādāts uz pastāvīga informācijas nesēja, patērētājs atturas no digitālā satura izmantošanas vai tā pieejamības nodrošināšanas trešajām personām, jo īpaši, izdzēšot digitālo saturu vai citādi padarot to nelasāmu;

 

(e)  ja digitālais saturs tika piegādāts uz pastāvīga informācijas nesēja, patērētājs:

 

(i)  pēc piegādātāja pieprasījuma, uz piegādātāja rēķina atgriež pastāvīgo informācijas nesēju piegādātājam bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no piegādātāja pieprasījuma; un

 

(ii)  izdzēš jebkuras lietojamas digitālā satura kopijas, padara tas nelasāmas vai citādi atturas no tā izmantošanas vai tā pieejamības nodrošināšanas trešajām personām.

 

3.  Pēc līguma izbeigšanas, piegādātājs var novērst digitālā satura turpmāku izmantošanu no patērētāja puses, jo īpaši, padarot digitālo saturu nepieejamu patērētājam vai atspējojot patērētāja lietotāja kontu, neskarot 2. punkta c) apakšpunktu.

 

4.  Patērētājam nav pienākuma maksāt par digitālā satura lietošanu laikā pirms līguma izbeigšanas.

 

5.  Ja digitālo saturu piegādāja par konkrētas cenas samaksu un līgumā paredzētā laikposmā, patērētājs var izbeigt līgumu tikai attiecībā uz to laikposma daļu, kad digitālais saturs nebija atbilstīgs līgumam.

 

6.  Ja patērētājs izbeidz daļu no līguma saskaņā ar 5. punktu, piemēro 2. punktu, izņemot b) apakšpunktu attiecībā uz laikposmu, kurā digitālais saturs bija atbilstīgs līgumam. Piegādātājs atgriež patērētājam samaksātās cenas daļu, kas atbilst laikposmam, kad digitālais saturs nebija atbilstošs līgumam.

 

Grozījums Nr.    110

Direktīvas priekšlikums

13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

13.a pants

 

Tirgotāja pienākumi līguma izbeigšanas gadījumā

 

1.  Līguma izbeigšanas gadījumā piegādātājs atmaksā tirgotājam visas summas, kas ir samaksātas saskaņā ar līgumu.

 

Ja līgums paredz digitālā satura vai digitālā pakalpojuma piegādi apmaiņā pret maksājumu ilgākā laika posmā, kad patērētājs izbeidz daļu no šāda līguma saskaņā ar 12. panta 5. punktu, tirgotājs atmaksā patērētājam cenas daļu, kas atbilst laikposmam, kurā digitālais saturs vai digitālais pakalpojums neatbilda līgumam, un jebkuru cenas daļu, ko patērētājs samaksājis avansā par jebkuru atlikušo līguma laikposmu, ja tas nav izbeigts.

 

2.  Attiecībā uz patērētāja personas datiem tirgotājs ievēro Regulā (ES) 2016/679 paredzētos pienākumus.

 

3.  Tirgotājs dara visu iespējamo, lai atturētos no jebkāda lietotāju radīta satura izmantošanas, ciktāl tas nav personas dati, ko ir sniedzis vai radījis patērētājs, izmantojot tirgotāja piegādāto digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu, izņemot attiecībā uz:

 

(a)  saturu, ko nav iespējams izmantot bez nesamērīgas un nesaprātīgas piepūles, jo tam nav lietojuma bez saistības ar tirgotāja piegādāto digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu;

 

(b)  saturu, ko nav iespējams izmantot bez nesamērīgas un nesaprātīgas piepūles, jo tas attiecas tikai uz patērētāja darbību, lietojot tirgotāja piegādāto digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu;

 

(c)  saturu, ko kopīgi radījis patērētājs un citi, ja citi patērētāji var turpināt izmantot šo saturu;

 

(d)  saturu, ko tirgotājs ir apkopojis ar citiem datiem un ko nevar atdalīt, vai arī tas ir iespējams tikai ar nesamērīgām pūlēm.

 

4.  Tirgotājs dara pieejamu patērētājam jebkādu lietotāju radītu digitālu saturu, ciktāl šis saturs nav personas dati, ko patērētājs ir sniedzis vai radījis, izmantojot tirgotāja piegādāto digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu. Patērētājam ir tiesības izgūt saturu bez maksas, bez ievērojamām neērtībām, samērīgā termiņā un plaši lietojamā un mašīnlasāmā datu formātā.

 

Pienākums darīt pieejamu šādu lietotāju radītu saturu neattiecas uz lietotāju radītu saturu:

 

(a)  ko nav iespējams darīt pieejamu bez nesamērīgas un nesaprātīgas piepūles, jo tam nav lietojuma bez saistības ar tirgotāja piegādāto digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu;

 

(b)  ko nav iespējams darīt pieejamu bez nesamērīgas un nesaprātīgas piepūles, jo tas attiecas tikai uz patērētāja darbību, lietojot tirgotāja piegādāto digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu; vai

 

(c)   ko tirgotājs ir apkopojis ar citiem datiem un ko nevar atdalīt, vai arī tas ir iespējams tikai ar nesamērīgām pūlēm.

 

5.  Neskarot 4. punktu, pēc līguma izbeigšanas tirgotājs var novērst to, ka patērētājs jebkādi turpina izmanot digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu, jo īpaši liedzot patērētājam turpmāku pieeju digitālajam saturam vai digitālajam pakalpojumam vai atspējojot patērētāja lietotāja kontu.

Grozījums Nr.    111

Direktīvas priekšlikums

13.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

13.b pants

 

Patērētāja pienākumi līguma izbeigšanas gadījumā

 

1.  Pēc līguma izbeigšanas patērētājs atturas no digitālā satura vai digitālā pakalpojuma izmantošanas un no tā pieejamības nodrošināšanas trešām personām, piemēram, izdzēšot digitālo saturu vai jebkādas izmantojamas kopijas vai padarot digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu citādi nepieejamu.

 

2.  Attiecībā uz iegultu digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu, patērētājs pēc tirgotāja pieprasījuma un uz tirgotāja rēķina atgriež tirgotājam preci, kurā digitālais saturs vai digitālais pakalpojums ir iegults, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad saņemts tirgotāja pieprasījums. Ja tirgotājs nolemj prasīt atgriezt preci, kurā digitālais saturs vai digitālais pakalpojums ir iegults, šādu pieprasījumu izdara 14 dienu laikā no dienas, kad tirgotājs ir informēts par patērētāja lēmumu izbeigt līgumu.

 

3.  Patērētājam nav pienākuma maksāt par digitālā satura vai digitālā pakalpojuma izmantošanu laikposmā pirms līguma izbeigšanas, kurā digitālais saturs vai digitālais pakalpojums nebija atbilstīgs.

Grozījums Nr.    112

Direktīvas priekšlikums

13.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

13.c pants

 

Tirgotājam noteiktie atmaksāšanas termiņi un līdzekļi

 

1.  Jebkura atmaksāšana, kas cenas samazinājuma vai līguma izbeigšanas dēļ tirgotājam saskaņā ar 12. panta 4. punktu vai 13.a panta 1. punktu jāveic par labu patērētājam, tiek veikta bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā — 14 dienu laikā no dienas, kad tirgotājs ar 12. un 13. pantā minētajiem līdzekļiem tika informēts par patērētāja lēmumu izmantot tiesības uz cenas samazināšanu vai tiesības izbeigt līgumu.

 

2.  Tirgotājs minēto atmaksāšanu veic, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu patērētājs izmantoja samaksas veikšanai par digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu, ja vien patērētājs nav skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim.

 

3.  Tirgotājs saistībā ar atmaksāšanu nepiemēro patērētājam nekādu maksu.

Grozījums Nr.    113

Direktīvas priekšlikums

14. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

14. pants

14. pants

Tiesības uz zaudējumu atlīdzību

Tiesības uz zaudējumu atlīdzību

1.  Piegādātājam ir pienākums atlīdzināt patērētājam jebkuru mantisku kaitējumu patērētāja digitālajai videi, ko izraisījusi neatbilstība līgumam un digitālā satura nepiegādāšana. Zaudējumu atlīdzībai pēc iespējas jārada patērētājam situācija, kurā patērētājs būtu bijis, ja digitālais saturs būtu pienācīgi piegādāts un atbilstu līgumam.

Dalībvalstis nodrošina, ka patērētajam ir tiesības prasīt kompensāciju par kaitējumu, ko izraisa digitālā satura vai digitālā pakalpojuma nepiegādāšana vai digitālā satura vai digitālā pakalpojuma neatbilstība līgumam.

2.  Dalībvalstis nosaka detalizētus noteikumus tiesību uz zaudējumu atlīdzību izmantošanai

 

Grozījums Nr.    114

Direktīvas priekšlikums

15. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

15. pants

15. pants

Digitālā satura modificēšana

Digitālā satura vai digitālā pakalpojuma modificēšana

1.  Ja atbilstoši līgumam digitālo saturu piegādā līgumā paredzēto laikposmu, piegādātājs var mainīt digitālā satura funkcionalitāti, sadarbspēju un citas galvenās veiktspējas funkcijas, piemēram, pieejamību, nepārtrauktību un drošību, ciktāl šīm izmaiņām nav nelabvēlīgas ietekmes uz patērētāja piekļuvi digitālajam saturam vai digitālā satura izmantošanu, tikai ja:

1.  Ja līgumā paredzēts, ka digitālais saturs vai digitālais pakalpojums ir jāpiegādā vai jādara pieejams noteiktā laikposmā, kā paredzēts līgumā, tirgotājs var tikai mainīt digitālā satura vai digitālā pakalpojuma funkcionalitāti, sadarbspēju un citas galvenās veiktspējas funkcijas, kas pārsniedz to, kas ir vajadzīgs, lai uzturētu atbilstīgu digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu saskaņā ar 6.a pantu, ja:

(a)  līgums to paredz;

(a)  līgums ļauj veikt izmaiņu un sniedz pamatotu iemeslu šādas modifikācijas veikšanai;

 

(aa)  patērētājs var pamatoti sagaidīt šādu modifikāciju;

 

(ab)  modifikācija tiek nodrošināta bez papildu izmaksām patērētājam, un

(b)  patērētājs tika samērīgā termiņā iepriekš brīdināts par modificēšanu ar skaidru paziņojumu uz pastāvīga informācijas nesēja;

(b)  tirgotājs samērīgā termiņā skaidri un saprotami uz pastāvīga informācijas nesēja iepriekš informē patērētāju par modifikāciju un attiecīgā gadījumā par viņa tiesībām izbeigt līgumu saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti 1.a punktā;

(c)  patērētājam ir atļauts izbeigt līgumu bez maksas ne mazāk kā 30 dienu laikā no šī paziņojuma saņemšanas; un

 

(d)  pēc līguma izbeigšanas saskaņā ar c) apakšpunktu patērētājam tiek nodrošināti tehniskie līdzekļi visa saskaņā ar 13. panta 2. punkta c) apakšpunktu sniegtā satura izgūšanai.

 

 

1.a  Patērētājs ir tiesīgs izbeigt līgumu, ja modifikācija negatīvi ietekmē to, kā patērētājs piekļūst digitālajam saturam vai digitālajam pakalpojumam vai to izmanto, ja vien šāda negatīva ietekme nav tikai nebūtiska. Šādā gadījumā patērētājam ir tiesības izbeigt līgumu bez maksas 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas vai no brīža, kad tirgotājs ir izmainījis digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu atkarībā no tā, kas ir vēlāk.

2.  Ja patērētājs attiecīgos gadījumos izbeidz līgumu saskaņā ar 1. punktu:

2.  Ja patērētājs izbeidz līgumu saskaņā ar šo pantu, attiecīgi piemēro šā panta 1.punktu, 13., 13.a un 13.b pantu.

(a)  piegādātājs patērētājam atgriež daļu no samaksātās cenas, kas atbilst laikposmam pēc digitālā satura modificēšanas;

 

(b)  piegādātājs atturas izmantot cita veida atlīdzību, nevis naudu, kuru patērētājs sniedzis apmaiņā pret digitālo saturu un jebkurus citus datus, kurus piegādātājs ir savācis saistībā ar digitālā satura iegādi, tostarp jebkuru patērētāja sniegto saturu.

 

Grozījums Nr.    115

Direktīvas priekšlikums

16. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

16. pants

16. pants

Tiesības izbeigt ilgtermiņa līgumus

Tiesības izbeigt ilgtermiņa līgumus

1.  Ja līgums paredz digitālā satura piegādi nenoteiktu laiku vai sākotnējais līguma darbības ilgums vai atjaunošanas periodu kombinācija pārsniedz 12 mēnešus, patērētājam ir tiesības izbeigt līgumu jebkurā brīdī pēc pirmā 12 mēnešu perioda izbeigšanas.

1.  Ja līgums digitālā satura vai digitālā pakalpojuma piegādes nolūkā paredz noteiktu laiku, kas ir ilgāks par 12 mēnešiem, vai secīgu līgumu vai atjaunošanas periodu kombināciju, kas pārsniedz 12 mēnešus no sākotnējā līguma noslēgšanas brīža, patērētājam ir tiesības izbeigt līgumu bez maksas jebkurā brīdī pēc pirmā 12 mēnešu perioda beigām.

 

1.a  Ja patērētājs izbeidz uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu un jebkura līguma atjaunošanas periodu kombinācija pārsniedz 12 mēnešus, tirgotājs ir tiesīgs uz proporcionālu kompensāciju par minētajām priekšrocībām, ko tas ir sniedzis patērētājam tāpēc, ka līguma ilgums pārsniedz 12 mēnešus.

 

Pirms patērētājs ir uzņēmies līguma vai arī jebkāda tamlīdzīga piedāvājuma saistības, tirgotājs sniedz patērētājam informāciju skaidrā un saprotamā veidā par tāda līguma izbeigšanas nosacījumiem, kurš ilgst vairāk nekā 12 mēnešus, ja šī informācija jau skaidri neizriet no konteksta, un par sekām, kas izriet no priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā, ja priekšrocība ir tikusi piešķirta patērētājam līguma darbības ilguma dēļ.

2.  Patērētājs izmanto tiesības izbeigt līgumu, par to nosūtot paziņojumu pārdevējam ar jebkādiem līdzekļiem. Izbeigšana stājas spēkā 14 dienas pēc paziņojuma saņemšanas.

2.  Patērētājs izmanto tiesības izbeigt līgumu, par to nosūtot paziņojumu paziņojumu tirgotājam, kurā viņš informē par savu lēmumu izbeigt līgumu. Izbeigšana stājas spēkā 14 dienas pēc paziņojuma saņemšanas vai vēlākā dienā, ko norādījis patērētājs.

3.  Ja digitālais saturs tiek piegādāts par cenas samaksu, patērētājs ir atbildīgs par tās digitālā satura cenas daļas samaksu, kas atbilst laikposmam pirms izbeigšanas spēkā stāšanās.

3.  Ja digitālais saturs vai digitālais pakalpojums tiek piegādāts par cenas samaksu, patērētājs ir atbildīgs par tās digitālā satura vai digitālā pakalpojuma cenas daļas samaksu, kas atbilst laikposmam pirms izbeigšanas spēkā stāšanās.

4.  Ja patērētājs izbeidz līgumu saskaņā ar šo pantu:

4.  Ja patērētājs izbeidz līgumu saskaņā ar šo pantu, tirgotājs attiecībā uz personas datiem ievēro saistības, ko piemēro saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un Direktīvu 2002/58/EK.

(a)  piegādātājs veic visus pasākumus, kuri varētu būt gaidāmi, lai atturētos izmantot cita veida atlīdzību, nevis naudu, kuru patērētājs sniedzis apmaiņā pret digitālo saturu, un jebkurus citus datus, kurus piegādātājs ir savācis saistībā ar digitālā satura iegādi, tostarp jebkuru patērētāja sniegto saturu;

 

(b)  piegādātājs nodrošina patērētājam tehniskos līdzekļus, lai izgūtu visu patērētāja sniegto saturu un jebkurus citus datus, kas izveidoti vai ģenerēti, patērētājam lietojot digitālo saturu, ciktāl piegādātājs ir paturējis šos datus. Patērētājam ir tiesības izgūt saturu bez ievērojamām neērtībām, samērīgā termiņā un plaši lietojamā datu formātā; un

 

(c)  attiecīgā gadījumā patērētājs izdzēš jebkuras lietojamas digitālā satura kopijas, padara tas nelasāmas vai citādi atturas no tā izmantošanas vai tā pieejamības nodrošināšanas trešajām personām.

4.a  attiecīgā gadījumā patērētājs izdzēš jebkuras lietojamas digitālā satura kopijas, padara tas nelasāmas vai citādi atturas no tā izmantošanas vai tā pieejamības nodrošināšanas trešām personām.

5.  Pēc līguma izbeigšanas, piegādātājs var novērst digitālā satura turpmāku izmantošanu no patērētāja puses, jo īpaši, padarot digitālo saturu nepieejamu patērētājam vai atspējojot patērētāja lietotāja kontu, neskarot 4. punkta b) apakšpunktu.

5.  Pēc līguma izbeigšanas, tirgotājs var novērst digitālā satura vai digitālā pakalpojuma turpmāku izmantošanu no patērētāja puses, jo īpaši, padarot digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu nepieejamu patērētājam vai atspējojot patērētāja lietotāja kontu.

Grozījums Nr.    116

Direktīvas priekšlikums

17. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja piegādātājs ir atbildīgs patērētāja priekšā par digitālā satura nepiegādāšanu vai neatbilstību līgumam, kas radusies kādas personas darbības vai bezdarbības dēļ agrākā darījumu ķēdes posmā, piegādātājs ir tiesīgs izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus pret atbildīgo personu vai personām darījumu ķēdē. Valsts tiesību aktos nosaka personu, pret kuru piegādātājs var vērst tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kā arī to īstenošanas kārtību un nosacījumus.

Ja tirgotājs ir atbildīgs patērētāja priekšā par digitālā satura vai digitālā pakalpojuma nepiegādāšanu vai neatbilstību līgumam, kas radusies kādas personas darbības vai bezdarbības dēļ agrākā darījumu ķēdes posmā, tirgotājs ir tiesīgs izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus pret atbildīgo personu vai personām finanšu darījumu ķēdē. Valsts tiesību aktos nosaka personu, pret kuru tirgotājs var vērst tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kā arī to īstenošanas kārtību un nosacījumus.

Grozījums Nr.    117

Direktīvas priekšlikums

18. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izpilde

Izpilde un informācija

Grozījums Nr.    118

Direktīvas priekšlikums

18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis nodrošina atbilstīgus un efektīvus līdzekļus, lai nodrošinātu šīs direktīvas ievērošanu.

1.  Dalībvalstis nodrošina atbilstīgus, efektīvus un atturošus līdzekļus, lai nodrošinātu šīs direktīvas ievērošanu, ņemot vērā, ka patērētājiem ir jābūt informētiem par savām tiesībām un ka ir jānodrošina līdzekļi, lai viņi varētu izmantot šīs tiesības praksē.

Grozījums Nr.    119

Direktīvas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  bezpeļņas struktūras, organizācijas vai apvienības, kas darbojas datu subjektu tiesību aizsardzības jomā, kā noteikts Regulas (ES) 2016/679 80. pantā.

Grozījums Nr.  120

Direktīvas priekšlikums

20. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Direktīvas 1999/44/EK, Regulas (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvas 2009/200922/EK grozījumi

Direktīvas 1993/13/EEK, Direktīvas 1999/44/EK, Regulas (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvas 2009/200922/EK grozījumi

Grozījums Nr.    121

Direktīvas priekšlikums

20. pants – -1. punkts (jauns)

Direktīva 93/13/ES

Pielikums – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Direktīvas 93/13/EEK pielikuma 1. punktam pievieno šādus punktus:

 

”(qa)  ļaut tirgotājam nepamatoti ierobežot digitālā satura vai digitālā pakalpojuma sadarbspēju ar aparatūru un citu digitālo saturu vai digitālajiem pakalpojumiem;

 

(qb)  pieprasīt, lai patērētājs noslēgtu papildu līgumu par digitālā satura vai digitālā pakalpojuma piegādi vai līgumu ar tirgotāju vai trešo personu saistībā ar aparatūru;

 

(qc)  noslēdzot līgumu, apiet datu subjekta tiesības, kas ir noteiktas Regulā (ES) 2016/679 un kas reglamentē patērētāju personas datu aizsardzību;

 

(qd)  sniegt tirgotājam iespēju ierobežot digitālā satura izmantojamību, ja patērētājs ir bezsaistē, gadījumos, kad tas nav absolūti nepieciešams digitālā satura nodrošināšanai;

 

(qe)  ierobežot Direktīvā 2001/29/EK, Direktīvā 96/9/EK, Direktīvā 2009/24/EK vai Direktīvā 2012/28/ES atļauto digitālā satura lietojumu.”

Grozījums Nr.    122

Direktīvas priekšlikums

20. pants – 1. punkts

Direktīva 1999/44/EK

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“b)   "patēriņa preces" ir visi materiāli kustami priekšmeti, izņemot:

"(b)   "patēriņa preces" ir visi materiāli kustami priekšmeti, izņemot:

–   preces, ko pārdod izpildes procesā vai citādi saskaņā ar tiesību aktu prasībām,

–   preces, ko pārdod izpildes procesā vai citādi saskaņā ar tiesību aktu prasībām,

–  ūdeni un gāzi, ja tie nav laisti pārdošanā ierobežotā tilpumā vai noteiktā daudzumā,

–  ūdeni un gāzi, ja tie nav laisti pārdošanā ierobežotā tilpumā vai noteiktā daudzumā,

–  elektroenerģiju,

–  elektroenerģiju,

–  pastāvīgu informācijas nesēju, kurā ietverts digitālais saturs, ja pastāvīgais informācijas nesējs tiek izmantots tikai un vienīgi kā digitālā satura nesējs, kā minēts Direktīvā (ES) Nr./XXX39.”

–  iegultu digitālo saturu vai digitālos pakalpojumus, uz ko attiecas Direktīva (ES) Nr./XXX39.”

______________

______________

39 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) Nr./XXX par digitālā satura piegādes līgumiem (OV…).

39 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) Nr./XXX par dažiem digitālā satura un digitālo pakalpojumu piegādes līgumu aspektiem (OV…).

Grozījums Nr.    123

Direktīvas priekšlikums

20. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 2006/2004

Pielikums – 21. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

"21.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) Nr./XXX par digitālā satura piegādes līgumiem (OV…)"

"21.a   Eiropas Parlamenta un Padomes 201X. gada XX.XX Direktīva (ES) Nr./XXX par dažiem digitālā satura un digitālo pakalpojumu piegādes līgumu aspektiem (OV…)"

Grozījums Nr.    124

Direktīvas priekšlikums

20. pants – 3. punkts

Direktīva 2009/22/EK

I pielikums – 16. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

"16.  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) Nr./XXX (…) par digitālā satura piegādes līgumiem (OV…)"

"15.a  Eiropas Parlamenta un Padomes 201X. gada XX.XX Direktīva (ES) Nr./XXX par dažiem digitālā satura un digitālo pakalpojumu piegādes līgumu aspektiem (OV…)"

Grozījums Nr.    125

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ne vēlāk kā [datums, kas ir piecus gadus pēc stāšanās spēkā] pārskata šīs direktīvas piemērošanu un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Ziņojumā cita starpā izskata, vai ir jāsaskaņo noteikumi, kuri piemērojami līgumiem par digitālā satura piegādi apmaiņā pret cita veida atlīdzību, kas nav ietverti šīs direktīvas piemērošanas jomā, jo īpaši, ja piegāde notiek apmaiņā pret reklāmu vai netiešu datu vākšanu.

Komisija ne vēlāk kā [piecus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā datuma] pārskata šīs direktīvas piemērošanu un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Pārskatīšanas process ietver apspriešanos ar dalībvalstīm un patērētāju, juridiskajām un uzņēmējdarbības organizācijām Savienības līmenī. Ziņojumā cita starpā izskata mijiedarbību un atbilstību Regulas (ES) 2016/679 piemērošanai un nepieciešamību saskaņot noteikumus, kuri piemērojami līgumiem par digitālā satura vai digitālo pakalpojumu piegādi apmaiņā pret tirgotāja veiktu personas datu vākšanu, kuri nav ietverti šīs direktīvas piemērošanas jomā, jo īpaši, ja piegāde notiek apmaiņā pret reklāmu.

  • [1]  OV C 264, 20.7.2016., 57. lpp.

PASKAIDROJUMS

I. Ievads

Pēc tam, kad tika noraidīts priekšlikums par vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem, Komisija vēlreiz cenšas risināt iekšējā tirgus problēmas, ko radījušas atšķirīgās valstu līgumtiesības vai to trūkums, lai nodrošinātu labumu gan uzņēmumiem, gan patērētājiem, iesniedzot divus priekšlikumus par digitālajiem līgumiem: priekšlikumu direktīvai par konkrētiem preču tiešsaistes un cita veida distances pārdošanas līgumu aspektiem un šo priekšlikumu direktīvu par konkrētiem digitālā satura piegādes līgumu aspektiem. Komisijas priekšlikums saistībā ar līgumtiesību normām, kuras piemērojamas digitālā satura piegādei, pirmo reizi sniedz iespēju pievērsties jautājumam, ko vēl tikai sāk izstrādāt dažu dalībvalstu tiesību aktos un kas vēl nav saskaņots ES līmenī — patērētāju tiesiskajai aizsardzībai piegādātā digitālā satura neatbilstības gadījumā.

Pēc iepazīstināšanas ar kopīgo darba dokumentu 2016. gada jūlijā, līdzreferenti šajā ziņojuma projektā iesniedz savus kopīgos grozījumus Komisijas priekšlikumā. Kopumā līdzreferenti apstiprina Komisijas pieeju koncentrēt uzmanību uz atsevišķiem līgumtiesību aspektiem saistībā ar digitālā satura piegādi, piemēram, atbilstības un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, un aprobežoties tikai ar līgumiem starp uzņēmumiem un patērētājiem.

Ziņojuma projektā iekļauti daži jautājumi, ko līdzreferenti uzskata par pietiekami svarīgiem turpmākai apspriešanai, bet viņi patur tiesības iesniegt vēl papildu grozījumus un priekšlikumus par tematiem, kas nav iekļauti šajā ziņojumā. Šajā paskaidrojumā ir uzsvērtas galvenās ierosinātās izmaiņas ziņojuma projektā, kas izteiktas kā grozījumi, un doti šīs izmaiņas pamatojošie apsvērumi.

II. Galvenie ziņojuma projektā apskatītie jautājumi

1. Teksta precizēšana un saskaņotība ar acquis

Līdzreferenti piekrīt Komisijas viedoklim, ka direktīvai būtu jāaptver ne tikai digitālais saturs, kā tas definēts Patērētāju tiesību direktīvā, bet arī pakalpojumi, piemēram, mākoņdatošana vai datņu mitināšanas pakalpojums, sociālie plašsaziņas līdzekļi, tūlītējās ziņapmaiņas pakalpojumi, video vai audio koplietošanas tīmekļa vietnes vai platformas. Tas ļautu izmanto šo direktīvu arī nākotnē, neskatoties uz tehnoloģiju straujo attīstību. Lai nodrošinātu atbilstību Patērētāju tiesību direktīvā dotajai digitālā satura definīcijai, līdzreferenti tomēr uzskata, ka atbilstīgāk būtu nevis attiecināt digitālā satura definīciju uz šādiem pakalpojumiem, bet gan izveidot kategoriju “digitālie pakalpojumi”, lai skaidri nodalītu digitālo saturu — datus, kas ir radīti un piegādāti digitālā formātā —, un digitālos pakalpojumus. Līdzreferenti precizē, ka tam nevajadzētu skart dalībvalstu spēju noteikt šo līgumu būtību, proti, vai līgums par digitālā satura piegādi ir uzskatāms par pirkuma, pakalpojumu, nomas vai sui generis līgumu.

2. Piemērošanas joma

Līdzreferenti uzskata, ka Komisijas priekšlikums izslēgt no šīs direktīvas darbības jomas precēs, piemēram, viedajos produktos, ievietoto digitālo saturu apgrūtinās nošķirt šā priekšlikuma darbības jomu no priekšlikuma par konkrētiem aspektiem saistībā ar preču tiešsaistes un citiem distances pārdošanas līgumiem. Noteikumi, kas piemērojami digitālajam saturam, būtu atšķirīgi atkarībā no tā, vai tas ievietots precē vai piegādāts atsevišķi — atšķirība, ko ne vienmēr ir viegli konstatēt, piemēram, saistībā ar viedtālruņiem ar iepriekš instalētām lietotnēm un lietotnēm, ko instalējis patērētājs. Tas apgrūtina patērētājiem un uzņēmumiem iespēju noteikt piemērojamo noteikumu, kad ražojums ir bojāts vai citādi neatbilst līgumam (vai tas būtu uzskatāms par materiālu preci vai digitālo saturu?). Apsvēruši atšķirīgas pieejas, līdzreferenti uzskata, ka noteikumi, kas attiecas uz digitālo saturu, būtu jāattiecina arī uz precēs iekļautu digitālo saturu, ja digitālais saturs darbojas kā preču neatņemama sastāvdaļa un nav viegli atslēdzams. Tomēr, ja piegādātājs var pierādīt, ka neatbilstības iemesls ir preces tehniskais nodrošinājums, būtu jāpiemēro preču režīms.

Lai vēl vairāk samazinātu ietekmi, ko varētu atstāt problēmas noteikt digitālo līgumu priekšlikumu piemērošanas jomas, līdzreferenti ir vienojušies ar referentu par priekšlikumu par preču pārdošanu, lai mēģinātu pēc iespējas vairāk pielāgot abu šo tiesisko režīmu atbilstības kritērijus.

3. Dati kā cita veida atlīdzība un datu aizsardzības jautājumi

Komisijas priekšlikumā ir ieviests jēdziens par cita veida atlīdzību, kas nav samaksātā cena, un paredzēts pienākums piegādātājiem atlīdzināt gadījumos, kad netiek piegādāts digitālais saturs vai digitālais pakalpojums, vai arī tie neatbilst līgumam arī gadījumos, kad cita veida atlīdzība ir datu sniegšana. Kopumā līdzreferenti piekrīt šai pieejai. Ziņojuma projektā ir noteikts, ka atlīdzība vienlaicīgi var būt gan samaksa naudā, gan datu sniegšana. Tas iet arī vēl tālāk nekā paredzēts Komisijas priekšlikumā, paplašinot darbības jomu un iekļaujot tajā piegādātāja savāktos datus, un neattiecinot to tikai uz patērētāju aktīvi sniegtajiem datiem, lai novērstu nepilnības. Attiecībā uz ierosinājumu izslēgt no direktīvas piemērošanas jomas līgumus, kuros paredzēts, ka piegādātājam dati jāapstrādā tikai, lai varētu pildīt līgumu vai lai izpildītu juridiskās prasības, līdzreferenti arī atbalsta ierobežojumu — šo direktīvu nepiemēro gadījumos, kad personas datus vai citus datus, ko sniedzis patērētājs, piegādātājs izmanto tikai, lai piegādātu digitālo saturu vai pakalpojumu vai lai ievērotu juridiskās prasības, kuras attiecas uz piegādātāju, un piegādātājs neapstrādā personas datus vai citus datus kādā citā nolūkā.

Attiecībā uz datu aizsardzību līdzreferenti uzskata, ka direktīvai vajadzētu būt saskaņā ar vispārējo datu aizsardzības regulu (GDPR), un precizē, ka minētā direktīva neskar šo regulu. Turklāt viņi uzskata, ka ir jāgarantē, ka ikviens līguma nosacījums, kas ir saistīts ar personas datu apstrādi saistībā ar līguma noslēgšanu vai izpildi un kas saskaņā ar GDPR kaitē patērētājam kā datu subjektam, patērētājam nav saistošs.

4. Digitālā satura vai digitālā pakalpojuma piegāde

Līdzreferenti precizē piegādi veidojošos elementus, tostarp tās definīciju un piegādes laiku, ņemot vērā grozījumus direktīvas darbības jomā. Tāpēc piegādātājam būtu jāveic piegāde nekavējoties pēc līguma noslēgšanas bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

5. Atbilstība līgumam

Attiecībā uz prasībām par atbilstību līgumam, pretēji Komisijas viedoklim, līdzreferenti uzskata, ka atbilstība nav jāvērtē, pirmkārt un galvenokārt, saistībā ar to, kas ir paredzēts līgumā, un ierosināt atbilstību vērtēt, izmantojot gan objektīvus, gan subjektīvus kritērijus. Tomēr līdzreferenti uzskata, ka puses varētu vienoties, lai nepieļautu, mazinātu vai mainītu objektīvo prasību izraisītās sekas, kas zināmos apstākļos nāk par sliktu patērētājam, tostarp ar patērētāja paustu piekrišanu.

6. Digitālā satura modificēšana

Viena no galvenajām izmaiņām, ko līdzreferenti ievieš saistībā ar kādā laika posmā sniegtu digitālo saturu vai pakalpojumu, ir tāds, ka parasti pakalpojuma sniedzējs nedrīkst mainīt digitālā satura vai digitālā pakalpojuma funkcionalitāti, sadarbspēju un citas galvenās veiktspējas īpašības tiktāl, ka minētās izmaiņas apgrūtina patērētājam piekļūt digitālajam pakalpojumam vai izmantot to. Tomēr ziņojuma projektā tiek saglabātas atkāpes no šā noteikuma un ir iekļautas dažas papildu garantijas par labu patērētājam.

7. Atsauce uz valsts tiesību aktiem

Līdzreferenti ierosina, ka direktīvai nevajadzētu skart valsts tiesību aktus attiecībā uz nosacījumiem, saskaņā ar kuriem uzskata, ka līgums ir saistīts ar citu līgumu vai arī papildina citu līgumu, un ietekmi, kādu tā atstāj vai nu uz līgumu vai arī tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas jāizmanto saskaņā ar šo līgumu.

III. Secinājums

Līdzreferenti ierosina vairākas izmaiņas Komisijas priekšlikumā kā sākumpunktu turpmākām pārdomām un grozījumus, kas jāveic Parlamenta notiekošā likumdošanas procesa gaitā.

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS (21.11.2016)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai un Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem digitālā satura piegādes līgumu aspektiem
(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Marju Lauristin

ĪSS PAMATOJUMS

Digitālā revolūcija būtiski ietekmē mūsu sabiedrību. Tā kā mūsu atkarība no IT izstrādājumiem un pakalpojumiem pieaug, aizvien svarīgāk ir nodrošināt mūsu tiesību aizsardzību šajā digitālajā pasaulē. Šobrīd, kad katru dienu miljoniem Eiropas patērētāju piekļūst digitālajam saturam, iegādājas vai izmanto šo saturu plašā šā vārda nozīmē (piemēram, video straumēšanu, lietojumprogrammas, spēles, mākoņdatošanas pakalpojumus vai sociālos tīklus), viņu tiesības tiešsaistē nav aizsargātas, kā tas ir bezsaitē. Šī situācija mazina patērētāju uzticēšanos un apdraud privātumu tiešsaistē, jo nepilnīgi vai nedroši digitālie produkti un pakalpojumi pienācīgi neaizsargā mūsu personas datus, kas milzīgos apjomos ir pieejami tiešsaistē.

Atzinuma sagatavotājas mērķis ir palielināt patērētāju uzticēšanos un privātumu tiešsaistē, nodrošinot pienācīgu aizsardzību digitālā satura iegādei. Vēl ir jāprecizē digitālā satura apjoms un definīcija, lai nodrošinātu, ka visu patērētāju — arī to, kuriem nav tik plašas tehniskās zināšanas vai kuri nav lielos draugos ar tiešsaiti — tiesības tiek garantētas. Tiešsaistes pasaule un līdz ar to arī digitālā satura izmantošana ir kļuvusi par kaut ko vairāk nekā vienkārši veidu konkrētu uzdevumu veikšanai. Savus personīgos fotoattēlus, adrešu grāmatas un medicīnisko informāciju mēs parasti glabājam mākonī. Daudzas mūsu intīmās sarunas notiek un bieži arī tiek glabātas tiešsaistē. Un, darbojoties tiešsaistē, mēs atstājam aiz sevis tik daudzas digitālās pēdas, ka uzņēmumi var izveidot pārsteidzoši labu mūsu portretu. Tādēļ ir skaidrs, ka jautājums par personas datu aizsardzību tiešsaistes vidē ir jārisina vēl steidzamāk nekā bezsaitē. Šis priekšlikums, lai arī tas koncentrējas uz attiecībām starp digitālā satura piegādātāju un tā patērētāju, ir cieši saistīts ar mūsu personas datu aizsardzību tiešsaistē. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka šī direktīva atbilst jaunās Vispārīgās datu aizsardzības regulas (2016/679) vispārējiem noteikumiem, lai nodrošinātu konsekvenci iedzīvotāju pamattiesībās uz privātumu ar mērķi stiprināt patērētāju uzticību tam, ka viņiem tiek piegādāts drošs digitālais saturs.

Atzinuma sagatavotāja vēlas vēl vairāk nostiprināt un precizēt priekšlikumu par šādiem punktiem. Attiecībā uz šiem punktiem ir svarīgi paturēt prātā, ka šā priekšlikuma mērķis ir panākt pilnīgu saskaņošanu, un tas neļauj dalībvalstīm atstāt spēkā vai ieviest valsts noteikumus, kuri būs stingrāki nekā šajā direktīvā paredzētie patērētāju aizsardzības noteikumi.

•  Patērētājs aktīvi sniedz savus datus: šis priekšlikums attiecas tikai uz tiem līgumu veidiem, kuros patērētājs vai nu maksā, vai arī "aktīvi sniedz" personas datus apmaiņā pret digitālo saturu. Tas šķiet pārāk ierobežojoši, jo mūsdienās bieži vien patērētāja personas dati (piemēram dati par atrašanās vietu, veiktajiem iepirkumiem, utt.) tiek izmantoti kā atlīdzības veids, lai gan patērētājs par to nemaz nezina. Turklāt šāds ierobežojums varētu radīt nepareizu stimulu piegādātājiem nelūgt patērētāja piekrišanu. Tāpēc būtu ieteicams paplašināt šo noteikumu tā, lai aptvertu visus līgumus par digitālā satura piegādi, kas saistīti ar patērētāja personas datu izmantošanu.

•  Ir jāpievieno personas datu definīcija, kas pamatojas uz Regulu Nr. 2016/679, lai skaidri nošķirtu personas datus no jebkādiem citiem šajā tekstā minētajiem datiem.

•  Digitālā satura atbilstība: šajā priekšlikumā paredzēts, ka digitālajam saturam būtu jāatbilst tam, kas ir paredzēts līgumā, un tikai gadījumā, ja līgumā nekas nav paredzēts, atbilstības izvērtēšanai varētu izmantot objektīvākus kritērijus (piemēram tehniskos standartus vai nozares rīcības kodeksus). Tomēr var rasties jautājums, vai, ņemot vērā digitālā satura produktu sarežģītību, patērētājs patiešām var pilnībā izmantot līguma noteikumus un pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu. Tāpēc, lai pārliecinātos par atbilstību, būtu ieteicams biežāk izmantot objektīvus un subjektīvus kritērijus (piemēram, tehnisko standartu vai tiesisko paļāvību).

•  Piegādātāja atbildība par zaudējumiem: šis priekšlikums ierobežo piegādātāja atbildību, to attiecinot tikai uz kaitējumu, kas nodarīts patērētāja aparatūrai un programmatūrai. Tomēr varētu būt gadījumi, kad patērētājs cieš nopietnu ekonomisku vai nemateriālu zaudējumu pilnīgi neatkarīgi no kaitējuma viņa digitālajai videi (piemēram, ja programmatūrā ir kļūda, kas ļauj hakeriem piekļūt patērētāja datoram un nozagt viņa bankas konta paroli). Tādēļ būtu vēlams paplašināt zaudējumu jomu, lai ietvertu visus patērētājam nodarītos par zaudējumus. Turklāt varētu būt interesanti ļaut dalībvalstīm, pieņemot sīki izstrādātus noteikumus par zaudējumiem, diferencēt starp tiem piegādātājiem, kas darīja visu iespējamo, lai ierobežotu iespējamo kaitējumu (piemēram, atbilstība konkrētiem IT drošības noteikumiem vai standartiem), un tiem, kuriem “mājās nav kārtības” (piemēram, nenovērsa drošības apdraudējumus savos produktos/pakalpojumos, kas bija zināmi vai par kuriem tiem tika paziņots), lai paaugstinātu piegādātāju atbildības sajūtu un pārskatatbildību.

•  Līguma izbeigšana: priekšlikumā būtu skaidri jānorāda, kāda informācija ir jāatdod patērētājam, kad līgums tiek izbeigts.

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Patiesa digitālā vienotā tirgus sasniegšanai ir nepieciešama digitālā satura piegādes līgumu aspektu saskaņošana, ņemot par pamatu augstu patērētāju aizsardzības līmeni.

(2)  Patiesa digitālā vienotā tirgus sasniegšanai ir nepieciešama digitālā satura piegādes līgumu aspektu saskaņošana, ņemot par pamatu augstu patērētāju aizsardzības līmeni un nepieciešamību uzlabot pieejamību.

Grozījums Nr.     2

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Patērētāji gūs labumu no pilnīgi saskaņotām tiesībām ar augstu aizsardzības līmeni attiecībā uz digitālo saturu. Viņiem būs skaidri noteiktas tiesības, saņemot vai piekļūstot digitālajam saturam no jebkuras vietas ES. Tādējādi palielināsies viņu uzticēšanās, iegādājoties digitālo saturu. Tie arī veicinās kaitējuma samazināšanu, no kura pašlaik cieš patērētāji, jo būs skaidri noteiktu tiesību kopums, kas ļaus risināt problēmas ar digitālo saturu.

(7)  Patērētāji gūs labumu no pilnīgi saskaņotām tiesībām ar augstu aizsardzības līmeni attiecībā uz digitālo saturu. Viņiem būs skaidri noteiktas tiesības, saņemot vai piekļūstot digitālajam saturam no jebkuras vietas ES. Tādējādi palielināsies viņu uzticēšanās, iegādājoties digitālo saturu. Tie arī veicinās kaitējuma samazināšanu, no kura pašlaik cieš patērētāji, jo būs skaidri noteiktu tiesību kopums, kas ļaus risināt problēmas ar digitālo saturu un tā pieejamību.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Direktīvai būtu jārisina problēmas saistībā ar dažādām digitālā satura kategorijām un tā piegādi. Lai neatpaliktu no ātrās tehnoloģiskās attīstības un digitālā satura jēdziens pēc būtības būtu izmantojams arī nākotnē, šajā direktīvā izmantotajam jēdzienam vajadzētu būt plašākam nekā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2011/83/ES1. Jo īpaši ir jāiekļauj jumta pakalpojumi, kas ļauj izveidot, apstrādāt vai uzglabāt datus. Ņemot vērā, ka pastāv dažādi digitālā satura piegādes veidi, piemēram, nodošana uz pastāvīga informācijas nesēja, lejupielāde, ko veic patērētāji uz savām ierīcēm, straumēšana tīmeklī, piekļuves nodrošināšana digitālā satura uzglabāšanas iespējām vai piekļuve sociālo plašsaziņas līdzekļu lietošanai, šai direktīvai vajadzētu būt piemērojamai visam digitālajam saturam neatkarīgi no tā nodošanai izmantotā informācijas nesēja. Dažādu kategoriju nošķiršana šajā ātras tehnoloģiskās attīstības tirgū nebūtu vēlama, jo diez vai būtu iespējams izvairīties no dažādu piegādātāju diskriminācijas. Jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi dažādu kategoriju digitālā satura piegādātājiem. Taču šo direktīvu nebūtu jāpiemēro digitālajam saturam, kas iekļauts precēs tādā veidā, ka tas darbojas kā preču neatņemama sastāvdaļa un tā funkcijas ir pakļautas preču galvenajām funkcijām.

(11)  Šai direktīvai būtu jārisina problēmas saistībā ar dažādām digitālā satura kategorijām un tā piegādi. Lai neatpaliktu no ātrās tehnoloģiskās attīstības un digitālā satura jēdziens pēc būtības būtu izmantojams arī nākotnē, šajā direktīvā izmantotajam jēdzienam vajadzētu būt plašākam nekā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2011/83/ES1. Jo īpaši ir jāiekļauj jumta pakalpojumi, kas ļauj izveidot, apstrādāt vai uzglabāt datus. Ņemot vērā, ka pastāv dažādi digitālā satura piegādes veidi, piemēram, nodošana uz pastāvīga informācijas nesēja, lejupielāde, ko veic patērētāji uz savām ierīcēm, straumēšana tīmeklī, piekļuves nodrošināšana digitālā satura uzglabāšanas iespējām vai piekļuve sociālo plašsaziņas līdzekļu lietošanai, šai direktīvai vajadzētu būt piemērojamai visam digitālajam saturam neatkarīgi no tā nodošanai izmantotā informācijas nesēja. Dažādu kategoriju nošķiršana šajā ātras tehnoloģiskās attīstības tirgū nebūtu vēlama, jo diez vai būtu iespējams izvairīties no dažādu piegādātāju diskriminācijas. Jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi dažādu kategoriju digitālā satura piegādātājiem.

__________

__________

1. OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp.

1. OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp.

Pamatojums

Ņemot vērā tuvākajā nākotnē paredzamo lietiskā interneta pieaugumu, jo arvien plašāk tiek izmantotas visa veida viedās ierīces, kurās jau ir iekļauta iegulta programmatūra, ir svarīgi precizēt, kādi noteikumi attiecas uz šādām viedajām ierīcēm un tajās iegulto programmatūru. Nākotnē, visticamāk, būs samērā grūti noteikt, kas ir izstrādājuma galvenais elements — digitālais saturs un materiālā prece. Tādēļ izvēlētais atbrīvojums šķiet faktiski neīstenojams un būtu vēlams, lai Komisija sagatavotu atsevišķu priekšlikumu šajā jautājumā.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

14. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Attiecībā uz digitālo saturu, kas piegādāts par cita veida atlīdzību, nevis naudu, šo direktīvu būtu jāpiemēro tikai tiem līgumiem, kuros piegādātājs pieprasa un patērētājs aktīvi tieši vai netieši sniedz piegādātājam tādus datus kā vārdu un e-pasta adresi vai fotogrāfijas, piemēram, veicot individuālu reģistrēšanos vai uz līguma pamata, kas ļauj piekļūt patērētāju fotogrāfijām. Šo direktīvu nebūtu jāpiemēro situācijās, kurās piegādātājs vāc datus, kuri ir nepieciešami digitālā satura funkcionēšanai atbilstīgi līgumam, piemēram, ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus, ja tas ir vajadzīgs mobilās lietotnes pienācīgai darbībai, vai ar vienīgo nolūku ievērot juridiskās prasības, piemēram, ja patērētāja reģistrēšanās ir nepieciešama drošības un identificēšanas nolūkos saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Šo direktīvu nebūtu jāpiemēro situācijās, kurās piegādātājs vāc informāciju, tostarp personas datus, piemēram, IP adresi, vai citu automātiski ģenerētu informāciju, piemēram, informāciju, kuru vāc un nosūta ar sīkdatnes palīdzību, ja patērētājs to pats aktīvi nesniedz pat, ja patērētājs ir akceptējis sīkdatni. To nebūtu jāpiemēro arī situācijās, kad patērētājam, lai piekļūtu digitālajam saturam, ir jānoskatās reklāmas.

(14)  Attiecībā uz digitālo saturu, kas piegādāts par cita veida atlīdzību, nevis naudu, šo direktīvu būtu jāpiemēro arī tiem līgumiem, kuros patērētājs sniedz personas datus vai citus datus, ko tieši vai netieši var izmantot piegādātājs.Te būtu jāietver arī līgumi, kuros patērētājs ļauj piegādātājam piekļūt saviem personas datiem un apstrādāt tos. Šo direktīvu nebūtu jāpiemēro situācijās, kurās piegādātājs vāc datus, kurus izmanto vienīgi piegādātājs, lai varētu nodrošināt digitālā satura funkcionēšanu, tostarp programmatūras atjaunināšanu, atbilstīgi līgumam, piemēram, ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus, ja tas ir vajadzīgs mobilās lietotnes pienācīgai darbībai, vai ar vienīgo nolūku ievērot juridiskās prasības, piemēram, ja patērētāja reģistrēšanās ir nepieciešama drošības un identificēšanas nolūkos saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Grozījums Nr.     5

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Digitālais saturs ir ļoti svarīgs lietiskā interneta kontekstā. Tomēr ar lietisko internetu saistītos īpašos atbildības jautājumus, tostarp atbildību par datu līgumiem un līgumiem starp iekārtām, būtu lietderīgi risināt atsevišķi.

svītrots

Grozījums Nr.     6

Direktīvas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Līgumos var būt iekļauti piegādātāja vispārīgie noteikumi un nosacījumi, kuri patērētājam ir jāpieņem. Attiecībā uz atsevišķu digitālo saturu piegādātāji bieži apraksta pakalpojumu un izmērāmus pakalpojuma mērķus pakalpojumu līmeņa līgumā. Šie pakalpojumu līmeņa līgumi parasti tiek pievienoti galvenajam līgumam un kļūst par līgumattiecību starp piegādātāju un patērētāju svarīgu sastāvdaļu. Tiem vajadzētu ietilpt šīs direktīvas līguma definīcijā, tādēļ tiem būtu jāatbilst šeit izklāstītajiem noteikumiem.

(18)  Līgumos var būt iekļauti piegādātāja vispārīgie noteikumi un nosacījumi, kuri patērētājam ir jāpieņem. Attiecībā uz atsevišķu digitālo saturu piegādātāji bieži apraksta pakalpojumu un izmērāmus pakalpojuma mērķus pakalpojumu līmeņa līgumā. Šie pakalpojumu līmeņa līgumi parasti tiek pievienoti galvenajam līgumam un kļūst par līgumattiecību starp piegādātāju un patērētāju svarīgu sastāvdaļu. Tiem vajadzētu ietilpt šīs direktīvas līguma definīcijā, tādēļ tiem būtu jāatbilst šeit izklāstītajiem noteikumiem. Gadījumos, kad ir sniegta piekrišana personas datu apstrādei par cita veida atlīdzību, nevis naudu, līgumā būtu jāiekļauj informācija par apstrādi, ko veic saskaņā ar Eiropas Parlaments un Padomes Regulu (ES) 2016/6791, bet šai informācijai vajadzētu būt skaidri atšķiramai no citām minētā līguma sastāvdaļām. Turklāt personas datu apstrādes galvenie elementi būtu jānorāda ar viegli saprotamām ikonām.

 

_________________________________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

22. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi regulē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1995/46/EK1 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK, kuras ir pilnībā piemērojamas digitālā satura piegādes līgumu kontekstā. Minētajās direktīvās jau ir noteikts Savienības tiesiskais regulējums personas datu jomā. Šis priekšlikums ir jāpiemēro un jāievieš pilnīgā saskaņā ar šo tiesisko regulējumu.

(22)  Šīs direktīvas darbības jomā ietilpst darbības, kas saistītas ar personas datu apstrādi. Šī direktīva neskar Savienības tiesību normas, kas attiecas uz personas datu apstrādi Savienībā, jo īpaši Regulu (ES) Nr. 2016/6791 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/58/EK2, kas reglamentē personas datu apstrādi, ko dalībvalstīs veic dalībvalstu kompetentās iestādes, jo īpaši dalībvalstu izraudzītas neatkarīgas valsts iestādes, pārraudzībā. Šajos tiesību aktos jau ir noteikts Savienības tiesiskais regulējums personas datu jomā, un tie ir pilnībā piemērojami digitālā satura piegādes līgumu kontekstā. Šis priekšlikums ir jāpiemēro un jāievieš pilnīgā saskaņā ar šo tiesisko regulējumu.

__________

__________

1. OV L 281, 23/11/1995., 31 - 50. lpp.) [jāaizstāj ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, kad tā tiks pieņemta].

 

2. OV L 201, 17.7.2002., 37.–47. lpp.

2. OV L 201, 31.7.2002., 37.–47. lpp.

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, lai personas datu apstrāde, kas tiek veikta saistībā ar digitāla satura sniegšanu pilnībā atbilstu ES tiesību aktiem datu aizsardzības jomā, tostarp jaunajai Vispārīgajai datu aizsardzības regulai, kura ir horizontāla regula.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

25. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Gadījumos, kad līgums nenosaka pietiekami skaidrus un izsmeļošus norādījumus, lai pārliecinātos par digitālā satura atbilstību līgumam, nepieciešams noteikt objektīvus atbilstības kritērijus, lai nodrošinātu, ka patērētājiem netiek atņemtas viņu tiesības. Šādos gadījumos atbilstība līgumam būtu jānovērtē, ņemot vērā mērķi, kuram digitālo saturu ar tādu pašu aprakstu parasti izmanto.

(25)  Gadījumos, kad līgums nenosaka pietiekami skaidrus un izsmeļošus norādījumus, kas pielāgoti patērētājiem, kuriem šis līgums ir paredzēts, lai pārliecinātos par digitālā satura atbilstību līgumam, nepieciešams noteikt objektīvus atbilstības kritērijus, lai nodrošinātu, ka patērētāji pietiekami to saprot un viņiem netiek atņemtas viņu tiesības. Šādos gadījumos atbilstība līgumam būtu jānovērtē, ņemot vērā mērķi, kuram digitālo saturu ar tādu pašu aprakstu parasti izmanto, pieejamos tehniskos standartus, kā arī patērētāju saprātīgas gaidas.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

27. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  Kaut gan uz datiem balstīti pakalpojumi un tehnoloģijas sniedz ievērojamas priekšrocības; tiem arī ir dažas vājas vietas. Kā atzīts digitālā vienotā tirgus stratēģijā, augsta līmeņa tīklam un informācijas drošībai ir svarīga loma visā Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu pamattiesību ievērošanu, piemēram, tiesību uz privātumu un personas datiem, lai palielinātu lietotāja uzticēšanos un pastiprināt ticību digitālajai ekonomikai. Programmatūrai aizvien vairāk izplatoties, tādas īpašības kā ticamība, drošība un pielāgojamība mainīgajām vajadzībām arī kļūst par galveno rūpi. Tādēļ ir aizvien svarīgāk, lai šie uz datiem balstītie pakalpojumi un tehnoloģijas nodrošinātu, ka šīs īpašības ir garantētas, ciktāl tas ir samērojams ar šo tehnoloģiju lomu un funkcijām. Jo īpaši, kvalitāte drošības un ticamības ziņā kļūst par tādu inovatīvo, jaukto pakalpojumu svarīgu sastāvdaļu, kuriem jāpaļaujas uz dažādu sistēmu sadarbību dažādos domēnos.

(27)  Kaut gan uz datiem balstīti pakalpojumi un tehnoloģijas sniedz ievērojamas priekšrocības; tiem arī ir dažas vājas vietas. Kā atzīts digitālā vienotā tirgus stratēģijā, augsta līmeņa tīklam un informācijas drošībai ir svarīga loma visā Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas pamattiesības, piemēram, tiesības uz privātuma tiešsaitē un personas datu aizsardzību, lai palielinātu lietotāja uzticēšanos un pastiprināt ticību digitālajai ekonomikai. Programmatūrai aizvien vairāk izplatoties, tādas īpašības kā ticamība, drošība un pielāgojamība mainīgajām vajadzībām arī kļūst par galveno rūpi. Tādēļ ir aizvien svarīgāk, lai šie uz datiem balstītie pakalpojumi un tehnoloģijas nodrošinātu, ka šīs īpašības ir cik vien iespējams garantētas. Jo īpaši, kvalitāte drošības un ticamības ziņā kļūst par tādu inovatīvo, jaukto pakalpojumu svarīgu sastāvdaļu, kuriem jāpaļaujas uz dažādu sistēmu sadarbību dažādos domēnos.

Grozījums Nr.     10

Direktīvas priekšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37)  Otrkārt, patērētājam jābūt tiesībām pieprasīt cenas samazinājumu vai līguma izbeigšanu. Patērētāja tiesībām izbeigt līgumu būtu jāaprobežojas ar tiem gadījumiem, kad, piemēram, digitālā satura atbilstības nodrošināšana nav iespējama un neatbilstība pasliktina digitālā satura galvenās veiktspējas funkcijas. Kad patērētājs izbeidz līgumu, piegādātājam jāatgriež patērētāja samaksātā cena vai, ja digitālais saturs tiek piegādāts nevis par naudu, bet apmaiņā pret piekļuvi patērētāja sniegtajiem datiem, piegādātājam jāatturas no šo datu izmantošanas, nodošanas trešajām personām vai atļaušanas trešajām personām piekļūt tiem pēc līguma izbeigšanas. Ja atlīdzība ir sniegta personas datu veidā, atturēšanās no to izmantošanas nozīmē, ka piegādātājam ir jāīsteno visi pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību datu aizsardzības noteikumiem, izdzēšot šos datus vai nodrošinot to anonimitāti tā, lai patērētāju nevarētu identificēt ar saprātīgiem līdzekļiem, kādus varētu izmantot vai nu piegādātājs, vai kāda cita persona. Neskarot datu pārziņa pienākumus saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK, piegādātājam nav jābūt pienākumam veikt turpmākas darbības saistībā ar datiem, kurus piegādātājs ir likumīgi sniedzis trešajām personām digitālā satura piegādes līguma darbības laikā.

(37)  Otrkārt, patērētājam jābūt tiesībām pieprasīt cenas samazinājumu vai līguma izbeigšanu. Patērētāja tiesībām izbeigt līgumu būtu jāaprobežojas ar tiem gadījumiem, kad, piemēram, digitālā satura atbilstības nodrošināšana nav iespējama un neatbilstība pasliktina digitālā satura galvenās veiktspējas funkcijas. Kad patērētājs izbeidz līgumu, piegādātājam jāatgriež patērētāja samaksātā cena vai, ja digitālais saturs tiek piegādāts nevis par naudu, bet apmaiņā pret piekļuvi patērētāja sniegtajiem datiem kā cita veida atlīdzība par piegādāto digitālo saturu vai datiem, ko patērētājs izveidojis visā līguma laikā, piegādātājam jāatturas no šo datu izmantošanas, nodošanas trešajām personām vai atļaušanas trešajām personām piekļūt tiem pēc līguma izbeigšanas. Ja atlīdzība ir sniegta personas datu veidā, atturēšanās no to izmantošanas nozīmē, ka piegādātājam ir jāīsteno visi pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību datu aizsardzības noteikumiem, izdzēšot šos datus vai nodrošinot to anonimitāti tā, lai patērētāju nevarētu identificēt ar saprātīgiem līdzekļiem, kādus varētu izmantot vai nu piegādātājs, vai kāda cita persona. Ja piegādātājs personas datu aizsardzībai izmanto tehniskus paņēmienus, piemēram, pseidonimizāciju, kā paredzēts Regulā (ES) 2016/679, tikai tad, kad to ir pieprasījis patērētājs, piegādātājam būtu jāatturas no šo datu izmantošanas. Neskarot datu pārziņa pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679, piegādātājam nav jābūt pienākumam veikt turpmākas darbības saistībā ar datiem, kurus piegādātājs ir likumīgi sniedzis trešajām personām digitālā satura piegādes līguma darbības laikā.

Grozījums Nr.     11

Direktīvas priekšlikums

38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(38)  Pēc līguma izbeigšanas piegādātājam jāatturas arī no patērētāja ģenerētā satura izmantošanas. Tomēr, gadījumos, kas attiecīgo saturu ģenerēja vairāki patērētāji, piegādātājam ir tiesības turpināt izmantot patērētāja ģenerēto saturu, ja to izmanto minētie citi patērētāji.

(38)  Pēc līguma izbeigšanas piegādātājam jāatturas arī no patērētāja izveidotā satura izmantošanas. Tomēr, gadījumos, kas attiecīgo saturu izveidojuši vairāki patērētāji, piegādātājam ir tiesības turpināt izmantot patērētāja izveidoto saturu, ja to izmanto minētie citi patērētāji.

Grozījums Nr.     12

Direktīvas priekšlikums

39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(39)  Lai nodrošinātu, ka patērētājs gūst labumu no efektīvas aizsardzības attiecībā uz tiesībām izbeigt līgumu, piegādātājam būtu jāatļauj patērētājam izgūt visus patērētāja augšupielādētos datus, ko patērētājs ir izveidojis vai kas ir ģenerēti, lietojot digitālo saturu. Šim pienākumam būtu jāattiecas uz datiem, kurus piegādātājam ir pienākums saglabāt atbilstoši līgumam par digitālā satura piegādi, kā arī datiem, kurus piegādātājs ir faktiski saglabājis saistībā ar līgumu.

(39)  Lai nodrošinātu, ka patērētājs gūst labumu no efektīvas aizsardzības attiecībā uz tiesībām izbeigt līgumu, piegādātājam pēc patērētāja pieprasījuma būtu jāatļauj patērētājam izgūt visus patērētāja augšupielādētos datus vai datus, ko patērētājs ir izveidojis, lietojot digitālo saturu. Šim pienākumam būtu jāattiecas uz datiem, kurus piegādātājam ir pienākums saglabāt atbilstoši līgumam par digitālā satura piegādi, kā arī datiem, kurus piegādātājs ir faktiski saglabājis saistībā ar līgumu.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

44. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(44)  Piegādātāja atbildības par zaudējumiem princips ir līgumu par digitālā satura piegādi būtisks elements. Lai palielinātu patērētāju ticību digitālajam saturam, šo principu nepieciešams regulēt Savienības līmenī, lai nodrošinātu, ka patērētāji necieš kaitējumu, ja viņu aparatūru vai programmatūru ir sabojājis līgumam neatbilstošs digitālais saturs. Tādēļ patērētājiem vajadzētu būt tiesībām saņemt kompensāciju par patērētāja digitālajai videi nodarīto kaitējumu līgumam neatbilstīga digitālā satura dēļ vai digitālā satura nepiegādāšanas dēļ. Taču dalībvalstīm būtu jānosaka detalizēti nosacījumi tiesību uz zaudējumu atlīdzību izmantošanai, vienlaikus ņemot vērā, ka atlaides nākotnes digitālā satura piegādēm, jo īpaši, kad piegādātāji tās piedāvā kā vienīgo kompensāciju par zaudējumiem, ne vienmēr nodrošina patērētājam situāciju, kādā patērētājs būtu bijis, ja digitālais saturs būtu pienācīgi piegādāts un atbilstu līgumam.

(44)  Piegādātāja atbildības par zaudējumiem princips ir līgumu par digitālā satura piegādi būtisks elements. Lai palielinātu patērētāju ticību digitālajam saturam, šo principu nepieciešams regulēt Savienības līmenī, lai nodrošinātu, ka patērētāji necieš kaitējumu, ja līgumam neatbilstošs digitālais saturs ir nodarījis kaitējumu viņu aparatūrai vai programmatūrai. Tādēļ patērētājiem vajadzētu būt tiesībām saņemt kompensāciju par patērētājam nodarīto kaitējumu līgumam neatbilstīga digitālā satura dēļ vai digitālā satura nepiegādāšanas dēļ. Taču dalībvalstīm būtu jānosaka detalizēti nosacījumi tiesību uz zaudējumu atlīdzību izmantošanai, vienlaikus ņemot vērā, ka atlaides nākotnes digitālā satura piegādēm, jo īpaši, kad piegādātāji tās piedāvā kā vienīgo kompensāciju par zaudējumiem, ne vienmēr nodrošina patērētājam situāciju, kādā patērētājs būtu bijis, ja digitālais saturs būtu pienācīgi piegādāts un atbilstu līgumam. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai, pieņemot noteikumus šajā sakarībā, paredzēt ierobežotu vai lielāku atbildību par nodarītajiem kaitējumiem, lai diferencētu starp piegādātājiem, kas darīja visu iespējamo, lai ierobežotu iespējamo kaitējumu (piemēram, ievērojot nozares paraugprakses kodeksu, drošības pamatnoteikumus vai starptautiskos standartus), un tiem, kas šajā sakarībā ir bijuši nolaidīgi.

Pamatojums

Šis priekšlikums ierobežo piegādātāja atbildību, to attiecinot tikai uz mantisku kaitējumu, kas nodarīts patērētāja aparatūrai un programmatūrai. Tas ir pārāk ierobežojoši, jo varētu būt gadījumi, kad patērētājs cieš nopietnus ekonomiskus vai nemateriālu zaudējumu papildus patērētāja digitālajai videi nodarītajam kaitējumam. Turklāt, lai paaugstinātu piegādātāju atbildības sajūtu un pārskatatbildību, dalībvalstīm būtu jāļauj noteikt sīki izstrādātus noteikumus par zaudējumu atlīdzināšanu, diferencēt starp piegādātājiem, kas darīja visu iespējamo, lai ierobežotu iespējamo kaitējumu, un tādiem, kas to nedarīja.

Grozījums Nr.     14

Direktīvas priekšlikums

55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(55)  Šī direktīva ievēro pamattiesības un principus, kuri atzīti jo īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, konkrēti tās 16., 38. un 47. pantā,

(55)  Šī direktīva ievēro pamattiesības un principus, kuri atzīti jo īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, konkrēti tās 7., 8., 16., 38. un 47. pantā,

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  dati, kas ir radīti un piegādāti digitālā formātā, piemēram, video, audio, lietojumprogrammas, digitālās spēles un jebkura cita programmatūra;

(a)  dati, kas ir radīti un piegādāti digitālā formātā, tostarp video, audio, lietojumprogrammas, digitālās spēles un jebkura cita programmatūra;

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a   "personas dati" ir personas dati atbilstoši Regulas (ES) 2016/679 4. panta 1. punkta definīcijai;

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  “zaudējumu atlīdzība” ir naudas summa, uz kuru patērētājiem var būt tiesības kā uz kompensāciju par to digitālajai videi nodarīto mantisko kaitējumu;

5.  “zaudējumu atlīdzība” ir naudas summa, uz kuru patērētājiem var būt tiesības kā uz kompensāciju par nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem un morālo kaitējumu;

Pamatojums

Šis priekšlikums ierobežo piegādātāja atbildību, to attiecinot tikai uz mantisku kaitējumu, kas nodarīts patērētāja aparatūrai un programmatūrai. Tas ir pārāk ierobežojoši, jo varētu būt gadījumi, kad patērētājs cieš nopietnus mantiskus vai nemantiskus zaudējumus pilnīgi neatkarīgi no kaitējuma tā digitālajai videi (piemēram, ja programmatūrā ir kļūda kas ļauj hakeriem piekļūt patērētāja datoram un nozagt viņa identitāti lai, izmantojot to, veiktu krāpnieciskus darījumus. Līdzīgs noteikums ir iekļauts arī jaunajā Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šo direktīvu piemēro ikvienam līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā patērētājam digitālo saturu vai apņemas to izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāsamaksā cena vai patērētājs aktīvi sniedz cita veida atlīdzību, nevis naudu, personas datu vai jebkādu citu datu formā.

1.  Šo direktīvu piemēro ikvienam līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā patērētājam digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu vai apņemas to izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāsamaksā cena vai patērētājs samaksas vietā dara pieejamus savus personas vai kādus citus datus, ciktāl tas ir iespējams saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679. Līgumā skaidri norāda, kādi dati tiek sniegti apmaiņā pret piegādāto saturu.

 

 

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Šo direktīvu nepiemēro digitālajam saturam, ko sniedz apmaiņā pret cita veida atlīdzību, nevis naudu, ciktāl piegādātājs prasa patērētājam sniegt personas datus, kuru apstrāde ir noteikti nepieciešama līguma izpildei vai tiesību aktu prasību ievērošanai, un piegādātājs tos turpmāk neapstrādā nekādā citā veidā, kas neatbilstu minētajam mērķim. Tāpat direktīvu nepiemēro citiem datiem, ko piegādātājs prasa patērētājam sniegt, lai nodrošinātu, ka digitālais saturs atbilst līgumam vai ir ievērotas tiesību aktu prasības, un piegādātājs neizmanto šos datus komerciāliem nolūkiem.

4.  Šo direktīvu nepiemēro, ja personas datus vai citus datus, ko patērētājs dara pieejamus, izmanto vienīgi piegādātājs, lai varētu nodrošināt digitālā satura piegādi vai juridisko prasību izpildi, un piegādātājs neapstrādā šos datus citiem mērķiem.

Grozījums Nr.     20

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Kolīzijas gadījumā starp kādu šīs direktīvas noteikumu un kāda cita Savienības tiesību akta noteikumu, kas regulē konkrētu nozari vai jautājumu, minētā cita Savienības tiesību akta noteikumi ir pārāki par šo direktīvu.

7.  Kolīzijas gadījumā starp kādu šīs direktīvas noteikumu un kāda cita Savienības tiesību akta noteikumu minētā cita Savienības tiesību akta noteikumi ir pārāki par šo direktīvu.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 8. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Šī direktīva neskar fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi.

8.  Neviens šīs direktīvas vai kādā valsts tiesību akta, kas transponē šo direktīvu valsts tiesību sistēmā, noteikums nekādā veidā nemazina fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, kas paredzēta Regulā (ES) 2016/679 un Direktīvā 2002/58/EK.

Grozījums Nr.     22

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.a  Gadījumā, ja saistībā ar digitālā satura piegādi šīs direktīvas darbības jomā tiek piemērots citas dalībvalsts, kas nav patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta, tiesību akts, piegādātājs pirms līguma noslēgšanas attiecīgi informē patērētāju.

Grozījums Nr.     23

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Piegādātājs piegādā digitālo saturu uzreiz pēc līguma noslēgšanas, ja vien puses nav vienojušās citādi. Piegādi uzskata par notikušu, ja digitālais saturs ir piegādāts patērētājam vai, ja ir piemērojams 1. punkta b) apakšpunkts, – patērētāja izvēlētajai trešajai personai atkarībā no tā, kura no minētajām piegādēm notiek agrāk.

2.  Piegādātājs piegādā digitālo saturu uzreiz pēc līguma noslēgšanas, ja vien puses nav vienojušās citādi, un neskarot Direktīvas 2011/83/ES 16. panta m) punktu. Piegādi uzskata par notikušu, ja digitālais saturs ir piegādāts patērētājam vai, ja ir piemērojams šā panta 1. punkta b) apakšpunkts, – patērētāja izvēlētajai trešajai personai atkarībā no tā, kura no minētajām piegādēm notiek agrāk.

 

_________________

 

 

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai atbilstu līgumam, digitālais saturs attiecīgos gadījumos atbilst šādiem kritērijiem:

1.  Līgumā ir iekļauti visi atbilstīgie digitālā satura atbilstības novērtēšanai nepieciešamie kritēriji, kā arī visa atbilstīgā informācija saistībā ar personas datu apstrādi atbilstīgi Regulā (ES) 2016/679 paredzētajam pienākumam. Lai atbilstu līgumam, digitālais saturs attiecīgos gadījumos atbilst šādiem kritērijiem:

Grozījums Nr.     25

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  tas ir atjaunināts, kā noteikts līgumā.

(d)  tas ir atjaunināts, kā noteikts līgumā, vai kā nepieciešams, lai garantētu a) un b) apakšpunktā norādītos kritērijus, jo īpaši nepārtrauktību un drošību.

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ciktāl līgums attiecīgos gadījumos skaidri un izsmeļoši nenosaka prasības digitālajam saturam atbilstoši 1. punktam, digitālais saturs atbilst mērķiem, kuriem digitālo saturu ar tādu pašu aprakstu parasti izmanto, ieskaitot tā funkcijas, sadarbspēju un citas veiktspējas funkcijas, piemēram, pieejamību, nepārtrauktību un drošību, ņemot vērā:

2.  Papildus tam, lai ievērotu visas atbilstības prasības, kas iekļautas līgumā saskaņā ar 1. punktu, digitālais saturs atbilst mērķiem, kuriem digitālo saturu ar tādu pašu aprakstu parasti izmanto, un tam piemīt īpašības, tostarp funkcionalitāte, sadarbspēja un citas veiktspējas funkcijas, piemēram, pieejamību, nepārtrauktību un drošību, ko patērētājs var pamatoti sagaidīt, ņemot vērā:

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  vai digitālais saturs ir piegādāts apmaiņā pret cenas samaksu vai par cita veida atlīdzību, nevis naudu;

(a)  vai digitālais saturs ir piegādāts apmaiņā pret cenas samaksu vai par cita veida atlīdzību, nevis naudu, sniedzot personas vai kādus citus datus saskaņā ar 3. panta 1. punktu;

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  patērētāju tiesisko paļāvību;

Pamatojums

Šajā priekšlikumā paredzēts, ka digitālajam saturam jāatbilst tam, kas ir paredzēts līgumā, un tikai gadījumā, ja līgumā nekas nav paredzēts, atbilstības izvērtēšanai varētu izmantot objektīvākus kritērijus (piemēram tehniskos standartus vai nozares rīcības kodeksus). Tomēr digitālā satura produkti bieži vien ir tik sarežģīti, ka nevar automātiski pieņemt, ka patērētājs pilnībā izprot līguma noteikumus un var pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu. Tāpēc, lai pārliecinātos par atbilstību, būtu ieteicams izmantot tādus kritērijus kā tehniskie standarti vai tiesiskā paļāvība.

Grozījums Nr.     29

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  attiecīgos gadījumos, pastāvošos starptautiskos tehniskos standartus vai, ja šādu tehnisko standartu nav, piemērojamos nozares ētikas kodeksus un labo praksi; un

(b)  pastāvošos starptautiskos tehniskos standartus vai, ja šādu tehnisko standartu nav, piemērojamos nozares ētikas kodeksus un labo praksi; un

Grozījums Nr.     30

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  jebkādu pastāvošo paraugpraksi saistībā ar informācijas sistēmu un digitālās vides drošības nodrošināšanu;

Grozījums Nr.     31

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja līgumā ir noteikts, ka digitālo saturu piegādā kādu laikposmu, digitālais saturs atbilst līgumam visu šo laikposmu.

3.  Ja līgumā ir noteikts, ka digitālais saturs ir jāpiegādā kādu laikposmu, šis digitālais saturs, tostarp arī, vajadzības gadījumā, drošības atjauninājumi, kas piegādātājam ir jāsniedz, atbilst līgumam visu šo laikposmu.

Grozījums Nr.     32

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Lai nodrošinātu atbilstību līgumam, digitālajā saturā vai digitālajā pakalpojumā ievēro integrētās datu aizsardzības un datu aizsardzības pēc noklusējuma principus, kas noteikti Regulas (ES) 2016/679 25. pantā.

Grozījums Nr.     33

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Patērētājam jāsadarbojas ar piegādātāju, cik tas iespējams un nepieciešams, lai varētu noskaidrot patērētāja digitālo vidi. Sadarbības pienākums aprobežojas ar pieejamajiem patērētājam visneuzbāzīgākajiem tehniskajiem līdzekļiem. Ja patērētājs nesadarbojas, neatbilstību līgumam pierāda patērētājs.

3.  Patērētājam jāsadarbojas ar piegādātāju, cik tas iespējams un nepieciešams, lai varētu noskaidrot patērētāja digitālo vidi. Sadarbības pienākums aprobežojas ar pieejamajiem patērētājam visneuzbāzīgākajiem tehniskajiem līdzekļiem. Ja patērētājs nesadarbojas, neatbilstību līgumam pierāda patērētājs. Patērētājam nav jāsadarbojas, ja piegādātājs pieprasa piekļuvu privātai vai personas informācijai un saziņai.

Grozījums Nr.     34

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  jebkuru neatbilstību, kas pastāv digitālā satura piegādes brīdī; un

(b)  jebkuru neatbilstību, kas pastāv digitālā satura piegādes brīdī;

Grozījums Nr.     35

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  jebkuru drošības trūkumu, kas piegādātājam bija zināms vai pamatoti varēja būt zināms saskaņā ar informācijas sistēmu un digitālās vides drošības paraugpraksi; kā arī

Grozījums Nr.     36

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Piegādātājs nodrošina digitālā satura atbilstību līgumam saskaņā ar 1. punktu samērīgā termiņā, sākot no brīža, kad patērētājs ir informējis piegādātāju par neatbilstību līgumam un, nesagādājot būtiskas neērtības patērētājam, ņemot vērā digitālā satura raksturu un nolūku, kādam patērētājs digitālo saturu pieprasījis.

2.  Piegādātājs bez liekas kavēšanās nodrošina digitālā satura atbilstību līgumam saskaņā ar 1. punktu termiņā, sākot no brīža, kad patērētājs ir informējis piegādātāju par neatbilstību līgumam un, nesagādājot būtiskas neērtības patērētājam, ņemot vērā digitālā satura raksturu un nolūku, kādam patērētājs šo digitālo saturu pieprasījis.

Grozījums Nr.     37

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Patērētājs var izbeigt līgumu tikai tad, ja neatbilstība līgumam mazina digitālā satura funkcionalitāti, sadarbspēju un citas galvenās veiktspējas funkcijas, piemēram, pieejamību, nepārtrauktību un drošību, gadījumos, kad tas nepieciešams saskaņā ar 6. panta 1. un 2. punktu. Pienākums pierādīt, ka līgumam neatbilstīgais digitālais saturs nemazina digitālā satura funkcionalitāti, sadarbspēju un citas galvenās veiktspējas funkcijas, gulstas uz piegādātāju.

5.  Neskarot citus juridiskos iemeslus līguma izbeigšanai, patērētājs var izbeigt līgumu tikai tad, ja neatbilstība līgumam mazina digitālā satura funkcionalitāti, sadarbspēju un citas galvenās veiktspējas funkcijas, piemēram, pieejamību, nepārtrauktību un drošību, gadījumos, kad tas nepieciešams saskaņā ar 6. panta 1. un 2. punktu. Pienākums pierādīt, ka līgumam neatbilstīgais digitālais saturs nemazina digitālā satura funkcionalitāti, sadarbspēju un citas galvenās veiktspējas funkcijas, gulstas uz piegādātāju.

Grozījums Nr.    38

Direktīvas priekšlikums

13. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  piegādātājs veic visus pasākumus, kuri varētu būt gaidāmi, lai atturētos izmantot cita veida atlīdzību, nevis naudu, ko patērētājs ir sniedzis apmaiņā pret digitālo saturu, kā arī citus datus, ko piegādātājs ir vācis saistībā ar digitālā satura piegādi, tostarp visa veida patērētāja sniegtu saturu, izņemot saturu, ko kopīgi radījis patērētājs un citi, kas turpina izmantot šo saturu;

(b)  piegādātājs atturas izmantot personas datus vai citus datus, ko patērētājs cenas samaksas vietā ir darījis pieejamus apmaiņā pret digitālo saturu, kā arī citus datus, ko piegādātājs ir vācis saistībā ar digitālā satura piegādi, tostarp visa veida patērētāja sniegtu saturu, izņemot saturu, ko kopīgi radījis patērētājs un citi, kas turpina izmantot šo saturu. Piegādātājs atturas apstrādāt personas datus vienīgi tādēļ, lai varētu ar personu nesaistītus datus un saturu saistīt ar konkrēto patērētāju nolūkā ļaut patērētājam izgūt to saskaņā ar šā punkta c) apakšpunktu. Piegādātājs ievēro Regulā (ES) 2016/697 paredzētos pienākumus;

Grozījums Nr.    39

Direktīvas priekšlikums

13. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  piegādātājs nodrošina patērētājam tehniskos līdzekļus, lai izgūtu visu patērētāja sniegto saturu un jebkurus citus datus, kas izveidoti vai ģenerēti, patērētājam lietojot digitālo saturu, ciktāl piegādātājs ir paturējis šos datus. Patērētājam ir tiesības izgūt saturu bez maksas, bez ievērojamām neērtībām, samērīgā termiņā un plaši lietojamā datu formātā;

(c)  piegādātājs pēc patērētāja pieprasījuma nodrošina patērētājam tehniskos līdzekļus, lai izgūtu visu patērētāja sniegto saturu un jebkurus citus datus, kas izveidoti vai ģenerēti, patērētājam lietojot digitālo saturu, ciktāl piegādātājs ir paturējis šos datus. Patērētājam ir tiesības izgūt saturu bez maksas, bez neērtībām, samērīgā termiņā un strukturētā, plaši lietojamā un mašīnlasāmā datu formātā un pārraidīt šo saturu citam piegādātājam, nesaskaroties ar šķēršļiem no tā piegādātāja puses, kuram šie personas dati tika sniegti;

Grozījums Nr.     40

Direktīvas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Piegādātājam ir pienākums atlīdzināt patērētājam jebkuru mantisku kaitējumu patērētāja digitālajai videi, ko izraisījusi neatbilstība līgumam un digitālā satura nepiegādāšana. Zaudējumu atlīdzībai pēc iespējas jārada patērētājam situācija, kurā patērētājs būtu bijis, ja digitālais saturs būtu pienācīgi piegādāts un atbilstu līgumam.

1.  Piegādātājam ir pienākums atlīdzināt patērētājam jebkuru patērētājam nodarītu mantisko kaitējumu, ko izraisījusi neatbilstība līgumam un digitālā satura nepiegādāšana. Zaudējumu atlīdzībai pēc iespējas jārada patērētājam situācija, kurā patērētājs būtu bijis, ja digitālais saturs būtu pienācīgi piegādāts un atbilstu līgumam.

Grozījums Nr.     41

Direktīvas priekšlikums

14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis nosaka detalizētus noteikumus tiesību uz zaudējumu atlīdzību izmantošanai

2.  Dalībvalstis nosaka detalizētus noteikumus tiesību uz zaudējumu atlīdzību izmantošanai. Izstrādājot minētos noteikumus, dalībvalstis var paredzēt ierobežotu vai lielāku atbildību par kaitējumiem, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem ar mērķi novērtēt tādus piegādātāja centienus novērst piegādātā digitālā satura neatbilstību un kaitējumu rašanos, kā paraugprakses drošības jomā vai modernākās pieejamās tehnoloģijas izmantošanu.

Grozījums Nr.     42

Direktīvas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja atbilstoši līgumam digitālo saturu piegādā līgumā paredzēto laikposmu, piegādātājs var mainīt digitālā satura funkcionalitāti, sadarbspēju un citas galvenās veiktspējas funkcijas, piemēram, pieejamību, nepārtrauktību un drošību, ciktāl šīm izmaiņām nav nelabvēlīgas ietekmes uz patērētāja piekļuvi digitālajam saturam vai digitālā satura izmantošanu, tikai ja:

1.  Ja atbilstoši līgumam digitālais saturs ir jāpiegādā līgumā paredzēto laikposmu, piegādātājs var mainīt digitālā satura funkcionalitāti, sadarbspēju un citas galvenās veiktspējas funkcijas, piemēram, pieejamību un nepārtrauktību, tikai ja:

Grozījums Nr.     43

Direktīvas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  šāda izmaiņa ir nepieciešama satura drošībai atbilstīgi paraugpraksei;

Grozījums Nr.     44

Direktīvas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  patērētājs tika samērīgā termiņā iepriekš brīdināts par modificēšanu ar skaidru paziņojumu uz pastāvīga informācijas nesēja;

(b)  patērētājs tika samērīgā termiņā iepriekš brīdināts par modificēšanu ar skaidru paziņojumu;

Grozījums Nr.     45

Direktīvas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  pēc līguma izbeigšanas saskaņā ar c) apakšpunktu patērētājam tiek nodrošināti tehniskie līdzekļi visa saskaņā ar 13. panta 2. punkta c) apakšpunktu sniegtā satura izgūšanai.

(d)  pēc līguma izbeigšanas saskaņā ar c) apakšpunktu patērētājam tiek nodrošināti tehniskie līdzekļi visa saskaņā ar 13. panta 2. punkta c) apakšpunktu vai 16. panta 4. punkta b) apakšpunktu sniegtā satura izgūšanai.

Grozījums Nr.    46

Direktīvas priekšlikums

16. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  piegādātājs veic visus pasākumus, kuri varētu būt gaidāmi, lai atturētos izmantot cita veida atlīdzību, nevis naudu, kuru patērētājs sniedzis apmaiņā pret digitālo saturu, un jebkurus citus datus, kurus piegādātājs ir savācis saistībā ar digitālā satura iegādi, tostarp jebkuru patērētāja sniegto saturu;

(a)  piegādātājs atturas izmantot personas datus vai kādus citus datus kā cita veida atlīdzību, nevis naudu, ko patērētājs samaksas vietā dara pieejamus apmaiņā pret digitālo saturu, kā arī citus datus, ko patērētājs ir sniedzis saistībā ar digitālā satura izmantošanu, tostarp visa veida patērētāja sniegtu saturu, izņemot saturu, ko kopīgi radījis patērētājs un citi, kas turpina izmantot šo saturu. Piegādātājs atturas apstrādāt personas datus vienīgi tādēļ, lai varētu ar personu nesaistītus datus un saturu saistīt ar konkrēto patērētāju nolūkā ļaut patērētājam izgūt to saskaņā ar šā punkta b) apakšpunktu. Piegādātājs ievēro Regulā (ES) 2016/697 paredzētos pienākumus;

Grozījums Nr.    47

Direktīvas priekšlikums

16. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  piegādātājs nodrošina patērētājam tehniskos līdzekļus, lai izgūtu visu patērētāja sniegto saturu un jebkurus citus datus, kas izveidoti vai ģenerēti, patērētājam lietojot digitālo saturu, ciktāl piegādātājs ir paturējis šos datus. Patērētājam ir tiesības izgūt saturu bez ievērojamām neērtībām, samērīgā termiņā un plaši lietojamā datu formātā; un

(b) piegādātājs pēc patērētāja pieprasījuma nodrošina patērētājam tehniskos līdzekļus, lai izgūtu visu patērētāja pieejamo saturu un jebkurus citus datus, kas izveidoti vai ģenerēti, patērētājam lietojot digitālo saturu, ciktāl piegādātājs ir paturējis šos datus. Patērētājam ir tiesības izgūt saturu un datus bez ievērojamām neērtībām, samērīgā termiņā un strukturētā, plaši lietojamā un mašīnlasāmā datu formātā un tiesības pārraidīt šo saturu un datus citam piegādātājam, nesaskaroties ar šķēršļiem no tā piegādātāja puses, kuram šis saturs tika sniegts; kā arī

Grozījums Nr.    48

Direktīvas priekšlikums

18. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis nodrošina atbilstīgus un efektīvus līdzekļus, lai nodrošinātu šīs direktīvas ievērošanu.

1.  Dalībvalstis nodrošina atbilstīgus un efektīvus un atturošus līdzekļus, lai nodrošinātu šīs direktīvas ievērošanu.

 

 

Pamatojums

Reāla šo jauno patērētāju tiesību izpilde notiks tikai tad, ja dalībvalstis ieviesīs patiesi efektīvas un preventīvas sankcijas, ņemot vērā arī būtiskās komerciālās priekšrocības, ko digitālā satura piegādātāji varētu iegūt, agresīvi palielinot savu tirgus daļu un tādējādi ierobežojot patērētāju tiesības.

Grozījums Nr.     49

Direktīvas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  organizācijas, kas darbojas ar mērķi aizsargāt datu subjektu tiesības un brīvības attiecībā uz savu personas datu aizsardzību.

Pamatojums

Pamatojas uz Regulas (ES) 2016/697 80. pantu.

Grozījums Nr.     50

Direktīvas priekšlikums

19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

19.a pants  

 

Datu aizsardzība

 

Personas datu apstrāde, ko īsteno saistībā ar darbībām, kuras veic saskaņā ar šo direktīvu, notiek saskaņā ar Regulā (ES) 2016/679 un Direktīvā 2002/58/EK paredzētajiem noteikumiem.

Grozījums Nr.     51

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija ne vēlāk kā [datums, kas ir piecus gadus pēc stāšanās spēkā] pārskata šīs direktīvas piemērošanu un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Ziņojumā cita starpā izskata, vai ir jāsaskaņo noteikumi, kuri piemērojami līgumiem par digitālā satura piegādi apmaiņā pret cita veida atlīdzību, kas nav ietverti šīs direktīvas piemērošanas jomā, jo īpaši, ja piegāde notiek apmaiņā pret reklāmu vai netiešu datu vākšanu.

1.  Komisija ne vēlāk kā [datums, kas ir trīs gadus pēc stāšanās spēkā] pārskata šīs direktīvas piemērošanu un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Ziņojumā cita starpā izskata mijiedarbību un atbilstību Regulas (ES) 2016/679 piemērošanai un nepieciešamību saskaņot noteikumus, kuri piemērojami līgumiem par digitālā satura piegādi apmaiņā pret cita veida atlīdzību, kas nav ietverti šīs direktīvas piemērošanas jomā, jo īpaši, ja piegāde notiek apmaiņā pret reklāmu vai netiešu datu vākšanu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Daži digitālā satura piegādes līgumu aspekti

Atsauces

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Atbildīgās komitejas

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Atzinumu sniedza

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

21.1.2016

Atzinumu sagatavoja

Iecelšanas datums

Marju Lauristin

16.3.2016

55. pants – komiteju apvienotās sanāksmes

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

28.4.2016

Izskatīšana komitejā

12.7.2016

8.11.2016

 

 

Pieņemšanas datums

8.11.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

4

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Daži digitālā satura piegādes līgumu aspekti

Atsauces

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

9.12.2015

 

 

 

Atbildīgās komitejas

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

21.1.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ITRE

28.1.2016

CULT

25.1.2016

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Evelyne Gebhardt

14.4.2016

Axel Voss

14.4.2016

 

 

55. pants – kopīgā komiteju procedūra

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

       

28.4.2016

Izskatīšana komitejā

14.7.2016

29.11.2016

22.3.2017

 

Pieņemšanas datums

21.11.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

55

4

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Max Andersson, Pascal Arimont, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Mady Delvaux, Pascal Durand, Laura Ferrara, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Antonio López-Istúriz White, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Pavel Svoboda, József Szájer, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Marco Zullo, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lucy Anderson, Heidi Hautala, Kaja Kallas, Angelika Niebler, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Rainer Wieland

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zbigniew Kuźmiuk, Bolesław G. Piecha, Michaela Šojdrová

Iesniegšanas datums

27.11.2017

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

55

+

ALDE

 

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kaja Kallas, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic

Daniel Dalton, Zbigniew Kuźmiuk, Nosheena Mobarik, Bolesław G. Piecha, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Angelika Niebler, Emil Radev, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Szájer, Mihai Ţurcanu, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marlene Mizzi, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala, Julia Reda

4

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski

2

0

EFDD

Laura Ferrara, Marco Zullo

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas