VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

27.11.2017 - (COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)) - ***I

Commissie interne markt en consumentenbescherming
Commissie juridische zaken
Rapporteur: Evelyne Gebhardt, Axel Voss
(Gezamenlijke commissieprocedure – artikel 55 van het Reglement)


Procedure : 2015/0287(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0375/2017
Ingediende teksten :
A8-0375/2017
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0634),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0394/2015),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de Franse Senaat, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 27 april 2016[1],

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het gezamenlijke overleg van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie juridische zaken overeenkomstig artikel 55 van het Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie juridische zaken en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0375/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie haar voorstel door een nieuwe tekst vervangt, ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aanbrengt of voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een richtlijn

Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een

Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst)

Amendement    2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Het groeipotentieel van elektronische handel wordt nu nog niet volledig benut. Met de strategie voor de digitale eengemaakte markt voor Europa29 worden op een integrale wijze de belangrijkste belemmeringen voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende elektronische handel in de Europese Unie aangepakt, zodat dit potentieel wordt aangeboord. Om de digitale economie van de Unie te bevorderen en de algehele groei te stimuleren, moet ervoor worden gezorgd dat consumenten betere toegang tot digitale inhoud hebben en moet het ondernemingen gemakkelijker worden gemaakt om digitale inhoud te leveren.

(1)  Het groeipotentieel van elektronische handel in de Unie wordt nu nog niet volledig gerealiseerd. Met de strategie voor de digitale eengemaakte markt voor Europa29 worden op een integrale wijze de belangrijkste belemmeringen voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende elektronische handel in de Europese Unie aangepakt, zodat dit potentieel wordt aangeboord. Om de digitale economie van de Unie te bevorderen en de algehele groei te stimuleren, moet ervoor worden gezorgd dat consumenten betere toegang tot digitale inhoud hebben en moet het ondernemingen gemakkelijker worden gemaakt om digitale inhoud te leveren.

__________________

__________________

29 COM(2015) 192 final.

29 COM(2015)0192.

Amendement    3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  In artikel 169, lid 1, en artikel 169, lid 2, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is bepaald dat de Unie moet bijdragen tot de verwezenlijking van een hoog niveau van consumentenbescherming door middel van maatregelen die op grond van artikel 114 VWEU worden genomen.

Amendement    4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter)  Artikel 38 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie ("het Handvest") bepaalt dat in het beleid van de Unie zorg wordt gedragen voor een hoog niveau van consumentenbescherming, en artikel 47 van het Handvest bepaalt dat eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn geschonden, recht heeft op een doeltreffende voorziening in rechte. Artikel 16 van het Handvest erkent de vrijheid van ondernemerschap overeenkomstig het recht van de Unie en de nationale wetgevingen en praktijken.

Amendement    5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Voor het verwezenlijken van een echte digitale eengemaakte markt is het nodig dat bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud worden geharmoniseerd, waarbij moet worden uitgegaan van een hoog niveau van consumentenbescherming.

(2)  Om een echte digitale eengemaakte markt te verwezenlijken, moeten bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud of digitale diensten worden geharmoniseerd, uitgaande van een hoog niveau van consumentenbescherming, teneinde de rechtszekerheid te vergroten en de transactiekosten te reduceren.

Amendement    6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Verschillen in nationale dwingende bepalingen van consumentenovereenkomstenrecht en een duidelijk gebrek aan bepalingen van overeenkomstenrecht behoren tot de voornaamste belemmeringen voor de ontwikkeling van het aanbod van digitale inhoud, aangezien er op het niveau van de Unie slechts zeer weinig pasklare regels bestaan. Als gevolg van de verschillen in nationale dwingende bepalingen van consumentenovereenkomstenrecht en rechtsonzekerheid wanneer zij grensoverschrijdend digitale inhoud verkopen, hebben bedrijven te maken met extra kosten. Bedrijven worden ook geconfronteerd met kosten wanneer zij hun overeenkomsten aanpassen aan specifieke dwingende bepalingen voor de levering van digitale inhoud die in diverse lidstaten al worden ingevoerd en die tot verschillen leiden qua werkingssfeer en qua inhoud tussen de specifieke nationale regels die op deze overeenkomsten van toepassing zijn. In die lidstaten waar er nog geen specifieke regels voor de levering van digitale inhoud bestaan, hebben handelaren die grensoverschrijdend willen verkopen, te kampen met onzekerheid, omdat zij vaak niet weten welke regels voor digitale inhoud gelden in de lidstaat waarnaar zij willen exporteren noch wat de inhoud van die regels is en of zij dwingend zijn of niet.

(4)  Bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), worden geconfronteerd met kosten wanneer zij hun overeenkomsten aanpassen aan specifieke dwingende bepalingen voor de levering van digitale inhoud of digitale diensten die in diverse lidstaten al worden ingevoerd en die tot verschillen leiden qua werkingssfeer en qua inhoud tussen de specifieke nationale regels die op deze overeenkomsten van toepassing zijn. In die lidstaten waar er nog geen specifieke regels voor de levering van digitale inhoud of digitale diensten bestaan, hebben leveranciers die grensoverschrijdend willen leveren, te kampen met onzekerheid, omdat zij vaak niet weten welke regels voor digitale inhoud of digitale diensten gelden in de lidstaat waar zij willen leveren, noch wat de inhoud van die regels is en of zij dwingend zijn of niet.

Motivering

De volgorde van de overwegingen 3 en 4 wordt omgekeerd.

Amendement    7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Consumenten ontbreekt het aan vertrouwen wanneer zij grensoverschrijdend kopen en vooral wanneer dit online is. Een van de belangrijkste factoren voor dit gebrek aan vertrouwen is de onzekerheid over hun belangrijkste contractuele rechten en het gebrek aan een duidelijk contractueel kader voor digitale inhoud. Veel consumenten die digitale inhoud aanschaffen, ondervinden problemen met betrekking tot de kwaliteit van of de toegang tot digitale inhoud. Zij ontvangen bijvoorbeeld verkeerde of gebrekkige digitale inhoud, of zij kunnen geen toegang krijgen tot de digitale inhoud in kwestie. Dit alles heeft tot gevolg dat consumenten financiële en niet-financiële schade lijden.

(3)  Consumenten ontbreekt het regelmatig aan vertrouwen wanneer zij grensoverschrijdend kopen en vooral wanneer dit online is. Een van de belangrijkste factoren voor dit gebrek aan vertrouwen is de onzekerheid over hun belangrijkste contractuele rechten en het gebrek aan een duidelijk contractueel kader voor digitale inhoud en digitale diensten. Veel consumenten ondervinden problemen met de kwaliteit van of de toegang tot digitale inhoud of digitale diensten. Zij ontvangen bijvoorbeeld verkeerde of gebrekkige digitale inhoud of digitale diensten, of zij kunnen geen toegang krijgen tot de digitale inhoud of digitale diensten in kwestie. Dit alles heeft tot gevolg dat consumenten financiële en niet-financiële schade lijden.

Motivering

De volgorde van de overwegingen 3 en 4 wordt omgekeerd.

Amendement    8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Om deze problemen te verhelpen, moeten zowel ondernemingen als consumenten kunnen vertrouwen op volledig geharmoniseerde bepalingen voor de levering van digitale inhoud waarin in de hele Unie geldende contractuele rechten worden omschreven, die essentieel zijn voor dit soort transacties.

(5)  Om deze problemen te verhelpen, moeten zowel ondernemingen als consumenten kunnen vertrouwen op volledig geharmoniseerde bepalingen voor een aantal regelgevingsaspecten van de levering van digitale inhoud of digitale diensten. Die regels moeten in de hele Unie geldende contractuele rechten omschrijven, en de lidstaten toestaan de nationale regels met betrekking tot bepaalde andere aspecten te handhaven. Wat dat betreft, beoogt deze richtlijn het juiste evenwicht te vinden tussen een hoog niveau van consumentenbescherming en het concurrentievermogen van bedrijven, in combinatie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel.

Amendement    9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Wanneer de bepalingen van consumentenovereenkomstenrecht in alle lidstaten volledig zijn geharmoniseerd, zal het voor ondernemingen gemakkelijker zijn om grensoverschrijdend digitale inhoud aan te bieden. Zij zullen dan over een stabiel kader van overeenkomstenrecht beschikken wanneer zij online en anderszins op afstand verkopen naar andere lidstaten. Volledig geharmoniseerde regels die specifiek voor digitale inhoud in de hele EU gelden, zullen de complexiteit wegnemen die het gevolg is van de verschillen in de nationale voorschriften die thans op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud van toepassing zijn. Zij zullen ook de juridische fragmentatie voorkomen die anders het gevolg zou zijn van nieuwe nationale regelingen die specifiek op digitale inhoud van toepassing zijn.

(6)  Wanneer de bepalingen van consumentenovereenkomstenrecht in alle lidstaten zijn geharmoniseerd, zal het voor ondernemingen gemakkelijker zijn om grensoverschrijdend digitale inhoud aan te bieden. Zij zullen dan over een stabiel kader van overeenkomstenrecht beschikken wanneer zij online en anderszins op afstand verkopen naar andere lidstaten. Zij zullen ook de juridische fragmentatie voorkomen die anders het gevolg zou zijn van nieuwe nationale regelingen die specifiek op digitale inhoud en digitale diensten van toepassing zijn.

Amendement    10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Consumenten zullen profiteren van volledig geharmoniseerde rechten inzake digitale inhoud met een hoog niveau van bescherming. Zij zullen duidelijke rechten hebben wanneer zij digitale inhoud ontvangen of daartoe toegang hebben vanuit eender waar in de EU. Dit zal hun vertrouwen in de aankoop van digitale inhoud doen toenemen. Dit zal ook bijdragen tot de vermindering van het nadeel dat de consumenten thans ondervinden, omdat er een reeks van duidelijke rechten zal zijn die hen in staat stelt om de problemen waarvoor digitale inhoud hen stelt, aan te pakken.

(7)  Consumenten moeten profiteren van volledig geharmoniseerde rechten inzake digitale inhoud en digitale diensten met een hoog niveau van bescherming. Zij moeten duidelijke verplichte rechten hebben wanneer zij digitale inhoud of digitale diensten ontvangen of daartoe toegang hebben vanuit eender waar in de Unie. Dit moet hun vertrouwen in de aankoop van digitale inhoud of digitale diensten doen toenemen. Dit moet ook bijdragen tot de vermindering van het nadeel dat de consumenten thans ondervinden, omdat er een reeks van duidelijke en uniforme rechten zal zijn die hen in staat stelt om de problemen waarvoor digitale inhoud of digitale diensten hen stellen, aan te pakken.

Amendement    11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis)  Deze richtlijn is ook van toepassing op gemengde overeenkomsten, waar een overeenkomst wordt gesloten voor doeleinden die deels binnen en deels buiten de handelsactiviteit van de persoon liggen en waar het handelsoogmerk binnen de globale context van de overeenkomst beperkt is, zodat die persoon ook als consument dient te worden aangemerkt.

Amendement    12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Deze richtlijn moet zorgen voor de volledige harmonisatie van een reeks essentiële bepalingen die tot dusver nog niet op EU-niveau zijn geregeld. Zij moet daarom bepalingen bevatten inzake de overeenstemming van de digitale inhoud met de overeenkomst, vormen van genoegdoening voor de consument in geval van gebrek aan overeenstemming van de digitale inhoud met de overeenkomst en bepaalde modaliteiten voor de toepassing van die vormen van genoegdoening. Deze richtlijn dient ook bepaalde aspecten te harmoniseren van het recht tot ontbinding van langetermijnovereenkomsten, alsook bepaalde aspecten van de wijziging van digitale inhoud.

(8)  Deze richtlijn moet zorgen voor de volledige harmonisatie van bepaalde essentiële bepalingen die tot dusver nog niet op EU- of nationaal niveau zijn geregeld. Zij moet daarom bepalingen bevatten inzake de overeenstemming van de digitale inhoud of digitale diensten met de overeenkomst, vormen van genoegdoening voor de consument in geval van gebrek aan overeenstemming van de digitale inhoud of digitale diensten met de overeenkomst en bepaalde modaliteiten voor de toepassing van die vormen van genoegdoening. Deze richtlijn dient ook bepaalde aspecten te harmoniseren van het recht tot ontbinding van langetermijnovereenkomsten, alsook bepaalde aspecten van de wijziging van digitale inhoud of digitale diensten.

Amendement    13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Door alle vereisten inzake de door deze richtlijn geregelde onderwerpen volledig te harmoniseren, wordt lidstaten belet om – binnen het toepassingsgebied van de richtlijn – verdere formele of materiële vereisten in te voeren, bijvoorbeeld een termijn waarbinnen het gebrek aan overeenstemming duidelijk moet worden, een verplichting voor de consument om de leverancier binnen een bepaalde termijn in kennis te stellen van een gebrek aan overeenstemming of een verplichting voor de consument om voor het gebruik van de digitale inhoud te betalen tot het moment van ontbinding op grond van een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst.

(9)  Door de vereisten inzake de door deze richtlijn geregelde kwesties volledig te harmoniseren, wordt lidstaten belet om – binnen het toepassingsgebied van de richtlijn – verdere formele of materiële vereisten in te voeren, bijvoorbeeld regels betreffende de omkering van de bewijslast resulterend in een andere uitkomst dan bepaald in deze richtlijn of een verplichting voor de consument om de handelaar binnen een bepaalde termijn in kennis te stellen van een gebrek aan overeenstemming.

Amendement    14

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan nationale wetgeving voor zover de betrokken onderwerpen niet bij deze richtlijn worden geregeld, zoals nationale regels die voorzien in verplichtingen van de consument jegens de leverancier van digitale inhoud of die de kwalificatie, de totstandkoming en de geldigheid van overeenkomsten of de rechtmatigheid van de inhoud regelen. De lidstaten moeten ook vrij blijven om de nadere voorwaarden voor de uitoefening van rechten te regelen, zoals het recht op schadevergoeding voor zover deze richtlijn daarop niet van toepassing is, of om bepalingen in te voeren die de gevolgen regelen van de ontbinding van de overeenkomst en die in aanvulling op de bepalingen inzake restitutie van deze richtlijn van toepassing zijn.

(10)  Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan nationale wetgeving voor zover de betrokken onderwerpen niet bij deze richtlijn worden geregeld, zoals nationale regels die voorzien in verplichtingen van de consument jegens de leverancier van digitale inhoud of die de kwalificatie, de totstandkoming en de geldigheid van overeenkomsten of de rechtmatigheid van de inhoud regelen. De lidstaten moeten ook vrij blijven om de nadere voorwaarden voor de uitoefening van rechten te regelen, zoals het recht op schadevergoeding voor zover deze richtlijn daarop niet van toepassing is, of om bepalingen in te voeren die de gevolgen regelen van de ontbinding van de overeenkomst en die in aanvulling op de bepalingen inzake restitutie van deze richtlijn van toepassing zijn. De lidstaten moeten nationale bepalingen betreffende aanspraken wegens 'verborgen gebreken' kunnen handhaven of invoeren. De lidstaten moeten nationale bepalingen betreffende het recht van retour binnen een beperkte termijn kunnen handhaven, indien dit op het moment van inwerkingtreding van deze richtlijn onderdeel van hun nationale wetgeving uitmaakt.

Amendement    15

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis)  Deze richtlijn doet geen afbreuk aan wat in de nationale wetgeving is bepaald over de voorwaarden om een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud of digitale diensten te kunnen beschouwen als gekoppeld aan of afhankelijk van een andere overeenkomst die de consument met de leverancier of een andere handelaar heeft gesloten, en de gevolgen hiervan voor beide overeenkomsten of voor de vormen van genoegdoening waarin deze overeenkomsten voorzien. Bovendien moeten de lidstaten de aard van deze overeenkomsten, onder andere verkoop-, diensten-, verhuur- of sui generis-overeenkomsten, vrij kunnen bepalen.

Amendement    16

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 ter)  Indien de handelaar in het kader van een overeenkomst of een netwerk van overeenkomsten digitale inhoud of digitale diensten aanbiedt in combinatie met andere diensten, zoals persoonlijke telecommunicatiediensten of -goederen, en de digitale inhoud of de digitale dienst niet op voorhand in de goederen geïnstalleerd is, moet deze richtlijn, onverminderd het Europees wetboek voor elektronische communicatie1 bis, evenwel alleen van toepassing zijn op het aspect digitale inhoud of digitale dienst van een dergelijk netwerk. Voor de overige elementen moet het toepasselijke recht gelden.

 

_______________

 

1 bis Richtlijn .../... van het Europees Parlement en de Raad van … tot instelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (PB L xx, [datum], blz. xx).

Motivering

Overweging 10 ter (nieuw) vervangt overweging 20 van het voorstel van de Commissie (zie AM 27).

Amendement    17

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  De richtlijn moet oplossingen bieden voor problemen inzake verschillende categorieën digitale inhoud en de levering daarvan. Om in te spelen op de snelle technologische ontwikkelingen en om ervoor te zorgen dat het begrip "digitale inhoud" ook in de toekomst bruikbaar is, moet dit begrip in deze richtlijn ruimer worden omschreven dan in Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad30 is gebeurd. Met name moet het zich uitstrekken tot diensten die de totstandkoming, de verwerking of opslag van gegevens mogelijk maken. Hoewel er tal van manieren zijn om digitale inhoud te leveren, zoals doorgifte op een duurzame drager, het downloaden door consumenten op hun apparatuur, webstreaming of het verlenen van toegang tot capaciteit voor de opslag van digitale inhoud of tot het gebruik van sociale media, moet deze richtlijn van toepassing zijn op alle digitale inhoud, ongeacht de drager waarop deze wordt doorgegeven. Het is niet wenselijk een onderscheid te maken tussen verschillende categorieën in deze technologisch snel veranderende markt omdat het nauwelijks mogelijk zou zijn te voorkomen dat bepaalde leveranciers worden gediscrimineerd. Er moet worden gezorgd voor een gelijk speelveld tussen de leveranciers van verschillende categorieën digitale inhoud. Deze richtlijn mag echter niet van toepassing zijn op digitale inhoud die zodanig in goederen is verwerkt dat deze inhoud als een integrerend deel van die goederen functioneert en de functies ervan aan de hoofdfuncties van de goederen ondergeschikt zijn.

(11)  Deze richtlijn moet oplossingen bieden voor problemen inzake verschillende categorieën digitale inhoud of digitale diensten en de levering daarvan. Om overeenstemming met het acquis te verzekeren, moet onder het begrip "digitale inhoud" hetzelfde worden verstaan als in Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad30, en moet dit bijvoorbeeld video, audio, applicaties, digitale games en andere software omvatten. Om in te spelen op het hoge tempo van de technologische ontwikkelingen en om ervoor te zorgen dat deze richtlijn 'future-proof' is, moet zij zich ook uitstrekken tot digitale diensten die de totstandkoming, de verwerking of opslag van gegevens mogelijk maken, alsook diensten die het delen van gegevens in digitale vorm mogelijk maken, met inbegrip van nummeronafhankelijke persoonlijke communicatiediensten indien deze niet onder de regels van het Europees wetboek voor elektronische communicatie vallen. Hoewel er tal van manieren zijn om digitale inhoud of digitale diensten te leveren, zoals doorgifte op een CD, DVD of vergelijkbare drager, het downloaden door consumenten op hun apparatuur, webstreaming of het verlenen van toegang tot capaciteit voor de opslag van digitale diensten of tot het gebruik van sociale media, moet deze richtlijn van toepassing zijn op alle digitale inhoud of digitale diensten, ongeacht de drager waarop zij worden doorgegeven. Het is niet wenselijk een onderscheid te maken tussen verschillende categorieën in deze technologisch snel veranderende markt omdat het nauwelijks mogelijk zou zijn te voorkomen dat bepaalde handelaars worden gediscrimineerd. Er moet worden gezorgd voor een gelijk speelveld tussen de handelaars van verschillende categorieën digitale inhoud of digitale diensten.

__________________

__________________

30 PB L 304 van 22.11.2011, blz.64.

30 Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64).

Amendement    18

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Om op het gebied van vereisten inzake overeenstemming en de vormen van genoegdoening waarover consumenten in geval van gebrek aan overeenstemming de beschikking hebben, te voldoen aan de verwachtingen van consumenten en te zorgen voor een duidelijk en eenvoudig rechtskader voor leveranciers van digitale inhoud die op een duurzame drager wordt aangeboden, dient deze richtlijn van toepassing te zijn op goederen als dvd’s en cd's waarin digitale inhoud zodanig verwerkt is dat deze goederen uitsluitend functioneren als drager van de digitale inhoud. De richtlijn dient van toepassing te zijn op digitale inhoud die geleverd is op een duurzame drager, ongeacht of deze inhoud op afstand of van hand tot hand wordt verkocht, teneinde fragmentatie tussen de verschillende distributiekanalen te voorkomen. Richtlijn 2011/83/EU dient op die goederen van toepassing te blijven, onder meer wat betreft de verplichtingen inzake de levering van goederen, de vormen van genoegdoening in geval van verzuim te leveren en de aard van de overeenkomst op grond waarvan deze goederen worden geleverd. De richtlijn doet evenmin afbreuk aan het distributierecht dat op deze goederen op grond van het auteursrecht van toepassing is.

(12)  Om op het gebied van vereisten inzake overeenstemming en de vormen van genoegdoening waarover consumenten in geval van gebrek aan overeenstemming de beschikking hebben, te voldoen aan de verwachtingen van consumenten en te zorgen voor een duidelijk en eenvoudig rechtskader voor handelaars van goederen waarin digitale inhoud of digitale diensten ingebed zijn, dient deze richtlijn van toepassing te zijn op in goederen, als dvd's en cd's of 'slimme goederen', ingebedde digitale inhoud of digitale diensten. De handelaar dient wat dergelijke goederen betreft ten aanzien van de consument uit hoofde van deze richtlijn alleen aansprakelijk te zijn voor het naleven van de verplichtingen met betrekking tot de ingebedde digitale inhoud of digitale diensten. Voor de aansprakelijkheid met betrekking tot de overige elementen van die goederen dient het toepasselijke recht te gelden. Deze richtlijn dient van toepassing te zijn op ingebedde digitale inhoud of digitale diensten, ongeacht of de goederen waarop zij op voorhand geïnstalleerd zijn op afstand of van hand tot hand worden geleverd, teneinde fragmentatie tussen de verschillende distributiekanalen te voorkomen. Richtlijn 2011/83/EU dient op die goederen van toepassing te blijven, onder meer wat betreft de verplichtingen inzake de levering van goederen, de vormen van genoegdoening in geval van verzuim te leveren en de aard van de overeenkomst op grond waarvan deze goederen worden geleverd. De regels van deze richtlijn inzake levering, c.q. niet-levering van digitale inhoud of digitale diensten zijn derhalve niet van toepassing op ingebedde digitale inhoud en ingebedde digitale diensten. Deze richtlijn doet evenmin afbreuk aan het distributierecht dat op die goederen op grond van het auteursrecht van toepassing is.

Amendement    19

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  In de digitale economie heeft informatie over natuurlijke personen voor marktdeelnemers vaak en in toenemende mate een met geld te vergelijken waarde. Digitale inhoud wordt dikwijls niet tegen betaling van een prijs, maar tegen een andere tegenprestatie dan geld geleverd, bijvoorbeeld in ruil voor het verlenen van toegang tot persoons- of andere gegevens. Deze specifieke bedrijfsmodellen zijn in verschillende vormen op een aanzienlijk deel van de markt van toepassing. De invoering van een differentiatie al naar gelang van de aard van de tegenprestatie zou leiden tot een oneigenlijk onderscheid tussen verschillende bedrijfsmodellen; het zou een ongerechtvaardigde prikkel vormen voor bedrijven om digitale inhoud te gaan aanbieden in ruil voor gegevens. Er dient voor gelijke concurrentievoorwaarden te worden gezorgd. Bovendien kunnen tekortkomingen met betrekking tot de prestatiekenmerken van de tegen een andere tegenprestatie dan geld geleverde digitale inhoud, van invloed zijn op de economische belangen van consumenten. Derhalve mag de toepasselijkheid van de bepalingen van deze richtlijn niet ervan afhangen of een prijs wordt betaald voor de specifieke digitale inhoud in kwestie.

(13)  In de digitale economie heeft informatie over natuurlijke personen voor marktdeelnemers vaak en in toenemende mate een met geld te vergelijken waarde. Digitale inhoud en digitale diensten worden dikwijls niet tegen betaling van een prijs, maar in ruil voor gegevens geleverd, bijvoorbeeld in ruil voor het verlenen van toegang tot persoons- of andere gegevens. Deze specifieke bedrijfsmodellen zijn in verschillende vormen op een aanzienlijk deel van de markt van toepassing. De invoering van een differentiatie al naar gelang van de aard van de tegenprestatie zou leiden tot een oneigenlijk onderscheid tussen verschillende bedrijfsmodellen, wat een ongerechtvaardigde prikkel zou vormen voor bedrijven om digitale inhoud of digitale diensten te gaan aanbieden in ruil voor gegevens. Bovendien kunnen tekortkomingen met betrekking tot de prestatiekenmerken van de in ruil voor gegevens geleverde digitale inhoud of digitale diensten, van invloed zijn op de economische belangen van consumenten. Om voor gelijke concurrentievoorwaarden te zorgen, mag de toepasselijkheid van de bepalingen van deze richtlijn er niet van afhangen of een prijs wordt betaald voor de specifieke digitale inhoud of digitale dienst in kwestie.

Amendement    20

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  In de digitale economie heeft informatie over natuurlijke personen voor marktdeelnemers vaak en in toenemende mate een met geld te vergelijken waarde. Digitale inhoud wordt dikwijls niet tegen betaling van een prijs, maar tegen een andere tegenprestatie dan geld geleverd, bijvoorbeeld in ruil voor het verlenen van toegang tot persoons- of andere gegevens. Deze specifieke bedrijfsmodellen zijn in verschillende vormen op een aanzienlijk deel van de markt van toepassing. De invoering van een differentiatie al naar gelang van de aard van de tegenprestatie zou leiden tot een oneigenlijk onderscheid tussen verschillende bedrijfsmodellen; het zou een ongerechtvaardigde prikkel vormen voor bedrijven om digitale inhoud te gaan aanbieden in ruil voor gegevens. Er dient voor gelijke concurrentievoorwaarden te worden gezorgd. Bovendien kunnen tekortkomingen met betrekking tot de prestatiekenmerken van de tegen een andere tegenprestatie dan geld geleverde digitale inhoud, van invloed zijn op de economische belangen van consumenten. Derhalve mag de toepasselijkheid van de bepalingen van deze richtlijn niet ervan afhangen of een prijs wordt betaald voor de specifieke digitale inhoud in kwestie.

(13)  In de digitale economie heeft informatie over natuurlijke personen voor marktdeelnemers vaak en in toenemende mate een waarde. Er hebben zich specifieke bedrijfsmodellen ontwikkeld waarbij handelaars digitale inhoud of een digitale dienst leveren en de consument toegang tot persoonsgegevens moet verlenen. Deze specifieke bedrijfsmodellen zijn in verschillende vormen op een aanzienlijk deel van de markt reeds van toepassing. Deze richtlijn beoogt niet te bepalen of dergelijke overeenkomsten wel of niet moeten worden toegestaan. Ook laat de richtlijn de kwestie van de geldigheid van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud of een digitale dienst in ruil voor de verstrekking van of toegang tot persoonsgegevens over aan de nationale wetgeving. Deze richtlijn dient op geen enkele wijze de indruk te wekken dat zij een praktijk die stoelt op het te gelde maken van persoonsgegevens legitimeert of aanmoedigt, aangezien persoonsgegevens niet in een prijs kunnen worden uitgedrukt en derhalve niet als een goed kunnen worden beschouwd. De invoering van een differentiatie in de regels voor monetaire en niet-monetaire transacties zou daarentegen leiden tot een ongerechtvaardigde prikkel voor bedrijven om digitale inhoud of digitale diensten aan te bieden in ruil voor persoonsgegevens. Bovendien zouden tekortkomingen met betrekking tot de prestatiekenmerken van zonder de betaling van een prijs geleverde digitale inhoud of digitale diensten, van invloed kunnen zijn op de economische belangen van consumenten. Om voor gelijke concurrentievoorwaarden en een hoog niveau van consumentenbescherming te zorgen mag de toepasselijkheid van de bepalingen van deze richtlijn er niet van afhangen of een prijs wordt betaald voor de specifieke digitale inhoud of digitale dienst in kwestie.

Amendement    21

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Wat digitale inhoud betreft die tegen een andere tegenprestatie dan geld wordt geleverd, dient deze richtlijn alleen van toepassing te zijn op overeenkomsten waarbij de leverancier om gegevens vraagt en de consument hem deze gegevens, zoals naam en e-mailadres of foto’s, actief verstrekt, hetzij direct hetzij indirect via bijvoorbeeld individuele registratie- of op basis van een overeenkomst die toegang tot foto’s van de consument mogelijk maakt. Deze richtlijn dient niet van toepassing te zijn op situaties waarin de leverancier gegevens verzamelt die nodig zijn om de digitale inhoud in overeenstemming met de overeenkomst te laten functioneren, bv. de geografische locatie indien die nodig is om een mobiele applicatie goed te laten functioneren, of deze alleen verzamelt om te voldoen aan wettelijke vereisten, bijvoorbeeld wanneer de toepasselijke wetgeving registratie van de consument vereist met het oog op veiligheid en identificatie. Deze richtlijn dient evenmin van toepassing te zijn op situaties waarin de leverancier informatie verzamelt, met inbegrip van persoonsgegevens (zoals het IP-adres), of andere automatisch gegenereerde informatie (zoals gegevens die worden verzameld en doorgegeven via een cookie), zonder dat de consument deze gegevens actief aanbiedt, ook al aanvaardt de consument het cookie. Noch dient deze richtlijn van toepassing te zijn op situaties waarin de consument uitsluitend om toegang tot digitale inhoud te verkrijgen aan reclame wordt blootgesteld.

(14)  Wat digitale inhoud en digitale diensten betreft die in ruil voor persoonsgegevens in plaats van in ruil voor geld worden geleverd, dient deze richtlijn alleen van toepassing te zijn op overeenkomsten waarbij de handelaar om persoonsgegevens vraagt en de consument hem persoonsgegevens verstrekt, alsook op overeenkomsten waarbij de handelaar persoonsgegevens verzamelt. Het zou bijvoorbeeld gaan om de naam en e-mailadres of foto’s, hetzij direct hetzij indirect verstrekt aan de handelaar via bijvoorbeeld individuele registratie- of op basis van een overeenkomst die toegang tot foto’s van de consument mogelijk maakt, of om door de handelaar verzamelde persoonsgegevens, zoals het IP-adres. Deze richtlijn dient niet van toepassing te zijn op situaties waarin de handelaar persoonsgegevens uitsluitend verzamelt om de digitale inhoud of een digitale dienst te leveren, in overeenstemming te houden of te verbeteren, of deze alleen verzamelt om te voldoen aan wettelijke vereisten, bijvoorbeeld wanneer de toepasselijke wetgeving registratie van de consument vereist met het oog op veiligheid en identificatie. Noch dient deze richtlijn van toepassing te zijn op situaties waarin de consument uitsluitend om toegang tot digitale inhoud of een digitale dienst te verkrijgen aan reclame wordt blootgesteld.

Amendement    22

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Door consumenten gegenereerde inhoud moet op dezelfde grondslag worden behandeld als alle andere digitale inhoud die de consument tijdens de looptijd van de overeenkomst verstrekt of opslaat, zoals muziek en videobestanden, afbeeldingen, computergames of applicaties. Door consumenten gegenereerde inhoud omvat een brede reeks voorbeelden, zoals digitale afbeeldingen, video- en audiobestanden, blogs, discussiefora, op tekst gebaseerde samenwerkingsformats, posts, chats, tweets, blogs, podcasts, op mobiele apparatuur gecreëerde inhoud, inhoud die in het kader van online virtuele omgevingen is gecreëerd, ratings en verzamelingen links naar online-inhoud.

(15)  Door consumenten gegenereerde digitale inhoud moet op dezelfde grondslag worden behandeld als alle andere digitale inhoud of digitale diensten die de consument tijdens de looptijd van de overeenkomst verstrekt of opslaat, zoals muziek en videobestanden, afbeeldingen, computergames of applicaties, tenzij deze richtlijn anders bepaalt. Door consumenten gegenereerde inhoud omvat een brede reeks voorbeelden, zoals digitale afbeeldingen, video- en audiobestanden, blogs, discussiefora, op tekst gebaseerde samenwerkingsformats, posts, chats, tweets, blogs, podcasts, op mobiele apparatuur gecreëerde inhoud, inhoud die in het kader van online virtuele omgevingen is gecreëerd, ratings en verzamelingen links naar online-inhoud.

Amendement    23

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis)  Leveranciers van videobestanden, afbeeldingen, softwareapplicaties en andere digitale inhoud moeten waarborgen voor de veiligheid van de digitale inhoud bieden met het oog op een hoog niveau van bescherming van consumenten tegen malware.

Amendement    24

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Om te zorgen voor een gemeenschappelijke reeks rechten voor consumenten en gelijke concurrentievoorwaarden voor ondernemingen moeten consumenten over dezelfde vormen van genoegdoening beschikken met betrekking tot digitale inhoud die niet in overeenstemming met de overeenkomst is, ongeacht de wijze waarop die inhoud is ontwikkeld. Daarom dient de richtlijn van toepassing te zijn op overeenkomsten voor de ontwikkeling van digitale inhoud die precies is toegesneden op de specifieke eisen van de consument, zoals pasklare software. Deze richtlijn dient eveneens van toepassing te zijn op de levering van visuele modelleringsbestanden in het kader van 3D-printing. Deze richtlijn mag zich echter niet uitstrekken tot goederen die met gebruikmaking van 3D-printtechnologie zijn geproduceerd, noch tot de daaraan toegebrachte schade.

(16)  Om te zorgen voor een gemeenschappelijke reeks rechten voor consumenten en gelijke concurrentievoorwaarden voor ondernemingen moeten consumenten over dezelfde vormen van genoegdoening beschikken met betrekking tot digitale inhoud of digitale diensten die niet in overeenstemming met de overeenkomst zijn, ongeacht de wijze waarop die inhoud of dienst is ontwikkeld. Daarom dient deze richtlijn van toepassing te zijn op overeenkomsten voor de ontwikkeling van digitale inhoud of digitale diensten die precies zijn toegesneden op de specifieke eisen van de consument, zoals pasklare software. Deze richtlijn dient eveneens van toepassing te zijn op de levering van visuele modelleringsbestanden in het kader van 3D-printing. Deze richtlijn mag zich echter niet uitstrekken tot goederen die met gebruikmaking van 3D-printtechnologie zijn geproduceerd, noch tot de daaraan toegebrachte schade.

Amendement    25

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Digitale inhoud is hoogst relevant in het kader van het internet van de dingen. Het is echter raadzaam om specifieke kwesties inzake de aansprakelijkheid in verband met het internet van de dingen, waaronder de aansprakelijkheid voor gegevens en overeenkomsten betreffende de interactie tussen machines, afzonderlijk te regelen.

(17)  Deze richtlijn moet van toepassing zijn op apparaten die onderdeel van het internet der dingen uitmaken ("IoT-apparaten"). Het is echter raadzaam om specifieke kwesties inzake de aansprakelijkheid in verband met de interactie tussen machines, afzonderlijk te regelen.

Amendement    26

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Overeenkomsten kunnen algemene voorwaarden van de leverancier bevatten die door de consument moeten worden aanvaard. Voor sommige digitale inhoud omschrijven leveranciers vaak de dienst en de meetbare doelstellingen van de dienstverlening in een overeenkomst inzake het niveau van de dienstverlening. Deze overeenkomsten inzake het niveau van de dienstverlening worden in het algemeen aan de hoofdovereenkomst gehecht en vormen een belangrijk onderdeel van de contractuele relatie tussen de leverancier en de consument. Zij moeten onder de definitie van een overeenkomst krachtens deze richtlijn vallen en dus voldoen aan de regels die daarin zijn vastgesteld.

(18)  Overeenkomsten kunnen algemene voorwaarden van de handelaar bevatten die door de consument moeten worden aanvaard. Voor digitale diensten omschrijven handelaren vaak de dienst en de meetbare doelstellingen van de dienstverlening in een overeenkomst inzake het niveau van de dienstverlening. Deze overeenkomsten inzake het niveau van de dienstverlening worden in het algemeen aan de hoofdovereenkomst gehecht en vormen een belangrijk onderdeel van de contractuele relatie tussen de handelaar en de consument. Zij moeten onder deze richtlijn vallen en dus voldoen aan de regels die daarin zijn vastgesteld.

Amendement    27

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Deze richtlijn dient alleen van toepassing te zijn op diensten waarvan het belangrijkste voorwerp de levering van digitale inhoud is. Daarom mag de richtlijn niet van toepassing zijn op diensten die door de leverancier zelf worden verricht en waarbij de digitale middelen alleen worden gebruikt ten behoeve van toegang of levering, zoals een door een persoon aangeboden vertaling of andere professionele adviesdiensten waarbij alleen het resultaat van de dienst digitaal aan de consument wordt geleverd.

(19)  Deze richtlijn dient alleen van toepassing te zijn op diensten waarvan het belangrijkste voorwerp de levering van digitale diensten is. Daarom mag de richtlijn niet van toepassing zijn op diensten die door de handelaar zelf worden verricht en waarbij de digitale middelen alleen worden gebruikt ten behoeve van toegang of levering, zoals een door een persoon aangeboden vertaling of andere professionele adviesdiensten waarbij alleen het resultaat van de dienst digitaal aan de consument wordt geleverd.

Amendement    28

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Indien de leverancier in het kader van een overeenkomst of een netwerk van overeenkomsten digitale inhoud aanbiedt in combinatie met andere diensten, zoals telecommunicatiediensten, of goederen die niet louter als drager van de digitale inhoud dienen, mag deze richtlijn alleen van toepassing zijn op het aspect digitale inhoud van een dergelijk netwerk. Voor de overige elementen moet het toepasselijke recht gelden.

Schrappen

Motivering

Geamendeerde overweging 20 verplaatst als overweging 10 ter (nieuw).

Amendement    29

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Auteursrecht en andere aan intellectuele eigendom gerelateerde aspecten van de levering van digitale inhoud moeten buiten deze richtlijn vallen. Zij mag daarom geen afbreuk doen aan rechten en verplichtingen ingevolge het auteursrecht en andere wetgeving inzake intellectuele eigendom.

(21)  Auteursrecht en andere aan intellectuele eigendom gerelateerde aspecten van de levering van digitale inhoud of digitale diensten moeten buiten deze richtlijn vallen. Zij mag daarom geen afbreuk doen aan rechten en verplichtingen ingevolge het auteursrecht en andere wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Amendement    30

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld bij Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad31 en Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad32, die volledig van toepassing zijn in het kader van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud. Deze richtlijnen vormen reeds een juridisch kader op het gebied van persoonsgegevens in de Unie. De implementatie en toepassing van deze richtlijn dient met volledige inachtneming van dat juridisch kader plaats te vinden.

(22)  De uitoefening van activiteiten die binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, gaat gepaard met de verwerking van persoonsgegevens. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de regels van het Unierecht met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens binnen de Unie, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad31bis en Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad32, die samen van toepassing zijn op de in de lidstaten uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens onder toezicht van hun bevoegde autoriteiten, in het bijzonder de door de lidstaten aangewezen onafhankelijke openbare autoriteiten. Deze rechtshandelingen vormen reeds een juridisch kader op het gebied van persoonsgegevens in de Unie en zijn volledig van toepassing in het kader van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud of digitale diensten. De implementatie en toepassing van deze richtlijn dient met volledige inachtneming van dat juridisch kader plaats te vinden.

__________________

__________________

31 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31-50 [te vervangen door de algemene verordening gegevensbescherming, wanneer deze eenmaal is vastgesteld].

 

 

31 bis Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

32 PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37.

32 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

Amendement    31

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(22 bis)  Deze richtlijn is ook van toepassing op applicaties van het internet der dingen ("IoT"-applicaties), waarvan het ontwerp vaak zodanig is dat ze zich contextueel bewust zijn van de behoeften en wensen van de gebruiker, door informatie te verzamelen over zijn dagelijkse praktijken en routines, én tegelijkertijd onzichtbaar te blijven bij het gebruik, én onwaarneembaar voor gebruikers. Hoewel consumenten vóór de ondertekening van de overeenkomst misschien in ieder geval kennis hebben kunnen nemen van het privacybeleid van hun IoT-apparaat, is dit privacybeleid niet altijd begrijpelijk. Daarnaast zijn IoT-apparaten in de regel ontworpen met nauwelijks of geen encryptiemogelijkheden, en onvoldoende andere beveiligingsmogelijkheden. Het is ook gebruikelijk dat deze apparaten sterk afhankelijk zijn van protocollen inzake draadloze communicatie, die verplichte technische en veiligheidsnormen ontberen. Consumenten hebben in de regel geen idee van IoT-beveiliging, waardoor vaak standaardwachtwoorden in huishoudelijke apparaten worden geïnstalleerd, die daarna nooit worden veranderd en vaak worden gecompromitteerd. Deze richtlijn, in combinatie met de belangrijkste beginselen van Verordening (EU) 2016/679, voorziet in burgerlijke aansprakelijkheid wanneer in het ontwerp van IoT-apparaten geen rekening wordt gehouden met privacy-overwegingen, en bepaalt dat contractvoorwaarden die afbreuk doen aan de rechten van de consument als betrokkene op grond van Verordening (EU) 2016/679 niet bindend zijn.

Amendement    32

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  Er zijn verschillende manieren waarop digitale inhoud consumenten kan bereiken. Het is raadzaam om eenvoudige en duidelijke regels vast te stellen inzake de wijze van en de termijn voor de uitvoering van de voornaamste contractuele verplichting van de leverancier, te weten de levering van digitale inhoud aan de consument. Aangezien de leverancier in beginsel niet aansprakelijk is voor het doen of nalaten van een internetaanbieder of een elektronisch platform dat de consument voor het ontvangen van de digitale inhoud heeft gekozen, moet het volstaan dat de leverancier de digitale inhoud aan deze derde levert. Met betrekking tot het tijdstip van levering moet de digitale inhoud, in overeenstemming met de marktpraktijken en technische mogelijkheden, onverwijld worden verstrekt, tenzij de partijen anders overeenkomen in verband met andere leveringsmodellen.

(23)  Er zijn verschillende manieren waarop digitale inhoud of digitale diensten consumenten kunnen bereiken of voor hen toegankelijk worden gemaakt. Het is raadzaam om eenvoudige en duidelijke regels vast te stellen inzake de wijze van en de termijn voor de uitvoering van de voornaamste contractuele verplichting van de handelaar, te weten de levering van digitale inhoud of digitale diensten aan de consument. Aangezien de handelaar in beginsel niet aansprakelijk is voor het doen of nalaten van een internetaanbieder of een elektronisch platform dat de consument voor het ontvangen van de digitale inhoud of de digitale dienst heeft gekozen, moet het volstaan dat de handelaar de digitale inhoud of de digitale dienst aan deze derde of aan een door de consument aangeduide derde levert. Met betrekking tot het tijdstip van levering moet de digitale inhoud of digitale dienst, in overeenstemming met de marktpraktijken en technische mogelijkheden, onverwijld na de sluiting van het contract worden verstrekt, tenzij de partijen anders overeenkomen in verband met andere leveringsmodellen.

Amendement    33

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Ten einde innovatie op de digitale eengemaakte markt te bevorderen en rekening te houden met technologische ontwikkelingen die tot uitdrukking komen in de snel veranderende kenmerken van digitale inhoud, is het gerechtvaardigd dat de digitale inhoud eerst en vooral in overeenstemming is met wat in de overeenkomst werd afgesproken.

Schrappen

Amendement    34

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Voor het geval de in de overeenkomst vastgestelde criteria niet duidelijk en uitgebreid genoeg zijn om vast te stellen of de digitale inhoud in overeenstemming met de overeenkomst is, is het nodig objectieve criteria inzake overeenstemming vast te stellen om te waarborgen dat consumenten hun rechten niet worden onthouden. In dergelijke gevallen moet de overeenstemming met de overeenkomst worden beoordeeld aan de hand van het doel waarvoor digitale inhoud van dezelfde omschrijving gewoonlijk zouden worden gebruikt.

(25)  Om duidelijkheid te scheppen over wat de consument mag verwachten van de digitale inhoud of digitale dienst in kwestie en over de aansprakelijkheid van de handelaar ingeval hieraan niet wordt voldaan, moeten de voorschriften om overeenstemming met de overeenkomst vast te stellen, worden geharmoniseerd. Door een combinatie van subjectieve en objectieve criteria toe te passen, moeten de legitieme belangen van beide partijen bij een overeenkomst worden gewaarborgd. De in de overeenkomst vastgestelde criteria moeten duidelijk en uitgebreid genoeg zijn om vast te stellen of de digitale inhoud of de digitale dienst in overeenstemming met de overeenkomst is. Het is eveneens nodig objectieve criteria inzake overeenstemming vast te stellen om te waarborgen dat consumenten hun rechten niet worden onthouden. De overeenstemming met de overeenkomst moet worden beoordeeld aan de hand van de kwaliteit en de prestatie waarvoor digitale inhoud of digitale diensten van dezelfde omschrijving gewoonlijk zouden worden gebruikt, rekening houdend met hetgeen redelijkerwijs kan worden verwacht van de consument, de aard van de digitale inhoud of de digitale dienst, en, in voorkomend geval, eventuele publieke verklaringen over de specifieke kenmerken van de digitale inhoud of de digitale dienst gemaakt door of namens de handelaar, de producent of diens vertegenwoordiger, in het bijzonder in reclameboodschappen of op etiketten. De verwachtingen van consumenten lopen sterk uiteen, afhankelijk van het type en het gebruik van digitale inhoud en diensten, en moeten daarom objectief worden vastgesteld.

Amendement    35

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(25 bis)  De contractuele vrijheid ten aanzien van de criteria van overeenstemming met de overeenkomst moet weliswaar worden gewaarborgd, maar om te voorkomen dat de aansprakelijkheid voor een gebrek aan overeenstemming wordt omzeild en om een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen, mag elke contractuele afwijking van de dwingende regels inzake criteria van overeenstemming en verkeerde installatie van de digitale inhoud of de digitale dienst die schadelijk is voor de belangen van de consument, alleen geldig zijn indien de consument daarover uitdrukkelijk is geïnformeerd en daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd bij de sluiting van de overeenkomst.

Amendement    36

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)  Naar zijn aard moet digitale inhoud interageren met andere digitale apparatuur om goed te kunnen functioneren; interoperabiliteit moet derhalve onderdeel van de criteria inzake overeenstemming uitmaken. Deze interactie betreft met name hardware-factoren, zoals processorsnelheid en kenmerken van grafische kaarten, en software-factoren, zoals een specifieke versie van het besturingssysteem of een specifieke multi-media-speler. Het begrip functionaliteit dient betrekking te hebben op de manieren waarop digitale inhoud kan worden gebruikt; het dient ook betrekking te hebben op de af- of aanwezigheid van eventuele technische beperkingen, zoals bescherming via het beheer van digitale rechten of regionale codering.

  Naar hun aard moeten digitale inhoud en digitale diensten interageren met andere digitale apparatuur om goed te kunnen functioneren; interoperabiliteit moet derhalve onderdeel van de criteria inzake overeenstemming uitmaken. Onder interoperabiliteit moet worden verstaan het vermogen van digitale inhoud of digitale diensten om al hun functies te vervullen in wisselwerking met een concrete digitale omgeving. Onder functionaliteit moet worden verstaan de manieren waarop digitale inhoud of digitale diensten kunnen worden gebruikt; er moet ook onder worden verstaan de af- of aanwezigheid van eventuele technische beperkingen, zoals bescherming via het beheer van digitale rechten of regionale codering. De consument moet van tevoren in kennis worden gesteld van het toegestane gebruik van de digitale inhoud, zoals het maken van kopieën voor privédoeleinden. Wanneer de overeenkomst betrekking heeft op auteursrechtelijk beschermde werken, dient op grond van de overeenstemming met de overeenkomst alle wetgeving ter bescherming van het auteursrecht te worden geëerbiedigd. Contractclausules die het legitieme gebruik van uitzonderingen of beperkingen zoals vastgelegd in het auteursrecht verhinderen, vormen een gebrek aan overeenstemming. De voorwaarden waaronder van uitzonderingen of beperkingen gebruik kan worden gemaakt, moeten onverminderd worden vastgesteld door het Unierecht inzake auteursrecht en aanverwante rechten, die door deze richtlijn niet worden gewijzigd.

Amendement    37

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  Hoewel datagestuurde diensten en technologieën grote voordelen bieden, hebben zij ook kwetsbare punten tot gevolg. Zoals erkend in de strategie voor de digitale eengemaakte markt is een hoog niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de hele Europese Unie van essentieel belang om te zorgen voor de eerbiediging van fundamentele rechten, zoals het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, om het vertrouwen van de gebruikers te vergroten en om hun vertrouwen in de digitale economie te versterken. Aangezien software zich algemeen aan het verspreiden is, worden eigenschappen als betrouwbaarheid, veiligheid en aanpasbaarheid aan zich ontwikkelende behoeften ook een eerste prioriteit. Daarom wordt het steeds belangrijker dat deze data-gestuurde diensten en technologieën garanderen dat deze kwaliteiten worden gewaarborgd, voor zover dit evenredig is met de rol en functie van deze technologieën. Met name kwaliteit qua veiligheid en qua betrouwbaarheid wordt een belangrijk aandachtspunt voor innovatieve, samengestelde diensten die afhankelijk zijn van de onderlinge koppeling van verschillende systemen op verschillende gebieden.

(27)  Hoewel datagestuurde diensten en technologieën grote voordelen bieden, hebben zij ook kwetsbare punten tot gevolg. Een hoog niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de hele Europese Unie is van essentieel belang om te zorgen voor de eerbiediging van fundamentele rechten, zoals het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, om het vertrouwen van de gebruikers te vergroten en om hun vertrouwen in de digitale economie te versterken. Aangezien software zich algemeen aan het verspreiden is, worden eigenschappen als betrouwbaarheid, veiligheid, en aanpasbaarheid aan zich ontwikkelende behoeften ook een eerste prioriteit. Daarom wordt het steeds belangrijker dat deze data-gestuurde diensten en technologieën garanderen dat deze kwaliteiten worden gewaarborgd, voor zover dit evenredig is met de rol en functie van deze technologieën. Met name kwaliteit qua veiligheid en qua betrouwbaarheid wordt een belangrijk aandachtspunt voor innovatieve, samengestelde diensten die afhankelijk zijn van de onderlinge koppeling van verschillende systemen op verschillende gebieden. In dit verband moet worden benadrukt dat updates, waaronder upgrades van beveiligingssoftware, een noodzakelijk element van de beveiliging van de besturingssoftware van slimme goederen als smartphones vormen, die het zo spoedig mogelijk installeren door de consument van de meest recente, door de handelaar geleverde versie vereist om als consument te zijn beschermd tegen misbruik door personen met kwade bedoelingen.

Amendement    38

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  Bij de toepassing van de bepalingen van deze richtlijn moeten leveranciers, onder meer met betrekking tot het algemeen gebruikte gegevensformat voor het opvragen van door de gebruiker gegenereerde inhoud of enige andere door de consument verstrekte inhoud, gebruik maken van normen, open technische specificaties, goede praktijken en gedragscodes, ongeacht of deze op internationaal niveau, Europees niveau of op het niveau van een specifieke industriesector zijn vastgesteld. In dit verband kan de Commissie overwegen om ter ondersteuning van de uniforme tenuitvoerlegging van de richtlijn de ontwikkeling van internationale en Europese normen en de opstelling van een gedragscode door beroepsorganisaties en andere representatieve organisaties te bevorderen.

(28)  Bij de toepassing van de bepalingen van deze richtlijn moeten handelaars, onder meer met betrekking tot het algemeen gebruikte gegevensformat voor het opvragen van door de gebruiker gegenereerde inhoud of enige andere door de consument verstrekte inhoud, en met betrekking tot de beveiliging van de informatiesystemen en digitale omgevingen, gebruikmaken van normen, open technische specificaties, goede praktijken en gedragscodes, ongeacht of deze op internationaal niveau, Europees niveau of op het niveau van een specifieke industriesector zijn vastgesteld. In dit verband kan de Commissie er bij beroepsorganisaties en andere representatieve organisaties op aandringen om ter ondersteuning van de uniforme tenuitvoerlegging van deze richtlijn internationale en Europese normen te ontwikkelen en een gedragscode op te stellen.

Amendement    39

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 bis)  De handelaar moet de consument gedurende een redelijke termijn van updates voorzien, met inbegrip van veiligheidsupdates, teneinde ervoor te zorgen dat de digitale inhoud of de digitale dienst in overeenstemming is met de overeenkomst. Het moet de consument vrijstaan deze updates al dan niet te installeren. De consument kan bijvoorbeeld besluiten de hem aangeboden updates niet te installeren indien hiervoor een upgrade van zijn besturingssysteem nodig is. Indien de consument besluit de updates niet te installeren, kan hij redelijkerwijs niet verwachten dat de digitale inhoud of de digitale dienst in overeenstemming blijft met de overeenkomst, tenzij de handelaar dat expliciet toezegt. De consument moet erover worden geïnformeerd dat zijn besluit om de nodige updates, met inbegrip van veiligheidsupdates, niet te installeren mede in overweging zal worden genomen bij de beoordeling van de verantwoordelijkheid van de handelaar voor het handhaven van de overeenstemming van de digitale inhoud of de digitale dienst met de overeenkomst.

Amendement    40

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  Veel soorten digitale inhoud worden gedurende een bepaalde termijn geleverd. Zo hebben consumenten gedurende een bepaalde termijn toegang tot clouddiensten. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de digitale inhoud gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst daarmee in overeenstemming is. Bovendien dient, gelet op de frequente verbetering van digitale inhoud, met name in de vorm van bijgewerkte versies, aan de consument de meest recente versie van de digitale inhoud te worden geleverd die op het moment van de sluiting van de overeenkomst beschikbaar is.

(29)  Veel soorten digitale inhoud of digitale diensten worden gedurende een bepaalde termijn geleverd, zoals toegang tot clouddiensten. Daarom is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de digitale inhoud of de digitale dienst gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst daarmee in overeenstemming is. Significante, voortdurende en terugkerende onderbrekingen in de levering van de digitale inhoud of de digitale dienst die binnen het verantwoordelijkheidsgebied van de handelaar vallen, worden beschouwd als gevallen van niet-overeenstemming. Bovendien dient, gelet op de frequente verbetering van digitale inhoud en digitale diensten, met name in de vorm van bijgewerkte versies, aan de consument de meest recente versie van de digitale inhoud of de digitale inhoud te worden geleverd die op het moment van de sluiting van de overeenkomst beschikbaar is, tenzij de partijen bij de overeenkomst expliciet overeenkomen dat een oudere versie zal worden geleverd, bijvoorbeeld om voor interoperabiliteit met de digitale omgeving van de consument te zorgen.

Amendement    41

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30)  Wil digitale inhoud goed functioneren, dan moet deze op de juiste wijze worden geïntegreerd in de hardware- en software-omgeving van de consument. Wanneer een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst van de digitale inhoud voortvloeit uit een onjuiste integratie, dient deze te worden beschouwd als een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst van de digitale inhoud zelf, wanneer deze inhoud werd geïntegreerd door de leverancier of onder diens toezicht, of door de consument volgens de integratie-handleiding van de leverancier en de verkeerde integratie te wijten was aan tekortkomingen in de vereiste integratie-handleiding. In dergelijke situaties moet de oorzaak van het gebrek aan overeenstemming bij de leverancier worden gezocht.

(30)  Wil digitale inhoud of een digitale dienst goed functioneren, dan moet deze op de juiste wijze worden geïntegreerd in de digitale omgeving van de consument. Wanneer een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst van de digitale inhoud of de digitale dienst voortvloeit uit een onjuiste integratie, dient deze te worden beschouwd als een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst van de digitale inhoud of de digitale dienst zelf, wanneer deze inhoud werd geïntegreerd door de handelaar of onder diens toezicht, of door de consument volgens de integratie-handleiding van de handelaar en de verkeerde integratie te wijten was aan tekortkomingen in de vereiste integratie-handleiding. In dergelijke situaties moet de oorzaak van het gebrek aan overeenstemming bij de handelaar worden gezocht.

Amendement    42

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31)  De overeenstemming moet zowel betrekking hebben op de afwezigheid van materiële als juridische gebreken. Rechten van derden kunnen beletten dat de consument daadwerkelijk in overeenstemming met de overeenkomst gebruik kan maken van de digitale inhoud of van bepaalde aspecten daarvan, wanneer op die rechten inbreuk wordt gemaakt en de derde partij de leverancier er rechtmatig toe verplicht om deze inbreuk te beëindigen en de betrokken digitale inhoud niet langer te leveren. Juridische gebreken zijn bijzonder belangrijk in geval van digitale inhoud, welke, naar zijn aard, aan intellectuele-eigendomsrechten onderworpen is. Daarom moet de leverancier verplicht worden ervoor te zorgen dat op de digitale inhoud geen enkel recht rust van een derde, zoals bijvoorbeeld een auteursrecht, dat de consument belet om de digitale inhoud in overeenstemming met de overeenkomst te gebruiken.

(31)  De overeenstemming moet zowel betrekking hebben op de afwezigheid van materiële als juridische gebreken. Rechten van derden kunnen beletten dat de consument daadwerkelijk in overeenstemming met de overeenkomst gebruik kan maken van de digitale inhoud of digitale diensten of van bepaalde aspecten daarvan, wanneer op die rechten inbreuk wordt gemaakt en de derde partij de leverancier er rechtmatig toe verplicht om deze inbreuk te beëindigen en de betrokken digitale inhoud of digitale diensten niet langer te leveren. Juridische gebreken zijn bijzonder belangrijk in geval van digitale inhoud of digitale diensten, welke, naar hun aard, aan intellectuele-eigendomsrechten onderworpen zijn. Daarom moet de handelaar verplicht worden ervoor te zorgen dat de digitale inhoud of digitale diensten vrij zijn van beperkingen die voortvloeien uit enig recht van een derde, zoals een auteursrecht, dat de consument belet om de digitale inhoud of de digitale dienst in overeenstemming met de overeenkomst te gebruiken.

Amendement    43

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(31 bis)  Om een lacune wat de consumentenbescherming betreft voor overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten te voorkomen, moeten de voorwaarden van bindende commerciële garanties, met name inzake precontractuele informatie, reclameboodschappen en garantieverklaringen, worden vastgelegd.

Amendement    44

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32)  Vanwege de specifieke aard van digitale inhoud met zijn hoge graad van complexiteit en de betere kennis en toegang tot know-how, technische informatie en high-tech-ondersteuning van de leverancier, verkeert deze laatste in een betere positie dan de consument om te weten waarom de digitale inhoud niet in overeenstemming met de overeenkomst is. De leverancier verkeert ook in een betere positie om te beoordelen of het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst te wijten is aan incompatibiliteit van de digitale omgeving van de consument met de technische vereisten inzake de digitale inhoud. Daarom dient in geval van een geschil de leverancier te bewijzen dat de digitale inhoud in overeenstemming met de overeenkomst is, tenzij de leverancier aantoont dat de digitale omgeving van de consument niet compatibel met de digitale inhoud is. Slechts wanneer de leverancier aantoont dat de digitale omgeving van de consument niet compatibel is met de interoperabiliteit en andere technische voorschriften, dient de consument te bewijzen dat de digitale inhoud niet in overeenstemming met de overeenkomst is.

(32)  Vanwege de specifieke aard van digitale inhoud en digitale diensten met hun hoge graad van complexiteit en de betere kennis en toegang tot know-how, technische informatie en high-tech-ondersteuning van de handelaar, verkeert deze laatste in een betere positie dan de consument om te weten waarom de digitale inhoud of de digitale dienst niet in overeenstemming met de overeenkomst is. De handelaar verkeert ook in een betere positie om te beoordelen of het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst te wijten is aan incompatibiliteit van de digitale omgeving van de consument met de technische vereisten inzake de digitale inhoud of de digitale dienst. Daarom dient in geval van een geschil de handelaar te bewijzen dat de digitale inhoud of de digitale dienst in overeenstemming met de overeenkomst is, tenzij de handelaar aantoont dat de digitale omgeving van de consument niet compatibel met de digitale inhoud of de digitale dienst is. Wanneer de handelaar aantoont dat de digitale omgeving van de consument niet compatibel is met de interoperabiliteit en andere technische voorschriften, dient de consument te bewijzen dat de digitale inhoud of de digitale dienst niet in overeenstemming met de overeenkomst is. De termijn waarin de bewijslast betreffende het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst bij de handelaar ligt, moet twee jaar bedragen vanaf het moment van levering van de digitale inhoud of de digitale dienst. Deze termijn moet tot één jaar worden gereduceerd in het geval van in goederen ingebedde digitale inhoud of digitale diensten. In het geval van langetermijnovereenkomsten voor de levering van digitale inhoud of digitale diensten moet de bewijslast tijdens de hele duur van de overeenkomst bij de handelaar liggen.

Amendement    45

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33)  Zonder afbreuk te doen aan de fundamentele rechten op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met inbegrip van het recht op de vertrouwelijkheid van communicatie, en op de bescherming van de persoonsgegevens van de consument, dient de consument met de leverancier samen te werken teneinde deze laatste in staat te stellen zich te vergewissen van de digitale omgeving van de consument met gebruikmaking van de minst ingrijpende middelen die beide partijen in de gegeven omstandigheden ter beschikking staan. Dit kan bijvoorbeeld vaak plaatsvinden door de leverancier automatisch verstuurde meldingen van incidenten of details van de internetverbinding van de consument te verstrekken. Alleen in uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde omstandigheden waarin met een optimaal gebruik van alle andere middelen er geen enkele andere mogelijkheid is, kan dit ook gebeuren door virtuele toegang te verlenen tot de digitale omgeving van de consument. Wanneer de consument echter niet samenwerkt met de leverancier, dient de consument te bewijzen dat de digitale inhoud niet in overeenstemming met de overeenkomst is.

(33)  Zonder afbreuk te doen aan de fundamentele rechten op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met inbegrip van het recht op de vertrouwelijkheid van communicatie, en op de bescherming van de persoonsgegevens van de consument, dient de consument met de handelaar samen te werken teneinde deze laatste in staat te stellen zich te vergewissen van de digitale omgeving van de consument met gebruikmaking van de minst ingrijpende middelen die beide partijen in de gegeven omstandigheden ter beschikking staan om te bepalen of het gebrek aan overeenstemming bestond op het moment van levering van de digitale inhoud of de digitale dienst. Dit kan bijvoorbeeld vaak plaatsvinden door de leverancier automatisch verstuurde meldingen van incidenten of details van de internetverbinding van de consument te verstrekken. Alleen in uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde omstandigheden waarin met een optimaal gebruik van alle andere middelen er geen enkele andere mogelijkheid is, kan dit ook gebeuren door virtuele toegang te verlenen tot de digitale omgeving van de consument. Wanneer de consument echter niet samenwerkt met de handelaar, dient de consument te bewijzen dat de digitale inhoud of de digitale dienst niet in overeenstemming met de overeenkomst is, mits de consument is geïnformeerd over dit gevolg van het feit dat hij niet met de handelaar samenwerkt.

Amendement    46

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34)  De leverancier dient jegens de consument aansprakelijk te zijn voor het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst en voor elk verzuim de digitale inhoud te leveren. Aangezien de digitale inhoud soms gedurende een bepaalde termijn wordt geleverd, is het bovendien gerechtvaardigd dat de leverancier aansprakelijk dient te zijn voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich tijdens die termijn voordoet.

(34)  De handelaar dient jegens de consument aansprakelijk te zijn voor elk verzuim de digitale inhoud of de digitale dienst te leveren, en voor elk gebrek aan overeenstemming van de digitale inhoud of digitale dienst met de overeenkomst die binnen twee jaar na de levering aan het licht komt. Aangezien de digitale inhoud of digitale diensten soms gedurende een bepaalde termijn worden geleverd, moet de handelaar aansprakelijk zijn voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich tijdens die termijn voordoet. Wat ingebedde digitale inhoud of ingebedde digitale diensten betreft, moet een vergelijkbare wettelijke garantieregeling van toepassing zijn als voor normale goederen. Om het consumentenvertrouwen te vergroten en grensoverschrijdende verkopen – zowel online, als offline – te stimuleren, moet verdere vooruitgang worden geboekt bij het harmoniseren van de consumentenwetgeving. De wettelijke minimumgarantie van twee jaar zoals bedoeld in Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad1 bis moet een volledig geharmoniseerde norm worden. Om het consumentenbeschermingsniveau in bepaalde lidstaten evenwel niet te verlagen, moet het die lidstaten die op het moment van inwerkingtreding van deze richtlijn reeds langere garantieperiodes of andere garantiemodellen hebben, zijn toegestaan deze te behouden.

 

____________

 

1 bis Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen (PB L 171 van 7.7.1999, blz. 12).

Amendement    47

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35)  Een verzuim van de leverancier om de digitale inhoud in overeenstemming met de overeenkomst aan de consument te leveren, is een ernstige schending van de voornaamste contractuele verplichting van de leverancier, op grond waarvan de consument het recht dient te hebben de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden. Wanneer de leverancier aanvankelijk niet heeft verzuimd de digitale inhoud te leveren, dienen onderbrekingen van de levering waardoor de digitale inhoud gedurende een korte tijdspanne voor de consument niet beschikbaar of toegankelijk is, te worden behandeld als een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst en niet als een verzuim te leveren. Met name dient het vereiste van een passende continuïteit van de digitale inhoud ook meer te omvatten dan verwaarloosbare kortstondige onderbrekingen van de levering.

(35)  Wanneer de handelaar verzuimt om de digitale inhoud of digitale diensten in overeenstemming met de overeenkomst aan de consument te leveren, dient de consument de handelaar aan te manen de digitale inhoud of digitale diensten alsnog te leveren. Elk verzuim om de digitale inhoud of de digitale dienst onverwijld te leveren, moet de consument het recht bieden de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, tenzij de partijen expliciet een langere termijn voor de levering van de digitale inhoud of digitale dienst zijn overeengekomen. Wanneer de handelaar aanvankelijk niet heeft verzuimd de digitale inhoud of digitale diensten te leveren, dienen onderbrekingen van de levering waardoor de digitale inhoud of digitale diensten gedurende een korte tijdspanne voor de consument niet beschikbaar of toegankelijk is, te worden behandeld als een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst en niet als een verzuim te leveren. Met name dient het vereiste van een passende continuïteit van de digitale inhoud of digitale diensten ook meer te omvatten dan verwaarloosbare kortstondige onderbrekingen van de levering.

Amendement    48

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(36)  In geval van gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst dient de consument in eerste instantie er recht op te hebben dat de digitale inhoud in overeenstemming met de overeenkomst wordt gebracht. Afhankelijk van de technische kenmerken van de digitale inhoud, kan de leverancier een specifieke manier kiezen om de digitale inhoud in overeenstemming met de overeenkomst te brengen, bijvoorbeeld door middel van het uitbrengen van een bijgewerkte versie of door van de consument te verlangen dat hij van een nieuwe kopie van de digitale inhoud gebruikmaakt. Gezien de diversiteit van digitale inhoud is het niet passend om dwingende termijnen vast te stellen voor de uitoefening van rechten of de naleving van verplichtingen met betrekking tot die digitale inhoud. Dergelijke termijnen houden wellicht geen rekening met deze diversiteit en kunnen te kort of te lang zijn, al naar gelang het geval. Daarom is het beter te verwijzen naar redelijke termijnen. De digitale inhoud moet binnen een redelijke termijn en kosteloos in overeenstemming met de overeenkomst worden gebracht; met name mag de consument geen kosten dragen in verband met de ontwikkeling van een bijgewerkte versie van de digitale inhoud.

(36)  In geval van gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst dient de consument in eerste instantie er recht op te hebben dat de digitale inhoud of digitale diensten in overeenstemming met de overeenkomst worden gebracht. Afhankelijk van de technische kenmerken van de digitale inhoud of de digitale dienst, moet de handelaar een specifieke manier kiezen om de digitale inhoud of de digitale dienst in overeenstemming met de overeenkomst te brengen, bijvoorbeeld door middel van het uitbrengen van een bijgewerkte versie of door van de consument te verlangen dat hij van een nieuwe kopie van de digitale inhoud gebruikmaakt. Om elk significant ongemak voor de consument te vermijden, moet de handelaar slechts één poging worden toegestaan voor het corrigeren van hetzelfde gebrek. Gezien de diversiteit van digitale inhoud of digitale diensten is het niet passend om dwingende termijnen vast te stellen voor de uitoefening van rechten of de naleving van verplichtingen met betrekking tot die digitale inhoud of de digitale dienst. Dergelijke termijnen houden wellicht geen rekening met deze diversiteit en kunnen te kort of te lang zijn, al naar gelang het geval. Daarom is het beter te verwijzen naar redelijke termijnen. De redelijke tijd om de digitale inhoud of de digitale dienst in overeenstemming met de overeenkomst te brengen, moet objectief worden vastgesteld, rekening houdend met de aard van de digitale inhoud of de digitale dienst en het gebrek aan overeenstemming. De digitale inhoud of digitale dienst moet kosteloos in overeenstemming met de overeenkomst worden gebracht; met name mag de consument geen kosten dragen in verband met de ontwikkeling van een bijgewerkte versie van de digitale inhoud.

Amendement    49

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37)  In een tweede stadium moet de consument recht hebben op een prijsvermindering of op ontbinding van de overeenkomst. Het recht van de consument op ontbinding van de overeenkomst moet worden beperkt tot die gevallen waarin bijvoorbeeld het in overeenstemming brengen van de digitale inhoud onmogelijk is en het gebrek aan overeenstemming afbreuk doet aan de belangrijkste prestatiekenmerken van de digitale inhoud. Indien de consument de overeenkomst ontbindt, dient de leverancier de door de consument betaalde prijs te restitueren of, indien de digitale inhoud niet tegen betaling van een prijs is geleverd, maar in ruil voor toegang tot door de consument verstrekte gegevens, zich na de ontbinding van de overeenkomst ervan te onthouden die gegevens te gebruiken of aan derden door te geven dan wel derden toegang tot die gegevens te verlenen. Het nakomen van de verplichting zich te onthouden van het gebruik van gegevens dient in het geval waarin de tegenprestatie uit de verstrekking van persoonsgegevens bestaat, in te houden dat de leverancier alle maatregelen neemt om te voldoen aan de gegevensbeschermingsbepalingen door deze gegevens te verwijderen of door deze zodanig te anonimiseren dat de consument op geen enkele wijze waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat de leverancier of een derde zich daarvan bedient, kan worden geïdentificeerd. Onverminderd de verplichtingen van een voor de verwerking verantwoordelijke uit hoofde van Richtlijn 95/46/EG mag de leverancier niet verplicht worden om verdere maatregelen te nemen ten aanzien gegevens die de leverancier derden gedurende de looptijd van de overeenkomst voor de levering van de digitale inhoud rechtmatig heeft verstrekt.

(37)  In een tweede stadium moet de consument recht hebben op een prijsvermindering of op ontbinding van de overeenkomst. Het recht van de consument op ontbinding van de overeenkomst moet worden beperkt tot die gevallen waarin bijvoorbeeld het in overeenstemming brengen van de digitale inhoud of digitale dienst onmogelijk is en het gebrek aan overeenstemming afbreuk doet aan de belangrijkste prestatiekenmerken van de digitale inhoud of digitale dienst. In het geval van online gesloten overeenkomsten moet de handelaar de consument eenvoudige onlinemethoden ter beschikking stellen om de overeenkomst te beëindigen, bijvoorbeeld een onlineformulier. Indien de consument de overeenkomst ontbindt, dient de handelaar de door de consument betaalde prijs te restitueren.

Amendement    50

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38)  In geval van ontbinding dient de leverancier zich ook te onthouden van gebruik van door de consument gegenereerde inhoud. Wanneer meer dan één consument bepaalde inhoud heeft gegenereerd, heeft de leverancier echter het recht om gebruik te blijven maken van de door de consument gegenereerde inhoud wanneer die andere consumenten daarvan gebruikmaken.

(38)  In geval van ontbinding dient de handelaar zich te onthouden van gebruik van door de consument gegenereerde inhoud. Wanneer de door de consument gegenereerde inhoud ofwel geen nut heeft buiten het ecosysteem, ofwel alleen verband houdt met de activiteit van de consument, ofwel door de handelaar met andere gegevens is samengevoegd en niet of alleen middels buitenproportionele inspanningen kan worden ontvlecht, heeft de handelaar het recht om gebruik te blijven maken van de door de consument gegenereerde inhoud. Dit geldt ook wanneer meer dan één consument een bepaalde inhoud heeft gegenereerd en andere consumenten daarvan gebruik kunnen blijven maken. Dit betreft ook individuele inhoud-bijdragen van een consument aan een samenwerkingsproject waar andere consumenten gebruik van blijven maken. Dergelijke individuele inhoud-bijdragen moeten door de handelaar kunnen worden hergebruikt, ook na ontbinding van de overeenkomst, met inachtneming van de voorwaarden waaronder deze in eerste instantie door de consument werden geleverd.

Amendement    51

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39)  Om ervoor te zorgen dat de consument doeltreffende bescherming geniet met betrekking tot het recht de overeenkomst te ontbinden, dient de leverancier de consument toe te staan om alle gegevens op te vragen die door de consument zijn geüpload, door de consument met behulp van de digitale inhoud zijn gecreëerd of door middel van het gebruik door de consument van de digitale inhoud zijn gegenereerd. Deze verplichting dient ook te gelden voor gegevens die de leverancier op grond van de overeenkomst voor de levering van de digitale inhoud verplicht is te bewaren, alsook voor gegevens die de leverancier in verband met de overeenkomst daadwerkelijk heeft bewaard.

Schrappen

Amendement    52

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(40)  Wanneer na de ontbinding van de overeenkomst wegens gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst de leverancier de consument de technische middelen biedt om de gegevens op te vragen, dient de consument het recht te hebben om de gegevens kosteloos op te vragen, bijvoorbeeld zonder de kosten van het gebruik van een algemeen gangbaar gegevensformat; dit geldt niet voor de kosten die door de eigen digitale omgeving van de consument zijn veroorzaakt, waaronder de kosten van een netwerkverbinding, aangezien deze kosten niet specifiek verband houden met de opvraging van gegevens.

(40)  Na de ontbinding van de overeenkomst wegens gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst moet de handelaar de consument alle door de consument gegenereerde inhoud andere dan persoonsgegevens ter beschikking stellen, tenzij de inhoud in kwestie geen nut heeft buiten de context van de door de handelaar geleverde digitale inhoud of digitale dienst, deze inhoud alleen verband houdt met de activiteit van de consument wanneer hij door de handelaar geleverde digitale inhoud of digitale diensten gebruikt, of deze inhoud door de handelaar met andere gegevens is samengevoegd en niet of alleen middels buitenproportionele inspanningen kan worden ontvlecht. De consument dient het recht te hebben de inhoud kosteloos en in een gangbaar en machineleesbaar gegevensformat op te vragen.

Amendement    53

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(41)  Wanneer de overeenkomst ontbonden is, mag de consument niet worden verplicht te betalen voor het gebruik van digitale inhoud die niet in overeenstemming met de overeenkomst is, omdat de consument dan doeltreffende bescherming zou worden onthouden.

(41)  Wanneer de overeenkomst ontbonden is, mag de consument niet worden verplicht te betalen voor het gebruik van digitale inhoud of een digitale dienst die niet in overeenstemming met de overeenkomst is, omdat de consument dan doeltreffende bescherming zou worden onthouden.

Amendement    54

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(42)  Wanneer de digitale inhoud die gedurende een bepaalde termijn tegen betaling van een prijs werd verstrekt, het recht tot ontbinding doet ontstaan, dient de consument, gelet op de noodzaak een evenwicht te vinden tussen de legitieme belangen van consumenten en leveranciers, het recht te hebben alleen dat deel van de overeenkomst te ontbinden dat overeenkomt met de tijd waarin de digitale inhoud niet in overeenstemming met de overeenkomst was. Gedeeltelijke ontbinding is echter niet uitvoerbaar indien de digitale inhoud wordt geleverd tegen een andere tegenprestatie dan geld, aangezien het niet mogelijk is om een andere tegenprestatie dan geld evenredig te verdelen.

(42)  Wanneer de digitale inhoud of de digitale dienst die gedurende een bepaalde termijn tegen betaling van een prijs werd verstrekt, het recht tot ontbinding doet ontstaan, dient de consument, gelet op de noodzaak een evenwicht te vinden tussen de legitieme belangen van consumenten en handelaars, het recht te hebben alleen dat deel van de overeenkomst te ontbinden dat overeenkomt met de tijdspanne waarin de digitale inhoud of de digitale dienst niet in overeenstemming met de overeenkomst was.

Amendement    55

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(43)  Digitale inhoud is naar zijn aard niet onderhevig aan slijtage bij gebruik en wordt vaak eerder gedurende een bepaalde termijn dan eenmalig geleverd. Het is daarom gerechtvaardigd geen termijn te bepalen gedurende welke de leverancier aansprakelijk dient te worden gehouden voor een gebrek aan overeenstemming dat op het moment van levering van de digitale inhoud bestaat. De lidstaten dienen een dergelijke termijn daarom niet te handhaven of in te voeren. Om voor rechtszekerheid ten aanzien van op het gebrek aan overeenstemming van digitale inhoud gebaseerde vorderingen te zorgen, moeten lidstaten zich kunnen blijven baseren op nationale verjaringsregelingen.

Schrappen

Amendement    56

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(44)  Het beginsel van de aansprakelijkheid van de leverancier voor schade is een wezenlijk onderdeel van de overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud. Om het vertrouwen van de consument in digitale inhoud te vergroten, dient dit beginsel dus op het niveau van de Unie te worden gereguleerd teneinde ervoor te zorgen dat consumenten geen nadeel ondervinden wanneer hun hard- of software beschadigd is door digitale inhoud die niet in overeenstemming met de overeenkomst is. Consumenten moeten daarom recht hebben op een vergoeding van schade die aan de digitale omgeving van de consument is toegebracht als gevolg van een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst of een verzuim de digitale inhoud te leveren. Het moet evenwel aan de lidstaten worden overgelaten om de nadere voorwaarden vast te stellen voor de uitoefening van het recht op schadevergoeding, waarbij ermee rekening moet worden gehouden dat kortingen op de prijs van toekomstige leveringen van de digitale inhoud, met name wanneer het daarbij om de enige schadevergoeding voor verliezen gaat die de leverancier aanbiedt, de consument niet noodzakelijkerwijs zo veel mogelijk in de positie brengen waarin hij zou hebben verkeerd wanneer de digitale inhoud naar behoren was geleverd en in overeenstemming met de overeenkomst was geweest.

(44)  Het beginsel van de aansprakelijkheid van de handelaar voor schade is een wezenlijk onderdeel van de overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud of digitale diensten. De consument moet daarom het recht hebben een vergoeding te eisen van schade als gevolg van een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst of een verzuim de digitale inhoud of de digitale dienst te leveren. Indien het recht een schadevergoeding te eisen evenwel in alle lidstaten gewaarborgd is, moet hiervoor op het niveau van de Unie geen regelgeving worden ontwikkeld en moet dit aan de nationale wetgever worden overgelaten.

Amendement    57

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(45)  De leverancier kan vanwege technologische of andere redenen gedwongen zijn om kenmerken van de gedurende een bepaalde termijn geleverde digitale inhoud te wijzigen. Deze veranderingen zijn vaak in het voordeel van de consument, aangezien zij de digitale inhoud verbeteren. De partijen bij de overeenkomst kunnen daarom bijzondere bepalingen in de overeenkomst opnemen op grond waarvan de leverancier wijzigingen mag aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen echter negatieve gevolgen hebben voor de wijze waarop de consument voordeel van de belangrijkste prestatiekenmerken van de digitale inhoud heeft, kunnen zij het evenwicht van de overeenkomst of het karakter van de prestaties die op grond van de overeenkomst verschuldigd zijn, zozeer verstoren dat de consument in die omstandigheden de overeenkomst niet zou hebben afgesloten. Daarom moeten in dergelijke gevallen voor deze wijzigingen bepaalde voorwaarden gelden.

(45)  De handelaar moet het onder bepaalde voorwaarden toegestaan zijn belangrijke prestatiekenmerken van de gedurende een bepaalde termijn geleverde digitale inhoud of digitale dienst, zoals de toegankelijkheid en de continuïteit daarvan, te wijzigen, op voorwaarde dat de overeenkomst een gegronde reden voor een dergelijke wijziging bevat. Gegronde redenen kunnen betrekking hebben op gevallen waarin de wijziging noodzakelijk is om de digitale inhoud of de digitale dienst aan een nieuwe technische omgeving of een groter aantal gebruikers aan te passen, of op andere belangrijke operationele redenen. Deze veranderingen zijn vaak in het voordeel van de consument, aangezien zij de digitale inhoud of digitale diensten verbeteren. De partijen bij de overeenkomst kunnen daarom bijzondere bepalingen in de overeenkomst opnemen op grond waarvan de handelaar wijzigingen mag aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen echter negatieve gevolgen hebben voor de wijze waarop de consument voordeel van de belangrijkste prestatiekenmerken van de digitale inhoud of digitale diensten heeft, kunnen zij het evenwicht van de overeenkomst of het karakter van de prestaties die op grond van de overeenkomst verschuldigd zijn, zozeer verstoren dat de consument in die omstandigheden de overeenkomst niet zou hebben afgesloten. Met het oog op het evenwicht tussen consumenten- en ondernemersbelangen moet die mogelijkheid voor de handelaar gekoppeld zijn aan het recht van de consument om de overeenkomst te ontbinden indien de wijzigingen in kwestie meer dan slechts geringe negatieve gevolgen hebben voor het gebruik van of de toegang tot de digitale inhoud of digitale dienst. In welke mate wijzigingen het gebruik van of de toegang tot de digitale inhoud of digitale dienst door de consument negatief beïnvloeden, moet objectief worden beoordeeld, rekening houdend met het karakter en het doel van de digitale inhoud of digitale dienst en de kwaliteit, functionaliteit, interoperabiliteit en andere belangrijke kenmerken die gebruikelijk zijn bij digitale inhoud of een digitale dienst van hetzelfde type. De voorschriften betreffende dergelijke updates, upgrades of soortgelijke wijzigingen dienen echter geen betrekking te hebben op situaties waarin, bijvoorbeeld ten gevolge van het verspreiden van een nieuwe versie van de digitale inhoud of digitale dienst, de partijen een nieuwe overeenkomst sluiten voor de levering van de digitale inhoud of digitale dienst.

Amendement    58

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 45 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(45 bis)  Wanneer een dergelijke wijziging negatieve gevolgen heeft voor de toegang tot of het gebruik van de digitale inhoud of de digitale dienst door de consument, moet de consument ten gevolge van die wijziging het recht hebben de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Wanneer niet aan de voorwaarden voor de wijziging wordt voldaan, houdt de consument het recht op vormen van genoegdoening voor het gebrek aan overeenstemming. Evenzo moet, indien zich na een wijziging een gebrek aan conformiteit van de digitale inhoud of de digitale dienst voordoet dat niet door de wijziging is veroorzaakt, de consument het recht blijven behouden een beroep te doen op vormen van genoegdoening voor het gebrek aan conformiteit wat betreft deze digitale inhoud of de digitale dienst zoals bepaald in deze richtlijn.

Amendement    59

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(46)  Concurrentie is een belangrijke factor voor een goed functionerende digitale eengemaakte markt. Om deze concurrentie te bevorderen, dient het voor consumenten mogelijk te zijn om in te gaan op concurrerende aanbiedingen en van leverancier te veranderen. Om dit praktisch uitvoerbaar te maken, dienen zij dit te kunnen doen zonder gehinderd te worden door juridische, technische of praktische belemmeringen, zoals contractuele voorwaarden of het ontbreken van middelen voor het opvragen van alle gegevens die door de consument zijn geüpload, door hem met behulp van de digitale inhoud zijn gecreëerd of door het gebruik door de consument van de digitale inhoud zijn gegenereerd. Het is echter ook belangrijk bestaande investeringen en het vertrouwen in gesloten overeenkomsten te beschermen. Daarom dient consumenten het recht te worden gegeven om langetermijnovereenkomsten onder bepaalde evenwichtige voorwaarden te ontbinden. Dit sluit niet uit dat consumentenovereenkomsten voor langere contractuele periodes kunnen worden gesloten. De consument dient echter het recht te hebben elke contractuele relatie te beëindigen die in totaal langer duurt dan 12 maanden. Om te voorkomen dat dit recht wordt omzeild, dient het betrekking te hebben op iedere overeenkomst waaraan de consument langer dan 12 maanden gebonden is, ongeacht of de overeenkomst van onbepaalde duur is of automatisch of op grond van een latere overeenstemming tussen partijen wordt verlengd.

(46)  Concurrentie is een belangrijke factor voor een goed functionerende digitale eengemaakte markt. Om deze concurrentie te bevorderen, dient het voor consumenten mogelijk te zijn om in te gaan op concurrerende aanbiedingen en van handelaar te veranderen. Om dit praktisch uitvoerbaar te maken, dienen zij dit te kunnen doen zonder gehinderd te worden door juridische, technische of praktische belemmeringen, zoals contractuele voorwaarden of het ontbreken van middelen voor het opvragen van alle gegevens die door de consument zijn geüpload, door hem met behulp van de digitale inhoud zijn gecreëerd of door het gebruik door de consument van de digitale inhoud zijn gegenereerd. Het is echter ook belangrijk bestaande investeringen en het vertrouwen in gesloten overeenkomsten te beschermen. Daarom dient consumenten het recht te worden gegeven om langetermijnovereenkomsten onder bepaalde evenwichtige voorwaarden te ontbinden. Dit sluit niet uit dat consumentenovereenkomsten voor langere contractuele periodes kunnen worden gesloten. Indien de overeenkomst vervroegd wordt ontbonden, moeten alle voordelen die voortvloeien uit het sluiten van overeenkomsten met een looptijd van meer dan 12 maanden proportioneel worden terugbetaald. De handelaar moet informatie verstrekken over de voorwaarden en de gevolgen van vervroegde ontbinding van overeenkomsten met een vaste looptijd van meer dan 12 maanden. De consument dient echter het recht te hebben elke contractuele relatie te beëindigen die in totaal langer duurt dan 12 maanden. Om te voorkomen dat dit recht wordt omzeild, dient het betrekking te hebben op iedere overeenkomst waaraan de consument langer dan 12 maanden gebonden is, ongeacht of de overeenkomst een oorspronkelijke vaste duur van meer dan 12 maanden heeft of automatisch of op grond van een combinatie van latere overeenstemmingen of verlengingen van meer dan 12 maanden wordt verlengd.

Amendement    60

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(47)  Het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst van de aan de consument geleverde uiteindelijke digitale inhoud is vaak toe te schrijven aan een van de transacties in een keten, die zich uitstrekt van het oorspronkelijke ontwerp tot de uiteindelijke levering. Hoewel de uiteindelijke leverancier aansprakelijk jegens de consument dient te zijn in geval van gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst tussen deze twee partijen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat de leverancier passende rechten heeft ten opzichte van de leden van de transactieketen, zodat hij zijn aansprakelijkheid jegens de consument kan dekken. Wie de leden van de transactieketen zijn tot wie de uiteindelijke leverancier zich kan richten en wat de modaliteiten en voorwaarden inzake dergelijke maatregelen zijn, dient echter op grond van de toepasselijke nationale wetgeving te worden vastgesteld

(47)  Het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst van de aan de consument geleverde uiteindelijke digitale inhoud of de digitale dienst is vaak toe te schrijven aan een van de financiële transacties in een keten, die zich uitstrekt van het oorspronkelijke ontwerp tot de uiteindelijke handelaar. Hoewel de uiteindelijke handelaar aansprakelijk jegens de consument dient te zijn in geval van gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst tussen deze twee partijen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat de handelaar passende rechten heeft ten opzichte van de leden van de keten van financiële transacties, zodat hij zijn aansprakelijkheid jegens de consument kan dekken. Deze rechten moeten strikt worden beperkt tot financiële transacties en mogen geen betrekking hebben op situaties waarin bijvoorbeeld de handelaar gratis software van derde partijen hergebruikt waarvoor de handelaar niet heeft betaald. Wie de leden van de transactieketen zijn tot wie de uiteindelijke handelaar zich kan richten en wat de modaliteiten en voorwaarden inzake dergelijke maatregelen zijn, dient echter op grond van de toepasselijke nationale wetgeving te worden vastgesteld. De lidstaten moeten waarborgen dat de verkoper adequaat door het nationaal recht wordt beschermd bij het bepalen jegens welke persoon de handelaar verhaal kan nemen, evenals de geldende termijnen, de relevante rechtsvorderingen en de wijze van procederen.

Amendement    61

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 47 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(47 bis)  De richtlijn heeft niet tot doel een juridisch kader in te voeren voor vrije-softwarelicenties, indien vrije software deel uitmaakt van de verstrekte digitale inhoud of de digitale dienst, en beoogt evenmin een verplichting in te voeren voor een ontwikkelaar enkel omdat deze de software onder een vrije-softwarelicentie beschikbaar heeft gemaakt.

Amendement    62

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(48)  Personen of organisaties die krachtens de nationale wetgeving geacht worden een rechtmatig belang te hebben bij het beschermen van de contractuele rechten van consumenten, dient het recht te worden gegeven een procedure in te leiden, hetzij bij een rechterlijke instantie, hetzij bij een administratieve instantie die bevoegd is een uitspraak te doen over een klacht of een passende gerechtelijke procedure in te leiden.

(48)  Personen of organisaties die krachtens de nationale wetgeving geacht worden een rechtmatig belang te hebben bij het beschermen van de contractuele en gegevensbeschermingrechten van consumenten, dient het recht te worden gegeven een procedure in te leiden, hetzij bij een rechterlijke instantie, hetzij bij een administratieve instantie die bevoegd is een uitspraak te doen over een klacht of een passende gerechtelijke procedure in te leiden. Die klachten of procedures moeten volstaan als afschrikking.

Amendement    63

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(50)  Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad35 dient te worden gewijzigd om rekening te houden met de werkingssfeer van deze richtlijn met betrekking tot een duurzame drager met digitale inhoud wanneer deze drager uitsluitend wordt gebruikt als drager voor de levering van de digitale inhoud aan de consument.

(50)  Richtlijn 1999/44/EG dient te worden gewijzigd om rekening te houden met de werkingssfeer van deze richtlijn met betrekking tot ingebedde digitale inhoud en ingebedde digitale diensten.

__________________

 

35 PB L 171 van 7.7.1999, blz.12

 

Amendement    64

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 54 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(54 bis)  In het licht van het belang van de kwesties en rechten die in deze richtlijn aan de orde komen voor de interne markt en voor consumenten en burgers van de Unie, moet deze richtlijn grondig worden gecontroleerd en herzien, met onder meer een zinvolle raadpleging en betrokkenheid van de lidstaten en consumenten en juridische en bedrijfsorganisaties op Unieniveau.

Amendement    65

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(55)  Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name zijn erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en in het bijzonder de artikelen 16, 38 en 47 daarvan.

(55)  Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name zijn erkend in het Handvest, en in het bijzonder de artikelen 7, 8, 16, 38 en 47 daarvan.

Amendement    66

Voorstel voor een richtlijn

Artikel -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel -1

 

Gegevensbescherming

 

Deze richtlijn laat de regels inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zoals voorzien in, of overeenkomstig, in het bijzonder, Verordening (EU) 2016/679, onverlet.

Amendement    67

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In deze richtlijn worden bepaalde voorschriften vastgesteld voor overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud aan consumenten, met name voorschriften over de overeenstemming van digitale inhoud met de overeenkomst, de vormen van genoegdoening in geval van gebrek aan een dergelijke overeenstemming en de wijze waarop die vormen van genoegdoening kunnen worden toegepast alsook voorschriften over de wijziging en ontbinding van dergelijke overeenkomsten.

Deze richtlijn heeft tot doel om middels een hoog niveau van consumentenbescherming bij te dragen aan een goede werking van de interne markt door bepaalde voorschriften vast te stellen voor overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud of digitale diensten door handelaars aan consumenten, met name voorschriften over de overeenstemming van digitale inhoud of digitale diensten met de overeenkomst, de vormen van genoegdoening in geval van niet-levering van de digitale inhoud of digitale diensten of een gebrek aan overeenstemming en de wijze waarop die vormen van genoegdoening kunnen worden toegepast, alsook voorschriften over de wijziging van de digitale inhoud of de digitale dienst en de ontbinding van langdurige overeenkomsten.

Amendement    68

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  "digitale inhoud":

1.  "digitale inhoud": gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

(a)   gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden, bijvoorbeeld video, audio, applicaties, digitale games en alle andere software,

 

(b)   diensten die de totstandkoming, verwerking of opslag van gegevens in digitale vorm mogelijk maken, wanneer deze gegevens door de consument worden verstrekt, en

 

(c)   diensten die het delen van gegevens en alle andere interactie met gegevens in digitale vorm die door andere gebruikers van de dienst worden verstrekt, mogelijk maken;

 

Amendement    69

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  "digitale dienst":

 

(a)   een dienst die de totstandkoming, verwerking of opslag van gegevens in digitale vorm mogelijk maakt, wanneer deze gegevens door de consument worden geüpload of gecreëerd, of

 

(b)   een dienst die het delen van en alle andere interactie met gegevens in digitale vorm die door de consument of door andere gebruikers van de dienst worden geüpload of gecreëerd, of beide, mogelijk maakt;

Amendement    70

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.  "ingebedde digitale inhoud": digitale inhoud of een digitale dienst die op voorhand in goederen is geïnstalleerd;

Amendement    71

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  "integratie": het koppelen van verschillende onderdelen van een digitale omgeving zodat deze als een gecoördineerd geheel in overeenstemming met het beoogde doel van die omgeving functioneren;

2.  "integratie": het koppelen en integreren van digitale inhoud of van een digitale dienst aan de verschillende onderdelen van de digitale omgeving van de consument, zodat de digitale inhoud of de digitale dienst in overeenstemming met de overeenkomst gebruikt kan worden;

Amendement    72

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  "leverancier": iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, ongeacht of deze privaat of publiek is, die handelt, eventueel via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt, in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

3.  "handelaar": iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon, ongeacht of deze privaat of publiek is, die met betrekking tot onder deze richtlijn vallende overeenkomsten handelt, mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt, in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit in verband met onder deze richtlijn vallende overeenkomsten;

Amendement    73

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  "schadevergoeding": een geldsom waarop een consument aanspraak kan maken als vergoeding voor economische schade aan zijn digitale omgeving;

5.  "schadevergoeding": een geldsom waarop een consument aanspraak kan maken als vergoeding voor schade die toegebracht is als gevolg een verzuim de digitale inhoud of de digitale dienst te leveren, of als gevolg van een gebrek aan overeenstemming van de digitale inhoud of de digitale dienst met de overeenkomst;

Amendement    74

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  "prijs": geld dat verschuldigd is in ruil voor geleverde digitale inhoud;

6.  "prijs": geld dat verschuldigd is in ruil voor geleverde digitale inhoud of een geleverde digitale dienst;

Amendement    75

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  "overeenkomst": de wilsovereenstemming die gericht is op de totstandbrenging van verbintenissen of andere rechtsgevolgen;

Schrappen

Amendement    76

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  "digitale omgeving": hardware, digitale inhoud en iedere netwerkverbinding voor zover de gebruiker daarover controle uitoefent;

8.  "digitale omgeving": hardware, software en iedere netwerkverbinding voor zover de gebruiker daarover controle uitoefent en door de consument wordt gebruikt met het oog op toegang tot of gebruik van digitale inhoud of een digitale dienst;

Amendement    77

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9.  "interoperabiliteit": het vermogen van digitale inhoud om al zijn functies te vervullen in wisselwerking met een concrete digitale omgeving;

9.  "interoperabiliteit": het vermogen van digitale inhoud of een digitale dienst om al zijn functies te vervullen in wisselwerking met een concrete digitale omgeving, waaronder door consumenten toegang te geven tot digitale inhoud of een digitale dienst zonder toepassingen of andere technologieën te hoeven gebruiken om de digitale inhoud of de digitale dienst te converteren waartoe zij toegang willen hebben;

Amendement    78

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10.  "levering": het bieden van toegang tot of het beschikbaar maken van digitale inhoud;

Schrappen

Amendement    79

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

11 bis.  "klein gebrek aan overeenstemming": gebrek aan overeenstemming dat geen afbreuk doet aan de functionaliteit, interoperabiliteit en andere wezenlijke prestatiekenmerken van de digitale inhoud of de digitale dienst, zoals de toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid ervan, voor zover voorgeschreven bij artikel 6, en artikel 6 bis, lid 1, punt a).

Amendement    80

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Deze richtlijn is van toepassing op alle overeenkomsten waarbij de leverancier aan de consument digitale inhoud levert of zich tot een dergelijke levering verbindt en daarvoor in ruil een prijs moet worden betaald of door de consument actief een andere tegenprestatie dan geld wordt geleverd, in de vorm van persoonlijke gegevens of andere gegevens.

1.  Deze richtlijn is van toepassing op alle overeenkomsten waarbij de handelaar aan de consument digitale inhoud of een digitale dienst levert of zich tot een dergelijke levering verbindt in ruil voor de betaling van een prijs of de verstrekking van persoonsgegevens door de consument, c.q. de verzameling van persoonsgegevens door de handelaar of een derde partij ten behoeve van de handelaar.

Amendement    81

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Deze richtlijn is van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van digitale producten die volgens de specificaties van de consument zijn ontwikkeld.

2.  Deze richtlijn is van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud of digitale diensten die in overeenstemming met de specificaties van de consument zijn ontwikkeld.

Amendement    82

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Met uitzondering van de artikelen 5 en 11 is deze richtlijn van toepassing op iedere duurzame drager die digitale inhoud bevat, wanneer de duurzame drager uitsluitend is gebruikt als drager voor digitale inhoud.

3.  Met uitzondering van de artikelen 5 en 11 is deze richtlijn van toepassing op ingebedde digitale inhoud of ingebedde digitale diensten. Tenzij anders bepaald, zijn verwijzingen naar digitale inhoud of digitale diensten in deze richtlijn ook van toepassing op ingebedde digitale inhoud of ingebedde digitale diensten. Wat goederen met ingebedde digitale inhoud of ingebedde digitale diensten betreft, is de handelaar ten aanzien van de consument uit hoofde van deze richtlijn alleen aansprakelijk voor het naleven van de verplichtingen met betrekking tot de ingebedde digitale inhoud of ingebedde digitale diensten. De bepalingen van de richtlijn gelden onverminderd de bescherming van consumenten krachtens de toepasselijke Uniewetgeving met betrekking tot andere elementen van dergelijke goederen.

Amendement    83

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Deze richtlijn is niet van toepassing op digitale inhoud die wordt verstrekt tegen een andere tegenprestatie dan geld voor zover de leverancier de consument verzoekt om persoonsgegevens te verstrekken waarvan de verwerking strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of voor het voldoen aan wettelijke vereisten en de leverancier deze gegevens niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met dit doel. Zij is evenmin van toepassing op andere gegevens die de leverancier van de consument vraagt om ervoor te zorgen dat de digitale inhoud in overeenstemming met de overeenkomst is of om aan wettelijke vereisten te voldoen, voor zover de leverancier deze gegevens niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

4.  Deze richtlijn is niet van toepassing wanneer de handelaar de persoonsgegevens die door de consument werden verstrekt, of door de handelaar werden verzameld, uitsluitend gebruikt om deze digitale inhoud of dienst te leveren, de overeenstemming ervan te handhaven of te verbeteren om te voldoen aan wettelijke vereisten waaraan de handelaar gebonden is, en de handelaar deze gegevens niet voor andere doeleinden verwerkt.

Amendement    84

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  diensten waarbij de menselijke tussenkomst van de leverancier bij de verrichting overheerst en het digitale format voornamelijk als drager wordt gebruikt;

(a)  door de handelaar zelf verrichte diensten waarbij de digitale middelen uitsluitend worden gebruikt voor toegang of levering;

Amendement    85

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)   elektronische-communicatiediensten zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/21/EG;

(b)  persoonlijke communicatiediensten zoals gedefinieerd in het Europees wetboek voor elektronische communicatie, met uitzondering van nummerafhankelijke persoonlijke communicatiediensten voor zover deze niet worden geregeld in het Europees wetboek voor elektronische communicatie;

Amendement    86

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 5 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  de levering van digitale inhoud of digitale diensten in het kader van een kosteloze of open licentie, voor zover geen contractuele relaties of verplichtingen bestaan naast het naleven van de voorwaarden van de licentie;

Amendement    87

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Deze richtlijn is niet van toepassing op het beschikbaar stellen van elektronisch beheerde openbare registers en de afgifte van uittreksels uit dergelijke registers.

Amendement    88

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Wanneer een overeenkomst naast de levering van digitale inhoud andere elementen bevat, is deze richtlijn alleen van toepassing op de verbintenissen en vormen van genoegdoening van partijen als leverancier en consument van de digitale inhoud.

6.  Wanneer een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud of digitale diensten aanvullende contractuele verbintenissen bevat, is deze richtlijn alleen van toepassing op de rechten en verbintenissen van partijen in hun hoedanigheid van handelaar, respectievelijk consument van de digitale inhoud of digitale diensten.

Amendement    89

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Indien een bepaling van deze richtlijn strijdig is met een bepaling van een andere handeling van de Unie die op een specifieke sector of een specifiek onderwerp van toepassing is, heeft de bepaling van die andere handeling van de Unie voorrang boven deze richtlijn.

7.  Indien een bepaling van deze richtlijn strijdig is met een bepaling van een andere handeling van de Unie die op een specifieke sector of een specifiek onderwerp van toepassing is, heeft de bepaling van die andere handeling van de Unie voorrang en is die van toepassing op die specifieke sector of dat specifieke onderwerp.

Amendement    90

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  Deze richtlijn laat de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens onverlet.

Schrappen

Amendement    91

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9.  Voor zover bij deze richtlijn algemene aspecten van het nationale overeenkomstenrecht, zoals regels inzake de totstandkoming, de geldigheid of de gevolgen van overeenkomsten, met inbegrip van de gevolgen van de ontbinding van een overeenkomst, niet worden geregeld, laat zij deze onverlet.

9.  Deze richtlijn laat algemene aspecten van het nationale overeenkomstenrecht, zoals regels inzake de totstandkoming, de geldigheid of de gevolgen van overeenkomsten, met inbegrip van de gevolgen van de ontbinding van een overeenkomst, onverlet, voor zover zij bij deze richtlijn niet worden geregeld. Deze richtlijn laat nationale regels inzake vormen van genoegdoening wegens 'verborgen gebreken', of het recht van retour binnen een beperkte termijn, onverlet. De lidstaten kunnen nationale regels inzake vormen van genoegdoening wegens 'verborgen gebreken' handhaven of invoeren. De lidstaten kunnen nationale regels inzake het recht van retour binnen een beperkte termijn handhaven, indien dit op het moment van inwerkingtreding van deze richtlijn onderdeel van hun nationale wetgeving uitmaakt.

Amendement    92

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

9 bis.  Wanneer, in het kader van de levering van digitale inhoud of digitale diensten binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn, het recht van een andere lidstaat dan die waar de consument zijn vaste woonplaats heeft van toepassing is, stelt de handelaar de consument hiervan in kennis alvorens de overeenkomst wordt gesloten.

Amendement    93

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

9 ter. Deze richtlijn laat de intellectuele-eigendomsrechten en, met name, de rechten en verplichtingen ten aanzien van het auteursrecht uit hoofde van Richtlijn 2001/29/EG, onverlet.

Amendement    94

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten mogen geen bepalingen handhaven of invoeren die afwijken van de bepalingen in deze richtlijn, met inbegrip van meer of minder strikte bepalingen die een ander niveau van consumentenbescherming moeten waarborgen.

De lidstaten mogen in hun nationale wetgeving geen bepalingen handhaven of invoeren die afwijken van de bepalingen opgenomen in deze richtlijn, met inbegrip van meer of minder strikte bepalingen die een ander niveau van consumentenbescherming waarborgen, tenzij in deze richtlijn anders is bepaald.

Amendement    95

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 4 bis

 

Informatieplicht

 

Voordat de consument gebonden is door een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud of een digitale dienst, verstrekt de handelaar hem de in de artikelen 6 en 8 van Richtlijn 2011/83/EU bedoelde informatie, in duidelijke en bevattelijke vorm.

Amendement    96

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 5

Artikel 5

Levering van de digitale inhoud

Levering van de digitale inhoud of digitale dienst

1.  Bij de uitvoering van de overeenkomst voor de levering van digitale inhoud levert de leverancier de digitale inhoud aan

1.  De handelaar levert de digitale inhoud of de digitale dienst door deze ter beschikking te stellen van of er toegang tot te verlenen aan:

(a)  de consument; of

(a)  de consument;

(b)  een derde partij die een fysieke of virtuele faciliteit exploiteert met behulp waarvan de digitale inhoud ter beschikking aan de consument wordt gesteld of de consument toegang tot die inhoud wordt geboden en die door de consument is gekozen voor het ontvangen van de digitale inhoud.

(b)  een derde partij die een fysieke of virtuele faciliteit exploiteert met behulp waarvan de digitale inhoud of de digitale dienst ter beschikking aan de consument wordt gesteld of de consument toegang tot die inhoud wordt geboden en die door de consument is gekozen voor het ontvangen van de digitale inhoud of de digitale dienst; of

 

(b bis)  een door de consument aangeduide derde partij.

2.  De leverancier levert de digitale inhoud onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen. De levering wordt geacht plaats te vinden wanneer de digitale inhoud wordt geleverd aan de consument of, wanneer lid 1, onder b), van toepassing is, aan de door de consument gekozen derde partij, indien dat eerder is.

2.  De handelaar levert de digitale inhoud of de digitale dienst onverwijld na de sluiting van de overeenkomst, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen. De handelaar wordt geacht zijn verplichting om te leveren nagekomen te zijn wanneer de digitale inhoud of de digitale dienst ter beschikking wordt gesteld aan of toegankelijk is voor de consument of, wanneer lid 1, onder b) of b ter), van toepassing is, aan de door de consument gekozen derde partij, al naar gelang het geval.

Amendement    97

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 5 bis (nieuw)

 

Overeenstemming van de digitale inhoud of de digitale dienst met de overeenkomst

 

Om in overeenstemming met de overeenkomst te zijn, dient de digitale inhoud of de digitale dienst te voldoen aan de voorschriften van de artikelen 6, 6 bis, 7 en 8.

Amendement    98

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 6

Artikel 6

Overeenstemming van de digitale inhoud met de overeenkomst

Subjectieve vereisten voor overeenstemming met de overeenkomst

1.  Om in overeenstemming met de overeenkomst te zijn, dient de digitale inhoud, voor zover relevant:

1.  Om in overeenstemming met de overeenkomst te zijn, dient de digitale inhoud of de digitale dienst, voor zover relevant:

(a)  wat betreft hoeveelheid, kwaliteit, duur, versie, functionaliteit, interoperabiliteit en andere prestatiekenmerken, zoals toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid, te voldoen aan de voorschriften van de overeenkomst, met inbegrip van alle precontractuele informatie die daarvan integrerend deel uitmaakt;

(a)  wat betreft hoeveelheid, kwaliteit, beschrijving, duur, versie, functionaliteit, interoperabiliteit en andere prestatiekenmerken, zoals toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid, te voldoen aan de voorschriften van de overeenkomst, met inbegrip van alle precontractuele informatie, die daarvan integrerend deel uitmaakt;

(b)  geschikt te zijn voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik dat deze aan de leverancier bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat de leverancier heeft aanvaard;

(b)  geschikt te zijn voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik dat deze aan de handelaar ten laatste bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat de handelaar heeft aanvaard;

 

(b bis)  overeen te stemmen met de proefversie of de preview van de digitale inhoud of de digitale dienst die door de handelaar ter beschikking werd gesteld, tenzij de consument vooraleer de overeenkomst werd gesloten werd gewezen op het verschil tussen de geleverde digitale inhoud of de digitale dienst en de proefversie of preview;

(c)  te worden geleverd samen met een eventuele handleiding en de mogelijkheid van een beroep op de klantendienst, als bepaald bij de overeenkomst; alsmede

(c)  te worden geleverd samen met alle accessoires, een eventuele handleiding, waaronder met betrekking tot installering, en de mogelijkheid van een beroep op de klantendienst, waaronder in precontractuele informatie, die integraal onderdeel van de overeenkomst uitmaakt; alsmede

(d)  te worden bijgewerkt als bepaald bij de overeenkomst.

(d)  te worden bijgewerkt als bepaald bij de overeenkomst, waaronder in precontractuele informatie, die integraal onderdeel van de overeenkomst uitmaakt.

2.   Voor zover in de overeenkomst niet, waar relevant, duidelijk en begrijpelijk de voorschriften inzake de digitale inhoud zoals vermeld in lid 1 zijn opgenomen, moet de digitale inhoud geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor digitale inhoud van dezelfde omschrijving gewoonlijk zou worden gebruikt, met inbegrip van de functionaliteit, interoperabiliteit en andere prestatiekenmerken ervan, zoals toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid, waarbij rekening wordt gehouden met:

 

(a)   de vraag of de digitale inhoud wordt geleverd in ruil voor een prijs of een andere tegenprestatie dan geld;

 

(b)   in voorkomend geval, internationale technische normen, dan wel, bij ontstentenis van dergelijke technische normen, toepasselijke gedragscodes en goede praktijken van de sector; alsmede

 

(c)   door of namens de leverancier of een andere persoon in een eerdere schakel van de keten van transacties publiekelijk gedane mededelingen, tenzij de leverancier aantoont dat

 

i)   de mededeling in kwestie hem niet bekend was en hem redelijkerwijs niet bekend kon zijn;

 

ii)   de mededeling op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst was rechtgezet, of

 

iii)   de beslissing tot aankoop van de digitale inhoud niet door de mededeling beïnvloed kon zijn.

 

3.   Wanneer in de overeenkomst is bepaald dat de digitale inhoud gedurende een bepaalde termijn wordt geleverd, is de digitale inhoud gedurende die gehele termijn in overeenstemming met de overeenkomst.

 

4.   Tenzij anders overeengekomen is de digitale inhoud die wordt geleverd, in overeenstemming met de meest recente versie van de digitale inhoud die ten tijde van de sluiting van de overeenkomst beschikbaar was.

 

5.   Om in overeenstemming met de overeenkomst te zijn, dient de digitale inhoud ook te voldoen aan de voorschriften van de artikelen 7 en 8.

 

Amendement    99

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 6 bis (nieuw)

 

Objectieve vereisten voor overeenstemming met de overeenkomst

 

1.   Waar passend, dient de digitale inhoud of de digitale dienst:

 

(a)   eigenschappen en prestatiekenmerken te bezitten, waaronder met betrekking tot functionaliteit, interoperabiliteit, toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid, die normaal zijn voor digitale inhoud of digitale diensten van hetzelfde type en die de consument gezien de aard van de digitale inhoud of de digitale dienst redelijkerwijs kan verwachten, en in overeenstemming te zijn met, in voorkomend geval, bestaande internationale of Europese technische normen, of, wanneer deze technische normen niet bestaan, toepasselijke gedragscodes en goede praktijken van de sector, waaronder met betrekking tot de veiligheid van de informatiesystemen en digitale omgevingen;

 

(b)   in overeenstemming te zijn met publieke mededelingen door of namens de handelaar, de producent of zijn vertegenwoordiger, in het bijzonder in reclameboodschappen of op etikettering, tenzij de handelaar aantoont dat:

 

i)   hij niet op de hoogte was van de betreffende mededeling over specifieke eigenschappen van de digitale inhoud of digitale dienst, of hiervan niet redelijkerwijs op de hoogte kon zijn geweest;

 

ii)   de mededeling op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst op dezelfde of vergelijkbare wijze was rechtgezet; of

 

iii)   de beslissing tot aankoop van de digitale inhoud of de digitale dienst niet door de mededeling beïnvloed kon zijn.

 

2.   Voor overeenkomsten waarbij de digitale inhoud of de digitale dienst gedurende een bepaalde termijn wordt geleverd, dient de digitale inhoud of de digitale dienst gedurende die gehele termijn in overeenstemming met de overeenkomst te zijn. Tijdelijke onderbrekingen in de levering van de digitale inhoud of de digitale dienst die binnen het verantwoordelijkheidsgebied van de handelaar vallen, worden beschouwd als gevallen van niet-overeenstemming indien zijn significant, voortdurend en terugkerend zijn.

 

3.   Tenzij expliciet anders overeengekomen, is de digitale inhoud of de digitale dienst die wordt geleverd in overeenstemming met de meest recente versie van de digitale inhoud of digitale dienst die ten tijde van de sluiting van de overeenkomst beschikbaar was.

 

4.   De handelaar zorgt ervoor dat de updates met betrekking tot de digitale inhoud of de digitale dienst die nodig zijn om de overeenstemming van de digitale inhoud of de dienst met de overeenkomst te verzekeren gedurende een redelijke termijn aan de consument gemeld en geleverd worden. Indien een consument die updates niet binnen een redelijke termijn installeert, is dat niet van invloed op de overeenstemming van de digitale inhoud of digitale dienst met de overeenkomst. Wanneer de consument ervoor kiest om zijn of haar huidige versie van de digitale inhoud of digitale dienst te behouden, en de nieuwe versie niet nodig is om overeenstemming van de digitale inhoud of digitale dienst met de overeenkomst te behouden, blijft deze huidige versie gedurende een redelijke termijn beschikbaar of toegankelijk.

 

5.   Om in overeenstemming met de overeenkomst te zijn, dient de digitale inhoud of de digitale dienst ook te voldoen aan de voorschriften van de artikelen 7 en 8 van deze verordening, en, in voorkomend geval, aan de voorschriften van Verordening (EU) 2016/679.

Amendement    100

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 7

Artikel 7

Integratie van de digitale inhoud

Integratie van de digitale inhoud of de digitale dienst

Wanneer de digitale inhoud verkeerd is geïntegreerd in de digitale omgeving van de consument, wordt ieder door de verkeerde integratie veroorzaakt gebrek aan overeenstemming beschouwd als een gebrek aan overeenstemming van de digitale inhoud indien:

Wanneer de digitale inhoud of de digitale dienst verkeerd is geïntegreerd in de digitale omgeving van de consument, wordt ieder door de verkeerde integratie veroorzaakt gebrek aan overeenstemming beschouwd als een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst van de digitale inhoud of de digitale dienst indien:

(a)  de digitale inhoud is geïntegreerd door de leverancier of onder diens verantwoordelijkheid, of of

(a)  de digitale inhoud of de digitale dienst is geïntegreerd door de handelaar of onder diens verantwoordelijkheid, of

(b)  de digitale inhoud bestemd was om door de consument te worden geïntegreerd en de verkeerde integratie te wijten was aan tekortkomingen in de integratie-handleiding indien deze handleiding werd verstrekt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c), of verstrekt hadden moeten worden overeenkomstig artikel 6, lid 2.

(b)  de digitale inhoud of de digitale dienst bestemd was om door de consument te worden geïntegreerd en de verkeerde integratie te wijten was aan tekortkomingen in de integratie-handleiding indien deze handleiding werd verstrekt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c), of verstrekt hadden moeten worden overeenkomstig artikel 6 bis.

Amendement    101

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 8

Artikel 8

Rechten van derden

Rechten van derden

1.  Op het tijdstip waarop de digitale inhoud aan de consument wordt geleverd, is de digitale inhoud vrij van rechten van derden, met inbegrip van op intellectuele eigendom gebaseerde rechten, zodat de digitale inhoud in overeenstemming met de overeenkomst kan worden gebruikt.

1.  De digitale inhoud of de digitale dienst is vrij van beperkingen als gevolg van rechten van derden, met inbegrip van op intellectuele-eigendomsrechten gebaseerde rechten, die ertoe kunnen leiden dat de consument de digitale inhoud of de digitale dienst niet kan gebruiken in overeenstemming met de overeenkomst.

2.  Wanneer de digitale inhoud gedurende een bepaalde termijn wordt geleverd, vrijwaart de leverancier voor de duur van die termijn de aan de consument geleverde digitale inhoud van rechten van derden, met inbegrip van op intellectuele eigendom gebaseerde rechten, zodat de digitale inhoud in overeenstemming met de overeenkomst kan worden gebruikt.

2.  Wanneer de digitale inhoud of de digitale dienst gedurende een bepaalde termijn wordt geleverd, vrijwaart de handelaar voor de duur van die termijn de aan de consument geleverde digitale inhoud of de digitale dienst van beperkingen als gevolg van rechten van derden, met inbegrip van op intellectuele eigendom gebaseerde rechten, die ertoe kunnen leiden dat de consument de digitale inhoud of de digitale dienst niet kan gebruiken in overeenstemming met de overeenkomst.

Amendement    102

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 8 bis

 

Clausules in overeenkomsten resulterend in uitsluiting, afwijking of wijziging van de gevolgen van de artikelen 6 bis, 7 en 8 ten nadele van de consument zijn alleen geldig wanneer de consument op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst expliciet van de precieze staat van de digitale inhoud of de digitale dienst op de hoogte was, en hij deze precieze staat bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Amendement    103

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 8 ter

 

Commerciële garanties

 

1.   Een commerciële garantie is bindend voor de garant onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in:

 

(a)   de door de handelaar verstrekte precontractuele informatie, met inbegrip van elke voor het sluiten van de overeenkomst gedane mededeling die een integrerend deel uitmaakt van de overeenkomst;

 

(b)   ten tijde van of vóór de sluiting van de overeenkomst beschikbare reclame, alsmede

 

(c)   het garantiebewijs.

 

2.   Het garantiebewijs wordt schriftelijk of op een andere duurzame gegevensdrager beschikbaar gesteld en wordt in duidelijke en begrijpelijke taal opgesteld. Het garantiebewijs bevat:

 

(a)   een duidelijke vermelding van de in deze richtlijn vastgestelde wettelijke rechten van de consument en een duidelijke verklaring dat de commerciële garantie deze rechten onverlet laat, alsmede

 

(b)   de voorwaarden van de commerciële garantie die verder gaan dan de wettelijke rechten van de consument, informatie over de duur, de overdraagbaarheid en het geografische toepassingsgebied van de commerciële garantie en over de eventuele kosten die de consument moet dragen om er gebruik van te kunnen maken, de naam en het adres van de garant, en, indien deze verschilt van de garant, van de persoon jegens wie een vordering moet worden ingesteld en de voor het indienen van een vordering te volgen procedure.

Amendement    104

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 9

Artikel 10

Bewijslast

Bewijslast

1.  De bewijslast met betrekking tot de overeenstemming met de overeenkomst op het in artikel 10 vermelde tijdstip rust op de leverancier.

1.  De bewijslast met betrekking tot een gebrek aan overeenstemming op het in artikel 9 bedoelde tijdstip rust op de handelaar wanneer een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst wordt vastgesteld gedurende de onderstaande periodes:

 

(a)  binnen twee jaar vanaf de datum van levering van de digitale inhoud of de digitale dienst;

 

(b)  binnen één jaar vanaf de datum van levering van de ingebedde digitale inhoud of digitale dienst;

 

(c)  gedurende de looptijd van de overeenkomst, wanneer in de overeenkomst is voorzien in de continu levering van de digitale inhoud of de digitale dienst, of de levering van ingebedde digitale inhoud of digitale dienst gedurende een bepaalde termijn.

2.  Lid 1 is niet van toepassing wanneer de leverancier aantoont dat de digitale omgeving van de consument niet compatibel is met de interoperabiliteit en andere aan de digitale inhoud gestelde technische eisen en wanneer de leverancier de consument vóór de sluiting van de overeenkomst op de hoogte heeft gesteld van deze eisen.

2.  Lid 1 is niet van toepassing wanneer de handelaar aantoont dat de digitale omgeving van de consument niet compatibel is met de interoperabiliteit en andere aan de digitale inhoud of de digitale dienst gestelde technische eisen en wanneer de handelaar de consument vóór de sluiting van de overeenkomst op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte heeft gesteld van deze eisen.

3.  De consument werkt met de leverancier samen voor zover dit mogelijk en nodig is om de digitale omgeving van de consument te bepalen. De verplichting tot medewerking wordt beperkt tot de technisch beschikbare middelen die voor de consument het minst ingrijpend zijn. Indien de consument verzuimt samen te werken, rust de bewijslast met betrekking tot het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst op de consument.

3.  De consument werkt met de handelaar samen voor zover dit mogelijk en nodig is om zich te vergewissen van de digitale omgeving van de consument teneinde te kunnen vaststellen of het gebrek aan overeenstemming bestond ten tijde van de levering. De verplichting tot medewerking wordt beperkt tot de technisch beschikbare middelen die voor de consument het minst ingrijpend zijn. Uitsluitend in uitzonderlijke en naar behoren gerechtvaardigde omstandigheden wanneer er geen andere middelen beschikbaar zijn, verleent de consument de handelaar op verzoek virtueel toegang tot de digitale omgeving van de consument. Indien de consument verzuimt samen te werken en wanneer de handelaar de consument voor de sluiting van de overeenkomst op duidelijke en begrijpelijke wijze van deze vereiste op de hoogte heeft gesteld, rust de bewijslast met betrekking tot het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst op de consument.

(Artikel 9 van het voorstel van de Commissie wordt artikel 10 in het amendement van het Parlement.)

Amendement    105

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 10

Artikel 9

Aansprakelijkheid van de leverancier

Aansprakelijkheid van de handelaar

De leverancier is jegens de consument aansprakelijk voor:

1.   De handelaar is jegens de consument aansprakelijk voor:

(a)  elk verzuim de digitale inhoud te leveren;

(a)  elk verzuim de digitale inhoud of de digitale dienst te leveren overeenkomstig artikel 5;

(b)  elk gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst dat bestaat op het tijdstip waarop de digitale inhoud wordt geleverd; alsmede

(b)  elk gebrek aan overeenstemming van de digitale inhoud of de digitale dienst met de overeenkomst

 

i)  dat bestaat op het tijdstip van levering van de digitale inhoud of de digitale dienst dat wordt vastgesteld binnen twee jaar vanaf de datum van levering, wanneer in de overeenkomst is voorzien in één levering of in een reeks afzonderlijke leveringen; of

 

ii)  dat wordt vastgesteld gedurende de in de overeenkomst vermelde termijn, wanneer in de overeenkomst is voorzien in de levering van de digitale inhoud of de digitale dienst gedurende een bepaalde termijn; alsmede

(c)  wanneer in de overeenkomst is bepaald dat de digitale inhoud gedurende een bepaalde termijn wordt geleverd, elk gebrek aan overeenstemming dat zich tijdens die termijn voordoet.

(c)  elk gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst van de ingebedde digitale inhoud of ingebedde digitale dienst dat bestaat op het moment van de levering van de goederen waarin de digitale inhoud of de digitale dienst is ingebed en dat binnen twee jaar vanaf de datum van levering wordt vastgesteld.

 

1 bis.   Wat punt c) van lid 1 betreft, mogen de lidstaten strengere nationale bepalingen die op de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn reeds van kracht zijn, handhaven.

(Artikel 10 van het voorstel van de Commissie wordt artikel 9 in het amendement van het Parlement.)

Amendement    106

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 11

Artikel 11

Genoegdoening in geval van verzuim te leveren

Genoegdoening in geval van verzuim te leveren

Wanneer de leverancier verzuimd heeft de digitale inhoud overeenkomstig artikel 5 te leveren, heeft de consument het recht de overeenkomst onverwijld te ontbinden overeenkomstig artikel 13.

1.  Wanneer de handelaar heeft verzuimd de digitale inhoud of de digitale dienst overeenkomstig artikel 5 te leveren, maant de consument de leverancier aan de digitale inhoud of de digitale dienst alsnog te leveren. Indien de handelaar verzuimt de digitale inhoud of de digitale dienst onverwijld of binnen een door de partijen uitdrukkelijk overeengekomen extra termijn te leveren, heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

1 bis.  Lid 1 is niet van toepassing:

 

(a)  wanneer de handelaar geweigerd heeft de digitale inhoud of de digitale diensten te leveren; of

 

(b)  wanneer levering binnen de overeengekomen termijn essentieel is, alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst in aanmerking nemende, dan wel wanneer de consument de handelaar vóór de sluiting van de overeenkomst ervan in kennis stelt dat levering uiterlijk op of op een bepaalde datum essentieel is.

 

In dergelijke gevallen heeft de consument, indien de handelaar verzuimt om de levering binnen de desbetreffende termijn uit hoofde van artikel 5, lid 2, te verrichten, het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

1 ter.   Wanneer de consument de overeenkomst ontbindt, zijn de artikelen 13, 13 bis, 13 ter en 13 quater van toepassing.

Amendement    107

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 12

Artikel 12

Vormen van genoegdoening bij gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst

Vormen van genoegdoening bij gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst

 

-1.  In geval van een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst heeft de consument het recht de digitale inhoud of de digitale dienst in conformiteit met de overeenkomst te laten brengen, een proportionele prijsvermindering te krijgen, of de overeenkomst te ontbinden volgens de voorwaarden van dit artikel.

1.  Bij gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst heeft de consument het recht om de digitale inhoud kosteloos met de overeenkomst in overeenstemming te laten brengen, tenzij dit onmogelijk, onevenredig of onrechtmatig is.

1.  In het eerste geval heeft de consument het recht om de digitale inhoud of de digitale dienst met de overeenkomst in overeenstemming te laten brengen, tenzij dit onmogelijk, onevenredig of onrechtmatig is.

Het in overeenstemming brengen van de digitale inhoud met de overeenkomst wordt onevenredig geacht wanneer de kosten die daarmee voor de leverancier gepaard gaan, onredelijk zijn. Het hierna volgende wordt in aanmerking genomen bij de beslissing of de kosten onredelijk zijn:

Het in overeenstemming brengen van de digitale inhoud of de digitale dienst met de overeenkomst wordt in het bijzonder onevenredig geacht wanneer de kosten die daarmee voor de handelaar gepaard gaan, onredelijk zijn. Het hierna volgende wordt in aanmerking genomen bij de beslissing of de kosten onredelijk zijn:

(a)  de waarde die de digitale inhoud zou hebben wanneer deze in overeenstemming met de overeenkomst zou zijn geweest, en alsmede

(a)  de waarde die de digitale inhoud of de digitale dienst zou hebben wanneer deze in overeenstemming met de overeenkomst zou zijn geweest, alsmede

(b)  het belang van het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst voor het bereiken van het doel waarvoor digitale inhoud van dezelfde omschrijving gewoonlijk zou worden gebruikt.

(b)  het belang van het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst voor het bereiken van het doel waarvoor digitale inhoud of digitale diensten van dezelfde omschrijving gewoonlijk zouden worden gebruikt.

2.  De leverancier brengt de digitale inhoud binnen een redelijke termijn na het tijdstip waarop de leverancier door de consument is geïnformeerd over het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst en zonder ernstige overlast voor de consument, overeenkomstig lid 1 in overeenstemming met de overeenkomst, rekening houdend met de aard van de digitale inhoud en het gebruik ervan dat de consument wenste.

2.  De handelaar brengt de digitale inhoud of de digitale dienst binnen een redelijke termijn na het tijdstip waarop de handelaar door de consument is geïnformeerd over het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst kosteloos en zonder ernstige overlast voor de consument, overeenkomstig lid 1 in overeenstemming met de overeenkomst, rekening houdend met de aard van de digitale inhoud of de digitale dienst en het gebruik ervan dat de consument wenste.

 

De consument heeft het recht de betaling van een openstaand bedrag van de prijs of, in het geval van een onbelangrijke niet-overeenstemming, van een passend gedeelte van het openstaande bedrag op te schorten tot de handelaar de digitale inhoud of de digitale dienst in overeenstemming heeft gebracht met de overeenkomst.

3.  De consument heeft recht op hetzij een evenredige vermindering van de prijs overeenkomstig lid 4 wanneer de digitale inhoud wordt geleverd in ruil voor de betaling van een prijs, hetzij ontbinding van de overeenkomst krachtens lid 5 en artikel 13, wanneer:

3.  De consument heeft recht op hetzij een evenredige vermindering van de prijs overeenkomstig lid 4 wanneer de digitale inhoud of de digitale dienst wordt geleverd in ruil voor de betaling van een prijs, hetzij ontbinding van de overeenkomst krachtens lid 5 en de artikelen 13, 13 bis, 13 ter en 13 quater wanneer:

(a)  de vorm van genoegdoening waarbij de digitale inhoud in overeenstemming wordt gebracht onmogelijk, onevenredig of onrechtmatig is;

(a)  de vorm van genoegdoening waarbij de digitale inhoud of de digitale dienst in overeenstemming wordt gebracht, overeenkomstig lid 1, onmogelijk, onevenredig of onrechtmatig is;

(b)  de leverancier de genoegdoening niet binnen de in lid 2 aangegeven termijn heeft voltooid;

(b)  de handelaar de digitale inhoud of de digitale dienst niet in overeenstemming heeft gebracht overeenkomstig lid 2;

 

(b bis)  er een gebrek aan overeenstemming blijkt te zijn ondanks de poging van de handelaar om de digitale inhoud of de digitale dienst in overeenstemming te brengen; of

(c)  de vorm van genoegdoening waarbij de digitale inhoud in overeenstemming wordt gebracht, de consument ernstige overlast zou bezorgen, of of

 

(d)  de leverancier heeft verklaard of uit de omstandigheden even duidelijk blijkt dat de leverancier de digitale inhoud niet met de overeenkomst in overeenstemming zal brengen.

(d)  de handelaar heeft verklaard of uit de omstandigheden even duidelijk blijkt dat hij de digitale inhoud of de digitale dienst niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument in overeenstemming kan brengen.

4.  De prijsvermindering moet in verhouding staan tot de waardevermindering van de digitale inhoud die de consument heeft ontvangen ten opzichte van de waarde die de digitale inhoud zou hebben wanneer deze met de overeenkomst in overeenstemming was geweest.

4.  De consument oefent het recht van een proportionele prijsvermindering uit door een ondubbelzinnige verklaring af te geven waarin hij de handelaar van zijn voornemen tot ontbinding van de overeenkomst in kennis stelt. De prijsvermindering moet in verhouding staan tot de waardevermindering van de digitale inhoud of de digitale dienst die de consument heeft ontvangen ten opzichte van de waarde die de digitale inhoud of de digitale dienst zou hebben wanneer deze met de overeenkomst in overeenstemming was geweest.

 

Wanneer in de overeenkomst wordt bepaald dat de digitale inhoud of de digitale dienst gedurende een periode in ruil voor de betaling van een prijs moet worden geleverd, en de digitale inhoud of de digitale dienst gedurende een bepaalde periode niet in overeenstemming was met de overeenkomst, is de prijsvermindering van toepassing op de periode waarin de digitale inhoud of de digitale dienst niet in overeenstemming was met de overeenkomst.

5.  De consument kan de overeenkomst alleen ontbinden wanneer het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst afbreuk doet aan de functionaliteit, interoperabiliteit en andere wezenlijke prestatiekenmerken van de digitale inhoud, zoals de toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid ervan, voor zover voorgeschreven bij artikel 6, leden 1 en 2. De last om te bewijzen dat het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst geen afbreuk doet aan de functionaliteit, interoperabiliteit en andere wezenlijke prestatiekenmerken van de digitale inhoud rust op de leverancier.

5.  De consument kan de overeenkomst alleen ontbinden wanneer het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst niet gering is. De last om te bewijzen dat het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst geen afbreuk doet aan de functionaliteit, interoperabiliteit en andere wezenlijke prestatiekenmerken van de digitale inhoud of digitale dienst rust op de handelaar.

 

5 bis.  De consument heeft geen recht op een vorm van genoegdoening voor zover hij heeft bijgedragen aan het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst of de gevolgen ervan.

Amendement    108

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 12 bis

 

Vormen van genoegdoening voor gebrek aan beveiliging

 

Bij gebrek aan beveiliging heeft de consument het recht om de digitale inhoud of de digitale dient kosteloos met de overeenkomst in overeenstemming te laten brengen.

Amendement    109

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 13

Artikel 13

Ontbinding

Uitoefening van het recht de overeenkomst te ontbinden

1.  De consument oefent het recht van ontbinding van de overeenkomst uit door daarvan met om het even welk middel kennis te geven aan de leverancier.

De consument oefent het recht van ontbinding van de overeenkomst uit door een ondubbelzinnige verklaring af te geven waarin hij de handelaar van zijn voornemen tot ontbinding van de overeenkomst in kennis stelt. In het geval van online gesloten overeenkomsten moet de handelaar de consument eenvoudige onlinemethoden ter beschikking stellen om de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding wordt 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van kracht, of op een latere door de consument aangegeven datum.

2.   Indien de consument de overeenkomst ontbindt:

 

(a)  betaalt de leverancier de consument onverwijld en in elk geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop hij van de ontbinding in kennis is gesteld, de betaalde prijs terug;

 

(b)  de leverancier neemt alle maatregelen die verwacht kunnen worden om zich te onthouden van het gebruik van een andere tegenprestatie dan geld die de consument in ruil voor de digitale inhoud heeft geleverd, alsmede van het gebruik van alle andere gegevens die de leverancier heeft verzameld met betrekking tot de levering van de digitale inhoud, met inbegrip van alle inhoud die door de consument is verstrekt, met uitzondering van de inhoud die door de consument en anderen die gebruik blijven maken van de inhoud, gezamenlijk is gegenereerd;

 

(c)  de leverancier verschaft de consument de technische middelen voor het opvragen van alle inhoud die door de consument is verstrekt en alle andere gegevens die zijn geproduceerd of gegenereerd door het gebruik door de consument van de digitale inhoud voor zover deze gegevens door de leverancier zijn bewaard. De consument heeft het recht de inhoud kosteloos, zonder ernstige overlast, binnen een redelijke termijn en in een gangbaar gegevensformat op te vragen;

 

(d)  wanneer de digitale inhoud niet op een duurzame drager werd verstrekt, onthoudt de consument zich van het gebruik van de digitale inhoud en stelt hij deze evenmin voor derden beschikbaar, met name door de digitale inhoud te wissen of deze anderszins onbegrijpelijk te maken;

 

(e)  wanneer de digitale inhoud op een duurzame drager werd geleverd, zal de consument:

 

i)  op verzoek van de leverancier de duurzame drager op diens kosten onverwijld en in elk geval uiterlijk 14 dagen na ontvangst van dit verzoek, aan de leverancier terugsturen, en alsmede

 

ii)  elke bruikbare kopie van de digitale inhoud wissen of onbegrijpelijk maken dan wel zich anderszins ervan onthouden deze kopie te gebruiken of voor derden beschikbaar te maken.

 

3.  Bij ontbinding kan de leverancier elk verder gebruik van de digitale inhoud door de consument beletten, met name door de digitale inhoud voor de consument ontoegankelijk of het gebruikersaccount van de consument onbruikbaar te maken, onverminderd het bepaalde in lid 2, onder c).

 

4.  De consument hoeft geen vergoeding te betalen voor enig gebruik dat van digitale inhoud in de aan de ontbinding voorafgaande periode is gemaakt.

 

5.  Wanneer de digitale inhoud in ruil voor betaling van een prijs en gedurende de in de overeenkomst vastgestelde termijn is geleverd, kan de consument de overeenkomst alleen ontbinden met betrekking tot het deel van de termijn tijdens hetwelk de digitale inhoud niet in overeenstemming met de overeenkomst is geweest.

 

6.  Indien de consument een deel van de overeenkomst ontbindt overeenkomstig lid 5, is lid 2 van toepassing, met uitzondering van punt b) wat betreft de termijn gedurende welke de digitale inhoud in overeenstemming met de overeenkomst was. De leverancier betaalt de consument het deel van de betaalde prijs terug dat overeenkomt met de termijn gedurende welke de digitale inhoud niet in overeenstemming met de overeenkomst was.

 

Amendement    110

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 13 bis

 

Verplichtingen van de handelaar in het geval van ontbinding

 

1.  Bij ontbinding van de overeenkomst betaalt de handelaar de consument alle uit hoofde van de overeenkomst betaalde bedragen terug.

 

In gevallen waarin de overeenkomst voorziet in de levering van de digitale inhoud of de digitale dienst in ruil voor de betaling van een prijs en gedurende een bepaalde periode, en de consument een deel van de overeenkomst overeenkomstig artikel 12, lid 5, ontbindt, betaalt de handelaar aan de consument het deel van de prijs terug dat overeenkomt met de periode waarin de digitale inhoud of de digitale dienst niet in overeenstemming met de overeenkomst was, en elk deel van de prijs dat vooraf door de consument is betaald voor de resterende periode van de overeenkomst, indien deze niet zou zijn ontbonden.

 

2.  Met betrekking tot de persoonsgegevens van de consument voldoet de handelaar aan de verplichtingen uit hoofde van Verordening (EU) 2016/679.

 

3.  De handelaar doet alles wat redelijkerwijs van hem kan worden verwacht om geen gebruik te maken van door de gebruiker gegenereerde inhoud andere dan persoonsgegevens die door de consument verstrekt of gemaakt is bij het gebruik van de door de handelaar geleverde digitale inhoud of de digitale dienst, met uitzondering van:

 

(a)  de inhoud waarvan het gebruik niet zonder disproportionele of onredelijke inspanningen kan worden vermeden omdat het geen gebruik heeft buiten de context van de door de handelaar geleverde digitale inhoud of de digitale dienst;

 

(b)  de inhoud waarvan het gebruik niet zonder disproportionele of onredelijke inspanningen kan worden vermeden omdat het alleen verband houdt met de activiteit van de consument bij het gebruik van door de handelaar geleverde digitale inhoud of de digitale dienst;

 

(c)  de inhoud die door de consument en anderen gezamenlijk is gegenereerd, wanneer andere consumenten die inhoud kunnen blijven gebruiken;

 

(d)  de inhoud die door de handelaar met andere gegevens samengevoegd is en niet of alleen met disproportionele inspanningen kan worden ontvlecht.

 

4.  De handelaar maakt aan de consument, op diens verzoek, elke door de gebruiker gegenereerde inhoud beschikbaar, voor zover die inhoud geen persoonsgegevens vormt, die door de consument geleverd of gecreëerd is met behulp van de door de handelaar geleverde digitale inhoud of digitale dienst. De consument heeft het recht de inhoud kosteloos, zonder ernstige overlast, binnen een redelijke termijn en in een gangbaar en machineleesbaar gegevensformat op te vragen.

 

De verplichting dergelijke door de gebruiker gegenereerde inhoud beschikbaar te stellen, geldt niet in het geval de door de gebruiker gegenereerde inhoud:

 

(a)  niet zonder disproportionele of onredelijke inspanningen beschikbaar kan worden gesteld omdat het geen gebruik heeft buiten de context van de door de handelaar geleverde digitale inhoud of de digitale dienst;

 

(b)  niet zonder disproportionele of onredelijke inspanningen beschikbaar kan worden gesteld omdat het alleen verband houdt met de activiteit van de consument bij het gebruik van door de handelaar geleverde digitale inhoud of de digitale dienst; of

 

(c)   door de handelaar met andere gegevens samengevoegd is en niet of alleen met disproportionele inspanningen kan worden ontvlecht.

 

5.  In het geval van ontbinding kan de handelaar elk verder gebruik van de digitale inhoud of de digitale dienst door de consument beletten, met name door de digitale inhoud of de digitale dienst niet langer toegankelijk te maken voor de consument, of het gebruikersaccount van de consument onbruikbaar te maken, onverminderd lid 4.

Amendement    111

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 13 ter

 

Verplichtingen van de consument bij ontbinding

 

1.  Na ontbinding van de overeenkomst onthoudt de consument zich van het gebruik van de digitale inhoud of de digitale dienst en maakt hij deze evenmin voor derden beschikbaar, bijvoorbeeld door de digitale inhoud of een bruikbare kopie daarvan te wissen, of door de digitale inhoud of de digitale dienst anderszins ontoegankelijk te maken.

 

2.  In het geval van ingebedde digitale inhoud of een ingebedde digitale dienst retourneert de consument, op verzoek van de handelaar en op diens kosten, de goederen met de ingebedde digitale inhoud of ingebedde digitale dienst zonder onnodige vertraging, en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek van de handelaar, aan de handelaar. Indien de handelaar besluit om retournering van de goederen met de ingebedde digitale inhoud of ingebedde digitale dienst te verzoeken, dient hij dit verzoek niet later in dan 14 dagen vanaf de datum waarop hij in kennis is gesteld van het besluit van de consument om de overeenkomst te ontbinden.

 

3.  De consument hoeft niet te betalen voor het gebruik van de digitale inhoud of de digitale dienst in de periode voorafgaand aan de ontbinding van de overeenkomst tijdens welke de digitale inhoud of de digitale dienst niet in overeenstemming was.

Amendement    112

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 13 quater

 

Termijnen en modaliteiten voor terugbetaling door de handelaar

 

1.  Alle terugbetalingen die door de handelaar aan de consument moeten worden gedaan op grond van artikel 12, lid 4, of artikel 13 bis, lid 1, als gevolg van een prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst, worden onverwijld verricht, en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop de leverancier op de wijzen zoals bedoeld in de artikelen 12 en 13 op de hoogte wordt gesteld van de beslissing van de consument om een beroep te doen op zijn recht op prijsvermindering, dan wel zijn recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

2.  De handelaar verricht de terugbetaling met behulp van hetzelfde betaalmiddel als het middel dat de consument heeft gebruikt om de digitale inhoud of de digitale dienst te betalen, tenzij de consument uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel.

 

3.  De handelaar mag de consument generlei vergoeding in rekening brengen in verband met die terugbetaling.

Amendement    113

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 14

Artikel 14

Recht op schadevergoeding

Recht op schadevergoeding

1.  De leverancier is jegens de consument aansprakelijk voor alle economische schade aan de digitale omgeving van de consument die is veroorzaakt door een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst of een verzuim de digitale inhoud te leveren. De schadevergoeding brengt de consument zo veel mogelijk in de positie waarin hij zou hebben verkeerd wanneer de digitale inhoud naar behoren was geleverd en in overeenstemming met de overeenkomst was geweest.

De lidstaten zorgen ervoor dat de consument aanspraak kan maken op een vergoeding voor schade die toegebracht is als gevolg van een verzuim de digitale inhoud of de digitale dienst te leveren, of als gevolg van een gebrek aan overeenstemming van de digitale inhoud of de digitale dienst met de overeenkomst.

2.  De lidstaten stellen nadere regels vast met betrekking tot de uitoefening van het recht op schadevergoeding.

 

Amendement    114

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 15

Artikel 15

Wijziging van de digitale inhoud

Wijziging van de digitale inhoud of de digitale dienst

1.  Wanneer in de overeenkomst is bepaald dat de digitale inhoud wordt geleverd gedurende de in de overeenkomst vastgestelde termijn, zijn wijzigingen door de leverancier van de functionaliteit, interoperabiliteit en andere wezenlijke prestatiekenmerken van de digitale inhoud, zoals de toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid ervan, voor zover die wijzigingen nadelige gevolgen hebben voor de toegang tot of het gebruik van de digitale inhoud door de consument, alleen toegestaan indien:

1.  Wanneer in de overeenkomst is bepaald dat de digitale inhoud of de digitale dienst moet worden geleverd of toegankelijk moet worden gemaakt gedurende de in de overeenkomst vastgestelde termijn, zijn wijzigingen door de handelaar van de functionaliteit, interoperabiliteit en andere wezenlijke prestatiekenmerken van de digitale inhoud of de digitale dienst, andere dan die welke nodig zijn om de overeenstemming van de digitale inhoud of de digitale dienst overeenkomstig artikel 6 bis te behouden, alleen toegestaan indien:

(a)  de overeenkomst dit bepaalt;

(a)  de overeenkomst dergelijke wijzigingen toelaat en er gegronde redenen voor vermeldt;

 

(a bis)  dergelijke wijzigingen redelijkerwijs door de consument verwacht kunnen worden;

 

(a ter)  de wijzigingen gebeuren zonder extra kosten voor de consument; alsmede

(b)  de consument binnen een redelijke termijn vóór de wijziging daarvan in kennis wordt gesteld door middel van een expliciete kennisgeving op een duurzame drager;

(b)  de handelaar de consument binnen een redelijke termijn op een heldere en allesomvattende wijze en op een duurzame drager van de wijziging en, in voorkomend geval, van het recht om de overeenkomst met inachtneming van de voorwaarden zoals bedoeld in lid 1 bis te ontbinden, in kennis stelt;

(c)  de consument de overeenkomst kosteloos mag ontbinden binnen een termijn van ten minste 30 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de kennisgeving, en

 

(d)  de consument bij de ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde onder c), de technische middelen worden verschaft om alle verstrekte inhoud op te vragen overeenkomstig artikel 13, lid 2, onder c).

 

 

1 bis.  De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de wijziging negatieve gevolgen heeft voor de toegang tot of het gebruik van de digitale inhoud of de digitale dienst door de consument, tenzij die negatieve gevolgen slechts gering zijn. In dat geval heeft de consument het recht de overeenkomst kosteloos en binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving, of van het moment waarop de digitale inhoud of de digitale dienst door de handelaar is gewijzigd, indien dat later is, te ontbinden.

2.  Indien de consument de overeenkomst ontbindt overeenkomstig lid 1, wordt door de leverancier, indien relevant,

2.  Indien de consument de overeenkomst ontbindt overeenkomstig lid 1 bis van dit artikel, zijn artikel 13, 13 bis en 13 ter van overeenkomstige toepassing.

(a)  aan de consument het deel van de betaalde prijs terugbetaald dat overeenkomt met de periode na de wijziging van de digitale inhoud;

 

(b)  afgezien van het gebruik van een andere tegenprestatie dan geld die de consument in ruil voor de digitale inhoud heeft geleverd, alsmede van het gebruik van alle andere gegevens die de leverancier heeft verzameld met betrekking tot de levering van de digitale inhoud, met inbegrip van alle inhoud die door de consument is verstrekt.

 

Amendement    115

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 16

Artikel 16

Recht op ontbinding van langetermijnovereenkomsten

Recht op ontbinding van langetermijnovereenkomsten

1.  Indien de overeenkomst betrekking heeft op levering van de digitale inhoud voor onbepaalde tijd of wanneer de oorspronkelijke looptijd of het totaal van de verlengingen van de overeenkomst meer dan 12 maanden bedraagt, heeft de consument het recht de overeenkomst op elk moment na het verstrijken van de eerste termijn van 12 maanden te ontbinden.

1.  Indien de overeenkomst betrekking heeft op levering van digitale inhoud of digitale diensten voor een oorspronkelijke vaste termijn die meer dan 12 maanden bedraagt, of wanneer het totaal van de vervolgovereenkomsten of verlengingen van de overeenkomst met ingang van het moment waarop de oorspronkelijke overeenkomst wordt gesloten, meer dan 12 maanden bedraagt, heeft de consument het recht de overeenkomst op elk moment na het verstrijken van de eerste termijn van 12 maanden zonder bijkomende kosten te ontbinden.

 

1 bis.  Wanneer de consument een overeenkomst met een vaste looptijd ontbindt en de looptijd van de overeenkomst of van het totaal van de verlengingen van de overeenkomst meer dan 12 maanden bedraagt, heeft de handelaar recht op een proportionele vergoeding voor de voordelen die hij de consument heeft toegekend vanwege de looptijd van meer dan 12 maanden.

 

Voordat de consument gebonden is aan een overeenkomst of elk corresponderend aanbod, informeert de handelaar de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze over de voorwaarden voor het ontbinden van een overeenkomst met een looptijd van meer dan 12 maanden, indien die informatie niet reeds blijkt uit de context, en over de gevolgen van vroegtijdige ontbinding in gevallen waarin de consument een voordeel is toegekend vanwege de looptijd van de overeenkomst.

2.  De consument oefent het recht van ontbinding van de overeenkomst uit door daarvan met om het even welk middel kennis te geven aan de leverancier. De ontbinding wordt 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van kracht.

2.  De consument oefent het recht van ontbinding van de overeenkomst uit door daarvan met een ondubbelzinnige verklaring waarin hij of zij verklaart de overeenkomst te ontbinden kennis te geven aan de handelaar. De ontbinding wordt 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van kracht, of op een latere door de consument aangegeven datum.

3.  Wanneer de digitale inhoud wordt geleverd in ruil voor de betaling van een prijs, blijft de consument aansprakelijk voor de betaling van het deel van de prijs voor de geleverde digitale inhoud dat overeenkomt met de termijn vóór het van kracht worden van de ontbinding.

3.  Wanneer de digitale inhoud of de digitale dienst wordt geleverd tegen betaling van een prijs, blijft de consument aansprakelijk voor de betaling van het deel van de prijs voor de geleverde digitale inhoud of de digitale dienst dat overeenkomt met de termijn vóór het van kracht worden van de ontbinding.

4.  Indien de consument de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt:

4.  Indien de consument de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, houdt de handelaar zich met betrekking tot persoonsgegevens aan de verplichtingen uit hoofde van Verordening (EU) 2016/679 en Richtlijn 2002/58/EG.

(a)  neemt de leverancier alle maatregelen die verwacht kunnen worden om zich te onthouden van het gebruik van een andere tegenprestatie dan geld die de consument in ruil voor de digitale inhoud heeft geleverd, alsmede van het gebruik van alle andere gegevens die de leverancier heeft verzameld met betrekking tot de levering van de digitale inhoud, met inbegrip van alle inhoud die door de consument is verstrekt;

 

(b)  verschaft de leverancier de consument de technische middelen voor het opvragen van alle inhoud die door de consument is verstrekt en alle andere gegevens die zijn geproduceerd of gegenereerd door het gebruik door de consument van de digitale inhoud voor zover deze gegevens door de leverancier zijn bewaard. De consument heeft het recht de inhoud zonder ernstige overlast, binnen een redelijke termijn en in een gangbaar gegevensformat op te vragen, alsmede

 

(c)  indien van toepassing, wist de consument elke bruikbare kopie van de digitale inhoud, maakt hij deze onbegrijpelijk of onthoudt hij zich anderszins van het gebruik ervan, waaronder ook het voor derden beschikbaar maken van de kopie wordt verstaan.

4 bis.  indien van toepassing, wist de consument elke bruikbare kopie van de digitale inhoud of digitale dienst, maakt hij deze onbegrijpelijk of onthoudt hij zich anderszins van het gebruik ervan, waaronder ook het voor derden beschikbaar maken van de kopie wordt verstaan.

5.  Bij de ontbinding kan de leverancier elk verder gebruik van de digitale inhoud door de consument beletten, met name door de digitale inhoud voor de consument ontoegankelijk of het gebruikersaccount van de consument onbruikbaar te maken, onverminderd het bepaalde in lid 4, onder b).

5.  Bij de ontbinding kan de handelaar elk verder gebruik van de digitale inhoud of de digitale dienst door de consument beletten, met name door de digitale inhoud of de digitale dienst voor de consument ontoegankelijk of het gebruikersaccount van de consument onbruikbaar te maken.

Amendement    116

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer de leverancier jegens de consument aansprakelijk is vanwege verzuim de digitale inhoud te leveren of een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst dat voortvloeit uit een handelen of nalaten van een persoon in een eerdere schakel van de keten van transacties, kan de leverancier verhaal nemen op de aansprakelijke persoon of personen in de keten van transacties. De persoon jegens wie de leverancier verhaal kan nemen alsmede de relevante rechtsvorderingen en de wijze van procederen worden bepaald door het nationale recht.

Wanneer de handelaar jegens de consument aansprakelijk is vanwege verzuim de digitale inhoud of de digitale dienst te leveren of vanwege een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst dat voortvloeit uit een handelen of nalaten van een persoon in een voorgaande schakel van de keten van transacties, kan de handelaar verhaal nemen op de aansprakelijke persoon of personen in de keten van financiële transacties. De persoon jegens wie de handelaar verhaal kan nemen alsmede de relevante rechtsvorderingen en de wijze van procederen worden bepaald door het nationale recht.

Amendement    117

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 18 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Handhaving

Handhaving en informatie

Amendement    118

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat passende en doeltreffende middelen beschikbaar zijn om de naleving van deze richtlijn te waarborgen.

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat passende, doeltreffende en ontmoedigende middelen beschikbaar zijn om de naleving van deze richtlijn te waarborgen, er in het bijzonder rekening mee houdend dat consumenten behoefte hebben aan informatie over hun rechten en het afdwingen daarvan in de praktijk.

Amendement    119

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 18 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis)  organen, organisaties of verenigingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van de bescherming van de rechten van de betrokkene zoals bedoeld in artikel 80 van verordening (EU) 2016/679.

Amendement  120

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wijzigingen van Richtlijn 1999/44/EG, Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/200922/EG

Wijzigingen van Richtlijn 1993/13/EEG, Richtlijn 1999/44/EG, Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/200922/EG

Amendement    121

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – lid -1 (nieuw)

Richtlijn 93/13/EEG

Bijlage I – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  Aan de bijlage bij Richtlijn 93/13/EG worden de volgende letters toegevoegd aan punt 1:

 

"q bis)  de handelaar in staat stellen de interoperabiliteit van digitale inhoud of een digitale dienst met hardware en andere digitale inhoud of digitale diensten onnodig te beperken;

 

q ter)  vereisen dat de consument een aanvullende overeenkomst afsluit voor de levering van digitale inhoud of een digitale dienst of een overeenkomst met betrekking tot hardware met de handelaar of een derde partij;

 

q quater)  langs contractuele weg de rechten omzeilen van de betrokkene in het kader van Verordening (EU) 2016/679 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van consumenten;

 

q quinquies)  handelaren in staat stellen de bruikbaarheid van de digitale inhoud te beperken wanneer de consument offline is wanneer dit niet strikt noodzakelijk is voor de levering van de digitale inhoud;

 

q sexies)  het gebruik van krachtens Richtlijn 2001/29/EG, Richtlijn 96/9/EG, Richtlijn 2009/24/EG of Richtlijn 2012/28/EU toegestane digitale inhoud beperken."

Amendement    122

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – lid 1

Richtlijn 1999/44/EG

Artikel 1 – lid 2 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"b)   Consumptiegoederen alle roerende lichamelijke zaken, behalve:

"b)   Consumptiegoederen alle roerende lichamelijke zaken, behalve:

–   goederen die executoriaal of anderszins gerechtelijk worden verkocht;

–   goederen die executoriaal of anderszins gerechtelijk worden verkocht;

–  water en gas die niet marktklaar zijn gemaakt in een bepaald volume of in een bepaalde hoeveelheid;

–  water en gas die niet marktklaar zijn gemaakt in een bepaald volume of in een bepaalde hoeveelheid;

–  elektriciteit,

–  elektriciteit,

–  een duurzame drager met digitale inhoud wanneer deze uitsluitend gebruikt is als drager voor de levering van de digitale inhoud aan de consument als bedoeld in Richtlijn (EU) N/XXX39.”

–  ingebedde digitale inhoud of digitale diensten waarop Richtlijn (EU) N/XXX van toepassing is39."

______________

______________

39 Richtlijn xxx/YYYY/EU van het Europees Parlement en de Raad van ... betreffende overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud (PB...)

39 Richtlijn xxx/YYYY/EU van het Europees Parlement en de Raad van ... betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (PB...)

Amendement    123

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – lid 2

Verordening (EG) nr. 2006/2004

Bijlage – punt 21

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"21.   Richtlijn (EU) nr. XXX van het Europees Parlement en de Raad van XX/XX/201X betreffende overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud (PB...)"

"21 bis.   Richtlijn (EU) N/XXX van het Europees Parlement en de Raad van XX/XX/201X betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (PB ...)

Amendement    124

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – lid 3

Richtlijn 2009/22/EG

Bijlage I – punt 16

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"16.  Richtlijn (EU) nr. XXX van het Europees Parlement en de Raad van XX/XX/201X betreffende overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud (PB...)"

"15 bis.  Richtlijn (EU) N/XXX van het Europees Parlement en de Raad van XX/XX/201X betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (PB ...)"

Amendement    125

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 22 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie evalueert uiterlijk [vijf jaar na de datum van inwerkingtreding] de toepassing van deze richtlijn en brengt daarover verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad. In het verslag wordt onder meer de noodzaak onderzocht van de harmonisatie van de regels die van toepassing zijn op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud tegen een niet onder deze richtlijn vallende tegenprestatie, met name een tegenprestatie in de vorm van reclame of indirect verzamelde gegevens.

De Commissie evalueert uiterlijk ... [vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn] de toepassing van deze richtlijn en brengt daarover verslag uit aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité. Het herzieningsproces omvat raadpleging van de lidstaten, en van consumentenorganisaties en juridische en bedrijfsorganisaties op het niveau van de Unie. In het verslag wordt onder meer de interactie met en naleving van Verordening (EU) 2016/679 onderzocht, evenals de noodzaak van de harmonisatie van de regels die van toepassing zijn op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud of digitale inhoud tegen het niet onder deze richtlijn vallende verzamelen van persoonsgegevens door de handelaar, met name in de vorm van reclame.

  • [1]  PB C 264 van 20.7.2016, blz. 57.

TOELICHTING

I. Inleiding

Na het afgewezen voorstel voor een gemeenschappelijk Europees kooprecht doet de Commissie nogmaals een poging om de problemen op de interne markt door de uiteenlopende nationale regelgeving voor overeenkomsten, of het gebrek daaraan, op te lossen, op een manier die zowel bedrijven als consumenten ten goede komt. Zij doet dit aan de hand van twee voorstellen met betrekking tot digitale overeenkomsten: een voorstel voor een richtlijn over bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen en het voorliggende voorstel voor een richtlijn over bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud. Dankzij het voorstel van de Commissie met betrekking tot de regelgeving voor overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud is het mogelijk om een onderwerp te bespreken dat in de wetgeving van de lidstaten nog in de kinderschoenen staat, en dat nog niet op EU-niveau geharmoniseerd werd: genoegdoening voor de consument in geval van niet-overeenstemming van de geleverde digitale inhoud.

In aansluiting op het gezamenlijke werkdocument dat zij in juli 2016 gepresenteerd hebben, stellen de corapporteurs in dit ontwerpverslag hun gezamenlijke amendementen met betrekking tot het voorstel van de Commissie voor. De corapporteurs zijn het over het algemeen eens met de benaderingswijze van de Commissie, namelijk het richten van de focus op bepaalde aspecten van het overeenkomstenrecht voor de levering van digitale inhoud, zoals overeenstemming en genoegdoening, en de beperking van de reikwijdte tot business-to-consumer-overeenkomsten.

In het ontwerpverslag brengen de corapporteurs een aantal punten naar voren waarover volgens hen nog verder gediscussieerd moet worden. Zij behouden zich het recht voor om bijkomende amendementen en voorstellen toe te voegen met betrekking tot onderwerpen die niet in het verslag zijn opgenomen. In deze toelichting wordt dieper ingegaan op de belangrijkste wijzigingen die in de vorm van amendementen in het ontwerpverslag werden voorgesteld, alsook op de beweegredenen daarvoor.

II. Belangrijkste thema's in het ontwerpverslag

1. Verduidelijking van de tekst en overeenstemming met het acquis

De corapporteurs zijn het met de Commissie eens dat de richtlijn niet alleen digitale inhoud zoals gedefinieerd in de richtlijn consumentenrechten moet omvatten, maar ook diensten, bijvoorbeeld voor opslag in de cloud of voor file hosting, sociale media, diensten voor instant messaging, websites of platformen om video- en audiofragmenten te delen. Dit moet ervoor zorgen dat de richtlijn ook in de toekomst, met verdere technische ontwikkelingen, bruikbaar zal zijn. Ter wille van overeenstemming met de definitie van "digitale inhoud" uit de richtlijn consumentenrechten menen de corapporteurs echter dat het passender zou zijn om de definitie van digitale inhoud niet met dergelijke diensten uit te breiden, maar dat beter een categorie "digitale diensten" gecreëerd wordt, om een duidelijk onderscheid te behouden tussen digitale inhoud – gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden – en digitale diensten. De corapporteurs verduidelijken dat dit geen gevolgen mag hebben voor de bevoegdheid van de lidstaten om de aard van de overeenkomsten te bepalen, met andere woorden, dat de lidstaten moeten kunnen bepalen of de overeenkomst voor de levering van digitale inhoud gezien moet worden als een koopovereenkomst, een overeenkomst inzake diensten, een huurovereenkomst of een overeenkomst sui generis.

2. Toepassingsgebied

De corapporteurs menen dat het voorstel van de Commissie om digitale inhoud die in goederen geïntegreerd is (bijvoorbeeld slimme producten) te weren uit het toepassingsgebied van de richtlijn, het moeilijk zal maken om het toepassingsgebied van dit voorstel te onderscheiden van dat van het voorstel over bepaalde aspecten met betrekking tot overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen. De toepasselijke regelgeving voor digitale inhoud zou verschillend zijn naargelang de inhoud in een product ingebed is of apart wordt verstrekt; dit onderscheid is echter niet altijd gemakkelijk te maken, bijvoorbeeld in het geval van smartphones met voorhand geïnstalleerde apps versus apps die door de consument geïnstalleerd worden. Dat maakt het moeilijk voor consumenten en bedrijven om te bepalen welke regelgeving toegepast moet worden wanneer een product defect of is of niet overeenstemt met de overeenkomst (moet het product beschouwd worden als een materieel goed of als digitale inhoud?). De corapporteurs hebben meerdere benaderingen overwogen en zijn tot de slotsom gekomen dat de richtlijn ook van toepassing moet zijn op ingebedde digitale inhoud of ingebedde digitale diensten, terwijl wat goederen met ingebedde digitale inhoud of ingebedde digitale diensten betreft de handelaar ten aanzien van de consument uit hoofde van deze richtlijn alleen aansprakelijk te zijn voor het naleven van de verplichtingen met betrekking tot de ingebedde digitale inhoud of ingebedde digitale diensten. Het is niet mogelijke het belang van IoT-producten in de nabije toekomst te overschatten, en slimme goederen zullen de markt beheersen. Consumenten die deze producten kopen, zullen kunnen genieten van de rechten die met deze richtlijn worden geïntroduceerd, zoals updates, interoperabiliteit, een veilige digitale omgeving en het recht op teruggaven van hun gegevens bij ontbinding.

Om de afbakeningsproblemen tussen de toepassingsgebieden van de voorstellen met betrekking tot digitale overeenkomsten en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te beperken, hebben de corapporteurs met de rapporteur van het voorstel over de verkoop van goederen afgesproken om de criteria voor overeenstemming in beide rechtskaders zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen.

3. Gegevens als tegenprestatie en gegevensbescherming

De Commissie introduceert in haar voorstel het idee van een andere tegenprestatie dan geld, en legt aan handelaars de verplichting op om genoegdoening te verzekeren als de digitale inhoud of de digitale dienst niet geleverd wordt, of niet in overeenstemming is met de overeenkomst, zelfs als de tegenprestatie het verstrekken van gegevens is.

De corapporteurs gaan aarzelend akkoord met de idee van gegevens als tegenprestatie. Zij zijn van oordeel dat deze richtlijn er op geen enkele manier toe mag leiden dat aan de persoon gebonden rechten nog meer dan nu reeds het geval is worden gecommercialiseerd of te gelde gemaakt. Vandaar dat het toepassingsgebied betrekking heeft op situaties waarin handelaars digitale inhoud of digitale diensten leveren in ruil voor de betaling van een prijs of gebruiksrechten met betrekking tot de persoonsgegevens van de consument.

Het verslag gaat ook verder dan het voorstel van de Commissie in de zin dat de reikwijdte wordt uitgebreid tot gegevens die door de handelaar worden verzameld en niet alleen gegevens die actief door de consument worden verstrekt, om achterpoortjes te voorkomen. Daarnaast zijn de corapporteurs ook voorstander van een beperking van het toepassingsgebied van de richtlijn en steunen zij de voorgestelde uitsluiting van overeenkomsten waarbij de verwerking van gegevens door de leverancier strikt noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten: de richtlijn mag niet van toepassing zijn wanneer de leverancier de persoonsgegevens of andere gegevens die door de consument werden verstrekt uitsluitend gebruikt om de digitale inhoud of dienst te leveren of om aan de wettelijke vereisten waaraan hij gebonden is te voldoen, en hij de persoonsgegevens of andere gegevens niet voor andere doeleinden verwerkt.

Met betrekking tot gegevensbescherming menen de corapporteurs dat de richtlijn afgestemd moet zijn op de algemene verordening gegevensbescherming, daarom verduidelijken zij dat de richtlijn deze verordening onverlet laat. Daarnaast menen zij dat het noodzakelijk is te waarborgen dat de consument niet gebonden is door bepalingen in de overeenkomst over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de sluiting of uitvoering van de overeenkomst als deze bepalingen nadelige gevolgen hebben voor de consument als betrokkene op grond van de algemene verordening gegevensbescherming.

4. Levering van de digitale inhoud of de digitale dienst

De corapporteurs verduidelijken de constitutieve elementen van de levering, waaronder de definitie en het tijdstip van de levering, en zij houden hierbij rekening met de wijzigingen aan het toepassingsgebied van de richtlijn. Ten gevolge daarvan is de leverancier verplicht om onverwijld na de sluiting van de overeenkomst te leveren.

5. Overeenstemming met de overeenkomst

Met betrekking tot de vereisten voor overeenstemming met de overeenkomst verschillen de rapporteurs van mening met de Commissie, en menen zij dat de overeenstemming niet in de eerste plaats beoordeeld moet worden op grond van wat is bepaald in de overeenkomst; zij stellen voor de overeenstemming te beoordelen aan de hand van zowel objectieve als subjectieve criteria. De corapporteurs menen echter dat de partijen moeten kunnen afspreken om onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld de uitdrukkelijke aanvaarding van de consument, de objectieve vereisten uit te sluiten, ervan af te wijken of de gevolgen ervan te beperken in het nadeel van de consument.

6. Wijziging van de digitale inhoud

Een van de belangrijkste wijzigingen die de corapporteurs hebben ingevoerd met betrekking tot de digitale inhoud of de digitale dienst die gedurende een bepaalde termijn wordt geleverd, is dat de leverancier de functionaliteit, interoperabiliteit en andere wezenlijke prestatiekenmerken van de digitale inhoud of de digitale dienst niet mag wijzigen, voor zover die wijzigingen nadelige gevolgen hebben voor de toegang tot of het gebruik van de digitale dienst door de consument. In het ontwerpverslag zijn evenwel de uitzonderingen op deze regel behouden en werden enkele bijkomende waarborgen ten voordele van de consument opgenomen.

7. Verwijzing naar nationale wetgeving

De corapporteurs stellen voor dat de richtlijn geen afbreuk doet aan wat in de nationale wetgeving is bepaald over de voorwaarden waaronder een overeenkomst kan worden beschouwd als gekoppeld aan of afhankelijk van een andere overeenkomst en de gevolgen hiervan voor beide overeenkomsten of voor de genoegdoening waarin deze overeenkomsten voorzien.

III. Conclusie

De corapporteurs stellen een aantal wijzigingen aan het voorstel van de Commissie voor, die moeten dienen als uitgangspunt voor verdere discussie en verdere wijzigingen in de loop van het wetgevingsproces in het Parlement.

ADVIES namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (21.11.2016)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie juridische zaken

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud
(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

Rapporteur voor advies: Marju Lauristin

TOELICHTING

De digitale revolutie heeft ingrijpende gevolgen voor onze samenleving. Aangezien onze afhankelijkheid van IT-producten en -diensten toeneemt wordt het steeds belangrijker om ervoor te zorgen dat in de digitale wereld onze rechten worden geëerbiedigd. Momenteel hebben miljoenen consumenten in Europa dagelijks toegang tot, kopen of maken zij gebruik van digitale inhoud in de ruimste zin van het woord (zoals videostreaming, apps, spelletjes, clouddiensten of sociale netwerken), maar zijn hun rechten online minder goed beschermd dan in de wereld offline. Deze situatie tast het consumentenvertrouwen aan en brengt de onlineprivacy in gevaar aangezien gebrekkige en onveilige digitale producten en diensten het grote aantal persoonlijke gegevens dat online beschikbaar is niet naar behoren beschermen.

De rapporteur beoogt het consumentenvertrouwen en de onlineprivacy te vergroten door adequate bescherming voor de aankoop van digitale inhoud te waarborgen. Omvang en definitie van digitale inhoud moeten nader worden verduidelijkt om ervoor te zorgen dat de rechten van alle consumenten – ook van hen die minder technisch aangelegd zijn of technisch minder thuis zijn in de onlinewereld – geëerbiedigd worden. De onlinewereld – en dus het gebruik van digitale inhoud – is inmiddels meer dan alleen maar een manier om specifieke taken uit te voeren. Onze persoonlijke foto's, adresboeken en medische informatie zijn meestal in de cloud opgeslagen. Veel van onze intieme conversaties vinden online plaats en worden online opgeslagen. We laten tijdens onze activiteiten online zoveel digitale sporen achter dat bedrijven een verrassend nauwkeurig profiel van ons kunnen opstellen. Het is dan ook duidelijk dat er zelfs meer behoefte is aan bescherming van onze persoonlijke gegevens online, dan in de wereld offline. Dit voorstel, dat zich richt op de relatie tussen aanbieder en consument van digitale inhoud, is derhalve onlosmakelijk verbonden met de kwestie van de onlinebescherming van onze persoonlijke gegevens. Het is dan ook belangrijk ervoor te zorgen dat deze Richtlijn de algemene regels van de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (2016/679) in acht neemt, teneinde de samenhang tussen het grondrecht op privacy van de burger en de versterking van het consumentenvertrouwen in de levering van veilige en beveiligde digitale inhoud, te waarborgen.

De rapporteur wenst het voorstel op de volgende punten verder te verbeteren en te verduidelijken. In dit verband is het belangrijk in het oog te houden dat dit voorstel gericht is op volledige harmonisatie, wat de lidstaten verbiedt nationale voorschriften te handhaven of in te voeren die verder gaan dan wat in deze richtlijn met betrekking tot consumentenbescherming wordt bepaald:

•  Actief verstrekken van persoonlijke of consumentengegevens: het voorstel is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten waarbij de consument als tegenprestatie een prijs betaalt of persoonlijke gegevens "actief levert". Dit lijkt te beperkt gezien het feit dat tegenwoordig de persoonlijke gegevens van consumenten (gegevens over locatie, persoonlijke contacten, winkelgeschiedenis, enz.) als tegenprestatie worden gebruikt, zonder dat de consumenten zich daarvan bewust zijn. Voorts kan als gevolg van deze beperking een averechtse prikkel uitgaan naar aanbieders om consumenten geen toestemming te vragen. Het is dan ook wenselijk om het toepassingsgebied uit te breiden tot alle overeenkomsten die betrekking hebben op de levering van digitale inhoud waarbij gebruikt gemaakt wordt van de persoonlijke gegevens van consumenten.

•  Een definitie van persoonlijke gegevens die gebaseerd is op Verordening 2016/679, moet worden toegevoegd om een duidelijk onderscheid te waarborgen tussen persoonlijke gegevens en andere gegevens die in de tekst vermeld worden.

•  Conformiteit van digitale inhoud: in het voorstel wordt bepaald dat digitale inhoud overeen moet stemmen met hetgeen in de overeenkomst is bepaald en alleen wanneer in de overeenkomst niets is opgenomen, gebruikgemaakt kan worden van meer objectieve criteria (zoals technische normen of industriële gedragscodes) om de conformiteit te beoordelen. Men kan zich echter afvragen, in het licht van de complexiteit van producten op het gebied van digitale inhoud, of de consument werkelijk in staat is de voorwaarden van de overeenkomst volledig te begrijpen en een geïnformeerde beslissing kan nemen. Het is derhalve wenselijk om vaker gebruik te maken van meer objectieve en subjectieve criteria (zoals technische normen of gerechtvaardigde verwachtingen) om conformiteit te waarborgen.

•  Aansprakelijkheid van de leverancier voor schade: het voorstel beperkt de aansprakelijkheid van de leverancier tot de schade aan de hardware en software van de consument. Er kunnen echter gevallen zijn waarin een consument ernstige economische of immateriële schade lijdt die losstaat van enige schade aan de digitale omgeving (bijvoorbeeld als software een fout bevat die hackers de mogelijkheid geeft om toegang te krijgen tot de computer van de consument en het wachtwoord van zijn bankrekening te stelen). Het is derhalve wenselijk het begrip schade uit te breiden tot alle schade die de consument toegebracht is. Voorts zou het interessant kunnen zijn om de lidstaten de mogelijkheid te geven, door middel van de vaststelling van gedetailleerde bepalingen betreffende schadevergoeding, een onderscheid aan te brengen tussen leveranciers die alles wat in hun macht ligt hebben gedaan om schade te voorkomen (bijv. door naleving van bepaalde IT-uitgangspunten en normen op het gebied van beveiliging) en die leveranciers die "hun huis niet op orde" hebben (bijv. bekende of hun meegedeelde beveiligingslekken in hun producten of diensten niet hebben gedicht), teneinde een sterker besef van verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht bij leveranciers te bevorderen.

•  Ontbinding van de overeenkomst: het voorstel moet duidelijk zijn over welke gegevens precies moeten worden teruggegeven aan de consument bij ontbinding van de overeenkomst.

AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt beide bevoegde commissies, de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie juridische zaken, onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Voor het verwezenlijken van een echte digitale eengemaakte markt is het nodig dat bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud worden geharmoniseerd, waarbij moet worden uitgegaan van een hoog niveau van consumentenbescherming.

(2)  Voor het verwezenlijken van een echte digitale eengemaakte markt is het nodig dat bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud worden geharmoniseerd, waarbij moet worden uitgegaan van een hoog niveau van consumentenbescherming en het feit dat de toegankelijkheid moet worden verbeterd.

Amendement    2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Consumenten zullen profiteren van volledig geharmoniseerde rechten inzake digitale inhoud met een hoog niveau van bescherming. Zij zullen duidelijke rechten hebben wanneer zij digitale inhoud ontvangen of daartoe toegang hebben vanuit eender waar in de EU. Dit zal hun vertrouwen in de aankoop van digitale inhoud doen toenemen. Dit zal ook bijdragen tot de vermindering van het nadeel dat de consumenten thans ondervinden, omdat er een reeks van duidelijke rechten zal zijn die hen in staat stelt om de problemen waarvoor digitale inhoud hen stelt, aan te pakken.

(7)  Consumenten zullen profiteren van volledig geharmoniseerde rechten inzake digitale inhoud met een hoog niveau van bescherming. Zij zullen duidelijke rechten hebben wanneer zij digitale inhoud ontvangen of daartoe toegang hebben vanuit eender waar in de EU. Dit zal hun vertrouwen in de aankoop van digitale inhoud doen toenemen. Dit zal ook bijdragen tot de vermindering van het nadeel dat de consumenten thans ondervinden, omdat er een reeks van duidelijke rechten zal zijn die hen in staat stelt om de problemen waarvoor digitale inhoud en de toegankelijkheid daarvan hen stelt, aan te pakken.

Amendement    3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  De richtlijn moet oplossingen bieden voor problemen inzake verschillende categorieën digitale inhoud en de levering daarvan. Om in te spelen op de snelle technologische ontwikkelingen en om ervoor te zorgen dat het begrip "digitale inhoud" ook in de toekomst bruikbaar is, moet dit begrip in deze richtlijn ruimer worden omschreven dan in Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad1 is gebeurd. Met name moet het zich uitstrekken tot diensten die de totstandkoming, de verwerking of opslag van gegevens mogelijk maken. Hoewel er tal van manieren zijn om digitale inhoud te leveren, zoals doorgifte op een duurzame drager, het downloaden door consumenten op hun apparatuur, webstreaming of het verlenen van toegang tot capaciteit voor de opslag van digitale inhoud of tot het gebruik van sociale media, moet deze richtlijn van toepassing zijn op alle digitale inhoud, ongeacht de drager waarop deze wordt doorgegeven. Het is niet wenselijk een onderscheid te maken tussen verschillende categorieën in deze technologisch snel veranderende markt omdat het nauwelijks mogelijk zou zijn te voorkomen dat bepaalde leveranciers worden gediscrimineerd. Er moet worden gezorgd voor een gelijk speelveld tussen de leveranciers van verschillende categorieën digitale inhoud. Deze richtlijn mag echter niet van toepassing zijn op digitale inhoud die zodanig in goederen is verwerkt dat deze inhoud als een integrerend deel van die goederen functioneert en de functies ervan aan de hoofdfuncties van de goederen ondergeschikt zijn.

(11)  Deze richtlijn moet oplossingen bieden voor problemen inzake verschillende categorieën digitale inhoud en de levering daarvan. Om in te spelen op de snelle technologische ontwikkelingen en om ervoor te zorgen dat het begrip "digitale inhoud" ook in de toekomst bruikbaar is, moet dit begrip in deze richtlijn ruimer worden omschreven dan in Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad1 is gebeurd. Met name moet het zich uitstrekken tot diensten die de totstandkoming, de verwerking of opslag van gegevens mogelijk maken. Hoewel er tal van manieren zijn om digitale inhoud te leveren, zoals doorgifte op een duurzame drager, het downloaden door consumenten op hun apparatuur, webstreaming of het verlenen van toegang tot capaciteit voor de opslag van digitale inhoud of tot het gebruik van sociale media, moet deze richtlijn van toepassing zijn op alle digitale inhoud, ongeacht de drager waarop deze wordt doorgegeven. Het is niet wenselijk een onderscheid te maken tussen verschillende categorieën in deze technologisch snel veranderende markt omdat het nauwelijks mogelijk zou zijn te voorkomen dat bepaalde leveranciers worden gediscrimineerd. Er moet worden gezorgd voor een gelijk speelveld tussen de leveranciers van verschillende categorieën digitale inhoud.

__________

__________

1. PB L 304 van 22.11.2011, blz.64.

1. PB L 304 van 22.11.2011, blz.64.

Motivering

Gezien de verwachting dat in de nabije toekomst het internet van de dingen steeds belangrijker zal worden met allerlei soorten "slimme apparaten" waarin software is verwerkt, is het van belang te verduidelijken welke regels op zulke "slimme apparatuur" en de daarin verwerkte software van toepassing zijn. In de toekomst zal het naar verwachting niet gemakkelijk zijn vast te stellen wat het belangrijkste onderdeel van het product is, de digitale inhoud of de roerende zaak. Bijgevolg lijkt de vrijstelling waarvoor gekozen is in de praktijk onbruikbaar en is een afzonderlijk voorstel van de Commissie met betrekking tot deze kwestie wenselijk.

Amendement    4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Wat digitale inhoud betreft die tegen een andere tegenprestatie dan geld wordt geleverd, dient deze richtlijn alleen van toepassing te zijn op overeenkomsten waarbij de leverancier om gegevens vraagt en de consument hem deze gegevens, zoals naam en e-mailadres of foto’s, actief verstrekt, hetzij direct hetzij indirect via bijvoorbeeld individuele registratie- of op basis van een overeenkomst die toegang tot foto’s van de consument mogelijk maakt. Deze richtlijn dient niet van toepassing te zijn op situaties waarin de leverancier gegevens verzamelt die nodig zijn om de digitale inhoud in overeenstemming met de overeenkomst te laten functioneren, bv. de geografische locatie indien die nodig is om een mobiele applicatie goed te laten functioneren, of deze alleen verzamelt om te voldoen aan wettelijke vereisten, bijvoorbeeld wanneer de toepasselijke wetgeving registratie van de consument vereist met het oog op veiligheid en identificatie. Deze richtlijn dient evenmin van toepassing te zijn op situaties waarin de leverancier informatie verzamelt, met inbegrip van persoonsgegevens (zoals het IP-adres), of andere automatisch gegenereerde informatie (zoals gegevens die worden verzameld en doorgegeven via een cookie), zonder dat de consument deze gegevens actief aanbiedt, ook al aanvaardt de consument het cookie. Noch dient deze richtlijn van toepassing te zijn op situaties waarin de consument uitsluitend om toegang tot digitale inhoud te verkrijgen aan reclame wordt blootgesteld.

(14)  Wat digitale inhoud betreft die tegen een andere tegenprestatie dan geld wordt geleverd, dient deze richtlijn ook van toepassing te zijn op overeenkomsten waarbij de consument persoonlijke of andere gegevens verstrekt die hetzij direct hetzij indirect door de leverancier gebruikt kunnen worden. Hieronder dienen ook overeenkomsten te vallen waarin de consument de leverancier toestemming verleent voor toegang tot en gebruik van persoonsgegevens van de consument. Deze richtlijn dient niet van toepassing te zijn op situaties waarin de leverancier gegevens verzamelt die hij uitsluitend gebruikt om de digitale inhoud in overeenstemming, waaronder het updaten van software, met de overeenkomst te laten functioneren, bv. de geografische locatie indien die nodig is om een mobiele applicatie goed te laten functioneren, of deze alleen verzamelt om te voldoen aan wettelijke vereisten, bijvoorbeeld wanneer de toepasselijke wetgeving registratie van de consument vereist met het oog op veiligheid en identificatie.

Amendement    5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Digitale inhoud is hoogst relevant in het kader van het internet van de dingen. Het is echter raadzaam om specifieke kwesties inzake de aansprakelijkheid in verband met het internet van de dingen, waaronder de aansprakelijkheid voor gegevens en overeenkomsten betreffende de interactie tussen machines, afzonderlijk te regelen.

Schrappen

Amendement    6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Overeenkomsten kunnen algemene voorwaarden van de leverancier bevatten die door de consument moeten worden aanvaard. Voor sommige digitale inhoud omschrijven leveranciers vaak de dienst en de meetbare doelstellingen van de dienstverlening in een overeenkomst inzake het niveau van de dienstverlening. Deze overeenkomsten inzake het niveau van de dienstverlening worden in het algemeen aan de hoofdovereenkomst gehecht en vormen een belangrijk onderdeel van de contractuele relatie tussen de leverancier en de consument. Zij moeten onder de definitie van een overeenkomst krachtens deze richtlijn vallen en dus voldoen aan de regels die daarin zijn vastgesteld.

(18)  Overeenkomsten kunnen algemene voorwaarden van de leverancier bevatten die door de consument moeten worden aanvaard. Voor sommige digitale inhoud omschrijven leveranciers vaak de dienst en de meetbare doelstellingen van de dienstverlening in een overeenkomst inzake het niveau van de dienstverlening. Deze overeenkomsten inzake het niveau van de dienstverlening worden in het algemeen aan de hoofdovereenkomst gehecht en vormen een belangrijk onderdeel van de contractuele relatie tussen de leverancier en de consument. Zij moeten onder de definitie van een overeenkomst krachtens deze richtlijn vallen en dus voldoen aan de regels die daarin zijn vastgesteld. In gevallen waar toestemming wordt verleend voor de verwerking van persoonsgegevens als een tegenprestatie in een andere vorm dan geld, moet de overeenkomst de informatie over de verwerking van deze gegevens bevatten, zoals voorgeschreven door Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad1, maar zodanig dat deze informatie duidelijk kan worden onderscheiden van andere onderdelen van de overeenkomst. Bovendien moeten de voornaamste elementen van de verwerking van persoonsgegevens worden weergegeven met gemakkelijk te begrijpen iconen.

 

________________

 

1 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

Amendement    7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld bij Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad1 en Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad, die volledig van toepassing zijn in het kader van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud. Deze richtlijnen vormen reeds een juridisch kader op het gebied van persoonsgegevens in de Unie. De implementatie en toepassing van deze richtlijn dient met volledige inachtneming van dat juridisch kader plaats te vinden.

(22)  De uitoefening van activiteiten die binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen gaat gepaard met de verwerking van persoonsgegevens. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de regels van het Unierecht met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens binnen de Unie, met name Verordening (EU) 2016/679 en Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad2, die van toepassing zijn op de in de lidstaten uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens onder toezicht van hun bevoegde autoriteiten, in het bijzonder de door de lidstaten aangewezen onafhankelijke openbare autoriteiten. Deze rechtshandelingen vormen reeds een juridisch kader op het gebied van persoonsgegevens in de Unie en zijn volledig van toepassing in het kader van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud. De implementatie en toepassing van deze richtlijn dient met volledige inachtneming van dat juridisch kader plaats te vinden.

__________

__________

1. PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31, [te vervangen door de algemene verordening gegevensbescherming, wanneer deze eenmaal is vastgesteld].

 

2. PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37–47.

2. PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37.

Motivering

Het is van belang ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in verband met de levering van digitale inhoud volledig overeenstemt met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming, die van horizontale aard is.

Amendement    8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Voor het geval de in de overeenkomst vastgestelde criteria niet duidelijk en uitgebreid genoeg zijn om vast te stellen of de digitale inhoud in overeenstemming met de overeenkomst is, is het nodig objectieve criteria inzake overeenstemming vast te stellen om te waarborgen dat consumenten hun rechten niet worden onthouden. In dergelijke gevallen moet de overeenstemming met de overeenkomst worden beoordeeld aan de hand van het doel waarvoor digitale inhoud van dezelfde omschrijving gewoonlijk zouden worden gebruikt.

(25)  Voor het geval de in de overeenkomst vastgestelde criteria niet duidelijk en uitgebreid genoeg zijn, afgestemd op de consumenten voor wie de overeenkomst bedoeld is, om vast te stellen of de digitale inhoud in overeenstemming met de overeenkomst is, is het nodig criteria inzake overeenstemming vast te stellen om te waarborgen dat consumenten hun rechten voldoende begrijpen, en niet worden onthouden. In dergelijke gevallen moet de overeenstemming met de overeenkomst worden beoordeeld aan de hand van het doel waarvoor digitale inhoud van dezelfde omschrijving gewoonlijk zouden worden gebruikt, de beschikbare technische normen en de gerechtvaardigde verwachtingen van de consument.

Amendement    9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  Hoewel datagestuurde diensten en technologieën grote voordelen bieden, hebben zij ook kwetsbare punten tot gevolg. Zoals erkend in de strategie voor de digitale eengemaakte markt is een hoog niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de hele Europese Unie van essentieel belang om te zorgen voor de eerbiediging van fundamentele rechten, zoals het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, om het vertrouwen van de gebruikers te vergroten en om hun vertrouwen in de digitale economie te versterken. Aangezien software zich algemeen aan het verspreiden is, worden eigenschappen als betrouwbaarheid, veiligheid en aanpasbaarheid aan zich ontwikkelende behoeften ook een eerste prioriteit. Daarom wordt het steeds belangrijker dat deze data-gestuurde diensten en technologieën garanderen dat deze kwaliteiten worden gewaarborgd, voor zover dit evenredig is met de rol en functie van deze technologieën. Met name kwaliteit qua veiligheid en qua betrouwbaarheid wordt een belangrijk aandachtspunt voor innovatieve, samengestelde diensten die afhankelijk zijn van de onderlinge koppeling van verschillende systemen op verschillende gebieden.

(27)  Hoewel datagestuurde diensten en technologieën grote voordelen bieden, hebben zij ook kwetsbare punten tot gevolg. Zoals erkend in de strategie voor de digitale eengemaakte markt is een hoog niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de hele Europese Unie van essentieel belang om te zorgen voor de eerbiediging van fundamentele rechten, zoals het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer online en persoonsgegevens, om het vertrouwen van de gebruikers te vergroten en om hun vertrouwen in de digitale economie te versterken. Aangezien software zich algemeen aan het verspreiden is, worden eigenschappen als betrouwbaarheid, veiligheid en aanpasbaarheid aan zich ontwikkelende behoeften ook een eerste prioriteit. Daarom wordt het steeds belangrijker dat deze data-gestuurde diensten en technologieën garanderen dat deze kwaliteiten zoveel mogelijk worden gewaarborgd. Met name kwaliteit qua veiligheid en qua betrouwbaarheid wordt een belangrijk aandachtspunt voor innovatieve, samengestelde diensten die afhankelijk zijn van de onderlinge koppeling van verschillende systemen op verschillende gebieden.

Amendement    10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37)  In een tweede stadium moet de consument recht hebben op een prijsvermindering of op ontbinding van de overeenkomst. Het recht van de consument op ontbinding van de overeenkomst moet worden beperkt tot die gevallen waarin bijvoorbeeld het in overeenstemming brengen van de digitale inhoud onmogelijk is en het gebrek aan overeenstemming afbreuk doet aan de belangrijkste prestatiekenmerken van de digitale inhoud. Indien de consument de overeenkomst ontbindt, dient de leverancier de door de consument betaalde prijs te restitueren of, indien de digitale inhoud niet tegen betaling van een prijs is geleverd, maar in ruil voor toegang tot door de consument verstrekte gegevens, zich na de ontbinding van de overeenkomst ervan te onthouden die gegevens te gebruiken of aan derden door te geven dan wel derden toegang tot die gegevens te verlenen. Het nakomen van de verplichting zich te onthouden van het gebruik van gegevens dient in het geval waarin de tegenprestatie uit de verstrekking van persoonsgegevens bestaat, in te houden dat de leverancier alle maatregelen neemt om te voldoen aan de gegevensbeschermingsbepalingen door deze gegevens te verwijderen of door deze zodanig te anonimiseren dat de consument op geen enkele wijze waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat de leverancier of een derde zich daarvan bedient, kan worden geïdentificeerd. Onverminderd de verplichtingen van een voor de verwerking verantwoordelijke uit hoofde van Richtlijn 95/46/EG mag de leverancier niet verplicht worden om verdere maatregelen te nemen ten aanzien gegevens die de leverancier derden gedurende de looptijd van de overeenkomst voor de levering van de digitale inhoud rechtmatig heeft verstrekt.

(37)  In een tweede stadium moet de consument recht hebben op een prijsvermindering of op ontbinding van de overeenkomst. Het recht van de consument op ontbinding van de overeenkomst moet worden beperkt tot die gevallen waarin bijvoorbeeld het in overeenstemming brengen van de digitale inhoud onmogelijk is en het gebrek aan overeenstemming afbreuk doet aan de belangrijkste prestatiekenmerken van de digitale inhoud. Indien de consument de overeenkomst ontbindt, dient de leverancier de door de consument betaalde prijs te restitueren of indien de digitale inhoud niet tegen betaling van een prijs is geleverd, maar in ruil voor toegang tot door de consument verstrekte gegevens als tegenprestatie voor de geleverde digitale inhoud of tot door de consument geproduceerde gegevens tijdens de duur van de overeenkomst – zich na de ontbinding van de overeenkomst ervan te onthouden die gegevens te gebruiken of aan derden door te geven dan wel derden toegang tot die gegevens te verlenen. Het nakomen van de verplichting zich te onthouden van het gebruik van gegevens dient in het geval waarin de tegenprestatie uit de verstrekking van persoonsgegevens bestaat, in te houden dat de leverancier alle maatregelen neemt om te voldoen aan de gegevensbeschermingsbepalingen door deze gegevens te verwijderen of door deze zodanig te anonimiseren dat de consument op geen enkele wijze waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat de leverancier of een derde zich daarvan bedient, kan worden geïdentificeerd. Indien de leverancier pas na het verzoek van de consument gebruikmaakt van gegevensbeschermingstechnieken als het gebruik van pseudoniemen, zoals voorgeschreven in Verordening (EU) 2016/679, dient de leverancier zich te onthouden van het gebruik van deze gegevens. Onverminderd de verplichtingen van een voor de verwerking verantwoordelijke uit hoofde van Verordening (EU) 2016/679 mag de leverancier niet verplicht worden om verdere maatregelen te nemen ten aanzien van gegevens die de leverancier gedurende de looptijd van de overeenkomst voor de levering van de digitale inhoud rechtmatig aan derden heeft verstrekt.

Amendement    11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38)  In geval van ontbinding dient de leverancier zich ook te onthouden van gebruik van door de consument gegenereerde inhoud. Wanneer meer dan één consument een bepaalde inhoud heeft gegenereerd, heeft de leverancier echter het recht om gebruik te blijven maken van de door de consument gegenereerde inhoud wanneer die andere consumenten daarvan gebruikmaken.

(38)  In geval van ontbinding dient de leverancier zich ook te onthouden van gebruik van door de consument geproduceerde inhoud. Wanneer meer dan één consument een bepaalde inhoud heeft geproduceerd, heeft de leverancier echter het recht om gebruik te blijven maken van de door de consument geproduceerde inhoud wanneer die andere consumenten daarvan gebruikmaken.

Amendement    12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39)  Om ervoor te zorgen dat de consument doeltreffende bescherming geniet met betrekking tot het recht de overeenkomst te ontbinden, dient de leverancier de consument toe te staan om alle gegevens op te vragen die door de consument zijn geüpload, door de consument met behulp van de digitale inhoud zijn gecreëerd of door middel van het gebruik door de consument van de digitale inhoud zijn gegenereerd. Deze verplichting dient ook te gelden voor gegevens die de leverancier op grond van de overeenkomst voor de levering van de digitale inhoud verplicht is te bewaren, alsook voor gegevens die de leverancier in verband met de overeenkomst daadwerkelijk heeft bewaard.

(39)  Om ervoor te zorgen dat de consument doeltreffende bescherming geniet met betrekking tot het recht de overeenkomst te ontbinden, dient de leverancier de consument, op zijn verzoek, toe te staan om alle gegevens op te vragen die door de consument zijn geüpload, of door de consument zijn geproduceerd door middel van het gebruik van de digitale inhoud. Deze verplichting dient ook te gelden voor gegevens die de leverancier op grond van de overeenkomst voor de levering van de digitale inhoud verplicht is te bewaren, alsook voor gegevens die de leverancier in verband met de overeenkomst daadwerkelijk heeft bewaard.

Amendement    13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(44)  Het beginsel van de aansprakelijkheid van de leverancier voor schade is een wezenlijk onderdeel van de overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud. Om het vertrouwen van de consument in digitale inhoud te vergroten, dient dit beginsel dus op het niveau van de Unie te worden gereguleerd teneinde ervoor te zorgen dat consumenten geen nadeel ondervinden wanneer hun hard- of software beschadigd is door digitale inhoud die niet in overeenstemming met de overeenkomst is. Consumenten moeten daarom recht hebben op een vergoeding van schade die aan de digitale omgeving van de consument is toegebracht als gevolg van een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst of een verzuim de digitale inhoud te leveren. Het moet evenwel aan de lidstaten worden overgelaten om de nadere voorwaarden vast te stellen voor de uitoefening van het recht op schadevergoeding, waarbij ermee rekening moet worden gehouden dat kortingen op de prijs van toekomstige leveringen van de digitale inhoud, met name wanneer het daarbij om de enige schadevergoeding voor verliezen gaat die de leverancier aanbiedt, de consument niet noodzakelijkerwijs zo veel mogelijk in de positie brengen waarin hij zou hebben verkeerd wanneer de digitale inhoud naar behoren was geleverd en in overeenstemming met de overeenkomst was geweest.

(44)  Het beginsel van de aansprakelijkheid van de leverancier voor schade is een wezenlijk onderdeel van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud. Om het vertrouwen van de consument in digitale inhoud te vergroten, dient dit beginsel dus op het niveau van de Unie te worden gereguleerd teneinde ervoor te zorgen dat consumenten geen nadeel ondervinden als zij schade lijden ten gevolge van digitale inhoud die niet in overeenstemming met de overeenkomst is. Consumenten moeten daarom recht hebben op een vergoeding van schade die aan de consument is toegebracht als gevolg van een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst of een verzuim de digitale inhoud te leveren. Het moet evenwel aan de lidstaten worden overgelaten om de nadere voorwaarden vast te stellen voor de uitoefening van het recht op schadevergoeding, waarbij ermee rekening moet worden gehouden dat kortingen op de prijs van toekomstige leveringen van de digitale inhoud, met name wanneer het daarbij om de enige schadevergoeding voor verliezen gaat die de leverancier aanbiedt, de consument niet noodzakelijkerwijs zo veel mogelijk in de positie brengen waarin hij zou hebben verkeerd wanneer de digitale inhoud naar behoren was geleverd en in overeenstemming met de overeenkomst was geweest. Lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om bij de vaststelling van de voorschriften in dat kader, te voorzien in een gradatie van meer beperkte of meer uitgebreide schadeaansprakelijkheid teneinde onderscheid te kunnen aanbrengen tussen leveranciers die alles wat in hun macht ligt hebben gedaan om schade te voorkomen (bijv. door naleving van bepaalde IT-uitgangspunten en normen op het gebied van beveiliging) en die leveranciers die in dit opzicht nalatig zijn geweest.

Motivering

Het voorstel beperkt de aansprakelijkheid van de leverancier tot de economische schade aan de hardware en software van de consument. Dit is te beperkt aangezien in bepaalde gevallen een consument ernstige economische of immateriële schade kan lijden die losstaat van schade aan de digitale omgeving. Teneinde een sterker besef van verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht bij leveranciers te bevorderen zouden de lidstaten voorts de mogelijkheid moeten hebben om, door middel van de vaststelling van gedetailleerde bepalingen inzake schade, een onderscheid aan te brengen tussen leveranciers die alles wat in hun macht ligt hebben gedaan om schade te voorkomen en die leveranciers die dat niet hebben gedaan.

Amendement    14

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(55)  Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name zijn erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en in het bijzonder de artikelen 16, 38 en 47 daarvan,

(55)  Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name zijn erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en in het bijzonder de artikelen 7, 8, 16, 38 en 47 daarvan.

Amendement    15

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden, bijvoorbeeld video, audio, applicaties, digitale games en alle andere software,

(a)  gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden, met inbegrip van video, audio, applicaties, digitale games en alle andere software,

Amendement    16

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.   "persoonsgegevens": persoonsgegevens als gedefinieerd in artikel 4, punt 1, van Verordening (EU) 2016/679;

Amendement    17

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  "schadevergoeding": een geldsom waarop een consument aanspraak kan maken als vergoeding voor economische schade aan zijn digitale omgeving;

5.  "schadevergoeding": een geldsom waarop een consument aanspraak kan maken als vergoeding voor materiële en immateriële schade;

Motivering

Het voorstel beperkt de aansprakelijkheid van de leverancier tot de economische schade aan de hardware en software van de consument. Dit is te beperkt aangezien in bepaalde gevallen een consument ernstige economische of immateriële schade kan lijden die losstaat van schade aan de digitale omgeving (bijvoorbeeld als software een fout bevat die hackers de mogelijkheid geeft om toegang te krijgen tot de computer van de consument en het wachtwoord van zijn bankrekening te stelen). Een soortgelijke bepaling is opgenomen in de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming

Amendement    18

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Deze richtlijn is van toepassing op alle overeenkomsten waarbij de leverancier aan de consument digitale inhoud levert of zich tot een dergelijke levering verbindt en daarvoor in ruil een prijs moet worden betaald of door de consument actief een andere tegenprestatie dan geld wordt geleverd, in de vorm van persoonlijke gegevens of andere gegevens.

1.  Deze richtlijn is van toepassing op alle overeenkomsten waarbij de leverancier aan de consument digitale inhoud of een digitale dienst levert of zich tot een dergelijke levering verbindt en daarvoor in ruil een prijs moet worden betaald, of in plaats van geld te betalen de consument zijn persoonlijke gegevens of andere gegevens ter beschikking stelt, voor zover dit in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 mogelijk is. In de overeenkomst wordt uitdrukkelijk vermeld welke persoonsgegevens in ruil voor de geleverde inhoud worden verstrekt.

Amendement    19

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Deze richtlijn is niet van toepassing op digitale inhoud die wordt verstrekt tegen een andere tegenprestatie dan geld voor zover de leverancier de consument verzoekt om persoonsgegevens te verstrekken waarvan de verwerking strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of voor het voldoen aan wettelijke vereisten en de leverancier deze gegevens niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met dit doel. Zij is evenmin van toepassing op andere gegevens die de leverancier van de consument vraagt om ervoor te zorgen dat de digitale inhoud in overeenstemming met de overeenkomst is of om aan wettelijke vereisten te voldoen, voor zover de leverancier deze gegevens niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

4.  Deze richtlijn is niet van toepassing wanneer de leverancier persoonsgegevens of andere gegevens die door de consument ter beschikking gesteld zijn uitsluitend gebruikt om de digitale inhoud te leveren of om te voldoen aan wettelijke vereisten, en de leverancier die gegevens niet voor andere doeleinden verwerkt.

Amendement    20

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Indien een bepaling van deze richtlijn strijdig is met een bepaling van een andere handeling van de Unie die op een specifieke sector of een specifiek onderwerp van toepassing is, heeft de bepaling van die andere handeling van de Unie voorrang boven deze richtlijn.

7.  Indien een bepaling van deze richtlijn strijdig is met een bepaling van een andere handeling van de Unie, heeft de bepaling van die andere handeling van de Unie voorrang boven deze richtlijn.

Amendement    21

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  Deze richtlijn laat de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens onverlet.

8.  De bepalingen van deze richtlijn of andere handeling waarbij deze richtlijn in nationaal recht wordt omgezet, doen op geen enkele manier afbreuk aan de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zoals voorzien in Verordening (EU) 2016/679 en Richtlijn 2002/58/EG.

Amendement    22

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

9 bis.  Wanneer, in het kader van de levering van digitale inhoud binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn, het recht van een andere lidstaat dan die waar de consument zijn vaste woonplaats heeft van toepassing is, stelt de leverancier de consument hiervan in kennis alvorens de overeenkomst wordt gesloten.

Amendement    23

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De leverancier levert de digitale inhoud onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen. De levering wordt geacht plaats te vinden wanneer de digitale inhoud wordt geleverd aan de consument of, wanneer lid 1, onder b), van toepassing is, aan de door de consument gekozen derde partij, indien dat eerder is.

2.  De leverancier levert de digitale inhoud onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, en zonder afbreuk te doen aan artikel 16, onder m), van Richtlijn 2011/83/EU. De levering wordt geacht plaats te vinden wanneer de digitale inhoud wordt geleverd aan de consument of, wanneer lid 1, onder b), van dit artikel van toepassing is, aan de door de consument gekozen derde partij, indien dat eerder is.

 

_________________

 

 

Amendement    24

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Om in overeenstemming met de overeenkomst te zijn, dient de digitale inhoud, voor zover relevant:

1.  De overeenkomst omvat alle relevante kenmerken voor de beoordeling van de overeenstemming van de digitale inhoud, evenals alle relevante informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens conform de verplichting uit hoofde van Verordening (EU) 2016/679. Om in overeenstemming met de overeenkomst te zijn, dient de digitale inhoud, voor zover relevant:

Amendement    25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  te worden bijgewerkt als bepaald bij de overeenkomst.

(d)  te worden bijgewerkt als bepaald bij de overeenkomst of als noodzakelijk om de onder de letters a) en b) genoemde kenmerken, met name continuïteit en veiligheid, te waarborgen.

Amendement    26

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Voor zover in de overeenkomst niet, waar relevant, duidelijk en begrijpelijk de voorschriften inzake de digitale inhoud zoals vermeld in lid 1 zijn opgenomen, moet de digitale inhoud geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor digitale inhoud van dezelfde omschrijving gewoonlijk zou worden gebruikt, met inbegrip van de functionaliteit, interoperabiliteit en andere prestatiekenmerken ervan, zoals toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid, waarbij rekening wordt gehouden met:

2.  De digitale inhoud voldoet niet alleen aan alle in de overeenkomst opgenomen overeenstemmingsvereisten zoals bedoeld in lid 1, maar is tevens geschikt voor de doeleinden waarvoor digitale inhoud van dezelfde omschrijving gewoonlijk zou worden gebruikt en bezit de kwaliteiten die consumenten redelijkerwijze mogen verwachten, met inbegrip van de functionaliteit, interoperabiliteit en andere prestatiekenmerken ervan, zoals toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid, waarbij rekening wordt gehouden met:

Amendement    27

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  de vraag of de digitale inhoud wordt geleverd in ruil voor een prijs of een andere tegenprestatie dan geld;

(a)  de vraag of de digitale inhoud wordt geleverd in ruil voor een prijs of een andere tegenprestatie dan geld, door het verstrekken van persoonlijke gegevens of andere gegevens, zoals bedoeld in artikel 3, lid 1;

Amendement    28

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis)  gerechtvaardigde verwachtingen van de consument;

Motivering

Volgens het voorstel moet digitale inhoud overeenstemmen met hetgeen in de overeenkomst is bepaald en alleen wanneer in de overeenkomst niets is vastgesteld, kan gebruikgemaakt worden van meer objectieve criteria (zoals technische normen of gedragscodes) om de conformiteit te beoordelen. Producten op het gebied van digitale inhoud zijn echter vaak zo complex dat niet verwacht kan worden dat de consument de voorwaarden van de overeenkomst volledig begrijpt en een geïnformeerde beslissing kan nemen. Het is derhalve wenselijk om vaker gebruik te maken van criteria zoals technische normen of gerechtvaardigde verwachtingen om conformiteit te waarborgen.

Amendement    29

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  voor zover relevant, internationale technisch normen, dan wel, bij ontstentenis van dergelijke technische normen, toepasselijke gedragscodes en goede praktijken van de sector, en

(b)  internationale technische normen, dan wel, bij ontstentenis van dergelijke technische normen, toepasselijke gedragscodes en goede praktijken van de sector, en

Amendement    30

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  bestaande modellen van optimale praktijken voor de veiligheid van informatiesystemen en digitale omgevingen;

Amendement    31

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Wanneer in de overeenkomst is bepaald dat de digitale inhoud gedurende een bepaalde termijn wordt geleverd, is de digitale inhoud gedurende die gehele termijn in overeenstemming met de overeenkomst.

3.  Wanneer in de overeenkomst is bepaald dat de digitale inhoud gedurende een bepaalde termijn zal worden geleverd, is de digitale inhoud gedurende die gehele termijn in overeenstemming met de overeenkomst, indien nodig met inbegrip van door de leverancier verstrekte veiligheidsupdates.

Amendement    32

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Met het oog op de overeenstemming met de overeenkomst voldoet de digitale inhoud of digitale dienst aan de beginselen van "gegevensbescherming door ontwerp" en "gegevensbescherming door standaardinstellingen" zoals vastgelegd in artikel 25 van Verordening (EU) 2016/679.

Amendement    33

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De consument werkt met de leverancier samen voor zover dit mogelijk en nodig is om de digitale omgeving van de consument te bepalen. De verplichting tot medewerking wordt beperkt tot de technisch beschikbare middelen die voor de consument het minst ingrijpend zijn. Indien de consument verzuimt samen te werken, rust de bewijslast met betrekking tot het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst op de consument.

3.  De consument werkt met de leverancier samen voor zover dit mogelijk en nodig is om de digitale omgeving van de consument te bepalen. De verplichting tot medewerking wordt beperkt tot de technisch beschikbare middelen die voor de consument het minst ingrijpend zijn. Indien de consument verzuimt samen te werken, rust de bewijslast met betrekking tot het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst op de consument. De consument hoeft geen medewerking te verlenen indien de leverancier toegang vraagt tot privé- of persoonlijke informatie en communicatie.

Amendement    34

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  elk gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst dat bestaat op het tijdstip waarop de digitale inhoud wordt geleverd; en

(b)  elk gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst dat bestaat op het tijdstip waarop de digitale inhoud wordt geleverd;

Amendement    35

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  elk gebrek aan veiligheid dat de leverancier bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn aan de hand van de optimale praktijken voor de veiligheid van informatiesystemen en digitale omgevingen; en

Amendement    36

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De leverancier brengt de digitale inhoud binnen een redelijke termijn na het tijdstip waarop de leverancier door de consument is geïnformeerd over het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst en zonder ernstige overlast voor de consument, overeenkomstig lid 1 in overeenstemming met de overeenkomst, rekening houdend met de aard van de digitale inhoud en het gebruik ervan dat de consument wenste.

2.  De leverancier brengt de digitale inhoud onmiddellijk na het tijdstip waarop de leverancier door de consument is geïnformeerd over het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst en zonder ernstige overlast voor de consument, overeenkomstig lid 1 in overeenstemming met de overeenkomst, rekening houdend met de aard van de digitale inhoud en het gebruik ervan dat de consument wenste.

Amendement    37

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De consument kan de overeenkomst alleen ontbinden wanneer het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst afbreuk doet aan de functionaliteit, interoperabiliteit en andere wezenlijke prestatiekenmerken van de digitale inhoud, zoals de toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid ervan, voor zover voorgeschreven bij artikel 6, leden 1 en 2. De last om te bewijzen dat het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst geen afbreuk doet aan de functionaliteit, interoperabiliteit en andere wezenlijke prestatiekenmerken van de digitale inhoud rust op de leverancier.

5.  De consument kan, onverminderd andere rechtsgronden voor de ontbinding van de overeenkomst, de overeenkomst ontbinden wanneer het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst afbreuk doet aan de functionaliteit, interoperabiliteit en andere wezenlijke prestatiekenmerken van de digitale inhoud, zoals de toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid ervan, voor zover voorgeschreven bij artikel 6, leden 1 en 2. De last om te bewijzen dat het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst geen afbreuk doet aan de functionaliteit, interoperabiliteit en andere wezenlijke prestatiekenmerken van de digitale inhoud rust op de leverancier.

Amendement    38

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  de leverancier neemt alle maatregelen die verwacht kunnen worden om zich te onthouden van het gebruik van een andere tegenprestatie dan geld die de consument in ruil voor de digitale inhoud heeft geleverd, alsmede van het gebruik van alle andere gegevens die de leverancier heeft verzameld met betrekking tot de levering van de digitale inhoud, met inbegrip van alle inhoud die door de consument is verstrekt, met uitzondering van de inhoud die door de consument en anderen die gebruik blijven maken van de inhoud, gezamenlijk is gegenereerd;

(b)  de leverancier onthoudt zich van het gebruik van persoonlijke gegevens of andere gegevens die de consument in plaats van geld te betalen in ruil voor de digitale inhoud ter beschikking heeft gesteld, alsmede van het gebruik van alle andere gegevens die de leverancier heeft verzameld met betrekking tot de levering van de digitale inhoud, met inbegrip van alle inhoud die door de consument is verstrekt, met uitzondering van de inhoud die door de consument en anderen die gebruik blijven maken van de inhoud, gezamenlijk is geproduceerd; De leverancier onthoudt zich van verwerking van persoonsgegevens met als enige reden andere dan persoonsgegevens en inhoud aan de consument te koppelen, teneinde de consument in staat te stellen de gegevens op te vragen op grond van letter c). De leverancier voldoet aan de uit hoofde van Verordening (EU) 2016/679 toepasselijke verplichtingen;

Amendement    39

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  de leverancier verschaft de consument de technische middelen voor het opvragen van alle inhoud die door de consument is verstrekt en alle andere gegevens die zijn geproduceerd of gegenereerd door het gebruik door de consument van de digitale inhoud voor zover deze gegevens door de leverancier zijn bewaard. De consument heeft het recht de inhoud kosteloos, zonder ernstige overlast, binnen een redelijke termijn en in een gangbaar gegevensformat op te vragen;

(c)  op verzoek van de consument verschaft de leverancier hem de technische middelen voor het opvragen van alle inhoud die door de consument is verstrekt en alle andere gegevens die zijn geproduceerd door het gebruik door de consument van de digitale inhoud voor zover deze gegevens door de leverancier zijn bewaard. De consument heeft het recht de inhoud kosteloos, zonder overlast, binnen een redelijke termijn en in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar gegevensformat op te vragen en deze inhoud over te dragen aan een andere leverancier zonder daarbij te worden belemmerd door de oorspronkelijke leverancier;

Amendement    40

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De leverancier is jegens de consument aansprakelijk voor alle economische schade aan de digitale omgeving van de consument die is veroorzaakt door een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst of een verzuim de digitale inhoud te leveren. De schadevergoeding brengt de consument zo veel mogelijk in de positie waarin hij zou hebben verkeerd wanneer de digitale inhoud naar behoren was geleverd en in overeenstemming met de overeenkomst was geweest.

1.  De leverancier is jegens de consument aansprakelijk voor alle door de consument geleden economische schade die is veroorzaakt door een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst of een verzuim de digitale inhoud te leveren. De schadevergoeding brengt de consument zo veel mogelijk in de positie waarin hij zou hebben verkeerd wanneer de digitale inhoud naar behoren was geleverd en in overeenstemming met de overeenkomst was geweest.

Amendement    41

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten stellen nadere regels vast met betrekking tot de uitoefening van het recht op schadevergoeding.

2.  De lidstaten stellen nadere regels vast met betrekking tot de uitoefening van het recht op schadevergoeding. De lidstaten kunnen bij de vaststelling van deze regels voorzien in een gradatie van meer beperkte of meer uitgebreide aansprakelijkheid voor schade gebaseerd op objectieve criteria voor de beoordeling van de inspanningen van de leverancier om het gebrek aan overeenstemming van de digitale inhoud en het optreden van schade te voorkomen, zoals optimale praktijken voor veiligheid of geavanceerde technologie.

Amendement    42

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer in de overeenkomst is bepaald dat de digitale inhoud wordt geleverd gedurende de in de overeenkomst vastgestelde termijn, zijn wijzigingen door de leverancier van de functionaliteit, interoperabiliteit en andere wezenlijke prestatiekenmerken van de digitale inhoud, zoals de toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid ervan, voor zover die wijzigingen nadelige gevolgen hebben voor de toegang tot of het gebruik van de digitale inhoud door de consument, alleen toegestaan indien:

1.  Wanneer in de overeenkomst is bepaald dat de digitale inhoud zal worden geleverd gedurende de in de overeenkomst vastgestelde termijn, zijn wijzigingen door de leverancier van de functionaliteit, interoperabiliteit en andere wezenlijke prestatiekenmerken van de digitale inhoud, zoals de toegankelijkheid en continuïteit, alleen toegestaan indien:

Amendement    43

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis)  dergelijke wijzigingen noodzakelijk zijn voor de veiligheid van de inhoud, in overeenstemming met optimale praktijken;

Amendement    44

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  de consument binnen een redelijke termijn vóór de wijziging daarvan in kennis wordt gesteld door middel van een expliciete kennisgeving op een duurzame drager;

(b)  de consument binnen een redelijke termijn vóór de wijziging daarvan in kennis wordt gesteld door middel van een expliciete kennisgeving;

Amendement    45

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  de consument bij de ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde onder c), de technische middelen worden verschaft om alle verstrekte inhoud op te vragen overeenkomstig artikel 13, lid 2, onder c).

(d)  de consument bij de ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde onder c), de technische middelen worden verschaft om alle verstrekte inhoud op te vragen overeenkomstig artikel 13, lid 2, onder c) of artikel 16, lid 4, onder b).

Amendement    46

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  neemt de leverancier alle maatregelen die verwacht kunnen worden om zich te onthouden van het gebruik van een andere tegenprestatie dan geld die de consument in ruil voor de digitale inhoud heeft geleverd, alsmede van het gebruik van alle andere gegevens die de leverancier heeft verzameld met betrekking tot de levering van de digitale inhoud, met inbegrip van alle inhoud die door de consument is verstrekt;

(a)  de leverancier onthoudt zich van het gebruik van persoonlijke of andere gegevens die de consument in plaats van geld te betalen in ruil voor de digitale inhoud ter beschikking heeft gesteld, alsmede van het gebruik van alle andere gegevens die de consument heeft verstrekt met betrekking tot het gebruik van de digitale inhoud, met inbegrip van alle inhoud die door de consument is verstrekt, met uitzondering van de inhoud die door de consument en anderen die gebruik blijven maken van de inhoud, gezamenlijk is geproduceerd. De leverancier onthoudt zich van verwerking van persoonsgegevens met als enige reden andere dan persoonsgegevens en inhoud aan de consument te koppelen, teneinde de consument in staat te stellen de gegevens op te vragen op grond van letter b). De leverancier voldoet aan de uit hoofde van Verordening (EU) 2016/679 toepasselijke verplichtingen.

Amendement    47

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  verschaft de leverancier de consument de technische middelen voor het opvragen van alle inhoud die door de consument is verstrekt en alle andere gegevens die zijn geproduceerd of gegenereerd door het gebruik door de consument van de digitale inhoud voor zover deze gegevens door de leverancier zijn bewaard. De consument heeft het recht de inhoud zonder ernstige overlast, binnen een redelijke termijn en in een gangbaar gegevensformat op te vragen, en

(b) Op verzoek van de consument verschaft de leverancier hem de technische middelen voor het opvragen van alle inhoud die door de consument ter beschikking is gesteld en alle andere gegevens die zijn geproduceerd door het gebruik door de consument van de digitale inhoud voor zover deze gegevens door de leverancier zijn bewaard. De consument heeft het recht de inhoud en gegevens, zonder ernstige overlast, binnen een redelijke termijn en in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar gegevensformat op te vragen en de inhoud en gegevens over te dragen aan een andere leverancier zonder daarbij te worden belemmerd door de oorspronkelijke leverancier; en

Amendement    48

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat passende en doeltreffende middelen beschikbaar zijn om de naleving van deze richtlijn te waarborgen.

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat doeltreffende en afschrikwekkende middelen beschikbaar zijn om de naleving van deze richtlijn te waarborgen.

 

 

Motivering

Daadwerkelijke handhaving van deze nieuwe consumentenrechten vindt uitsluitend plaats als de lidstaten echte doeltreffende en afschrikwekkende sancties invoeren, ook met het oog op de belangrijke handelsvoordelen die leveranciers van digitale inhoud kunnen verkrijgen door hun marktaandeel op een agressieve wijze te vergroten ten koste van de rechten van consumenten.

Amendement    49

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 18 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis)  organisaties die actief zijn op het gebied van de bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkenen ten aanzien van de bescherming van hun persoonsgegevens.

Motivering

Dit amendement is gebaseerd op artikel 80 van de algemene verordening gegevensbescherming.

Amendement    50

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 19 bis  

 

Gegevensbescherming

 

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van activiteiten waarop deze Richtlijn van toepassing is, voldoet aan de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 en Richtlijn 2002/58/EG.

Amendement    51

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie evalueert uiterlijk [vijf jaar na de datum van inwerkingtreding] de toepassing van deze richtlijn en brengt daarover verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad. In het verslag wordt onder meer de noodzaak onderzocht van de harmonisatie van de regels die van toepassing zijn op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud tegen een niet onder deze richtlijn vallende tegenprestatie, met name een tegenprestatie in de vorm van reclame of indirect verzamelde gegevens.

1.  De Commissie evalueert uiterlijk [drie jaar na de datum van inwerkingtreding] de toepassing van deze richtlijn en brengt daarover verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad. In het verslag wordt onder meer de interactie met en naleving van Verordening (EU) 2016/679 onderzocht, evenals de noodzaak van de harmonisatie van de regels die van toepassing zijn op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud tegen een niet onder deze richtlijn vallende tegenprestatie, met name een tegenprestatie in de vorm van reclame of indirect verzamelde gegevens.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

Document- en procedurenummers

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Bevoegde commissies

       Datum bekendmaking

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

LIBE

21.1.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Marju Lauristin

16.3.2016

Artikel 55 - Gezamenlijke commissievergaderingen

       Datum bekendmaking

       

       

28.4.2016

Behandeling in de commissie

12.7.2016

8.11.2016

 

 

Datum goedkeuring

8.11.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

41

4

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

Document- en procedurenummers

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Datum indiening bij EP

9.12.2015

 

 

 

Bevoegde commissies

       Datum bekendmaking

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Adviserende commissies

       Datum bekendmaking

ITRE

21.1.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

Geen advies

       Datum besluit

ITRE

28.1.2016

CULT

25.1.2016

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Evelyne Gebhardt

14.4.2016

Axel Voss

14.4.2016

 

 

Artikel 55 – Gezamenlijke commissieprocedure

       Datum bekendmaking

       

       

28.4.2016

Behandeling in de commissie

14.7.2016

29.11.2016

22.3.2017

 

Datum goedkeuring

21.11.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

55

4

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

John Stuart Agnew, Max Andersson, Pascal Arimont, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Mady Delvaux, Pascal Durand, Laura Ferrara, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Antonio López-Istúriz White, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Pavel Svoboda, József Szájer, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Marco Zullo, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Lucy Anderson, Heidi Hautala, Kaja Kallas, Angelika Niebler, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Rainer Wieland

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Zbigniew Kuźmiuk, Bolesław G. Piecha, Michaela Šojdrová

Datum indiening

27.11.2017

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

55

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kaja Kallas, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Zbigniew Kuźmiuk, Nosheena Mobarik, Bolesław G. Piecha, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Dennis de Jong

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Angelika Niebler, Emil Radev, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Szájer, Mihai Ţurcanu, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marlene Mizzi, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala, Julia Reda

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski

2

0

EFDD

Laura Ferrara, Marco Zullo

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding