SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu

27.11.2017 - (COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)) - ***I

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Výbor pre právne veci
Spravodajcovia: Evelyne Gebhardt, Axel Voss
(Spoločné schôdze výborov – článok 55 rokovacieho poriadku)


Postup : 2015/0287(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0375/2017
Predkladané texty :
A8-0375/2017
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu

(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0634),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0394/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality francúzskym Senátom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. apríla 2016[1],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre právne veci podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0375/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Hlava 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu

o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb

(Text s významom pre EHP)

(Text s významom pre EHP)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Potenciál rastu elektronického obchodu zatiaľ nie je plne využitý. Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe29 komplexne rieši hlavné prekážky rozvoja cezhraničného elektronického obchodu v Európskej únii s cieľom uvoľniť tento potenciál. Zabezpečenie lepšieho prístupu spotrebiteľov k digitálnemu obsahu a uľahčenie dodávania digitálneho obsahu pre podniky je potrebné na podporu digitálneho hospodárstva Únie a na stimuláciu celkového rastu.

(1)  Potenciál rastu elektronického obchodu v Únii zatiaľ nie je plne rozvinutý. Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe29 komplexne rieši hlavné prekážky rozvoja cezhraničného elektronického obchodu v Európskej únii s cieľom uvoľniť tento potenciál. Zabezpečenie lepšieho prístupu spotrebiteľov k digitálnemu obsahu a uľahčenie dodávania digitálneho obsahu pre podniky je potrebné na podporu digitálneho hospodárstva Únie a na stimuláciu celkového rastu.

__________________

__________________

29 COM (2015) 192 v konečnom znení.

29 COM(2015)0192.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  V článku 169 ods. 1 a v článku 169 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že Únia prispieva k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa prostredníctvom opatrení prijatých podľa článku 114 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  V článku 38 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) sa stanovuje, že politiky Únie zabezpečia vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, a v článku 47 charty sa stanovuje, že každý, koho práva zaručené právom Únie sú porušené, má právo na účinný prostriedok nápravy. V článku 16 charty sa uznáva sloboda podnikania v súlade s právom Únie, vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Na dosiahnutie skutočného jednotného digitálneho trhu je nevyhnutná harmonizácia určitých aspektov zmlúv na dodávanie digitálneho obsahu, pričom základom je vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa.

(2)  Na dosiahnutie skutočného jednotného digitálneho trhu by sa mali harmonizovať určité aspekty zmlúv na dodávanie digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb, pričom základom by mala byť vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa, s cieľom zvýšiť právnu istotu a znížiť transakčné náklady.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Rozdiely vo vnútroštátnych obligatórnych pravidlách spotrebiteľského zmluvného práva a neexistencia jasných pravidiel zmluvného práva patria medzi hlavné prekážky, ktoré bránia rozvoju digitálneho obsahu, keďže na úrovni Únie existuje len veľmi málo pravidiel prispôsobených na daný účel. Podniky musia znášať dodatočné náklady vyplývajúce z rozdielov vo vnútroštátnych obligatórnych pravidlách spotrebiteľského zmluvného práva a z právnej neistoty pri predaji digitálneho obsahu cez hranice. Podniky takisto znášajú náklady spojené s prispôsobovaním svojich zmlúv osobitným obligatórnym pravidlám dodávania digitálneho obsahu, ktoré sa objavujú už v niekoľkých členských štátoch, čo vytvára rozdiely medzi rozsahom a obsahom osobitných vnútroštátnych pravidiel, ktorými sa tieto zmluvy riadia. V členských štátoch, v ktorých zatiaľ neexistujú osobitné predpisy týkajúce sa dodávania digitálneho obsahu, obchodníci zamýšľajúci predávať cezhranične čelia neistote, pretože často nevedia, aké pravidlá sa uplatňujú na digitálny obsah v členskom štáte, do ktorého chcú vyvážať, ani obsah týchto pravidiel a či sú obligatórne.

(4)  Podniky, najmä malé a stredné podniky (MSP), znášajú náklady spojené s prispôsobovaním svojich zmlúv osobitným obligatórnym pravidlám dodávania digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb, ktoré sa objavujú už v niekoľkých členských štátoch, čo vytvára rozdiely medzi rozsahom a obsahom osobitných vnútroštátnych pravidiel, ktorými sa tieto zmluvy riadia. V členských štátoch, v ktorých zatiaľ neexistujú osobitné predpisy týkajúce sa dodávania digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb, obchodníci zamýšľajúci predávať cezhranične čelia neistote, pretože často nevedia, aké pravidlá sa uplatňujú na digitálny obsah alebo digitálne služby v členskom štáte, do ktorého chcú vyvážať, ani obsah týchto pravidiel a či sú obligatórne.

Odôvodnenie

Zmena poradia odôvodnení 3 a 4.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Spotrebitelia nemajú istotu pri cezhraničných nákupoch, najmä pri nákupoch online. Jedným z hlavných faktorov, ktoré zapríčiňujú tento nedostatok dôvery, je neistota týkajúca sa ich kľúčových zmluvných práv a chýbajúci jasný zmluvný rámec pre digitálny obsah. Mnohí spotrebitelia digitálneho obsahu sa stretli s problémami súvisiacimi s kvalitou alebo prístupom k digitálnemu obsahu. Napríklad dostávajú nesprávny alebo chybný digitálny obsah, alebo im nefunguje prístup k danému digitálnemu obsahu. V dôsledku toho vzniká spotrebiteľom finančná a nefinančná ujma.

(3)  Spotrebitelia nemajú vždy istotu pri cezhraničných nákupoch, najmä pri nákupoch online. Jedným z hlavných faktorov, ktoré zapríčiňujú tento nedostatok dôvery, je neistota týkajúca sa ich kľúčových zmluvných práv a chýbajúci jasný zmluvný rámec pre digitálny obsah alebo digitálne služby. Mnohí spotrebitelia sa stretli s problémami súvisiacimi s kvalitou digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb, alebo s prístupom k tomuto obsahu či službám. Napríklad dostávajú nesprávny alebo chybný digitálny obsah alebo digitálne služby, alebo im nefunguje prístup k danému digitálnemu obsahu alebo daným digitálnym službám. V dôsledku toho vzniká spotrebiteľom finančná a nefinančná ujma.

Odôvodnenie

Zmena poradia odôvodnení 3 a 4.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  S cieľom napraviť tieto problémy by podniky aj spotrebitelia mali mať možnosť opierať sa o plne harmonizované pravidlá pre dodávanie digitálneho obsahu stanovením celoúniových zmluvných práv, ktoré sú nevyhnutné pre tento typ transakcií.

(5)  S cieľom napraviť tieto problémy by podniky aj spotrebitelia mali mať možnosť opierať sa o plne harmonizované pravidlá pre niektoré kľúčové aspekty dodávania digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb. Týmito pravidlami by sa mali stanoviť celoúniové zmluvné práva, pričom členským štátom by malo byť umožnené zachovať vnútroštátne pravidlá v súvislosti s niektorými ďalšími aspektmi. V tomto smere je cieľom tejto smernice nastoliť správnu rovnováhu medzi vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľa a konkurencieschopnosťou podnikov a zároveň zaručiť dodržiavanie zásady subsidiarity.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Plne harmonizované pravidlá zmluvného práva vo všetkých členských štátoch uľahčia podnikom možnosť ponúknuť digitálny obsah naprieč hranicami. Budú mať stabilné zmluvné právo pri online a iných predajoch na diaľku do iných členských štátov. Plne harmonizované pravidlá špecifické pre digitálny obsah v celej EÚ odstránia zložitosť spôsobenú rozdielnymi vnútroštátnymi pravidlami, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú na zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu. Takisto umožnia predísť právnej fragmentácii, ktorá by inak vznikala zavádzaním nových vnútroštátnych právnych predpisov špecificky upravujúcich digitálny obsah.

(6)  Harmonizované pravidlá spotrebiteľského zmluvného práva vo všetkých členských štátoch uľahčia podnikom možnosť ponúknuť digitálny obsah naprieč hranicami. Budú mať stabilné zmluvné právo pri online a iných predajoch na diaľku do iných členských štátov. Takisto umožnia predísť právnej fragmentácii, ktorá by inak vznikala zavádzaním nových vnútroštátnych právnych predpisov špecificky upravujúcich digitálny obsah a digitálne služby.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Prínosom pre spotrebiteľov budú plne harmonizované práva pre digitálny obsah pri vysokej úrovni ochrany. Spotrebitelia budú mať jasné práva, keď budú dostávať digitálny obsah alebo prístup k nemu kdekoľvek v. Tým sa zvýši ich dôvera pri nákupoch digitálneho obsahu. Zároveň to prispeje k znižovaniu ujmy spotrebiteľov, ktorá im v súčasnosti vzniká, pretože bude k dispozícii súbor jasných práv, ktoré im umožnia riešiť problémy, ktorým čelia v súvislosti s digitálnym obsahom.

(7)  Prínosom pre spotrebiteľov by mali byť plne harmonizované práva pre digitálny obsah a digitálne služby pri vysokej úrovni ochrany. Spotrebitelia by mali mať jasné kogentné práva, keď prijímajú digitálny obsah alebo digitálne služby alebo prístup k nim kdekoľvek v Únii. Tým by sa mala zvýšiť ich dôvera pri nákupoch digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb. Zároveň by to malo prispieť k znižovaniu ujmy spotrebiteľov, ktorá im v súčasnosti vzniká, pretože bude k dispozícii súbor jasných práv, ktoré im umožnia riešiť problémy, ktorým čelia v súvislosti s digitálnym obsahom alebo digitálnymi službami.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Táto smernica by sa mala uplatňovať aj na dvojúčelové zmluvy, pri ktorých sa zmluva uzatvorí na účely, ktoré patria čiastočne do rámca obchodnej činnosti príslušnej osoby a čiastočne ho presahujú a obchodný účel je v celkovom kontexte zmluvy okrajový, čím by sa mala považovať za spotrebiteľa aj takáto osoba.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Táto smernica by mala v plnej miere harmonizovať súbor kľúčových pravidiel, ktoré zatiaľ nie sú regulované na úrovni Únie. Mala by preto obsahovať aj pravidlá týkajúce sa súladu digitálneho obsahu, prostriedky nápravy dostupné pre spotrebiteľov v prípade nesúladu digitálneho obsahu so zmluvou a určité postupy na uplatnenie týchto prostriedkov nápravy. Táto smernica by mala harmonizovať niektoré aspekty týkajúce sa práva na ukončenie dlhodobých zmlúv, ako aj určité aspekty týkajúce sa modifikácie digitálneho obsahu.

(8)  Táto smernica by mala v plnej miere harmonizovať niektoré kľúčové pravidlá, ktoré zatiaľ nie sú regulované na úrovni Únie ani na vnútroštátnej úrovni. Mala by preto obsahovať aj pravidlá týkajúce sa súladu digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb, prostriedky nápravy dostupné pre spotrebiteľov v prípade nesúladu digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb so zmluvou a určité postupy na uplatnenie týchto prostriedkov nápravy. Táto smernica by tiež mala harmonizovať niektoré aspekty týkajúce sa práva na ukončenie dlhodobých zmlúv, ako aj určité aspekty týkajúce sa modifikácie digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Tým, že sa úplne harmonizujú všetky požiadavky vzťahujúce sa na otázky upravené touto smernicou, sa členským štátom zabráni, aby v rámci rozsahu pôsobnosti smernice stanovili ďalšie formálne alebo hmotnoprávne požiadavky, napríklad obdobie, počas ktorého sa musí prejaviť nesúlad, povinnosť spotrebiteľa informovať dodávateľa o nesúlade v určitej lehote alebo povinnosť spotrebiteľa zaplatiť za využívanie digitálneho obsahu až do okamihu ukončenia zmluvy z dôvodu nesúladu so zmluvou.

(9)  Tým, že sa úplne harmonizujú požiadavky vzťahujúce sa na otázky upravené touto smernicou, sa členským štátom zabráni, aby v rámci rozsahu pôsobnosti smernice stanovili ďalšie formálne alebo hmotnoprávne požiadavky, napríklad akékoľvek pravidlá týkajúce sa presunutia dôkazného bremena, ktorými by sa dosiahol iný výsledok než výsledok stanovený v tejto smernici, alebo povinnosť spotrebiteľa informovať obchodníka o nesúlade v určitej lehote.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Smernicou by nemali byť dotknuté vnútroštátne právne predpisy v rozsahu, v akom táto smernica neupravuje riešené otázky, napríklad vnútroštátne pravidlá stanovujúce povinnosti spotrebiteľa voči dodávateľovi digitálneho obsahu alebo upravujúce kategorizáciu, uzatváranie a platnosť zmlúv alebo zákonnosť obsahu. Členské štáty by mali mať aj naďalej možnosť stanoviť vlastné pravidlá určujúce podrobné podmienky výkonu práva, napríklad právo na náhradu škody v rozsahu, v akom ho smernica neupravuje, alebo pravidlá, ktorými sa určujú dôsledky ukončenia zmluvy a ktoré sa uplatňujú popri pravidlách na vrátenie plnenia upravených touto smernicou.

(10)  Smernicou by nemali byť dotknuté vnútroštátne právne predpisy v rozsahu, v akom táto smernica neupravuje riešené otázky, napríklad vnútroštátne pravidlá stanovujúce povinnosti spotrebiteľa voči dodávateľovi digitálneho obsahu alebo upravujúce kategorizáciu, uzatváranie a platnosť zmlúv alebo zákonnosť obsahu. Členské štáty by mali mať aj naďalej možnosť stanoviť vlastné pravidlá určujúce podrobné podmienky výkonu práva, napríklad právo na náhradu škody v rozsahu, v akom ho smernica neupravuje, alebo pravidlá, ktorými sa určujú dôsledky ukončenia zmluvy a ktoré sa uplatňujú popri pravidlách na vrátenie plnenia upravených touto smernicou. Členským štátom by sa malo umožniť ponechať v platnosti alebo zaviesť vnútroštátne predpisy pre prostriedky nápravy v prípade skrytých chýb. Členským štátom by sa malo umožniť ponechať v platnosti vnútroštátne predpisy pre krátkodobé právo na odmietnutie tovaru, ak sú v ich príslušných právnych poriadkoch k dispozícii k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Touto smernicou by nemali byť dotknuté vnútroštátne právne predpisy, ktoré upravujú podmienky, za ktorých sa zmluva na dodanie digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb považuje za zmluvu, ktorá je prepojená s inou zmluvou alebo dopĺňa inú zmluvu, ktorú spotrebiteľ uzatvoril s dodávateľom alebo iným obchodníkom, a účinok, ktorý z toho vyplýva pre niektorú z týchto zmlúv alebo pre prostriedky nápravy, ktoré sa majú uplatňovať podľa niektorej z týchto zmlúv. Členské štáty by mali mať takisto možnosť určiť povahu týchto zmlúv vrátane kúpnych zmlúv, zmlúv o službách, zmlúv o prenájme alebo zmlúv sui generis.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10b)  Bez toho, aby bol dotknutý európsky kódex elektronickej komunikácie1a, však v prípade, že obchodník ponúka digitálny obsah alebo digitálnu službu na základe zmluvy alebo súboru zmlúv v kombinácii s inými službami, ako sú interpersonálne komunikačné služby alebo tovar, a digitálny obsah alebo digitálna služba nie sú predinštalovane do tovaru, mala by sa táto smernica vzťahovať len na tú zložku takéhoto súboru, ktorá sa týka digitálneho obsahu alebo digitálnej služby. Ostatné prvky by sa mali riadiť uplatniteľnými právnymi predpismi.

 

_______________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady .../... z ..., ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronickej komunikácie (Ú. v. EÚ L xx, [dátum], s. x – x).

Odôvodnenie

Odôvodnením 10b (nové) sa nahrádza odôvodnenie 20 v návrhu Komisie (pozri pozmeňujúci návrh 27).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Smernica by mala riešiť problematiku jednotlivých kategórií digitálneho obsahu a jeho dodávania. S cieľom reagovať na rýchly technologický vývoj a udržanie nadčasového charakteru pojmu digitálny obsah by mal byť daný pojem použitý v tejto smernici širší než v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ30. Mala by predovšetkým zahŕňať služby, ktoré umožňujú vytváranie, spracovanie alebo uchovávanie dát. Hoci existuje veľa spôsobov dodávania digitálneho obsahu, napríklad prenos na trvanlivom nosiči, jeho sťahovanie spotrebiteľmi na ich zariadenia, internetové vysielanie, umožnenie prístupu k skladovacím kapacitám digitálneho obsahu alebo prístup k využívaniu sociálnych médií, táto smernica by sa mala uplatňovať na všetok digitálny obsah bez ohľadu na médium použité na jeho prenos. Rozlišovanie medzi jednotlivými kategóriami na tomto technologicky rýchlo sa meniacom trhu nie je žiaduce, pretože by sotva bolo možné zabrániť diskriminácii medzi dodávateľmi. Mali by byť zabezpečené rovnaké podmienky medzi dodávateľmi rôznych kategórií digitálneho obsahu. Táto smernica by sa však nemala vzťahovať na digitálny obsah, ktorý tvorí súčasť tovaru takým spôsobom, že funguje ako neoddeliteľná súčasť tovaru a jeho funkcie sú podriadené hlavným funkciám tovaru.

(11)  Táto smernica by mala riešiť problematiku jednotlivých kategórií digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb a ich dodávania. S cieľom zabezpečiť súlad s acquis by mal pojem digitálneho obsahu zodpovedať pojmu, ktorý bol použitý v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ30, a mal by zahŕňať napríklad text, video, audio, aplikácie, digitálne hry a akýkoľvek iný softvér. S cieľom reagovať na rýchle tempo technologického vývoja a zabezpečiť nadčasový charakter tejto smernice by sa mala táto smernica vzťahovať aj na digitálne služby, ktoré umožňujú vytváranie, spracovanie alebo uchovávanie dát, ako aj služby, ktoré umožňujú výmenu dát v digitálnej podobe, vrátane interpersonálnych komunikačných služieb bez číslovania, pokiaľ ich neupravuje európsky kódex elektronickej komunikácie. Hoci existuje veľa spôsobov dodávania digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb, napríklad prenos na nosiči CD, DVD alebo podobnom médiu, jeho sťahovanie spotrebiteľmi na ich zariadenia, internetové vysielanie, umožnenie prístupu k skladovacím kapacitám digitálnych služieb alebo prístup k využívaniu sociálnych médií, táto smernica by sa mala uplatňovať na všetok digitálny obsah alebo digitálne služby bez ohľadu na médium použité na ich prenos. Rozlišovanie medzi jednotlivými kategóriami na tomto technologicky rýchlo sa meniacom trhu nie je žiaduce, pretože by sotva bolo možné zabrániť diskriminácii medzi obchodníkmi. Mali by byť zabezpečené rovnaké podmienky medzi obchodníkmi s rôznymi kategóriami digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb.

__________________

__________________

30 Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64.

30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  S cieľom splniť očakávania spotrebiteľov a zabezpečiť jasný a jednoduchý právny rámec pre dodávateľov digitálneho obsahu ponúkaného na trvanlivom nosiči v súvislosti s požiadavkami súladu a prostriedkov nápravy dostupných pre spotrebiteľov v prípade nesúladu by sa táto smernica mala vzťahovať na tovary, ako sú DVD a CD nosiče obsahujúce digitálny obsah takým spôsobom, aby tento tovar bol považovaný len za nosič digitálneho obsahu. S cieľom vyhnúť sa fragmentácii medzi rôznymi distribučnými kanálmi by sa táto smernica mala vzťahovať na digitálny obsah dodávaný na trvanlivom nosiči bez ohľadu na to, či sa predáva na diaľku alebo pri osobnej účasti. Smernica 2011/83 by sa mala aj naďalej vzťahovať na uvedený tovar vrátane povinností týkajúcich sa dodávok tovaru, prostriedkov nápravy v prípade nedodania a povahy zmluvy, podľa ktorej sa predmetný tovar dodáva. Smernicou nie sú dotknuté ani práva šírenia uplatniteľné na tieto tovary podľa autorského práva.

(12)  S cieľom splniť očakávania spotrebiteľov a zabezpečiť jasný a jednoduchý právny rámec pre obchodníkov s tovarom, do ktorého je vložený digitálny obsah alebo digitálna služba, v súvislosti s požiadavkami súladu a prostriedkami nápravy dostupnými pre spotrebiteľov v prípade nesúladu by sa táto smernica mala vzťahovať digitálny obsah alebo digitálne služby predinštalované v tovare, ako sú DVD a CD nosiče alebo tzv. inteligentné produkty. Pokiaľ ide o takýto tovar, obchodník by sa mal podľa tejto smernice zodpovedať spotrebiteľovi za splnenie povinností len v súvislosti s vloženým digitálnym obsahom alebo digitálnou službou. Zodpovednosť za ostatné prvky takéhoto tovaru by mali upravovať uplatniteľné právne predpisy. S cieľom vyhnúť sa fragmentácii medzi rôznymi distribučnými kanálmi by sa táto smernica mala vzťahovať na vložený digitálny obsah alebo služby bez ohľadu na to, či sa tovar, v ktorom sú predinštalované, dodáva na diaľku alebo pri osobnej účasti. Smernica 2011/83/EÚ by sa mala aj naďalej vzťahovať na uvedený tovar vrátane povinností týkajúcich sa dodávok tovaru, prostriedkov nápravy v prípade nedodania a povahy zmluvy, podľa ktorej sa predmetný tovar dodáva. Pravidlá tejto smernice týkajúce sa dodávania a nedodania digitálneho obsahu a digitálnych služieb sa preto neuplatňujú na vložený digitálny obsah a vložené digitálne služby. Touto smernicou nie sú dotknuté ani práva šírenia uplatniteľné na tieto tovary podľa autorského práva.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  V digitálnom hospodárstve sú informácie o jednotlivcoch často a v čoraz väčšej miere vnímané účastníkmi trhu ako hodnoty porovnateľné s hodnotou peňazí. Digitálny obsah sa často dodáva nie za protiplnenie spočívajúce v zaplatení ceny, ale za nefinančné protiplnenie, napr. za sprístupnenie osobných údajov alebo iných údajov. Tieto osobitné obchodné modely sa v rôznych formách uplatňujú na značnej časti trhu. Zavedením diferenciácie podľa povahy protiplnenia by sa diskriminovali niektoré obchodné modely; vytvoril by sa nespravodlivý stimul pre podniky, ktoré majú tendenciu ponúkať digitálny obsah za dáta. Mali by sa zabezpečiť rovnaké podmienky. Nedostatky výkonnostných charakteristík digitálneho obsahu dodaného za nefinančné protiplnenie môžu okrem toho ovplyvniť hospodárske záujmy spotrebiteľov. Uplatniteľnosť pravidiel tejto smernice by preto nemala závisieť od toho, či sa za predmetný digitálny obsah platí určitá cena.

(13)  V digitálnom hospodárstve sú informácie o jednotlivcoch často a v čoraz väčšej miere vnímané účastníkmi trhu ako hodnoty porovnateľné s hodnotou peňazí. Digitálny obsah alebo digitálne služby sa často dodávajú nie za protiplnenie spočívajúce v platbe, ale za dáta, napr. za sprístupnenie osobných údajov alebo iných údajov. Tieto osobitné obchodné modely sa v rôznych formách uplatňujú na značnej časti trhu. Zavedením diferenciácie podľa povahy protiplnenia by sa diskriminovali niektoré obchodné modely, čím by sa vytvoril neodôvodnený stimul pre podniky, aby ponúkali digitálny obsah alebo digitálne služby za dáta. Nedostatky výkonnostných charakteristík digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb dodávaných za protiplnenie vo forme dát môžu navyše ovplyvniť hospodárske záujmy spotrebiteľov. Aby sa zabezpečili rovnaké podmienky, uplatniteľnosť pravidiel tejto smernice by nemala závisieť od toho, či sa za predmetný digitálny obsah alebo digitálnu službu platí určitá cena.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  V digitálnom hospodárstve sú informácie o jednotlivcoch často a v čoraz väčšej miere vnímané účastníkmi trhu ako hodnoty porovnateľné s hodnotou peňazí. Digitálny obsah sa často dodáva nie za protiplnenie spočívajúce v zaplatení ceny, ale za nefinančné protiplnenie, napr. za sprístupnenie osobných údajov alebo iných údajov. Tieto osobitné obchodné modely sa v rôznych formách uplatňujú na značnej časti trhu. Zavedením diferenciácie podľa povahy protiplnenia by sa diskriminovali niektoré obchodné modely; vytvoril by sa nespravodlivý stimul pre podniky, ktoré majú tendenciu ponúkať digitálny obsah za dáta. Mali by sa zabezpečiť rovnaké podmienky. Nedostatky výkonnostných charakteristík digitálneho obsahu dodaného za nefinančné protiplnenie môžu okrem toho ovplyvniť hospodárske záujmy spotrebiteľov. Uplatniteľnosť pravidiel tejto smernice by preto nemala závisieť od toho, či sa za predmetný digitálny obsah platí určitá cena.

(13)  V digitálnom hospodárstve sú informácie o jednotlivcoch často a v čoraz väčšej miere vnímané účastníkmi trhu ako hodnotné. Vyvinuli sa špecifické obchodné modely, v rámci ktorých obchodníci dodávajú digitálny obsah alebo poskytujú digitálnu službu, pričom spotrebiteľ musí poskytnúť alebo umožniť prístup k osobným údajom. Tieto osobitné obchodné modely sa v rôznych formách uplatňujú na značnej časti trhu. Cieľom tejto smernice nie je rozhodnúť o tom, či by sa takéto zmluvy mali povoliť alebo nie. Navyše ponecháva v právomoci vnútroštátnych právnych predpisov otázku platnosti zmlúv na dodanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, v rámci ktorých sa poskytujú osobné údaje alebo prístup k nim. Táto smernica by v žiadnom prípade nemala vzbudzovať dojem, že legitimizuje alebo podporuje praktiky založené na monetizácii osobných údajov, keďže osobné údaje nemožno porovnať s cenou, a preto ich nemožno považovať za komoditu. Zavedením diferenciácie do pravidiel pre peňažné a nepeňažné transakcie by sa však vytvoril nespravodlivý stimul pre podniky v prospech dodávania digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb pod podmienkou poskytnutia osobných údajov. Nedostatky výkonnostných charakteristík digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb dodaných bez protiplnenia spočívajúceho v platbe môžu okrem toho ovplyvniť hospodárske záujmy spotrebiteľov. V záujme zaistenia rovnosti podmienok a vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov by uplatniteľnosť pravidiel tejto smernice nemala závisieť od toho, či sa za predmetný digitálny obsah alebo predmetné digitálne služby platí určitá cena.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Pokiaľ ide o digitálny obsah, ktorý nebol dodaný za protiplnenie spočívajúce v zaplatení ceny, ale za nefinančné protiplnenie, táto smernica by sa mala vzťahovať len na zmluvy, v prípade ktorých dodávateľ žiada a spotrebiteľ priamo alebo nepriamo aktívne poskytuje dodávateľovi dáta, napríklad meno a e-mailovú adresu alebo fotografie, napríklad prostredníctvom individuálnej registrácie alebo na základe zmluvy, ktorá umožňuje prístup k fotografiám spotrebiteľov. Táto smernica by sa nemala vzťahovať na situácie, keď dodávateľ zhromažďuje údaje potrebné na fungovanie digitálneho obsahu v súlade so zmluvou, napríklad údaje o geografickej polohe, ak je to potrebné pre riadne fungovanie mobilnej aplikácie, alebo výlučne na účel splnenia zákonných požiadaviek, napríklad keď je registrácia spotrebiteľa povinná z dôvodu bezpečnosti a na identifikačné účely podľa príslušných právnych predpisov. Táto smernica by sa takisto nemala vzťahovať na situácie, keď dodávateľ zhromažďuje informácie vrátane osobných údajov, ako je IP adresa alebo iné automaticky vygenerované informácie, napríklad informácie zhromaždené a prenášané cez cookie bez toho, aby ich spotrebiteľ aktívne dodal, hoci spotrebiteľ akceptuje cookie. Takisto by sa nemala vzťahovať na situácie, keď je spotrebiteľ vystavený reklamným oznamom výlučne s cieľom získať prístup k digitálnemu obsahu.

(14)  Pokiaľ ide o digitálny obsah a digitálne služby, ktoré neboli dodané za protiplnenie spočívajúce v platbe, ale za poskytnutie osobných údajov, táto smernica by sa mala vzťahovať na zmluvy, v prípade ktorých obchodník žiada a spotrebiteľ poskytuje osobné údaje a tiež keď obchodník získava osobné údaje. Išlo by napríklad o meno a e-mailovú adresu alebo fotografie poskytnuté priamo alebo nepriamo obchodníkovi, napríklad prostredníctvom individuálnej registrácie alebo na základe zmluvy, ktorá umožňuje prístup k fotografiám spotrebiteľov, alebo osobné údaje získané obchodníkom, napr. IP adresu. Táto smernica by sa nemala vzťahovať na situácie, keď obchodník získava osobné údaje výlučne na dodanie, zachovanie súladu alebo zlepšenie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby alebo výlučne na účel splnenia zákonných požiadaviek, napríklad keď je registrácia spotrebiteľa povinná z dôvodu bezpečnosti a na identifikačné účely podľa príslušných právnych predpisov. Takisto by sa nemala vzťahovať na situácie, keď je spotrebiteľ vystavený reklamným oznamom výlučne s cieľom získať prístup k digitálnemu obsahu alebo digitálnej službe.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  S obsahom vytváraným spotrebiteľmi by sa malo zaobchádzať rovnako ako s akýmkoľvek iným digitálnym obsahom, ktorý spotrebiteľ poskytuje alebo uchováva počas celej doby trvania zmluvy, ako napríklad hudobné a video súbory, obrázky, hry alebo aplikácie. Obsah vytváraný spotrebiteľmi obsahuje širokú škálu príkladov, ku ktorým patria digitálne obrázky, videá a zvukové súbory, blogy, diskusné fóra, textové formáty spolupráce, posty, chat, tweety, protokoly, podcasting, obsah vytvorený na mobilných zariadeniach, obsah vytvorený v rámci online virtuálneho prostredia, hodnotenia a zbierky linkov odkazujúcich na online obsah.

(15)  S obsahom vytváraným spotrebiteľmi by sa malo zaobchádzať rovnako ako s akýmkoľvek iným digitálnym obsahom alebo digitálnymi službami, ktoré spotrebiteľ poskytuje alebo uchováva počas celej doby trvania zmluvy, ako napríklad hudobné a video súbory, obrázky, hry alebo aplikácie, pokiaľ sa v tejto smernici nestanovuje inak. Obsah vytváraný spotrebiteľmi obsahuje širokú škálu príkladov, ku ktorým patria digitálne obrázky, videá a zvukové súbory, blogy, diskusné fóra, textové formáty spolupráce, posty, chat, tweety, protokoly, podcasting, obsah vytvorený na mobilných zariadeniach, obsah vytvorený v rámci online virtuálneho prostredia, hodnotenia a zbierky linkov odkazujúcich na online obsah.

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Dodávatelia videosúborov, obrázkov, softvérových aplikácií a iného digitálneho obsahu by mali poskytovať záruky týkajúce sa bezpečnosti digitálneho obsahu, ktorý poskytujú, pričom by mali ponúkať vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov pred škodlivým softvérom.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  S cieľom zabezpečiť spoločný súbor práv pre spotrebiteľov a rovnaké podmienky pre podniky by spotrebitelia mali mať rovnaké prostriedky nápravy v prípade digitálneho obsahu, ktorý nie je v súlade so zmluvou, a to bez ohľadu na spôsob, ako bol obsah vytvorený. Smernica by sa preto mala uplatňovať na zmluvy týkajúce sa rozvoja digitálneho obsahu prispôsobené na mieru podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa vrátane softvéru na mieru. Táto smernica by sa mala takisto uplatňovať na dodávanie vizuálnych modelovacích súborov vyžadovaných na 3D tlač. Touto smernicou by sa však nemal upravovať tovar vyrobený s využitím technológie 3D tlače alebo škody spôsobené na ňom.

(16)  S cieľom zabezpečiť spoločný súbor práv pre spotrebiteľov a rovnaké podmienky pre podniky by spotrebitelia mali mať rovnaké prostriedky nápravy v prípade digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb, ktoré nie v súlade so zmluvou, a to bez ohľadu na spôsob vytvorenia obsahu alebo služby. Táto smernica by sa preto mala uplatňovať na zmluvy týkajúce sa rozvoja digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb prispôsobených na mieru podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa vrátane softvéru na mieru. Táto smernica by sa mala takisto uplatňovať na dodávanie vizuálnych modelovacích súborov vyžadovaných na 3D tlač. Touto smernicou by sa však nemal upravovať tovar vyrobený s využitím technológie 3D tlače alebo škody spôsobené na ňom.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Digitálny obsah má veľký význam v rámci internetu vecí. Treba však samostatne riešiť osobitné otázky zodpovednosti súvisiace s internetom vecí vrátane zodpovednosti za dáta a zmlúv o interakcii medzi strojmi.

(17)  Táto smernica by sa mala uplatňovať na prepojené zariadenia v rámci internetu vecí. Treba však samostatne riešiť osobitné otázky zodpovednosti súvisiace so zmluvami o interakcii medzi strojmi.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Zmluvy môžu obsahovať všeobecné podmienky dodávateľa, ktoré spotrebiteľ musí prijať. Pri niektorých druhoch digitálneho obsahu dodávatelia často opisujú služby a merateľné ciele služieb v dohode o úrovni poskytovaných služieb. Tieto dohody o úrovni služieb sú vo všeobecnosti pripojené k hlavnej zmluve a tvoria dôležitú súčasť zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a spotrebiteľom. Mali by byť zahrnuté do vymedzenia pojmu zmluva v rámci tejto smernice, a preto by mali byť v súlade s pravidlami, ktoré sú v smernici stanovené.

(18)  Zmluvy môžu obsahovať všeobecné podmienky obchodníka, ktoré spotrebiteľ musí prijať. Pri digitálnych službách obchodníci často opisujú služby a merateľné ciele služieb v dohode o úrovni poskytovaných služieb. Tieto dohody o úrovni služieb sú vo všeobecnosti pripojené k hlavnej zmluve a tvoria dôležitú súčasť zmluvného vzťahu medzi obchodníkom a spotrebiteľom. Mali by byť zahrnuté do tejto smernice, a preto by mali byť v súlade s pravidlami, ktoré sú v smernici stanovené.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Táto smernica by sa mala uplatňovať len na služby, ktorých hlavným predmetom je poskytovanie digitálneho obsahu. Smernica by sa preto nemala vzťahovať na služby, ktoré dodávateľ poskytuje osobne a pri ktorých sa digitálne prostriedky používajú len na účely prístupu alebo dodania, napríklad na preklad, ktorý ponúka osoba alebo iné služby odborného poradenstva, kde sa iba výstup služby poskytuje spotrebiteľovi digitálnymi prostriedkami.

(19)  Táto smernica by sa mala uplatňovať len na služby, ktorých hlavným predmetom je poskytovanie digitálnych služieb. Smernica by sa preto nemala vzťahovať na služby, ktoré obchodník poskytuje osobne a pri ktorých sa digitálne prostriedky používajú len na účely prístupu alebo dodania, napríklad na preklad, ktorý ponúka osoba alebo iné služby odborného poradenstva, kde sa iba výstup služby poskytuje spotrebiteľovi digitálnymi prostriedkami.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  V prípade, že dodávateľ ponúka digitálny obsah na základe zmluvy alebo súboru zmlúv v kombinácii s inými službami, ako sú telekomunikačné služby alebo tovary, ktoré nefungujú len ako nosič digitálneho obsahu, táto smernica by sa mala vzťahovať len na digitálny obsah zložky takéhoto balíka. Ostatné prvky by sa mali riadiť uplatniteľnými právnymi predpismi.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zmenené odôvodnenie 20 presunuté do odôvodnenia 10b (nové).

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Táto smernica by sa nemala zaoberať autorským právom ani inými aspektmi dodávania digitálneho obsahu súvisiacimi s právami duševného vlastníctva. Preto by ňou nemali byť dotknuté žiadne práva a povinnosti vyplývajúce z autorského práva a iných práv duševného vlastníctva.

(21)  Táto smernica by sa nemala zaoberať autorským právom ani inými aspektmi dodávania digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb súvisiacimi s právami duševného vlastníctva. Preto by ňou nemali byť dotknuté žiadne práva a povinnosti vyplývajúce z autorského práva a iných práv duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Ochrana jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov sa riadi smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES31 a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES32, ktoré sú plne uplatniteľné v kontexte zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu. Uvedené smernice už v súčasnosti stanovujú právny rámec v oblasti ochrany osobných údajov v Únii. Implementácia a uplatňovanie tejto smernice by mali byť plne v súlade s uvedeným právnym rámcom.

(22)  Výkon činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, zahŕňa spracúvanie osobných údajov. Touto smernicou nie sú dotknuté ustanovenia právnych predpisov Únie, ktoré sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov v rámci Únie, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679131a a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES32, ktoré spoločne upravujú spracúvanie osobných údajov v členských štátoch pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov, najmä verejných nezávislých orgánov určených členskými štátmi. Uvedené právne akty už v súčasnosti stanovujú právny rámec Únie v oblasti ochrany osobných údajov a sú uplatniteľné v plnom rozsahu v kontexte zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb. Implementácia a uplatňovanie tejto smernice by mali byť plne v súlade s uvedeným právnym rámcom.

__________________

__________________

31 Ú. v. ES L 281, 23. 11. 1995, s. 31 – 50. [smernica bude nahradená všeobecným nariadením o ochrane údajov po jeho prijatí].

 

 

31a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.

32 Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37 – 47.

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a)  Do rozsahu pôsobnosti tejto smernice patria aplikácie internetu vecí, ktoré sú často navrhnuté tak, aby z kontextu zistili potreby a želania užívateľa, a získavajú informácie o jeho každodenných úkonoch a zvykoch, pričom pracujú neviditeľne a bez toho, aby si ich užívatelia všimli. Spotrebitelia možno mali aspoň príležitosť prečítať si pred podpísaním zmluvy na svoje zariadenie internetu vecí doložku o zásadách ochrany osobných údajov, no tieto doložky nie sú vždy zrozumiteľné. Navyše zariadenia internetu vecí sa zvyčajne navrhujú so slabou, resp. žiadnou mierou šifrovania a bez ďalších bezpečnostných prvkov. Takisto je bežné, že sa vo veľkej miere spoliehajú na bezdrôtové komunikačné protokoly, ktoré nemajú povinné technické a bezpečnostné normy. Spotrebitelia vo všeobecnosti nemajú predstavu o bezpečnosti internetu vecí, v dôsledku čoho na domácich spotrebičoch často ponechávajú prednastavené heslá, ktoré nikdy nemenia, a tak často dochádza k ich ohrozeniu. Táto smernica spolu so základnými zásadami nariadenia (EÚ) 2016/679 zabezpečuje občianskoprávnu zodpovednosť v prípadoch, keď sa v architektúre zariadení internetu vecí nepočíta s ochranou súkromia, a neplatnosť zmluvných podmienok, ktoré porušujú niektoré z práv, ktoré požíva spotrebiteľ ako dotknutá osoba podľa nariadenia (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Existujú rôzne spôsoby, ako sa môže digitálny obsah dostať k spotrebiteľom. Je vhodné stanoviť jednoduché a jasné pravidlá, pokiaľ ide o spôsoby a lehoty na splnenie hlavnej zmluvnej povinnosti dodávateľa, ktorou je dodanie digitálneho obsahu spotrebiteľovi. Berúc do úvahy, že dodávateľ v zásade nezodpovedá za konanie alebo opomenutie internetového poskytovateľa či elektronickej platformy vybraných spotrebiteľom na dodanie digitálneho obsahu, pre dodávateľa by postačilo, aby dodal digitálny obsah tejto tretej strane. Pokiaľ ide o čas dodania, v súlade s trhovou praxou a technickými možnosťami by sa digitálny obsah mal dodať bezodkladne, pokiaľ sa strany nerozhodli dohodnúť sa inak s cieľom využiť iné modely dodávania.

(23)  Existujú rôzne spôsoby, ako sa môžu digitálny obsah alebo digitálne služby dostať k spotrebiteľom alebo sa im sprístupniť. Je vhodné stanoviť jednoduché a jasné pravidlá, pokiaľ ide o spôsoby a lehoty na splnenie hlavnej zmluvnej povinnosti obchodníka, ktorou je dodanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby spotrebiteľovi. Berúc do úvahy, že obchodník v zásade nezodpovedá za konanie alebo opomenutie internetového poskytovateľa či elektronickej platformy vybraných spotrebiteľom na dodanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, pre obchodníka by postačilo, aby dodal digitálny obsah alebo digitálnu službu tejto tretej strane alebo akejkoľvek inej strane určenej spotrebiteľom. Pokiaľ ide o čas dodania, v súlade s trhovou praxou a technickými možnosťami by sa digitálny obsah alebo digitálna služba mali dodať bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy, pokiaľ sa strany nerozhodli dohodnúť sa inak s cieľom využiť iné modely dodávania.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  V záujme podpory inovácie na jednotnom digitálnom trhu a zohľadnenia technologického vývoja, ktoré sa odrážajú v rýchlo sa meniacich charakteristikách digitálneho obsahu, je opodstatnené, aby digitálny obsah bol v prvom rade v súlade s tým, čo bolo dohodnuté v zmluve.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  V prípadoch, keď zmluva nestanovuje dostatočne jasné a zrozumiteľné kritériá na zistenie súladu digitálneho obsahu so zmluvou, je potrebné stanoviť objektívne kritériá súladu s cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia neboli zbavení svojich práv. V takýchto prípadoch by sa súlad so zmluvou mal posudzovať vzhľadom na účel, na ktorý sa digitálny obsah rovnakého opisu bežne používa.

(25)  Pokiaľ ide o to, čo môže spotrebiteľ očakávať vo vzťahu k danému digitálnemu obsahu alebo digitálnej službe a za čo by obchodník niesol zodpovednosť v prípade ich nedodania, je v záujme zaistenia jasnosti potrebné harmonizovať pravidlá pre určenie súladu so zmluvou. Použitím kombinácie objektívnych a subjektívnych kritérií by sa mali chrániť legitímne záujmy oboch strán zmluvy. V zmluve by sa mali stanoviť dostatočne jasné a zrozumiteľné kritériá na zistenie súladu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby so zmluvou. Je takisto potrebné stanoviť objektívne kritériá súladu s cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia neboli zbavení svojich práv. Súlad so zmluvou by sa mal posudzovať vzhľadom na kvalitu a výkonnosť, ktoré digitálny obsah alebo digitálne služby rovnakého opisu bežne dosahujú, so zreteľom na to, čo môže spotrebiteľ opodstatnene očakávať, na charakter digitálneho obsahu alebo digitálnej služby a prípadne na akékoľvek verejné vyhlásenia o osobitných vlastnostiach digitálneho obsahu alebo digitálnej služby zo strany obchodníka , výrobcu alebo jeho zástupcu, resp. urobené v ich mene, uvedené najmä pri propagácii alebo na označení. Očakávania spotrebiteľov sa veľmi líšia v závislosti od druhu a použitia digitálneho obsahu a digitálnych služieb, a preto by sa mali objektívne stanoviť.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a)  Keďže je potrebné zaistiť zmluvnú slobodu so zreteľom na kritériá súladu so zmluvou, aby sa predišlo obchádzaniu zodpovednosti za nesúlad a aby sa zaistila vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa, každá zmluvná doložka, ktorá sa odchyľuje od obligatórnych pravidiel týkajúcich sa kritérií súladu a nesprávnej integrácie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby a ktorá poškodzuje záujmy spotrebiteľa, je platná len vtedy, ak bol o nej spotrebiteľ špecificky informovaný a výslovne s ňou súhlasil pri uzatváraní zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Vzhľadom na svoju povahu musí digitálny obsah spolupracovať s inými digitálnymi zariadeniami, aby riadne fungoval; interoperabilita by preto mala byť súčasťou kritérií súladu. Konkrétne musí spolupracovať s hardvérom, pokiaľ ide o rýchlosť procesora a vlastnosti grafickej karty a softvéru, a to vrátane konkrétnej verzie operačného systému alebo konkrétneho multimediálneho prehrávača. Pojem funkčnosti by mal zahŕňať spôsoby, ktorými možno digitálny obsah využívať; mal by zahŕňať aj neprítomnosť či prítomnosť akýchkoľvek technických obmedzení, napríklad ochrany prostredníctvom správy digitálnych práv alebo regionálneho kódovania.

(26)  Vzhľadom na svoju povahu musia digitálny obsah a digitálne služby spolupracovať s inými digitálnymi zariadeniami, aby riadne fungovali; interoperabilita by preto mala byť súčasťou kritérií súladu. Interoperabilita by sa mala chápať ako schopnosť digitálneho obsahu alebo služby vykonávať všetky svoje funkcie v interakcii s konkrétnym digitálnym prostredím. Funkčnosť by sa mala chápať ako spôsoby, ktorými možno digitálny obsah alebo digitálnu službu využívať; mala by sa chápať aj v tom zmysle, že zahŕňa neprítomnosť či prítomnosť akýchkoľvek technických obmedzení, napríklad ochrany prostredníctvom správy digitálnych práv alebo regionálneho kódovania. Spotrebiteľ by mal byť vopred informovaný o povolených použitiach digitálneho obsahu, napríklad kopírovaní na súkromné účely. Ak sa zmluva týka diel chránených autorským právom, súlad so zmluvou zahŕňa rešpektovanie celej právnej úpravy ochrany autorského práva. Zmluvné doložky, ktorými sa špecificky bráni zákonnému uplatneniu výnimiek alebo obmedzení stanovených v autorskom práve, by mali predstavovať nesúlad so zmluvou. Podmienky uplatnenia výnimiek alebo obmedzení by mali naďalej určovať pravidlá Únie týkajúce sa autorských práv a s nimi súvisiacich práv, ktoré sa touto smernicou nemenia.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Hoci služby a technológie založené na údajoch prinášajú významné výhody, vytvárajú aj isté druhy zraniteľnosti. Ako sa uznáva v stratégii jednotného digitálneho trhu, vysoká úroveň bezpečnosti sietí a informácií v celej Európskej únii má zásadný význam z hľadiska zabezpečenia dodržiavania základných práv, ako je právo na súkromie a ochranu osobných údajov, ako aj z hľadiska zvýšenia istoty používateľov a posilnenia ich dôvery v rámci digitálnej ekonomiky. Keďže softvér sa stáva všadeprítomným, prvoradou otázkou sa stávajú aj také vlastnosti ako spoľahlivosť, bezpečnosť a adaptabilita na meniace sa potreby. Preto je čoraz dôležitejšie, aby uvedené technológie a služby založené na údajoch zabezpečovali, aby tieto vlastnosti boli zaručené v rozsahu, ktorý je úmerný úlohe a funkcii, ktoré tieto technológie zohrávajú. Najmä vlastnosti z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti sa stávajú dôležitou otázkou pre inovatívne zmiešané služby, ktoré sa musia opierať o prepojenie rôznych systémov v rôznych doménach.

(27)  Hoci služby a technológie založené na údajoch prinášajú významné výhody, vytvárajú aj isté druhy zraniteľnosti. Vysoká úroveň bezpečnosti sietí a informácií v celej Európskej únii má zásadný význam z hľadiska zabezpečenia dodržiavania základných práv, ako je právo na súkromie a ochranu osobných údajov, ako aj z hľadiska zvýšenia istoty používateľov a posilnenia ich dôvery v rámci digitálnej ekonomiky. Keďže softvér sa stáva všadeprítomným, prvoradou otázkou sa stávajú aj také vlastnosti ako spoľahlivosť, bezpečnosť a adaptabilita na meniace sa potreby. Preto je čoraz dôležitejšie, aby uvedené technológie a služby založené na údajoch zabezpečovali, aby tieto vlastnosti boli zaručené v rozsahu, ktorý je úmerný úlohe a funkcii, ktoré tieto technológie zohrávajú. Najmä kvalita z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti sa stáva dôležitou otázkou pre inovatívne zmiešané služby, ktoré sa musia opierať o prepojenie rôznych systémov v rôznych doménach. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že aktualizácie vrátane bezpečnostných aktualizácií sú nevyhnutné na zabezpečenie ochrany operačného softvéru tzv. inteligentných produktov, ako sú smartfóny, ktoré si vyžadujú, aby spotrebiteľ čo najskôr nainštaloval najnovšiu verziu poskytovanú obchodníkom, a tak bol chránený pred zneužitím zo strany osôb konajúcich so zlým úmyslom.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Pri uplatňovaní pravidiel tejto smernice by dodávatelia mali využívať normy, otvorené technické špecifikácie, osvedčené postupy a kódexy správania, a to aj pokiaľ ide o bežne používaný formát údajov pre spätné získanie obsahu vytvoreného používateľom alebo akýkoľvek iný obsah, ktorý spotrebiteľ poskytol, či už sú uvedené pravidlá stanovené na medzinárodnej úrovni, na európskej úrovni alebo na úrovni konkrétneho odvetvia. V tejto súvislosti môže Komisia zvážiť, že bude presadzovať vypracovanie medzinárodných a európskych noriem a vypracovanie kódexu správania obchodnými združeniami a inými reprezentatívnymi organizáciami, ktoré by mohli podporiť jednotné uplatňovanie smernice.

(28)  Pri uplatňovaní pravidiel tejto smernice by obchodníci mali využívať normy, otvorené technické špecifikácie, osvedčené postupy a kódexy správania, a to aj pokiaľ ide o bežne používaný formát údajov pre spätné získanie obsahu vytvoreného používateľom alebo akýkoľvek iný obsah, ktorý spotrebiteľ poskytol, a tiež o bezpečnosť informačných systémov a digitálnych prostredí, či už sú uvedené pravidlá stanovené na medzinárodnej úrovni, na európskej úrovni alebo na úrovni konkrétneho odvetvia. V tejto súvislosti môže Komisia požiadať obchodné združenia a iné reprezentatívne organizácie o vypracovanie medzinárodných a európskych noriem a kódexu správania, ktoré by mohli podporiť jednotné uplatňovanie tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28a)  V záujme zachovania súladu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby so zmluvou by mal obchodník počas primeraného obdobia poskytovať spotrebiteľovi aktualizácie vrátane bezpečnostných aktualizácií. Je na spotrebiteľovi, či tieto aktualizácie nainštaluje alebo nie. Napríklad spotrebiteľ sa môže rozhodnúť, že dodané aktualizácie nenainštaluje, pretože by si to vyžadovalo modernizáciu jeho operačného systému. Ak sa však spotrebiteľ rozhodne nenainštalovať aktualizácie, nemôže odôvodnene očakávať, že digitálny obsah alebo digitálna služba zostanú v súlade so zmluvou, okrem prípadov, keď to obchodník výslovne odsúhlasí. Spotrebiteľ by mal byť informovaný o skutočnosti, že jeho rozhodnutie o nenainštalovaní potrebných aktualizácií vrátane bezpečnostných aktualizácií sa zohľadní pri posudzovaní zodpovednosti obchodníka za zachovanie súladu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Mnohé druhy digitálneho obsahu sa dodávajú počas určitého obdobia. Napríklad spotrebitelia majú prístup ku cloudovým službám počas určitého obdobia. Je preto dôležité zabezpečiť, aby bol digitálny obsah v súlade so zmluvou po celý čas trvania zmluvy. Okrem toho vzhľadom na časté vylepšovanie digitálneho obsahu, najmä jeho aktualizáciami, by spotrebiteľovi mala byť dodaná najnovšia verzia dostupná v čase uzavretia zmluvy.

(29)  Mnohé druhy digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb sa dodávajú počas určitého obdobia, napríklad prístup ku cloudovým službám. Je preto nevyhnutné zabezpečiť, aby digitálny obsah alebo digitálna služba boli v súlade so zmluvou po celý čas trvania zmluvy. Prípady závažného, trvalého a opakovaného prerušenia pri dodávaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, za ktoré je zodpovedný obchodník, by sa mali považovať za prípady nesúladu so zmluvou. Okrem toho vzhľadom na časté vylepšovanie digitálneho obsahu a digitálnych služieb, najmä jeho aktualizáciami, by spotrebiteľovi mala byť dodaná najnovšia verzia digitálneho obsahu alebo digitálnej služby dostupná v čase uzavretia zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodnú na dodaní staršej verzie, napríklad v záujme zabezpečenia interoperability s digitálnym prostredím spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Aby digitálny obsah riadne fungoval, musí sa správne integrovať do hardvérového a softvérového prostredia spotrebiteľa. Ak je nesúlad digitálneho obsahu so zmluvou dôsledkom nesprávnej integrácie, malo by sa to považovať za nesúlad so samotnou zmluvou o digitálnom obsahu, pokiaľ digitálny obsah bol integrovaný dodávateľom alebo pod jeho kontrolou, alebo spotrebiteľom podľa pokynov dodávateľa pre integráciu, a ak príčinou nesprávnej integrácie boli nedostatky v pokynoch na integráciu. Pri takýchto scenároch je pôvod nesúladu v oblasti pôsobnosti dodávateľa.

(30)  Aby digitálny obsah alebo digitálna služba riadne fungovali, musia sa správne integrovať do digitálneho prostredia spotrebiteľa. Ak je nesúlad digitálneho obsahu alebo digitálnej služby so zmluvou dôsledkom nesprávnej integrácie, malo by sa to považovať za nesúlad so samotnou zmluvou o digitálnom obsahu alebo digitálnej službe, pokiaľ digitálny obsah alebo digitálna služba boli integrované obchodníkom alebo pod jeho kontrolou, alebo spotrebiteľom podľa pokynov obchodníka pre integráciu, a ak príčinou nesprávnej integrácie boli nedostatky v pokynoch na integráciu. Pri takýchto scenároch je pôvod nesúladu v oblasti pôsobnosti obchodníka.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Súlad by sa mal vzťahovať na vecné aj právne nedostatky. Práva tretej strany môžu spotrebiteľom účinne zabraňovať vo využívaní digitálneho obsahu alebo niektorých jeho prvkov podľa zmluvy, ak sa porušujú práva uvedenej tretej strany a keď táto tretia strana oprávnene núti dodávateľa, aby zastavil porušovanie týchto práv a prestal ponúkať digitálny obsah. Právne nedostatky sú obzvlášť dôležité pre digitálny obsah, ktorý už svojím charakterom podlieha právam duševného vlastníctva. Preto by mal dodávateľ povinne zabezpečiť, aby sa na digitálny obsah neviazali žiadne práva tretej strany, napríklad nárok z titulu autorského práva, ktoré bránia spotrebiteľovi využívať digitálny obsah v súlade so zmluvou.

(31)  Súlad by sa mal vzťahovať na vecné aj právne nedostatky. Práva tretej strany môžu spotrebiteľom účinne zabraňovať vo využívaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby alebo niektorých ich prvkov podľa zmluvy, ak sa porušujú práva uvedenej tretej strany a keď táto tretia strana oprávnene núti obchodníka, aby zastavil porušovanie týchto práv a prestal ponúkať daný digitálny obsah alebo digitálne služby. Právne nedostatky sú obzvlášť dôležité pre digitálny obsah alebo digitálne služby, ktoré už svojím charakterom podliehajú právam duševného vlastníctva. Preto by mal obchodník povinne zabezpečiť, aby sa na digitálny obsah alebo digitálnu službu nevzťahovali žiadne obmedzenia vyplývajúce z akéhokoľvek práva tretej strany, napríklad nárok z titulu autorského práva, ktoré bránia spotrebiteľovi využívať digitálny obsah alebo digitálnu službu v súlade so zmluvou.

Pozmeňujúci návrh     43

Návrh smernice

Odôvodnenie 31 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(31a)  V snahe zamedziť vzniku právnej medzery v oblasti ochrany spotrebiteľov, pokiaľ ide o zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb, mali by sa stanoviť podmienky pre všetky záväzné obchodné záruky, najmä predzmluvné informácie, reklamu a záručné listy.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Vzhľadom na špecifický charakter digitálneho obsahu pri jeho vysokej komplexnosti, ako aj vzhľadom na lepšie vedomosti, prístup k know-how, technickým informáciám a vyspelej technickej pomoci, je to dodávateľ, ktorý je v lepšej pozícii než spotrebiteľ, aby poznal dôvody, pre ktoré digitálny obsah nie je v súlade so zmluvou. Dodávateľ môže takisto lepšie posúdiť, či nesúlad so zmluvou je zapríčinený nekompatibilitou digitálneho prostredia spotrebiteľa s technickými požiadavkami pre digitálny obsah. Preto v prípade sporu by mal dokazovať dodávateľ, že digitálny obsah je v súlade so zmluvou, pokiaľ nepreukáže, že digitálne prostredie spotrebiteľa nie je kompatibilné s digitálnym obsahom. Len v prípade, keď dodávateľ preukáže, že digitálne prostredie spotrebiteľa nezodpovedá požiadavkám na interoperabilitu a ďalším technickým požiadavkám, by mal preukazovať spotrebiteľ, že digitálny obsah nie je v súlade so zmluvou.

(32)  Vzhľadom na špecifický charakter digitálneho obsahu a digitálnych služieb pri ich vysokej komplexnosti, ako aj vzhľadom na lepšie vedomosti obchodníka a jeho prístup k know-how, technickým informáciám a vyspelej technickej pomoci, dokáže obchodník v porovnaní so spotrebiteľom lepšie posúdiť, prečo digitálny obsah alebo digitálna služba nie je v súlade so zmluvou. Obchodník môže takisto lepšie posúdiť, či je nesúlad so zmluvou zapríčinený nekompatibilitou digitálneho prostredia spotrebiteľa s technickými požiadavkami pre digitálny obsah alebo digitálnu službu. Preto v prípade sporu by mal dokazovať obchodník, že digitálny obsah alebo digitálna služba je v súlade so zmluvou, pokiaľ nepreukáže, že digitálne prostredie spotrebiteľa nie je kompatibilné s digitálnym obsahom alebo digitálnou službou. Len v prípade, keď obchodník preukáže, že digitálne prostredie spotrebiteľa nezodpovedá požiadavkám na interoperabilitu a ďalším technickým požiadavkám, by mal preukazovať spotrebiteľ, že digitálny obsah alebo služba nie je v súlade so zmluvou. Lehota, počas ktorej musí obchodník niesť dôkazné bremeno v súvislosti s nesúladom so zmluvou, by mala predstavovať dva roky od času dodania digitálneho obsahu alebo digitálnej služby. Táto lehota by sa mala skrátiť na jeden rok v prípade digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktoré sú vložené do tovaru. Pokiaľ ide o dlhodobé zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu alebo poskytovaní digitálnej služby, dôkazné bremeno by mal počas celého trvania zmluvy naďalej niesť obchodník.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Bez toho, aby boli dotknuté základné práva na ochranu súkromného života vrátane dôvernosti komunikácií a ochranou osobných údajov spotrebiteľa by mal spotrebiteľ spolupracovať s dodávateľom s cieľom umožniť, aby sa dodávateľ oboznámil s digitálnym prostredím spotrebiteľa pri použití najmenej narúšajúcich prostriedkov, ktoré sú k dispozícii obom stranám za daných okolností. Často tak možno urobiť napríklad tým, že sa dodávateľovi poskytnú automaticky generované správy o incidentoch alebo podrobnosti o internetovom pripojení spotrebiteľa. Len vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch, keď sa čo najlepšie využili všetky iné prostriedky a iný spôsob už nie je možný, sa to môže urobiť aj umožnením virtuálneho prístupu k digitálnemu prostrediu spotrebiteľa. Ak však dodávateľ preukáže, že spotrebiteľ s ním nespolupracuje, je na spotrebiteľovi, aby preukázal, že digitálny obsah nie je v súlade so zmluvou.

(33)  Bez toho, aby boli dotknuté základné práva na ochranu súkromného života vrátane dôvernosti komunikácií a ochrany osobných údajov spotrebiteľa, by mal spotrebiteľ spolupracovať s obchodníkom s cieľom umožniť, aby sa obchodník oboznámil s digitálnym prostredím spotrebiteľa pri použití najmenej narúšajúcich prostriedkov, ktoré sú k dispozícii obom stranám za daných okolností, s cieľom stanoviť, či nesúlad existoval už v čase dodania digitálneho obsahu alebo digitálnej služby. Často tak možno urobiť napríklad tým, že sa obchodníkovi poskytnú automaticky generované správy o incidentoch alebo podrobnosti o internetovom pripojení spotrebiteľa. Len vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch, keď sa čo najlepšie využili všetky iné prostriedky a iný spôsob už nie je možný, sa to môže urobiť aj umožnením virtuálneho prístupu k digitálnemu prostrediu spotrebiteľa. Ak však spotrebiteľ s obchodníkom nespolupracuje, je na spotrebiteľovi, aby preukázal, že digitálny obsah alebo digitálna služba nie je v súlade so zmluvou, za predpokladu, že spotrebiteľ bol informovaný o tomto dôsledku nespolupráce.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Dodávateľ by mal byť zodpovedný spotrebiteľovi za nesúlad so zmluvou a za akékoľvek zlyhanie pri dodávaní digitálneho obsahu. Okrem toho, keďže digitálny obsah môže byť dodávaný počas určitého obdobia, je opodstatnené, aby bol dodávateľ zodpovedný aj za každý nesúlad, ku ktorému dôjde počas tohto obdobia.

(34)  Obchodník by sa mal zodpovedať spotrebiteľovi za nesúlad so zmluvou a za akékoľvek zlyhanie pri dodávaní digitálneho obsahu alebo poskytovaní digitálnej služby a za akýkoľvek nesúlad digitálneho obsahu alebo digitálnej služby so zmluvou, ktorý sa prejaví do dvoch rokov od času dodania. Keďže digitálny obsah alebo digitálne služby môžu byť dodávané počas určitého obdobia, obchodník by mal byť zodpovedný aj za každý nesúlad, ku ktorému dôjde počas tohto obdobia. Pokiaľ ide o vložený digitálny obsah alebo vložené digitálne služby, mal by sa uplatňovať podobný režim zákonných záruk ako na bežný tovar. V záujme posilnenia dôvery spotrebiteľov a cezhraničného predaja online aj offline by sa malo ďalej pokročiť s harmonizáciou právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Minimálna zákonná záručná lehota v trvaní dvoch rokov, stanovená v smernici Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES1a, by sa mala stať plne harmonizovanou normou. S cieľom predísť zníženiu ochrany spotrebiteľov v niektorých členských štátov by však tie členské štáty, ktoré už zaviedli dlhšie alebo odlišné modely záručných lehôt pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice, mali mať možnosť ponechať ich v platnosti.

 

____________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar (Ú. v. ES L 171, 7.7.1999, s. 12).

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Nedodanie digitálneho obsahu spotrebiteľovi podľa zmluvy je vážnym porušením hlavnej zmluvnej povinnosti dodávateľa, ktorý by mal umožniť, aby spotrebiteľ mohol okamžite ukončiť zmluvu. Keď dodávateľ pôvodne nezlyhal pri dodaní digitálneho obsahu, prerušenia dodávok, ktoré spôsobujú, že digitálny obsah krátkodobo nie je dostupný spotrebiteľovi, by sa mali považovať za nesúlad so zmluvou, a nie za nedodanie. Najmä požiadavka náležitej kontinuity digitálneho obsahu by mala zahŕňať aj viac než len zanedbateľné krátkodobého prerušenia dodávok.

(35)  Ak obchodník spotrebiteľovi nedodá digitálny obsah alebo digitálne služby podľa zmluvy, spotrebiteľ by mal vyzvať dodávateľa, aby mu tovar dodal. Ak nedôjde k bezodkladnému dodaniu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, spotrebiteľ by mal mať možnosť okamžite ukončiť zmluvu, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli na dodatočnej lehote na dodanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby. Keď obchodník pôvodne nezlyhal pri dodaní digitálneho obsahu alebo poskytnutí digitálnych služieb, prerušenia dodávok, ktoré spôsobujú, že digitálny obsah alebo digitálne služby krátkodobo nie sú dostupné spotrebiteľovi, by sa mali považovať za nesúlad so zmluvou, a nie za nedodanie. Najmä požiadavka náležitej kontinuity digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb by mala zahŕňať aj viac než len zanedbateľné krátkodobé prerušenia dodávok.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  V prípade nesúladu so zmluvou by spotrebitelia mali mať ako prvú možnosť nárok na uvedenie digitálneho obsahu do súladu so zmluvou. V závislosti od technických charakteristík digitálneho obsahu si dodávateľ môže vybrať konkrétny spôsob uvedenia digitálneho obsahu do súladu so zmluvou, napríklad vydaním aktualizácií, alebo požiadať spotrebiteľa, aby sa pripojil na novú kópiu digitálneho obsahu. Vzhľadom na rozmanitosť digitálneho obsahu nie je vhodné stanoviť pevné lehoty na výkon práv alebo splnenie povinností súvisiacich s digitálnym obsahom. Takéto lehoty by nemuseli zohľadňovať túto rozmanitosť a v závislosti od prípadu by mohli byť buď príliš krátke, alebo príliš dlhé. Preto je vhodnejšie odkazovať na primerané lehoty. Digitálny obsah by sa mal uviesť do súladu so zmluvou v rámci primeranej lehoty a bez toho, aby z toho vyplynuli akékoľvek náklady; spotrebiteľ by predovšetkým nemal znášať nijaké náklady spojené s vývojom aktualizovanej verzie digitálneho obsahu.

(36)  V prípade nesúladu so zmluvou by spotrebitelia mali mať ako prvú možnosť nárok na uvedenie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby do súladu so zmluvou. V závislosti od technických charakteristík digitálneho obsahu alebo digitálnej služby by si mal obchodník vybrať konkrétny spôsob uvedenia digitálneho obsahu alebo digitálnej služby do súladu so zmluvou, napríklad vydaním aktualizácií, alebo požiadať spotrebiteľa, aby získal novú kópiu digitálneho obsahu. S cieľom vyhnúť sa spôsobeniu značných ťažkostí spotrebiteľovi by obchodník nemal mať právo na viac ako jeden pokus o nápravu rovnakej chyby. Vzhľadom na rozmanitosť digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb nie je vhodné stanoviť pevné lehoty na výkon práv alebo splnenie povinností súvisiacich s digitálnym obsahom alebo digitálnou službou. Takéto lehoty by nemuseli zohľadňovať túto rozmanitosť a v závislosti od prípadu by mohli byť buď príliš krátke, alebo príliš dlhé. Preto je vhodnejšie odkazovať na primerané lehoty. Mala by sa objektívne zaistiť primeraná lehota na uvedenie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby do súladu so zmluvou so zreteľom na povahu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby a nesúladu. Digitálny obsah alebo digitálna služba by sa mali uviesť do súladu so zmluvou bez toho, aby z toho vyplynuli akékoľvek náklady; spotrebiteľ by predovšetkým nemal znášať nijaké náklady spojené s vývojom aktualizovanej verzie digitálneho obsahu.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  V rámci druhej možnosti by mal mať spotrebiteľ nárok na zníženie ceny alebo na ukončenie zmluvy. Právo spotrebiteľa na ukončenie zmluvy by malo byť obmedzené na prípady, keď napríklad nie je možné uviesť digitálny obsah do súladu a nesúlad znižuje hlavné výkonnostné charakteristiky digitálneho obsahu. Ak spotrebiteľ ukončí zmluvu, dodávateľ by mu mal vrátiť zaplatenú sumu, alebo ak sa digitálny obsah nedodáva za protiplnenie spočívajúce v zaplatení ceny, ale za prístup k údajom, ktoré spotrebiteľ poskytol, dodávateľ by sa mal zdržať ich používania, ich postúpenia tretím stranám alebo umožnenia tretím stranám, aby k nim mali prístup po ukončení zmluvy. Splnenie povinnosti zdržať sa použitia údajov v prípade, keď protiplnenie predstavujú osobné údaje, znamená, že dodávateľ by mal prijať všetky opatrenia na zabezpečenie súladu s pravidlami o ochrane údajov ich vymazaním alebo anonymizovaním tak, aby spotrebiteľa nebolo možné identifikovať nijakými prostriedkami, pri ktorých existuje primeraná pravdepodobnosť, že ich použije dodávateľ alebo akákoľvek iná osoba. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti prevádzkovateľa podľa smernice 95/46/ES, dodávateľ by nemal byť povinný podniknúť žiadne ďalšie kroky v súvislosti s údajmi, ktoré dodávateľ zákonne poskytol tretím stranám v priebehu trvania zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu.

(37)  V rámci druhej možnosti by mal mať spotrebiteľ nárok na zníženie ceny alebo na ukončenie zmluvy. Právo spotrebiteľa na ukončenie zmluvy by malo byť obmedzené na prípady, keď napríklad nie je možné uviesť digitálny obsah alebo digitálnu službu do súladu a nesúlad znižuje hlavné výkonnostné charakteristiky digitálneho obsahu alebo digitálnej služby. V prípade digitálne uzatvorených zmlúv by mal obchodník poskytnúť spotrebiteľovi jednoduché digitálne prostriedky na ukončenie zmluvy, napríklad elektronický formulár. Ak spotrebiteľ ukončí zmluvu, obchodník by mu mal vrátiť zaplatenú sumu.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Po ukončení zmluvy by sa mal dodávateľ takisto zdržať používania obsahu vytvoreného spotrebiteľom. V prípadoch, keď konkrétny obsah vytvoril viac než jeden spotrebiteľ, však má dodávateľ právo aj naďalej využívať obsah vygenerovaný spotrebiteľom, ak ho využívajú aj uvedení ostatní spotrebitelia.

(38)  Po ukončení zmluvy by mal obchodník prestať používať obsah vytvorený spotrebiteľom. V prípadoch, keď však obsah vytvorený používateľom buď nemá využitie mimo ekosystému alebo sa týka len aktivity spotrebiteľa, alebo ho obchodník agregoval s inými údajmi a nemožno ho od nich odčleniť, resp. ho možno odčleniť len pri vynaložení neúmerného úsilia, obchodník má právo aj naďalej využívať obsah vygenerovaný spotrebiteľom. Ide tiež o prípady, keď konkrétny obsah vytvoril viac ako jeden spotrebiteľ a ostatní spotrebitelia ho môžu naďalej využívať. Patria sem individuálne obsahové príspevky spotrebiteľa k projektu spolupráce, ktorý naďalej využívajú ostatní spotrebitelia. Obchodník by mal mať možnosť opätovne použiť takéto individuálne obsahové príspevky za podmienok, za ktorých ich spotrebiteľ pôvodne poskytol, a to aj po ukončení zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  S cieľom zabezpečiť, aby spotrebiteľ mohol využívať účinnú ochranu v súvislosti s právom ukončiť zmluvu, by mal dodávateľ umožniť spotrebiteľovi získať späť všetky údaje, ktoré zaslal formou uploadu a ktoré vytvoril s využitím digitálneho obsahu alebo ktoré boli vygenerované používaním digitálneho obsahu spotrebiteľom. Táto povinnosť by sa mala rozšíriť aj na údaje, ktoré je dodávateľ povinný uchovávať v rámci zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu, ako aj na údaje, ktoré má dodávateľ fakticky uchovávať podľa zmluvy.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  V prípade, že dodávateľ po ukončení zmluvy z dôvodu nesúladu so zmluvou poskytol spotrebiteľovi technické prostriedky na spätné získanie údajov, spotrebiteľ by mal byť oprávnený získať späť tieto údaje bez akýchkoľvek nákladov, napríklad nákladov na použitie bežne používaného formátu údajov, s výnimkou nákladov, ktoré spotrebiteľovi vznikli v súvislosti s jeho vlastným digitálnym prostredím, vrátane nákladov na sieťové pripojenie, keďže tieto nie sú konkrétne spojené so spätným získavaním údajov.

(40)  Po ukončení zmluvy z dôvodu nesúladu so zmluvou by mal obchodník sprístupniť spotrebiteľovi všetok obsah vytvorený spotrebiteľom, ktorý nepredstavuje osobné údaje, pokiaľ takýto obsah má využitie mimo kontextu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktoré dodáva obchodník, netýka sa len aktivity spotrebiteľa pri využívaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktoré dodáva obchodník, alebo ho obchodník neagregoval s inými dátami, pričom ho od nich nemožno odčleniť, resp. ho možno odčleniť len pri vynaložení neúmerného úsilia. Spotrebiteľ má nárok na spätné získanie obsahu bezplatne, v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte údajov.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Ak sa zmluva ukončí, spotrebiteľ by nemal mať povinnosť platiť za využívanie digitálneho obsahu, ktorý nie je v súlade so zmluvou, pretože by to zbavovalo spotrebiteľa účinnej ochrany.

(41)  Ak sa zmluva ukončí, spotrebiteľ by nemal mať povinnosť platiť za využívanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktoré nie v súlade so zmluvou, pretože by to zbavovalo spotrebiteľa účinnej ochrany.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  Vzhľadom na potrebu vyvážiť legitímne záujmy spotrebiteľov a dodávateľov v prípade, že digitálny obsah dodávaný počas určitého časového obdobia výmenou za zaplatenie ceny dáva dôvod na ukončenie zmluvy, spotrebiteľ by mal byť oprávnený vypovedať iba časť zmluvy, ktorá zodpovedá času, keď digitálny obsah nebol v súlade so zmluvou. Keď sa však digitálny obsah poskytuje za nefinančné protiplnenie, čiastočné ukončenie nie je uskutočniteľné, pretože nefinančné protiplnenie nie je možné alikvótne rozdeliť.

(42)  Vzhľadom na potrebu vyvážiť legitímne záujmy spotrebiteľov a obchodníkov v prípade, že digitálny obsah alebo digitálne služby dodávané počas určitého časového obdobia výmenou za platbu dávajú dôvod na ukončenie zmluvy, spotrebiteľ by mal byť oprávnený vypovedať iba časť zmluvy, ktorá zodpovedá obdobiu, keď digitálny obsah alebo digitálna služba neboli v súlade so zmluvou.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  Digitálny obsah vzhľadom na svoju povahu nepodlieha opotrebovaniu, keďže sa používa a často dodáva počas určitého obdobia, a nie ako jednorazová dodávka. Je preto odôvodnené nestanovovať lehotu, počas ktorej by mal dodávateľ zodpovedať za každý nesúlad, ktorý existuje v čase dodania digitálneho obsahu. Členské štáty by preto mali upustiť od zachovania alebo zavedenia takéhoto obdobia. Členské štáty by mali mať aj naďalej možnosť riadiť sa vnútroštátnymi pravidlami o premlčaní, aby sa zabezpečila právna istota vzhľadom na nároky založené na nesúlade digitálneho obsahu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44)  Zásada zodpovednosti dodávateľa za škody je základným prvkom zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu. S cieľom zvýšiť dôveru spotrebiteľov v digitálny obsah by preto táto zásada mala byť upravená na úrovni Únie, aby sa zabezpečilo, že spotrebiteľom nevznikne ujma na úkor ich hardvéru alebo softvéru, ak sa poškodia digitálnym obsahom, ktorý nie je v súlade so zmluvou. Dodávateľ zodpovedá spotrebiteľovi za všetky škody spôsobené digitálnemu prostrediu spotrebiteľa, zapríčinené nesúladom so zmluvou alebo nedodaním digitálneho obsahu. Malo by však byť vecou členských štátov, aby stanovili podrobné podmienky na uplatnenie nároku na náhradu škody a pritom zohľadniť skutočnosť, že zľavy na cenách za budúce dodávky digitálneho obsahu, najmä v prípadoch, keď ich dodávatelia ponúkajú ako výlučnú možnosť kompenzácie strát, nemusia spotrebiteľovi zaistiť situáciu, ktorá by sa čo najviac priblížila k situácii, v ktorej by spotrebiteľ bol, keby mu bol digitálny obsah dodaný riadne a v súlade so zmluvou.

(44)  Zásada zodpovednosti obchodníka za škody je základným prvkom zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb. Preto by mal mať spotrebiteľ nárok žiadať náhradu za ujmu zapríčinenú nesúladom so zmluvou alebo nedodaním digitálneho obsahu alebo digitálnej služby. Ak je však vo všetkých štátoch zaručená existencia práva na uplatnenie náhrady škody, nemalo by byť toto právo upravené na úrovni Únie, ale malo by byť stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(45)  Z technologických alebo iných dôvodov môže byť dodávateľ nútený zmeniť vlastnosti digitálneho obsahu dodávaného počas určitého obdobia. Tieto zmeny sú často v prospech spotrebiteľa, keďže vylepšujú digitálny obsah. Preto zmluvné strany môžu zahrnúť do zmluvy zodpovedajúce ustanovenia, ktoré dovoľujú dodávateľovi vykonať modifikácie. Ak však takéto zmeny negatívne vplývajú na spôsob, akým spotrebiteľ využíva hlavné výkonnostné charakteristiky digitálneho obsahu, môžu dané zmeny narušiť zmluvnú rovnováhu alebo povahu plnenia na základe zmluvy v rozsahu, pri ktorom by spotrebiteľ pravdepodobne nebol uzavrel takúto zmluvu. Tieto modifikácie by preto v takýchto prípadoch mali podliehať určitým podmienkam.

(45)  Obchodník by mal mať za určitých podmienok možnosť modifikovať hlavné výkonnostné charakteristiky digitálneho obsahu alebo digitálnej služby dodávaných počas určitého obdobia, napríklad ich dostupnosť a kontinuitu, za predpokladu, že v zmluve sa uvádza platný dôvod takejto modifikácie. Medzi takéto platné dôvody by mohli patriť situácie, keď je modifikácia nevyhnutná na prispôsobenie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby novému technickému prostrediu alebo zvýšenému počtu používateľov, alebo z iných významných prevádzkových dôvodov. Tieto zmeny sú často v prospech spotrebiteľa, keďže vylepšujú digitálny obsah alebo digitálnu službu. Preto zmluvné strany môžu zahrnúť do zmluvy zodpovedajúce ustanovenia, ktoré dovoľujú obchodníkovi vykonať modifikácie. Ak však takéto zmeny negatívne vplývajú na spôsob, akým spotrebiteľ využíva hlavné výkonnostné charakteristiky digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, môžu dané zmeny narušiť zmluvnú rovnováhu alebo povahu plnenia na základe zmluvy v rozsahu, pri ktorom by spotrebiteľ pravdepodobne nebol uzavrel takúto zmluvu. S cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi spotrebiteľskými a obchodnými záujmami by sa takáto možnosť poskytnutá obchodníkovi mala kombinovať s právom spotrebiteľa ukončiť zmluvu, ak tieto modifikácie nezanedbateľnou mierou negatívne ovplyvňujú využívanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby alebo prístup k nim. Rozsah, v akom modifikácie negatívne ovplyvňujú využívanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby alebo prístup k nim zo strany spotrebiteľa, by sa mal objektívne stanoviť so zreteľom na povahu a účel digitálneho obsahu alebo digitálnej služby a na kvalitu, funkčnosť, interoperabilitu a ďalšie hlavné prvky, ktoré sú bežné pre digitálny obsah alebo digitálnu službu rovnakého typu. Pravidlá vzťahujúce sa na takéto aktualizácie, modernizácie alebo podobné modifikácie by sa však nemali týkať situácií, keď napríklad v dôsledku distribúcie novej verzie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby strany uzatvoria novú zmluvu na dodanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Odôvodnenie 45 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(45a)  Ak takáto modifikácia negatívne ovplyvňuje využívanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby alebo prístup k nim zo strany spotrebiteľa, mal by mať spotrebiteľ v dôsledku takejto modifikácie nárok bezplatne zmluvu ukončiť. Ak nie sú splnené podmienky, za ktorých je modifikácia povolená, práva spotrebiteľa na prostriedok nápravy z dôvodu nesúladu zostávajú nedotknuté. Podobne, ak v nadväznosti na modifikáciu vznikne nesúlad digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktorý však nie je spôsobený modifikáciou, mal by mať spotrebiteľ naďalej nárok na využitie prostriedkov nápravy v prípade nesúladu vo vzťahu k tomuto digitálnemu obsahu alebo digitálnej službe, ako sa ustanovuje v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46)  Hospodárska súťaž je dôležitým prvkom dobre fungujúceho jednotného digitálneho trhu. S cieľom stimulovať takýto druh hospodárskej súťaže by spotrebitelia mali mať možnosť odpovedať na konkurenčné ponuky a zmeniť dodávateľa. Na to, aby to fungovalo v praxi, by mali mať možnosť tak urobiť bez toho, aby im to komplikovali právne, technické alebo praktické prekážky vrátane zmluvných podmienok alebo nedostatku prostriedkov na spätné získanie všetkých údajov, ktoré spotrebiteľ zaslal formou uploadu, ktoré spotrebiteľ vytvoril s využitím digitálneho obsahu alebo ktoré boli vygenerované používaním digitálneho obsahu spotrebiteľom. Dôležité je však aj chrániť existujúce investície a dôveru v uzavreté zmluvy. Spotrebitelia by preto mali mať právo ukončiť dlhodobé zmluvy za určitých vyvážených podmienok. Tým sa nevylučuje, že sa spotrebiteľské zmluvy môžu uzatvárať na dlhšie zmluvné obdobia. Spotrebiteľ by však mal byť oprávnený ukončiť zmluvný vzťah, ktorý celkovo trvá dlhšie než 12 mesiacov. S cieľom zabrániť obchádzaniu tohto práva by sa toto právo malo vzťahovať na každú zmluvu, ktorá má za následok, že by spotrebiteľ bol viazaný zmluvou na viac než 12 mesiacov, a to bez ohľadu na to, či je zmluva uzavretá na dobu neurčitú alebo sa obnovuje automaticky či na základe dohody medzi zmluvnými stranami.

(46)  Hospodárska súťaž je dôležitým prvkom dobre fungujúceho jednotného digitálneho trhu. S cieľom stimulovať takýto druh hospodárskej súťaže by spotrebitelia mali mať možnosť odpovedať na konkurenčné ponuky a zmeniť obchodníka. Na to, aby to fungovalo v praxi, by mali mať možnosť tak urobiť bez toho, aby im to komplikovali právne, technické alebo praktické prekážky vrátane zmluvných podmienok alebo nedostatku prostriedkov na spätné získanie všetkých údajov, ktoré spotrebiteľ poskytol, vytvoril s využitím digitálneho obsahu alebo ktoré boli vygenerované používaním digitálneho obsahu spotrebiteľom. Dôležité je však aj chrániť existujúce investície a dôveru v uzavreté zmluvy. Spotrebitelia by preto mali mať právo ukončiť dlhodobé zmluvy za určitých vyvážených podmienok. Tým sa nevylučuje, že sa spotrebiteľské zmluvy môžu uzatvárať na dlhšie zmluvné obdobia. V prípade predčasného ukončenia zmluvy by sa mali všetky výhody plynúce z uzatvorenia zmluvy na viac ako 12 mesiacov náležite uhradiť. Obchodník by mal poskytnúť informácie o podmienkach a dôsledkoch predčasného ukončenia zmlúv uzatvorených na pevne stanovené obdobie presahujúce 12 mesiacov. Spotrebiteľ by však mal byť oprávnený ukončiť zmluvný vzťah, ktorý celkovo trvá dlhšie než 12 mesiacov. S cieľom zabrániť obchádzaniu tohto práva by sa toto právo malo vzťahovať na každú zmluvu, ktorá má za následok, že by spotrebiteľ bol viazaný zmluvou na viac než 12 mesiacov, a to bez ohľadu na to, či je zmluva pôvodne uzavretá na pevne stanovené obdobie dlhšie ako 12 mesiacov alebo sa obnovuje automaticky či na základe kombinácie následných dohôd alebo období predĺženia presahujúcich 12 mesiacov.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  Nesúlad konečnej verzie digitálneho obsahu so zmluvou, ktorá bola dodaná spotrebiteľovi, je často spôsobený niektorou z transakcií v reťazci od pôvodného navrhovateľa ku konečnému dodávateľovi. Hoci konečný dodávateľ by mal byť zodpovedný voči spotrebiteľovi v prípade nesúladu so zmluvou medzi týmito dvoma stranami, je dôležité zaistiť, aby dodávateľ mal primerané právo voči jednotlivým členom reťazca transakcií, aby sa mohol pokryť svoju zodpovednosť voči spotrebiteľovi. Malo by to byť však vecou platných vnútroštátnych právnych predpisov, aby určovali členov reťazcov transakcií, na ktorých sa konečný dodávateľ môže obrátiť a spôsoby a podmienky takýchto konaní.

(47)  Nesúlad konečnej verzie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby so zmluvou, ktorá bola dodaná spotrebiteľovi, je často spôsobený niektorou z finančných transakcií v reťazci od pôvodného navrhovateľa ku konečnému obchodníkovi. Hoci konečný obchodník by mal byť zodpovedný voči spotrebiteľovi v prípade nesúladu so zmluvou medzi týmito dvoma stranami, je dôležité zaistiť, aby obchodník mal primerané právo voči jednotlivým členom reťazca finančných transakcií, aby tak mohol prevziať svoju zodpovednosť voči spotrebiteľovi. Tieto práva by sa mali obmedzovať výlučne na finančné transakcie a nevzťahovať sa napríklad na situácie, keď obchodník opätovne používa voľný softvér tretej strany, za ktorý nezaplatil. Malo by to byť však vecou platných vnútroštátnych právnych predpisov, aby určovali členov reťazcov transakcií, na ktorých sa konečný obchodník môže obrátiť, a spôsoby a podmienky takýchto konaní. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby vnútroštátne právne predpisy primerane chránili obchodníka, keď určujú osobu, voči ktorej sa obchodník môže domáhať prostriedkov nápravy, obdobia, príslušné opatrenia a podmienky výkonu.

Pozmeňujúci návrh     61

Návrh smernice

Odôvodnenie 47 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(47a)  Cieľom tejto smernice nie je zaviesť právny rámec pre licencie na voľný softvér, ak je voľný softvér súčasťou poskytovaného digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ani ukladať vývojárovi povinnosť len preto, že sprístupnil verejnosti softvér v rámci licencie na voľný softvér.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48)  Osoby alebo organizácie, ktoré majú podľa vnútroštátnych právnych predpisov legitímny záujem na ochrane zmluvných práv spotrebiteľov, by mali mať právo podať návrh na začatie konania či už pred súdom, alebo správnym orgánom, ktorý má právomoc rozhodovať o sťažnostiach, alebo dať podnet na začatie príslušného právneho konania.

(48)  Osoby alebo organizácie, ktoré majú podľa vnútroštátnych právnych predpisov legitímny záujem na ochrane zmluvných práv spotrebiteľov a práv spotrebiteľov na ochranu údajov, by mali mať právo podať návrh na začatie konania či už pred súdom, alebo správnym orgánom, ktorý má právomoc rozhodovať o sťažnostiach, alebo dať podnet na začatie príslušného právneho konania. Tieto sťažnosti alebo konania by mali byť dostatočne odradzujúcim prostriedkom.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(50)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES35 by mala byť zmenená tak, aby odrážala rozsah pôsobnosti tejto smernice, pokiaľ ide o trvanlivý nosič s digitálnym obsahom, ak sa používa výhradne ako nosič digitálneho obsahu pre spotrebiteľov.

(50)  Smernica 1999/44/ES by mala byť zmenená tak, aby odrážala rozsah pôsobnosti tejto smernice, pokiaľ ide o vložený digitálny obsah a vložené digitálne služby.

__________________

 

35 Ú. v. ES L 171, 7.7.1999, s. 12.

 

Pozmeňujúci návrh     64

Návrh smernice

Odôvodnenie 54 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(54a)  Vzhľadom na význam otázok a práv, ktorými sa zaoberá táto smernica, pre vnútorný trh a spotrebiteľov a občanov Únie by sa táto smernica mala podrobiť dôkladnej kontrole a preskúmaniu, ktoré by mali zahrnúť primerané a podrobné konzultácie a zapojenie členských štátov a spotrebiteľských, právnych a obchodných organizácií na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh     65

Návrh smernice

Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(55)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, a to najmä v jej článkoch 16, 38 a 47,

(55)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v charte, a to najmä v jej článkoch 7, 8, 16, 38 a 47,

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok -1

 

Ochrana údajov

 

Touto smernicou nie sú dotknuté pravidlá ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2016/679, resp. v súlade s uvedeným nariadením.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Touto smernicou sa stanovujú určité požiadavky týkajúce sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu spotrebiteľom, najmä pravidlá súvisiace so súladom digitálneho obsahu so zmluvou, s prostriedkami nápravy v prípade neexistencie takéhoto súladu a postupmi na uplatnenie týchto prostriedkov nápravy, ako aj so zmenami a ukončením takýchto zmlúv.

Cieľom tejto smernice je prispieť prostredníctvom dosiahnutia vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu tým, že sa stanovia určité požiadavky týkajúce sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi, najmä pravidlá súvisiace so súladom digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb so zmluvou, s prostriedkami nápravy v prípade nedodania digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb alebo nesúladu so zmluvou a postupmi na uplatnenie týchto prostriedkov nápravy, ako aj s modifikáciami digitálneho obsahu alebo digitálnej služby a ukončením dlhodobých zmlúv.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  „digitálny obsah“ sú

1.  „digitálny obsah“ sú dáta, ktoré sa vytvárajú a dodávajú v digitálnej forme;

a)   dáta, ktoré sa vytvárajú a dodávajú v digitálnej forme, napríklad video, audio, aplikácie, digitálne hry a akýkoľvek iný softvér;

 

b)   služby umožňujúce vytváranie, spracovanie alebo uchovávanie dát v digitálnej forme, keď tieto dáta poskytne spotrebiteľ, a

 

c)   služby umožňujúce výmenu a akúkoľvek inú interakciu s dátami v digitálnej forme, ktoré poskytujú iní používatelia služby;

 

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  „digitálna služba“ je

 

a)   služba umožňujúca vytváranie, spracovávanie alebo uchovávanie dát v digitálnej forme, keď tieto dáta poskytuje alebo vytvára spotrebiteľ, alebo

 

b)   služba umožňujúca výmenu a akúkoľvek inú interakciu s dátami v digitálnej forme, ktoré poskytuje alebo vytvára spotrebiteľ a/alebo iní používatelia služby;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  „vložený digitálny obsah alebo digitálna služba“ je digitálny obsah alebo digitálna služba predinštalované do tovaru;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  „integrácia“ je prepojenie rôznych zložiek digitálneho prostredia, aby fungovali ako koordinovaný celok v súlade so zamýšľaným účelom;

2.  „integrácia“ je prepojenie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby s rôznymi zložkami digitálneho prostredia spotrebiteľa a začlenenie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby do rôznych zložiek digitálneho prostredia spotrebiteľa tak, aby bolo možné používať digitálny obsah alebo digitálnu službu v súlade so zmluvou;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  „dodávateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na to, či je v súkromnom alebo verejnom vlastníctve, ktorá koná na účely súvisiace s jej obchodnou, podnikateľskou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou, a to aj prostredníctvom inej osoby konajúcej v jej mene alebo na jej účet;

3.  „obchodník“ je každá fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na to, či je v súkromnom alebo verejnom vlastníctve, ktorá v súvislosti so zmluvami, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, koná na účely súvisiace s jej obchodnou, podnikateľskou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou, a to aj prostredníctvom inej osoby konajúcej v jej mene alebo na jej účet;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  „náhrada škody“ je peňažná suma, na ktorú môžu mať spotrebitelia nárok ako odškodnenie za hospodárske škody spôsobené ich digitálnemu prostrediu;

5.  „náhrada škody“ je peňažná suma, na ktorú môžu mať spotrebitelia nárok ako odškodnenie za ujmu spôsobenú nedodaním digitálneho obsahu alebo digitálnej služby alebo nesúladom digitálneho obsahu alebo digitálnej služby so zmluvou;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  „cena“ je peňažná suma, ktorá sa má zaplatiť ako protiplnenie za dodaný digitálny obsah;

6.  „cena“ je peňažná suma, ktorá sa má zaplatiť ako protiplnenie za dodaný digitálny obsah alebo digitálnu službu;

Pozmeňujúci návrh     75

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  „zmluva“ je dohoda, z ktorej majú vyplynúť záväzky alebo iné právne účinky;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  „digitálne prostredie“ je hardvér, digitálny obsah a akékoľvek sieťové pripojenie v rozsahu, v akom je pod kontrolou používateľa;

8.  „digitálne prostredie“ je hardvér, softvér a akékoľvek sieťové pripojenie, pokiaľ je pod kontrolou používateľa a je využívané spotrebiteľom na prístup k digitálnemu obsahu alebo digitálnej službe alebo ich používanie;

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  „interoperabilita“ je schopnosť digitálneho obsahu vykonávať všetky jeho funkcie v súčinnosti s konkrétnym digitálnym prostredím;

9.  „interoperabilita“ je schopnosť digitálneho obsahu alebo digitálnej služby vykonávať všetky ich funkcie v súčinnosti s konkrétnym digitálnym prostredím, medziiným umožnením prístupu spotrebiteľa k digitálnemu obsahu alebo digitálnej službe bez toho, aby musel použiť aplikácie alebo iné technológie na konverziu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ku ktorým chce mať prístup;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  „dodávanie“ je poskytovanie prístupu k digitálnemu obsahu alebo zabezpečenie dostupnosti digitálneho obsahu;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11a.  „zanedbateľný nesúlad so zmluvou“ je nesúlad so zmluvou, ktorý neohrozuje funkčnosť, interoperabilitu a ostatné hlavné výkonnostné charakteristiky digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, napríklad ich prístupnosť, kontinuitu a bezpečnosť, ak sa vyžadujú podľa článku 6a ods. 1 písm. a).

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Táto smernica sa vzťahuje na každú zmluvu, v rámci ktorej dodávateľ dodáva digitálny obsah spotrebiteľovi alebo sa zaväzuje tak urobiť, a výmenou za to sa má zaplatiť cena alebo spotrebiteľ aktívne poskytne nefinančné protiplnenie vo forme osobných údajov alebo akýchkoľvek iných údajov.

1.  Táto smernica sa vzťahuje na každú zmluvu, v rámci ktorej obchodník dodáva alebo sa zaväzuje dodať digitálny obsah alebo digitálnu službu spotrebiteľovi buď za protiplnenie spočívajúce v platbe alebo pod podmienkou, že spotrebiteľ poskytne osobné údaje, resp. že jeho osobné údaje získa obchodník alebo tretia strana v záujme obchodníka.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Táto smernica sa vzťahuje na všetky zmluvy o dodávaní digitálneho produktu vyvinutého podľa špecifikácií spotrebiteľa.

2.  Táto smernica sa vzťahuje na všetky zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb vyvinutých v súlade so špecifikáciami spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  S výnimkou článkov 5 a 11 sa táto smernica uplatňuje na akékoľvek trvanlivé nosiče s digitálnym obsahom, ak sa trvanlivý nosič používa výhradne ako nosič digitálneho obsahu.

3.  S výnimkou článkov 5 a 11 sa táto smernica uplatňuje na vložený digitálny obsah alebo vložené digitálne služby. Pokiaľ sa nestanovuje inak, odkazy na digitálny obsah alebo digitálne služby v tejto smernici sa vzťahujú aj na vložený digitálny obsah alebo vložené digitálne služby. Čo sa týka tovaru s vloženým digitálnym obsahom alebo vloženými digitálnymi službami, obchodník sa podľa tejto smernice zodpovedá spotrebiteľovi za splnenie svojich povinností len v súvislosti s vloženým digitálnym obsahom alebo vloženými digitálnymi službami. Pravidlami tejto smernice nie je dotknutá ochrana spotrebiteľov podľa uplatniteľných právnych predpisov Únie, pokiaľ ide o ďalšie prvky takéhoto tovaru.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Táto smernica sa nevzťahuje na digitálny obsah poskytovaný za nefinančné protiplnenie v prípadoch, keď dodávateľ žiada od spotrebiteľa poskytnutie osobných údajov, ktorých spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na splnenie právnych požiadaviek a dodávateľ ich ďalej nespracúva spôsobom nezlučiteľným s týmto účelom. Rovnako sa nevzťahuje ani na žiadne iné údaje, ktorých poskytnutie dodávateľ žiada od spotrebiteľa s cieľom zabezpečiť, aby bol digitálny obsah v súlade so zmluvou, alebo na splnenie právnych požiadaviek, a dodávateľ nepoužije tieto údaje na komerčné účely.

4.  Táto smernica sa neuplatňuje, ak sú osobné údaje, ktoré poskytol spotrebiteľ alebo získal obchodník, výhradne využívané obchodníkom na dodanie alebo vylepšenie tohto digitálneho obsahu alebo služby alebo na zachovanie ich súladu so smernicou, alebo na to, aby obchodník splnil právne požiadavky, ktoré sa na neho vzťahujú, pričom obchodník nespracúva tieto údaje na iný účel.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  služby poskytované s prevládajúcim prvkom ľudských zásahov zo strany dodávateľa v prípade, že digitálny formát sa používa najmä ako nosič;

a)  služby poskytované osobne obchodníkom v prípade, že digitálne prostriedky používajú len na účely prístupu alebo dodania;

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)   služby elektronickej komunikácie, ako sú vymedzené v smernici 2002/21/ES;

b)  interpersonálne komunikačné služby vymedzené v európskom kódexe elektronickej komunikácie s výnimkou interpersonálnych komunikačných služieb bez číslovania, pokiaľ ich neupravuje európsky kódex elektronickej komunikácie;

Pozmeňujúci návrh     86

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 5 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  poskytovanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby na základe voľnej alebo otvorenej licencie, pokiaľ okrem zmluvných vzťahov alebo povinností týkajúcich sa dodržiavania podmienok licencie neexistujú žiadne ďalšie zmluvné vzťahy alebo povinnosti;

Pozmeňujúci návrh     87

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Táto smernica sa neuplatňuje na poskytovanie elektronicky vedených verejných registrov a výpisov z týchto registrov.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  V prípade, že zmluva obsahuje aj ďalšie prvky okrem dodania digitálneho obsahu, sa táto smernica vzťahuje iba na záväzky a prostriedky nápravy zmluvných strán ako dodávateľa a spotrebiteľa digitálneho obsahu.

6.  V prípade, že zmluva na dodanie digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb obsahuje aj ďalšie zmluvné záväzky, sa táto smernica vzťahuje iba na práva a záväzky zmluvných strán vystupujúcich ako obchodník a spotrebiteľ digitálneho obsahu alebo digitálnej služby.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Ak je akékoľvek ustanovenie tejto smernice v rozpore s niektorým ustanovením iného aktu Únie, ktorým sa riadi konkrétna oblasť alebo predmet, ustanovenia uvedeného iného aktu Únie majú prednosť pred touto smernicou.

7.  Ak je akékoľvek ustanovenie tejto smernice v rozpore s niektorým ustanovením iného aktu Únie, ktorým sa riadi konkrétna oblasť alebo predmet, ustanovenia uvedeného iného aktu Únie majú prednosť a uplatnia sa na danú konkrétnu oblasť alebo predmet.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Touto smernicou nie je dotknutá ochrana jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Pokiaľ to v tejto smernici nie je konkrétne upravené, táto smernica sa nedotýka vnútroštátneho všeobecného zmluvného práva, napríklad pravidiel týkajúcich sa platnosti alebo účinkov zmlúv vrátane dôsledkov ukončenia zmluvy.

9.  Táto smernica sa nedotýka vnútroštátneho všeobecného zmluvného práva, napríklad pravidiel týkajúcich sa uzatvárania, platnosti alebo účinkov zmlúv vrátane dôsledkov ukončenia zmluvy, pokiaľ nie sú upravené v tejto smernici. Touto smernicou nie sú dotknuté vnútroštátne predpisy týkajúce sa prostriedkov nápravy v prípade skrytých chýb ani krátkodobé právo na odmietnutie tovaru. Členské štáty môžu ponechať v platnosti alebo zaviesť vnútroštátne pravidlá pre prostriedky nápravy v prípade skrytých chýb. Členské štáty môžu ponechať v platnosti vnútroštátne pravidlá pre krátkodobé právo na odmietnutie tovaru, ak sú v ich právnych poriadkoch členských štátov k dispozícii k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh     92

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a.  Ak sa v súvislosti s dodávaním digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb v rámci pôsobnosti tejto smernice uplatňujú právne predpisy iného členského štátu, ako je štát trvalého pobytu spotrebiteľa, obchodník o tom primeraným spôsobom informuje spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy.

Pozmeňujúci návrh     93

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 9 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9b. Touto smernicou nie sú dotknuté práva duševného vlastníctva, v prípade autorských práv najmä práva a povinnosti uvedené v smernici 2001/29/ES.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty neponechajú v platnosti ani nezavedú ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od ustanovení tejto smernice, vrátane prísnejších či menej prísnych ustanovení, ktoré zabezpečujú odlišnú úroveň ochrany spotrebiteľa.

Členské štáty vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch neponechajú v platnosti ani nezavedú ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od ustanovení tejto smernice, vrátane prísnejších či menej prísnych ustanovení, ktoré zabezpečujú odlišnú úroveň ochrany spotrebiteľa, pokiaľ sa v tejto smernici neustanovuje inak.

Pozmeňujúci návrh     95

Návrh smernice

Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4a

 

Informačné povinnosti

 

Skôr, než sa zmluva o dodávaní digitálneho obsahu alebo poskytovaní digitálnej služby stane pre spotrebiteľa záväznou, poskytne mu obchodník informácie požadované podľa článkov 6 a 8 smernice 2011/83/EÚ, a to jednoznačnou a zrozumiteľnou formou.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh smernice

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 5

Článok 5

Dodanie digitálneho obsahu

Dodanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby

1.  V rámci plnenia zmluvy o dodaní digitálneho obsahu dodávateľ dodá digitálny obsah

1.  Obchodník dodá digitálny obsah alebo digitálnu službu zabezpečením dostupnosti alebo poskytnutím prístupu týmto osobám:

a)  spotrebiteľovi; alebo

a)  spotrebiteľovi;

b)  tretej strane, ktorá prevádzkuje fyzický alebo virtuálny nástroj umožňujúci dostupnosť digitálneho obsahu spotrebiteľovi alebo prístup k nemu, ktorý si spotrebiteľ zvolil na prijímanie digitálneho obsahu.

b)  tretej strane, ktorá prevádzkuje fyzický alebo virtuálny nástroj zabezpečujúci spotrebiteľovi dostupnosť digitálneho obsahu alebo digitálnej služby alebo prístup k nim, ktorý si spotrebiteľ zvolil na prijímanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby. alebo

 

ba)  každej ďalšej strane, ktorú určí spotrebiteľ.

2.  Dodávateľ dodá digitálny obsah bezprostredne po uzavretí zmluvy, pokiaľ sa strany nedohodli inak. Dodávka sa považuje za uskutočnenú, keď sa digitálny obsah dodá spotrebiteľovi alebo, ak sa uplatňuje odsek 1 písm. b), tretej strane podľa výberu spotrebiteľa, podľa toho, čo nastane skôr.

2.  Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, obchodník dodá digitálny obsah alebo digitálnu službu bezodkladne po uzatvorení zmluvy. Predpokladá sa, že obchodník si splnil svoju povinnosť dodania, ak spotrebiteľovi, prípadne, ak sa uplatňuje odsek 1 písm. b) alebo písm. ba), tretej strane podľa výberu spotrebiteľa, zabezpečil dostupnosť digitálneho obsahu alebo digitálnej služby alebo k nim poskytol prístup.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh smernice

Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5a

 

Súlad digitálneho obsahu alebo digitálnej služby so zmluvou

 

S cieľom zabezpečiť súlad so zmluvou musí digitálny obsah alebo digitálna služba spĺňať požiadavky článkov 6, 6a, 7 a 8.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh smernice

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 6

Článok 6

Súlad digitálneho obsahu so zmluvou

Subjektívne požiadavky súladu so zmluvou

1.  Aby bol digitálny obsah v súlade so zmluvou, musí podľa konkrétnych okolností:

1.  Aby bol digitálny obsah alebo digitálna služba v súlade so zmluvou, musí podľa konkrétnych okolností:

a)  byť v množstve, kvalite, trvaní a verzií a mať funkčnosť, interoperabilitu a iné výkonnostné vlastnosti, ako napríklad prístupnosť, kontinuitu a bezpečnosť, ako sa vyžadujú v zmluve, vrátane predzmluvných informácií, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy;

a)  byť v množstve, kvalite, opise, trvaní a verzii a mať funkčnosť, interoperabilitu a iné výkonnostné charakteristiky, napríklad prístupnosť, kontinuitu a bezpečnosť, ktoré sa vyžadujú v zmluve, vrátane predzmluvných informácií, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy;

b)  byť vhodný na každý konkrétny účel, na ktorý ho spotrebiteľ žiada, s ktorým bol dodávateľ oboznámený v čase uzavretia zmluvy a akceptoval ho;

b)  byť vhodný na každý konkrétny účel, na ktorý ho spotrebiteľ žiada s ktorým obchodníka oboznámil najneskôr v čase uzavretia zmluvy, pričom obchodník tento účel akceptoval;

 

ba)  byť v súlade so skúšobnou verziou alebo ukážkou digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ku ktorej obchodník poskytol prístup, pokiaľ spotrebiteľ nebol upozornený na rozdiel medzi digitálnym obsahom alebo digitálnou službou a skúšobnou verziou alebo ukážkou pred uzatvorením zmluvy;

c)  byť dodaný spolu s prípadnými pokynmi na použitie a asistenčnými službami zákazníkom, ako sa stanovuje v zmluve, a

c)  byť dodaný spolu so všetkým príslušenstvom, s pokynmi na použitie a asistenčnými službami zákazníkom, ako sa stanovuje v zmluve, a to aj vo všetkých predzmluvných informáciách, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy; a

d)  byť aktualizovaný, ako sa stanovuje v zmluve.

d)  byť aktualizovaný, ako sa stanovuje v zmluve, a to aj vo všetkých predzmluvných informáciách, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy;

2.   Pokiaľ zmluva nestanovuje požiadavky na digitálny obsah podľa odseku 1, a to v prípade potreby jasným a vyčerpávajúcim spôsobom, digitálny obsah musí byť vhodný na účely, na ktoré sa digitálny obsah rovnakého charakteru bežne používa vrátane jeho funkčnosti, interoperability a iných výkonnostných vlastností, napríklad prístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, berúc pritom do úvahy:

 

a)   či sa digitálny obsah dodáva výmenou za zaplatenie ceny alebo za protiplnenie iné než peniaze;

 

b)   ak je to relevantné, všetky existujúce medzinárodné technické normy, alebo ak takéto technické normy neexistujú, platné odvetvové kódexy správania a osvedčené postupy, a a

 

c)   každé verejné vyhlásenie zo strany dodávateľa alebo v jeho mene, alebo osôb z predchádzajúcich článkov reťazca transakcií, pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že

 

i)   z racionálnych dôvodov si nebol alebo nemohol byť vedomý predmetného vyhlásenia;

 

ii)   do uzatvorenia zmluvy bolo vyhlásenie ešte opravené;

 

iii)   rozhodnutie nadobudnúť digitálny obsah nemohlo byť ovplyvnené príslušným vyhlásením.

 

3.   Ak zmluva stanovuje, že sa digitálny obsah dodáva počas určitého obdobia, tento digitálny obsah musí byť v súlade so zmluvou po celý čas trvania daného obdobia.

 

4.   Pokiaľ nie je dohodnuté inak, digitálny obsah sa musí dodať v súlade s najnovšou verziou digitálneho obsahu, ktorá bola k dispozícii v čase uzavretia zmluvy.

 

5.   S cieľom zabezpečiť súlad so zmluvou musí digitálny obsah spĺňať aj požiadavky článkov 7 a 8.

 

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh smernice

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Objektívne požiadavky súladu so zmluvou

 

1.   Digitálny obsah alebo digitálna služba musia, podľa okolností:

 

a)   mať vlastnosti a výkonnostné charakteristiky, a to aj čo sa týka funkčnosti, interoperability, prístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, ktorými sa bežne vyznačuje digitálny obsah alebo digitálna služba rovnakého druhu a ktoré môže spotrebiteľ opodstatnene očakávať vzhľadom na povahu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, a v relevantných prípadoch spĺňať všetky existujúce medzinárodné alebo európske technické normy, alebo, ak takéto technické normy neexistujú, platné odvetvové kódexy správania a osvedčené postupy, a to aj pokiaľ ide o bezpečnosť informačných systémov a digitálnych prostredí;

 

b)   byť v súlade s každým verejným vyhlásením zo strany obchodníka (resp. poskytnutým v jeho mene), výrobcu alebo jeho zástupcu, uvedeným najmä pri propagácii alebo na označení, pokiaľ obchodník nepreukáže, že:

 

i)   nepoznal ani opodstatnene nemohol poznať príslušné vyhlásenie o špecifikách digitálneho obsahu alebo digitálnej služby;

 

ii)   do uzatvorenia zmluvy bolo vyhlásenie ešte opravené rovnakým alebo porovnateľným spôsobom, ako bolo poskytnuté; alebo

 

iii)   rozhodnutie nadobudnúť digitálny obsah alebo digitálnu službu nemohlo byť ovplyvnené daným vyhlásením.

 

2.   V prípade zmlúv, v súvislosti s ktorými sa digitálny obsah alebo digitálna služba majú dodávať počas určitého obdobia, musí byť tento digitálny obsah alebo digitálna služba v súlade so zmluvou počas celého tohto obdobia. Prípady dočasného prerušenia pri dodávaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, za ktoré je zodpovedný obchodník, sa považujú za prípady nesúladu so zmluvou, ak majú závažný, trvalý a opakovaný charakter.

 

3.   Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, digitálny obsah alebo digitálne služby musia byť dodané v súlade s najnovšou verziou digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktorá bola k dispozícii v čase uzatvorenia zmluvy.

 

4.   Obchodník zabezpečí, aby bol spotrebiteľ počas primeraného obdobia informovaný o aktualizáciách, a to aj o bezpečnostných aktualizáciách, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktoré sú potrebné na zabezpečenie súladu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby so zmluvou, a aby mu boli tieto aktualizácie dodané. Ak spotrebiteľ tieto aktualizácie v primeranom období nenainštaluje, nemá to žiadny vplyv na súlad digitálneho obsahu alebo digitálnej služby so zmluvou. Ak sa spotrebiteľ rozhodne zostať pri dovtedajšej verzii digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, pričom nová verzia nie je potrebná na zachovanie súladu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby so zmluvou, dovtedajšia verzia musí zostať dostupná alebo k nej spotrebiteľ musí mať prístup počas primeraného obdobia.

 

5.   S cieľom zabezpečiť súlad so zmluvou musí digitálny obsah alebo digitálna služba spĺňať aj požiadavky článkov 7 a 8 tohto nariadenia a v relevantných prípadoch aj požiadavky nariadenia (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh smernice

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 7

Článok 7

Integrácia digitálneho obsahu

Integrácia digitálneho obsahu alebo digitálnej služby

Ak sa digitálny obsah nesprávne integruje do digitálneho prostredia spotrebiteľa, každý nesúlad vyplývajúci z nesprávnej integrácie sa považuje za nesúlad digitálneho obsahu, ak:

Ak sa digitálny obsah alebo digitálna služba nesprávne integrujú do digitálneho prostredia spotrebiteľa, každý nesúlad vyplývajúci z nesprávnej integrácie sa považuje za nesúlad digitálneho obsahu alebo digitálnej služby so zmluvou, ak:

a)  digitálny obsah bol integrovaný dodávateľom alebo v rámci jeho zodpovednosti, alebo alebo

a)  digitálny obsah alebo digitálna služba boli integrované obchodníkom alebo v rámci jeho zodpovednosti; alebo

b)  digitálny obsah mal integrovať spotrebiteľ a nesprávnu integráciu zapríčinili nedostatky v pokynoch na integráciu, ak boli tieto pokyny dodané v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) alebo mali byť dodané v súlade s článkom 6 ods. 2.

b)  digitálny obsah alebo digitálnu službu mal integrovať spotrebiteľ a nesprávnu integráciu zapríčinili nedostatky v pokynoch na integráciu, ak boli tieto pokyny dodané v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) alebo mali byť dodané v súlade s článkom 6a.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh smernice

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 8

Článok 8

Práva tretích osôb

Práva tretích osôb

1.  V čase, keď sa digitálny obsah dodá spotrebiteľovi, sa naň nesmú vzťahovať žiadne práva tretej strany vrátane práv duševného vlastníctva, aby sa tak digitálny obsah mohol používať v súlade so zmluvou.

1.  Na digitálny obsah alebo digitálnu službu sa nesmú vzťahovať žiadne obmedzenia vyplývajúce z práva tretej strany vrátane akýchkoľvek práv na báze duševného vlastníctva, ktoré by mohli brániť spotrebiteľovi používať digitálny obsah alebo digitálnu službu v súlade so zmluvou.

2.  Ak sa digitálny obsah dodáva spotrebiteľovi v priebehu určitého obdobia, dodávateľ zabezpečí, aby sa naň počas trvania tohto obdobia nevzťahovali žiadne práva tretej strany vrátane práv duševného vlastníctva, aby sa tak digitálny obsah mohol používať v súlade so zmluvou.

2.  Ak sa digitálny obsah alebo digitálna služba dodávajú spotrebiteľovi v priebehu určitého obdobia, obchodník zabezpečí, aby sa na ne počas tohto obdobia nevzťahovali žiadne obmedzenia vyplývajúce z akýchkoľvek práv tretej strany vrátane akýchkoľvek práv na báze duševného vlastníctva, ktoré by mohli brániť spotrebiteľovi používať digitálny obsah alebo digitálnu službu v súlade so zmluvou.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh smernice

Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Každá zmluvná doložka, ktorá na úkor spotrebiteľa vylučuje uplatnenie článkov 6a, 7 a 8, odchyľuje sa od nich alebo mení ich účinky, je platná len vtedy, ak bol spotrebiteľ v čase uzavretia zmluvy osobitne informovaný o konkrétnom stave digitálneho obsahu alebo digitálnej služby a pri uzatváraní zmluvy s týmto konkrétnym stavom výslovne súhlasil.

Pozmeňujúci návrh     103

Návrh smernice

Článok 8 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8b

 

Obchodné záruky

 

1.   Každá obchodná záruka je pre poskytovateľa záruky záväzná za podmienok stanovených v:

 

a)   predzmluvných informáciách obchodníka vrátane akéhokoľvek predzmluvného vyhlásenia, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy;

 

b)   reklame dostupnej v čase uzavretia zmluvy alebo pred jej uzavretím a

 

c)   záručnom liste.

 

2.   Záručný list sa sprístupní v písomnej forme alebo na inom trvanlivom nosiči a vyhotoví sa v jasnom a zrozumiteľnom znení. Musí zahŕňať tieto údaje:

 

a)   jasné vyhlásenie o zákonných právach spotrebiteľa stanovených v tejto smernici a jasné vyhlásenie, že uvedené práva nie sú dotknuté obchodnou zárukou, a

 

b)   podmienky obchodnej záruky, ktoré idú nad rámec zákonných práv spotrebiteľa, informácie týkajúce sa trvania, prevoditeľnosti, územnej pôsobnosti a existencie akýchkoľvek poplatkov, ktoré spotrebiteľovi môžu vzniknúť v súvislosti s využitím obchodnej záruky, názov a adresu poskytovateľa záruky a osoby, u ktorej sa má záruka uplatniť, ak touto osobou nie je poskytovateľ záruky, a postup pre uplatnenie nároku.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh smernice

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 9

Článok 10

Dôkazné bremeno

Dôkazné bremeno

1.  Dôkazné bremeno, pokiaľ ide o súlad so zmluvou v čase uvedenom v článku 10, znáša dodávateľ.

1.  Dôkazné bremeno v súvislosti s preukázaním existencie nesúladu v čase uvedenom v článku 9 nesie obchodník, keď sa nesúlad so zmluvou prejaví v týchto lehotách:

 

a)  do dvoch rokov od dátumu dodania digitálneho obsahu alebo digitálnej služby;

 

b)  do jedného roka od dátumu dodania vloženého digitálneho obsahu alebo digitálnej služby;

 

c)  počas trvania zmluvy, ak sa v zmluve stanovuje trvalé dodávanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby alebo dodávanie vloženého digitálneho obsahu alebo digitálnej služby počas určitého obdobia.

2.  Odsek 1 sa neuplatní, ak dodávateľ preukáže, že digitálne prostredie spotrebiteľa nezodpovedá požiadavkám interoperability a ďalším technickým požiadavkám digitálneho obsahu a ak dodávateľ informoval spotrebiteľa o takýchto požiadavkách ešte pred uzavretím zmluvy.

2.  Odsek 1 sa neuplatní, ak obchodník preukáže, že digitálne prostredie spotrebiteľa nezodpovedá požiadavkám interoperability a ďalším technickým požiadavkám digitálneho obsahu alebo digitálnej služby a ak obchodník jasne a zrozumiteľne informoval spotrebiteľa o takýchto požiadavkách ešte pred uzavretím zmluvy.

3.  Spotrebiteľ musí spolupracovať s dodávateľom v rozsahu možnom a potrebnom na určenie digitálneho prostredia spotrebiteľa. Povinnosť spolupracovať sa obmedzuje na technicky dostupné prostriedky, ktoré sú najmenej rušivé pre spotrebiteľa. Ak spotrebiteľ nespolupracuje, dôkazné bremeno, pokiaľ ide o nesúlad so zmluvou, znáša spotrebiteľ.

3.  Spotrebiteľ musí spolupracovať s obchodníkom v rozsahu možnom a potrebnom na zistenie digitálneho prostredia spotrebiteľa, aby mohol určiť, či nesúlad digitálneho obsahu alebo digitálnej služby existoval v čase dodania. Povinnosť spolupracovať sa obmedzuje na technicky dostupné prostriedky, ktoré sú najmenej rušivé pre spotrebiteľa. Iba vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch, keď nie sú k dispozícii žiadne iné prostriedky, spotrebiteľ poskytne obchodníkovi na požiadanie virtuálny prístup k svojmu digitálnemu prostrediu. Ak spotrebiteľ nespolupracuje a ak obchodník jasne a zrozumiteľne informoval spotrebiteľa o takejto požiadavke pred uzavretím zmluvy, dôkazné bremeno, pokiaľ ide o nesúlad so zmluvou, znáša spotrebiteľ.

(Z článku 9 v návrhu Komisie sa stal článok 10 v pozmeňujúcom návrhu Parlamentu.)

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh smernice

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 10

Článok 9

Zodpovednosť dodávateľa

Zodpovednosť obchodníka

Dodávateľ zodpovedá spotrebiteľovi za:

1.   Obchodník zodpovedá spotrebiteľovi za:

a)  akékoľvek zlyhanie pri dodaní digitálneho obsahu;

a)  každé nedodanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby podľa článku 5;

b)  akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase, keď sa digitálny obsah dodáva, a

b)  každý nesúlad digitálneho obsahu alebo digitálnej služby so zmluvou:

 

i)  ktorý existuje v čase dodania digitálneho obsahu alebo digitálnej služby a prejaví sa do dvoch rokov od času dodania, pokiaľ je v zmluve stanovená jedna dodávka alebo viacero individuálnych dodávok; alebo

 

ii)  ktorý sa prejaví v období uvedenom v zmluve, pokiaľ zmluva stanovuje, že digitálny obsah alebo digitálna služba sa má poskytovať počas určitého obdobia; a

c)  pokiaľ zmluva stanovuje, že sa digitálny obsah poskytuje v priebehu určitého obdobia, za akýkoľvek nesúlad počas trvania daného obdobia.

c)  každý nesúlad vloženého digitálneho obsahu alebo vloženej digitálnej služby so zmluvou, ktorý existuje v čase dodania tovaru, do ktorého sú digitálny obsah alebo digitálna služba vložené, a ktorý sa prejaví do dvoch rokov od času dodania.

 

1a.   Pokiaľ ide o odsek 1 písm. c), členské štáty môžu ponechať v platnosti prísnejšie ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré sú už účinné k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(Z článku 10 v návrhu Komisie sa stal článok 9 v pozmeňujúcom návrhu Parlamentu.)

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh smernice

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 11

Článok 11

Náprava v prípade nedodania

Náprava v prípade nedodania

Ak dodávateľ nedodal digitálny obsah podľa článku 5, spotrebiteľ má právo okamžite ukončiť zmluvu podľa článku 13.

1.  Ak obchodník nedodal digitálny obsah alebo digitálnu službu podľa článku 5, spotrebiteľ ho vyzve, aby digitálny obsah alebo digitálnu službu dodal. Ak obchodník nedodá digitálny obsah alebo digitálnu službu bezodkladne alebo v dodatočnej lehote, na ktorej sa zmluvné strany výslovne dohodli, spotrebiteľ má právo ukončiť zmluvu.

 

1a.  Odsek 1 sa neuplatňuje:

 

a)  ak obchodník odmietol dodať digitálny obsah alebo digitálne služby; alebo

 

b)  ak je dodávka v dohodnutej lehote nevyhnutná so zreteľom na všetky okolnosti, ktoré sprevádzali uzatvorenie zmluvy, alebo ak spotrebiteľ pred uzatvorením zmluvy informuje obchodníka, že dodávka do uvedeného dátumu alebo v tento dátum je nevyhnutná.

 

Ak obchodník v týchto prípadoch neuskutoční v príslušnej lehote dodávku podľa článku 5 ods. 2, spotrebiteľ má právo okamžite ukončiť zmluvu.

 

1b.   Ak spotrebiteľ ukončí zmluvu, uplatňujú sa články 13, 13a, 13b a 13c.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh smernice

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 12

Článok 12

Prostriedky nápravy v prípade nesúladu so zmluvou

Prostriedky nápravy v prípade nesúladu so zmluvou

 

-1.  V prípade nesúladu so zmluvou má spotrebiteľ nárok na to, aby boli digitálny obsah alebo digitálna služba uvedené do súladu, alebo na primerané zníženie ceny alebo na ukončenie zmluvy podľa podmienok stanovených v tomto článku.

1.  V prípade nesúladu so zmluvou má spotrebiteľ nárok na uvedenie digitálneho obsahu do súladu so zmluvou bezplatne, pokiaľ to nie je nemožné, neprimerané alebo protiprávne.

1.  V prvom rade má spotrebiteľ nárok na uvedenie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby do súladu so zmluvou, pokiaľ to nie je nemožné, neprimerané alebo protiprávne.

Uvedenie digitálneho obsahu do súladu so zmluvou sa považuje za neprimerané, ak sú náklady, ktoré z neho vyplývajú dodávateľovi, neúmerné. Pri rozhodovaní o tom, či sú náklady neúmerné, sa berie do úvahy:

Uvedenie digitálneho obsahu alebo digitálnej zmluvy do súladu so zmluvou sa považuje za neprimerané najmä vtedy, ak sú náklady, ktoré z neho vyplývajú obchodníkovi, neúmerné. Pri rozhodovaní o tom, či sú náklady neúmerné, sa berie do úvahy:

a)  hodnota, ktorú by mal digitálny obsah, ak by bol v súlade so zmluvou, a

a)  hodnota, ktorú by mali digitálny obsah alebo digitálna služba, ak by boli v súlade so zmluvou, a

b)  závažnosť nesúladu so zmluvou z hľadiska dosiahnutia účelu, na ktorý by sa digitálny obsah rovnakého druhu bežne používal.

b)  závažnosť nesúladu so zmluvou z hľadiska dosiahnutia účelu, na ktorý by sa digitálny obsah alebo digitálna služba rovnakého opisu bežne používali.

2.  Dodávateľ uvedie digitálny obsah do súladu so zmluvou podľa odseku 1 v primeranej lehote od okamihu, keď ho spotrebiteľ informoval o nesúlade so zmluvou, a to bez toho, aby spôsobil spotrebiteľovi závažné ťažkosti, pričom zohľadní povahu digitálneho obsahu a účel, na ktorý spotrebiteľ žiadal tento digitálny obsah.

2.  Obchodník uvedie digitálny obsah alebo digitálnu službu do súladu so zmluvou podľa odseku 1 v primeranej lehote od okamihu, keď ho spotrebiteľ informoval o nesúlade so zmluvou, a to bezplatne a bez toho, aby spôsobil spotrebiteľovi závažné ťažkosti, pričom zohľadní povahu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby a účel, na ktorý spotrebiteľ žiadal tento digitálny obsah alebo túto digitálnu službu.

 

Spotrebiteľ má právo zadržať platbu nesplatenej časti ceny alebo, ak je nesúlad zanedbateľný, primeranej časti nesplatenej sumy ceny až dovtedy, kým obchodník neuvedie digitálny obsah alebo digitálnu službu do súladu so zmluvou.

3.  Spotrebiteľ má nárok buď na primerané zníženie ceny spôsobom uvedeným v odseku 4, ak sa digitálny obsah dodáva za protiplnenie spočívajúce v zaplatení ceny, alebo na ukončenie zmluvy podľa odseku 5 a článku 13, ak

3.  Spotrebiteľ má nárok buď na primerané zníženie ceny spôsobom uvedeným v odseku 4, ak sa digitálny obsah alebo digitálna služba dodáva za protiplnenie spočívajúce v platbe, alebo môže ukončiť zmluvu podľa odseku 5 a článkov 13, 13a, 13b a 13c, ak:

a)  prostriedok nápravy s cieľom uviesť digitálny obsah do súladu je nemožný, neprimeraný alebo protiprávny;

a)  prostriedok nápravy s cieľom uviesť digitálny obsah alebo digitálnu službu do súladu je nemožný, neprimeraný alebo protiprávny podľa odseku 1;

b)  dodávateľ neukončil nápravu v lehote uvedenej v odseku 2;

b)  obchodník neuviedol digitálny obsah alebo digitálnu službu do súladu podľa odseku 2;

 

ba)  nesúlad sa prejaví napriek snahe obchodníka uviesť digitálny obsah alebo digitálnu službu do súladu; alebo

c)  prostriedok nápravy s cieľom uviesť digitálny obsah do súladu by bol spojený so značnými ťažkosťami pre spotrebiteľa, alebo alebo

 

d)  dodávateľ vyhlásil alebo je na základe daných okolností rovnako zrejmé, že dodávateľ neuvedie digitálny obsah do súladu so zmluvou.

d)  obchodník vyhlásil, že neuvedie digitálny obsah alebo digitálnu službu do súladu so zmluvou v primeranej lehote alebo bez závažných ťažkostí pre spotrebiteľa, alebo to rovnako jasne vyplýva z daných okolností.

4.  Zníženie ceny musí byť úmerné zníženej hodnote digitálneho obsahu, ktorý spotrebiteľ dostal, v porovnaní s hodnotou digitálneho obsahu, ktorý je v súlade so zmluvou.

4.  Spotrebiteľ má právo na primerané zníženie ceny na základe jednoznačného vyhlásenia obsahujúceho jeho rozhodnutie, ktoré oznámi obchodníkovi Zníženie ceny musí byť úmerné zníženej hodnote digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktoré spotrebiteľ dostal, v porovnaní s hodnotou, ktorú by digitálny obsah alebo digitálna služba mali, keby boli v súlade so zmluvou.

 

Ak sa v zmluve stanovuje, že digitálny obsah alebo digitálna služba sa majú poskytovať počas stanoveného obdobia za protiplnenie spočívajúce v platbe, pričom v určitom období digitálny obsah alebo digitálna služba neboli v súlade so zmluvou, zníženie ceny sa uplatňuje na obdobie, počas ktorého neboli digitálny obsah alebo digitálna služba v súlade so zmluvou.

5.  Spotrebiteľ môže ukončiť zmluvu iba vtedy, ak nesúlad so zmluvou ohrozuje funkčnosť, interoperabilitu a ostatné hlavné výkonnostné charakteristiky digitálneho obsahu, napríklad jeho prístupnosť, kontinuitu a bezpečnosť, ak sa vyžadujú podľa článku 6 ods. 1 a 2. Dôkazné bremeno, že nesúlad so zmluvou nenarúša funkčnosť, interoperabilitu a ostatné hlavné výkonnostné charakteristiky digitálneho obsahu, znáša dodávateľ.

5.  Spotrebiteľ môže ukončiť zmluvu iba vtedy, ak nesúlad so zmluvou nie je zanedbateľný. Dôkazné bremeno, že nesúlad so zmluvou nenarúša funkčnosť, interoperabilitu a ostatné hlavné výkonnostné charakteristiky digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, znáša obchodník.

 

5a.  Spotrebiteľ nemá nárok na prostriedok nápravy, pokiaľ prispel k nesúladu so zmluvou alebo jeho účinkom.

Pozmeňujúci návrh     108

Návrh smernice

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Prostriedky nápravy nedostatku bezpečnosti

 

V prípade nedostatočnej bezpečnosti má spotrebiteľ nárok na bezplatné uvedenie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby do súladu so zmluvou.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh smernice

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 13

Článok 13

Ukončenie zmluvy

Výkon práva na ukončenie zmluvy

1.  Spotrebiteľ má právo ukončiť zmluvu oznámením zaslaným dodávateľovi akýmkoľvek spôsobom.

Spotrebiteľ má právo ukončiť zmluvu jednoznačným vyhlásením obsahujúcim jeho rozhodnutie ukončiť zmluvu, ktoré oznámi obchodníkovi. V prípade digitálne uzatvorených zmlúv obchodník poskytne spotrebiteľovi jednoduché digitálne prostriedky na ukončenie zmluvy. Ukončenie zmluvy nadobúda účinnosť 14 dní po prijatí oznámenia alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý uvedie spotrebiteľ.

2.   Ak spotrebiteľ ukončí zmluvu:

 

a)  dodávateľ vráti spotrebiteľovi zaplatenú sumu bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní od prijatia oznámenia;

 

b)  dodávateľ prijme všetky opatrenia, ktoré od neho možno očakávať, aby sa zdržal využitia nefinančného protiplnenia, ktoré spotrebiteľ poskytol výmenou za digitálny obsah, a akýchkoľvek iných údajov zhromaždených dodávateľom v súvislosti s dodaním digitálneho obsahu vrátane všetkého obsahu poskytovaného spotrebiteľom s výnimkou obsahu, ktorý spotrebiteľ vytvoril a naďalej využíva spoločne s inými;

 

c)  dodávateľ musí spotrebiteľovi poskytnúť prostriedky na spätné získanie všetkého obsahu, ktorý spotrebiteľ poskytol, a všetkých ostatných údajov, ktoré spotrebiteľ vytvoril alebo ktoré boli vygenerované používaním digitálneho obsahu spotrebiteľom, a to v rozsahu, v akom tieto údaje uchovával dodávateľ. Spotrebiteľ má nárok na spätné získanie obsahu bezplatne a bez závažných ťažkostí v primeranom čase a v bežne používanom formáte údajov;

 

d)  ak digitálny obsah nebol dodaný na trvanlivom nosiči, spotrebiteľ sa musí zdržať používania digitálneho obsahu, resp. jeho sprístupňovania tretím stranám, a to najmä tým, že vymaže digitálny obsahu alebo ho inak urobí nečitateľným;

 

e)  ak bol digitálny obsah dodaný na trvanlivom nosiči, spotrebiteľ musí:

 

i)  na žiadosť dodávateľa vrátiť trvanlivý nosič na náklady dodávateľa bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní po doručení žiadosti dodávateľa a a

 

ii)  vymazať všetky použiteľné kópie digitálneho obsahu, urobiť ich nečitateľnými alebo sa inak zdržať ich používania či sprístupňovania tretím stranám.

 

3.  Po ukončení zmluvy môže dodávateľ zabrániť akémukoľvek ďalšiemu používaniu digitálneho obsahu spotrebiteľom, a to najmä tým, že zamedzí prístup spotrebiteľa k digitálnemu obsahu alebo deaktivuje užívateľský účet spotrebiteľa bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 písm. c).

 

4.  Spotrebiteľ nie je povinný zaplatiť za prípadné použitie digitálneho obsahu v období pred ukončením zmluvy.

 

5.  Ak bol digitálny obsah dodaný za protiplnenie spočívajúce v zaplatení ceny a v priebehu obdobia stanoveného v zmluve, spotrebiteľ môže ukončiť zmluvu len za tú časť obdobia, počas ktorej digitálny obsah nebol v súlade so zmluvou.

 

6.  Ak spotrebiteľ ukončí časť zmluvy v súlade s odsekom 5, uplatňuje sa odsek 2 s výnimkou písm. b), pokiaľ ide o obdobie, počas ktorého bol digitálny obsah v súlade so zmluvou. Dodávateľ vráti spotrebiteľovi časť zaplatenej ceny zodpovedajúcej obdobiu, počas ktorého digitálny obsah nebol v súlade so zmluvou.

 

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh smernice

Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13a

 

Povinnosti obchodníka v prípade ukončenia zmluvy

 

1.  V prípade ukončenia zmluvy nahradí obchodník spotrebiteľovi všetky sumy vyplatené na základe zmluvy.

 

Ak sa v zmluve stanovuje dodávanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby počas určitého obdobia za protiplnenie spočívajúce v platbe a ak spotrebiteľ vypovie časť takejto zmluvy v súlade s článkom 12 ods. 5, obchodník nahradí spotrebiteľovi časť zaplatenej ceny, ktorá zodpovedá obdobiu, počas ktorého digitálny obsah alebo digitálna služba neboli v súlade so zmluvou, a každú časť ceny, ktorú spotrebiteľ zaplatil vopred za zostávajúce obdobie, ak by zmluva nebola ukončená.

 

2.  Pokiaľ ide o osobné údaje spotrebiteľa, obchodník plní povinnosti uplatniteľné podľa nariadenia (EÚ) 2016/679.

 

3.  Obchodník vyvinie maximálne úsilie, ktoré od neho možno očakávať, aby prestal využívať obsah vytvorený spotrebiteľom, ktorý nepredstavuje osobné údaje a ktorý poskytol alebo vytvoril spotrebiteľ pri využívaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby poskytnutých obchodníkom, s výnimkou:

 

a)  obsahu, ktorý nemožno prestať využívať bez vynaloženia neprimeraného a neodôvodneného úsilia, pretože nemá využitie mimo kontextu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktoré dodáva obchodník;

 

b)  obsahu, ktorý nemožno prestať využívať bez vynaloženia neprimeraného a neodôvodneného úsilia, pretože sa týka len aktivity spotrebiteľa pri využívaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktoré dodáva obchodník;

 

c)  obsahu, ktorý vytvoril spotrebiteľ spolu s inými spotrebiteľmi, pričom iní spotrebitelia môžu tento obsah naďalej využívať;

 

d)  obsah, ktorý obchodník agregoval s inými dátami a nemožno ho od nich odčleniť, resp. ho možno odčleniť len pri vynaložení neúmerného úsilia.

 

4.  Obchodník sprístupní spotrebiteľovi na jeho žiadosť každý digitálny obsah vytvorený spotrebiteľom, ktorý nepredstavuje osobné údaje a ktorý poskytol alebo vytvoril spotrebiteľ pri používaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktoré dodal obchodník. Spotrebiteľ má nárok na spätné získanie obsahu bezplatne a bez závažných ťažkostí v primeranej lehote a v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte údajov.

 

Povinnosť sprístupniť takýto obsah vytvorený spotrebiteľom neplatí v prípade, keď obsah vytvorený spotrebiteľom:

 

a)  nemožno sprístupniť bez vynaloženia neprimeraného a neodôvodneného úsilia, pretože nemá využitie mimo kontextu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktoré dodáva obchodník;

 

b)  nemožno sprístupniť bez vynaloženia neprimeraného a neodôvodneného úsilia, pretože sa týka len aktivity spotrebiteľa pri využívaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktoré dodáva obchodník; alebo

 

c)   agregoval obchodník s inými dátami a nemožno ho od nich odčleniť, resp. ho možno odčleniť len pri vynaložení neúmerného úsilia.

 

5.  Po ukončení zmluvy môže obchodník zabrániť akémukoľvek ďalšiemu používaniu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby spotrebiteľom, a to najmä tým, že zamedzí prístup spotrebiteľa k digitálnemu obsahu alebo digitálnej službe alebo deaktivuje užívateľský účet spotrebiteľa bez toho, aby bol dotknutý odsek 4.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh smernice

Článok 13 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13b

 

Povinnosti spotrebiteľa v prípade ukončenia zmluvy

 

1.  Po ukončení zmluvy spotrebiteľ prestane využívať digitálny obsah alebo digitálnu službu alebo ich sprístupňovať tretím stranám, napríklad tak, že vymaže digitálny obsah alebo každú použiteľnú kópiu, alebo digitálny obsah alebo digitálnu službu inak zneprístupní.

 

2.  Pokiaľ ide o vložený digitálny obsah alebo vloženú digitálnu službu, spotrebiteľ vráti obchodníkovi na jeho žiadosť a náklady tovar, v ktorom je vložený digitálny obsah alebo digitálna služba, bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní po doručení žiadosti obchodníka. Ak sa obchodník rozhodne požiadať o navrátenie tovaru, v ktorom je vložený digitálny obsah alebo digitálna služba, zašle takúto žiadosť v lehote 14 dní odo dňa, keď bol informovaný o rozhodnutí spotrebiteľa ukončiť zmluvu.

 

3.  Spotrebiteľ nie je povinný zaplatiť za akékoľvek využitie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby v období pred ukončením zmluvy, počas ktorého neboli digitálny obsah alebo digitálna služba v súlade.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh smernice

Článok 13 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13c

 

Lehoty a prostriedky náhrady zo strany obchodníka

 

1.  Každá náhrada, ktorú má obchodník poskytnúť spotrebiteľovi podľa článku 12 ods. 4 alebo článku 13a ods. 1 vzhľadom na zníženie ceny alebo ukončenie zmluvy, sa zrealizuje bezodkladne, v každom prípade v lehote 14 dní odo dňa, keď bol obchodník na základe prostriedkov uvedených v článkoch 12 a 13 informovaný o rozhodnutí spotrebiteľa uplatniť si právo na zníženie ceny alebo právo ukončiť zmluvu.

 

2.  Obchodník musí náhradu zrealizovať rovnakými platobnými prostriedkami, aké použil spotrebiteľ na zaplatenie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným prostriedkom náhrady.

 

3.  V súvislosti v touto náhradou obchodník neúčtuje spotrebiteľovi žiadny poplatok.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh smernice

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 14

Článok 14

Právo na náhradu škody

Právo na náhradu škody

1.  Dodávateľ zodpovedá spotrebiteľovi za všetky hospodárske škody v digitálnom prostredí spotrebiteľa, zapríčinené nesúladom so zmluvou alebo nedodaním digitálneho obsahu. Náhrada škody musí spotrebiteľovi zaistiť situáciu, ktorá by sa čo najviac priblížila k situácii, v ktorej by spotrebiteľ bol, keby mu bol digitálny obsah dodaný riadne a v súlade so zmluvou.

Členské štáty zabezpečia, aby mal spotrebiteľ nárok žiadať o náhradu za ujmu zapríčinenú nedodaním digitálneho obsahu alebo digitálnej služby alebo nesúladom digitálneho obsahu alebo digitálnej služby so zmluvou.

2.  Členské štáty stanovia podrobné pravidlá pre výkon práva na náhradu škody.

 

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh smernice

Článok 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 15

Článok 15

Modifikácia digitálneho obsahu

Modifikácia digitálneho obsahu alebo digitálnej služby

1.  Ak zmluva stanovuje, že sa digitálny obsah bude dodávať v priebehu obdobia stanoveného v zmluve, dodávateľ môže zmeniť funkčnosť, interoperabilitu a ostatné hlavné výkonnostné charakteristiky digitálneho obsahu, napríklad jeho dostupnosť, kontinuitu a bezpečnosť – za predpokladu, že tieto zmeny nemajú nepriaznivý vplyv na prístup alebo používanie digitálneho obsahu spotrebiteľom –, a to iba vtedy, keď:

1.  Ak zmluva stanovuje, že sa digitálny obsah alebo digitálna služba majú dodávať alebo sprístupňovať v priebehu obdobia stanoveného v zmluve, obchodník môže zmeniť funkčnosť, interoperabilitu a ostatné hlavné výkonnostné charakteristiky digitálneho obsahu alebo digitálnej služby nad rámec toho, čo je nevyhnutné na zachovanie súladu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby podľa článku 6a, len vtedy, keď:

a)  tak stanovuje zmluva;

a)  v zmluve sa to umožňuje a poskytuje sa v nej platný dôvod na takúto modifikáciu;

 

aa)  spotrebiteľ môže takúto modifikáciu odôvodnene očakávať;

 

ab)  modifikácia sa vykoná bez dodatočných nákladov pre spotrebiteľa; a

b)  spotrebiteľ je o modifikácii informovaný v dostatočnom predstihu formou výslovného oznámenia na trvanlivom nosiči;

b)  obchodník informuje spotrebiteľa o modifikácii a prípadne o jeho práve ukončiť zmluvu za podmienok stanovených v odseku 1a v dostatočnom predstihu jasným a zrozumiteľným spôsobom na trvanlivom nosiči;

c)  spotrebiteľ môže ukončiť zmluvu bez akýchkoľvek sankcií najmenej do 30 dní od prijatia oznámenia a a

 

d)  po ukončení zmluvy v súlade s písmenom c) spotrebiteľ dostane k dispozícii technické prostriedky na spätné získanie všetkého obsahu poskytnutého v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. c).

 

 

1a.  Spotrebiteľ má nárok ukončiť zmluvu, ak modifikácia negatívne ovplyvňuje využívanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby alebo prístup k nim zo strany spotrebiteľa, okrem prípadov, keď je takýto negatívny vplyv zanedbateľný. V takom prípade má spotrebiteľ právo bezplatne ukončiť zmluvu v lehote 30 dní odo dňa doručenia oznámenia alebo odo dňa zmeny digitálneho obsahu alebo digitálnej služby dodávateľom, podľa toho, k čomu dôjde neskôr.

2.  Ak spotrebiteľ ukončí zmluvu v súlade s odsekom 1, podľa konkrétnych okolností

2.  Ak spotrebiteľ ukončí zmluvu v súlade s odsekom 1a tohto článku, uplatňujú sa primeraným spôsobom články 13, 13a a 13b.

a)  dodávateľ vráti spotrebiteľovi časť zaplatenej ceny zodpovedajúcej obdobiu po modifikácii digitálneho obsahu;

 

b)  dodávateľ sa zdrží využitia nefinančného protiplnenia, ktoré spotrebiteľ poskytol výmenou za digitálny obsah, ako aj všetkých iných údajov zhromaždených dodávateľom v súvislosti s dodaním digitálneho obsahu vrátane akéhokoľvek obsahu, ktorý poskytol spotrebiteľ.

 

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh smernice

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 16

Článok 16

Právo na ukončenie dlhodobých zmlúv

Právo na ukončenie dlhodobých zmlúv

1.  Ak zmluva stanovuje dodávanie digitálneho obsahu na dobu neurčitú alebo ak pôvodné trvanie zmluvy alebo akákoľvek kombinácia období predĺženia presahujú 12 mesiacov, spotrebiteľ má nárok ukončiť zmluvu kedykoľvek po uplynutí prvých 12 mesiacov.

1.  Ak zmluva pôvodne stanovuje dodávanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby na pevne stanovené obdobie dlhšie ako 12 mesiacov alebo ak akákoľvek kombinácia nadväzujúcich zmlúv alebo období predĺženia presahuje 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia pôvodnej zmluvy, spotrebiteľ má nárok ukončiť zmluvu kedykoľvek po uplynutí prvých 12 mesiacov, a to bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.

 

1a.  Ak spotrebiteľ ukončí zmluvu na pevne stanovené obdobie, pričom jej trvanie alebo akákoľvek kombinácia období predĺženia presahuje 12 mesiacov, obchodník má nárok na primeranú náhradu výhod, ktoré poskytol spotrebiteľovi vzhľadom na trvanie zmluvy dlhšie ako 12 mesiacov.

 

Skôr, ako sa spotrebiteľ zaviaže zmluvou alebo akoukoľvek zodpovedajúcou ponukou, mu obchodník jasným a zrozumiteľným spôsobom poskytne informácie o podmienkach ukončenia zmluvy uzatváranej na viac ako 12-mesačné obdobie, ak už tieto informácie nevyplývajú z kontextu, a o dôsledkoch predčasného ukončenia v prípade, že spotrebiteľovi bola vzhľadom na trvanie zmluvy poskytnutá výhoda.

2.  Spotrebiteľ má právo ukončiť zmluvu oznámením zaslaným dodávateľovi akýmkoľvek spôsobom. Ukončenie zmluvy nadobúda účinnosť 14 dní po prijatí oznámenia.

2.  Spotrebiteľ má právo ukončiť zmluvu oznámením zaslaným obchodníkovi vo forme jednoznačného vyhlásenia obsahujúceho jeho rozhodnutie ukončiť zmluvu. Ukončenie zmluvy nadobúda účinnosť 14 dní po prijatí oznámenia alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý uvedie spotrebiteľ.

3.  Keď sa digitálny obsah dodáva za protiplnenie spočívajúce v zaplatení ceny, spotrebiteľ je naďalej povinný zaplatiť časť ceny za digitálny obsah dodaný počas obdobia pred nadobudnutím účinnosti ukončenia.

3.  Keď sa digitálny obsah alebo digitálna služba dodávajú za protiplnenie spočívajúce v platbe, spotrebiteľ je naďalej povinný zaplatiť časť ceny za digitálny obsah alebo digitálnu službu, ktoré boli dodané počas obdobia pred nadobudnutím účinnosti ukončenia.

4.  Ak spotrebiteľ ukončí zmluvu v súlade s týmto článkom:

4.  Keď spotrebiteľ ukončí zmluvu v súlade s týmto článkom, obchodník si v súvislosti s ochranou osobných údajov splní povinnosti uplatniteľné podľa nariadenia (EÚ) 20016/679 a smernice 2002/58/ES.

a)  dodávateľ prijme všetky opatrenia, ktoré od neho možno očakávať, aby sa zdržal použitia iného ako peňažného protiplnenia, ktoré spotrebiteľ poskytol výmenou za digitálny obsah, ako aj akýchkoľvek iných údajov zhromaždených dodávateľom a týkajúcich sa digitálneho obsahu vrátane obsahu poskytnutého spotrebiteľom;

 

b)  dodávateľ musí spotrebiteľovi poskytnúť všetky prostriedky na spätné získanie všetkého obsahu, ktorý spotrebiteľ poskytol, a všetkých ostatných údajov, ktoré spotrebiteľ vyprodukoval alebo ktoré boli vygenerované používaním digitálneho obsahu spotrebiteľom, a to v rozsahu, v akom tieto údaje uchovával dodávateľ. Spotrebiteľ má nárok na spätné získanie obsahu bezplatne a bez závažných ťažkostí v primeranom čase a v bežne používanom formáte údajov a a

 

c)  ak je to relevantné, spotrebiteľ vymaže všetky použiteľné kópie digitálneho obsahu, urobí ich nečitateľnými alebo sa inak zdrží ich používania či sprístupňovania tretím stranám.

4a.  ak je to relevantné, spotrebiteľ vymaže všetky použiteľné kópie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, urobí ich nečitateľnými alebo ich inak prestane používať či sprístupňovať tretím stranám.

5.  Po ukončení zmluvy môže dodávateľ zabrániť akémukoľvek ďalšiemu používaniu digitálneho obsahu spotrebiteľom, a to najmä tým, že zamedzí prístup spotrebiteľa k digitálnemu obsahu alebo deaktivuje užívateľský účet spotrebiteľa bez toho, aby bol dotknutý odsek 4 písm. b).

5.  Po ukončení zmluvy môže obchodník zabrániť akémukoľvek ďalšiemu používaniu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby spotrebiteľom, a to najmä tým, že zamedzí prístup spotrebiteľa k digitálnemu obsahu alebo digitálnej službe alebo deaktivuje užívateľský účet spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak dodávateľ nesie voči spotrebiteľovi zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie pri dodaní digitálneho obsahu alebo za nesúlad so zmluvou spôsobený konaním alebo opomenutím osoby v predchádzajúcich článkoch reťazca transakcií, dodávateľ má právo uplatniť nárok na nápravu voči zodpovednej osobe alebo osobám v reťazci transakcií. Osoba, voči ktorej sa dodávateľ môže domáhať nápravných opatrení, ako aj príslušné opatrenia a podmienky výkonu, sa určia vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Ak obchodník nesie voči spotrebiteľovi zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie pri dodaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby alebo za nesúlad so zmluvou spôsobený konaním alebo opomenutím osoby v predchádzajúcich článkoch reťazca transakcií, obchodník má právo uplatniť nárok na nápravu voči zodpovednej osobe alebo osobám v reťazci finančných transakcií. Osoba, voči ktorej sa obchodník môže domáhať nápravných opatrení, ako aj príslušné opatrenia a podmienky výkonu, sa určia vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh smernice

Článok 18 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výkon práva

Výkon práva a informácie

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby existovali primerané a účinné prostriedky na zabezpečenie súladu s touto smernicou.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby existovali primerané, účinné a odrádzajúce prostriedky na zabezpečenie súladu s touto smernicou, najmä so zreteľom na nevyhnutnosť informovať spotrebiteľov o ich právach a umožniť im ich presadzovanie v praxi.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  neziskové subjekty, organizácie alebo združenia pôsobiace v oblasti ochrany práv dotknutých osôb v zmysle článku 80 nariadenia (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh  120

Návrh smernice

Článok 20 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zmeny smernice 1999/44/ES, nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/200922/ES

Zmeny smernice 1993/13/EHS, smernice 1999/44/ES, nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/200922/ES

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh smernice

Článok 20 – bod -1 (nový)

Smernica 89/662/EHS

Príloha – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  V prílohe k smernici 93/13/EHS sa do odseku 1 pridávajú tieto písmená:

 

„qa)  umožniť obchodníkovi neprimerane obmedziť interoperabilitu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby s hardvérom a iným digitálnym obsahom alebo digitálnymi službami;

 

qb)  vyžadovať, aby spotrebiteľ s obchodníkom alebo treťou stranou uzatvoril ďalšiu zmluvu na dodávku digitálneho obsahu alebo digitálnej služby alebo zmluvu týkajúcu sa hardvéru;

 

qc)  obchádzať zmluvným spôsobom práva dotknutej osoby podľa nariadenia (EÚ) 2016/679, ktorým sa upravuje ochrana osobných údajov spotrebiteľov;

 

qd)  umožniť obchodníkovi obmedziť využiteľnosť digitálneho obsahu, keď je spotrebiteľ offline, pokiaľ to nie je nevyhnutne potrebné na poskytovanie digitálneho obsahu;

 

qe)  obmedziť použitie digitálneho obsahu povoleného podľa smernice 2001/29/ES, smernice 96/9/ES, smernice 2009/24/ES alebo smernice 2012/28/EÚ.“

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh smernice

Článok 20 – bod 1

Smernica 1999/44/ES

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„b)   spotrebný tovar je akýkoľvek hmotný hnuteľný predmet s výnimkou:

„b)   spotrebný tovar je akýkoľvek hmotný hnuteľný predmet s výnimkou:

–   tovaru predaného formou exekúcie alebo iným spôsobom na základe zákonnej moci,

–   tovaru predaného formou exekúcie alebo iným spôsobom na základe zákonnej moci,

–  vody a plynu, keď sa nepredávajú v obmedzenom objeme alebo stanovenom množstve,

–  vody a plynu, keď sa nepredávajú v obmedzenom objeme alebo stanovenom množstve,

–  elektrickej energie,

–  elektrickej energie,

–  trvanlivého nosiča s digitálnym obsahom, ak sa používa výhradne ako nosič digitálneho obsahu pre spotrebiteľa, ako sa uvádza v smernici (EÚ) N/XXX39.“

–  vloženého digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb, na ktoré sa vzťahuje smernica N/XXX39.“

______________

______________

39 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) N/Xxx z.... o zmluvách na dodávanie digitálneho obsahu (Ú. v. EÚ...).

39 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) N/Xxx z.... o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb (Ú. v. EÚ...).

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh smernice

Článok 20 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 2006/2004

Príloha – bod 21

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„21.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) N/XXX z XX/XX/201X o zmluvách o dodávaní digitálneho obsahu (Ú. v. EÚ...)

„21a.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) N/XXX z …. o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb (Ú. v. …).“

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh smernice

Článok 20 – bod 3

Smernica 2009/22/ES

Príloha I – bod 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

16.  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) N/XXX z XX/XX/201X o zmluvách o dodávaní digitálneho obsahu (Ú. v. EÚ...)

15a.  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) N/XXX z …. o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb (Ú. v. …).“

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia najneskôr do [dátum päť rokov po nadobudnutí účinnosti] preskúma uplatňovanie tejto smernice a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade. V správe sa okrem iného preskúmajú dôvody na harmonizáciu pravidiel uplatniteľných na zmluvy na dodávanie digitálneho obsahu za iné protiplnenie, než na ktoré sa vzťahuje táto smernica, najmä pokiaľ ide o dodávky za reklamu alebo nepriame zhromažďovanie údajov.

Komisia najneskôr do... [päť rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] preskúma uplatňovanie tejto smernice a predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Proces preskúmania musí zahŕňať konzultáciu s členskými štátmi a so spotrebiteľskými, s právnymi a s obchodnými organizáciami na úrovni Únie. V správe sa okrem iného preskúma súčinnosť a súlad s uplatňovaním nariadenia (EÚ) 2016/679 a dôvody na harmonizáciu pravidiel uplatniteľných na zmluvy na dodávanie digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb výmenou za získanie osobných údajov obchodníkom, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica, najmä pokiaľ ide o dodávky za reklamu.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 264, 20.7.2016, s. 57.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Úvod

Po zamietnutí návrhu predpisu o spoločnom európskom kúpnom práve vyvinula Komisia nové úsilie o riešenie problémov vnútorného trhu, ktoré sú spôsobené odlišnými vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo tým, že takéto ustanovenia neexistujú, v prospech podnikov i spotrebiteľov, a to predložením dvoch návrhov, ktoré sa týkajú digitálnych zmlúv: návrhu smernice o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku a návrhu smernice o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu. Návrh Komisie týkajúci sa zmluvných pravidiel pre poskytovanie digitálneho obsahu prvýkrát ponúka príležitosť zaoberať sa otázkou, ktorá len teraz naberá podobu v zákonoch členských štátov a ktorá ešte nebola harmonizovaná na úrovni EÚ: prostriedkami nápravy pre spotrebiteľov v prípade nesúladu poskytnutého digitálneho obsahu.

Na základe spoločného pracovného dokumentu z júla 2016 spoluspravodajcovia v tomto návrhu správy predkladajú svoje spoločné pozmeňujúce návrhy k návrhu Komisie. Všeobecne spoluspravodajcovia potvrdzujú prístup Komisie spočívajúci v dôraze na niektoré aspekty zmluvného práva v oblasti poskytovania digitálneho obsahu, ako sú súlad so zmluvou a prostriedky nápravy, a obmedzenie na zmluvy medzi podnikmi a spotrebiteľmi.

Návrh správy obsahuje niektoré otázky, pri ktorých obaja spoluspravodajcovia považujú za užitočné, aby sa stali predmetom ďalšej diskusie, vyhradzujú si však právo predložiť dodatočné pozmeňujúce návrhy a návrhy súvisiace s témami, ktoré neboli zahrnuté do správy. Táto dôvodová správa upozorňuje na hlavné zmeny predložené v návrhu správy vo forme pozmeňujúcich návrhov a na ich zdôvodnenia.

II. Hlavné otázky, ktorými sa návrh správy zaoberá

1. Objasnenie textu a súlad s acquis

Spoluspravodajcovia súhlasia s Komisiou, že by sa smernica mala vzťahovať nielen na digitálny obsah, ako stanovuje smernica o právach spotrebiteľov, ale aj na služby, medzi ktoré patrí napríklad ukladanie dát na cloudové úložiská alebo filehostingové služby, sociálne médiá, služby pre výmenu okamžitých správ a webové stránky alebo platformy pre spoločné využívanie video alebo audio nahrávok. Zachovala by sa tým odolnosť smernice voči ďalšiemu technologickému vývoju. Spoluspravodajcovia sa však domnievajú, že na zabezpečenie súladu s definíciou „digitálneho obsahu“ v rámci smernice o právach spotrebiteľov by bolo vhodnejšie nerozširovať definíciu digitálneho obsahu na takéto služby, ale skôr vytvoriť kategóriu „digitálnych služieb“, aby bolo možné jednoznačne rozlišovať medzi digitálnym obsahom – dátami, ktoré sa vytvoria a dodajú v digitálnej podobe, – a digitálnymi službami. Spoluspravodajcovia spresňujú, že by tým nemala byť dotknutá právomoc členských štátov určiť povahu zmlúv, t. j. či zmluvu o poskytovaní digitálneho obsahu treba považovať za kúpnu zmluvu, zmluvu o službách, zmluvu o prenájme alebo za zmluvu sui generis.

2. Rozsah pôsobnosti

Spoluspravodajcovia sa domnievajú, že návrh Komisie vylúčiť z pôsobnosti smernice digitálny obsah vložený do tovaru, ako sú inteligentné výrobky, bude mať za následok to, že bude ťažké rozlišovať medzi oblasťou pôsobnosti tohto návrhu a návrhu o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku. Pravidlá pre digitálny obsah by sa líšili podľa toho, či je digitálny obsah vložený do tovaru alebo či sa poskytuje samostatne, pričom toto rozlíšenie sa nedá vždy tak ľahko urobiť, napríklad v prípade mobilných telefónov s predinštalovanými aplikáciami v porovnaní s aplikáciami, ktoré nainštaloval spotrebiteľ. Pre spotrebiteľov a podniky by potom bolo ťažké určiť platný predpis, ak by bol výrobok chybný alebo ak by iným spôsobom nebol v súlade so zmluvou (mal by byť považovaný za hmotný tovar alebo za digitálny obsah?). Po zvážení rôznych prístupov sa spoluspravodajcovia domnievajú, že smernica by sa mala vzťahovať aj na vložený digitálny obsah a služby, zatiaľ čo v súvislosti s tovarom s vloženým digitálnym obsahom alebo vloženými digitálnymi službami sa obchodník podľa tejto smernice zodpovedá spotrebiteľovi za splnenie svojich povinností len v súvislosti s vloženým digitálnym obsahom alebo vloženými digitálnymi službami. Význam produktov internetu vecí v blízkej budúcnosti je nedoceniteľný; inteligentné produkty budú kraľovať trhu. Spotrebitelia, ktorí kupujú tieto produkty, budú požívať práva zavedené touto smernicou, napríklad aktualizácie, interoperabilitu, bezpečné digitálne prostredie a právo na spätné získanie svojich údajov po ukončení zmluvy.

Aby sa znížil ďalší možný vplyv problémov vzniknutých z vymedzovania rozsahu pôsobnosti návrhov týkajúcich sa digitálnej zmluvy, spoluspravodajcovia sa zhodli so spravodajcom návrhu týkajúcom sa predaja tovaru v snahe prispôsobiť kritériá súladu oboch právnych režimov v čo najväčšej možnej miere.

3. Dáta ako protiplnenie a otázky ochrany údajov

Návrh Komisie zavádza pojem „protiplnenia“, ktoré je iným ako finančným protiplnením, a stanovuje pre obchodníka povinnosť poskytnúť náhradu v prípade neposkytnutia digitálneho obsahu alebo digitálnej služby alebo nesúladu so zmluvou aj vtedy, ak je protiplnením poskytovanie údajov.

Spravodajcovia vo všeobecnosti zdráhavo súhlasia s poňatím údajov ako protiplnenia. Sú presvedčení, že touto smernicou by sa v žiadnom prípade nemal umocniť už existujúci fenomén komercializácie či monetizácie práv na ochranu osobnosti. Rozsah pôsobnosti preto zahŕňa situácie, keď obchodník dodáva digitálny obsah alebo digitálnu službu výmenou za cenu alebo práva využívať osobné údaje spotrebiteľa.

Správa tiež ide nad rámec návrhu Komisie, pretože sa ňou rozširuje pôsobnosť na údaje získavané dodávateľom a neobmedzuje sa len na údaje, ktoré spotrebiteľ poskytol aktívne, aby sa zamedzilo vzniku právnych medzier. Pokiaľ ide o navrhované vylúčenie z rozsahu pôsobnosti smernice takých zmlúv, pri ktorých je spracovanie údajov dodávateľom nevyhnutne potrebné na plnenie zmluvy alebo na splnenie zákonných požiadaviek, spoluspravodajcovia takisto uprednostňujú stanoviť obmedzenia: táto smernica sa neuplatňuje, ak sú osobné údaje alebo iné údaje, ktoré poskytol spotrebiteľ, výhradne využívané dodávateľom na dodávanie digitálneho obsahu alebo služby alebo na splnenie právnych požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na dodávateľa, a dodávateľ nespracúva osobné údaje alebo iné údaje na iný účel.

Pokiaľ ide o ochranu údajov, spoluspravodajcovia sa domnievajú, že smernica by mala byť v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov, a preto upresňujú, že touto smernicou nie je dotknuté uvedené nariadenie. Okrem toho sa domnievajú, že je nevyhnutné zaručiť, aby zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov v súvislosti s uzavretím či plnením zmluvy a ktoré poškodzujú spotrebiteľov ako dotknutej osoby podľa nariadenia o ochrane údajov, neboli pre spotrebiteľa záväzné.

4. Dodanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby

Spoluspravodajcovia objasňujú základné aspekty dodania vrátane jeho definície a lehoty dodania, pričom zohľadňujú zmeny v oblasti pôsobnosti smernice. V dôsledku toho by mal mať dodávateľ povinnosť dodať tovar bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy.

5. Súlad so zmluvou

Pokiaľ ide o podmienky pre súlad so zmluvou, odlišne od názoru Komisie sa spoluspravodajcovia domnievajú, že súlad by nemal byť posudzovaný v prvom rade voči tomu, čo je stanovené v zmluve, ale navrhujú posudzovať súlad na základe objektívnych a subjektívnych kritérií. Spoluspravodajcovia sa však domnievajú, že zmluvné strany by sa mohli za určitých podmienok dohodnúť na vylúčení, odchýlení sa od účinku alebo na zmene účinku objektívnej požiadavky na úkor spotrebiteľa, pokiaľ s tým spotrebiteľ výslovne súhlasil.

6. Modifikácia digitálneho obsahu

Jednou z hlavných zmien, ktorú spoluspravodajcovia zaviedli, pokiaľ ide o digitálny obsah alebo službu, ktoré sú dodávané v priebehu určitého obdobia, je skutočnosť, že dodávateľ môže zmeniť funkčnosť, interoperabilitu a ostatné hlavné výkonnostné charakteristiky digitálneho obsahu alebo digitálnej služby – len za predpokladu, že tieto zmeny nebudú mať nepriaznivý vplyv na prístup alebo používanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby spotrebiteľom. Návrh správy však uvádza výnimky z pravidla a zahŕňa niektoré dodatočné záruky v prospech spotrebiteľa.

7. Odkaz na vnútroštátne právne predpisy

Spoluspravodajcovia navrhujú, že touto smernicou by nemali byť dotknuté vnútroštátne právne predpisy, pokiaľ ide o podmienky, za ktorých sa predpokladá, že zmluva je prepojená s inou zmluvou alebo dopĺňa inú zmluvu, a účinok, ktorý z toho vyplýva pre niektorú z týchto zmlúv alebo pre prostriedky nápravy, ktoré sa majú uplatňovať podľa niektorej z týchto zmlúv.

III. Záver

Spoluspravodajcovia navrhli množstvo zmien k návrhu Komisie ako východiskový bod pre ďalšie úvahy a zmeny, ktoré treba urobiť v rámci legislatívneho procesu v Parlamente.

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (21.11.2016)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výbor pre právne veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu
(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marju Lauristin

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Digitálna revolúcia má výrazný vplyv na našu spoločnosť. S rastom našej závislosti od produktov a služieb v oblasti informačných technológií je čoraz dôležitejšie zabezpečiť, aby sa v digitálnom svete dodržiavali naše práva. V súčasnosti milióny európskych spotrebiteľov každodenne využívajú prístup k digitálnemu obsahu, nakupujú ho a používajú v širokom zmysle slova (napr. videoprenosy, aplikácie, hry, cloudové služby alebo sociálne siete), ich práva online však nie sú chránené rovnako, ako sú chránené mimo internet. Táto situácia narúša dôveru spotrebiteľov a ohrozuje súkromie na internete, pretože chybné alebo nedostatočne zabezpečené digitálne produkty a služby nebudú riadne chrániť veľké množstvo našich osobných údajov, ktoré sú dostupné na internete.

Cieľom spravodajkyne je zvýšenie dôvery spotrebiteľov a zlepšenie ich súkromia online zaistením primeranej ochrany pri nákupe digitálneho obsahu. Rozsah pôsobnosti a vymedzenie digitálneho obsahu treba ďalej objasniť, aby sa zabezpečilo, že sa zaručia práva všetkých spotrebiteľov vrátane spotrebiteľov, ktorí sú menej technicky zbehlí alebo technicky oboznámení s online prostredím. Online prostredie – a tým aj používanie digitálneho obsahu – sa stalo niečím, čo je oveľa viac než len prostriedkom na vykonávanie špecifických úloh. Naše osobné fotografie, adresáre a zdravotné informácie sa zvyčajne nachádzajú v cloude. Naše dôverné rozhovory často prebiehajú a často sa uchovávajú online. A pri našich internetových činnostiach po sebe zanechávame toľko digitálnych stôp, že si spoločnosti môžu o nás vytvoriť prekvapivo podrobný obraz . Je teda zrejmé, že v online prostredí sa ochrana našich osobných údajov stáva ešte naliehavejšou ako vo svete mimo internetu. Tento návrh sa zameriava na vzťah medzi dodávateľom a spotrebiteľom digitálneho obsahu, a je preto neoddeliteľne spojený s problematikou ochrany našich osobných údajov online. Je preto dôležité zabezpečiť, aby táto smernica bola v súlade so všeobecnými pravidlami nového všeobecného nariadenia o ochrane údajov (2016/679) s cieľom zabezpečiť súlad základného práva občanov na súkromie a posilniť dôveru spotrebiteľov v poskytovanie bezpečného a chráneného digitálneho obsahu.

Spravodajkyňa chce ďalej posilniť a objasniť návrh v nasledujúcich bodoch. Je dôležité pri nich nezabúdať na to, že cieľom tohto návrhu je úplná harmonizácia, ktorá zakazuje členským štátom zachovať alebo zaviesť vnútroštátne pravidlá, ktoré sú nad rámec tejto smernice, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa:

•  Aktívne poskytovanie osobných údajov spotrebiteľom: Návrh sa vzťahuje iba na druhy zmlúv, na základe ktorých spotrebiteľ buď zaplatí alebo „aktívne poskytne“ osobné údaje ako protiplnenie. Toto sa zdá byť príliš obmedzené, lebo v súčasnosti sa osobné údaje spotrebiteľov (ako sú lokalizačné údaje, osobné kontakty, história nákupov atď.) často používajú ako spôsob protiplnenia, a to bez toho, aby si to spotrebitelia uvedomovali. Toto obmedzenie by okrem toho mohlo vytvoriť zvrátený stimul pre dodávateľov, aby nežiadali spotrebiteľov o súhlas. Preto by mohlo byť vhodné rozšíriť toto ustanovenie tak, aby zahŕňalo všetky zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, ktorých súčasťou bude používanie osobných údajov spotrebiteľa.

•  Musí sa pridať vymedzenie osobných údajov na základe nariadenia 2016/679 s cieľom zabezpečiť jednoznačné rozlíšenie medzi osobnými údajmi a akýmikoľvek inými informáciami uvedenými v celom texte.

•  Súlad digitálneho obsahu: Návrh stanovuje, že digitálny obsah by mal byť v súlade s tým, čo bolo dohodnuté v zmluve, a len ak sa v zmluve nič nestanovilo, môžu sa použiť objektívnejšie kritériá (napríklad technické normy alebo kódexy správania platné pre toto odvetvie). Je však otázne, či je spotrebiteľ – vzhľadom na zložitosť produktov s digitálnym obsahom – skutočne schopný plne pochopiť podmienky zmluvy a informovane sa rozhodnúť. Preto by sa na zisťovanie zhody mohli častejšie používať objektívne a subjektívne kritériá (ako napríklad technické normy alebo oprávnené očakávania);

•  Zodpovednosť dodávateľa za škody: Návrhom sa zodpovednosť dodávateľa obmedzuje iba na škody vniknuté na hardvére a softvére spotrebiteľa. Môžu však existovať prípady, keď spotrebiteľ utrpí vážne hospodárske alebo nehmotné straty bez ohľadu na akékoľvek poškodenie svojho digitálneho prostredia (napr. ak softvér obsahuje chybu, ktorá umožňuje hackerom získať prístup ku spotrebiteľovmu počítaču a ukradnúť mu heslo k bankovému účtu). Preto by mohlo byť vhodné rozšíriť rozsah škôd na všetky škody spôsobené spotrebiteľovi. Okrem toho by mohlo byť zaujímavé umožniť členským štátom, aby pri stanovovaní podrobných pravidiel o náhrade škody rozlišovali medzi dodávateľmi, ktorí urobili všetko, čo je v ich silách, aby sa obmedzila možnosť škody (napr. dodržaním určitej základnej bezpečnosti alebo noriem IT), a dodávateľmi, ktorí nemajú „pozametané pred vlastným prahom“ (napr. neopravili slabé miesta svojich výrobkov/služieb, pokiaľ ide o bezpečnosť, o ktorých vedeli alebo ktoré im boli oznámené) s cieľom podporiť u dodávateľov silnejší zmysel pre zodpovednosť.

•  Ukončenie zmluvy: V návrhu by malo byť jasné, presne ktoré údaje sa majú vrátiť spotrebiteľovi pri ukončení zmluvy.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Na dosiahnutie skutočného jednotného digitálneho trhu je nevyhnutná harmonizácia určitých aspektov zmlúv na dodávanie digitálneho obsahu, pričom základom je vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa.

(2)  Na dosiahnutie skutočného jednotného digitálneho trhu je nevyhnutná harmonizácia určitých aspektov zmlúv na dodávanie digitálneho obsahu, pričom základom je vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa a nevyhnutnosť zlepšiť prístup.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Prínosom pre spotrebiteľov budú plne harmonizované práva pre digitálny obsah pri vysokej úrovni ochrany. Spotrebitelia budú mať jasné práva, keď budú dostávať digitálny obsah alebo prístup k nemu kdekoľvek v EÚ. Tým sa zvýši ich dôvera pri nákupoch digitálneho obsahu. Zároveň to prispeje k znižovaniu ujmy spotrebiteľov, ktorá im v súčasnosti vzniká, pretože bude k dispozícii súbor jasných práv, ktoré im umožnia riešiť problémy, ktorým čelia v súvislosti s digitálnym obsahom.

(7)  Prínosom pre spotrebiteľov budú plne harmonizované práva pre digitálny obsah pri vysokej úrovni ochrany. Spotrebitelia budú mať jasné práva, keď budú dostávať digitálny obsah alebo prístup k nemu kdekoľvek v EÚ. Tým sa zvýši ich dôvera pri nákupoch digitálneho obsahu. Zároveň to prispeje k znižovaniu ujmy spotrebiteľov, ktorá im v súčasnosti vzniká, pretože bude k dispozícii súbor jasných práv, ktoré im umožnia riešiť problémy, ktorým čelia v súvislosti s digitálnym obsahom a jeho dostupnosťou.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Smernica by mala riešiť problematiku jednotlivých kategórií digitálneho obsahu a jeho dodávania. S cieľom reagovať na rýchly technologický vývoj a udržanie nadčasového charakteru pojmu digitálny obsah by mal byť daný pojem použitý v tejto smernici širší než v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ1. Mala by predovšetkým zahŕňať služby, ktoré umožňujú vytváranie, spracovanie alebo uchovávanie dát. Hoci existuje veľa spôsobov dodávania digitálneho obsahu, napríklad prenos na trvanlivom nosiči, jeho sťahovanie spotrebiteľmi na ich zariadenia, internetové vysielanie, umožnenie prístupu k skladovacím kapacitám digitálneho obsahu alebo prístup k využívaniu sociálnych médií, táto smernica by sa mala uplatňovať na všetok digitálny obsah bez ohľadu na médium použité na jeho prenos. Rozlišovanie medzi jednotlivými kategóriami na tomto technologicky rýchlo sa meniacom trhu nie je žiaduce, pretože by sotva bolo možné zabrániť diskriminácii medzi dodávateľmi. Mali by byť zabezpečené rovnaké podmienky medzi dodávateľmi rôznych kategórií digitálneho obsahu. Táto smernica by sa však nemala vzťahovať na digitálny obsah, ktorý tvorí súčasť tovaru takým spôsobom, že funguje ako neoddeliteľná súčasť tovaru a jeho funkcie sú podriadené hlavným funkciám tovaru.

(11)  Táto smernica by mala riešiť problematiku jednotlivých kategórií digitálneho obsahu a jeho dodávania. S cieľom reagovať na rýchly technologický vývoj a udržanie nadčasového charakteru pojmu digitálny obsah by mal byť daný pojem použitý v tejto smernici širší než v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ1. Mala by predovšetkým zahŕňať služby, ktoré umožňujú vytváranie, spracovanie alebo uchovávanie dát. Hoci existuje veľa spôsobov dodávania digitálneho obsahu, napríklad prenos na trvanlivom nosiči, jeho sťahovanie spotrebiteľmi na ich zariadenia, internetové vysielanie, umožnenie prístupu k skladovacím kapacitám digitálneho obsahu alebo prístup k využívaniu sociálnych médií, táto smernica by sa mala uplatňovať na všetok digitálny obsah bez ohľadu na médium použité na jeho prenos. Rozlišovanie medzi jednotlivými kategóriami na tomto technologicky rýchlo sa meniacom trhu nie je žiaduce, pretože by sotva bolo možné zabrániť diskriminácii medzi dodávateľmi. Mali by byť zabezpečené rovnaké podmienky medzi dodávateľmi rôznych kategórií digitálneho obsahu.

__________

__________

1. Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64.

1. Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že sa v blízkej budúcnosti očakáva nárast internetu vecí so všetkými druhmi„inteligentných zariadení“ so zabudovaným softvérom, je dôležité objasniť, aké pravidlá sa vzťahujú na tieto „inteligentné zariadenia“ a softvér, ktorý je do nich zabudovaný. V budúcnosti bude pravdepodobne pomerne ťažké rozlišovať, či prevažujúcim prvkom produktu je digitálny obsah alebo hmotný tovar. Preto sa zdá, že zvolená výnimka je v praxi nerealizovateľná; vhodnejší by bol samostatný návrh Komisie o tejto otázke.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Pokiaľ ide o digitálny obsah, ktorý nebol dodaný za protiplnenie spočívajúce v zaplatení ceny, ale za nefinančné protiplnenie, táto smernica by sa mala vzťahovať len na zmluvy, v prípade ktorých dodávateľ žiada a spotrebiteľ priamo alebo nepriamo aktívne poskytuje dodávateľovi dáta, napríklad meno a e-mailovú adresu alebo fotografie, napríklad prostredníctvom individuálnej registrácie alebo na základe zmluvy, ktorá umožňuje prístup k fotografiám spotrebiteľov. Táto smernica by sa nemala vzťahovať na situácie, keď dodávateľ zhromažďuje údaje potrebné na fungovanie digitálneho obsahu v súlade so zmluvou, napríklad údaje o geografickej polohe, ak je to potrebné pre riadne fungovanie mobilnej aplikácie, alebo výlučne na účel splnenia zákonných požiadaviek, napríklad keď je registrácia spotrebiteľa povinná z dôvodu bezpečnosti a na identifikačné účely podľa príslušných právnych predpisov. Táto smernica by sa takisto nemala vzťahovať na situácie, keď dodávateľ zhromažďuje informácie vrátane osobných údajov, ako je IP adresa alebo iné automaticky vygenerované informácie, napríklad informácie zhromaždené a prenášané cez cookie bez toho, aby ich spotrebiteľ aktívne dodal, hoci spotrebiteľ akceptuje cookie. Takisto by sa nemala vzťahovať na situácie, keď je spotrebiteľ vystavený reklamným oznamom výlučne s cieľom získať prístup k digitálnemu obsahu.

(14)  Pokiaľ ide o digitálny obsah, ktorý nebol dodaný za protiplnenie spočívajúce v zaplatení ceny, ale za nefinančné protiplnenie, táto smernica by sa mala vzťahovať aj na zmluvy, v prípade ktorých spotrebiteľ poskytuje osobné údaje alebo akékoľvek iné údaje, ktoré dodávateľ môže priamo alebo nepriamo použiť. Zahrnúť by sa mali aj zmluvy, v ktorých spotrebiteľ povoľuje prístup k svojim osobným údajom a ich spracovanie. Táto smernica by sa nemala vzťahovať na situácie, keď dodávateľ zhromažďuje údaje, ktoré používa výlučne na zabezpečenie fungovania digitálneho obsahu, a to aj pokiaľ ide o aktualizácie softvéru, v súlade so zmluvou, napríklad údaje o geografickej polohe, ak je to potrebné pre riadne fungovanie mobilnej aplikácie, alebo výlučne na účel splnenia zákonných požiadaviek, napríklad keď je registrácia spotrebiteľa povinná z dôvodu bezpečnosti a na identifikačné účely podľa príslušných právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Digitálny obsah má veľký význam v rámci internetu vecí. Treba však samostatne riešiť osobitné otázky zodpovednosti súvisiace s internetom vecí vrátane zodpovednosti za dáta a zmlúv o interakcii medzi strojmi.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Zmluvy môžu obsahovať všeobecné podmienky dodávateľa, ktoré spotrebiteľ musí prijať. Pri niektorých druhoch digitálneho obsahu dodávatelia často opisujú služby a merateľné ciele služieb v dohode o úrovni poskytovaných služieb. Tieto dohody o úrovni služieb sú vo všeobecnosti pripojené k hlavnej zmluve a tvoria dôležitú súčasť zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a spotrebiteľom. Mali by byť zahrnuté do vymedzenia pojmu zmluva v rámci tejto smernice, a preto by mali byť v súlade s pravidlami, ktoré sú v smernici stanovené.

(18)  Zmluvy môžu obsahovať všeobecné podmienky dodávateľa, ktoré spotrebiteľ musí prijať. Pri niektorých druhoch digitálneho obsahu dodávatelia často opisujú služby a merateľné ciele služieb v dohode o úrovni poskytovaných služieb. Tieto dohody o úrovni služieb sú vo všeobecnosti pripojené k hlavnej zmluve a tvoria dôležitú súčasť zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a spotrebiteľom. Mali by byť zahrnuté do vymedzenia pojmu zmluva v rámci tejto smernice, a preto by mali byť v súlade s pravidlami, ktoré sú v smernici stanovené. Ak sa súhlas so spracovaním osobných údajov poskytne ako nefinančné protiplnenie, zmluva by mala obsahovať informácie o spracovaní predpísané v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/6791, ale tieto informácie by mali byť jasne odlíšiteľné od iných prvkov zmluvy. Okrem toho by mali ľahko pochopiteľné piktogramy ilustrovať hlavné prvky spracúvania osobných údajov.

 

_________________________________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Ochrana jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov sa riadi smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES1 a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, ktoré sú plne uplatniteľné v kontexte zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu. Uvedené smernice už v súčasnosti stanovujú právny rámec v oblasti ochrany osobných údajov v Únii. Implementácia a uplatňovanie tejto smernice by mali byť plne v súlade s uvedeným právnym rámcom.

(22)  Výkon činností patriacich do pôsobnosti tejto smernice zahŕňa aj spracovanie osobných údajov. Touto smernicou nie sú dotknuté ustanovenia právnych predpisov Únie, ktoré sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov v rámci Únie, najmä nariadenia č. 2016/679 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES2, ktoré upravujú spracúvanie osobných údajov v členských štátoch pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov, najmä verejných nezávislých orgánov určených členskými štátmi. Tieto právne predpisy už v súčasnosti stanovujú právny rámec v oblasti ochrany osobných údajov v Únii a sú plne uplatniteľné v kontexte zmlúv o dodaní digitálneho obsahu. Implementácia a uplatňovanie tejto smernice by mali byť plne v súlade s uvedeným právnym rámcom.

__________

__________

1. Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31 – 50) [smernica bude nahradená všeobecným nariadením o ochrane údajov po jeho prijatí].

 

2 Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37–47.

2Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37 – 47.

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť, aby spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje na účel poskytovania digitálneho obsahu, bolo v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov vrátane nového všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré je horizontálnej povahy.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  V prípadoch, keď zmluva nestanovuje dostatočne jasné a zrozumiteľné kritériá na zistenie súladu digitálneho obsahu so zmluvou, je potrebné stanoviť objektívne kritériá súladu s cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia neboli zbavení svojich práv. V takýchto prípadoch by sa súlad so zmluvou mal posudzovať vzhľadom na účel, na ktorý sa digitálny obsah rovnakého opisu bežne používa.

(25)  V prípadoch, keď zmluva nestanovuje dostatočne jasné a zrozumiteľné kritériá, upravené pre spotrebiteľov, ktorí sú ich cieľovou skupinou, na zistenie súladu digitálneho obsahu so zmluvou, je potrebné stanoviť kritériá súladu s cieľom zabezpečiť, aby im spotrebitelia dostatočne rozumeli a neboli zbavení svojich práv. V takýchto prípadoch by sa súlad so zmluvou mal posudzovať vzhľadom na účel, na ktorý sa digitálny obsah rovnakého opisu bežne používa, dostupné technické normy a oprávnené očakávania spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 27

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Hoci služby a technológie založené na údajoch prinášajú významné výhody, vytvárajú aj isté druhy zraniteľnosti. Ako sa uznáva v stratégii jednotného digitálneho trhu, vysoká úroveň bezpečnosti sietí a informácií v celej Európskej únii má zásadný význam z hľadiska zabezpečenia dodržiavania základných práv, ako je právo na súkromie a ochranu osobných údajov, ako aj z hľadiska zvýšenia istoty používateľov a posilnenia ich dôvery v rámci digitálnej ekonomiky. Keďže softvér sa stáva všadeprítomným, prvoradou otázkou sa stávajú aj také vlastnosti ako spoľahlivosť, bezpečnosť a adaptabilita na meniace sa potreby. Preto je čoraz dôležitejšie, aby uvedené technológie a služby založené na údajoch zabezpečovali, aby tieto vlastnosti boli zaručené v rozsahu, ktorý je úmerný úlohe a funkcii, ktoré tieto technológie zohrávajú. Najmä vlastnosti z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti sa stávajú dôležitou otázkou pre inovatívne zmiešané služby, ktoré sa musia opierať o prepojenie rôznych systémov v rôznych doménach.

(27)  Hoci služby a technológie založené na údajoch prinášajú významné výhody, vytvárajú aj isté druhy zraniteľnosti. Ako sa uznáva v stratégii jednotného digitálneho trhu, vysoká úroveň bezpečnosti sietí a informácií v celej Európskej únii má zásadný význam z hľadiska zabezpečenia dodržiavania základných práv, ako je právo na ochranu súkromia na internete a na ochranu osobných údajov, ako aj z hľadiska zvýšenia istoty používateľov a posilnenia ich dôvery v rámci digitálnej ekonomiky. Keďže softvér sa stáva všadeprítomným, prvoradou otázkou sa stávajú aj také vlastnosti ako spoľahlivosť, bezpečnosť a adaptabilita na meniace sa potreby. Preto je čoraz dôležitejšie, aby uvedené technológie a služby založené na údajoch zabezpečovali, aby tieto vlastnosti boli zaručené v čo najväčšom rozsahu. Najmä vlastnosti z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti sa stávajú dôležitou otázkou pre inovatívne zmiešané služby, ktoré sa musia opierať o prepojenie rôznych systémov v rôznych doménach.

Pozmeňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  V rámci druhej možnosti by mal mať spotrebiteľ nárok na zníženie ceny alebo na ukončenie zmluvy. Právo spotrebiteľa na ukončenie zmluvy by malo byť obmedzené na prípady, keď napríklad nie je možné uviesť digitálny obsah do súladu a nesúlad znižuje hlavné výkonnostné charakteristiky digitálneho obsahu. Ak spotrebiteľ ukončí zmluvu, dodávateľ by mu mal vrátiť zaplatenú sumu, alebo ak sa digitálny obsah nedodáva za protiplnenie spočívajúce v zaplatení ceny, ale za prístup k údajom, ktoré spotrebiteľ poskytol, dodávateľ by sa mal zdržať ich používania, ich postúpenia tretím stranám alebo umožnenia tretím stranám, aby k nim mali prístup po ukončení zmluvy. Splnenie povinnosti zdržať sa použitia údajov v prípade, keď protiplnenie predstavujú osobné údaje, znamená, že dodávateľ by mal prijať všetky opatrenia na zabezpečenie súladu s pravidlami o ochrane údajov ich vymazaním alebo anonymizovaním tak, aby spotrebiteľa nebolo možné identifikovať nijakými prostriedkami, pri ktorých existuje primeraná pravdepodobnosť, že ich použije dodávateľ alebo akákoľvek iná osoba. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti prevádzkovateľa podľa smernice 95/46/ES, dodávateľ by nemal byť povinný podniknúť žiadne ďalšie kroky v súvislosti s údajmi, ktoré dodávateľ zákonne poskytol tretím stranám v priebehu trvania zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu.

(37)  V rámci druhej možnosti by mal mať spotrebiteľ nárok na zníženie ceny alebo na ukončenie zmluvy. Právo spotrebiteľa na ukončenie zmluvy by malo byť obmedzené na prípady, keď napríklad nie je možné uviesť digitálny obsah do súladu a nesúlad znižuje hlavné výkonnostné charakteristiky digitálneho obsahu. Ak spotrebiteľ ukončí zmluvu, dodávateľ by mu mal vrátiť zaplatenú sumu, alebo ak sa digitálny obsah nedodáva za protiplnenie spočívajúce v zaplatení ceny, ale za prístup k údajom, ktoré spotrebiteľ poskytol ako protiplnenie za dodaný digitálny obsah, alebo údajom, ktoré vytvoril počas trvania zmluvy, dodávateľ by sa mal zdržať ich používania, ich postúpenia tretím stranám alebo umožnenia tretím stranám, aby k nim mali prístup po ukončení zmluvy. Splnenie povinnosti zdržať sa použitia údajov v prípade, keď protiplnenie predstavujú osobné údaje, znamená, že dodávateľ by mal prijať všetky opatrenia na zabezpečenie súladu s pravidlami o ochrane údajov ich vymazaním alebo anonymizovaním tak, aby spotrebiteľa nebolo možné identifikovať nijakými prostriedkami, pri ktorých existuje primeraná pravdepodobnosť, že ich použije dodávateľ alebo akákoľvek iná osoba. Ak dodávateľ používa ochranu osobných údajov, ako napríklad pseudonymizáciu, podľa nariadenia (EÚ) č. 2016/679 len na základe žiadosti spotrebiteľa, nemal by používať tieto dáta. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti prevádzkovateľa podľa nariadenia (EÚ) č. 2016/679, dodávateľ by nemal byť povinný podniknúť žiadne ďalšie kroky v súvislosti s údajmi, ktoré zákonne poskytol tretím stranám v priebehu trvania zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu.

Pozmeňujúci návrh     11

Návrh smernice

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Po ukončení zmluvy by sa mal dodávateľ takisto zdržať používania obsahu vytvoreného spotrebiteľom. V prípadoch, keď konkrétny obsah vytvoril viac než jeden spotrebiteľ, však má dodávateľ právo aj naďalej využívať obsah vygenerovaný spotrebiteľom, ak ho využívajú aj uvedení ostatní spotrebitelia.

(38)  Po ukončení zmluvy by sa mal dodávateľ takisto zdržať používania obsahu vytvoreného spotrebiteľom. V prípadoch, keď konkrétny obsah vytvoril viac než jeden spotrebiteľ, však má dodávateľ právo aj naďalej využívať obsah vytvorený spotrebiteľom, ak ho využívajú aj uvedení ostatní spotrebitelia.

Pozmeňujúci návrh     12

Návrh smernice

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  S cieľom zabezpečiť, aby spotrebiteľ mohol využívať účinnú ochranu v súvislosti s právom ukončiť zmluvu, by mal dodávateľ umožniť spotrebiteľovi získať späť všetky údaje, ktoré zaslal formou uploadu a ktoré vytvoril s využitím digitálneho obsahu alebo ktoré boli vygenerované používaním digitálneho obsahu spotrebiteľom. Táto povinnosť by sa mala rozšíriť aj na údaje, ktoré je dodávateľ povinný uchovávať v rámci zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu, ako aj na údaje, ktoré má dodávateľ fakticky uchovávať podľa zmluvy.

(39)  S cieľom zabezpečiť, aby spotrebiteľ mohol využívať účinnú ochranu v súvislosti s právom ukončiť zmluvu, by mal dodávateľ umožniť spotrebiteľovi na jeho žiadosť získať späť všetky údaje, ktoré zaslal formou uploadu alebo ktoré spotrebiteľ vytvoril s využitím digitálneho obsahu. Táto povinnosť by sa mala rozšíriť aj na údaje, ktoré je dodávateľ povinný uchovávať v rámci zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu, ako aj na údaje, ktoré má dodávateľ fakticky uchovávať podľa zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 44

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44)  Zásada zodpovednosti dodávateľa za škody je základným prvkom zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu. S cieľom zvýšiť dôveru spotrebiteľov v digitálny obsah by preto táto zásada mala byť upravená na úrovni Únie, aby sa zabezpečilo, že spotrebiteľom nevznikne ujma na úkor ich hardvéru alebo softvéru, ak sa poškodia digitálnym obsahom, ktorý nie je v súlade so zmluvou. Dodávateľ zodpovedá spotrebiteľovi za všetky škody spôsobené digitálnemu prostrediu spotrebiteľa, zapríčinené nesúladom so zmluvou alebo nedodaním digitálneho obsahu. Malo by však byť vecou členských štátov, aby stanovili podrobné podmienky na uplatnenie nároku na náhradu škody a pritom zohľadniť skutočnosť, že zľavy na cenách za budúce dodávky digitálneho obsahu, najmä v prípadoch, keď ich dodávatelia ponúkajú ako výlučnú možnosť kompenzácie strát, nemusia spotrebiteľovi zaistiť situáciu, ktorá by sa čo najviac priblížila k situácii, v ktorej by spotrebiteľ bol, keby mu bol digitálny obsah dodaný riadne a v súlade so zmluvou.

(44)  Zásada zodpovednosti dodávateľa za škody je základným prvkom zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu. S cieľom zvýšiť dôveru spotrebiteľov v digitálny obsah by preto táto zásada mala byť upravená na úrovni Únie, aby sa zabezpečilo, že spotrebiteľom nevznikne ujma, ak im škodu spôsobí digitálny obsah, ktorý nie je v súlade so zmluvou. Spotrebitelia by preto mali mať nárok na náhradu za všetky škody spôsobené spotrebiteľovi, ktoré sú zapríčinené nesúladom so zmluvou alebo nedodaním digitálneho obsahu. Malo by však byť vecou členských štátov, aby stanovili podrobné podmienky na uplatnenie nároku na náhradu škody a pritom zohľadniť skutočnosť, že zľavy na cenách za budúce dodávky digitálneho obsahu, najmä v prípadoch, keď ich dodávatelia ponúkajú ako výlučnú možnosť kompenzácie strát, nemusia spotrebiteľovi zaistiť situáciu, ktorá by sa čo najviac priblížila k situácii, v ktorej by spotrebiteľ bol, keby mu bol digitálny obsah dodaný riadne a v súlade so zmluvou. Členské štáty by pri stanovovaní pravidiel v tomto ohľade mali mať možnosť stanoviť zvýšenú alebo zníženú mieru zodpovednosti za škodu s cieľom rozlišovať medzi dodávateľmi, ktorí urobili všetko, čo je v ich silách, aby sa obmedzila možnosť vzniku škody, napríklad dodržiavaním odvetvových kódexov osvedčených postupov, základných línií bezpečnosti alebo medzinárodných noriem, a dodávateľmi, ktorí v tejto súvislosti zanedbali svoje povinnosti.

Odôvodnenie

Návrhom sa zodpovednosť dodávateľa obmedzuje na hospodárske škody, ktoré utrpel hardvér a softvér spotrebiteľa. Toto je príliš obmedzené, pretože sa môžu objaviť prípady, keď spotrebiteľ utrpí vážnu hospodársku alebo nehmotnú stratu bez ohľadu na akékoľvek poškodenie svojho digitálneho prostredia. Okrem toho na to, aby sa podporil silnejší zmysel dodávateľov pre zodpovednosť, by členské štáty mali mať pri stanovovaní podrobných pravidiel týkajúcich sa škody možnosť rozlišovať medzi dodávateľmi, ktorí urobili všetko, čo je v ich silách, aby sa obmedzila možnosť škody a dodávateľmi, ktorí to neurobili.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh smernice

Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(55)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, a to najmä v jej článkoch 16, 38 a 47,

(55)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, a to najmä v jej článkoch 7, 8, 16, 38 a 47,

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 2 – bod 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  dáta, ktoré sa vytvárajú a dodávajú v digitálnej forme, napríklad video, audio, aplikácie, digitálne hry a akýkoľvek iný softvér;

a)  dáta, ktoré sa vytvárajú a dodávajú v digitálnej forme, vrátane obrazových a zvukových záznamov, aplikácií, digitálnych hier a akéhokoľvek iného softvéru;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 2 – bod 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.   „osobné údaje“ sú osobné údaje vymedzené v článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 2016/679;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 2 – bod 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  „náhrada škody“ je peňažná suma, na ktorú môžu mať spotrebitelia nárok ako odškodnenie za hospodárske škody spôsobené ich digitálnemu prostrediu;

5.  „náhrada škody“ je peňažná suma, na ktorú môžu mať spotrebitelia nárok ako odškodnenie za materiálne aj nemateriálne škody;

Odôvodnenie

Návrhom sa zodpovednosť dodávateľa obmedzuje na hospodárske škody, ktoré utrpel hardvér a softvér spotrebiteľa. Toto je príliš obmedzené, pretože môžu existovať prípady, keď spotrebiteľ utrpí vážnu hospodársku alebo nehmotnú stratu bez ohľadu na akékoľvek poškodenie jeho digitálneho prostredia, napr. ak softvér obsahuje chybu, ktorá umožňuje hackerom získať prístup ku spotrebiteľovmu počítaču a ukradnúť mu heslo k bankovému účtu. Podobné ustanovenie obsahuje aj nové všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Táto smernica sa vzťahuje na každú zmluvu, v rámci ktorej dodávateľ dodáva digitálny obsah spotrebiteľovi alebo sa zaväzuje tak urobiť, a výmenou za to sa má zaplatiť cena alebo spotrebiteľ aktívne poskytne nefinančné protiplnenie vo forme osobných údajov alebo akýchkoľvek iných údajov.

1.  Táto smernica sa vzťahuje na každú zmluvu, v rámci ktorej dodávateľ dodáva digitálny obsah alebo digitálnu službu spotrebiteľovi alebo sa zaväzuje tak urobiť a výmenou za to sa má zaplatiť cena alebo spotrebiteľ namiesto peňažnej platby sprístupní svoje osobné údaje alebo akékoľvek iné údaje, pokiaľ je to možné podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016(679). V zmluve sa výslovne uvedie, ktoré osobné údaje boli poskytnuté výmenou za obsah.

 

 

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Táto smernica sa nevzťahuje na digitálny obsah poskytovaný za nefinančné protiplnenie v prípadoch, keď dodávateľ žiada od spotrebiteľa poskytnutie osobných údajov, ktorých spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na splnenie právnych požiadaviek a dodávateľ ich ďalej nespracúva spôsobom nezlučiteľným s týmto účelom. Rovnako sa nevzťahuje ani na žiadne iné údaje, ktorých poskytnutie dodávateľ žiada od spotrebiteľa s cieľom zabezpečiť, aby bol digitálny obsah v súlade so zmluvou, alebo na splnenie právnych požiadaviek, a dodávateľ nepoužije tieto údaje na komerčné účely.

4.  Táto smernica sa neuplatňuje, ak osobné údaje alebo iné údaje, ktoré sprístupnil spotrebiteľ, dodávateľ využíva výhradne na dodanie digitálneho obsahu alebo na splnenie právnych požiadaviek a dodávateľ tieto údaje nespracúva na iný účel.

Pozmeňujúci návrh     20

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Ak je akékoľvek ustanovenie tejto smernice v rozpore s niektorým ustanovením iného aktu Únie, ktorým sa riadi konkrétna oblasť alebo predmet, ustanovenia uvedeného iného aktu Únie majú prednosť pred touto smernicou.

7.  Ak je akékoľvek ustanovenie tejto smernice v rozpore s niektorým ustanovením iného aktu Únie, ustanovenia uvedeného iného aktu Únie majú prednosť pred touto smernicou.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Touto smernicou nie je dotknutá ochrana jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov.

8.  Žiadne ustanovenie tejto smernice ani žiadny akt slúžiaci na jej transpozíciu do vnútroštátneho práva žiadnym spôsobom neobmedzí ani nenaruší ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov, ako je stanovené v nariadení (EÚ) 2016/479 a v smernici 2002/58/ES.

Pozmeňujúci návrh     22

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a.  Ak sa pri dodávaní digitálneho obsahu v rámci pôsobnosti tejto smernice uplatňujú právne predpisy iného členského štátu, ako je štát trvalého pobytu spotrebiteľa, dodávateľ zodpovedajúcim spôsobom informuje spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy.

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Dodávateľ dodá digitálny obsah bezprostredne po uzavretí zmluvy, pokiaľ sa strany nedohodli inak. Dodávka sa považuje za uskutočnenú, keď sa digitálny obsah dodá spotrebiteľovi alebo, ak sa uplatňuje odsek 1 písm. b), tretej strane podľa výberu spotrebiteľa, podľa toho, čo nastane skôr.

2.  Dodávateľ dodá digitálny obsah bezprostredne po uzavretí zmluvy, pokiaľ sa strany nedohodli inak, a to bez toho, aby bol dotknutý článok 16 písm. m) smernice 2011/83/EÚ. Dodávka sa považuje za uskutočnenú, keď sa digitálny obsah dodá spotrebiteľovi alebo, ak sa uplatňuje odsek 1 písm. b) tohto článku, tretej strane podľa výberu spotrebiteľa, podľa toho, čo nastane skôr.

 

_________________

 

 

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Aby bol digitálny obsah v súlade so zmluvou, musí podľa konkrétnych okolností:

1.  Zmluva obsahuje všetky relevantné ukazovatele na posúdenie súladu digitálneho obsahu, ako aj všetky relevantné informácie týkajúce sa spracovávania osobných údajov v súlade s povinnosťou podľa nariadenia (EÚ) č. 2016/679. Aby bol digitálny obsah v súlade so zmluvou, musí podľa konkrétnych okolností:

Pozmeňujúci návrh     25

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  byť aktualizovaný, ako sa stanovuje v zmluve.

d)  byť aktualizovaný, ako sa stanovuje v zmluve alebo ak je to potrebné s cieľom zaručiť vlastnosti stanovené v písmenách a) a b), najmä kontinuitu a bezpečnosť.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pokiaľ zmluva nestanovuje požiadavky na digitálny obsah podľa odseku 1, a to v prípade potreby jasným a vyčerpávajúcim spôsobom, digitálny obsah musí byť vhodný na účely, na ktoré sa digitálny obsah rovnakého charakteru bežne používa vrátane jeho funkčnosti, interoperability a iných výkonnostných vlastností, napríklad prístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, berúc pritom do úvahy:

2.  Okrom toho, že musí spĺňať všetky požiadavky súladu začlenené v zmluve stanovené v odseku 1, digitálny obsah musí byť vhodný na účely, na ktoré sa digitálny obsah rovnakého charakteru bežne používa, pričom musí mať kvality, ktoré spotrebitelia môžu logicky očakávať, vrátane jeho funkčnosti, interoperability a iných výkonnostných vlastností, napríklad prístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, berúc pritom do úvahy:

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  či sa digitálny obsah dodáva výmenou za zaplatenie ceny alebo za protiplnenie iné než peniaze;

a)  či sa digitálny obsah dodáva výmenou za zaplatenie ceny alebo za protiplnenie iné než peniaze poskytnutím osobných údajov alebo akýchkoľvek iných údajov podľa článku 3 ods. 1;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  oprávnené očakávania spotrebiteľov;

Odôvodnenie

Návrh stanovuje, že digitálny obsah musí byť v súlade s tým, čo bolo dohodnuté v zmluve, a len ak sa v zmluve nič nestanovilo, môžu sa použiť objektívnejšie kritériá (napríklad technické normy alebo kódexy správania). Produkty s digitálnym obsahom sú však často tak zložité, že od spotrebiteľa nemožno očakávať, aby úplne pochopil podmienky zmluvy a informovane sa rozhodol. Preto by sa na zisťovanie zhody mali častejšie používať kritériá, ako napríklad technické normy alebo oprávnené očakávania.

Pozmeňujúci návrh     29

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ak je to relevantné, všetky existujúce medzinárodné technické normy, alebo ak takéto technické normy neexistujú, platné odvetvové kódexy správania a osvedčené postupy, a

b)  všetky existujúce medzinárodné technické normy, alebo ak takéto technické normy neexistujú, platné odvetvové kódexy správania a osvedčené postupy, a

Pozmeňujúci návrh     30

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  všetky existujúce najlepšie postupy týkajúce sa bezpečnosti informačných systémov a digitálnych prostredí;

Pozmeňujúci návrh     31

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak zmluva stanovuje, že sa digitálny obsah dodáva počas určitého obdobia, tento digitálny obsah musí byť v súlade so zmluvou po celý čas trvania daného obdobia.

3.  Ak zmluva stanovuje, že sa digitálny obsah dodáva počas určitého obdobia, tento digitálny obsah vrátane bezpečnostných aktualizácií, ktoré má v prípade potreby poskytnúť dodávateľ, musí byť v súlade so zmluvou po celý čas trvania daného obdobia.

Pozmeňujúci návrh     32

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  S cieľom zabezpečiť súlad so zmluvou musí byť digitálny obsah alebo digitálna služba v súlade so zásadami „špecificky navrhnutej ochrany“ a „štandardnej ochrany údajov“ uvedenými v článku 25 nariadenia (EÚ) č. 2016/679.

Pozmeňujúci návrh     33

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Spotrebiteľ musí spolupracovať s dodávateľom v rozsahu možnom a potrebnom na určenie digitálneho prostredia spotrebiteľa. Povinnosť spolupracovať sa obmedzuje na technicky dostupné prostriedky, ktoré sú najmenej rušivé pre spotrebiteľa. Ak spotrebiteľ nespolupracuje, dôkazné bremeno, pokiaľ ide o nesúlad so zmluvou, znáša spotrebiteľ.

3.  Spotrebiteľ musí spolupracovať s dodávateľom v rozsahu možnom a potrebnom na určenie digitálneho prostredia spotrebiteľa. Povinnosť spolupracovať sa obmedzuje na technicky dostupné prostriedky, ktoré sú najmenej rušivé pre spotrebiteľa. Ak spotrebiteľ nespolupracuje, dôkazné bremeno, pokiaľ ide o nesúlad so zmluvou, znáša spotrebiteľ. Spotrebiteľ nemá povinnosť spolupracovať v prípadoch, keď dodávateľ žiada prístup k súkromným alebo osobným informáciám a správam.

Pozmeňujúci návrh     34

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase, keď sa digitálny obsah dodáva, a

b)  akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase, keď sa digitálny obsah dodáva,

Pozmeňujúci návrh     35

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  akýkoľvek nedostatok bezpečnosti, ktorý bol alebo mohol byť dodávateľovi reálne známy podľa najlepších postupov týkajúcich sa bezpečnosti informačných systémov a digitálnych prostredí; a

Pozmeňujúci návrh     36

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Dodávateľ uvedie digitálny obsah do súladu so zmluvou podľa odseku 1 v primeranej lehote od okamihu, keď ho spotrebiteľ informoval o nesúlade so zmluvou, a to bez toho, aby spôsobil spotrebiteľovi závažné ťažkosti, pričom zohľadní povahu digitálneho obsahu a účel, na ktorý spotrebiteľ žiadal tento digitálny obsah.

2.  Dodávateľ uvedie digitálny obsah do súladu so zmluvou podľa odseku 1 bez zbytočného odkladu od okamihu, keď ho spotrebiteľ informoval o nesúlade so zmluvou, a to bez toho, aby spôsobil spotrebiteľovi závažné ťažkosti, pričom zohľadní povahu digitálneho obsahu a účel, na ktorý spotrebiteľ žiadal tento digitálny obsah.

Pozmeňujúci návrh     37

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Spotrebiteľ môže ukončiť zmluvu iba vtedy, ak nesúlad so zmluvou ohrozuje funkčnosť, interoperabilitu a ostatné hlavné výkonnostné charakteristiky digitálneho obsahu, napríklad jeho prístupnosť, kontinuitu a bezpečnosť, ak sa vyžadujú podľa článku 6 ods. 1 a 2. Dôkazné bremeno, že nesúlad so zmluvou nenarúša funkčnosť, interoperabilitu a ostatné hlavné výkonnostné charakteristiky digitálneho obsahu, znáša dodávateľ.

5.  Bez ohľadu na iné zákonné dôvody ukončenia zmluvy môže spotrebiteľ ukončiť zmluvu iba vtedy, ak nesúlad so zmluvou ohrozuje funkčnosť, interoperabilitu a ostatné hlavné výkonnostné charakteristiky digitálneho obsahu, napríklad jeho prístupnosť, kontinuitu a bezpečnosť, ak sa vyžadujú podľa článku 6 ods. 1 a 2. Dôkazné bremeno, že nesúlad so zmluvou nenarúša funkčnosť, interoperabilitu a ostatné hlavné výkonnostné charakteristiky digitálneho obsahu, znáša dodávateľ.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  dodávateľ prijme všetky opatrenia, ktoré od neho možno očakávať, aby sa zdržal využitia nefinančného protiplnenia, ktoré spotrebiteľ poskytol výmenou za digitálny obsah, a akýchkoľvek iných údajov zhromaždených dodávateľom v súvislosti s dodaním digitálneho obsahu vrátane všetkého obsahu poskytovaného spotrebiteľom s výnimkou obsahu, ktorý spotrebiteľ vytvoril a naďalej využíva spoločne s inými;

b)  dodávateľ sa zdrží každého použitia osobných údajov alebo iných údajov, ktoré spotrebiteľ sprístupnil namiesto finančnej platby výmenou za digitálny obsah, aj použitia všetkých iných údajov, ktoré zhromaždil v súvislosti s dodaním digitálneho obsahu vrátane všetkého obsahu poskytovaného spotrebiteľom s výnimkou obsahu, ktorý spotrebiteľ vytvoril a naďalej využíva spoločne s inými. Dodávateľ sa zdrží spracovania osobných údajov na to, aby iba umožnil prepojenie iných ako osobných údajov a obsahu so spotrebiteľom, aby bol schopný umožniť spotrebiteľovi získať ich podľa písm. c). Dodávateľ musí spĺňať povinnosti uplatniteľné podľa nariadenia (EÚ) č. 2016/679;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  dodávateľ musí spotrebiteľovi poskytnúť prostriedky na spätné získanie všetkého obsahu, ktorý spotrebiteľ poskytol, a všetkých ostatných údajov, ktoré spotrebiteľ vytvoril alebo ktoré boli vygenerované používaním digitálneho obsahu spotrebiteľom, a to v rozsahu, v akom tieto údaje uchovával dodávateľ. Spotrebiteľ má nárok na spätné získanie obsahu bezplatne a bez závažných ťažkostí v primeranom čase a v bežne používanom formáte údajov;

c)  dodávateľ musí spotrebiteľovi na jeho požiadanie poskytnúť prostriedky na spätné získanie všetkého obsahu, ktorý spotrebiteľ poskytol, a všetkých ostatných údajov, ktoré spotrebiteľ vytvoril používaním digitálneho obsahu spotrebiteľom, a to v rozsahu, v akom tieto údaje uchovával dodávateľ. Spotrebiteľ má nárok na spätné získanie obsahu bezplatne a bez ťažkostí v primeranom čase a v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte údajov a prenesenie tohto obsahu k inému dodávateľovi bez bránenia zo strany pôvodného dodávateľa;

Pozmeňujúci návrh     40

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dodávateľ zodpovedá spotrebiteľovi za všetky hospodárske škody v digitálnom prostredí spotrebiteľa, zapríčinené nesúladom so zmluvou alebo nedodaním digitálneho obsahu. Náhrada škody musí spotrebiteľovi zaistiť situáciu, ktorá by sa čo najviac priblížila k situácii, v ktorej by spotrebiteľ bol, keby mu bol digitálny obsah dodaný riadne a v súlade so zmluvou.

1.  Dodávateľ zodpovedá spotrebiteľovi za všetky ekonomické škody spôsobené spotrebiteľovi nesúladom so zmluvou alebo nedodaním digitálneho obsahu. Náhrada škody musí spotrebiteľovi zaistiť situáciu, ktorá by sa čo najviac priblížila k situácii, v ktorej by spotrebiteľ bol, keby mu bol digitálny obsah dodaný riadne a v súlade so zmluvou.

Pozmeňujúci návrh     41

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty stanovia podrobné pravidlá pre výkon práva na náhradu škody.

2.  Členské štáty stanovia podrobné pravidlá pre výkon práva na náhradu škody. Pri stanovovaní týchto pravidiel môžu členské štáty stanoviť zníženú alebo zvýšenú mieru zodpovednosti za škody na základe objektívnych kritérií posúdenia úsilia vynaloženého dodávateľom na zabránenie nesúladu digitálneho obsahu a vzniku škody, ako je zabezpečenie najlepších postupov týkajúcich sa bezpečnosti alebo najmodernejšej technológie.

Pozmeňujúci návrh     42

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak zmluva stanovuje, že sa digitálny obsah bude dodávať v priebehu obdobia stanoveného v zmluve, dodávateľ môže zmeniť funkčnosť, interoperabilitu a ostatné hlavné výkonnostné charakteristiky digitálneho obsahu, napríklad jeho dostupnosť, kontinuitu a bezpečnosť – za predpokladu, že tieto zmeny nemajú nepriaznivý vplyv na prístup alebo používanie digitálneho obsahu spotrebiteľom –, a to iba vtedy, keď:

1.  Ak zmluva stanovuje, že sa digitálny obsah dodávať v priebehu obdobia stanoveného v zmluve, dodávateľ môže zmeniť funkčnosť, interoperabilitu a ostatné hlavné výkonnostné charakteristiky digitálneho obsahu, napríklad jeho dostupnosť a kontinuitu, a to iba vtedy, keď:

Pozmeňujúci návrh     43

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  takáto zmena je nevyhnutná pre bezpečnosť obsahu v súlade s najlepšími postupmi;

Pozmeňujúci návrh     44

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  spotrebiteľ je o modifikácii informovaný v dostatočnom predstihu formou výslovného oznámenia na trvanlivom nosiči;

b)  spotrebiteľ je o modifikácii informovaný v dostatočnom predstihu formou výslovného oznámenia;

Pozmeňujúci návrh     45

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  po ukončení zmluvy v súlade s písmenom c) spotrebiteľ dostane k dispozícii technické prostriedky na spätné získanie všetkého obsahu poskytnutého v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. c).

d)  po ukončení zmluvy v súlade s písmenom c) spotrebiteľ dostane k dispozícii technické prostriedky na spätné získanie všetkého obsahu poskytnutého v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. c) alebo článkom 16 ods. 4 písm. b).

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 4 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  dodávateľ prijme všetky opatrenia, ktoré od neho možno očakávať, aby sa zdržal použitia iného ako peňažného protiplnenia, ktoré spotrebiteľ poskytol výmenou za digitálny obsah, ako aj akýchkoľvek iných údajov zhromaždených dodávateľom a týkajúcich sa digitálneho obsahu vrátane obsahu poskytnutého spotrebiteľom;

a)  dodávateľ sa zdrží použitia osobných údajov alebo akýchkoľvek iných údajov, ktoré spotrebiteľ sprístupnil namiesto finančnej platby výmenou za digitálny obsah, ako aj použitia akýchkoľvek iných údajov, ktoré spotrebiteľ poskytol výmenou za používanie digitálneho obsahu vrátane všetkého obsahu poskytovaného spotrebiteľom s výnimkou obsahu, ktorý spotrebiteľ vytvoril a naďalej využíva spoločne s inými. Dodávateľ sa zdrží spracovania osobných údajov na to, aby iba umožnil prepojenie iných ako osobných údajov a obsahu so spotrebiteľom, aby bol schopný umožniť spotrebiteľovi získať ich podľa písm. c). Dodávateľ musí spĺňať povinnosti uplatniteľné podľa nariadenia (EÚ) č. 2016/679.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 4 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  dodávateľ musí spotrebiteľovi poskytnúť všetky prostriedky na spätné získanie všetkého obsahu, ktorý spotrebiteľ poskytol, a všetkých ostatných údajov, ktoré spotrebiteľ vyprodukoval alebo ktoré boli vygenerované používaním digitálneho obsahu spotrebiteľom, a to v rozsahu, v akom tieto údaje uchovával dodávateľ. Spotrebiteľ má nárok na spätné získanie obsahu bezplatne a bez závažných ťažkostí v primeranom čase a v bežne používanom formáte údajov a

b) dodávateľ musí spotrebiteľovi na jeho požiadanie poskytnúť prostriedky na spätné získanie všetkého obsahu, ktorý spotrebiteľ sprístupnil, a všetkých ostatných údajov, ktoré spotrebiteľ vytvoril používaním digitálneho obsahu spotrebiteľom, a to v rozsahu, v akom tieto údaje uchovával dodávateľ. Spotrebiteľ má nárok na spätné získanie obsahu a údajov bezplatne a bez závažných ťažkostí v primeranom čase a v štruktúrovanom bežne používanom strojovo čitateľnom formáte údajov a má právo na prenesenie tohto obsahu a údajov k inému dodávateľovi bez bránenia zo strany pôvodného dodávateľa; a

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby existovali primerané a účinné prostriedky na zabezpečenie súladu s touto smernicou.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby existovali účinné a odrádzajúce prostriedky na zabezpečenie súladu s touto smernicou.

 

 

Odôvodnenie

Skutočné presadzovanie týchto nových práv spotrebiteľov sa dosiahne iba vtedy, ak členské štáty zavedú skutočne účinné a odrádzajúce sankcie. Platí to aj vzhľadom na významné obchodné výhody, ktoré by poskytovatelia digitálneho obsahu mohli získať tým, že by výrazne zvýšili svoj podiel na trhu na úkor práv spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh     49

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  organizácie, ktoré sú aktívne v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov.

Odôvodnenie

na základe článku 80 HDPR

Pozmeňujúci návrh     50

Návrh smernice

Článok 19 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 19 a  

 

Ochrana údajov

 

Spracúvanie osobných údajov uskutočňované v kontexte činností vykonávaných podľa tejto smernice je v súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) č. 2016/679 a smernice 2002/58/ES.

Pozmeňujúci návrh     51

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia najneskôr do [dátum päť rokov po nadobudnutí účinnosti] preskúma uplatňovanie tejto smernice a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade. V správe sa okrem iného preskúmajú dôvody na harmonizáciu pravidiel uplatniteľných na zmluvy na dodávanie digitálneho obsahu za iné protiplnenie, než na ktoré sa vzťahuje táto smernica, najmä pokiaľ ide o dodávky za reklamu alebo nepriame zhromažďovanie údajov.

1.  Komisia najneskôr do [dátum tri roky po nadobudnutí účinnosti] preskúma uplatňovanie tejto smernice a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade. V správe sa okrem iného preskúmajú súčinnosť a súlad s nariadením (EÚ) 2016/679, ako aj dôvody na harmonizáciu pravidiel uplatniteľných na zmluvy na dodávanie digitálneho obsahu za iné protiplnenie, než na ktoré sa vzťahuje táto smernica, najmä pokiaľ ide o dodávky za reklamu alebo nepriame zhromažďovanie údajov.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu

Referenčné čísla

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

21.1.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Marju Lauristin

16.3.2016

Článok 55 – Spoločné schôdze výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

28.4.2016

Prerokovanie vo výbore

12.7.2016

8.11.2016

 

 

Dátum prijatia

8.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

4

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu

Referenčné čísla

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Dátum predloženia v EP

9.12.2015

 

 

 

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

21.1.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

28.1.2016

CULT

25.1.2016

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Evelyne Gebhardt

14.4.2016

Axel Voss

14.4.2016

 

 

Článok 55 – Postup spoločných výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

28.4.2016

Prerokovanie vo výbore

14.7.2016

29.11.2016

22.3.2017

 

Dátum prijatia

21.11.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

55

4

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Max Andersson, Pascal Arimont, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Mady Delvaux, Pascal Durand, Laura Ferrara, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Antonio López-Istúriz White, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Pavel Svoboda, József Szájer, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Marco Zullo, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Heidi Hautala, Kaja Kallas, Angelika Niebler, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Zbigniew Kuźmiuk, Bolesław G. Piecha, Michaela Šojdrová

Dátum predloženia

27.11.2017

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

55

+

ALDE

 

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kaja Kallas, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic

Daniel Dalton, Zbigniew Kuźmiuk, Nosheena Mobarik, Bolesław G. Piecha, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Angelika Niebler, Emil Radev, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Szájer, Mihai Ţurcanu, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marlene Mizzi, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala, Julia Reda

4

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski

2

0

EFDD

Laura Ferrara, Marco Zullo

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania