BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll

27.11.2017 - (COM(2015)0634 – C8-0112/2015 – 2015/0287(COD)) - ***I

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Evelyne Gebhardt, Axel Voss
(Gemensamt utskottsförfarande – artikel 55 i arbetsordningen)


Förfarande : 2015/0287(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0375/2017
Ingivna texter :
A8-0375/2017
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll

(COM(2015)0634 – C8‑0394/2015 – 2015/0287(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0634),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0394/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från den franska senaten som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 27 april 2016[1],

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för rättsliga frågor, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0375/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll

om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES)

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Den tillväxtpotential som finns i e‑handeln har ännu inte utnyttjats till fullo. Strategin för en inre digital marknad i Europa29 tar på ett övergripande sätt upp de viktigaste hindren för utvecklingen av gränsöverskridande e-handel i unionen i syfte att frigöra denna potential. För att främja unionens digitala ekonomi och stimulera allmän tillväxt är det nödvändigt att förbättra konsumenternas tillgång till digitalt innehåll och underlätta för företagen att tillhandahålla digitalt innehåll.

(1)  Den tillväxtpotential som finns i e‑handeln i unionen har ännu inte förverkligats till fullo. Strategin för en inre digital marknad i Europa29 tar på ett övergripande sätt upp de viktigaste hindren för utvecklingen av gränsöverskridande e‑handel i unionen i syfte att frigöra denna potential. För att främja unionens digitala ekonomi och stimulera allmän tillväxt är det nödvändigt att förbättra konsumenternas tillgång till digitalt innehåll och underlätta för företagen att tillhandahålla digitalt innehåll.

__________________

__________________

29 COM (2015) 192 final.

29 COM(2015)0192.

Ändringsförslag     3

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  I artikel 169.1 och artikel 169.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskrivs att unionen ska bidra till att uppnå en hög konsumentskyddsnivå genom åtgärder som beslutas enligt artikel 114 i EUF‑fördraget.

Ändringsförslag     4

Förslag till direktiv

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  I artikel 38 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) föreskrivs att en hög nivå i fråga om konsumentskydd ska tryggas i unionens politik och i artikel 47 i stadgan föreskrivs att var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter har kränkts har rätt till ett effektivt rättsmedel. I artikel 16 i stadgan erkänns näringsfriheten i enlighet med unionsrätten samt nationell lagstiftning och praxis.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  För att uppnå en verklig digital inre marknad är det nödvändigt att harmonisera vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll, med utgångspunkt i en hög konsumentskyddsnivå.

(2)  För att uppnå en verklig digital inre marknad bör vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster harmoniseras, med utgångspunkt i en hög konsumentskyddsnivå, för att öka rättssäkerheten och minska transaktionskostnaderna.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Skillnader i tvingande nationella regler om konsumentavtal och avsaknad av klara avtalsrättsliga regler hör till de största hindren för att utveckla tillhandahållandet av digitalt innehåll, eftersom det finns mycket få skräddarsydda regler på unionsnivå. Företagen drabbas av merkostnader till följd av skillnader mellan de tvingande nationella reglerna om konsumentavtal och oklarhet om vad som gäller vid försäljning av digitalt innehåll över gränserna. Företagen drabbas också av kostnader för att anpassa sina avtal till särskilda tvingande regler för tillhandahållande av digitalt innehåll som redan börjar dyka upp i flera medlemsstater, och som leder till skillnader i tillämpningsområde och innehåll mellan de särskilda nationella regler som reglerar dessa avtal. I de medlemsstater där det ännu inte finns några särskilda regler om tillhandahållande av digitalt innehåll, hamnar näringsidkare som är beredda att sälja över gränserna i ett osäkert läge, eftersom de ofta inte vet vilka regler som är tillämpliga på digitalt innehåll i den medlemsstat som de vill exportera till, och inte heller innebörden av dessa regler och huruvida de är tvingande.

(4)  Företagen, särskilt små och medelstora företag, drabbas av kostnader för att anpassa sina avtal till särskilda tvingande regler för tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster som redan börjar dyka upp i flera medlemsstater, och som leder till skillnader i tillämpningsområde och innehåll mellan de särskilda nationella regler som reglerar dessa avtal. I de medlemsstater där det ännu inte finns några särskilda regler om tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster, hamnar näringsidkare som är beredda att sälja över gränserna i ett osäkert läge, eftersom de ofta inte vet vilka regler som är tillämpliga på digitalt innehåll eller digitala tjänster i den medlemsstat som de vill exportera till, och inte heller innebörden av dessa regler och huruvida de är tvingande.

Motivering

Skäl 3 och 4 har kastats om.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Konsumenterna känner sig inte trygga när de köper över gränserna, särskilt i fråga om köp på nätet. En av de viktigaste orsakerna till denna bristande tillit är osäkerhet om vilka konsumenträttigheter som gäller och avsaknad av en tydlig avtalsrättslig ram för digitalt innehåll. Många konsumenter av digitalt innehåll upplever problem när det gäller kvaliteten på eller tillgången till digitalt innehåll. Det kan till exempel handla om att erhålla fel eller bristfälligt digitalt innehåll, eller om att inte kunna komma åt det digitala innehållet i fråga. Resultatet blir att konsumenter drabbas antingen ekonomiskt eller på annat sätt.

(3)  Konsumenterna känner sig inte alltid trygga när de köper över gränserna, särskilt i fråga om köp på nätet. En av de viktigaste orsakerna till denna bristande tillit är osäkerhet om vilka konsumenträttigheter som gäller och avsaknad av en tydlig avtalsrättslig ram för digitalt innehåll eller digitala tjänster. Många konsumenter upplever problem när det gäller kvaliteten på eller tillgången till digitalt innehåll eller digitala tjänster. Det kan till exempel handla om att erhålla fel eller bristfälligt digitalt innehåll eller digitala tjänster, eller om att inte kunna komma åt det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i fråga. Resultatet blir att konsumenter drabbas antingen ekonomiskt eller på annat sätt.

Motivering

Skäl 3 och 4 har kastats om.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att åtgärda dessa problem bör såväl företag som konsumenter kunna förlita sig på fullt harmoniserade regler om tillhandahållande av digitalt innehåll vilka fastställer unionsövergripande avtalsrättigheter, en nödvändighet för denna typ av transaktioner.

(5)  För att åtgärda dessa problem bör såväl företag som konsumenter kunna förlita sig på fullt harmoniserade regler om en del centrala rättsliga aspekter på tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster. Dessa regler bör fastställa unionsövergripande avtalsrättigheter, samtidigt som det är möjligt för medlemsstaterna att behålla nationella regler i samband med vissa andra aspekter. I detta avseende är ambitionen med detta direktiv att hitta rätt balans mellan en hög konsumentskyddsnivå och företagens konkurrenskraft, samtidigt som subsidiaritetsprincipen respekteras.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Fullt harmoniserade konsumentavtalsrättsliga regler i alla medlemsstater kommer att göra det lättare för företag att erbjuda digitalt innehåll över gränserna. De kommer att ha en stabil avtalsrättslig miljö vid försäljning på nätet och andra former av distansförsäljning till andra medlemsstater. Genom fullständigt harmoniserade regler som är specifika för digitalt innehåll inom EU blir det möjligt att komma till rätta med den komplexitet som orsakas av de olika nationella regler som för närvarande gäller för avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll. De kommer också att förhindra den fragmentering av lagstiftningen som annars skulle uppstå när man inför ny nationell lagstiftning som specifikt reglerar digitalt innehåll.

(6)  Harmoniserade konsumentavtalsrättsliga regler i alla medlemsstater kommer att göra det lättare för företag att erbjuda digitalt innehåll över gränserna. De kommer att ha en stabil avtalsrättslig miljö vid försäljning på nätet och andra former av distansförsäljning till andra medlemsstater. De kommer också att förhindra den fragmentering av lagstiftningen som annars skulle uppstå när man inför ny nationell lagstiftning som specifikt reglerar digitalt innehåll och digitala tjänster.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Konsumenterna kommer att gynnas av fullt harmoniserade rättigheter för digitalt innehåll med en hög skyddsnivå. De kommer att omfattas av tydliga rättigheter när de mottar eller får tillgång till digitalt innehåll, oavsett varifrån i EU. Detta kommer att öka deras förtroende när det gäller att köpa digitalt innehåll. Det kommer också att bidra till att minska de olägenheter som konsumenterna för närvarande drabbas av, eftersom det kommer att finnas en uppsättning tydliga rättigheter som gör det möjligt för dem att bemöta problem de ställs inför i samband med digitalt innehåll.

(7)  Konsumenterna bör gynnas av fullt harmoniserade rättigheter för digitalt innehåll och digitala tjänster med en hög skyddsnivå. De bör omfattas av tydliga och tvingande rättigheter när de mottar eller får tillgång till digitalt innehåll eller digitala tjänster, oavsett varifrån i unionen. Detta bör öka deras förtroende när det gäller att köpa digitalt innehåll eller digitala tjänster. Det bör också bidra till att minska de olägenheter som konsumenterna för närvarande drabbas av, eftersom det kommer att finnas en uppsättning tydliga rättigheter som gör det möjligt för dem att bemöta problem de ställs inför i samband med digitalt innehåll eller digitala tjänster.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Detta direktiv bör även tillämpas på avtal med dubbla syften, då ett avtal ingås för ändamål som faller dels inom, dels utanför en persons egen närings- eller yrkesverksamhet, och näringssyftet är så begränsat att det inte dominerar avtalssammanhanget, så att den personen även bör betraktas som konsument.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Detta direktiv bör fullt ut harmonisera ett antal viktiga regler som hittills inte varit föremål för reglering på unionsnivå. Det bör därför innehålla regler om överensstämmelse hos digitalt innehåll, avhjälpande åtgärder som står till buds för konsumenter om det digitala innehållet brister i överensstämmelse med avtalet och vissa villkor för vidta dessa åtgärder. Detta direktiv bör också harmonisera vissa aspekter när det gäller rätten att säga upp ett långfristigt avtal, liksom vissa aspekter när det gäller ändring av det digitala innehållet.

(8)  Detta direktiv bör fullt ut harmonisera vissa viktiga regler som hittills inte varit föremål för reglering på unionsnivå eller nationell nivå. Det bör därför innehålla regler om överensstämmelse hos digitalt innehåll eller digitala tjänster, avhjälpande åtgärder som står till buds för konsumenter om det digitala innehållet eller de digitala tjänsterna brister i överensstämmelse med avtalet och vissa villkor för att vidta dessa åtgärder. Detta direktiv bör också harmonisera vissa aspekter när det gäller rätten att säga upp ett långfristigt avtal, liksom vissa aspekter när det gäller ändring av det digitala innehållet eller de digitala tjänsterna.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Genom en fullständig harmonisering av alla krav rörande frågor som regleras genom detta direktiv utesluts att medlemsstaterna, inom dess tillämpningsområde, ställer några ytterligare formella eller materiella krav, såsom en period under vilken den bristande överensstämmelsen måste bli uppenbar, en skyldighet för konsumenten att underrätta leverantören om en bristande överensstämmelse inom en viss tidsperiod eller en skyldighet för konsumenten att betala för användningen av digitalt innehåll fram till dess att avtalet hävs på grund av bristande överensstämmelse med avtalet.

(9)  Genom en fullständig harmonisering av krav rörande områden som regleras genom detta direktiv utesluts att medlemsstaterna, inom dess tillämpningsområde, ställer några ytterligare formella eller materiella krav, såsom regler om omvänd bevisbörda som leder till ett resultat som avviker från det som föreskrivs i det här direktivet eller en skyldighet för konsumenten att underrätta näringsidkaren om en bristande överensstämmelse inom en viss tidsperiod.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Detta direktiv bör inte påverka nationell lagstiftning i frågor som inte regleras genom detta direktiv, såsom nationella regler om konsumentens skyldigheter gentemot en leverantör av digitalt innehåll, om avtals klassificering, utformning och giltighet eller avtalsinnehållets lagenlighet. Medlemsstaterna bör också ha frihet att reglera de närmare villkoren för utövandet av rättigheter, såsom rätten till skadestånd i fall som inte omfattas av direktivet, eller regler om följderna av en uppsägning av avtalet, utöver regressreglerna i detta direktiv.

(10)  Detta direktiv bör inte påverka nationell lagstiftning i frågor som inte regleras genom detta direktiv, såsom nationella regler om konsumentens skyldigheter gentemot en leverantör av digitalt innehåll, om avtals klassificering, utformning och giltighet eller avtalsinnehållets lagenlighet. Medlemsstaterna bör också ha frihet att reglera de närmare villkoren för utövandet av rättigheter, såsom rätten till skadestånd i fall som inte omfattas av direktivet, eller regler om följderna av en uppsägning av avtalet, utöver regressreglerna i detta direktiv. Medlemsstaterna bör ges möjlighet att behålla eller införa nationella regler om avhjälpande åtgärder för ”dolda fel”. Medlemsstaterna bör ges möjlighet att behålla nationella regler om rätten att avvisa inom en kort tidsfrist om den finns i deras respektive rättsordningar den dag då detta direktiv träder i kraft.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Detta direktiv bör inte påverka nationell lagstiftning som reglerar villkoren enligt vilka ett avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster ska anses vara kopplat till, eller beroende av, ett annat avtal som konsumenten har ingått med leverantören eller en annan näringsidkare, och den effekt detta har på respektive avtal eller på de avhjälpande åtgärder som kan vidtas enligt respektive avtal. Medlemsstaterna bör också ha frihet att bestämma vilken karaktär sådana avtal, inbegripet köpeavtal, tjänsteavtal, hyresavtal eller fristående avtal, ska ha.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b)  Om näringsidkaren, enligt ett avtal eller ett avtalspaket, erbjuder digitalt innehåll eller en digital tjänst i kombination med andra tjänster såsom interpersonella kommunikationstjänster eller -varor, och det digitala innehållet eller den digitala tjänsten inte har förinstallerats i varan, bör detta direktiv endast vara tillämpligt på den del av paketet som utgörs av digitalt innehåll eller en digital tjänst, utan att det påverkar tillämpningen av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation1a. De övriga delarna bör regleras av tillämplig lag.

 

_______________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv .../... av den ... om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (EUT L xx, [datum], s. x).

Motivering

Skäl 10b (nytt) ersätter skäl 20 i kommissionens förslag (se ändringsförslag 27).

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Direktivet bör ta upp problem rörande olika kategorier av digitalt innehåll och tillhandahållande av dessa. För att sörja för en snabb teknisk utveckling och bibehålla den framtidssäkrade karaktären hos begreppet digitalt innehåll, bör det begrepp som används i direktivet vara bredare än det som förekommer i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU30. Det bör särskilt omfatta tjänster som möjliggör skapande, behandling eller lagring av data. Det finns många olika sätt att tillhandahålla digitalt innehåll, exempelvis överföring via ett varaktigt medium, nedladdning via egen utrustning, strömmande via nätet, tillgång till lagringskapacitet för digitalt innehåll eller möjlighet att använda sociala medier, och detta direktiv bör vara tillämpligt på allt digitalt innehåll, oavsett vilket medium som används för överföringen. Det är inte önskvärt att differentiera mellan olika kategorier på denna marknad med snabba tekniska förändringar, eftersom det knappast skulle vara möjligt att undvika diskriminering mellan leverantörer. Leverantörer av olika kategorier av digitalt innehåll bör ha likvärdiga förutsättningar. Detta direktiv bör dock inte vara tillämpligt på digitalt innehåll som är inbyggt i varor på ett sådant sätt att det fungerar som en integrerad del av dessa och dess funktioner är underordnade varornas huvudfunktioner.

(11)  Detta direktiv bör ta upp problem rörande olika kategorier av digitalt innehåll eller digitala tjänster och tillhandahållande av dessa. För att säkerställa enhetlighet med EU:s regelverk bör begreppet digitalt innehåll motsvara det begrepp som används i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU30, och till exempel omfatta text, video, ljud, applikationer, digitala spel och varje annan programvara. För att reagera på den snabba tekniska utvecklingen och göra detta direktiv framtidssäkert, bör det även omfatta digitala tjänster som möjliggör skapande, behandling eller lagring av data samt tjänster som gör det möjligt att utbyta uppgifter i digital form, inbegripet nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster, om de inte regleras av den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation. Det finns många olika sätt att tillhandahålla digitalt innehåll eller digitala tjänster, exempelvis överföring via cd-skiva, DVD-skiva eller ett liknande medium, nedladdning via egen utrustning, strömmande via nätet, tillgång till lagringskapacitet för digitala tjänster eller möjlighet att använda sociala medier, och detta direktiv bör vara tillämpligt på allt digitalt innehåll eller alla digitala tjänster, oavsett vilket medium som används för överföringen. Det är inte önskvärt att differentiera mellan olika kategorier på denna marknad med snabba tekniska förändringar, eftersom det knappast skulle vara möjligt att undvika diskriminering mellan näringsidkare. Näringsidkare av olika kategorier av digitalt innehåll eller digitala tjänster bör ha likvärdiga förutsättningar.

__________________

__________________

30 EUT L 304, 22.11.2011, s. 64.

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s.64).

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För att tillgodose konsumenternas förväntningar och säkerställa ett tydligt och enkelt regelverk för leverantörer av digitalt innehåll som erbjuds på ett varaktigt medium, med hänsyn till kraven på överensstämmelse och de avhjälpande åtgärder som finns tillgängliga för konsumenterna vid bristande överensstämmelse, bör detta direktiv vara tillämpligt på varor som DVD- och CD-skivor, som införlivar digitalt innehåll på ett sådant sätt att varorna endast fungerar som bärare av digitalt innehåll. Direktivet bör vara tillämpligt på digitalt innehåll som tillhandahålls på ett varaktigt medium, oavsett om det säljs på distans eller ansikte mot ansikte, så att man kan undvika fragmentering mellan olika distributionskanaler. Direktiv 2011/83 bör fortsätta att vara tillämpligt på dessa varor, också med avseende på skyldigheter med anknytning till varornas leverans, avhjälpande åtgärder vid utebliven leverans och arten av det avtal enligt vilket varorna levereras. Direktivet påverkar inte heller den spridningsrätt som gäller för dessa varor enligt upphovsrättslagstiftningen.

(12)  För att tillgodose konsumenternas förväntningar och säkerställa ett tydligt och enkelt regelverk för näringsidkare som säljer varor där digitalt innehåll är inbyggteller en digital tjänst är inbyggd, med hänsyn till kraven på överensstämmelse och de avhjälpande åtgärder som finns tillgängliga för konsumenterna vid bristande överensstämmelse, bör detta direktiv vara tillämpligt på digitalt innehåll eller digitala tjänster som har förinstallerats i varor som DVD- och CD-skivor, eller ”smarta varor”. När det gäller sådana varor bör näringsidkaren enligt detta direktiv vara ansvarig gentemot konsumenten för att skyldigheterna uppfylls endast i fråga om det inbyggda digitala innehållet eller den inbyggda digitala tjänsten. Ansvar för de övriga delarna av dessa varor bör regleras av tillämplig lag. Detta direktiv bör vara tillämpligt på inbyggt digitalt innehåll eller inbyggda tjänster oavsett om de varor i vilka de är förinstallerade tillhandahålls på distans eller ansikte mot ansikte, så att man kan undvika fragmentering mellan olika distributionskanaler. Direktiv 2011/83/EU bör fortsätta att vara tillämpligt på dessa varor, också med avseende på skyldigheterna med anknytning till varornas leverans, avhjälpande åtgärder vid utebliven leverans och arten av det avtal enligt vilket varorna levereras. Regler om tillhandahållande av och underlåtenhet att tillhandahålla digitalt innehåll eller digitala tjänster i detta direktiv är därför inte tillämpliga på inbyggt digitalt innehåll och inbyggda digitala tjänster. Detta direktiv påverkar inte heller den spridningsrätt som gäller för sådana varor enligt upphovsrättslagstiftningen.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  I den digitala ekonomin anses information om enskilda personer ofta och i allt högre grad ha ett värde som är jämförbart med pengar från marknadsaktörernas sida. Digitalt innehåll tillhandahålls ofta mot en annan motprestation än pengar, t.ex. mot tillgång till personuppgifter eller annan information. Dessa särskilda affärsmodeller används i olika former på en betydande del av marknaden. En differentiering beroende på typen av motprestation skulle innebära diskriminering mellan olika affärsmodeller. Det skulle ge ett omotiverat incitament för företag att föredra att erbjuda digitalt innehåll i utbyte mot uppgifter. Lika villkor bör garanteras. Dessutom kan bristfällig funktion hos digitalt innehåll som tillhandahållits mot annan motprestation än pengar påverka konsumenters ekonomiska intressen. Därför bör tillämpligheten av reglerna i detta direktiv inte vara beroende av huruvida ett konkret pris har betalats för det digitala innehållet i fråga.

(13)  I den digitala ekonomin anses information om enskilda personer ofta och i allt högre grad ha ett värde som är jämförbart med pengar från marknadsaktörernas sida. Digitalt innehåll och digitala tjänster tillhandahålls ofta i utbyte mot uppgifter i stället för mot pengar, t.ex. mot tillgång till personuppgifter eller annan information. Dessa särskilda affärsmodeller används i olika former på en betydande del av marknaden. En differentiering beroende på typen av motprestation skulle innebära diskriminering mellan olika affärsmodeller, vilket ger ett omotiverat incitament för företag att föredra att erbjuda digitalt innehåll eller digitala tjänster i utbyte mot uppgifter. Dessutom kan bristfällig funktion hos digitalt innehåll eller digitala tjänster som tillhandahållits som motprestation för uppgifter påverka konsumenters ekonomiska intressen. För att säkerställa lika villkor bör tillämpligheten av reglerna i detta direktiv inte vara beroende av huruvida ett konkret pris har betalats för det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i fråga.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  I den digitala ekonomin anses information om enskilda personer ofta och i allt högre grad ha ett värde som är jämförbart med pengar från marknadsaktörernas sida. Digitalt innehåll tillhandahålls ofta mot en annan motprestation än pengar, t.ex. mot tillgång till personuppgifter eller annan information. Dessa särskilda affärsmodeller används i olika former på en betydande del av marknaden. En differentiering beroendetypen av motprestation skulle innebära diskriminering mellan olika affärsmodeller. Det skulle ge ett omotiverat incitament för företag att föredra att erbjuda digitalt innehåll i utbyte mot uppgifter. Lika villkor bör garanteras. Dessutom kan bristfällig funktion hos digitalt innehåll som tillhandahållits mot annan motprestation än pengar påverka konsumenters ekonomiska intressen. Därför bör tillämpligheten av reglerna i detta direktiv inte vara beroende av huruvida ett konkret pris har betalats för det digitala innehållet i fråga.

(13)  I den digitala ekonomin anses information om enskilda personer ofta och i allt högre grad ha ett värde från marknadsaktörernas sida. Särskilda affärsmodeller har utvecklats enligt vilka näringsidkare tillhandahåller digitalt innehåll eller en digital tjänst och konsumenten uppmanas att lämna eller ge tillgång till personuppgifter. Dessa särskilda affärsmodeller används redan i olika former på en betydande del av marknaden. Detta direktiv har inte för avsikt att besluta huruvida sådana avtal bör tillåtas eller inte. Vidare överlåts frågan om avtals giltighet till den nationella lagstiftningen i fråga om tillhandahållande av digitalt innehåll eller en digital tjänst om det lämnas eller ges tillgång till personuppgifter. Detta direktiv bör under inga omständigheter ge intryck av att det rättfärdigar eller uppmuntrar en praxis som grundar sig på en monetarisering av personuppgifter, eftersom personuppgifter inte kan jämföras med ett pris och därför inte kan betraktas som en vara. En differentiering i fråga om de regler som tillämpas för monetära och icke-monetära transaktioner skulle dock ge ett omotiverat incitament för företag att föredra att tillhandahålla digitalt innehåll eller digitala tjänster på villkor att personuppgifter lämnas. Dessutom skulle bristfällig funktion hos digitalt innehåll eller en digital tjänst som tillhandahållits utan att något pris betalats kunna påverka konsumenters ekonomiska intressen. I syfte att säkerställa lika villkor och en hög konsumentskyddsnivå bör tillämpligheten av reglerna i detta direktiv inte vara beroende av huruvida ett konkret pris har betalats för det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i fråga.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  När det gäller digitalt innehåll som tillhandahålls mot en annan motprestation än pengar, bör detta direktiv vara tillämpligt endast på avtal där leverantören efterfrågar och konsumenten aktivt tillhandahåller uppgifter, t.ex. namn och e-postadress eller foton, direkt eller indirekt till leverantören, exempelvis genom individuell registrering eller på grundval av ett avtal som ger tillgång till konsumenters foton. Detta direktiv bör inte vara tillämpligt på situationer där leverantören samlar in uppgifter som är nödvändiga för att det digitala innehållet ska fungera i enlighet med avtalet, till exempel geografiskt läge när så krävs för att en mobilapplikation ska fungera korrekt, eller enbart för att uppfylla rättsliga krav, till exempel när registrering av konsumenten är ett krav av säkerhets- och identifieringsskäl enligt tillämplig lagstiftning. Detta direktiv bör inte heller tillämpas på situationer där leverantören samlar in information, inbegripet personuppgifter, till exempel IP-adressen, eller annan automatiskt genererad information såsom uppgifter som samlas in och överförs via en kaka, utan aktivt tillhandahållande från konsumentens sida, även om denne godtar kakan. Det bör inte heller vara tillämpligt på situationer där konsumenten exponeras för reklam uteslutande i syfte att få tillgång till digitalt innehåll.

(14)  När det gäller digitalt innehåll och digitala tjänster som inte tillhandahålls mot pengar utan mot tillhandahållande av personuppgifter, bör detta direktiv vara tillämpligt på avtal där näringsidkaren efterfrågar och konsumenten tillhandahåller personuppgifter, liksom där näringsidkaren samlar in personuppgifter. Detta skulle till exempel omfatta namn och e-postadress eller foton, som lämnas direkt eller indirekt till näringsidkaren, exempelvis genom individuell registrering eller på grundval av ett avtal som ger tillgång till konsumenters foton, eller personuppgifter som samlas in av näringsidkaren, t.ex. IP-adressen. Detta direktiv bör inte vara tillämpligt på situationer där näringsidkaren uteslutande samlar in personuppgifter för att tillhandahålla eller förbättra eller bringa det digitala innehållet eller en digital tjänst i överenstämmelse eller enbart för att uppfylla rättsliga krav, till exempel när registrering av konsumenten är ett krav av säkerhets- och identifieringsskäl enligt tillämplig lagstiftning. Det bör inte heller vara tillämpligt på situationer där konsumenten exponeras för reklam uteslutande i syfte att få tillgång till digitalt innehåll eller en digital tjänst.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Innehåll som genereras av konsumenter bör behandlas på samma sätt som allt annat digitalt innehåll som konsumenten tillhandahåller eller lagrar under avtalets giltighetstid, till exempel musik- och videofiler, bilder, spel eller applikationer. Det finns en lång rad exempel på innehåll som genereras av konsumenter, inklusive digitala bild-, video- och ljudfiler, bloggar, diskussionsforum, textbaserade samarbetsformat, poster, chattar, tweets, loggar, poddradio, innehåll som skapats på mobila enheter, innehåll som skapats i samband med internetbaserade virtuella miljöer, bedömningsuppgifter och samlingar av länkar som hänvisar till onlineinnehåll.

(15)  Innehåll som genereras av konsumenter bör behandlas på samma sätt som allt annat digitalt innehåll eller digitala tjänster som konsumenten tillhandahåller eller lagrar under avtalets giltighetstid, till exempel musik- och videofiler, bilder, spel eller applikationer, om inget annat anges i detta direktiv. Det finns en lång rad exempel på innehåll som genereras av konsumenter, inklusive digitala bild-, video- och ljudfiler, bloggar, diskussionsforum, textbaserade samarbetsformat, poster, chattar, tweets, loggar, poddradio, innehåll som skapats på mobila enheter, innehåll som skapats i samband med internetbaserade virtuella miljöer, bedömningsuppgifter och samlingar av länkar som hänvisar till onlineinnehåll.

Ändringsförslag     23

Förslag till direktiv

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  Leverantörer av videofiler, bilder, programvaruapplikationer och annat digitalt innehåll bör lämna försäkringar när det gäller säkerheten hos det digitala innehåll som de tillhandahåller, och erbjuda en hög skyddsnivå för konsumenter mot sabotageprogram.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att säkerställa en gemensam uppsättning rättigheter för konsumenter och likvärdiga villkor för företag, bör konsumenter ha tillgång till samma avhjälpande åtgärder för digitalt innehåll som inte är i överensstämmelse med avtalet oavsett hur innehållet har tagits fram. Följaktligen bör direktivet vara tillämpligt på avtal om utveckling av digitalt innehåll som skräddarsys för konsumentens specifika behov, inklusive skräddarsydd programvara. Detta direktiv bör också vara tillämpligt på tillhandahållande av filer som krävs vid visuell modellering i samband med 3D-utskrift. Detta direktiv bör dock inte reglera varor som har tillverkats med användning av 3D-skrivarteknik eller skador på dessa varor.

(16)  För att säkerställa en gemensam uppsättning rättigheter för konsumenter och likvärdiga villkor för företag, bör konsumenter ha tillgång till samma avhjälpande åtgärder för digitalt innehåll eller digitala tjänster som inte är i överensstämmelse med avtalet oavsett hur innehållet eller tjänsten har tagits fram. Följaktligen bör detta direktiv vara tillämpligt på avtal om utveckling av digitalt innehåll eller digitala tjänster som skräddarsys för konsumentens specifika behov, inklusive skräddarsydd programvara. Detta direktiv bör också vara tillämpligt på tillhandahållande av filer som krävs vid visuell modellering i samband med 3D-utskrift. Detta direktiv bör dock inte reglera varor som har tillverkats med användning av 3D-skrivarteknik eller skador på dessa varor.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Digitalt innehåll är av största relevans i samband med ”sakernas Internet”. Det är dock lämpligt att separat ta upp specifika frågor rörande skadeståndsansvar i samband med sakernas Internet, inbegripet ansvaret för data och M2M-avtal (machine-to-machine).

(17)  Detta direktiv bör tillämpas på sammankopplad utrustning som är en del av ”sakernas internet” (Internet of Things,”IoT-utrustning”). Det är dock lämpligt att separat ta upp specifika frågor rörande skadeståndsansvar i samband med M2M-avtal (machine-to-machine).

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Avtal kan omfatta allmänna leverantörsvillkor som måste godtas av konsumenten. För vissa typer av digitalt innehåll beskriver leverantörerna ofta den berörda tjänsten och mätbara servicemål i ett servicenivåavtal. Dessa servicenivåavtal är i allmänhet fogade till huvudavtalet och utgör en viktig del av avtalsförhållandet mellan leverantören och konsumenten. De bör omfattas av definitionen av ett avtal enligt detta direktiv, och bör således vara förenliga med direktivets regler.

(18)  Avtal kan omfatta allmänna villkor för näringsidkaren som måste godtas av konsumenten. För digitala tjänster beskriver näringsidkarna ofta den berörda tjänsten och mätbara servicemål i ett servicenivåavtal. Dessa servicenivåavtal är i allmänhet fogade till huvudavtalet och utgör en viktig del av avtalsförhållandet mellan näringsidkaren och konsumenten. De bör omfattas av detta direktiv, och bör således vara förenliga med direktivets regler.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Detta direktiv bör endast vara tillämpligt på tjänster vars huvudsakliga syfte är att tillhandahålla digitalt innehåll. Därför bör direktivet inte vara tillämpligt på tjänster som utförs av leverantören personligen och där de digitala medierna endast används för tillgång eller överlämnande, såsom en översättning som erbjuds av en person eller andra yrkesmässiga rådgivningstjänster där endast resultatet av tjänsten levereras till konsumenten i digitalt format.

(19)  Detta direktiv bör endast vara tillämpligt på tjänster vars huvudsakliga syfte är att tillhandahålla digitala tjänster. Därför bör direktivet inte vara tillämpligt på tjänster som utförs av näringsidkaren personligen och där de digitala medierna endast används för tillgång eller överlämnande, såsom en översättning som erbjuds av en person eller andra yrkesmässiga rådgivningstjänster där endast resultatet av tjänsten levereras till konsumenten i digitalt format.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Om leverantören, enligt ett avtal eller ett avtalspaket, erbjuder digitalt innehåll i kombination med andra tjänster såsom telekommunikationstjänster eller -varor, som inte fungerar endast som bärare av det digitala innehållet, bör detta direktiv endast vara tillämpligt på den del av paketet som utgörs av digitalt innehåll. De övriga delarna bör regleras av tillämplig lag.

utgår

Motivering

Skäl 20 har ändrats och flyttats till skäl 10b (nytt).

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Detta direktiv bör inte behandla upphovsrätt och andra immaterialrättsliga aspekter av tillhandahållande av digitalt innehåll. Det bör därför inte påverka rättigheter och skyldigheter enligt upphovsrättslagstiftning och annan immaterialrättslig lagstiftning.

(21)  Detta direktiv bör inte behandla upphovsrätt och andra immaterialrättsliga aspekter av tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster. Det bör därför inte påverka rättigheter och skyldigheter enligt upphovsrättslagstiftning och annan immaterialrättslig lagstiftning.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Skyddet för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter regleras i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG31 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG32, vilka är fullt tillämpliga i samband med avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll. I dessa direktiv fastställs redan en rättslig ram för skydd av personuppgifter i unionen. Genomförandet och tillämpningen av detta direktiv bör ske i full överensstämmelse med denna rättsliga ram.

(22)  Utövande av verksamhet som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde inbegriper behandling av personuppgifter. Detta direktiv påverkar inte unionsrättens bestämmelser om behandling av personuppgifter inom unionen, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67931a och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG32, som tillsammans reglerar behandling av personuppgifter som utförs i medlemsstaterna under övervakning av medlemsstaternas behöriga myndigheter, och då särskilt de offentliga oberoende myndigheter som utses av medlemsstaterna. I dessa rättsakter fastställs redan en unionsrättslig ram för skydd av personuppgifter, och de är fullt tillämpliga i samband med avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster. Genomförandet och tillämpningen av detta direktiv bör ske i full överensstämmelse med denna rättsliga ram.

__________________

__________________

31 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31 [kommer att ersättas av den allmänna uppgiftsskyddsförordningen, efter det att denna har antagits].

 

 

31a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

32 EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  Detta direktivs tillämpningsområde omfattar applikationer för ”sakernas internet” (Internet of Things – IoT) som ofta är utformade för att i ett sammanhang uppmärksamma användarens behov och önskemål för att samla in information om dennes dagliga verksamhet och rutiner, samtidigt som de förblir osynliga vid användningen och föga iögonfallande för användarna. Även om konsumenterna åtminstone kan ha haft möjlighet att läsa integritetspolicyn för deras IoT-utrustning innan avtalet undertecknades, är en sådan integritetspolicy inte alltid förståelig. Dessutom är IoT-utrustning rutinmässigt utformad med dålig eller ingen kryptering alls och saknar andra säkerhetsfunktioner. Det är också vanligt att de är kraftigt beroende av trådlösa kommunikationsprotokoll som saknar obligatoriska tekniska standarder och säkerhetsstandarder. Konsumenterna känner i allmänhet inte till något om säkerhet med anknytning till sakernas internet och till följd av detta installeras det i hushållsapparater ofta standardlösenord som aldrig byts ut och som rutinmässigt äventyras. Detta direktiv, tillsammans med de centrala principerna i förordning (EU) 2016/679, föreskriver ansvarighet för skada när IoT-utrustning inte omfattar integritetsskydd i utformningen av produkten och fastställer att avtalsvillkor som strider mot någon rättighet som har tilldelats konsumenten i egenskap av registrerad enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 inte är bindande.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Det finns olika metoder för att tillhandahålla konsumenter digitalt innehåll. Det är lämpligt att fastställa enkla och tydliga regler när det gäller villkoren och tidpunkten för leverantörens huvudsakliga avtalsförpliktelse att tillhandahålla digitalt innehåll till konsumenten. Med hänsyn till att leverantören i princip inte ansvarar för handlingar eller underlåtenheter från en internetleverantörs eller en elektronisk plattforms sida som konsumenten har valt för att motta det digitala innehållet, bör det vara tillräckligt att leverantören tillhandahåller det digitala innehållet till denna tredje part. Med beaktande av tidpunkten för tillhandahållandet bör det digitala innehållet, i enlighet med marknadspraxis och tekniska möjligheter, tillhandahållas omedelbart, såvida inte parterna gemensamt beslutar annat till förmån för andra leveransmodeller.

(23)  Det finns olika metoder för att tillhandahålla eller tillgängliggöra konsumenter digitalt innehåll eller digitala tjänster. Det är lämpligt att fastställa enkla och tydliga regler när det gäller villkoren och tidpunkten för näringsidkarens huvudsakliga avtalsförpliktelse att tillhandahålla digitalt innehåll eller en digital tjänst till konsumenten. Med hänsyn till att näringsidkaren i princip inte ansvarar för handlingar eller underlåtenheter från en internetleverantörs eller en elektronisk plattforms sida som konsumenten har valt för att motta det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, bör det vara tillräckligt att näringsidkaren tillhandahåller det digitala innehållet eller den digitala tjänsten till denna tredje part eller vilken annan part som konsumenten valt. Med beaktande av tidpunkten för tillhandahållandet bör det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, i enlighet med marknadspraxis och tekniska möjligheter, tillhandahållas utan onödigt dröjsmål efter avtalets ingående, såvida inte parterna gemensamt beslutar annat till förmån för andra leveransmodeller.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  För att främja innovation på den digitala inre marknaden och ta hänsyn till teknisk utveckling som återspeglas i hur snabbt det digitala innehållet förändrar karaktär, är det motiverat att det digitala innehållet framför allt överensstämmer med vad som överenskommits i avtalet.

utgår

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  I fall där avtalet inte ger tillräckligt tydliga och heltäckande riktmärken för att kontrollera det digitala innehållets överensstämmelse med avtalet, är det nödvändigt att fastställa objektiva kriterier för överensstämmelse för att säkerställa att konsumenterna inte går miste om sina rättigheter. I sådana fall bör överensstämmelsen med avtalet bedömas med hänsyn till det ändamål för vilket digitalt innehåll med samma beskrivning normalt skulle användas.

(25)  För att tydliggöra vad en konsument kan förvänta sig av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i fråga, och vad näringsidkaren kan bli ansvarig för vid underlåtenhet att tillhandahålla innehållet eller tjänsten, är det nödvändigt att skapa harmoniserade regler för hur överensstämmelsen med avtalet ska fastställas. En kombination av subjektiva och objektiva kriterier bör göra det möjligt att tillvarata berättigade intressen hos båda parterna i avtalet. Avtalet bör ge tillräckligt tydliga och heltäckande riktmärken för att kontrollera det digitala innehållets eller den digitala tjänstens överensstämmelse med avtalet. Det är även nödvändigt att fastställa objektiva kriterier för överensstämmelse för att säkerställa att konsumenterna inte går miste om sina rättigheter. Överensstämmelsen med avtalet bör bedömas med hänsyn till den kvalitet och prestation för vilket digitalt innehåll eller digitala tjänster med samma beskrivning normalt skulle användas, med hänsyn till vad som rimligen kan förväntas av konsumenten, innehållets eller den digitala tjänstens karaktär och, i tillämpliga fall, offentliga uttalanden som gjorts av eller på uppdrag av näringsidkaren, tillverkaren eller dennes företrädare, i synnerhet i reklam eller på märkningen. Konsumenternas förväntningar varierar stort beroende på typen och användningen av digitalt innehåll och digitala tjänster och bör därför fastställas objektivt.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  Samtidigt som avtalsfriheten med hänsyn till kriterierna för överensstämmelse med avtalet bör säkerställas, för att undvika att ansvaret för bristande överensstämmelse kringgås och säkerställa en hög nivå av konsumentskydd, bör eventuella avtalsklausuler som avviker från de bindande reglerna om kriterier för överensstämmelse och felaktig integration av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och som är till förfång för konsumentens intressen vara giltiga endast om konsumenten särskilt har informerats och uttryckligen samtyckt till detta undantag vid avtalets ingående.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  På grund av sin karaktär behöver digitalt innehåll samverka med annan digital utrustning för att fungera som avsett. Driftskompatibilitet bör därför ingå i kriterierna för överensstämmelse. Det digitala innehållet behöver i synnerhet kunna interagera med hårdvara, inbegripet när det gäller processorhastighet och grafikkortsfunktioner, och programvara, däribland en särskild version av operativsystemet eller en särskild multimediaspelare. Begreppet funktionalitet bör avse de sätt på vilka det digitala innehållet kan användas. Begreppet bör också avse avsaknaden eller förekomsten av tekniska begränsningar, till exempel skydd i form av förvaltning av digitala rättigheter eller regionkodning.

(26)  På grund av sin karaktär behöver digitalt innehåll och digitala tjänster samverka med annan digital utrustning för att fungera som avsett. Driftskompatibilitet bör därför ingå i kriterierna för överensstämmelse. Med driftskompatibilitet bör förstås kapaciteten hos det digitala innehållet eller den digitala tjänsten att kunna utföra alla sina funktioner genom samverkan med en viss digital miljö. Med funktionalitet bör förstås de sätt på vilka det digitala innehållet eller en digital tjänst kan användas. Begreppet bör förstås som och inkludera avsaknaden eller förekomsten av tekniska begränsningar, till exempel skydd i form av förvaltning av digitala rättigheter eller regionkodning. Konsumenten bör underrättas i förväg om godkänd användning av det digitala innehållet, såsom privat kopiering. Om avtalet avser upphovsrättsskyddade verk, förutsätts det för avtalets överensstämmelse att all upphovsrättslagstiftning respekteras. Avtalsklausuler som specifikt hindrar lagligt åtnjutande av undantag eller inskränkningar som fastställs i upphovsrättslagstiftningen bör utgöra ett kriterium för bristande överensstämmelse. De villkor som gäller för åtnjutande av undantag eller inskränkningar bör även i fortsättningen fastställas av unionens regler om upphovsrätt och närstående rättigheter, som inte ändras genom detta direktiv.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Databaserade tjänster och databaserad teknik medför betydande fördelar, men de kan också innebära en viss sårbarhet. Såsom anges i strategin för en inre digital marknad är det nödvändigt att ha en hög nivå av nät- och informationssäkerhet i hela Europeiska unionen för att säkerställa respekten för de grundläggande rättigheterna, till exempel rätten till personlig integritet och skydd av personuppgifter, för att därigenom öka användarnas förtroende och stärka deras tilltro till den digitala ekonomin. Allt eftersom programvara får större genomslag blir egenskaper som tillförlitlighet, säkerhet och anpassningsförmåga till föränderliga behov en viktig fråga. Det blir därför allt viktigare att databaserade tjänster och tekniska lösningar säkerställer att dessa egenskaper tillvaratas, i den mån det står i proportion till teknikens roll och funktion. I synnerhet håller kvaliteten när det gäller säkerhet och tillförlitlighet på att bli ett stort problem för innovativa, sammansatta tjänster som behöver förlita sig på sammankoppling av olika system inom skilda områden.

(27)  Databaserade tjänster och databaserad teknik medför betydande fördelar, men de kan också innebära en viss sårbarhet. Det är nödvändigt att ha en hög nivå av nät- och informationssäkerhet i hela Europeiska unionen för att säkerställa respekten för de grundläggande rättigheterna, till exempel rätten till personlig integritet och skydd av personuppgifter, för att därigenom öka användarnas förtroende och stärka deras tilltro till den digitala ekonomin. Allt eftersom programvara får större genomslag blir egenskaper som tillförlitlighet, säkerhet och anpassningsförmåga till föränderliga behov en viktig fråga. Det blir därför allt viktigare att databaserade tjänster och tekniska lösningar säkerställer att dessa egenskaper tillvaratas, i den mån det står i proportion till teknikens roll och funktion. I synnerhet håller kvaliteten när det gäller säkerhet och tillförlitlighet på att bli ett stort problem för innovativa, sammansatta tjänster som behöver förlita sig på sammankoppling av olika system inom skilda områden. Det är i detta sammanhang viktigt att betona att uppdateringar, inbegripet säkerhetsuppdateringar, är nödvändiga för att säkerställa säkerheten för systemprogramvara i smarta varor, såsom smarttelefoner, vilket kräver att konsumenten så snart som möjligt installerar den senaste versionen som tillhandahålls av näringsidkaren för att skydda konsumenten mot att utnyttjas av personer som agerar i skadliga syften.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Vid tillämpning av reglerna i detta direktiv bör leverantörer använda standarder, öppna tekniska specifikationer, god praxis och uppförandekoder, bland annat med avseende på det dataformat som vanligen används för att hämta det innehåll som har genererats av användaren eller något annat material som tillhandahålls av konsumenten, oavsett om det har fastställts på internationell nivå, på europeisk nivå eller på specifik branschnivå. I detta sammanhang kan kommissionen överväga att främja att branschorganisationer och andra representativa organisationer utarbetar internationella och europeiska standarder och tar fram en uppförandekod som skulle kunna fungera som stöd för ett enhetligt genomförande av direktivet.

(28)  Vid tillämpning av reglerna i detta direktiv bör näringsidkare använda standarder, öppna tekniska specifikationer, god praxis och uppförandekoder, bland annat med avseende på det dataformat som vanligen används för att hämta det innehåll som har genererats av användaren eller något annat material som tillhandahålls av konsumenten, och bland annat om säkerhet för informationssystem och digitala miljöer, oavsett om det har fastställts på internationell nivå, på europeisk nivå eller på specifik branschnivå. I detta sammanhang kan kommissionen uppmana branschorganisationer och andra representativa organisationer att utarbeta internationella och europeiska standarder och ta fram en uppförandekod som skulle kunna fungera som stöd för ett enhetligt genomförande av detta direktiv.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a)  Under en rimlig tidsperiod bör näringsidkaren tillhandahålla konsumenten uppdateringar, inbegripet säkerhetsuppdateringar, för att hålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i överensstämmelse med avtalet. Det bör stå konsumenten fritt att installera sådana uppdateringar eller inte. Till exempel kan konsumenten besluta att inte installera de uppdateringar som han eller hon tillhandahållits om detta skulle kräva en uppgradering av operativsystemet. I sådana fall, om konsumenten beslutar sig för att inte installera uppdateringarna, kan konsumenten dock, såvida inte näringsidkaren uttryckligen samtycker till något annat, inte skäligen förvänta sig att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten fortsätter att vara i överensstämmelse med avtalet. Konsumenten bör göras uppmärksam på att konsumentens beslut att inte installera nödvändiga uppdateringar, inbegripet säkerhetsuppdateringar, kommer att beaktas vid bedömningen av näringsidkarens ansvar för att hålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i överensstämmelse med avtalet.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Många typer av digitalt innehåll tillhandahålls över en viss tidsperiod. Till exempel har konsumenter tillgång till molntjänster över en tidsperiod. Därför är det viktigt att se till att det digitala innehållet är i överensstämmelse med avtalet under hela avtalets löptid. Med hänsyn till den regelbundna förbättringen av digitalt innehåll, särskilt genom uppdateringar, bör den version av digitalt innehåll som tillhandahålls konsumenten vara den senaste som fanns tillgänglig vid tidpunkten för ingåendet av avtalet.

(29)  Många typer av digitalt innehåll eller digitala tjänster tillhandahålls över en viss tidsperiod, exempelvis tillgång till molntjänster. Därför är det nödvändigt att se till att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten är i överensstämmelse med avtalet under hela avtalets löptid. Väsentliga, kontinuerliga och återkommande avbrott i tillhandahållandet av digitalt innehåll eller en digital tjänst som näringsidkaren är ansvarig för bör betraktas som fall av bristande överensstämmelse. Med hänsyn till den regelbundna förbättringen av digitalt innehåll och digitala tjänster, särskilt genom uppdateringar, bör den version av digitalt innehåll eller av en digital tjänst som tillhandahålls konsumenten vara den senaste som fanns tillgänglig vid tidpunkten för ingåendet av avtalet, såvida inte avtalets parter uttryckligen enas om att en äldre version kommer att tillhandahållas, till exempel för att säkerställa driftskompatibilitet med konsumentens digitala miljö.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  För att fungera korrekt behöver det digitala innehållet integreras korrekt i konsumentens hårdvaru- och programvarumiljö. Om ett digitalt innehålls bristande överensstämmelse med avtalet är en följd av en felaktig integration, bör detta betraktas som att själva det digitala innehållet brister i överensstämmelse med avtalet, om det integrerades av leverantören eller under dennes kontroll, eller av konsumenten enligt leverantörens instruktioner för integration, och den felaktiga integrationen berodde på brister i de nödvändiga integrationsinstruktionerna. I sådana scenarier står ursprunget till den bristande överensstämmelsen att finna hos leverantören.

(30)  För att fungera korrekt behöver det digitala innehållet eller den digitala tjänsten integreras korrekt i konsumentens digitala miljö. Om ett digitalt innehålls eller en digital tjänsts bristande överensstämmelse med avtalet är en följd av en felaktig integration, bör detta betraktas som att själva det digitala innehållet eller den digitala tjänsten brister i överensstämmelse med avtalet, om det integrerades av näringsidkaren eller under dennes kontroll, eller av konsumenten enligt näringsidkarens instruktioner för integration, och den felaktiga integrationen berodde på brister i de nödvändiga integrationsinstruktionerna. I sådana scenarier står ursprunget till den bristande överensstämmelsen att finna hos näringsidkaren.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Kravet på överensstämmelse bör omfatta såväl materiella som rättsliga fel. Tredje parts rättigheter kan i praktiken hindra konsumenten från att komma i åtnjutande av det digitala innehållet eller vissa av dess funktioner i enlighet med avtalet om dessa tredje parts rättigheter kränks, och den tredje parten med fog tvingar leverantören att upphöra med att inkräkta på dessa rättigheter och att inte längre erbjuda det digitala innehållet i fråga. Rättsliga fel är av särskild vikt när det gäller digitalt innehåll som, på grund av sin natur, omfattas av immateriella rättigheter. Därför bör leverantören vara skyldig att se till att det digitala innehållet inte belastas av tredje parts rättighet, till exempel ett upphovsrättsligt krav med anknytning till det digitala innehållet som hindrar konsumenten från att komma i åtnjutande av det digitala innehållet i enlighet med avtalet.

(31)  Kravet på överensstämmelse bör omfatta såväl materiella som rättsliga fel. Tredje parts rättigheter kan i praktiken hindra konsumenten från att komma i åtnjutande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten eller vissa av deras funktioner i enlighet med avtalet om dessa tredje parts rättigheter kränks, och den tredje parten med fog tvingar näringsidkaren att upphöra med att inkräkta på dessa rättigheter och att inte längre erbjuda det digitala innehållet eller de digitala tjänsterna i fråga. Rättsliga fel är av särskild vikt när det gäller digitalt innehåll eller digitala tjänster som, på grund av sin natur, omfattas av immateriella rättigheter. Därför bör näringsidkaren vara skyldig att se till att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten inte belastas av några begränsningar till följd av tredje parts rättighet, till exempel ett upphovsrättsligt krav med anknytning till det digitala innehållet eller den digitala tjänsten som hindrar konsumenten från att komma i åtnjutande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i enlighet med avtalet.

Ändringsförslag     43

Förslag till direktiv

Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(31a)  För att undvika en lucka i lagstiftningen avseende konsumentskyddet i samband med avtal för tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster bör villkoren för bindande kommersiella garantier, och i synnerhet information före avtalets ingående, reklam och garantiförklaringar, fastställas.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  På grund av den särskilda natur som kännetecknar digitalt innehåll med hög komplexitet samt leverantörens bättre kunskaper och tillgång till know-how, teknisk information och högteknologiskt stöd, har leverantören bättre förutsättningar än konsumenten att känna till skälen till varför det digitala innehållet inte är i överensstämmelse med avtalet. Leverantören har också bättre möjligheter att bedöma huruvida bristen på överensstämmelse med avtalet beror på att konsumentens digitala miljö är inkompatibel med de tekniska kraven för det digitala innehållet. I händelse av en tvist bör det därför åligga leverantören att bevisa att det digitala innehållet är i överensstämmelse med avtalet, såvida inte leverantören kan visa att konsumentens digitala miljö är oförenlig med det digitala innehållet. Endast om leverantören kan visa att konsumentens digitala miljö inte uppfyller kravet på driftskompatibilitet och andra tekniska kriterier, bör det åligga konsumenten att bevisa att det digitala innehållet inte överensstämmer med avtalet.

(32)  På grund av den särskilda natur som kännetecknar digitalt innehåll och digitala tjänster med hög komplexitet samt näringsidkarens bättre kunskaper och tillgång till know-how, teknisk information och högteknologiskt stöd, har näringsidkaren bättre förutsättningar än konsumenten att känna till varför det digitala innehållet eller den digitala tjänsten inte är i överensstämmelse med avtalet. Näringsidkaren har också bättre möjligheter att bedöma huruvida bristen på överensstämmelse med avtalet beror på att konsumentens digitala miljö är inkompatibel med de tekniska kraven för det digitala innehållet eller den digitala tjänsten. I händelse av en tvist bör det därför åligga näringsidkaren att bevisa att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten är i överensstämmelse med avtalet, såvida inte näringsidkaren kan visa att konsumentens digitala miljö är oförenlig med det digitala innehållet eller den digitala tjänsten. Om näringsidkaren kan visa att konsumentens digitala miljö inte uppfyller kravet på driftskompatibilitet och andra tekniska kriterier, bör det åligga konsumenten att bevisa att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten inte överensstämmer med avtalet. Den tidsperiod under vilken bevisbördan för den bristande överensstämmelsen med avtalet ligger på näringsidkaren bör vara två år från den tidpunkt då det digitala innehållet eller den digitala tjänsten tillhandahölls. Denna tidsfrist bör förkortas till ett år för inbyggt digitalt innehåll eller en inbyggd digital tjänst i varor. När det gäller långfristiga avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll eller en digital tjänst bör bevisbördan ligga hos näringsidkaren under hela avtalets löptid.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Utan att det påverkar den grundläggande rätten till skydd för privatlivet, inklusive konfidentialitet vid kommunikation, och skyddet av konsumentens personuppgifter, bör konsumenten samarbeta med leverantören för att göra det möjligt för leverantören att kontrollera konsumentens digitala miljö med användning av de minst ingripande medel som är tillgängliga för båda parter med hänsyn till omständigheterna. Detta kan ofta ske genom att leverantören till exempel förses med automatiskt genererade tillbudsrapporter eller uppgifter om konsumentens Internetuppkoppling. Endast i vederbörligen motiverade undantagsfall, där man efter att ha prövat alla andra metoder inte finner någon annan utväg, bör detta även kunna ske genom beviljande av virtuell tillgång till konsumentens digitala miljö. Om konsumenten inte samarbetar med leverantören bör det emellertid åligga konsumenten att bevisa att det digitala innehållet inte överensstämmer med avtalet.

(33)  Utan att det påverkar den grundläggande rätten till skydd för privatlivet, inklusive konfidentialitet vid kommunikation, och skyddet av konsumentens personuppgifter, bör konsumenten samarbeta med näringsidkaren för att göra det möjligt för näringsidkaren att kontrollera konsumentens digitala miljö med användning av de minst ingripande medel som är tillgängliga för båda parter med hänsyn till omständigheterna i syfte att fastställa huruvida den bristande överensstämmelsen förelåg vid tidpunkten för tillhandahållandet av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten. Detta kan ofta ske genom att näringsidkaren till exempel förses med automatiskt genererade tillbudsrapporter eller uppgifter om konsumentens Internetuppkoppling. Endast i vederbörligen motiverade undantagsfall, där man efter att ha prövat alla andra metoder inte finner någon annan utväg, bör detta även kunna ske genom beviljande av virtuell tillgång till konsumentens digitala miljö. Om konsumenten inte samarbetar med näringsidkaren bör det emellertid åligga konsumenten att bevisa att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten inte överensstämmer med avtalet, under förutsättning att konsumenten var informerad om denna konsekvens vid bristande samarbete.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Leverantören bör vara ansvarig gentemot konsumenten för bristande överensstämmelse med avtalet och varje underlåtenhet att tillhandahålla det digitala innehållet. Eftersom digitalt innehåll kan tillhandahållas över viss tid är det motiverat att leverantören bör vara ansvarig för varje brist på överensstämmelse som uppträder under denna period.

(34)  Näringsidkaren bör vara ansvarig gentemot konsumenten för varje underlåtenhet att tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och för det digitala innehållets eller den digitala tjänstens bristande överensstämmelse med avtalet om den bristande överensstämmelsen blir uppenbar inom två år från tidpunkten för tillhandahållandet. Eftersom digitalt innehåll eller digitala tjänster kan tillhandahållas över viss tid är det motiverat att näringsidkaren bör vara ansvarig för varje brist på överensstämmelse som uppträder under denna period. När det gäller inbyggt digitalt innehåll eller inbyggda digitala tjänster bör ett likartat rättsligt garantisystem tillämpas som det som är tillämpligt på normal egendom. För att öka konsumenternas förtroende och främja den gränsöverskridande försäljningen, såväl online som offline, bör ytterligare framsteg göras i fråga om att harmonisera konsumentlagstiftningen. Den minsta rättsliga garantiperioden på två år som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG1a bör bli en fullständigt harmoniserad norm. För att inte konsumentskyddet ska försvagas i vissa medlemsstater bör dock de medlemsstater som redan har infört längre eller olika modeller för garantiperioder vid tidpunkten för detta direktivs ikraftträdande kunna behålla dem.

 

____________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier (EGT L 171, 7.7.1999, s. 12).

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  Underlåtenhet från leverantörens sida att tillhandahålla det digitala innehållet till konsumenten i enlighet med avtalet är ett allvarligt åsidosättande av leverantörens huvudsakliga avtalsförpliktelse, vilket bör ge konsumenten rätt att omedelbart häva avtalet. Om leverantören ursprungligen inte har underlåtit att tillhandahålla det digitala innehållet, bör avbrott i tillhandahållandet som gör att konsumenten inte har tillgång till eller inte kan komma åt det digitala innehållet under en kortare tidsperiod betraktas som en bristande överensstämmelse med avtalet och inte en underlåtenhet att tillhandahålla det digitala innehållet. I synnerhet bör kravet på lämplig kontinuitet hos det digitala innehållet även omfatta ej försumbara kortfristiga avbrott i tillhandahållandet.

(35)  Om näringsidkaren underlåter att tillhandahålla det digitala innehållet eller de digitala tjänsterna till konsumenten i enlighet med avtalet bör konsumenten kräva att näringsidkaren genomför leveransen. Underlåtenhet att tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten utan onödigt dröjsmål bör ge konsumenten rätt att omedelbart häva avtalet, såvida inte parterna uttryckligen kommer överens om en förlängd tidsfrist för tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten. Om näringsidkaren ursprungligen inte har underlåtit att tillhandahålla det digitala innehållet eller de digitala tjänsterna, bör avbrott i tillhandahållandet som gör att konsumenten inte har tillgång till eller inte kan komma åt det digitala innehållet eller de digitala tjänsterna under en kortare tidsperiod betraktas som en bristande överensstämmelse med avtalet och inte en underlåtenhet att tillhandahålla det digitala innehållet eller de digitala tjänsterna. I synnerhet bör kravet på lämplig kontinuitet hos det digitala innehållet eller de digitala tjänsterna även omfatta ej försumbara kortfristiga avbrott i tillhandahållandet.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Vid bristande överensstämmelse med avtalet bör konsumenter som ett första steg ha rätt att få det digitala innehållet åtgärdat så att det bringas i överensstämmelse med avtalet. Beroende på det digitala innehållets tekniska egenskaper kan leverantören välja en specifik metod för att bringa det digitala innehållet i överensstämmelse med avtalet, exempelvis genom att göra uppdateringar eller uppmana konsumenten att hämta en ny kopia av det digitala innehållet. Med hänsyn till den mångfald som råder när det gäller digitalt innehåll är det inte lämpligt att fastställa fasta tidsfrister för utövandet av rättigheter eller fullgörandet av skyldigheter med anknytning till det digitala innehållet. Sådana tidsfrister riskerar att inte ta hänsyn till denna mångfald och vara antingen för korta eller för långa, beroende på situationen. Det är därför lämpligare att hänvisa till skäliga tidsfrister. Det digitala innehållet bör bringas i överensstämmelse med avtalet inom skälig tid och utan kostnad. I synnerhet bör konsumenten inte ådra sig några kostnader i samband med utvecklingen av en uppdatering av det digitala innehållet.

(36)  Vid bristande överensstämmelse med avtalet bör konsumenter som ett första steg ha rätt att få det digitala innehållet åtgärdat eller den digitala tjänsten åtgärdad så att innehållet eller tjänsten bringas i överensstämmelse med avtalet. Beroende på det digitala innehållets eller den digitala tjänstens tekniska egenskaper bör näringsidkaren välja en specifik metod för att bringa det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i överensstämmelse med avtalet, exempelvis genom att göra uppdateringar eller uppmana konsumenten att hämta en ny kopia av det digitala innehållet. För att undvika eventuella väsentliga olägenheter för konsumenten bör näringsidkaren inte ha rätt att göra fler än ett försök för att komma till rätta med ett och samma fel. Med hänsyn till den mångfald som råder när det gäller digitalt innehåll och digitala tjänster är det inte lämpligt att fastställa fasta tidsfrister för utövandet av rättigheter eller fullgörandet av skyldigheter med anknytning till det digitala innehållet eller den digitala tjänsten. Sådana tidsfrister riskerar att inte ta hänsyn till denna mångfald och vara antingen för korta eller för långa, beroende på situationen. Det är därför lämpligare att hänvisa till skäliga tidsfrister. Den skäliga tiden för att bringa det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i överensstämmelse med avtalet bör fastställas objektivt, med hänsyn till det digitala innehållets eller den digitala tjänstens natur och bristen på överensstämmelse. Det digitala innehållet eller den digitala tjänsten bör bringas i överensstämmelse med avtalet utan kostnad. I synnerhet bör konsumenten inte ådra sig några kostnader i samband med utvecklingen av en uppdatering av det digitala innehållet.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  I ett andra steg bör konsumenten ha rätt att få avdrag på priset eller att häva avtalet. Konsumentens rätt att häva avtalet bör begränsas till sådana fall där det exempelvis inte är möjligt att bringa det digitala innehållet i överensstämmelse med avtalet, och den bristande överensstämmelsen hämmar centrala egenskaper hos det digitala innehållet. Om konsumenten häver avtalet, bör leverantören återbetala det pris som konsumenten har betalat eller, om det digitala innehållet tillhandahålls inte mot betalning av ett pris utan mot tillgång till uppgifter som tillhandahålls av konsumenten, avstå från att använda dessa, överföra dem till tredje parter eller göra det möjligt för tredje parter att få tillgång till dem efter hävningen av avtalet. Att uppfylla skyldigheten att avstå från att använda uppgifter skulle, om motprestationen består av personuppgifter, innebära att leverantören bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa reglerna om skydd av personuppgifter genom att radera uppgifterna eller anonymisera dem på ett sådant sätt att konsumenten inte kan identifieras med någon metod som rimligen kan komma att användas antingen av leverantören eller av någon annan person. Utan att det påverkar de skyldigheter som gäller för registeransvariga enligt direktiv 95/46/EG bör leverantören inte vara skyldig att vidta några ytterligare åtgärder med avseende på uppgifter som leverantören lagligen har tillhandahållit tredje parter under den tid som avtalet om tillhandahållande av digitalt innehåll gällde.

(37)  I ett andra steg bör konsumenten ha rätt att få avdrag på priset eller att häva avtalet. Konsumentens rätt att häva avtalet bör begränsas till sådana fall där det exempelvis inte är möjligt att bringa det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i överensstämmelse med avtalet, och den bristande överensstämmelsen hämmar centrala egenskaper hos det digitala innehållet eller den digitala tjänsten. När det gäller avtal som ingåtts via digitala medier bör näringsidkaren tillhandahålla konsumenten ett enkelt digitalt medium för att häva avtalet, till exempel ett webbformulär. Om konsumenten häver avtalet bör näringsidkaren återbetala det pris som konsumenten har betalat.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  Vid hävning bör leverantören också avhålla sig från att använda det innehåll som genererats av konsumenten. I de fall där fler än en konsument genererat särskilt innehåll, har leverantören rätt att fortsätta att använda det innehåll som genererats av konsumenten om de andra berörda konsumenterna använder det.

(38)  Vid hävning bör näringsidkaren avhålla sig från att använda det innehåll som genererats av konsumenten. I de fall där det användargenererade innehållet varken har någon användning utanför ekosystemet eller endast avser konsumentens verksamhet, eller som har aggregerats med andra data och som inte, eller endast med oproportionella ansträngningar, kan disaggregeras, har näringsidkaren rätt att fortsätta att använda det innehåll som genererats av konsumenten om de andra berörda konsumenterna använder det. Detta är även fallet när fler än en konsument genererat särskilt innehåll och andra konsumenter kan fortsätta att använda det. Detta omfattar en konsuments enskilda bidrag av innehåll till ett samarbetsprojekt som andra konsumenter fortsätter att använda. Sådana enskilda bidrag bör kunna återanvändas av näringsidkaren på samma villkor som de ursprungligen tillhandahölls konsumenten, även efter att avtalet hävts.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  För att säkerställa att konsumenten åtnjuter ett effektivt skydd i samband med rätten att häva avtalet, bör leverantören göra det möjligt för konsumenten att hämta alla data som konsumenten har laddat upp, producerat med hjälp av det digitala innehållet eller genererat genom konsumentens användning av det digitala innehållet. Denna skyldighet bör utsträckas till att omfatta uppgifter som leverantören är skyldig att bevara enligt avtalet om tillhandahållande av digitalt innehåll samt uppgifter som leverantören faktiskt har bevarat i samband med avtalet.

utgår

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Om leverantören, efter det att avtalet hävts på grund av bristande överensstämmelse med avtalet, förser konsumenten med de tekniska medel behövs för att hämta uppgifterna, bör konsumenten ha rätt att hämta dessa utan att det medför några kostnader, till exempel kostnader för att använda ett allmänt brukat dataformat, med undantag av kostnader som förorsakas av konsumentens egen digitala miljö, inklusive kostnaderna för en nätverksanslutning, då de inte är specifikt knutna till hämtningen av uppgifterna.

(40)  Efter det att avtalet hävts på grund av bristande överensstämmelse med avtalet bör näringsidkaren tillhandahålla konsumenten användargenererat innehåll som inte utgörs av personuppgifter, såvida sådant innehåll inte har någon användning utanför det sammanhang som rör det digitala innehåll eller den digitala tjänst som tillhandahållits av näringsidkaren, och som endast rör konsumentens verksamhet vid användningen av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten som tillhandahålls av näringsidkaren, eller som har aggregerats med andra data av näringsidkaren och som inte kan disaggregeras, eller om det skulle kräva oproportionella ansträngningar för att göra det. Konsumenten bör ha rätt att hämta innehållet utan att det medför några kostnader och i ett allmänt brukat och maskinläsbart dataformat.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  Om avtalet hävs bör konsumenten inte vara skyldig att betala för användning av digitalt innehåll som inte är i överensstämmelse med avtalet, eftersom detta skulle frånta konsumenten ett effektivt skydd.

(41)  Om avtalet hävs bör konsumenten inte vara skyldig att betala för användning av digitalt innehåll eller en digital tjänst som inte är i överensstämmelse med avtalet, eftersom detta skulle frånta konsumenten ett effektivt skydd.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  Med hänsyn till behovet av att balansera konsumenters och leverantörers berättigade intressen när digitalt innehåll som tillhandahålls över en tidsperiod mot betalning av ett pris ger upphov till en rätt att häva avtalet, bör konsumenten endast ha rätt att häva avtalet till den del som motsvarar den tid då det digitala innehållet inte var i överensstämmelse med avtalet. Om det digitala innehållet tillhandahålls mot en annan prestation än pengar är en partiell hävning dock inte möjlig, eftersom det är omöjligt att proportionellt fördela en annan motprestation än pengar.

(42)  Med hänsyn till behovet av att balansera konsumenters och näringsidkares berättigade intressen när det digitala innehåll eller den digitala tjänst som tillhandahålls över en tidsperiod mot betalning av ett pris ger upphov till en rätt att häva avtalet, bör konsumenten endast ha rätt att häva avtalet till den del som motsvarar den tidsperiod då det digitala innehållet eller den digitala tjänsten inte var i överensstämmelse med avtalet.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  På grund av sin natur utsätts det digitala innehållet inte för slitage under användningen och det tillhandahålls ofta över en viss tidsperiod snarare än genom engångsleveranser. Det är därför motiverat att inte föreskriva en period under vilken leverantören bör hållas ansvarig för en bristande överensstämmelse som föreligger vid tidpunkten för tillhandahållandet av det digitala innehållet. Följaktligen bör medlemsstaterna avstå från att upprätthålla eller införa en sådan period. Det bör stå medlemsstaterna fritt att tillämpa nationella preskriptionsregler för att sörja för rättssäkerhet i samband med anspråk som grundar sig på bristande överensstämmelse hos digitalt innehåll.

utgår

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  Principen om leverantörens skadeståndsansvar är ett väsentligt inslag i avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll. För att stärka konsumenternas förtroende för digitalt innehåll bör denna princip därför regleras på unionsnivå, för att se till att konsumenter kan hållas skadeslösa om deras hårdvara eller programvara skadas av digitalt innehåll som inte är i överensstämmelse med avtalet. Därför bör konsumenter ha rätt till ersättning för skador på sin digitala miljö som orsakats av bristande överensstämmelse med avtalet eller underlåtenhet att tillhandahålla det digitala innehållet. Det bör dock ankomma på medlemsstaterna att fastställa närmare villkor för utövandet av rätten till skadestånd, samtidigt som man beaktar att avdrag på priserna för framtida leveranser av digitalt innehåll, särskilt när de erbjuds av leverantörer som enda ersättning för förluster, inte nödvändigtvis innebär att konsumenten i närmast möjliga utsträckning försätts i den situation som denne skulle ha befunnit sig i om det digitala innehållet hade tillhandahållits i vederbörlig ordning och varit i överensstämmelse med avtalet.

(44)  Principen om näringsidkarens skadeståndsansvar är ett väsentligt inslag i avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster. Därför bör konsumenten ha rätt att begära ersättning för olägenheter som orsakats av bristande överensstämmelse med avtalet eller underlåtenhet att tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten. Om rätten att kräva skadestånd säkerställs i samtliga medlemsstater bör den inte regleras på unionsnivå och fastställas i nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Skäl 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45)  Leverantören kan av tekniska eller andra skäl tvingas att ändra egenskaperna hos digitalt innehåll som tillhandahålls över en tidsperiod. Dessa ändringar är ofta till fördel för konsumenten, eftersom de förbättrar det digitala innehållet. Följaktligen kan avtalsparterna inkludera klausuler i avtalet som gör det möjligt för leverantören att göra ändringar. Om sådana ändringar har en negativ inverkan på hur konsumenten kan dra nytta av centrala egenskaper hos det digitala innehållet, kan de dock störa balansen i avtalet eller avtalsprestationen i en omfattning som innebär att konsumenten inte skulle ha ingått avtalet under de förutsättningarna. Därför bör dessa ändringar i sådana fall omfattas av vissa villkor.

(45)  Näringsidkaren bör på vissa villkor tillåtas ändra centrala egenskaper hos digitalt innehåll som tillhandahålls över en tidsperiod, som t.ex. dess tillgänglighet och kontinuitet under förutsättning att det i avtalet ges ett giltigt skäl till en sådan ändring. Sådana giltiga skäl skulle kunna omfatta fall när ändringen är nödvändig för att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten ska kunna anpassas till en ny teknisk miljö eller till ett ökat antal användare, eller andra viktiga operativa skäl. Dessa ändringar är ofta till fördel för konsumenten, eftersom de förbättrar det digitala innehållet eller den digitala tjänsten. Följaktligen kan avtalsparterna inkludera klausuler i avtalet som gör det möjligt för näringsidkaren att göra ändringar. Om sådana ändringar har en negativ inverkan på hur konsumenten kan dra nytta av centrala egenskaper hos det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, kan de dock störa balansen i avtalet eller avtalsprestationen i en omfattning som innebär att konsumenten inte skulle ha ingått avtalet under de förutsättningarna. I syfte att uppnå en avvägning mellan konsumenternas och företagens intressen bör en sådan möjlighet erbjudas näringsidkaren och kopplas till konsumentens rätt att häva ett kontrakt när dessa ändringar negativt påverkar användningen av eller tillgången till det digitala innehållet eller den digitala tjänsten mer än i begränsad omfattning. I vilken utsträckning som ändringarna negativt påverkar användningen av eller tillgången till det digitala innehållet eller den digitala tjänsten bör fastställas objektivt, med hänsyn till det digitala innehållets eller den digitala tjänstens natur och syfte och till den kvalitet, funktionalitet, driftskompatibilitet och andra centrala egenskaper som är normal(a) för digitalt innehåll eller en digital tjänst av samma typ. Reglerna för sådana uppdateringar, uppgraderingar eller liknande ändringar bör dock inte avse situationer där parterna, till exempel som en följd av att en ny version av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten distribueras, ingår ett nytt avtal om tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Skäl 45a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(45a)  Om en sådan ändring inverkar negativt på konsumentens tillgång till eller användning av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten bör konsumenten till följd av en sådan ändring ha rätt att häva avtalet utan kostnad. Om de villkor enligt vilka ändringen är tillåten inte uppfylls, förblir konsumentens rätt till avhjälpande åtgärder vid bristande överensstämmelse opåverkad. Om bristande överensstämmelse hos det digitala innehållet eller den digitala tjänsten uppstår efter en ändring men utan att det beror på ändringen bör konsumenten likaledes fortsätta att ha rätt till avhjälpande åtgärder vid bristande överensstämmelse med avseende på det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i fråga i enlighet med detta direktiv.

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46)  Konkurrens är en viktig förutsättning för en väl fungerande digital inre marknad. För att främja konkurrens bör konsumenterna ha möjlighet att reagera på konkurrenskraftiga erbjudanden och växla mellan leverantörer. För att det ska fungera i praktiken bör de kunna göra detta utan att hindras av rättsliga, tekniska eller praktiska hinder, inklusive avtalsvillkor eller brist på medel för att hämta alla data som konsumenten har laddat upp, producerat med hjälp av det digitala innehållet eller genererat genom konsumentens användning av det digitala innehållet. Det är emellertid också viktigt att skydda befintliga investeringar och förtroendet för ingångna avtal. Därför bör konsumenterna ges rätt att säga upp långfristiga avtal på vissa välavvägda villkor. Detta utesluter inte att konsumentavtal kan ingås för längre perioder. Konsumenten bör dock ha rätt att säga upp varje avtalsförhållande som sammanlagt varar under en längre period än 12 månader. För att förhindra kringgående av denna rätt bör den gälla vid alla avtal som medför att konsumenten blir bunden av avtalet i mer än 12 månader, oavsett om avtalet löper på obestämd tid eller förlängs automatiskt eller efter en överenskommelse mellan parterna.

(46)  Konkurrens är en viktig förutsättning för en väl fungerande digital inre marknad. För att främja konkurrens bör konsumenterna ha möjlighet att reagera på konkurrenskraftiga erbjudanden och växla mellan näringsidkare. För att det ska fungera i praktiken bör de kunna göra detta utan att hindras av rättsliga, tekniska eller praktiska hinder, inklusive avtalsvillkor eller brist på medel för att hämta alla data som konsumenten har laddat upp, producerat med hjälp av det digitala innehållet eller genererat genom konsumentens användning av det digitala innehållet. Det är emellertid också viktigt att skydda befintliga investeringar och förtroendet för ingångna avtal. Därför bör konsumenterna ges rätt att säga upp långfristiga avtal på vissa välavvägda villkor. Detta utesluter inte att konsumentavtal kan ingås för längre perioder. Vid tidigare hävning bör eventuella förmåner till följd av ingående av avtal med en löptid som överskrider 12 månader återbetalas proportionellt. Näringsidkaren bör tillhandahålla information om villkoren för och konsekvenserna av förtida upphävning av tidsbegränsade avtal med en löptid som överskrider 12 månader. Konsumenten bör dock ha rätt att säga upp varje avtalsförhållande som sammanlagt överskrider en längre period än 12 månader. För att förhindra kringgående av denna rätt bör den gälla vid alla avtal som medför att konsumenten blir bunden av avtalet som överskrider 12 månader, oavsett om avtalet ursprungligen har en tidsbegränsad löptid som överskrider 12 månader eller förlängs automatiskt eller efter någon kombination av avtal eller förlängningsperioder som överskrider 12 månader.

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  Om det slutliga digitala innehåll som levereras till konsumenten brister i överensstämmelse med avtalet beror detta ofta på en av transaktionerna i en kedja, från den ursprungliga formgivaren till slutleverantören. Den slutliga leverantören bör vara ansvarig gentemot konsumenten vid bristande överensstämmelse med avtalet mellan dessa båda parter, men det är viktigt att se till att leverantören har lämpliga rättigheter gentemot olika medlemmar i transaktionskedjan, för att ha täckning för sitt ansvar gentemot konsumenten. Identifieringen av de medlemmar i transaktionskedjan till vilka den slutliga leverantören kan vända sig, och formerna och villkoren för sådana åtgärder, bör dock regleras i tillämplig nationell lagstiftning.

(47)  Om det slutliga digitala innehåll eller den slutliga digitala tjänst som levereras till konsumenten brister i överensstämmelse med avtalet beror detta ofta på en av de finansiella transaktionerna i en kedja, från den ursprungliga formgivaren till den slutliga näringsidkaren. Den slutliga näringsidkaren bör vara ansvarig gentemot konsumenten vid bristande överensstämmelse med avtalet mellan dessa båda parter, men det är viktigt att se till att näringsidkaren har lämpliga rättigheter gentemot olika medlemmar i kedjan av finansiella transaktioner, för att ha täckning för sitt ansvar gentemot konsumenten. Dessa rättigheter bör strikt begränsas till finansiella transaktioner och inte utvidgas till situationer där till exempel näringsidkaren återanvänder fri programvara från en tredje part som näringsidkaren inte betalat för. Identifieringen av de medlemmar i transaktionskedjan till vilka den slutliga näringsidkaren kan vända sig, och formerna och villkoren för sådana åtgärder, bör dock regleras i tillämplig nationell lagstiftning. Medlemsstaterna bör säkerställa att den nationella lagstiftningen på lämpligt sätt skyddar näringsidkaren vid fastställande av mot vilken person säljaren kan rikta anspråk, tidsperioder och relevanta åtgärder och villkor för utövandet.

Ändringsförslag     61

Förslag till direktiv

Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(47a)  Detta direktiv syftar inte till att införa rättsliga ramar för fria programvarulicenser, om fri programvara är en del av det digitala innehåll eller den digitala tjänst som tillhandahålls, och det syftar heller inte till att införa en skyldighet för en utvecklare enbart på grundval av att denne gjort programvaran offentligt tillgänglig enligt en fri programvarulicens.

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  Personer eller organisationer som enligt nationell lagstiftning anses ha ett berättigat intresse av att tillvarata konsumenternas rättigheter i avtalsförhållanden bör ges möjlighet att inleda förfaranden inför domstol eller hos en förvaltningsmyndighet med behörighet att fatta beslut som rör klagomål eller att inleda lämpliga rättsliga förfaranden.

(48)  Personer eller organisationer som enligt nationell lagstiftning anses ha ett berättigat intresse av att tillvarata konsumenternas rättigheter i avtalsförhållanden och avseende uppgiftsskydd bör ges möjlighet att inleda förfaranden inför domstol eller hos en förvaltningsmyndighet med behörighet att fatta beslut som rör klagomål eller att inleda lämpliga rättsliga förfaranden. Sådana klagomål eller förfaranden bör räcka som avskräckande medel.

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Skäl 50

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(50)  Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG35 bör ändras för att återspegla detta direktivs tillämpningsområde med avseende på ett varaktigt medium som innehåller digitalt innehåll, när detta medium har använts uteslutande som bärare av det digitala innehållet till konsumenten.

(50)  Direktiv 1999/44/EG bör ändras för att återspegla detta direktivs tillämpningsområde med avseende på inbyggt digitalt innehåll och inbyggda digitala tjänster.

__________________

 

35 EGT L 171, 7.7.1999, s. 12.

 

Ändringsförslag     64

Förslag till direktiv

Skäl 54a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(54a)  Med tanke på hur viktiga de frågor och rättigheter som tas upp i detta direktiv är för den inre marknaden och för unionens konsumenter och medborgare bör detta direktiv underställas noggrann granskning och översyn och inbegripa meningsfulla och detaljerade samråd med, och ett meningsfullt och detaljerat deltagande av, såväl medlemsstater som konsument- och företagarorganisationer samt rättsliga organisationer på unionsnivå.

Ändringsförslag     65

Förslag till direktiv

Skäl 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(55)  Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 16, 38 och 47.

(55)  Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i stadgan och särskilt artiklarna 7, 8, 16, 38 och 47.

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel -1

 

Uppgiftsskydd

 

Detta direktiv påverkar inte de bestämmelser om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som garanteras genom eller i enlighet med i synnerhet förordning (EU) nr 2016/679.

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs vissa krav rörande avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll till konsumenter, särskilt regler om digitalt innehålls överensstämmelse med avtalet, avhjälpande åtgärder vid brist på sådan överensstämmelse och villkor för att vidta dessa åtgärder samt om samt ändring, hävning och uppsägning av sådana avtal.

Syftet med detta direktiv är att genom uppnående av en hög konsumentskyddsnivå bidra till en väl fungerande inre marknad genom fastställande av vissa krav rörande avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster mellan näringsidkare och konsumenter, särskilt regler om digitalt innehålls eller digitala tjänsters överensstämmelse med avtalet, avhjälpande åtgärder vid underlåtenhet att tillhandahålla digitalt innehåll eller digitala tjänster eller brist på överensstämmelse och villkor för att vidta dessa åtgärder samt om ändring av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och hävning och uppsägning av långtidsavtal.

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  digitalt innehåll:

1.  digitalt innehåll: data som framställs och tillhandahålls i digital form.

(a)   data som framställs och tillhandahålls i digital form, t.ex. video, ljud, applikationer, spel och varje annan programvara,

 

(b)   en tjänst som gör det möjligt att skapa, bearbeta eller lagra uppgifter i digital form, när dessa uppgifter tillhandahålls av konsumenten, och

 

(c)   en tjänst som gör det möjligt att utbyta och interagera på annat sätt med uppgifter i digital form som tillhandahålls av andra användare av tjänsten.

 

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  digitalt tjänst:

 

(a)  en tjänst som gör det möjligt att skapa, behandla eller lagra uppgifter i digital form, när dessa uppgifter laddas upp eller skapas av konsumenten, eller

 

(b)  en tjänst som gör det möjligt att utbyta och på annat sätt interagera med uppgifter i digital form som har laddats upp eller skapats av konsumenten eller av andra användare av tjänsten, eller bådadera.

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  inbyggt digitalt innehåll eller inbyggd digital tjänst: digitalt innehåll eller en digital tjänst som förinstallerats i en vara.

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  integration: sammankoppling av olika komponenter i en digital miljö som ska fungera som en samordnad helhet i överensstämmelse med dess avsedda ändamål.

2.  integration: sammankoppling och införlivande av digitalt innehåll eller en digital tjänst med de olika komponenterna i konsumentens digitala miljö, så att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten kan användas i överensstämmelse med avtalet.

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  leverantör: en fysisk eller juridisk person, antingen privatägd eller offentligägd, som agerar för ändamål som faller inom ramen för den egna handels-, företags-, hantverks- eller yrkesverksamheten samt varje person som agerar i dennes namn eller för dennes räkning.

3.  näringsidkare: en fysisk eller juridisk person, antingen privatägd eller offentligägd, som i samband med avtal som omfattas av detta direktiv agerar för ändamål som faller inom ramen för den egna handels-, företags-, hantverks- eller yrkesverksamheten samt varje person som agerar i dennes namn eller för dennes räkning.

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  skadestånd: en penningsumma som en konsument kan vara berättigad till som ersättning för ekonomisk skada på konsumentens digitala miljö.

5.  skadestånd: en penningsumma som en konsument kan vara berättigad till som ersättning för olägenheter som orsakats av underlåtenhet att tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten eller av det digitala innehållets eller den digitala tjänstens bristande överensstämmelse med avtalet.

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  pris: penningbelopp som ska betalas som motprestation för digitalt innehåll som tillhandahållits.

6.  pris: penningbelopp som ska betalas som motprestation för digitalt innehåll eller en digital tjänst som tillhandahållits.

Ändringsförslag     75

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  avtal: en överenskommelse avsedd att ge upphov till förpliktelser eller andra rättsliga verkningar.

utgår

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  digital miljö: hårdvara, digitalt innehåll och eventuella nätanslutningar i den mån de ligger inom användarens kontroll.

8.  digital miljö: hårdvara, programvara och eventuella nätanslutningar i den mån de ligger inom användarens kontroll och används av konsumenten för att få tillgång till eller använda digitalt innehåll eller en digital tjänst.

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  driftskompatibilitet: kapaciteten hos digitalt innehåll att kunna utföra alla sina funktioner i samverkan med en konkret digital miljö.

9.  driftskompatibilitet: kapaciteten hos digitalt innehåll eller en digital tjänst att kunna utföra alla sina funktioner i samverkan med en konkret digital miljö, bland annat genom att ge konsumenter tillgång till digitalt innehåll eller en digital tjänst utan att de måste använda applikationer eller annan teknik för att konvertera det innehåll eller den digitala tjänst de vill få tillgång till.

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  tillhandahållande: att ge tillgång till digitalt innehåll eller göra digitalt innehåll tillgängligt.

utgår

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11a.  mindre bristande överensstämmelse: en brist på överensstämmelse som inte hämmar det digitala innehållets eller den digitala tjänstens funktionalitet, driftskompatibilitet och andra centrala egenskaper, såsom dess tillgänglighet, kontinuitet och säkerhet, enligt artikel 6 och led a i artikel 6a.1.

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Detta direktiv ska tillämpas på varje avtal där leverantören tillhandahåller digitalt innehåll till konsumenten eller åtar sig att göra detta och där, som motprestation, ett pris ska betalas eller konsumenten aktivt tillhandahåller en annan motprestation än pengar i form av personuppgifter eller andra uppgifter.

1.  Detta direktiv ska tillämpas på varje avtal där näringsidkaren tillhandahåller eller åtar sig att tillhandahålla konsumenten digitalt innehåll eller en digital tjänst antingen mot betalning av ett pris eller på villkoret att personuppgifter lämnas av konsumenten eller samlas in av näringsidkaren eller en tredje part som verkar i näringsidkarens intresse.

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Detta direktiv ska tillämpas på varje avtal om tillhandahållande av digitala produkter som utvecklats enligt konsumentens anvisningar.

2.  Detta direktiv ska tillämpas på varje avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster som utvecklats i enlighet med konsumentens anvisningar.

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Med undantag för artiklarna 5 och 11 ska detta direktiv tillämpas på varje varaktigt medium som innehåller digitalt innehåll om det varaktiga mediet uteslutande har använts som bärare av digitalt innehåll.

3.  Med undantag för artiklarna 5 och 11 ska detta direktiv tillämpas på inbyggt digitalt innehåll eller inbyggda digitala tjänster. Såvida inget annat anges omfattar hänvisningar till digitalt innehåll eller digitala tjänster i detta direktiv också inbyggt digitalt innehåll eller inbyggda digitala tjänster. När det gäller varor med inbyggt digitalt innehåll eller inbyggda digitala tjänster ska näringsidkaren enligt detta direktiv vara ansvarig gentemot konsumenten för att skyldigheterna uppfylls endast i fråga om det inbyggda digitala innehållet eller den digitala tjänsten. Bestämmelserna i detta direktiv påverkar inte det skydd som konsumenterna tillerkänns genom tillämplig unionslagstiftning avseende övriga delar av sådana varor.

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Detta direktiv ska inte tillämpas på digitalt innehåll som tillhandahålls mot annan motprestation än pengar, i den mån leverantören begär att konsumenten ska tillhandahålla personuppgifter vars behandling är absolut nödvändig för att fullgöra avtalet eller för att uppfylla rättsliga krav, och leverantören inte behandlar uppgifterna ytterligare på ett sätt som är oförenligt med detta ändamål. Det ska inte heller tillämpas på andra uppgifter som leverantören begär att konsumenten ska tillhandahålla för att säkerställa att det digitala innehållet är i överensstämmelse med avtalet eller för att uppfylla rättsliga krav, om leverantören inte använder dessa uppgifter för kommersiella ändamål.

4.  Detta direktiv ska inte tillämpas om personuppgifter som tillhandahålls av konsumenten eller samlas in av näringsidkaren uteslutande behandlas av näringsidkaren för att tillhandahålla, förbättra eller bibehålla överensstämmelsen för detta digitala innehåll eller denna digitala tjänst eller för att näringsidkaren ska uppfylla rättsliga krav som näringsidkaren är underställd, och näringsidkaren inte behandlar dessa uppgifter för något annat ändamål.

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  tjänster som utförs med ett dominerande inslag av mänsklig inblandning från leverantören, om det digitala formatet i första hand används som bärare,

(a)  tjänster som utförs av näringsidkaren personligen och där de digitala medierna endast används för tillgång eller överlämnande.

Ändringsförslag    85

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)   elektroniska kommunikationstjänster enligt definitionen i direktiv 2002/21/EG.

(b)  interpersonella kommunikationstjänster enligt definitionen i den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation, med undantag för nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster i den mån dessa inte regleras av den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation.

Ändringsförslag     86

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 5 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster enligt en fri eller öppen licens i den mån licensvillkoren inte omfattar några avtalsförhållanden eller skyldigheter utöver sådana som rör uppfyllandet av villkoren för licensen.

Ändringsförslag     87

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Detta direktiv är inte tillämpligt på tillhandahållande av elektroniska offentliga register och utdrag ur sådana register.

Ändringsförslag    88

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om ett avtal omfattar inslag utöver tillhandahållande av digitalt innehåll, ska detta direktiv endast tillämpas på parternas skyldigheter och möjligheter att vidta avhjälpande åtgärder i egenskap av leverantör respektive konsument av det digitala innehållet.

6.  Om ett avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster omfattar ytterligare avtalsskyldigheter, ska detta direktiv endast tillämpas på parternas rättigheter och skyldigheter inom deras respektive kapacitet i egenskap av näringsidkare respektive konsument av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten.

Ändringsförslag    89

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Om en bestämmelse i detta direktiv strider mot en bestämmelse i en annan unionsakt som reglerar en särskild sektor eller ett särskilt ämne, ska bestämmelsen i denna andra unionsakt ha företräde framför detta direktiv.

7.  Om en bestämmelse i detta direktiv strider mot en bestämmelse i en annan unionsakt som reglerar en särskild sektor eller ett särskilt ämne, ska bestämmelsen i denna andra unionsakt ha företräde och vara tillämplig på denna särskilda sektor eller på detta särskilda område.

Ändringsförslag    90

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Detta direktiv påverkar inte skyddet för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter.

utgår

Ändringsförslag    91

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  I den mån det inte regleras i detta direktiv, ska detta direktiv inte påverka allmän nationell avtalsrätt, såsom regler om avtals utformning, giltighet eller verkningar, inbegripet konsekvenserna av hävning av ett avtal.

9.  Detta direktiv ska inte påverka nationell allmän avtalsrätt, såsom regler om avtals utformning, giltighet eller verkningar, inbegripet konsekvenserna av hävning av ett avtal, i den mån detta inte regleras i direktivet. Detta direktiv ska inte påverka nationella regler om avhjälpande åtgärder för ”dolda fel” eller rätten att avvisa inom en kort tidsfrist. Medlemsstaterna kan behålla eller införa nationella regler om avhjälpande åtgärder för ”dolda fel”. Medlemsstaterna kan behålla nationella regler om rätten att avvisa inom en kort tidsfrist om den finns i medlemsstaternas rättsordningar den dag då detta direktiv träder i kraft.

Ändringsförslag     92

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a.  När digitalt innehåll eller digitala tjänster tillhandahålls inom ramen för detta direktiv och lagstiftningen i en annan medlemsstat än den där konsumenten har sin hemvist är tillämplig, ska näringsidkaren informera konsumenten om detta innan avtalet ingås.

Ändringsförslag     93

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 9b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9b. Detta direktiv påverkar inte de immateriella rättigheterna, och påverkar i synnerhet, i fråga om upphovsrätten, inte heller de rättigheter och skyldigheter som fastställs i direktiv 2001/29/EG.

Ändringsförslag    94

Förslag till direktiv

Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte behålla eller införa bestämmelser som avviker från bestämmelserna i detta direktiv, inklusive strängare eller mindre stränga bestämmelser som ger en annan konsumentskyddsnivå.

Medlemsstaterna ska inte behålla eller införa bestämmelser i sin nationella lagstiftning som avviker från bestämmelserna i detta direktiv, inklusive strängare eller mindre stränga bestämmelser som ger en annan konsumentskyddsnivå, såvida inget annat anges i detta direktiv.

Ändringsförslag     95

Förslag till direktiv

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Informationskrav

 

Innan konsumenten blir bunden av ett avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll eller en digital tjänst ska näringsidkaren på ett klart och tydligt sätt tillhandahålla konsumenten den information som föreskrivs enligt artikel 6 och 8 i direktiv 2011/83/EU.

Ändringsförslag    96

Förslag till direktiv

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 5

Artikel 5

Tillhandahållande av det digitala innehållet

Tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten

1.  Vid utförandet av ett avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll, ska leverantören tillhandahålla det digitala innehållet till

1.  Näringsidkaren ska tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten genom att tillgängliggöra innehållet eller tjänsten för följande personer, eller genom att ge följande personer tillgång till innehållet eller tjänsten:

(a)  konsumenten, eller

(a)  konsumenten,

(b)  en tredje part som driver en fysisk eller virtuell funktion som gör det digitala innehållet tillgängligt för konsumenten eller gör det möjligt för konsumenten att få tillgång till det och som konsumenten har valt för att ta emot det digitala innehållet.

(b)  en tredje part som driver en fysisk eller virtuell funktion som tillgängliggör det digitala innehållet eller den digitala tjänsten för konsumenten eller gör det möjligt för konsumenten att få tillgång till det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och som konsumenten har valt för att ta emot det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, eller

 

(ba)  varje annan part som konsumenten valt.

2.  Leverantören ska tillhandahålla det digitala innehållet omedelbart efter avtalets ingående, såvida inte parterna har kommit överens om annat. Tillhandahållandet ska anses äga rum när det digitala innehållet tillhandahålls konsumenten eller, om punkt 1 b tillämpas, den tredje part som konsumenten har valt, beroende på vilket som infaller först.

2.  Såvida inte parterna har kommit överens om annat ska näringsidkaren tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten utan onödigt dröjsmål efter avtalets ingående. Näringsidkaren ska anses ha uppfyllt sin leveransskyldighet när det digitala innehållet eller den digitala tjänsten görs tillgänglig eller åtkomlig för konsumenten, eller, om punkt 1 b eller 1 ba tillämpas, den tredje part som konsumenten har valt, beroende på vilket som är tillämpligt.

Ändringsförslag    97

Förslag till direktiv

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Det digitala innehållets eller den digitala tjänstens överensstämmelse med avtalet

 

För att vara i överensstämmelse med avtalet måste det digitala innehållet eller den digitala tjänsten uppfylla kraven i artiklarna 6, 6a, 7 och 8.

Ändringsförslag    98

Förslag till direktiv

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6

Artikel 6

Det digitala innehållets överensstämmelse med avtalet

Subjektiva krav för överensstämmelse med avtalet

1.  För att vara i överensstämmelse med avtalet ska det digitala innehållet i förekommande fall

1.  För att vara i överensstämmelse med avtalet ska det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i förekommande fall

(a)  uppfylla avtalets krav när det gäller kvantitet, kvalitet, varaktighet och version samt besitta funktionalitet, driftskompatibilitet och andra egenskaper såsom tillgänglighet, kontinuitet och säkerhet i enlighet med vad som anges i avtalet, inbegripet i eventuell förhandsinformation som utgör en integrerad del av avtalet,

(a)  uppfylla avtalets krav när det gäller kvantitet, kvalitet, beskrivning, varaktighet och version samt besitta funktionalitet, driftskompatibilitet och andra egenskaper såsom tillgänglighet, kontinuitet och säkerhet i enlighet med vad som anges i avtalet, inbegripet i eventuell förhandsinformation som utgör en integrerad del av avtalet,

(b)  vara lämpligt för det särskilda ändamål för vilket konsumenten behöver det och som konsumenten informerade leverantören om vid tidpunkten för avtalets ingående och som leverantören har godtagit,

(b)  vara lämpligt för det särskilda ändamål för vilket konsumenten behöver det och som konsumenten informerade näringsidkaren om senast vid tidpunkten för avtalets ingående och som näringsidkaren har godtagit,

 

(ba)  överensstämma med den försöks- eller förhandsversion av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten som näringsidkaren gjort tillgänglig, utom i de fall då konsumenten före avtalets ingående har uppmärksammats på skillnaden mellan det digitala innehåll eller den digitala tjänst som tillhandahållits och försöks- eller förhandsversionen,

(c)  levereras tillsammans med de instruktioner och det kundstöd som anges i avtalet, och

(c)  levereras tillsammans med alla tillbehör, instruktioner, inbegripet installationsinstruktioner, och det kundstöd som anges i avtalet, inbegripet i eventuell förhandsinformation som utgör en integrerad del av avtalet, och

(d)  uppdateras i enlighet med avtalet.

(d)  uppdateras i enlighet med avtalet, inbegripet eventuell förhandsinformation som utgör en integrerad del av avtalet.

2.  I den mån avtalet i förekommande fall inte på ett klart och uttömmande sätt uppställer krav avseende det digitala innehållet i enlighet med punkt 1, ska det digitala innehållet lämpa sig för de ändamål för vilka digitalt innehåll med samma beskrivning normalt skulle användas, inklusive dess funktionalitet, driftskompatibilitet och andra egenskaper, såsom tillgänglighet, kontinuitet och säkerhet, med beaktande av

 

(a)  huruvida det digitala innehållet tillhandahålls mot ett pris eller en annan motprestation än pengar,

 

(b)  i tillämpliga fall, befintliga internationella tekniska standarder eller, i avsaknad av sådana tekniska standarder, tillämpliga branschregler och god praxis, och

 

(c)  offentliga uttalanden som gjorts av eller på uppdrag av leverantören eller andra personer i tidigare led i transaktionskedjan, om inte leverantören visar att

 

i)  leverantören inte kände inte till, och rimligen inte kunde känna till, uttalandet i fråga,

 

ii)  uttalandet hade korrigerats vid tidpunkten för avtalets ingående,

 

iii)  beslutet att förvärva det digitala innehållet inte kunde ha påverkats av uttalandet.

 

3.  Om avtalet föreskriver att det digitala innehållet ska tillhandahållas över en tidsperiod, ska det digitala innehållet vara i överensstämmelse med avtalet under hela denna period.

 

4.  Såvida inte annat har överenskommits ska digitalt innehåll tillhandahållas i överensstämmelse med den senaste version av det digitala innehållet som var tillgänglig vid den tidpunkt då avtalet ingicks.

 

5.  För att vara i överensstämmelse med avtalet ska det digitala innehållet även uppfylla kraven i artiklarna 7 och 8.

 

Ändringsförslag    99

Förslag till direktiv

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Objektiva krav för överensstämmelse av avtalet

 

1.  Det digitala innehållet eller den digitala tjänsten ska i förekommande fall

 

(a)  ha de kvaliteter och egenskaper, bland annat när det gäller funktionalitet, driftskompatibilitet, tillgänglighet, kontinuitet och säkerhet, som vanligtvis finns i digitalt innehåll eller digitala tjänster av samma typ och som konsumenten rimligen kan förvänta sig med tanke på det digitala innehållets eller den digitala tjänstens karaktär, och i förekommande fall uppfylla befintliga internationella eller europeiska tekniska standarder eller, i avsaknad av sådana tekniska standarder, tillämpliga branschregler och god praxis, bland annat om säkerhet för informationssystem och digitala miljöer,

 

(b)  ligga i linje med offentliga uttalanden som gjorts av eller på uppdrag av näringsidkaren, tillverkaren eller dennes företrädare, i synnerhet i reklam eller på märkningen, om inte näringsidkaren kan visa att

 

i)  näringsidkaren inte kände till, och rimligen inte kunde känna till, de uttalanden som gjorts om det digitala innehållets eller den digitala tjänstens särdrag,

 

ii)  uttalandet hade korrigerats vid tidpunkten för avtalets ingående på samma sätt eller på ett jämförbart sätt som uttalandet gjorts, eller

 

iii)  beslutet att förvärva det digitala innehållet eller den digitala tjänsten inte kunde ha påverkats av uttalandet.

 

2.  Om ett avtal föreskriver att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten ska tillhandahållas över en tidsperiod, ska det digitala innehållet eller den digitala tjänsten vara i överensstämmelse med avtalet under hela denna period. Tillfälliga avbrott i tillhandahållandet av digitalt innehåll eller en digital tjänst som näringsidkaren är ansvarig för ska betraktas som fall av bristande överensstämmelse om de är väsentliga, kontinuerliga och återkommande.

 

3.  Såvida inte annat uttryckligen har överenskommits ska digitalt innehåll eller digitala tjänster tillhandahållas i överensstämmelse med den senaste version av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten som var tillgänglig vid den tidpunkten då avtalet ingicks.

 

4.  Näringsidkaren ska säkerställa att konsumenten under en rimlig tidsperiod förses med och underrättas om uppdateringar, inbegripet säkerhetsuppdateringar, av digitalt innehåll eller av en digital tjänst, som är nödvändiga för att bringa det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i överensstämmelse med avtalet. En konsuments underlåtenhet att installera sådana uppdateringar inom en rimlig tidsperiod ska inte inverka på det digitala innehållets eller den digitala tjänstens överensstämmelse med avtalet. Om konsumenten väljer att behålla sin befintliga version av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, och den nya versionen inte är nödvändig för att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten ska fortsätta vara i överensstämmelse med avtalet, ska den befintliga versionen fortsätta att vara tillgänglig eller åtkomlig under en rimlig tidsperiod.

 

5.  För att vara i överensstämmelse med avtalet måste det digitala innehållet eller den digitala tjänsten även uppfylla kraven i artiklarna 7 och 8 i denna förordning samt, i förekommande fall, kraven i förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag    100

Förslag till direktiv

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 7

Artikel 7

Integration av det digitala innehållet

Integration av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten

Om det digitala innehållet har integrerats felaktigt i konsumentens digitala miljö, ska eventuell bristande överensstämmelse till följd av den felaktiga integrationen betraktas som bristande överensstämmelse hos det digitala innehållet om

Om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten har integrerats felaktigt i konsumentens digitala miljö, ska eventuell bristande överensstämmelse till följd av den felaktiga integrationen betraktas som bristande överensstämmelse med avtalet hos det digitala innehållet eller den digitala tjänsten om

(a)  det digitala innehållet integrerades av leverantören eller under leverantörens ansvar, eller

(a)  det digitala innehållet eller den digitala tjänsten integrerades av näringsidkaren eller under näringsidkarens ansvar, eller

(b)  det digitala innehållet var avsett att integreras av konsumenten och den felaktiga integrationen berodde på brister i integrationsinstruktionerna, om dessa instruktioner tillhandahållits i enlighet med i enlighet med artikel 6.1 c eller borde ha tillhandahållits i enlighet med artikel 6.2.

(b)  det digitala innehållet eller den digitala tjänsten var avsett att integreras av konsumenten och den felaktiga integrationen berodde på brister i integrationsinstruktionerna, om dessa instruktioner tillhandahållits i enlighet med i enlighet med artikel 6.1 c eller borde ha tillhandahållits i enlighet med artikel 6a.

Ändringsförslag    101

Förslag till direktiv

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 8

Artikel 8

Tredje parts rättigheter

Tredje parts rättigheter

1.  Vid den tidpunkt då det digitala innehållet tillhandahålls konsumenten ska det digitala innehållet inte vara belastat av rättigheter som tillkommer tredje part, däribland immateriella rättigheter, så att det digitala innehållet kan användas i enlighet med avtalet.

1.  Det digitala innehållet eller den digitala tjänsten ska inte belastas av några begränsningar till följd av rättigheter som tillkommer tredje part, däribland eventuella rättigheter som baseras på immateriella rättigheter som skulle kunna hindra konsumenten från att använda det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i enlighet med avtalet.

2.  Om det digitala innehållet tillhandahålls över en tidsperiod ska leverantören, under hela denna period, se till att det digitala innehållet inte belastas av rättigheter som tillkommer tredje part, däribland immateriella rättigheter, så att det digitala innehållet kan användas i enlighet med avtalet.

2.  Om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten tillhandahålls över en tidsperiod ska näringsidkaren, under hela denna period, se till att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten inte belastas av eventuella begränsningar till följd av rättigheter som tillkommer tredje part, däribland rättigheter som baseras på immateriella rättigheter som skulle kunna hindra konsumenten från att använda det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i enlighet med avtalet.

Ändringsförslag    102

Förslag till direktiv

Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8a

 

Varje avtalsklausul som utesluter, avviker från eller ändrar verkningarna av artiklarna 6a, 7 och 8 till nackdel för konsumenten ska endast vara giltig om konsumenten, vid tidpunkten för avtalets ingående särskilt har informerats om det digitala innehållets eller den digitala tjänstens särskilda beskaffenhet och uttryckligen har godkänt denna särskilda beskaffenhet vid avtalets ingående.

Ändringsförslag     103

Förslag till direktiv

Artikel 8b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8b

 

Köpgarantier

 

1.  En köpgaranti ska vara bindande för garantigivaren enligt de villkor som fastställs i

 

(a)  förhandsinformation som tillhandahålls av näringsidkaren, inklusive uttalanden före avtalets ingående som utgör en integrerad del av avtalet,

 

(b)  reklam som var tillgänglig vid tidpunkten för eller före avtalets ingående, och

 

(c)  garantibeviset.

 

2.  Garantibeviset ska göras tillgängligt skriftligen eller på ett annat varaktigt medium och vara klart och begripligt formulerat. Det ska innehålla följande:

 

(a)  en klar redogörelse för konsumentens juridiska rättigheter enligt detta direktiv och en tydlig uppgift om att dessa rättigheter inte påverkas av köpgarantin, och

 

(b)  de garantivillkor som går utöver konsumentens juridiska rättigheter, information om varaktighet, överförbarhet, geografisk täckning, förekomsten av eventuella avgifter som konsumenten kan komma att ådra sig för att kunna dra nytta av köpgarantin, garantigivarens namn och adress samt, om uppgifterna skiljer sig från garantigivarens, den person till vilken ett eventuellt anspråk ska ställas och det förfarande som ska användas för att ställa ett sådant anspråk.

Ändringsförslag    104

Förslag till direktiv

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 9

Artikel 10

Bevisbörda

Bevisbörda

1.  Bevisbördan för överensstämmelse med avtalet vid den tidpunkt som anges i artikel 10 ska åvila leverantören.

1.  Bevisbördan för att bristande överensstämmelse förelåg vid den tidpunkt som anges i artikel 9 ska åvila näringsidkaren när en bristande överensstämmelse med avtalet blir uppenbar under följande perioder:

 

(a)  inom två år från datumet för tillhandahållandet av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten,

 

(b)  inom ett år från datumet för överlämnandet av det inbyggda digitala innehållet eller den digitala tjänsten,

 

(c)  inom avtalets löptid om avtalet föreskriver att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten ska tillhandahållas under en tidsperiod.

2.  Punkt 1 ska inte tillämpas om leverantören visar att konsumentens digitala miljö inte är förenlig med krav på driftskompatibilitet och andra tekniska krav som gäller för det digitala innehållet, och leverantören har informerat konsumenten om dessa krav innan avtalet ingicks.

2.  Punkt 1 ska inte tillämpas om näringsidkaren visar att konsumentens digitala miljö inte är förenlig med krav på driftskompatibilitet och andra tekniska krav som gäller för det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, och om näringsidkaren på ett tydligt och begripligt sätt har informerat konsumenten om dessa krav innan avtalet ingicks.

3.  Konsumenten ska när så krävs i möjligaste mån samarbeta med leverantören för att fastställa konsumentens digitala miljö. Denna skyldighet att samarbeta ska vara begränsad till de tekniskt tillgängliga medel som är minst ingripande för konsumenten. Om konsumenten underlåter att samarbeta ska bevisbördan för bristande överensstämmelse med avtalet åvila konsumenten.

3.  Konsumenten ska när så krävs i möjligaste mån samarbeta med näringsidkaren för att fastställa konsumentens digitala miljö för att kunna fastställa huruvida det digitala innehållets eller den digitala tjänstens bristande överensstämmelse förelåg vid tidpunkten för tillhandahållandet. Denna skyldighet att samarbeta ska vara begränsad till de tekniskt tillgängliga medel som är minst ingripande för konsumenten. Endast i motiverade undantagsfall där det inte finns några andra tillgängliga medel ska konsumenten på begäran ge näringsidkaren virtuell tillgång till konsumentens digitala miljö. Om konsumenten underlåter att samarbeta, och om näringsidkaren på ett tydligt och begripligt sätt har informerat konsumenten om dessa krav innan avtalet ingicks, ska bevisbördan för bristande överensstämmelse med avtalet åvila konsumenten.

(Artikel 9 i kommissionens förslag har blivit artikel 10 i parlamentets ändringsförslag.)

Ändringsförslag    105

Förslag till direktiv

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 10

Artikel 9

Leverantörens ansvar

Näringsidkarens ansvar

Leverantören ska vara ansvarig gentemot konsumenten för

1.   Näringsidkaren ska vara ansvarig gentemot konsumenten för

(a)  varje underlåtenhet att tillhandahålla det digitala innehållet,

(a)  varje underlåtenhet att tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i enlighet med artikel 5,

(b)  all bristande överensstämmelse som föreligger vid den tidpunkt då det digitala innehållet tillhandahålls och

(b)  all bristande överensstämmelse mellan det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och avtalet

 

i)  som föreligger vid den tidpunkt då det digitala innehållet eller den digitala tjänsten tillhandahålls och blir uppenbar inom två år från tidpunkten för tillhandahållandet, om avtalet föreskriver enskilt tillhandahållande eller en rad enskilda tillhandahållanden, eller

 

ii)  som blir uppenbar under den tidsperiod som nämns i avtalet, om det föreskrivs i avtalet att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten ska tillhandahållas under en tidsperiod, och

(c)  om avtalet föreskriver att det digitala innehållet ska tillhandahållas över en tidsperiod, varje bristande överensstämmelse som uppstår under hela denna period.

(c)  all bristande överensstämmelse med avtalet när det gäller inbyggt digitalt innehåll eller en inbyggd digital tjänst som föreligger vid tidpunkten för leveransen av de varor där det digitala innehållet eller den digitala tjänsten är inbyggt eller inbyggd och blir uppenbar inom två år från och med tidpunkten för leveransen.

 

1a.  När det gäller punkt 1 c kan medlemsstaterna behålla strängare bestämmelser i nationell lagstiftning som redan är i kraft på dagen för ikraftträdandet av detta direktiv.

(Artikel 10 i kommissionens förslag har blivit artikel 9 i parlamentets ändringsförslag.)

Ändringsförslag    106

Förslag till direktiv

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 11

Artikel 11

Avhjälpande åtgärder vid underlåtenhet att tillhandahålla digitalt innehåll

Avhjälpande åtgärder vid underlåtenhet att tillhandahålla digitalt innehåll

Om leverantören har underlåtit att tillhandahålla det digitala innehållet i enlighet med artikel 5 ska konsumenten ha rätt att häva avtalet med omedelbar verkan enligt artikel 13.

1.  Om näringsidkaren har underlåtit att tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i enlighet med artikel 5, ska konsumenten uppmana näringsidkaren att tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten. Om näringsidkaren inte tillhandahåller det digitala innehållet eller den digitala tjänsten utan onödigt dröjsmål eller inom ytterligare en tidsperiod som parterna uttryckligen kommit överens om, ska konsumenten ha rätt att häva avtalet.

 

1a.  Punkt 1 ska inte tillämpas

 

(a)  om näringsidkaren har vägrat att tillhandahålla det digitala innehållet eller de digitala tjänsterna, eller

 

(b)  om tillhandahållandet inom den överenskomna perioden med hänsyn tagen till alla omständigheter är avgörande för avtalets ingående eller om konsumenten före avtalets ingående informerar näringsidkaren om att det är avgörande att tillhandahållandet görs en bestämd dag eller senast en bestämd dag.

 

Om näringsidkaren i sådana fall underlåter att tillhandahålla innehållet eller tjänsten vid den aktuella tidpunkten i enlighet med artikel 5.2 ska konsumenten ha rätt att häva avtalet med omedelbar verkan.

 

1b.   Om konsumenten häver avtalet ska artiklarna 13, 13a, 13b och 13c tillämpas.

Ändringsförslag    107

Förslag till direktiv

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 12

Artikel 12

Avhjälpande åtgärder vid bristande överensstämmelse med avtalet

Avhjälpande åtgärder vid bristande överensstämmelse med avtalet

 

-1.  Vid bristande överensstämmelse med avtalet ska konsumenten ha rätt att få det digitala innehållet eller den digitala tjänsten att bringas i överensstämmelse eller att få ett proportionellt prisavdrag eller att häva avtalet på de villkor som fastställs i denna artikel.

1.  Vid bristande överensstämmelse med avtalet ska konsumenten ha rätt att utan kostnad få det digitala innehållet åtgärdat så att det bringas i överensstämmelse med avtalet, såvida inte detta är omöjligt, oproportionerligt eller olagligt.

1.  Konsumenten ska i första hand ha rätt att få det digitala innehållet åtgärdat eller den digitala tjänsten åtgärdad så att det bringas i överensstämmelse med avtalet, såvida inte detta är omöjligt, oproportionerligt eller olagligt.

Att bringa det digitala innehållet i överensstämmelse med avtalet ska anses vara oproportionerligt om de kostnader det innebär för leverantören är oskäliga. Följande ska beaktas vid beslut om huruvida kostnaderna är orimliga:

Att bringa det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i överensstämmelse med avtalet ska anses vara oproportionerligt i synnerhet om de kostnader det innebär för näringsidkaren är oskäliga. Följande ska beaktas vid beslut om huruvida kostnaderna är orimliga:

(a)  Det värde som det digitala innehållet skulle ha haft om det var i överensstämmelse med avtalet.

(a)  Det värde som det digitala innehållet eller den digitala tjänsten skulle ha haft om det var i överensstämmelse med avtalet.

(b)  Betydelsen av den bristande överensstämmelsen med avtalet med avseende på det ändamål för vilket digitalt innehåll med samma beskrivning normalt skulle användas.

(b)  Betydelsen av den bristande överensstämmelsen med avtalet med avseende på det ändamål för vilket digitalt innehåll eller en digital tjänst med samma beskrivning normalt skulle användas.

2.  Leverantören ska bringa det digitala innehållet i överensstämmelse med avtalet enligt punkt 1 inom skälig tid från den tidpunkt då leverantören har underrättats av konsumenten om bristen på överensstämmelse och utan att det innebär någon väsentlig olägenhet för konsumenten, med hänsyn till det digitala innehållets natur och det ändamål för vilket konsumenten behövde detta digitala innehåll.

2.  Näringsidkaren ska bringa det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i överensstämmelse med avtalet enligt punkt 1 inom skälig tid från den tidpunkt då näringsidkaren har underrättats av konsumenten om bristen på överensstämmelse, utan kostnad och utan att det innebär någon väsentlig olägenhet för konsumenten, med hänsyn till det digitala innehållets eller den digitala tjänstens natur och det ändamål för vilket konsumenten behövde detta digitala innehåll eller denna digitala tjänst.

 

Konsumenten har rätt att hålla inne med betalningen av den utestående delen av priset eller, om den bristande överensstämmelsen är av mindre omfattning, av en lämplig andel av den utestående delen av priset tills näringsidkaren har bringat det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i överensstämmelse med avtalet.

3.  Konsumenten ska ha rätt till antingen ett proportionellt prisavdrag i enlighet med punkt 4 om det digitala innehållet tillhandahålls mot betalning av ett pris, eller att häva avtalet enligt punkt 5 och artikel 13, om

3.  Konsumenten ska ha rätt till antingen ett proportionellt prisavdrag i enlighet med punkt 4 om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten tillhandahålls mot betalning av ett pris, eller kan häva avtalet enligt punkt 5 och artiklarna 13, 13a, 13b och 13c, om

(a)  åtgärden att bringa det digitala innehållet i överensstämmelse med avtalet är omöjlig, oproportionerlig eller olaglig,

(a)  åtgärden att bringa det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i överensstämmelse med avtalet är omöjlig, oproportionerlig eller olaglig i enlighet med punkt 1,

(b)  leverantören inte har åtgärdat bristen inom den tid som avses i punkt 2,

(b)  näringsidkaren inte har bringat det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i överensstämmelse med avtalet i enlighet med punkt 2,

 

(ba)  bristande överensstämmelse uppstår trots näringsidkarens försök att bringa det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i överensstämmelse med avtalet, eller

(c)  åtgärden att bringa det digitala innehållet i överensstämmelse med avtalet skulle innebära väsentlig olägenhet för konsumenten, eller

 

(d)  leverantören har meddelat, eller det framgår lika klart av omständigheterna, att leverantören inte kommer att bringa det digitala innehållet i överensstämmelse med avtalet.

(d)  näringsidkaren har meddelat, eller det framgår lika klart av omständigheterna, att näringsidkaren inte kommer att bringa det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i överensstämmelse med avtalet inom skälig tid eller utan väsentlig olägenhet för konsumenten.

4.  Prisavdraget ska stå i proportion till värdeminskningen på det digitala innehåll som mottogs av konsumenten jämfört med värdet av det digitala innehåll som är i överensstämmelse med avtalet.

4.  Konsumenten ska utöva rätten till ett proportionellt prisavdrag genom ett entydigt meddelande till näringsidkaren som uttrycker konsumentens beslut att häva avtalet. Prisavdraget ska stå i proportion till värdeminskningen på det digitala innehåll eller den digitala tjänst som mottogs av konsumenten jämfört med det värde som det digitala innehållet eller den digitala tjänsten skulle ha om innehållet eller tjänsten hade varit i överensstämmelse med avtalet.

 

Om avtalet föreskriver att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten ska tillhandahållas över en tidsperiod mot betalning av ett pris, och det digitala innehållet eller den digitala tjänsten under en viss tidsperiod inte stämde överens med avtalet, ska prisavdraget tillämpas på den tidsperiod under vilken det digitala innehållet eller den digitala tjänsten inte har varit i överensstämmelse med avtalet.

5.  Konsumenten får häva avtalet endast om bristen på överensstämmelse med avtalet hämmar det digitala innehållets funktionalitet, driftskompatibilitet och andra centrala egenskaper hos digitalt innehåll, såsom dess tillgänglighet, kontinuitet och säkerhet när så krävs enligt artikel 6.1 och 6.2. Bevisbördan för att den bristande överensstämmelsen inte hämmar det digitala innehållets funktionalitet, driftskompatibilitet och andra centrala egenskaper ska åvila leverantören.

5.  Konsumenten får häva avtalet endast om bristen på överensstämmelse med avtalet inte är av mindre omfattning. Bevisbördan för att den bristande överensstämmelsen inte hämmar det digitala innehållets eller den digitala tjänstens funktionalitet, driftskompatibilitet och andra centrala egenskaper ska åvila näringsidkaren.

 

5a.  Konsumenten ska inte ha rätt till avhjälpande åtgärder i den mån konsumenten själv har bidragit till bristen på överensstämmelse med avtalet eller till verkningarna av denna.

Ändringsförslag     108

Förslag till direktiv

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Avhjälpande åtgärder vid bristande säkerhet

 

Vid bristande säkerhet ska konsumenten ha rätt att utan kostnad få det digitala innehållet eller den digitala tjänsten åtgärdat eller åtgärdad så att innehållet eller tjänsten bringas i överensstämmelse med avtalet.

Ändringsförslag    109

Förslag till direktiv

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 13

Artikel 13

Hävning av avtalet

Utövande av rätten att häva avtalet

1.  Konsumenten ska utöva rätten att häva avtalet genom meddelande på valfritt sätt till säljaren.

Konsumenten ska utöva rätten att häva avtalet genom ett entydigt meddelande till näringsidkaren som uttrycker konsumentens beslut att häva avtalet. Om avtal ingåtts via digitala medier ska näringsidkaren tillhandahålla konsumenten ett enkelt digitalt medium för att häva avtalet. Uppsägningen ska få verkan 14 dagar efter meddelandet eller vid ett senare datum som anges av konsumenten.

2.   Om konsumenten häver avtalet ska följande gälla:

 

(a)  Leverantören ska återbetala det erlagda priset till konsumenten utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från mottagandet av meddelandet.

 

(b)  Leverantören ska vidta alla åtgärder som kan förväntas för att avstå från att använda sig av en sådan annan motprestation än pengar som konsumenten har tillhandahållit i utbyte mot digitalt innehåll, samt av alla andra uppgifter som samlats in av leverantören i samband med tillhandahållandet av digitalt innehåll, inklusive innehåll som tillhandahållits av konsumenten, med undantag av innehåll som har genererats gemensamt av konsumenten och andra som fortsätter att använda innehållet.

 

(c)  Leverantören ska förse konsumenten med tekniska medel för att hämta allt innehåll som tillhandahållits av konsumenten och alla andra uppgifter som producerats eller genererats genom konsumentens användning av det digitala innehållet, i den mån dessa uppgifter har lagrats av leverantören. Konsumenten ska ha rätt att hämta innehållet utan kostnad, utan väsentlig olägenhet, inom skälig tid och i ett allmänt använt dataformat.

 

(d)  Om det digitala innehållet inte tillhandahölls på ett varaktigt medium ska konsumenten avstå från att använda det digitala innehållet eller göra det tillgängligt för tredje parter, i första hand genom att radera det eller genom att göra det oläsbart på annat sätt genom strykning av det digitala innehållet eller göra oläsbart på annat sätt.

 

(e)  Om det digitala innehållet tillhandahölls på ett varaktigt medium ska konsumenten

 

i)  på begäran av leverantören, och på dennes bekostnad, återsända det varaktiga mediet till leverantören utan onödigt dröjsmål, och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från mottagandet av leverantörens begäran, och

 

ii)  radera varje användbar kopia av det digitala innehållet, göra den oläsbar eller i övrigt avstå från att använda den eller göra den tillgänglig för tredje parter.

 

3.  Vid hävning får leverantören hindra varje framtida användning av det digitala innehållet från konsumentens sida, särskilt genom att göra det digitala innehållet omöjligt att tillgå för konsumenten eller genom att avaktivera konsumentens användarkonto, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 2 c.

 

4.  Konsumenten ska inte vara skyldig att betala för eventuell användning av det digitala innehållet under den period som föregår hävningen av avtalet.

 

5.  Om det digitala innehållet har tillhandahållits mot betalning av ett pris, och under den tidsperiod som fastställs i avtalet, får konsumenten häva avtalet endast med avseende på den del av tidsperioden under vilken det digitala innehållet inte har varit i överensstämmelse med avtalet.

 

6.  Om konsumenten häver en del av avtalet i enlighet med punkt 5, ska punkt 2 vara tillämplig, med undantag för led b när det gäller den period under vilken det digitala innehållet var i överensstämmelse med avtalet. Leverantören ska till konsumenten återbetala den del av det erlagda priset som motsvarar den tidsperiod då det digitala innehållet inte var i överensstämmelse med avtalet.

 

Ändringsförslag    110

Förslag till direktiv

Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13a

 

Näringsidkarens skyldigheter vid hävning av avtal

 

1.  Vid hävning av avtalet ska näringsidkaren till konsumenten återbetala alla belopp som erlagts i enlighet med avtalet.

 

Om avtalet föreskriver att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten ska tillhandahållas mot betalning av ett pris och över en tidsperiod, då konsumenten häver en del av ett sådant avtal i enlighet med artikel 12.5, ska näringsidkaren till konsumenten återbetala den del av priset som motsvarar tidsperioden under vilken det digitala innehållet eller den digitala tjänsten inte var i överensstämmelse med avtalet och den eventuella del av priset som konsumenten erlagt i förskott för eventuell återstående avtalsperiod om avtalet inte hade hävts.

 

2.  Näringsidkaren ska uppfylla de skyldigheter i fråga om konsumentens personuppgifter som är tillämpliga enligt förordning (EU) 2016/679.

 

3.  Näringsidkaren ska göra allt som kan förväntas av denne för att avstå från att använda användargenererat innehåll i den mån det inte utgörs av personuppgifter som tillhandahållits eller skapats av konsumenten vid användning av det digitala innehåll eller den digitala tjänst som tillhandahållits av näringsidkaren, med undantag av

 

(a)  det innehåll som inte kan avstås från att användas utan oproportionella och orimliga ansträngningar eftersom det inte har någon användning utanför det sammanhang som rör det digitala innehåll eller den digitala tjänst som tillhandahållits av näringsidkaren,

 

(b)  det innehåll som inte kan avstås från att användas utan oproportionella och orimliga ansträngningar eftersom det endast rör konsumentens verksamhet vid användningen av det digitala innehåll eller den digitala tjänst som tillhandahållits av näringsidkaren,

 

(c)  det innehåll som har genererats gemensamt med konsumenten och andra när andra konsumenter kan fortsätta att använda innehållet,

 

(d)  det innehåll som har aggregerats med andra data av näringsidkaren och som inte, eller endast med oproportionella ansträngningar, kan disaggregeras.

 

4.  Näringsidkaren ska på konsumentens begäran för konsumenten tillgängliggöra användargenererat innehåll – i den mån det inte utgör personuppgifter – som konsumenten har tillhandahållit eller skapat vid användningen av det digitala innehåll eller den digitala tjänst som näringsidkaren har tillhandahållit. Konsumenten ska ha rätt att hämta innehållet utan kostnad, utan väsentlig olägenhet, inom skälig tid och i ett allmänt brukat och maskinläsbart dataformat.

 

Skyldigheten att göra sådant användargenererat innehåll tillgängligt ska inte vara tillämplig i fall det användargenererade innehållet

 

(a)  inte kan göras tillgängligt utan oproportionella och orimliga ansträngningar eftersom det inte har någon användning utanför det sammanhang som rör det digitala innehåll eller den digitala tjänst som tillhandahållits av näringsidkaren,

 

(b)  inte kan göras tillgängligt utan oproportionella och orimliga ansträngningar eftersom det endast avser konsumentens verksamhet vid användningen av det digitala innehåll eller den digitala tjänst som tillhandahållits av näringsidkaren, eller

 

(c)   har aggregerats med andra data av näringsidkaren och som inte, eller endast med oproportionella ansträngningar, kan disaggregeras.

 

5.  Vid hävning får näringsidkaren förhindra varje framtida användning av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten från konsumentens sida, särskilt genom att göra så att konsumenten inte kan få tillgång till det digitala innehållet eller den digitala tjänsten eller genom att avaktivera konsumentens användarkonto, utan att detta påverkar punkt 4.

Ändringsförslag    111

Förslag till direktiv

Artikel 13b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13b

 

Konsumentens skyldigheter vid hävning av avtal

 

1.  Efter att avtalet hävts ska konsumenten avstå från att använda det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och avstå från att göra det tillgängligt för tredje parter, till exempel genom att radera det digitala innehållet eller varje användbar kopia eller göra det digitala innehåller eller den digitala tjänsten otillgängligt på annat sätt.

 

2.  När det gäller inbyggt digitalt innehåll eller en inbyggd digital tjänst ska konsumenten på näringsidkarens begäran återsända, på näringsidkarens bekostnad, den vara i vilken det digitala innehållet eller den digitala tjänsten är inbyggt eller inbyggd till näringsidkaren utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från det att näringsidkarens begäran mottagits. Om näringsidkaren beslutar att begära att den vara som det digitala innehållet eller den digitala tjänsten är inbyggt eller inbyggd i ska återsändas, ska denna begäran göras inom 14 dagar från och med den dag då näringsidkaren underrättas om konsumentens beslut att häva avtalet.

 

3.  Konsumenten ska inte vara skyldig att betala för eventuell användning av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten under den period som föregår hävningen av avtalet, och under vilken det digitala innehållet eller den digitala tjänsten inte var i överensstämmelse med avtalet.

Ändringsförslag    112

Förslag till direktiv

Artikel 13c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13c

 

Tidsfrister och återbetalningsmetoder för näringsidkaren

 

1.  En återbetalning som näringsidkaren till följd av ett prisavdrag eller en hävning av avtalet gör till konsumenten i enlighet med artikel 12.4 eller 13a.1 ska ske utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 dagar från den dag då näringsidkaren genom de medel som avses i artiklarna 12 och 13 informerades om konsumentens beslut att åberopa sin rätt till ett prisavdrag eller sin rätt att häva avtalet.

 

2.  Näringsidkaren ska utföra återbetalningen med samma betalningsmetod som konsumenten använde för att betala för det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, om inte konsumenten uttryckligen samtycker till något annat.

 

3.  Näringsidkaren ska inte ålägga konsumenten någon avgift för denna återbetalning.

Ändringsförslag    113

Förslag till direktiv

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 14

Artikel 14

Rätt till skadestånd

Rätt till skadestånd

1.  Leverantören ska vara ansvarig gentemot konsumenten för varje ekonomisk skada på konsumentens digitala miljö som orsakats av bristande överensstämmelse med avtalet eller underlåtenhet att tillhandahålla det digitala innehållet. Skadestånd ska så nära som möjligt försätta konsumenten i den position som vederbörande skulle ha befunnit sig i om det digitala innehållet hade tillhandahållits på vederbörligt sätt och varit i överensstämmelse med avtalet.

Medlemsstaterna ska säkerställa att konsumenten har rätt till ersättning för olägenheter som orsakats av underlåtenhet att tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten eller av det digitala innehållets eller den digitala tjänstens bristande överensstämmelse med avtalet.

2.  Närmare bestämmelser om utövandet av rätten till skadestånd ska fastställas av medlemsstaterna.

 

Ändringsförslag    114

Förslag till direktiv

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 15

Artikel 15

Ändring av det digitala innehållet

Ändring av det digitala innehållet eller av den digitala tjänsten

1.  Om avtalet föreskriver att det digitala innehållet ska tillhandahållas under den tidsperiod som fastställs i avtalet, får leverantören ändra funktionalitet, driftskompatibilitet och andra väsentliga egenskaper hos det digitala innehållet, såsom tillgänglighet, kontinuitet och säkerhet, i den mån dessa ändringar negativt påverkar konsumentens tillgång till eller användning av det digitala innehållet, endast om

1.  Om avtalet föreskriver att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten ska tillhandahållas eller tillgängliggöras under den tidsperiod som fastställs i avtalet, får näringsidkaren endast ändra funktionalitet, driftskompatibilitet och andra väsentliga egenskaper hos det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, utöver vad som är nödvändigt för att hålla det digitala innehållets eller den digitala tjänstens överensstämmelse i enlighet med artikel 6a om

(a)  avtalet föreskriver det,

(a)  avtalet tillåter det och ger ett giltigt skäl till en sådan ändring,

 

(aa)  konsumenten rimligen kan förvänta sig en sådan ändring,

 

(ab)  ändringen ombesörjs utan extra kostnad för konsumenten, och

(b)  konsumenten meddelas i rimligt god tid före ändringen genom ett uttryckligt meddelande på ett varaktigt medium,

(b)  näringsidkaren meddelar konsumenten i rimligt god tid före ändringen ett tydligt och begripligt sätt och på ett varaktigt medium om ändringen och, i förekommande fall, om dennes rätt att häva avtalet enligt de villkor som anges i punkt 1a.

(c)  konsumenten tillåts säga upp avtalet utan kostnad under en period på minst 30 dagar från mottagandet av meddelandet, och

 

(d)  konsumenten, vid uppsägning av kontraktet i enlighet med led c, förses med tekniska hjälpmedel för hämtning av allt innehåll i enlighet med artikel 13.2 c.

 

 

1a.  Konsumenten ska ha rätt att häva avtalet om ändringen inverkar negativt på konsumentens tillgång till eller användning av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, såvida det inte bara rör sig om en negativ inverkan i mindre utsträckning. I sådant fall ska konsumenten ha rätt att säga upp avtalet utan kostnad inom 30 dagar efter mottagandet av meddelandet eller från den tidpunkt då det digitala innehållet eller den digitala tjänsten ändras av näringsidkaren, beroende på vilken tidpunkt som infaller senast.

2.  Om konsumenten säger upp avtalet i enlighet med punkt 1 ska, i tillämpliga fall,

2.  Om konsumenten säger upp avtalet i enlighet med punkt 1 i denna artikel, ska artiklarna 13, 13a och 13b vara tillämpliga.

(a)  leverantören till konsumenten återbetala den del av det erlagda priset som motsvarar tidsperioden efter det att det digitala innehållet ändrades,

 

(b)  leverantören avstå från att använda sig av en sådan annan motprestation än pengar som konsumenten har tillhandahållit i utbyte mot digitalt innehåll, samt av alla andra uppgifter som samlats in av leverantören i samband med tillhandahållandet av digitalt innehåll, inklusive innehåll som tillhandahållits av konsumenten.

 

Ändringsförslag    115

Förslag till direktiv

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 16

Artikel 16

Rätt att säga upp långfristiga avtal

Rätt att säga upp långfristiga avtal

1.  Om avtalet föreskriver tillhandahållande av digitalt innehåll på obestämd tid eller om avtalets ursprungliga varaktighet eller någon kombination av förlängningsperioder överskrider 12 månader, ska konsumenten ha rätt att säga upp avtalet när som helst efter utgången av de första 12 månaderna.

1.  Om avtalet föreskriver tillhandahållande av digitalt innehåll eller en digital tjänst genom ett ursprungligen fast avtal vars löptid överskrider 12 månader eller om någon kombination av senare avtal eller förlängningsperioder överskrider 12 månader från tidpunkten för ingåendet av det ursprungliga avtalet, ska konsumenten ha rätt att utan ytterligare kostnad säga upp avtalet när som helst efter utgången av de första 12 månaderna.

 

1a.  Om konsumenten säger upp ett tidsbegränsat avtal och avtalets varaktighet eller någon kombination av förlängningsperioder överskrider 12 månader ska näringsidkaren ha rätt till proportionell ersättning för de förmåner som denne har gett konsumenten på grund av att avtalets varaktighet överskrider 12 månader.

 

Innan konsumenten blir bunden av ett avtal eller ett motsvarande erbjudande ska näringsidkaren tillhandahålla konsumenten, på ett tydligt och begripligt sätt, information om villkoren för hävande av avtal med en löptid på mer än 12 månader, ifall denna information inte redan framgår av sammanhanget, och om konsekvenserna av förtida hävande om konsumenten beviljats en förmån på grund av avtalets löptid.

2.  Konsumenten ska utöva rätten att säga upp avtalet genom meddelande på valfritt sätt till leverantören. Uppsägningen ska få verkan 14 dagar efter mottagandet av meddelandet.

2.  Konsumenten ska utöva rätten att säga upp avtalet genom ett entydigt meddelande till näringsidkaren som uttrycker konsumentens beslut att häva avtalet. Uppsägningen ska få verkan 14 dagar efter mottagandet av meddelandet eller vid ett senare datum som anges av konsumenten.

3.  Om det digitala innehållet tillhandahålls mot betalning av ett pris, förblir konsumenten skyldig att betala den del av priset för det digitala innehållet som tillhandahållits som motsvarar tidsperioden innan uppsägningen får verkan.

3.  Om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten tillhandahålls mot betalning av ett pris, förblir konsumenten skyldig att betala den del av priset för det digitala innehåll eller den digitala tjänst som tillhandahållits som motsvarar tidsperioden innan uppsägningen får verkan.

4.  Om konsumenten säger upp avtalet i enlighet med denna artikel

4.  När konsumenten säger upp avtalet i enlighet med denna artikel ska näringsidkaren i fråga om personuppgifter uppfylla de skyldigheter som är tillämpliga enligt förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG.

(a)  ska leverantören vidta alla åtgärder som kan förväntas för att avstå från att använda sig av en sådan annan motprestation än pengar som konsumenten har tillhandahållit i utbyte mot digitalt innehåll, samt av alla andra uppgifter som samlats in av leverantören i samband med tillhandahållandet av digitalt innehåll, inklusive innehåll som tillhandahållits av konsumenten,

 

(b)  ska leverantören förse konsumenten med tekniska medel för att hämta allt innehåll som tillhandahållits av konsumenten och alla andra uppgifter som producerats eller genererats genom konsumentens användning av det digitala innehållet, i den mån dessa uppgifter har lagrats av leverantören; konsumenten ska ha rätt att hämta innehållet utan väsentlig olägenhet, inom skälig tid och i ett allmänt använt dataformat, och

 

(c)  ska konsumenten i tillämpliga fall radera varje användbar kopia av det digitala innehållet, göra den oläsbar eller i övrigt avstå från att använda den eller göra den tillgänglig för tredje parter.

4a.  Konsumenten ska i tillämpliga fall radera varje användbar kopia av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, göra den oläsbar eller i övrigt avstå från att använda den eller göra den tillgänglig för tredje parter.

5.  Vid uppsägning får leverantören hindra varje framtida användning av det digitala innehållet från konsumentens sida, särskilt genom att göra det digitala innehållet omöjligt att tillgå för konsumenten eller genom att avaktivera konsumentens användarkonto, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 4 b.

5.  Vid uppsägning får näringsidkaren hindra varje framtida användning av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten från konsumentens sida, särskilt genom att göra så att konsumenten inte kan få tillgång till det digitala innehållet eller den digitala tjänsten eller genom att avaktivera konsumentens användarkonto.

Ändringsförslag    116

Förslag till direktiv

Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om leverantören hålls ansvarig gentemot konsumenten på grund av underlåtenhet att tillhandahålla det digitala innehållet eller en bristande överensstämmelse med avtalet till följd av en handling eller en underlåtenhet av en person i tidigare led i transaktionskedjan, ska leverantören ha rätt att rikta regressanspråk mot den eller de ansvariga personerna i transaktionskedjan. Vilken person som leverantören har rätt att rikta anspråk mot samt relevanta åtgärder och villkor för utövandet av denna rätt ska fastställas i nationell rätt.

Om näringsidkaren hålls ansvarig gentemot konsumenten på grund av underlåtenhet att tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten eller på grund av en bristande överensstämmelse med avtalet till följd av en handling eller en underlåtenhet av en person i tidigare led i transaktionskedjan, ska näringsidkaren ha rätt att rikta regressanspråk mot den eller de ansvariga personerna i kedjan av finansiella transaktioner. Vilken person som näringsidkaren har rätt att rikta anspråk mot samt relevanta åtgärder och villkor för utövandet av denna rätt ska fastställas i nationell rätt.

Ändringsförslag    117

Förslag till direktiv

Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Efterlevnadsåtgärder

Efterlevnadsåtgärder och information

Ändringsförslag    118

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska se till att det finns lämpliga och effektiva medel för att säkerställa efterlevnaden av detta direktiv.

1.  Medlemsstaterna ska se till att det finns lämpliga, effektiva och avskräckande medel för att säkerställa efterlevnaden av detta direktiv, särskilt med hänsyn till konsumenternas behov att informeras om och få möjlighet att hävda sina rättigheter i praktiken.

Ändringsförslag    119

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Organ, organisationer eller sammanslutningar utan vinstsyfte som är verksamma inom området skydd av registrerades rättigheter enligt definitionen i artikel 80 i förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag  120

Förslag till direktiv

Artikel 20 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ändringar av direktiv 1999/44/EC, förordning (EG) nr 2006/2004, direktiv 2009/22/EC

Ändringar av direktiv 1993/13/EEG, direktiv 1999/44/EG, förordning (EG) nr 2006/2004, direktiv 2009/22/EG

Ändringsförslag    121

Förslag till direktiv

Artikel 20 – led -1 (nytt)

Direktiv 93/13/EU

Bilaga – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  I bilagan till direktiv 93/13/EEG läggs följande led till i punkt 1:

 

”qa)  att ge näringsidkaren möjlighet att otillbörligt begränsa det digitala innehållets eller en digital tjänsts driftskompatibilitet med hårdvara och annat digitalt innehåll eller andra digitala tjänster,

 

qb)  att kräva att konsumenten ingår ett ytterligare avtal med näringsidkaren eller en tredje part om tillhandahållande av digitalt innehåll eller en digital tjänst eller ett avtal som rör hårdvara,

 

qc)  att med avtalsrättsliga medel kringgå den registrerades rättigheter enligt förordning (EU) 2016/679 som reglerar skyddet av konsumenters personuppgifter,

 

qd)  att ge näringsidkaren möjlighet att begränsa det digitala innehållets användbarhet när konsumenten är offline om detta inte är strikt nödvändigt för att tillhandahålla det digitala innehållet,

 

qe)  att begränsa den användning av digitalt innehåll som är tillåten enligt direktiv 2001/29/EG, direktiv 96/9/EG, direktiv 2009/24/EG eller direktiv 2012/28/EU.”

Ändringsförslag    122

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 1

Direktiv 1999/44/EG

Artikel 1 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”b)  konsumentvaror: alla lösa saker, utom

”b)  konsumentvaror: alla lösa saker, utom

–  varor som säljs exekutivt eller annars tvångsvis med stöd av lag,

–  varor som säljs exekutivt eller annars tvångsvis med stöd av lag,

–  vatten och gas när de inte saluförs i begränsad volym eller bestämd kvantitet,

–  vatten och gas när de inte saluförs i begränsad volym eller bestämd kvantitet,

–  elektricitet, och

–  elektricitet, och

–  ett varaktigt medium som innehåller digitalt innehåll när det uteslutande har använts som bärare av det digitala innehållet till konsumenten enligt vad som avses i direktiv (EU) N/XXX39.”

–  inbyggt digitalt innehåll eller inbyggda digitala tjänster som omfattas av direktiv (EU) N/XXX39.”

______________

______________

39 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) N/XXX av den … om avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll (EUT...).

39 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) N/XXX av den … om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster (EUT...).

Ändringsförslag    123

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 2

Förordning (EG) nr 2006/2004

Bilaga – punkt 21

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”21.  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) N/XXX av den XX/XX/201X om avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll (EUT...).”

”21a.  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) N/XXX av den XX/XX/201X om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster (EUT...).”

Ändringsförslag    124

Förslag till direktiv

Artikel 20 – led 3

Direktiv 2009/22/EG

Bilaga I – punkt 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”16.  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) N/XXX av den XX/XX/201X om avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll (EUT...).”

”15a.  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) N/XXX av den XX/XX/201X om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster (EUT...).”

Ändringsförslag    125

Förslag till direktiv

Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den [fem år efter det att direktivet trätt i kraft] se över tillämpningen av detta direktiv och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska bland annat behandla argumenten för en harmonisering av regler tillämpliga på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll mot annan motprestation än den som omfattas av detta direktiv, i synnerhet avtal om tillhandahållande mot prestation i form av reklam eller indirekt insamling av uppgifter.

Kommissionen ska senast den ... [fem år efter den dag då detta direktiv trätt i kraft] se över tillämpningen av detta direktiv och lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Översynsprocessen ska innefatta samråd med medlemsstaterna och konsumentorganisationer, rättsliga organisationer och företagarorganisationer på unionsnivå. Rapporten ska bland annat behandla samspelet och förenligheten med tillämpningen av förordning (EU) 2016/679 och argumenten för en harmonisering av regler tillämpliga på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster mot annan insamling av personuppgifter från näringsidkarens sida än den som omfattas av detta direktiv, i synnerhet avtal om tillhandahållande mot prestation i form av reklam.

  • [1]  EUT C 264, 20.7.2016, s. 57.

MOTIVERING

I. Inledning

Sedan förslaget till en gemensam europeisk köplag skrotades har kommissionen gjort ett nytt försök att angripa de problem på den inre marknaden som skapas genom olikartade nationella avtalsregler, eller avsaknad av avtalsregler, genom att som en positiv åtgärd för både företag och konsumenter lägga fram två förslag om digitala avtal: ett förslag till direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor på nätet och annan distansförsäljning av varor, och detta förslag till direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll. Kommissionens förslag om avtalsregler för tillhandahållande av digitalt innehåll innebär att det för första gången blir möjligt att ta tag i en fråga som först nyligen har börjat utvecklas i lagstiftningen i vissa medlemsstater och ännu inte har harmoniserats på EU-nivå: konsumenternas rättsmedel eller avhjälpande åtgärder om det digitala innehåll som levereras inte överensstämmer med vad som avtalats.

I juli 2016 lades ett gemensamt arbetsdokument fram, och de båda föredragandena lägger nu i detta förslag till betänkande fram sina gemensamma ändringsförslag till kommissionens förslag. I det stora hela godtar medföredragandena kommissionens synsätt, som går ut på att fokusera på vissa aspekter av avtalsrätten för tillhandahållande av digitalt innehåll, såsom överensstämmelse och avhjälpande åtgärder, och begränsa sig till avtal mellan företag och konsumenter.

I förslaget till betänkande presenteras vissa av de frågor som medföredragandena anser värda att diskutera ytterligare, men de förbehåller sig rätten att inge ytterligare ändringsförslag och förslag om ämnen som i dagsläget inte finns med i betänkandet. I denna motivering lyfter vi fram de viktigaste ändringar som föreslås i förslaget till betänkande i form av ändringsförslag och resonemangen bakom dem.

II. Huvudfrågor i förslaget till betänkande

1. Klargörande av texten och överensstämmelse med EU:s samlade regelverk

Medföredragandena är överens med kommissionen om att direktivet bör omfatta inte endast digitalt innehåll sådant det definieras i direktivet om konsumenträttigheter, utan även tjänster såsom molnlagring eller fillagringstjänster, sociala medier, tjänster för direktmeddelanden och webbplatser eller plattformar för video- eller ljuddelning. Detta skulle göra direktivet ”framtidssäkert” i relation till kommande teknisk utveckling. För att definitionen av digitalt innehåll ska vara konsekvent med konsumenträttsdirektivet anser medföredragandena dock att det vore lämpligt att inte låta definitionen av digitalt innehåll omfatta sådana tjänster, utan att i stället skapa kategorin ”digitala tjänster”, för att göra en klar åtskillnad mellan digitalt innehåll – uppgifter som produceras och tillhandahålls i digital form – och digitala tjänster. Medföredragandena specificerar att detta inte bör påverka medlemsstaternas möjlighet att bestämma avtalens karaktär, dvs. huruvida avtalet om tillhandahållande av digitalt innehåll ska anses vara ett köpeavtal, tjänsteavtal, hyresavtal eller ett fristående avtal.

2. Tillämpningsområde

Medföredragandena anser att kommissionens förslag om att digitalt innehåll som finns inbyggt i varor, såsom smarta produkter, inte ska ingå i direktivets tillämpningsområde kommer att göra det svårt att skilja mellan detta förslags räckvidd och förslaget om vissa aspekter avseende avtal om försäljning av varor på nätet och annan distansförsäljning av varor. De regler som ska tillämpas på digitalt innehåll skulle bli olika beroende på om det digitala innehållet redan ingår i en vara eller tillhandahålls separat, en distinktion som inte alltid är så lätt att göra, till exempel när det gäller smarta telefoner med förinstallerade appar jämfört med appar som installeras av konsumenten. Detta skulle göra det svårt för konsumenter och företag att avgöra vilka regler som ska tillämpas när en produkt är defekt eller på annat vis inte överensstämmer med avtalet (ska den betraktas som en fysisk vara eller som ett digitalt innehåll?). Efter att ha övervägt olika synsätt intar medföredragandena ståndpunkten att direktivet även bör tillämpas på inbyggt digitalt innehåll och inbyggda digitala tjänster. När det gäller varor med inbyggt digitalt innehåll eller inbyggda digitala tjänster ska näringsidkaren enligt detta direktiv vara ansvarig gentemot konsumenten för att skyldigheterna uppfylls endast i fråga om det inbyggda digitala innehållet eller den digitala tjänsten. Eftersom man inte kan överskatta den betydelse som produkter med anknytning till sakernas internet har inom den närmaste framtiden, kommer smarta varor att dominera marknaden. Konsumenter som köper dessa produkter ska komma i åtnjutande av rättigheter som införts genom direktivet, såsom uppdateringar, driftskompatibilitet, en säker digital miljö och rätten att återfå sina uppgifter vid hävning av avtalet.

För att ytterligare minska eventuell inverkan av avgränsningsproblem mellan tillämpningsområdena för förslaget till digitala avtal, har medföredragandena kommit överens med föredraganden för förslaget om försäljning av varor att försöka anpassa kriterierna om överensstämmelse i de båda rättssystemen så mycket som möjligt.

3. Uppgifter som motprestation och uppgiftsskyddsfrågor

Kommissionens förslag inför begreppet ”motprestation annan än pengar” och föreskriver en skyldighet för näringsidkare att avhjälpa brister i tillhandahållandet av digitalt innehåll eller digitala tjänster, eller brister i överensstämmelsen med avtalet, även i de fall när motprestationen inte är pengar utan lämnande av uppgifter.

I det stora hela godtar medföredragandena motvilligt begreppet ”uppgifter som motprestation”. De anser att detta direktiv under inga omständigheter bör förvärra det redan befintliga fenomenet med monetarisering och kommersialisering av personliga rättigheter. Därför omfattar tillämpningsområdet situationer där näringsidkare tillhandahåller digitalt innehåll eller digitala tjänster i utbyte mot pengar eller rätten att använda konsumentens personuppgifter.

Betänkandet går även längre än kommissionens förslag och utvidgar tillämpningsområdet till uppgifter som samlas in av näringsidkaren, och begränsar det alltså inte till uppgifter som aktivt lämnats av konsumenterna. Detta för att undvika att det skapas luckor i lagstiftningen. Vad gäller förslaget att sådana avtal där leverantörens uppgiftsbehandling är strikt nödvändig för att genomföra avtalet eller för att uppfylla rättsliga krav ska uteslutas från direktivets tillämpningsområde, förespråkar medföredragandena också en begränsning: direktivets bestämmelser ska inte tillämpas när personuppgifter eller andra uppgifter som lämnats av konsumenten uteslutande används av leverantören för att tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, eller för att uppfylla rättsliga krav som leverantören är underställd, och leverantören inte hanterar personuppgifterna eller de andra uppgifterna i något annat syfte.

I fråga om uppgiftsskydd anser medföredragandena att direktivet bör vara i överensstämmelse med den allmänna dataskyddsförordningen, och klargör därför att direktivet inte påverkar den förordningen. Dessutom anser de det nödvändigt att garantera att avtalsbestämmelser inte ska vara bindande för konsumenten om de gäller behandling av personuppgifter i samband med ingående eller genomförande av ett avtal och är negativa för konsumenten i dennes egenskap av registrerad enligt den allmänna dataskyddsförordningen.

4. Tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster

Medföredragandena klargör de konstituerande delarna av tillhandahållandet, inklusive dess definition och leveranstid, med hänsyn tagen till ändringarna av direktivets tillämpningsområde. Resultatet av detta är att leverantören utan dröjsmål måste tillhandahålla innehållet eller tjänsten efter det att avtalet ingåtts.

5. Överensstämmelse med avtalet

Vad gäller bestämmelserna om överensstämmelse med avtalet anser medföredragandena, till skillnad från kommissionen, att överensstämmelsen inte ska bedömas först och främst efter vad som fastställs i avtalet, utan föreslår att överensstämmelsen ska bedömas genom såväl objektiva som subjektiva kriterier. Medföredraganden anser dock att parterna ska kunna komma överens om att utesluta, avvika från eller variera effekter av de objektiva kraven till skada för konsumenten under vissa förutsättningar, till exempel när konsumenten har gett sitt uttryckliga samtycke till detta.

6. Ändring av det digitala innehållet

En av de huvudändringar som medföredragandena vill införa avseende digitalt innehåll eller digitala tjänster som tillhandahålls under en tidsperiod är att leverantören som regel inte får ändra funktionalitet, driftskompatibilitet och andra väsentliga egenskaper hos det digitala innehållet eller de digitala tjänsterna så att dessa ändringar negativt påverkar konsumentens tillgång till eller användning av den digitala tjänsten. I förslaget till betänkande bibehålls dock undantag till regeln och texten lägger även till vissa extra garantier till förmån för konsumenten.

7. Hänvisning till nationell lagstiftning

Medföredragandena föreslår att direktivet inte ska beröra nationella lagar i fråga om under vilka förhållanden ett avtal ska anses vara kopplat eller knutet till ett annat avtal och den effekt detta har på respektive avtal eller på respektive avtals avhjälpande åtgärder.

III. Sammanfattning

Medföredragandena föreslår ett antal ändringar till kommissionens förslag som en startpunkt för ytterligare reflektion och ändringar som kan göras under lagstiftningsprocessen i parlamentet.

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (21.11.2016)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll
(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

Föredragande av yttrande: Marju Lauristin

KORTFATTAD MOTIVERING

Den digitala revolutionen har en djup inverkan på våra samhällen. Allteftersom vårt beroende av it-produkter och it-tjänster ökar blir det också allt viktigare att se till att våra rättigheter upprätthålls i den digitala världen. För närvarande utnyttjar, köper eller använder miljontals europeiska konsumenter dagligen digitalt innehåll i ordets vida bemärkelse (t.ex. webbutsändningar, appar, spel, molntjänster eller sociala nätverk), samtidigt som deras rättigheter på nätet inte är skyddade på samma sätt som i världen utanför nätet. Denna situation urholkar konsumenternas förtroende och äventyrar integriteten på nätet, eftersom bristfälliga eller osäkra digitala produkter eller tjänster inte fullt ut skyddar den enorma mängd personuppgifter som finns tillgänglig på nätet.

Föredraganden vill öka konsumenternas förtroende och förbättra integriteten på nätet genom att säkerställa ett adekvat skydd för inköp av digitalt innehåll. Omfattningen och definitionen av digitalt innehåll måste klargöras ytterligare för att säkerställa garantier för rättigheterna för alla konsumenter, även för dem som tekniskt är mindre kunniga eller mindre vana vid nätmiljön. Världen på nätet – och därmed användningen av digitalt innehåll – har blivit mycket mer än bara ett sätt för oss att utföra specifika uppgifter. Våra personliga foton, adressböcker och medicinska uppgifter finns vanligen i molnet. Många av våra intima konversationer äger rum och lagras i många fall på nätet. I våra aktiviteter på nätet lämnar vi så många digitala spår efter oss att företagen kan göra överraskande intima porträtt av oss. Det står därför klart att skyddet av våra personuppgifter är ännu viktigare i nätmiljön än i världen utanför nätet. Detta förslag inriktas på förbindelserna mellan leverantörer och konsumenter av digitalt innehåll, och är därför oupplösligt kopplat till skyddet av våra personuppgifter på nätet. Det är således viktigt att säkerställa att detta direktiv överensstämmer med de allmänna bestämmelserna i den nya allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) i syfte att säkerställa konsekvens när det gäller medborgarnas grundläggande rätt till integritet och stärka konsumenternas förtroende för tillhandahållandet av säkert digitalt innehåll.

Föredraganden vill ytterligare stärka och klargöra förslaget enligt punkterna nedan. I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att förslaget syftar till fullständig harmonisering, vilket innebär att medlemsstaterna förbjuds att behålla eller införa nationella bestämmelser som går längre än direktivet när det gäller konsumentskydd:

•  Konsumenternas aktiva tillhandahållande av personuppgifter: Förslaget omfattar endast avtalstyper där konsumenten antingen betalar eller ”aktivt tillhandahåller” personuppgifter som motprestation. Detta förefaller alltför begränsat eftersom konsumenternas personuppgifter (såsom lokaliseringsuppgifter, personliga kontakter, köphistoria osv.) nuförtiden ofta används som en form av motprestation, vilket konsumenterna inte är medvetna om. Denna begränsning kan dessutom utgöra ett osunt incitament för leverantörerna att inte inhämta konsumenternas samtycke. Det kan därför vara tillrådligt att bredda denna bestämmelse så att den kommer att omfatta alla avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll som medför användning av konsumenternas personuppgifter.

•  En definition av personuppgifter grundad på förordning (EU) 2016/679 måste läggas till i syfte att säkerställa en tydlig åtskillnad mellan personuppgifter och alla andra uppgifter som nämns i texten.

•  Överensstämmelse hos digitalt innehåll: Förslaget föreskriver att digitalt innehåll ska överensstämma med vad som fastställs i avtalet. Endast om inget anges i avtalet får mer objektiva kriterier (såsom tekniska standarder eller branschers uppförandekoder) användas för att bedöma innehållets överensstämmelse. Man kan dock undra om konsumenterna, med tanke på hur komplexa produkter med digitalt innehåll är, verkligen kan förstå avtalsvillkoren fullständigt och fatta ett välgrundat beslut. Det kan därför vara tillrådligt att oftare använda objektiva och subjektiva kriterier (t.ex. tekniska standarder eller berättigade förväntningar) för att fastställa överensstämmelse.

•  Leverantörens skadeståndsansvar: Förslaget begränsar leverantörens skadeståndsansvar till att endast omfatta skador på konsumentens hårdvara och programvara. Det kan emellertid uppstå situationer där konsumenter lider allvarlig ekonomisk eller immateriell skada förutom eventuella skador på sin digitala miljö (t.ex. om programvaran innehåller en bugg som ger en hacker möjlighet att få åtkomst till deras datorer och stjäla deras lösenord till bankkonton). Det kan därför vara tillrådligt att bredda räckvidden för skador så att alla skador som konsumenten lider omfattas. När medlemsstaterna fastställer sina detaljerade bestämmelser om skador skulle det dessutom kunna vara intressant att låta dem göra åtskillnad mellan de leverantörer som gjort allt som stått i deras makt för att begränsa risken för skador (t.ex. genom att följa vissa grundläggande it-säkerhetsmått eller standarder) och de leverantörer som inte haft ordning på säkerheten (t.ex. inte rättat till säkerhetssvagheter i sina produkter/tjänster som varit kända för eller rapporterats till dem) för att främja en starkare ansvarskänsla och ansvarsskyldighet bland leverantörerna.

•  Hävning och uppsägning av avtalet: Förslaget bör klargöra exakt vilka uppgifter som måste återlämnas till konsumenten när avtalet hävs eller sägs upp.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för rättsliga frågor att som ansvariga utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag     1

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För att uppnå en verklig digital inre marknad är det nödvändigt att harmonisera vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll, med utgångspunkt i en hög konsumentskyddsnivå.

(2)  För att uppnå en verklig digital inre marknad är det nödvändigt att harmonisera vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll, med utgångspunkt i en hög konsumentskyddsnivå och behovet av förbättrad tillgänglighet.

Ändringsförslag     2

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Konsumenterna kommer att gynnas av fullt harmoniserade rättigheter för digitalt innehåll med en hög skyddsnivå. De kommer att omfattas av tydliga rättigheter när de mottar eller får tillgång till digitalt innehåll, oavsett varifrån i EU. Detta kommer att öka deras förtroende när det gäller att köpa digitalt innehåll. Det kommer också att bidra till att minska de olägenheter som konsumenterna för närvarande drabbas av, eftersom det kommer att finnas en uppsättning tydliga rättigheter som gör det möjligt för dem att bemöta problem de ställs inför i samband med digitalt innehåll.

(7)  Konsumenterna kommer att gynnas av fullt harmoniserade rättigheter för digitalt innehåll med en hög skyddsnivå. De kommer att omfattas av tydliga rättigheter när de mottar eller får tillgång till digitalt innehåll, oavsett varifrån i EU. Detta kommer att öka deras förtroende när det gäller att köpa digitalt innehåll. Det kommer också att bidra till att minska de olägenheter som konsumenterna för närvarande drabbas av, eftersom det kommer att finnas en uppsättning tydliga rättigheter som gör det möjligt för dem att bemöta problem de ställs inför i samband med digitalt innehåll och tillgången till det.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Direktivet bör ta upp problem rörande olika kategorier av digitalt innehåll och tillhandahållande av dessa. För att sörja för en snabb teknisk utveckling och bibehålla den framtidssäkrade karaktären hos begreppet digitalt innehåll, bör det begrepp som används i direktivet vara bredare än det som förekommer i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU1. Det bör särskilt omfatta tjänster som möjliggör skapande, behandling eller lagring av data. Det finns många olika sätt att tillhandahålla digitalt innehåll, exempelvis överföring via ett varaktigt medium, nedladdning via egen utrustning, strömmande via nätet, tillgång till lagringskapacitet för digitalt innehåll eller möjlighet att använda sociala medier, och detta direktiv bör vara tillämpligt på allt digitalt innehåll, oavsett vilket medium som används för överföringen. Det är inte önskvärt att differentiera mellan olika kategorier på denna marknad med snabba tekniska förändringar, eftersom det knappast skulle vara möjligt att undvika diskriminering mellan leverantörer. Leverantörer av olika kategorier av digitalt innehåll bör ha likvärdiga förutsättningar. Detta direktiv bör dock inte vara tillämpligt på digitalt innehåll som är inbyggt i varor på ett sådant sätt att det fungerar som en integrerad del av dessa och dess funktioner är underordnade varornas huvudfunktioner.

(11)  Detta direktiv bör ta upp problem rörande olika kategorier av digitalt innehåll och tillhandahållande av dessa. För att sörja för en snabb teknisk utveckling och bibehålla den framtidssäkrade karaktären hos begreppet digitalt innehåll, bör det begrepp som används i direktivet vara bredare än det som förekommer i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU1. Det bör särskilt omfatta tjänster som möjliggör skapande, behandling eller lagring av data. Det finns många olika sätt att tillhandahålla digitalt innehåll, exempelvis överföring via ett varaktigt medium, nedladdning via egen utrustning, strömmande via nätet, tillgång till lagringskapacitet för digitalt innehåll eller möjlighet att använda sociala medier, och detta direktiv bör vara tillämpligt på allt digitalt innehåll, oavsett vilket medium som används för överföringen. Det är inte önskvärt att differentiera mellan olika kategorier på denna marknad med snabba tekniska förändringar, eftersom det knappast skulle vara möjligt att undvika diskriminering mellan leverantörer. Leverantörer av olika kategorier av digitalt innehåll bör ha likvärdiga förutsättningar.

__________

__________

1 EUT L 304, 22.11.2011, s. 64.

1 EUT L 304, 22.11.2011, s. 64.

Motivering

Med tanke på den förväntade expansionen av sakernas internet inom en snar framtid, med alla typer av ”smarta anordningar” med inbyggd programvara, är det viktigt att klargöra vilka regler sådana smarta anordningar och inbyggd programvara omfattas av. I framtiden kommer det troligen att bli förhållandevis svårt att fastställa vad som är produktens dominerande beståndsdel, dvs. att göra åtskillnad mellan det digitala innehållet och den konkreta varan. Det framstår som att det valda undantaget inte skulle fungera i praktiken, och ett separat kommissionsförslag om detta vore därför att föredra.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  När det gäller digitalt innehåll som tillhandahålls mot en annan motprestation än pengar, bör detta direktiv vara tillämpligt endast på avtal där leverantören efterfrågar och konsumenten aktivt tillhandahåller uppgifter, t.ex. namn och e-postadress eller foton, direkt eller indirekt till leverantören, exempelvis genom individuell registrering eller på grundval av ett avtal som ger tillgång till konsumenters foton. Detta direktiv bör inte vara tillämpligt på situationer där leverantören samlar in uppgifter som är nödvändiga för att det digitala innehållet ska fungera i enlighet med avtalet, till exempel geografiskt läge när så krävs för att en mobilapplikation ska fungera korrekt, eller enbart för att uppfylla rättsliga krav, till exempel när registrering av konsumenten är ett krav av säkerhets- och identifieringsskäl enligt tillämplig lagstiftning. Detta direktiv bör inte heller tillämpas på situationer där leverantören samlar in information, inbegripet personuppgifter, till exempel IP-adressen, eller annan automatiskt genererad information såsom uppgifter som samlas in och överförs via en kaka, utan aktivt tillhandahållande från konsumentens sida, även om denne godtar kakan. Det bör inte heller vara tillämpligt på situationer där konsumenten exponeras för reklam uteslutande i syfte att få tillgång till digitalt innehåll.

(14)  När det gäller digitalt innehåll som tillhandahålls mot en annan motprestation än pengar, bör detta direktiv även vara tillämpligt på avtal där konsumenten tillhandahåller personuppgifter eller andra uppgifter som kan användas direkt eller indirekt av leverantören. Detta bör även inbegripa avtal där konsumenten ger leverantören tillgång till sina personuppgifter och ger denne rätt att behandla dessa. Detta direktiv bör inte vara tillämpligt på situationer där leverantören samlar in uppgifter som uteslutande används av leverantören för att det digitala innehållet – inbegripet uppdatering av programvara – ska fungera i enlighet med avtalet, till exempel geografiskt läge när så krävs för att en mobilapplikation ska fungera korrekt, eller enbart för att uppfylla rättsliga krav, till exempel när registrering av konsumenten är ett krav av säkerhets- och identifieringsskäl enligt tillämplig lagstiftning.

Ändringsförslag     5

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Digitalt innehåll är av största relevans i samband med ”sakernas Internet”. Det är dock lämpligt att separat ta upp specifika frågor rörande skadeståndsansvar i samband med sakernas Internet, inbegripet ansvaret för data och M2M-avtal (machine-to-machine).

utgår

Ändringsförslag     6

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Avtal kan omfatta allmänna leverantörsvillkor som måste godtas av konsumenten. För vissa typer av digitalt innehåll beskriver leverantörerna ofta den berörda tjänsten och mätbara servicemål i ett servicenivåavtal. Dessa servicenivåavtal är i allmänhet fogade till huvudavtalet och utgör en viktig del av avtalsförhållandet mellan leverantören och konsumenten. De bör omfattas av definitionen av ett avtal enligt detta direktiv, och bör således vara förenliga med direktivets regler.

18.  Avtal kan omfatta allmänna leverantörsvillkor som måste godtas av konsumenten. För vissa typer av digitalt innehåll beskriver leverantörerna ofta den berörda tjänsten och mätbara servicemål i ett servicenivåavtal. Dessa servicenivåavtal är i allmänhet fogade till huvudavtalet och utgör en viktig del av avtalsförhållandet mellan leverantören och konsumenten. De bör omfattas av definitionen av ett avtal enligt detta direktiv, och bör således vara förenliga med direktivets regler. I sådana fall där samtycke till behandling av personuppgifter tillhandahålls som motprestation i en annan form än pengar, bör avtalet innehålla information om behandlingen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791, men denna information bör vara tydligt åtskild från andra delar av avtalet. Dessutom bör lättbegripliga symboler illustrera de viktigaste punkterna i behandlingen av personuppgifterna.

 

_________________________________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 22

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Skyddet för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter regleras i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG1 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG2, vilka är fullt tillämpliga i samband med avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll. I dessa direktiv fastställs redan en rättslig ram för skydd av personuppgifter i unionen. Genomförandet och tillämpningen av detta direktiv bör ske i full överensstämmelse med denna rättsliga ram.

(22)  Utövande av verksamheter som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde inbegriper behandling av personuppgifter. Detta direktiv påverkar inte unionsrättens bestämmelser om behandling av personuppgifter inom unionen, särskilt förordning (EU) 2016/679 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG2, vilka reglerar behandling av personuppgifter som utförs i medlemsstaterna under övervakning av medlemsstaternas behöriga myndigheter, särskilt de offentliga oberoende myndigheter som utses av medlemsstaterna. I dessa rättsakter fastställs redan en rättslig ram för skydd av personuppgifter i unionen, och de är fullt tillämpliga i samband med avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll. Genomförandet och tillämpningen av detta direktiv bör ske i full överensstämmelse med denna rättsliga ram.

__________

__________

1 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31 [kommer att ersättas av den allmänna uppgiftsskyddsförordningen, efter det att denna har antagits].

 

2 EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.

2 EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.

Motivering

Det är viktigt att se till att behandling av personuppgifter som utförs för tillhandahållande av digitalt innehåll till fullo överensstämmer med EU:s dataskyddslagstiftning, inbegripet den nya allmänna dataskyddsförordningen, som är av horisontell natur.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 25

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  I fall där avtalet inte ger tillräckligt tydliga och heltäckande riktmärken för att kontrollera det digitala innehållets överensstämmelse med avtalet, är det nödvändigt att fastställa objektiva kriterier för överensstämmelse för att säkerställa att konsumenterna inte går miste om sina rättigheter. I sådana fall bör överensstämmelsen med avtalet bedömas med hänsyn till det ändamål för vilket digitalt innehåll med samma beskrivning normalt skulle användas.

(25)  I fall där avtalet inte ger tillräckligt tydliga och heltäckande riktmärken – anpassade till de konsumenter för vilka de är avsedda – för att kontrollera det digitala innehållets överensstämmelse med avtalet, är det nödvändigt att fastställa kriterier för överensstämmelse för att säkerställa att konsumenterna har en tillräckligt klar bild av och inte går miste om sina rättigheter. I sådana fall bör överensstämmelsen med avtalet bedömas med hänsyn till det ändamål för vilket digitalt innehåll med samma beskrivning normalt skulle användas, tillgängliga tekniska standarder samt konsumenternas rimliga förväntningar.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 27

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Databaserade tjänster och databaserad teknik medför betydande fördelar, men de kan också innebära en viss sårbarhet. Såsom anges i strategin för en inre digital marknad är det nödvändigt att ha en hög nivå av nät- och informationssäkerhet i hela Europeiska unionen för att säkerställa respekten för de grundläggande rättigheterna, till exempel rätten till personlig integritet och skydd av personuppgifter, för att därigenom öka användarnas förtroende och stärka deras tilltro till den digitala ekonomin. Allt eftersom programvara får större genomslag blir egenskaper som tillförlitlighet, säkerhet och anpassningsförmåga till föränderliga behov en viktig fråga. Det blir därför allt viktigare att databaserade tjänster och tekniska lösningar säkerställer att dessa egenskaper tillvaratas, i den mån det står i proportion till teknikens roll och funktion. I synnerhet håller kvaliteten när det gäller säkerhet och tillförlitlighet på att bli ett stort problem för innovativa, sammansatta tjänster som behöver förlita sig på sammankoppling av olika system inom skilda områden.

(27)  Databaserade tjänster och databaserad teknik medför betydande fördelar, men de kan också innebära en viss sårbarhet. Såsom anges i strategin för en inre digital marknad är det nödvändigt att ha en hög nivå av nät- och informationssäkerhet i hela Europeiska unionen för att säkerställa respekten för de grundläggande rättigheterna, till exempel rätten till integritetsskydd och skydd av personuppgifter på nätet, för att därigenom öka användarnas förtroende och stärka deras tilltro till den digitala ekonomin. Allt eftersom programvara får större genomslag blir egenskaper som tillförlitlighet, säkerhet och anpassningsförmåga till föränderliga behov en viktig fråga. Det blir därför allt viktigare att databaserade tjänster och tekniska lösningar säkerställer att dessa egenskaper tillvaratas i största möjliga utsträckning. I synnerhet håller kvaliteten när det gäller säkerhet och tillförlitlighet på att bli ett stort problem för innovativa, sammansatta tjänster som behöver förlita sig på sammankoppling av olika system inom skilda områden.

Ändringsförslag     10

Förslag till direktiv

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  I ett andra steg bör konsumenten ha rätt att få avdrag på priset eller att häva avtalet. Konsumentens rätt att häva avtalet bör begränsas till sådana fall där det exempelvis inte är möjligt att bringa det digitala innehållet i överensstämmelse med avtalet, och den bristande överensstämmelsen hämmar centrala egenskaper hos det digitala innehållet. Om konsumenten häver avtalet, bör leverantören återbetala det pris som konsumenten har betalat eller, om det digitala innehållet tillhandahålls inte mot betalning av ett pris utan mot tillgång till uppgifter som tillhandahålls av konsumenten, avstå från att använda dessa, överföra dem till tredje parter eller göra det möjligt för tredje parter att få tillgång till dem efter hävningen av avtalet. Att uppfylla skyldigheten att avstå från att använda uppgifter skulle, om motprestationen består av personuppgifter, innebära att leverantören bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa reglerna om skydd av personuppgifter genom att radera uppgifterna eller anonymisera dem på ett sådant sätt att konsumenten inte kan identifieras med någon metod som rimligen kan komma att användas antingen av leverantören eller av någon annan person. Utan att det påverkar de skyldigheter som gäller för registeransvariga enligt direktiv 95/46/EG bör leverantören inte vara skyldig att vidta några ytterligare åtgärder med avseende på uppgifter som leverantören lagligen har tillhandahållit tredje parter under den tid som avtalet om tillhandahållande av digitalt innehåll gällde.

(37)  I ett andra steg bör konsumenten ha rätt att få avdrag på priset eller att häva avtalet. Konsumentens rätt att häva avtalet bör begränsas till sådana fall där det exempelvis inte är möjligt att bringa det digitala innehållet i överensstämmelse med avtalet, och den bristande överensstämmelsen hämmar centrala egenskaper hos det digitala innehållet. Om konsumenten häver avtalet, bör leverantören återbetala det pris som konsumenten har betalat eller, om det digitala innehållet tillhandahålls inte mot betalning av ett pris utan mot tillgång till uppgifter som tillhandahålls av konsumenten som en motprestation för det tillhandahållna digitala innehållet eller uppgifter som producerats av konsumenten under avtalets löptid, avstå från att använda dessa, överföra dem till tredje parter eller göra det möjligt för tredje parter att få tillgång till dem efter hävningen av avtalet. Att uppfylla skyldigheten att avstå från att använda uppgifter skulle, om motprestationen består av personuppgifter, innebära att leverantören bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa reglerna om skydd av personuppgifter genom att radera uppgifterna eller anonymisera dem på ett sådant sätt att konsumenten inte kan identifieras med någon metod som rimligen kan komma att användas antingen av leverantören eller av någon annan person. Om tekniker för skydd av personuppgifter, t.ex. pseudonymisering, så som föreskrivs i förordning (EU) 2016/679, används av leverantören först efter begäran av konsumenten, bör leverantören avstå från att använda dessa uppgifter. Utan att det påverkar de skyldigheter som gäller för registeransvariga enligt förordning (EU) 2016/679 bör leverantören inte vara skyldig att vidta några ytterligare åtgärder med avseende på uppgifter som leverantören lagligen har tillhandahållit tredje parter under den tid som avtalet om tillhandahållande av digitalt innehåll gällde.

Ändringsförslag     11

Förslag till direktiv

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  Vid hävning bör leverantören också avhålla sig från att använda det innehåll som genererats av konsumenten. I de fall där fler än en konsument genererat särskilt innehåll, har leverantören rätt att fortsätta att använda det innehåll som genererats av konsumenten om de andra berörda konsumenterna använder det.

(38)  Vid hävning bör leverantören också avhålla sig från att använda det innehåll som producerats av konsumenten. I de fall där fler än en konsument producerat särskilt innehåll, har leverantören rätt att fortsätta att använda det innehåll som producerats av konsumenten om de andra berörda konsumenterna använder det.

Ändringsförslag     12

Förslag till direktiv

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  För att säkerställa att konsumenten åtnjuter ett effektivt skydd i samband med rätten att häva avtalet, bör leverantören göra det möjligt för konsumenten att hämta alla data som konsumenten har laddat upp, producerat med hjälp av det digitala innehållet eller genererat genom konsumentens användning av det digitala innehållet. Denna skyldighet bör utsträckas till att omfatta uppgifter som leverantören är skyldig att bevara enligt avtalet om tillhandahållande av digitalt innehåll samt uppgifter som leverantören faktiskt har bevarat i samband med avtalet.

(39)  För att säkerställa att konsumenten åtnjuter ett effektivt skydd i samband med rätten att häva avtalet, bör leverantören, på begäran av konsumenten, göra det möjligt för konsumenten att hämta alla data som konsumenten har laddat upp eller producerat genom användning av det digitala innehållet. Denna skyldighet bör utsträckas till att omfatta uppgifter som leverantören är skyldig att bevara enligt avtalet om tillhandahållande av digitalt innehåll samt uppgifter som leverantören faktiskt har bevarat i samband med avtalet.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 44

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  Principen om leverantörens skadeståndsansvar är ett väsentligt inslag i avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll. För att stärka konsumenternas förtroende för digitalt innehåll bör denna princip därför regleras på unionsnivå, för att se till att konsumenter kan hållas skadeslösa om deras hårdvara eller programvara skadas av digitalt innehåll som inte är i överensstämmelse med avtalet. Därför bör konsumenter ha rätt till ersättning för skador på sin digitala miljö som orsakats av bristande överensstämmelse med avtalet eller underlåtenhet att tillhandahålla det digitala innehållet. Det bör dock ankomma på medlemsstaterna att fastställa närmare villkor för utövandet av rätten till skadestånd, samtidigt som man beaktar att avdrag på priserna för framtida leveranser av digitalt innehåll, särskilt när de erbjuds av leverantörer som enda ersättning för förluster, inte nödvändigtvis innebär att konsumenten i närmast möjliga utsträckning försätts i den situation som denne skulle ha befunnit sig i om det digitala innehållet hade tillhandahållits i vederbörlig ordning och varit i överensstämmelse med avtalet.

(44)  Principen om leverantörens skadeståndsansvar är ett väsentligt inslag i avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll. För att stärka konsumenternas förtroende för digitalt innehåll bör denna princip därför regleras på unionsnivå, för att se till att konsumenter kan hållas skadeslösa om de lider skada av digitalt innehåll som inte är i överensstämmelse med avtalet. Därför bör konsumenter ha rätt till ersättning för skador som de lidit till följd av bristande överensstämmelse med avtalet eller underlåtenhet att tillhandahålla det digitala innehållet. Det bör dock ankomma på medlemsstaterna att fastställa närmare villkor för utövandet av rätten till skadestånd, samtidigt som man beaktar att avdrag på priserna för framtida leveranser av digitalt innehåll, särskilt när de erbjuds av leverantörer som enda ersättning för förluster, inte nödvändigtvis innebär att konsumenten i närmast möjliga utsträckning försätts i den situation som denne skulle ha befunnit sig i om det digitala innehållet hade tillhandahållits i vederbörlig ordning och varit i överensstämmelse med avtalet. När medlemsstaterna fastställer regler i detta sammanhang bör de ha möjlighet att föreskriva minskat eller ökat skadeståndsansvar för att göra åtskillnad mellan leverantörer som har gjort allt i sin makt för att begränsa risken för skada, t.ex. genom att följa bästa praxis i branschen, säkerhetsmått eller internationella standarder, och de leverantörer som har agerat försumligt i det avseendet.

Motivering

Förslaget begränsar leverantörens skadeståndsansvar till att endast omfatta ekonomisk skada på konsumentens hårdvara och programvara. Detta är alltför begränsat eftersom det kan uppstå situationer där konsumenten lider allvarliga ekonomiska eller immateriella förluster, förutom eventuell skada på sin digitala miljö. För att främja en starkare ansvarskänsla och ansvarsskyldighet bland leverantörerna bör medlemsstaterna också, när de fastställer sina detaljerade regler för skador, kunna göra åtskillnad mellan de leverantörer som har gjort allt i sin makt för att begränsa risken för skador och de leverantörer som inte har gjort det.

Ändringsförslag     14

Förslag till direktiv

Skäl 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(55)  Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 16, 38 och 47.

(55)  Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 7, 8, 16, 38 och 47.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  data som framställs och tillhandahålls i digital form, t.ex. video, ljud, applikationer, spel och varje annan programvara,

(a)  data som framställs och tillhandahålls i digital form, inklusive video, ljud, applikationer, spel och varje annan programvara,

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.   personuppgifter: personuppgifter enligt definitionen i artikel 4.1 i förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  skadestånd: en penningsumma som en konsument kan vara berättigad till som ersättning för ekonomisk skada på konsumentens digitala miljö.

5.  skadestånd: en penningsumma som en konsument kan vara berättigad till som ersättning för materiell och immateriell skada.

Motivering

Förslaget begränsar leverantörens skadeståndsansvar till att endast omfatta ekonomisk skada på konsumentens hårdvara och programvara. Detta är alltför begränsat eftersom situationer kan uppstå där konsumenter lider allvarlig ekonomisk eller immateriell skada, förutom eventuella skador på sin digitala miljö, t.ex. om programvaran innehåller en bugg som ger en hacker möjlighet att få åtkomst till deras datorer och stjäla deras identitet för att begå identitetsbedrägeri. En liknande bestämmelse finns också i den nya allmänna dataskyddsförordningen.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Detta direktiv ska tillämpas på varje avtal där leverantören tillhandahåller digitalt innehåll till konsumenten eller åtar sig att göra detta och där, som motprestation, ett pris ska betalas eller konsumenten aktivt tillhandahåller en annan motprestation än pengar i form av personuppgifter eller andra uppgifter.

1.  Detta direktiv ska tillämpas på varje avtal där leverantören tillhandahåller digitalt innehåll eller en digital tjänst till konsumenten eller åtar sig att göra detta och där, som motprestation, ett pris ska betalas eller konsumenten tillgängliggör sina personuppgifter eller andra uppgifter i stället för betalning i pengar, i den mån detta är möjligt i enlighet med förordning (EU) 2016/679. I avtalet ska det uttryckligen anges vilka personuppgifter som ska lämnas i utbyte mot det tillhandahållna innehållet.

 

 

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Detta direktiv ska inte tillämpas på digitalt innehåll som tillhandahålls mot annan motprestation än pengar, i den mån leverantören begär att konsumenten ska tillhandahålla personuppgifter vars behandling är absolut nödvändig för att fullgöra avtalet eller för att uppfylla rättsliga krav, och leverantören inte behandlar uppgifterna ytterligare på ett sätt som är oförenligt med detta ändamål. Det ska inte heller tillämpas på andra uppgifter som leverantören begär att konsumenten ska tillhandahålla för att säkerställa att det digitala innehållet är i överensstämmelse med avtalet eller för att uppfylla rättsliga krav, om leverantören inte använder dessa uppgifter för kommersiella ändamål.

4.  Detta direktiv ska inte tillämpas om personuppgifter eller andra uppgifter som tillgängliggjorts av konsumenten uteslutande används av leverantören för att tillhandahålla det digitala innehållet eller för att uppfylla rättsliga krav, och leverantören inte behandlar dessa uppgifter för något annat ändamål.

Ändringsförslag     20

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Om en bestämmelse i detta direktiv strider mot en bestämmelse i en annan unionsakt som reglerar en särskild sektor eller ett särskilt ämne, ska bestämmelsen i denna andra unionsakt ha företräde framför detta direktiv.

7.  Om en bestämmelse i detta direktiv strider mot en bestämmelse i en annan unionsakt, ska bestämmelsen i denna andra unionsakt ha företräde framför detta direktiv.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Detta direktiv påverkar inte skyddet för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter.

8.  Ingen bestämmelse i detta direktiv eller i någon rättsakt som införlivar det i nationell lagstiftning ska på något sätt minska eller urholka det skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som föreskrivs i förordning (EU) 2016/679 och i direktiv 2002/58/EG.

Ändringsförslag     22

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a.  När digitalt innehåll tillhandahålls inom ramen för detta direktiv och lagstiftningen i en annan medlemsstat än den där konsumenten har sin hemvist är tillämplig, ska leverantören informera konsumenten om detta innan avtalet ingås.

Ändringsförslag     23

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Leverantören ska tillhandahålla det digitala innehållet omedelbart efter avtalets ingående, såvida inte parterna har kommit överens om annat. Tillhandahållandet ska anses äga rum när det digitala innehållet tillhandahålls konsumenten eller, om punkt 1 b tillämpas, den tredje part som konsumenten har valt, beroende på vilket som infaller först.

2.  Leverantören ska tillhandahålla det digitala innehållet omedelbart efter avtalets ingående, såvida inte parterna har kommit överens om annat, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16 m i direktiv 2011/83/EU. Tillhandahållandet ska anses äga rum när det digitala innehållet tillhandahålls konsumenten eller, om punkt 1 b i denna artikel tillämpas, den tredje part som konsumenten har valt, beroende på vilket som infaller först.

 

_________________

 

 

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att vara i överensstämmelse med avtalet ska det digitala innehållet i förekommande fall

1.  Avtalet ska innehålla alla relevanta egenskaper för att det digitala innehållets överensstämmelse med avtalet ska kunna bedömas samt all relevant information om behandling av personuppgifter i enlighet med skyldigheten enligt förordning (EU) 2016/679. För att vara i överensstämmelse med avtalet ska det digitala innehållet i förekommande fall

Ändringsförslag     25

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  uppdateras i enlighet med avtalet.

(d)  uppdateras i enlighet med avtalet eller när så behövs för att garantera de egenskaper som föreskrivs i leden a och b, särskilt kontinuitet och säkerhet.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I den mån avtalet i förekommande fall inte på ett klart och uttömmande sätt uppställer krav avseende det digitala innehållet i enlighet med punkt 1, ska det digitala innehållet lämpa sig för de ändamål för vilka digitalt innehåll med samma beskrivning normalt skulle användas, inklusive dess funktionalitet, driftskompatibilitet och andra egenskaper, såsom tillgänglighet, kontinuitet och säkerhet, med beaktande av

2.  Utöver att stämma överens med eventuella krav på överensstämmelse i avtalet i enlighet med punkt 1, ska det digitala innehållet lämpa sig för de ändamål för vilka digitalt innehåll med samma beskrivning normalt skulle användas och ska ha de egenskaper – inklusive dess funktionalitet, driftskompatibilitet och andra egenskaper, såsom tillgänglighet, kontinuitet och säkerhet som konsumenter rimligen kan förvänta sig, med beaktande av

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  huruvida det digitala innehållet tillhandahålls mot ett pris eller en annan motprestation än pengar,

(a)  huruvida det digitala innehållet tillhandahålls mot ett pris eller en annan motprestation än pengar, genom tillhandahållande av personuppgifter eller andra uppgifter i enlighet med artikel 3.1,

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  konsumenternas berättigade förväntningar,

Motivering

Enligt förslaget ska digitalt innehåll överensstämma med vad som fastställs i avtalet. Endast om inget anges i avtalet får mer objektiva kriterier (såsom tekniska standarder eller uppförandekoder) användas för att bedöma innehållets överensstämmelse. Produkter med digitalt innehåll är dock ofta så komplexa att konsumenterna inte kan förväntas förstå avtalsvillkoren fullständigt och fatta ett välgrundat beslut. Det skulle därför vara tillrådligt att oftare använda kriterier, t.ex. tekniska standarder eller berättigade förväntningar, för att fastställa överensstämmelse.

Ändringsförslag     29

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  i tillämpliga fall, befintliga internationella tekniska standarder eller, i avsaknad av sådana tekniska standarder, tillämpliga branschregler och god praxis, och

(b)  befintliga internationella tekniska standarder eller, i avsaknad av sådana tekniska standarder, tillämpliga branschregler och god praxis, och

Ändringsförslag     30

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  eventuell befintlig bästa praxis i fråga om säkerhet för informationssystem och digitala miljöer,

Ändringsförslag     31

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om avtalet föreskriver att det digitala innehållet ska tillhandahållas över en tidsperiod, ska det digitala innehållet vara i överensstämmelse med avtalet under hela denna period.

3.  Om avtalet föreskriver att det digitala innehållet ska tillhandahållas över en tidsperiod, ska det digitala innehållet, inklusive säkerhetsuppdateringar från leverantörens sida om sådana behövs, vara i överensstämmelse med avtalet under hela denna period.

Ändringsförslag     32

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  För att vara i överensstämmelse med avtalet ska det digitala innehållet eller den digitala tjänsten respektera de principer om ”inbyggt integritetsskydd” och ”integritetsskydd som standard” som avses i artikel 25 i förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag     33

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Konsumenten ska när så krävs i möjligaste mån samarbeta med leverantören för att fastställa konsumentens digitala miljö. Denna skyldighet att samarbeta ska vara begränsad till de tekniskt tillgängliga medel som är minst ingripande för konsumenten. Om konsumenten underlåter att samarbeta ska bevisbördan för bristande överensstämmelse med avtalet åvila konsumenten.

3.  Konsumenten ska när så krävs i möjligaste mån samarbeta med leverantören för att fastställa konsumentens digitala miljö. Denna skyldighet att samarbeta ska vara begränsad till de tekniskt tillgängliga medel som är minst ingripande för konsumenten. Om konsumenten underlåter att samarbeta ska bevisbördan för bristande överensstämmelse med avtalet åvila konsumenten. Konsumenten ska inte vara skyldig att samarbeta om leverantören begär tillgång till privat eller personlig information och kommunikation.

Ändringsförslag     34

Förslag till direktiv

Artikel 10 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  all bristande överensstämmelse som föreligger vid den tidpunkt då det digitala innehållet tillhandahålls, och

(b)  all bristande överensstämmelse som föreligger vid den tidpunkt då det digitala innehållet tillhandahålls,

Ändringsförslag     35

Förslag till direktiv

Artikel 10 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  varje säkerhetsbrist som leverantören kände till eller rimligtvis kunde ha känt till i enlighet med bästa praxis i fråga om säkerhet för informationssystem och digitala miljöer, och

Ändringsförslag     36

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Leverantören ska bringa det digitala innehållet i överensstämmelse med avtalet enligt punkt 1 inom skälig tid från den tidpunkt då leverantören har underrättats av konsumenten om bristen på överensstämmelse och utan att det innebär någon väsentlig olägenhet för konsumenten, med hänsyn till det digitala innehållets natur och det ändamål för vilket konsumenten behövde detta digitala innehåll.

2.  Leverantören ska bringa det digitala innehållet i överensstämmelse med avtalet enligt punkt 1 utan onödigt dröjsmål från den tidpunkt då leverantören har underrättats av konsumenten om bristen på överensstämmelse och utan att det innebär någon väsentlig olägenhet för konsumenten, med hänsyn till det digitala innehållets natur och det ändamål för vilket konsumenten behövde det digitala innehållet i fråga.

Ändringsförslag     37

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Konsumenten får häva avtalet endast om bristen på överensstämmelse med avtalet hämmar det digitala innehållets funktionalitet, driftskompatibilitet och andra centrala egenskaper hos digitalt innehåll, såsom dess tillgänglighet, kontinuitet och säkerhet när så krävs enligt artikel 6.1 och 6.2. Bevisbördan för att den bristande överensstämmelsen inte hämmar det digitala innehållets funktionalitet, driftskompatibilitet och andra centrala egenskaper ska åvila leverantören.

5.  Konsumenten får, utan att detta påverkar andra rättsliga grunder för hävning av avtalet, häva avtalet om bristen på överensstämmelse med avtalet hämmar det digitala innehållets funktionalitet, driftskompatibilitet och andra centrala egenskaper hos digitalt innehåll, såsom dess tillgänglighet, kontinuitet och säkerhet när så krävs enligt artikel 6.1 och 6.2. Bevisbördan för att den bristande överensstämmelsen inte hämmar det digitala innehållets funktionalitet, driftskompatibilitet och andra centrala egenskaper ska åvila leverantören.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Leverantören ska vidta alla åtgärder som kan förväntas för att avstå från att använda sig av en sådan annan motprestation än pengar som konsumenten har tillhandahållit i utbyte mot digitalt innehåll, samt av alla andra uppgifter som samlats in av leverantören i samband med tillhandahållandet av digitalt innehåll, inklusive innehåll som tillhandahållits av konsumenten, med undantag av innehåll som har genererats gemensamt av konsumenten och andra som fortsätter att använda innehållet.

(b)  Leverantören ska avstå från att använda sig av personuppgifter och andra uppgifter som konsumenten har tillgängliggjort i stället för betalning i pengar i utbyte mot digitalt innehåll, samt av alla andra uppgifter som samlats in av leverantören i samband med tillhandahållandet av digitalt innehåll, inklusive innehåll som tillhandahållits av konsumenten, med undantag av innehåll som har producerats gemensamt av konsumenten och andra som fortsätter att använda innehållet. Leverantören ska avstå från att behandla personuppgifter uteslutande i syfte att göra det möjligt att koppla andra uppgifter än personuppgifter samt innehåll till konsumenten för att kunna göra det möjligt för konsumenten att hämta det i enlighet med led c. Leverantören ska fullgöra de skyldigheter som är tillämpliga enligt förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Leverantören ska förse konsumenten med tekniska medel för att hämta allt innehåll som tillhandahållits av konsumenten och alla andra uppgifter som producerats eller genererats genom konsumentens användning av det digitala innehållet, i den mån dessa uppgifter har lagrats av leverantören. Konsumenten ska ha rätt att hämta innehållet kostnadsfritt, utan väsentlig olägenhet, inom skälig tid och i ett allmänt använt dataformat.

(c)  Leverantören ska, på konsumentens begäran, förse konsumenten med tekniska medel för att hämta allt innehåll som tillhandahållits av konsumenten och alla andra uppgifter som producerats genom konsumentens användning av det digitala innehållet, i den mån dessa uppgifter har lagrats av leverantören. Konsumenten ska ha rätt att hämta innehållet kostnadsfritt, utan olägenhet, inom skälig tid och i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart dataformat, och att överföra detta innehåll till en annan leverantör utan hinder från den ursprungliga leverantören.

Ändringsförslag     40

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Leverantören ska vara ansvarig gentemot konsumenten för varje ekonomisk skada på konsumentens digitala miljö som orsakats av bristande överensstämmelse med avtalet eller underlåtenhet att tillhandahålla det digitala innehållet. Skadestånd ska så nära som möjligt försätta konsumenten i den position som vederbörande skulle ha befunnit sig i om det digitala innehållet hade tillhandahållits på vederbörligt sätt och varit i överensstämmelse med avtalet.

1.  Leverantören ska vara ansvarig gentemot konsumenten för varje ekonomisk skada för konsumenten som orsakats av bristande överensstämmelse med avtalet eller underlåtenhet att tillhandahålla det digitala innehållet. Skadestånd ska så nära som möjligt försätta konsumenten i den position som vederbörande skulle ha befunnit sig i om det digitala innehållet hade tillhandahållits på vederbörligt sätt och varit i överensstämmelse med avtalet.

Ändringsförslag     41

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Närmare bestämmelser om utövandet av rätten till skadestånd ska fastställas av medlemsstaterna.

2.  Närmare bestämmelser om utövandet av rätten till skadestånd ska fastställas av medlemsstaterna. När medlemsstaterna fastställer dessa bestämmelser får de föreskriva minskat eller ökat skadeståndsansvar på grundval av objektiva kriterier för att bedöma de ansträngningar som leverantörerna har gjort för att undvika bristande överensstämmelse hos det digitala innehållet samt förekomst av skada, till exempel inom ramen för bästa praxis i fråga om säkerhet eller ny tillgänglig teknik.

Ändringsförslag     42

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om avtalet föreskriver att det digitala innehållet ska tillhandahållas under den tidsperiod som fastställs i avtalet, får leverantören ändra funktionalitet, driftskompatibilitet och andra väsentliga egenskaper hos det digitala innehållet, såsom tillgänglighet, kontinuitet och säkerhet, i den mån dessa ändringar negativt påverkar konsumentens tillgång till eller användning av det digitala innehållet, endast om

1.  Om avtalet föreskriver att det digitala innehållet ska tillhandahållas under den tidsperiod som fastställs i avtalet, får leverantören ändra funktionalitet, driftskompatibilitet och andra väsentliga egenskaper hos det digitala innehållet, såsom tillgänglighet och kontinuitet, endast om

Ändringsförslag     43

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  en sådan ändring är nödvändig för innehållets säkerhet, enligt bästa praxis,

Ändringsförslag     44

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  konsumenten meddelas i rimligt god tid före ändringen genom ett uttryckligt meddelande på ett varaktigt medium,

(b)  konsumenten meddelas i rimligt god tid före ändringen genom ett uttryckligt meddelande,

Ändringsförslag     45

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  konsumenten, vid uppsägning av kontraktet i enlighet med led c, förses med tekniska hjälpmedel för hämtning av allt innehåll i enlighet med artikel 13.2 c.

(d)  konsumenten, vid uppsägning av kontraktet i enlighet med led c, förses med tekniska hjälpmedel för hämtning av allt innehåll i enlighet med artikel 13.2 c eller artikel 16.4 b.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 4 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  ska leverantören vidta alla åtgärder som kan förväntas för att avstå från att använda sig av en sådan annan motprestation än pengar som konsumenten har tillhandahållit i utbyte mot digitalt innehåll, samt av alla andra uppgifter som samlats in av leverantören i samband med tillhandahållandet av digitalt innehåll, inklusive innehåll som tillhandahållits av konsumenten,

(a)  ska leverantören avstå från att använda sig av personuppgifter och andra uppgifter som konsumenten har tillgängliggjort i stället för betalning i pengar i utbyte mot digitalt innehåll, samt av alla andra uppgifter som tillhandahållits av konsumenten i samband med användningen av digitalt innehåll, inklusive innehåll som tillhandahållits av konsumenten, med undantag av innehåll som har producerats gemensamt av konsumenten och andra som fortsätter att använda innehållet. Leverantören ska avstå från att behandla personuppgifter uteslutande i syfte att göra det möjligt att koppla andra uppgifter än personuppgifter samt innehåll till konsumenten för att kunna göra det möjligt för konsumenten att hämta det i enlighet med led b. Leverantören ska fullgöra de skyldigheter som är tillämpliga enligt förordning (EU) 2016/679;

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 4 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  ska leverantören förse konsumenten med tekniska medel för att hämta allt innehåll som tillhandahållits av konsumenten och alla andra uppgifter som producerats eller genererats genom konsumentens användning av det digitala innehållet, i den mån dessa uppgifter har lagrats av leverantören; konsumenten ska ha rätt att hämta innehållet utan väsentlig olägenhet, inom skälig tid och i ett allmänt använt dataformat, och

(b) ska leverantören, på konsumentens begäran, förse konsumenten med tekniska medel för att hämta allt innehåll som tillgängliggjorts av konsumenten och alla andra uppgifter som producerats genom konsumentens användning av det digitala innehållet, i den mån dessa uppgifter har lagrats av leverantören; konsumenten ska ha rätt att hämta innehållet och uppgifterna utan väsentlig olägenhet, inom skälig tid och i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart dataformat, och att överföra innehållet och uppgifterna i fråga till en annan leverantör utan hinder från den ursprungliga leverantören, och

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska se till att det finns lämpliga och effektiva medel för att säkerställa efterlevnaden av detta direktiv.

1.  Medlemsstaterna ska se till att det finns effektiva och avskräckande medel för att säkerställa efterlevnaden av detta direktiv.

 

 

Motivering

Dessa nya konsumenträttigheter kan genomföras i praktiken endast om verkligt effektiva och avskräckande påföljder införs av medlemsstaterna, även med tanke på de viktiga kommersiella fördelar som leverantörer av digitalt innehåll kan vinna genom att på ett aggressivt sätt öka sina marknadsandelar till skada för konsumenternas rättigheter.

Ändringsförslag     49

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Organisationer som är verksamma inom området skydd av registrerades rättigheter och friheter när det gäller skyddet av deras personuppgifter.

Motivering

Baserat på artikel 80 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Ändringsförslag     50

Förslag till direktiv

Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 19a

 

Uppgiftsskydd

 

Behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för verksamheter som utövas i enlighet med detta direktiv ska överensstämma med bestämmelserna i förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG.

Ändringsförslag     51

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska senast den [fem år efter det att direktivet trätt i kraft] se över tillämpningen av detta direktiv och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska bland annat behandla argumenten för en harmonisering av regler tillämpliga på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll mot annan motprestation än den som omfattas av detta direktiv, i synnerhet avtal om tillhandahållande mot prestation i form av reklam eller indirekt insamling av uppgifter.

1.  Kommissionen ska senast den [tre år efter det att direktivet trätt i kraft] se över tillämpningen av detta direktiv och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska bland annat behandla samspelet och förenligheten med förordning (EU) 2016/679 och argumenten för en harmonisering av regler tillämpliga på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll mot annan motprestation än den som omfattas av detta direktiv, i synnerhet avtal om tillhandahållande mot prestation i form av reklam eller indirekt insamling av uppgifter.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll

Referensnummer

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Ansvariga utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

21.1.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Marju Lauristin

16.3.2016

Artikel 55 – Gemensamma utskottssammanträden

       Tillkännagivande i kammaren

       

28.4.2016

Behandling i utskott

12.7.2016

8.11.2016

 

 

Antagande

8.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

4

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll

Referensnummer

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Framläggande för parlamentet

9.12.2015

 

 

 

Ansvarigt/Ansvariga utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

21.1.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

28.1.2016

CULT

25.1.2016

 

 

Föredragande

       Utnämning

Evelyne Gebhardt

14.4.2016

Axel Voss

14.4.2016

 

 

Artikel 55 – Gemensamma utskottssammanträden

       Tillkännagivande i kammaren

       

28.4.2016

Behandling i utskott

14.7.2016

29.11.2016

22.3.2017

 

Antagande

21.11.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

55

4

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Max Andersson, Pascal Arimont, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Mady Delvaux, Pascal Durand, Laura Ferrara, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Antonio López-Istúriz White, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Pavel Svoboda, József Szájer, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Marco Zullo, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Lucy Anderson, Heidi Hautala, Kaja Kallas, Angelika Niebler, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Rainer Wieland

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Zbigniew Kuźmiuk, Bolesław G. Piecha, Michaela Šojdrová

Ingivande

27.11.2017

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

55

+

ALDE

 

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kaja Kallas, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic

Daniel Dalton, Zbigniew Kuźmiuk, Nosheena Mobarik, Bolesław G. Piecha, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Angelika Niebler, Emil Radev, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Szájer, Mihai Ţurcanu, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marlene Mizzi, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala, Julia Reda

4

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski

2

0

EFDD

Laura Ferrara, Marco Zullo

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster