Izvješće - A8-0376/2017Izvješće
A8-0376/2017

PREPORUKA o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Američkih Država, s druge strane

27.11.2017 - (13419/2016 – C8-0100/2017 – 2006/0058(NLE)) - ***

Odbor za promet i turizam
Izvjestiteljica: Theresa Griffin

Postupak : 2006/0058(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0376/2017
Podneseni tekstovi :
A8-0376/2017
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Američkih Država, s druge strane

(13419/2016 – C8-0100/2017 – 2006/0058(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (13419/2016),

–  uzimajući u obzir Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju i privremenoj primjeni Sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Američkih Država, s druge strane,

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 100. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0100//2017),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za promet i turizam (A8-0376/2017),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Sjedinjenih Američkih Država.

OBRAZLOŽENJE

Kontekst i sadržaj sporazuma

U lipnju 2003. Europska zajednica i njezine države članice dobile su mandat za pregovore o Sporazumu o zračnom prometu sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Cilj pregovora bila je uspostava „otvorenog zračnog prostora” između strana. Ideja je bila stvoriti jedinstveno tržište u području zračnog prometa na kojemu bi zračni prijevoznici Europske zajednice i SAD-a mogli pružati usluge zračnog prijevoza bez ikakvih ograničenja i koje bi obuhvaćalo domaća tržišta obiju strana.

Postizanje punog mandata zahtijevalo bi znatne zakonodavne promjene u Sjedinjenim Američkim Državama, posebno kako bi se uklonila postojeća pravna ograničenja za strano vlasništvo, kontrolu nad zračnim prijevoznicima iz SAD-a i kabotažu. Ta su pitanja u SAD-u još i danas iznimno politički osjetljiva. Zbog toga se mandatom priznala mogućnost provedbe sporazuma u fazama.

U studenom 2005. Ministarstvo prometa SAD-a (DOT) pokušalo je promijeniti propise o stranom vlasništvu izdavanjem „Obavijesti o predloženom donošenju propisa” (NPRM) kako bi oni bili fleksibilniji. To je ministarstvo, međutim, u prosincu 2006. odlučilo povući tu obavijest nakon preispitivanja brojnih komentara javnosti, uključujući komentare Kongresa SAD-a.

Zbog toga je došlo do potrebe za novim krugom pregovora o nacrtu sporazuma, što je bilo prihvatljivije za EU.

To je 2. ožujka 2007. dovelo do novog nacrta sporazuma iz prve faze, koji je potpisan na sastanku na vrhu EU-a i SAD-a održanom 30. travnja 2007. Vijeće je podržalo nacrt sporazuma i odlučilo ga privremeno primjenjivati od 30. ožujka 2008[1].

Parlament je na novi nacrt sporazuma reagirao Rezolucijom od 14. ožujka 2007. o sklapanju Sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica i Sjedinjenih Američkih Država (T6-0071/2007). Pozdravio je sporazum iz prve faze kao važan korak prema uspostavi integriranog transatlantskog tržišta zračnog prometa od kojega će potrošači imati koristi te je 11. listopada 2007. dao suglasnost za taj sporazum[2].

U svibnju 2008. započela je druga faza pregovora koja je dovela do sklapanja sporazuma iz druge faze u obliku Protokola o izmjeni prvotnog sporazuma (sporazuma iz prve faze), koji je potpisan i privremeno se primjenjuje od 24. lipnja 2010.[3] (proces ratifikacije Protokola i davanja suglasnosti još je u tijeku).

Protokolom se osigurava znatan daljnji napredak, uključujući dodatna ulaganja i mogućnosti pristupa tržištu te jačanje okvira za suradnju u regulatornim područjima kao što su sigurnost, zaštita i okoliš. Njime se u članku 21. obuhvaća i uzajamna odgovornost u pogledu „daljnjeg proširenja mogućnosti” koje, među ostalim, obuhvaćaju budući napredak u vezi s propisima o stranom vlasništvu.

Postignuća

EU i SAD su u srpnju 2017. u Washingtonu proslavili 10. godišnjicu postojanja Sporazuma o zračnom prometu između EU-a i SAD-a. On se općenito smatra velikim postignućem. Transatlantsko tržište danas čini 55 milijuna putnika, a to je 6,4 milijuna putnika i 52 para gradova više nego prije 10 godina.

Međutim, treba napomenuti da se zajednički udio putnika prevezenih preko zračnih luka EU-a i SAD-a smanjio sa 61 % ukupnog svjetskog broja putnika 2000. na 38 % tijekom 2015. godine. To odražava promjenjivu prirodu tržišta zračnog prometa i potrebu za sve tješnjom suradnjom u međunarodnom zračnom prometu.

SAD i EU i dalje su najrazvijenija tržišta zračnog prometa.

Postupak

Sporazum o zračnom prometu (sporazum iz prve faze) potpisan je 25. i 30. travnja 2007. i privremeno se primjenjuje od 30. ožujka 2008.

Europski parlament dao je suglasnost za sklapanje sporazuma 11. listopada 2007.

Protokol o izmjeni Sporazuma o zračnom prometu potpisan je i privremeno se primjenjuje od 24. lipnja 2010.

Sve države članice, osim Bugarske, Rumunjske i Hrvatske, dovršile su postupak ratifikacije Sporazuma u studenom 2014.[4].

Komisija je u listopadu 2015.[5] predstavila izmijenjeni Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma kako bi se uzelo u obzir stupanje na snagu Ugovora iz Lisabona i činjenica da su Bugarska, Hrvatska i Rumunjska u međuvremenu postale države članice EU-a.

Nakon revizije koju su proveli pravnici lingvisti Vijeća Prijedlog odluke koji je danas podnesen na odobrenje Parlamentu sadrži i pravne izmjene potrebne zbog sudske prakse Suda Europske unije utvrđene presudom Suda od 28. travnja 2015.[6].

U svrhu sklapanja Sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica i Sjedinjenih Američkih Država Vijeću je potrebna suglasnost Europskog parlamenta, kako je predviđeno člankom 218. UFEU-a.

U skladu s člankom 99. i člankom 108. stavkom 7. Poslovnika Parlamenta nadležni odbor podnosi mu preporuku o prihvaćanju ili odbijanju predloženog akta. Parlament donosi odluku jedinstvenim glasovanjem, a na tekst sporazuma nije moguće podnositi amandmane. Amandmani u odboru dopušteni su samo ako im je cilj poništiti preporuku koju je predložio izvjestitelj.

  • [1]  Odluke Vijeća od 13., 16. i 20. travnja 2007.
  • [2]  T6-0428/2007 i izvješće odbora TRAN A6-0320/2007.
  • [3]  Tekst Sporazuma, SL L 134, 25.5.2007., str. 4.; tekst Protokola, SL L 223, 25.8.2010., str. 1.
  • [4]  Te su države postale strane u Sporazumu članstvom u EU-u.
  • [5]  COM(2015)491 final, 13. listopada 2015.
  • [6] Predmet C-28/12, Europska komisija protiv Vijeća, Presuda Suda (veliko vijeće) od 28. travnja 2015., SL C 213/3 od 29. lipnja 2015.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum o zračnom prometu između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država

Referentni dokumenti

13419/2016 – C8-0100/2017 – COM(2006)0169 – C6-0210/2007 – 2006/0058(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

7.6.2007

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

13.3.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Theresa Griffin

7.12.2015

 

 

 

Datum usvajanja

23.11.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

0

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Jill Evans, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Jozo Radoš, Olga Sehnalová

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Juan Fernando López Aguilar

Datum podnošenja

27.11.2017

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

38

+

ALDE

Gesine Meissner, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Juan Fernando López Aguilar, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Olga Sehnalová, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Jill Evans

0

-

/

/

3

0

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Dieter-Lebrecht Koch

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani