ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej v mene Európskej únie

27.11.2017 - (13419/2016 – C8-0100/2017 – 2006/0058(NLE)) - ***

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajkyňa: Theresa Griffin

Postup : 2006/0058(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0376/2017
Predkladané texty :
A8-0376/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej v mene Európskej únie

(13419/2016 – C8-0100/2017 – 2006/0058(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (13419/2016),

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o podpise a predbežnom uplatňovaní Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej,

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0100/2017),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0376/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Spojených štátov amerických.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pozadie a obsah dohody

Európske spoločenstvo a jeho členské štáty dostali v júni 2003 mandát rokovať o dohode o leteckej doprave so Spojenými štátmi americkými.

Cieľom rokovaní bolo vytvorenie „otvoreného leteckého priestoru“ medzi stranami. Zámerom bolo vytvoriť jednotný trh pre leteckú dopravu, na ktorom by európske letecké spoločnosti a spoločnosti USA mohli poskytovať letecké služby bez obmedzenia a ktorý by zahŕňal domáce trhy obidvoch zmluvných strán.

Úplné dosiahnutie mandátu by si bolo vyžadovalo značné zmeny v právnych predpisoch Spojených štátov, a to najmä s cieľom odstrániť existujúce právne obmedzenia pri zahraničnom vlastníctve, kontrolách leteckých spoločností USA a kabotáži. Tieto otázky sú v Spojených štátoch stále politicky veľmi citlivé. Z tohto dôvodu sa v mandáte uznáva možnosť postupného vykonávania dohody.

Ministerstvo dopravy Spojených štátov sa v novembri 2005 pokúsilo zmeniť pravidlá zahraničného vlastníctva a vydalo oznámenie o navrhovanej tvorbe predpisov s cieľom dosiahnuť pružnejšie právne predpisy. V decembri 2006 sa však ministerstvo po preskúmaní veľkého počtu verejných pripomienok vrátane pripomienok Kongresu USA rozhodlo oznámenie stiahnuť.

Preto bolo nevyhnutné nové kolo rokovaní o návrhu dohody, ktorý by bol prijateľnejší pre EÚ.

Výsledkom bol nový návrh dohody v rámci prvej fázy z 2. marca 2007, ktorý bol podpísaný 30. apríla 2007 na samite EÚ – USA. Rada návrh dohody schválila a rozhodla sa ho od 30. marca 2008 predbežne vykonávať[1].

Parlament na nový návrh dohody reagoval svojím uznesením zo 14. marca 2007 o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej (T6-0071/2007). Privítal dohodu v rámci prvej fázy ako dôležitý krok smerom k integrovanému transatlantickému leteckému trhu, ktorý bude prospešný pre spotrebiteľov, a 11. októbra 2007 dohodu odsúhlasil[2].

V máji 2008 sa začali rokovania v rámci druhej fázy, ktoré viedli k uzavretiu dohody v rámci druhej fázy v podobe protokolu, ktorým sa zmenila pôvodná dohoda (z prvej fázy) a ktorý bol podpísaný a začal sa predbežne vykonávať 24. júna 2010[3] (stále prebieha proces ratifikácie a udelenia súhlasu).

Protokol umožňuje ďalšie významné posuny vpred vrátane dodatočných investícií a príležitostí na prístup na trh, ako aj posilnenie rámca spolupráce v regulačných oblastiach, ako je bezpečnosť, ochrana či životné prostredie. Zahŕňa aj (článok 21) vzájomnú zodpovednosť za „príležitostí na ďalšie rozšírenie“, čo sa okrem iného týka i ďalšieho pokroku v súvislosti s pravidlami zahraničného vlastníctva.

Dosiahnuté výsledky

V júli 2017 EÚ a USA vo Washingtone oslávili 10. výročie uzavretia Dohody o leteckej doprave medzi EÚ a USA. Vo všeobecnosti sa dohoda považuje za veľký úspech. Transatlantický trh v súčasnosti zahŕňa 55 miliónov cestujúcich, čo je o 6,4 milióna cestujúcich a 52 medzimestských letov viac ako pred 10 rokmi.

Malo by sa však poznamenať, že kombinovaný podiel cestujúcich prepravených cez letiská v EÚ a USA sa znížil zo 61 % z celkového počtu cestujúcich v roku 2000 na 38 % v roku 2015. To odráža meniaci sa charakter leteckých trhov a potrebu ešte užšej spolupráce v medzinárodnom letectve.

USA a EÚ sú v súčasnosti ešte stále najvyspelejšími leteckými trhmi.

Postup

Dohoda o leteckej doprave (prvá fáza) bola podpísaná 25. a 30. apríla 2007 a predbežne sa uplatňuje od 30. marca 2008.

Parlament vyslovil súhlas s uzavretím dohody 11. októbra 2007.

Protokol, ktorým sa mení dohoda o leteckej doprave, bol podpísaný a začal sa predbežne vykonávať 24. júna 2010.

Všetky členské štáty s výnimkou Bulharska, Rumunska a Chorvátska ukončili ratifikačný proces dohody v novembri 2014[4].

V októbri 2015[5] predložila Komisia zmenený návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dohody s cieľom zohľadniť nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy a skutočnosť, že medzičasom sa Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko stali členskými štátmi EÚ.

Návrh rozhodnutia, ktorý sa dnes predkladá Parlamentu na schválenie, obsahuje po revízii právnikmi lingvistami Rady aj právne úpravy, ktoré vyžaduje judikatúra Súdneho dvora Európskej únie v rozsudku z 28. apríla 2015[6].

Na uzavretie Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej potrebuje Rada súhlas Európskeho parlamentu, ako sa vyžaduje v článku 218 ZFEÚ.

V súlade s článkom 99 a článkom 108 ods. 7 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu gestorský výbor predkladá odporúčanie na schválenie alebo zamietnutie navrhnutého aktu. Parlament rozhodne prostredníctvom jediného hlasovania, pričom k dohode nie je možné predkladať žiadne pozmeňujúce návrhy. Pozmeňujúce návrhy vo výbore sú prípustné iba vtedy, keď ich cieľom je zmena odporúčania navrhovaného spravodajcom.

  • [1]  Rozhodnutia Rady z 13., 16. a 20. apríla 2007.
  • [2]  T6-0428/2007 a správa výboru TRAN A6-0320/2007.
  • [3]  Text dohody, Ú. v. EÚ L 134, 25.5.2007, s. 4; text protokolu, Ú. v. EÚ L 223, 25.8.2010, s. 1.
  • [4]  Tieto krajiny sa stali zmluvnými stranami dohody prostredníctvom svojho pristúpenia k EÚ.
  • [5]  COM(2015) 491 final, 13. októbra 2015.
  • [6] Vec C-28/12, Komisia/Rada, rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 28. apríla 2015, Ú. v. EÚ C 213 z 29. júna 2015, s. 3.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda o leteckej doprave medzi ES a USA

Referenčné čísla

13419/2016 – C8-0100/2017 – COM(2006)0169 – C6-0210/2007 – 2006/0058(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

7.6.2007

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

13.3.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Theresa Griffin

7.12.2015

 

 

 

Dátum prijatia

23.11.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Jill Evans, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Jozo Radoš, Olga Sehnalová

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Juan Fernando López Aguilar

Dátum predloženia

27.11.2017

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

38

+

ALDE

Gesine Meissner, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Juan Fernando López Aguilar, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Olga Sehnalová, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Jill Evans

0

-

/

/

3

0

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Dieter-Lebrecht Koch

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania