ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO)

27.11.2017 - (COM(2017)0128 – C8‑0121/2017 – 2017/0056(COD)) - ***I

Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Линеа Енгстрьом


Процедура : 2017/0056(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0377/2017
Внесени текстове :
A8-0377/2017
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO)

(COM(2017)0128 – C8‑0121/2017 – 2017/0056(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0128),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0121/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г[1].,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0377/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7 a)  При изпълнението на приетите от SPRFMO мерки за опазване и управление Съюзът и държавите членки следва да се стремят да насърчават дейностите, свързани с крайбрежния риболов, и използването на риболовни уреди и техники, които са селективни и имат ограничено въздействие върху околната среда, включително уреди и техники, използвани при традиционния и непромишления риболов, като по този начин допринасят за осигуряването на добър жизнен стандарт за местните икономики.

Обосновка

Адаптация от неотдавнашен регламент на ICCAT.

Изменение    2

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се определят разпоредби за управление, опазване и контрол във връзка с риболова на трансгранично преминаващи видове в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO).

С настоящия регламент се определят разпоредби за управление, опазване и контрол във връзка с риболова на трансгранично преминаващи рибни запаси в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO).

Обосновка

Използване на правилния термин в съответствие със Споразумението на ООН за рибните запаси

Изменение    3

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  риболовните кораби на трети държави при искане на достъп или които са обект на инспекция в пристанища на Съюза и носят на борда си продукти от риболов, добити в зоната на Конвенцията SPRFMO.

в)  риболовните кораби на трети държави при искане на достъп до пристанища на Съюза, или които са обект на инспекция в тези пристанища и носят на борда си продукти от риболов, добити в зоната на Конвенцията SPRFMO.

Обосновка

Смислово пояснение.

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „зона на Конвенцията SPRFMO“ означава географската зона на откритото море на юг от 10° с.ш., на север от зоната на Конвенцията CCAMLR, определена в Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика, на изток от зоната на Конвенцията SIOFA, определена в Споразумението за риболов в Южния Индийски океан, и на запад от зоните под юрисдикцията на южноамериканските държави по отношение на рибарството;

(1)  „зона на Конвенцията SPRFMO“ означава географската зона, отбелязани в член 5 на Конвенцията за опазване и управление на рибните ресурси в открито море в южната част на Тихия океан;

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „риболовен кораб“ означава всеки кораб, независимо от големината му, който се използва или е предназначен да се използва за търговска експлоатация на рибни ресурси, включително помощни кораби, кораби фабрики и кораби, участващи в трансбордиране, както и транспортни кораби, оборудвани за транспорт на рибни продукти, с изключение на кораби-контейнери;

(2)  „риболовен кораб“ означава всеки кораб, независимо от големината му, който се използва или е предназначен да се използва за риболов, включително кораби фабрики, кораби за помощни операции, транспортни кораби и всякакъв друг вид кораби, пряко ангажирани в риболовни операции;

Обосновка

Използване на определението от Конвенцията на SPRFMO. Предложението използва определението от Регламента относно ННН риболов. Съществуват различни определения на риболовните кораби в Регламента относно ННН риболов, Регламента за контрол и в Основния регламент.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  „риболовен отпечатък при дънен риболов“ означава пространственият обхват на дънния риболов в зоната на Конвенцията SPRFMO през определен период;

(7)  „риболовен отпечатък при дънен риболов“ означава пространственият обхват на дънния риболов в зоната на Конвенцията SPRFMO в периода от 1 януари 2002 г. до 31 декември 2006 г.;

Обосновка

Необходимо е съобразяване с формулировката на МОУ 03-2017, параграф 6.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  „установена риболовна зона“ означава риболовна зона, която не е била забранена и е била използвана за риболов или е била използвана за риболов с определен вид риболовно съоръжение или техника през предходните десет години;

заличава се

Обосновка

Този термин не присъства в предложението и това води до объркване.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 10 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10 a)  „големи пелагични плаващи мрежи“ (плаващи хрилни мрежи) означава хрилна мрежа или друга мрежа или комбинация от мрежи, с дължина повече от 2,5 километра, имаща за цел да заплете, прихване или омотае рибата, носейки се на повърхността на водата или във водата.

Обосновка

МОУ 08-2013 на SPRFMO забранява големите плаващи мрежи и това определение от мерките за опазване и управление придружава новия член 17 (а), предложен за тази цел.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 10 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10 б)  „дълбоководни хрилни мрежи“ (тристенни мрежи, статични мрежи, закотвени мрежи, дънни мрежи) означава низове единични, двойни или тройни мрежи, които се поставят вертикално, на дъното или близо до него, в които рибата се закача за хрилете, заплита или захваща. Дълбоководните хрилни мрежи се състоят от една или по-рядко две или три мрежи, прикачени заедно върху една и съща въжена основа. Няколко вида мрежи могат да се комбинират в едно съоръжение. Тези мрежи са предназначени или за самостоятелно използване или по-често множество от тях се поставят в редица ("групи" от мрежи). Риболовното съоръжение може да е стационарно, прикрепено към дъното или плаващо — свободно или свързано с кораба.

Обосновка

МОУ 08-2013 на SPRFMO забраняват дълбоководните хрилни мрежи и това определение от мерките за опазване и управление придружава новия член 17 (а), предложен за тази цел.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  „дейности, свързани с ННН риболов“ означава всяка незаконна, недекларирана или нерегулирана риболовна дейност съгласно определението в член 2 от Регламент (ЕО) № 1005/2008;

(11)  „ННН риболов“ означава риболовни дейности, съгласно определението на член 2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008;

Обосновка

„ННН риболов“ е правилният термин от Регламент (ЕО) № 1005/2008, вместо „дейности, свързани с ННН риболов“.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  „уязвима морска екосистема“ означава всяка морска екосистема, чиято цялост, според най-добрата налична научна информация и принципа на предпазливостта, е застрашена от значителни неблагоприятни въздействия, произтичащи от физическия контакт с дънни съоръжения в нормалния ход на риболовните операции, включително и рифове, подводни възвишения, хидротермални цепнатини, студеноводни корали или студеноводни колонии от сюнгери.

(16)  „уязвима морска екосистема“ означава всяка морска екосистема, чиято цялост (т.е. екосистемна структура или функция) според най-добрата налична научна информация и принципа на предпазливостта, е застрашена от значителни неблагоприятни въздействия, произтичащи от физическия контакт с дънни съоръжения в нормалния ход на риболовните операции, включително и рифове, подводни възвишения, хидротермални цепнатини, студеноводни корали или студеноводни колонии от сюнгери.

Обосновка

Необходимо е да се допълни определението от Регламент (ЕО) № 734/2008.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6a

 

Разпределяне на възможностите за риболов за сафрид

 

В съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 при разпределянето на възможностите за риболов за запасите от сафрид, на които те имат право, държавите членки използват прозрачни и обективни критерии, включително от екологичен, социален и икономически характер, и освен това се стремят да разпределят националните квоти между различните сегменти на флота справедливо, като отдават специално внимание на традиционния и непромишления риболов, и се стремят да осигурят стимули на риболовните кораби на Съюза, които използват селективен риболовен уред или техники за риболов с намалено въздействие върху околната среда.

Обосновка

Адаптация от неотдавнашен регламент на ICCAT.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  На риболовните кораби на Съюза се забранява да изхвърлят отпадъци по време на хвърляне и изтегляне. Ако това е практически невъзможно, корабите изхвърлят отпадъците на партиди на интервали от най-малко два часа.

6.  На риболовните кораби на Съюза се забранява да изхвърлят отпадъци по време на хвърляне и изтегляне. Ако това е практически невъзможно и когато е необходимо изхвърлянето на биологични отпадъци поради свързани с оперативната безопасност опасения, корабите изхвърлят отпадъците на партиди на интервали от най-малко два часа.

Обосновка

Текст от бележката под линия към МОУ 09-2017, параграф 1, буква а)

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  На риболовните кораби на Съюза се забранява да изхвърлят отпадъци по време на хвърляне и изтегляне.

4.  Доколкото това е възможно, на риболовните кораби на Съюза се забранява да изхвърлят отпадъци по време на хвърляне и изтегляне.

Обосновка

Предложението на ЕК излиза извън обхвата на препоръката, приета от SPRFMO. Необходимо е да се придържаме към текста, включен в мерките за опазване, одобрени от регионалните организации.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Риболовните кораби на Съюза преработват отпадъците в рибно брашно и задържат на борда всички отпадъчни материали, като изхвърлянето се ограничава до течни изхвърляния/отпадни води. Ако това е практически невъзможно, риболовните кораби изхвърлят отпадъците на партиди на интервали от най-малко два часа.

5.  Доколкото това е възможно и уместно, на риболовните кораби на Съюза преработват отпадъците в рибно брашно и задържат на борда всички отпадъчни материали, като изхвърлянето се ограничава до течни изхвърляния/отпадни води. Ако това е практически невъзможно, риболовните кораби изхвърлят отпадъците на партиди на интервали от най-малко два часа.

Обосновка

Предложението на ЕК излиза извън обхвата на препоръката, приета от SPRFMO. Необходимо е да се придържаме към текста, включен в мерките за опазване, одобрени от регионалните организации.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Мрежите се почистват след всяка риболовна операция с цел да се отстранят заплелата се риба и бентосния материал, за да не възникват взаимодействия с птиците по време на разполагането на съоръженията.

6.  Доколкото това е възможно, мрежите се почистват след всяка риболовна операция с цел да се отстранят заплелата се риба и бентосния материал, за да не възникват взаимодействия с птиците по време на разполагането на съоръженията.

Обосновка

Предложението на ЕК излиза извън обхвата на препоръката, приета от SPRFMO. Необходимо е да се придържаме към текста, включен в мерките за опазване, одобрени от регионалните организации.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  данни за всички наблюдавани взаимодействия с морски птици.

Обосновка

Предложението на Европейската комисия пропуска препоръката, приета от SPRFMO. Необходимо е да се придържаме към текста, включен в мерките за опазване, одобрени от регионалните организации.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  средното равнище на улов в периода 1 януари 2002 г. — 31 декември 2006 г.;

б)  средното равнище на годишен улов в периода 1 януари 2002 г. — 31 декември 2006 г.;

Обосновка

Пояснение.

Изменение    19

Предложение за регламент

Дял 3 – глава II a (new)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Глава IIа

 

Хрилни мрежи

Обосновка

Тази мярка се съдържа в МОУ 08-2013 и трябва да бъде транспонирана в правото на Съюза.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 17 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 17 a

 

Хрилни мрежи

 

1.   Използването на големи пелагични плаващи мрежи и на дълбоководни хрилни мрежи е забранено в зоната на Конвенцията SPRFMO.

 

2.   Държавите членки на знамето, чиито кораби желаят да преминат транзитно през зоната на Конвенцията SPRFMO с хрилни мрежи на борда:

 

а)   дават най-малко 36 часа предварително известие до секретариата на SPRFMO преди влизане в зоната на Конвенцията SPRFMO, като посочват включително датите на очакваното влизане и излизане и дължината на пренасяната на борда хрилна мрежа;

 

б)   гарантират, че техните кораби отправят сигнал посредством системата за наблюдение на кораби (VMS) веднъж на всеки два часа, докато се намират в зоната на Конвенцията SPRFMO;

 

в)   представят доклади за местоположението посредством VMS до секретариата на SPRFMO в срок от 30 дни от напускането на кораба на зоната на Конвенцията SPRFMO; както и

 

г)   ако хрилните мрежи бъдат случайно изгубени или паднат зад борда на плавателния съд, докладва датата, часа, местоположението и дължината (в метри) на изгубените хрилни мрежи на секретариата на SPRFMO във възможно най-кратък срок и при всички случаи в рамките на 48 часа от загубването на риболовните съоръжения.

Обосновка

Тази мярка се съдържа в МОУ 08-2013 и трябва да бъде транспонирана в правото на Съюза.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Независимо от член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, на риболовните кораби на Съюза, невключени в регистъра на кораби на SPRFMO, не се разрешава да участват в риболовни дейности за видовете, добити в зоната на Конвенцията SPRFMO.

5.  Независимо от член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, на риболовните кораби на Съюза, невключени в регистъра на кораби на SPRFMO, не се разрешава да участват в риболовни дейности за видовете, намиращи се под отговорността на SPRFMO в зоната на Конвенцията.

Обосновка

По-ясна формулировка.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Настоящият член не засяга членове 21 и 22 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и член 4, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 1005/2008.

(Не се отнася до българския текст.)  

Обосновка

По-ясна формулировка.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  определят звено за контакт с цел предаване на доклади от инспекциите съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета.

в)  определят звено за контакт с цел получаване на доклади от инспекциите съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета.

Обосновка

Корекция за привеждане в съответствие с формулировката на МОУ 07-2017, параграф 5.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки представят на Комисията, най-малко 120 дни преди годишното заседание, всяка документирана информация, която сочи евентуални случаи на неспазване на мерките на SPRFMO за опазване и управление в зоната на Конвенцията SPRFMO от страна на всички риболовни кораби през последните две години. Комисията проучва тази информация и, ако е целесъобразно, я препраща на секретариата на SPRFMO най-малко 90 дни преди годишното заседание.

Държавите членки представят на Комисията, най-малко 150 дни преди годишното заседание, всяка документирана информация, която сочи евентуални случаи на неспазване на мерките на SPRFMO за опазване и управление в зоната на Конвенцията SPRFMO от страна на всички риболовни кораби през последните две години. Комисията проучва тази информация и, ако е целесъобразно, я препраща на секретариата на SPRFMO най-малко 120 дни преди годишното заседание.

Обосновка

Комисията трябва да разполага с достатъчно време, за да спази сроковете, посочени в МОУ 07-2017, параграф 2.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 30 a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Органите на риболовен кораб, плаващ под знамето на държава членка, уведомена от Комисията за неговото включване в проектосписъка на корабите, свързани с ННН риболов, уведомяват собственика на кораба за неговото включване в проектосписъка на SPRMFO на корабите, свързани с ННН риболов, и за последиците, които могат да настъпят в резултат на потвърждаването на неговото включване в приетия от SPRFMO списък на корабите, свързани с ННН риболов.

2.  Когато Комисията бъде уведомена, че риболовен кораб, плаващ под знамето на държава членка е включен в проектосписъка на SPRFMO на корабите, свързани с ННН риболов, Комисията уведомява за това органите на съответната държава членка, която на свой ред уведомява собственика на кораба за неговото включване в проектосписъка на SPRMFO на корабите, свързани с ННН риболов, и за последиците, които могат да настъпят в резултат на потвърждаването на неговото включване в приетия от SPRFMO списък на корабите, свързани с ННН риболов.

Обосновка

Постигане на езикова яснота.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 32 в – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  дата и час на местоположението (UTC);

д)  дата (географска ширина и дължина) и час на местоположението (UTC);

Обосновка

Формулировката на предложението е неясна.

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) е наскоро създадена организация, имаща за цел да допълни Комисията за риболова в Западния и Централния Тихи океан (WCPFC) и Междуамериканската комисия за тропическа риба тон (I-ATTC) и отговаря за управлението на рибарството за недалекомигриращите видове. Предложението на Комисията има за цел да транспонира различните мерки за опазване и управление (МОУ), приети до този момент, които засега са 15 на брой и обхващат редица въпроси от ННН риболов до мерки за намаляване на смъртността сред морските птици и проучвателния риболов.

SPRFMO влезе в сила на 24 август 2012 г. Тези, които се интересуват от процедурата до този момент могат да направят справка с доклада на Кармен Фрага относно присъединяването на ЕС (A7—0274/2011). Понастоящем има 15 договарящи страни и две сътрудничещи недоговарящи страни (Либерия, Панама). Белиз е договаряща страна в продължение на няколко години, но се оттегля през май 2016 г.

Уебсайта на SPRFMO дава добро обобщение на риболовните дейности в този обширен регион на планетата:

„Търговският риболов има тенденция да са съсредоточава в области с по-висока производителност, където е налице изтласкване на хранителни вещества, често свързано с подводните възвишения и хребети. Морските възвишения и хребети са и единствените достатъчно плитки места за дънен риболов. Въпреки че в открито море в южната част на Тихия океан съществуват много системи на морски възвишения и хребети, само най-значимите от тях изглежда са станали обект на риболов в някаква степен: възвишението Лорд Хау, Южнотасманийското възвишение и хребетът Луисвил. Съществуват тясно свързани рибни видове и общи видовете във водите на всички тези елементи.

„Рибните ресурси в открито море в южната част на Тихия океан могат да бъдат обобщени в бентосни (основно безгръбначни видове, които живеят на морското дъно), дънни видове (основно видове риба, в близост до морското дъно), и пелагични (главно видове риба и скариди, по повърхността на водата, така и среднодълбоките слоеве). Търговският риболов за бентосни и дънни видове е ограничен до около 1500 метра. Доминиращите дънни видове риба в търговския риболов включват запасите от атлантически големоглав, риби от семейство Oreosomatidae, берикс и Hyperoglyphe antarctica. Пелагичният риболов се извършва независимо от дълбочината, но е свързан с изтласкването от долните слоеве вода на хранителни вещества. Доминиращият пелагичен вид за търговският риболов е сафридът.

„Прилаганите понастоящем риболовни методи включват мрежите гъргър, пелагични тралове, дънни тралове, пелагични парагади, дънни парагади и улавяне в клетки.“

Основната дейност на ЕС в региона е уловът с пелагични тралове, насочен към сафрида, с риболовна дейност, датираща от 1979 г. По-скорошните дейности, след период на прекъсване на риболова, започна през 2005 г. със скромен улов на по-малко от 10 % от общия. Кораби от четири държави членки участват в този риболов, въпреки че всички са свързани с едно-единствено дружество.

Значителен е бил уловът на дълбоководни видове също така през годините до 2010 г.

Текущото състояние на запасите от сафрид беше анализирана от Научния комитет, който стигна до заключението, че смъртността от риболов е под равнището на F-MSY, като в същото време биомасата е под равнището, позволяващо максимален устойчив улов (B-MSY). Той препоръча запазване на улова за 2017 и 2018 г. под 493 000 тона — ОДУ за 2017 г. е 443 000 тона, от които делът на ЕС е 30 115 тона.

Предложение на Комисията

Подробният преглед на МОУ и сравнение с предложението показва, че като цяло предложението на Комисията осъществява цялостно транспониране на приетите МОУ. Някои приети от SPRFMO разпоредби вече съществуват в ОПОР, за въпроси като VMS, някои разпоредби за контрол и т.н. и те, разбира се, не се повтарят в предложението. Въпреки това се предлагат няколко изменения, някои от тях доста второстепенни, а други — от по-голямо значение.

Много МОУ имат процедурните срокове за договарящите страни да предоставят информация. Те изискват вътрешни крайни срокове за процедурите на ЕС, които обикновено са добре изготвени, но са предложени и няколко допълнения.

Определянето на зоната на Конвенцията SPRFMO не неправилно във вида, в който фигурира в предложението. Допълнителният преглед показа, че то не е било правилно транспонирано и в регламента за ОДУ и квотите. Въз основа на препоръките от парламентарната Правна служба, най-лесното решение е да се заличи определението и да се използва само препратка към зоната на конвенцията в член 2, буква а) по отношение на обхвата.

Определението за „риболовен кораб“ е също така в противоречие с определението в Конвенцията SPRFMO. Оказва се, че ОПОР има множество различни определения за „риболовен кораб“ поради причини, които не винаги са ясни. Разглеждат се само три акта, като всички те са приложими в световен мащаб — Регламентът за ННН риболов от 2008 г., Регламентът за контрол от 2009 г., Основният регламент от 2013 г. Всеки един от тях има различно определение. В своето предложение Комисията избра определението от Регламента за ННН, но то се отличава от определението в Конвенцията SPRFMO. Така, отново въз основа на становище от Правната служба, е включено изменение за приемане на определението на Конвенцията SPRFMO.

МОУ 08-2013 налага пълна забрана за използването на големи пелагични плаващи мрежи и на дълбоководни хрилни мрежи. Комисията не е транспонирала тази мярка, вероятно тъй като няма кораби от Съюза, които да използват хрилни мрежи в момента. Забраната за дълбоководни хрилни мрежи не е отразена другаде в ОПОР. Но тъй като представлява международно задължение, тя следва да бъде транспонирана в правото на ЕС, заедно със свързаните с нея определения на риболовните съоръжения.

На последно място, SPRFMO прие редица необходими ограничения върху операциите (с тралове и парагади), за да се предотврати улавянето на морски птици. Това е похвално, тъй като планът за действие на ЕС за морските птици обръща внимание на високата смъртност на морските птици вследствие на рибарството в целия свят. CCAMLR е намалила смъртността сред морските птици при риболов с парагади с повече от 90 % чрез относително прости и ефективни технически адаптации на риболовните съоръжения и риболовните практики. Подобни ефективни мерки за предотвратяване на смъртността сред морските птици трябва да се използват в рамките на SPRFMO, както и в други части на океаните. Ангажиментът на ЕС за най-добри практики го изисква.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO)

Позовавания

COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD)

Дата на представяне на ЕП

29.3.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

3.4.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

3.4.2017

ENVI

3.4.2017

REGI

3.4.2017

 

Неизказано становище

       Дата на решението

DEVE

30.5.2017

REGI

29.5.2017

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Linnéa Engström

27.4.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

21.6.2017

25.9.2017

 

 

Дата на приемане

21.11.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez

Дата на внасяне

27.11.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai,

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

ENF Group

France Jamet

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“