Postup : 2017/0056(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0377/2017

Předložené texty :

A8-0377/2017

Rozpravy :

PV 15/01/2018 - 14
CRE 15/01/2018 - 14

Hlasování :

PV 16/01/2018 - 5.1
CRE 16/01/2018 - 5.1
Vysvětlení hlasování
PV 29/05/2018 - 7.11

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0001
P8_TA(2018)0214

ZPRÁVA     ***I
PDF 728kWORD 86k
27.11.2017
PE 604.541v02-00 A8-0377/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanovují opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO)

(COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD))

Výbor pro rybolov

Zpravodajka: Linnéa Engström

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanovují opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO)

(COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0128),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0121/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 31. května 2017(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0377/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a také parlamentům členských států.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Při uplatňování opatření na zachování a řízení rybolovných zdrojů, která přijala Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO), by Unie a členské státy měly usilovat o podporu pobřežní rybolovné činnosti a využívání selektivních lovných zařízení a takových způsobů rybolovu, které mají menší dopad na životní prostředí, včetně zařízení a způsobů využívaných při tradičním a drobném rybolovu, a přispívat tak k přiměřené životní úrovni v rámci místní ekonomiky.

Odůvodnění

Upraveno podle stávajícího nařízení o ICCAT (Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu týkající se rybolovu tažných druhů v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO).

Tímto nařízením se stanovují opatření pro řízení, zachování a kontrolu týkající se rybolovu tažných populací ryb v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO).

Odůvodnění

Je nutné použít správný výraz podle dohody o zachování a řízení populací ryb.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  rybářská plavidla třetích zemí, která požádala o povolení přístupu do přístavů Unie nebo která jsou předmětem inspekce v přístavech Unie a která mají na palubě produkty rybolovu odlovené v oblasti úmluvy SPRFMO.

(Netýká se českého znění.)  

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „oblastí úmluvy SPRFMO“ se rozumí zeměpisná oblast volného moře jižně od 10° severní zeměpisné šířky, severně od oblasti úmluvy CCAMLR, jak je vymezena v Úmluvě o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě, východně od oblasti úmluvy SIOFA, definované v dohodě o rybolovu v jižním Indickém oceánu, a západně od rybolovných oblastí v národní jurisdikci jihoamerických států;

1)  „oblastí úmluvy SPRFMO“ se rozumí zeměpisná oblast vymezená v článku 5 Úmluvy o zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti volného moře jižního Tichého oceánu;

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „rybářským plavidlem“ se rozumí plavidlo o libovolné velikosti používané nebo určené k obchodnímu využívání rybolovných zdrojů, včetně podpůrných plavidel, plavidel na zpracování ryb a plavidel podílejících se na překládkách, jakož i dopravních plavidel vybavených pro přepravu produktů rybolovu s výjimkou kontejnerových lodí;

2)  „rybářským plavidlem“ se rozumí jakékoli plavidlo určené k používání při rybolovu, včetně plavidel na zpracování ryb, podpůrných plavidel, přepravních plavidel a jakýchkoli jiných plavidel přímo zapojených do rybolovné činnosti;

Odůvodnění

Použití definice z úmluvy SPRFMO. V návrhu se použila definice z nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu. Definice rybářských plavidel uvedená v nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu, nařízení o kontrole a v základním nařízení se liší.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7)  „stopou lovu při dně“ se rozumí prostorový rozsah lovu při dně během definovaného období v oblasti úmluvy SPRFMO;

7)  „stopou lovu při dně“ se rozumí prostorový rozsah lovu při dně v oblasti úmluvy SPRFMO během období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006;

Odůvodnění

Je nutné zajistit soulad se zněním opatření na zachování a řízení rybolovných zdrojů 03–2017, odstavce 6.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10)  „zavedenou rybolovnou oblastí“ se rozumí rybolovná oblast, která není uzavřena a která je dosud předmětem rybolovu nebo byla předmětem rybolovu za použití konkrétního typu lovného zařízení nebo metody během předchozích deseti let;

vypouští se

Odůvodnění

Tento termín se v návrhu nikde jinde nevyskytuje a vede k nejasnostem.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10a)  „velkými pelagickými vlečnými sítěmi“ (tenatovými vlečnými sítěmi) se rozumějí tenatové nebo jiné sítě nebo kombinace sítí delších než 2,5 km, které jsou vlečeny na povrchu nebo ve vodě, tak aby se do nich ryby zachytily, zamotaly nebo aby v nich uvízly.

Odůvodnění

Podle opatření na zachování a řízení rybolovných zdrojů 08–2013 v rámci úmluvy SPRFMO je zakázáno používat velké vlečné sítě, a proto se zde navrhuje převzít tuto definici, která doplňuje nový článek 17a.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10b)  „hlubinnými tenatovými sítěmi“ (třístěnnými tenatovými sítěmi, pevnými sítěmi, ukotvenými sítěmi) se rozumějí vlasce jednoduchých, dvojitých nebo trojitých síťových stěn, umístěné kolmo na dně nebo blízko něj, do nichž se ryby zachytávají za žábry, zamotávají nebo v nichž uvíznou. Hlubinné tenatové sítě se skládají z jednoduchých nebo méně často z dvojitých nebo trojitých sítí umístěných společně na stejných lanových rámech. V rámci jednoho rybolovného zařízení lze kombinovat několik druhů sítí. Tyto sítě lze používat samostatně, nebo ve větších množstvích umístěných v řadě („flotily“ sítí), což je obvyklejší. Rybolovné zařízení se může nastavit, ukotvit na dno plavidla nebo nechat unášet, a to volně, nebo ve spojení s plavidlem.

Odůvodnění

Podle opatření na zachování a řízení rybolovných zdrojů 08–2013 v rámci úmluvy SPRFMO je zakázáno používat hlubinné tenatové sítě, a proto se zde navrhuje převzít tuto definici, která doplňuje nový článek 17a.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11)  „nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem“ se rozumí jakákoli nezákonná, nehlášená a neregulovaná rybolovná činnost definovaná v článku 2 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008;

11)  „nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem“ se rozumí rybolovná činnost, jak je definována v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008;

Odůvodnění

(Odůvodnění se netýká českého znění).

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

16)  „citlivým mořským ekosystémem“ se rozumí jakýkoli mořský ekosystém, jehož celistvost je podle nejlepších dostupných vědeckých poznatků a z hlediska zásady předběžné opatrnosti ohrožena závažnými nepříznivými dopady vyvolanými fyzickým kontaktem se zařízením pro lov při dně při běžném provádění rybolovných činností; k těmto ekosystémům patří mimo jiné útesy, podmořské hory, hydrotermální průduchy, studenovodní korály a kolonie mořských hub.

16)  „citlivým mořským ekosystémem“ se rozumí jakýkoli mořský ekosystém, jehož celistvost (tj. struktura nebo funkce) je podle nejlepších dostupných vědeckých poznatků a z hlediska zásady předběžné opatrnosti ohrožena závažnými nepříznivými dopady vyvolanými fyzickým kontaktem se zařízením pro lov při dně při běžném provádění rybolovné činnosti; k těmto ekosystémům patří mimo jiné útesy, podmořské hory, hydrotermální průduchy, studenovodní korály a kolonie mořských hub.

Odůvodnění

Je nutné převzít celou definici z nařízení (ES) č. 734/2008.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Přidělování rybolovných práv týkajících se kranase Murphyho

 

V souladu s článkem 17 nařízení (EU) č. 1380/2013 uplatňují členské státy při přidělování rybolovných práv na populace kranase Murphyho, které mají k dispozici, transparentní a objektivní kritéria, včetně kritérií environmentální, sociální a ekonomické povahy, a snaží se rovněž spravedlivě rozdělit vnitrostátní kvóty mezi různé části loďstva, přičemž zohledňují zvláště tradiční a drobný rybolov, a poskytují pobídky rybářským plavidlům Unie, jež používají selektivní lovná zařízení nebo rybolovné postupy s omezeným dopadem na životní prostředí.

Odůvodnění

Upraveno podle stávajícího nařízení o ICCAT (Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku).

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Rybářská plavidla Unie nesmí při nahazování a vytahování lovných zařízení vyhazovat vnitřnosti. Pokud toto pravidlo nelze z praktických důvodů dodržet, měla by plavidla shromažďovat odpad vždy po dobu nejméně dvou hodin.

6.  Rybářská plavidla Unie nesmějí při nahazování a vytahování lovných zařízení vyhazovat vnitřnosti. Pokud toto pravidlo nelze z praktických důvodů dodržet a pokud je z důvodu provozní bezpečnosti nutné zbavit se biologického odpadu, měla by plavidla shromažďovat odpad vždy po dobu nejméně dvou hodin.

Odůvodnění

Jedná se znění poznámky pod čarou k opatření na zachování a řízení rybolovných zdrojů 09–2017, odstavce 1a.

Pozměňovací návrh  14

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Rybářská plavidla Unie nesmí při nahazování a vytahování lovných zařízení vyhazovat vnitřnosti.

4.  Rybářská plavidla Unie nesmějí při nahazování a vytahování lovných zařízení pokud možno vyhazovat vnitřnosti.

Odůvodnění

Návrh Komise jde nad rámec doporučení, které bylo přijato v rámci úmluvy SPRFMO. Je nutné se držet znění, které je obsahem opatření na zachování rybolovných zdrojů, jež schválila tato regionální organizace.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Rybářská plavidla Unie zpracovávají vnitřnosti na rybí moučku a veškerý odpad musí uchovávat, přičemž je povoleno vypouštět pouze tekutý odpad. Pokud toto pravidlo nelze z praktických důvodů dodržet, měla by rybářská plavidla shromažďovat odpad vždy po dobu nejméně dvou hodin.

5.  Ve vhodných případech zpracovávají rybářská plavidla Unie pokud možno vnitřnosti na rybí moučku a veškerý odpad musí uchovávat, přičemž je povoleno vypouštět pouze tekutý odpad. Pokud toto pravidlo nelze z praktických důvodů dodržet, měla by rybářská plavidla shromažďovat odpad vždy po dobu nejméně dvou hodin.

Odůvodnění

Návrh Komise jde nad rámec doporučení, které bylo přijato v rámci úmluvy SPRFMO. Je nutné se držet znění, které je obsahem opatření na zachování rybolovných zdrojů, jež schválila tato regionální organizace.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Po každé rybolovné činnosti se sítě vyčistí, přičemž se musí odstranit ryby a bentický materiál, jež se do sítí zamotaly, aby při nahazování lovného zařízení nedocházelo k interakcím s ptáky.

6.  Po každé rybolovné činnosti se sítě pokud možno vyčistí, přičemž se musí odstranit ryby a bentický materiál, jež se do sítí zamotaly, aby při nahazování lovného zařízení nedocházelo k interakcím s ptáky.

Odůvodnění

Návrh Komise jde nad rámec doporučení, které bylo přijato v rámci úmluvy SPRFMO. Je nutné se držet znění, které je obsahem opatření na zachování rybolovných zdrojů, jež schválila tato regionální organizace.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  veškeré údaje o střetech s mořskými ptáky.

Odůvodnění

V návrhu Komise se neobjevuje doporučení, které bylo přijato v rámci úmluvy SPRFMO. Je nutné se držet znění, které je obsahem opatření na zachování rybolovných zdrojů, jež schválila tato regionální organizace.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  průměrná úroveň úlovků za období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006;

b)  průměrná roční úroveň úlovků za období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006;

Odůvodnění

Jde o ujasnění znění.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Název 3 – kapitola II a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Kapitola II a

 

Tenatové sítě

Odůvodnění

Toto opatření je obsaženo v opatření na zachování a řízení rybolovných zdrojů 08–2013 a je třeba jej převzít do právních předpisů Unie.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 17 a

 

Tenatové sítě

 

1.   Používání velkých pelagických vlečných sítí a všech hlubinných tenatových sítí je v celé oblasti úmluvy SPRFMO zakázáno.

 

2.   Členské státy vlajky, jejichž plavidla chtějí oblastí úmluvy SPRFMO proplout s tenatovými sítěmi na palubě, musejí:

 

a)   na to nejpozději 36 hodin před vstupem do oblasti úmluvy SPRFMO upozornit sekretariát a sdělit mu mj. očekávané datum vstupu do dané oblasti a jejího opuštění a délku tenatové sítě převážené na palubě,

 

b)   zajistit, aby jejich plavidla byla vybavena systémem sledování plavidel (VMS), který v době pobytu v oblasti úmluvy SPRFMO udává polohu plavidla každé dvě hodiny,

 

c)   předložit hlášení o poloze plavidla poskytované systémem VMS sekretariátu SPRFMO do 30 dní od opuštění oblasti úmluvy SPRFMO, a

 

d)   pokud dojde k náhodné ztrátě tenatových sítí nebo jejich spadnutí z paluby, nahlásit sekretariátu SPRFMO co nejdříve, nejpozději však do 48 hodin od ztráty rybolovného zařízení, datum, čas, polohu a délku ztracených tenatových sítí (v metrech).

Odůvodnění

Toto opatření je obsaženo v opatření na zachování a řízení rybolovných zdrojů 08–2013 a je třeba jej převzít do právních předpisů Unie.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Bez ohledu na ustanovení čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmějí rybářská plavidla Unie, která nejsou zanesena v evidenci plavidel vedené organizací SPRFMO, provozovat rybolovné činnosti ve vztahu k druhům uloveným v oblasti úmluvy SPRFMO.

5.  Bez ohledu na ustanovení čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmějí rybářská plavidla Unie, která nejsou zanesena v evidenci plavidel vedené organizací SPRFMO, provozovat rybolovnou činnost v oblasti úmluvy SPRFMO, která se týká druhů spadajících do působnosti této úmluvy.

Odůvodnění

Jedná se o ujasnění znění.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Tento článek se nedotýká ustanovení článků 21 a 22 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 a čl. 4 odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 1005/2008.

(Netýká se českého znění.)  

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  určit kontaktní místo pro účely předávání inspekčních zpráv podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.

c)  určit kontaktní místo pro účely získávání inspekčních zpráv podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.

Odůvodnění

Oprava s cílem upravit znění podle znění opatření na zachování a řízení rybolovných zdrojů 07–2017, odstavce 5.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Veškeré doložené informace, které naznačují možné případy porušení opatření SPRFMO pro zachování a řízení, jichž se nějaké rybářské plavidlo dopustilo během posledních dvou let v oblasti úmluvy SPRFMO, předloží členské státy Komisi nejméně 120 dnů před výročním zasedáním SPRFMO. Komise tyto informace přezkoumá a případně předá sekretariátu SPRFMO nejméně 90 dnů před výročním zasedáním SPRFMO.

Veškeré doložené informace, které naznačují možné případy porušení opatření SPRFMO pro zachování a řízení rybolovných zdrojů, jichž se nějaké rybářské plavidlo dopustilo během posledních dvou let v oblasti úmluvy SPRFMO, předloží členské státy Komisi nejméně 150 dnů před výročním zasedáním SPRFMO. Komise tyto informace přezkoumá a případně předá sekretariátu SPRFMO nejméně 120 dnů před výročním zasedáním SPRFMO.

Odůvodnění

Komise musí mít dostatek času na to, aby mohla dodržet lhůty uvedené v opatření na zachování a řízení rybolovných zdrojů 07–2017, odstavci 2.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 30 a – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Orgány členského státu, pod jehož vlajkou dotyčné rybářské plavidlo pluje, které Komise vyrozuměla o zařazení plavidla do návrhu seznamu plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, oznámí majiteli plavidla jeho zařazení do návrhu seznamu plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov sestaveného organizací SPRFMO a také mu oznámí důsledky, které z toho mohou vyplynout, pokud bude zařazení plavidla do seznamu plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov sestaveného organizací SPRFMO potvrzeno.

2.  Pokud je Komise informována o tom, že plavidlo plující pod vlajkou určitého členského státu je zařazeno do návrhu seznamu plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov sestaveného organizací SPRFMO, oznámí tuto skutečnost orgánům daného členského státu, který poté o zařazení do návrhu uvedeného seznamu vyrozumí majitele plavidla a informuje jej také o důsledcích, které z toho mohou vyplynout, pokud bude zařazení plavidla do seznamu plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov sestaveného organizací SPRFMO potvrzeno.

Odůvodnění

Jedná se o ujasnění znění.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 32 c – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  polohu, datum a čas (UTC);

e)  polohu (zeměpisnou šířku a délku), datum a čas (UTC);

Odůvodnění

Znění návrhu je nejasné.

(1)

Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO) je nedávno založenou organizací, která doplňuje Komisi pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC) a Meziamerickou komisi pro tropické tuňáky (IATTC), a odpovídá za hospodaření s rybolovnými zdroji jiných než vysoce stěhovavých druhů. Cílem návrhu Komise je převzít nejrůznější opatření na zachování a řízení rybolovných zdrojů (CMM), která byla dosud schválena a jichž je do současné doby 15, která se vztahují na celé spektrum záležitostí – od nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, přes opatření na snížení úmrtnosti mořských ptáků až po průzkumný rybolov.

Organizace SPRFMO zahájila činnost dne 24. srpna 2012. Informace o postupu do této chvíle naleznete ve zprávě Carmen Fragaové o přistoupení EU k této úmluvě (A7-0274/2011). Organizace má v současné době 15 smluvních stran a dvě spolupracující nesmluvní strany (Libérii a Panamu). Smluvní stranou bylo několik let i Belize, které však z organizace v květnu 2016 vystoupilo.

Na internetových stránkách organizace je podán přehledný souhrn rybolovné činnosti v této rozsáhlé oblasti planety:

„Komerční rybolov se zpravidla soustřeďuje do oblastí s vyšší produktivitou, kde dochází ke stoupání proudů bohatých na živiny, často v oblasti podmořských pohoří a hřebenů. Podmořská pohoří a hřebeny jsou zároveň jedinými místy, která jsou dostatečně mělká na provozování rybolovu u dna. Na volném moři jižního Tichého oceánu existuje celá řada podmořských pohoří a hřebenů, k rybolovu se však v různé míře využívají jen ty největší: Howeská plošina, Jižní tasmánská plošina a Louisvilleský hřeben. V okolí všech těchto útvarů se nacházejí příbuzné druhy ryb a obecně jiných organizmů.

Na otevřeném moři v jižním Tichém oceánu rozlišujeme bentický rybolov (především bezobratlé druhy žijící na mořském dně), rybolov u mořského dna (především ryby žijící u dna) a pelagický rybolov (především ryby a krevety na hladině a v pelagické oblasti). Komerční rybolov bentických a pelagických druhů je omezen na hloubku přibližně 1 500 m. Mezi hlavní komerčně lovené ryby žijící u mořského dna patří červenice obecná, druhy čeledě piloušovitých (Oreosomatidae), pilonoš červený a rod Hyperoglyphe. Pelagický rybolov probíhá nezávisle na hloubce, je však většinou spojen se stoupavými proudy bohatými na živiny. Hlavním pelagickým druhem, který je předmětem komerčního rybolovu, je kranas Murphyho.

Mezi současně používané rybolovné metody patří lov vakovitou sítí, pelagickou vlečnou sítí, vlečnou sítí určenou k lovu u dna, pelagickou lovnou šňůrou, lovnou šňůrou na lov u dna a lov košem.“

Hlavní činnost EU v daném regionu se zaměřuje už od roku 1979 na lov pelagickou vlečnou sítí, především na lov kranase Murphyho. Nedávná činnost, která se po období nečinnosti začala rozvíjet v roce 2005, se vyznačuje skromnými úlovky v objemu 10 % celkového množství. Tohoto rybolovu se účastní plavidla čtyř členských států, která však všechna patří jedné společnosti. Před rokem 2010 byly ve značných objemech loveny také hlubokomořské druhy. Stávající stav populace kranase Murphyho zanalyzoval vědecký výbor, který dospěl k závěru, že úmrtnost ryb je pod úrovní F-MSY, zatímco biomasa je pod úrovní, která je schopna produkovat maximální udržitelný výnos (B-MSY). Výbor doporučil zachovat úlovky v roce 2017 a 2018 pod 493 000 tunami – celkový přípustný odlov na rok 2017 je 443 000 tun, z čehož podíl EU činí 30 115 tun.

Návrh Komise

Z podrobného posouzení opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů a z jejich porovnání s návrhem vyplývá, že Komise tato opatření ve svém návrhu do značné míry převzala. V rámci společné rybářské politiky už existují některá opatření přijatá ze strany organizace SPRFMO, jako např. v případě systému VMS, některých opatření týkajících se kontrol apod., takže se tato opatření přirozeně v návrhu už znovu nevyskytují. Nicméně je předloženo několik pozměňovacích návrhů, z nichž jsou některé poměrně nevýznamné, jiné jsou však důležitější.

V případě mnoha opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů existují procesní lhůty pro poskytování informací ze strany smluvních stran. V souvislosti s postupy EU je proto nutné zavést interní lhůty, a přestože jsou tyto lhůty obvykle stanoveny správně, navrhují se určitá doplnění.

Definice pojmu oblasti úmluvy SPRFMO je v návrhu uvedena nesprávně. Při podrobnějším zkoumání se zjistilo, že nebyla správně převzata ani do nařízení o celkových přípustných odlovech a kvótách. Podle doporučení naší právní služby je nejjednodušším řešením definici vypustit a uvést v čl. 2a týkajícím se působnosti nařízení pouze odkaz na oblast úmluvy SPRFMO.

Definice „rybářského plavidla“ se také liší od definice použité v úmluvě SPRFMO. Ukazuje se, že v rámci společné rybářské politiky se z ne vždy zjevných důvodů používá celá řada různých definic tohoto pojmu. Pokud si vezmeme pouze tři všeobecně platné akty – nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu z roku 2008, nařízení o kontrolách z roku 2009 a základní nařízení z roku 2013 –, v každém z nich je použita jiná definice. Ve svém návrhu se Komise rozhodla pro definici z nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu, ta se však liší od definice, která se používá v úmluvě SPRFMO. Proto, opět na doporučení naší právní služby, obsahuje návrh zprávy pozměňovací návrh na převzetí definice používané v úmluvě SPRFMO.

V rámci opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů 08–2013 se zavádí úplný zákaz používání velkých pelagických vlečných sítí a všech hlubinných tenatových sítí. Komise do svého návrhu toto opatření nezařadila, zřejmě proto, že v současnosti tyto sítě nepoužívají žádná plavidla Unie. Zákaz používání hlubinných tenatových sítí se neobjevuje ani nikde jinde v rámci společné rybářské politiky. Avšak jelikož se jedná o mezinárodní povinnost, měla by být spolu s příslušnými definicemi rybolovných zařízení začleněna do právních předpisů EU.

A konečně organizace SPRFMO přijala mnoho nezbytných provozních omezení (týkající se lovu vlečnou sítí nebo šňůrou), která mají zabránit náhodným úlovkům mořských ptáků. Vzhledem k tomu, že se v akčním plánu EU pro mořské ptáky upozorňuje na vysokou úmrtnost mořských ptáků v důsledku rybolovu na celém světě, jde o chvályhodný počin. Podle informací se v rámci Úmluvy o ochraně živých mořských zdrojů v Antarktidě (CAMLR) podařilo pomocí poměrně jednoduchých a účinných technických úprav rybolovných zařízení a postupů snížit úmrtnost mořských ptáků náhodně ulovených lovnou šňůrou o více než 90 %. Podobně účinná opatření na zabránění úmrtnosti mořských ptáků se musejí použít i v oblasti úmluvy SPRFMO a v dalších oceánských oblastech. To si vyžaduje už samotný závazek EU týkající se uplatňování osvědčené praxe.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO)

Referenční údaje

COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD)

Datum předložení EP

29.3.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

3.4.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

3.4.2017

ENVI

3.4.2017

REGI

3.4.2017

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

DEVE

30.5.2017

REGI

29.5.2017

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Linnéa Engström

27.4.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

21.6.2017

25.9.2017

 

 

Datum přijetí

21.11.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez

Datum předložení

27.11.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

24

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai,

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

ENF Group

France Jamet

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí