BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav (SPRFMO)

27.11.2017 - (COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD)) - ***I

Fiskeriudvalget
Ordfører: Linnéa Engström


Procedure : 2017/0056(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0377/2017

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav (SPRFMO)

(COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0128),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk.2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0121/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 31. maj 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A8-0377/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7 a)  Ved gennemførelsen af de bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, der er vedtaget af SPRFMO, bør EU og medlemsstaterne bestræbe sig på at fremme det kystnære fiskeri og anvendelsen af fiskeredskaber og fangstmetoder, der er selektive og medvirker til reduceret miljøbelastning, herunder redskaber og metoder, der anvendes inden for traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri og derved bidrager til en rimelig levestandard for de lokale økonomier.

Begrundelse

Tilpasning fra den seneste ICCAT forordning.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger for fiskeriet efter fælles fiskebestande i konventionsområdet for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav (SPRFMO).

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

Anvendelse af den korrekte betegnelse efter FN's aftale om fiskebestande

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  tredjelandsfiskerfartøjer, når de anmoder om tilladelse til anløb af eller er genstand for inspektion i en EU-havn og har fiskevarer om bord, som er fanget i SPRFMO-konventionsområdet.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Begrundelse

Semantisk præcisering.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "SPRFMO-konventionsområdet": højsøområdet syd for 10°N, nord for CCAMLR-konventionsområdet som defineret i konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis, øst for SIOFA-konventionsområdet som defineret i fiskeriaftalen for det sydlige Indiske Ocean og vest for de sydamerikanske staters fiskerijurisdiktionsområder

1)  "SPRFMO-konventionsområdet": det geografiske område, der er defineret i artikel 5 i konventionen om bevarelse og forvaltning af højsøfiskeressourcerne i det sydlige Stillehav

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "fiskerfartøj": et fartøj, uanset størrelse, der anvendes til eller er beregnet til erhvervsmæssig udnyttelse af fiskeressourcer, herunder hjælpefartøjer, fabriksfartøjer, fartøjer, der deltager i omladning, samt transportfartøjer, der er udstyret til transport af fiskevarer, med undtagelse af containerskibe

2)  "fiskerfartøj": ethvert fartøj, der anvendes til eller er beregnet til fiskeri, herunder fabriksskibe, hjælpefartøjer, transportfartøjer og ethvert andet fartøj, der er direkte involveret i fiskeri

Begrundelse

Anvendelse af definitionen fra SPRFMO-konventionen. I forslaget anvendtes definitionen fra IUU-forordningen. Der findes forskellige definitioner af fiskerfartøjer i IUU-forordningen, kontrolforordningen og grundforordningen.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7)  det geografiske område i SPRFMO-konventionsområdet, hvor der udøves bundfiskeri i en bestemt periode "udkast til SPRFMO's liste over IUU-fartøjer":

7)  det geografiske område i SPRFMO-konventionsområdet, hvor der udøves bundfiskeri i perioden fra 1. januar 2002 til 31. december 2006.

Begrundelse

Der er behov for overensstemmelse med udtrykkene i CMM 03-2017, stk. 6.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10)  et fiskeri, der ikke har været lukket, og som har været udøvet eller været udøvet med en bestemt redskabstype eller ved hjælp af en bestemt fangstmetode i de foregående 10 år "IUU-fiskeri":

udgår

Begrundelse

Dette begreb forekommer ikke andre steder i forslaget, og det skaber forvirring.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10 a)  "store pelagiske drivgarn" (drivnedgarn): et nedgarn eller andet net eller en kombination af net, der er mere end 2,5 km lange, hvis formål er at få fiskene til at hænge fast i eller vikle sig ind i maskerne, og som flyder på overfladen eller i vandet.

Begrundelse

SPRFMO CMM 08-2013 forbyder store drivgarn, og denne definition fra CMM skal ses sammen med en ny artikel 17 (a), der foreslås i dette øjemed.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10 b)  "dybhavsnedgarn" (toggergarn, bundsatte garn, forankrede garn, synkegarn): tråde af enkelte, dobbelte eller tredobbelte lodrette netvægge, på eller nær bunden, hvis masker fiskene bliver indviklet i, filtret ind i eller hænger fast i. Dybhavsnedgarn består af enkelte, eller i mindre almindelige tilfælde, af dobbelte eller tredobbelte net, der er monteret sammen på samme rammetove. Flere typer garn kan kombineres i et redskab. Disse garn kan enten anvendes alene eller, mere almindeligt, mange sammen placeret på række ("garnflåder"). Redskabet kan være faststående, forankret til bunden, eller være drivende, frit eller forbundet med fartøjet.

Begrundelse

SPRFMO CMM 08-2013 forbyder dybhavsnedgarn, og denne definition fra CMM skal ses sammen med en ny artikel 17 (a), der foreslås i dette øjemed.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11)  ulovligt, urapporteret eller ureguleret fiskeri som defineret i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1005/2008 "samarbejdende ikke-kontraherende part i SPRFMO":

11)  ulovligt, urapporteret eller ureguleret fiskeri som defineret i artikel 2, stk. 1 i forordning (EF) nr. 1005/2008 "samarbejdende ikke-kontraherende part i SPRFMO":

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16)  et marint økosystem, der bl.a. omfatter rev, undersøiske bjerge, hydrotermiske væld, koldtvandskoraller og koldtvandssvampebunde, og hvis integritet ifølge de bedste foreliggende videnskabelige oplysninger og forsigtighedsprincippet risikerer at blive udsat for en betydelig negativ påvirkning ved fysisk kontakt med bundredskaber i forbindelse med normalt fiskeri.

16)  et marint økosystem, der bl.a. omfatter rev, undersøiske bjerge, hydrotermiske væld, koldtvandskoraller og koldtvandssvampebunde, og hvis integritet (dvs. økosystemets struktur eller funktion) ifølge de bedste foreliggende videnskabelige oplysninger og forsigtighedsprincippet risikerer at blive udsat for en betydelig negativ påvirkning ved fysisk kontakt med bundredskaber i forbindelse med normalt fiskeri.

Begrundelse

Der er behov for at præcisere definitionen i forordning (EF) nr. 734/2008.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Tildeling af fiskerimuligheder for chilensk hestemakrel

 

I overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) nr. 1380/2013 anvender medlemsstaterne gennemsigtige og objektive kriterier, herunder af miljømæssig, social og økonomisk art, når de tildeler de fiskerimuligheder for bestande af chilensk hestemakrel, de har til rådighed, og de bestræber sig endvidere på at fordele de nationale kvoter ligeligt blandt de forskellige fartøjskategorier, idet de tager særligt hensyn til traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri, og sørger for incitamenter for EU-fiskerfartøjer, der anvender selektive fiskeredskaber eller bruger fangstmetoder med reduceret miljøbelastning.

Begrundelse

Tilpasning fra den seneste ICCAT forordning.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  EU-fiskerfartøjer må ikke smide fiskeaffald over bord i forbindelse med sæt og indhaling. Hvis det ikke er muligt at overholde dette forbud, smides affaldet over bord i batcher i et tidsrum på to timer eller længere.

6.  EU-fiskerfartøjer må ikke smide fiskeaffald over bord i forbindelse med sæt og indhaling. Hvis det ikke er muligt, og hvis det er nødvendigt for at komme af med biologisk affald som følge af driftsmæssige sikkerhedsproblemer, smides affaldet over bord i batcher i et tidsrum på to timer eller længere.

Begrundelse

Ordlyden er taget fra fodnoten til CMM 09-2017, stk. 1, litra a).

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  EU-fiskerfartøjer må ikke smide fiskeaffald over bord i forbindelse med sæt og indhaling.

4.  EU-fiskerfartøjer må ikke smide fiskeaffald over bord i forbindelse med sæt og indhaling, hvor det er muligt.

Begrundelse

Kommissionens forslag går videre end henstillingen, der er vedtaget af SPRFMO. Det er nødvendigt at holde sig til den tekst, der indgår i de bevarelsesforanstaltninger, der er godkendt af den regionale organisation.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  EU-fiskerfartøjerne forarbejder fiskeaffaldet til fiskemel og beholder alt affald om bord, idet en eventuel udledning begrænses til flydende udledning/sumpvand. Hvis det ikke er muligt at overholde dette forbud, smides affaldet over bord i batcher i et tidsrum på to timer eller længere.

5.  Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt forarbejder EU-fiskerfartøjerne fiskeaffaldet til fiskemel og beholder alt affald om bord, idet en eventuel udledning begrænses til flydende udledning/sumpvand. Hvis det ikke er muligt at overholde dette forbud, smides affaldet over bord i batcher i et tidsrum på to timer eller længere.

Begrundelse

Kommissionens forslag går videre end henstillingen, der er vedtaget af SPRFMO. Det er nødvendigt at holde sig til den tekst, der indgår i de bevarelsesforanstaltninger, der er godkendt af den regionale organisation.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Nettene renses efter hvert træk for at fjerne indfiltrede fisk og bentisk materiale med henblik på at hindre fuglene i at komme i kontakt med redskaberne under fiskeriet.

6.  Hvor det er muligt renses nettene efter hvert træk for at fjerne indfiltrede fisk og bentisk materiale med henblik på at hindre fuglene i at komme i kontakt med redskaberne under fiskeriet.

Begrundelse

Kommissionens forslag går videre end henstillingen, der er vedtaget af SPRFMO. Det er nødvendigt at holde sig til den tekst, der indgår i de bevarelsesforanstaltninger, der er godkendt af den regionale organisation.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  enhver oplysning om observerede havfugleinteraktioner.

Begrundelse

Kommissionens forslag medtager ikke henstillingen, der er vedtaget af SPRFMO. Det er nødvendigt at holde sig til den tekst, der indgår i de bevarelsesforanstaltninger, der er godkendt af den regionale organisation.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  oplysninger om den gennemsnitlige fangst i perioden 1. januar 2002-31. december 2006

b)  oplysninger om den gennemsnitlige årlige fangst i perioden 1. januar 2002-31. december 2006

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Afsnit 3 – kapitel II a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kapitel IIa

 

Nedgarn

Begrundelse

Denne foranstaltning er indeholdt i CMM 08-2013 og skal gennemføres i EU-retten.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 17a.

 

Nedgarn

 

1.   Brugen af store pelagiske drivgarn og alle dybhavsnedgarn er forbudt i SPRFMO-konventionsområdet.

 

2.   De flagmedlemsstater, hvis fartøjer ønsker at sejle gennem SPRFMO-konventionsområdet og har nedgarn om bord skal:

 

a)   mindst 36 timer i forvejen give meddelelse til sekretariatet inden indsejling i SPRFMO-konventionsområdet, herunder de forventede ind- og udrejsedatoer og længde af nedgarn om bord

 

b)   sikre, at deres fartøjer har et fartøjsovervågningssystem (FOS), der bestemmer fartøjets position hver anden time, mens det er i SPRFMO-konventionsområdet

 

c)   indsende FOS positionsmeldingerne til SPRFMO-sekretariatet senest 30 dage efter, at fartøjet har forladt SPRFMO-konventionsområdet, og at

 

d)   hvis nedgarn er gået tabt ved en ulykke eller faldet over bord fra fartøjet, indberettes den dato, klokkeslæt, position og længde (m) af mistede garn til SPRFMO's sekretariat hurtigst muligt og i alle tilfælde inden for 48 timer efter, at redskabet er gået tabt.

Begrundelse

Denne foranstaltning er indeholdt i CMM 08-2013 og skal gennemføres i EU-retten.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Uanset artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 må EU-fiskerfartøjer, der ikke er opført i SPRFMO's fartøjsregister, ikke deltage i fiskeri efter arter, der tages i SPRFMO-konventionsområdet.

5.  Uanset artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 må EU-fiskerfartøjer, der ikke er opført i SPRFMO's fartøjsregister, ikke deltage i fiskeri efter arter, som er under SPRFMO's kompetence i konventionsområdet.

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Denne artikel berører ikke artikel 21 og 22 i forordning (EF) nr. 1224/2009 og artikel 4, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 1005/2008.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  udpege et kontaktpunkt med henblik på fremsendelse af inspektionsrapporter, jf. artikel 11, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008.

c)  udpege et kontaktpunkt med henblik på modtagelse af inspektionsrapporter, jf. artikel 11, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008.

Begrundelse

Korrektion for at bringe den i overensstemmelse med affattelsen af CMM 07-2017, stk. 5.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sender senest 120 dage før SPRFMO's årsmøde Kommissionen enhver dokumenteret oplysning, der tyder på, at et fiskerfartøj i de foregående 2 år ikke har overholdt SPRFMO's bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger i SPRFMO-konventionsområdet. Kommissionen gennemgår oplysningerne og videresender dem, hvis det er relevant, til SPRFMO's sekretariat senest 90 dage før SPRFMO's årsmøde.

Medlemsstaterne sender senest 150 dage før SPRFMO's årsmøde Kommissionen enhver dokumenteret oplysning, der tyder på, at et fiskerfartøj i de foregående 2 år ikke har overholdt SPRFMO's bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger i SPRFMO-konventionsområdet. Kommissionen gennemgår oplysningerne og videresender dem, hvis det er relevant, til SPRFMO's sekretariat senest 120 dage før SPRFMO's årsmøde.

Begrundelse

Kommissionen bør have tid nok til at overholde fristerne i CMM 07-2017, stk. 2.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 30 a – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Myndighederne i en medlemsstat, som har modtaget en meddelelse fra Kommissionen om, at et fiskerfartøj, der fører dens flag, er opført på udkastet til SPRFMO's liste over IUU-fartøjer, underretter fiskerfartøjets ejer om opførelsen på den pågældende liste over IUU-fartøjer og om de mulige konsekvenser af, at opførelsen på listen bekræftes på den liste over IUU-fartøjer, som vedtages af SPRFMO.

2.  Når Kommissionen er blevet meddelt, at et fiskerfartøj, der fører en medlemsstats flag, er opført på udkastet til SPRFMO's liste over IUU-fartøjer, underretter Kommissionen de pågældende medlemsstater herom, og disse underretter til gengæld fiskerfartøjets ejer om opførelsen på udkastet til den pågældende liste over IUU-fartøjer og om de mulige konsekvenser af, at opførelsen på listen bekræftes på den liste over IUU-fartøjer, som vedtages af SPRFMO.

Begrundelse

Dette gør ordlyden klarere.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  position, dato og tidspunkt (UTC)

e)  position (længdegrad og breddegrad), dato og tidspunkt (UTC)

Begrundelse

Forslagets ordlyd er uklar.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav (SPRFMO) er en ny organisation, der er etableret som supplement til WCPFC og I-ATTC, og er ansvarlig for forvaltningen af fiskeriet af ikke stærkt vandrende arter. Forslaget fra Kommissionen tager sigte på at gennemføre de forskellige bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger (CMM), der er blevet vedtaget hidtil, hvoraf der findes 15 til dato, som dækker en bred vifte af emner fra IUU-fiskeri til foranstaltninger til reduktion af havfugledødelighed og forsøgsfiskeri.

SPFRMO trådte i kraft den 24. august 2012. Personer, der er interesseret i proceduren, der førte hertil, henvises til rapporten fra Carmen Fraga om EU's tiltrædelse (A7-0274/2011). I øjeblikket er der 15 kontraherende parter og to samarbejdende ikke-kontraherende parter (Liberia, Panama). Belize var i et par år en samarbejdende ikke-kontraherende part, men trak sig i maj 2016.

SPRFMO's websted giver et godt overblik over fiskeriaktiviteterne i denne vidtstrakte region af verden:

"Kommercielt fiskeri har tendens til at være koncentreret i områder med højere produktivitet, hvor der er opstrømning af næringsstoffer, som ofte ses i forbindelse med undersøiske bjerge og bakkekamme. Undersøiske bjerge og bakkekamme er også de eneste steder, der er lave nok til at muliggøre bundfiskeri. Selv om der er talrige undersøiske bjerge og bakkekamme i det sydlige Stillehav er det kun de mest fremtrædende, der synes at være blevet fisket i: Lord Howe Rise, South Tasman Rise og Louisville Ridge. Der findes nært beslægtede fiskearter på tværs af alle disse områder.

Fiskeri på åbent hav i Stillehavet kan opdeles i bentiske arter (hovedsagelig hvirvelløse arter, som lever på havbunden), demersale arter (hovedsagelig fisk tæt på havbunden) og pelagiske arter (hovedsagelig fisk og rejer på overfladen og i vandsøjlen). Kommercielt fiskeri efter bentiske og demersale arter er begrænset til en dybde af ca. 1 500 m. Dominerende demersale fisk, der fanges kommercielt, omfatter orange savbug, oreofamilien, nordisk beryx og antarktisk sortfisk. Fiskeri efter pelagiske arter finder sted uafhængigt af dybde, men har tendens til at være forbundet med opstrømning af næringsstoffer. Den dominerende pelagiske art, der fiskes kommercielt, er chilensk hestemakrel.

De fiskerimetider, der anvendes i øjeblikket, omfatter notfartøjer, pelagisk trawl, bundtrawl, pelagisk langlinefiskeri og langlinefiskeri på bunden."

EU's primære aktivitet i regionen er pelagisk trawl efter chilensk hestemakrel, med fangster, der går tilbage til 1979. Nyere aktiviteter efter en periode uden fiskeri begyndte i 2005 med beskedne fangstmængder på mindre end 10 % af de samlede mængder. Fartøjer fra fire medlemsstater er involveret i dette fiskeri, selv om de alle er knyttet til et enkelt selskab.

Der blev også fanget betydelige mængder af dybhavsarter i årene op til 2010.

Den nuværende status for bestanden af chilensk hestemakrel blev analyseret af Den Videnskabelige Komité, som konkluderede, at fiskeridødeligheden lå under niveauet for F-MSY, mens biomassen lå under det niveau, der kan give MSY (B-MSY). Udvalget anbefalede opretholdelsen fangster for 2017 og 2018 på under 493 000 tons — TAC'en for 2017 er 443 000 tons, hvoraf EU's andel er 30 115 ton.

Kommissionens forslag

Det fremgår af en detaljeret gennemgang af CMM'erne og Kommissionens forslag, at Kommissionens forslag i det store og hele indeholder en omfattende gennemførelse af de bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, der er blevet vedtaget. Visse foranstaltninger, der er vedtaget af SPRFMO, findes allerede i den fælles fiskeripolitik, f.eks. FOS, visse kontrolbestemmelser osv., og disse er selvfølgelig ikke medtaget i forslaget. Ikke desto mindre foreslås nogle få ændringer, hvoraf nogle er meget små, mens andre har større betydning.

Mange bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger indeholder proceduremæssige frister for de kontraherende parter til at give oplysninger. Dette kræver interne frister for EU's procedurer, og selv om disse er godt gennemførte i forslaget, foreslås der et par tilføjelser.

Definitionen af SPRFMO-konventionsområdet, er ikke korrekt, sådan som det fremgår i forslaget. Yderligere har det vist sig, at det heller ikke er korrekt gennemført i TAC- og kvoteforordningen. På baggrund af rådgivning fra vores juridiske tjeneste er den enkleste løsning er at lade denne definition udgå og kun anvende henvisningen til konventionsområdet i artikel 2, litra a), om direktivets anvendelsesområde.

Definitionen af "fiskerfartøj" er også i strid med definitionen i SPRFMO-konventionsområdet. Det viser sig, at den fælles fiskeripolitik har mange forskellige definitioner af "fiskerfartøj" af årsager, som ikke altid er lige gennemskuelige. Se blot på tre retsakter, der gælder overalt i verden — IUU-forordningen fra 2008, kontrolforordningen fra 2009 og grundforordningen fra 2013. Hvert af dem har sin egen definition. I sit forslag valgte Kommissionen definitionen af IUU-forordningen, men denne afviger fra definitionen i SPRFMO-konventionsområdet. Så igen på grundlag af rådgivning fra Rådets Juridiske Tjeneste er der medtaget en ændring for at medtage definitionen, der optræder i SPRFMO-konventionen.

CMM 08-2013 fastsætter et fuldstændigt forbud mod anvendelse af store pelagiske drivgarn og alle nedgarn på dybt vand. Kommissionen har ikke gennemført denne foranstaltning, muligvis fordi der ikke er nogen EU-fartøjer, der anvender nedgarn på nuværende tidspunkt. Forbuddet mod nedgarn på dybt vand afspejles ikke andre steder i den fælles fiskeripolitik. Men da det er en international forpligtelse, bør den gennemføres i EU-lovgivningen, sammen med de dertil knyttede definitioner af redskaberne.

Endelig har SPRFMO har vedtaget mange nødvendige driftsmæssige begrænsninger (både trawl og langline) for at undgå fangst af havfugle. Dette er et prisværdigt initiativ, da EU's handlingsplan vedrørende havfugle henleder opmærksomheden på den store dødelighed, som havfugle er udsat for inden for fiskeri i hele verden. CCAMLR har angiveligt reduceret sin langlinehavfugledødelighed med over 90 % ved hjælp af relativt enkle og effektive tekniske tilpasninger af redskaber og fiskeripraksis. Tilsvarende effektive foranstaltninger til at hindre havfugledødelighed skal anvendes i SPRFMO samt for andre havområder. EU's forpligtelse til at bedste praksis kræver intet mindre.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav (SPRFMO)

Referencer

COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD)

Dato for høring af EP

29.3.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

3.4.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

3.4.2017

ENVI

3.4.2017

REGI

3.4.2017

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

DEVE

30.5.2017

REGI

29.5.2017

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Linnéa Engström

27.4.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

21.6.2017

25.9.2017

 

 

Dato for vedtagelse

21.11.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez

Dato for indgivelse

27.11.2017

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

24

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai,

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

ENF Group

France Jamet

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller