MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eteläisen Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön (SPRFMO) yleissopimusalueella sovellettavista hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteistä

  27.11.2017 - (COM(2017)0128 – C8‑0121/2017 – 2017/0056(COD)) - ***I

  Kalatalousvaliokunta
  Esittelijä: Linnéa Engström


  Menettely : 2017/0056(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0377/2017
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0377/2017
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eteläisen Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön (SPRFMO) yleissopimusalueella sovellettavista hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteistä

  (COM(2017)0128 – C8‑0121/2017 – 2017/0056(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0128),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0121/2017),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 31. toukokuuta 2017 antaman lausunnon[1],

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

  –  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A8-0377/2017),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 a)  SPRFMO:n hyväksymien säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden täytäntöönpanossa unionin ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä edistämään rannikkokalastusta ja valikoivien ja nykyistä vähemmän ympäristövaikutuksia aiheuttavien pyydysten ja kalastusmenetelmien käyttöä, mukaan lukien perinteisessä ja pienimuotoisessa kalastuksessa käytettävät pyydykset ja menetelmät, jotta edistetään paikallistalouksien kohtuullista elintasoa.

  Perustelu

  Mukautus viimeisimmästä ICCAT-asetuksesta.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tässä asetuksessa vahvistetaan hoitoa, säilyttämistä ja valvontaa koskevat säännökset, joita sovelletaan hajallaan olevien lajien kalastukseen Eteläisen Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön (SPRFMO) yleissopimusalueella.

  Tässä asetuksessa vahvistetaan hoitoa, säilyttämistä ja valvontaa koskevat säännökset, joita sovelletaan hajallaan olevien kalakantojen kalastukseen Eteläisen Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön (SPRFMO) yleissopimusalueella.

  Perustelu

  YK:n kalakantasopimuksen mukaisen oikean termin käyttö.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  kolmansien maiden kalastusaluksiin, jotka pyytävät pääsyä unionin satamiin tai ovat niissä tarkastettavina ja joilla on SPRFMO-yleissopimusalueella pyydettyjä kalastustuotteita.

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  Perustelu

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1)  ’SPRFMO-yleissopimusalueella’ aavan meren maantieteellistä aluetta, joka sijaitsee etelään linjasta 10° N, CCAMLR-yleissopimusalueen, sellaisena kuin se määritellään Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisestä tehdyssä yleissopimuksessa, pohjoispuolella, SIOFA-yleissopimusalueen, siten kuin se määritellään Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksessa, itäpuolella ja Etelä-Amerikan valtioiden lainkäyttövaltaan kuuluvien kalastusalueiden länsipuolella;

  1)  ’SPRFMO-yleissopimusalueella’ maantieteellistä aluetta, joka on merkitty aavan meren kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa Etelä-Tyynellämerellä koskevan yleissopimuksen 5 artiklassa;

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2)  ’kalastusaluksella’ minkä tahansa kokoista alusta, jota käytetään tai joka on tarkoitettu käytettäväksi kalavarojen kaupallisessa hyödyntämisessä, mukaan lukien tukialukset, kalanjalostusalukset, jälleenlaivaukseen osallistuvat alukset sekä kalastustuotteiden kuljetukseen varustetut rahtialukset konttialuksia lukuun ottamatta;

  2)  ’kalastusaluksella’ mitä tahansa alusta, jota käytetään tai joka on tarkoitettu käytettäväksi kalastukseen, mukaan lukien kalanjalostusalukset, tukialukset, rahtialukset ja mitkä tahansa muut alukset, jotka osallistuvat suoraan kalastustoimiin;

  Perustelu

  SPRFMO-yleissopimuksesta peräisin olevan määritelmän käyttö. Ehdotuksessa käytettiin LIS-asetuksen määritelmää. LIS-asetuksessa, valvonta-asetuksessa ja perusasetuksessa on erilaisia kalastusalusten määritelmiä.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  7)  ’pohjakalastuksen jalanjäljellä’ pohjakalastuksen spatiaalista laajuutta määrätyn ajan kuluessa SPRFMO-yleissopimusalueella;

  7)  ’pohjakalastuksen jalanjäljellä’ pohjakalastuksen spatiaalista laajuutta SPRFMO-yleissopimusalueella 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana;

  Perustelu

  Säilyttämis- ja hoitotoimenpiteen 03-2017 6 kohdan mukaisten termien kanssa on oltava johdonmukainen.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  10)  ’vakiintuneella kalastuksella’ kalastusta, jota ei ole kielletty ja jonka osalta on harjoitettu pyyntiä tai on harjoitettu pyyntiä tietyllä pyydystyypillä tai tekniikalla viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana;

  Poistetaan.

  Perustelu

  Tämä termi ei esiinny muualla ehdotuksessa, ja se aiheuttaa sekaannusta.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  10 a)  ’suurilla pelagisilla ajoverkoilla’ (ajelehtivat verkot) ajoverkkoa tai muuta verkkoa tai verkkojen yhdistelmää, joka on yli 2,5 kilometriä pitkä ja jonka tarkoituksena on saada kalat saaliiksi siten, että ne jäävät kiinni verkon silmiin tai sen sisälle tai takertuvat verkkoon, kun se ajelehtii lähellä pintaa tai vedessä.

  Perustelu

  SPRFMO:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteessä 08-2013 kielletään suuret ajoverkot, ja tämä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteestä peräisin oleva määritelmä liittyy asiaa koskevaan ehdotettuun uuteen 17 a artiklaan.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 10 b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  10 b)  ’syvänmeren verkoilla’ (riimuverkot, seisovat verkot, ankkuroidut verkot, uppoverkot) pystysuoraan tai lähelle pohjaa asetettavia yksin-, kaksin- tai kolminkertaisten havasseinien sarjoja, joihin kalat jäävät saaliiksi jäämällä kiinni niiden sisälle, takertumalla niihin tai jäämällä kiinni verkon silmiin. Syvänmeren verkot muodostuvat yleensä yhdestä hapaasta tai joskus kahdesta tai kolmesta hapaasta, jotka on kiinnitetty samaan selkänaruun. Yhteen pyydykseen voidaan yhdistää useita erityyppisiä verkkoja. Näitä verkkoja voidaan käyttää joko yksittäisinä tai yleisemmin suurina määrinä jonoissa (jatoina). Pyydys voidaan kiinnittää pohjaan ankkuroimalla tai jättää ajelehtimaan vapaasti taikka kiinnittää alukseen.

  Perustelu

  SPRFMO:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteessä 08-2013 kielletään syvänmeren verkot, ja tämä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteestä peräisin oleva määritelmä liittyy asiaa koskevaan ehdotettuun uuteen 17 a artiklaan.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  11)  ’LIS-kalastustoiminnalla’ asetuksen (EY) N:o 1005/2008 2 artiklassa määriteltyä laitonta, ilmoittamatonta tai sääntelemätöntä kalastustoimintaa;

  11)  ’LIS-kalastuksella’ asetuksen (EY) N:o 1005/2008 2 artiklan 1 alakohdassa määriteltyjä kalastustoimia;

  Perustelu

  ”LIS-kalastus” on asetuksesta (EY) N:o 1005/2008 peräisin oleva oikea termi ”LIS-kalastustoiminnan” sijaan.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  16)  ’haavoittuvalla meriekosysteemillä’ mitä tahansa meriekosysteemiä, jonka koskemattomuus on parhaan käytettävissä olevan tieteellisen tiedon ja ennalta varautumisen periaatteen mukaan uhattuna niiden merkittävien haittavaikutusten vuoksi, joita aiheutuu pohjapyydysten suorasta kosketuksesta tavanomaisessa kalastustoiminnassa; niihin kuuluvat muun muassa riutat, merenalaiset vuoret, hydrotermiset halkeamat, kylmän veden korallit ja kylmän veden sienieläinten kasvualustat.

  16)  ’haavoittuvalla meriekosysteemillä’ mitä tahansa meriekosysteemiä, jonka koskemattomuus (eli ekosysteemin rakenne tai toiminta) on parhaan käytettävissä olevan tieteellisen tiedon ja ennalta varautumisen periaatteen mukaan uhattuna niiden merkittävien haittavaikutusten vuoksi, joita aiheutuu pohjapyydysten suorasta kosketuksesta tavanomaisessa kalastustoiminnassa; niihin kuuluvat muun muassa riutat, merenalaiset vuoret, hydrotermiset halkeamat, kylmän veden korallit ja kylmän veden sienieläinten kasvualustat.

  Perustelu

  On tarpeen täydentää asetuksesta (EY) N:o 734/2008 peräisin olevaa määritelmää.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  6 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 a artikla

   

  Perunpiikkimakrillia koskevien kalastusmahdollisuuksien jakaminen

   

  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 17 artiklan mukaisesti jakaessaan käytettävissään olevia perunpiikkimakrillikantojen kalastusmahdollisuuksia jäsenvaltioiden on käytettävä avoimia ja puolueettomia perusteita, mukaan lukien luonteeltaan ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset perusteet, ja myös pyrittävä jakamaan kansalliset kiintiöt oikeudenmukaisesti eri laivastonosien kesken siten, että otetaan erityisesti huomioon perinteinen ja pienimuotoinen kalastus ja tarjotaan unionin kalastusaluksille kannustimia valikoivien pyydysten tai ympäristövaikutuksiltaan nykyistä vähäisempien kalastusmenetelmien käyttöön.

  Perustelu

  Mukautus viimeisimmästä ICCAT-asetuksesta.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Unionin kalastusaluksilta kielletään kalajätteen heittäminen mereen pyydyksen laskun tai kokemisen aikana. Jos tätä ei ole mahdollista toteuttaa, alusten on purettava jäte erissä siten, että purkukertojen väli on vähintään kaksi tuntia.

  6.  Unionin kalastusaluksilta kielletään kalajätteen heittäminen mereen pyydyksen laskun tai kokemisen aikana. Jos tätä ei ole mahdollista toteuttaa ja jos on tarpeen purkaa biologista jätettä toiminnan turvallisuuteen liittyvistä syistä, alusten on purettava jäte erissä siten, että purkukertojen väli on vähintään kaksi tuntia.

  Perustelu

  Sanamuoto on peräisin säilyttämis- ja hoitotoimenpiteen 09-2017 1 kohdan a alakohdasta.

  Tarkistus  14

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Unionin kalastusaluksilta kielletään kalajätteen heittäminen mereen pyydyksen laskun tai kokemisen aikana.

  4.  Unionin kalastusaluksilta kielletään mahdollisuuksien mukaan kalajätteen heittäminen mereen pyydyksen laskun tai kokemisen aikana.

  Perustelu

  Komission ehdotus menee SPRFMO:n hyväksymää suositusta pidemmälle. On syytä noudattaa alueellisen järjestön hyväksymien säilyttämistoimenpiteiden tekstiä.

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Unionin kalastusalusten on muunnettava jäte kalajauhoksi ja säilytettävä kaikki jäteaines aluksella; ainoastaan nestemäisen jätteen / jäteveden poisheittäminen on sallittua. Jos tätä ei ole mahdollista toteuttaa, kalastusalusten on purettava jäte erissä siten, että purkukertojen väli on vähintään kaksi tuntia.

  5.  Unionin kalastusalusten on mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa muunnettava jäte kalajauhoksi ja säilytettävä kaikki jäteaines aluksella; ainoastaan nestemäisen jätteen / jäteveden poisheittäminen on sallittua. Jos tätä ei ole mahdollista toteuttaa, kalastusalusten on purettava jäte erissä siten, että purkukertojen väli on vähintään kaksi tuntia.

  Perustelu

  Komission ehdotus menee SPRFMO:n hyväksymää suositusta pidemmälle. On syytä noudattaa alueellisen järjestön hyväksymien säilyttämistoimenpiteiden tekstiä.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Verkot on puhdistettava jokaisen kalastustoimen jälkeen niihin takertuneen kalan ja bentaalisen aineksen irrottamiseksi, jotta ei houkuteltaisi lintuja pyydyksen käytön aikana.

  6.  Verkot on mahdollisuuksien mukaan puhdistettava jokaisen kalastustoimen jälkeen niihin takertuneen kalan ja bentaalisen aineksen irrottamiseksi, jotta ei houkuteltaisi lintuja pyydyksen käytön aikana.

  Perustelu

  Komission ehdotus menee SPRFMO:n hyväksymää suositusta pidemmälle. On syytä noudattaa alueellisen järjestön hyväksymien säilyttämistoimenpiteiden tekstiä.

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a)  kaikki tiedot havaitusta vuorovaikutuksesta merilintujen kanssa.

  Perustelu

  Komission ehdotuksesta on jätetty pois SPRFMO:n hyväksymä suositus. On syytä noudattaa alueellisen järjestön hyväksymien säilyttämistoimenpiteiden tekstiä.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  keskimääräinen saalistaso 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseltä ajalta;

  b)  keskimääräinen vuotuinen saalistaso 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseltä ajalta;

  Perustelu

  Selvennys.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  3 otsikko – II a luku (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  II a luku

   

  Verkot

  Perustelu

  Tämä toimenpide sisältyy säilyttämis- ja hoitotoimenpiteeseen 08-2013, ja se on saatettava osaksi unionin lainsäädäntöä.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  17 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  17 a artikla

   

  Verkot

   

  1.   Suurten pelagisten ajoverkkojen ja kaikkien syvänmeren verkkojen käyttö on kielletty kaikkialla SPRFMO-yleissopimusalueella.

   

  2.   Lippujäsenvaltioiden, joiden alukset haluavat kulkea SPRFMO-yleissopimusalueen kautta pitäen aluksella verkkoja, on

   

  a)   annettava SPRFMO:n sihteeristölle ennakkoilmoitus viimeistään 36 tuntia ennen niiden saapumista SPRFMO-yleissopimusalueelle, arvioitu saapumis- ja poistumispäivä sekä aluksella pidetyn verkon pituus mukaan lukien;

   

  b)   varmistettava, että niiden aluksissa on alusten satelliittiseurantajärjestelmä (VMS), joka lähettää SPRFMO-yleissopimusalueella signaalin kahden tunnin välein;

   

  c)   toimitettava VMS-sijaintiraportit SPRFMO:n sihteeristölle 30 päivän kuluessa siitä, kun alus on poistunut SPRFMO-yleissopimusalueelta; ja

   

  d)   siinä tapauksessa, että verkot vahingossa katoavat tai putoavat aluksesta, ilmoitettava SPRFMO:n sihteeristölle mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 48 tunnin kuluessa pyydyksen katoamisesta verkkojen katoamisen päivämäärä ja kellonaika sekä kadonneiden verkkojen sijainti ja pituus (metreinä).

  Perustelu

  Tämä toimenpide sisältyy säilyttämis- ja hoitotoimenpiteeseen 08-2013, ja se on saatettava osaksi unionin lainsäädäntöä.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Sen estämättä, mitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, unionin kalastusalukset, joita ei ole merkitty SPRFMO:n alusrekisteriin, eivät saa harjoittaa SPRFMO-yleissopimusalueella pyydettyihin lajeihin liittyvää kalastustoimintaa.

  5.  Sen estämättä, mitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, unionin kalastusalukset, joita ei ole merkitty SPRFMO:n alusrekisteriin, eivät saa harjoittaa SPRFMO:n vastuualueeseen kuuluviin lajeihin liittyvää kalastustoimintaa yleissopimusalueella.

  Perustelu

  Selkeämpi sanamuoto.

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  19 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Tämän artiklan soveltaminen ei rajoita asetuksen (EY) N:o 1224/2009 21 ja 22 artiklan eikä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 4 artiklan 3 ja 4 kohdan soveltamista.

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  Perustelu

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  nimettävä yhteystaho tarkastusraporttien vastaanottamista varten neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 11 artiklan 3 kohdan nojalla;

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  Perustelu

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  30 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltioiden on toimitettava viimeistään 120 päivää ennen vuosikokousta komissiolle kaikki dokumentoidut tiedot, jotka viittaavat mahdollisiin tapauksiin, joissa kalastusalus ei ole noudattanut SPRFMO:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä SPRFMO-yleissopimusalueella kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana. Komissio tutkii tiedot ja tarvittaessa toimittaa ne edelleen SPRFMO:n sihteeristöön viimeistään 90 päivää ennen vuosikokousta.

  Jäsenvaltioiden on toimitettava viimeistään 150 päivää ennen vuosikokousta komissiolle kaikki dokumentoidut tiedot, jotka viittaavat mahdollisiin tapauksiin, joissa kalastusalus ei ole noudattanut SPRFMO:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä SPRFMO-yleissopimusalueella kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana. Komissio tutkii tiedot ja tarvittaessa toimittaa ne edelleen SPRFMO:n sihteeristöön viimeistään 120 päivää ennen vuosikokousta.

  Perustelu

  Komissiolla on oltava riittävästi aikaa noudattaa säilyttämis- ja hoitotoimenpiteen 07-2017 2 kohdan määräaikoja.

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  30 a artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Kalastusaluksen, jonka sisällyttämisestä LIS-alusluettelon luonnokseen komissio on ilmoittanut, lippujäsenvaltion viranomaisten on ilmoitettava aluksen omistajalle aluksen sisällyttämisestä SPRFMO:n LIS-alusluettelon luonnokseen sekä mahdollisista seurauksista siinä tapauksessa, että sen sisällyttäminen SPRFMO:n hyväksymään LIS-alusluetteloon vahvistetaan.

  2.  Kun komissiolle ilmoitetaan, että jäsenvaltion lipun alla purjehtiva alus on sisällytetty SPRFMO:n LIS-alusluettelon luonnokseen, komissio ilmoittaa asiasta kyseisen jäsenvaltion viranomaisille, joiden on puolestaan ilmoitettava aluksen omistajalle aluksen sisällyttämisestä SPRFMO:n LIS-alusluettelon luonnokseen sekä mahdollisista seurauksista siinä tapauksessa, että sen sisällyttäminen SPRFMO:n hyväksymään LIS-alusluetteloon vahvistetaan.

  Perustelu

  Selkeämpi sanamuoto.

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  32 c artikla – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  sijainti, päivämäärä, kellonaika (UTC);

  e)  sijainti (leveys- ja pituusaste), päivämäärä, kellonaika (UTC);

  Perustelu

  Ehdotuksen sanamuoto on epäselvä.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

  PERUSTELUT

  Eteläisen Tyynenmeren alueellinen kalastusjärjestö (SPRFMO) on uusi organisaatio, joka perustettiin täydentämään Länsi- ja Keski-Tyynenmeren laajasti vaeltavien kalakantojen suojelukomissiota (WCPFC) ja Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomissiota (IATTC) ja joka on vastuussa muiden kuin laajasti vaeltavien lajien kalastuksen hoidosta. Komission ehdotuksella pyritään siirtämään osaksi unionin lainsäädäntöä tähän mennessä hyväksytyt eri säilyttämis- ja hoitotoimenpiteet, joita on tällä hetkellä 15 ja jotka koskevat useita kysymyksiä LIS-kalastuksesta merilintujen kuolleisuuden vähentämiseen ja koekalastukseen.

  Sopimus SPRFMO:n perustamisesta tuli voimaan 24. elokuuta 2012. Kyseiseen ajankohtaan saakka jatkuneesta prosessista kiinnostuneita pyydetään tutustumaan EU:n liittymisestä laadittuun Carmen Fragan mietintöön (A7-0274/2011). Tällä hetkellä sopimuspuolia on 15 ja yhteistyötä tekeviä muita kuin sopimuspuolia kaksi (Liberia ja Panama). Belize oli yhteistyötä tekevä muu kuin sopimuspuoli, mutta se vetäytyi toukokuussa 2016.

  SPRFMO:n verkkosivustolla esitetään tiivistetysti kalastustoimintaa tällä laajalla maapallon alueella:

  Kaupallisella kalastuksella on ollut pyrkimys keskittyä korkean tuottavuuden alueisiin, joissa tapahtuu ravinteiden kumpuamista ja jotka ovat usein yhteydessä merenalaisiin vuoriin ja harjanteisiin. Merenalaiset vuoret ja harjanteet ovat myös ainoita riittävän matalia paikkoja pohjakalastukseen. Vaikka Etelä-Tyynenmeren avomerialueilla on useita merenalaisia vuoria ja harjanteita, ainoastaan seuraavilla merkittävimmillä on ilmeisesti harjoitettu kalastusta jossain määrin: Lord Howe Rise, South Tasman Rise ja Louisville Ridge. Kaikilla näillä alueilla on läheisesti toisilleen sukua olevia kalalajeja ja yhteisiä lajeja.

  Etelä-Tyynellämerellä aavan meren kalastustoiminta voidaan jakaa bentaaliseen (pääasiassa meren pohjalla elävät selkärangattomat lajit), demersaaliseen (pääasiassa lähellä merenpohjaa elävät kalat) ja pelagiseen (pääasiassa pinnalla ja välivedessä elävät kalat ja katkaravut) pyyntiin. Bentaalisten ja demersaalisten lajien kaupallinen pyynti rajoittuu noin 1 500 metrin syvyyteen. Yleisimpiin kaupallisesti kalastettaviin demersaalisiin eväkaloihin kuuluvat keltaroussi, oreo, limapää ja etelänmeduusakala. Pelagista kalastusta harjoitetaan kiinnittämättä huomiota syvyyteen, mutta se liittyy yleensä ravinteiden kumpuamiseen. Tavallisin kaupallisesti kalastettava pelaginen laji on perunpiikkimakrilli.

  Nykyään käytössä oleviin kalastusmenetelmiin kuuluvat kurenuottaus, pelaginen troolaus, pelaginen pitkäsiimakalastus, pohjasiimakalastus ja mertakalastus.

  EU harjoittaa ensisijaisesti pelagista troolausta kohdelajinaan perunpiikkimakrilli, jota on saatu saaliiksi vuodesta 1979. Viimeaikainen toiminta, jonka vaatimattomat saaliit ovat jääneet alle 10 prosenttiin enimmäismäärästä, alkoi tauon jälkeen vuonna 2005. Tähän kalastukseen osallistuu aluksia neljästä jäsenvaltiosta, vaikka kaikki kuuluvat yhteen yritykseen.

  Merkittäviä syvänmeren lajien saaliita saatiin myös vuoteen 2010 saakka.

  Tiedekomitea analysoi perunpiikkimakrillikannan tämänhetkistä tilannetta ja totesi, että kalastuskuolevuus oli kestävän enimmäistuoton (F-MSY) tasoa alhaisempi ja biomassa kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa (B-MSY) alhaisempi. Se suositteli vuosien 2017 ja 2018 saaliiden pitämistä alle 493 000 tonnissa – vuoden 2017 suurin sallittu saalis (TAC) on 443 000 tonnia, joista EU:n osuus on 30 115 tonnia.

  Komission ehdotus

  Säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden yksityiskohtainen tarkastelu ja vertailu ehdotukseen paljastavat, että säilyttämis- ja hoitotoimenpiteet siirretään komission ehdotuksella suurin piirtein kattavasti osaksi unionin lainsäädäntöä. YKP:hen sisältyvät jo tietyt SPRFMO:n hyväksymät määräykset, kuten VMS:ää koskevat ja tietyt valvontamääräykset, ja näitä ei tietenkään toisteta ehdotuksessa. Esittelijä ehdottaa kuitenkin muutamia muutoksia, joista jotkut ovat aivan vähäisiä mutta toiset merkittävämpiä.

  Monissa säilyttämis- ja hoitotoimenpiteissä on menettelyyn liittyviä määräaikoja, joiden puitteissa sopimuspuolten on toimitettava tietoja. Nämä edellyttävät EU:n menettelyjä koskevia sisäisiä määräaikoja, ja vaikka ne ovatkin yleensä asianmukaisia, ehdotetaan muutamia lisäyksiä.

  SPRFMO-yleissopimusalueen määritelmä ei ole asianmukainen sellaisena kuin se on ehdotuksessa. Lähempi tarkastelu on osoittanut, että sitä ei ole siirretty asianmukaisesti myöskään TAC- ja kiintiöasetukseen. Parlamentin oikeudelliselta yksiköltä saatujen neuvojen perusteella yksinkertaisin ratkaisu on määritelmän poistaminen ja viittaaminen ainoastaan yleissopimusalueeseen soveltamisalaa koskevassa 2 a artiklassa.

  Kalastusaluksen määritelmä on ristiriidassa SPRFMO-yleissopimuksen määritelmän kanssa. Vaikuttaa siltä, että YKP:hen on sisällytetty useita erilaisia kalastusaluksen määritelmiä syistä, jotka eivät aina ole selkeitä. Tarkastellaanpa ainoastaan kolmea säädöstä, joista kaikki ovat maailmanlaajuisesti sovellettavissa – LIS-asetus vuodelta 2008, valvonta-asetus vuodelta 2009 ja perusasetus vuodelta 2013. Jokaisessa on erilainen määritelmä. Komissio on valinnut ehdotukseensa LIS-asetuksen määritelmän, mutta tämä poikkeaa SPRFMO-yleissopimuksen määritelmästä. Niinpä jälleen oikeudellisen yksikön neuvon perusteella ehdotetaan tarkistusta, jolla hyväksytään SPRFMO-yleissopimuksen määritelmä.

  Säilyttämis- ja hoitotoimenpiteellä 08-2013 kielletään täysimääräisesti sekä pelagisten ajoverkkojen että kaikkien syvänmeren verkkojen käyttö. Komissio ei siirtänyt tätä toimenpidettä osaksi unionin lainsäädäntöä mahdollisesti siksi, että tällä hetkellä unionin alukset eivät käytä verkkoja. Syvänmeren verkkojen kieltoa ei näy muualla YKP:ssä. Mutta koska kyseessä on kansainvälinen velvoite, se olisi siirrettävä osaksi unionin lainsäädäntöä pyydyksiä koskevien määritelmien ohella.

  SPRFMO on hyväksynyt useita (sekä troolausta ja pitkiäsiimoja koskevia) toimintarajoituksia, joilla estetään merilintujen pyydykseen jääminen. Tämä on kiitettävää, koska merilintuja koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa kehotetaan kiinnittämään huomiota merilintujen suureen kuolevuusasteeseen kaikkialla maailmassa. Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämiskomissio (CCAMLR) on tietojen mukaan vähentänyt 90 prosentilla pitkiensiimojen aiheuttamaa merilintujen kuolleisuutta pyydyksiin ja kalastuskäytäntöihin tehdyillä suhteellisen yksinkertaisilla ja tehokkailla mukautuksilla. SPRFMO:ssa on toteutettava samanlaisia tehokkaita merilintujen kuolemia ehkäiseviä toimenpiteitä kuin muilla valtamerialueilla. EU:n sitoutuminen parhaisiin käytäntöihin edellyttää juuri sitä.

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Eteläisen Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön (SPRFMO) yleissopimusalueella sovellettavista hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteistä

  Viiteasiakirjat

  COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  29.3.2017

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  PECH

  3.4.2017

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  DEVE

  3.4.2017

  ENVI

  3.4.2017

  REGI

  3.4.2017

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  DEVE

  30.5.2017

  REGI

  29.5.2017

   

   

  Esittelijät

         Nimitetty (pvä)

  Linnéa Engström

  27.4.2017

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  21.6.2017

  25.9.2017

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  21.11.2017

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  24

  2

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  27.11.2017

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  24

  +

  ALDE Group

  António Marinho e Pinto, Norica Nicolai,

  ECR Group

  Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

  ENF Group

  France Jamet

  GUE/NGL Group

  Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

  NI

  Diane Dodds

  PPE Group

  Alain Cadec, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa

  S&D Group

  Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

  Verts/ALE Group

  Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

  2

  -

  EFDD Group

  David Coburn, Mike Hookem

  0

  0

   

   

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää