Izvješće - A8-0377/2017Izvješće
A8-0377/2017

IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika (SPRFMO)

27.11.2017 - (COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD)) - ***I

Odbor za ribarstvo
Izvjestiteljica: Linnéa Engström


Postupak : 2017/0056(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0377/2017

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika (SPRFMO)

(COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0128),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0121/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 31. svibnja 2017.[1],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A8-0377/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7 a)  Pri provedbi mjera za očuvanje i upravljanje koje je donio SPRFMO Unija i države članice trebale bi raditi na promicanju aktivnosti priobalnog ribolova i upotrebe ribolovnih alata i tehnika koji su selektivni i imaju smanjeni utjecaj na okoliš, uključujući alat i tehnike koji se upotrebljavaju u tradicionalnom i artizanalnom ribolovu, doprinoseći na taj način primjerenom životnom standardu lokalnih gospodarstava.

Obrazloženje

Prilagodba u skladu s nedavnom Uredbom o ICCAT-u.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom Uredbom utvrđuju se odredbe o upravljanju, očuvanju i kontroli povezane s ribolovom pograničnih vrsta na području primjene Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika (SPRFMO).

Ovom Uredbom utvrđuju se odredbe o upravljanju, očuvanju i kontroli povezane s ribolovom pograničnih ribljih stokova na području primjene Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika (SPRFMO).

Obrazloženje

Korištenje ispravnog termina u skladu sa Sporazumom Ujedinjenih naroda o ribljim stokovima.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ribarska plovila trećih zemalja koja zatraže pristup ili nad kojima se provodi inspekcijski pregled u lukama Unije i koja prenose proizvode ribarstva sakupljene na području primjene Konvencije SPRFMO-a.

(c)  ribarska plovila trećih zemalja koja zatraže pristup lukama Unije ili nad kojima se provodi inspekcijski pregled u lukama Unije i koja prenose proizvode ribarstva sakupljene na području primjene Konvencije SPRFMO-a.

Obrazloženje

Pojašnjenje značenja.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „područje primjene Konvencije SPRFMO-a” znači zemljopisno područje otvorenog mora južno od 10° S, sjeverno od područja primjene Konvencije CCAMLR kako je definirano u Konvenciji o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa (CCAMLR), istočno od područja primjene Konvencije SIOFA-e kako je definirano u Sporazumu o ribarstvu južnog Indijskog oceana te zapadno od ribolovnih područja u nadležnosti južnoameričkih država;

(1)  „područje primjene Konvencije SPRFMO-a” znači zemljopisno područje utvrđeno u članku 5. Konvencije o očuvanju i gospodarenju ribolovnim resursima na otvorenom moru u južnom Pacifiku;

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „ribarsko plovilo” znači svako plovilo bilo koje veličine koje se upotrebljava ili je namijenjeno za gospodarsko iskorištavanje ribolovnih resursa, uključujući pomoćne brodove, plovila za preradu ribe, plovila koja se upotrebljavaju za prekrcaj te transportna plovila opremljena za prijevoz proizvoda ribarstva, osim kontejnerskih plovila;

(2)  „ribarsko plovilo” znači svako plovilo koje se upotrebljava ili je namijenjeno za ribolov, uključujući plovila za preradu ribe, pomoćne brodove, transportna plovila i sva druga plovila koja su izravno uključena u ribolovne aktivnosti;

Obrazloženje

Upotreba definicije iz Konvencije SPRFMO-a. U Prijedlogu je upotrijebljena definicija iz Uredbe o ribolovu NNN. Definicije ribarskih plovila u Uredbi o ribolovu NNN, Uredbi o kontroli i Osnovnoj uredbi razlikuju se.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  „otisak pridnenog ribolova” znači površina na području primjene Konvencije SPRFMO-a na kojoj se u određenom vremenskom razdoblju obavlja pridneni ribolov;

(7)  „otisak pridnenog ribolova” znači površina na području primjene Konvencije SPRFMO-a na kojoj se u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2006. obavljao pridneni ribolov;

Obrazloženje

Radi dosljednosti sa stavkom 6. mjere CMM 03-2017.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  „uspostavljeno ribarstvo” znači ribarstvo koje u prethodnih deset godina nije bilo zatvoreno i na kojemu se obavlja ribolov odnosno na kojemu se obavlja ribolov određenom vrstom alata ili tehnikom;

Briše se.

Obrazloženje

Ovaj se pojam ne pojavljuje nigdje drugdje u Prijedlogu i stoga je zbunjujući.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10 a)  „velike pelagijske lebdeće (plovuće) mreže” (lebdeće (plovuće) jednostruke mreže stajaćice ) znači jednostruka mreža stajaćica ili druga mreža, ili kombinacija mreža, koja je dulja od 2,5 kilometara i čija je svrha zapetljati, zarobiti ili zaplesti ribu plutanjem na površini ili u vodi.

Obrazloženje

U mjeri CMM 08-2013 SPRFMO-a zabranjuju se velike lebdeće (plovuće) mreže, a ova definicija iz te mjere prati novi članak 17.a koji je radi toga predložen.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 10.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10 b)  „dubinske mreže stajaćice” (mreža poponica, pričvršćene mreže, usidrene mreže, tonuće mreže) znači spletovi jednostrukih, dvostrukih ili trostrukih mrežnih zastora koji se postavljaju okomito na morskom dnu ili blizu njega, u koje se riba zabode, zaplete ili zarobi. Dubinske mreže stajaćice sastoje se od jednostrukih ili, manje uobičajeno, dvostrukih ili trostrukih mreža postavljenih na istu okvirnu užad. Nekoliko se vrsta mreža može kombinirati tako da čine jedan ribolovni alat. Te se mreže mogu koristiti ili same ili, što je uobičajenije, u većem broju poredanom u nizu („serija” mreža). Ribolovni alat može se pričvrstiti ili usidriti na dno ili može plutati, bilo slobodno bilo povezan s plovilom.

Obrazloženje

U mjeri CMM 08-2013 SPRFMO-a zabranjuju se dubinske mreže stajaćice, a ova definicija iz te mjere prati novi članak 17.a koji je radi toga predložen.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  „ribolovne aktivnosti NNN” znači sve ribolovne aktivnosti koje su nezakonite, neprijavljene i neregularne kako je definirano u članku 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2008;

(11)  „ribolov NNN” znači ribolovne aktivnosti definirane u članku 2. točki 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2008;

Obrazloženje

Ispravan termin iz Uredbe (EZ) br. 1005/2008 je „ribolov NNN”, a ne „ribolovne aktivnosti NNN”.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  „osjetljivi morski ekosustav” znači svaki morski ekosustav čija je cjelovitost, u skladu s najpouzdanijim dostupnim znanstvenim informacijama i s načelom predostrožnosti, ugrožena zbog znatnih nepovoljnih učinaka uzrokovanih fizičkim kontaktom s alatom za pridneni ribolov tijekom uobičajenih ribolovnih postupaka, a među ostalim obuhvaća grebene, podmorske planine, hidrotermalne izvore te dubokomorske koralje i spužve.

(16)  „osjetljivi morski ekosustav” znači svaki morski ekosustav čija je cjelovitost (tj. struktura ili funkcija ekosustava), u skladu s najpouzdanijim dostupnim znanstvenim informacijama i s načelom predostrožnosti, ugrožena zbog znatnih nepovoljnih učinaka uzrokovanih fizičkim kontaktom s alatom za pridneni ribolov tijekom uobičajenih ribolovnih postupaka, a među ostalim obuhvaća grebene, podmorske planine, hidrotermalne izvore te dubokomorske koralje i spužve.

Obrazloženje

Potrebno je dopuniti definiciju iz Uredbe (EZ) br. 734/2008.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Dodjela ribolovnih mogućnosti za čileanski šnjur

 

U skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1380/2013 pri dodjeli ribolovnih mogućnosti za stokove čileanskog šnjura koje su im na raspolaganju, države članice upotrebljavaju transparentne i objektivne kriterije, uključujući one okolišne, društvene i gospodarske prirode, te nastoje pravedno raspodijeliti nacionalne kvote među različitim segmentima flote uzimajući posebno u obzir tradicionalni i artizanalni ribolov te pružati poticaje za ribarska plovila Unije koja se koriste alatom za selektivni ribolov ili ribolovnim tehnikama sa smanjenim utjecajem na okoliš.

Obrazloženje

Prilagodba u skladu s nedavnom Uredbom o ICCAT-u.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ribarskim plovilima Unije zabranjeno je izbacivanje iznutrica tijekom spuštanja i izvlačenja. Ako to nije moguće, plovila moraju skupljati otpad dva sata ili dulje.

6.  Ribarskim plovilima Unije zabranjeno je izbacivanje iznutrica tijekom spuštanja i izvlačenja. Ako to nije moguće i ako je potrebno izbaciti biološki otpad zbog operativne sigurnosti, plovila moraju skupljati otpad dva sata ili dulje.

Obrazloženje

Tekst iz bilješke u okviru mjere CMM 09-2017 (stavak 1. točka (a)).

Amandman  14

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ribarskim plovilima Unije zabranjeno je izbacivanje iznutrica tijekom spuštanja i izvlačenja.

4.  Kad je to moguće, ribarskim plovilima Unije zabranjeno je izbacivanje iznutrica tijekom spuštanja i izvlačenja.

Obrazloženje

Prijedlog Europske komisije nadilazi preporuku koju je donio SPRFMO. Potrebno je pridržavati se teksta uvrštenog u mjere očuvanja koje je odobrila regionalna organizacija.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ribarska plovila Unije dužna su iznutrice pretvoriti u hranu za ribe i zadržati sav otpadni materijal, a izbacivati smiju samo tekući otpad i otpadnu vodu. Ako to nije moguće, ribarska plovila moraju skupljati otpad dva sata ili dulje.

5.  Kad je to moguće i primjereno, ribarska plovila Unije dužna su iznutrice pretvoriti u hranu za ribe i zadržati sav otpadni materijal, a izbacivati smiju samo tekući otpad i otpadnu vodu Ako to nije moguće, ribarska plovila moraju skupljati otpad dva sata ili dulje.

Obrazloženje

Prijedlog Europske komisije nadilazi preporuku koju je donio SPRFMO. Potrebno je pridržavati se teksta uvrštenog u mjere očuvanja koje je odobrila regionalna organizacija.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Nakon svake ribolovne operacije mreže se moraju očistiti radi uklanjanja zaglavljenih riba i pridnenog materijala kako bi se izbjegao kontakt s pticama tijekom postavljanja alata.

6.  Kad je to moguće, nakon svake ribolovne operacije mreže se moraju očistiti radi uklanjanja zaglavljenih riba i pridnenog materijala kako bi se izbjegao kontakt s pticama tijekom postavljanja alata.

Obrazloženje

Prijedlog Europske komisije nadilazi preporuku koju je donio SPRFMO. Potrebno je pridržavati se teksta uvrštenog u mjere očuvanja koje je odobrila regionalna organizacija.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  sve podatke o primijećenim interakcijama s morskim pticama.

Obrazloženje

U Prijedlogu Europske komisije nedostaje ovaj dio iz preporuke koju je donio SPRFMO. Potrebno je pridržavati se teksta uvrštenog u mjere očuvanja koje je odobrila regionalna organizacija.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  prosječna razina ulova u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2006.;

(b)  prosječna godišnja razina ulova u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2006.;

Obrazloženje

Pojašnjenje.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Glava 3. – poglavlje II.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Poglavlje II.a

 

Mreže stajaćice

Obrazloženje

Ova je mjera sadržana u mjeri za očuvanje i upravljanje CMM 08-2013 te se mora prenijeti u pravo Unije.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 17.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 17.

 

Mreže stajaćice

 

1.   Upotreba velikih pelagijskih lebdećih (plovućih) mreža, kao i svih dubinskih jednostrukih mreža stajaćica zabranjena je na cijelom području primjene Konvencije SPRFMO-a.

 

2.   Države članice zastave čija plovila opremljena mrežama stajaćicama žele proći kroz područje primjene Konvencije SPRFMO-a:

 

(a)   obavještavaju najmanje 36 sati prije ulaska u područje primjene Konvencije SPRFMO-a o toj namjeri Tajništvo SPRFMO-a, među ostalim i o predviđenim datumima ulaska i izlaska te duljini mreže stajaćice kojom je plovilo opremljeno;

 

(b)   osiguravaju da su njihova plovila opremljena sustavom za praćenje plovila (VMS) i da se o njima prikupljaju podaci svaka dva sata tijekom njihova boravka u području primjene Konvencije SPRFMO-a;

 

(c)   podnose Tajništvu SPRFMO-a izvješća o VMS položaju u roku od 30 dana nakon što plovilo napusti područje primjene Konvencije SPRFMO-a i

 

(d)   ako se mreže stajaćice slučajno izgube ili padnu s plovila u more, što prije i u svakom slučaju najkasnije u roku od 48 sati nakon gubitka alata Tajništvu SPRFMO-a prijavljuju datum, vrijeme, položaj i duljinu (u metrima) izgubljenih mreža stajaćica.

Obrazloženje

Ova je mjera sadržana u mjeri za očuvanje i upravljanje CMM 08-2013 te se mora prenijeti u pravo Unije.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Neovisno o članku 15. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ribarska plovila Unije koja nisu uvrštena u registar plovila SPRFMO-a ne smiju obavljati ribolov vrsta koje se love na području primjene Konvencije SPRFMO-a.

5.  Neovisno o članku 15. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ribarska plovila Unije koja nisu uvrštena u registar plovila SPRFMO-a ne smiju obavljati ribolov vrsta u nadležnosti SPRFMO-a na području primjene Konvencije SPRFMO-a.

Obrazloženje

Jasnija formulacija.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ovim člankom ne dovode se u pitanje članci 21. i 22. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 te članak 4., stavci 3. i 4 Uredbe (EZ) br. 1005/2008.

4.  Ovim se člankom ne dovode u pitanje članci 21. i 22. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 te članak 4., stavci 3. i 4 Uredbe (EZ) br. 1005/2008.

Obrazloženje

Jasnija formulacija.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  određuje kontaktnu točku za slanje izvješćâ o inspekcijskim pregledima na temelju članka 11. stavka 3. Uredbe Vijeća (EZ) 1005/2008.

(c)  određuje kontaktnu točku za primanje izvješćâ o inspekcijskim pregledima na temelju članka 11. stavka 3. Uredbe Vijeća (EZ) 1005/2008.

Obrazloženje

Ispravak radi usklađivanja sa stavkom 5. mjere CMM 07-2017.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice dužne su najmanje 120 dana prije godišnjeg sastanka Komisiji dostaviti sve dokumentirane informacije o mogućim slučajevima kada ribarska plovila nisu poštovala mjere očuvanja i upravljanja SPRFMO-a na području primjene Konvencije SPRFMO-a tijekom protekle dvije godine. Komisija je dužna ispitati te informacije i, ako je potrebno, proslijediti ih Tajništvu SPRFMO-a najmanje 90 dana prije godišnjeg sastanka.

Države članice dužne su najmanje 150 dana prije godišnjeg sastanka Komisiji dostaviti sve dokumentirane informacije o mogućim slučajevima kada ribarska plovila nisu poštovala mjere očuvanja i upravljanja SPRFMO-a na području primjene Konvencije SPRFMO-a tijekom protekle dvije godine. Komisija je dužna ispitati te informacije i, ako je potrebno, proslijediti ih Tajništvu SPRFMO-a najmanje 120 dana prije godišnjeg sastanka.

Obrazloženje

Komisija mora imati dovoljno vremena kako bi mogla poštovati rokove navedene u stavku 2. mjere CMM 07-2017.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 30.a – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijela nadležna za ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom određene države članice koja su od Komisije primila obavijest o uvrštavanju tog plovila na nacrt popisa SPRFMO-a plovila NNN dužna su obavijestiti vlasnika plovila o njegovu uvrštavanju na nacrt popisa SPRFMO-a plovila NNN te o mogućim posljedicama ako se to uvrštavanje potvrdi u okviru popisa plovila NNN koji donese SPRFMO.

2.  Kad primi obavijest da je plovilo koje plovi pod zastavom određene države članice uvršteno u nacrt popisa SPRFMO-a plovila NNN, Komisija o tome obavještava tijela predmetne države članice, koja potom obavještavaju vlasnika plovila o njegovu uvrštavanju na nacrt popisa SPRFMO-a plovila NNN te o mogućim posljedicama ako se to uvrštavanje potvrdi u okviru popisa plovila NNN koji donese SPRFMO.

Obrazloženje

Jasnija formulacija.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 32.c – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  datum i vrijeme utvrđivanja pozicije (UTC);

(e)  položaj (zemljopisna širina i dužina), datum i vrijeme (UTC);

Obrazloženje

Formulacija iz prijedloga je nejasna.

  • [1]  Još nije objavljeno u Službenom listu.

AMANDMAN

Regionalna organizacija za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika (SPRFMO) uspostavljena je nedavno, kao komplementarna organizacija Komisiji za ribarstvo zapadnog i središnjeg Pacifika (WCPFC) i Međuameričkoj komisiji za tropsku tunu (IATTC), a nadležna je za upravljanje ribarstvom za vrste koje nisu vrlo migratorne. Prijedlogom Komisije nastoje se u zakonodavstvo prenijeti razne mjere za očuvanje i upravljanje (CMM) koje su dosad usvojene (zasad ih ima 15), a koje obuhvaćaju niz područja, od ribolova NNN do mjera za smanjenje smrtnosti morskih ptica i istraživačkog ribolova.

SPRFMO je stupio na snagu 24. kolovoza 2012. Više informacija o postupku prije tog datuma moguće je pronaći u izvješću Carmen Frage o pristupanju EU-a Konvenciji SPRFMO-a (A7-0274/2011). Konvencijom je trenutačno obuhvaćeno 15 ugovornih stranaka i dvije neugovorne stranke koje surađuju (Liberija i Panama). Belize je nekoliko godina bio neugovorna stranka koja surađuje, ali se povukao u svibnju 2016.

Na internetskoj stranici SPRFMO-a prikazan je dobar sažetak ribolovnih aktivnosti u toj velikoj regiji svijeta:

„Komercijalni ribolov uglavnom je koncentriran u područjima veće produktivnosti u kojima dolazi do uzlaznog strujanja nutrijenata, što se često povezuje s podmorskim uzvišenjima i grebenima. Podmorska uzvišenja i grebeni također su jedina mjesta koja su dovoljno plitka za pridneni ribolov. Iako na otvorenom moru južnog Pacifika postoje brojni sustavi podmorskih uzvišenja i grebena, čini se da se ribolov u nekoj mjeri odvijao samo na onim poznatijima, kao što su Lord Howe Rise, South Tasman Rise i Louisville Ridge. Na svim tim područjima nalaze se srodne vrste riba i organizama općenito.”

„Ribolov na otvorenom moru južnog Pacifika može se svrstati u tri kategorije: bentoski (uglavnom vrste beskralježnjaka koje žive na morskom dnu), pridneni (uglavnom riba, blizu morskog dna) i pelagijski ribolov (uglavnom riba i škampi, na površini i u srednjem sloju vode). Komercijalni ribolov bentoskih i pridnenih vrsta ograničen je na dubinu od oko 1500 m. Prevladavajuće pridnene riblje vrste koje se love u sklopu komercijalnog ribolova uključuju zvjezdook, ribu iz porodice Oreosomatidae, alfonsino i ribu vrste Hyperoglyphe antarctica. Pelagijski ribolov odvija se neovisno o dubini, ali se često povezuje s uzlaznim strujanjem nutrijenata. U sklopu komercijalnog ribolova najčešće se lovi čileanski šnjur.”

„Među ostalima, trenutačno se koriste sljedeće ribolovne tehnike: ribolov okružujućim mrežama plivaricama, ribolov pelagijskim povlačnim mrežama (koćama), ribolov pridnenim povlačnim mrežama (koćama), pelagijski ribolov parangalom, pridneni ribolov parangalom i ribolov vršom.”

Primarna aktivnost EU-a u toj regiji je ribolov čileanskog šnjura pelagijskim povlačnim mrežama (koćama), koji se obavlja od 1979. Nakon razdoblja neaktivnosti, ribolovne aktivnosti su nedavno započele 2005., uz skroman ulov koji je iznosio manje od 10 % ukupnog ulova. U tom ribolovu sudjeluju plovila iz četiriju država članica iako su sva povezana s jednim poduzećem.

Do 2010. ostvaren je i znatan ulov dubokomorskih vrsta.

Znanstveni odbor analizirao je postojeće stanje stoka čileanskog šnjura te je zaključio da je ribolovna smrtnost ispod razine najvišeg održivog prinosa (F-MSY), dok je biomasa ispod razine koja može proizvesti najveći održivi prinos (B-MSY). Preporučio je održavanje količine ulova za 2017. i 2018. ispod 493 000 tona – TAC za 2017. iznosi 443 000 tona, od čega udio EU-a iznosi 30 115 tona.

Prijedlog Komisije

Detaljan pregled mjera za očuvanje i upravljanje i njihova usporedba s Prijedlogom pokazuju da se, općenito gledajući, Prijedlogom Komisije na sveobuhvatan način prenose dosad usvojene mjere za očuvanje i upravljanje. Određene odredbe koje je usvojio SPRFMO već postoje u okviru ZRP-a, kao što su pitanja povezana s VMS-om, određene odredbe o kontroli itd., i stoga se te odredbe ne ponavljaju u Prijedlogu. Ipak, predloženo je nekoliko izmjena, od kojih su neke minorne, a neke značajnije.

U pogledu mnogih mjera za očuvanje i upravljanje postoje postupovni rokovi u kojima ugovorne stranke moraju dostaviti podatke. Zbog toga su nužni interni rokovi za postupke EU-a. Oni su dosad uglavnom dobro funkcionirali, ali se ipak predlaže nekoliko dodatnih elemenata.

Definicija područja primjene Konvencije SPRFMO-a koja je navedena u Prijedlogu nije točna. Daljnje razmatranje pokazalo je da nije ispravno prenesena ni u Uredbu o ukupnom dopuštenom ulovu (TAC) i kvotama. Na temelju savjeta naše Pravne službe, najjednostavnije rješenje je izbrisati definiciju i jednostavno koristiti upućivanje na područje primjene Konvencije u članku 2. točki (a) o području primjene.

Ni definicija „ribarskog plovila” ne poklapa se s definicijom u Konvenciji SPRFMO-a. Izgleda da u ZRP-u postoji mnogo različitih definicija „ribarskog plovila” iz razloga koji nisu uvijek jasni. Pogledajmo samo tri akta, od kojih su svi primjenjivi na globalnoj razini – Uredbu o ribolovu NNN iz 2008., Uredbu o kontroli iz 2009. i Osnovnu uredbu iz 2013. U svakoj od njih postoji drugačija definicija. Komisija je u svom Prijedlogu odabrala definiciju iz Uredbe o ribolovu NNN, koja se razlikuje od definicije iz Konvencije SPRFMO-a. Stoga je, također u skladu sa savjetom Pravne službe, uključena izmjena kako bi se usvojila definicija iz Konvencije SPRFMO-a.

U mjeri CMM 08-2013 nameće se potpuna zabrana korištenja velikih pelagijskih lebdećih (plovućih) mreža i svih dubinskih mreža stajaćica. Komisija tu mjeru nije prenijela u zakonodavstvo EU-a, možda zbog toga što trenutačno ne postoje plovila Unije koja koriste jednostruke mreže stajaćice. Zabrana dubinskih mreža stajaćica nije izražena nigdje drugdje u ZRP-u. Ipak, s obzirom na to da je riječ o međunarodnoj obvezi, ta bi se mjera trebala prenijeti u pravo Unije, zajedno s povezanim definicijama alata.

Na kraju, SPRFMO je donio mnoga nužna ograničenja aktivnosti (u pogledu koća i parangala) kako bi se spriječio ulov morskih ptica. To je hvalevrijedno, s obzirom na to da su u Akcijskom planu EU-a za morske ptice istaknute visoke stope smrtnosti morskih ptica u sklopu ribarstva diljem svijeta. Komisija za očuvanje antarktičkih morskih živih resursa (CCAMLR) smanjila je svoju stopu smrtnosti morskih ptica uzrokovanu parangalima za više od 90 % relativno jednostavnim i djelotvornim tehničkim prilagodbama ribolovnog alata i praksi. Slične učinkovite mjere za sprečavanje smrtnosti morskih ptica trebale bi se primjenjivati i u području primjene Konvencije SPRFMO-a, kao i u ostalim područjima oceana. Zalaganje EU-a za upotrebu najbolje prakse to zahtijeva od nas.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Mjere za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjive na području primjene Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika (SPRFMO)

Referentni dokumenti

COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD)

Datum podnošenja EP-u

29.3.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

3.4.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

3.4.2017

ENVI

3.4.2017

REGI

3.4.2017

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

DEVE

30.5.2017

REGI

29.5.2017

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Linnéa Engström

27.4.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

21.6.2017

25.9.2017

 

 

Datum usvajanja

21.11.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez

Datum podnošenja

27.11.2017

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

24

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai,

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

ENF Group

France Jamet

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani