Eljárás : 2017/0056(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0377/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0377/2017

Viták :

PV 15/01/2018 - 14
CRE 15/01/2018 - 14

Szavazatok :

PV 16/01/2018 - 5.1
CRE 16/01/2018 - 5.1
A szavazatok indokolása
PV 29/05/2018 - 7.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0001
P8_TA(2018)0214

JELENTÉS     ***I
PDF 638kWORD 85k
27.11.2017
PE 604.541v02-00 A8-0377/2017

a Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezetet (SPRFMO) létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD))

Halászati Bizottság

Előadó: Linnéa Engström

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezetet (SPRFMO) létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0128),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0121/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. május 31-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A8-0377/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Az SPRFMO által elfogadott állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedések végrehajtása során az Uniónak és a tagállamoknak törekedniük kell a part menti halászati tevékenységek ösztönzésére, valamint az alacsony környezeti hatással járó és szelektív – többek között a hagyományos és kisüzemi halászatban alkalmazott – halászeszközök és halászati technikák használatának előmozdítására, ezáltal is hozzájárulva a helyi gazdasági szereplők megfelelő megélhetéséhez.

Indokolás

Kiigazítás a nemrégi ICCAT-rendelet szerint.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet a Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezetet (SPRFMO) létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen előforduló fajok kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló állományaira vonatkozó állománygazdálkodási, -védelmi és ellenőrzési intézkedéseket állapít meg.

Ez a rendelet a Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezetet (SPRFMO) létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen előforduló halállományok kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló halászatára vonatkozó állománygazdálkodási, -védelmi és ellenőrzési intézkedéseket állapít meg.

Indokolás

Az ENSZ halállományokról szóló megállapodásának megfelelő kifejezés használata.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  olyan harmadik országbeli halászhajók, amelyek uniós kikötőbe kívánnak behajózni vagy uniós kikötőben ellenőrzés tárgyát képezik, és amelyek az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó területen kifogott halászati termékeket szállítanak.

c)  olyan harmadik országbeli halászhajók, amelyek uniós kikötőbe kívánnak behajózni vagy uniós kikötőben ellenőrzés tárgyát képezik, és amelyek az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó területen kifogott halászati termékeket szállítanak.

Indokolás

Hiányzó elöljárószó pótlása az angol szövegben. A módosítás a magyar változatot nem érinti.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó terület”: az é. sz. 10 °-tól délre, az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezményben meghatározott, a CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó területtől északra, az Indiai-óceán déli részére vonatkozó halászati megállapodásban meghatározott, a SIOFA-egyezmény hatálya alá tartozó területtől keletre, valamint a dél-amerikai államok halászati joghatósága alá tartozó területektől nyugatra fekvő nyílt tengeri terület;

1.  „az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó terület”: a Csendes-óceán déli részén található nyílt tengeri halászati erőforrások védelméről és kezeléséről szóló egyezmény 5. cikkében meghatározott földrajzi terület;

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  „halászhajó”: a halászati erőforrások kereskedelmi kiaknázására használt, vagy ilyen célú felhasználásra szánt bármilyen méretű hajó, beleértve a segédhajókat, a halfeldolgozó hajókat, az átrakásban részt vevő hajókat, a halászati termékek szállítására szolgáló felszereléssel rendelkező halszállító hajókat, a konténerhajók kivételével;

2.  „halászhajó”: bármely, halászatra használt vagy halászatra szánt hajó, beleértve a halfeldolgozó hajókat, a segédhajókat, a szállítóhajókat és bármely más, a halászati műveletekben közvetlenül részt vevő hajót;

Indokolás

Az SPRFMO-egyezménybeli meghatározás. A javaslat az IUU-rendelet szerinti meghatározást használta. A halászhajók meghatározása eltér egymástól az IUU-, az ellenőrzési és az alaprendeletben.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  „fenékhalászati lábnyom”: az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó területen egy meghatározott időszakban folytatott fenékhalászat területi kiterjedése;

7.  „fenékhalászati lábnyom”: az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó területen a 2002. január 1. – 2006. december 31. közötti időszakban folytatott fenékhalászat területi kiterjedése;

Indokolás

Összhangban kell lenni a 03-2007. sz. védelmi és állománygazdálkodási intézkedés (CMM 03-2007) (6) bekezdésével.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  „kialakult halászat”: tilalom alatt nem álló, az utóbbi tíz évben végzett vagy az utóbbi tíz évben bizonyos halászeszközzel vagy módszerrel folytatott halászat;

törölve

Indokolás

Ez a kifejezés sehol máshol nem fordul elő a javaslatban, és félreértésre ad okot.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  „nagy méretű nyílt vízi eresztőhálók” (húzott kopoltyúhálók): olyan kopoltyúháló vagy egyéb háló vagy hálók kombinációja, amelynek hossza több mint 2,5 km, és rendeltetése az, hogy a víz felszínén vagy a vízben való sodródásakor a halak belegabalyodjanak, beleakadjanak vagy fennakadjanak rajta.

Indokolás

Az SPRFMO 08-2013. sz. védelmi és állománygazdálkodási intézkedése (CMM) tiltja a nagy méretű eresztőhálókat, és ez a CMM-ből származó meghatározás az evégett javasolt új 17a. cikkhez tartozik.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 10 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10b.  „mélytengeri kopoltyúháló” (tükörszemes háló, rögzített háló, lehorgonyzott háló, eresztőháló): olyan egyszeres, kétszeres vagy háromszoros hálófalból álló, függőleges helyzetben, a vízfenéken vagy ahhoz közel tartott hálófüzér, amelyekbe a halak kopoltyújuknál fogva vagy más módon beleakadnak vagy belegabalyodnak. A mélytengeri kopoltyúháló egyszeres vagy ritkábban két- vagy háromszoros hálóból áll, amelyeket ugyanarra a tartókötélre szerelnek. Egy halászeszközben több hálótípus kombinálható. Ezeket a hálókat egymagukban, vagy – gyakrabban – nagy számban sorban elhelyezve („hálóflották” formájában) alkalmazzák. Az eszközt a fenékhez rögzíthetik, lehorgonyozhatják, vagy hagyhatják sodródni, szabadon vagy a vízi járműhöz erősítve.

Indokolás

Az SPRFMO 08-2013. sz. védelmi és állománygazdálkodási intézkedése (CMM) tiltja a mélytengeri kopoltyúhálókat, és ez a CMM-ből származó meghatározás az evégett javasolt új 17a. cikkhez tartozik.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11.  „jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászati tevékenység”: az 1005/2008/EK rendelet 2. cikkében meghatározott bármilyen jogellenes, be nem jelentett vagy szabályozatlan halászati tevékenység;

11.  "jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat" vagy „IUU-halászat”: az 1005/2008/EK rendelet 2. cikkének 1. pontjában meghatározott halászat;

Indokolás

Az 1005/2008/EK rendeletbeli helyes kifejezés a „halászat”, nem pedig a „halászati tevékenység”.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

16.  „veszélyeztetett tengeri ökoszisztéma”: bármely olyan tengeri ökoszisztéma, amelynek épségét – a rendelkezésre álló legjobb tudományos ismeretek és az elővigyázatosság elve alapján – veszélyezteti a halászati műveletek szokásos végzése során a fenékhalászati eszközökkel való fizikai érintkezés okozta jelentős károsodás, beleértve többek között a zátonyokat, a fenékhegyeket, a hidrotermikus forrásokat, a hidegvízi korallzátonyokat és a hidegvízi szivacsokat.

16.  „veszélyeztetett tengeri ökoszisztéma”: bármely olyan tengeri ökoszisztéma, amelynek épségét (azaz az ökoszisztéma szerkezetét és funkcióját) – a rendelkezésre álló legjobb tudományos ismeretek és az elővigyázatosság elve alapján – veszélyezteti a halászati műveletek szokásos végzése során a fenékhalászati eszközökkel való fizikai érintkezés okozta jelentős károsodás, beleértve többek között a zátonyokat, a fenékhegyeket, a hidrotermikus forrásokat, a hidegvízi korallzátonyokat és a hidegvízi szivacsokat.

Indokolás

Ki kell egészíteni a 734/2008/EK rendeletben szereplő meghatározást.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. cikk

 

A fattyúmakréla halászati lehetőségeinek elosztása

 

Az 1380/2013/EU rendelet 17. cikkével összhangban a tagállamok a rendelkezésükre álló fattyúmakréla-állományra vonatkozó halászati lehetőségek elosztása során átlátható és objektív – többek között környezetvédelmi, szociális és gazdasági jellegű – kritériumokat alkalmaznak, továbbá törekszenek egyrészt arra, hogy a nemzeti kvótákat méltányosan osszák el a különböző flottaszegmensek között, kellő figyelmet fordítva a hagyományos és a kisüzemi halászatra, másrészt pedig arra, hogy ösztönzőket biztosítsanak olyan uniós halászhajók számára, amelyek szelektív halászeszközöket vagy alacsony környezeti hatással járó halászati technikákat alkalmaznak.

Indokolás

Kiigazítás a nemrégi ICCAT-rendelet szerint.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az uniós halászhajók nem dobhatnak belsőségeket a tengerbe a horogsorok kivetésekor és fedélzetre húzásakor. Amennyiben ez nem valósítható meg, a hajók a hulladékot kötelesek adagolva, legalább két vagy több órás időközönként a tengerbe dobni.

(6)  Az uniós halászhajók nem dobhatnak belsőségeket a tengerbe a horogsorok kivetésekor és fedélzetre húzásakor. Amennyiben ez nem valósítható meg, vagy ahol a működés biztonságosságára vonatkozó aggályok miatt el kell távolítani a biológiai hulladékot, a hajók a hulladékot kötelesek adagolva, legalább két vagy több órás időközönként dobni a tengerbe.

Indokolás

A 09–2017. sz. védelmi és állománygazdálkodási intézkedés (CMM) (1) bekezdése a) pontjában szereplő megfogalmazás.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az uniós halászhajók nem dobhatnak belsőségeket a tengerbe a horogsorok kivetésekor és fedélzetre húzásakor.

(4)  Ahol ez megvalósítható, az uniós halászhajók nem dobhatnak belsőségeket a tengerbe a horogsorok kivetésekor és fedélzetre húzásakor.

Indokolás

A Bizottság javaslata túlmutat az SPRFMO által elfogadott ajánláson. A regionális szervezet által elfogadott állománygazdálkodási intézkedések szövegéhez kell hű maradni.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az uniós halászhajóknak a belsőségeket hallisztté kell alakítaniuk, és a folyékony hulladék / szennyvíz kivételével minden hulladékot a fedélzeten kell tartaniuk. Amennyiben ez nem valósítható meg, a halászhajók a hulladékot kötelesek adagolva, legalább két vagy több órás időközönként a tengerbe dobni.

(5)  Ahol ez lehetséges és észszerű, az uniós halászhajóknak a belsőségeket hallisztté kell alakítaniuk, és a folyékony hulladék / szennyvíz kivételével minden hulladékot a fedélzeten kell tartaniuk. Amennyiben ez nem valósítható meg, a halászhajók a hulladékot kötelesek adagolva, legalább két vagy több órás időközönként dobni a tengerbe.

Indokolás

A Bizottság javaslata túlmutat az SPRFMO által elfogadott ajánláson. A regionális szervezet által elfogadott állománygazdálkodási intézkedések szövegéhez kell hű maradni.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A hálókat minden halászati művelet után meg kell tisztítani, eltávolítva a beléjük akadt halakat és a tengerfenékről felszedett anyagokat annak érdekében, hogy a halászeszköz kivetésekor csökkenjen a madarakkal való interakció lehetősége.

(6)  Ahol lehetséges, a hálókat minden halászati művelet után meg kell tisztítani, eltávolítva a beléjük akadt halakat és a tengerfenékről felszedett anyagokat annak érdekében, hogy a halászeszköz kivetésekor csökkenjen a madarakkal való interakció lehetősége.

Indokolás

A Bizottság javaslata túlmutat az SPRFMO által elfogadott ajánláson. A regionális szervezet által elfogadott állománygazdálkodási intézkedések szövegéhez kell hű maradni.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a tengeri madarak megfigyelt interakcióival kapcsolatos bárminemű adatok.

Indokolás

A Bizottság javaslata kihagyja az SPRFMO által elfogadott ajánlást. A regionális szervezet által elfogadott állománygazdálkodási intézkedések szövegéhez kell hű maradni.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az átlagos fogásmennyiséget a 2002. január 1. és 2006. december 31. közötti időszakban;

b)  az átlagos éves fogásmennyiséget a 2002. január 1. és 2006. december 31. közötti időszakban;

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

3 cím – II a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

IIa. fejezet

 

Kopoltyúhálók

Indokolás

A 08–2013. sz. védelmi és állománygazdálkodási intézkedés tartalmazza ezt az intézkedést, és át kell ültetni az uniós jogba.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

17a. cikk

 

Kopoltyúhálók

 

(1)   Az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó terület egészén tilos a nagyméretű nyílt vízi eresztőhálók, illetve az összes mélytengeri kopoltyúháló használata.

 

(2)   Az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó területen a fedélzetükön kopoltyúhálóval áthajózni kívánó hajók lobogó szerinti tagállamai kötelesek

 

a)   az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó területre való belépés előtt legalább 36 órával értesíteni az SPRFMO titkárságát többek között a be- és kilépés várható időpontjairól, illetve a fedélzeten szállított kopoltyúháló hosszáról;

 

b)   gondoskodni arról, hogy az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó területen tartózkodásuk ideje alatt hajójuk kétóránként jelet kibocsátó hajómegfigyelési rendszert (VMS) működtessen;

 

c)   az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó terület elhagyását követően 30 napon belül VMS helyzetmeghatározó jelentést terjeszteni az SPRFMO titkársága elé, és

 

d)   amennyiben a vízi jármű fedélzetéről véletlenül kopoltyúháló veszik el vagy esik a vízbe, a lehető legrövidebb időn belül, és mindenképpen az eszköz elveszítésének idejétől számítva legfeljebb 48 órán belül közölni az SPRFMO titkárságával az elveszítés dátumát, idejét, helyét és az elveszített kopoltyúháló (méterekben megadott) hosszát.

Indokolás

A 08–2013. sz. védelmi és állománygazdálkodási intézkedés tartalmazza ezt az intézkedést, és át kell ültetni az uniós jogba.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdése ellenére az SPRFMO-hajónyilvántartásban nem szereplő uniós halászhajók nem kaphatnak engedélyt arra, hogy az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó területről származó fajokat érintő halászati tevékenységet folytassanak.

(5)  Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdése ellenére az SPRFMO-hajónyilvántartásban nem szereplő uniós halászhajók nem kaphatnak engedélyt arra, hogy az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó területen az SPRFMO hatáskörébe tartozó fajokat érintő halászati tevékenységet folytassanak.

Indokolás

Világosabb fogalmazás.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  E cikket az 1224/2009/EK rendelet 21. és 22. cikkének, valamint az 1005/2008/EK rendelet 4. cikke (3) és (4) bekezdésének sérelme nélkül kell alkalmazni.

(4)  E cikket az 1224/2009/EK rendelet 21. és 22. cikkének, valamint az 1005/2008/EK rendelet 4. cikke (3) és (4) bekezdésének sérelme nélkül kell alkalmazni.

Indokolás

Világosabb fogalmazás.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  kijelölnek egy kapcsolattartó pontot az 1005/2008/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerinti ellenőrzési jelentés továbbítása céljából.

c)  kijelölnek egy kapcsolattartó pontot az 1005/2008/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerinti ellenőrzési jelentés átvétele céljából.

Indokolás

Javítás a 07-2017 sz. védelmi és állománygazdálkodási intézkedés (5) bekezdéséhez igazítás érdekében.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok az éves ülés előtt legalább 120 nappal benyújtanak a Bizottságnak minden olyan dokumentált információt, amely szerint egyes halászhajók az utóbbi két évben adott esetben nem tartották be az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó területen az SPRFMO állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedéseit. A Bizottság megvizsgálja ezeket az információkat és amennyiben indokoltnak látja őket, az SPRFMO éves ülése előtt legalább 90 nappal továbbítja őket az SPRFMO titkárságának.

A tagállamok az éves ülés előtt legalább 150 nappal benyújtanak a Bizottságnak minden olyan dokumentált információt, amely szerint egyes halászhajók az utóbbi két évben adott esetben nem tartották be az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó területen az SPRFMO állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedéseit. A Bizottság megvizsgálja ezeket az információkat és amennyiben indokoltnak látja őket, az SPRFMO éves ülése előtt legalább 120 nappal továbbítja őket az SPRFMO titkárságának.

Indokolás

A Bizottságnak elegendő időre van szüksége a 07–2017. sz. védelmi és állománygazdálkodási intézkedés (2) bekezdésében megadott határidők betartásához.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

30 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállami lobogó alatt közlekedő olyan halászhajó tekintetében illetékes hatóság, amelyet a Bizottság értesített a hajónak az IUU-hajólista tervezetébe való felvételéről, tájékoztatja a hajótulajdonost a hajónak az SPRFMO IUU-hajólistájának tervezetébe való felvételéről, valamint arról, hogy milyen következményekkel járhat, ha a hajó ténylegesen felkerül az SPRFMO által elfogadott IUU-hajólistára.

(2)  Amennyiben a Bizottságnak tudomására hozzák, hogy egy tagállami lobogó alatt közlekedő halászhajó felkerült az SPRFMO IUU-hajólista tervezetére, a Bizottság értesíti az adott szempontból érintett tagállam illetékes hatóságait, amelyek a maguk során tájékoztatják a hajótulajdonost a hajónak az SPRFMO IUU-hajólistájának tervezetébe való felvételéről, valamint arról, hogy milyen következményekkel járhat, ha a hajó ténylegesen felkerül az SPRFMO által elfogadott IUU-hajólistára.

Indokolás

Egyértelműbb szövegezés.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

32 c cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  pozíció, dátum és időpont (UTC);

e)  pozíció (szélesség és hosszúság), dátum és időpont (UTC);

Indokolás

A javaslat megfogalmazása nem egyértelmű.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

A Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezet (SPRFMO) a közelmúltban jött létre a WCPFC és az I-ATTC kiegészítése céljából, és a nem nagy távolságra vándorló halállományokkal való gazdálkodásért felel. A Bizottság javaslata az ezidáig elfogadott, 15 különféle védelmi és gazdálkodási intézkedés (CMM) átvételére törekszik, amelyek ügyek egész sorával foglalkoznak, kezdve a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan (IUU) halászattól egészen a tengeri madarak pusztulási arányának csökkentésére irányuló és a felderítő halászatra vonatkozó intézkedésekig.

Az SPRFMO 2012. augusztus 24-én lépett hatályba. Az eljárás ezt megelőző szakasza iránt érdeklődők Carmen Fraga az EU csatlakozásáról szóló jelentését (A7-0274/2011) tanulmányozhatják. Jelenleg 15 szerződő fél van, és két együttműködő nem szerződő fél (Libéria és Panama). Belize néhány évig együttműködő szerződő fél volt, de 2016 májusában visszalépett.

Az SPRFMO honlapja jól összefoglalja a bolygónk eme hatalmas térségében zajló halászati tevékenységeket:

„A kereskedelmi célú halászat többnyire a nagyobb termelékenységű területekre koncentrálódik, ahol több tápanyag halmozódik fel gyakran a fenékhegyek és hegyhátak közelségének köszönhetően. A tengerfenéki halfélék számára egyedül csak a fenékhegyek és hegyhátak elég sekély helyek. Bár a dél-csendes-óceáni nyílt tengerben számos fenékhegy és hegylánc található, a jelek szerint csak a legkiemelkedőbbeknél halásztak valamennyire: a Lord Howe-hátnál, a Dél-Tasman-hátaknál és a Louisville-hátságnál. E tájakon vannak közeli rokonságban álló halfajok és a helyek mindenikén előforduló halfajok.

A dél-csendes-óceáni nyílt tengeri halállományok kategóriái a tengerfenéki (bentikus, többnyire a tengerfenéken élő gerinctelen fajok), a tengerfenék közeli (többnyire halak, a tengerfenékhez közel) és a nyílt tengeri vízi élőlények (pelágikus, többnyire a víz felszínén és közepes mélységben élő halak és rákok). A tengerfenéki és tengerfenék-közeli fajok kereskedelmi célú halászata kb. 1500 méteres mélységre korlátozódik. A kereskedelmi céllal halászott domináns tengerfenék-közeli, úszós halak közé tartozik az atlanti tükörhal, az oreó, a tízujjú nyálkásfejűhal, valamint a kékorrú hal. Pelágikus halászatot a mélységtől függetlenül folytatnak, de gyakran a táplálék feltörésével hozzák összefüggésbe. A kereskedelmi céllal halászott domináns pelágikus halfaj a fattyúmakréla.

A jelenleg alkalmazott halászati módszerek közé tartozik az erszényes kerítőhálós, a nyílt tengeri vonóhálós halászat, a vízfelszíni, illetve a vízfenéki horogsoros halászat és az edénnyel történő halászat.

Az EU által a térségben végzett elsődleges tevékenység a fattyúmakréla nyílt tengeri vonóhálós halászata, egészen 1979-ig visszamenőleg. Egy halászatmentes időszak után 2005-ben ismét beindult a közelmúltbeli tevékenység, az összes halfogás 10%-át el nem érő, szerény fogással. Ebben a halászatban négy tagállam hajói érintettek, bár valamennyi egyetlen vállalathoz tartozik.

A 2010 előtti években előfordultak jelentős hozamú fogások mélytengeri fajokból.

A fattyúmakréla-állomány jelenlegi helyzetét a Tudományos Bizottság tanulmányozta, amely arra a következtetésre jutott, hogy a halak állománypusztulása az F-MSY (maximális fenntartható hozamnak megfelelő halászati mortalitás célértékének tartománya (FMFH)) szintje alatt volt, míg a biomassza a maximális fenntartható hozamot biztosító termelési képesség (B-MSY) szintje alatt volt. A bizottság a 2017-es és 2018-as kifogás mértékének 493 000 tonna alatt tartását javasolta – 2017-ben az összes kifogás elérte a 443 000 tonnát, ebből pedig az EU része 30 115 tonna.

A bizottsági javaslat

A védelmi és gazdálkodási intézkedések részletes vizsgálatából és a javaslattal való összehasonlításából az derült ki, hogy a Bizottság javaslata nagyjából átfogó jelleggel átveszi az elfogadott állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedéseket. Egyes, az SPRFMO által elfogadott előírások már léteztek a közös halászati politikában, olyan ügyek végett, mint például a hajófigyelési rendszer, egyes ellenőrzési rendelkezések stb., ezeket a javaslat nyilvánvalóan nem ismétli meg. Mindazonáltal ajánl pár módosítást, amelyek közül néhány egészen minimális, mások viszont jelentősebbek.

Számos védelmi és gazdálkodási intézkedés eljárási határidőket szab meg a szerződő felek számára a tájékoztatás tekintetében. Ehhez az uniós eljárások számára is belső határidőkre van szükség, és e határidős eljárásoknak általában jól kell lezajlaniuk, így néhány kiegészítést is javasol.

Az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó terület meghatározása nem szerepel helyesen a javaslatban. További vizsgálat során kiderült, hogy a teljes kifogható mennyiségre (TAC) és a kvótákra vonatkozó rendeletben sem vették át helyesen. A Jogi Szolgálatunktól kapott tanács szerint a legegyszerűbb megoldás a meghatározás törlése, és az egyezmény területére a hatály kapcsán a 2. cikk (a) pontjában tett hivatkozás kizárólagos használata lenne.

A „halászhajó” fogalmának a meghatározása sem egyeztethető össze az SPRFMO-egyezménybeli meghatározással. Kiderült, hogy a közös halászati politika – nem mindig érthető okokból – számos meghatározást tartalmaz a „halászhajókról”. Vegyünk csak három jogi aktust, amelyek mindegyike globálisan alkalmazandó: a 2008-as IUU-rendeletet, a 2009-es ellenőrzési rendeletet, illetve a 2013-as alaprendeletet. Mindegyikük eltérő meghatározást tartalmaz. Javaslatában a Bizottság az IUU-rendelet meghatározását választotta, de ez eltér az SPRFMO-egyezmény szerinti meghatározástól. Vagyis – szintén a Jogi Szolgálat tanácsára – módosítás szerepel a jelentéstervezetben az SPRFMO-egyezménybeli meghatározás elfogadása érdekében.

A 08-2013. sz. védelmi és gazdálkodási intézkedés teljes mértékben tiltja a nagyméretű nyílt vízi eresztőhálók, illetve az összes mélytengeri kopoltyúháló használatát. Ezt az intézkedést a Bizottság nem ültette át, feltehetően azért, mert jelenleg nincs kopoltyúhálót használó uniós hajó. A mélyvízi kopoltyúhálók betiltását a KHP sehol máshol nem tükrözi. Mivel azonban nemzetközi kötelezettségről van szó, át kell ültetni az uniós jogba az ezzel kapcsolatos eszközök meghatározásával együtt.

Végezetül az SPRFMO számos, a műveletekre (a vonóhálós és a horogsoros halászatra egyaránt) vonatkozóan szükséges korlátozást elfogadott a tengeri madarak befogásának megelőzése érdekében. Ez dicséretes, minthogy az EU tengeri madarakra vonatkozó cselekvési terve felhívja a figyelmet a tengeri madaraknak a halászterületeken világszerte magas pusztulási arányára. A CCAMLR-egyezmény a beszámolók szerint több mint 90%-kal csökkentette a tengeri madarak horogsoros halászat miatti pusztulási arányát a halászati eszközök és gyakorlatok viszonylag egyszerű és hatékony technikai kiigazításai révén. Az SPRFMO területén, akárcsak más óceáni térségekben is hasonlóképpen hatékony intézkedéseket kell alkalmazni a tengeri madarak tömeges pusztulásának megakadályozására. Az EU legjobb gyakorlat iránti elkötelezettsége nem érheti be kevesebbel.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezetet (SPRFMO) létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és ellenőrzési intézkedések

Hivatkozások

COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

29.3.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

3.4.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

3.4.2017

ENVI

3.4.2017

REGI

3.4.2017

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

DEVE

30.5.2017

REGI

29.5.2017

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Linnéa Engström

27.4.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

21.6.2017

25.9.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

21.11.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez

Benyújtás dátuma

27.11.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

24

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai,

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

ENF Group

France Jamet

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat