Procedūra : 2017/0056(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0377/2017

Pateikti tekstai :

A8-0377/2017

Debatai :

PV 15/01/2018 - 14
CRE 15/01/2018 - 14

Balsavimas :

PV 16/01/2018 - 5.1
CRE 16/01/2018 - 5.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 29/05/2018 - 7.11

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0001
P8_TA(2018)0214

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 779kWORD 84k
27.11.2017
PE 604.541v02-00 A8-0377/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacijos (SPRFMO) valdomame konvencijos rajone

(COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėja: Linnéa Engström

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacijos (SPRFMO) valdomame konvencijos rajone

(COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0128),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0121/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

-  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 31 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A8-0377/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  įgyvendindamos SPRFMO priimtas išteklių išsaugojimo ir valdymo priemones, Sąjunga ir valstybės narės turėtų siekti skatinti priekrantės žvejybos veiklą ir mažesnį poveikį aplinkai darančių selektyviosios žvejybos įrankių ir būdų, įskaitant tradicinės ir smulkiosios žvejybos įrankius ir būdus, naudojimą, tokiu būdu prisidėdamos prie deramo vietos ekonomikos dalyvių gyvenimo lygio užtikrinimo;

Pagrindimas

Pritaikyta nuostata iš neseniai priimto ICCAT reglamento.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos vienos valstybės ribas viršijančių rūšių išteklių valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacijos (SPRFMO) valdomame konvencijos rajone.

Šiuo reglamentu nustatomos vienos valstybės ribas viršijančių žuvų išteklių valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacijos (SPRFMO) valdomame konvencijos rajone.

Pagrindimas

Vartojamas teisingas terminas pagal Jungtinių Tautų susitarimą dėl žuvų išteklių.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  trečiųjų šalių žvejybos laivams, kurie prašo leidimo įplaukti į Sąjungos uostus arba kurie turi būti inspektuojami Sąjungos uostuose ir kuriuose yra SPRFMO konvencijos rajone sužvejotų žvejybos produktų.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  SPRFMO konvencijos rajonas – atvirosios jūros geografinis rajonas į pietus nuo 10° šiaurės platumos lygiagretės, į šiaurę nuo Konvencijoje dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos (CCAMLR) apibrėžto CCAMLR konvencijos rajono, į rytus nuo SIOFA konvencijos rajono, kaip apibrėžta Susitarime dėl žvejybos pietinėje Indijos vandenyno dalyje, ir į vakarus nuo Pietų Amerikos valstybių jurisdikcijai priklausančių žvejybos rajonų;

1)  SPRFMO konvencijos rajonas – geografinis rajonas, nustatytas Konvencijos dėl pietų Ramiojo vandenyno atviros jūros žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir valdymo 5 straipsnyje;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  žvejybos laivas – bet kokio dydžio laivas, naudojamas arba skirtas naudoti verslinio žvejybos išteklių naudojimo tikslais, įskaitant aptarnaujančius laivus, žuvų perdirbimo laivus, perkrovimo operacijas vykdančius laivus ir transportinius laivus su žvejybos produktų gabenimo įranga, išskyrus konteinervežius;

2)  žvejybos laivas – laivas, naudojamas arba skirtas naudoti žvejybai, įskaitant žuvų perdirbimo laivus, aptarnaujančius laivus, transportinius laivus ir visus kitus žvejybos operacijose tiesiogiai dalyvaujančius laivus;

Pagrindimas

Pateikiama SPRFMO konvencijoje vartojama apibrėžtis. Pasiūlyme buvo pateikta NNN žvejybos reglamente vartojama apibrėžtis. Žvejybos laivai yra skirtingai apibrėžti NNN žvejybos reglamente, Kontrolės reglamente ir BŽP pagrindiniame reglamente.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7)  dugninės žvejybos pėdsakas – dugninės žvejybos SPRFMO konvencijos rajone nustatytu laikotarpiu erdvinis mastas;

7)  dugninės žvejybos pėdsakas – dugninės žvejybos SPRFMO konvencijos rajone nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. erdvinis mastas;

Pagrindimas

Reikia, kad nuostatos derėtų su Išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonės Nr. 03-2017 6 punkto nuostatomis.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10)  nusistovėjusi žvejyba – žvejyba, kuri pastaruosius dešimt metų buvo vykdoma ir nebuvo uždrausta arba buvo vykdoma tam tikrų tipų žvejybos įrankiais ar tam tikrais būdais;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis terminas daugiau pasiūlyme nevartojamas, todėl sukelia painiavą.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a)  didelis pelaginis dreifuojantysis tinklas (dreifuojantysis žiauninis tinklas) – žiauninis arba kitoks tinklas ar tinklų derinys, kurio ilgis didesnis kaip 2,5 km ir kuris skirtas tam, kad žuvys į jį įkliūtų, įsipainiotų arba jame įstrigtų, kai jis dreifuoja vandens paviršiuje;

Pagrindimas

SPRFMO Išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonėje Nr. 08-2013 nustatytas didelių dreifuojančiųjų tinklų draudimas, todėl šiuo tikslu siūloma įtraukti šią Išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonės apibrėžtį papildomai prie naujo 17a straipsnio.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 10 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10b)  giliavandenis žiauninis tinklas (sieninis tinklas, statomasis tinklas, inkarinis tinklas, grimztantysis tinklas) – viengubų, dvigubų ar trigubų tinklinių sienų, besilaikančių vertikaliai, pastatytų ant dugno arba netoli jo, sistema, į kurią žuvys įkliūva, įsipainioja arba įstringa. Giliavandenius žiauninius tinklus sudaro vienas arba (rečiau) du ar trys tinklai, tvirtinami ant to paties pagrindinio lyno. Vieną įrankį gali sudaryti kelių rūšių tinklai. Šie tinklai naudojami po vieną arba (labiau įprasta) dideliais kiekiais, išdėstant juos viena linija (tinklų grupėmis). Įrankis statomas, tvirtinamas prie dugno arba paliekamas dreifuoti, pritvirtintas arba nepritvirtintas prie laivo;

Pagrindimas

SPRFMO Išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonėje Nr. 08-2013 nustatytas giliavandenių žiauninių tinklų draudimas, todėl šiuo tikslu siūloma įtraukti šią Išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonės apibrėžtį papildomai prie naujo 17a straipsnio.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11)  NNN žvejybos veikla Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 2 straipsnyje apibrėžta neteisėta, nedeklaruojama ar nereglamentuojama žvejybos veikla;

11)  NNN žvejyba – žvejybos veikla, apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 2 straipsnio 1 punkte;

Pagrindimas

Vietoj termino „NNN žvejybos veikla“ turėtų būti teisingas terminas „NNN žvejyba“ iš Reglamento (EB) Nr. 1005/2008.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16)  pažeidžiama jūrų ekosistema – jūrų ekosistema, įskaitant, inter alia, rifus, povandeninius kalnus, hidrotermines versmes, šaltųjų vandenų koralus arba šaltųjų vandenų pinčių klodus, kurios integralumui dėl fizinio kontakto su dugniniais žvejybos įrankiais, naudojamais per įprastas žvejybos operacijas, kyla didelio neigiamo poveikio pavojus, kaip nustatyta remiantis patikimiausia turima moksline informacija ir atsargumo principu.

16)  pažeidžiama jūrų ekosistema – jūrų ekosistema, įskaitant, inter alia, rifus, povandeninius kalnus, hidrotermines versmes, šaltųjų vandenų koralus arba šaltųjų vandenų pinčių klodus, kurios integralumui (t. y. ekosistemos struktūrai ar funkcijai) dėl fizinio kontakto su dugniniais žvejybos įrankiais, naudojamais per įprastas žvejybos operacijas, kyla didelio neigiamo poveikio pavojus, kaip nustatyta remiantis patikimiausia turima moksline informacija ir atsargumo principu.

Pagrindimas

Reikia papildyti apibrėžtį pagal Reglamentą (EB) Nr. 734/2008.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a straipsnis

 

Čilės stauridžių išteklių žvejybos galimybių paskirstymas

 

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 17 straipsnį, paskirstydamos Čilės stauridžių išteklių žvejybos galimybes, kuriomis jos gali pasinaudoti, valstybės narės taiko skaidrius ir objektyvius kriterijus, įskaitant aplinkosauginio, socialinio ir ekonominio pobūdžio kriterijus, taip pat stengiasi teisingai paskirstyti nacionalines kvotas įvairiems laivyno segmentams, ypač atsižvelgdamos į tradicinę ir smulkiąją žvejybą, ir stengiasi teikti paskatas Sąjungos žvejybos laivams, naudojantiems selektyviosios žvejybos įrankius arba taikantiems žvejybos būdus, kuriais daromas mažesnis poveikis aplinkai.

Pagrindimas

Pritaikyta nuostata iš neseniai priimto ICCAT reglamento.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Sąjungos žvejybos laivams, užmetant ir ištraukiant žvejybos įrankius, draudžiama išmesti žuvų atliekas. Jei tai neįmanoma, laivai kaupia atliekas dvi ar daugiau valandų.

6.  Sąjungos žvejybos laivams, užmetant ir ištraukiant žvejybos įrankius, draudžiama išmesti žuvų atliekas. Jei tai neįmanoma ir jei eksploatacijos saugos sumetimais būtina išmesti biologines atliekas, laivai kaupia atliekas dvi ar daugiau valandų.

Pagrindimas

Tokia Išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonės Nr. 09-2017 1 dalies a punkto išnašos formuluotė.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Sąjungos žvejybos laivams, užmetant ir ištraukiant žvejybos įrankius, draudžiama išmesti žuvų atliekas.

4.  Jei įmanoma, Sąjungos žvejybos laivams, užmetant ir ištraukiant žvejybos įrankius, draudžiama išmesti žuvų atliekas.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nustatyta daugiau nei SPRFMO patvirtintoje rekomendacijoje. Būtina laikytis teksto, įtraukto į išteklių išsaugojimo priemones, kurias patvirtino regioninė organizacija.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Žuvų atliekos Sąjungos žvejybos laivuose perdirbamos į žuvų miltus; iš laivų neišmetama jokių atliekų, išskyrus nuotekas ir (arba) triumo vandenį. Jei tai neįmanoma, žvejybos laivai kaupia atliekas dvi ar daugiau valandų.

5.  Jei įmanoma ir tikslinga, žuvų atliekos Sąjungos žvejybos laivuose perdirbamos į žuvų miltus; iš laivų neišmetama jokių atliekų, išskyrus nuotekas ir (arba) triumo vandenį. Jei tai neįmanoma, žvejybos laivai kaupia atliekas dvi ar daugiau valandų.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nustatyta daugiau nei SPRFMO patvirtintoje rekomendacijoje. Būtina laikytis teksto, įtraukto į išteklių išsaugojimo priemones, kurias patvirtino regioninė organizacija.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Po kiekvienos žvejybos operacijos išvalomi tinklai – iš jų išimamos įsipainiojusios žuvys ir dugno medžiagos, kad būtų galima išvengti sąveikos su paukščiais užmetant žvejybos įrankius.

6.  Jei įmanoma, po kiekvienos žvejybos operacijos išvalomi tinklai – iš jų išimamos įsipainiojusios žuvys ir dugno medžiagos, kad būtų galima išvengti sąveikos su paukščiais užmetant žvejybos įrankius.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nustatyta daugiau nei SPRFMO patvirtintoje rekomendacijoje. Būtina laikytis teksto, įtraukto į išteklių išsaugojimo priemones, kurias patvirtino regioninė organizacija.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  pastebėto susidūrimo su jūrų paukščiais duomenis.

Pagrindimas

Į Komisijos pasiūlymą neįtraukta SPRFMO patvirtinta rekomendacija. Būtina laikytis teksto, įtraukto į išteklių išsaugojimo priemones, kurias patvirtino regioninė organizacija.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  vidutinis 2002 m. sausio 1 d. – 2006 m. gruodžio 31 d. laimikis;

b)  vidutinis metinis 2002 m. sausio 1 d. – 2006 m. gruodžio 31 d. laimikis;

Pagrindimas

Patikslinama.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

III antraštinė dalis II a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

IIa skyrius

 

Žiauniniai tinklai

Pagrindimas

Ši priemonė įtraukta į Išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonę Nr. 08-2013, todėl ją reikia perkelti į Sąjungos teisę.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a straipsnis

 

Žiauniniai tinklai

 

1.   SPRFMO konvencijos rajone draudžiama žvejoti dideliais pelaginiais dreifuojančiaisiais tinklais ir bet kokiais giliavandeniais žiauniniais tinklais.

 

2.   Vėliavos valstybė narė, kurios laivai, turėdami laive žiauninių tinklų, ketina plaukti per SPRFMO konvencijos rajoną, privalo:

 

a)   likus ne mažiau kaip 36 valandoms iki įplaukimo į SPRFMO konvencijos rajoną pateikti išankstinį pranešimą sekretoriatui, įskaitant numatytą įplaukimo ir išplaukimo datą ir laive laikomo žiauninio tinklo ilgį;

 

b)   užtikrinti, kad jų laivai, kol yra SPRFMO konvencijos rajone, kas dvi valandas siųstų laivų stebėjimo sistemos (LSS) signalus;

 

c)   per 30 dienų nuo laivo išplaukimo iš SPRFMO konvencijos rajono dienos pateikti LSS nustatytų buvimo vietos koordinačių pranešimus SPRFMO sekretoriatui ir

 

d)   kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 48 valandas nuo įrankio praradimo pranešti SPRFMO sekretoriatui žiauninio tinklo praradimo datą, laiką, koordinates ir ilgį (metrais), jeigu žiauninis tinklas atsitiktinai prarandamas arba iškrenta už borto.

Pagrindimas

Ši priemonė įtraukta į Išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonę Nr. 08-2013, todėl ją reikia perkelti į Sąjungos teisę.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Nepaisant Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies, Sąjungos žvejybos laivams, kurie nėra įtraukti į laivų SPRFMO registrą, neleidžiama vykdyti SPRFMO konvencijos rajone žvejojamų rūšių žuvų žvejybos veiklos.

5.  Nepaisant Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies, Sąjungos žvejybos laivams, kurie nėra įtraukti į laivų SPRFMO registrą, neleidžiama vykdyti SPRFMO kompetencijai priklausančių rūšių žuvų žvejybos veiklos konvencijos rajone.

Pagrindimas

Aiškesnė formuluotė.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Šis straipsnis nedaro poveikio Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 21 bei 22 straipsnių ir Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 4 straipsnio 3 bei 4 dalių taikymui.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  paskiria kontaktinį centrą, kuriam pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008 11 straipsnio 3 dalį turi būti perduodamos inspektavimo ataskaitos.

c)  paskiria kontaktinį centrą, kuris pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008 11 straipsnio 3 dalį priima inspektavimo ataskaitas.

Pagrindimas

Pataisyta siekiant suderinti su Išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonės Nr. 07-2017 5 punkto formuluote.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip prieš 120 dienų iki metinio susirinkimo pateikia Komisijai visą dokumentais pagrįstą informaciją, iš kurios galima spręsti apie galimus atvejus, kai žvejybos laivai SPRFMO konvencijos rajone per pastaruosius dvejus metus nesilaikė SPRFMO priimtų išsaugojimo ir valdymo priemonių. Komisija tą informaciją išnagrinėja ir prireikus ją persiunčia SPRFMO sekretoriatui ne vėliau kaip prieš 90 dienų iki SPRFMO metinio susirinkimo dienos.

Valstybės narės ne vėliau kaip prieš 150 dienų iki metinio susirinkimo pateikia Komisijai visą dokumentais pagrįstą informaciją, iš kurios galima spręsti apie galimus atvejus, kai žvejybos laivai SPRFMO konvencijos rajone per pastaruosius dvejus metus nesilaikė SPRFMO priimtų išsaugojimo ir valdymo priemonių. Komisija tą informaciją išnagrinėja ir prireikus ją persiunčia SPRFMO sekretoriatui ne vėliau kaip prieš 120 dienų iki SPRFMO metinio susirinkimo dienos.

Pagrindimas

Komisijai turi būti suteikta pakankamai laiko, kad ji galėtų laikytis Išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonės Nr. 07-2017 2 punkte nustatytų terminų.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

30 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.   žvejybos laivą, plaukiojantį su valstybės narės vėliava, atsakingos institucijos, kurioms Komisija pranešė apie laivo įtraukimą į NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašo projektą, praneša laivo savininkui apie laivo įtraukimą į sąrašo projektą ir galimas įtraukimo į SPRFMO patvirtintą NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašą pasekmes.

2.  Jeigu Komisijai pranešama, kad žvejybos laivas, plaukiojantis su valstybės narės vėliava, įtrauktas į SPRFMO NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašo projektą, Komisija apie tai praneša atitinkamos valstybės narės institucijoms, o šios praneša laivo savininkui apie laivo įtraukimą į sąrašo projektą ir galimas įtraukimo į SPRFMO patvirtintą NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašą pasekmes.

Pagrindimas

Aiškesnė formuluotė.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

32 c straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  geografinę padėtį, datą ir laiką (UTC);

e)  geografinę padėtį (platumą ir ilgumą), datą ir laiką (UTC);

Pagrindimas

Pasiūlymo formuluotė yra neaiški.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Regioninė žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacija (SPRFMO) yra neseniai įsteigta organizacija, kurios veikla papildo Vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno žuvininkystės komisijos (WCPFC) ir Amerikos tropinių tunų komisijos (IATTC) veiklą ir kuri yra atsakinga už tų rūšių gyvūnų, kurie toli nemigruoja, žvejybos valdymą. Komisijos pasiūlymo tikslas – perkelti įvairias iki šiol priimtas išsaugojimo ir valdymo priemones (šiuo metu jų yra 15), apimančias įvairius klausimus – nuo NNN žvejybos iki jūrų paukščių mirtingumo mažinimo priemonių ir bandomosios žvejybos.

SPRFMO konvencija įsigaliojo 2012 m. rugpjūčio 24 d. Daugiau informacijos apie iki įsigaliojimo vykusią procedūrą galima rasti Carmen Fraga pranešime dėl ES prisijungimo (A7-0274/2011). Šiuo metu yra 15 susitariančiųjų šalių ir dvi bendradarbiaujančiosios šalys, kurios nėra susitariančiosios šalys (Liberija ir Panama). Keletą metų susitariančiąja šalimi buvo Belizas, tačiau jis pasitraukė 2016 m. gegužės mėn.

SPRFMO interneto svetainėje pateikiama puikiai apibendrinta informacija apie žvejybos veiklą šiame didžiuliame planetos regione.

Verslinė žvejyba dažniausiai vykdoma didesnio produktyvumo rajonuose, kuriuose būna maistinių medžiagų išplaukų – tokiuose rajonuose dažnai būna jūrų kalnų ir kalvagūbrių. Jūrų kalnai ir kalvagūbriai taip pat yra vienintelės ne tokios gilios vietos, kuriose gali gyventi dugninės žuvys. Nors pietų Ramiojo vandenyno atvirojoje jūroje daug kalnų ir kalvagūbrių, žvejojama tik prie žinomiausių: Lordo Hau pakilumos, Pietų Tasmano pakilumos ir Luisvilio kalnagūbrio. Visuose šiuose rajonuose gyvena glaudžiai susijusių rūšių žuvys, taip pat tokių pačių rūšių žuvys.

Pietų Ramiojo vandenyno atvirosios jūros žvejybą galima suskirstyti į dugninę (daugiausia bestuburių rūšių, gyvenančių ant jūros dugno), demersinę (daugiausia žuvų, kurios gyvena netoli dugno) ir pelaginę (daugiausia žuvų ir krevečių, kurios gyvena viršutiniuose ir viduriniuose vandens sluoksniuose). Verslinę dugninių ir demersinių rūšių gyvūnų žvejybą galima vykdyti ne didesniame kaip maždaug 1500 m gylyje. Pagrindinės vykdant verslinę žvejybą žvejojamų žuvų rūšys – beriksai, saulažuvės ir sviestažuvės. Pelaginė žvejyba vykdoma įvairiame gylyje, tačiau dažniausiai ji susijusi su maistinių medžiagų išplūdžiais. Pagrindinė vykdant verslinę žvejybą žvejojamų žuvų rūšis – Čilės stauridės.

Šiuo metu naudojami žvejybos metodai – žvejyba gaubiamaisiais tinklais, pelaginiais tralais, dugniniais tralais, pelaginėmis ūdomis, dugninėmis ūdomis ir dugninėmis gaudyklėmis.

Pagrindinė ES veikla šiame regione – tikslinė Čilės stauridžių žvejyba pelaginiais tralais; žvejota 1979 m. Vėliau, po laikotarpio, per kurį nežvejota, žvejybos veikla vėl pradėta 2005 m., nors sugauta nedaug – mažiau kaip 10 % viso sužvejoto kiekio. Žvejoja keturių valstybių narių laivai, nors visi susiję su viena bendrove.

Didesni giliavandenių rūšių gyvūnų laimikiai sužvejoti apie 2010 m.

Mokslinis komitetas išnagrinėjo dabartinę Čilės stauridžių išteklių padėtį ir nustatė, kad mirtingumas dėl žvejybos yra mažesnis už FMSY, tačiau biomasė nesiekia dydžio, kuriam esant galimas MSY (BMSY). Rekomenduojama, kad laimikis 2017 ir 2018 m. neviršytų 493 000 tonų: 2017 m. BLSK yra 443 000 tonos, ES iš jų tenka 30 115 tonų.

Komisijos pasiūlymas

Išsamus Išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonių palyginimas su pasiūlymu parodė, kad tos priemonės iš esmės Komisijos pasiūlymu visapusiškai perkeltos. Kai kurios SPRFMO priimtos nuostatos jau įtrauktos į BŽP, pvz., tokiais klausimais kaip LSS, tam tikros kontrolės nuostatos ir pan. Žinoma, jos pasiūlyme nekartojamos. Vis dėlto siūloma keletas pakeitimų: kai kurie nelabai svarbūs, tačiau kiti pakeitimai turi didesnės reikšmės.

Daugelyje Išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonių nustatyti procedūriniai informacijos pateikimo terminai, kurių turi laikytis susitariančiosios šalys. Todėl reikia vidinių ES procedūrų terminų; paprastai jie nustatyti, pasiūlytos kelios papildomos nuostatos.

Pasiūlyme pateikta SPRFMO konvencijos rajono apibrėžtis neteisinga. Toliau pasigilinus matyti, kad ji neteisingai perkelta ir į BLSK ir kvotų reglamentą. Remiantis mūsų Teisės tarnybos rekomendacija, paprasčiausia išbraukti šią apibrėžtį ir 2 straipsnio a dalyje dėl reglamento taikymo srities pateikti tik nuorodą į konvencijos rajoną.

„Žvejybos laivo“ apibrėžtis taip pat nesutampa su SPRFMO konvencijoje pateikta apibrėžtimi. Pasirodo, kad dėl įvairių priežasčių, kurios ne visada aiškios, BŽP taikoma daug skirtingų žvejybos laivo apibrėžčių. Pavyzdžiui, vien tik trijuose (visi visuotinai taikomi) aktuose – 2008 m. NNN žvejybos reglamente, 2009 m. Kontrolės reglamente ir 2013 m. pagrindiniame reglamente apibrėžtys skirtingos. Pasiūlyme Komisija pasirinko NNN žvejybos reglamente pateiktą apibrėžtį, tačiau ji skiriasi nuo SPRFMO konvencijoje pateiktos apibrėžties. Todėl, vėlgi remiantis Teisės tarnybos rekomendacija, teikiamas pakeitimas, kad būtų perimta SPRFMO konvencijoje pateikiama apibrėžtis.

Išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonėje Nr. 08-2013 nustatytas visiškas draudimas naudoti didelius pelaginius dreifuojančiuosius tinklus ir bet kokius giliavandenius žiauninius tinklus. Komisija neperkėlė šios priemonės, galbūt dėl to, kad šiuo metu Sąjungos laivai nežvejoja žiauniniais tinklais. Draudimas žvejoti giliavandeniais žiauniniais tinklais neįtrauktas į jokias kitas BŽP nuostatas. Tačiau tai tarptautinis įsipareigojimas, todėl jis turėtų būti perkeltas į ES teisę ir atitinkamai įtrauktos įrankių apibrėžtys.

Be to, SPRFMO yra priėmusi daug būtinų operacijų (žvejybos tralais ir ūdomis) apribojimų, kad nebūtų sugaunami jūrų paukščiai. Tai pagirtina, nes ES jūrų paukščių veiksmų plane atkreipiamas dėmesys į didelį jūrų paukščių mirtingumo dėl žvejybos koeficientą pasaulyje. Pranešama, kad Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos komisija (CCAMLR) palyginti paprastomis ir veiksmingomis techninėmis įrankių ir žvejybos metodų patobulinimo priemonėmis sumažino jūrų paukščių mirtingumą dėl žvejybos ūdomis daugiau kaip 90 %. Panašios veiksmingos jūrų paukščių mirtingumo mažinimo priemonės turėtų būti taikomos ir SPRFMO bei kituose vandenynų rajonuose. ES pasiryžus taikyti geriausius metodus, reikėtų padaryti mažiausiai tą patį.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacijos (SPRFMO) valdomame konvencijos rajone

Nuorodos

COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

29.3.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

3.4.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

3.4.2017

ENVI

3.4.2017

REGI

3.4.2017

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

DEVE

30.5.2017

REGI

29.5.2017

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Linnéa Engström

27.4.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

21.6.2017

25.9.2017

 

 

Priėmimo data

21.11.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez

Pateikimo data

27.11.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

24

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai,

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

ENF Group

France Jamet

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika