SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu uplatniteľné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne (SPRFMO)

27.11.2017 - (COM(2017)0128 – C8‑0121/2017 – 2017/0056(COD)) - ***I

Výbor pre rybárstvo
Spravodajkyňa: Linnéa Engström


Postup : 2017/0056(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0377/2017

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu uplatniteľné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne (SPRFMO)

(COM(2017)0128 – C8‑0121/2017 – 2017/0056(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0128),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0121/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 31. mája 2017[1],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0377/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Pri vykonávaní týchto opatrení na ochranu a riadenie, ktoré prijala SPRFMO, by sa Únia a členské štáty mali usilovať o presadzovanie pobrežných rybolovných činností a používania rybárskeho výstroja a rybolovných techník, ktoré sú selektívne a majú menší vplyv na životné prostredie, vrátane výstroja a techník používaných v tradičnom a maloobjemovom tradičnom rybolove, a tak prispievať k primeranej životnej úrovni miestnych hospodárstiev.

Odôvodnenie

Upravené podľa nedávneho nariadenia ICCAT.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu súvisiace s lovom transzonálnych druhov v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne (SPRFMO).

Týmto nariadením sa stanovujú opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu súvisiace s lovom transzonálnych populácií rýb v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne (SPRFMO).

Odôvodnenie

Použitý správny termín v súlade s dohodou OSN o populáciách rýb.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  rybárske plavidlá tretích krajín, ktoré žiadajú o prístup do prístavov Únie alebo sú podrobované inšpekcii v prístavoch Únie a prepravujú produkty rybolovu ulovené v oblasti dohovoru SPRFMO.

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  „oblasť dohovoru SPRFMO“ je geografická oblasť na otvorenom mori južne od 10° severnej zemepisnej šírky, severne od oblasti dohovoru CCAMLR vymedzenej v Dohovore o ochrane živých antarktických morských zdrojov, východne od oblasti dohovoru SIOFA vymedzenej v Dohode o rybolove v južnom Indickom oceáne, a západne od oblastí rybolovu v právomoci štátov Južnej Ameriky;

1.  „oblasť dohovoru SPRFMO“ je geografická oblasť vymedzená v článku 5 Dohovoru o ochrane a riadení rybolovných zdrojov na otvorenom mori v južnom Tichom oceáne;

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  „rybárske plavidlo“ je plavidlo ľubovoľnej veľkosti, ktoré sa používa alebo sa má používať na komerčný lov rybolovných zdrojov vrátane podporných lodí, plavidiel na spracovanie rýb, plavidiel vykonávajúcich prekládku a nákladných plavidiel vybavených na prepravu produktov rybolovu okrem kontajnerových plavidiel;

2.  „rybárske plavidlo“ je akékoľvek plavidlo používané alebo určené na rybolov vrátane plavidiel na spracovanie rýb, podporných lodí, nákladných plavidiel a akékoľvek iné plavidlo priamo zapojené do rybolovných operácií;

Odôvodnenie

Použité vymedzenie pojmu z dohovoru SPRFMO. V návrhu sa uvádzalo vymedzenie pojmu podľa nariadenia o NNN rybolove. V nariadení o NNN rybolove, nariadení o kontrole a základnom nariadení sa vyskytujú rôzne vymedzenia pojmov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  „stopa rybolovu pri dne“ je priestorový rozsah rybolovu pri dne v oblasti dohovoru SPRFMO počas definovaného obdobia;

7.  „stopa rybolovu pri dne“ je priestorový rozsah rybolovu pri dne v oblasti dohovoru SPRFMO počas obdobia od 1. januára 2002 do 31. decembra 2006;

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť súlad s pojmami uvedenými v opatrení na ochranu a riadenie 03-2017 bode 6.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  „zaužívaná rybolovná oblasť“ je rybolovná oblasť, v ktorej neplatí zákaz rybolovu a v ktorej sa počas predchádzajúcich desiatich rokov vykonával rybolov alebo sa v nej vykonával rybolov konkrétnym typom rybárskeho výstroja alebo konkrétnou metódou;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento pojem sa nikde inde v návrhu neuvádza a spôsobuje nejasnosti.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a.  „veľké pelagické unášané siete“ (unášané žiabrovky) sú žiabrovky alebo iné siete, resp. kombinácia sietí, s dĺžkou vyše 2,5 kilometra, ktoré sú unášané po hladine alebo vo vode tak, aby sa do nich ryby zaplietli, zachytili alebo zakliesnili.

Odôvodnenie

V opatrení SPRFMO na ochranu a riadenie 08-2013 sa zakazujú veľké unášané siete. Toto vymedzenie pojmu, prevzaté z uvedených opatrení, dopĺňa nový článok 17a, navrhnutý na tento účel.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 10 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10b.  „hlbokomorské žiabrovky“ (viacstenné žiabrovky, nastavovacie siete, ukotvené siete, unášané siete s hlbším ponorom) sú siete pozostávajúce z jednej, dvoch alebo troch stien sieťoviny vertikálne umiestnené na dne alebo v jeho blízkosti, do ktorých sa ryby chytia za žiabre, zakliesnia alebo zapletú. Hlbokomorské žiabrovky pozostávajú z jednej steny alebo, menej často, z dvoch alebo troch stien upevnených na spoločných rámcových lanách. Do jedného výstroja možno skombinovať viacero druhov sietí. Tieto siete sa môžu používať osamotene alebo – bežnejšie – vo veľkom počte, umiestnené v rade („flotily sietí“). Výstroj sa môže nastaviť, ukotviť na dno alebo nechať unášať voľne alebo napojený na plavidlo.

Odôvodnenie

V opatrení SPRFMO na ochranu a riadenie 08-2013 sa zakazujú hlbokomorské žiabrovky. Toto vymedzenie pojmu, prevzaté z uvedených opatrení, dopĺňa nový článok 17a, navrhnutý na tento účel.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11.  „činnosti NNN rybolovu“ sú rybolovné činnosti, ktoré sú nezákonné, nenahlásené alebo neregulované v zmysle článku 2 nariadenia (ES) č. 1005/2008;

11.  „NNN rybolov“ sú rybolovné činnosti vymedzené v článku 2 bode 1 nariadenia (ES) č. 1005/2008;

Odôvodnenie

Správny pojem použitý v nariadení (ES) č. 1005/2008 je „NNN rybolov“, a nie „činnosti NNN rybolovu“.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

16.  „zraniteľný morský ekosystém“ je morský ekosystém, ktorého celistvosť je podľa najlepších dostupných vedeckých informácií a zásady predbežnej opatrnosti ohrozená závažnými nepriaznivými vplyvmi spôsobenými fyzickým kontaktu s rybárskym výstrojom na lov pri dne pri bežnom priebehu rybolovných operácií; k týmto ekosystémom patria okrem iného útesy, podmorské pohoria, hydrotermálne prieduchy, studenovodné koraly alebo kolónie studenovodných morských hubiek.

16.  „zraniteľný morský ekosystém“ je morský ekosystém, ktorého celistvosť (t. j. ekosystémová štruktúra alebo funkcia) je podľa najlepších dostupných vedeckých informácií a zásady predbežnej opatrnosti ohrozená závažnými nepriaznivými vplyvmi spôsobenými fyzickým kontaktom s rybárskym výstrojom na lov pri dne pri bežnom priebehu rybolovných operácií; k týmto ekosystémom patria okrem iného útesy, podmorské pohoria, hydrotermálne prieduchy, studenovodné koraly alebo kolónie studenovodných morských hubiek

Odôvodnenie

Je potrebné doplniť vymedzenie pojmu z nariadenia (ES) č. 734/2008.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Prideľovanie rybolovných možností týkajúcich sa stavríd

 

V súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 členské štáty pri prideľovaní rybolovných možností týkajúcich sa populácií stavríd, ktoré majú k dispozícii, uplatňujú transparentné a objektívne kritériá vrátane kritérií environmentálnej, sociálnej a hospodárskej povahy a takisto sa snažia spravodlivo rozdeliť vnútroštátne kvóty medzi rôzne segmenty flotily s osobitným ohľadom na tradičný a maloobjemový rybolov a poskytnúť stimuly rybárskym plavidlám Únie, ktoré používajú selektívny rybársky výstroj alebo rybolovné techniky so zníženým vplyvom na životné prostredie.

Odôvodnenie

Upravené podľa nedávneho nariadenia ICCAT.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Rybárske plavidlá Únie majú zakázané odhadzovať vnútornosti počas nahadzovania a vyťahovania lovnej šnúry. Ak to nie je možné, plavidlá musia odpad uchovávať dve hodiny alebo dlhšie.

6.  Rybárske plavidlá Únie majú zakázané odhadzovať vnútornosti počas nahadzovania a vyťahovania lovnej šnúry. Ak to nie je možné a ak je z dôvodov prevádzkovej bezpečnosti nutné odhadzovať biologický odpad, plavidlá musia odpad uchovávať dve hodiny alebo dlhšie.

Odôvodnenie

Znenie z poznámky pod čiarou k opatreniu na ochranu a riadenie 09-2017 bodu 1 písm. a).

Pozmeňujúci návrh  14

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Rybárske plavidlá Únie majú zakázané odhadzovať vnútornosti počas nahadzovania a vyťahovania lovnej šnúry.

4.  Ak je to možné, rybárske plavidlá Únie majú zakázané odhadzovať vnútornosti počas nahadzovania a vyťahovania lovnej šnúry.

Odôvodnenie

Návrh Európskej komisie presahuje rámec odporúčania, ktoré prijala SPRFMO. Je potrebné pridržiavať sa znenia uvedeného v ochranných opatreniach schválených touto regionálnou organizáciou.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Rybárske plavidlá Únie spracujú vnútornosti na rybiu múčku a uchovajú všetok odpadový materiál, a vypúšťanie sa obmedzí na vypúšťanie kvapaliny alebo kalovej vody. Ak to nie je možné, rybárske plavidlá musia odpad uchovávať dve hodiny alebo dlhšie.

5.  Ak je to možné a vhodné, rybárske plavidlá Únie spracujú vnútornosti na rybiu múčku a uchovajú všetok odpadový materiál, a vypúšťanie sa obmedzí na vypúšťanie kvapaliny alebo kalovej vody. Ak to nie je možné, rybárske plavidlá musia odpad uchovávať dve hodiny alebo dlhšie.

Odôvodnenie

Návrh Európskej komisie presahuje rámec odporúčania, ktoré prijala SPRFMO. Je potrebné pridržiavať sa znenia uvedeného v ochranných opatreniach schválených touto regionálnou organizáciou.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Siete sa musia čistiť po každej rybolovnej operácii, aby sa odstránili zakliesnené ryby a bentický materiál s cieľom zabrániť interakciám s vtákmi počas nahadzovania rybárskeho výstroja.

6.  Ak je to možné, siete sa musia čistiť po každej rybolovnej operácii, aby sa odstránili zakliesnené ryby a bentický materiál s cieľom zabrániť interakciám s vtákmi počas nahadzovania rybárskeho výstroja.

Odôvodnenie

Návrh Európskej komisie presahuje rámec odporúčania, ktoré prijala SPRFMO. Je potrebné pridržiavať sa znenia uvedeného v ochranných opatreniach schválených touto regionálnou organizáciou.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  všetky údaje o pozorovaných stretoch s morskými vtákmi.

Odôvodnenie

Návrh Európskej komisie neobsahuje odporúčanie, ktoré prijala SPRFMO. Je potrebné pridržiavať sa znenia uvedeného v ochranných opatreniach schválených touto regionálnou organizáciou.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  priemerný výlov v období od 1. januára 2002 do 31. decembra 2006;

b)  priemerný ročný výlov v období od 1. januára 2002 do 31. decembra 2006;

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Hlava 3 – kapitola II a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Kapitola IIa

 

Žiabrovky

Odôvodnenie

Toto opatrenie je súčasťou opatrenia na ochranu a riadenie 08-2013 a treba ho transponovať do práva Únie.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 17 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 17a

 

Žiabrovky

 

1.   V oblasti dohovoru SPRFMO sa zakazuje používanie veľkých pelagických unášaných sietí a všetkých hlbokomorských žiabroviek.

 

2.   Vlajkové členské štáty, ktorých plavidlá plánujú prejsť oblasťou dohovoru SPRFMO so žiabrovkami na palube, musia:

 

a)   aspoň 36 hodín pred vplávaním do oblasti dohovoru SPRFMO informovať sekretariát SPRFMO, pričom uvedú predpokladaný dátum vstupu do tejto oblasti, predpokladaný dátum jej opustenia a dĺžku žiabrovky prevážanej na palube;

 

b)   zabezpečiť, aby ich plavidlá boli vybavené systémom monitorovania plavidiel (VMS), ktorý bude počas pobytu v oblasti dohovoru SPRFMO udávať polohu raz za dve hodiny;

 

c)   predložiť hlásenia o polohe plavidla poskytované VMS sekretariátu SPRFMO do 30 dní od opustenia oblasti dohovoru SPRFMO a

 

d)   v prípade náhodnej straty alebo spadnutia žiabroviek z paluby nahlásiť sekretariátu SPRFMO čo najskôr, najneskôr však do 48 hodín od straty výstroja, dátum, čas, polohu a dĺžku (v metroch) stratených žiabroviek.

Odôvodnenie

Toto opatrenie je súčasťou opatrenia na ochranu a riadenie 08-2013 a treba ho transponovať do práva Únie.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, platí, že rybárske plavidlá Únie, ktoré nie sú zapísané v registri plavidiel SPFRMO, nesmú loviť druhy lovené v oblasti dohovoru SPRFMO.

5.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, platí, že rybárske plavidlá Únie, ktoré nie sú zapísané v registri plavidiel SPFRMO, nesmú loviť v oblasti dohovoru druhy, ktoré patria do zodpovednosti SPRFMO.

Odôvodnenie

Jasnejšia formulácia.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Týmto článkom nie sú dotknuté články 21 a 22 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a článok 4 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1005/2008.

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  určí kontaktné miesto, ktorému sa budú zasielať správy z inšpekcií podľa článku 11 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008.

c)  určí kontaktné miesto na účely prijímania správ z inšpekcií podľa článku 11 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008.

Odôvodnenie

Oprava s cieľom zosúladiť znenie so znením opatrenia na ochranu a riadenie 07-2017 bodu 5.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty predložia Komisii každú zdokumentovanú informáciu, ktorá poukazuje na možné prípady, keď ľubovoľné rybárske plavidlá počas uplynulých dvoch rokov nedodržali ochranné a riadiace opatrenia organizácie SPRFMO v oblasti dohovoru SPRFMO, a to najneskôr 120 dní pred začiatkom výročného zasadnutia. Komisia dané informácie preskúma a v relevantných prípadoch ich najneskôr 90 dní pred začiatkom výročného zasadnutia postúpi sekretariátu SPRFMO.

Členské štáty predložia Komisii každú zdokumentovanú informáciu, ktorá poukazuje na možné prípady, keď ľubovoľné rybárske plavidlá počas uplynulých dvoch rokov nedodržali ochranné a riadiace opatrenia organizácie SPRFMO v oblasti dohovoru SPRFMO, a to najneskôr 150 dní pred začiatkom výročného zasadnutia. Komisia dané informácie preskúma a v relevantných prípadoch ich najneskôr 120 dní pred začiatkom výročného zasadnutia postúpi sekretariátu SPRFMO.

Odôvodnenie

Komisia potrebuje dostatok času na dodržanie lehôt uvedených v opatrení na ochranu a riadenie 07-2017 bode 2.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 30a – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Orgány členského štátu, pod ktorého vlajkou sa uvedené rybárske plavidlo plaví a ktorému Komisia oznámila zaradenie plavidla do predbežného zoznamu plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, oznámia vlastníkovi zaradenie jeho plavidla do daného zoznamu, ako aj následky, ktoré môžu nastať po potvrdení zaradenia plavidla do zoznamu plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov vedeného organizáciou SPRFMO.

2.  Ak je Komisia informovaná o tom, že plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu bolo zaradené do predbežného zoznamu plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov vedeného organizáciou SPFRMO, oznámi to orgánom príslušného členského štátu, ktoré zase oznámia vlastníkovi zaradenie jeho plavidla do predbežného zoznamu plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, ako aj následky, ktoré môžu nastať po potvrdení zaradenia plavidla do zoznamu plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov vedeného organizáciou SPRFMO.

Odôvodnenie

Jasnejšie znenie.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 32c – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  polohu, dátum a čas (vo formáte UTC);

e)  polohu (zemepisnú šírku a dĺžku), dátum a čas (vo formáte UTC);

Odôvodnenie

Znenie návrhu je nejasné.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Regionálna organizácia pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne (SPRFMO) bola zriadená v nedávnom čase ako doplnok k WCPFC a I-ATTC a zodpovedá za hospodárenie s druhmi nemigrujúcimi na veľké vzdialenosti. Cieľom návrhu Komisie je transponovať rôzne opatrenia na ochranu a riadenie, ktoré boli doteraz prijaté (celkovo 15), týkajúce sa celej škály tém od NNN rybolovu po opatrenia na zníženie úmrtnosti morských vtákov a prieskumný rybolov.

SPRFMO začala svoju činnosť 24. augusta 2012. Záujemcom o postup používaný pred týmto dátumom odporúčame správu Carmen Fragaovej o pristúpení EÚ k dohovoru (A7-0274/2011). V súčasnosti má organizácia 15 zmluvných strán a dve spolupracujúce nezmluvné strany (Libéria, Panama). Medzi zmluvné strany patrilo po niekoľko rokov aj Belize, ktoré však v máji 2016 odstúpilo od dohovoru.

Na webovom sídle SPRFMO možno nájsť dobré zhrnutie rybolovných činností v tomto rozľahlom regióne našej planéty:

„Komerčný rybolov sa spravidla sústreďuje do oblastí s vyššou produktivitou, kde dochádza k stúpaniu prúdov bohatých na živiny, často v oblasti podmorských pohorí a chrbtov. Podmorské pohoria a chrbty sú zároveň jediné miesta, ktoré sú dostatočne plytké na rybolov pri dne. V otvorenom mori v južnom Tichom oceáne sa síce nachádza množstvo podmorských pohorí a chrbtov, na rybolov sa však v rôznej miere využívajú len tie najväčšie: vyvýšenina Lord Howe, Juhotasmánska vyvýšenina a Louisvillský chrbát. Vo všetkých týchto oblastiach sa vyskytujú príbuzné druhy rýb a iných organizmov.

Na otvorenom mori v južnom Tichom oceáne rozlišujeme bentický rybolov (hlavne bezstavovce žijúce na morskom dne), rybolov pri morskom dne (hlavne ryby žijúce pri dne) a pelagický rybolov (hlavne ryby a krevety na hladine a v pelagiálnej oblasti). Komerčný rybolov druhov žijúcich na dne a pri dne je obmedzený do hĺbky 1 500 m. Medzi komerčne lovené ryby žijúce pri dne patria prevažne hoplostet oranžový, druhy čeľade Oreosomatidae, beryxy a Hyperoglyphe antarctica. Pelagický rybolov sa vykonáva nezávisle od hĺbky, ale zvyčajne v blízkosti stúpajúcich prúdov bohatých na živiny. Hlavným komerčne loveným pelagickým druhom sú stavridy.

V súčasnosti sa používajú rybolovné metódy ako lov vakovou sieťou, pelagickou vlečnou sieťou, vlečnou sieťou na lov pri dne, pelagickou lovnou šnúrou, lovnou šnúrou na lov pri dne a košom.“

Medzi hlavné činnosti EÚ v tomto regióne patrí už od roku 1979 lov stavríd pelagickou vlečnou sieťou. Posledné aktivity, ktoré sa po období nečinnosti začali rozvíjať v roku 2005, sa vyznačujú skromnými úlovkami v objeme 10 % celkového množstva. Zapájajú sa do nich plavidlá štyroch členských štátov, no všetky patria jednej spoločnosti.

Pred rokom 2010 tiež boli vo veľkom objeme lovené hlbokomorské druhy.

Vedecký výbor zanalyzoval súčasný stav populácie stavríd a dospel k záveru, že rybolovná úmrtnosť je pod úrovňou F-MSY, zatiaľ čo biomasa nedosahuje mieru potrebnú na produkciu MSY (B-MSY). Odporučil, aby úlovky v rokoch 2017 a 2018 naďalej neprekračovali 493 000 ton, pričom celkový povolený výlov na rok 2017 predstavuje 443 000 ton, z čoho na EÚ pripadá 30 115 ton.

Návrh Komisie

Z podrobného preskúmania opatrení na ochranu a riadenie a porovnania s návrhom vyplýva, že návrh Komisie vcelku predstavuje komplexnú transpozíciu prijatých opatrení na ochranu a riadenie. Niektoré opatrenia prijaté SPRFMO už existujú v rámci spoločnej rybárskej politiky, napríklad v súvislosti so systémom monitorovania plavidiel, určité kontrolné opatrenia atď., preto je samozrejmé, že v návrhu sa neopakujú. Navrhnutých je však zopár zmien; niektoré pomerne nevýrazné, iné však dôležitejšie.

Pri mnohých opatreniach na ochranu a riadenie sa uvádzajú procedurálne lehoty, v rámci ktorých majú zmluvné strany poskytnúť informácie. V súvislosti s postupmi EÚ sú preto potrebné interné lehoty. Hoci sú zvyčajne stanovené dobre, navrhuje sa zopár doplnení.

Vymedzenie pojmu oblasť dohovoru SPRFMO sa v návrhu neuvádza v správnej podobe. Pri podrobnejšom preskúmaní sa zistilo, že nebol správne transponovaný ani do nariadenia o celkovom povolenom výlove a kvótach. Na základe odporúčania našej Právnej služby je najjednoduchším riešením toto vymedzenie pojmu vypustiť a použiť len odkaz na oblasť dohovoru v článku 2 písm. a) týkajúcom sa rozsahu pôsobnosti.

Ani vymedzenie pojmu „rybárske plavidlo“ nezodpovedá vymedzeniu pojmu v dohovore SPRFMO. Zdá sa, že v rámci spoločnej rybárskej politiky sa z nie vždy zrejmých dôvodov používa množstvo rôznych vymedzení tohto pojmu. Vezmime si len tri všeobecne uplatniteľné akty – nariadenie o NNN rybolove z roku 2008, nariadenie o kontrole z roku 2009 a základné nariadenie z roku 2013. V každom z nich je iné vymedzenie pojmu. Komisia si pre svoj návrh vybrala vymedzenie pojmu z nariadenia o NNN rybolove, ktorá sa však odlišuje od vymedzenia pojmu uvedeného v dohovore SPRFMO. Preto opätovne na radu Právnej služby predkladáme pozmeňujúci návrh s cieľom prijať vymedzenie pojmu z dohovoru SPRFMO.

V opatrení na ochranu a riadenie 08-2013 sa ukladá absolútny zákaz používania veľkých pelagických unášaných sietí a všetkých hlbokomorských žiabroviek. Komisia toto nariadenie netransponovala, pravdepodobne z dôvodu, že v súčasnosti žiabrovky nepoužívajú žiadne plavidlá Únie. Zákaz používania hlbokomorských žiabroviek sa nezohľadňuje nikde inde v rámci SRP. Ide však o medzinárodný záväzok, a tak by mal byť transponovaný do práva EÚ spolu so súvisiacimi vymedzeniami výstroja.

SPRFMO prijala mnohé potrebné prevádzkové obmedzenia (na lov vlečnou sieťou aj lovnou šnúrou) s cieľom zabrániť náhodným úlovkom morských vtákov. Ide o chvályhodný počin, keďže v akčnom pláne EÚ pre morské vtáky sa upozorňuje na vysokú úmrtnosť morského vtáctva v dôsledku rybolovu na celom svete. V oblasti Dohovoru o ochrane živých antarktických morských zdrojov sa podľa informácií znížila úmrtnosť morských vtákov náhodne ulovených lovnou šnúrou o vyše 90 % vďaka relatívne jednoduchým a účinným technickým úpravám výstroja a rybolovných postupov. Podobne účinné opatrenia na predchádzanie úmrtnosti morských vtákov sa musia použiť aj v oblasti dohovoru SPRFMO, ako aj v iných oceánskych oblastiach, keďže presne to je náplňou záväzku EÚ týkajúceho sa uplatňovania najlepších postupov.

POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Riadenie, ochrana a kontrola uplatniteľné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne (SPRFMO)

Referenčné čísla

COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD)

Dátum predloženia v EP

29.3.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

3.4.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

3.4.2017

ENVI

3.4.2017

REGI

3.4.2017

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

DEVE

30.5.2017

REGI

29.5.2017

 

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Linnéa Engström

27.4.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.6.2017

25.9.2017

 

 

Dátum prijatia

21.11.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníčky prítomné na záverečnom hlasovaní

France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez

Dátum predloženia

27.11.2017

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

24

+

Skupina ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai,

Skupina ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Skupina ENF

France Jamet

Skupina GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

Skupina PPE

Alain Cadec, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa

Skupina S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Skupina Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

-

Skupina EFDD

David Coburn, Mike Hookem

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania