Процедура : 2016/0284(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0378/2017

Внесени текстове :

A8-0378/2017

Разисквания :

PV 27/03/2019 - 26
CRE 27/03/2019 - 26

Гласувания :

PV 12/12/2017 - 5.5
CRE 12/12/2017 - 5.5
PV 28/03/2019 - 8.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0322

ДОКЛАД     ***I
PDF 1235kWORD 181k
27.11.2017
PE 604.674v02-00 A8-0378/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Тимо Вьолкен

Докладчик по становище (*):

Петра Камереверт, комисия по култура и образование

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0594),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0384/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 януари 2017 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси, както и становищата на комисията по култура и образование, комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0378/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение,

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)    С цел да се допринесе за функционирането на вътрешния пазар е необходимо да се предвиди по-широкото разпространение на телевизионни и радиопрограми с произход от други държави членки в интерес на ползвателите в целия Съюз посредством улесняване на лицензирането на авторското право и сродните му права върху произведения и други закриляни обекти, включени в излъчването на такива програми. Телевизионните и радиопрограми действително са важен инструмент за насърчаване на културното и езиковото многообразие, социалното сближаване и достъпа до информация.

(1)    С цел да се допринесе за функционирането на вътрешния пазар и по-специално да се увеличи достъпът до информация, е необходимо да се предвиди по-широкото разпространение на информационни емисии и актуални предавания с произход от други държави членки в интерес на ползвателите в целия Съюз посредством улесняване на лицензирането на авторското право и сродните му права върху тези произведения и други закриляни обекти, включени в излъчването на такива програми. Информационните емисии и актуалните предавания действително са важен инструмент за насърчаване на културното и езиковото многообразие, социалното сближаване и достъпа до информация.

Изменение     2

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  Доставчиците на аудио-визуални медийни услуги следва да полагат усилия, за да гарантират, че техните технически услуги постепенно стават достъпни за хората с увредено зрение или увреден слух.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)    Редица пречки спъват предоставянето на онлайн услуги, които са спомагателни спрямо излъчванията, и предоставянето на услуги за препредаване, като по този начин препятстват свободното движение на телевизионни и радиопрограми в рамките на Съюза. Излъчващите организации предават ежедневно в продължение на много часове новинарски, културни, политически, документални или развлекателни програми. Тези програми включват разнообразно съдържание, като например аудио-визуални, музикални, литературни или графични произведения, които са защитени с авторско право и/или сродни на него права по силата на правото на Съюза. Оттук произтича и комплексният характер на процеса на уреждане на тези права с многобройните носители на права и по отношение на различните категории произведения и други закриляни обекти. Често се налага правата да бъдат уредени в кратък срок, особено при подготвянето например на новинарски или посветени на злободневни теми програми. За да могат да предлагат своите онлайн услуги отвъд националните граници, излъчващите организации трябва да разполагат с необходимите права върху произведения и други закриляни обекти за всички територии, които желаят да покрият, а това допълнително усложнява уреждането на тези права.

(3)    Излъчващите организации предават ежедневно в продължение на много часове информационни емисии и актуални предавания. Тези програми включват различни видове съдържание, които са защитени с авторско право и/или сродни на него права по силата на правото на Съюза. Оттук произтича и комплексният характер на процеса на уреждане на тези права с многобройните носители на права и по отношение на различните категории произведения и други закриляни обекти. За информационните емисии и актуалните предавания е необходимо тези права да се уреждат в кратък срок. За да могат да предлагат своите спомагателни онлайн услуги отвъд националните граници, излъчващите организации трябва да разполагат с необходимите права върху произведения и други закриляни обекти за всички територии, които желаят да покрият.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)    Операторите на услуги за препредаване, които обикновено предлагат голям брой програми, използващи множество произведения и други закриляни обекти, включени в препредаваните телевизионни и радиопрограми, разполагат с твърде малко време за сдобиване с необходимите лицензии и затова уреждането на съответните права представлява значително бреме и за тях. За носителите на права съществува също така рискът техните произведения и други закриляни обекти да бъдат използвани без разрешение или заплащане на възнаграждение.

(4)    Операторите на услуги за препредаване на телевизионни или радиопрограми, включително произведения или други закриляни обекти, извършват действие по публично съобщаване независимо от това дали при препредаването на телевизионната или радиопрограмата се използват същите технически средства или различни технически средства от тези, използвани при първоначалното излъчване, и независимо от това дали препредаването се осъществява или не в действителното или предвиденото място на приемане на първоначалното излъчване. Тъй като услугите за препредаване обикновено предлагат голям брой програми, използващи множество произведения и други закриляни обекти, включени в препредаваните телевизионни и радиопрограми, операторите на услуги за препредаване разполагат с твърде малко време за сдобиване с необходимите лицензии и затова уреждането на съответните права представлява значително бреме и за тях. За продуцентите, авторите, творците и други носители на права съществува също така рискът техните произведения и други закриляни обекти да бъдат използвани без разрешение или заплащане на подходящо и справедливо възнаграждение.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Доколкото услугите за препредаване, които обикновено предлагат голям брой програми, използват множество произведения и други закриляни обекти, включени в препредаваните телевизионни и радиопрограми, те следва да имат възможност в съответствие с принципа на свобода на договарянето да придобиват необходимите лицензии и по този начин да гарантират на носителите на права справедливо възнаграждение, за да могат последните да продължат да предлагат голямо разнообразие от съдържание. Такава възможност би била също така в интерес на потребителите.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)    Правата върху произведенията и другите закриляни обекти са хармонизирани, наред с другото, с Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1 и Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета2.

(5)    Правата върху произведенията и другите закриляни обекти са хармонизирани, наред с другото, с Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1 и Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета2, които служат по-специално за гарантиране на високо равнище на закрила на носителите на права.

_________________

_________________

1 Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10).

1 Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10).

2 Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 28).

2 Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 28).

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)    Поради това трансграничното предоставяне на онлайн услуги, които са спомагателни спрямо излъчването и препредаването на телевизионни и радиопрограми с произход от други държави членки, следва да бъде улеснено посредством съответно адаптиране на правната рамка, регламентираща упражняването на авторското право и сродните му права, които са от значение за тези дейности.

(7)    Поради това трансграничното предоставяне на онлайн услуги, които са спомагателни спрямо излъчването на информационни емисии и актуални предавания и препредаването на телевизионни и радиопрограми с произход от други държави членки, следва да бъде улеснено посредством съответно адаптиране на правната рамка, регламентираща упражняването на авторското право и сродните му права, които са от значение за тези дейности. Като се има предвид, че адаптирането на правната уредба може да доведе до ограничения на упражняването на изключителните права, то следва да се прилага само в някои специални случаи, които не са в разрез с нормалното използване на произведението или друг закрилян обект и не засягат неоправдано законните интереси на носителя на права. Ето защо, като се има предвид също така значението на принципа на териториалност за финансирането и създаването на творческо съдържание, и по-специално на аудио-визуални произведения, всяка законодателна намеса следва по необходимост да бъде с изключително ограничен и тесен обхват, както и да отговаря на принципите на Съюза на необходимост и пропорционалност.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)    Спомагателните онлайн услуги, влизащи в обхвата на настоящия регламент, са онези услуги, предлагани от излъчващите организации, при които е налице отчетлива връзка на подчиненост спрямо първоначалното излъчване. Те включват услугите, осигуряващи линеен достъп до телевизионни и радиопрограми едновременно с тяхното излъчване, и услугите, осигуряващи достъп, в рамките на определен период от време след излъчването им, до телевизионни и радиопрограми, които преди това са били излъчени от излъчващата организация (т.нар. „догонващи“ услуги). Освен това спомагателните онлайн услуги включват услугите, осигуряващи достъп до материал, който обогатява или по някакъв друг начин удължава телевизионните и радиопрограми, излъчвани от излъчващата организация, включително посредством предварителен преглед, удължаване, допълване или последващ преглед на съдържанието на въпросната програма. Предоставянето на достъп до отделни произведения или други закриляни обекти, които са включени в телевизионни или радиопрограми, не следва да се разглежда като спомагателна онлайн услуга. По същия начин, предоставянето на достъп до произведения или други закриляни обекти независимо от тяхното излъчване, например посредством услуги, осигуряващи достъп до отделни музикални или аудио-визуални произведения, музикални албуми или видео материали, остава извън обхвата на определението за спомагателни онлайн услуги.

(8)    Спомагателните онлайн услуги, влизащи в обхвата на настоящия регламент, са услугите, предлагани от излъчващите организации, при които е налице отчетлива връзка на подчиненост спрямо първоначалното излъчване. Те включват услугите, осигуряващи линеен достъп до информационни емисии и актуални предавания едновременно с тяхното излъчване, и услугите, осигуряващи достъп, в рамките на определен период от време след излъчването им, до информационни емисии и актуални предавания, които преди това са били излъчени от излъчващата организация (т.нар. „догонващи“ услуги). Предоставянето на достъп до отделни произведения или други закриляни обекти, които са включени в телевизионни или радиопрограми, не следва да се разглежда като спомагателна онлайн услуга. По същия начин предоставянето на достъп до произведения или други закриляни обекти независимо от тяхното излъчване, например посредством услуги, осигуряващи достъп до отделни музикални или аудио-визуални произведения, музикални албуми или видео материали, остава извън обхвата на определението за спомагателни онлайн услуги.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)    С цел да се улесни уреждането на правата, свързани с трансграничното предоставяне на спомагателни онлайн услуги, е необходимо да се предвиди въвеждането на принципа на държавата на произход при упражняването на авторски и сродните им права във връзка с осъществяваните действия в процеса на предоставянето на такава услуга, на получаването на достъп до нея или на нейното използването. Този принцип следва да се прилага изключително в отношенията между носителите на права (или субектите, представляващи носители на авторски права, като например организациите за колективно управление) и излъчващите организации и единствено за целите на предоставянето на спомагателна онлайн услуга, достъпа до нея или нейното използване. Принципът на държавата на произход не следва да се прилага за всяко последващо публично съобщаване или възпроизвеждане на съдържание, което е защитено с авторско право или сродни на него права и е включено в спомагателната онлайн услуга.

(9)    С цел да се улесни уреждането на правата, за да може излъчващата организация да предоставя трансгранични спомагателни онлайн услуги, свързани единствено с информационни емисии и актуални предавания, е необходимо да се предвиди въвеждането на принципа на държавата на произход при упражняването на авторски и сродните им права във връзка с осъществяваните действия в процеса на предоставянето на тези спомагателни онлайн услуги, на получаването на достъп до тях или на тяхното използване. Този принцип следва да се прилага изключително в отношенията между носителите на права (или субектите, представляващи носители на авторски права, като например организациите за колективно управление) и излъчващите организации и единствено за целите на предоставянето на тези спомагателни онлайн услуги, свързани с информационни емисии и актуални предавания, достъпа до тях или тяхното използване. Принципът на държавата на произход не следва да се прилага за всяко последващо публично съобщаване или възпроизвеждане на съдържание, което е защитено с авторско право или сродни на него права и е включено в спомагателната онлайн услуга.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Принципът на държавата на произход, предвиден в настоящия регламент, не следва да се прилага за спомагателните онлайн услуги, които са предимно или изключително предназначени за държава членка, различна от държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация. Тази услуга, предназначена основно или изключително за дадена държава членка, е услуга, която предлага програми, които очевидно са насочени към населението на конкретна държава членка, различна от държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация, като нейната аудитория явно е ограничена до населението на тази конкретна държава членка и е малко вероятно, че услугата се ползва от слушатели и зрители извън конкретната държава членка, към която са насочени програмите. Сред елементите, даващи възможност да се определи целевата аудитория, са по-конкретно езикът, в т.ч. езикът на субтитрите, рекламите, дублажът, аудиторията, към която са насочени усилията за популяризиране на услугата за излъчване, и/или местният характер на програмите.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)    Тъй като се счита, че предоставянето на спомагателна онлайн услуга, достъпът до нея или нейното използване се осъществява единствено в държавата членка, където се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация, докато на практика спомагателната онлайн услуга може да бъде предоставена отвъд националните граници в други държави членки, е необходимо да се гарантира, че в момента на определяне на размера на дължимото възнаграждение във връзка с тези права страните ще вземат предвид всички аспекти на спомагателната онлайн услуга, като например характеристиките на услугата, съответната аудитория, включително аудиторията в държавата членка, където се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация, и в другите държави членки, в които е осигурен достъп до въпросната онлайн услуга и същата се използва, както и езиковата версия.

(10)    Тъй като се счита, че предоставянето на спомагателна онлайн услуга, свързана с информационни емисии и актуални предавания, достъпът до нея или нейното използване се осъществява единствено в държавата членка, където се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация, докато на практика спомагателната онлайн услуга може да бъде предоставена отвъд националните граници в други държави членки, е необходимо да се гарантира, че в момента на определяне на размера на дължимото възнаграждение във връзка с тези права страните следва да прилагат обективни критерии и да вземат предвид всички аспекти на спомагателната онлайн услуга, като например характеристиките на услугата, включително времето, през което тя е на разположение онлайн, съответната аудитория, включително аудиторията в държавата членка, където се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация, и в другите държави членки, в които е осигурен достъп до въпросната онлайн услуга и същата се използва, както и всички налични езикови версии.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)    По силата на принципа на свободата на договаряне ще бъде възможно да продължи ограничаването на упражняването на правата, засегнати от принципа на държавата на произход, залегнал в настоящия регламент, особено по отношение на някои технически средства за предаване или определени езикови версии, при условие че тези ограничения са в съответствие с правото на Съюза.

(11)    Следва да се припомни, че по силата на принципа на свободата на договаряне и с цел да се подкрепят съществуващите модели за лицензиране, като например изключителните териториални лицензии, които активират механизма за финансиране, който е жизненоважен за създаването на аудио-визуално съдържание, оптималното разпространение и насърчаването на културното многообразие, е необходимо упражняването на правата, засегнати от принципа на държавата на произход, заложен в настоящия регламент, да продължи да се ограничава, особено по отношение на някои технически средства за предаване или определени езикови версии, при условие че тези ограничения са в съответствие с правото на Съюза.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Настоящият регламент няма за цел да насърчава практиките на търсене на най-благоприятната правна система. Принципът на „държавата на произход“ не следва да се прилага за онлайн услугите, които са предимно или изцяло насочени към аудитория, различна от аудиторията в държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация, с цел да се ограничат практиките, при които дадена излъчваща организация се опитва да се установи в други държави членки, за да избегне неблагоприятни финансови задължения или за да се възползва от по-благоприятни условия на лицензиране в сравнение с държавата членка, в която се намира нейното основно място на стопанска дейност. За да се прецени дали онлайн услугата е насочена към аудитория извън своята държава членка, следва да се вземат под внимание характеристиките на услугата, както и използваните езикови версии.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)   Въз основа на принципа на свобода на договарянето и с цел да не се засягат неоправдано съществуващите модели за лицензиране, например изключителните териториални лицензии, трансграничното препредаване от или в друга държава членка е ограничено до препредаването на услуги, подобни на кабелната телевизия или телевизията през интернет протокол, в рамките на управлявани среди.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 11 в (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11в)  Настоящият регламент, в съответствие с принципа на свобода на договарянето, не възпрепятства съществуващите модели за лицензиране, например териториалното лицензиране, и не засяга съществуващите разпоредби на националното договорно право в областта на авторското право, що се отнася до получаването на подходящо възнаграждение, нито съществуващите решения, свързани с колективното управление, за препредаването на територията на дадена държава членка.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)    Операторите на услуги за препредаване, предлагани чрез спътникови, цифрови наземни, затворени и базирани на интернет протокол, мобилни и подобни мрежи, предоставят услуги, равностойни на предоставяните от операторите на услуги за кабелно препредаване, когато препредават едновременно, в непроменен и несъкратен вид, с цел приемане от публиката първоначално предаване от друга държава членка на телевизионни или радиопрограми, при положение че това първоначално предаване е извършено по жичен или безжичен път, включително чрез спътник, но не и онлайн, и е предназначено за приемане от публиката. Поради това те следва да бъдат включени в приложното поле на настоящия регламент и да се възползват от механизма, с който е въведено задължителното колективно управление на правата. Услугите за препредаване, предлагани в отворения интернет, следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент, тъй като тези услуги имат различни характеристики. Те не са свързани с конкретна инфраструктура и предоставят ограничени възможности за осигуряване на контролирана среда в сравнение например с кабелните или затворените и базирани на интернет протокол мрежи.

(12)    Операторите на услуги за препредаване, предлагани чрез спътникови услуги, цифрови наземни услуги, услуги, подобни на кабелната телевизия, или услуги, подобни на телевизията през интернет протокол, в рамките на управлявани среди, предоставят услуги, равностойни на предоставяните от операторите на услуги за кабелно препредаване, когато препредават едновременно, в непроменен и несъкратен вид, с цел приемане от публиката първоначално предаване от друга държава членка на телевизионни или радиопрограми, при положение че това първоначално предаване е извършено по жичен или безжичен път, включително чрез спътник, но не и онлайн, и е предназначено за приемане от публиката. Поради това те следва да бъдат включени в приложното поле на настоящия регламент и да се възползват от механизма, с който е въведено задължителното колективно управление на правата. Услугите за препредаване, предлагани в отворения интернет, които са различни от подобните на кабелната телевизия или телевизията през интернет протокол услуги в рамките на управлявани среди, следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент, тъй като тези услуги имат различни характеристики. Те не са свързани с конкретна инфраструктура и предоставят ограничени възможности за осигуряване на контролирана среда в сравнение например с кабелните или затворените и базирани на интернет протокол мрежи.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)    С цел да се осигури правна сигурност за операторите на услуги за препредаване, предлагани чрез спътникови, цифрови наземни, затворени и базирани на интернет протокол, мобилни или подобни мрежи, и да се преодолеят националните различия, що се отнася до разпоредбите на вътрешното право, уреждащи въпросните услуги за препредаване, спрямо тях следва да се прилагат правила, аналогични на тези, които се прилагат по отношение на кабелното препредаване, така както са формулирани в Директива 93/83/ЕИО. Правилата, установени в тази директива, включват задължението правото за предоставяне или отказ на разрешение на оператор на услуга за препредаване да се упражнява чрез организация за колективно управление. С това не се накърняват разпоредбите на Директива 2014/26/ЕС, и по-специално нейните разпоредби относно правата на носителите на права по отношение на избора на организация за колективно управление.

(13)    С цел да се осигури правна сигурност за операторите на услуги за препредаване, предлагани чрез спътникови услуги, цифрови наземни услуги, услуги, подобни на кабелната телевизия, или услуги, подобни на телевизията през интернет протокол, и да се преодолеят националните различия, що се отнася до разпоредбите на вътрешното право, уреждащи въпросните услуги за препредаване, спрямо тях следва да се прилагат правила, аналогични на тези, които се прилагат по отношение на кабелното препредаване, така както са формулирани в Директива 93/83/ЕИО. Правилата, установени в тази директива, включват задължението правото за предоставяне или отказ на разрешение на оператор на услуга за препредаване да се упражнява чрез организация за колективно управление. С това не се накърняват разпоредбите на Директива 2014/26/ЕС, и по-специално нейните разпоредби относно правата на носителите на права по отношение на избора на организация за колективно управление. Правото да се откаже разрешение се запазва, като единствено начинът на неговото упражняване се регулира в известна степен. Това предполага също така, че винаги е възможно да се вземе решение дали да се предостави или не правото на препредаване.

 

 

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 13 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) Организациите за колективно управление следва да могат да прилагат разпоредбите относно упражняването на правото на препредаване, предвидени в настоящия регламент, посредством разширяване на обхвата на колективния договор с оператор на услуга за препредаване, като в него бъдат включени и правата на носителите на права, които не са представлявани от организацията, когато националното право предвижда такава система.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  Излъчващите организации, които предават чрез процес на пряко въвеждане свои сигнали – носители на програми, предназначени за публично приемане, на разпространители, които са трети лица спрямо излъчващата организация в съответствие с Бернската конвенция, следва да носят съвместна отговорност заедно със своите разпространители за единните и неделими действия по публично разгласяване и предоставяне на публично разположение, както са определени в член 3 от Директива 2001/29/ЕО, които те извършват заедно. Следователно в такива случаи излъчващите организации и разпространителите следва да получат разрешение от съответните носители на права за участието си в тези действия.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14б)  Предвиденото в настоящия регламент изключение по отношение на правата при препредаването, упражнявани от излъчващите организации по отношение на извършено от тях предаване, не следва да ограничава възможността носителите на права да прехвърлят правата си на организация за колективно управление и съответно да получават пряк дял от възнаграждението, заплащано от операторите на услуги за препредаване.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)    За да се предотврати евентуалното заобикаляне на прилагането на принципа на държавата на произход чрез удължаване на срока на действие на съществуващите споразумения относно упражняването на авторското право и сродните му права, свързани с предоставянето на конкретна спомагателна онлайн услуга, както и с достъпа до конкретна спомагателна онлайн услуга или нейното използване, е необходимо принципът на държавата на произход да бъде приложим и за съществуващите споразумения, като обаче за целта се предвиди преходен период.

(15)    За да се предотврати евентуалното заобикаляне на прилагането на принципа на държавата на произход, приложим за информационните емисии и актуалните предавания, чрез удължаване на срока на действие на съществуващите споразумения относно упражняването на авторското право и сродните му права, свързани с предоставянето на конкретна спомагателна онлайн услуга, както и с достъпа до конкретна спомагателна онлайн услуга или нейното използване, е необходимо този принцип да бъде приложим и за съществуващите споразумения, като обаче за целта се предвиди преходен период.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  Излъчващите организации, които предават на разпространители чрез процес на пряко въвеждане свои сигнали – носители на програми, предназначени за публично приемане, носят съвместна отговорност със своите разпространители за единните и неделими действия по публично разгласяване и предоставяне на публично разположение, както са определени в член 3 от Директива 2001/29/ЕО, които те извършват заедно. Следователно в тези случаи излъчващите организации и разпространителите следва да получат отделни разрешения от съответните носители на права за участието си в тези действия.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)    Настоящият регламент зачита основните права и е съобразен с принципите, прогласени в Хартата на основните права на Европейския съюз. При все че задължението за колективно управление при упражняването на правото на публично съобщаване по отношение на услугите за препредаване може да повлияе на упражняването на правата на носителите на права, необходимо е целенасочено да се заложи такова условие за конкретни услуги, за да се даде възможност за по-широкомащабно трансгранично разпространение на телевизионни и радиопрограми чрез улесняване на уреждането на тези права.

(16)    Настоящият регламент зачита основните права и е съобразен с принципите, прогласени в Хартата на основните права на Европейския съюз. При все че задължението за колективно управление при упражняването на правото на публично съобщаване по отношение на услугите за препредаване е намеса в упражняването на правата на носителите на права, е необходимо целенасочено да се заложи такова условие и то да бъде ограничено до конкретни услуги, които са подобни на препредаването по кабел и по спътник и се извършват в управлявана среда.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 18

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)    Целесъобразно е преглед на регламента да бъде предприет, след като той е бил прилаган в течение на определен период от време, за да може да се направи оценка, наред с другото, на това в каква степен трансграничното предоставяне на спомагателни онлайн услуги е нараснало в интерес на европейските потребители и по този начин е допринесло и за подобряване на културното многообразие в Съюза.

(18)    В съответствие с принципите на добро регулиране е целесъобразно да се извърши преглед на регламента, след като той е бил прилаган в течение на определен период от време, за да може да се направи оценка на въздействието на регламента, включително на разпоредбите за пряко въвеждане, върху творческите индустрии в Европа, върху финансирането на европейските аудио-визуални произведения и върху носителите на права. При прегледа следва да се вземе предвид и до каква степен са нараснали трансграничното предоставяне на спомагателни онлайн услуги и нивото на инвестициите в ново съдържание, в интерес на европейските потребители и предприятия, като по този начин са допринесли и за подобряване на културното многообразие в Съюза.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)    Предвид това, че целта на настоящия регламент, а именно насърчаване на трансграничното предоставяне на спомагателни онлайн услуги и улесняване на препредаването на телевизионни и радиопрограми с произход от други държави членки, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно, поради своята мащабност и последици, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, прогласен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, прогласен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на своята цел. Що се отнася до трансграничното предоставяне на спомагателни онлайн услуги, с настоящият регламент се въвеждат механизми, които позволяват да се улесни уреждането на авторското право и сродните му права. Настоящият регламент не задължава излъчващите организации да предоставят такива услуги зад граница. Освен това той с нищо не задължава операторите на услуги за препредаване да включват в своите услуги телевизионни или радиопрограми с произход от други държави членки. Настоящият регламент се отнася само за упражняването на определени права за препредаване в степента, необходима за опростяване на лицензирането на авторското право и сродните му права във връзка с тези услуги, и само по отношение на телевизионни и радиопрограми с произход от други държави членки на Съюза,

(19)    Предвид това, че целта на настоящия регламент, а именно насърчаване на трансграничното предоставяне на онлайн услуги, които спомагат за излъчването на информационни емисии и актуални предавания, и улесняване на препредаването на телевизионни и радиопрограми с произход от други държави членки, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради своя обхват и своите последици в някои случаи може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, прогласен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, прогласен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на своята цел. Що се отнася до трансграничното предоставяне на някои спомагателни онлайн услуги, извършвани от излъчващите организации, настоящият регламент не задължава излъчващите организации да предоставят такива услуги през граница. Освен това той с нищо не задължава операторите на услуги за препредаване да включват в своите услуги телевизионни или радиопрограми с произход от други държави членки. Настоящият регламент се отнася само за упражняването на определени права за препредаване в степента, необходима за опростяване на лицензирането на авторското право и сродните му права във връзка с тези услуги, и само по отношение на телевизионни и радиопрограми с произход от други държави членки на Съюза.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  Препредаването на програми от други държави членки е действие, което попада в обхвата на авторското право, а в някои случаи – и на сродните му права. Поради това за предоставянето на онлайн услуги следва да се получи разрешение от всеки носител на права съответно за всяка част от препредаваната програма. В съответствие с настоящия регламент разрешенията следва да се предоставят чрез договор, освен ако в действащите режими на законови лицензии не е предвидено временно изключение.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член -1 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член -1

 

Предмет

 

1.   Настоящият регламент създава правни механизми, предназначени да улеснят уреждането на авторските права и сродните му права, свързани с трансграничното предоставяне на спомагателни онлайн услуги, както и да улеснят цифровото препредаване в затворена среда.

 

2.   Тези правни механизми установяват принципа на държавата на произход по отношение на упражняването на тези права. Правните механизми съдържат също така разпоредби относно задължителното колективно управление на авторското право и сродните му права, свързани с препредаване, относно законовите презумпции за представителство от организациите за колективно управление и относно упражняването на правата за препредаване от излъчващите организации.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)   „препредаване“ означава всяко едновременно, непроменено и несъкратено препредаване, различно от кабелното препредаване, така както е определено в Директива 93/83/ЕИО, и различно от препредаването, предоставяно чрез услуга за достъп до интернет, така както е определено в Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета, предназначено за публично приемане на първоначално предаване от друга държава членка по жичен или безжичен път, включително чрез спътник, но не и онлайн, на телевизионни или радиопрограми, предназначени за публично приемане, при условие че въпросното препредаване се извършва от страна, различна от излъчващата организация, осъществила първоначалното предаване или под чийто контрол и на чиято отговорност е осъществено такова предаване.

б)   „препредаване“ означава всяко едновременно, непроменено и несъкратено препредаване, различно от кабелното препредаване, така както е определено в Директива 93/83/ЕИО, ограничено до услуги, подобни на кабелната телевизия или на телевизията през интернет протокол, които са предназначени за публично приемане на първоначално предаване от друга държава членка по жичен или безжичен път, включително чрез спътник, но не и онлайн, на телевизионни или радиопрограми, предназначени за публично приемане, при условие че въпросното препредаване се извършва от страна, различна от излъчващата организация, осъществила първоначалното предаване или под чийто контрол и на чиято отговорност е осъществено такова предаване.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)   „пряко въвеждане“ означава процес, състоящ се от два или повече етапа, при който излъчващите организации предават свои сигнали – носители на програми, предназначени за публично приемане, на разпространители, които са организации, различни от излъчващите организации в съответствие с Бернската конвенция, като предаването се осъществява от точка до точка посредством частна линия – по жичен или безжичен път, включително чрез спътник, по такъв начин, че сигналите – носители на програми, не могат да бъдат приемани от широката публика по време на това предаване; след това разпространителите предлагат тези програми на публиката едновременно, в непроменен и несъкратен вид, за гледане или слушане по кабелни мрежи, свръхвисокочестотни системи за разпространение, цифрови наземни мрежи, базирани на интернет протокол мрежи, мобилни мрежи или други подобни мрежи.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)   „управлявани среди“ се определят изключително като услуги, подобни на кабелната телевизия или на телевизията през интернет протокол, със защитен и ограничен достъп, когато препредаващият оператор предоставя услуга за препредаване, криптирана от край до край, на договорно упълномощените ползватели на своята услуга.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 2

Член 2

Прилагане на принципа на „държавата на произход“ по отношение на спомагателните онлайн услуги

Прилагане на принципа на „държавата на произход“ по отношение на онлайн услугите за излъчване на информационни емисии и актуални предавания

(1)   По отношение на действията по публично съобщаване и предоставянето на разположение, извършвани при предоставянето на спомагателна онлайн услуга от излъчваща организация или под нейния контрол и на нейна отговорност, както и на действията по възпроизвеждане, които са необходими за предоставянето на споменатата спомагателна онлайн услуга, достъпа до нея или нейното използване, за целите на упражняването на авторското право и сродните му права, свързани с тези действия, се счита, че те следва да се извършват единствено в държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация.

(1)   По отношение на действията по публично съобщаване и предоставянето на разположение, извършвани при предоставянето на спомагателна онлайн услуга за първоначално излъчване на информационни емисии и актуални предавания от или под контрола на излъчваща организация и на нейна отговорност, както и на действията по възпроизвеждане на подобни информационни емисии и актуални предавания, които са необходими за предоставянето на такава спомагателна онлайн услуга, достъпа до нея или нейното използване, за целите на придобиването и упражняването на придобито авторско право и сродните му права, свързани с тези действия, се счита, че те следва да се извършват единствено в държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация.

(2)   При определянето на размера на платимото възнаграждение за правата, обвързани със спазването на принципа на държавата на произход в съответствие с предвиденото в параграф 1, страните вземат предвид всички аспекти на спомагателната онлайн услуга, като например характеристиките на спомагателната онлайн услуга, аудиторията, за която е предназначена, и езиковата версия.

(2)   При определянето на размера на платимото възнаграждение за правата, обвързани със спазването на принципа на държавата на произход в съответствие с предвиденото в параграф 1, страните вземат предвид всички аспекти на спомагателната онлайн услуга, като например характеристиките на спомагателната онлайн услуга, включително времето, през което тя е на разположение онлайн, аудиторията и всички налични езикови версии.

 

(2a)   Параграф 2 не ограничава свободата на страните да договарят всякакви специфични методи или критерии за изчисляване на размера на платимото възнаграждение за правата, по отношение на които се прилага принципът на държавата на произход, като например такива въз основа на приходите, реализирани от излъчващата организация от предоставянето на онлайн услугата.

 

(2б)  Параграфи 1 и 2 не засягат принципите на териториалност и на свобода на договарянето по отношение на авторското право и на другите права, предвидени съгласно Директива 2001/29/ЕО. На тази основа страните имат право да продължават да се договарят относно въвеждането на ограничения на упражняването на правата, посочени в параграф 1, при условие че тези ограничения не противоречат на правото на Съюза и на националното право.

 

(2в)  Препредаването на първоначалното предаване на телевизионна или радиопрограма от една държава членка в други държави членки чрез спомагателна онлайн услуга, както е определена в настоящия регламент, се извършва при зачитане на приложимото авторско право, сродните му права и правата върху други закриляни обекти, въз основа на индивидуални или колективни договори между носителите на авторско право, сродните му права или права върху други закриляни обекти и операторите на услуги за препредаване.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3

Член 3

Упражняване на правата при препредаване от носители на права, различни от излъчващите организации

Упражняване на правата при препредаване, различно от кабелно препредаване, от носители на права, различни от излъчващите организации

 

(-1)   Правото на препредаване е изключително право и за него трябва да се получи разрешение от носителите на авторско право или на други сродни права.

(1)   Носителите на авторско право и сродните му права, различни от излъчващите организации, могат да упражняват своите права за предоставяне или отказ на разрешение за препредаване само чрез организация за колективно управление.

(1)   Носителите на авторско право и сродните му права, различни от излъчващите организации, упражняват своите права да разрешават достъп до услуги за препредаване в управлявани среди само чрез организация за колективно управление.

(2)   Когато носител на право не е прехвърлил управлението на правото, посочено в параграф 1, на организация за колективно управление, организацията за колективно управление, която управлява права от същата категория на територията на държавата членка, за която операторът на услугата за препредаване желае да придобие права за препредаване, се счита за оправомощена да управлява правото от името на този носител на право.

 

(3)   Когато повече от една организация за колективно управление управлява права от тази категория за територията на въпросната държава членка, носителят на право може свободно да избере коя от тези организации за колективно управление да се счита за оправомощена да управлява неговото право. Ако в подобна ситуация носителят на право не избере такава организация за колективно управление, държавата членка, за чиято територия операторът на услугата за препредаване желае да уреди ползването на права за препредаване, е тази, която трябва да посочи коя от организациите за колективно управление се счита за оправомощена да управлява правото на този носител на право.

(3)   Когато повече от една организация за колективно управление управлява права от тази категория за територията на въпросната държава членка, носителят на право може свободно да избере коя от тези организации за колективно управление да се счита за оправомощена да управлява неговото право. Ако в подобна ситуация носителят на право не избере такава организация за колективно управление, държавата членка, за чиято територия операторът на услугата за препредаване желае да уреди ползването на права за препредаване, е тази, която трябва да посочи коя от организациите за колективно управление се счита за оправомощена да управлява правото на този носител на право.

(4)   Носителят на право има същите права и задължения, произтичащи от споразумението между оператора на услугата за препредаване и организацията за колективно управление, която се счита за оправомощена да управлява неговото право, каквито имат носителите на право, упълномощили въпросната организация за колективно управление, и може да предяви тези права в определен от засегнатата държава членка срок, който не може да бъде по-кратък от три години от датата на препредаването, включващо неговото произведение или друг закрилян обект.

 

(5)   Държава членка може да предвиди, че когато носител на право разрешава първоначалното предаване на нейна територия на произведение или на друг закрилян обект, се счита, че този носител на право дава съгласието си за това да не упражнява правата си върху препредаването на индивидуална основа, а да ги упражнява в съответствие с настоящия регламент.

 

 

(5a) Организациите за колективно управление поддържат база данни, предоставяща информация във връзка с управлението на авторското право и сродните му права, попадащи в обхвата на настоящия член, включително информация относно носителя на правото, вида на използване, територията и срока.

 

(5б)   Възможността да се иска съдействие от посредници при преговорите, както и недопускането на недобросъвестност при преговорите, както са предвидени в член 11 и член 12, параграф 1 от Директива 93/83/ЕИО на Съвета, се осигуряват и за целите на настоящия регламент.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3а

 

Използване на телевизионни и радиопрограми чрез препредаване

 

Препредаването на произведения или други закриляни обекти, включени в телевизионна или радиопрограма, която първоначално е съобщена на публиката от излъчваща организация, е действие по публично съобщаване на такава програма, независимо дали операторът на услугата за препредаване използва същите или различни технически средства от тези, използвани при първоначалното действие по излъчване, и независимо от това дали препредаването се осъществява или не в действителното или предвиденото място на приемане на първоначалното излъчване.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4а

 

Използване на телевизионни и радиопрограми чрез процес на пряко въвеждане Излъчващите организации, които предават чрез процес на пряко въвеждане свои сигнали – носители на програми, предназначени за публично приемане, на разпространители, които са организации, различни от излъчващите организации в съответствие с Бернската конвенция, носят съвместна отговорност заедно със своите разпространители за единните и неделими действия по публично разгласяване и предоставяне на публично разположение, както са определени в член 3 от Директива 2001/29/ЕО, които те извършват заедно. Поради това в тези случаи излъчващите организации и разпространителите трябва да получат разрешение от съответните носители на права за участието си в тези действия.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

заличава се

Преходна разпоредба

 

Споразуменията относно упражняването на авторското право и сродните му права във връзка с действията по публично съобщаване и предоставяне на разположение, извършвани по време на предоставянето на спомагателна онлайн услуга, както и във връзка с действията по възпроизвеждане, които са необходими за предоставянето на спомагателна онлайн услуга, достъпа до нея или нейното използване, които са в сила към [датата, посочена в член 7, параграф 2 — вписва се от OPOCE] , се подчиняват на разпоредбите на член 2, считано от [датата, посочена в член 7, параграф 2, + 2 години — съответната дата се вписва от OPOCE], ако срокът им на действие изтича след тази дата.

 

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Не по-късно от [3 години след датата, посочена в член 7, параграф 2 — съответната дата се вписва от OPOCE] Комисията извършва преглед на настоящия регламент и представя основните констатации от него в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

(1)  Не по-късно от [3 години след датата, посочена в член 7, параграф 2 – съответната дата се вписва от Службата за публикации] Комисията извършва преглед на настоящия регламент и представя основните констатации от него в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет. До доклада се предоставя опростен и ефективен обществен достъп.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Държавите членки предоставят на Комисията информацията, която е необходима за изготвянето на посочения в параграф 1 доклад.

(2)  Държавите членки предоставят на Комисията навременна и точна информация, която е необходима за изготвянето на посочения в параграф 1 доклад.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Той се прилага от [6 месеца след деня на публикуването му — съответната дата се вписва от OPOCE].

(2)  Той се прилага от [18 месеца след деня на публикуването му — съответната дата се вписва от Службата за публикации].

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Опростеният достъп до телевизионни и радиопрограми през интернет е основен елемент в процеса на доизграждане на цифровия единен пазар. Все още съществуващите невидими национални граници в областта на цифровите технологии трябва да станат по-пропускливи, за да се гарантира и трансграничният достъп до вече налично онлайн цифрово съдържание. Абсурдно е обстоятелството, че цифровите съдържания, на които са присъщи бързата и проста преносимост и достъпност, са сковани в националните граници, докато физическите стоки от много време насам могат да пресичат същите тези граници.

В областта на авторското право блокирането на географски принцип е последица както от разпокъсаността на правилата, така и от прилагането на принципа на териториалност.

При все че обсъжданият регламент не ограничава прилагането на принципа на териториалност, разпокъсаността на правилата трябва да се преодолява с въвеждането на правна фикция под формата на принципа на държавата на произход. В това отношение регламентът достига до много балансиран компромис между противоположни интереси. Докладчикът отхвърля по-нататъшни ограничения, за да не се стигне до голямо стесняване на обхвата на настоящия регламент.

Разпокъсаността на правилата води до завишени трансакционни разходи, което от своя страна възпира излъчващите организации да осигуряват трансграничен достъп. Поради липсата на законни възможности за достъп произведенията не могат да изчерпят в пълна степен своята стойност за обществото. Услугите за излъчване на програми вече не се потребяват чрез традиционните способи за излъчване чрез кабел, спътник и антена, а по интернет. Така обаче се променя не само предпочитаният начин на достъп до услуги за излъчване на програми, но и като цяло поведението на потребителите: отдръпване от линейната телевизия и насочване към нелинейното, по-късно по време ползване на услуги чрез крайно приемно устройство по избор. Тази промяна се забелязва по-специално при по-младото поколение. Предложението обаче съзнателно не застъпва подхода за премахване на националните лицензии в полза на единна общоевропейска лицензия. Напротив, лансира се познатият и доказан принцип, установен в член 1, параграф 2, буква б) от Директива 93/83/ЕИО, наричан „принцип на държавата на произход“, като обхватът му се разширява до онлайн пространството. Така фактически се опростява управлението на правата, като се определя кое е приложимото национално авторско право, и по този начин се свежда до минимум пречката, произтичаща от завишените трансакционни разходи. От друга страна, с регламента обаче не се въвежда задължение за излъчващите организации да предоставят услуги.

Докладчикът е наясно със значението на европейската филмова индустрия и за него е важно нейното запазване и насърчаване. Тази индустрия например осигурява около 1 милион работни места, като се започне със сценаристите, снимачните екипи, актрисите и актьорите, и се стигне до спомагателните услуги, и освен това допринася за културното разнообразие, което от своя страна е абсолютно необходима предпоставка за функционирането на информационното общество и на демокрацията.

Това разнообразие обаче може да разгърне пълния си потенциал на въздействие само когато е на разположение на всеки индивид, тъй като единствено по този начин може да се насърчи широка обществена дискусия. Настоящият регламент насърчава тази форма на разнообразие, без по никакъв начин да се поставя под въпрос който и да е количествен или качествен аспект на това разнообразие.

Докладчикът счита, че регламентът ще донесе много големи ползи за различни групи от населението в ЕС, които могат да бъдат почувствани в ежедневието. Регламентът за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар (наричан по-нататък „Регламент за преносимостта“) гарантира трансгранично използване на платените услуги, за които вече е сключен договор, но във връзка с това изхожда от предпоставката, че ползвателят пребивава в друга държава членка само за известно време. В тази връзка са обхванати случаите на престой или пребиваване с цел пътуване, отпуск или учене.

За разлика от това обсъжданият регламент се фокусира върху групите лица, които пребивават постоянно в друга държава членка, но имат оправдан интерес от достъп до онлайн услуги, предоставяни от излъчващи организации, установени в други държави членки.

Тази група включва около 13,6 милиона граждани, които заедно със семействата си активно се възползват от правото си на свободно движение, предвидено в правото на Съюза. За разлика от аналоговия вътрешен пазар в този контекст са ясно видими тесните национални граници, които продължават да съществуват дори и в условията на цифровия единен пазар. Свободното движение на лица и стоки е гарантирано в рамките на вътрешния пазар, но това не е така по отношение на достъпа до услуги за излъчване на програми, т.е. до програми от собствената държава.

Освен това настоящият регламент ще донесе ползи за езиковите малцинства в редица държави членки. По-конкретно в пограничните райони е трудно е да се обясни на хората защо достъпът до радио- и телевизионни програми на техния матерен език е възможен посредством старите технологии, но не и чрез интернет, който вече също се е утвърдил като технология.

Наред с това настоящият регламент защитава оправдания интерес от насърчаване на чуждите езици, които са основата за разбирателството между европейските народи, посредством слушане и гледане на радио- и телевизионни програми на езици, различни от матерния.

Регламентът също така ще улесни достъпа от цяла Европа до програми от други държави членки, което ще допринесе значително за формирането на европейска аудитория.

На последно място следва да се отбележи, че услугите, обхванати от Регламента за преносимостта, предоставят в повечето случаи само развлекателни програми, но не обхващат достъпа до информационни емисии и актуални предавания. Такъв достъп е обаче абсолютно необходим, особено сега в ерата на т.нар. фалшиви новини и на намаляващо доверие в традиционните медии. На този достъп се възлага особено значение като средство, което способства за демокрацията. Опростеният достъп до програми от други държави членки трябва да се посреща със задоволство в контекста на насърчаването на информационното общество.

Правилата за конкуренцията ограничават свободата на договаряне само при споразумения, нарушаващи конкуренцията (членове 101 и 102 от ДФЕС). При все това не е задача на авторското право да предпазва от евентуални нарушения на тези разпоредби на първичното право. Освен това в своето решение Murphy(1) Съдът на Европейския съюз изрично отбелязва, че от неговата практика във връзка с лицензионните договори с предмет права върху интелектуална собственост следва, че споразуменията за изключителни права по отношение на една-единствена излъчваща държава членка сами по себе си не означават автоматично нарушение на правилата за конкуренцията. За да е случаят такъв, е необходимо наличието на допълнителни предпоставки.

В резултат на разширяването на обхвата на принципа на държавата на произход вече няма да е възможно позоваване на липсата на необходимите права за излъчване като основание по силата на правилата за конкуренцията. Напълно възможно е обаче да има и други оправдани интереси, които да обосновават по-нататъшното прилагане на мерки за блокиране на географски принцип, като например местни интереси и културни предпочитания.

Необходимостта от уредба е видна и от факта, че 82% от обществените и 62% от частните излъчващи организации използват някаква форма на блокиране на географски принцип, което сериозно затруднява достъпа до информационни услуги. Броят на хората, които получават достъп до съдържания чрез т.нар. частни виртуални мрежи, ясно показва, че има потребност от средства за достъп, и законодателят трябва да отговори на тази потребност с приемането на актове, които да дават възможност за легален достъп до такова съдържание.

Докладчикът предлага следните важни промени в текста на предложението на Комисията, които го подобряват:

•  Разпоредби относно възнагражденията. Докладчикът подчертава още веднъж огромното значение на европейските филми в контекста на културата. За да се вземат предвид съмненията, изразени по-специално от творческите работници в европейската филмова индустрия, докладчикът предлага по-прецизно формулиране на разпоредбата в член 2, параграф 2 относно възнагражденията, както и въвеждане на разпоредба за възнагражденията в член 3. Предлаганото поясняване на формулировката ще гарантира подходящо допълнително възнаграждение на авторите, особено при нишовите произведения.

•  С оглед на технологичното развитие и бързо променящия се характер на предлаганите услуги обхватът на настоящия регламент, който включва само спомагателните онлайн услуги, изглежда твърде тесен. Според докладчика, за да се гарантира по-адекватен обхват, трябва да се заличи специалното позоваване на телевизионните и радиопрограми. Днес вече съществуват програми, предоставяни от излъчващи организации, достъпът до които е само по интернет.

•  Предвижда се преходна разпоредба във връзка с прилагането на принципа на държавата на произход по отношение на филми и телевизионни сериали с откупени права, които не са продукции по поръчка, за да може бизнес моделите да бъдат адаптирани към новата уредба.

•  Освен това предвиденият кратък срок не е уместен и докладчикът предлага заличаване на това ограничение. В националното право вече съществуват времеви ограничения. Според докладчика следва да се даде свобода на страните по договора да се споразумеят относно срока на достъп, както и относно адекватното възнаграждение за това.

•  Въвежда се отговорност при пряко въвеждане.

•  При съпоставка с операторите на кабелни мрежи режимът на препредаване по кабел трябва да е неутрален по отношение на технологиите, за да се държи сметка за технологичния напредък и в тази област.

(1)

Решение на Съда от 4.10.2011 г., C-403/08 и C-429/08, точка 137 и сл.


СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (28.6.2017)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Докладчик по становище (*): Петра Камереверт

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Развитието на цифровите технологии и интернет преобрази разпространението и достъпа до телевизионни и радиопрограми. Във все по-голяма степен ползвателите очакват да разполагат с достъп до телевизионни и радиопрограми както на живо, така и по заявка, при използване на традиционните канали, като например спътниково или кабелно излъчване, а също и посредством онлайн услуги. Поради това излъчващите организации все по-масово предлагат, в допълнение към собствените си излъчвания на телевизионни и радиопрограми, и онлайн услуги, които са спомагателни спрямо тяхното излъчване, като например т.нар. симулкастинг и „догонващи“ услуги. Предлагащите услуги за препредаване оператори, които обединяват излъчвания на телевизионни и радиопрограми в пакети и ги предоставят на ползвателите едновременно с първоначалното предаване на излъчването, в непроменен и несъкратен вид, използват различни средства за препредаване, като например кабелни, спътникови, цифрови наземни, затворени мрежи, базирани на интернет протокол, или мобилни мрежи, а също и отворения интернет. От страна на ползвателите, налице е все по-голямо търсене на достъп до излъчвания на телевизионни и радиопрограми не само с произход от тяхната държава членка, но и от други държави членки на Съюза, включително сред хората, принадлежащи към езикови малцинства в Съюза, както и сред лицата, които живеят в държава членка, различна от тяхната държава членка на произход.

(2)  Развитието на цифровите технологии и интернет преобрази и продължава да преобразява разпространението и достъпа до телевизионни и радиопрограми. Във все по-голяма степен ползвателите очакват да разполагат с достъп до телевизионни и радиопрограми както на живо, така и по заявка, при използване на традиционните канали, като например спътниково или кабелно излъчване, а също и посредством онлайн услуги. Поради това излъчващите организации все по-масово предлагат, в допълнение към собствените си излъчвания на телевизионни и радиопрограми, и онлайн услуги, като например т.нар. симулкастинг, уебкастинг и „догонващи“ услуги, които допълват традиционното им линейно излъчване. Освен това излъчващите организации също имат програми, подобни на телевизионните и радиопрограмите, които са достъпни само онлайн или първо онлайн. Такива практики представляват все по-често срещано явление, което може да се обясни с променящите се пазарни условия и потребности на потребителите. Предлагащите услуги за препредаване оператори, които обединяват излъчвания на телевизионни и радиопрограми в пакети и ги предоставят на ползвателите едновременно с първоначалното предаване на излъчването, в непроменен и несъкратен вид, използват различни средства за препредаване, като например кабелни, спътникови, цифрови наземни, затворени мрежи, базирани на интернет протокол, или мобилни мрежи, а също и отворения интернет. Поради това разпространението и достъпът до телевизионни и радиопрограми все по-често се осъществяват на мултиплатформена и технологично неутрална основа. От страна на ползвателите, налице е все по-голямо търсене на достъп до излъчвания на телевизионни и радиопрограми на всякакви платформи и в среда без граници, следователно не само с произход от тяхната държава членка, но и от други държави членки на Съюза, включително сред хората, принадлежащи към езикови малцинства в Съюза, както и сред лицата, които живеят в държава членка, различна от тяхната държава членка на произход.

Изменение     2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Редица пречки спъват предоставянето на онлайн услуги, които са спомагателни спрямо излъчванията, и предоставянето на услуги за препредаване, като по този начин препятстват свободното движение на телевизионни и радиопрограми в рамките на Съюза. Излъчващите организации предават ежедневно в продължение на много часове новинарски, културни, политически, документални или развлекателни програми. Тези програми включват разнообразно съдържание, като например аудио-визуални, музикални, литературни или графични произведения, които са защитени с авторско право и/или сродни на него права по силата на правото на Съюза. Оттук произтича и комплексният характер на процеса на уреждане на тези права с многобройните носители на права и по отношение на различните категории произведения и други закриляни обекти. Често се налага правата да бъдат уредени в кратък срок, особено при подготвянето например на новинарски или посветени на злободневни теми програми. За да могат да предлагат своите онлайн услуги отвъд националните граници, излъчващите организации трябва да разполагат с необходимите права върху произведения и други закриляни обекти за всички територии, които желаят да покрият, а това допълнително усложнява уреждането на тези права.

(3)  Излъчващите организации предават ежедневно в продължение на много часове новини и предавания за текущи събития. Тези програми включват разнообразно съдържание, като например аудио-визуални, музикални, литературни или графични произведения, които са защитени с авторско право и/или сродни на него права по силата на правото на Съюза. Оттук произтича и комплексният характер на процеса на уреждане на тези права с многобройните носители на права и по отношение на различните категории произведения и други закриляни обекти. Често се налага правата да бъдат уредени в кратък срок. За да могат да предлагат своите онлайн услуги отвъд националните граници, излъчващите организации трябва да разполагат с необходимите права върху произведения и други закриляни обекти за всички територии, които желаят да покрият, а това допълнително усложнява уреждането на тези права.

Изменение     3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Операторите на услуги за препредаване, които обикновено предлагат голям брой програми, използващи множество произведения и други закриляни обекти, включени в препредаваните телевизионни и радиопрограми, разполагат с твърде малко време за сдобиване с необходимите лицензии и затова уреждането на съответните права представлява значително бреме и за тях. За носителите на права съществува също така рискът техните произведения и други закриляни обекти да бъдат използвани без разрешение или заплащане на възнаграждение.

(4)  Операторите на услуги за препредаване, които обикновено предлагат голям брой програми, използващи множество произведения и други закриляни обекти, включени в препредаваните телевизионни и радиопрограми, разполагат с твърде малко време за сдобиване с необходимите лицензии и затова уреждането на съответните права представлява значително бреме и за тях.

Изменение     4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Правата върху произведенията и другите закриляни обекти са хармонизирани, наред с другото, с Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15 и Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.16

(5)  Правата върху произведенията и другите закриляни обекти са хармонизирани, наред с другото, с Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15 и Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.16 Главната цел на тези инструменти е да се установи високо равнище на закрила за носителите на права.

_________________

_________________

15 Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество, ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10—19.

15 Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество, ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10.

16 Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост, ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 28—35.

16 Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост, ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 28.

Изменение     5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Директива 93/83/ЕИО17 на Съвета улеснява трансграничното спътниково излъчване и кабелното препредаване на телевизионни и радиопрограми от други държави членки на Съюза. При все това, разпоредбите в тази директива относно предаванията на излъчващите организации визират само спътниковото излъчване и поради това не са приложими за онлайн услугите, които са спомагателни спрямо излъчването, докато разпоредбите относно препредаването на телевизионни и радиопрограми от други държави членки визират само едновременното, непроменено и несъкратено препредаване чрез кабел или свръхвисокочестотна система и действието им не се разпростира върху такова препредаване с помощта на други технологии.

(6)  Директива 93/83/ЕИО17 на Съвета улеснява трансграничното спътниково излъчване и кабелното препредаване на телевизионни и радиопрограми от други държави членки на Съюза.

_________________

_________________

17 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 септември 1993 г. относно координирането на някои правила, отнасящи се до авторското право и сродните му права, приложими към спътниковото излъчване и кабелното препредаване (ОВ L 248, 6.10.1993 г., стр. 15—21).

17 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 септември 1993 г. относно координирането на някои правила, отнасящи се до авторското право и сродните му права, приложими към спътниковото излъчване и кабелното препредаване (ОВ L 248, 6.10.1993 г., стр. 15).

Изменение     6

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Поради това трансграничното предоставяне на онлайн услуги, които са спомагателни спрямо излъчването и препредаването на телевизионни и радиопрограми с произход от други държави членки, следва да бъде улеснено посредством съответно адаптиране на правната рамка, регламентираща упражняването на авторското право и сродните му права, които са от значение за тези дейности.

заличава се

Изменение     7

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Спомагателните онлайн услуги, влизащи в обхвата на настоящия регламент, са онези услуги, предлагани от излъчващите организации, при които е налице отчетлива връзка на подчиненост спрямо първоначалното излъчване. Те включват услугите, осигуряващи линеен достъп до телевизионни и радиопрограми едновременно с тяхното излъчване, и услугите, осигуряващи достъп, в рамките на определен период от време след излъчването им, до телевизионни и радиопрограми, които преди това са били излъчени от излъчващата организация (т.нар. „догонващи“ услуги). Освен това спомагателните онлайн услуги включват услугите, осигуряващи достъп до материал, който обогатява или по някакъв друг начин удължава телевизионните и радиопрограми, излъчвани от излъчващата организация, включително посредством предварителен преглед, удължаване, допълване или последващ преглед на съдържанието на въпросната програма. Предоставянето на достъп до отделни произведения или други закриляни обекти, които са включени в телевизионни или радиопрограми, не следва да се разглежда като спомагателна онлайн услуга. По същия начин, предоставянето на достъп до произведения или други закриляни обекти независимо от тяхното излъчване, например посредством услуги, осигуряващи достъп до отделни музикални или аудио-визуални произведения, музикални албуми или видео материали, остава извън обхвата на определението за спомагателни онлайн услуги.

заличава се

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  По силата на принципа на свободата на договаряне ще бъде възможно да продължи ограничаването на упражняването на правата, засегнати от принципа на държавата на произход, залегнал в настоящия регламент, особено по отношение на някои технически средства за предаване или определени езикови версии, при условие че тези ограничения са в съответствие с правото на Съюза.

(11)  По силата на принципа на свободата на договаряне и с цел да се подкрепят съществуващите модели за лицензиране, като например изключителните териториални лицензии, които дават възможност за механизми на финансиране, които са жизненоважни за аудиовизуалното производство и за насърчаването на културното многообразие, следва да бъде възможно да продължи ограничаването на упражняването на правата, засегнати от принципа на държавата на произход, залегнал в настоящия регламент, особено по отношение на някои технически средства за предаване, като например блокирането на географски принцип или филтрирането на географски принцип, или определени езикови версии, при условие че тези ограничения са в съответствие с правото на Съюза.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Основната обосновка в много съществуващи международни договори за съвместна продукция е, че правата върху съвместния продукт се упражняват поотделно и независимо от всеки съпродуцент, като правото на използване се разпределя помежду им според териториалните граници. При упражняване на правата на всеки съпродуцент трябва да се вземат предвид правата на друг съпродуцент, като в същото време се спазва финансовото участие на страните. Когато разрешаването на съобщаване на публиката или на предоставяне на публиката на съвместно продуцирани аудиовизуални произведения от един съпродуцент би могло сериозно да навреди на стойността на правата на ползване на друг съпродуцент, споразуменията между съпродуцентите биха могли да съдържат разпоредби, които да обхващат ситуации, при които вторият съпродуцент трябва да даде своето одобрение за разрешението от първия съпродуцент, например ако езиковата версия или езиковите версии на предоставените произведения, в това число и когато версията е дублирана или е със субтитри, съвпадат с езика или езиците, масово разбирани на територията, определена по силата на споразумението за друг съпродуцент. Поради това споразуменията между съпродуцентите биха могли да изискват, доколкото е съвместимо с правото на Съюза, прилагането на технически мерки, за да се предотврати намеса на страната в договореното териториално ползване на друга страна.

Изменение     10

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  Технологиите за пряко въвеждане позволяват сигналът – носител на програмата на излъчваща организация, да се предава изключително на операторите на услуги за препредаване. От своя страна операторите обединяват сигналите в пакети и ги доставят на своите клиенти, като често включват други свързани услуги с добавена стойност, като например „догонващи“ услуги, преносимост на местно равнище и стрийминг. Доставката на програми, които са обединени в пакети и се управляват от излъчващи организации, представлява значителен дял от приходите на операторите на услуги за кабелно препредаване. Операторите на услуги за препредаване следва да продължат да плащат възнаграждение на носителите на права независимо от използваната технология.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Операторите на услуги за препредаване, предлагани чрез спътникови, цифрови наземни, затворени и базирани на интернет протокол, мобилни и подобни мрежи, предоставят услуги, равностойни на предоставяните от операторите на услуги за кабелно препредаване, когато препредават едновременно, в непроменен и несъкратен вид, с цел приемане от публиката първоначално предаване от друга държава членка на телевизионни или радиопрограми, при положение че това първоначално предаване е извършено по жичен или безжичен път, включително чрез спътник, но не и онлайн, и е предназначено за приемане от публиката. Поради това те следва да бъдат включени в приложното поле на настоящия регламент и да се възползват от механизма, с който е въведено задължителното колективно управление на правата. Услугите за препредаване, предлагани в отворения интернет, следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент, тъй като тези услуги имат различни характеристики. Те не са свързани с конкретна инфраструктура и предоставят ограничени възможности за осигуряване на контролирана среда в сравнение например с кабелните или затворените и базирани на интернет протокол мрежи.

(12)  Операторите на услуги за препредаване, предлагани чрез спътникови, цифрови наземни, затворени и базирани на интернет протокол, мобилни и подобни мрежи, както и чрез услуга за достъп до интернет съгласно Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета1a, предоставят услуги, равностойни на предоставяните от операторите на услуги за кабелно препредаване, когато препредават едновременно, в непроменен и несъкратен вид, с цел приемане от публиката първоначално предаване от друга държава членка на телевизионни или радиопрограми, при положение че това първоначално предаване е извършено по жичен или безжичен път, включително чрез спътник, както и онлайн, и е предназначено за приемане от публиката. Поради това те следва да бъдат включени в приложното поле на настоящия регламент и да се възползват от механизма, с който е въведено задължителното колективно управление на правата. Услугите за препредаване, предлагани в отворения интернет, следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент само ако не могат да гарантират затворена среда в сравнение например с кабелните или затворените и базирани на интернет протокол мрежи.

 

_________________

 

1a Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза ОВ L 310, 26.11.2015 г., стр. 1.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С цел да се осигури правна сигурност за операторите на услуги за препредаване, предлагани чрез спътникови, цифрови наземни, затворени и базирани на интернет протокол, мобилни или подобни мрежи, и да се преодолеят националните различия, що се отнася до разпоредбите на вътрешното право, уреждащи въпросните услуги за препредаване, спрямо тях следва да се прилагат правила, аналогични на тези, които се прилагат по отношение на кабелното препредаване, така както са формулирани в Директива 93/83/ЕИО. Правилата, установени в тази директива, включват задължението правото за предоставяне или отказ на разрешение на оператор на услуга за препредаване да се упражнява чрез организация за колективно управление. С това не се накърняват разпоредбите на Директива18 2014/26/ЕС, и по-специално нейните разпоредби относно правата на носителите на права по отношение на избора на организация за колективно управление.

(13)  С цел да се осигури правна сигурност за операторите на услуги за препредаване, предлагани чрез спътникови, цифрови наземни, базирани на интернет протокол, мобилни или подобни мрежи, и да се преодолеят националните различия, що се отнася до разпоредбите на вътрешното право, уреждащи въпросните услуги за препредаване, спрямо тях следва да се прилагат правила, аналогични на тези, които се прилагат по отношение на кабелното препредаване, така както са формулирани в Директива 93/83/ЕИО. Правилата, установени в тази директива, включват задължението правото за предоставяне или отказ на разрешение на оператор на услуга за препредаване да се упражнява чрез организация за колективно управление. С това не се накърняват разпоредбите на Директива 2014/26/ЕС18, и по-специално нейните разпоредби относно правата на носителите на права по отношение на избора на организация за колективно управление.

__________________

__________________

18 Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 72—98).

18 Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 72).

Изменение     13

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  С цел задоволяване на търсенето на потребителите упражняването на правата за препредаване, предвидени в настоящия регламент и в Директива 93/83/ЕИО на Съвета, следва да се прилагат също така за функционалните възможности, които са тясно свързани с линейното излъчване, за което са получени правата за препредаване. Изместените във времето услуги, които се предлагат само за определен период от време, както е договорено между страните, по време на или след препредаването, като интернет базирано лично видеозаписващо устройство и телевизия с превъртане назад, следва да се разглеждат като такива функционални възможности. Функционална възможност, която замества онлайн услуги на излъчваща организация, не следва да бъде считана за функционална възможност, която е тясно свързана с линейното излъчване, за което са получени правата за препредаване. Упражняването на права за препредаване не следва да се прилага за такава функционална възможност, предлагана от препредаващия оператор.

Изменение     14

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  За да се предотврати евентуалното заобикаляне на прилагането на принципа на държавата на произход чрез удължаване на срока на действие на съществуващите споразумения относно упражняването на авторското право и сродните му права, свързани с предоставянето на конкретна спомагателна онлайн услуга, както и с достъпа до конкретна спомагателна онлайн услуга или нейното използване, е необходимо принципът на държавата на произход да бъде приложим и за съществуващите споразумения, като обаче за целта се предвиди преходен период.

заличава се

Изменение     15

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  Излъчващите оператори, които предават на разпространителите чрез процес на пряко въвеждане своите сигнали – носители на програма, предназначени за приемане от публиката, следва да носят солидарна отговорност със своите разпространители за единните и неделими действия по публично разгласяване и предоставяне на публично разположение, определени в член 3 от Директива 2001/29/ЕО, които те извършват заедно. Следователно такива излъчващи организации и разпространители следва да получат разрешение от заинтересованите носители на права за съответното си участие в тези действия.

Изменение     16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  „предавания за текущи събития“ означава жанр от излъчващата журналистика, в който акцентът се поставя на подробен анализ и обсъждане на новини, които са се случили неотдавна или се случват по време на излъчването;

Изменение     17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква a б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aб)  „новинарски предавания“ означава програмен жанр, който поставя акцент върху съобщаването на новини чрез просто представяне възможно най-бързо, често с минимален анализ;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „препредаване“ означава всяко едновременно, непроменено и несъкратено препредаване, различно от кабелното препредаване, така както е определено в Директива 93/83/ЕИО, и различно от препредаването, предоставяно чрез услуга за достъп до интернет, така както е определено в Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета, предназначено за публично приемане на първоначално предаване от друга държава членка по жичен или безжичен път, включително чрез спътник, но не и онлайн, на телевизионни или радиопрограми, предназначени за публично приемане, при условие че въпросното препредаване се извършва от страна, различна от излъчващата организация, осъществила първоначалното предаване или под чийто контрол и на чиято отговорност е осъществено такова предаване.

б)  „препредаване“ означава всяко едновременно, непроменено и несъкратено препредаване, различно от кабелното препредаване, така както е определено в Директива 93/83/ЕИО, и различно от препредаването, предоставяно чрез услуга за достъп до интернет, така както е определено в Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета, предназначено за публично приемане на първоначално предаване от друга държава членка по жичен или безжичен път, включително чрез спътник, но не и онлайн, на телевизионни или радиопрограми, предназначени в крайна сметка за публично приемане, при условие че въпросното препредаване се извършва от страна, различна от излъчващата организация, осъществила първоначалното предаване или под чийто контрол и на чиято отговорност е осъществено такова предаване. Препредаванията онлайн попадат в обхвата на настоящия регламент, доколкото са свързани с конкретна инфраструктура или могат да осигуряват контролирана среда на група потребители;

__________________

__________________

19 Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ L 310, 26.11.2015 г., стр. 1).

19 Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ L 310, 26.11.2015 г., стр. 1).

Изменение     19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  „затворена среда“ означава всяка среда, в която препредаващ оператор предоставя услуга по препредаване само на определима група от потребители;

Изменение     20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  „пряко въвеждане“ означава процес от две или повече стъпки, чрез който излъчващите организации предават от точка до точка – по жичен или безжичен път, включително чрез спътник, по такъв начин, че сигналите – носители на програми, не могат да бъдат получени от широката публика по време на такова предаване, своите сигнали – носители на програми, предназначени за приемане от публиката, на разпространители, които след това предлагат тези програми на публиката едновременно, в непроменен и несъкратен вид, за гледане или слушане чрез кабелни мрежи, свръхвисокочестотни системи, спътникови, цифрови наземни, базирани на интернет протокол или подобни мрежи.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Параграф 1 не се прилага за онлайн услуги, които като цяло са предназначени предимно или единствено за публика в държава членка, в която не се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  Параграф 1 не засяга свободата на договаряне в областта на авторското право и не накърнява правата, определени в Директива 2001/29/ЕО. Следователно носителите на права и ползвателите на права могат да се договарят да ограничат географския обхват на правата, засегнати от принципа на държавата на произход, при условие че спазват относимите правила.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)  Параграф 1 не се прилага по отношение на действия по публично разгласяване, предоставяне на публично разположение и възпроизвеждане на:

 

i)  аудио-визуални произведения, лицензирани на излъчващата организация от трета страна, включително от друга излъчваща организация, освен ако такива аудио-визуални произведения са поръчани и финансирани изцяло от излъчващата организация, която предоставя онлайн услугата, посочена в параграф 1;

 

ii)  съвместно продуцирани аудио-визуални произведения, освен ако са изцяло финансирани от излъчващата организация; и 

 

iii)  произведения или други закриляни обекти, включени в препредаването на спортни събития.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Принципът на свобода на договарянето гарантира възможността за ограничаване на използването на правата, които са засегнати от принципа на държавата на произход, предвиден в параграф 1, включително чрез договаряне на абсолютна териториална изключителност. В случай че решения във връзка с правото на Съюза не допускат изпълнението договорни клаузи, чрез които се предоставя и/или налага абсолютна териториална изключителност, разпоредбата на параграф 1 спира да се прилага.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Когато автор е прехвърлил правото си на препредаване на излъчваща организация или на продуцент, този автор запазва правото да получи справедливо възнаграждение за препредаването на своето произведение. Администрирането на такова право може да се възлага на организация за колективно управление, която представлява автори.

 

Настоящата разпоредба не изключва споразумения за колективно договаряне, оперативни договорености и правила за общо възнаграждение на излъчващи организации, продуценти и профсъюзни организации, при условие че на автора се предоставя справедливо възнаграждение за препредаването на неговото произведение.

Изменение     26

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

заличава се

Преходна разпоредба

 

Споразуменията относно упражняването на авторското право и сродните му права във връзка с действията по публично съобщаване и предоставяне на разположение, извършвани по време на предоставянето на спомагателна онлайн услуга, както и във връзка с действията по възпроизвеждане, които са необходими за предоставянето на спомагателна онлайн услуга, достъпа до нея или нейното използване, които са в сила към [датата, посочена в член 7, параграф 2 — вписва се от OPOCE] , се подчиняват на разпоредбите на член 2, считано от [датата, посочена в член 7, параграф 2, + 2 години — съответната дата се вписва от OPOCE], ако срокът им на действие изтича след тази дата.

 

Изменение     27

Предложение за регламент

Член 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5a

 

Разработване на телевизионни програми чрез процес на пряко въвеждане

 

Излъчващите организации, които предават на разпространителите своите сигнали – носители на програми, предназначени за приемане от публиката, чрез процес на пряко въвеждане, носят солидарна отговорност заедно с такива разпространители за единните и неделими действия по публично разгласяване и предоставяне на публично разположение, определени в член 3 от Директива 2001/29/ЕО, които те извършват заедно. Следователно тези излъчващи организации и разпространители получават разрешение от заинтересованите носители на права за съответното си участие в тези действия.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Не по-късно от [3 години след датата, посочена в член 7, параграф 2 — съответната дата се вписва от OPOCE] Комисията извършва преглед на настоящия регламент и представя основните констатации от него в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

(1)  Не по-късно от [3 години след датата, посочена в член 7, параграф 2 — съответната дата се вписва от OPOCE] Комисията извършва преглед на настоящия регламент и представя основните констатации от него в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет. До доклада се предоставя лесен и ефективен обществен достъп.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

Следният списък е изготвен на доброволни начала в рамките на изключителната отговорност на докладчика. В хода на изготвянето на проекта на становище преди приемането му в комисия следните образувания или лица са предоставили информация на докладчика:

Образувание и/или лице

European Broadcasting Union (EBU)

European Composer and Songwriter Alliance (ECSA)

European Grouping of Societies of Authors and Composers (GESAC)

International Confederation of Music Publishers (ICMP)

ARD

ZDF

Vodafone

Association of European Radios (AER)

Association for the International Collective Management of Audiovisual Works (AGICOA)

GSM-Association (GSMA)

European Film Agency Directors (EFADs)

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Society of Audiovisual Authors (SAA)

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (Bitkom)

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми

Позовавания

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

6.10.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

CULT

6.10.2016

Асоциирани комисии – Дата на обявяване в заседание

16.3.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Petra Kammerevert

25.10.2016

Разглеждане в комисия

28.2.2017

 

 

 

Дата на приемане

21.6.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

9

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Martin Sonneborn, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Emma McClarkin, Martina Michels

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

David Borrelli

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, John Procter

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Helga Trüpel

9

-

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

EFDD

David Borrelli

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Curzio Maltese, Martina Michels

NI

Martin Sonneborn

S&D

Petra Kammerevert

Verts/ALE

Jill Evans

1

0

S&D

Luigi Morgano

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (23.6.2017)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми

(COM(2016)0594 – C8‑0384/2016 – 2016/0284(COD))

Докладчик по становище: Йежи Бузек

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за регламент има за цел да насърчи по-широкото разпространение на радио- и телевизионни програми, като разшири обхвата на някои принципи от приетата през 1993 г. Директива относно спътниковото излъчване и кабелното препредаване в онлайн среда, включително принципът на страната на произход по отношение на „спомагателни“ онлайн услуги на радио- и телевизионните оператори и разширяването на обхвата на задължителното колективно управление на права за препредаване, предоставяни чрез средства, различни от кабел, по отношение на затворените мрежи.

Докладчикът подкрепя общия подход, възприет от Комисията за разширяване на принципа на страната на произход по отношение на „спомагателните“ онлайн услуги на радио- и телевизионните оператори, с цел да се улесни лицензирането на авторските права и свързаните с тях права. В допълнение, докладчикът приветства разпоредбите относно разширяването на задължителното колективно управление на права, но счита, че следва да бъде обхванато и препредаването в отворения интернет, ако то е свързано с контролирана среда, като определима потребителска група въз основа на потребителска регистрация или проверка.

В същото време следва да се подчертае, че посочените нови правила са съвместими с принципа на свободата на договаряне, който е от съществено значение за дългосрочната жизнеспособност на европейските аудио-визуални произведения. Докладчикът се стреми да укрепи тези разпоредби, като взема предвид въздействието на настоящия регламент върху финансирането и инвестициите в аудио-визуалната продукция в Европа при прегледа на регламента от страна на Комисията.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение     1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  С цел да се допринесе за функционирането на вътрешния пазар е необходимо да се предвиди по-широкото разпространение на телевизионни и радиопрограми с произход от други държави членки в интерес на ползвателите в целия Съюз посредством улесняване на лицензирането на авторското право и сродните му права върху произведения и други закриляни обекти, включени в излъчването на такива програми. Телевизионните и радиопрограми действително са важен инструмент за насърчаване на културното и езиковото многообразие, социалното сближаване и достъпа до информация.

(1)  С цел да се допринесе за функционирането на вътрешния пазар и да се насърчи културното и езиковото многообразие, социалното сближаване и достъпа до информация, е необходимо да се предвиди по-широкото разпространение на телевизионни и радиопрограми с произход от други държави членки в интерес на ползвателите в целия Съюз посредством улесняване на лицензирането на авторското право и сродните му права върху произведения и други закриляни обекти, включени в излъчването на такива програми.

Изменение     2

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а)   Създаването на търговски отношения между операторите на медийни и радио услуги в държавите членки следва бъде насърчавано, така че да бъде възможно при поискване от потребител пребиваващ в дадена държава членка да се предоставят пакетни услуги, които да включват програми от друга държава членка .

Изменение     3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Развитието на цифровите технологии и интернет преобрази разпространението и достъпа до телевизионни и радиопрограми. Във все по-голяма степен ползвателите очакват да разполагат с достъп до телевизионни и радиопрограми както на живо, така и по заявка, при използване на традиционните канали, като например спътниково или кабелно излъчване, а също и посредством онлайн услуги. Поради това излъчващите организации все по-масово предлагат, в допълнение към собствените си излъчвания на телевизионни и радиопрограми, и онлайн услуги, които са спомагателни спрямо тяхното излъчване, като например т.нар. симулкастинг и „догонващи“ услуги. Предлагащите услуги за препредаване оператори, които обединяват излъчвания на телевизионни и радиопрограми в пакети и ги предоставят на ползвателите едновременно с първоначалното предаване на излъчването, в непроменен и несъкратен вид, използват различни средства за препредаване, като например кабелни, спътникови, цифрови наземни, затворени мрежи, базирани на интернет протокол, или мобилни мрежи, а също и отворения интернет. От страна на ползвателите, налице е все по-голямо търсене на достъп до излъчвания на телевизионни и радиопрограми не само с произход от тяхната държава членка, но и от други държави членки на Съюза, включително сред хората, принадлежащи към езикови малцинства в Съюза, както и сред лицата, които живеят в държава членка, различна от тяхната държава членка на произход.

(2)  Развитието на цифровите технологии на онлайн пазара преобразява разпространението и достъпа до телевизионни и радиопрограми. Във все по-голяма степен ползвателите очакват да разполагат с достъп до телевизионни и радиопрограми както на живо, така и по заявка, при използване на традиционните канали, като например спътниково или кабелно излъчване, а също и посредством онлайн услуги. Поради това излъчващите организации все по-масово предлагат, в допълнение към собствените си излъчвания на телевизионни и радиопрограми, и онлайн услуги, които са спомагателни спрямо тяхното излъчване, като например т.нар. симулкастинг и „догонващи“ услуги, с цел да обогатят стандартната си програма. Предлагащите услуги за препредаване оператори, които обединяват излъчвания на телевизионни и радиопрограми в пакети и ги предоставят на ползвателите едновременно с първоначалното предаване на излъчването, в непроменен и несъкратен вид, използват различни средства за препредаване, като например кабелни, спътникови, цифрови наземни, затворени мрежи, базирани на интернет протокол, или мобилни мрежи, а също и отворения интернет. Поради това разпространението и достъпът до телевизионни и радиопрограми все по-често се осъществяват на мултиплатформена и технологично неутрална основа. От страна на ползвателите, налице е все по-голямо търсене на достъп до излъчвания на телевизионни и радиопрограми на всякакви платформи и в среда без граници, следователно не само с произход от тяхната държава членка, но и от други държави членки на Съюза, включително сред хората, принадлежащи към езикови малцинства в Съюза, както и сред лицата, които живеят в държава членка, различна от тяхната държава членка на произход или които пътуват там временно.

Изменение     4

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  Доставчиците на аудио- визуални медийни услуги следва да се насърчават да гарантират, че техните услуги постепенно стават достъпни за хора с увредено зрение или слух.

Изменение     5

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Редица пречки спъват предоставянето на онлайн услуги, които са спомагателни спрямо излъчванията, и предоставянето на услуги за препредаване, като по този начин препятстват свободното движение на телевизионни и радиопрограми в рамките на Съюза. Излъчващите организации предават ежедневно в продължение на много часове новинарски, културни, политически, документални или развлекателни програми. Тези програми включват разнообразно съдържание, като например аудио-визуални, музикални, литературни или графични произведения, които са защитени с авторско право и/или сродни на него права по силата на правото на Съюза. Оттук произтича и комплексният характер на процеса на уреждане на тези права с многобройните носители на права и по отношение на различните категории произведения и други закриляни обекти. Често се налага правата да бъдат уредени в кратък срок, особено при подготвянето например на новинарски или посветени на злободневни теми програми. За да могат да предлагат своите онлайн услуги отвъд националните граници, излъчващите организации трябва да разполагат с необходимите права върху произведения и други закриляни обекти за всички територии, които желаят да покрият, а това допълнително усложнява уреждането на тези права.

(3)  Излъчващите организации предават ежедневно в продължение на много часове новини и предавания за текущи събития. Тези програми включват разнообразно съдържание, като например аудио-визуални, музикални, литературни или графични произведения, които са защитени с авторско право и/или сродни на него права по силата на правото на Съюза. Оттук произтича и комплексният характер на процеса на уреждане на тези права с многобройните носители на права и по отношение на различните категории произведения и други закриляни обекти. Често се налага правата да бъдат уредени в кратък срок, особено при подготвянето например на новинарски или посветени на злободневни теми програми. За да могат да предлагат своите онлайн услуги отвъд националните граници, излъчващите организации трябва да разполагат с необходимите права върху произведения и други закриляни обекти за всички територии, които желаят да покрият, а това допълнително усложнява уреждането на тези права.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Операторите на услуги за препредаване, които обикновено предлагат голям брой програми, използващи множество произведения и други закриляни обекти, включени в препредаваните телевизионни и радиопрограми, разполагат с твърде малко време за сдобиване с необходимите лицензии и затова уреждането на съответните права представлява значително бреме и за тях. За носителите на права съществува също така рискът техните произведения и други закриляни обекти да бъдат използвани без разрешение или заплащане на възнаграждение.

(4)  Операторите на услуги за препредаване, които обикновено предлагат голям брой програми, използващи множество произведения и други закриляни обекти, включени в препредаваните телевизионни и радиопрограми, разполагат с твърде малко време за сдобиване с необходимите лицензии и затова уреждането на съответните права представлява значително бреме и за тях. За носителите на права съществува също така рискът техните произведения и други закриляни обекти да бъдат използвани без разрешение или заплащане на справедливо възнаграждение, ако достъпът до услугата не се предоставя въз основа на индивидуални абонаменти, в полза на подлежаща на идентифициране група от ползватели или в замяна на заплащане на цена . Подобен риск може обаче да бъде преодолян чрез договорни споразумения.

Изменение     7

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Правата върху произведенията и другите закриляни обекти са хармонизирани, наред с другото, с Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15 и Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета16.

(5)  Правата върху произведенията и другите закриляни обекти са хармонизирани, наред с другото, с Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15 и Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета16, като цел на тези инструменти е по-специално да се установи закрила за носителите на права.

_________________

_________________

15 Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10–19).

15 Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10–19).

16 Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 28–35).

16 Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 28–35).

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Директива 93/83/ЕИО на Съвета17 улеснява трансграничното спътниково излъчване и кабелното препредаване на телевизионни и радиопрограми от други държави членки на Съюза. При все това, разпоредбите в тази директива относно предаванията на излъчващите организации визират само спътниковото излъчване и поради това не са приложими за онлайн услугите, които са спомагателни спрямо излъчването, докато разпоредбите относно препредаването на телевизионни и радиопрограми от други държави членки визират само едновременното, непроменено и несъкратено препредаване чрез кабел или свръхвисокочестотна система и действието им не се разпростира върху такова препредаване с помощта на други технологии.

(6)  Директива 93/83/ЕИО на Съвета17 улеснява трансграничното спътниково излъчване и кабелното препредаване на телевизионни и радиопрограми от други държави членки на Съюза. При все това разпоредбите в тази директива относно предаванията на излъчващите организации визират само спътниковото излъчване и поради това не са приложими за предаването на онлайн услуги, спомагателни спрямо излъчването, докато разпоредбите относно препредаването на телевизионни и радиопрограми от други държави членки визират само едновременното, непроменено и несъкратено препредаване чрез кабел или свръхвисокочестотна система.

__________________

__________________

17 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 септември 1993 г. относно координирането на някои правила, отнасящи се до авторското право и сродните му права, приложими към спътниковото излъчване и кабелното препредаване (ОВ L 248, 6.10.1993 г., стр. 15–21).

17 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 септември 1993 г. относно координирането на някои правила, отнасящи се до авторското право и сродните му права, приложими към спътниковото излъчване и кабелното препредаване (ОВ L 248, 6.10.1993 г., стр. 15–21).

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Поради това трансграничното предоставяне на онлайн услуги, които са спомагателни спрямо излъчването и препредаването на телевизионни и радиопрограми с произход от други държави членки, следва да бъде улеснено посредством съответно адаптиране на правната рамка, регламентираща упражняването на авторското право и сродните му права, които са от значение за тези дейности.

(7)  Поради това, с цел да се улесни трансграничното предоставяне на онлайн услуги, които са спомагателни спрямо излъчването и препредаването на телевизионни и радиопрограми с произход от други държави членки, е необходимо да се адаптира специалната правна рамка, регламентираща упражняването на авторското право и сродните му права, които са от значение за тези дейности. Онлайн трансграничният достъп до европейско съдържание ще бъде допълнително засилен с включването в спомагателните онлайн услуги на излъчващите организации услуги, които се състоят изключително в публичното предоставяне на произведения, които са продуцирани в рамките на редакционната им отговорност и които се излъчват единствено онлайн.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Спомагателните онлайн услуги, влизащи в обхвата на настоящия регламент, са онези услуги, предлагани от излъчващите организации, при които е налице отчетлива връзка на подчиненост спрямо първоначалното излъчване. Те включват услугите, осигуряващи линеен достъп до телевизионни и радиопрограми едновременно с тяхното излъчване, и услугите, осигуряващи достъп, в рамките на определен период от време след излъчването им, до телевизионни и радиопрограми, които преди това са били излъчени от излъчващата организация (т.нар. „догонващи“ услуги). Освен това спомагателните онлайн услуги включват услугите, осигуряващи достъп до материал, който обогатява или по някакъв друг начин удължава телевизионните и радиопрограми, излъчвани от излъчващата организация, включително посредством предварителен преглед, удължаване, допълване или последващ преглед на съдържанието на въпросната програма. Предоставянето на достъп до отделни произведения или други закриляни обекти, които са включени в телевизионни или радиопрограми, не следва да се разглежда като спомагателна онлайн услуга. По същия начин, предоставянето на достъп до произведения или други закриляни обекти независимо от тяхното излъчване, например посредством услуги, осигуряващи достъп до отделни музикални или аудио-визуални произведения, музикални албуми или видео материали, остава извън обхвата на определението за спомагателни онлайн услуги.

(8)  Спомагателните онлайн услуги, влизащи в обхвата на настоящия регламент, са онези услуги, предлагани от излъчващите организации, при които е налице отчетлива връзка на подчиненост спрямо първоначалното излъчване. Те включват услугите, осигуряващи линеен достъп до телевизионни и радиопрограми едновременно с тяхното излъчване, и услугите, осигуряващи достъп, през определен период от време след излъчването, до телевизионни и радиопрограми, които преди това са били излъчени или, преди излъчването, до телевизионни и радио програми, които ще бъдат излъчени от излъчващата организация (например „догонващи“ услуги или предварителни прегледи). Освен това спомагателните онлайн услуги включват услугите, осигуряващи достъп до материал, който обогатява или по някакъв друг начин удължава телевизионните и радиопрограми, излъчвани от излъчващата организация, включително посредством предварителен преглед, удължаване, допълване или последващ преглед на съдържанието на въпросната програма или друга услуга, предлагана от излъчващата организация, която се състои изключително в публичното предоставяне на произведения, продуцирани от излъчващата организация. Предоставянето на достъп до произведения или други закриляни обекти независимо от тяхното излъчване и отделно от програмната схема на излъчващата организация, например услуги, осигуряващи достъп до отделни музикални или аудио-визуални произведения, музикални албуми или видео материали, остава извън обхвата на определението за спомагателни онлайн услуги.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Тъй като се счита, че предоставянето на спомагателна онлайн услуга, достъпът до нея или нейното използване се осъществява единствено в държавата членка, където се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация, докато на практика спомагателната онлайн услуга може да бъде предоставена отвъд националните граници — в други държави членки, е необходимо да се гарантира, че в момента на определяне на размера на дължимото възнаграждение във връзка с тези права страните ще вземат предвид всички аспекти на спомагателната онлайн услуга, като например характеристиките на услугата, съответната аудитория, включително аудиторията в държавата членка, където се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация, и в другите държави членки, в които е осигурен достъп до въпросната онлайн услуга и същата се използва, както и езиковата версия.

(10)  Тъй като се счита, че предоставянето на спомагателна онлайн услуга, се осъществява единствено в държавата членка, където се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация, докато на практика спомагателната онлайн услуга може да бъде предоставена отвъд националните граници — в други държави членки, е необходимо да се гарантира, че в момента на определяне на размера на дължимото възнаграждение във връзка с тези права страните ще вземат предвид всички аспекти на спомагателната онлайн услуга, като например характеристиките на услугата, потенциалната и действителната аудитория, включително аудиторията в държавата членка, където се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация, и в другите държави членки, в които е осигурен достъп до въпросната онлайн услуга и същата се използва, както и всички езикови версии. Онлайн услугите, които в своята цялост са предимно или основно насочени към аудитория извън държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация, следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  По силата на принципа на свободата на договаряне ще бъде възможно да продължи ограничаването на упражняването на правата, засегнати от принципа на държавата на произход, залегнал в настоящия регламент, особено по отношение на някои технически средства за предаване или определени езикови версии, при условие че тези ограничения са в съответствие с правото на Съюза.

(11)  Настоящият регламент не засяга нито правата, предвидени съгласно Директива 2001/29/ЕО, нито придобиването или отстъпването на права за посочените спомагателни онлайн услуги въз основа на договор. Следователно по силата на принципите на териториалност и на свободата на договаряне ще бъде възможно да продължи ограничаването на упражняването на правата, засегнати от принципа на държавата на произход, залегнал в настоящия регламент, особено по отношение на някои технически средства за предаване или определени езикови версии, при условие че тези ограничения са в съответствие с националното право и с правото на Съюза.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Операторите на услуги за препредаване, предлагани чрез спътникови, цифрови наземни, затворени и базирани на интернет протокол, мобилни и подобни мрежи, предоставят услуги, равностойни на предоставяните от операторите на услуги за кабелно препредаване, когато препредават едновременно, в непроменен и несъкратен вид, с цел приемане от публиката първоначално предаване от друга държава членка на телевизионни или радиопрограми, при положение че това първоначално предаване е извършено по жичен или безжичен път, включително чрез спътник, но не и онлайн, и е предназначено за приемане от публиката. Поради това те следва да бъдат включени в приложното поле на настоящия регламент и да се възползват от механизма, с който е въведено задължителното колективно управление на правата. Услугите за препредаване, предлагани в отворения интернет, следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент, тъй като тези услуги имат различни характеристики. Те не са свързани с конкретна инфраструктура и предоставят ограничени възможности за осигуряване на контролирана среда в сравнение например с кабелните или затворените и базирани на интернет протокол мрежи.

(12)  Операторите на услуги за препредаване, предлагани чрез спътникови, цифрови наземни, базирани на интернет протокол, мобилни и подобни мрежи, както и някои други средства за препредаване, предоставят услуги, равностойни на предоставяните от операторите на услуги за кабелно препредаване, когато препредават едновременно, в непроменен и несъкратен вид, с цел приемане от публиката първоначално предаване от друга държава членка на телевизионни или радиопрограми, при положение че това първоначално предаване е извършено по жичен или безжичен път, включително чрез спътник и онлайн предавания, и е предназначено за приемане от публиката. Поради това те следва да бъдат включени в приложното поле на настоящия регламент и да се възползват от механизма, с който е въведено задължителното колективно управление на правата. Услугите за препредаване, предлагани в отворения интернет, следва да бъдат включени в приложното поле на настоящия регламент, доколкото те се предоставят в контролирана среда, като определена група от абонати или регистрирани потребители и са сравними със затворени мрежи.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С цел да се осигури правна сигурност за операторите на услуги за препредаване, предлагани чрез спътникови, цифрови наземни, затворени и базирани на интернет протокол, мобилни или подобни мрежи, и да се преодолеят националните различия, що се отнася до разпоредбите на вътрешното право, уреждащи въпросните услуги за препредаване, спрямо тях следва да се прилагат правила, аналогични на тези, които се прилагат по отношение на кабелното препредаване, така както са формулирани в Директива 93/83/ЕИО. Правилата, установени в тази директива, включват задължението правото за предоставяне или отказ на разрешение на оператор на услуга за препредаване да се упражнява чрез организация за колективно управление. С това не се накърняват разпоредбите на Директива 2014/26/ЕС18, и по-специално нейните разпоредби относно правата на носителите на права по отношение на избора на организация за колективно управление.

(13)  С цел да се осигури правна сигурност за операторите на услуги за препредаване, предлагани чрез спътникови, цифрови наземни, базирани на интернет протокол, мобилни или подобни мрежи, и да се преодолеят националните различия, що се отнася до разпоредбите на вътрешното право, уреждащи въпросните услуги за препредаване, спрямо тях следва да се прилагат правила, аналогични на тези, които се прилагат по отношение на кабелното препредаване, така както са формулирани в Директива 93/83/ЕИО. Правилата, установени в тази директива, включват задължението правото за предоставяне или отказ на разрешение на оператор на услуга за препредаване да се упражнява чрез организация за колективно управление. С това не се накърняват разпоредбите на Директива 2014/26/ЕС18, и по-специално нейните разпоредби относно правата на носителите на права по отношение на избора на организация за колективно управление.

__________________

__________________

18 Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 72–98).

18 Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 72–98).

Изменение     15

Предложение за регламент

Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  Излъчващите оператори, които предават на разпространителите чрез процес на пряко въвеждане своите сигнали – носители на програма, предназначени за приемане от публиката, би следвало да носят обща отговорност със своите разпространители за единните и неделими актове на публично разгласяване и предоставяне на публично разположение, както са определена в член 3 от Директива 2001/29/ЕО, които те извършват заедно. Следователно тези излъчващи организации и разпространители следва да получат разрешение от засегнатите носители на права за съответното си участие в тези действия.

Изменение     16

Предложение за регламент

Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14б)  Прилагането на авторското право и сродните му права в някои случаи е разделено на множество териториално определени национални права с различни носители на права, а в някои случаи упражнявани от различно лице. Следователно е необходима база данни, поддържана от организации за колективно управление, за да се улесни идентифицирането на носителите на права и възможността излъчващите организации и операторите на услуги за препредаване да сключват споразумения за лицензиране.

Изменение     17

Предложение за регламент

Съображение 14 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14в)  Изключението, предвидено в член 4 за правата, упражнявани от излъчващите организации, не следва да ограничава избора на носителите на права да прехвърлят правата си на организация за колективно управление и по този начин да имат пряк дял от възнаграждението, заплащано от операторите на услуги за препредаване.

Изменение     18

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  За да се предотврати евентуалното заобикаляне на прилагането на принципа на държавата на произход чрез удължаване на срока на действие на съществуващите споразумения относно упражняването на авторското право и сродните му права, свързани с предоставянето на конкретна спомагателна онлайн услуга, както и с достъпа до конкретна спомагателна онлайн услуга или нейното използване, е необходимо принципът на държавата на произход да бъде приложим и за съществуващите споразумения, като обаче за целта се предвиди преходен период.

заличава се

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Настоящият регламент зачита основните права и е съобразен с принципите, прогласени в Хартата на основните права на Европейския съюз. При все че задължението за колективно управление при упражняването на правото на публично съобщаване по отношение на услугите за препредаване може да повлияе на упражняването на правата на носителите на права, необходимо е целенасочено да се заложи такова условие за конкретни услуги, за да се даде възможност за по-широкомащабно трансгранично разпространение на телевизионни и радиопрограми чрез улесняване на уреждането на тези права.

(16)  Настоящият регламент зачита основните права и е съобразен с принципите, прогласени в Хартата на основните права на Европейския съюз. При все че задължението за колективно управление при упражняването на правото на публично съобщаване по отношение на услугите за препредаване може да повлияе на упражняването на правата на носителите на права, необходимо е целенасочено да се заложи такова условие за конкретни услуги, за да се даде възможност за по-широкомащабно трансгранично разпространение на телевизионни и радиопрограми, както и достъп до информация, чрез улесняване на уреждането на тези права. В допълнение, настоящият регламент не засяга разпоредбите на държавите членки по отношение на управлението на правата, например колективните лицензи с разширен обхват, законовите презумпции за представителство или прехвърляне, колективното управление или подобни правила, или комбинация от тях.

Изменение     20

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Целесъобразно е преглед на регламента да бъде предприет, след като той е бил прилаган в течение на определен период от време, за да може да се направи оценка, наред с другото, на това в каква степен трансграничното предоставяне на спомагателни онлайн услуги е нараснало в интерес на европейските потребители и по този начин е допринесло и за подобряване на културното многообразие в Съюза.

(18)  Целесъобразно е преглед на регламента да бъде предприет, след като той е бил прилаган в течение на определен период от време, за да може да се направи оценка, наред с другото, и в светлината на влизането в сила на Регламента* на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар, на това в каква степен трансграничното предоставяне на спомагателни онлайн услуги е нараснало в интерес на европейските потребители и по този начин е допринесло и за подобряване на културното многообразие в Съюза, като се обърне специално внимание на въздействието му върху инвестициите в европейския континент.

 

__________________

 

* все още неприет регламент.

Изменение     21

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Предвид това, че целта на настоящия регламент, а именно насърчаване на трансграничното предоставяне на спомагателни онлайн услуги и улесняване на препредаването на телевизионни и радиопрограми с произход от други държави членки, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно, поради своята мащабност и последици, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, прогласен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, прогласен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на своята цел. Що се отнася до трансграничното предоставяне на спомагателни онлайн услуги, с настоящият регламент се въвеждат механизми, които позволяват да се улесни уреждането на авторското право и сродните му права. Настоящият регламент не задължава излъчващите организации да предоставят такива услуги зад граница. Освен това той с нищо не задължава операторите на услуги за препредаване да включват в своите услуги телевизионни или радиопрограми с произход от други държави членки. Настоящият регламент се отнася само за упражняването на определени права за препредаване в степента, необходима за опростяване на лицензирането на авторското право и сродните му права във връзка с тези услуги, и само по отношение на телевизионни и радиопрограми с произход от други държави — членки на Съюза,

(19)  Предвид това, че целта на настоящия регламент, а именно насърчаване на трансграничното предоставяне на спомагателни онлайн услуги на излъчващите организации и улесняване на препредаването на телевизионни и радиопрограми с произход от други държави членки, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно, поради своята мащабност и последици, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, прогласен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, прогласен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на своята цел. Що се отнася до трансграничното предоставяне на спомагателни онлайн услуги на излъчващите организации, с настоящия регламент се въвеждат механизми, които позволяват да се улесни уреждането на авторското право и сродните му права. Настоящият регламент не задължава излъчващите организации да предоставят такива услуги зад граница. Освен това той с нищо не задължава операторите на услуги за препредаване да включват в своите услуги телевизионни или радиопрограми с произход от други държави членки. Настоящият регламент се отнася само за упражняването на определени права за препредаване в степента, необходима за опростяване на лицензирането на авторското право и сродните му права във връзка с тези услуги, и само по отношение на телевизионни и радиопрограми с произход от други държави — членки на Съюза,

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  „спомагателна онлайн услуга“ означава онлайн услуга, заключаваща се в публичното предоставяне, от или под контрола на излъчваща организация и на нейна отговорност, на радио- или телевизионни програми, едновременно с тяхното излъчване, или в течение на определен период от време след тяхното излъчване, от излъчващата организация, както и на какъвто и да бил материал, произведен от или за излъчващата организация, който подпомага това излъчване;

а)  „спомагателна онлайн услуга“ означава онлайн услуга, заключаваща се в публичното предоставяне, от или под контрола на излъчваща организация и на нейна отговорност, на следните услуги:

 

i) „догонваща услуга“ означава услуга, състояща се в публично предоставяне за ограничен период от време, на радио- или телевизионни програми, които са били излъчени преди това от излъчващата организация;

 

ii) „симулкастинг услуги“ означава услуга, състояща се в линейното предоставяне на публиката на радио- или телевизионни програми едновременно с излъчването им;

 

iii) „услуги за спомагателен удължен аудиовизуален материал“ означава услуги, осигуряващи достъп до материал, който обогатява или по някакъв друг начин удължава телевизионните и радиопрограми, излъчвани от излъчващата организация, включително посредством предварителен преглед, удължаване, допълване или последващ преглед на съдържанието на въпросната програма.

 

Тези определения включват онлайн услуги, предоставяни от излъчваща организация, които се състоят в публично предоставяне на произведения, продуцирани от излъчващи организации и които се излъчват само онлайн;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „препредаване“ означава всяко едновременно, непроменено и несъкратено препредаване, различно от кабелното препредаване, така както е определено в Директива 93/83/ЕИО, и различно от препредаването, предоставяно чрез услуга за достъп до интернет, така както е определено в Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета19, предназначено за публично приемане на първоначално предаване от друга държава членка по жичен или безжичен път, включително чрез спътник, но не и онлайн, на телевизионни или радиопрограми, предназначени за публично приемане, при условие че въпросното препредаване се извършва от страна, различна от излъчващата организация, осъществила първоначалното предаване или под чийто контрол и на чиято отговорност е осъществено такова предаване.

б)  „препредаване“ означава всяко едновременно, непроменено и несъкратено препредаване, различно от кабелното препредаване, така както е определено в Директива 93/83/ЕИО, предназначено за публично приемане на първоначално предаване от друга държава членка по жичен или безжичен път, включително чрез спътник или онлайн, на телевизионни или радиопрограми, предназначени за публично приемане, при условие че това препредаване е равнозначно на осъществяваните от операторите на услуги за кабелно препредаване и се извършва в затворена среда и от страна, различна от излъчващата организация, осъществила първоначалното предаване или под чийто контрол и на чиято отговорност е осъществено такова предаване и за което тази страна е придобила съответните права. Онлайн препредаването попада в обхвата на настоящия регламент, при условие че се осъществява в контролирана среда и групата на получателите на предаването може да бъде ясно определена.

__________________

 

19 Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ L 310, 26.11.2015 г., стр. 1).

 

Изменение     24

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  „пряко въвеждане“ означава процес на два или повече етапа, при който излъчващите организации предават сигналите, носители на техните телевизионни или радио програми, предназначени за приемане от публиката, на доставчици на услуги, чрез комуникация от точка до точка – по жичен или безжичен път, включително чрез спътник – по такъв начин, че сигналите да не могат да бъдат достъпни от широката публика по време на такова предаване; доставчиците на услуги предлагат тези програми на публиката едновременно, в непроменен и несъкратен вид, за гледане или слушане чрез различни техники като кабел, свръхвисокочестотни системи за разпространение, спътникови, цифрови наземни, базирани на интернет протокол мрежи, мобилни или подобни мрежи.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  По отношение на действията по публично съобщаване и предоставянето на разположение, извършвани при предоставянето на спомагателна онлайн услуга от излъчваща организация или под нейния контрол и на нейна отговорност, както и на действията по възпроизвеждане, които са необходими за предоставянето на споменатата спомагателна онлайн услуга, достъпа до нея или нейното използване, за целите на упражняването на авторското право и сродните му права, свързани с тези действия, се счита, че те следва да се извършват единствено в държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация.

(1)  По отношение на действията по публично съобщаване и предоставянето на разположение на новини и предавания за текущи събития, извършвани при предоставянето на спомагателна онлайн услуга от излъчваща организация или под нейния контрол и на нейна отговорност, както и на действията по възпроизвеждане на новини и предавания за текущи събития, които са необходими за предоставянето на споменатата спомагателна онлайн услуга, за целите на упражняването на авторското право и сродните му права, свързани с тези действия, се счита, че те следва да се извършват единствено в държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Параграф 1 не засяга принципите на териториалност и на свобода на договарянето в областта на авторското право, нито правата, предоставени съгласно Директива 2001/29/ЕО. Въз основа на това, страните имат право да продължават да се договарят относно въвеждането на ограничения за упражняване на посочените в параграф 1 права, при условие, че всяко едно от въпросните ограничения е в съответствие с правото на Съюза и с националното право.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  При определянето на размера на платимото възнаграждение за правата, обвързани със спазването на принципа на държавата на произход в съответствие с предвиденото в параграф 1, страните вземат предвид всички аспекти на спомагателната онлайн услуга, като например характеристиките на спомагателната онлайн услуга, аудиторията, за която е предназначена, и езиковата версия.

(2)  При определянето на размера на дължимото възнаграждение за правата, обвързани със спазването на принципа на държавата на произход в съответствие с предвиденото в параграф 1, страните вземат предвид всички аспекти на спомагателната онлайн услуга, като например характеристиките на спомагателната онлайн услуга, аудиторията в държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация, както и аудиторията в други държави членки, и различните езикови версии.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Всички спорове по отношение на упражняването на правата по настоящия член са от компетентността на юрисдикцията на държавата членка, в която е установена излъчващата организация, предоставяща онлайн услугата.

Изменение     29

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  Параграф 1 не се прилага за спомагателни онлайн услуги, които са насочени основно и предимно към аудитория извън държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация.

Изменение     30

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Когато авторите са прехвърлили правото си на препредаване на продуцент, те запазват неотменимо право да получат справедливо възнаграждение за препредаването на произведението, което може да се упражнява само чрез организация за колективно управление, която представлява автори, освен ако такова възнаграждение се гарантира на авторите на аудио-визуални произведения чрез други споразумения за колективно управление.

Изменение     31

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Държавите членки гарантират, че при цялостното повторно използване на онлайн услуги на излъчващите организации може да бъде разширен обхватът на даден колективен договор, сключен от представително сдружение на ползватели на произведения или сдружения на ползватели на определена категория произведения, като обхване и носители на права от същата категория, които още не са представени от представителното сдружение. Непредставляваните носители на права могат да възразят по всяко време срещу такова разширяване на обхвата и да упражняват правата си индивидуално или колективно по друг начин.

Изменение     32

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  Организациите за колективно управление поддържат база данни, предоставяща информация относно прилагането на авторското право и сродните му права, включително за носителя на правото, вида на употреба, територията и периода от време, приложими по отношение на защитените произведения.

Изменение     33

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5в)  Параграфи 1 до 5 се прилагат по отношение на доставчици на услуги, които предават публично телевизионни и радиопрограми на излъчващи организации, получени чрез пряко въвеждане.

Изменение     34

Предложение за регламент

Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4 а

 

Разработване на телевизионни програми чрез процес на пряко въвеждане

 

Излъчващите организации, които предават на разпространителите своите сигнали – носители на програми, предназначени за приемане от публиката, чрез процес на пряко въвеждане, носят обща отговорност заедно с такива разпространители за единните и неделими актове на публично разгласяване и предоставяне на публично разположение, съгласно посоченото в член 3 от Директива 2001/29/ЕО, които те извършват заедно. При това положение, както излъчващата организация, така и разпространителите, участващи в процеса, следва да получат разрешение от съответните носители на права за съответното си участие в подобни действия и експлоатация.

Изменение     35

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

заличава се

Преходна разпоредба

 

Споразуменията относно упражняването на авторското право и сродните му права във връзка с действията по публично съобщаване и предоставяне на разположение, извършвани по време на предоставянето на спомагателна онлайн услуга, както и във връзка с действията по възпроизвеждане, които са необходими за предоставянето на спомагателна онлайн услуга, достъпа до нея или нейното използване, които са в сила към [датата, посочена в член 7, параграф 2 — вписва се от OPOCE] , се подчиняват на разпоредбите на член 2, считано от [датата, посочена в член 7, параграф 2, + 2 години — съответната дата се вписва от OPOCE], ако срокът им на действие изтича след тази дата.

 

Изменение     36

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Той се прилага от [6 месеца след деня на публикуването му — съответната дата се вписва от OPOCE].

2.  Той се прилага от [12 месеца след деня на публикуването му — съответната дата се вписва от OPOCE].

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми

Позовавания

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

JURI

6.10.2016

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

ITRE

6.10.2016

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Angelika Mlinar

21.11.2016

Разглеждане в комисия

24.4.2017

25.4.2017

 

 

Дата на приемане

21.6.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

15

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Anne Sander, Davor Škrlec

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

40

+

ECR

Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

15

-

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (6.6.2017)

на вниманието на комисията правни въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми

(COM(2016)0594 – C8‑0384/2016 – 2016/0284(COD))

Докладчик по становище: Вики Форд

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Развитието на цифровите технологии и интернет преобрази разпространението и достъпа до телевизионни и радиопрограми. Във все по-голяма степен ползвателите очакват да разполагат с достъп до телевизионни и радиопрограми както на живо, така и по заявка, при използване на традиционните канали, като например спътниково или кабелно излъчване, а също и посредством онлайн услуги. Поради това излъчващите организации все по-масово предлагат, в допълнение към собствените си излъчвания на телевизионни и радиопрограми, и онлайн услуги, които са спомагателни спрямо тяхното излъчване, като например т.нар. симулкастинг и „догонващи“ услуги. Предлагащите услуги за препредаване оператори, които обединяват излъчвания на телевизионни и радиопрограми в пакети и ги предоставят на ползвателите едновременно с първоначалното предаване на излъчването, в непроменен и несъкратен вид, използват различни средства за препредаване, като например кабелни, спътникови, цифрови наземни, затворени мрежи, базирани на интернет протокол, или мобилни мрежи, а също и отворения интернет. От страна на ползвателите, налице е все по-голямо търсене на достъп до излъчвания на телевизионни и радиопрограми не само с произход от тяхната държава членка, но и от други държави членки на Съюза, включително сред хората, принадлежащи към езикови малцинства в Съюза, както и сред лицата, които живеят в държава членка, различна от тяхната държава членка на произход.

(2)  Развитието на цифровите технологии и интернет преобрази разпространението и достъпа до телевизионни и радиопрограми. Във все по-голяма степен ползвателите очакват да разполагат с достъп до телевизионни и радиопрограми както на живо, така и по заявка, при използване на традиционните канали, като например спътниково или кабелно излъчване, а също и посредством онлайн услуги. Поради това излъчващите организации все по-масово предлагат, в допълнение към собствените си излъчвания на телевизионни и радиопрограми, и онлайн услуги, които са спомагателни спрямо тяхното излъчване, като например т.нар. симулкастинг и „догонващи“ услуги. Предлагащите услуги за препредаване оператори, които обединяват излъчвания на телевизионни и радиопрограми в пакети и ги предоставят на ползвателите едновременно с първоначалното предаване на излъчването, в непроменен и несъкратен вид, използват различни средства за препредаване, като например кабелни, спътникови, цифрови наземни, затворени мрежи, базирани на интернет протокол, или мобилни мрежи, а също и отворения интернет. От страна на ползвателите, налице е все по-голямо търсене на достъп до телевизионни и радиопрограми, включително „догонващи“ услуги, не само с произход от тяхната държава членка, но и от други държави членки на Съюза, включително сред хората, принадлежащи към езикови малцинства в Съюза, както и сред лицата, които живеят в държава членка, различна от тяхната държава членка на произход. Това нарастващо търсене е положително развитие и блокирането на географски принцип не следва да бъде позиция по подразбиране за всяко аудио-визуално съдържание, създавано в Съюза и излъчвано онлайн. Въпреки това моделът на териториално финансиране на европейско съдържание е от жизненоважно значение за успеха на европейския аудио-визуален медиен сектор.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Операторите на услуги за препредаване, които обикновено предлагат голям брой програми, използващи множество произведения и други закриляни обекти, включени в препредаваните телевизионни и радиопрограми, разполагат с твърде малко време за сдобиване с необходимите лицензии и затова уреждането на съответните права представлява значително бреме и за тях. За носителите на права съществува също така рискът техните произведения и други закриляни обекти да бъдат използвани без разрешение или заплащане на възнаграждение.

(4)  Операторите на услуги за препредаване, които обикновено предлагат голям брой програми, използващи множество произведения и други закриляни обекти, включени в препредаваните телевизионни и радиопрограми, разполагат с твърде малко време за сдобиване с необходимите лицензии и затова уреждането на съответните права представлява значително бреме и за тях. За носителите на права съществува също така рискът техните произведения и други закриляни обекти да бъдат използвани без разрешение или заплащане на подходящо възнаграждение.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Спомагателните онлайн услуги, влизащи в обхвата на настоящия регламент, са онези услуги, предлагани от излъчващите организации, при които е налице отчетлива връзка на подчиненост спрямо първоначалното излъчване. Те включват услугите, осигуряващи линеен достъп до телевизионни и радиопрограми едновременно с тяхното излъчване, и услугите, осигуряващи достъп, в рамките на определен период от време след излъчването им, до телевизионни и радиопрограми, които преди това са били излъчени от излъчващата организация (т.нар. „догонващи“ услуги). Освен това спомагателните онлайн услуги включват услугите, осигуряващи достъп до материал, който обогатява или по някакъв друг начин удължава телевизионните и радиопрограми, излъчвани от излъчващата организация, включително посредством предварителен преглед, удължаване, допълване или последващ преглед на съдържанието на въпросната програма. Предоставянето на достъп до отделни произведения или други закриляни обекти, които са включени в телевизионни или радиопрограми, не следва да се разглежда като спомагателна онлайн услуга. По същия начин, предоставянето на достъп до произведения или други закриляни обекти независимо от тяхното излъчване, например посредством услуги, осигуряващи достъп до отделни музикални или аудио-визуални произведения, музикални албуми или видео материали, остава извън обхвата на определението за спомагателни онлайн услуги.

(8)  Спомагателните онлайн услуги, влизащи в обхвата на настоящия регламент, са услугите, предлагани от излъчващите организации, които включват услугите, осигуряващи линеен достъп до телевизионни и радиопрограми едновременно с тяхното излъчване, и нелинейните услуги, осигуряващи достъп, най-малко един месец преди, по време на или след излъчването им, до телевизионни и радиопрограми, които преди това са били излъчени от излъчващата организация (т.нар. услуги за излъчване по интернет и „догонващи“ услуги). Освен това спомагателните онлайн услуги включват услугите, осигуряващи достъп до материал, който обогатява или по някакъв друг начин удължава телевизионните и радиопрограми, излъчвани от излъчващата организация, включително посредством предварителен преглед, удължаване, допълване или последващ преглед на съдържанието на въпросната програма, както и материали, реално произведени за онлайн средата. Предоставянето на достъп до отделни произведения или други закриляни обекти, които са включени в телевизионни или радиопрограми, не следва да се разглежда като спомагателна онлайн услуга. По същия начин, предоставянето на достъп до музикални албуми или видео материали остава извън обхвата на определението за спомагателни онлайн услуги.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Тъй като се счита, че предоставянето на спомагателна онлайн услуга, достъпът до нея или нейното използване се осъществява единствено в държавата членка, където се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация, докато на практика спомагателната онлайн услуга може да бъде предоставена отвъд националните граници — в други държави членки, е необходимо да се гарантира, че в момента на определяне на размера на дължимото възнаграждение във връзка с тези права страните ще вземат предвид всички аспекти на спомагателната онлайн услуга, като например характеристиките на услугата, съответната аудитория, включително аудиторията в държавата членка, където се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация, и в другите държави членки, в които е осигурен достъп до въпросната онлайн услуга и същата се използва, както и езиковата версия.

(10)  Тъй като се счита, че предоставянето на спомагателна онлайн услуга, достъпът до нея или нейното използване се осъществява единствено в държавата членка, където се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация, докато на практика спомагателната онлайн услуга може да бъде предоставена отвъд националните граници — в други държави членки, е необходимо да се гарантира, че в момента на определяне на размера на дължимото възнаграждение, което трябва да бъде заплатено във връзка с тези права, страните ще вземат предвид всички аспекти на спомагателната онлайн услуга, като например характеристиките на услугата, действителната или потенциалната аудитория, включително аудиторията в държавата членка, където се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация, и в другите държави членки, в които е осигурен достъп до спомагателната онлайн услуга и същата се използва, както и всички налични езикови версии и субтитрирани версии. В допълнение, това възнаграждение следва да бъде в разумно съотношение спрямо икономическата стойност на предоставяната услуга.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  По силата на принципа на свободата на договаряне ще бъде възможно да продължи ограничаването на упражняването на правата, засегнати от принципа на държавата на произход, залегнал в настоящия регламент, особено по отношение на някои технически средства за предаване или определени езикови версии, при условие че тези ограничения са в съответствие с правото на Съюза.

(11)  Важно е да бъде напомнено, че по силата на принципа на свободата на договаряне ще бъде възможно да продължи ограничаването на упражняването на правата, засегнати от принципа на държавата на произход, залегнал в настоящия регламент, както се доказа от прилагането на Директива 93/83/ЕИО, особено по отношение на някои технически средства за предаване или определени езикови версии и естеството и изпълнението на определени договори, при условие че тези ограничения са в съответствие с правото на Съюза.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Както е потвърдено от Съда на Европейския съюз, е възможно носителите на права да получават подходящо възнаграждение за използването на техните произведения или други теми, в съответствие с член 101 от ДФЕС.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  Настоящият регламент, в съответствие с принципа на свободата на договаряне, не възпрепятства съществуващите модели за лицензиране, като например териториално лицензиране, и не засяга съществуващите разпоредби на националното авторско договорно право, що се отнася до получаването на подходящо възнаграждение, както и съществуващите колективни управленски решения за препредаване в границите на една държава членка.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Операторите на услуги за препредаване, предлагани чрез спътникови, цифрови наземни, затворени и базирани на интернет протокол, мобилни и подобни мрежи, предоставят услуги, равностойни на предоставяните от операторите на услуги за кабелно препредаване, когато препредават едновременно, в непроменен и несъкратен вид, с цел приемане от публиката първоначално предаване от друга държава членка на телевизионни или радиопрограми, при положение че това първоначално предаване е извършено по жичен или безжичен път, включително чрез спътник, но не и онлайн, и е предназначено за приемане от публиката. Поради това те следва да бъдат включени в приложното поле на настоящия регламент и да се възползват от механизма, с който е въведено задължителното колективно управление на правата. Услугите за препредаване, предлагани в отворения интернет, следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент, тъй като тези услуги имат различни характеристики. Те не са свързани с конкретна инфраструктура и предоставят ограничени възможности за осигуряване на контролирана среда в сравнение например с кабелните или затворените и базирани на интернет протокол мрежи.

(12)  Операторите на услуги за препредаване, предлагани чрез спътникови, цифрови наземни, както отворени, така и затворени базирани на интернет протокол, мобилни и подобни мрежи, предоставят услуги, равностойни на предоставяните от операторите на услуги за кабелно препредаване, когато препредават едновременно, в непроменен и несъкратен вид, с цел приемане от публиката първоначално предаване от друга държава членка на телевизионни или радиопрограми, при положение че това първоначално предаване е извършено по жичен или безжичен път, включително чрез спътник, и е предназначено за приемане от публиката. Поради това те следва да бъдат включени в приложното поле на настоящия регламент и да се възползват от механизма, с който е въведено задължителното колективно управление на правата. Основаващите се на интернет протокол услуги за препредаване, предлагани както в затворени мрежи, така и в отворения интернет, следва да бъдат включени в приложното поле на настоящия регламент и да могат да се възползват от механизма за въвеждане на задължително колективно управление на авторски права, доколкото те осигуряват контролирана среда, сравнима със затворените мрежи, и могат да покажат, че техните услуги се предоставят на ясно определена група от абонати или регистрирани ползватели. Включването на тези услуги е от решаващо значение за даването на възможност, в съответствие с очакванията на потребителите, за преносимост на тези услуги в държавата членка на пребиваване, както и извън нея, чрез механизма, създаден с Регламент 2017/... на Европейския парламент и на Съвета 1a.

 

__________________

 

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар (2015/0284(COD)).

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С цел да се осигури правна сигурност за операторите на услуги за препредаване, предлагани чрез спътникови, цифрови наземни, затворени и базирани на интернет протокол, мобилни или подобни мрежи, и да се преодолеят националните различия, що се отнася до разпоредбите на вътрешното право, уреждащи въпросните услуги за препредаване, спрямо тях следва да се прилагат правила, аналогични на тези, които се прилагат по отношение на кабелното препредаване, така както са формулирани в Директива 93/83/ЕИО. Правилата, установени в тази директива, включват задължението правото за предоставяне или отказ на разрешение на оператор на услуга за препредаване да се упражнява чрез организация за колективно управление. С това не се накърняват разпоредбите на Директива 2014/26/ЕС18, и по-специално нейните разпоредби относно правата на носителите на права по отношение на избора на организация за колективно управление.

(13)  С цел да се осигури правна сигурност за операторите на услуги за препредаване, предлагани чрез спътникови, цифрови наземни, затворени и базирани на интернет протокол мрежи, отворения интернет, мобилни или подобни мрежи, при условие че се предоставят възможности за осигуряване на контролирана среда и обособен кръг ползватели, и да се преодолеят националните различия, що се отнася до разпоредбите на вътрешното право, уреждащи въпросните услуги за препредаване, спрямо тях следва да се прилагат правила, аналогични на тези, които се прилагат по отношение на кабелното препредаване, така както са формулирани в Директива 93/83/ЕИО. Правилата, установени в тази директива, включват задължението правото за предоставяне или отказ на разрешение на оператор на услуга за препредаване да се упражнява чрез организация за колективно управление. С това не се накърняват разпоредбите на Директива 2014/26/ЕС18, и по-специално нейните разпоредби относно правата на носителите на права по отношение на избора на организация за колективно управление.

__________________

__________________

18 Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 72–98).

18 Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 72–98).

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Дистрибутори, като кабелни оператори или оператори на платформи, които предават сигнали чрез процес на пряко въвеждане за приемане от обществеността, следва да бъдат обхванати от разпоредбите за задължително колективно управление, посочени в настоящия регламент, дори ако публичното съобщаване не е извършено преди предаването на сигнала от дистрибутора. Ето защо дистрибуторите следва да получат разрешение от съответните носители на права, що се отнася до съответното им участие в такива актове, подлежащи на задължително колективно управление. Понятието „пряко въвеждане“ е технически термин за специфичното положение, при което кабелните оператори или операторите на други платформи приемат сигнала за излъчване пряко от помещенията на излъчващия оператор или чрез частна затворена мрежа, така че този сигнал за излъчване не е предаден за приемане от обществеността, преди да бъде предаден от оператора, получаващ сигнала. В тази ситуация, която обикновено се случва в рамките на една държава членка, има само едно единично публично съобщаване на този сигнал — носител на програма. Това уточнение е важно, за да се избягват допълнителни усложнения при тълкуването на понятието за публично съобщаване, което би имало последици извън въпроса за препредаване.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  Прилагането на авторското право и сродните му права в някои случаи е разделено на множество териториално определени национални права с различни носители на права, а в някои случаи упражнявани от различно лице. Следователно е необходима база данни, поддържана от организации за колективно управление, за да се улесни идентифицирането на носителите на права и възможността излъчващите организации и операторите на услуги за препредаване да сключват споразумения за лицензиране.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  За да се предотврати евентуалното заобикаляне на прилагането на принципа на държавата на произход чрез удължаване на срока на действие на съществуващите споразумения относно упражняването на авторското право и сродните му права, свързани с предоставянето на конкретна спомагателна онлайн услуга, както и с достъпа до конкретна спомагателна онлайн услуга или нейното използване, е необходимо принципът на държавата на произход да бъде приложим и за съществуващите споразумения, като обаче за целта се предвиди преходен период.

заличава се

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Настоящият регламент зачита основните права и е съобразен с принципите, прогласени в Хартата на основните права на Европейския съюз. При все че задължението за колективно управление при упражняването на правото на публично съобщаване по отношение на услугите за препредаване може да повлияе на упражняването на правата на носителите на права, необходимо е целенасочено да се заложи такова условие за конкретни услуги, за да се даде възможност за по-широкомащабно трансгранично разпространение на телевизионни и радиопрограми чрез улесняване на уреждането на тези права.

(16)  Настоящият регламент зачита основните права и е съобразен с принципите, прогласени в Хартата на основните права на Европейския съюз. При все че задължението за колективно управление при упражняването на правото на публично съобщаване по отношение на услугите за препредаване може да повлияе на упражняването на правата на носителите на права, необходимо е целенасочено да се заложи такова условие за конкретни услуги, за да се даде възможност за по-широкомащабно трансгранично разпространение на телевизионни и радиопрограми чрез улесняване на уреждането на тези права. Настоящият регламент не следва да засяга съществуващите или бъдещите разпоредби на държавите членки по отношение на управлението на правата, например колективните лицензи с разширен обхват, правните презумпции за представителство или прехвърляне, колективното управление или подобни правила, или комбинация от тях.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Целесъобразно е преглед на регламента да бъде предприет, след като той е бил прилаган в течение на определен период от време, за да може да се направи оценка, наред с другото, на това в каква степен трансграничното предоставяне на спомагателни онлайн услуги е нараснало в интерес на европейските потребители и по този начин е допринесло и за подобряване на културното многообразие в Съюза.

(18)  В съответствие с принципа за по-добро регулиране, целесъобразно е преглед на регламента да бъде предприет, след като той е бил прилаган в течение на определен период от време, за да може да се направи оценка на въздействието на регламента, и преди всичко на това в каква степен трансграничното предоставяне на спомагателни онлайн услуги е нараснало в интерес на европейските потребители и по този начин е допринесло и за подобряване на културното многообразие в Съюза. Този преглед следва да бъде координиран с разпоредбите за подобряване на трансграничната достъпност на съдържанието по отношение на платформите за видео по заявка, които бяха включени в член 10 от Директива 2017/... на Европейския парламент и на Съвета1a, под формата на механизъм за решаване на спорове. Ако този механизъм не води до значително повишаване на трансграничната достъпност на съдържанието по отношение на платформите за видео по заявка, следва да бъде взето предвид включването на тези услуги в приложното поле на настоящия регламент.

 

_________________

 

1a Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар, COM(2016)0593.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  „спомагателна онлайн услуга“ означава онлайн услуга, заключаваща се в публичното предоставяне, от или под контрола на излъчваща организация и на нейна отговорност, на радио- или телевизионни програми, едновременно с тяхното излъчване, или в течение на определен период от време след тяхното излъчване, от излъчващата организация, както и на какъвто и да бил материал, произведен от или за излъчващата организация, който подпомага това излъчване;

а)  „спомагателна онлайн услуга“ означава онлайн услуга, заключаваща се в публичното предоставяне, от или под контрола на излъчваща организация и на нейна отговорност, на радио- или телевизионни програми, произведени от или за излъчваща организация, включително копродукциите, най-рано един месец преди, едновременно с, по време на или за определен период от време след тяхното излъчване, от излъчващата организация, както и на какъвто и да бил материал, произведен или копродуциран от или за излъчващата организация, който подпомага това излъчване;

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „препредаване“ означава всяко едновременно, непроменено и несъкратено препредаване, различно от кабелното препредаване, така както е определено в Директива 93/83/ЕИО, и различно от препредаването, предоставяно чрез услуга за достъп до интернет, така както е определено в Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета1, предназначено за публично приемане на първоначално предаване от друга държава членка по жичен или безжичен път, включително чрез спътник, но не и онлайн, на телевизионни или радиопрограми, предназначени за публично приемане, при условие че въпросното препредаване се извършва от страна, различна от излъчващата организация, осъществила първоначалното предаване или под чийто контрол и на чиято отговорност е осъществено такова предаване.

б)  „препредаване“ означава всяко непроменено препредаване, различно от кабелното препредаване, така както е определено в Директива 93/83/ЕИО, в контролирана среда, предназначено за публично приемане на първоначално предаване от друга държава членка по жичен или безжичен път, включително чрез спътник, на телевизионни или радиопрограми, предназначени за публично приемане, при условие че въпросното препредаване се извършва от страна, различна от излъчващата организация, осъществила първоначалното предаване или под чийто контрол и на чиято отговорност е осъществено такова предаване.

__________________

 

1 Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ L 310, 26.11.2015 г., стр. 1).

 

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  „пряко въвеждане“ означава процес от две или повече стъпки, чрез който излъчващите организации предават от точка до точка посредством частна линия по такъв начин, че сигналите — носители на програми, не могат да бъдат приемани от широката публика по време на предаването, на разпространител, който след това предлага тези програми на публиката едновременно, в непроменен и несъкратен вид, за гледане или слушане чрез кабелни мрежи, свръхвисокочестотни системи, спътникови, цифрови наземни, базирани на интернет протокол или подобни мрежи..

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  По отношение на действията по публично съобщаване и предоставянето на разположение, извършвани при предоставянето на спомагателна онлайн услуга от излъчваща организация или под нейния контрол и на нейна отговорност, както и на действията по възпроизвеждане, които са необходими за предоставянето на споменатата спомагателна онлайн услуга, достъпа до нея или нейното използване, за целите на упражняването на авторското право и сродните му права, свързани с тези действия, се счита, че те следва да се извършват единствено в държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация.

(1)  Без да се засяга възможността за трансфер на изключителни права, по отношение на действията по публично съобщаване и предоставянето на разположение на публиката, извършвани при предоставянето на спомагателна онлайн услуга от излъчваща организация или под нейния контрол и на нейна отговорност, както и на действията по възпроизвеждане, които са необходими за предоставянето на споменатата спомагателна онлайн услуга, достъпа до нея или нейното използване, за целите на упражняването на авторското право и сродните му права, свързани с тези действия, се счита, че те следва да се извършват единствено в държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация. Всички спорове относно упражняването на това авторско право и на сродните му права попадат под юрисдикцията на тази държава членка.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  При определянето на размера на платимото възнаграждение за правата, обвързани със спазването на принципа на държавата на произход в съответствие с предвиденото в параграф 1, страните вземат предвид всички аспекти на спомагателната онлайн услуга, като например характеристиките на спомагателната онлайн услуга, аудиторията, за която е предназначена, и езиковата версия.

(2)  При определянето на подходящия размер на платимото възнаграждение за правата, обвързани със спазването на принципа на държавата на произход в съответствие с предвиденото в параграф 1, страните вземат предвид всички аспекти на спомагателната онлайн услуга, като например характеристиките на спомагателната онлайн услуга, потенциалната аудитория в държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на излъчващата организация, и всяка друга заинтересована държава членка, за която е предназначена, както и всички езикови версии и субтитрирани версии.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Членове 1 — 5 се прилагат и за случаите на пряко въвеждане, както е определено в член 1, буква ба).

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  Организациите за колективно управление поддържат база данни, предоставяща информация, свързана с прилагането на авторското право и сродните му права, включително за носителя на правото, вида на употреба, територията и периода от време.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми

Позовавания

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

JURI

6.10.2016

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

IMCO

6.10.2016

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Vicky Ford

11.10.2016

Заместен докладчик по становище

Julia Reda

Разглеждане в комисия

9.2.2017

20.3.2017

 

 

Дата на приемане

11.5.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

6

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Anne-Marie Mineur

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Правила за упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и препредаването на телевизионни и радиопрограми

Позовавания

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Дата на представяне на ЕП

14.9.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

6.10.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

INTA

6.10.2016

ITRE

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

CULT

6.10.2016

Неизказано становище

       Дата на решението

INTA

12.10.2016

 

 

 

Асоциирани комисии

       Дата на обявяване в заседание

CULT

16.3.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Tiemo Wölken

12.10.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

23.3.2017

29.5.2017

7.9.2017

 

Дата на приемане

21.11.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

9

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

John Flack, Emma McClarkin, Sabine Verheyen

Дата на внасяне

27.11.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

14

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

S&D

Jean-Marie Cavada

John Flack, Emma McClarkin

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Enrico Gasbarra

9

-

ALDE

GUE:NGL

S&D

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto

Jiří Maštálka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

1

0

EFDD

Isabella Adinolfi

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност