Postup : 2016/0284(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0378/2017

Předložené texty :

A8-0378/2017

Rozpravy :

PV 27/03/2019 - 26
CRE 27/03/2019 - 26

Hlasování :

PV 12/12/2017 - 5.5
CRE 12/12/2017 - 5.5
PV 28/03/2019 - 8.4

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0322

ZPRÁVA     ***I
PDF 1141kWORD 152k
27.11.2017
PE 604.674v02-00 A8-0378/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů

(COM(2016)0594 – C8‑0384/2016 – 2016/0284(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Tiemo Wölken

Navrhovatelka stanoviska (*):

Petra Kammerevert, Výbor pro kulturu a vzdělávání

(*)  Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

ERRATA/ADDENDA
POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání
 STANOVISKO Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů

(COM(2016)0594 – C8‑0384/2016 – 2016/0284(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2016)0594),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0384/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. ledna 2017(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro kulturu a vzdělávání, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0378/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)    S cílem přispět k fungování vnitřního trhu je nezbytné stanovit plošnější šíření televizních a rozhlasových pořadů pocházejících z jiných členských států ve prospěch uživatelů v celé Unii tím, že se usnadní udělování licencí k autorskému právu a souvisejícím právům k dílům a jiným předmětům ochrany, jež jsou ve vysílání těchto pořadů obsaženy. Televizní a rozhlasové pořady jsou jistě důležitým nástrojem k prosazování kulturní a jazykové rozmanitosti, sociální soudržnosti a přístupu k informacím.

(1)    S cílem přispět k fungování vnitřního trhu a zejména ke zvýšení přístupu k informacím je nezbytné stanovit plošnější šíření pořadů, jako jsou zprávy a aktuální události, pocházejících z jiných členských států ve prospěch uživatelů v celé Unii tím, že se usnadní udělování licencí k autorskému právu a souvisejícím právům k oněm dílům a jiným předmětům ochrany, jež jsou ve vysílání těchto pořadů obsaženy. Pořady, jako jsou zprávy a aktuální události, jsou jistě důležitým nástrojem k prosazování kulturní a jazykové rozmanitosti, sociální soudržnosti a přístupu k informacím.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2а)  Poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb by se měli snažit zajistit, aby jejich technické služby byly postupně zpřístupněny osobám se zrakovým nebo sluchovým postižením.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)    Poskytování online služeb, které doplňují vysílání, a poskytování služeb přenosu vysílání, a tudíž i volnému pohybu televizních a rozhlasových pořadů v Unii brání celá řada překážek. Vysílací organizace denně odvysílají několik hodin zpravodajských, kulturních, politických, dokumentárních nebo zábavních pořadů. Tyto pořady v sobě zahrnují rozličný obsah, např. audiovizuální, hudební, literární nebo grafická díla, který je chráněn autorským právem nebo právy s ním souvisejícími podle právních předpisů Unie. Výsledkem je složitý proces vypořádávání práv s celou řadou nositelů práv a k různým kategoriím děl a jiných předmětů ochrany. Práva je často nutno vypořádat v krátkém časovém rámci, zejména při přípravě pořadů, jako jsou zprávy nebo aktuální události. Aby vysílací organizace mohly své online služby zpřístupňovat i přes hranice států, musí vlastnit požadovaná práva k dílům a jiným předmětům ochrany pro všechna příslušná území, což vypořádání těchto práv činí ještě složitějším.

(3)    Vysílací organizace denně odvysílají několik hodin zpravodajských pořadů a pořadů o aktuálních událostech. Tyto pořady v sobě zahrnují rozmanitou škálu různého obsahu, který je chráněn autorským právem nebo právy s ním souvisejícími podle právních předpisů Unie. Výsledkem je složitý proces vypořádávání práv s celou řadou nositelů práv a k různým kategoriím děl a jiných předmětů ochrany. Pro pořady, jako jsou zprávy nebo aktuální události, je nezbytné tato práva vypořádat v krátkém časovém rámci. Aby vysílací organizace mohly své doplňkové online služby zpřístupňovat i přes hranice států, musí vlastnit požadovaná práva k dílům a jiným předmětům ochrany pro všechna příslušná území.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)    Poskytovatelé služeb přenosu vysílání, kteří obvykle nabízejí mnoho různých programů, v jejichž televizních a rozhlasových pořadech je užita celá řada děl a jiných předmětů ochrany, mají na získání potřebných licencí velmi krátkou lhůtu, takže vypořádání práv pro ně představuje značnou zátěž. Zároveň hrozí, že díla a jiné předměty ochrany nositelů práv budou využívány bez povolení nebo řádně vyplacené odměny.

(4)    Poskytovatelé služeb přenosu vysílání, v jejichž televizních a rozhlasových pořadech jsou užity díla a jiné předměty ochrany, provádějí úkon sdělování veřejnosti bez ohledu na to, zda na přenos vysílání televizního nebo rozhlasového pořadu byly použity stejné technické prostředky, jaké byly použity pro původní úkon vysílání, nebo odlišné technické prostředky, a bez ohledu na to, zda tento přenos vysílání probíhá v rámci skutečné nebo zamýšlené oblasti příjmu původního vysílání či nikoli. Jelikož služby přenosu vysílání obvykle nabízejí mnoho různých programů, v jejichž televizních a rozhlasových pořadech je užita celá řada děl a jiných předmětů ochrany, mají poskytovatelé služeb přenosu vysílání na získání potřebných licencí velmi krátkou lhůtu, takže vypořádání práv pro ně představuje značnou zátěž. Zároveň hrozí, že díla a jiné předměty ochrany producentů, autorů, tvůrců a nositelů práv budou využívány bez povolení nebo řádně vyplacené náležité a spravedlivé odměny.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  S ohledem na to, že služby přenosu vysílání, které obvykle nabízejí mnoho různých programů, v jejichž televizních a rozhlasových pořadech je užita celá řada děl a jiných předmětů ochrany, by měly mít v souladu se zásadou smluvní svobody možnost získat potřebné licence, čímž by nositelům práv byla zaručena nezbytná a přiměřená odměna, aby mohli i nadále nabízet širokou škálu obsahu. Tato možnost by byla i v zájmu spotřebitelů.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)    Práva k dílům a jiným předmětům ochrany jsou harmonizována mimo jiné směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES1 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES2.

(5)    Práva k dílům a jiným předmětům ochrany jsou harmonizována mimo jiné směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES1 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES2, což slouží zejména k zajištění vysoké úrovně ochrany nositelů práv.

_________________

_________________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10.

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10.

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem, Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 28.

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem, Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 28.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)    Přeshraniční poskytování online služeb doplňujících vysílání a přenos vysílání televizních a rozhlasových pořadů pocházejících z jiných členských států by proto mělo být usnadněno přizpůsobením právního rámce pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež mají pro tyto činnosti význam.

(7)    Přeshraniční poskytování online služeb doplňujících vysílání pořadů, jako jsou zprávy nebo aktuální události, a přenos vysílání televizních a rozhlasových pořadů pocházejících z jiných členských států by proto mělo být usnadněno přizpůsobením právního rámce pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež mají pro tyto činnosti význam. Vzhledem k tomu, že přizpůsobení právního rámce může vést k omezení výkonu výlučných práv, mělo by se uplatňovat pouze ve zvláštních případech, které nejsou v rozporu s běžným způsobem užití díla nebo jiného předmětu ochrany a nejsou jimi nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy nositele práv. Rovněž s ohledem na význam zásady teritoriality pro financování a výrobu tvůrčího obsahu, a zejména audiovizuálních děl, by měl být jakýkoli legislativní zásah nezbytně mimořádně omezený a měl by být v souladu s unijními zásadami nezbytnosti a proporcionality.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)    Doplňkové online služby, na něž se vztahuje toto nařízení, jsou služby nabízené vysílacími organizacemi, které mají jednoznačný a podřadný vztah k vysílání. Patří mezi ně služby umožňující lineární přístup k televizním a rozhlasovým pořadům souběžně s vysíláním a služby, které během vymezeného období po odvysílání umožňují přístup k televizním a rozhlasovým pořadům, jež vysílací organizace již odvysílala (tzv. služby zpětného zhlédnutí). Kromě toho doplňkové online služby zahrnují služby, které umožňují přístup k materiálům obohacujícím nebo jinak rozšiřujícím televizní a rozhlasové pořady, jež vysílací organizace vysílá, mimo jiné prostřednictvím upoutávek na obsah příslušného pořadu a jeho rozšíření, doplnění nebo recenzí. Poskytování přístupu k jednotlivým dílům nebo jiným předmětům ochrany, které byly do televizního nebo rozhlasového pořadu začleněny, by za doplňkovou online službu být považovány neměly. Stejně tak do definice doplňkové online služby nespadá poskytování přístupu k dílům nebo jiným předmětům ochrany nezávisle na vysílání, jako jsou služby umožňující přístup k jednotlivým hudebním nebo audiovizuálním dílům, hudebním albům nebo videím.

(8)    Doplňkové online služby, na něž se vztahuje toto nařízení, jsou služby nabízené vysílacími organizacemi, které mají jednoznačný a podřadný vztah k vysílání. Patří mezi ně služby umožňující striktně lineární přístup k pořadům, jako jsou zprávy nebo aktuální události, souběžně s vysíláním a služby, které během vymezeného období po odvysílání umožňují přístup k pořadům, jako jsou zprávy nebo aktuální události, jež vysílací organizace již odvysílala (tzv. služby zpětného zhlédnutí). Poskytování přístupu k jednotlivým dílům nebo jiným předmětům ochrany, které byly do televizního nebo rozhlasového pořadu začleněny, by za doplňkovou online službu být považovány neměly. Stejně tak do definice doplňkové online služby nespadá poskytování přístupu k dílům nebo jiným předmětům ochrany nezávisle na vysílání, jako jsou služby umožňující přístup k jednotlivým hudebním nebo audiovizuálním dílům, hudebním albům nebo videím.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)    Aby bylo usnadněno vypořádání práv k přeshraničnímu poskytování doplňkových online služeb, je nezbytné stanovit zavedení zásady země původu, pokud jde o výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež mají význam pro úkony, k nimž dochází během poskytování příslušné doplňkové online služby, přístupu k nebo jejího využívání. Uvedená zásada země původu by měla být uplatňována výlučně na vztah mezi nositeli práv (nebo subjekty zastupujícími nositele práv, jako jsou organizace kolektivní správy) a vysílacími organizacemi a výhradně pro účely poskytování příslušné doplňkové online služby, přístupu k nebo jejího využívání. Zásada země původu by neměla být uplatňována na obsah, který je chráněn autorským právem nebo právy s ním souvisejícími a který je do doplňkové online služby zahrnut, pokud jde o jeho následné sdělení veřejnosti nebo rozmnožování.

(9)    Aby bylo usnadněno vypořádání práv, která provozovateli vysílání umožní přeshraničně poskytovat doplňkové online služby týkající se výhradně pořadů, jako jsou zprávy nebo aktuální události, je nezbytné stanovit zavedení zásady země původu, pokud jde o výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež mají význam pro úkony, k nimž dochází během poskytování příslušných doplňkových online služeb, přístupu k nim nebo jejich využívání. Uvedená zásada země původu by měla být uplatňována výlučně na vztah mezi nositeli práv (nebo subjekty zastupujícími nositele práv, jako jsou organizace kolektivní správy) a vysílacími organizacemi a výhradně pro účely poskytování příslušných doplňkových online služeb týkajících se pořadů, jako jsou zprávy nebo aktuální události, přístupu k nim nebo jejich využívání. Zásada země původu by neměla být uplatňována na obsah, který je chráněn autorským právem nebo právy s ním souvisejícími a který je do doplňkové online služby zahrnut, pokud jde o jeho následné sdělení veřejnosti nebo rozmnožování.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Zásada země původu stanovená v tomto nařízení by se neměla vztahovat na doplňkové online služby, které se převážně nebo výhradně zaměřují na jiný členský stát, který je odlišný od členského státu, v němž má vysílací organizace hlavní místo podnikání. Taková služba, cílená hlavně nebo výhradně na určitý členský stát, představuje službu, jejíž pořady jsou jasně zaměřeny na obyvatelstvo konkrétního členského státu jiného než členský stát, v němž má vysílací organizace hlavní místo podnikání, jejíž diváci nebo posluchači jsou jasně omezeni na uvedené obyvatelstvo a u níž není pravděpodobné, že posluchači nebo diváci se budou nacházet mimo členský stát, na který se služba zaměřuje. K aspektům, které umožňují určit cílovou skupinu diváků a posluchačů, patří zejména jazyk, včetně jazyka použitého v titulcích, reklamě a dabingu, diváci a posluchači, na které se zaměřuje propagace vysílací služby, a/nebo lokální povaha programové skladby.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)    Jelikož se má za to, že k poskytování doplňkové online služby, přístupu k ní nebo jejímu využívání dochází výlučně v členském státě, v němž má vysílací organizace hlavní místo podnikání, přestože doplňkovou online službu lze de facto poskytovat přes hranice do jiných členských států, je nutné zajistit, aby strany při posuzování výše náhrady poskytované za dotčená práva přihlížely ke všem aspektům této doplňkové online služby, jako jsou její charakteristiky, diváci a posluchači, včetně diváků a posluchačů v členském státě, v němž má vysílací organizace hlavní místo podnikání, a v dalších členských státech, v nichž je tato doplňková online služba přijímána a využívána, a jazyková verze.

(10)    Jelikož se má za to, že k poskytování doplňkové online služby týkající se pořadů, jako jsou zprávy nebo aktuální události, přístupu k ní nebo jejímu využívání dochází výlučně v členském státě, v němž má vysílací organizace hlavní místo podnikání, přestože doplňkovou online službu lze de facto poskytovat přes hranice do jiných členských států, je nutné zajistit, aby strany při posuzování výše náhrady poskytované za dotčená práva používaly objektivní kritéria a přihlížely ke všem aspektům této doplňkové online služby, jako jsou její charakteristiky včetně období dostupnosti online, diváci a posluchači, včetně diváků a posluchačů v členském státě, v němž má vysílací organizace hlavní místo podnikání, a v dalších členských státech, v nichž je tato doplňková online služba přijímána a využívána, a všechny dostupné jazykové verze.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)    Díky zásadě smluvní svobody bude možné nadále omezovat využívání práv, jichž se týká zásada země původu stanovená v tomto nařízení, zejména pokud jde o některé technické prostředky vysílání nebo určité jazykové verze, za předpokladu, že uvedená omezení týkající se využívání těchto práv budou v souladu s právními předpisy Unie.

(11)    Je nezbytné připomenout, že díky zásadě smluvní svobody a s cílem podporovat stávající modely udělování licencí, jako je poskytování výlučných územních licencí, které umožňují mechanismy financování, jež mají zásadní význam pro audiovizuální produkci, optimální distribuci a propagaci kulturní rozmanitosti, je nezbytné nadále omezovat využívání práv, jichž se týká zásada země původu stanovená v tomto nařízení za předpokladu, že uvedená omezení týkající se využívání těchto práv budou v souladu s vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy Unie.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Cílem tohoto nařízení není podporovat praktiky vyhledávání nejvhodnějšího soudního prostředí. Zásada „země původu“ by se neměla vztahovat na online služby, které jsou hlavně nebo výhradně zaměřeny na jiné diváky a posluchače než na diváky a posluchače v členském státě, v němž má vysílací organizace hlavní místo podnikání, aby se zamezilo praktikám, kdy se provozovatel vysílání snaží usadit v jiných členských státech s cílem vyhnout se nevýhodným finančním povinnostem nebo využívat příznivějších licenčních ujednání ve srovnání s členským státem, v němž má hlavní místo podnikání. K posouzení, zda je online služba zaměřena na diváky a posluchače mimo jeho členský stát, je třeba zohlednit charakteristiky služby, jakož i jazykové verze.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11 b)   Na základě zásady smluvní volnosti a s cílem nepřiměřeně nepoškozovat stávající systémy udělování licencí, jako je poskytování výlučných územních licencí, je přeshraniční přenos vysílání z jiného nebo do jiného členského státu omezen na přenos vysílání služeb srovnatelných s kabelovými nebo ITPV službami v řízeném prostředí.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11c)  Toto nařízení v souladu se zásadou smluvní svobody nebrání používání stávajících systémů udělování licencí, jako jsou územní licence, a nejsou jím dotčena stávající ustanovení vnitrostátního smluvního práva v oblasti autorských práv týkající se přiměřené odměny ani stávající řešení kolektivní správy pro přenosy vysílání uvnitř členského státu.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)    Poskytovatelé služeb přenosu vysílání nabízených prostřednictvím družicových a zemských digitálních sítí, sítí s uzavřeným okruhem založených na internetovém protokolu, mobilních a podobných sítí poskytují služby rovnocenné službám zajišťovaným poskytovateli služeb kabelového přenosu, pokud přenesou současně, v neměněné a nekrácené podobě a za účelem příjmu veřejností původní vysílání televizních nebo rozhlasových pořadů z jiného členského státu, je-li toto původní vysílání uskutečňováno kabelem nebo bezdrátově, včetně vysílání přes družici, avšak s výjimkou online vysílání, a je-li určeno pro příjem veřejností. Z tohoto důvodu by měli být zahrnuti do oblasti působnosti tohoto nařízení a využívat výhod mechanismu zavádějícího povinnou kolektivní správu práv. Služby přenosu vysílání, které jsou nabízeny na otevřeném internetu, by však měly být z oblasti působnosti tohoto nařízení vyloučeny, neboť mají odlišné vlastnosti. Nejsou spojeny s žádnou konkrétní infrastrukturou a jejich schopnost zajistit kontrolované prostředí je například ve srovnání s kabelovými sítěmi nebo sítěmi s uzavřeným okruhem založenými na internetovém protokolu omezená.

(12)    Poskytovatelé služeb přenosu vysílání nabízených prostřednictvím družicových a zemských digitálních sítí nebo služeb srovnatelných s kabelovými nebo ITPV službami v řízeném prostředí poskytují služby rovnocenné službám zajišťovaným poskytovateli služeb kabelového přenosu, pokud přenesou současně, v neměněné a nekrácené podobě a za účelem příjmu veřejností původní vysílání televizních nebo rozhlasových pořadů z jiného členského státu, je-li toto původní vysílání uskutečňováno kabelem nebo bezdrátově, včetně vysílání přes družici, avšak s výjimkou online vysílání, a je-li určeno pro příjem veřejností. Z tohoto důvodu by měli být zahrnuti do oblasti působnosti tohoto nařízení a využívat výhod mechanismu zavádějícího povinnou kolektivní správu práv. Služby přenosu vysílání, které jsou nabízeny na otevřeném internetu a jsou jiné než služby srovnatelné s kabelovými nebo ITPV službami v řízeném prostředí, by však měly být z oblasti působnosti tohoto nařízení vyloučeny, neboť mají odlišné vlastnosti. Nejsou spojeny s žádnou konkrétní infrastrukturou a jejich schopnost zajistit kontrolované prostředí je například ve srovnání s kabelovými sítěmi nebo sítěmi s uzavřeným okruhem založenými na internetovém protokolu omezená.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)    V zájmu zajištění právní jistoty poskytovatelům služeb přenosu vysílání nabízených prostřednictvím družicových a zemských digitálních sítí, sítí s uzavřeným okruhem založených na internetovém protokolu a mobilních nebo podobných sítí a za účelem odstranění rozdílů ve vnitrostátních právních předpisech, které tyto služby přenosu vysílání upravují, by se měla použít obdobná pravidla, jaká se vztahují na kabelový přenos definovaný ve směrnici 93/83/EHS. Pravidla stanovená touto směrnicí zahrnují povinnost, aby právo udělit nebo odmítnout povolení poskytovateli služby přenosu vysílání bylo vykonáváno prostřednictvím organizace kolektivní správy. Tím není dotčena směrnice 2014/26/EU, a zejména její ustanovení týkající se práv nositelů práv, pokud jde o volbu organizace kolektivní správy.

(13)    V zájmu zajištění právní jistoty poskytovatelům služeb přenosu vysílání nabízených prostřednictvím družicových a zemských digitálních sítí a služeb srovnatelných s kabelovými nebo ITPV službami v řízeném prostředí a za účelem odstranění rozdílů ve vnitrostátních právních předpisech, které tyto služby přenosu vysílání upravují, by se měla použít obdobná pravidla, jaká se vztahují na kabelový přenos definovaný ve směrnici 93/83/EHS. Pravidla stanovená touto směrnicí zahrnují povinnost, aby právo udělit nebo odmítnout povolení poskytovateli služby přenosu vysílání bylo vykonáváno prostřednictvím organizace kolektivní správy. Tím není dotčena směrnice 2014/26/EU, a zejména její ustanovení týkající se práv nositelů práv, pokud jde o volbu organizace kolektivní správy. Právo odmítnout povolení jako takové zůstává nedotčeno a pouze je do určité míry upraven způsob, jakým je uplatňováno. To také znamená, že je vždy možné se rozhodnout, zda právo k přenosu vysílání udělit či nikoli.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) Organizace kolektivní správy by měly mít možnost uplatňovat ustanovení o výkonu práva na přenos vysílání stanovená v tomto nařízení prostřednictvím rozšíření kolektivní dohody s provozovatelem služeb přenosu vysílání i na práva nositelů práv, které daná organizace nezastupuje, stanoví-li takový systém vnitrostátní právní předpisy.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Provozovatelé vysílání, kteří signály nesoucí jejich program přenášejí prostřednictvím procesu přímého vložení distributorům, již jsou podle Bernské úmluvy ve vztahu k vysílací organizaci třetími stranami, pro příjem veřejností, by měli spolu s distributory nést společnou odpovědnost za jediné a nedělitelné úkony sdělování veřejnosti a zpřístupňování veřejnosti, jak jsou definovány v článku 3 směrnice 2001/29/ES, které provádějí společně. Vysílací organizace i distributoři by proto měli ke své příslušné účasti na těchto úkonech získat povolení od příslušných nositelů práv.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14b)  Výjimka stanovená v tomto nařízení pro práva k přenosu vysílání vykonávaná vysílacími organizacemi, pokud jde o jejich vlastní vysílání, by neměla omezovat přání nositelů práv převést svá práva na organizace kolektivní správy, a nabýt tak přímý podíl na odměně vyplácené provozovatelem služeb přenosu vysílání.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)    Aby nebylo obejito uplatňování zásady země původu prodloužením platnosti stávajících dohod týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících, jež mají význam pro poskytování doplňkové online služby, jakož i pro přístup k této službě nebo její využívání, je nutné uplatnit zásadu země původu i na stávající dohody, avšak s přechodným obdobím.

(15)    Aby nebylo obejito uplatňování zásady země původu vztahující se k pořadům, jako jsou zprávy a aktuální události, prodloužením platnosti stávajících dohod týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících, jež mají význam pro poskytování doplňkové online služby, jakož i pro přístup k této službě nebo její využívání, je nutné uplatnit tuto zásadu i na stávající dohody, avšak s přechodným obdobím.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Provozovatelé vysílání, kteří přenášejí své pořady pomocí signálů pro veřejný příjem přímým přenosem distributorům, by měli spolu s distributory nést společnou odpovědnost za jediné a nedělitelné úkony sdělování veřejnosti a zpřístupňování veřejnosti podle článku 3 směrnice 2001/29/ES, které provádějí společně. Vysílací organizace i distributoři by proto měli ke své příslušné účasti na těchto úkonech získat samostatné povolení od příslušných nositelů práv.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)    Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie. Přestože zřejmě dochází k zásahu do výkonu práv nositelů práv v tom smyslu, že k výkonu práva na sdělování veřejnosti je s ohledem na služby přenosu vysílání požadována povinná kolektivní správa, je třeba tuto podmínku stanovit cíleně pro zvláštní služby tak, aby umožnila plošnější přeshraniční šíření rozhlasových a televizních pořadů tím, že se usnadní vypořádání těchto práv.

(16)    Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie. Přestože dochází k zásahu do výkonu práv nositelů práv v tom smyslu, že k výkonu práva na sdělování veřejnosti se s ohledem na služby přenosu vysílání provádí povinná kolektivní správa, je třeba tuto podmínku stanovit cíleně a omezit ji na zvláštní služby, které jsou podobné kabelovému a satelitnímu přenosu vysílání a probíhají v řízeném prostředí.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)    Až bude nařízení v platnosti po určité období, měl by být proveden jeho přezkum, aby bylo možné posoudit mimo jiné to, do jaké míry se přeshraniční poskytování doplňkových online služeb zvýšilo ve prospěch evropských spotřebitelů, a tím i ve prospěch větší kulturní rozmanitosti v Unii.

(18)    Až bude nařízení v platnosti po určité období, měl by být, v souladu se zásadami zlepšování právní úpravy, proveden jeho přezkum, aby bylo možné posoudit dopad nařízení, včetně ustanovení o přímém přenosu, na evropská tvůrčí odvětví, na financování evropských audiovizuálních děl a na nositele práv. Přezkum by však měl rovněž přihlédnout k tomu, do jaké míry se přeshraniční poskytování doplňkových online služeb a úroveň investic do nového obsahu zvýšily ve prospěch evropských spotřebitelů a podniků, a tím i ve prospěch větší kulturní rozmanitosti v Unii.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)    Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž podpořit přeshraniční poskytování doplňkových online služeb a usnadnit přenos vysílání televizních a rozhlasových pořadů pocházejících z jiných členských států, nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení jeho cíle. Pokud jde o přeshraniční poskytování doplňkových online služeb, toto nařízení stanoví podpůrné mechanismy, jež mají usnadnit vypořádání autorského práva a práv s ním souvisejících. Toto nařízení nezavazuje vysílací organizace k přeshraničnímu poskytování těchto služeb. Dále toto nařízení neukládá poskytovatelům služeb přenosu vysílání, aby do svých služeb zahrnuli televizní nebo rozhlasové pořady pocházející z jiných členských států. Toto nařízení se týká pouze výkonu některých práv k přenosu vysílání v míře, jež je nezbytná k zajištění jednoduššího udělování licencí k autorskému právu a souvisejícím právům k těmto službám, a pouze s ohledem na televizní a rozhlasové pořady pocházející z jiných členských států Unie,

(19)    Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž podpořit provozovatele vysílání v přeshraničním poskytování doplňkových online služeb pro pořady, jako jsou zprávy a aktuální události, a usnadnit přenos vysílání televizních a rozhlasových pořadů pocházejících z jiných členských států, nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu rozsahu a účinků v některých případech lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení jeho cíle. Pokud jde o přeshraniční poskytování určitých doplňkových online služeb provozovatelů vysílání, toto nařízení nezavazuje vysílací organizace k přeshraničnímu poskytování těchto služeb. Dále toto nařízení neukládá poskytovatelům služeb přenosu vysílání, aby do svých služeb zahrnuli televizní nebo rozhlasové pořady pocházející z jiných členských států. Toto nařízení se týká pouze výkonu některých práv k přenosu vysílání v míře, jež je nezbytná k zajištění jednoduššího udělování licencí k autorskému právu a souvisejícím právům k těmto službám, a pouze s ohledem na televizní a rozhlasové pořady pocházející z jiných členských států Unie,

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)  Přenos vysílání pořadů z jiných členských států je úkon, který podléhá autorskému právu a v některých případech právům s ním souvisejícím. Online služby by proto měly získat povolení každého nositele práv ke každé části přenášeného pořadu. V souladu s tímto nařízením by povolení měla být udělována smluvně, pokud není ve stávajících právních režimech udělování licencí stanovena dočasná výjimka.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Článek -1 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek -1

 

Předmět

 

1.   Tímto nařízením se stanoví právní mechanismy, které usnadní vypořádání autorského práva a práv s ním souvisejících, jež mají význam pro přeshraniční poskytování doplňkových online služeb, a které usnadní digitální přenos vysílání prostřednictvím uzavřeného prostředí.

 

2.   Tyto právní mechanismy zahrnují i zavedení zásady země původu pro výkon těchto práv. Jejich součástí jsou také ustanovení týkající se povinné kolektivní správy autorského práva a práv s ním souvisejících, jež mají význam pro přenos vysílání, právních předpokladů zastoupení organizacemi kolektivní správy a výkonu práv k přenosu vysílání vysílacími organizacemi.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)   „přenosem vysílání“ současný, neměněný a nekrácený přenos vysílání, jiný než kabelový přenos, vymezený ve směrnici 93/83/EHS, a jiný než přenos vysílání poskytovaný prostřednictvím služby přístupu k internetu, vymezené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2120, který je určen pro veřejný příjem původního vysílání televizních a rozhlasových pořadů určených pro příjem veřejností z jiného členského státu kabelem, bezdrátově, včetně vysílání přes družici, avšak s výjimkou online vysílání, pokud tento přenos vysílání uskutečňuje jiná strana než vysílací organizace, která uskutečnila původní vysílání nebo pod jejíž kontrolou a na jejíž odpovědnost bylo toto vysílání uskutečněno.

b)   „přenosem vysílání“ současný, neměněný a nekrácený přenos vysílání, jiný než kabelový přenos, vymezený ve směrnici 93/83/EHS, omezený na služby srovnatelné s kabelovými nebo ITPV službami, který je určen pro veřejný příjem původního vysílání televizních a rozhlasových pořadů určených pro příjem veřejností z jiného členského státu kabelem, bezdrátově, včetně vysílání přes družici nebo online vysílání, pokud tento přenos vysílání uskutečňuje jiná strana než vysílací organizace, která uskutečnila původní vysílání nebo pod jejíž kontrolou a na jejíž odpovědnost bylo toto vysílání uskutečněno.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)   „přímým přenosem“ proces o dvou či více fázích, v jehož rámci vysílací organizace přenášejí své pořady pomocí signálů pro veřejný příjem distributorům, již jsou organizacemi odlišnými od vysílacích organizací podle Bernské úmluvy, z bodu do bodu prostřednictvím soukromé linky, ať již kabelem, nebo bezdrátově, včetně vysílání přes družici, a to takovým způsobem, aby signály přenášející pořady nemohly být v průběhu tohoto přenosu zachyceny veřejností; distributoři pak tyto pořady nabízejí veřejnosti současně, v neměněné a nekrácené podobě, aby je veřejnost mohla sledovat nebo poslouchat prostřednictvím kabelových sítí, mikrovlnných systémů, digitálních rádiových sítí, sítí s uzavřeným okruhem založených na internetovém protokolu a mobilních sítí nebo podobných druhů sítí.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)   „řízeným prostředím“ výlučně služby srovnatelné s kabelovými službami nebo službami IPTV se zabezpečeným a omezeným přístupem, v jejichž rámci provozovatelé přenosu vysílání poskytují svým smluvně oprávněným uživatelům službu přenosu vysílání prostřednictvím šifrovaného propojení z bodu do bodu.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Článek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 2

Článek 2

Uplatnění zásady „země původu“ na doplňkové online služby

Uplatnění zásady „země původu“ na online služby vysílání pořadů, jako jsou zprávy a aktuální události

1)   Má se za to, že k úkonu sdělování veřejnosti a aktu zpřístupňování, k nimž dochází při poskytování doplňkové online služby pod kontrolou a na odpovědnost vysílací organizace, jakož i k úkonům rozmnožení, jež jsou nezbytné k poskytování doplňkové online služby, přístupu k ní a jejímu využívání, dochází pro účely výkonu autorského práva a práv s ním souvisejících, jež mají pro tyto úkony význam, výlučně v členském státě, v němž má vysílací organizace hlavní místo podnikání.

1)   Má se za to, že k úkonu sdělování veřejnosti a aktu zpřístupňování, k nimž dochází při poskytování doplňkové online služby k původnímu výlučnému vysílání pořadů, jako jsou zprávy a aktuální události, pod kontrolou a na odpovědnost vysílací organizace, jakož i k úkonům rozmnožení pořadů, jako jsou zprávy a aktuální události, jež jsou nezbytné k poskytování takové doplňkové online služby, přístupu k ní a jejímu využívání, dochází pro účely získání a výkonu získaného autorského práva a práv s ním souvisejících, jež mají pro tyto úkony význam, výlučně v členském státě, v němž má vysílací organizace hlavní místo podnikání.

2)   Při stanovení výše náhrady poskytované za práva, na něž se vztahuje zásada země původu podle odstavce 1, vezmou strany v úvahu všechny aspekty doplňkové online služby, jako jsou její charakteristiky, diváci a posluchači a jazyková verze.

2)   Při stanovení výše náhrady poskytované za práva, na něž se vztahuje zásada země původu podle odstavce 1, vezmou strany v úvahu všechny aspekty doplňkové online služby, jako jsou její charakteristiky, včetně trvání dostupnosti online, diváci a posluchači a všechny dostupné jazykové verze.

 

2a)   Odstavcem 2 není omezena možnost stran dohodnout se na jakýchkoli konkrétních způsobech nebo kritériích pro výpočet výše náhrady poskytované za práva, na něž se vztahuje zásada země původu, jako jsou kritéria založená na příjmech vysílací organizace z online služby.

 

2b)  Odstavci 1 a 2 nejsou dotčeny zásady teritoriality a smluvní svobody podle autorského práva, ani práva stanovená směrnicí 2001/29/ES. Na tomto základě mají smluvní strany právo pokračovat v dohodách o omezeních pro využívání práv uvedených v odstavci 1, pokud jsou tato omezení v souladu s právními předpisy Unie a členských států.

 

2c)  Přenos vysílání původního vysílání televizního nebo rozhlasového pořadu z jednoho členského státu do jiných členských států prostřednictvím doplňkové online služby podle tohoto nařízení se uskutečňuje v souladu s platným autorským právem, právy s ním souvisejícími a právy k jiným předmětům a na základě individuálních nebo kolektivních smluv mezi vlastníky autorských práv, nositeli s nimi souvisejících práv, nositeli práv k jiným předmětům a poskytovateli služeb přenosu vysílání.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Článek 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 3

Článek 3

Výkon práv k přenosu vysílání jinými nositeli práv než vysílacími organizacemi

Výkon práv k přenosu vysílání kromě kabelového přenosu jinými nositeli práv než vysílacími organizacemi

 

-1)   Právo na přenos vysílání je výlučným právem a vyžaduje povolení ze strany nositelů autorského práva a jiných práv s ním souvisejících.

1)   Jiní nositelé autorského práva a práv s ním souvisejících než vysílací organizace mohou svá práva na udělení nebo odmítnutí povolení k přenosu vysílání vykonávat pouze prostřednictvím organizace kolektivní správy.

1)   Jiní nositelé autorského práva a práv s ním souvisejících než vysílací organizace vykonávají svá práva na umožnění přístupu ke službám přenosu vysílání v řízeném prostředí pouze prostřednictvím organizace kolektivní správy.

2)   Pokud nositel práv nepřevedl správu práva uvedeného v odstavci 1 na organizaci kolektivní správy, má se za to, že správou práva jménem tohoto nositele práv je pověřena organizace kolektivní správy, která spravuje práva stejné kategorie na území členského státu, pro který poskytovatel služby přenosu vysílání žádá o vypořádání práv k přenosu vysílání.

 

3)   V případě, že práva dané kategorie spravuje na území daného členského státu více než jedna organizace kolektivní správy, může se nositel práv svobodně rozhodnout, která z těchto organizací kolektivní správy má být považována za tu, již správou svého práva pověřil. Pokud v této situaci nositel práv žádnou organizaci kolektivní správy nevybere, je na členském státě, pro jehož území poskytovatel služby přenosu vysílání o vypořádání práv k přenosu vysílání žádá, aby určil, která z organizací kolektivní správy má být považována za tu, jež je správou práva daného nositele práv pověřena.

3)   V případě, že práva dané kategorie spravuje na území daného členského státu více než jedna organizace kolektivní správy, může se nositel práv svobodně rozhodnout, která z těchto organizací kolektivní správy má být považována za tu, již správou svého práva pověřil. Pokud v této situaci nositel práv žádnou organizaci kolektivní správy nevybere, je na členském státě, pro jehož území poskytovatel služby přenosu vysílání o vypořádání práv k přenosu vysílání žádá, aby určil, která z organizací kolektivní správy má být považována za tu, jež je správou práva daného nositele práv pověřena.

4)   Nositel práv má stejná práva a povinnosti vyplývající z dohody mezi poskytovatelem služby přenosu vysílání a organizací kolektivní správy, která je považována za pověřenou správou jeho práva, jako nositelé práv, kteří tuto organizaci kolektivní správy správou svých práv již pověřili, a může uplatňovat tato práva po dobu, kterou stanoví dotčený členský stát a která nesmí být kratší tří let od data přenosu vysílání, které jeho dílo nebo jiný předmět ochrany obsahuje.

 

5)   Členský stát může stanovit, že pokud nositel práv povolí na jeho území původní vysílání díla nebo jiného předmětu ochrany, má se za to, že tento nositel práv souhlasí s tím, že svá práva k přenosu vysílání nebude vykonávat individuálně, nýbrž v souladu s tímto nařízením.

 

 

5a) Organizace kolektivní správy vedou databázi poskytující informace týkající se správy autorského práva a práv s ním souvisejících uvedených v tomto článku, včetně informací o nositeli práva, druhu použití, území a období.

 

5b)   Pro účely tohoto nařízení existuje také možnost požádat o zprostředkování a zamezit zneužití postavení při jednáních, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 12 odst. 1 směrnice Rady 93/83/EHS.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Využití vysílání pořadů prostřednictvím přenosu vysílání

 

Přenos vysílání děl nebo jiných předmětů ochrany zařazených do televizního nebo rozhlasového pořadu, který původně veřejnosti zpřístupnila vysílací organizace, zakládá úkon sdělování takového pořadu veřejnosti bez ohledu na to, zda poskytovatel služby přenosu vysílání používá stejné technické prostředky, jaké byly použity pro původní úkon vysílání, nebo odlišné technické prostředky, a bez ohledu na to, zda tento přenos vysílání probíhá v rámci skutečné nebo zamýšlené oblasti příjmu původního vysílání či nikoli.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Článek 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

 

Využití vysílání pořadů prostřednictvím přímého přenosu Provozovatelé vysílání, kteří přenášejí své pořady pomocí signálů pro veřejný příjem přímým přenosem distributorům, již jsou organizacemi odlišnými od vysílacích organizací podle Bernské úmluvy, nesou spolu s distributory společnou odpovědnost za jediné a nedělitelné úkony sdělování veřejnosti a zpřístupňování veřejnosti podle článku 3 směrnice 2001/29/ES, které provádějí společně. Vysílací organizace i distributoři by proto měli ke své příslušné účasti na těchto úkonech získat povolení od příslušných nositelů práv.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 5

vypouští se

Přechodná ustanovení

 

Na dohody o výkonu autorského práva a práv s ním souvisejících, jež mají význam pro úkony sdělování veřejnosti a zpřístupňování a k nimž dochází v průběhu poskytování doplňkové online služby, jakož i pro úkony rozmnožení, jež jsou nezbytné k poskytování doplňkové online služby, přístupu k ní nebo jejímu využívání, které jsou v platnosti ke dni [the date mentioned in Article 7(2), to be inserted by OPOCE], se vztahuje článek 2 ode dne [the date mentioned in Article 7(2) + 2 years, to be inserted by OPOCE], pokud jejich platnost po tomto dni skončí.

 

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  Nejpozději [3 years after the date mentioned in Article 7(2) to be inserted by OPOCE] Komise provede přezkum tohoto nařízení a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

1)  Nejpozději [3 years after the date mentioned in Article 7(2) to be inserted by OPOCE] Komise provede přezkum tohoto nařízení a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. Zpráva bude přístupná veřejnosti snadným a účinným způsobem.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  K vypracování zprávy uvedené v odstavci 1 poskytnou členské státy Komisi potřebné informace.

2)  K vypracování zprávy uvedené v odstavci 1 poskytnou členské státy včas a přesně Komisi potřebné informace.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  Použije se ode dne [6 months following the day of its publication, to be inserted by OPOCE].

2)  Použije se ode dne [18 months following the day of its publication, to be inserted by OPOCE].

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Jednodušší přístup k rozhlasovému a televiznímu vysílání na internetu je ústředním bodem dokončení jednotného digitálního trhu. Přetrvávající neviditelné vnitrostátní hranice v digitální oblasti musí být propustnější, aby byl zajištěn také přeshraniční přístup k digitálnímu obsahu již dostupnému online. Je nesmyslné, aby digitální obsah, pro nějž je charakteristická rychlá a snadná přenositelnost a dostupnost, nadále zůstával v prostoru omezeném vnitrostátními hranicemi, které již byly pro fyzické zboží dávno odstraněny.

V oblasti autorského práva existují opatření zeměpisného blokování a důsledky nesourodosti právních předpisů, přičemž dochází i k uplatňování zásady teritoriality.

Zatímco uplatňování zásady teritoriality není nařízením omezeno, byla otázka nesourodosti právních předpisů vyřešena zavedením právní fikce v podobě zásady země původu. Potud představuje nařízení velmi vyvážený kompromis mezi protichůdnými zájmy. Další omezení zpravodaj odmítá, neboť by marginalizovala oblast působnosti tohoto nařízení.

Nesourodost právních předpisů vede k nepřiměřeně vysokým transakčním nákladům, které provozovatele vysílání odrazují od poskytování přeshraničního přístupu. Vzhledem k chybějícím možnostem legálního přístupu nelze zcela využívat společenskou hodnotu děl. Programy vysílání již nejsou tolik přijímány tradičními způsoby přenosu, jako je přenos kabelový, družicový nebo anténou, nýbrž přes internet. Mění se tak nejen přístup k vysílání, ale také celkové spotřební návyky. Upouští se od lineárního televizního vysílání a upřednostňuje se nelineární využívání různých nabídek ze záznamu prostřednictvím nejrůznějších koncových zařízení. Tento vývoj je patrný především u mladší generace. Návrh však nevychází vstříc myšlence odstranění vnitrostátních licencí a vytvoření jediné celoevropské licence. Využívá naopak známé a osvědčené zásady označované jako „zásada země původu“ podle čl. 2 odst. 2 písm. b) směrnice 93/83/EHS a uplatňuje ji na prostředí internetu. V podstatě se tak zjednodušuje správa práv, neboť se stanoví, které vnitrostátní autorské právo bude uplatněno. Překážka v podobě nepřiměřeně vysokých transakčních nákladů se tak omezuje na minimum. Naopak se nezavádí povinnost vysílacích organizací poskytovat služby.

Zpravodaj si je vědom významu evropského filmového průmyslu a jeho zachování a podporu považuje za důležité. Nabízí totiž přibližně milion pracovních míst, nejen pro scénáristy, ale i členy filmového týmu, herce a herečky či pracovníky v podpůrných službách. Přispívá také ke kulturní rozmanitosti, jež je zase bezpodmínečně nutná pro fungující informační společnost a demokracii.

Tato rozmanitost však může být plně účinná teprve tehdy, je-li dostupná jednotlivcům. Jen tak lze podnítit obecnou veřejnou diskusi. Nařízení podporuje tento projev kulturní rozmanitosti, přičemž na straně druhé není rozmanitost z kvantitativního ani kvalitativního hlediska zpochybňována.

Zpravodaj se domnívá, že nařízení zajistí pro různé skupiny obyvatelstva v Evropské unii značné výhody v každodenním životě. Zatímco nařízení o zajištění přeshraniční přenositelnosti online služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu (dále jen „nařízení o přenositelnosti“) platebním službám zaručuje možnost přeshraničně využívat již poskytované služby, předpokládá, že se v případě pobytu v jiném členském státě jedná o pobyt přechodný, tedy o služební cestu, dovolenou či studijní pobyt.

Toto nařízení naopak zaměřuje svou pozornost na skupiny osob, které v členském státě pobývají trvale, a i tak mají oprávněný zájem na přístupu k online nabídkám vysílacích organizací se sídlem v jiných členských státech.

Týká se to přibližně 13,6 milionů občanů, kteří aktivně využívají svých práv zaručených unijním právem, a to v podobě volného pohybu osob a volného pohybu pracovníků, jakož i jejich dětí. V této souvislosti jsou ve srovnání s jednotným analogovým trhem zřetelně patrné pevné vnitrostátní hranice přetrvávající na jednotném digitálním trhu. Zatímco volný pohyb osob a zboží je na vnitřním trhu zajištěn, o přístupu k vysílání, a tedy i programům z domovského státu to neplatí.

Nařízení je také přínosné pro jazykové menšiny žijící v různých členských státech. Právě v příhraničních regionech lze jen obtížně zprostředkovat, proč jsou rozhlasové pořady v příslušných mateřských jazycích dostupné na základě starých technologií, zatímco prostřednictvím již existující technologie internetu tato možnost není.

I oprávněný zájem podporovat prostřednictvím poslechu rozhlasových programů cizí jazyky, které tvoří základ pro porozumění mezi evropskými národy, bude možný.

Celoevropský přístup k vysílání pocházejícímu z jiných členských států bude snadnější, což představuje významný přínos pro evropský veřejný prostor.

Služby, na něž se vztahuje nařízení o přenositelnosti, poskytují zpravidla výlučně zábavní programy, zatímco přístupu ke zpravodajským programům se nařízení netýká. Právě v době tzv. falešných zpráv nebo přinejmenším kolísající důvěry v tradiční sdělovací prostředky je však tento přístup naprosto nutný, neboť mu přináleží zvláštní, pro demokracii důležitý význam. Zjednodušený přístup k programům z jiných členských států je třeba uvítat v zájmu informační společnosti, kterou musíme podporovat.

Právo hospodářské soutěže omezuje smluvní volnost pouze tehdy, pokud jsou dotčeny protisoutěžní dohody (články 101 a 102 SFEU). Účelem autorského práva však není chránit před možným porušováním tohoto primárního práva. V tzv. rozsudku Murphy(1) navíc Soudní dvůr Evropské unie výslovně konstatoval, že z jeho judikatury týkající se licenčních smluv o právech duševního vlastnictví vyplývá, že výhradní smlouvy pro jeden vysílací členský stát nepředstavují jako takové automaticky porušení práva hospodářské soutěže. Naopak musí toto porušení odůvodnit další faktory.

Na základě rozšíření zásady země původu již není nutné odůvodňovat skutečnost, že chybí nutná vysílací práva, podle hospodářského práva. Lze však uvažovat o dalších oprávněných zájmech, které dále odůvodňují opatření zeměpisného blokování, jako jsou místní zájmy a kulturní preference.

Na potřebu právní úpravy upozorňuje také skutečnost, že 82 % veřejných a 62 % soukromých vysílacích organizací uplatňuje nějakou formu zeměpisného blokování, což značně komplikuje přístup k informacím. Počet osob, které si obsah zpřístupňují přes tzv. virtuální soukromé sítě, ukazuje, že existuje poptávka po přístupu. Tato poptávka vyžaduje legislativní zásah, neboť jen tak bude možné zajistit zákonný přístup.

Zpravodaj předkládá k textu Komise tyto návrhy důležitých zlepšení:

•  Ustanovení o odměnách. Zpravodaj znovu zdůrazňuje značný kulturní význam evropského filmu. Aby byly zohledněny obavy vyjádřené zejména evropskými filmovými tvůrci, navrhuje zpravodaj zpřesnit ustanovení o odměnách podle čl. 2 odst. 2 a vložit ustanovení o odměnách do článku 3. Navrhované zpřesnění zajistí, aby byli tvůrci, a to i tvůrci specifických uměleckých děl, přiměřeně dodatečně odměňováni.

•  Oblast působnosti vztahující se pouze na doplňkové online služby je s ohledem na technologický vývoj a rychle se měnící služby zjevně příliš úzce vymezená. Aby byla oblast působnosti tohoto nařízení přiměřená, musí být podle zpravodaje vypuštěna vazba na vysílání. Vysílací organizace již dnes nabízejí programy dostupné výlučně na internetu.

•  Přechodné ustanovení o uplatnění zásady země původu na zakoupené hrané filmy a díly televizních seriálů, které nepředstavují produkci na zakázku, aby bylo možné přizpůsobit obchodní modely nové právní úpravě.

•  Přísné časové omezení rovněž není přiměřené a zpravodaj navrhuje jej vypustit, neboť časová omezení jsou již stanovena v právu jednotlivých států. Zpravodaj se domnívá, že by se na době, po kterou je služba dostupná, a na odpovídající a přiměřené odměně měly dohodnout smluvní strany.

•  Stanoví odpovědnost za přímé vložení.

•  Režim kabelového přenosu musí být ve srovnání s provozovateli kabelových sítí technologicky neutrální, aby byl zohledněn technologický vývoj i v této oblasti.

(1)

Rozsudek ESD ze dne 4.10.2011, C-403/08 a C-429/08, bod odůvodnění 137 a násl.


STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání (28.6.2017)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Navrhovatelka (*): Petra Kammerevert

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Rozvoj digitálních technologií a internetu změnil způsob distribuce televizních a rozhlasových pořadů i přístupu k nim. Uživatelé stále více očekávají, že budou mít přístup jak k živému vysílání televizních a rozhlasových pořadů, tak k jejich vysílání na vyžádání, a to tradičními kanály, jako jsou družice nebo kabel, i prostřednictvím online služeb. Vysílací organizace proto čím dál častěji kromě vlastního vysílání televizních a rozhlasových pořadů nabízejí i online služby, které jejich vysílání doplňují, jako je služba souběžného vysílání nebo zpětného zhlédnutí. Poskytovatelé služeb přenosu vysílání, kteří slučují vysílání televizních a rozhlasových programů do balíčků a poskytují je uživatelům souběžně s původním vysíláním v nezměněné a nezkrácené podobě, využívají k přenosu vysílání různých technik, jako jsou kabelové, družicové nebo zemské digitální sítě, sítě s uzavřeným okruhem založené na internetovém protokolu nebo mobilní sítě, jakož i otevřený internet. Na straně uživatelů roste poptávka po přístupu k vysílání televizních a rozhlasových pořadů, jež pocházejí z jejich členského státu, ale i těch, jež pocházejí z jiných členských států Unie; mezi těmito uživateli jsou příslušníci jazykových menšin Unie, jakož i osoby, které žijí v jiném členském státě než ve svém domovském členském státě.

(2)  Rozvoj digitálních technologií a internetu změnil a nadále mění způsob distribuce televizních a rozhlasových pořadů i přístupu k nim. Uživatelé stále více očekávají, že budou mít přístup jak k živému vysílání televizních a rozhlasových pořadů, tak k jejich vysílání na vyžádání, a to tradičními kanály, jako jsou družice nebo kabel, i prostřednictvím online služeb. Vysílací organizace proto čím dál častěji kromě vlastního vysílání televizních a rozhlasových pořadů nabízejí i online služby, jako je služba souběžného a internetového vysílání nebo zpětného zhlédnutí, které doplňují jejich tradiční lineární výstup. Kromě toho vysílací organizace také zpřístupňují pořady televizního a rozhlasového typu pouze online nebo nejprve online. Tato praxe je stále častější, což lze vysvětlit měnící se situací na trhu a poptávkou spotřebitelů. Poskytovatelé služeb přenosu vysílání, kteří slučují vysílání televizních a rozhlasových programů do balíčků a poskytují je uživatelům souběžně s původním vysíláním v nezměněné a nezkrácené podobě, využívají k přenosu vysílání různých technik, jako jsou kabelové, družicové nebo zemské digitální sítě, sítě s uzavřeným okruhem založené na internetovém protokolu nebo mobilní sítě, jakož i otevřený internet. Distribuce televizních a rozhlasových programů a přístup k nim se proto stále častěji uskutečňují prostřednictvím více platforem a na technologicky neutrálním základě. Na straně uživatelů roste poptávka po přístupu k vysílání televizních a rozhlasových pořadů na jakékoliv platformě v prostředí bez hranic, jež pocházejí z jejich členského státu, ale i těch, jež pocházejí z jiných členských států Unie; mezi těmito uživateli jsou příslušníci jazykových menšin Unie, jakož i osoby, které žijí v jiném členském státě než ve svém domovském členském státě.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Poskytování online služeb, které doplňují vysílání, a poskytování služeb přenosu vysílání, a tudíž i volnému pohybu televizních a rozhlasových pořadů v Unii brání celá řada překážek. Vysílací organizace denně odvysílají několik hodin zpravodajských, kulturních, politických, dokumentárních nebo zábavních pořadů. Tyto pořady v sobě zahrnují rozličný obsah, např. audiovizuální, hudební, literární nebo grafická díla, který je chráněn autorským právem nebo právy s ním souvisejícími podle právních předpisů Unie. Výsledkem je složitý proces vypořádávání práv s celou řadou nositelů práv a k různým kategoriím děl a jiných předmětů ochrany. Práva je často nutno vypořádat v krátkém časovém rámci, zejména při přípravě pořadů, jako jsou zprávy nebo aktuální události. Aby vysílací organizace mohly své online služby zpřístupňovat i přes hranice států, musí vlastnit požadovaná práva k dílům a jiným předmětům ochrany pro všechna příslušná území, což vypořádání těchto práv činí ještě složitějším.

(3)  Vysílací organizace denně odvysílají několik hodin zpravodajských a publicistických pořadů. Tyto pořady v sobě zahrnují rozličný obsah, např. audiovizuální, hudební, literární nebo grafická díla, který je chráněn autorským právem nebo právy s ním souvisejícími podle právních předpisů Unie. Výsledkem je složitý proces vypořádávání práv s celou řadou nositelů práv a k různým kategoriím děl a jiných předmětů ochrany. Práva je často nutno vypořádat v krátkém časovém rámci. Aby vysílací organizace mohly své online služby zpřístupňovat i přes hranice států, musí vlastnit požadovaná práva k dílům a jiným předmětům ochrany pro všechna příslušná území, což vypořádání těchto práv činí ještě složitějším.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Poskytovatelé služeb přenosu vysílání, kteří obvykle nabízejí mnoho různých programů, v jejichž televizních a rozhlasových pořadech je užita celá řada děl a jiných předmětů ochrany, mají na získání potřebných licencí velmi krátkou lhůtu, takže vypořádání práv pro ně představuje značnou zátěž. Zároveň hrozí, že díla a jiné předměty ochrany nositelů práv budou využívány bez povolení nebo řádně vyplacené odměny.

(4)  Poskytovatelé služeb přenosu vysílání, kteří obvykle nabízejí mnoho různých programů, v jejichž televizních a rozhlasových pořadech je užita celá řada děl a jiných předmětů ochrany, mají na získání potřebných licencí velmi krátkou lhůtu, takže vypořádání práv pro ně představuje značnou zátěž.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Práva k dílům a jiným předmětům ochrany jsou harmonizována mimo jiné směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES15 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES16.

(5)  Práva k dílům a jiným předmětům ochrany jsou harmonizována mimo jiné směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES15 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES16. Hlavním cílem těchto nástrojů je zavést vysokou úroveň ochrany nositelů práv.

_________________

_________________

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10.

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10.

16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem, Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 28.

16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem, Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 28.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Směrnice Rady 93/83/EHS17 usnadňuje přeshraniční družicové vysílání a kabelový přenos televizních a rozhlasových programů z jiných členských států Unie. Ustanovení této směrnice o přenosech vysílacích organizací se však omezují pouze na družicové vysílání, a tudíž se nevztahují na online služby, které vysílání doplňují, a zároveň se ustanovení o kabelovém přenosu televizních a rozhlasových programů z jiných členských států omezují na současný, neměněný a nekrácený přenos kabelem nebo mikrovlnným systémem, a nevztahují se na tento přenos prostřednictvím jiných technologií.

(6)  Směrnice Rady 93/83/EHS17 usnadňuje přeshraniční družicové vysílání a kabelový přenos televizních a rozhlasových programů z jiných členských států Unie.

_________________

_________________

17 Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu, Úř. věst. L 248, 6.10.1993, s. 15–21.

17 Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu, Úř. věst. L 248, 6.10.1993, s. 15.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Přeshraniční poskytování online služeb doplňujících vysílání a přenos vysílání televizních a rozhlasových pořadů pocházejících z jiných členských států by proto mělo být usnadněno přizpůsobením právního rámce pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež mají pro tyto činnosti význam.

vypouští se

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Doplňkové online služby, na něž se vztahuje toto nařízení, jsou služby nabízené vysílacími organizacemi, které mají jednoznačný a podřadný vztah k vysílání. Patří mezi ně služby umožňující lineární přístup k televizním a rozhlasovým pořadům souběžně s vysíláním a služby, které během vymezeného období po odvysílání umožňují přístup k televizním a rozhlasovým pořadům, jež vysílací organizace již odvysílala (tzv. služby zpětného zhlédnutí). Kromě toho doplňkové online služby zahrnují služby, které umožňují přístup k materiálům obohacujícím nebo jinak rozšiřujícím televizní a rozhlasové pořady, jež vysílací organizace vysílá, mimo jiné prostřednictvím upoutávek na obsah příslušného pořadu a jeho rozšíření, doplnění nebo recenzí. Poskytování přístupu k jednotlivým dílům nebo jiným předmětům ochrany, které byly do televizního nebo rozhlasového pořadu začleněny, by za doplňkovou online službu být považovány neměly. Stejně tak do definice doplňkové online služby nespadá poskytování přístupu k dílům nebo jiným předmětům ochrany nezávisle na vysílání, jako jsou služby umožňující přístup k jednotlivým hudebním nebo audiovizuálním dílům, hudebním albům nebo videím.

vypouští se

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Díky zásadě smluvní svobody bude možné nadále omezovat využívání práv, jichž se týká zásada země původu stanovená v tomto nařízení, zejména pokud jde o některé technické prostředky vysílání nebo určité jazykové verze, za předpokladu, že uvedená omezení týkající se využívání těchto práv budou v souladu s právními předpisy Unie.

(11)  Díky zásadě smluvní svobody a s cílem podporovat stávající modely udělování licencí, jako je poskytování výlučných územních licencí, které umožňují mechanismy financování, jež mají zásadní význam pro audiovizuální produkci a také optimální distribuci a propagaci kulturní rozmanitosti, by mělo být možné nadále omezovat využívání práv, jichž se týká zásada země původu stanovená v tomto nařízení, zejména pokud jde o některé technické prostředky vysílání, jako je zeměpisné blokování a filtrování podle zeměpisné polohy, nebo určité jazykové verze, za předpokladu, že uvedená omezení týkající se využívání těchto práv budou v souladu s právními předpisy Unie.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Základním důvodem mnohých mezinárodních koprodukčních smluv je, že koprodukční práva jsou vykonávána odděleně a nezávisle každou smluvní stranou s tím, že užívací práva jsou mezi ně rozdělena podle územních hranic; Při výkonu práv každého koproducenta je třeba zohledňovat práva jiného koproducenta a zároveň respektovat finanční podíl jednotlivých stran. Tam, kde by povolení sdělování veřejnosti nebo zpřístupnění koprodukovaných audiovizuálních děl veřejnosti jedním z koproducentů závažně poškodilo hodnotu užívacích práv jiného koproducenta, by mohly dohody mezi koproducenty obsahovat ustanovení s cílem řešit situace, kdy posledně uvedený koproducent musí udělit svůj souhlas s povolením prvního koproducenta, například když jazyková nebo jazykové verze zpřístupněných děl, včetně dabované nebo otitulkované verze, jsou shodné s jazykem nebo jazyky, jimž lidé snadno rozumějí na území, které bylo dohodou přiděleno jinému koproducentovi. Proto by dohody mezi koproducenty mohly, v míře odpovídající právním předpisům Unie, požadovat používání technických opatření s cílem zabránit tomu, aby jedna strana narušovala dohodnuté územní využívání druhé strany.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b)  Technologie přímého vložení umožňují přenos programového signálu vysílací organizace výhradně k poskytovatelům služeb přenosu vysílání. Poskytovatelé pak signály sloučí do balíčků a poskytují je svým zákazníkům, často i včetně jiných služeb, které mají přidanou hodnotu, jako jsou například služby zpětného zhlédnutí, místní přenositelnost a streamingové služby. Poskytování programování, které seskupují a spravují vysílací organizace, představuje pro poskytovatele služeb kabelového přenosu významný podíl příjmů. Poskytovatelé služeb přenosu vysílání by měli nadále odměňovat nositele práv bez ohledu na používanou technologii.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Poskytovatelé služeb přenosu vysílání nabízených prostřednictvím družicových a zemských digitálních sítí, sítí s uzavřeným okruhem založených na internetovém protokolu, mobilních a podobných sítí poskytují služby rovnocenné službám zajišťovaným poskytovateli služeb kabelového přenosu, pokud přenesou současně, v neměněné a nekrácené podobě a za účelem příjmu veřejností původní vysílání televizních nebo rozhlasových pořadů z jiného členského státu, je-li toto původní vysílání uskutečňováno kabelem nebo bezdrátově, včetně vysílání přes družici, avšak s výjimkou online vysílání, a je-li určeno pro příjem veřejností. Z tohoto důvodu by měli být zahrnuti do oblasti působnosti tohoto nařízení a využívat výhod mechanismu zavádějícího povinnou kolektivní správu práv. Služby přenosu vysílání, které jsou nabízeny na otevřeném internetu, by však měly být z oblasti působnosti tohoto nařízení vyloučeny, neboť mají odlišné vlastnosti. Nejsou spojeny s žádnou konkrétní infrastrukturou a jejich schopnost zajistit kontrolované prostředí je například ve srovnání s kabelovými sítěmi nebo sítěmi s uzavřeným okruhem založenými na internetovém protokolu omezená.

(12)  Poskytovatelé služeb přenosu vysílání nabízených prostřednictvím družicových a zemských digitálních sítí, sítí s uzavřeným okruhem založených na internetovém protokolu, mobilních a podobných sítí a prostřednictvím služby přístupu k internetu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/21201a poskytují služby rovnocenné službám zajišťovaným poskytovateli služeb kabelového přenosu, pokud přenesou současně, v neměněné a nekrácené podobě a za účelem příjmu veřejností původní vysílání televizních nebo rozhlasových pořadů z jiného členského státu, je-li toto původní vysílání uskutečňováno kabelem nebo bezdrátově, včetně vysílání přes družici a rovněž online vysílání, je-li určeno pro příjem veřejností. Z tohoto důvodu by měli být zahrnuti do oblasti působnosti tohoto nařízení a využívat výhod mechanismu zavádějícího povinnou kolektivní správu práv. Služby přenosu vysílání, které jsou nabízeny na otevřeném internetu, by však měly být z oblasti působnosti tohoto nařízení vyloučeny, pouze pokud nemohou zajistit uzavřené prostředí například ve srovnání s kabelovými sítěmi nebo sítěmi s uzavřeným okruhem.

 

_________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii, Úř. věst. L 310, 26.11.2015, s. 1.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  V zájmu zajištění právní jistoty poskytovatelům služeb přenosu vysílání nabízených prostřednictvím družicových a zemských digitálních sítí, sítí s uzavřeným okruhem založených na internetovém protokolu a mobilních nebo podobných sítí a za účelem odstranění rozdílů ve vnitrostátních právních předpisech, které tyto služby přenosu vysílání upravují, by se měla použít obdobná pravidla, jaká se vztahují na kabelový přenos definovaný ve směrnici 93/83/EHS. Pravidla stanovená touto směrnicí zahrnují povinnost, aby právo udělit nebo odmítnout povolení poskytovateli služby přenosu vysílání bylo vykonáváno prostřednictvím organizace kolektivní správy. Tím není dotčena směrnice 2014/26/EU18, a zejména její ustanovení týkající se práv nositelů práv, pokud jde o volbu organizace kolektivní správy.

(13)  V zájmu zajištění právní jistoty poskytovatelům služeb přenosu vysílání nabízených prostřednictvím družicových a zemských digitálních sítí, sítí založených na internetovém protokolu a mobilních nebo podobných sítí a za účelem odstranění rozdílů ve vnitrostátních právních předpisech, které tyto služby přenosu vysílání upravují, by se měla použít obdobná pravidla, jaká se vztahují na kabelový přenos definovaný ve směrnici 93/83/EHS. Pravidla stanovená touto směrnicí zahrnují povinnost, aby právo udělit nebo odmítnout povolení poskytovateli služby přenosu vysílání bylo vykonáváno prostřednictvím organizace kolektivní správy. Tím není dotčena směrnice 2014/26/EU18, a zejména její ustanovení týkající se práv nositelů práv, pokud jde o volbu organizace kolektivní správy.

__________________

__________________

18Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu, Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 72.

18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu, Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 72.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Aby se uspokojila poptávka spotřebitelů, měl by se výkon práv k přenosu vysílání v souladu s tím, jak je vymezen v tomto nařízení a ve směrnici Rady 93/83/EHS, rovněž vztahovat na funkce, které jsou úzce spjaty s lineárním vysíláním, k němuž jsou získána práva k přenosu vysílání. Za takové funkce by měly být považovány časově posunuté služby, které jsou k dispozici pouze po určitou dobu během nebo po přenosu vysílání, jak je dohodnuto ve smlouvě mezi jednotlivými stranami, jako je například funkce PVR (personal video recording) využívající internet a funkce restartování televizoru. Funkce nahrazující online služby vysílací organizace by se neměla považovat za funkci úzce spjatou s lineárním vysíláním, k němuž jsou získána práva k přenosu vysílání. Výkon práv k přenosu by se proto neměl uplatňovat na tuto funkci poskytovanou provozovatelem přenosu.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Aby nebylo obejito uplatňování zásady země původu prodloužením platnosti stávajících dohod týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících, jež mají význam pro poskytování doplňkové online služby, jakož i pro přístup k této službě nebo její využívání, je nutné uplatnit zásadu země původu i na stávající dohody, avšak s přechodným obdobím.

vypouští se

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Provozovatelé vysílání, kteří programové signály přenášejí prostřednictvím přímého vložení distributorům pro příjem veřejností, by měli spolu s distributory nést společnou odpovědnost za jediné a nedělitelné úkony sdělování veřejnosti a zpřístupňování veřejnosti, jak jsou definovány v článku 3 směrnice 2001/29/ES, které provádějí společně. Proto by jak vysílací organizace, tak i distributoři měli získat povolení od příslušných nositelů práv, pokud jde o jejich podíl na těchto úkonech.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  „publicistickými pořady“ žánr vysílané žurnalistiky, v němž se klade důraz na podrobnou analýzu nových událostí, k nimž došlo v nedávné době či které v době vysílání stále trvají, a také na diskusi o nich;

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  „zpravodajskými pořady“ žánr pořadů, které kladou důraz na zpravodajské reportáže určené pouze k prezentaci v co nejkratší době, často jen s minimální analýzou;

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „přenosem vysílání“ současný, neměněný a nekrácený přenos vysílání, jiný než kabelový přenos, vymezený ve směrnici 93/83/EHS, a jiný než přenos vysílání poskytovaný prostřednictvím služby přístupu k internetu, vymezené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2120, který je určen pro veřejný příjem původního vysílání televizních a rozhlasových pořadů určených pro příjem veřejností z jiného členského státu kabelem, bezdrátově, včetně vysílání přes družici, avšak s výjimkou online vysílání, pokud tento přenos vysílání uskutečňuje jiná strana než vysílací organizace, která uskutečnila původní vysílání nebo pod jejíž kontrolou a na jejíž odpovědnost bylo toto vysílání uskutečněno.

b)  „přenosem vysílání“ současný, neměněný a nekrácený přenos vysílání, jiný než kabelový přenos, vymezený ve směrnici 93/83/EHS, a jiný než přenos vysílání poskytovaný prostřednictvím služby přístupu k internetu, vymezené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2120, který je určen pro veřejný příjem původního vysílání televizních a rozhlasových pořadů určených v konečném důsledku pro příjem veřejností z jiného členského státu kabelem, bezdrátově, včetně vysílání přes družici, avšak s výjimkou online vysílání, pokud tento přenos vysílání uskutečňuje jiná strana než vysílací organizace, která uskutečnila původní vysílání nebo pod jejíž kontrolou a na jejíž odpovědnost bylo toto vysílání uskutečněno. Toto nařízení se vztahuje na takový přenos vysílání online, který je spojený s konkrétní infrastrukturou nebo který je schopný zajistit kontrolované prostředí pro skupinu uživatelů;

__________________

__________________

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii, Úř. věst. L 310, 26.11.2015, s. 1.

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii, Úř. věst. L 310, 26.11.2015, s. 1.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  „uzavřené prostředí“ znamená jakékoli prostředí, v němž provozovatel přenosu poskytuje pouze službu přenosu pro vymezitelnou skupinu spotřebitelů;

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  „přímým vložením“ proces o dvou a více fázích, v jehož rámci vysílací organizace přenášejí „z bodu do bodu“ – kabelem nebo bezdrátově, včetně vysílání přes družici – distributorům své programové signály za účelem příjmu veřejností, tak aby veřejnost nemohla programové signály v průběhu tohoto přenosu zachytit, a distributoři poté tyto programy nabízejí veřejnosti současně v nezměněné a nezkrácené podobě, aby je veřejnost mohla sledovat nebo poslouchat prostřednictvím kabelových či mikrovlnných systémů, družic, zemských digitálních sítí, sítí založených na internetovém protokolu nebo podobných sítí.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  Odstavec 1 se nepoužije u online služeb, které se jako celek převážně nebo pouze zaměřují na publikum v členském státě, v němž vysílací organizace nemá své hlavní místo podnikání.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b)  Odstavec 1 nemá dopad na smluvní svobodu podle autorského práva a nejsou jím dotčena práva stanovená ve směrnici 2001/29/ES. Nositelé a uživatelé práv se proto mohou dohodnout o omezení zeměpisného rozsahu práv, jichž se týká zásada země původu, pokud dodržují příslušná pravidla.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c)  odstavec 1 se nepoužije na úkony sdělování veřejnosti, zpřístupňování veřejnosti a rozmnožování:

 

i)  audiovizuálních děl, na něž vysílací organizaci udělila licenci třetí strana včetně jiné vysílací organizace, s výjimkou případu, kdy audiovizuální díla zadala a plně financovala vysílací organizace poskytující online službu uvedenou v odstavci 1;

 

ii)  koprodukovaná audiovizuální díla, pokud nejsou plně financována vysílací organizací; a 

 

iii)  díla a jiné předměty ochrany zahrnuté do přenosů sportovních akcí.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  Zásada smluvní svobody zaručuje možnost omezit využívání práv, na něž se vztahuje zásada země původu stanovená v odstavci 1, a to mimo jiné schválením úplné územní výlučnosti. V případě, že rozhodnutí související s unijním právem neumožní smluvní ustanovení udělující nebo vymáhající úplnou územní výlučnost, ustanovení odstavce 1 se již nepoužije.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  V případě, že autor převedl své právo k přenosu vysílání na vysílací organizaci nebo na producenta, ponechá si právo na spravedlivou odměnu za přenos vysílání svého díla. Správa takového práva může být svěřena organizaci kolektivní správy zastupující autory.

 

Toto ustanovení nebrání kolektivním smlouvám, způsobu fungování a společným pravidlům odměňování u vysílacích organizací, producentů a odborů za předpokladu, že autorovi připadne za přenos vysílání jeho díla spravedlivá odměna.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 5

vypouští se

Přechodné ustanovení

 

Na dohody o výkonu autorského práva a práv s ním souvisejících, jež mají význam pro úkony sdělování veřejnosti a zpřístupňování a k nimž dochází v průběhu poskytování doplňkové online služby, jakož i pro úkony rozmnožení, jež jsou nezbytné k poskytování doplňkové online služby, přístupu k ní nebo jejímu využívání, které jsou v platnosti ke dni [the date mentioned in Article 7(2), to be inserted by OPOCE], se vztahuje článek 2 ode dne [the date mentioned in Article 7(2) + 2 years, to be inserted by OPOCE], pokud jejich platnost po tomto dni skončí.

 

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

 

Využívání vysílacích programů prostřednictvím procesu přímého vložení

 

Vysílací organizace, které přenášejí své programové signály prostřednictvím procesu přímého vložení distributorům za účelem příjmu veřejností, nesou spolu s těmito distributory společnou odpovědnost za jediné a nedělitelné úkony sdělování veřejnosti a zpřístupňování, jak jsou stanoveny v článku 3 směrnice 2001/29/ES, které provádějí společně. Proto jak vysílací organizace, tak i distributoři získají povolení od příslušných nositelů práv, pokud jde o jejich podíl na těchto úkonech.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  Nejpozději [3 years after the date mentioned in Article 7(2) to be inserted by OPOCE] Komise provede přezkum tohoto nařízení a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

1)  Nejpozději [3 years after the date mentioned in Article 7(2) to be inserted by OPOCE] Komise provede přezkum tohoto nařízení a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. Zpráva bude zpřístupněna veřejnosti snadným a účinným způsobem.

PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB, OD NICHŽ NAVRHOVATELKA OBDRŽELA VSTUPNÍ INFORMACE

Za vypracování tohoto seznamu nese výlučnou odpovědnost navrhovatelka a poskytuje jej zcela dobrovolně. Během přípravy návrhu stanoviska až do jeho přijetí ve výboru navrhovatelka obdržela vstupní informace od těchto subjektů a osob.

Subjekt nebo osoba

European Broadcasting Union (EBU)

European Composer and Songwriter Alliance (ECSA)

European Grouping of Societies of Authors and Composers (GESAC)

International Confederation of Music Publishers (ICMP)

ARD

ZDF

Vodafone

Association of European Radios (AER)

Association for the International Collective Management of Audiovisual Works (AGICOA)

GSM-Association (GSMA)

European Film Agency Directors (EFADs)

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Society of Audiovisual Authors (SAA)

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (Bitkom)

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv platných pro některé online přenosy vysílacích organizací a další přenos televizních a rozhlasových pořadů

Referenční údaje

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CULT

6.10.2016

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

16.3.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Petra Kammerevert

25.10.2016

Projednání ve výboru

28.2.2017

 

 

 

Datum přijetí

21.6.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

9

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Martin Sonneborn, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Emma McClarkin, Martina Michels

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

David Borrelli

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

19

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, John Procter

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Helga Trüpel

9

-

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

EFDD

David Borrelli

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Curzio Maltese, Martina Michels

NI

Martin Sonneborn

S&D

Petra Kammerevert

Verts/ALE

Jill Evans

1

0

S&D

Luigi Morgano

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (23.6.2017)

Výbor pro právní záležitosti

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/2243(COD))

Zpravodaj: Jerzy Buzek

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh nařízení má podpořit větší šíření televizních a rozhlasových pořadů rozšířením určitých zásad směrnice o družicovém vysílání a kabelovém přenosu z roku 1993 na internetové prostředí, včetně rozšíření zásady země původu na „doplňkové“ online služby provozovatelů a režimu povinné kolektivní správy práv na služby přenosu, které jsou poskytovány jinak než kabelovým přenosem prostřednictvím uzavřených sítí.

Navrhovatelka podporuje obecný přístup Komise, jež hodlá zásadu země původu rozšířit na „doplňkové“ online služby provozovatelů, aby se usnadnilo udělování licencí k autorskému právu a souvisejícím dílům. Navrhovatelka dále vítá ustanovení o rozšíření povinné kolektivní správy práv, ale zastává názor, že by se měla vztahovat i na přenosy na otevřeném internetu za předpokladu, že jsou prováděny v kontrolovaném prostředí, jako je jasně vymezená skupina, složená buď z registrovaných uživatelů, nebo založená na jejich ověřování.

Zároveň je třeba zdůraznit, že nová pravidla jsou slučitelná se zásadou smluvní svobody, která má klíčový význam pro dlouhodobou životaschopnost evropských audiovizuálních děl.  Navrhovatelka se snaží tyto aspekty posílit ustanovením, že Komise v revizi tohoto nařízení zohlední jeho dopad na financování a investice do audiovizuálních děl v Evropě.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  S cílem přispět k fungování vnitřního trhu je nezbytné stanovit plošnější šíření televizních a rozhlasových pořadů pocházejících z jiných členských států ve prospěch uživatelů v celé Unii tím, že se usnadní udělování licencí k autorskému právu a souvisejícím právům k dílům a jiným předmětům ochrany, jež jsou ve vysílání těchto pořadů obsaženy. Televizní a rozhlasové pořady jsou jistě důležitým nástrojem k prosazování kulturní a jazykové rozmanitosti, sociální soudržnosti a přístupu k informacím.

(1)  S cílem přispět k fungování vnitřního trhu a k podpoře kulturní a jazykové rozmanitosti, sociální soudržnosti a přístupu k informacím je nezbytné stanovit plošnější šíření televizních a rozhlasových pořadů pocházejících z jiných členských států ve prospěch uživatelů v celé Unii tím, že se usnadní udělování licencí k autorskému právu a souvisejícím právům k dílům a jiným předmětům ochrany, jež jsou ve vysílání těchto pořadů obsaženy.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1а)   Mělo by být podporováno vytváření obchodních vazeb mezi poskytovateli mediálních služeb a služeb rozhlasového vysílání v členských státech, aby na žádost spotřebitele, který má bydliště v kterémkoli členském státě, mohl být poskytnut balíček služeb, které zahrnují pořady z jiného členského státu.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Rozvoj digitálních technologií a internetu změnil způsob distribuce televizních a rozhlasových pořadů i přístupu k nim. Uživatelé stále více očekávají, že budou mít přístup jak k živému vysílání televizních a rozhlasových pořadů, tak k jejich vysílání na vyžádání, a to tradičními kanály, jako jsou družice nebo kabel, i prostřednictvím online služeb. Vysílací organizace proto čím dál častěji kromě vlastního vysílání televizních a rozhlasových pořadů nabízejí i online služby, které jejich vysílání doplňují, jako je služba souběžného vysílání nebo zpětného zhlédnutí. Poskytovatelé služeb přenosu vysílání, kteří slučují vysílání televizních a rozhlasových programů do balíčků a poskytují je uživatelům souběžně s původním vysíláním v nezměněné a nezkrácené podobě, využívají k přenosu vysílání různých technik, jako jsou kabelové, družicové nebo zemské digitální sítě, sítě s uzavřeným okruhem založené na internetovém protokolu nebo mobilní sítě, jakož i otevřený internet. Na straně uživatelů roste poptávka po přístupu k vysílání televizních a rozhlasových pořadů, jež pocházejí z jejich členského státu, aletěch, jež pocházejí z jiných členských států Unie; mezi těmito uživateli jsou příslušníci jazykových menšin Unie, jakož i osoby, které žijí v jiném členském státě než ve svém domovském členském státě.

(2)  Rozvoj digitálních technologií elektronického trhu mění způsob distribuce televizních a rozhlasových pořadů i přístupu k nim. Uživatelé stále více očekávají, že budou mít přístup jak k živému vysílání televizních a rozhlasových pořadů, tak k jejich vysílání na vyžádání, a to tradičními kanály, jako jsou družice nebo kabel, i prostřednictvím online služeb. Vysílací organizace proto čím dál častěji kromě vlastního vysílání televizních a rozhlasových pořadů nabízejí i online služby, které jejich vysílání doplňují, jako je služba souběžného vysílání nebo zpětného zhlédnutí, aby rozšířily své běžné vysílání. Poskytovatelé služeb přenosu vysílání, kteří slučují vysílání televizních a rozhlasových programů do balíčků a poskytují je uživatelům souběžně s původním vysíláním v nezměněné a nezkrácené podobě, využívají k přenosu vysílání různých technik, jako jsou kabelové, družicové nebo zemské digitální sítě, sítě s uzavřeným okruhem založené na internetovém protokolu nebo mobilní sítě, jakož i otevřený internet. Televizní a rozhlasové pořady jsou proto stále častěji distribuovány a přístup k nim je zajišťován prostřednictvím více platforem a na technologicky neutrálním základě. Na straně uživatelů roste poptávka po přístupu k vysílání televizních a rozhlasových pořadů na jakékoliv platformě bez ohledu na hranice, tedy po pořadech, jež pocházejí z jejich členského státu, alepo pořadech, jež pocházejí z jiných členských států Unie; mezi těmito uživateli jsou příslušníci jazykových menšin Unie, jakož i osoby, které žijí v jiném členském státě než ve svém domovském členském státě nebo které do něj dočasně cestují.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2а)  Poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb by se měli snažit zajistit, aby jejich technické služby byly postupně zpřístupněny osobám se zrakovým nebo sluchovým postižením.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Poskytování online služeb, které doplňují vysílání, a poskytování služeb přenosu vysílání, a tudíž i volnému pohybu televizních a rozhlasových pořadů v Unii brání celá řada překážek. Vysílací organizace denně odvysílají několik hodin zpravodajských, kulturních, politických, dokumentárních nebo zábavních pořadů. Tyto pořady v sobě zahrnují rozličný obsah, např. audiovizuální, hudební, literární nebo grafická díla, který je chráněn autorským právem nebo právy s ním souvisejícími podle právních předpisů Unie. Výsledkem je složitý proces vypořádávání práv s celou řadou nositelů práv a k různým kategoriím děl a jiných předmětů ochrany. Práva je často nutno vypořádat v krátkém časovém rámci, zejména při přípravě pořadů, jako jsou zprávy nebo aktuální události. Aby vysílací organizace mohly své online služby zpřístupňovat i přes hranice států, musí vlastnit požadovaná práva k dílům a jiným předmětům ochrany pro všechna příslušná území, což vypořádání těchto práv činí ještě složitějším.

(3)  Vysílací organizace denně odvysílají několik hodin zpravodajských pořadů a pořadů o aktuálních událostech. Tyto pořady v sobě zahrnují rozličný obsah, např. audiovizuální, hudební, literární nebo grafická díla, který je chráněn autorským právem nebo právy s ním souvisejícími podle právních předpisů Unie. Výsledkem je složitý proces vypořádávání práv s celou řadou nositelů práv a k různým kategoriím děl a jiných předmětů ochrany. Práva je často nutno vypořádat v krátkém časovém rámci, zejména při přípravě pořadů, jako jsou zprávy nebo aktuální události. Aby vysílací organizace mohly své online služby zpřístupňovat i přes hranice států, musí vlastnit požadovaná práva k dílům a jiným předmětům ochrany pro všechna příslušná území, což vypořádání těchto práv činí ještě složitějším.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Poskytovatelé služeb přenosu vysílání, kteří obvykle nabízejí mnoho různých programů, v jejichž televizních a rozhlasových pořadech je užita celá řada děl a jiných předmětů ochrany, mají na získání potřebných licencí velmi krátkou lhůtu, takže vypořádání práv pro ně představuje značnou zátěž. Zároveň hrozí, že díla a jiné předměty ochrany nositelů práv budou využívány bez povolení nebo řádně vyplacené odměny.

(4)  Poskytovatelé služeb přenosu vysílání, kteří obvykle nabízejí mnoho různých programů, v jejichž televizních a rozhlasových pořadech je užita celá řada děl a jiných předmětů ochrany, mají na získání potřebných licencí velmi krátkou lhůtu, takže vypořádání práv pro ně představuje značnou zátěž. Zároveň hrozí, že díla a jiné předměty ochrany nositelů práv budou využívány bez povolení nebo řádně vyplacené spravedlivé odměny, pokud přístup ke službě nebude poskytován na základě individuálního předplatného, vymezitelné skupiny uživatelů nebo výměnou za poplatek. Takové riziko však lze řešit prostřednictvím smluvních ujednání.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Práva k dílům a jiným předmětům ochrany jsou harmonizována mimo jiné směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES15 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES16.

(5)  Práva k dílům a jiným předmětům ochrany jsou harmonizována mimo jiné směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES15 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES16, což slouží zejména k zajištění ochrany nositelů práv.

_________________

_________________

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10.

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10.

16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem, Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 28.

16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem, Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 28.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Směrnice Rady 93/83/EHS17 usnadňuje přeshraniční družicové vysílání a kabelový přenos televizních a rozhlasových programů z jiných členských států Unie. Ustanovení této směrnice o přenosech vysílacích organizací se však omezují pouze na družicové vysílání, a tudíž se nevztahují na online služby, které vysílání doplňují, a zároveň se ustanovení o kabelovém přenosu televizních a rozhlasových programů z jiných členských států omezují na současný, neměněný a nekrácený přenos kabelem nebo mikrovlnným systémem, a nevztahují se na tento přenos prostřednictvím jiných technologií.

(6)  Směrnice Rady 93/83/EHS17 usnadňuje přeshraniční družicové vysílání a kabelový přenos televizních a rozhlasových programů z jiných členských států Unie. Ustanovení této směrnice o přenosech vysílacích organizací se však omezují pouze na družicové vysílání, a tudíž se nevztahují na online služby, které vysílání doplňují, a zároveň se ustanovení o kabelovém přenosu televizních a rozhlasových programů z jiných členských států omezují na současný, neměněný a nekrácený přenos kabelem nebo mikrovlnným systémem.

__________________

__________________

17 Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu, Úř. věst. L 248, 6.10.1993, s. 15.

17 Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu, Úř. věst. L 248, 6.10.1993, s. 15.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Přeshraniční poskytování online služeb doplňujících vysílání a přenos vysílání televizních a rozhlasových pořadů pocházejících z jiných členských států by proto mělo být usnadněno přizpůsobením právního rámce pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež mají pro tyto činnosti význam.

(7)  Aby se tudíž usnadnilo přeshraniční poskytování online služeb, které doplňují vysílání a přenos vysílání televizních a rozhlasových pořadů pocházejících z jiných členských států, je nutné přizpůsobit specifický právní rámec pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež mají pro tyto činnosti význam. Online přeshraniční přístup k evropskému obsahu bude dále posílen tím, že do doplňkových online služeb vysílacích organizací budou zahrnuty i služby, které spočívají výlučně ve veřejném poskytování děl, jež produkují na svou redakční odpovědnost a šíří výhradně online.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Doplňkové online služby, na něž se vztahuje toto nařízení, jsou služby nabízené vysílacími organizacemi, které mají jednoznačný a podřadný vztah k vysílání. Patří mezi ně služby umožňující lineární přístup k televizním a rozhlasovým pořadům souběžně s vysíláním a služby, které během vymezeného období po odvysílání umožňují přístup k televizním a rozhlasovým pořadům, jež vysílací organizace již odvysílala (tzv. služby zpětného zhlédnutí). Kromě toho doplňkové online služby zahrnují služby, které umožňují přístup k materiálům obohacujícím nebo jinak rozšiřujícím televizní a rozhlasové pořady, jež vysílací organizace vysílá, mimo jiné prostřednictvím upoutávek na obsah příslušného pořadu a jeho rozšíření, doplnění nebo recenzí. Poskytování přístupu k jednotlivým dílům nebo jiným předmětům ochrany, které byly do televizního nebo rozhlasového pořadu začleněny, by za doplňkovou online službu být považovány neměly. Stejně tak do definice doplňkové online služby nespadá poskytování přístupu k dílům nebo jiným předmětům ochrany nezávisle na vysílání, jako jsou služby umožňující přístup k jednotlivým hudebním nebo audiovizuálním dílům, hudebním albům nebo videím.

(8)  Doplňkové online služby, na něž se vztahuje toto nařízení, jsou služby nabízené vysílacími organizacemi, které mají jednoznačný a podřadný vztah k vysílání. Patří mezi ně služby umožňující lineární přístup k televizním a rozhlasovým pořadům souběžně s vysíláním, dále služby, které během vymezeného období po odvysílání umožňují přístup k televizním a rozhlasovým pořadům, jež vysílací organizace již odvysílala, nebo služby, které před vysíláním umožňují přístup k televizním a rozhlasovým pořadům, jež má vysílací organizace teprve odvysílat (např. služby zpětného zhlédnutí nebo upoutávky). Kromě toho doplňkové online služby zahrnují služby, které umožňují přístup k materiálům nebo pořadům obohacujícím nebo jinak rozšiřujícím televizní a rozhlasové pořady, jež vysílací organizace vysílá, mimo jiné prostřednictvím upoutávek na obsah příslušného pořadu a jeho rozšíření, doplnění nebo recenzí, nebo jakékoliv služby vysílací organizace, které spočívají výlučně v tom, že jsou veřejně poskytována díla vyrobena dotčenou vysílací organizací. Do definice doplňkové online služby nespadá poskytování přístupu k dílům nebo jiným předmětům ochrany nezávisle a odděleně od pořadů vysílacích organizací, jako jsou služby umožňující přístup k jednotlivým hudebním nebo audiovizuálním dílům, hudebním albům nebo videím.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Jelikož se má za to, že k poskytování doplňkové online služby, přístupu k ní nebo jejímu využívání dochází výlučně v členském státě, v němž má vysílací organizace hlavní místo podnikání, přestože doplňkovou online službu lze de facto poskytovat přes hranice do jiných členských států, je nutné zajistit, aby strany při posuzování výše náhrady poskytované za dotčená práva přihlížely ke všem aspektům této doplňkové online služby, jako jsou její charakteristiky, diváci a posluchači, včetně diváků a posluchačů v členském státě, v němž má vysílací organizace hlavní místo podnikání, a v dalších členských státech, v nichž je tato doplňková online služba přijímána a využívána, a jazyková verze.

(10)  Jelikož se má za to, že k poskytování doplňkové online služby dochází výlučně v členském státě, v němž má vysílací organizace hlavní místo podnikání, přestože doplňkovou online službu lze de facto poskytovat přes hranice do jiných členských států, je nutné zajistit, aby strany při posuzování výše náhrady poskytované za dotčená práva přihlížely ke všem aspektům této doplňkové online služby, jako jsou její charakteristiky, potenciální a skuteční diváci a posluchači, včetně diváků a posluchačů v členském státě, v němž má vysílací organizace hlavní místo podnikání, a v dalších členských státech, v nichž je tato doplňková online služba přijímána a využívána, a všechny jazykové verze. Online služby, které se v úhrnu primárně a hlavně zaměřují na diváky a posluchače mimo členský stát, v němž má vysílací organizace své hlavní místo podnikání, by měly být z působnosti tohoto nařízení vyjmuty.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Díky zásadě smluvní svobody bude možné nadále omezovat využívání práv, jichž se týká zásada země původu stanovená v tomto nařízení, zejména pokud jde o některé technické prostředky vysílání nebo určité jazykové verze, za předpokladu, že uvedená omezení týkající se využívání těchto práv budou v souladu s právními předpisy Unie.

(11)  Tímto nařízením nejsou dotčena práva přiznaná podle směrnice 2001/29/ES, ani nabývání nebo prodej práv na smluvním základě na doplňkové online služby. Proto díky zásadám teritoriality a smluvní svobody bude možné nadále omezovat využívání práv, jichž se týká zásada země původu stanovená v tomto nařízení, zejména pokud jde o některé technické prostředky vysílání nebo určité jazykové verze, za předpokladu, že uvedená omezení týkající se využívání těchto práv budou v souladu s právními předpisy členských států a Unie.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Poskytovatelé služeb přenosu vysílání nabízených prostřednictvím družicových a zemských digitálních sítí, sítí s uzavřeným okruhem založených na internetovém protokolu, mobilních a podobných sítí poskytují služby rovnocenné službám zajišťovaným poskytovateli služeb kabelového přenosu, pokud přenesou současně, v neměněné a nekrácené podobě a za účelem příjmu veřejností původní vysílání televizních nebo rozhlasových pořadů z jiného členského státu, je-li toto původní vysílání uskutečňováno kabelem nebo bezdrátově, včetně vysílání přes družici, avšak s výjimkou online vysílání, a je-li určeno pro příjem veřejností. Z tohoto důvodu by měli být zahrnuti do oblasti působnosti tohoto nařízení a využívat výhod mechanismu zavádějícího povinnou kolektivní správu práv. Služby přenosu vysílání, které jsou nabízeny na otevřeném internetu, by však měly být z oblasti působnosti tohoto nařízení vyloučeny, neboť mají odlišné vlastnosti. Nejsou spojeny s žádnou konkrétní infrastrukturou a jejich schopnost zajistit kontrolované prostředí je například ve srovnání s kabelovými sítěmi nebo sítěmi s uzavřeným okruhem založenými na internetovém protokolu omezená.

(12)  Poskytovatelé služeb přenosu vysílání nabízených prostřednictvím družicových a zemských digitálních sítí, sítí založených na internetovém protokolu, mobilních a podobných sítí, jakož i některých dalších přenosů vysílání, poskytují služby rovnocenné službám zajišťovaným poskytovateli služeb kabelového přenosu, pokud přenesou současně, v neměněné a nekrácené podobě a za účelem příjmu veřejností původní vysílání televizních nebo rozhlasových pořadů z jiného členského státu, je-li toto původní vysílání uskutečňováno kabelem nebo bezdrátově, včetně vysílání přes družicionline vysílání, a je-li určeno pro příjem veřejností. Z tohoto důvodu by měli být zahrnuti do oblasti působnosti tohoto nařízení a využívat výhod mechanismu zavádějícího povinnou kolektivní správu práv. Služby přenosu vysílání, které jsou nabízeny na otevřeném internetu, by měly být do oblasti působnosti tohoto nařízení zahrnuty pouze tehdy, pokud jsou poskytoványkontrolovaném prostředí srovnatelném se sítěmi s uzavřeným okruhem, jako je např. vymezená skupina účastníků nebo registrovaných uživatelů.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  V zájmu zajištění právní jistoty poskytovatelům služeb přenosu vysílání nabízených prostřednictvím družicových a zemských digitálních sítí, sítí s uzavřeným okruhem založených na internetovém protokolu a mobilních nebo podobných sítí a za účelem odstranění rozdílů ve vnitrostátních právních předpisech, které tyto služby přenosu vysílání upravují, by se měla použít obdobná pravidla, jaká se vztahují na kabelový přenos definovaný ve směrnici 93/83/EHS. Pravidla stanovená touto směrnicí zahrnují povinnost, aby právo udělit nebo odmítnout povolení poskytovateli služby přenosu vysílání bylo vykonáváno prostřednictvím organizace kolektivní správy. Tím není dotčena směrnice 2014/26/EU18 , a zejména její ustanovení týkající se práv nositelů práv, pokud jde o volbu organizace kolektivní správy.

(13)  V zájmu zajištění právní jistoty poskytovatelům služeb přenosu vysílání nabízených prostřednictvím družicových a zemských digitálních sítí, sítí založených na internetovém protokolu a mobilních nebo podobných sítí a za účelem odstranění rozdílů ve vnitrostátních právních předpisech, které tyto služby přenosu vysílání upravují, by se měla použít obdobná pravidla, jaká se vztahují na kabelový přenos definovaný ve směrnici 93/83/EHS. Pravidla stanovená touto směrnicí zahrnují povinnost, aby právo udělit nebo odmítnout povolení poskytovateli služby přenosu vysílání bylo vykonáváno prostřednictvím organizace kolektivní správy. Tím není dotčena směrnice 2014/26/EU, a zejména její ustanovení týkající se práv nositelů práv, pokud jde o volbu organizace kolektivní správy.

__________________

__________________

18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu, Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 72.

18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu, Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 72.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14 a)  Provozovatelé vysílání, kteří přenášejí pořady pomocí signálů přímým dodáním distributorům pro příjem veřejností, by měli spolu s distributory nést společnou odpovědnost za jediné a nedělitelné úkony sdělování veřejnosti a zpřístupňování obsahu veřejnosti, jak jsou tyto úkony, které provádějí společně, definovány v článku 3 směrnice 2001/29/ES . Jak vysílací organizace, tak i distributoři by proto měli získat povolení od dotčených nositelů práv ke své příslušné účasti na těchto úkonech.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14 b)  Uplatňování autorského práva a s ním souvisejících práv je v některých případech rozděleno do četných územně definovaných vnitrostátních práv s různými nositeli práv a v některých případech jsou tato práva uplatňována jiným subjektem. Proto je zapotřebí databáze vedená organizacemi kolektivní správy práv, jež by usnadnila identifikaci nositelů práv a umožnila vysílacím organizacím a provozovatelům služeb přenosu uzavírat licenční smlouvy.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14 c)  Výjimka stanovená v článku 4 pro práva vykonávaná vysílacími organizacemi by neměla žádným způsobem omezovat přání nositelů práv převést svá práva na organizace kolektivní správy, a nabýt tak přímý podíl na odměně vyplácené provozovatelem služeb přenosu vysílání.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Aby nebylo obejito uplatňování zásady země původu prodloužením platnosti stávajících dohod týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících, jež mají význam pro poskytování doplňkové online služby, jakož i pro přístup k této službě nebo její využívání, je nutné uplatnit zásadu země původu i na stávající dohody, avšak s přechodným obdobím.

vypouští se

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie. Přestože zřejmě dochází k zásahu do výkonu práv nositelů práv v tom smyslu, že k výkonu práva na sdělování veřejnosti je s ohledem na služby přenosu vysílání požadována povinná kolektivní správa, je třeba tuto podmínku stanovit cíleně pro zvláštní služby tak, aby umožnila plošnější přeshraniční šíření rozhlasových a televizních pořadů tím, že se usnadní vypořádání těchto práv.

(16)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie. Přestože zřejmě dochází k zásahu do výkonu práv nositelů práv v tom smyslu, že k výkonu práva na sdělování veřejnosti je s ohledem na služby přenosu vysílání požadována povinná kolektivní správa, je třeba tuto podmínku stanovit cíleně pro zvláštní služby tak, aby umožnila plošnější přeshraniční šíření rozhlasových a televizních pořadů i přístup k informacím tím, že se usnadní vypořádání těchto práv. Tímto nařízením nejsou dotčena ani žádná pravidla členských států upravující správu práv, jako jsou například rozšířené kolektivní licence, právní domněnky zastoupení či převodu, kolektivní správa nebo podobná pravidla či jejich kombinace.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Až bude nařízení v platnosti po určité období, měl by být proveden jeho přezkum, aby bylo možné posoudit mimo jiné to, do jaké míry se přeshraniční poskytování doplňkových online služeb zvýšilo ve prospěch evropských spotřebitelů, a tím i ve prospěch větší kulturní rozmanitosti v Unii.

(18)  Až bude nařízení v platnosti po určité období, měl by být proveden jeho přezkum, aby bylo možné s ohledem na vstup nařízení* Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu v platnost posoudit mimo jiné to, do jaké míry se přeshraniční poskytování doplňkových online služeb zvýšilo ve prospěch evropských spotřebitelů, a tím i ve prospěch větší kulturní rozmanitosti v Unii, přičemž zvláštní pozornost se věnuje jeho dopadu na investice do evropského obsahu.

 

__________________

 

* Nařízení zatím nebylo přijato.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž podpořit přeshraniční poskytování doplňkových online služeb a usnadnit přenos vysílání televizních a rozhlasových pořadů pocházejících z jiných členských států, nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení jeho cíle. Pokud jde o přeshraniční poskytování doplňkových online služeb, toto nařízení stanoví podpůrné mechanismy, jež mají usnadnit vypořádání autorského práva a práv s ním souvisejících. Toto nařízení nezavazuje vysílací organizace k přeshraničnímu poskytování těchto služeb. Dále toto nařízení neukládá poskytovatelům služeb přenosu vysílání, aby do svých služeb zahrnuli televizní nebo rozhlasové pořady pocházející z jiných členských států. Toto nařízení se týká pouze výkonu některých práv k přenosu vysílání v míře, jež je nezbytná k zajištění jednoduššího udělování licencí k autorskému právu a souvisejícím právům k těmto službám, a pouze s ohledem na televizní a rozhlasové pořady pocházející z jiných členských států Unie,

(19)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž podpořit provozovatele vysílání v přeshraničním poskytování doplňkových online služeb a usnadnit přenos vysílání televizních a rozhlasových pořadů pocházejících z jiných členských států, nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení jeho cíle. Pokud jde o přeshraniční poskytování doplňkových online služeb provozovateli vysílání, toto nařízení stanoví podpůrné mechanismy, jež mají usnadnit vypořádání autorského práva a práv s ním souvisejících. Toto nařízení nezavazuje vysílací organizace k přeshraničnímu poskytování těchto služeb. Dále toto nařízení neukládá poskytovatelům služeb přenosu vysílání, aby do svých služeb zahrnuli televizní nebo rozhlasové pořady pocházející z jiných členských států. Toto nařízení se týká pouze výkonu některých práv k přenosu vysílání v míře, jež je nezbytná k zajištění jednoduššího udělování licencí k autorskému právu a souvisejícím právům k těmto službám, a pouze s ohledem na televizní a rozhlasové pořady pocházející z jiných členských států Unie,

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „doplňkovou online službou“ online služba, spočívající ve veřejném poskytování rozhlasových nebo televizních pořadů vysílací organizací nebo pod kontrolou a na odpovědnost této organizace současně s vysíláním těchto pořadů vysílací organizací nebo po vymezené období po jejich odvysílání touto organizací, jakož i všech materiálů vytvořených vysílací organizací nebo pro tuto organizaci, které vysílání doplňují;

a)  „doplňkovou online službou“ online služba spočívající ve veřejném poskytování následujících služeb vysílací organizací nebo pod kontrolou a na odpovědnost této organizace:

 

i) „službou zpětného zhlédnutí“ služba spočívající ve veřejném poskytování rozhlasových nebo televizních pořadů, jež vysílací organizace již odvysílala, po omezenou dobu;

 

ii) „službou souběžného vysílání“ služba spočívající ve veřejném poskytování rozhlasových nebo televizních pořadů lineárním způsobem souběžně s vysíláním;

 

iii) „doplňkovými rozšířenými audiovizuálními materiálními službami“ služby, které poskytují přístup k materiálu, který obohacuje nebo jinak rozšiřuje televizní a rozhlasové pořady vysílané vysílací organizací, mimo jiné prostřednictvím upoutávek na obsah příslušného pořadu a jeho rozšíření, doplnění nebo recenzí.

 

Tyto definice zahrnují online služby poskytované vysílací organizací, které spočívají ve veřejném poskytování děl z produkce vysílací organizace, jež jsou šířena výhradně online.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „přenosem vysílání“ současný, neměněný a nekrácený přenos vysílání, jiný než kabelový přenos, vymezený ve směrnici 93/83/EHS, a jiný než přenos vysílání poskytovaný prostřednictvím služby přístupu k internetu, vymezené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/212019 , který je určen pro veřejný příjem původního vysílání televizních a rozhlasových pořadů určených pro příjem veřejností z jiného členského státu kabelem, bezdrátově, včetně vysílání přes družici, avšakvýjimkou online vysílání, pokud tento přenos vysílání uskutečňuje jiná strana než vysílací organizace, která uskutečnila původní vysílání nebo pod jejíž kontrolou a na jejíž odpovědnost bylo toto vysílání uskutečněno.

b)  „přenosem vysílání“ současný, neměněný a nekrácený přenos vysílání, jiný než kabelový přenos, vymezený ve směrnici 93/83/EHS, který je určen pro veřejný příjem původního vysílání televizních a rozhlasových pořadů určených pro příjem veřejností z jiného členského státu kabelem, bezdrátově, včetně vysílání přes družici nebo online vysílání, pokud je tento přenos vysílání rovnocennýpřenosy uskutečňovanými poskytovateli služeb kabelových přenosů vysílání, pokud se uskutečňuje v uzavřeném prostředí a pokud ho uskutečňuje jiná strana než vysílací organizace, která uskutečnila původní vysílání nebo pod jejíž kontrolou a na jejíž odpovědnost bylo toto vysílání uskutečněno a k němuž tato strana získala příslušná práva. Toto nařízení se vztahuje na přenosy online vysílání, pokud se uskutečňují v kontrolovaném prostředí a pokud lze skupinu příjemců těchto přenosů jasně vymezit.

__________________

 

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii, Úř. věst. L 310, 26.11.2015, s. 1.

 

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  „přímým dodáním“ proces o dvou či více fázích, v jehož rámci vysílací organizace předávají svůj signál, který nese jejich televizní nebo rozhlasové pořady, poskytovatelům služeb pro příjem veřejností prostřednictvím dvoubodového spojení – kabelem nebo bezdrátově, včetně družicového vysílání – tak, že signál nemůže být v průběhu tohoto přenosu zachycen širokou veřejností. Poskytovatelé služeb tyto programy nabízejí veřejnosti současně, v nezměněné a nekrácené podobě, aby je veřejnost mohla sledovat nebo poslouchat prostřednictvím různých technik, např. kabelových či mikrovlnných systémů, družicových a pozemních digitálních sítí, sítí založených na internetovém protokolu či mobilních nebo podobných sítí.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Má se za to, že k úkonu sdělování veřejnosti a aktu zpřístupňování, k nimž dochází při poskytování doplňkové online služby pod kontrolou a na odpovědnost vysílací organizace, jakož i k úkonům rozmnožení, jež jsou nezbytné k poskytování doplňkové online služby, přístupu k ní a jejímu využívání, dochází pro účely výkonu autorského práva a práv s ním souvisejících, jež mají pro tyto úkony význam, výlučně v členském státě, v němž má vysílací organizace hlavní místo podnikání.

(1)  Má se za to, že k úkonu sdělování veřejnosti a aktu zpřístupňování zpravodajských pořadů a pořadů o aktuálních událostech, k nimž dochází při poskytování doplňkové online služby vysílací organizací nebo pod kontrolou a na odpovědnost vysílací organizace, jakož i k úkonům rozmnožení zpravodajských pořadů a pořadů o aktuálních událostech, jež jsou nezbytné k poskytování doplňkové online služby, dochází pro účely výkonu autorského práva a práv s ním souvisejících, jež mají pro tyto úkony význam, výlučně v členském státě, v němž má vysílací organizace hlavní místo podnikání.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  Odstavcem 1 nejsou dotčeny zásady teritoriality a smluvní svobody podle autorského práva, ani práva stanovená směrnicí 2001/29/ES. Na tomto základě mají smluvní strany právo pokračovat v dohodách o omezeních pro využívání práv uvedených v odstavci 1, pokud jsou tato omezení v souladu s právními předpisy Unie a členských států.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  Při stanovení výše náhrady poskytované za práva, na něž se vztahuje zásada země původu podle odstavce 1, vezmou strany v úvahu všechny aspekty doplňkové online služby, jako jsou její charakteristiky, diváci a posluchači a jazyková verze.

2)  Při stanovení výše náhrady poskytované za práva, na něž se vztahuje zásada země původu podle odstavce 1, vezmou strany v úvahu všechny aspekty doplňkové online služby, jako jsou její charakteristiky, diváci a posluchači v členském státě, v němž má vysílací organizace své hlavní místo podnikání, diváci a posluchači v jiných členských státech a různé jazykové verze.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  Veškeré spory ohledně výkonu práv vyplývajících z tohoto článku spadají do soudní příslušnosti členského státu, ve kterém je vysílací organizace poskytující online službu usazena.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b)  Odstavec 1 se nevztahuje na doplňkové online služby, které se primárně a především zaměřují na posluchače a diváky v jiném členském státě, než je členský stát, v němž má vysílací organizace hlavní místo podnikání.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  V případě, že autor převedl své právo k přenosu vysílání na producenta, ponechá si nezadatelné právo na spravedlivou odměnu za přenos vysílání díla, které může být vykonáváno pouze organizací kolektivní správy zastupující autory, za předpokladu, že takovou odměnu autorům audiovizuálních děl nezaručují jiné smlouvy o kolektivní správě.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a)  Členské státy zajistí, aby při celkovém opětovném využití online služeb vysílacích organizací mohla být kolektivní smlouva, již podepsalo zastupující sdružení zahrnující uživatele děl nebo sdružení uživatelů děl pro určitou skupinu děl, rozšířena na nositele práv téže skupiny, kteří ještě nejsou zastoupeni uvedeným zastupujícím sdružením. Nezastoupený nositel práv může proti tomuto rozšíření kdykoli vyslovit námitku a svá práva spravovat individuálně nebo jiným kolektivním způsobem.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b)  Organizace kolektivní správy vedou databázi poskytující informace související s uplatňováním autorského práva a souvisejících práv, včetně informací o vlastníku práv, typu použití, území a období vztahujícího se na chráněná díla.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5c)  Odstavce 1 až 5 se vztahují na poskytovatele služeb, kteří veřejně přenášejí televizní a rozhlasové pořady vysílacích organizací získávané prostřednictvím přímého přenosu.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

 

Využívání vysílacích programů prostřednictvím procesu přímého dodání/vložení

 

Vysílací organizace, které přenášejí pořady pomocí signálů přímým dodáním distributorům za účelem příjmu veřejností, nesou spolu s těmito distributory společnou a nerozdílnou odpovědnost za veškeré jednotlivé a nedělitelné úkony sdělování veřejnosti a zpřístupňování obsahu, jak jsou tyto úkony, které provádí společně, stanoveny v článku 3 směrnice 2001/29/ES . V takových případech by jak tyto vysílací organizace, tak tito distributoři měli získat povolení od dotčených nositelů práv, pokud jde o jejich příslušnou účast na těchto úkonech.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 5

vypouští se

Přechodné ustanovení

 

Na dohody o výkonu autorského práva a práv s ním souvisejících, jež mají význam pro úkony sdělování veřejnosti a zpřístupňování a k nimž dochází v průběhu poskytování doplňkové online služby, jakož i pro úkony rozmnožení, jež jsou nezbytné k poskytování doplňkové online služby, přístupu k ní nebo jejímu využívání, které jsou v platnosti ke dni [the date mentioned in Article 7(2), to be inserted by OPOCE], se vztahuje článek 2 ode dne [the date mentioned in Article 7(2) + 2 years, to be inserted by OPOCE], pokud jejich platnost po tomto dni skončí.

 

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  Použije se ode dne [6 months following the day of its publication, to be inserted by OPOCE].

2)  Použije se ode dne [12 měsíců ode dne jeho vyhlášení, datum vloží OPOCE].

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů

Referenční údaje

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

6.10.2016

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Angelika Mlinar

21.11.2016

Projednání ve výboru

24.4.2017

25.4.2017

 

 

Datum přijetí

21.6.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

15

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pilar Ayuso, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Anne Sander, Davor Škrlec

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

40

+

ECR

Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

15

-

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (15.5.2017)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Navrhovatelka: Vicky Ford

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Rozvoj digitálních technologií a internetu změnil způsob distribuce televizních a rozhlasových pořadů i přístupu k nim. Uživatelé stále více očekávají, že budou mít přístup jak k živému vysílání televizních a rozhlasových pořadů, tak k jejich vysílání na vyžádání, a to tradičními kanály, jako jsou družice nebo kabel, i prostřednictvím online služeb. Vysílací organizace proto čím dál častěji kromě vlastního vysílání televizních a rozhlasových pořadů nabízejí i online služby, které jejich vysílání doplňují, jako je služba souběžného vysílání nebo zpětného zhlédnutí. Poskytovatelé služeb přenosu vysílání, kteří slučují vysílání televizních a rozhlasových programů do balíčků a poskytují je uživatelům souběžně s původním vysíláním v nezměněné a nezkrácené podobě, využívají k přenosu vysílání různých technik, jako jsou kabelové, družicové nebo zemské digitální sítě, sítě s uzavřeným okruhem založené na internetovém protokolu nebo mobilní sítě, jakož i otevřený internet. Na straně uživatelů roste poptávka po přístupu k vysílání televizních a rozhlasových pořadů, jež pocházejí z jejich členského státu, ale i těch, jež pocházejí z jiných členských států Unie; mezi těmito uživateli jsou příslušníci jazykových menšin Unie, jakož i osoby, které žijí v jiném členském státě než ve svém domovském členském státě.

(2)  Rozvoj digitálních technologií a internetu změnil způsob distribuce televizních a rozhlasových pořadů i přístupu k nim. Uživatelé stále více očekávají, že budou mít přístup jak k živému vysílání televizních a rozhlasových pořadů, tak k jejich vysílání na vyžádání, a to tradičními kanály, jako jsou družice nebo kabel, i prostřednictvím online služeb. Vysílací organizace proto čím dál častěji kromě vlastního vysílání televizních a rozhlasových pořadů nabízejí i online služby, které jejich vysílání doplňují, jako je služba souběžného vysílání nebo zpětného zhlédnutí. Poskytovatelé služeb přenosu vysílání, kteří slučují vysílání televizních a rozhlasových programů do balíčků a poskytují je uživatelům souběžně s původním vysíláním v nezměněné a nezkrácené podobě, využívají k přenosu vysílání různých technik, jako jsou kabelové, družicové nebo zemské digitální sítě, sítě s uzavřeným okruhem založené na internetovém protokolu nebo mobilní sítě, jakož i otevřený internet. Na straně uživatelů roste poptávka po přístupu k televizním a rozhlasovým pořadům, včetně služeb zpětného zhlédnutí, jež pocházejí z jejich členského státu, ale i těch, jež pocházejí z jiných členských států Unie; mezi těmito uživateli jsou příslušníci jazykových menšin Unie, jakož i osoby, které žijí v jiném členském státě než ve svém domovském členském státě. Tato rostoucí poptávka představuje  pozitivní vývoj a zeměpisné blokování by nemělo být výchozí možností pro veškerý audiovizuální obsah vytvořený v Evropské unii a přenášený online. Model územního financování evropského obsahu je však pro úspěch evropského audiovizuálního mediálního odvětví zásadní.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Poskytovatelé služeb přenosu vysílání, kteří obvykle nabízejí mnoho různých programů, v jejichž televizních a rozhlasových pořadech je užita celá řada děl a jiných předmětů ochrany, mají na získání potřebných licencí velmi krátkou lhůtu, takže vypořádání práv pro ně představuje značnou zátěž. Zároveň hrozí, že díla a jiné předměty ochrany nositelů práv budou využívány bez povolení nebo řádně vyplacené odměny.

(4)  Poskytovatelé služeb přenosu vysílání, kteří obvykle nabízejí mnoho různých programů, v jejichž televizních a rozhlasových pořadech je užita celá řada děl a jiných předmětů ochrany, mají na získání potřebných licencí velmi krátkou lhůtu, takže vypořádání práv pro ně představuje značnou zátěž. Zároveň hrozí, že díla a jiné předměty ochrany nositelů práv budou využívány bez povolení nebo řádně vyplacené přiměřené odměny.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Doplňkové online služby, na něž se vztahuje toto nařízení, jsou služby nabízené vysílacími organizacemi, které mají jednoznačný a podřadný vztah k vysílání. Patří mezi služby umožňující lineární přístup k televizním a rozhlasovým pořadům souběžně s vysíláním a služby, které během vymezeného období po odvysílání umožňují přístup k televizním a rozhlasovým pořadům, jež vysílací organizace již odvysílala (tzv. služby zpětného zhlédnutí). Kromě toho doplňkové online služby zahrnují služby, které umožňují přístup k materiálům obohacujícím nebo jinak rozšiřujícím televizní a rozhlasové pořady, jež vysílací organizace vysílá, mimo jiné prostřednictvím upoutávek na obsah příslušného pořadu a jeho rozšíření, doplnění nebo recenzí. Poskytování přístupu k jednotlivým dílům nebo jiným předmětům ochrany, které byly do televizního nebo rozhlasového pořadu začleněny, by za doplňkovou online službu být považovány neměly. Stejně tak do definice doplňkové online služby nespadá poskytování přístupu k dílům nebo jiným předmětům ochrany nezávisle na vysílání, jako jsou služby umožňující přístup k jednotlivým hudebním nebo audiovizuálním dílům, hudebním albům nebo videím.

(8)  Doplňkové online služby, na něž se vztahuje toto nařízení, jsou služby nabízené vysílacími organizacemi, které mají jednoznačný a podřadný vztah k vysílání, mezi něž patří služby umožňující lineární přístup k televizním a rozhlasovým pořadům souběžně s vysíláním a nelineární služby, které nejdříve jeden měsíc před vysíláním, během něj nebo po něm umožňují přístup k televizním a rozhlasovým pořadům, jež vysílací organizace vysílá (tzv. streamingové služby a služby zpětného zhlédnutí). Kromě toho doplňkové online služby zahrnují služby, které umožňují přístup k materiálům obohacujícím nebo jinak rozšiřujícím televizní a rozhlasové pořady, jež vysílací organizace vysílá, mimo jiné prostřednictvím upoutávek na obsah příslušného pořadu a jeho rozšíření, doplnění nebo recenzí, stejně jako materiál skutečně vytvořený pro online prostředí. Poskytování přístupu k jednotlivým dílům nebo jiným předmětům ochrany, které byly do televizního nebo rozhlasového pořadu začleněny, by za doplňkovou online službu být považovány neměly. Stejně tak do definice doplňkové online služby nespadá poskytování přístupu k hudebním albům nebo videím.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Jelikož se má za to, že k poskytování doplňkové online služby, přístupu k ní nebo jejímu využívání dochází výlučně v členském státě, v němž má vysílací organizace hlavní místo podnikání, přestože doplňkovou online službu lze de facto poskytovat přes hranice do jiných členských států, je nutné zajistit, aby strany při posuzování výše náhrady poskytované za dotčená práva přihlížely ke všem aspektům této doplňkové online služby, jako jsou její charakteristiky, diváci a posluchači, včetně diváků a posluchačů v členském státě, v němž má vysílací organizace hlavní místo podnikání, a v dalších členských státech, v nichž je tato doplňková online služba přijímána a využívána, a jazyková verze.

(10)  Jelikož se má za to, že k poskytování doplňkové online služby, přístupu k ní nebo jejímu využívání dochází výlučně v členském státě, v němž má vysílací organizace hlavní místo podnikání, přestože doplňkovou online službu lze de facto poskytovat přes hranice do jiných členských států, je nutné zajistit, aby strany při posuzování výše přiměřené odměny vyplácené za dotčená práva přihlížely ke všem aspektům této doplňkové online služby, jako jsou její charakteristiky, aktuální a potenciální diváci a posluchači, včetně diváků a posluchačů v členském státě, v němž má vysílací organizace hlavní místo podnikání, a v dalších členských státech, v nichž je tato doplňková online služba přijímána a využívána, a všechny dostupné jazykové verze a verze opatřené titulky. Kromě toho by tato odměna měla být přiměřená ekonomické hodnotě poskytované služby.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Díky zásadě smluvní svobody bude možné nadále omezovat využívání práv, jichž se týká zásada země původu stanovená v tomto nařízení, zejména pokud jde o některé technické prostředky vysílání nebo určité jazykové verze, za předpokladu, že uvedená omezení týkající se využívání těchto práv budou v souladu s právními předpisy Unie.

(11)  Je důležité připomenout, že díky zásadě smluvní svobody bude možné nadále omezovat využívání práv, jichž se týká zásada země původu stanovená v tomto nařízení, jak ukázalo provádění směrnice Rady 93/83/EHS, zejména pokud jde o některé technické prostředky vysílání nebo určité jazykové verze a povahu a provádění některých smluv, za předpokladu, že uvedená omezení týkající se využívání těchto práv budou v souladu s vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy Unie.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Jak potvrdil Soudní dvůr, je možné, aby držitelé práv v souladu se článkem 101 SFEU získali přiměřenou odměnu za využívání svých děl nebo jiných předmětů ochrany.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b)  Toto nařízení v souladu se zásadou smluvní svobody nebrání používání stávajících systémů udělování licencí, jako jsou územní licence, a nejsou jím dotčena stávající ustanovení vnitrostátního autorského smluvního práva týkajícího se přiměřené odměny ani stávající řešení kolektivní správy pro přenosy vysílání uvnitř členského státu.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Poskytovatelé služeb přenosu vysílání nabízených prostřednictvím družicových a zemských digitálních sítí, sítí s uzavřeným okruhem založených na internetovém protokolu, mobilních a podobných sítí poskytují služby rovnocenné službám zajišťovaným poskytovateli služeb kabelového přenosu, pokud přenesou současně, v neměněné a nekrácené podobě a za účelem příjmu veřejností původní vysílání televizních nebo rozhlasových pořadů z jiného členského státu, je-li toto původní vysílání uskutečňováno kabelem nebo bezdrátově, včetně vysílání přes družici, avšak s výjimkou online vysílání, a je-li určeno pro příjem veřejností. Z tohoto důvodu by měli být zahrnuti do oblasti působnosti tohoto nařízení a využívat výhod mechanismu zavádějícího povinnou kolektivní správu práv. Služby přenosu vysílání, které jsou nabízeny na otevřeném internetu, by však měly být z oblasti působnosti tohoto nařízení vyloučeny, neboť mají odlišné vlastnosti. Nejsou spojeny s žádnou konkrétní infrastrukturou a jejich schopnost zajistit kontrolované prostředí je například ve srovnání s kabelovými sítěmi nebo sítěmi s uzavřeným okruhem založenými na internetovém protokolu omezená.

(12)  Poskytovatelé služeb přenosu vysílání nabízených prostřednictvím družicových a zemských digitálních sítí, otevřených i uzavřených sítí založených na internetovém protokolu, mobilních a podobných sítí poskytují služby rovnocenné službám zajišťovaným poskytovateli služeb kabelového přenosu, pokud přenesou současně, v neměněné a nekrácené podobě a za účelem příjmu veřejností původní vysílání televizních nebo rozhlasových pořadů z jiného členského státu, je-li toto původní vysílání uskutečňováno kabelem nebo bezdrátově, včetně vysílání přes družici, a je-li určeno pro příjem veřejností. Z tohoto důvodu by měli být zahrnuti do oblasti působnosti tohoto nařízení a využívat výhod mechanismu zavádějícího povinnou kolektivní správu práv. Služby přenosu vysílání založené na internetovém protokolu, které jsou nabízeny jak na sítích s uzavřeným okruhem, tak na otevřeném internetu, by měly být zahrnuty do oblasti působnosti tohoto nařízení a využívat výhod mechanismu zavádějícího povinnou kolektivní správu práv, pokud zajistí kontrolované prostředí srovnatelné se sítěmi s uzavřeným okruhem a mohou prokázat, že jejich služby jsou poskytovány a jasně vymezené skupině účastníků nebo registrovaných uživatelů. Zahrnutí těchto služeb je zásadní pro to, aby byla v souladu s očekáváními spotřebitelů umožněna přenositelnost těchto služeb uvnitř členského státu bydliště i mimo něj, a to prostřednictvím mechanismu zavedeného nařízením Evropského parlamentu a Rady 2017/…1a.

 

__________________

 

1a Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu (2015/0284(COD)).

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  V zájmu zajištění právní jistoty poskytovatelům služeb přenosu vysílání nabízených prostřednictvím družicových a zemských digitálních sítí, sítí s uzavřeným okruhem založených na internetovém protokolu a mobilních nebo podobných sítí a za účelem odstranění rozdílů ve vnitrostátních právních předpisech, které tyto služby přenosu vysílání upravují, by se měla použít obdobná pravidla, jaká se vztahují na kabelový přenos definovaný ve směrnici 93/83/EHS. Pravidla stanovená touto směrnicí zahrnují povinnost, aby právo udělit nebo odmítnout povolení poskytovateli služby přenosu vysílání bylo vykonáváno prostřednictvím organizace kolektivní správy. Tím není dotčena směrnice 2014/26/EU18, a zejména její ustanovení týkající se práv nositelů práv, pokud jde o volbu organizace kolektivní správy.

(13)  V zájmu zajištění právní jistoty poskytovatelům služeb přenosu vysílání nabízených prostřednictvím družicových a zemských digitálních sítí, sítí s uzavřeným okruhem založených na internetovém protokolu, otevřeného internetu a mobilních nebo podobných sítí, pokud zajišťují kontrolované prostředí a definovatelnou skupinu uživatelů, a za účelem odstranění rozdílů ve vnitrostátních právních předpisech, které tyto služby přenosu vysílání upravují, by se měla použít obdobná pravidla, jaká se vztahují na kabelový přenos definovaný ve směrnici 93/83/EHS. Pravidla stanovená touto směrnicí zahrnují povinnost, aby právo udělit nebo odmítnout povolení poskytovateli služby přenosu vysílání bylo vykonáváno prostřednictvím organizace kolektivní správy. Tím není dotčena směrnice 2014/26/EU, a zejména její ustanovení týkající se práv nositelů práv, pokud jde o volbu organizace kolektivní správy.

__________________

__________________

18Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu, Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 72.

18Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu, Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 72.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Na distributory, jako jsou provozovatelé platforem nebo kabelových služeb, již přijímají signál obsahující programy prostřednictvím přímého přenosu za účelem příjmu veřejností, by se měla vztahovat ustanovení o povinné kolektivní správě stanovená v tomto nařízení, i pokud ke sdělování veřejnosti nedošlo před přenosem signálu distributorem. Distributoři by proto měli získat povolení od dotčených nositelů práv, pokud jde o jejich příslušnou účast na těchto úkonech a aktech, a to v rámci povinné kolektivní správy. Pojem „přímý přenos“ je technický výraz pro zvláštní situaci, v níž provozovatelé kabelové nebo jiné platformy přijímají vysílacího signál přímo z prostor provozovatele vysílání nebo prostřednictvím uzavřené sítě v soukromém vlastnictví tak, že tento vysílací signál není přenášen k příjmu veřejností předtím, než je přenášen provozovatelem, který tento signál přijímá. V této situaci, k níž obvykle dochází uvnitř jednoho členského státu, se vyskytuje pouze jediné sdělování takového signálu obsahujícího programy veřejnosti. Toto vyjasnění je důležité k tomu, aby se zabránilo dalším komplikacím při výkladu pojmu „sdělování veřejnosti“, což by mělo následky přesahující otázku dalšího přenosu.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Uplatňování autorského práva a s ním souvisejících práv je v některých případech rozděleno do četných územně definovaných vnitrostátních práv s různými nositeli práv a v některých případech je toto právo uplatňováno jiným subjektem. Proto je zapotřebí databáze vedená organizacemi kolektivní správy práv, jejímž cílem by bylo usnadnit identifikaci nositelů práv a umožnit provozovatelům vysílání a provozovatelů přenosů uzavírat licenční smlouvy.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Aby nebylo obejito uplatňování zásady země původu prodloužením platnosti stávajících dohod týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících, jež mají význam pro poskytování doplňkové online služby, jakož i pro přístup k této službě nebo její využívání, je nutné uplatnit zásadu země původu i na stávající dohody, avšak s přechodným obdobím.

vypouští se

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie. Přestože zřejmě dochází k zásahu do výkonu práv nositelů práv v tom smyslu, že k výkonu práva na sdělování veřejnosti je s ohledem na služby přenosu vysílání požadována povinná kolektivní správa, je třeba tuto podmínku stanovit cíleně pro zvláštní služby tak, aby umožnila plošnější přeshraniční šíření rozhlasových a televizních pořadů tím, že se usnadní vypořádání těchto práv.

(16)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie. Přestože zřejmě dochází k zásahu do výkonu práv nositelů práv v tom smyslu, že k výkonu práva na sdělování veřejnosti je s ohledem na služby přenosu vysílání požadována povinná kolektivní správa, je třeba tuto podmínku stanovit cíleně pro zvláštní služby tak, aby umožnila plošnější přeshraniční šíření rozhlasových a televizních pořadů tím, že se usnadní vypořádání těchto práv. Tímto nařízením nejsou dotčena jakákoli stávající či budoucí pravidla členských států upravující správu práv, například rozšířené kolektivní licence, právní domněnky zastoupení či převodu, kolektivní správa nebo podobná pravidla či jejich kombinace.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Až bude nařízení v platnosti po určité období, měl by být proveden jeho přezkum, aby bylo možné posoudit mimo jiné to, do jaké míry se přeshraniční poskytování doplňkových online služeb zvýšilo ve prospěch evropských spotřebitelů, a tím i ve prospěch větší kulturní rozmanitosti v Unii.

(18)  Až bude nařízení v platnosti po určité období, měl by být v souladu se zásadami zlepšování právní úpravy proveden jeho přezkum, aby bylo možné posoudit dopad tohoto nařízení, především to, do jaké míry se přeshraniční poskytování doplňkových online služeb zvýšilo ve prospěch evropských spotřebitelů, a tím i ve prospěch větší kulturní rozmanitosti v Unii. Tento přezkum by měl případně být koordinován s ustanoveními zaměřenými na zlepšování přeshraniční přístupnosti obsah na platformách videa na požádání, které byly zahrnuty ve čl. 10 směrnice 2017/... Evropského parlamentu a Rady1a ve formě mechanismu alternativního řešení sporů. Pokud tento mechanismus nepovede k významnému navýšení přeshraniční přístupnosti platforem videa na požádání, mělo by být zváženo zahrnutí těchto služeb do oblasti působnosti tohoto nařízení.

 

_________________

 

1a Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu, COM(2016)0593.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „doplňkovou online službou“ online služba, spočívající ve veřejném poskytování rozhlasových nebo televizních pořadů vysílací organizací nebo pod kontrolou a na odpovědnost této organizace současně s vysíláním těchto pořadů vysílací organizací nebo po vymezené období po jejich odvysílání touto organizací, jakož i všech materiálů vytvořených vysílací organizací nebo pro tuto organizaci, které vysílání doplňují;

a)  „doplňkovou online službou“ online služba, spočívající ve veřejném poskytování rozhlasových nebo televizních pořadů, produkovaných vysílací organizací nebo pro ni, včetně koprodukce, touto vysílací organizací nebo pod kontrolou a na odpovědnost této organizace současně s vysíláním těchto pořadů vysílací organizací, během vymezeného období nebo po vymezené období po jejich odvysílání touto organizací, jakož i všech materiálů vytvořených nebo spoluvytvořených vysílací organizací nebo pro tuto organizaci, které vysílání doplňují;

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „přenosem vysílání“ současný, neměněný a nekrácený přenos vysílání, jiný než kabelový přenos, vymezený ve směrnici 93/83/EHS, a jiný než přenos vysílání poskytovaný prostřednictvím služby přístupu k internetu, vymezené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/21201, který je určen pro veřejný příjem původního vysílání televizních a rozhlasových pořadů určených pro příjem veřejností z jiného členského státu kabelem, bezdrátově, včetně vysílání přes družici, avšak s výjimkou online vysílání, pokud tento přenos vysílání uskutečňuje jiná strana než vysílací organizace, která uskutečnila původní vysílání nebo pod jejíž kontrolou a na jejíž odpovědnost bylo toto vysílání uskutečněno.

b)  „přenosem vysílání“ neměněný a nekrácený přenos vysílání, jiný než kabelový přenos, vymezený ve směrnici 93/83/EHS, v kontrolovaném prostředí, který je určen pro veřejný příjem původního vysílání televizních a rozhlasových pořadů určených pro příjem veřejností z jiného členského státu kabelem, bezdrátově, včetně vysílání přes družici, pokud tento přenos vysílání uskutečňuje jiná strana než vysílací organizace, která uskutečnila původní vysílání nebo pod jejíž kontrolou a na jejíž odpovědnost bylo toto vysílání uskutečněno.

__________________

 

1Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii, Úř. věst. L 310, 26.11.2015, s. 1.

 

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  „přímým přenosem“ proces o dvou nebo více fázích, v jehož rámci vysílací organizace předávají svůj signál, který nese program, kdy přenos probíhá po soukromé linii od bodu k bodu, a to takovým způsobem, že signál, který nese program, nemůže být v průběhu tohoto přenosu zachycen veřejností, distributorovi, jenž tyto programy nabízí veřejnosti v nezměněné a nekrácené verzi, aby je veřejnost mohla sledovat nebo je poslouchat prostřednictvím kabelových systémů, mikrovlnných systémů, satelitních nebo zemských digitálních sítí či sítí založených na internetovém protokolu nebo podobných druhů sítí.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 2 - odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)   se za to, že k úkonu sdělování veřejnosti a aktu zpřístupňování, k nimž dochází při poskytování doplňkové online služby pod kontrolou a na odpovědnost vysílací organizace, jakož i k úkonům rozmnožení, jež jsou nezbytné k poskytování doplňkové online služby, přístupu k ní a jejímu využívání, dochází pro účely výkonu autorského práva a práv s ním souvisejících, jež mají pro tyto úkony význam, výlučně v členském státě, v němž má vysílací organizace hlavní místo podnikání.

1)  Aniž by byla dotčena možnost přenesení výlučných práv, má se za to, že k úkonu sdělování veřejnosti a aktu zpřístupňování veřejnosti, k nimž dochází při poskytování doplňkové online služby pod kontrolou a na odpovědnost vysílací organizace, jakož i k úkonům rozmnožení, jež jsou nezbytné k poskytování doplňkové online služby, přístupu k ní a jejímu využívání, dochází pro účely výkonu autorského práva a práv s ním souvisejících, jež mají pro tyto úkony význam, výlučně v členském státě, v němž má vysílací organizace hlavní místo podnikání. Jakékoli spory ohledně výkonu těchto autorských a souvisejících práv spadají do soudní příslušnosti tohoto členského státu.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 2 - odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  Při stanovení výše náhrady poskytované za práva, na něž se vztahuje zásada země původu podle odstavce 1, vezmou strany v úvahu všechny aspekty doplňkové online služby, jako jsou její charakteristiky, diváci a posluchači a jazyková verze.

2)  Při stanovení vhodné výše náhrady poskytované za práva, na něž se vztahuje zásada země původu podle odstavce 1, vezmou strany v úvahu všechny aspekty doplňkové online služby, jako jsou její charakteristiky, diváci a posluchači, potenciální diváci a posluchači v členském státě, v němž má vysílací organizace hlavní místo podnikání, a jakýchkoli dalších dotčených členských státech a všechny jazykové verze a verze opatřené titulky.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a)  Odstavce 1 až 5 se použijí na případy přímého přenosu, jak jsou definovány ve čl. 11 písm. ba).

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b)  Organizace kolektivní správy vedou databázi poskytující informace související s uplatňováním autorského práva a souvisejících práv, včetně vlastníka práv, typu použití, území a období.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv platných pro některé online přenosy vysílacích organizací a další přenos televizních a rozhlasových pořadů

Referenční údaje

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

6.10.2016

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Vicky Ford

11.10.2016

Předchozí zpravodaj(ka)

Julia Reda

Projednání ve výboru

9.2.2017

20.3.2017

 

 

Datum přijetí

11.5.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

6

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Anne-Marie Mineur

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv platných pro některé online přenosy vysílacích organizací a další přenos televizních a rozhlasových pořadů

Referenční údaje

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Datum předložení EP

14.9.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

6.10.2016

ITRE

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

CULT

6.10.2016

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

INTA

12.10.2016

 

 

 

Přidružené výbory

       Datum oznámení na zasedání

CULT

16.3.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Tiemo Wölken

12.10.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

23.3.2017

29.5.2017

7.9.2017

 

Datum přijetí

21.11.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

9

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Flack, Emma McClarkin, Sabine Verheyen

Datum předložení

27.11.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

14

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

S&D

Jean-Marie Cavada

John Flack, Emma McClarkin

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Enrico Gasbarra

9

-

ALDE

GUE:NGL

S&D

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto

Jiří Maštálka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

1

0

EFDD

Isabella Adinolfi

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí