Procedure : 2016/0284(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0378/2017

Indgivne tekster :

A8-0378/2017

Forhandlinger :

PV 27/03/2019 - 26
CRE 27/03/2019 - 26

Afstemninger :

PV 12/12/2017 - 5.5
CRE 12/12/2017 - 5.5
PV 28/03/2019 - 8.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0322

BETÆNKNING     ***I
PDF 928kWORD 142k
27.11.2017
PE 604.674v02-00 A8-0378/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af

radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Retsudvalget

Ordfører: Tiemo Wölken

Ordfører for udtalelse (*):

Petra Kammerevert, Kultur- og Uddannelsesudvalget

(*)  Associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

ERRATA/ADDENDA
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af

radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og tvprogrammer

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0594),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0384/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 25. januar 2017(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Kultur- og Uddannelsesudvalget, Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0378/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)    For at bidrage til det indre markeds funktion er det nødvendigt at øge udbredelsen af radio- og tv-programmer fra andre medlemsstater til gavn for brugere i hele EU ved at lette licenseringen af ophavsretten og beslægtede rettigheder til værker eller andet beskyttet materiale, der er indeholdt i udsendelsen af sådanne programmer. Tv- og radioprogrammer er afgjort et vigtigt middel til at fremme den sproglige og kulturelle diversitet, den sociale sammenhæng og adgangen til information.

(1)    For at bidrage til det indre markeds funktion og især for at øge adgangen til information er det nødvendigt at øge udbredelsen af nyheder og programmer om aktuelle forhold fra andre medlemsstater til gavn for brugere i hele EU ved at lette licenseringen af ophavsretten og beslægtede rettigheder til værker eller andet beskyttet materiale, der er indeholdt i udsendelsen af sådanne programmer. Nyhedsudsendelser og programmer om aktuelle forhold er nemlig vigtige midler til at fremme adgangen til information.

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2а)  Udbydere af audiovisuelle medietjenester skal bestræbe sig på at sikre, at deres tekniske tjenester gradvist bliver gjort tilgængelige for personer med syns- eller hørehandicap.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)    Der er en række forhindringer forbundet med udbud af onlinetjenester, der er knyttet til radio- og tv-udsendelser, samt udbud af retransmissionstjenester og dermed den frie cirkulation af tv- og radioprogrammer i Unionen. Radio- og tv-selskaberne udsender dagligt mange timers nyheder samt kulturelle- og politiske programmer samt dokumentar- eller underholdningsprogrammer. Disse programmer indeholder forskellige former for indhold såsom audiovisuelle, musikalske, litterære eller grafiske værker, der er beskyttet af ophavsret og/eller beskyttede rettigheder i medfør af EU-lovgivningen. Dette resulterer i en kompleks proces med at cleare flere forskellige rettighedsindehaveres rettigheder inden for forskellige kategorier af værker og andet beskyttet materiale. Disse rettigheder skal ofte cleares inden for en begrænset tidsramme, især når der forberedes programmer såsom nyheder og programmer om den aktuelle situation. For at kunne stille deres onlinetjenester til rådighed på tværs af grænserne, skal radio- og tv-selskaberne have de nødvendige rettigheder til værker og andet beskyttet materiale i samtlige berørte territorier, og dette gør clearingen af rettigheder endnu mere kompleks.

(3)    Radio- og tv-selskaberne udsender dagligt mange timers nyheder og programmer om aktuelle forhold. Disse programmer indeholder forskellige former for indhold, der er beskyttet af ophavsret og/eller beskyttede rettigheder i medfør af EU-lovgivningen. Dette resulterer i en kompleks proces med at cleare flere forskellige rettighedsindehaveres rettigheder inden for forskellige kategorier af værker og andet beskyttet materiale. For nyhedsudsendelser og programmer om aktuelle forhold er det nødvendigt at cleare disse rettigheder inden for en begrænset tidsramme. For at kunne stille deres tilknyttede onlinetjenester til rådighed på tværs af grænserne, skal radio- og tv-selskaberne have de nødvendige rettigheder til værker og andet beskyttet materiale i samtlige berørte territorier.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)    Operatører af retransmissionstjenester, der normalt udbyder adskillige programmer, der anvender flere forskellige værker og andet beskyttet materiale, som medtages i de retransmitterede radio- og tv-programmer, har en meget begrænset tidsramme til at opnå de nødvendige licenser, og de er således også pålagt en tung rettighedsclearingsbyrde. Rettighedsindehaverne risikerer ligeledes, at deres værker og andet materiale bliver misbrugt uden tilladelse eller betaling af vederlag.

(4)    Operatører, der leverer retransmission af radio- eller tv-programmer, herunder værker eller andet beskyttet indhold, udfører en form for kommunikation til offentligheden, uanset om retransmissionen af radio- eller tv-programmet foregår med de samme tekniske midler eller med andre tekniske midler end dem, der blev anvendt til den oprindelige udsendelse, og uanset om retransmissionen finder sted inden for det faktiske eller planlagte modtageområde for den oprindelige udsendelse. Eftersom operatører af retransmissionstjenester normalt udbyder adskillige programmer, der anvender flere forskellige værker og andet beskyttet materiale, som medtages i de retransmitterede radio- og tv-programmer, har operatører af retransmissionstjenester en meget begrænset tidsramme til at opnå de nødvendige licenser, og de er således også pålagt en tung rettighedsclearingsbyrde. Producenter, forfattere, ophavsmænd og andre rettighedsindehaverne risikerer ligeledes, at deres værker og andet materiale bliver misbrugt uden tilladelse eller betaling af et passende og rimeligt vederlag.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  I det omfang operatører af retransmissionstjenester, der normalt udbyder adskillige programmer, anvender flere forskellige værker og andet beskyttet materiale, som medtages i de retransmitterede radio- eller tv-programmer, bør de inden for rammerne af princippet om kontraktfrihed have mulighed for at opnå de nødvendige licenser og dermed garantere rettighedsindehaverne et rimeligt vederlag, så de fortsat kan tilbyde et bredt og varieret indhold. En sådan mulighed ville også være i forbrugerens interesse.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)    Retten til værker og andet beskyttet materiale harmoniseres bl.a. ved hjælp af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF14 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF15.

(5)    Retten til værker og andet beskyttet materiale harmoniseres bl.a. ved hjælp af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF14 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF15, hvilket navnligt tjener til at sikre et højt beskyttelsesniveau for rettighedsindehaverne.

_________________

_________________

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10-19).

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10-19).

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF af 12. december 2006 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 28-35).

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF af 12. december 2006 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 28-35).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)    Derfor bør det grænseoverskridende udbud af onlinetjenester, der er knyttet til udsendelser, og retransmissioner af radio- og tv-programmer fra andre medlemsstater fremmes ved at tilpasse den retlige ramme om udøvelse af ophavsretten og de beslægtede rettigheder, der er relevante for disse aktiviteter.

(7)    Derfor bør det grænseoverskridende udbud af onlinetjenester, der er knyttet til nyhedsudsendelser og programmer om aktuelle forhold, og retransmissioner af radio- og tv-programmer fra andre medlemsstater fremmes ved at tilpasse den retlige ramme om udøvelse af ophavsretten og de beslægtede rettigheder, der er relevante for disse aktiviteter. Eftersom tilpasningen af de retlige rammer kan medføre begrænsninger i udøvelsen af eksklusive rettigheder, bør den kun gælde i visse specielle tilfælde, der ikke strider mod den normale udnyttelse af værket eller andet beskyttet materiale og ikke i urimelig grad skader rettighedsindehaverens legitime interesser. I betragtning af territorialprincippets betydning for finansieringen og produktionen af kreativt indhold og navnlig audiovisuelle værker, bør enhver lovgivningsmæssig indgriben nødvendigvis være yderst begrænset og snæver og være i overensstemmelse med EU's principper om nødvendighed og proportionalitet.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)    De tilknyttede tjenester, der er omfattet af denne forordning, er de tjenester, som udbydes af radio- og tv-selskaberne, og som har et klart, underordnet forhold til udsendelsen. De omfatter tjenester, der giver adgang til tv- og radioprogrammer på lineær vis samtidig med udsendelsen og tjenester, der inden for en given tidsperiode efter udsendelsen giver adgang til tv- og radioprogrammer, der tidligere er blevet udsendt af selskabet (såkaldte catch-up-tjenester). Desuden omfatter tilknyttede onlinetjenester tjenester, som giver adgang til materiale, der beriger eller på anden måde udvider tv- og radioprogrammer, som selskabet har udsendt, bl.a. ved at foretage forudgående gennemgang, udvidelse, supplering eller efterfølgende gennemgang af indholdet af det relevante program. Udbuddet af adgang til individuelle værker og andet beskyttet materiale, der er blevet indarbejdet i et tv- eller radioprogram, bør ikke anses for at være en tilknyttet onlinetjeneste. Tilsvarende falder adgang til værker eller andet beskyttet materiale, der udbydes uafhængigt af en udsendelse, såsom tjenester, der giver adgang til uafhængige musikalske eller audiovisuelle værker, musikalbums eller videoer, ikke ind under definitionen af en tilknyttet tjeneste.

(8)    De tilknyttede tjenester, der er omfattet af denne forordning, er de tjenester, som udbydes af radio- og tv-selskaberne, og som har et klart, underordnet forhold til udsendelsen. De omfatter tjenester, der giver adgang til nyhedsudsendelser og programmer om aktuelle forhold strengt lineær vis samtidig med udsendelsen og tjenester, der inden for en given tidsperiode efter udsendelsen giver adgang til nyhedsudsendelser og programmer om aktuelle forhold, der tidligere er blevet udsendt af selskabet (såkaldte catch-up-tjenester). Udbuddet af adgang til individuelle værker og andet beskyttet materiale, der er blevet indarbejdet i et radio eller tv-program, bør ikke anses for at være en tilknyttet onlinetjeneste. Tilsvarende falder adgang til værker eller andet beskyttet materiale, der udbydes uafhængigt af en udsendelse, såsom tjenester, der giver adgang til uafhængige musikalske eller audiovisuelle værker, musikalbums eller videoer, ikke ind under definitionen af en tilknyttet tjeneste.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)    For at lette clearingen af rettigheder i forbindelse med udbuddet af tilknyttede onlinetjenester på tværs af grænserne er det nødvendigt at fastsætte princippet om oprindelseslandet for så vidt angår udøvelse af ophavsret og beslægtede rettigheder, som er relevante for de handlinger, der udspiller sig i forbindelse med udbud af, adgang til eller anvendelse af en tilknyttet onlinetjeneste. Dette princip om oprindelseslandet bør kun gælde for forholdet mellem rettighedsindehavere (eller enheder, der repræsenterer rettighedsindehaverne, såsom kollektive forvaltningsorganisationer) og radio- og tv-selskaber og udelukkende med henblik på at udbyde adgangen til eller anvendelsen af en tilknyttet onlinetjeneste. Princippet om oprindelseslandet bør ikke gælde for nogen form for efterfølgende kommunikation til offentligheden eller reproduktion af indhold, der er beskyttet af ophavsretten eller beslægtede rettigheder, og som er indeholdt i den tilknyttede onlinetjeneste.

(9)    For at lette clearingen af rettigheder, som gør det muligt for radio- og tv-selskaber at udbyde tilknyttede onlinetjenester udelukkende med relation til nyhedsudsendelser og programmer om aktuelle forhold på tværs af grænserne, er det nødvendigt at fastsætte princippet om oprindelseslandet for så vidt angår udøvelse af ophavsret og beslægtede rettigheder, som er relevante for de handlinger, der udspiller sig i forbindelse med udbud af, adgang til eller anvendelse af sådanne tilknyttede onlinetjenester. Dette princip om oprindelseslandet bør kun gælde for forholdet mellem rettighedsindehavere (eller enheder, der repræsenterer rettighedsindehaverne, såsom kollektive forvaltningsorganisationer) og radio- og tv-selskaber og udelukkende med henblik på at udbyde adgangen til eller anvendelsen af tilknyttede onlinetjenester med relation til nyhedsudsendelser og programmer om aktuelle forhold. Princippet om oprindelseslandet bør ikke gælde for nogen form for efterfølgende kommunikation til offentligheden eller reproduktion af indhold, der er beskyttet af ophavsretten eller beslægtede rettigheder, og som er indeholdt i den tilknyttede onlinetjeneste.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Det i forordningen fastsatte oprindelseslandsprincip bør ikke gælde for tilknyttede onlinetjenester, som primært eller udelukkende er rettet mod en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor radio- og tv-selskabet har sit hovedforretningssted. En sådan tjeneste, som primært eller udelukkende er rettet mod en bestemt medlemsstat, er en tjeneste, hvis programmer er klart rettet mod befolkningen i en anden medlemsstat end den, hvor radio- og tv-selskabet har sit hovedforretningssted, og hvis publikum helt klart er begrænset til befolkningen i den pågældende medlemsstat, og i forbindelse med hvilken det er usandsynligt, at der findes lyttere eller seere uden for den medlemsstat, som programmerne er rettet mod. Elementer til fastlæggelse af målgruppen er blandt andet sprog, herunder underteksternes sprog, reklamer, eftersynkronisering, målgruppe for markedsføring af radio- og tv-tjenesten og/eller programfladens lokale karakter.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)    Eftersom udbuddet af, adgangen til eller anvendelsen af en tilknyttet onlinetjeneste skal anses for at finde sted udelukkende i den medlemsstat, hvor radio- eller tv-selskabet har sit hovedforretningssted, mens den tilknyttede onlinetjeneste faktisk kan udbydes på tværs af grænserne til andre medlemsstater, er det nødvendigt at sikre, at parterne, når rettighederne skal erhverves, ved beregning af vederlaget tager højde for alle aspekter af den tilknyttede tjeneste såsom publikum, herunder publikum i den medlemsstat, hvor selskabet har sit hovedforretningssted, og i andre medlemsstater, hvor den tilknyttede onlinetjeneste tilgås og anvendes, samt sprogudgaven.

(10)    Eftersom udbuddet af, adgangen til eller anvendelsen af en tilknyttet onlinetjeneste til nyhedsudsendelser og programmer om aktuelle forhold skal anses for at finde sted udelukkende i den medlemsstat, hvor radio- eller tv-selskabet har sit hovedforretningssted, mens den tilknyttede onlinetjeneste faktisk kan udbydes på tværs af grænserne til andre medlemsstater, er det nødvendigt at sikre, at parterne, når rettighederne skal erhverves, ved beregning af vederlaget bruger objektive kriterier og tager højde for alle aspekter af den tilknyttede tjeneste såsom varigheden af tilgængeligheden online, publikum, herunder publikum i den medlemsstat, hvor selskabet har sit hovedforretningssted, og i andre medlemsstater, hvor den tilknyttede onlinetjeneste tilgås og anvendes, samt alle tilgængelige sprogversioner.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)    Ved hjælp af princippet om kontraktfrihed vil det være muligt fortsat at begrænse udnyttelsen af de rettigheder, der berøres af princippet om oprindelseslandet, der fastsættes i denne forordning, navnlig med hensyn til visse tekniske transmissionsmidler eller visse sprogversioner, for så vidt at denne begrænsning af udnyttelsen er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

(11)    Der skal mindes om, at ved hjælp af princippet om kontraktfrihed og for at støtte de nuværende licensmodeller såsom eksklusive territoriale licensmodeller, der muliggør finansieringsmekanismer, som er afgørende for audiovisuel produktion, optimal distribution og fremme af kulturel mangfoldighed, er det nødvendigt fortsat at begrænse udnyttelsen af de rettigheder, der berøres af princippet om oprindelseslandet, der fastsættes i denne forordning, for så vidt at denne begrænsning af udnyttelsen er i overensstemmelse med den nationale lovgivning og EU-lovgivningen.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Denne forordning har ikke til hensigt at tilskynde til forumshopping. Princippet om oprindelseslandet bør ikke finde anvendelse på onlinetjenester, som hovedsagelig eller udelukkende er rettet mod et andet publikum end publikum i den medlemsstat, hvor radio- og tv-selskabet har sit hovedforretningssted, med henblik på at begrænse en praksis, hvorved et radio- eller tv-selskab forsøger at etablere sig i en anden medlemsstat for at undgå ufordelagtige finansielle forpligtelser eller for at få gavn af mere fordelagtige licensaftaler i sammenligning med den medlemsstat, hvor selskabet har sit hovedforretningssted. Med henblik på at vurdere, om en onlinetjeneste er rettet mod et publikum uden for sin egen medlemsstat, bør der tages hensyn til tjenestens egenskaber og sprogversioner.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b)   På grundlag af princippet om kontraktfrihed og for ikke i urimelig grad at skade de eksisterende licensmodeller såsom eksklusive territoriale licenser begrænses grænseoverskridende retransmission fra en anden eller til en anden medlemsstat til retransmission af kabel- eller IPTV-lignende tjenester inden for kontrollerede miljøer.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 11 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11c)  I overensstemmelse med princippet om kontraktfrihed forhindrer denne forordning ikke eksisterende licensmodeller såsom territoriale licenser og berører ikke de eksisterende nationale aftaleretlige regler om ophavsret vedrørende et passende vederlag eller eksisterende kollektive forvaltningsløsninger vedrørende retransmission i en medlemsstat.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)    Operatører af retransmissionstjenester, der udbydes via satellit, jordbaserede net, lukkede ip-baserede net, mobile og lignende net, udbyder tjenester svarende til dem, der udbydes af operatører af kabelretransmissionstjenester, når de simultant, i uændret og uforkortet form og med henblik på offentlighedens modtagelse retransmitterer en oprindelig transmission af radio- og tv-programmer fra en anden medlemsstat i tilfælde, hvor denne transmission er trådbunden eller trådløs via satellit, men ikke online, og beregnet til offentlighedens modtagelse. De bør derfor være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde og få gavn af den mekanisme, der indfører obligatorisk kollektiv forvaltning af rettigheder. Retransmissionstjenester, der udbydes på det åbne internet, bør udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde, eftersom disse tjenester har andre egenskaber. De er ikke forbundet til nogen bestemt infrastruktur, og deres muligheder for at sikre et kontrolleret miljø er begrænsede sammenlignet med f.eks. kabel eller lukkede ip-baserede net.

(12)    Operatører af retransmissionstjenester, der udbydes via satellit, digitale jordbaserede net eller kabel- eller IPTV-lignende tjenester inden for kontrollerede miljøer, der udbyder tjenester svarende til dem, der udbydes af operatører af kabelretransmissionstjenester, når de simultant, i uændret og uforkortet form og med henblik på offentlighedens modtagelse retransmitterer en oprindelig transmission af radio- og tv-programmer fra en anden medlemsstat i tilfælde, hvor denne transmission er trådbunden eller trådløs, herunder via satellit, men ikke online, og beregnet til offentlighedens modtagelse. De bør derfor være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde og få gavn af den mekanisme, der indfører obligatorisk kollektiv forvaltning af rettigheder. Retransmissionstjenester, der udbydes på det åbne internet, men ikke gennem kabel- eller IPTV-lignende tjenester inden for kontrollerede miljøer, bør udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde, eftersom disse tjenester har andre egenskaber. De er ikke forbundet til nogen bestemt infrastruktur, og deres muligheder for at sikre et kontrolleret miljø er begrænsede sammenlignet med f.eks. kabel eller lukkede ip-baserede net.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)    For at skabe retssikkerhed for operatører af retransmissionstjenester, der udbydes via satellit, digitale jordbaserede net, lukkede ip-baserede net, mobile eller lignende net og for at udligne forskellene i national lovgivning for så vidt angår disse retransmissionstjenester, bør der gælde regler, der ligner dem, som gælder for kabelretransmission som defineret i direktiv 93/83/EØF. Reglerne i dette direktiv indeholder forpligtelsen at udøve rettigheden til at give eller nægte en retransmissionstjenesteoperatør tilladelse ved hjælp af en kollektiv forvaltningsorganisation. Dette berører ikke direktiv 2014/26/EU, og navnlig ikke dets bestemmelser om rettighedsindehavernes rettigheder med hensyn til valget af kollektiv forvaltningsorganisation.

(13)    For at skabe retssikkerhed for operatører af retransmissionstjenester, der udbydes via satellit, digitale jordbaserede net, kabel- eller IPTV-lignende tjenester inden for kontrollerede miljøer og for at udligne forskellene i national lovgivning for så vidt angår disse retransmissionstjenester, bør der gælde regler, der ligner dem, som gælder for kabelretransmission som defineret i direktiv 93/83/EØF. Reglerne i dette direktiv indeholder forpligtelsen at udøve rettigheden til at give eller nægte en retransmissionstjenesteoperatør tilladelse ved hjælp af en kollektiv forvaltningsorganisation. Dette berører ikke direktiv 2014/26/EU, og navnlig ikke dets bestemmelser om rettighedsindehavernes rettigheder med hensyn til valget af kollektiv forvaltningsorganisation. Retten til at nægte tilladelse bibeholdes dog som sådan, men måden, hvorpå denne ret udøves, bør reguleres i et vist omfang. Det indebærer ligeledes, at det altid er muligt at beslutte, om retten til retransmission skal gives eller ej.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Kollektive forvaltningsorganisationer bør have mulighed for at anvende de bestemmelser om udøvelse af retten til retransmission, der er fastsat i denne forordning, gennem en udvidelse af en kollektiv aftale med en operatør af en retransmissionstjeneste til også at omfatte rettigheder tilhørende rettighedsindehavere, som ikke er repræsenteret af organisationen, når et sådant system er fastsat i medfør af national lov.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Radio- og tv-selskaber, der transmitterer deres programbærende signaler ved hjælp af en proces med direkte input til distributører, der ifølge Bernerkonventionen er tredjeparter i forhold til radio- og tv-selskabet, med henblik på offentlighedens modtagelse, bør i fællesskab med deres distributører hæfte for de enkelte og udelelige handlinger i form af kommunikation til offentligheden og tilrådighedsstillelse, jf. definitionen i artikel 3 i direktiv 2001/29/EF, som de foretager sammen. De pågældende radio- og tv-selskaber og distributører bør derfor opnå tilladelse fra de berørte rettighedsindehavere for så vidt angår deres respektive deltagelse i sådanne handlinger.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14b)  Den undtagelse, der er fastlagt i denne forordning med hensyn til rettigheder til retransmission, der udøves af radio- og tv-selskaber for så vidt angår deres egne udsendelser, bør ikke begrænse rettighedsindehavernes mulighed for at overføre deres rettigheder til en kollektiv forvaltningsorganisation og derved få direkte andel i det vederlag, der betales af operatøren af en retransmissionstjeneste.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)    For at forebygge omgåelse af anvendelsen af princippet om oprindelseslandet ved hjælp af forlængelse af eksisterende aftaler om udøvelse af ophavsret og beslægtede rettigheder, der er relevante for udbuddet af en tilknyttet onlinetjeneste, er det nødvendigt også at anvende princippet om oprindelseslandet i eksisterende aftaler, dog med en overgangsperiode.

(15)    For at forebygge omgåelse af anvendelsen af princippet om oprindelseslandet, der finder anvendelse på nyhedsudsendelser og programmer om aktuelle forhold, ved hjælp af forlængelse af eksisterende aftaler om udøvelse af ophavsret og beslægtede rettigheder, der er relevante for udbuddet af en tilknyttet onlinetjeneste samt adgang til og brug af en tilknyttet onlinetjeneste, er det nødvendigt også at anvende dette princip i eksisterende aftaler, dog med en overgangsperiode.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Radio- og tv-selskaber, der transmitterer deres programbærende signaler ved hjælp af en proces med direkte input til distributører med henblik på offentlighedens modtagelse heraf, bør hæfte i fællesskab med disse distributører for de enkelte og udelelige handlinger i form af kommunikation til offentligheden og tilrådighedsstillelse, jf. definitionen i artikel 3 i direktiv 2001/29/EF, som de foretager sammen. De pågældende radio- og tv-selskaber og distributører bør derfor opnå separat tilladelse fra de berørte rettighedsindehavere for så vidt angår deres respektive deltagelse i sådanne handlinger.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)    I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender. Mens der kan forekomme indgreb i rettighedsindehavernes rettigheder for så vidt at den obligatoriske kollektive forvaltning er nødvendig for at udøve retten til at kommunikere med offentligheden om retransmissionstjenester, er det nødvendigt på målrettet vis at foreskrive en sådan betingelse for visse tjenester og for at tillade bedre grænseoverskridende udbredelse af tv- og radioprogrammer ved at lette clearingen af disse rettigheder.

(16)    I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender. Mens der sker indgreb i rettighedsindehavernes rettigheder, for så vidt at den obligatoriske kollektive forvaltning finder sted for at udøve retten til at kommunikere med offentligheden med hensyn til retransmissionstjenester, er det nødvendigt på målrettet vis at foreskrive en sådan betingelse for specifikke tjenester og begrænse den til tjenester, der svarer til kabelretransmissioner og satellitudsendelser og finder sted inden for kontrollerede miljøer.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 18

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)    Forordningen bør revideres, når den har været i kraft i en vis periode, bl.a. med henblik på at vurdere i hvilken grad det grænseoverskridende udbud af tilknyttede onlinetjenester er blevet øget til gavn for de europæiske forbrugere og hermed til gavn for forbedret kulturel mangfoldighed i Unionen.

(18)    I overensstemmelse med principperne om bedre lovgivning bør forordningen revideres, når den har været i kraft i en vis periode, med henblik på at vurdere dens virkninger, herunder dens bestemmelser om direkte input, for de europæiske kreative industrier, for finansieringen af europæiske audiovisuelle værker og for rettighedsindehaverne. Desuden bør der i revisionen tages hensyn til, i hvilken grad det grænseoverskridende udbud af tilknyttede onlinetjenester og investeringsniveauet i nyt indhold er blevet øget til gavn for de europæiske forbrugere og virksomheder og hermed til gavn for forbedret kulturel mangfoldighed i Unionen.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)    Eftersom målet med denne forordning, nemlig at fremme det grænseoverskridende udbud af tilknyttede onlinetjenester og fremme retransmissioner af radio- og tv-programmer i andre medlemsstater, ikke kan nås i tilstrækkelig grad af medlemsstaterne, og derfor - på grund af målets omfang og indvirkning kan bedre nås på EU-plan, kan EU vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Hvad angår det grænseoverskridende udbud af tilknyttede onlinetjenester, opstiller forordningen igangsætningsmekanismer med henblik på at lette clearingen af ophavsretten og beslægtede rettigheder. Denne forordning forpligter ikke radio- og tv-selskaberne til at udbyde sådanne grænseoverskridende tjenester. Denne forordning forpligter heller ikke retransmissionsoperatørerne til at inddrage tv- eller radioprogrammer fra andre medlemsstater i deres tjenester. Denne forordning vedrører udelukkende udøvelsen af visse retransmissionsrettigheder for så vidt dette er nødvendigt for at forenkle licenseringen af ophavsretten og beslægtede rettigheder i unionen —

(19)    Målet for denne forordning, nemlig at fremme det grænseoverskridende udbud af tilknyttede onlinetjenester til nyhedsudsendelser og programmer om aktuelle forhold og fremme retransmissioner af radio- og tv-programmer i andre medlemsstater, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, og kan derfor på grund af målets omfang og virkninger i visse tilfælde bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Hvad angår radio- og tv-selskabernes grænseoverskridende udbud af visse tilknyttede onlinetjenester, opstiller forordningen igangsætningsmekanismer med henblik på at lette clearingen af ophavsretten og beslægtede rettigheder. Denne forordning forpligter heller ikke retransmissionsoperatørerne til at inddrage radio- eller tv-programmer fra andre medlemsstater i deres tjenester. Denne forordning vedrører udelukkende udøvelsen af visse retransmissionsrettigheder for så vidt dette er nødvendigt for at forenkle licenseringen af ophavsretten og beslægtede rettigheder i unionen —

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a)  Retransmission af radio- og tv-programmer fra andre medlemsstater er en handling, som er undergivet ophavsret og i visse tilfælde beslægtede rettigheder. Onlinetjenester bør derfor for hver enkelt del af det retransmitterede program indhente tilladelse fra samtlige rettighedsindehavere. I henhold til denne forordning bør disse tilladelser gives gennem aftaler, medmindre der midlertidigt er gjort undtagelser for eksisterende lovbestemte licensordninger.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel -1 (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel -1

 

Genstand

 

1.   Ved denne forordning fastsættes der retlige mekanismer med henblik at lette clearingen af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der er relevante for grænseoverskridende udbud af tilknyttede onlinetjenester, og med henblik på at lette digital retransmission i et lukket miljø.

 

2.   Disse retlige mekanismer omfatter etablering af princippet om oprindelseslandet for så vidt angår udøvelse af disse rettigheder. De retlige mekanismer indeholder ligeledes bestemmelser om obligatorisk kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder, der er relevante for retransmission, bestemmelser om retlige formodninger om de kollektive forvaltningsorganisationers repræsentation samt bestemmelser om radio- og tv-selskabernes udøvelse af retten til retransmission.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)   "retransmission": enhver form for simultan, uændret og uforkortet retransmission af en oprindelig udsendelse af tv- og radioprogrammer, der er beregnet til modtagelse af offentligheden, fra en anden medlemsstat (ud over kabelretransmissioner som defineret i direktiv 93/83/EØF og retransmissioner, der udbydes ved hjælp af en internettjeneste som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120), som er beregnet til modtagelse af offentligheden og som er trådbunden eller trådløs, som udsendes via satellit, men ikke online, forudsat at denne retransmission foretages af en anden part end det radio- eller tv-selskab, der stod bag den oprindelige udsendelse, eller som kontrollerede eller havde ansvar for, at en sådan transmission blev udført.

b)   "retransmission": enhver form for simultan, uændret og uforkortet retransmission af en oprindelig udsendelse af radio og tv-programmer, der er beregnet til modtagelse af offentligheden, fra en anden medlemsstat, ud over kabelretransmissioner som defineret i direktiv 93/83/EØF, begrænset til kabel- eller IPTV-lignende tjenester, som er beregnet til modtagelse af offentligheden og som er trådbunden eller trådløs, som udsendes via satellit, men ikke online, forudsat at denne retransmission foretages af en anden part end det radio- eller tv-selskab, der stod bag den oprindelige udsendelse, eller som kontrollerede eller havde ansvar for, at en sådan transmission blev udført.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)   "direkte input": en proces i to eller flere trin, hvor radio- og tv-selskaber transmitterer deres programbærende signaler til distributører, der ifølge Bernerkonventionen er tredjeparter i forhold til disse radio- og tv-selskaber, med henblik på offentlighedens modtagelse via en privat "punkt til punkt"-linje – trådbunden eller trådløst, herunder via satellit – således at de programbærende signaler ikke kan modtages af den brede offentlighed under transmissionen. Distributørerne tilbyder derefter disse programmer til offentligheden simultant, i uændret og uforkortet form og med henblik på modtagelse via kabelnet, mikrobølgesystemer, jordbaserede net, IP-baserede net, mobile og lignende net.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra b b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)   "kontrollerede miljøer": udelukkende defineret som kabel-lignende tjenester eller IPTV-lignende tjenester med en beskyttet og begrænset adgang, hvor en retransmissionstjenesteoperatør leverer en på alle stadier krypteret retransmissionstjeneste til de brugere, der ifølge aftale har adgang hertil.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 2

Artikel 2

Anvendelse af princippet om oprindelseslandet i forbindelse med tilknyttede onlinetjenester

Anvendelse af princippet om oprindelseslandet i forbindelse med tilknyttede onlinetjenester til nyhedsudsendelser og programmer om aktuelle forhold

1)   Handlinger i form af kommunikation til offentligheden og tilrådighedsstillelse i tilfælde, hvor et radio- eller tv-selskab udbyder en tilknyttet onlinetjeneste eller har kontrol med eller ansvar herfor, samt handlinger i form af reproduktion, som er nødvendige for udbud af, adgang til eller anvendelse af en tilknyttet onlinetjeneste, skal, med henblik på udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der er relevante for disse handlinger, anses for udelukkende at finde sted i den medlemsstat, hvor radio- eller tv-selskabet har sit hovedforretningssted.

1)   Handlinger i form af kommunikation til offentligheden og tilrådighedsstillelse i tilfælde, hvor et radio- eller tv-selskab udbyder en tilknyttet onlinetjeneste til nyhedsudsendelser og programmer om aktuelle forhold eller har kontrol med eller ansvar herfor, samt handlinger i form af reproduktion af sådanne nyhedsudsendelser og programmer om aktuelle forhold, som er nødvendige for udbud af, adgang til eller anvendelse af en sådan tilknyttet onlinetjeneste, med henblik på opnåelse og udøvelse af den opnåede ophavsret og beslægtede rettigheder, der er relevante for disse handlinger, anses for udelukkende at finde sted i den medlemsstat, hvor radio- eller tv-selskabet har sit hovedforretningssted.

2)   Når der fastsættes vederlag for de rettigheder, der er underlagt princippet om oprindelseslandet som fastsat i stk. 1, tager parterne hensyn til samtlige aspekter af den tilknyttede onlinetjeneste, såsom den tilknyttede onlinetjenestes egenskaber og publikum samt sprogversionen.

2)   Når der fastsættes vederlag for de rettigheder, der er underlagt princippet om oprindelseslandet som fastsat i stk. 1, tager parterne hensyn til samtlige aspekter af den tilknyttede onlinetjeneste såsom den tilknyttede onlinetjenestes egenskaber, herunder varigheden af dens tilgængelighed online, publikum samt alle tilgængelige sprogversioner.

 

2a)   Stk. 2 berører ikke parternes frihed til at indgå aftale om specifikke metoder eller kriterier til beregning af vederlag for de rettigheder, der er underlagt princippet om oprindelseslandet, f.eks. baseret på de af onlinetjenesten genererede indtægter for radio- og tv-selskabet.

 

2b)  Stk. 1 og 2 berører ikke principperne om territorial udnyttelse af rettigheder og om kontraktfrihed under ophavsret, og de berører heller ikke nogen af de i direktiv 2001/29/EF hjemlede rettigheder. I henhold hertil er parterne berettigede til at fortsætte med at aftale, at der skal indføres begrænsninger i udnyttelsen af rettighederne som omhandlet i stk. 1, forudsat at disse begrænsninger er i overensstemmelse med EU-retten og lovgivningen i medlemsstaterne.

 

2c)  Retransmission af en oprindelig udsendelse af radio- og tv-programmer fra en medlemsstat til andre medlemsstater gennem en tilknyttet onlinetjeneste, som defineret i nærværende forordning, skal ske under overholdelse af gældende ophavsrettigheder, beslægtede rettigheder og rettigheder til andre frembringelser og på grundlag af kollektive eller individuelle kontraktmæssige aftaler mellem indehavere af ophavsret, beslægtede rettigheder og rettigheder til andre frembringelser og retransmissionstjenesteoperatører.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 3

Artikel 3

Udøvelse af rettigheder i forbindelse med retransmission, der udføres af andre rettighedsindehavere end radio- og tv-selskaber

Udøvelse af rettigheder i forbindelse med anden retransmission end kabelretransmission, der udføres af andre rettighedsindehavere end radio- og tv-selskaber

 

-1)   Retten til retransmission er en eneret og skal godkendes af indehaverne af ophavsretten og beslægtede rettigheder.

1)   Rettighedsindehavere af ophavsret eller beslægtede rettigheder ud over radio- og tv-selskaber udøver udelukkende deres rettighed til at give eller nægte tilladelse til retransmission gennem en kollektiv forvaltningsorganisation.

1)   Rettighedsindehavere af ophavsret eller beslægtede rettigheder ud over radio- og tv-selskaber udøver udelukkende deres rettighed til at give adgang til retransmissionstjenester inden for kontrollerede miljøer gennem en kollektiv forvaltningsorganisation.

2)   I tilfælde, hvor en rettighedsindehaver ikke har overført forvaltningen af en rettighed til en kollektiv forvaltningsorganisation, skal den kollektive forvaltningsorganisation, der forvalter rettighederne for samme kategori på den medlemsstats territorium, hvor retransmissionstjenesteoperatøren søger at cleare rettigheder for en retransmission, anses for at have mandat til at forvalte rettigheden på denne rettighedsindehavers vegne.

 

3)   I tilfælde, hvor mere end en kollektiv forvaltningsorganisation forvalter rettighederne for denne kategori på medlemsstatens territorium, har rettighedsindehaveren frihed til at vælge, hvilken kollektiv forvaltningsorganisation, der skal anses for at have mandat til at forvalte hans eller hendes rettighed. Hvis rettighedsindehaveren i en sådan situation ikke vælger en kollektiv forvaltningsorganisation, er det op til den medlemsstat, på hvis territorium en retransmissionstjenesteudbyder søger at cleare rettighederne for retransmission, at angive, hvilken af de kollektive forvaltningsorganisationer, der skal anses for at have mandat til at forvalte rettighedsindehaverens rettighed.

3)   I tilfælde, hvor mere end en kollektiv forvaltningsorganisation forvalter rettighederne for denne kategori på medlemsstatens territorium, har rettighedsindehaveren frihed til at vælge, hvilken kollektiv forvaltningsorganisation, der skal anses for at have mandat til at forvalte hans eller hendes rettighed. Hvis rettighedsindehaveren i en sådan situation ikke vælger en kollektiv forvaltningsorganisation, er det op til den medlemsstat, på hvis territorium en retransmissionstjenesteudbyder søger at cleare rettighederne for retransmission, at angive, hvilken af de kollektive forvaltningsorganisationer, der skal anses for at have mandat til at forvalte rettighedsindehaverens rettighed.

4)   En rettighedshaver skal have de samme rettigheder og forpligtelser som følge af aftalen mellem retransmissionstjenesteoperatøren og den kollektive forvaltningsorganisation, der anses for at have mandat til at forvalte vedkommendes rettigheder, som de rettighedsindehavere, der har bemyndiget den pågældende kollektive forvaltningsorganisation til at forvalte disses rettigheder, og vedkommende kan påberåbe sig disse rettigheder inden for en periode, der fastsættes af den berørte medlemsstat, og som ikke kan være på mindre end tre år at regne fra datoen for den retransmission, hvori vedkommendes værk eller andet beskyttet materiale indgår.

 

5)   En medlemsstat kan fastsætte, at en rettighedsindehaver, der giver tilladelse til førstegangsudsendelse på sit territorium af et beskyttet værk eller lignende, anses for at være indforstået med ikke at udøve sin ret til retransmission på et individuelt grundlag, men at udøve den i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

 

 

5a) Kollektive forvaltningsorganisationer skal føre en database med oplysninger om forvaltningen af de ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder, der er omfattet af denne artikel, herunder oplysninger om rettighedsindehaveren, typen af anvendelse, territoriet og rettighedsperioden.

 

5b)   Muligheden for at anvende forligsmænd og forebyggelse af misbrug af forhandlingsposition som fastsat i artikel 11 og artikel 12, stk. 1, i Rådets direktiv 93/83/EØF skal også være til rådighed i forbindelse denne forordning.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Udnyttelse af radio- og tv-programmer via retransmission

 

Retransmission af værker eller andet beskyttet materiale, som er en del af et radio eller tv-program, som oprindeligt blev formidlet til offentligheden af et radio- og tv-selskab, betragtes som en form for kommunikation til offentligheden af et sådant program, uanset om retransmissionstjenesteoperatøren benytter den samme tekniske metode eller en anden teknisk metode end den, der blev anvendt til den oprindelige udsendelse, og uanset om retransmissionen finder sted inden for det faktiske eller planlagte modtageområde for den oprindelige udsendelse.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 4 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

Udnyttelse af radio- og tv-programmer gennem direkte input Radio- og tv-selskaber, der transmitterer deres programbærende signaler ved hjælp af en proces med direkte input til distributører, der ifølge Bernerkonventionen er tredjeparter i forhold til disse radio- og tv-selskaber, med henblik på offentlighedens modtagelse, hæfter i fællesskab med deres distributører for de enkelte og udelelige handlinger i form af kommunikation til offentligheden og tilrådighedsstillelse, jf. definitionen i artikel 3 i direktiv 2001/29/EF, som de foretager sammen. De pågældende radio- og tv-selskaber og deres distributører bør derfor opnå tilladelse fra de berørte rettighedsindehavere for så vidt angår deres respektive deltagelse i sådanne handlinger.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

udgår

Overgangsbestemmelse

 

Aftaler om udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der er relevante for handlinger i form af kommunikation med offentligheden og tilrådighedsstillelse, som foregår i forbindelse med udbud af en tilknyttet onlinetjeneste samt handlinger i form af reproduktion, der er nødvendige for udbud af, adgang til og anvendelse af en tilknyttet onlinetjeneste, og som er i kraft den [dato nævnt i artikel 7, stk. 2, indsættes af Publikationskontoret] skal være underlagt artikel 2 fra den [dato nævnt i artikel 7, stk. 2 + to år, indsættes af Publikationskontoret] i to år, hvis de udløber efter denne dato.

 

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  Senest [tre år efter datoen i artikel 7, stk. 2, indsættes af Publikationskontoret] udarbejder Kommissionen en revision af denne forordning og præsentere en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet og det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

1)  Senest [tre år efter datoen i artikel 7, stk. 2, indsættes af Publikationskontoret] udarbejder Kommissionen en revision af denne forordning og præsentere en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet og det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Rapporten skal være let tilgængelig for offentligheden.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  Medlemsstaterne forsyner Kommissionen med de oplysninger, der er nødvendige for at forberede rapporten som omhandlet i stk. 1.

2)  Medlemsstaterne forsyner Kommissionen med rettidige og præcise oplysninger, der er nødvendige for at forberede rapporten som omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  Den gælder fra [6 måneder efter publikationsdatoen].

2)  Denne forordning gælder fra [18 måneder efter publikationsdatoen, indsættes af Publikationskontoret].

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Forenkling af adgangen til radio og tv-programmer over internettet er et centralt element i gennemførelsen af det digitale indre marked. De usynlige nationale grænser, som stadig findes på det digitale område, bør blive mere gennemtrængelige for at sikre grænseoverskridende adgang til det indhold, som allerede findes online. Det er absurd, at digitalt indhold, som i sagens natur på en hurtig og enkel måde kan overføres og gøres tilgængeligt, er lukket inde bag nationale grænser, mens fysiske varer længe har kunnet bevæge sig på tværs af disse grænser.

Med hensyn til ophavsretten skyldes geografisk blokering dels fragmentering af lovgivningen og dels anvendelsen af territorialitetsprincippet.

Denne forordning begrænser ikke anvendelsen af territorialitetsprincippet, mens spørgsmålet om fragmentering af lovgivningen er blevet løst gennem indførelsen af en retlig fiktion i form af princippet om oprindelseslandet. Denne forordning er således et afbalanceret kompromis mellem modstridende interesser. Ordføreren afviser yderligere begrænsninger for ikke at marginalisere anvendelsesområdet for denne forordning.

Fragmentering af lovgivningen medfører uforholdsmæssigt store transaktionsomkostninger, som afholder radio- og tv-selskaberne fra at sikre grænseoverskridende adgang. På grund af de manglende muligheder for lovlig adgang kan værkerne ikke fuldt ud opfylde deres samfundsmæssige værdi. Radio- og tv-programmer forbruges i stadig mindre grad via traditionelle formidlingskanaler såsom kabel, satellit og antenne, men derimod over internettet. Dermed ændres imidlertid ikke blot adgangsvejene til radio- og tv-programmer, men også forbrugernes adfærd: væk fra lineært fjernsyn mod ikke-lineært, tidsforskudt brug af varierende tilbud på valgfrit terminaludstyr. Denne ændring kan især konstateres blandt den yngre generation af brugere. Forslaget forfølger imidlertid ikke idéen om afskaffelse af nationale licenser til fordel for en enkelt paneuropæisk licens. I stedet anvendes det kendte og afprøvede princip fra artikel 1, stk. 2, litra b), i direktiv 93/83/EØF under navnet "princippet om oprindelseslandet", og dette udvides til onlinemiljøet. I praksis forenkles forvaltningen af rettigheder, idet det således afgøres, hvilken national ophavsret der finder anvendelse. Derved mindskes problemet med de overdrevne transaktionsomkostninger. Derimod indføres der ingen forsyningspligt for radio- og tv-selskaber.

Ordføreren er klar over betydningen af den europæiske filmbranche og vil gøre en indsats for at sikre dens opretholdelse og fremme. Branchen tegner sig for omkring 1 million arbejdspladser for alt fra manuskriptforfattere over filmhold og skuespillere til leverandører af tilknyttede tjenesteydelser. Desuden bidrager branchen til den kulturelle mangfoldighed, der er afgørende for informationssamfundets og demokratiets funktion.

Denne mangfoldighed kan imidlertid kun folde sig fuldt ud, hvis den bliver tilgængelig for alle enkeltpersoner. Kun således kan man fremme en bred offentlig debat. I denne henseende fremmer denne forordning den kulturelle mangfoldighed, men den stiller ikke spørgsmålstegn ved de kvantitative og kvalitative aspekter af mangfoldigheden.

Ordføreren er af den opfattelse, at denne forordning vil medføre betydelige fordele for forskellige befolkningsgrupper i deres hverdag. Forordningen om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked (i det følgende benævnt "portabilitetsforordningen") garanterer grænseoverskridende brug af betalingstjenester for allerede købte tjenester, men dette betinges af, at det blot handler om et midlertidigt ophold i en anden medlemsstat. Herved forstås ophold med henblik på rejser, ferier eller studier.

Nærværende forordning fokuserer derimod på personer, som opholder sig permanent i en medlemsstat, og som stadig har en legitim interesse i at kunne få adgang til onlinetjenester fra radio- og tv-selskaber, der er etableret i andre medlemsstater.

Det gælder bl.a. for de ca. 13,6 millioner borgere, som aktivt udøver deres rettigheder i henhold til EU-retten vedrørende fri bevægelighed for personer og arbejdstagere og deres familiemedlemmer. I denne sammenhæng bliver de besværlige nationale grænser, som stadig eksisterer på dette område, i modsætning til på det analoge indre marked, meget tydelige. Mens den frie bevægelighed for personer og varer er sikret på det indre marked, er adgangen til radio- og tv-udsendelser og dermed til programmer fra ens hjemland det ikke.

Desuden vil de eksisterende sproglige mindretal i flere medlemsstater få gavn af denne forordning. Netop i grænseregioner er det særlig vanskeligt at forklare, hvorfor man ved hjælp af gammel teknologi kan få adgang til radio- og tv-programmer på sit modersmål, mens dette ikke er muligt med den allerede veletablerede internetteknologi.

Desuden vil forordningen gøre det muligt at fremme den legitime interesse i via radio- og tv-programmer at høre fremmedsprog, som udgør selve grundlaget for forståelsen mellem de europæiske folk.

Det bliver lettere at få adgang til udsendelser fra andre medlemsstater i hele Europa, hvilket vil udgøre et vigtigt bidrag til skabelsen af en europæisk offentlighed.

Endelig tilbyder de tjenester, der er omfattet af portabilitetsforordningen, som regel kun underholdningsprogrammer, mens adgangen til nyhedsudsendelser og informationstjenester ikke er omfattet. Adgangen til sådanne udsendelser er imidlertid afgørende i en tid med såkaldt falske nyheder og en i al fald delvis dalende tillid til de traditionelle medier. Denne forordning er således af afgørende betydning for demokratiet. En forenklet adgang til programmer fra andre medlemsstater er vigtig for at fremme informationssamfundet.

Konkurrenceretten begrænser kun kontraktfriheden, i det omfang der indgås konkurrenceforvridende aftaler (artikel 101 og 102 i TEUF). Ophavsretten har imidlertid ikke til formål at beskytte mod eventuelle krænkelser af primærretten. Desuden har Den Europæiske Unions Domstol i den såkaldte Murphy-afgørelse(1) udtrykkeligt slået fast, at det for så vidt angår licenskontrakter vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder fremgår af Domstolens praksis, at den omstændighed, at en enkelt bevillingshaver har fået eneret til fra en medlemsstat at udsende en beskyttet frembringelse, ikke i sig selv kan anses for at udgøre en overtrædelse af konkurrencereglerne. Der er derimod behov for yderligere faktorer for at begrunde en sådan overtrædelse.

Ved at udvide princippet om oprindelseslandet bortfalder den konkurrenceretlige begrundelse vedrørende manglende senderettigheder. Der kan imidlertid være andre legitime interesser, som stadig kan begrunde geografisk blokering, f.eks. lokale interesser og kulturelle præferencer.

Nødvendigheden af en forordning understreges af den omstændighed, at 82 % af de offentlige og 62 % af de private radio- og tv-selskaber anvender en form for geografisk blokering, hvilket gør det betydeligt vanskeligere at få adgang til informationstjenester. Det store antal personer, der opnår adgang til indhold ved hjælp af såkaldte virtuelle private netværk (VPN), viser, at der er behov for at sikre andre adgangsveje. Dette behov bør opfyldes af lovgiveren på en måde, der sikrer lovlig adgang til indhold.

Ordføreren foreslår følgende vigtige forbedringer af Kommissionens tekst:

·Der foreslås en præcisering af reglerne for vederlag. Ordføreren understreger endnu engang den vigtige kulturelle betydning af europæiske film. Med henblik på at imødekomme de bekymringer, der især er kommet til udtryk fra de europæiske filmskabere, foreslår ordføreren en præcisering af reglerne for vederlag i artikel 2, stk. 2, samt indførelse af en regel om vederlag i artikel 3. Forslaget til præcisering slår fast, at rettighedsindehavere, navnlig indehavere af ophavsrettigheder til nicheværker, skal have et passende supplerede vederlag.

·Anvendelsesområdet, som kun omfatter tilknyttede onlinetjenester, synes i lyset af den teknologiske udvikling og et udbud, som er i hastig forandring, at være for smalt. Ordføreren mener, at man for at fastlægge et passende anvendelsesområde skal fjerne kravet om, at indholdet skal være knyttet til en udsendelse. Allerede i dag findes der programmer fra radio- og tv-selskaber, som udelukkende er tilgængelige online.

·Der foreslås en overgangsordning for anvendelse af princippet om oprindelseslandet for købte spillefilm og købte afsnit af tv-serier, som ikke er opdragsproduktioner, med henblik på at tilpasse forretningsmodellerne til de nye regler.

·Desuden er det ikke hensigtsmæssigt med en striks tidsmæssig tilknytning, og ordføreren foreslår, at denne begrænsning fjernes. Tidsmæssige begrænsninger findes allerede i national lovgivning. Efter ordførerens mening bør det overlades til kontraktparterne at blive enige om varigheden af adgangen og et passende vederlag herfor.

·Ansvaret i forbindelse med direkte input fastlægges.

·Ordningen for kabelretransmission skal være teknologineutral, når den svarer til kabeloperatørers retransmission, med henblik på også at tage hensyn til de teknologiske fremskridt på dette område.

(1)

EU-Domstolens dom af 4. oktober 2011 i de forenede sager C-403/08 og C-429/08, præmis 137.


UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (28.6.2017)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af

radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Ordfører for udtalelse: Petra Kammerevert

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Udviklingen af digitale teknologier og internettet har i høj grad ændret distributionen af og adgangen til tv- og radioprogrammer. Brugerne forventer i stigende grad at have adgang til tv- og radioprogrammer – både live og on-demand – ved hjælp af de traditionelle kanaler såsom satellit eller kabel og også ved hjælp af onlinetjenester. Radio- og tv-selskaberne tilbyder derfor, ud over deres egne udsendelser af tv- og radioprogrammer, i stigende grad onlinetjenester, der er knyttet til deres udsendelser, såsom simulcasting og catch-up-tjenester. Retransmissionstjenesteudbyderne, der samler udsendelser af tv- og radioprogrammer i pakker og udbyder dem til brugerne simultant med den oprindelige transmission af udsendelsen i uændret og uforkortet form, anvender forskellige teknikker til retransmission såsom kabel, satellit, digitale jordbaserede net, lukkede ip-baserede net, mobilnettet eller det åbne internet. Hvad angår brugerne, herunder medlemmer af sproglige minoriteter i EU og personer, der bor i en anden medlemsstat end deres oprindelsesland, er der stigende efterspørgsel efter adgang til udsendelser af tv- og radioprogrammer fra andre medlemsstater ud over de programmer, der udsendes i den medlemsstat, hvor de bor.

(2)  Udviklingen af digitale teknologier og internettet har i høj grad ændret og fortsætter med at ændre distributionen af og adgangen til tv- og radioprogrammer. Brugerne forventer i stigende grad at have adgang til tv- og radioprogrammer – både live og on-demand – ved hjælp af de traditionelle kanaler såsom satellit eller kabel og også ved hjælp af onlinetjenester. Radio- og tv-selskaberne tilbyder derfor, ud over deres egne udsendelser af tv- og radioprogrammer, i stigende grad onlinetjenester såsom simulcasting, webcast og catch-up-tjenester, der supplerer deres traditionelle lineære udgangssignal. Desuden stiller radio- og tv-selskaberne også tv- og radiolignende programmer til rådighed udelukkende online eller først online. Sådanne praksisser udgør en voksende virkelighed, som kan forklares ved ændrede markedsforhold og forbrugerkrav. Retransmissionstjenesteudbyderne, der samler udsendelser af tv- og radioprogrammer i pakker og udbyder dem til brugerne simultant med den oprindelige transmission af udsendelsen i uændret og uforkortet form, anvender forskellige teknikker til retransmission såsom kabel, satellit, digitale jordbaserede net, lukkede ip-baserede net, mobilnettet eller det åbne internet. Udbredelse af og adgang til tv- og radioprogrammer foregår derfor i stigende grad via forskellige platforme og på et teknologineutralt grundlag. Hvad angår brugerne, herunder medlemmer af sproglige minoriteter i EU og personer, der bor i en anden medlemsstat end deres oprindelsesland, er der stigende efterspørgsel efter adgang til udsendelser af tv- og radioprogrammer på en hvilken som helst platform i et miljø uden grænser og derfor fra andre medlemsstater ud over de programmer, der udsendes i den medlemsstat, hvor de bor.

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Der er en række forhindringer forbundet med udbud af onlinetjenester, der er knyttet til radio- og tv-udsendelser, samt udbud af retransmissionstjenester og dermed den frie cirkulation af tv- og radioprogrammer i Unionen. Radio- og tv-selskaberne udsender dagligt mange timers nyheder samt kulturelle- og politiske programmer samt dokumentar- eller underholdningsprogrammer. Disse programmer indeholder forskellige former for indhold såsom audiovisuelle, musikalske, litterære eller grafiske værker, der er beskyttet af ophavsret og/eller beskyttede rettigheder i medfør af EU-lovgivningen. Dette resulterer i en kompleks proces med at cleare flere forskellige rettighedsindehaveres rettigheder inden for forskellige kategorier af værker og andet beskyttet materiale. Disse rettigheder skal ofte cleares inden for en begrænset tidsramme, især når der forberedes programmer såsom nyheder og programmer om den aktuelle situation. For at kunne stille deres onlinetjenester til rådighed på tværs af grænserne, skal radio- og tv-selskaberne have de nødvendige rettigheder til værker og andet beskyttet materiale i samtlige berørte territorier, og dette gør clearingen af rettigheder endnu mere kompleks.

(3)  Radio- og tv-selskaberne udsender dagligt mange timers nyheder og programmer om aktuelle forhold. Disse programmer indeholder forskellige former for indhold såsom audiovisuelle, musikalske, litterære eller grafiske værker, der er beskyttet af ophavsret og/eller beskyttede rettigheder i medfør af EU-lovgivningen. Dette resulterer i en kompleks proces med at cleare flere forskellige rettighedsindehaveres rettigheder inden for forskellige kategorier af værker og andet beskyttet materiale. Disse rettigheder skal ofte cleares inden for en begrænset tidsramme. For at kunne stille deres onlinetjenester til rådighed på tværs af grænserne, skal radio- og tv-selskaberne have de nødvendige rettigheder til værker og andet beskyttet materiale i samtlige berørte territorier, og dette gør clearingen af rettigheder endnu mere kompleks.

Ændringsforslag     3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Operatører af retransmissionstjenester, der normalt udbyder adskillige programmer, der anvender flere forskellige værker og andet beskyttet materiale, som medtages i de retransmitterede radio- og tv-programmer, har en meget begrænset tidsramme til at opnå de nødvendige licenser, og de er således også pålagt en tung rettighedsclearingsbyrde. Rettighedsindehaverne risikerer ligeledes, at deres værker og andet materiale bliver misbrugt uden tilladelse eller betaling af vederlag.

(4)  Operatører af retransmissionstjenester, der normalt udbyder adskillige programmer, der anvender flere forskellige værker og andet beskyttet materiale, som medtages i de retransmitterede radio- og tv-programmer, har en meget begrænset tidsramme til at opnå de nødvendige licenser, og de er således også pålagt en tung rettighedsclearingsbyrde.

Ændringsforslag     4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Retten til værker og andet beskyttet materiale harmoniseres bl.a. ved hjælp af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF15 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF16.

5.  Retten til værker og andet beskyttet materiale harmoniseres bl.a. ved hjælp af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF14 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF15. Hovedformålet med disse redskaber er at etablere et højt beskyttelsesniveau for rettighedsindehaverne.

_________________

_________________

15Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10-19).

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10.

16Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF af 12. december 2006 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 28-35).

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF af 12. december 2006 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret, EUT L 376 af 27.12.2006, s. 28.

Ændringsforslag     5

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Rådets direktiv 93/83/EØF17 fremmer grænseoverskridende udsendelser via satellit og retransmission via kabel af radio- og tv-programmer fra andre EU-medlemsstater. Bestemmelserne i dette direktiv om tv- og radioselskabernes udsendelser er begrænset til satellittransmissioner, og de gælder derfor ikke for onlinetjenester, der er knyttet til udsendelser, mens bestemmelserne vedrørende retransmissioner af tv- og radioprogrammer fra andre medlemsstater er begrænset til at omfatte samtidige, uændrede og uforkortede retransmissioner via kabel eller mikrobølgesystem og omfatter ikke retransmissioner ved hjælp af andre teknologier.

(6)  Rådets direktiv 93/83/EØF17 fremmer grænseoverskridende udsendelser via satellit og retransmission via kabel af radio- og tv-programmer fra andre EU-medlemsstater.

_________________

_________________

17Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993 om samordning af visse bestemmelser vedrørende ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via satellit og viderespredning pr. kabel (EFT L 248 af 6.10.1993, s. 15-21).

17Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993 om samordning af visse bestemmelser vedrørende ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via satellit og viderespredning pr. kabel (EFT L 248 af 6.10.1993, s. 15).

Ændringsforslag     6

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Derfor bør det grænseoverskridende udbud af onlinetjenester, der er knyttet til udsendelser, og retransmissioner af radio- og tv-programmer fra andre medlemsstater fremmes ved at tilpasse den retlige ramme om udøvelse af ophavsretten og de beslægtede rettigheder, der er relevante for disse aktiviteter.

udgår

Ændringsforslag     7

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  De tilknyttede tjenester, der er omfattet af denne forordning, er de tjenester, som udbydes af radio- og tv-selskaberne, og som har et klart, underordnet forhold til udsendelsen. De omfatter tjenester, der giver adgang til tv- og radioprogrammer på lineær vis samtidig med udsendelsen og tjenester, der inden for en given tidsperiode efter udsendelsen giver adgang til tv- og radioprogrammer, der tidligere er blevet udsendt af selskabet (såkaldte catch-up-tjenester). Desuden omfatter tilknyttede onlinetjenester tjenester, som giver adgang til materiale, der beriger eller på anden måde udvider tv- og radioprogrammer, som selskabet har udsendt, bl.a. ved at foretage forudgående gennemgang, udvidelse, supplering eller efterfølgende gennemgang af indholdet af det relevante program. Udbuddet af adgang til individuelle værker og andet beskyttet materiale, der er blevet indarbejdet i et tv- eller radioprogram, bør ikke anses for at være en tilknyttet onlinetjeneste. Tilsvarende falder adgang til værker eller andet beskyttet materiale, der udbydes uafhængigt af en udsendelse, såsom tjenester, der giver adgang til uafhængige musikalske eller audiovisuelle værker, musikalbums eller videoer, ikke ind under definitionen af en tilknyttet tjeneste.

udgår

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Ved hjælp af princippet om kontraktfrihed vil det være muligt fortsat at begrænse udnyttelsen af de rettigheder, der berøres af princippet om oprindelseslandet, der fastsættes i denne forordning, navnlig med hensyn til visse tekniske transmissionsmidler eller visse sprogversioner, for så vidt at denne begrænsning af udnyttelsen er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

(11)  Ved hjælp af princippet om kontraktfrihed og for at støtte de nuværende licensmodeller, f.eks. eksklusive territoriale licensmodeller, der muliggør finansieringsmekanismerne, der er afgørende for den audiovisuelle produktion såvel som for optimal distribution og fremme af kulturel mangfoldighed, bør det det være muligt fortsat at begrænse udnyttelsen af de rettigheder, der berøres af princippet om oprindelseslandet, der fastsættes i denne forordning, navnlig med hensyn til visse tekniske transmissionsmidler såsom geoblokering og geofiltrering eller visse sprogversioner, for så vidt at denne begrænsning af udnyttelsen er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Den filosofi, der ligger til grund for mange internationale koproduktionsaftaler, er, at de enkelte medproducenter hver for sig og uafhængigt af hinanden udøver deres rettigheder i koproduktionen, idet de deler udnyttelsesretten mellem sig efter territoriale grænser. Ved udøvelse af hver enkelt medproducents rettigheder skal der nødvendigvis tages hensyn til andre medproducenters rettigheder, og det under iagttagelse af parternes finansieringsandel. Såfremt det, at en medproducent giver tilladelse til overføring til offentligheden eller tilrådighedsstillelse for offentligheden af medproducerede audiovisuelle værker, væsentligt kan skade værdien af en anden medproducents ret til udnyttelse, vil en aftale mellem medproducenterne kunne indeholde bestemmelser, der omfatter situationer, hvori denne anden medproducent skal give sit samtykke til tilladelsen til den førstnævnte medproducent., f.eks. hvis den eller de sproglige versioner af værker, der er gjort tilgængelige, herunder versioner med eftersynkronisering eller med undertekster, falder sammen med det eller de sprog, der er vidt udbredt i det område, som ifølge aftalen er tildelt en anden medproducent. Derfor kan aftaler mellem medproducenterne, i det omfang de er forenelige med EU-retten, indeholde krav om anvendelse af tekniske foranstaltninger for at forhindre, at en part griber ind i en anden parts aftalte territoriale udnyttelse.

Ændringsforslag     10

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b)  Teknologier med direkte input gør det muligt for et radio- og tv-selskabs programbærende signal at blive transmitteret udelukkende til operatører af retransmissionstjenester. Operatørerne sammenfatter derefter signalerne i pakker og leverer dem til deres kunder, ofte sammen med andre tjenester, f.eks. catch-up, lokal portabilitet og streaming, der giver en merværdi. Levering af programmer, der bundtes og forvaltes af radio- og tv-selskaber, tegner sig for en væsentlig andel af indtægterne for operatører af kabelretransmissionstjenester. Operatører af retransmissionstjenester bør fortsat betale vederlag til rettighedshavere, uanset hvilken teknologi der anvendes.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Operatører af retransmissionstjenester, der udbydes via satellit, jordbaserede net, lukkede ip-baserede net, mobile og lignende net, udbyder tjenester svarende til dem, der udbydes af operatører af kabelretransmissionstjenester, når de simultant, i uændret og uforkortet form og med henblik på offentlighedens modtagelse retransmitterer en oprindelig transmission af radio- og tv-programmer fra en anden medlemsstat i tilfælde, hvor denne transmission er trådbunden eller trådløs via satellit, men ikke online, og beregnet til offentlighedens modtagelse. De bør derfor være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde og få gavn af den mekanisme, der indfører obligatorisk kollektiv forvaltning af rettigheder. Retransmissionstjenester, der udbydes på det åbne internet, bør udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde, eftersom disse tjenester har andre egenskaber. De er ikke forbundet til nogen bestemt infrastruktur, og deres muligheder for at sikre et kontrolleret miljø er begrænsede sammenlignet med f.eks. kabel eller lukkede ip-baserede net.

(12)  Operatører af retransmissionstjenester, der udbydes via satellit, jordbaserede net, lukkede ip-baserede net, mobile og lignende net samt via en internetadgangstjeneste som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/21201a, udbyder tjenester svarende til dem, der udbydes af operatører af kabelretransmissionstjenester, når de simultant, i uændret og uforkortet form og med henblik på offentlighedens modtagelse retransmitterer en oprindelig transmission af radio- og tv-programmer fra en anden medlemsstat i tilfælde, hvor denne transmission er trådbunden eller trådløs via satellit såvel som online, og beregnet til offentlighedens modtagelse. De bør derfor være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde og få gavn af den mekanisme, der indfører obligatorisk kollektiv forvaltning af rettigheder. Retransmissionstjenester, der udbydes på det åbne internet, bør kun udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde, såfremt de ikke er i stand til at sikre et lukket miljø sammenlignet med f.eks. kabel eller lukkede ip-baserede net.

 

_________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 af 25. november 2015 om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (EUT L 310 af 26.11.2015, s. 1).

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at skabe retssikkerhed for operatører af retransmissionstjenester, der udbydes via satellit, digitale jordbaserede net, lukkede ip-baserede net, mobile eller lignende net og for at udligne forskellene i national lovgivning for så vidt angår disse retransmissionstjenester, bør der gælde regler, der ligner dem, som gælder for kabelretransmission som defineret i direktiv 93/83/EØF. Reglerne i dette direktiv indeholder forpligtelsen at udøve rettigheden til at give eller nægte en retransmissionstjenesteoperatør tilladelse ved hjælp af en kollektiv forvaltningsorganisation. Dette berører ikke direktiv 2014/26/EU18, og navnlig ikke dets bestemmelser om rettighedsindehavernes rettigheder med hensyn til valget af kollektiv forvaltningsorganisation.

(13)  For at skabe retssikkerhed for operatører af retransmissionstjenester, der udbydes via satellit, digitale jordbaserede net, ip-baserede net, mobile eller lignende net og for at udligne forskellene i national lovgivning for så vidt angår disse retransmissionstjenester, bør der gælde regler, der ligner dem, som gælder for kabelretransmission som defineret i direktiv 93/83/EØF. Reglerne i dette direktiv indeholder forpligtelsen at udøve rettigheden til at give eller nægte en retransmissionstjenesteoperatør tilladelse ved hjælp af en kollektiv forvaltningsorganisation. Dette berører ikke direktiv 2014/26/EU18, og navnlig ikke dets bestemmelser om rettighedsindehavernes rettigheder med hensyn til valget af kollektiv forvaltningsorganisation.

__________________

__________________

18Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU af 26. februar 2014 om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 72-98).

18Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU af 26. februar 2014 om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 72).

Ændringsforslag     13

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  For at opfylde forbrugernes efterspørgsel bør udøvelsen af retransmissionsrettigheder som fastlagt i denne forordning og i Rådets direktiv 93/83/EØF også gælde for funktionaliteter, der er nært forbundet med lineær udsendelse, hvortil der opnås retransmissionsrettigheder. Tidsforskudte tjenester, som kun gøres tilgængelige i en begrænset tidsperiode som kontraktligt aftalt mellem parterne, før eller efter retransmission, f.eks. internetbaseret PVR (personlig videooptagelse) og restart-tv, bør betragtes som sådanne funktionaliteter. En funktionalitet, som erstatter et radio- og tv-selskabs onlinetjenester, bør ikke betragtes som en funktionalitet, der er tæt forbundet med den lineære udsendelse, hvortil rettighederne til retransmissionen er opnået. Udøvelse af ​​rettigheder til retransmission bør derfor ikke gælde for en sådan funktionalitet, der tilbydes af en retransmissionsoperatør.

Ændringsforslag     14

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For at forebygge omgåelse af anvendelsen af princippet om oprindelseslandet ved hjælp af forlængelse af eksisterende aftaler om udøvelse af ophavsret og beslægtede rettigheder, der er relevante for levering af en tilknyttet onlinetjeneste, er det nødvendigt også at anvende princippet om oprindelseslandet i eksisterende aftaler, dog med en overgangsperiode.

udgår

Ændringsforslag     15

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Radio- og tv-selskaber, der transmitterer deres programbærende signaler ved hjælp af en proces med direkte input til distributører med henblik på offentlighedens modtagelse heraf, bør hæfte i fællesskab med disse distributører for de enkelte og udelelige handlinger i form af overføring til almenheden og tilrådighedsstillelse, jf. definitionen i artikel 3 i direktiv 2001/29/EF, som de foretager sammen. De pågældende radio- og tv-selskaber og distributører bør derfor opnå tilladelse fra de berørte rettighedsindehavere for så vidt angår deres respektive deltagelse i sådanne handlinger.

Ændringsforslag     16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  "aktualitetsprogrammer": en genre inden for radio- og tv-journalistik, hvor vægten lægges på detaljeret analyse og drøftelse af nyhedshistorier, der er fremkommet for nylig eller foregår på tidspunktet for udsendelsen

Ændringsforslag     17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  ”nyhedsprogrammer”: en programgenre, hvor vægten lægges på nyhedsreportager, der produceres med henblik på enkelt præsentation af nyheder så hurtigt som muligt, ofte med et minimum af analyse

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "retransmission": enhver form for simultan, uændret og uforkortet retransmission af en oprindelig udsendelse af tv- og radioprogrammer, der er beregnet til modtagelse af offentligheden, fra en anden medlemsstat (ud over kabelretransmissioner som defineret i direktiv 93/83/EØF og retransmissioner, der udbydes ved hjælp af en internettjeneste som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 ), som er beregnet til modtagelse af offentligheden og som er trådbunden eller trådløs, som udsendes via satellit, men ikke online, forudsat at denne retransmission foretages af en anden part end det radio- eller tv-selskab, der stod bag den oprindelige udsendelse, eller som kontrollerede eller havde ansvar for, at en sådan transmission blev udført.

b)  "retransmission": enhver form for simultan, uændret og uforkortet retransmission af en oprindelig udsendelse af tv- og radioprogrammer, der i sidste ende er beregnet til modtagelse af offentligheden, fra en anden medlemsstat (ud over kabelretransmissioner som defineret i direktiv 93/83/EØF og retransmissioner, der udbydes ved hjælp af en internettjeneste som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 ), som er beregnet til modtagelse af offentligheden, og som er trådbunden eller trådløs, som udsendes via satellit, men ikke online, forudsat at denne retransmission foretages af en anden part end det radio- eller tv-selskab, der stod bag den oprindelige udsendelse, eller som kontrollerede eller havde ansvar for, at en sådan transmission blev udført. Retransmissioner online er omfattet af denne forordning, forudsat de er tilknyttet en bestemt infrastruktur eller har mulighed for at sikre et kontrolleret brugergruppemiljø

__________________

__________________

19Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 af 25. november 2015 om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (EUT L 310 af 26.11.2015, s. 1).

19 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 af 25. november 2015 om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (EUT L 310 af 26.11.2015, s. 1).

Ændringsforslag     19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  "lukket miljø": et miljø, hvor en retransmissionsoperatør kun leverer en retransmissionstjeneste til en afgrænset gruppe af forbrugere

Ændringsforslag     20

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  "direkte input": en proces i to eller flere trin, hvor radio- og tv-selskabet transmitterer deres programbærende signaler med henblik på offentlighedens modtagelse til distributører via en privat "punkt til punkt"-linje – trådbunden eller trådløst, herunder via satellit – på en sådan måde, at de programbærende signaler ikke kan modtages af den brede offentlighed under denne transmission, hvorefter distributørerne udbyder disse programmer til offentligheden simultant, i uændret og uforkortet form og med henblik på modtagelse, og dermed at blive set eller hørt, via kabelnet, mikrobølgesystem, satellit, jordbaserede net, ip-baserede net og lignende net.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)  Stk. 1 finder ikke anvendelse på onlinetjenester, der samlet set overvejende eller udelukkende henvender sig til et publikum i en medlemsstat, som ikke er det land, hvori radio- og tv-selskabet har sit hovedforretningssted.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  Stk. 1 må ikke underminere aftalefriheden på det ophavsretlige område, og det berører ikke de i direktiv 2001/29/EF hjemlede rettigheder. Rettighedshaverne og rettighedsbrugerne kan derfor aftale at begrænse det geografiske anvendelsesområde for rettigheder, der er berørt af princippet om oprindelsesland, forudsat at de overholder de relevante regler.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c)  Stk. 1 finder ikke anvendelse på handlinger i form af overføring til offentligheden, tilrådighedsstillelse for offentligheden og reproduktion af:

 

i)  audiovisuelle værker, som en tredjepart har givet i licens til radio- og tv-selskabet, herunder hvor et andet radio- og tv-selskab har givet dem i licens, undtagen hvis sådanne audiovisuelle værker er bestilt og finansieret fuldt ud af det radio- og tv-selskab, der udbyder den i stk. 1 nævnte onlinetjeneste

 

ii)  samproducerede audiovisuelle værker, medmindre de er fuldt finansieret af radio- og tv-selskabet, og 

 

iii)  værker eller andet beskyttet materiale, der indgår i udsendelsen af sportsbegivenheder.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a)  Princippet om aftalefrihed sikrer muligheden for at begrænse udnyttelsen af de rettigheder, der er berørt af princippet om oprindelsesland som fastlagt i stk. 1, herunder ved at aftale absolut geografisk eksklusivitet. I tilfælde af, at afgørelser vedrørende EU-retten forbyder aftalebestemmelser, der indrømmer og/eller gennemfører absolut geografisk eksklusivitet, finder bestemmelsen i stk. 1 ikke længere anvendelse.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)  Hvis en forfatter har overdraget sine rettigheder til retransmission til et radio- og tv-selskab eller en producer, bevarer forfatteren retten til at opnå et rimeligt vederlag for retransmission af vedkommendes værk. Forvaltningen af en sådan rettighed kan overdrages til en kollektiv forvaltningsorganisation, der repræsenterer forfattere.

 

Denne bestemmelse udelukker ikke kollektive overenskomster, driftsforanstaltninger og fælles regler om vederlag hos radio- og tv-selskaber, producenter og fagforeninger, forudsat at forfatteren modtager et rimeligt vederlag for retransmission af vedkommendes værk.

Ændringsforslag     26

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

udgår

Overgangsbestemmelse

 

Aftaler om udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der er relevante for handlinger i form af overføring til offentligheden og tilrådighedsstillelse, som foregår i forbindelse med udbud af en tilknyttet onlinetjeneste, samt handlinger i form af reproduktion, der er nødvendige for udbud af, adgang til og anvendelse af en tilknyttet onlinetjeneste, og som er i kraft den [dato nævnt i artikel 7, stk. 2, indsættes af Publikationskontoret] skal være underlagt artikel 2 fra den [dato nævnt i artikel 7, stk. 2 + to år, indsættes af Publikationskontoret] i to år, hvis de udløber efter denne dato.

 

Ændringsforslag     27

Forslag til forordning

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Udnyttelse af radio- og tv-programmer via direkte input

 

Radio- og tv-selskaber, der transmitterer deres programbærende signaler ved hjælp af en proces med direkte input til distributører med henblik på offentlighedens modtagelse af dem, hæfter i fællesskab med disse distributører for de enkelte og udelelige handlinger i form af overføring til almenheden og tilrådighedsstillelse for almenheden, jf. definitionen i artikel 3 i direktiv 2001/29/EF, som de foretager sammen. Sådanne radio- og tv-selskaber og sådanne distributører bør derfor opnå tilladelse fra de berørte rettighedshavere for så vidt angår deres respektive deltagelse i sådanne handlinger.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  Senest [tre år efter datoen i artikel 7, stk. 2, indsættes af Publikationskontoret] udarbejder Kommissionen en revision af denne forordning og præsentere en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet og det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

1)  Senest [tre år efter datoen i artikel 7, stk. 2, indsættes af Publikationskontoret] udarbejder Kommissionen en revision af denne forordning og præsenterer en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet og det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Rapporten skal være let og effektivt tilgængelig for offentligheden.

BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN FOR UDTALELSEN HAR MODTAGET INPUT FRA

Den følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen af udkastet til udtalelse frem til vedtagelsen heraf i udvalget.

Enhed og/eller person

European Broadcasting Union (EBU)

European Composer and Songwriter Alliance (ECSA)

European Grouping of Societies of Authors and Composers (GESAC)

International Confederation of Music Publishers (ICMP)

ARD

ZDF

Vodafone

Association of European Radios (AER)

Association for the International Collective Management of Audiovisual Works (AGICOA)

GSM-Association (GSMA)

European Film Agency Directors (EFADs)

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Society of Audiovisual Authors (SAA)

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (Bitkom)

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Bestemmelser om udøvelse af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder vedrørende visse radio- og tv-selskabers udsendelser via internettet og retransmission af fjernsyns- og radioudsendelser

Referencer

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

6.10.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

6.10.2016

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

16.3.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Petra Kammerevert

25.10.2016

Behandling i udvalg

28.2.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.6.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

9

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Martin Sonneborn, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Emma McClarkin, Martina Michels

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

David Borrelli

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

19

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, John Procter

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Helga Trüpel

9

-

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

EFDD

David Borrelli

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Curzio Maltese, Martina Michels

NI

Martin Sonneborn

S&D

Petra Kammerevert

Verts/ALE

Jill Evans

1

0

S&D

Luigi Morgano

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (23.6.2017)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Ordfører for udtalelse: Jerzy Buzek

KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til forordning tilsigter at fremme udbredelsen af tv- og radioprogrammer ved at udvide visse af principperne i satellit- og kabeldirektivet fra 1993 til internettet, herunder princippet om oprindelseslandet til radio- og tv-selskabers parallelle onlinetjenester og udvidelse af obligatorisk kollektiv forvaltning af rettigheder i forbindelse med andre retransmissionstjenester end kabel over lukkede netværk.

Ordføreren støtter Kommissionens generelle tilgang med at udvide princippet om oprindelseslandet til radio- og tv-selskabers parallelle onlinetjenester for at lette licensgivningen i forbindelse med ophavsret og beslægtede rettigheder. Desuden glæder ordføreren sig over bestemmelserne om obligatorisk kollektiv forvaltning af rettigheder, men mener, at retransmissioner over det åbne internet også skal være omfattet på betingelse af, at de er tilknyttet et kontrolleret miljø som f.eks. en bestemt brugergruppe, som er defineret på grundlag af registrering eller kontrol.

Samtidig bør det understreges, at disse nye bestemmelser er i overensstemmelse med princippet om aftalefrihed, som er af afgørende betydning for europæiske audiovisuelle værkers langfristede overlevelse. Ordføreren forsøger at stramme op på disse bestemmelser ved, at der under Kommissionens revision af forordningen skal tages hensyn til forordningens konsekvenser for finansieringen af og investeringerne i audiovisuelle værker i Europa.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag     1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  For at bidrage til det indre markeds funktion er det nødvendigt at øge udbredelsen af radio- og tv-programmer fra andre medlemsstater til gavn for brugere i hele EU ved at lette licenseringen af ophavsretten og beslægtede rettigheder til værker eller andet beskyttet materiale, der er indeholdt i udsendelsen af sådanne programmer. Tv- og radioprogrammer er afgjort et vigtigt middel til at fremme den sproglige og kulturelle diversitet, den sociale sammenhæng og adgangen til information.

(1)  For at bidrage til det indre markeds funktion og fremme den kulturelle og sproglige mangfoldighed, den sociale samhørighed og adgangen til information er det nødvendigt at øge udbredelsen af radio- og tv-programmer fra andre medlemsstater til gavn for brugere i hele EU ved at lette licenseringen af ophavsretten og beslægtede rettigheder til værker eller andet beskyttet materiale, der er indeholdt i udsendelsen af sådanne programmer.

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1а)   Etablering af forretningsforbindelser mellem medier og udbydere af radiotjenester i EU's medlemsstater bør tilskyndes, således at der, efter anmodning fra en forbruger på en bopæl i enhver given stat, kan leveres bundtede tjenester, der omfatter programmer fra en anden medlemsstat.

Ændringsforslag     3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Udviklingen af digitale teknologier og internettet har i høj grad ændret distributionen af og adgangen til tv- og radioprogrammer. Brugerne forventer i stigende grad at have adgang til tv- og radioprogrammer – både live og on-demand – ved hjælp af de traditionelle kanaler såsom satellit eller kabel og også ved hjælp af onlinetjenester. Radio- og tv-selskaberne tilbyder derfor, ud over deres egne udsendelser af tv- og radioprogrammer, i stigende grad onlinetjenester, der er knyttet til deres udsendelser, såsom simulcasting og catch-up-tjenester. Retransmissionstjenesteudbyderne, der samler udsendelser af tv- og radioprogrammer i pakker og udbyder dem til brugerne simultant med den oprindelige transmission af udsendelsen i uændret og uforkortet form, anvender forskellige teknikker til retransmission såsom kabel, satellit, digitale jordbaserede net, lukkede ip-baserede net, mobilnettet eller det åbne internet. Hvad angår brugerne, herunder medlemmer af sproglige minoriteter i EU og personer, der bor i en anden medlemsstat end deres oprindelsesland, er der stigende efterspørgsel efter adgang til udsendelser af tv- og radioprogrammer fra andre medlemsstater ud over de programmer, der udsendes i den medlemsstat, hvor de bor.

(2)  Udviklingen af digitale teknologier på onlinemarkedspladser ændrer distributionen af og adgangen til tv- og radioprogrammer. Brugerne forventer i stigende grad at have adgang til tv- og radioprogrammer – både live og on-demand – ved hjælp af de traditionelle kanaler såsom satellit eller kabel og også ved hjælp af onlinetjenester. Radio- og tv-selskaberne tilbyder derfor, ud over deres egne udsendelser af tv- og radioprogrammer, i stigende grad onlinetjenester, der er knyttet til deres udsendelser, såsom simulcasting og catch-up-tjenester, for at berige deres sædvanlige programmering. Retransmissionstjenesteudbyderne, der samler udsendelser af tv- og radioprogrammer i pakker og udbyder dem til brugerne simultant med den oprindelige transmission af udsendelsen i uændret og uforkortet form, anvender forskellige teknikker til retransmission såsom kabel, satellit, digitale jordbaserede net, lukkede ip-baserede net, mobilnettet eller det åbne internet. Udbredelse af og adgang til tv- og radioprogrammer foregår derfor i stigende grad via forskellige platforme og på et teknologineutralt grundlag. Hvad angår brugerne, herunder medlemmer af sproglige minoriteter i EU og personer, der bor i en anden medlemsstat end deres oprindelsesland eller rejser dertil midlertidigt, er der stigende efterspørgsel efter adgang til udsendelser af tv- og radioprogrammer fra andre medlemsstater ud over de programmer, der udsendes i den medlemsstat, hvor de bor, og på forskellige platforme i et grænseløst miljø.

Ændringsforslag     4

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2а)  Udbydere af audiovisuelle medietjenester skal bestræbe sig på at sikre, at deres tekniske tjenester gradvist bliver gjort tilgængelige for personer med syns- eller hørehandicap.

Ændringsforslag     5

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Der er en række forhindringer forbundet med udbud af onlinetjenester, der er knyttet til radio- og tv-udsendelser, samt udbud af retransmissionstjenester og dermed den frie cirkulation af tv- og radioprogrammer i Unionen. Radio- og tv-selskaberne udsender dagligt mange timers nyheder samt kulturelle- og politiske programmer samt dokumentar- eller underholdningsprogrammer. Disse programmer indeholder forskellige former for indhold såsom audiovisuelle, musikalske, litterære eller grafiske værker, der er beskyttet af ophavsret og/eller beskyttede rettigheder i medfør af EU-lovgivningen. Dette resulterer i en kompleks proces med at cleare flere forskellige rettighedsindehaveres rettigheder inden for forskellige kategorier af værker og andet beskyttet materiale. Disse rettigheder skal ofte cleares inden for en begrænset tidsramme, især når der forberedes programmer såsom nyheder og programmer om den aktuelle situation. For at kunne stille deres onlinetjenester til rådighed på tværs af grænserne, skal radio- og tv-selskaberne have de nødvendige rettigheder til værker og andet beskyttet materiale i samtlige berørte territorier, og dette gør clearingen af rettigheder endnu mere kompleks.

(3)  Radio- og tv-selskaberne udsender dagligt mange timers nyheder samt programmer om aktuelle forhold. Disse programmer indeholder forskellige former for indhold såsom audiovisuelle, musikalske, litterære eller grafiske værker, der er beskyttet af ophavsret og/eller beskyttede rettigheder i medfør af EU-lovgivningen. Dette resulterer i en kompleks proces med at cleare flere forskellige rettighedsindehaveres rettigheder inden for forskellige kategorier af værker og andet beskyttet materiale. Disse rettigheder skal ofte cleares inden for en begrænset tidsramme, især når der forberedes programmer såsom nyheder og programmer om den aktuelle situation. For at kunne stille deres onlinetjenester til rådighed på tværs af grænserne, skal radio- og tv-selskaberne have de nødvendige rettigheder til værker og andet beskyttet materiale i samtlige berørte territorier, og dette gør clearingen af rettigheder endnu mere kompleks.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Operatører af retransmissionstjenester, der normalt udbyder adskillige programmer, der anvender flere forskellige værker og andet beskyttet materiale, som medtages i de retransmitterede radio- og tv-programmer, har en meget begrænset tidsramme til at opnå de nødvendige licenser, og de er således også pålagt en tung rettighedsclearingsbyrde. Rettighedsindehaverne risikerer ligeledes, at deres værker og andet materiale bliver misbrugt uden tilladelse eller betaling af vederlag.

(4)  Operatører af retransmissionstjenester, der normalt udbyder adskillige programmer, der anvender flere forskellige værker og andet beskyttet materiale, som medtages i de retransmitterede radio- og tv-programmer, har en meget begrænset tidsramme til at opnå de nødvendige licenser, og de er således også pålagt en tung rettighedsclearingsbyrde. Rettighedsindehaverne risikerer ligeledes, at deres værker og andet materiale bliver misbrugt uden tilladelse eller betaling af passende vederlag, hvis adgang til tjenesten ikke tilvejebringes på grundlag af individuelle abonnementer, en defineret brugergruppe eller mod betaling. En sådan risiko kan imidlertid imødegås ved hjælp af kontraktmæssige aftaler.

Ændringsforslag     7

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Retten til værker og andet beskyttet materiale harmoniseres bl.a. ved hjælp af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF15 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF16.

(5)  Retten til værker og andet beskyttet materiale harmoniseres bl.a. ved hjælp af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF15 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF16, hvilket navnligt tjener til beskyttelse af rettighedshaverne.

_________________

_________________

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10-19).

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10-19).

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF af 12. december 2006 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 28-35).

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF af 12. december 2006 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 28-35).

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Rådets direktiv 93/83/EØF17 fremmer grænseoverskridende udsendelser via satellit og retransmission via kabel af radio- og tv-programmer fra andre EU-medlemsstater. Bestemmelserne i dette direktiv om tv- og radioselskabernes udsendelser er begrænset til satellittransmissioner, og de gælder derfor ikke for onlinetjenester, der er knyttet til udsendelser, mens bestemmelserne vedrørende retransmissioner af tv- og radioprogrammer fra andre medlemsstater er begrænset til at omfatte samtidige, uændrede og uforkortede retransmissioner via kabel eller mikrobølgesystem og omfatter ikke retransmissioner ved hjælp af andre teknologier.

(6)  Rådets direktiv 93/83/EØF fremmer grænseoverskridende udsendelser via satellit og retransmission via kabel af radio- og tv-programmer fra andre EU-medlemsstater. Bestemmelserne i dette direktiv om tv- og radioselskabernes udsendelser er begrænset til satellittransmissioner, og de gælder derfor ikke for onlinetjenester, der er knyttet til udsendelser, mens bestemmelserne vedrørende retransmissioner af tv- og radioprogrammer fra andre medlemsstater er begrænset til at omfatte samtidige, uændrede og uforkortede retransmissioner via kabel eller mikrobølgesystem,

__________________

__________________

17 Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993 om samordning af visse bestemmelser vedrørende ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via satellit og viderespredning pr. kabel (EFT L 248 af 6.10.1993, s. 15-21).

17 Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993 om samordning af visse bestemmelser vedrørende ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via satellit og viderespredning pr. kabel (EFT L 248 af 6.10.1993, s. 15-21).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Derfor bør det grænseoverskridende udbud af onlinetjenester, der er knyttet til udsendelser, og retransmissioner af radio- og tv-programmer fra andre medlemsstater fremmes ved at tilpasse den retlige ramme om udøvelse af ophavsretten og de beslægtede rettigheder, der er relevante for disse aktiviteter.

(7)  For at fremme det grænseoverskridende udbud af onlinetjenester, der er knyttet til udsendelser, og retransmissioner af radio- og tv-programmer fra andre medlemsstater er det nødvendigt at tilpasse den konkrete retlige ramme om udøvelse af ophavsretten og de beslægtede rettigheder, der er relevante for disse aktiviteter. Grænseoverskridende adgang til europæisk onlineindhold vil yderligere blive styrket ved i radio- og tv-selskabernes tilknyttede onlinetjenester også at optage de onlinetjenester, der udelukkende består af udbud til offentligheden af værker, som er produceret under det pågældende selskabs redaktionelle ansvar, og som sendes online.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  De tilknyttede tjenester, der er omfattet af denne forordning, er de tjenester, som udbydes af radio- og tv-selskaberne, og som har et klart, underordnet forhold til udsendelsen. De omfatter tjenester, der giver adgang til tv- og radioprogrammer på lineær vis samtidig med udsendelsen og tjenester, der inden for en given tidsperiode efter udsendelsen giver adgang til tv- og radioprogrammer, der tidligere er blevet udsendt af selskabet (såkaldte catch-up-tjenester). Desuden omfatter tilknyttede onlinetjenester tjenester, som giver adgang til materiale, der beriger eller på anden måde udvider tv- og radioprogrammer, som selskabet har udsendt, bl.a. ved at foretage forudgående gennemgang, udvidelse, supplering eller efterfølgende gennemgang af indholdet af det relevante program. Udbuddet af adgang til individuelle værker og andet beskyttet materiale, der er blevet indarbejdet i et tv- eller radioprogram, bør ikke anses for at være en tilknyttet onlinetjeneste. Tilsvarende falder adgang til værker eller andet beskyttet materiale, der udbydes uafhængigt af en udsendelse, såsom tjenester, der giver adgang til uafhængige musikalske eller audiovisuelle værker, musikalbums eller videoer, ikke ind under definitionen af en tilknyttet tjeneste.

(8)  De tilknyttede tjenester, der er omfattet af denne forordning, er de tjenester, som udbydes af radio- og tv-selskaberne, og som har et klart, underordnet forhold til udsendelsen. De omfatter tjenester, der giver adgang til tv- og radioprogrammer på lineær vis samtidig med udsendelsen og tjenester, der efter udsendelsen inden for en afgrænset periode giver adgang til tv- og radioprogrammer, der tidligere er blevet udsendt af selskabet, eller inden udsendelsen til tv- og radioprogrammer, som selskabet planlægger at udsende (for eksempel catch-up-tjenester eller forhåndsvisning). Desuden omfatter tilknyttede onlinetjenester tjenester, som giver adgang til materiale eller programmer, der beriger eller på anden måde udvider tv- og radioprogrammer, som selskabet har udsendt, bl.a. ved at foretage forudgående gennemgang, udvidelse, supplering eller efterfølgende gennemgang af indholdet af det relevante program, eller et radio- og tv-selskabs tjenester, der hovedsageligt omfatter udbud til offentligheden af værker, der er produceret af det pågældende radio- og tv-selskab. Adgangen til værker eller andet beskyttet materiale, der udbydes uafhængigt af eller adskilt fra radio- og tv-selskabets programlægning, såsom tjenester, der giver adgang til uafhængige musikalske eller audiovisuelle værker, musikalbums eller videoer, falder ikke ind under definitionen af en tilknyttet tjeneste.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Eftersom udbuddet af, adgangen til eller anvendelsen af en tilknyttet onlinetjeneste skal anses for at finde sted udelukkende i den medlemsstat, hvor radio- eller tv-selskabet har sit hovedforretningssted, mens den tilknyttede onlinetjeneste faktisk kan udbydes på tværs af grænserne til andre medlemsstater, er det nødvendigt at sikre, at parterne, når rettighederne skal erhverves, ved beregning af vederlaget tager højde for alle aspekter af den tilknyttede tjeneste såsom publikum, herunder publikum i den medlemsstat, hvor selskabet har sit hovedforretningssted, og i andre medlemsstater, hvor den tilknyttede onlinetjeneste tilgås og anvendes, samt sprogudgaven.

(10)  Eftersom udbuddet af en tilknyttet onlinetjeneste skal anses for at finde sted udelukkende i den medlemsstat, hvor radio- eller tv-selskabet har sit hovedforretningssted, mens den tilknyttede onlinetjeneste faktisk kan udbydes på tværs af grænserne til andre medlemsstater på grundlag af en kontraktmæssig aftale, er det nødvendigt at sikre, at parterne, når rettighederne skal erhverves, ved beregning af vederlaget tager højde for alle aspekter af den tilknyttede tjeneste såsom det potentielle og det reelle publikum, herunder publikum i den medlemsstat, hvor selskabet har sit hovedforretningssted, og i andre medlemsstater, hvor den tilknyttede onlinetjeneste tilgås og anvendes, samt sprogudgaven. Onlinetjenester, der samlet set overvejende og hovedsageligt henvender sig til et publikum uden for den medlemsstat, hvor radio- og tv-selskabet har sit hovedforretningssted, skal udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Ved hjælp af princippet om kontraktfrihed vil det være muligt fortsat at begrænse udnyttelsen af de rettigheder, der berøres af princippet om oprindelseslandet, der fastsættes i denne forordning, navnlig med hensyn til visse tekniske transmissionsmidler eller visse sprogversioner, for så vidt at denne begrænsning af udnyttelsen er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

(11)  Disse bestemmelser vedrører hverken de rettigheder, der er fastlagt under direktiv 2001/29/EF, eller erhvervelsen af rettigheder på kontraktbasis for sådanne tilknyttede onlinetjenester. Det vil derfor ved hjælp af territorialitetsprincippet og princippet om kontraktfrihed være muligt fortsat at begrænse udnyttelsen af de rettigheder, der berøres af princippet om oprindelseslandet, der fastsættes i denne forordning, navnlig med hensyn til visse tekniske transmissionsmidler eller visse sprogversioner, for så vidt at denne begrænsning af udnyttelsen er i overensstemmelse med national lovgivning og EU-lovgivningen.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Operatører af retransmissionstjenester, der udbydes via satellit, jordbaserede net, lukkede ip-baserede net, mobile og lignende net, udbyder tjenester svarende til dem, der udbydes af operatører af kabelretransmissionstjenester, når de simultant, i uændret og uforkortet form og med henblik på offentlighedens modtagelse retransmitterer en oprindelig transmission af radio- og tv-programmer fra en anden medlemsstat i tilfælde, hvor denne transmission er trådbunden eller trådløs via satellit, men ikke online, og beregnet til offentlighedens modtagelse. De bør derfor være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde og få gavn af den mekanisme, der indfører obligatorisk kollektiv forvaltning af rettigheder. Retransmissionstjenester, der udbydes på det åbne internet, bør udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde, eftersom disse tjenester har andre egenskaber. De er ikke forbundet til nogen bestemt infrastruktur, og deres muligheder for at sikre et kontrolleret miljø er begrænsede sammenlignet med f.eks. kabel eller lukkede ip-baserede net.

(12)  Operatører af retransmissionstjenester, der udbydes via satellit, jordbaserede net, ip-baserede net, mobile og lignende net, samt visse andre retransmissioner udbyder tjenester svarende til dem, der udbydes af operatører af kabelretransmissionstjenester, når de simultant, i uændret og uforkortet form og med henblik på offentlighedens modtagelse retransmitterer en oprindelig transmission af radio- og tv-programmer fra en anden medlemsstat i tilfælde, hvor denne transmission er trådbunden eller trådløs via satellit og online, og beregnet til offentlighedens modtagelse. De bør derfor være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde og få gavn af den mekanisme, der indfører obligatorisk kollektiv forvaltning af rettigheder. Retransmissionstjenester, der udbydes på det åbne internet, bør være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, så længe de leveres i et kontrolleret miljø såsom en klart defineret gruppe af abonnenter eller registrerede brugere og kan sammenlignes med lukkede net.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at skabe retssikkerhed for operatører af retransmissionstjenester, der udbydes via satellit, digitale jordbaserede net, lukkede ip-baserede net, mobile eller lignende net og for at udligne forskellene i national lovgivning for så vidt angår disse retransmissionstjenester, bør der gælde regler, der ligner dem, som gælder for kabelretransmission som defineret i direktiv 93/83/EØF. Reglerne i dette direktiv indeholder forpligtelsen at udøve rettigheden til at give eller nægte en retransmissionstjenesteoperatør tilladelse ved hjælp af en kollektiv forvaltningsorganisation. Dette berører ikke direktiv 2014/26/EU18, og navnlig ikke dets bestemmelser om rettighedsindehavernes rettigheder med hensyn til valget af kollektiv forvaltningsorganisation.

(13)  For at skabe retssikkerhed for operatører af retransmissionstjenester, der udbydes via satellit, digitale jordbaserede net, ip-baserede net, mobile eller lignende net og for at udligne forskellene i national lovgivning for så vidt angår disse retransmissionstjenester, bør der gælde regler, der ligner dem, som gælder for kabelretransmission som defineret i direktiv 93/83/EØF. Reglerne i dette direktiv indeholder forpligtelsen at udøve rettigheden til at give eller nægte en retransmissionstjenesteoperatør tilladelse ved hjælp af en kollektiv forvaltningsorganisation. Dette berører ikke direktiv 2014/26/EU18, og navnlig ikke dets bestemmelser om rettighedsindehavernes rettigheder med hensyn til valget af kollektiv forvaltningsorganisation.

__________________

__________________

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU af 26. februar 2014 om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 72-98).

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU af 26. februar 2014 om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 72-98).

Ændringsforslag     15

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Radio- og tv-selskaber, der transmitterer deres programbærende signaler ved hjælp af en proces med direkte input til distributører med henblik på offentlighedens modtagelse, skal hæfte i fællesskab med deres distributører for de enkelte og udelelige handlinger i form af kommunikation til offentligheden og tilrådighedsstillelse, jf. definitionen i artikel 3 i direktiv 2001/29/EF, som de foretager sammen. De pågældende radio- og tv-selskaber og distributører bør derfor opnå tilladelse fra de berørte rettighedsindehavere for så vidt angår deres respektive deltagelse i sådanne handlinger.

Ændringsforslag     16

Forslag til forordning

Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14b)  Anvendelsen af ophavsret og beslægtede rettigheder er undertiden opdelt efter flere territorialt afgrænsede nationale rettigheder med forskellige rettighedsindehavere og udøves i visse tilfælde af forskellige enheder. Der er derfor behov for en database, der føres af kollektive forvaltningsorganisationer, for at lette udpegelsen af rettighedsindehavere og gøre det muligt for radio- og tv-selskaberne samt retransmissionsoperatørerne at indgå licensaftaler.

Ændringsforslag     17

Forslag til forordning

Betragtning 14 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14c)  Den undtagelse, der er fastlagt i artikel 4 for de rettigheder, der udøves af radio- og tv-selskaber, bør ikke begrænse rettighedshavernes mulighed for at overføre deres rettigheder til en kollektiv forvaltningsorganisation og derved få direkte andel i det vederlag, der betales af operatøren af en retransmissionstjeneste.

Ændringsforslag     18

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For at forebygge omgåelse af anvendelsen af princippet om oprindelseslandet ved hjælp af forlængelse af eksisterende aftaler om udøvelse af ophavsret og beslægtede rettigheder, der er relevante for udbuddet af en tilknyttet onlinetjeneste, er det nødvendigt også at anvende princippet om oprindelseslandet i eksisterende aftaler, dog med en overgangsperiode.

udgår

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender. Mens der kan forekomme indgreb i rettighedsindehavernes rettigheder for så vidt at den obligatoriske kollektive forvaltning er nødvendig for at udøve retten til at kommunikere med offentligheden om retransmissionstjenester, er det nødvendigt på målrettet vis at foreskrive en sådan betingelse for visse tjenester og for at tillade bedre grænseoverskridende udbredelse af tv- og radioprogrammer ved at lette clearingen af disse rettigheder.

(16)  I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender. Mens der kan forekomme indgreb i rettighedsindehavernes rettigheder for så vidt at den obligatoriske kollektive forvaltning er nødvendig for at udøve retten til at kommunikere med offentligheden om retransmissionstjenester, er det nødvendigt på målrettet vis at foreskrive en sådan betingelse for visse tjenester og for at tillade bedre grænseoverskridende udbredelse af tv- og radioprogrammer samt adgangen til informationer ved at lette clearingen af disse rettigheder. Bestemmelserne i denne forordning bør desuden ikke berøre nogen af medlemsstaternes ordninger vedrørende forvaltning af rettigheder såsom aftalelicenser, retlige formodninger om repræsentation eller overdragelse, kollektiv forvaltning eller tilsvarende ordninger eller kombinationer heraf.

Ændringsforslag     20

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Forordningen bør revideres, når den har været i kraft i en vis periode, bl.a. med henblik på at vurdere i hvilken grad det grænseoverskridende udbud af tilknyttede onlinetjenester er blevet øget til gavn for de europæiske forbrugere og hermed til gavn for forbedret kulturel mangfoldighed i Unionen.

(18)  Forordningen bør revideres, når den har været i kraft i en vis periode, bl.a. med henblik på og i lyset af ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning* om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked at vurdere i hvilken grad det grænseoverskridende udbud af tilknyttede onlinetjenester er blevet øget til gavn for de europæiske forbrugere og hermed til gavn for forbedret kulturel mangfoldighed i Unionen, idet der navnlig tages særligt højde for effekten på investeringer i europæisk indhold.

 

__________________

 

* forordning endnu ikke vedtaget.

Ændringsforslag     21

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Eftersom målet med denne forordning, nemlig at fremme det grænseoverskridende udbud af tilknyttede onlinetjenester og fremme retransmissioner af radio- og tv-programmer i andre medlemsstater, ikke kan nås i tilstrækkelig grad af medlemsstaterne, og derfor - på grund af målets omfang og indvirkning kan bedre nås på EU-plan, kan EU vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Hvad angår det grænseoverskridende udbud af tilknyttede onlinetjenester, opstiller forordningen igangsætningsmekanismer med henblik på at lette clearingen af ophavsretten og beslægtede rettigheder. Denne forordning forpligter ikke radio- og tv-selskaberne til at udbyde sådanne grænseoverskridende tjenester. Denne forordning forpligter heller ikke retransmissionsoperatørerne til at inddrage tv- eller radioprogrammer fra andre medlemsstater i deres tjenester. Denne forordning vedrører udelukkende udøvelsen af visse retransmissionsrettigheder for så vidt dette er nødvendigt for at forenkle licenseringen af ophavsretten og beslægtede rettigheder i unionen —

(19)  Eftersom målet med denne forordning, nemlig at fremme det grænseoverskridende udbud af tilknyttede onlinetjenester og fremme retransmissioner af radio- og tv-programmer i andre medlemsstater, ikke kan nås i tilstrækkelig grad af medlemsstaterne, og derfor - på grund af målets omfang og indvirkning kan bedre nås på EU-plan, kan EU vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Hvad angår radio- og tv-selskabernes grænseoverskridende udbud af tilknyttede onlinetjenester, opstiller forordningen igangsætningsmekanismer med henblik på at lette clearingen af ophavsretten og beslægtede rettigheder. Denne forordning forpligter ikke radio- og tv-selskaberne til at udbyde sådanne grænseoverskridende tjenester. Denne forordning forpligter heller ikke retransmissionsoperatørerne til at inddrage tv- eller radioprogrammer fra andre medlemsstater i deres tjenester. Denne forordning vedrører udelukkende udøvelsen af visse retransmissionsrettigheder for så vidt dette er nødvendigt for at forenkle licenseringen af ophavsretten og beslægtede rettigheder i unionen —

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "tilknyttet onlinetjeneste": en onlinetjeneste, der består i at et radio- eller tv-selskab udbyder eller kontrollerer og har ansvar for udbuddet af radio- eller tv-programmer til offentligheden simultant med eller i en defineret tidsperiode efter selskabets udsendelse, samt af enhver form for materiale, som er knyttet til udsendelsen, og som er produceret af eller til selskabet

a)  "tilknyttet onlinetjeneste": en onlinetjeneste, der består i at et radio- eller tv-selskab udbyder eller kontrollerer og har ansvar for udbuddet af følgende tjenester til offentligheden:

 

i) "Catch-up service": en tjeneste, der i en begrænset tid består i udbud af radio- eller tv-programmer, der tidligere har været sendt af radio- og tv-selskabet til offentligheden;

 

ii) "simulcasting-tjeneste": en tjeneste, der består i udbuddet af radio- eller tv-programmer til offentligheden på lineær vis samtidig med udsendelsen;

 

iii) "tilknyttede udvidede audiovisuelle materielle tjenester": tjenester, som giver adgang til materiale, der beriger eller udvider tv- og radioprogrammer, som radio- og tv-selskabet har udsendt, bl.a. ved at foretage forudgående gennemgang, udvidelse, supplering eller efterfølgende gennemgang af indholdet af det relevante program.

 

Disse definitioner omfatter onlinetjenester, der tilbydes af et radio- og fjernsynsforetagende, og som består i tilrådighedsstillelse for offentligheden af værker, der er produceret af radio- og fjernsynsforetagendet, og som kun er sendt online;

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  enhver form for simultan, uændret og uforkortet retransmission af en oprindelig udsendelse af tv- og radioprogrammer, der er beregnet til modtagelse af offentligheden, fra en anden medlemsstat (ud over kabelretransmissioner som defineret i direktiv 93/83/EØF og retransmissioner, der udbydes ved hjælp af en internettjeneste som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/212019, som er beregnet til modtagelse af offentligheden og som er trådbunden eller trådløs, som udsendes via satellit, men ikke online, forudsat at denne retransmission foretages af en anden part end det radio- eller tv-selskab, der stod bag den oprindelige udsendelse, eller som kontrollerede eller havde ansvar for, at en sådan transmission blev udført.

b)  "retransmission": enhver form for simultan, uændret og uforkortet retransmission i et lukket miljø af en oprindelig udsendelse af tv- og radioprogrammer, der er beregnet til modtagelse af offentligheden, fra en anden medlemsstat (ud over kabelretransmissioner som defineret i direktiv 93/83/EØF), som er beregnet til modtagelse af offentligheden og som er trådbunden eller trådløs, som udsendes via satellit, men ikke online, forudsat at denne retransmission svarer til retransmission via kabel og foretages i et lukket miljø af en anden part end det radio- eller tv-selskab, der stod bag den oprindelige udsendelse, eller som kontrollerede eller havde ansvar for, at en sådan transmission blev udført, og for hvilke denne anden part har erhvervet de relevante rettigheder. Onlineretransmissioner er omfattet af denne forordning, forudsat at de finder sted i et kontrolleret miljø, og gruppen af modtagere af en sådan retransmission kan defineres klart.

__________________

 

19 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 af 25. november 2015 om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (EUT L 310 af 26.11.2015, s. 1).

 

Ændringsforslag     24

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  "direkte input": en proces i to eller flere trin, hvor radio- og tv-selskaber transmitterer deres tv- eller radioprogrambærende signaler med henblik på offentlighedens modtagelse til leverandører via en punkt til punkt-linje – trådbunden eller trådløs, herunder via satellit – således at de programbærende signaler ikke kan modtages af den brede offentlighed under transmissionen. Leverandørerne tilbyder disse programmer til offentligheden simultant, i uændret og uforkortet form og med henblik på modtagelse via forskellige teknologier, herunder kabel, mikrobølgesystemer, satellit, digitale jordbaserede net, ip-baserede net, mobile og lignende net.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  Handlinger i form af kommunikation til offentligheden og tilrådighedsstillelse i tilfælde, hvor et radio- eller tv-selskab udbyder en tilknyttet onlinetjeneste eller har kontrol med eller ansvar herfor, samt handlinger i form af reproduktion, som er nødvendige for udbud af, adgang til eller anvendelse af en tilknyttet onlinetjeneste, skal, med henblik på udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der er relevante for disse handlinger, anses for udelukkende at finde sted i den medlemsstat, hvor radio- eller tv-selskabet har sit hovedforretningssted.

1)  Handlinger i form af kommunikation til offentligheden og tilrådighedsstillelse af nyheds- og aktualitetsprogrammer i tilfælde, hvor et radio- eller tv-selskab udbyder en tilknyttet onlinetjeneste eller har kontrol med eller ansvar herfor, samt handlinger i form af reproduktion af nyheds- og aktualitetsprogrammer, som er nødvendige for udbud af en tilknyttet onlinetjeneste, skal, med henblik på udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der er relevante for disse handlinger, anses for udelukkende at finde sted i den medlemsstat, hvor radio- eller tv-selskabet har sit hovedforretningssted.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)  Stk. 1 berører ikke principperne om territorial udnyttelse af rettigheder og om kontraktfrihed under ophavsret, og det berører heller ikke nogen af de i direktiv 2001/29/EF hjemlede rettigheder. I henhold hertil er parterne berettigede til at fortsætte med at aftale, at der skal indføres begrænsninger i udnyttelsen af rettighederne som omhandlet i stk. 1, forudsat at disse begrænsninger er i overensstemmelse med EU-retten og lovgivningen i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  Når der fastsættes vederlag for de rettigheder, der er underlagt princippet om oprindelseslandet som fastsat i stk. 1, tager parterne hensyn til samtlige aspekter af den tilknyttede onlinetjeneste, såsom den tilknyttede onlinetjenestes egenskaber og publikum samt sprogversionen.

2)  Når der fastsættes et passende vederlag for de rettigheder, der er underlagt princippet om oprindelseslandet som fastsat i stk. 1, tager parterne hensyn til samtlige aspekter af den tilknyttede onlinetjeneste, publikum, det potentielle publikum i den medlemsstat, hvor radio- eller tv-selskabet har sit hovedforretningssted, og i andre medlemsstater samt til alle sprogudgaver.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a)  Eventuelle tvister med hensyn til udøvelsen af​​de rettigheder, der følger af denne artikel, skal falde ind under den pågældende medlemsstats kompetente jurisdiktion, hvor det radio- og tv-selskab, der udbyder onlinetjenesten, er etableret.

Ændringsforslag     29

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b)  Stk. 1 gælder ikke for tilknyttede onlinetjenester, som primært eller hovedsageligt er rettet mod et publikum i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor radio- og tv-selskabet har sit hovedforretningssted.

Ændringsforslag     30

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)  Hvis en forfatter har overdraget sine rettigheder til retransmission til en producer, bevarer den pågældende en uigenkaldelig ret til at opnå et rimeligt vederlag for retransmissionen af værket, som udelukkende kan foretages gennem en kollektiv forvaltningsorganisation, der repræsenterer forfattere, med mindre andre kollektive forvaltningsaftaler garanterer et sådant vederlag til skabere af audiovisuelt indhold.

Ændringsforslag     31

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a)  Medlemsstaterne sikrer, at det ved integreret genanvendelse af et radio- og tv-selskabs onlineudbud er muligt at udvide en kollektiv kontrakt, som en repræsentativ sammenslutning har indgået med brugere af værker eller med sammenslutninger af brugere af værker for en bestemt gruppe værker, til også at omfatte indehavere af rettigheder i den samme gruppe, som ikke allerede er repræsenteret i den repræsentative sammenslutning. En ikkerepræsenteret rettighedshaver kan til enhver tid modsige sig en sådan udvidelse og varetage sine rettigheder selv eller kollektivt på anden vis.

Ændringsforslag     32

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b)  Kollektive forvaltningsorganisationer skal føre en database med oplysninger om anvendelsen af ophavsretten og beslægtede rettigheder, herunder rettighedsindehaveren, typer af anvendelse, territoriet og den periode, der gælder for de beskyttede værker.

Ændringsforslag     33

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5c)  Stk. 1 til 5 gælder for leverandører, der overfører radio- og tv-selskabernes tv- og radioprogrammer som modtaget via direkte input til offentligheden.

Ændringsforslag     34

Forslag til forordning

Artikel 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

Udnyttelse af radio- og tv-programmer via direkte input

 

Radio- og tv-selskaber, der transmitterer deres programbærende signaler ved hjælp af en proces med direkte input til distributører med henblik på offentlighedens modtagelse, hæfter i fællesskab med disse distributører for de enkelte og udelelige handlinger i form af kommunikation til offentligheden og tilrådighedsstillelse, jf. definitionen i artikel 3 i direktiv 2001/29/EF, som de foretager sammen. I dette tilfælde bør både radio- og tv-selskabet og de distributører, der er involveret i processen, indhente en tilladelse fra de pågældende rettighedsindehavere i forhold til deres deltagelse og udnyttelse af disse handlinger.

Ændringsforslag     35

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

udgår

Overgangsbestemmelse

 

Aftaler om udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der er relevante for handlinger i form af kommunikation med offentligheden og tilrådighedsstillelse, som foregår i forbindelse med udbud af en tilknyttet onlinetjeneste samt handlinger i form af reproduktion, der er nødvendige for udbud af, adgang til og anvendelse af en tilknyttet onlinetjeneste, og som er i kraft den [dato nævnt i artikel 7, stk. 2, indsættes af Publikationskontoret] skal være underlagt artikel 2 fra den [dato nævnt i artikel 7, stk. 2 + to år, indsættes af Publikationskontoret] i to år, hvis de udløber efter denne dato.

 

Ændringsforslag     36

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  Den gælder fra [6 måneder efter publikationsdatoen].

2)  Den gælder fra [12 måneder efter publikationsdatoen].

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Bestemmelser om udøvelse af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder vedrørende visse radio- og TV-selskabers udsendelser via internettet og retransmission af fjernsyns- og radioudsendelser

Referencer

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

6.10.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

6.10.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Angelika Mlinar

21.11.2016

Behandling i udvalg

24.4.2017

25.4.2017

 

 

Dato for vedtagelse

21.6.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

15

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pilar Ayuso, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Anne Sander, Davor Škrlec

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

40

+

ECR

Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

15

-

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (6.6.2017)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Ordfører for udtalelse: Vicky Ford

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag     1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Udviklingen af digitale teknologier og internettet har i høj grad ændret distributionen af og adgangen til tv- og radioprogrammer. Brugerne forventer i stigende grad at have adgang til tv- og radioprogrammer – både live og on-demand – ved hjælp af de traditionelle kanaler såsom satellit eller kabel og også ved hjælp af onlinetjenester. Radio- og tv-selskaberne tilbyder derfor, ud over deres egne udsendelser af tv- og radioprogrammer, i stigende grad onlinetjenester, der er knyttet til deres udsendelser, såsom simulcasting og catch-up-tjenester. Retransmissionstjenesteudbyderne, der samler udsendelser af tv- og radioprogrammer i pakker og udbyder dem til brugerne simultant med den oprindelige transmission af udsendelsen i uændret og uforkortet form, anvender forskellige teknikker til retransmission såsom kabel, satellit, digitale jordbaserede net, lukkede ip-baserede net, mobilnettet eller det åbne internet. Hvad angår brugerne, herunder medlemmer af sproglige minoriteter i EU og personer, der bor i en anden medlemsstat end deres oprindelsesland, er der stigende efterspørgsel efter adgang til udsendelser af tv- og radioprogrammer fra andre medlemsstater ud over de programmer, der udsendes i den medlemsstat, hvor de bor.

(2)  Udviklingen af digitale teknologier og internettet har i høj grad ændret distributionen af og adgangen til TV- og radioprogrammer. Brugerne forventer i stigende grad at have adgang til TV- og radioprogrammer – både live og on-demand – ved hjælp af de traditionelle kanaler såsom satellit eller kabel og også ved hjælp af onlinetjenester. Radio- og TV-selskaberne tilbyder derfor, ud over deres egne udsendelser af TV- og radioprogrammer, i stigende grad onlinetjenester, der er knyttet til deres udsendelser, såsom simulcasting og catch-up-tjenester. Retransmissionstjenesteudbyderne, der samler udsendelser af TV- og radioprogrammer i pakker og udbyder dem til brugerne simultant med den oprindelige transmission af udsendelsen i uændret og uforkortet form, anvender forskellige teknikker til retransmission såsom kabel, satellit, digitale jordbaserede net, lukkede IP-baserede net, mobilnettet eller det åbne internet. Hvad angår brugerne, herunder medlemmer af sproglige minoriteter i EU og personer, der bor i en anden medlemsstat end deres oprindelsesland, er der stigende efterspørgsel efter adgang til udsendelser af TV- og radioprogrammer, herunder catch-up-tjenester, fra andre medlemsstater ud over de programmer, der udsendes i den medlemsstat, hvor de bor. En sådan stigende efterspørgsel er en positiv udvikling, og geoblokering bør ikke være en standardindstilling for alt audiovisuelt indhold, der produceres i Unionen og transmitteres online. Den territoriale finansieringsmodel for europæisk indhold er dog afgørende for den audiovisuelle mediesektors succes i Europa.

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Operatører af retransmissionstjenester, der normalt udbyder adskillige programmer, der anvender flere forskellige værker og andet beskyttet materiale, som medtages i de retransmitterede radio- og tv-programmer, har en meget begrænset tidsramme til at opnå de nødvendige licenser, og de er således også pålagt en tung rettighedsclearingsbyrde. Rettighedsindehaverne risikerer ligeledes, at deres værker og andet materiale bliver misbrugt uden tilladelse eller betaling af vederlag.

(4)  Operatører af retransmissionstjenester, der normalt udbyder adskillige programmer, der anvender flere forskellige værker og andet beskyttet materiale, som medtages i de retransmitterede radio- og TV-programmer, har en meget begrænset tidsramme til at opnå de nødvendige licenser, og de er således også pålagt en tung rettighedsclearingsbyrde. Rettighedsindehaverne risikerer ligeledes, at deres værker og andet materiale bliver misbrugt uden tilladelse eller betaling af passende vederlag.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  De tilknyttede tjenester, der er omfattet af denne forordning, er de tjenester, som udbydes af radio- og tv-selskaberne, og som har et klart, underordnet forhold til udsendelsen. De omfatter tjenester, der giver adgang til tv- og radioprogrammer på lineær vis samtidig med udsendelsen og tjenester, der inden for en given tidsperiode efter udsendelsen giver adgang til tv- og radioprogrammer, der tidligere er blevet udsendt af selskabet (såkaldte catch-up-tjenester). Desuden omfatter tilknyttede onlinetjenester tjenester, som giver adgang til materiale, der beriger eller på anden måde udvider tv- og radioprogrammer, som selskabet har udsendt, bl.a. ved at foretage forudgående gennemgang, udvidelse, supplering eller efterfølgende gennemgang af indholdet af det relevante program. Udbuddet af adgang til individuelle værker og andet beskyttet materiale, der er blevet indarbejdet i et tv- eller radioprogram, bør ikke anses for at være en tilknyttet onlinetjeneste. Tilsvarende falder adgang til værker eller andet beskyttet materiale, der udbydes uafhængigt af en udsendelse, såsom tjenester, der giver adgang til uafhængige musikalske eller audiovisuelle værker, musikalbums eller videoer, ikke ind under definitionen af en tilknyttet tjeneste.

(8)  De tilknyttede tjenester, der er omfattet af denne forordning, er de tjenester, som udbydes af radio- og TV-selskaberne, og omfatter tjenester, der giver adgang til TV- og radioprogrammer på lineær vis samtidig med udsendelsen og ikkelineære tjenester, der tidligst en måned før, under eller efter udsendelsen giver adgang til TV- og radioprogrammer, der udsendes af selskabet (såkaldte streaming- og catch-up-tjenester). Desuden omfatter tilknyttede onlinetjenester tjenester, som giver adgang til materiale, der beriger eller på anden måde udvider TV- og radioprogrammer, som selskabet har udsendt, bl.a. ved at foretage forudgående gennemgang, udvidelse, supplering eller efterfølgende gennemgang af indholdet af det relevante program, samt materiale, der specielt er blevet produceret til det digitale miljø. Udbuddet af adgang til individuelle værker og andet beskyttet materiale, der er blevet indarbejdet i et TV- eller radioprogram, bør ikke anses for at være en tilknyttet onlinetjeneste. Tilsvarende falder adgang til musikalbums eller videoer ikke ind under definitionen af en tilknyttet tjeneste.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Eftersom udbuddet af, adgangen til eller anvendelsen af en tilknyttet onlinetjeneste skal anses for at finde sted udelukkende i den medlemsstat, hvor radio- eller tv-selskabet har sit hovedforretningssted, mens den tilknyttede onlinetjeneste faktisk kan udbydes på tværs af grænserne til andre medlemsstater, er det nødvendigt at sikre, at parterne, når rettighederne skal erhverves, ved beregning af vederlaget tager højde for alle aspekter af den tilknyttede tjeneste såsom publikum, herunder publikum i den medlemsstat, hvor selskabet har sit hovedforretningssted, og i andre medlemsstater, hvor den tilknyttede onlinetjeneste tilgås og anvendes, samt sprogudgaven.

(10)  Eftersom udbuddet af, adgangen til eller anvendelsen af en tilknyttet onlinetjeneste skal anses for at finde sted udelukkende i den medlemsstat, hvor radio- eller TV-selskabet har sit hovedforretningssted, mens den tilknyttede onlinetjeneste faktisk kan udbydes på tværs af grænserne til andre medlemsstater, er det nødvendigt at sikre, at parterne, når rettighederne skal erhverves, ved beregning af det passende vederlag tager højde for alle aspekter af den tilknyttede tjeneste, såsom det reelle og potentielle publikum, herunder publikum i den medlemsstat, hvor selskabet har sit hovedforretningssted, og i andre medlemsstater, hvor den tilknyttede onlinetjeneste tilgås og anvendes, samt alle tilgængelige sprogudgaver og tekstede udgaver. Desuden bør et sådant vederlag stå i et rimeligt forhold til den økonomiske værdi af den leverede tjeneste.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Ved hjælp af princippet om kontraktfrihed vil det være muligt fortsat at begrænse udnyttelsen af de rettigheder, der berøres af princippet om oprindelseslandet, der fastsættes i denne forordning, navnlig med hensyn til visse tekniske transmissionsmidler eller visse sprogversioner, for så vidt at denne begrænsning af udnyttelsen er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

(11)  Det er vigtigt at minde om, at det ved hjælp af princippet om kontraktfrihed vil være muligt fortsat at begrænse udnyttelsen af de rettigheder, der berøres af princippet om oprindelseslandet, der fastsættes i denne forordning, som gennemførelsen af direktiv 93/83/EØF har vist, navnlig med hensyn til visse tekniske transmissionsmidler eller visse sprogudgaver og karakteren og gennemførelsen af visse kontrakter, for så vidt at denne begrænsning af udnyttelsen er i overensstemmelse med national ret og EU-retten.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Som bekræftet af Domstolen, er det muligt for rettighedshavere at opnå et passende vederlag for udnyttelsen af deres værker eller andre frembringelser i overensstemmelse med artikel 101 i TEUF.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b)  I overensstemmelse med princippet om aftalefrihed forhindrer denne forordning ikke eksisterende licensmodeller, såsom territoriale licenser, og berører ikke de eksisterende bestemmelser i de nationale lovbestemmelser om ophavsretlige aftaler vedrørende et passende vederlag eller eksisterende kollektive løsninger for retransmission inden for en medlemsstat.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Operatører af retransmissionstjenester, der udbydes via satellit, jordbaserede net, lukkede ip-baserede net, mobile og lignende net, udbyder tjenester svarende til dem, der udbydes af operatører af kabelretransmissionstjenester, når de simultant, i uændret og uforkortet form og med henblik på offentlighedens modtagelse retransmitterer en oprindelig transmission af radio- og tv-programmer fra en anden medlemsstat i tilfælde, hvor denne transmission er trådbunden eller trådløs via satellit, men ikke online, og beregnet til offentlighedens modtagelse. De bør derfor være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde og få gavn af den mekanisme, der indfører obligatorisk kollektiv forvaltning af rettigheder. Retransmissionstjenester, der udbydes på det åbne internet, bør udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde, eftersom disse tjenester har andre egenskaber. De er ikke forbundet til nogen bestemt infrastruktur, og deres muligheder for at sikre et kontrolleret miljø er begrænsede sammenlignet med f.eks. kabel eller lukkede ip-baserede net.

(12)  Operatører af retransmissionstjenester, der udbydes via satellit, jordbaserede net, åbne og lukkede IP-baserede net, mobile og lignende net, udbyder tjenester svarende til dem, der udbydes af operatører af kabelretransmissionstjenester, når de simultant, i uændret og uforkortet form og med henblik på offentlighedens modtagelse retransmitterer en oprindelig transmission af radio- og TV-programmer fra en anden medlemsstat i tilfælde, hvor denne transmission er trådbunden eller trådløs via satellit, og beregnet til offentlighedens modtagelse. De bør derfor være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde og få gavn af den mekanisme, der indfører obligatorisk kollektiv forvaltning af rettigheder. IP-baserede retransmissionstjenester, der udbydes både gennem lukkede net og på det åbne internet, bør være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde og få gavn af den mekanisme, der indfører obligatorisk kollektiv forvaltning af rettigheder, så længe de sikrer et kontrolleret miljø, der er sammenligneligt med lukkede net, og kan vise, at deres tjenesteydelser leveres til en klart defineret gruppe af abonnenter eller registrerede brugere. Det er meget vigtigt at medtage sådanne tjenester for i overensstemmelse med forbrugernes forventninger at muliggøre mobilitet af sådanne ydelser både inden for og uden for bopælsmedlemsstaten gennem den mekanisme, der er blevet oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/…1a.

 

__________________

 

1a Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked (2015/0284(COD)).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at skabe retssikkerhed for operatører af retransmissionstjenester, der udbydes via satellit, digitale jordbaserede net, lukkede ip-baserede net, mobile eller lignende net og for at udligne forskellene i national lovgivning for så vidt angår disse retransmissionstjenester, bør der gælde regler, der ligner dem, som gælder for kabelretransmission som defineret i direktiv 93/83/EØF. Reglerne i dette direktiv indeholder forpligtelsen at udøve rettigheden til at give eller nægte en retransmissionstjenesteoperatør tilladelse ved hjælp af en kollektiv forvaltningsorganisation. Dette berører ikke direktiv 2014/26/EU18, og navnlig ikke dets bestemmelser om rettighedsindehavernes rettigheder med hensyn til valget af kollektiv forvaltningsorganisation.

(13)  For at skabe retssikkerhed for operatører af retransmissionstjenester, der udbydes via satellit, digitale jordbaserede net, lukkede IP-baserede net, mobile eller lignende net samt via det åbne internet, såfremt der kan sikres et kontrolleret miljø, og brugerkredsen kan afgrænses, og for at udligne forskellene i national lovgivning for så vidt angår disse retransmissionstjenester, bør der gælde regler, der ligner dem, som gælder for kabelretransmission som defineret i direktiv 93/83/EØF. Reglerne i dette direktiv indeholder forpligtelsen at udøve rettigheden til at give eller nægte en retransmissionstjenesteoperatør tilladelse ved hjælp af en kollektiv forvaltningsorganisation. Dette berører ikke direktiv 2014/26/EU18, og navnlig ikke dets bestemmelser om rettighedsindehavernes rettigheder med hensyn til valget af kollektiv forvaltningsorganisation.

__________________

__________________

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU af 26. februar 2014 om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 72-98).

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU af 26. februar 2014 om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 72-98).

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Distributører, som f.eks. kabel- eller platformsoperatører, der modtager programbærende signaler ved hjælp af en proces med direkte input med henblik på offentlighedens modtagelse, bør være omfattet af bestemmelserne om obligatorisk kollektiv forvaltning i denne forordning, selv om en kommunikation til offentligheden ikke har fundet sted forud for transmissionen af signalet fra distributøren. Distributører bør derfor opnå tilladelse fra de berørte rettighedsindehavere for så vidt angår deres respektive deltagelse i sådanne handlinger med krav om obligatorisk kollektiv forvaltning. Begrebet "direkte input" er en teknisk term for den særlige situation, hvor kabeloperatører eller andre platformsoperatører modtager et radio-/TV-signal direkte fra radio- eller TV-selskabets lokaler eller via et privat lukket netværk, således at sådanne radio- og/eller TV-signaler ikke transmitteres med henblik på offentlighedens modtagelse, inden det transmitteres af den operatør, der modtager signalet. I denne situation, som typisk finder sted inden for en medlemsstat, er der kun én enkelt kommunikation til offentligheden af et sådant programbærende signal. Denne præcisering er vigtig for at undgå yderligere kompleksitet i fortolkningen af begrebet kommunikation til offentligheden, hvilket ville have konsekvenser ud over spørgsmålet om retransmission.

Ændringsforslag     11

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Anvendelsen af ophavsret og beslægtede rettigheder er undertiden opdelt i flere territorialt afgrænsede nationale rettigheder med forskellige rettighedsindehavere og udøves i visse tilfælde af forskellige enheder. Der er derfor behov for en database, der føres af kollektive forvaltningsorganisationer, for at lette udpegelsen af rettighedsindehavere og gøre det muligt for radio- og TV-selskaberne samt retransmissionsoperatørerne at indgå licensaftaler.

Ændringsforslag     12

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For at forebygge omgåelse af anvendelsen af princippet om oprindelseslandet ved hjælp af forlængelse af eksisterende aftaler om udøvelse af ophavsret og beslægtede rettigheder, der er relevante for udbuddet af en tilknyttet onlinetjeneste, er det nødvendigt også at anvende princippet om oprindelseslandet i eksisterende aftaler, dog med en overgangsperiode.

udgår

Ændringsforslag     13

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender. Mens der kan forekomme indgreb i rettighedsindehavernes rettigheder for så vidt at den obligatoriske kollektive forvaltning er nødvendig for at udøve retten til at kommunikere med offentligheden om retransmissionstjenester, er det nødvendigt på målrettet vis at foreskrive en sådan betingelse for visse tjenester og for at tillade bedre grænseoverskridende udbredelse af tv- og radioprogrammer ved at lette clearingen af disse rettigheder.

(16)  I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender. Mens der kan forekomme indgreb i rettighedsindehavernes rettigheder for så vidt at den obligatoriske kollektive forvaltning er nødvendig for at udøve retten til at kommunikere med offentligheden om retransmissionstjenester, er det nødvendigt på målrettet vis at foreskrive en sådan betingelse for visse tjenester og for at tillade bedre grænseoverskridende udbredelse af TV- og radioprogrammer ved at lette clearingen af disse rettigheder. Denne forordning bør ikke berøre nogen af medlemsstaternes nuværende eller fremtidige ordninger vedrørende forvaltning af rettigheder, såsom aftalelicenser, retlige formodninger om repræsentation eller overdragelse, kollektiv forvaltning eller tilsvarende ordninger eller kombinationer heraf.

Ændringsforslag     14

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Forordningen bør revideres, når den har været i kraft i en vis periode, bl.a. med henblik på at vurdere i hvilken grad det grænseoverskridende udbud af tilknyttede onlinetjenester er blevet øget til gavn for de europæiske forbrugere og hermed til gavn for forbedret kulturel mangfoldighed i Unionen.

(18)  I overensstemmelse med princippet om bedre lovgivning bør forordningen revideres, når den har været i kraft i en vis periode, med henblik på at vurdere dens virkning og primært, i hvilken grad det grænseoverskridende udbud af tilknyttede onlinetjenester er blevet øget til gavn for de europæiske forbrugere og hermed til gavn for forbedret kulturel mangfoldighed i Unionen. Denne revision bør, hvor det er relevant, koordineres med bestemmelser, der tager sigte på at forbedre grænseoverskridende adgang til indhold på video-on-demand-platforme, der i form af en tvistbilæggelsesordning er medtaget i artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2017/…1a. Såfremt denne ordning ikke fører til en markant stigning i den grænseoverskridende adgang til indhold på video-on-demand-platforme, bør det overvejes at medtage disse tjenester i anvendelsesområdet for denne forordning.

 

_________________

 

1a Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked, COM(2016)0593.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "tilknyttet onlinetjeneste": en onlinetjeneste, der består i at et radio- eller tv-selskab udbyder eller kontrollerer og har ansvar for udbuddet af radio- eller tv-programmer til offentligheden simultant med eller i en defineret tidsperiode efter selskabets udsendelse, samt af enhver form for materiale, som er knyttet til udsendelsen, og som er produceret af eller til selskabet

a)  "tilknyttet onlinetjeneste": en onlinetjeneste, der består i at et radio- eller TV-selskab udbyder eller kontrollerer og har ansvar for udbuddet af radio- eller TV-programmer til offentligheden, der er produceret af eller for radio- og TV-selskabet, herunder samproduktioner, tidligst en måned før, simultant med, under eller i en defineret tidsperiode efter selskabets udsendelse, samt af enhver form for materiale, som er knyttet til udsendelsen, og som er produceret eller samproduceret af eller til selskabet

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  enhver form for simultan, uændret og uforkortet retransmission af en oprindelig udsendelse af tv- og radioprogrammer, der er beregnet til modtagelse af offentligheden, fra en anden medlemsstat (ud over kabelretransmissioner som defineret i direktiv 93/83/EØF og retransmissioner, der udbydes ved hjælp af en internettjeneste som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets1 forordning (EU) 2015/2120), som er beregnet til modtagelse af offentligheden og som er trådbunden eller trådløs, som udsendes via satellit, men ikke online, forudsat at denne retransmission foretages af en anden part end det radio- eller tv-selskab, der stod bag den oprindelige udsendelse, eller som kontrollerede eller havde ansvar for, at en sådan transmission blev udført.

b)  "retransmission": enhver form for uændret og uforkortet retransmission i et kontrolleret miljø af en oprindelig udsendelse af TV- og radioprogrammer, der er beregnet til modtagelse af offentligheden, fra en anden medlemsstat (ud over kabelretransmissioner som defineret i direktiv 93/83/EØF), som er beregnet til modtagelse af offentligheden og som er trådbunden eller trådløs, som udsendes via satellit, forudsat at denne retransmission foretages af en anden part end det radio- eller TV-selskab, der stod bag den oprindelige udsendelse, eller som kontrollerede eller havde ansvar for, at en sådan transmission blev udført.

__________________

 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 af 25. november 2015 om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (EUT L 310 af 26.11.2015, s. 1).

 

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  "direkte input": en proces i to trin, hvor radio- og TV-selskaberne transmitterer deres programbærende signaler til en distributør via en privat "punkt til punkt"-linje på en sådan måde, at de programbærende signaler ikke kan modtages af den brede offentlighed under transmissionen, hvorefter distributøren udbyder disse programmer til offentligheden i en uændret og uforkortet form og med henblik på modtagelse via kabelnet, mikrobølgesystem, satellit, jordbaserede net, IP-baserede net eller lignende net.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Handlinger i form af kommunikation til offentligheden og tilrådighedsstillelse i tilfælde, hvor et radio- eller tv-selskab udbyder en tilknyttet onlinetjeneste eller har kontrol med eller ansvar herfor, samt handlinger i form af reproduktion, som er nødvendige for udbud af, adgang til eller anvendelse af en tilknyttet onlinetjeneste, skal, med henblik på udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der er relevante for disse handlinger, anses for udelukkende at finde sted i den medlemsstat, hvor radio- eller tv-selskabet har sit hovedforretningssted.

1)  Uden at det berører muligheden for at overføre eksklusive rettigheder, skal handlinger i form af kommunikation til offentligheden og tilrådighedsstillelse for offentligheden i tilfælde, hvor et radio- eller TV-selskab udbyder en tilknyttet onlinetjeneste eller har kontrol med eller ansvar herfor, samt handlinger i form af reproduktion, som er nødvendige for udbud af, adgang til eller anvendelse af en tilknyttet onlinetjeneste, med henblik på udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der er relevante for disse handlinger, anses for udelukkende at finde sted i den medlemsstat, hvor radio- eller TV-selskabet har sit hovedforretningssted. Eventuelle tvister vedrørende udøvelsen af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder henhører under den pågældende medlemsstats jurisdiktion.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  Når der fastsættes vederlag for de rettigheder, der er underlagt princippet om oprindelseslandet som fastsat i stk. 1, tager parterne hensyn til samtlige aspekter af den tilknyttede onlinetjeneste, såsom den tilknyttede onlinetjenestes egenskaber og publikum samt sprogversionen.

2)  Når der fastsættes et passende vederlag for de rettigheder, der er underlagt princippet om oprindelseslandet som fastsat i stk. 1, tager parterne hensyn til samtlige aspekter af den tilknyttede onlinetjeneste, publikum, det potentielle publikum i den medlemsstat, hvor radio- eller TV-selskabet har sit hovedforretningssted, og i andre relevante medlemsstater samt til alle sprogudgaver og tekstede udgaver.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a)  Stk. 1-5 finder også anvendelse i tilfælde af direkte input, som defineret i artikel 1, litra ba).

Ændringsforslag     21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b)  Kollektive forvaltningsorganisationer skal føre en database med oplysninger om anvendelsen af ophavsretten og beslægtede rettigheder, herunder rettighedsindehaveren, typer af anvendelse, territoriet og rettighedsperioden.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Bestemmelser om udøvelse af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder vedrørende visse radio- og TV-selskabers udsendelser via internettet og retransmission af fjernsyns- og radioudsendelser

Referencer

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

6.10.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

6.10.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Vicky Ford

11.10.2016

Oprindelig ordfører for udtalelse

Julia Reda

Behandling i udvalg

9.2.2017

20.3.2017

 

 

Dato for vedtagelse

11.5.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

6

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Anne-Marie Mineur

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Bestemmelser om udøvelse af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder vedrørende visse radio- og TV-selskabers udsendelser via internettet og retransmission af fjernsyns- og radioudsendelser

Referencer

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Dato for høring af EP

14.9.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

6.10.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

6.10.2016

ITRE

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

CULT

6.10.2016

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

INTA

12.10.2016

 

 

 

Associerede udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

16.3.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Tiemo Wölken

12.10.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

23.3.2017

29.5.2017

7.9.2017

 

Dato for vedtagelse

21.11.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

14

9

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Flack, Emma McClarkin, Sabine Verheyen

Dato for indgivelse

27.11.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

14

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

S&D

Jean-Marie Cavada

John Flack, Emma McClarkin

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Enrico Gasbarra

9

-

ALDE

GUE:NGL

S&D

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto

Jiří Maštálka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

1

0

EFDD

Isabella Adinolfi

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik