Menetlus : 2016/0284(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0378/2017

Esitatud tekstid :

A8-0378/2017

Arutelud :

PV 27/03/2019 - 26
CRE 27/03/2019 - 26

Hääletused :

PV 12/12/2017 - 5.5
CRE 12/12/2017 - 5.5
PV 28/03/2019 - 8.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0322

RAPORT     ***I
PDF 981kWORD 123k
27.11.2017
PE 604.674v02-00 TITLE \* MERGEFORMAT TITLE \* MERGEFORMAT TITLE \* MERGEFORMAT TITLE \* MERGEFORMAT  A8-0378/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Õiguskomisjon

Raportöör: Tiemo Wölken

Arvamuse koostaja (*):

Petra Kammerevert, kultuuri- ja hariduskomisjon

(*)  Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

PR_COD_1amCom

PARANDUSED/ ADDENDA
MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS
 TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS
 SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0594),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0384/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. jaanuari 2017. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja kultuuri- ja hariduskomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A8-0378/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)    Selleks et aidata kaasa siseturu toimimisele, on vaja näha liidu piires kõigi kasutajate jaoks ette teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammide laiem levik, hõlbustades nendes programmides kasutatud, autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali esitamiseks loa saamist. Tele- ja raadioprogrammid on kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja teabele juurdepääsu edendamise oluline vahend.

(1)    Selleks et aidata kaasa siseturu toimimisele ja eelkõige suurendada teabe kättesaadavust, on vaja näha liidu piires kõigi kasutajate jaoks ette teistest liikmesriikidest pärit uudiste- ja päevakajaliste saadete laiem levik, hõlbustades nendes programmides kasutatud, autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali esitamiseks loa saamist. Uudiste- ja päevakajalised saated on teabele juurdepääsu edendamise oluline vahend.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Audiovisuaalmeedia teenuste osutajad peaksid püüdma tagada, et nende tehnilised teenused tehakse nägemis- või kuulmispuudega isikutele järk-järgult kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)    On olemas palju tõkkeid, mis takistavad internetipõhiste kõrvalteenuste ja taasedastamisteenuste osutamist ning seeläbi tele- ja raadioprogrammide vaba ringlemist liidus. Ringhäälinguorganisatsioonid edastavad iga päev palju tunde uudiste-, kultuuri-, dokumentaal- või meelelahutussaateid. Need programmid hõlmavad erinevat infosisu, nagu audiovisuaal-, muusika-, kirjandus- või graafilisi teoseid, mis on liidu õiguse alusel kaitstud autoriõigusega ja/või sellega kaasnevate õigustega. Selle tulemuseks on keerukas protseduur, mille käigus tuleb luba saada erinevatelt õiguste omajatelt erinevate teoste ja muu materjali edastamiseks. Tihti tuleb luba saada lühikese aja jooksul, eelkõige selliste saadete ettevalmistamisel nagu uudistesaated ja aktuaalseid poliitilisi sündmusi käsitlevad saated. Selleks et muuta oma teenused piiriüleselt kättesaadavaks, tuleb ringhäälinguorganisatsioonidel saada teoste ja muu materjali edastamiseks nõutud õigused kõigi asjaomaste territooriumide jaoks, mis muudab loa saamise veelgi keerulisemaks.

(3)    Ringhäälinguorganisatsioonid edastavad iga päev palju tunde uudiste- ja päevakajalisi saateid. Need programmid hõlmavad erinevat infosisu, mis on liidu õiguse alusel kaitstud autoriõigusega ja/või sellega kaasnevate õigustega. Selle tulemuseks on keerukas protseduur, mille käigus tuleb luba saada erinevatelt õiguste omajatelt erinevate teoste ja muu materjali edastamiseks. Uudiste- ja päevakajaliste saadete jaoks on vaja luba saada lühikese aja jooksul. Selleks et muuta oma kõrvalteenused piiriüleselt kättesaadavaks, tuleb ringhäälinguorganisatsioonidel saada teoste ja muu materjali edastamiseks nõutud õigused kõigi asjaomaste territooriumide jaoks.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)    Taasedastamise teenuste osutajatel, kes üldjuhul pakuvad paljusid tele- ja raadioprogramme, mis sisaldavad mitmeid teoseid ja muud kaitstud materjali, on väga vähe aega vajaliku loa saamiseks ja neil lasub seega litsentsi saamisel märkimisväärne koormus. Samuti on oht, et õiguste omajate teoseid ja muud materjali kasutatakse ilma loata või tasu maksmata.

(4)    Tele- või raadiosaadete, sealhulgas teoste või muu kaitstud materjali taasedastamise teenuste osutajad teostavad üldsusele edastamise toimingu olenemata sellest, kas tele- või raadiosaate taasedastamine toimub samade või erinevate tehniliste vahenditega kui need, mida kasutati algseks ringhäälingutoiminguks, ning olenemata sellest, kas selline taasedastamine toimub algse saateedastuse tegelikus või kavandatud vastuvõtupiirkonnas või mitte. Kuna taasedastamisteenused pakuvad üldjuhul paljusid tele- ja raadioprogramme, mis sisaldavad mitmeid teoseid ja muud kaitstud materjali, on taasedastamise teenuste osutajatel väga vähe aega vajaliku loa saamiseks ja neil lasub seega litsentsi saamisel märkimisväärne koormus. Samuti on oht, et tootjate, autorite, loojate ja õiguste muude omajate teoseid ja muud kaitstud materjali kasutatakse ilma loata või asjakohast ja õiglast tasu maksmata.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Kui taasedastamise teenuste osutajad, kes üldjuhul pakuvad paljusid tele- ja raadiosaateid, kasutavad taasedastatud tele- ja raadiosaadetes paljusid teoseid ja muud kaitstud materjali, peaks neil olema vastavalt lepinguvabadusele võimalik hankida vajalikud load ning tagada seega õiguste omajatele vajalik ja asjakohane tasustamine, et nad saaksid jätkata mitmekesise sisu pakkumist. Selline võimalus oleks ka tarbija huvides.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)    Teoste ja muu kaitstud materjali õigused on ühtlustatud eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/29/EÜ1 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/115/EÜ2.

(5)    Teoste ja muu kaitstud materjali õigused on ühtlustatud eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/29/EÜ1 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/115/EÜ2, mille eesmärk on tagada eeskätt õiguste omajate kõrgetasemeline kaitse.

_________________

_________________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167, 22.6.2001, lk 10).

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167, 22.6.2001, lk 10).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/115/EÜ rentimis- ja laenutamisõiguse ja teatavate autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi vallas (ELT L 376, 27.12.2006, lk 28).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/115/EÜ rentimis- ja laenutamisõiguse ja teatavate autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi vallas (ELT L 376, 27.12.2006, lk 28).

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)    Seetõttu tuleb programmiedastuse internetipõhiste kõrvalteenuste piiriülest osutamist ning teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammide taasedastamist hõlbustada, kohandades autoriõigust ja sellega kaasnevate õiguste teostamist käsitlevat õigusraamistikku selle tegevusega.

(7)    Seetõttu tuleb uudiste- ja päevakajaliste saadete internetipõhiste kõrvalteenuste piiriülest osutamist ning teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammide taasedastamist hõlbustada, kohandades autoriõigust ja sellega kaasnevate õiguste teostamist käsitlevat õigusraamistikku selle tegevusega. Võttes arvesse, et õigusraamistiku kohandamine võib kaasa tuua ainuõiguste kasutamise piirangud, tuleks seda kohaldada ainult teatavatel erijuhtudel, mis ei ole vastuolus teose või muu kaitstud materjali tavapärase kasutamisega ega piira põhjendamatult õiguste omaja õigustatud huve. Seetõttu, pidades silmas ka territoriaalsuse põhimõtte olulisust loomesisu rahastamisel ja tootmisel, eelkõige audiovisuaalsete teoste puhul, peaks igasugune seadusandlik sekkumine olema ilmtingimata väga piiratud ja kitsas ning kooskõlas vajalikkust ja proportsionaalsust käsitlevate liidu põhimõtetega.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)    Käesoleva määrusega hõlmatud internetipõhised kõrvalteenused on teenused, mida osutavad ringhäälinguorganisatsioonid, kellel on programmiedastusega selge ja alluvuslik seos. Need hõlmavad teenuseid, mis annavad lineaarse juurdepääsu tele- ja raadioprogrammidele programmide edastamisega samaaegselt, ja teenuseid, mis annavad kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul pärast algset edastamist juurdepääsu tele- ja raadioprogrammidele, mille ringhäälinguorganisatsioonid on eelnevalt edastanud (nn järelvaatamisteenused). Lisaks hõlmavad internetipõhised kõrvalteenused teenuseid, mis võimaldavad juurdepääsu materjalidele, mis rikastavad või muul viisil mitmekesistavad ringhäälinguorganisatsioonide tele- ja raadioprogramme, sealhulgas vastava programmi sisu eelvaatamine, laiendamine, täiendamine või kordusvaatamine. Juurdepääsu andmist konkreetsetele teostele või muule tele- või raadioprogrammis olevale kaitstud materjalile ei tohiks käsitada internetipõhise kõrvalteenusena. Samamoodi ei kuulu internetipõhiste kõrvalteenuste mõiste alla juurdepääs teostele või muule kaitstud materjalile programmist eraldi, näiteks juurdepääs üksikutele muusika- või audiovisuaalteostele, muusikaalbumitele või videotele.

(8)    Käesoleva määrusega hõlmatud internetipõhised kõrvalteenused on teenused, mida osutavad ringhäälinguorganisatsioonid, kellel on programmiedastusega selge ja alluvuslik seos. Need hõlmavad teenuseid, mis annavad lineaarse juurdepääsu uudiste- ja päevakajalistele saadetele saadete edastamisega rangelt samaaegselt, ja teenuseid, mis annavad kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul pärast algset edastamist juurdepääsu uudiste- ja päevakajalistele saadetele, mille ringhäälinguorganisatsioonid on eelnevalt edastanud (nn järelvaatamisteenused). Juurdepääsu andmist konkreetsetele teostele või muule tele- või raadioprogrammis olevale kaitstud materjalile ei tohiks käsitada internetipõhise kõrvalteenusena. Samamoodi ei kuulu internetipõhiste kõrvalteenuste mõiste alla juurdepääs teostele või muule kaitstud materjalile programmist eraldi, näiteks juurdepääs üksikutele muusika- või audiovisuaalteostele, muusikaalbumitele või videotele.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)    Selleks et lihtsustada internetipõhiste kõrvalteenuste piiriüleseks osutamiseks vajaliku loa saamist tuleb kehtestada päritoluriigi põhimõte seoses autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teostamisega niisuguste toimingute suhtes, mida tehakse internetipõhiste kõrvalteenuste osutamise, nende kasutamise võimaldamise ja kasutamise käigus. Päritoluriigi põhimõtet tuleks kohaldada üksnes õiguste omajate (või õiguste omajaid esindavate üksuste nagu kollektiivse esindamise organisatsioonid) ja ringhäälinguorganisatsioonide vahelistes suhetes ning ainult internetipõhiste kõrvalteenuste osutamise, nende kasutamise võimaldamise ja kasutamise eesmärgil. Päritoluriigi põhimõtet ei tohiks kohaldada autoriõiguse või sellega kaasnevate õigustega kaitstud ja internetipõhiste kõrvalteenustega hõlmatud infosisu edaspidise üldsusele edastamise või taasesitamise suhtes.

(9)    Selleks et lihtsustada loa saamist, mis võimaldaks ringhäälinguorganisatsioonil piiriüleselt osutada üksnes uudiste- ja päevakajaliste saadetega seotud internetipõhiseid kõrvalteenuseid, tuleb kehtestada päritoluriigi põhimõte seoses autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teostamisega niisuguste toimingute suhtes, mida tehakse selliste internetipõhiste kõrvalteenuste osutamise, nende kasutamise võimaldamise ja kasutamise käigus. Päritoluriigi põhimõtet tuleks kohaldada üksnes õiguste omajate (või õiguste omajaid esindavate üksuste nagu kollektiivse esindamise organisatsioonid) ja ringhäälinguorganisatsioonide vahelistes suhetes ning ainult selliste uudiste- ja päevakajaliste saadetega seotud internetipõhiste kõrvalteenuste osutamise, nende kasutamise võimaldamise ja kasutamise eesmärgil. Päritoluriigi põhimõtet ei tohiks kohaldada autoriõiguse või sellega kaasnevate õigustega kaitstud ja internetipõhiste kõrvalteenustega hõlmatud infosisu edaspidise üldsusele edastamise või taasesitamise suhtes.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Käesolevas määruses sätestatud päritoluriigi põhimõtet ei tohiks kohaldada selliste internetipõhiste kõrvalteenuste suhtes, mis on suunatud peamiselt või üksnes sellisele liikmesriigile, mis ei ole see liikmesriik, kus on ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht. Selline teenus, mis on suunatud peamiselt või üksnes konkreetsele liikmesriigile, on teenus, mille saated on selgelt suunatud sellise liikmesriigi elanikkonnale, mis ei ole see liikmesriik, kus on ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht, ja mille sihtrühm piirdub selgelt selle konkreetse liikmesriigi elanikkonnaga ja mille puhul on ebatõenäoline, et vaatajaid või kuulajaid leidub ka väljaspool seda konkreetset liikmesriiki, millele saated on suunatud. Aspektid, mis võimaldavad kindlaks teha sihtrühma, hõlmavad eelkõige keelt, sealhulgas subtiitrites kasutatavat keelt, reklaami, dubleerimist, sihtrühma, kellele ringhäälinguteenuse reklaamimine on suunatud, ja/või saadete edastamise kohalikku iseloomu.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)    Kuna internetipõhiste kõrvalteenuste osutamist, nende kasutamise võimaldamist ja kasutamist peetakse toimunuks üksnes selles liikmesriigis, kus on ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht, kuigi tegelikult on internetipõhiseid kõrvalteenuseid võimalik osutada piiriüleselt teistesse liikmesriikidesse, tuleb tagada, et asjaomaste õiguste eest tasumisele kuuluva summa arvutamisel võtavad pooled arvesse kõiki internetipõhiste kõrvalteenuste aspekte nagu teenuse tunnused, sihtrühm, sealhulgas sihtrühm liikmesriigis, kus on ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht, ja teistes liikmesriikides, kus on võimalik internetipõhistele kõrvalteenustele juurde pääseda ja neid kasutada, ning keeleversioon.

(10)    Kuna uudiste- ja päevakajaliste saadete internetipõhiste kõrvalteenuste osutamist, nende kasutamise võimaldamist ja kasutamist peetakse toimunuks üksnes selles liikmesriigis, kus on ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht, kuigi tegelikult on internetipõhiseid kõrvalteenuseid võimalik osutada piiriüleselt teistesse liikmesriikidesse, tuleb tagada, et asjaomaste õiguste eest tasumisele kuuluva summa arvutamisel kasutavad pooled objektiivseid kriteeriume ja võtavad arvesse kõiki internetipõhiste kõrvalteenuste aspekte nagu teenuse tunnused, sealhulgas internetis kättesaadavuse kestus, sihtrühm, sealhulgas sihtrühm liikmesriigis, kus on ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht, ja teistes liikmesriikides, kus on võimalik internetipõhistele kõrvalteenustele juurde pääseda ja neid kasutada, ning kõik olemasolevad keeleversioonid.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)    Lepinguvabaduse põhimõte võimaldab jätkata nende õiguste teostamise piiramist, mida käesolevas määruses ette nähtud päritoluriigi põhimõte mõjutab, eelkõige seoses teatavate tehniliste edastusvahendite ja teatavate keeleversioonidega, tingimusel et niisugune õiguste teostamise piiramine on kooskõlas liidu õigusega.

(11)    Tuleb meeles pidada, et lepinguvabaduse põhimõtte abil ja praeguste litsentsimismudelite, näiteks ainult territoriaalsusest lähtuva litsentsimise toetamiseks, mis võimaldab kasutada audiovisuaalse toodangu, optimaalse levitamise ja kultuurilise mitmekesisuse edendamise jaoks hädavajalikke rahastamismehhanisme, on vaja jätkata nende õiguste teostamise piiramist, mida käesolevas määruses ette nähtud päritoluriigi põhimõte mõjutab, tingimusel et niisugune õiguste teostamise piiramine on kooskõlas siseriikliku ja liidu õigusega.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Käesoleva määruse eesmärk ei ole soosida meelepärase kohtualluvuse valimist. Päritoluriigi põhimõtet ei tohiks kohaldada internetipõhiste teenuste suhtes, mis on suunatud peamiselt või üksnes muu kui selle liikmesriigi sihtrühmadele, kus on ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht, selleks et piirata tegevust, mille puhul ringhäälinguorganisatsioon üritab luua oma tegevuskoha teistes liikmesriikides, et vältida ebasoodsaid finantskohustusi või saada kasu soodsamast litsentsimiskorrast võrreldes liikmesriigiga, kus on tema peamine tegevuskoht. Selleks et hinnata, kas internetiteenuse sihtrühmaks on sihtrühm väljaspool oma liikmesriiki, tuleks võtta arvesse teenuse tunnuseid ning samuti kasutatud keeleversioone.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 b)   Lähtudes lepinguvabaduse põhimõttest ja et mitte tarbetult piirata olemasolevaid litsentsimismudeleid, näiteks ainult territooriumist lähtuvat litsentsimist, on piiriülene taasedastus teisest liikmesriigist või teise liikmesriiki piiratud kaabellevi tüüpi või IPTV tüüpi teenuste taasedastamisega hallatud keskkonnas.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 c)  Kooskõlas lepinguvabaduse põhimõttega ei ole käesolev määrus takistuseks olemasolevatele litsentsimismudelitele, näiteks territoriaalsetele litsentsidele, ega piira selliste siseriikliku lepinguõiguse autoriõigust käsitlevate kehtivate sätete kohaldamist, mis on seotud asjakohase tasuga, ega olemasolevaid liikmesriigi piires taasedastamise kollektiivse haldamise lahendusi.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)    Kaabellevi, maapealse digitaaltelevisiooni, suletud IP-põhiste võrkude, mobiilisidevõrkude ja sarnaste võrkude kaudu taasedastamise teenuseid pakkuvad ettevõtjad osutavad teenuseid, mis on samaväärsed teenustega, mida osutavad kaabli kaudu taasedastamise teenuste ettevõtjad, kui nad edastavad samaaegselt muutmata ja täielikul kujul teisest liikmesriigist pärit esialgset tele- või raadioprogrammi, kui algne programmiedastus toimus kaabel- või kaablita sidevahendite abil ja oli ette nähtud üldsusele edastamiseks. Seetõttu tuleks need käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta ja nende suhtes tuleks kohaldada kohustusliku kollektiivse haldamise mehhanismi. Taasedastamise teenused, mida pakutakse avatud interneti vahendusel, tuleks käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta, kuna neil teenustel on teistsugused tunnused. Need teenused ei ole seotud ühegi konkreetse taristuga ja nende suutlikkus tagada kontrollitud keskkond on piiratud, näiteks võrreldes kaabellevi või suletud IP-põhiste võrkudega.

(12)    Kaabellevi, maapealse digitaaltelevisiooni või kaabellevi tüüpi või IPTV tüüpi teenuste kaudu hallatud keskkonnas taasedastamise teenuseid pakkuvad ettevõtjad osutavad teenuseid, mis on samaväärsed teenustega, mida osutavad kaabli kaudu taasedastamise teenuste ettevõtjad, kui nad edastavad samaaegselt muutmata ja täielikul kujul teisest liikmesriigist pärit esialgset tele- või raadioprogrammi, kui algne programmiedastus toimus kaabel- või kaablita sidevahendite abil ja oli ette nähtud üldsusele edastamiseks. Seetõttu tuleks need käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta ja nende suhtes tuleks kohaldada kohustusliku kollektiivse haldamise mehhanismi. Taasedastamise teenused, mida pakutakse avatud interneti vahendusel, mis on muu kui kaabellevi tüüpi või IPTV tüüpi teenused hallatud keskkonnas, tuleks käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta, kuna neil teenustel on teistsugused tunnused. Need teenused ei ole seotud ühegi konkreetse taristuga ja nende suutlikkus tagada kontrollitud keskkond on piiratud, näiteks võrreldes kaabellevi või suletud IP-põhiste võrkudega.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)    Kaabellevi, maapealse digitaaltelevisiooni, suletud IP-põhiste võrkude, mobiilisidevõrkude ja sarnaste võrkude kaudu taasedastamise teenuste osutajatele õiguskindluse tagamiseks ja neid teenuseid käsitlevates siseriiklikes õigusnormides esinevate lahknevuste kõrvaldamiseks tuleks kohaldada eeskirju, mis on sarnased direktiivis 93/83/EMÜ kaabli kaudu edastamist käsitlevate eeskirjadega. Selles direktiivis sätestatud eeskirjad hõlmavad kohustust teostada õigust anda taasedastamise teenuse osutajale luba või keelduda talle luba andmast kollektiivse haldamise organisatsiooni kaudu. See ei piira direktiivi 2014/26/EL sätteid, eelkõige neid sätteid, mis puudutavad õiguste omaja õigusi kollektiivse esindamise organisatsiooni valimisel.

(13)    Kaabellevi, maapealse digitaaltelevisiooni, hallatud keskkonnas kaabellevi tüüpi või IPTV tüüpi taasedastamise teenuste osutajatele õiguskindluse tagamiseks ja neid teenuseid käsitlevates siseriiklikes õigusnormides esinevate lahknevuste kõrvaldamiseks tuleks kohaldada eeskirju, mis on sarnased direktiivis 93/83/EMÜ kaabli kaudu edastamist käsitlevate eeskirjadega. Selles direktiivis sätestatud eeskirjad hõlmavad kohustust teostada õigust anda taasedastamise teenuse osutajale luba või keelduda talle luba andmast kollektiivse haldamise organisatsiooni kaudu. See ei piira direktiivi 2014/26/EL sätteid, eelkõige neid sätteid, mis puudutavad õiguste omaja õigusi kollektiivse esindamise organisatsiooni valimisel. Õigus keelduda loa kui sellise andmisest jääb alles ning teataval määral reguleeritakse vaid viisi, kuidas seda õigust kasutada. See tähendab ka, et alati on võimalik otsustada, kas taasedastamise õigust anda või mitte.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a) Kollektiivse esindamise organisatsioonid peaksid saama kohaldada käesolevas määruses toodud taasedastamisõiguse sätteid, laiendades taasedastamise teenuste osutajaga sõlmitud kollektiivlepingut ka organisatsiooni poolt mitteesindatud õiguste valdajate õigustele, kui selline süsteem on ette nähtud siseriikliku õigusega.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a)  Ringhäälinguorganisatsioonid, kes vahendavad üldsusele vastuvõtuks programmi sisaldavaid signaale otseedastuse kaudu levitajatele, kes on Berni konventsiooni kohaselt ringhäälinguorganisatsiooni suhtes kolmandad isikud, peaksid ühiselt koos levitajatega vastutama üksikute ja jagamatute üldsusele edastamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise toimingute eest, mis on määratletud direktiivi 2001/29/EÜ artiklis 3 ja mida nad koos ellu viivad. Kõnealused ringhäälinguorganisatsioonid ja levitajad peaksid seetõttu saama asjaomastelt õiguste omajatelt loa nende osalemiseks sellistes toimingutes.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 b)  Käesolevas määruses sätestatud erand ringhäälinguorganisatsioonide taasedastamise õiguste teostamisele seoses nende oma programmiedastusega ei tohiks piirata õiguste omajate valikuvabadust anda oma õigused üle kollektiivse esindamise organisatsioonile ning saada seega otseselt osa taasedastamise teenuse osutaja makstavast tasust.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)    Selleks et ära hoida päritoluriigi põhimõttest kõrvalehoidumist internetipõhiste kõrvalteenuste osutamise ja neile juurdepääsu võimaldamise või kasutamisega seotud autoriõigusi ja nendega kaasnevaid õigusi käsitlevate kehtivate kokkulepete kestuse pikendamise teel, tuleb päritoluriigi põhimõtet kohaldada ka juba kehtivatele kokkulepetele, kuid üleminekuperioodi jooksul.

(15)    Selleks et ära hoida uudiste- ja päevakajaliste saadete suhtes kohaldatavast päritoluriigi põhimõttest kõrvalehoidumist internetipõhiste kõrvalteenuste osutamise ja neile juurdepääsu võimaldamise või kasutamisega seotud autoriõigusi ja nendega kaasnevaid õigusi käsitlevate kehtivate kokkulepete kestuse pikendamise teel, tuleb seda põhimõtet kohaldada ka juba kehtivatele kokkulepetele, kuid üleminekuperioodi jooksul.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a)  Ringhäälinguorganisatsioonid, kes vahendavad programmi sisaldavaid signaale otseedastuse kaudu levitajatele üldsusele vastuvõtuks, peaksid ühiselt koos levitajatega vastutama üksikute ja jagamatute üldsusele edastamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise toimingute eest, mida nad koos teostavad ja mis on määratletud direktiivi 2001/29/EÜ artiklis 3. Kõnealused ringhäälinguorganisatsioonid ja levitajad peaksid seetõttu saama asjaomastelt õiguste omajatelt eraldi loa nende vastavaks osalemiseks sellistes toimingutes.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)    Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Kuigi õiguste omajate õiguste teostamisse võib sekkuda juhul, kui üldsusele taasedastamisega seoses on nõutav kohustusliku kollektiivse haldamise süsteemi rakendamine, tuleb niisugune tingimus ette näha konkreetsete teenuste suhtes eesmärgiga võimaldada tele- ja raadioprogrammide laiemat piiriülest levitamist selleks nõutava loa saamise hõlbustamisega.

(16)    Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Kuigi õiguste omajate õiguste teostamisse sekkutakse juhul, kui üldsusele taasedastamisega seoses toimub kohustusliku kollektiivse esindamise süsteemi rakendamine, tuleb niisugune tingimus ette näha sihipäraselt ning piirduda vaid konkreetsete teenustega, mis sarnanevad taasedastamisele kaabel- ja satelliidilevi kaudu ning mida osutatakse hallatud keskkonnas.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)    Määrus tuleks teatava aja jooksul pärast selle jõustumist läbi vaadata, et hinnata muu hulgas seda, kui suures ulatuses on internetipõhiste kõrvalteenuste piiriülene osutamine Euroopa tarbijate jaoks suurenenud, mis on seega ka liidu kultuurilise mitmekesisuse huvides.

(18)    Kooskõlas parema õigusloome põhimõtetega tuleks määrus teatava aja jooksul pärast selle jõustumist läbi vaadata, et hinnata määruse mõju, sealhulgas sätteid, mis käsitlevad otseedastust, Euroopa loomemajandust, Euroopa audiovisuaalsete teoste rahastamist ja õiguste omajaid. Samuti tuleks läbivaatamise käigus arvesse võtta, kui suures ulatuses on internetipõhiste kõrvalteenuste piiriülene osutamine ja investeeringud uude sisusse Euroopa tarbijate ja ettevõtete kasuks suurenenud, mis on seega ka liidu kultuurilise mitmekesisuse huvides.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)    Kuna käesoleva määruse eesmärki edendada internetipõhiste kõrvalteenuste piiriülest osutamist ja hõlbustada teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammide taasedastamist ei suuda liikmesriigid üksi piisavalt saavutada ning selle ulatuse ja toime tõttu on seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Samas artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt piirdub käesolev määrus üksnes eesmärgi saavutamiseks vajalikuga. Käesoleva määrusega nähakse internetipõhiste kõrvalteenuste piiriülese osutamise osas ette toetusmehhanismid, et hõlbustada autoriõiguse ja sellega seotud õigustega kaitstud teoste kasutamiseks loa saamist. Käesoleva määrusega ei kohustata ringhäälinguorganisatsioone selliseid teenuseid piiriüleselt osutama. Samuti ei kohustata käesoleva määrusega taasedastamise teenuste osutajaid edastama teistest liikmesriikidest pärit tele- või raadioprogramme. Käesolev määrus käsitleb ainult teatavate taasedastamise õiguste teostamist selles ulatuses, mis on vajalik, et lihtsustada nende teenuste osutamise eesmärgil autoriõiguste ja nendega seotud õigustega kaitstud teoste kasutamiseks vajalike lubade saamist üksnes teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammidega seoses,

(19)    Kuna käesoleva määruse eesmärki edendada internetipõhiste kõrvalteenuste piiriülest osutamist uudiste- ja päevakajalistele saadetele ning hõlbustada teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammide taasedastamist ei suuda liikmesriigid üksi piisavalt saavutada ning selle ulatuse ja toime tõttu on seda mõnel juhul parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Samas artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt piirdub käesolev määrus üksnes eesmärgi saavutamiseks vajalikuga. Mis puudutab ringhäälinguorganisatsioonide teatavate internetipõhiste kõrvalteenuste piiriülest osutamist, siis käesoleva määrusega ei kohustata ringhäälinguorganisatsioone selliseid teenuseid piiriüleselt osutama. Samuti ei kohustata käesoleva määrusega taasedastamise teenuste osutajaid edastama teistest liikmesriikidest pärit tele- või raadioprogramme. Käesolev määrus käsitleb ainult teatavate taasedastamise õiguste teostamist selles ulatuses, mis on vajalik, et lihtsustada nende teenuste osutamise eesmärgil autoriõiguste ja nendega seotud õigustega kaitstud teoste kasutamiseks vajalike lubade saamist üksnes teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammidega seoses,

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a)  Saadete taasedastamine teistest liikmesriikidest on toiming, mille suhtes kohaldatakse autoriõigust ja vajaduse korral autoriõigusega kaasnevaid õigusi. Internetipõhised teenused peaksid seetõttu saama loa iga taasedastatava saate osa õiguste omajalt. Kooskõlas käesoleva direktiiviga tuleb sellised load anda lepingutega, kui kehtivate õiguspäraste litsentsikavade raames ei ole ette nähtud ajutist erandit.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel -1 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel -1

 

Reguleerimisese

 

1.   Käesoleva määrusega nähakse seoses internetipõhiste kõrvalteenuste piiriülese osutamisega ette õiguslikud mehhanismid, et hõlbustada autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste kasutamiseks loa saamist ning lihtsustada digitaalset taasedastamist suletud keskkonnas.

 

2.   Need õiguslikud mehhanismid hõlmavad päritoluriigi põhimõtte kehtestamist seoses kõnealuste õiguste teostamisega. Õiguslikud mehhanismid hõlmavad samuti taasedastamisega seotud autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kohustuslikku kollektiivset esindamist, kollektiivse esindamise organisatsioonide õiguslikke eeldusi ning ringhäälinguorganisatsioonide taasedastamisõiguse teostamist.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)   „taasedastamine“ teisest liikmesriigist algse tele- või raadioprogrammi üldsusele vastuvõtuks ette nähtud mis tahes samaaegne, muutumatu ja täielik taasedastamine, mis ei ole direktiivis 93/83/EMÜ määratletud taasedastamine kaabellevi kaudu ega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 2015/2120 sätestatud internetiühenduse teenuse kaudu taasedastamine, mis toimub traatside või õhu kaudu, sealhulgas satelliidi, kuid välja arvatud interneti kaudu, tingimusel et edastamine toimub kellegi teise poolt kui see ringhäälinguorganisatsioon, kes programmi algselt edastas või kelle kontrolli all ja vastutusel programm algselt edastati.

(b)   „taasedastamine“ teisest liikmesriigist algse tele- või raadioprogrammi üldsusele vastuvõtuks ette nähtud mis tahes samaaegne, muutumatu ja täielik taasedastamine, mis ei ole direktiivis 93/83/EMÜ määratletud taasedastamine kaabellevi kaudu, mis piirdub kaabellevi tüüpi või IPTV tüüpi teenustega ja mis toimub traatside või õhu kaudu, sealhulgas satelliidi, kuid välja arvatud interneti kaudu, tingimusel et edastamine toimub kellegi teise poolt kui see ringhäälinguorganisatsioon, kes programmi algselt edastas või kelle kontrolli all ja vastutusel programm algselt edastati.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)   „otseedastus“ – kahes või enamas etapis toimuv protsess, mille käigus edastavad ringhäälinguorganisatsioonid oma üldsusele vastuvõtuks mõeldud programme sisaldavaid signaale levitajatele, kes on kooskõlas Berni konventsiooniga muud organisatsioonid kui ringhäälinguorganisatsioonid, kusjuures edastamine toimub punktist punkti ühendusel põhineva eraliini kaudu – traatside või õhu, sealhulgas satelliidi kaudu – nii, et üldsus ei saa programme sisaldavaid signaale ülekande käigus vastu võtta. Neid saateid pakuvad üldsusele sünkroonselt levitajad, edastades neid muutmatult ja lühendamata, et üldsus saaks neid vaadata või kuulata kaabellevivõrkude või mikrolainetel põhineva edastussüsteemi, maapealsete digitaalvõrkude, IP-põhiste või mobiilisidevõrkude ja sarnaste võrkude kaudu.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b b)   „hallatud keskkond“ – määratletud üksnes kui kaabellevi tüüpi või IPTV tüüpi teenus, millele on turvaline ja piiratud juurdepääs ning mille puhul taasedastaja pakub otspunktkrüpteeritud taasedastamise teenust selleks lepingujärgselt volitatud kasutajatele.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 2

Artikkel 2

Nn päritoluriigi põhimõtte kohaldamine internetipõhiste kõrvalteenuste suhtes

Nn päritoluriigi põhimõtte kohaldamine uudiste- ja päevakajaliste saadete edastamise internetipõhiste teenuste suhtes

(1)   Üldsusele edastamiseks ja kättesaadavaks tegemist internetipõhise kõrvalteenuse osutamisel ringhäälinguorganisatsiooni poolt või kontrolli all või vastutusel ning reprodutseerimist, mis on vajalik internetipõhiste kõrvalteenuste osutamiseks, kättesaadavaks tegemiseks või kasutamiseks, peetakse nende toimingutega seotud autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teostamisel toimunuks üksnes selles liikmesriigis, kus asub ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht.

(1)   Üldsusele üksnes algsete uudiste- ja päevakajaliste saadete edastamist ja kättesaadavaks tegemist internetipõhise kõrvalteenuse osutamisel ringhäälinguorganisatsiooni poolt või kontrolli all või vastutusel ning selliste uudiste- ja päevakajaliste saadete reprodutseerimist, mis on vajalik niisuguste internetipõhiste kõrvalteenuste osutamiseks, kättesaadavaks tegemiseks või kasutamiseks, peetakse nende toimingutega seotud autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omandamisel ja omandatud õiguste teostamisel toimunuks üksnes selles liikmesriigis, kus asub ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht.

(2)   Õiguste eest tasumisele kuuluva summa arvutamisel artiklis 1 sätestatud päritoluriigi põhimõtte alusel võtavad pooled arvesse kõiki internetipõhise teenuse aspekte, nagu internetipõhise kõrvalteenuse tunnused, sihtrühm ja keeleversioon.

(2)   Õiguste eest tasumisele kuuluva summa arvutamisel artiklis 1 sätestatud päritoluriigi põhimõtte alusel võtavad pooled arvesse kõiki internetipõhise kõrvalteenuse aspekte, nagu internetipõhise kõrvalteenuse tunnused, sealhulgas internetis kättesaadavuse kestus, sihtrühm ja kõik kättesaadavad keeleversioonid.

 

(2 a)   Lõige 2 ei piira lepingupoolte vabadust leppida kokku konkreetsed meetodid või kriteeriumid õiguste eest makstava summa arvutamiseks päritoluriigi põhimõtte alusel, nagu need, mis tuginevad ringhäälinguorganisatsiooni internetipõhise teenusega saadud tuludele.

 

(2 b)  Lõiked 1 ja 2 ei piira autoriõigusega seotud territoriaalsuse ja lepinguvabaduse põhimõtete ega direktiivist 2001/29/EÜ tulenevate õiguste kohaldamist. Sellest tulenevalt on pooltel õigus jätkuvalt kokku leppida lõikes 1 viidatud õiguste teostamise piirangute kehtestamises, tingimusel et iga selline piirang on liidu ja siseriikliku õigusega kooskõlas.

 

(2 c)  Käesolevas määruses määratletud, ühest liikmesriigist algse tele- või raadioprogrammi taasedastamine internetipõhise kõrvalteenuse kaudu teise liikmesriiki toimub kohaldatavaid autoriõigusi, autoriõigustega kaasnevaid õigusi ja muu kaitstava materjaliga seonduvaid õigusi järgides ning autoriõiguste, autoriõigustega kaasnevate õiguste ja muu kaitstava materjaliga seonduvate õiguste omajate ning taasedastamise teenuseid osutavate ettevõtjate vahel sõlmitud individuaalsete ja kollektiivsete lepingute alusel.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 3

Artikkel 3

Taasedastamisõiguse teostamine muude õiguste omajate poolt kui ringhäälinguorganisatsioonid

Taasedastamisõiguse teostamine muu kui kaabellevi kaudu muude õiguste omajate poolt kui ringhäälinguorganisatsioonid

 

( –1)   Taasedastamisõigus on ainuõigus ning selleks on vaja autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajate luba.

(1)   Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajad, kes ei ole ringhäälinguorganisatsioonid, võivad teostada oma õigust taasedastamist lubada või keelata üksnes kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu.

(1)   Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajad, kes ei ole ringhäälinguorganisatsioonid, teostavad oma õigust anda hallatud keskkonnas juurdepääs taasedastamise teenustele üksnes kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu.

(2)   Kui õiguste omaja ei ole lõikes 1 osutatud õiguse haldamist kollektiivse esindamise organisatsioonile üle andnud, peetakse seda kollektiivse esindamise organisatsiooni, kes haldab sama liiki õigusi selle liikmesriigi territooriumil, kus taasedastamise teenuse osutaja soovib teose taasedastamiseks luba saada, volitatuks õigust õiguse omaja nimel haldama.

 

(3)   Kui kõnealuse liikmesriigi territooriumil haldab seda liiki õigusi mitu kollektiivse esindamise organisatsiooni, võib õiguse omaja valida, milline neist kollektiivse esindamise organisatsioonidest on volitatud tema õigust haldama. Kui õiguse omaja sellises olukorras kollektiivse esindamise organisatsiooni ei vali, määrab liikmesriik, kelle territooriumil taasedastamise teenuse osutaja soovib teose taasedastamiseks luba saada, millist kollektiivse esindamise organisatsioonidest tuleb pidada volitatuks õiguse omaja õigust haldama.

(3)   Kui kõnealuse liikmesriigi territooriumil haldab seda liiki õigusi mitu kollektiivse esindamise organisatsiooni, võib õiguse omaja valida, milline neist kollektiivse esindamise organisatsioonidest on volitatud tema õigust haldama. Kui õiguse omaja sellises olukorras kollektiivse esindamise organisatsiooni ei vali, määrab liikmesriik, kelle territooriumil taasedastamise teenuse osutaja soovib teose taasedastamiseks luba saada, millist kollektiivse esindamise organisatsioonidest tuleb pidada volitatuks õiguse omaja õigust haldama.

(4)   Õiguse omajal on taasedastamise teenuse osutaja ja õiguste omaniku õigusi haldama volitatud kollektiivse esindamise organisatsiooni vahelise kokkuleppe alusel samad õigused ja kohustused nagu õiguste omajal, kes on kõnealusele kollektiivse esindamise organisatsioonile volituse andnud ning ta võib neile õigustele tugineda asjaomase liikmesriigi kindlaksmääratud aja jooksul, mis ei tohi olla lühem kui kolm aastat alates kuupäevast, mil tema teost või muud kaitstavat materjali taasedastati.

 

  Liikmesriik võib ette näha, et kui õiguste omaja annab loa oma teose või muu kaitstava materjali esialgseks edastamiseks selle liikmeriigi territooriumil, peetakse õiguste omajat nõustunuks mitte teostama taasedastamisõigusi eraldi, vaid kooskõlas käesoleva määruse sätetega.

 

 

(5 a) Kollektiivse esindamise organisatsioonid peavad andmebaasi, mis sisaldab teavet käesoleva artikliga hõlmatud autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste haldamise kohta, sealhulgas teavet õiguse omaja, kasutamise liigi, territooriumi ja ajavahemiku kohta.

 

(5 b)   Nõukogu direktiivi 93/83/EMÜ artiklis 11 ja artikli 12 lõikes 1 sätestatud võimalust kasutada vahendajate abi ja takistada läbirääkimispositsioonide kuritarvitamist kasutatakse ka käesoleva määruse kohaldamisel.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 a

 

Ringhäälinguprogrammide kasutamine taasedastuse kaudu

 

Üldsusele edastatud algses tele- või raadiosaates sisalduvate teoste või muu kaitstud materjali taasedastamine ringhäälinguorganisatsiooni poolt on sellise saate üldsusele edastamise toiming olenemata sellest, kas taasedastamise teenuse osutaja kasutab samu või erinevaid tehnilisi vahendeid kui need, mida kasutati algseks ringhäälingutoiminguks, ning olenemata sellest, kas selline taasedastamine toimub algse saateedastuse tegelikus või kavandatud vastuvõtupiirkonnas või mitte.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 a

 

Ringhäälinguprogrammide kasutamine otseedastuse kaudu Ringhäälinguorganisatsioonid, kes edastavad üldsusele vastuvõtuks oma programmi sisaldavaid signaale otseedastuse kaudu levitajatele, kes on Berni konventsiooni kohaselt muud organisatsioonid kui ringhäälinguorganisatsioonid, vastutavad ühiselt koos levitajatega üksikute ja jagamatute üldsusele edastamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise toimingute eest, mis on määratletud direktiivi 2001/29/EÜ artiklis 3 ja mida nad koos ellu viivad. Kõnealused ringhäälinguorganisatsioonid ja levitajad peaksid seetõttu saama asjaomastelt õiguste omajatelt loa nende osalemiseks sellistes toimingutes.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 5

välja jäetud

Üleminekusätted

 

Selliste kokkulepete suhtes, mis on sõlmitud autoriõiguse ja sellega seotud õiguste kohta seoses üldsusele edastamise ja kättesaadavaks tegemisega internetipõhiste kõrvalteenuste osutamise käigus ja internetipõhiste kõrvalteenuste osutamiseks, kättesaadavaks tegemiseks või kasutamiseks vajalike reprodutseerimise toimingutega, mis kehtivad [artikli 7 lõikes 2 nimetatud kuupäev, mille sisestab Euroopa Liidu väljaannete talitus], kohaldatakse artiklit 2 alates [artikli 7 lõikes 2 osutatud kuupäev + 2 aastat, mille sisestab Euroopa Liidu väljaannete talitus], kui kõnealuste kokkulepete kehtivus lõppeb pärast seda kuupäeva.

 

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Hiljemalt [3 aastat pärast artikli 7 lõikes 2 nimetatud kuupäeva, mille sisestab Euroopa Liidu väljaannete talitus] vaatab komisjon käesoleva määruse läbi ja esitab tulemuste kohta aruande Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele.

(1)  Hiljemalt [3 aastat pärast artikli 7 lõikes 2 nimetatud kuupäeva, mille sisestab Euroopa Liidu väljaannete talitus] vaatab komisjon käesoleva määruse läbi ja esitab tulemuste kohta aruande Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. Aruanne tehakse avalikkusele lihtsalt ja tulemuslikult kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Liikmesriigid esitavad komisjonile kogu asjakohase teabe, mida on vaja lõikes 1 osutatud aruande koostamiseks.

(2)  Liikmesriigid esitavad komisjonile õigeaegselt ja täpselt kogu asjakohase teabe, mida on vaja lõikes 1 osutatud aruande koostamiseks.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Määrust kohaldatakse alates [6 kuud pärast selle avaldamise kuupäeva, mille sisestab Euroopa Liidu Väljaannete Talitus].

(2)  Määrust kohaldatakse alates [18 kuud pärast selle avaldamise kuupäeva, mille sisestab Euroopa Liidu Väljaannete Talitus].

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


SELETUSKIRI

Digitaalse ühtse turu väljakujundamisel on keskne tegur lihtsustatud juurdepääs tele- ja raadiosaadetele veebi kaudu. Digitaalvaldkonnas ikka veel kehtivad nähtamatud riiklikud piirangud peavad muutuma vabamaks, et tagada ka piiriülene juurdepääs juba olemasolevale digitaalsele sisule. On absurdne, et digitaalse sisu suhtes, millele on omane kiire ja lihtne edastatavus ja kättesaadavus, kehtivad riiklikud piirangud, samal ajal kui materiaalsed kaubad liiguvad juba ammu üle riigipiiride.

Autoriõiguste valdkonnas on geoblokeerimise meetmed nii õigusliku killustatuse kui ka territoriaalsuse põhimõtte tagajärg.

Territoriaalsuse põhimõtte rakendamist ei ole piiratud määrusega, kuid õigusliku killustatuse valdkonnas kehtib päritoluriigi põhimõte, mis jõustati õigusliku fiktsiooni teel. Seega on määrus kompromiss, mis loob tasakaalu vastandlike huvide vahel. Raportöör taunib täiendavaid piiranguid, et mitte marginaliseerida nimetatud määruse kohaldamisala.

Õigusliku killustatuse tulemusena suurenevad tehingukulud, mis takistavad ringhäälinguorganisatsioonidel piiriülese juurdepääsu tagamist. Puuduvate õiguslike juurdepääsuvõimaluste tõttu ei saavuta nende teosed oma täielikku sotsiaalset väärtust. Üha rohkem ei kasuta ringhäälinguorganisatsioonid enam traditsioonilisi edastusviise – kaablit, satelliiti ja antenni –, vaid edastavad sisu interneti kaudu. Seega ei muutu ainult juurdepääsuviis ringhäälinguorganisatsioonidele, vaid ka tarbimisharjumused: lineaarse teleri asemel hakatakse kasutama erinevaid mittelineaarseid ajalise nihkega pakkumisi vastavalt valitud lõppseadmele. Eelkõige toimub selline muutus noorema põlvkonna puhul. Seega ei ole ettepaneku idee riiklike litsentside kaotamine ühtse üleeuroopalise litsentsi kasutuselevõtmiseks. Pigem on eesmärk direktiivi 93/83/EMÜ artikli 1 lõike 2 punktis b sätestatud tuntud ja tunnustatud päritoluriigi põhimõtte käsitlemine ja selle laiendamine veebiülekannete valdkonnale. Selle abil lihtsustatakse tegelikku õiguste teostamist, tehes kindlaks, millise riigi autoriõigust kohaldatakse. Seeläbi minimeeritakse takistuseks olevaid liiga suuri tehingukulusid. Ringhäälinguteenuste osutajatele ei kehtestata aga edastamiskohustust.

Raportöör tunneb Euroopa filmitööstuse tähendust ja selle säilitamine ja edendamine on talle tähtis. Filmitööstuses on ligikaudu miljon töökohta, alates stsenaristidest, võtterühmast ja näitlejatest kuni teenusepakkujateni. Samuti toetab see kultuurilist mitmekesisust, mis on hädavajalik infoühiskonna ja demokraatia toimimiseks.

Kuid nimetatud mitmekesisus pääseb täiel määral mõjule vaid siis, kui see on kättesaadav kõigile üksikisikutele. Vaid nii saab edendada laiemat avalikku arutelu. Kõnealuse määruse abil edendatakse kultuurilise mitmekesisuse väljendamist, vastasel juhul muutub mitmekesisuse kvantitatiivne ja kvalitatiivne mõõde kaheldavaks.

Raportöör on seisukohal, et kõnealuse määrusega kaasnevad Euroopa Liidu erinevate elanikkonnarühmade jaoks märgatavad eelised igapäevaelus. Määrusega tagatakse veebisisuteenuste kaasaskantavus siseturul (edaspidi „kaasaskantavuse määrus“) ja juba olemasolevate teenuste tasuline piiriülene kasutamine, kuid eeldusel, et teises liikmesriigis viibitakse vaid ajutiselt. Selle all peetakse silmas näiteks teises liikmesriigis viibimist reisimise, puhkamise või õppimise eesmärgil.

Määrus keskendub aga inimrühmadele, kes viibivad püsivalt ühes liikmesriigis ja kel on seega ka õigustatud huvi pääseda juurde teistes liikmesriikides asuvate ringhäälinguorganisatsioonide veebipakkumistele.

See tähendab umbes 13,6 miljonit kodanikku, kes kasutavad aktiivselt ELi õigusaktides sätestatud õigusi, nagu liikumisvabadus ja töötajate vaba liikumise õigus, samuti nende kodanike järglasi. Sellega seoses paistavad eriti selgelt silma vastupidiselt analoogsele siseturule endiselt kehtivad riiklikud piirangud digitaalsel ühtsel turul. Ehkki siseturul on tagatud liikumisvabadus ja kaupade vaba liikumine, puudub siiski juurdepääs päritoluriigi ringhäälinguorganisatsioonidele ja seega nende programmidele.

Peale selle on määrus kasulik paljudes liikmesriikides olevatele keelelistele vähemusrühmadele. Eriti piirialadel pole see seletatav, miks vana tehnoloogia abil juurdepääs emakeelsetele ringhäälinguprogrammidele on võimalik, aga mitte samaväärselt levinud tehnoloogia – interneti – abil.

Samuti on võimalik edendada võõrkeelte kuulamist ringhäälinguprogrammide kaudu, mis on õigustatud huvi, sest võõrkeelte tundmine on rahvuste vahelise mõistmise alus.

Peale selle muutub lihtsamaks juurdepääs kogu Euroopa teiste liikmesriikide ringhäälinguprogrammidele, mis on tähtis panus Euroopa üldsuse jaoks.

Ning lõpuks, kaasaskantavuse määrusega hõlmatud teenused pakuvad reeglina üksnes meelelahutust, sest juurdepääsu uudistele ja teabele siinkohal ei käsitata. See juurdepääs on aga hädavajalik, eelkõige praegusel nn valeuudiste ajastul, mil tavapärase meedia usaldusväärsus on vähemalt osaliselt kadunud. Sellel on eriline demokraatiaga seonduv tähendus. Lihtsam juurdepääs teiste liikmesriikide programmidele soodustab infoühiskonna edendamist.

Konkurentsiõigus piirab lepinguvabadust vaid seoses konkurentsi kahjustavate lepingutega (ELi toimimise lepingu artiklid 101, 102). Igatahes ei ole autoriõiguste eesmärk hoida ära esmaste õigusaktide võimalikke rikkumisi. Samuti tegi Euroopa Liidu Kohus nn Murphy otsusega(1) sõnaselgelt kindlaks, et tema kohtupraktikas kuuluvad litsentsilepingud intellektuaalomandi õiguse alla ja et ainulitsentsilepingud vaid üheainsa edastava liikmesriigi kui sellisega ei anna automaatselt õigust rikkuda konkurentsiõigust. Sellise heakskiitmise õigustuseks on vaja täiendavaid asjaolusid.

Päritoluriigi põhimõtte laiendamise tõttu jääb ära vajalike ülekandeõiguste puudumise põhjendamine konkurentsiõigusega. Siiski võib kujutada ette ka muid õigustatud huve, mis jätkuvalt põhjendavad geoblokeerimise meetmeid, näiteks kohalikud huvid ja kultuurilised eelistused.

Reguleerimise vajadust tuleb rõhutada ka seetõttu, et 82 % riiklikest ja 62 % eraringhäälinguorganisatsioonidest kasutavad mingil kujul geoblokeerimist, mis raskendab selgelt juurdepääsu pakutavale teabele. Selliste inimeste hulk, kes hangivad sisu virtuaalse eravõrgu kaudu, näitab selgelt, et on vajadus taolise juurdepääsu järele. Seda vajadust saab täita seadusandluse abil nii, et võimaldatakse seaduslik juurdepääs.

Raportöör teeb ettepaneku teha komisjoni tekstis järgmised olulised parandused.

•  Tasustamiseeskirjad. Raportöör rõhutab veel kord Euroopa filmide äärmiselt suurt kultuurilist tähtsust. Võttes arvesse eelkõige Euroopa filmitegijate mureküsimusi, teeb raportöör ettepaneku täiendada artikli 2 lõikes 2 sätestatud tasustamiseeskirju ja artiklis 3 sätestatud tasustamiseeskirjade jõustamise korda. Kavandatava täiendusega tagatakse, et autoriõiguste omanikud, eelkõige väiksemale vaatajaskonnale mõeldud teoste puhul, saavad mõistliku lisatasu.

·Vaid piiratud veebipakkumisi hõlmav kohaldamisala näib liiga piiratud, arvestades tehnoloogia arengut ja kiiresti muutuvaid pakkumisi. Raportöör on seisukohal, et käesoleva määruse mõistliku kohaldamisala tagamise eesmärgil tuleb ringhäälinguteenuse tellimine välja jätta. Juba praegusel ajal on olemas ringhäälinguorganisatsioonide programmid, mis on kättesaadavad vaid veebis.

·Seoses päritoluriigi põhimõtte rakendamisega tuleb koostada üleminekueeskirjad ostetud mängufilmidele ja teleseriaalide osadele, mis ei ole toodetud lepingu alusel, et ärimudeleid saaks kohandada uute eeskirjadega.

·Samuti ei ole mõistlik kitsa ajalise piirangu kehtestamine ja raportöör teeb ettepaneku see piirang välja jätta. Ajapiirangud on sätestatud juba siseriiklikus õiguses. Raportöör on seisukohal, et lepinguosaliste otsustada peaks jääma kättesaadavuse kestus ja sellele vastav ning asjakohane tasu.

·Tuleb kindlaks teha otseedastuse usaldusväärsus.

·Kaablipõhised taasedastussüsteemid tuleb kavandada kaabelvõrgu kasutajate võrreldavuse huvides tehnoloogiliselt neutraalsed, et võtta ka selles valdkonnas arvesse tehnoloogia edusamme.

(1)

Euroopa Kohtu otsus, 4.10.2011, kohtuasjad C-403/08 ja C-429/08, põhjendused 137 f.


KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS (28.6.2017)

õiguskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Arvamuse koostaja: Petra Kammerevert

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Digitaalse tehnoloogia areng ja internet on muutnud tele- ja raadioprogrammide levitamist ja neile ligipääsu. Tarbijad eeldavad aina enam, et neil on juurdepääs tele- ja raadioprogrammidele reaalajas ja tellimise alusel, kasutades selliseid traditsioonilisi sidevahendeid nagu satelliit või kaabellevi ning samuti veebipõhiseid teenuseid. Ringhäälinguorganisatsioonid pakuvad seetõttu oma tele- ja raadioprogrammidele lisaks üha rohkem internetipõhiseid kõrvalteenuseid nagu samaaegsed ülekanded ja järelvaatamisteenused. Taasedastamisteenuste osutajad, kes koondavad tele- ja raadioprogramme pakettidesse ja pakuvad neid kasutajatele algse programmi edastamisega samaaegselt muutumatul ja täielikul kujul, kasutavad erinevaid edastusviise nagu kaabellevi, maapealne digitaaltelevisioon, suletud IP-põhised võrgud, mobiilisidevõrgud ja avatud internet. Kasutajad nõuavad üha enam juurdepääsu mitte üksnes oma asukohaliikmesriigist, vaid ka teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammidele, sealhulgas keelevähemustesse kuuluvad inimesed ja need, kes elavad muus liikmesriigis kui päritoluliikmesriik.

(2)  Digitaalse tehnoloogia areng ja internet on muutnud ja muudab veelgi tele- ja raadioprogrammide levitamist ja neile ligipääsu. Tarbijad eeldavad aina enam, et neil on juurdepääs tele- ja raadioprogrammidele reaalajas ja tellimise alusel, kasutades selliseid traditsioonilisi sidevahendeid nagu satelliit või kaabellevi ning samuti veebipõhiseid teenuseid. Ringhäälinguorganisatsioonid pakuvad seetõttu oma tele- ja raadioprogrammidele lisaks üha rohkem internetipõhiseid teenuseid, nagu samaaegsed ülekanded, veebiülekanded ja järelvaatamisteenused, mis täiendavad nende tavapärast lineaarset toodangut. Lisaks teevad ringhäälinguorganisatsioonid tele- ja raadioprogrammide sarnaseid programme kättesaadavaks ainult internetis või kõigepealt internetis. Sellised tavad levivad aina rohkem ning seda võib seletada muutuva turuolukorra ja tarbijate nõudmistega. Taasedastamisteenuste osutajad, kes koondavad tele- ja raadioprogramme pakettidesse ja pakuvad neid kasutajatele algse programmi edastamisega samaaegselt muutumatul ja täielikul kujul, kasutavad erinevaid edastusviise nagu kaabellevi, maapealne digitaaltelevisioon, suletud IP-põhised võrgud, mobiilisidevõrgud ja avatud internet. Seetõttu toimub tele- ja raadioprogrammide levitamine ja kättesaadavaks tegemine üha rohkem mitmeplatvormilisel ja tehnoloogianeutraalsel alusel. Kasutajad nõuavad üha enam juurdepääsu tele- ja raadioprogrammidele kõikidel piirideta keskkonna platvormidel, seega mitte üksnes oma asukohaliikmesriigist, vaid ka teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammidele, sealhulgas keelevähemustesse kuuluvad inimesed ja need, kes elavad muus liikmesriigis kui päritoluliikmesriik.

Muudatusettepanek   2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  On olemas palju tõkkeid, mis takistavad internetipõhiste kõrvalteenuste ja taasedastamisteenuste osutamist ning seeläbi tele- ja raadioprogrammide vaba ringlemist liidus. Ringhäälinguorganisatsioonid edastavad iga päev palju tunde uudiste-, kultuuri-, dokumentaal- või meelelahutussaateid. Need programmid hõlmavad erinevat infosisu, nagu audiovisuaal-, muusika-, kirjandus- või graafilisi teoseid, mis on liidu õiguse alusel kaitstud autoriõigusega ja/või sellega kaasnevate õigustega. Selle tulemuseks on keerukas protseduur, mille käigus tuleb luba saada erinevatelt õiguste omajatelt erinevate teoste ja muu materjali edastamiseks. Tihti tuleb luba saada lühikese aja jooksul, eelkõige selliste saadete ettevalmistamisel nagu uudistesaated ja aktuaalseid poliitilisi sündmusi käsitlevad saated. Selleks et muuta oma teenused piiriüleselt kättesaadavaks, tuleb ringhäälinguorganisatsioonidel saada teoste ja muu materjali edastamiseks nõutud õigused kõigi asjaomaste territooriumide jaoks, mis muudab loa saamise veelgi keerulisemaks.

(3)  Ringhäälinguorganisatsioonid edastavad iga päev palju tunde uudiste- ja päevakajalisi sündmusi käsitlevad saateid. Need programmid hõlmavad erinevat infosisu, nagu audiovisuaal-, muusika-, kirjandus- või graafilisi teoseid, mis on liidu õiguse alusel kaitstud autoriõigusega ja/või sellega kaasnevate õigustega. Selle tulemuseks on keerukas protseduur, mille käigus tuleb luba saada erinevatelt õiguste omajatelt erinevate teoste ja muu materjali edastamiseks. Tihti tuleb luba saada lühikese aja jooksul. Selleks et muuta oma teenused piiriüleselt kättesaadavaks, tuleb ringhäälinguorganisatsioonidel saada teoste ja muu materjali edastamiseks nõutud õigused kõigi asjaomaste territooriumide jaoks, mis muudab loa saamise veelgi keerulisemaks.

Muudatusettepanek   3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Taasedastamise teenuste osutajatel, kes üldjuhul pakuvad paljusid tele- ja raadioprogramme, mis sisaldavad mitmeid teoseid ja muud kaitstud materjali, on väga vähe aega vajaliku loa saamiseks ja neil lasub seega litsentsi saamisel märkimisväärne koormus. Samuti on oht, et õiguste omajate teoseid ja muud materjali kasutatakse ilma loata või tasu maksmata.

(4)  Taasedastamise teenuste osutajatel, kes üldjuhul pakuvad paljusid tele- ja raadioprogramme, mis sisaldavad mitmeid teoseid ja muud kaitstud materjali, on väga vähe aega vajaliku loa saamiseks ja neil lasub seega litsentsi saamisel märkimisväärne koormus.

Muudatusettepanek   4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Teoste ja muu kaitstud materjali õigused on ühtlustatud eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/29/EÜ15 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/115/EÜ16.

(5)  Teoste ja muu kaitstud materjali õigused on ühtlustatud eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/29/EÜ15 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/115/EÜ16. Nende õigusaktide põhieesmärk on pakkuda õiguste omajatele kõrgetasemelist kaitset.

_________________

_________________

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167, 22.6.2001, lk 10–19).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167, 22.6.2001, lk 10).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/115/EÜ rentimis- ja laenutamisõiguse ja teatavate autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi vallas (ELT L 376, 27.12.2006, lk 28–35).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/115/EÜ rentimis- ja laenutamisõiguse ja teatavate autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi vallas (ELT L 376, 27.12.2006, lk 28).

Muudatusettepanek   5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Direktiiviga 93/83/EMÜ17 hõlbustatakse teistest liidu liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammide piiriülest satelliitlevi ja kaabli kaudu taasedastamist. Siiski piirduvad kõnealuse direktiivi ringhäälinguorganisatsioonide ülekandeid käsitlevad sätted satelliitedastusega ja seega ei kohaldata neid programmiedastuse internetipõhiste kõrvalteenuste osutamise suhtes, samas kui teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammide taasedastamist käsitlevad sätted piirduvad kaabli teel või mikrolainesüsteemi kaudu edastamisega ega laiene taasedastamisele muu tehnoloogia vahendusel.

(6)  Direktiiviga 93/83/EMÜ17 hõlbustatakse teistest liidu liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammide piiriülest satelliitlevi ja kaabli kaudu taasedastamist.

_________________

_________________

17 Nõukogu 27. septembri 1993. aasta direktiiv 93/83/EMÜ teatavate satelliitlevile ja kaabli kaudu taasedastamisele kohaldatavaid autoriõigusi ja sellega kaasnevaid õigusi käsitlevate eeskirjade kooskõlastamise kohta (EÜT L 248, 6.10.1993, lk 15–21).

17 Nõukogu 27. septembri 1993. aasta direktiiv 93/83/EMÜ teatavate satelliitlevile ja kaabli kaudu taasedastamisele kohaldatavaid autoriõigusi ja sellega kaasnevaid õigusi käsitlevate eeskirjade kooskõlastamise kohta (EÜT L 248, 6.10.1993, lk 15).

Muudatusettepanek   6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Seetõttu tuleb programmiedastuse internetipõhiste kõrvalteenuste piiriülest osutamist ning teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammide taasedastamist hõlbustada, kohandades autoriõigust ja sellega kaasnevate õiguste teostamist käsitlevat õigusraamistikku selle tegevusega.

välja jäetud

Muudatusettepanek   7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Käesoleva määrusega hõlmatud internetipõhised kõrvalteenused on teenused, mida osutavad ringhäälinguorganisatsioonid, kellel on programmiedastusega selge ja alluvuslik seos. Need hõlmavad teenuseid, mis annavad lineaarse juurdepääsu tele- ja raadioprogrammidele programmide edastamisega samaaegselt, ja teenuseid, mis annavad kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul pärast algset edastamist juurdepääsu tele- ja raadioprogrammidele, mille ringhäälinguorganisatsioonid on eelnevalt edastanud (nn järelvaatamisteenused). Lisaks hõlmavad internetipõhised kõrvalteenused teenuseid, mis võimaldavad juurdepääsu materjalidele, mis rikastavad või muul viisil mitmekesistavad ringhäälinguorganisatsioonide tele- ja raadioprogramme, sealhulgas vastava programmi sisu eelvaatamine, laiendamine, täiendamine või kordusvaatamine. Juurdepääsu andmist konkreetsetele teostele või muule tele- või raadioprogrammis olevale kaitstud materjalile ei tohiks käsitada internetipõhise kõrvalteenusena. Samamoodi ei kuulu internetipõhiste kõrvalteenuste mõiste alla juurdepääs teostele või muule kaitstud materjalile programmist eraldi, näiteks juurdepääs üksikutele muusika- või audiovisuaalteostele, muusikaalbumitele või videotele.

välja jäetud

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Lepinguvabaduse põhimõte võimaldab jätkata nende õiguste teostamise piiramist, mida käesolevas määruses ette nähtud päritoluriigi põhimõte mõjutab, eelkõige seoses teatavate tehniliste edastusvahendite ja teatavate keeleversioonidega, tingimusel et niisugune õiguste teostamise piiramine on kooskõlas liidu õigusega.

(11)  Lepinguvabaduse põhimõtte abil ja selleks, et toetada olemasolevaid litsentsimise mudeleid, näiteks ainult territoriaalsusest lähtuvat litsentsimist, mis võimaldab kasutada audiovisuaalse toodangu, optimaalse levitamise ja kultuurilise mitmekesisuse edendamise jaoks hädavajalikke rahastamismehhanisme, peaks olema võimalik jätkata nende õiguste teostamise piiramist, mida käesolevas määruses ette nähtud päritoluriigi põhimõte mõjutab, eelkõige seoses teatavate tehniliste edastusvahendite, nagu asukohapõhine piiramine või filtreerimine, ja teatavate keeleversioonidega, tingimusel et niisugune õiguste teostamise piiramine on kooskõlas liidu õigusega.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Paljud rahvusvahelised ühistootmislepingud lähtuvad põhimõttest, et ühistootmise puhul teostatakse õigusi eraldi ja teistest kaastootjatest sõltumatult, jagades kasutusõiguse omavahel territooriumide kaupa. Iga kaastootja peab oma õiguste kasutamisel arvesse võtma teise kaastootja õigusi, pidades ühtlasi kinni rahastamise jaotusest. Kui ühe kaastootja antav luba ühistoodetud audiovisuaalteoste üldsusele edastamiseks või üldsusele kättesaadavaks tegemiseks võiks tõsiselt kahjustada teise kaastootja kasutusõigusi, võiksid kaastootjate vahelised lepingud sisaldada sätteid, mis hõlmaksid juhtumeid, kus üks kaastootja vajab loa andmiseks teise kaastootja nõusolekut, näiteks kui kättesaadavaks tehtud teoste üks või mitu keeleversiooni, sealhulgas dubleeritud või subtitreeritud versioonid, langevad kokku lepinguga teisele kaastootjale määratud territooriumil laialdaselt mõistetavate keeltega. Seetõttu võiksid kaastootjate vahelised lepingud, niivõrd kui see on liidu õigusega kooskõlas, sisaldada nõuet tehniliste meetmete kasutamiseks, et üks lepinguosaline ei saaks sekkuda teise lepinguosalise õiguste kokkulepitud territoriaalsesse teostamisse.

Muudatusettepanek   10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 b)  Otseedastuse tehnoloogia võimaldab ringhäälinguorganisatsiooni programmi sisaldavat signaali edastada ainult taasedastamise teenuste osutajatele. Teenuseosutajad koondavad signaalid omakorda pakettidesse ja edastavad neid oma klientidele, tihti koos muude lisaväärtust omavate seonduvate teenustega, nagu järelvaatamine, kohalik kaasaskantavus või voogedastusteenused. Ringhäälinguorganisatsioonide kokku pandud ja hallatavate programmide edastamine moodustab märkimisväärse osa kaabli kaudu taasedastamise teenuste osutajate tulust. Taasedastamise teenuste osutajad peaksid jätkama õiguste omajatele tasu maksmist, olenemata kasutatavast tehnoloogiast.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Kaabellevi, maapealse digitaaltelevisiooni, suletud IP-põhiste võrkude, mobiilisidevõrkude ja sarnaste võrkude kaudu taasedastamise teenuseid pakkuvad ettevõtjad osutavad teenuseid, mis on samaväärsed teenustega, mida osutavad kaabli kaudu taasedastamise teenuste ettevõtjad, kui nad edastavad samaaegselt muutmata ja täielikul kujul teisest liikmesriigist pärit esialgset tele- või raadioprogrammi, kui algne programmiedastus toimus kaabel- või kaablita sidevahendite abil ja oli ette nähtud üldsusele edastamiseks. Seetõttu tuleks need käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta ja nende suhtes tuleks kohaldada kohustusliku kollektiivse haldamise mehhanismi. Taasedastamise teenused, mida pakutakse avatud interneti vahendusel, tuleks käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta, kuna neil teenustel on teistsugused tunnused. Need teenused ei ole seotud ühegi konkreetse taristuga ja nende suutlikkus tagada kontrollitud keskkond on piiratud, näiteks võrreldes kaabellevi või suletud IP-põhiste võrkudega.

(12)  Satelliitlevi, maapealse digitaaltelevisiooni, suletud IP-põhiste võrkude, mobiilisidevõrkude ja sarnaste võrkude kaudu taasedastamise teenuseid pakkuvad ettevõtjad osutavad teenuseid, mis on samaväärsed teenustega, mida osutavad kaabli kaudu taasedastamise teenuste ettevõtjad, kui nad edastavad samaaegselt muutmata ja täielikul kujul teisest liikmesriigist pärit esialgset tele- või raadioprogrammi, kui algne programmiedastus toimus kaabel- või kaablita sidevahendite abil, sealhulgas satelliidi või veebi kaudu, ja oli ette nähtud üldsusele edastamiseks. Seetõttu tuleks need käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta ja nende suhtes tuleks kohaldada kohustusliku kollektiivse haldamise mehhanismi. Taasedastamise teenused, mida pakutakse avatud interneti vahendusel, tuleks käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta vaid juhul, kui need ei suuda tagada kontrollitud keskkonda, näiteks võrreldes kaabellevi või suletud IP-põhiste võrkudega.

 

_________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2120, millega nähakse ette avatud internetti käsitlevad meetmed ning millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul ning määrust (EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (ELT L 310, 26.11.2015, lk 1).

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Kaabellevi, maapealse digitaaltelevisiooni, suletud IP-põhiste võrkude, mobiilisidevõrkude ja sarnaste võrkude kaudu taasedastamise teenuste osutajatele õiguskindluse tagamiseks ja neid teenuseid käsitlevates siseriiklikes õigusnormides esinevate lahknevuste kõrvaldamiseks tuleks kohaldada eeskirju, mis on sarnased direktiivis 93/83/EMÜ kaabli kaudu edastamist käsitlevate eeskirjadega. Selles direktiivis sätestatud eeskirjad hõlmavad kohustust teostada õigust anda taasedastamise teenuse osutajale luba või keelduda talle luba andmast kollektiivse haldamise organisatsiooni kaudu. See ei piira direktiivi 2014/26/EL18 sätteid, eelkõige neid sätteid, mis puudutavad õiguste omaja õigusi kollektiivse esindamise organisatsiooni valimisel.

(13)  Kaabellevi, maapealse digitaaltelevisiooni, IP-põhiste võrkude, mobiilisidevõrkude ja sarnaste võrkude kaudu taasedastamise teenuste osutajatele õiguskindluse tagamiseks ja neid teenuseid käsitlevates siseriiklikes õigusnormides esinevate lahknevuste kõrvaldamiseks tuleks kohaldada eeskirju, mis on sarnased direktiivis 93/83/EMÜ kaabli kaudu edastamist käsitlevate eeskirjadega. Selles direktiivis sätestatud eeskirjad hõlmavad kohustust teostada õigust anda taasedastamise teenuse osutajale luba või keelduda talle luba andmast kollektiivse haldamise organisatsiooni kaudu. See ei piira direktiivi 2014/26/EL18 sätteid, eelkõige neid sätteid, mis puudutavad õiguste omaja õigusi kollektiivse esindamise organisatsiooni valimisel.

__________________

__________________

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/26/EL autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateose internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul (ELT L 84, 20.3.2014, lk 72–98).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/26/EL autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateose internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul (ELT L 84, 20.3.2014, lk 72).

Muudatusettepanek   13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a)  Et tarbijate nõudmistele vastu tulla, tuleks käesolevas määruses ja nõukogu direktiivis 93/83/EMÜ määratletud taasedastamise õiguste kasutamist kohaldada ka selliste funktsioonide suhtes, mis on tihedalt seotud lineaarse programmiedastusega, milleks taasedastamise õigused on soetatud. Sellisteks funktsioonideks tuleks lugeda näiteks nn ajamasina teenused, mis tehakse lepinguosaliste kokkuleppe kohaselt kättesaadavaks vaid piiratud aja jooksul taasedastamise ajal või pärast seda, näiteks internetipõhine personaalne videosalvestus (PVR) ja saadete taasalustamisvõimalus (restart-TV). Funktsiooni, mis asendab ringhäälinguorganisatsiooni internetipõhiseid teenuseid, ei tuleks käsitada funktsioonina, mis on tihedalt seotud lineaarse programmiedastusega, milleks taasedastamise õigused on soetatud. Sellisele taasedastamisteenuseid pakkuva ettevõtja pakutavale funktsioonile ei tuleks seetõttu taasedastamise õiguste kasutamist kohaldada.

Muudatusettepanek   14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Selleks et ära hoida päritoluriigi põhimõttest kõrvalehoidumist internetipõhiste kõrvalteenuste osutamise ja neile juurdepääsu võimaldamise või kasutamisega seotud autoriõigusi ja nendega kaasnevaid õigusi käsitlevate kehtivate kokkulepete kestuse pikendamise teel, tuleb päritoluriigi põhimõtet kohaldada ka juba kehtivatele kokkulepetele, kuid üleminekuperioodi jooksul.

välja jäetud

Muudatusettepanek   15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a)  Ringhäälinguorganisatsioonid, kes vahendavad programmi sisaldavaid signaale otseedastuse kaudu edasimüüjatele üldsusele vastuvõtuks, peaksid koos edasimüüjatega vastutama üksikute ja jagamatute üldsusele edastamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise toimingute eest, mis on määratletud direktiivi 2001/29/EÜ artiklis 3, mida nad koos ellu viivad. Need ringhäälinguorganisatsioonid ja edasimüüjad peaksid seetõttu saama õiguste omajatelt loa sellistes toimingutes osalemiseks.

Muudatusettepanek   16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(aa)  „päevakajalised saated“ – ajakirjandussaadete liik, kus keskendutakse hiljuti toimunud või saate ajal toimuvate uudislugude üksikasjalikule analüüsile ja nende üle arutlemisele;

Muudatusettepanek   17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(ab)  „uudistesaated“ – saateliik, mis keskendub võimalikult kiiresti lihtsaks esitamiseks mõeldud lühiuudistele, mida analüüsitakse sageli minimaalselt;

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  „taasedastamine“ — teisest liikmesriigist algse tele- või raadioprogrammi üldsusele vastuvõtuks ette nähtud mis tahes samaaegne, muutumatu ja täielik taasedastamine, mis ei ole direktiivis 93/83/EMÜ määratletud taasedastamine kaabellevi kaudu ega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 2015/2120 sätestatud internetiühenduse teenuse kaudu taasedastamine, mis toimub traatside või õhu kaudu, sealhulgas satelliidi, kuid välja arvatud interneti kaudu, tingimusel et edastamine toimub kellegi teise poolt kui see ringhäälinguorganisatsioon, kes programmi algselt edastas või kelle kontrolli all ja vastutusel programm algselt edastati.

(b)  „taasedastamine“ — teisest liikmesriigist üldsusele vastuvõtuks ette nähtud algse tele- või raadioprogrammi mis tahes samaaegne, muutumatu ja täielik üldsusele lõplikuks vastuvõtuks taasedastamine, mis ei ole direktiivis 93/83/EMÜ määratletud taasedastamine kaabellevi kaudu ega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 2015/2120 sätestatud taasedastamine internetiühenduse teenuse kaudu, ja mis toimub traatside või õhu kaudu, sealhulgas satelliidi, kuid välja arvatud interneti kaudu, tingimusel et edastamine toimub kellegi teise poolt kui see ringhäälinguorganisatsioon, kes programmi algselt edastas või kelle kontrolli all ja vastutusel programm algselt edastati. Veebipõhine taasedastamine kuulub käesoleva määruse kohaldamisalasse, kui see on seotud konkreetse taristuga või kui sealjuures suudetakse tagada kontrollitud kasutajarühmaga keskkond;

__________________

__________________

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2120, millega nähakse ette avatud internetti käsitlevad meetmed ning millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul ning määrust (EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (ELT L 310, 26.11.2015, lk 1).

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2120, millega nähakse ette avatud internetti käsitlevad meetmed ning millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul ning määrust (EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (ELT L 310, 26.11.2015, lk 1).

Muudatusettepanek   19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(ba)  „suletud keskkond“ — keskkond, kus taasedastusettevõtja pakub taasedastusteenust üksnes piiratud tarbijate rühmale;

Muudatusettepanek   20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(bb)  „otseedastus“ – kahe- või enamaetapiline protsess, mille käigus ringhäälinguorganisatsioon vahendab niinimetatud punktist punkti ühenduse kaudu kaabel- või kaablita sidevahendite, sh satelliidi abil nii, et üldsus ei saa sellise edastamise ajal asjaomaseid signaale vastu võtta, programmi sisaldavaid signaale üldsusele vastuvõtuks edasimüüjatele, kes seejärel pakuvad neid signaale samaaegselt muutmata ja täielikul kujul üldsusele, kes saavad programme vaadata või kuulata kaabli, mikrolainesüsteemi, satelliidi-, maapealse digitaaltelevisiooni, IP-põhiste võrkude või sarnaste võrkude kaudu.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Lõiget 1 ei kohaldata internetipõhiste teenuste suhtes, mis tervikuna võttes on valdavalt ja põhiliselt suunatud sihtrühmale liikmesriigis, mis ei ole ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b)  Lõige 1 ei mõjuta autoriõiguse valdkonna lepinguvabadust ega piira direktiivist 2001/29/EÜ tulenevaid õigusi. Õiguste omajad ja õiguste kasutajad võivad seega kokku leppida, et piiravad päritoluriigi põhimõttega seotud õiguste geograafilist ulatust, tingimusel, et nad täidavad asjaomaseid eeskirju.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 c)  Lõiget 1 ei kohaldata järgmiste teoste üldsusele edastamise, üldsusele kättesaadavaks tegemise ja reprodutseerimise puhul:

 

(i)  audiovisuaalsed teosed, mille jaoks ringhäälinguorganisatsioonil on luba kolmanda isiku, sealhulgas teise ringhäälinguorganisatsiooni poolt, välja arvatud juhul, kui sellised audiovisuaalteosed on tellinud ja täielikult rahastanud lõikes 1 osutatud veebipõhist teenust pakkuv ringhäälinguorganisatsioon;

 

(ii)  Ühistoodetud audiovisuaalsed teosed, välja arvatud juhul, kui need on täielikult rahastatud ringhäälinguorganisatsiooni poolt; ning 

 

(iii)  spordisaadete ülekannetes sisalduvad teosed või muu kaitstud sisu.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Lepinguvabaduse põhimõte kaitseb nende õiguste teostamise piiramist, mida lõikes 1 sätestatud päritoluriigi põhimõte mõjutab, kaasa arvatud sel teel, et lepitakse kokku täielikus territoriaalses ainuõiguses. Juhul kui liidu õigusega seoses tehtud otsused ei võimalda kehtestada lepingusätteid, mis annavad ja/või jõustavad täieliku territoriaalse ainuõiguse, lakkab lõike 1 säte kehtimast.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Kui autor on andnud oma taasedastamisõiguse üle ringhäälinguorganisatsioonile või tootjale, säilitab ta õiguse saada oma teose taasedastamise eest õiglast tasu. Selle õiguse haldamise võib usaldada autoreid esindavale kollektiivse esindamise organisatsioonile.

 

Käesolev säte ei välista kollektiivläbirääkimistel saavutatud kokkuleppeid, kasutuskokkuleppeid ega ringhäälinguorganisatsioonide, tootjate ja ametiühingute ühiseid tasustamise eeskirju, tingimusel, et autorile tagatakse tema teose taasedastamise eest õiglane tasu.

Muudatusettepanek   26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 5

välja jäetud

Üleminekusätted

 

Selliste kokkulepete suhtes, mis on sõlmitud autoriõiguse ja sellega seotud õiguste kohta seoses üldsusele edastamise ja kättesaadavaks tegemisega internetipõhiste kõrvalteenuste osutamise käigus ja internetipõhiste kõrvalteenuste osutamiseks, kättesaadavaks tegemiseks või kasutamiseks vajalike reprodutseerimise toimingutega, mis kehtivad [artikli 7 lõikes 2 nimetatud kuupäev, mille sisestab Euroopa Liidu väljaannete talitus], kohaldatakse artiklit 2 alates [artikli 7 lõikes 2 osutatud kuupäev + 2 aastat, mille sisestab Euroopa Liidu väljaannete talitus], kui kõnealuste kokkulepete kehtivus lõppeb pärast seda kuupäeva.

 

Muudatusettepanek   27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 a (uus)

 

Ringhäälinguprogrammide kasutamine otseedastuse kaudu

 

Ringhäälinguorganisatsioonid, kes vahendavad programmi sisaldavaid signaale otseedastuse kaudu edasimüüjatele üldsusele vastuvõtuks, vastutavad koos asjaomaste edasimüüjatega üksikute ja jagamatute üldsusele edastamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise toimingute eest, nagu need on määratletud direktiivi 2001/29/EÜ artiklis 3, mida nad koos ellu viivad. Kõnealused ringhäälinguorganisatsioonid ja edasimüüjad peavad seetõttu saama asjaomastelt õiguste omajatelt loa vastavaks osalemiseks sellistes toimingutes.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Hiljemalt [3 aastat pärast artikli 7 lõikes 2 nimetatud kuupäeva, mille sisestab Euroopa Liidu väljaannete talitus] vaatab komisjon käesoleva määruse läbi ja esitab tulemuste kohta aruande Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele.

(1)  Hiljemalt [3 aastat pärast artikli 7 lõikes 2 nimetatud kuupäeva, mille sisestab Euroopa Liidu väljaannete talitus] vaatab komisjon käesoleva määruse läbi ja esitab tulemuste kohta aruande Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. Aruanne tehakse avalikkusele lihtsalt ja tõhusalt kättesaadavaks.

LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST,KELLELT ARVAMUSE KOOSTAJA ON TEAVET SAANUD

Järgnev loetelu on koostatud üksnes vabatahtlikkuse alusel ja raportööri ainuvastutusel. Arvamuse koostaja on saanud arvamuse projekti ettevalmistamisel, kuni selle vastuvõtmiseni komisjonis, teavet järgmistelt üksustelt või isikutelt:

Üksus ja/või isik

Euroopa Ringhäälinguliit (EBU)

Euroopa heliloojate ja lauluautorite liit (European Composer and Songwriter Alliance – ECSA)

Euroopa autorite ja heliloojate ühingute liit (GESAC)

Rahvusvaheline Muusikakirjastajate Konföderatsioon (ICMP)

ARD

ZDF

Vodafone

Euroopa Raadiote Liit (AER)

Audiovisuaalteoste rahvusvahelise kollektiivse haldamise liit (Association for the International Collective Management of Audiovisual Works – AGICOA)

Mobiilioperaatorite ühendus (GSM-Association – GSMA)

Euroopa filmiagentuuride direktorid (EFADs)

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Audiovisuaalteoste autorite ühing (SAA)

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (Bitkom)

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta

Viited

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

6.10.2016

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

CULT

6.10.2016

Kaasatud komisjonid - istungil teada andmise kuupäev

16.3.2017

Arvamuse koostaja(d)

       nimetamise kuupäev

Petra Kammerevert

25.10.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

28.2.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.6.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

9

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Martin Sonneborn, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Emma McClarkin, Martina Michels

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

David Borrelli

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

19

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, John Procter

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Helga Trüpel

9

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

EFDD

David Borrelli

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Curzio Maltese, Martina Michels

NI

Martin Sonneborn

S&D

Petra Kammerevert

Verts/ALE

Jill Evans

1

0

S&D

Luigi Morgano

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS (23.6.2017)

õiguskomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Arvamuse koostaja: Jerzy Buzek

LÜHISELGITUS

Määruse ettepaneku eesmärk on edendada tele- ja raadiosaadete laiemat levitamist, kohaldades veebikeskkonnale 1993. aasta satelliit- ja kaabellevi direktiivi teatavaid põhimõtteid, sealhulgas päritolumaa põhimõtte kohaldamist ringhäälinguorganisatsioonide internetipõhistele kõrvalteenustele ja kohustusliku õiguste kollektiivse haldamise laiendamist taasedastamisteenustele, mida pakutakse suletud võrkude kaudu ja muul viisil kui kaabli kaudu.

Arvamuse koostaja toetab komisjoni üldist lähenemist, mille kohaselt tuleks laiendada päritolumaa põhimõtet ringhäälinguorganisatsioonide internetipõhistele kõrvalteenustele, et hõlbustada autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste kasutamiseks loa saamist. Lisaks tunneb arvamuse koostaja heameelt sätete üle, milles käsitletakse kohustusliku õiguste kollektiivse haldamise laiendamist, kuid on seisukohal, et määrus peaks hõlmama ka taasedastamist avatud internetis tingimusel, et see on seotud kontrollitud keskkonnaga, näiteks piiritletud kasutajate rühmaga, mille liikmed registreeritakse või neid kontrollitakse.

Seejuures tuleks rõhutada, et need uued eeskirjad on kooskõlas lepinguvabaduse põhimõttega, mis on oluline Euroopa audiovisuaalteoste pikaajalise elujõulisuse jaoks. Arvamuse koostaja soovib tugevdada neid sätteid, võttes määruse komisjoni poolt läbivaatamise juures arvesse käesoleva määruse mõju audiovisuaalteoste loomise rahastamisele ja neisse investeerimisele Euroopas.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Selleks et aidata kaasa siseturu toimimisele, on vaja näha liidu piires kõigi kasutajate jaoks ette teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammide laiem levik, hõlbustades nendes programmides kasutatud, autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali esitamiseks loa saamist. Tele- ja raadioprogrammid on kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja teabele juurdepääsu edendamise oluline vahend.

(1)  Selleks et aidata kaasa siseturu toimimisele ning edendada kultuurilist ja keelelist mitmekesisust, sotsiaalset ühtekuuluvust ja teabe kättesaadavust, on vaja näha liidu piires kõigi kasutajate jaoks ette teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammide laiem levik, hõlbustades nendes programmides kasutatud, autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali esitamiseks loa saamist.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)   Tuleks soodustada ärisidemete loomist ELi liikmesriikide meedia- ja raadioteenuste osutajate vahel, et mis tahes liikmesriigis elava tarbija taotluse korral saaks pakkuda teenuspakette, mis sisaldavad ka teiste liikmesriikide programme.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Digitaalse tehnoloogia areng ja internet on muutnud tele- ja raadioprogrammide levitamist ja neile ligipääsu. Tarbijad eeldavad aina enam, et neil on juurdepääs tele- ja raadioprogrammidele reaalajas ja tellimise alusel, kasutades selliseid traditsioonilisi sidevahendeid nagu satelliit või kaabellevi ning samuti veebipõhiseid teenuseid. Ringhäälinguorganisatsioonid pakuvad seetõttu oma tele- ja raadioprogrammidele lisaks üha rohkem internetipõhiseid kõrvalteenuseid nagu samaaegsed ülekanded ja järelvaatamisteenused. Taasedastamisteenuste osutajad, kes koondavad tele- ja raadioprogramme pakettidesse ja pakuvad neid kasutajatele algse programmi edastamisega samaaegselt muutumatul ja täielikul kujul, kasutavad erinevaid edastusviise nagu kaabellevi, maapealne digitaaltelevisioon, suletud IP-põhised võrgud, mobiilisidevõrgud ja avatud internet. Kasutajad nõuavad üha enam juurdepääsu mitte üksnes oma asukohaliikmesriigist, vaid ka teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammidele, sealhulgas keelevähemustesse kuuluvad inimesed ja need, kes elavad muus liikmesriigis kui päritoluliikmesriik.

(2)  Digitaalse tehnoloogia ja internetipõhise turu areng muudab tele- ja raadioprogrammide levitamist ja kättesaadavust. Tarbijad eeldavad aina enam, et neil on juurdepääs tele- ja raadioprogrammidele reaalajas ja soovile vastavalt, kasutades selliseid traditsioonilisi sidevahendeid nagu satelliit või kaabellevi ning samuti veebipõhiseid teenuseid. Ringhäälinguorganisatsioonid pakuvad seetõttu oma tele- ja raadioprogrammidele lisaks üha rohkem selliseid internetipõhiseid kõrvalteenuseid nagu samaaegsed ülekanded ja järelvaatamisteenused, et oma tavapärast programmivalikut laiendada. Taasedastamisteenuste osutajad, kes koondavad tele- ja raadioprogramme pakettidesse ja pakuvad neid kasutajatele algse programmi edastamisega samaaegselt muutumatul ja täielikul kujul, kasutavad erinevaid edastusviise nagu kaabellevi, maapealne digitaaltelevisioon, suletud IP-põhised võrgud, mobiilisidevõrgud ja avatud internet. Seetõttu toimub tele- ja raadioprogrammide levitamine ja kättesaadavaks tegemine üha rohkem mitmeplatvormilisel ja tehnoloogianeutraalsel alusel. Kasutajad, sealhulgas vähemuskeelte kõnelejad ja need, kes elavad või ajutiselt reisivad muus liikmesriigis kui päritoluliikmesriik, nõuavad üha enam juurdepääsu tele- ja raadioprogrammidele kõikidel piirideta keskkonna platvormidel, seega mitte üksnes oma asukohaliikmesriigist, vaid ka teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammidele.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Audiovisuaalmeedia teenuste osutajad peaksid püüdma tagada, et nende tehnilised teenused tehakse järk-järgult kättesaadavaks nägemis- või kuulmispuudega isikutele.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  On olemas palju tõkkeid, mis takistavad internetipõhiste kõrvalteenuste ja taasedastamisteenuste osutamist ning seeläbi tele- ja raadioprogrammide vaba ringlemist liidus. Ringhäälinguorganisatsioonid edastavad iga päev palju tunde uudiste-, kultuuri-, dokumentaal- või meelelahutussaateid. Need programmid hõlmavad erinevat infosisu, nagu audiovisuaal-, muusika-, kirjandus- või graafilisi teoseid, mis on liidu õiguse alusel kaitstud autoriõigusega ja/või sellega kaasnevate õigustega. Selle tulemuseks on keerukas protseduur, mille käigus tuleb luba saada erinevatelt õiguste omajatelt erinevate teoste ja muu materjali edastamiseks. Tihti tuleb luba saada lühikese aja jooksul, eelkõige selliste saadete ettevalmistamisel nagu uudistesaated ja aktuaalseid poliitilisi sündmusi käsitlevad saated. Selleks et muuta oma teenused piiriüleselt kättesaadavaks, tuleb ringhäälinguorganisatsioonidel saada teoste ja muu materjali edastamiseks nõutud õigused kõigi asjaomaste territooriumide jaoks, mis muudab loa saamise veelgi keerulisemaks.

(3)  Ringhäälinguorganisatsioonid edastavad iga päev palju tunde päevakajalisi sündmusi käsitlevaid ja uudistesaateid. Need programmid hõlmavad erinevat infosisu, nagu audiovisuaal-, muusika-, kirjandus- või graafilisi teoseid, mis on liidu õiguse alusel kaitstud autoriõigusega ja/või sellega kaasnevate õigustega. Selle tulemuseks on keerukas protseduur, mille käigus tuleb luba saada erinevatelt õiguste omajatelt erinevate teoste ja muu materjali edastamiseks. Tihti tuleb luba saada lühikese aja jooksul, eelkõige selliste saadete ettevalmistamisel nagu uudistesaated ja aktuaalseid poliitilisi sündmusi käsitlevad saated. Selleks et muuta oma teenused piiriüleselt kättesaadavaks, tuleb ringhäälinguorganisatsioonidel saada teoste ja muu materjali edastamiseks nõutud õigused kõigi asjaomaste territooriumide jaoks, mis muudab loa saamise veelgi keerulisemaks.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Taasedastamise teenuste osutajatel, kes üldjuhul pakuvad paljusid tele- ja raadioprogramme, mis sisaldavad mitmeid teoseid ja muud kaitstud materjali, on väga vähe aega vajaliku loa saamiseks ja neil lasub seega litsentsi saamisel märkimisväärne koormus. Samuti on oht, et õiguste omajate teoseid ja muud materjali kasutatakse ilma loata või tasu maksmata.

(4)  Taasedastamise teenuste osutajatel, kes üldjuhul pakuvad paljusid tele- ja raadioprogramme, mis sisaldavad mitmeid teoseid ja muud kaitstud materjali, on väga vähe aega vajaliku loa saamiseks ja neil lasub seega litsentsi saamisel märkimisväärne koormus. Samuti on oht, et õiguste omajate teoseid ja muud materjali kasutatakse ilma loata või õiglast tasu maksmata, kui juurdepääsu teenusele ei pakuta individuaaltellimuste või piiritletud kasutajarühma alusel või tasu eest. Seda ohtu saab aga vältida lepingute abil.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Teoste ja muu kaitstud materjali õigused on ühtlustatud eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/29/EÜ15 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/115/EÜ16.

(5)  Teoste ja muu kaitstud materjali õigused on ühtlustatud eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/29/EÜ15 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/115/EÜ16, mille eesmärk on kaitsta eeskätt õiguste omajaid.

_________________

_________________

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167, 22.6.2001, lk 10).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167, 22.6.2001, lk 10–19).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/115/EÜ rentimis- ja laenutamisõiguse ja teatavate autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi vallas (ELT L 376, 27.12.2006, lk 28).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/115/EÜ rentimis- ja laenutamisõiguse ja teatavate autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi vallas (ELT L 376, 27.12.2006, lk 28).

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Direktiiviga 93/83/EMÜ17 hõlbustatakse teistest liidu liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammide piiriülest satelliitlevi ja kaabli kaudu taasedastamist. Siiski piirduvad kõnealuse direktiivi ringhäälinguorganisatsioonide ülekandeid käsitlevad sätted satelliitedastusega ja seega ei kohaldata neid programmiedastuse internetipõhiste kõrvalteenuste osutamise suhtes, samas kui teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammide taasedastamist käsitlevad sätted piirduvad kaabli teel või mikrolainesüsteemi kaudu edastamisega ega laiene taasedastamisele muu tehnoloogia vahendusel.

(6)  Nõukogu direktiiviga 93/83/EMÜ17 hõlbustatakse teistest liidu liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammide piiriülest satelliitlevi ja kaabli kaudu taasedastamist. Siiski piirduvad kõnealuse direktiivi ringhäälinguorganisatsioonide ülekandeid käsitlevad sätted satelliitedastusega ja seega ei kohaldata neid programmiedastuse internetipõhiste kõrvalteenuste osutamise suhtes, samas kui teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammide taasedastamist käsitlevad sätted piirduvad samaaegse, muutumatu ja täieliku taasedastamisega kaabli teel või mikrolainesüsteemi kaudu.

__________________

__________________

17 Nõukogu 27. septembri 1993. aasta direktiiv 93/83/EMÜ teatavate satelliitlevile ja kaabli kaudu taasedastamisele kohaldatavaid autoriõigusi ja sellega kaasnevaid õigusi käsitlevate eeskirjade kooskõlastamise kohta (EÜT L 248, 6.10.1993, lk 15).

17 Nõukogu 27. septembri 1993. aasta direktiiv 93/83/EMÜ teatavate satelliitlevile ja kaabli kaudu taasedastamisele kohaldatavaid autoriõigusi ja sellega kaasnevaid õigusi käsitlevate eeskirjade kooskõlastamise kohta (EÜT L 248, 6.10.1993, lk 15).

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Seetõttu tuleb programmiedastuse internetipõhiste kõrvalteenuste piiriülest osutamist ning teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammide taasedastamist hõlbustada, kohandades autoriõigust ja sellega kaasnevate õiguste teostamist käsitlevat õigusraamistikku selle tegevusega.

(7)  Seetõttu on programmiedastuse internetipõhiste kõrvalteenuste piiriülese osutamise ning teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammide taasedastamise hõlbustamiseks vaja kohandada autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teostamist käsitlevat konkreetset õigusraamistikku selle tegevusega. Euroopa infosisu piiriülest kättesaadavust veebis parandab veelgi see, kui ringhäälinguorganisatsioonide internetipõhiste kõrvalteenuste hulka arvatakse ka teenused, mis hõlmavad üksnes nende organisatsioonide toimetusvastutusel toodetud ja üksnes veebis edastatavate teoste üldsusele kättesaadavaks tegemist.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Käesoleva määrusega hõlmatud internetipõhised kõrvalteenused on teenused, mida osutavad ringhäälinguorganisatsioonid, kellel on programmiedastusega selge ja alluvuslik seos. Need hõlmavad teenuseid, mis annavad lineaarse juurdepääsu tele- ja raadioprogrammidele programmide edastamisega samaaegselt, ja teenuseid, mis annavad kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul pärast algset edastamist juurdepääsu tele- ja raadioprogrammidele, mille ringhäälinguorganisatsioonid on eelnevalt edastanud (nn järelvaatamisteenused). Lisaks hõlmavad internetipõhised kõrvalteenused teenuseid, mis võimaldavad juurdepääsu materjalidele, mis rikastavad või muul viisil mitmekesistavad ringhäälinguorganisatsioonide tele- ja raadioprogramme, sealhulgas vastava programmi sisu eelvaatamine, laiendamine, täiendamine või kordusvaatamine. Juurdepääsu andmist konkreetsetele teostele või muule tele- või raadioprogrammis olevale kaitstud materjalile ei tohiks käsitada internetipõhise kõrvalteenusena. Samamoodi ei kuulu internetipõhiste kõrvalteenuste mõiste alla juurdepääs teostele või muule kaitstud materjalile programmist eraldi, näiteks juurdepääs üksikutele muusika- või audiovisuaalteostele, muusikaalbumitele või videotele.

(8)  Käesoleva määrusega hõlmatud internetipõhised kõrvalteenused on teenused, mida osutavad ringhäälinguorganisatsioonid, kellel on programmiedastusega selge ja alluvuslik seos. Need hõlmavad teenuseid, mis annavad lineaarse juurdepääsu tele- ja raadioprogrammidele programmide edastamisega samaaegselt, ja teenuseid, mis annavad teatava aja jooksul pärast algset edastamist juurdepääsu tele- ja raadioprogrammidele, mille ringhäälinguorganisatsioonid on eelnevalt edastanud, või annavad enne algset edastamist juurdepääsu tele- ja raadioprogrammidele, mille edastamine on ringhäälinguorganisatsioonidel kavas (nt järelvaatamisteenused või eelvaatamine). Lisaks hõlmavad internetipõhised kõrvalteenused teenuseid, mis võimaldavad juurdepääsu materjalidele, mis rikastavad või muul viisil mitmekesistavad ringhäälinguorganisatsioonide tele- ja raadioprogramme, sealhulgas vastava programmi sisu eelvaatamine, laiendamine, täiendamine või kordusvaatamine, või ringhäälinguorganisatsioonide osutatavaid teenuseid, mis hõlmavad üksnes ringhäälinguorganisatsiooni toodetud teoste üldsusele kättesaadavaks tegemist. Internetipõhiste kõrvalteenuste mõiste alla ei kuulu teoste või muu kaitstud materjali kättesaadavaks tegemine ringhäälinguorganisatsiooni programmiedastusest sõltumatult ja eraldi, näiteks juurdepääs üksikutele muusika- või audiovisuaalteostele, muusikaalbumitele või videotele.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Kuna internetipõhiste kõrvalteenuste osutamist, nende kasutamise võimaldamist ja kasutamist peetakse toimunuks üksnes selles liikmesriigis, kus on ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht, kuigi tegelikult on internetipõhiseid kõrvalteenuseid võimalik osutada piiriüleselt teistesse liikmesriikidesse, tuleb tagada, et asjaomaste õiguste eest tasumisele kuuluva summa arvutamisel võtavad pooled arvesse kõiki internetipõhiste kõrvalteenuste aspekte nagu teenuse tunnused, sihtrühm, sealhulgas sihtrühm liikmesriigis, kus on ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht, ja teistes liikmesriikides, kus on võimalik internetipõhistele kõrvalteenustele juurde pääseda ja neid kasutada, ning keeleversioon.

(10)  Kuna internetipõhiste kõrvalteenuste osutamist peetakse toimunuks üksnes selles liikmesriigis, kus on ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht, kuigi tegelikult on internetipõhiseid kõrvalteenuseid võimalik osutada piiriüleselt teistesse liikmesriikidesse, tuleb tagada, et asjaomaste õiguste eest tasumisele kuuluva summa arvutamisel võtavad pooled arvesse kõiki selliseid internetipõhiste kõrvalteenuste aspekte nagu teenuse tunnused, võimalik ja tegelik sihtrühm, sealhulgas sihtrühm liikmesriigis, kus on ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht, ja teistes liikmesriikides, kus on võimalik internetipõhistele kõrvalteenustele juurde pääseda ja neid kasutada, ning kõik keeleversioonid. Käesoleva määruse kohaldamisalasse ei peaks kuuluma internetipõhised teenused, mis on valdavalt ja põhiliselt suunatud sihtrühmale väljaspool seda liikmesriiki, kus on ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Lepinguvabaduse põhimõte võimaldab jätkata nende õiguste teostamise piiramist, mida käesolevas määruses ette nähtud päritoluriigi põhimõte mõjutab, eelkõige seoses teatavate tehniliste edastusvahendite ja teatavate keeleversioonidega, tingimusel et niisugune õiguste teostamise piiramine on kooskõlas liidu õigusega.

(11)  Käesolev määrus ei mõjuta ei direktiivis 2001/29/EÜ sätestatud õigusi ega ka asjaomaste internetipõhiste kõrvalteenuste osutamise õiguste lepingu alusel müümist või omandamist. Seetõttu võimaldab territoriaalsuse ja lepinguvabaduse põhimõte jätkata nende õiguste teostamise piiramist, mida käesolevas määruses ette nähtud päritoluriigi põhimõte mõjutab, eelkõige seoses teatavate tehniliste edastusvahendite ja teatavate keeleversioonidega, tingimusel et niisugune õiguste teostamise piiramine on kooskõlas siseriikliku ja liidu õigusega.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Kaabellevi, maapealse digitaaltelevisiooni, suletud IP-põhiste võrkude, mobiilisidevõrkude ja sarnaste võrkude kaudu taasedastamise teenuseid pakkuvad ettevõtjad osutavad teenuseid, mis on samaväärsed teenustega, mida osutavad kaabli kaudu taasedastamise teenuste ettevõtjad, kui nad edastavad samaaegselt muutmata ja täielikul kujul teisest liikmesriigist pärit esialgset tele- või raadioprogrammi, kui algne programmiedastus toimus kaabel- või kaablita sidevahendite abil ja oli ette nähtud üldsusele edastamiseks. Seetõttu tuleks need käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta ja nende suhtes tuleks kohaldada kohustusliku kollektiivse haldamise mehhanismi. Taasedastamise teenused, mida pakutakse avatud interneti vahendusel, tuleks käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta, kuna neil teenustel on teistsugused tunnused. Need teenused ei ole seotud ühegi konkreetse taristuga ja nende suutlikkus tagada kontrollitud keskkond on piiratud, näiteks võrreldes kaabellevi või suletud IP-põhiste võrkudega.

(12)  Satelliitlevi, maapealse digitaaltelevisiooni, suletud IP-põhiste võrkude, mobiilisidevõrkude ja sarnaste võrkude ning teatavate muude taasedastamisviiside kaudu taasedastamise teenuseid pakkuvad ettevõtjad osutavad teenuseid, mis on samaväärsed teenustega, mida osutavad kaabli kaudu taasedastamise teenuste ettevõtjad, kui nad edastavad samaaegselt muutmata ja täielikul kujul teisest liikmesriigist pärit esialgset tele- või raadioprogrammi, kui algne programmiedastus toimus kaabel- või kaablita sidevahendite abil, sealhulgas satelliidi ja interneti kaudu, ja oli ette nähtud üldsusele edastamiseks. Seetõttu tuleks need käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta ja nende suhtes tuleks kohaldada kohustusliku kollektiivse haldamise mehhanismi. Taasedastamise teenused, mida pakutakse avatud interneti vahendusel, tuleks käesoleva määruse kohaldamisalas hõlmata, kui neid edastatakse kontrollitud keskkonnas, näiteks selgelt piiritletud tellijate või registreeritud kasutajate rühmale, mis on võrreldav suletud võrguga.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Kaabellevi, maapealse digitaaltelevisiooni, suletud IP-põhiste võrkude, mobiilisidevõrkude ja sarnaste võrkude kaudu taasedastamise teenuste osutajatele õiguskindluse tagamiseks ja neid teenuseid käsitlevates siseriiklikes õigusnormides esinevate lahknevuste kõrvaldamiseks tuleks kohaldada eeskirju, mis on sarnased direktiivis 93/83/EMÜ kaabli kaudu edastamist käsitlevate eeskirjadega. Selles direktiivis sätestatud eeskirjad hõlmavad kohustust teostada õigust anda taasedastamise teenuse osutajale luba või keelduda talle luba andmast kollektiivse haldamise organisatsiooni kaudu. See ei piira direktiivi 2014/26/EL sätteid18, eelkõige neid sätteid, mis puudutavad õiguste omaja õigusi kollektiivse esindamise organisatsiooni valimisel.

(13)  Kaabellevi, maapealse digitaaltelevisiooni, IP-põhiste võrkude, mobiilisidevõrkude ja sarnaste võrkude kaudu taasedastamise teenuste osutajatele õiguskindluse tagamiseks ja neid teenuseid käsitlevates siseriiklikes õigusnormides esinevate lahknevuste kõrvaldamiseks tuleks kohaldada eeskirju, mis on sarnased direktiivis 93/83/EMÜ kaabli kaudu edastamist käsitlevate eeskirjadega. Selles direktiivis sätestatud eeskirjad hõlmavad kohustust teostada õigust anda taasedastamise teenuse osutajale luba või keelduda talle luba andmast kollektiivse haldamise organisatsiooni kaudu. See ei piira direktiivi 2014/26/EL18 sätteid, eelkõige neid sätteid, mis puudutavad õiguste omaja õigusi kollektiivse esindamise organisatsiooni valimisel.

__________________

__________________

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/26/EL autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateose internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul (ELT L 84, 20.3.2014, lk 72–98).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/26/EL autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateose internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul (ELT L 84, 20.3.2014, lk 72–98).

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a)  Ringhäälinguorganisatsioonid, kes vahendavad programmi sisaldavaid signaale otseedastuse kaudu edasimüüjatele üldsusele edastamiseks, peaksid koos edasimüüjatega vastutama üksikute ja jagamatute üldsusele edastamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise toimingute eest, mida nad koos teostavad ja mis on määratletud direktiivi 2001/29/EÜ artiklis 3. Asjaomased ringhäälinguorganisatsioonid ja edasimüüjad peaksid seetõttu saama asjaomastelt õiguste omajatelt loa nende vastavaks osalemiseks sellistes toimingutes.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 b)  Autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamine on teatud juhtudel jaotatud mitmeteks territoriaalselt määratud riiklikeks õigusteks, mille puhul on erinevad õiguste omajad ja mida teatud juhtudel teostavad erinevad üksused. Seetõttu on vaja kollektiivse esindamise organisatsioonide peetavat andmebaasi, et lihtsustada õiguste omajate kindlakstegemist ning ringhäälinguorganisatsioonide ja taasedastuse teenuseid pakkuvate ettevõtjate jaoks litsentsilepingute sõlmimist.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 c)  Ringhäälinguorganisatsioonide õiguste teostamise suhtes artiklis 4 sätestatud erand ei tohiks piirata õiguste omajate võimalust anda oma õigused üle kollektiivse esindamise organisatsioonile ning saada seega otseselt osa taasedastamise teenuse osutaja makstavast tasust.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Selleks et ära hoida päritoluriigi põhimõttest kõrvalehoidumist internetipõhiste kõrvalteenuste osutamise ja neile juurdepääsu võimaldamise või kasutamisega seotud autoriõigusi ja nendega kaasnevaid õigusi käsitlevate kehtivate kokkulepete kestuse pikendamise teel, tuleb päritoluriigi põhimõtet kohaldada ka juba kehtivatele kokkulepetele, kuid üleminekuperioodi jooksul.

välja jäetud

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Kuigi õiguste omajate õiguste teostamisse võib sekkuda juhul, kui üldsusele taasedastamisega seoses on nõutav kohustusliku kollektiivse haldamise süsteemi rakendamine, tuleb niisugune tingimus ette näha konkreetsete teenuste suhtes eesmärgiga võimaldada tele- ja raadioprogrammide laiemat piiriülest levitamist selleks nõutava loa saamise hõlbustamisega.

(16)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Kuigi õiguste omajate õiguste teostamisse võib sekkuda juhul, kui üldsusele taasedastamisega seoses on nõutav kohustusliku kollektiivse haldamise süsteemi rakendamine, tuleb niisugune tingimus ette näha konkreetsete teenuste suhtes eesmärgiga võimaldada tele- ja raadioprogrammide laiemat piiriülest levitamist ja teabele juurdepääsu selleks nõutava loa saamise hõlbustamisega. Lisaks ei tohi käesoleva määruse sätted mõjutada õiguste haldamise korraldust liikmesriikides, sealhulgas laiendatud kollektiivseid litsentsilepinguid, esindamise või ülemineku õiguslikke eeldusi, kollektiivset haldamist või samalaadset korda või nende kombinatsiooni.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Määrus tuleks teatava aja jooksul pärast selle jõustumist läbi vaadata, et hinnata muu hulgas seda, kui suures ulatuses on internetipõhiste kõrvalteenuste piiriülene osutamine Euroopa tarbijate jaoks suurenenud, mis on seega ka liidu kultuurilise mitmekesisuse huvides.

(18)  Määrus tuleks teatava aja jooksul pärast selle jõustumist läbi vaadata, et hinnata muu hulgas seda, kui suures ulatuses on internetipõhiste kõrvalteenuste piiriülene osutamine Euroopa tarbijate jaoks suurenenud, mis on seega ka liidu kultuurilise mitmekesisuse huvides, arvestades veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamist siseturul käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse* jõustumist ja pöörates erilist tähelepanu mõjule, mida internetipõhiste kõrvalteenuste piiriülene osutamine avaldab Euroopa infosisusse tehtavatele investeeringutele.

 

__________________

 

* Seni veel vastu võtmata.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Kuna käesoleva määruse eesmärki edendada internetipõhiste kõrvalteenuste piiriülest osutamist ja hõlbustada teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammide taasedastamist ei suuda liikmesriigid üksi piisavalt saavutada ning selle ulatuse ja toime tõttu on seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Samas artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt piirdub käesolev määrus üksnes eesmärgi saavutamiseks vajalikuga. Käesoleva määrusega nähakse internetipõhiste kõrvalteenuste piiriülese osutamise osas ette toetusmehhanismid, et hõlbustada autoriõiguse ja sellega seotud õigustega kaitstud teoste kasutamiseks loa saamist. Käesoleva määrusega ei kohustata ringhäälinguorganisatsioone selliseid teenuseid piiriüleselt osutama. Samuti ei kohustata käesoleva määrusega taasedastamise teenuste osutajaid edastama teistest liikmesriikidest pärit tele- või raadioprogramme. Käesolev määrus käsitleb ainult teatavate taasedastamise õiguste teostamist selles ulatuses, mis on vajalik, et lihtsustada nende teenuste osutamise eesmärgil autoriõiguste ja nendega seotud õigustega kaitstud teoste kasutamiseks vajalike lubade saamist üksnes teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammidega seoses,

(19)  Kuna käesoleva määruse eesmärki edendada ringhäälinguorganisatsioonide internetipõhiste kõrvalteenuste piiriülest osutamist ja hõlbustada teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammide taasedastamist ei suuda liikmesriigid üksi piisavalt saavutada ning selle ulatuse ja toime tõttu on seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Samas artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt piirdub käesolev määrus üksnes eesmärgi saavutamiseks vajalikuga. Käesoleva määrusega nähakse ringhäälinguorganisatsioonide internetipõhiste kõrvalteenuste piiriülese osutamise osas ette toetusmehhanismid, et hõlbustada autoriõiguse ja sellega seotud õigustega kaitstud teoste kasutamiseks loa saamist. Käesoleva määrusega ei kohustata ringhäälinguorganisatsioone selliseid teenuseid piiriüleselt osutama. Samuti ei kohustata käesoleva määrusega taasedastamise teenuste osutajaid edastama teistest liikmesriikidest pärit tele- või raadioprogramme. Käesolev määrus käsitleb ainult teatavate taasedastamise õiguste teostamist selles ulatuses, mis on vajalik, et lihtsustada nende teenuste osutamise eesmärgil autoriõiguste ja nendega seotud õigustega kaitstud teoste kasutamiseks vajalike lubade saamist üksnes teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammidega seoses,

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  „internetipõhine kõrvalteenus“ internetipõhine teenus, mis seisneb avalikkusele ringhäälinguorganisatsiooni poolt või kontrolli all ja vastutusel raadio- või teleprogrammi või selle programmiga seotud mis tahes muu sellise materjali edastamises, mille on tootnud ringhäälinguorganisatsioon või mis on ringhäälinguorganisatsiooni jaoks toodetud, samaaegselt programmiedastusega ringhäälinguorganisatsiooni poolt või kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul pärast programmiedastust;

(a)  „internetipõhine kõrvalteenus“ internetipõhine teenus, mis seisneb avalikkusele ringhäälinguorganisatsiooni poolt või kontrolli all ja vastutusel järgmiste teenuste osutamises:

 

i) „järelvaatamisteenus“ – teenus, mis seisneb avalikkusele piiratud ajavahemiku kestel ringhäälinguorganisatsiooni poolt varem juba edastatud raadio- või teleprogrammi edastamises;

 

ii) „samaaegse ülekande teenus“ – teenus, mis seisneb avalikkusele raadio- või teleprogrammi lineaarses edastamises samaaegselt programmiedastusega;

 

iii) „audiovisuaalse lisamaterjali kõrvalteenus“ – teenus, mis võimaldab juurdepääsu materjalile, mis rikastab või mitmekesistab ringhäälinguorganisatsiooni edastatavaid tele- ja raadioprogramme, sealhulgas vastava programmi sisu eelvaatamine, laiendamine, täiendamine või kordusvaatamine.

 

Esitatud mõisted hõlmavad ka ringhäälinguorganisatsiooni osutatavaid internetipõhiseid teenuseid, mis seisnevad ringhäälinguorganisatsiooni toodetud ja üksnes veebis edastatavate teoste avalikkusele edastamises;

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  „taasedastamine“ teisest liikmesriigist algse tele- või raadioprogrammi üldsusele vastuvõtuks ette nähtud mis tahes samaaegne, muutumatu ja täielik taasedastamine, mis ei ole direktiivis 93/83/EMÜ määratletud taasedastamine kaabellevi kaudu ega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 2015/212019 sätestatud internetiühenduse teenuse kaudu taasedastamine, mis toimub traatside või õhu kaudu, sealhulgas satelliidi, kuid välja arvatud interneti kaudu, tingimusel et edastamine toimub kellegi teise poolt kui see ringhäälinguorganisatsioon, kes programmi algselt edastas või kelle kontrolli all ja vastutusel programm algselt edastati.

(b)  „taasedastamine“ teisest liikmesriigist algse tele- või raadioprogrammi üldsusele vastuvõtuks ette nähtud mis tahes samaaegne, muutumatu ja täielik taasedastamine suletud keskkonnas, mis ei ole direktiivis 93/83/EMÜ määratletud taasedastamine kaabellevi kaudu, mis toimub traatside või õhu kaudu, sealhulgas satelliidi või interneti kaudu, tingimusel et edastamine toimub samaväärselt kaabli kaudu taasedastamise teenuseid pakkuvate ettevõtjatega, see toimub suletud keskkonnas ja kellegi teise poolt kui see ringhäälinguorganisatsioon, kes programmi algselt edastas või kelle kontrolli all ja vastutusel programm algselt edastati, ning mille jaoks vastav osapool on hankinud asjaomased õigused. Internetipõhine taasedastamine kuulub käesoleva määruse kohaldamisalasse, kui see toimub kontrollitud keskkonnas ja selle vastuvõtjate rühm on selgelt määratletav.

__________________

 

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2120, millega nähakse ette avatud internetti käsitlevad meetmed ning millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul ning määrust (EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (ELT L 310, 26.11.2015, lk 1).

 

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  „otseedastamine“ – kahes või enamas etapis toimuv protsess, mille käigus edastavad ringhäälinguorganisatsioonid üldsusele edastamiseks mõeldud tele- või raadioprogramme sisaldavaid signaale teenuseosutajatele punktist punkti ühendusel põhineva eraliini kaudu – kaabliga või kaablita, sealhulgas satelliidi teel – nii, et üldsus ei saa signaale ülekande käigus vastu võtta. Teenuseosutajad pakuvad neid programme üldsusele vaatamiseks või kuulamiseks samaaegselt muutumatul ja täielikul kujul, kasutades selliseid eri tehnoloogiaid nagu kaabellevi, mikrolainesüsteemid, satelliitlevi, maapealsed digitaalvõrgud, IP-põhised, mobiilside- või nendega sarnased võrgud.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Üldsusele edastamiseks ja kättesaadavaks tegemist internetipõhise kõrvalteenuse osutamisel ringhäälinguorganisatsiooni poolt või kontrolli all või vastutusel ning reprodutseerimist, mis on vajalik internetipõhiste kõrvalteenuste osutamiseks, kättesaadavaks tegemiseks või kasutamiseks, peetakse nende toimingutega seotud autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teostamisel toimunuks üksnes selles liikmesriigis, kus asub ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht.

(1)  Üldsusele uudiste ja aktuaalseid poliitilisi sündmusi käsitlevate saadete edastamist ja kättesaadavaks tegemist internetipõhise kõrvalteenuse osutamisel ringhäälinguorganisatsiooni poolt või kontrolli all või vastutusel ning uudiste ja aktuaalseid poliitilisi sündmusi käsitlevate saadete reprodutseerimist, mis on vajalik internetipõhiste kõrvalteenuste osutamiseks, peetakse nende toimingutega seotud autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teostamisel toimunuks üksnes selles liikmesriigis, kus asub ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Lõige 1 ei mõjuta autoriõigusega seotud territoriaalsuse ja lepinguvabaduse põhimõtteid ega piira direktiivist 2001/29/EÜ tulenevaid õigusi. Sellest tulenevalt on pooltel õigus jätkuvalt kokku leppida lõikes 1 viidatud õiguste teostamise piirangute kehtestamises, tingimusel et iga selline piirang on liidu ja siseriikliku õigusega kooskõlas.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Õiguste eest tasumisele kuuluva summa arvutamisel artiklis 1 sätestatud päritoluriigi põhimõtte alusel võtavad pooled arvesse kõiki internetipõhise teenuse aspekte, nagu internetipõhise kõrvalteenuse tunnused, sihtrühm ja keeleversioon.

(2)  Õiguste eest tasumisele kuuluva summa arvutamisel lõikes 1 sätestatud päritoluriigi põhimõtte alusel võtavad pooled arvesse kõiki selliseid internetipõhise kõrvalteenuse aspekte nagu internetipõhise kõrvalteenuse tunnused, sihtrühm liikmesriigis, kus asub ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht ja sihtrühmad kõigis teistes liikmesriikides, ning eri keeleversioonid.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Kõik käesolevast artiklist tulenevate õiguste teostamisel tekkivad vaidlused kuuluvad selle liikmesriigi kohtualluvusse, kus asub internetipõhist teenust osutava ringhäälinguorganisatsiooni tegevuskoht.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b)  Lõiget 1 ei kohaldata internetipõhiste kõrvalteenuste suhtes, mis on peamiselt ja põhiliselt suunatud sihtrühmale muus kui selles liikmesriigis, kus asub ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Kui autorid annavad oma taasedastamisõigused üle tootjale, säilitavad nad võõrandamatu õiguse saada teose taasedastamise eest õiglast tasu, mida võib teostada ainult autoreid esindava kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu, välja arvatud juhul, kui infosisu autoritele tagavad asjaomase tasu audiovisuaalse kollektiivse esindamise lepingud.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Liikmesriigid tagavad, et ringhäälinguorganisatsioonide internetipõhiste teenuste integreeriva taaskasutamise korral laieneks kollektiivleping, mille esindav ühendus on teoste kasutajatega või kasutajate ühendustega sõlminud teatava teoste rühma kohta, ka nendele sama rühma õiguste omajatele, keda esindav ühendus veel ei esinda. Esindamata õiguste omajatel on õigus niisugune lepingu laienemine igal ajal vaidlustada ning seejärel teostada oma õigusi kas individuaalselt või muul viisil kollektiivselt.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b)  Kollektiivse esindamise organisatsioonid peavad andmebaasi, mis sisaldab teavet autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta, sealhulgas õiguste omaja, kasutamise tüübi, territooriumi ja kaitstud teostega seotud õiguste kehtimise ajavahemiku kohta.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 c)  Lõikeid 1–5 kohaldatakse teenuseosutajate suhtes, kes edastavad üldsusele ringhäälinguorganisatsioonide tele- ja raadioprogramme, mille nad on saanud otseedastuse teel.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 a

 

Ringhäälinguprogrammide kasutamine otseedastuse kaudu

 

Ringhäälinguorganisatsioonid, kes vahendavad programmi sisaldavaid signaale otseedastuse kaudu edasimüüjatele üldsusele edastamiseks, vastutavad koos asjaomaste edasimüüjatega üksikute ja jagamatute üldsusele edastamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise toimingute eest, nagu need on määratletud direktiivi 2001/29/EÜ artiklis 3, mida nad koos ellu viivad. Sellisel juhul peaksid nii ringhäälinguorganisatsioon kui ka edasimüüjad saama asjaomastelt õiguste omajatelt loa nende vastavaks osalemiseks ja õiguste teostamiseks sellistes toimingutes.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 5

välja jäetud

Üleminekusätted

 

Selliste kokkulepete suhtes, mis on sõlmitud autoriõiguse ja sellega seotud õiguste kohta seoses üldsusele edastamise ja kättesaadavaks tegemisega internetipõhiste kõrvalteenuste osutamise käigus ja internetipõhiste kõrvalteenuste osutamiseks, kättesaadavaks tegemiseks või kasutamiseks vajalike reprodutseerimise toimingutega, mis kehtivad [artikli 7 lõikes 2 nimetatud kuupäev, mille sisestab Euroopa Liidu väljaannete talitus], kohaldatakse artiklit 2 alates [artikli 7 lõikes 2 osutatud kuupäev + 2 aastat, mille sisestab Euroopa Liidu väljaannete talitus], kui kõnealuste kokkulepete kehtivus lõppeb pärast seda kuupäeva.

 

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Määrust kohaldatakse alates [6 kuud pärast selle avaldamise kuupäeva, mille sisestab Euroopa Liidu Väljaannete Talitus].

(2)  Määrust kohaldatakse alates [12 kuud pärast selle avaldamise kuupäeva, mille sisestab Euroopa Liidu Väljaannete Talitus].

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta

Viited

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

6.10.2016

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

6.10.2016

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Angelika Mlinar

21.11.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

24.4.2017

25.4.2017

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.6.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

40

15

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Pilar Ayuso, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Anne Sander, Davor Škrlec

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

40

+

ECR

Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

15

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS (6.6.2017)

õiguskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Arvamuse koostaja: Vicky Ford

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Digitaalse tehnoloogia areng ja internet on muutnud tele- ja raadioprogrammide levitamist ja neile ligipääsu. Tarbijad eeldavad aina enam, et neil on juurdepääs tele- ja raadioprogrammidele reaalajas ja tellimise alusel, kasutades selliseid traditsioonilisi sidevahendeid nagu satelliit või kaabellevi ning samuti veebipõhiseid teenuseid. Ringhäälinguorganisatsioonid pakuvad seetõttu oma tele- ja raadioprogrammidele lisaks üha rohkem internetipõhiseid kõrvalteenuseid nagu samaaegsed ülekanded ja järelvaatamisteenused. Taasedastamisteenuste osutajad, kes koondavad tele- ja raadioprogramme pakettidesse ja pakuvad neid kasutajatele algse programmi edastamisega samaaegselt muutumatul ja täielikul kujul, kasutavad erinevaid edastusviise nagu kaabellevi, maapealne digitaaltelevisioon, suletud IP-põhised võrgud, mobiilisidevõrgud ja avatud internet. Kasutajad nõuavad üha enam juurdepääsu mitte üksnes oma asukohaliikmesriigist, vaid ka teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammidele, sealhulgas keelevähemustesse kuuluvad inimesed ja need, kes elavad muus liikmesriigis kui päritoluliikmesriik.

(2)  Digitaalse tehnoloogia areng ja internet on muutnud tele- ja raadioprogrammide levitamist ja neile ligipääsu. Tarbijad eeldavad aina enam, et neil on juurdepääs tele- ja raadioprogrammidele reaalajas ja tellimise alusel, kasutades selliseid traditsioonilisi sidevahendeid nagu satelliit või kaabellevi ning samuti veebipõhiseid teenuseid. Ringhäälinguorganisatsioonid pakuvad seetõttu oma tele- ja raadioprogrammidele lisaks üha rohkem internetipõhiseid kõrvalteenuseid nagu samaaegsed ülekanded ja järelvaatamisteenused. Taasedastamisteenuste osutajad, kes koondavad tele- ja raadioprogramme pakettidesse ja pakuvad neid kasutajatele algse programmi edastamisega samaaegselt muutumatul ja täielikul kujul, kasutavad erinevaid edastusviise nagu kaabellevi, satelliit, maapealne digitaaltelevisioon, suletud IP-põhised võrgud, mobiilisidevõrgud ja avatud internet. Kasutajad nõuavad üha enam juurdepääsu mitte üksnes oma asukohaliikmesriigist, vaid ka teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammidele, kaasa arvatud järelvaatamisteenustele, sealhulgas keelevähemustesse kuuluvad inimesed ja need, kes elavad muus liikmesriigis kui päritoluliikmesriik. Selline kasvav nõudlus on tänuväärne suundumus ja geoblokeerimine ei peaks olema kogu liidus toodetava ja veebis edastatava audiovisuaalse infosisu vaikimisi staatus. Siiski on Euroopa infosisu territoriaalse rahastamise mudel Euroopa audiovisuaalmeedia sektori edu jaoks väga oluline.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Taasedastamise teenuste osutajatel, kes üldjuhul pakuvad paljusid tele- ja raadioprogramme, mis sisaldavad mitmeid teoseid ja muud kaitstud materjali, on väga vähe aega vajaliku loa saamiseks ja neil lasub seega litsentsi saamisel märkimisväärne koormus. Samuti on oht, et õiguste omajate teoseid ja muud materjali kasutatakse ilma loata või tasu maksmata.

(4)  Taasedastamise teenuste osutajatel, kes üldjuhul pakuvad paljusid tele- ja raadioprogramme, mis sisaldavad mitmeid teoseid ja muud kaitstud materjali, on väga vähe aega vajaliku loa saamiseks ja neil lasub seega litsentsi saamisel märkimisväärne koormus. Samuti on oht, et õiguste omajate teoseid ja muud kaitstud materjali kasutatakse ilma loata või asjakohast tasu maksmata.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Käesoleva määrusega hõlmatud internetipõhised kõrvalteenused on teenused, mida osutavad ringhäälinguorganisatsioonid, kellel on programmiedastusega selge ja alluvuslik seos. Need hõlmavad teenuseid, mis annavad lineaarse juurdepääsu tele- ja raadioprogrammidele programmide edastamisega samaaegselt, ja teenuseid, mis annavad kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul pärast algset edastamist juurdepääsu tele- ja raadioprogrammidele, mille ringhäälinguorganisatsioonid on eelnevalt edastanud (nn järelvaatamisteenused). Lisaks hõlmavad internetipõhised kõrvalteenused teenuseid, mis võimaldavad juurdepääsu materjalidele, mis rikastavad või muul viisil mitmekesistavad ringhäälinguorganisatsioonide tele- ja raadioprogramme, sealhulgas vastava programmi sisu eelvaatamine, laiendamine, täiendamine või kordusvaatamine. Juurdepääsu andmist konkreetsetele teostele või muule tele- või raadioprogrammis olevale kaitstud materjalile ei tohiks käsitada internetipõhise kõrvalteenusena. Samamoodi ei kuulu internetipõhiste kõrvalteenuste mõiste alla juurdepääs teostele või muule kaitstud materjalile programmist eraldi, näiteks juurdepääs üksikutele muusika- või audiovisuaalteostele, muusikaalbumitele või videotele.

(8)  Käesoleva määrusega hõlmatud internetipõhised kõrvalteenused on ringhäälinguorganisatsioonide osutatavad teenused, mis hõlmavad teenuseid, mis annavad lineaarse juurdepääsu tele- ja raadioprogrammidele programmide edastamisega samaaegselt, ja tellitavaid teenuseid, mis annavad juurdepääsu ringhäälinguorganisatsioonide edastatavatele tele- ja raadioprogrammidele kõige varem kuu aega enne algset edastamist, edastamise ajal või pärast seda (nn voogedastus- ja järelvaatamisteenused). Lisaks hõlmavad internetipõhised kõrvalteenused teenuseid, mis võimaldavad juurdepääsu materjalidele, mis rikastavad või muul viisil mitmekesistavad ringhäälinguorganisatsioonide tele- ja raadioprogramme, sealhulgas vastava programmi sisu eelvaatamine, laiendamine, täiendamine või kordusvaatamine, samuti algusest peale veebikeskkonna jaoks toodetud materjalidele. Juurdepääsu andmist konkreetsetele teostele või muule tele- või raadioprogrammis olevale kaitstud materjalile ei tohiks käsitada internetipõhise kõrvalteenusena. Samamoodi ei kuulu internetipõhiste kõrvalteenuste mõiste alla juurdepääs muusikaalbumitele või videotele.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Kuna internetipõhiste kõrvalteenuste osutamist, nende kasutamise võimaldamist ja kasutamist peetakse toimunuks üksnes selles liikmesriigis, kus on ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht, kuigi tegelikult on internetipõhiseid kõrvalteenuseid võimalik osutada piiriüleselt teistesse liikmesriikidesse, tuleb tagada, et asjaomaste õiguste eest tasumisele kuuluva summa arvutamisel võtavad pooled arvesse kõiki internetipõhiste kõrvalteenuste aspekte nagu teenuse tunnused, sihtrühm, sealhulgas sihtrühm liikmesriigis, kus on ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht, ja teistes liikmesriikides, kus on võimalik internetipõhistele kõrvalteenustele juurde pääseda ja neid kasutada, ning keeleversioon.

(10)  Kuna internetipõhiste kõrvalteenuste osutamist, nende kasutamise võimaldamist ja kasutamist peetakse toimunuks üksnes selles liikmesriigis, kus on ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht, kuigi tegelikult on internetipõhiseid kõrvalteenuseid võimalik osutada piiriüleselt teistesse liikmesriikidesse, tuleb tagada, et asjaomaste õiguste eest maksmisele kuuluva asjakohase tasu summa arvutamisel võtavad pooled arvesse kõiki internetipõhiste kõrvalteenuste aspekte nagu teenuse tunnused, võimalik ja tegelik sihtrühm, sealhulgas sihtrühm liikmesriigis, kus on ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht, ja teistes liikmesriikides, kus on võimalik internetipõhistele kõrvalteenustele juurde pääseda ja neid kasutada, ning kõik olemasolevad keeleversioonid ja subtiitritega versioonid. Lisaks peaks selline tasu olema mõistlikus seoses osutatud teenuse majandusliku väärtusega.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Lepinguvabaduse põhimõte võimaldab jätkata nende õiguste teostamise piiramist, mida käesolevas määruses ette nähtud päritoluriigi põhimõte mõjutab, eelkõige seoses teatavate tehniliste edastusvahendite ja teatavate keeleversioonidega, tingimusel et niisugune õiguste teostamise piiramine on kooskõlas liidu õigusega.

(11)  On oluline meelde tuletada, et lepinguvabaduse põhimõte võimaldab jätkata nende õiguste teostamise piiramist, mida käesolevas määruses ette nähtud päritoluriigi põhimõte mõjutab, nagu seda on tõestanud direktiivi 93/83/EMÜ rakendamine, eelkõige seoses teatavate tehniliste edastusvahendite ja teatavate keeleversioonidega ning teatavate lepingute laadi ja täitmisega, tingimusel et niisugune õiguste teostamise piiramine on kooskõlas siseriikliku ja liidu õigusega.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Nagu Euroopa Kohus on kinnitanud, on õiguste omajatel võimalik saada asjakohast tasu nende teoste või muu materjali kasutamise eest vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 101.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus11 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 b)  Kooskõlas lepinguvabaduse põhimõttega ei ole käesolev määrus takistuseks olemasolevatele litsentsimismudelitele, näiteks territoriaalsed litsentsid, ning ei piira siseriiklike autoriõiguste lepinguid käsitlevate selliste kehtivate sätete kohaldamist, mis on seotud asjakohase tasuga, ega olemasolevaid liikmesriigi piires taasedastamise kollektiivse haldamise lahendusi.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Kaabellevi, maapealse digitaaltelevisiooni, suletud IP-põhiste võrkude, mobiilisidevõrkude ja sarnaste võrkude kaudu taasedastamise teenuseid pakkuvad ettevõtjad osutavad teenuseid, mis on samaväärsed teenustega, mida osutavad kaabli kaudu taasedastamise teenuste ettevõtjad, kui nad edastavad samaaegselt muutmata ja täielikul kujul teisest liikmesriigist pärit esialgset tele- või raadioprogrammi, kui algne programmiedastus toimus kaabel- või kaablita sidevahendite abil ja oli ette nähtud üldsusele edastamiseks. Seetõttu tuleks need käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta ja nende suhtes tuleks kohaldada kohustusliku kollektiivse haldamise mehhanismi. Taasedastamise teenused, mida pakutakse avatud interneti vahendusel, tuleks käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta, kuna neil teenustel on teistsugused tunnused. Need teenused ei ole seotud ühegi konkreetse taristuga ja nende suutlikkus tagada kontrollitud keskkond on piiratud, näiteks võrreldes kaabellevi või suletud IP-põhiste võrkudega.

(12)  Satelliidi, maapealse digitaaltelevisiooni, nii avatud kui suletud IP-põhiste võrkude, mobiilisidevõrkude ja sarnaste võrkude kaudu taasedastamise teenuseid pakkuvad ettevõtjad osutavad teenuseid, mis on samaväärsed teenustega, mida osutavad kaabli kaudu taasedastamise teenuste ettevõtjad, kui nad edastavad samaaegselt muutmata ja täielikul kujul teisest liikmesriigist pärit esialgset tele- või raadioprogrammi, kui algne programmiedastus toimus kaabel- või kaablita sidevahendite abil, sealhulgas satelliidi kaudu, ja oli ette nähtud üldsusele edastamiseks. Seetõttu peaksid need kuuluma käesoleva määruse kohaldamisalasse ja nende suhtes tuleks kohaldada õiguste kohustusliku kollektiivse haldamise mehhanismi. IP-põhised taasedastamise teenused, mida pakutakse nii suletud võrkude kui ka avatud interneti vahendusel, tuleks lisada käesoleva määruse kohaldamisalasse ja nende suhtes tuleks kohaldada õiguste kohustusliku kollektiivse haldamise mehhanismi, tingimusel et nad tagavad kontrollitud keskkonna, mis on võrreldav suletud võrkudega, ja suudavad näidata, et nende teenuseid osutatakse selgelt määratletavale abonentide või registreeritud kasutajate rühmale. Selliste teenuste hõlmamine on ülioluline, et võimaldada tarbijate ootustele vastavalt nende teenuste kaasaskantavust nii asukohaliikmesriigi piires kui ka sellest väljaspool kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/... kehtestatud mehhanismiga1a.

 

__________________

 

1a Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul (2015/0284(COD)).

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Kaabellevi, maapealse digitaaltelevisiooni, suletud IP-põhiste võrkude, mobiilisidevõrkude ja sarnaste võrkude kaudu taasedastamise teenuste osutajatele õiguskindluse tagamiseks ja neid teenuseid käsitlevates siseriiklikes õigusnormides esinevate lahknevuste kõrvaldamiseks tuleks kohaldada eeskirju, mis on sarnased direktiivis 93/83/EMÜ kaabli kaudu edastamist käsitlevate eeskirjadega. Selles direktiivis sätestatud eeskirjad hõlmavad kohustust teostada õigust anda taasedastamise teenuse osutajale luba või keelduda talle luba andmast kollektiivse haldamise organisatsiooni kaudu. See ei piira direktiivi 2014/26/EL18 sätteid, eelkõige neid sätteid, mis puudutavad õiguste omaja õigusi kollektiivse esindamise organisatsiooni valimisel.

(13)  Satelliidi, maapealse digitaaltelevisiooni, suletud IP-põhiste võrkude, mobiilisidevõrkude ja sarnaste võrkude kaudu ning avatud interneti kaudu, kui on tagatud kontrollitud keskkond ja piiritletud kasutajate rühm, taasedastamise teenuste osutajatele õiguskindluse tagamiseks ja neid teenuseid käsitlevates siseriiklikes õigusnormides esinevate lahknevuste kõrvaldamiseks tuleks kohaldada eeskirju, mis on sarnased direktiivis 93/83/EMÜ kaabli kaudu edastamist käsitlevate eeskirjadega. Selles direktiivis sätestatud eeskirjad hõlmavad kohustust teostada õigust anda taasedastamise teenuse osutajale luba või keelduda talle luba andmast kollektiivse haldamise organisatsiooni kaudu. See ei piira direktiivi 2014/26/EL18 sätteid, eelkõige neid sätteid, mis puudutavad õiguste omaja õigusi kollektiivse esindamise organisatsiooni valimisel.

__________________

__________________

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/26/EL autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateose internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul (ELT L 84, 20.3.2014, lk 72–98).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/26/EL autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateose internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul (ELT L 84, 20.3.2014, lk 72–98).

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a)  Edasimüüjad, nagu kaabellevivõrgu operaatorid või platvormioperaatorid, kes saavad üldsusele edastamiseks mõeldud programmide signaale otseedastuse kaudu, peaksid olema hõlmatud käesoleva määruse sätetega kohustusliku kollektiivse haldamise kohta, isegi kui üldsusele edastamine ei ole toimunud enne signaali ülekandmist edasimüüja poolt. Edasimüüjad peaksid seega saama asjaomastelt õiguste omajatelt loa osaleda sellistes toimingutes vastavalt kohustuslikule kollektiivsele haldamisele. Mõiste „otseedastus“ on tehniline mõiste, millega tähistatakse sellist konkreetset olukorda, kus kaabellevivõrgu operaator või muu platvormi operaator saab ringhäälingusignaali otse ringhäälinguorganisatsiooni valdusest või suletud eravõrgust, nii et ringhäälingusignaali ei edastata üldsusele enne, kui selle edastab signaali vastu võtnud ettevõtja. Selles olukorras, mis tavaliselt esineb liikmesriigi piires, leiab aset üksainus sellise programmisignaali üldsusele edastamine. See täpsustus on oluline, et vältida üldsusele edastamise mõiste tõlgendamise keerukamaks muutumist, mille mõju ulatuks kaugemale taasedastamise küsimusest.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a)  Autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamine on teatud juhtudel jaotatud mitmeks territoriaalselt määratud riiklikuks õiguseks, mille puhul on erinevad õiguste omajad ja mida teatud juhtudel kasutavad erinevad isikud. Seetõttu on vaja kollektiivse esindamise organisatsioonide peetavat andmebaasi, et lihtsustada õiguste omajate kindlakstegemist ning ringhäälinguorganisatsioonide ja taasedastuse teenuseid pakkuvate ettevõtjate jaoks litsentsilepingute sõlmimist.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Selleks et ära hoida päritoluriigi põhimõttest kõrvalehoidumist internetipõhiste kõrvalteenuste osutamise ja neile juurdepääsu võimaldamise või kasutamisega seotud autoriõigusi ja nendega kaasnevaid õigusi käsitlevate kehtivate kokkulepete kestuse pikendamise teel, tuleb päritoluriigi põhimõtet kohaldada ka juba kehtivatele kokkulepetele, kuid üleminekuperioodi jooksul.

välja jäetud

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Kuigi õiguste omajate õiguste teostamisse võib sekkuda juhul, kui üldsusele taasedastamisega seoses on nõutav kohustusliku kollektiivse haldamise süsteemi rakendamine, tuleb niisugune tingimus ette näha konkreetsete teenuste suhtes eesmärgiga võimaldada tele- ja raadioprogrammide laiemat piiriülest levitamist selleks nõutava loa saamise hõlbustamisega.

(16)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Kuigi õiguste omajate õiguste teostamisse võib sekkuda juhul, kui üldsusele taasedastamisega seoses on nõutav kohustusliku kollektiivse haldamise süsteemi rakendamine, tuleb niisugune tingimus ette näha konkreetsete teenuste suhtes eesmärgiga võimaldada tele- ja raadioprogrammide laiemat piiriülest levitamist selleks nõutava loa saamise hõlbustamisega. Käesolev määrus ei piira õiguste haldamise olemasolevat või tulevast korraldust liikmesriikides, sealhulgas laiendatud kollektiivlitsentse, õiguslikke eeldusi esindamise või ülemineku osas, kollektiivset haldamist või samalaadset korda või nende kombinatsiooni.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Määrus tuleks teatava aja jooksul pärast selle jõustumist läbi vaadata, et hinnata muu hulgas seda, kui suures ulatuses on internetipõhiste kõrvalteenuste piiriülene osutamine Euroopa tarbijate jaoks suurenenud, mis on seega ka liidu kultuurilise mitmekesisuse huvides.

(18)  Kooskõlas parema õigusloome põhimõtetega tuleks määrus teatava aja jooksul pärast selle jõustumist läbi vaadata, et hinnata määruse mõju ja eelkõige seda, kui suures ulatuses on internetipõhiste kõrvalteenuste piiriülene osutamine Euroopa tarbijate jaoks suurenenud, mis on seega ka liidu kultuurilise mitmekesisuse huvides. Kui see on asjakohane, peaks läbivaatamine toimuma kooskõlas õigusnormidega, mille eesmärk on vaidluste lahendamise mehhanismi abil parandada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2017/...1a artiklis 10 osutatud nõudevideoplatvormidel pakutava sisu piiriülest kättesaadavust. Kui nimetatud mehhanismi kasutuselevõtt ei peaks nõudevideoplatvormidel pakutava sisu piiriülest kättesaadavust oluliselt parandama, tuleks kaaluda nende teenuste lisamist käesoleva määruse kohaldamisalasse.

 

_________________

 

1a Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul, COM(2016)0593.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  „internetipõhine kõrvalteenus“ — internetipõhine teenus, mis seisneb avalikkusele ringhäälinguorganisatsiooni poolt või kontrolli all ja vastutusel raadio- või teleprogrammi või selle programmiga seotud mis tahes muu sellise materjali edastamises, mille on tootnud ringhäälinguorganisatsioon või mis on ringhäälinguorganisatsiooni jaoks toodetud, samaaegselt programmiedastusega ringhäälinguorganisatsiooni poolt või kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul pärast programmiedastust;

(a)  „internetipõhine kõrvalteenus“ — internetipõhine teenus, mis seisneb selles, et avalikkusele edastatakse kõige varem kuu aega enne programmiedastust, samaaegselt programmiedastusega või kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul pärast programmiedastust ringhäälinguorganisatsiooni poolt või kontrolli all ja vastutusel raadio- või teleprogrammi, mille on tootnud ringhäälinguorganisatsioon või mis on ringhäälinguorganisatsiooni jaoks toodetud, kaasa arvatud ühistoodangud, või selle programmiga seotud mis tahes muud sellist materjali, mille on tootnud ringhäälinguorganisatsioon, kaas arvatud ühistoodangud, või mis on ringhäälinguorganisatsiooni jaoks toodetud;

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  „taasedastamine“ teisest liikmesriigist algse tele- või raadioprogrammi üldsusele vastuvõtuks ette nähtud mis tahes samaaegne, muutumatu ja täielik taasedastamine, mis ei ole direktiivis 93/83/EMÜ määratletud taasedastamine kaabellevi kaudu ega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 2015/21201 sätestatud internetiühenduse teenuse kaudu taasedastamine, mis toimub traatside või õhu kaudu, sealhulgas satelliidi, kuid välja arvatud interneti kaudu, tingimusel et edastamine toimub kellegi teise poolt kui see ringhäälinguorganisatsioon, kes programmi algselt edastas või kelle kontrolli all ja vastutusel programm algselt edastati.

(b)  „taasedastamine“ teisest liikmesriigist algse tele- või raadioprogrammi üldsusele vastuvõtuks ette nähtud mis tahes muutumatu ja täielik taasedastamine kontrollitud keskkonnas, mis ei ole direktiivis 93/83/EMÜ määratletud taasedastamine kaabellevi kaudu, mis toimub traatside või õhu kaudu, sealhulgas satelliidi kaudu, tingimusel et edastamine toimub kellegi teise poolt kui see ringhäälinguorganisatsioon, kes programmi algselt edastas või kelle kontrolli all ja vastutusel programm algselt edastati.

__________________

 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2120, millega nähakse ette avatud internetti käsitlevad meetmed ning millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul ning määrust (EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (ELT L 310, 26.11.2015, lk 1).

 

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  „otseedastus“ – kahe- või enamaetapiline protsess, mille käigus ringhäälinguorganisatsioon edastab oma programmisignaale punktist punkti ühendusel põhineva eraliini kaudu ja sellisel viisil, et üldsus ei saa edastamise ajal programmisignaale vastu võtta, edasimüüjale, kes seejärel pakub neid programme muutmata ja täielikul kujul üldsusele, kes saavad programme vaadata või kuulata kaabli, mikrolainesüsteemi, satelliidi-, maapealse digitaaltelevisiooni, IP-põhiste võrkude või sarnaste võrkude kaudu.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Üldsusele edastamiseks ja kättesaadavaks tegemist internetipõhise kõrvalteenuse osutamisel ringhäälinguorganisatsiooni poolt või kontrolli all või vastutusel ning reprodutseerimist, mis on vajalik internetipõhiste kõrvalteenuste osutamiseks, kättesaadavaks tegemiseks või kasutamiseks, peetakse nende toimingutega seotud autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teostamisel toimunuks üksnes selles liikmesriigis, kus asub ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht.

(1)  Üldsusele edastamiseks ja kättesaadavaks tegemist internetipõhise kõrvalteenuse osutamisel ringhäälinguorganisatsiooni poolt või kontrolli all või vastutusel ning reprodutseerimist, mis on vajalik internetipõhiste kõrvalteenuste osutamiseks, kättesaadavaks tegemiseks või kasutamiseks, peetakse nende toimingutega seotud autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teostamisel toimunuks üksnes selles liikmesriigis, kus asub ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht, ilma et see piiraks võimalust ainuõigusi üle anda. Kõik sellise autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teostamisel tekkivad vaidlused lahendatakse nimetatud liikmesriigi jurisdiktsiooni all.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Õiguste eest tasumisele kuuluva summa arvutamisel artiklis 1 sätestatud päritoluriigi põhimõtte alusel võtavad pooled arvesse kõiki internetipõhise teenuse aspekte, nagu internetipõhise kõrvalteenuse tunnused, sihtrühm ja keeleversioon.

(2)  Õiguste eest tasumisele kuuluva asjakohase summa arvutamisel lõikes 1 sätestatud päritoluriigi põhimõtte alusel võtavad pooled arvesse kõiki internetipõhise kõrvalteenuse aspekte, nagu internetipõhise kõrvalteenuse tunnused, sihtrühm, võimalik sihtrühm liikmesriigis, kus asub ringhäälinguorganisatsiooni peamine tegevuskoht ja kõikides teistes asjaomastes liikmesriikides ning kõik keeleversioonid ja subtiitritega versioonid.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Lõikeid 1–5 kohaldatakse ka otseedastuse puhul, nagu on määratletud artikli 1 punktis ba.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b)  Kollektiivse esindamise organisatsioonid peavad andmebaasi, mis sisaldab teavet autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta, sealhulgas õiguse omaja, kasutamise tüübi, territooriumi ja ajavahemiku kohta.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning tele- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kehtiva autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kasutamise kord

Viited

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

6.10.2016

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

6.10.2016

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Vicky Ford

11.10.2016

Endine arvamuse koostaja

Julia Reda

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

9.2.2017

20.3.2017

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.5.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

6

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Anne-Marie Mineur

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

ECR

Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta

Viited

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

EP-le esitamise kuupäev

14.9.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

6.10.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

6.10.2016

ITRE

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

CULT

6.10.2016

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

INTA

12.10.2016

 

 

 

Kaasatud komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

CULT

16.3.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Tiemo Wölken

12.10.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

23.3.2017

29.5.2017

7.9.2017

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.11.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

14

9

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Tiemo Wölken

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

John Flack, Emma McClarkin, Sabine Verheyen

Esitamise kuupäev

27.11.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

14

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

S&D

Jean-Marie Cavada

John Flack, Emma McClarkin

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Enrico Gasbarra

9

ALDE

GUE:NGL

S&D

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto

Jiří Maštálka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

1

0

EFDD

Isabella Adinolfi

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika