Menettely : 2016/0284(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0378/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0378/2017

Keskustelut :

PV 27/03/2019 - 26
CRE 27/03/2019 - 26

Äänestykset :

PV 12/12/2017 - 5.5
CRE 12/12/2017 - 5.5
PV 28/03/2019 - 8.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0322

MIETINTÖ     ***I
PDF 914kWORD 143k
27.11.2017
PE 604.674v02-00 A8-0378/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta

(COM(2016)0594 – C8–0384/2016 – 2016/0284(COD))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Tiemo Wölken

Valmistelija (*):

Petra Kammerevert, kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

(*)  Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

OIKAISUT/LISÄYKSET
TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta

(COM(2016)0594 – C8–0384/2016 – 2016/0284(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0594),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8–0384/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. tammikuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A8-0378/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(1)   Sisämarkkinoiden toiminnan edistämiseksi on tarpeen mahdollistaa muista jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien laajempi levitys käyttäjien hyödyksi kaikkialla unionissa helpottamalla kyseisten ohjelmien lähetyksiin sisältyvien teosten ja muun suojatun aineiston tekijänoikeuden ja lähioikeuksien lisensointia. Televisio- ja radio-ohjelmilla on tärkeä asema kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja tiedonsaannin parantamisessa.

(1)   Sisämarkkinoiden toiminnan edistämiseksi ja etenkin tiedonsaannin parantamiseksi on tarpeen mahdollistaa muista jäsenvaltioista peräisin olevien uutis- ja ajankohtaisohjelmien laajempi levitys käyttäjien hyödyksi kaikkialla unionissa helpottamalla kyseisten ohjelmien lähetyksiin sisältyvien teosten ja muun suojatun aineiston tekijänoikeuden ja lähioikeuksien lisensointia. Uutis- ja ajankohtaisohjelmilla on tärkeä asema tiedonsaannin parantamisessa.

Tarkistus     2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 а)  Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajien olisi pyrittävä varmistamaan, että niiden teknisistä palveluista tehdään vähitellen saavutettavia myös näkö- ja kuulovammaisille.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(3)   Unionissa on olemassa useita esteitä lähetysten oheismateriaalina tarjottavien verkkopalvelujen ja edelleenlähetyspalvelujen tarjoamiselle ja sen myötä televisio- ja radio-ohjelmien vapaalle levittämiselle. Lähetystoimintaa harjoittavat organisaatiot lähettävät päivittäin useiden tuntien ajan poliittisia, uutis-, kulttuuri-, dokumentti- tai viihdeohjelmia. Näissä ohjelmissa on paljon erilaista sisältöä, kuten musiikkiteoksia tai audiovisuaalisia, kirjallisia tai graafisia teoksia, jotka ovat unionin lainsäädännön nojalla tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla suojattuja. Tämä johtaa monimutkaiseen prosessiin oikeuksien hankkimiseksi useilta oikeudenhaltijoilta ja teosten ja muun suojatun aineiston eri luokkia varten. Oikeudet on usein saatava lyhyessä ajassa, erityisesti kun kyse on uutisten tai ajankohtaislähetysten kaltaisten ohjelmien valmistelusta. Jotta verkkopalvelut olisivat käytettävissä yli maiden rajojen, lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden on saatava vaaditut oikeudet teosten ja muun suojatun aineiston käyttöön kaikilla asianomaisilla alueilla, mikä hankaloittaa edelleen oikeuksien hankkimista.

(3)   Lähetystoimintaa harjoittavat organisaatiot lähettävät päivittäin useiden tuntien ajan uutis- ja ajankohtaisohjelmia. Näissä ohjelmissa on paljon erilaista sisältöä, joka on unionin lainsäädännön nojalla tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla suojattua. Tämä johtaa monimutkaiseen prosessiin oikeuksien hankkimiseksi useilta oikeudenhaltijoilta ja teosten ja muun suojatun aineiston eri luokkia varten. Uutis- ja ajankohtaisohjelmien oikeudet on voitava saada lyhyessä ajassa. Jotta verkossa tarjottavat oheispalvelut olisivat käytettävissä yli maiden rajojen, lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden on saatava vaaditut oikeudet teosten ja muun suojatun aineiston käyttöön kaikilla asianomaisilla alueilla.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(4)   Edelleenlähetyspalvelujen tarjoajilla, jotka tarjoavat yleensä useita erilaisia ohjelmia, joissa käytetään edelleenlähetettyihin televisio- ja radio-ohjelmiin sisältyviä keskenään erilaisia teoksia ja muuta suojattua aineistoa, on vain hyvin vähän aikaa tarvittavien lisenssien hankkimiseen, ja niille aiheutuukin merkittävä taakka oikeuksien hankkimisesta. Oikeudenhaltijoiden kannalta on olemassa myös riski siitä, että niiden teoksia tai muuta suojattua aineistoa käytetään ilman lupaa tai rahallista korvausta.

(4)   Televisio- ja radio-ohjelmien, myös teosten ja muun suojatun aineiston, edelleenlähetyspalvelujen tarjoajat toteuttavat yleisölle välittämistä riippumatta siitä, toteutetaanko televisio- tai radio-ohjelman edelleenlähetys samaa vai eri tekniikkaa käyttäen kuin alkuperäinen lähetys, ja riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen edelleenlähetys alkuperäisen lähetyksen todellisella tai suunnitellulla vastaanottoalueella. Koska edelleenlähetyspalveluissa tarjotaan yleensä useita erilaisia ohjelmia, joissa käytetään edelleenlähetettyihin televisio- ja radio-ohjelmiin sisältyviä keskenään erilaisia teoksia ja muuta suojattua aineistoa, edelleenlähetyspalvelujen tarjoajilla on vain hyvin vähän aikaa tarvittavien lisenssien hankkimiseen, ja niille aiheutuukin merkittävä taakka oikeuksien hankkimisesta. Tuottajien, tekijöiden, luojien ja muiden oikeudenhaltijoiden kannalta on olemassa myös riski siitä, että niiden teoksia tai muuta suojattua aineistoa käytetään ilman lupaa tai asianmukaista ja oikeudenmukaista rahallista korvausta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Siltä osin kuin edelleenlähetyspalveluissa, joissa yleensä tarjotaan useita erilaisia ohjelmia, käytetään edelleenlähetettyihin televisio- ja radio-ohjelmiin sisältyviä keskenään erilaisia teoksia ja muuta suojattua aineistoa, niiden tarjoajilla olisi oltava sopimusvapauden periaatteen mukaisesti mahdollisuus hankkia tarvittavat lisenssit ja siten taata oikeudenhaltijoille tarvittava kohtuullinen rahallinen korvaus, jotta nämä voivat edelleen tarjota laajan valikoiman sisältöä. Tällainen mahdollisuus olisi myös kuluttajien edun mukainen.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(5)   Teosten ja muun suojatun aineiston oikeudet on yhdenmukaistettu muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/29/EY1 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/115/EY2.

(5)   Teosten ja muun suojatun aineiston oikeudet on yhdenmukaistettu muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/29/EY1 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/115/EY2, millä taataan erityisesti oikeudenhaltijoiden korkeatasoinen suoja.

_________________

_________________

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa (EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10–19).

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa (EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10–19).

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/115/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 28–35).

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/115/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 28–35).

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(7)   Sen vuoksi lähetysten oheismateriaalina tarjottavien verkkopalvelujen ja muista jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetysten tarjoamista maiden rajojen yli olisi helpotettava mukauttamalla kyseisen toiminnan kannalta olennaisten tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevaa oikeudellista kehystä.

(7)   Sen vuoksi lähetysten oheismateriaalina verkossa tarjottavien uutis- ja ajankohtaisohjelmien ja muista jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetysten tarjoamista maiden rajojen yli olisi helpotettava mukauttamalla kyseisen toiminnan kannalta olennaisten tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevaa oikeudellista kehystä. Koska oikeudellisen kehyksen mukauttaminen voi johtaa yksinoikeuksien käytön rajoittamiseen, sitä olisi sovellettava vain tietyissä erityistapauksissa, jotka eivät ole ristiriidassa teoksen tai muun suojatun aineiston tavanomaisen hyödyntämisen kanssa eivätkä kohtuuttomasti haittaa oikeudenhaltijan oikeutettuja etuja. Kun pidetään mielessä alueellisuuden periaatteen merkitys luovan sisällön ja erityisesti audiovisuaalisten teosten rahoittamisessa ja tuotannossa, kaikkien lainsäädäntötoimien olisi oltava erittäin rajoitettuja ja suppeita sekä unionin tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisia.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(8)   Tämän asetuksen kohdealaan kuuluvat verkossa tarjottavat oheispalvelut ovat niitä lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tarjoamia palveluita, joilla on lähetykseen nähden selkeä toissijainen suhde. Niitä ovat palvelut, joilla annetaan pääsy televisio- ja radio-ohjelmiin lineaarisella tavalla samanaikaisesti lähetyksen kanssa, ja palvelut, joilla annetaan pääsy televisio- ja radio-ohjelmiin määrätyksi ajaksi siitä, kun lähetystoimintaa harjoittava organisaatio on ne lähettänyt (ns. catch-up-palvelut). Verkossa tarjottaviin oheispalveluihin kuuluvat myös palvelut, joilla annetaan pääsy aineistoon, jolla lähetystoimintaa harjoittavan organisaation televisio- ja radio-ohjelmalähetyksiä monipuolistetaan tai käsitellään muulla tavalla yksityiskohtaisemmin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ohjelman sisällön esikatselua, laajentamista, täydentämistä tai toistoa. Pääsyn antamista televisio- tai radio-ohjelmiin sisällytettyihin yksittäisiin teoksiin tai muuhun suojattuun aineistoon ei pidä katsoa verkossa tarjottavaksi oheispalveluksi. Pääsyn antamista teoksiin tai muuhun suojattuun aineistoon erillään lähetyksestä, kuten palveluja pääsyn antamiseksi musiikkiteoksiin, audiovisuaalisiin teoksiin, musiikkialbumeihin tai -videoihin, ei myöskään katsota verkossa tarjottavaksi oheispalveluksi.

(8)   Tämän asetuksen kohdealaan kuuluvat verkossa tarjottavat oheispalvelut ovat niitä lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tarjoamia palveluita, joilla on lähetykseen nähden selkeä toissijainen suhde. Niitä ovat palvelut, joilla annetaan pääsy uutis- ja ajankohtaisohjelmiin yksinomaan lineaarisella tavalla samanaikaisesti lähetyksen kanssa, ja palvelut, joilla annetaan pääsy uutis- ja ajankohtaisohjelmiin määrätyksi ajaksi siitä, kun lähetystoimintaa harjoittava organisaatio on ne lähettänyt (ns. catch-up-palvelut). Pääsyn antamista televisio- tai radio-ohjelmiin sisällytettyihin yksittäisiin teoksiin tai muuhun suojattuun aineistoon ei pidä katsoa verkossa tarjottavaksi oheispalveluksi. Pääsyn antamista teoksiin tai muuhun suojattuun aineistoon erillään lähetyksestä, kuten palveluja pääsyn antamiseksi musiikkiteoksiin, audiovisuaalisiin teoksiin, musiikkialbumeihin tai -videoihin, ei myöskään katsota verkossa tarjottavaksi oheispalveluksi.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(9)   Jotta voidaan helpottaa oikeuksien hankkimista verkossa tarjottavien oheispalvelujen tarjoamiseksi maiden rajojen yli, on tarpeen vahvistaa alkuperämaan periaate tekijänoikeuden ja lähioikeuksien sellaisia käyttötapauksia varten, jotka tapahtuvat verkossa tarjottavien oheispalvelujen tarjoamisen, saataville laittamisen tai käyttämisen aikana. Alkuperämaan periaatetta olisi sovellettava yksinomaan oikeudenhaltijoiden (tai oikeudenhaltijoita edustavien tahojen, kuten yhteisvalvontaorganisaatioiden) ja lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden väliseen suhteeseen ja vain verkossa tarjottavan oheispalvelun tarjoamista, saataville laittamista tai käyttöä varten. Alkuperämaan periaatetta ei pitäisi soveltaa mihinkään myöhempään sellaisen sisällön toistamiseen tai yleisölle välittämiseen, joka on suojattu tekijänoikeudella tai lähioikeuksilla ja joka sisältyy verkossa tarjottavaan oheispalveluun.

(9)   Jotta voidaan helpottaa sellaisten oikeuksien hankkimista, joiden avulla lähetystoiminnan harjoittajat voivat tarjota vain uutis- tai ajankohtaisohjelmiin liittyviä verkossa tarjottavia oheispalveluja maiden rajojen yli, on tarpeen vahvistaa alkuperämaan periaate tekijänoikeuden ja lähioikeuksien sellaisia käyttötapauksia varten, jotka tapahtuvat kyseisten verkossa tarjottavien oheispalvelujen tarjoamisen, saataville laittamisen tai käyttämisen aikana. Alkuperämaan periaatetta olisi sovellettava yksinomaan oikeudenhaltijoiden (tai oikeudenhaltijoita edustavien tahojen, kuten yhteisvalvontaorganisaatioiden) ja lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden väliseen suhteeseen ja vain kyseisten uutis- ja ajankohtaisohjelmiin liittyvien verkossa tarjottavien oheispalvelujen tarjoamista, saataville laittamista tai käyttöä varten. Alkuperämaan periaatetta ei pitäisi soveltaa mihinkään myöhempään sellaisen sisällön toistamiseen tai yleisölle välittämiseen, joka on suojattu tekijänoikeudella tai lähioikeuksilla ja joka sisältyy verkossa tarjottavaan oheispalveluun.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Tässä asetuksessa säädettyä alkuperämaan periaatetta ei pitäisi soveltaa verkossa tarjottaviin oheispalveluihin, jotka on suunnattu ensisijaisesti tai yksinomaan muuhun kuin siihen jäsenvaltioon, jossa lähetystoimintaa harjoittavan organisaation päätoimipaikka sijaitsee. Tällainen palvelu, joka on suunnattu ensisijaisesti tai yksinomaan tiettyyn jäsenvaltioon, on palvelu, jonka ohjelmat on selvästi tarkoitettu tietyn muun kuin sen jäsenvaltion väestölle, jossa lähetystoimintaa harjoittavan organisaation päätoimipaikka sijaitsee, ja jonka yleisö rajoittuu selvästi kyseisen jäsenvaltion väestöön ja jonka osalta on epätodennäköistä, että kuuntelijoita tai katselijoita löytyy sen jäsenvaltion ulkopuolelta, johon ne on tarkoitettu. Seikkoja, joiden perusteella on mahdollista määrittää kohdeyleisö, ovat erityisesti kieli, mukaan luettuna tekstitysten kieli, mainokset, jälkiäänitys, yleisö, jolle lähetyspalvelun markkinointi kohdennetaan, ja/tai ohjelmatarjonnan paikallinen luonne.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(10)   Koska verkossa tarjottavan oheispalvelun tarjoamisen, saataville laittamisen tai käytön katsotaan tapahtuvan vain siinä jäsenvaltiossa, jossa lähetystoimintaa harjoittavan organisaation päätoimipaikka sijaitsee, mutta palveluja voidaan tosiasiassa tarjota maiden rajojen yli muihin jäsenvaltioihin, on tarpeen varmistaa, että oikeuksista maksettavaa korvausta määritettäessä osapuolet ottavat huomioon kaikki verkossa tarjottavan oheispalvelun muuttujat, kuten palvelun ominaisuudet, yleisön (niin lähetystoimintaa harjoittavan organisaation päätoimipaikkana olevassa jäsenvaltiossa kuin muissa jäsenvaltioissa, joissa palvelu on saatavilla ja sitä käytetään) ja kieliversion.

(10)   Koska verkossa tarjottavan uutis- ja ajankohtaisohjelmien oheispalvelun tarjoamisen, saataville laittamisen tai käytön katsotaan tapahtuvan vain siinä jäsenvaltiossa, jossa lähetystoimintaa harjoittavan organisaation päätoimipaikka sijaitsee, mutta palveluja voidaan tosiasiassa tarjota maiden rajojen yli muihin jäsenvaltioihin, on tarpeen varmistaa, että oikeuksista maksettavaa korvausta määritettäessä osapuolet käyttävät objektiivisia kriteereitä ja ottavat huomioon kaikki verkossa tarjottavan oheispalvelun muuttujat, kuten palvelun ominaisuudet, mukaan luettuna saatavuuden kesto verkossa, yleisön (niin lähetystoimintaa harjoittavan organisaation päätoimipaikkana olevassa jäsenvaltiossa kuin muissa jäsenvaltioissa, joissa palvelu on saatavilla ja sitä käytetään) ja kaikki saatavissa olevat kieliversiot.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(11)   Sopimusvapauden periaatteen ansiosta on mahdollista jatkaa niiden oikeuksien käytön rajoittamista, joihin tässä asetuksessa vahvistettu alkuperämaan periaate vaikuttaa, erityisesti niiltä osin kuin on kyse tietyistä lähettämistekniikoista tai tietyistä kieliversioista, edellyttäen kuitenkin, että kyseisten oikeuksien käytön rajoittaminen tapahtuu unionin lainsäädännön mukaisesti.

(11)   On syytä muistuttaa, että sopimusvapauden periaatteen ansiosta ja sen vuoksi, että voidaan tukea olemassa olevia lisensointimalleja, kuten yksinomaista alueellista lisensointia, joka mahdollistaa audiovisuaaliselle tuotannolle olennaisen rahoitusmekanismin, optimaalisen jakelun ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistämisen, on tarpeen jatkaa niiden oikeuksien käytön rajoittamista, joihin tässä asetuksessa vahvistettu alkuperämaan periaate vaikuttaa, edellyttäen kuitenkin, että kyseisten oikeuksien käytön rajoittaminen tapahtuu kansallisen ja unionin lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Tällä asetuksella ei pyritä kannustamaan oikeuspaikkakeinotteluun liittyviin menettelyihin. Alkuperämaan periaatetta ei pitäisi soveltaa verkkopalveluihin, jotka on suunnattu pääasiassa tai yksinomaan muun kuin sen jäsenvaltion yleisölle, jossa lähetystoimintaa harjoittavan organisaation päätoimipaikka sijaitsee, sellaisten menettelyjen rajoittamiseksi, joissa lähetystoiminnan harjoittaja pyrkii sijoittautumaan muuhun jäsenvaltioon välttääkseen epäedullisia taloudellisia velvoitteita tai hyötyäkseen suotuisammista lisensointijärjestelyistä verrattuna jäsenvaltioon, jossa sen päätoimipaikka sijaitsee. Arvioitaessa, onko verkkopalvelu suunnattu sen jäsenvaltion ulkopuoliselle yleisölle, olisi otettava huomioon palvelun ominaisuudet sekä käytetyt kieliversiot.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 b)   Sopimusvapauden periaatteen nojalla ja sen vuoksi, ettei aiheutettaisi kohtuutonta haittaa nykyisille lisensointimalleille, kuten yksinomaiselle alueelliselle lisensoinnille, rajatylittävä edelleenlähetys toisesta jäsenvaltiosta tai toiseen jäsenvaltioon rajoitetaan kaapelityyppisten tai IPTV-tyyppisten palvelujen edelleenlähetykseen hallinnoiduissa ympäristöissä.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 c kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 c)  Tällä asetuksella ei sopimusvapauden periaatteen mukaisesti estetä olemassa olevia lisensointimalleja, kuten alueellista lisensointia, eikä sillä rajoiteta asianmukaista korvausta koskevien, kansallisen sopimusoikeuden voimassa olevien säännösten soveltamista tekijänoikeuden alalla eikä olemassa olevia yhteishallinnointiratkaisuja, jotka koskevat edelleenlähetystä jäsenvaltion sisällä.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(12)   Satelliitin, maanpäällisen verkon, sisäiseen internetprotokollaan perustuvan verkon, matkaviestinverkon ja vastaavien verkkojen välityksellä tarjottavat edelleenlähetyspalvelujen tarjoajien palvelut vastaavat kaapelin välityksellä edelleenlähetettyjen palvelujen tarjoajien palveluja niiden tarjotessa yleisön vastaanotettavaksi toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevaa televisio- tai radio-ohjelmaa muuttamattomana ja lyhentämättömänä samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa ja kun alkuperäinen lähetys on tarkoitettu yleisön vastaanotettavaksi ja se lähetetään johtimitse tai vapaasti etenevillä radioaalloilla, satelliittivälitys mukaan luettuna ja verkkolähetykset pois luettuina. Niiden olisi sen vuoksi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan, ja niihin olisi sovellettava mekanismia, jolla otetaan käyttöön oikeuksien pakollinen yhteishallinnointijärjestelmä. Edelleenlähetyspalvelut, joita tarjotaan avoimen internetin välityksellä, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle erilaisten ominaisuuksiensa vuoksi. Ne eivät ole yhteydessä mihinkään tiettyyn infrastruktuuriin, ja niillä on esimerkiksi kaapeliverkkoon tai sisäiseen internetprotokollaan perustuvaan verkkoon verrattuna rajalliset valmiudet kontrolloidun ympäristön varmistamiseksi.

(12)   Satelliitin ja digitaalisen maanpäällisen verkon välityksellä tarjottavat edelleenlähetyspalvelujen tarjoajien palvelut tai kaapelityyppiset tai IPTV-tyyppiset palvelut hallinnoiduissa ympäristöissä vastaavat kaapelin välityksellä edelleenlähetettyjen palvelujen tarjoajien palveluja niiden tarjotessa yleisön vastaanotettavaksi toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevaa televisio- tai radio-ohjelmaa muuttamattomana ja lyhentämättömänä samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa ja kun alkuperäinen lähetys on tarkoitettu yleisön vastaanotettavaksi ja se lähetetään johtimitse tai vapaasti etenevillä radioaalloilla, satelliittivälitys mukaan luettuna ja verkkolähetykset pois luettuina. Niiden olisi sen vuoksi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan, ja niihin olisi sovellettava mekanismia, jolla otetaan käyttöön oikeuksien pakollinen yhteishallinnointijärjestelmä. Edelleenlähetyspalvelut, joita tarjotaan avoimen internetin välityksellä ja jotka ovat muita kuin hallinnoiduissa ympäristössä tarjottavia kaapelityyppisiä tai IPTV-tyyppisiä palveluja, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle erilaisten ominaisuuksiensa vuoksi. Ne eivät ole yhteydessä mihinkään tiettyyn infrastruktuuriin, ja niillä on esimerkiksi kaapeliverkkoon tai sisäiseen internetprotokollaan perustuvaan verkkoon verrattuna rajalliset valmiudet kontrolloidun ympäristön varmistamiseksi.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(13)   Oikeusvarmuuden takaamiseksi satelliitin, maanpäällisen verkon, sisäiseen internetprotokollaan perustuvan verkon, matkaviestinverkon ja vastaavien verkkojen välityksellä toimivien edelleenlähetyspalvelujen tarjoajille ja eroavaisuuksien poistamiseksi mainittuja edelleenlähetyspalveluja koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä, olisi sovellettava direktiivissä 93/83/ETY vahvistettuja, kaapelin välityksellä tapahtuvan edelleenlähetyksen sääntöjä vastaavia sääntöjä. Mainitussa direktiivissä vahvistettuihin sääntöihin sisältyy velvoite edelleenlähetyspalvelun tarjoajan hakeman luvan antamisesta tai sen epäämisestä yhteishallinnointiorganisaation välityksellä. Tämä ei vaikuta direktiivin 2014/26/EU soveltamiseen erityisesti niiden säännösten osalta, jotka koskevat oikeudenhaltijan oikeutta valita, hallinnoidaanko tämän oikeuksia yhteishallinnointiorganisaation välityksellä.

(13)   Oikeusvarmuuden takaamiseksi satelliitin ja digitaalisen maanpäällisen verkon välityksellä toimivien edelleenlähetyspalvelujen tai hallinnoiduissa ympäristöissä tarjottavien kaapelityyppisten tai IPTV-tyyppisten palvelujen tarjoajille ja eroavaisuuksien poistamiseksi mainittuja edelleenlähetyspalveluja koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä, olisi sovellettava direktiivissä 93/83/ETY vahvistettuja, kaapelin välityksellä tapahtuvan edelleenlähetyksen sääntöjä vastaavia sääntöjä. Mainitussa direktiivissä vahvistettuihin sääntöihin sisältyy velvoite edelleenlähetyspalvelun tarjoajan hakeman luvan antamisesta tai sen epäämisestä yhteishallinnointiorganisaation välityksellä. Tämä ei vaikuta direktiivin 2014/26/EU soveltamiseen erityisesti niiden säännösten osalta, jotka koskevat oikeudenhaltijan oikeutta valita, hallinnoidaanko tämän oikeuksia yhteishallinnointiorganisaation välityksellä. Itse oikeus evätä lupa säilyy ennallaan, ja ainoastaan kyseisen oikeuden käyttämistapaa säännellään tietyiltä osin. Tämä tarkoittaa myös, että on aina mahdollista päättää, myönnetäänkö edelleenlähetysoikeus vai ei.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Yhteishallinnointiorganisaatioiden olisi voitava soveltaa edelleenlähetysoikeuden käyttöä koskevia tämän asetuksen säännöksiä ulottamalla edelleenlähetyspalvelun tarjoajan kanssa tehty kollektiivinen sopimus koskemaan myös sellaisten oikeudenhaltijoiden oikeuksia, joita organisaatio ei edusta, jos tällaisesta järjestelmästä säädetään kansallisen lainsäädännön nojalla.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Lähetystoiminnan harjoittajat, jotka lähettävät ohjelmasignaalinsa suoran siirron menetelmän avulla levittäjille, jotka Bernin yleissopimuksen mukaisesti ovat lähetystoiminnan harjoittajaan nähden kolmansia osapuolia, yleisön vastaanotettavaksi, olisi oltava tällaisten levittäjien kanssa yhteisesti vastuussa direktiivin 2001/29/EY 3 artiklassa määritellystä yhdestä ja jakamattomasta yleisölle välittämisestä ja yleisön saataviin saattamisesta, jonka ne toteuttavat yhdessä. Tällaisten lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden ja tällaisten levittäjien olisi sen vuoksi saatava asianomaisilta oikeudenhaltijoilta lupa osallistua tällaisiin toimintoihin.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 b)  Tässä asetuksessa säädetyn, lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden oikeuksia niiden omien lähetysten edelleenlähetykseen koskevan poikkeuksen ei pitäisi rajoittaa oikeudenhaltijoiden mahdollisuutta luovuttaa oikeutensa yhteishallinnointiorganisaatiolle ja siten saada suora osuus edelleenlähetyspalvelun tarjoajan maksamasta korvauksesta.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(15)   Sen estämiseksi, että alkuperämaan periaatetta kierrettäisiin verkossa tarjottavan oheispalvelun ja sen saataville laittamisen ja käytön kannalta olennaisten tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevien voimassa olevien sopimusten kestoaikaa pidentämällä, alkuperämaan periaatetta olisi sovellettava myös voimassa oleviin sopimuksiin mutta kuitenkin siirtymäaikaa noudattaen.

(15)   Sen estämiseksi, että uutis- ja ajankohtaisohjelmiin sovellettavaa alkuperämaan periaatetta kierrettäisiin verkossa tarjottavan oheispalvelun ja sen saataville laittamisen ja käytön kannalta olennaisten tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevien voimassa olevien sopimusten kestoaikaa pidentämällä, tätä periaatetta olisi sovellettava myös voimassa oleviin sopimuksiin mutta kuitenkin siirtymäaikaa noudattaen.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Lähetystoiminnan harjoittajat, jotka lähettävät ohjelmasignaalinsa suoran siirron menetelmän avulla levittäjille yleisön vastaanotettavaksi, olisi oltava tällaisten levittäjien kanssa yhteisesti vastuussa direktiivin 2001/29/EY 3 artiklassa määritellystä yhdestä ja jakamattomasta yleisölle välittämisestä ja yleisön saataviin saattamisesta, jotka ne toteuttavat yhdessä. Tällaisten lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden ja levittäjien olisi sen vuoksi saatava asianomaisilta oikeudenhaltijoilta erillinen lupa osallistua tällaisiin toimintoihin.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(16)   Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Vaikka edelleenlähetyspalvelujen osalta yleisölle välittämisen oikeuden käyttämisen edellytyksenä oleva pakollinen yhteishallinnointijärjestelmä voi häiritä oikeudenhaltijoiden oikeuksien käyttämistä, on tarpeen säätää tällaisesta ehdosta kohdennetusti tiettyjen palvelujen osalta ja niin, että voidaan edistää televisio- ja radio-ohjelmien levittämistä maiden rajojen yli helpottamalla kyseisten oikeuksien hankintaa.

(16)   Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Vaikka edelleenlähetyspalvelujen osalta yleisölle välittämisen oikeuden käyttämisessä sovellettava pakollinen yhteishallinnointijärjestelmä häiritsee oikeudenhaltijoiden oikeuksien käyttämistä, on tarpeen säätää tällaisesta ehdosta kohdennetusti ja rajoittaa se tiettyihin palveluihin, jotka muistuttavat kaapelin ja satelliitin välityksellä tapahtuvaa edelleenlähetystä ja tapahtuvat hallinnoidussa ympäristössä.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(18)   Asetusta olisi tarkistettava sen oltua voimassa tietyn ajan, jotta voidaan arvioida muun muassa sitä, missä määrin verkossa tarjottavien oheispalvelujen tarjoaminen maiden rajojen yli on kasvanut EU:n kuluttajien hyödyksi ja unionin kulttuurista monimuotoisuutta kehittävällä tavalla.

(18)   Paremman lainsäädännön periaatteiden mukaisesti asetusta olisi tarkistettava sen oltua voimassa tietyn ajan, jotta voidaan arvioida asetuksen vaikutusta, suoraa siirtoa koskevat säännökset mukaan luettuina, Euroopan luoviin toimialoihin, eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten rahoitukseen ja oikeudenhaltijoihin. Tarkistuksessa olisi otettava huomioon myös se, missä määrin verkossa tarjottavien oheispalvelujen tarjoaminen maiden rajojen yli ja investoinnit uuteen sisältöön ovat kasvaneet EU:n kuluttajien ja yritysten hyödyksi ja unionin kulttuurista monimuotoisuutta kehittävällä tavalla.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(19)   Koska jäsenvaltiot eivät voi yksin riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli edistää verkossa tarjottavien oheispalvelujen tarjoamista maiden rajojen yli ja muista jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähettämistä, vaan tavoitteet voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen sen tavoitteen saavuttamiseksi. Verkossa tarjottavien oheispalvelujen tarjoamiseksi maiden rajojen yli tässä asetuksessa vahvistetaan mekanismi, jolla helpotetaan tekijänoikeuden ja lähioikeuksien hankkimista. Tässä asetuksessa lähetystoimintaa harjoittavia organisaatioita ei velvoiteta tarjoamaan kyseisiä rajatylittäviä palveluja. Tässä asetuksessa ei myöskään velvoiteta edelleenlähetyspalvelujen tarjoajia sisällyttämään palveluihinsa muista jäsenvaltioista peräisin olevia televisio- tai radio-ohjelmia. Tämä asetus koskee pelkästään tiettyjen edelleenlähetysoikeuksien käyttöä siinä määrin kuin on tarpeen kyseisiin palveluihin liittyvien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien lisensioinnin yksinkertaistamiseksi ja vain muista unionin jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien osalta,

(19)   Koska jäsenvaltiot eivät voi yksin riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli edistää uutis- ja ajankohtaisohjelmien verkossa tarjottavien oheispalvelujen tarjoamista osalta maiden rajojen yli ja muista jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähettämistä, vaan tavoitteet voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi joissakin tapauksissa saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen sen tavoitteen saavuttamiseksi. Lähetystoiminnan harjoittajien tiettyjen verkossa tarjottavien oheispalvelujen tarjoamisessa maiden rajojen yli tässä asetuksessa lähetystoimintaa harjoittavia organisaatioita ei velvoiteta tarjoamaan kyseisiä rajatylittäviä palveluja. Tässä asetuksessa ei myöskään velvoiteta edelleenlähetyspalvelujen tarjoajia sisällyttämään palveluihinsa muista jäsenvaltioista peräisin olevia televisio- tai radio-ohjelmia. Tämä asetus koskee pelkästään tiettyjen edelleenlähetysoikeuksien käyttöä siinä määrin kuin on tarpeen kyseisiin palveluihin liittyvien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien lisensioinnin yksinkertaistamiseksi ja vain muista unionin jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien osalta,

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a)  Ohjelmien edelleenlähetykseen muista jäsenvaltioista sovelletaan tekijänoikeutta ja joissakin tapauksissa lähioikeuksia. Verkkopalvelujen olisi sen vuoksi saatava jokaisen oikeudenhaltijan lupa jokaista edelleenlähetettävän ohjelman osaa varten. Tämän asetuksen mukaisesti luvat olisi myönnettävä sopimuksen nojalla, jollei olemassa olevissa oikeudellisissa lisensointijärjestelmissä ole määritelty tilapäistä poikkeusta.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

-1 artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 artikla

 

Kohde

 

1.   Tässä asetuksessa säädetään oikeudellisista mekanismeista, joilla helpotetaan verkossa tarjottavien oheispalvelujen maiden rajojen yli tapahtuvan tarjoamisen kannalta olennaisten tekijänoikeuden ja lähioikeuksien hankkimista ja digitaalisia edelleenlähetyksiä suljetussa ympäristössä.

 

2.   Kyseisiin oikeudellisiin mekanismeihin kuuluu alkuperämaan periaatteen käyttöönotto kyseisten oikeuksien käytön osalta. Oikeudellisiin mekanismeihin sisältyy myös säännöksiä edelleenlähetysten kannalta olennaisten tekijänoikeuden ja lähioikeuksien pakollisesta yhteishallinnoinnista, yhteishallinnointiorganisaatioiden edustukseen liittyvistä oikeudellisista olettamista ja lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden edelleenlähetysoikeuksien käytöstä.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b)   ’edelleenlähetyksellä’ johtimitse tai vapaasti etenevillä radioaalloilla, satelliittivälitys mukaan luettuna ja verkkolähetykset pois luettuina, lähetettävän, yleisön vastaanotettavaksi tarkoitetun toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevan alkuperäisen televisio- tai radiolähetyksen samanaikaista, muuttamatonta ja lyhentämätöntä yleisön vastaanotettavaksi tarkoitettua edelleenlähetystä, lukuun ottamatta direktiivissä 93/83/ETY määriteltyä edelleenlähetystä kaapeleitse sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2015/2120 määriteltyä internetyhteyspalvelun välityksellä tehtävää edelleenlähetystä, edellyttäen, että edelleenlähetys tehdään muun kuin alkuperäisen lähetyksen lähettäjänä toimineen lähetystoimintaa harjoittavan organisaation toimesta tai sen valvonnassa ja vastuulla.

(b)   ’edelleenlähetyksellä’ johtimitse tai vapaasti etenevillä radioaalloilla, satelliittivälitys mukaan luettuna ja verkkolähetykset pois luettuina, lähetettävän, yleisön vastaanotettavaksi tarkoitetun toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevan alkuperäisen televisio- tai radiolähetyksen samanaikaista, muuttamatonta ja lyhentämätöntä yleisön vastaanotettavaksi tarkoitettua edelleenlähetystä, lukuun ottamatta direktiivissä 93/83/ETY määriteltyä edelleenlähetystä kaapeleitse, rajoitettuna kaapelityyppisiin tai IPTV-tyyppisiin palveluihin, edellyttäen, että edelleenlähetys tehdään muun kuin alkuperäisen lähetyksen lähettäjänä toimineen lähetystoimintaa harjoittavan organisaation toimesta tai sen valvonnassa ja vastuulla.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)   ’suoralla siirrolla’ kaksi- tai useampivaiheista menetelmää, jolla lähetystoimintaa harjoittavat organisaatiot lähettävät ohjelmasignaalinsa yleisön vastaanotettavaksi levittäjille, jotka ovat muita kuin kyseisiä lähetystoimintaa harjoittavia organisaatioita Bernin yleissopimuksen mukaisesti, pisteestä pisteeseen yksityisen linjan kautta – johtimitse tai vapaasti etenevillä radioaalloilla, satelliittivälitys mukaan luettuna – siten, että yleisö ei voi vastaanottaa ohjelmasignaaleja kyseisen lähetyksen aikana; levittäjät tarjoavat sen jälkeen näitä ohjelmia yleisölle samanaikaisesti, muuttamattomassa ja lyhentämättömässä muodossa katsottavaksi tai kuunneltavaksi kaapeliverkoissa, mikroaaltojärjestelmissä, digitaalisissa maanpäällisissä verkoissa, sisäiseen internetprotokollaan perustuvissa verkoissa ja matkaviestinverkoissa tai vastaavissa verkoissa.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(b b)   ’hallinnoiduilla ympäristöillä’ yksinomaan kaapelityyppisiä tai IPTV-tyyppisiä palveluja, joihin on suojattu ja rajoitettu pääsy, kun edelleenlähetyspalvelun tarjoaja tarjoaa päästä päähän salatun edelleenlähetyspalvelun sopimuksen nojalla luvan saaneille käyttäjilleen.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

2 artikla

Komission teksti

Tarkistus

2 artikla

2 artikla

Alkuperämaan periaatteen soveltaminen verkossa tarjottaviin oheispalveluihin

Alkuperämaan periaatteen soveltaminen uutis- ja ajankohtaisohjelmien lähetysten verkkopalveluihin

(1)   Lähetystoimintaa harjoittavan organisaation toimesta tai sen valvonnassa ja vastuulla verkossa tarjottavan oheispalvelun yleisölle välittämisen ja saataville laittamisen sekä verkossa tarjottavan oheispalvelun tarjoamisen, saataville laittamisen tai käytön edellytyksenä olevan lähetysten toisintamisen katsotaan näiden toimintojen kannalta olennaisten tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttöä varten tapahtuvan vain siinä jäsenvaltiossa, jossa lähetystoimintaa harjoittavan organisaation päätoimipaikka sijaitsee.

(1)   Lähetystoimintaa harjoittavan organisaation toimesta tai sen valvonnassa ja vastuulla yksinomaisten uutis- ja ajankohtaisohjelmien alkuperäisen lähetyksen verkossa tarjottavan oheispalvelun yleisölle välittämisen ja saataville laittamisen sekä kyseisen verkossa tarjottavan oheispalvelun tarjoamisen, saataville laittamisen tai käytön edellytyksenä olevan tällaisten uutis- ja ajankohtaisohjelmien lähetysten toisintamisen katsotaan näiden toimintojen kannalta olennaisten tekijänoikeuden ja lähioikeuksien hankkimista ja hankittujen tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttöä varten tapahtuvan vain siinä jäsenvaltiossa, jossa lähetystoimintaa harjoittavan organisaation päätoimipaikka sijaitsee.

(2)   Määritettäessä 1 kohdassa vahvistetun alkuperämaan periaatteen soveltamisalaan kuuluvista oikeuksista maksettavan korvauksen määrää osapuolten on otettava huomioon kaikki verkossa tarjottavaan oheispalveluun liittyvät muuttujat, kuten palvelun ominaisuudet, yleisö ja kieliversio.

(2)   Määritettäessä 1 kohdassa vahvistetun alkuperämaan periaatteen soveltamisalaan kuuluvista oikeuksista maksettavan korvauksen määrää osapuolten on otettava huomioon kaikki verkossa tarjottavaan oheispalveluun liittyvät muuttujat, kuten palvelun ominaisuudet, mukaan luettuna saatavuuden kesto verkossa, yleisö ja kaikki saatavissa olevat kieliversiot.

 

(2 a)   Edellä olevan 2 kohdan säännökset eivät rajoita osapuolten vapautta sopia tietyistä menetelmistä tai kriteereistä alkuperämaan periaatteen soveltamisalaan kuuluvista oikeuksista maksettavan korvauksen määrän laskemiseksi, kuten lähetystoimintaa harjoittavan organisaation verkkopalvelusta saamiin tuloihin perustuvista menetelmistä ja kriteereistä.

 

(2 b)  Edellä olevien 1 ja 2 kohdan säännökset eivät rajoita tekijänoikeutta ja mitään direktiivissä 2001/29/EY säädettyä oikeutta koskevien alueellisuuden ja sopimusvapauden periaatteiden soveltamista. Osapuolilla on näin ollen oikeus edelleen sopia 1 kohdassa tarkoitettujen oikeuksien käytön rajoittamisesta edellyttäen, että kyseiset rajoitukset ovat unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisia.

 

(2 c)  Jäsenvaltiosta peräisin olevan televisio- tai radio-ohjelman alkuperäisen lähetyksen edelleenlähetys muihin jäsenvaltioihin tässä asetuksessa määritellyn verkossa tarjottavan oheispalvelun välityksellä on toteutettava sovellettavaa tekijänoikeutta, lähioikeuksia ja muuta aineistoa koskevia oikeuksia noudattaen sekä tekijänoikeuden omistajien, lähioikeuksien haltijoiden, muuta aineistoa koskevien oikeuksien haltijoiden ja edelleenlähetyspalvelujen tarjoajien välisten yksittäisten tai kollektiivisten sopimusten perusteella.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

3 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

3 artikla

3 artikla

Muiden oikeudenhaltijoiden kuin lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden edelleenlähetysoikeuksien käyttö

Muiden oikeudenhaltijoiden kuin lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden edelleenlähetysoikeuksien käyttö muutoin kuin kaapeleitse

 

(-1)   Edelleenlähetysoikeus on yksinoikeus, johon on saatava tekijänoikeuden ja muiden lähioikeuksien haltijoiden lupa.

(1)   Muut tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijat kuin lähetystoimintaa harjoittavat organisaatiot voivat käyttää oikeuttaan, jonka nojalla lupa edelleenlähettämiseen voidaan antaa tai evätä vain yhteishallinnointiorganisaation välityksellä.

(1)   Muiden tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijoiden kuin lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden on käytettävä oikeuttaan, jonka nojalla pääsy edelleenlähetyspalveluihin hallinnoiduissa ympäristöissä sallitaan vain yhteishallinnointiorganisaation välityksellä.

(2)   Jos oikeudenhaltija ei ole siirtänyt 1 kohdassa tarkoitetun oikeuden hallinnointia yhteishallinnointiorganisaatiolle, pidetään sitä yhteishallinnointiorganisaatiota oikeutettuna hallinnoimaan oikeudenhaltijan oikeuksia, joka valvoo samaan lajiin kuuluvia oikeuksia sen jäsenvaltion alueella, jolle edelleenlähetyspalvelun tarjoaja haluaa hankkia edelleenlähetysoikeudet.

 

(3)   Jos tähän lajiin kuuluvia oikeuksia kyseessä olevan jäsenvaltion alueella hallinnoivia yhteishallinnointiorganisaatioita on useita, oikeudenhaltija voi itse valita yhteishallinnointiorganisaation, jonka tehtävänä oikeudenhaltijan oikeuksien hallinnointia on pidettävä. Jos oikeudenhaltija ei tällaisessa tilanteessa tee valintaa, se jäsenvaltio, jonka alueelle edelleenlähetyspalvelujen tarjoaja haluaa hankkia edelleenlähetysoikeudet, määrää yhteishallinnointiorganisaation, jonka tehtävänä oikeudenhaltijan oikeuksien hallinnointia on pidettävä.

(3)   Jos tähän lajiin kuuluvia oikeuksia kyseessä olevan jäsenvaltion alueella hallinnoivia yhteishallinnointiorganisaatioita on useita, oikeudenhaltija voi itse valita yhteishallinnointiorganisaation, jonka tehtävänä oikeudenhaltijan oikeuksien hallinnointia on pidettävä. Jos oikeudenhaltija ei tällaisessa tilanteessa tee valintaa, se jäsenvaltio, jonka alueelle edelleenlähetyspalvelujen tarjoaja haluaa hankkia edelleenlähetysoikeudet, määrää yhteishallinnointiorganisaation, jonka tehtävänä oikeudenhaltijan oikeuksien hallinnointia on pidettävä.

(4)   Oikeudenhaltijalla on oltava samat oikeudet ja velvoitteet, jotka johtuvat edelleenlähetyspalvelun tarjoajan ja sen yhteishallinnointiorganisaation välisestä sopimuksesta, jonka tehtävänä oikeudenhaltijan oikeuksien hallinnointia on pidettävä, kuin niillä oikeudenhaltijoilla, jotka ovat antaneet oikeuksiensa puolustamisen kyseisen yhteishallinnointiorganisaation tehtäväksi, ja oikeudenhaltijan on voitava vedota näihin oikeuksiinsa kyseessä olevan jäsenvaltion vahvistamassa määräajassa, jonka on oltava vähintään kolme vuotta oikeudenhaltijan teoksen tai muuta suojattua aineistoa sisältävän edelleenlähetyksen päivämäärästä.

 

(5)   Jäsenvaltio voi säätää, että jos oikeudenhaltija antaa luvan teoksen tai muun suojatun aineiston alkuperäiseen lähetykseen kyseisen jäsenvaltion alueella, oikeudenhaltijan on katsottava suostuneen olemaan käyttämättä edelleenlähetystä koskevia oikeuksiaan yksilöllisesti ja suostuneen oikeuksien käyttöön tämän asetuksen mukaisesti.

 

 

(5 a) Yhteishallinnointiorganisaatioiden on pidettävä yllä tietokantaa, jossa on tässä artiklassa tarkoitettujen tekijänoikeuden ja lähioikeuksien hallinnointiin liittyviä tietoja, mukaan luettuina tiedot oikeudenhaltijasta, käyttötavasta, alueesta ja ajanjaksosta.

 

(5 b)   Tätä asetusta sovellettaessa on myös mahdollista käyttää välittäjää ja estää neuvotteluasemien väärinkäyttö neuvoston direktiivin 93/83/ETY 11 artiklan ja 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

3 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Ohjelmalähetysten hyödyntäminen edelleenlähetyksen välityksellä

 

Lähetystoimintaa harjoittavan organisaation alun perin yleisölle välittämään televisio- tai radio-ohjelmaan sisältyvien teosten tai muun suojatun aineiston edelleenlähetys on kyseisen ohjelman välittämistä yleisölle riippumatta siitä, käyttääkö edelleenlähetyspalvelun tarjoaja samaa vai eri tekniikkaa kuin alkuperäisessä lähettämisessä käytettiin, ja riippumatta siitä, tapahtuuko kyseinen edelleenlähetys alkuperäisen lähetyksen todellisella tai suunnitellulla vastaanottoalueella.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

4 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a artikla

 

Ohjelmalähetysten hyödyntäminen suoran siirron menetelmän avulla Lähetystoiminnan harjoittajat, jotka lähettävät ohjelmasignaalinsa suoran siirron menetelmän avulla levittäjille, jotka ovat muita kuin kyseisiä lähetystoimintaa harjoittavia organisaatioita Bernin yleissopimuksen mukaisesti, yleisön vastaanotettavaksi, ovat tällaisten levittäjien kanssa yhteisesti vastuussa direktiivin 2001/29/EY 3 artiklassa määritellystä yhdestä ja jakamattomasta yleisölle välittämisestä ja yleisön saataviin saattamisesta, jonka ne toteuttavat yhdessä. Tällaisten lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden ja tällaisten levittäjien on sen vuoksi saatava asianomaisilta oikeudenhaltijoilta lupa osallistua tällaisiin toimintoihin.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

5 artikla

Poistetaan.

Siirtymäsäännökset

 

Verkossa tarjottavan oheispalvelun aikana tapahtuvan yleisölle välittämisen ja saataville laittamisen kannalta sekä verkossa tarjottavan oheispalvelun tarjoamisen, saataville laittamisen tai käytön edellytyksenä olevien lähetysten toisintamisen kannalta olennaisten tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttöä koskeviin sopimuksiin, jotka ovat voimassa [the date mentioned in Article 7(2), to be inserted by OPOCE ], sovelletaan 2 artiklaa [the date mentioned in Article 7(2) + 2 years, to be inserted by OPOCE] alkaen, jos ne raukeavat kyseisen päivämäärän jälkeen.

 

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen viimeistään [3 years after the date mentioned in Article 7(2) to be inserted by OPOCE] ja esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tärkeimmistä uudelleentarkastelun aikana tehdyistä havainnoista.

(1)  Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen viimeistään [3 years after the date mentioned in Article 7(2) to be inserted by OPOCE] ja esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tärkeimmistä uudelleentarkastelun aikana tehdyistä havainnoista. Kertomus on asetettava helposti ja tosiasiallisesti yleisön saataville.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen laatimista varten tarvittavat tiedot.

(2)  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ajoissa ja täsmällisesti kaikki 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen laatimista varten tarvittavat tiedot.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Sitä sovelletaan [6 months following the day of its publication, to be inserted by OPOCE] alkaen.

(2)  Sitä sovelletaan [18 months following the day of its publication, to be inserted by OPOCE] alkaen.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Televisio- ja radio-ohjelmien helppo saatavuus internetissä on keskeinen osa digitaalisten sisämarkkinoiden toteutusta. Digitaalialalla vielä olemassa olevista näkymättömistä kansallisista rajoista on tehtävä läpäisevämpiä, jotta taataan pääsy verkossa jo saatavilla olevaan digitaaliseen sisältöön myös rajojen yli. On absurdia, että digitaaliselle sisällölle, jota on mahdollista siirtää nopeasti ja helposti, asetetaan kansalliset rajat, kun fyysiset hyödykkeet ovat jo kauan päässeet niiden yli.

Tekijänoikeuden alalla geoblokkaustoimenpiteet ovat seurausta sääntelyn hajanaisuudesta ja alueperiaatteen soveltamisesta.

Asetuksella ei rajoiteta alueperiaatteen soveltamista, mutta sääntelyn hajanaisuus poistetaan ottamalla käyttöön oikeudellinen fiktio alkuperämaaperiaatteen muodossa. Siinä mielessä asetus on erittäin tasapainoinen kompromissi ristiriitaisten etujen välillä. Esittelijä torjuu muut rajoitukset, jotta asetuksen soveltamisalaa ei marginalisoida.

Sääntelyn hajanaisuus aiheuttaa liian suuria liiketoimikuluja, joiden vuoksi lähetystoimintaa harjoittavat organisaatiot eivät voi taata rajatylittävää saatavuutta. Laillisten käyttömahdollisuuksien puuttumisen vuoksi teoksia ei voida hyödyntää niiden yhteiskunnallista arvoa vastaavalla tavalla. Lähetyksiä ei seurata enää perinteisillä jakelukanavilla kaapelin, satelliitin ja antennin kautta, vaan internetissä. Siinä yhteydessä muuttuu lähetysten jakelukanavan lisäksi myös kuluttajien käyttäytyminen: he siirtyvät lineaarisesta televisiosta erilaisen tarjonnan ei-lineaariseen, myöhempään käyttöön valitulla päätelaitteella. Tämä muutos on havaittavissa erityisesti nuoressa sukupolvessa. Ehdotuksessa ei noudateta kuitenkaan ajatusta kansallisten lisenssien poistamisesta yhden yleiseurooppalaisen lisenssin hyväksi. Sen sijaan käyttöön otetaan tunnettu ja hyväksi havaittu direktiivin 93/83/ETY 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa vahvistettu periaate, joka tunnetaan ”alkuperämaaperiaatteena” ja jonka soveltamista laajennetaan verkkoon. Näin oikeuksien hallinnointi tosiasiassa yksinkertaistuu, kun säädetään, mitä kansallista tekijänoikeutta sovelletaan. Näin minimoidaan liian suurten liiketoimikustannusten aiheuttama haitta. Lähetystoiminnan harjoittajille ei kuitenkaan aseteta tarjoamista koskevaa velvollisuutta.

Esittelijä tuntee Euroopan elokuva-alan merkityksen, ja sen säilyttäminen ja edistäminen on hänelle tärkeää. Ala tarjoaa noin miljoona työpaikkaa käsikirjoittajista kuvausryhmän jäseniin ja näyttelijöihin sekä tukipalveluihin. Se edistää myös kulttuurien monimuotoisuutta, joka on välttämätöntä tietoyhteiskunnan ja demokratian toiminnan kannalta.

Monimuotoisuus saavuttaa täyden vaikutuksensa vasta, kun se on ihmisten saatavilla. Vain siten voidaan edistää laajaa julkista keskustelua. Tällä asetuksella edistetään kulttuurien monimuotoisuutta, eikä sillä aseteta kyseenalaiseksi määrällistä ja laadullista monimuotoisuutta.

Esittelijä katsoo, että asetus tuottaa Euroopan unionin eri väestöryhmille huomattavia päivittäin havaittavia etuja. Kun asetuksella verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla (siirrettävyysasetus) varmistetaan jo ostettujen palvelujen rajatylittävä käyttö, siinä edellytetään, että toisessa jäsenvaltiossa oleskelu on vain väliaikaista. Tämä koskee oleskelua matkojen, lomien tai opiskelun yhteydessä.

Tässä asetuksessa keskitytään sitä vastoin henkilöryhmiin, jotka oleskelevat pysyvästi yhdessä jäsenvaltiossa ja joilla on silti oikeutettu etu tutustua muissa jäsenvaltioissa toimivien lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden verkkosisältöön.

Tämä koskee noin 13,6 miljoonaa kansalaista, jotka käyttävät aktiivisesti unionin lainsäädännössä taattuja oikeuksiaan henkilöiden ja työntekijöiden vapaan liikkuvuuden muodossa, sekä heidän jälkeläisiään. Tässä yhteydessä näkyvät erityisen selvästi edelleen olemassa olevat jäykät kansalliset rajat toisin kuin analogisilla sisämarkkinoilla. Vaikka liikkumisvapaus ja tavaroiden vapaa liikkuvuus on taattu sisämarkkinoilla, ei se koske pääsyä kotijäsenvaltion lähetyksiin ja ohjelmiin.

Myös useissa jäsenvaltioissa olevat kielelliset vähemmistöt hyötyvät asetuksesta. Juuri raja-alueilla on käsittämätöntä, että ohjelmia on mahdollista seurata omalla äidinkielellä vanhan tekniikan avulla, vaikka se ei onnistu jo vakiintuneen tekniikan, internetin, kautta.

Asetuksella mahdollistetaan myös oikeutettu etu edistää ohjelmien kuuntelemisen avulla vieraiden kielten oppimista, mikä on Euroopan kansojen yhteisymmärryksen perusta.

Sen lisäksi helpotetaan muiden jäsenvaltioiden lähetysten Euroopan laajuista saatavuutta, millä edistetään huomattavasti eurooppalaista julkisuutta.

Siirrettävyysasetuksen piiriin kuuluvat palvelut tarjoavat yleensä vain viihdeohjelmia, mutta siinä ei käsitellä uutisten ja tietosisällön saatavuutta. Niiden saatavuus on kuitenkin välttämätöntä näinä aikoina, jolloin leviää niin kutsuttuja valeuutisia ja luottamus perinteisiin tiedotusvälineisiin on osittain heikentynyt. Uutisten saatavuudella on erityinen, demokratian kannalta olennainen merkitys. Muista jäsenvaltioista lähetettävien ohjelmien helpotettu saatavuus on myönteistä tietoyhteiskunnan kehittymisen kannalta.

Kilpailuoikeus rajoittaa sopimusvapautta vain, jos tehdään kilpailunvastaisia sopimuksia (SEUT-sopimuksen 101 ja 102 artikla). Tekijänoikeuden tehtävänä ei kuitenkaan ole suojella kyseisen primaarioikeuden mahdollisilta loukkauksilta. Unionin tuomioistuin totesi niin kutsutussa Murphy-päätöksessä(1) selvästi, että henkisen omaisuuden oikeuksiin liittyviä lisenssisopimuksia koskevasta oikeuskäytännöstä voidaan päätellä, että yhtä yksittäistä lähettäjäjäsenvaltiota koskevat yksinoikeussopimukset eivät automaattisesti merkitse kilpailuoikeuden rikkomista. Tällaista rikkomista on perusteltava muillakin tekijöillä.

Alkuperämaaperiaatteen laajennus poistaa kilpailuoikeudellisen perusteen tarpeellisen lähetysoikeuden puuttumisesta. On kuitenkin olemassa muita oikeutettuja etuja, jotka oikeuttavat edelleen geoblokkaustoimenpiteet, kuten paikalliset edut ja kulttuuriset mieltymykset.

Asetuksen tarpeellisuutta korostaa sekin, että 82 prosenttia julkisista ja 62 prosenttia yksityisistä lähetystoimintaa harjoittavista organisaatioista käyttää jonkinlaista geoblokkausta, jolla vaikeutetaan huomattavasti tietosisällön saatavuutta. Niiden ihmisten lukumäärä, jotka hankkivat sisältöä niin kutsuttujen VPN-yhteyksien kautta, osoittaa sen, että yhteyksiä tarvitaan. Lainsäätäjän on täytettävä kyseinen tarve niin, että laillinen yhteys mahdollistetaan.

Esittelijä ehdottaa komission tekstiin seuraavia merkittäviä parannuksia:

•  Korvauksia koskevat säännökset. Esittelijä korostaa vielä kerran eurooppalaisen elokuvan valtavaa kulttuurista merkitystä. Erityisesti eurooppalaisten elokuvantekijöiden esittämien huolten huomioon ottamiseksi esittelijä ehdottaa 2 artiklan 2 kohdan korvausta koskevan säännöksen täsmentämistä ja korvaussäännöksen käyttöön ottamista 3 artiklassa. Ehdotetulla täsmennyksellä varmistetaan, että erityisesti alakulttuurien teosten tekijät saavat asianmukaisen lisäkorvauksen.

•  Soveltamisala, joka koskee vain verkossa tarjottavia oheispalveluja, vaikuttaa tekninen kehitys ja nopeasti muuttuva tarjonta huomioon ottaen liian suppealta. Esittelijä katsoo, että asetuksen asianmukaisen soveltamisalan varmistamiseksi yhteys lähetykseen on poistettava. Jo nyt lähetystoimintaa harjoittavilla organisaatioilla on ohjelmia, jotka ovat saatavilla vain verkossa.

•  Siirtymäsäännös, joka koskee alkuperämaaperiaatteen soveltamista ostettuihin elokuviin ja ostettuihin televisiosarjojen jaksoihin, jotka eivät ole tilauksiin perustuvia tuotantoja, jotta liiketoimintamallit voidaan mukauttaa uusiin säännöksiin.

•  Myöskään tiukka ajallinen yhteys ei ole asianmukainen, ja esittelijä ehdottaa kyseisen rajoituksen poistamista. Kansallisessa lainsäädännössä on jo ajallisia rajoituksia. Esittelijän näkemyksen mukaan sopimuspuolet voivat sopia kestosta ja saatavuudesta sekä vastaavasta ja asianmukaisesta korvauksesta.

•  Asetuksessa säädetään suoraan syöttöön liittyvästä vastuusta.

•  Kaapeliverkossa tapahtuvaa edelleenlähetystä koskevan järjestelmän on oltava teknologianeutraali kaapelinverkko-operaattorien kesken teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi myös tällä alalla.

(1)

Unionin tuomioistuimen 4.10.2011 antamat tuomiot C-403/08 ja C-429/08, johdanto-osan 137 f kappale ja sitä seuraavat kappaleet.


KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (28.6.2017)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Valmistelija (*): Petra Kammerevert

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Digitaalisten teknologioiden ja internetin kehittyminen on mullistanut televisio- ja radio-ohjelmien jakelun ja saatavuuden. Käyttäjät haluavat yhä useammin pääsyn sekä suoriin että tilattaviin lähetyksiin hyödyntämällä niin perinteisiä kanavia, kuten satelliitin tai kaapelin välityksellä tapahtuvia lähetyksiä, kuin verkkopalveluja. Omien televisio- ja radio-ohjelmiensa lisäksi lähetystoimintaa harjoittavat organisaatiot tarjoavatkin yhä enemmän lähetysten oheismateriaalina tarjottavia verkkopalveluja, kuten rinnakkaislähetyspalveluja (simulcasting) ja ns. catch up -palveluja. Edelleenlähetyspalvelujen tarjoajat, jotka yhdistävät televisio- ja radio-ohjelmien lähetyksiä paketeiksi ja tarjoavat niitä muuttamattomina ja lyhentämättöminä käyttäjille samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa, käyttävät useita edelleenlähetystekniikoita, joita ovat mm. kaapeli, satelliitti, digitaalinen maanpäällinen verkko, sisäinen internetprotokollaan perustuva verkko tai matkaviestinverkko sekä avoin internet. Niin kotijäsenvaltiosta kuin muista unionin jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien lähetysten kysyntä kasvaa paitsi yleisesti mutta myös unionin kielellisten vähemmistöjen keskuudessa ja muussa kuin kotijäsenvaltiossaan asuvien EU:n kansalaisten keskuudessa.

(2)  Digitaalisten teknologioiden ja internetin kehittyminen on mullistanut televisio- ja radio-ohjelmien jakelun ja saatavuuden ja mullistaa niitä edelleen. Käyttäjät haluavat yhä useammin pääsyn sekä suoriin että tilattaviin lähetyksiin hyödyntämällä niin perinteisiä kanavia, kuten satelliitin tai kaapelin välityksellä tapahtuvia lähetyksiä, kuin verkkopalveluja. Omien televisio- ja radio-ohjelmiensa lisäksi lähetystoimintaa harjoittavat organisaatiot tarjoavatkin yhä enemmän verkkopalveluja, kuten rinnakkaislähetyspalveluja (simulcasting), webcasting-lähetyksiä ja ns. catch up ‑palveluja, jotka täydentävät niiden perinteistä lineaarista tuotantoa. Lisäksi lähetystoimintaa harjoittavat organisaatiot antavat myös televisio- ja radio-ohjelmien kaltaisia ohjelmia saataville vain verkossa tai ensin verkossa. Tällaiset käytännöt ovat yhä yleisempiä, ja ne johtuvat muuttuvasta markkinatilanteesta ja kuluttajien muuttuvista tarpeista. Edelleenlähetyspalvelujen tarjoajat, jotka yhdistävät televisio- ja radio-ohjelmien lähetyksiä paketeiksi ja tarjoavat niitä muuttamattomina ja lyhentämättöminä käyttäjille samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa, käyttävät useita edelleenlähetystekniikoita, joita ovat mm. kaapeli, satelliitti, digitaalinen maanpäällinen verkko, sisäinen internetprotokollaan perustuva verkko tai matkaviestinverkko sekä avoin internet. Televisio- ja radio-ohjelmien jakelu ja niihin pääsy toteutetaan sen vuoksi entistä useammin moneen alustaan ja teknologianeutraaliuteen perustuen. Sen vuoksi niin kotijäsenvaltiosta kuin muista unionin jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien lähetysten kysyntä kaikilla alustoilla rajattomassa ympäristössä kasvaa paitsi yleisesti mutta myös unionin kielellisten vähemmistöjen keskuudessa ja muussa kuin kotijäsenvaltiossaan asuvien EU:n kansalaisten keskuudessa.

Tarkistus     2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Unionissa on olemassa useita esteitä lähetysten oheismateriaalina tarjottavien verkkopalvelujen ja edelleenlähetyspalvelujen tarjoamiselle ja sen myötä televisio- ja radio-ohjelmien vapaalle levittämiselle. Lähetystoimintaa harjoittavat organisaatiot lähettävät päivittäin useiden tuntien ajan poliittisia, uutis-, kulttuuri-, dokumentti- tai viihdeohjelmia. Näissä ohjelmissa on paljon erilaista sisältöä, kuten musiikkiteoksia tai audiovisuaalisia, kirjallisia tai graafisia teoksia, jotka ovat unionin lainsäädännön nojalla tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla suojattuja. Tämä johtaa monimutkaiseen prosessiin oikeuksien hankkimiseksi useilta oikeudenhaltijoilta ja teosten ja muun suojatun aineiston eri luokkia varten. Oikeudet on usein saatava lyhyessä ajassa, erityisesti kun kyse on uutisten tai ajankohtaislähetysten kaltaisten ohjelmien valmistelusta. Jotta verkkopalvelut olisivat käytettävissä yli maiden rajojen, lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden on saatava vaaditut oikeudet teosten ja muun suojatun aineiston käyttöön kaikilla asianomaisilla alueilla, mikä hankaloittaa edelleen oikeuksien hankkimista.

(3)  Lähetystoimintaa harjoittavat organisaatiot lähettävät päivittäin useiden tuntien ajan uutis- ja ajankohtaisohjelmia. Näissä ohjelmissa on paljon erilaista sisältöä, kuten musiikkiteoksia tai audiovisuaalisia, kirjallisia tai graafisia teoksia, jotka ovat unionin lainsäädännön nojalla tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla suojattuja. Tämä johtaa monimutkaiseen prosessiin oikeuksien hankkimiseksi useilta oikeudenhaltijoilta ja teosten ja muun suojatun aineiston eri luokkia varten. Oikeudet on usein saatava lyhyessä ajassa. Jotta verkkopalvelut olisivat käytettävissä yli maiden rajojen, lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden on saatava vaaditut oikeudet teosten ja muun suojatun aineiston käyttöön kaikilla asianomaisilla alueilla, mikä hankaloittaa edelleen oikeuksien hankkimista.

Tarkistus     3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Edelleenlähetyspalvelujen tarjoajilla, jotka tarjoavat yleensä useita erilaisia ohjelmia, joissa käytetään edelleenlähetettyihin televisio- ja radio-ohjelmiin sisältyviä keskenään erilaisia teoksia ja muuta suojattua aineistoa, on vain hyvin vähän aikaa tarvittavien lisenssien hankkimiseen, ja niille aiheutuukin merkittävä taakka oikeuksien hankkimisesta. Oikeudenhaltijoiden kannalta on olemassa myös riski siitä, että niiden teoksia tai muuta suojattua aineistoa käytetään ilman lupaa tai rahallista korvausta.

(4)  Edelleenlähetyspalvelujen tarjoajilla, jotka tarjoavat yleensä useita erilaisia ohjelmia, joissa käytetään edelleenlähetettyihin televisio- ja radio-ohjelmiin sisältyviä keskenään erilaisia teoksia ja muuta suojattua aineistoa, on vain hyvin vähän aikaa tarvittavien lisenssien hankkimiseen, ja niille aiheutuukin merkittävä taakka oikeuksien hankkimisesta.

Tarkistus     4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Teosten ja muun suojatun aineiston oikeudet on yhdenmukaistettu muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/29/EY15 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/115/EY16.

(5)  Teosten ja muun suojatun aineiston oikeudet on yhdenmukaistettu muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/29/EY15 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/115/EY16. Näiden säädösten päätarkoituksena on saada aikaan oikeudenhaltijoiden suojan korkea taso.

_________________

_________________

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa (EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10–19).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa (EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/115/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 28–35).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/115/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 28).

Tarkistus     5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Neuvoston direktiivillä 93/83/ETY17 helpotetaan valtioiden rajat ylittävää satelliittivälitystä ja muista unionin jäsenvaltioista tulevien televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähettämistä kaapeleitse. Direktiivin säännökset lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden lähetyksistä koskevat vain satelliittilähetyksiä, eikä niitä sen vuoksi sovelleta lähetysten oheismateriaalina tarjottaviin verkkopalveluihin, ja säännökset muista jäsenvaltioista tulevien televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksistä koskevat vain samanaikaisia, muuttamattomia ja lyhentämättömiä kaapeleitse tai mikroaalloilla tehtäviä edelleenlähetyksiä, eivätkä ne kata muiden teknologioiden välityksellä tehtäviä samanaikaisia, muuttamattomia ja lyhentämättömiä edelleenlähetyksiä.

(6)  Neuvoston direktiivillä 93/83/ETY17 helpotetaan valtioiden rajat ylittävää satelliittivälitystä ja muista unionin jäsenvaltioista tulevien televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähettämistä kaapeleitse.

_________________

_________________

17 Neuvoston direktiivi 93/83/ETY, annettu 27 päivänä syyskuuta 1993, tiettyjen satelliitin välityksellä tapahtuvaan yleisradiointiin ja kaapeleitse tapahtuvaan edelleen lähettämiseen sovellettavien tekijänoikeutta sekä lähioikeuksia koskevien sääntöjen yhteensovittamisesta (EYVL L 248, 6.10.1993, s. 15–21).

17 Neuvoston direktiivi 93/83/ETY, annettu 27 päivänä syyskuuta 1993, tiettyjen satelliitin välityksellä tapahtuvaan yleisradiointiin ja kaapeleitse tapahtuvaan edelleen lähettämiseen sovellettavien tekijänoikeutta sekä lähioikeuksia koskevien sääntöjen yhteensovittamisesta (EYVL L 248, 6.10.1993, s. 15).

Tarkistus     6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Sen vuoksi lähetysten oheismateriaalina tarjottavien verkkopalvelujen ja muista jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetysten tarjoamista maiden rajojen yli olisi helpotettava mukauttamalla kyseisen toiminnan kannalta olennaisten tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevaa oikeudellista kehystä.

Poistetaan.

Tarkistus     7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Tämän asetuksen kohdealaan kuuluvat verkossa tarjottavat oheispalvelut ovat niitä lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tarjoamia palveluita, joilla on lähetykseen nähden selkeä toissijainen suhde. Niitä ovat palvelut, joilla annetaan pääsy televisio- ja radio-ohjelmiin lineaarisella tavalla samanaikaisesti lähetyksen kanssa, ja palvelut, joilla annetaan pääsy televisio- ja radio-ohjelmiin määrätyksi ajaksi siitä, kun lähetystoimintaa harjoittava organisaatio on ne lähettänyt (ns. catch-up-palvelut). Verkossa tarjottaviin oheispalveluihin kuuluvat myös palvelut, joilla annetaan pääsy aineistoon, jolla lähetystoimintaa harjoittavan organisaation televisio- ja radio-ohjelmalähetyksiä monipuolistetaan tai käsitellään muulla tavalla yksityiskohtaisemmin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ohjelman sisällön esikatselua, laajentamista, täydentämistä tai toistoa. Pääsyn antamista televisio- tai radio-ohjelmiin sisällytettyihin yksittäisiin teoksiin tai muuhun suojattuun aineistoon ei pidä katsoa verkossa tarjottavaksi oheispalveluksi. Pääsyn antamista teoksiin tai muuhun suojattuun aineistoon erillään lähetyksestä, kuten palveluja pääsyn antamiseksi musiikkiteoksiin, audiovisuaalisiin teoksiin, musiikkialbumeihin tai -videoihin, ei myöskään katsota verkossa tarjottavaksi oheispalveluksi.

Poistetaan.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Sopimusvapauden periaatteen ansiosta on mahdollista jatkaa niiden oikeuksien käytön rajoittamista, joihin tässä asetuksessa vahvistettu alkuperämaan periaate vaikuttaa, erityisesti niiltä osin kuin on kyse tietyistä lähettämistekniikoista tai tietyistä kieliversioista, edellyttäen kuitenkin, että kyseisten oikeuksien käytön rajoittaminen tapahtuu unionin lainsäädännön mukaisesti.

(11)  Jotta voitaisiin tukea olemassa olevia lisensointimalleja, kuten yksinomaista alueellista lisensointia, jotka mahdollistavat audiovisuaaliselle tuotannolle olennaisen tärkeät rahoitusmekanismit sekä kulttuurisen monimuotoisuuden optimaalisen jakelun ja edistämisen, sopimusvapauden periaatteen avulla olisi voitava jatkaa niiden oikeuksien käytön rajoittamista, joihin tässä asetuksessa vahvistettu alkuperämaan periaate vaikuttaa, erityisesti niiltä osin kuin on kyse tietyistä lähettämistekniikoista, kuten maakohtainen esto ja suodatus, tai tietyistä kieliversioista, edellyttäen kuitenkin, että kyseisten oikeuksien käytön rajoittaminen tapahtuu unionin lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Monien kansainvälisten yhteistuotantosopimusten taustalla olevan periaatteen mukaisesti kukin yhteistuottaja käyttää yhteistuotannon oikeuksia erikseen ja riippumattomasti siten, että käyttöoikeudet jaetaan niiden kesken alueellisten rajojen mukaisesti. Kunkin yhteistuottajan oikeuksien käytössä on otettava huomioon toisen yhteistuottajan oikeudet ja noudatettava osapuolten rahoitusosuutta. Mikäli yhden yhteistuottajan lupa välittää yleisölle tai antaa yleisön saataville yhteistuotettuja audiovisuaaliteoksia haittaisi vakavasti toisen yhteistuottajan käyttöoikeuksien arvoa, yhteistuottajien sopimuksissa voitaisiin määrätä, että jäljempänä mainitun yhteistuottajan on annettava suostumuksensa ensin mainitun yhteistuottajan luvalle esimerkiksi silloin, kun saataville annettujen teosten kieliversio tai -versiot, myös silloin, kun versio on äänitetty tai tekstitetty, ovat samat kuin sillä alueella yleisesti ymmärretty kieli tai ymmärretyt kielet, joka on sopimuksessa osoitettu toiselle yhteistuottajalle. Siksi yhteistuottajien sopimuksissa voitaisiin vaatia käyttämään teknisiä toimenpiteitä, joilla voitaisiin estää osapuolta häiritsemästä toisen osapuolen sovittua alueellista käyttöä, edellyttäen, että se on yhteensopivaa unionin lainsäädännön kanssa.

Tarkistus     10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 b)  Suoran siirron tekniikat mahdollistavat lähetystoimintaa harjoittavan organisaation ohjelmasignaalin välittämisen yksinomaan edelleenlähetyspalvelujen tarjoajille. Nämä palveluntarjoajat pakkaavat signaalit ja lähettävät ne asiakkailleen tarjoten usein samalla muita lisäarvoa tuovia oheispalveluita, kuten catch up -palveluja, paikallista siirrettävyyttä ja suoratoistopalveluja. Lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden yhdistämien ja hallinnoimien ohjelmien välittäminen tuottaa merkittävän osan kaapelin välityksellä toteutettavien edelleenlähetyspalvelujen tarjoajien tuloista. Edelleenlähetyspalvelujen tarjoajien olisi maksettava oikeudenhaltijoille jatkossakin riippumatta käytetystä tekniikasta.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Satelliitin, maanpäällisen verkon, sisäiseen internetprotokollaan perustuvan verkon, matkaviestinverkon ja vastaavien verkkojen välityksellä tarjottavat edelleenlähetyspalvelujen tarjoajien palvelut vastaavat kaapelin välityksellä edelleenlähetettyjen palvelujen tarjoajien palveluja niiden tarjotessa yleisön vastaanotettavaksi toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevaa televisio- tai radio-ohjelmaa muuttamattomana ja lyhentämättömänä samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa ja kun alkuperäinen lähetys on tarkoitettu yleisön vastaanotettavaksi ja se lähetetään johtimitse tai vapaasti etenevillä radioaalloilla, satelliittivälitys mukaan luettuna ja verkkolähetykset pois luettuina. Niiden olisi sen vuoksi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan, ja niihin olisi sovellettava mekanismia, jolla otetaan käyttöön oikeuksien pakollinen yhteishallinnointijärjestelmä. Edelleenlähetyspalvelut, joita tarjotaan avoimen internetin välityksellä, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle erilaisten ominaisuuksiensa vuoksi. Ne eivät ole yhteydessä mihinkään tiettyyn infrastruktuuriin, ja niillä on esimerkiksi kaapeliverkkoon tai sisäiseen internetprotokollaan perustuvaan verkkoon verrattuna rajalliset valmiudet kontrolloidun ympäristön varmistamiseksi.

(12)  Satelliitin, digitaalisen maanpäällisen verkon, sisäiseen internetprotokollaan perustuvan verkon, matkaviestinverkon ja vastaavien verkkojen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/21201 a mukaisen internetyhteyspalvelun välityksellä tarjottavat edelleenlähetyspalvelujen tarjoajien palvelut vastaavat kaapelin välityksellä edelleenlähetettyjen palvelujen tarjoajien palveluja niiden tarjotessa yleisön vastaanotettavaksi toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevaa televisio- tai radio-ohjelmaa muuttamattomana ja lyhentämättömänä samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa ja kun alkuperäinen lähetys on tarkoitettu yleisön vastaanotettavaksi ja se lähetetään johtimitse tai vapaasti etenevillä radioaalloilla, satelliittivälitys ja verkkolähetykset mukaan luettuina. Niiden olisi sen vuoksi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan, ja niihin olisi sovellettava mekanismia, jolla otetaan käyttöön oikeuksien pakollinen yhteishallinnointijärjestelmä. Edelleenlähetyspalvelut, joita tarjotaan avoimen internetin välityksellä, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle vain, jos ne eivät pysty varmistamaan kaapeliverkkoon tai sisäiseen internetprotokollaan perustuvaan verkkoon verrattuna suljettua ympäristöä.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2120, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta (EUVL L 310, 26.11.2015, s. 1).

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Oikeusvarmuuden takaamiseksi satelliitin, maanpäällisen verkon, sisäiseen internetprotokollaan perustuvan verkon, matkaviestinverkon ja vastaavien verkkojen välityksellä toimivien edelleenlähetyspalvelujen tarjoajille ja eroavaisuuksien poistamiseksi mainittuja edelleenlähetyspalveluja koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä, olisi sovellettava direktiivissä 93/83/ETY vahvistettuja, kaapelin välityksellä tapahtuvan edelleenlähetyksen sääntöjä vastaavia sääntöjä. Mainitussa direktiivissä vahvistettuihin sääntöihin sisältyy velvoite edelleenlähetyspalvelun tarjoajan hakeman luvan antamisesta tai sen epäämisestä yhteishallinnointiorganisaation välityksellä. Tämä ei vaikuta direktiivin 2014/26/EU18 soveltamiseen erityisesti niiden säännösten osalta, jotka koskevat oikeudenhaltijan oikeutta valita, hallinnoidaanko tämän oikeuksia yhteishallinnointiorganisaation välityksellä.

(13)  Oikeusvarmuuden takaamiseksi satelliitin, maanpäällisen verkon, internetprotokollaan perustuvan verkon, matkaviestinverkon ja vastaavien verkkojen välityksellä toimivien edelleenlähetyspalvelujen tarjoajille ja eroavaisuuksien poistamiseksi mainittuja edelleenlähetyspalveluja koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä, olisi sovellettava direktiivissä 93/83/ETY vahvistettuja, kaapelin välityksellä tapahtuvan edelleenlähetyksen sääntöjä vastaavia sääntöjä. Mainitussa direktiivissä vahvistettuihin sääntöihin sisältyy velvoite edelleenlähetyspalvelun tarjoajan hakeman luvan antamisesta tai sen epäämisestä yhteishallinnointiorganisaation välityksellä. Tämä ei vaikuta direktiivin 2014/26/EU18 soveltamiseen erityisesti niiden säännösten osalta, jotka koskevat oikeudenhaltijan oikeutta valita, hallinnoidaanko tämän oikeuksia yhteishallinnointiorganisaation välityksellä.

__________________

__________________

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/26/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla (EUVL L 84, 20.3.2014, s. 72–98).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/26/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla (EUVL L 84, 20.3.2014, s. 72).

Tarkistus     13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Kuluttajien vaatimuksiin vastaamiseksi tässä asetuksessa ja neuvoston direktiivissä 93/83/ETY määriteltyjä edelleenlähetysoikeuksia olisi sovellettava myös toimintoihin, jotka liittyvät tiiviisti lineaariseen lähettämiseen, jota varten edelleenlähetysoikeudet on hankittu. Aikasiirtymään perustuvat palvelut, jotka annetaan saataville vain tietyksi ajaksi, osapuolten sopimuksen mukaisesti edelleenlähetyksen aikana tai sen jälkeen, kuten internetpohjainen PVR (henkilökohtainen videotallennus) ja ns. restart-TV-palvelu, olisi katsottava kyseisiksi toiminnoiksi. Toimintoa, joka korvaa lähetystoimintaa harjoittavan organisaation verkossa tarjottavat palvelut, ei pitäisi katsoa toiminnoksi, joka liittyy tiiviisti lineaariseen lähetykseen, jota varten edelleenlähetysoikeudet on hankittu. Edelleenlähetysoikeuksien käyttöä ei pitäisi siksi soveltaa tällaiseen edelleenlähetyspalvelujen tarjoajan tarjoamaan toimintoon.

Tarkistus     14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Sen estämiseksi, että alkuperämaan periaatetta kierrettäisiin verkossa tarjottavan oheispalvelun ja sen saataville laittamisen ja käytön kannalta olennaisten tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevien voimassa olevien sopimusten kestoaikaa pidentämällä, alkuperämaan periaatetta olisi sovellettava myös voimassa oleviin sopimuksiin mutta kuitenkin siirtymäaikaa noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus     15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Lähetystoiminnan harjoittajat, jotka lähettävät ohjelmasignaalinsa suoran siirron menetelmän avulla jakelijoille yleisön vastaanotettavaksi, olisi näiden jakelijoidensa kanssa oltava yhdessä vastuussa direktiivin 2001/29/EY 3 artiklan mukaisesta yhdestä ja jakamattomasta yleisölle välittämisestä ja yleisön saataviin saattamisesta, jotka ne toteuttavat yhdessä. Tällaisten lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden ja jakelijoiden olisi siksi saatava asianomaisilta oikeudenhaltijoilta lupa osallistua tällaisiin toimiin.

Tarkistus     16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a)  ’ajankohtaisohjelmilla’ journalismiohjelman lajia, jossa keskitytään lähetysajankohtaan nähden tuoreiden tai samanaikaisten uutistapahtumien yksityiskohtaiseen analyysiin ja käsittelyyn;

Tarkistus     17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a b)  ’uutisohjelmilla’ ohjelmien lajia, jossa keskitytään uutisraportteihin yksinkertaisesti ja mahdollisimman nopeasti esitettyinä ja usein minimaalisen analyysin kera;

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  ’edelleenlähetyksellä’ johtimitse tai vapaasti etenevillä radioaalloilla, satelliittivälitys mukaan luettuna ja verkkolähetykset pois luettuina, lähetettävän, yleisön vastaanotettavaksi tarkoitetun toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevan alkuperäisen televisio- tai radiolähetyksen samanaikaista, muuttamatonta ja lyhentämätöntä yleisön vastaanotettavaksi tarkoitettua edelleenlähetystä, lukuun ottamatta direktiivissä 93/83/ETY määriteltyä edelleenlähetystä kaapeleitse sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2015/2120 määriteltyä internetyhteyspalvelun välityksellä tehtävää edelleenlähetystä, edellyttäen, että edelleenlähetys tehdään muun kuin alkuperäisen lähetyksen lähettäjänä toimineen lähetystoimintaa harjoittavan organisaation toimesta tai sen valvonnassa ja vastuulla.

(b)  ’edelleenlähetyksellä’ johtimitse tai vapaasti etenevillä radioaalloilla, satelliittivälitys mukaan luettuna ja verkkolähetykset pois luettuina, lähetettävän, yleisön vastaanotettavaksi tarkoitetun toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevan alkuperäisen televisio- tai radiolähetyksen samanaikaista, muuttamatonta ja lyhentämätöntä, viime kädessä yleisön vastaanotettavaksi tarkoitettua edelleenlähetystä, lukuun ottamatta direktiivissä 93/83/ETY määriteltyä edelleenlähetystä kaapeleitse sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2015/2120 määriteltyä internetyhteyspalvelun välityksellä tehtävää edelleenlähetystä, edellyttäen, että edelleenlähetys tehdään muun kuin alkuperäisen lähetyksen lähettäjänä toimineen lähetystoimintaa harjoittavan organisaation toimesta tai sen valvonnassa ja vastuulla. Verkossa toteutettava uudelleenlähetys kuuluu tämän asetuksen soveltamisalaan, edellyttäen että se liittyy tiettyyn infrastruktuuriin tai sen yhteydessä pystytään takaamaan kontrolloitu käyttäjäryhmän ympäristö;

__________________

__________________

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2120, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta (EUVL L 310, 26.11.2015, s. 1).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2120, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta (EUVL L 310, 26.11.2015, s. 1).

Tarkistus     19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  ’suljetulla ympäristöllä’ ympäristöä, jossa edelleenlähetyspalvelujen tarjoaja vain tarjoaa edelleenlähetyspalvelun määriteltävissä olevalle käyttäjäryhmälle;

Tarkistus     20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b b)  'suoralla siirrolla' kaksi- tai useampivaiheista menetelmää, jolla lähetystoimintaa harjoittavat organisaatiot lähettävät "pisteestä pisteeseen" – johtimitse tai vapaasti etenevillä radioaalloilla, satelliittivälitys mukaan luettuna – siten, että suuri yleisö ei voi ottaa vastaan ohjelmasignaaleja lähetyksen aikana, ohjelmasignaalinsa yleisön vastaanotettavaksi jakelijoille, jotka sen jälkeen tarjoavat näitä ohjelmia yleisölle samanaikaisesti, muuttamattomasti ja lyhentämättömästi katsottavaksi tai kuunneltavaksi kaapeliverkossa, mikroaaltojärjestelmissä, satelliittiverkossa, digitaalisessa maanpäällisessä verkossa, internetprotokollaan perustuvassa verkossa tai vastaavissa verkoissa.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta verkkopalveluihin, jotka on kokonaisuutena tarkoitettu ensisijaisesti tai yksinomaan sellaisen jäsenvaltion yleisölle, joka ei ole lähetystoimintaa harjoittavan organisaation päätoimipaikka.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  Edellä oleva 1 kohta ei heikennä tekijänoikeuslainsäädäntöön liittyvää sopimusvapautta eikä estä direktiiviin 2001/29/EY perustuvien oikeuksien soveltamista. Oikeudenhaltijat ja oikeuksien käyttäjät voivat siksi sopia sellaisten oikeuksien maantieteellisen laajuuden rajoittamisesta, joihin alkuperämaaperiaate vaikuttaa, edellyttäen että ne noudattavat asiaankuuluvia sääntöjä.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 c)  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta yleisölle välittämiseen, jossa yleisön saataviin saatetaan ja toisinnetaan

 

(i)  audiovisuaalisia teoksia, jotka lähetystoimintaa harjoittavalle organisaatiolle on lisensoinut kolmas osapuoli, myös toinen lähetystoimintaa harjoittava organisaatio, paitsi jos tällaiset audiovisuaaliset teokset on tilannut ja täysin rahoittanut 1 kohdassa tarkoitettua verkkopalvelua tarjoava lähetystoimintaa harjoittava organisaatio;

 

(ii)  yhteistuotettuja audiovisuaalisia teoksia, ellei lähetystoimintaa harjoittava organisaatio ole rahoittanut niitä kokonaan; ja 

 

(iii)  teoksia tai muuta suojattua aineistoa, joka sisältyy urheilutapahtumien lähetyksiin.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Sopimusvapauden periaatteella turvataan mahdollisuus rajoittaa 1 kohdassa vahvistetun alkuperämaan periaatteen soveltamisalaan kuuluvien oikeuksien käyttöä, muun muassa sopimalla ehdottomasta alueellisesta yksinoikeudesta. Jos unionin lainsäädäntöä koskevat päätökset estävät sopimuslausekkeet, joilla myönnetään ja/tai pannaan täytäntöön ehdoton alueellinen yksinoikeus, 1 kohdan säännöstä ei enää sovelleta.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Jos tekijä on luovuttanut edelleenlähetystä koskevan oikeutensa lähetystoimintaa harjoittavalle organisaatiolle tai tuottajalle, tekijällä säilyy oikeus saada kohtuullinen korvaus teoksensa edelleenlähetyksen johdosta. Tällaisen oikeuden hallinta voidaan antaa tekijöitä edustavalle yhteishallinnointiorganisaatiolle.

 

Tämä säännös ei estä lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden, tuottajien ja ammattiyhdistysten työehtosopimuksia, toimintajärjestelyjä tai yhteisiä korvaussääntöjä, mikäli tekijä saa kohtuullisen korvauksen teoksensa uudelleenlähettämisestä.

Tarkistus     26

Ehdotus asetukseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

5 artikla

Poistetaan.

Siirtymäsäännökset

 

Verkossa tarjottavan oheispalvelun aikana tapahtuvan yleisölle välittämisen ja saataville laittamisen kannalta sekä verkossa tarjottavan oheispalvelun tarjoamisen, saataville laittamisen tai käytön edellytyksenä olevien lähetysten toisintamisen kannalta olennaisten tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttöä koskeviin sopimuksiin, jotka ovat voimassa [the date mentioned in Article 7(2), to be inserted by OPOCE ], sovelletaan 2 artiklaa [the date mentioned in Article 7(2) + 2 years, to be inserted by OPOCE] alkaen, jos ne raukeavat kyseisen päivämäärän jälkeen.

 

Tarkistus     27

Ehdotus asetukseksi

5 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

Ohjelmien lähettäminen suoran siirron menetelmän avulla

 

Lähetystoimintaa harjoittavat organisaatiot, jotka lähettävät ohjelmasignaalinsa suoran siirron menetelmän avulla jakelijoille yleisön vastaanotettavaksi, ovat tällaisten jakelijoiden kanssa yhdessä vastuussa direktiivin 2001/29/EY 3 artiklan mukaisesta yhdestä ja jakamattomasta yleisölle välittämisestä ja yleisön saataviin saattamisesta, jotka ne toteuttavat yhdessä. Tällaisten lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden ja tällaisten jakelijoiden on siksi saatava asianomaisilta oikeudenhaltijoilta lupa osallistua tällaisiin toimiin.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen viimeistään [3 years after the date mentioned in Article 7(2) to be inserted by OPOCE] ja esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tärkeimmistä uudelleentarkastelun aikana tehdyistä havainnoista.

1.  Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen viimeistään [3 years after the date mentioned in Article 7(2) to be inserted by OPOCE] ja esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tärkeimmistä uudelleentarkastelun aikana tehdyistä havainnoista. Kertomus annetaan yleisön saataville helpolla ja toimivalla tavalla.

LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ TAI HENKILÖISTÄ, JOILTA LAUSUNNON VALMISTELIJA ON SAANUT TIETOJA

Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja esittelijä on siitä yksin vastuussa. Valmistelija on saanut palautetta seuraavilta yksiköiltä tai henkilöiltä valmistellessaan lausuntoluonnosta valiokunnassa hyväksymiseen saakka.

Yhteisö ja/tai henkilö

European Broadcasting Union (EBU)

European Composer and Songwriter Alliance (ECSA)

European Grouping of Societies of Authors and Composers (GESAC)

International Confederation of Music Publishers (ICMP)

ARD

ZDF

Vodafone

Association of European Radios (AER)

Association for the International Collective Management of Audiovisual Works (AGICOA)

GSM-Association (GSMA)

European Film Agency Directors (EFADs)

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Society of Audiovisual Authors (SAA)

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (Bitkom)

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien uudelleenlähetyksiin sovellettavat, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt

Viiteasiakirjat

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

6.10.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

6.10.2016

Associated committees - date announced in plenary

16.3.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Petra Kammerevert

25.10.2016

Valiokuntakäsittely

28.2.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.6.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

9

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Martin Sonneborn, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Emma McClarkin, Martina Michels

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

David Borrelli

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, John Procter

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Helga Trüpel

9

-

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

EFDD

David Borrelli

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Curzio Maltese, Martina Michels

NI

Martin Sonneborn

S&D

Petra Kammerevert

Verts/ALE

Jill Evans

1

0

S&D

Luigi Morgano

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (23.6.2017)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta

(COM(2016)0594 – C8‑0384/2016 – 2016/0284(COD))

Valmistelija: Jerzy Buzek

LYHYET PERUSTELUT

Asetusehdotuksella pyritään edistämään televisio- ja radio-ohjelmien laajempaa levitystä ulottamalla vuoden 1993 satelliitti- ja kaapelidirektiivin tietyt periaatteet koskemaan verkkoympäristöä, mukaan lukien alkuperämaan periaatteen ulottaminen koskemaan lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden verkossa tarjoamia oheispalveluja ja oikeuksien pakollisen yhteishallinnointijärjestelmän ulottaminen koskemaan suljetuissa verkoissa muutoin kuin kaapeleitse tarjottavia edelleenlähetyspalveluja.

Valmistelija tukee komission yleistä lähestymistapaa, jolla laajennetaan alkuperämaan periaate koskemaan lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden verkossa tarjoamia oheispalveluja, jotta voidaan edistää tekijänoikeuden ja lähioikeuksien lisensointia. Valmistelija suhtautuu lisäksi myönteisesti oikeuksien pakollisen yhteishallinnointijärjestelmän laajentamista koskeviin säännöksiin mutta katsoo, että myös edelleenlähetykset avoimessa internetissä olisi katettava, edellyttäen että ne ovat yhteydessä kontrolloituun ympäristöön, kuten käyttäjän rekisteröitymisen tai varmentamisen perusteella määriteltävissä olevaan käyttäjäryhmään.

Samalla olisi korostettava, että kyseiset uudet säännöt ovat yhdenmukaisia sopimusvapauden periaatteen kanssa, mikä on keskeisen tärkeää eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten pitkän aikavälin elinkelpoisuuden kannalta. Valmistelija pyrkii lujittamaan kyseisiä säännöksiä siten, että tämän asetuksen vaikutus eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten rahoitukseen ja niihin tehtäviin investointeihin otetaan huomioon komission toteuttamassa asetuksen uudelleentarkastelussa.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus     1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Sisämarkkinoiden toiminnan edistämiseksi on tarpeen mahdollistaa muista jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien laajempi levitys käyttäjien hyödyksi kaikkialla unionissa helpottamalla kyseisten ohjelmien lähetyksiin sisältyvien teosten ja muun suojatun aineiston tekijänoikeuden ja lähioikeuksien lisensointia. Televisio- ja radio-ohjelmilla on tärkeä asema kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja tiedonsaannin parantamisessa.

(1)  Sisämarkkinoiden toiminnan, kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja tiedonsaannin edistämiseksi on tarpeen mahdollistaa muista jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien laajempi levitys käyttäjien hyödyksi kaikkialla unionissa helpottamalla kyseisten ohjelmien lähetyksiin sisältyvien teosten ja muun suojatun aineiston tekijänoikeuden ja lähioikeuksien lisensointia.

Tarkistus     2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 а)  Liiketoimintayhteyksien luomista media- ja radiopalveluja jäsenvaltioissa tarjoavien operaattoreiden välille olisi kannustettava, jotta jossakin jäsenvaltiossa asuvalle kuluttajalle voitaisiin tämän pyynnöstä tarjota yhdistettyjä palveluja, jotka sisältävät toisen jäsenvaltion ohjelmia.

Tarkistus     3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Digitaalisten teknologioiden ja internetin kehittyminen on mullistanut televisio- ja radio-ohjelmien jakelun ja saatavuuden. Käyttäjät haluavat yhä useammin pääsyn sekä suoriin että tilattaviin lähetyksiin hyödyntämällä niin perinteisiä kanavia, kuten satelliitin tai kaapelin välityksellä tapahtuvia lähetyksiä, kuin verkkopalveluja. Omien televisio- ja radio-ohjelmiensa lisäksi lähetystoimintaa harjoittavat organisaatiot tarjoavatkin yhä enemmän lähetysten oheismateriaalina tarjottavia verkkopalveluja, kuten rinnakkaislähetyspalveluja (simulcasting) ja ns. catch up -palveluja. Edelleenlähetyspalvelujen tarjoajat, jotka yhdistävät televisio- ja radio-ohjelmien lähetyksiä paketeiksi ja tarjoavat niitä muuttamattomina ja lyhentämättöminä käyttäjille samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa, käyttävät useita edelleenlähetystekniikoita, joita ovat mm. kaapeli, satelliitti, digitaalinen maanpäällinen verkko, sisäinen internetprotokollaan perustuva verkko tai matkaviestinverkko sekä avoin internet. Niin kotijäsenvaltiosta kuin muista unionin jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien lähetysten kysyntä kasvaa paitsi yleisesti mutta myös unionin kielellisten vähemmistöjen keskuudessa ja muussa kuin kotijäsenvaltiossaan asuvien EU:n kansalaisten keskuudessa.

(2)  Digitaalisten teknologioiden ja verkkomarkkinoiden kehittyminen mullistaa televisio- ja radio-ohjelmien jakelua ja saatavuutta. Käyttäjät haluavat yhä useammin pääsyn sekä suoriin että tilattaviin lähetyksiin hyödyntämällä niin perinteisiä kanavia, kuten satelliitin tai kaapelin välityksellä tapahtuvia lähetyksiä, kuin verkkopalveluja. Omien televisio- ja radio-ohjelmiensa lisäksi lähetystoimintaa harjoittavat organisaatiot tarjoavatkin yhä enemmän lähetysten oheismateriaalina tarjottavia verkkopalveluja, kuten rinnakkaislähetyspalveluja (simulcasting) ja ns. catch up -palveluja monipuolistaakseen tavanomaista ohjelmistoaan. Edelleenlähetyspalvelujen tarjoajat, jotka yhdistävät televisio- ja radio-ohjelmien lähetyksiä paketeiksi ja tarjoavat niitä muuttamattomina ja lyhentämättöminä käyttäjille samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa, käyttävät useita edelleenlähetystekniikoita, joita ovat mm. kaapeli, satelliitti, digitaalinen maanpäällinen verkko, sisäinen internetprotokollaan perustuva verkko tai matkaviestinverkko sekä avoin internet. Televisio- ja radio-ohjelmien jakelu ja saatavuus toteutetaan sen vuoksi entistä useammin moneen alustaan ja teknologianeutraaliuteen perustuen. Sen vuoksi niin kotijäsenvaltiosta kuin muista unionin jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien lähetysten kysyntä kaikilla alustoilla rajattomassa ympäristössä kasvaa paitsi yleisesti mutta myös unionin kielellisten vähemmistöjen keskuudessa ja muussa kuin kotijäsenvaltiossaan asuvien tai siellä tilapäisesti matkailevien EU:n kansalaisten keskuudessa.

Tarkistus     4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 а)  Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajien olisi pyrittävä varmistamaan, että ne takaisivat teknisten palvelujensa saatavuuden asteittain myös näkö- ja kuulovammaisille.

Tarkistus     5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Unionissa on olemassa useita esteitä lähetysten oheismateriaalina tarjottavien verkkopalvelujen ja edelleenlähetyspalvelujen tarjoamiselle ja sen myötä televisio- ja radio-ohjelmien vapaalle levittämiselle. Lähetystoimintaa harjoittavat organisaatiot lähettävät päivittäin useiden tuntien ajan poliittisia, uutis-, kulttuuri-, dokumentti- tai viihdeohjelmia. Näissä ohjelmissa on paljon erilaista sisältöä, kuten musiikkiteoksia tai audiovisuaalisia, kirjallisia tai graafisia teoksia, jotka ovat unionin lainsäädännön nojalla tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla suojattuja. Tämä johtaa monimutkaiseen prosessiin oikeuksien hankkimiseksi useilta oikeudenhaltijoilta ja teosten ja muun suojatun aineiston eri luokkia varten. Oikeudet on usein saatava lyhyessä ajassa, erityisesti kun kyse on uutisten tai ajankohtaislähetysten kaltaisten ohjelmien valmistelusta. Jotta verkkopalvelut olisivat käytettävissä yli maiden rajojen, lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden on saatava vaaditut oikeudet teosten ja muun suojatun aineiston käyttöön kaikilla asianomaisilla alueilla, mikä hankaloittaa edelleen oikeuksien hankkimista.

(3)  Lähetystoimintaa harjoittavat organisaatiot lähettävät päivittäin useiden tuntien ajan uutisia ja ajankohtaisohjelmia. Näissä ohjelmissa on paljon erilaista sisältöä, kuten musiikkiteoksia tai audiovisuaalisia, kirjallisia tai graafisia teoksia, jotka ovat unionin lainsäädännön nojalla tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla suojattuja. Tämä johtaa monimutkaiseen prosessiin oikeuksien hankkimiseksi useilta oikeudenhaltijoilta ja teosten ja muun suojatun aineiston eri luokkia varten. Oikeudet on usein saatava lyhyessä ajassa, erityisesti kun kyse on uutisten tai ajankohtaislähetysten kaltaisten ohjelmien valmistelusta. Jotta verkkopalvelut olisivat käytettävissä yli maiden rajojen, lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden on saatava vaaditut oikeudet teosten ja muun suojatun aineiston käyttöön kaikilla asianomaisilla alueilla, mikä hankaloittaa edelleen oikeuksien hankkimista.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Edelleenlähetyspalvelujen tarjoajilla, jotka tarjoavat yleensä useita erilaisia ohjelmia, joissa käytetään edelleenlähetettyihin televisio- ja radio-ohjelmiin sisältyviä keskenään erilaisia teoksia ja muuta suojattua aineistoa, on vain hyvin vähän aikaa tarvittavien lisenssien hankkimiseen, ja niille aiheutuukin merkittävä taakka oikeuksien hankkimisesta. Oikeudenhaltijoiden kannalta on olemassa myös riski siitä, että niiden teoksia tai muuta suojattua aineistoa käytetään ilman lupaa tai rahallista korvausta.

(4)  Edelleenlähetyspalvelujen tarjoajilla, jotka tarjoavat yleensä useita erilaisia ohjelmia, joissa käytetään edelleenlähetettyihin televisio- ja radio-ohjelmiin sisältyviä keskenään erilaisia teoksia ja muuta suojattua aineistoa, on vain hyvin vähän aikaa tarvittavien lisenssien hankkimiseen, ja niille aiheutuukin merkittävä taakka oikeuksien hankkimisesta. Oikeudenhaltijoiden kannalta on olemassa myös riski siitä, että niiden teoksia tai muuta suojattua aineistoa käytetään ilman lupaa tai kohtuullista rahallista korvausta, jos palvelua ei tarjota henkilökohtaisten tilausten, määritettävissä olevan käyttäjäryhmän tai maksettavan hinnan perusteella. Tällaista riskiä voidaan kuitenkin torjua sopimusjärjestelyin.

Tarkistus     7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Teosten ja muun suojatun aineiston oikeudet on yhdenmukaistettu muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/29/EY15 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/115/EY16.

(5)  Teosten ja muun suojatun aineiston oikeudet on yhdenmukaistettu muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/29/EY15 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/115/EY16, millä suojellaan erityisesti oikeudenhaltijoita.

_________________

_________________

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa (EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10–19).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa (EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10–19).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/115/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 28–35).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/115/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 28–35).

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Neuvoston direktiivillä 93/83/ETY17 helpotetaan valtioiden rajat ylittävää satelliittivälitystä ja muista unionin jäsenvaltioista tulevien televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähettämistä kaapeleitse. Direktiivin säännökset lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden lähetyksistä koskevat vain satelliittilähetyksiä, eikä niitä sen vuoksi sovelleta lähetysten oheismateriaalina tarjottaviin verkkopalveluihin, ja säännökset muista jäsenvaltioista tulevien televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksistä koskevat vain samanaikaisia, muuttamattomia ja lyhentämättömiä kaapeleitse tai mikroaalloilla tehtäviä edelleenlähetyksiä, eivätkä ne kata muiden teknologioiden välityksellä tehtäviä samanaikaisia, muuttamattomia ja lyhentämättömiä edelleenlähetyksiä.

(6)  Neuvoston direktiivillä 93/83/ETY17 helpotetaan valtioiden rajat ylittävää satelliittivälitystä ja muista unionin jäsenvaltioista tulevien televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähettämistä kaapeleitse. Direktiivin säännökset lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden lähetyksistä koskevat vain satelliittilähetyksiä, eikä niitä sen vuoksi sovelleta lähetysten oheismateriaalina tarjottaviin verkkopalveluihin, ja säännökset muista jäsenvaltioista tulevien televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksistä koskevat vain samanaikaisia, muuttamattomia ja lyhentämättömiä kaapeleitse tai mikroaalloilla tehtäviä edelleenlähetyksiä.

__________________

__________________

17 Neuvoston direktiivi 93/83/ETY, annettu 27 päivänä syyskuuta 1993, tiettyjen satelliitin välityksellä tapahtuvaan yleisradiointiin ja kaapeleitse tapahtuvaan edelleen lähettämiseen sovellettavien tekijänoikeutta sekä lähioikeuksia koskevien sääntöjen yhteensovittamisesta (EYVL L 248, 6.10.1993, s. 15–21).

17 Neuvoston direktiivi 93/83/ETY, annettu 27 päivänä syyskuuta 1993, tiettyjen satelliitin välityksellä tapahtuvaan yleisradiointiin ja kaapeleitse tapahtuvaan edelleen lähettämiseen sovellettavien tekijänoikeutta sekä lähioikeuksia koskevien sääntöjen yhteensovittamisesta (EYVL L 248, 6.10.1993, s. 15–21).

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Sen vuoksi lähetysten oheismateriaalina tarjottavien verkkopalvelujen ja muista jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetysten tarjoamista maiden rajojen yli olisi helpotettava mukauttamalla kyseisen toiminnan kannalta olennaisten tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevaa oikeudellista kehystä.

(7)  Sen vuoksi lähetysten oheismateriaalina tarjottavien verkkopalvelujen ja muista jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetysten tarjoamisen helpottamiseksi maiden rajojen yli on mukautettava kyseisen toiminnan kannalta olennaisten tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevaa erityistä oikeudellista kehystä. Eurooppalaisen sisällön rajatylittävää saatavuutta verkossa edistetään edelleen sisällyttämällä lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden verkossa tarjoamiin oheispalveluihin myös palvelut, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisten teosten tarjoamisesta yleisölle, jotka on tuotettu niiden toimituksellisen vastuun nojalla ja joita levitetään vain verkossa.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Tämän asetuksen kohdealaan kuuluvat verkossa tarjottavat oheispalvelut ovat niitä lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tarjoamia palveluita, joilla on lähetykseen nähden selkeä toissijainen suhde. Niitä ovat palvelut, joilla annetaan pääsy televisio- ja radio-ohjelmiin lineaarisella tavalla samanaikaisesti lähetyksen kanssa, ja palvelut, joilla annetaan pääsy televisio- ja radio-ohjelmiin määrätyksi ajaksi siitä, kun lähetystoimintaa harjoittava organisaatio on ne lähettänyt (ns. catch-up-palvelut). Verkossa tarjottaviin oheispalveluihin kuuluvat myös palvelut, joilla annetaan pääsy aineistoon, jolla lähetystoimintaa harjoittavan organisaation televisio- ja radio-ohjelmalähetyksiä monipuolistetaan tai käsitellään muulla tavalla yksityiskohtaisemmin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ohjelman sisällön esikatselua, laajentamista, täydentämistä tai toistoa. Pääsyn antamista televisio- tai radio-ohjelmiin sisällytettyihin yksittäisiin teoksiin tai muuhun suojattuun aineistoon ei pidä katsoa verkossa tarjottavaksi oheispalveluksi. Pääsyn antamista teoksiin tai muuhun suojattuun aineistoon erillään lähetyksestä, kuten palveluja pääsyn antamiseksi musiikkiteoksiin, audiovisuaalisiin teoksiin, musiikkialbumeihin tai -videoihin, ei myöskään katsota verkossa tarjottavaksi oheispalveluksi.

(8)  Tämän asetuksen kohdealaan kuuluvat verkossa tarjottavat oheispalvelut ovat niitä lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tarjoamia palveluita, joilla on lähetykseen nähden selkeä toissijainen suhde. Niitä ovat palvelut, joilla annetaan pääsy televisio- ja radio-ohjelmiin lineaarisella tavalla samanaikaisesti lähetyksen kanssa, ja palvelut, joilla annetaan pääsy televisio- ja radio-ohjelmiin määrätyksi ajaksi siitä, kun lähetystoimintaa harjoittava organisaatio on ne lähettänyt, tai palvelut, joilla annetaan pääsy televisio- ja radio-ohjelmiin ennen kuin lähetystoimintaa harjoittava organisaatio lähettää ne (esimerkiksi catch-up-palvelut tai esikatselut). Verkossa tarjottaviin oheispalveluihin kuuluvat myös palvelut, joilla annetaan pääsy aineistoon, jolla lähetystoimintaa harjoittavan organisaation televisio- ja radio-ohjelmalähetyksiä monipuolistetaan tai käsitellään muulla tavalla yksityiskohtaisemmin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ohjelman sisällön esikatselua, laajentamista, täydentämistä tai toistoa tai mitä tahansa muuta lähetystoimintaa harjoittavan organisaation palvelua, joka muodostuu yksinomaan lähetystoimintaa harjoittavan organisaation tuottamien teosten tarjoamisesta yleisölle. Pääsyn antamista teoksiin tai muuhun suojattuun aineistoon erillään ja riippumatta lähetystoimintaa harjoittavan organisaation ohjelmistosta, kuten palveluja pääsyn antamiseksi musiikkiteoksiin, audiovisuaalisiin teoksiin, musiikkialbumeihin tai -videoihin, ei katsota verkossa tarjottavaksi oheispalveluksi.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Koska verkossa tarjottavan oheispalvelun tarjoamisen, saataville laittamisen tai käytön katsotaan tapahtuvan vain siinä jäsenvaltiossa, jossa lähetystoimintaa harjoittavan organisaation päätoimipaikka sijaitsee, mutta palveluja voidaan tosiasiassa tarjota maiden rajojen yli muihin jäsenvaltioihin, on tarpeen varmistaa, että oikeuksista maksettavaa korvausta määritettäessä osapuolet ottavat huomioon kaikki verkossa tarjottavan oheispalvelun muuttujat, kuten palvelun ominaisuudet, yleisön (niin lähetystoimintaa harjoittavan organisaation päätoimipaikkana olevassa jäsenvaltiossa kuin muissa jäsenvaltioissa, joissa palvelu on saatavilla ja sitä käytetään) ja kieliversion.

(10)  Koska verkossa tarjottavan oheispalvelun tarjoamisen katsotaan tapahtuvan vain siinä jäsenvaltiossa, jossa lähetystoimintaa harjoittavan organisaation päätoimipaikka sijaitsee, mutta palveluja voidaan tosiasiassa tarjota maiden rajojen yli muihin jäsenvaltioihin, on tarpeen varmistaa, että oikeuksista maksettavaa korvausta määritettäessä osapuolet ottavat huomioon kaikki verkossa tarjottavan oheispalvelun muuttujat, kuten palvelun ominaisuudet, mahdollisen ja tosiasiallisen yleisön (niin lähetystoimintaa harjoittavan organisaation päätoimipaikkana olevassa jäsenvaltiossa kuin muissa jäsenvaltioissa, joissa palvelu on saatavilla ja sitä käytetään) ja kaikki kieliversiot. Verkkopalvelut, jotka on kokonaisuudessaan tarkoitettu ensisijaisesti ja pääosin sen jäsenvaltion ulkopuoliselle yleisölle, jossa lähetystoimintaa harjoittavan organisaation päätoimipaikka sijaitsee, olisi suljettava tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Sopimusvapauden periaatteen ansiosta on mahdollista jatkaa niiden oikeuksien käytön rajoittamista, joihin tässä asetuksessa vahvistettu alkuperämaan periaate vaikuttaa, erityisesti niiltä osin kuin on kyse tietyistä lähettämistekniikoista tai tietyistä kieliversioista, edellyttäen kuitenkin, että kyseisten oikeuksien käytön rajoittaminen tapahtuu unionin lainsäädännön mukaisesti.

(11)  Tämä asetus ei vaikuta direktiivissä 2001/29/EY säädettyihin oikeuksiin eikä kyseisten verkossa tarjottavien oheispalvelujen sopimuspohjaiseen oikeuksien hankkimiseen tai myyntiin. Oikeuksien alueellisen käytön ja sopimusvapauden periaatteen ansiosta on sen vuoksi mahdollista jatkaa niiden oikeuksien käytön rajoittamista, joihin tässä asetuksessa vahvistettu alkuperämaan periaate vaikuttaa, erityisesti niiltä osin kuin on kyse tietyistä lähettämistekniikoista tai tietyistä kieliversioista, edellyttäen kuitenkin, että kyseisten oikeuksien käytön rajoittaminen tapahtuu kansallisen ja unionin lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Satelliitin, maanpäällisen verkon, sisäiseen internetprotokollaan perustuvan verkon, matkaviestinverkon ja vastaavien verkkojen välityksellä tarjottavat edelleenlähetyspalvelujen tarjoajien palvelut vastaavat kaapelin välityksellä edelleenlähetettyjen palvelujen tarjoajien palveluja niiden tarjotessa yleisön vastaanotettavaksi toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevaa televisio- tai radio-ohjelmaa muuttamattomana ja lyhentämättömänä samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa ja kun alkuperäinen lähetys on tarkoitettu yleisön vastaanotettavaksi ja se lähetetään johtimitse tai vapaasti etenevillä radioaalloilla, satelliittivälitys mukaan luettuna ja verkkolähetykset pois luettuina. Niiden olisi sen vuoksi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan, ja niihin olisi sovellettava mekanismia, jolla otetaan käyttöön oikeuksien pakollinen yhteishallinnointijärjestelmä. Edelleenlähetyspalvelut, joita tarjotaan avoimen internetin välityksellä, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle erilaisten ominaisuuksiensa vuoksi. Ne eivät ole yhteydessä mihinkään tiettyyn infrastruktuuriin, ja niillä on esimerkiksi kaapeliverkkoon tai sisäiseen internetprotokollaan perustuvaan verkkoon verrattuna rajalliset valmiudet kontrolloidun ympäristön varmistamiseksi.

(12)  Satelliitin, maanpäällisen verkon, internetprotokollaan perustuvan verkon, matkaviestinverkon ja vastaavien verkkojen sekä tiettyjen muiden edelleenlähetysten välityksellä tarjottavat edelleenlähetyspalvelujen tarjoajien palvelut vastaavat kaapelin välityksellä edelleenlähetettyjen palvelujen tarjoajien palveluja niiden tarjotessa yleisön vastaanotettavaksi toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevaa televisio- tai radio-ohjelmaa muuttamattomana ja lyhentämättömänä samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa ja kun alkuperäinen lähetys on tarkoitettu yleisön vastaanotettavaksi ja se lähetetään johtimitse tai vapaasti etenevillä radioaalloilla, satelliittivälitys ja verkkolähetykset mukaan luettuna. Niiden olisi sen vuoksi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan, ja niihin olisi sovellettava mekanismia, jolla otetaan käyttöön oikeuksien pakollinen yhteishallinnointijärjestelmä. Edelleenlähetyspalvelujen, joita tarjotaan avoimen internetin välityksellä, olisi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan, jos niitä tarjotaan sisäisiin verkkoihin verrattavissa olevassa kontrolloidussa ympäristössä, kuten selvästi määriteltävissä olevassa tilaajien tai rekisteröityneiden käyttäjien ryhmässä.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Oikeusvarmuuden takaamiseksi satelliitin, maanpäällisen verkon, sisäiseen internetprotokollaan perustuvan verkon, matkaviestinverkon ja vastaavien verkkojen välityksellä toimivien edelleenlähetyspalvelujen tarjoajille ja eroavaisuuksien poistamiseksi mainittuja edelleenlähetyspalveluja koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä, olisi sovellettava direktiivissä 93/83/ETY vahvistettuja, kaapelin välityksellä tapahtuvan edelleenlähetyksen sääntöjä vastaavia sääntöjä. Mainitussa direktiivissä vahvistettuihin sääntöihin sisältyy velvoite edelleenlähetyspalvelun tarjoajan hakeman luvan antamisesta tai sen epäämisestä yhteishallinnointiorganisaation välityksellä. Tämä ei vaikuta direktiivin 2014/26/EU18 soveltamiseen erityisesti niiden säännösten osalta, jotka koskevat oikeudenhaltijan oikeutta valita, hallinnoidaanko tämän oikeuksia yhteishallinnointiorganisaation välityksellä.

(13)  Oikeusvarmuuden takaamiseksi satelliitin, maanpäällisen verkon, internetprotokollaan perustuvan verkon, matkaviestinverkon ja vastaavien verkkojen välityksellä toimivien edelleenlähetyspalvelujen tarjoajille ja eroavaisuuksien poistamiseksi mainittuja edelleenlähetyspalveluja koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä, olisi sovellettava direktiivissä 93/83/ETY vahvistettuja, kaapelin välityksellä tapahtuvan edelleenlähetyksen sääntöjä vastaavia sääntöjä. Mainitussa direktiivissä vahvistettuihin sääntöihin sisältyy velvoite edelleenlähetyspalvelun tarjoajan hakeman luvan antamisesta tai sen epäämisestä yhteishallinnointiorganisaation välityksellä. Tämä ei vaikuta direktiivin 2014/26/EU18 soveltamiseen erityisesti niiden säännösten osalta, jotka koskevat oikeudenhaltijan oikeutta valita, hallinnoidaanko tämän oikeuksia yhteishallinnointiorganisaation välityksellä.

__________________

__________________

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/26/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla (EUVL L 84, 20.3.2014, s. 72–98).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/26/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla (EUVL L 84, 20.3.2014, s. 72–98).

Tarkistus     15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Lähetystoiminnan harjoittajat, jotka lähettävät ohjelmasignaalinsa suoran siirron menetelmän avulla jakelijoille yleisön vastaanotettavaksi, olisi jakelijoidensa kanssa oltava yhdessä vastuussa direktiivin 2001/29/EY 3 artiklan mukaisesta yhdestä ja jakamattomasta yleisölle välittämisestä ja yleisön saataviin saattamisesta, jotka ne toteuttavat yhdessä. Tällaisten lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden ja jakelijoiden olisi siksi saatava asianomaisilta oikeudenhaltijoilta lupa osallistua tällaisiin toimiin.

Tarkistus     16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 b)  Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien soveltaminen on joissakin tapauksissa jaettu lukuisiin alueellisesti määriteltyihin kansallisiin oikeuksiin, joilla on eri oikeudenhaltijat ja joita joissakin tapauksissa käyttää eri taho. Yhteishallinnointiorganisaatioiden ylläpitämää tietokantaa tarvitaankin helpottamaan oikeudenhaltijoiden tunnistamista sekä parantamaan lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden ja edelleenlähetyspalvelujen tarjoajien kykyä tehdä lisensointisopimuksia.

Tarkistus     17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 c)  Lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden oikeuksien käyttöön 4 artiklassa säädetyn poikkeuksen ei pitäisi rajoittaa oikeudenhaltijoiden mahdollisuutta siirtää oikeutensa yhteishallinnointiorganisaatiolle, jolloin oikeudenhaltijat saavat välittömän osuuden edelleenlähetyspalvelun tarjoajan maksamasta korvauksesta.

Tarkistus     18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Sen estämiseksi, että alkuperämaan periaatetta kierrettäisiin verkossa tarjottavan oheispalvelun ja sen saataville laittamisen ja käytön kannalta olennaisten tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevien voimassa olevien sopimusten kestoaikaa pidentämällä, alkuperämaan periaatetta olisi sovellettava myös voimassa oleviin sopimuksiin mutta kuitenkin siirtymäaikaa noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Vaikka edelleenlähetyspalvelujen osalta yleisölle välittämisen oikeuden käyttämisen edellytyksenä oleva pakollinen yhteishallinnointijärjestelmä voi häiritä oikeudenhaltijoiden oikeuksien käyttämistä, on tarpeen säätää tällaisesta ehdosta kohdennetusti tiettyjen palvelujen osalta ja niin, että voidaan edistää televisio- ja radio-ohjelmien levittämistä maiden rajojen yli helpottamalla kyseisten oikeuksien hankintaa.

(16)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Vaikka edelleenlähetyspalvelujen osalta yleisölle välittämisen oikeuden käyttämisen edellytyksenä oleva pakollinen yhteishallinnointijärjestelmä voi häiritä oikeudenhaltijoiden oikeuksien käyttämistä, on tarpeen säätää tällaisesta ehdosta kohdennetusti tiettyjen palvelujen osalta ja niin, että voidaan edistää televisio- ja radio-ohjelmien levittämistä sekä tiedonsaantia maiden rajojen yli helpottamalla kyseisten oikeuksien hankintaa. Tämä asetus ei myöskään vaikuta jäsenvaltioiden järjestelyihin, jotka koskevat oikeuksien hallinnointia, kuten laajennettuja kollektiivisia lupia, edustus- tai siirto-oikeusolettamuksia, yhteishallinnointia tai vastaavia järjestelyjä eikä edellä mainittujen yhdistelmiä.

Tarkistus     20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Asetusta olisi tarkistettava sen oltua voimassa tietyn ajan, jotta voidaan arvioida muun muassa sitä, missä määrin verkossa tarjottavien oheispalvelujen tarjoaminen maiden rajojen yli on kasvanut EU:n kuluttajien hyödyksi ja unionin kulttuurista monimuotoisuutta kehittävällä tavalla.

(18)  Asetusta olisi tarkistettava sen oltua voimassa tietyn ajan, jotta voidaan verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen* voimaantulo huomioon ottaen arvioida muun muassa sitä, missä määrin verkossa tarjottavien oheispalvelujen tarjoaminen maiden rajojen yli on kasvanut EU:n kuluttajien hyödyksi ja unionin kulttuurista monimuotoisuutta kehittävällä tavalla kiinnittäen erityistä huomiota sen vaikutuksiin eurooppalaiseen sisältöön tehtäviin investointeihin.

 

__________________

 

* Asetusta ei ole vielä hyväksytty.

Tarkistus     21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Koska jäsenvaltiot eivät voi yksin riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli edistää verkossa tarjottavien oheispalvelujen tarjoamista maiden rajojen yli ja muista jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähettämistä, vaan tavoitteet voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen sen tavoitteen saavuttamiseksi. Verkossa tarjottavien oheispalvelujen tarjoamiseksi maiden rajojen yli tässä asetuksessa vahvistetaan mekanismi, jolla helpotetaan tekijänoikeuden ja lähioikeuksien hankkimista. Tässä asetuksessa lähetystoimintaa harjoittavia organisaatioita ei velvoiteta tarjoamaan kyseisiä rajatylittäviä palveluja. Tässä asetuksessa ei myöskään velvoiteta edelleenlähetyspalvelujen tarjoajia sisällyttämään palveluihinsa muista jäsenvaltioista peräisin olevia televisio- tai radio-ohjelmia. Tämä asetus koskee pelkästään tiettyjen edelleenlähetysoikeuksien käyttöä siinä määrin kuin on tarpeen kyseisiin palveluihin liittyvien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien lisensioinnin yksinkertaistamiseksi ja vain muista unionin jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien osalta,

(19)  Koska jäsenvaltiot eivät voi yksin riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli edistää lähetystoiminnan harjoittajien verkossa tarjottavien oheispalvelujen tarjoamista maiden rajojen yli ja muista jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähettämistä, vaan tavoitteet voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen sen tavoitteen saavuttamiseksi. Lähetystoiminnan harjoittajien verkossa tarjottavien oheispalvelujen tarjoamiseksi maiden rajojen yli tässä asetuksessa vahvistetaan mekanismi, jolla helpotetaan tekijänoikeuden ja lähioikeuksien hankkimista. Tässä asetuksessa lähetystoimintaa harjoittavia organisaatioita ei velvoiteta tarjoamaan kyseisiä rajatylittäviä palveluja. Tässä asetuksessa ei myöskään velvoiteta edelleenlähetyspalvelujen tarjoajia sisällyttämään palveluihinsa muista jäsenvaltioista peräisin olevia televisio- tai radio-ohjelmia. Tämä asetus koskee pelkästään tiettyjen edelleenlähetysoikeuksien käyttöä siinä määrin kuin on tarpeen kyseisiin palveluihin liittyvien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien lisensioinnin yksinkertaistamiseksi ja vain muista unionin jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien osalta,

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  ’verkossa tarjottavalla oheispalvelulla’ verkkopalvelua, joka koostuu sellaisten radio- ja televisio-ohjelmien tarjoamisesta yleisölle lähetystoimintaa harjoittavan organisaation toimesta tai sen valvonnassa ja vastuulla samanaikaisesti tai määrätyn ajan sen jälkeen, kun lähetystoimintaa harjoittava organisaatio on lähettänyt ne, sekä kaikesta lähetystoimintaa harjoittavan organisaation tuottamasta tai sille tuotetusta materiaalista, joka toimii kyseessä olevan lähetyksen oheismateriaalina;

(a)  ’verkossa tarjottavalla oheispalvelulla’ verkkopalvelua, joka koostuu seuraavien radio- ja televisio-ohjelmien tarjoamisesta yleisölle lähetystoimintaa harjoittavan organisaation toimesta tai sen valvonnassa ja vastuulla:

 

(i) ’catch up -palvelulla’ palvelua, joka koostuu sellaisten radio- tai televisio-ohjelmien tarjoamisesta yleisölle määrätyn ajan, jotka lähetystoimintaa harjoittava organisaatio on lähettänyt aiemmin;

 

(ii) ’rinnakkaislähetyspalvelulla’ palvelua, joka koostuu radio- tai televisio-ohjelmien tarjoamisesta yleisölle lineaarisesti yhtä aikaa lähetyksen kanssa;

 

(iii) ’laajennetuilla audiovisuaalisen aineiston oheispalveluilla’ palveluja, joilla annetaan pääsy aineistoon, jolla lähetystoimintaa harjoittavan organisaation televisio- ja radio-ohjelmalähetyksiä monipuolistetaan tai käsitellään muulla tavalla yksityiskohtaisemmin, mikä voi merkitä esimerkiksi ohjelman sisällön esikatselua, laajentamista, täydentämistä tai toistoa.

 

Nämä määritelmät sisältävät lähetystoimintaa harjoittavan organisaation verkossa tarjoamat palvelut, jotka koostuvat lähetystoimintaa harjoittavan organisaation tuottamien teosten tarjoamisesta yleisölle yksinomaan verkossa;

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  ’edelleenlähetyksellä’ johtimitse tai vapaasti etenevillä radioaalloilla, satelliittivälitys mukaan luettuna ja verkkolähetykset pois luettuina, lähetettävän, yleisön vastaanotettavaksi tarkoitetun toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevan alkuperäisen televisio- tai radiolähetyksen samanaikaista, muuttamatonta ja lyhentämätöntä yleisön vastaanotettavaksi tarkoitettua edelleenlähetystä, lukuun ottamatta direktiivissä 93/83/ETY määriteltyä edelleenlähetystä kaapeleitse sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2015/212019 määriteltyä internetyhteyspalvelun välityksellä tehtävää edelleenlähetystä, edellyttäen, että edelleenlähetys tehdään muun kuin alkuperäisen lähetyksen lähettäjänä toimineen lähetystoimintaa harjoittavan organisaation toimesta tai sen valvonnassa ja vastuulla.

(b)  ’edelleenlähetyksellä’ johtimitse tai vapaasti etenevillä radioaalloilla, satelliittivälitys tai verkkolähetykset mukaan luettuna, lähetettävän, yleisön vastaanotettavaksi tarkoitetun toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevan alkuperäisen televisio- tai radiolähetyksen samanaikaista, muuttamatonta ja lyhentämätöntä yleisön vastaanotettavaksi tarkoitettua edelleenlähetystä, lukuun ottamatta direktiivissä 93/83/ETY määriteltyä edelleenlähetystä kaapeleitse, edellyttäen että edelleenlähetys vastaa kaapeleitse tehtävien edelleenlähetyspalvelujen tarjoajien tekemiä edelleenlähetyksiä ja se tehdään suljetussa ympäristössä, että edelleenlähetys tehdään muun kuin alkuperäisen lähetyksen lähettäjänä toimineen lähetystoimintaa harjoittavan organisaation toimesta tai sen valvonnassa ja vastuulla ja että kyseinen osapuoli on hankkinut siihen asiaankuuluvat oikeudet. Verkossa toteutettava edelleenlähetys kuuluu asetuksen soveltamisalaan, edellyttäen että edelleenlähetys toteutetaan suljetussa ympäristössä ja että sen vastaanottajaryhmä voidaan määritellä selvästi.

__________________

 

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2120, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (EUVL L 310, 26.11.2015, s. 1).

 

Tarkistus     24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  ’suoralla siirrolla’ kaksi- tai useampivaiheista prosessia, jossa lähetystoimintaa harjoittavat organisaatiot lähettävät yleisön vastaanotettavaksi tarkoitettuja televisio- tai radio-ohjelmiensa signaaleja palveluntarjoajille pisteestä pisteeseen -viestinnällä – kaapeleitse tai vapaasti etenevillä radioaalloilla, satelliittivälitys mukaan luettuna – siten, että signaalit eivät ole suuren yleisön saatavilla kyseisen lähetyksen aikana. Palveluntarjoajat tarjoavat sen jälkeen näitä ohjelmia yleisölle samanaikaisesti, muuttamattomasti ja lyhentämättömästi katsottavaksi tai kuunneltavaksi eri tekniikoilla, kuten kaapeliverkoissa, mikroaaltojärjestelmissä, satelliittipalvelussa, digitaalisessa maanpäällisessä verkossa, internetprotokollaan perustuvassa verkossa, matkaviestinverkossa tai vastaavissa verkoissa.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Lähetystoimintaa harjoittavan organisaation toimesta tai sen valvonnassa ja vastuulla verkossa tarjottavan oheispalvelun yleisölle välittämisen ja saataville laittamisen sekä verkossa tarjottavan oheispalvelun tarjoamisen, saataville laittamisen tai käytön edellytyksenä olevan lähetysten toisintamisen katsotaan näiden toimintojen kannalta olennaisten tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttöä varten tapahtuvan vain siinä jäsenvaltiossa, jossa lähetystoimintaa harjoittavan organisaation päätoimipaikka sijaitsee.

(1)  Lähetystoimintaa harjoittavan organisaation toimesta tai sen valvonnassa ja vastuulla verkossa tarjottavan uutis- ja ajankohtaisohjelmien oheispalvelun yleisölle välittämisen ja saataville laittamisen sekä verkossa tarjottavan oheispalvelun tarjoamisen edellytyksenä olevan uutis- ja ajankohtaisohjelmien lähetysten toisintamisen katsotaan näiden toimintojen kannalta olennaisten tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttöä varten tapahtuvan vain siinä jäsenvaltiossa, jossa lähetystoimintaa harjoittavan organisaation päätoimipaikka sijaitsee.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Edellä 1 kohta ei vaikuta tekijänoikeutta koskeviin alueellisuuden ja sopimusvapauden periaatteisiin eikä mihinkään direktiivin 2001/29/EY mukaiseen oikeuteen. Osapuolilla on näin ollen oikeus jatkaa sopimusta 1 kohdassa tarkoitettujen oikeuksien käytön rajoittamisesta edellyttäen, että kyseiset rajoitukset ovat unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisia.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Määritettäessä 1 kohdassa vahvistetun alkuperämaan periaatteen soveltamisalaan kuuluvista oikeuksista maksettavan korvauksen määrää osapuolten on otettava huomioon kaikki verkossa tarjottavaan oheispalveluun liittyvät muuttujat, kuten palvelun ominaisuudet, yleisö ja kieliversio.

(2)  Määritettäessä 1 kohdassa vahvistetun alkuperämaan periaatteen soveltamisalaan kuuluvista oikeuksista maksettavan korvauksen määrää osapuolten on otettava huomioon kaikki verkossa tarjottavaan oheispalveluun liittyvät muuttujat, kuten palvelun ominaisuudet, yleisö jäsenvaltiossa, jossa lähetyspalvelujen harjoittajalla on päätoimipaikkansa, sekä yleisö muissa jäsenvaltioissa, ja eri kieliversiot.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Tästä artiklasta johtuvien oikeuksien harjoittamista koskevat riita-asiat kuuluvat sen jäsenvaltion toimivaltaiselle tuomioistuimelle, johon verkkopalvelua tarjoava lähetystoimintaa harjoittava organisaatio on sijoittautunut.

Tarkistus     29

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b)  Edellä 1 kohtaa ei sovelleta verkossa tarjottaviin oheispalveluihin, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti ja pääosin sen jäsenvaltion ulkopuoliselle yleisölle, jossa lähetystoimintaa harjoittavan organisaation päätoimipaikka sijaitsee.

Tarkistus     30

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Kun tekijä on siirtänyt edelleenlähettämistä koskevan oikeutensa tuottajalle, hänellä säilyy luovuttamaton oikeus saada kohtuullinen korvaus teoksen edelleenlähettämisestä, ja teosta voidaan käyttää vain tekijöitä edustavan yhteishallinnointiorganisaation välityksellä, ellei muilla yhteishallinnointisopimuksilla taata kyseistä korvausta audiovisuaalisten teosten tekijöille.

Tarkistus     31

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden verkossa tarjottavia palveluja jälleenkäytetään integraalisesti, yhteissopimusta, jonka edustuksellinen yhdistys, johon kuuluu teosten käyttäjiä tai tietyn teosten ryhmän yhdistyksiä, on tehnyt, voidaan laajentaa saman ryhmän oikeudenhaltijoihin, joita mikään edustusryhmä ei vielä edusta. Edustukseton oikeudenhaltija voi koska tahansa vastustaa tällaista laajentamista ja hoitaa oikeuksiaan yksilöllisesti tai kollektiivisesti muussa ryhmittymässä.

Tarkistus     32

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Yhteishallinnointiorganisaatioiden on pidettävä yllä tietokantaa, josta saadaan tekijänoikeuden ja lähioikeuksien soveltamiseen liittyviä tietoja, muun muassa oikeuden omistaja, suojattuihin teoksiin sovellettava käyttötarkoitus, alue ja ajanjakso.

Tarkistus     33

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 c)  Edellä 1–5 kohtaa sovelletaan palveluntarjoajiin, jotka välittävät yleisölle lähetystoimintaa harjoittavan organisaation suoran siirron välityksellä saatuja televisio- ja radio-ohjelmia.

Tarkistus     34

Ehdotus asetukseksi

4 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a artikla

 

Suoran siirron menetelmällä lähetettävien ohjelmien hyödyntäminen

 

Lähetystoimintaa harjoittavat organisaatiot, jotka lähettävät ohjelmasignaalinsa suoran siirron menetelmällä jakelijoille yleisön vastaanotettavaksi, ovat tällaisten jakelijoiden kanssa yhdessä vastuussa direktiivin 2001/29/EY 3 artiklan mukaisesta yhdestä ja jakamattomasta yleisölle välittämisestä ja yleisön saataviin saattamisesta, jotka ne toteuttavat yhdessä. Tällaisessa tilanteessa sekä lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden että menetelmään osallistuvien jakelijoiden olisi hankittava asiaankuuluvilta oikeudenhaltijoilta lupa, joka koskee niiden osallistumista kyseiseen toimintaan ja sen hyödyntämistä.

Tarkistus     35

Ehdotus asetukseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

5 artikla

Poistetaan.

Siirtymäsäännökset

 

Verkossa tarjottavan oheispalvelun aikana tapahtuvan yleisölle välittämisen ja saataville laittamisen kannalta sekä verkossa tarjottavan oheispalvelun tarjoamisen, saataville laittamisen tai käytön edellytyksenä olevien lähetysten toisintamisen kannalta olennaisten tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttöä koskeviin sopimuksiin, jotka ovat voimassa [the date mentioned in Article 7(2), to be inserted by OPOCE ], sovelletaan 2 artiklaa [the date mentioned in Article 7(2) + 2 years, to be inserted by OPOCE] alkaen, jos ne raukeavat kyseisen päivämäärän jälkeen.

 

Tarkistus     36

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Sitä sovelletaan [6 months following the day of its publication, to be inserted by OPOCE] alkaen.

(2)  Sitä sovelletaan [12 months following the day of its publication, to be inserted by OPOCE] alkaen.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt

Viiteasiakirjat

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

6.10.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

6.10.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Angelika Mlinar

21.11.2016

Valiokuntakäsittely

24.4.2017

25.4.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.6.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

15

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pilar Ayuso, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Anne Sander, Davor Škrlec

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

40

+

ECR

Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

15

-

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (6.6.2017)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta

(COM(2016)0594 – C8‑0384/2016 – 2016/0284(COD))

Valmistelija: Vicky Ford

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus     1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Digitaalisten teknologioiden ja internetin kehittyminen on mullistanut televisio- ja radio-ohjelmien jakelun ja saatavuuden. Käyttäjät haluavat yhä useammin pääsyn sekä suoriin että tilattaviin lähetyksiin hyödyntämällä niin perinteisiä kanavia, kuten satelliitin tai kaapelin välityksellä tapahtuvia lähetyksiä, kuin verkkopalveluja. Omien televisio- ja radio-ohjelmiensa lisäksi lähetystoimintaa harjoittavat organisaatiot tarjoavatkin yhä enemmän lähetysten oheismateriaalina tarjottavia verkkopalveluja, kuten rinnakkaislähetyspalveluja (simulcasting) ja ns. catch up -palveluja. Edelleenlähetyspalvelujen tarjoajat, jotka yhdistävät televisio- ja radio-ohjelmien lähetyksiä paketeiksi ja tarjoavat niitä muuttamattomina ja lyhentämättöminä käyttäjille samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa, käyttävät useita edelleenlähetystekniikoita, joita ovat mm. kaapeli, satelliitti, digitaalinen maanpäällinen verkko, sisäinen internetprotokollaan perustuva verkko tai matkaviestinverkko sekä avoin internet. Niin kotijäsenvaltiosta kuin muista unionin jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien lähetysten kysyntä kasvaa paitsi yleisesti mutta myös unionin kielellisten vähemmistöjen keskuudessa ja muussa kuin kotijäsenvaltiossaan asuvien EU:n kansalaisten keskuudessa.

(2)  Digitaalisten teknologioiden ja internetin kehittyminen on mullistanut televisio- ja radio-ohjelmien jakelun ja saatavuuden. Käyttäjät haluavat yhä useammin pääsyn sekä suoriin että tilattaviin lähetyksiin hyödyntämällä niin perinteisiä kanavia, kuten satelliitin tai kaapelin välityksellä tapahtuvia lähetyksiä, kuin verkkopalveluja. Omien televisio- ja radio-ohjelmiensa lisäksi lähetystoimintaa harjoittavat organisaatiot tarjoavatkin yhä enemmän lähetysten oheismateriaalina tarjottavia verkkopalveluja, kuten rinnakkaislähetyspalveluja (simulcasting) ja ns. catch up -palveluja. Edelleenlähetyspalvelujen tarjoajat, jotka yhdistävät televisio- ja radio-ohjelmien lähetyksiä paketeiksi ja tarjoavat niitä muuttamattomina ja lyhentämättöminä käyttäjille samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa, käyttävät useita edelleenlähetystekniikoita, joita ovat mm. kaapeli, satelliitti, digitaalinen maanpäällinen verkko, sisäinen internetprotokollaan perustuva verkko tai matkaviestinverkko sekä avoin internet. Niin kotijäsenvaltiosta kuin muista unionin jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien, catch up ‑televisiolähetykset mukaan luettuina, kysyntä kasvaa paitsi yleisesti mutta myös unionin kielellisten vähemmistöjen keskuudessa ja muussa kuin kotijäsenvaltiossaan asuvien EU:n kansalaisten keskuudessa. Tämä kasvava kysyntä on myönteistä kehitystä, ja maakohtaisen eston ei pitäisi olla kaiken unionissa tuotetun ja verkossa välitetyn audiovisuaalisen sisällön oletusarvona. Eurooppalaista sisältöä koskeva alueellinen rahoitusmalli on kuitenkin erittäin tärkeä Euroopan audiovisuaalialan menestyksen kannalta.

Tarkistus     2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Edelleenlähetyspalvelujen tarjoajilla, jotka tarjoavat yleensä useita erilaisia ohjelmia, joissa käytetään edelleenlähetettyihin televisio- ja radio-ohjelmiin sisältyviä keskenään erilaisia teoksia ja muuta suojattua aineistoa, on vain hyvin vähän aikaa tarvittavien lisenssien hankkimiseen, ja niille aiheutuukin merkittävä taakka oikeuksien hankkimisesta. Oikeudenhaltijoiden kannalta on olemassa myös riski siitä, että niiden teoksia tai muuta suojattua aineistoa käytetään ilman lupaa tai rahallista korvausta.

(4)  Edelleenlähetyspalvelujen tarjoajilla, jotka tarjoavat yleensä useita erilaisia ohjelmia, joissa käytetään edelleenlähetettyihin televisio- ja radio-ohjelmiin sisältyviä keskenään erilaisia teoksia ja muuta suojattua aineistoa, on vain hyvin vähän aikaa tarvittavien lisenssien hankkimiseen, ja niille aiheutuukin merkittävä taakka oikeuksien hankkimisesta. Oikeudenhaltijoiden kannalta on olemassa myös riski siitä, että niiden teoksia tai muuta suojattua aineistoa käytetään ilman lupaa tai asianmukaista rahallista korvausta.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Tämän asetuksen kohdealaan kuuluvat verkossa tarjottavat oheispalvelut ovat niitä lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tarjoamia palveluita, joilla on lähetykseen nähden selkeä toissijainen suhde. Niitä ovat palvelut, joilla annetaan pääsy televisio- ja radio-ohjelmiin lineaarisella tavalla samanaikaisesti lähetyksen kanssa, ja palvelut, joilla annetaan pääsy televisio- ja radio-ohjelmiin määrätyksi ajaksi siitä, kun lähetystoimintaa harjoittava organisaatio on ne lähettänyt (ns. catch-up-palvelut). Verkossa tarjottaviin oheispalveluihin kuuluvat myös palvelut, joilla annetaan pääsy aineistoon, jolla lähetystoimintaa harjoittavan organisaation televisio- ja radio-ohjelmalähetyksiä monipuolistetaan tai käsitellään muulla tavalla yksityiskohtaisemmin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ohjelman sisällön esikatselua, laajentamista, täydentämistä tai toistoa. Pääsyn antamista televisio- tai radio-ohjelmiin sisällytettyihin yksittäisiin teoksiin tai muuhun suojattuun aineistoon ei pidä katsoa verkossa tarjottavaksi oheispalveluksi. Pääsyn antamista teoksiin tai muuhun suojattuun aineistoon erillään lähetyksestä, kuten palveluja pääsyn antamiseksi musiikkiteoksiin, audiovisuaalisiin teoksiin, musiikkialbumeihin tai -videoihin, ei myöskään katsota verkossa tarjottavaksi oheispalveluksi.

(8)  Tämän asetuksen kohdealaan kuuluvat verkossa tarjottavat oheispalvelut ovat lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tarjoamia palveluita, joilla annetaan pääsy televisio- ja radio-ohjelmiin lineaarisella tavalla samanaikaisesti lähetyksen kanssa ja muita kuin lineaarisia palveluja, joilla annetaan pääsy aikaisintaan kuukautta ennen lähetystä, sen aikana tai sen jälkeen televisio- ja radio-ohjelmiin määrätyksi ajaksi siitä, kun lähetystoimintaa harjoittava organisaatio on ne lähettänyt (ns. suoratoisto- ja catch-up-palvelut). Oheispalveluihin kuuluvat myös palvelut, joilla annetaan pääsy aineistoon, jolla lähetystoimintaa harjoittavan organisaation televisio- ja radio-ohjelmalähetyksiä monipuolistetaan tai käsitellään muulla tavalla yksityiskohtaisemmin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ohjelman sisällön esikatselua, laajentamista, täydentämistä tai toistoa tai aineistoa, joka on tuotettu nimenomaan verkkoympäristöön. Pääsyn antamista televisio- tai radio-ohjelmiin sisällytettyihin yksittäisiin teoksiin tai muuhun suojattuun aineistoon ei pidä katsoa verkossa tarjottavaksi oheispalveluksi. Pääsyn antamista musiikkialbumeihin tai -videoihin, ei myöskään katsota verkossa tarjottavaksi oheispalveluksi.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Koska verkossa tarjottavan oheispalvelun tarjoamisen, saataville laittamisen tai käytön katsotaan tapahtuvan vain siinä jäsenvaltiossa, jossa lähetystoimintaa harjoittavan organisaation päätoimipaikka sijaitsee, mutta palveluja voidaan tosiasiassa tarjota maiden rajojen yli muihin jäsenvaltioihin, on tarpeen varmistaa, että oikeuksista maksettavaa korvausta määritettäessä osapuolet ottavat huomioon kaikki verkossa tarjottavan oheispalvelun muuttujat, kuten palvelun ominaisuudet, yleisön (niin lähetystoimintaa harjoittavan organisaation päätoimipaikkana olevassa jäsenvaltiossa kuin muissa jäsenvaltioissa, joissa palvelu on saatavilla ja sitä käytetään) ja kieliversion.

(10)  Koska verkossa tarjottavan oheispalvelun tarjoamisen, saataville laittamisen tai käytön katsotaan tapahtuvan vain siinä jäsenvaltiossa, jossa lähetystoimintaa harjoittavan organisaation päätoimipaikka sijaitsee, mutta palveluja voidaan tosiasiassa tarjota maiden rajojen yli muihin jäsenvaltioihin, on tarpeen varmistaa, että oikeuksista maksettavaa asianmukaista korvausta määritettäessä osapuolet ottavat huomioon kaikki verkossa tarjottavan oheispalvelun muuttujat, kuten palvelun ominaisuudet, tosiasiallisen ja mahdollisen yleisön (niin lähetystoimintaa harjoittavan organisaation päätoimipaikkana olevassa jäsenvaltiossa kuin muissa jäsenvaltioissa, joissa palvelu on saatavilla ja sitä käytetään) ja kaikki saatavilla olevat kieliversiot ja tekstitetyt versiot. Lisäksi ollakseen asianmukainen määrän on oltava kohtuullisessa suhteessa tarjotun palvelun taloudelliseen arvoon.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Sopimusvapauden periaatteen ansiosta on mahdollista jatkaa niiden oikeuksien käytön rajoittamista, joihin tässä asetuksessa vahvistettu alkuperämaan periaate vaikuttaa, erityisesti niiltä osin kuin on kyse tietyistä lähettämistekniikoista tai tietyistä kieliversioista, edellyttäen kuitenkin, että kyseisten oikeuksien käytön rajoittaminen tapahtuu unionin lainsäädännön mukaisesti.

(11)  On tärkeää muistaa, että sopimusvapauden periaatteen ansiosta on mahdollista jatkaa niiden oikeuksien käytön rajoittamista, joihin tässä asetuksessa vahvistettu alkuperämaan periaate vaikuttaa, kuten direktiivin 93/83/ETY täytäntöönpano on osoittanut, erityisesti niiltä osin kuin on kyse tietyistä lähettämistekniikoista tai tietyistä kieliversioista ja tiettyjen sopimusten luonteesta ja täytäntöönpanosta edellyttäen kuitenkin, että kyseisten oikeuksien käytön rajoittaminen tapahtuu kansallisen ja unionin lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Kuten unionin tuomioistuin vahvisti, oikeudenhaltijat voivat saada asianmukaisen korvauksen teostensa tai muun aineiston käytöstä SEUT-sopimuksen 101 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 b)  Tällä asetuksella ei sopimusvapauden periaatteen mukaisesti torjuta olemassa olevia lisensointimalleja, kuten alueellista lisensointia, ja se ei rajoita olemassa olevien kansallisten tekijänoikeuslakien asianmukaista korvausta koskevien säännösten soveltamista eikä olemassa olevia yhteishallinnointiratkaisuja, jotka koskevat edelleenlähetystä jäsenvaltion sisällä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Satelliitin, maanpäällisen verkon, sisäiseen internetprotokollaan perustuvan verkon, matkaviestinverkon ja vastaavien verkkojen välityksellä tarjottavat edelleenlähetyspalvelujen tarjoajien palvelut vastaavat kaapelin välityksellä edelleenlähetettyjen palvelujen tarjoajien palveluja niiden tarjotessa yleisön vastaanotettavaksi toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevaa televisio- tai radio-ohjelmaa muuttamattomana ja lyhentämättömänä samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa ja kun alkuperäinen lähetys on tarkoitettu yleisön vastaanotettavaksi ja se lähetetään johtimitse tai vapaasti etenevillä radioaalloilla, satelliittivälitys mukaan luettuna ja verkkolähetykset pois luettuina. Niiden olisi sen vuoksi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan, ja niihin olisi sovellettava mekanismia, jolla otetaan käyttöön oikeuksien pakollinen yhteishallinnointijärjestelmä. Edelleenlähetyspalvelut, joita tarjotaan avoimen internetin välityksellä, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle erilaisten ominaisuuksiensa vuoksi. Ne eivät ole yhteydessä mihinkään tiettyyn infrastruktuuriin, ja niillä on esimerkiksi kaapeliverkkoon tai sisäiseen internetprotokollaan perustuvaan verkkoon verrattuna rajalliset valmiudet kontrolloidun ympäristön varmistamiseksi.

(12)  Satelliitin, maanpäällisen verkon, sekä sisäisissä verkoissa että avoimessa internetissä tarjottavan internetprotokollaan perustuvan verkon, matkaviestinverkon ja vastaavien verkkojen välityksellä tarjottavat edelleenlähetyspalvelujen tarjoajien palvelut vastaavat kaapelin välityksellä edelleenlähetettyjen palvelujen tarjoajien palveluja niiden tarjotessa yleisön vastaanotettavaksi toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevaa televisio- tai radio-ohjelmaa muuttamattomana ja lyhentämättömänä samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa ja kun alkuperäinen lähetys on tarkoitettu yleisön vastaanotettavaksi ja se lähetetään johtimitse tai vapaasti etenevillä radioaalloilla, satelliittivälitys mukaan luettuna. Niiden olisi sen vuoksi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan, ja niihin olisi sovellettava mekanismia, jolla otetaan käyttöön oikeuksien pakollinen yhteishallinnointijärjestelmä. Sekä sisäisissä verkoissa että avoimessa internetissä tarjottavien internetprotokollaan perustuvien edelleenlähetyspalvelujen olisi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan, ja niihin olisi sovellettava mekanismia, jolla otetaan käyttöön oikeuksien pakollinen yhteishallinnointijärjestelmä, kunhan ne varmistavat sisäisiin verkkoihin verrattavissa olevan valvotun ympäristön ja voivat osoittaa, että niiden palveluja tarjotaan selvästi määriteltävissä olevalle tilaajien tai rekisteröityneiden käyttäjien ryhmälle. Tällaisten palvelujen sisällyttäminen asetukseen on erittäin tärkeää, jotta voidaan kuluttajien odotusten mukaisesti mahdollistaa tällaisten palvelujen siirrettävyys asuinjäsenvaltiossa, mutta myös sen ulkopuolella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/... vahvistetun mekanismin välityksellä1 a.

 

__________________

 

1 a Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla (2015)0284(COD)).

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Oikeusvarmuuden takaamiseksi satelliitin, maanpäällisen verkon, sisäiseen internetprotokollaan perustuvan verkon, matkaviestinverkon ja vastaavien verkkojen välityksellä toimivien edelleenlähetyspalvelujen tarjoajille ja eroavaisuuksien poistamiseksi mainittuja edelleenlähetyspalveluja koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä, olisi sovellettava direktiivissä 93/83/ETY vahvistettuja, kaapelin välityksellä tapahtuvan edelleenlähetyksen sääntöjä vastaavia sääntöjä. Mainitussa direktiivissä vahvistettuihin sääntöihin sisältyy velvoite edelleenlähetyspalvelun tarjoajan hakeman luvan antamisesta tai sen epäämisestä yhteishallinnointiorganisaation välityksellä. This is without prejudice to Directive 2014/26/EU18 and in particular to its provisions concerning rights of right holders with regard to the choice of a collective management organisation.

(13)  Oikeusvarmuuden takaamiseksi satelliitin, maanpäällisen verkon, sisäiseen internetprotokollaan perustuvan verkon, matkaviestinverkon ja vastaavien verkkojen sekä avoimen internetin välityksellä, mikäli kontrolloitu ympäristö ja määriteltävissä oleva käyttäjäryhmä voidaan varmistaa, toimivien edelleenlähetyspalvelujen tarjoajille ja eroavaisuuksien poistamiseksi mainittuja edelleenlähetyspalveluja koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä, olisi sovellettava direktiivissä 93/83/ETY vahvistettuja, kaapelin välityksellä tapahtuvan edelleenlähetyksen sääntöjä vastaavia sääntöjä. Mainitussa direktiivissä vahvistettuihin sääntöihin sisältyy velvoite edelleenlähetyspalvelun tarjoajan hakeman luvan antamisesta tai sen epäämisestä yhteishallinnointiorganisaation välityksellä. Tämä ei vaikuta direktiivin 2014/26/EU18 soveltamiseen erityisesti niiden säännösten osalta, jotka koskevat oikeudenhaltijan oikeutta valita, hallinnoidaanko tämän oikeuksia yhteishallinnointiorganisaation välityksellä.

__________________

__________________

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/26/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla (EUVL L 84, 20.3.2014, s. 72–98).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/26/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla (EUVL L 84, 20.3.2014, s. 72–98).

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Jakelijoihin, kuten kaapeli- tai verkkoalustaoperaattoreihin, jotka saavat ohjelmasignaaleja suoran siirron menetelmän avulla yleisön vastaanotettavaksi, olisi sovellettava tässä asetuksessa säädettyjä pakollisen yhteishallinnointijärjestelmän säännöksiä, vaikka yleisölle välittäminen ei ole tapahtunut ennen kuin jakelija on välittänyt signaalin. Jakelijoiden olisi tästä syystä saatava asianomaisilta oikeudenhaltijoilta lupa osallistua tällaisiin toimiin, joita koskee pakollinen yhteishallintojärjestelmä. ”Suoran siirron” käsite on tekninen termi sellaista erityistilannetta varten, jossa kaapeli- tai muut verkkoalustaoperaattorit saavat lähetyssignaalin suoraan lähettäjän tiloista tai yksityisesti suljetun verkon kautta, jolloin tällaista lähetyssignaalia ei välitetä yleisön vastaanotettavaksi ennen kuin signaalin saava operaattori välittää sen. Tässä tilanteessa, joka esiintyy tyypillisesti jäsenvaltiossa, tällainen ohjelmasignaali välitetään yleisölle ainoastaan yhden ainoan kerran. Tämä selvennys on tärkeä, jotta voidaan välttää monimutkaisuuden lisääntyminen yleisölle välittämisen käsitteen tulkinnassa, jolla olisi muitakin kuin edelleenlähettämistä koskevia seurauksia.

Tarkistus     11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien soveltaminen on joissakin tapauksissa jaettu lukuisiin alueellisesti määriteltyihin kansallisiin oikeuksiin, joilla on eri oikeudenhaltijat ja joita joissakin tapauksissa käyttää eri taho. Yhteishallinnointiorganisaation ylläpitämää tietokantaa tarvitaan sen vuoksi helpottamaan oikeudenhaltijoiden tunnistamista sekä parantamaan lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden ja edelleenlähetyspalvelujen tarjoajien kykyä tehdä lisensointisopimuksia.

Tarkistus     12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Sen estämiseksi, että alkuperämaan periaatetta kierrettäisiin verkossa tarjottavan oheispalvelun ja sen saataville laittamisen ja käytön kannalta olennaisten tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevien voimassa olevien sopimusten kestoaikaa pidentämällä, alkuperämaan periaatetta olisi sovellettava myös voimassa oleviin sopimuksiin mutta kuitenkin siirtymäaikaa noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus     13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Vaikka edelleenlähetyspalvelujen osalta yleisölle välittämisen oikeuden käyttämisen edellytyksenä oleva pakollinen yhteishallinnointijärjestelmä voi häiritä oikeudenhaltijoiden oikeuksien käyttämistä, on tarpeen säätää tällaisesta ehdosta kohdennetusti tiettyjen palvelujen osalta ja niin, että voidaan edistää televisio- ja radio-ohjelmien levittämistä maiden rajojen yli helpottamalla kyseisten oikeuksien hankintaa.

(16)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Vaikka edelleenlähetyspalvelujen osalta yleisölle välittämisen oikeuden käyttämisen edellytyksenä oleva pakollinen yhteishallinnointijärjestelmä voi häiritä oikeudenhaltijoiden oikeuksien käyttämistä, on tarpeen säätää tällaisesta ehdosta kohdennetusti tiettyjen palvelujen osalta ja niin, että voidaan edistää televisio- ja radio-ohjelmien levittämistä maiden rajojen yli helpottamalla kyseisten oikeuksien hankintaa. Tällä asetuksella ei pitäisi rajoittaa nykyisiä tai tulevia jäsenvaltioiden järjestelyjä, jotka koskevat oikeuksien hallinnointia, kuten laajennettuja kollektiivisia lupia, edustus- tai siirto-oikeusolettamuksia, yhteishallinnointia tai vastaavia järjestelyjä eikä edellä mainittujen yhdistelmiä.

Tarkistus     14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Asetusta olisi tarkistettava sen oltua voimassa tietyn ajan, jotta voidaan arvioida muun muassa sitä, missä määrin verkossa tarjottavien oheispalvelujen tarjoaminen maiden rajojen yli on kasvanut EU:n kuluttajien hyödyksi ja unionin kulttuurista monimuotoisuutta kehittävällä tavalla.

(18)  Sääntelyn parantamisen periaatteiden mukaisesti asetusta olisi tarkistettava sen oltua voimassa tietyn ajan, jotta voidaan arvioida asetuksen vaikutusta ja ensisijaisesti sitä, missä määrin verkossa tarjottavien oheispalvelujen tarjoaminen maiden rajojen yli on kasvanut EU:n kuluttajien hyödyksi ja unionin kulttuurista monimuotoisuutta kehittävällä tavalla. Tätä tarkistamista olisi tarvittaessa koordinoitava niiden säännösten kanssa, joilla pyritään parantamaan tilausvideoalustojen sisällön rajat ylittävää saatavuutta, joka sisältyi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2017/... 10 artiklaan1 a riitojenratkaisumekanismin muodossa. Ellei tämä mekanismi lisää merkittävästi tilausvideoalustojen sisällön rajatylittävää saatavuutta, olisi harkittava kyseisten palvelujen sisällyttämistä tämän asetuksen soveltamisalaan.

 

_________________

 

1 a Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla, COM(2016)0593.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(a)  ’verkossa tarjottavalla oheispalvelulla’ verkkopalvelua, joka koostuu sellaisten radio- ja televisio-ohjelmien tarjoamisesta yleisölle lähetystoimintaa harjoittavan organisaation toimesta tai sen valvonnassa ja vastuulla samanaikaisesti tai määrätyn ajan sen jälkeen, kun lähetystoimintaa harjoittava organisaatio on lähettänyt ne, sekä kaikesta lähetystoimintaa harjoittavan organisaation tuottamasta tai sille tuotetusta materiaalista, joka toimii kyseessä olevan lähetyksen oheismateriaalina;

(a)  ’verkossa tarjottavalla oheispalvelulla’ verkkopalvelua, joka koostuu sellaisten radio- ja televisio-ohjelmien tarjoamisesta yleisölle lähetystoimintaa harjoittavan organisaation toimesta tai sen valvonnassa ja vastuulla aikaisintaan kuukautta ennen lähetystä samanaikaisesti, sen aikana tai määrätyn ajan kuluessa tai sen jälkeen, kun lähetystoimintaa harjoittava organisaatio on lähettänyt ne, sekä kaikesta lähetystoimintaa harjoittavan organisaation tuottamasta tai sille tuotetusta materiaalista, yhteistuotannot mukaan luettuina, joka toimii kyseessä olevan lähetyksen oheismateriaalina;

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b)  ’edelleenlähetyksellä’ johtimitse tai vapaasti etenevillä radioaalloilla, satelliittivälitys mukaan luettuna ja verkkolähetykset pois luettuina, lähetettävän, yleisön vastaanotettavaksi tarkoitetun toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevan alkuperäisen televisio- tai radiolähetyksen samanaikaista, muuttamatonta ja lyhentämätöntä yleisön vastaanotettavaksi tarkoitettua edelleenlähetystä, lukuun ottamatta direktiivissä 93/83/ETY määriteltyä edelleenlähetystä kaapeleitse sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2015/21201 määriteltyä internetyhteyspalvelun välityksellä tehtävää edelleenlähetystä, edellyttäen, että edelleenlähetys tehdään muun kuin alkuperäisen lähetyksen lähettäjänä toimineen lähetystoimintaa harjoittavan organisaation toimesta tai sen valvonnassa ja vastuulla.

(b)  ’edelleenlähetyksellä’ johtimitse tai vapaasti etenevillä radioaalloilla, satelliittivälitys mukaan luettuna, lähetettävän, yleisön vastaanotettavaksi tarkoitetun toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevan alkuperäisen televisio- tai radiolähetyksen muuttamatonta ja lyhentämätöntä yleisön vastaanotettavaksi tarkoitettua edelleenlähetystä valvotussa ympäristössä, lukuun ottamatta direktiivissä 93/83/ETY määriteltyä edelleenlähetystä kaapeleitse, edellyttäen, että edelleenlähetys tehdään muun kuin alkuperäisen lähetyksen lähettäjänä toimineen lähetystoimintaa harjoittavan organisaation toimesta tai sen valvonnassa ja vastuulla.

__________________

 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2120, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja ‑palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta (EUVL L 310, 26.11.2015, s. 1).

 

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  ’suoralla siirrolla' kaksi- tai useampivaiheista menetelmää, jolla lähetystoimintaa harjoittavat organisaatiot lähettävät ”pisteestä pisteeseen” yksityisen linjan kautta – siten, että suuri yleisö ei voi ottaa vastaan ohjelmasignaaleja lähetyksen aikana, ohjelmasignaalinsa yleisön vastaanotettavaksi jakelijoille, jotka sen jälkeen tarjoavat näitä ohjelmia yleisölle samanaikaisesti, muuttamattomasti ja lyhentämättömästi katsottavaksi tai kuunneltavaksi kaapeliverkossa, mikroaaltojärjestelmissä, satelliittiverkossa, maanpäällisessä verkossa, sisäiseen internetprotokollaan perustuvassa verkossa tai vastaavissa verkoissa.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Lähetystoimintaa harjoittavan organisaation toimesta tai sen valvonnassa ja vastuulla verkossa tarjottavan oheispalvelun yleisölle välittämisen ja saataville laittamisen sekä verkossa tarjottavan oheispalvelun tarjoamisen, saataville laittamisen tai käytön edellytyksenä olevan lähetysten toisintamisen katsotaan näiden toimintojen kannalta olennaisten tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttöä varten tapahtuvan vain siinä jäsenvaltiossa, jossa lähetystoimintaa harjoittavan organisaation päätoimipaikka sijaitsee.

(1)  Rajoittamatta yksinoikeuksien siirtämisen vaihtoehtoa lähetystoimintaa harjoittavan organisaation toimesta tai sen valvonnassa ja vastuulla verkossa tarjottavan oheispalvelun yleisölle välittämisen ja saataville laittamisen sekä verkossa tarjottavan oheispalvelun tarjoamisen, saataville laittamisen tai käytön edellytyksenä olevan lähetysten toisintamisen katsotaan näiden toimintojen kannalta olennaisten tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttöä varten tapahtuvan vain siinä jäsenvaltiossa, jossa lähetystoimintaa harjoittavan organisaation päätoimipaikka sijaitsee. Kaikki tällaisten tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien harjoittamista koskevat riidat kuuluvat kyseisen jäsenvaltion lainkäyttövallan piiriin.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Määritettäessä 1 kohdassa vahvistetun alkuperämaan periaatteen soveltamisalaan kuuluvista oikeuksista maksettavan korvauksen määrää osapuolten on otettava huomioon kaikki verkossa tarjottavaan oheispalveluun liittyvät muuttujat, kuten palvelun ominaisuudet, yleisö ja kieliversio.

(2)  Määritettäessä 1 kohdassa vahvistetun alkuperämaan periaatteen soveltamisalaan kuuluvista oikeuksista maksettavan korvauksen asianmukaista määrää osapuolten on otettava huomioon kaikki verkossa tarjottavaan oheispalveluun liittyvät muuttujat, kuten palvelun ominaisuudet, yleisö, mahdollinen yleisö siinä jäsenvaltiossa, jossa lähetystoimintaa harjoittavan organisaation päätoimipaikka sijaitsee sekä kaikissa muissa asianomaisissa jäsenvaltioissa ja kaikki kieliversiot ja tekstitetyt versiot.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Edellä olevaa 1–5 kohtaa sovelletaan myös suoran siirron tapauksiin, kuten 1 artiklan b a kohdassa on määritelty.

Tarkistus     21

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Yhteishallinnointiorganisaatioiden on pidettävä yllä tietokantaa, josta saadaan tekijänoikeuden ja lähioikeuksien soveltamiseen liittyviä tietoja, oikeuden omistaja, käyttötarkoitus, alue ja ajanjakso mukaan luettuina.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta

Viiteasiakirjat

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

6.10.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

6.10.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Vicky Ford

11.10.2016

Alkuperäinen valmistelija

Julia Reda

Valiokuntakäsittely

9.2.2017

20.3.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.5.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

6

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Anne-Marie Mineur

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien uudelleenlähetyksiin sovellettavat, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt

Viiteasiakirjat

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

14.9.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

6.10.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

6.10.2016

ITRE

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

CULT

6.10.2016

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

INTA

12.10.2016

 

 

 

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

16.3.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Tiemo Wölken

12.10.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

23.3.2017

29.5.2017

7.9.2017

 

Hyväksytty (pvä)

21.11.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

14

9

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Tiemo Wölken

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Flack, Emma McClarkin, Sabine Verheyen

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.11.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

14

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

S&D

Jean-Marie Cavada

John Flack, Emma McClarkin

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Enrico Gasbarra

9

-

ALDE

GUE:NGL

S&D

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto

Jiří Maštálka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

1

0

EFDD

Isabella Adinolfi

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö