Postupak : 2016/0284(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0378/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0378/2017

Rasprave :

PV 27/03/2019 - 26
CRE 27/03/2019 - 26

Glasovanja :

PV 12/12/2017 - 5.5
CRE 12/12/2017 - 5.5
PV 28/03/2019 - 8.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0322

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1116kWORD 142k
27.11.2017
PE 604.674v02-00 A8-0378/2017

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju propisa o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: Tiemo Wölken

Izvjestiteljica za mišljenje (*):

Petra Kammerevert, Odbor za kulturu i obrazovanje

(*)  Prdiruženi odbor – članak 54. Poslovnika

POGREŠKE/DODACI
AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za kulturu i obrazovanje
 MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku
 MIŠLJENJE Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju propisa o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0594),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0384/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 25. siječnja 2017.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja i mišljenja Odbora za kulturu i obrazovanje, Odbora za industriju, istraživanje i energetiku te Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A8-0378/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)    Kako bi se doprinijelo funkcioniranju unutarnjeg tržišta, potrebno je osigurati bolju distribuciju televizijskih i radijskih programa iz drugih država članica u korist korisnika diljem Unije olakšavanjem licenciranja autorskog prava i srodnih prava za djela i drugi zaštićeni sadržaj koji su sastavni dio radiodifuzijskog emitiranja takvih programa. Televizijski i radijski programi doista su važno sredstvo za promicanje kulturne i jezične raznolikosti, društvene usklađenost i pristup informacijama.

(1)    Kako bi se doprinijelo funkcioniranju unutarnjeg tržišta i prije svega kako bi se poboljšao pristup informacijama, potrebno je osigurati bolju distribuciju vijesti i informativnih programa iz drugih država članica u korist korisnika diljem Unije olakšavanjem licenciranja autorskog prava i srodnih prava za ta djela i druge zaštićene sadržaje koji su sastavni dio emitiranja takvih programa. Naime, vijesti i informativni programi važno su sredstvo za promicanje pristupa informacijama.

Amandman     2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga trebali bi se potruditi da zajamče sve veću dostupnost svojih tehničkih usluga za osobe s oštećenjima vida ili sluha.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)    Niz prepreka ometa pružanje internetskih usluga koje se pružaju dodatno uz prvotno emitirane programe i pružanje usluga reemitiranja, a time i slobodni optjecaj radijskih i televizijskih programa unutar Unije. Organizacije za radiodifuziju svakodnevno prenose velik broj informativnih, kulturnih, političkih, dokumentarnih ili zabavnih programa. Ti programi uključuju različite sadržaje poput audiovizualnih, glazbenih, književnih ili grafičkih djela zaštićenih autorskim pravom i/ili srodnim pravima u okviru prava Unije. To rezultira složenim procesom ostvarivanja prava od niza nositelja prava te za različite kategorije djela i drugog zaštićenog sadržaja. Prava se često moraju prenijeti u vrlo kratkom roku, posebno za pripremu vijesti i informativnih programa. Kako bi njihove internetske usluge mogle biti dostupne u drugim državama, organizacije za radiodifuziju moraju posjedovati potrebna prava za djela i drugi zaštićeni sadržaj za sva relevantna državna područja, što dodatno komplicira postupak ostvarivanje prava.

(3)    Organizacije za radiodifuziju svakodnevno prenose velik broj informativnih i aktualnih programa. Ti programi uključuju različite sadržaje zaštićene autorskim pravom i/ili srodnim pravima u okviru prava Unije. To rezultira složenim procesom ostvarivanja prava od niza nositelja prava te za različite kategorije djela i drugog zaštićenog sadržaja. Kad je riječ o vijestima i informativnim programima, važno je stjecanje prava u vrlo kratkom roku. Kako bi njihove dodatne internetske usluge mogle biti dostupne u drugim državama, organizacije za radiodifuziju moraju posjedovati potrebna prava za djela i drugi zaštićeni sadržaj za sva relevantna državna područja.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)    Operatori usluga reemitiranja koji uobičajeno nude više programa u kojima se koriste većim brojem djela i drugog zaštićenog sadržaja koji su sadržani u reemitiranim radijskim i televizijskim programima imaju vrlo kratak vremenski okvir za dobivanje potrebnih licencija i stoga moraju snositi velik teret ostvarivanja prava. Za nositelje prava postoji i rizik upotrebe njihovih djela i drugog zaštićenog sadržaja bez odobrenja ili plaćanja naknade.

(4)    Operatori usluga reemitiranja televizijskih ili radijskih programa, uključujući djela i druge zaštićene sadržaje, vrše radnju priopćavanja javnosti bez obzira na to vrši li se reemitiranje televizijskog ili radijskog programa istim ili drugim tehničkim sredstvima u odnosu na sredstva korištena za originalno emitiranje te bez obzira na to vrši li se reemitiranje u stvarnom ili predviđenom području prijema originalnog emitiranja. Budući da se uslugama reemitiranja uobičajeno nudi više programa u kojima se koristi veći broj djela i drugog zaštićenog sadržaja koji su sadržani u reemitiranim radijskim i televizijskim programima, operatori usluga reemitiranja imaju vrlo kratak vremenski okvir za dobivanje potrebnih licencija i stoga moraju snositi velik teret ostvarivanja prava. Za producente, autore, stvaratelje i druge nositelje prava postoji i rizik upotrebe njihovih djela i drugog zaštićenog sadržaja bez odobrenja ili plaćanja odgovarajuće i poštene naknade.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Budući da usluge reemitiranja kojima se uobičajeno nudi više programa u kojima se koristi veći broj djela i drugi zaštićeni sadržaj koji je sadržan u reemitiranim televizijskim i radijskim programima, trebali bi u skladu s načelom ugovorne slobode imati mogućnost dobiti potrebne licencije i tako zajamčiti nositeljima prava pravičnu naknadu kako bi oni i dalje mogli nuditi raznoliki sadržaj. Ta bi mogućnost također bila u interesu potrošača.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)    Prava na djela i drugi zaštićeni sadržaj usklađena su, među ostalim, Direktivom 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1 i Direktivom 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća2.

(5)    Prava na djela i drugi zaštićeni sadržaj usklađena su, među ostalim, Direktivom 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1 i Direktivom 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća2, koje posebno služe jamčenju visoke razine zaštite nositelja prava.

_________________

_________________

1 Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu, SL L 167, 22.6.2001., str. 10-19.

1 Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu, SL L 167, 22.6.2001., str. 10-19.

2 Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe i određenim pravima srodnim autorskom pravu u području intelektualnog vlasništva SL L 376, 27.12.2006., str. 28-35.

2 Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe i određenim pravima srodnim autorskom pravu u području intelektualnog vlasništva SL L 376, 27.12.2006., str. 28-35.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)    Stoga bi se pružanje prekograničnih usluga na internetu kao dodatnih usluga uz radiodifuzijsko emitiranje televizijskih i radijskih programa iz drugih država članica trebalo olakšati prilagodbom pravnog okvira za ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava relevantnih za te radnje.

(7)    Stoga bi se pružanje prekograničnih usluga na internetu kao dodatnih usluga uz radiodifuzijsko emitiranje vijesti i informativnih programa i reemitiranje televizijskih i radijskih programa iz drugih država članica trebalo olakšati prilagodbom pravnog okvira za ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava relevantnih za te radnje. Budući da bi prilagodba pravnog okvira mogla dovesti do ograničavanja ostvarenja isključivih prava, trebala bi se primjenjivati samo u određenim posebnim slučajevima koji nisu u sukobu s uobičajenim korištenjem djela ili drugog zaštićenog sadržaja i kojima se neopravdano ne dovode u pitanje zakoniti interesi nositelja prava. Stoga bi, imajući na umu i važnost načela teritorijalnosti za financiranje i proizvodnju kreativnog sadržaja, a posebno audiovizualnih djela, svaka zakonodavna intervencija trebala nužno biti ograničena i uska te u skladu s Unijinim načelima nužnosti i proporcionalnosti.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)    Usluge na internetu koje se pružaju kao dodatne usluge uz radiodifuzijsko emitiranje obuhvaćene ovom uredbom usluge su koje nude organizacije za radiodifuziju koje su u jasnom i podređenom odnosu s izvornim emitiranjem. Obuhvaćaju usluge koje omogućuju pristup televizijskim i radijskim programima linearno i istovremeno s izvornim emitiranjem te usluge koje omogućuju pristup (unutar određenog vremenskog roka nakon izvornog emitiranja) televizijskim i radijskim programima koje su već emitirale organizacije za radiodifuziju (usluge propuštenih sadržaja, eng. catch-up services). Osim toga, dodatne usluge na internetu obuhvaćaju usluge koje omogućuju pristup materijalu kojim se obogaćuju ili proširuju televizijski i radijski programi koje emitiraju organizacije za radiodifuziju, među ostalim najavama, proširenjem, nadopunom ili pregledom sadržaja relevantnog programa. Omogućivanje pristupa pojedinim djelima ili drugom zaštićenom sadržaju koji čine sastavni dio televizijskog ili radijskog programa ne bi se trebalo smatrati dodatnom uslugom na internetu. Isto tako, omogućivanje pristupa djelima ili drugom zaštićenom sadržaju neovisno o radiodifuziji, primjerice usluge koje omogućuju pristup pojedinim glazbenim ili audiovizualnim djelima, glazbenim albumima ili videozapisima nije obuhvaćeno definicijom dodatne usluge na internetu.

(8)    Usluge na internetu koje se pružaju kao dodatne usluge uz radiodifuzijsko emitiranje obuhvaćene ovom uredbom usluge su koje nude organizacije za radiodifuziju koje su u jasnom i podređenom odnosu s izvornim emitiranjem. Obuhvaćaju usluge koje omogućuju pristup vijestima i informativnima programima strogo linearno i istovremeno s izvornim emitiranjem te usluge koje omogućuju pristup (unutar određenog vremenskog roka nakon izvornog emitiranja) vijestima i informativnim programima koje su već emitirale organizacije za radiodifuziju (usluge propuštenih sadržaja, eng. catch-up services). Omogućivanje pristupa pojedinim djelima ili drugom zaštićenom sadržaju koji čine sastavni dio televizijskog ili radijskog programa ne bi se trebalo smatrati dodatnom uslugom na internetu. Isto tako, omogućivanje pristupa djelima ili drugom zaštićenom sadržaju neovisno o radiodifuziji, primjerice usluge koje omogućuju pristup pojedinim glazbenim ili audiovizualnim djelima, glazbenim albumima ili videozapisima nije obuhvaćeno definicijom dodatne usluge na internetu.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)    Kako bi se olakšalo ostvarivanje prava na pružanje dodatnih usluga na internetu diljem EU-a, potrebno je uspostaviti načelo države podrijetla u pogledu ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava relevantnih za aktivnosti tijekom pružanja dodatne usluge na internetu, pristupa toj usluzi ili korištenja njome. To načelo države podrijetla treba se primjenjivati isključivo na odnos između nositelja prava (ili subjekata koji zastupaju nositelje prava, primjerice organizacije za kolektivno ostvarivanje prava) i organizacija za radiodifuziju, a isključivo u svrhu pružanja dodatne usluge na internetu, pristupa toj usluzi ili korištenja tom uslugom. Načelo države podrijetla ne bi se trebalo primjenjivati ni na jedno naknadno priopćavanje javnosti ili reprodukciju sadržaja zaštićenog autorskim pravom ili srodnim pravima koji je sastavni dio dodatne usluge na internetu.

(9)    Kako bi se olakšalo ostvarivanje prava kojima se pružateljima radiodifuzijskih usluga omogućuje pružanje dodatnih usluga na internetu isključivo povezanih s vijestima i informativnim programima diljem EU-a, potrebno je uspostaviti načelo države podrijetla u pogledu ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava relevantnih za aktivnosti tijekom pružanja tih dodatnih usluga na internetu, pristupa tim uslugama ili korištenja njima. To načelo države podrijetla treba se primjenjivati isključivo na odnos između nositelja prava (ili subjekata koji zastupaju nositelje prava, primjerice organizacije za kolektivno ostvarivanje prava) i organizacija za radiodifuziju, a isključivo u svrhu pružanja tih dodatnih usluga na internetu povezanih s vijestima ili informativnim programima, pristupa tim uslugama ili korištenja njima. Načelo države podrijetla ne bi se trebalo primjenjivati ni na jedno naknadno priopćavanje javnosti ili reprodukciju sadržaja zaštićenog autorskim pravom ili srodnim pravima koji je sastavni dio dodatne usluge na internetu.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  Načelo zemlje podrijetla, utvrđeno ovom Uredbom, ne bi se trebalo primjenjivati na dodatne usluge na internetu koje su primarno ili isključivo namijenjene državi članici koja nije država u kojoj organizacija za radiodifuziju ima svoj glavni poslovni nastan. Takva usluga, koja je primarno ili isključivo namijenjena određenoj državi članici, usluga je čiji su programi jasno namijenjeni stanovništvu konkretne države članice koja nije država u kojoj organizacija za radiodifuziju ima svoj glavni poslovni nastan, i čija je publika jasno ograničena na stanovništvo te konkretne države članice te je malo vjerojatno da će se slušatelji ili gledatelji nalaziti izvan te konkretne države članice kojoj su programi namijenjeni. Elementi koji omogućuju identifikaciju ciljane publike obuhvaćaju posebno jezik, uključujući jezik korišten za podnaslove, oglašavanje, sinkroniziranje, publiku kojoj je promidžba radiodifuzijske usluge namijenjena i/ili lokalnu prirodu programa.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)    Budući da se smatra da se dodatna usluga na internetu pruža, da joj se pristupa ili se koristi tom uslugom samo u državi članici u kojoj organizacija za radiodifuziju ima svoj glavni poslovni nastan, a da se dodatne usluge na internetu de facto mogu pružati preko granica u drugim državama članicama, potrebno je osigurati da pri utvrđivanju iznosa naknade koja se plaća za predmetna prava stranke uzmu u obzir sve aspekte dodatne usluge na internetu, primjerice obilježja usluge, jezičnu inačicu te publiku, među ostalim i publiku u državi članici u kojoj organizacija za radiodifuziju ima svoj glavni poslovni nastan te u drugim državama članicama u kojima se pristupa dodatnoj usluzi na internetu i koristi se tom uslugom.

(10)    Budući da se smatra da se dodatna usluga na internetu povezana s vijestima ili informativnim programima pruža, da joj se pristupa ili se koristi tom uslugom samo u državi članici u kojoj organizacija za radiodifuziju ima svoj glavni poslovni nastan, a da se dodatne usluge na internetu de facto mogu pružati preko granica u drugim državama članicama, potrebno je osigurati da pri utvrđivanju iznosa naknade koja se plaća za predmetna prava stranke primjenjuju objektivne kriterije i da uzimaju u obzir sve aspekte dodatne usluge na internetu, primjerice obilježja usluge, uključujući trajanje dostupnosti na internetu, sve dostupne jezične inačice te publiku, među ostalim i publiku u državi članici u kojoj organizacija za radiodifuziju ima svoj glavni poslovni nastan te u drugim državama članicama u kojima se pristupa dodatnoj usluzi na internetu i koristi se tom uslugom.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)    Načelom ugovorne slobode omogućit će se da se i dalje ograničava iskorištavanje prava obuhvaćenih načelom države podrijetla utvrđenim ovom uredbom, posebno u pogledu određenih tehničkih sredstava emitiranja ili određenih jezičnih inačica, pod uvjetom da svako ograničenje iskorištavanja tih prava bude u skladu s pravom Unije.

(11)    Treba se podsjetiti da je nužno, uz pomoć načela ugovorne slobode i kako bi se podržali postojeći modeli licenciranja, kao što je isključivo teritorijalno licenciranje, kojima se omogućuju financijski mehanizmi ključni za audiovizualnu produkciju, optimalnu distribuciju i promicanje kulturne raznolikosti, i dalje ograničavati iskorištavanje prava obuhvaćenih načelom države podrijetla utvrđenim ovom Uredbom pod uvjetom da svako ograničenje iskorištavanja tih prava bude u skladu s nacionalnim pravom i pravom Unije.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Cilj ove Uredbe nije potaknuti na praksu traženja najpovoljnijeg pravnog sustava. Načelo zemlje podrijetla ne bi se trebalo primjenjivati na usluge na internetu koje su većinom ili isključivo namijenjene publici izvan države članice u kojoj organizacija za radiodifuziju ima svoj glavni poslovni nastan kako bi se ograničili slučajevi u kojima pružatelj radiodifuzijskih usluga pokušava uspostaviti poslovni nastan u drugim državama članicama da bi izbjegao nepovoljne financijske obveze ili iskoristio prednosti povoljnijih režima licenciranja u usporedbi s državom članicom u kojoj ima svoj glavni poslovni nastan. Prilikom procjene je li usluga na internetu namijenjena publici izvan matične države članice trebalo bi uzeti u obzir obilježja usluge kao i jezične inačice koje su korištene.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.b)   Na temelju načela ugovorne slobode i kako se ne bi neopravdano doveli u pitanje postojeći modeli licenciranja, kao što je isključivo teritorijalno licenciranje, prekogranično reemitiranje iz jedne u drugu državu članicu ograničeno je na reemitiranje usluga kabelskog tipa ili IPTV-a u kontroliranom okruženju.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.c)  Ovom Uredbom, u skladu s načelom ugovorne slobode, ne sprečava se provedba postojećih modela licenciranja, kao što je teritorijalno licenciranje, te se njome ne dovode u pitanje postojeće odredbe nacionalnih zakona o ugovorima u području autorskog prava u pogledu odgovarajuće naknade, kao ni postojeća rješenja za kolektivno ostvarivanje prava za reemitiranje unutar države članice.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)    Operatori usluga reemitiranja koje se nude putem satelita, digitalne zemaljske mreže, IP mreža zatvorenog kruga te mobilne mreže i sličnih mreža pružaju usluge koje su ravnopravne uslugama koje pružaju operatori usluga kabelskog reemitiranja kada istovremeno i cjelovito reemitiraju prvi prijenos televizijskog ili radijskog programa namijenjenog javnosti iz druge države članice, u kojoj se prvi prijenos namijenjen javnosti emitira žicom ili zrakom, uključujući i satelitom, ali ne na internetu. Stoga bi trebali biti unutar područja primjene ove uredbe i imati koristi od mehanizma kojim se uvodi obvezno kolektivno ostvarivanje prava. Usluge reemitiranja koje se nude na otvorenom internetu ne bi trebale biti u okviru područja primjene ove uredbe jer te usluge imaju drugačija obilježja. Nisu povezane ni s jednom određenom infrastrukturom, a mogućnosti osiguranja kontroliranog okruženja koje pružaju ograničene su u usporedbi s, primjerice, kabelskom mrežom ili IP mrežom zatvorenog kruga.

(12)    Operatori usluga reemitiranja koje se nude putem satelita, digitalne zemaljske mreže, ili usluga kabelskog tipa ili IPTV-a u kontroliranom okruženju pružaju usluge koje su ravnopravne uslugama koje pružaju operatori usluga kabelskog reemitiranja kada istovremeno i cjelovito reemitiraju prvi prijenos televizijskog ili radijskog programa namijenjenog javnosti iz druge države članice, u kojoj se prvi prijenos namijenjen javnosti emitira žicom ili zrakom, uključujući i satelitom, ali ne na internetu. Stoga bi trebali biti unutar područja primjene ove uredbe i imati koristi od mehanizma kojim se uvodi obvezno kolektivno ostvarivanje prava. Usluge reemitiranja koje se nude na otvorenom internetu osim usluga kabelskog tipa ili IPTV-a u kontroliranom okruženju ne bi trebale biti u okviru područja primjene ove Uredbe jer te usluge imaju drugačija obilježja. Nisu povezane ni s jednom određenom infrastrukturom, a mogućnosti osiguranja kontroliranog okruženja koje pružaju ograničene su u usporedbi s, primjerice, kabelskom mrežom ili IP mrežom zatvorenog kruga.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)    U cilju pružanja pravne sigurnosti operatorima usluga reemitiranja koje se nude na satelitskoj i digitalnoj zemaljskoj mreži, IP mreži zatvorenog kruga te mobilnoj ili sličnim mrežama te u cilju nadilaženja razlika među nacionalnim zakonodavstvima u pogledu takvih usluga reemitiranja, trebali bi se primjenjivati propisi slični onima koji se primjenjuju na kabelsko reemitiranje, kako je definirano Direktivom 93/83/EEZ. Propisi utvrđeni u toj direktivi uključuju obvezu ostvarivanja prava na davanje ili odbijanje odobrenja operatoru usluga reemitiranja preko organizacija za kolektivno ostvarivanje prava. To ne dovodi u pitanje Direktivu 2014/26/EU, a posebno ne njezine odredbe o pravima nositelja prava povezanih s izborom organizacija za kolektivno ostvarivanje prava.

(13)    U cilju pružanja pravne sigurnosti operatorima usluga reemitiranja koje se nude na satelitskoj i digitalnoj zemaljskoj mreži, usluga kabelskog tipa ili IPTV-a u kontroliranom okruženju te u cilju nadilaženja razlika među nacionalnim zakonodavstvima u pogledu takvih usluga reemitiranja, trebali bi se primjenjivati propisi slični onima koji se primjenjuju na kabelsko reemitiranje, kako je definirano Direktivom 93/83/EEZ. Propisi utvrđeni u toj direktivi uključuju obvezu ostvarivanja prava na davanje ili odbijanje odobrenja operatoru usluga reemitiranja preko organizacija za kolektivno ostvarivanje prava. To ne dovodi u pitanje Direktivu 2014/26/EU, a posebno ne njezine odredbe o pravima nositelja prava povezanih s izborom organizacija za kolektivno ostvarivanje prava. Pravo na davanje odobrenja kao takvo ostaje nepromijenjeno, a u određenoj je mjeri reguliran samo način ostvarivanja tog prava. Time se također podrazumijeva da je uvijek moguće odlučiti o tome hoće li se ili ne dodijeliti pravo na reemitiranje.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a) Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava trebale bi moći primjenjivati odredbe o ostvarivanju prava na reemitiranje utvrđene u ovoj Uredbi proširenjem kolektivnog ugovora s operatorom usluge reemitiranja na prava nositelja prava koje ta organizacija ne zastupa, ako je takav sustav omogućen nacionalnim pravom.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)  Pružatelji radiodifuzijskih usluga koji emitiraju svoje programske signale s pomoću prijenosa signala postupkom izravnog protoka distributerima koji su u skladu s Bernskom konvencijom treće strane u odnosu na pružatelje radiodifuzijskih usluga za javni prijam trebali bi zajedno sa svojim distributerima biti odgovorni za pojedinačne i neodvojive radnje priopćavanja javnosti i stavljanja na raspolaganje javnosti, kako je utvrđeno u članku 3. Direktive 2001/29/EZ, a koje izvode zajedno. Takve bi organizacije za radiodifuziju i distributeri stoga trebali pribaviti odobrenje dotičnog nositelja prava u vezi sa svojim sudjelovanjem u tim radnjama.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14b)  Izuzeće predviđeno u ovoj Uredbi za prava na reemitiranja koja ostvaruju organizacije za radiodifuziju u pogledu svojih emitiranja ne bi trebalo ograničiti izbor nositelja prava da prenesu svoja prava organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava te da time imaju izravan udio u naknadi koju plaća operator usluge reemitiranja.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)    Kako bi se spriječilo zaobilaženje primjene načela države podrijetla produljenjem trajanja postojećih sporazuma o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava relevantnih za pružanje dodatnih usluga na internetu te pristup dodatnim uslugama na internetu ili korištenje tim uslugama, potrebno je primijeniti načelo države podrijetla i na postojeće ugovore, ali s prijelaznim razdobljem.

(15)    Kako bi se spriječilo zaobilaženje primjene načela države podrijetla koje vrijedi za vijesti i aktualne informativne programe produljenjem trajanja postojećih sporazuma o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava relevantnih za pružanje dodatnih usluga na internetu te pristup dodatnim uslugama na internetu ili korištenje tim uslugama, potrebno je primijeniti to načelo i na postojeće ugovore, ali s prijelaznim razdobljem.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a)  Pružatelji radiodifuzijskih usluga koji emitiraju svoje programske signale s pomoću prijenosa signala postupkom izravnog protoka distributerima za javni prijam trebali bi zajedno sa svojim distributerima biti odgovorni za pojedinačne i neodvojive radnje priopćavanja javnosti i stavljanja na raspolaganje javnosti, kako je utvrđeno u članku 3. Direktive 2001/29/EZ, a koje izvode zajedno. Takve bi organizacije za radiodifuziju i distributeri stoga trebali pribaviti zasebno odobrenje dotičnog nositelja prava u vezi sa svojim sudjelovanjem u tim radnjama.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)    Ovom uredbom poštuju se temeljna prava i postupa se u skladu s načelima priznatima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Iako obveza kolektivnog ostvarivanja prava za ostvarivanje prava na priopćavanje javnosti u pogledu usluga reemitiranja može utjecati na ostvarivanje prava nositelja prava, takav je uvjet potrebno propisati ciljano za određene usluge te kako bi se omogućila šira prekogranična distribucija televizijskih i radijskih programa olakšavanjem ostvarivanja tih prava.

(16)    Ovom uredbom poštuju se temeljna prava i postupa se u skladu s načelima priznatima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Iako obveza kolektivnog ostvarivanja prava za ostvarivanje prava na priopćavanje javnosti u pogledu usluga reemitiranja utječe na ostvarivanje prava nositelja prava, takav je uvjet potrebno propisati ciljano i ograničiti ga na određene usluge koje su slične kabelskom i satelitskom reemitiranju i do kojih dolazi u upravljanom okružju.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)    Evaluaciju uredbe treba provesti nakon što je uredba bila na snazi određeno vrijeme, kako bi se, među ostalim, ocijenilo u kojoj se mjeri prekogranično pružanje dodatnih usluga na internetu povećalo u korist europskih potrošača i stoga u korist veće kulturne raznolikosti u Uniji.

(18)    U skladu s načelom bolje izrade zakonodavstva evaluaciju uredbe treba provesti nakon što je uredba bila na snazi određeno vrijeme, kako bi se ocijenio učinak uredbe, uključujući odredbe o izravnom protoku, europskim kreativnim industrijama, financiranju europskih audiovizualnih djela i o nositeljima prava. Revizijom bi se u obzir trebala uzeti mjera u kojoj se prekogranično pružanje dodatnih usluga na internetu, i razina ulaganja u novi sadržaj, povećalo u korist europskih potrošača i poduzeća i stoga u korist veće kulturne raznolikosti u Uniji.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)    Budući da države članice ne mogu zadovoljavajuće ostvariti cilj ove uredbe, točnije promicanje prekograničnog pružanja dodatnih usluga na internetu i olakšavanje reemitiranja televizijskih i radijskih programa iz drugih država članica, koji bi se s obzirom na razmjer i učinke bolje ostvario na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je određeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti iz tog članka, ova uredba ne prelazi okvire onog što je potrebno kako bi se ostvario njezin cilj. U pogledu prekograničnog pružanja dodatnih usluga na internetu, ovom se uredbom utvrđuju mehanizmi za olakšavanje ostvarivanja autorskih prava i srodnih prava. Ovom se uredbom organizacije za radiodifuziju ne obvezuju na pružanje takvih usluga preko granica. Ovom se uredbom operatori usluga reemitiranja ne obvezuju na uvođenje televizijskih ili radijskih programa iz drugih država članica u svoje usluge. Ova se uredba odnosi samo na ostvarivanje određenih prava na reemitiranje u mjeri potrebnoj za pojednostavnjenje licenciranja autorskih prava i srodnih prava za takve usluge te samo u pogledu televizijskih i radijskih programa iz drugih država članica Unije,

(19)    Budući da države članice ne mogu zadovoljavajuće ostvariti cilj ove uredbe, točnije promicanje prekograničnog pružanja dodatnih usluga na internetu za vijesti i aktualne informativne programe i olakšavanje reemitiranja televizijskih i radijskih programa iz drugih država članica, koji bi se s obzirom na razmjer i učinke u nekim slučajevima bolje ostvario na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je određeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti iz tog članka, ova uredba ne prelazi okvire onog što je potrebno kako bi se ostvario njezin cilj. U pogledu prekograničnog pružanja određenih dodatnih usluga pružatelja radiodifuzijskih usluga na internetu, ovom se uredbom organizacije za radiodifuziju ne obvezuju na pružanje takvih usluga preko granica. Ovom se uredbom operatori usluga reemitiranja ne obvezuju na uvođenje televizijskih ili radijskih programa iz drugih država članica u svoje usluge. Ova se uredba odnosi samo na ostvarivanje određenih prava na reemitiranje u mjeri potrebnoj za pojednostavnjenje licenciranja autorskih prava i srodnih prava za takve usluge te samo u pogledu televizijskih i radijskih programa iz drugih država članica Unije,

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a)  Reemitiranje programa iz drugih država članica radnja je uređena autorskim pravom i, u nekim slučajevima, srodnim pravima. Za usluge na internetu stoga bi trebalo pribaviti odobrenje od svakog nositelja prava za svaki dio reemitiranog programa. U skladu s ovom uredbom odobrenja bi trebalo dodjeljivati ugovorno osim ako je predviđena privremena iznimka za postojeće sustave zakonskog licenciranja.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak -1. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak -1.

 

Predmet

 

1.   Ovom se Uredbom uspostavljaju pravni mehanizmi kojima se olakšava stjecanje autorskog prava i srodnih prava relevantnih za prekogranično pružanje dodatnih usluga na internetu te kojima se olakšava digitalno reemitiranje u zatvorenom okružju.

 

2.   Ti pravni mehanizmi obuhvaćaju uvođenje načela države podrijetla u pogledu ostvarivanja tih prava. Ti pravni mehanizmi također obuhvaćaju odredbe o obveznom kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava relevantnih za reemitiranje, o zakonskoj pretpostavci zastupanja preko organizacija za kolektivno ostvarivanje prava te o ostvarivanju prava na reemitiranje organizacija za radiodifuziju.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)   „reemitiranje” znači bilo koje istovremeno, neizmijenjeno i cjelovito reemitiranje prvog prijenosa iz jedne države članice, namijenjeno javnosti druge države članice, a koje nije kabelsko reemitiranje, kako je definirano u Direktivi 93/83/EEZ te koje nije reemitiranje putem usluge pristupa internetu, kako je definirano u Uredbi (EU) 2015/2120 Europskog parlamenta i Vijeća, žicom ili zrakom, uključujući i satelitom, ali ne uključujući internetsko emitiranje televizijskih ili radijskih programa koji su namijenjeni javnosti, pod uvjetom da takva reemitiranja provodi stranka koja nije organizacija za radiodifuziju koja je provela prvi prijenos ili pod čijom je kontrolom i odgovornošću proveden takav prijenos.

(b)   „reemitiranje” znači bilo koje istovremeno, neizmijenjeno i cjelovito reemitiranje prvog prijenosa iz jedne države članice, namijenjeno javnosti druge države članice, a koje nije kabelsko reemitiranje, kako je definirano u Direktivi 93/83/EEZ ograničeno na usluge poput kabelskih ili usluge reemitiranja putem internetskog protokola, žicom ili zrakom, uključujući i satelitom, ali ne uključujući internetsko emitiranje televizijskih ili radijskih programa koji su namijenjeni javnosti, pod uvjetom da takva reemitiranja provodi stranka koja nije organizacija za radiodifuziju koja je provela prvi prijenos ili pod čijom je kontrolom i odgovornošću proveden takav prijenos.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)   „izravan protokˮ znači postupak u dva ili više koraka pri čemu organizacije za radiodifuziju prenose svoje programske signale za javni prijam distributerima, koji su organizacije različite od organizacija za radiodifuziju u skladu s Bernskom konvencijom, privatnom linijom od točke do točke, žicom ili zrakom, među ostalim i satelitom, na takav način da široka javnost ne može pristupiti programskim signalima tijekom takvih prijenosa; pružatelji usluga nude potom te programe javnosti, istovremeno, neizmijenjeno i cjelovito, za gledanje ili slušanje preko kabelskih mreža, mikrovalnih sustava, digitalne zemaljske mreže, IP-mreža i mobilnih ili sličnih mreža.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka bb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b b)   „upravljana okružja” definirana su isključivo kao usluge poput kabelskih ili usluge televizije putem internetskog protokola sa sigurnim i ograničenim pristupom ako operator reemitiranja pruža od početka do kraja šifrirane usluge reemitiranja svojim ugovorno ovlaštenim korisnicima.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 2.

Članak 2.

Primjena načela „države podrijetla” na dodatne usluge na internetu

Primjena načela „države podrijetla” na usluge na internetu za emitiranje vijesti i aktualnih informativnih programa

(1)   Smatra se da su radnje priopćavanja javnosti i stavljanja na raspolaganje tijekom pružanja dodatnih usluga na internetu od strane ili pod kontrolom i odgovornosti organizacije za radiodifuziju te radnje reprodukcije koje su potrebne za pružanje ili korištenje dodatnim uslugama na internetu ili pristup tim uslugama, za potrebe ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava koja su relevantna za te radnje, izvršene samo u državi članici u kojoj organizacija za radiodifuziju ima svoj glavni poslovni nastan.

(1)   Smatra se da su radnje priopćavanja javnosti i stavljanja na raspolaganje tijekom pružanja dodatnih usluga na internetu za prvotno emitiranje isključivo vijesti i aktualnih informativnih programa od strane ili pod kontrolom i odgovornosti organizacije za radiodifuziju te radnje reprodukcije takvih vijesti i aktualnih informativnih programa koje su potrebne za pružanje ili korištenje takvim dodatnim uslugama na internetu ili pristup tim uslugama, za potrebe stjecanja i ostvarivanja stečenog autorskog prava i srodnih prava koja su relevantna za te radnje, izvršene samo u državi članici u kojoj organizacija za radiodifuziju ima svoj glavni poslovni nastan.

(2)   Pri utvrđivanju iznosa naknade za prava koja podliježu načelu zemlje podrijetla iz stavka 1., stranke uzimaju u obzir sve aspekte dodatnih usluga na internetu, primjerice obilježja dodatnih usluga na internetu, publiku i jezične inačice.

(2)   Pri utvrđivanju iznosa naknade za prava koja podliježu načelu zemlje podrijetla iz stavka 1., stranke uzimaju u obzir sve aspekte dodatnih usluga na internetu, primjerice obilježja dodatnih usluga na internetu, uključujući trajanje dostupnosti na internetu, publiku i sve dostupne jezične verzije.

 

(2.a)   Stavkom 2. ne ograničava se sloboda stranaka da se dogovore o svim posebnim metodama ili kriterijima za izračun iznosa naknade za prava na koja se primjenjuje načelo države podrijetla poput onih koja se temelje na prihodima organizacija za radiodifuziju od usluga na internetu.

 

(2.b)  Stavcima 1. i 2. ne dovode se u pitanje načelo teritorijalnosti i načelo slobode sklapanja ugovora u okviru autorskih prava ni bilo koja prava iz Direktive 2001/29/EZ. Na toj osnovi stranke imaju pravo nastaviti se dogovarati o uvođenju ograničenja za iskorištavanja prava iz stavka 1. pod uvjetom da su sva takva ograničenja u skladu s pravom Unije i nacionalnim pravom.

 

(2.c)  Reemitiranje prvotnog prijenosa televizijskog ili radijskog programa iz jedne države članice u druge države članice preko dodatnih usluga na internetu, kako je utvrđeno ovom uredbom, odvija se u skladu s važećim autorskim pravima, srodnim pravima i pravima na druge sadržaje i na temelju individualnih ili kolektivnih ugovornih sporazuma između nositelja autorskih prava, nositelja srodnih prava, nositelja prava na druge sadržaje i operatora usluga reemitiranja.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 3.

Članak 3.

Ostvarivanje prava na reemitiranja od strane nositelja prava koji nisu organizacije za radiodifuziju

Ostvarivanje prava na reemitiranja koja nisu kabelska reemitiranja od strane nositelja prava koji nisu organizacije za radiodifuziju

 

(-1)   Pravo na reemitiranja ekskluzivno je pravo i trebaju ga odobriti nositelji autorskih prava i drugih srodnih prava.

(1)   Nositelji autorskih prava i srodnih prava koji nisu organizacije za radiodifuziju mogu ostvariti svoja prava na davanje ili odbijanje odobrenja za reemitiranje samo preko organizacija za kolektivno ostvarivanje prava.

(1)   Nositelji autorskih prava i srodnih prava koji nisu organizacije za radiodifuziju ostvaruju svoja prava na dopuštanje pristupa uslugama reemitiranja u okviru upravljanih okružja samo preko organizacija za kolektivno ostvarivanje prava.

(2)   Ako nositelj prava nije prenio pravo na ostvarivanje prava iz stavka 1. na organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava, smatra se da je organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koja se bavi ostvarivanjem prava u istoj kategoriji na državnom području države članice za koje operator usluga reemitiranja traži ostvarivanje prava za reemitiranja ovlaštena za ostvarivanje prava u ime tog nositelja prava.

 

(3)   Ako se više od jedne organizacije za kolektivno ostvarivanje prava bavi ostvarivanjem prava u toj kategoriji na državnom području te države članice, nositelj prava može odabrati koja se od tih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava smatra ovlaštenom za ostvarivanje njegovih prava. Ako u takvoj situaciji nositelj prava ne odabere organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava, država članica za čije državno područje operator usluga reemitiranja traži ostvarivanje prava za reemitiranje navodi koja se organizacija za kolektivno ostvarivanje prava smatra ovlaštenom za ostvarivanje prava tog nositelja prava.

(3)   Ako se više od jedne organizacije za kolektivno ostvarivanje prava bavi ostvarivanjem prava u toj kategoriji na državnom području te države članice, nositelj prava može odabrati koja se od tih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava smatra ovlaštenom za ostvarivanje njegovih prava. Ako u takvoj situaciji nositelj prava ne odabere organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava, država članica za čije državno područje operator usluga reemitiranja traži ostvarivanje prava za reemitiranje navodi koja se organizacija za kolektivno ostvarivanje prava smatra ovlaštenom za ostvarivanje prava tog nositelja prava.

(4)   Nositelj prava ima jednaka prava i obveze koje proistječu iz sporazuma između operatora usluga reemitiranja i organizacije za kolektivno ostvarivanje prava koju se smatra ovlaštenom za upravljanje njegovim pravima kao i nositelji prava koji su ovlastili tu udrugu za kolektivno ostvarivanje prava, te može ta prava zahtijevati u roku koji odredi predmetna država članica, a koji ne smije biti kraći od tri godine od datuma reemitiranja koje sadržava njegovo djelo ili drugi zaštićeni sadržaj.

 

(5)   Država članica može odrediti da se smatra da je nositelj prava, ako odobri prvo emitiranje djela ili drugog zaštićenog sadržaja unutar njezina državnog područja, pristao da svoja prava na reemitiranja neće ostvarivati individualno već da će ih ostvarivati u skladu s odredbama ove uredbe.

 

 

(5.a) Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava vode bazu podataka koja pruža informacije u vezi s upravljanjem autorskim pravima i srodnim pravima obuhvaćenim ovim člankom, uključujući informacije o nositelju prava, vrsti upotrebe, teritoriju i vremenskom razdoblju.

 

(5.b)   Za potrebe ove Uredbe na raspolaganju treba biti mogućnost da se zatraži posredovanje i sprečavanje zloupotrebe pregovaračkog stajališta kako je predviđeno u članku 11. i članku 12. stavku 1. Direktive Vijeća 93/83/EEZ.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Iskorištavanje programa radiodifuzije preko reemitiranja

 

Reemitiranje djela ili drugih zaštićenih sadržaja uvrštenih u televizijski ili radijski program koji je organizacija za radiodifuziju prvobitno priopćila javnosti radnja je priopćavanja javnosti o takvom programu bez obzira na to koristi li se operator usluga reemitiranja televizijskog ili radijskog programa istim ili različitim tehničkim sredstvima od onih koja su korištena za originalno emitiranje te bez obzira na to vrši li se reemitiranje u stvarnom ili predviđenom području prijema prvotnog emitiranja.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.a

 

Iskorištavanje programa radiodifuzije postupkom izravnog protoka Pružatelji radiodifuzijskih usluga koji emitiraju svoje programske signale s pomoću prijenosa signala postupkom izravnog protoka distributerima, koji su organizacije različite od organizacija za radiodifuziju u skladu s Bernskom konvencijom, za javni prijam odgovorni su zajedno sa svojim distributerima za pojedinačne i neodvojive radnje priopćavanja javnosti i stavljanja na raspolaganje javnosti, kako je utvrđeno u članku 3. Direktive 2001/29/EZ, a koje izvode zajedno. Takve bi organizacije za radiodifuziju i distributeri stoga trebali pribaviti odobrenje dotičnog nositelja prava u vezi sa svojim sudjelovanjem u tim radnjama.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 5.

Briše se.

Prijelazne odredbe

 

Sporazumi o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koji se odnose na radnje priopćavanja javnosti i stavljanja na raspolaganje tijekom pružanja dodatnih usluga na internetu te radnje reprodukcije koje su potrebne za pružanje ili korištenje dodatnim uslugama na internetu ili pristup njima [datum naveden u članku 7. stavku 2., unosi OPOCE] podliježu članku 2. od [datum naveden u članku 7. stavku 2. + 2 godine, unosi OPOCE] ako istječu nakon tog datuma.

 

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Komisija će najkasnije [3 godine nakon datuma navedenog u članku 7. stavku 2., unosi OPOCE] provesti evaluaciju ove uredbe te glavne rezultate izložiti u izvješću Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

(1)  Komisija će najkasnije [3 godine nakon datuma navedenog u članku 7. stavku 2., unosi OPOCE] provesti evaluaciju ove uredbe te glavne rezultate izložiti u izvješću Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Izvješće mora biti dostupno javnosti na jednostavan i učinkovit način.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Države članice dostavljaju Komisiji podatke potrebne za pripremu izvješća o evaluaciji navedenog u stavku 1.

(2)  Države članice pravodobno i na detaljan način dostavljaju Komisiji podatke potrebne za pripremu izvješća o evaluaciji navedenog u stavku 1.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Primjenjuje se od [6 mjeseci nakon dana objave, unosi OPOCE].

(2)  Primjenjuje se od [18 mjeseci nakon dana objave, unosi OPOCE].

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

Pojednostavljen pristup televizijskim i radijskim programima preko interneta ključni je element na putu ka ostvarenju jedinstvenog digitalnog tržišta. Nevidljive nacionalne granice koje još postoje u području digitalnih tehnologija, moraju postati propusnije kako bi se osigurao i prekogranični pristup digitalnim sadržajima koji su već dostupni na internetu. Apsurdno je da se digitalni sadržaji, kojima su svojstveni brza i jednostavna prenosivost i dostupnost, zatvaraju u nacionalne okvire koje su materijalna dobra odavno nadišla.

Geografsko blokiranje u domeni autorskog prava posljedica je i pravne rascjepkanosti i primjene načela teritorijalnosti.

Iako se ovom Uredbom ne ograničava načelo teritorijalnosti, uvođenjem pravne fikcije u obliku načela države podrijetla rješava se pitanje pravne rascjepkanosti. Uredba stoga predstavlja vrlo uravnotežen kompromis između suprotstavljenih interesa. Izvjestitelj se ne zalaže za daljnja ograničenja kako se ne bi marginaliziralo područje primjene ove Uredbe.

Pravna rascjepkanost ima za posljedicu previsoke troškove prijenosa koji pružatelje radiodifuzijskih usluga odvraćaju od omogućavanja prekograničnog pristupa. Zbog nepostojanja zakonitih mogućnosti pristupa, nije moguće potpuno iskoristiti društvenu vrijednost proizvedenih djela. Radiodifuzijski sadržaji koji se pružaju preko radiodifuzije sve se češće konzumiraju preko interneta, a ne više preko tradicionalnih načina prijenosa poput kabelske, satelitske i zemaljske televizije. No pritom se ne mijenja samo način pristupa radiodifuzijskim sadržajima, već i ponašanje potrošača. Potrošači se odmiču od linearne televizije i prelaze na nelinearno korištenje različitih ponuda s vremenskom odgodom preko terminalnog uređaja po izboru korisnika. Ta promjena se posebno može primijetiti među pripadnicima mlađih generacija. Međutim, cilj prijedloga nije ukidanje nacionalnih licenci u korist jedinstvene paneuropske licence, već preuzimanje prokušanog i provjerenog načela iz članka 1. stavka 2. točke (b) Direktive 93/83/EEZ pod nazivom „načelo zemlje podrijetla” i proširenje njegove primjene na područje interneta. Time se de facto olakšava ostvarivanje prava tako što se određuje koje se nacionalno autorsko pravo primjenjuje u danom slučaju. Tako se minimizira prepreka previsokih troškova prijenosa. S druge strane, za pružatelje radiodifuzijskih usluga ne uvodi se nikakva obveza pružanja usluga.

Izvjestitelj je svjestan značaja europske filmske industrije, a i stalo mu je do njezina očuvanja i poticanja. U toj industriji radi oko milijun ljudi, od scenarista preko filmskih ekipa i glumaca do pružatelja popratnih usluga. Povrh toga, ona predstavlja doprinos kulturnoj raznolikosti koja je pak neizostavan preduvjet za funkcioniranje informacijskog društva i demokracije.

Međutim, ta raznolikost može u potpunosti doći do izražaja samo ako je dostupna pojedincima jer samo se tako može potaknuti široka javna rasprava. U ovoj Uredbi se taj izraz kulturne raznolikosti podupire, dok se s druge strane raznolikost u kvantitativnom i kvalitativnom smislu ne dovodi u pitanje.

Izvjestitelj zastupa mišljenje da će Uredba različitim skupinama stanovništva u Europskoj uniji donijeti goleme konkretne prednosti u svakodnevnom životu. Iako se Uredbom o osiguravanju prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu (u daljnjem tekstu „Uredba o prenosivosti”) jamči prekogranično korištenje otprije stečenih usluga, ono se temelji na pretpostavci da je boravak u drugoj državi članici samo privremene prirode. To se odnosi na boravke poput putovanja, godišnjih odmora ili studijskih putovanja.

Nasuprot tome, u ovoj je Uredbi naglasak na osobama koje trajno borave u nekoj državi članici i imaju legitiman interes za pristupanje internetskoj ponudi pružatelja radiodifuzijskih usluga koji se nalaze u drugim državama članicama.

Misli se na otprilike 13,6 milijuna građana i njihovih potomaka koji aktivno koriste svoja prava na slobodu kretanja osoba i radnika, a koja proizlaze iz zakonodavstva Unije. U tom kontekstu, za razliku od jedinstvenog analognog tržišta, i dalje prisutne nefleksibilne nacionalne granice na jedinstvenom digitalnom tržištu posebno su očite. I dok su slobodno kretanje osoba i robe na unutarnjem tržištu osigurani, pristup sadržajima pružatelja radiodifuzijskih usluga, a time i programima iz matične države nisu.

Jezične manjine koje su prisutne u više država članica isto će tako imati koristi od ove Uredbe. Upravo u slučaju pograničnih područja nije jasno zašto je moguć pristup programima radiodifuzije na materinjem jeziku korištenjem starih tehnologija, a nije moguć preko interneta koji je već postao ustaljena tehnologija.

Omogućuje se i legitiman interes za poticanje stranih jezika slušanjem programa radiodifuzije koji su temelj europskog razumijevanja među narodima.

Usto se olakšava pristup emisijama iz drugih država članica u cijeloj Europi, čime se daje važan doprinos europskoj otvorenosti.

Usluge obuhvaćene Uredbom o prenosivosti u pravilu daju pristup samo zabavnim sadržajima, dok usluge koje uključuju pristup vijestima i informativnom programu njome nisu obuhvaćene. Taj pristup posebno je nužan u doba takozvanih lažnih vijesti i djelomične erozije povjerenja u tradicionalne medije, a ima i poseban značaj za demokraciju. Jednostavniji pristup programima iz drugih država članica treba pozdraviti radi poticanja nastanka informacijskog društva.

Pravo tržišnog natjecanja ograničava ugovornu slobodu samo ako se sklapaju sporazumi kojima se narušava tržišno natjecanje (čl. 101 i 102. UFEU-a). Međutim, zadaća autorskog prava nije zaštita tog primarnog prava od mogućih povreda. Osim toga, iz u presudi Sud Europske unije u predmetu Murphy(1) o licencijskim ugovorima u području intelektualnog prava izričito navodi da ekskluzivni sporazumi koji se odnose na pojedinu državu članicu kao takvi ne predstavljaju kršenje prava o tržišnom natjecanju. Presuda o kršenju morala bi biti opravdana dodatnim čimbenicima koji potkrepljuju tu pretpostavku.

Širenjem načela zemlje podrijetla prestaje vrijediti razlog za opravdanje na temelju prava tržišnog natjecanja odnosno nepostojanje potrebnih prava za emitiranje. Međutim, za pretpostaviti je da postoje drugi legitimni interesi koji opravdavaju mjere geografskog blokiranja poput lokalnih interesa i kulturnih preferencija.

Razlog za donošenje zakonskog akta tim je očitiji jer se 82 % javnih i 62 % privatnih pružatelja radiodifuzijskih usluga koristi nekim oblikom uskraćivanja pristupa na temelju lokacije, čime se značajno otežava pristup informacijskim uslugama. Broj ljudi koji preko takozvanih virtualnih privatnih mreža pristupaju sadržajima pokazuje da potreba za pristupom postoji. Tu potrebu treba u zakonodavnom smislu zadovoljiti tako što će se omogućiti zakonit pristup sadržajima.

Izvjestitelj predlaže sljedeća važna poboljšanja teksta Komisije;

•  Pravila o naknadama. Izvjestitelj još jednom naglašava ogromnu kulturnu važnost europskog filma. Kako bi se uzela u obzir skepsa koju su izrazili, prije svega, europski filmaši, izvjestitelj predlaže da se preciziraju propisi o naknadama u članku 2. stavku 2. te uvede propis o naknadama u članak 3. Predloženim preciziranjem osigurava se da nositelji autorskih prava dobiju primjerenu dodatnu naknadu, posebice nositelji prava na specijalizirana umjetnička djela.

•  Područje primjene koje se odnosi samo na dodatne internetske sadržaje čini se preusko ako se u obzir uzme tehnološki razvoj i ponuda koja se mijenja velikom brzinom. Kako bi se osiguralo primjereno područje primjene ove Uredbe, izvjestitelj smatra da bi trebalo ukloniti spominjanje programa koji se pružaju preko radiodifuzije. Čak i danas postoje programi pružatelja radiodifuzijskih usluga koji su dostupni isključivo preko interneta.

•  Prijelazna odredba o primjeni načela zemlje podrijetla za kupljene igrane filmove i kupljene nastavke televizijskih serija, čija produkcija nije naručena, kako bi se poslovni modeli mogli prilagoditi novim pravilima.

•  Strogo vremensko ograničenje isto tako ne odgovara svrsi i izvjestitelj predlaže brisanje tog ograničenja. Vremenska ograničenja već postoje u nacionalnom pravu. Po mišljenju izvjestitelja bi se ugovornim stranama trebalo prepustiti da se dogovore o trajanju dostupnosti i odgovarajućoj naknadi za to.

•  Utvrđuje se odgovornost za postupke izravnog protoka.

•  Reemitiranje preko kabelske televizije mora biti tehnološki neutralno ako se radi o reemitiranju sadržaja operatera kabelske televizije, kako bi se i u ovom području uzeo u obzir tehnološki napredak.

(1)

Presuda Suda Europske unije od 4.10.2011., C-403/08 i C-429/08, uvodna izjava 137. f


MIŠLJENJE Odbora za kulturu i obrazovanje (28.6.2017)

upućeno Odboru za pravna pitanja

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju propisa o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje (*): Petra Kammerevert

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

AMANDMANI

Odbor za kulturu i obrazovanje poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Napredak digitalnih tehnologija i interneta promijenio je način distribucije televizijskih i radijskih programa te pristup tim programima. Korisnici sve više očekuju pristup televizijskim i radijskim programima uživo i na zahtjev, preko tradicionalnih kanala poput satelita ili kabela, ali i preko internetskih usluga. Organizacije za radiodifuziju stoga sve više nude, uz vlastito radiodifuzijsko emitiranje televizijskih i radijskih programa, usluge na internetu koje pružaju dodatno uz prvotno emitirane programe, npr. istovremeno emitiranje i usluge propuštenih sadržaja. Operatori koji pružaju usluge reemitiranja, a koji objedinjuju radiodifuziju televizijskih i radijskih programa u pakete te ih nude korisnicima istovremeno, neizmijenjeno i cjelovito u odnosu na prvo emitiranje, koriste se različitim tehnikama reemitiranja, primjerice kabel i satelit te digitalna zemaljska mreža, IP mreža zatvorenog kruga te mobilne mreže i otvoreni internet. Kad je riječ o korisnicima, postoji sve veća potražnja za pristupom radiodifuziji televizijskih i radijskih programa ne samo iz njihovih država članica, nego i iz drugih država članica Unije, posebno među pripadnicima jezičnih manjina Unije te osobama koje žive u državi članici koja nije njihova država podrijetla.

(2)  Napredak digitalnih tehnologija i interneta promijenio je te i dalje mijenja način distribucije televizijskih i radijskih programa te pristup tim programima. Korisnici sve više očekuju pristup televizijskim i radijskim programima uživo i na zahtjev, preko tradicionalnih kanala poput satelita ili kabela, ali i preko internetskih usluga. Organizacije za radiodifuziju stoga sve više nude, uz vlastito radiodifuzijsko emitiranje televizijskih i radijskih programa, usluge na internetu, npr. istovremeno emitiranje, mrežni videoprijenos i usluge propuštenih sadržaja, koje služe kao dopuna njihovu tradicionalnom linearnom izlaznom signalu. Nadalje, organizacije za radiodifuziju također stavljaju na raspolaganje televizijske i radijske programe isključivo na internetu ili najprije na internetu. Takve prakse sve su više prisutne u stvarnosti, što se može objasniti promjenom okolnosti na tržištu i zahtjeva potrošača. Operatori koji pružaju usluge reemitiranja, a koji objedinjuju radiodifuziju televizijskih i radijskih programa u pakete te ih nude korisnicima istovremeno, neizmijenjeno i cjelovito u odnosu na prvo emitiranje, koriste se različitim tehnikama reemitiranja, primjerice kabel i satelit te digitalna zemaljska mreža, IP mreža zatvorenog kruga te mobilne mreže i otvoreni internet. Distribucija televizijskih i radijskih programa te pristup njima stoga se u sve većoj mjeri obavlja na temelju višestrukih platformi i na tehnološki neutralan način. Kad je riječ o korisnicima, postoji sve veća potražnja za pristupom radiodifuziji televizijskih i radijskih programa na bilo kojoj platformi u bezgraničnom okružju, te ona stoga ne potječe samo iz njihovih država članica nego i iz drugih država članica Unije, posebno među pripadnicima jezičnih manjina Unije te osobama koje žive u državi članici koja nije njihova država podrijetla.

Amandman     2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Niz prepreka ometa pružanje internetskih usluga koje se pružaju dodatno uz prvotno emitirane programe i pružanje usluga reemitiranja, a time i slobodni optjecaj radijskih i televizijskih programa unutar Unije. Organizacije za radiodifuziju svakodnevno prenose velik broj informativnih, kulturnih, političkih, dokumentarnih ili zabavnih programa. Ti programi uključuju različite sadržaje poput audiovizualnih, glazbenih, književnih ili grafičkih djela zaštićenih autorskim pravom i/ili srodnim pravima u okviru prava Unije. To rezultira složenim procesom ostvarivanja prava od niza nositelja prava te za različite kategorije djela i drugog zaštićenog sadržaja. Prava se često moraju prenijeti u vrlo kratkom roku, posebno za pripremu vijesti i informativnih programa. Kako bi njihove internetske usluge mogle biti dostupne u drugim državama, organizacije za radiodifuziju moraju posjedovati potrebna prava za djela i drugi zaštićeni sadržaj za sva relevantna državna područja, što dodatno komplicira postupak ostvarivanje prava.

(3)  Organizacije za radiodifuziju svakodnevno prenose velik broj vijesti i informativnih programa. Ti programi uključuju različite sadržaje poput audiovizualnih, glazbenih, književnih ili grafičkih djela zaštićenih autorskim pravom i/ili srodnim pravima u okviru prava Unije. To rezultira složenim procesom ostvarivanja prava od niza nositelja prava te za različite kategorije djela i drugog zaštićenog sadržaja. Prava se često moraju prenijeti u vrlo kratkom roku. Kako bi njihove internetske usluge mogle biti dostupne u drugim državama, organizacije za radiodifuziju moraju posjedovati potrebna prava za djela i drugi zaštićeni sadržaj za sva relevantna državna područja, što dodatno komplicira postupak ostvarivanje prava.

Amandman     3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Operatori usluga reemitiranja koji uobičajeno nude više programa u kojima se koriste većim brojem djela i drugog zaštićenog sadržaja koji su sadržani u reemitiranim radijskim i televizijskim programima imaju vrlo kratak vremenski okvir za dobivanje potrebnih licencija i stoga moraju snositi velik teret ostvarivanja prava. Za nositelje prava postoji i rizik upotrebe njihovih djela i drugog zaštićenog sadržaja bez odobrenja ili plaćanja naknade.

(4)  Operatori usluga reemitiranja koji uobičajeno nude više programa u kojima se koriste većim brojem djela i drugog zaštićenog sadržaja koji su sadržani u reemitiranim radijskim i televizijskim programima imaju vrlo kratak vremenski okvir za dobivanje potrebnih licencija i stoga moraju snositi velik teret ostvarivanja prava.

Amandman     4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Prava na djela i drugi zaštićeni sadržaj usklađena su, među ostalim, Direktivom 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 i Direktivom 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća16.

(5)  Prava na djela i drugi zaštićeni sadržaj usklađena su, među ostalim, Direktivom 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 i Direktivom 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća16.Glavni cilj tih instrumenata jest uspostava visoke razine zaštite nositelja prava.

_________________

_________________

15 Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu, SL L 167, 22.6.2001., str. 10-19.

15 Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu, SL L 167, 22.6.2001., str. 10.

16 Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe i određenim pravima srodnim autorskom pravu u području intelektualnog vlasništva SL L 376, 27.12.2006., str. 28-35.

16 Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe i određenim pravima srodnim autorskom pravu u području intelektualnog vlasništva SL L 376, 27.12.2006., str. 28.

Amandman     5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Direktivom 93/83/EEZ17 olakšava se prekogranična radiodifuzija putem satelita te kabelsko reemitiranje televizijskih i radijskih programa emitiranih iz drugih država članica Unije. Međutim odredbe te direktive koje se odnose na emitiranje organizacija za radiodifuziju ograničene su na emitiranje putem satelita i stoga se ne primjenjuju na internetske usluge koje se pružaju dodatno uz prvotno emitirane programe, a odredbe koje se odnose na reemitiranja televizijskih i radijskih programa iz drugih država članica ograničene su na istovremeno, neizmijenjeno i cjelovito kabelsko reemitiranje ili reemitiranje putem mikrovalnih sustava te se ne primjenjuju na takva reemitiranja s pomoću drugih tehnologija.

(6)  Direktivom 93/83/EEZ17 olakšava se prekogranična radiodifuzija preko satelita te kabelsko reemitiranje televizijskih i radijskih programa emitiranih iz drugih država članica Unije.

_________________

_________________

17 Direktiva Vijeća 93/83/EEZ od 27. rujna 1993. o koordinaciji određenih pravila s obzirom na autorska prava i srodna prava koja se odnose na satelitsko emitiranje i kabelsko reemitiranje, SL L 248, 6.10.1993., str. 15-21.

17 Direktiva Vijeća 93/83/EEZ od 27. rujna 1993. o koordinaciji određenih pravila s obzirom na autorska prava i srodna prava koja se odnose na satelitsko emitiranje i kabelsko reemitiranje, SL L 248, 6.10.1993., str. 15.

Amandman     6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Stoga bi se pružanje prekograničnih usluga na internetu kao dodatnih usluga uz radiodifuzijsko emitiranje televizijskih i radijskih programa iz drugih država članica trebalo olakšati prilagodbom pravnog okvira za ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava relevantnih za te radnje.

Briše se.

Amandman     7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Usluge na internetu koje se pružaju kao dodatne usluge uz radiodifuzijsko emitiranje obuhvaćene ovom uredbom usluge su koje nude organizacije za radiodifuziju koje su u jasnom i podređenom odnosu s izvornim emitiranjem. Obuhvaćaju usluge koje omogućuju pristup televizijskim i radijskim programima linearno i istovremeno s izvornim emitiranjem te usluge koje omogućuju pristup (unutar određenog vremenskog roka nakon izvornog emitiranja) televizijskim i radijskim programima koje su već emitirale organizacije za radiodifuziju (usluge propuštenih sadržaja, eng. catch-up services). Osim toga, dodatne usluge na internetu obuhvaćaju usluge koje omogućuju pristup materijalu kojim se obogaćuju ili proširuju televizijski i radijski programi koje emitiraju organizacije za radiodifuziju, među ostalim najavama, proširenjem, nadopunom ili pregledom sadržaja relevantnog programa. Omogućivanje pristupa pojedinim djelima ili drugom zaštićenom sadržaju koji čine sastavni dio televizijskog ili radijskog programa ne bi se trebalo smatrati dodatnom uslugom na internetu. Isto tako, omogućivanje pristupa djelima ili drugom zaštićenom sadržaju neovisno o radiodifuziji, primjerice usluge koje omogućuju pristup pojedinim glazbenim ili audiovizualnim djelima, glazbenim albumima ili videozapisima nije obuhvaćeno definicijom dodatne usluge na internetu.

Briše se.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Načelom ugovorne slobode omogućit će se da se i dalje ograničava iskorištavanje prava obuhvaćenih načelom države podrijetla utvrđenim ovom uredbom, posebno u pogledu određenih tehničkih sredstava emitiranja ili određenih jezičnih inačica, pod uvjetom da svako ograničenje iskorištavanja tih prava bude u skladu s pravom Unije.

(11)  Načelom ugovorne slobode te kako bi se podržali postojeći modeli licenciranja, kao što je isključivo teritorijalno licenciranje, kojima se omogućuju financijski mehanizmi ključni za audiovizualnu produkciju te optimalna raspodjela i promicanje kulturne raznolikosti, trebalo bi omogućiti da se i dalje ograničava iskorištavanje prava obuhvaćenih načelom države podrijetla utvrđenim ovom uredbom, posebno u pogledu određenih tehničkih sredstava emitiranja, kao što su geografsko blokiranje ili filtriranje, ili određenih jezičnih inačica, pod uvjetom da svako ograničenje iskorištavanja tih prava bude u skladu s pravom Unije.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Temeljno je načelo mnogih međunarodnih koprodukcijskih sporazuma da u koprodukciji svaki koproducent ostvaruje prava zasebno i neovisno, tako što se prava na iskorištavanje među njima dijele u skladu s teritorijalnim granicama. Pri ostvarivanju prava svakog koproducenta moraju se uzeti u obzir prava drugog koproducenta uz istodobno poštovanje financijskog udjela stranaka. Ako bi se time što se jednom koproducentu odobri priopćavanje ili stavljanje na raspolaganje javnosti koproduciranih audiovizualnih djela ozbiljno dovela u pitanje vrijednost prava na iskorištavanje drugog koproducenta, sporazumi među koproducentima mogli bi sadržavati odredbe kojima se obuhvaćaju situacije u kojima drugi koproducent mora dati suglasnost za odobrenje za bivšeg koproducenta, na primjer ako se jezična verzija ili jezične verzije objavljenih djela, uključujući i slučaj kad je jezična verzija sinkronizirana ili titlovana, preklapaju s jezikom ili jezicima koje mnogi razumiju na području koje je prema sporazumu dodijeljeno nekom drugom koproducentu. Stoga se u sporazumima među koproducentima, u mjeri u kojoj je to u skladu s pravom Unije, može zahtijevati primjena tehničkih mjera kako bi se spriječilo uplitanje jedne od stranaka u teritorijalno iskorištavanje dogovoreno za drugu stranku.

Amandman     10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.b)  Tehnologijama izravnog protoka omogućuje se slanje programskog signala organizacije za radiodifuziju isključivo operatorima usluga reemitiranja. Operatori pak objedinjuju signale u pakete i pružaju ih svojim kupcima, često uključujući i druge s njima povezane usluge dodane vrijednosti kao što su usluge pristupa propuštenim sadržajima, lokalne prenosivosti i streaminga. Pružanje programa koji su u paketu i kojima upravljaju organizacije za radiodifuziju čini znatan udio u prihodima operatora usluga kabelskog reemitiranja. Operatori usluga reemitiranja trebali bi nastaviti plaćati naknadu nositeljima prava bez obzira na tehnologiju koja se koristi.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Operatori usluga reemitiranja koje se nude putem satelita, digitalne zemaljske mreže, IP mreža zatvorenog kruga te mobilne mreže i sličnih mreža pružaju usluge koje su ravnopravne uslugama koje pružaju operatori usluga kabelskog reemitiranja kada istovremeno i cjelovito reemitiraju prvi prijenos televizijskog ili radijskog programa namijenjenog javnosti iz druge države članice, u kojoj se prvi prijenos namijenjen javnosti emitira žicom ili zrakom, uključujući i satelitom, ali ne na internetu. Stoga bi trebali biti unutar područja primjene ove uredbe i imati koristi od mehanizma kojim se uvodi obvezno kolektivno ostvarivanje prava. Usluge reemitiranja koje se nude na otvorenom internetu ne bi trebale biti u okviru područja primjene ove uredbe jer te usluge imaju drugačija obilježja. Nisu povezane ni s jednom određenom infrastrukturom, a mogućnosti osiguranja kontroliranog okruženja koje pružaju ograničene su u usporedbi s, primjerice, kabelskom mrežom ili IP mrežom zatvorenog kruga.

(12)  Operatori usluga reemitiranja koje se nude preko satelita, digitalne zemaljske mreže, IP mreža zatvorenog kruga te mobilne mreže i sličnih mreža, kao i preko određene usluge pristupa internetu u skladu s Uredbom (EU) 2015/2120 Europskog parlamenta i Vijeća1a, pružaju usluge koje su ravnopravne uslugama koje pružaju operatori usluga kabelskog reemitiranja kada istovremeno i cjelovito reemitiraju prvi prijenos televizijskog ili radijskog programa namijenjenog javnosti iz druge države članice u kojoj se prvi prijenos namijenjen javnosti emitira žicom ili zrakom, među ostalim i satelitom te na internetu. Stoga bi trebali biti unutar područja primjene ove uredbe i imati koristi od mehanizma kojim se uvodi obvezno kolektivno ostvarivanje prava. Usluge reemitiranja koje se nude na otvorenom internetu ne bi trebale biti u okviru područja primjene ove uredbe samo ako se njima ne može osigurati zatvoreno okružje u usporedbi s, primjerice, kabelskom mrežom ili IP mrežom zatvorenog kruga.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) 2015/2120 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o utvrđivanju mjera u vezi s pristupom otvorenom internetu te o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama i Uredbe (EU) br. 531/2012 o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji, SL L 310, 26.11.2015., str. 1.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  U cilju pružanja pravne sigurnosti operatorima usluga reemitiranja koje se nude na satelitskoj i digitalnoj zemaljskoj mreži, IP mreži zatvorenog kruga te mobilnoj ili sličnim mrežama te u cilju nadilaženja razlika među nacionalnim zakonodavstvima u pogledu takvih usluga reemitiranja, trebali bi se primjenjivati propisi slični onima koji se primjenjuju na kabelsko reemitiranje, kako je definirano Direktivom 93/83/EEZ. Propisi utvrđeni u toj direktivi uključuju obvezu ostvarivanja prava na davanje ili odbijanje odobrenja operatoru usluga reemitiranja preko organizacija za kolektivno ostvarivanje prava. To ne dovodi u pitanje Direktivu 2014/26/EU, a posebno ne njezine odredbe o pravima nositelja prava povezanih s izborom organizacija za kolektivno ostvarivanje prava.

(13)  U cilju pružanja pravne sigurnosti operatorima usluga reemitiranja koje se nude na satelitskoj i digitalnoj zemaljskoj mreži, IP mreži zatvorenog kruga te mobilnoj ili sličnim mrežama te u cilju nadilaženja razlika među nacionalnim zakonodavstvima u pogledu takvih usluga reemitiranja trebali bi se primjenjivati propisi slični onima koji se primjenjuju na kabelsko reemitiranje, kako je definirano Direktivom 93/83/EEZ. Propisi utvrđeni u toj direktivi uključuju obvezu ostvarivanja prava na davanje ili odbijanje odobrenja operatoru usluga reemitiranja preko organizacija za kolektivno ostvarivanje prava. To ne dovodi u pitanje Direktivu 2014/26/EU, a posebno ne njezine odredbe o pravima nositelja prava povezanih s izborom organizacija za kolektivno ostvarivanje prava.

__________________

__________________

18 Direktiva 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu, SL L 84, 20.3.2014, str. 72-98.

18 Direktiva 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu, SL L 84, 20.3.2014, str. 72.

Amandman     13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Kako bi se zadovoljila potražnja potrošača, ostvarivanje prava reemitiranja kao što je definirano u ovoj uredbi i Direktivi Vijeća 93/83/EEZ također se treba primjenjivati na funkcije koje su usko povezane s linearnom radiodifuzijom za koju su dobivena prava na reemitiranje. Takvim funkcijama treba smatrati usluge s vremenskim odmakom koje se pružaju samo u određenom vremenskom razdoblju, kako je dogovoreno ugovorom između stranaka, tijekom ili nakon reemitiranja, kao što su osobne internetske videosnimke i ponavljanje televizijskog programa. Funkcija koja zamjenjuje internetske usluge organizacije za radiodifuziju ne bi se trebala smatrati funkcijom koja je usko povezana s linearnom radiodifuzijom za koju su dobivena prava na reemitiranje. Ostvarivanje prava na reemitiranje stoga se ne bi trebalo primjenjivati na takvu funkciju koju nudi operator usluga reemitiranja.

Amandman     14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se spriječilo zaobilaženje primjene načela države podrijetla produljenjem trajanja postojećih sporazuma o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava relevantnih za pružanje dodatnih usluga na internetu te pristup dodatnim uslugama na internetu ili korištenje tim uslugama, potrebno je primijeniti načelo države podrijetla i na postojeće ugovore, ali s prijelaznim razdobljem.

Briše se.

Amandman     15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  Pružatelji radiodifuzijskih usluga koji emitiraju svoje programske signale s pomoću prijenosa signala postupkom izravnog protoka distributerima za javni prijam trebali bi zajedno s tim distributerima biti odgovorni za pojedinačne i neodvojive radnje priopćavanja javnosti i stavljanja na raspolaganje javnosti, kako je utvrđeno u članku 3. Direktive 2001/29/EZ, a koje izvode zajedno. Takve organizacije za radiodifuziju i distributeri stoga bi trebali dobiti odobrenje dotičnog nositelja prava u vezi s njihovim sudjelovanjem u takvim radnjama.

Amandman     16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  „informativni programi” znači vrsta televizijskog novinarstva u kojemu je naglasak na detaljnoj analizi i raspravi o novim događajima koji su se nedavno odigrali ili su u tijeku u vrijeme emitiranja;

Amandman     17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  „vijesti” znači vrsta programa u kojemu se naglasak stavlja na izvješća o vijestima pripremljena za jednostavan prikaz u najkraćem mogućem roku, često s minimalnom analizom;

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „reemitiranje” znači bilo koje istovremeno, neizmijenjeno i cjelovito reemitiranje prvog prijenosa iz jedne države članice, namijenjeno javnosti druge države članice, a koje nije kabelsko reemitiranje, kako je definirano u Direktivi 93/83/EEZ te koje nije reemitiranje putem usluge pristupa internetu, kako je definirano u Uredbi (EU) 2015/2120 Europskog parlamenta i Vijeća, žicom ili zrakom, uključujući i satelitom, ali ne uključujući internetsko emitiranje televizijskih ili radijskih programa koji su namijenjeni javnosti, pod uvjetom da takva reemitiranja provodi stranka koja nije organizacija za radiodifuziju koja je provela prvi prijenos ili pod čijom je kontrolom i odgovornošću proveden takav prijenos.

(b)  „reemitiranje” znači bilo koje istovremeno, neizmijenjeno i cjelovito reemitiranje prvog prijenosa iz jedne države članice, namijenjeno javnosti druge države članice, a koje nije kabelsko reemitiranje, kako je definirano u Direktivi 93/83/EEZ, te koje nije reemitiranje preko usluge pristupa internetu, kako je definirano u Uredbi (EU) 2015/2120 Europskog parlamenta i Vijeća, žicom ili zrakom, među ostalim i satelitom, ali ne uključujući internetsko emitiranje televizijskih ili radijskih programa konačno namijenjenih javnosti, pod uvjetom da takva reemitiranja provodi stranka koja nije organizacija za radiodifuziju koja je provela prvi prijenos ili pod čijom je kontrolom i odgovornošću proveden takav prijenos. Internetska reemitiranja obuhvaćena su područjem primjene ove uredbe ako su povezana s određenom infrastrukturom ili se njima može osigurati kontrolirano okružje korisničke skupine.

__________________

__________________

19 Uredba (EU) 2015/2120 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o utvrđivanju mjera u vezi s pristupom otvorenom internetu te o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama i Uredbe (EU) br. 531/2012 o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji, SL L 310, 26.11.2015., str. 1.

19 Uredba (EU) 2015/2120 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o utvrđivanju mjera u vezi s pristupom otvorenom internetu te o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama i Uredbe (EU) br. 531/2012 o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji, SL L 310, 26.11.2015., str. 1.

Amandman     19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  „zatvoreno okruženje” znači svako okruženje u kojemu operator usluga reemitiranja pruža uslugu reemitiranja samo skupini potrošača koja se može definirati;

Amandman     20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  „izravan protok” znači postupak u dva ili više koraka pri kojemu organizacije za radiodifuziju prenose svoje programske signale namijenjene za javni prijam, od točke do točke – žicom ili zrakom, među ostalim i satelitom – na način da ih šira javnost ne može primiti tijekom tog prijenosa, distributerima koji potom te programe nude javnosti istodobno u neizmijenjenom i cjelovitom obliku za gledanje ili slušanje na kabelskoj mreži, mikrovalnim sustavima, satelitu te na digitalnim zemaljskim mrežama, IP mrežama ili sličnim mrežama.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Stavak 1. ne primjenjuje se na usluge na internetu koje su, gledajući u cjelini, prvenstveno ili isključivo usmjerene na publiku u državi članici u kojoj se ne nalazi sjedište organizacije za radiodifuziju.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.b)  Stavak 1. ne utječe na ugovornu slobodu u području autorskih prava te se njime ne dovode u pitanje prava utvrđena Direktivom 2001/29/EZ. Nositelji i korisnici prava stoga mogu pristati na to da se ograniči geografski opseg prava obuhvaćenih načelom države podrijetla, pod uvjetom da poštuju relevantna pravila.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.c)  Stavak 1. ne primjenjuje se na priopćavanje javnosti, stavljanje na raspolaganje javnosti i reprodukciju:

 

(i)  audiovizualnih djela za koja je organizacija za radiodifuziju dobila licenciju od treće strane, među ostalim od druge organizacije za radiodifuziju, osim ako je ta audiovizualna djela naručila i ako ih u potpunosti financira organizacija za radiodifuziju koja pruža internetsku uslugu iz stavka 1.;

 

(ii)  koproduciranih audiovizualnih djela, osim ako ih u potpunosti financira organizacija za radiodifuziju; i 

 

iii.  djela ili drugih zaštićenih sadržaja uvrštenih u prijenos sportskih događaja.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Načelom ugovorne slobode štiti se mogućnost ograničavanja iskorištavanja prava obuhvaćenih načelom države podrijetla iz stavka 1., među ostalim dogovorom o apsolutnoj teritorijalnoj ekskluzivnosti. Ako se odlukama u vezi s pravom Unije sprečavaju ugovorne klauzule kojima se odobrava i/ili nameće apsolutna teritorijalna ekskluzivnost, odredba iz stavka 1. više se ne primjenjuje.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Ako je autor prenio svoje pravo reemitiranja na organizaciju za radiodifuziju ili producenta, on zadržava pravo na primjerenu naknadu za reemitiranje njegova rada. Upravljanje tim pravom može se povjeriti organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava koja zastupa autore.

 

Ovom odredbom ne isključuju se kolektivni ugovori, operativna rješenja i zajednička pravila o naknadama organizacija za radiodifuziju, producenata i sindikata, pod uvjetom da autor dobije primjerenu naknadu za reemitiranje njegova rada.

Amandman     26

Prijedlog uredbe

Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 5.

Briše se.

Prijelazna odredba

 

Sporazumi o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koji se odnose na radnje priopćavanja javnosti i stavljanja na raspolaganje tijekom pružanja dodatnih usluga na internetu te radnje reprodukcije koje su potrebne za pružanje ili korištenje dodatnim uslugama na internetu ili pristup njima [datum naveden u članku 7. stavku 2., unosi OPOCE] podliježu članku 2. od [datum naveden u članku 7. stavku 2. + 2 godine, unosi OPOCE] ako istječu nakon tog datuma.

 

Amandman     27

Prijedlog uredbe

Članak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.a

 

Iskorištavanje programa radiodifuzije postupkom izravnog protoka

 

Organizacije za radiodifuziju koje radi javnog prijama emitiraju distributerima svoje programske signale s pomoću prijenosa signala postupkom izravnog protoka zajedno s tim distributerima odgovorni su za pojedinačne i neodvojive radnje priopćavanja javnosti i stavljanja na raspolaganje javnosti, kako je utvrđeno u članku 3. Direktive 2001/29/EZ, a koje izvode zajedno. Takve organizacije za radiodifuziju i distributeri stoga moraju pribaviti odobrenje dotičnog nositelja prava u vezi sa svojim sudjelovanjem u tim radnjama.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Komisija će najkasnije [3 godine nakon datuma navedenog u članku 7. stavku 2., unosi OPOCE] provesti evaluaciju ove uredbe te glavne rezultate izložiti u izvješću Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

(1)  Komisija će najkasnije [3 godine nakon datuma navedenog u članku 7. stavku 2., unosi OPOCE] provesti evaluaciju ove uredbe te glavne rezultate izložiti u izvješću Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Izvješće mora biti dostupno javnosti na jednostavan i učinkovit način.

PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJICA ZA MIŠLJENJE PRIMILA INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je isključivo dobrovoljno uz izričitu odgovornost izvjestiteljice. Izvjestiteljica je primila informacije od sljedećih subjekata ili osoba tijekom pripreme nacrta izvješća, do njegova usvajanja u odboru:

Subjekt i/ili osoba

Europska unija za radiodifuziju (EBU)

Europski savez skladatelja i tekstopisaca (ECSA)

Europska udruga društava autora i skladatelja (GESAC)

Međunarodna konfederacija glazbenih izdavača (ICMP)

ARD

ZDF

Vodafone

Udruga europskih radija (AER)

Udruga za međunarodno kolektivno upravljanje audiovizualnim djelima (AGICOA)

Udruga GSM (GSMA)

Direktori europskih filmskih agencija (EFAD)

Njemačka savezna organizacija za zaštitu potrošača (Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.)

Društvo autora audiovizualnih djela (SAA)

Njemačko društvo za prava na izvođenje glazbe i mehaničko umnožavanje (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte – GEMA)

Njemačka savezna udruga za informacijsko gospodarstvo, telekomunikacije i nove medije (Bundesverband, Informationswirtschaft Telekommunikation und neue Medien e.V. – Bitkom)

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Propisi o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa

Referentni dokumenti

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

6.10.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

6.10.2016

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

16.3.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Petra Kammerevert

25.10.2016

Razmatranje u odboru

28.2.2017

 

 

 

Datum usvajanja

21.6.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

9

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Martin Sonneborn, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Emma McClarkin, Martina Michels

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

David Borrelli

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

19

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, John Procter

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Helga Trüpel

9

-

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

EFDD

David Borrelli

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Curzio Maltese, Martina Michels

NI

Martin Sonneborn

S&D

Petra Kammerevert

Verts/ALE

Jill Evans

1

0

S&D

Luigi Morgano

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (23.6.2017)

upućeno Odboru za pravna pitanja

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju propisa o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa

(COM(2016)0594 – C8 0384/2016 – 2016/0284(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Jerzy Buzek

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Cilj Prijedloga uredbe promicanje je bolje distribucije televizijskih i radijskih programa širenjem određenih načela Direktive o satelitskom emitiranju i kabelskom reemitiranju iz 1993. na internetsko okruženje, uključujući širenje načela države podrijetla na „dodatne” internetske usluge organizacija za radiodifuziju i širenje obveznog kolektivnog ostvarivanja prava na usluge reemitiranja, koje nisu kabelske usluge, preko zatvorenih mreža.

Izvjestitelj podržava opći pristup Komisije da se načelo države podrijetla proširi na „dodatne” internetske usluge organizacija za radiodifuziju kako bi se pojednostavilo licenciranje autorskih prava i srodnih djela. Nadalje, izvjestitelj pozdravlja odredbe o širenju obveznog kolektivnog ostvarivanja prava, no smatra da bi trebala biti obuhvaćena i reemitiranja preko otvorenog interneta, pod uvjetom da su povezana s kontroliranim okruženjem, kao što je korisnička skupina koju je moguće definirati na temelju registracije ili provjere korisnika.

Također treba istaknuti da su ta nova pravila kompatibilna s načelom ugovorne slobode, što je ključno za dugoročnu održivost europskih audiovizualnih djela. Izvjestitelj navodi da je tijekom Komisijine evaluacije uredbe potrebno voditi računa o utjecaju te uredbe na financiranje audiovizualnih djela i ulaganje u njih u Europi, čime se te odredbe želi učvrstiti.

AMANDMAN

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman     1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Kako bi se doprinijelo funkcioniranju unutarnjeg tržišta, potrebno je osigurati bolju distribuciju televizijskih i radijskih programa iz drugih država članica u korist korisnika diljem Unije olakšavanjem licenciranja autorskog prava i srodnih prava za djela i drugi zaštićeni sadržaj koji su sastavni dio radiodifuzijskog emitiranja takvih programa. Televizijski i radijski programi doista su važno sredstvo za promicanje kulturne i jezične raznolikosti, društvene usklađenost i pristup informacijama.

(1)  Kako bi se doprinijelo funkcioniranju unutarnjeg tržišta te promicala kulturna i jezična raznolikost, socijalna kohezija i pristup informacijama, potrebno je osigurati bolju distribuciju televizijskih i radijskih programa iz drugih država članica u korist korisnika diljem Unije olakšavanjem licenciranja autorskog prava i srodnih prava za djela i drugi zaštićeni sadržaj koji su sastavni dio radiodifuzijskog emitiranja takvih programa.

Amandman     2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)   Trebalo bi poticati stvaranje poslovnih veza između medija i pružatelja radijskih usluga u državama članicama kako bi se na zahtjev potrošača iz bilo koje države članice mogli pružati paketi usluga koji uključuju programe iz druge države članice.

Amandman     3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Napredak digitalnih tehnologija i interneta promijenio je način distribucije televizijskih i radijskih programa te pristup tim programima. Korisnici sve više očekuju pristup televizijskim i radijskim programima uživo i na zahtjev, preko tradicionalnih kanala poput satelita ili kabela, ali i preko internetskih usluga. Organizacije za radiodifuziju stoga sve više nude, uz vlastito radiodifuzijsko emitiranje televizijskih i radijskih programa, usluge na internetu koje pružaju dodatno uz prvotno emitirane programe, npr. istovremeno emitiranje i usluge propuštenih sadržaja. Operatori koji pružaju usluge reemitiranja, a koji objedinjuju radiodifuziju televizijskih i radijskih programa u pakete te ih nude korisnicima istovremeno, neizmijenjeno i cjelovito u odnosu na prvo emitiranje, koriste se različitim tehnikama reemitiranja, primjerice kabel i satelit te digitalna zemaljska mreža, IP mreža zatvorenog kruga te mobilne mreže i otvoreni internet. Kad je riječ o korisnicima, postoji sve veća potražnja za pristupom radiodifuziji televizijskih i radijskih programa ne samo iz njihovih država članica, nego i iz drugih država članica Unije, posebno među pripadnicima jezičnih manjina Unije te osobama koje žive u državi članici koja nije njihova država podrijetla.

(2)  Napretkom digitalnih tehnologija internetskog tržišta mijenja se način distribucije televizijskih i radijskih programa te pristup tim programima. Korisnici sve više očekuju pristup televizijskim i radijskim programima uživo i na zahtjev, preko tradicionalnih kanala poput satelita ili kabela, ali i preko internetskih usluga. Organizacije za radiodifuziju stoga sve više nude, uz vlastito radiodifuzijsko emitiranje televizijskih i radijskih programa, usluge na internetu koje pružaju dodatno uz prvotno emitirane programe, npr. istovremeno emitiranje i usluge propuštenih sadržaja, kako bi se proširila njihova standardna ponuda programa. Operatori koji pružaju usluge reemitiranja, a koji objedinjuju radiodifuziju televizijskih i radijskih programa u pakete te ih nude korisnicima istovremeno, neizmijenjeno i cjelovito u odnosu na prvo emitiranje, koriste se različitim tehnikama reemitiranja, primjerice kabel i satelit te digitalna zemaljska mreža, IP mreža zatvorenog kruga te mobilne mreže i otvoreni internet. Distribucija televizijskih i radijskih programa te pristup njima stoga se u sve većoj mjeri obavlja na temelju višestrukih platformi i na tehnološki neutralan način. Kad je riječ o korisnicima, postoji sve veća potražnja za pristupom radiodifuziji televizijskih i radijskih programa na bilo kojoj platformi u bezgraničnoj okolini, to jest ne samo iz njihovih država članica, nego i iz drugih država članica Unije, posebno među pripadnicima jezičnih manjina Unije te osobama koje žive u državi članici koja nije njihova država podrijetla ili koje tamo privremeno otputuju.

Amandman     4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga trebali bi se potruditi da zajamče sve veću dostupnost svojih tehničkih usluga za osobe s oštećenjima vida ili sluha.

Amandman     5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Niz prepreka ometa pružanje internetskih usluga koje se pružaju dodatno uz prvotno emitirane programe i pružanje usluga reemitiranja, a time i slobodni optjecaj radijskih i televizijskih programa unutar Unije. Organizacije za radiodifuziju svakodnevno prenose velik broj informativnih, kulturnih, političkih, dokumentarnih ili zabavnih programa. Ti programi uključuju različite sadržaje poput audiovizualnih, glazbenih, književnih ili grafičkih djela zaštićenih autorskim pravom i/ili srodnim pravima u okviru prava Unije. To rezultira složenim procesom ostvarivanja prava od niza nositelja prava te za različite kategorije djela i drugog zaštićenog sadržaja. Prava se često moraju prenijeti u vrlo kratkom roku, posebno za pripremu vijesti i informativnih programa. Kako bi njihove internetske usluge mogle biti dostupne u drugim državama, organizacije za radiodifuziju moraju posjedovati potrebna prava za djela i drugi zaštićeni sadržaj za sva relevantna državna područja, što dodatno komplicira postupak ostvarivanje prava.

(3)  Organizacije za radiodifuziju svakodnevno prenose velik broj informativnih i aktualnih programa. Ti programi uključuju različite sadržaje poput audiovizualnih, glazbenih, književnih ili grafičkih djela zaštićenih autorskim pravom i/ili srodnim pravima u okviru prava Unije. To rezultira složenim procesom ostvarivanja prava od niza nositelja prava te za različite kategorije djela i drugog zaštićenog sadržaja. Prava se često moraju prenijeti u vrlo kratkom roku, posebno za pripremu vijesti i informativnih programa. Kako bi njihove internetske usluge mogle biti dostupne u drugim državama, organizacije za radiodifuziju moraju posjedovati potrebna prava za djela i drugi zaštićeni sadržaj za sva relevantna državna područja, što dodatno komplicira postupak ostvarivanje prava.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Operatori usluga reemitiranja koji uobičajeno nude više programa u kojima se koriste većim brojem djela i drugog zaštićenog sadržaja koji su sadržani u reemitiranim radijskim i televizijskim programima imaju vrlo kratak vremenski okvir za dobivanje potrebnih licencija i stoga moraju snositi velik teret ostvarivanja prava. Za nositelje prava postoji i rizik upotrebe njihovih djela i drugog zaštićenog sadržaja bez odobrenja ili plaćanja naknade.

(4)  Operatori usluga reemitiranja koji uobičajeno nude više programa u kojima se koriste većim brojem djela i drugog zaštićenog sadržaja koji su sadržani u reemitiranim radijskim i televizijskim programima imaju vrlo kratak vremenski okvir za dobivanje potrebnih licencija i stoga moraju snositi velik teret ostvarivanja prava. Za nositelje prava postoji i rizik upotrebe njihovih djela i drugog zaštićenog sadržaja bez odobrenja ili plaćanja poštene naknade ako se pristup usluzi ne omogućuje na temelju individualnih pretplata, jasno utvrđene korisničke skupine ili uz naplatu. Ipak, rješenje za takav rizik mogu biti ugovorni sporazumi.

Amandman     7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Prava na djela i drugi zaštićeni sadržaj usklađena su, među ostalim, Direktivom 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 i Direktivom 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća16.

(5)  Prava na djela i drugi zaštićeni sadržaj usklađena su, među ostalim, Direktivom 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 i Direktivom 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća16, što prije svega služi kao jamstvo zaštite nositelja prava.

_________________

_________________

15 Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu, SL L 167, 22.6.2001., str. 10–19.

15 Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu, SL L 167, 22.6.2001., str. 10–19.

16 Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe i određenim pravima srodnim autorskom pravu u području intelektualnog vlasništva SL L 376, 27.12.2006., str. 28–35.

16 Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe i određenim pravima srodnim autorskom pravu u području intelektualnog vlasništva SL L 376, 27.12.2006., str. 28–35.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Direktivom 93/83/EEZ17 olakšava se prekogranična radiodifuzija putem satelita te kabelsko reemitiranje televizijskih i radijskih programa emitiranih iz drugih država članica Unije. Međutim odredbe te direktive koje se odnose na emitiranje organizacija za radiodifuziju ograničene su na emitiranje putem satelita i stoga se ne primjenjuju na internetske usluge koje se pružaju dodatno uz prvotno emitirane programe, a odredbe koje se odnose na reemitiranja televizijskih i radijskih programa iz drugih država članica ograničene su na istovremeno, neizmijenjeno i cjelovito kabelsko reemitiranje ili reemitiranje putem mikrovalnih sustava te se ne primjenjuju na takva reemitiranja s pomoću drugih tehnologija.

(6)  Direktivom 93/83/EEZ17 olakšava se prekogranična radiodifuzija putem satelita te kabelsko reemitiranje televizijskih i radijskih programa emitiranih iz drugih država članica Unije. Međutim odredbe te direktive koje se odnose na emitiranje organizacija za radiodifuziju ograničene su na emitiranje putem satelita i stoga se ne primjenjuju na internetske usluge koje se pružaju dodatno uz prvotno emitirane programe, a odredbe koje se odnose na reemitiranja televizijskih i radijskih programa iz drugih država članica ograničene su na istovremeno, neizmijenjeno i cjelovito kabelsko reemitiranje ili reemitiranje putem mikrovalnih sustava.

__________________

__________________

17 Direktiva Vijeća 93/83/EEZ od 27. rujna 1993. o koordinaciji određenih pravila s obzirom na autorska prava i srodna prava koja se odnose na satelitsko emitiranje i kabelsko reemitiranje, SL L 248, 6.10.1993., str. 15–21.

17 Direktiva Vijeća 93/83/EEZ od 27. rujna 1993. o koordinaciji određenih pravila s obzirom na autorska prava i srodna prava koja se odnose na satelitsko emitiranje i kabelsko reemitiranje, SL L 248, 6.10.1993., str. 15–21.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Stoga bi se pružanje prekograničnih usluga na internetu kao dodatnih usluga uz radiodifuzijsko emitiranje televizijskih i radijskih programa iz drugih država članica trebalo olakšati prilagodbom pravnog okvira za ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava relevantnih za te radnje.

(7)  Stoga je u cilju olakšavanja pružanja prekograničnih usluga na internetu koje su dodatne usluge uz radiodifuzijsko emitiranje televizijskih i radijskih programa iz drugih država članica potrebno prilagoditi poseban pravni okvir za ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava relevantnih za te radnje. Prekogranični internetski pristup europskom sadržaju dodatno će se poboljšati proširenjem dodatnih usluga na internetu organizacija za radiodifuziju na usluge koje se isključivo sastoje od pružanja javnosti djela produciranih pod njihovom uredničkom odgovornošću i koja se emitiraju isključivo na internetu.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Usluge na internetu koje se pružaju kao dodatne usluge uz radiodifuzijsko emitiranje obuhvaćene ovom uredbom usluge su koje nude organizacije za radiodifuziju koje su u jasnom i podređenom odnosu s izvornim emitiranjem. Obuhvaćaju usluge koje omogućuju pristup televizijskim i radijskim programima linearno i istovremeno s izvornim emitiranjem te usluge koje omogućuju pristup (unutar određenog vremenskog roka nakon izvornog emitiranja) televizijskim i radijskim programima koje su već emitirale organizacije za radiodifuziju (usluge propuštenih sadržaja, eng. catch-up services). Osim toga, dodatne usluge na internetu obuhvaćaju usluge koje omogućuju pristup materijalu kojim se obogaćuju ili proširuju televizijski i radijski programi koje emitiraju organizacije za radiodifuziju, među ostalim najavama, proširenjem, nadopunom ili pregledom sadržaja relevantnog programa. Omogućivanje pristupa pojedinim djelima ili drugom zaštićenom sadržaju koji čine sastavni dio televizijskog ili radijskog programa ne bi se trebalo smatrati dodatnom uslugom na internetu. Isto tako, omogućivanje pristupa djelima ili drugom zaštićenom sadržaju neovisno o radiodifuziji, primjerice usluge koje omogućuju pristup pojedinim glazbenim ili audiovizualnim djelima, glazbenim albumima ili videozapisima nije obuhvaćeno definicijom dodatne usluge na internetu.

(8)  Usluge na internetu koje se pružaju kao dodatne usluge uz radiodifuzijsko emitiranje obuhvaćene ovom uredbom usluge su koje nude organizacije za radiodifuziju koje su u jasnom i podređenom odnosu s izvornim emitiranjem. Obuhvaćaju usluge koje omogućuju pristup televizijskim i radijskim programima linearno i istovremeno s izvornim emitiranjem te usluge koje unutar određenog vremenskog roka nakon emitiranja omogućuju pristup televizijskim i radijskim programima koje su već emitirale organizacije za radiodifuziju ili prije prvotnog emitiranja pristup televizijskim i radijskim programima koje će organizacije za radiodifuziju tek emitirati (npr. usluge propuštenih sadržaja (engl. catch-up services) ili najave (engl. previews)). Osim toga, dodatne usluge na internetu obuhvaćaju usluge koje omogućuju pristup materijalu kojim se obogaćuju ili proširuju televizijski i radijski programi koje emitiraju organizacije za radiodifuziju, među ostalim najavama, proširenjem, nadopunom ili pregledom sadržaja relevantnog programa, ili bilo koje usluge organizacije za radiodifuziju koje se isključivo sastoje od pružanja javnosti djela koje je producirala organizacija za radiodifuziju. Omogućivanje pristupa djelima ili drugom zaštićenom sadržaju neovisno i odvojeno od programa organizacije za radiodifuziju, primjerice usluge koje omogućuju pristup pojedinim glazbenim ili audiovizualnim djelima, glazbenim albumima ili videozapisima nije obuhvaćeno definicijom dodatne usluge na internetu.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Budući da se smatra da se dodatna usluga na internetu pruža, da joj se pristupa ili se koristi tom uslugom samo u državi članici u kojoj organizacija za radiodifuziju ima svoj glavni poslovni nastan, a da se dodatne usluge na internetu de facto mogu pružati preko granica u drugim državama članicama, potrebno je osigurati da pri utvrđivanju iznosa naknade koja se plaća za predmetna prava stranke uzmu u obzir sve aspekte dodatne usluge na internetu, primjerice obilježja usluge, jezičnu inačicu te publiku, među ostalim i publiku u državi članici u kojoj organizacija za radiodifuziju ima svoj glavni poslovni nastan te u drugim državama članicama u kojima se pristupa dodatnoj usluzi na internetu i koristi se tom uslugom.

(10)  Budući da se smatra da se dodatna usluga na internetu pruža samo u državi članici u kojoj organizacija za radiodifuziju ima svoj glavni poslovni nastan, a da se dodatne usluge na internetu de facto mogu pružati preko granica u drugim državama članicama, potrebno je osigurati da pri utvrđivanju iznosa naknade koja se plaća za predmetna prava stranke uzmu u obzir sve aspekte dodatne usluge na internetu, primjerice obilježja usluge, sve jezične inačice te potencijalnu i stvarnu publiku, među ostalim i publiku u državi članici u kojoj organizacija za radiodifuziju ima svoj glavni poslovni nastan te u drugim državama članicama u kojima se pristupa dodatnoj usluzi na internetu i koristi se tom uslugom. Usluge na internetu koje su, gledajući u cjelini, prvenstveno usmjerene na publiku izvan države članice u kojoj se nalazi glavni poslovni nastan organizacije za radiodifuziju ne bi trebale biti obuhvaćene područjem primjene ove uredbe.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Načelom ugovorne slobode omogućit će se da se i dalje ograničava iskorištavanje prava obuhvaćenih načelom države podrijetla utvrđenim ovom uredbom, posebno u pogledu određenih tehničkih sredstava emitiranja ili određenih jezičnih inačica, pod uvjetom da svako ograničenje iskorištavanja tih prava bude u skladu s pravom Unije.

(11)  Ovom se uredbom ne utječe na prava iz Direktive 2001/29/EZ ni na stjecanje ili prodaju prava na ugovornoj osnovi za takve dodatne usluge na internetu. Stoga će se načelom teritorijalnosti i načelom ugovorne slobode omogućiti da se i dalje ograničava iskorištavanje prava obuhvaćenih načelom države podrijetla utvrđenim ovom uredbom, posebno u pogledu određenih tehničkih sredstava emitiranja ili određenih jezičnih inačica, pod uvjetom da svako ograničenje iskorištavanja tih prava bude u skladu s nacionalnim pravom i pravom Unije.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Operatori usluga reemitiranja koje se nude putem satelita, digitalne zemaljske mreže, IP mreža zatvorenog kruga te mobilne mreže i sličnih mreža pružaju usluge koje su ravnopravne uslugama koje pružaju operatori usluga kabelskog reemitiranja kada istovremeno i cjelovito reemitiraju prvi prijenos televizijskog ili radijskog programa namijenjenog javnosti iz druge države članice, u kojoj se prvi prijenos namijenjen javnosti emitira žicom ili zrakom, uključujući i satelitom, ali ne na internetu. Stoga bi trebali biti unutar područja primjene ove uredbe i imati koristi od mehanizma kojim se uvodi obvezno kolektivno ostvarivanje prava. Usluge reemitiranja koje se nude na otvorenom internetu ne bi trebale biti u okviru područja primjene ove uredbe jer te usluge imaju drugačija obilježja. Nisu povezane ni s jednom određenom infrastrukturom, a mogućnosti osiguranja kontroliranog okruženja koje pružaju ograničene su u usporedbi s, primjerice, kabelskom mrežom ili IP mrežom zatvorenog kruga.

(12)  Operatori usluga reemitiranja koje se nude putem satelita, digitalne zemaljske mreže, IP mreža te mobilne mreže i sličnih mreža, kao i određena druga reemitiranja, pružaju usluge koje su ravnopravne uslugama koje pružaju operatori usluga kabelskog reemitiranja kada istovremeno i cjelovito reemitiraju prvi prijenos televizijskog ili radijskog programa namijenjenog javnosti iz druge države članice, u kojoj se prvi prijenos namijenjen javnosti emitira žicom ili zrakom, uključujući satelitom i internetskim emitiranjem. Stoga bi trebali biti unutar područja primjene ove uredbe i imati koristi od mehanizma kojim se uvodi obvezno kolektivno ostvarivanje prava. Usluge reemitiranja koje se nude na otvorenom internetu trebale bi biti u okviru područja primjene ove uredbe pod uvjetom da se pružaju u kontroliranom okruženju kao što je definiran krug pretplatnika ili registriranih korisnika te da su usporedive s mrežama zatvorenog kruga.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  U cilju pružanja pravne sigurnosti operatorima usluga reemitiranja koje se nude na satelitskoj i digitalnoj zemaljskoj mreži, IP mreži zatvorenog kruga te mobilnoj ili sličnim mrežama te u cilju nadilaženja razlika među nacionalnim zakonodavstvima u pogledu takvih usluga reemitiranja, trebali bi se primjenjivati propisi slični onima koji se primjenjuju na kabelsko reemitiranje, kako je definirano Direktivom 93/83/EEZ. Propisi utvrđeni u toj direktivi uključuju obvezu ostvarivanja prava na davanje ili odbijanje odobrenja operatoru usluga reemitiranja preko organizacija za kolektivno ostvarivanje prava. To ne dovodi u pitanje Direktivu 2014/26/EU18, a posebno ne njezine odredbe o pravima nositelja prava povezanih s izborom organizacija za kolektivno ostvarivanje prava.

(13)  U cilju pružanja pravne sigurnosti operatorima usluga reemitiranja koje se nude na satelitskoj i digitalnoj zemaljskoj mreži, IP mreži te mobilnoj ili sličnim mrežama te u cilju nadilaženja razlika među nacionalnim zakonodavstvima u pogledu takvih usluga reemitiranja, trebali bi se primjenjivati propisi slični onima koji se primjenjuju na kabelsko reemitiranje, kako je definirano Direktivom 93/83/EEZ. Propisi utvrđeni u toj direktivi uključuju obvezu ostvarivanja prava na davanje ili odbijanje odobrenja operatoru usluga reemitiranja preko organizacija za kolektivno ostvarivanje prava. To ne dovodi u pitanje Direktivu 2014/26/EU, a posebno ne njezine odredbe o pravima nositelja prava povezanih s izborom organizacija za kolektivno ostvarivanje prava.

__________________

__________________

18 Direktiva 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu, SL L 84, 20.3.2014, str. 72–98.

18 Direktiva 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu, SL L 84, 20.3.2014, str. 72–98.

Amandman     15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)  Pružatelji radiodifuzijskih usluga koji emitiraju svoje programske signale s pomoću prijenosa signala postupkom izravnog protoka distributerima za javni prijam trebali bi zajedno sa svojim distributerima biti odgovorni za pojedinačne i neodvojive radnje priopćavanja javnosti i stavljanja na raspolaganje javnosti, kako je utvrđeno u članku 3. Direktive 2001/29/EZ, a koje izvode zajedno. Takve organizacije za radiodifuziju i distributeri stoga bi trebali dobiti odobrenje dotičnog nositelja prava u vezi s njihovim sudjelovanjem u takvim radnjama.

Amandman     16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14b)  Primjena autorskih i srodnih prava u nekim je slučajevima podijeljena na brojna teritorijalno određena nacionalna prava, uz različite nositelje prava te je u nekim slučajevima ostvaruje neki drugi subjekt. Stoga je potrebna baza podataka koju vode organizacije za kolektivno ostvarivanje prava kako bi se olakšala identifikacija nositelja prava i mogućnost da organizacije za radiodifuziju i operatori za reemitiranje sklapaju ugovore o licenciji.

Amandman     17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14c)  Izuzeće predviđeno u članku 4. za prava koja ostvaruju organizacije za radiodifuziju ne bi trebalo ograničavati izbor nositelja prava da prenesu svoja prava organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava te da time imaju izravan udio u naknadi koju plaća operator usluge reemitiranja.

Amandman     18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se spriječilo zaobilaženje primjene načela države podrijetla produljenjem trajanja postojećih sporazuma o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava relevantnih za pružanje dodatnih usluga na internetu te pristup dodatnim uslugama na internetu ili korištenje tim uslugama, potrebno je primijeniti načelo države podrijetla i na postojeće ugovore, ali s prijelaznim razdobljem.

Briše se.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Ovom uredbom poštuju se temeljna prava i postupa se u skladu s načelima priznatima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Iako obveza kolektivnog ostvarivanja prava za ostvarivanje prava na priopćavanje javnosti u pogledu usluga reemitiranja može utjecati na ostvarivanje prava nositelja prava, takav je uvjet potrebno propisati ciljano za određene usluge te kako bi se omogućila šira prekogranična distribucija televizijskih i radijskih programa olakšavanjem ostvarivanja tih prava.

(16)  Ovom uredbom poštuju se temeljna prava i postupa se u skladu s načelima priznatima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Iako obveza kolektivnog ostvarivanja prava za ostvarivanje prava na priopćavanje javnosti u pogledu usluga reemitiranja može utjecati na ostvarivanje prava nositelja prava, takav je uvjet potrebno propisati ciljano za određene usluge te kako bi se omogućila šira prekogranična distribucija televizijskih i radijskih programa te pristup informacijama olakšavanjem ostvarivanja tih prava. Nadalje, ovom se uredbom ne bi trebali dovoditi u pitanje aranžmani u državama članicama u vezi s upravljanjem pravima kao što su proširene kolektivne licencije, pravne pretpostavke zastupanja ili prijenosa, kolektivno upravljanje pravima i slični aranžmani ili kombinacije takvih aranžmana.

Amandman     20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Evaluaciju uredbe treba provesti nakon što je uredba bila na snazi određeno vrijeme, kako bi se, među ostalim, ocijenilo u kojoj se mjeri prekogranično pružanje dodatnih usluga na internetu povećalo u korist europskih potrošača i stoga u korist veće kulturne raznolikosti u Uniji.

(18)  Evaluaciju uredbe treba provesti nakon što je uredba bila na snazi određeno vrijeme, kako bi se, među ostalim, u svjetlu stupanja na snagu Uredbe* Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu, ocijenilo u kojoj se mjeri prekogranično pružanje dodatnih usluga na internetu povećalo u korist europskih potrošača i stoga u korist veće kulturne raznolikosti u Uniji, vodeći pritom posebno računa o njezinu učinku na ulaganja u europski sadržaj.

 

__________________

 

* Uredba još nije donesena.

Amandman     21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Budući da države članice ne mogu zadovoljavajuće ostvariti cilj ove uredbe, točnije promicanje prekograničnog pružanja dodatnih usluga na internetu i olakšavanje reemitiranja televizijskih i radijskih programa iz drugih država članica, koji bi se s obzirom na razmjer i učinke bolje ostvario na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je određeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti iz tog članka, ova uredba ne prelazi okvire onog što je potrebno kako bi se ostvario njezin cilj. U pogledu prekograničnog pružanja dodatnih usluga na internetu, ovom se uredbom utvrđuju mehanizmi za olakšavanje ostvarivanja autorskih prava i srodnih prava. Ovom se uredbom organizacije za radiodifuziju ne obvezuju na pružanje takvih usluga preko granica. Ovom se uredbom operatori usluga reemitiranja ne obvezuju na uvođenje televizijskih ili radijskih programa iz drugih država članica u svoje usluge. Ova se uredba odnosi samo na ostvarivanje određenih prava na reemitiranje u mjeri potrebnoj za pojednostavnjenje licenciranja autorskih prava i srodnih prava za takve usluge te samo u pogledu televizijskih i radijskih programa iz drugih država članica Unije,

(19)  Budući da države članice ne mogu zadovoljavajuće ostvariti cilj ove uredbe, točnije promicanje prekograničnog pružanja dodatnih usluga pružatelja radiodifuzijskih usluga na internetu i olakšavanje reemitiranja televizijskih i radijskih programa iz drugih država članica, koji bi se s obzirom na razmjer i učinke bolje ostvario na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je određeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti iz tog članka, ova uredba ne prelazi okvire onog što je potrebno kako bi se ostvario njezin cilj. U pogledu prekograničnog pružanja dodatnih usluga pružatelja radiodifuzijskih usluga na internetu, ovom se uredbom utvrđuju mehanizmi za olakšavanje ostvarivanja autorskih prava i srodnih prava. Ovom se uredbom organizacije za radiodifuziju ne obvezuju na pružanje takvih usluga preko granica. Ovom se uredbom operatori usluga reemitiranja ne obvezuju na uvođenje televizijskih ili radijskih programa iz drugih država članica u svoje usluge. Ova se uredba odnosi samo na ostvarivanje određenih prava na reemitiranje u mjeri potrebnoj za pojednostavnjenje licenciranja autorskih prava i srodnih prava za takve usluge te samo u pogledu televizijskih i radijskih programa iz drugih država članica Unije,

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „dodatna usluga na internetu” znači usluga na internetu koja se sastoji od omogućavanja javnosti, od strane ili pod kontrolom i odgovornosti organizacije za radiodifuziju, radijskih ili televizijskih programa istovremeno ili tijekom određenog razdoblja nakon njihova prvotnog emitiranja od strane organizacija za radiodifuziju te bilo kakvog materijala proizvedenog od strane organizacija za radiodifuziju ili za njih, a koji se pružaju dodatno uz takvo prvotno emitiranje;

(a)  „dodatna usluga na internetu” znači usluga na internetu koja se sastoji od omogućavanja javnosti, od strane ili pod kontrolom i odgovornosti organizacije za radiodifuziju, sljedećih usluga:

 

i. „usluga propuštenog sadržaja” znači usluga koja se sastoji od pružanja pristupa javnosti tijekom ograničenog vremenskog razdoblja radijskim i televizijskim programima koje je organizacija za radiodifuziju već prethodno emitirala;

 

ii. „usluga istovremenog prijenosa” znači usluga koja se sastoji od pružanja linearnog pristupa javnosti radijskim i televizijskim programima istovremeno s emitiranjem;

 

iii. „dodatna proširena usluga audiovizualnih materijala” znači usluga koja omogućuje pristup materijalu kojim se obogaćuju ili proširuju televizijski i radijski programi koje emitira organizacija za radiodifuziju, između ostalog najavama, proširenjem, nadopunom ili pregledom sadržaja relevantnog programa.

 

Ove definicije obuhvaćaju usluge na internetu koje pruža organizacija za radiodifuziju koje se sastoje od pružanja pristupa javnosti djelima koje je producirala organizacija za radiodifuziju i koje se emitiraju isključivo na internetu;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „reemitiranje” znači bilo koje istovremeno, neizmijenjeno i cjelovito reemitiranje prvog prijenosa iz jedne države članice, namijenjeno javnosti druge države članice, a koje nije kabelsko reemitiranje, kako je definirano u Direktivi 93/83/EEZ te koje nije reemitiranje putem usluge pristupa internetu, kako je definirano u Uredbi (EU) 2015/2120 Europskog parlamenta i Vijeća19, žicom ili zrakom, uključujući i satelitom, ali ne uključujući internetsko emitiranje televizijskih ili radijskih programa koji su namijenjeni javnosti, pod uvjetom da takva reemitiranja provodi stranka koja nije organizacija za radiodifuziju koja je provela prvi prijenos ili pod čijom je kontrolom i odgovornošću proveden takav prijenos.

(b)  „reemitiranje” znači bilo koje istovremeno, neizmijenjeno i cjelovito reemitiranje prvog prijenosa iz jedne države članice, namijenjeno javnosti druge države članice, a koje nije kabelsko reemitiranje, kako je definirano u Direktivi 93/83/EEZ, žicom ili zrakom, uključujući satelitsko ili internetsko emitiranje televizijskih ili radijskih programa koji su namijenjeni javnosti, pod uvjetom da su takva reemitiranja ravnopravna onima koja pružaju operatori usluga kabelskog reemitiranja, da se provode u zatvorenom okruženju i da ih provodi stranka koja nije organizacija za radiodifuziju koja je provela prvi prijenos ili pod čijom je kontrolom i odgovornošću proveden takav prijenos i za koje je ta stranka stekla potrebna prava. Internetska reemitiranja obuhvaćena su područjem primjene ove uredbe pod uvjetom da se odvijaju u kontroliranom okruženju te da se skupina primatelja tih prijenosa može jasno definirati.

__________________

 

19 Uredba (EU) 2015/2120 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o utvrđivanju mjera u vezi s pristupom otvorenom internetu te o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama i Uredbe (EU) br. 531/2012 o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji, SL L 310, 26.11.2015., str. 1.

 

Amandman     24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  „izravan protokˮ znači postupak u dva ili više koraka pri čemu organizacija za radiodifuziju prenosi signale svojih televizijskih ili radijskih programa namijenjenih za javni prijam pružateljima usluga putem izravne komunikacije, žicom ili zrakom, uključujući i satelitom, na takav način da široka javnost ne može pristupiti signalima tijekom takvih prijenosa. Pružatelji usluga nude te programe javnosti, istovremeno, neizmijenjeno i cjelovito, za slušanje ili gledanje s pomoću različitih tehnika kao što su kabelska mreža, mikrovalni sustavi, satelit, digitalna zemaljska mreža, IP-mreža, mobilne ili slične mreže.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Smatra se da su radnje priopćavanja javnosti i stavljanja na raspolaganje tijekom pružanja dodatnih usluga na internetu od strane ili pod kontrolom i odgovornosti organizacije za radiodifuziju te radnje reprodukcije koje su potrebne za pružanje ili korištenje dodatnim uslugama na internetu ili pristup tim uslugama, za potrebe ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava koja su relevantna za te radnje, izvršene samo u državi članici u kojoj organizacija za radiodifuziju ima svoj glavni poslovni nastan.

(1)  Smatra se da su radnje priopćavanja javnosti i stavljanja na raspolaganje informativnih programa i programa s aktualnim sadržajem tijekom pružanja dodatnih usluga na internetu od strane ili pod kontrolom i odgovornosti organizacije za radiodifuziju te radnje reprodukcije informativnih programa i programa s aktualnim sadržajem koje su potrebne za pružanje dodatnih usluga na internetu, za potrebe ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava koja su relevantna za te radnje, izvršene samo u državi članici u kojoj organizacija za radiodifuziju ima svoj glavni poslovni nastan.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Stavkom 1. ne dovode se u pitanje načelo teritorijalnosti i načelo slobode sklapanja ugovora u okviru autorskih prava ni bilo koja prava iz Direktive 2001/29/EZ. Na toj osnovi stranke se imaju pravo nastaviti dogovarati o uvođenju ograničenja u pogledu iskorištavanja prava iz stavka 1. pod uvjetom da su sva takva ograničenja u skladu s pravom Unije i nacionalnim pravom.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Pri utvrđivanju iznosa naknade za prava koja podliježu načelu zemlje podrijetla iz stavka 1., stranke uzimaju u obzir sve aspekte dodatnih usluga na internetu, primjerice obilježja dodatnih usluga na internetu, publiku i jezične inačice.

(2)  Pri utvrđivanju iznosa naknade za prava koja podliježu načelu zemlje podrijetla iz stavka 1., stranke uzimaju u obzir sve aspekte dodatnih usluga na internetu, primjerice obilježja dodatnih usluga na internetu, publiku u državi članici u kojoj organizacija za radiodifuziju ima svoj glavni poslovni nastan i publiku u drugih državama članicama te različite jezične inačice.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Svi sporovi u vezi s ostvarivanjem prava koja proizlaze iz ovog članka u nadležnosti su sudova države članice u kojoj organizacija za radiodifuziju koja pruža usluge na internetu ima poslovni nastan.

Amandman     29

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b)  Stavak 1. ne primjenjuje se na dodatne usluge na internetu koje su prvenstveno usmjerene na publiku izvan države članice u kojoj organizacija za radiodifuziju ima svoj glavni poslovni nastan.

Amandman     30

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Ako autori prenesu svoje pravo na reemitiranje na producenta, zadržavaju pravo na pravičnu naknadu za reemitiranje djela, kojeg se nije moguće odreći, a ta se naknada može ostvariti samo preko organizacije za kolektivno ostvarivanje prava koja zastupa autore, osim ako se autorima audiovizualnih djela takva naknada ne jamči drugim sporazumima za kolektivno ostvarivanje prava.

Amandman     31

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Države članice osiguravaju da se pri integralnoj ponovnoj uporabi usluga na internetu koje pružaju organizacije za radiodifuziju kolektivni ugovor koji je sklopilo neko predstavničko udruženje koje uključuje korisnike djela ili udruženja korisnika za pojedine skupine djela može proširiti na nositelje prava iz iste skupine koji nisu već zastupani preko nekog predstavničkog udruženja. Nositelj prava koji nije zastupan može u svakom trenutku prigovoriti tom proširenju i ostvarivati svoja prava pojedinačno ili kolektivno u okviru neke druge skupine.

Amandman     32

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 5.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5b)  Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava vodi bazu podataka koja pruža informacije u vezi s primjenom autorskog prava i srodnih prava, uključujući i vlasnika prava, vrstu upotrebe, teritorij i vremensko razdoblje koje se primjenjuje na zaštićena djela.

Amandman     33

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 5.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5c)  Stavci od 1. do 5. primjenjuju se na pružatelje usluga koji prenose javnosti televizijske i radijske programe organizacija za radiodifuziju primljene putem izravnog protoka.

Amandman     34

Prijedlog uredbe

Članak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.a

 

Iskorištavanje programa radiodifuzije putem postupka izravnog protoka

 

Organizacije za radiodifuziju koje emitiraju svoje programske signale s pomoću prijenosa signala postupkom izravnog protoka distributerima za javni prijam, zajedno s tim distributerima odgovorni su za pojedinačne i neodvojive radnje priopćavanja javnosti i stavljanja na raspolaganje javnosti, kako je utvrđeno u članku 3. Direktive 2001/29/EZ, a koje izvode zajedno. U takvoj situaciji i organizacija za radiodifuziju i distributeri uključeni u postupak trebali bi dobiti odobrenje relevantnih nositelja prava u vezi s njihovim sudjelovanjem i iskorištavanjem u takvim radnjama.

Amandman     35

Prijedlog uredbe

Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 5.

Briše se.

Prijelazna odredba

 

Sporazumi o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koji se odnose na radnje priopćavanja javnosti i stavljanja na raspolaganje tijekom pružanja dodatnih usluga na internetu te radnje reprodukcije koje su potrebne za pružanje ili korištenje dodatnim uslugama na internetu ili pristup njima [datum naveden u članku 7. stavku 2., unosi OPOCE] podliježu članku 2. od [datum naveden u članku 7. stavku 2. + 2 godine, unosi OPOCE] ako istječu nakon tog datuma.

 

Amandman     36

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Primjenjuje se od [6 mjeseci nakon dana objave, unosi OPOCE].

(2)  Primjenjuje se od [12 mjeseci nakon dana objave, unosi OPOCE].

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Propisi o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa

Referentni dokumenti

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

6.10.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

6.10.2016

Izvjestiteljica za mišljenje

 Datum imenovanja

Angelika Mlinar

21.11.2016

Razmatranje u odboru

24.4.2017

25.4.2017

 

 

Datum usvajanja

21.6.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

15

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pilar Ayuso, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Anne Sander, Davor Škrlec

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

40

+

ECR

Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

15

-

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (6.6.2017)

upućeno Odboru za pravna pitanja

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća   o utvrđivanju propisa o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Vicky Ford

AMANDMANI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman     1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Napredak digitalnih tehnologija i interneta promijenio je način distribucije televizijskih i radijskih programa te pristup tim programima. Korisnici sve više očekuju pristup televizijskim i radijskim programima uživo i na zahtjev, preko tradicionalnih kanala poput satelita ili kabela, ali i preko internetskih usluga. Organizacije za radiodifuziju stoga sve više nude, uz vlastito radiodifuzijsko emitiranje televizijskih i radijskih programa, usluge na internetu koje pružaju dodatno uz prvotno emitirane programe, npr. istovremeno emitiranje i usluge propuštenih sadržaja. Operatori koji pružaju usluge reemitiranja, a koji objedinjuju radiodifuziju televizijskih i radijskih programa u pakete te ih nude korisnicima istovremeno, neizmijenjeno i cjelovito u odnosu na prvo emitiranje, koriste se različitim tehnikama reemitiranja, primjerice kabel i satelit te digitalna zemaljska mreža, IP mreža zatvorenog kruga te mobilne mreže i otvoreni internet. Kad je riječ o korisnicima, postoji sve veća potražnja za pristupom radiodifuziji televizijskih i radijskih programa ne samo iz njihovih država članica, nego i iz drugih država članica Unije, posebno među pripadnicima jezičnih manjina Unije te osobama koje žive u državi članici koja nije njihova država podrijetla.

(2)  Napredak digitalnih tehnologija i interneta promijenio je način distribucije televizijskih i radijskih programa te pristup tim programima. Korisnici sve više očekuju pristup televizijskim i radijskim programima uživo i na zahtjev, preko tradicionalnih kanala poput satelita ili kabela, ali i preko internetskih usluga. Organizacije za radiodifuziju stoga sve više nude, uz vlastito radiodifuzijsko emitiranje televizijskih i radijskih programa, usluge na internetu koje pružaju dodatno uz prvotno emitirane programe, npr. istovremeno emitiranje i usluge propuštenih sadržaja. Operatori koji pružaju usluge reemitiranja, a koji objedinjuju radiodifuziju televizijskih i radijskih programa u pakete te ih nude korisnicima istovremeno, neizmijenjeno i cjelovito u odnosu na prvo emitiranje, koriste se različitim tehnikama reemitiranja, primjerice kabel i satelit te digitalna zemaljska mreža, IP mreža zatvorenog kruga te mobilne mreže i otvoreni internet. Kad je riječ o korisnicima, postoji sve veća potražnja za pristupom radiodifuzijskim i televizijskim programima, uključujući usluge propuštenih sadržaja, ne samo iz njihovih država članica, nego i iz drugih država članica Unije, posebno među pripadnicima jezičnih manjina Unije te osobama koje žive u državi članici koja nije njihova država podrijetla. Takva rastuća potražnja je pozitivna i geoblokiranje ne bi trebalo biti zadano za sav audiovizualni sadržaj koji se proizvodi u Uniji i prenosi internetom. Međutim, model teritorijalnog financiranja za europski sadržaj ključan je za uspjeh europskog sektora audiovizualnih medija.

Amandman     2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Operatori usluga reemitiranja koji uobičajeno nude više programa u kojima se koriste većim brojem djela i drugog zaštićenog sadržaja koji su sadržani u reemitiranim radijskim i televizijskim programima imaju vrlo kratak vremenski okvir za dobivanje potrebnih licencija i stoga moraju snositi velik teret ostvarivanja prava. Za nositelje prava postoji i rizik upotrebe njihovih djela i drugog zaštićenog sadržaja bez odobrenja ili plaćanja naknade.

(4)  Operatori usluga reemitiranja koji uobičajeno nude više programa u kojima se koriste većim brojem djela i drugog zaštićenog sadržaja koji su sadržani u reemitiranim radijskim i televizijskim programima imaju vrlo kratak vremenski okvir za dobivanje potrebnih licencija i stoga moraju snositi velik teret ostvarivanja prava. Za nositelje prava postoji i rizik upotrebe njihovih djela i drugog zaštićenog sadržaja bez odobrenja ili plaćanja odgovarajuće naknade.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Usluge na internetu koje se pružaju kao dodatne usluge uz radiodifuzijsko emitiranje obuhvaćene ovom uredbom usluge su koje nude organizacije za radiodifuziju koje su u jasnom i podređenom odnosu s izvornim emitiranjem. Obuhvaćaju usluge koje omogućuju pristup televizijskim i radijskim programima linearno i istovremeno s izvornim emitiranjem te usluge koje omogućuju pristup (unutar određenog vremenskog roka nakon izvornog emitiranja) televizijskim i radijskim programima koje su već emitirale organizacije za radiodifuziju (usluge propuštenih sadržaja, eng. catch-up services). Osim toga, dodatne usluge na internetu obuhvaćaju usluge koje omogućuju pristup materijalu kojim se obogaćuju ili proširuju televizijski i radijski programi koje emitiraju organizacije za radiodifuziju, među ostalim najavama, proširenjem, nadopunom ili pregledom sadržaja relevantnog programa. Omogućivanje pristupa pojedinim djelima ili drugom zaštićenom sadržaju koji čine sastavni dio televizijskog ili radijskog programa ne bi se trebalo smatrati dodatnom uslugom na internetu. Isto tako, omogućivanje pristupa djelima ili drugom zaštićenom sadržaju neovisno o radiodifuziji, primjerice usluge koje omogućuju pristup pojedinim glazbenim ili audiovizualnim djelima, glazbenim albumima ili videozapisima nije obuhvaćeno definicijom dodatne usluge na internetu.

(8)  Usluge na internetu koje se pružaju kao dodatne usluge uz radiodifuzijsko emitiranje obuhvaćene ovom uredbom usluge su koje nude organizacije za radiodifuziju i obuhvaćaju usluge koje omogućuju pristup televizijskim i radijskim programima linearno i istovremeno s izvornim emitiranjem te nelinearne usluge koje omogućuju pristup, najranije mjesec dana prije, tijekom ili nakon izvornog emitiranja, televizijskim i radijskim programima koje su već emitirale organizacije za radiodifuziju (internetski prijenos, tzv. streaming, i usluge propuštenih sadržaja, eng. catch-up services). Osim toga, dodatne usluge na internetu obuhvaćaju usluge koje omogućuju pristup materijalu kojim se obogaćuju ili proširuju televizijski i radijski programi koje emitiraju organizacije za radiodifuziju, među ostalim najavama, proširenjem, nadopunom ili pregledom sadržaja relevantnog programa, kao i materijalu koji je izvorno proizveden za internetsko okruženje. Omogućivanje pristupa pojedinim djelima ili drugom zaštićenom sadržaju koji čine sastavni dio televizijskog ili radijskog programa ne bi se trebalo smatrati dodatnom uslugom na internetu. Isto tako, omogućivanje pristupa glazbenim albumima ili videozapisima nije obuhvaćeno definicijom dodatne usluge na internetu.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Budući da se smatra da se dodatna usluga na internetu pruža, da joj se pristupa ili se koristi tom uslugom samo u državi članici u kojoj organizacija za radiodifuziju ima svoj glavni poslovni nastan, a da se dodatne usluge na internetu de facto mogu pružati preko granica u drugim državama članicama, potrebno je osigurati da pri utvrđivanju iznosa naknade koja se plaća za predmetna prava stranke uzmu u obzir sve aspekte dodatne usluge na internetu, primjerice obilježja usluge, jezičnu inačicu te publiku, među ostalim i publiku u državi članici u kojoj organizacija za radiodifuziju ima svoj glavni poslovni nastan te u drugim državama članicama u kojima se pristupa dodatnoj usluzi na internetu i koristi se tom uslugom.

(10)  Budući da se smatra da se dodatna usluga na internetu pruža, da joj se pristupa ili se koristi tom uslugom samo u državi članici u kojoj organizacija za radiodifuziju ima svoj glavni poslovni nastan, a da se dodatne usluge na internetu de facto mogu pružati preko granica u drugim državama članicama, potrebno je osigurati da pri utvrđivanju iznosa odgovarajuće naknade koja se plaća za predmetna prava stranke uzmu u obzir sve aspekte dodatne usluge na internetu, primjerice obilježja usluge, stvarnu i moguću publiku, među ostalim i publiku u državi članici u kojoj organizacija za radiodifuziju ima svoj glavni poslovni nastan te u drugim državama članicama u kojima se pristupa dodatnoj usluzi na internetu i koristi se tom uslugom, te sve dostupne jezične inačice i titlovane verzije. Nadalje, takva naknada treba biti razumna u odnosu na ekonomsku vrijednost pružene usluge.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Načelom ugovorne slobode omogućit će se da se i dalje ograničava iskorištavanje prava obuhvaćenih načelom države podrijetla utvrđenim ovom uredbom, posebno u pogledu određenih tehničkih sredstava emitiranja ili određenih jezičnih inačica, pod uvjetom da svako ograničenje iskorištavanja tih prava bude u skladu s pravom Unije.

(11)  Važno je podsjetiti da će se načelom ugovorne slobode omogućiti da se i dalje ograničava iskorištavanje prava obuhvaćenih načelom države podrijetla utvrđenim ovom uredbom, kao što je i pokazala provedba Direktive 93/83/EEZ, posebno u pogledu određenih tehničkih sredstava emitiranja ili određenih jezičnih inačica te prirode i provedbe određenih ugovora, pod uvjetom da svako ograničenje iskorištavanja tih prava bude u skladu s nacionalnim pravom i pravom Unije.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Kao što je potvrdio Sud, nositelji prava mogu dobiti odgovarajuću naknadu za iskorištavanje njihovih djela ili drugog sadržaja u skladu s člankom 101. UFEU-a.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.b)  Ovom uredbom, u skladu s načelom ugovorne slobode, ne sprečava se provedba postojećih modela licenciranja, kao što je teritorijalno licenciranje, te se njome ne dovode u pitanje postojeće odredbe nacionalnih zakona o ugovorima o autorskom pravu u pogledu odgovarajuće naknade, kao ni postojeća rješenja za kolektivno ostvarivanje prava za reemitiranje unutar države članice.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Operatori usluga reemitiranja koje se nude putem satelita, digitalne zemaljske mreže, IP mreža zatvorenog kruga te mobilne mreže i sličnih mreža pružaju usluge koje su ravnopravne uslugama koje pružaju operatori usluga kabelskog reemitiranja kada istovremeno i cjelovito reemitiraju prvi prijenos televizijskog ili radijskog programa namijenjenog javnosti iz druge države članice, u kojoj se prvi prijenos namijenjen javnosti emitira žicom ili zrakom, uključujući i satelitom, ali ne na internetu. Stoga bi trebali biti unutar područja primjene ove uredbe i imati koristi od mehanizma kojim se uvodi obvezno kolektivno ostvarivanje prava. Usluge reemitiranja koje se nude na otvorenom internetu ne bi trebale biti u okviru područja primjene ove uredbe jer te usluge imaju drugačija obilježja. Nisu povezane ni s jednom određenom infrastrukturom, a mogućnosti osiguranja kontroliranog okruženja koje pružaju ograničene su u usporedbi s, primjerice, kabelskom mrežom ili IP mrežom zatvorenog kruga.

(12)  Operatori usluga reemitiranja koje se nude putem satelita, digitalne zemaljske mreže, IP mreža otvorenog i zatvorenog kruga te mobilne mreže i sličnih mreža pružaju usluge koje su ravnopravne uslugama koje pružaju operatori usluga kabelskog reemitiranja kada istovremeno i cjelovito reemitiraju prvi prijenos televizijskog ili radijskog programa namijenjenog javnosti iz druge države članice, u kojoj se prvi prijenos namijenjen javnosti emitira žicom ili zrakom, uključujući i satelitom, ali ne na internetu. Stoga bi trebali biti unutar područja primjene ove uredbe i imati koristi od mehanizma kojim se uvodi obvezno kolektivno ostvarivanje prava. IP usluge reemitiranja koje se nude na mrežama zatvorenog kruga i otvorenom internetu trebaju biti obuhvaćene područjem primjene ove uredbe i imati koristi od mehanizma kojim se uvodi obavezno kolektivno ostvarivanje prava pod uvjetom da se njima jamči kontrolirano okruženje usporedivo s mrežama zatvorenog kruga i da mogu pokazati da se njihove usluge pružaju skupini pretplatnika ili registriranih korisnika koja se može jasno definirati. Uvrštavanje takvih usluga ključno je za omogućavanje prenosivosti takvih usluga, u skladu s očekivanjima potrošača, unutar države članice boravišta, kao i izvan nje, uz pomoć mehanizama uspostavljenima Uredbom (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

__________________

 

1a Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu (2015/0284(COD)).

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  U cilju pružanja pravne sigurnosti operatorima usluga reemitiranja koje se nude na satelitskoj i digitalnoj zemaljskoj mreži, IP mreži zatvorenog kruga te mobilnoj ili sličnim mrežama te u cilju nadilaženja razlika među nacionalnim zakonodavstvima u pogledu takvih usluga reemitiranja, trebali bi se primjenjivati propisi slični onima koji se primjenjuju na kabelsko reemitiranje, kako je definirano Direktivom 93/83/EEZ. Propisi utvrđeni u toj direktivi uključuju obvezu ostvarivanja prava na davanje ili odbijanje odobrenja operatoru usluga reemitiranja preko organizacija za kolektivno ostvarivanje prava. To ne dovodi u pitanje Direktivu 2014/26/EU18, a posebno ne njezine odredbe o pravima nositelja prava povezanih s izborom organizacija za kolektivno ostvarivanje prava.

(13)  U cilju pružanja pravne sigurnosti operatorima usluga reemitiranja koje se nude na satelitskoj i digitalnoj zemaljskoj mreži, IP mreži zatvorenog kruga te mobilnoj ili sličnim mrežama, kao i preko otvorenog interneta ako se mogu zajamčiti kontrolirano okruženje i korisnička skupina koja se može definirati, te u cilju nadilaženja razlika među nacionalnim zakonodavstvima u pogledu takvih usluga reemitiranja, trebali bi se primjenjivati propisi slični onima koji se primjenjuju na kabelsko reemitiranje, kako je definirano Direktivom 93/83/EEZ. Propisi utvrđeni u toj direktivi uključuju obvezu ostvarivanja prava na davanje ili odbijanje odobrenja operatoru usluga reemitiranja preko organizacija za kolektivno ostvarivanje prava. To ne dovodi u pitanje Direktivu 2014/26/EU18, a posebno ne njezine odredbe o pravima nositelja prava povezanih s izborom organizacija za kolektivno ostvarivanje prava.

__________________

__________________

18 Direktiva 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu, SL L 84, 20.3.2014, str. 72-98.

18 Direktiva 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu, SL L 84, 20.3.2014, str. 72-98.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Distributeri, kao što su kabelski operatori i operatori platformi, koji postupkom izravnog protoka primaju programske signale namijenjene javnosti trebaju biti obuhvaćeni odredbama o obaveznom kolektivnom ostvarivanju prava iz ove uredbe, čak i ako nije došlo do prosljeđivanja javnosti prije prijenosa signala koji vrši distributer. Distributeri bi stoga trebali dobiti odobrenje relevantnih nositelja prava u vezi s njihovim sudjelovanjem u takvim radnjama, koje su podložne obveznom kolektivnom ostvarivanju prava. „Izravni protok” je tehnički pojam za specifičnu situaciju u kojoj kabelski operatori ili drugi operatori platformi primaju signal koji se emitira izravno iz prostorija pružatelja radiodifuzijskih usluga ili putem privatne zatvorene mreže, a takav signal nije namijenjen javnosti prije prijenosa koji vrši operator koji prima signal. U toj situaciji, koja se uobičajeno događa unutar države članice, javnosti se samo jednom prosljeđuje takav programski signal. Ovo pojašnjenje je važno kako bi se izbjegla daljnja složenost u pogledu tumačenja pojma prosljeđivanja javnosti, koji može imati posljedice u drugim područjima osim reemitiranja.

Amandman     11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14.a)  Primjena autorskih i srodnih prava u nekim je slučajevima podijeljena na brojna teritorijalno određena nacionalna prava, uz različite nositelje prava te se u nekim slučajevima izvršava od strane drugog subjekta. Stoga je potrebna baza podataka koju vode organizacije za kolektivno ostvarivanje prava kako bi se olakšala identifikacija nositelja prava i mogućnost da organizacije za radiodifuziju i operatori za reemitiranje sklapaju ugovore o licenciji.

Amandman     12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se spriječilo zaobilaženje primjene načela države podrijetla produljenjem trajanja postojećih sporazuma o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava relevantnih za pružanje dodatnih usluga na internetu te pristup dodatnim uslugama na internetu ili korištenje tim uslugama, potrebno je primijeniti načelo države podrijetla i na postojeće ugovore, ali s prijelaznim razdobljem.

Briše se.

Amandman     13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Ovom uredbom poštuju se temeljna prava i postupa se u skladu s načelima priznatima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Iako obveza kolektivnog ostvarivanja prava za ostvarivanje prava na priopćavanje javnosti u pogledu usluga reemitiranja može utjecati na ostvarivanje prava nositelja prava, takav je uvjet potrebno propisati ciljano za određene usluge te kako bi se omogućila šira prekogranična distribucija televizijskih i radijskih programa olakšavanjem ostvarivanja tih prava.

(16)  Ovom uredbom poštuju se temeljna prava i postupa se u skladu s načelima priznatima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Iako obveza kolektivnog ostvarivanja prava za ostvarivanje prava na priopćavanje javnosti u pogledu usluga reemitiranja može utjecati na ostvarivanje prava nositelja prava, takav je uvjet potrebno propisati ciljano za određene usluge te kako bi se omogućila šira prekogranična distribucija televizijskih i radijskih programa olakšavanjem ostvarivanja tih prava. Ovom uredbom ne bi se trebale dovoditi u pitanje bilo kakve postojeće ili buduće odredbe država članica u vezi s upravljanjem pravima kao što su proširene kolektivne licencije, pravne pretpostavke zastupanja ili prijenosa, kolektivno ostvarivanje pravima i slični aranžmani ili kombinacije takvih aranžmana.

Amandman     14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Evaluaciju uredbe treba provesti nakon što je uredba bila na snazi određeno vrijeme, kako bi se, među ostalim, ocijenilo u kojoj se mjeri prekogranično pružanje dodatnih usluga na internetu povećalo u korist europskih potrošača i stoga u korist veće kulturne raznolikosti u Uniji.

(18)  U skladu s načelom bolje izrade zakonodavstva, evaluaciju uredbe treba provesti nakon što je uredba bila na snazi određeno vrijeme, kako bi se ocijenio učinak uredbe i, prije svega, u kojoj se mjeri prekogranično pružanje dodatnih usluga na internetu povećalo u korist europskih potrošača i stoga u korist veće kulturne raznolikosti u Uniji. Evaluaciju bi trebalo, kada je to prikladno, koordinirati odredbama čiji je cilj poboljšanje prekogranične dostupnosti sadržaja na platformama za usluge videa na zahtjev koje su uvrštene u članak 10. Direktive 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća1a u obliku mehanizma za rješavanje sporova. Ako taj mehanizam ne dovede do znatnog povećanja prekogranične dostupnosti sadržaja na platformama za usluge videa na zahtjev, treba razmotriti mogućnost uvrštenja tih usluga u područje primjene ove uredbe.

 

_________________

 

1a Prijedlog Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu, COM(2016)0593.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „dodatna usluga na internetu” znači usluga na internetu koja se sastoji od omogućavanja javnosti, od strane ili pod kontrolom i odgovornosti organizacije za radiodifuziju, radijskih ili televizijskih programa istovremeno ili tijekom određenog razdoblja nakon njihova prvotnog emitiranja od strane organizacija za radiodifuziju te bilo kakvog materijala proizvedenog od strane organizacija za radiodifuziju ili za njih, a koji se pružaju dodatno uz takvo prvotno emitiranje;

(a)  „dodatna usluga na internetu” znači usluga na internetu koja se sastoji od omogućavanja javnosti, od strane ili pod kontrolom i odgovornosti organizacije za radiodifuziju, radijskih ili televizijskih programa koji su proizvedeni organizacijom za radiodifuziju ili za takve organizacije, uključujući koprodukciju, najranije mjesec dana prije, istovremeno, tijekom ili u određenom razdoblju nakon njihova prvotnog emitiranja od strane organizacija za radiodifuziju te bilo kakvog materijala proizvedenog ili koproduciranog od strane organizacija za radiodifuziju ili za njih, a koji se pružaju dodatno uz takvo prvotno emitiranje;

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „reemitiranje” znači bilo koje istovremeno, neizmijenjeno i cjelovito reemitiranje prvog prijenosa iz jedne države članice, namijenjeno javnosti druge države članice, a koje nije kabelsko reemitiranje, kako je definirano u Direktivi 93/83/EEZ te koje nije reemitiranje putem usluge pristupa internetu, kako je definirano u Uredbi (EU) 2015/2120 Europskog parlamenta i Vijeća1, žicom ili zrakom, uključujući i satelitom, ali ne uključujući internetsko emitiranje televizijskih ili radijskih programa koji su namijenjeni javnosti, pod uvjetom da takva reemitiranja provodi stranka koja nije organizacija za radiodifuziju koja je provela prvi prijenos ili pod čijom je kontrolom i odgovornošću proveden takav prijenos.

(b)  „reemitiranje” znači bilo koje neizmijenjeno i cjelovito reemitiranje, a koje nije kabelsko reemitiranje kako je definirano u Direktivi 93/83/EEZ, prvog prijenosa iz jedne države članice u kontroliranom okruženju i namijenjeno javnosti druge države članice, žicom ili zrakom, uključujući i satelitom, televizijskih ili radijskih programa koji su namijenjeni javnosti, pod uvjetom da takva reemitiranja provodi stranka koja nije organizacija za radiodifuziju koja je provela prvi prijenos ili pod čijom je kontrolom i odgovornošću proveden takav prijenos.

__________________

 

1 Uredba (EU) 2015/2120 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o utvrđivanju mjera u vezi s pristupom otvorenom internetu te o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama i Uredbe (EU) br. 531/2012 o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji, SL L 310, 26.11.2015., str. 1.

 

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  „Izravan protok” znači postupak u dva ili više koraka pri kojem organizacije za radiodifuziju prenose svoje programske signale, izravnom komunikacijom preko privatne linije te na način da javnost ne može primiti programske signale tijekom prijenosa, distributeru koji potom pruža takve programe javnosti u neizmijenjenom i cjelovitom obliku za gledanje ili slušanje na kabelskoj mreži, mikrovalnim sustavima, satelitu te digitalno zemaljskim mrežama, IP mrežama zatvorenog kruga ili sličnim mrežama.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Smatra se da su radnje priopćavanja javnosti i stavljanja na raspolaganje tijekom pružanja dodatnih usluga na internetu od strane ili pod kontrolom i odgovornosti organizacije za radiodifuziju te radnje reprodukcije koje su potrebne za pružanje ili korištenje dodatnim uslugama na internetu ili pristup tim uslugama, za potrebe ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava koja su relevantna za te radnje, izvršene samo u državi članici u kojoj organizacija za radiodifuziju ima svoj glavni poslovni nastan.

(1)  Bez dovođenja u pitanje mogućnosti prijenosa isključivih prava, smatra se da su radnje priopćavanja javnosti i stavljanja na raspolaganje javnosti tijekom pružanja dodatnih usluga na internetu od strane ili pod kontrolom i odgovornosti organizacije za radiodifuziju te radnje reprodukcije koje su potrebne za pružanje ili korištenje dodatnim uslugama na internetu ili pristup tim uslugama, za potrebe ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava koja su relevantna za te radnje, izvršene samo u državi članici u kojoj organizacija za radiodifuziju ima svoj glavni poslovni nastan. Svi sporovi u vezi s ostvarivanjem takvog autorskog prava i srodnih prava u nadležnosti su te države članice.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Pri utvrđivanju iznosa naknade za prava koja podliježu načelu zemlje podrijetla iz stavka 1., stranke uzimaju u obzir sve aspekte dodatnih usluga na internetu, primjerice obilježja dodatnih usluga na internetu, publiku i jezične inačice.

(2)  Pri utvrđivanju odgovarajućeg iznosa naknade za prava koja podliježu načelu zemlje podrijetla iz stavka 1., stranke uzimaju u obzir sve aspekte dodatnih usluga na internetu, primjerice obilježja dodatnih usluga na internetu, publiku, moguću publiku u državi članici u kojoj organizacija za radiodifuziju ima svoj glavni poslovni nastan ili bilo kojoj drugoj obuhvaćenoj državi članici te sve jezične inačice i titlovane verzije.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Stavci 1. – 5. primjenjuju se i na slučajeve izravnog protoka kako su definirani u članku 1. točki (ba).

Amandman     21

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 5.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.b)  Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava vode bazu podataka koja pruža informacije u vezi s primjenom autorskog prava i srodnih prava, uključujući i vlasnika prava, vrstu upotrebe, teritorij i vremensko razdoblje.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Propisi o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa

Referentni dokumenti

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

6.10.2016

 

 

 

Odbori koji daje mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

6.10.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Vicky Ford

11.10.2016

Prethodni/-a izvjestitelj(ica) za mišljenje

Julia Reda

Razmatranje u odboru

9.2.2017

20.3.2017

 

 

Datum usvajanja

11.5.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

6

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Anne-Marie Mineur

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Propisi o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa

Referentni dokumenti

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Datum podnošenja EP-u

14.9.2016

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

6.10.2016

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

6.10.2016

ITRE

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

CULT

6.10.2016

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

INTA

12.10.2016

 

 

 

Pridruženi odbori

 Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

16.3.2017

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Tiemo Wölken

12.10.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

23.3.2017

29.5.2017

7.9.2017

 

Datum usvajanja

21.11.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

14

9

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Flack, Emma McClarkin, Sabine Verheyen

Datum podnošenja

27.11.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

14

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

S&D

Jean-Marie Cavada

John Flack, Emma McClarkin

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Enrico Gasbarra

9

-

ALDE

GUE:NGL

S&D

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto

Jiří Maštálka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

1

0

EFDD

Isabella Adinolfi

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti