JELENTÉS a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  27.11.2017 - (COM(2016)0594 – C8‑0384/2016 – 2016/0284(COD)) - ***I

  Jogi Bizottság
  Előadó: Tiemo Wölken
  A vélemény előadója (*):
  Petra Kammerevert, Kulturális és Oktatási Bizottság
  (*)  Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke


  Eljárás : 2016/0284(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0378/2017
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0378/2017
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0594),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0384/2016),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

  –  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. január 25-i véleményére[1],

  –  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

  –  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Kulturális és Oktatási Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményeire (A8-0378/2017),

  1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

  2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  Módosítás    1

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)    A belső piac működéséhez való hozzájárulás érdekében a leadott műsorokban szereplő alkotások vagy más védett tartalmak szerzői jogai és szerzői joggal szomszédos jogai engedélyezésének könnyebbé tétele révén a felhasználók javára Unió-szerte biztosítani kell a más tagállamokból származó televízió- és rádióműsorok szélesebb körű terjesztését. A televízió- és rádióműsorok a kulturális és nyelvi sokszínűség, a társadalmi kohézió és az információhoz való hozzáférés előmozdításának fontos eszközei.

  (1)    A belső piac működéséhez való hozzájárulás és különösen az információhoz való hozzáférés növelése érdekében a felhasználók javára Unió-szerte biztosítani kell a más tagállamokból származó hírműsorok és aktuális témákkal foglalkozó műsorok szélesebb körű terjesztését a leadott műsorokban szereplő alkotásokhoz és egyéb védett tartalmakhoz kapcsolódó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok engedélyezésének megkönnyítése révén. A hírműsorok és aktuális témákkal foglalkozó műsorok az információhoz való hozzáférés előmozdításának fontos eszközei.

  Módosítás     2

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2а)  Az audiovizuális médiaszolgáltatóknak törekedniük kell annak biztosítására, hogy technikai szolgáltatásaikat fokozatosan hozzáférhetővé tegyék a látás- vagy hallássérült személyek számára.

  Módosítás    3

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)    Számos akadály gátolja a műsorszolgáltatást kiegészítő online szolgáltatások, valamint a továbbközvetítési szolgáltatások nyújtását, és ezáltal a televízió- és rádióműsorok Európai Unióban való szabad forgalmát. A műsorszolgáltató szervezetek naponta sok órányi hír-, kulturális, politikai, dokumentum- vagy szórakoztató műsort közvetítenek. Ezek a műsorok különféle tartalmakat foglalnak magukban, mint például az uniós jog alapján szerzői és/vagy szomszédos jogi védelemben részesülő audiovizuális, zenei, irodalmi vagy grafikai alkotásokat. Ennek következménye a szerzői jogi engedélyeztetésnek a sok jogosultat és az alkotások, illetve egyéb védett tartalmak különböző kategóriáit érintő összetett folyamata. A szerzői jogi engedélyeztetést sokszor rövid időn belül kell elvégezni, különösen amikor például hírekről vagy aktuális témákról szóló műsorokat készítenek. Ahhoz, hogy online szolgáltatásaikat határokon átnyúló módon hozzáférhetővé tehessék, a műsorszolgáltató szervezeteknek valamennyi érintett területre meg kell szerezniük a szükséges jogokat az alkotásokhoz és egyéb védett tartalmakhoz, ami a szerzői jogi engedélyeztetés összetettségét csak tovább növeli.

  (3)    A műsorszolgáltató szervezetek naponta sok órányi hírműsort és aktuális témákkal foglalkozó műsort közvetítenek. Ezek a műsorok különféle tartalmakat foglalnak magukban, amelyek az uniós jog alapján szerzői és/vagy szomszédos jogi védelem alatt állnak. Ennek következménye a szerzői jogi engedélyeztetésnek a sok jogosultat és az alkotások, illetve egyéb védett tartalmak különböző kategóriáit érintő összetett folyamata. A hírműsorok és aktuális témákkal foglalkozó műsorok esetében ezt a szerzői jogi engedélyeztetést rövid időn belül kell elvégezni. Ahhoz, hogy kiegészítő online szolgáltatásaikat határokon átnyúló módon hozzáférhetővé tehessék, a műsorszolgáltató szervezeteknek valamennyi érintett területre meg kell szerezniük a szükséges jogokat az alkotásokhoz és egyéb védett tartalmakhoz.

  Módosítás    4

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)    A továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetőinek, amelyek rendszerint több olyan programot kínálnak, amelyek a továbbközvetített televízió- és rádióműsorok keretében sok alkotást és egyéb védett tartalmat felhasználnak, nagyon rövid idő áll a rendelkezésére a szükséges engedélyek beszerzéséhez, így a szerzői jogi engedélyeztetés kapcsán jelentős terhet viselnek. Annak a kockázata is fennáll, hogy a jogosultak alkotásait és egyéb védett tartalmakat felhatalmazás vagy díjfizetés nélkül felhasználják.

  (4)    Az alkotásokat vagy egyéb védett tartalmakat magukban foglaló televízió- vagy rádióműsorokat továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetői a nyilvánossághoz közvetítés cselekményét hajtják végre, függetlenül attól, hogy a televízió- vagy rádióműsor továbbközvetítése az eredeti közvetítésnél használttal megegyező vagy attól eltérő technikai eszközzel történik, és függetlenül attól, hogy az ilyen továbbközvetítés az eredeti közvetítés tényleges vagy megcélzott vételkörzetében történik-e. Mivel a továbbközvetítési szolgáltatások rendszerint több olyan programot kínálnak, amelyek a továbbközvetített televízió- és rádióműsorok keretében sok alkotást és egyéb védett tartalmat használnak fel, a továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetőinek nagyon rövid idő áll a rendelkezésükre a szükséges engedélyek beszerzéséhez, így a szerzői jogi engedélyeztetés kapcsán is jelentős terhet viselnek. Annak a kockázata is fennáll, hogy a gyártók, szerzők, alkotók és más jogosultak alkotásait és egyéb védett tartalmait felhatalmazás vagy megfelelő és méltányos díjfizetés nélkül felhasználják.

  Módosítás    5

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4a)  Amennyiben a rendszerint számos programot kínáló továbbközvetítési szolgáltatások során a továbbközvetített televízió- és rádióműsorok keretében sok alkotást és egyéb védett tartalmat használnak fel, a szerződési szabadság elvével összhangban lehetőséget kell nyújtani a szükséges engedélyek beszerzésére és ezáltal a jogosultak méltányos díjazásának biztosítására, hogy továbbra is számos különféle tartalmat tudjanak rendelkezésre bocsátani. Ez a lehetőség a fogyasztók érdekeit is szolgálná.

  Módosítás    6

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)    Az alkotásokkal és egyéb védett tartalmakkal kapcsolatos jogokat többek között a 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 és a 2006/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv2 harmonizálja.

  (5)    Az alkotásokkal és egyéb védett tartalmakkal kapcsolatos jogokat többek között a 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 és a 2006/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv2 harmonizálja, amelyek különösen a jogosultak magas szintű védelmét hivatottak biztosítani.

  _________________

  _________________

  1 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 22-i 2001/29/EK irányelve az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról, HL L 167., 2001.6.22., 10–19. o.

  1 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 22-i 2001/29/EK irányelve az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról, HL L 167., 2001.6.22., 10–19. o.

  2 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/115/EK irányelve a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról, HL L 376., 2006.12.27., 28–35. o.

  2 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/115/EK irányelve a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról, HL L 376., 2006.12.27., 28–35. o.

  Módosítás    7

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7)    Ezért az e tevékenységekhez kapcsolódó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó jogi keret kiigazítása révén meg kell könnyíteni a közvetítést kiegészítő online szolgáltatások határokon átnyúló nyújtását és a más tagállamokból származó televízió- és rádióműsorok továbbközvetítését.

  (7)    Ezért az e tevékenységekhez kapcsolódó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó jogi keret kiigazítása révén meg kell könnyíteni a hírműsorok és aktuális témákkal foglalkozó műsorok közvetítését kiegészítő online szolgáltatások határokon átnyúló nyújtását és a más tagállamokból származó televízió- és rádióműsorok továbbközvetítését. Mivel a jogi keret kiigazítása a kizárólagos jogok gyakorlásának korlátozását eredményezheti, csak bizonyos egyedi esetekben alkalmazható, amelyek nem ütköznek az alkotás vagy egyéb védett tartalmak megszokott felhasználásával, és nem sértik indokolatlanul a jogosult jogos érdekeit. Ennélfogva, figyelemmel a kreatív tartalom és különösen az audiovizuális alkotások finanszírozása és előállítása szempontjából a területiség elvének fontosságára is, szükségszerű, hogy bármilyen jogi szabályozás rendkívül korlátozott és szűk körű legyen, és összhangban álljon a szükségesség és az arányosság uniós elveivel.

  Módosítás    8

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (8)    Az e rendelet hatálya alá tartozó kiegészítő online szolgáltatások azok a műsorszolgáltató szervezetek által kínált szolgáltatások, amelyek kapcsolata a műsorszolgáltatással egyértelmű, és annak alá vannak rendelve. Ide tartoznak a televízió- és rádióműsorokhoz lineáris módon, a közvetítéssel egyidejűleg hozzáférést biztosító szolgáltatások, valamint a közvetítést követően meghatározott időtartamon belül a műsorszolgáltató szervezet által korábban sugárzott televízió- és rádióműsorokhoz való hozzáférést biztosító szolgáltatások (úgynevezett utólagos megtekintési szolgáltatások). Ezenkívül a kiegészítő online szolgáltatások közé tartoznak még azok a szolgáltatások, amelyek a műsorszolgáltató szervezetek által sugárzott televízió- és rádióműsorokat gazdagító vagy más módon kibővítő anyaghoz biztosítanak hozzáférést, ideértve a vonatkozó műsor tartalmának előzetes megtekintését, kiterjesztését, kiegészítését és véleményezését is. A televízió- vagy rádióműsor részét képező egyéni alkotásokhoz vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés biztosítását nem szabad kiegészítő online szolgáltatásnak tekinteni. Hasonlóképpen a műsorszolgáltatástól függetlenül alkotásokhoz vagy egyéb védett tartalmakhoz biztosított hozzáférés, például az egyéni zenei vagy audiovizuális alkotásokhoz, zenei albumokhoz vagy videókhoz hozzáférést nyújtó szolgáltatások nem tartoznak a kiegészítő online szolgáltatás meghatározása alá.

  (8)    Az e rendelet hatálya alá tartozó kiegészítő online szolgáltatások azok a műsorszolgáltató szervezetek által kínált szolgáltatások, amelyek kapcsolata a műsorszolgáltatással egyértelmű, és annak alá vannak rendelve. Ide tartoznak a hírműsorokhoz és aktuális témákkal foglalkozó műsorokhoz szigorúan lineáris módon, a közvetítéssel egyidejűleg hozzáférést biztosító szolgáltatások, valamint a közvetítést követően meghatározott időtartamon belül a műsorszolgáltató szervezet által korábban sugárzott hírműsorokhoz és aktuális témákkal foglalkozó műsorokhoz hozzáférést biztosító szolgáltatások (úgynevezett utólagos megtekintési szolgáltatások). A televízió- vagy rádióműsor részét képező egyéni alkotásokhoz vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés biztosítását nem szabad kiegészítő online szolgáltatásnak tekinteni. Hasonlóképpen a műsorszolgáltatástól függetlenül alkotásokhoz vagy egyéb védett tartalmakhoz biztosított hozzáférés, például az egyéni zenei vagy audiovizuális alkotásokhoz, zenei albumokhoz vagy videókhoz hozzáférést nyújtó szolgáltatások nem tartoznak a kiegészítő online szolgáltatás meghatározása alá.

  Módosítás    9

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (9)    A kiegészítő online szolgáltatások határokon átnyúló nyújtásával kapcsolatos szerzői jogi engedélyeztetés megkönnyítése érdekében a kiegészítő online szolgáltatások nyújtása, az azokhoz való hozzáférés biztosítása, illetve az azok használata során előforduló cselekmények szempontjából releváns szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlását illetően rendelkezni szükséges a származási ország elvének megállapításáról. A származási ország elvét kizárólag a jogosultak (vagy a jogosultakat képviselő szervezetek, például kollektív jogkezelő szervezetek) és a műsorszolgáltató szervezetek közötti jogviszonyra kell alkalmazni, és kizárólag a kiegészítő online szolgáltatások nyújtása, az azokhoz való hozzáférés, illetve azok használata alkalmazásában. A származási ország elvét nem szabad alkalmazni a szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok által védett és a kiegészítő online szolgáltatás részét képező tartalom későbbi nyilvános közvetítésére vagy többszörözésére.

  (9)    A műsorszolgáltató számára a kizárólag hírműsorokhoz és aktuális témákkal foglalkozó műsorokhoz kapcsolódó kiegészítő online szolgáltatások határokon átnyúló nyújtását lehetővé tévő szerzői jogi engedélyeztetés megkönnyítése érdekében rendelkezni kell a származási ország elvének megállapításáról a kiegészítő online szolgáltatások nyújtása, az azokhoz való hozzáférés, illetve azok használata során előforduló cselekmények szempontjából releváns szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlását illetően. A származási ország elvét kizárólag a jogosultak (vagy a jogosultakat képviselő szervezetek, például kollektív jogkezelő szervezetek) és a műsorszolgáltató szervezetek közötti jogviszonyra kell alkalmazni, és kizárólag a hírműsorokhoz és aktuális témákkal foglalkozó műsorokhoz kapcsolódó kiegészítő online szolgáltatások nyújtása, az azokhoz való hozzáférés, illetve azok használata tekintetében. A származási ország elvét nem szabad alkalmazni a szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok által védett és a kiegészítő online szolgáltatás részét képező tartalom későbbi nyilvános közvetítésére vagy többszörözésére.

  Módosítás    10

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (9a)  A származási ország elve, amelyet e rendelet határoz meg, nem alkalmazható az olyan kiegészítő online szolgáltatásokra, amelyek elsősorban vagy kizárólag egy, a műsorszolgáltató szervezet székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamra irányulnak. Az ilyen, elsősorban vagy kizárólag egy adott tagállamra irányuló szolgáltatás olyan szolgáltatás, amelynek esetében egyértelmű, hogy műsorai egy adott, a műsorszolgáltató szervezet székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállam lakosságának szólnak, közönsége egyértelműen e tagállam lakosságára korlátozódik, és kevéssé valószínű, hogy a műsorok által megcélzott tagállamon kívüli hallgatói vagy nézői lesznek. A megcélzott közönség meghatározását lehetővé tévő szempontok többek között a nyelv, beleértve a feliratok nyelvét is, a reklámok, a szinkron, a műsorszolgáltatás promóciója által érintett közönség és/vagy a műsorkínálat helyi jellege.

  Módosítás    11

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10)    Mivel a kiegészítő online szolgáltatások nyújtását, az azokhoz való hozzáférést, illetve azok használatát kizárólag abban a tagállamban megtörténtnek kell tekinteni, ahol a műsorszolgáltató szervezet elsődleges telephelye van, miközben az adott kiegészítő online szolgáltatás valójában határokon átnyúló módon, más tagállamokban is nyújtható, szükséges biztosítani azt, hogy a kérdéses, jogdíjként fizetendő összeg kiszámításakor a felek vegyék figyelembe a kiegészítő online szolgáltatás minden vonatkozását, ideértve a szolgáltatás jellemzőit, a közönséget, ideértve a közönséget abban a tagállamban, ahol a műsorszolgáltató szervezet elsődleges telephelye van és más olyan tagállamokban is, ahol a kiegészítő online szolgáltatáshoz hozzáférnek és azt használják, valamint a nyelvi változatot.

  (10)    Mivel a hírműsorokat és aktuális témákkal foglalkozó műsorokat kiegészítő online szolgáltatások nyújtását, az azokhoz való hozzáférést, illetve azok használatát kizárólag abban a tagállamban megtörténtnek kell tekinteni, ahol a műsorszolgáltató szervezet székhelye található, miközben az adott kiegészítő online szolgáltatás valójában határokon átnyúló módon, más tagállamokban is nyújtható, szükséges biztosítani azt, hogy a szóban forgó jogokért fizetendő összeg kiszámításakor a felek objektív kritériumokat alkalmazzanak és vegyék figyelembe a kiegészítő online szolgáltatás minden vonatkozását, például a szolgáltatás jellemzőit, beleértve az online elérhetőség időtartamát, a közönséget, beleértve a műsorszolgáltató szervezet székhelye szerinti tagállamban és más olyan tagállamokban élő közönséget is, ahol a kiegészítő online szolgáltatáshoz hozzáférnek és azt használják, továbbá valamennyi elérhető nyelvi változatot.

  Módosítás    12

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (11)    A szerződési szabadság elvén keresztül továbbra is lehetőség nyílik az e rendeletben meghatározott származási ország elve által érintett jogok hasznosításának korlátozására, különösen a közvetítések egyes technikai eszközeit és egyes nyelvi változatokat illetően, feltéve, hogy a jogok hasznosításának ilyen jellegű esetleges korlátozása az uniós joggal összhangban történik.

  (11)    Szükséges emlékeztetni arra, hogy a szerződési szabadság elvén keresztül és az olyan meglévő engedélyezési modellek támogatása érdekében, mint a kizárólagos területi engedélyezés, amely lehetővé teszi az audiovizuális gyártáshoz, az optimális terjesztéshez és a kulturális sokféleség előmozdításához elengedhetetlen finanszírozási mechanizmust, továbbra is korlátozni kell az e rendeletben meghatározott, származási országra vonatkozó elv által érintett jogok hasznosítását, feltéve, hogy a jogok hasznosításának ilyen jellegű esetleges korlátozása a nemzeti és uniós joggal összhangban történik.

  Módosítás    13

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (11a)  E rendeletnek nem célja a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztásának („forum shopping”) gyakorlatát ösztönözni. A származási ország elve nem alkalmazható az olyan online szolgáltatásokra, amelyek főként vagy kizárólag a műsorszolgáltató szervezet székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállam közönségére irányulnak, az olyan gyakorlatok korlátozása érdekében, amelyek során a műsorszolgáltató más tagállamokban kísérel meg telephelyet létrehozni, hogy elkerülje a hátrányos pénzügyi kötelezettségeket vagy élvezhesse a székhelye szerinti tagállamhoz képest kedvezőbb engedélyezési megállapodások előnyeit. Annak értékelése érdekében, hogy egy online szolgáltatás a tagállamán kívüli közönséget céloz-e meg, a szolgáltatás jellemzőit és a felhasznált nyelvi változatokat is figyelembe kell venni.

  Módosítás    14

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 b preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (11b)   A szerződési szabadság elve alapján és annak elkerülése érdekében, hogy a meglévő engedélyezési modellek, például a kizárólagos területi engedélyezés indokolatlanul hátrányba kerüljenek, a másik tagállamból vagy tagállamba történő, határokon átnyúló továbbközvetítés az irányított környezetben nyújtott vezetékes vagy IPTV-típusú továbbközvetítési szolgáltatásokra korlátozódik.

  Módosítás    15

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 c preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (11c)  Ez a rendelet, összhangban a szerződési szabadság elvével, nem gátolja a meglévő engedélyezési modellek – köztük a területi engedélyezés – alkalmazását, és nem érinti a szerzői joggal kapcsolatos nemzeti szerződési jogban meghatározott, megfelelő díjazásra vonatkozó meglévő nemzeti rendelkezéseket, valamint egy adott tagállamban a továbbközvetítésre alkalmazott meglévő kollektív jogkezelési megoldásokat.

  Módosítás    16

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (12)    A műholdas, digitális földfelszíni, zárt IP-alapú, mobil- és hasonló hálózatokon kínált továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetői olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek a vezetékes továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetői által nyújtott szolgáltatásokkal egyenértékűek, amikor a másik tagállamból származó, a nyilvánosság általi vételre szánt televízió- vagy rádióműsor eredeti közvetítését egyidejűleg, változatlanul és teljes terjedelmében közvetítik tovább, feltéve, hogy az eredeti közvetítés vezetékes vagy vezeték nélküli, ezen belül adott esetben műholdas, de nem online, és a nyilvánosság általi vételre szánták. Ezért ezeknek e rendelet hatálya alá kell tartozniuk és részesülniük kell a kötelező kollektív jogkezelést bevezető mechanizmusból. A nyílt interneten kínált továbbközvetítési szolgáltatásokat ki kell zárni e rendelet hatálya alól, mivel azoknak a szolgáltatásoknak eltérő jellemzőik vannak. Nem kapcsolódnak semmilyen konkrét infrastruktúrához, és például a vezetékes vagy a zárt IP-alapú hálózatokkal összehasonlításban korlátozottan képesek egy ellenőrzött környezetet biztosítani.

  (12)    A műholdas, digitális földfelszíni vagy irányított környezetben nyújtott vezetékes vagy IPTV-típusú továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetői olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek a vezetékes továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetői által nyújtott szolgáltatásokkal egyenértékűek, amikor a másik tagállamból származó, a nyilvánosság általi vételre szánt televízió- vagy rádióműsor eredeti közvetítését egyidejűleg, változatlanul és teljes terjedelmében közvetítik tovább, feltéve, hogy az eredeti közvetítés vezetékes vagy vezeték nélküli, ezen belül adott esetben műholdas, de nem online, és a nyilvánosság általi vételre szánták. Ezért ezeknek e rendelet hatálya alá kell tartozniuk és részesülniük kell a kötelező kollektív jogkezelést bevezető mechanizmusból. A nyílt interneten kínált, az irányított környezetben nyújtott vezetékes vagy IPTV-típusú szolgáltatásoktól eltérő továbbközvetítési szolgáltatásokat ki kell zárni e rendelet hatálya alól, mivel azoknak a szolgáltatásoknak eltérő jellemzőik vannak. Nem kapcsolódnak semmilyen konkrét infrastruktúrához, és például a vezetékes vagy a zárt IP-alapú hálózatokkal összehasonlításban korlátozottan képesek ellenőrzött környezetet biztosítani.

  Módosítás    17

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (13)    Ahhoz, hogy a műholdas, digitális földfelszíni, zárt IP-alapú, mobil- és hasonló hálózatokon kínált továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetőnek jogbiztonsága biztosított legyen, valamint a nemzeti jogban az ilyen továbbközvetítési szolgáltatásokkal kapcsolatban tapasztalható különbségek elháríthatóak legyenek, a 93/83/EGK irányelvben meghatározott, vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó szabályokhoz hasonló szabályokat kell alkalmazni. Az említett irányelvben meghatározott szabályok magukban foglalják a kötelezettséget, hogy az engedélynek a továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetői számára történő megadására vagy visszautasítására vonatkozó jogot kollektív jogkezelő szervezeten keresztül kell gyakorolni. Mindez nem sérti a 2014/26/EU irányelvet és különösen az irányelv azon rendelkezéseit, amelyek a jogosultaknak a kollektív jogkezelő szervezet kiválasztásával kapcsolatos jogaira vonatkoznak.

  (13)    Ahhoz, hogy a műholdas, digitális földfelszíni vagy irányított környezetben nyújtott vezetékes vagy IPTV-típusú továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetőinek jogbiztonsága biztosított legyen, illetve a nemzeti jogban az ilyen továbbközvetítési szolgáltatásokkal kapcsolatban tapasztalható különbségek kiküszöbölése céljából a 93/83/EGK irányelvben meghatározott, vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó szabályokhoz hasonló szabályokat kell alkalmazni. Az említett irányelvben meghatározott szabályok magukban foglalják a kötelezettséget, hogy az engedélynek a továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetői számára történő megadására vagy visszautasítására vonatkozó jogot kollektív jogkezelő szervezeten keresztül kell gyakorolni. Mindez nem sérti a 2014/26/EU irányelvet és különösen az irányelv azon rendelkezéseit, amelyek a jogosultaknak a kollektív jogkezelő szervezet kiválasztásával kapcsolatos jogaira vonatkoznak. Maga az engedély megtagadásához való jog fennmarad, és csak e jog gyakorlásának módja kerül bizonyos mértékben szabályozásra. Ez azt is jelenti, hogy mindig dönteni lehet arról, megadják-e vagy sem a továbbközvetítési jogot.

  Módosítás    18

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (13a) A kollektív jogkezelő szervezeteknek képeseknek kell lenniük a továbbközvetítési jog gyakorlására vonatkozó, e rendeletben meghatározott rendelkezéseket oly módon alkalmazni, hogy a továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetőjével kötött kollektív megállapodást kiterjesztik a szervezet által nem képviselt jogosultak jogaira is, amennyiben a nemzeti jog ilyen rendszerről rendelkezik.

  Módosítás    19

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (14a)  Azok a műsorszolgáltatók, amelyek műsorhordozó jeleiket a Berni Egyezmény értelmében tőlük független harmadik személynek minősülő forgalmazók számára a nyilvánosság általi vételre közvetlen átviteli eljárással közvetítik, a forgalmazóikkal egyetemlegesen felelősek a 2001/29/EK irányelv 3. cikkében meghatározottak szerinti egységes és oszthatatlan nyilvánossághoz közvetítési és hozzáférhetővé tételi cselekményekért, melyeket együttesen hajtanak végre. Ezeknek a műsorszolgáltató szervezeteknek és forgalmazóknak ezért az érintett jogosultaktól engedélyt kell szerezniük az ilyen cselekményekben való részvételükre vonatkozóan.

  Módosítás    20

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (14b)  Az e rendeletben a továbbközvetítési jogok műsorszolgáltató szervezetek általi, saját közvetítéseikkel összefüggésben történő gyakorlása tekintetében meghatározott mentesség nem korlátozhatja a jogosultak arra vonatkozó döntését, hogy jogaikat kollektív jogkezelő szervezetre ruházzák át, és ezáltal közvetlenül részesedjenek a továbbközvetítési szolgáltatás üzemeltetője által fizetett díjakból.

  Módosítás    21

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (15)    Annak megakadályozására, hogy a származási ország elvének alkalmazását a kiegészítő online szolgáltatás nyújtása, valamint a kiegészítő online szolgáltatáshoz való hozzáférés vagy annak használata szempontjából fontos szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó meglévő megállapodások időtartamának meghosszabbításával kiterjesszék, a származási ország elvét a meglévő megállapodásokra is alkalmazni kell, de egy átmeneti idővel.

  (15)    Annak megakadályozására, hogy a származási ország hírműsorokra és aktuális témákkal foglalkozó műsorokra vonatkozó elvének alkalmazását a kiegészítő online szolgáltatás nyújtása, valamint a kiegészítő online szolgáltatáshoz való hozzáférés vagy annak használata szempontjából fontos szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó meglévő megállapodások időtartamának meghosszabbításával kiterjesszék, ezen elvet a meglévő megállapodásokra is alkalmazni kell, de egy átmeneti idővel.

  Módosítás    22

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (15a)  Azoknak a műsorszolgáltatóknak, amelyek műsorhordozó jeleiket a terjesztők számára a nyilvánosság általi vételre közvetlen átviteli eljárással közvetítik, a terjesztőikkel egyetemlegesen kell felelniük a 2001/29/EK irányelv 3. cikkében meghatározottak szerinti egységes és oszthatatlan nyilvánossághoz közvetítési és hozzáférhetővé tételi cselekményekért, melyeket együttesen hajtanak végre. Ezeknek a műsorszolgáltató szervezeteknek és forgalmazóknak ezért az érintett jogosultaktól külön engedélyt kell szerezniük az ilyen cselekményekben való részvételükre vonatkozóan.

  Módosítás    23

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (16)    Ez a rendelet tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert alapvető jogokat és szem előtt tartja az abban rögzített elveket. Miközben a jogosultak jogainak gyakorlásába való beavatkozás lehet, ha a kötelező kollektív jogkezelést előírják a továbbközvetítési szolgáltatások vonatkozásában a nyilvánossághoz közvetítés jogának gyakorlásához, ezt a feltételt meghatározott szolgáltatásokra, célzottan és – e jogok engedélyeztetésének megkönnyítésén keresztül – a televízió- és rádióműsorok határokon átnyúló szélesebb körű terjesztésének lehetővé tétele érdekében szükséges előírni.

  (16)    Ez a rendelet tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert alapvető jogokat és szem előtt tartja az abban rögzített elveket. Miközben a jogosultak jogainak gyakorlásába való beavatkozásnak minősül, ha a továbbközvetítési szolgáltatások vonatkozásában a nyilvánossághoz közvetítés jogának gyakorlása kötelezően kollektív jogkezeléssel valósul meg, ezt a feltételt mégis elő kell írni, célzott módon és olyan meghatározott szolgáltatásokra korlátozva, melyek a vezetékes és műholdas továbbközvetítéshez hasonlóak, és amelyek nyújtására irányított környezetben kerül sor.

  Módosítás    24

  Rendeletre irányuló javaslat

  18 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (18)    Miután a rendelet már hatályban volt egy bizonyos ideig, el kell végezni annak felülvizsgálatát többek között annak értékelése érdekében, hogy az európai fogyasztók és az Európai Unió kulturális sokszínűsége javára milyen mértékben nőtt a kiegészítő online szolgáltatások határokon átnyúló nyújtása.

  (18)    A jobb jogalkotás elveivel összhangban a rendelet hatálybalépését követő meghatározott idő elteltével el kell végezni annak felülvizsgálatát annak értékelése érdekében, hogy a rendelet – ezen belül a közvetlen átvitelre vonatkozó rendelkezések – milyen hatást gyakoroltak az európai kreatív iparágakra, az európai audiovizuális alkotások finanszírozására és a jogosultakra. A felülvizsgálatnak azt is figyelembe kell vennie, hogy az európai fogyasztók és vállalkozások, és ezáltal az Európai Unió kulturális sokszínűsége javára milyen mértékben nőtt a kiegészítő online szolgáltatások határokon átnyúló nyújtása és az új tartalmakba történő befektetések szintje.

  Módosítás    25

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (19)    Mivel e rendelet célját, nevezetesen a határokon átnyúló kiegészítő szolgáltatások ösztönzését és a más tagállamokból származó televízió- és rádióműsorok továbbközvetítésének megkönnyítését a tagállamok önmagukban nem tudják kielégítően megvalósítani, valamint mivel az a probléma léptéke és a hatásmechanizmus miatt az Unió szintjén jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket fogadhat el az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a célkitűzésének eléréséhez szükséges mértéket. Ami a kiegészítő online szolgáltatások határokon átnyúló nyújtását illeti, ez a rendelet a szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok engedélyeztetésének megkönnyítése céljából felhatalmazó mechanizmusokat vezet be. Ez a rendelet nem kötelezi a műsorszolgáltató szervezeteket az ilyen jellegű szolgáltatások határokon átnyúló módon történő nyújtására. Hasonlóképpen a rendelet a továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetőit sem kötelezi arra, hogy más tagállamokból származó televízió- és rádióműsorokat vonjanak be a szolgáltatásaikba. Ez a rendelet kizárólag egyes továbbközvetítési jogok gyakorlását érinti, az e szolgáltatásokkal kapcsolatos szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok engedélyeztetésének egyszerűsítéséhez szükséges mértékben, valamint kizárólag az Unió más tagállamaiból származó televízió- és rádióműsorok vonatkozásában,

  (19)    Mivel e rendelet célját, nevezetesen a hírműsorokhoz és aktuális témákkal foglalkozó műsorokhoz kapcsolódó, határokon átnyúló kiegészítő szolgáltatások ösztönzését és a más tagállamokból származó televízió- és rádióműsorok továbbközvetítésének megkönnyítését a tagállamok önmagukban nem tudják kielégítően megvalósítani, valamint mivel az a probléma léptéke és a hatásmechanizmus miatt egyes esetekben az Unió szintjén jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket fogadhat el az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a célkitűzésének eléréséhez szükséges mértéket. Ami a műsorszolgáltatók bizonyos kiegészítő online szolgáltatásainak határokon átnyúló nyújtását illeti, ez a rendelet nem kötelezi a műsorszolgáltató szervezeteket az ilyen jellegű szolgáltatások határokon átnyúló módon történő nyújtására. Hasonlóképpen a rendelet a továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetőit sem kötelezi arra, hogy más tagállamokból származó televízió- és rádióműsorokat vonjanak be a szolgáltatásaikba. Ez a rendelet kizárólag egyes továbbközvetítési jogok gyakorlását érinti, az e szolgáltatásokkal kapcsolatos szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok engedélyeztetésének egyszerűsítéséhez szükséges mértékben, valamint kizárólag az Unió más tagállamaiból származó televízió- és rádióműsorok vonatkozásában,

  Módosítás    26

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (19a)  A más tagállamokból származó műsorok továbbközvetítése olyan cselekmény, amely a szerzői jog és adott esetben a szomszédos jogok hatálya alá tartozik. Ezért az online szolgáltatásokhoz minden jogosulttól engedélyt kell kérni a továbbközvetített műsor minden részéhez. E rendelet értelmében az engedélyeket szerződés útján kell megadni, feltéve, hogy a meglévő törvényes engedélyezési rendszerek valamelyike nem vezetett be átmeneti kivételt.

  Módosítás    27

  Rendeletre irányuló javaslat

  -1 cikk (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  -1. cikk

   

  Tárgy

   

  (1)   Ez a rendelet jogi mechanizmusokat vezet be a kiegészítő online szolgáltatások határokon átnyúló nyújtása szempontjából fontos szerzői és szomszédos jogok engedélyeztetésének megkönnyítése és a zárt környezetben történő digitális továbbközvetítések megkönnyítése céljából.

   

  (2)   E jogi mechanizmusok magukban foglalják a származási ország elvének megállapítását e jogok gyakorlására vonatkozóan. A jogi mechanizmusok a továbbközvetítés szempontjából fontos szerzői és szomszédos jogok kötelező kollektív kezelésére, a kollektív jogkezelő szervezetek általi képviselet törvényi vélelmezésére és a továbbközvetítési jog műsorszolgáltató szervezetek általi gyakorlására vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaznak.

  Módosítás    28

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)   „továbbközvetítés”: a 93/83/EGK irányelvben meghatározott vezetékes továbbközvetítést, illetve az (EU) 2015/2120 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott internet-hozzáférési szolgáltatás útján biztosított továbbközvetítést kivéve egy másik tagállamból származó, a nyilvánosság általi vételre szánt televízió- vagy rádióműsor vezetékes vagy vezeték nélküli, ezen belül adott esetben műholdas, de nem online eredeti közvetítésének egyidejű, változatlan és teljes terjedelmű, a nyilvánosság általi vételre szánt továbbközvetítése, feltéve, hogy a továbbközvetítést az eredeti közvetítést végző műsorszolgáltató szervezettől vagy attól a szervezettől eltérő fél végzi, amelynek az ellenőrzése és felelőssége mellett a szóban forgó közvetítést végezték.

  b)   „továbbközvetítés”: a 93/83/EGK irányelvben meghatározott vezetékes továbbközvetítést kivéve egy másik tagállamból származó, a nyilvánosság általi vételre szánt, vezetékes vagy IPTV-típusú szolgáltatásokra korlátozódó televízió- vagy rádióműsor vezetékes vagy vezeték nélküli, ezen belül adott esetben műholdas de nem online eredeti közvetítésének egyidejű, változatlan és teljes terjedelmű, a nyilvánosság általi vételre szánt továbbközvetítése, feltéve, hogy a továbbközvetítést az eredeti közvetítést végző műsorszolgáltató szervezettől vagy attól a szervezettől eltérő fél végzi, amelynek az ellenőrzése és felelőssége mellett a szóban forgó közvetítést végezték.

  Módosítás    29

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ba)   „közvetlen átvitel”: olyan két- vagy többlépcsős eljárás, melynek során a műsorszolgáltató szervezetek a nyilvánosság általi vétel céljából a Berni Egyezmény szerinti műsorszolgáltató szervezetektől eltérő szervezetnek minősülő forgalmazók számára közvetítik műsorhordozó jeleiket, és a közvetítés – vezetékes vagy vezeték nélküli, köztük műholdas továbbítás útján – pontból pontba, magánvonalon keresztül történik úgy, hogy e közvetítés során a nagyközönség nem tudja fogni ezeket a műsorhordozó jeleket; a forgalmazók pedig egyidejűleg, változatlan és teljes formában kínálják ezeket a programokat a nagyközönség számára vezetékes vagy mikrohullámú rendszeren, digitális földfelszíni, IP-alapú, mobil- vagy hasonló hálózatokon keresztül megtekintésre vagy meghallgatásra.

  Módosítás    30

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  bb)   „irányított környezet”: kizárólagosan olyan biztosított és korlátozott hozzáférésű vezetékes vagy IPTV-típusú szolgáltatások, melyek során a továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetője a végpontok között titkosított továbbközvetítési szolgáltatást nyújt szerződés szerint arra jogosult felhasználói számára.

  Módosítás    31

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2. cikk

  2. cikk

  A származási ország elvének alkalmazása a kiegészítő online szolgáltatásokra

  A származási ország elvének alkalmazása hírműsorok és aktuális témákkal foglalkozó műsorok közvetítéséhez kapcsolódó online szolgáltatásokra

  (1)   Műsorszolgáltató szervezetek által vagy az ellenőrzésük és felelősségük mellett nyújtott kiegészítő online szolgáltatás során történő nyilvánossághoz közvetítési és hozzáférhetővé tételi cselekményeket, valamint a kiegészítő online szolgáltatás nyújtásához, az ahhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához szükséges többszörözési cselekményeket az ezen cselekmények szempontjából fontos szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlása céljából úgy kell tekinteni, hogy kizárólag abban a tagállamban kerül sor rájuk, amelyben a műsorszolgáltató szervezet elsődleges telephelye található.

  (1)   Műsorszolgáltató szervezetek által vagy az ellenőrzésük és felelősségük mellett nyújtott, kizárólag hírműsorok és aktuális témákkal foglalkozó műsorok eredeti közvetítéséhez kapcsolódó kiegészítő online szolgáltatás során történő nyilvánossághoz közvetítési és hozzáférhetővé tételi cselekményeket, valamint az ilyen hírműsorok és aktuális témákkal foglalkozó műsorok ilyen kiegészítő online szolgáltatás nyújtásához, az ahhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához szükséges többszörözésének eseteit az ezen cselekmények szempontjából fontos szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok megszerzése, illetve e megszerzett jogok gyakorlása céljából úgy kell tekinteni, hogy kizárólag abban a tagállamban kerül sor rájuk, amelyben a műsorszolgáltató szervezet elsődleges telephelye található.

  (2)   Amikor a felek az (1) bekezdésben meghatározott származási ország elvének hatálya alá tartozó jogokért fizetendő összeget megállapítják, figyelembe veszik a kiegészítő online szolgáltatás valamennyi vonatkozását, mint például a kiegészítő online szolgáltatás jellemzőit, a közönséget és a nyelvi változatot.

  (2)   Amikor a felek az (1) bekezdésben meghatározott származási ország elvének hatálya alá tartozó jogokért fizetendő összeget megállapítják, figyelembe veszik a kiegészítő online szolgáltatás valamennyi vonatkozását, mint például a kiegészítő online szolgáltatás jellemzőit, ideértve az online elérhetőség időtartamát, a közönséget és valamennyi elérhető nyelvi változatot.

   

  (2a)   A (2) bekezdés nem korlátozza a felek azon jogát, hogy megállapodjanak a származási ország elve alapján a jogokért fizetendő összeg kiszámítására vonatkozó konkrét módszerek vagy kritériumok felől, mint amilyen például a műsorszolgáltató szervezet online szolgáltatásból származó bevételein alapuló számítási mód.

   

  (2b)  Az (1) és (2) bekezdés a szerzői jogok és a 2001/29/EK irányelvből következő jogok tekintetében nem érinti a területiség és a szerződési szabadság elvét. Ennek alapján a felek jogosultak arra, hogy a továbbiakban is megállapodást kössenek az (1) bekezdésben említett jogok hasznosítására vonatkozó korlátozások bevezetéséről, feltéve, hogy ezek a korlátozások összhangban vannak az uniós és a nemzeti joggal.

   

  (2c)  Amikor az e rendeletben meghatározottak szerint egy televízió- vagy rádióműsor eredeti közvetítését egy kiegészítő online szolgáltatás igénybevételével az egyik tagállamból más tagállamokba továbbközvetítik, akkor tiszteletben kell tartani az irányadó szerzői és szomszédos jogokat és az egyéb védett tartalmakkal kapcsolatos jogokat, és az ilyen továbbközvetítésnek a szerzői és szomszédos jogi jogosultak, az egyéb védett tartalmak jogosultjai, valamint a továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetői közötti egyéni vagy kollektív megállapodás alapján kell megvalósulnia.

  Módosítás    32

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3. cikk

  3. cikk

  A továbbközvetítési jogok gyakorlása, ha a jogosult nem műsorszolgáltató szervezet

  A vezetékestől eltérő módon történő továbbközvetítés jogának gyakorlása, ha a jogosult nem műsorszolgáltató szervezet

   

  (-1)   A továbbközvetítési jog kizárólagos jog, amelynek gyakorlásához a szerzői jog és más szomszédos jogok jogosultjainak engedélye szükséges.

  (1)   A műsorszolgáltató szervezetek kivételével a szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok jogosultjai valamely továbbközvetítési engedély kiadására vagy visszautasítására vonatkozó jogukat kizárólag kollektív jogkezelő szervezeten keresztül gyakorolhatják.

  (1)   A műsorszolgáltató szervezetek kivételével a szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok jogosultjai az irányított környezetben nyújtott továbbközvetítési szolgáltatásokhoz való hozzáférés engedélyezésére vonatkozó jogukat kizárólag kollektív jogkezelő szervezeten keresztül gyakorolják.

  (2)   Amennyiben a jogosult az (1) bekezdésben említett jog kezelését nem ruházta át egy kollektív jogkezelő szervezetre, úgy kell tekinteni, hogy azon kollektív jogkezelő szervezet kapott megbízást a jogosult nevében a jog kezelésére, amely az ugyanazon kategóriájú jogokat kezeli azon tagállam területe vonatkozásában, ahol a továbbközvetítő szolgáltatás üzemeltetője a továbbközvetítéshez a jog engedélyezését kéri.

   

  (3)   Amennyiben egynél több kollektív jogkezelő szervezet kezeli az abba a kategóriába tartozó jogokat a szóban forgó tagállam területén, a jogosult szabadon választhatja ki, melyik kollektív jogkezelő szervezetet kell úgy tekinteni, hogy a jogának kezelésével meg van bízva. Ha ilyen helyzetben a jogosult nem választ kollektív jogkezelő szervezetet, akkor az a tagállam adja meg, melyik kollektív jogkezelő szervezetet tekinti úgy, hogy az érintett jogosult jogának kezelésére megbízást kapott, amelynek területe vonatkozásában a továbbközvetítő szolgáltatás üzemeltetője a továbbközvetítéshez a jog engedélyezését kéri.

  (3)   Amennyiben egynél több kollektív jogkezelő szervezet kezeli az abba a kategóriába tartozó jogokat a szóban forgó tagállam területén, a jogosult szabadon választhatja ki, melyik kollektív jogkezelő szervezetet kell úgy tekinteni, hogy a jogának kezelésével meg van bízva. Ha ilyen helyzetben a jogosult nem választ kollektív jogkezelő szervezetet, akkor az a tagállam adja meg, melyik kollektív jogkezelő szervezetet tekinti úgy, hogy az érintett jogosult jogának kezelésére megbízást kapott, amelynek területe vonatkozásában a továbbközvetítési szolgáltatás üzemeltetője a továbbközvetítéshez a jog engedélyezését kéri.

  (4)   A jogosultnak ugyanazon jogai és kötelezettségei keletkeznek a továbbközvetítő szolgáltatás üzemeltetője és a jogának kezelésére megbízottnak tekintendő kollektív jogkezelő szervezett között létrejött megállapodás alapján, mint azoknak a jogosultaknak, akik megbízták az érintett kollektív jogkezelő szervezetet, és ezeket a jogokat az érintett tagállam által megállapítandó időszakon belül érvényesítheti; ezen időszak nem lehet rövidebb az alkotását vagy más védett tartalmát magában foglaló továbbközvetítés napjától számított három évnél.

   

  (5)   A tagállam rendelkezhet úgy, hogy amennyiben valamely jogosult engedélyezi egy alkotás vagy más védett tartalom eredeti közvetítését a területén belül, az a jogosult ahhoz való hozzájárulásának tekintendő, hogy a továbbközvetítési jogait ne egyéni alapon, hanem e rendeletnek megfelelően gyakorolja.

   

   

  (5a) A kollektív jogkezelő szervezeteknek fenn kell tartaniuk egy adatbázist, amely az e cikkben említett szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok kezeléséhez kapcsolódó információkat biztosít, ideértve a jogosultra, a használat típusára, a területre és az időtartamra vonatkozó információkat.

   

  (5b)   E rendelet alkalmazásában is lehetőség van a 93/83/EGK tanácsi irányelv 11. cikkében és 12. cikkének (1) bekezdésében előírtak szerinti közvetítés igénybevételére, illetve a tárgyalási pozíciókkal való visszaélés megakadályozására.

  Módosítás    33

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  3a. cikk

   

  Műsorszolgáltatási programok hasznosítása továbbközvetítés révén

   

  Egy eredetileg egy műsorszolgáltató szervezet által a nyilvánosságnak közvetített televízió- vagy rádióműsorban szereplő alkotás vagy egyéb védett tartalom újraközvetítése az ilyen program nyilvánossághoz közvetítésének minősül, függetlenül attól, hogy az újraközvetítő szolgáltató ugyanazon vagy az eredeti közvetítéstől eltérő technikai eszközöket használja-e, és függetlenül attól, hogy az ilyen újraközvetítés az eredeti közvetítés tényleges vagy megcélzott vételkörzetében történik-e.

  Módosítás    34

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 a cikk (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  4a. cikk

   

  Műsorszórási programok kiaknázása közvetlen átviteli eljáráson keresztül Azok a műsorszolgáltatók, amelyek műsorhordozó jeleiket a Berni Egyezmény értelmében tőlük független harmadik személynek minősülő forgalmazók számára a nyilvánosság általi vételre közvetlen átviteli eljárással közvetítik, a forgalmazóikkal egyetemlegesen felelősek a 2001/29/EK irányelv 3. cikkében meghatározottak szerinti egységes és oszthatatlan nyilvánossághoz közvetítési és hozzáférhetővé tételi cselekményekért, melyeket együttesen hajtanak végre. Ezeknek a műsorszolgáltató szervezeteknek és forgalmazóknak ezért az érintett jogosultaktól engedélyt kell szerezniük az ilyen cselekményekben való részvételükre vonatkozóan.

  Módosítás    35

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  5. cikk

  törölve

  Átmeneti rendelkezés

   

  A kiegészítő online szolgáltatás nyújtása során történő nyilvánossághoz közvetítési és hozzáférhetővé tételi cselekmények, valamint a kiegészítő online szolgáltatás nyújtásához, az ahhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához szükséges többszörözési cselekmények szempontjából fontos szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlásáról szóló, [the date mentioned in Article 7(2), to be inserted by OPOCE ]-án/-én hatályban lévő megállapodásokra [the date mentioned in Article 7(2) + 2 years, to be inserted by OPOCE]-tól/-től a 2. cikket kell alkalmazni, amennyiben azon időpont után érvényüket vesztik.

   

  Módosítás    36

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A Bizottság legkésőbb [3 years after the date mentioned in Article 7(2) to be inserted by OPOCE]-ig elvégzi e rendelet felülvizsgálatát és a főbb megállapításokról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

  (1)  A Bizottság legkésőbb [3 years after the date mentioned in Article 7(2) to be inserted by OPOCE]-ig elvégzi e rendelet felülvizsgálatát és a főbb megállapításokról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. A jelentést a nyilvánosság számára könnyen és hatékonyan elérhetővé kell tenni.

  Módosítás    37

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A tagállamok az (1) bekezdésben említett jelentés elkészítéséhez szükséges információkat a Bizottság rendelkezésére bocsátják.

  (2)  A tagállamok az (1) bekezdésben említett jelentés elkészítéséhez szükséges információkat kellő időben és pontosan a Bizottság rendelkezésére bocsátják.

  Módosítás    38

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Ezt a rendeletet [6 months following the day of its publication, to be inserted by OPOCE]-tól/-től kell alkalmazni.

  (2)  Ezt a rendeletet [18 months following the day of its publication, to be inserted by OPOCE]-tól/-től kell alkalmazni.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

  INDOKOLÁS

  A televíziós és rádiós műsorokhoz interneten biztosított egyszerűbb hozzáférés a digitalizált egységes piac megvalósításának kulcseleme. A digitális területen még mindig fennálló láthatatlan nemzeti határokat átjárhatóbbá kell tenni, biztosítva az online már elérhető tartalmak határokon átnyúló hozzáférhetőségét. Abszurd dolog, hogy a természetéből adódóan gyorsan és egyszerűen átvihető és elérhető digitális tartalom közvetítése nemzeti akadályokba ütközik, holott a fizikai áruk az országhatárokon már régóta áthaladhatnak.

  A szerzői jog vonatkozásában a területi alapú tartalomkorlátozás egyrészt a jogszabályok széttagoltságából, másrészt a területiség elvének alkalmazásából ered.

  Míg a területiség elvének alkalmazását a jelenleg vizsgált rendelet nem korlátozza, a jogszabályok széttagoltságának kérdését a származási ország elve formájában bevezetett jogi vélelem oldja meg. A rendelet e tekintetben igen kiegyensúlyozott kompromisszum az egymással versengő érdekek között. Az előadó elutasítja a további korlátozásokat annak érdekében, hogy e rendelet hatálya ne legyen korlátozva.

  A jogszabályok széttagoltsága túl magas tranzakciós költségeket von maga után, ami visszatartja a műsorszolgáltatókat attól, hogy határokon átnyúló hozzáférést biztosítsanak. A jogszerű hozzáférési lehetőségek hiánya miatt az alkotások társadalmi értékét nem lehet teljes mértékben kiaknázni. A műsorszolgáltatást egyre gyakrabban nem a hagyományos vezetékes, műholdas és antennás műsorszórási megoldások útján veszik igénybe, hanem az interneten. A folyamatban azonban nem csupán a műsorszolgáltatáshoz való hozzáférés, hanem a teljes fogyasztási magatartás is megváltozik: elmozdulás figyelhető meg a lineáris televíziózástól a szolgáltatások nem lineáris, időben késleltetett, a felhasználó által választott végberendezésen történő használata felé. Ezt a változást különösen a fiatalabb generáció körében lehet megfigyelni. A javaslat szándékosan nem követi azt az elképzelést, amely szerint a nemzeti engedélyeket el kell törölni, és helyükbe egy egységes páneurópai engedélyt léptetni. Inkább a 93/83/EGK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjából jól ismert és bevált elvet, a származási ország elvét alkalmazza és terjeszti ki az online környezetre. A gyakorlatban ez egyszerűsíti a jogok kezelését az alkalmazandó nemzeti szerzői jog meghatározása révén, és nagyrészt megszünteti a túl magas tranzakciós költségek jelentette problémát. Másrészről a rendelet nem vezeti be a műsorszolgáltatók szolgáltatási kötelezettségét.

  Az előadó tudatában van az európai filmipar jelentőségének, és annak megőrzése és előmozdítása fontos számára. A filmipar például mintegy 1 millió munkahelyet biztosít a forgatókönyvírók, filmstábok, színészek, illetve a kiegészítő szolgáltatások nyújtói számára, továbbá hozzájárul a kulturális sokféleséghez, amely elengedhetetlen az információs társadalom és a demokrácia működéséhez.

  Ez a sokféleség azonban csak akkor lehet valóban hatékony, ha egyének részére is rendelkezésre áll, hiszen csak így lehet széleskörű nyilvános vitát ösztönözni. A rendelet támogatja a sokféleség e formáját, és semmiféle módon nem kérdőjelezi meg azt sem mennyiségi, sem minőségi szempontból.

  Az előadó úgy véli, hogy a rendelet az Európai Unió lakosságának széles rétegei számára jelentős, a mindennapi életük során tapasztalható előnyöket fog biztosítani. Az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságának a belső piacon történő biztosításáról szóló rendelet (a továbbiakban: a hordozhatóságról szóló rendelet) fizetési szolgáltatások határokon átnyúló igénybevételét teszi lehetővé a már megvásárolt szolgáltatásokhoz, de feltételül szabja, hogy a felhasználó másik tagállamban való tartózkodása csupán ideiglenes legyen. Ezek a tartózkodások nyaralási, utazási vagy tanulmányi célú látogatásokat jelentenek.

  A jelenleg vizsgált rendelet azonban olyan emberek csoportját célozza meg, akik valamely tagállamban állandó lakóhellyel rendelkeznek, de akiknek jogos érdeke fűződik a más tagállamokban letelepedett műsorszolgáltatók online szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez.

  Ilyen például az a körülbelül 13,6 millió polgár és hozzátartozóik, akik tevékenyen gyakorolják a személyek és a munkavállalók mozgásának szabadsága tekintetében biztosított uniós jogukat. Ebben az összefüggésben különösen szembeötlő a digitális egységes piacon még mindig fennálló határok merevsége az analóg egységes piaccal szemben. A személyek és az áruk szabad mozgása biztosított az egységes piacon, a műsorszolgáltatáshoz és így az egyének származási országának műsorához való hozzáférés azonban nem.

  A számos tagállamban jelen lévő nyelvi kisebbségek is részesülhetnek a rendelet által nyújtott előnyökből. A határ menti régiókban különösen nehéz megmagyarázni az embereknek azt, hogy az anyanyelvükön sugárzott műsorokhoz miért tudnak a régi technológiával hozzáférni, míg ugyanez az interneten keresztül nem lehetséges, jóllehet ma már az is bejáratott technológiának minősül.

  A rendelet az idegen nyelveken sugárzott műsorok vételi lehetőségének biztosítása révén védeni fogja az idegen nyelvek előmozdításához fűződő jogos érdeket is, amely az európai népek közötti megértés alapját képezi.

  Emellett Európa-szerte megkönnyíti a más tagállamokból származó műsorokhoz való hozzáférést, jelentős mértékben hozzájárulva az európai léptékű nézőközönség kialakításához.

  Végül, a hordozhatóságról szóló rendelet hatálya alá tartozó szolgáltatások kizárólag szórakoztató műsorokat foglalnak magukban, míg a hírekhez és a tájékoztatási szolgáltatásokhoz való hozzáférésre a rendelet nem terjed ki. Az ezekhez való hozzáférés ugyanakkor alapvető fontosságú, különösen mivel az álhírek világát éljük, és megrendült a hagyományos médiába vetett bizalom. Különösen fontos ez a demokrácia előmozdítása szempontjából is. Üdvözlendő a más tagállamokból érkező programokhoz való hozzáférés egyszerűsítése, mivel előmozdítja az információs társadalom kialakulását.

  A versenyjog csak olyan esetekben korlátozza a szerződési szabadságot, amikor versenyellenes megállapodások születnek (EUMSZ 101., 102. cikk). A szerzői jognak azonban nem feladata az elsődleges jog esetleges megsértésével szembeni védelem. Továbbá az Európai Unió Bírósága az úgynevezett Murphy-ítéletben[1] kifejezetten kimondja, hogy a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó licenciamegállapodásokkal kapcsolatos ítélkezési gyakorlatát úgy kell értelmezni, hogy az egyetlen műsorszolgáltató tagállamra utaló kizárólagos licenciamegállapodások önmagukban nem vezetnek automatikusan a versenyjog megsértéséhez. Egyéb körülmények fennállása is szükséges e tényállás megállapításához.

  A származási ország elvének kiterjesztésével a versenyjog szerinti bizonyító körülmény – nevezetesen a szükséges műsorszolgáltatási jogok hiánya – érvényét veszti. Azonban elképzelhetők egyéb jogos érdekek is – például helyi érdekek és kulturális preferenciák –, amelyek alapján a továbbiakban is indokolható a területi alapú tartalomkorlátozás.

  A szabályozás szükségességét támasztja alá az a tény is, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatók 82%-a és a kereskedelmi műsorszolgáltatók 62%-a alkalmazza a területi alapú tartalomkorlátozás valamely formáját, amellyel jelentősen megnehezítik az információs szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Az, hogy sokan virtuális magánhálózaton (VPN) keresztül férnek hozzá a tartalmakhoz, egyértelműen jelzi a hozzáférési igény meglétét, melyet a jogszerű hozzáférés lehetőségét biztosító jogszabály elfogadásával kell kielégíteni.

  Az előadó a következő lényeges javításokat javasolja a bizottsági szövegben:

  •  Javadalmazási szabályok. Az előadó ismételten hangsúlyozza az európai film óriási kulturális jelentőségét. A különösen az európai filmes szakemberek által felvetett aggályok kezelése érdekében az előadó javasolja, hogy pontosítsák a 2. cikk (2) bekezdésében szereplő javadalmazási szabályokat és a 3. cikkbe illesszenek be javadalmazási szabályokat. A javasolt pontosítás biztosítani fogja, hogy az alkotók, különösen a „műhelyszintű” alkotások alkotói, megfelelő kiegészítő díjazásban részesüljenek.

  •  A rendelet hatálya kizárólag a kiegészítő online szolgáltatásokra terjed ki, ami a technológiai fejlődés és a kínált szolgáltatások jellegének gyors változása fényében túl korlátozottnak tűnik. Az előadó úgy véli, hogy a sugárzott műsorokra való konkrét utalás törlésével megfelelőbbé tehető a rendelet hatálya. A műsorszolgáltatóknak már ma is léteznek olyan műsoraik, amelyek kizárólag online elérhetők.

  •  Átmeneti rendelkezés javasolt a származási ország elvének olyan megvásárolt filmekre és televíziós sorozatok megvásárolt epizódjaira való alkalmazására, amelyek nem rendelésre készültek, hogy az üzleti modelleket az új szabályokhoz lehessen igazítani.

  •  Nem megfelelő továbbá a szoros időbeli korlátozás, és az előadó e korlátozás törlését javasolja. Időbeli korlátozások már léteznek a nemzeti jogban. Az előadó szerint a szerződő felekre kell bízni, hogy megállapodjanak a rendelkezésre állás időtartamáról, és rendezzék egymás közt a megfelelő díjakat.

  •  Bekerült egy rendelkezés a közvetlen átvitel esetén felmerülő felelősségre vonatkozóan.

  •  A vezetékes továbbközvetítést – kábelhálózat-üzemeltetők általi továbbközvetítéssel való egyenértékűsége esetén – technológia-semlegessé kell tenni, az e területen is zajló technológiai fejlődés figyelembevétele érdekében.

  • [1]  Az Európai Bíróság a C-403/08. sz. és C-429/08. sz. ügyben hozott, 2011. október 4-i ítélete, a 137. ponttól.

  VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről (28.6.2017)

  a Jogi Bizottság részére

  a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
  (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

  A vélemény előadója (*): Petra Kammerevert

  (*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

  MÓDOSÍTÁS:

  A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

  Módosítás    1

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A digitális technológiák és az internet fejlődése átalakította a televízió- és rádióműsorok terjesztését és az azokhoz való hozzáférést. A felhasználók egyre inkább elvárják, hogy a televízió- és rádióműsorokhoz – a hagyományos csatornákat, úgymint a műholdas és vezetékes szolgáltatásokat, illetve immár az online szolgáltatásokat is felhasználva – élőben és lekérés útján is hozzáférhessenek. A műsorszolgáltató szervezetek ezért saját televízió- és rádióműsoraik sugárzásán túl egyre inkább kínálnak a műsorszolgáltatásukat kiegészítő online szolgáltatásokat, például párhuzamos sugárzást (simulcasting) és utólagos megtekintést. A továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetői, amelyek a televízió- és rádióműsorok sugárzását csomagokba állítják össze és az eredeti műsorközvetítéssel egyidejűleg, változatlanul és teljes terjedelmében szolgáltatják a felhasználóknak, a továbbközvetítés olyan különböző technikáit alkalmazzák, mint a vezetékes, műholdas, digitális földfelszíni, zárt IP-alapú hálózatok vagy mobilhálózatok, illetve a nyílt internet. A felhasználók – egyebek mellett az Európai Unió nyelvi kisebbségeinek tagjai, valamint a származási tagállamuktól eltérő tagállamban élők – részéről növekszik az igény a nem csupán a saját tagállamukból, hanem az Európai Unió más tagállamaiból származó televízió- és rádióműsorokhoz való hozzáférés iránt.

  (2)  A digitális technológiák és az internet fejlődése átalakította és továbbra is folyamatosan alakítja a televízió- és rádióműsorok terjesztését és az azokhoz való hozzáférést. A felhasználók egyre inkább elvárják, hogy a televízió- és rádióműsorokhoz – a hagyományos csatornákat, úgymint a műholdas és vezetékes szolgáltatásokat, illetve immár az online szolgáltatásokat is felhasználva – élőben és lekérés útján is hozzáférhessenek. A műsorszolgáltató szervezetek ezért saját televízió- és rádióműsoraik sugárzásán túl egyre inkább kínálnak a műsorszolgáltatásukat és hagyományos lineáris adásukat kiegészítő online szolgáltatásokat, például párhuzamos sugárzást (simulcasting), webes közvetítést (webcasting) és utólagos megtekintést. Ezenkívül a műsorszolgáltató szervezetek csak online elérhető, vagy először online elérhető televízió- és rádióműsor-szerű programokat is kínálnak. Az ilyen gyakorlatok egyre gyakoribbak, ami a piaci körülmények és a fogyasztói igények változásával magyarázható. A továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetői, amelyek a televízió- és rádióműsorok sugárzását csomagokba állítják össze és az eredeti műsorközvetítéssel egyidejűleg, változatlanul és teljes terjedelmében szolgáltatják a felhasználóknak, a továbbközvetítés olyan különböző technikáit alkalmazzák, mint a vezetékes, műholdas, digitális földfelszíni, zárt IP-alapú hálózatok vagy mobilhálózatok, illetve a nyílt internet. A televízió- és rádióműsorok terjesztése, valamint az ezekhez való hozzáférés ezért egyre inkább multiplatform és technológia-semleges alapon történik. A felhasználók – egyebek mellett az Európai Unió nyelvi kisebbségeinek tagjai, valamint a származási tagállamuktól eltérő tagállamban élők – részéről ezért növekszik az igény a nem csupán a saját tagállamukból, hanem az Európai Unió más tagállamaiból származó televízió- és rádióműsorokhoz történő, bármely platformon keresztüli, határok nélküli környezetben való hozzáférés iránt.

  Módosítás     2

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Számos akadály gátolja a műsorszolgáltatást kiegészítő online szolgáltatások, valamint a továbbközvetítési szolgáltatások nyújtását, és ezáltal a televízió- és rádióműsorok Európai Unióban való szabad forgalmát. A műsorszolgáltató szervezetek naponta sok órányi hír-, kulturális, politikai, dokumentum- vagy szórakoztató műsort közvetítenek. Ezek a műsorok különféle tartalmakat foglalnak magukban, mint például az uniós jog alapján szerzői és/vagy szomszédos jogi védelemben részesülő audiovizuális, zenei, irodalmi vagy grafikai alkotásokat. Ennek következménye a szerzői jogi engedélyeztetésnek a sok jogosultat és az alkotások, illetve egyéb védett tartalmak különböző kategóriáit érintő összetett folyamata. A szerzői jogi engedélyeztetést sokszor rövid időn belül kell elvégezni, különösen amikor például hírekről vagy aktuális témákról szóló műsorokat készítenek. Ahhoz, hogy online szolgáltatásaikat határokon átnyúló módon hozzáférhetővé tehessék, a műsorszolgáltató szervezeteknek valamennyi érintett területre meg kell szerezniük a szükséges jogokat az alkotásokhoz és egyéb védett tartalmakhoz, ami a szerzői jogi engedélyeztetés összetettségét csak tovább növeli.

  (3)  A műsorszolgáltató szervezetek naponta sok órányi hír- és aktuális témákról szóló műsort közvetítenek. Ezek a műsorok különféle tartalmakat foglalnak magukban, mint például az uniós jog alapján szerzői és/vagy szomszédos jogi védelemben részesülő audiovizuális, zenei, irodalmi vagy grafikai alkotásokat. Ennek következménye a szerzői jogi engedélyeztetésnek a sok jogosultat és az alkotások, illetve egyéb védett tartalmak különböző kategóriáit érintő összetett folyamata. A szerzői jogi engedélyeztetést sokszor rövid időn belül kell elvégezni. Ahhoz, hogy online szolgáltatásaikat határokon átnyúló módon hozzáférhetővé tehessék, a műsorszolgáltató szervezeteknek valamennyi érintett területre meg kell szerezniük a szükséges jogokat az alkotásokhoz és egyéb védett tartalmakhoz, ami a szerzői jogi engedélyeztetés összetettségét csak tovább növeli.

  Módosítás     3

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetőinek, amelyek rendszerint több olyan programot kínálnak, amelyek a továbbközvetített televízió- és rádióműsorok keretében sok alkotást és egyéb védett tartalmat felhasználnak, nagyon rövid idő áll a rendelkezésére a szükséges engedélyek beszerzéséhez, így a szerzői jogi engedélyeztetés kapcsán jelentős terhet viselnek. Annak a kockázata is fennáll, hogy a jogosultak alkotásait és egyéb védett tartalmakat felhatalmazás vagy díjfizetés nélkül felhasználják.

  (4)  A továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetőinek, amelyek rendszerint több olyan programot kínálnak, amelyek a továbbközvetített televízió- és rádióműsorok keretében sok alkotást és egyéb védett tartalmat felhasználnak, nagyon rövid idő áll a rendelkezésére a szükséges engedélyek beszerzéséhez, így a szerzői jogi engedélyeztetés kapcsán jelentős terhet viselnek.

  Módosítás     4

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  Az alkotásokkal és egyéb védett tartalmakkal kapcsolatos jogokat többek között a 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv15 és a 2006/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv16 harmonizálja.

  (5)  Az alkotásokkal és egyéb védett tartalmakkal kapcsolatos jogokat többek között a 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv15 és a 2006/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv16 harmonizálja.E jogszabályok elsődleges célja a jogosultak magas szintű védelmének kialakítása.

  _________________

  _________________

  15Az Európai Parlament a Tanács 2001. május 22-i 2001/29/EK irányelve az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról (HL L 167., 2001.6.22., 10–19. o.).

  15Az Európai Parlament a Tanács 2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról (HL L 167., 2001.6.22., 10. o.).

  16 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/115/EK irányelve a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról (HL L 376., 2006.12.27., 28–35. o.)

  16 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/115/EK irányelve (2006. december 12.) a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról (HL L 376., 2006.12.27., 28. o.)

  Módosítás     5

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  A 93/83/EGK tanácsi irányelv17 célja az volt, hogy elősegítse az Európai Unió más tagállamaiból származó televízió- és rádióműsorok határokon átnyúló műholdas sugárzását és vezetékes továbbközvetítését. Azonban a szóban forgó irányelvnek a műsorszolgáltató szervezetek közvetítéseivel foglalkozó rendelkezései a műholdas közvetítésekre korlátozódnak, és így nem alkalmazhatók a műsorszolgáltatást kiegészítő online szolgáltatásokra, a más tagállamokból származó televízió- és rádióműsorok továbbközvetítésére vonatkozó rendelkezések pedig az egyidejű, változatlan és teljes terjedelmű vezetékes vagy mikrohullámú rendszeren keresztüli továbbközvetítésekre korlátozódnak, és nem terjednek ki a más technológián alapuló ilyen jellegű továbbközvetítésekre.

  (6)  A 93/83/EGK tanácsi irányelv17 célja az volt, hogy elősegítse az Európai Unió más tagállamaiból származó televízió- és rádióműsorok határokon átnyúló műholdas sugárzását és vezetékes továbbközvetítését.

  _________________

  _________________

  17 Tanács 1993. szeptember 27-i 93/83/EGK irányelve a műholdas műsorsugárzásra és a vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és szomszédos jogi szabályok összehangolásáról, HL L 248., 1993.10.6., 15–21. o.

  17 A Tanács 93/83/EGK irányelve (1993. szeptember 27.) a műholdas műsorsugárzásra és a vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és szomszédos jogi szabályok összehangolásáról, HL L 248., 1993.10.6., 15. o.

  Módosítás     6

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7)  Ezért az e tevékenységekhez kapcsolódó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó jogi keret kiigazítása révén meg kell könnyíteni a közvetítést kiegészítő online szolgáltatások határokon átnyúló nyújtását és a más tagállamokból származó televízió- és rádióműsorok továbbközvetítését.

  törölve

  Módosítás     7

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (8)  Az e rendelet hatálya alá tartozó kiegészítő online szolgáltatások azok a műsorszolgáltató szervezetek által kínált szolgáltatások, amelyek kapcsolata a műsorszolgáltatással egyértelmű, és annak alá vannak rendelve. Ide tartoznak a televízió- és rádióműsorokhoz lineáris módon, a közvetítéssel egyidejűleg hozzáférést biztosító szolgáltatások, valamint a közvetítést követően meghatározott időtartamon belül a műsorszolgáltató szervezet által korábban sugárzott televízió- és rádióműsorokhoz való hozzáférést biztosító szolgáltatások (úgynevezett utólagos megtekintési szolgáltatások). Ezenkívül a kiegészítő online szolgáltatások közé tartoznak még azok a szolgáltatások, amelyek a műsorszolgáltató szervezetek által sugárzott televízió- és rádióműsorokat gazdagító vagy más módon kibővítő anyaghoz biztosítanak hozzáférést, ideértve a vonatkozó műsor tartalmának előzetes megtekintését, kiterjesztését, kiegészítését és véleményezését is. A televízió- vagy rádióműsor részét képező egyéni alkotásokhoz vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés biztosítását nem szabad kiegészítő online szolgáltatásnak tekinteni. Hasonlóképpen a műsorszolgáltatástól függetlenül alkotásokhoz vagy egyéb védett tartalmakhoz biztosított hozzáférés, például az egyéni zenei vagy audiovizuális alkotásokhoz, zenei albumokhoz vagy videókhoz hozzáférést nyújtó szolgáltatások nem tartoznak a kiegészítő online szolgáltatás meghatározása alá.

  törölve

  Módosítás    8

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (11)  A szerződési szabadság elvén keresztül továbbra is lehetőség nyílik az e rendeletben meghatározott származási ország elve által érintett jogok hasznosításának korlátozására, különösen a közvetítések egyes technikai eszközeit és egyes nyelvi változatokat illetően, feltéve, hogy a jogok hasznosításának ilyen jellegű esetleges korlátozása az uniós joggal összhangban történik.

  (11)  A szerződési szabadság elvén keresztül és az olyan meglévő engedélyezési modellek támogatása érdekében, mint a kizárólagos területi engedélyezés, amelyek lehetővé teszik az audiovizuális művek előállításához és a kulturális sokféleség optimális terjesztéséhez és előmozdításához elengedhetetlen finanszírozási mechanizmusokat, továbbra is lehetőséget kell biztosítani az e rendeletben meghatározott származási ország elve által érintett jogok hasznosításának korlátozására, különösen a közvetítések egyes technikai eszközeit – így a területi alapú tartalomkorlátozást és -szűrést – és egyes nyelvi változatokat illetően, feltéve, hogy a jogok hasznosításának ilyen jellegű esetleges korlátozása az uniós joggal összhangban történik.

  Módosítás    9

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (11a)  Sok nemzetközi koprodukciós megállapodás alapjául az az elv szolgál, hogy a koprodukciós jogokat a társproducerek külön-külön, egymástól függetlenül gyakorolják akként, hogy területi határok mentén osztják fel egymás között a hasznosítási jogokat. A társproduceri jogok gyakorlása során figyelembe kell venni a másik társproducer jogait, a felek finanszírozási részesedésének tiszteletben tartása mellett. Ha a koprodukcióban előállított audiovizuális mű nyilvánossághoz közvetítésének vagy nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételének az egyik társproducer általi engedélyezése súlyosan hátrányosan érintené a másik társproducer hasznosítási jogainak értékét, a társproducerek közötti megállapodások rendelkezéseket tartalmazhatnak azokra a helyzetekre vonatkozóan, amelyek esetén ez utóbbi társproducernek is hozzá kell járulnia az előbbi társproducer által megadott engedélyhez, például ha az elérhetővé tett mű nyelvi változata vagy változatai – a szinkronizált vagy feliratos változatokat is ideértve – olyan nyelvvel vagy nyelvekkel azonos nyelven készülnek, amelyet a megállapodás által a másik társproducerhez rendelt területen is széles körben megértenek. Ennélfogva a társproducerek közötti megállapodások az uniós joggal összeegyeztethető mértékben előírhatják műszaki intézkedések alkalmazását annak megakadályozása érdekében, hogy valamelyik fél megzavarja a másik fél megállapodás szerinti területi hasznosítását.

  Módosítás     10

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (11b)  A közvetlen betáplálási technológiák lehetővé teszik, hogy a műsorszolgáltató szervezetek a műsorhordozó jeleket kizárólag a továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetőinek közvetítsék. Az üzemeltetők ezt követően csomagokba rendezik a jeleket és továbbítják azokat a fogyasztók felé, amely során gyakran hozzáadott értékkel bíró kapcsolódó szolgáltatásokat, többek között utólagos megtekintési, helyi hordozhatósági és online közvetítési szolgáltatásokat nyújtanak. A műsorszolgáltató szervezetek által kezelt, csomagban értékesített műsorok biztosítása teszi ki a vezetékes továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetői bevételének jelentős részét. A továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetőinek az alkalmazott technológiától függetlenül továbbra is díjazást kell fizetniük a jogosultak számára.

  Módosítás    11

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (12)  A műholdas, digitális földfelszíni, zárt IP-alapú, mobil- és hasonló hálózatokon kínált továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetői olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek a vezetékes továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetői által nyújtott szolgáltatásokkal egyenértékűek, amikor a másik tagállamból származó, a nyilvánosság általi vételre szánt televízió- vagy rádióműsor eredeti közvetítését egyidejűleg, változatlanul és teljes terjedelmében közvetítik tovább, feltéve, hogy az eredeti közvetítés vezetékes vagy vezeték nélküli, ezen belül adott esetben műholdas, de nem online, és a nyilvánosság általi vételre szánták. Ezért ezeknek e rendelet hatálya alá kell tartozniuk és részesülniük kell a kötelező kollektív jogkezelést bevezető mechanizmusból. A nyílt interneten kínált továbbközvetítési szolgáltatásokat ki kell zárni e rendelet hatálya alól, mivel azoknak a szolgáltatásoknak eltérő jellemzőik vannak. Nem kapcsolódnak semmilyen konkrét infrastruktúrához, és például a vezetékes vagy a zárt IP-alapú hálózatokkal összehasonlításban korlátozottan képesek egy ellenőrzött környezetet biztosítani.

  (12)  A műholdas, digitális földfelszíni, zárt IP-alapú, mobil- és hasonló hálózatokon, továbbá az (EU) 2015/2120 európai parlamenti és tanácsi rendelet1a szerinti internet-hozzáférési szolgáltatáson keresztül kínált továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetői olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek a vezetékes továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetői által nyújtott szolgáltatásokkal egyenértékűek, amikor a másik tagállamból származó, a nyilvánosság általi vételre szánt televízió- vagy rádióműsor eredeti közvetítését egyidejűleg, változatlanul és teljes terjedelmében közvetítik tovább, feltéve, hogy az eredeti közvetítés vezetékes vagy vezeték nélküli, ezen belül adott esetben műholdas vagy online, és a nyilvánosság általi vételre szánták. Ezért ezeknek e rendelet hatálya alá kell tartozniuk és részesülniük kell a kötelező kollektív jogkezelést bevezető mechanizmusból. A nyílt interneten kínált továbbközvetítési szolgáltatásokat csak akkor szabad kizárni e rendelet hatálya alól, ha azok például a vezetékes vagy a zárt IP-alapú hálózatokkal összehasonlításban nem képesek zárt környezetet biztosítani.

   

  _________________

   

  1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2120 rendelete (2015. november 25.) a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 310., 2015.11.26., 1. o.).

  Módosítás    12

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (13)  Ahhoz, hogy a műholdas, digitális földfelszíni, zárt IP-alapú, mobil- és hasonló hálózatokon kínált továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetőnek jogbiztonsága biztosított legyen, valamint a nemzeti jogban az ilyen továbbközvetítési szolgáltatásokkal kapcsolatban tapasztalható különbségek elháríthatóak legyenek, a 93/83/EGK irányelvben meghatározott, vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó szabályokhoz hasonló szabályokat kell alkalmazni. Az említett irányelvben meghatározott szabályok magukban foglalják a kötelezettséget, hogy az engedélynek a továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetői számára történő megadására vagy visszautasítására vonatkozó jogot kollektív jogkezelő szervezeten keresztül kell gyakorolni. Mindez nem sérti a 2014/26/EU irányelvet18 és különösen az irányelv azon rendelkezéseit, amelyek a jogosultaknak a kollektív jogkezelő szervezet kiválasztásával kapcsolatos jogaira vonatkoznak.

  (13)  Ahhoz, hogy a műholdas, digitális földfelszíni, IP-alapú, mobil- és hasonló hálózatokon kínált továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetőnek jogbiztonsága biztosított legyen, valamint a nemzeti jogban az ilyen továbbközvetítési szolgáltatásokkal kapcsolatban tapasztalható különbségek elháríthatóak legyenek, a 93/83/EGK irányelvben meghatározott, vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó szabályokhoz hasonló szabályokat kell alkalmazni. Az említett irányelvben meghatározott szabályok magukban foglalják a kötelezettséget, hogy az engedélynek a továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetői számára történő megadására vagy visszautasítására vonatkozó jogot kollektív jogkezelő szervezeten keresztül kell gyakorolni. Mindez nem sérti a 2014/26/EU irányelvet18 és különösen az irányelv azon rendelkezéseit, amelyek a jogosultaknak a kollektív jogkezelő szervezet kiválasztásával kapcsolatos jogaira vonatkoznak.

  __________________

  __________________

  18 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/26/EU irányelve a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről, HL L 84., 2014.3.20. 72–98. o.

  18 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/26/EU irányelve (2014. február 26.) a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről, HL L 84., 2014.3.20. 72. o.

  Módosítás     13

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (13a)  A fogyasztói igények kielégítése érdekében az e rendeletben és a 93/83/EGK tanácsi irányelvben meghatározott továbbközvetítési jogok gyakorlását azon funkciók tekintetében is alkalmazni kell, amelyek szorosan kapcsolódnak azokhoz a lineáris műsorszolgáltatáshoz, amelyekre vonatkozóan a továbbközvetítés jogát megszerezték. A továbbközvetítés során vagy azt követően – kizárólag a felek szerződéses megállapodása szerinti – meghatározott ideig elérhetővé tett időeltolásos szolgáltatásokat – többek között az internet alapú PVR (személyi videorögzítő) és a Restart TV (műsorújrakezdés) – ilyen funkciónak kell tekinteni. A műsorszolgáltató szervezet online szolgáltatásait helyettesítő funkció nem tekinthető olyan funkciónak, mint amely szorosan kapcsolódik ahhoz a lineáris műsorszolgáltatáshoz, amelyre vonatkozóan a továbbközvetítés jogát megszerezték. A továbbközvetítési jogok ezért a továbbközvetítési szolgáltatás üzemeltetője által kínált ilyen funkciókra nem terjednek ki.

  Módosítás     14

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (15)  Annak megakadályozására, hogy a származási ország elvének alkalmazását a kiegészítő online szolgáltatás nyújtása, valamint a kiegészítő online szolgáltatáshoz való hozzáférés vagy annak használata szempontjából fontos szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó meglévő megállapodások időtartamának meghosszabbításával kiterjesszék, a származási ország elvét a meglévő megállapodásokra is alkalmazni kell, de egy átmeneti idővel.

  törölve

  Módosítás     15

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (15a)  Azoknak a műsorszolgáltatóknak, amelyek műsorhordozó jeleiket a terjesztők számára a nyilvánosság általi vételre közvetlen betáplálási eljárással közvetítik, e terjesztőkkel egyetemlegesen kell felelniük a 2001/29/EK irányelv 3. cikkében meghatározottak szerinti egységes és oszthatatlan nyilvánossághoz közvetítési és hozzáférhetővé tételi tevékenységekért, melyeket együttesen hajtanak végre. Ezeknek a műsorszolgáltató szervezeteknek és terjesztőknek ezért az érintett jogosultaktól engedélyt kell szerezniük az ilyen tevékenységekben való részvételükre.

  Módosítás     16

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  aa)  „aktuális témákról szóló műsor”: a rádiós és televíziós újságírás egyik műfaja, amelyben a hangsúlyt nemrégiben történt vagy a közvetítés ideje alatt folyamatban lévő híresemények részletes elemzésére és tárgyalására helyezik;

  Módosítás     17

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ab)  „hírműsor”: olyan műsorműfaj, amely a hangsúlyt a mihamarabbi, egyszerű, gyakran minimális elemzéssel való bemutatást szem előtt tartó híradásra helyezi;

  Módosítás    18

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  „továbbközvetítés”: a 93/83/EGK irányelvben meghatározott vezetékes továbbközvetítést, illetve az (EU) 2015/2120 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott internet-hozzáférési szolgáltatás útján biztosított továbbközvetítést kivéve egy másik tagállamból származó, a nyilvánosság általi vételre szánt televízió- vagy rádióműsor vezetékes vagy vezeték nélküli, ezen belül adott esetben műholdas, de nem online eredeti közvetítésének egyidejű, változatlan és teljes terjedelmű, a nyilvánosság általi vételre szánt továbbközvetítése, feltéve, hogy a továbbközvetítést az eredeti közvetítést végző műsorszolgáltató szervezettől vagy attól a szervezettől eltérő fél végzi, amelynek az ellenőrzése és felelőssége mellett a szóban forgó közvetítést végezték.

  b)  „továbbközvetítés”: a 93/83/EGK irányelvben meghatározott vezetékes továbbközvetítést, illetve az (EU) 2015/2120 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott internet-hozzáférési szolgáltatás útján biztosított továbbközvetítést kivéve egy másik tagállamból származó, a nyilvánosság általi vételre szánt televízió- vagy rádióműsor vezetékes vagy vezeték nélküli, ezen belül adott esetben műholdas, de nem online eredeti közvetítésének egyidejű, változatlan és teljes terjedelmű, végső soron a nyilvánosság általi vételre szánt továbbközvetítése, feltéve, hogy a továbbközvetítést az eredeti közvetítést végző műsorszolgáltató szervezettől vagy attól a szervezettől eltérő fél végzi, amelynek az ellenőrzése és felelőssége mellett a szóban forgó közvetítést végezték. Az online továbbközvetítések csak akkor tartoznak ezen rendelet hatálya alá, ha konkrét infrastruktúrához kapcsolódnak vagy képesek a felhasználói csoportjuk számára ellenőrzött környezet biztosítására.

  __________________

  __________________

  19 Az Európai Parlament és a Tanács 2015. november 25-i (EU) 2015/2120 rendelete a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról, HL L 310., 2015.11.26., 1. o.

  19 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2120 rendelete (2015. november 25.) a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról, HL L 310., 2015.11.26., 1. o.

  Módosítás     19

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ba)  „zárt környezet”: olyan környezet, amelyben a továbbközvetítési szolgáltatás üzemeltetője csak a fogyasztók egy meghatározható csoportjának biztosítja a továbbközvetítési szolgáltatást;

  Módosítás     20

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  bb)  „közvetlen betáplálás”: olyan két vagy többlépcsős eljárás, melynek során a műsorszolgáltató szervezetek a nyilvánosság általi vételre szánt műsorhordozó jeleiket „két pont között” – vezetékes vagy vezeték nélküli, köztük műholdas úton – közvetítik a terjesztők számára oly módon, hogy a közvetítés során a nagyközönség ne foghassa a műsorhordozó jeleket, majd a terjesztők ezeket a műsorokat a nagyközönség számára egyidejűleg, változatlanul és rövidítetlen módon, vezetékes, mikrohullámú rendszeres, műholdas, digitális földfelszíni, IP-alapú vagy hasonló hálózatokon keresztül kínálják megtekintésre vagy meghallgatásra.

  Módosítás    21

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  Az (1) bekezdés nem alkalmazható azokra az online szolgáltatásokra, amelyek összességében véve elsődlegesen vagy kizárólagosan a műsorszolgáltató szervezet székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállam közönségét célozzák meg.

  Módosítás    22

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1b)  Az (1) bekezdés nem veszélyeztetheti a szerzői jog területén a szerződési szabadságot, és nem érinti a 2001/29/EK irányelvben meghatározott jogokat. A jogosultak és a jogok felhasználói megállapodhatnak a származási ország által érintett jogok területi hatályának korlátozásában, feltéve, hogy tiszteletben tartják a vonatkozó szabályokat.

  Módosítás    23

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 c bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1c)  Az (1) bekezdés nem alkalmazható a következők nyilvánossághoz közvetítésére, nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételére és többszörözésre:

   

  i.  olyan audiovizuális művek, amelyek felhasználására a műsorsugárzó szervezet számára harmadik fél adott engedélyt, ideértve a más műsorsugárzó szervezetet is, kivéve, ha az audiovizuális művet az (1) bekezdésben említett online szolgáltatást nyújtó műsorsugárzó szervezet rendelte meg, és azt teljes mértékben finanszírozta;

   

  ii.  a koprodukcióban előállított audiovizuális művek, kivéve a teljes mértékben a műsorsugárzó szervezet által finanszírozott műveket; valamint 

   

  iii.  a sportközvetítésekben szereplő művek vagy más védett tartalmak.

  Módosítás    24

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  A szerződési szabadság elve lehetőséget biztosít a származási ország (1) bekezdésben foglalt elve által érintett jogok hasznosításának korlátozására, többek között teljes területi kizárólagosság elfogadásával. Amennyiben az uniós joggal kapcsolatos határozatok gátolják a teljes területi kizárólagosságot biztosító és/vagy érvényesítő szerződési feltételeket, az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés a továbbiakban nem alkalmazandó.

  Módosítás    25

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  Amennyiben a szerző továbbközvetítési jogát műsorszolgáltató szervezetre vagy producerre ruházta át, továbbra is megilleti az a jog, hogy a műve továbbközvetítése után méltányos díjazásban részesüljön. Ennek a jognak a kezelése a szerzők képviseletében eljáró közös jogkezelő szervezetre is bízható.

   

  Ez a rendelkezés nem zárja ki a műsorszolgáltató szervezetek, a producerek és a szakszervezetek által elfogadott kollektív megállapodásokat, működési rendeket vagy közös díjazási szabályokat, feltéve, hogy műve továbbközvetítése után a szerző méltányos díjazásban részesül.

  Módosítás     26

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  5. cikk

  törölve

  Átmeneti rendelkezés

   

  A kiegészítő online szolgáltatás nyújtása során történő nyilvánossághoz közvetítési és hozzáférhetővé tételi cselekmények, valamint a kiegészítő online szolgáltatás nyújtásához, az ahhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához szükséges többszörözési cselekmények szempontjából fontos szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlásáról szóló, [the date mentioned in Article 7(2), to be inserted by OPOCE ]-án/-én hatályban lévő megállapodásokra [the date mentioned in Article 7(2) + 2 years, to be inserted by OPOCE]-tól/-től a 2. cikket kell alkalmazni, amennyiben azon időpont után érvényüket vesztik.

   

  Módosítás     27

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  5a. cikk

   

  Műsorszórási programok hasznosítása közvetlen betáplálási eljáráson keresztül

   

  Azok a műsorszolgáltató szervezetek, amelyek a műsorhordozó jeleiket a terjesztők számára a nyilvánosság általi vételre közvetlen betáplálási eljárással közvetítik, e terjesztőkkel egyetemlegesen felelnek a 2001/29/EK irányelv 3. cikkében meghatározottak szerinti egységes és oszthatatlan nyilvánossághoz közvetítési és hozzáférhetővé tételi cselekményekért, melyeket együttesen hajtanak végre. Ezeknek a műsorszolgáltató szervezeteknek és terjesztőknek ezért az érintett jogosultaktól engedélyt kell szerezniük az ilyen cselekményekben való részvételükre vonatkozóan.

  Módosítás    28

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A Bizottság legkésőbb [3 years after the date mentioned in Article 7(2) to be inserted by OPOCE]-ig elvégzi e rendelet felülvizsgálatát és a főbb megállapításokról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

  (1)  A Bizottság legkésőbb [3 years after the date mentioned in Article 7(2) to be inserted by OPOCE]-ig elvégzi e rendelet felülvizsgálatát és a főbb megállapításokról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. A jelentést a nyilvánosság számára könnyen és ténylegesen elérhetővé kell tenni.

  MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL A VÉLEMÉNY ELŐADÓJA HOZZÁSZÓLÁST KAPOTT

  A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében készült. Az előadó a következő szervezetekről vagy személyektől kapott hozzászólást a véleménytervezet elkészítése során annak bizottsági ülésen történő elfogadásáig.

  Szervezet és/vagy személy

  European Broadcasting Union (EBU)

  European Composer and Songwriter Alliance (ECSA)

  European Grouping of Societies of Authors and Composers (GESAC)

  International Confederation of Music Publishers (ICMP)

  ARD

  ZDF

  Vodafone

  Association of European Radios (AER)

  Association for the International Collective Management of Audiovisual Works (AGICOA)

  GSM-Association (GSMA)

  European Film Agency Directors (EFADs)

  Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

  Society of Audiovisual Authors (SAA)

  Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)

  Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (Bitkom)

  ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  A műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok

  Hivatkozások

  COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  JURI

  6.10.2016

   

  Véleményt nyilvánított

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  CULT

  6.10.2016

  Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  16.3.2017

  A vélemény előadója

         A kijelölés dátuma

  Petra Kammerevert

  25.10.2016

  Vizsgálat a bizottságban

  28.2.2017

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  21.6.2017

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  19

  9

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Martin Sonneborn, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Emma McClarkin, Martina Michels

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  David Borrelli

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

  19

  +

  ECR

  Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, John Procter

  PPE

  Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

  S&D

  Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka

  Verts/ALE

  Helga Trüpel

  9

  -

  ALDE

  María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

  EFDD

  David Borrelli

  ENF

  Dominique Bilde

  GUE/NGL

  Curzio Maltese, Martina Michels

  NI

  Martin Sonneborn

  S&D

  Petra Kammerevert

  Verts/ALE

  Jill Evans

  1

  0

  S&D

  Luigi Morgano

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodik

  VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (23.6.2017)

  a Jogi Bizottság részére

  a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
  (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

  A vélemény előadója: Jerzy Buzek

  RÖVID INDOKOLÁS

  A rendeletre irányuló javaslat célja, hogy előmozdítsa a televíziós és rádiós műsorok szélesebb körű terjesztését azáltal, hogy kiterjeszti az műholdas műsorsugárzásról és a vezetékes továbbközvetítésről szóló 1993-as irányelv egyes elveit az online környezetre, többek között a származási ország elvét a műsorszolgáltatók kiegészítő online szolgáltatásaira, továbbá kiterjeszti a kötelező kollektív jogkezelést a nem vezetékes eszközökkel, zárt hálózaton keresztül nyújtott továbbközvetítési szolgáltatásokra.

  Az előadó támogatja azt a Bizottság által választott általános megközelítést, amellyel ki kívánja terjeszteni a származási ország elvét a műsorszolgáltatók kiegészítő online szolgáltatásaira, hogy megkönnyítse a szerzői jogok és a kapcsolódó alkotások engedélyezését. Az előadó üdvözli ezenkívül a kötelező kollektív jogkezelés kiterjesztésére vonatkozó rendelkezéseket, azonban úgy véli, hogy azoknak a nyílt interneten keresztül történő továbbközvetítéseket is le kellene fedniük, amennyiben azok olyan ellenőrzött környezethez kapcsolódnak, mint például a felhasználói regisztráción vagy ellenőrzésen alapuló, azonosítható felhasználói kör.

  Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy ezek az új szabályok összeegyeztethetőek a szerződési szabadság elvével, amely alapvető fontosságú az európai audiovizuális alkotások hosszú távú életképességéhez. Az előadó meg kívánja erősíteni ezeket a rendelkezéseket azáltal, hogy a rendelet bizottsági felülvizsgálatával összefüggésben figyelembe veszi e rendeletnek az európai audiovizuális alkotások finanszírozására és az ezekbe való beruházásra gyakorolt hatását .

  MÓDOSÍTÁSOK

  Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

  Módosítás     1

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A belső piac működéséhez való hozzájárulás érdekében a leadott műsorokban szereplő alkotások vagy más védett tartalmak szerzői jogai és szerzői joggal szomszédos jogai engedélyezésének könnyebbé tétele révén a felhasználók javára Unió-szerte biztosítani kell a más tagállamokból származó televízió- és rádióműsorok szélesebb körű terjesztését. A televízió- és rádióműsorok a kulturális és nyelvi sokszínűség, a társadalmi kohézió és az információhoz való hozzáférés előmozdításának fontos eszközei.

  (1)  A belső piac működéséhez való hozzájárulás, valamint a kulturális és nyelvi sokszínűség, a társadalmi kohézió és az információhoz való hozzáférés előmozdítása érdekében a leadott műsorokban szereplő alkotások vagy más védett tartalmak szerzői jogai és szerzői joggal szomszédos jogai engedélyezésének könnyebbé tétele révén a felhasználók javára Unió-szerte biztosítani kell a más tagállamokból származó televízió- és rádióműsorok szélesebb körű terjesztését.

  Módosítás     2

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1а)   A tagállamokban ösztönözni kell a média- és a rádiószolgáltatások üzemeltetői közötti üzleti kapcsolatok létrehozását, hogy bármely adott tagállamban lakóhellyel rendelkező fogyasztó kérésére olyan szolgáltatáscsomagokat tudjanak nyújtani, amelyek más tagállamok műsorait is magukban foglalják.

  Módosítás     3

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A digitális technológiák és az internet fejlődése átalakította a televízió- és rádióműsorok terjesztését és az azokhoz való hozzáférést. A felhasználók egyre inkább elvárják, hogy a televízió- és rádióműsorokhoz – a hagyományos csatornákat, úgymint a műholdas és vezetékes szolgáltatásokat, illetve immár az online szolgáltatásokat is felhasználva – élőben és lekérés útján is hozzáférhessenek. A műsorszolgáltató szervezetek ezért saját televízió- és rádióműsoraik sugárzásán túl egyre inkább kínálnak a műsorszolgáltatásukat kiegészítő online szolgáltatásokat, például párhuzamos sugárzást (simulcasting) és utólagos megtekintést. A továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetői, amelyek a televízió- és rádióműsorok sugárzását csomagokba állítják össze és az eredeti műsorközvetítéssel egyidejűleg, változatlanul és teljes terjedelmében szolgáltatják a felhasználóknak, a továbbközvetítés olyan különböző technikáit alkalmazzák, mint a vezetékes, műholdas, digitális földfelszíni, zárt IP-alapú hálózatok vagy mobilhálózatok, illetve a nyílt internet. A felhasználók – egyebek mellett az Európai Unió nyelvi kisebbségeinek tagjai, valamint a származási tagállamuktól eltérő tagállamban élők – részéről növekszik az igény a nem csupán a saját tagállamukból, hanem az Európai Unió más tagállamaiból származó televízió- és rádióműsorokhoz való hozzáférés iránt.

  (2)  Az online piac digitális technológiáinak fejlődése átalakítja a televízió- és rádióműsorok terjesztését és az azokhoz való hozzáférést. A felhasználók egyre inkább elvárják, hogy a televízió- és rádióműsorokhoz – a hagyományos csatornákat, úgymint a műholdas és vezetékes szolgáltatásokat, illetve immár az online szolgáltatásokat is felhasználva – élőben és lekérés útján is hozzáférhessenek. A műsorszolgáltató szervezetek ezért saját televízió- és rádióműsoraik sugárzásán túl egyre inkább kínálnak a műsorszolgáltatásukat kiegészítő online szolgáltatásokat, például párhuzamos sugárzást (simulcasting) és utólagos megtekintést annak érdekében, hogy bővítsék normál műsorkínálatukat. A továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetői, amelyek a televízió- és rádióműsorok sugárzását csomagokba állítják össze és az eredeti műsorközvetítéssel egyidejűleg, változatlanul és teljes terjedelmében szolgáltatják a felhasználóknak, a továbbközvetítés olyan különböző technikáit alkalmazzák, mint a vezetékes, műholdas, digitális földfelszíni, zárt IP-alapú hálózatok vagy mobilhálózatok, illetve a nyílt internet. A televízió- és rádióműsorok terjesztése, valamint az ezekhez való hozzáférés ezért egyre inkább multiplatform és technológiasemleges alapon történik. A felhasználók – egyebek mellett az Európai Unió nyelvi kisebbségeinek tagjai, valamint a származási tagállamuktól eltérő tagállamban élők vagy ideiglenesen oda utazók – részéről növekszik az igény, hogy bármilyen platformon keresztül határok nélküli környezetben férhessenek hozzá a műsorokhoz, tehát nem csupán a saját tagállamukból, hanem az Európai Unió más tagállamaiból származó televízió- és rádióműsorokhoz is.

  Módosítás     4

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2а)  Az audiovizuális médiaszolgáltatóknak törekedniük kell annak biztosítására, hogy technikai szolgáltatásaikat fokozatosan hozzáférhetővé tegyék a látás- vagy hallássérült személyek számára.

  Módosítás     5

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Számos akadály gátolja a műsorszolgáltatást kiegészítő online szolgáltatások, valamint a továbbközvetítési szolgáltatások nyújtását, és ezáltal a televízió- és rádióműsorok Európai Unióban való szabad forgalmát. A műsorszolgáltató szervezetek naponta sok órányi hír-, kulturális, politikai, dokumentum- vagy szórakoztató műsort közvetítenek. Ezek a műsorok különféle tartalmakat foglalnak magukban, mint például az uniós jog alapján szerzői és/vagy szomszédos jogi védelemben részesülő audiovizuális, zenei, irodalmi vagy grafikai alkotásokat. Ennek következménye a szerzői jogi engedélyeztetésnek a sok jogosultat és az alkotások, illetve egyéb védett tartalmak különböző kategóriáit érintő összetett folyamata. A szerzői jogi engedélyeztetést sokszor rövid időn belül kell elvégezni, különösen amikor például hírekről vagy aktuális témákról szóló műsorokat készítenek. Ahhoz, hogy online szolgáltatásaikat határokon átnyúló módon hozzáférhetővé tehessék, a műsorszolgáltató szervezeteknek valamennyi érintett területre meg kell szerezniük a szükséges jogokat az alkotásokhoz és egyéb védett tartalmakhoz, ami a szerzői jogi engedélyeztetés összetettségét csak tovább növeli.

  (3)  A műsorszolgáltató szervezetek naponta sok órányi hír- és aktuális témákról szóló műsort közvetítenek. Ezek a műsorok különféle tartalmakat foglalnak magukban, mint például az uniós jog alapján szerzői és/vagy szomszédos jogi védelemben részesülő audiovizuális, zenei, irodalmi vagy grafikai alkotásokat. Ennek következménye a szerzői jogi engedélyeztetésnek a sok jogosultat és az alkotások, illetve egyéb védett tartalmak különböző kategóriáit érintő összetett folyamata. A szerzői jogi engedélyeztetést sokszor rövid időn belül kell elvégezni, különösen amikor például hírekről vagy aktuális témákról szóló műsorokat készítenek. Ahhoz, hogy online szolgáltatásaikat határokon átnyúló módon hozzáférhetővé tehessék, a műsorszolgáltató szervezeteknek valamennyi érintett területre meg kell szerezniük a szükséges jogokat az alkotásokhoz és egyéb védett tartalmakhoz, ami a szerzői jogi engedélyeztetés összetettségét csak tovább növeli.

  Módosítás    6

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetőinek, amelyek rendszerint több olyan programot kínálnak, amelyek a továbbközvetített televízió- és rádióműsorok keretében sok alkotást és egyéb védett tartalmat felhasználnak, nagyon rövid idő áll a rendelkezésére a szükséges engedélyek beszerzéséhez, így a szerzői jogi engedélyeztetés kapcsán jelentős terhet viselnek. Annak a kockázata is fennáll, hogy a jogosultak alkotásait és egyéb védett tartalmakat felhatalmazás vagy díjfizetés nélkül felhasználják.

  (4)  A továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetőinek, amelyek rendszerint több olyan programot kínálnak, amelyek a továbbközvetített televízió- és rádióműsorok keretében sok alkotást és egyéb védett tartalmat felhasználnak, nagyon rövid idő áll a rendelkezésére a szükséges engedélyek beszerzéséhez, így a szerzői jogi engedélyeztetés kapcsán jelentős terhet viselnek. Annak a kockázata is fennáll, hogy a jogosultak alkotásait és egyéb védett tartalmakat felhatalmazás vagy tisztességes díjfizetés nélkül felhasználják, amennyiben a szolgáltatáshoz való hozzáférést nem egyéni előfizetés vagy azonosítható felhasználói kör alapján, vagy ár ellenében biztosítják. Ez a kockázat azonban szerződéses megállapodás útján elkerülhető.

  Módosítás     7

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  Az alkotásokkal és egyéb védett tartalmakkal kapcsolatos jogokat többek között a 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv15 és a 2006/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv16 harmonizálja.

  (5)  Az alkotásokkal és egyéb védett tartalmakkal kapcsolatos jogokat többek között a 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv15 és a 2006/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv16 harmonizálja, ami különösen a jogosultak védelmét szolgálja.

  _________________

  _________________

  15 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 22-i 2001/29/EK irányelve az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról, HL L 167., 2001.6.22., 10–19. o.

  15 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 22-i 2001/29/EK irányelve az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról, HL L 167., 2001.6.22., 10–19. o.

  16 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/115/EK irányelve a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról, HL L 376., 2006.12.27., 28–35. o.

  16 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/115/EK irányelve a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról, HL L 376., 2006.12.27., 28–35. o.

  Módosítás    8

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  A 93/83/EGK tanácsi irányelv17 célja az volt, hogy elősegítse az Európai Unió más tagállamaiból származó televízió- és rádióműsorok határokon átnyúló műholdas sugárzását és vezetékes továbbközvetítését. Azonban a szóban forgó irányelvnek a műsorszolgáltató szervezetek közvetítéseivel foglalkozó rendelkezései a műholdas közvetítésekre korlátozódnak, és így nem alkalmazhatók a műsorszolgáltatást kiegészítő online szolgáltatásokra, a más tagállamokból származó televízió- és rádióműsorok továbbközvetítésére vonatkozó rendelkezések pedig az egyidejű, változatlan és teljes terjedelmű vezetékes vagy mikrohullámú rendszeren keresztüli továbbközvetítésekre korlátozódnak, és nem terjednek ki a más technológián alapuló ilyen jellegű továbbközvetítésekre.

  (6)  A 93/83/EGK tanácsi irányelv17 célja az volt, hogy elősegítse az Európai Unió más tagállamaiból származó televízió- és rádióműsorok határokon átnyúló műholdas sugárzását és vezetékes továbbközvetítését. Azonban a szóban forgó irányelvnek a műsorszolgáltató szervezetek közvetítéseivel foglalkozó rendelkezései a műholdas közvetítésekre korlátozódnak, és így nem alkalmazhatók a műsorszolgáltatást kiegészítő online szolgáltatásokra, a más tagállamokból származó televízió- és rádióműsorok továbbközvetítésére vonatkozó rendelkezések pedig az egyidejű, változatlan és teljes terjedelmű vezetékes vagy mikrohullámú rendszeren keresztüli továbbközvetítésekre korlátozódnak.

  __________________

  __________________

  17 A Tanács 1993. szeptember 27-i 93/83/EGK irányelve a műholdas műsorsugárzásra és a vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és szomszédos jogi szabályok összehangolásáról, HL L 248., 1993.10.6., 15–21. o.

  17 A Tanács 1993. szeptember 27-i 93/83/EGK irányelve a műholdas műsorsugárzásra és a vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és szomszédos jogi szabályok összehangolásáról, HL L 248., 1993.10.6., 15–21. o.

  Módosítás    9

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7)  Ezért az e tevékenységekhez kapcsolódó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó jogi keret kiigazítása révén meg kell könnyíteni a közvetítést kiegészítő online szolgáltatások határokon átnyúló nyújtását és a más tagállamokból származó televízió- és rádióműsorok továbbközvetítését.

  (7)  Ezért a közvetítést kiegészítő online szolgáltatások határokon átnyúló nyújtásának és a más tagállamokból származó televízió- és rádióműsorok továbbközvetítésének megkönnyítése érdekében az e tevékenységekhez kapcsolódó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó sajátos jogi keretet ki kell igazítani. Az európai tartalmakhoz való határokon átnyúló online hozzáférés tovább fog fokozódni azáltal, hogy a műsorszolgáltató szervezetek kiegészítő online szolgáltatásai magukban fogják foglalni az olyan szolgáltatásokat is, amelyek kizárólag abból állnak, hogy a műsorszolgáltató szervezet szerkesztői felelőssége mellett készített és kizárólag online közvetített alkotásokat tesznek hozzáférhetővé a nyilvánosság számára.

  Módosítás    10

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (8)  Az e rendelet hatálya alá tartozó kiegészítő online szolgáltatások azok a műsorszolgáltató szervezetek által kínált szolgáltatások, amelyek kapcsolata a műsorszolgáltatással egyértelmű, és annak alá vannak rendelve. Ide tartoznak a televízió- és rádióműsorokhoz lineáris módon, a közvetítéssel egyidejűleg hozzáférést biztosító szolgáltatások, valamint a közvetítést követően meghatározott időtartamon belül a műsorszolgáltató szervezet által korábban sugárzott televízió- és rádióműsorokhoz való hozzáférést biztosító szolgáltatások (úgynevezett utólagos megtekintési szolgáltatások). Ezenkívül a kiegészítő online szolgáltatások közé tartoznak még azok a szolgáltatások, amelyek a műsorszolgáltató szervezetek által sugárzott televízió- és rádióműsorokat gazdagító vagy más módon kibővítő anyaghoz biztosítanak hozzáférést, ideértve a vonatkozó műsor tartalmának előzetes megtekintését, kiterjesztését, kiegészítését és véleményezését is. A televízió- vagy rádióműsor részét képező egyéni alkotásokhoz vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés biztosítását nem szabad kiegészítő online szolgáltatásnak tekinteni. Hasonlóképpen a műsorszolgáltatástól függetlenül alkotásokhoz vagy egyéb védett tartalmakhoz biztosított hozzáférés, például az egyéni zenei vagy audiovizuális alkotásokhoz, zenei albumokhoz vagy videókhoz hozzáférést nyújtó szolgáltatások nem tartoznak a kiegészítő online szolgáltatás meghatározása alá.

  (8)  Az e rendelet hatálya alá tartozó kiegészítő online szolgáltatások azok a műsorszolgáltató szervezetek által kínált szolgáltatások, amelyek kapcsolata a műsorszolgáltatással egyértelmű, és annak alá vannak rendelve. Idetartoznak a televízió- és rádióműsorokhoz lineáris módon, a közvetítéssel egyidejűleg hozzáférést biztosító szolgáltatások, valamint a műsorszolgáltató szervezet által korábban sugárzott televízió- és rádióműsorokhoz a közvetítést követő meghatározott időtartamon belül hozzáférést biztosító szolgáltatások, illetve a műsorszolgáltató szervezet által később közvetítendő televízió- és rádióműsorokhoz a közvetítést megelőző hozzáférést biztosító szolgáltatások (például az utólagos vagy előzetes megtekintési szolgáltatások). Ezenkívül a kiegészítő online szolgáltatások közé tartoznak még azok a szolgáltatások, amelyek a műsorszolgáltató szervezetek által sugárzott televízió- és rádióműsorokat gazdagító vagy más módon kibővítő anyaghoz biztosítanak hozzáférést, ideértve a vonatkozó műsor tartalmának előzetes megtekintését, kiterjesztését, kiegészítését és véleményezését is, valamint a műsorszolgáltató szervezet minden olyan szolgáltatása, amely kizárólag a műsorszolgáltató szervezet által készített alkotásokat tesz hozzáférhetővé a nyilvánosság számára. A műsorszolgáltató szervezet műsorától függetlenül vagy attól elkülönülve alkotásokhoz vagy egyéb védett tartalmakhoz biztosított hozzáférés, például az egyéni zenei vagy audiovizuális alkotásokhoz, zenei albumokhoz vagy videókhoz hozzáférést nyújtó szolgáltatások nem tartoznak a kiegészítő online szolgáltatás meghatározása alá.

  Módosítás    11

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10)  Mivel a kiegészítő online szolgáltatások nyújtását, az azokhoz való hozzáférést, illetve azok használatát kizárólag abban a tagállamban megtörténtnek kell tekinteni, ahol a műsorszolgáltató szervezet elsődleges telephelye van, miközben az adott kiegészítő online szolgáltatás valójában határokon átnyúló módon, más tagállamokban is nyújtható, szükséges biztosítani azt, hogy a kérdéses, jogdíjként fizetendő összeg kiszámításakor a felek vegyék figyelembe a kiegészítő online szolgáltatás minden vonatkozását, ideértve a szolgáltatás jellemzőit, a közönséget, ideértve a közönséget abban a tagállamban, ahol a műsorszolgáltató szervezet elsődleges telephelye van és más olyan tagállamokban is, ahol a kiegészítő online szolgáltatáshoz hozzáférnek és azt használják, valamint a nyelvi változatot.

  (10)  Mivel a kiegészítő online szolgáltatások nyújtását kizárólag abban a tagállamban kell megtörténtnek tekinteni, ahol a műsorszolgáltató szervezet elsődleges telephelye van, miközben az adott kiegészítő online szolgáltatás valójában határokon átnyúló módon, más tagállamokban is nyújtható, szükséges biztosítani azt, hogy a kérdéses, jogdíjként fizetendő összeg kiszámításakor a felek vegyék figyelembe a kiegészítő online szolgáltatás minden vonatkozását, ideértve a szolgáltatás jellemzőit, a potenciális és a tényleges közönséget, ideértve a közönséget abban a tagállamban, ahol a műsorszolgáltató szervezet elsődleges telephelye van és más olyan tagállamokban is, ahol a kiegészítő online szolgáltatáshoz hozzáférnek és azt használják, valamint valamennyi nyelvi változatot. Azokat az online szolgáltatásokat, amelyek összességükben, főként és túlnyomóan a műsorszolgáltató szervezet elsődleges telephelye szerinti tagállamon kívüli közönséget céloznak meg, ki kell zárni e rendelet hatálya alól.

  Módosítás    12

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (11)  A szerződési szabadság elvén keresztül továbbra is lehetőség nyílik az e rendeletben meghatározott származási ország elve által érintett jogok hasznosításának korlátozására, különösen a közvetítések egyes technikai eszközeit és egyes nyelvi változatokat illetően, feltéve, hogy a jogok hasznosításának ilyen jellegű esetleges korlátozása az uniós joggal összhangban történik.

  (11)  E rendelet nem érinti sem a 2001/29/EK irányelvben foglalt jogokat, sem az ilyen kiegészítő online szolgáltatások tekintetében szerződéses alapon megszerzett vagy értékesített jogokat. Következésképpen a területiség és a szerződési szabadság elvén keresztül továbbra is lehetőség nyílik az e rendeletben meghatározott származási ország elve által érintett jogok hasznosításának korlátozására, különösen a közvetítések egyes technikai eszközeit és egyes nyelvi változatokat illetően, feltéve, hogy a jogok hasznosításának ilyen jellegű esetleges korlátozása a nemzeti és az uniós jogszabályokkal összhangban történik.

  Módosítás    13

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (12)  A műholdas, digitális földfelszíni, zárt IP-alapú, mobil- és hasonló hálózatokon kínált továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetői olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek a vezetékes továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetői által nyújtott szolgáltatásokkal egyenértékűek, amikor a másik tagállamból származó, a nyilvánosság általi vételre szánt televízió- vagy rádióműsor eredeti közvetítését egyidejűleg, változatlanul és teljes terjedelmében közvetítik tovább, feltéve, hogy az eredeti közvetítés vezetékes vagy vezeték nélküli, ezen belül adott esetben műholdas, de nem online, és a nyilvánosság általi vételre szánták. Ezért ezeknek e rendelet hatálya alá kell tartozniuk és részesülniük kell a kötelező kollektív jogkezelést bevezető mechanizmusból. A nyílt interneten kínált továbbközvetítési szolgáltatásokat ki kell zárni e rendelet hatálya alól, mivel azoknak a szolgáltatásoknak eltérő jellemzőik vannak. Nem kapcsolódnak semmilyen konkrét infrastruktúrához, és például a vezetékes vagy a zárt IP-alapú hálózatokkal összehasonlításban korlátozottan képesek egy ellenőrzött környezetet biztosítani.

  (12)  A műholdas, digitális földfelszíni, IP-alapú, mobil- és hasonló hálózatokon kínált továbbközvetítési szolgáltatások és bizonyos egyéb továbbközvetítések üzemeltetői olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek a vezetékes továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetői által nyújtott szolgáltatásokkal egyenértékűek, amikor a másik tagállamból származó, a nyilvánosság általi vételre szánt televízió- vagy rádióműsor eredeti közvetítését egyidejűleg, változatlanul és teljes terjedelmében közvetítik tovább, feltéve, hogy az eredeti közvetítés vezetékes vagy vezeték nélküli, ezen belül adott esetben műholdas és online, és a nyilvánosság általi vételre szánták. Ezért ezeknek e rendelet hatálya alá kell tartozniuk és részesülniük kell a kötelező kollektív jogkezelést bevezető mechanizmusból. A nyílt interneten kínált továbbközvetítési szolgáltatásoknak e rendelet hatálya alá kell tartozniuk, amennyiben azokat a zárt hálózatokhoz hasonló, ellenőrzött környezetben – például előfizetők vagy regisztrált felhasználók azonosítható körében – nyújtják.

  Módosítás    14

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (13)  Ahhoz, hogy a műholdas, digitális földfelszíni, zárt IP-alapú, mobil- és hasonló hálózatokon kínált továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetőnek jogbiztonsága biztosított legyen, valamint a nemzeti jogban az ilyen továbbközvetítési szolgáltatásokkal kapcsolatban tapasztalható különbségek elháríthatóak legyenek, a 93/83/EGK irányelvben meghatározott, vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó szabályokhoz hasonló szabályokat kell alkalmazni. Az említett irányelvben meghatározott szabályok magukban foglalják a kötelezettséget, hogy az engedélynek a továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetői számára történő megadására vagy visszautasítására vonatkozó jogot kollektív jogkezelő szervezeten keresztül kell gyakorolni. Mindez nem sérti a 2014/26/EU irányelvet18 és különösen az irányelv azon rendelkezéseit, amelyek a jogosultaknak a kollektív jogkezelő szervezet kiválasztásával kapcsolatos jogaira vonatkoznak.

  (13)  Ahhoz, hogy a műholdas, digitális földfelszíni, IP-alapú, mobil- és hasonló hálózatokon kínált továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetőnek jogbiztonsága biztosított legyen, valamint a nemzeti jogban az ilyen továbbközvetítési szolgáltatásokkal kapcsolatban tapasztalható különbségek elháríthatóak legyenek, a 93/83/EGK irányelvben meghatározott, vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó szabályokhoz hasonló szabályokat kell alkalmazni. Az említett irányelvben meghatározott szabályok magukban foglalják a kötelezettséget, hogy az engedélynek a továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetői számára történő megadására vagy visszautasítására vonatkozó jogot kollektív jogkezelő szervezeten keresztül kell gyakorolni. Mindez nem sérti a 2014/26/EU irányelvet és különösen az irányelv azon rendelkezéseit, amelyek a jogosultaknak a kollektív jogkezelő szervezet kiválasztásával kapcsolatos jogaira vonatkoznak.

  __________________

  __________________

  18 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/26/EU irányelve a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről, HL L 84., 2014.3.20. 72–98. o.

  18 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/26/EU irányelve a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről, HL L 84., 2014.3.20. 72–98. o.

  Módosítás     15

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (14 a)  Azoknak a műsorszolgáltatóknak, amelyek műsorhordozó jeleiket a forgalmazók számára a nyilvánosság általi vételre közvetlen átviteli eljárással közvetítik, a forgalmazóikkal egyetemlegesen felelőseknek kell lenniük a 2001/29/EK irányelv 3. cikkében meghatározottak szerinti egységes és oszthatatlan nyilvánossághoz közvetítési és hozzáférhetővé tételi cselekményekért, melyeket együttesen hajtanak végre. Ezeknek a műsorszolgáltató szervezeteknek és forgalmazóknak ezért az érintett jogosultaktól engedélyt kell szerezniük az ilyen cselekményekben való részvételüket illetően.

  Módosítás     16

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (14 b)  A szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok alkalmazása bizonyos esetekben számos területi alapon meghatározott nemzeti jogra oszlik, különböző jogosultakkal, és bizonyos esetekben különböző szervezetek gyakorolják őket. Ezért szükség van egy kollektív jogkezelő szervezetek által kezelt adatbázisra, hogy könnyebb legyen a jogosultak azonosítása, valamint a műsorszolgáltató szervezetek és a továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetői számára az engedélyezési megállapodások megkötése.

  Módosítás     17

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (14 c)  A 4. cikkben a jogok műsorszolgáltató szervezetek általi gyakorlása tekintetében meghatározott mentesség nem korlátozhatja a jogosultak arra vonatkozó döntését, hogy jogaikat kollektív jogkezelő szervezetre ruházzák át, és ezáltal közvetlenül részesedjenek a továbbközvetítési szolgáltatás üzemeltetője által fizetett díjakból.

  Módosítás     18

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (15)  Annak megakadályozására, hogy a származási ország elvének alkalmazását a kiegészítő online szolgáltatás nyújtása, valamint a kiegészítő online szolgáltatáshoz való hozzáférés vagy annak használata szempontjából fontos szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó meglévő megállapodások időtartamának meghosszabbításával kiterjesszék, a származási ország elvét a meglévő megállapodásokra is alkalmazni kell, de egy átmeneti idővel.

  törölve

  Módosítás    19

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (16)  Ez a rendelet tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert alapvető jogokat és szem előtt tartja az abban rögzített elveket. Miközben a jogosultak jogainak gyakorlásába való beavatkozás lehet, ha a kötelező kollektív jogkezelést előírják a továbbközvetítési szolgáltatások vonatkozásában a nyilvánossághoz közvetítés jogának gyakorlásához, ezt a feltételt meghatározott szolgáltatásokra, célzottan és – e jogok engedélyeztetésének megkönnyítésén keresztül – a televízió- és rádióműsorok határokon átnyúló szélesebb körű terjesztésének lehetővé tétele érdekében szükséges előírni.

  (16)  Ez a rendelet tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert alapvető jogokat és szem előtt tartja az abban rögzített elveket. Miközben a jogosultak jogainak gyakorlásába való beavatkozás lehet, ha a kötelező kollektív jogkezelést előírják a továbbközvetítési szolgáltatások vonatkozásában a nyilvánossághoz közvetítés jogának gyakorlásához, ezt a feltételt meghatározott szolgáltatásokra, célzottan és – e jogok engedélyeztetésének megkönnyítésén keresztül – a televízió- és rádióműsorok határokon átnyúló szélesebb körű terjesztésének, valamint az információkhoz való hozzáférésnek a lehetővé tétele érdekében szükséges előírni. Ezenkívül e rendelet nem érinti a jogkezelésre, így a kiterjesztett hatályú közös engedélyezésre, a képviselet vagy az átruházás jogszabályi vélelmére, a közös jogkezelésre, vagy hasonló rendelkezésekre, valamint ezek kombinációjára vonatkozó tagállami rendelkezéseket.

  Módosítás     20

  Rendeletre irányuló javaslat

  18 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (18)  Miután a rendelet már hatályban volt egy bizonyos ideig, el kell végezni annak felülvizsgálatát többek között annak értékelése érdekében, hogy az európai fogyasztók és az Európai Unió kulturális sokszínűsége javára milyen mértékben nőtt a kiegészítő online szolgáltatások határokon átnyúló nyújtása.

  (18)  Miután a rendelet már hatályban volt egy bizonyos ideig, valamint az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságának a belső piacon történő biztosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet* hatálybalépése fényében el kell végezni a rendelet felülvizsgálatát többek között annak értékelése érdekében, hogy az európai fogyasztók és az Európai Unió kulturális sokszínűsége javára milyen mértékben nőtt a kiegészítő online szolgáltatások határokon átnyúló nyújtása, különös figyelmet fordítva az európai tartalmakba történő beruházásokra gyakorolt hatásra.

   

  __________________

   

  * A rendeletet még nem fogadták el.

  Módosítás     21

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (19)  Mivel e rendelet célját, nevezetesen a határokon átnyúló kiegészítő szolgáltatások ösztönzését és a más tagállamokból származó televízió- és rádióműsorok továbbközvetítésének megkönnyítését a tagállamok önmagukban nem tudják kielégítően megvalósítani, valamint mivel az a probléma léptéke és a hatásmechanizmus miatt az Unió szintjén jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket fogadhat el az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a célkitűzésének eléréséhez szükséges mértéket. Ami a kiegészítő online szolgáltatások határokon átnyúló nyújtását illeti, ez a rendelet a szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok engedélyeztetésének megkönnyítése céljából felhatalmazó mechanizmusokat vezet be. Ez a rendelet nem kötelezi a műsorszolgáltató szervezeteket az ilyen jellegű szolgáltatások határokon átnyúló módon történő nyújtására. Hasonlóképpen a rendelet a továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetőit sem kötelezi arra, hogy más tagállamokból származó televízió- és rádióműsorokat vonjanak be a szolgáltatásaikba. Ez a rendelet kizárólag egyes továbbközvetítési jogok gyakorlását érinti, az e szolgáltatásokkal kapcsolatos szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok engedélyeztetésének egyszerűsítéséhez szükséges mértékben, valamint kizárólag az Unió más tagállamaiból származó televízió- és rádióműsorok vonatkozásában,

  (19)  Mivel e rendelet célját, nevezetesen a műsorszolgáltatók határokon átnyúló kiegészítő szolgáltatásainak ösztönzését és a más tagállamokból származó televízió- és rádióműsorok továbbközvetítésének megkönnyítését a tagállamok önmagukban nem tudják kielégítően megvalósítani, valamint mivel az a probléma léptéke és a hatásmechanizmus miatt az Unió szintjén jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket fogadhat el az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a célkitűzésének eléréséhez szükséges mértéket. Ami a műsorszolgáltatók kiegészítő online szolgáltatásainak határokon átnyúló nyújtását illeti, ez a rendelet a szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok engedélyeztetésének megkönnyítése céljából felhatalmazó mechanizmusokat vezet be. Ez a rendelet nem kötelezi a műsorszolgáltató szervezeteket az ilyen jellegű szolgáltatások határokon átnyúló módon történő nyújtására. Hasonlóképpen a rendelet a továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetőit sem kötelezi arra, hogy más tagállamokból származó televízió- és rádióműsorokat vonjanak be a szolgáltatásaikba. Ez a rendelet kizárólag egyes továbbközvetítési jogok gyakorlását érinti, az e szolgáltatásokkal kapcsolatos szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok engedélyeztetésének egyszerűsítéséhez szükséges mértékben, valamint kizárólag az Unió más tagállamaiból származó televízió- és rádióműsorok vonatkozásában,

  Módosítás    22

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  „kiegészítő online szolgáltatás”: a következőkből álló online szolgáltatás: a műsorszolgáltató szervezet által vagy annak ellenőrzése és felelőssége mellett a nyilvánosság számára rádió- vagy televízióműsornak a műsorszolgáltató szervezet általi közvetítéssel egyidejűleg vagy azt követően meghatározott ideig történő hozzáférhetővé tétele, valamint a műsorszolgáltató szervezet által vagy részére készített bármilyen, az említett közvetítést kiegészítő anyagnak a hozzáférhetővé tétele;

  a)  „kiegészítő online szolgáltatás”: online szolgáltatás, amely a következő szolgáltatásoknak egy műsorszolgáltató szervezet által vagy annak ellenőrzése és felelőssége mellett a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételéből áll:

   

  i. „utólagos megtekintési szolgáltatás”: olyan szolgáltatás, amely valamely műsorszolgáltató szervezet által korábban sugárzott rádió- vagy televízióműsorokhoz korlátozott időtartamig a nyilvánosság számára hozzáférést biztosít;

   

  ii. „párhuzamos sugárzás”: olyan szolgáltatás, amely a nyilvánosság számára a televízió- és rádióműsorokhoz lineáris módon, a közvetítéssel egyidejűleg hozzáférést biztosít;

   

  iii. „audiovizuális anyagokat bővítő kiegészítő szolgáltatás”: azok a szolgáltatások, amelyek a műsorszolgáltató szervezetek által sugárzott televízió- és rádióműsorokat gazdagító vagy más módon kibővítő anyaghoz biztosítanak hozzáférést, ideértve a vonatkozó műsor tartalmának előzetes megtekintését, kiterjesztését, kiegészítését és véleményezését is.

   

  E fogalommeghatározások magukban foglalják valamely műsorszolgáltató szervezet olyan online szolgáltatásait is, amelyek abból állnak, hogy a műsorszolgáltató szervezet által készített és kizárólag online sugárzott alkotásokat hozzáférhetővé tesznek a nyilvánosság számára;

  Módosítás    23

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  „továbbközvetítés”: a 93/83/EGK irányelvben meghatározott vezetékes továbbközvetítést, illetve az (EU) 2015/2120 európai parlamenti és tanácsi rendeletben19 meghatározott internet-hozzáférési szolgáltatás útján biztosított továbbközvetítést kivéve egy másik tagállamból származó, a nyilvánosság általi vételre szánt televízió- vagy rádióműsor vezetékes vagy vezeték nélküli, ezen belül adott esetben műholdas, de nem online eredeti közvetítésének egyidejű, változatlan és teljes terjedelmű, a nyilvánosság általi vételre szánt továbbközvetítése, feltéve, hogy a továbbközvetítést az eredeti közvetítést végző műsorszolgáltató szervezettől vagy attól a szervezettől eltérő fél végzi, amelynek az ellenőrzése és felelőssége mellett a szóban forgó közvetítést végezték.

  b)  „továbbközvetítés”: a 93/83/EGK irányelvben meghatározott vezetékes továbbközvetítést kivéve egy másik tagállamból származó, a nyilvánosság általi vételre szánt televízió- vagy rádióműsor eredeti közvetítésének vezetékes vagy vezeték nélküli, ezen belül műholdas vagy online közvetítéssel történő, egyidejű, változatlan és teljes terjedelmű, a nyilvánosság általi vételre szánt továbbközvetítése, feltéve, hogy a továbbközvetítés a vezetékes továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetője által nyújtott szolgáltatásokkal egyenértékű jellegzetességekkel bír és zárt környezetben történik, valamint azt az eredeti közvetítést végző műsorszolgáltató szervezettől vagy attól a szervezettől eltérő fél végzi, amelynek az ellenőrzése és felelőssége mellett a szóban forgó közvetítést végezték, és az említett fél megszerezte a vonatkozó jogokat. Az online továbbközvetítések a rendelet hatálya alá tartoznak, feltéve, hogy azokra ellenőrzött környezetben kerül sor és egyértelműen meghatározható az ilyen továbbközvetítést igénybe vevők köre.

  __________________

   

  19 Az Európai Parlament és a Tanács 2015. november 25-i (EU) 2015/2120 rendelete a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról, HL L 310., 2015.11.26., 1. o.

   

  Módosítás     24

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  b a)  „közvetlen átvitel”: olyan két vagy több szakaszból álló folyamat, amelynek keretében a műsorszolgáltató szervezetek a nyilvánosság általi vétel céljából szolgáltatók számára közvetítik a televízió- vagy rádióműsoraikat hordozó jeleket, és a közvetítés – vezetékes vagy vezeték nélküli, többek között műholdas – pontból pontba történő kommunikáción keresztül történik úgy, hogy e közvetítés során a nagy nyilvánosság nem tudja fogni ezeket a jeleket. A szolgáltatók egyidejűleg, változatlanul és teljes terjedelmükben kínálják ezeket a műsorokat a nyilvánosság számára annak érdekében, hogy a nyilvánosság azokat különböző technológiákkal, például vezetékes hálózatokon, mikrohullámú rendszereken, műholdas, digitális földfelszíni, IP-alapú, mobil- vagy hasonló hálózatokon keresztül nézze vagy hallgassa meg.

  Módosítás    25

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Műsorszolgáltató szervezetek által vagy az ellenőrzésük és felelősségük mellett nyújtott kiegészítő online szolgáltatás során történő nyilvánossághoz közvetítési és hozzáférhetővé tételi cselekményeket, valamint a kiegészítő online szolgáltatás nyújtásához, az ahhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához szükséges többszörözési cselekményeket az ezen cselekmények szempontjából fontos szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlása céljából úgy kell tekinteni, hogy kizárólag abban a tagállamban kerül sor rájuk, amelyben a műsorszolgáltató szervezet elsődleges telephelye található.

  (1)  Műsorszolgáltató szervezetek által vagy az ellenőrzésük és felelősségük mellett nyújtott kiegészítő online szolgáltatás során történő, hír- és aktuális témákról szóló műsorokra vonatkozó nyilvánossághoz közvetítési és hozzáférhetővé tételi cselekményeket, valamint a kiegészítő online szolgáltatás nyújtásához szükséges hír- és aktuális témákról szóló műsorokra vonatkozó többszörözési cselekményeket az ezen cselekmények szempontjából fontos szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlása céljából úgy kell tekinteni, hogy kizárólag abban a tagállamban kerül sor rájuk, amelyben a műsorszolgáltató szervezet elsődleges telephelye található.

  Módosítás    26

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1 a)  Az (1) bekezdés a szerzői jogok tekintetében nem érinti a területiség és a szerződési szabadság elvét, továbbá a 2001/29/EK irányelvből következő jogokat. Ennek alapján a felek jogosultak arra, hogy a továbbiakban is megállapodást kössenek az (1) bekezdésben említett jogok hasznosítására vonatkozó korlátozások bevezetéséről, feltéve, hogy ezek a korlátozások összhangban vannak az uniós és a nemzeti joggal.

  Módosítás    27

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Amikor a felek az (1) bekezdésben meghatározott származási ország elvének hatálya alá tartozó jogokért fizetendő összeget megállapítják, figyelembe veszik a kiegészítő online szolgáltatás valamennyi vonatkozását, mint például a kiegészítő online szolgáltatás jellemzőit, a közönséget és a nyelvi változatot.

  (2)  Amikor a felek az (1) bekezdésben meghatározott származási ország elvének hatálya alá tartozó jogokért fizetendő összeget megállapítják, figyelembe veszik a kiegészítő online szolgáltatás valamennyi vonatkozását, mint például a kiegészítő online szolgáltatás jellemzőit, a műsorszolgáltató elsődleges telephelye szerinti tagállambeli közönséget, valamint más a tagállamokbeli közönséget, továbbá a különböző nyelvi változatokat.

  Módosítás    28

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2 a)  Az e cikkből származó jogok gyakorlásával kapcsolatos bármely vita azon tagállam illetékes joghatósága alá tartozik, amelyben az online szolgáltatást nyújtó műsorszolgáltató szervezet letelepedett.

  Módosítás     29

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 2 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2 b)  Az (1) bekezdés nem vonatkozik az olyan kiegészítő online szolgáltatásokra, amelyek főként és túlnyomóan a műsorszolgáltató szervezet elsődleges telephelye szerinti tagállamon kívüli közönséget céloznak meg.

  Módosítás     30

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1 a)  Amennyiben továbbközvetítési jogát átruházza a gyártóra, a szerző elidegeníthetetlen jogot nyer az alkotás továbbközvetítése utáni méltányos díjazásra, amely jogot kizárólag szerzőket képviselő kollektív jogkezelő szervezet révén lehet gyakorolni, kivéve, ha egyéb kollektív jogkezelési megállapodások ilyen díjazást biztosítanak az audiovizuális szerzők számára.

  Módosítás     31

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 5 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a)  A tagállamok biztosítják, hogy a műsorszolgáltató online kínálatainak teljes körű újrafelhasználása során a jogkezelő szervezet és az alkotások felhasználói, illetve az alkotásokat felhasználó szervezet közötti, az alkotások meghatározott csoportjára vonatkozó kollektív szerződés kiterjeszthető az azonos csoportba tartozó azon jogosultakra is, akiket a jogkezelő szervezet nem képvisel. A nem képviselt jogosultak bármikor kizárhatják a kollektív szerződés kiterjesztését alkotásaikra és jogaikat egyénileg vagy egyéb módon közösen gyakorolhatják.

  Módosítás     32

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 5 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5b)  A kollektív jogkezelő szervezeteknek fenn kell tartaniuk egy adatbázist, amely a szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok alkalmazásához kapcsolódó információkat biztosít, ideértve a jogtulajdonosra, a használat típusára, a területre és a védett alkotásokra alkalmazandó időtartamra vonatkozó információkat.

  Módosítás     33

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 5 c bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5c)  Az (1)–(5) bekezdést kell alkalmazni azokra a szolgáltatókra, amelyek a műsorszolgáltató szervezet közvetlen átvitelen keresztül vett televízió- és rádióműsorait közvetítik a nyilvánosságnak.

  Módosítás     34

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  4a. cikk

   

  Műsorszórási programok kiaknázása közvetlen átviteli eljáráson keresztül

   

  Azok a műsorszolgáltató szervezetek, amelyek a műsorhordozó jeleket a forgalmazók számára a nyilvánosság általi vételre közvetlen átviteli eljárással közvetítik, ezekkel a forgalmazókkal egyetemlegesen felelősek a 2001/29/EK irányelv 3. cikkében meghatározottak szerinti egységes és oszthatatlan nyilvánossághoz közvetítési és hozzáférhetővé tételi cselekményekért, melyeket együttesen hajtanak végre. Ezekben a helyzetekben mind a műsorszolgáltató szervezeteknek, mind pedig forgalmazóknak az érintett jogosultaktól engedélyt kell szerezniük az ilyen cselekményekben való részvételükre és azok hasznosítására vonatkozóan.

  Módosítás     35

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  5. cikk

  törölve

  Átmeneti rendelkezés

   

  A kiegészítő online szolgáltatás nyújtása során történő nyilvánossághoz közvetítési és hozzáférhetővé tételi cselekmények, valamint a kiegészítő online szolgáltatás nyújtásához, az ahhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához szükséges többszörözési cselekmények szempontjából fontos szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlásáról szóló, [the date mentioned in Article 7(2), to be inserted by OPOCE ]-án/-én hatályban lévő megállapodásokra [the date mentioned in Article 7(2) + 2 years, to be inserted by OPOCE]-tól/-től a 2. cikket kell alkalmazni, amennyiben azon időpont után érvényüket vesztik.

   

  Módosítás     36

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Ezt a rendeletet [6 months following the day of its publication, to be inserted by OPOCE]-tól/-től kell alkalmazni.

  (2)  Ezt a rendeletet [12 months following the day of its publication, to be inserted by OPOCE]-tól/-től kell alkalmazni.

  ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  A műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok

  Hivatkozások

  COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  JURI

  6.10.2016

   

   

   

  Véleményt nyilvánított

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ITRE

  6.10.2016

  A vélemény előadója

         A kijelölés dátuma

  Angelika Mlinar

  21.11.2016

  Vizsgálat a bizottságban

  24.4.2017

  25.4.2017

   

   

  Az elfogadás dátuma

  21.6.2017

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  40

  15

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Pilar Ayuso, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Anne Sander, Davor Škrlec

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

  40

  +

  ECR

  Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

  PPE

  Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

  S&D

  José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  15

  -

  ALDE

  Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

  EFDD

  David Borrelli, Dario Tamburrano

  GUE

  Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo

  Verts/ALE

  Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec

  0

  0

   

   

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodás

  VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (6.6.2017)

  a Jogi Bizottság részére

  a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
  (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

  Előadó: Vicky Ford

  MÓDOSÍTÁS:

  A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

  Módosítás     1

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A digitális technológiák és az internet fejlődése átalakította a televízió- és rádióműsorok terjesztését és az azokhoz való hozzáférést. A felhasználók egyre inkább elvárják, hogy a televízió- és rádióműsorokhoz – a hagyományos csatornákat, úgymint a műholdas és vezetékes szolgáltatásokat, illetve immár az online szolgáltatásokat is felhasználva – élőben és lekérés útján is hozzáférhessenek. A műsorszolgáltató szervezetek ezért saját televízió- és rádióműsoraik sugárzásán túl egyre inkább kínálnak a műsorszolgáltatásukat kiegészítő online szolgáltatásokat, például párhuzamos sugárzást (simulcasting) és utólagos megtekintést. A továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetői, amelyek a televízió- és rádióműsorok sugárzását csomagokba állítják össze és az eredeti műsorközvetítéssel egyidejűleg, változatlanul és teljes terjedelmében szolgáltatják a felhasználóknak, a továbbközvetítés olyan különböző technikáit alkalmazzák, mint a vezetékes, műholdas, digitális földfelszíni, zárt IP-alapú hálózatok vagy mobilhálózatok, illetve a nyílt internet. A felhasználók – egyebek mellett az Európai Unió nyelvi kisebbségeinek tagjai, valamint a származási tagállamuktól eltérő tagállamban élők – részéről növekszik az igény a nem csupán a saját tagállamukból, hanem az Európai Unió más tagállamaiból származó televízió- és rádióműsorokhoz való hozzáférés iránt.

  (2)  A digitális technológiák és az internet fejlődése átalakította a televízió- és rádióműsorok terjesztését és az azokhoz való hozzáférést. A felhasználók egyre inkább elvárják, hogy a televízió- és rádióműsorokhoz – a hagyományos csatornákat, úgymint a műholdas és vezetékes szolgáltatásokat, illetve immár az online szolgáltatásokat is felhasználva – élőben és lekérés útján is hozzáférhessenek. A műsorszolgáltató szervezetek ezért saját televízió- és rádióműsoraik sugárzásán túl egyre inkább kínálnak a műsorszolgáltatásukat kiegészítő online szolgáltatásokat, például párhuzamos sugárzást (simulcasting) és utólagos megtekintést. A továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetői, amelyek a televízió- és rádióműsorok sugárzását csomagokba állítják össze és az eredeti műsorközvetítéssel egyidejűleg, változatlanul és teljes terjedelmében szolgáltatják a felhasználóknak, a továbbközvetítés olyan különböző technikáit alkalmazzák, mint a vezetékes, műholdas, digitális földfelszíni, zárt IP-alapú hálózatok vagy mobilhálózatok, illetve a nyílt internet. A felhasználók – egyebek mellett az Európai Unió nyelvi kisebbségeinek tagjai, valamint a származási tagállamuktól eltérő tagállamban élők – részéről növekszik az igény a nem csupán a saját tagállamukból, hanem az Európai Unió más tagállamaiból származó televízió- és rádióműsorokhoz való hozzáférés iránt, ideértve az utólagos megtekintési szolgáltatásokat is. A növekvő kereslet pozitív fejlemény, és a földrajzi alapon történő korlátozásnak nem lenne szabad alapbeállításnak lennie az Európai Unióban létrehozott és online terjesztett audiovizuális tartalmak esetében. Ugyanakkor az európai tartalmakra vonatkozó területi finanszírozási modell elengedhetetlen az európai audiovizuális médiaágazat sikeréhez.

  Módosítás     2

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetőinek, amelyek rendszerint több olyan programot kínálnak, amelyek a továbbközvetített televízió- és rádióműsorok keretében sok alkotást és egyéb védett tartalmat felhasználnak, nagyon rövid idő áll a rendelkezésére a szükséges engedélyek beszerzéséhez, így a szerzői jogi engedélyeztetés kapcsán jelentős terhet viselnek. Annak a kockázata is fennáll, hogy a jogosultak alkotásait és egyéb védett tartalmakat felhatalmazás vagy díjfizetés nélkül felhasználják.

  (4)  A továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetőinek, amelyek rendszerint több olyan programot kínálnak, amelyek a továbbközvetített televízió- és rádióműsorok keretében sok alkotást és egyéb védett tartalmat felhasználnak, nagyon rövid idő áll a rendelkezésére a szükséges engedélyek beszerzéséhez, így a szerzői jogi engedélyeztetés kapcsán jelentős terhet viselnek. Annak a kockázata is fennáll, hogy a jogosultak alkotásait és egyéb védett tartalmakat felhatalmazás vagy megfelelő díjfizetés nélkül felhasználják.

  Módosítás    3

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (8)  Az e rendelet hatálya alá tartozó kiegészítő online szolgáltatások azok a műsorszolgáltató szervezetek által kínált szolgáltatások, amelyek kapcsolata a műsorszolgáltatással egyértelmű, és annak alá vannak rendelve. Ide tartoznak a televízió- és rádióműsorokhoz lineáris módon, a közvetítéssel egyidejűleg hozzáférést biztosító szolgáltatások, valamint a közvetítést követően meghatározott időtartamon belül a műsorszolgáltató szervezet által korábban sugárzott televízió- és rádióműsorokhoz való hozzáférést biztosító szolgáltatások (úgynevezett utólagos megtekintési szolgáltatások). Ezenkívül a kiegészítő online szolgáltatások közé tartoznak még azok a szolgáltatások, amelyek a műsorszolgáltató szervezetek által sugárzott televízió- és rádióműsorokat gazdagító vagy más módon kibővítő anyaghoz biztosítanak hozzáférést, ideértve a vonatkozó műsor tartalmának előzetes megtekintését, kiterjesztését, kiegészítését és véleményezését is. A televízió- vagy rádióműsor részét képező egyéni alkotásokhoz vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés biztosítását nem szabad kiegészítő online szolgáltatásnak tekinteni. Hasonlóképpen a műsorszolgáltatástól függetlenül alkotásokhoz vagy egyéb védett tartalmakhoz biztosított hozzáférés, például az egyéni zenei vagy audiovizuális alkotásokhoz, zenei albumokhoz vagy videókhoz hozzáférést nyújtó szolgáltatások nem tartoznak a kiegészítő online szolgáltatás meghatározása alá.

  (8)  Az e rendelet hatálya alá tartozó kiegészítő online szolgáltatások a műsorszolgáltató szervezetek által kínált szolgáltatások, ezek közé tartoznak a televízió- és rádióműsorokhoz lineáris módon, a közvetítéssel egyidejűleg hozzáférést biztosító szolgáltatások, valamint a műsorszolgáltató szervezet által közvetített televízió- és rádióműsorokhoz a közvetítést legfeljebb egy hónappal megelőző, azzal egyidejű, vagy azt követő hozzáférést biztosító nem lineáris szolgáltatások (úgynevezett online közvetítések és utólagos megtekintési szolgáltatások). Ezenkívül az online szolgáltatások közé tartoznak még azok a szolgáltatások, amelyek a műsorszolgáltató szervezetek által sugárzott televízió- és rádióműsorokat gazdagító vagy más módon kibővítő anyaghoz biztosítanak hozzáférést, ideértve a vonatkozó műsor tartalmának előzetes megtekintését, kiterjesztését, kiegészítését és véleményezését is, valamint amelyek az eredetileg az online környezetre előállított anyagokhoz biztosítanak hozzáférést. A televízió- vagy rádióműsor részét képező egyéni alkotásokhoz vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés biztosítását nem szabad kiegészítő online szolgáltatásnak tekinteni. Hasonlóképpen az albumokhoz vagy videókhoz hozzáférést nyújtó szolgáltatások nem tartoznak a kiegészítő online szolgáltatás meghatározása alá.

  Módosítás    4

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10)  Mivel a kiegészítő online szolgáltatások nyújtását, az azokhoz való hozzáférést, illetve azok használatát kizárólag abban a tagállamban megtörténtnek kell tekinteni, ahol a műsorszolgáltató szervezet elsődleges telephelye van, miközben az adott kiegészítő online szolgáltatás valójában határokon átnyúló módon, más tagállamokban is nyújtható, szükséges biztosítani azt, hogy a kérdéses, jogdíjként fizetendő összeg kiszámításakor a felek vegyék figyelembe a kiegészítő online szolgáltatás minden vonatkozását, ideértve a szolgáltatás jellemzőit, a közönséget, ideértve a közönséget abban a tagállamban, ahol a műsorszolgáltató szervezet elsődleges telephelye van és más olyan tagállamokban is, ahol a kiegészítő online szolgáltatáshoz hozzáférnek és azt használják, valamint a nyelvi változatot.

  (10)  Mivel a kiegészítő online szolgáltatások nyújtását, az azokhoz való hozzáférést, illetve azok használatát kizárólag abban a tagállamban megtörténtnek kell tekinteni, ahol a műsorszolgáltató szervezet elsődleges telephelye van, miközben az adott kiegészítő online szolgáltatás valójában határokon átnyúló módon, más tagállamokban is nyújtható, szükséges biztosítani azt, hogy a kérdéses, jogdíjként fizetendő megfelelő összeg kiszámításakor a felek vegyék figyelembe a kiegészítő online szolgáltatás minden vonatkozását, ideértve a szolgáltatás jellemzőit, a tényleges és potenciális közönséget, ideértve a közönséget abban a tagállamban, ahol a műsorszolgáltató szervezet elsődleges telephelye van és más olyan tagállamokban is, ahol a kiegészítő online szolgáltatáshoz hozzáférnek és azt használják, valamint az összes elérhető nyelvi változatot és feliratozott változatot. A díjfizetésnek továbbá észszerű arányban kell állnia a nyújtott szolgáltatás gazdasági értékével.

  Módosítás    5

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (11)  A szerződési szabadság elvén keresztül továbbra is lehetőség nyílik az e rendeletben meghatározott származási ország elve által érintett jogok hasznosításának korlátozására, különösen a közvetítések egyes technikai eszközeit és egyes nyelvi változatokat illetően, feltéve, hogy a jogok hasznosításának ilyen jellegű esetleges korlátozása az uniós joggal összhangban történik.

  (11)  Fontos emlékeztetni arra, hogy a szerződési szabadság elvén keresztül továbbra is lehetőség nyílik az e rendeletben meghatározott származási ország elve által érintett jogok hasznosításának korlátozására, ahogy a 93/83/EGK irányelv végrehajtása is mutatja, különösen a közvetítések egyes technikai eszközeit vagy egyes nyelvi változatokat, és bizonyos szerződések jellegét és teljesítését illetően, feltéve, hogy a jogok hasznosításának ilyen jellegű esetleges korlátozása a nemzeti és uniós joggal összhangban történik.

  Módosítás    6

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (11a)  Ahogy az Európai Unió Bírósága is megerősítette, lehetséges a jogtulajdonosok számára, hogy megfelelő díjazásban részesüljenek alkotásaik vagy más tartalmak hasznosítása után, az EUMSZ 101. cikkének megfelelően.

  Módosítás    7

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 b preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (11b)  Ez a rendelet, összhangban a szerződési szabadság elvével, nem gátolja a meglévő engedélyezési modellek – köztük a területi engedélyezés – alkalmazását, és nem érinti a szerzői jogi szerződésekben meghatározott megfelelő díjazásra vonatkozó érvényben lévő nemzeti rendelkezéseket, valamint a továbbközvetítésre valamely tagállamon belül vonatkozó jelenlegi kollektív jogkezelési megoldásokat.

  Módosítás    8

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (12)  A műholdas, digitális földfelszíni, zárt IP-alapú, mobil- és hasonló hálózatokon kínált továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetői olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek a vezetékes továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetői által nyújtott szolgáltatásokkal egyenértékűek, amikor a másik tagállamból származó, a nyilvánosság általi vételre szánt televízió- vagy rádióműsor eredeti közvetítését egyidejűleg, változatlanul és teljes terjedelmében közvetítik tovább, feltéve, hogy az eredeti közvetítés vezetékes vagy vezeték nélküli, ezen belül adott esetben műholdas, de nem online, és a nyilvánosság általi vételre szánták. Ezért ezeknek e rendelet hatálya alá kell tartozniuk és részesülniük kell a kötelező kollektív jogkezelést bevezető mechanizmusból. A nyílt interneten kínált továbbközvetítési szolgáltatásokat ki kell zárni e rendelet hatálya alól, mivel azoknak a szolgáltatásoknak eltérő jellemzőik vannak. Nem kapcsolódnak semmilyen konkrét infrastruktúrához, és például a vezetékes vagy a zárt IP-alapú hálózatokkal összehasonlításban korlátozottan képesek egy ellenőrzött környezetet biztosítani.

  (12)  A műholdas, digitális földfelszíni, zárt vagy nyílt IP-alapú, mobil- és hasonló hálózatokon kínált továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetői olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek a vezetékes továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetői által nyújtott szolgáltatásokkal egyenértékűek, amikor a másik tagállamból származó, a nyilvánosság általi vételre szánt televízió- vagy rádióműsor eredeti közvetítését egyidejűleg, változatlanul és teljes terjedelmében közvetítik tovább, feltéve, hogy az eredeti közvetítés vezetékes vagy vezeték nélküli ezen belül adott esetben műholdas és a nyilvánosság általi vételre szánták. Ezért ezeknek e rendelet hatálya alá kell tartozniuk és részesülniük kell a kötelező kollektív jogkezelést bevezető mechanizmusból. Mind a zárt hálózatokon, mind a nyílt interneten kínált IP-alapú továbbközvetítési szolgáltatásoknak e rendelet hatálya alá kell tartozniuk, és részesülniük kell a kötelező kollektív jogkezelést bevezető mechanizmus előnyeiből, amennyiben a zárt hálózatokéhoz hasonlítható ellenőrzött környezetet biztosítanak és előfizetők vagy regisztrált felhasználók egyértelműen azonosítható felhasználói körét tudják felmutatni. Ahhoz, hogy a fogyasztói várakozásoknak megfelelően az (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet1a által létrehozott mechanizmus révén lehetővé váljon e szolgáltatásoknak a lakóhely szerinti tagállamon belüli, valamint azon kívüli hordozhatósága, elengedhetetlen, hogy a fenti szolgáltatásokat a mechanizmus hatásköre alá vonják.

   

  __________________

   

  1a Az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságának a belső piacon történő biztosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat, (2015/0284(COD)).

  Módosítás    9

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (13)  Ahhoz, hogy a műholdas, digitális földfelszíni, zárt IP-alapú, mobil- és hasonló hálózatokon kínált továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetőnek jogbiztonsága biztosított legyen, valamint a nemzeti jogban az ilyen továbbközvetítési szolgáltatásokkal kapcsolatban tapasztalható különbségek elháríthatóak legyenek, a 93/83/EGK irányelvben meghatározott, vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó szabályokhoz hasonló szabályokat kell alkalmazni. Az említett irányelvben meghatározott szabályok magukban foglalják a kötelezettséget, hogy az engedélynek a továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetői számára történő megadására vagy visszautasítására vonatkozó jogot kollektív jogkezelő szervezeten keresztül kell gyakorolni. Mindez nem sérti a 2014/26/EU irányelvet18 és különösen az irányelv azon rendelkezéseit, amelyek a jogosultaknak a kollektív jogkezelő szervezet kiválasztásával kapcsolatos jogaira vonatkoznak.

  (13)  Ahhoz, hogy a műholdas, digitális földfelszíni, zárt IP-alapú, nyílt interneten, mobil- és hasonló hálózatokon – amennyiben biztosított az ellenőrzött környezet és egy azonosítható felhasználói kör – , kínált továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetőnek jogbiztonsága biztosított legyen, valamint a nemzeti jogban az ilyen továbbközvetítési szolgáltatásokkal kapcsolatban tapasztalható különbségek elháríthatóak legyenek, a 93/83/EGK irányelvben meghatározott, vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó szabályokhoz hasonló szabályokat kell alkalmazni. Az említett irányelvben meghatározott szabályok magukban foglalják a kötelezettséget, hogy az engedélynek a továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetői számára történő megadására vagy visszautasítására vonatkozó jogot kollektív jogkezelő szervezeten keresztül kell gyakorolni. Mindez nem sérti a 2014/26/EU irányelvet18 és különösen az irányelv azon rendelkezéseit, amelyek a jogosultaknak a kollektív jogkezelő szervezet kiválasztásával kapcsolatos jogaira vonatkoznak.

  __________________

  __________________

  18 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/26/EU irányelve a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről, HL L 84., 2014.3.20. 72–98. o.

  18 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/26/EU irányelve a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről, HL L 84., 2014.3.20. 72–98. o.

  Módosítás    10

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (13a)  Azokra a forgalmazókra, mint pl. a kábelszervezetek vagy a platformok szolgáltatói, amelyek közvetlen betáplálás révén műsorhordozó jeleket fognak a nyilvánosság általi vételre, ki kell terjedniük a kötelező kollektív jogkezelésről ebben a rendeletben meghatározott rendelkezéseknek, még abban az esetben is, amennyiben nem került sor a nyilvánossághoz közvetítésre a jeleknek a forgalmazó általi közvetítését megelőzően. A forgalmazóknak ezért engedélyt kell szerezniük az érintett jogosultaktól az ilyen cselekményekben való részvételükre vonatkozóan, amelyek a kötelező kollektív jogkezelés hatálya alá tartoznak. A „közvetlen betáplálás” fogalma technikai kifejezés arra a konkrét helyzetre, amelyben a kábelszervezetek vagy egyéb platformok szolgáltatói a továbbított jelet közvetlenül a műsorszolgáltatók területéről vagy zárt magánhálózaton keresztül kapják, így ez a továbbított jel nem kerül a nyilvánosság általi vétel céljából közvetítésre azt megelőzően, hogy a jelet kapó szolgáltató azt közvetítené. Ebben a helyzetben, amely általában egy tagállamon belül áll fenn, a műsorhordozó jelet csak egyetlen, kizárólagos alkalommal közvetítik a nyilvánossághoz. Ez az egyértelműsítés fontos a nyilvánossághoz közvetítés értelmezésével kapcsolatos további nehézségek elkerülése érdekében, amelyek a továbbközvetítés kérdésén túli következményekkel járnának.

  Módosítás     11

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (14a)  A szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok alkalmazása bizonyos esetekben számos területi alapon meghatározott nemzeti jogra oszlik, különböző jogosultakkal és bizonyos esetekben különböző entitások által gyakorolva. Ezért szükség van egy kollektív jogkezelő szervezetek által kezelt adatbázisra, hogy könnyebbé váljon a jogtulajdonosok azonosítása, valamint az engedélyezési megállapodások kötése a műsorszolgáltató szervezetek és a továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetői számára.

  Módosítás     12

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (15)  Annak megakadályozására, hogy a származási ország elvének alkalmazását a kiegészítő online szolgáltatás nyújtása, valamint a kiegészítő online szolgáltatáshoz való hozzáférés vagy annak használata szempontjából fontos szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó meglévő megállapodások időtartamának meghosszabbításával kiterjesszék, a származási ország elvét a meglévő megállapodásokra is alkalmazni kell, de egy átmeneti idővel.

  törölve

  Módosítás     13

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (16)  Ez a rendelet tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert alapvető jogokat és szem előtt tartja az abban rögzített elveket. Miközben a jogosultak jogainak gyakorlásába való beavatkozás lehet, ha a kötelező kollektív jogkezelést előírják a továbbközvetítési szolgáltatások vonatkozásában a nyilvánossághoz közvetítés jogának gyakorlásához, ezt a feltételt meghatározott szolgáltatásokra, célzottan és – e jogok engedélyeztetésének megkönnyítésén keresztül – a televízió- és rádióműsorok határokon átnyúló szélesebb körű terjesztésének lehetővé tétele érdekében szükséges előírni.

  (16)  Ez a rendelet tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert alapvető jogokat és szem előtt tartja az abban rögzített elveket. Miközben a jogosultak jogainak gyakorlásába való beavatkozás lehet, ha a kötelező kollektív jogkezelést előírják a továbbközvetítési szolgáltatások vonatkozásában a nyilvánossághoz közvetítés jogának gyakorlásához, ezt a feltételt meghatározott szolgáltatásokra, célzottan és – e jogok engedélyeztetésének megkönnyítésén keresztül – a televízió- és rádióműsorok határokon átnyúló szélesebb körű terjesztésének lehetővé tétele érdekében szükséges előírni. E rendelet nem érinti a jogkezelésre, így a kiterjesztett hatályú közös engedélyezésre, a képviselet vagy az átruházás törvényes vélelmére, a közös jogkezelésre, vagy hasonló rendelkezésekre, valamint ezek kombinációjára vonatkozó meglévő és jövőbeni tagállami rendelkezéseket.

  Módosítás     14

  Rendeletre irányuló javaslat

  18 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (18)  Miután a rendelet már hatályban volt egy bizonyos ideig, el kell végezni annak felülvizsgálatát többek között annak értékelése érdekében, hogy az európai fogyasztók és az Európai Unió kulturális sokszínűsége javára milyen mértékben nőtt a kiegészítő online szolgáltatások határokon átnyúló nyújtása.

  (18)  A minőségi jogalkotás elveivel összhangban, miután a rendelet már hatályban volt egy bizonyos ideig, el kell végezni annak felülvizsgálatát a rendelet hatásának, és főként annak értékelése érdekében, hogy az európai fogyasztók és az Európai Unió kulturális sokszínűsége javára milyen mértékben nőtt a kiegészítő online szolgáltatások határokon átnyúló nyújtása. Ezt a felülvizsgálatot adott esetben össze kell hangolni az online videotékák tartalmának a határokon átnyúló hozzáférhetőségének javítására irányuló, a 2017/... európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 10. cikkében foglalt rendelkezésekkel, egy vitarendezési mechanizmus formájában. Amennyiben ez a mechanizmus nem vezet jelentős javuláshoz a lekérhető videoszolgáltatást nyújtó platformok tartalmának határokon átnyúló hozzáférhetősége terén, akkor mérlegelni kell e szolgáltatásoknak az e rendelet hatálya alá vonását.

   

  _________________

   

  1a Javaslat a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelvre, COM(2016)0593.

  Módosítás    15

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  „kiegészítő online szolgáltatás”: a következőkből álló online szolgáltatás: a műsorszolgáltató szervezet által vagy annak ellenőrzése és felelőssége mellett a nyilvánosság számára rádió- vagy televízióműsornak a műsorszolgáltató szervezet általi közvetítéssel egyidejűleg vagy azt követően meghatározott ideig történő hozzáférhetővé tétele, valamint a műsorszolgáltató szervezet által vagy részére készített bármilyen, az említett közvetítést kiegészítő anyagnak a hozzáférhetővé tétele;

  a)  „kiegészítő online szolgáltatás”: a következőkből álló online szolgáltatás: a műsorszolgáltató szervezet által vagy annak ellenőrzése és felelőssége mellett a nyilvánosság számára a műsorszolgáltató szervezet által (akár koprodukcióban) vagy részére készített rádió- vagy televízióműsornak a műsorszolgáltató szervezet általi közvetítést legfejlebb egy hónappal megelőzően, azzal egyidejűleg, az alatt vagy azt követően meghatározott ideig történő hozzáférhetővé tétele, valamint a műsorszolgáltató szervezet által (akár koprodukcióban) vagy részére készített bármilyen, az említett közvetítést kiegészítő anyagnak a hozzáférhetővé tétele;

  Módosítás    16

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  „továbbközvetítés”: a 93/83/EGK irányelvben meghatározott vezetékes továbbközvetítést, illetve az (EU) 2015/2120 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott internet-hozzáférési szolgáltatás útján biztosított továbbközvetítést kivéve egy másik tagállamból származó, a nyilvánosság általi vételre szánt televízió- vagy rádióműsor vezetékes vagy vezeték nélküli, ezen belül adott esetben műholdas, de nem online eredeti közvetítésének egyidejű, változatlan és teljes terjedelmű, a nyilvánosság általi vételre szánt továbbközvetítése, feltéve, hogy a továbbközvetítést az eredeti közvetítést végző műsorszolgáltató szervezettől vagy attól a szervezettől eltérő fél végzi, amelynek az ellenőrzése és felelőssége mellett a szóban forgó közvetítést végezték.

  b)  „továbbközvetítés”: a 93/83/EGK irányelvben meghatározott vezetékes továbbközvetítést kivéve egy másik tagállamból származó, a nyilvánosság általi vételre szánt televízió- vagy rádióműsor vezetékes vagy vezeték nélküli, ezen belül adott esetben műholdas eredeti közvetítésének változatlan, teljes terjedelmű, ellenőrzött környezetben történő, a nyilvánosság általi vételre szánt továbbközvetítése, feltéve, hogy a továbbközvetítést az eredeti közvetítést végző műsorszolgáltató szervezettől vagy attól a szervezettől eltérő fél végzi, amelynek az ellenőrzése és felelőssége mellett a szóban forgó közvetítést végezték.

  __________________

   

  1Az Európai Parlament és a Tanács 2015. november 25-i (EU) 2015/2120 rendelete a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról, HL L 310., 2015.11.26., 1. o.

   

  Módosítás    17

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ba)  „Közvetlen betáplálás”: két vagy többlépcsős eljárás, melynek során a műsorszolgáltató szervezetek „ponttól pontig” történő közvetítést végeznek egy magánvonalon keresztül a forgalmazó felé oly módon, hogy a műsorhordozó jeleket a nagyközönség ne foghassa a közvetítés során, és a forgalmazó ezeket a műsorokat a nagyközönség számára változatlanul és teljes terjedelmükben, vezetékes, mikrohullámú rendszeres, műholdas, digitális földfelszíni, IP-alapú vagy hasonló hálózatokon keresztül kínálja megtekintésre vagy meghallgatásra.

  Módosítás    18

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Műsorszolgáltató szervezetek által vagy az ellenőrzésük és felelősségük mellett nyújtott kiegészítő online szolgáltatás során történő nyilvánossághoz közvetítési és hozzáférhetővé tételi cselekményeket, valamint a kiegészítő online szolgáltatás nyújtásához, az ahhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához szükséges többszörözési cselekményeket az ezen cselekmények szempontjából fontos szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlása céljából úgy kell tekinteni, hogy kizárólag abban a tagállamban kerül sor rájuk, amelyben a műsorszolgáltató szervezet elsődleges telephelye található.

  (1)  A kizárólagos jogok átruházási lehetőségének sérelme nélkül a műsorszolgáltató szervezetek által vagy az ellenőrzésük és felelősségük mellett nyújtott kiegészítő online szolgáltatás során történő nyilvánossághoz közvetítési és hozzáférhetővé tételi cselekményeket, valamint a kiegészítő online szolgáltatás nyújtásához, az ahhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához szükséges többszörözési cselekményeket az ezen cselekmények szempontjából fontos szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlása céljából úgy kell tekinteni, hogy kizárólag abban a tagállamban kerül sor rájuk, amelyben a műsorszolgáltató szervezet elsődleges telephelye található. E szerzői jog és szomszédos jogok gyakorlásával kapcsolatos bármely vita az említett tagállam joghatósága alá tartozik.

  Módosítás    19

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Amikor a felek az (1) bekezdésben meghatározott származási ország elvének hatálya alá tartozó jogokért fizetendő összeget megállapítják, figyelembe veszik a kiegészítő online szolgáltatás valamennyi vonatkozását, mint például a kiegészítő online szolgáltatás jellemzőit, a közönséget és a nyelvi változatot.

  (2)  Amikor a felek az (1) bekezdésben meghatározott származási ország elvének hatálya alá tartozó jogokért fizetendő megfelelő összeget megállapítják, figyelembe veszik a kiegészítő online szolgáltatás valamennyi vonatkozását, mint például a kiegészítő online szolgáltatás jellemzőit, a műsorszolgáltató szervezet elsődleges telephelye szerinti tagállam vagy bármely más érintett tagállam potenciális közönségét, továbbá az összes nyelvi és feliratos változatot.

  Módosítás    20

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 5 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a)  Az (1)–(5) bekezdések a közvetlen betáplálás eseteire is érvényesek az 1. cikk (ba) pontjában meghatározottak szerint.

  Módosítás     21

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 5 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5b)  A kollektív jogkezelő szervezeteknek működtetniük kell egy adatbázist, amely a szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok alkalmazásához kapcsolódó információkat biztosít, ideértve a jogtulajdonosra, a felhasználás típusára, a területre és az időtartamra vonatkozó információkat.

  ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  A műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok

  Hivatkozások

  COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  JURI

  6.10.2016

   

   

   

  Véleményt nyilvánított

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  IMCO

  6.10.2016

  A vélemény előadója

         A kijelölés dátuma

  Vicky Ford

  11.10.2016

  A vélemény korábbi előadója

  Julia Reda

  Vizsgálat a bizottságban

  9.2.2017

  20.3.2017

   

   

  Az elfogadás dátuma

  11.5.2017

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  30

  6

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Anne-Marie Mineur

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

  30

  +

  ALDE

  Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

  ECR

  Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius

  EFDD

  Marco Zullo

  PPE

  Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

  S&D

  Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

  6

  -

  ECR

  Anneleen Van Bossuyt

  ENF

  Mylène Troszczynski

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

  Verts/ALE

  Pascal Durand, Julia Reda

  1

  0

  EFDD

  Robert Jarosław Iwaszkiewicz

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodik

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  A műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok

  Hivatkozások

  COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  14.9.2016

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  JURI

  6.10.2016

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  INTA

  6.10.2016

  ITRE

  6.10.2016

  IMCO

  6.10.2016

  CULT

  6.10.2016

  Nem nyilvánított véleményt

         A határozat dátuma

  INTA

  12.10.2016

   

   

   

  Társbizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  CULT

  16.3.2017

   

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Tiemo Wölken

  12.10.2016

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  23.3.2017

  29.5.2017

  7.9.2017

   

  Az elfogadás dátuma

  21.11.2017

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  14

  9

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Tiemo Wölken

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  John Flack, Emma McClarkin, Sabine Verheyen

  Benyújtás dátuma

  27.11.2017

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  14

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  ENF

  PPE

  S&D

  Jean-Marie Cavada

  John Flack, Emma McClarkin

  Joëlle Bergeron

  Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

  Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  Enrico Gasbarra

  9

  -

  ALDE

  GUE:NGL

  S&D

  VERTS/ALE

  António Marinho e Pinto

  Jiří Maštálka

  Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

  Max Andersson, Julia Reda

  1

  0

  EFDD

  Isabella Adinolfi

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodik