Postup : 2016/0284(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0378/2017

Predkladané texty :

A8-0378/2017

Rozpravy :

PV 27/03/2019 - 26
CRE 27/03/2019 - 26

Hlasovanie :

PV 12/12/2017 - 5.5
CRE 12/12/2017 - 5.5
PV 28/03/2019 - 8.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0322

SPRÁVA     ***I
PDF 1139kWORD 178k
27.11.2017
PE 604.674v02-00 A8-0378/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Tiemo Wölken

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*):

Petra Kammerevert, Výbor pre kultúru a vzdelávanie

(*)  Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2016)0594),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0384/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. januára 2017(1);

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0378/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)    S cieľom prispieť k fungovaniu vnútorného trhu je potrebné umožniť širšie šírenie televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v iných členských štátoch v prospech používateľov v celej Únii uľahčením licencovania autorského práva a s ním súvisiacich práv na diela a iné predmety ochrany, ktoré sú súčasťou vysielania takýchto programov. Televízne a rozhlasové programy sú v skutočnosti dôležitými prostriedkami podpory kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, sociálnej súdržnosti a prístupu k informáciám.

(1)    S cieľom prispieť k fungovaniu vnútorného trhu, a najmä rozšíriť prístup k informáciám je potrebné umožniť širšie šírenie spravodajských a publicistických programov s pôvodom v iných členských štátoch v prospech používateľov v celej Únii uľahčením licencovania autorského práva a s ním súvisiacich práv na tie diela a iné predmety ochrany, ktoré sú súčasťou vysielania takýchto programov. Spravodajské a publicistické programy sú v skutočnosti dôležitými prostriedkami podpory prístupu k informáciám.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2а)  Poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb by sa mali snažiť zabezpečiť, aby boli ich technické služby postupne sprístupnené osobám s poruchami zraku alebo sluchu.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)    Poskytovaniu online služieb, ktoré sú doplnkom k vysielaniu, a poskytovaniu služieb retransmisie, a tým aj voľnému obehu televíznych a rozhlasových programov v rámci Únie, bráni množstvo prekážok. Vysielacie organizácie denne vysielajú množstvo hodín spravodajských, kultúrnych, politických, dokumentárnych alebo zábavných programov. Tieto programy obsahujú najrôznejší obsah, ako napríklad audiovizuálne, hudobné, literárne alebo grafické diela, ktoré sú chránené autorským právom a/alebo s ním súvisiacimi právami podľa práva Únie. Dôsledkom je zložitý proces vysporiadania práv s množstvom držiteľov práv na rôzne kategórie diel a iných predmetov ochrany. Tieto práva je často potrebné vysporiadať v krátkom časovom horizonte, najmä pri príprave spravodajských a publicistických programov. Ak chcú vysielacie organizácie svoje online služby sprístupňovať cezhranične, musia získať potrebné práva na diela a iné predmety ochrany pre všetky príslušné územia, čím sa vysporiadanie práv ešte viac komplikuje.

(3)    Vysielacie organizácie denne vysielajú množstvo hodín spravodajských a publicistických programov. Tieto programy obsahujú širokú škálu rôzneho obsahu, ktorý je chránený autorským právom a/alebo s ním súvisiacimi právami podľa práva Únie. Dôsledkom je zložitý proces vysporiadania práv s množstvom nositeľov práv na rôzne kategórie diel a iných predmetov ochrany. V prípade spravodajských a publicistických programov je potrebné vysporiadať uvedené práva v krátkom časovom horizonte. Ak chcú vysielacie organizácie svoje doplnkové online služby sprístupňovať cezhranične, musia získať potrebné práva na diela a iné predmety ochrany pre všetky príslušné územia.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)    Operátori služieb retransmisie, ktorí zvyčajne ponúkajú viaceré programy využívajúce rôzne diela a iné predmety ochrany pri retransmisii televíznych a rozhlasových programov, majú málo času na získanie potrebných licencií, preto ich vysporiadanie práv nesmierne zaťažuje. Existuje aj riziko, že diela držiteľov práv a iných predmetov ochrany sa využijú bez povolenia alebo vyplatenia odmeny.

(4)    Operátori služieb retransmisie televíznych a rozhlasových programov, ktorých súčasťou sú diela a iné predmety ochrany, vykonávajú akt verejného prenosu bez ohľadu na to, či sa retransmisia televízneho alebo rozhlasového programu uskutočňuje pomocou rovnakých technických prostriedkov alebo odlišných technických prostriedkov, ako sú technické prostriedky použité na uskutočnenie pôvodného aktu vysielania, a bez ohľadu na to, či sa takáto retransmisia uskutočňuje v oblasti, kde v skutočnosti došlo k príjmu pôvodného vysielania, alebo v oblasti, kde malo dôjsť k príjmu pôvodného vysielania. Keďže služby retransmisie zvyčajne ponúkajú viaceré programy využívajúce rôzne diela a iné predmety ochrany pri retransmisii televíznych a rozhlasových programov, operátori služieb retransmisie majú málo času na získanie potrebných licencií, preto ich vysporiadanie práv nesmierne zaťažuje. Existuje aj riziko, že diela a iné predmety ochrany producentov, autorov, tvorcov a iných nositeľov práv sa využijú bez povolenia alebo vyplatenia primeranej a spravodlivej odmeny.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Pokiaľ služby retransmisie, ktoré zvyčajne ponúkajú viaceré programy, využívajú mnoho diel a iných predmetov ochrany, ktoré sú súčasťou retransmitovaných televíznych a rozhlasových programov, mala by v súlade so zásadou zmluvnej slobody existovať možnosť získať na ne potrebné licencie, a tým zaručiť nositeľom práv spravodlivú odmenu, aby mohli naďalej poskytovať širokú škálu obsahu. Takáto možnosť by bola aj v záujme spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)    Práva na diela a iné predmety ochrany sú harmonizované okrem iného v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES2.

(5)    Práva na diela a iné predmety ochrany sú harmonizované okrem iného v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES, čo slúži najmä na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany pre nositeľov práv.

_________________

_________________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10 – 19.

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10 – 19.

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva, Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 28 – 35.

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva, Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 28 – 35.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)    Preto by sa malo uľahčiť cezhraničné poskytovanie online služieb, ktoré sú doplnkom k vysielaniu, a retransmisií televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v inom členskom štáte, a to prispôsobením právneho rámca týkajúceho sa výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv relevantných pre tieto činnosti.

(7)    Preto by sa malo uľahčiť cezhraničné poskytovanie online služieb, ktoré sú doplnkom k vysielaniu spravodajských a publicistických programov, a retransmisií televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v inom členskom štáte, a to prispôsobením právneho rámca týkajúceho sa výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv relevantných pre tieto činnosti. Keďže prispôsobenie právneho rámca môže viesť k obmedzeniu výkonu výlučných práv, malo by sa vzťahovať iba na niektoré osobitné prípady, ktoré nie sú v rozpore s bežným využívaním diela alebo iného predmetu ochrany a ktoré neodôvodnene nepoškodzujú oprávnené záujmy nositeľa práv. Preto aj so zreteľom na význam zásady teritoriality pre financovanie a výrobu tvorivého obsahu, a najmä audiovizuálnych diel, by mal byť každý legislatívny zásah mimoriadne obmedzený a úzko vymedzený a mal by byť v súlade so zásadami nevyhnutnosti a proporcionality, ktoré uplatňuje Únia.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)    Doplnkové online služby, ktorých sa týka toto nariadenie, sú služby ponúkané vysielacími organizáciami s jasným podriadeným vzťahom k vysielaniu. Patria k nim služby poskytujúce lineárny prístup k televíznym a rozhlasovým programom súbežne s vysielaním a službami, ktoré v rámci vymedzenej časovej lehoty po odvysielaní poskytujú prístup k televíznym a rozhlasovým programom, ktoré už vysielacia organizácia odvysielala (takzvané služby opakovaného prehrávania). K doplnkovým online službám okrem toho patria služby poskytujúce prístup k materiálu, ktorý dopĺňa alebo inak rozširuje televízne a rozhlasové programy vysielané vysielacími organizáciami, vrátane upútaviek na obsah príslušného programu, jeho rozšírenia, doplnenia alebo recenzií. Poskytovanie prístupu k jednotlivým dielam alebo iným predmetom ochrany, ktoré boli začlenené do televízneho alebo rozhlasového programu, by sa nemalo považovať za doplnkovú online službu. Do rozsahu vymedzenia doplnkovej online služby nepatrí ani poskytovanie prístupu k dielam alebo iným predmetom ochrany nezávisle od vysielania, ako sú služby poskytujúce prístup k jednotlivým hudobným alebo audiovizuálnym dielam, hudobným albumom či videám.

(8)    Doplnkové online služby, ktorých sa týka toto nariadenie, sú služby ponúkané vysielacími organizáciami s jasným podriadeným vzťahom k vysielaniu. Patria k nim služby poskytujúce výhradne lineárny prístup k spravodajským a publicistickým programom súbežne s vysielaním a službami, ktoré v rámci vymedzenej časovej lehoty po odvysielaní poskytujú prístup k spravodajským a publicistickým programom, ktoré už vysielacia organizácia odvysielala (takzvané služby opakovaného prehrávania). Poskytovanie prístupu k jednotlivým dielam alebo iným predmetom ochrany, ktoré boli začlenené do televízneho alebo rozhlasového programu, by sa nemalo považovať za doplnkovú online službu. Do rozsahu vymedzenia doplnkovej online služby nepatrí ani poskytovanie prístupu k dielam alebo iným predmetom ochrany nezávisle od vysielania, ako sú služby poskytujúce prístup k jednotlivým hudobným alebo audiovizuálnym dielam, hudobným albumom či videám.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)    Na uľahčenie vysporiadania práv na cezhraničné poskytovanie doplnkových online služieb je potrebné zaviesť zásadu krajiny pôvodu, pokiaľ ide o výkon autorského práva a s ním súvisiacich práv uskutočňovaný v priebehu poskytovania doplnkovej online služby, prístupu k nej alebo jej využívania. Zásada krajiny pôvodu by sa mala výlučne uplatňovať na vzťah medzi držiteľmi práv (alebo subjektmi zastupujúcimi držiteľov práv, ako sú napríklad organizácie kolektívnej správy) a vysielacími organizáciami a výhradne na účely poskytovania doplnkovej online služby, prístupu k nej alebo jej využívania. Zásada krajiny pôvodu by sa nemala uplatňovať na žiadny následný verejný prenos ani následné rozmnožovanie obsahu chráneného autorskými právami alebo s nimi súvisiacimi právami, ktorý je súčasťou doplnkovej online služby.

(9)    Na uľahčenie vysporiadania práv umožňujúcich vysielateľovi cezhranične poskytovať doplnkové online služby, ktoré súvisia výhradne so spravodajskými a s publicistickými programami, je potrebné zaviesť zásadu krajiny pôvodu, pokiaľ ide o výkon autorského práva a s ním súvisiacich práv uskutočňovaný v priebehu poskytovania uvedených doplnkových online služieb, prístupu k nim alebo ich využívania. Zásada krajiny pôvodu by sa mala výlučne uplatňovať na vzťah medzi nositeľmi práv (alebo subjektmi zastupujúcimi nositeľov práv, ako sú napríklad organizácie kolektívnej správy) a vysielacími organizáciami a výhradne na účely poskytovania uvedených doplnkových online služieb súvisiacich so spravodajskými a publicistickými programami, prístupu k nim alebo ich využívania. Zásada krajiny pôvodu by sa nemala uplatňovať na žiadny následný verejný prenos ani následné rozmnožovanie obsahu chráneného autorskými právami alebo s nimi súvisiacimi právami, ktorý je súčasťou doplnkovej online služby.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Zásada krajiny pôvodu stanovená v tomto nariadení by sa nemala vzťahovať na doplnkové online služby, ktoré sú prednostne alebo výhradne zamerané na iný členský štát, než je členský štát, v ktorom má vysielacia organizácia hlavné miesto podnikania. Takáto služba – prednostne alebo výhradne zameraná na určitý členský štát – je služba, ktorej programy sú jasne zamerané na obyvateľov konkrétneho členského štátu, ktorý je iný ako členský štát, v ktorom má vysielacia organizácia hlavné miesto podnikania, a ktorej diváci a poslucháči sú jasne obmedzení na obyvateľov tohto konkrétneho členského štátu a v prípade ktorej je nepravdepodobné, že sa jej poslucháči a diváci nachádzajú mimo konkrétneho členského štátu, na ktorý sú programy zamerané. K aspektom, ktoré umožňujú identifikovať cieľovú skupinu divákov a poslucháčov, patrí najmä jazyk vrátane jazyka použitého v titulkoch, reklame a dabingu, diváci a poslucháči, na ktorých je propagácia vysielacej služby zameraná, a/alebo miestny charakter programu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)    Keďže poskytovanie doplnkovej online služby, prístup k nej alebo jej využívanie sa má odohrávať výhradne v členskom štáte hlavného miesta podnikania vysielacej organizácie, zatiaľ čo doplnková online služba sa môže de facto poskytovať cezhranične aj do iných členských štátov, je potrebné zabezpečiť, aby strany pri stanovovaní výšky platby za predmetné práva zohľadnili všetky aspekty doplnkovej online služby, ako sú vlastnosti služby, diváci a poslucháči vrátane divákov a poslucháčov v členskom štáte, v ktorom má vysielacia organizácia hlavné miesto podnikania, a v iných členských štátoch, v ktorých sa poskytuje prístup k doplnkovej online službe a v ktorých sa táto služba využíva, a jazyková verzia.

(10)    Keďže poskytovanie doplnkovej online služby k spravodajským a publicistickým programom, prístup k nej alebo jej využívanie sa má odohrávať výhradne v členskom štáte hlavného miesta podnikania vysielacej organizácie, zatiaľ čo doplnková online služba sa môže de facto poskytovať cezhranične aj do iných členských štátov, je potrebné zabezpečiť, aby strany pri stanovovaní výšky platby za predmetné práva uplatnili objektívne kritériá a zohľadnili všetky aspekty doplnkovej online služby, ako sú vlastnosti služby vrátane lehoty dostupnosti online, diváci a poslucháči vrátane divákov a poslucháčov v členskom štáte, v ktorom má vysielacia organizácia hlavné miesto podnikania, a v iných členských štátoch, v ktorých sa poskytuje prístup k doplnkovej online službe a v ktorých sa táto služba využíva, a všetky dostupné jazykové verzie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)    Na základe zásady zmluvnej slobody bude možné naďalej obmedzovať využívanie práv, ktorých sa bude týkať zásada krajiny pôvodu stanovená v tomto nariadení, a to najmä pokiaľ ide o niektoré technické prostriedky vysielania alebo niektoré jazykové verzie, za predpokladu, že takéto obmedzenia využívania práv budú v súlade s právom Únie.

(11)    Treba pripomenúť, že na základe zásady zmluvnej slobody a s cieľom podporiť existujúce modely licencovania, ako sú výlučné územné licencie, ktoré umožňujú využiť mechanizmy financovania nevyhnutné pre audiovizuálnu produkciu, optimálnu distribúciu a propagáciu kultúrnej rozmanitosti, je potrebné naďalej obmedzovať využívanie práv, ktorých sa týka zásada krajiny pôvodu stanovená v tomto nariadení, za predpokladu, že všetky takéto obmedzenia využívania práv budú v súlade s vnútroštátnym právom a právom Únie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Cieľom tohto nariadenia nie je nabádať na taktizovanie pri výbere súdu. Zásada krajiny pôvodu by sa nemala vzťahovať na online služby, ktoré sa prevažne ani výhradne nezameriavajú na divákov a poslucháčov v členskom štáte, v ktorom má vysielacia organizácia hlavné miesto podnikania, s cieľom obmedziť postupy, keď sa vysielateľ snaží usadiť v inom členskom štáte, aby sa vyhol nevýhodným finančným povinnostiam alebo využíval výhodnejšie licenčné podmienky v porovnaní s členským štátom, v ktorom má hlavné miesto podnikania. Na posúdenie toho, či cieľovou skupinou online služby sú diváci a poslucháči mimo jej členského štátu, by sa mali vziať do úvahy vlastnosti služby, ako aj použité jazykové verzie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b)   Podľa zásady zmluvnej slobody a s cieľom zabrániť neodôvodnenému poškodeniu existujúcich modelov licencovania, ako sú výlučné územné licencie, je cezhraničná retransmisia z iného alebo do iného členského štátu obmedzená na retransmisiu služieb porovnateľných s káblovými a IPTV službami v riadenom prostredí.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11c)  Toto nariadenie v súlade so zásadou zmluvnej slobody nebráni použitiu existujúcich modelov licencovania, ako sú územné licencie, a nie sú ním dotknuté existujúce ustanovenia vnútroštátneho zmluvného práva v oblasti autorského práva, pokiaľ ide o primeranú odmenu, ani existujúce riešenia kolektívnej správy týkajúce sa retransmisie v rámci členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)    Operátori služieb retransmisie ponúkaných v satelitných, digitálnych pozemských, mobilných sieťach a sieťach IP s uzavretým okruhom a podobných sieťach poskytujú služby ekvivalentné službám, ktoré poskytujú operátori služieb káblovej retransmisie, keď pre verejnosť uskutočňujú súbežnú neupravenú a neskrátenú retransmisiu pôvodného vysielania televíznych alebo rozhlasových programov z iného členského štátu po kábli alebo vzduchom, a to vrátane satelitného, avšak s výnimkou online vysielania, a ak je vysielanie určené na príjem verejnosťou. Preto by mali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a využívať výhody vyplývajúce z mechanizmu, ktorým sa zavádza povinná kolektívna správa práv. Služby retransmisie, ktoré sa ponúkajú na otvorenom internete, by sa mali z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vylúčiť, keďže majú odlišné vlastnosti. Nie sú prepojené na žiadnu konkrétnu infraštruktúru a ich schopnosť zabezpečiť kontrolované prostredie je napríklad v porovnaní s káblovými sieťami alebo sieťami IP s uzavretým okruhom obmedzená.

(12)    Operátori služieb retransmisie ponúkaných prostredníctvom satelitných, digitálnych pozemských služieb alebo služieb porovnateľných s káblovými alebo IPTV službami v riadenom prostredí poskytujú služby ekvivalentné službám, ktoré poskytujú operátori služieb káblovej retransmisie, keď pre verejnosť uskutočňujú súbežnú neupravenú a neskrátenú retransmisiu pôvodného vysielania televíznych alebo rozhlasových programov z iného členského štátu po kábli alebo vzduchom, a to vrátane satelitného, avšak s výnimkou online vysielania, a ak je vysielanie určené na príjem verejnosťou. Preto by mali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a využívať výhody vyplývajúce z mechanizmu, ktorým sa zavádza povinná kolektívna správa práv. Služby retransmisie, ktoré sa ponúkajú na otvorenom internete, pričom nejde o služby porovnateľné s káblovými a IPTV službami v riadenom prostredí, by sa mali z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vylúčiť, keďže majú odlišné vlastnosti. Nie sú prepojené na žiadnu konkrétnu infraštruktúru a ich schopnosť zabezpečiť kontrolované prostredie je napríklad v porovnaní s káblovými sieťami alebo sieťami IP s uzavretým okruhom obmedzená.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)    Na zabezpečenie právnej istoty pre operátorov služieb retransmisie ponúkaných v satelitných, digitálnych pozemských, mobilných sieťach a sieťach IP s uzavretým okruhom a podobných sieťach a na prekonanie rozdielov v oblasti služieb retransmisie vo vnútroštátnom práve by sa mali uplatňovať podobné pravidlá, aké sa uplatňujú na káblovú retransmisiu podľa vymedzenia v smernici 93/83/EHS. Pravidlá stanovené v danej smernici obsahujú povinnosť vykonávať právo na udelenie alebo odmietnutie povolenia operátorovi služby retransmisie prostredníctvom organizácie kolektívnej správy. Tým nie je dotknutá smernica 2014/26/EÚ, a najmä jej ustanovenia týkajúce sa práv držiteľov práv v oblasti výberu organizácie kolektívnej správy.

(13)    Na zabezpečenie právnej istoty pre operátorov služieb retransmisie ponúkaných prostredníctvom satelitných, digitálnych pozemských služieb a služieb porovnateľných s káblovými a IPTV službami v riadenom prostredí a na prekonanie rozdielov v oblasti služieb retransmisie vo vnútroštátnom práve by sa mali uplatňovať podobné pravidlá, aké sa uplatňujú na káblovú retransmisiu podľa vymedzenia v smernici 93/83/EHS. Pravidlá stanovené v danej smernici obsahujú povinnosť vykonávať právo na udelenie alebo odmietnutie povolenia operátorovi služby retransmisie prostredníctvom organizácie kolektívnej správy. Tým nie je dotknutá smernica 2014/26/EÚ, a najmä jej ustanovenia týkajúce sa práv nositeľov práv v oblasti výberu organizácie kolektívnej správy. Samotné právo odmietnuť povolenie zostáva nedotknuté a do určitej miery je regulovaný len spôsob výkonu tohto práva. Takisto to znamená, že vždy je možné rozhodnúť o tom, či sa právo na retransmisiu udelí alebo nie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a) Organizácie kolektívnej správy by mali mať možnosť uplatňovať ustanovenia o výkone práva pri retransmisii stanovené v tomto nariadení rozšírením kolektívnej zmluvy s operátorom služby retransmisie aj o práva nositeľov práv, ktorých organizácia nezastupuje v prípade, že takýto systém sa poskytuje podľa vnútroštátneho práva.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Vysielatelia, ktorí vysielajú svoje signály prenášajúce programy určené na príjem verejnosťou prostredníctvom procesu priameho príjmu distribútormi, ktorí sú v súlade s Bernským dohovorom tretími stranami vo vzťahu k vysielateľovi, by mali byť spoločne so svojimi distribútormi zodpovední za jednotné a nedeliteľné akty verejného prenosu a sprístupňovania verejnosti podľa vymedzenia v článku 3 smernice 2001/29/ES, ktoré vykonávajú spoločne. Takéto vysielacie organizácie a takíto distribútori by preto mali získať povolenie od dotknutých nositeľov práv na príslušnú účasť na takýchto aktoch.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14b)  Výnimka stanovená v tomto nariadení týkajúca sa práv vykonávaných vysielacími organizáciami pri retransmisii, pokiaľ ide o ich vlastné vysielanie, by nemala obmedziť možnosť nositeľov práv previesť svoje práva na organizáciu kolektívnej správy a priamo sa tak podieľať na odmene, ktorú vypláca operátor služby retransmisie.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)    S cieľom zabrániť obchádzaniu uplatňovania zásady krajiny pôvodu prostredníctvom predlžovania platnosti existujúcich zmlúv o výkone autorského práva a s ním súvisiacich práv týkajúcich sa poskytovania doplnkovej online služby, ako aj prístupu k doplnkovej online službe alebo jej využívania, je potrebné uplatňovať zásadu krajiny pôvodu aj na existujúce zmluvy, ale s prechodným obdobím.

(15)    S cieľom zabrániť obchádzaniu uplatňovania zásady krajiny pôvodu vzťahujúcej sa na spravodajské a publicistické programy prostredníctvom predlžovania platnosti existujúcich zmlúv o výkone autorského práva a s ním súvisiacich práv týkajúcich sa poskytovania doplnkovej online služby, ako aj prístupu k doplnkovej online službe alebo jej využívania, je potrebné uplatňovať túto zásadu aj na existujúce zmluvy, ale s prechodným obdobím.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Vysielatelia, ktorí vysielajú svoje signály prenášajúce programy určené na príjem verejnosťou prostredníctvom procesu priameho príjmu distribútormi, by mali byť spoločne so svojimi distribútormi zodpovední za jednotné a nedeliteľné akty verejného prenosu a sprístupňovania verejnosti podľa vymedzenia v článku 3 smernice 2001/29/ES, ktoré vykonávajú spoločne. Takéto vysielacie organizácie a distribútori by preto mali získať osobitné povolenie od dotknutých nositeľov práv na svoju príslušnú účasť na takýchto aktoch.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)    V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržujú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie. Keďže môže nastať zásah do výkonu práv držiteľov práv v rozsahu, v akom sa na výkon práva na verejný prenos v oblasti služieb retransmisie vyžaduje povinná kolektívna správa, je potrebné pre osobitné služby zaviesť cielenú podmienku, aby sa umožnilo širšie cezhraničné šírenie televíznych a rozhlasových programov uľahčením vysporiadania týchto práv.

(16)    V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržujú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie. Keďže pokiaľ sa pri výkone práva na verejný prenos v oblasti služieb retransmisie uskutočňuje povinná kolektívna správa, dochádza k zásahu do výkonu práv nositeľov práv, je potrebné zaviesť cielenú podmienku a obmedziť ju na osobitné služby, ktoré sú podobné káblovej a satelitnej retransmisii a uskutočňujú sa v riadenom prostredí.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)    Nariadenie by sa malo po uplynutí určitého času od nadobudnutia účinnosti preskúmať s cieľom posúdiť okrem iného aj to, do akej miery sa zvýšilo cezhraničné poskytovanie doplnkových online služieb v prospech európskych spotrebiteľov, a tým aj v prospech zlepšenia kultúrnej rozmanitosti v Únii.

(18)    V súlade so zásadami lepšej tvorby práva by sa malo nariadenie po uplynutí určitého času od nadobudnutia účinnosti preskúmať s cieľom posúdiť vplyv nariadenia vrátane ustanovení o priamom príjme, európskom kreatívnom priemysle, financovaní európskych audiovizuálnych diel a nositeľoch práv. V preskúmaní by sa malo zohľadniť aj to, do akej miery sa zvýšilo cezhraničné poskytovanie doplnkových online služieb a úroveň investícií do nového obsahu v prospech európskych spotrebiteľov a podnikov, a tým aj v prospech zlepšenia kultúrnej rozmanitosti v Únii.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)    Keďže cieľ tohto nariadenia, a to podpora cezhraničného poskytovania doplnkových online služieb a uľahčenie retransmisií televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v iných členských štátoch, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie svojho cieľa. Pokiaľ ide o cezhraničné poskytovanie doplnkových online služieb, týmto nariadením sa zavádzajú mechanizmy umožňujúce uľahčenie vysporiadania autorského práva a s ním súvisiacich práv. Týmto nariadením nevzniká vysielacím organizáciám povinnosť takéto služby cezhranične poskytovať. Týmto nariadením ani nevzniká operátorom služieb retransmisie povinnosť začleniť do svojich služieb televízne alebo rozhlasové programy s pôvodom v iných členských štátoch. Toto nariadenie sa týka iba výkonu niektorých práv na retransmisiu v rozsahu potrebnom na zjednodušenie licencovania autorského práva a s ním súvisiacich práv pre dané služby a iba v oblasti televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v iných členských štátoch Únie,

(19)    Keďže cieľ tohto nariadenia, a to podpora cezhraničného poskytovania doplnkových online služieb k spravodajským a publicistickým programom a uľahčenie retransmisií televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v iných členských štátoch, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a účinkov ho možno v niektorých prípadoch lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie svojho cieľa. Pokiaľ ide o cezhraničné poskytovanie určitých doplnkových online služieb vysielateľov, týmto nariadením nevzniká vysielacím organizáciám povinnosť takéto služby cezhranične poskytovať. Týmto nariadením ani nevzniká operátorom služieb retransmisie povinnosť začleniť do svojich služieb televízne alebo rozhlasové programy s pôvodom v iných členských štátoch. Toto nariadenie sa týka iba výkonu niektorých práv na retransmisiu v rozsahu potrebnom na zjednodušenie licencovania autorského práva a s ním súvisiacich práv pre dané služby a iba v oblasti televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v iných členských štátoch Únie,

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a)  Retransmisia programov z iných členských štátov je aktom podliehajúcim autorskému právu a v niektorých prípadoch s ním súvisiacim právam. Online služby by preto mali získať povolenie od každého nositeľa práv na každú časť retransmitovaného programu. V súlade s týmto nariadením by sa povolenia mali udeľovať zmluvne, pokiaľ nie je v rámci jestvujúcich právnych licenčných režimov stanovená dočasná výnimka.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok -1 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok -1

 

Predmet úpravy

 

1.   Týmto nariadením sa vytvárajú právne mechanizmy na uľahčenie vysporiadania autorského práva a s ním súvisiacich práv, ktoré sa týkajú cezhraničného poskytovania doplnkových online služieb, a uľahčenie digitálnych retransmisií v uzavretom prostredí.

 

2.   K týmto právnym mechanizmom patrí zavedenie zásady krajiny pôvodu pri výkone uvedených práv. Právne mechanizmy zahŕňajú aj ustanovenia o povinnej kolektívnej správe autorského práva a s ním súvisiacich práv týkajúcich sa retransmisie, o právnych predpokladoch zastúpenia organizáciami kolektívnej správy a výkone práv na retransmisiu vysielacími organizáciami.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)   „retransmisia“ je každá súbežná, neupravená a neskrátená retransmisia, iná než káblová retransmisia vymedzená v smernici 93/83/EHS a iná než retransmisia poskytovaná prostredníctvom služby prístupu k internetu vymedzenej v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120, určená na prijímanie pôvodného vysielania z iného členského štátu verejnosťou, a to po kábli alebo vzduchom, vrátane satelitného, nie však online vysielania televíznych alebo rozhlasových programov určených na prijímanie verejnosťou, za predpokladu, že takúto retransmisiu uskutočnila iná strana než vysielacia organizácia, ktorá uskutočnila pôvodné vysielanie alebo ktorá riadila alebo bola zodpovedná za takéto vysielanie.

b)   „retransmisia“ je každá súbežná, neupravená a neskrátená retransmisia, iná než káblová retransmisia vymedzená v smernici 93/83/EHS obmedzená na služby porovnateľné s káblovými alebo IPTV službami, ktoré sú určené na prijímanie pôvodného vysielania z iného členského štátu verejnosťou, a to po kábli alebo vzduchom, vrátane satelitného, nie však online vysielania televíznych alebo rozhlasových programov určených na prijímanie verejnosťou, za predpokladu, že takúto retransmisiu uskutočnila iná strana než vysielacia organizácia, ktorá uskutočnila pôvodné vysielanie alebo ktorá riadila alebo bola zodpovedná za takéto vysielanie.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)   „priamy príjem“ je dvoj- alebo viacfázový proces, pri ktorom vysielacie organizácie vysielajú signály prenášajúce programy určené na príjem verejnosťou distribútorom, pričom v ich prípade nejde o vysielacie organizácie podľa Bernského dohovoru, a prenos sa uskutočňuje prostredníctvom súkromného pripojenia z bodu do bodu – po kábli alebo vzduchom vrátane satelitného prenosu – tak, aby signály prenášajúce programy nemohli byť počas tohto prenosu zachytené širokou verejnosťou; distribútori potom ponúkajú tieto programy verejnosti súbežne, v neupravenej a neskrátenej podobe, na pozeranie alebo počúvanie v káblových sieťach alebo prostredníctvom mikrovlnného systému, v digitálnych pozemských sieťach, sieťach IP a mobilných sieťach alebo podobných sieťach.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)   „riadené prostredia“ sú vymedzené výlučne ako služby porovnateľné s káblovými službami alebo služby porovnateľné s IPTV službami so zabezpečeným a obmedzeným prístupom, v rámci ktorých operátori retransmisie poskytujú svojim zmluvne oprávneným používateľom službu retransmisie prostredníctvom šifrovaného prepojenia z bodu do bodu.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 2

Článok 2

Uplatňovanie zásady krajiny pôvodu na doplnkové online služby

Uplatňovanie zásady krajiny pôvodu v prípade online služieb na vysielanie spravodajských a publicistických programov

1.   Akty verejného prenosu a sprístupňovania uskutočňované pri poskytovaní doplnkovej online služby vysielacou organizáciou alebo ktoré sú riadené vysielacou organizáciou alebo za ktoré je vysielacia organizácia zodpovedná, ako aj akty rozmnožovania potrebné na poskytovanie doplnkovej online služby, prístup k nej alebo jej využívanie, sa na účely výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv, ktoré sú pre tieto akty relevantné, považujú za uskutočňované výhradne v členskom štáte, v ktorom má vysielacia organizácia svoje hlavné miesto podnikania.

1.   Akty verejného prenosu a sprístupňovania uskutočňované pri poskytovaní doplnkovej online služby k pôvodnému vysielaniu výlučne spravodajských a publicistických programov vysielacou organizáciou alebo ktoré sú riadené vysielacou organizáciou alebo za ktoré je vysielacia organizácia zodpovedná, ako aj akty rozmnožovania takýchto spravodajských a publicistických programov potrebné na poskytovanie takejto doplnkovej online služby, prístup k nej alebo jej využívanie, sa na účely nadobudnutia a výkonu nadobudnutého autorského práva a s ním súvisiacich práv, ktoré sú pre tieto akty relevantné, považujú za uskutočňované výhradne v členskom štáte, v ktorom má vysielacia organizácia svoje hlavné miesto podnikania.

2.   Pri stanovovaní výšky platby za práva, na ktoré sa vzťahuje zásada krajiny pôvodu uvedená v odseku 1, strany zohľadnia všetky aspekty doplnkovej online služby, ako sú vlastnosti doplnkovej online služby, diváci a jazyková verzia.

2.   Pri stanovovaní výšky platby za práva, na ktoré sa vzťahuje zásada krajiny pôvodu uvedená v odseku 1, strany zohľadnia všetky aspekty doplnkovej online služby, ako sú vlastnosti doplnkovej online služby vrátane lehoty dostupnosti online, diváci a poslucháči a všetky dostupné jazykové verzie.

 

2a.   Odsekom 2 nie je obmedzená sloboda strán dohodnúť sa na osobitných spôsoboch alebo kritériách výpočtu sumy, ktorá sa má zaplatiť za práva podliehajúce zásade krajiny pôvodu, ako sú kritériá založené na príjmoch vysielacej organizácie z online služby.

 

2b.  Odsekmi 1 a 2 nie je dotknutá zásada teritoriality a zásada zmluvnej slobody podľa autorského práva ani žiadneho práva vyplývajúceho zo smernice 2001/29/ES. Na tomto základe sú strany oprávnené naďalej schvaľovať zavádzanie obmedzení týkajúcich sa využívania práv uvedených v odseku 1 za predpokladu, že všetky takéto obmedzenia sú v súlade s právnymi predpismi Únie a členských štátov.

 

2c.  Retransmisia pôvodného vysielania televízneho alebo rozhlasového programu z jedného členského štátu do iných členských štátov prostredníctvom doplnkovej online služby, ako sa vymedzuje v tomto nariadení, sa uskutočňuje v súlade s platným autorským právom, s ním súvisiacimi právami a právami na iné predmety ochrany a na základe individuálnych alebo kolektívnych zmluvných dohôd uzavretých medzi vlastníkmi autorských práv, nositeľmi práv súvisiacich s autorským právom, nositeľmi práv na iné predmety ochrany a operátormi služieb retransmisie.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 3

Článok 3

Výkon práva na retransmisiu držiteľmi práv inými než vysielacími organizáciami

Výkon práva na inú ako káblovú retransmisiu nositeľmi práv inými než vysielacími organizáciami

 

-1.   Právo na retransmisiu je výlučné právo a nositelia autorského práva a iných práv súvisiacich s autorským právom musia povoliť jeho využívanie.

1.   Držitelia autorského práva a s ním súvisiacich práv iní než vysielacie organizácie môžu vykonávať svoje práva na udelenie alebo zamietnutie povolenia na retransmisiu iba prostredníctvom organizácie kolektívnej správy.

1.   Nositelia autorského práva a s ním súvisiacich práv iní než vysielacie organizácie vykonávajú svoje práva umožňujúce prístup k službám retransmisie v riadenom prostredí iba prostredníctvom organizácie kolektívnej správy.

2.   Ak držiteľ práv nepreviedol správu práva uvedeného v odseku 1 na organizáciu kolektívnej správy, organizácia kolektívnej správy, ktorá spravuje práva rovnakej kategórie pre územie členského štátu, pre ktoré sa operátor služby retransmisie snaží vysporiadať práva na retransmisiu, sa považuje za oprávnenú spravovať právo v mene daného držiteľa práv.

 

3.   Ak práva danej kategórie pre územie členského štátu spravuje viac organizácií kolektívnej správy, držiteľ práv sa môže slobodne rozhodnúť, ktorá z týchto organizácií kolektívnej správy sa bude považovať za oprávnenú spravovať jeho právo. Ak si v takejto situácii držiteľ práv nevyberie organizáciu kolektívnej správy, je úlohou členského štátu, pre ktorého územie sa operátor služby retransmisie snaží vysporiadať práva na retransmisiu, aby určil, ktorá z organizácií kolektívnej správy sa má považovať za oprávnenú spravovať právo daného držiteľa práv.

3.   Ak práva danej kategórie pre územie členského štátu spravuje viac organizácií kolektívnej správy, nositeľ práv sa môže slobodne rozhodnúť, ktorá z týchto organizácií kolektívnej správy sa bude považovať za oprávnenú spravovať jeho právo. Ak si v takejto situácii nositeľ práv nevyberie organizáciu kolektívnej správy, je úlohou členského štátu, pre ktorého územie sa operátor služby retransmisie snaží vysporiadať práva na retransmisiu, aby určil, ktorá z organizácií kolektívnej správy sa má považovať za oprávnenú spravovať právo daného nositeľa práv.

4.   Držiteľ práv má rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy medzi operátorom služby retransmisie a organizáciou kolektívnej správy, ktorá sa považuje za oprávnenú spravovať jeho právo, ako držitelia práv, ktorí oprávnili organizáciu kolektívnej správy, a tieto práva môže uplatňovať počas obdobia, ktoré stanoví príslušný členský štát, pričom toto obdobie nie je kratšie ako tri roky od dátumu retransmisie, ktorej súčasťou je jeho dielo alebo iný predmet ochrany.

 

5.   Členský štát môže zariadiť, aby sa v prípade, že držiteľ práv povolí na svojom území pôvodné vysielanie diela alebo iného predmetu ochrany, predpokladalo, že tento držiteľ súhlasí s tým, aby sa jeho práva na retransmisiu nevykonávali na individuálnom základe, ale v súlade s týmto nariadením.

 

 

5a. Organizácie kolektívnej správy spravujú databázu informácií týkajúcich sa správy autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uvedených v tomto článku vrátane informácií o nositeľovi práva, druhu použitia, území a lehote.

 

5b.   Na účely tohto nariadenia musí tiež existovať možnosť požiadať o pomoc sprostredkovateľov a zamedziť zneužitiu postavenia pri rokovaniach, ako sa stanovuje v článku 11 a článku 12 ods. 1 smernice Rady 93/83/EHS.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Využívanie programového vysielania prostredníctvom retransmisie

 

Retransmisia diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú súčasťou televízneho alebo rozhlasového programu pôvodne sprístupneného verejnosti vysielacou organizáciou, je akt verejného prenosu takéhoto programu bez ohľadu na to, či operátor služby retransmisie využíva rovnaké technické prostriedky alebo odlišné technické prostriedky, než sú technické prostriedky použité na uskutočnenie pôvodného aktu vysielania, a bez ohľadu na to, či sa takáto retransmisia uskutočňuje v oblasti, kde v skutočnosti došlo k príjmu pôvodného vysielania, alebo v oblasti, kde malo dôjsť k príjmu pôvodného vysielania.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4a

 

Využívanie programového vysielania prostredníctvom procesu priameho príjmu Vysielatelia, ktorí vysielajú signály prenášajúce programy určené na príjem verejnosťou prostredníctvom procesu priameho príjmu distribútormi, pričom v ich prípade nejde o vysielacie organizácie podľa Bernského dohovoru, sú spoločne so svojimi distribútormi zodpovední za jednotné a nedeliteľné akty verejného prenosu a sprístupňovania verejnosti podľa vymedzenia v článku 3 smernice 2001/29/ES, ktoré vykonávajú spoločne. Takéto vysielacie organizácie a takíto distribútori by preto mali získať povolenie od dotknutých nositeľov práv na príslušnú účasť na takýchto aktoch.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 5

vypúšťa sa

Prechodné ustanovenia

 

Dohody o výkone autorského práva a s ním súvisiacich práv týkajúcich sa verejného prenosu a sprístupňovania uskutočňovaných pri poskytovaní doplnkovej online služby, ako aj rozmnožovania, ktoré sú potrebné na poskytovanie doplnkovej online služby, prístup k nej alebo jej využívanie, platné k [the date mentioned in Article 7(2), to be inserted by OPOCE], podliehajú ustanoveniam článku 2 od [the date mentioned in Article 7(2) + 2 years, to be inserted by OPOCE], ak ich platnosť uplynie po tomto dátume.

 

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Najneskôr [3 years after the date mentioned in Article 7(2) to be inserted by OPOCE] vykoná Komisia preskúmanie tohto nariadenia a správu s hlavnými zisteniami predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

(1)  Najneskôr [3 years after the date mentioned in Article 7(2) to be inserted by OPOCE] vykoná Komisia preskúmanie tohto nariadenia a správu s hlavnými zisteniami predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Táto správa sa jednoducho a účinne sprístupní verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Členské štáty poskytnú Komisii informácie potrebné na vypracovanie správy uvedenej v odseku 1.

(2)  Členské štáty poskytnú Komisii včas a primeraným spôsobom informácie potrebné na vypracovanie správy uvedenej v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Uplatňuje sa od [6 months following the day of its publication, to be inserted by OPOCE].

(2)  Uplatňuje sa od [18 months following the day of its publication, to be inserted by OPOCE].

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Jednoduchší prístup k televíznym a rozhlasovým programom cez internet je hlavným prvkom dosiahnutia digitálneho vnútorného trhu. Naďalej existujúce neviditeľné vnútroštátne hranice v digitálnej oblasti by mali byť priepustnejšie, aby sa zaručil aj cezhraničný prístup k digitálnemu obsahu, ktorý je už dostupný online. Je absurdné, že digitálny obsah, ktorý sa vyznačuje rýchlou a jednoduchou prenosnosťou a dostupnosťou, je obmedzovaný vnútroštátnymi prekážkami, zatiaľ čo v prípade materiálneho tovaru sa práve tieto obmedzenia už dávno prekonávajú.

V oblasti autorského práva sú opatrenia na riešenie geografického blokovania dôsledkom roztrieštenosti práva, ako aj uplatňovania zásady teritoriality.

Zatiaľ čo uplatňovanie zásady teritoriality sa nariadením neobmedzuje, roztrieštenosť práva zanikne zavedením právnej fikcie v podobe zásady krajiny pôvodu. V tomto ohľade je nariadenie veľmi vyváženým kompromisom medzi protichodnými záujmami. Ďalšie obmedzenia spravodajca odmieta v záujme toho, aby sa nezužoval rozsah pôsobnosti tohto nariadenia.

Roztrieštenosť práva vedie k príliš vysokým transakčným nákladom, ktoré odrádzajú vysielacie organizácie od zaručenia cezhraničného prístupu. Chýbajúca právna dostupnosť bráni tomu, aby sa v plnej miere zužitkovávala spoločenská hodnota diel. Spotrebitelia čoraz častejšie využívajú služby televízneho a rozhlasového vysielania cez internet, a nie tradičnými spôsobmi šírenia, ako sú kábel, satelit a anténa. Tým sa však nemení len uprednostňovaný spôsob prístupu k službám televízneho a rozhlasového vysielania, ale aj celkové správanie divákov: prechádzajú od lineárneho televízneho vysielania na nelineárne, časovo posunuté využívanie ponuky cez koncové zariadenie podľa vlastného výberu. Tieto zmeny možno pozorovať najmä u mladšej generácie. Návrh však nie je zameraný na odstránenie národných licencií a ich nahradenie celoeurópskou licenciou. Návrh preberá známu a osvedčenú zásadu článku 1 ods. 2 písm. b) smernice 93/83/ES, ktorá je známa ako zásada krajiny pôvodu, a rozširuje jej platnosť na online oblasť. V podstate sa tým zjednodušuje správa práv, a to stanovením toho, ktoré vnútroštátne predpisy o autorskom práve sa uplatnia. Tým sa minimalizuje prekážka spočívajúca v príliš vysokých transakčných nákladoch. Naproti tomu sa nezavádza povinnosť vysielateľov poskytovať služby.

Spravodajca si je vedomý významu európskej kinematografie a jej zachovanie, ako aj podporu považuje za dôležité. Kinematografia totiž zamestnáva približne 1 milión ľudí, od scenáristov cez filmársky štáb a herečky a hercov až po poskytovateľov podporných služieb. Navyše prispieva ku kultúrnej rozmanitosti, ktorá je zase nenahraditeľná, pokiaľ ide o fungovanie informačnej spoločnosti a demokracie.

Táto rozmanitosť však môže v plnej miere pôsobiť len vtedy, ak je dostupná pre jednotlivcov. Pretože len tak je možné podporovať rozsiahlu verejnú diskusiu. Toto nariadenie podporuje túto formu rozmanitosti, pričom nijako nespochybňuje rozmanitosť z kvantitatívneho a kvalitatívneho hľadiska.

Spravodajca zastáva názor, že nariadenie prinesie rôznym skupinám obyvateľstva v Európskej únii nesmierne výhody, ktoré budú pociťovať v bežnom živote. Zatiaľ čo nariadenie o zaistení cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu (ďalej len „nariadenie o prenosnosti“) zaisťuje cezhraničné využívanie už získaných služieb v prípade platených služieb, predpokladá zároveň, že pobyt v inom členskom štáte je len dočasný. Patria sem pobyty na také účely, ako je napríklad cestovanie, dovolenka alebo štúdium.

Toto nariadenie sa, naopak, zameriava na skupiny osôb, ktoré sa dlhodobo zdržiavajú v určitom členskom štáte a majú legitímny záujem o prístup k online službám vysielateľov so sídlom v iných členských štátoch.

Týka sa to približne 13,6 milióna občanov, ktorí spolu so svojimi rodinami aktívne uplatňujú právo na slobodu pohybu, ktoré im zaručuje právo EÚ. V tejto súvislosti sa mimoriadne jasne prejavuje nepružný charakter hraníc, ktoré na rozdiel od porovnateľného jednotného trhu naďalej existujú na digitálnom vnútornom trhu. Hoci sa voľný pohyb osôb a tovaru na vnútornom trhu zaručuje, neplatí to pri prístupe k službám televízneho a rozhlasového vysielania, a teda k programom vysielaným z domovského štátu.

Z nariadenia budú mať osoh aj jazykové menšiny vo viacerých členských štátoch. Najmä v pohraničí sa ľuďom ťažko vysvetľuje, prečo možno zabezpečiť prístup k programom vysielaným v ich rodnom jazyku pomocou starých technológií, zatiaľ čo dnes už takisto zaužívaná technológia, internet, tento prístup neumožňuje.

Nariadenie bude takisto chrániť legitímny záujem o podporu cudzích jazykov, ktoré sú základom porozumenia medzi európskymi národmi, tým, že sa ľuďom umožní počúvať programové vysielanie v inom ako materinskom jazyku.

Okrem toho sa uľahčí celoeurópsky prístup k programom z iných členských štátov, čo znamená výrazný prínos k formovaniu európskej diváckej verejnosti.

Služby, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o prenosnosti, poskytujú zväčša prístup len k ponuke v oblasti zábavy, zatiaľ čo prístup k spravodajstvu a informačným službám nie je do jeho rozsahu pôsobnosti zahrnutý. Tento prístup je pritom neodmysliteľný, najmä v časoch falošných správ a úpadku dôvery v tradičné médiá. Má osobitný význam ako nástroj na podporu demokracie. Zjednodušený prístup k programu z iných členských štátov treba privítať v záujme podpory informačnej spoločnosti.

Právo hospodárskej súťaže obmedzuje zmluvnú slobodu len vtedy, ak sa uzatvárajú protisúťažné dohody (článok 101 a 102 ZFEÚ). Úlohou právnych predpisov v oblasti autorského práva však nie je ochrana pred možným porušením primárneho práva. Navyše, Súdny dvor Európskej únie v rozsudku vo veci Murphy(1) výslovne uviedol, že jeho judikatúra o licenčných zmluvách na práva duševného vlastníctva sa má vykladať tak, že výlučné licenčné dohody týkajúce sa jedného členského štátu vysielania nevedú automaticky ku konštatovaniu, že došlo k porušeniu pravidiel hospodárskej súťaže. Takéto konštatovanie musí byť odôvodnené ďalšími faktormi.

Rozšírením zásady krajiny pôvodu zaniká opodstatnenie z hľadiska pravidiel hospodárskej súťaže, a to absencia potrebných vysielacích práv. Možno si však predstaviť iné legitímne záujmy, ktoré by naďalej odôvodňovali opatrenia na riešenie geografického blokovania, ako napríklad miestne záujmy a kultúrne preferencie.

Nutnosť právneho predpisu zdôrazňuje aj skutočnosť, že 82 % verejných a 60 % súkromných vysielateľov používa nejakú formu geografického blokovania, čo výrazne sťažuje prístup k informačným službám. Z počtu ľudí, ktorí získavajú obsah pomocou virtuálnych súkromných sietí (VPN), vyplýva, že je potrebné vytvoriť určité formy prístupu. Túto potrebu treba vyriešiť schválením právnych predpisov, ktoré umožnia zákonný prístup k tomuto obsahu.

Spravodajca navrhuje tieto podstatné zlepšenia textu Komisie:

•  Pravidlá odmeňovania. Spravodajca znovu poukazuje na nesmierny kultúrny význam európskej kinematografie. V snahe zohľadniť obavy, ktoré vyjadrili predovšetkým európski filmoví tvorcovia, spravodajca navrhuje spresniť pravidlá odmeňovania uvedené v článku 2 ods. 2 a začleniť pravidlá odmeňovania do článku 3. Navrhnutým spresnením sa zaistí, aby autori, najmä autori neštandardných diel, dostávali primeranú dodatočnú odmenu.

•  Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia zahŕňajúci len doplnkové online služby sa z hľadiska technologického vývoja a rýchlo sa meniacej ponuky služieb javí ako príliš obmedzený. Spravodajca sa domnieva, že na zabezpečenie primeraného rozsahu pôsobnosti je potrebné vypustiť osobitný odkaz na vysielané programy. Už dnes sú niektoré programy vysielateľov k dispozícii výlučne online.

•  Navrhuje prechodné ustanovenie o uplatňovaní zásady krajiny pôvodu v prípade zakúpených filmov a zakúpených dielov televíznych seriálov, ktoré neboli vyrobené na objednávku, s cieľom prispôsobiť obchodné modely novým pravidlám

•  Ani úzke časové vymedzenie nie je primerané a spravodajca navrhuje vypustiť toto ustanovenie. Časové obmedzenia sa už vyskytujú vo vnútroštátnom práve. Spravodajca zastáva názor, že o dĺžke lehoty dostupnosti a zodpovedajúcej platbe by mali rozhodovať zmluvné strany.

•  Stanovuje sa zodpovednosť za priamy príjem.

•  Opatrenia týkajúce sa káblovej retransmisie musia byť technologicky neutrálne v prípadoch, keď sú rovnocenné s retransmisiou uskutočňovanou prevádzkovateľmi káblových sietí, aby sa zohľadnil technologický pokrok v tejto oblasti.

(1)

Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 4. októbra vo veciach C-403/08 a C-429-08, odôvodnenie 137 a nasl.


STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (28.6.2017)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Petra Kammerevert

(*) Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Vývoj v oblasti digitálnych technológií a internetu zmenil distribúciu televíznych a rozhlasových programov a prístup k nim. Používatelia čoraz viac očakávajú, že budú mať prístup k televíznym a rozhlasovým programom naživo i na požiadanie s využitím tradičných kanálov, napríklad satelitných alebo káblových, ale aj prostredníctvom online služieb. Vysielacie organizácie preto čoraz častejšie ponúkajú okrem vlastného vysielania televíznych a rozhlasových programov aj online služby, ktoré sú doplnkom k ich vysielaniu, ako napríklad služby súbežného vysielania a služby opakovaného prehrávania. Operátori služieb retransmisie, ktorí zlučujú vysielanie televíznych a rozhlasových programov do balíkov a poskytujú ich používateľom zároveň s pôvodným prenosom vysielania, ktorý je neupravený a neskrátený, používajú rôzne spôsoby retransmisie, ako napríklad káblové, satelitné, digitálne pozemské siete, siete IP s uzavretým okruhom alebo mobilné siete, ako aj otvorený internet. Na strane používateľov rastie dopyt po prístupe k vysielaniu televíznych a rozhlasových programov, a to nielen s pôvodom v ich členských štátoch, ale aj v iných členských štátoch Únie, pričom k takýmto používateľom sa radia príslušníci jazykových menšín Únie, ale aj osoby, ktoré žijú v inom členskom štáte, než je ich členský štát pôvodu.

(2)  Vývoj v oblasti digitálnych technológií a internetu zmenil a naďalej mení distribúciu televíznych a rozhlasových programov a prístup k nim. Používatelia čoraz viac očakávajú, že budú mať prístup k televíznym a rozhlasovým programom naživo i na požiadanie s využitím tradičných kanálov, napríklad satelitných alebo káblových, ale aj prostredníctvom online služieb. Vysielacie organizácie preto čoraz častejšie ponúkajú okrem vlastného vysielania televíznych a rozhlasových programov aj online služby, ako napríklad služby súbežného vysielania, vysielania cez internet a služby opakovaného prehrávania, ktoré dopĺňajú ich tradičný lineárny výstup. Okrem toho, vysielacie organizácie takisto sprístupňujú programy podobné televíznym a rozhlasovým programom výlučne online alebo najskôr online. Takéto praktiky sa v praxi vyskytujú čoraz častejšie, čo možno vysvetliť meniacou sa situáciou na trhu a dopytom spotrebiteľov. Operátori služieb retransmisie, ktorí zlučujú vysielanie televíznych a rozhlasových programov do balíkov a poskytujú ich používateľom zároveň s pôvodným prenosom vysielania, ktorý je neupravený a neskrátený, používajú rôzne spôsoby retransmisie, ako napríklad káblové, satelitné, digitálne pozemské siete, siete IP s uzavretým okruhom alebo mobilné siete, ako aj otvorený internet. Distribúcia televíznych a rozhlasových programov a prístup k nim preto čoraz väčšmi prebieha na technologicky neutrálnom základe s viacerými platformami. Na strane používateľov rastie dopyt po prístupe k vysielaniu televíznych a rozhlasových programov na akejkoľvek platforme v prostredí bez hraníc, a teda nielen s pôvodom v ich členských štátoch, ale aj v iných členských štátoch Únie, pričom k takýmto používateľom sa radia príslušníci jazykových menšín Únie, ale aj osoby, ktoré žijú v inom členskom štáte, než je ich členský štát pôvodu.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Poskytovaniu online služieb, ktoré sú doplnkom k vysielaniu, a poskytovaniu služieb retransmisie, a tým aj voľnému obehu televíznych a rozhlasových programov v rámci Únie, bráni množstvo prekážok. Vysielacie organizácie denne vysielajú množstvo hodín spravodajských, kultúrnych, politických, dokumentárnych alebo zábavných programov. Tieto programy obsahujú najrôznejší obsah, ako napríklad audiovizuálne, hudobné, literárne alebo grafické diela, ktoré sú chránené autorským právom a/alebo s ním súvisiacimi právami podľa práva Únie. Dôsledkom je zložitý proces vysporiadania práv s množstvom držiteľov práv na rôzne kategórie diel a iných predmetov ochrany. Tieto práva je často potrebné vysporiadať v krátkom časovom horizonte, najmä pri príprave spravodajských a publicistických programov. Ak chcú vysielacie organizácie svoje online služby sprístupňovať cezhranične, musia získať potrebné práva na diela a iné predmety ochrany pre všetky príslušné územia, čím sa vysporiadanie práv ešte viac komplikuje.

(3)  Vysielacie organizácie denne vysielajú množstvo hodín spravodajských a publicistických programov. Tieto programy obsahujú najrôznejší obsah, ako napríklad audiovizuálne, hudobné, literárne alebo grafické diela, ktoré sú chránené autorským právom a/alebo s ním súvisiacimi právami podľa práva Únie. Dôsledkom je zložitý proces vysporiadania práv s množstvom držiteľov práv na rôzne kategórie diel a iných predmetov ochrany. Tieto práva je často potrebné vysporiadať v krátkom časovom horizonte. Ak chcú vysielacie organizácie svoje online služby sprístupňovať cezhranične, musia získať potrebné práva na diela a iné predmety ochrany pre všetky príslušné územia, čím sa vysporiadanie práv ešte viac komplikuje.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Operátori služieb retransmisie, ktorí zvyčajne ponúkajú viaceré programy využívajúce rôzne diela a iné predmety ochrany pri retransmisii televíznych a rozhlasových programov, majú málo času na získanie potrebných licencií, preto ich vysporiadanie práv nesmierne zaťažuje. Existuje aj riziko, že diela držiteľov práv a iných predmetov ochrany sa využijú bez povolenia alebo vyplatenia odmeny.

(4)  Operátori služieb retransmisie, ktorí zvyčajne ponúkajú viaceré programy využívajúce rôzne diela a iné predmety ochrany pri retransmisii televíznych a rozhlasových programov, majú málo času na získanie potrebných licencií, preto ich vysporiadanie práv nesmierne zaťažuje.

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Práva na diela a iné predmety ochrany sú harmonizované okrem iného v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES15 a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES16.

(5)  Práva na diela a iné predmety ochrany sú harmonizované okrem iného v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES15 a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES16. Hlavným cieľom týchto nástrojov je zaviesť vysokú úroveň ochrany pre držiteľov práv.

_________________

_________________

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10 – 19.

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10.

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva, Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 28 – 35.

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva, Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 28.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Smernica Rady 93/83/EHS17 uľahčuje cezhraničné satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu televíznych a rozhlasových programov z iných členských štátov Únie. Ustanovenia danej smernice o vysielaní vysielacích organizácií sa však obmedzujú na satelitné vysielanie, a preto sa nevzťahujú na online služby, ktoré sú doplnkom k vysielaniu, zatiaľ čo ustanovenia týkajúce sa retransmisií televíznych a rozhlasových programov z iných členských štátov sa obmedzujú na súbežné, neupravené a neskrátené retransmisie káblovými alebo mikrovlnnými systémami a nevzťahujú sa na takéto retransmisie šírené inými technológiami.

(6)  Smernica Rady 93/83/EHS17 uľahčuje cezhraničné satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu televíznych a rozhlasových programov z iných členských štátov Únie.

_________________

_________________

17 Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii, Ú. v. ES L 248, 6.10.1993, s. 15 – 21.

17 Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii, Ú. v. ES L 248, 6.10.1993, s. 15.

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Preto by sa malo uľahčiť cezhraničné poskytovanie online služieb, ktoré sú doplnkom k vysielaniu, a retransmisií televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v inom členskom štáte, a to prispôsobením právneho rámca týkajúceho sa výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv relevantných pre tieto činnosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Doplnkové online služby, ktorých sa týka toto nariadenie, sú služby ponúkané vysielacími organizáciami s jasným podriadeným vzťahom k vysielaniu. Patria k nim služby poskytujúce lineárny prístup k televíznym a rozhlasovým programom súbežne s vysielaním a službami, ktoré v rámci vymedzenej časovej lehoty po odvysielaní poskytujú prístup k televíznym a rozhlasovým programom, ktoré už vysielacia organizácia odvysielala (takzvané služby opakovaného prehrávania). K doplnkovým online službám okrem toho patria služby poskytujúce prístup k materiálu, ktorý dopĺňa alebo inak rozširuje televízne a rozhlasové programy vysielané vysielacími organizáciami, vrátane upútaviek na obsah príslušného programu, jeho rozšírenia, doplnenia alebo recenzií. Poskytovanie prístupu k jednotlivým dielam alebo iným predmetom ochrany, ktoré boli začlenené do televízneho alebo rozhlasového programu, by sa nemalo považovať za doplnkovú online službu. Do rozsahu vymedzenia doplnkovej online služby nepatrí ani poskytovanie prístupu k dielam alebo iným predmetom ochrany nezávisle od vysielania, ako sú služby poskytujúce prístup k jednotlivým hudobným alebo audiovizuálnym dielam, hudobným albumom či videám.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Na základe zásady zmluvnej slobody bude možné naďalej obmedzovať využívanie práv, ktorých sa bude týkať zásada krajiny pôvodu stanovená v tomto nariadení, a to najmä pokiaľ ide o niektoré technické prostriedky vysielania alebo niektoré jazykové verzie, za predpokladu, že takéto obmedzenia využívania práv budú v súlade s právom Únie.

(11)  Na základe zásady zmluvnej slobody a s cieľom podporovať existujúce modely vydávania licencií, ako sú výlučné územné licencie, ktoré zabezpečujú mechanizmy financovania nevyhnutné na audiovizuálnu produkciu, ako aj optimálnu distribúciu a propagáciu kultúrnej rozmanitosti, by malo byť možné naďalej obmedzovať využívanie práv, ktorých sa bude týkať zásada krajiny pôvodu stanovená v tomto nariadení, a to najmä pokiaľ ide o niektoré technické prostriedky vysielania, ako sú geografické blokovanie a geografické filtrovanie, alebo niektoré jazykové verzie, za predpokladu, že takéto obmedzenia využívania práv budú v súlade s právom Únie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Mnoho medzinárodných koprodukčných dohôd je založených na princípe, že práva koprodukcie vykonáva každý koproducent osobitne a nezávisle, pričom využívanie práv sa rozdeľuje medzi nimi na územnom princípe. Pri výkone práv každého koproducenta sa musia zohľadniť práva iného koproducenta a rešpektovať pritom finančné podiely strán. Ak by povolenie na verejný prenos alebo sprístupnenie koprodukčných audiovizuálnych diel verejnosti udelené jedným koproducentom vážne poškodilo hodnotu práv iného koproducenta na využívanie diela, súčasťou dohôd uzavretých medzi koproducentmi by mohli byť ustanovenia vzťahujúce sa na situácie, v ktorých iný koproducent musí udeliť súhlas s povolením udeleným pôvodným koproducentom, napríklad v prípade, že jazyková verzia (alebo jazykové verzie) sprístupnených diel vrátane dabovanej verzie alebo verzie s titulkami je totožná s jazykom alebo jazykmi, ktoré sú všeobecne zrozumiteľné na území pridelenom dohodou druhému koproducentovi. Dohody medzi koproducentmi by preto mohli obsahovať požiadavku týkajúcu sa použitia technických opatrení, pokiaľ sú kompatibilné s právom Únie, s cieľom zabrániť tomu, aby strana dohody zasahovala do dohodnutého územného využívania práv druhej strany.

Pozmeňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b)  Technológie priameho príjmu umožňujú prenos signálu vysielacej organizácie prenášajúceho program výlučne operátorom služieb retransmisie. Operátori na druhej strane signály zabalia a poskytujú ich zákazníkom, často vrátane iných súvisiacich služieb s pridanou hodnotou, ako sú služby opakovaného prehrávania, miestnej prenosnosti a prenosové služby. Poskytovanie programov, ktoré zoskupujú a riadia vysielacie organizácie, tvorí významný podiel príjmov operátorov služieb káblovej retransmisie. Operátori služieb retransmisie by mali naďalej odmeňovať držiteľov práv bez ohľadu na použitú technológiu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Operátori služieb retransmisie ponúkaných v satelitných, digitálnych pozemských, mobilných sieťach a sieťach IP s uzavretým okruhom a podobných sieťach poskytujú služby ekvivalentné službám, ktoré poskytujú operátori služieb káblovej retransmisie, keď pre verejnosť uskutočňujú súbežnú neupravenú a neskrátenú retransmisiu pôvodného vysielania televíznych alebo rozhlasových programov z iného členského štátu po kábli alebo vzduchom, a to vrátane satelitného, avšak s výnimkou online vysielania, a ak je vysielanie určené na príjem verejnosťou. Preto by mali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a využívať výhody vyplývajúce z mechanizmu, ktorým sa zavádza povinná kolektívna správa práv. Služby retransmisie, ktoré sa ponúkajú na otvorenom internete, by sa mali z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vylúčiť, keďže majú odlišné vlastnosti. Nie sú prepojené na žiadnu konkrétnu infraštruktúru a ich schopnosť zabezpečiť kontrolované prostredie je napríklad v porovnaní s káblovými sieťami alebo sieťami IP s uzavretým okruhom obmedzená.

(12)  Operátori služieb retransmisie ponúkaných v satelitných, digitálnych pozemských, mobilných sieťach a sieťach IP s uzavretým okruhom a podobných sieťach, ako aj prostredníctvom služby prístupu na internet vymedzenej v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/21201a poskytujú služby ekvivalentné službám, ktoré poskytujú operátori služieb káblovej retransmisie, keď pre verejnosť uskutočňujú súbežnú neupravenú a neskrátenú retransmisiu pôvodného vysielania televíznych alebo rozhlasových programov z iného členského štátu po kábli alebo vzduchom, a to vrátane satelitného vysielania, a ak je vysielanie určené na príjem verejnosťou. Preto by mali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a využívať výhody vyplývajúce z mechanizmu, ktorým sa zavádza povinná kolektívna správa práv. Služby retransmisie, ktoré sa ponúkajú na otvorenom internete, by sa mali z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vylúčiť iba vtedy, ak nedokážu zabezpečiť uzavreté prostredie, napríklad v porovnaní s káblovými sieťami alebo sieťami IP s uzavretým okruhom.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 310, 26.11.2015, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Na zabezpečenie právnej istoty pre operátorov služieb retransmisie ponúkaných v satelitných, digitálnych pozemských, mobilných sieťach a sieťach IP s uzavretým okruhom a podobných sieťach a na prekonanie rozdielov v oblasti služieb retransmisie vo vnútroštátnom práve by sa mali uplatňovať podobné pravidlá, aké sa uplatňujú na káblovú retransmisiu podľa vymedzenia v smernici 93/83/EHS. Pravidlá stanovené v danej smernici obsahujú povinnosť vykonávať právo na udelenie alebo odmietnutie povolenia operátorovi služby retransmisie prostredníctvom organizácie kolektívnej správy. Tým nie je dotknutá smernica 2014/26/EÚ18, a najmä jej ustanovenia týkajúce sa práv držiteľov práv v oblasti výberu organizácie kolektívnej správy.

(13)  Na zabezpečenie právnej istoty pre operátorov služieb retransmisie ponúkaných v satelitných, digitálnych pozemských, mobilných sieťach a sieťach IP a podobných sieťach a na prekonanie rozdielov v oblasti služieb retransmisie vo vnútroštátnom práve by sa mali uplatňovať podobné pravidlá, aké sa uplatňujú na káblovú retransmisiu podľa vymedzenia v smernici 93/83/EHS. Pravidlá stanovené v danej smernici obsahujú povinnosť vykonávať právo na udelenie alebo odmietnutie povolenia operátorovi služby retransmisie prostredníctvom organizácie kolektívnej správy. Tým nie je dotknutá smernica 2014/26/EÚ18, a najmä jej ustanovenia týkajúce sa práv držiteľov práv v oblasti výberu organizácie kolektívnej správy.

__________________

__________________

18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu, Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 72 – 98.

18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu, Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 72.

Pozmeňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Na uspokojenie dopytu spotrebiteľov by sa mal výkon práv na retransmisiu vymedzených v tomto nariadení a v smernici Rady 93/83/EHS vzťahovať aj na funkcie, ktoré úzko súvisia s lineárnym vysielaním, na ktoré boli získané práva na retransmisiu. Časovo posunuté služby, ktoré sú sprístupnené iba na určitý čas, dohodnutý zmluvnými stranami v zmluve, počas retransmisie alebo po jej skončení, ako je osobné internetové videonahrávanie a reštart TV, by sa mali považovať za takéto funkcie. Funkcia, ktorá nahrádza online služby vysielacej organizácie, by sa nemala považovať za funkciu, ktorá úzko súvisí s lineárnym vysielaním, na ktoré boli získané práva na retransmisiu. Výkon práv na retransmisiu by sa preto nemal vzťahovať na takúto funkciu ponúkanú operátorom retransmisie.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  S cieľom zabrániť obchádzaniu uplatňovania zásady krajiny pôvodu prostredníctvom predlžovania platnosti existujúcich zmlúv o výkone autorského práva a s ním súvisiacich práv týkajúcich sa poskytovania doplnkovej online služby, ako aj prístupu k doplnkovej online službe alebo jej využívania, je potrebné uplatňovať zásadu krajiny pôvodu aj na existujúce zmluvy, ale s prechodným obdobím.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Vysielatelia, ktorí vysielajú svoj program prenosom signálov prostredníctvom procesu priameho príjmu distribútorom na príjem verejnosťou, by mali byť spoločne so týmito distribútormi zodpovední za jednotné a nedeliteľné akty verejného prenosu a sprístupňovania verejnosti podľa vymedzenia v článku 3 smernice 2001/29/ES, ktoré vykonávajú spoločne. Takéto vysielacie organizácie a distribútori by preto mali získať povolenie od dotknutých držiteľov práv, pokiaľ ide o ich príslušnú účasť na takýchto aktoch.

Pozmeňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  „publicistický program“ je žáner vysielanej žurnalistiky, v ktorom sa kladie dôraz na podrobnú analýzu a diskusiu o udalostiach, ktoré sa nedávno odohrali alebo ktoré sa dejú v čase vysielania;

Pozmeňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  „spravodajský program“ je žáner programu, v ktorom sa kladie dôraz na spravodajstvo a ktorého účelom je čo najrýchlejšia, jednoduchá prezentácia, v mnohých prípadoch s minimálnou analýzou;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  „retransmisia“ je každá súbežná, neupravená a neskrátená retransmisia, iná než káblová retransmisia vymedzená v smernici 93/83/EHS a iná než retransmisia poskytovaná prostredníctvom služby prístupu k internetu vymedzenej v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120, určená na prijímanie pôvodného vysielania z iného členského štátu verejnosťou, a to po kábli alebo vzduchom, vrátane satelitného, nie však online vysielania televíznych alebo rozhlasových programov určených na prijímanie verejnosťou, za predpokladu, že takúto retransmisiu uskutočnila iná strana než vysielacia organizácia, ktorá uskutočnila pôvodné vysielanie alebo ktorá riadila alebo bola zodpovedná za takéto vysielanie.

b)  „retransmisia“ je každá súbežná, neupravená a neskrátená retransmisia, iná než káblová retransmisia vymedzená v smernici 93/83/EHS a iná než retransmisia poskytovaná prostredníctvom služby prístupu k internetu vymedzenej v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120, určená na prijímanie pôvodného vysielania z iného členského štátu verejnosťou, a to po kábli alebo vzduchom, vrátane satelitného, nie však online vysielania televíznych alebo rozhlasových programov určených na konečný príjem verejnosťou, za predpokladu, že takúto retransmisiu uskutočnila iná strana než vysielacia organizácia, ktorá uskutočnila pôvodné vysielanie alebo ktorá riadila alebo bola zodpovedná za takéto vysielanie. Retransmisie online patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, pokiaľ sú spojené s konkrétnou infraštruktúrou alebo majú schopnosť zabezpečiť kontrolované prostredie skupín používateľov.

__________________

__________________

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie, Ú. v. EÚ L 310, 26.11.2015, s. 1.

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie, Ú. v. EÚ L 310, 26.11.2015, s. 1.

Pozmeňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  „uzavreté prostredie“ je akékoľvek prostredie, v ktorom operátor retransmisie poskytuje službu retransmisie len identifikovateľnej skupine spotrebiteľov;

Pozmeňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  „priamy príjem“ je dvoj- alebo viacfázový proces, pri ktorom vysielacie organizácie vysielajú prostredníctvom pripojenia z bodu do bodu – po kábli alebo vzduchom vrátane satelitného vysielania – takým spôsobom, aby signály prenášajúce programy nemohli byť zachytené širokou verejnosťou počas tohto prenosu, svoje signály prenášajúce programy na príjem verejnosťou distribútorom, ktorí potom ponúkajú tieto programy verejnosti, súbežne, v neupravenej a neskrátenej verzii, na pozeranie alebo počúvanie po kábli, mikrovlnnými systémami, satelitnými, digitálnymi pozemnými sieťami, sieťami IP alebo podobnými sieťami.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Odsek 1 sa nevzťahuje na online služby, ktoré sa ako celok prevažne alebo výlučne zameriavajú na divákov a poslucháčov v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom má vysielacia organizácia svoje sídlo.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  Odsekom 1 sa neobmedzuje zmluvná sloboda v oblasti autorských práv ani ním nie sú dotknuté práva uvedené v smernici 2001/29/ES. Držitelia práv a používatelia práv sa preto môžu dohodnúť na obmedzení územnej pôsobnosti práv, ktorých sa týka zásada krajiny pôvodu, pod podmienkou, že dodržia príslušné pravidlá.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1c)  Odsek 1 sa nevzťahuje na akty verejného prenosu, sprístupňovania a rozmnožovania:

 

i)  audiovizuálnych diel, na ktoré poskytla licenciu vysielacej spoločnosti tretia strana vrátane inej vysielacej organizácie, okrem prípadu, keď tieto audiovizuálne diela zadala a plne financovala vysielacia organizácia, ktorá poskytuje online službu uvedenú v odseku 1;

 

ii)  koprodukčných audiovizuálnych diel, ak ich nefinancuje v plnej miere vysielacia organizácia a 

 

iii)  diela a iné predmety ochrany, ktoré sú súčasťou prenosov športových podujatí.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Zásada zmluvnej slobody zabezpečuje schopnosť obmedziť využívanie práv, ktorých sa týka zásada krajiny pôvodu stanovená v odseku 1, a to aj schválením absolútnej územnej exkluzivity. V prípade, že rozhodnutia súvisiace s právom Únie bránia zmluvným doložkám, ktorými sa poskytuje a/alebo presadzuje absolútna územná exkluzivita, ustanovenie odseku 1 sa už neuplatňuje.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  V prípade, že autor previedol svoje právo na retransmisiu na vysielaciu organizáciu alebo výrobcu, ponecháva si právo na úhradu primeranej odmeny za retransmisiu svojho diela. Správou takéhoto práva môže byť poverená organizácia kolektívnej správy zastupujúca autorov.

 

Toto ustanovenie by nemalo brániť dohodám o kolektívnom vyjednávaní, prevádzkovým dohodám a pravidlám pre spoločné odmeňovanie vysielacích organizácií, výrobcov a odborových zväzov za predpokladu, že sa autorovi poskytne spravodlivá odmena za retransmisiu jeho diela.

Pozmeňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 5

vypúšťa sa

Prechodné ustanovenie

 

Dohody o výkone autorského práva a s ním súvisiacich práv týkajúcich sa verejného prenosu a sprístupňovania uskutočňovaných pri poskytovaní doplnkovej online služby, ako aj rozmnožovania, ktoré sú potrebné na poskytovanie doplnkovej online služby, prístup k nej alebo jej využívanie, platné k [the date mentioned in Article 7(2), to be inserted by OPOCE], podliehajú ustanoveniam článku 2 od [the date mentioned in Article 7(2) + 2 years, to be inserted by OPOCE], ak ich platnosť uplynie po tomto dátume.

 

Pozmeňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5a

 

Využívanie vysielania programov prostredníctvom procesu priameho príjmu

 

Vysielacie organizácie, ktoré vysielajú signálny prenášajúce program prostredníctvom procesu priameho príjmu distribútorom na príjem verejnosťou, sú spoločne s takýmito distribútormi zodpovedné za jednotné a nedeliteľné akty verejného prenosu a sprístupňovania verejnosti podľa vymedzenia v článku 3 smernice 2001/29/ES, ktoré vykonávajú spoločne. Takéto vysielacie organizácie a takíto distribútori preto musia získať povolenie od dotknutých držiteľov práv, pokiaľ ide o ich príslušnú účasť na takýchto aktoch.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Najneskôr [3 years after the date mentioned in Article 7(2) to be inserted by OPOCE] vykoná Komisia preskúmanie tohto nariadenia a správu s hlavnými zisteniami predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

(1)  Najneskôr [3 roky po dátume uvedenom v článku 7 ods. 2 – vloží OPOCE] vykoná Komisia preskúmanie tohto nariadenia a správu s hlavnými zisteniami predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Táto správa sa jednoducho a účinne sprístupňuje verejnosti.

PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB,KTORÉ POSKYTLI SPRAVODAJKYNI VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajkyne. Spravodajkyňa pri príprave návrhu stanoviska až po jeho prijatie vo výbore získala podnety od týchto subjektov alebo fyzických osôb:

Subjekt a/alebo osoba

Európska vysielacia únia (EBU)

Aliancia európskych skladateľov a autorov piesní (European Composer and Songwriter Alliance, ECSA)

Európske zoskupenie spolkov autorov a skladateľov (European Grouping of Societies of Authors and Composers, GESAC)

Medzinárodná konfederácia hudobných vydavateľov (International Confederation of Music Publishers, ICMP)

ARD

ZDF

Vodafone

Asociácia európskych rozhlasových staníc (Association of European Radios, AER)

Združenie pre medzinárodnú kolektívnu správu audiovizuálnych diel (Association for the International Collective Management of Audiovisual Works, AGICOA)

Združenie GSM (GSM-Association, GSMA)

Riaditelia európskych filmových agentúr (European Film Agency Directors, EFADs)

Nemecké spolkové združenie organizácií na ochranu spotrebiteľa (Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.)

Spolok autorov audiovizuálnych diel (Society of Audiovisual Authors, SAA)

Spolok pre práva na verejné vykonanie hudobných diel a mechanické práva na rozmnožovanie (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, GEMA)

Spolkové združenie pre informačnú ekonomiku, telekomunikácie a nové médiá (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V., Bitkom)

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov

Referenčné čísla

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

6.10.2016

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

16.3.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Petra Kammerevert

25.10.2016

Prerokovanie vo výbore

28.2.2017

 

 

 

Dátum prijatia

21.6.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

9

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Martin Sonneborn, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emma McClarkin, Martina Michels

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

David Borrelli

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

19

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, John Procter

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Helga Trüpel

9

-

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

EFDD

David Borrelli

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Curzio Maltese, Martina Michels

NI

Martin Sonneborn

S&D

Petra Kammerevert

Verts/ALE

Jill Evans

1

0

S&D

Luigi Morgano

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (23.6.2017)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jerzy Buzek

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh nariadenia má za cieľ podporiť rozsiahlejšie šírenie televíznych a rozhlasových programov rozšírením určitých zásad smernice o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii z roku 1993 na online prostredie vrátane zásady krajiny pôvodu na „doplnkové“ online služby vysielateľov, ako aj rozšírenie povinnej kolektívnej správy práv na služby retransmisie poskytovaných inak než káblovým prenosom prostredníctvom uzavretých sietí.

Spravodajca podporuje všeobecný prístup Komisie spočívajúci v rozšírení zásady krajiny pôvodu na „doplnkové“ online služby vysielateľov s cieľom uľahčiť udeľovanie licencií na autorské práva a súvisiace diela. Spravodajca okrem toho víta ustanovenia o rozšírení povinnej kolektívnej správy práv, ale zastáva názor, že rovnako by sa mali zahrnúť retransmisie prostredníctvom otvoreného internetu, pokiaľ sú spojené s kontrolovaným prostredím, ako je vymedzený okruh používateľov na základe registrácie alebo overenia používateľov.

Zároveň by sa malo zdôrazniť, že tieto nové pravidlá sú v súlade so zásadou zmluvnej slobody, ktorá má zásadný význam pre dlhodobú životaschopnosť európskych audiovizuálnych diel. Spravodajca sa usiluje posilniť tieto ustanovenia tým, že v preskúmaní Komisie týkajúcom sa nariadenia zohľadňuje jeho vplyv na financovanie audiovizuálnych diel a investície do nich v Európe.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  S cieľom prispieť k fungovaniu vnútorného trhu je potrebné umožniť širšie šírenie televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v iných členských štátoch v prospech používateľov v celej Únii uľahčením licencovania autorského práva a s ním súvisiacich práv na diela a iné predmety ochrany, ktoré sú súčasťou vysielania takýchto programov. Televízne a rozhlasové programy sú v skutočnosti dôležitými prostriedkami podpory kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, sociálnej súdržnosti a prístupu k informáciám.

(1)  S cieľom prispieť k fungovaniu vnútorného trhu a podpore kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, sociálnej súdržnosti a prístupu k informáciám je potrebné umožniť širšie šírenie televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v iných členských štátoch v prospech používateľov v celej Únii uľahčením licencovania autorského práva a s ním súvisiacich práv na diela a iné predmety ochrany, ktoré sú súčasťou vysielania takýchto programov.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1а)   Malo by sa podporiť vytváranie obchodných väzieb medzi prevádzkovateľmi mediálnych a rozhlasových služieb v členských štátoch, aby sa na žiadosť spotrebiteľa s bydliskom v danom členskom štáte mohli poskytovať zoskupené služby, ktoré zahŕňajú programy z iného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Vývoj v oblasti digitálnych technológií a internetu zmenil distribúciu televíznych a rozhlasových programov a prístup k nim. Používatelia čoraz viac očakávajú, že budú mať prístup k televíznym a rozhlasovým programom naživo i na požiadanie s využitím tradičných kanálov, napríklad satelitných alebo káblových, ale aj prostredníctvom online služieb. Vysielacie organizácie preto čoraz častejšie ponúkajú okrem vlastného vysielania televíznych a rozhlasových programov aj online služby, ktoré sú doplnkom k ich vysielaniu, ako napríklad služby súbežného vysielania a služby opakovaného prehrávania. Operátori služieb retransmisie, ktorí zlučujú vysielanie televíznych a rozhlasových programov do balíkov a poskytujú ich používateľom zároveň s pôvodným prenosom vysielania, ktorý je neupravený a neskrátený, používajú rôzne spôsoby retransmisie, ako napríklad káblové, satelitné, digitálne pozemské siete, siete IP s uzavretým okruhom alebo mobilné siete, ako aj otvorený internet. Na strane používateľov rastie dopyt po prístupe k vysielaniu televíznych a rozhlasových programov, a to nielen s pôvodom v ich členských štátoch, ale aj v iných členských štátoch Únie, pričom k takýmto používateľom sa radia príslušníci jazykových menšín Únie, ale aj osoby, ktoré žijú v inom členskom štáte, než je ich členský štát pôvodu.

(2)  Vývoj v oblasti digitálnych technológií elektronického trhu mení distribúciu televíznych a rozhlasových programov a prístup k nim. Používatelia čoraz viac očakávajú, že budú mať prístup k televíznym a rozhlasovým programom naživo i na požiadanie s využitím tradičných kanálov, napríklad satelitných alebo káblových, ale aj prostredníctvom online služieb. Vysielacie organizácie preto čoraz častejšie ponúkajú okrem vlastného vysielania televíznych a rozhlasových programov aj online služby, ktoré sú doplnkom k ich vysielaniu, ako napríklad služby súbežného vysielania a služby opakovaného prehrávania, s cieľom obohatiť ich bežné vysielanie. Operátori služieb retransmisie, ktorí zlučujú vysielanie televíznych a rozhlasových programov do balíkov a poskytujú ich používateľom zároveň s pôvodným prenosom vysielania, ktorý je neupravený a neskrátený, používajú rôzne spôsoby retransmisie, ako napríklad káblové, satelitné, digitálne pozemské siete, siete IP s uzavretým okruhom alebo mobilné siete, ako aj otvorený internet. Distribúcia televíznych a rozhlasových programov a prístup k nim preto čoraz väčšmi prebieha na technologicky neutrálnom základe s viacerými platformami. Na strane používateľov rastie dopyt po prístupe k vysielaniu televíznych a rozhlasových programov na akejkoľvek platforme v prostredí bez hraníc, a teda nielen s pôvodom v ich členských štátoch, ale aj v iných členských štátoch Únie, pričom k takýmto používateľom sa radia príslušníci jazykových menšín Únie, ale aj osoby, ktoré žijú v inom členskom štáte, než je ich členský štát pôvodu, alebo ktoré do tohto členského štátu dočasne vycestujú.

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2а)  Poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb by sa mali snažiť zabezpečiť, aby boli ich technické služby postupne sprístupnené osobám s poruchami zraku alebo sluchu.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Poskytovaniu online služieb, ktoré sú doplnkom k vysielaniu, a poskytovaniu služieb retransmisie, a tým aj voľnému obehu televíznych a rozhlasových programov v rámci Únie, bráni množstvo prekážok. Vysielacie organizácie denne vysielajú množstvo hodín spravodajských, kultúrnych, politických, dokumentárnych alebo zábavných programov. Tieto programy obsahujú najrôznejší obsah, ako napríklad audiovizuálne, hudobné, literárne alebo grafické diela, ktoré sú chránené autorským právom a/alebo s ním súvisiacimi právami podľa práva Únie. Dôsledkom je zložitý proces vysporiadania práv s množstvom držiteľov práv na rôzne kategórie diel a iných predmetov ochrany. Tieto práva je často potrebné vysporiadať v krátkom časovom horizonte, najmä pri príprave spravodajských a publicistických programov. Ak chcú vysielacie organizácie svoje online služby sprístupňovať cezhranične, musia získať potrebné práva na diela a iné predmety ochrany pre všetky príslušné územia, čím sa vysporiadanie práv ešte viac komplikuje.

(3)  Vysielacie organizácie denne vysielajú množstvo hodín spravodajských a publicistických programov. Tieto programy obsahujú najrôznejší obsah, ako napríklad audiovizuálne, hudobné, literárne alebo grafické diela, ktoré sú chránené autorským právom a/alebo s ním súvisiacimi právami podľa práva Únie. Dôsledkom je zložitý proces vysporiadania práv s množstvom držiteľov práv na rôzne kategórie diel a iných predmetov ochrany. Tieto práva je často potrebné vysporiadať v krátkom časovom horizonte, najmä pri príprave spravodajských a publicistických programov. Ak chcú vysielacie organizácie svoje online služby sprístupňovať cezhranične, musia získať potrebné práva na diela a iné predmety ochrany pre všetky príslušné územia, čím sa vysporiadanie práv ešte viac komplikuje.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Operátori služieb retransmisie, ktorí zvyčajne ponúkajú viaceré programy využívajúce rôzne diela a iné predmety ochrany pri retransmisii televíznych a rozhlasových programov, majú málo času na získanie potrebných licencií, preto ich vysporiadanie práv nesmierne zaťažuje. Existuje aj riziko, že diela držiteľov práv a iných predmetov ochrany sa využijú bez povolenia alebo vyplatenia odmeny.

(4)  Operátori služieb retransmisie, ktorí zvyčajne ponúkajú viaceré programy využívajúce rôzne diela a iné predmety ochrany pri retransmisii televíznych a rozhlasových programov, majú málo času na získanie potrebných licencií, preto ich vysporiadanie práv nesmierne zaťažuje. Existuje aj riziko, že diela držiteľov práv a iné predmety ochrany sa využijú bez povolenia alebo vyplatenia spravodlivej odmeny, ak sa prístup k službe neposkytuje na základe individuálneho predplatného, vymedzenej skupiny používateľov alebo výmenou za cenu. Takéto riziko však možno riešiť prostredníctvom zmluvných dohôd.

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Práva na diela a iné predmety ochrany sú harmonizované okrem iného v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES15 a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES16.

(5)  Práva na diela a iné predmety ochrany sú harmonizované okrem iného v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES15 a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES16, čo slúži najmä na ochranu držiteľov práv.

_________________

_________________

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10 – 19.

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10 – 19.

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva, Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 28).

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva, Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 28).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Smernica Rady 93/83/EHS17 uľahčuje cezhraničné satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu televíznych a rozhlasových programov z iných členských štátov Únie. Ustanovenia danej smernice o vysielaní vysielacích organizácií sa však obmedzujú na satelitné vysielanie, a preto sa nevzťahujú na online služby, ktoré sú doplnkom k vysielaniu, zatiaľ čo ustanovenia týkajúce sa retransmisií televíznych a rozhlasových programov z iných členských štátov sa obmedzujú na súbežné, neupravené a neskrátené retransmisie káblovými alebo mikrovlnnými systémami a nevzťahujú sa na takéto retransmisie šírené inými technológiami.

(6)  Smernica Rady 93/83/EHS17 uľahčuje cezhraničné satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu televíznych a rozhlasových programov z iných členských štátov Únie. Ustanovenia danej smernice o vysielaní vysielacích organizácií sa však obmedzujú na satelitné vysielanie, a preto sa nevzťahujú na online služby, ktoré sú doplnkom k vysielaniu, zatiaľ čo ustanovenia týkajúce sa retransmisií televíznych a rozhlasových programov z iných členských štátov sa obmedzujú na súbežné, neupravené a neskrátené retransmisie káblovými alebo mikrovlnnými systémami.

__________________

__________________

17 Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii, Ú. v. ES L 248, 6.10.1993, s. 15 – 21.

17 Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii, Ú. v. ES L 248, 6.10.1993, s. 15 – 21.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Preto by sa malo uľahčiť cezhraničné poskytovanie online služieb, ktoré sú doplnkom k vysielaniu, a retransmisií televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v inom členskom štáte, a to prispôsobením právneho rámca týkajúceho sa výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv relevantných pre tieto činnosti.

(7)  Preto, s cieľom uľahčiť cezhraničné poskytovanie online služieb, ktoré sú doplnkom k vysielaniu, a retransmisií televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v inom členskom štáte, je potrebné prispôsobiť osobitný právny rámec týkajúci sa výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv relevantných pre tieto činnosti. Online cezhraničný prístup k európskemu obsahu bude ďalej posilnený prostredníctvom zahrnutia do doplnkových online služieb vysielacích organizácií, ktoré spočívajú výlučne v poskytovaní diel, ktoré boli vytvorené pod ich redakčnou zodpovednosťou a sú vysielané online, verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Doplnkové online služby, ktorých sa týka toto nariadenie, sú služby ponúkané vysielacími organizáciami s jasným podriadeným vzťahom k vysielaniu. Patria k nim služby poskytujúce lineárny prístup k televíznym a rozhlasovým programom súbežne s vysielaním a službami, ktoré v rámci vymedzenej časovej lehoty po odvysielaní poskytujú prístup k televíznym a rozhlasovým programom, ktoré už vysielacia organizácia odvysielala (takzvané služby opakovaného prehrávania). K doplnkovým online službám okrem toho patria služby poskytujúce prístup k materiálu, ktorý dopĺňa alebo inak rozširuje televízne a rozhlasové programy vysielané vysielacími organizáciami, vrátane upútaviek na obsah príslušného programu, jeho rozšírenia, doplnenia alebo recenzií. Poskytovanie prístupu k jednotlivým dielam alebo iným predmetom ochrany, ktoré boli začlenené do televízneho alebo rozhlasového programu, by sa nemalo považovať za doplnkovú online službu. Do rozsahu vymedzenia doplnkovej online služby nepatrí ani poskytovanie prístupu k dielam alebo iným predmetom ochrany nezávisle od vysielania, ako sú služby poskytujúce prístup k jednotlivým hudobným alebo audiovizuálnym dielam, hudobným albumom či videám.

(8)  Doplnkové online služby, ktorých sa týka toto nariadenie, sú služby ponúkané vysielacími organizáciami s jasným podriadeným vzťahom k vysielaniu. Patria k nim služby poskytujúce lineárny prístup k televíznym a rozhlasovým programom súbežne s vysielaním a službami, ktoré v rámci vymedzenej časovej lehoty po odvysielaní poskytujú prístup k televíznym a rozhlasovým programom, ktoré už vysielacia organizácia odvysielala, alebo, pred vysielaním, k televíznym a rozhlasovým programom, ktoré vysielacia organizácia odvysiela, (napríklad služby opakovaného prehrávania alebo upútavky). K doplnkovým online službám okrem toho patria služby poskytujúce prístup k materiálu, ktorý dopĺňa alebo inak rozširuje televízne a rozhlasové programy vysielané vysielacími organizáciami, vrátane upútaviek na obsah príslušného programu, jeho rozšírenia, doplnenia alebo recenzií, alebo akákoľvek služba vysielacej organizácie, ktorá pozostáva výlučne z poskytovania diel, ktoré vytvorila vysielacia organizácia, verejnosti. Do rozsahu vymedzenia doplnkovej online služby nepatrí poskytovanie prístupu k dielam alebo iným predmetom ochrany nezávisle a osobitne od programu vysielacej organizácie, ako sú služby poskytujúce prístup k jednotlivým hudobným alebo audiovizuálnym dielam, hudobným albumom či videám.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Keďže poskytovanie doplnkovej online služby, prístup k nej alebo jej využívanie sa má odohrávať výhradne v členskom štáte hlavného miesta podnikania vysielacej organizácie, zatiaľ čo doplnková online služba sa môže de facto poskytovať cezhranične aj do iných členských štátov, je potrebné zabezpečiť, aby strany pri stanovovaní výšky platby za predmetné práva zohľadnili všetky aspekty doplnkovej online služby, ako sú vlastnosti služby, diváci a poslucháči vrátane divákov a poslucháčov v členskom štáte, v ktorom má vysielacia organizácia hlavné miesto podnikania, a v iných členských štátoch, v ktorých sa poskytuje prístup k doplnkovej online službe a v ktorých sa táto služba využíva, a jazyková verzia.

(10)  Keďže poskytovanie doplnkovej online služby sa má odohrávať výhradne v členskom štáte hlavného miesta podnikania vysielacej organizácie, zatiaľ čo doplnková online služba sa môže de facto poskytovať cezhranične aj do iných členských štátov, je potrebné zabezpečiť, aby strany pri stanovovaní výšky platby za predmetné práva zohľadnili všetky aspekty doplnkovej online služby, ako sú vlastnosti služby, potenciálni a reálni diváci a poslucháči vrátane divákov a poslucháčov v členskom štáte, v ktorom má vysielacia organizácia hlavné miesto podnikania, a v iných členských štátoch, v ktorých sa poskytuje prístup k doplnkovej online službe a v ktorých sa táto služba využíva, a všetky jazykové verzie. Online služby, ktoré sú ako celok zamerané prevažne a najmä na publikum mimo členského štátu, v ktorom má vysielacia organizácia svoje hlavné sídlo, by mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Na základe zásady zmluvnej slobody bude možné naďalej obmedzovať využívanie práv, ktorých sa bude týkať zásada krajiny pôvodu stanovená v tomto nariadení, a to najmä pokiaľ ide o niektoré technické prostriedky vysielania alebo niektoré jazykové verzie, za predpokladu, že takéto obmedzenia využívania práv budú v súlade s právom Únie.

(11)  Toto nariadenie nemá vplyv ani na práva stanovené podľa smernice 2001/29/ES, ani na nadobudnutie či predaj práv na zmluvnom základe pre takéto doplnkové online služby. Preto, na základe zásad teritoriality a zmluvnej slobody bude možné naďalej obmedzovať využívanie práv, ktorých sa bude týkať zásada krajiny pôvodu stanovená v tomto nariadení, a to najmä pokiaľ ide o niektoré technické prostriedky vysielania alebo niektoré jazykové verzie, za predpokladu, že takéto obmedzenia využívania práv budú v súlade s vnútroštátnymi a únijnými právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Operátori služieb retransmisie ponúkaných v satelitných, digitálnych pozemských, mobilných sieťach a sieťach IP s uzavretým okruhom a podobných sieťach poskytujú služby ekvivalentné službám, ktoré poskytujú operátori služieb káblovej retransmisie, keď pre verejnosť uskutočňujú súbežnú neupravenú a neskrátenú retransmisiu pôvodného vysielania televíznych alebo rozhlasových programov z iného členského štátu po kábli alebo vzduchom, a to vrátane satelitného, avšak s výnimkou online vysielania, a ak je vysielanie určené na príjem verejnosťou. Preto by mali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a využívať výhody vyplývajúce z mechanizmu, ktorým sa zavádza povinná kolektívna správa práv. Služby retransmisie, ktoré sa ponúkajú na otvorenom internete, by sa mali z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vylúčiť, keďže majú odlišné vlastnosti. Nieprepojené na žiadnu konkrétnu infraštruktúru a ich schopnosť zabezpečiť kontrolované prostredie je napríklad v porovnaní s káblovými sieťami alebo sieťami IP s uzavretým okruhom obmedzená.

(12)  Operátori služieb retransmisie ponúkaných v satelitných, digitálnych pozemných, mobilných sieťach a sieťach IP a podobných sieťach, ako aj niektorých iných retransmisií, poskytujú služby ekvivalentné službám, ktoré poskytujú operátori služieb káblovej retransmisie, keď pre verejnosť uskutočňujú súbežnú neupravenú a neskrátenú retransmisiu pôvodného vysielania televíznych alebo rozhlasových programov z iného členského štátu po kábli alebo vzduchom, a to vrátane satelitného a online vysielania, a ak je vysielanie určené na príjem verejnosťou. Preto by mali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a využívať výhody vyplývajúce z mechanizmu, ktorým sa zavádza povinná kolektívna správa práv. Služby retransmisie, ktoré sa ponúkajú na otvorenom internete, by sa mali začleniť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, pokiaľposkytované v kontrolovanom prostredí, ako je vymedzený okruh predplatiteľov alebo registrovaných používateľov, a porovnateľné so sieťami s uzavretým okruhom.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Na zabezpečenie právnej istoty pre operátorov služieb retransmisie ponúkaných v satelitných, digitálnych pozemských, mobilných sieťach a sieťach IP s uzavretým okruhom a podobných sieťach a na prekonanie rozdielov v oblasti služieb retransmisie vo vnútroštátnom práve by sa mali uplatňovať podobné pravidlá, aké sa uplatňujú na káblovú retransmisiu podľa vymedzenia v smernici 93/83/EHS. Pravidlá stanovené v danej smernici obsahujú povinnosť vykonávať právo na udelenie alebo odmietnutie povolenia operátorovi služby retransmisie prostredníctvom organizácie kolektívnej správy. Tým nie je dotknutá smernica 2014/26/EÚ18, a najmä jej ustanovenia týkajúce sa práv držiteľov práv v oblasti výberu organizácie kolektívnej správy.

(13)  Na zabezpečenie právnej istoty pre operátorov služieb retransmisie ponúkaných v satelitných, digitálnych pozemných, mobilných sieťach a sieťach IP a podobných sieťach a na prekonanie rozdielov v oblasti služieb retransmisie vo vnútroštátnom práve by sa mali uplatňovať podobné pravidlá, aké sa uplatňujú na káblovú retransmisiu podľa vymedzenia v smernici 93/83/EHS. Pravidlá stanovené v danej smernici obsahujú povinnosť vykonávať právo na udelenie alebo odmietnutie povolenia operátorovi služby retransmisie prostredníctvom organizácie kolektívnej správy. Tým nie je dotknutá smernica 2014/26/EÚ18, a najmä jej ustanovenia týkajúce sa práv držiteľov práv v oblasti výberu organizácie kolektívnej správy.

__________________

__________________

18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu, Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 72 – 98.

18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu, Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 72 – 98.

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14 a)  Vysielatelia, ktorí vysielajú svoj program prenosom signálov prostredníctvom procesu priameho príjmu distribútorom na príjem verejnosťou, by mali byť spoločne so svojimi distribútormi zodpovední za jednotné a nedeliteľné akty verejného prenosu a sprístupňovania verejnosti podľa vymedzenia v článku 3 smernice 2001/29/ES, ktoré vykonávajú spoločne. Takéto vysielacie organizácie a distribútori by preto mali získať povolenie od dotknutých držiteľov práv, pokiaľ ide o ich príslušnú účasť na takýchto aktoch.

Pozmeňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14 b)  Uplatňovanie autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom je v niektorých prípadoch rozdelené do množstva územne vymedzených vnútroštátnych práv s rôznymi držiteľmi práv a v niektorých prípadoch tieto práva vykonáva iný subjekt. Na uľahčenie identifikácie držiteľov práv a schopnosti vysielacích organizácií a operátorov služieb retransmisie uzatvárať licenčné dohody je preto potrebná databáza, ktorú vedú organizácie kolektívnej správy.

Pozmeňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14 c)  Výnimka uvedená v článku 4 pre práva vykonávané vysielacími organizáciami by nemala obmedziť možnosť držiteľov práv previesť svoje práva na organizácie kolektívnej správy a priamo sa tak podieľať na platbách od operátora služby retransmisie.

Pozmeňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  S cieľom zabrániť obchádzaniu uplatňovania zásady krajiny pôvodu prostredníctvom predlžovania platnosti existujúcich zmlúv o výkone autorského práva a s ním súvisiacich práv týkajúcich sa poskytovania doplnkovej online služby, ako aj prístupu k doplnkovej online službe alebo jej využívania, je potrebné uplatňovať zásadu krajiny pôvodu aj na existujúce zmluvy, ale s prechodným obdobím.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržujú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie. Keďže môže nastať zásah do výkonu práv držiteľov práv v rozsahu, v akom sa na výkon práva na verejný prenos v oblasti služieb retransmisie vyžaduje povinná kolektívna správa, je potrebné pre osobitné služby zaviesť cielenú podmienku, aby sa umožnilo širšie cezhraničné šírenie televíznych a rozhlasových programov uľahčením vysporiadania týchto práv.

(16)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržujú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie. Keďže môže nastať zásah do výkonu práv držiteľov práv v rozsahu, v akom sa na výkon práva na verejný prenos v oblasti služieb retransmisie vyžaduje povinná kolektívna správa, je potrebné pre osobitné služby zaviesť cielenú podmienku, aby sa umožnilo širšie cezhraničné šírenie televíznych a rozhlasových programov, ako aj prístup k informáciám, uľahčením vysporiadania týchto práv. Okrem toho týmto nariadením nie sú dotknuté úpravy v členských štátoch týkajúce sa správy práv, ako je rozšírené udeľovanie kolektívnych licencií, právne predpoklady zastúpenia alebo prenosu, kolektívna správa, ani podobné úpravy alebo ich kombinácia.

Pozmeňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Nariadenie by sa malo po uplynutí určitého času od nadobudnutia účinnosti preskúmať s cieľom posúdiť okrem iného aj to, do akej miery sa zvýšilo cezhraničné poskytovanie doplnkových online služieb v prospech európskych spotrebiteľov, a tým aj v prospech zlepšenia kultúrnej rozmanitosti v Únii.

(18)  Nariadenie by sa malo po uplynutí určitého času od nadobudnutia účinnosti preskúmať s cieľom posúdiť okrem iného a so zreteľom na nadobudnutie účinnosti nariadenia* Európskeho parlamentu a Rady o zabezpečení cezhraničnej prenosnosti služieb s online obsahom na vnútornom trhu, aj to, do akej miery sa zvýšilo cezhraničné poskytovanie doplnkových online služieb v prospech európskych spotrebiteľov, a tým aj v prospech zlepšenia kultúrnej rozmanitosti v Únii, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať jeho vplyvu na investície do európskeho obsahu.

 

__________________

 

* Nariadenie zatiaľ neprijaté.

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to podpora cezhraničného poskytovania doplnkových online služieb a uľahčenie retransmisií televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v iných členských štátoch, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie svojho cieľa. Pokiaľ ide o cezhraničné poskytovanie doplnkových online služieb, týmto nariadením sa zavádzajú mechanizmy umožňujúce uľahčenie vysporiadania autorského práva a s ním súvisiacich práv. Týmto nariadením nevzniká vysielacím organizáciám povinnosť takéto služby cezhranične poskytovať. Týmto nariadením ani nevzniká operátorom služieb retransmisie povinnosť začleniť do svojich služieb televízne alebo rozhlasové programy s pôvodom v iných členských štátoch. Toto nariadenie sa týka iba výkonu niektorých práv na retransmisiu v rozsahu potrebnom na zjednodušenie licencovania autorského práva a s ním súvisiacich práv pre dané služby a iba v oblasti televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v iných členských štátoch Únie,

(19)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to podpora cezhraničného poskytovania doplnkových online služieb vysielateľov a uľahčenie retransmisií televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v iných členských štátoch, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie svojho cieľa. Pokiaľ ide o cezhraničné poskytovanie doplnkových online služieb vysielateľov, týmto nariadením sa zavádzajú mechanizmy umožňujúce uľahčenie vysporiadania autorského práva a s ním súvisiacich práv. Týmto nariadením nevzniká vysielacím organizáciám povinnosť takéto služby cezhranične poskytovať. Týmto nariadením ani nevzniká operátorom služieb retransmisie povinnosť začleniť do svojich služieb televízne alebo rozhlasové programy s pôvodom v iných členských štátoch. Toto nariadenie sa týka iba výkonu niektorých práv na retransmisiu v rozsahu potrebnom na zjednodušenie licencovania autorského práva a s ním súvisiacich práv pre dané služby a iba v oblasti televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v iných členských štátoch Únie,

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „doplnková online služba“ je online služba pozostávajúca z poskytovania rozhlasových alebo televíznych programov verejnosti vysielacou organizáciou, alebo ktoré riadi a za ktoré zodpovedá vysielacia organizácia, a to súbežne s vysielaním týchto programov vysielacou organizáciou alebo počas vymedzeného časového obdobia po ich odvysielaní vysielacou organizáciou, ako aj z poskytovania všetkých materiálov vytvorených vysielacou organizáciou alebo pre túto organizáciu, ktoré sú pre takéto vysielanie doplnkové;

a)  „doplnková online služba“ je online služba, ktorá spočíva v tom, že verejnosti sa poskytujú zo strany vysielacej organizácie, resp. pod jej kontrolou a v jej zodpovednosti, tieto služby:

 

i) „služba opakovaného prehrávania“ je služba pozostávajúca z poskytovania rozhlasových alebo televíznych programov, ktoré predtým vysielala vysielacia organizácia, verejnosti počas vymedzeného obdobia;

 

ii) „služba súbežného vysielania“ je služba pozostávajúca z poskytovania rozhlasových alebo televíznych programov verejnosti lineárnym spôsobom, a to súbežne s vysielaním;

 

iii) „doplnkové rozšírené služby audiovizuálneho materiálu“ sú služby poskytujúce prístup k materiálu, ktorý dopĺňa alebo rozširuje vysielanie televíznych a rozhlasových programov vysielacou organizáciou, vrátane upútaviek na obsah príslušného programu, jeho rozšírenia, doplnenia alebo recenzií.

 

Tieto vymedzenia pojmov zahŕňajú služby online poskytované vysielacou organizáciou, ktoré spočívajú v tom, že verejnosti sa poskytujú diela vyrobené vysielacou organizáciou, ktoré sa vysielajú len online.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  „retransmisia“ je každá súbežná, neupravená a neskrátená retransmisia, iná než káblová retransmisia vymedzená v smernici 93/83/EHS a iná než retransmisia poskytovaná prostredníctvom služby prístupu k internetu vymedzenej v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120, určená na prijímanie pôvodného vysielania z iného členského štátu verejnosťou, a to po kábli alebo vzduchom, vrátane satelitného, nie však online vysielania televíznych alebo rozhlasových programov určených na prijímanie verejnosťou, za predpokladu, že takúto retransmisiu uskutočnila iná strana než vysielacia organizácia, ktorá uskutočnila pôvodné vysielanie alebo ktorá riadila alebo bola zodpovedná za takéto vysielanie.

b)  „retransmisia“ je každá súbežná, neupravená a neskrátená retransmisia, iná než káblová retransmisia vymedzená v smernici 93/83/EHS, určená na prijímanie pôvodného vysielania z iného členského štátu verejnosťou, a to po kábli alebo vzduchom, vrátane satelitného, alebo online vysielania televíznych alebo rozhlasových programov určených na prijímanie verejnosťou, za predpokladu, že takáto retransmisia je ekvivalentná retransmisii, ktorú poskytujú operátori služieb káblovej retransmisie, a uskutočnila ju v uzavretom prostredí iná strana než vysielacia organizácia, ktorá uskutočnila pôvodné vysielanie alebo ktorá riadila alebo bola zodpovedná za takéto vysielanie a pre ktorú táto strana získala príslušné práva. Retransmisie online patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia za predpokladu, že sa uskutočňujú v kontrolovanom prostredí a okruh príjemcov takýchto retransmisií možno jasne vymedziť.

__________________

 

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie, Ú. v. EÚ L 310, 26.11.2015, s. 1.

 

Pozmeňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  „priamy príjem“ je dvoj- alebo viacfázový proces, pri ktorom vysielacie organizácie vysielajú signály, ktorými sa prenášajú ich televízne alebo rozhlasové programy, poskytovateľom služieb na príjem verejnosťou prostredníctvom pripojenia z bodu do bodu – po kábli alebo vzduchom vrátane satelitného vysielania – takým spôsobom, aby signály nemohli byť počas tohto prenosu zachytené širokou verejnosťou. Poskytovatelia služieb ponúkajú tieto programy verejnosti súbežne, v neupravenej a neskrátenej verzii, na pozeranie alebo počúvanie rôznymi technikami, napríklad po kábli, mikrovlnnými systémami, satelitným vysielaním, digitálnymi pozemnými sieťami, sieťami IP, mobilnými alebo podobnými sieťami.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Akty verejného prenosu a sprístupňovania uskutočňované pri poskytovaní doplnkovej online služby vysielacou organizáciou alebo ktoré sú riadené vysielacou organizáciou alebo za ktoré je vysielacia organizácia zodpovedná, ako aj akty rozmnožovania potrebné na poskytovanie doplnkovej online služby, prístup k nej alebo jej využívanie, sa na účely výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv, ktoré sú pre tieto akty relevantné, považujú za uskutočňované výhradne v členskom štáte, v ktorom má vysielacia organizácia svoje hlavné miesto podnikania.

(1)  Akty verejného prenosu a sprístupňovania spravodajských a publicistických programov uskutočňované pri poskytovaní doplnkovej online služby zo strany vysielacej organizácie, resp. pod jej kontrolou a v jej zodpovednosti, ako aj akty rozmnožovania spravodajských a publicistických programov potrebné na poskytovanie doplnkovej online služby, sa na účely výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv, ktoré sú pre tieto akty relevantné, považujú za uskutočňované výhradne v členskom štáte, v ktorom má vysielacia organizácia svoje hlavné miesto podnikania.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1 a)  Odsekom 1 nie je dotknutá zásada územnej správy a zásada zmluvnej slobody v súvislosti s autorskými právami a ani žiadne právo vyplývajúce zo smernice 2001/29/ES. Na tomto základe majú strany právo pokračovať v schvaľovaní zavádzania obmedzení pre využívanie práv uvedených v odseku 1 za predpokladu, že všetky takéto obmedzenia sú v súlade s právnymi predpismi Únie a členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Pri stanovovaní výšky platby za práva, na ktoré sa vzťahuje zásada krajiny pôvodu uvedená v odseku 1, strany zohľadnia všetky aspekty doplnkovej online služby, ako sú vlastnosti doplnkovej online služby, diváci a jazyková verzia.

(2)  Pri stanovovaní výšky platby za práva, na ktoré sa vzťahuje zásada krajiny pôvodu uvedená v odseku 1, strany zohľadnia všetky aspekty doplnkovej online služby, ako sú vlastnosti doplnkovej online služby, diváci a poslucháči v členskom štáte, v ktorom má vysielateľ svoje hlavné miesto podnikania, ako aj diváci a poslucháči v ďalších členských štátoch a rôzne jazykové verzie.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2 a)  Akékoľvek spory o výkon práv vyplývajúcich z tohto článku patria do právomoci príslušného súdu členského štátu, v ktorom má vysielacia organizácia poskytujúca online službu sídlo.

Pozmeňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2 b)  Odsek 1 sa nevzťahuje na doplnkové online služby, ktoré sa prevažne a najmä zameriavajú na divákov a poslucháčov mimo členského štátu, v ktorom má vysielacia organizácia svoje hlavné sídlo.

Pozmeňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1 a)  Keď autori prevedú svoje právo na retransmisiu na producenta, získavajú neodňateľné právo na rovnaké odmeňovanie za retransmisiu diela, ktoré je možné vykonávať iba prostredníctvom organizácie kolektívnej správy zastupujúcej autorov, pokiaľ takéto odmeňovanie nezaručujú autorom audiovizuálnych diel iné dohody o kolektívnej správe.

Pozmeňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Členské štáty zabezpečia, aby sa v súvislosti s integrálnym opätovným využitím online služieb vysielacej organizácie mohla kolektívna zmluva, ktorú podpísalo reprezentatívne združenie zahŕňajúce užívateľov diel alebo združenia užívateľov v súvislosti s určitou skupinou diel, rozšíriť na držiteľov práv tej istej skupiny, ktorí nie sú ešte zastúpení reprezentatívnym združením. Nezastúpení držitelia práv môžu kedykoľvek namietať voči tomuto rozšíreniu a svoje práva spravovať individuálne alebo kolektívne v inom zoskupení.

Pozmeňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  Organizácie kolektívnej správy vedú databázu poskytujúcu informácie týkajúce sa uplatňovania autorského práva a s ním súvisiacich práv vrátane informácií o vlastníkovi práva, druhu použitia, území a časovom období vzťahujúce sa na chránené diela.

Pozmeňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5c)  Odseky 1 až 5 sa uplatňujú na poskytovateľov služieb, ktorí prenášajú verejnosti televízne a rozhlasové programy vysielacích organizácií prijímané prostredníctvom priameho príjmu.

Pozmeňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4 a

 

Využívanie vysielania programov prostredníctvom procesu priameho príjmu

 

Vysielacie organizácie, ktoré vysielajú svoj program prenosom signálov prostredníctvom procesu priameho príjmu distribútorom na príjem verejnosťou, sú spoločne s takýmito distribútormi zodpovedné za jednotné a nedeliteľné akty verejného prenosu a sprístupňovania verejnosti podľa vymedzenia v článku 3 smernice 2001/29/ES, ktoré vykonávajú spoločne. Vysielacie organizácie aj distribútori zapojení do tohto procesu by v takejto situácii mali získať povolenie od dotknutých držiteľov práv, pokiaľ ide o ich príslušnú účasť na takýchto aktoch a ich využívanie.

Pozmeňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 5

vypúšťa sa

Prechodné ustanovenie

 

Dohody o výkone autorského práva a s ním súvisiacich práv týkajúcich sa verejného prenosu a sprístupňovania uskutočňovaných pri poskytovaní doplnkovej online služby, ako aj rozmnožovania, ktoré sú potrebné na poskytovanie doplnkovej online služby, prístup k nej alebo jej využívanie, platné k [the date mentioned in Article 7(2), to be inserted by OPOCE], podliehajú ustanoveniam článku 2 od [the date mentioned in Article 7(2) + 2 years, to be inserted by OPOCE], ak ich platnosť uplynie po tomto dátume.

 

Pozmeňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Uplatňuje sa od [6 months following the day of its publication, to be inserted by OPOCE].

(2)  Uplatňuje sa od [12 mesiacov po dátume uverejneniavloží OPOCE].

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov

Referenčné čísla

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

6.10.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Angelika Mlinar

21.11.2016

Prerokovanie vo výbore

24.4.2017

25.4.2017

 

 

Dátum prijatia

21.6.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

15

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Anne Sander, Davor Škrlec

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

40

+

ECR

Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

15

-

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (6.6.2017)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov

(COM(2016)0594 – C8‑0384/2016 – 2016/0284(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Vicky Ford

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Vývoj v oblasti digitálnych technológií a internetu zmenil distribúciu televíznych a rozhlasových programov a prístup k nim. Používatelia čoraz viac očakávajú, že budú mať prístup k televíznym a rozhlasovým programom naživo i na požiadanie s využitím tradičných kanálov, napríklad satelitných alebo káblových, ale aj prostredníctvom online služieb. Vysielacie organizácie preto čoraz častejšie ponúkajú okrem vlastného vysielania televíznych a rozhlasových programov aj online služby, ktoré sú doplnkom k ich vysielaniu, ako napríklad služby súbežného vysielania a služby opakovaného prehrávania. Operátori služieb retransmisie, ktorí zlučujú vysielanie televíznych a rozhlasových programov do balíkov a poskytujú ich používateľom zároveň s pôvodným prenosom vysielania, ktorý je neupravený a neskrátený, používajú rôzne spôsoby retransmisie, ako napríklad káblové, satelitné, digitálne pozemské siete, siete IP s uzavretým okruhom alebo mobilné siete, ako aj otvorený internet. Na strane používateľov rastie dopyt po prístupe k vysielaniu televíznych a rozhlasových programov, a to nielen s pôvodom v ich členských štátoch, ale aj v iných členských štátoch Únie, pričom k takýmto používateľom sa radia príslušníci jazykových menšín Únie, ale aj osoby, ktoré žijú v inom členskom štáte, než je ich členský štát pôvodu.

(2)  Vývoj v oblasti digitálnych technológií a internetu zmenil distribúciu televíznych a rozhlasových programov a prístup k nim. Používatelia čoraz viac očakávajú, že budú mať prístup k televíznym a rozhlasovým programom naživo i na požiadanie s využitím tradičných kanálov, napríklad satelitných alebo káblových, ale aj prostredníctvom online služieb. Vysielacie organizácie preto čoraz častejšie ponúkajú okrem vlastného vysielania televíznych a rozhlasových programov aj online služby, ktoré sú doplnkom k ich vysielaniu, ako napríklad služby súbežného vysielania a služby opakovaného prehrávania. Operátori služieb retransmisie, ktorí zlučujú vysielanie televíznych a rozhlasových programov do balíkov a poskytujú ich používateľom zároveň s pôvodným prenosom vysielania, ktorý je neupravený a neskrátený, používajú rôzne spôsoby retransmisie, ako napríklad káblové, satelitné, digitálne pozemské siete, siete IP s uzavretým okruhom alebo mobilné siete, ako aj otvorený internet. Na strane používateľov rastie dopyt po prístupe k televíznym a rozhlasovým programom vrátane služieb opakovaného prehrávania, a to nielen s pôvodom v ich členských štátoch, ale aj v iných členských štátoch Únie, pričom k takýmto používateľom sa radia príslušníci jazykových menšín Únie, ale aj osoby, ktoré žijú v inom členskom štáte, než je ich členský štát pôvodu. Tento narastajúci dopyt znamená pozitívny vývoj a geografické blokovanie by nemalo byť automaticky nastavenou možnosťou v prípade všetkého audiovizuálneho obsahu, ktorý sa vyrába v Únii a prenáša online. Model územného financovania európskeho obsahu je však nevyhnutný pre úspech európskeho audiovizuálneho mediálneho odvetvia.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Operátori služieb retransmisie, ktorí zvyčajne ponúkajú viaceré programy využívajúce rôzne diela a iné predmety ochrany pri retransmisii televíznych a rozhlasových programov, majú málo času na získanie potrebných licencií, preto ich vysporiadanie práv nesmierne zaťažuje. Existuje aj riziko, že diela držiteľov práv a iných predmetov ochrany sa využijú bez povolenia alebo vyplatenia odmeny.

(4)  Operátori služieb retransmisie, ktorí zvyčajne ponúkajú viaceré programy využívajúce rôzne diela a iné predmety ochrany pri retransmisii televíznych a rozhlasových programov, majú málo času na získanie potrebných licencií, preto ich vysporiadanie práv nesmierne zaťažuje. Existuje aj riziko, že diela a iné predmety ochrany nositeľov práv sa využijú bez povolenia alebo vyplatenia primeranej odmeny.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Doplnkové online služby, ktorých sa týka toto nariadenie, sú služby ponúkané vysielacími organizáciami s jasným podriadeným vzťahom k vysielaniu. Patria k nim služby poskytujúce lineárny prístup k televíznym a rozhlasovým programom súbežne s vysielaním a službami, ktoré v rámci vymedzenej časovej lehoty po odvysielaní poskytujú prístup k televíznym a rozhlasovým programom, ktoré už vysielacia organizácia odvysielala (takzvané služby opakovaného prehrávania). K doplnkovým online službám okrem toho patria služby poskytujúce prístup k materiálu, ktorý dopĺňa alebo inak rozširuje televízne a rozhlasové programy vysielané vysielacími organizáciami, vrátane upútaviek na obsah príslušného programu, jeho rozšírenia, doplnenia alebo recenzií. Poskytovanie prístupu k jednotlivým dielam alebo iným predmetom ochrany, ktoré boli začlenené do televízneho alebo rozhlasového programu, by sa nemalo považovať za doplnkovú online službu. Do rozsahu vymedzenia doplnkovej online služby nepatrí ani poskytovanie prístupu k dielam alebo iným predmetom ochrany nezávisle od vysielania, ako sú služby poskytujúce prístup k jednotlivým hudobným alebo audiovizuálnym dielam, hudobným albumom či videám.

(8)  Doplnkové online služby, ktorých sa týka toto nariadenie, sú služby ponúkané vysielacími organizáciami, ku ktorým patria služby poskytujúce lineárny prístup k televíznym a rozhlasovým programom súbežne s vysielaním a nelineárnymi službami, ktoré najskôr mesiac pred, počas alebo po odvysielaní poskytujú prístup k televíznym a rozhlasovým programom odvysielaným vysielacou organizáciou (takzvané prenosové služby a služby opakovaného prehrávania). K doplnkovým online službám okrem toho patria služby poskytujúce prístup k materiálu, ktorý dopĺňa alebo inak rozširuje televízne a rozhlasové programy vysielané vysielacími organizáciami, vrátane upútaviek na obsah príslušného programu, jeho rozšírenia, doplnenia alebo recenzií, ako aj materiálu, ktorý bol skutočne vytvorený pre online prostredie. Poskytovanie prístupu k jednotlivým dielam alebo iným predmetom ochrany, ktoré boli začlenené do televízneho alebo rozhlasového programu, by sa nemalo považovať za doplnkovú online službu. Do rozsahu vymedzenia doplnkovej online služby nepatrí ani poskytovanie prístupu k hudobným albumom či videám.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Keďže poskytovanie doplnkovej online služby, prístup k nej alebo jej využívanie sa má odohrávať výhradne v členskom štáte hlavného miesta podnikania vysielacej organizácie, zatiaľ čo doplnková online služba sa môže de facto poskytovať cezhranične aj do iných členských štátov, je potrebné zabezpečiť, aby strany pri stanovovaní výšky platby za predmetné práva zohľadnili všetky aspekty doplnkovej online služby, ako sú vlastnosti služby, diváci a poslucháči vrátane divákov a poslucháčov v členskom štáte, v ktorom má vysielacia organizácia hlavné miesto podnikania, a v iných členských štátoch, v ktorých sa poskytuje prístup k doplnkovej online službe a v ktorých sa táto služba využíva, a jazyková verzia.

(10)  Keďže poskytovanie doplnkovej online služby, prístup k nej alebo jej využívanie sa má odohrávať výhradne v členskom štáte hlavného miesta podnikania vysielacej organizácie, zatiaľ čo doplnková online služba sa môže de facto poskytovať cezhranične aj do iných členských štátov, je potrebné zabezpečiť, aby strany pri stanovovaní primeranej výšky odmeny, ktorá sa má vyplatiť za predmetné práva, zohľadnili všetky aspekty doplnkovej online služby, ako sú vlastnosti služby, skutoční a potenciálni diváci a poslucháči vrátane divákov a poslucháčov v členskom štáte, v ktorom má vysielacia organizácia hlavné miesto podnikania, a v iných členských štátoch, v ktorých sa poskytuje prístup k doplnkovej online službe a v ktorých sa táto služba využíva, a všetky dostupné jazykové verzie a verzie s titulkami. Okrem toho by táto odmena mala byť primeraná vzhľadom na ekonomickú hodnotu poskytnutej služby.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Na základe zásady zmluvnej slobody bude možné naďalej obmedzovať využívanie práv, ktorých sa bude týkať zásada krajiny pôvodu stanovená v tomto nariadení, a to najmä pokiaľ ide o niektoré technické prostriedky vysielania alebo niektoré jazykové verzie, za predpokladu, že takéto obmedzenia využívania práv budú v súlade s právom Únie.

(11)  Je dôležité pripomenúť, že na základe zásady zmluvnej slobody bude možné naďalej obmedzovať využívanie práv, ktorých sa bude týkať zásada krajiny pôvodu stanovená v tomto nariadení, ako sa preukázalo vykonávaním smernice Rady 93/83/EHS, a to najmä pokiaľ ide o niektoré technické prostriedky vysielania alebo niektoré jazykové verzie a charakter a plnenie niektorých zmlúv, za predpokladu, že takéto obmedzenia využívania práv budú v súlade s vnútroštátnym právom a právom Únie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Ako potvrdil Súdny dvor, nositelia práv môžu získať primeranú odmenu za využívanie svojich diel alebo iných predmetov ochrany v súlade s článkom 101 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b)  Toto nariadenie v súlade so zásadou zmluvnej slobody nebráni použitiu existujúcich modelov udeľovania licencií, ako sú územné licencie, a nie sú ním dotknuté existujúce ustanovenia vnútroštátneho autorského zmluvného práva, pokiaľ ide o primeranú odmenu, ako ani existujúce riešenia kolektívnej správy týkajúce sa retransmisie v rámci členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Operátori služieb retransmisie ponúkaných v satelitných, digitálnych pozemských, mobilných sieťach a sieťach IP s uzavretým okruhom a podobných sieťach poskytujú služby ekvivalentné službám, ktoré poskytujú operátori služieb káblovej retransmisie, keď pre verejnosť uskutočňujú súbežnú neupravenú a neskrátenú retransmisiu pôvodného vysielania televíznych alebo rozhlasových programov z iného členského štátu po kábli alebo vzduchom, a to vrátane satelitného, avšak s výnimkou online vysielania, a ak je vysielanie určené na príjem verejnosťou. Preto by mali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a využívať výhody vyplývajúce z mechanizmu, ktorým sa zavádza povinná kolektívna správa práv. Služby retransmisie, ktoré sa ponúkajú na otvorenom internete, by sa mali z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vylúčiť, keďže majú odlišné vlastnosti. Nie sú prepojené na žiadnu konkrétnu infraštruktúru a ich schopnosť zabezpečiť kontrolované prostredie je napríklad v porovnaní s káblovými sieťami alebo sieťami IP s uzavretým okruhom obmedzená.

(12)  Operátori služieb retransmisie ponúkaných v satelitných, digitálnych pozemských, mobilných sieťach a sieťach IP s otvoreným a uzavretým okruhom a podobných sieťach poskytujú služby ekvivalentné službám, ktoré poskytujú operátori služieb káblovej retransmisie, keď pre verejnosť uskutočňujú súbežnú neupravenú a neskrátenú retransmisiu pôvodného vysielania televíznych alebo rozhlasových programov z iného členského štátu po kábli alebo vzduchom, a to vrátane satelitného vysielania, a ak je vysielanie určené na príjem verejnosťou. Preto by mali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a využívať výhody vyplývajúce z mechanizmu, ktorým sa zavádza povinná kolektívna správa práv. Služby retransmisie založenej na IP ponúkané v sieťach s uzavretým okruhom aj na otvorenom internete by mali byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a využívať výhody vyplývajúce z mechanizmu, ktorým sa zavádza povinná kolektívna správa práv, pokiaľ dokážu zaručiť kontrolované prostredie porovnateľné so sieťami s uzavretým okruhom a môžu preukázať, že ich služby sú poskytované jasne vymedziteľnému okruhu predplatiteľov alebo registrovaných používateľov. Zahrnutie týchto služieb je kľúčové na to, aby sa v súlade s očakávaniami spotrebiteľov umožnila prenosnosť takýchto služieb v rámci členského štátu bydliska, ako aj mimo neho, a to prostredníctvom mechanizmu stanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/...1a.

 

__________________

 

1a Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zaistení cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu (2015/0284(COD)).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Na zabezpečenie právnej istoty pre operátorov služieb retransmisie ponúkaných v satelitných, digitálnych pozemských, mobilných sieťach a sieťach IP s uzavretým okruhom a podobných sieťach a na prekonanie rozdielov v oblasti služieb retransmisie vo vnútroštátnom práve by sa mali uplatňovať podobné pravidlá, aké sa uplatňujú na káblovú retransmisiu podľa vymedzenia v smernici 93/83/EHS. Pravidlá stanovené v danej smernici obsahujú povinnosť vykonávať právo na udelenie alebo odmietnutie povolenia operátorovi služby retransmisie prostredníctvom organizácie kolektívnej správy. Tým nie je dotknutá smernica 2014/26/EÚ18, a najmä jej ustanovenia týkajúce sa práv držiteľov práv v oblasti výberu organizácie kolektívnej správy.

(13)  Na zabezpečenie právnej istoty pre operátorov služieb retransmisie ponúkaných v satelitných, digitálnych pozemských, mobilných sieťach a sieťach IP s uzavretým okruhom a podobných sieťach, a prostredníctvom otvoreného internetu v prípade, že možno zabezpečiť kontrolované prostredie a vymedziteľný okruh používateľov, a na prekonanie rozdielov v oblasti služieb retransmisie vo vnútroštátnom práve by sa mali uplatňovať podobné pravidlá, aké sa uplatňujú na káblovú retransmisiu podľa vymedzenia v smernici 93/83/EHS. Pravidlá stanovené v danej smernici obsahujú povinnosť vykonávať právo na udelenie alebo odmietnutie povolenia operátorovi služby retransmisie prostredníctvom organizácie kolektívnej správy. Tým nie je dotknutá smernica 2014/26/EÚ18, a najmä jej ustanovenia týkajúce sa práv nositeľov práv v oblasti výberu organizácie kolektívnej správy.

__________________

__________________

18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu, Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 72 – 98.

18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu, Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 72 – 98.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Na distribútorov, ako sú prevádzkovatelia káblových sietí alebo prevádzkovatelia platforiem, ktorí prijímajú signály prenášajúce programy prostredníctvom procesu priameho príjmu vysielania určeného na príjem verejnosťou, by sa mali vzťahovať ustanovenia o povinnej kolektívnej správe uvedené v tomto nariadení, a to aj vtedy, ak sa verejný prenos neuskutočnil pred prenosom signálu distribútorom. Distribútori by preto mali získať povolenie od príslušných nositeľov práv, pokiaľ ide o ich príslušnú účasť na takýchto úkonoch v súlade s povinnou kolektívnou správou. Pojem „priamy príjem“ je technický výraz pre konkrétnu situáciu, v ktorej prevádzkovatelia káblových sietí alebo iných platforiem prijímajú vysielací signál priamo z priestorov vysielateľa alebo prostredníctvom súkromnej uzavretej siete tak, aby sa takýto signál neprenášal k verejnosti ešte pred tým, ako ho prenesie prevádzkovateľ, ktorý prijíma signál. V tejto situácii, ku ktorej zvyčajne dochádza v rámci členského štátu, existuje len jeden jediný verejný prenos takéhoto signálu prenášajúceho program. Toto objasnenie je dôležité na to, aby sa predišlo ešte zložitejšiemu výkladu pojmu verejného prenosu, čo by viedlo k následkom presahujúcim otázku retransmisie.

Pozmeňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Uplatňovanie autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom je v niektorých prípadoch rozdelené na množstvo územne vymedzených vnútroštátnych práv s rôznymi nositeľmi práv a v niektorých prípadoch tieto práva vykonáva iný subjekt. Na uľahčenie identifikácie nositeľov práv a schopnosti vysielacích organizácií a operátorov služieb retransmisie uzatvárať licenčné dohody je preto potrebná databáza, ktorú vedú organizácie kolektívnej správy.

Pozmeňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  S cieľom zabrániť obchádzaniu uplatňovania zásady krajiny pôvodu prostredníctvom predlžovania platnosti existujúcich zmlúv o výkone autorského práva a s ním súvisiacich práv týkajúcich sa poskytovania doplnkovej online služby, ako aj prístupu k doplnkovej online službe alebo jej využívania, je potrebné uplatňovať zásadu krajiny pôvodu aj na existujúce zmluvy, ale s prechodným obdobím.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržujú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie. Keďže môže nastať zásah do výkonu práv držiteľov práv v rozsahu, v akom sa na výkon práva na verejný prenos v oblasti služieb retransmisie vyžaduje povinná kolektívna správa, je potrebné pre osobitné služby zaviesť cielenú podmienku, aby sa umožnilo širšie cezhraničné šírenie televíznych a rozhlasových programov uľahčením vysporiadania týchto práv.

(16)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržujú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie. Hoci môže nastať zásah do výkonu práv nositeľov práv v tom zmysle, že na výkon práva na verejný prenos sa so zreteľom na služby retransmisie vyžaduje povinná kolektívna správa, túto podmienku treba zaviesť cielene pre osobitné služby, aby sa tak umožnilo širšie cezhraničné šírenie televíznych a rozhlasových programov tým, že sa uľahčí vysporiadanie týchto práv. Týmto nariadením by nemali byť dotknuté žiadne existujúce ani budúce úpravy v členských štátoch týkajúce sa správy práv, akými sú rozšírené kolektívne licencie, právne predpoklady zastúpenia alebo prenosu, kolektívna správa alebo podobné úpravy, alebo ich kombinácia.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Nariadenie by sa malo po uplynutí určitého času od nadobudnutia účinnosti preskúmať s cieľom posúdiť okrem iného aj to, do akej miery sa zvýšilo cezhraničné poskytovanie doplnkových online služieb v prospech európskych spotrebiteľov, a tým aj v prospech zlepšenia kultúrnej rozmanitosti v Únii.

(18)  V súlade so zásadami lepšej tvorby práva by sa malo nariadenie po uplynutí určitého času od nadobudnutia účinnosti preskúmať s cieľom posúdiť vplyv nariadenia a najmä to, do akej miery sa zvýšilo cezhraničné poskytovanie doplnkových online služieb v prospech európskych spotrebiteľov, a tým aj v prospech zlepšenia kultúrnej rozmanitosti v Únii. Toto preskúmanie by malo byť podľa potreby koordinované s ustanoveniami zameranými na zlepšenie cezhraničnej dostupnosti obsahu na platformách videa na požiadanie, ktoré boli zahrnuté do článku 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2017/...1a, a to vo forme mechanizmu na riešenie sporov. Pokiaľ by tento mechanizmus neviedol k výraznému zvýšeniu cezhraničnej dostupnosti obsahu na platformách videa na požiadanie, malo by sa zvážiť zahrnutie uvedených služieb do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

 

_________________

 

1a Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu, COM(2016)0593.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „doplnková online služba“ je online služba pozostávajúca z poskytovania rozhlasových alebo televíznych programov verejnosti vysielacou organizáciou, alebo ktoré riadi a za ktoré zodpovedá vysielacia organizácia, a to súbežne s vysielaním týchto programov vysielacou organizáciou alebo počas vymedzeného časového obdobia po ich odvysielaní vysielacou organizáciou, ako aj z poskytovania všetkých materiálov vytvorených vysielacou organizáciou alebo pre túto organizáciu, ktoré sú pre takéto vysielanie doplnkové;

a)  „doplnková online služba“ je online služba pozostávajúca z poskytovania rozhlasových alebo televíznych programov verejnosti vysielacou organizáciou, alebo ktoré riadi a za ktoré zodpovedá vysielacia organizácia, ktoré sú vytvorené vysielacou organizáciou alebo pre vysielaciu organizáciu, a to vrátane koprodukcií, najskôr mesiac pred, súbežne s, počas vysielania týchto programov vysielacou organizáciou alebo počas vymedzeného časového obdobia po ich odvysielaní vysielacou organizáciou, ako aj z poskytovania všetkých materiálov vytvorených alebo spoluvytvorených vysielacou organizáciou alebo pre túto organizáciu, ktoré sú pre takéto vysielanie doplnkové;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  „retransmisia“ je každá súbežná, neupravená a neskrátená retransmisia, iná než káblová retransmisia vymedzená v smernici 93/83/EHS a iná než retransmisia poskytovaná prostredníctvom služby prístupu k internetu vymedzenej v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/21201, určená na prijímanie pôvodného vysielania z iného členského štátu verejnosťou, a to po kábli alebo vzduchom, vrátane satelitného, nie však online vysielania televíznych alebo rozhlasových programov určených na prijímanie verejnosťou, za predpokladu, že takúto retransmisiu uskutočnila iná strana než vysielacia organizácia, ktorá uskutočnila pôvodné vysielanie alebo ktorá riadila alebo bola zodpovedná za takéto vysielanie.

b)  „retransmisia“ je každá neupravená a neskrátená retransmisia, iná než káblová retransmisia vymedzená v smernici 93/83/EHS, v kontrolovanom prostredí určená na prijímanie pôvodného vysielania z iného členského štátu verejnosťou, a to po kábli alebo vzduchom, vrátane satelitného vysielania, televíznych alebo rozhlasových programov určených na prijímanie verejnosťou, za predpokladu, že takúto retransmisiu uskutočnila iná strana než vysielacia organizácia, ktorá uskutočnila pôvodné vysielanie alebo ktorá riadila alebo bola zodpovedná za takéto vysielanie.

__________________

 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie, Ú. v. EÚ L 310, 26.11.2015, s. 1.

 

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  „priamy príjem“ je dvoj- alebo viacfázový proces, pri ktorom vysielacie organizácie prenášajú svoje signály prenášajúce program prostredníctvom súkromného pripojenia z bodu do bodu tak, aby signály prenášajúce program nemohli byť počas tohto prenosu zachytené širokou verejnosťou, distribútorovi, ktorý potom tieto programy ponúka verejnosti v neupravenej a neskrátenej verzii, na pozeranie alebo počúvanie po kábli, mikrovlnnými systémami, satelitnými, digitálnymi pozemskými sieťami, sieťami IP alebo podobnými sieťami.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Akty verejného prenosu a sprístupňovania uskutočňované pri poskytovaní doplnkovej online služby vysielacou organizáciou alebo ktoré sú riadené vysielacou organizáciou alebo za ktoré je vysielacia organizácia zodpovedná, ako aj akty rozmnožovania potrebné na poskytovanie doplnkovej online služby, prístup k nej alebo jej využívanie, sa na účely výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv, ktoré sú pre tieto akty relevantné, považujú za uskutočňované výhradne v členskom štáte, v ktorom má vysielacia organizácia svoje hlavné miesto podnikania.

(1)  Bez toho, aby bola dotknutá možnosť prenosu výlučných práv, sa akty verejného prenosu a sprístupňovania verejnosti uskutočňované pri poskytovaní doplnkovej online služby vysielacou organizáciou alebo ktoré sú riadené vysielacou organizáciou alebo za ktoré je vysielacia organizácia zodpovedná, ako aj akty rozmnožovania potrebné na poskytovanie doplnkovej online služby, prístup k nej alebo jej využívanie, na účely výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv, ktoré sú pre tieto akty relevantné, považujú za uskutočňované výhradne v členskom štáte, v ktorom má vysielacia organizácia svoje hlavné miesto podnikania. Akékoľvek spory týkajúce sa výkonu takéhoto autorského práva a s ním súvisiacich práv patria do právomoci tohto členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Pri stanovovaní výšky platby za práva, na ktoré sa vzťahuje zásada krajiny pôvodu uvedená v odseku 1, strany zohľadnia všetky aspekty doplnkovej online služby, ako sú vlastnosti doplnkovej online služby, diváci a jazyková verzia.

(2)  Pri stanovovaní primeranej výšky platby za práva, na ktoré sa vzťahuje zásada krajiny pôvodu uvedená v odseku 1, strany zohľadnia všetky aspekty doplnkovej online služby, ako sú vlastnosti doplnkovej online služby, diváci a poslucháči, potenciálni diváci a poslucháči v členskom štáte, v ktorom má vysielacia organizácia svoje hlavné miesto podnikania, a v akýchkoľvek ďalších dotknutých členských štátoch, ako aj všetky jazykové verzie a verzie s titulkami.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Odseky 1 až 5 sa vzťahujú aj na prípady priameho príjmu vysielania, ako je vymedzené v článku 1 písm. ba).

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  Organizácie kolektívnej správy vedú databázu poskytujúcu informácie týkajúce sa uplatňovania autorského práva a s ním súvisiacich práv vrátane informácií o vlastníkovi práva, druhu použitia, území a časovom období.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov

Referenčné čísla

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

6.10.2016

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Vicky Ford

11.10.2016

Predchádzajúci spravodajca

Julia Reda

Prerokovanie vo výbore

9.2.2017

20.3.2017

 

 

Dátum prijatia

11.5.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

6

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Anne-Marie Mineur

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov

Referenčné čísla

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Dátum predloženia v EP

14.9.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

6.10.2016

ITRE

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

CULT

6.10.2016

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

INTA

12.10.2016

 

 

 

Pridružený výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

16.3.2017

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Tiemo Wölken

12.10.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

23.3.2017

29.5.2017

7.9.2017

 

Dátum prijatia

21.11.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

14

9

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Flack, Emma McClarkin, Sabine Verheyen

Dátum predloženia

27.11.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

14

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

S&D

Jean-Marie Cavada

John Flack, Emma McClarkin

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Enrico Gasbarra

9

-

ALDE

GUE:NGL

S&D

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto

Jiří Maštálka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

1

0

EFDD

Isabella Adinolfi

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia