Διαδικασία : 2016/0282B(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0380/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0380/2017

Συζήτηση :

PV 11/12/2017 - 16
CRE 11/12/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2017 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0476

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1026kWORD 128k
28.11.2017
PE 613.584v01-00 A8-0380/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(COM(2016)0605 – C8‑0404/2017 – 2016/0282B(COD))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγητής: Albert Deß

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(COM(2016)0605 – C8‑0404/2017 – 2016/0282B(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0605),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, της 16ης Νοεμβρίου 2017, να χωρίσει την πρόταση της Επιτροπής και να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου να συντάξει ξεχωριστή νομοθετική έκθεση για τις διατάξεις που αφορούν το πεδίο αρμοδιοτήτων της εν λόγω επιτροπής, συγκεκριμένα τα άρθρα 267 έως 270 και 275 της πρόταση της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 42, το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη αριθ. 1/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 26ης Ιανουαρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 11ης Μαΐου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0211/2017),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του όπως παρατίθεται κατωτέρω, και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 15ης Νοεμβρίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0380/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  υπογραμμίζει ότι στόχος του χωρισμού της πρότασης της Επιτροπής είναι να καταστεί δυνατόν οι διατάξεις που αφορούν το πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου να τεθούν σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2018, και ότι το εναπομένον μέρος της πρότασης της Επιτροπής(4) θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(5)*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/... ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟ

ΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της ...

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1307/ 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και (ΕΕ) αριθ. 1308/ 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 42, το άρθρο 43 παράγραφος 2▌ και το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου(6),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(7),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(8),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(9),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Για να εξασφαλίζονται η ασφάλεια δικαίου και η εναρμονισμένη και χωρίς διακρίσεις στήριξη νέων γεωργών, θα πρέπει να προβλέπεται ότι, στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, η «ημερομηνία εγκατάστασης», που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) και σε άλλους συναφείς κανόνες, είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών πραγματοποιεί ή ολοκληρώνει πράξη σχετική με την αρχική εγκατάσταση και ότι η αίτηση για χορήγηση στήριξης πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο 24 μήνες μετά την εν λόγω ημερομηνία. Επιπλέον, η πείρα από τις διαπραγματεύσεις των προγραμμάτων έχει δείξει ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι κανόνες για την από κοινού εγκατάσταση νέων γεωργών και τα όρια που απαιτούνται βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για την πρόσβαση σε στήριξη και ότι θα πρέπει να εξορθολογιστούν οι διατάξεις που αφορούν τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.

(2)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή συμβουλών και κατάρτισης από τις διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών, το καθεστώς δικαιούχου δυνάμει του εν λόγω μέτρου θα πρέπει να επεκταθεί και στις εν λόγω αρχές, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι ο πάροχος υπηρεσιών επιλέγεται από φορέα λειτουργικά ανεξάρτητο από τις εν λόγω αρχές και ότι ο φορέας παροχής συμβουλών ή κατάρτισης ελέγχεται.

(3)  Ως κίνητρο για τη συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας, οι γεωργοί ή οι ομάδες γεωργών που συμμετέχουν στα εν λόγω συστήματα κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της αίτησης στήριξης θα πρέπει να είναι επιλέξιμοι για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της στιγμής της αρχικής συμμετοχής στο σύστημα.

(4)  Είναι βασικό, τα χρηματοδοτικά μέσα να σχεδιάζονται και να εκτελούνται με ευελιξία και διαφάνεια για να μπορούν να προσελκύσουν επαρκώς τον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, η πείρα έχει δείξει ότι ορισμένοι ειδικοί ανά μέτρο κανόνες επιλεξιμότητας περιορίζουν την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και την ευέλικτη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων από τους διαχειριστές των κονδυλίων. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ορισμένοι ειδικοί ανά μέτρο κανόνες επιλεξιμότητας δεν εφαρμόζονται στα χρηματοδοτικά μέσα. Για τον ίδιο λόγο, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η στήριξη εκκίνησης σε νέους γεωργούς δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 μπορεί επίσης να παρέχεται υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων. Ενόψει των εν λόγω αλλαγών, θα πρέπει να προβλέπεται ότι, όταν χορηγείται στήριξη σε επενδύσεις δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων, η επένδυση πρέπει να συμβάλλει σε μία ή περισσότερες προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη.

(5)  Για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση κατά την εφαρμογή της αρχής της αποφυγής της διπλής χρηματοδότησης σε σχέση με τον οικολογικό προσανατολισμό, θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να επιβάλλουν περικοπή ενός σταθερού ποσού κατά μέσο όρο σε όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους που υλοποιούν τον σχετικό τύπο δράσης ή υπομέτρου.

(6)  Οι αγρότες είναι εκτεθειμένοι σε αυξανόμενους οικονομικούς κινδύνους λόγω των εξελίξεων στην αγορά. Ωστόσο, οι κίνδυνοι δεν επηρεάζουν εξίσου όλους τους γεωργικούς τομείς. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να βοηθούν τους αγρότες μέσω ενός ειδικού ανά τομέα εργαλείου σταθεροποίησης εισοδήματος , ιδίως σε κλάδους που πλήττονται από σοβαρές μειώσεις εισοδήματος με πιθανό σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο σε μια δεδομένη αγροτική περιοχή, εφόσον η μείωση εισοδήματος είναι 20 % τουλάχιστον. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το ειδικό ανά τομέα εργαλείο σταθεροποίησης θα είναι αποτελεσματικό και προσαρμοσμένο στις ειδικές περιστάσεις των κρατών μελών, θα πρέπει αυτά να μπορούν να ορίζουν με ευελιξία στα εθνικά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης το εισόδημα που θα ενεργοποιεί το εργαλείο. Παράλληλα, και για να ενισχυθεί η χρήση της ασφάλισης από τους γεωργούς, το κατώτατο όριο για τη μείωση της παραγωγής που ισχύει για την ασφάλιση θα πρέπει να μειωθεί στο 20 %. Επίσης, για την παρακολούθηση των δαπανών, τόσο στο πλαίσιο του ειδικού ανά τομέα εργαλείου σταθεροποίησης του εισοδήματος όσο και στο πλαίσιο της ασφάλισης, το περιεχόμενο του χρηματοδοτικού σχεδίου του προγράμματος θα πρέπει να προσαρμοστεί. ▌

(7)  Η ειδική απαίτηση υποβολής έκθεσης το 2018 για το μέτρο διαχείρισης κινδύνου, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καλύπτεται ήδη από την έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΓΠ), η οποία προβλέπεται στο άρθρο 110 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11). Κατά συνέπεια, στο άρθρο 36 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, το δεύτερο εδάφιο θα πρέπει να διαγραφεί.

(8)  Όσον αφορά τα ταμεία αλληλοβοήθειας για γεωργούς όλων των τομέων, φαίνεται ότι η απαγόρευση οποιασδήποτε συνεισφοράς από δημόσιους πόρους στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 3 και του άρθρου 39 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 εμποδίζει την αποτελεσματική λειτουργία των εν λόγω ταμείων. Η απαγόρευση αυτή θα πρέπει συνεπώς να καταργηθεί. Είναι επίσης σκόπιμο να επεκταθούν οι τομείς που μπορούν να καλύπτονται από χρηματοδοτικές συνεισφορές στα ταμεία αλληλοβοήθειας, ώστε οι συνεισφορές να μπορούν να συμπληρώσουν τις ετήσιες πληρωμές στο ταμείο, καθώς και να αφορούν το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο

(9)  Η στήριξη επενδύσεων για την αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού έπειτα από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 χορηγείται συνήθως σε όλους τους επιλέξιμους αιτούντες. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να καθορίζουν κριτήρια επιλογής για τις πράξεις αποκατάστασης. Επιπλέον, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν δεν είναι δυνατός ο καθορισμός κριτηρίων επιλογής λόγω της φύσης των πράξεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν εναλλακτικές μεθόδους επιλογής.

(10)  Το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 καθορίζει τα μέγιστα ποσοστά συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Για να μειωθεί η πίεση στον εθνικό προϋπολογισμό ορισμένων κρατών μελών και να επιταχυνθούν οι ιδιαίτερα αναγκαίες επενδύσεις στην Κύπρο, το μέγιστο ποσοστό συνεισφοράς του 100 % που αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να παραταθεί έως το κλείσιμο του προγράμματος. Επιπροσθέτως, στο άρθρο 59 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θα πρέπει να περιληφθεί αναφορά στο ειδικό ποσοστό συνεισφοράς που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12) για το νέο χρηματοδοτικό μέσο που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

(11)  Σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, σε περιπτώσεις μέτρων έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών, η επιλεξιμότητα των δαπανών που σχετίζονται με τροποποιήσεις του προγράμματος μπορεί να αρχίσει από την ημερομηνία εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής. Η δυνατότητα αυτή με την οποία καθίστανται επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την υποβολή τροποποίησης προγράμματος θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες συνθήκες, όπως είναι τα καταστροφικά συμβάντα ή μια σημαντική και αιφνίδια μεταβολή των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών του κράτους μέλους ή της περιφέρειας ▌.

(12)  Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 60 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, όσον αφορά τις επενδύσεις στον αγροτικό τομέα θεωρούνται επιλέξιμες μόνο οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την υποβολή αίτησης. Ωστόσο, σε περιπτώσεις, όπου η επένδυση σχετίζεται με μέτρα έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών, καταστροφικών συμβάντων, δυσμενών κλιματικών φαινομένων ή σημαντικής και αιφνίδιας μεταβολής των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών του κράτους μέλους ή της περιφέρειας, θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να προβλέπουν στα προγράμματά τους ότι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την εκδήλωση του συμβάντος είναι επιλέξιμες, με σκοπό να εξασφαλίσουν έγκαιρη και ευέλικτη αντίδραση στα συμβάντα. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2016 για να δοθεί αποτελεσματική στήριξη σε έκτακτες ενέργειες των κρατών μελών προς αντιμετώπιση συμβάντων παρελθόντων ετών.

(13)  Για να αυξηθεί η χρήση των απλουστευμένων επιλογών κόστους που αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, είναι αναγκαίο να περιοριστούν οι ειδικοί κανόνες για το ΕΓΤΑΑ που καθορίζονται στο άρθρο 62 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 στις ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), σχετικά με το διαφυγόν εισόδημα και το κόστος συντήρησης, και με τα άρθρα 28 έως 31, 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

(14)  Το άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 υποχρεώνει τα κράτη μέλη να ζητούν τη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής εντός τεσσάρων μηνών από την έγκριση του προγράμματος. Αυτό εμμέσως υποχρεώνει τα κράτη μέλη να έχουν καθορίσει όλα τα κριτήρια επιλογής έως την εν λόγω ημερομηνία, ακόμη και για τις προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων που πρόκειται να δημοσιευθούν αργότερα. Για να μειωθεί η άσκοπη διοικητική επιβάρυνση και να εξασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι αξιοποιούνται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, ▌ τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής και να ζητούν τη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης ανά πάσα στιγμή πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων.

(15)  Με στόχο την αύξηση της χρήσης ασφαλίστρων καλλιεργειών, ζώων και φυτών, και των ταμείων αλληλοβοήθειας και του εργαλείου σταθεροποίησης του, το μέγιστο ποσοστό της αρχικής δημόσιας στήριξης θα πρέπει να αυξηθεί ελαφρά από 65 % σε 70 %.

(16)  Η δημοσιονομική πειθαρχία χρησιμοποιείται για να διασφαλίζεται ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τηρεί τα αντίστοιχα ετήσια ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και για να συσταθεί το αποθεματικό για τις κρίσεις στον αγροτικό τομέα. Λόγω του τεχνικού χαρακτήρα του καθορισμού του ποσοστού αναπροσαρμογής για άμεσες πληρωμές και των εγγενών δεσμών του με τις εκτιμήσεις δαπανών της Επιτροπής που περιλαμβάνονται στο ετήσιο σχέδιο προϋπολογισμού της, η διαδικασία καθορισμού του ποσοστού αναπροσαρμογής θα πρέπει να απλουστευθεί με την εξουσιοδότηση της Επιτροπής να το εγκρίνει σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία. ▌

(17)  Με στόχο την εναρμόνιση των κανόνων για την αυτόματη αποδέσμευση κατά το άρθρο 87 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και το άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, θα πρέπει να προσαρμοστεί η ημερομηνία έως την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να διαβιβάσουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά με τις εξαιρέσεις όσον αφορά την αποδέσμευση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

(18)  Με στόχο τη ▌ νομική σαφήνεια όσον αφορά τη μεταχείριση των εισπράξεων που προκύπτουν από τις προσωρινές μειώσεις δυνάμει του άρθρου 41 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, οι τελευταίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο πηγών εσόδων με ειδικό προορισμό δυνάμει του άρθρου 43 του εν λόγω κανονισμού.

(19)  Για λόγους διοικητικής απλούστευσης, είναι σκόπιμο να αυξηθεί το κατώτατο όριο κάτω του οποίου τα κράτη μέλη μπορούν να τερματίσουν τη διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από 150 EUR σε 250 EUR, υπό τον όρο ότι το κράτος μέλος εφαρμόζει κατώτατο όριο ίσο ή υψηλότερο για τη μη κίνηση διαδικασίας ανάκτησης εθνικών οφειλών.

(20)  Είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι η άρνηση ή η ανάκτηση πληρωμών ως αποτέλεσμα▌ μη συμμόρφωσης με τους κανόνες περί δημόσιων προμηθειών αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης και σέβεται την αρχή της αναλογικότητας, όπως αναφέρεται, για παράδειγμα, στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που έχει καταρτίσει η Επιτροπή για τις δημοσιονομικές διορθώσεις οι οποίες εφαρμόζονται στις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την Ένωση υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης λόγω μη συμμόρφωσης με τους εν λόγω κανόνες. Είναι επίσης σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι αυτές οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης θίγουν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των συναλλαγών στον ίδιο ακριβώς βαθμό.

(21)  Προκειμένου να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση για τους μικροκαλλιεργητές, θα πρέπει να θεσπιστεί μια περαιτέρω παρέκκλιση με την οποία οι μικροκαλλιεργητές θα απαλλάσσονται από τη δήλωση αγροτεμαχίων για τα οποία δεν υποβάλλουν αίτηση πληρωμής.

(22)  Λόγω των πρακτικών και ειδικών δυσκολιών που έχει δημιουργήσει η εναρμόνιση των προθεσμιών πληρωμής για στρεμματικές ενισχύσεις μεταξύ του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ, η μεταβατική περίοδος θα πρέπει να παραταθεί κατά ένα έτος. Ωστόσο, όσον αφορά τα στρεμματικά μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, προκειμένου να διατηρηθούν οι ταμειακές ροές των γεωργών θα πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι δυνατές οι πληρωμές προκαταβολών πριν από τις 16 Οκτωβρίου.

(23)  Για να ληφθεί υπόψη η ποικιλομορφία των γεωργικών συστημάτων σε ολόκληρη την Ένωση, είναι θεμιτό να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να θεωρούν το όργωμα, που είναι σημαντικό από γεωπονικής και περιβαλλοντικής άποψης, ως κριτήριο για τον χαρακτηρισμό των μόνιμων βοσκοτόπων.

(24)  Ορισμένοι θάμνοι ή δένδρα που δεν προσφέρονται άμεσα για βοσκή των ζώων, μπορούν εντούτοις να παράγουν ζωοτροφές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιλαμβάνουν τέτοιους θάμνους ή δένδρα στους μόνιμους βοσκοτόπους όπου εξακολουθούν να επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά, στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς τους.

(25)  Για να διευκρινισθεί ο χαρακτηρισμός πριν από το 2018 της γης υπό αγρανάπαυση ως αρόσιμης γης, όταν ήταν σε ισχύ επί πέντε έτη ή περισσότερο, και για να εξασφαλισθεί βεβαιότητα στους ενδιαφερόμενους γεωργούς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να διατηρήσουν τον χαρακτηρισμό της ως αρόσιμης γης το 2018.

(26)  Η γη που προσφέρεται για βοσκή, όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά δεν επικρατούν ή απουσιάζουν και όπου οι πρακτικές βόσκησης δεν είναι ούτε παραδοσιακού χαρακτήρα ούτε σημαντικές για τη διατήρηση των βιοτόπων και των οικοτόπων, μπορεί παρόλα αυτά να έχει σημαντική αξία για τη βόσκηση σε ορισμένους τομείς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεωρούν τις εν λόγω εκτάσεις ως μόνιμους βοσκότοπους, στο σύνολο ή σε μέρος της επικράτειάς τους.

(27)  Η εμπειρία από τα πρώτα έτη εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13) έδειξε ότι ορισμένα κράτη μέλη που εφήρμοσαν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης δεν χρησιμοποίησαν ολόκληρο το ποσό των διαθέσιμων κονδυλίων βάσει των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1089 της Επιτροπής(14). Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς βασικής ενίσχυσης έχουν ήδη τη δυνατότητα, εντός ορισμένων ορίων, να διανέμουν δικαιώματα ενίσχυσης για υψηλότερη αξία από το διαθέσιμο ποσό για το οικείο καθεστώς βασικής ενίσχυσης, ώστε να διασφαλίζουν αποδοτικότερη χρήση των πόρων. Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα, εντός των ιδίων κοινών ορίων και τηρουμένων των καθαρών ανώτατων ορίων για τις άμεσες ενισχύσεις, να υπολογίζουν το αναγκαίο ποσό κατά το οποίο μπορεί να αυξηθεί το ανώτατο όριο του οικείου καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης.

(28)  Σε ορισμένα κράτη μέλη λειτουργούν εθνικά φορολογικά μητρώα ή μητρώα κοινωνικής ασφάλισης στα οποία είναι καταχωρισμένοι οι γεωργοί για τις γεωργικές τους δραστηριότητες. Αυτά τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εξαιρούν από την επιλεξιμότητα για άμεσες ενισχύσεις τους μη καταχωρισμένους γεωργούς.

(29)  Καθώς η πείρα έδειξε ότι η ενίσχυση σε ορισμένες περιπτώσεις χορηγήθηκε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων ο επιχειρηματικός στόχος δεν ήταν ή ήταν οριακά μόνον η άσκηση γεωργικής δραστηριότητας, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 εισήγαγε τη ρήτρα ενεργού γεωργού. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε ορισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, εκτός εάν αυτά μπορούν να αποδείξουν ότι η γεωργική τους δραστηριότητα δεν είναι οριακή. Ωστόσο, η πείρα από την μεταρρύθμιση δείχνει ότι ▌ η εφαρμογή των τριών κριτηρίων για να θεωρείται κάποιος ενεργός γεωργός, κατά το άρθρο 9 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 , αποδείχθηκε δύσκολη σε πολλά κράτη μέλη. Για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση από την εφαρμογή των εν λόγω τριών κριτηρίων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν ότι μόνο ένα ή δύο από αυτά διατίθενται για να αποδειχθεί ότι ένα πρόσωπο είναι ενεργός γεωργός. ▌

(30)  Επιπλέον, η εμπειρία σε ορισμένα κράτη μέλη έδειξε ότι οι δυσχέρειες και οι διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή των στοιχείων που αφορούν τον κατάλογο των δραστηριοτήτων ή επιχειρήσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, υπερέβησαν σε βαρύτητα το όφελος από την εξαίρεση ενός πολύ περιορισμένου αριθμού μη ενεργών δικαιούχων από τα συστήματα άμεσης ενίσχυσης. Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι αυτό ισχύει στην δική του περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε θέση να διακόψει την εφαρμογή του άρθρου 9 του εν λόγω κανονισμού ως προς τον κατάλογο δραστηριοτήτων ή επιχειρήσεων.

(31)  Είναι σκόπιμο να καταστεί σαφές ότι το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 επιτρέπει στα κράτη μέλη να αναθεωρούν σε ετήσια βάση τις αποφάσεις τους σχετικά με τη μείωση του τμήματος της βασικής ενίσχυσης που χορηγείται στους γεωργούς, το οποίο υπερβαίνει τα 150 000 EUR, με την προϋπόθεση ότι η αναθεώρηση αυτή δεν συνεπάγεται μείωση των διαθέσιμων ποσών για την αγροτική ανάπτυξη.

(32)  Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν στις ιδιαίτερες ανάγκες τους τη στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ, θα πρέπει να τους δοθούν κατάλληλες ευκαιρίες να αναθεωρήσουν την απόφασή τους περί μεταφοράς κονδυλίων από το ανώτατο όριο των άμεσων ενισχύσεών τους στα οικεία προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και αντιστρόφως. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να αναθεωρήσουν επίσης την απόφασή τους με ισχύ από το ημερολογιακό έτος 2019, εφόσον η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται μείωση των ποσών που διατίθενται για την αγροτική ανάπτυξη.

(33)  Πέρα από τη γραμμική μείωση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπό το καθεστώς βασικής ενίσχυσης για την ανατροφοδότηση εθνικών ή περιφερειακών αποθεματικών προς διευκόλυνση της συμμετοχής στο καθεστώς ενίσχυσης των νέων γεωργών και των γεωργών που ξεκινούν τη γεωργική τους δραστηριότητα, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να μπορούν να χρησιμοποιούν τον ίδιο μηχανισμό για τη χρηματοδότηση μέτρων που λαμβάνονται προκειμένου να αποφεύγεται η εγκατάλειψη της γης και να αποζημιώνονται οι γεωργοί για συγκεκριμένα μειονεκτήματα.

(34)  Για να απλουστευθεί και να βελτιωθεί η συνοχή μεταξύ των κανόνων που εφαρμόζονται σε μέτρα οικολογικού προσανατολισμού, η απαλλαγή από την υποχρέωση περιοχής οικολογικής εστίασης, που εφαρμόζεται στις εκμεταλλεύσεις όπου καλλιεργούνται ψυχανθή ως αποκλειστική καλλιέργεια ή σε συνδυασμό με αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή γη υπό αγρανάπαυση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % αρόσιμης γης κατά το άρθρο 46 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, θα πρέπει να επεκταθεί και στην υποχρέωση διαφοροποίησης των καλλιεργειών.

(35)  Για να διασφαλιστεί η συνοχή στον τρόπο με τον οποίο εξετάζονται αρκετά είδη καλλιεργειών, λόγω των σημαντικών εκτάσεων που καταλαμβάνουν, σε σχέση με την απαίτηση περί διαφοροποίησης των καλλιεργειών, η ευελιξία στην εφαρμογή των κανόνων περί διαφοροποίησης των καλλιεργειών δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει τις καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας.

(36)  Προκειμένου να εξορθολογιστούν οι ισχύουσες εξαιρέσεις από την υποχρέωση διαφοροποίησης των καλλιεργειών που ορίζονται στο άρθρο 44 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 οι οποίες ισχύουν για γη που χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, την καλλιέργεια ψυχανθών ή τις καλλιέργειες κάτω από το νερό ή είναι κυρίως γη υπό αγρανάπαυση ή μόνιμος βοσκότοπος και προκειμένου να παρέχεται ίση μεταχείριση σε όλους τους γεωργούς με τις ίδιες αναλογίες χρήσης γης, το ανώτατο όριο των 30 εκταρίων αρόσιμης γης δεν θα πρέπει πλέον να ισχύει.

(37)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η γεωπονική ιδιαιτερότητα της όλυρας, θα πρέπει να θεωρηθεί ως διαφορετική καλλιέργεια για τους σκοπούς του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

(38)  Με σκοπό να ευθυγραμμιστούν οι ισχύουσες εξαιρέσεις από την υποχρέωση περιοχής οικολογικής εστίασης που ορίζονται στο άρθρο 46 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, οι οποίες ισχύουν για γη που χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, την καλλιέργεια ψυχανθών ή τις καλλιέργειες κάτω από το νερό ή είναι κυρίως γη υπό αγρανάπαυση ή μόνιμος βοσκότοπος, το ανώτατο όριο των 30 εκταρίων αρόσιμης γης δεν θα πρέπει πλέον να ισχύει.

(39)  Δεδομένης της πιθανότητας έμμεσων περιβαλλοντικών οφελών για τη βιοποικιλότητα από ορισμένες μόνιμες καλλιέργειες, ο κατάλογος των τύπων περιοχών οικολογικής εστίασης που καθορίζονται στο άρθρο 46 του κανονισμού (EE) αριθ. 1307/2013 θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει και την ευλαλία και το σίλφιο το διατρητόφυλλο. Επειδή το είδος της καλύπτουσας βλάστησης μπορεί να επηρεάσει θετικά τη συμβολή της γης υπό αγρανάπαυση στη βιοποικιλότητα, οι περιοχές μελισσοκομικής αγρανάπαυσης θα πρέπει να αναγνωριστούν ως ξεχωριστός τύπος περιοχής οικολογικής εστίασης. Συνεπώς, θα πρέπει να καθοριστούν συντελεστές στάθμισης που αφορούν την ευλαλία, το σίλφιο το διατρητόφυλλο και τις περιοχές μελισσοκομικής αγρανάπαυσης. Οι συντελεστές στάθμισης θα πρέπει να καθοριστούν κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει τη διαφορετική τους σημασία για τη βιοποικιλότητα. Για την καθιέρωση πρόσθετων τύπων περιοχών οικολογικής εστίασης πρέπει να προσαρμοστούν οι υφιστάμενοι συντελεστές στάθμισης για εκτάσεις με καλλιέργειες που έχουν ικανότητες δέσμευσης του αζώτου και εκτάσεις με πρεμνοφυή δάση μικρού περίτροπου χρόνου, ώστε να αντικατοπτρίζουν τη νέα ισορροπία μεταξύ όλων των τύπων περιοχών οικολογικής εστίασης.

(40)  Η εμπειρία από την εφαρμογή του καθεστώτος στήριξης νέων γεωργών δυνάμει του άρθρου 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 έδειξε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι νέοι γεωργοί δεν μπορούν να επωφεληθούν από την πλήρη πενταετία της στήριξης. Ενόσω στο επίκεντρο της εν λόγω στήριξης παραμένει η νέα οικονομική δραστηριότητα νέων ατόμων που ξεκινούν τις γεωργικές τους δραστηριότητες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων γεωργών στην πλήρη πενταετία της ενίσχυσης νέων γεωργών και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι νέοι γεωργοί δεν έχουν ζητήσει στήριξη αμέσως μετά την εγκατάστασή τους.

(41)  Ορισμένα κράτη μέλη εκτιμούν ότι η ενίσχυση που παρέχεται στους νέους γεωργούς σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 είναι ανεπαρκής προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στις οικονομικές προκλήσεις της αρχικής εγκατάστασης και στη διαρθρωτική προσαρμογή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συστήνονται από νέους γεωργούς. Για την περαιτέρω βελτίωση των προοπτικών συμμετοχής των νέων γεωργών στη γεωργία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν την αύξηση του ποσοστού που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης για τους νέους γεωργούς σε επίπεδα 25 % έως 50 % και ανεξάρτητα από την εφαρμοστέα μέθοδο υπολογισμού. Η εν λόγω απόφαση δεν θα πρέπει θίγει το όριο του 2 % του εθνικού ανώτατου ορίου τους για άμεσες ενισχύσεις για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης των νέων γεωργών.

(42)  Για μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τις αρμοδιότητες των κρατών μελών ως προς τον περιοριστικό της παραγωγής χαρακτήρα της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης, ενδείκνυται η αναδιατύπωση του άρθρου 52 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013. Δεδομένου ότι αυτή η αναδιατύπωση απηχεί την τρέχουσα πρακτική από την 1η Ιανουαρίου 2015 όσον αφορά τις σχετικές διατάξεις, ενδείκνυται να ισχύσει από το έτος υποβολής αιτήσεων 2015.

(43)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή συνοχή μεταξύ των ενωσιακών καθεστώτων που στοχεύουν τομείς οι οποίοι, ορισμένα έτη, πλήττονται από διαρθρωτικές ανισορροπίες της αγοράς, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να αποφασίσουν ότι η προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη θα συνεχίσει να καταβάλλεται έως το 2020 με βάση τις μονάδες παραγωγής για τις οποίες είχε χορηγηθεί στήριξη σε προηγούμενη περίοδο αναφοράς. ▌

(44)  Για περισσότερη ευελιξία όσον αφορά την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επανεξετάζουν κάθε χρόνο τις αποφάσεις τους περί στήριξης, με ισχύ από το έτος υποβολής αιτήσεων 2019.

(45)  Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην ίδρυση οργανώσεων παραγωγών, κυρίως στα κράτη μέλη που υστερούν οργανωτικώς, φαίνεται να είναι η έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εμπειρίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η παροχή καθοδήγησης, με την οποία οργανώσεις παραγωγών που ήδη λειτουργούν επιτυχώς δείχνουν τον δρόμο σε άλλες οργανώσεις παραγωγών, ομάδες παραγωγών ή μεμονωμένους παραγωγούς οπωροκηπευτικών, θα μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο και, συνεπώς, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στους στόχους των οργανώσεων παραγωγών οπωροκηπευτικών.

(46)  Εκτός από τις αποσύρσεις για δωρεάν διανομή, είναι επίσης σκόπιμο να επιδοτούνται ενέργειες καθοδήγησης που έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να συστήσουν οργανώσεις οι οποίες πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης προκειμένου να λαμβάνουν πλήρη χρηματοδότηση από την Ένωση στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων υφιστάμενων οργανώσεων παραγωγών.

(47)  Τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων θα πρέπει να διευρυνθούν ώστε να καλύπτουν την επαναχρηματοδότηση των ταμείων αλληλοβοήθειας, τα οποία θα μπορούσαν, ως νέα μέσα, να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των κρίσεων, καθώς και την προβολή και την επικοινωνία με στόχο τη διαφοροποίηση και την ενοποίηση των αγορών οπωροκηπευτικών.

(48)  Για την απλοποίηση της τρέχουσας διαδικασίας, βάσει της οποίας πρώτα εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να χορηγούν πρόσθετη εθνική χρηματοδοτική συνδρομή σε οργανώσεις παραγωγών σε περιφέρειες της Ένωσης με ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο οργάνωσης και ύστερα επιστρέφεται μέρος της εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής εφόσον πληρούνται περαιτέρω όροι, θα πρέπει να καθιερωθεί ένα νέο σύστημα για τα κράτη μέλη στα οποία το επίπεδο οργάνωσης είναι πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ένωσης. ▌Με σκοπό να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από την τρέχουσα διαδικασία στο νέο σύστημα, θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ενός έτους. Το νέο σύστημα θα πρέπει επομένως να είναι διαθέσιμο από την 1η Ιανουαρίου 2019.

(49)  Για να διασφαλιστεί η προστασία των αποσταγμάτων οίνου με γεωγραφική ένδειξη από τους κινδύνους της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της φήμης τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν τους κανόνες αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων παραγωγής οίνου με γεωγραφική ένδειξη, καθώς και παραγωγής αποσταγμάτων οίνου με γεωγραφική ένδειξη.

(50)  Η χρήση συμβάσεων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων θα μπορούσε να ενισχύσει την υπευθυνότητα των επιχειρήσεων και τη συνειδητοποίηση από αυτές της ανάγκης να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τα μηνύματα της αγοράς, να μεριμνούν για την καλύτερη μετακύλιση των τιμών και να προσαρμόζουν την προσφορά στη ζήτηση, ενώ θα μπορούσε να συμβάλει επίσης στην αποφυγή ορισμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Προκειμένου να δοθούν κίνητρα για τη χρήση αυτών των συμβάσεων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και σε άλλους τομείς, οι παραγωγοί, οι οργανώσεις παραγωγών ή οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζητούν γραπτή σύμβαση, ακόμη και εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει καταστήσει υποχρεωτική τη χρήση αυτών των συμβάσεων.

(51)  Ενώ οι συμβαλλόμενοι μιας σύμβασης για την παράδοση νωπού γάλακτος είναι ελεύθεροι να διαπραγματευθούν τα στοιχεία της σύμβασης, στα κράτη μέλη που καθιστούν τη χρήση συμβάσεων υποχρεωτική έχει παρασχεθεί η δυνατότητα να επιβάλλουν ορισμένες συμβατικές ρήτρες, ιδίως περί ελάχιστης διάρκειας της σύμβασης. Προκειμένου να επιτυγχάνουν οι συμβαλλόμενοι συμβατική σαφήνεια ως προς τις παραδοθείσες ποσότητες και τις τιμές, τα κράτη μέλη θα πρέπει πλέον να έχουν επίσης τη δυνατότητα να τους υποχρεώσουν να συμφωνήσουν τη σχέση μεταξύ παραδοθείσας ποσότητας και της καταβαλλόμενης τιμής.

(52)  Οι οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις τους μπορούν να είναι χρήσιμες για τη συγκέντρωση της προσφοράς, τη βελτίωση της εμπορίας, τον προγραμματισμό και την προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και τη σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού, την έρευνα, την προώθηση βέλτιστων πρακτικών και την παροχή τεχνικής βοήθειας, τη διαχείριση υποπροϊόντων και την αξιοποίηση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνων που τίθενται στη διάθεση των μελών τους, ενισχύοντας τη θέση των παραγωγών στην αλυσίδα τροφίμων. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών διαπραγματεύσεων για την προμήθεια γεωργικών προϊόντων από αυτές τις οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις τους κατά τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση των προϊόντων των μελών τους στην αγορά, συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ που ορίζονται στο άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς ενισχύουν τη θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, της οποίας επίσης μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία. Η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το 2013 ενίσχυσε τον ρόλο των οργανώσεων παραγωγών. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, η δυνατότητα διεξαγωγής δραστηριοτήτων όπως ο προγραμματισμός της παραγωγής, η βελτιστοποίηση του κόστους, η διάθεση προϊόντων των παραγωγών-μελών στην αγορά και η διεξαγωγή συμβατικών διαπραγματεύσεων θα πρέπει να ρυθμίζεται ρητώς ως δικαίωμα των αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών σε όλους τους τομείς για τους οποίους ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15) προβλέπει κοινή οργάνωση των αγορών. Η εν λόγω παρέκκλιση θα πρέπει να καλύπτει μόνο τις οργανώσεις παραγωγών που πράγματι ασκούν δραστηριότητα με στόχο την οικονομική ενσωμάτωση, συγκεντρώνουν την προσφορά και διαθέτουν στην αγορά προϊόντα των μελών τους. Ωστόσο, εκτός από την εφαρμογή του άρθρου 102 ΣΛΕΕ στις εν λόγω οργανώσεις παραγωγών, θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι αυτές οι δραστηριότητες δεν αποκλείουν τον ανταγωνισμό ή δεν διακυβεύουν τους στόχους του άρθρου 39 ΣΛΕΕ. Οι αρχές ανταγωνισμού θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις και να αποφασίζουν για την τροποποίηση, τη διακοπή ή τη μη πραγματοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων. Μέχρι την απόφαση της αρχής ανταγωνισμού, οι δραστηριότητες των οργανώσεων παραγωγών θα πρέπει να θεωρούνται νόμιμες. Οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 θα πρέπει να μπορούν να επικαλούνται, για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούν οι ίδιες, την παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 152 παράγραφος 1α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 στον ίδιο βαθμό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τις οργανώσεις παραγωγών.

(53)  Στον ειδικό τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 αναγνωρίζονται οργανώσεις παραγωγών. Ωστόσο, επειδή οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από έναν τομείς και προκειμένου να αποφευχθεί η διοικητική επιβάρυνση από την υποχρέωση δημιουργίας χωριστών οργανώσεων παραγωγών για σκοπούς αναγνώρισης, μια οργάνωση παραγωγών θα πρέπει να είναι δυνατόν να λάβει περισσότερες της μιας αναγνωρίσεις. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, η οργάνωση θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης για κάθε επί μέρους τομέα.

(54)  Λόγω του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι διεπαγγελματικές οργανώσεις στην καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, ο κατάλογος των σκοπών που δύνανται να επιδιώκουν οι εν λόγω οργανώσεις θα πρέπει να διευρυνθεί, ώστε να καλύπτει επίσης τα μέτρα για την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την υγεία των ζώων, τη φυτοϋγειονομική προστασία και το περιβάλλον.

(55)  Στον ειδικό τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 αναγνωρίζονται διεπαγγελματικές οργανώσεις: Ωστόσο, επειδή οι διεπαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από έναν τομείς και προκειμένου να αποφευχθεί η διοικητική επιβάρυνση από την υποχρέωση δημιουργίας χωριστών διεπαγγελματικών οργανώσεων για σκοπούς αναγνώρισης, μια διεπαγγελματική οργάνωση θα πρέπει είναι δυνατόν να λάβει περισσότερες της μιας αναγνωρίσεις. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, η οργάνωση θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης για κάθε οικείο τομέα.

(56)  Για να διευκολυνθεί η καλύτερη μετάδοση των μηνυμάτων της αγοράς και να ενισχυθούν οι σύνδεσμοι μεταξύ των τιμών παραγωγού και της προστιθέμενης αξίας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, οι γεωργοί και οι ενώσεις τους θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμφωνούν με τον πρώτο αγοραστή ρήτρες επιμερισμού της αξίας, συμπεριλαμβανομένων των κερδών και των ζημιών της αγοράς. Δεδομένου ότι οι διεπαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, διευκολύνοντας τον διάλογο μεταξύ των επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού και προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές και τη διαφάνεια της αγοράς, θα πρέπει να μπορούν να θεσπίζουν τυποποιημένες ρήτρες επιμερισμού της αξίας. Ωστόσο, η χρήση των ρητρών αυτών από γεωργούς, ενώσεις γεωργών και τους πρώτους αγοραστές τους θα πρέπει να παραμείνει εθελοντική.

(57)  Η πείρα από την εφαρμογή του άρθρου 188 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ▌έχει δείξει ότι η ανάγκη έκδοσης εκτελεστικών πράξεων για τη διαχείριση απλών, μαθηματικών πράξεων που σχετίζονται με τον τρόπο κατανομής των ποσοστώσεων είναι πολύπλοκη και απαιτητική ως προς τη χρήση πόρων, χωρίς να παρέχει κάποιο ιδιαίτερο πλεονέκτημα. Η Επιτροπή δεν διαθέτει στην πραγματικότητα κανένα περιθώριο διακριτικής ευχέρειας δεδομένου ότι ο σχετικός τύπος έχει ήδη καθοριστεί από το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής(16). Με στόχο τη μείωση της σχετικής διοικητικής επιβάρυνσης και τον εξορθολογισμό της διαδικασίας, θα πρέπει να προβλεφθεί η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της κατανομής των ▌ δασμολογικών ποσοστώσεων από την Επιτροπή μέσω κατάλληλης δημοσίευσης στο Διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να συμπεριληφθεί διάταξη στην οποία να προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εκδίδουν πιστοποιητικά μόνο μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της κατανομής από την Επιτροπή.

(58)  Για την αποτελεσματική αξιοποίηση εκ μέρους οργανώσεων γεωργών ή παραγωγών ή ενώσεών τους του άρθρου 209 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, θα πρέπει να εισαχθεί η δυνατότητα να ζητηθεί η γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά τη συμβατότητα των συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών των ανωτέρω οργανώσεων και ενώσεων με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ.

(59)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 που επιτρέπουν τις συλλογικές συμβάσεις και αποφάσεις για την προσωρινή σταθεροποίηση των σχετικών τομέων σε περιόδους σοβαρών ανισορροπιών μπορούν να εφαρμοστούν εγκαίρως και αποτελεσματικά στις αγορές, οι δυνατότητες για τέτοιες συλλογικές δράσεις θα πρέπει να επεκταθούν και στους γεωργούς και στις ενώσεις γεωργών. Επιπλέον, αυτά τα προσωρινά μέτρα δεν θα πρέπει πλέον να επιτρέπονται ως έσχατο μέσο, αλλά θα μπορούσαν να συμπληρώνουν την ενωσιακή δράση στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης, της ιδιωτικής αποθεματοποίησης και των έκτακτων μέτρων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

(60)  Δεδομένου ότι κρίνεται σκόπιμο να συνεχιστεί η συνδρομή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων κατά τη μετάβασή του λόγω της λήξης του συστήματος ποσοστώσεων και η ώθηση ώστε ο τομέας αυτός να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στις διακυμάνσεις της αγοράς και των τιμών, οι διατάξεις στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 που ενισχύουν τις συμβατικές ρυθμίσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων δεν θα πρέπει πλέον να έχουν ημερομηνία λήξης.

(61)  Οι γεωργικές αγορές θα πρέπει να είναι διαφανείς και οι πληροφορίες για τις τιμές θα πρέπει να είναι προσβάσιμες και χρήσιμες για όλους τους συμμετέχοντες.

(62)  Η πείρα από την εφαρμογή του παραρτήματος VΙΙΙ μέρος ΙΙ τμήμα Β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 έχει δείξει ότι η ανάγκη έκδοσης εκτελεστικών πράξεων για την έγκριση περιορισμένων αυξήσεων των ορίων εμπλουτισμού ορισμένων οίνων, τα οποία είναι τεχνικής φύσεως και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, είναι πολύπλοκη και απαιτητική ως προς τη χρήση πόρων, χωρίς να παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο πλεονέκτημα. Προκειμένου να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση και να απλουστευθεί η διαδικασία, θα πρέπει να προβλεφθεί η υποχρέωση των κρατών μελών που αποφασίζουν να κάνουν χρήση της εν λόγω παρέκκλισης να ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε τέτοια απόφαση.

(63)  Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17) προβλέπεται ότι οι δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων μπορούν να κατανεμηθούν σε ετήσιες δόσεις μόνο σε περίπτωση έγκρισης πολυετών προγραμμάτων καταπολέμησης, ελέγχου και επιτήρησης των νόσων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων, προγραμμάτων επισκοπήσεων για την παρουσία επιβλαβών οργανισμών και προγραμμάτων ελέγχου των επιβλαβών οργανισμών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης. Για λόγους απλούστευσης και με στόχο τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, η εν λόγω δυνατότητα θα πρέπει να επεκταθεί στις λοιπές ενέργειες που προβλέπονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού.

(64)  Ο παρών κανονισμός, για να μπορέσουν οι τροποποιήσεις που επιφέρει να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2018, θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(65)  Οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 θα πρέπει επομένως να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)  στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

α)  το στοιχείο ιδ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ιδ)  ως «νέος γεωργός» νοείται πρόσωπο ηλικίας 40 ετών ή νεότερο κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, το οποίο διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής· η εγκατάσταση μπορεί να γίνει ατομικά ή από κοινού, υπό οποιαδήποτε νομική μορφή, με άλλους γεωργούς.»·

β)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ιθ)  ως «ημερομηνία εγκατάστασης» νοείται η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών αναλαμβάνει ή ολοκληρώνει ενέργεια ή ενέργειες σε σχέση με την εγκατάσταση που αναφέρεται στο στοιχείο ιδ)»·

2)  στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο η), το σημείο ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ii)  έναν πίνακα στον οποίο αναγράφεται, για κάθε μέτρο, για κάθε τύπο πράξης με συγκεκριμένο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ, για τον τύπο πράξης που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 39α και για τεχνική βοήθεια, η συνολική προγραμματισμένη συνεισφορά της Ένωσης και το ισχύον ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ. Όπου μπορεί να εφαρμοστεί, ο εν λόγω πίνακας αναφέρει χωριστά το ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και για άλλες περιφέρειες·» ▌·

3)  στο άρθρο 14, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.  Ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου θεωρούνται οι δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης δράσεων μεταφοράς γνώσεων ή ενημέρωσης. Η υποδομή που εγκαθίσταται για λόγους επίδειξης μπορεί να χρησιμοποιείται μετά την ολοκλήρωση της πράξης. Στην περίπτωση των έργων επίδειξης, η στήριξη μπορεί επίσης να καλύπτει τις σχετικές επενδυτικές δαπάνες. Τα οδοιπορικά, οι δαπάνες διαμονής και οι ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων, καθώς και οι δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών είναι επίσης επιλέξιμες. Όλες οι δαπάνες της παρούσας παραγράφου καταβάλλονται στον δικαιούχο.»·

4)  το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  Ο δικαιούχος της ενίσχυσης που προβλέπεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία α) και γ) είναι είτε ο πάροχος συμβουλών ή κατάρτισης είτε η διαχειριστική αρχή. Όπου η διαχειριστική αρχή είναι ο δικαιούχος, ο πάροχος συμβουλών ή κατάρτισης πρέπει να επιλέγεται από φορέα λειτουργικά ανεξάρτητο από τη διαχειριστική αρχή. Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο β) χορηγείται στην αρχή ή στον φορέα που επιλέγεται για τη δημιουργία υπηρεσιών διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, αντικατάστασης στην εκμετάλλευση, παροχής συμβουλών σε γεωργική εκμετάλλευση ή παροχής δασοκομικών συμβουλών.»·

β)  στην παράγραφο 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.  Οι αρχές ή οι φορείς που επιλέγονται για την παροχή συμβουλών διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους υπό μορφή τακτικά εκπαιδευόμενου και εξειδικευμένου προσωπικού και συμβουλευτική εμπειρία και επιδεικνύουν ανεξαρτησία και αξιοπιστία όσον αφορά τα πεδία στα οποία παρέχουν συμβουλές. Οι πάροχοι του μέτρου αυτού επιλέγονται μέσω διαδικασίας επιλογής ανοικτής τόσο στους δημόσιους όσο και στους ιδιωτικούς φορείς. Η εν λόγω διαδικασία επιλογής είναι αντικειμενική και αποκλείει υποψηφίους όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.»·

γ)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3α.  Για τον σκοπό του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 1, διεξάγουν όλους τους ελέγχους στο επίπεδο του φορέα παροχής συμβουλών ή εκπαίδευσης.»·

5)  το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου καλύπτει κάθε νέα συμμετοχή ή συμμετοχή κατά τα πέντε προηγούμενα έτη, των γεωργών και των ομάδων γεωργών, σε:»·

β)  οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  «Η στήριξη στα πλαίσια του μέτρου αυτού μπορεί επίσης να καλύψει δαπάνες που προκύπτουν από δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών, οι οποίες αφορούν προϊόντα καλυπτόμενα από σύστημα ποιότητας που λαμβάνει στήριξη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 70 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, οι εν λόγω δραστηριότητες μπορούν να υλοποιούνται μόνο στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.

3.  Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 παρέχεται ως ετήσιο ποσό υπό μορφή κινήτρου, του οποίου το ύψος καθορίζεται ανάλογα με το ύψος των πάγιων δαπανών που απορρέουν από τη συμμετοχή στα προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη, για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών.

Στην περίπτωση αρχικής συμμετοχής πριν από την αίτηση για στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1, η μέγιστη πενταετής διάρκεια μειώνεται κατά τον αριθμό των ετών που έχουν παρέλθει μεταξύ της αρχικής συμμετοχής σε σύστημα ποιότητας και της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για τη στήριξη.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως «πάγιες δαπάνες» νοούνται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή συστήματος ποιότητας που λαμβάνει στήριξη και η ετήσια εισφορά συμμετοχής στο εν λόγω σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των δαπανών για τους ελέγχους που απαιτούνται με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του συστήματος.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «γεωργός» σημαίνει ενεργός γεωργός, κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, όπως ισχύει στο οικείο κράτος μέλος.»·

6)  το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)  αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ ή του βάμβακος, εκτός από τα προϊόντα αλιείας. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας παραγωγής μπορεί να είναι ένα προϊόν που δεν καλύπτεται από το εν λόγω παράρτημα· εάν η στήριξη παρέχεται υπό τη μορφή χρηματοδοτικών μέσων, οι εισροές μπορεί να είναι επίσης ένα προϊόν που δεν καλύπτεται από το εν λόγω παράρτημα, με την προϋπόθεση ότι η επένδυση συμβάλλει σε μία ή περισσότερες προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη·»·

β)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.  Μπορεί να χορηγείται στήριξη σε νέους γεωργούς που εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνοι της εκμετάλλευσης για τις επενδύσεις, προκειμένου να συμμορφούνται προς τις προδιαγραφές της Ένωσης που ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της εργασιακής ασφάλειας. Η στήριξη αυτή μπορεί να χορηγείται για 24 μήνες, κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία εγκατάστασης που ορίζεται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης ή έως ότου ολοκληρωθούν οι ενέργειες που ορίζονται στο επιχειρηματικό σχέδιο που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4»·

7)  το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.  Η αίτηση παροχής στήριξης δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο i) υποβάλλεται το αργότερο 24 μήνες μετά την ημερομηνία εγκατάστασης.

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου. Η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου αρχίζει το αργότερο εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία της απόφασης με την οποία χορηγείται η ενίσχυση. Το επιχειρηματικό σχέδιο έχει μέγιστη διάρκεια πέντε ετών.

▌Το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει τη συμμόρφωση του νέου γεωργού με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, όπως ισχύει στο οικείο κράτος μέλος, εντός 18 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης με την οποία χορηγείται η ενίσχυση.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν την ενέργεια ή τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιθ) στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν ανώτατα και κατώτατα όρια ανά δικαιούχο ή ανά εκμετάλλευση για την πρόσβαση στη στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημεία i) και iii). Το χαμηλότερο όριο στήριξης δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο i) είναι υψηλότερο από το ανώτατο όριο στήριξης δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο iii). Η στήριξη περιορίζεται σε εκμεταλλεύσεις που εμπίπτουν στον ορισμό των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.»·

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4α.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 37 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο i) του παρόντος άρθρου μπορεί επίσης να παρέχεται υπό τη μορφή χρηματοδοτικών μέσων ή ως συνδυασμός επιδοτήσεων και χρηματοδοτικών μέσων.»·

γ)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.  Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) καταβάλλεται σε δύο τουλάχιστον δόσεις. Οι δόσεις μπορούν να είναι φθίνουσες. Η καταβολή της τελευταίας δόσης, δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημεία i) και ii) εξαρτάται από την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.»·

8)  στο άρθρο 20 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4.  Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που η στήριξη παρέχεται υπό τη μορφή χρηματοδοτικών μέσων.»·

9)  το άρθρο 23 τροποποιείται ως εξής:

α)  η επικεφαλίδα αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 23Εγκατάσταση, αναζωογόνηση ή

ανανέωση γεωργοδασοκομικών συστημάτων»·

β)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  Η στήριξη βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε ιδιώτες καλλιεργητές γης, δήμους και ενώσεις τους και καλύπτει το κόστος εγκατάστασης, αναζωογόνησης και/ή ανανέωσης και την ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης για μέγιστη περίοδο πέντε ετών.»·

10)  το άρθρο 28 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 6, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατά τον υπολογισμό των ενισχύσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη αφαιρούν το ποσό που είναι απαραίτητο για να αποτραπεί η διπλή χρηματοδότηση των πρακτικών που αναφέρονται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013. Τα κράτη μέλη μπορούν να υπολογίζουν την έκπτωση ως σταθερό, μέσο ποσό που εφαρμόζεται σε όλους τους σχετικούς δικαιούχους που ασκούν τον τύπο της εξεταζόμενης πράξης»·

β)  η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«9.  Η στήριξη μπορεί να παρέχεται για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη των γενετικών πόρων στη γεωργία, συμπεριλαμβανομένων των μη αυτοχθόνων πόρων, για πράξεις που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8. Οι δεσμεύσεις αυτές μπορούν να εκπληρώνονται από άλλους δικαιούχους από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2.»·

11)  το άρθρο 29 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου παρέχεται ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, στους γεωργούς ή σε ομάδες γεωργών που αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, τη στροφή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας ή τη διατήρησή τους, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, και οι οποίοι ή οι οποίες ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών που περιλαμβάνεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, όπως ισχύει στο οικείο κράτος μέλος.»·

β)  στην παράγραφο 4, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατά τον υπολογισμό των ενισχύσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη αφαιρούν το ποσό που είναι απαραίτητο για να αποτραπεί η διπλή χρηματοδότηση των πρακτικών που αναφέρονται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013. Τα κράτη μέλη μπορούν να υπολογίζουν την έκπτωση ως σταθερό, μέσο ποσό που εφαρμόζεται σε όλους τους σχετικούς δικαιούχους που ασκούν τα εξεταζόμενα επιμέρους μέτρα.»·

12)  στο άρθρο 30 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατά τον υπολογισμό των ενισχύσεων σχετικά με τη στήριξη που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη αφαιρούν το ποσό που είναι απαραίτητο για να αποτραπεί η διπλή χρηματοδότηση των πρακτικών που αναφέρονται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013. Τα κράτη μέλη μπορούν να υπολογίζουν την έκπτωση ως σταθερό, μέσο ποσό που εφαρμόζεται σε όλους τους σχετικούς δικαιούχους που εκτελούν τα εξεταζόμενα επιμέρους μέτρα.»·

13)  το άρθρο 31 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  Οι ενισχύσεις χορηγούνται σε γεωργούς που αναλαμβάνουν να συνεχίσουν τη γεωργική τους δραστηριότητα στις περιοχές που καθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 32 και οι οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών γεωργών, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, όπως ισχύει στο οικείο κράτος μέλος.»·

β)  στην παράγραφο 5, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.  Πέραν των ενισχύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις δυνάμει του παρόντος μέτρου από το 2014 έως το 2020 στους δικαιούχους των περιοχών που ήταν επιλέξιμες βάσει του άρθρου 36 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007‑2013. Για τους δικαιούχους των περιοχών οι οποίες δεν είναι πλέον επιλέξιμες μετά τη νέα οριοθέτηση του άρθρου 32 παράγραφος 3, οι εν λόγω ενισχύσεις είναι φθίνουσες επί τετραετή περίοδο κατ’ ανώτατο όριο. Η περίοδος αυτή αρχίζει την ημερομηνία ολοκλήρωσης της οριοθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 3 και ολοκληρώνεται το αργότερο το 2019. Οι πληρωμές αρχίζουν με ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 80% της μέσης ενίσχυσης που καθορίζεται στο πρόγραμμα για την προγραμματική περίοδο 2007‑2013, σύμφωνα με το άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, και λήγουν το 2020 το αργότερο, με ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 20 %. Όταν το επίπεδο της ενίσχυσης φθάσει τα 25 EUR λόγω της προοδευτικής μείωσης, το κράτος μέλος μπορεί να συνεχίσει την καταβολή των ενισχύσεων στο επίπεδο αυτό, έως ότου ολοκληρωθεί η περίοδος σταδιακής μείωσης.»·

14)  στο άρθρο 33, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  Οι ενισχύσεις καλής διαβίωσης των ζώων δυνάμει του παρόντος μέτρου χορηγούνται σε γεωργούς που αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, να εκτελούν πράξεις, οι οποίες συνίστανται στην ανάληψη μιας ή περισσοτέρων δεσμεύσεων για την καλή μεταχείριση των ζώων και οι οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών γεωργών, στο πλαίσιο του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, όπως ισχύει στο οικείο κράτος μέλος.»·

15)  το άρθρο 36 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)  το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)  ένα εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος, με τη μορφή χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία αλληλοβοήθειας, που παρέχει αποζημίωση στους γεωργούς όλων των τομέων για σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους.»·

ii)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«δ)  ένα ειδικό ανά τομέα εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος, με τη μορφή χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία αλληλοβοήθειας, που παρέχει αποζημίωση στους γεωργούς συγκεκριμένου τομέα για σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους.»·

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «γεωργός» σημαίνει ενεργός γεωργός, κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, όπως ισχύει στο οικείο κράτος μέλος.»·

γ)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.  Για τους σκοπούς των στοιχείων β), γ) και δ) της παραγράφου 1, ως «ταμείο αλληλοβοήθειας» νοείται ένα σύστημα διαπιστευμένο από το κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την ασφάλιση των γεωργών μελών μέσω της καταβολής αντισταθμιστικών ενισχύσεων στους γεωργούς μέλη για οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα ή κρούσματα ζωικής ή φυτικής ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα ή περιβαλλοντικό συμβάν ή για σοβαρή μείωση του εισοδήματος τους.»·

δ)  στην παράγραφο 5, το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται.

16)  στο άρθρο 37 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται μόνο για ασφαλιστικά συμβόλαια τα οποία καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται από δυσμενές κλιματικό φαινόμενο ή ζωική ή φυτική ασθένεια ή προσβολή από παράσιτα ή περιβαλλοντικό συμβάν ή μέτρο που εγκρίθηκε σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα, με αποτέλεσμα την καταστροφή άνω του 20 % της μέσης ετήσιας παραγωγής του γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή του μέσου όρου της τριετίας που υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής. Μπορούν να χρησιμοποιούνται δείκτες για τον υπολογισμό της ετήσιας παραγωγής του γεωργού. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος υπολογισμού οφείλει να επιτρέπει τον υπολογισμό της ετήσιας απώλειας ενός επιμέρους γεωργού σε ένα δεδομένο έτος»·

17)  το άρθρο 38 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:

i)  το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο

«3.  Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο β) μπορούν να αφορούν μόνο:

α)  τις διοικητικές δαπάνες σύστασης του ταμείου αλληλοβοήθειας, με κατανομή σε τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο, κατά φθίνοντα τρόπο·

β)  τα ποσά που καταβάλλονται από το ταμείο αλληλοβοήθειας ως χρηματική αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να αφορά το επιτόκιο εμπορικών δανείων που συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας με σκοπό την καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης στους γεωργούς σε περίπτωση κρίσης·

γ)  τη συμπλήρωση των ετήσιων πληρωμών στο ταμείο·

δ)  το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο του ταμείου αλληλοβοήθειας.»·

ii)  το τρίτο εδάφιο απαλείφεται·

β)  στην παράγραφο 5, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.  Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσοστό στήριξης που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ. Για τη στήριξη βάσει της παραγράφου 3 στοιχείο β) συνυπολογίζεται τυχόν στήριξη που παρέχεται ήδη δυνάμει της παραγράφου 3 στοιχεία γ) και δ)».

18)  το άρθρο 39 τροποποιείται ως εξής:

α)  ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 39Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος για γεωργούς όλων των τομέων»

β)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  Η στήριξη βάσει του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται μόνο όταν η μείωση του εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για τους σκοπούς του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο σύνολο των εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά, συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής δημόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση του κόστους των εισροών. Οι ενισχύσεις από το ταμείο αλληλοβοήθειας στους γεωργούς αντισταθμίζουν την απώλεια εισοδήματος εντός του έτους κατά το οποίο ο παραγωγός καθίσταται επιλέξιμος για τη λήψη αυτής της ενίσχυσης, σε ποσοστό μικρότερο από 70 %. Για τον υπολογισμό της ετήσιας απώλειας εισοδήματος του γεωργού μπορούν να χρησιμοποιούνται δείκτες.»·

γ)  οι παράγραφοι 4 και 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.  Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορούν να αφορούν μόνο:

α)  τις διοικητικές δαπάνες σύστασης του ταμείου αλληλοβοήθειας, με κατανομή σε τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο, κατά φθίνοντα τρόπο·

β)  τα ποσά που καταβάλλονται από το ταμείο αλληλοβοήθειας ως χρηματική αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να αφορά το επιτόκιο εμπορικών δανείων που συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας με σκοπό την καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης στους γεωργούς σε περίπτωση κρίσης.

γ)  τη συμπλήρωση των ετήσιων πληρωμών προς το ταμείο·

δ)  το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο του ταμείου αλληλοβοήθειας.·

5.  Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσοστό που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ. Για τη στήριξη βάσει της παραγράφου 4 στοιχείο β) συνυπολογίζεται τυχόν στήριξη που παρέχεται ήδη δυνάμει της παραγράφου 4 στοιχεία γ) και δ).»·

19)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 39αΕργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος για γεωργούς συγκεκριμένου τομέα

«1.  Η στήριξη βάσει του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και όταν η μείωση του εισοδήματος υπερβαίνει ένα όριο που ισοδυναμεί τουλάχιστον με το 20 % του μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής. Μπορούν να χρησιμοποιούνται δείκτες για τον υπολογισμό του ετήσιου εισοδήματος του γεωργού. Το εισόδημα για τους σκοπούς του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο δ) αναφέρεται στο σύνολο των εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά, συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής δημόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση του κόστους των εισροών. Οι ενισχύσεις από το ταμείο αλληλοβοήθειας στους γεωργούς αντισταθμίζουν την απώλεια εισοδήματος εντός του έτους κατά το οποίο ο παραγωγός καθίσταται επιλέξιμος για τη λήψη αυτής της ενίσχυσης, σε ποσοστό μικρότερο από 70 %.

2.  Το άρθρο 39 παράγραφοι 2 έως 5 εφαρμόζεται για τον σκοπό της στήριξης δυνάμει του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο δ).»·

20)  το άρθρο 45 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.  Όταν παρέχεται στήριξη μέσω χρηματοδοτικού μέσου που έχει θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, το κεφάλαιο κίνησης μπορεί να αποτελέσει επιλέξιμη δαπάνη. Η εν λόγω επιλέξιμη δαπάνη δεν υπερβαίνει τις 200 000 EUR ή το 30 % του συνολικού ποσού της επιλέξιμης δαπάνης για την επένδυση, όποιο από τα δύο ποσά είναι υψηλότερο.»·

β)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 7:

«7.  Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που η στήριξη παρέχεται υπό τη μορφή χρηματοδοτικών μέσων.»·

21)  το άρθρο 49 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν κριτήρια επιλογής λόγω της φύσης του τύπου των συναφών πράξεων, η διαχειριστική αρχή δύναται να καθορίσει διαφορετική μέθοδο επιλογής που περιγράφεται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή παρακολούθησης.»·

β)  οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  Η αρχή του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνη για την επιλογή πράξεων διασφαλίζει ότι, με την εξαίρεση των πράξεων δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 1 στοιχείο β), του άρθρου 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και των άρθρων 28 έως 31, 33 έως 34 και 36 έως 39α, οι πράξεις επιλέγονται σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και βάσει διαφανούς και απόλυτα τεκμηριωμένης διαδικασίας.

3.  Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέγονται βάσει προκήρυξης, με εφαρμογή κριτηρίων οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αποδοτικότητας.»·

γ)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που η στήριξη παρέχεται υπό τη μορφή χρηματοδοτικών μέσων.»·

22)  στο άρθρο 59, η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:

α)  το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«στ)  100 % για ποσό 100 εκατομμυρίων EUR σε τιμές του 2011 που χορηγείται στην Ιρλανδία, για ποσό 500 εκατομμυρίων EUR σε τιμές του 2011 που χορηγείται στην Πορτογαλία και για ποσό 7 εκατομμυρίων EUR σε τιμές του 2011 που χορηγείται στην Κύπρο.»

β)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«η)  το ποσοστό συνεισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 39α παράγραφος 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.»·

23)  το άρθρο 60 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 65 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, σε περιπτώσεις μέτρων έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών, καταστροφικών συμβάντων ή δυσμενών κλιματικών φαινομένων ή σημαντικής και αιφνίδιας μεταβολής των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών του κράτους μέλους ή της περιφέρειας, ▌ τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης μπορούν να προβλέπουν ότι η επιλεξιμότητα των δαπανών που σχετίζονται με τροποποιήσεις του προγράμματος μπορεί να αρχίσει από την ημερομηνία εκδήλωσης του συμβάντος.»·

β)  στην παράγραφο 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εξαιρουμένων των γενικών εξόδων, όπως ορίζεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2 στοιχείο γ), όσον αφορά τις επενδυτικές πράξεις στο πλαίσιο μέτρων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 ΣΛΕΕ, θεωρούνται επιλέξιμες μόνο οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή αίτησης στην αρμόδια αρχή. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν στο πρόγραμμά τους ότι είναι επίσης επιλέξιμες οι δαπάνες που σχετίζονται με μέτρα έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών, καταστροφικών συμβάντων ή δυσμενών κλιματικών φαινομένων ή σημαντικής και αιφνίδιας μεταβολής των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών του κράτους μέλους ή της περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών και αιφνίδιων δημογραφικών μεταβολών λόγω μετανάστευσης ή υποδοχής προσφύγων, τις οποίες πραγματοποιεί ο δικαιούχος μετά την εκδήλωση του συμβάντος.»·

γ)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.  Οι πληρωμές από δικαιούχους συνοδεύονται από τιμολόγια και έγγραφα που αποδεικνύουν την πληρωμή. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, οι πληρωμές συνοδεύονται από δικαιολογητικά ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας, εξαιρουμένων των μορφών υποστήριξης δυνάμει του άρθρου 67 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.»·

24)  στο άρθρο 62, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  Όταν η ενίσχυση χορηγείται με βάση τις συνήθεις δαπάνες ή τις πρόσθετες δαπάνες και το απολεσθέν εισόδημα σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) όσον αφορά το απολεσθέν εισόδημα και το κόστος συντήρησης ▌ και με τα άρθρα 28 έως 31, 33 και 34, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι σχετικοί υπολογισμοί είναι επαρκείς και ακριβείς και πραγματοποιούνται εκ των προτέρων βάσει σωστού, δίκαιου και επαληθεύσιμου υπολογισμού. Για τον σκοπό αυτό, ένας φορέας λειτουργικά ανεξάρτητος από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του προγράμματος και ο οποίος διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία εκτελεί τους υπολογισμούς ή επιβεβαιώνει την ορθότητα και την ακρίβεια των υπολογισμών. Δήλωση που επιβεβαιώνει την ορθότητα και την ακρίβεια των υπολογισμών συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.»·

25)  στο άρθρο 66 παράγραφος 1, το στοιχείο β) απαλείφεται.

26)  στο άρθρο 74, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)  γνωμοδοτεί και εκδίδει γνώμη, πριν από τη δημοσίευση της συναφούς πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής για τις χρηματοδοτούμενες πράξεις, τα οποία αναθεωρούνται ανάλογα με τις ανάγκες του προγραμματισμού·»·

27)  το παράρτημα II, τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)  Το άρθρο 26 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 2 απαλείφεται.

β)  οι παράγραφοι 3 και 4 ▌ αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής μέχρι τις 30 Ιουνίου του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εφαρμόζεται το εν λόγω ποσοστό αναπροσαρμογής. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παράγραφος 2.

4.  Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εφαρμόζεται το ποσοστό αναπροσαρμογής, η Επιτροπή δύναται, βάσει νέων στοιχείων, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την προσαρμογή του ποσοστού αναπροσαρμογής που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παράγραφος 2.»·

2)  στο άρθρο 38, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.  Σε περίπτωση δικαστικής διαδικασίας ή διοικητικής προσφυγής που έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή 2 και οδηγεί στην αυτόματη αποδέσμευση διακόπτεται ως προς το ποσό που αντιστοιχεί στις σχετικές πράξεις για τη διάρκεια της εν λόγω δικαστικής διαδικασίας ή διοικητικής προσφυγής, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή λαμβάνει αιτιολογημένη κοινοποίηση από το κράτος μέλος το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου του έτους N + 4.»·

3)  στο άρθρο 43 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)  τα ποσά τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 40, το άρθρο 52 και το άρθρο 54 και, όσον αφορά τις δαπάνες στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ, ▌το άρθρο 41 παράγραφος 2 και το άρθρο 51, πρέπει να καταβάλλονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τόκων·»·

4)  στο άρθρο 54 παράγραφος 3, το στοιχείο α) σημείο ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ii)  το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί από τον δικαιούχο στο πλαίσιο συγκεκριμένης πληρωμής για ένα καθεστώς ενίσχυσης ή μέτρο στήριξης, χωρίς τους τόκους, κυμαίνεται από 100 EUR έως 250 EUR και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εφαρμόζει κατώτατο όριο ίσο ή υψηλότερο από το προς ανάκτηση ποσό βάσει της εθνικής του νομοθεσίας για τη μη κίνηση διαδικασίας ανάκτησης εθνικών οφειλών.»·

5)  στο άρθρο 63 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Σε περίπτωση που η μη συμμόρφωση αφορά εθνικούς ή ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες, το μέρος της ενίσχυσης που δεν καταβάλλεται ή ανακαλείται προσδιορίζεται βάσει της σοβαρότητας της μη συμμόρφωσης και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας ▌. Η νομιμότητα και η κανονικότητα της συναλλαγής επηρεάζονται μόνον έως το επίπεδο του μέρους της ενίσχυσης που δεν καταβάλλεται ή ανακαλείται.»·

6)  στο άρθρο 72, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι:

α)  τα αγροτεμάχια έκτασης έως 0,1 εκταρίου για τα οποία δεν υποβάλλεται αίτηση ενίσχυσης δεν χρειάζεται να δηλώνονται, εφόσον η συνολική έκταση των αγροτεμαχίων δεν υπερβαίνει το 1 εκτάριο, και/ή μπορούν να αποφασίζουν ότι οι γεωργοί που δεν υποβάλλουν αίτηση για άμεση στρεμματική ενίσχυση δεν υποχρεούνται να δηλώνουν τα αγροτεμάχιά τους, εφόσον η συνολική έκτασή τους δεν υπερβαίνει το 1 εκτάριο. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι γεωργοί αυτοί δηλώνουν στις αιτήσεις τους ότι έχουν στη διάθεσή τους αγροτεμάχια και αναφέρουν, κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών, τη τοποθεσία τους·

β)  οι γεωργοί που συμμετέχουν στο καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές όπως αναφέρεται στον Τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 δεν χρειάζεται να δηλώνουν τα αγροτεμάχια για τα οποία δεν υποβάλλεται αίτηση ενίσχυσης, εκτός αν αυτή η δήλωση απαιτείται για κάποια άλλη ενίσχυση ή στήριξη.»·

7)  το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο στο άρθρο 75 παράγραφος 1 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Με την επιφύλαξη του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη μπορούν:

α)  πριν την 1η Δεκεμβρίου αλλά όχι πριν την 16η Οκτωβρίου, να καταβάλλουν προκαταβολές έως 50 % όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις·

β)  πριν την 1η Δεκεμβρίου, να καταβάλλουν προκαταβολές έως 75 % όσον αφορά τη στήριξη που χορηγείται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης κατά το άρθρο 67 παράγραφος 2.

Όσον αφορά τη στήριξη που χορηγείται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης κατά το άρθρο 67 παράγραφος 2, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται για τις αιτήσεις ενίσχυσης ή τις αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται από το έτος υποβολής αιτήσεων 2019.».

Άρθρο 3Τροποποιήσει

ς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)  το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)  το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το εξής:

«η)  ως «μόνιμος βοσκότοπος και μόνιμος λειμώνας» (που αναφέρονται από κοινού ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται η γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο, καθώς και, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση των κρατών μελών, που δεν έχει οργωθεί επί πέντε έτη ή περισσότερο. Μπορούν να περιλαμβάνονται άλλα είδη όπως θάμνοι και/ή δέντρα που προσφέρονται για βοσκή και, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση των κρατών μελών, άλλα είδη όπως θάμνοι και/ή δέντρα που παράγουν ζωοτροφές, υπό τον όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίζουν να θεωρούν μόνιμο βοσκότοπο:

i)  γη που προσφέρεται για βοσκή και εντάσσεται σε καθιερωμένες τοπικές πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά δεν επικρατούν παραδοσιακά στις εκτάσεις βοσκής, και/ή

ii)  γη που προσφέρεται για βοσκή όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά δεν επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής ή απουσιάζουν από αυτές·»·

ii)  προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου στοιχεία στ) και η), τα κράτη μέλη τα οποία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018 αποδέχτηκαν ως αρόσιμη γη αγροτεμάχια υπό αγρανάπαυση, μπορούν να συνεχίσουν να τα αποδέχονται ως τέτοια μετά την ημερομηνία αυτή. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 τα αγροτεμάχια υπό αγρανάπαυση τα οποία έγιναν αποδεκτά το 2018 ως αρόσιμη γη βάσει του παρόντος εδαφίου, θα γίνουν μόνιμος βοσκότοπος το 2023 ή μετά το έτος αυτό, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του στοιχείου η).»·

β)  στην παράγραφο 2 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι:

α)  γη που δεν έχει οργωθεί επί πέντε έτη ή περισσότερο θεωρείται μόνιμος βοσκότοπος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο η), υπό τον όρο ότι η γη χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) και ότι δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά επί πέντε τουλάχιστον έτη ·

β)  ο μόνιμος βοσκότοπος μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη όπως θάμνους και/ή δέντρα που παράγουν ζωοτροφές σε εκτάσεις όπου επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά· και/ή

γ)  γη που προσφέρεται για βοσκή όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά δεν επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής ή απουσιάζουν από αυτές θεωρείται μόνιμος βοσκότοπος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο η).

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων, ότι η απόφασή τους σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου στοιχείο β) και/ή γ) θα εφαρμοσθεί σε ολόκληρη την επικράτειά τους ή σε μέρος αυτής.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή μέχρι την 31η Μαρτίου 2018 κάθε απόφαση που λαμβάνεται βάσει του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.»·

2)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 2 ▌ προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Όταν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση της εναλλακτικής δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο, είναι δυνατή η υπέρβαση του εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ για αυτό το κράτος μέλος για το αντίστοιχο έτος κατά το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με το εν λόγω εδάφιο.»·

3)  το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3α.  Επιπλέον των παραγράφων 1, 2 και 3, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι δεν πρέπει να χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς που δεν είναι καταχωρισμένοι για τις γεωργικές δραστηριότητές τους σε εθνικό φορολογικό μητρώο ή μητρώο κοινωνικής ασφάλισης.»·

β)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.  Οι παράγραφοι 2, 3 και 3α δεν ισχύουν για τους γεωργούς οι οποίοι απλώς έλαβαν άμεσες ενισχύσεις μη υπερβαίνουσες συγκεκριμένο ποσό για το προηγούμενο έτος. Τα ποσά αυτά καθορίζονται από τα κράτη μέλη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων όπως τα εθνικά ή περιφερειακά χαρακτηριστικά τους και δεν υπερβαίνουν τα 5 000 EUR.»·

γ)  η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή μέχρι την 1η Αυγούστου 2014 κάθε απόφαση προβλεπόμενη στις παραγράφους 2, 3 ή 4 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018 κάθε απόφαση προβλεπόμενη στην παράγραφο 3α. Σε περίπτωση τροποποιήσεων των εν λόγω αποφάσεων, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία λήψης οποιασδήποτε απόφασης τροποποίησης.»·

δ)  προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«7.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν από το 2018 ή από οποιοδήποτε επόμενο έτος ότι τα πρόσωπα ή οι ομάδες προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 μπορούν να επικαλούνται μόνο ένα ή δύο από τα τρία κριτήρια που παρατίθενται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 προκειμένου να αποδείξουν ότι είναι ενεργοί γεωργοί. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τη σχετική απόφαση στην Επιτροπή μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018 εάν εφαρμόζεται από το 2018 ή, εάν εφαρμόζεται από επόμενο έτος, μέχρι την 1η Αυγούστου του έτους που προηγείται της εφαρμογής της.

8.  Τα κράτη μέλη μπορούν να σταματήσουν να εφαρμόζουν την παράγραφο 2 από το 2018 ή από οποιοδήποτε επόμενο έτος. Κοινοποιούν τη σχετική απόφαση στην Επιτροπή μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018 εάν εφαρμόζεται από το 2018 ή, εάν εφαρμόζεται από επόμενο έτος, μέχρι την 1η Αυγούστου του έτους που προηγείται της εφαρμογής της.»·

4)  στο άρθρο 11, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθεωρούν ετησίως τις αποφάσεις τους σχετικά με τη μείωση των ενισχύσεων κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εφόσον η αναθεώρηση αυτή δεν οδηγεί σε μείωση των ποσών που διατίθενται για την αγροτική ανάπτυξη.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου και το τυχόν εκτιμώμενο προϊόν των μειώσεων για τα έτη έως το 2019 μέχρι την 1η Αυγούστου του έτους που προηγείται της εφαρμογής των αποφάσεων αυτών, με τελευταία πιθανή ημερομηνία κοινοποίησης την 1η Αυγούστου 2018.»·

5)  το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο με ισχύ από το ημερολογιακό έτος 2019 και κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε απόφαση βασιζόμενη σε σχετική αναθεώρηση μέχρι την 1η Αυγούστου 2018. Απόφαση βασιζομένη σε σχετική αναθεώρηση δεν οδηγεί σε μείωση του ποσοστού που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο.»·

β)  στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο με ισχύ από το ημερολογιακό έτος 2019 και κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε απόφαση βασιζόμενη σε μια τέτοια αναθεώρηση μέχρι την 1η Αυγούστου 2018. Απόφαση βασιζομένη σε σχετική αναθεώρηση δεν οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο.»·

6)  στο άρθρο 31, η παράγραφος 1 στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ζ)  όταν κρίνεται αναγκαίο από τα κράτη μέλη, γραμμική μείωση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο για την κάλυψη των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, τα κράτη μέλη που ήδη κάνουν χρήση της εν λόγω γραμμικής μείωσης μπορούν το ίδιο έτος να εφαρμόζουν επίσης και γραμμική μείωση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο για την κάλυψη των περιπτώσεων που αναφέρονται και στο άρθρο 30 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού·»·

7)  στο άρθρο 36 παράγραφος 4 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Για κάθε κράτος μέλος, το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μπορεί να αυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο μέχρι 3 % του οικείου ετήσιου εθνικού ανωτάτου ορίου, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, μετά την αφαίρεση του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 47 παράγραφος 1 για το αντίστοιχο έτος. Όταν ένα κράτος μέλος εφαρμόζει τέτοια αύξηση, η αύξηση αυτή λαμβάνεται υπόψη από την Επιτροπή κατά τον καθορισμό του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου για το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018 τα ετήσια ποσοστά κατά τα οποία πρέπει να αυξηθεί το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου για κάθε ημερολογιακό έτος από το 2018 και εφεξής.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθεωρούν ετησίως την απόφασή τους που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε απόφαση βασιζομένη σε σχετική αναθεώρηση μέχρι την 1η Αυγούστου του έτους που προηγείται της εφαρμογής της.»·

8)  το άρθρο 44 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  Με την επιφύλαξη του αριθμού των καλλιεργειών που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα ανώτατα όρια που ορίζονται στην παράγραφο 1 δεν εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις όπου αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή γη υπό αγρανάπαυση ή καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας καλύπτουν άνω του 75 % της αρόσιμης γης. Στις περιπτώσεις αυτές, η κύρια καλλιέργεια στην υπόλοιπη αρόσιμη έκταση δεν καλύπτει άνω του 75 % της υπόλοιπης αυτής αρόσιμης γης, εκτός εάν η υπόλοιπη αυτή έκταση καλύπτεται από αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή γη υπό αγρανάπαυση.»·

β)  στην παράγραφο 3, τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)  όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, καλλιεργείται με καλλιέργειες ψυχανθών, χρησιμοποιείται ως γη υπό αγρανάπαυση ή υπόκειται σε συνδυασμό των εν λόγω χρήσεων ·

β)  όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο, χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών ή καλλιεργείται με καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας ή υπόκειται σε συνδυασμό των εν λόγω χρήσεων·»·

γ)  στην παράγραφο 4, το δεύτερο και τρίτο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι χειμερινές και οι εαρινές καλλιέργειες θεωρούνται διαφορετικές ακόμη και εάν ανήκουν στο ίδιο γένος. Η όλυρα θεωρείται χωριστή καλλιέργεια από τις καλλιέργειες που ανήκουν στο ίδιο γένος.»·

9)  το άρθρο 46 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

i)  στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

«ια)  εκτάσεις με ευλαλία·

ιβ)  εκτάσεις με σίλφιο διατρητόφυλλο·

ιγ)  περιοχή μελισσοκομικής αγρανάπαυσης (που αποτελείται από είδη πλούσια σε γύρη και νέκταρ)·»

ii)  στο δεύτερο εδάφιο, τα δύο τελευταία εδάφια αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Με εξαίρεση τις εκτάσεις της εκμετάλλευσης που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο πρώτη υποπαράγραφος στοιχεία ζ), η), ια) και ιβ), οι περιοχές οικολογικής εστίασης βρίσκονται στην αρόσιμη γη της εκμετάλλευσης. Στην περίπτωση των εκτάσεων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο πρώτο εδάφιο στοιχεία γ) και δ), η περιοχή οικολογικής εστίασης μπορεί επίσης να γειτνιάζει με την αρόσιμη γη της εκμετάλλευσης που δήλωσε ο γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.»·

β)  στην παράγραφο 4, τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)  όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, ως γη υπό αγρανάπαυση, καλλιεργείται με καλλιέργειες ψυχανθών ή υπόκειται σε συνδυασμό των χρήσεων αυτών·»

β)  όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο, χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών ή καλλιεργείται με καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας ή υπόκειται σε συνδυασμό των χρήσεων αυτών·»·

10)  το άρθρο 50 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.  Η ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας χορηγείται ανά γεωργό για περίοδο πέντε ετών, αρχής γενομένης από την πρώτη υποβολή της αίτησης ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω υποβολή πραγματοποιείται εντός πέντε ετών από τη σύσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α). Το εν λόγω χρονικό διάστημα των πέντε ετών εφαρμόζεται επίσης για τους γεωργούς που λαμβάνουν ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας όσον αφορά απαιτήσεις πριν από το έτος υποβολής αιτήσεων 2018.

Κατά παρέκκλιση από την δεύτερη πρόταση του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι, για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας που εγκαθίστανται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α) κατά την περίοδο 2010-2013, το πενταετές χρονικό διάστημα μειώνεται κατά τον αριθμό των ετών που μεσολάβησαν μεταξύ της εγκατάστασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) και της πρώτης υποβολής της αίτησης ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας»·

β)  στην παράγραφο 6, τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«α)  σε ποσοστό μεταξύ 25 % και 50 % της μέσης αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει ή μισθώνει ο γεωργός, ή

β)  σε ποσοστό μεταξύ 25 % και 50 % ποσού το οποίο υπολογίζεται με τη διαίρεση καθορισμένου ποσοστού του εθνικού ανώτατου ορίου για το ημερολογιακό έτος 2019, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, διά του αριθμού όλων των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνονται το 2015 σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1. Το εν λόγω καθορισμένο ποσοστό ισούται με το μερίδιο του εθνικού ανώτατου ορίου που απομένει για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 για το 2015»·

γ)  η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.  Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το άρθρο 36 υπολογίζουν το ποσό της ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας ετησίως με τον πολλαπλασιασμό αριθμητικής τιμής που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 25 % και 50 % της ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης υπολογιζόμενης σύμφωνα με το άρθρο 36 επί τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που έχει δηλώσει ο γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 2.»·

δ)  στην παράγραφο 8, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 6 και 7 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν να υπολογίζουν κατ’ έτος το ποσό της ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας με τον πολλαπλασιασμό αριθμητικής τιμής που αντιστοιχεί σε αξία μεταξύ του 25 % και του 50 % της εθνικής μέσης ενίσχυσης ανά εκτάριο επί τον αριθμό των δικαιωμάτων που έχει ενεργοποιήσει ο γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1 ή με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που έχει δηλώσει ο γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 2.»·

ε)  στην παράγραφο 10, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«10.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 6 έως 9, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ετήσιο κατ’ αποκοπή ποσό ανά γεωργό υπολογιζόμενο με τον πολλαπλασιασμό καθορισμένου αριθμού εκταρίων με αριθμητική τιμή που αντιστοιχεί σε αξία μεταξύ του 25 % και του 50 % της εθνικής μέσης ενίσχυσης ανά εκτάριο όπως καθορίζεται βάσει της παραγράφου 8.»·

11)  το άρθρο 52 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 5 απαλείφεται·

β)  η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.  Η συνδεδεμένη στήριξη είναι ένα καθεστώς περιορισμού της παραγωγής που λαμβάνει τη μορφή ετήσιας ενίσχυσης βάσει καθορισμένων περιοχών και αποδόσεων ή σταθερού αριθμού ζώων και τηρεί τα ανώτατα όρια που καθορίζονται από τα κράτη μέλη για κάθε μέτρο και κοινοποιούνται στην Επιτροπή.»·

γ)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«10.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 70 που συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά μέτρα με σκοπό την αποτροπή του ενδεχομένου να θίγονται οι δικαιούχοι προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης από την ύπαρξη διαρθρωτικών ανισορροπιών της αγοράς σε έναν τομέα. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μπορούν να παρέχουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αποφασίσουν τη συνέχιση της καταβολής της εν λόγω στήριξης μέχρι το 2020 βάσει των παραγωγικών μονάδων για τις οποίες χορηγήθηκε προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη σε προηγούμενη περίοδο αναφοράς.»·

12)  στο άρθρο 53 η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.  Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η Αυγούστου οποιουδήποτε δεδομένου έτους, να αναθεωρήσουν την απόφασή τους σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο και να αποφασίσουν, με ισχύ από το επόμενο έτος:

α)  να μην αλλάξουν, να αυξήσουν ή να μειώσουν το ποσοστό που έχει οριστεί δυνάμει των παραγράφων 1, 2 και 3, εντός των ορίων που θεσπίζονται σε αυτές κατά περίπτωση, ή να μην αλλάξουν ή να μειώσουν το ποσοστό που έχει οριστεί δυνάμει της παραγράφου 4,

β)  να τροποποιήσουν τους όρους χορήγησης της στήριξης,

γ)  να παύσουν τη χορήγηση της στήριξης που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφασή τους στην Επιτροπή, έως την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.»·

13.)  το άρθρο 70 τροποποιείται ως εξής:

α)   η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 2, το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 6 παράγραφος 3, το άρθρο 7 παράγραφος 3, το άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφος 5, το άρθρο 20 παράγραφος 6, το άρθρο 35, το άρθρο 36 παράγραφος 6, το άρθρο 39 παράγραφος 3, το άρθρο 43 παράγραφος 12, το άρθρο 44 παράγραφος 5, το άρθρο 45 παράγραφοι 5 και 6, το άρθρο 46 παράγραφος 9, το άρθρο 50 παράγραφος 11, το άρθρο 52 παράγραφοι 9 και 10, το άρθρο 57 παράγραφος 3, το άρθρο 58 παράγραφος 5, το άρθρο 59 παράγραφος 3, το άρθρο 64 παράγραφος 5, το άρθρο 67 παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 73, ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο επτά ετών από την 1η Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από το πέρας της επταετίας. Η ανάθεση αρμοδιότητας παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιτεθεί στην εν λόγω παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από το τέλος κάθε περιόδου.»·

β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.  Η ανάθεση αρμοδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 2, το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 6 παράγραφος 3, το άρθρο 7 παράγραφος 3, το άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφος 5, το άρθρο 20 παράγραφος 6, το άρθρο 35, το άρθρο 36 παράγραφος 6, το άρθρο 39 παράγραφος 3, το άρθρο 43 παράγραφος 12, το άρθρο 44 παράγραφος 5, το άρθρο 45 παράγραφοι 5 και 6, το άρθρο 46 παράγραφος 9, το άρθρο 50 παράγραφος 11, το άρθρο 52 παράγραφοι 9 και 10, το άρθρο 57 παράγραφος 3, το άρθρο 58 παράγραφος 5, το άρθρο 59 παράγραφος 3, το άρθρο 64 παράγραφος 5, το άρθρο 67 παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 73, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εκχώρηση εξουσιών που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.»·

γ)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 2, το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 6 παράγραφος 3, το άρθρο 7 παράγραφος 3, το άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφος 5, το άρθρο 20 παράγραφος 6, το άρθρο 35, το άρθρο 36 παράγραφος 6, το άρθρο 39 παράγραφος 3, το άρθρο 43 παράγραφος 12, το άρθρο 44 παράγραφος 5, το άρθρο 45 παράγραφοι 5 και 6, το άρθρο 46 παράγραφος 9, το άρθρο 50 παράγραφος 11, το άρθρο 52 παράγραφοι 9 και 10, το άρθρο 57 παράγραφος 3, το άρθρο 58 παράγραφος 5, το άρθρο 59 παράγραφος 3, το άρθρο 64 παράγραφος 5, το άρθρο 67 παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 73, τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν προβάλουν ενστάσεις εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»·

14)  το παράρτημα X τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)  Το άρθρο 33 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«στ)  πρόληψη και διαχείριση κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής καθοδήγησης σε άλλες οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ομάδες παραγωγών ή μεμονωμένους παραγωγούς·»·

β)  στην παράγραφο 3 το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής::

i)  τα στοιχεία γ) και δ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)  προώθηση και επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων δράσεων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη διαφοροποίηση και εδραίωση στις αγορές οπωροκηπευτικών προϊόντων, είτε για λόγους πρόληψης είτε σε περίοδο κρίσης··

δ)  τη στήριξη για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών για τη σύσταση ταμείων αλληλοβοήθειας και τη χρηματοδοτική συνεισφορά με σκοπό την ανατροφοδότηση των ταμείων αλληλοβοήθειας, ύστερα από την αποζημίωση που καταβάλλεται σε μέλη οργανώσεων παραγωγών που αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους λόγω δυσμενών συνθηκών της αγοράς·»·

ii)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

«θ)  την καθοδήγηση άλλων οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, ομάδων παραγωγών ή μεμονωμένων παραγωγών»·

γ)  στην παράγραφο 5 το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών δράσεων τηρούνται οι απαιτήσεις για τις γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις ή τις δεσμεύσεις για τη βιολογική γεωργία που ορίζονται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 και στο άρθρο 29 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Όταν τουλάχιστον το 80 % των παραγωγών που είναι μέλη οργάνωσης παραγωγών υπόκειται σε μία ή περισσότερες ταυτόσημες γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις ή δεσμεύσεις για τη βιολογική γεωργία που προβλέπονται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 και στο άρθρο 29 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καθεμία από τις δεσμεύσεις αυτές θεωρείται περιβαλλοντική δράση όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου.»·

2)  στο άρθρο 34, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.  Το όριο του 50 % που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 100 % στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  αποσύρσεις οπωροκηπευτικών από την αγορά οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 5 % του όγκου της παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο κάθε οργάνωση παραγωγών και οι οποίες διατίθενται με:

i)  δωρεάν διανομή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα που εγκρίνονται για τον σκοπό αυτό από τα κράτη μέλη, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε δραστηριότητές τους υπέρ ατόμων στα οποία η εθνική νομοθεσία χορηγεί δικαίωμα δημόσιας αρωγής, ιδίως επειδή στερούνται επαρκών πόρων για τη διαβίωσή τους·

ii)  δωρεάν διανομή σε σωφρονιστικά ιδρύματα, σχολεία και δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 22 και σε παιδικές κατασκηνώσεις καθώς και σε νοσοκομεία και γηροκομεία που ορίζονται από τα κράτη μέλη, τα οποία λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι ποσότητες που διανέμονται στο πλαίσιο αυτό είναι συμπληρωματικές εκείνων που αγοράζουν κανονικά τα εν λόγω ιδρύματα,

β)  ενέργειες που σχετίζονται με την καθοδήγηση άλλων οργανώσεων παραγωγών ή ομάδων παραγωγών που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 125ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ή με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ομάδες οργανώσεων είναι από περιφέρειες των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, ή μεμονωμένων παραγωγών.»·

3)  το άρθρο 35 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 35Εθνική χρηματοδοτική συνδρομή

1.  Στις περιφέρειες των κρατών μελών στις οποίες ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών οπωροκηπευτικών είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ένωσης, τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν σε οργανώσεις παραγωγών εθνική χρηματοδοτική συνδρομή ίση κατά μέγιστο με το 80 % των χρηματικών εισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο α) και έως το 10 % της αξίας της παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο οποιαδήποτε τέτοια οργάνωση παραγωγών. Η συνδρομή αυτή είναι επιπρόσθετη στο επιχειρησιακό ταμείο.

2.  Ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών σε περιφέρεια κράτους μέλους θεωρείται σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ένωσης στην περίπτωση που ο μέσος βαθμός οργάνωσης ισοδυναμεί με ποσοστό μικρότερο του 20 % για τρία συναπτά έτη πριν από την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος. Ο βαθμός οργάνωσης υπολογίζεται ως η αξία της παραγωγής οπωροκηπευτικών που προέκυψε στη σχετική περιφέρεια και διατέθηκε στο εμπόριο από οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και ομάδες παραγωγών που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 125ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ή με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, διαιρούμενη με τη συνολική αξία της παραγωγής οπωροκηπευτικών που επιτεύχθηκε στην εν λόγω περιφέρεια.

3.  Τα κράτη μέλη που χορηγούν εθνική χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενημερώνουν την Επιτροπή για τις περιφέρειες που πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και για την εθνική χρηματοδοτική συνδρομή που χορηγείται σε οργανώσεις παραγωγών στις περιφέρειες αυτές.»·

4)  στο άρθρο 37, το στοιχείο δ) σημείο ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ii)  τις προϋποθέσεις που αφορούν το άρθρο 33 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β), γ) και θ)·»·

5)  στο άρθρο 38 πρώτο εδάφιο, το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«θ)  τα μέτρα προώθησης, επικοινωνίας, κατάρτισης και καθοδήγησης στις περιπτώσεις πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων·»·

6)  στο άρθρο 62 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν το παρόν κεφάλαιο σε περιοχές που παράγουν οίνο κατάλληλο για την παραγωγή αποσταγμάτων οίνου με γεωγραφική ένδειξη καταχωρημένη σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, οι περιοχές αυτές μπορούν να θεωρούνται περιοχές όπου είναι δυνατή η παραγωγή οίνου με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.

__________

*  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου (ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 16).»·

7)  το άρθρο 64 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

«γα)  ο αιτών δεν έχει προβεί σε φύτευση αμπέλων χωρίς άδεια όπως αναφέρεται στο άρθρο 71 του παρόντος κανονισμού ή χωρίς δικαίωμα φύτευσης όπως αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007·»,

β)  στην παράγραφο 2, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  Εάν, σε δεδομένο έτος, η συνολική έκταση που καλύπτεται από τις επιλέξιμες αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπερβαίνει την έκταση που παραχωρεί το κράτος μέλος, οι άδειες χορηγούνται βάσει κατανομής εκταρίων κατ’ αναλογία σε όλους τους αιτούντες, ανάλογα με την έκταση για την οποία έχουν αιτηθεί άδεια. Η εν λόγω χορήγηση μπορεί να καθορίσει ελάχιστη ή/και μέγιστη έκταση ανά αιτούντα και μπορεί επίσης να πραγματοποιείται εν μέρει ή εν όλω σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια προτεραιότητας:»,

γ)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2α.  Αν το κράτος μέλος αποφασίσει να εφαρμόσει ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2, μπορεί να προσθέσει επιπλέον τον όρο ότι ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης.»,

δ)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.  Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα κριτήρια των παραγράφων 1, 2 και 2α τα οποία εφαρμόζουν και τα κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή.»·

8)  το άρθρο 148 τροποποιείται ως εξής:

α)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α.  Όπου τα κράτη μέλη δεν κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι παραγωγοί, οι οργανώσεις παραγωγών ή οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγής μπορούν να θέτουν ως απαίτηση, οποιαδήποτε παράδοση νωπού γάλακτος σε μεταποιητή νωπού γάλακτος να αποτελεί αντικείμενο γραπτής σύμβασης μεταξύ των μερών και/ή γραπτής προσφοράς σύμβασης από τους πρώτους αγοραστές, υπό τους όρους που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

Αν ο πρώτος αγοραστής είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ, η σύμβαση και/ή η προσφορά σύμβασης δεν είναι υποχρεωτική, με την επιφύλαξη της δυνατότητας των διαδίκων να χρησιμοποιήσουν τυποποιημένη σύμβαση που καταρτίζεται από διεπαγγελματική οργάνωση.»,

β)  στην παράγραφο 2, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  Η σύμβαση και/ή η προσφορά σύμβασης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 1α:»,

γ)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 1α, δεν απαιτείται σύμβαση και/ή προσφορά σύμβασης όταν μέλος συνεταιρισμού παραδίδει νωπό γάλα στον συνεταιρισμό του οποίου είναι μέλος, εάν το καταστατικό του εν λόγω συνεταιρισμού ή οι κανόνες και οι αποφάσεις που προβλέπονται σε αυτό ή προκύπτουν από αυτό περιλαμβάνουν διατάξεις που παράγουν αποτελέσματα παρόμοια με τις διατάξεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ)»,

δ)  στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο, το εισαγωγικό μέρος και το στοιχείο α) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζεται μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω διατάξεις:

α)  σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να καταστήσει υποχρεωτική τη γραπτή σύμβαση για την παράδοση νωπού γάλακτος σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ορίσει:

i)  την υποχρέωση των μερών να συμφωνήσουν για μια σχέση μεταξύ συγκεκριμένης ποσότητας που παραδίδεται και της τιμής που καταβάλλεται για την εν λόγω παράδοση·

ii)  ελάχιστη διάρκεια, η οποία θα ισχύει μόνο σε γραπτές συμβάσεις μεταξύ γεωργού και του πρώτου αγοραστή νωπού γάλακτος, η ελάχιστη διάρκεια αυτή είναι τουλάχιστον έξι μήνες και δεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·»·

9)  στο άρθρο 149, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  Μια οργάνωση παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων αναγνωρισμένη δυνάμει του άρθρου 161 παράγραφος 1 μπορεί να διαπραγματεύεται εξ ονόματος των γεωργών που είναι μέλη της, όσον αφορά μέρος ή το σύνολο της κοινής παραγωγής τους, τις συμβάσεις παράδοσης νωπού γάλακτος από γεωργό σε μεταποιητή νωπού γάλακτος ή σε συλλέκτη σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο.»·

10)  το άρθρο 152 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)  συγκροτούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών και ασκούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

i)  κοινή μεταποίηση·

ii)  κοινή διάθεση, κοινή οργάνωση πώλησης ή κοινή μεταφορά·

iii)  κοινή συσκευασία, επισήμανση ή προώθηση·

iv)  κοινή οργάνωση του ποιοτικού ελέγχου·

v)  κοινή χρήση εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης·

vi)  κοινή διαχείριση των αποβλήτων που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή·

vii)  κοινή ανάθεση των εισροών·

viii)  οποιεσδήποτε άλλες κοινές δραστηριότητες υπηρεσιών που επιδιώκουν την επίτευξη ενός εκ των στόχων που απαριθμούνται στο στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου·»,

β)  παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«1α.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, μια οργάνωση παραγωγών η οποία έχει αναγνωριστεί βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να προγραμματίζει την παραγωγή, να βελτιστοποιεί το κόστος παραγωγής, να διαθέτει στην αγορά και να διαπραγματεύεται συμβάσεις για την προμήθεια γεωργικών προϊόντων, για λογαριασμό των μελών της για το σύνολο ή μέρος της συνολικής παραγωγής τους.

Ο δραστηριότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορούν να πραγματοποιούνται:

α)  υπό τον όρο ότι μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο στοιχείο β) σημείο i) έως vii) της παραγράφου 1 όντως ασκούνται, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ,

β)  υπό τον όρο ότι η οργάνωση παραγωγών συγκεντρώνει την προσφορά και διαθέτει στην αγορά τα προϊόντα των μελών της, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι μεταβίβαση της κυριότητας γεωργικών προϊόντων από τους παραγωγούς στην οργάνωση παραγωγών·

γ)  είτε είναι ίδια είτε όχι η τιμή διαπραγμάτευσης όσον αφορά την κοινή παραγωγή μέρους ή του συνόλου των παραγωγών που είναι μέλη της·

δ)  υπό τον όρο ότι οι σχετικοί γεωργοί δεν είναι μέλη άλλης οργάνωσης παραγωγών όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία καλύπτονται από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο·

ε)  υπό τον όρο ότι η γεωργική παραγωγή δεν καλύπτεται από υποχρέωση παράδοσης προκύπτουσα από τη συμμετοχή του γεωργού σε συνεταιρισμό ο οποίος δεν είναι μέλος των οικείων οργανώσεων παραγωγών σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού του συνεταιρισμού ή τους κανόνες και τις αποφάσεις που προβλέπονται ή προκύπτουν από αυτό.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να παρεκκλίνουν του όρου που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ) σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μέλη οργανώσεων διατηρούν δύο χωριστές μονάδες παραγωγής σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

1β.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι αναφορές στις οργανώσεις παραγωγών περιλαμβάνουν επίσης τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που είναι αναγνωρισμένες δυνάμει του άρθρου 156 παράγραφος 1, εάν οι εν λόγω ενώσεις πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

1γ.  Η εθνική αρχή ανταγωνισμού, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, μπορεί να αποφασίσει σε μεμονωμένες περιπτώσεις ότι, μελλοντικά, μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1α θα τροποποιηθούν, θα διακοπούν ή δεν θα υλοποιηθούν καθόλου, εάν θεωρεί ότι αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να αποτραπεί ο αποκλεισμός του ανταγωνισμού ή εάν κρίνει ότι τίθενται σε κίνδυνο οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ.

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που αφορούν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου λαμβάνεται από την Επιτροπή χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3.

Όταν ενεργεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η εθνική αρχή ανταγωνισμού ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή πριν ή αμέσως μετά την έναρξη του πρώτου τυπικού μέτρου έρευνας και κοινοποιεί στην Επιτροπή τις αποφάσεις αμέσως μετά τη λήψη τους.

Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται πριν από την ημερομηνία της κοινοποίησής τους στις σχετικές επιχειρήσεις.»,

γ)  η παράγραφος 3 απαλείφεται·

11)  το άρθρο 154 τροποποιείται ως εξής:

α)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος

«1α.  Τα κράτη μέλη μπορούν, κατόπιν αίτησης, να αποφασίσουν τη χορήγηση περισσότερων της μιας αναγνωρίσεων σε οργάνωση παραγωγών που δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς του άρθρου 1 παράγραφος 2, υπό τον όρο ότι η οργάνωση πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για κάθε τομέα του οποίου την αναγνώριση επιδιώκει.»,

β)  οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι οργανώσεις παραγωγών οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από … [1η Ιανουαρίου 2018] και οι οποίες πληρούν τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θα θεωρηθούν αναγνωρισμένες ως οργανώσεις παραγωγών δυνάμει του άρθρου 152.

3.  Για τις οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από ... [1η Ιανουαρίου 2018], αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη ανακαλούν την αναγνώρισή τους το αργότερο έως ... [31 Δεκεμβρίου 2020].»·

12)  το άρθρο 157 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«xv)  για τη δημιουργία τυποποιημένων ρητρών επιμερισμού της αξίας, κατά την έννοια του άρθρο 172α, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων ή εκπτώσεων στις εμπορικές τιμές, που θα καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οποιαδήποτε εξέλιξη των σχετικών τιμών στην αγορά των οικείων προϊόντων ή σε άλλες αγορές βασικών προϊόντων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επιμερισμού μεταξύ τους·

xvi)  εκτελεστικά μέτρα για την πρόληψη και τη διαχείριση των υγειονομικών, φυτοϋγειονομικών και περιβαλλοντικών κινδύνων.»,

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α.  Τα κράτη μέλη μπορούν, κατόπιν αίτησης, να αποφασίσουν τη χορήγηση περισσότερων της μιας αναγνωρίσεων σε διεπαγγελματική οργάνωση που δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, υπό τον όρο ότι η οργάνωση πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και, κατά περίπτωση, της παραγράφου 3 για κάθε τομέα του οποίου την αναγνώριση επιδιώκει.»,

γ)  στην παράγραφο 3 στοιχείο γ) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«xii)  για τη δημιουργία τυποποιημένων ρητρών επιμερισμού της αξίας, κατά την έννοια του άρθρου 172α, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων ή εκπτώσεων στις εμπορικές τιμές, που θα καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οποιαδήποτε εξέλιξη των σχετικών τιμών στην αγορά των οικείων προϊόντων ή σε άλλες αγορές βασικών προϊόντων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επιμερισμού μεταξύ τους·

xiii)  εκτελεστικά μέτρα για την πρόληψη και τη διαχείριση των υγειονομικών, φυτοϋγειονομικών και περιβαλλοντικών κινδύνων.»·

13)  στο άρθρο 159, ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Υποχρεωτική αναγνώριση»·

14)  το άρθρο 161 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, το εισαγωγικό μέρος και το στοιχείο α) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, κατόπιν αιτήματος, ως οργανώσεις παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, όλες τις νομικές οντότητες ή τα σαφώς οριζόμενα μέρη των εν λόγω οντοτήτων, εφόσον:

α)  έχουν συσταθεί από παραγωγούς στο τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, συγκροτούνται με πρωτοβουλία τους και επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους:

i)  την εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και της προσαρμογής της στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και ποσότητας·

ii)  τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που παράγονται από τα μέλη τους·

iii)  τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και τη σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού,»,

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι οργανώσεις παραγωγών οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από τις 2 Απριλίου 2012 βάσει του εθνικού δικαίου και οι οποίες πληρούν τους όρους της παραγράφου 1 θεωρούνται αναγνωρισμένες ως οργανώσεις παραγωγών.»·

15)  το άρθρο 168 τροποποιείται ως εξής:

α)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α.  Εάν τα κράτη μέλη δεν κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ένας παραγωγός, μια οργάνωση παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, όσον αφορά γεωργικά προϊόντα σε τομέα που ορίζει το άρθρο 1 παράγραφος 2, εκτός από τους τομείς του γάλακτος, των γαλακτοκομικών προϊόντων και της ζάχαρης, μπορούν να θέσουν ως απαίτηση για οποιαδήποτε παράδοση των προϊόντων τους σε μεταποιητή ή διανομέα να αποτελέσει αντικείμενο γραπτής σύμβασης μεταξύ των μερών και/ή να αποτελέσει αντικείμενο γραπτής προσφοράς σύμβασης από τους πρώτους αγοραστές, υπό τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 4 και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

Αν ο πρώτος αγοραστής είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ, η σύμβαση και/ή η προσφορά σύμβασης δεν είναι υποχρεωτική, με την επιφύλαξη της δυνατότητας των διαδίκων να χρησιμοποιήσουν τυποποιημένη σύμβαση που καταρτίζεται από διεπαγγελματική οργάνωση.»,

β)  στην παράγραφο 4, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.  Οποιαδήποτε σύμβαση ή προσφορά σύμβασης που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 1α πρέπει:»,

γ)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 1α, δεν απαιτείται σύμβαση και/ή προσφορά σύμβασης όταν μέλος συνεταιρισμού παραδίδει τα εν λόγω προϊόντα στον συνεταιρισμό του οποίου είναι μέλος, εάν το καταστατικό του εν λόγω συνεταιρισμού ή οι κανόνες και οι αποφάσεις που προβλέπονται σε αυτό ή προκύπτουν από αυτό περιλαμβάνουν διατάξεις που παράγουν αποτελέσματα παρόμοια με τις διατάξεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 στοιχεία α), β) και γ),»·

16)  τα άρθρα 169, 170 και 171 απαλείφονται·

17)  Παρεμβάλλονται το ακόλουθο νέο τμήμα:

«Τμήμα 5aΡήτρες επιμερισμού της

αξίας»

Άρθρο 172α

Επιμερισμός της αξίας

Με την επιφύλαξη των τυχόν ειδικών ρητρών επιμερισμού της αξίας στον τομέα της ζάχαρης, οι γεωργοί, συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων γεωργών και οι πρώτοι αγοραστές τους, μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με ρήτρες επιμερισμού της αξίας, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων ή εκπτώσεων στις εμπορικές τιμές, που θα καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οποιαδήποτε εξέλιξη των σχετικών τιμών στην αγορά για τα οικεία προϊόντα ή σε άλλες αγορές βασικών προϊόντων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επιμερισμού μεταξύ τους.»·

18)  στο άρθρο 184, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.    Το άνοιγμα και η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για εισαγωγές γεωργικών προϊόντων με σκοπό τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση ή σε τμήμα αυτής ή των δασμολογικών ποσοστώσεων για εισαγωγές ενωσιακών γεωργικών προϊόντων σε τρίτες χώρες τις οποίες διαχειρίζεται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου η Ένωση και οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ ή άλλη πράξη που εκδίδεται δυνάμει άρθρου 43 παράγραφος 2 ή του άρθρου 207 ΣΛΕΕ πραγματοποιούνται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 186 του παρόντος κανονισμού και εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 187 του παρόντος κανονισμού.»·

19)  το άρθρο 188 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 188Διαδικασία κατανομής δασμολογικών ποσοστώσεων

1.  Η Επιτροπή δημοσιοποιεί, μέσω κατάλληλης διαδικτυακής δημοσίευσης, τα αποτελέσματα της κατανομής των δασμολογικών πιστώσεων για τις αιτήσεις που κοινοποιήθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες δασμολογικές ποσοστώσεις και τις αιτήσεις που κοινοποιήθηκαν.

2.  Η δημοσίευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αναφέρει επίσης, εάν κρίνεται σκόπιμο, την ανάγκη απόρριψης των εκκρεμουσών αιτήσεων, αναστολής της υποβολής αιτήσεων ή κατανομής των αχρησιμοποίητων ποσοτήτων.

3.  Τα κράτη μέλη εκδίδουν πιστοποιητικά εισαγωγής και πιστοποιητικά εξαγωγής για τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις στο πλαίσιο των εισαγωγικών δασμολογικών ποσοστώσεων και των εξαγωγικών δασμολογικών ποσοστώσεων, βάσει των αντίστοιχων συντελεστών κατανομής και αφού δημοσιοποιηθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1.»·

20)  το άρθρο 209 τροποποιείται ως εξής:

α)  το δεύτερο εδάφιο παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το άρθρο 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ δεν εφαρμόζεται στις συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές γεωργών, ενώσεων γεωργών ή ενώσεων τέτοιου είδους ενώσεων ή οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένων δυνάμει του άρθρου 152 ή του άρθρου 161 του παρόντος κανονισμού ή ενώσεων οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένων δυνάμει του άρθρου 156 του παρόντος κανονισμού που αφορούν την παραγωγή ή την πώληση γεωργικών προϊόντων ή τη χρήση κοινών εγκαταστάσεων αποθήκευσης, επεξεργασίας ή μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, εκτός εάν τίθενται σε κίνδυνο οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ.»·

β)  στην παράγραφο 2, παρεμβάλλονται τα ακόλουθα εδάφια μετά το πρώτο εδάφιο:

«Ωστόσο, οι γεωργοί, οι ενώσεις γεωργών ή οι ενώσεις τέτοιων ενώσεων ή οι οργανώσεις παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί δυνάμει του άρθρου 152 ή του άρθρου 161 του παρόντος κανονισμού ή οι ενώσεις τους που έχουν αναγνωριστεί δυνάμει του άρθρου 156 του παρόντος κανονισμού, μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη συμβατότητα των εν λόγω συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών με τους στόχους του άρθρου 39 ΣΛΕΕ.

Η Επιτροπή εξετάζει αμέσως τις αιτήσεις γνωμοδοτήσεων και αποστέλλει στον αιτούντα τη γνωμοδότησή της εντός τεσσάρων μηνών από την παραλαβή πλήρους αίτησης. Η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους, να αλλάξει το περιεχόμενο της γνωμοδότησης, ιδίως εάν ο αιτών έχει δώσει ανακριβείς πληροφορίες ή έχει κάνει κατάχρηση της γνωμοδότησης.»·

21)  το άρθρο 222 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  Σε περιόδους σοβαρών ανισορροπιών στις αγορές, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις ώστε το άρθρο 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ να μην εφαρμόζεται στις συμφωνίες και στις αποφάσεις των γεωργών, των ενώσεων γεωργών ή ενώσεων τέτοιων ενώσεων ή των αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεών οργανώσεων παραγωγών και των αναγνωρισμένων διεπαγγελματικών οργανώσεων που εμπίπτουν σε οποιονδήποτε από τους τομείς που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμφωνίες και αποφάσεις δεν υπονομεύουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αποσκοπούν αποκλειστικά στη σταθεροποίηση του οικείου τομέα και εμπίπτουν σε μια ή περισσότερες από τις κατωτέρω κατηγορίες:»,

β)  η παράγραφος 2 απαλείφεται·

22)  στο άρθρο 232, η παράγραφος 2 απαλείφεται·

23)  τα παραρτήματα VII και VIII τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5 Τροποποιήσεις του κανονισμο

ύ (ΕΕ) αριθ. 652/2014

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4.  Σε περίπτωση έγκρισης πολυετών ενεργειών, οι δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων μπορούν να κατανεμηθούν σε ετήσιες δόσεις. Όταν οι δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων κατανέμονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή δεσμεύει τις ετήσιες δόσεις λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο των ενεργειών, τις προβλεπόμενες ανάγκες και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.»·

2)  Στο άρθρο 13, η παράγραφος 5 απαλείφεται·

3)  Στο άρθρο 22, η παράγραφος 5 απαλείφεται·

4)  Στο άρθρο 27, η παράγραφος 5 απαλείφεται.

Άρθρο 6Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο:

α)   τα στοιχεία α) και β) του άρθρου 3 παράγραφος 11 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2015,

β)  το στοιχείο β) του άρθρου 1 παράγραφος 29 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 και

γ)  το άρθρο 4 παράγραφος 3 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)  στη γραμμή που αφορά το άρθρο 17 παράγραφος 3, Θέμα: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού, Αγροτικός τομέας: ανώτατο ποσοστό 40 % σε EUR ή ποσοστό, 40 %, τη τέταρτη στήλη, το εισαγωγικό μέρος και το πρώτο τμήμα αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις άλλες περιφέρειες

Τα ανωτέρω ποσοστά μπορούν να προσαυξηθούν κατά ακόμα 20 ποσοστιαίες μονάδες υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90 % για:

-  νέους γεωργούς για πέντε έτη, κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία εγκατάστασης όπως ορίζεται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης ή έως την ολοκλήρωση των ενεργειών που ορίζονται στο επιχειρηματικό σχέδιο που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4.»·

2)  η γραμμή που αφορά το άρθρο 17 παράγραφος 3, Θέμα: επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού, Μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων του παραρτήματος I ΣΛΕΕ, Ανώτατο ποσό σε EUR ή ποσοστό 40 %, η τέταρτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις άλλες περιφέρειες

Τα ανωτέρω ποσοστά μπορούν να προσαυξηθούν κατά ακόμα 20 ποσοστιαίες μονάδες υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90 % για δράσεις που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των ΕΣΚ, για συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα έργα ή για δράσεις που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών»·

3)  οι γραμμές που αφορούν το άρθρο 37 παράγραφος 5, το άρθρο 38 παράγραφος 5 και το άρθρο 39 παράγραφος 5 αντικαθίστανται από το εξής κείμενο:

Άρθρο 37 παράγραφος 5

Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών

70 %

του οφειλόμενου ασφαλίστρου

Άρθρο 38 παράγραφος 5

Ταμεία αλληλοβοήθειας για τα δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, τις ζωικές και φυτικές ασθένειες, την προσβολή από παράσιτα και τα περιβαλλοντικά συμβάντα

70 %

των επιλέξιμων δαπανών

Άρθρο 39 παράγραφος 5

Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος

70 %

των επιλέξιμων δαπανών

».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Στο παράρτημα Χ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, ο πίνακας «Συντελεστές μετατροπής ή στάθμισης που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 3» τροποποιείται ως εξής:

1)  η γραμμή «Εκτάσεις με πρεμνοφυή δάση μικρού περίτροπου χρόνου» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«

Χαρακτηριστικά: Εκτάσεις με πρεμνοφυή δάση μικρού περίτροπου χρόνου (ανά 1 m2)

άνευ αντικειμένου

0,5

0,5 m2

»·

2)  η γραμμή «Εκτάσεις με καλλιέργειες που έχουν ικανότητες δέσμευσης του αζώτου» αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«

Εκτάσεις με καλλιέργειες που έχουν ικανότητες δέσμευσης του αζώτου (ανά 1 m2)

άνευ αντικειμένου

1

1 m2

»·

3)  προστίθενται οι ακόλουθες γραμμές:

«

Εκτάσεις με ευλαλία

άνευ αντικειμένου

0,7

0,7 m2

Εκτάσεις με σίλφιο διατρητόφυλλο

άνευ αντικειμένου

0,7

0,7 m2

Περιοχή μελισσοκομικής αγρανάπαυσης (που αποτελείται από είδη πλούσια σε γύρη και νέκταρ)

άνευ αντικειμένου

1,5

1,5 m2

».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Τα παραρτήματα VII και VIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 τροποποιούνται ως εξής:

1)  στο παράρτημα VII μέρος II σημείο 1 στοιχείο γ), η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«–  το ανώτατο όριο του ολικού αλκοολικού τίτλου μπορεί να υπερβαίνει το 15 % vol. για οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης που έχουν παραχθεί χωρίς εμπλουτισμό, ή μόνο με εμπλουτισμό μέσω των επεξεργασιών μερικής συμπύκνωσης που απαριθμούνται στο παράρτημα VIII μέρος Ι τμήμα Β σημείο 1, υπό τον όρο ότι στις προδιαγραφές προϊόντος που περιλαμβάνονται στον τεχνικό φάκελο της εκάστοτε προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης προβλέπεται αυτή η δυνατότητα·»·

2)  στο παράρτημα VIIΙ μέρος Ι τμήμα Α, το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.  Κατά τα έτη στη διάρκεια των οποίων επικρατούν εξαιρετικά δυσμενείς κλιματικές συνθήκες, τα όρια που καθορίζονται στο σημείο 2 δύνανται να αυξάνονται κατά 0,5 % από τα κράτη μέλη εκτάκτως, για τις συγκεκριμένες περιοχές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την αύξηση αυτή στην Επιτροπή.».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0605 – C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

14.9.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

16.11.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Albert Deß

25.1.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

6.11.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angelo Ciocca, Rosa D’Amato, Julie Girling, Norbert Lins, Ivari Padar, Sofia Ribeiro, Estefanía Torres Martínez, Tom Vandenkendelaere, Thomas Waitz

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gesine Meissner

Ημερομηνία κατάθεσης

28.11.2017

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Gesine Meissner, Ulrike Müller

ECR

Richard Ashworth, Julie Girling, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

EFDD

Rosa D'Amato, Marco Zullo

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Laurenţiu Rebega

GUE

Luke Ming Flanagan, Estefanía Torres Martínez

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Sofia Ribeiro

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Maria Noichl, Ivari Padar, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

5

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE

Maria Lidia Senra Rodríguez

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

  EE C 91 της 23.3.2017, σ. 1.

(2)

  ΕΕ C 75 της 10.3.2017, σ. 63.

(3)

  ΕΕ C 306 της 15.9.2017, σ. 64.

(4)

Αριθμός διαδικασίας 2016/0282A(COD).

(5)

*   Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.

(6)

  EE C 91 της 23.3.2017, σ. 1.

(7)

  ΕΕ C 75 της 10.3.2017, σ. 63.

(8)

  EE C 306 της 15.9.2017, σ. 64.

(9)

  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... [(ΕΕ …)] [(δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα)] και απόφαση του Συμβουλίου της …

(10)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).

(11)

  Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549).

(12)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(13)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608).

(14)

  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1089 της Επιτροπής, της 6ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον καθορισμό του μεριδίου για το ειδικό αποθεματικό αποναρκοθέτησης της Κροατίας (ΕΕ L 176 της 7.7.2015, σ. 29).

(15)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).

(16)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13).

(17)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 76/894/ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ (ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου