Postup : 2016/0282B(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0380/2017

Predkladané texty :

A8-0380/2017

Rozpravy :

PV 11/12/2017 - 16
CRE 11/12/2017 - 16

Hlasovanie :

PV 12/12/2017 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0476

SPRÁVA     ***I
PDF 955kWORD 114k
28.11.2017
PE 613.584v01-00 A8-0380/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 652/2014

(COM(2016)0605 – C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD))

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Albert Deß

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 652/2014

(COM(2016)0605 – C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0605),

–  so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov zo 16. novembra 2017 o rozdelení návrhu Komisie a poverení Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vypracovaním samostatnej legislatívnej správy o ustanoveniach patriacich do pôsobnosti tohto výboru, konkrétne článkoch 267 až 270 a 275 návrhu Komisie,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a 3 a článok 42, článok 43 ods. 2 a článok 168 ods. 4 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 1/2017 z 26. januára 2017(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. decembra 2016(2),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 11. mája 2017(3),

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanovisko Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0211/2017),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú Výborom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka podľa článku 69f ods. 4 svojho rokovacieho poriadku a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 15. novembra 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0380/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  zdôrazňuje, že cieľom rozdelenia návrhu Komisie je umožniť, aby sa ustanovenia patriace do pôsobnosti Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka uplatňovali od 1. januára 2018 a aby sa zvyšná časť návrhu Komisie(4) preskúmala neskôr;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(5)**

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/…

z ...,

ktorým sa mení nariadenie ▌(EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a nariadenie (EÚ) č. 652/2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 42, článok 43 ods. 2 ▌ a článok 168 ods. 4 písm. b),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov(6),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(7),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(8),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(9),

keďže:

(1)  S cieľom zabezpečiť právnu istotu a harmonizovanú a nediskriminačnú implementáciu podpory pre mladých poľnohospodárov je potrebné stanoviť, že v rámci rozvoja vidieka „dátum založenia poľnohospodárskeho podniku“, uvedený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013(10) a v ďalších príslušných pravidlách, znamená dátum, keď žiadateľ vykoná alebo dokončí úkon súvisiaci so založením poľnohospodárskeho podniku po prvýkrát, a že žiadosť o podporu sa má predložiť najneskôr 24 mesiacov po tomto dátume. Okrem toho zo skúseností z rokovaní o programoch vyplynulo, že by sa mali objasniť pravidlá pre spoločne zakladané poľnohospodárske podniky mladých poľnohospodárov a prahové hodnoty pre prístup k podpore požadované podľa článku 19 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a mali by sa zjednodušiť ustanovenia o trvaní podnikateľského plánu.

(2)  S cieľom uľahčiť vykonávanie poradenských služieb a služieb odbornej prípravy zo strany riadiacich orgánov členských štátov by sa na tieto orgány malo rozšíriť postavenie prijímateľa v rámci uvedeného opatrenia a súčasne zabezpečiť, aby poskytovateľa služby vyberal subjekt, ktorý je funkčne nezávislý od týchto orgánov, a aby sa kontroly vykonávali na úrovni poskytovateľa poradenstva alebo odbornej prípravy.

(3)  So zámerom stimulovať účasť na systémoch kvality by poľnohospodári alebo skupiny poľnohospodárov, ktorí boli zapojení do takýchto systémov počas piatich rokov pred podaním žiadosti o podporu, mali byť oprávnení na obdobie maximálne piatich rokov, pričom sa riadne zohľadní čas pôvodnej účasti v systéme.

(4)  Aby boli finančné nástroje dostatočne atraktívne pre súkromný sektor, je nevyhnutné, aby sa navrhovali a implementovali flexibilným a transparentným spôsobom. Zo skúseností však vyplýva, že určité pravidlá oprávnenosti platné pre konkrétne opatrenia obmedzujú využívanie finančných nástrojov v programoch rozvoja vidieka, ako aj flexibilné využívanie finančných nástrojov správcami fondov. Preto je vhodné stanoviť, že určité pravidlá oprávnenosti platné pre konkrétne opatrenia sa nevzťahujú na finančné nástroje. Z toho istého dôvodu je takisto vhodné stanoviť, že podpora na začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa môže poskytnúť aj vo forme finančných nástrojov. Vzhľadom na uvedené zmeny by sa malo stanoviť, že ak sa podpora investícií podľa článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 udeľuje vo forme finančných nástrojov, investícia musí prispievať k jednej alebo viacerým prioritám Únie pre rozvoj vidieka.

(5)  S cieľom znížiť administratívne zaťaženie, pokiaľ ide o uplatňovanie zásady zamedzenia dvojitého financovania v súvislosti s ekologizáciou, členské štáty by mali mať možnosť uplatňovať fixný, priemerný odpočet pre všetkých dotknutých prijímateľov, ktorí vykonávajú príslušný druh operácie alebo čiastkového opatrenia.

(6)  Poľnohospodári sú dnes vystavení rastúcim hospodárskym rizikám v dôsledku vývoja na trhu. Uvedené hospodárske riziká však nepostihujú všetky poľnohospodárske sektory v rovnakej miere. Členské štáty by preto mali mať možnosť v riadne odôvodnených prípadoch pomôcť poľnohospodárom prostredníctvom nástroja stabilizácie príjmov pre konkrétny sektor, a to najmä v sektoroch ovplyvnených prudkým poklesom príjmov, čo by mohlo mať významný hospodársky vplyv na konkrétnu vidiecku oblasť za predpokladu, že pokles príjmu presiahne prahovú hodnotu aspoň 20 %. S cieľom zabezpečiť, aby bol tento nástroj stabilizácie príjmov pre konkrétny sektor účinný a prispôsobený konkrétnym podmienkam členských štátov, by sa im malo umožniť, aby vo svojich programoch rozvoja vidieka flexibilne stanovili príjem, ktorý sa má brať do úvahy na účely aktivácie daného nástroja.

V rovnakom čase a s cieľom podporiť, aby poľnohospodári využívali poistenie, by sa prahové hodnoty pre pokles výroby uplatniteľné na poistenie mali znížiť na 20 %. Okrem toho by sa s cieľom monitorovania výdavkov vynaložených v rámci nástroja stabilizácie príjmu pre konkrétny sektor a v rámci poisteniamal upraviť obsah finančného plánu daného programu. ▌

(7)  Na špecifickú požiadavku na predloženie správy v roku 2018 v súvislosti s opatrením riadenia rizík uvedenú v článku 36 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa už vzťahuje správa určená Európskemu parlamentu a Rade o monitorovaní a hodnotení spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) uvedená v článku 110 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013(11). V článku 36 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 by sa preto mal druhý pododsek vypustiť.

(8)  Pokiaľ ide o vzájomné fondy pre poľnohospodárov vo všetkých sektoroch, je zákaz akéhokoľvek príspevku z verejných finančných prostriedkov do počiatočného základného kapitálu stanovený v článku 38 ods. 3 a článku 39 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 podľa všetkého prekážkou účinného fungovania týchto fondov. Uvedený zákaz by sa preto mal vypustiť. Je taktiež vhodné rozšíriť oblasti, na ktoré sa môžu vzťahovať finančné príspevky do vzájomných fondov, aby mohli príspevky dopĺňať ročné platby do daných fondov a vzťahovať sa aj na ich počiatočný základný kapitál.

(9)  Podpora investícií na obnovenie výrobného potenciálu po prírodných katastrofách a katastrofických udalostiach podľa článku 18 ods. 1 písm. b) a článku 24 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa zvyčajne udeľuje všetkým oprávneným žiadateľom. Členské štáty by preto nemali byť povinné vymedziť kritériá výberu operácií obnovenia. Okrem toho by v riadne odôvodnených prípadoch, keď nie je možné vymedziť kritériá výberu vzhľadom na povahu operácií, členské štáty mali mať možnosť stanoviť alternatívne metódy výberu.

(10)  V článku 59 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa stanovujú maximálne miery príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). S cieľom zmierniť tlak na vnútroštátne rozpočty niektorých členských štátov a urýchliť potrebné investície na Cypre by sa platnosť maximálnej miery príspevku vo výške 100 % podľa článku 59 ods. 4 písm. f) uvedeného nariadenia mala predĺžiť až do ukončenia programu. Okrem toho by sa v článku 59 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 mal uviesť odkaz na osobitnú mieru príspevku zavedenú nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013(12) pre nový finančný nástroj uvedený v článku 38 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

(11)  Podľa článku 60 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v prípadoch núdzových opatrení v dôsledku prírodných katastrof sa oprávnenosť výdavkov súvisiacich so zmenami programu môže začať odo dňa, keď došlo k prírodnej katastrofe. Uvedená možnosť považovať za oprávnené tie výdavky, ktoré vznikli pred predložením zmeny programu, by sa mala rozšíriť na ďalšie okolnosti, ako sú katastrofické udalosti alebo výrazná a náhla zmena sociálno-ekonomických podmienok v členskom štáte alebo regióne ▌.

(12)  Podľa článku 60 ods. 2 druhého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o investície v odvetví poľnohospodárstva, sú oprávnené iba tie výdavky, ktoré vznikli po predložení žiadosti. Avšak v prípadoch, ak investícia súvisí s núdzovými opatreniami v dôsledku prírodných katastrof, katastrofických udalostí alebo nepriaznivých poveternostných udalostí, alebo výraznej a náhlej zmeny sociálno-ekonomických podmienok v členskom štáte alebo v regióne, členské štáty by mali mať možnosť stanoviť vo svojich programoch, že výdavky, ktoré vznikli po udalosti, sú oprávnené, a to s cieľom zabezpečiť ich flexibilnú a včasnú reakciu na takéto udalosti. S cieľom poskytnúť efektívnu podporu núdzovým operáciám podniknutým zo strany členských štátov pri udalostiach, ktoré sa vyskytli v posledných rokoch, uvedená možnosť by sa mala uplatňovať od 1. januára 2016.

(13)  S cieľom rozšíriť využívanie možností uplatňovania zjednodušených nákladov uvedených v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 je potrebné obmedziť osobitné pravidlá EPFRV stanovené v článku 62 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 na pomoc poskytovanú v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. a) a b) v súvislosti so stratou príjmu a nákladmi na údržbu a v článkoch 28 až 31, 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

(14)  V článku 74 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa vyžaduje, aby členské štáty do štyroch mesiacov od schválenia programu konzultovali kritériá výberu s monitorovacím výborom programu rozvoja vidieka. To vytvára pre členské štáty nepriamu povinnosť, aby vymedzili všetky kritériá výberu do tohto dátumu, a to aj v prípade výziev na predkladanie žiadostí, ktoré budú oznámené neskôr. S cieľom znížiť zbytočné administratívne zaťaženie a zároveň zabezpečiť, aby sa finančné zdroje využívali najlepším možným spôsobom, by členské štáty mali mať možnosť vymedziť kritériá výberu a požiadať o stanovisko monitorovacieho výboru kedykoľvek pred uverejnením výzvy na predkladanie žiadostí.

(15)  So zámerom zvýšiť využívanie poistenia plodín, zvierat a rastlín a vzájomných fondov a nástroja stabilizácie príjmu by sa maximálny percentuálny podiel počiatočnej podpory z verejných zdrojov mal zvýšiť zo 65 % na 70 %.

(16)  Finančná disciplína sa používa na zabezpečenie toho, aby bol rozpočet pre Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) v súlade s príslušnými ročnými stropmi viacročného finančného rámca, a na vytvorenie rezervy na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva. Vzhľadom na technickú povahu určenia úrovne úpravy pre priame platby a jeho prirodzeného prepojenia s odhadmi Komisie týkajúcimi sa výdavkov, stanovenými v jej ročnom návrhu rozpočtu, by sa mal zjednodušiť postup určenia úrovne úpravy tým, že sa Komisia poverí jeho prijatím v súlade s konzultačným postupom. ▌

(17)  S cieľom harmonizovať pravidlá automatického zrušenia viazanosti stanovené v článku 87 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článku 38 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 by sa mal upraviť dátum, ku ktorému musia členské štáty zaslať Komisii informácie o výnimkách zo zrušenia viazanosti uvedené v článku 38 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

(18)  S cieľom zabezpečiť ▌ právnu zrozumiteľnosť, pokiaľ ide o zaobchádzanie s vymáhanými sumami vyplývajúcimi z dočasného zníženia podľa článku 41 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, by sa tieto sumy mali zahrnúť do zoznamu zdrojov pripísaných príjmov podľa článku 43 uvedeného nariadenia.

(19)  V záujme zjednodušenia administratívnych postupov je vhodné zvýšiť prahovú hodnotu, pod ktorou sa členské štáty môžu rozhodnúť nevymáhať neoprávnené platby, zo 150 EUR na 250 EUR za predpokladu, že daný členský štát uplatňuje rovnaké alebo vyššie prahové hodnoty pri nevymáhaní dlhov voči štátu.

(20)  Je vhodné zabezpečiť, aby odmietnutie alebo vymáhanie platieb v dôsledku ▌ nedodržania pravidiel verejného obstarávania odrážalo závažnosť takéhoto nedodržania pravidiel a rešpektovalo zásadu primeranosti, ako sa uvádza napríklad v príslušných usmerneniach stanovených Komisiou pre finančné opravy, ktoré sa majú vykonať vo výdavkoch financovaných Úniou v rámci zdieľaného hospodárenia v prípade nedodržania takýchto pravidiel. Ďalej je vhodné objasniť, že takéto prípady nedodržania pravidiel ovplyvňujú zákonnosť a riadnosť transakcií len v zodpovedajúcej miere.

(21)  S cieľom znížiť administratívne zaťaženie malých poľnohospodárov by sa mala zaviesť ďalšia odchýlka, na základe ktorej by sa malí poľnohospodári oslobodili od povinnosti nahlásiť pozemky, pri ktorých sa nepodala žiadosť o platbu.

(22)  Vzhľadom na praktické a špecifické ťažkosti, ktoré vyvolala harmonizácia platobných lehôt pre platby na plochu medzi EPZF a EPFRV, by sa prechodné obdobie malo predĺžiť o ďalší jeden rok. Pokiaľ však ide o opatrenia na rozvoj vidieka súvisiace s plochou, s cieľom zachovať peňažný tok poľnohospodárov by mali byť aj naďalej možné platby preddavkov do 16. októbra.

(23)   S cieľom zohľadniť rôznorodosť poľnohospodárskych systémov v celej Únii je vhodné umožniť členským štátom, aby považovali rozoranie, ktoré je relevantné pre agronomické a environmentálne aspekty, za kritérium, ktoré sa má použiť pri klasifikácii trvalých trávnych porastov.

(24)  Niektoré kry alebo stromy, ktoré zvieratá priamo nespásajú, však pre ne môžu napriek tomu produkovať krmivo. Členské štáty by mali mať možnosť zahrnúť tieto kry alebo stromy do trvalého trávneho porastu, ak na ňom naďalej prevládajú trávy a iné rastlinné krmivá, a to na celom svojom území alebo na jeho časti.

(25)  S cieľom objasniť klasifikáciu pôdy ležiacej úhorom ako ornej pôdy pred rokom 2018, ak bola v platnosti päť rokov alebo viac, a poskytnúť istotu dotknutým poľnohospodárom, členské štáty by mali mať možnosť zachovať jej klasifikáciu ako ornej pôdy aj v roku 2018.

(26)  Pôda, ktorú možno spásať, na ktorej neprevládajú trávy a iné rastlinné krmivá alebo na nej chýbajú a na ktorej spásanie nemá ani tradičnú povahu, ani nie je dôležité na ochranu biotopov a habitátov, môže mať napriek tomu v určitých oblastiach relevantnú hodnotu pre spásanie. Členské štáty by mali mať možnosť považovať uvedené oblasti za trvalý trávny porast na celom svojom území alebo jeho časti.

(27)  Skúsenosti získané počas prvých rokov vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013(13) ukázali, že niektoré členské štáty uplatňujúce režim jednotnej platby na plochu nevyužili celú sumu rozpočtových prostriedkov, ktoré majú k dispozícií v rámci rozpočtových stropov stanovených vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/1089(14). Členské štáty, ktoré uplatňujú režim základných platieb, už majú v rámci určitých limitov možnosť rozdeľovať platobné nároky na vyššiu hodnotu, než je suma, ktorá je k dispozícii pre ich režim základných platieb, s cieľom zabezpečiť efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov. Členským štátom, ktoré uplatňujú režim jednotnej platby na plochu, by sa preto takisto malo povoliť vypočítať v rámci tých istých spoločných limitov a bez toho, aby boli dotknuté čisté stropy pre priame platby, potrebnú sumu, o ktorú sa môže zvýšiť ich strop režimu jednotnej platby na plochu.

(28)  Niektoré členské štáty prevádzkujú národné daňové registre alebo registre sociálneho zabezpečenia, v ktorých sa poľnohospodári registrujú na účely svojej poľnohospodárskej činnosti. Uvedené členské štáty by mali mať možnosť vylúčiť z oprávnenosti na priame platby tých poľnohospodárov, ktorí nie sú zodpovedajúcim spôsobom zaregistrovaní.

(29)  Keďže skúsenosti získané v minulosti ukázali, že v mnohých prípadoch sa podpora poskytla fyzickým alebo právnickým osobám, ktorých podnikanie sa nezameriavalo na poľnohospodársku činnosť alebo sa na ňu zameriavalo len okrajovo, nariadením (EÚ) č. 1307/2013 sa zaviedla doložka o aktívnom poľnohospodárovi. Členské štáty sa podľa nej majú vyhnúť tomu, aby priame platby poskytovali určitým osobám, pokiaľ takéto osoby nemôžu preukázať, že ich poľnohospodárska činnosť nie je okrajová. Z následných skúseností však vyplýva, že ▌ uplatňovanie troch kritérií aktívneho poľnohospodára uvedených v článku 9 ods. 2 treťom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 je pre mnohé členské štáty zložité. S cieľom znížiť administratívne zaťaženie spojené s uplatňovaním uvedených troch kritérií by členské štáty mali mať možnosť rozhodnúť, že iba jedno alebo dve z nich sú dostupné na preukázanie toho, že daná osoba je aktívnym poľnohospodárom. ▌

(30)  Skúsenosti niektorých členských štátov navyše ukázali, že ťažkosti a administratívne náklady na vykonávanie prvkov týkajúcich sa zoznamu činností alebo podnikania, ktoré sú stanovené v článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, prevážili nad prínosmi vylúčenia veľmi obmedzeného počtu neaktívnych prijímateľov z režimov priamej podpory. Ak sa členský štát domnieva, že je to tak, mal by mať možnosť prerušiť uplatňovanie článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o zoznam činnosti alebo podnikania.

(31)  Je potrebné ujasniť, že článok 11 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 umožňuje členským štátom, aby na ročnom základe preskúmali svoje rozhodnutia o znížení tej časti základnej platby poskytovanej poľnohospodárom, ktorá presahuje 150 000 EUR, za predpokladu, že takéto preskúmanie nevedie k zníženiu súm dostupných pre rozvoj vidieka.

(32)  S cieľom umožniť členským štátom prispôsobiť podporu v rámci SPP ich konkrétnym potrebám by sa im mali poskytnúť primerané príležitosti preskúmať ich rozhodnutie o presune rozpočtových prostriedkov z ich stropu pre priame platby do ich programov rozvoja vidieka a naopak. Preto by sa im malo umožniť, aby svoje rozhodnutie prehodnotili aj s účinnosťou od kalendárneho roku 2019, a to za predpokladu, že žiadne takéto rozhodnutie nebude mať za následok zníženie súm vyčlenených na rozvoj vidieka.

(33)  Okrem využitia lineárneho zníženia hodnoty platobných nárokov v rámci režimu základných platieb s cieľom doplniť štátnu alebo regionálnu rezervu na uľahčenie účasti mladých poľnohospodárov a poľnohospodárov, ktorí začínajú vykonávať poľnohospodársku činnosť v rámci daného režimu podpory, by členské štáty mali mať takisto možnosť používať ten istý mechanizmus na financovanie opatrení prijatých s cieľom zabrániť opúšťaniu pôdy a na kompenzovanie poľnohospodárov za konkrétne nevýhody.

(34)  S cieľom zjednodušiť pravidlá, ktoré sa vzťahujú na ekologizačné opatrenia, a zlepšiť súlad medzi nimi by sa výnimka z povinnosti v rámci oblasti ekologického záujmu uplatniteľná na podniky, ktoré pestujú bôbovité plodiny ako jedinú plodinu alebo v kombinácii s trávami alebo inými rastlinnými krmivami, alebo na pôdu ležiacu úhorom na viac ako 75 % ornej pôdy podľa článku 46 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 mala rozšíriť na povinnosť diverzifikácie plodín.

(35)  Na zaistenie jednotnosti pohľadu na niekoľko druhov plodín vzhľadom na ich významný podiel v určitých oblastiach, a to pokiaľ ide o požiadavku na diverzifikáciu plodín, by sa pružnosť pri uplatňovaní pravidiel diverzifikácie plodín podľa článku 44 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 mala rozšíriť aj na pestovanie plodín pod vodou počas značnej časti roka alebo značnej časti cyklu plodiny.

(36)  S cieľom zjednodušiť existujúce výnimky z povinnosti diverzifikácie plodín stanovené v článku 44 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 uplatniteľné na pôdu, ktorá sa prevažne využíva na produkciu tráv alebo iných rastlinných krmív alebo na pestovanie bôbovitých plodín či pestovanie plodín pod vodou alebo ktorá je prevažne ponechaná úhorom alebo predstavuje trvalý trávny porast, a tým zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi s rovnakým rozsahom využívania pôdy, by sa už nemala uplatňovať horná hranica 30 hektárov ornej pôdy.

(37)  S cieľom zohľadniť agronomickú špecifickosť pšenice špaldovej (Triticum spelta) by sa táto plodina mala považovať na účely článku 44 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 za odlišnú plodinu.

(38)  S cieľom zjednodušiť existujúce výnimky z povinnosti v rámci oblasti ekologického záujmu stanovené v článku 46 ods. 4 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a uplatniteľné na pôdu, ktorá sa prevažne využíva na produkciu tráv alebo iných rastlinných krmív či na pestovanie bôbovitých plodín alebo pestovanie plodín pod vodou alebo ktorá je prevažne ponechaná úhorom alebo predstavuje trvalý trávny porast, by sa už nemala uplatňovať horná hranica 30 hektárov ornej pôdy.

(39)  Vzhľadom na potenciál pre nepriame environmentálne prínosy pre biodiverzitu, ktoré môžu poskytovať určité trvalé plodiny, by sa zoznam typov oblastí ekologického záujmu uvedený v článku 46 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 mal rozšíriť tak, aby zahŕňal plochy s rastlinami Miscanthus (ozdobnica) a Silphium perfoliatum (silfium).Keďže typ vegetačnej pokrývky môže pozitívne ovplyvniť príspevok k biodiverzite pôdy ležiacej úhorom, pôda ležiaca úhorom pre medonosné rastliny by sa mala uznať ako odlišný typ oblasti ekologického záujmu. Následne by sa pre rastliny Miscanthus (ozdobnica), Silphium perfoliatum (silfium) a pôdu ležiacu úhorom pre medonosné rastliny mali stanoviť váhové faktory. Váhové faktory by sa mali stanoviť tak, aby sa zohľadnil rozličný význam týchto oblastí pre biodiverzitu. Zavedenie ďalších typov oblastí ekologického záujmu si vyžaduje, aby sa súčasné váhové faktory pre plochy s plodinami, ktoré viažu dusík, a plochy s mladinami s krátkodobým striedaním upravili tak, aby odrážali novú rovnováhu medzi všetkými typmi oblastí ekologického záujmu.

(40)  Skúsenosti získané s uplatňovaním režimu podpory pre mladých poľnohospodárov podľa článku 50 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 ukazujú, že v niektorých prípadoch mladí poľnohospodári nemôžu využívať celých päť rokov podpory. Zatiaľ čo dôraz uvedenej podpory ostáva na novej hospodárskej činnosti mladých ľudí, ktorí začínajú s poľnohospodárskou činnosťou, členské štáty by mali uľahčiť prístup mladých poľnohospodárov k platbe pre mladých poľnohospodárov na celých päť rokov aj v prípadoch, keď o ňu mladí poľnohospodári nepožiadali ihneď po založení podniku.

(41)  Niektoré členské štáty zhodnotili, že platba poskytovaná mladým poľnohospodárom podľa článku 50 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 nie je postačujúca na adekvátnu reakciu na finančné problémy pri zakladaní a štrukturálnych úpravách poľnohospodárskych podnikov, ktoré zriaďujú mladí poľnohospodári. S cieľom ďalej zlepšiť vyhliadky na účasť mladých poľnohospodárov na poľnohospodárskych činnostiach by členské štáty mali mať možnosť rozhodnúť, že zvýšia percento použité na výpočet sumy platby pre mladých poľnohospodárov v rozmedzí od 25 % do 50 %, a to bez ohľadu na použitú metódu výpočtu. Takýmto rozhodnutím by nemal byť dotknutý limit 2 % ich vnútroštátneho stropu pre priame platby na financovanie platieb pre mladých poľnohospodárov.

(42)  S cieľom zlepšiť zrozumiteľnosť, pokiaľ ide o povinnosti členských štátov, vzhľadom na charakter dobrovoľnej viazanej podpory, ktorá vlastne obmedzuje výrobu, je vhodné upraviť článok 52 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. Keďže táto úprava odráža súčasnú prax, uplatňovanú na predmetné ustanovenia od 1. januára 2015, je vhodné, aby platila od roku nároku 2015.

(43)  S cieľom zabezpečiť čo najväčší súlad medzi systémami Únie zameranými na sektory, ktoré sú v určitých rokoch poznačené štrukturálnymi nerovnováhami na trhu, by Komisia mala byť splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa umožní členským štátom rozhodnúť, že vyplácanie dobrovoľnej viazanej podpory môže pokračovať až do roku 2020 na základe výrobných jednotiek, pre ktoré sa takáto podpora poskytla v minulom referenčnom období. ▌

(44)  S cieľom zvýšiť pružnosť, pokiaľ ide o dobrovoľnú viazanú podporu, by sa ročné preskúmanie rozhodnutí o podpore zo strany členských štátov malo umožniť s účinnosťou od roku nároku 2019.

(45)  Zdá sa, že jednou z hlavných prekážok vytvárania organizácií výrobcov, najmä v tých členských štátoch, ktoré zaostávajú v miere organizovanosti, je nedostatok vzájomnej dôvery a minulých skúseností. V tomto kontexte by sa uvedená prekážka mohla neutralizovať poskytovaním odborného poradenstva, prostredníctvom ktorého by funkčné organizácie výrobcov ukázali cestu iným organizáciám výrobcov, skupinám výrobcov alebo jednotlivým pestovateľom ovocia a zeleniny a ktoré by sa preto malo zahrnúť do cieľov organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny.

(46)  Okrem stiahnutí z trhu na bezplatnú distribúciu je takisto vhodné poskytnúť finančnú podporu v rámci operačných programov existujúcich organizácií výrobcov pre opatrenia odborného poradenstva zamerané na podnecovanie výrobcov, aby vytvárali organizácie spĺňajúce kritériá na uznanie, a to v záujme využitia výhody plného financovania Úniou.

(47)  Do opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením by sa malo zahrnúť aj doplnenie vzájomných fondov, ktoré by ako nové nástroje mohli prispieť k prekonávaniu kríz a k propagácii a komunikácii s cieľom diverzifikovať a konsolidovať trhy s ovocím a zeleninou.

(48)  S cieľom zjednodušiť súčasný postup, podľa ktorého sa najprv členským štátom povolí, aby poskytli dodatočnú vnútroštátnu finančnú pomoc organizáciám výrobcov v regiónoch Únie, v ktorých je miera organizovanosti výrobcov obzvlášť nízka, a potom sa za predpokladu splnenia ďalších podmienok uhradí časť vnútroštátnej finančnej pomoci, by sa mal vytvoriť nový systém pre členské štáty, v ktorých je miera organizovanosti výrobcov výrazne nižšia než priemer Únie. ▌S cieľom zabezpečiť hladký prechod zo súčasného postupu na nový systém by sa malo ustanoviť prechodné obdobie jedného roka. Nový systém by sa preto mal uplatňovať od 1. januára 2019.

(49)  S cieľom zabezpečiť ochranu vínnych destilátov so zemepisným označením proti riziku zneužitia dobrého mena by sa členským štátom malo umožniť, aby uplatňovali pravidlá o povoleniach na výsadbu viniča vhodného na výrobu vín so zemepisným označením aj na vína vhodné na výrobu vínnych destilátov so zemepisným označením.

(50)  Využitie zmlúv v sektore mlieka a mliečnych výrobkov môže pomôcť posilniť zodpovednosť prevádzkovateľov a zvýšiť ich povedomie o potrebe lepšie zohľadniť signály trhu, zlepšiť prenos cien a prispôsobiť ponuku dopytu, a tiež im môže pomôcť, aby sa vyhli určitým nekalým obchodným praktikám. S cieľom stimulovať využívanie takýchto zmlúv v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ako aj v iných odvetviach by výrobcovia, organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov mali mať právo požiadať o písomnú zmluvu, a to aj vtedy, keďpríslušný členský štát nestanovuje povinné používanie takýchto zmlúv.

(51)  Hoci zmluvné strany zmluvy o dodávke surového mlieka sa môžu dohodnúť na prvkoch týchto zmlúv, členským štátom, ktoré ustanovia tieto zmluvy za povinné, sa poskytuje možnosť uložiť určité ustanovenia týchto zmlúv za povinné, najmä ich minimálnu dĺžku trvania. S cieľom umožniť zmluvným stranám, aby dosiahli zmluvnú istotu o dodaných množstvách a cenách, by členské štáty mali tiež mať možnosť uložiť zmluvným stranám povinnosť dohodnúť sa na vzťahu medzi dodaným množstvom a cenou, ktorá sa má za danú dodávku zaplatiť.

(52)  Organizácie výrobcov a ich združenia môžu zohrávať užitočnú úlohu pri koncentrácii ponuky, zlepšovaní uvádzania na trh, plánovania a prispôsobovania výroby dopytu, pri optimalizácii výrobných nákladov a stabilizácii výrobných cien, vedení výskumu, presadzovaní najlepších postupov a pri poskytovaní technickej pomoci, pri nakladaní s vedľajšími produktmi a pri riadení nástrojov na zvládanie rizík, ktoré majú ich členovia k dispozícii, čím prispejú k posilneniu postavenia výrobcov v potravinovom reťazci. Ich činnosti vrátane rokovania o zmluvách na dodávku poľnohospodárskych výrobkov od takýchto organizácií výrobcov a ich združení pri koncentrácii ponuky a uvádzaní výrobkov ich členov na trh preto prispievajú k plneniu cieľov SPPstanovených v článku 39 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie (ZFEÚ), keďže posilňujú pozíciu poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci a môžu prispievať k zlepšovaniu jeho fungovania. Reforma SPP v roku 2013 posilnila úlohu organizácií výrobcov. Odchylne od článku 101 ZFEÚ možnosť vykonávať činnosti, ako je plánovanie výroby, optimalizácia nákladov, uvádzanie výrobkov vyrábajúcich členov na trh a vedenie zmluvných rokovaní, by preto mala byť výslovne regulovaná ako právo uznaných organizácií výrobcov vo všetkých odvetviach, v ktorých nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/13(15) ustanovuje spoločnú organizáciu trhov. Uvedená výnimka by sa mala vzťahovať len na tie organizácie výrobcov, ktoré skutočne vykonávajú činnosť zameranú na hospodársku integráciu a ktoré koncentrujú ponuku a uvádzajú výrobky svojich členov na trh. Okrem uplatňovania článku 102 ZFEÚ na takéto organizácie výrobcov by sa však mali vytvoriť záruky s cieľom zabezpečiť, aby uvedené činnosti nevylučovali hospodársku súťaž alebo neohrozovali ciele stanovené v článku 39 ZFEÚ. Orgány na ochranu hospodárskej súťaže by mali mať právo v takýchto prípadoch zasiahnuť a rozhodnúť, že takéto činnosti by sa mali upraviť, pozastaviť alebo by sa vôbec nemali uskutočniť. Až do prijatia rozhodnutia orgánu hospodárskej súťaže by sa činnosti, ktoré vykonávajú organizácie výrobcov, mali považovať za legálne. Združenia organizácií výrobcov uznané podľa článku 156 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by mali mať možnosť opierať sa pri činnostiach, ktoré vykonávajú samy, o výnimku stanovenú v článku 152 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v rovnakej miere a za rovnakých podmienok ako organizácie výrobcov.

(53)  Organizácie výrobcov sa uznávajú v konkrétnych sektoroch uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Keďže organizácie výrobcov však môžu pôsobiť vo viac ako jednom sektore a v záujme toho, aby sa zabránilo administratívnemu zaťaženiu vyplývajúcemu z povinnosti vytvoriť na účely uznania niekoľko organizácií výrobcov, malo by byť možné, aby bola organizácia výrobcov uznaná vo viac než jednom sektore. V takýchto prípadoch by však dotknutá organizácia výrobcov mala spĺňať podmienky uznania pre každý z príslušných sektorov.

(54)  Berúc do úvahy úlohu, ktorú medziodvetvové organizácie môžu zohrávať v záujme lepšieho fungovania potravinového dodávateľského reťazca, by sa mal zoznam možných cieľov, ktoré tieto medziodvetvové organizácie môžu sledovať, rozšíriť tak, aby zahŕňal aj opatrenia zamerané na prevenciu a riadenie rizík súvisiacich so zdravím zvierat, ochranou rastlín a životným prostredím.

(55)  Medziodvetvové organizácie sa uznávajú v konkrétnych sektoroch uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Keďže medziodvetvové organizácie však môžu pôsobiť vo viac ako jednom sektore a v záujme toho, aby sa zabránilo administratívnemu zaťaženiu vyplývajúcemu z povinnosti vytvoriť na účely uznania niekoľko medziodvetvových organizácií, malo by byť možné, aby bola medziodvetvovú organizáciu uznaná vo viac než jednom sektore. V takýchto prípadoch by však medziodvetvová organizácia mala spĺňať podmienky uznania pre každý z príslušných sektorov.

(56)  S cieľom uľahčiť prenos trhových signálov a posilniť väzby medzi výrobnými cenami a pridanou hodnotou v rámci celého dodávateľského reťazca by sa poľnohospodárom vrátane združení poľnohospodárov malo umožniť, aby sa so svojím prvonákupcom dohodli na ustanoveniach o rozdelení hodnôt vrátane trhových ziskov a strát. Keďže medziodvetvové organizácie môžu zohrávať dôležitú úlohu pri umožňovaní dialógu medzi účastníkmi dodávateľského reťazca a pri presadzovaní najlepších postupov a transparentnosti trhu, malo by sa im umožniť stanovenie štandardných ustanovení o rozdelení hodnôt. Využívanie ustanovení o rozdelení hodnôt poľnohospodármi, združeniami poľnohospodárov a ich prvonákupcami by však malo byť aj naďalej dobrovoľné.

(57)  Skúsenosti získané pri uplatňovaní článku 188 nariadenia ▌ (EÚ) č. 1308/2013 preukázali, že potreba prijímať vykonávacie akty týkajúce sa riadenia jednoduchých, matematických postupov súvisiacich so spôsobom prideľovania kvót je komplikovaná a náročná na zdroje, pričom z takéhoto prístupu nevyplývajú žiadne osobitné výhody. Komisia v skutočnosti nemá v tejto súvislosti žiadny priestor na voľné uváženie, keďže súvisiaci vzorec je už stanovený v článku 7 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006(16). V záujme zníženia súvisiaceho administratívneho zaťaženia a zjednodušenia postupu by sa malo stanoviť, že Komisia uverejňuje výsledky pridelenia ▌ colných kvót prostredníctvom náležitého uverejnenia na webovom sídle. Okrem toho by sa malo zaviesť osobitné ustanovenie, v ktorom sa stanoví, že členské štáty by mali vydávať licencie len po uverejnení výsledkov pridelenia kvót Komisiou.

(58)  S cieľom zabezpečiť efektívne využívanie článku 209 nariadenia (EÚ) č. 1308/13 organizáciami poľnohospodárov alebo organizáciami výrobcov alebo ich združeniami by sa mala zaviesť možnosť požiadať o stanovisko Komisie o zlučiteľnosti dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov organizácií poľnohospodárov alebo organizácií výrobcov alebo ich združení s cieľmi stanovenými v článku 39 ZFEÚ.

(59)  S cieľom zabezpečiť, aby sa ustanovenia v nariadení (EÚ) č. 1308/2013, ktoré umožňujú, aby sa prostredníctvom kolektívnych dohôd a rozhodnutí dočasne stabilizovali dotknuté sektory v čase závažnej nerovnováhy na trhoch, mohli vykonávať účinne a včas, by sa mala možnosť takéhoto kolektívneho konania rozšíriť aj na poľnohospodárov a združenia poľnohospodárov. Okrem toho by sa takéto dočasné opatrenia už nemali povoľovať ako posledná možnosť, ale mohli by dopĺňať činnosť Únie v kontexte verejnej intervencie, súkromného skladovania a výnimočných opatrení, ktoré sa upravujú v nariadení (EÚ) č. 1308/2013.

(60)  Keďže je vhodné pokračovať v pomoci sektoru mlieka a mliečnych výrobkov pri jeho prechode z dôvodu skončenia systému kvót a podporovať ho, aby účinnejšie reagoval na kolísanie trhu a cien, by ustanovenia v nariadení (EÚ) č. 1308/2013, ktorými sa posilňujú zmluvné vzťahy v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, už nemali mať stanovený dátum skončenia platnosti.

(61)  Poľnohospodárske trhy by mali byť transparentné a informácie o cenách by mali byť dostupné a užitočné pre všetkých zúčastnených.

(62)  Skúsenosti získané pri uplatňovaní oddielu A časti II prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 preukázali, že potreba prijímať vykonávacie akty týkajúce sa schvaľovania menších zvýšení hraníc obohacovania vína, ktoré majú technickú a nekontroverznú povahu, je komplikovaná a náročná na zdroje, pričom z takéhoto prístupu nevyplývajú žiadne osobitné výhody. S cieľom znížiť súvisiace administratívne zaťaženie a zjednodušiť postup by sa malo stanoviť, že členské štáty, ktoré sa rozhodnú využiť túto výnimku, majú informovať Komisiu o každom takomto rozhodnutí.

(63)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014(17) sa stanovuje možnosť rozdeliť rozpočtové záväzky na ročné splátky iba v prípade schválenia viacročných programov, pokiaľ ide o eradikáciu, kontrolu a sledovanie chorôb zvierat a zoonóz, programy prieskumov na zisťovanie výskytu škodcov a programy kontroly škodcov v najvzdialenejších regiónoch Únie. V záujme zjednodušenia a s cieľom znížiť administratívne zaťaženie by sa uvedená možnosť mala rozšíriť aj na ostatné činnosti stanovené v uvedenom nariadení.

(64)  S cieľom umožniť, aby sa zmeny ustanovené v tomto nariadení uplatňovali od 1. januára 2018, malo by nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(65)  Nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 652/2014 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 sa mení takto:

1.  V článku 2 ods. 1 sa druhý pododsek mení takto:

a)  písmeno n) sa nahrádza takto:

„n)  „mladý poľnohospodár“ je osoba, ktorá nemá v čase podania žiadosti viac ako 40 rokov, má primerané zručnosti a spôsobilosti potrebné na výkon zamestnania a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako najvyšší predstaviteľ uvedeného podniku; založenie podniku sa môže vykonať samostatne alebo spoločne s inými poľnohospodármi bez ohľadu na jeho právnu formu;“;

b)  dopĺňa sa toto písmeno:

„s)  „dátum založenia podniku“ je dátum, keď žiadateľ vykoná alebo ukončí úkon (úkony) súvisiaci (súvisiace) so založením podniku uvedeným v písmene n).“

2.  V článku 8 ods. 1 sa v písmene h) nahrádza bod ii) takto:

„ii)  tabuľky, v ktorej sa pre každé opatrenie, pre každý druh operácie s osobitnou mierou príspevku z EPFRV, pre druh operácie uvedený v článku 37 ods. 1 a článku 39a a pre technickú pomoc uvádza celkový plánovaný príspevok Únie a uplatniteľná miera príspevku z EPFRV. Ak je to uplatniteľné, v tejto tabuľke sa samostatne uvádza miera príspevku z EPFRV pre menej rozvinuté regióny a pre iné regióny;“ ▌

3.  V článku 14 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.  Oprávnené náklady v rámci tohto opatrenia sú náklady na organizáciu a poskytovanie prenosu znalostí alebo informačnej akcie. Infraštruktúra zavedená na základe demonštrácie sa môže používať po tom, ako sa ukončila operácia. V prípade demonštračných projektov sa podpora môže vzťahovať aj na príslušné investičné náklady. Cestovné, ubytovacie a denné výdavky účastníkov a náklady na zastúpenie poľnohospodárov sú tiež oprávnené na podporu. Prijímateľovi sa vyplatia všetky náklady stanovené podľa tohto odseku.“

4.  Článok 15 sa mení takto:

a)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.  Prijímateľom podpory stanovenej v súlade s odsekom 1 písm. a) a c) je buď poskytovateľ poradenstva alebo odbornej prípravy, alebo riadiaci orgán. Ak je prijímateľom riadiaci orgán, poskytovateľa poradenstva alebo odbornej prípravy vyberie orgán, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu. Podpora podľa odseku 1 písm. b) sa poskytne orgánu alebo subjektu vybranému na zriadenie služby pomoci pri riadení, výpomocnej a poradenskej služby pre poľnohospodárske podniky alebo poradenskej služby pre lesné hospodárstvo.“;

b)  V odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„3.  Orgány alebo subjekty vybrané na poskytovanie poradenstva musia mať primerané zdroje v podobe kvalifikovaných zamestnancov, ktorí sa pravidelne vzdelávajú, a poradenskej praxe a spoľahlivosti v oblastiach, v ktorých poskytujú poradenstvo. Poskytovatelia v rámci tohto opatrenia sa vyberajú prostredníctvom výberového konania, ktoré je otvorené pre verejné aj súkromné subjekty. Uvedené výberové konanie musí byť objektívne, pričom sa v ňom vyradia kandidáti s konfliktom záujmov.“;

c)  Vkladá sa tento odsek:

„3a.  Na účely tohto článku vykonajú členské štáty v súlade s článkom 65 ods. 1 všetky kontroly na úrovni poskytovateľa poradenstva alebo odbornej prípravy.“

5.  Článok 16 sa mení takto:

a)  V odseku 1 sa úvodná časť nahrádza takto:

„1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa vzťahuje na novú účasť poľnohospodárov a skupín poľnohospodárov alebo účasť poľnohospodárov alebo skupín poľnohospodárov počas piatich predchádzajúcich rokov na:“;

b)  Odseky 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„2.  Podpora v rámci tohto opatrenia môže zahŕňať aj náklady vyplývajúce z informačných a propagačných činností, ktoré vykonávajú skupiny výrobcov v súvislosti s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje systém kvality podporovaný v súlade s odsekom 1 tohto článku. Odchylne od článku 70 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa uvedené činnosti môžu vykonávať len na vnútornom trhu.

3.  Podpora podľa odseku 1 sa poskytuje najviac počas piatich rokov ako ročná motivačná platba, ktorej výška sa určí v súlade s výškou fixných nákladov, ktoré vyplývajú z účasti na podporovaných systémoch.

V prípade prvotnej účasti pred podaním žiadosti o podporu podľa odseku 1 sa maximálny čas trvania päť rokov skráti o počet rokov, ktoré uplynuli od prvotnej účasti na systéme kvality po čas podania žiadosti o podporu.

Na účely tohto odseku sú „fixné náklady“ také náklady, ktoré vznikli v súvislosti so vstupom do podporovaného systému kvality a s ročným príspevkom za účasť v tomto systéme, v prípade potreby vrátane výdavkov na kontroly požadované na overenie súladu so špecifikáciami systému.

Na účely tohto článku je „poľnohospodár“ aktívny poľnohospodár v zmysle článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, ako sa uplatňuje v dotknutom členskom štáte.“

6.  Článok 17 sa mení takto:

a)  v odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)  sa týkajú spracovania, uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje príloha I k ZFEÚ, alebo bavlny s výnimkou produktov rybárstva. Výstupom výrobného procesu môže byť výrobok, na ktorý sa uvedená príloha nevzťahuje; ak sa podpora poskytuje vo forme finančných nástrojov, vstupom môže byť aj výrobok, na ktorý sa nevzťahuje uvedená príloha, pod podmienkou, že investície prispievajú k jednej alebo viacerým prioritám Únie pre rozvoj vidieka;“;

b)  odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.  Podpora sa môže poskytnúť mladým poľnohospodárom, ktorí prvýkrát zakladajú poľnohospodársky podnik ako jeho vedúci, na investície, ktoré spĺňajú normy Únie uplatňované na poľnohospodársku výrobu, ako aj na bezpečnosť pri práci. Takáto podpora sa môže poskytnúť maximálne na 24 mesiacov od dátumu založenia podniku, ako sa stanovuje v programe rozvoja vidieka, alebo do vykonania opatrení vymedzených v podnikateľskom pláne uvedenom v článku 19 ods. 4.“

7.  Článok 19 sa mení takto:

a)  odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.  Žiadosť o podporu podľa odseku 1 písm. a) bodu i) sa predkladá najneskôr 24 mesiacov od dátumu založenia podniku.

Podpora podľa odseku 1 písm. a) je podmienená predložením podnikateľského plánu. Realizácia podnikateľského plánu sa musí začať najneskôr do deviatich mesiacov odo dňa rozhodnutia o poskytnutí pomoci. Podnikateľský plán musí trvať maximálne päť rokov.

▌V podnikateľskom pláne sa uvádza, že mladý poľnohospodár má do 18 mesiacov odo dňa rozhodnutia o poskytnutí pomoci splniť požiadavky podľa článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, tak ako sa uplatňuje v dotknutom členskom štáte.

Členské štáty vymedzia úkony uvedené v článku 2 ods. 1 písm. s) v programoch rozvoja vidieka.

Členské štáty stanovia horné a dolné prahové hodnoty na prijímateľa alebo podnik pre povolenie prístupu k podpore podľa odseku 1 písm. a) bodov i) a iii). Dolná prahová hodnota pre podporu podľa odseku 1 písm. a) bodu i) musí byť vyššia ako horná prahová hodnota pre podporu podľa odseku 1 písm. a) bodu iii). Podpora sa obmedzuje na podniky, na ktoré sa vzťahuje vymedzenie mikropodnikov a malých podnikov.“;

b)  vkladá sa tento odsek:

„4a.  Odchylne od článku 37 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa podpora podľa odseku 1 písm. a) bodu i) tohto článku môže poskytovať aj vo forme finančných nástrojov alebo ako kombinácia grantov a finančných nástrojov.“;

c)  odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.  Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa vypláca najmenej v dvoch splátkach. Splátky môžu byť degresívne. Úhrada poslednej splátky podľa odseku 1 písm. a) bodov i) a ii) je podmienená správnou realizáciou podnikateľského plánu.“

8.  V článku 20 sa dopĺňa tento odsek:

„4.  Odseky 2 a 3 sa neuplatňujú, ak sa podpora poskytuje vo forme finančných nástrojov.“

9.  Článok 23 sa mení takto:

a)  Nadpis sa nahrádza takto:

„Článok 23

Vytváranie, regenerácia alebo obnova agrolesníckych systémov“;

b)  odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.  Podpora podľa článku 21 ods. 1 písm. b) sa poskytuje súkromným správcom pôdy, obciam a ich združeniam a pokrýva náklady na vytváranie, regeneráciu a/alebo obnovu a ročnú prémiu na hektár na krytie nákladov na údržbu na maximálne päť rokov.“

10.  Článok 28 sa mení takto:

a)  v odseku 6 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Pri výpočte platieb uvedených v prvom pododseku členské štáty odpočítajú sumu potrebnú na vylúčenie dvojitého financovania postupov podľa článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. Členské štáty môžu vypočítať daný odpočet ako pevnú, priemernú sumu uplatniteľnú na všetkých dotknutých prijímateľov vykonávajúcich dotknutý druh operácie“;

b)  odsek 9 sa nahrádza takto:

„9.  V prípade operácií, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia podľa odsekov 1 až 8, sa môže podpora poskytnúť na účely zachovania, udržateľného využívania a rozvoja genetických zdrojov v poľnohospodárstve vrátane nepôvodných zdrojov. Takéto záväzky môžu plniť prijímatelia, ktorí nie sú uvedení v odseku 2.“

11.  Článok 29 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa poskytuje na hektár poľnohospodárskej plochy poľnohospodárom alebo skupinám poľnohospodárov, ktorí sa dobrovoľne zaviažu prejsť na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva alebo ich naďalej dodržiavať tak, ako sa vymedzuje v nariadení (ES) č. 834/2007, a ktorí sú aktívnymi poľnohospodármi v zmysle článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, ako sa uplatňuje v dotknutom členskom štáte.“;

b)  v odseku 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Pri výpočte platieb uvedených v prvom pododseku tohto odseku členské štáty odpočítajú sumu potrebnú na vylúčenie dvojitého financovania postupov podľa článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. Členské štáty môžu vypočítať daný odpočet ako pevnú, priemernú sumu uplatniteľnú na všetkých dotknutých prijímateľov vykonávajúcich dotknuté čiastkové opatrenia.“

12.  V článku 30 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Pri výpočte platieb týkajúcich sa podpory uvedenej v prvom pododseku členské štáty odpočítajú sumu potrebnú na vylúčenie dvojitého financovania postupov podľa článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. Členské štáty môžu vypočítať daný odpočet ako pevnú, priemernú sumu uplatniteľnú na všetkých dotknutých prijímateľov vykonávajúcich dotknuté čiastkové opatrenia.“

13.  Článok 31 sa mení takto:

a)  odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.  Platby sa poskytujú poľnohospodárom, ktorí sa zaviažu vykonávať svoju poľnohospodársku činnosť v oblastiach určených podľa článku 32 a ktorí sú aktívnymi poľnohospodármi v zmysle článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, ako sa uplatňuje v dotknutom členskom štáte.“;

b)  v odseku 5 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„5.  Okrem platieb stanovených v odseku 2 môžu členské štáty poskytnúť platby v rámci tohto opatrenia od roku 2014 do roku 2020 prijímateľom v oblastiach, ktoré boli oprávnené podľa článku 36 písm. a) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1698/2005 počas programového obdobia 2007 – 2013. V prípade prijímateľov v oblastiach, ktoré podľa nového vymedzenia uvedeného v článku 32 ods. 3 už nie sú oprávnené, sú tieto platby degresívne počas obdobia najviac štyroch rokov. Uvedené obdobie sa začína dňom ukončenia vymedzovania v súlade s článkom 32 ods. 3 a najneskôr v roku 2019. Uvedené platby sa začínajú na úrovni maximálne 80 % priemernej platby stanovenej v programe na programové obdobie 2007 – 2013 v súlade s článkom 36 písm. a) bodom ii) nariadenia (ES) č. 1698/2005 a skončia najneskôr v roku 2020, keď platby nebudú predstavovať viac ako 20 %. Keď na základe uplatňovania degresívnosti dosiahne platba úroveň 25 EUR, členský štát môže naďalej vyplácať platby na uvedenej úrovni až do konca obdobia postupného ukončenia.“

14.  V článku 33 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.  Platby na dobré životné podmienky zvierat v rámci tohto opatrenia sa poskytujú poľnohospodárom, ktorí sa dobrovoľne zaviažu vykonávať operácie pozostávajúce z jedného alebo viacerých záväzkov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat a ktorí sú aktívnymi poľnohospodármi v zmysle článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, ako sa uplatňuje v dotknutom členskom štáte.“

15.  Článok 36 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa mení takto:

i)  písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)  nástroj stabilizácie príjmov v podobe finančných príspevkov do vzájomných fondov, ktorý poskytuje kompenzáciu poľnohospodárom vo všetkých sektoroch za prudký pokles príjmov;“;

ii)  dopĺňa sa toto písmeno:

„d)  nástroj stabilizácie príjmov pre jednotlivé odvetvia v podobe finančných príspevkov do vzájomných fondov, ktorý poskytuje kompenzáciu poľnohospodárom konkrétneho sektora za prudký pokles príjmov.“;

b)  odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.  Na účely tohto článku je „poľnohospodár“ aktívny poľnohospodár v zmysle článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, ako sa uplatňuje v dotknutom členskom štáte.“;

c)  odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.  Na účely odseku 1 písm. b), c) a d) je „vzájomný fond“ systém akreditovaný členským štátom v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi pre združených poľnohospodárov s cieľom poistiť sa, pomocou ktorého sa týmto poľnohospodárom vyplácajú kompenzačné platby za hospodárske straty spôsobené nepriaznivými poveternostnými udalosťami, vypuknutím choroby zvierat alebo rastlín, zamorením škodcami, environmentálnou nehodou alebo za prudký pokles príjmov.“;

d)  v odseku 5 sa vypúšťa druhý pododsek.

16.  V článku 37 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„1.  Podpora podľa článku 36 ods. 1 písm. a) sa poskytuje iba na poistné zmluvy, ktorými sa poisťujú straty spôsobené nepriaznivou poveternostnou udalosťou, chorobou zvierat alebo rastlín, zamorením škodcami, environmentálnou nehodou alebo opatrením prijatým v súlade so smernicou 2000/29/ES s cieľom odstrániť alebo obmedziť chorobu rastlín alebo šírenie škodcov, v dôsledku ktorého došlo k zničeniu viac ako 20 % priemernej ročnej produkcie poľnohospodára za predchádzajúce obdobie troch rokov alebo trojročného priemeru za predchádzajúce obdobie piatich rokov, okrem najvyššieho a najnižšieho údaja. Na výpočet ročnej produkcie poľnohospodára sa môžu použiť indexy. Používaná metóda výpočtu umožňuje určenie skutočnej straty jednotlivého poľnohospodára v danom roku.“

17.  Článok 38 sa mení takto:

a)  odsek 3 sa mení takto:

i)  prvý pododsek sa nahrádza takto:

„3.  Finančné príspevky uvedené v článku 36 ods. 1 písm. b) sa môžu vzťahovať iba na:

a)  administratívne náklady na zriadenie vzájomného fondu rozložené degresívnym spôsobom najviac na tri roky;

b)  sumy vyplatené vzájomným fondom ako finančná kompenzácia poľnohospodárom. Finančný príspevok sa ďalej môže týkať úrokov z komerčných úverov, ktoré vzájomný fond čerpá na účel vyplatenia finančnej kompenzácie poľnohospodárom v prípade krízy;

c)  doplnenie ročných platieb do fondu;

d)  počiatočného základného kapitálu vzájomného fondu.“;

ii)  tretí pododsek sa vypúšťa;

b)  v odseku 5 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„5.  Podpora sa obmedzuje na maximálnu mieru podpory stanovenú v prílohe II. V podpore podľa odseku 3 písm. b) sa zohľadňuje každá už poskytnutá podpora podľa odseku 3 písm. c) a d).“

18.  Článok 39 sa mení takto:

a)  nadpis sa nahrádza takto:

„Článok 39Nástroj stabilizácie príjmu pre poľnohospodárov všetkých sektorov“;

b)  odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.  Podpora podľa článku 36 ods. 1 písm. c) sa poskytuje iba vtedy, ak pokles príjmu presiahne 30 % priemerného ročného príjmu konkrétneho poľnohospodára za predchádzajúce obdobie troch rokov alebo trojročného priemeru za predchádzajúce obdobie piatich rokov, okrem najvyššieho a najnižšieho údaja. Príjem na účely článku 36 ods. 1 písm. c) je suma príjmov, ktoré poľnohospodár získa z trhu, vrátane akejkoľvek formy verejnej podpory po odpočítaní vstupných nákladov. Platby zo vzájomného fondu poľnohospodárom predstavujú kompenzáciu za menej ako 70 % straty príjmu v roku, v ktorom sa výrobca stal oprávneným na získanie tejto pomoci. Na výpočet ročnej straty príjmu poľnohospodára sa môžu použiť indexy.“;

c)  odseky 4 a 5 sa nahrádzajú takto:

„4.  Finančné príspevky uvedené v článku 36 ods. 1 písm. c) sa môžu vzťahovať iba na:

a)  administratívne náklady na zriadenie vzájomného fondu rozložené degresívne najviac na tri roky;

b)  sumy vyplatené vzájomným fondom ako finančná kompenzácia poľnohospodárom. Finančný príspevok sa ďalej môže týkať úrokov z komerčných úverov, ktoré vzájomný fond čerpá na účel vyplatenia finančnej kompenzácie poľnohospodárom v prípade krízy;

c)  doplnenie ročných platieb do fondu;

d)  počiatočného základného kapitálu vzájomného fondu.

5.  Podpora sa obmedzuje na maximálnu mieru stanovenú v prílohe II. V podpore podľa odseku 4 písm. b) sa zohľadňuje každá už poskytnutá podpora podľa odseku 4 písm. c) a d).“

19.  Vkladá sa tento článok:

„Článok 39aNástroj stabilizácie príjmu pre poľnohospodárov v konkrétnom sektore

„1.  Podpora podľa článku 36 ods. 1 písm. d) sa poskytuje iba v náležite odôvodnených prípadoch a vtedy, ak pokles príjmu presiahne prahovú hodnotu aspoň 20 % priemerného ročného príjmu konkrétneho poľnohospodára za predchádzajúce obdobie troch rokov alebo trojročného priemeru za predchádzajúce obdobie piatich rokov, okrem najvyššieho a najnižšieho údaja. Na výpočet ročného príjmu poľnohospodára sa môžu použiť indexy. Príjem na účely článku 36 ods. 1 písm. d) je suma príjmov, ktoré poľnohospodár získa z trhu, vrátane akejkoľvek formy verejnej podpory po odpočítaní vstupných nákladov. Platby zo vzájomného fondu poľnohospodárom predstavujú kompenzáciu za menej ako 70 % straty príjmu v roku, v ktorom sa výrobca stal oprávneným na získanie tejto pomoci.

2.  Článok 39 ods. 2 až 5 sa uplatňuje na účely podpory podľa článku 36 ods. 1 písm. d).“

20.  Článok 45 sa mení takto:

a)  odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.  Ak sa podpora poskytuje prostredníctvom finančného nástroja zriadeného v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, oprávneným výdavkom môže byť pracovný kapitál. Takéto oprávnené výdavky nepresiahnu 200 000 EUR alebo 30 % celkovej sumy oprávnených výdavkov na investíciu ▌podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.“;

b)  dopĺňa sa tento odsek:

„7.  Odseky 1, 2 a 3 sa neuplatňujú, ak sa podpora poskytuje vo forme finančných nástrojov.“

21.  Článok 49 sa mení takto:

a)  v odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Odchylne od prvého pododseku môže vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch, keď nie je možné určiť výberové kritériá vzhľadom na povahu druhu príslušnej operácie, riadiaci orgán stanoviť inú metódu výberu, ktorá sa po konzultácii s monitorovacím výborom opíše v programe rozvoja vidieka.“;

b)  odseky 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„2.  Orgán členského štátu zodpovedný za výber operácií zabezpečí, aby sa operácie s výnimkou operácií podľa článku 18 ods. 1 písm. b), článku 24 ods. 1 písm. d) a článkov 28 až 31, 33 až 34 a 36 až 39a vyberali v súlade s výberovými kritériami uvedenými v odseku 1 a transparentným a dobre zdokumentovaným postupom.

3.  Prijímatelia sa môžu vybrať na základe výziev na predloženie ponúk, pričom sa uplatnia kritériá hospodárskej, sociálnej a environmentálnej účinnosti.“;

c)  dopĺňa sa tento odsek:

„4.  Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak sa podpora poskytuje vo forme finančných nástrojov.“

22.  V článku 59 sa odsek 4 mení takto:

a)  písmeno f) sa nahrádza takto:

„f)  100 % sumy vo výške 100 miliónov EUR v cenách z roku 2011 pridelenej Írsku, 100 % sumy vo výške 500 miliónov EUR v cenách z roku 2011 pridelenej Portugalsku a 100 % sumy vo výške 7 miliónov EUR v cenách z roku 2011 pridelenej Cypru;“;

b)  dopĺňa sa toto písmeno:

„h)  miera príspevku uvedená v článku 39a ods. 13 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 na finančný nástroj uvedený v článku 38 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia.“

23.  Článok 60 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.  Odchylne od článku 65 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa v prípadoch núdzových opatrení v dôsledku prírodných katastrof, katastrofických udalostí alebo nepriaznivých poveternostných udalostí, alebo výraznej a náhlej zmeny sociálno-ekonomických podmienok v členskom štáte alebo regióne ▌ môže v programoch rozvoja vidieka stanoviť, že oprávnenosť výdavkov súvisiacich so zmenami programu sa môže začať odo dňa, keď k danej udalosti došlo.“;

b)  v odseku 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„S výnimkou všeobecných nákladov vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) so zreteľom na investičné operácie v rámci opatrení patriacich do rozsahu pôsobnosti článku 42 ZFEÚ sa za oprávnené považujú iba výdavky, ktoré vznikli po predložení žiadosti príslušnému orgánu. Členské štáty však môžu vo svojich programoch stanoviť, aby boli oprávnené aj tie výdavky, ktoré súvisia s núdzovými opatreniami v dôsledku prírodných katastrof, katastrofických udalostí alebo nepriaznivých poveternostných udalostí, alebo výraznej a náhlej zmeny sociálno-ekonomických podmienok v členskom štáte alebo regióne ▌a ktoré prijímateľ musel vynaložiť po tom, ako k danej udalosti došlo.“;

c)  odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.  Platby prijímateľov sa dokladajú faktúrami a dokumentmi, ktoré preukazujú platbu. Ak to nie je možné, platby sa doložia dokumentmi s rovnocennou preukaznou hodnotou, s výnimkou foriem podpory podľa článku 67 ods. 1 písm. b), c), d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.“

24.  V článku 62 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.  Ak sa pomoc poskytuje na základe štandardných nákladov alebo ďalších nákladov a straty príjmu v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. a) a b), pokiaľ ide o stratu príjmu a náklady na údržbu, ▌ a s článkami 28 až 31, 33 a 34, členské štáty zabezpečia, aby príslušné výpočty boli primerané a presné a aby sa stanovili vopred na základe spravodlivej, nestrannej a overiteľnej metódy výpočtu. Na tento účel subjekt, ktorý je funkčne nezávislý od orgánov zodpovedných za vykonávanie programu a ktorý disponuje primeranými odbornými znalosťami, uskutoční výpočty alebo potvrdí primeranosť a presnosť výpočtov. Súčasťou programu rozvoja vidieka je vyhlásenie, v ktorom sa potvrdzuje primeranosť a presnosť výpočtov.“

25.  V článku 66 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

26.  V článku 74 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)  je pred uverejnením príslušnej výzvy na predkladanie návrhov konzultovaný o výberových kritériách pre financované operácie, ktoré sa upravia podľa potrieb programovania, a vydá k nim stanovisko;“

27.  Príloha II sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1306/2013

Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 sa mení takto:

1.  Článok 26 sa mení takto:

a)  odsek 2 sa vypúšťa;

b)  odseky 3 a 4 ▌ sa nahrádzajú takto:

„3.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými určí úroveň úpravy, do 30. júna kalendárneho roka, ktorého sa úroveň úpravy týka. Takéto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 116 ods. 2.

4.  Komisia môže do 1. decembra kalendárneho roka, ktorého sa úroveň úpravy týka, na základe nových informácií prijať vykonávacie akty, ktorými upraví úroveň úpravy stanovenú v súlade s odsekom 3. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 116 ods. 2.“

2.  V článku 38 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.  V prípade súdneho konania alebo správneho opravného prostriedku s odkladným účinkom sa lehota na automatické zrušenie záväzku uvedená v odseku 1 alebo 2, ktorá sa týka sumy zodpovedajúcej daným operáciám, preruší počas trvania uvedeného konania alebo správneho opravného prostriedku pod podmienkou, že Komisia dostane od členského štátu riadne odôvodnené oznámenie do 31. januára roku N + 4.“

3.  V článku 43 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)  sumy, ktoré musia byť podľa článkov 40, 5254, a pokiaľ ide o výdavky z EPZF, ▌podľa článku 41 ods. 2 a článku 51 vyplatené do rozpočtu Únie vrátane úrokov z nich;“

4.  V článku 54 ods. 3 písm. a) sa bod ii) nahrádza takto:

„ii)  ak suma, ktorá sa má vymôcť od prijímateľa v súvislosti s jednotlivou platbou za režim pomoci alebo podporné opatrenie, bez úrokov dosahuje výšku medzi 100 EUR a 250 EUR a dotknutý členský štát uplatňuje vo svojom vnútroštátnom práve na nevymáhanie dlhov voči štátu rovnakú alebo vyššiu sumu, ako je suma, ktorá sa má vymôcť;“

5.  V článku 63 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Ak sa nedodržiavanie pravidiel týka vnútroštátnych pravidiel alebo pravidiel Únie týkajúcich sa verejného obstarávania, výška tej časti pomoci, ktorá sa nemá vyplatiť alebo sa má odňať, sa určí na základe závažnosti nedodržania pravidiel a v súlade so zásadou proporcionality ▌. Zákonnosť a riadnosť transakcie je dotknutá len do tej výšky, v ktorej sa daná časť pomoci nemá vyplatiť alebo sa má odňať.“

6.  V článku 72 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.  Odchylne od odseku 1 písm. a) tohto článku môžu členské štáty rozhodnúť, že:

a)  poľnohospodárske pozemky s plochou do 0,1 ha, pri ktorých sa nepodala žiadosť o platbu, sa nemusia nahlásiť v prípade, že takéto pozemky nepresahujú celkovo 1 ha, a/alebo môžu rozhodnúť, že poľnohospodár, ktorý nepožiada o žiadne priame platby na plochu, nemusí nahlásiť svoje poľnohospodárske pozemky v prípade, že celková plocha týchto pozemkov nepresahuje 1 ha. Poľnohospodár vo všetkých prípadoch vo svojej žiadosti uvedie, že disponuje poľnohospodárskymi pozemkami, a na žiadosť príslušných orgánov uvedie ich polohu;

b)  poľnohospodári zúčastňujúci sa na režime pre malých poľnohospodárov, ako sa uvádza v hlave V nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, nemusia nahlásiť poľnohospodárske pozemky, v súvislosti s ktorými sa nepodala žiadosť o platbu, pokiaľ sa toto nahlásenie nevyžaduje na účel inej pomoci alebo podpory.“

7.  V článku 75 ods. 1 sa tretí a štvrtý pododsek nahrádzajú takto:

„Bez ohľadu na prvý a druhý pododsek tohto odseku môžu členské štáty:

a)  pred 1. decembrom, ale najskôr od 16. októbra vyplácať preddavky až do výšky 50 % v prípade priamych platieb;

b)  pred 1. decembrom vyplácať preddavky až do výšky 75 % v prípade podpory poskytnutej v rámci rozvoja vidieka, ako sa uvádza v článku 67 ods. 2.

Pokiaľ ide o podporu pridelenú v rámci rozvoja vidieka, ako sa uvádza v článku 67 ods. 2, prvý a druhý pododsek tohto odseku sa uplatňujú na žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu predložené pred rokom nároku 2019.“.

Článok 3Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 sa mení takto:

1.  Článok 4 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa mení takto:

i)  písmeno h) sa nahrádza takto:

„h)  „trvalý trávny porast a trvalé pasienky“ (spolu ďalej len „trvalý trávny porast“) predstavujú pôdu využívanú na pestovanie tráv alebo iných rastlinných krmív (samovysiatych) alebo pestovaných (siatych), ktorá nebola zahrnutá do systému striedania plodín v podniku päť alebo viac rokov, ako aj, ak sa tak členské štáty rozhodnú, ktorá nebola zoraná päť alebo viac rokov; môžu sem patriť aj iné druhy, ako napríklad kry a/alebo stromy, ktoré sa môžu spásať, a ak sa tak členské štáty rozhodnú, iné druhy, ako napríklad kry a/alebo stromy, ktoré slúžia na výrobu krmív, pod podmienkou, že prevládajú trávy a iné rastlinné krmivá. Členské štáty sa môžu takisto rozhodnúť, že za trvalý trávny porast budú považovať:

i)  pôdu, ktorú možno spásať a ktorá je súčasťou zaužívaných miestnych postupov, pri ktorých trávy a iné rastlinné krmivo tradične na spásaných plochách neprevládajú, a/alebo

ii)  pôdu, ktorú možno spásať a na ktorej na spásaných plochách neprevládajú trávy a iné rastlinné krmivá alebo sa vôbec nevyskytujú;“;

ii)  dopĺňa sa tento pododsek:

„Bez ohľadu na prvý pododsek písm. f) a h) môžu členské štáty, ktoré pred 1. januárom 2018 akceptovali pozemky ležiace úhorom ako ornú pôdu, takéto pozemky uznávať za takúto pôdu aj po tomto dátume. Od 1. januára 2018 sa pozemky ležiace úhorom, ktoré boli akceptované ako orná pôda podľa tohto pododseku v roku 2018, stanú v roku 2023 alebo neskôr trvalým trávnym porastom, ak sa splnia podmienky uvedené v písmene h).“;

b)  v odseku 2 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„Členské štáty môžu rozhodnúť, že:

a)  pôda, ktorá nebola zoraná päť alebo viac rokov, sa považuje za trvalý trávny porast, ako sa uvádza v odseku 1 prvom pododseku písm. h), ak sa využíva na pestovanie tráv alebo iných rastlinných krmív (samovysiatych) alebo pestovaných (siatych) a ak nebola zahrnutá do systému striedania plodín v podniku päť alebo viac rokov;

b)  medzi trvalé trávne porasty môžu patriť aj iné druhy, ako napríklad kry a/alebo stromy, ktoré slúžia na výrobu krmív, a to v oblastiach, v ktorých prevládajú trávy a iné rastlinné krmivá, a/alebo

c)  pôda, ktorú možno spásať a na ktorej na spásaných plochách neprevládajú alebo sa vôbec nevyskytujú trávy a iné rastlinné krmivá, sa bude považovať za trvalý trávny porast, ako sa uvádza v odseku 1 prvom pododseku písm. h).

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že svoje rozhodnutie budú na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií uplatňovať v súlade s tretím pododsekom písm. b) a/alebo c) tohto odseku na celé svoje územie alebo na jeho časť.

Členské štáty informujú Komisiu do 31. marca 2018 o každom rozhodnutí prijatom podľa tretieho a štvrtého pododseku tohto odseku.“

2.  V článku 6 ods. 2 ▌ sa dopĺňa tento pododsek:

„Ak členský štát využije možnosť ustanovenú v článku 36 ods. 4 druhom pododseku, vnútroštátny strop stanovený v prílohe II pre tento členský štát na príslušný rok sa môže prekročiť o sumu vypočítanú v súlade s uvedeným pododsekom.“

3.  Článok 9 sa mení takto:

a)  vkladá sa tento odsek:

„3a.  Popri odsekoch 1, 2 a 3 sa členské štáty môžu rozhodnúť, že poľnohospodárom, ktorí nie sú registrovaní na svoju poľnohospodársku činnosť v národnom daňovom registri alebo v registri sociálneho zabezpečenia, neposkytnú žiadne priame platby.“;

b)  odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.  Odseky 2, 3 a 3a sa neuplatňujú na poľnohospodárov, ktorí v predchádzajúcom roku dostali priame platby nepresahujúce určitú sumu. O tejto sume rozhodujú členské štáty na základe objektívnych kritérií, ako napríklad ich národné alebo regionálne podmienky, pričom jej výška nesmie presiahnuť 5 000 EUR.“;

c)  odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.  Členské štáty oznámia Komisii do 1. augusta 2014 každé rozhodnutie uvedené v odseku 2, 3 alebo 4 a do 31. marca 2018 každé rozhodnutie uvedené v odseku 3a. Zmeny takýchto rozhodnutí oznámia členské štáty Komisii do dvoch týždňov od dátumu prijatia každého rozhodnutia o zmene.“;

d)  dopĺňajú sa tieto odseky:

„7.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že od roku 2018 alebo od každého ďalšieho roka sa osoby alebo skupiny osôb, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti odseku 2 prvého a druhého pododseku, na účely preukázania, že sú aktívnymi poľnohospodármi, môžu odvolávať iba na jedno alebo dve z troch kritérií uvedených v odseku 2 treťom pododseku. Členské štáty oznámia Komisii takéto rozhodnutie do 31. marca 2018, ak sa uplatňuje od roku 2018, alebo do 1. augusta roka, ktorý predchádza jeho uplatňovaniu, ak sa uplatňuje od nasledujúceho roka.

8.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť ukončiť uplatňovanie odseku 2 od roku 2018 alebo ktoréhokoľvek nasledujúceho roka. Komisii takéto rozhodnutie oznámia do 31. marca 2018, ak sa uplatňuje od roku 2018, alebo do 1. augusta roka, ktorý predchádza jeho uplatňovaniu, ak sa uplatňuje od nasledujúceho roka.“

4.  V článku 11 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.  Členské štáty môžu v súlade s týmto článkom každý rok prehodnotiť svoje rozhodnutia o znižovaní platieb, a to za predpokladu, že takéto prehodnotenie nebude viesť k zníženiu súm dostupných pre rozvoj vidieka.

Členské štáty oznámia Komisii rozhodnutia prijaté v súlade s týmto článkom a akýkoľvek výsledok znižovaní pre roky do roku 2019, a to do 1. augusta roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa majú takéto rozhodnutia uplatňovať, pričom posledný možný dátum pre takéto oznámenie je 1. august 2018.“

5.  Článok 14 sa mení takto:

a)  v odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Členské štáty môžu rozhodnúť o prehodnotení rozhodnutí uvedených v tomto odseku s účinnosťou od kalendárneho roka 2019, pričom do 1. augusta 2018 oznámia Komisii akékoľvek rozhodnutie založené na takomto prehodnotení. Výsledkom akékoľvek rozhodnutia založeného na takomto prehodnotení nesmie byť zníženie percentuálneho podielu oznámeného Komisii v súlade s prvým, druhým, tretím a štvrtým pododsekom.“;

b)  v odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Členské štáty môžu rozhodnúť o prehodnotení rozhodnutí uvedených v tomto odseku s účinnosťou od kalendárneho roka 2019, pričom do 1. augusta 2018 oznámia Komisii akékoľvek rozhodnutie založené na takomto prehodnotení. Výsledkom každého rozhodnutia založeného na takomto prehodnotení nesmie byť zvýšenie percentuálneho podielu oznámeného Komisii v súlade s prvým, druhým, tretím a štvrtým pododsekom.“

6.  V článku 31 ods. 1 sa písmeno g) nahrádza takto:

„g)  keď to členské štáty považujú za potrebné, lineárneho zníženia hodnoty platobných nárokov v rámci režimu základných platieb na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni s cieľom pokryť prípady uvedené v článku 30 ods. 6 tohto nariadenia. Okrem toho môžu členské štáty, ktoré už uvedené lineárne zníženie využívajú, v tom istom roku požiadať aj o lineárne zníženie hodnoty platobných nárokov v rámci režimu základných platieb na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni s cieľom pokryť prípady uvedené v článku 30 ods. 7 prvom pododseku písm. a) a b) tohto nariadenia.“

7.  V článku 36 ods. 4 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„Suma vypočítaná pre každý členský štát v súlade s prvým pododsekom tohto odseku sa môže zvýšiť o maximálne 3 % príslušného ročného vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe II, po odpočítaní sumy vyplývajúcej z uplatnenia článku 47 ods. 1 pre príslušný rok. Ak členský štát uplatní takéto zvýšenie, Komisia uvedené zvýšenie vezme na vedomie pri stanovovaní ročného vnútroštátneho stropu pre režim jednotnej platby na plochu podľa prvého pododseku tohto odseku. Členské štáty na tento účel Komisii do 31. januára 2018 oznámia ročné percentuálne podiely, o ktoré sa má suma vypočítaná podľa odseku 1 tohto článku každý kalendárny rok od roku 2018 zvýšiť.

Členské štáty môžu každoročne prehodnotiť svoje rozhodnutie uvedené v druhom pododseku tohto odseku a Komisiu o každom rozhodnutí založenom na takomto prehodnotení informujú do 1. augusta roku predchádzajúceho jeho uplatňovaniu.“

8.  Článok 44 sa mení takto:

a)  odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.  Bez toho, aby bol dotknutý počet plodín vyžadovaný podľa odseku 1, maximálne prahové hodnoty, ktoré sú v ňom stanovené, sa neuplatňujú na podniky, v prípade ktorých viac ako 75 % ornej pôdy pokrývajú trávy alebo iné rastlinné krmivá, alebo pôda ležiaca úhorom, alebo sa tu pestujú plodiny pod vodou počas značnej časti roka alebo značnej časti cyklu plodín. V takýchto prípadoch nesmie hlavná plodina na zvyšnej ornej ploche pokrývať viac ako 75 % tejto zvyšnej ornej pôdy s výnimkou prípadu, keď túto zvyšnú plochu pokrývajú trávy alebo iné rastlinné krmivá, alebo pôda ležiaca úhorom.“;

b)  v odseku 3 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:

„a)  podniky, v ktorých sa viac ako 75 % ornej pôdy využíva na produkciu tráv alebo iných rastlinných krmív, na pestovanie bôbovitých plodín, ponecháva sa úhorom alebo je predmetom kombinácie týchto využití;

b)  podniky, v ktorých viac ako 75 % poľnohospodárskej plochy, na ktorú možno poskytnúť podporu, predstavuje trvalý trávny porast a využíva sa na produkciu tráv alebo iných rastlinných krmív, alebo na pestovanie plodín pod vodou počas značnej časti roka alebo značnej časti cyklu plodiny, alebo je predmetom kombinácie týchto využití;“;

c)  v odseku 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Ozimina a jarina sa považujú za rozličné plodiny, aj keď patria do toho istého rodu. Pšenica špaldová (Triticum spelta) sa považuje za plodinu odlišnú od plodín patriacich do toho istého rodu.“

9.  Článok 46 sa mení takto:

a)  odsek 2 sa mení takto:

i)  v prvom pododseku sa dopĺňajú tieto písmená:

„k)  plochy s rastlinou Miscanthus (ozdobnica);

l)  plochy s rastlinou Silphium perfoliatum (silfium);

m)  pôda ležiaca úhorom pre medonosné rastliny (druhy bohaté na peľ a nektár).“;

ii)  druhý pododsek sa nahrádza takto:

„S výnimkou oblastí podniku uvedených v prvom pododseku písm. g), h,) k) a l) tohto odseku sa oblasť ekologického záujmu nachádza na ornej pôde podniku. V prípade oblastí uvedených v prvom pododseku písm. c) a d) tohto odseku môže byť oblasť ekologického záujmu tiež priľahlá k ornej pôde podniku, ktorú poľnohospodár nahlásil v súlade s článkom 72 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.“;

b)  v odseku 4 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:

„a)  podniky, v ktorých sa viac ako 75 % ornej pôdy využíva na produkciu tráv alebo iných rastlinných krmív, ponecháva sa úhorom, používa sa na pestovanie bôbovitých plodín, alebo je predmetom kombinácie týchto využití;

b)  podniky, v ktorých viac ako 75 % poľnohospodárskej plochy, na ktorú možno poskytnúť podporu, predstavuje trvalý trávny porast a využíva sa na produkciu tráv alebo iných rastlinných krmív, alebo na pestovanie plodín pod vodou buď počas značnej časti roka alebo značnej časti cyklu plodiny, alebo je predmetom kombinácie týchto využití.“

10.  Článok 50 sa mení takto:

a)  odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.  Platba pre mladých poľnohospodárov sa poskytuje poľnohospodárovi na obdobie piatich rokov, počínajúc prvým podaním žiadosti o platbu pre mladých poľnohospodárov, pokiaľ sa uvedené podanie uskutoční počas obdobia piatich rokov po založení podniku uvedeného v odseku 2 písm. a). Uvedené päťročné obdobie sa vzťahuje aj na poľnohospodárov, ktorí dostali platby pre mladých poľnohospodárov v súvislosti s nárokmi pred rokom nároku 2018.

Odchylne od druhej vety prvého pododseku môžu členské štáty rozhodnúť, že pre mladých poľnohospodárov, ktorí založili podnik v súlade s odsekom 2 písm. a) v období rokov 2010 – 2013, sa má dané päťročné obdobie skrátiť o počet rokov, ktoré uplynuli od založenia podniku uvedeného v odseku 2 písm. a) po prvé podanie žiadosti o platbu pre mladých poľnohospodárov.“;

b)  v odseku 6 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:

„a)  medzi 25 % a 50 % priemernej hodnoty platobných nárokov, ktorých je poľnohospodár držiteľom prostredníctvom vlastníctva alebo prenájmu, alebo

b)  medzi 25 % a 50 % sumy vypočítanej vydelením pevného percentuálneho podielu vnútroštátneho stropu na kalendárny rok 2019 stanoveného v prílohe II počtom všetkých hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu a ktoré sa v roku 2015 nahlásili v súlade s článkom 33 ods. 1. Uvedený pevný percentuálny podiel sa rovná podielu vnútroštátneho stropu zostávajúceho pre režim základných platieb v súlade s článkom 22 ods. 1 na rok 2015“;

c)  odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.  Členské štáty uplatňujúce článok 36 vypočítajú každý rok výšku platby pre mladých poľnohospodárov vynásobením čísla zodpovedajúceho hodnote medzi 25 % a 50 % jednotnej platby na plochu vypočítanej v súlade s článkom 36 počtom hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu a ktoré poľnohospodár nahlásil v súlade s článkom 36 ods. 2.“;

d)  v odseku 8 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„8.  Odchylne od odsekov 6 a 7 tohto článku môžu členské štáty každý rok vypočítať výšku platby pre mladých poľnohospodárov vynásobením čísla zodpovedajúceho hodnote medzi 25 % a 50 % vnútroštátnej priemernej platby na hektár počtom nárokov, ktoré poľnohospodár aktivoval v súlade s článkom 32 ods. 1 alebo počtom hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu a ktoré poľnohospodár nahlásil v súlade s článkom 36 ods. 2.“;

e)  v odseku 10 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„10.  Namiesto uplatňovania odsekov 6 až 9 môžu členské štáty prideliť ročnú paušálnu sumu na poľnohospodára, ktorá sa vypočíta vynásobením pevného počtu hektárov číslom zodpovedajúcim hodnote medzi 25 % a 50 % vnútroštátnej priemernej platby na hektár ustanovenej v súlade s odsekom 8.“

11.  Článok 52 sa mení takto:

a)  odsek 5 sa vypúšťa;

b)  odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.  Viazaná podpora je systém obmedzenia výroby, ktorý má podobu ročnej platby na základe pevne stanovených oblastí a výnosov alebo pevne stanoveného počtu zvierat, pričom sa v rámci nej dodržiavajú finančné stropy, ktoré určia členské štáty pre každé opatrenie a ktoré oznámia Komisii.“;

c)  dopĺňa sa tento odsek:

„10.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 70, ktorými doplní toto nariadenie, pokiaľ ide o opatrenia na zabránenie tomu, aby boli prijímatelia dobrovoľnej viazanej podpory poškodzovaní štrukturálnou nerovnováhou na trhu v sektore. Uvedenými delegovanými aktami sa členským štátom môže umožniť, aby rozhodli o pokračovaní vyplácania takejto podpory až do roku 2020 na základe výrobných jednotiek, pre ktoré bola dobrovoľná viazaná podpora poskytnutá v minulom referenčnom období.“

12.  V článku 53 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.  Členské štáty môžu do 1. augusta ktoréhokoľvek roka prehodnotiť svoje rozhodnutie podľa tejto kapitoly a rozhodnúť, že s účinnosťou od nasledujúceho roka:

a)  ponechajú nezmenené, zvýšia alebo znížia percentuálne podiely stanovené podľa odsekov 1, 2 a 3 v rámci limitov, ktoré sú v nich prípadne stanovené, alebo ponechajú nezmenené alebo znížia percentuálne podiely stanovené podľa odseku 4;

b)  zmenia podmienky poskytovania podpory;

c)  prestanú poskytovať podporu na základe tejto kapitoly.

Členské štáty oznámia každé takéto rozhodnutie Komisii do dátumu uvedeného v prvom pododseku.“

13.  Článok 70 sa mení takto:

a)  odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2, článku 4 ods. 3, článku 6 ods. 3, článku 7 ods. 3, článku 8 ods. 3, článku 9 ods. 5, článku 20 ods. 6, článku 35, článku 36 ods. 6, článku 39 ods. 3, článku 43 ods. 12, článku 44 ods. 5, článku 45 ods. 5 a 6, článku 46 ods. 9, článku 50 ods. 11, článku 52 ods. 9 a 10, článku 57 ods. 3, článku 58 ods. 5, článku 59 ods. 3, článku 64 ods. 5, článku 67 ods. 1 a 2 a článku 73 sa Komisii udeľuje na obdobie siedmich rokov od 1. januára 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto sedemročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.“;

b)  odsek 3 sa nahrádza takto:

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2, článku 4 ods. 3, článku 6 ods. 3, článku 7 ods. 3, článku 8 ods. 3, článku 9 ods. 5, článku 20 ods. 6, článku 35, článku 36 ods. 6, článku 39 ods. 3, článku 43 ods. 12, článku 44 ods. 5, článku 45 ods. 5 a 6, článku 46 ods. 9, článku 50 ods. 11, článku 52 ods. 9 a 10, článku 57 ods. 3, článku 58 ods. 5, článku 59 ods. 3, článku 64 ods. 5, článku 67 ods. 1 a 2 a článku 73 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.“;

c)  odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2, článku 4 ods.3, článku 6 ods.3, článku 7 ods.3, článku 8 ods.3, článku 9 ods.5, článku 20 ods.6, článku 35, článku 36 ods.6, článku 39 ods.3, článku43 ods.12, článku 44 ods.5, článku 45 ods.5 a 6, článku 46 ods.9, článku 50 ods.11, článku 52 ods.9 a 10, článku 57 ods.3, článku 58 ods.5, článku 59 ods.3, článku 64 ods.5, článku 67 ods.1 a 2 a článku 73 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

14.  Príloha X sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 4Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 sa mení takto:

1.  Článok 33 sa mení takto:

a)  v odseku 1 sa písmeno f) nahrádza takto:

f)  predchádzanie krízam a krízové riadenie vrátane poskytovania odborného poradenstva iným organizáciám výrobcov, združeniam organizácií výrobcov, skupinám výrobcov alebo jednotlivým výrobcom.“;

b)  v odseku 3 sa prvý pododsek mení takto:

i)  písmená c) a d) sa nahrádzajú takto:

„c)  propagáciu a komunikáciu vrátane opatrení a činností zameraných na diverzifikáciu a konsolidáciu na trhoch s ovocím a zeleninou, či už s cieľom predísť kríze alebo počas obdobia krízy;

d)  podporu na administratívne náklady spojené so zriadením vzájomných fondov a na finančné príspevky na doplnenie vzájomných fondov, a to v nadväznosti na náhradu vyplatenú vyrábajúcim členom, ktorí boli vystavení prudkému poklesu príjmu v dôsledku nepriaznivých trhových podmienok;“;

ii)  dopĺňa sa toto písmeno:

„i)  odborné poradenstvo poskytované iným organizáciám výrobcov, združeniam organizácií výrobcov, skupinám výrobcov alebo jednotlivým výrobcom.“;

c)  v odseku 5 sa druhý a tretí pododsek nahrádzajú takto:

Environmentálne opatrenia musia spĺňať požiadavky na agroenvironmentálno-klimatické záväzky alebo záväzky vyplývajúce z ekologického poľnohospodárstva ustanovené v článku 28 ods. 3 a článku 29 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

Ak aspoň 80 % vyrábajúcich členov organizácie výrobcov podlieha jednému alebo viacerým rovnakým agroenvironmentálno-klimatickým záväzkom alebo záväzkom vyplývajúcim z ekologického poľnohospodárstva stanoveným v článku 28 ods. 3 a v článku 29 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, každý z týchto záväzkov sa považuje za environmentálne opatrenie podľa prvého pododseku písm. a) tohto odseku.“

2.  V článku 34 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.  Hranica 50 % ustanovená v odseku 1 sa zvýši na 100 % v týchto prípadoch:

a)  stiahnutie ovocia a zeleniny z trhu v množstve, ktoré nepresiahne 5 % objemu predávanej produkcie každej organizácie výrobcov a s ktorým sa naloží spôsobom:

i)  bezplatnej distribúcie dobročinným organizáciám a nadáciám, ktoré členské štáty schválili na tento účel, na použitie pri ich činnostiach zameraných na pomoc osobám, ktorých nárok na verejnú pomoc je uznaný vo vnútroštátnom práve, najmä z dôvodu ich nedostatku potrebných prostriedkov;

ii)  bezplatnej distribúcie väzenským zariadeniam, školám a verejným vzdelávacím zariadeniam, zariadeniam uvedeným v článku 22 a detským prázdninovým táborom, ako aj nemocniciam a domovom dôchodcov, ktoré členské štáty určia, pričom prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby zaistili, že takto distribuované množstvá dopĺňajú množstvá, ktoré takéto zariadenia bežne nakupujú;

b)  opatrenia súvisiace s odborným poradenstvom poskytovaným iným organizáciám výrobcov alebo skupinám výrobcov uznaným v súlade s článkom 125e nariadenia (ES) č. 1234/2007 alebo článkom 27 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 pod podmienkou, že tieto organizácie alebo skupiny sú z regiónov členských štátov uvedených v článku 35 ods. 1 tohto nariadenia, alebo individuálnym výrobcom.“

3.  Článok 35 sa nahrádza takto:

„Článok 35Vnútroštátna finančná pomoc

1.  V regiónoch členských štátov, v ktorých je miera organizovanosti výrobcov v sektore ovocia a zeleniny výrazne pod priemerom Únie, môžu členské štáty poskytnúť organizáciám výrobcov vnútroštátnu finančnú pomoc zodpovedajúcu najviac 80 % finančných príspevkov uvedených v článku 32 ods. 1 písm. a) a do výšky 10 % hodnoty predávanej produkcie každej takejto organizácie výrobcov. Uvedená pomoc dopĺňa operačný fond.

2.  Miera organizovanosti výrobcov v určitom regióne členského štátu sa považuje za mieru výrazne pod priemerom Únie, ak bola priemerná miera organizovanosti za posledné tri roky idúce po sebe a predchádzajúce vykonávaniu operačného programu nižšia ako 20 %. Miera organizovanosti sa vypočíta ako hodnota produkcie ovocia a zeleniny, ktorá sa dosiahla v dotknutom regióne a ktorú uviedli na trh organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a skupiny výrobcov uznané v súlade s článkom 125e nariadenia (ES) č. 1234/2007 alebo článkom 27 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, vydelená celkovou hodnotou produkcie ovocia a zeleniny, ktorá sa dosiahla v tomto regióne.

3.  Členské štáty, ktoré poskytujú vnútroštátnu finančnú pomoc v súlade s odsekom 1, informujú Komisiu o regiónoch, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v odseku 2, a o vnútroštátnej finančnej pomoci poskytovanej organizáciám výrobcov v týchto regiónoch.“

4.  V článku 37 písm. d) sa bod ii) nahrádza takto:

„ii)  podmienok, ktoré sa týkajú článku 33 ods. 3 prvého pododseku písm. a), b), c) a i);“

5.  V článku 38 prvom odseku sa písmeno i) nahrádza takto:

„i)  propagačných, komunikačných a vzdelávacích opatrení a opatrení týkajúcich sa odborného poradenstva v súvislosti s predchádzaním kríz a s krízovým riadením;“

6.  V článku 62 sa dopĺňa tento odsek:

„5.  Členské štáty môžu uplatňovať túto kapitolu na oblasti, ktoré produkujú víno a sú vhodné na produkciu vínnych destilátov so zemepisným označením, ktoré je zaregistrované v súlade s prílohou III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008*. Na účely tejto kapitoly sa tieto oblasti môžu považovať za oblasti, v ktorých sa môžu vyrábať vína s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením.

__________

*  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16).

7.  Článok 64 sa mení takto:

a)  v odseku 1 druhom pododseku sa vkladá toto písmeno:

ca)  žiadateľ nevysadil viniče bez povolenia, ako sa uvádza v článku 71 tohto nariadenia, alebo bez výsadbového práva, ako sa uvádza v článkoch 85a a 85b nariadenia (ES) č. 1234/2007;“;

b)  v odseku 2 sa úvodná časť nahrádza takto:

„2.  Ak je celková plocha, na ktorú sa vzťahujú oprávnené žiadosti uvedené v odseku 1, v danom roku väčšia ako plocha poskytnutá zo strany členského štátu, povolenia sa udeľujú podľa pomerného rozdelenia hektárov všetkým žiadateľom na základe plochy, na ktorú podali žiadosť o povolenie. Pri takomto udeľovaní povolení sa môže stanoviť minimálna a/alebo maximálna rozlohu plochy na žiadateľa, pričom sa môže čiastočne alebo úplne vykonať v súlade s jedným alebo viacerými z týchto objektívnych a nediskriminačných prioritných kritérií:“;

c)  vkladá sa tento odsek:

„2a.  Ak členský štát rozhodne o uplatnení jedného alebo viacerých kritérií uvedených v odseku 2, môže doplniť ďalšiu podmienku, že žiadateľ musí byť fyzická osoba, ktorá má v roku podania žiadosti najviac 40 rokov.“;

d)  odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.  Členské štáty zverejnia kritériá uvedené v odsekoch 1, 2 a 2a, ktoré uplatňujú, a bezodkladne ich oznámia Komisii.“

8.  Článok 148 sa mení takto:

a)  vkladá sa tento odsek:

„1a.  Ak členské štáty nevyužijú možnosti stanovené v odseku 1 tohto článku, môže výrobca, organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov požadovať, aby každé dodanie surového mlieka spracovateľovi surového mlieka bolo predmetom písomnej zmluvy medzi stranami a/alebo písomného návrhu na uzavretie zmluvy od prvonákupcov, a to na základe podmienok stanovených v odseku 4 prvom pododseku tohto článku.

Ak je prvonákupcom mikropodnik, malý alebo stredný podnik v zmysle odporúčania 2003/361/ES, zmluva a/alebo návrh na uzavretie zmluvy nie sú povinné, a to bez toho, aby bola dotknutá možnosť zmluvných strán využiť štandardnú zmluvu vypracovanú medziodvetvovou organizáciou.“;

b)  v odseku 2 sa úvodná časť nahrádza takto:

„2.  Zmluva a/alebo návrh na uzavretie zmluvy uvedené v odsekoch 1 a 1a:“;

c)  odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.  Odchylne od odsekov 1 a 1a sa zmluva a/alebo návrh na uzavretie zmluvy nevyžaduje v prípade, ak surové mlieko dodá člen družstva takému družstvu, ktorého je členom, ak stanovy uvedeného družstva alebo pravidlá a rozhodnutia, ktoré sú v týchto stanovách stanovené alebo z nich vyplývajú, obsahujú ustanovenia s podobným účinkom ako ustanovenia v odseku 2 písm. a), b) a c).“;

d)  v odseku 4 druhom pododseku sa úvodná časť a písm. a) nahrádzajú takto:

„Bez ohľadu na prvý pododsek sa uplatňuje jedna alebo viacero z týchto podmienok:

a)  ak členský štát rozhodne, že písomná zmluva o dodávke surového mlieka bude povinná v súlade s odsekom 1, môže stanoviť:

i)  povinnosť zmluvných strán dohodnúť sa na vzťahu medzi daným dodaným množstvom a cenou splatnou za toto dodanie;

ii)  minimálnu dĺžku trvania, ktorá sa uplatní len v prípade písomných zmlúv medzi poľnohospodárom a prvonákupcom surového mlieka; takáto minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť mesiacov a nesmie narušiť riadne fungovanie vnútorného trhu;“

9.  V článku 149 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.  Organizácia výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ktorá je uznaná podľa článku 161 ods. 1, môže, pokiaľ ide o časť spoločnej výroby alebo celkovú spoločnú výrobu, rokovať v mene svojich členov – poľnohospodárov – o zmluvách o dodávke surového mlieka od poľnohospodára spracovateľovi surového mlieka alebo zbernému stredisku mlieka v zmysle článku 148 ods. 1 tretieho pododseku.“

10.  Článok 152 sa mení takto:

a)  v odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)  sa zriadili z podnetu výrobcov a vykonávajú aspoň jednu z týchto činností:

i)  spoločné spracúvanie;

ii)  spoločnú distribúciu vrátane spoločných predajných platforiem alebo spoločnej prepravy;

iii)  spoločné balenie, označovanie alebo propagáciu;

iv)  spoločnú organizáciu kontroly kvality;

v)  spoločné využívanie zariadení alebo skladovacích priestorov;

vi)  spoločné nakladanie s odpadom, ktorý je priamo spojený s výrobou;

vii)  spoločné obstarávanie vstupných surovín;

viii)  akékoľvek iné spoločné činnosti spojené so službami, ktorými sa plní jeden z cieľov uvedených v písmene c) tohto odseku;“;

b)  vkladajú sa tieto odseky:

„1a.  Odchylne od článku 101 ods. 1 ZFEÚ môže organizácia výrobcov uznaná podľa odseku 1 tohto článku plánovať výrobu, optimalizovať výrobné náklady, uvádzať na trh poľnohospodárske výrobky a rokovať o zmluvách o ich dodávkach, a to v mene svojich členov v súvislosti s celou ich produkciou alebo jej časťou.

Činnosti uvedené v prvom pododseku sa môžu uskutočniť:

a)  za predpokladu, že sa skutočne vykonáva jedna alebo viaceré činnosti uvedené v odseku 1 písm. b) bodoch i) až vii), čím sa prispieva k napĺňaniu cieľov stanovených v článku 39 ZFEÚ;

b)  za predpokladu, že organizácia výrobcov koncentruje ponuku a uvádza výrobky svojich členov na trh, bez ohľadu na to, či sa uskutočnil alebo neuskutočnil prevod vlastníctva poľnohospodárskych výrobkov z výrobcov na organizáciu výrobcov;

c)  bez ohľadu na to, či je alebo nie je dohodnutá cena rovnaká, pokiaľ ide o agregovanú produkciu niektorých alebo všetkých členov;

d)  za predpokladu, že príslušní výrobcovia nie sú členmi žiadnej inej organizácie výrobcov, pokiaľ ide o výrobky spadajúce pod činnosti uvedené v prvom pododseku;

e)  za predpokladu, že sa na poľnohospodársky výrobok nevzťahuje povinnosť vyplývajúca z členstva poľnohospodára v družstve, ktoré samo nie je členom príslušnej organizácie výrobcov, aby dodávky uskutočňoval v súlade s podmienkami stanovenými v stanovách družstva alebo v pravidlách a rozhodnutiach, ktoré sú v týchto stanovách ustanovené alebo z nich vyplývajú.

Členské štáty sa však od podmienky stanovenej v druhom pododseku písm. d) môžu odchýliť v riadne odôvodnených prípadoch, ak majú vyrábajúci členovia dve samostatné výrobné jednotky umiestnené v odlišných zemepisných oblastiach.

1b.  Na účely tohto článku sa pojmom organizácie výrobcov označujú aj združenia organizácií výrobcov uznané podľa článku 156 ods. 1, ak takéto združenia spĺňajú požiadavky stanovené v odseku 1 tohto článku.

1c.  Vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže uvedený v článku 5 nariadenia (ES) č. 1/2003 môže v jednotlivých prípadoch rozhodnúť o tom, že v budúcnosti sa upraví, prestane vykonávať alebo nebude vôbec vykonávať jedna alebo viacero činností uvedených v odseku 1a prvom pododseku, ak sa domnieva, že je to potrebné na zabránenie vylúčeniu hospodárskej súťaže, alebo ak sa domnieva, že sú ohrozené ciele stanovené v článku 39 ZFEÚ.

Pokiaľ ide o rokovania týkajúce sa viac ako jedného členského štátu, Komisia prijme rozhodnutie uvedené v prvom pododseku tohto odseku bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.

Keď vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže koná podľa prvého pododseku tohto odseku, písomne o tom informuje Komisiu pred začatím prvého formálneho vyšetrovacieho opatrenia alebo ihneď po jeho začatí a oznámi Komisii rozhodnutia ihneď po ich prijatí.

Rozhodnutia uvedené v tomto odseku sa nesmú uplatňovať skôr ako odo dňa ich oznámenia dotknutým podnikom.“;

c)  odsek 3 sa vypúšťa.

11.  Článok 154 sa mení takto:

a)  vkladá sa tento odsek:

„1a.  Členské štáty môžu na základe žiadosti rozhodnúť o poskytnutí viac ako jedného uznania organizácii výrobcov pôsobiacej vo viacerých sektoroch uvedených v článku 1 ods. 2 za predpokladu, že organizácia výrobcov spĺňa podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku pre každý sektor, pre ktorý žiada o uznanie.“;

b)  odseky 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„2.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že organizácie výrobcov, ktoré boli uznané pred [1. januárom 2018] a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku, sa považujú za uznané organizácie výrobcov podľa článku 152.

3.  Ak boli organizácie výrobcov uznané pred [1. januárom 2018], ale nespĺňajú podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku, členské štáty odoberú ich uznanie najneskôr [31. decembra 2020].“

12.  Článok 157 sa mení takto:

a)  v odseku 1 sa v písmene c) dopĺňajú tieto body:

„xv)  stanovenie štandardných ustanovení o rozdelení hodnôt v zmysle článku 172a vrátane trhových bonusov a strát, v ktorých sa určí, ako sa medzi nimi rozdelí prípadný vývoj príslušných trhových cien dotknutých výrobkov alebo iných komoditných trhov;

xvi)  vykonávanie opatrení na ochranu a riadenie zdravia zvierat, ochranu rastlín a zvládanie environmentálnych rizík.“;

b)  vkladá sa tento odsek:

„1a.  Členské štáty môžu na základe žiadosti rozhodnúť o poskytnutí viac ako jedného uznania medziodvetvovej organizácii pôsobiacej vo viacerých sektoroch uvedených v článku 1 ods. 2 za predpokladu, že medziodvetvová organizácia spĺňa podmienky uvedené v odseku 1 a v relevantných prípadoch v odseku 3 pre každý sektor, pre ktorý žiada o uznanie.“;

c)  v odseku 3 sa v písmene c) dopĺňajú tieto body:

„xii)  stanovenie štandardných ustanovení o rozdelení hodnôt v zmysle článku 172a vrátane trhových bonusov a strát, v ktorých sa určí, ako sa medzi nimi rozdelí prípadný vývoj príslušných trhových cien dotknutých výrobkov alebo iných komoditných trhov;

xiii)  vykonávanie opatrení na ochranu a riadenie zdravia zvierat, ochranu rastlín a zvládanie environmentálnych rizík.“

13.  V článku 159 sa nadpis nahrádza takto:

„Povinné uznanie“

14.  Článok 161 sa mení takto:

a)  v odseku 1 sa úvodná časť a písmeno a) nahrádzajú takto:

„1.  Členské štáty na základe žiadosti uznávajú ako organizácie výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov všetky právnické osoby alebo jasne vymedzené súčasti takýchto osôb, ak:

a)  sú zložené z výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov a založené z ich iniciatívy a majú konkrétne zameranie, ktoré môže zahŕňať jeden alebo viac z týchto cieľov:

i)  zaistenie plánovania výroby a jej prispôsobenia dopytu, a to najmä z hľadiska kvality a kvantity;

ii)  koncentrácia ponuky a uvádzanie výrobkov, ktoré vyrobili ich členovia, na trh;

iii)  optimalizácia výrobných nákladov a stabilizácia výrobných cien;“

b)  odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že organizácie výrobcov, ktoré boli uznané pred 2. aprílom 2012 na základe vnútroštátneho práva a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1, sa považujú za uznané organizácie výrobcov.“

15.  Článok 168 sa mení takto:

a)  vkladá sa tento odsek:

„1a.  Ak členské štáty nevyužijú možnosti uvedené v odseku 1 tohto článku, môže výrobca, organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov v súvislosti s poľnohospodárskymi výrobkami v sektore uvedenom v článku 1 ods. 2 okrem sektoru mlieka a mliečnych výrobkov a sektoru cukru požadovať, aby každé dodanie jej výrobkov spracovateľovi alebo distribútorovi podliehalo písomnej zmluve medzi stranami a/alebo písomnému návrhu na uzavretie zmluvy od prvonákupcov na základe podmienok stanovených v odseku 4 a v odseku 6 prvom pododseku tohto článku.

Ak je prvonákupcom mikropodnik, malý alebo stredný podnik v zmysle odporúčania 2003/361/ES, zmluva a/alebo návrh na uzavretie zmluvy nie sú povinné, a to bez toho, aby bola dotknutá možnosť zmluvných strán využiť štandardnú zmluvu vypracovanú medziodvetvovou organizáciou.“;

b)  v odseku 4 sa úvodná časť nahrádza takto:

„4.  Akákoľvek zmluva alebo návrh na uzavretie zmluvy uvedené v odsekoch 1 a 1a:“;

c)  odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.  Odchylne od odsekov 1 a 1a sa zmluva alebo návrh na uzavretie zmluvy nevyžaduje v prípade, ak dotknuté výrobky dodá člen družstva takému družstvu, ktorého je členom, ak stanovy uvedeného družstva alebo pravidlá a rozhodnutia, ktoré sú v týchto stanovách stanovené alebo z nich vyplývajú, obsahujú ustanovenia s podobným účinkom ako ustanovenia v odseku 4 písm. a), b) a c).“

16.  Články 169, 170 a 171 sa vypúšťajú.

17.  Vkladá sa tento oddiel:

„Oddiel 5aUstanovenia o rozdelení hodnôt

Článok 172a

Rozdelenie hodnôt

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné ustanovenia o rozdelení hodnôt v sektore cukru, sa môžu poľnohospodári vrátane združení poľnohospodárov a ich prvonákupca dohodnúť na ustanoveniach o rozdelení hodnôt vrátane trhových bonusov a strát, v ktorých sa určí, ako sa medzi nimi rozdelí prípadný vývoj príslušných trhových cien pre dotknuté výrobky alebo iných komoditných trhov.“;

18.  V článku 184 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Colné kvóty na dovoz poľnohospodárskych výrobkov určených na prepustenie do voľného obehu v Únii alebo jej časti alebo colné kvóty na dovoz poľnohospodárskych výrobkov z Únie do tretích krajín, ktoré má čiastočne alebo v plnej miere spravovať Únia a ktoré vyplývajú z medzinárodných dohôd uzavretých v súlade so ZFEÚ alebo z akéhokoľvek iného aktu prijatého v súlade s článkom 43 ods. 2 alebo článkom 207 ZFEÚ, Komisia otvorí a/alebo spravuje prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 186 tohto nariadenia a vykonávacích aktov podľa článku 187 tohto nariadenia.“

19.  Článok 188 sa nahrádza takto:

„Článok 188Proces prideľovania colných kvót

1.  Komisia uverejní prostredníctvom vhodnej webovej stránky výsledky pridelenia colných kvót oznámeným žiadostiam s prihliadnutím na dostupné colné kvóty a oznámené žiadosti.

2.  V uverejnení uvedenom v odseku 1 sa prípadne uvádza aj potreba zamietnuť nevybavené žiadosti, pričom sa pozastaví podávanie žiadostí alebo prideľovanie nevyužitých množstiev.

3.  Členské štáty vydávajú dovozné licencie a vývozné licencie na množstvá, na ktoré sa žiada o dovozné colné kvóty a vývozné colné kvóty, s výhradou príslušných prideľovacích koeficientov a po ich uverejnení Komisiou v súlade s odsekom 1.“

20.  Článok 209 sa mení takto:

a)  v odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa neuplatňuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy poľnohospodárov, združení poľnohospodárov alebo združení takýchto združení, ani organizácií výrobcov uznaných podľa článku 152 alebo článku 161 tohto nariadenia, či združení organizácií výrobcov uznaných podľa článku 156 tohto nariadenia, ktoré sa týkajú výroby alebo predaja poľnohospodárskych výrobkov alebo využívania spoločných zariadení na skladovanie, ošetrovanie alebo spracovanie poľnohospodárskych výrobkov, pokiaľ sa tým neohrozujú ciele stanovené v článku 39 ZFEÚ.“;

b)  v odseku 2 sa za prvý pododsek vkladajú tieto pododseky:

„Poľnohospodári, združenia poľnohospodárov alebo združenia takýchto združení, alebo organizácie výrobcov uznané podľa článku 152 alebo článku 161 tohto nariadenia, alebo združenia organizácií výrobcov uznané podľa článku 156 tohto nariadenia však môžu požiadať Komisiu o stanovisko k zlučiteľnosti týchto dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov s cieľmi stanovenými v článku 39 ZFEÚ.

Komisia rieši žiadosti o stanovisko okamžite a pošle žiadateľovi svoje stanovisko do štyroch mesiacov od prijatia úplnej žiadosti. Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu zmeniť obsah stanoviska, najmä ak žiadateľ poskytol nepresné informácie alebo toto stanovisko zneužil.“

21.  Článok 222 sa mení takto:

a)  v odseku 1 sa úvodná časť nahrádza takto:

„1.  Počas obdobia vážnej nerovnováhy na trhoch môže Komisia prijať vykonávacie akty na účely toho, aby sa článok 101 ods. 1 ZFEÚ nevzťahoval na dohody a rozhodnutia poľnohospodárov, združení poľnohospodárov alebo združení takýchto združení, alebo uznaných organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov a uznaných medziodvetvových organizácií v ktoromkoľvek zo sektorov uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia pod podmienkou, že takéto dohody a rozhodnutia nenarušia riadne fungovanie vnútorného trhu, ich výlučným cieľom je stabilizovať dotknutý sektor a patria do jednej alebo viacerých z týchto kategórií:“;

b)  odsek 2 sa vypúšťa.

22.  V článku 232 sa vypúšťa odsek 2.

23.  Prílohy VII a VIII sa menia v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

Článok 5Zmeny nariadenia (EÚ) č. 652/2014

Nariadenie (EÚ) č. 652/2014 sa mení takto:

1.  V článku 4 sa dopĺňa tento odsek:

„4.  V prípade schválenia viacročných činností sa rozpočtové záväzky môžu rozdeliť na ročné splátky. Keď sa tak rozpočtové záväzky rozdelia, Komisia vyčlení ročné splátky, pričom zohľadní napredovanie činností, odhadované potreby a rozpočet, ktorý je k dispozícii.“

2.  V článku 13 sa vypúšťa odsek 5.

3.  V článku 22 sa vypúšťa odsek 5.

4.  V článku 27 sa vypúšťa odsek 5.

Článok 6Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2018.

Odchylne od druhého odseku:

a)   článok 3 bod 11 písm. a) a b) sa uplatňuje od 1. januára 2015;

b)  článok 1 bod 23 písm. b) sa uplatňuje od 1. januára 2016 a 

c)  článok 4 bod 3 sa uplatňuje od 1. januára 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

PRÍLOHA I

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013 sa mení takto:

1.  V riadku, ktorý sa týka článku 17 ods. 3, Názov: Investície do hmotného majetku, poľnohospodárske odvetvie, Maximálna suma v eurách alebo sadzba: 40 % štvrtý stĺpec, sa úvodná časť a prvá zarážka nahrádzajú takto:

„sumy oprávnených investícií v iných regiónoch

Uvedené miery sa môžu zvýšiť o 20 dodatočných percentuálnych bodov pod podmienkou, že maximálna kombinovaná podpora nepresiahne 90 % v prípade:

–  mladých poľnohospodárov maximálne päť rokov od dátumu založenia podniku, ako sa stanovuje v programe rozvoja vidieka, alebo do vykonania opatrení vymedzených v podnikateľskom pláne uvedenom v článku 19 ods. 4;“

2.  V riadku, ktorý sa týka článku 17 ods. 3, Názov: Investície do hmotného majetku, spracovania výrobkov uvedených v prílohe I k ZFEÚ a ich uvádzania na trh, Maximálna suma v eurách alebo sadzba: 40 %, štvrtý stĺpec sa nahrádza takto:

„sumy oprávnených investícií v iných regiónoch

Uvedené sadzby sa môžu zvýšiť o 20 dodatočných percentuálnych bodov pod podmienkou, že maximálna kombinovaná podpora nepresiahne 90 % v prípade operácií podporovaných v rámci EIP, kolektívnych investícií a integrovaných projektov alebo operácií súvisiacich so zlučovaním organizácií výrobcov.“

3.  Riadky, ktoré sa týkajú článku 37 ods. 5, článku 38 ods. 5 a článku 39 ods. 5, sa nahrádzajú takto:

37 ods. 5

Poistenie úrody, zvierat a rastlín

70 %

splatného poistného

38 ods. 5

Vzájomné fondy pre nepriaznivé poveternostné udalosti, choroby zvierat a rastlín, zamorenie škodcami a environmentálne nehody

70 %

oprávnených nákladov

39 ods. 5

Nástroj stabilizácie príjmu

70 %

oprávnených nákladov

PRÍLOHA II

V prílohe X k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 sa tabuľka „Konverzné a váhové faktory uvedené v článku 46 ods. 3“ mení takto:

1.  Riadok „Plochy s mladinami s krátkodobým striedaním“ sa nahrádza takto:

Plochy s mladinami

s krátkodobým striedaním (na 1 m2)

nestanovuje sa

0,5

0,5 m2

2.  Riadok „Plochy s plodinami, ktoré viažu dusík“ sa nahrádza takto:

Plochy s plodinami, ktoré viažu dusík (na 1 m2)

nestanovuje sa

1

1 m2

3.  Dopĺňajú sa tieto riadky:

Plochy s rastlinou Miscanthus

nestanovuje sa

0,7

0,7 m2

Plochy s rastlinou Silphium perfoliatum

nestanovuje sa

0,7

0,7 m2

Pôda ležiaca úhorom pre medonostné rastliny (druhy bohaté na peľ a nektár)

nestanovuje sa

1,5

1,5 m2

“.

PRÍLOHA III

Prílohy VII a VIII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 sa menia takto:

1.  V prílohe VII časti II bode 1 písm. c) sa druhá zarážka nahrádza takto:

„–  horná hranica celkového obsahu alkoholu môže prekročiť 15 obj. % v prípade vín s chráneným označením pôvodu, ktoré sa vyrobili bez obohacovania, alebo ktoré sa obohatili iba procesmi čiastočného zahustenia uvedenými v časti I oddiele B bode 1 prílohy VIII, a to za predpokladu, že takúto možnosť pripúšťa špecifikácia výrobku v technických podkladoch chráneného označenia pôvodu;“

2.  V prílohe VIII časti I oddiele A sa bod 3 nahrádza takto:

„3.  V rokoch, keď sú klimatické podmienky mimoriadne nepriaznivé, môžu členské štáty ako výnimku pre dotknuté regióny zvýšiť hodnoty stanovené v bode 2 o 0,5 %. Členské štáty oznámia každé takéto zvýšenie Komisii.“.

(1)

  Ú. v. EÚ C 91, 23.3.2017, s. 1.

(2)

  Ú. v. EÚ C 75, 10.3.2017, s. 63.

(3)

Ú. v. EÚ C 306, 15.9.2017, s. 64.

(4)

Číslo postupu - 2016/0282A (COD).

(5)

*   Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(6)

  Ú. v. EÚ C 91, 23.3.2017, s. 1.

(7)

   Ú. v. EÚ C 75, 10.3.2017, s. 63.

(8)

  Ú. v. EÚ C 306, 15.9.2017, s. 64.

(9)

  Pozícia Európskeho parlamentu z ... [(Ú. v. ...)] [(zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku)] a rozhodnutie Rady z ... .

(10)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

(11)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(12)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú.v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(13)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v.EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

(14)

  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1089 zo 6. júla 2015, ktorým sa stanovujú rozpočtové stropy na rok 2015 uplatniteľné na určité režimy priamej podpory ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a výška podielu na osobitnú odmínovaciu rezervu pre Chorvátsko (Ú. v. EÚ L 2015, 7.7.2015, s. 29).

(15)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(16)

  Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13).

(17)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 1).


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 652/2014

Referenčné čísla

COM(2016)0605 – C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD)

Dátum predloženia v EP

14.9.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

16.11.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Albert Deß

25.1.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.11.2017

 

 

 

Dátum prijatia

22.11.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Angelo Ciocca, Rosa D’Amato, Julie Girling, Norbert Lins, Ivari Padar, Sofia Ribeiro, Estefanía Torres Martínez, Tom Vandenkendelaere, Thomas Waitz

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Gesine Meissner

Dátum predloženia

28.11.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

39

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Gesine Meissner, Ulrike Müller

ECR

Richard Ashworth, Julie Girling, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

EFDD

Rosa D'Amato, Marco Zullo

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Laurenţiu Rebega

GUE

Luke Ming Flanagan, Estefanía Torres Martínez

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Sofia Ribeiro

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Maria Noichl, Ivari Padar, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

5

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE

Maria Lidia Senra Rodríguez

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia