ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 a (EU) č. 1380/2013 a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005

28.11.2017 - (COM(2016)0134 – C8‑0117/2016 – 2016/0074(COD)) - ***I

Výbor pro rybolov
Zpravodaj: Gabriel Mato


Postup : 2016/0074(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0381/2017

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 a (EU) č. 1380/2013 a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005

(COM(2016)0134 – C8‑0117/2016 – 2016/0074(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0134),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0117/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 13. července 2016[1],

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 7. prosince 20162,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0381/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 a (EU) č. 1380/2013 a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 a nařízení Komise (ES) č. 494/2002

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Má-li se zajistit, aby provozovatelé, vnitrostátní orgány a zúčastněné subjekty chápaly a dodržovaly stávající pravidla, je nutné tato pravidla zjednodušit. Měl by být dodržen proces konzultací s poradními sbory podle nařízení (EU) č. 1380/2013 a je třeba věnovat pozornost tomu, aby byly v plném rozsahu splněny všechny cíle související se zachováním zdrojů a udržitelností.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b)  Zjednodušení stávajících pravidel pro technická opatření by nemělo oslabit normy v oblasti zachování a udržitelnosti.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Je třeba vytvořit rámec pro nařízení o technických opatřeních. Tento rámec by měl stanovit obecná pravidla, která budou platit ve všech vodách Unie, a umožnit vytvoření technických opatření, která zohlední regionální zvláštnosti rybolovu prostřednictvím procesu regionalizace zavedené v rámci SRP.

(3)  Je třeba vytvořit rámec pro nařízení o technických opatřeních. Tento rámec by měl stanovit obecná pravidla, která budou platit ve všech vodách Unie, a umožnit vytvoření technických opatření, která zohlední regionální zvláštnosti rybolovu prostřednictvím procesu regionalizace zavedené v rámci SRP. Tento proces by měl umožnit účinně kombinovat společná pravidla a místní situaci a situaci v jednotlivých zónách. Tento proces by však neměl vést k přenesení SRP na vnitrostátní úroveň a je rovněž důležité, aby poradní sbory i nadále zajišťovaly, aby proces regionalizace probíhal v rámci přístupu Unie v souladu s bodem odůvodnění 14 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Tento rámec by měl zahrnovat lov a vykládku rybolovných zdrojů, jakož i provoz lovných zařízení a interakci rybolovných činností s mořskými ekosystémy.

(4)  Tento rámec by měl zahrnovat lov a vykládku rybolovných zdrojů, jakož i provoz lovných zařízení a interakci rybolovných činností s mořskými ekosystémy a měl by rovněž zohledňovat socio-ekonomickou dynamiku.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Technická opatření by se v případě potřeby měla vztahovat na rekreační rybolov, který může mít významný dopad na populace ryb a druhy měkkýšů.

(6)  Rekreační rybolov může mít významný dopad na mořském prostředí, populace ryb a další druhy, a měla by se proto na něj vztahovat technická opatření.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Ryby ulovené rekreačními rybáři (lov udicí) jsou vypouštěny s vysokou mírou přežití, pokud se na základě vědeckých důkazů neprokáže opak.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b)  Povinnost vykládky se podle nařízení (EU) č. 1380/2013 vztahuje na všechny úlovky druhů, na které se vztahují omezení odlovů. Nicméně jestliže jsou v rámci rekreačního rybolovu jedinci těchto druhů uloveni a okamžitě vypuštěni a vědecké důkazy prokazují vysokou míru jejich přežití, jako tomu může být v případě ryb ulovených rekreačními rybáři používajícími udici, mělo by být možné vyloučit dotčeny rybolov z povinnosti vykládky tím, že se budou uplatňovat postupy stanovené v tomto nařízení, obzvláště tím, že budou za tímto účelem přijata opatření v rámci víceletých plánů a plánů výmětů.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Technická opatření by měla přispívat k dosahování cílů SRP, kterými je provozování rybolovu na úrovni maximálního udržitelného výnosu, snižování nežádoucích úlovků a odstraňování výmětů, a rovněž přispívat k dosažení dobrého stavu prostředí, jak je uvedeno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES18.

(7)  Technická opatření by měla přispívat k dosahování cílů SRP.

__________________

 

18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

 

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Technická opatření musí být přiměřená sledovaným cílům. Před jejich přijetím je třeba zvážit jejich možný hospodářský a sociální dopad.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b)  Prosazování a provádění technických pravidel, operačních programů a případně vydávání povolení, omezení výstavby a provozu plavidel a některých zařízení by nemělo být na úkor plnění lepších norem v oblasti zdraví a bezpečnosti v případě plavidel provádějících rybolovné činnosti.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7c)  Technická opatření přijatá podle tohoto nařízení by měla být v souladu se strategickým plánem pro biologickou rozmanitost na období 2011–2020, který byl přijat na základě Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti, a měla by podpořit provádění strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020, zejména cíl, kterým je zajištění udržitelného využívání rybolovných zdrojů a s ním souvisejících činností.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Technická opatření by měla konkrétně poskytovat ochranu nedospělých živočichů a oblastí, kde dochází k výtěru, pomocí používání selektivních lovných zařízení a opatření k zamezení úlovkům. Technická opatření by rovněž měla minimalizovat, a pokud možno, úplně vyloučit dopady lovných zařízení na mořský ekosystém, zejména na citlivé druhy a stanoviště. Měla by také přispět k zavedení opatření týkajících se řízení pro účely splnění povinností vyplývajících ze směrnice Rady 92/43/EHS19, ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES20 a ze směrnice 2008/56/ES.

(8)  Technická opatření by měla konkrétně přispívat k ochraně nedospělých živočichů a oblastí, kde dochází k výtěru, pomocí používání selektivních lovných zařízení a opatření k zamezení úlovkům. Technická opatření by rovněž měla přispívat k minimalizaci a případně k odstranění negativních dopadů lovných zařízení na mořský ekosystém, zejména na citlivé druhy a stanoviště. Je třeba poskytovat pobídky, aby se podpořilo používání zařízení a postupů, které mají malý dopad na životní prostředí. Technická opatření by měla také přispět k zavedení opatření týkajících se řízení pro účely splnění povinností vyplývajících ze směrnice Rady 92/43/EHS, ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES a ze směrnice 2008/56/ES.

__________________

__________________

19 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

19 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. ).

20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. ).

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Problematiku náhodného odlovu citlivých druhů je vzhledem k vysoké míře ochrany, kterou jim poskytují směrnice 92/43/EHS, 2009/147/ES a 2008/56/ES, k jejich značnému ohrožení a k povinnosti dosáhnout dobrého stavu životního prostředí do roku 2020 nutné řešit komplexně v rámci všech rybolovných oblastí a veškerého rybolovného zařízení.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Pro vyhodnocení účinnosti technických opatření by měly být stanoveny cíle týkající se úrovně nežádoucích úlovků, úrovně vedlejších úlovků citlivých druhů a rozlohy stanovišť mořského dna nepříznivě ovlivněných rybolovem, které odrážejí cíle SRP a právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí (zejména směrnice Rady 92/43/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES21) a osvědčené mezinárodní postupy.

(9)  Pro vyhodnocení účinnosti technických opatření by měly být stanoveny ukazatele výkonnosti týkající se snižování úlovků ryb pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů a náhodných úlovků citlivých druhů a také snižování negativních environmentálních dopadů na mořská stanoviště, které odrážejí cíle SRP a právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí (zejména směrnice Rady 92/43/EHS, směrnice 2009/147/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES21) a osvědčené mezinárodní postupy.

__________________

__________________

21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Členské státy by měly v co největší míře využívat dostupných opatření v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/20141a, aby podpořily rybáře při provádění technických opatření a zajistily, že budou zohledněny socio-ekonomické cíle SRP.

 

_______________

 

1aNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Některá destruktivní lovná zařízení nebo metody, které využívají výbušnin, jedů, omamných látek, elektrického proudu, pneumatických kladiv nebo jiných perkusních nástrojů, vlečná zařízení a drapáky ke sběru rudých korálů nebo jiných druhů korálů nebo korálovitých druhů a některé harpuny by měla být zakázány s výjimkou zvláštního případu pulzní elektrické vlečné sítě, která může být využívána za určitých, přesně stanovených podmínek.

(11)  Některá destruktivní lovná zařízení nebo metody, které využívají výbušnin, jedů, omamných látek, elektrického proudu, pneumatických kladiv nebo jiných perkusních nástrojů, vlečná zařízení a drapáky ke sběru rudých korálů nebo jiných druhů korálů nebo korálovitých druhů a některé harpuny by měla být zakázány s výjimkou zvláštního případu pulzní elektrické vlečné sítě, která může být využívána za určitých, přesně stanovených podmínek. V této souvislosti je nutné zajistit, aby byly k dispozici poznatky o dopadech inovativních rybářských zařízení, jako jsou pulzní vlečné sítě, včetně kumulovaných účinků, a to ještě předtím, než bude povoleno použití takovéhoto zařízení v širokém rozsahu. Mimoto je třeba zavést systém monitorování, kontroly a hodnocení pro účely prosazování, výzkumu a také hodnocení. A konečně by stávající povolení měla být předmětem vědeckého přezkumu, a to předtím, než budou nastálo prohlášena za „nezakázaná“.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Je třeba získat podrobné a kvantifikované údaje o dopadech inovativních rybářských zařízení, jako jsou pulzní vlečné sítě, včetně jejich kumulativních účinků na mořské prostředí a druhy, a to ještě předtím, než bude v komerčním měřítku povoleno jejich obecné používání. Je třeba vytvořit účinný program pro monitorování a hodnocení.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  S ohledem na doporučení VTHVR by měl být i nadále zakázán rybolov s pevnými sítěmi v divizích ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj a VIIk a v podoblastech ICES VIII, IX, X a XII východně od 27° západní délky ve vodách, jejichž zaznamenaná hloubka je větší než 600 metrů, s cílem zajistit ochranu citlivých hlubinných druhů.

(14)  S ohledem na doporučení VTHVR by měl být i nadále zakázán rybolov s pevnými sítěmi v divizích ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj a VIIk a v podoblastech ICES VIII, IX, X a XII východně od 27° západní délky ve vodách, jejichž zaznamenaná hloubka je větší než 600 metrů, s cílem zajistit ochranu citlivých hlubinných druhů, a to v případě, že členské státy na základě vědeckých studií a v konzultaci s VTHVR nebo prováděním zvláštního řízení, které využívá regionalizaci, což by mohlo mimo jiné zahrnovat snížení počtu plavidel provozujících rybolov v dané oblasti nebo omezení měsíců rybolovu, nebo na základě víceletých plánů neprokáží, že tento rybolov má velmi nízkou úroveň vedlejších úlovků žraloků nebo výmětů.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  U některých vzácných druhů ryb, jako jsou některé druhy žraloků a rejnoků, by i omezená rybolovná činnost mohla mít za následek závažné riziko pro jejich zachování. Na ochranu těchto druhů by proto měl být zaveden všeobecný zákaz jejich lovu.

(15)  U některých druhů ryb, které jsou vzácné nebo jejichž biologické charakteristiky výrazně zvyšují riziko jejich nadměrného odlovu, by i omezená rybolovná činnost mohla mít za následek závažné riziko pro jejich zachování. Na ochranu těchto druhů by proto měl být zaveden všeobecný zákaz jejich lovu.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  S cílem pomoci odvětví rybolovu při provádění povinnosti vykládky by členské státy měly zavést opatření, jejichž účelem je usnadnit skladování a nacházet odbytiště pro mořské druhy, které nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů. Tato opatření by měla zahrnovat podporu investic do výstavby a úpravy míst vykládky a přístřešků nebo podporu investic s cílem přidat hodnotu produktům rybolovu.

(21)  S cílem pomoci odvětví rybolovu při provádění povinnosti vykládky a zajistit rovné podmínky jejím plným dodržováním by členské státy měly zavést opatření, jejichž účelem je usnadnit skladování a nacházet odbytiště pro mořské druhy, které nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů. Tato opatření by měla zahrnovat podporu investic do výstavby a úpravy míst vykládky a přístřešků nebo podporu investic s cílem přidat hodnotu produktům rybolovu.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  V případech, že vědecké poradenství dokládá, že dochází ke značným nežádoucím úlovkům druhů, které nepodléhají omezení odlovu, a proto na ně nelze uplatnit ani povinnost vykládky, by členské státy měly provádět pilotní projekty s cílem prozkoumat způsoby, jak takové úlovky omezit a jak zavést vhodná technická opatření k dosažení tohoto cíle.

(23)  V případech, že vědecké poradenství dokládá, že dochází ke značným nežádoucím úlovkům druhů, by členské státy měly provádět pilotní projekty s cílem prozkoumat způsoby, jak takové úlovky omezit a jak zavést vhodná technická opatření k dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Pokud nejsou na regionální úrovni zavedena žádná technická opatření, měly by se uplatnit definované základní normy. Tyto základní normy by měly být odvozeny ze stávajících technických opatření s přihlédnutím k poradenství VTHVR a ke stanoviskům zúčastněných stran. Měly by upravovat základní velikosti ok pro vlečná zařízení a pevné sítě, minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, uzavřené oblasti nebo oblasti s omezením rybolovu a opatření k ochraně přírody s cílem omezit vedlejší úlovky mořských savců a mořských ptáků v určitých oblastech a zahrnovat veškerá další aktuálně existující regionálně specifická opatření dosud potřebná pro zajištění toho, aby byly i nadále plněny cíle pro zachování druhů, dokud nebudou zavedena opatření v rámci regionalizace.

(24)  Pokud nejsou na regionální úrovni zavedena žádná technická opatření, měly by se uplatnit definované základní normy. Tyto základní normy by měly být odvozeny ze stávajících technických opatření s přihlédnutím k poradenství VTHVR a ke stanoviskům zúčastněných stran. Měly by upravovat základní velikosti ok pro vlečná zařízení a pevné sítě, minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, uzavřené oblasti nebo oblasti s omezením rybolovu a opatření k ochraně přírody s cílem minimalizovat a, pokud možno, odstranit vedlejší úlovky mořských savců a mořských ptáků v určitých oblastech a zahrnovat veškerá další aktuálně existující regionálně specifická opatření dosud potřebná pro zajištění toho, aby byly i nadále plněny cíle pro zachování druhů, dokud nebudou zavedena opatření v rámci regionalizace.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Členské státy ve spojení se zúčastněnými stranami mohou vypracovat společná doporučení pro vhodná technická opatření, která se odchylují od základních linií, v souladu s procesem regionalizace uvedeném v SRP.

(25)  Členské státy by v úzké spolupráci s příslušnými poradními sbory měly mít možnost na základě nejkvalitnějšího vědeckého poradenství vypracovat společná doporučení pro vhodná technická opatření, která se odchylují od základních linií, s cílem přizpůsobit technická opatření regionálním zvláštnostem rybolovu v souladu s procesem regionalizace uvedeném v SRP, a to i v případě, že neexistuje víceletý plán.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Tato regionální technická opatření by měla být přinejmenším rovnocenná základním normám z hlediska vzorců využívání zdrojů a ochrany citlivých druhů a stanovišť.

(26)  Regionalizace by měla být využita k zavedení opatření uzpůsobených daným podmínkám, která zohlední specifické rysy každé rybolovné oblasti, včetně ochrany jejích citlivých druhů a stanovišť. Tato regionální technická opatření by měla být udržitelná a měla by přinejmenším zaručit stejné vzorce využívání zdrojů a úroveň ochrany jako základní normy. Přijímání jakýchkoli regionálních technických opatření by se mělo zakládat na nejlepším dostupném vědeckém poradenství.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a)  Rozhodnutí přijatá regionálními skupinami členských států v rámci regionalizace by měla splňovat stejné normy demokratického dohledu jako normy platné v dotčených členských státech.

Pozměňovací návrh     27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26b)  Regionalizace by měla být používána jako nástroj, který podpoří účast veškerých příslušných subjektů, včetně nevládních organizací, posílí pravomoci rybářů a zapojí je tak, aby mohli úzce spolupracovat s členskými státy, poradními sbory a odborníky při přípravě opatření uzpůsobených daným podmínkám, která budou zohledňovat zvláštnosti každé rybolovné oblasti a chránit jejich environmentální podmínky.

Pozměňovací návrh     28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a)  V případě, že existuje zájem na přímém řízení týkající se jediného členského státu, je možno po konzultaci s příslušnými poradními sbory předložit návrhy individuálních technických opatření s cílem změnit platná opatření k ochraně.

Pozměňovací návrh     29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Při vytváření společných doporučení pro zavádění alternativních rozměrově a druhově selektivních lovných zařízení k základním velikostem ok sítí ve víceletých plánech by regionální skupiny členských států měly zajistit, že taková zařízení umožní minimálně obdobné nebo lepší vzorce selektivity v porovnání se základními zařízeními.

(28)  Při vytváření společných doporučení pro zavádění alternativních rozměrově a druhově selektivních lovných zařízení k základním velikostem ok sítí by regionální skupiny členských států měly zajistit, že taková zařízení umožní minimálně obdobné nebo lepší vzorce selektivity v porovnání se základními zařízeními.

Pozměňovací návrh     30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Při vytváření společných doporučení pro změnu nebo zavádění nových uzavřených oblastí nebo oblastí s omezením rybolovu na ochranu nedospělých živočichů a oblastí, kde dochází k výtěru, ve víceletých plánech, by regionální skupiny členských států měly ve svých společných doporučeních definovat specifikace, rozsah, trvání, omezení týkající se lovných zařízení a kontrolní a monitorovací opatření.

(29)  Při vytváření společných doporučení pro změnu nebo zavádění nových uzavřených oblastí nebo oblastí s omezením rybolovu na ochranu nedospělých živočichů a oblastí, kde dochází k výtěru, by regionální skupiny členských států měly ve svých společných doporučeních definovat specifikace, rozsah, trvání, omezení týkající se lovných zařízení a kontrolní a monitorovací opatření.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Při vytváření společných doporučení pro změnu nebo zavádění minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů ve víceletých plánech by regionální skupiny členských států měly zajistit, aby cíle SRP nebyly ohroženy tím, že zajistí dodržování ochrany nedospělých jedinců mořských druhů a zároveň to, že na trhu nedojde ke vzniku žádných disproporcí a že nebude vytvořen žádný trh pro ryby pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů.

(30)  Při vytváření společných doporučení pro změnu nebo zavádění minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů by regionální skupiny členských států měly přispívat k dosažení cílů SRP tím, že zajistí plné dodržování ochrany nedospělých jedinců mořských druhů a zároveň to, že na trhu nedojde ke vzniku žádných disproporcí a že nebude vytvořen žádný trh pro ryby pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  V rámci společných doporučení by měla být povolena možnost ukončení rybolovu v reálném čase ve spojení s ustanoveními týkajícími se opuštění oblasti jako doplňkového opatření k ochraně nedospělých živočichů a oblastí, kde dochází k výtěru. Podmínky pro zřizování a rušení takových oblastí, jakož i kontrolní a monitorovací opatření, by měly být definovány v příslušných společných doporučeních.

(31)  V rámci společných doporučení by měla být povolena možnost ukončení rybolovu v reálném čase ve spojení s ustanoveními týkajícími se opuštění oblasti jako doplňkového opatření k ochraně nedospělých živočichů a oblastí, kde dochází k výtěru, nebo citlivých druhů. Podmínky pro zřizování a rušení takových oblastí, jakož i kontrolní a monitorovací opatření, by měly být včetně případných výjimek definovány v příslušných společných doporučeních.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Na základě vědeckého posouzení dopadů inovativních zařízení, řádně vyhodnocených výborem VTHVR, by používání takovýchto zařízení nebo rozšíření o používání nových zařízení, jako je například pulzní elektrická vlečná síť, mohlo být zahrnuto jako jedna z možností do rámce společných doporučení regionálních skupin členských států. Využívání inovativních lovných zařízení by nemělo být povoleno v případě, že z vědeckého posouzení vyplyne, že jejich používání povede k negativním dopadům na citlivá přírodní stanoviště a necílové druhy.

(32)  Na základě vědeckého posouzení dopadů inovativních zařízení, řádně vyhodnocených výborem VTHVR, včetně případného negativního dopadu určitých zařízení, by používání takovýchto zařízení nebo rozšíření o používání inovativních zařízení, jako je například pulzní elektrická vlečná síť, mohlo být zahrnuto jako jedna z možností do rámce společných doporučení regionálních skupin členských států. Využívání inovativních lovných zařízení by nemělo být povoleno v případě, že z vědeckého posouzení vyplyne, že jejich používání povede k negativním přímým nebo kumulativním dopadům na mořská stanoviště, zejména citlivá přírodní stanoviště, nebo necílové druhy, nebo ohrozí dosažení dobrého environmentálního stavu mořských vod.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Regionální skupiny členských států by měly za účelem minimalizace vedlejších úlovků citlivých druhů a dopadů lovných zařízení na citlivá stanoviště vypracovat dodatečná zmírňující opatření ke snížení dopadů rybolovu na citlivé druhy a stanoviště. Pokud z vědeckých důkazů vyplývá, že dochází k vážnému ohrožení zachování těchto druhů a stanovišť, pak by měly členské státy zavést další omezení týkající se konstrukce a provozu určitých lovných zařízení, nebo dokonce zavést úplný zákaz jejich používání v daném regionu. Tato ustanovení by mohla být uplatněna zejména na využívání unášených tenatových sítí, které v některých oblastech vede k významným úlovkům kytovců a mořských ptáků.

(33)  Regionální skupiny členských států by měly za účelem minimalizace a, pokud možno, odstranění náhodných úlovků citlivých druhů a dopadů lovných zařízení na citlivá stanoviště vypracovat dodatečná zmírňující opatření ke snížení dopadů rybolovu na citlivé druhy a stanoviště. Pokud z vědeckých důkazů vyplývá, že dochází k vážnému ohrožení zachování těchto druhů a stanovišť, pak by měly členské státy zavést další omezení týkající se konstrukce a provozu určitých lovných zařízení, nebo dokonce zavést úplný zákaz jejich používání v daném regionu s cílem zajistit ochranu mořského prostředí, místních populací ryb a dotčených pobřežních komunit. Tato ustanovení by mohla být uplatněna zejména na využívání unášených tenatových sítí, které v některých oblastech vede k významným úlovkům kytovců a mořských ptáků.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  V zájmu zachování stávajících podrobných doporučení schválených Komisí pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) by pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie měla být přenesena na Komisi, pokud jde o seznamy citlivých mořských ekosystémů a také o konkrétní technická opatření týkající se vymezených opatření na ochranu mníka modrého a okouníka mořského. Komise by měla být rovněž zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci, pokud jde o začlenění budoucích změn těch opatření přijatých NEAFC, jež jsou předmětem určitých výslovně vymezených nepodstatných prvků tohoto nařízení a jež se v souladu s touto úmluvou stávají pro Unii závazné, do práva Unie. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni,

vypouští se

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  S cílem nebránit vědeckému výzkumu, umělému obnovování populací a přesídlování ryb se ustanovení tohoto nařízení nevztahují na úkony, které mohou být nezbytné k výkonu takových činností.

(36)  S cílem nebránit vědeckému výzkumu, přímému obnovování populací a přesídlování ryb se ustanovení tohoto nařízení nevztahují na úkony, které mohou být nezbytné k výkonu takových činností.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  Pokud dostupné vědecké poradenství uvádí, že je nezbytné provést okamžitý zásah na ochranu mořských druhů, Komise by měla být schopna přijmout v řádně odůvodněných případech okamžitě použitelné akty v přenesené pravomoci zavádějící technická opatření k odvrácení takovýchto hrozeb, a to dodatkem nebo odchylkou k tomuto nařízení, nebo technická opatření stanovená jiným způsobem v souladu s právními předpisy Unie. Tato opatření by měla být navržena takovým způsobem, aby řešila zejména neočekávané změny vzorců populací v důsledku vysokých nebo nízkých úrovní obnovování populací mladých jedinců, poskytovala ochranu rybám nebo měkkýšům ve tření v případě, že jsou populace na velmi nízké úrovni, nebo řešila jiné změny stavu zachování rybích populací, které mohou ohrozit stav populace. Mohla by zahrnovat omezení týkající se používání tažných nebo upevněných lovných zařízení nebo rybolovných činností v určitých oblastech nebo v určitých obdobích.

(37)  Pokud nejlepší dostupné vědecké poradenství uvádí, že je nezbytné provést okamžitý zásah na ochranu mořských druhů a stanovišť, Komise by měla být schopna přijmout v řádně odůvodněných případech okamžitě použitelné akty v přenesené pravomoci zavádějící technická opatření k odvrácení takovýchto hrozeb, a to dodatkem nebo odchylkou k tomuto nařízení, nebo technická opatření stanovená jiným způsobem v souladu s právními předpisy Unie. Tato opatření by měla být navržena takovým způsobem, aby řešila zejména neočekávané změny vzorců populací v důsledku vysokých nebo nízkých úrovní obnovování populací mladých jedinců nebo náhodných úlovků citlivých druhů, poskytovala ochranu rybám nebo měkkýšům ve tření v případě, že jsou populace na velmi nízké úrovni, nebo řešila jiné změny stavu zachování rybích populací nebo citlivých druhů, které mohou ohrozit stav populace; měla by také řešit zhoršování stavu populací druhů a stanovišť v důsledku rybolovu a zajišťovat veškerá další nezbytná opatření v oblasti ochrany. Takováto opatření by mohla zahrnovat omezení týkající se používání tažných nebo upevněných lovných zařízení nebo rybolovných činností v určitých oblastech nebo v určitých obdobích.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy by měla být přenesena na Komisi s cílem aktualizovat seznam ryb a měkkýšů, u nichž je zakázán cílený rybolov, aktualizovat seznam citlivých oblastí, kde by měl být rybolov omezen, přijmout technická opatření jako součást víceletých plánů a přijmout technická opatření jako součást dočasných plánů výmětů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(38)  Pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy by měla být přenesena na Komisi, aby za účelem stanovení ukazatelů výkonnosti pro technická opatření v souvislosti s úlovky ryb pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů definovala klíčové oblasti rybolovu a úrovně těchto úlovků, které se na tyto klíčové oblasti rybolovu vztahují, a aby aktualizovala seznam ryb a měkkýšů, u nichž je zakázán cílený rybolov, aktualizovala seznam citlivých oblastí, kde by měl být rybolov omezen, přijala technická opatření jako součást víceletých plánů, nebo v případně mimo rámec těchto víceletých plánů, a přijala technická opatření jako součást dočasných plánů výmětů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci svých přípravných prací prováděla náležité konzultace, a to i na odborné úrovni a na základě posouzení výboru VTHVR. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Do konce roku 2020 a poté každý třetí rok by měla Komise podat Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení na základě informací poskytnutých členskými státy a příslušnými poradními sbory a po hodnocení provedeném VTHVR. Tato zpráva by měla posoudit, do jaké míry technická opatření na regionální úrovni i na úrovni Unie přispěla k dosahování cílů a záměrů tohoto nařízení. Na základě této zprávy by členské státy měly tam, kde na regionální úrovni existují důkazy, že nebyly splněny cíle a záměry, v rámci tohoto regionu předložit plán stanovující nápravná opatření, která mají být přijata s cílem zajistit splnění těchto cílů a záměrů. Komise by na základě této zprávy také měla Evropskému parlamentu a Radě navrhnout veškeré nezbytné změny tohoto nařízení.

(40)  Do [tři roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každý třetí rok by měla Komise podat Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení na základě informací poskytnutých členskými státy a příslušnými poradními sbory a po hodnocení provedeném VTHVR. Tato zpráva by měla posoudit, do jaké míry technická opatření na regionální úrovni i na úrovni Unie přispěla k dosahování cílů a úrovně ukazatelů účinnosti tohoto nařízení. Na základě této zprávy by členské státy měly tam, kde na regionální úrovni existují důkazy, že nebyly splněny cíle nebo že ukazatele účinnosti zůstávají na neuspokojivé úrovni, v rámci tohoto regionu předložit plán stanovující nápravná opatření, která mají být přijata s cílem zajistit splnění těchto cílů a zlepšit úroveň dotčených ukazatelů účinnosti. Komise by na základě této zprávy také měla Evropskému parlamentu a Radě navrhnout veškeré nezbytné změny tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Nařízení Rady (ES) č. 1967/200629, (ES) č. 1098/200730, (ES) č. 1224/200931 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/201132 a (EU) č. 1380/201333 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(42)  Nařízení Rady (ES) č. 1967/200629, (ES) č. 1098/200730, (ES) č. 1224/200931 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/201333 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

__________________

__________________

29 Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11).

29 Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11).

30 Nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací, mění nařízení (EHS) č. 2847/93 a ruší nařízení (ES) č. 779/97 (Úř. věst. L 248, 22.9.2007, s. 1).

30 Nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací, mění nařízení (EHS) č. 2847/93 a ruší nařízení (ES) č. 779/97 (Úř. věst. L 248, 22.9.2007, s. 1).

31 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

31 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 44).

 

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  Za účelem doplnění nebo změny stávajících podrobných pravidel pro provádění doporučení schválených Generální komisí pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie ve vztahu k technickým opatřením podle nařízení (EU) č. 1343/2011. Komise by měla být rovněž zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci, pokud jde o začlenění budoucích změn těchto opatření přijatých GFCM, jež jsou předmětem určitých výslovně vymezených nepodstatných prvků tohoto nařízení a jež se v souladu s ustanoveními dohody GFCM stávají pro Unii závaznými, do práva Unie. Nařízení (EU) č. 1343/2011 by mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni,

vypouští se

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  provozu lovných zařízení a interakce rybolovných činností s mořskými ekosystémy.

b)  provozu lovných zařízení.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  interakce těchto zařízení s mořskými ekosystémy.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení se použije pro činnosti prováděné rybářskými plavidly Unie a státními příslušníky členských států, aniž by byla dotčena hlavní odpovědnost státu vlajky, v rybolovných oblastech uvedených v článku 5, jakož i rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou třetích zemí, která jsou v těchto zemích registrována, při rybolovu ve vodách Unie.

1.  Aniž je dotčen článek 29, použije se toto nařízení pro všechny rybolovné činnosti (komerční, i rekreační) prováděné rybářskými plavidly Unie a státními příslušníky členských států, aniž by byla dotčena hlavní odpovědnost státu vlajky, v rybolovných oblastech uvedených v článku 5, jakož i rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou třetích zemí, která jsou v těchto zemích registrována, při rybolovu ve vodách Unie.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Články 7 a 14 a část A příloh V až X se vztahují také na rekreační rybolov.

2.  Toto nařízení se použije také na rekreační rybolov.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Jako nástroje na podporu provádění společné rybářské politiky (SRP) musí technická opatření přispívat k dosahování cílů SRP stanovených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, a zejména v odstavcích 2 a 3 a v odst. 5 písm. a) a j) uvedeného článku.

1.  Technická opatření musí přispívat k dosahování cílů SRP stanovených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Technická opatření musí navíc zejména:

2.  Technická opatření musí zejména přispívat k dosažení následujících cílů:

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  optimalizovat vzorce využívání zdrojů za účelem ochrany nedospělých živočichů a oblastí, kde dochází k výtěru mořských druhů;

a)  zajištění udržitelných vzorců využívání zdrojů za účelem ochrany nedospělých živočichů a oblastí, kde dochází k výtěru mořských druhů a poskytnutí odpovídajících záruk;

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zajistit, aby byly minimalizovány, a pokud možno, odstraněny vedlejší úlovky mořských druhů uvedených ve směrnicích 92/43/EHS a 2009/147/ES a dalších citlivých druhů v důsledku rybolovu tak, aby nepředstavovaly ohrožení stavu těchto druhů z hlediska ochrany;

b)  zajištění toho, aby při rybolovu byly minimalizovány a pokud možno odstraněny náhodné úlovky citlivých mořských druhů, především druhů uvedených ve směrnicích 92/43/EHS a 2009/147/ES;

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zajistit, aby byly minimalizovány, a pokud možno, odstraněny ekologické dopady rybolovu na mořská stanoviště tak, aby nepředstavovaly ohrožení stavu těchto stanovišť z hlediska ochrany;

c)  zajištění toho, aby byly minimalizovány, a pokud možno, odstraněny negativní ekologické dopady rybolovu na mořská stanoviště, a to i prostřednictvím vhodných pobídek;

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  přispívat k zavádění opatření pro řízení rybolovu pro účely plnění povinností podle směrnic 92/43/EHS, 2009/147/ES, 2008/56/ES a 2000/60/ES.

d)  zavedení opatření pro řízení rybolovu pro účely plnění povinností podle směrnic 92/43/EHS, 2009/147/ES, 2008/56/ES a 2000/60/ES.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Záměry

Ukazatele výkonnosti

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Cílem technických opatření je dosahování následujících záměrů:

1.  Za účelem posouzení toho, zda technická opatření přispívají k dosažení cílů uvedených v článku 3, se použijí následující ukazatele výkonnosti:

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zajištění, aby úlovky mořských druhů pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebyly vyšší než 5 % objemových v souladu s čl. 2 odst. 2 a s článkem 15 nařízení (EU) č. 1380/2013;

a)  míra, v které jsou úlovky mořských druhů pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů postupně snižovány na přesně stanovené úrovně pro klíčové rybolovné oblasti;

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zajištění, aby vedlejší úlovky mořských savců, mořských plazů, mořských ptáků a jiných nekomerčně využívaných druhů nepřekračovaly úrovně stanovené v právních předpisech Unie a v mezinárodních dohodách;

b)   míra, v které jsou náhodné úlovky mořských savců, mořských plazů, mořských ptáků a jiných nekomerčně využívaných druhů postupně snižovány a případně odstraněny;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zajištění, aby ekologické dopady rybolovných činností na stanoviště mořského dna nepřekračovaly úrovně potřebné k dosažení dobrého stavu prostředí pro jednotlivé typy stanovišť hodnocené v rámci směrnice 2008/56/ES v každé mořské oblasti či podoblasti v souvislosti jak s kvalitou stanoviště, tak s prostorovým rozsahem, u nichž je třeba požadované úrovně dosáhnout.

c)   míra, v které jsou negativní ekologické dopady rybolovných činností na mořská stanoviště včetně citlivých stanovišť mořského dna minimalizovány a udržovány na nižší úrovni, než je úroveň potřebná k dosažení dobrého stavu prostředí, zejména v případě jednotlivých typů stanovišť hodnocených v rámci směrnice 2008/56/ES v každé mořské oblasti či podoblasti v souvislosti jak s kvalitou stanoviště, tak s prostorovým rozsahem, u nichž je třeba požadované úrovně dosáhnout.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 32 tohoto nařízení a článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 , které toto nařízení doplňuje tím, že za účelem odst. 1 písm. a) tohoto článku definuje:

 

a) klíčové rybolovné oblasti uvedené v tomto písmenu;

 

b) úrovně stávajících úlovků mořských druhů pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů pro jednotlivé klíčové rybolovné oblasti na základě údajů poskytnutých členskými státy pro referenční období let 2013–2015;

 

c) přesně stanovené úrovně, na které mají být úlovky mořských druhů pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů v jednotlivých klíčových rybolovných oblastí sníženy, aby se dosáhlo cíle, kterým je zajištění udržitelných vzorců využívání zdrojů a ochrana nedospělých živočichů.

 

Při určování přesně stanovených úrovní uvedených v písmenu c) prvního pododstavce se zohlední nejlepší dostupné vědecké poradenství, včetně VHTVR, a stávající a budoucí technické možnosti v souvislosti s tím, aby se zabránilo úlovkům mořských druhů pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Za účelem aktů v přenesené pravomoci uvedených v odstavci 1a mohou členské státy v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 předložit do... [12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] společné doporučení.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c.  V případě, že do lhůty stanovené v odstavci 1b tohoto článku není předloženo žádné společné doporučení, nebo pokud se má za to, že společné doporučení předložené členskými státy není v souladu s cíli tohoto nařízení, Komise do ...[18 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] a odchylně od čl. 18 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 přijme akty v přenesené pravomoci doplňující toto nařízení tím, že definují prvky uvedené v prvním pododstavci odstavce 1a tohoto článku, a to v souladu s článkem 32 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1d.  Za účelem postupného snižování úlovků mořských druhů pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů na úroveň, která zajišťuje udržitelné vzorce využívání zdrojů, jsou přesně stanovené úrovně uvedené v písmenu c) prvního pododstavce odstavce 1a podrobeny přezkumu, při němž se použije postup stanovený v odstavcích 1a, 1b a 1c, a případně budou dále sníženy v souladu s nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím a stávajícími i budoucími technickými možnostmi s ohledem na to, aby se takovýmto úlovkům zabránilo.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Rozsah, v jakém bylo těchto záměrů dosaženo, bude přezkoumán v rámci procesu podávání zpráv stanoveného v článku 34.

2.  Posouzení uvedené odstavci 1 se provádí v rámci podávání zpráv stanoveného v článku 34.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „Severním mořem“ se rozumí divize ICES34 IIa, IIIa a IV;

a)  „Severním mořem“ se rozumí vody Unie v divizích ICES34 IIa, IIIa a IV;

__________________

__________________

34 Divize ICES (Mezinárodní rady pro průzkum moří) jsou vymezeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 70).

34 Divize ICES (Mezinárodní rady pro průzkum moří) jsou vymezeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 70).

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  „severozápadními vodami“ se rozumí podoblasti ICES V (vyjma Va a v případě Vb pouze vody Unie), VI a VII;

c)  „severozápadními vodami“ se rozumí vody EU v podoblastech ICES V, VI a VII;

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  „nejvzdálenějšími regiony“ se rozumí vody v oblasti nejvzdálenějších regionů uvedených v čl. 349 prvním pododstavci Smlouvy, rozdělené na tři mořské oblasti: západní Atlantik, východní Atlantik a Indický oceán;

g)  „vodami Unie v Indickém oceánu a v západním Atlantiku“ se rozumí vody okolo Guadeloupe, Francouzské Guyany, Martiniku, Mayotte, Réunionu, Svatého Martina pod svrchovaností nebo v jurisdikci některého členského státu;

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „vzorcem využívání zdrojů“ se rozumí způsob rozložení rybolovného tlaku ve věkovém profilu populace;

1)  „vzorcem využívání zdrojů“ se rozumí způsob rozložení úmrtnosti způsobené rybolovem ve věkovém a velikostním profilu populace;

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „selektivitou“ se rozumí kvantitativní vyjádření uvedené jako pravděpodobnost, že ryby určité velikosti budou uloveny do ok určité velikosti (nebo na háček určité velikosti);

2)  „selektivitou“ se rozumí pravděpodobnost, že určité druhy nebo ryby určité velikosti budou uloveny díky určitým charakteristikám zařízení;

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  „selektivním rybolovem“ se rozumí schopnost rybolovné metody v průběhu rybolovu cíleně lovit ryby nebo měkkýše podle jejich velikosti a typu druhu a umožňovat, aby necílové druhy nebyly loveny nebo aby byly bez újmy vráceny zpět do moře;

vypouští se

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  „cíleným rybolovem“ se rozumí rybolov určitého druhu nebo kombinace druhů, kde celkový úlovek tohoto druhu / těchto druhů tvoří více než 50 % ekonomické hodnoty úlovku;

4)  „cíleným rybolovem“ se rozumí rybolovná činnost zaměřená na určité druhy nebo skupiny druhů, kde se přesné složení liší v závislosti na rybolovných oblastech a zvláštní pravidla upravující minimální technické parametry pro velikosti ok a selektivní zařízení se stanoví na regionální úrovni;

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a)  „stavem druhu z hlediska ochrany“ se rozumí stav druhu z hlediska ochrany definovaný v čl. 1 písm. i) směrnice 92/43/EHS;

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b)  „stavem přírodního stanoviště z hlediska ochrany“ se rozumí ochrana přírodních stanovišť definovaná v čl. 1 písm. e) směrnice 92/43/EHS;

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7)  „citlivým druhem“ se rozumí druh, jehož stav z hlediska ochrany včetně jeho stanoviště, rozšíření, velikosti populace a stavu populace je nepříznivě ovlivněn tlaky vyplývající z lidské činnosti včetně rybolovných činností. Citlivé druhy zahrnují zejména druhy uvedené v přílohách II a IV směrnice 92/43/EHS, druhy, na něž se vztahuje směrnice 2009/147/ES, a druhy, jejichž ochrana je nezbytná k dosažení dobrého stavu prostředí podle směrnice 2008/56/ES;

7)  „citlivým druhem“ se rozumí druh, jehož stav z hlediska ochrany včetně jeho stanoviště, rozšíření, velikosti populace nebo stavu populace je nepříznivě ovlivněn tlaky vyplývající z lidské činnosti včetně rybolovných činností. Citlivé druhy zahrnují zejména druhy uvedené v přílohách II a IV směrnice 92/43/EHS, druhy, na něž se vztahuje směrnice 2009/147/ES, a druhy, jejichž ochrana je nezbytná k dosažení dobrého stavu prostředí podle směrnice 2008/56/ES;

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8)  „malými pelagickými druhy“ se rozumí makrela obecná, sleď obecný, kranas, sardel obecná, sardinka obecná, treska modravá, stříbrnice evropská, šprot obecný, drsnatec obecný;

8)  „malými pelagickými druhy“ se rozumí mimo jiné makrela obecná, sleď obecný, kranas, sardel obecná, sardinka obecná, treska modravá, stříbrnice evropská, šprot obecný, drsnatec obecný,   očnatec štíhlý a sardinka oblá a madeirská;

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a)  „tradičním rybolovem (pro vlastní spotřebu)“ se rozumí nekomerční rybolovné činnosti využívající v omezené míře na místní úrovni mořské živé vodní zdroje výhradně pro osobní potřebu za použití pouze tradičních rybolovných zařízení a technik;

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10)  „poradními sbory“ se rozumí skupiny zúčastněných strany zřízené v rámci SRP s cílem podpořit vyvážené zastoupení všech zúčastněných stran a přispět k dosažení cílů SRP;

10)  „poradními sbory“ se rozumí skupiny zúčastněných strany zřízené podle článku 43 nařízení (EU) č. 1380/2013, které vyvíjejí svou činnost v souladu s článkem 44 a 45 a přílohou III tohoto nařízení;  

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11)  „vlečnou sítí“ se rozumí rybolovné zařízení, které je aktivně taženo jedním nebo několika rybářskými plavidly a sestává ze sítě s kuželovitě nebo pyramidovitě tvarovanou hlavní částí (hlavní částí vlečné sítě) uzavřené vzadu kapsou; „vlečným zařízením“ se rozumí jakékoli vlečné sítě, dánské nevody a obdobná zařízení, která mají kuželovitě nebo pyramidovitě tvarovanou hlavní část vzadu uzavřenou vakem (kapsou) nebo jsou tvořena dvěma dlouhými křídly, hlavní částí a vakem (kapsou) a jsou aktivně pohybována ve vodě;

11)  „vlečnou sítí“ se rozumí rybolovné zařízení tvořené sítí, která je aktivně tažena jedním nebo několika rybářskými plavidly a je vzadu uzavřena vakem (kapsou);

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11a)  „vlečným zařízením“ se rozumí jakékoli vlečné sítě, dánské nevody a obdobná zařízení, která jsou aktivně pohybována ve vodě jedním nebo více plavidly nebo jakýmkoli jiným mechanickým systémem;

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12)  „vlečnou sítí pro lov při dně“ se rozumí vlečné sítě navržené a sestavené pro práci na mořském dně nebo při něm;

12)  „vlečnou sítí pro lov při dně“ se rozumí vlečné sítě navržené a sestavené pro práci na mořském dně nebo při něm;

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

13)  „párovou vlečnou sítí pro lov při dně“ se rozumí vlečná síť pro lov při dně vlečená současně dvěma čluny, z nichž každý vleče jednu stranu vlečné sítě. Horizontální rozevření vlečné sítě je udržováno vzdáleností mezi oběma čluny vlekoucími toto zařízení;

13)  „párovou vlečnou sítí pro lov při dně“ se rozumí vlečná síť pro lov při dně vlečená současně dvěma čluny, z nichž každý vleče jednu stranu vlečné sítě. Horizontální rozevření vlečné sítě je udržováno vzdáleností mezi oběma čluny vlekoucími toto zařízení;

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

15)  „vlečnou sítí vlečenou za pomoci výložníku po boku lodi“ se rozumí lovné zařízení s vlečnou sítí vodorovně otevřenou pomocí ocelové nebo dřevěné trubice, výložník a síťovina opatřené spodními řetězy, řetězovými rohožemi nebo ujímacími řetězy, aktivně tažené po dně;

15)  „vlečnou sítí vlečenou za pomoci výložníku po boku lodi“ se rozumí lovné zařízení s vlečnou sítí vodorovně otevřenou pomocí výložníku, křídla nebo obdobného zařízení;

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

16)  „pulzní elektrickou vlečnou sítí“ se rozumí rybářská technika, která využívá k rybolovu elektrického pole. Zařízení pulzní vlečné sítě se skládá z několika elektrod, které jsou připojeny na zařízení ve směru vlečení a které vydávají krátké elektrické pulzy;

16)  „pulzní elektrickou vlečnou sítí“ se rozumí vlečná síť, která pro lov biologických mořských zdrojů využívá elektrické pulzy;

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

17a)  „pobřežními nevody“ se rozumí kruhové zátahové a tažené sítě kladené z plavidla a tažené z pobřeží nebo z plavidla upoutaného nebo zakotveného k pobřeží;

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

20)  „pevnými sítěmi“ se rozumí jakýkoli typ svislé nebo volně zavěšené či třístěnné tenatové sítě, která je buď ukotvena k mořskému dnu (tenatové sítě nebo pevné sítě), nebo se nechá unášet přílivem (unášené tenatové sítě), aby do nich ryby mohly vplout a zamotat se nebo uváznout v síťoví;

20)  „pevnými sítěmi“ se rozumí jakýkoli typ svislé nebo volně zavěšené či třístěnné tenatové sítě, která je ukotvena k mořskému dnu (tenatové sítě nebo pevné sítě), aby do ryby mohly vplout a zamotat se nebo uváznout v síťoví;

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

21)  „unášenou sítí“ se rozumí síť tvořená jednou nebo více stěnami síťoviny společně paralelně připevněnými na hlavní šňůře (hlavních šňůrách), která je udržována na vodní hladině nebo v určité vzdálenosti pod ní pomocí plovoucích zařízení a která je unášena proudem buď samostatně, nebo s lodí, ke které může být připevněna. Unášená síť může být vybavena zařízeními ke stabilizaci sítě nebo k omezení jejího unášení proudem, jako je plovoucí kotva nebo kotva při dně upevněná na jednom konci sítě;

21)  „unášenou sítí“ se rozumí síť, která je udržována na vodní hladině nebo v určité vzdálenosti pod ní pomocí plovoucích zařízení a která je unášena proudem buď samostatně, nebo s lodí, ke které může být připevněna. Unášená síť může být vybavena zařízeními ke stabilizaci sítě nebo k omezení jejího unášení proudem;

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

22)  „svislou tenatovou sítí pro lov při dně“ se rozumí síť tvořená jedním kusem síťoviny, udržovaná ve svislé poloze ve vodě plováky a závažími. Používá se pro chytání živých vodních zdrojů tím, že uvíznou v okách, a je upevněna, nebo je možné, aby byla upevněna, jakýmkoli způsobem k mořskému dnu;

22)  „tenatovou sítí“ se rozumí statická síť tvořená jedním kusem síťoviny, udržovaná ve svislé poloze ve vodě plováky a závažími.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

23)  „volně zavěšenou tenatovou sítí pro lov při dně“ se rozumí jedna stěna síťoviny sestavená tak, že síťovina je zavěšena na lanech a vytváří větší průvěs sítě než svislá tenatová síť. U volně zavěšených tenatových sítí je hlavní lano při rybolovu zpravidla méně nadnášeno a síť se nenachází v takové výšce jako svislá tenatová síť pro lov při dně a je nebo může být upevněna jakýmkoli způsobem k mořskému dnu;

23)  „volně zavěšenou tenatovou sítí“ se rozumí pevná síť tvořená stěnou síťoviny, která je zavěšena na lanech a vytváří větší průvěs sítě než svislá tenatová síť.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

24)  „třístěnnou tenatovou sítí pro lov při dně“ se rozumí síť tvořená dvěma nebo více vrstvami síťoviny, přičemž dvě vnější vrstvy mají velkou velikost ok a mezi ně je vložena síť s jemnými drobnými oky, a která je upevněna, nebo je možné, aby byla upevněna, jakýmkoli způsobem k mořskému dnu;

24)  „třístěnnou tenatovou sítí“ se rozumí pevná síť tvořená dvěma nebo více vrstvami síťoviny, přičemž dvě vnější vrstvy mají velkou velikost ok a mezi ně je vložena síť s drobnými oky;

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

26)  „dlouhou lovnou šňůrou“ se rozumí lovné zařízení skládající se z hlavní šňůry, někdy značně dlouhé, na kterou se v pravidelných vzdálenostech připevňují návazce s háčky buď s návnadou, nebo bez návnady. Hlavní šňůra je ukotvena buď vodorovně na dně nebo v jeho blízkosti, svisle nebo může být unášena u hladiny;

26)  „dlouhou lovnou šňůrou“ se rozumí lovné zařízení skládající se z hlavního lana proměnlivé délky, na které se připevňují vedlejší lanka s háčky ve vzdálenostech podle cílového druhu. Hlavní šňůra je ukotvena buď vodorovně na dně nebo v jeho blízkosti, svisle nebo může být unášena u hladiny;

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

27)  „krytými vršemi a koši“ se rozumějí pasti ve formě klecí nebo košíčků z různých materiálů určené pro lov korýšů nebo ryb, které jsou umístěny na dno buď jednotlivě, nebo v řadách, jsou spojeny lany (řady bójí) do bójí, které znázorňují jejich polohu na povrchu, a jsou opatřeny jedním nebo více otvory nebo vstupy;

27)  „krytými vršemi a koši“ se rozumějí pasti ve formě klecí nebo košíčků určené pro lov korýšů, mlžů nebo ryb, které jsou umístěny na dno nebo se nad ním vznášejí buď jednotlivě, nebo v řadách, jsou spojeny lany (řady bójí) do bójí, které znázorňují jejich polohu na povrchu, a jsou opatřeny jedním nebo více otvory nebo vstupy;

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

28)  „ruční šňůrou“ se rozumí rybářská technika, při níž se jediná lovná šňůra drží v rukou. Ke šňůře je připevněna jedna nebo více nástrah nebo háčků s návnadou;

28)  „ruční šňůrou“ se rozumí jediná lovná šňůra držená v rukou, k níž je připevněna jedna nebo více nástrah nebo háčků s návnadou;

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  „svatoondřejským křížem“ se rozumí zařízení provádějící nůžkovité pohyby za účelem sběru například mlžů nebo červených korálů z mořského dna;

(29)  „svatoondřejským křížem“ se rozumí zařízení, které může provádět nůžkovité pohyby za účelem sběru například mlžů nebo červených korálů z mořského dna;

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  „kapsou vlečné sítě“ se rozumí nejzazší část vlečné sítě mající buď válcovitý tvar, tj. stejný celkový obvod, nebo zužující se tvar. Skládá se z jedné nebo více stěn (dílů síťoviny) o stejné velikosti ok připojených k sobě navzájem po stranách v ose vlečení švem, k němuž může být připojeno postranní lano. Pro účely regulace to bude vnímáno jako posledních 50 ok sítě;

(30)  „kapsou vlečné sítě“ se rozumí nejzazší část vlečné sítě mající buď válcovitý tvar, tj. stejný celkový obvod, nebo zužující se tvar. Skládá se z jedné nebo více stěn (dílů síťoviny) připojených k sobě navzájem po stranách. Pro účely regulace to bude vnímáno jako posledních 50 ok sítě;

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  „velikostí ok“ se rozumí velikost ok jakékoli kapsy vlečné sítě vlečného zařízení měřená v souladu s postupem uvedeným v nařízení Komise (ES) č. 517/200840;

(31)  „velikostí ok“ se rozumí:

 

a)   v případě uzlových sítí: největší vzdálenost mezi dvěma protilehlými uzly stejného oka sítě při plném natažení;

 

b)   v případě sítí bez uzlů: největší vzdálenost mezi dvěma protilehlými špičkami podél nejdelší osy stejného oka sítě při plném natažení;

__________________

 

40 Nařízení Komise (ES) č. 517/2008 ze dne 10. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 850/98, pokud jde o určování velikosti ok a posuzování síly vlákna rybářských sítí (Úř. věst. L 151, 11.6.2008, s. 5).

 

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  „čtvercovými oky“ se rozumí tvar oka provedený síťováním s 45° odchylkou od směru N tak, že strany ok jsou rovnoběžné a svírají 90° úhel s osou vlečení;

(32)  „čtvercovými oky“ se rozumí oka ve tvaru čtyřúhelníku složená ze dvou skupin rovnoběžných stran o stejné nominální délce, kdy je jedna skupina rovnoběžná a druhá svírá pravý úhel s příčnou osou sítě;

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  „kosočtvercovými oky“ se rozumí normální kosočtvercový tvar ok síťoviny;

(33)  „kosočtvercovými oky“ se rozumí čtyři vlákna stejné délky, kde dvě úhlopříčky oka jsou kolmé a jedna úhlopříčka je rovnoběžná s podélnou osou síťoviny;

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  „sítovou sítí“ se rozumí zařízení připevněné po celém obvodu vlečné sítě pro odlov garnátů v blízkosti rozpěrného břevna a zužující se k vrcholu, kde je připevněno ke spodnímu dílci vlečné sítě pro odlov garnátů. V místě spojení sítové sítě a kapsy vlečné sítě je vyříznut výstupní otvor, který umožňuje uniknout druhům nebo jedincům, kteří jsou příliš velcí, než aby prošli sítem, zatímco krevety sítem procházejí do kapsy vlečné sítě;

vypouští se

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  „dobou ponoření“ se rozumí období od okamžiku prvního položení sítí do vody do okamžiku úplného vytažení sítí na palubu rybářského plavidla;

(38)  „dobou ponoření“ se rozumí období od okamžiku prvního položení zařízení do vody do okamžiku úplného vytažení zařízení na palubu rybářského plavidla;

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  „senzory na sledování zařízení“ se rozumí dálkové elektronické senzory, které lze umístit na vlečné sítě nebo na košelkový nevod s cílem sledovat klíčové parametry výkonnosti, jako je například vzdálenost mezi vlečnými chlopněmi nebo velikost úlovku;

(39)   „senzory na sledování zařízení“ se rozumí dálkové elektronické senzory, které jsou připevněny s cílem sledovat klíčové parametry, jako je například vzdálenost mezi vlečnými chlopněmi nebo objem úlovku;

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 39 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

39a)  „zatíženou šňůrou“ se rozumí řada háčků s návnadou a přidaným závažím, aby se zvýšila její rychlost klesání a tím se snížila doba expozice mořským ptákům;

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  „akustickým odpuzujícím zařízením“ se rozumí dálková zařízení používaná k upozornění druhů, jako jsou například mořští savci, na přítomnost lovných zařízení a k jejich varování vysíláním akustických signálů;

(40)  „akustickým odpuzujícím zařízením“ se rozumí dálková zařízení, která vysílají akustické signály k odhánění druhů, jako jsou například mořští savci, od lovných zařízení;

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  „odlovem nejkvalitnější části populace“ se rozumí praktika výmětů levných ryb, na které se vztahují omezení odlovu, i když by mohly být zákonně vyloženy, s cílem maximalizovat celkovou ekonomickou nebo peněžní hodnotu ryb přivezených zpět do přístavu;

(42)  „odlovem nejkvalitnější části populace“ se rozumí praktika výmětů levných ryb, na které se vztahují omezení odlovu, i když by měly být zákonně vyloženy, s cílem maximalizovat celkovou ekonomickou nebo peněžní hodnotu ryb přivezených zpět do přístavu;

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 43 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

43a)  „významnými nepříznivými dopady“ se rozumí významné nepříznivé dopady, jak jsou definovány v čl. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 734/2008;

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 45 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

45a)  „ukazateli výkonnosti“ se rozumí soubor parametrů zaměřených na posouzení účinnosti technických opatření.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  jakýkoli typ střeliva;

g)  jakýkoli typ střeliva s výjimkou střeliva používaného k usmrcení tuňáků v síťových klecích nebo ulovených za pomoci ručních a pneumatických harpun používaných při rekreačním rybolovu bez akvalungu, a to od úsvitu do soumraku;

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Žádná část jakéhokoli vlečného zařízení nesmí být zhotovena z ok o velikosti menší než velikost ok kapsy vlečné sítě. Toto ustanovení se nevztahuje na síťová zařízení používaná k upevnění čidel určených k monitorování zařízení.

1.  Žádná část jakéhokoli vlečného zařízení nesmí být z ok o velikosti menší než velikost ok kapsy vlečné sítě. Toto ustanovení se nevztahuje na síťová zařízení používaná k upevnění čidel určených k monitorování zařízení ani na selektivní zařízení za účelem zvýšení velikostní nebo druhové selektivity mořských druhů.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Je zakázáno zhotovovat kapsu vlečné sítě nebo připevňovat jakékoliv zařízení tak, aby ucpávalo nebo jinak významnou měrou zmenšovalo velikost ok kapsy vlečné sítě nebo jakékoli části vlečného zařízení. Toto ustanovení však nevylučuje využívání určitých zařízení používaných ke snížení opotřebení, ke zpevnění nebo k omezení úniku úlovků v přední části vlečných zařízení.

3.  Je zakázáno využívat nebo přepravovat na palubě rybářských plavidel jakékoliv zařízení tak, aby ucpávalo nebo jinak významnou měrou zmenšovalo velikost ok kapsy vlečné sítě nebo jakékoli části vlečného zařízení. Toto ustanovení však nevylučuje využívání určitých zařízení používaných ke snížení opotřebení, ke zpevnění nebo k omezení úniku úlovků v přední části vlečných zařízení, nebo instalaci zařízení určených ke kontrole úlovku.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Obecná omezení používání pevných sítí

Obecná omezení používání pevných sítí a unášených tenatových sítí

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  tuňák křídlatý (Thunnus alalunga),

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Svislé tenatové sítě pro lov při dně, volně unášené tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě je zakázáno používat na místech, kde zaznamenaná hloubka přesahuje 600 metrů.

5.  Svislé tenatové sítě pro lov při dně, volně unášené tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě je zakázáno používat na místech, kde zaznamenaná hloubka přesahuje 200 metrů.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Aniž je dotčen odstavec 5:

 

a) zvláštní odchylky stanovené v bodě 6 části C přílohy V, v bodech 6 a 9 části C přílohy VI a v bodě 4 části C přílohy VII se použijí v případech, kde se zaznamenaná hloubka pohybuje mezi 200 až 600 metry;

 

b) použití svislých tenatových sítí pro lov při dně, volně unášených tenatových sítí a třístěnných tenatových sítí na místech, kde zaznamenaná hloubka přesahuje 200 metrů, se povoluje v rybolovné oblasti vymezené v čl. 5 písm. e).

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  S výjimkou případů, kdy byla udělena odchylka podle článku 16 směrnice 92/43/EHS, se zakazuje úmyslný lov, uchovávání na palubě, překládka nebo vykládka druhů ryb nebo měkkýšů uvedených v příloze IV zmíněné směrnice.

vypouští se

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Jsou-li uloveny jako vedlejší úlovek, nesmějí být druhy uvedené v odstavcích 1 a 2 poraněny a jedinci se neprodleně vypouštějí zpět do moře.

3.  Jsou-li uloveny jako náhodný úlovek, nesmějí být druhy uvedené v odstavci 2 poraněny a jedinci se neprodleně vypouštějí zpět do moře.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Odstavec 3 se neuplatní v případě, že má členský stát vlajky oficiální program, který se zabývá sběrem a vědeckým zkoumáním jedinců druhů uvedených v příloze I.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud z nejlepšího dostupného vědeckého poradenství vyplývá, že je nutné provést změnu seznamu v příloze I přidáním nových druhů, které vyžadují ochranu, je Komise zmocněna takové změny přijímat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32.

4.  Pokud z nejlepšího dostupného vědeckého poradenství vyplývá, že je nutné provést změnu seznamu v příloze I přidáním nových druhů, které vyžadují ochranu, nebo výmazem druhů, které již nemusí být uvedeny v seznamu, je Komise zmocněna takové změny přijímat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Opatření přijatá podle odstavce 4 tohoto článku jsou zaměřena na dosažení záměru uvedeného v čl. 4 odst. 1 písm. b).

5.  Opatřením přijatým podle odstavce 4 tohoto článku by mělo předcházet posouzení ukazatelů výkonnosti uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b).

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 12 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vedlejší úlovky mořských savců, mořských ptáků a mořských plazů

Úlovky mořských savců, mořských ptáků a mořských plazů

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Jsou-li uloveny jako vedlejší úlovek, nesmějí být druhy uvedené v odstavci 1 poraněny a jedinci se neprodleně vypouštějí.

2.  Jsou-li uloveny jako náhodný úlovek, nesmějí být druhy uvedené v odstavci 1 poraněny a jedinci se neprodleně vypouštějí. Provozovatelé rybářských plavidel vedou záznamy a předávají příslušným orgánům informace o těchto náhodných úlovcích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/10041a.

 

_______________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1004 ze dne 17. května 2017 o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 199/2008 (Úř. věst. L 157, 20.6.2017, s. 1).

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Odchylně od odstavců 1 a 2 se povoluje uchovávání na palubě, překládka nebo vykládka jedinců mořských druhů uvedených v odstavci 1, kteří byli uloveni jako vedlejší úlovek, pokud je taková činnost nezbytná pro zabezpečení pomoci obnovy jednotlivých živočichů a pokud dané příslušné vnitrostátní orgány byly řádně informovány předem.

3.  Odchylně od odstavců 1 a 2 se povoluje uchovávání na palubě, překládka nebo vykládka jedinců mořských druhů uvedených v odstavci 1, kteří byli uloveni jako náhodný úlovek, pokud je taková činnost nezbytná pro zabezpečení pomoci obnovy jednotlivých živočichů. Uchovávání na palubě, překládka nebo vykládka jedinců mořských druhů se povoluje, pokud jsou jedinci mrtví a pokud je lze využít pro vědecké účely. Dané příslušné vnitrostátní orgány musí být řádně informovány předem.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Odstavce 1 a 2 se neuplatní v případě, že má členský stát vlajky oficiální program, který se zabývá sběrem a vědeckým zkoumáním jedinců mořských ptáků, mořských plazů nebo mořských savců.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Opatření přijatá podle odstavce 4 tohoto článku jsou zaměřena na dosažení záměru uvedeného v čl. 4 odst. 1 písm. b).

5.  Opatření přijatá podle odstavce 4 tohoto článku jsou zaměřena na dosažení cílů tohoto nařízení týkajících se ukazatelů výkonnosti uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b).

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Členské státy sledují účinnost opatření přijatých podle tohoto článku o minimalizaci náhodných úlovků a podají Komisi zprávu o pokroku do ... [dva roky od vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každé tři roky.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Je zakázáno používat lovná zařízení uvedená v příloze II v příslušných oblastech uvedených v této příloze.

1.  Je zakázáno používat lovná zařízení uvedená v příloze II v příslušných oblastech uvedených v této příloze. Příslušné posouzení provedou členské státy, pokud jsou lovná zařízení používána ve zvláštních oblastech ochrany podle směrnice 92/43/EHS a zvláště chráněných oblastech podle směrnice 2009/147/ES.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Je zakázáno úmyslné narušování, poškozování nebo ničení citlivých stanovišť a míst rozmnožování nebo míst odpočinku citlivých druhů.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud nejlepší dostupné vědecké poradenství doporučuje změnu seznamu oblastí uvedených v příloze II včetně přidání nových oblastí, je Komise zmocněna takové změny přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s postupem uvedeným v čl. 11 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1380/2013. Při přijímání těchto změn musí Komise věnovat zvláštní pozornost zmírňování negativních dopadů přemístění rybolovné činnosti do jiných citlivých oblastí.

2.  Pokud nejlepší dostupné vědecké poradenství doporučuje naléhavou změnu seznamu oblastí uvedených v příloze II, je Komise zmocněna takové změny přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s postupem uvedeným v čl. 11 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1380/2013. Při předkládání návrhu s těmito změnami musí Komise poskytnout úplnou mapu citlivé oblasti a věnovat zvláštní pozornost zmírňování negativních sociálních, hospodářských a environmentálních dopadů přemístění rybolovné činnosti do jiných oblastí.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud se taková stanoviště vyskytují ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo do jurisdikce členského státu, je tento členský stát v souladu s postupem uvedeným v článku 11 nařízení (EU) č. 1380/2013 oprávněn ke zřizování uzavřených oblastí nebo zavádění jiných opatření pro zachování zdrojů k ochraně těchto stanovišť. Tato opatření musí být v souladu s cíli článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 a nesmí být méně přísná než opatření stanovená v právních předpisech Unie.

3.  Pokud se oblasti uvedené v příloze II vyskytují ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo do jurisdikce členského státu, je tento členský stát v souladu s postupem uvedeným v článku 11 nařízení (EU) č. 1380/2013 oprávněn ke zřizování uzavřených oblastí nebo zavádění jiných opatření pro zachování zdrojů k ochraně těchto stanovišť. Tato opatření musí být v souladu s cíli článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 a nesmí být méně přísná než opatření stanovená v právních předpisech Unie.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Členské státy přijmou opatření k ochraně oblastí, v nichž se vyskytují nebo by se mohly vyskytovat citlivé mořské ekosystémy vymezené v čl. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 734/2008 ve vodách, které spadají pod jejich svrchovanost nebo jurisdikci, a uzavřou tyto oblasti pro rybolovné činnosti na dně, ledaže nejlepší dostupné vědecké poradenství prokáže, že takové činnosti nemají významné nepříznivé dopady na tyto ekosystémy. Tato opatření musí být v souladu s rezolucemi přijatými Valným shromážděním Organizace spojených národů, zejména s rezolucemi 61/105 a 64/72, a musí být přinejmenším rovnocenná z hlediska úrovně ochrany poskytované citlivým mořským ekosystémům podle nařízení (ES) č. 734/2008.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zajištění ochrany nedospělých jedinců mořských druhů podle čl. 15 odst. 11 a 12 nařízení (EU) č. 1380/2013;

a)  zajištění ochrany nedospělých jedinců mořských druhů, aby většina lovených ryb dosáhla věku výtěru před ulovením, a podle čl. 15 odst. 11 a 12 nařízení (EU) č. 1380/2013;

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  zákazu uvádění nedospělých jedinců mořských druhů podle čl. 12 odst. 5 písm. b) a čl. 15 odst. 11 nařízení (EU) č. 1380/2013 na trh k lidské spotřebě;

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 14a

 

Dovážené produkty rybolovu určené k lidské spotřebě

 

Dovážené produkty rybolovu určené k lidské spotřebě, které byly uloveny mimo vody Unie v oblastech, podoblastech a divizích uvedených v článku 5, musí splňovat minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů stanovené v přílohách tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou opatření usnadňující skladování úlovků nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů vyložených v souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo nalezení odbytišť pro ně. Tato opatření mohou zahrnovat podporu investic do výstavby a úprav míst vykládky a přístřešků nebo podporu investic za účelem zvýšení hodnoty produktů rybolovu.

Členské státy zavedou přiměřená opatření usnadňující skladování úlovků nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů vyložených v souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo nalezení odbytišť pro ně. Tato opatření zahrnou podporu investic do výstavby a úprav míst vykládky a přístřešků, jakož i podporu investic za účelem zvýšení hodnoty produktů rybolovu.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Praktiky odlovu nejkvalitnější části populace ryb a uvolňování určitých druhů jsou zakázány.

1.  Praxe odlovu nejkvalitnější části populace ryb je zakázána.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odstavec 1 se nepoužije na úlovky druhů, na něž se podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 nevztahuje povinnost vykládky.

2.  Odstavec 1 se nepoužije na rybolovné činnosti ve Středozemním moři nebo na úlovky druhů, na něž se podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 nevztahuje povinnost vykládky.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 17 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Druhy, na které se nevztahují omezení odlovů

Pilotní projekty k zamezení nežádoucím úlovkům

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy mohou provádět pilotní projekty s cílem zkoumat metody umožňující zamezit nežádoucím úlovkům druhů, na které se nevztahují omezení odlovů, snižovat je nebo odstranit. Tyto pilotní projekty musí zohlednit stanoviska příslušných poradních sborů a musí být založeny na nejlepším dostupném vědeckém poradenství.

1.  Členské státy mohou provádět pilotní projekty s cílem zkoumat metody umožňující zamezit nežádoucím úlovkům, snižovat je nebo odstranit. Tyto pilotní projekty musí zohlednit stanoviska příslušných poradních sborů a musí být založeny na nejlepším dostupném vědeckém poradenství.

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V případě, že z výsledků těchto pilotních studií nebo z jiného vědeckého poradenství vyplývá, že nežádoucí úlovky druhů, na které se nevztahují omezení odlovů, jsou významné, mohou členské státy zavést technická opatření ke snížení těchto nežádoucích úlovků v souladu s postupem stanoveným v článku 19 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tato technická opatření se vztahují pouze na rybářská plavidla plující pod vlajkou daného členského státu.

2.  V případě, že z výsledků těchto pilotních studií nebo z jiného vědeckého poradenství vyplývá, že nežádoucí úlovky druhů, na které se nevztahují omezení odlovů, jsou významné, zavedou členské státy technická opatření k vyvarování se nebo co největšímu snížení těchto nežádoucích úlovků v souladu s postupem stanoveným v článku 19 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo v článku 18 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  V případech, kdy ostatní členské státy hodlají zavést podobná technická opatření, může být v souladu s článkem 18 předloženo společné doporučení.

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 17a

 

Odchylka od povinnosti vykládky

 

1. Odchylně od článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 nejsou rybářská plavidla, která se dobrovolně účastní systému úplné dokumentace úlovků a výmětů, povinna vykládat neobchodovatelné úlovky za předpokladu, že byly zaznamenány a případně započítány do kvót.

 

2. Systémy úplné dokumentace uvedené v odstavci 1 umožní zaznamenávat veškerá data o rybolovných činnostech, včetně úlovků a výmětů.

 

3. Systémy úplné dokumentace uvedené v odstavci 1 mohou být zřízeny členským státem se souhlasem Komise nebo na základě aktu Unie. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32, pokud jde o:

 

a) zřízení nebo schválení těchto systémů úplné dokumentace;

 

b) údaje, které mají být zaznamenány, a specifikace těchto systémů s patřičným ohledem na odstavec 2 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Článek 17 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 17b

 

Dokumentace

 

V souladu s článkem 49 nařízení (ES) č. 1224/2009 mohou členské státy zavést elektronické monitorovací opatření za účelem dokumentace úlovků, výmětů a rybolovné činnosti.

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Kapitola 2 – oddíl 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ODDÍL 5a

 

ÚPRAVA RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL

 

Článek 17c

 

Úprava tonáže

 

U nových a stávajících rybářských plavidel se povoluje zvýšení tonáže plavidla s cílem zlepšit bezpečnost na palubě, pracovní podmínky a hygienu a kvalitu produktů, jakož i zvýšení tonáže plavidla určeného k ukládání nežádoucích úlovků podléhajících povinnosti vykládky v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 za předpokladu, že tato zvýšení nepovedou ke zvýšení potenciálu plavidla z hlediska úlovků. Příslušné objemy se nezohlední pro účely posouzení rybolovní kapacity vzhledem ke stropům stanoveným v příloze II k nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo v režimech vstupu/výstupu uvedených v článku 23 daného nařízení.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 18 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Hlavní zásady

Regionální technická opatření

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. g

g)  v příloze XI pro nejvzdálenější regiony.

g)  v příloze XI pro vody Unie v Indickém oceánu a v západním Atlantiku.

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Avšak ustanovení o velikosti ok stanovená v části B příloh V až XI se použijí pouze v případě, že do ... [18 měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost] nebyl přijat žádný akt v přenesené pravomoci podle odstavce 2 tohoto článku upravující stejný předmět s ohledem na dotčenou oblast rybolovu. V případě vstupu v platnost části B přílohy tohoto nařízení přijme Komise bez ohledu na čl. 6 odst. 1 bod 4 ve stejný den akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32, kterým se doplní toto nařízení stanovením definice „cíleného rybolovu“ pro účely použití části B v příslušné rybolovné oblasti a na dotčené oblasti rybolovu.

 

Do data uplynutí lhůty stanovené ve druhém pododstavci tohoto odstavce nebo do dne přijetí aktu v přenesené pravomoci uvedeného v uvedeném pododstavci, podle toho, co nastane dříve, nadále platí ustanovení týkající se velikostí ok sítí ze dne ... [den před datem vstupu tohoto nařízení v platnost*] pro dotčené oblasti rybolovu.

 

________________________

 

* Pokud bude tento přístup přijat, musí být články 35 až 41 přizpůsobeny během jednání s Radou poté, co budou určena opatření, která zůstávají použitelná až do uplynutí lhůty zde uvedené.

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Pokud je to vhodné pro dosažení cílů společné rybářské politiky a pro zohlednění zvláštností určitého regionu, mohou být v rámci víceletého plánu uvedeného v článcích 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013 přijata technická opatření, která se odchylují od opatření uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V souladu s postupem uvedeným v článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 mohou členské státy předkládat společná doporučení vymezující vhodná technická opatření na regionální úrovni, která se odchylují od opatření uvedených v odstavci 1.

2.  Není-li přijat žádný víceletý plán pro příslušný druh rybolovu nebo nejsou-li v příslušném víceletém plánu stanovena technická opatření nebo postup přijímání takovýchto technických opatření, je Komise zmocněna v souladu s článkem 32 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 přijímat akty v přenesené pravomoci, jimiž se doplní toto nařízení vymezením vhodných technických opatření na regionální úrovni, která se odchylují od opatření uvedených v odstavci 1, zejména stanovením velikosti ok sítí, jež se mají uplatňovat na regionální úrovni. Za účelem přijetí aktů v přenesené pravomoci mohou členské státy v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 předložit do... [12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] společné doporučení. Komise zpřístupní veřejnosti tato společná doporučení hned po jejich předložení členskými státy a uveřejní každé vědecké posouzení provedené v zájmu zajištění jejich souladu s čl. 18 odst. 5 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Opatření přijatá podle odstavců 1 a 2:

 

a) jsou zaměřena na dosažení cílů stanovených v článku 3 tohoto nařízení, zejména s přihlédnutím k ukazatelům výkonnosti stanoveným v článku 4;

 

b) řídí se též zásadami řádné správy uvedenými v článku 3 nařízení (EU) č. 1380/2013;

 

c) poskytují pobídky rybářským plavidlům, jež používají selektivní lovná zařízení nebo rybolovné postupy s menším dopadem na životní prostředí prostřednictvím přidělování rybolovných práv; a

 

d) musí být přinejmenším rovnocenná opatřením uvedeným v odstavci 1, nebo v případě pravidel týkajících se velikosti ok sítí opatřením uplatnitelným v... [den před datem vstupu tohoto nařízení v platnost] z hlediska modelů využívání populací a úrovně ochrany citlivých druhů a stanovišť.

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Technická opatření doporučovaná v souladu s odstavcem 2 musí být z hlediska vzorců využívání zdrojů a úrovně ochrany poskytované citlivým druhům a stanovištím minimálně rovnocenná opatřením uvedeným v odstavci 1.

3.  V souladu s článkem 18 odst. 5 nařízení (EU) č. 1380/2013 vycházejí členské státy při společných doporučeních uvedených v odstavci 2 tohoto článku z nejlepšího dostupného vědeckého poradenství. V uvedeném vědeckém poradenství je nutné zohlednit dopad těchto opatření na cílené druhy a citlivé druhy a stanoviště a prokázat přínosy pro ochranu mořského ekosystému.

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Bez ohledu na čl. 18 odst. 1, 3 a 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 může Komise přijmout takové akty v přenesené pravomoci i bez společného doporučení uvedeného v těchto odstavcích.

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Článek 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 19

vypouští se

Regionální opatření v rámci víceletých plánů

 

1.  Komise je zmocněna k tomu, aby stanovila technická opatření na regionální úrovni se záměrem dosáhnout cílů víceletých plánů uvedených v článcích 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tato opatření musí být stanovena prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s článkem 32 tohoto nařízení a s článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013.

 

2.  Opatření zavedená v souladu s odstavcem 1:

 

a)  mohou měnit nebo doplňovat opatření stanovená v přílohách V až XI;

 

b)  se mohou odchýlit od opatření stanovených v přílohách V až XI pro určitou oblast nebo období, pokud lze prokázat, že tato opatření nemají žádný přínos z hlediska zachování zdrojů v dané oblasti nebo období, nebo že stejných cílů lze dosáhnout i pomocí alternativních opatření.

 

3.  Víceletý plán může definovat druh technických opatření, která mohou být přijata podle odstavců 1 a 2 v dotčeném regionu.

 

4.  Opatření přijatá podle odstavců 1 a 2:

 

a)  jsou zaměřena na dosažení cílů stanovených v článku 3 a záměrů stanovených v článku 4 tohoto nařízení;

 

b)  se řídí zásadami řádné správy uvedenými v článku 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 a

 

c)  poskytují pobídky rybářským plavidlům, jež používají selektivní lovná zařízení nebo rybolovné postupy s menším dopadem na životní prostředí prostřednictvím přidělování rybolovných práv.

 

5.  Pokud členské státy předkládají společná doporučení pro stanovení technických opatření, jak je uvedeno v odstavci 1, musí poskytnout vědecké důkazy na podporu přijetí těchto opatření.

 

6.  Komise může požadovat, aby výbor VTHVR posoudil společná doporučení uvedená v odstavci 5.

 

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 19 s cílem definovat velikostně a druhově selektivní lovná zařízení, musí předložit důkazy prokazující, že tato zařízení splňují alespoň jedno z následujících kritérií:

1.  Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 18 s cílem definovat velikostně a druhově selektivní lovná zařízení, musí předložit důkazy prokazující, že tato zařízení splňují alespoň jedno z následujících kritérií:

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 19 s cílem změnit uzavřené oblasti nebo oblasti s omezením rybolovu uvedené v části C příloh V až VIII a X a v části B přílohy XI či zřídit nové uzavřené oblasti nebo oblasti s omezením rybolovu, musí do těchto společných doporučení zahrnout následující prvky týkající se těchto uzavřených oblastí nebo oblastí s omezením rybolovu:

Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 18 s cílem změnit uzavřené oblasti nebo oblasti s omezením rybolovu uvedené v části C příloh V až VIII a X a v části B přílohy XI, zřídit nové uzavřené oblasti nebo oblasti s omezením rybolovu nebo je zrušit, musí do těchto společných doporučení zahrnout následující prvky týkající se těchto uzavřených oblastí nebo oblastí s omezením rybolovu:

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud členské státy nepřijmou společná doporučení, může Komise přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32, jimiž se zřizují uzavřené oblasti nebo oblasti s omezením rybolovu na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství.

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 19 s cílem změnit nebo zavést minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů uvedené v části A příloh V až X, dodržují cíl zajištění ochrany nedospělých jedinců mořských druhů.

1.  Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 18 s cílem změnit nebo zavést minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů uvedené v části A příloh V až X, dodržují cíl zajištění ochrany nedospělých jedinců mořských druhů. Společná doporučení se musí zakládat na nejkvalitnějších dostupných vědeckých důkazech a musí zohledňovat základní biologické údaje, především velikost dospělých jedinců daného druhu. Společná doporučení nesmí ohrozit ustanovení v oblasti kontroly a vymáhání související s vykládkou produktů rybolovu a jejich uváděním na trh.

Pozměňovací návrh   152

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 19 s cílem umožnit vznik ustanovení týkajících se uzavření v reálném čase a opuštění oblasti, jejichž cílem je zajistit ochranu nedospělých živočichů nebo oblastí, kde dochází k výtěru druhů ryb či měkkýšů, zahrnou do nich následující prvky:

Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 18 s cílem umožnit vznik ustanovení týkajících se uzavření v reálném čase a opuštění oblasti, jejichž cílem je zajistit ochranu nedospělých živočichů nebo oblastí, kde dochází k výtěru druhů ryb či měkkýšů nebo citlivých druhů, zahrnou do nich následující prvky:

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.   V případě, že uzavřením v reálném čase nebo opuštěním oblasti budou dotčena plavidla jen jednoho členského státu, přijmou se opatření založená na nejlepším dostupném vědeckém poradenství, která omezí dopad na dotčená plavidla.

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 19 s cílem umožnit nebo rozšířit v rámci konkrétní mořské oblasti používání inovativních lovných zařízení včetně pulzní vlečné sítě, jak je popsána v části E přílohy V, poskytnou posouzení pravděpodobných dopadů používání takovýchto zařízení na cílové druhy a na citlivé druhy a stanoviště.

1.  Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 18 s cílem umožnit nebo rozšířit v rámci konkrétní mořské oblasti používání inovativních lovných zařízení včetně pulzní vlečné sítě, jak je popsána v části E přílohy V, poskytnou posouzení pravděpodobných dopadů používání takovýchto zařízení na cílové druhy a na citlivé druhy a stanoviště.

 

Takové posouzení je založeno na použití inovativního zařízení ve zkušebním období, jež se omezí na nejvýše 5 % plavidel, která se v současné době nacházejí v tomto métier, na období nejméně čtyř let.

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Využívání inovativních lovných zařízení se nepovolí v případě, že z tohoto posouzení vyplyne, že jejich používání povede k negativním dopadům na citlivá stanoviště a necílové druhy.

3.  Využívání inovativních lovných zařízení se povolí pouze v obchodním měřítku, pokud z posouzení uvedeného v odstavci 1 vyplyne, že jejich používání v porovnání se stávajícími regulovanými lovnými zařízeními a technikami nepovede k přímým nebo kumulativním negativním dopadům na mořská stanoviště, včetně citlivých stanovišť, nebo na necílové druhy.

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

–  poskytnuty informace o účinnosti stávajících zmírňujících opatření a monitorovacích opatření;

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  upřesněna opatření s cílem minimalizovat dopady lovných zařízení na stanoviště uvedená v článku 13 nebo na jiná citlivá stanoviště mimo lokality NATURA 2000,

–  upřesněna opatření s cílem minimalizovat dopady lovných zařízení na stanoviště uvedená v článku 13,

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy zajistí, aby rybáři, kteří jsou přímo dotčeni těmito opatřeními, byli náležitě konzultováni.

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  odchylky schválené podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Opatření uvedená v odstavci 1 jsou zaměřena na dosahování cílů stanovených v článku 3, zejména na ochranu oblastí, kde se nacházejí nedospělí živočichové, a oblastí, kde dochází k výtěru druhů ryb nebo měkkýšů.

2.  Opatření uvedená v odstavci 1 jsou zaměřena na dosahování cílů stanovených v článku 3, zejména na ochranu oblastí, kde se nacházejí nedospělí živočichové, a oblastí, kde dochází k výtěru druhů ryb nebo měkkýšů. Musí být přinejmenším stejně přísná jako technická opatření stanovená v právních předpisech Unie.

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Článek 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 26a

 

Pilotní projekty týkající se úplné dokumentace úlovků a výmětů

 

1. Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013, jimiž se doplní toto nařízení vymezením pilotních projektů zaměřených na rozvoj systému úplné dokumentace úlovků a výmětů na základě měřitelných záměrů a cílů pro účely řízení rybolovu založeného na výsledcích.

 

2. Pilotní projekty uvedené v odstavci 1 tohoto článku se mohou odchylovat od opatření stanovených v části B příloh V až XI pro určitou oblast a po dobu nejvýše jednoho roku za předpokladu, že lze prokázat, že cílem těchto pilotních projektů je dosahování cílů stanovených v článku 3 a že jsou v souladu s ukazateli výkonnosti stanovenými v článku 4 a že se zejména zaměřují na zlepšení selektivity dotčeného lovného zařízení nebo postupu nebo na snížení jeho dopadu na životní prostředí. Toto jednoroční období může být za stejných podmínek prodlouženo o další jeden rok. Je omezeno na nejvýše 5 % plavidel v tomto métier na členský stát.

 

3. Pokud členské státy předloží společná doporučení pro vytvoření pilotních projektů, jak je uvedeno v odstavci 1, poskytnou vědecké důkazy na podporu přijetí těchto projektů. VTHVR posoudí tato společná doporučení a posouzení zveřejní. Do šesti měsíců od ukončení projektu předloží členské státy Komisi zprávu s uvedením výsledků, včetně podrobného posouzení změn selektivity a dalších dopadů na životní prostředí.

 

4. VTHVR posoudí zprávu uvedenou v odstavci 3. Pokud dospěje VTHVR k závěru, že nové zařízení nebo postup úspěšně dosahuje cílů stanovených v odstavci 2, může Komise v souladu se SFEU předložit návrh s cílem umožnit obecné použití tohoto zařízení nebo postupu. Posouzení VTHVR se zveřejní.

 

5. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32, jimiž se doplní toto nařízení vymezením technických specifikací systému pro úplnou dokumentaci úlovků a výmětů uvedených v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Článek 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 28

vypouští se

Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC)

 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32, aby:

 

a)   provedla do práva Unie některá technická opatření schválená Komisí pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC), včetně seznamů citlivých mořských ekosystémů, a konkrétní technická opatření týkající se lovu mníka modrého a okouníka mořského definovaná v doporučeních NEAFC 05:2013, 19:2014, 01:2015, 02:2015 a

 

b)   přijala jiná technická opatření, kterými se doplňují či mění některé nepodstatné prvky legislativních aktů, jimiž se provádějí doporučení NEAFC.

 

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Technická opatření stanovená v tomto nařízení se nevztahují na rybolovné činnosti prováděné výhradně za účelem vědeckého výzkumu za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

1.  Technická opatření stanovená v tomto nařízení se nevztahují na rybolovné činnosti prováděné v rámci vědeckého výzkumu za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  jsou prodávány pro jiné účely než k přímé lidské spotřebě.

b)  v případě ryb, které se nacházejí pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů, jsou prodávány pro jiné účely než k přímé lidské spotřebě.

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Čl. 30 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Umělé obnovování populací a přesazování

Přímé obnovování populací a přesazování

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Technická opatření stanovená v tomto nařízení se nevztahují na rybolovné činnosti, které jsou výlučně vedeny za účelem umělého obnovování populací nebo přesazování mořských druhů za předpokladu, že jsou tyto činnosti prováděny s povolením a pod dohledem členského státu nebo členských států s přímým zájmem na řízení.

1.  Technická opatření stanovená v tomto nařízení se nevztahují na rybolovné činnosti, které jsou výlučně vedeny za účelem přímého obnovování populací nebo přesazování mořských druhů za předpokladu, že jsou tyto činnosti prováděny s povolením a pod dohledem členského státu nebo členských států s přímým zájmem na řízení.

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Je-li umělé obnovování populací nebo přesazování uskutečňováno ve vodách jiného členského státu nebo členských států, musí být Komise a všechny tyto členské státy o úmyslu provádět takové rybolovné činnosti informovány nejméně jeden měsíc předem.

2.  Je-li přímé obnovování populací nebo přesazování uskutečňováno ve vodách jiného členského státu nebo členských států, musí být Komise a všechny tyto členské státy o úmyslu provádět takové rybolovné činnosti informovány nejméně jeden měsíc předem.

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud z dostupného vědeckého poradenství vyplývá, že je nutno neprodleně jednat ve věci ochrany mořských druhů, je Komise zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32 s cílem zmírnit tyto hrozby. Tyto akty se mohou týkat zejména omezení používání lovných zařízení nebo rybolovných činností v některých oblastech nebo v některých obdobích.

1.  Pokud z dostupného vědeckého poradenství vyplývá, že je nutno neprodleně jednat ve věci ochrany mořských druhů nebo mořských stanovišť, je Komise zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32 s cílem zmírnit tyto hrozby. Tyto akty se mohou týkat zejména omezení používání lovných zařízení nebo rybolovných činností v některých oblastech nebo v některých obdobích, nebo jiného potřebného opatření pro zachování zdrojů.

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Aniž je dotčen čl. 32 odst. 6, akty v přenesené pravomoci uvedené v odstavci 1 platí po dobu nejvýše tří let.

3.  Aniž je dotčen čl. 32 odst. 6, akty v přenesené pravomoci uvedené v odstavci 1 platí po dobu nejvýše dvou let.

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do konce roku 2020 a poté každý třetí rok Komise na základě informací poskytnutých členskými státy a příslušnými poradními sbory a po hodnocení provedeném VTHVR podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení. Tato zpráva posoudí, do jaké míry technická opatření na regionální úrovni i na úrovni Unie přispěla k dosažení cílů uvedených v článku 3 a záměrů uvedených v článku 4.

1.  Do ... [tři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každý třetí rok Komise na základě informací poskytnutých členskými státy a příslušnými poradními sbory a po hodnocení provedeném VTHVR podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení. Tato zpráva posoudí, do jaké míry technická opatření na regionální úrovni i na úrovni Unie přispěla k dosažení cílů uvedených v článku 3 na základě ukazatelů výkonnosti uvedených v článku 4.

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Existují-li na základě této zprávy na regionální úrovni důkazy, že tyto cíle a záměry splněny nebyly, členské státy v rámci tohoto regionu do šesti měsíců ode dne předložení zprávy uvedené v odstavci 1 předloží plán stanovující nápravná opatření, která mají být přijata s cílem zajistit splnění těchto cílů a záměrů.

2.  Existují-li na základě této zprávy na regionální úrovni důkazy, že tyto cíle a záměry splněny nebyly, nebo že byly překročeny konkrétní úrovně úlovků pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů pro klíčové oblasti rybolovu uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a), členské státy v rámci tohoto regionu do dvanácti měsíců ode dne předložení zprávy uvedené v odstavci 1 předloží plán stanovující nápravná opatření, která mají být přijata s cílem zajistit splnění cílů stanovených v článku 3 a snížit úlovky mořských druhů, které nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů na úrovně uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a).

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise pomáhá členským státům při vytváření národního akčního plánu s cílem řešit zjištěné obtíže při provádění nových technických opatření k dosažení požadavků stanovených v článku 4. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k provedení uvedeného akčního plánu.

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Jestliže se ve zprávě prokáže, že členský stát nedodržel své povinnosti v oblasti kontroly a shromažďování údajů, může Komise přerušit nebo pozastavit financování z fondu ENRF pro daný členský stát v souladu s články 100 a 101 nařízení (EU) č. 508/2014.

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  články 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 a 25 se zrušují;

a)  články 3, 8, 9, 10, 11, 12, čl. 13 odst. 3 druhý pododstavec a články 14, 15, 16 a 25 se zrušují;

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Článek 36

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 36

vypouští se

Změny nařízení (ES) č. 1098/2007

 

V nařízení (ES) č. 1098/2007 se zrušují články 8 a 9.

 

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1224/2009

Čl. 54 c – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  nejsou současně na palubě jednoho plavidla držena nebo používána vlečná zařízení o velikosti ok nižší než 80 mm nebo jeden či více košelkových nevodů nebo podobná lovná zařízení nebo

a)  nejsou současně na palubě jednoho plavidla držena nebo používána vlečná zařízení o velikosti ok nižší než 70 mm nebo jeden či více košelkových nevodů nebo podobná lovná zařízení; nebo

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1224/2009

Čl. 54 c – odst. 2 – písm. b – odrážka 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

vytříděné ryby jsou ihned po vytřídění zamrazeny a žádné vytříděné ryby nejsou vhazovány zpět do moře a

vytříděné ryby jsou po vytřídění zamrazeny a žádné vytříděné ryby nejsou vhazovány zpět do moře a

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1224/2009

Čl. 54 c – odst. 2 – písm. b – odrážka 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

zařízení jsou instalována a umístěna na plavidle tak, že zajišťují okamžité zamrazení a nedovolují vhazování mořských živočichů zpět do moře.

zařízení jsou instalována a umístěna na plavidle tak, že zajišťují zamrazení a nedovolují vhazování mořských živočichů zpět do moře.

Pozměňovací návrh    179

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1224/2009

Čl. 54 c – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.   Příslušný orgán státu vlajky potvrdí plány mrazírenských trawlerů, aby byl zaručen jejich soulad s příslušnými předpisy.

Pozměňovací návrh    180

Návrh nařízení

Článek 38

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 38

vypouští se

Změna nařízení (EU) č. 1343/2011

 

Článek 26 nařízení (ES) č. 1343/2011 se mění takto:

 

1)  doplňuje se nové písmeno, které zní:

 

„h)  technických opatření v článcích 4, 10, 12, 15, 15a, 16, 16b, 16c, 16d, 16f, 16g, 16h, 16i, 16j a 16k.“;

 

2)  doplňuje se nový odstavec, který zní:

 

„Komisi by měla být rovněž svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27 s cílem provést do práva Unie jiná technická opatření stanovená GFCM, která se pro Unii stala závaznými, a doplňovat nebo měnit některé prvky legislativních aktů, které nejsou podstatné a které provádějí doporučení GFCM týkající se technických opatření.“

 

Pozměňovací návrh    181

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nařízení (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 se zrušují.

Nařízení (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004, (ES) č. 2187/2005, jakož i nařízení Komise (ES) č. 494/20021a se zrušují.

 

____________________________

 

1a Nařízení Komise (ES) č. 494/2002 ze dne 19. března 2002, kterým se stanoví doplňková technická opatření pro obnovu populace štikozubce obecného v podoblastech ICES III, IV, V, VI a VII a divizích ICES VIII a, b, d a e (Úř. věst. L 77, 20.3.2002, s. 8).

Pozměňovací návrh    182

Návrh nařízení

Příloha I – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

na) síh špičatorypý (Coregonus oxyrinchus) v podoblasti ICES IVb (ve vodách Unie);

Pozměňovací návrh    183

Návrh nařízení

Příloha I – písm. n b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

nb) jeseter jadranský (Acipenser naccarii) a jeseter velký (Acipenser sturio) ve vodách Unie;

Pozměňovací návrh    184

Návrh nařízení

Příloha I – písm. o

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

o)  samice langusty (Palinuridae spp.) a humra evropského (Homarus gammarus) kladoucí vajíčka ve všech vodách Unie s výjimkou případů, kdy se používají pro účely přímého doplňování populací nebo přesazování;

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    185

Návrh nařízení

Příloha I – písm. p

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

p)  datlovka vrtavá (Lithophaga lithophaga) a skulař vrtavý (Pholas dactylus) ve vodách Unie ve Středozemním moři.

p)  datlovka vrtavá (Lithophaga lithophaga), kyjovka šupinatá (Pinna nobilis) a skulař vrtavý (Pholas dactylus) ve vodách Unie ve Středozemním moři;

Pozměňovací návrh    186

Návrh nařízení

Příloha I – písm. p a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

pa) ježovka (Centrostephanus longispinus).

Pozměňovací návrh    187

Návrh nařízení

Příloha IV – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Velikost kraba trnitého se určí podle obrázku 5a jako délka krunýře podél středové osy od hrany krunýře mezi dvěma nosci k zadní hraně krunýře.

Pozměňovací návrh    188

Návrh nařízení

Příloha IV – bod 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b.  Velikost kraba německého se určí podle obrázku 5b jako maximální šířka krunýře měřená kolmo na předozadní středovou osu krunýře.

Pozměňovací návrh    189

Návrh nařízení

Příloha IV – bod 5 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5c.  Velikost surmovky se měří jako délka ulity způsobem podle obr. 5c.

Pozměňovací návrh    190

Návrh nařízení

Příloha IV – bod 5 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5d.  Velikost mečouna obecného se měří podle obrázku 5d jako délka od začátku středních paprsků ocasní ploutve až ke konci dolní čelisti.

Pozměňovací návrh    191

Návrh nařízení

Příloha IV – obr. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Obrázek 5a Krab trnitý (Maia squinada)

 

 

Pozměňovací návrh    192

Návrh nařízení

Příloha IV – obr. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Obrázek 5b Krab německý (Cancer pagarus)

 

 

Pozměňovací návrh    193

Návrh nařízení

Příloha IV – obr. 5 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Obrázek 5c Surmovka (Buccinum spp)

 

 

Pozměňovací návrh    194

Návrh nařízení

Příloha IV – obr. 5 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Obrázek 5d Mečoun obecný (Xiphias gladius)

 

 

Pozměňovací návrh    195

Návrh nařízení

Příloha V – část A – tabulka 1 – řádek 14

Makrela obecná (Scomber spp.)

20 cm

Pozměňovací návrh

 

Makrela obecná (Scomber spp.)

30 cm1a

 

__________________

 

1a  Minimální referenční velikosti pro zachování sardinek, sardelí, sleďů, kranasů a makrel se nepoužijí v rámci limitu ve výši 10 % živé váhy celkových úlovků každého z těchto druhů uchovávaných na palubě.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, které nemají požadovanou velikost, se vypočítá úměrně k živé hmotnosti všech mořských živočichů na palubě po vytřídění nebo během vykládky.

 

Tento podíl se vypočte na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh    196

Návrh nařízení

Příloha V – část A – tabulka 1 – řádek 15

 

Znění navržené Komisí

Sleď obecný (Clupea harengus)

20 cm

Pozměňovací návrh

 

Sleď obecný (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a  Minimální referenční velikosti pro zachování sardinek, sardelí, sleďů, kranasů a makrel se nepoužijí v rámci limitu ve výši 10 % živé váhy celkových úlovků každého z těchto druhů uchovávaných na palubě.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, které nemají požadovanou velikost, se vypočítá úměrně k živé hmotnosti všech mořských živočichů na palubě po vytřídění nebo během vykládky.

 

Tento podíl se vypočte na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh    197

Návrh nařízení

Příloha V – část A – tabulka 1 – řádek 16

 

Znění navržené Komisí

Kranas (Trachurus spp.)

15 cm

Pozměňovací návrh

Kranas (Trachurus spp.)

15 cm 1a

 

__________________

 

1a  Minimální referenční velikosti pro zachování sardinek, sardelí, sleďů, kranasů a makrel se nepoužijí v rámci limitu ve výši 10 % živé váhy celkových úlovků každého z těchto druhů uchovávaných na palubě.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, které nemají požadovanou velikost, se vypočítá úměrně k živé hmotnosti všech mořských živočichů na palubě po vytřídění nebo během vykládky.

 

Tento podíl se vypočte na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh    198

Návrh nařízení

Příloha V – část A – tabulka 1 – řádek 17

Sardel obecná (Engraulis encrasicolus)

12 cm nebo 90 kusů na kg

Pozměňovací návrh

Sardel obecná (Engraulis encrasicolus)

12 cm nebo 90 kusů na kg1a

 

__________________

 

1a  Minimální referenční velikosti pro zachování sardinek, sardelí, sleďů, kranasů a makrel se nepoužijí v rámci limitu ve výši 10 % živé váhy celkových úlovků každého z těchto druhů uchovávaných na palubě.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, které nemají požadovanou velikost, se vypočítá úměrně k živé hmotnosti všech mořských živočichů na palubě po vytřídění nebo během vykládky.

 

Tento podíl se vypočte na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh    199

Návrh nařízení

Příloha V – část A – tabulka 1 – řádek 19

Sardinka obecná (Sardina pilchardus)

11 cm

Pozměňovací návrh

Sardinka obecná (Sardina pilchardus)

11 cm1a

 

__________________

 

1a  Minimální referenční velikosti pro zachování sardinek, sardelí, sleďů, kranasů a makrel se nepoužijí v rámci limitu ve výši 10 % živé váhy celkových úlovků každého z těchto druhů uchovávaných na palubě.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, které nemají požadovanou velikost, se vypočítá úměrně k živé hmotnosti všech mořských živočichů na palubě po vytřídění nebo během vykládky.

 

Tento podíl se vypočte na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh    200

Návrh nařízení

Příloha V – část A – tabulka 1 – řádek 20

Humr evropský (Homarus gammarus)

87 mm

Pozměňovací návrh

Humr evropský (Homarus gammarus)

87 mm (délka krunýře)

Pozměňovací návrh    201

Návrh nařízení

Příloha V – část A – tabulka 1 – řádek 34

Langusty (Palinurus spp.)

95 mm

Pozměňovací návrh

Langusty (Palinurus spp.)

95 mm (délka krunýře)

Pozměňovací návrh    202

Návrh nařízení

Příloha V – část A – tabulka 2 – řádek 13

Humr severský (Nephrops norvegicus)

Celková délka 105 mm

 

Délka krunýře 32mm

Pozměňovací návrh

Humr severský (Nephrops norvegicus)

Celková délka 105 mm

 

Délka krunýře 32mm

 

Zadečky humra severského 59 mm

Pozměňovací návrh    203

Návrh nařízení

Příloha V – část A – tabulka 2 – řádek 14

Makrela obecná (Scomber spp.)

20 cm

Pozměňovací návrh

Makrela obecná (Scomber spp.)

20 cm1a

 

__________________

 

1aMinimální referenční velikosti pro zachování sardinek, sardelí, sleďů, kranasů a makrel se nepoužijí v rámci limitu ve výši 10 % živé váhy celkových úlovků každého z těchto druhů uchovávaných na palubě.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, které nemají požadovanou velikost, se vypočítá úměrně k živé hmotnosti všech mořských živočichů na palubě po vytřídění nebo během vykládky.

 

Tento podíl se vypočte na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh    204

Návrh nařízení

Příloha V – část A – tabulka 2 – řádek 15

Sleď obecný (Clupea harengus)

18 cm

Pozměňovací návrh

Sleď obecný (Clupea harengus)

18 cm1a

 

__________________

 

1aMinimální referenční velikosti pro zachování sardinek, sardelí, sleďů, kranasů a makrel se nepoužijí v rámci limitu ve výši 10 % živé váhy celkových úlovků každého z těchto druhů uchovávaných na palubě.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, které nemají požadovanou velikost, se vypočítá úměrně k živé hmotnosti všech mořských živočichů na palubě po vytřídění nebo během vykládky.

 

Tento podíl se vypočte na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh    205

Návrh nařízení

Příloha V – část A – tabulka 2 – řádek 16

Kranas (Trachurus spp.)

15 cm

Pozměňovací návrh

Kranas (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1aMinimální referenční velikosti pro zachování sardinek, sardelí, sleďů, kranasů a makrel se nepoužijí v rámci limitu ve výši 10 % živé váhy celkových úlovků každého z těchto druhů uchovávaných na palubě.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, které nemají požadovanou velikost, se vypočítá úměrně k živé hmotnosti všech mořských živočichů na palubě po vytřídění nebo během vykládky.

 

Tento podíl se vypočte na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh    206

Návrh nařízení

Příloha V – část B – odst. 1 – tabulka – řádek 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

 

 

 

Pozměňovací návrh

Nejméně 90 mm

Skagerrak and Kattegat

Připevní se dílec s minimální velikostí ok 270 mm (kosočtvercová oka) nebo 140 mm1a (čtvercová oka).

 

 

__________________

 

 

1a V subdivizi Kattegat se bude připevňovat dílec se čtvercovými oky o velikosti 120 mm (u vlečných sítí v období od 1. října do 31. prosince a u kruhových zátahových sítí v období od 1. srpna do 31. října).

Pozměňovací návrh    207

Návrh nařízení

Příloha V – část B – odst. 1 – tabulka – řádek 4

 

Znění navržené Komisí

Nejméně 80 mm

Divize ICES IVb jižně od 54° 30' s. š. a divize ICES IVc

Cílený rybolov jazyků vlečnými sítěmi vlečenými za pomoci výložníků po bocích lodi nebo pulzními elektrickými vlečnými sítěmi. V horní polovině přední části sítě je připevněn dílec s velikostí ok alespoň 180 mm.

Pozměňovací návrh

Nejméně 80 mm1a

Divize ICES IVb a divize ICES IVc

Cílený rybolov jazyků (15 % úlovků) vlečnými sítěmi vlečenými za pomoci výložníků po bocích lodi. V horní polovině přední části sítě je připevněn dílec s velikostí ok alespoň 180 mm.

 

 

Cílený rybolov tresky bezvousé, makrely obecné a druhů nepodléhajících omezením odlovů (dohromady 55 % úlovků). Připevní se dílec se čtvercovými oky o velikosti nejméně 100 mm.

__________________

 

 

1a Plavidlům je zakázáno používat vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi s velikostí ok mezi 32 a 99 mm severně od linie spojující tyto body: bod na východním pobřeží Spojeného království na 55o s. š., dále východně k bodu 55o s. š., 5o v. d., poté severně na 56o s. š. a východně k bodu na západním pobřeží Dánska na 56° s. š. Je zakázáno používat vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi s velikostí ok mezi 32 a 119 mm v rámci divize ICES IIa a v té části podoblasti ICES IV severně od 56° 00' s. š.,

 

 

Pozměňovací návrh    208

Návrh nařízení

Příloha V – část B – odst. 1 – tabulka – řádek 4 b (nový)

 

 

Pozměňovací návrh

Nejméně 40mm

Celé území

Cílený rybolov olihní (85 % úlovků) (Lolignidae, Ommastrephidae).

Pozměňovací návrh    209

Návrh nařízení

Příloha V – část B – odst. 1 – tabulka – řádek 6

 

Znění navržené Komisí

Nejméně 16mm

Celé území

Cílený rybolov malých pelagických druhů

 

 

Cílený rybolov tresky Esmarkovy. Při lovu tresky Esmarkovy se připevní třídicí mřížka s roztečí 22 mm.

 

 

Cílený lov garnáta obecného (Crangon crangon).Připevní se třídicí mřížka, sítová síť nebo rovnocenné selektivní zařízení.

Pozměňovací návrh

Nejméně 16mm

Celé území

Cílený rybolov malých pelagických druhů (80 % úlovků)

 

 

Cílený rybolov tresky Esmarkovy (50 % úlovků). Při lovu tresky Esmarkovy se připevní třídicí mřížka s maximální roztečí 35 mm.

 

 

Cílený odlov garnáta obecného a krevetky růžové (90 % úlovků). Připevní se třídicí síť nebo třídicí mřížka v souladu s normami stanovenými na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh    210

Návrh nařízení

Příloha V – část B – odst. 2 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Základní velikosti ok pro pevné sítě

2.  Základní velikosti ok pro pevné sítě a unášené sítě

Pozměňovací návrh    211

Návrh nařízení

Příloha V – část B – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V Severním moři a oblasti Skagerrak/Kattegat se pro pevné sítě použijí tyto velikosti ok:

V Severním moři a oblasti Skagerrak/Kattegat se pro pevné sítě a unášené sítě použijí tyto velikosti ok:

Pozměňovací návrh    212

Návrh nařízení

Příloha V – část C – odst. 1 – bod 1.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.1  Zakazuje se lov smačků jakýmkoli vlečným zařízením o velikosti ok menší než 80 mm nebo jakoukoli pevnou sítí o velikosti ok kapsy menší než 100 mm v zeměpisné oblasti ohraničené východním pobřežím Anglie a Skotska a loxodromami postupně spojujícími níže uvedené souřadnice, které se měří podle systému WGS84:

1.1  Zakazuje se lov smačků jakýmkoli vlečným zařízením o velikosti ok menší než 32 mm v zeměpisné oblasti ohraničené východním pobřežím Anglie a Skotska a loxodromami postupně spojujícími níže uvedené souřadnice, které se měří podle systému WGS84:

Pozměňovací návrh    213

Návrh nařízení

Příloha V – část C – odst. 2 – bod 2.2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Netýká se českého znění

–  Netýká se českého znění

Pozměňovací návrh    214

Návrh nařízení

Příloha V – část C – odst. 2 – bod 2.2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Netýká se českého znění

–  Netýká se českého znění

Pozměňovací návrh    215

Návrh nařízení

Příloha V – část C – odst. 2 – bod 2.2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Netýká se českého znění

–  Netýká se českého znění

Pozměňovací návrh    216

Návrh nařízení

Příloha V – část C – odst. 6 – bod 6.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.2  Cílený rybolov hlubinných žraloků uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 2347/20021 v zaznamenaných hloubkách menších než 600 metrů je zakázán. Při náhodném ulovení se hlubinní žraloci uchovávají na palubě. Takové úlovky se vykládají a započítávají do přidělených kvót. Pokud náhodné úlovky hlubinných žraloků plavidly kteréhokoli členského státu přesáhnou 10 tun, pak tato plavidla nesmí nadále využívat odchylek stanovených v bodě 6.1.

6.2  Cílený rybolov hlubinných žraloků uvedených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady 1 (EU) č. 2016/2336 v zaznamenaných hloubkách menších než 600 metrů je zakázán. Při náhodném ulovení se hlubinní žraloci, jejichž lov výslovně zakazuje právo Unie, vrátí co nejdříve do moře. Úlovky druhů hlubinných žraloků podléhajících omezením odlovu se uchovávají na palubě. Takové úlovky se vykládají a započítávají do přidělených kvót. V případě, že určitý členský stát nedisponuje dostatečnou kvótou, může Komise uplatnit čl. 105 odst. 5 nařízení (EU) č. 1224/2009. Pokud náhodné úlovky hlubinných žraloků plavidly kteréhokoli členského státu přesáhnou 10 tun, pak tato plavidla nesmí nadále využívat odchylek stanovených v bodě 6.1.

__________________

__________________

1 Nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky přístupu k rybolovu hlubinných populací a s tím spojené požadavky (Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 6).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2336 ze dne 14. prosince 2016, kterým se stanoví zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku a ustanovení pro rybolov v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 (Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    217

Návrh nařízení

Příloha V – část E – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2. Rybolov za použití pulzního elektrického proudu se povoluje pouze pokud:

 

– maximální elektrický výkon v kW pro každou výložníkovou vlečnou síť není vyšší než délka výložníku v metrech násobená koeficientem 1,25;

 

– efektivní napětí mezi elektrodami není vyšší než 15 V;

 

– je plavidlo vybaveno automatickým počítačovým řídícím systémem, který zaznamenává maximální výkon na výložník a efektivní napětí mezi elektrodami alespoň pro 100 tažení sítě, a není možné, aby neoprávněná osoba tento automatický počítačový řídící systém měnila;

 

– se nepoužívají trnité řetězy pod šlapnicí.

Pozměňovací návrh    218

Návrh nařízení

Příloha VI – část A – tabulka – řádek 15

Sleď obecný (Clupea harengus)

20 cm

Pozměňovací návrh

Sleď obecný (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a Minimální referenční velikosti pro zachování sardinek, sardelí, sleďů, kranasů a makrel se nepoužijí v rámci limitu ve výši 10 % živé váhy celkových úlovků každého z těchto druhů uchovávaných na palubě.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, které nemají požadovanou velikost, se vypočítá úměrně k živé hmotnosti všech mořských živočichů na palubě po vytřídění nebo během vykládky.

 

Tento podíl se vypočte na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh    219

Návrh nařízení

Příloha VI – část A – tabulka – řádek 16

Kranas (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3 Ve vodách Unie v podoblastech ICES V a VI jižně od 56° s. š. a VII, kromě divizí ICES VIId, e a f, se použije minimální referenční velikost pro zachování zdrojů 130 mm.

Pozměňovací návrh

Kranas (Trachurus spp.)

15 cm3, 3a

 

__________________

 

3 Ve vodách Unie v podoblastech ICES V a VI jižně od 56° s. š. a VII, kromě divizí ICES VIId, e a f, se použije minimální referenční velikost pro zachování zdrojů 130 mm.

 

3a Minimální referenční velikosti pro zachování sardinek, sardelí, sleďů, kranasů a makrel se nepoužijí v rámci limitu ve výši 10 % živé váhy celkových úlovků každého z těchto druhů uchovávaných na palubě.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, které nemají požadovanou velikost, se vypočítá úměrně k živé hmotnosti všech mořských živočichů na palubě po vytřídění nebo během vykládky.

 

Tento podíl se vypočte na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh    220

Návrh nařízení

Příloha VI – část A – tabulka – řádek 17

Sardel obecná (Engraulis encrasicolus)

12 cm nebo 90 kusů na kg

Pozměňovací návrh

Sardel obecná (Engraulis encrasicolus)

12 cm nebo 90 kusů na kg1a

 

__________________

 

1a Minimální referenční velikosti pro zachování sardinek, sardelí, sleďů, kranasů a makrel se nepoužijí v rámci limitu ve výši 10 % živé váhy celkových úlovků každého z těchto druhů uchovávaných na palubě.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, které nemají požadovanou velikost, se vypočítá úměrně k živé hmotnosti všech mořských živočichů na palubě po vytřídění nebo během vykládky.

 

Tento podíl se vypočte na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh    221

Návrh nařízení

Příloha VI – část B – odst. 1 – tabulka – řádek 2

 

Znění navržené Komisí

Nejméně 120 mm

Celé území

Žádné

Pozměňovací návrh

Nejméně 100 mm1a

Celé území

Žádné

__________________

 

 

1a Bude zavedena postupně v průběhu 2 let od data vstupu tohoto nařízení v platnost. Pro divize ICES VIId a VIIe se použije velikost ok nejméně 100 mm.

 

 

Pozměňovací návrh    222

Návrh nařízení

Příloha VI – část B – odst. 1 – tabulka – řádek 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

 

 

 

Pozměňovací návrh

Méně než 16 mm

Celé území

Cílený rybolov smačků (90 % úlovků)

Pozměňovací návrh    223

Návrh nařízení

Příloha VI – část B – odst. 2 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Základní velikosti ok pro pevné sítě

2.  Základní velikosti ok pro pevné sítě a unášené sítě

Pozměňovací návrh    224

Návrh nařízení

Příloha VI – část B – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V severozápadních vodách se pro pevné sítě použijí tyto velikosti ok:

V severozápadních vodách se pro pevné sítě a unášené sítě použijí tyto velikosti ok:

Pozměňovací návrh    225

Návrh nařízení

Příloha VI – část B – odst. 2 – tabulka – řádek 2

 

Znění navržené Komisí

Nejméně 120 mm1

Celé území

Žádné

Pozměňovací návrh

Nejméně 120 mm1

Celé území

Žádné

__________________

 

 

Při cíleném rybolovu ďasa mořského (30 % úlovků) se použije velikost ok nejméně 220 mm. Při cíleném rybolovu tresky sajdy a štikozubce obecného (50 % úlovků) v divizích ICES VIId a VIIe se použije velikost ok nejméně 110 mm.

 

 

Pozměňovací návrh    226

Návrh nařízení

Příloha VI – část B – tabulka – řádek 4

 

Znění navržené Komisí

Nejméně 50mm

Celé území

Cílený rybolov malých pelagických druhů

Pozměňovací návrh

Nejméně 50mm

Celé území

Cílený rybolov malých pelagických druhů (80 % úlovků)

 

 

Cílený rybolov parmice nachové (50 % úlovků)

Pozměňovací návrh    227

Návrh nařízení

Příloha VI – část C – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Od 1. ledna do 31. března a od 1. října do 31. prosince každého roku je zakázáno provozovat jakoukoli rybolovnou činnost pomocí jakýchkoli vlečných zařízení nebo pevných sítí v oblasti ohraničené loxodromami postupně spojujícími tyto souřadnice, které se měří podle souřadnicového systému WGS84:

Od 1. ledna do 31. března a od 1. října do 31. prosince každého roku je zakázáno provozovat jakoukoli rybolovnou činnost pomocí jakýchkoli vlečných zařízení pro lov při dně nebo pevných sítí pro lov při dně v oblasti ohraničené loxodromami postupně spojujícími tyto souřadnice, které se měří podle souřadnicového systému WGS84:

Pozměňovací návrh    228

Návrh nařízení

Příloha VI – část C – odst. 3 – bod 3.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.2  Odchylně od bodu 1 se v rámci oblasti a v příslušných obdobích povoluje používání vlečných sítí pro lov při dně, jsou-li takové vlečné sítě vybaveny selektivními zařízeními, jež byla posouzena Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR). Pokud vedlejší úlovky tresky obecné ulovené plavidly členského státu působícími v oblastech uvedených v bodě 3.1, přesáhnou 10 tun, nesmí tato plavidla v dané oblasti dále lovit.

3.2  Odchylně od bodu 1 se v rámci oblasti a v příslušných obdobích povoluje používání vlečných sítí pro lov při dně, jsou-li takové vlečné sítě vybaveny selektivními zařízeními, jež byla posouzena Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR).

Pozměňovací návrh    229

Návrh nařízení

Příloha VI – část C – odst. 9 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Používání pevných sítí v divizích ICES Vb, VIa, VIIb, c, j a k

9.  Používání pevných sítí v divizích ICES Vb, VIa, VIb, VIIb, c, h, j, k

Pozměňovací návrh    230

Návrh nařízení

Příloha VI – část C – odst. 9 – bod 9.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.2.  Cílený rybolov hlubinných žraloků uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 2347/2002 v zaznamenaných hloubkách menších než 600 metrů je zakázán. Při náhodném ulovení se hlubinní žraloci uchovávají na palubě. Takové úlovky se vykládají a započítávají do přidělených kvót. Pokud náhodné úlovky hlubinných žraloků plavidly členského státu přesáhnou 10 tun, nesmí tato plavidla nadále využívat odchylek popsaných v bodě 9.1.

9.2.  Cílený rybolov hlubinných žraloků uvedených v příloze I nařízení (EU) 2016/2336 v zaznamenaných hloubkách menších než 600 metrů je zakázán. Při náhodném ulovení se hlubinní žraloci, jejichž lov výslovně zakazuje právo Unie, vrátí co nejdříve do moře. Úlovky druhů hlubinných žraloků podléhajících omezením odlovu se uchovávají na palubě. Takové úlovky se vykládají a započítávají do přidělených kvót. V případě, že určitý členský stát nedisponuje dostatečnou kvótou, může Komise uplatnit čl. 105 odst. 5 nařízení (EU) č. 1224/2009. Pokud náhodné úlovky hlubinných žraloků plavidly členského státu přesáhnou 10 tun, nesmí tato plavidla nadále využívat odchylek popsaných v bodě 9.1.

Pozměňovací návrh    231

Návrh nařízení

Příloha VII – část A – tabulka – řádek 15

Sleď obecný (Clupea harengus)

20 cm

Pozměňovací návrh

Sleď obecný (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a  Minimální referenční velikosti pro zachování sardinek, sardelí, sleďů, kranasů a makrel se nepoužijí v rámci limitu ve výši 10 % živé váhy celkových úlovků každého z těchto druhů uchovávaných na palubě.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, které nemají požadovanou velikost, se vypočítá úměrně k živé hmotnosti všech mořských živočichů na palubě po vytřídění nebo během vykládky.

 

Tento podíl se vypočte na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh    232

Návrh nařízení

Příloha VII – část A – tabulka – řádek 18

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Pozměňovací návrh

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Pozměňovací návrh    233

Návrh nařízení

Příloha VII – část A – tabulka – řádek 23

Hřebenatka víčková (Chlamys spp.)

40 mm

Pozměňovací návrh

Hřebenatka víčková (Chlamys spp., Mimachlamys spp.)

40 mm

Pozměňovací návrh    234

Návrh nařízení

Příloha VII – část A – tabulka – řádek 26

Tapeska filipínská (Venerupis philippinarum)

35 mm

Pozměňovací návrh

Tapeska filipínská (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Pozměňovací návrh    235

Návrh nařízení

Příloha VII – část A – tabulka – řádek 34

Chobotnice pobřežní (Octopus vulgaris)

750 gramů

Pozměňovací návrh

Chobotnice pobřežní (Octopus vulgaris)

1000 gramů

Pozměňovací návrh    236

Návrh nařízení

Příloha VII – část B – odst. 1 – tabulka – řádek 6

 

Znění navržené Komisí

Nejméně 55 mm

Divize ICES IXa východně od 7°23′48″ z. d.

Cílený rybolov korýšů

Pozměňovací návrh

Nejméně 55 mm

Divize ICES IXa

Cílený rybolov korýšů (30 % úlovků)

Pozměňovací návrh    237

Návrh nařízení

Příloha VII – část B – odst. 1 – tabulka – řádek 7

 

Znění navržené Komisí

Nejméně 16mm

Celé území

Cílený rybolov malých pelagických druhů

Pozměňovací návrh

Nejméně 16mm

Celé území

Cílený rybolov malých pelagických druhů (90 % úlovků)

 

 

Cílený odlov garnáta obecného (30 % úlovků) (Palaemon serratus, Crangron crangon) a kraba (Polybius henslowi)

Pozměňovací návrh    238

Návrh nařízení

Příloha VII – část B – odst. 2 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Základní velikosti ok pro pevné sítě

2.  Základní velikosti ok pro pevné sítě a unášené sítě

Pozměňovací návrh    239

Návrh nařízení

Příloha VII – část B – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V jihozápadních vodách se pro pevné sítě použijí tyto velikosti ok:

V jihozápadních vodách se pro pevné sítě a unášené sítě použijí tyto velikosti ok:

Pozměňovací návrh    240

Návrh nařízení

Příloha VII – část B – odst. 2 – tabulka – řádek 2

 

Znění navržené Komisí

Nejméně 100 mm

Celé území

Žádné

Pozměňovací návrh

Nejméně 100 mm1a

Celé území

Žádné

__________________

 

 

Při cíleném rybolovu tresky sajdy a štikozubce obecného (50 % úlovků) v divizích ICES VIIc a IX se použije velikost ok nejméně 80 mm. Při cíleném rybolovu ďasa mořského (30 % úlovků) se použije velikost ok nejméně 220 mm.

 

 

Pozměňovací návrh    241

Návrh nařízení

Příloha VII – část B – odst. 2 – tabulka – řádek 4

 

Znění navržené Komisí

Nejméně 50 mm

Celé území

Cílený rybolov malých pelagických druhů

Pozměňovací návrh

Nejméně 50 mm

Celé území

Cílený rybolov malých pelagických druhů (80 % úlovků)1a

 

 

__________________

 

 

1a. V případě sardinek bude možné použít velikost ok menší než 40 mm.

Pozměňovací návrh    242

Návrh nařízení

Příloha VII – část C – odst. 4 – bod 4.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.2.  Cílený rybolov hlubinných žraloků uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 2347/2002 v zaznamenaných hloubkách menších než 600 metrů je zakázán. Při náhodném ulovení se hlubinní žraloci uchovávají na palubě. Takové úlovky se vykládají a započítávají do přidělených kvót. Pokud náhodné úlovky hlubinných žraloků plavidly členského státu přesáhnou 10 tun, nesmí tato plavidla nadále využívat odchylek popsaných v bodě 1.

4.2.  Cílený rybolov hlubinných žraloků uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 2016/2336 v oblastech, jejichž zaznamenaná hloubka je menší než 600 metrů, je zakázán. Při náhodném ulovení se hlubinní žraloci, jejichž lov výslovně zakazuje právo Unie, vrátí co nejdříve do moře. Úlovky druhů hlubinných žraloků podléhajících omezením odlovu se uchovávají na palubě. Takové úlovky se vykládají a započítávají do přidělených kvót. V případě, že určitý členský stát nedisponuje dostatečnou kvótou, může Komise uplatnit čl. 105 odst. 5 nařízení (EU) č. 1224/2009. Pokud náhodné úlovky hlubinných žraloků plavidly členského státu přesáhnou 10 tun, nesmí tato plavidla nadále využívat odchylek popsaných v bodě 1.

Pozměňovací návrh    243

Návrh nařízení

Příloha VII – část C – odst. 4 – bod 4.2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4.2a.  Komise se po konzultaci s VTHVR může rozhodnout vyloučit některé typy rybolovu v zónách ICES VIII, IX a X z oblasti působnosti odstavce 4.1, pokud se prokáže, prostřednictvím informací poskytnutých členskými státy nebo prováděním zvláštního řízení, které využívá regionalizaci, což by mohlo mimo jiné zahrnovat snížení počtu plavidel provozujících rybolov v dané oblasti nebo omezení měsíců rybolovu apod., nebo víceletých plánů, že tento rybolov má velmi nízkou úroveň vedlejších úlovků žraloků nebo výmětů.

Pozměňovací návrh    244

Návrh nařízení

Příloha VIII – část B – odst. 1 – tabulka – řádek 3

 

Znění navržené Komisí

Nejméně 105 mm

Celé území

Připevní se únikové okno typu Bacoma o velikosti ok nejméně 110 mm

Pozměňovací návrh

Nejméně 105 mm

Celé území

Připevní se únikové okno typu Bacoma o velikosti ok nejméně 120 mm

 

 

__________________

 

 

1a. Použití vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích lodě není povoleno.

Pozměňovací návrh    245

Návrh nařízení

Příloha VIII – část B – odst. 1 – tabulka – řádek 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

 

 

 

Pozměňovací návrh

Nejméně 32 mm

Subdivize 22-27

Cílený rybolov sledě obecného, makrely obecné, kranase a tresky modravé (80 % úlovků).

Pozměňovací návrh    246

Návrh nařízení

Příloha VII – část B – odst. 1 – tabulka – řádek 4

 

Znění navržené Komisí

Nejméně 105 mm

Celé území

Cílený rybolov malých pelagických druhů

Pozměňovací návrh

Nejméně 16 mm

Subdivize 28-32

Cílený rybolov malých pelagických druhů (80 % úlovků)

Pozměňovací návrh    247

Návrh nařízení

Příloha VIII – část B – odst. 2 – tabulka – řádek 2

 

Znění navržené Komisí

Nejméně 157 mm

Celé území

Cílený rybolov lososů

Pozměňovací návrh

vypouští se

 

 

Pozměňovací návrh    248

Návrh nařízení

Příloha VIII – část B – odst. 2 – tabulka – řádek 3

 

Znění navržené Komisí

Nejméně 110 mm

Celé území

Cílený rybolov tresky obecné a platýsovitých ryb

Pozměňovací návrh

Nejméně 110 mm

Celé území

žádná1a

 

 

__________________

 

 

1a. K cílenému rybolovu lososů (30 % úlovků) se použije velikost ok nejméně 157 mm.

Pozměňovací návrh    249

Návrh nařízení

Příloha VIII – část B – odst. 2 – tabulka – řádek 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

 

 

 

Pozměňovací návrh

Méně než 90 mm

Celé území

Cílený rybolov malých pelagických druhů (80 % úlovků)

Pozměňovací návrh    250

Návrh nařízení

Příloha VIII – část B – odst. 2 – tabulka – řádek 4 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

 

 

 

Pozměňovací návrh

Nejméně 16 mm

Celé území

Cílený rybolov druhů, na něž se nevztahuje celkový přípustný odlov (s výjimkou platýse bradavičnatého) (60 % úlovků)

Pozměňovací návrh    251

Návrh nařízení

Příloha IX – část B – odst. 1 – tabulka – řádek 2

 

Znění navržené Komisí

Čtvercová oka kapsy2 nejméně 40 mm

Celé území

Jako alternativu ke kapse s čtvercovými oky o velikosti 44 mm lze na řádně odůvodněnou žádost vlastníka plavidla použít kapsu s kosočtverečnými oky o velikosti 50 mm

Pozměňovací návrh

Čtvercová oka kapsy2 nejméně 40 mm

Celé území

Jako alternativu ke kapse s čtvercovými oky o velikosti 40 mm lze na řádně odůvodněnou žádost vlastníka plavidla použít kapsu s kosočtverečnými oky o velikosti 50 mm.

Pozměňovací návrh    252

Návrh nařízení

Příloha IX – část B – odst. 1 a (nový)

 

 

Pozměňovací návrh

1a.  Základní velikosti ok pro kruhová zatahovací zařízení

Velikosti ok

Zeměpisné oblasti

Podmínky

Nejméně 14 mm

Celé území

Žádné

Pozměňovací návrh    253

Návrh nařízení

Příloha IX – část B – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ve Středozemním moři se pro pevné sítě použijí tyto velikosti ok kapsy:

Ve Středozemním moři se pro svislé tenatové sítě pro lov při dně použijí tyto velikosti ok kapsy:

Pozměňovací návrh    254

Návrh nařízení

Příloha IX – část B – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Stávající výjimky z ustanovení odstavců 1, 1a a 2 této části udělované pro kruhová zatahovací zařízení dotčená plánem řízení, na něž odkazuje článek 19 nařízení (ES) č. 1967/2006 a jež byly přijaty podle článku 9 tohoto nařízení, zůstávají v platnosti s výjimkou případů, kdy bylo prostřednictvím článku 18 tohoto nařízení stanoveno jinak.

Pozměňovací návrh    255

Návrh nařízení

Příloha IX – část C – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Je zakázáno mít na palubě nebo nastraženo více než 250 vrší nebo košů pro lov hlubinných korýšů (včetně druhů Plesionika spp., Pasiphaea spp. nebo obdobných) na plavidlo.

Je zakázáno mít na palubě nebo nastraženo více než 250 vrší nebo košů pro lov hlubinných korýšů na plavidlo.

Pozměňovací návrh    256

Návrh nařízení

Příloha IX – část C – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Vysoce lokalizovaným loďstvům používajícím tradiční lovná zařízení je dovoleno lovit hlubinné korýše (včetně druhů Plesionika spp., Pasiphaea spp. nebo obdobných).

Pozměňovací návrh    257

Návrh nařízení

Příloha IX – část C – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Omezení rybolovu prováděného pomocí oštěpů pro podmořský rybolov

 

Je zakázán rybolov pomocí oštěpů pro podmořský rybolov za použití samostatného skafandru nebo v noci od soumraku do úsvitu.

Pozměňovací návrh    258

Návrh nařízení

Příloha X – část B – odst. 1 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Základní velikosti ok pro vlečná zařízení

1.  Základní velikosti ok pro vlečná zařízení pro populace žijící při dně

Pozměňovací návrh    259

Návrh nařízení

Příloha X – část B – odst. 1 – tabulka – řádek 2

 

Znění navržené Komisí

Nejméně 50 mm

Celé území

Jako alternativu lze použít kapsy se čtvercovými oky 40 mm.

Pozměňovací návrh

nejméně 40 mm

Celé území

Jako alternativu ke kapse se čtvercovými oky o velikosti 40 mm lze na řádně odůvodněnou žádost vlastníka plavidla použít kapsy s kosočtvercovými oky o velikosti 50 mm1a.

 

 

__________________

 

 

1a. Povoluje se uchovávat na palubě nebo používat pouze jeden druh sítě (ať už se čtvercovými oky o velikosti 40 mm nebo s kosočtvercovými oky o velikosti 50 mm).

Pozměňovací návrh    260

Návrh nařízení

Příloha X – část B – odst. 2 – tabulka – řádek 2

 

Znění navržené Komisí

Nejméně 400 mm

Celé území

Cílený rybolov pakambaly velké

Pozměňovací návrh

Nejméně 400 mm

Celé území

Rybolov pakambaly velké pomocí tenatových sítí pro lov při dně

Pozměňovací návrh    261

Návrh nařízení

Příloha X – část C

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Část C

vypouští se

Uzavřené oblasti nebo oblasti s omezením rybolovu

 

Sezónní zákaz rybolovu na ochranu pakambaly velké

 

Cílený rybolov, překládka, vykládka a první prodej pakambaly velké ve vodách Unie v Černém moři se povoluje každoročně od 15. dubna do 15. června.

 

Pozměňovací návrh    262

Návrh nařízení

Příloha XI – část A – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Základní velikosti ok pro vlečná zařízení

1.   Základní velikosti ok pro vlečná zařízení

Pozměňovací návrh    263

Návrh nařízení

Příloha XI – část A – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V nejvzdálenějších regionech se použijí tyto velikosti ok kapsy:

Ve vodách Unie v Indickém oceánu a v západním Atlantiku se použijí tyto velikosti ok kapsy:

Pozměňovací návrh    264

Návrh nařízení

Příloha XI – část A – tabulka – řádek 3

 

Znění navržené Komisí

Nejméně 45 mm

Všechny vody při pobřeží francouzského departementu Guyane, pod svrchovaností nebo jurisdikcí Francie

Cílený lov garnel (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri)

Pozměňovací návrh

Nejméně 45 mm

Všechny vody při pobřeží francouzského departementu Guyane, pod svrchovaností nebo jurisdikcí Francie

Cílený lov garnel (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) (15 % úlovků)

Pozměňovací návrh    265

Návrh nařízení

Příloha XI – část A – tabulka – řádek 4

 

Znění navržené Komisí

Nejméně 14 mm

Celé území

Cílený rybolov malých pelagických druhů kruhovými zatahovacími sítěmi

Pozměňovací návrh

vypouští se

 

 

Pozměňovací návrh    266

Návrh nařízení

Příloha IX – část A – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Základní velikost ok pro kruhové zatahovací sítě

 

Ve vodách Unie v Indickém oceánu a v západním Atlantiku se pro kruhové zatahovací sítě použijí tyto velikosti ok:

Pozměňovací návrh    267

Návrh nařízení

Příloha IX – část A – odst. 1 a (nový) - tabulka (nová)

 

 

Pozměňovací návrh

Velikost ok

Zeměpisné oblasti

Podmínky

Nejméně 14 mm

Celé území

Cílený rybolov malých pelagických druhů kruhovými zatahovacími sítěmi

  • [1]  Úř. věst. C 389, 21.10.2016, s. 93.
    2 Úř. věst. C 185, 9.6.2017, s. 82.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Kontext návrhu Komise

Cílem technických opatření je omezit nežádoucí úlovky nedospělých jedinců nebo jiných než cílových druhů a snížit dopady rybolovu na citlivé druhy a ekosystémy. Za účelem dosažení těchto cílů technická opatření regulují, co může být předmětem rybolovu a jak, čím, kdy a kde lovit. To znamená, že regulují různé metody rybolovu a prostorová a časová omezení, zakázané druhy nebo opatření na ochranu citlivých ekosystémů. Stanovují normy týkající se návrhu lovných zařízení a jejich dalších technických údajů a použití. Zahrnují rovněž ustanovení o vlastnostech úlovků, jako jsou minimální velikosti ryb nebo složení úlovků.

Technická opatření jsou základním prvkem společné rybářské politiky (SRP). Postupem času došlo k tomu, že jsou tato opatření roztroušena ve více než třiceti nařízeních. V současnosti představují složitý, nesourodý a neuspořádaný systém ustanovení, která často postrádají soudržnost nebo jsou dokonce v rozporu. To ztěžuje jejich uplatňování ze strany rybářů, mezi nimiž tento stav vyvolává nedůvěru. Navzdory tomu, že jsou zjevně zapotřebí revize a zjednodušení, dva pokusy, které byly dosud provedeny, a to v letech 2002 a 2004, skončily neúspěchem.

Reforma SRP z roku 2013 zavedla dva prvky, které zásadně mění prostředí, v němž se vyvíjejí technická opatření. Na jedné straně by regionalizace měla přiblížit rozhodování místní úrovni a umožnit přímé zapojení zúčastněných stran. Na druhé straně je povinnost vykládky podnětem k tomu, aby rybáři zabránili nežádoucím úlovkům, což je jedním z hlavních úkolů technických opatření.

2. Obsah návrhu

Dne 11. března 2016 Komise předložila svůj návrh na reformu technických opatření. Návrh Komise má zjednodušit platné normy, optimalizovat příspěvek technických opatření k plnění cílů nové SRP a zejména dosáhnout maximálního udržitelného výnosu a vytvořit flexibilitu nezbytnou pro přizpůsobení technických opatření zvláštnostem jednotlivých rybolovných oblastí prostřednictvím regionalizovaného postupu rozhodování.

Návrh je založen na souboru opatření s obecným uplatněním na všechna moře a několika skupinách základních opatření pro každou ze sedmi mořských oblastí. Stanoví také přenesení pravomocí za účelem rozvoje regionálních opatření.

Zjednodušení tak spolu s regionalizací představuje jádro návrhu. Komise zvolila možnost, která by odstranila maximální počet základních norem obecného rámce, přičemž by poskytla široký prostor regionalizaci, což by umožnilo přizpůsobit základní normy jednotlivým rybolovným oblastem. Regionalizace se na druhé straně představuje jako prostředek pro zjednodušení regulace. Kromě toho se očekává, že regionalizace zlepší účinnost technických opatření a poskytne jim nezbytnou flexibilitu.

3. Stanovisko zpravodaje

Zpravodaj s uspokojením vítá přístup založený na výsledcích, který Komise navrhuje. Lze očekávat, že tento přístup omezí využívání mikrořízení a umožní větší zapojení odvětví. Výzva, s níž je spojen tento předpis, spočívá ve stanovení hranic mezi zjednodušením pravidel a nezbytností podrobných pravidel v určitých případech a mezi regionalizací a pravidly, u nichž je třeba zachovat spolurozhodování Evropského parlamentu a Rady.

První obtíží je to, že instituce i zúčastněné strany velmi kladně přijímají zjednodušení a regionalizaci, ale jejich představy o těchto koncepcích se značně liší. Komise například navrhuje zjednodušení tím, že bude vytvořen společný základ pro všechny oblasti a odstraní se četné odchylky, které nyní existují. V důsledku toho by se značný počet oblastí rybolovu stal ze dne na den nezákonný. To je jednou z hranic zjednodušení. Na druhé straně se v některých fórech ozývají obavy, že regionalizace bude prostředkem nacionalizace přijímání technických opatření. Lisabonská smlouva i společná rybářská politika však pro toto možné odchýlení stanovují limity.

Co se týče cílů a záměrů technických opatření, zpravodaj přístup Komise nesdílí. Ačkoli podporuje přístup řízení založeného na výsledcích a považuje za nezbytné posoudit účinnost technických opatření, domnívá se, že je vhodnější nahradit termín „záměry“ termínem „ukazatele účinnosti“. Tento termín více vyhovuje úkolu hodnocení účinnosti.

Nesouhlasí ani se zněním, které ponechává splnění cílů společné rybářské politiky výhradně na technických opatřeních. Technická opatření musí přispět k dosažení cílů společné rybářské politiky, jsou však pouze jedním z jejích nástrojů, stejně jako víceleté plány, celkový přípustný odlov a kvóty a další. Proto je vhodnější použít namísto termínu „zaručit“ termín „přispět“.

Zdá se být nepřiměřené použít jako záměr pro úlovky nedosahující minimální velikosti toleranci ve výši 5 %. Je třeba připomenout, že výše 5 % je jen výjimkou z nástroje, jako je povinnost vykládky. Z toho důvodu se jeví přehnané povýšit ji na kategorii záměru. Zdá se však přiměřené použít jako ukazatel účinnosti maximální udržitelný výnos, který je skutečným cílem společné rybářské politiky.

Komise též navrhuje stanovit různé záměry podle odlišných směrnic. Technická opatření stejně jako celá společná rybářská politika musí být evidentně v souladu s politikou Unie v oblasti životního prostředí, ale založit záměry určitého nařízení na směrnicích představuje různé problémy, jež vedou k právní nejistotě.

Směrnice jsou ze své podstaty určeny členským státům, které je musí provést do vnitrostátních právních předpisů. Tématem směrnic v žádném případě nejsou nařízení Rady a Evropského parlamentu. V případě rámcové směrnice o vodě však navíc chybí jakákoli spojitost s technickými opatřeními, neboť ta nemají dopad na kvalitu vod.

Jak se ukázalo, v případě rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí existují vážné problémy i pro nalezení deskriptorů a stanovení dobrého stavu prostředí. Pouze dva členské státy předložily přiměřené definice dobrého stavu prostředí týkající se dobrého stavu komerčně využívaných rybolovných zdrojů. U devíti členských států byla definice označena za částečně odpovídající a u dalších devíti dospěla Komise k závěru, že byla neodpovídající.

Rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí je pak uvedena jako specifický cíl (článek 3) i jako záměr (článek 4), což znesnadňuje pochopení návrhu. Další problém pramení z toho, že v konečném důsledku byly záměry technických opatření stanoveny rozhodnutím Komise. Nebylo by normální, aby cíle nařízení Rady a Evropského parlamentu byly stanoveny prostřednictvím rozhodnutí Komise.

Ze stanovování cílů vycházejících z mezinárodních dohod vyplývají problémy odlišné povahy. Komise navrhuje stanovit cíle technických opatření prostřednictvím mezinárodních dohod bez ohledu na to, zda je EU podepsala,

přičemž všechny mezinárodní dohody související s technickými opatřeními, které EU dosud podepsala, byly provedeny do práva EU. Existují například nařízení o technických opatřeních, které jsou reakcí na doporučení Valného shromáždění OSN[1] či mezinárodních úmluv rovněž v rámci OSN a jichž je EU smluvní stranou[2].

Komise navrhuje zaručit dodržování maximálních vedlejších úlovků nekomerčně využívaných druhů pod úrovněmi stanovenými v mezinárodních dohodách. V první řadě je třeba zmínit, že dotčené dohody neuvádí, čímž vyvstává otázka institucionální povahy, neboť navrhované ustanovení by mohlo znamenat automatické provedení jakékoli mezinárodní dohody do práva Unie, včetně dohod uzavřených mezi třetími státy. Rovněž je třeba mít na paměti, že mezinárodní dohody uzavírané EU jsou přijímány postupem souhlasu a Parlament není zapojen do jednání o jejich obsahu, zatímco u nařízení o technických opatřeních se používá postup spolurozhodování.

Zjednodušení a podrobná pravidla

Zpravodaj zjednodušení vítá vzhledem k tomu, že platné právní předpisy se násobí a jsou nečitelné, což ztěžuje jejich správné uplatňování. V případě příloh navržených Komisí je však toto zjednodušení přílišné a stanoví opatření, která nezapadají do současné situace. Komise nezohlednila ani to, že je nezbytné vyřešit některé z problémů, které se objevily při uplatňování současných právních předpisů.

V návrhu Komise vede zjednodušení také k nesouladu mezi technickými opatřeními uznanými v přílohách, která vstoupí v platnost okamžitě, a opatřeními, jež budou přijata následně v rámci regionalizace a tyto přílohy upraví. Tento dočasný nesoulad může vést v praxi k omylům a může okamžitě zastavit některé rybolovné oblasti.

Zpravodaj se domnívá, že zjednodušení nesmí znamenat opětovné objevování pravidel, nýbrž že je třeba zajistit, aby byla stávající pravidla pochopitelnější a jejich uplatňování pro rybáře snadnější. Aby se zabránilo vzniku problémů, bude nezbytné zachovat v rámci tohoto nařízení v co nejvyšší míře současný stav.

Regionalizace a základní normy

Zpravodaj se domnívá, že rozhodnutí přijatá na místní úrovni mohou vést k lepším právním předpisům, které budou přizpůsobovány specifikům určité rybolovné nebo mořské oblasti. Regionalizace by měla umožnit, aby byla rozhodnutí v oblasti technických opatření přizpůsobena skutečné situaci rybolovných oblastí. Cílem je odstranit zkostnatělost současné regulace a podpořit více dynamickou legislativu přizpůsobenou praxi. Přístup založený na regionalizaci je soudržný s úmyslem založit úspěch technických opatření na výsledcích. Druhou stranou mince je ztráta pravomocí Evropského parlamentu.

Regionalizace by neměla vést k extrémnímu prostředí, ve kterém jsou základní normy sníženy na minimum, a k tomu, že uplatňování základních aspektů bude možné měnit pomocí aktů v přenesené pravomoci. To by znamenalo, že to, o čem rozhodne nařízení o technických opatřeních, bude pouze přechodné: Komise by na základě společných doporučení členských států a bez účasti Evropského parlamentu mohla pomocí aktů v přenesené pravomoci upravovat základní prvky tohoto nařízení. To by bylo nepřijatelné.

Regionalizace v žádném případě nesmí vést k opětovné nacionalizaci. Je třeba připomenout, že rybářská politika EU je politikou společnou, a to nikoli náhodou: sdílené a stěhovavé populace je třeba řídit společně. Proto musí být u některých základních důležitých zásad zachováno spolurozhodování ústředních orgánů EU. To povede k rovnosti podmínek mezi provozovateli z celé EU a usnadní to použití a sledování technických opatření.

Zpravodaj se domnívá, že víceleté plány musí hrát základní úlohu v řízení rybolovných zdrojů a že jsou nejvhodnějším prostředkem pro přijetí a uplatnění zvláštních technických opatření v procesu regionalizace.

Neexistence víceletých plánů by rozhodně neměla bránit regionalizaci. V tomto případě nesmí být členským státům zamezeno, aby předkládaly společná doporučení na regionální úrovni, která by vedla k aktům v přenesené pravomoci přijímaným Komisí na základě postupu popsaného v článku 18 základního nařízení SRP.

  • [1]  Nařízení (ES) č. 734/2008 (ochrana citlivých mořských ekosystémů na volném moři před nepříznivým dopadem používání lovných zařízení pro rybolov při dně),
  • [2]  Nařízení (ES) č. 520/2007 a nařízení (ES) č. 302/2009 (Mezinárodní úmluva na ochranu tuňáků v Atlantiku) a nařízení (ES) č. 601/2004 (Úmluva o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě)

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (10.3.2017)

pro Výbor pro rybolov

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 a (EU) č. 1380/2013 a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005
(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

Navrhovatel: Claudiu Ciprian Tănăsescu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Technická opatření jsou pravidla, která stanoví, kdy a kde mohou rybáři provozovat rybolov, a jsou důležitá při zajištění toho, aby byl rybolov prováděn environmentálně udržitelným způsobem. Znepokojivě vysoký počet rybolovných zdrojů i nadále trpí nadměrným odlovem a úrovně vedlejších úlovků jsou navzdory velkému úsilí o řešení tohoto problému prostřednictvím změn předpisů v mnoha případech stále velmi vysoké. Z těchto skutečností vyplývá, že stávající regulační struktura technických opatření nefunguje. Především v návaznosti na schválení nového „základního nařízení“ pro společnou rybářskou politiku (SRP) je velmi důležité pozměnit rámec technických opatření, tak aby splňoval cíle stanovené v SRP. Mimoto je nutné, aby v zájmu udržitelného využívání našich rybolovných zdrojů a ochrany citlivých druhů a stanovišť byla technická opatření v souladu s právními předpisy a závazky Unie v oblasti životního prostředí.

Návrh Komise představuje krok správným směrem. Má-li se v budoucnu dosáhnout větších úspěchů, je nutné, aby byl rybolov řízen aktivním způsobem a byl provozován ve spolupráci s rybáři a všemi dalšími zúčastněnými stranami. Regionalizace technických opatření na základě vhodného rámce a za podmínky, že proces regionalizace bude sledovat stejné cíle a účel a usilovat o splnění stávající nebo vyšší úrovně závazků Unie v oblasti životního prostředí, představuje příležitost k takovémuto zkvalitnění řízení. Aby bylo naprosto zřejmé, že proces regionalizace musí vycházet ze stávajících cílů, měla by se ustanovení týkající se zejména směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích (92/43/EHS a 2009/147/ES) jasněji promítnout do znění celého textu a být jeho součástí.

Mimoto je také třeba zlepšit znění některých prvků návrhu Komise s cílem zajistit, aby nový přístup přinesl výsledky, neboť nová technická opatření musí zohledňovat i další zásady Unie uplatňované pří řízení rybolovu a životního prostředí. Za prvé, rybářská politika musí vycházet z vědeckých poznatků: rozhodnutí o řízení našich společných přírodních zdrojů se musí zakládat na co nejpřesnějších údajích a vycházet z nejlepších vědeckých doporučení, která jsou veřejná a přezkoumatelná, a v případě, že jsou údaje nespolehlivé nebo vědecká doporučení nepřesvědčivá, musí být uplatňována zásada předběžné opatrnosti. Za druhé, především v návaznosti na posun směrem k řízení rybářství založenému na výsledcích, musí ustanovení týkající se provádění, monitorování a vymáhání ustanovení tohoto návrhu odpovídat svému účelu. Členské státy by také měly využít nový rámec a aktivní regulační rámec začleňující zúčastněné strany k tomu, aby vybudovaly „kulturu dodržování předpisů“.

Z environmentálního hlediska by hlavním úkolem nového rámce technických opatření mělo být zajištění správného základu pro technická opatření a ideálních podmínek, za nichž by měla regionalizace proběhnout. Je zřejmé, že tento rámec musí umět rychle reagovat v případech, kdy údaje a vědecká doporučení dokazují, že nefunguje optimálně. Cílem technických opatření jako takových by neměly být pouze nové úkoly, tato opatření by měla plnit cíle, které již byly stanoveny; pokud tyto cíle nebudou dosaženy, bude to znamenat, že tato technická opatření nebyla správná.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh     1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Má-li se zajistit, aby provozovatelé, vnitrostátní orgány a zúčastněné subjekty chápaly a přijaly stávající pravidla, je nutné tato pravidla zjednodušit, Měla by se podpořit účast subjektů z tohoto odvětví v procesu rozhodování. Je třeba věnovat pozornost tomu, aby nebyly oslabeny normy pro zachování a udržitelnost.

Pozměňovací návrh     2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Technická opatření by se v případě potřeby měla vztahovat na rekreační rybolov, který může mít významný dopad na populace ryb a druhy měkkýšů.

(6)  Technická opatření by se měla vztahovat na rekreační rybolov, který může mít významný dopad na mořské prostředí, populace ryb a další druhy.

Pozměňovací návrh     3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Problematiku náhodného odlovu a zabíjení chráněných druhů je vzhledem k vysoké míře ochrany, kterou jim poskytuje směrnice Rady 92/43/EHS, k jejich značnému ohrožení a k povinnosti dosáhnout dobrého stavu životního prostředí do roku 2020 nutné řešit komplexně v rámci všech druhů rybolovu a veškerého rybolovného zařízení.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Pro vyhodnocení účinnosti technických opatření by měly být stanoveny cíle týkající se úrovně nežádoucích úlovků, úrovně vedlejších úlovků citlivých druhů a rozlohy stanovišť mořského dna nepříznivě ovlivněných rybolovem, které odrážejí cíle SRP a právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí (zejména směrnice Rady 92/43/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES) a osvědčené mezinárodní postupy.

(9)  Pro vyhodnocení účinnosti technických opatření by měly být stanoveny cíle týkající se úrovně nežádoucích úlovků, úrovně vedlejších úlovků citlivých druhů a rozlohy stanovišť mořského dna nepříznivě ovlivněných rybolovem, které odrážejí cíle SRP a právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí (zejména směrnice Rady 92/43/EHS, směrnice 2009/147/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES) a osvědčené mezinárodní postupy.

__________________

__________________

21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  U některých vzácných druhů ryb, jako jsou některé druhy žraloků a rejnoků, by i omezená rybolovná činnost mohla mít za následek závažné riziko pro jejich zachování. Na ochranu těchto druhů by proto měl být zaveden všeobecný zákaz jejich lovu.

(15)  U některých druhů ryb, které jsou vzácné nebo jejichž biologické charakteristiky výrazně zvyšují riziko jejich nadměrného odlovu, jako jsou některé druhy žraloků a rejnoků, by i omezená rybolovná činnost mohla mít za následek závažné riziko pro jejich zachování. Na ochranu těchto druhů by proto měl být zaveden všeobecný zákaz jejich lovu.

Pozměňovací návrh     6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Praktiky odlovu nejkvalitnější části populace a uvolňování určitých druhů by měly být zakázány s výjimkou případů, kdy jsou zavedeny výjimky z povinnosti vykládky.

(22)  Praktiky odlovu nejkvalitnější části populace a uvolňování určitých druhů by měly být zakázány. Uvolňování může být povoleno pouze v případech, kdy jsou zavedeny výjimky z povinnosti vykládky a kdy jsou spolu s výjimkami zavedeny požadavky na shromažďování údajů.

Odůvodnění

Slipping is a method to handle fish prior to hauling it on board, meaning that the sorting takes place already in the water. Je proto v souladu se záměrem výjimek z povinnosti vykládky v případech, kdy je prokázána vysoká míra přežití. Odlov nejkvalitnější části populace je ekonomická volba, při níž jsou levné ryby vyřazeny již na palubě. Tato praktika může mít obrovské dopady na různé druhy v závislosti na jejich schopnosti přežití, a proto je třeba u těchto dvou praktik zaujmout odlišný přístup k povinnosti vykládky. Therefore a different approach shall be taken concerning these 2 practices

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Pokud nejsou na regionální úrovni zavedena žádná technická opatření, měly by se uplatnit definované základní normy. Tyto základní normy by měly být odvozeny ze stávajících technických opatření s přihlédnutím k poradenství VTHVR a ke stanoviskům zúčastněných stran. Měly by upravovat základní velikosti ok pro vlečná zařízení a pevné sítě, minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, uzavřené oblasti nebo oblasti s omezením rybolovu a opatření k ochraně přírody s cílem omezit vedlejší úlovky mořských savců a mořských ptáků v určitých oblastech a zahrnovat veškerá další aktuálně existující regionálně specifická opatření dosud potřebná pro zajištění toho, aby byly i nadále plněny cíle pro zachování druhů, dokud nebudou zavedena opatření v rámci regionalizace.

(24)  Pokud nejsou na regionální úrovni zavedena žádná technická opatření, měly by se uplatnit definované základní normy. Tyto základní normy by měly být odvozeny ze stávajících technických opatření s přihlédnutím k poradenství VTHVR a ke stanoviskům zúčastněných stran. Měly by upravovat základní velikosti ok pro vlečná zařízení a pevné sítě, minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, uzavřené oblasti nebo oblasti s omezením rybolovu a opatření k ochraně přírody s cílem minimalizovat a, pokud možno, eliminovat vedlejší úlovky mořských savců a mořských ptáků v určitých oblastech a zahrnovat veškerá další aktuálně existující regionálně specifická opatření dosud potřebná pro zajištění toho, aby byly i nadále plněny cíle pro zachování druhů, dokud nebudou zavedena opatření v rámci regionalizace.

Pozměňovací návrh     8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Členské státy ve spojení se zúčastněnými stranami mohou vypracovat společná doporučení pro vhodná technická opatření, která se odchylují od základních linií, v souladu s procesem regionalizace uvedeném v SRP.

(25)  Členské státy by ve spojení se zúčastněnými stranami měly vypracovat společná doporučení pro vhodná technická opatření v souladu s procesem regionalizace uvedeném v SRP, a to i v případě, že neexistuje víceletý plán řízení.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Tato regionální technická opatření by měla být přinejmenším rovnocenná základním normám z hlediska vzorců využívání zdrojů a ochrany citlivých druhů a stanovišť.

(26)  Cílem těchto regionálních technických opatření by měla být vysoká úroveň environmentální udržitelnosti a tato opatření by měla být přinejmenším rovnocenná základním normám z hlediska vzorců využívání zdrojů a ochrany citlivých druhů a stanovišť. Přijímání regionálních technických opatření by se mělo zakládat na nejlepším dostupném vědeckém poradenství.

Pozměňovací návrh     10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a)  Regionalizace by měla být používána jako nástroj, který podpoří účast veškerých příslušných subjektů, včetně nevládních organizací, posílí pravomoci rybářů a zapojí je tak, aby mohli úzce spolupracovat s členskými státy, poradními sbory a odborníky při přípravě uzpůsobených opatření, která budou zohledňovat zvláštnosti každé rybolovné oblasti a chránit jejich environmentální podmínky;

Pozměňovací návrh     11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26b)  Rozhodnutí přijatá regionálními skupinami členských států v rámci regionalizace by měla splňovat stejné normy demokratického dohledu, jako jsou normy uplatňované v dotčených členských státech.

Pozměňovací návrh     12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a)  V případě, že existuje zájem na přímém řízení týkající se jediného členského státu, je možno po konzultaci s příslušnými poradními sbory předložit návrhy individuálních technických opatření s cílem změnit platná opatření v oblasti ochrany.

Pozměňovací návrh     13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Při vytváření společných doporučení pro zavádění alternativních rozměrově a druhově selektivních lovných zařízení k základním velikostem ok sítí ve víceletých plánech by regionální skupiny členských států měly zajistit, že taková zařízení umožní minimálně obdobné nebo lepší vzorce selektivity v porovnání se základními zařízeními.

(28)  Při vytváření společných doporučení pro zavádění alternativních rozměrově a druhově selektivních lovných zařízení k základním velikostem ok sítí by regionální skupiny členských států měly zajistit, že taková zařízení umožní minimálně obdobné nebo lepší vzorce selektivity v porovnání se základními zařízeními.

Pozměňovací návrh     14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Při vytváření společných doporučení pro změnu nebo zavádění nových uzavřených oblastí nebo oblastí s omezením rybolovu na ochranu nedospělých živočichů a oblastí, kde dochází k výtěru, ve víceletých plánech, by regionální skupiny členských států měly ve svých společných doporučeních definovat specifikace, rozsah, trvání, omezení týkající se lovných zařízení a kontrolní a monitorovací opatření.

(29)  Při vytváření společných doporučení pro změnu nebo zavádění nových uzavřených oblastí nebo oblastí s omezením rybolovu na ochranu nedospělých živočichů a oblastí, kde dochází k výtěru, by regionální skupiny členských států měly ve svých společných doporučeních definovat specifikace, rozsah, trvání, omezení týkající se lovných zařízení a kontrolní a monitorovací opatření.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Při vytváření společných doporučení pro změnu nebo zavádění minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů ve víceletých plánech by regionální skupiny členských států měly zajistit, aby cíle SRP nebyly ohroženy tím, že zajistí dodržování ochrany nedospělých jedinců mořských druhů a zároveň to, že na trhu nedojde ke vzniku žádných disproporcí a že nebude vytvořen žádný trh pro ryby pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů.

(30)  Při vytváření společných doporučení pro změnu nebo zavádění minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů by regionální skupiny členských států měly zajistit, aby byly splněny cíle SRP tím, že zajistí dodržování ochrany nedospělých jedinců mořských druhů a zároveň to, že na trhu nedojde ke vzniku žádných disproporcí a že nebude vytvořen žádný trh pro ryby pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  V rámci společných doporučení by měla být povolena možnost ukončení rybolovu v reálném čase ve spojení s ustanoveními týkajícími se opuštění oblasti jako doplňkového opatření k ochraně nedospělých živočichů a oblastí, kde dochází k výtěru. Podmínky pro zřizování a rušení takových oblastí, jakož i kontrolní a monitorovací opatření, by měly být definovány v příslušných společných doporučeních.

(31)  V rámci společných doporučení by měla být povolena možnost ukončení rybolovu v reálném čase ve spojení s ustanoveními týkajícími se opuštění oblasti jako doplňkového opatření k ochraně nedospělých živočichů a oblastí, kde dochází k výtěru, nebo citlivých druhů. Podmínky pro zřizování a rušení takových oblastí, jakož i kontrolní a monitorovací opatření, by měly být definovány v příslušných společných doporučeních.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Na základě vědeckého posouzení dopadů inovativních zařízení, řádně vyhodnocených výborem VTHVR, by používání takovýchto zařízení nebo rozšíření o používání nových zařízení, jako je například pulzní elektrická vlečná síť, mohlo být zahrnuto jako jedna z možností do rámce společných doporučení regionálních skupin členských států. Využívání inovativních lovných zařízení by nemělo být povoleno v případě, že z vědeckého posouzení vyplyne, že jejich používání povede k negativním dopadům na citlivá přírodní stanoviště a necílové druhy.

(32)  Na základě vědeckého posouzení dopadů inovativních zařízení, řádně vyhodnocených výborem VTHVR, by používání takovýchto zařízení nebo rozšíření o používání nových zařízení, jako je například pulzní elektrická vlečná síť, mohlo být zahrnuto jako jedna z možností do rámce společných doporučení regionálních skupin členských států. Využívání inovativních lovných zařízení by nemělo být povoleno v případě, že z vědeckého posouzení vyplyne, že jejich používání povede k negativním přímým nebo kumulativním dopadům na mořská stanoviště, zejména citlivá přírodní stanoviště, nebo necílové druhy.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Regionální skupiny členských států by měly za účelem minimalizace vedlejších úlovků citlivých druhů a dopadů lovných zařízení na citlivá stanoviště vypracovat dodatečná zmírňující opatření ke snížení dopadů rybolovu na citlivé druhy a stanoviště. Pokud z vědeckých důkazů vyplývá, že dochází k vážnému ohrožení zachování těchto druhů a stanovišť, pak by měly členské státy zavést další omezení týkající se konstrukce a provozu určitých lovných zařízení, nebo dokonce zavést úplný zákaz jejich používání v daném regionu. Tato ustanovení by mohla být uplatněna zejména na využívání unášených tenatových sítí, které v některých oblastech vede k významným úlovkům kytovců a mořských ptáků.

(33)  Regionální skupiny členských států by měly za účelem minimalizace a, pokud možno, odstranění vedlejších úlovků citlivých druhů a dopadů lovných zařízení na citlivá stanoviště vypracovat dodatečná zmírňující opatření ke snížení dopadů rybolovu na citlivé druhy a stanoviště. Pokud z vědeckých důkazů vyplývá, že dochází k ohrožení zachování těchto druhů a stanovišť, pak by měly členské státy zavést další omezení týkající se konstrukce a provozu určitých lovných zařízení, nebo dokonce zavést úplný zákaz jejich používání v daném regionu. Tato ustanovení by mohla být uplatněna zejména na využívání unášených tenatových sítí, které v některých oblastech vede k významným úlovkům kytovců a mořských ptáků.

Pozměňovací návrh     19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy by měla být přenesena na Komisi s cílem aktualizovat seznam ryb a měkkýšů, u nichž je zakázán cílený rybolov, aktualizovat seznam citlivých oblastí, kde by měl být rybolov omezen, přijmout technická opatření jako součást víceletých plánů a přijmout technická opatření jako součást dočasných plánů výmětů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(38)  Pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy by měla být přenesena na Komisi s cílem aktualizovat seznam ryb a měkkýšů, u nichž je zakázán cílený rybolov, aktualizovat seznam citlivých oblastí, kde by měl být rybolov omezen, přijmout technická opatření jako součást víceletých plánů a přijmout technická opatření jako součást dočasných plánů výmětů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni a na základě posouzení výboru VTHVR. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Odůvodnění

Veškerá přijatá technická opatření by měla být podmíněna pozitivním posouzením ze strany Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR). Podle SRP tento výbor existuje proto, aby poskytoval spolehlivé odborné poradenství. Proto by výbor VTHVR měl posoudit veškerá technická opatření, neboť dopad těchto opatření na jednotlivé oblasti nebo necílové druhy může být neznámý nebo doposud neprozkoumaný.

Pozměňovací návrh     20

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Jako nástroje na podporu provádění společné rybářské politiky (SRP) musí technická opatření přispívat k dosahování cílů SRP stanovených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, a zejména v odstavcích 2 a 3 a v odst. 5 písm. a) a j) uvedeného článku.

1.  Jako nástroje na podporu provádění společné rybářské politiky (SRP) musí technická opatření přispívat k dosahování cílů SRP stanovených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, a zejména v odstavcích 1, 2 a 3 a v odst. 5 písm. a) a j) uvedeného článku.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  optimalizovat vzorce využívání zdrojů za účelem ochrany nedospělých živočichů a oblastí, kde dochází k výtěru mořských druhů;

a)  zaručit vzorce udržitelného využívání zdrojů, které zajistí zachování rybolovných zdrojů a ochranu živočichů citlivé velikosti a citlivého věku, především pokud jde o nedospělé živočichy a oblasti, kde dochází k výtěru mořských druhů;

Pozměňovací návrh     22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zajistit, aby byly minimalizovány, a pokud možno, odstraněny vedlejší úlovky mořských druhů uvedených ve směrnicích 92/43/EHS a 2009/147/ES a dalších citlivých druhů v důsledku rybolovu tak, aby nepředstavovaly ohrožení stavu těchto druhů z hlediska ochrany;

b)  zajistit, aby byly minimalizovány, a pokud možno, odstraněny vedlejší úlovky mořských druhů uvedených ve směrnicích 92/43/EHS a 2009/147/ES a dalších citlivých druhů v důsledku rybolovu;

Pozměňovací návrh     23

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zajistit, aby byly minimalizovány, a pokud možno, odstraněny ekologické dopady rybolovu na mořská stanoviště tak, aby nepředstavovaly ohrožení stavu těchto stanovišť z hlediska ochrany;

c)  zajistit, aby byly minimalizovány, a pokud možno, odstraněny ekologické dopady rybolovu na mořská stanoviště;

Pozměňovací návrh     24

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  zajistit, aby byla splněna kritéria stanovená v deskriptorech 1, 3, 4 a 6 uvedených v části B přílohy rozhodnutí Komise 2010/477/EU.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Cílem technických opatření je dosahování následujících záměrů:

1.  Technická opatření musí dosahovat následujících záměrů:

Pozměňovací návrh     26

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zajištění, aby úlovky mořských druhů pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebyly vyšší než 5 % objemových v souladu s čl. 2 odst. 2 a s článkem 15 nařízení (EU) č. 1380/2013;

a)  zajištění, aby úlovky mořských druhů pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebyly vyšší než objem tak, jak je stanoven ve společných doporučeních regionálních skupin členských států, a aby byly v souladu s plánem výmětů s přihlédnutím k různorodosti druhů ryb a lovného zařízení;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zajištění, aby vedlejší úlovky mořských savců, mořských plazů, mořských ptáků a jiných nekomerčně využívaných druhů nepřekračovaly úrovně stanovené v právních předpisech Unie a v mezinárodních dohodách;

b)  zajištění, aby vedlejší úlovky mořských savců, mořských plazů, mořských ptáků a jiných nekomerčně využívaných druhů nepřekračovaly úrovně stanovené v právních předpisech Unie a v mezinárodních dohodách s cílem takovéto vedlejší úlovky postupně odstranit;

Pozměňovací návrh     28

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zajištění, aby ekologické dopady rybolovných činností na stanoviště mořského dna nepřekračovaly úrovně potřebné k dosažení dobrého stavu prostředí pro jednotlivé typy stanovišť hodnocené v rámci směrnice 2008/56/ES v každé mořské oblasti či podoblasti v souvislosti jak s kvalitou stanoviště, tak s prostorovým rozsahem, u nichž je třeba požadované úrovně dosáhnout.

c)  zajištění, aby ekologické dopady rybolovných činností na mořská stanoviště, včetně citlivých stanovišť mořského dna, byly minimalizovány a udržovány na nižší úrovni, než je úroveň potřebná k dosažení dobrého stavu prostředí, především pro jednotlivé typy stanovišť hodnocené v rámci směrnice 2008/56/ES v každé mořské oblasti či podoblasti v souvislosti jak s kvalitou stanoviště, tak s prostorovým rozsahem, u nichž je třeba požadované úrovně dosáhnout, s cílem zajistit, aby byla splněna kritéria stanovená pro deskriptor 6 uvedený v části B přílohy rozhodnutí Komise 2010/477/EU;

Pozměňovací návrh     29

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  zajištění, aby vedlejší úlovky nechtěných ryb byly postupně odstraněny s cílem zaručit, aby byla splněna kritéria stanovená v deskriptorech 1, 3 a 4 uvedených v části B přílohy rozhodnutí Komise 2010/477/EU.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  „vzorcem využívání zdrojů“ se rozumí způsob rozložení rybolovného tlaku ve věkovém profilu populace;

(1)  „vzorcem využívání zdrojů“ se rozumí způsob rozložení rybolovného tlaku ve věkovém a velikostním profilu populace;

Pozměňovací návrh     31

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  „selektivním rybolovem“ se rozumí schopnost rybolovné metody v průběhu rybolovu cíleně lovit ryby nebo měkkýše podle jejich velikosti a typu druhu a umožňovat, aby necílové druhy nebyly loveny nebo aby byly bez újmy vráceny zpět do moře;

(3)  „selektivním rybolovem“ se rozumí schopnost rybolovné metody v průběhu rybolovu cíleně lovit ryby nebo měkkýše podle jejich velikosti a typu druhu a umožňovat, aby necílové druhy a nedospělí jedinci regulovaných druhů nebyli loveni nebo aby byli bez újmy vráceni zpět do moře;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  „stavem přírodního stanoviště z hlediska ochrany“ se rozumí ochrana přírodních stanovišť definovaná v čl. 1 písm. e) směrnice 92/43/EHS;

Pozměňovací návrh     33

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  „rekreačním rybolovem“ se rozumí neobchodní rybolovné činnosti využívající mořské živé vodní zdroje pro rekreační, turistické nebo sportovní účely;

(9)  „rekreačním rybolovem“ se rozumí neobchodní rybolovné činnosti využívající mořské živé biologické zdroje pro rekreační, turistické nebo sportovní účely;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  „poradními sbory“ se rozumí skupiny zúčastněných strany zřízené v rámci SRP s cílem podpořit vyvážené zastoupení všech zúčastněných stran a přispět k dosažení cílů SRP;

(10)  „poradními sbory“ se rozumí skupiny zúčastněných strany zřízené v rámci SRP v souladu s článkem 43 až 45 a zastoupení zúčastněných stran v souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 1380/2013 s cílem přispět k dosažení cílů SRP;

Odůvodnění

Složení poradních sborů by mělo respektovat vyváženost zastoupení zavedenou v rámci SRP.

Pozměňovací návrh     35

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  „odlovem nejkvalitnější části populace“ se rozumí praktika výmětů levných ryb, na které se vztahují omezení odlovu, i když by mohly být zákonně vyloženy, s cílem maximalizovat celkovou ekonomickou nebo peněžní hodnotu ryb přivezených zpět do přístavu;

(42)  „odlovem nejkvalitnější části populace“ se rozumí praktika výmětů levných ryb, na které se vztahují omezení odlovu, i když by měly být zákonně vyloženy, s cílem maximalizovat celkovou ekonomickou nebo peněžní hodnotu ryb přivezených zpět do přístavu;

Odůvodnění

Pokud jde o praktiku odlovu nejkvalitnější části populace, výměty jsou ekonomickou volbou, která má často obrovské dopady na některé druhy, neboť míra přežití se liší v závislosti na druzích a na době strávené na palubě. Zásada, jíž se řídí tato praktika, by měla spočívat v tom, že tyto ryby by měly být vyloženy, nikoli v pružném přístupu založeném na ekonomických faktorech.

Pozměňovací návrh     36

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.   Bez ohledu na ustanovení článku 2 se tento článek použije na mezinárodní vody a na vody třetích zemí.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud z nejlepšího dostupného vědeckého poradenství vyplývá, že je nutné provést změnu seznamu v příloze I přidáním nových druhů, které vyžadují ochranu, je Komise zmocněna takové změny přijímat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32.

4.  Pokud z nejlepšího dostupného vědeckého poradenství vyplývá, že je nutné provést změnu seznamu v příloze I, je Komise zmocněna takové změny přijímat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32.

Odůvodnění

Je třeba, aby bylo seznam možné změnit nejen v případě, že ochranu potřebuje nový druh, ale také například tehdy, je-li třeba druh chránit v další nové oblasti nebo jestliže některý druh již není třeba chránit.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Opatření přijatá podle odstavce 4 tohoto článku jsou zaměřena na dosažení záměru uvedeného v čl. 4 odst. 1 písm. b).

5.  Opatření přijatá podle odstavce 4 tohoto článku jsou zaměřena na dosažení záměru uvedeného v čl. 4 odst. 1 písm. b) a ca).

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Jsou-li uloveny jako vedlejší úlovek, nesmějí být druhy uvedené v odstavci 1 poraněny a jedinci se neprodleně vypouštějí.

2.  Jsou-li uloveny jako vedlejší úlovek, nesmějí být druhy uvedené v odstavci 1 poraněny a jedinci se neprodleně vypouštějí. V případě druhů uvedených v odstavci 1 provozovatelé rybářských plavidel vedou záznamy a předávají příslušným orgánům informace o jedincích ulovených jako vedlejší úlovek a vypuštěných zpět, a to na základě prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/12511a.

 

__________________

 

1aProváděcí rozhodnutí Komise (EU)2016/1701 ze dne 19. srpna 2016, kterým se stanoví pravidla týkající se formy předkládání pracovních plánů shromažďování údajů v odvětví rybolovu a akvakultury (oznámeno pod číslem C(2016) 5304), Úř. věst. L 260, 27.9.2016, s. 153.

Odůvodnění

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1251 o shromažďování údajů stanoví, že údaje o vedlejších úlovcích citlivých druhů lze zaznamenávat v lodních denících. Mimoto rybáři často spolupracují s vědci a poskytují jim mrtvé jedince. Jedná se o důležitý příspěvek rybářů ke zkvalitnění znalostí o těchto druzích.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Odchylně od odstavců 1 a 2 se povoluje uchovávání na palubě, překládka nebo vykládka jedinců mořských druhů uvedených v odstavci 1, kteří byli uloveni jako vedlejší úlovek, pokud je taková činnost nezbytná pro zabezpečení pomoci obnovy jednotlivých živočichů a pokud dané příslušné vnitrostátní orgány byly řádně informovány předem.

3.  Odchylně od odstavců 1 a 2 se povoluje uchovávání na palubě, překládka nebo vykládka jedinců mořských druhů uvedených v odstavci 1, kteří byli uloveni jako vedlejší úlovek, pokud je taková činnost nezbytná pro zabezpečení pomoci obnovy jednotlivých živočichů nebo pokud jsou jedinci mrtví a lze je proto využít pro vědecké účely. Dané příslušné vnitrostátní orgány musí být řádně informovány.

Odůvodnění

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1251 o shromažďování údajů stanoví, že údaje o vedlejších úlovcích citlivých druhů lze zaznamenávat v lodních denících. Mimoto rybáři často spolupracují s vědci a poskytují jim mrtvé jedince. Jedná se o důležitý příspěvek rybářů ke zkvalitnění znalostí o těchto druzích.

Pozměňovací návrh     41

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členský stát může na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství zavést pro plavidla plující pod svou vlajkou zmírňující opatření nebo omezení používání některých zařízení v souladu s postupem stanoveným v článku 19 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tato opatření musí minimalizovat, a pokud možno, odstranit úlovky druhů uvedených v odstavci 1, musí být v souladu s cíli uvedenými v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 a nesmí být méně přísná než technická opatření stanovená v právních předpisech Unie.

4.  Členský stát může na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství zavést pro plavidla plující pod svou vlajkou zmírňující opatření nebo omezení používání některých zařízení v souladu s postupem stanoveným v článku 19 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tato opatření musí minimalizovat, a pokud možno, odstranit úlovky druhů uvedených v odstavci 1 nebo jiných náhodně ulovených druhů, musí být v souladu s cíli uvedenými v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 a nesmí být méně přísná než technická opatření stanovená v právních předpisech Unie.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Je zakázáno používat lovná zařízení uvedená v příloze II v příslušných oblastech uvedených v této příloze.

1.  Je zakázáno používat lovná zařízení uvedená v příloze II v příslušných oblastech uvedených v této příloze. V případě zvláštních oblastí ochrany podle směrnice 92/43/EHS a zvláště chráněných oblastí podle směrnice 2009/147/ES lze lovná nařízení používat pouze v souladu s čl. 6 odst. 2 a čl. 6 odst. 3 směrnice 92/43/EHS.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zajištění ochrany nedospělých jedinců mořských druhů podle čl. 15 odst. 11 a 12 nařízení (EU) č. 1380/2013;

a)  zajištění ochrany nedospělých jedinců mořských druhů, aby většina ulovených ryb předtím, než budou uloveny, dosáhla věku výtěru, a podle čl. 15 odst. 11 a 12 nařízení (EU) č. 1380/2013;

Pozměňovací návrh     44

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odstavec 1 se nepoužije na úlovky druhů, na něž se podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 nevztahuje povinnost vykládky.

2.  Aniž je dotčen odstavec 1, uvolňování určitých druhů se může použít na úlovky druhů, na něž se podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 nevztahuje povinnost vykládky.

Odůvodnění

Při uvolňování určitých druhů probíhá třídění již ve vodě. Je proto v souladu se záměrem výjimek z povinnosti vykládky v případech, kdy je prokázána vysoká míra přežití. Odlov nejkvalitnější části populace je ekonomická volba, při níž jsou levné ryby vyřazeny již na palubě. Tato praktika může mít obrovské dopady na různé druhy v závislosti na jejich schopnosti přežití, a proto je třeba u těchto dvou praktik zaujmout odlišný přístup k povinnosti vykládky.

Pozměňovací návrh     45

Návrh nařízení

Čl. 17 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Druhy, na které se nevztahují omezení odlovů

Úlovky nechtěných druhů, na které se nevztahují omezení odlovů

Pozměňovací návrh     46

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V souladu s postupem uvedeným v článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 mohou členské státy předkládat společná doporučení vymezující vhodná technická opatření na regionální úrovni, která se odchylují od opatření uvedených v odstavci 1.

2.  V souladu s postupem uvedeným v článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 mohou členské státy předkládat společná doporučení vymezující vhodná technická opatření na regionální úrovni, která se odchylují od opatření uvedených v odstavci 1. Cílem členských států by tak mělo být co největší zapojení všech příslušných zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Technická opatření doporučovaná v souladu s odstavcem 2 musí být z hlediska vzorců využívání zdrojů a úrovně ochrany poskytované citlivým druhům a stanovištím minimálně rovnocenná opatřením uvedeným v odstavci 1.

3.  Technická opatření doporučovaná v souladu s odstavcem 2 musí mít za cíl vysokou úroveň environmentální udržitelnosti a musí být z hlediska vzorců využívání zdrojů a úrovně ochrany poskytované citlivým druhům a stanovištím minimálně rovnocenná opatřením uvedeným v odstavci 1.

Pozměňovací návrh     48

Návrh nařízení

Čl. 19 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Regionální opatření v rámci víceletých plánů

Technická opatření v rámci regionalizace

Pozměňovací návrh     49

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise je zmocněna k tomu, aby stanovila technická opatření na regionální úrovni se záměrem dosáhnout cílů víceletých plánů uvedených v článcích 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tato opatření musí být stanovena prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s článkem 32 tohoto nařízení a s článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013.

1.  Komise je zmocněna k tomu, aby stanovila technická opatření na regionální úrovni se záměrem dosáhnout cílů víceletých plánů uvedených v článcích 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tato opatření musí být stanovena prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s článkem 32 tohoto nařízení a s článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013. Bez ohledu na čl. 18 odst. 1 a 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 Komise může přijmout takové akty v přenesené pravomoci i bez společného doporučení v něm uvedeného.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud členské státy předkládají společná doporučení pro stanovení technických opatření, jak je uvedeno v odstavci 1, musí poskytnout vědecké důkazy na podporu přijetí těchto opatření.

5.  Pokud členské státy předkládají společná doporučení pro stanovení technických opatření, jak je uvedeno v odstavci 1, musí poskytnout vědecké důkazy na podporu přijetí těchto opatření. Vědecké důkazy musí být zveřejněny nejpozději v okamžiku, kdy je dané společné doporučení předáno Komisi.

Pozměňovací návrh     51

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Komise může požadovat, aby výbor VTHVR posoudil společná doporučení uvedená v odstavci 5.

6.  Komise požaduje, aby výbor VTHVR posoudil společná doporučení uvedená v odstavci 5.

Odůvodnění

Posouzení Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR) by nemělo být nepovinné. Podle SRP tento výbor existuje proto, aby poskytoval spolehlivé odborné poradenství. Proto by výbor VTHVR měl vždy posoudit společná doporučení ke stanovení technických opatření, neboť dopad těchto opatření na jednotlivé oblasti nebo necílové druhy nemusí být plně prozkoumaný.

Pozměňovací návrh     52

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Přijetí technických opatření na základě odstavců 1 a 2 musí být podmíněno pozitivním hodnocením VTHVR.

Odůvodnění

Proto by výbor VTHVR měl vždy odborně posoudit veškerá doporučení, která přináší změny, doplňky nebo výjimky ze stávajících opatření, neboť dopad těchto opatření na jednotlivé oblasti nebo necílové druhy nemusí být doposud známý nebo plně prozkoumaný. Tato opatření by měla být přijata pouze v případě, že posouzení je pozitivní.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 19 s cílem změnit nebo zavést minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů uvedené v části A příloh V až X, dodržují cíl zajištění ochrany nedospělých jedinců mořských druhů.

1.  Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 19 s cílem změnit nebo zavést minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů uvedené v části A příloh V až X, dodržují cíl zajištění ochrany nedospělých jedinců mořských druhů. Společná doporučení se musí zakládat na nejkvalitnějších dostupných vědeckých důkazech a musí zohledňovat základní biologické údaje, především velikost dospělých jedinců daného druhu. Společná doporučení nesmí ohrozit ustanovení v oblasti kontroly a vymáhání související s vykládkou rybích produktů a jejich uváděním na trh.

Pozměňovací návrh     54

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 19 s cílem umožnit vznik ustanovení týkajících se uzavření v reálném čase a opuštění oblasti, jejichž cílem je zajistit ochranu nedospělých živočichů nebo oblastí, kde dochází k výtěru druhů ryb či měkkýšů, zahrnou do nich následující prvky:

Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 19 s cílem umožnit vznik ustanovení týkajících se uzavření v reálném čase a opuštění oblasti, jejichž cílem je zajistit ochranu nedospělých živočichů nebo oblastí, kde dochází k výtěru druhů ryb či měkkýšů nebo citlivých druhů, zahrnou do nich následující prvky:

Odůvodnění

Citlivé druhy tak, jak jsou definovány v čl. 6 odst. 7, jsou druhy, jejichž ochrana je nezbytná, aby bylo dosaženo dobrého stavu prostředí podle směrnice 2008/56/ES. Jednou z možností, jak chránit tyto druhy, by mělo být i ukončení rybolovu v reálném čase.

Pozměňovací návrh     55

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 19 s cílem umožnit nebo rozšířit v rámci konkrétní mořské oblasti používání inovativních lovných zařízení včetně pulzní vlečné sítě, jak je popsána v části E přílohy V, poskytnou posouzení pravděpodobných dopadů používání takovýchto zařízení na cílové druhy a na citlivé druhy a stanoviště.

1.  Když členské státy předkládají společná doporučení v souladu s článkem 19 s cílem umožnit nebo rozšířit v rámci konkrétní mořské oblasti používání inovativních lovných zařízení včetně pulzní vlečné sítě, jak je popsána v části E přílohy V, poskytnou posouzení pravděpodobných dopadů používání takovýchto zařízení na cílové druhy, na jiné druhy v ekosystému a na stanoviště. Takové posouzení musí být založeno na použití inovativního zařízení ve zkušebním období, jež se omezí na 5 % plavidel, která momentálně působí v dané oblasti, na období nejméně dvou let.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Využívání inovativních lovných zařízení se nepovolí v případě, že z tohoto posouzení vyplyne, že jejich používání povede k negativním dopadům na citlivá stanoviště a necílové druhy.

3.  Využívání inovativních lovných zařízení se nepovolí v případě, že z tohoto posouzení vyplyne, že jejich používání povede k přímým nebo kumulativním negativním dopadům na mořská stanoviště, včetně citlivých stanovišť nebo necílových druhů.

Pozměňovací návrh     57

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Opatření uvedená v odstavci 1 jsou zaměřena na dosahování cílů stanovených v článku 3, zejména na ochranu oblastí, kde se nacházejí nedospělí živočichové, a oblastí, kde dochází k výtěru druhů ryb nebo měkkýšů.

2.  Opatření uvedená v odstavci 1 jsou zaměřena na dosahování cílů stanovených v článku 3, zejména na ochranu oblastí, kde se nacházejí nedospělí živočichové, a oblastí, kde dochází k výtěru druhů ryb nebo měkkýšů. Musí být přinejmenším stejně přísná jako technická opatření uplatňovaná na základě právních předpisů Unie.

 

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření

Referenční údaje

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

11.4.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

11.4.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Claudiu Ciprian Tănăsescu

27.4.2016

Projednání ve výboru

30.1.2017

 

 

 

Datum přijetí

9.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

37

22

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, James Nicholson, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Edouard Martin, Lieve Wierinck

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

37

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Julie Girling

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

22

-

ECR

Ian Duncan, Arne Gericke, Urszula Krupa, James Nicholson, Boleslaw G. Piecha

EFDD

Julia Reid

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

3

0

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření

Referenční údaje

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Datum předložení EP

11.3.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

11.4.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

11.4.2016

ENVI

11.4.2016

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

DEVE

24.5.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Gabriel Mato

12.4.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

19.4.2016

12.7.2016

8.9.2016

10.10.2016

 

10.11.2016

25.4.2017

30.5.2017

 

Datum přijetí

21.11.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

5

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Datum předložení

28.11.2017

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

5

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

0

ENF Group

France Jamet

GUE/NGL Group

Maria Lidia Senra Rodríguez

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se