Procedure : 2016/0074(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0381/2017

Indgivne tekster :

A8-0381/2017

Forhandlinger :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Afstemninger :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Stemmeforklaringer
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

BETÆNKNING     ***I
PDF 1314kWORD 287k
28.11.2017
PE 580.765v02-00 A8-0381/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af

tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 og (EU) nr. 1380/2013 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004og (EF) nr. 2187/2005

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

Fiskeriudvalget

Ordfører: Gabriel Mato

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af

tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 og (EU) nr. 1380/2013 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004og (EF) nr. 2187/2005

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0134),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0117/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 13. juli 2016(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 7.-8. december fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0381/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 og (EU) nr. 1380/2013 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004og (EF) nr. 2187/2005

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS forordning om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 og (EU) nr. 1380/2013 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005 og Kommissionens forordning (EF) n. 494/2002

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Der er behov for en forenkling af eksisterende regler for at opnå en bedre forståelse og overholdelse blandt operatører, nationale myndigheder og interessenter. De rådgivende råds høringsproces skal overholdes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1380/2013, og man bør være opmærksom på at sikre, at alle mål for bevaring og bæredygtighed opfyldes fuldt ud.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b)  Forenkling af de gældende regler for tekniske foranstaltninger bør ikke resultere i en svækkelse af standarderne for bevaring og bæredygtighed.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Der er behov for at udarbejde et sæt overordnede rammeregler for forvaltningen af de tekniske foranstaltninger. I rammereglerne bør der fastsættes generelle bestemmelser, som skal gælde for alle EU-farvande, og de skal give mulighed for, at der inden for rammerne af den regionaliseringsprocess, som er indført ved den fælles fiskeripolitik, kan udarbejdes tekniske foranstaltninger, hvori der tages hensyn til regionsspecifikke forhold i fiskeriet.

(3)  Der er behov for at udarbejde et sæt overordnede rammeregler for forvaltningen af de tekniske foranstaltninger. I rammereglerne bør der fastsættes generelle bestemmelser, som skal gælde for alle EU-farvande, og de skal give mulighed for, at der inden for rammerne af den regionaliseringsprocess, som er indført ved den fælles fiskeripolitik, kan udarbejdes tekniske foranstaltninger, hvori der tages hensyn til regionsspecifikke forhold i fiskeriet. Denne proces bør gøre det muligt effektivt at forene de fælles regler og lokale situationer og situationerne i de enkelte zoner. Det bør dog sikres, at processen ikke ender med en form for renationalisering af den fælles fiskeripolitik, og det er vigtigt, at de rådgivende råd fortsat sikrer, at denne regionalisering finder sted som led i en EU-strategi i overensstemmelse med betragtning 14 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Rammereglerne bør regulere fangst og landing af fiskeressourcer, fiskeredskabernes anvendelse og samspillet mellem fiskeriet og havøkosystemerne.

(4)  Rammereglerne bør regulere fangst og landing af fiskeressourcer, fiskeredskabernes anvendelse og samspillet mellem fiskeriet og havøkosystemerne og også tage hensyn til de socioøkonomiske dynamikker.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  De tekniske foranstaltninger bør, hvor det er relevant, gælde for rekreativt fiskeri, som kan have en betydelig indvirkning på fisk- og skaldyrsbestandene.

(6)  Rekreativt fiskeri kan have betydelig indvirkning på havmiljøet og bestandene af fisk og andre arter og bør derfor være omfattet af de tekniske foranstaltninger.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Fisk, der fanges af rekreative fiskere (fiskeri med krog og line), genudsættes med en høj overlevelsesrate, indtil andet er påvist ved videnskabelig dokumentation.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b)  Landingsforpligtelsen finder i henhold til forordning (EU) nr. 1380/2013 anvendelse for alle fangster af arter, der er underlagt fangstbegrænsninger. Hvis enheder af disse arter fanges og straks frigives i rekreativt fiskeri, og den videnskabelige dokumentation viser en høj overlevelsesrate for disse arter, som det kan være tilfældet for fisk, der fanges af lystfiskere, der anvender fiskeudstyr, bør det være muligt at udelukke de pågældende fiskeriaktiviteter fra landingsforpligtelsen ved at anvende de procedurer, der er fastsat i denne forordning, navnlig ved at vedtage foranstaltninger med henblik herpå inden for rammerne af flerårige planer og/eller planer for udsmid.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Tekniske foranstaltninger bør bidrage til opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks mål om at fiske på et niveau, der giver det maksimale bæredygtige udbytte, reducere uønskede fangster, eliminere udsmid og bidrage til at opnå en god miljøtilstand som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF18.

(7)  De tekniske foranstaltninger bør bidrage til at nå den fælles fiskeripolitiks mål.

__________________

 

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

 

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) De tekniske foranstaltninger skal stå i et rimeligt forhold til de tilstræbte mål. Deres potentielle økonomiske og sociale virkninger bør overvejes, inden de vedtages.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  Håndhævelsen og gennemførelsen af tekniske foranstaltninger, operationelle programmer og, hvor det er relevant, udstedelsen af licenser og restriktioner for konstruktionen og anvendelsen af visse redskaber bør ikke være en hindring for at opnå bedre sundheds- og sikkerhedsstandarder for fartøjer, der udøver fiskeri og fiskeriaktiviteter.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7c)  Tekniske foranstaltninger, der vedtages i henhold til denne forordning, bør være i overensstemmelse med strategiplanen for biodiversitet for perioden 2011-2020 vedtaget i henhold til FN's konvention om den biologiske mangfoldighed og støtte gennemførelsen af EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020, især målet om at sikre bæredygtig udnyttelse af fiskeriressourcer og relaterede tiltag.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Tekniske foranstaltninger bør specifikt tage sigte på at beskytte ungfiske- og gydestimer, ved at der anvendes selektive fiskeredskaber og træffes forholdsregler. De tekniske foranstaltninger bør også i videst muligt omfang begrænse fiskeredskabernes negative indvirkning på havøkosystemet, navnlig på følsomme arter og levesteder, og om muligt bevirke, at en sådan indvirkning helt undgås. De bør også bidrage til, at der fastlægges forvaltningsforanstaltninger med det formål at opfylde de forpligtelser, der følger af Rådets direktiv 92/43/EØF19, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF20 og direktiv 2008/56/EF.

(8)  Tekniske foranstaltninger bør specifikt medvirke til at beskytte ungfiske- og gydestimer, ved at der anvendes selektive fiskeredskaber og træffes forholdsregler. De tekniske foranstaltninger bør også medvirke til at begrænse og om muligt eliminere fiskeredskabernes negative indvirkning på havøkosystemet, navnlig på følsomme arter og levesteder. Der bør gives incitamenter for at tilskynde til anvendelse af redskaber og praksisser, som har en lav indvirkning på miljøet. De tekniske foranstaltninger bør også bidrage til, at der fastlægges forvaltningsforanstaltninger med det formål at opfylde de forpligtelser, der følger af Rådets direktiv 92/43/EØF19, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EFl0 og direktiv 2008/56/EF.

__________________

__________________

19 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

19 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Den utilsigtede fangst af følsomme arter bør håndteres på en sammenhængende måde for alle fiskeri- og redskabstyper i betragtning af det strenge beskyttelsesniveau, der gælder for dem i henhold til direktiv 92/43/EØF, 2009/147/EF og 2008/56/EF, deres høje sårbarhedsniveau og forpligtelsen til at opnå en god miljømæssig status inden 2020.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For at kunne evaluere virkningen af de tekniske foranstaltninger bør der fastsættes mål for omfanget af uønskede fangster, omfanget af bifangster af følsomme arter og den geografiske udbredelse af havbundslevesteder, som fiskeriet har en skadelig indflydelse på, som afspejler den fælles fiskeripolitiks mål, Unionens miljølovgivning (navnlig Rådets direktiv 92/43/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF)21 samt international god praksis.

(9)  For at kunne evaluere virkningen af de tekniske foranstaltninger bør der fastsættes resultatindikatorer for reduktion af fangsterne af fisk, som er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, og utilsigtede fangster af følsomme arter samt for reduktionen af skadelige miljømæssige virkninger i havlevesteder som følge af fiskeriet, som afspejler den fælles fiskeripolitiks mål og Unionens miljølovgivning (navnlig Rådets direktiv 92/43/EØF, direktiv 2009/147/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF21).

__________________

__________________

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EUT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EUT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Medlemsstater skal gøre bredest mulig brug af de tilgængelige foranstaltninger i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 for at støtte fiskere i forbindelse med gennemførelsen af tekniske foranstaltninger og for at sikre, at der tages hensyn til de socioøkonomiske mål i den fælles fiskeripolitik.

 

_______________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1).

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Det bør forbydes at anvende visse skadevoldende redskaber og metoder, der indebærer brug af sprængstoffer, giftige eller bedøvende stoffer, elektrisk strøm, tryklufthamre eller andre slagredskaber, såvel som trukne redskaber og grabber til fiskeri efter ædelkoral eller andre typer koral eller korallignende arter samt visse undervandsharpuner, undtagen når der specifikt er tale om trawl med elektrisk strøm, som må anvendes under bestemte strenge betingelser.

(11)  Det bør forbydes at anvende visse skadevoldende redskaber og metoder, der indebærer brug af sprængstoffer, giftige eller bedøvende stoffer, elektrisk strøm, tryklufthamre eller andre slagredskaber, såvel som trukne redskaber og grabber til fiskeri efter ædelkoral eller andre typer koral eller korallignende arter samt visse undervandsharpuner, undtagen når der specifikt er tale om trawl med elektrisk strøm, som må anvendes under bestemte strenge betingelser. I den forbindelse er det nødvendigt at sikre, at der er tilstrækkeligt kendskab til innovative fiskeredskabers indvirkninger, såsom trawl med strøm, herunder kumulative virkninger, inden anvendelsen af redskaberne udbredes. Derudover bør der oprettes et system til overvågning, kontrol og evaluering, som tjener til håndhævnings- og forsknings- samt evalueringsformål. Endeligt skal eksisterende licenser underlægges videnskabelig revurdering, inden de får en permanent status som "ikke-forbudt".

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Der er behov for detaljeret og kvantificeret kendskab til innovative fiskeredskabers indvirkninger, herunder trawl med strøm, herunder deres kumulative virkninger på havmiljøet og arter, inden anvendelsen heraf udbredes i kommerciel målestok. Der bør oprettes et effektivt program til overvågning og evaluering.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  I lyset af rådgivningen fra STECF bør det af hensyn til beskyttelsen af følsomme dybhavsarter fortsat være forbudt at fiske med faststående garn i ICES-afsnit IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj og VIIk og ICES-underområde VIII, IX, X og XII øst for 27°V i farvande, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mere end 600 m.

(14)  I lyset af rådgivningen fra STECF bør det af hensyn til beskyttelsen af følsomme dybhavsarter fortsat være forbudt at fiske med faststående garn i ICES-afsnit IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj og VIIk og ICES-underområde VIII, IX, X og XII øst for 27°V i farvande, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mere end 600 m, medmindre medlemsstaterne gennem videnskabelige undersøgelser, der høres med STECF, eller gennem anvendelsen af en specifik forvaltning i forbindelse med regionalisering, der blandt andet kunne føre til færre aktive fartøjer i området eller færre indsatsmåneder, eller gennem flerårige planer, beviser, at disse fiskeriaktiviteter medfører meget lave bifangstniveauer af hajer eller udsmid.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For visse sjældne fiskearter, som f.eks. hajer og rokker, kan selv et begrænset fiskeri udgøre en alvorlig risiko for arternes bevarelse. For at beskytte sådanne arter bør der indføres et generelt forbud mod fiskeri efter disse arter.

(15)  For visse fiskearter, der er sjældne, eller hvis biologiske egenskaber gør dem særlig sårbare for overudnyttelse, kan selv et begrænset fiskeri udgøre en alvorlig risiko for arternes bevarelse. For at beskytte sådanne arter bør der indføres et generelt forbud mod fiskeri efter disse arter.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  For at bistå fangstsektoren med gennemførelsen af landingsforpligtelsen bør medlemsstaterne fastsætte foranstaltninger, som letter opbevaringen og afsætningen af marine arter, der er mindre end den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse. Sådanne foranstaltninger bør omfatte støtte til investering i anlæggelse og tilpasning af landingssteder og nødhavne eller støtte til investeringer, der skaber merværdi for fiskevarer.

(21)  For at bistå fangstsektoren med gennemførelsen af og for at sikre lige vilkår ved fuld overholdelse af landingsforpligtelsen bør medlemsstaterne fastsætte foranstaltninger, som letter opbevaringen og afsætningen af marine arter, der er mindre end den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse. Sådanne foranstaltninger bør omfatte støtte til investering i anlæggelse og tilpasning af landingssteder og nødhavne eller støtte til investeringer, der skaber merværdi for fiskevarer.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Hvis det af den videnskabelige rådgivning fremgår, at der tages omfattende uønskede fangster af arter, der ikke er underlagt fangstbegrænsninger og derfor heller ikke er omfattet af landingsforpligtelsen, bør medlemsstaterne gennemføre pilotprojekter for at undersøge mulighederne for at reducere omfanget af disse fangster og indføre hensigtsmæssige tekniske foranstaltninger til at nå dette mål.

(23)  Hvis det af den videnskabelige rådgivning fremgår, at der tages omfattende uønskede fangster af arter, bør medlemsstaterne gennemføre pilotprojekter for at undersøge mulighederne for at reducere omfanget af disse fangster og indføre hensigtsmæssige tekniske foranstaltninger til at nå dette mål.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Hvis der ikke er fastsat tekniske foranstaltninger på regionalt plan, bør basisforanstaltningerne finde anvendelse. Basisforanstaltningerne bør baseres på de gældende tekniske foranstaltninger, idet der tages hensyn til rådgivningen fra STECF og interessenternes holdning. De bør bestå af grundbestemmelser om maskestørrelser for trukne redskaber og faststående garn, bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, lukkede områder eller områder med restriktioner, naturbevarelsesforanstaltninger, der tager sigte på at hindre bifangster af havpattedyr og havfugle i visse områder og andre regionsspecifikke foranstaltninger, der allerede er i kraft, og som fortsat er nødvendige for at sikre, at bevarelsesmålene fortsat opfyldes, indtil der fastsættes foranstaltninger på regionalt plan.

(24)  Hvis der ikke er fastsat tekniske foranstaltninger på regionalt plan, bør basisforanstaltningerne finde anvendelse. Basisforanstaltningerne bør baseres på de gældende tekniske foranstaltninger, idet der tages hensyn til rådgivningen fra STECF og interessenternes holdning. De bør bestå af grundbestemmelser om maskestørrelser for trukne redskaber og faststående garn, bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, lukkede områder eller områder med restriktioner, naturbevarelsesforanstaltninger, der tager sigte på at minimere og om muligt eliminere utilsigtede fangster af havpattedyr og havfugle i visse områder og andre regionsspecifikke foranstaltninger, der allerede er i kraft, og som fortsat er nødvendige for at sikre, at bevarelsesmålene fortsat opfyldes, indtil der fastsættes foranstaltninger på regionalt plan.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Medlemsstaterne kan i samarbejde med interessenterne udarbejde fælles henstillinger med henblik på inden for rammerne af den regionaliseringsproces, der er indført ved forordningen om den fælles fiskeripolitik, at få indført passende tekniske foranstaltninger, som afviger fra basisforanstaltningerne.

(25)  Medlemsstaterne bør i tæt samarbejde med de relevante rådgivende råd have mulighed for på basis af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning at udarbejde fælles henstillinger om passende tekniske foranstaltninger, som afviger fra basisforanstaltningerne, med henblik på inden for rammerne af den regionaliseringsproces, der er indført ved forordningen om den fælles fiskeripolitik, at tilpasse de tekniske foranstaltninger til fiskeriets regionale karakteristika. Selv hvis der ikke er en flerårig plan.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Sådanne regionalt fastsatte tekniske foranstaltninger bør som et minimum være ækvivalente med basisforanstaltningerne, hvad angår udnyttelsesmønstre og beskyttelse af følsomme arter og levesteder.

(26)  Regionaliseringen skal anvendes til at skabe skræddersyede foranstaltninger, der tager højde for de særlige forhold i de enkelte fiskeriområder og beskytter deres følsomme arter og levesteder. Sådanne regionalt fastsatte tekniske foranstaltninger bør være bæredygtige og som et minimum sikre de samme udnyttelsesmønstre og den samme grad af beskyttelse som basisforanstaltningerne. Vedtagelsen af enhver regionalt fastsat teknisk foranstaltning bør baseres på den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a)  Afgørelser, der træffes af regionale grupper af medlemsstater i henhold til regionaliseringen, bør opfylde samme standarder med hensyn til demokratisk overvågning som dem i de berørte medlemsstater.

Ændringsforslag     27

Forslag til forordning

Betragtning 26 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26b)  Regionalisering bør anvendes som redskab til at tilskynde alle relevante interessenter, herunder ikkestatslige organisationer, til at deltage og give fiskerne mere indflydelse samt til at inddrage dem mere, så de kan arbejde tæt sammen med medlemsstaterne, rådgivende råd og videnskabsfolk om at skabe skræddersyede foranstaltninger, der tager højde for de særlige forhold i de enkelte fiskeriområder og beskytter deres miljømæssige forhold.

Ændringsforslag     28

Forslag til forordning

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a)  I tilfælde af en direkte forvaltningsmæssig interesse, der kun berører én medlemsstat, er det efter høring af de relevante rådgivende råd muligt at fremlægge forslag til individuelle tekniske foranstaltninger for at ændre de gældende bevarelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag     29

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  De regionale grupper af medlemsstater bør ved udarbejdelsen af fælles henstillinger med henblik på i de flerårige planer at vedtage foranstaltninger vedrørende maskestørrelse og artsselektive redskaber, der afviger fra basisforanstaltningerne, sikre, at redskaberne som et minimum resulterer i samme eller bedre selektionsmønstre end de redskaber, der er i overensstemmelse med basisforanstaltningerne.

(28)  De regionale grupper af medlemsstater bør ved udarbejdelsen af fælles henstillinger med henblik på at vedtage foranstaltninger vedrørende maskestørrelse og artsselektive redskaber, der afviger fra basisforanstaltningerne, sikre, at redskaberne som et minimum resulterer i samme eller bedre selektionsmønstre end de redskaber, der er i overensstemmelse med basisforanstaltningerne.

Ændringsforslag     30

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  De regionale grupper af medlemsstater bør ved udarbejdelsen af fælles henstillinger med henblik på i de flerårige planer at ændre gældende eller fastsætte nye områdelukninger eller områder med restriktioner for at beskytte ungfiske- eller gydestimer sørge for i disse henstillinger at fastlægge de nærmere specifikationer og bestemmelser vedrørende områdets geografiske afgrænsning, lukningens eller restriktionernes varighed, redskabsrestriktioner og kontrol- og overvågningsordninger.

(29)  De regionale grupper af medlemsstater bør ved udarbejdelsen af fælles henstillinger med henblik på at ændre gældende eller fastsætte nye områdelukninger eller områder med restriktioner for at beskytte ungfiske- eller gydestimer sørge for i disse henstillinger at fastlægge de nærmere specifikationer og bestemmelser vedrørende områdets geografiske afgrænsning, lukningens eller restriktionernes varighed, redskabsrestriktioner og kontrol- og overvågningsordninger.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  De regionale grupper af medlemsstater bør ved udarbejdelsen af fælles henstillinger med henblik på inden for rammerne af flerårige planer at ændre de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser eller fastsætte nye sådanne størrelser sikre, at den fælles fiskeripolitiks mål ikke sættes over styr, ved at sørge for, at kravet om beskyttelse af unge marine arter overholdes, at der ikke indføres bestemmelser, der resulterer i markedsforvridning, og at der ikke skabes et marked for fisk, der er mindre end de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser.

(30)  De regionale grupper af medlemsstater bør ved udarbejdelsen af fælles henstillinger med henblik på at ændre de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser eller fastsætte nye sådanne størrelser bidrage til, at den fælles fiskeripolitiks mål nås, ved at sørge for, at kravet om beskyttelse af unge marine arter overholdes fuldt ud, at der ikke indføres bestemmelser, der resulterer i markedsforvridning, og at der ikke skabes et marked for fisk, der er mindre end de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Det bør være tilladt i de fælles henstillinger at indføre bestemmelser om realtidslukninger sammen med bestemmelser om flytning af fangstpladser som en yderligere foranstaltning til beskyttelse af ungfiske- og gydestimer. Betingelserne for indførelsen og ophævelsen af sådanne realtidslukninger samt for kontrol- og overvågningsordningerne bør lægges fast i de pågældende fælles henstillinger.

(31)  Det bør være tilladt i de fælles henstillinger at indføre bestemmelser om realtidslukninger sammen med bestemmelser om flytning af fangstpladser som en yderligere foranstaltning til beskyttelse af ungfiske- og gydestimer eller følsomme arter. Betingelserne for indførelsen og ophævelsen af sådanne realtidslukninger, inklusive fritagelser, hvor det er hensigtsmæssigt, samt for kontrol- og overvågningsordningerne bør lægges fast i de pågældende fælles henstillinger.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Det bør være muligt i de fælles henstillinger fra de regionale grupper af medlemsstater på grundlag af en videnskabelig vurdering af virkningerne af innovative redskaber, der er behørigt evalueret af STECF, at give tilladelse til anvendelsen af nye redskaber, som f.eks. trawl med elektrisk strøm. Der bør ikke gives tilladelse til anvendelsen af innovative fiskeredskaber, hvis den videnskabelige vurdering viser, at anvendelsen af sådanne redskaber vil få en negativ indvirkning på følsomme levesteder og ikke-målarter.

(32)  Det bør være muligt i de fælles henstillinger fra de regionale grupper af medlemsstater på grundlag af en videnskabelig vurdering af virkningerne af innovative redskaber, der er behørigt evalueret af STECF, herunder de potentielle negative virkninger af visse redskaber, at give tilladelse til anvendelsen eller udvidet anvendelse af innovative redskaber, som f.eks. trawl med elektrisk strøm. Der bør ikke gives tilladelse til anvendelsen af innovative fiskeredskaber, hvis den videnskabelige vurdering viser, at anvendelsen af sådanne redskaber vil få direkte eller kumulativ indvirkning på havlevesteder, især følsomme levesteder eller ikke-målarter eller hindrer opnåelsen af en god miljøtilstand for havområder.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 33

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Regionale grupper af medlemsstater bør for i videst muligt omfang at reducere bifangster af følsomme arter og fiskeredskabers negative indvirkning på følsomme levesteder udarbejde yderligere foranstaltninger, som tager sigte på at begrænse fiskeriets negative indvirkning på følsomme arter og levesteder. Hvis der er videnskabelig dokumentation for, at sådanne arters og levesteders bevaringsstatus er alvorligt truet, bør medlemsstaterne indføre yderligere restriktioner for visse redskabers konstruktion og anvendelse eller endog indføre et totalt forbud mod anvendelsen af de pågældende redskaber i den relevante region. Sådanne bestemmelser kunne navnlig gælde for anvendelsen af drivgarn, som i visse områder har resulteret i betydelige fangster af hvaler og havfugle.

(33)  Regionale grupper af medlemsstater bør for at minimere og om muligt eliminere utilsigtede fangster af følsomme arter og fiskeredskabers negative indvirkning på følsomme levesteder udarbejde yderligere foranstaltninger, som tager sigte på at begrænse fiskeriets negative indvirkning på følsomme arter og levesteder. Hvis der er videnskabelig dokumentation for, at sådanne arters og levesteders bevaringsstatus er alvorligt truet, bør medlemsstaterne indføre yderligere restriktioner for visse redskabers konstruktion og anvendelse eller endog indføre et totalt forbud mod anvendelsen af de pågældende redskaber i den relevante region for at beskytte havmiljøet, de lokale fiskebestande og de lokale kystsamfund, som berøres heraf. Sådanne bestemmelser kunne navnlig gælde for anvendelsen af drivgarn, som i visse områder har resulteret i betydelige fangster af hvaler og havfugle.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  For at opretholde de gældende detaljerede henstillinger, der er vedtaget af Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC), bør Kommissionen delegeres beføjelser i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde til at vedtage retsakter vedrørende lister over sårbare havøkosystemer og specifikke tekniske foranstaltninger, der er knyttet til bestemmelser, som tager sigte på at beskytte byrkelange og rødfisk. Kommissionen bør også delegeres beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at indarbejde de ændringer af foranstaltningerne i EU-lovgivningen, der vedtages af NEAFC, og som er genstand for visse udtrykkeligt afgrænsede ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, og som bliver bindende for Unionen i overensstemmelse med konventionens bestemmelser. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau —

udgår

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  For ikke at lægge hindringer i vejen for videnskabelige undersøgelser, udsætning og omplantning bør denne forordning ikke anvendes på de aktiviteter, der er nødvendige med henblik herpå.

(36)  For ikke at lægge hindringer i vejen for videnskabelige undersøgelser, direkte udsætning og omplantning bør denne forordning ikke anvendes på de aktiviteter, der er nødvendige med henblik herpå.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Hvis den foreliggende videnskabelige rådgivning viser, at der er behov for omgående handling for at beskytte marine arter, bør Kommissionen i behørigt begrundede tilfælde kunne vedtage umiddelbart gældende delegerede retsakter, der fastsætter tekniske foranstaltninger med henblik på at afbøde sådanne trusler, og som supplerer eller fraviger denne forordning eller andre tekniske foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til EU-lovgivningen. Disse foranstaltninger bør specifikt tage sigte på at reagere på uventede ændringer i bestandsstrukturen som følge af høje eller lave rekrutteringsniveauer, beskytte gydende fisk eller skaldyr, hvis bestandenes biomasse er meget lav, eller reagere på andre ændringer i en fiskebestands tilstand, der kan true den bevaringsstatus. Sådanne foranstaltninger kunne omfatte restriktioner for anvendelsen af trukne eller faststående redskaber eller for fiskeriet i visse områder eller i visse perioder.

(37)  Hvis den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning viser, at der er behov for omgående handling for at beskytte marine arter og levesteder, bør Kommissionen i behørigt begrundede tilfælde kunne vedtage umiddelbart gældende delegerede retsakter, der fastsætter tekniske foranstaltninger med henblik på at afbøde sådanne trusler, og som supplerer eller fraviger denne forordning eller andre tekniske foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til EU-lovgivningen. Disse foranstaltninger bør specifikt tage sigte på at reagere på uventede ændringer i bestandsstrukturen som følge af høje eller lave rekrutteringsniveauer eller utilsigtede fangster af følsomme arter, beskytte gydende fisk eller skaldyr, hvis bestandenes biomasse er meget lav, eller reagere på andre ændringer i en fiskebestands eller følsomme arters tilstand, der kan true dens bevaringsstatus, samt håndtere forringelsen i populationers og levesteders tilstand på grund af fiskeriets indvirkning, og der bør eventuelt træffes andre nødvendige bevarelsesforanstaltninger. Sådanne foranstaltninger kunne omfatte restriktioner for anvendelsen af trukne eller faststående redskaber eller for fiskeriet i visse områder eller i visse perioder.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør delegeres til Kommissionen med henblik på at ajourføre listen over fisk og skaldyr, som det er forbudt at fiske målrettet efter, ajourføre listen over følsomme områder, hvor der bør gælde restriktioner for fiskeriet, vedtage tekniske foranstaltninger som led flerårige planer og vedtage tekniske foranstaltninger som led i udsmidsplaner. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(38)  Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 bør delegeres til Kommissionen for med henblik på at fastsætte resultatindikatorer for tekniske foranstaltninger i forbindelse med fangster af fisk under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, de vigtigste fiskerier og størrelsen af sådanne fangster, der gælder for disse vigtige fiskeriaktiviteter, at ajourføre listen over fisk og skaldyr, som det er forbudt at fiske målrettet efter, ajourføre listen over følsomme områder, hvor der bør gælde restriktioner for fiskeriet, at vedtage tekniske foranstaltninger som led i flerårige planer eller, hvis det er nødvendigt, uden for rammerne af de flerårige planer og vedtage tekniske foranstaltninger som led i udsmidsplaner. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau og baseret på STECF's vurdering. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Kommissionen bør senest ved udgangen af 2020 og derefter hvert tredje år aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af denne forordning på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne og de relevante rådgivende råd og efter vurderinger fra STECF. Det bør i rapporten vurderes, i hvilket omfang tekniske foranstaltninger - såvel dem, der er vedtaget regionalt, som dem, der er vedtaget på EU-plan - har bidraget til at opfylde målene i denne forordning. Hvis der på regionalt plan er dokumentation for, at målene ikke er nået, bør medlemsstaterne i den pågældende region på grundlag af rapporten forelægge en plan med de korrigerende foranstaltninger, der skal træffes for at sikre, at disse mål nås. Kommissionen bør også - ligeledes på grundlag af rapporten - forelægge Europa-Parlamentet og Rådet forslag til eventuelle ændringer af denne forordning, der måtte være nødvendige.

(40)  Kommissionen bør senest den ... [tre år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] og derefter hvert tredje år aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af denne forordning på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne og de relevante rådgivende råd og efter vurderinger fra STECF. Det bør i rapporten vurderes, i hvilket omfang tekniske foranstaltninger - såvel dem, der er vedtaget regionalt, som dem, der er vedtaget på EU-plan - har bidraget til at opfylde målene og niveauerne for resultatindikatorerne i denne forordning. Hvis der på regionalt plan er dokumentation for, at målene ikke er nået, eller resultatindikatorerne for effektivitet fortsat er på et utilfredsstillende niveau, bør medlemsstaterne i den pågældende region på grundlag af rapporten forelægge en plan med de korrigerende foranstaltninger, der skal træffes for at sikre, at disse mål nås og forbedre niveauerne af de pågældende resultatindikatorer. Kommissionen bør også - ligeledes på grundlag af rapporten - forelægge Europa-Parlamentet og Rådet forslag til eventuelle ændringer af denne forordning, der måtte være nødvendige.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  Rådets forordning (EF) 1967/200629, (EF) nr. 1098/200730, (EF) 1224/200931 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/201132 og (EU) nr. 1380/201333 bør ændres i overensstemmelse hermed.

42)  Forordning (EF) nr. 1967/200629, (EF) nr. 1098/200730, Rådets forordning (EF) nr. 1224/200931 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/201333 bør ændres i overensstemmelse hermed.

__________________

__________________

29 Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 21. december 2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11).

29 Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 21. december 2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11).

30 Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september 2007 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger, om ændring af forordning (EF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 779/97 (EUT L 248 af 22.9.2007, s. 1).

30 Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september 2007 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger, om ændring af forordning (EF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 779/97 (EUT L 248 af 22.9.2007, s. 1).

31 Rådets forordning (EF) n r. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).

31 Rådets forordning (EF) n r. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).

32 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 af 13. december 2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet (EUT L 347 af 30.12.2011, s. 44). OJ C , , p. .

 

33 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

33 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  Med henblik på at supplere eller ændre gældende detaljerede bestemmelser, der har til formål at omsætte henstillinger vedtaget af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (GFCM) til EU-lovgivning, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår de tekniske foranstaltninger i forordning (EU) nr. 1343/2011. Kommissionen bør også delegeres beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at indarbejde i EU-lovgivningen de ændringer af foranstaltningerne, som vedtages af GFCM, og som er genstand for visse udtrykkeligt afgrænsede ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, idet disse foranstaltninger bliver bindende for Unionen i overensstemmelse med GFCM-aftalens bestemmelser. Forordning (EU) nr. 1343/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau —

udgår

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  anvendelsen af fiskeredskaber og fiskeriets samspil med havets økosystemer.

b)  anvendelsen af fiskeredskaber

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  disse redskabers samspil med de marine økosystemer.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Denne forordning finder anvendelse på aktiviteter, der udøves af EU-fiskerfartøjer og medlemsstaternes statsborgere, uden at dette berører flagstatens primære ansvar, i de fiskeriområder, der er omhandlet i artikel 5, samt på fiskerfartøjer, der fører et tredjelands flag og er registreret i et tredjeland, og som fisker i EU-farvande.

1.  Uden at det berører artikel 29, finder denne forordning anvendelse på alt fiskeri (rekreativt og kommercielt), der udøves af EU-fiskerfartøjer og medlemsstaternes statsborgere, uden at dette berører flagstatens primære ansvar, i de fiskeriområder, der er omhandlet i artikel 5, samt på fiskerfartøjer, der fører et tredjelands flag og er registreret i et tredjeland, og som fisker i EU-farvande.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Artikel 7 og 14 og bilag V-X, del A, finder også anvendelse på rekreativt fiskeri.

2.  Denne forordning finder også anvendelse på rekreativt fiskeri.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Tekniske foranstaltninger er værktøjer til støtte for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik og skal som sådanne bidrage til at nå de mål, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik, og i særdeleshed de mål, der er fastsat i nævnte artikels stk. 2 og 3 tillige med stk. 5, litra a) og j).

1.  Tekniske foranstaltninger skal bidrage til at nå de mål, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Tekniske foranstaltninger skal desuden navnlig:

2.  De tekniske foranstaltninger skal navnlig bidrage til at nå følgende mål:

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  optimere udnyttelsesmønstrene med henblik på at beskytte ungfiske- og gydestimer

a)  sikre bæredygtige udnyttelsesmønstre med henblik på at sikre beskyttelse af ungfiske- og gydestimer og sikre en passende beskyttelse;

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  sikre, at bifangster i fiskeriet af de marine arter, der er opført i direktiv 92/43/EØF og 2009/147/EF, og andre følsomme arter reduceres mest muligt og om muligt helt undgås, således at sådanne fangster ikke udgør en trussel mod disse arters bevaringsstatus

b)  sikre, at utilsigtede fangster af følsomme marine arter, især dem der er opført i direktiv 92/43/EØF og 2009/147/EF, og andre følsomme arter reduceres mest muligt og om muligt helt undgås

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  sikre, at fiskeriets miljømæssige indvirkning på marine levesteder begrænses mest muligt og om muligt helt undgås, således at fiskeriet ikke udgør en trussel mod disse levesteders bevaringsstatus

c)  sikre - herunder ved brug af passende incitamenter - at fiskeriets negative miljømæssige indvirkning på marine levesteder begrænses mest muligt og om muligt helt undgås

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  bidrage til, at der indføres fiskeriforvaltningsforanstaltninger med henblik på at opfylde forpligtelserne i henhold til direktiv 92/43/EØF, 2009/147/EF, 2008/56/EF og 2000/60/EF.

d)  indføre fiskeriforvaltningsforanstaltninger med henblik på at opfylde forpligtelserne i henhold til direktiv 92/43/EØF, 2009/147/EF, 2008/56/EF og 2000/60/EF.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Målsætninger

Resultatindikatorer

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De tekniske foranstaltninger tager sigte på at opfylde følgende målsætninger:

1.  for at vurdere, om tekniske foranstaltninger bidrager til at nå de mål, der er omhandlet i artikel 3, skal følgende indikatorer anvendes:

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  det sikres, at fangster af marine arter, der er mindre end de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, ikke udgør mere end 5 % af fangsterne, jf. artikel 2, stk. 2, og artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013

a)  det omfang, hvormed fangster af marine arter, der er mindre end de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, reduceres gradvist til specifikke niveauer for de vigtigste fiskeriaktiviteter;

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  det sikres, at bifangster af havpattedyr, havkrybdyr og havfugle og andre ikke-kommercielt udnyttede arter ikke overstiger de niveauer, der er fastsat i EU-lovgivningen og internationale aftaler

b)   det omfang, hvormed utilsigtede fangster af havpattedyr, havkrybdyr, havfugle og andre ikke-kommercielt udnyttede arter reduceres gradvist og elimineres, hvis det er muligt

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  det sikres, at fiskeriets miljømæssige indvirkning på havbundens levesteder ikke er af et sådant omfang, at det er til hinder for, at der opnås en god miljøtilstand for hver type levested som vurderet i henhold til direktiv 2008/56/EF i hver havregion eller subregion, både med hensyn til kvaliteten af levestedet og det geografiske område, hvor de krævede niveauer skal være nået.

c)   det omfang, hvormed fiskeriets negative miljømæssige indvirkning på marine levesteder, herunder følsomme levesteder på havbunden, minimeres og holdes under det niveau, der er nødvendigt for at opnå en god miljøtilstand, navnlig for hver enkelt type levested som vurderet i henhold til direktiv 2008/56/EF i hver havregion eller subregion, både med hensyn til kvaliteten af levestedet og det geografiske område, hvor de krævede niveauer skal være nået.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 i denne forordning og artikel 18 forordning (EU) nr. 1380/2013, der supplerer denne forordning ved med henblik på stk. 1, litra a), i denne artikel at fastlægge følgende:

 

a) de vigtigste fiskerier, der er omhandlet i nævnte litra

 

b) niveauet af nuværende fangster af marine arter, der er mindre end de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for hver af disse vigtige fiskerier, baseret på data fra medlemsstaterne for referenceårene 2013-2015;

 

c) de specifikke niveauer, som fangster af marine arter, der er mindre end den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for hver af disse vigtige fiskerier skal nedbringes til for at nå målet om at sikre bæredygtige udnyttelsesmønstre og beskyttelse af ungfisk.

 

Ved fastsættelsen af den specifikke niveauer, der er nævnt i litra c) i det første afsnit, skal der tages hensyn til den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, herunder fra STECF, samt til eksisterende og fremtidige tekniske muligheder med hensyn til at undgå fangster af marine arter under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  For så vidt angår de delegerede retsakter, der er omhandlet i stk. 1a, kan medlemsstaterne fremsætte en fælles henstilling i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 senest... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c.  Hvis ingen fælles henstilling er blevet fremsendt inden den frist, der er fastsat i denne artikels stk. 1b, eller hvis en fælles henstilling, der blev indgivet af medlemsstaterne ikke anses for at være forenelig med målene i denne forordning, vedtager Kommissionen senest... [18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden], og som undtagelse fra artikel 18, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1380/2013 delegerede retsakter, der supplerer denne forordning, ved at fastsætte de elementer, der er nævnt i første afsnit i denne artikels stk. 1a, i overensstemmelse med artikel 32 i denne forordning.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1d.  For at opnå en gradvis reduktion af fangster af marine arter, der er mindre end de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, til et niveau, der kan sikre bæredygtige udnyttelsesmønstre, skal de specifikke niveauer, der er nævnt i litra c) i det første afsnit af stk. 1a revideres hvert tredje år ved hjælp af den procedure, der er fastsat i stk. 1a, 1b og 1c, og de skal reduceres yderligere, hvis det er relevant, i overensstemmelse med den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning og de eksisterende og fremtidige tekniske muligheder i forhold til undgåelse af sådanne fangster.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I hvilket omfang disse målsætninger er nået, skal vurderes som led i den rapporteringsprocedure, der er fastsat i artikel 34.

2.  den i stk. 1 omhandlede vurdering foretages som led i den rapporteringsprocedure, der er fastsat i artikel 34.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "Nordsøen": ICES-afsnit34 IIa, IIIa og underområde IV

a)  "Nordsøen": EU-farvande i ICES-afsnit34 IIa, IIIa og underområde IV

__________________

__________________

34 ICES (Det Internationale Havundersøgelsesråd): de geografiske områder, der er defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 218/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 70).

34 ICES (Det Internationale Havundersøgelsesråd): de geografiske områder, der er defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 218/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 70).

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "De nordvestlige farvande": ICES-underområde V (bortset fra afsnit Va og tredjelandsfarvande i afsnit Vb), VI og VII

c)  "De nordvestlige farvande": EU-farvande i ICES-underområde V, VI og VII

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  "regionerne i den yderste periferi": farvandene omkring regionerne i den yderste periferi som omhandlet i traktatens artikel 349, opdelt i tre havområder: det vestlige Atlanterhav, det østlige Atlanterhav og Det Indiske Ocean

g)  "EU-farvande i Det Indiske Ocean og i det vestlige Atlanterhav": farvandene omkring Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion og Saint Martin under en medlemsstats suverænitet eller jurisdiktion.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "udnyttelsesmønster": fiskeripressets fordeling på en bestands aldersprofil

1)  "udnyttelsesmønster": fiskeridødelighedens fordeling på en bestands alders- og størrelsesprofil

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "selektivitet": et kvantitativt udtryk for sandsynligheden for at fange fisk af en bestemt størrelse med en bestemt maskestørrelse (eller krogstørrelse)

2)  (2) "selektivitet": sandsynligheden for fangst af en bestemt art eller størrelse af fisk med visse fiskeredskabskarakteristika;

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  "selektivt fiskeri": evnen til med en fangstmetode at fiske målrettet efter og fange fisk eller skaldyr efter størrelse og art, således at ikke-målarter undgås eller kan genudsættes uskadte

udgår

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  "målrettet fiskeri": fiskeri efter en bestemt art eller kombination af arter, hvor den samlede fangst af denne/disse arter tegner sig for mere end 50 % af fangstens økonomiske værdi

4)  "målrettet fiskeri": fiskeriindsats rettet mod en bestemt art eller gruppe af arter, hvis præcise sammensætning varierer fra fiskeri til fiskeri, og de specifikke regler for de tekniske specifikationer for maskestørrelser og selektive anordninger for de enkelte fiskeriaktiviteter fastlægges på regionalt plan;

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a)  "en arts bevaringsstatus": en arts bevaringsstatus som defineret i artikel 1, litra i), i direktiv 92/43/EØF

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b)  "en naturtypes bevaringsstatus": en naturtypes bevaringsstatus som defineret i artikel 1, litra e), i direktiv 92/43/EØF

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  "følsomme arter": arter, hvis bevaringsstatus, herunder deres levesteder, udbredelse, populationsstørrelse og populationstilstand påvirkes negativt af presset fra menneskelige aktiviteter, bl.a. fiskeri. Følsomme arter omfatter navnlig de arter, der er opført i bilag II og IV til direktiv 92/43/EØF, de arter, der er omfattet af direktiv 2009/147/EF, og arter, hvis beskyttelse er nødvendig for at opnå god miljøtilstand i henhold til direktiv 2008/56/EF

(7)  "følsomme arter": arter, hvis bevaringsstatus, herunder deres levesteder, udbredelse, populationsstørrelse eller populationstilstand påvirkes negativt af presset fra menneskelige aktiviteter, bl.a. fiskeri. Følsomme arter omfatter navnlig de arter, der er opført i bilag II og IV til direktiv 92/43/EØF, de arter, der er omfattet af direktiv 2009/147/EF, og arter, hvis beskyttelse er nødvendig for at opnå god miljøtilstand i henhold til direktiv 2008/56/EF

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  "små pelagiske arter": makrel, sild, hestemakrel, ansjos, sardin, blåhvilling, guldlaks, brisling og havgalt

8)  "små pelagiske arter": blandt andet makrel, sild, hestemakrel, ansjos, sardin, blåhvilling, guldlaks, brisling, havgalt, okseøjefisk, rund sardinel og madeirasardinel

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9a)  "traditionelt (subsistens-)fiskeri med passive fiskeredskaber": ikke-kommercielt fiskeri, som i begrænset omfang på lokalt niveau udnytter marine levende akvatiske ressourcer udelukkende ud fra personlige behov og kun ved hjælp af traditionelle fiskeredskaber og fisketeknikker

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10)  "rådgivende råd": de interessentgrupper, der er oprettet i henhold til den fælles fiskeripolitik for at fremme en afbalanceret repræsentation af alle interessenter og for at bidrage til opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks mål

10)  "rådgivende råd": de interessentgrupper, der er oprettet i henhold til artikel 43 i forordning (EU) nr. 1380/2013, og som udøver deres virksomhed i henhold til artikel 44 og 45 og Bilag III i denne forordning

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11)  "trawl": et redskab, der aktivt trækkes af et eller flere fiskerfartøjer, og som består af et net med en kegle- eller pyramideformet krop (trawlkrop), der bagtil er lukket af en fangstpose "trukne redskaber": trawl, snurrevod og lignende redskaber med en kegle- eller pyramideformet krop, der bagtil er lukket af en pose (fangstpose), eller som består af to lange vinger, en krop og en pose (fangstpose), som aktivt trækkes gennem vandet

11)  "trawl": et fiskeredskab, der omfatter et net, der aktivt trækkes af et eller flere fiskerfartøjer og er lukket bagtil af en fangstpose;

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a)  "trukne redskaber": trawl, snurrevod og lignende redskaber, som ved hjælp af et eller flere fartøjer eller et andet mekanisk system aktivt trækkes gennem vandet

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12)  "bundtrawl": et trawl, der er konstrueret og rigget til anvendelse på eller nær havbunden

12)  "demersalt bundtrawl": et trawl, der er konstrueret og rigget til anvendelse på eller nær havbunden

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13)  "parbundtrawl": et bundtrawl, der trækkes af to fartøjer samtidig, idet de trækker hver sin side af trawlet. Trawlet holdes åbent vandret ved hjælp af afstanden mellem de to fartøjer, der trækker redskabet "flydetrawl":

13)  "demersalt parbundtrawl": et bundtrawl, der trækkes af to fartøjer samtidig, idet de trækker hver sin side af trawlet. Trawlet holdes åbent vandret ved hjælp af afstanden mellem de to fartøjer, der trækker redskabet

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15)  "bomtrawl": et redskab der udspiles vandret af en tværbom af stål eller træ, og som er forsynet med bundkæder, kædemåtter eller skrabekæder, der trækkes aktivt på bunden

15)  "bomtrawl": et redskab, der udspiles vandret af en bom, vinger eller andet lignende udstyr;

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16)  "trawl med elektrisk strøm": en fangstmetode, hvor der fanges fisk ved hjælp af et elektrisk felt. Der er fastgjort et antal elektroder til redskabet i trækkeretningen, som udsender korte elektriske impulser "snurrevod":

16)  "trawl med elektrisk strøm": et trawl, der bruger elektrisk strøm til fangst af havets biologiske ressourcer

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 17 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

17a)  "strandvod": omkredsende net og vod, der sættes fra et fartøj og indhales fra kysten eller fra et fartøj, som befinder sig eller ligger for anker ved kysten

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

20)  "faststående garn": enhver type gællegarn, indfiltringsgarn eller toggegarn, som enten er forankret til havbunden (gællegarn eller bundsatte garn), eller som flyder med tidevandet (drivgarn), således at fisk svømmer ind i garnet og bliver viklet ind i det eller sætter sig fast i nettet

20)  "faststående garn": enhver type gællegarn, indfiltringsgarn eller toggegarn, som er forankret til havbunden (gællegarn eller bundsatte garn), således at fisk svømmer ind i garnet og bliver viklet ind i det eller sætter sig fast i nettet

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21)  "drivgarn": et garn, der består af en eller flere netvægge placeret parallelt på overtællen/overtællerne, som holdes ved overfladen eller i en vis afstand herfra af flydere, og som driver med strømmen enten alene eller sammen med det fartøj, det eventuelt er fastgjort til. Det kan være forsynet med anordninger, der har til formål at stabilisere det eller at begrænse dets drift, såsom et drivanker eller et bundanker for enden af nettet

21)  "drivgarn": et garn, der holdes ved overfladen eller i en vis afstand herfra af flydere, og som driver med strømmen enten alene eller sammen med det fartøj, det er fastgjort til. Det kan være forsynet med anordninger, der har til formål at stabilisere det eller at begrænse dets drift

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

22)  "bundsat gællegarn": et garn, der består af et enkeltlaget net, der holdes lodret i vandet ved hjælp af flåd og synk. De levende akvatiske ressourcer fanges, ved at de vikles ind i nettet, som er fastgjort eller kan fastgøres til havbunden på en hvilken som helst måde

22)  "garn": et faststående net bestående af enkeltlaget garn, der holdes lodret i vandet ved hjælp af flåd og synk

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

23)  "bundsat indfiltringsgarn": et garn, der består af et enkeltlaget net, der er ført til tællen, således at det hænger mere løst end et gællegarn. Indfiltringsgarn har normalt færre flåd på overtællen og står ikke så højt under fiskeriet som bundsatte gællegarn, og de er fastgjort eller kan fastgøres til havbunden på en hvilken som helst måde "bundsat toggegarn":

23)  "indfiltringsgarn": et faststående net, der består af et enkeltlaget net, der er ført til tællen, således at det hænger mere løst end et gællegarn.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

24)  "bundsat toggegarn": et garn med to eller flere netvægge, idet de to yderste lag er stormaskede, og det mellemste lag er finmasket; garnet er fastgjort eller kan fastgøres til havbunden på en hvilken som helst måde

24)  "toggegarn": et faststående garn med to eller flere netvægge, idet de to yderste lag er stormaskede, og det mellemste lag er finmasket

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

26)  "langline": et fiskeredskab, der består af en hovedline, der kan være meget lang, hvortil der med regelmæssig afstand er monteret tavser med kroge med eller uden agn. Hovedlinen er sat vandret på eller nær ved havbunden eller lodret, eller den flyder på overfladen "tejner og kurve":

26)  "langline": et fiskeredskab, der består af en hovedline af varierende længde, hvortil der med regelmæssig afstand bestemt efter målarter er monteret tavser (forfang) med kroge. Hovedlinen er sat vandret på eller nær ved havbunden eller lodret, eller den flyder på overfladen "tejner og kurve":

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

27)  "tejner og kurve": fælder i form af bure eller kurve fremstillet af forskellige materialer, der er beregnet til at fange krebsdyr eller fisk, og som sættes på havbunden enkeltvis eller i rækker forbundet ved hjælp af tove (bøjeliner) til bøjer på overfladen, der viser deres position; de har én eller flere åbninger eller indgange

27)  "tejner og kurve": fælder i form af bure eller kurve, der er beregnet til at fange krebsdyr, bløddyr eller fisk, og som sættes på havbunden eller hænges over den enkeltvis forbundet ved hjælp af tove (bøjeliner) til bøjer på overfladen, der viser deres position; de har én eller flere åbninger eller indgange;

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

28)  "håndline": en fangstmetode, hvor man holder en enkelt line i hånden. En eller flere typer blink eller kroge med agn er fastgjort til linen

28)  "håndline": en enkelt håndholdt line, hvortil en eller flere typer blink eller kroge med agn er fastgjort

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

29)  "andreaskors": en grab, der med en saksebevægelse anvendes til fiskeri efter f.eks. toskallede bløddyr eller ædelkoral fra havbunden

29)  "andreaskors": en grab, der med en saksebevægelse kan anvendes til fiskeri efter f.eks. toskallede bløddyr eller ædelkoral fra havbunden

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

30)  "fangstpose": trawlets bageste del, som enten er cylindrisk, dvs. med samme omkreds overalt, eller konisk. Fangstposen består af et eller flere netpaneler med samme maskestørrelse, der er fastgjort til hinanden langs siderne i trawlets længdeakse ved hjælp af en søm, hvortil der kan fastgøres en frelserline. I lovgivningsøjemed er der tale om de sidste 50 masker i nettet "maskestørrelse":

30)  "fangstpose": trawlets bageste del, som enten er cylindrisk, dvs. med samme omkreds overalt, eller konisk. Den består af et eller flere paneler (stykker net), der er fastgjort til hinanden langs siderne. I lovgivningsøjemed er der tale om de sidste 50 masker i nettet

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

31)  "maskestørrelse": maskestørrelsen på fangstposen i et trukket redskab målt efter proceduren i Kommissionens forordning (EF) nr. 517/200840

31)  "maskestørrelse":

 

a)   i garn med knuder: den længste afstand mellem de to modstående knuder i samme maske ved fuldt strakt maske;

 

b)   i garn uden knuder: den største afstand mellem to modstående dele af den længste akse i samme maske ved fuldt strakt maske;

__________________

 

40 Kommissionens forordning (EF) nr. 517/2008 af 10. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 850/98 for så vidt angår bestemmelse af maskestørrelse og vurdering af trådtykkelse i fiskenet (EUT L 151 af 11.6.2008, s. 5).

 

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

32)  "kvadratmaske": den maskefacon, der opstår, når nettet monteres med en vinkel på 45° på N-retningen, således at maskestolperne løber parallelt med og vinkelret på trawlets længdeakse

32)  "kvadratmaske": [...] en firsidet maske bestående af to sæt parallelle maskestolper af samme nominelle længde, hvor det ene sæt er parallelt med og det andet vinkelret på nettets længdeakse

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

33)  "diamantmaske": en rudeformet maske

33)  består af fire maskestolper af samme længde, hvor de to maskediagonaler er vinkelrette på hinanden, og den ene diagonal er parallel med nettets længdeakse;

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

36)  "sinet": et konisk net, der er monteret på rejetrawlet langs hele omkredsen tæt på bommen, og hvis spids er fastgjort til rejetrawlets bundpanel. Der skæres et flugthul, der hvor sinettet og fangstposen er samlet, således at arter eller individer, der er for store til at passere gennem sien, kan slippe ud, mens rejerne går gennem sien og ind i fangstposen "højden" på snurpenoten:

udgår

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

38)  "sættetid": tidsrummet fra fiskerfartøjet starter udsætningen af net, og indtil nettene igen er halet helt om bord

38)  "sættetid": tidsrummet fra fiskerfartøjet starter udsætningen af redskabet, og indtil det igen er halet helt om bord

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

39)  "redskabsovervågningssensorer": elektroniske fjernsensorer, der er anbragt på trawl eller snurpenot med henblik på overvågning af nøgleparametre, som f.eks. afstanden mellem trawldørene eller fangstens størrelse

39)  "redskabsovervågningssensorer": elektroniske fjernsensorer, der er anbragt med henblik på overvågning af nøgleparametre, som f.eks. afstanden mellem trawldørene eller fangstmængden

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 39 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

39a)  "vægtet line": en line med kroge med agn med ekstra vægt til at øge dens synkehastighed og derved reducere tiden, hvor den er eksponeret for havfugle

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

40)  "akustiske alarmer": fjernudstyr, der afgiver lydsignaler med det formål at advare havpattedyr og andre arter om tilstedeværelsen af fiskeredskaber

40)  "akustiske alarmer": udstyr, som udsender akustiske signaler for at afskrække arter såsom havpattedyr fra fiskeredskaber;

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

42)  "high grading": den praksis, der består i udsmid af lavværdifisk, der er omfattet af fangstbegrænsninger, selv om de ifølge reglerne kunne have været landet, med det formål at maksimere den samlede økonomiske værdi eller pengeværdi af de fisk, der bringes i havn

42)  "high grading": den praksis, der består i udsmid af lavværdifisk, der er omfattet af fangstbegrænsninger, selv om de ifølge reglerne burde have været landet, med det formål at maksimere den samlede økonomiske værdi eller pengeværdi af de fisk, der bringes i havn

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 43 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

43a)  "betydelige skadelige virkninger": skadelige virkninger som defineret i artikel 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 734/2008

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 45 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

45a)  "præstationsindikatorer": et sæt parametre, der har til formål at vurdere de tekniske foranstaltningers effektivitet

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  enhver form for projektil

g)  enhver form for projektil, med undtagelse af dem, der anvendes til tun, der er fanget i bur eller tunfiskenet eller håndholdte harpuner og undervandsharpuner, der anvendes i rekreativt fiskeri uden lungeautomat fra solopgang til solnedgang

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ingen dele af et trukket redskab må have en mindre maskestørrelse end maskestørrelsen i fangstposen. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på netanordninger, der tjener til fastgørelse af redskabsovervågningssensorer.

1.  Ingen dele af et trukket redskab må have en mindre maskestørrelse end maskestørrelsen i fangstposen. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på netanordninger, der tjener til fastgørelse af redskabsovervågningssensorer eller adskillelsesanordninger til at forbedre størrelsen eller artsselektiviteten for marine arter.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Det er forbudt at konstruere en fangstpose således, at maskerne trækker sig sammen, og at fastgøre en anordning, som bevirker at maskerne i fangstposen eller en hvilken som helst anden del af det trukne redskab reelt mindskes eller trækker sig sammen. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at der anvendes specifikke anordninger, som har til formål at mindske slid og iturivning af trukne redskaber og at forstærke disse redskaber eller at begrænse udslip af fisk fra redskabernes forende.

3.  Det er forbudt ombord i fiskerfartøjer at anvende og transportere nogen som helst anordninger, som bevirker at maskerne i fangstposen eller en hvilken som helst anden del af det trukne redskab reelt mindskes eller trækker sig sammen. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at der anvendes specifikke anordninger, som har til formål at mindske slid og iturivning af trukne redskaber og at forstærke disse redskaber eller at begrænse udslip af fisk fra redskabernes forende, eller montering af anordninger beregnet til at kontrollere fangsterne.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Generelle restriktioner for anvendelsen af faststående garn

Generelle restriktioner for anvendelsen af faststående garn og drivgarn

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  hvid tun (Thunnus alalunga)

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Det er forbudt at anvende bundsatte gællegarn, indfiltringsgarn og toggegarn i farvande, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mere end 600 m.

5.  Det er forbudt at anvende bundsatte gællegarn, indfiltringsgarn og toggegarn i farvande, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mere end 200 m.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Uanset stk. 5:

 

a) de specifikke undtagelser som angivet i bilag V, del C, punkt 6, bilag VI, del C, punkt 6 og 9, og bilag VII, del C, punkt 4, finder anvendelse, hvor den målte vanddybde er på mellem 200 og 600 meter;

 

b) anvendelsen af bundsatte gællegarn, indfiltringsgarn og toggegarn på enhver position, hvor vanddybden ifølge vandkurven er på mere end 200 m, skal være tilladt i fiskeriområdet defineret i artikel 5, litra e).

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det er forbudt forsætligt at fange, opbevare om bord, omlade eller lande de arter af fisk og skaldyr, der er nævnt i bilag IV til direktiv 92/43/EØF, bortset fra hvis der er indrømmet en undtagelse i henhold til samme direktivs artikel 16.

udgår

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Tages individer af de arter, der er omhandlet i stk. 1 og 2, som bifangst, må de ikke skades, og de genudsættes straks.

3.  Hvis individer af de arter, der er omhandlet i stk. 2, fanges utilsigtet, må de ikke skades, og de genudsættes straks.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Stk. 3 finder ikke anvendelse, hvis flagmedlemsstaten har et officielt program for indsamling og videnskabelig undersøgelse af sådanne eksemplarer af de arter, der er opført i bilag I.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis det af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning fremgår, at det er nødvendigt at ændre listen i bilag I ved at tilføje nye arter, som har brug for beskyttelse, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage sådanne ændringer ved hjælp af delegerede retsakter i henhold til artikel 32.

4.  Hvis det af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning fremgår, at det er nødvendigt at ændre listen i bilag I ved at tilføje nye arter, som har brug for beskyttelse, eller slette arter, der ikke længere behøver at være på listen, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage sådanne ændringer ved hjælp af delegerede retsakter i henhold til artikel 32.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Foranstaltninger, der vedtages i henhold til denne artikels stk. 4, skal tage sigte på at opfylde det mål, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra b).

5.  Forud for de foranstaltninger, der vedtages i henhold til denne artikels stk. 4, bør der foretages en vurdering af de resultatindikatorer, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra b).

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bifangster af havpattedyr, havfugle og havkrybdyr

Fangster af havpattedyr, havfugle og havkrybdyr

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Tages individer af de arter, der er omhandlet i stk. 1, som bifangst, må de ikke skades, og de genudsættes straks.

2.  Tages individer af de arter, der er omhandlet i stk. 1, som utilsigtet fangst, må de ikke skades, og de genudsættes straks. Fiskerfartøjets operatør skal i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/10041a registrere oplysninger om disse utilsigtede fangster og fremsende oplysningerne til de relevante myndigheder.

 

_______________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1004 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af en EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 (EUT L 157 af 20.6.2017, s. 1).

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Uanset stk. 1 og 2 er det tilladt at beholde om bord, omlade og lande individer af de marine arter, der er omhandlet i stk. 1, der er taget som bifangst, hvis dette er nødvendigt for at sørge for hjælp til, at tilskadekomne dyr kan komme sig, og forudsat at de relevante kompetente nationale myndigheder er blevet behørigt informeret herom i forvejen.

3.  Uanset stk. 1 og 2 er det tilladt at beholde om bord, omlade og lande individer af de marine arter, der er omhandlet i stk. 1, der er taget utilsigtet, hvis dette er nødvendigt for at sørge for hjælp til, at tilskadekomne dyr kan komme sig. Opbevaring om bord, omladning eller landing af individer af marine arter skal være tilladt, hvis individet er dødt, og forudsat at det kan anvendes i videnskabeligt øjemed. De relevante kompetente nationale myndigheder skal informeres behørigt herom.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis flagmedlemsstaten har et officielt program for indsamling og videnskabelig undersøgelse af de eksemplarer af fugle, krybdyr eller havpattedyr, der er opført i bilag I.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Foranstaltninger, der vedtages i henhold til denne artikels stk. 4, skal tage sigte på at opfylde det mål, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra b).

5.  Foranstaltninger, der vedtages i henhold til denne artikels stk. 4, skal tage sigte på at opfylde denne forordnings mål, hvad angår de resultatindikatorer, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra b).

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Medlemsstaterne skal overvåge virkningen af foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til denne artikel, om minimering af utilsigtet fangst og forelægge Kommissionen en rapport inden [to år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] og hvert tredje år derefter.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det er forbudt at anvende de fiskeredskaber, der er opført i bilag II, i de relevante områder, der er fastsat i nævnte bilag.

1.  Det er forbudt at anvende de fiskeredskaber, der er opført i bilag II, i de relevante områder, der er fastsat i nævnte bilag. Medlemsstaterne skal gennemføre en relevant vurdering, når der anvendes fiskeredskaber på særlige bevarelsesområder i henhold til direktiv 92/43/EØF og særlige beskyttelsesområder i henhold til direktiv 2009/147/EF.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Den forsætlige forstyrrelse, forværring eller ødelæggelse af følsomme levesteder og yngleområder eller hvilesteder for følsomme arter skal være forbudt.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning anbefaler, at listen over områder i bilag II ændres, herunder ved at tilføje nye områder, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage sådanne ændringer ved hjælp af delegerede retsakter efter proceduren i artikel 11, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013. Kommissionen sætter i forbindelse med vedtagelsen af sådanne ændringer navnlig fokus på at afbøde de negative konsekvenser af, at fiskeriet flyttes til andre følsomme områder.

2.  Hvis den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning anbefaler, at listen over områder i bilag II hurtigt ændres, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage sådanne ændringer ved hjælp af delegerede retsakter efter proceduren i artikel 11, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013. Kommissionen vil ledsage den foreslåede delegerede retsakt med en omfattende kort over de sårbare zoner og skal især være rettet mod at afbøde de negative konsekvenser af social, økonomisk og miljømæssig art af, at fiskeriet flyttes til andre områder, når den indgiver et forslag med disse ændringer,

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis sådanne levesteder forekommer i farvande, der hører under en medlemsstats højhedsområde eller jurisdiktion, bemyndiges den pågældende medlemsstat til efter proceduren i artikel 11 i forordning (EU) nr. 1380/2013 at indføre områdelukninger eller andre bevarelsesforanstaltninger for at beskytte sådanne levesteder. Foranstaltningerne skal være forenelige med målene i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og være mindst lige så strenge som foranstaltninger, der er fastsat i henhold til EU-lovgivningen.

3.  Hvis områderne i bilag II er i farvande, der hører under en medlemsstats højhedsområde eller jurisdiktion, bemyndiges den pågældende medlemsstat til efter proceduren i artikel 11 i forordning (EU) nr. 1380/2013 at indføre områdelukninger eller andre bevarelsesforanstaltninger for at beskytte sådanne levesteder. Foranstaltningerne skal være forenelige med målene i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og være mindst lige så strenge som foranstaltninger, der er fastsat i henhold til EU-lovgivningen.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Medlemsstaterne skal vedtage foranstaltninger for at beskytte områder, hvor sårbare marine økosystemer, som defineret i artikel 2, litra b, i forordning nr. 734/2008, forekommer eller sandsynligvis forekommer i farvande under deres højhedsområde eller jurisdiktion, og lukke disse områder for bundfiskeri, medmindre den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning viser, at sådanne aktiviteter ikke har væsentlige skadelige virkninger for disse økosystemer. Sådanne foranstaltninger skal være i overensstemmelse med resolutionerne vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling, især resolution 61/105 og 64/72, og skal som minimum svare til beskyttelsesniveauet for sårbare marine økosystemer i henhold til forordning (EF) nr. 734/2008.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  beskytte unge individer af marine arter, jf. artikel 15, stk. 11 og 12, i forordning (EU) nr. 1380/2013

a)  beskytte unge individer af marine arter, således at størstedelen af de fisk, der fanges, har nået den gydedygtige alder, inden de fanges, og jf. artikel 15, stk. 11 og 12, i forordning (EU) nr. 1380/2013

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  forbyde markedsføring til menneskeføde af unge individer af marine arter, jf. artikel 2, stk. 5, litra b, og artikel 15, stk. 11, i forordning (EU) nr. 1380/2013;

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 14a

 

Importerede fiskeprodukter, der er beregnet til menneskeføde

 

Importerede produkter af fisk, der er beregnet til menneskeføde, og som er fanget uden for EU-farvande i de i artikel 5 nævnte områder, underområder og afsnit, skal opfylde de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, der er fastsat i bilagene til nærværende forordning.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører foranstaltninger, som letter opbevaringen og afsætningen af fangster under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, der er landet i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013. Sådanne foranstaltninger kan omfatte støtte til investering i anlæggelse og tilpasning af landingssteder og nødhavne eller støtte til investeringer, der skaber merværdi for fiskevarer.

Medlemsstaterne indfører passende foranstaltninger, som letter opbevaringen og afsætningen af fangster under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, der er landet i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013. Sådanne foranstaltninger skal omfatte støtte til investering i anlæggelse og tilpasning af landingssteder og nødhavne samt støtte til investeringer, der skaber merværdi for fiskevarer.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  High grading og udslipning af fangster er forbudt.

1.  High grading af fangster er forbudt.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse på fangster af arter, som landingsforpligtelsen i henhold til artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 ikke finder anvendelse på.

2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse på fiskeri, der finder sted i Middelhavet, og på fangster af arter, som landingsforpligtelsen i henhold til artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 ikke finder anvendelse på.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Arter, der ikke er omfattet af fangstbegrænsninger

Pilotprojekter med henblik på at hindre uønskede fangster

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne kan gennemføre pilotprojekter med det formål at undersøge metoder til at hindre, reducere mest muligt eller helt undgå uønskede fangster af arter, der ikke er omfattet af fangstbegrænsninger. Der skal i forbindelse med pilotprojekterne, som skal være baseret på den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, tages hensyn til udtalelser fra de relevante rådgivende råd.

1.  Medlemsstaterne kan gennemføre pilotprojekter med det formål at undersøge metoder til at hindre, reducere mest muligt eller helt undgå uønskede fangster af arter. Der skal i forbindelse med pilotprojekterne, som skal være baseret på den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, tages hensyn til udtalelser fra de relevante rådgivende råd.

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis det af resultaterne af disse pilotundersøgelser eller af anden videnskabelig rådgivning fremgår, at der tages store mængder uønskede fangster af arter, der ikke er underlagt fangstbegrænsninger, kan medlemsstaterne efter proceduren i artikel 19 i forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsætte tekniske foranstaltninger, der tager sigte på at reducere disse uønskede fangster. De tekniske foranstaltninger finder kun anvendelse på fiskerfartøjer, der fører den pågældende medlemsstats flag.

2.  Hvis det af resultaterne af disse pilotundersøgelser eller af anden videnskabelig rådgivning fremgår, at der tages store mængder uønskede fangster af arter, der ikke er underlagt fangstbegrænsninger, fastsætter medlemsstaterne efter proceduren i artikel 19 i forordning (EU) nr. 1380/2013 eller i artikel 18 i denne forordning tekniske foranstaltninger, der tager sigte på at undgå eller så vidt muligt reducere disse uønskede fangster.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  I tilfælde hvor andre medlemsstater ønsker at træffe lignende tekniske foranstaltninger, kan en fælles henstilling indsendes i henhold til artikel 18.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 17a

 

Undtagelser i forbindelse med losning

 

1. Uanset artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, er fiskefartøjer, der frivilligt deltager i et system, hvor man fuldt ud dokumenterer sin fangst og udsmid, ikke forpligtede til at lande fangster, der ikke kan omsættes frit, forudsat at de er registrerede og trukket fra kvoterne, hvis det er relevant.

 

2. Systemerne med fuld dokumentation omtalt i stk. 1 skal tillade registrering af alle data i forbindelse med fiskeri, også fangst og udsmid.

 

3. Systemerne med fuld dokumentation omtalt i paragraf 1 kan udføres af medlemsstater med Kommissionens godkendelse eller ved en EU-retsakt. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 23, så vidt angår:

 

a) etablering eller godkendelse af systemer med fuld dokumentation,

 

b) data, der skal registreres, og specifikationer for disse systemer, under behørig overholdelse af denne artikels stk. 2.

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 17 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 17b

 

Dokumentation

 

Medlemslandene kan i overensstemmelse med art. 49 i forordning (EF) nr. 1224/2009 indføre en elektronisk overvågning til dokumentation af fangster, udsmid og fiskeri.

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Kapitel II – afdeling 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

AFDELING 5a

 

TILPASNING AF FISKERFARTØJER

 

Artikel 17c

 

Tilpasning af tonnage

 

På nye og bestående fiskefartøjer, er øgning af fartøjers tonnage, der skal forbedre sikkerheden om bord, arbejdsforholdene, hygiejnen og produktkvaliteten, samt øgning af fartøjets tonnage til opbevaring af uønsket fangst, der er omfattet af landingsforpligtelsen i henhold til artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, tilladt, forudsat at det ikke øger fartøjernes evne til at fange fisk. De tilsvarende mængder er ikke taget i betragtning i evalueringen af fiskerikapacitet med hensyn til de lofter, der er fastsatte i bilag II til forordning (EU) nr. 1380/2013 eller i opgørelser om tilgang til og afgang fra flåden i henhold til artikel 23 i denne forordning.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Vejledende principper

Tekniske foranstaltninger på regionalt plan

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra g

g)  i bilag XI for regionerne i den yderste periferi.

g)  i bilag XI for EU-farvande i Det Indiske Ocean og i det vestlige Atlanterhav.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bestemmelserne om maskestørrelser, der er fastsat i del B i bilag V til XI, finder dog kun anvendelse, for så vidt som... der senest den [18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafftræden] ikke er vedtaget delegerede retsakter i henhold til denne artikels stk. 2, der dækker samme emne for det pågældende fiskeri. I tilfælde af, at del B af bilaget til nærværende forordning træder i anvendelse, vedtager Kommissionen uanset artikel 6, stk. 1, punkt 4, på samme tidspunkt i overensstemmelse med artikel 32 en delegeret retsakt, der supplerer denne forordning ved at opstille en definition af "målrettet fiskeri" med henblik på anvendelse af del B i den relevante fiskerizone for de pågældende fiskerier.

 

Indtil udløbet af den frist, der er fastsat i andet afsnit i dette stykke, eller indtil datoen for vedtagelsen af den delegerede retsakt, der er omhandlet i nævnte afsnit, alt efter hvad der er tidligst, finder de bestemmelser, der gælder for maskestørrelser på... [dagen før datoen for denne forordnings ikrafttrædelse *] fortsat anvendelse på de berørte fiskeriområder.

 

________________________

 

* Hvis denne tilgang accepteres, skal artiklerne 35-41 tilpasses i løbet af forhandlingerne med Rådet, efter at man har fastlagt de foranstaltninger, der fortsat skal være gældende indtil udløbet af den frist, der er angivet her.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Hvis det er hensigtsmæssigt for at nå målene for den fælles fiskeripolitik og under hensyntagen til en regions særlige karakteristika kan der inden for rammerne af de flerårige planer, der er omhandlet i stk. 9 og 10, i forordning (EU) nr. 1380/2013 vedtages tekniske foranstaltninger, der afviger fra de foranstaltninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 1.

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne kan efter proceduren i artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 forelægge fælles henstillinger, hvori der fastsættes passende tekniske foranstaltninger på regionalt plan, som afviger fra foranstaltningerne i stk. 1.

2.  Hvis der ikke er vedtaget en flerårig plan for det pågældende fiskeri, eller hvis den relevante flerårige plan ikke fastsætter tekniske foranstaltninger eller en procedure for vedtagelse af sådanne tekniske foranstaltninger, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med denne forordnings artikel 32 og artikel 18 forordning (EU) nr. 1380/2013, der supplerer denne forordning ved at fastlægge passende tekniske foranstaltninger på regionalt plan, som afviger fra foranstaltningerne i stk. 1, navnlig ved at fastsætte maskestørrelser, der skal anvendes på regionalt plan. For så vidt angår disse delegerede retsakter, kan medlemsstaterne fremsætte en fælles henstilling i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 senest... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen skal offentliggøre disse fælles henstillinger omgående efter medlemsstaternes indsendelse heraf og offentliggøre alle videnskabelige vurderinger, der er gennemført for at sikre deres overensstemmelse med artikel 18, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Foranstaltninger, der vedtages i henhold til stk. 1a og 2, skal:

 

a) tage sigte på at nå de mål, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, under særlig hensyntagen til de resultatindikatorer, der er fastlagt i artikel 4

 

b) være baseret på de principper for god forvaltningspraksis, der er beskrevet i artikel 3 i forordning (EU) nr. 1380/2013

 

c) skabe incitamenter for fiskerfartøjer, der anvender selektive redskaber eller fangstmetoder, der er mere skånsomme for miljøet, herunder i form af tildeling af fiskerimuligheder, og

 

d) mindst svare til de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, eller hvis der er tale om maskestørrelser, med de foranstaltninger, der gælder fra og med den [dagen inden datoen for denne forordnings ikrafttræden], hvad angår udnyttelsesmønstre og den grad af beskyttelse, der sikres for følsomme arter og levesteder.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De tekniske foranstaltninger, som der forelægges henstilling om i overensstemmelse med stk. 2, skal som et minimum være ækvivalente med de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, hvad angår udnyttelsesmønstre og beskyttelsen af følsomme arter og levesteder.

3.  I overensstemmelse med Article18, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1380/2013, baserer medlemsstaterne den fælles henstilling, der er omhandlet i denne artikels stk. 2, på den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning. Denne videnskabelige rådgivning skal tage hensyn til sådanne foranstaltningers indvirkning på målarterne og de følsomme arter og levesteder og vise fordelene for bevaringen af det marine økosystem.

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Uanset artikel 18, stk. 1, 3 og 6, i forordning (EU) nr. 1380/2013 kan Kommissionen vedtage sådanne delegerede retsakter, også uden at der foreligger en fælles henstilling i henhold til disse stykker.

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 19

udgår

Regionale foranstaltninger i flerårige planer

 

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at fastsætte tekniske foranstaltninger, der skal gælde på regionalt plan, og som tager sigte på at opfylde målene i de flerårige planer som omhandlet i artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Foranstaltningerne fastsættes ved hjælp af delegerede retsakter, som vedtages i henhold til artikel 32 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

 

2.  Foranstaltninger, der fastsættes i henhold til stk. 1, kan:

 

a)  ændre eller supplere foranstaltningerne i bilag V-XI

 

b)  fravige foranstaltningerne i bilag V-XI for et bestemt område eller et bestemt tidsrum, forudsat at det kan dokumenteres, at de foranstaltninger, der er truffet, ikke gavner bevarelsen i det pågældende område eller tidsrum, eller at de samme mål kan nås med de alternative foranstaltninger.

 

3.  Det kan i en flerårig plan fastsættes, hvilken type tekniske foranstaltninger der kan vedtages i henhold til stk. 1 og 2 for den relevante region.

 

4.  Foranstaltninger, der vedtages i henhold til stk. 1 og 2, skal:

 

a)  tage sigte på at opfylde de mål og målsætninger, der er fastsat i denne forordnings artikel 3 og 4

 

b)  være baseret på de principper for god forvaltningspraksis, der er beskrevet i artikel 3 i forordning (EU) nr. 1380/2013, og

 

c)  skabe incitamenter for fiskerfartøjer, der anvender selektive redskaber eller fangstmetoder, der er mere skånsomme for miljøet, i form af tildeling af fiskerimuligheder.

 

5.  Forelægger medlemsstaterne en fælles henstilling med henblik på fastsættelse af tekniske foranstaltninger som omhandlet i stk. 1, skal de fremlægge videnskabelig dokumentation til støtte for vedtagelsen af sådanne foranstaltninger.

 

6.  Kommissionen kan anmode STECF om at vurdere den fælles henstilling, der er omhandlet i stk. 5.

 

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når medlemsstaterne forelægger en fælles henstilling i henhold til artikel 19 med henblik på at fastlægge, hvilke arts- og størrelsesselektive redskaber der må anvende, skal de fremlægge dokumentation for, at disse redskaber opfylder mindst et af følgende kriterier:

1.  Når medlemsstaterne forelægger en fælles henstilling i henhold til artikel 18 med henblik på at fastlægge, hvilke arts- og størrelsesselektive redskaber der må anvende, skal de fremlægge dokumentation for, at disse redskaber opfylder mindst et af følgende kriterier:

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når medlemsstaterne forelægger fælles henstillinger i henhold til artikel 19 med henblik på at ændre de lukkede områder eller områder med restriktioner, der er opført i del C i bilag V-VIII og X og del B i bilag XI, eller fastsætte bestemmelser om nye lukkede områder eller områder med restriktioner, skal de inkludere følgende elementer vedrørende sådanne områdelukninger og områder med restriktioner i deres fælles henstillinger:

Når medlemsstaterne forelægger fælles henstillinger i henhold til artikel 18 med henblik på at ændre de lukkede områder eller områder med restriktioner, der er opført i del C i bilag V-VIII og X og del B i bilag XI, eller fastsætte bestemmelser om nye lukkede områder eller områder med restriktioner eller for at afskaffe dem, skal de inkludere følgende elementer vedrørende sådanne områdelukninger og områder med restriktioner i deres fælles henstillinger:

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis medlemsstater ikke vedtager fælles henstillinger, kan Kommissionen i overensstemmelse med artikel 32 vedtage delegerede retsakter for at oprette lukkede eller begrænsede områder på baggrund af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning.

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når medlemsstaterne forelægger fælles henstillinger i henhold til artikel 19 med henblik på at ændre de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, der er fastsat i bilag V-X, del A, eller fastsætte nye, skal de overholde målet om at beskytte unge individer af marine arter.

1.  Når medlemsstaterne forelægger fælles henstillinger i henhold til artikel 18 med henblik på at ændre de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, der er fastsat i bilag V-X, del A, eller fastsætte nye, skal de overholde målet om at beskytte unge individer af marine arter. Fælles henstillinger skal baseres på den bedste foreliggende videnskabelige dokumentation og skal tage hensyn til biologiske faktorer, især artens størrelse, når den når den kønsmodne alder. Fælles henstillinger må ikke bringe kontrol- og håndhævelsesbestemmelserne vedrørende landing og afsætning af fiskerivarer i fare.

Ændringsforslag     152

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når medlemsstaterne forelægger fælles henstillinger i henhold til artikel 19 med henblik på at indføre realtidslukninger og fastsætte bestemmelser om flytning af fangstpladser for at beskytte stimer af ungfisk og skaldyryngel eller gydende fiske- eller skaldyrarter, skal de inkludere følgende elementer:

Når medlemsstaterne forelægger fælles henstillinger i henhold til artikel 18 med henblik på at indføre realtidslukninger og fastsætte bestemmelser om flytning af fangstpladser for at beskytte stimer af ungfisk og skaldyryngel eller gydende fiske- eller skaldyrarter eller følsomme arter, skal de inkludere følgende elementer:

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.   I det tilfælde, at fartøjerne fra en enkelt medlemsstat berøres af realtidslukninger eller flytning af fangstpladser, træffes der foranstaltninger for at mindske deres virkning på grundlag af den bedst tilgængelige videnskabelige rådgivning

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når medlemsstaterne forelægger fælles henstillinger i henhold til artikel 19 med henblik på at tillade anvendelse eller forlænge en tilladelse til at anvende innovative fiskeredskaber, herunder trawl med elektrisk strøm som beskrevet i bilag V, del E, i et bestemt havområde, skal de forelægge en vurdering af, hvilken indvirkning anvendelsen af sådanne redskaber sandsynligvis vil have på målarterne og på følsomme arter og levesteder.

1.  Når medlemsstaterne forelægger fælles henstillinger i henhold til artikel 18 med henblik på at tillade anvendelse eller forlænge en tilladelse til at anvende innovative fiskeredskaber, herunder trawl med elektrisk strøm som beskrevet i bilag V, del E, i et bestemt havområde, skal de forelægge en vurdering af, hvilken indvirkning anvendelsen af sådanne redskaber sandsynligvis vil have på målarterne og på følsomme arter og levesteder.

 

En sådan vurdering skal være baseret på anvendelse af innovative redskaber i en forsøgsperiode, der begrænses til maksimalt 5 % af de fartøjer, som på det pågældende tidspunkt har været i den metier i mindst fire år.

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Der bør ikke gives tilladelse til anvendelsen af innovative fiskeredskaber, hvis nævnte vurderinger viser, at anvendelsen af sådanne redskaber vil få en negativ indvirkning på følsomme levesteder og ikke-målarter.

3.  Der bør kun gives tilladelse til anvendelsen af innovative fiskeredskaber, hvis de vurderinger, der er omhandlet i stk. 1a, viser, at anvendelsen af sådanne redskaber i sammenligning med de eksisterende regulerede fiskeredskaber og -teknikker ikke vil få direkte eller kumulativ negativ indvirkning på marine levesteder, herunder følsomme levesteder eller ikke-målarter.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

–  At fremlægge oplysninger vedrørende effektiviteten af de eksisterende beskyttelsesforanstaltninger og den anvendte overvågning;

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  fastsættelse af foranstaltninger, som tager sigte på i videst muligt omfang at begrænse fiskeredskabers negative indvirkning på de i artikel 13 omhandlede levesteder eller andre følsomme levesteder uden for Natura 2000-lokaliteter

–  fastsættelse af foranstaltninger, som tager sigte på i videst muligt omfang at begrænse fiskeredskabers negative indvirkning på de i artikel 13 omhandlede levesteder;

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstater skal sikre, at fiskere, der er direkte omfattet af disse foranstaltninger, høres på behørig vis.

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  undtagelser vedtaget i henhold til artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, skal tage sigte på at nå målene i artikel 3, navnlig målene vedrørende beskyttelse af stimer af ungfisk og skaldyryngel eller gydende fiske- eller skaldyrarter.

2.  De foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, skal tage sigte på at nå målene i artikel 3, navnlig målene vedrørende beskyttelse af stimer af ungfisk og skaldyryngel eller gydende fiske- eller skaldyrarter. De må ikke være lempeligere end de tekniske foranstaltninger, der gælder ifølge EU-retten.

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 26a

 

Pilotprojekter vedrørende fuld dokumentation af fangster og udsmid

 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til denne forordnings artikel 32 og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013, der supplerer denne forordning, ved at definere pilotprojekter, der udvikler et system til fuldstændig dokumentation af fangster og udsmid baseret på målbare målsætninger og mål med resultatbaseret fiskeriforvaltning for øje.

 

2. Pilotprojekterne omhandlet i denne artikels stk. 1 kan fravige foranstaltningen fastlagt i bilag V-XI for et bestemt område og en periode på maksimalt et år, forudsat at det kan påvises, at et sådan pilotprojekt tager sigte på at nå målene fastlagt i artikel 3 og opfylde resultatindikatorerne fastlagt i artikel 4 og navnlig tager sigte på at forbedre selektiviteten af de pågældende fiskeredskaber eller -praksisser eller på anden vis nedbringe deres miljømæssige indvirkning. Denne et års periode kan forlænges med yderligere et år på de samme betingelser. Den skal være begrænset til højst 5 % af fartøjerne i denne metier pr. medlemsstat.

 

3. Når medlemsstaterne fremsætter fælles henstillinger med henblik på fastsættelse af pilotprojekter som omhandlet i stk. 1, skal de fremlægge videnskabelig dokumentation til støtte for vedtagelsen heraf. STECF vurderer disse fælles henstillinger og offentliggør denne vurdering. Senest seks måneder efter afslutningen af projektet indgiver medlemsstaterne en rapport til Kommissionen med en kort redegørelse for resultaterne, herunder en detaljeret vurdering af ændringer i selektivitet og andre miljøpåvirkninger.

 

4. STECF vurderer rapporten omhandlet i stk. 3. Hvis STECF konkluderer, at de nye redskaber eller den nye praksis fuldt ud opfylder målene omhandlet i stk. 2, kan Kommissionen i overensstemmelse med TEUF forelægge et forslag om tilladelse til, at disse redskaber eller denne praksis anvendes generelt. STECF's vurdering offentliggøres.

 

5. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte tekniske specifikationer for et system til fuld dokumentation af fangster og udsmid omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 28

udgår

Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC)

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 med henblik på at:

 

a)   gennemføre i EU-lovgivningen visse tekniske foranstaltninger vedtaget af Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC), herunder lister over sårbare havøkosystemer og specifikke tekniske foranstaltninger vedrørende fiskeriet efter byrkelange og rødfisk, som fastsat i NEAFC-henstilling 05:2013, 19:2014, 01:2015, 02:2015 og

 

b)   vedtage andre tekniske foranstaltninger, der supplerer eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i lovgivningsmæssige retsakter, som gennemfører NEAFC-henstillinger.

 

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De tekniske foranstaltninger i denne forordning anvendes ikke på fiskeri, der udelukkende udøves med henblik på videnskabelige undersøgelser, der udføres på følgende betingelser:

1.  De tekniske foranstaltninger i denne forordning anvendes ikke på fiskeri, der udøves som led i videnskabelige undersøgelser, som udføres på følgende betingelser:

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  de sælges til andre formål end direkte konsum.

b)  de sælges til andre formål end direkte konsum, når der er tale om eksemplarer under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse.

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 30 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udsætning og omplantning

Direkte udsætning og omplantning

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De tekniske foranstaltninger i denne forordning finder ikke anvendelse på fiskeri, der udelukkende udøves med henblik på udsætning eller omplantning af marine arter, forudsat at dette fiskeri udøves med tilladelse fra den eller de medlemsstater, der har en direkte forvaltningsmæssig interesse heri, og under dennes eller disses myndighed.

1.  De tekniske foranstaltninger i denne forordning finder ikke anvendelse på fiskeri, der udelukkende udøves med henblik på direkte udsætning eller omplantning af marine arter, forudsat at dette fiskeri udøves med tilladelse fra den eller de medlemsstater, der har en direkte forvaltningsmæssig interesse heri, og under dennes eller disses myndighed.

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis udsætningen eller omplantningen finder sted i en eller flere andre medlemsstaters farvande, skal Kommissionen og de øvrige berørte medlemsstater underrettes om hensigten om at udøve sådant fiskeri mindst en måned i forvejen.

2.  Hvis den direkte udsætning eller omplantning finder sted i en eller flere andre medlemsstaters farvande, skal Kommissionen og de øvrige berørte medlemsstater underrettes om hensigten om at udøve sådant fiskeri mindst en måned i forvejen.

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis det af den foreliggende videnskabelige rådgivning fremgår, at der er behov for omgående handling for at beskytte marine arter, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 32 for at afbøde sådanne trusler. Retsakterne kan navnlig tage sigte på at indføre restriktioner for anvendelsen af fiskeredskaber eller for fiskeriet i visse områder eller i visse perioder.

1.  Hvis det af den foreliggende videnskabelige rådgivning fremgår, at der er behov for omgående handling for at beskytte marine arter eller marine levesteder, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 32 for at afbøde sådanne trusler. Retsakterne kan navnlig tage sigte på at indføre restriktioner for anvendelsen af fiskeredskaber eller for fiskeriet i visse områder eller i visse perioder, eller enhver anden nødvendig bevarelsesforanstaltning.

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De delegerede retsakter, der er omhandlet i stk. 1, finder anvendelse i en periode på højst tre år, jf. dog artikel 32, stk. 6.

3.  De delegerede retsakter, der er omhandlet i stk. 1, finder anvendelse i en periode på højst to år, jf. dog artikel 32, stk. 6.

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Inden udgangen af 2020 og derefter hvert tredje år forelægger Kommissionen på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne og de relevante rådgivende råd og efter vurdering fra STECF en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om denne forordnings gennemførelse. Det skal i rapporten vurderes, i hvilket omfang de tekniske foranstaltninger - både på regionalt plan og på EU-plan - har bidraget til at nå målene i artikel 3 og målsætningerne i artikel 4.

1.  Senest den ... [tre år efter denne forordnings ikrafttræden] og derefter hvert tredje år forelægger Kommissionen på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne og de relevante rådgivende råd og efter vurdering fra STECF en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om denne forordnings gennemførelse. Det skal i rapporten vurderes, i hvilket omfang de tekniske foranstaltninger - både på regionalt plan og på EU-plan - har bidraget til at nå målene omhandlet i artikel 3 på baggrund af resultatindikatorene i artikel 4.

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis detgrundlag af rapporten fremgår, at målene og målsætningerne ikke er opfyldt på regionalt plan, skal medlemsstaterne i den pågældende region senest seks måneder efter forelæggelsen af rapporten i stk. 1, indgive en plan, hvori de fastlægger de korrigerende foranstaltninger, der skal træffes for at sikre, at målene og målsætningerne opfyldes.

2.  på grundlag af denne rapport, hvor derregionalt plan er dokumentation for, at målene ikke er opfyldt, eller de specifikke niveauer af fangster under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse for de vigtigste fiskerier som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a, er blevet overskredet, skal medlemsstaterne i denne region senest tolv måneder efter forelæggelsen af rapporten i stk. 1 indgive en plan, hvori de fastlægger de korrigerende foranstaltninger, der skal træffes for at sikre, at målene fastsat i artikel 3 kan opfyldes, og at fangster af marine arter, der er mindre end de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, kan nedbringes til de niveauer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a.

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen hjælper medlemsstaterne med at fastlægge en national handlingsplan med henblik på at imødegå de identificerede vanskeligheder med at gennemføre nye tekniske foranstaltninger for at opfylde kravene fastsat i artikel 4. Medlemsstaterne træffer alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre en sådan handlingsplan.

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Hvis rapporten viser, at en medlemsstat ikke har opfyldt sine forpligtelser vedrørende kontrol og dataindsamling, kan Kommissionen afbryde eller suspendere Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds finansiering af denne medlemsstat i henhold til artikel 100 og 101 i forordning (EU) nr. 508/2014.

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Artikel 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 og 25 udgår

a)  Artikel 3, 8, 9, 10, 11 og 12, artikel 13, stk. 3, andet afsnit, og artikel 14, 15, 16 og 25 udgår

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Artikel 36

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 36

udgår

Ændring af forordning (EF) nr. 1098/2007

 

I forordning (EF) nr. 1098/2007 udgår artikel 8 og 9.

 

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1 – litra b

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 54c – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fartøjet ikke samtidig medfører om bord eller anvender enten trukne redskaber med en maskestørrelse på under 80 mm eller en eller flere snurpenoter eller lignende fiskeredskaber eller

a)  fartøjet ikke samtidig medfører om bord eller anvender enten trukne redskaber med en maskestørrelse på under 70 mm eller en eller flere snurpenoter eller lignende fiskeredskaber

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1 – litra b

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 54c – stk. 2 – litra b – led 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

de klassificerede fisk omgående fryses efter klassificeringen, og at ingen klassificerede fisk genudsættes, og

de klassificerede fisk omgående fryses efter klassificeringen, og at ingen klassificerede fisk genudsættes, og

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1 – litra b

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 54c – stk. 2 – litra b – led 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

at udstyret er installeret og placeret således på fartøjet, at der sikres omgående frysning og ikke er mulighed for genudsætning af marine arter.

udstyret er installeret og placeret således på fartøjet, at der sikres omgående frysning og genudsætning af marine arter ikke er mulig.

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1 – litra b

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 54c – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.   Flagstatens kompetente myndighed attesterer tegninger af frysetrawlere for at sikre overensstemmelse med de gældende regler.

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Artikel 38

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 38

udgår

Ændring af forordning (EU) nr. 1343/2011

 

I artikel 26 i forordning (EU) nr. 1343/2011 foretages følgende ændringer:

 

1)  Følgende litra tilføjes:

 

"h)  tekniske foranstaltninger i artikel 4, 10, 12, 15, 15a, 16, 16b, 16c, 16d, 16f, 16g, 16h, 16i, 16j og 16k."

 

2)  Følgende stykke tilføjes:

 

"Kommissionen tillægges ligeledes beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 27 for at gennemføre i EU-lovgivningen andre tekniske foranstaltninger, der er vedtaget af GFCM, og som bliver bindende for Unionen, og for at supplere eller ændre visse ikke-væsentlige bestemmelser i de lovgivningsmæssige retsakter, der gennemfører GFCM-henstillinger om tekniske foranstaltninger."

 

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005 ophæves.

Forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005 samt Kommissionens forordning (EF) nr. 494/20021a ophæves.

 

____________________________

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 494/2002 af 19. marts 2002 om supplerende tekniske foranstaltninger for genopbygning af kulmulebestanden i ICES-underområde III, IV, V, VI og VII og ICES-afsnit VIII a, b, d, e (EFT L 77 af 20.3.2002, s. 8).

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Bilag I – litra n a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

na) snæbel (Coregonus oxyrhynchus) i ICES-underområde IV b (EU-farvande)

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Bilag I – litra n b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(nb) stør fra Adriaterhavet (Acipenser naccarii) og almindelig stør (Acipenser sturio) i EU-farvande

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Bilag I – litra o

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

o)  ægbærende hunlangustere (Palinuridae spp.) og ægbærende hunhummere (Homarus gammarus) i alle EU-farvande, undtagen når de anvendes til direkte udsætning eller omplantning

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Bilag I – litra p

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

p)  daddelmusling (Lithophaga litophaga) og almindelig boremusling (Pholas dactylus) i EU-farvande i Middelhavet.

p)  daddelmusling (Lithophaga litophaga), Pinna nobilis og almindelig boremusling (Pholas dactylus) i EU-farvande i Middelhavet.

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Bilag I – litra p a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

pa) middelhavnssøpindsvin (Centrostephanus longispinus).

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Bilag IV – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  størrelsen af en troldkrabbe måles som vist i figur 5a på baggrund af skjoldets længde langs midterlinjen fra kanten af skjoldet mellem pandetornene til bagkanten af skjoldet.

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Bilag IV – nr. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b.  En taskekrabbes størrelse måles som vist i henholdsvis figur 5b som skjoldets største bredde målt vinkelret på skjoldets midterlinje fra for- til bagkant.

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Bilag IV – nr. 5 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5c.  Konksnegles størrelse måles som vist i figur 5c som skallængden.

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Bilag IV – nr. 5 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5d.  Sværdfisk størrelse måles som vist i figur 5d som længden fra haledelingspunktet til spidsen af underkæben.

Ændringsforslag    191

Forslag til forordning

Bilag IV – figur 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Figur 5 a Centolla (Maia squinada)

 

 

Ændringsforslag    192

Forslag til forordning

Bilag IV – figur 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Figur 5 b Taskekrabber (Cancer pagurus)

 

 

Ændringsforslag    193

Forslag til forordning

Bilag IV – figur 5 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Figur 5 c konksnegl (Buccinum spp)

 

 

Ændringsforslag    194

Forslag til forordning

Bilag IV – figur 5 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Figur 5 d: sværdfisk (Xiphias gladius)

 

 

Ændringsforslag    195

Forslag til forordning

Bilag V – del A – tabel 1 – række 14

Makrel (Scomber spp.)

20 cm

Ændringsforslag

 

Makrel (Scomber spp.)

30 cm1a

 

__________________

 

1a  De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder ikke anvendelse inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel under den normale takst beregnes som levende vægt af alle marine organismer, der er om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, fremvisning eller udbydelse til salg.

Ændringsforslag    196

Forslag til forordning

Bilag V – del A – tabel 1 – række 15

 

Kommissionens forslag

Sild (Clupea harengus)

20 cm

Ændringsforslag

 

Sild (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a  De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder ikke anvendelse inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel under den normale takst beregnes som levende vægt af alle marine organismer, der er om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, fremvisning eller udbydelse til salg.

Ændringsforslag    197

Forslag til forordning

Bilag V – del A – tabel 1 – række 16

 

Kommissionens forslag

Hestemakrel (Trachurus spp.)

15 cm

Ændringsforslag

Hestemakrel (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1a  De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder ikke anvendelse inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel under den normale takst beregnes som levende vægt af alle marine organismer, der er om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, fremvisning eller udbydelse til salg.

Ændringsforslag    198

Forslag til forordning

Bilag V – del A – tabel 1 – række 17

Ansjos (Engraulis encrasicolus)

12 cm eller 90 individer pr. kg

Ændringsforslag

Ansjos (Engraulis encrasicolus)

12 cm eller 90 individer pr. kg1a

 

__________________

 

1a  De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder ikke anvendelse inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel under den normale takst beregnes som levende vægt af alle marine organismer, der er om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, fremvisning eller udbydelse til salg.

Ændringsforslag    199

Forslag til forordning

Bilag V – del A – tabel 1 – række 19

Sardin (Sardina pilchardus)

11 cm

Ændringsforslag

Sardin (Sardina pilchardus)

11 cm1a

 

__________________

 

1a  De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder ikke anvendelse inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel under den normale takst beregnes som levende vægt af alle marine organismer, der er om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, fremvisning eller udbydelse til salg.

Ændringsforslag    200

Forslag til forordning

Bilag V – del A – tabel 1 – række 20

Europæisk hummer (Homarus gammarus)

87 mm

Ændringsforslag

Europæisk hummer (Homarus gammarus)

87 mm (rygskjoldslængde)

Ændringsforslag    201

Forslag til forordning

Bilag V – del A – tabel 1 – række 34

Langustere (Palinurus spp.)

95 mm

Ændringsforslag

Langustere (Palinurus spp.)

95 mm (rygskjoldslængde)

Ændringsforslag    202

Forslag til forordning

Bilag V – del A – tabel 2 – række 13

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

Samlet længde 105 mm

 

Carapace length 32mm

Ændringsforslag

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

Samlet længde 105 mm

 

Carapace length 32mm

 

Jomfruhummerhaler 59 mm

Ændringsforslag    203

Forslag til forordning

Bilag V – del A – tabel 2 – række 14

Makrel (Scomber spp.)

20 cm

Ændringsforslag

Makrel (Scomber spp.)

20 cm1a

 

__________________

 

1a De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder ikke anvendelse inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel under den normale takst beregnes som levende vægt af alle marine organismer, der er om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, fremvisning eller udbydelse til salg.

Ændringsforslag    204

Forslag til forordning

Bilag V – del A – tabel 2 – række 15

Sild (Clupea harengus)

18 cm

Ændringsforslag

Sild (Clupea harengus)

18 cm1a

 

__________________

 

1a De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder ikke anvendelse inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel under den normale takst beregnes som levende vægt af alle marine organismer, der er om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, fremvisning eller udbydelse til salg.

Ændringsforslag    205

Forslag til forordning

Bilag V – del A – tabel 2 – række 16

Hestemakrel (Trachurus spp.)

15 cm

Ændringsforslag

Hestemakrel (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1a De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder ikke anvendelse inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel under den normale takst beregnes som levende vægt af alle marine organismer, der er om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, fremvisning eller udbydelse til salg.

Ændringsforslag    206

Forslag til forordning

Bilag V – del B – punkt 1 – tabel – række 2 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

 

 

 

Ændringsforslag

Mindst 90 mm

Skagerrak og Kattegat

Der skal være monteret et panel med en maskestørrelse på mindst 270 mm (diamantmaske) eller mindst 140 mm1a (kvadratmaske).

 

 

__________________

 

 

1a underafsnit Kattegat skal der være monteret et kvadratmasket panel på 120 mm (på trawl i perioden 1. oktober-31. december og på vod i perioden 1. august-31. oktober).

Ændringsforslag    207

Forslag til forordning

Bilag V – del B – punkt 1 – tabel – række 4

 

Kommissionens forslag

Mindst 80 mm

ICES-afsnit IVb syd for 54°30'N og ICES-afsnit IVc

Målrettet fiskeri efter tunge med bomtrawl eller [elektrofiskeri]. Der skal være monteret et panel med en maskestørrelse på mindst 180 mm på øverste halvdel af den forreste del af nettet.

Ændringsforslag

Mindst 80 mm1a.

ICES-afsnit IVb og IVc

Direkte fiskeri efter tunge (15 % af fangsterne) med bomtrawl. Der skal være monteret et panel med en maskestørrelse på mindst 180 mm på øverste halvdel af den forreste del af nettet .

 

 

Målrettet fiskeri efter hvilling, makrel og arter, der ikke er omfattet af fangstbegrænsninger (kombineret 55 % af fangsterne). Der skal være monteret et kvadratmasket panel på mindst 100 mm.

__________________

 

 

1a Det er forbudt fartøjer at anvende bomtrawl med en maskestørrelse på mellem 32 og 99 mm nord for en linje gennem følgende punkter: et punkt på østkysten af Det Forenede Kongeriges 55° N, derfra mod øst til 55°, 5° Ø og derefter mod nord til 56° N og mod øst til et punkt på Danmarks vestkyst ved 56° N. Det er forbudt at anvende bomtrawl med en maskestørrelse på 32 til 119 mm i ICES-afsnit II a og den del af ICES-underområde IV, som ligger nord for 56° 00' N.

 

 

Ændringsforslag    208

Forslag til forordning

Bilag V – del B – punkt 1 – tabel – række 4 b (ny)

 

 

Ændringsforslag

Mindst 40 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter blæksprutter (85 % af fangsterne) (Loliginidae, Ommastrephidae)

Ændringsforslag    209

Forslag til forordning

Bilag V – del B – punkt 1 – tabel – række 6

 

Kommissionens forslag

Mindst 16 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter små pelagiske arter

 

 

Målrettet fiskeri efter sperling. Ved fiskeri efter sperling skal der være monteret en sorteringsrist med 22 mm mellem tremmerne.

 

 

Målrettet fiskeri efter sperling.Der skal være monteret en sorteringsrist, et sinet eller en tilsvarende selektionsanordning.

Ændringsforslag

Mindst 16 mm

Hele området

Fiskeri efter små pelagiske arter (80 % af fangsterne).

 

 

Fiskeri efter sperling (50 % af fangsterne). Ved fiskeri efter sperling skal der være monteret en sorteringsrist med højst 35 mm mellem tremmerne.

 

 

Fiskeri efter savreje og rejekonge (90 % af fangsterne). Der skal være monteret et sinet eller en sorteringsrist i overensstemmelse med nationale regler.

Ændringsforslag    210

Forslag til forordning

Bilag V – del B – punkt 2 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Grundlæggende maskestørrelser for faststående garn

2.  Grundlæggende maskestørrelser for faststående garn og drivgarn

Ændringsforslag    211

Forslag til forordning

Bilag V – del B – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I Nordsøen og Skagerrak/Kattegat gælder følgende maskestørrelser for faststående garn:

I Nordsøen og Skagerrak/Kattegat gælder følgende maskestørrelser for faststående garn og drivgarn:

Ændringsforslag    212

Forslag til forordning

Bilag V – del C – punkt 1 – punkt 1.1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.1  Fiskeri efter tobis med trukne redskaber, der har en fangstpose med en maskestørrelse på mindre end 80 mm, eller med faststående garn med en maskestørrelse på mindre end 100 mm, er forbudt inden for det geografiske område, der afgrænses af Englands og Skotlands østkyst og afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

1.1  Fiskeri efter tobis med trukne redskaber, der har en fangstpose med en maskestørrelse på mindre end 32 mm, er forbudt inden for det geografiske område, der afgrænses af Englands og Skotlands østkyst og afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

Ændringsforslag    213

Forslag til forordning

Bilag V – del C – punkt 2 – punkt 2.2 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  fartøjer, hvis maskineffekt ikke overstiger 221 kW, og som anvender bundtrawl eller snurrevod

–  fartøjer, hvis maskineffekt ikke overstiger 221 kW, og som anvende bundtrawl eller snurrevod

Ændringsforslag    214

Forslag til forordning

Bilag V – del C – punkt 2 – punkt 2.2 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  fartøjer, der driver parfiskeri, hvis kombinerede maskineffekt ikke på noget tidspunkt overstiger 221 kW, og som anvender parbundtrawl

–  fartøjer, der driver parfiskeri, hvis kombinerede maskineffekt ikke på noget tidspunkt overstiger 221 kW, og som anvender parbundtrawl

Ændringsforslag    215

Forslag til forordning

Bilag V – del C – punkt 2 – punkt 2.2 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  fartøjer, hvis maskineffekt overstiger 221 kW, må anvende bundtrawl eller snurrevod, og fartøjer, der driver parfiskeri, og hvis kombinerede maskineffekt overstiger 221 kW, må fiske med parbundtrawl, forudsat at de ikke deltager i målrettet fiskeri efter rødspætte og tunge, og at de overholder de relevante regler for maskestørrelser i dette bilags del B.

–  fartøjer, hvis maskineffekt overstiger 221 kW, må anvende bundtrawl eller snurrevod, og fartøjer, der driver parfiskeri, og hvis kombinerede maskineffekt overstiger 221 kW, må fiske med parbundtrawl, forudsat at de ikke deltager i målrettet fiskeri efter rødspætte og tunge, og at de overholder de relevante regler for maskestørrelser i dette bilags del B.

Ændringsforslag    216

Forslag til forordning

Bilag V – del C – punkt 6 – punkt 6.2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.2  Målrettet fiskeri efter dybvandshajer som opført i bilag I til forordning (EF) nr. 2347/20021, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mindre end 600 m, er forbudt. Når dybvandhajer fanges utilsigtet, skal de beholdes om bord. Sådanne fangster skal landes og afskrives på kvoterne. Når de utilsigtede fangster af dybvandshajer taget af fartøjer fra enhver medlemsstat, overstiger 10 ton, må disse fartøjer ikke længere udnytte de undtagelser, der er fastsat i punkt 6.1.

6.2  Målrettet fiskeri efter dybvandshajer som opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/23361, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mindre end 600 m, er forbudt. Når dybvandshajer, som det er udtrykkeligt forbudt at fiske i henhold til EU-retten, fanges utilsigtet, skal de genudsættes straks. Fangster af arter af dybhavshajer, der er omfattet af fangstbegrænsninger, skal opbevares om bord. Sådanne fangster skal landes og afskrives på kvoterne. Hvis en medlemsstat ikke har en tilstrækkelig kvote, kan Kommissionen anvende artikel 105, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1224/2009. Når de utilsigtede fangster af dybvandshajer taget af fartøjer fra enhver medlemsstat, overstiger 10 ton, må disse fartøjer ikke længere udnytte de undtagelser, der er fastsat i punkt 6.1.

__________________

__________________

1 Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002 af 16. december 2002 om særlige adgangskrav og dertil knyttede betingelser for fiskeri efter dybhavsbestande (EFT L 351 af 28.12.2002, s. 6).

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2336 af 14. december 2016 om fastlæggelse af særlige betingelser for fiskeriet efter dybhavsbestande i det nordøstlige Atlanterhav og bestemmelser for fiskeriet i internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002 (EUT L 354 af 23.12.2016, s. 1).

Ændringsforslag    217

Forslag til forordning

Bilag V – del E – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Elektrofiskeri er kun tilladt, når:

 

- den maksimale elektriske effekt i kW for hver bomtrawl højst er bommens længde i meter multipliceret med 1,25

 

- den effektive spænding mellem elektroderne ikke er mere end 15 V

 

- fartøjet er udstyret med et automatisk computerstyringssystem, der registrerer det maksimale effektforbrug pr. bom og den effektive spænding mellem elektroderne i mindst de sidste 100 træk, og det ikke er muligt for ikke-autoriseret personale at modificere dette automatiske computerstyringssystem

 

- skrabekæder foran undertællen ikke anvendes.

Ændringsforslag    218

Forslag til forordning

Bilag VI – del A – tabel – række 15

Sild (Clupea harengus)

20 cm

Ændringsforslag

Sild (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder ikke anvendelse inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel under den normale takst beregnes som levende vægt af alle marine organismer, der er om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, fremvisning eller udbydelse til salg.

Ændringsforslag    219

Forslag til forordning

Bilag VI – del A – tabel – række 16

Hestemakrel (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3 I EU-farvande i ICES-underområde V, VI syd for 56°N og VII, undtagen ICES-afsnit VIId, e, og f, anvendes 130 mm som bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse.

Ændringsforslag

Hestemakrel (Trachurus spp.)

15 cm3 3a

 

__________________

 

3 I EU-farvande i ICES-underområde V, VI syd for 56°N og VII, undtagen ICES-afsnit VIId, e, og f, anvendes 130 mm som bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse.

 

3a De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder ikke anvendelse inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel under den normale takst beregnes som levende vægt af alle marine organismer, der er om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, fremvisning eller udbydelse til salg.

Ændringsforslag    220

Forslag til forordning

Bilag VI – del A – tabel – række 17

Ansjos (Engraulis encrasicolus)

12 cm eller 90 individer pr. kg

Ændringsforslag

Ansjos (Engraulis encrasicolus)

12 cm eller 90 individer pr. kg1a

 

__________________

 

1a De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder ikke anvendelse inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel under den normale takst beregnes som levende vægt af alle marine organismer, der er om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, fremvisning eller udbydelse til salg.

Ændringsforslag    221

Forslag til forordning

Bilag VI – del B – punkt 1 – tabel – række 2

 

Kommissionens forslag

Mindst 120 mm

Hele området

Ingen

Ændringsforslag

Mindst 100 mm1a

Hele området

Ingen

__________________

 

 

1a skal indføres over en periode på to år fra datoen for ikrafttrædelsen af denne forordning. For ICES-afsnit VIId og VIIe gælder en maskestørrelse på mindst 100 mm.

 

 

Ændringsforslag    222

Forslag til forordning

Bilag VI – del B – punkt 1 – tabel – række 6 a (ny)

 

Kommissionens forslag

 

 

 

Ændringsforslag

Under 16 mm

Hele området

Fiskeri efter tobis (90 % af fangsterne)

Ændringsforslag    223

Forslag til forordning

Bilag VI – del B – punkt 2 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Grundlæggende maskestørrelser for faststående garn

2.  Grundlæggende maskestørrelser for faststående garn og drivgarn

Ændringsforslag    224

Forslag til forordning

Bilag VI – del B – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I de nordvestlige farvande gælder følgende maskestørrelser for faststående garn.

I de nordvestlige farvande gælder følgende maskestørrelser for faststående garn og drivgarn:

Ændringsforslag    225

Forslag til forordning

Bilag VI – del B – punkt 2 – tabel – række 2

 

Kommissionens forslag

Mindst 120 mm1

Hele området

Ingen

Ændringsforslag

Mindst 120 mm1

Hele området

Ingen

__________________

 

 

1 Ved fiskeri efter laks (30 % af fangsterne) bruges en maskestørrelse på mindst 220 mm En maskestørrelse på mindst 110 mm for direkte fiskeri efter lubbe og kulmule (50 % af fangsterne) i ICES-afsnit VIId og VIIe

 

 

Ændringsforslag    226

Forslag til forordning

Bilag VI – del B – punkt 2 – tabel – række 4

 

Kommissionens forslag

Mindst 50mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter små pelagiske arter

Ændringsforslag

Mindst 50 mm

Hele området

Fiskeri efter små pelagiske arter (80 % af fangsterne).

 

 

Fiskeri efter mulle (50 % af fangsterne).

Ændringsforslag    227

Forslag til forordning

Bilag VI – del C – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I perioderne 1. januar - 31. marts og 1. oktober - 31. december hvert år er det forbudt at fiske med trukne redskaber eller faststående garn i det område, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

I perioderne 1. januar - 31. marts og 1. oktober - 31. december hvert år er det forbudt at fiske med bundtrawl eller faststående bundgarn i det område, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

Ændringsforslag    228

Forslag til forordning

Bilag VI – del C – punkt 3 – punkt 3.2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.2  Uanset punkt 1 gælder det for det område og den periode, der fastsættes deri, at anvendelse af bundtrawl er tilladt, forudsat at sådanne trawl er forsynet med selektionsanordninger, der er vurderet af Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeriet (STECF). Når bifangster af torsk fanget af fartøjer fra enhver medlemsstat, som fisker inden for de områder, der er omhandlet i punkt 3.1., overstiger 10 ton, må disse fartøjer ikke længere fiske i det område.

3.2  Uanset punkt 1 gælder det for det område og den periode, der fastsættes deri, at anvendelse af bundtrawl er tilladt, forudsat at sådanne trawl er forsynet med selektionsanordninger, der er vurderet af Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeriet (STECF).

Ændringsforslag    229

Forslag til forordning

Bilag VI – del C – punkt 9 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Anvendelse af faststående garn i ICES-afsnit Vb, VIa, VIIb, c, j og k

9.  Anvendelse af faststående garn i ICES-afsnit Vb, VIa, VIb, VIIb, c, h, j og k.

Ændringsforslag    230

Forslag til forordning

Bilag VI – del C – punkt 9 – punkt 9.2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.2.  Målrettet fiskeri efter dybvandshajer som opført i bilag I til forordning (EF) nr. 2347/2002, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mindre end 600 m, er forbudt. Når dybvandhajer fanges utilsigtet, skal de beholdes om bord. Sådanne fangster skal landes og afskrives på kvoterne. Når de utilsigtede fangster af dybvandshajer taget af fartøjer fra enhver medlemsstat, overstiger 10 ton, må disse fartøjer ikke længere udnytte de undtagelser, der er fastsat i punkt 9.1.

9.2.  Målrettet fiskeri efter dybvandshajer som opført i bilag I til forordning (EU) nr. 2016/2336 hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mindre end 600 m, er forbudt. Når dybvandshajer, som det er udtrykkeligt forbudt at fiske i henhold til EU-retten, fanges utilsigtet, bør de genudsættes straks. Fangster af arter af dybhavshajer, der er omfattet af fangstbegrænsninger, skal opbevares om bord. Sådanne fangster skal landes og afskrives på kvoterne. Hvis en medlemsstat ikke har en tilstrækkelig kvote, kan Kommissionen anvende artikel 105, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1224/2009. Når de utilsigtede fangster af dybvandshajer taget af fartøjer fra enhver medlemsstat, overstiger 10 ton, må disse fartøjer ikke længere udnytte de undtagelser, der er fastsat i punkt 9.1.

Ændringsforslag    231

Forslag til forordning

Bilag VII – del A – tabel – række 15

Sild (Clupea harengus)

20 cm

Ændringsforslag

Sild (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a  De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder ikke anvendelse inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel under den normale takst beregnes som levende vægt af alle marine organismer, der er om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, fremvisning eller udbydelse til salg.

Ændringsforslag    232

Forslag til forordning

Bilag VII – del A – tabel – række 18

Havbars (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Ændringsforslag

Havbars (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Ændringsforslag    233

Forslag til forordning

Bilag VII – del A – tabel – række 23

Kammusling (Chlamys spp.)

40 mm

Ændringsforslag

Kammusling (Chlamys spp., Mimachlamys spp.))

40 mm

Ændringsforslag    234

Forslag til forordning

Bilag VII – del A – tabel – række 26

Japansk tæppemusling (Venerupis philippinarum)

35 mm

Ændringsforslag

Japansk tæppemusling (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Ændringsforslag    235

Forslag til forordning

Bilag VII – del A – tabel – række 34

Ottearmet blæksprutte (Octopus vulgaris)

750 g

Ændringsforslag

Ottearmet blæksprutte (Octopus vulgaris)

1000 g

Ændringsforslag    236

Forslag til forordning

Bilag VII – del B – punkt 1 – tabel – række 6

 

Kommissionens forslag

Mindst 55 mm

ICES-afsnit IXa øst for 7°23'48"V

Målrettet fiskeri efter krebsdyr

Ændringsforslag

Mindst 55 mm

ICES-afsnit IXa

Fiskeri efter krebsdyr (30 % af fangsterne)

Ændringsforslag    237

Forslag til forordning

Bilag VII – del B – punkt 1 – tabel – række 7

 

Kommissionens forslag

Mindst 16 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter små pelagiske arter

Ændringsforslag

Mindst 16 mm

Hele området

Fiskeri efter små pelagiske arter (90 % af fangsterne).

 

 

Målrettet fiskeri efter rejer (30 % af fangsterne) (Palaemon serratus, Crangon crangon og krabber (Polybius henslowii)

Ændringsforslag    238

Forslag til forordning

Bilag VII – del B – punkt 2 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Grundlæggende maskestørrelser for faststående garn

2.  Grundlæggende maskestørrelser for faststående garn og drivgarn

Ændringsforslag    239

Forslag til forordning

Bilag VII – del B – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I de sydvestlige farvande gælder følgende maskestørrelser for faststående garn:

I de sydvestlige farvande gælder følgende maskestørrelser for faststående garn og drivgarn:

Ændringsforslag    240

Forslag til forordning

Bilag VII – del B – punkt 2 – tabel – række 2

 

Kommissionens forslag

Mindst 100 mm

Hele området

Ingen

Ændringsforslag

Mindst 100 mm1a.

Hele området

Ingen

__________________

 

 

1a Ved målrettet fiskeri efter kulmule og tunge (50 % af fangsterne) i ICES-afsnit VIIIc og IX er mindstemaskestørrelsen på mindst 80 mm. For målrettet fiskeri efter havtaske (30 % af fangsterne) bruges en maskestørrelse på mindst 220 mm.

 

 

Ændringsforslag    241

Forslag til forordning

Bilag VII – del B – punkt 2 – tabel – række 4

 

Kommissionens forslag

Mindst 50 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter små pelagiske arter

Ændringsforslag

Mindst 50 mm

Hele området

Fiskeri efter små pelagiske arter (80 % af fangsterne)1a

 

 

__________________

 

 

1a. Der kan anvendes en maskestørrelse på under 40 mm for sardiner.

Ændringsforslag    242

Forslag til forordning

Bilag VII – del C – punkt 4 – punkt 4.2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.2.  Målrettet fiskeri efter dybvandshajer som opført i bilag I til forordning (EF) nr. 2347/2002, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mindre end 600 m, er forbudt. Når dybvandhajer fanges utilsigtet, skal de beholdes om bord. Sådanne fangster skal landes og afskrives på kvoterne. Når de utilsigtede fangster af dybvandshajer taget af fartøjer fra enhver medlemsstat, overstiger 10 ton, må disse fartøjer ikke længere udnytte de undtagelser, der er fastsat i punkt 1.

4.2.  Målrettet fiskeri efter dybvandshajer som opført i bilag I til forordning (EU) nr. 2016/2336 hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mindre end 600 m. Når dybvandshajer, som det er udtrykkeligt forbudt at fiske i henhold til EU-retten, fanges utilsigtet, bør de genudsættes straks. Fangster af arter af dybhavshajer, der er omfattet af fangstbegrænsninger, skal opbevares om bord. Sådanne fangster skal landes og afskrives på kvoterne. Hvis en medlemsstat ikke har en tilstrækkelig kvote, kan Kommissionen anvende artikel 105, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1224/2009. Når de utilsigtede fangster af dybvandshajer taget af fartøjer fra enhver medlemsstat, overstiger 10 ton, må disse fartøjer ikke længere udnytte de undtagelser, der er fastsat i punkt 1.

Ændringsforslag    243

Forslag til forordning

Bilag VII – del C – punkt 4 – punkt 4.2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4.2a.  Kommissionen kan uden forudgående konsultation med STECF beslutte, at anvendelsesområdet for stk. 4.1 ikke er gældende for bestemte fiskerier i område ICES VIII, IX og X, når oplysninger fra medlemsstaterne, eller anvendelsen af en specifik styring under udnyttelse af regionalisering, der kunne føre til færre aktive fartøjer i området, færre indsatsmåneder osv., eller gennem flerårige planer, viser at de pågældende fiskerier medfører meget lave bifangstniveauer af hajer eller udsmid.

Ændringsforslag    244

Forslag til forordning

Bilag VIII – del B – punkt 1 – tabel – række 3

 

Kommissionens forslag

Mindst 105 mm

Hele området

Der skal være monteret et Bacoma-sorteringsvindue med en maskestørrelse på mindst 110 mm

Ændringsforslag

Mindst 105 mm

Hele området

Der skal være monteret et Bacoma-sorteringsvindue med en maskestørrelse på mindst 120 mm1a

 

 

__________________

 

 

1a. Brugen af bomtrawl er ikke tilladt.

Ændringsforslag    245

Forslag til forordning

Bilag VIII – del B – punkt 1 – tabel – række 3 b (ny)

 

Kommissionens forslag

 

 

 

Ændringsforslag

Mindst 32 mm

Underafsnit 22-27

Fiskeri efter sild, makrel, hestemakrel og blåhvilling (80 % af fangsterne)

Ændringsforslag    246

Forslag til forordning

Bilag VIII – del B – punkt 1 – tabel – række 4

 

Kommissionens forslag

Mindst 105 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter små pelagiske arter

Ændringsforslag

Mindst 16 mm

Underafsnit 28-32

Fiskeri efter små pelagiske arter (80 % af fangsterne).

Ændringsforslag    247

Forslag til forordning

Bilag VIII – del B – punkt 2 – tabel – række 2

 

Kommissionens forslag

Mindst 157 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter laks

Ændringsforslag

udgår

 

 

Ændringsforslag    248

Forslag til forordning

Bilag VIII – del B – punkt 2 – tabel – række 3

 

Kommissionens forslag

Mindst 110 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter torsk og fladfiskearter

Ændringsforslag

Mindst 110 mm

Hele området

ingen1a

 

 

__________________

 

 

1a. Ved fiskeri efter laks (30 % af fangsterne) bruges en maskestørrelse på mindst 157 mm

Ændringsforslag    249

Forslag til forordning

Bilag VIII – del B – punkt 2 – tabel – række 4 a (ny)

 

Kommissionens forslag

 

 

 

Ændringsforslag

Under 90 mm

Hele området

Fiskeri efter små pelagiske arter (80 % af fangsterne).

Ændringsforslag    250

Forslag til forordning

Bilag VIII – del B – punkt 2 – tabel – række 4 b (ny)

 

Kommissionens forslag

 

 

 

Ændringsforslag

Mindst 16 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter arter, der ikke er underlagt TAC'er (bortset fra pighvar) (60 % af fangsterne).

Ændringsforslag    251

Forslag til forordning

Bilag IX – del B – punkt 1 – tabel – række 2

 

Kommissionens forslag

Mindst 40 mm2, hvis fangstposen består af kvadratmasket net

Hele området

På behørigt begrundet anmodning fra rederen er det tilladt at anvende en fangstpose med diagonalmasket net med en maskestørrelse på 50mm2 som alternativ til den kvadratmaskede fangstpose med en maskestørrelse på 44 mm

Ændringsforslag

Mindst 40 mm2, hvis fangstposen består af kvadratmasket net

Hele området

På behørigt begrundet anmodning fra rederen er det tilladt at anvende en fangstpose med diagonalmasket net med en maskestørrelse på 50 mm2 som alternativ til den kvadratmaskede fangstpose med en maskestørrelse på 44 mm2

Ændringsforslag    252

Forslag til forordning

Bilag IX – del B – punkt 1 a (nyt)

 

 

Ændringsforslag

1a.  Grundlæggende maskestørrelser for snurpenoter

Maskestørrelser

Geografiske områder

Betingelser

Mindst 14 mm

Hele området

Ingen

Ændringsforslag    253

Forslag til forordning

Bilag IX – del B – punkt 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I Middelhavet gælder følgende maskestørrelser for faststående garn:

I Middelhavet gælder følgende maskestørrelser for bundsat gællegarn:

Ændringsforslag    254

Forslag til forordning

Bilag IX – del B – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  De eksisterende undtagelser fra bestemmelserne i stk. 1, 1a og 2 i denne del for snurpenoter, der er berørt af en forvaltningsplan som omhandlet i artikel 19 forordning (EF) nr. 1967/2006, som vedtages i henhold til artikel 9, forbliver i kraft, medmindre andet er fastsat i artikel 18 nærværende forordning.

Ændringsforslag    255

Forslag til forordning

Bilag IX – del C – punkt 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det er forbudt at medbringe eller sætte mere end 250 tejner eller kurve pr. fartøj til at fange dybhavskrebsdyr (herunder Plesionika spp., Pasiphaea spp. eller lignende arter).

Det er forbudt at medbringe eller sætte mere end 250 tejner eller kurve pr. fartøj til at fange dybhavskrebsdyr .

Ændringsforslag    256

Forslag til forordning

Bilag IX – del C – punkt 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Der gives tilladelse til fangst af krebsdyr på dybt vand til meget lokaliserede flåder, som anvender ikkeindustrielle redskaber (herunder Plesionika spp., Pasiphaea spp. og lignede arter).

Ændringsforslag    257

Forslag til forordning

Bilag IX – del C – punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. Begrænsninger i fiskeriet med undervandsharpuner

 

Det forbydes at fiske med undervandsharpuner ved at benytte lungeautomat om natten fra solnedgang til solopgang.

Ændringsforslag    258

Forslag til forordning

Bilag X – del B – punkt 1 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Grundlæggende maskestørrelser for trukne redskaber

1.  Grundlæggende maskestørrelser for trukne redskaber i forbindelse med demersale bestande

Ændringsforslag    259

Forslag til forordning

Bilag X – del B – punkt 1 – tabel – række 2

 

Kommissionens forslag

Mindst 50 mm

Hele området

Som alternativ kan der anvendes fangstposer med kvadratmaster med en maskestørrelse på 40 mm

Ændringsforslag

Mindst 40 mm

Hele området

Som alternativ til fangstposer med kvadratiske masker med en maskestørrelse på 40 mm kan der anvendes fangstposer med diamantmaske på 50 mm1a, på behørigt begrundet anmodning fra rederen.

 

 

__________________

 

 

1a. Det er kun tilladt at have om bord eller anvende et eneste slags net (hvad enten det er kvadratiske masker på 40 mm eller diamantmasker på 50 mm )

Ændringsforslag    260

Forslag til forordning

Bilag X – del B – punkt 2 – tabel – række 2

 

Kommissionens forslag

Mindst 400 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter pighvar

Ændringsforslag

Mindst 400 mm

Hele området

Fiskeri efter pighvar med bundsatte garn

Ændringsforslag    261

Forslag til forordning

Bilag X – del C

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Del C

udgår

Lukkede områder eller områder med restriktioner

 

Sæsonlukning med henblik på beskyttelse af pighvar

 

Målrettet fiskeri, omladning, landing og første salg af pighvar er tilladt i perioden 15. april - 15. juni hvert år i EU-farvande og Sortehavet.

 

Ændringsforslag    262

Forslag til forordning

Bilag XI – del A – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Grundlæggende maskestørrelser for trukne redskaber

1.   Grundlæggende maskestørrelser for trukne redskaber

Ændringsforslag    263

Forslag til forordning

Bilag XI – del A – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I regionerne i den yderste periferi gælder følgende maskestørrelser for fangstposer:

Der anvendes følgende maskestørrelser for fangstposer i EU's farvande i Det Indiske Ocean og det vestlige Atlanterhav

Ændringsforslag    264

Forslag til forordning

Bilag XI – del A – tabel – række 3

 

Kommissionens forslag

Mindst 45 mm

Alle farvande ud for det franske departement Guyana, som henhører under Frankrigs højhedsområde eller jurisdiktion.

Målrettet fiskeri efter rejer (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri)

Ændringsforslag

Mindst 45 mm

Alle farvande ud for det franske departement Guyana, som henhører under Frankrigs højhedsområde eller jurisdiktion.

Fiskeri efter rejer (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) (15 % af fangsterne).

Ændringsforslag    265

Forslag til forordning

Bilag XI – del A – tabel – række 4

 

Kommissionens forslag

Mindst 14 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter små pelagiske arter med omkredsende net

Ændringsforslag

udgår

 

 

Ændringsforslag    266

Forslag til forordning

Bilag XI – del A – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Grundlæggende maskestørrelser for omslutningsnet

 

Der anvendes følgende maskestørrelser for fangstposer i EU's farvande i Det Indiske Ocean og det vestlige Atlanterhav

Ændringsforslag    267

Forslag til forordning

Bilag XI – del A – punkt 1 a (nyt) – tabel (ny)

 

 

Ændringsforslag

Maskestørrelse

Geografiske områder

Betingelser

Mindst 14 mm

Hele området

Fiskeri efter små pelagiske arter med omkredsende net

(1)

EUT C 389 af 21.10.2016, s. 93.

(2)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

1. Baggrund for Kommissionens forslag

Formålet med de tekniske foranstaltninger er at reducere uønskede fangster af ungfisk eller arter, der differentierer fra målet, og mindske fiskeriets indvirkning på arter og sårbare økosystemer. For at nå disse målsætninger regulerer de tekniske foranstaltninger, hvad der kan fiskes, hvordan, med hvad, hvornår og hvor. Det vil sige de regulerer de forskellige fiskerimetoder samt de geografiske og tidsmæssige restriktioner, de forbudte arter eller foranstaltninger til at beskytte sårbare økosystemer. De fastsætter regler om udformningen af de tekniske karakteristika af redskaber og brugen heraf. Der er også bestemmelser om kendetegnene for fangster som mindstemål for fisk eller fangstens sammensætning.

De tekniske foranstaltninger er et grundlæggende element i den fælles fiskeripolitik (FFP). De tekniske foranstaltninger er gennem tiden blevet til på spredt vis i over tredive forordninger. De udgør i øjeblikket et komplekst, heterogent og uorganiseret system af bestemmelser, der ofte er usammenhængende og endog kan være modstridende. Det gør det vanskeligt for fiskerne at anvende dem, og det har ført til mistillid blandt dem. På trods af de indlysende behov for en revision og forenkling er de to forsøg, der indtil videre er blevet iværksat i 2002 og 2004, mislykkedes.

Reformen af den fælles fiskeripolitik i 2013 indførte to elementer, som i væsentlig grad ændrede det forholdene omkring de tekniske foranstaltninger. På den ene bør regionaliseringen tilnærme beslutningsprocessen til lokalt plan og give mulighed for direkte inddragelse af interessenter. På den anden side er landingsforpligtelsen et incitament for fiskerne til at undgå uønskede fangster, hvilket er en af de vigtigste opgaver, som de tekniske foranstaltninger skal løse.

2. Forslagets indhold

Den 11. marts 2016 fremlagde Kommissionen sit forslag at reformere de tekniske foranstaltninger. Kommissionens forslag har til formål at forenkle de eksisterende regler for at optimere de tekniske foranstaltningers bidrag til realiseringen af målene for den nye fælles fiskeripolitik, navnlig med henblik på at opnå maksimalt bæredygtigt udbytte og skabe den nødvendige fleksibilitet til at tilpasse de tekniske foranstaltninger til de forskellige fiskeriers særlige forhold gennem en regionaliseret beslutningsprocedure.

Forslaget bygger på et sæt generelle foranstaltninger til at omfatte alle have og en række foranstaltninger for hvert enkelt af de syv havområder. I det fastlægges ligeledes delegationen af beføjelser til udvikling af regionale foranstaltninger.

Derfor står forenkling og regionalisering centralt i forslaget. Kommissionen har valgt en løsning, der ville fjerne så mange basisstandarder fra den generelle ramme som muligt og derved give betydelige muligheder for regionalisering, hvilket ville gøre det muligt at tilpasse basisstandarder til hvert enkelt fiskeri. Endvidere præsenteres regionalisering som et middel til at forenkle reglerne. Derudover forventes det, at regionaliseringen forbedrer effektiviteten af tekniske foranstaltninger ved at yde dem den nødvendige fleksibilitet.

3. Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over den resultatbaserede tilgang, som Kommissionen har foreslået. Håbet er, at denne tilgang vil reducere mikroforvaltning og tilskynde til en større inddragelse af sektoren. Den udfordring, der ligger i denne sag, er at fastlægge grænserne mellem på den ene side forenkling og behovet for detaljerede regler i visse tilfælde og på den anden side regionaliseringen og de standarder, som bør forblive under Europa-Parlamentet og Rådets fælles beslutningstagning.

Det første problem er, at mens institutionerne og interessenterne hilste forenklingen og regionaliseringen meget velkommen, men de visioner, som de enkeltvis har om disse begreber, er meget forskellige. Kommissionen foreslår f.eks. at forenkle ved at oprette et fælles grundlag for alle havområder og fjerne de mange eksisterende undtagelser. Der ville følgelig være et betragteligt antal fiskerier, der blev ulovlige fra den ene dag til den anden. Det er en af begrænsningerne for forenklingen. Desuden frygtes de i visse fora, at regionaliseringen er et middel til at nationalisere vedtagelsen af tekniske foranstaltninger. Imidlertid fastsættes der i både Lissabontraktaten og i den fælles fiskeripolitik grænser for denne mulige skæve udvikling.

Hvad angår målene og målsætningerne for tekniske foranstaltninger deler ordføreren ikke Kommissionens tilgang. Selv om den støtter den resultatorienterede forvaltningstilgang og anser det for nødvendigt at vurdere effektiviteten af de tekniske foranstaltninger, mener den, at det er bedst at erstatte ordet "mål" med "præstationsindikatorer". Dette begreb er bedre tilpasset til funktionen effektivitetsvurdering.

Ordføreren er heller ikke enig i en ordlyd, der udelukkende bygger på tekniske foranstaltninger, for at nå målene for den fælles fiskeripolitik. De tekniske foranstaltninger bør bidrage til opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks mål, men de er kun et af dens instrumenter, såsom de flerårige planer, TAC'er og kvoter samt andre. Det er derfor hensigtsmæssigt at bruge ordet "bidrage" fremfor "sikre".

Det forekommer ikke rimeligt at anvende tolerancen på 5 % for fangst under mindstemålet som et mål. Det skal bemærkes, at de 5 % kun er en undtagelse til et instrument som landingsforpligtelsen. Det er grunden til, at det forekommer overdrevent at opgradere denne procentsats til kategorien mål. Det er i imidlertid rimeligt at anvende det maksimalt bæredygtige udbytte, som er et reelt mål for den fælles fiskeripolitik som en indikator for effektivitet.

Kommissionen foreslår også at fastsætte en række mål på baggrund af forskellige direktiver. Det er klart, at de tekniske foranstaltninger, i lighed med den samlede fælles fiskeripolitik, bør være i overensstemmelse med EU's miljøpolitik, men at basere en forordnings målsætninger på direktiver skaber flere problemer, som giver anledning til retlig usikkerhed.

Direktiverne retter sig per definition til medlemsstaterne, som skal omsætte dem til de nationale lovgivninger. Rådets og Europa-Parlamentets forordninger er under ingen omstændigheder underlagt direktiverne. Hvad angår vandrammedirektivet, er der desuden ingen forbindelse med de tekniske foranstaltninger, da de ikke har nogen indvirkning på vandets kvalitet.

For så vidt angår rammedirektivet om havstrategi, er der, som det er blevet påvist, alvorlige problemer, endda for at finde deskriptorer og fastslå en god miljøtilstand. Kun to medlemsstater har forelagt passende definitioner af en god miljøtilstand i forbindelse med en god tilstand af de fiskeressourcer, der udnyttes kommercielt. I ni medlemsstater blev definitionen vurderet til at være delvis tilfredsstillende, og i ni andre mente Kommissionen, at den var utilstrækkelig.

Rammedirektivet om havstrategi fremstår både som et specifikt mål (artikel 3) og som mål (artikel 4), hvilket vanskeliggør forslagets forståelse. Et andet problem er forårsaget af, at målene for de tekniske foranstaltninger ville blive fastlagt ved en kommissionsafgørelse i sidste ende. Det ville være usædvanligt, hvis målene i en forordning fra Rådet og Europa-Parlamentet blev fastsat gennem en afgørelse fra Kommissionen.

Fastsættelsen af mål baseret på internationale aftaler giver anledning til problemer af forskellig karakter. Kommissionen foreslår at fastlægge målene for tekniske foranstaltninger ved internationale aftaler, hvad enten de er indgået af EU eller ej.

Når EU hidtil har indgået en international aftale om tekniske foranstaltninger, er den blevet gennemført i EU-lovgivningen. Der er f.eks. forordninger om tekniske foranstaltninger, som svarer til henstillinger fra De Forenede Nationers Generalforsamling(1) eller internationale konventioner, også inden for rammerne af FN, som EU er kontraherende part i(2).

Kommissionen foreslår at sikre, at den maksimale bifangst af arter, der fiskes ikke-kommercielt, holdes under det niveau, der er fastsat i internationale aftaler. For det første angiver disse aftaler ikke, hvilket giver anledning til et spørgsmål af institutionel karakter, da den foreslåede bestemmelse kan indebære automatisk gennemførelse i EU-lovgivningen af enhver international aftale, herunder aftaler indgået mellem tredjelande. Det bør desuden bemærkes, at internationale aftaler, der indgås af EU, er vedtaget efter proceduren med samstemmende udtalelse, og at Europa-Parlamentet ikke er inddraget i forhandlingerne om indholdet, mens der til forordningen om tekniske foranstaltninger anvendes den fælles beslutningsprocedure.

Forenkling og detaljerede regler

Forenklingen hilses velkommen af ordføreren i betragtning af, at den gældende lovgivning er ulæselig, hvilket vanskeliggør en korrekt gennemførelse af den. Imidlertid går denne forenkling for langt, hvad angår de bilag, som Kommissionen foreslår, og den fastlægger foranstaltninger, der ikke er egnet til den nuværende situation. Kommissionen har heller ikke hensyn til behovet for at løse nogle af de problemer, der er opstået i forbindelse med gennemførelsen af den nuværende lovgivning.

Kommissionens forslag om forenkling fører også til et misforhold mellem de tekniske foranstaltninger, der er i bilagene, som træder i kraft straks, og de foranstaltninger, der skal vedtages under regionaliseringen, som vedtages senere efter ændring af nævnte bilag. Denne tidsforskydning kan føre til forvirring i praksis og til straks at indstille visse former for fiskeri.

Ordføreren mener, at forenklingen ikke bør medføre, at reglerne genopfindes, men at de eksisterende regler bør gøres mere forståelige og lettere at anvende for fiskerne. For at undgå at der opstår problemer, ville det være nødvendigt at opretholde status quo, så vidt muligt inden for rammerne af nærværende forordning.

Regionalisering og referencestandarder

Ordføreren mener, at de beslutninger, der træffes på lokalt plan, kan føre til bedre lovgivning ved at tilpasse den til et fiske- eller havområdes særlige forhold. Regionaliseringen bør give mulighed for, at afgørelser om tekniske foranstaltninger kan tilpasses de faktiske forhold i fiskeområderne. Formålet er at fjerne den manglende fleksibilitet, der findes i den nuværende lovgivning og fremme en lovgivning, der udvikler og tilpasser sig området mere. Tilgangen regionalisering er i overensstemmelse med viljen til at basere de vellykkede tekniske foranstaltninger med resultaterne. Bagsiden af medaljen er Europa-Parlamentets tab af beføjelser.

Regionalisering bør ikke føre til ekstremt scenario, hvor reglerne er reduceret til et minimum, og anvendelsen af centrale aspekter kan ændres ved delegerede retsakter. Dette ville betyde, at det, der besluttes i forordningen om tekniske foranstaltninger, vil betragtes som rene overgangsforanstaltninger: Kommissionen ville efter medlemsstaternes fælles henstillinger og uden inddragelse af Europa-Parlamentet kunne ændre kerneelementer i denne forordning gennem delegerede retsakter. Dette ville ikke være acceptabelt.

Regionaliseringen bør i intet tilfælde give anledning til en gennationalisering. Det skal erindres, at EU's fiskeripolitik er en fælles politik, og det er ikke tilfældigt: De fælles og stærkt vandrende bestande bør forvaltes i fællesskab. Det er grunden til, at visse vigtige grundlæggende principper bør forblive under de centrale institutioner i EU’s fælles beslutningsprocedure. Dette vil medføre lige konkurrencevilkår blandt de erhvervsdrivende i hele EU og lette gennemførelsen og overvågningen af de tekniske foranstaltninger.

Ordføreren mener, at de flerårige planer bør spille en central rolle i forvaltningen af fiskeressourcerne, som udgør det bedste instrument til at vedtage og anvende specifikke tekniske foranstaltninger i regionaliseringsprocessen.

Regionalisering bør naturligvis ikke hæmmes af mangel på flerårige planer. I dette tilfælde bør medlemsstaterne ikke være forhindret i at indgive fælles henstillinger på regionalt plan, der fører til Kommissionens delegerede retsakter i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i artikel 18 i grundforordningen for den fælles fiskeripolitik.

(1)

Forordning (EF) nr. 734/2008 (beskyttelse af sårbare marine økosystemer mod bundfiskeri i det åbne hav),

(2)

Forordning (EF) Forordning (EF) nr. 520/2007 og (EF) nr. 302/2009 (den internationale konvention for bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet) og forordning (EF) nr. 601/2004 (konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis)


UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (10.3.2017)

til Fiskeriudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 og (EU) nr. 1380/2013 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

Ordfører for udtalelse: Claudiu Ciprian Tănăsescu

KORT BEGRUNDELSE

Tekniske foranstaltninger er regler, der bestemmer, hvordan, hvor og hvornår fiskere må fiske, og som spiller en vigtig rolle med hensyn til at sikre, at fiskeriet foregår på en miljømæssigt bæredygtig måde. Eftersom et foruroligende højt antal fiskebestande i europæiske farvande fortsat overfiskes, og omfanget af bifangster af ikke-målarter ofte vedbliver at være stort, skønt der gøres en betydelig indsats for at reagere på disse problemer ved hjælp af reguleringsmæssige ændringer, er det åbenlyst, at den nuværende reguleringsmæssige struktur ikke har fungeret optimalt. Navnlig i kølvandet på vedtagelsen af den nye grundforordning om den fælles fiskeripolitik er det nu afgørende at foretage en justering at rammerne for tekniske foranstaltninger med henblik på at opfylde målene i den fælles fiskeripolitik. Endvidere skal de nye tekniske foranstaltninger stemme overens med Unionens miljølovgivning og miljømæssige forpligtelser for at sikre en bæredygtig udnyttelse af vore fiskeressourcer samt beskytte følsomme arter og levesteder.

Kommissionens forslag er et skridt i den rigtige retning. For at sikre bedre resultater i fremtiden skal fiskeriet forvaltes proaktivt og i partnerskab med fiskere og alle andre interessenter. Regionalisering af tekniske foranstaltninger udgør – med de rette rammer og under forudsætning af at regionaliseringsprocessen følger de fælles målsætninger og sigter mod opfyldelse af Unionens nuværende miljømæssige forpligtelser eller endnu højere niveauer – en mulighed for en sådan forbedret forvaltning. For at gøre det fuldstændigt klart, at regionaliseringsprocessen skal ske i sammenhæng med eksisterende målsætninger, bør navnlig bestemmelser vedrørende fugledirektivet og habitatdirektivet (direktiv 92/43/EØF og 2009/147/EF) indføjes og integreres tydeligere i teksten.

Desuden kræver nogle elementer i Kommissionens forslag også forbedringer af ordlyden for at sikre, at den nye tilgang giver resultater, da de nye tekniske foranstaltninger også skal overholde andre principper i Unionens fiskeri- og miljøforvaltning. For det første skal fiskeripolitikken være videnskabeligt funderet: Beslutninger om forvaltningen af vore fælles naturressourcer skal baseres på så præcise data som muligt og bygge på den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning, som er offentlig og kontrollerbar, og såfremt dataene er upålidelige, eller den videnskabelige rådgivning ikke er entydig, skal forsigtighedsprincippet finde anvendelse. For det andet skal forslagets bestemmelser vedrørende gennemførelse, overvågning og håndhævelse, navnlig efter skiftet til en resultatbaseret fiskeriforvaltning, være egnede til formålet. Medlemsstaterne bør også anvende de nye rammer og den proaktive, interessent-inkluderende reguleringsmæssige tilgang til at opbygge en "kultur for overholdelse af reglerne".

Fra en miljømæssig synsvinkel bør en central opgave for de nye rammer for tekniske foranstaltninger være at sikre den korrekte basislinje for tekniske foranstaltninger og de rette betingelser, hvorunder regionaliseringen bør finde sted. Det er klart, at rammerne også må give mulighed for at kunne reagere hurtigt i tilfælde, hvor data og videnskabelig rådgivning viser, at de ikke fungerer optimalt. De nye tekniske foranstaltninger bør som sådan ikke alene sigte mod nye mål, men de tekniske foranstaltninger bør indfri de opstillede mål. Hvis målene ikke indfries, betyder det, at de tekniske foranstaltninger ikke er de rette.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag     1

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Der er behov for en forenkling af eksisterende regler for at opnå en bedre forståelse og accept blandt operatører, nationale myndigheder og interessenter. Sektorens deltagelse i beslutningstagningen bør tilskyndes. Der bør være opmærksomhed på, at standarderne for bevaring og bæredygtighed ikke svækkes.

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  De tekniske foranstaltninger bør, hvor det er relevant, gælde for rekreativt fiskeri, som kan have en betydelig indvirkning på fisk- og skaldyrsbestandene.

(6)  De tekniske foranstaltninger bør gælde for rekreativt fiskeri, som kan have en betydelig indvirkning på det maritime miljø, bestandene af fisk og andre arter.

Ændringsforslag     3

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Den utilsigtede fangst af og drab på beskyttede arter bør håndteres på en sammenhængende måde for alle fiskeri- og redskabstyper i betragtning af det strenge beskyttelsesniveau, der gælder for dem i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF, deres høje sårbarhedsniveau og forpligtelsen til at opnå en god miljømæssig status inden 2020.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For at kunne evaluere virkningen af de tekniske foranstaltninger bør der fastsættes mål for omfanget af uønskede fangster, omfanget af bifangster af følsomme arter og den geografiske udbredelse af havbundslevesteder, som fiskeriet har en skadelig indflydelse på, som afspejler den fælles fiskeripolitiks mål, Unionens miljølovgivning (navnlig Rådets21 direktiv 92/43/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF) samt international god praksis.

(9)  For at kunne evaluere virkningen af de tekniske foranstaltninger bør der fastsættes mål for omfanget af uønskede fangster, omfanget af bifangster af følsomme arter og den geografiske udbredelse af havbundslevesteder, som fiskeriet har en skadelig indflydelse på, som afspejler den fælles fiskeripolitiks mål, Unionens miljølovgivning (navnlig Rådets direktiv 92/43/EØF, direktiv 2009/147/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF21) samt internationale gode praksis.

__________________

__________________

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EUT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For visse sjældne fiskearter, som f.eks. hajer og rokker, kan selv et begrænset fiskeri udgøre en alvorlig risiko for arternes bevarelse. For at beskytte sådanne arter bør der indføres et generelt forbud mod fiskeri efter disse arter.

(15)  For visse fiskearter, der er sjældne, eller hvis biologiske egenskaber gør dem særligt sårbare for overudnyttelse, som f.eks. hajer og rokker, kan selv et begrænset fiskeri udgøre en alvorlig risiko for arternes bevarelse. For at beskytte sådanne arter bør der indføres et generelt forbud mod fiskeri efter disse arter.

Ændringsforslag     6

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Highgrading og udslipning af fangster bør forbydes bortset fra i tilfælde, hvor der er indført undtagelser i henhold til landingsforpligtelsen.

(22)  Highgrading og udslipning af fangster bør forbydes. Udslipning må kun tillades i tilfælde, hvor der er indført undtagelser i henhold til landingsforpligtelsen, og kun hvis der sammen med undtagelserne indføres krav om dataindsamling.

Begrundelse

Udslipning er en metode til håndtering af fisk, inden de hales ombord, det vil sige at sortering finder sted allerede i vandet. Metoden er således i overensstemmelse med hensigten med fritagelser fra landingsforpligtelsen i tilfælde, hvor der er beviser for høje overlevelsesrater. Highgrading er et økonomisk alternativ til udsmid af lavværdifisk, der allerede er ombord. Denne praksis kan have en enorm indflydelse på de forskellige arter afhængigt af deres overlevelsesevne, som f.eks. jomfruhummer, hvis overlevelsesrate er på over 90 % i forhold til andre arter, som f.eks. tunge. Der skal derfor indtages en anden tilgang med hensyn til disse to praksis.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Hvis der ikke er fastsat tekniske foranstaltninger på regionalt plan, bør basisforanstaltningerne finde anvendelse. Basisforanstaltningerne bør baseres på de gældende tekniske foranstaltninger, idet der tages hensyn til rådgivningen fra STECF og interessenternes holdning. De bør bestå af grundbestemmelser om maskestørrelser for trukne redskaber og faststående garn, bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, lukkede områder eller områder med restriktioner, naturbevarelsesforanstaltninger, der tager sigte på at hindre bifangster af havpattedyr og havfugle i visse områder og andre regionsspecifikke foranstaltninger, der allerede er i kraft, og som fortsat er nødvendige for at sikre, at bevarelsesmålene fortsat opfyldes, indtil der fastsættes foranstaltninger på regionalt plan.

(24)  Hvis der ikke er fastsat tekniske foranstaltninger på regionalt plan, bør basisforanstaltningerne finde anvendelse. Basisforanstaltningerne bør baseres på de gældende tekniske foranstaltninger, idet der tages hensyn til rådgivningen fra STECF og interessenternes holdning. De bør bestå af grundbestemmelser om maskestørrelser for trukne redskaber og faststående garn, bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, lukkede områder eller områder med restriktioner, naturbevarelsesforanstaltninger, der tager sigte på at minimere og om muligt eliminere bifangster af havpattedyr og havfugle i visse områder og andre regionsspecifikke foranstaltninger, der allerede er i kraft, og som fortsat er nødvendige for at sikre, at bevarelsesmålene fortsat opfyldes, indtil der fastsættes foranstaltninger på regionalt plan.

Ændringsforslag     8

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Medlemsstaterne kan i samarbejde med interessenterne udarbejde fælles henstillinger med henblik på inden for rammerne af den regionaliseringsproces, der er indført ved forordningen om den fælles fiskeripolitik, at få indført passende tekniske foranstaltninger, som afviger fra basisforanstaltningerne.

(25)  Medlemsstaterne bør i samarbejde med interessenterne udarbejde fælles henstillinger med henblik på inden for rammerne af den regionaliseringsproces, der er indført ved forordningen om den fælles fiskeripolitik, at få indført passende tekniske foranstaltninger, selv i fraværet af en flerårig forvaltningsplan.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Sådanne regionalt fastsatte tekniske foranstaltninger bør som et minimum være ækvivalente med basisforanstaltningerne, hvad angår udnyttelsesmønstre og beskyttelse af følsomme arter og levesteder.

(26)  Sådanne regionalt fastsatte tekniske foranstaltninger bør tilstræbe en høj grad af miljømæssig bæredygtighed og som et minimum være ækvivalente med basisforanstaltningerne, hvad angår udnyttelsesmønstre og beskyttelse af følsomme arter og levesteder. Vedtagelsen af regionalt fastsatte tekniske foranstaltninger bør baseres på den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning.

Ændringsforslag     10

Forslag til forordning

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a)  Regionalisering bør anvendes som redskab til at tilskynde alle relevante interessenter, herunder NGO'er, til at deltage og give fiskerne mere indflydelse samt til at inddrage dem mere, så de kan arbejde tæt sammen med medlemsstaterne, rådgivende råd og videnskabsfolk om at skabe skræddersyede foranstaltninger, der tager højde for de særlige forhold i hvert fiskeområde og beskytter dets miljømæssige forhold.

Ændringsforslag     11

Forslag til forordning

Betragtning 26 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26b)  Afgørelser, der træffes af regionale grupper af medlemsstater i henhold til regionaliseringen, bør opfylde samme standarder med hensyn til demokratisk overvågning som dem i de berørte medlemsstater.

Ændringsforslag     12

Forslag til forordning

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a)  Foreligger der en direkte forvaltningsmæssig interesse, som kun berører én medlemsstat, er det efter høring af de relevante rådgivende råd muligt at fremlægge forslag til individuelle tekniske foranstaltninger for at ændre de gældende bevarelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag     13

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  De regionale grupper af medlemsstater bør ved udarbejdelsen af fælles henstillinger med henblik på i de flerårige planer at vedtage foranstaltninger vedrørende maskestørrelse og artsselektive redskaber, der afviger fra basisforanstaltningerne, sikre, at redskaberne som et minimum resulterer i samme eller bedre selektionsmønstre end de redskaber, der er i overensstemmelse med basisforanstaltningerne.

(28)  De regionale grupper af medlemsstater bør ved udarbejdelsen af fælles henstillinger med henblik på at vedtage foranstaltninger vedrørende maskestørrelse og artsselektive redskaber, der afviger fra basisforanstaltningerne, sikre, at redskaberne som et minimum resulterer i samme eller bedre selektionsmønstre end de redskaber, der er i overensstemmelse med basisforanstaltningerne.

Ændringsforslag     14

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  De regionale grupper af medlemsstater bør ved udarbejdelsen af fælles henstillinger med henblik på i de flerårige planer at ændre gældende eller fastsætte nye områdelukninger eller områder med restriktioner for at beskytte ungfiske- eller gydestimer sørge for i disse henstillinger at fastlægge de nærmere specifikationer og bestemmelser vedrørende områdets geografiske afgrænsning, lukningens eller restriktionernes varighed, redskabsrestriktioner og kontrol- og overvågningsordninger.

(29)  De regionale grupper af medlemsstater bør ved udarbejdelsen af fælles henstillinger med henblik på at ændre gældende eller fastsætte nye områdelukninger eller områder med restriktioner for at beskytte ungfiske- eller gydestimer sørge for i disse henstillinger at fastlægge de nærmere specifikationer og bestemmelser vedrørende områdets geografiske afgrænsning, lukningens eller restriktionernes varighed, redskabsrestriktioner og kontrol- og overvågningsordninger.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  De regionale grupper af medlemsstater bør ved udarbejdelsen af fælles henstillinger med henblik på inden for rammerne af flerårige planer at ændre de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser eller fastsætte nye sådanne størrelser sikre, at den fælles fiskeripolitiks mål ikke sættes over styr, ved at sørge for, at kravet om beskyttelse af unge marine arter overholdes, at der ikke indføres bestemmelser, der resulterer i markedsforvridning, og at der ikke skabes et marked for fisk, der er mindre end de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser.

(30)  De regionale grupper af medlemsstater bør ved udarbejdelsen af fælles henstillinger med henblik på at ændre de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser eller fastsætte nye sådanne størrelser sikre, at den fælles fiskeripolitiks mål nås, ved at sørge for, at kravet om beskyttelse af unge marine arter overholdes, at der ikke indføres bestemmelser, der resulterer i markedsforvridning, og at der ikke skabes et marked for fisk, der er mindre end de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Det bør være tilladt i de fælles henstillinger at indføre bestemmelser om realtidslukninger sammen med bestemmelser om flytning af fangstpladser som en yderligere foranstaltning til beskyttelse af ungfiske- og gydestimer. Betingelserne for indførelsen og ophævelsen af sådanne realtidslukninger samt for kontrol- og overvågningsordningerne bør lægges fast i de pågældende fælles henstillinger.

(31)  Det bør være tilladt i de fælles henstillinger at indføre bestemmelser om realtidslukninger sammen med bestemmelser om flytning af fangstpladser som en yderligere foranstaltning til beskyttelse af ungfiske- og gydestimer eller følsomme arter. Betingelserne for indførelsen og ophævelsen af sådanne realtidslukninger samt for kontrol- og overvågningsordningerne bør lægges fast i de pågældende fælles henstillinger.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Det bør være muligt i de fælles henstillinger fra de regionale grupper af medlemsstater på grundlag af en videnskabelig vurdering af virkningerne af innovative redskaber, der er behørigt evalueret af STECF, at give tilladelse til anvendelsen af nye redskaber, som f.eks. trawl med elektrisk strøm. Der bør ikke gives tilladelse til anvendelsen af innovative fiskeredskaber, hvis den videnskabelige vurdering viser, at anvendelsen af sådanne redskaber vil få en negativ indvirkning på følsomme levesteder og ikke-målarter.

(32)  Det bør være muligt i de fælles henstillinger fra de regionale grupper af medlemsstater på grundlag af en videnskabelig vurdering af virkningerne af innovative redskaber, der er behørigt evalueret af STECF, at give tilladelse til anvendelsen af nye redskaber, som f.eks. trawl med elektrisk strøm. Der bør ikke gives tilladelse til anvendelsen af innovative fiskeredskaber, hvis den videnskabelige vurdering viser, at anvendelsen af sådanne redskaber vil få en negativ direkte eller kumulativ indvirkning på marine levesteder, navnlig følsomme levesteder, eller ikke-målarter.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Regionale grupper af medlemsstater bør for i videst muligt omfang at reducere bifangster af følsomme arter og fiskeredskabers negative indvirkning på følsomme levesteder udarbejde yderligere foranstaltninger, som tager sigte på at begrænse fiskeriets negative indvirkning på følsomme arter og levesteder. Hvis der er videnskabelig dokumentation for, at sådanne arters og levesteders bevaringsstatus er alvorligt truet, bør medlemsstaterne indføre yderligere restriktioner for visse redskabers konstruktion og anvendelse eller endog indføre et totalt forbud mod anvendelsen af de pågældende redskaber i den relevante region. Sådanne bestemmelser kunne navnlig gælde for anvendelsen af drivgarn, som i visse områder har resulteret i betydelige fangster af hvaler og havfugle.

(33)  Regionale grupper af medlemsstater bør for i videst muligt omfang at reducere og om muligt eliminere bifangster af følsomme arter og fiskeredskabers negative indvirkning på følsomme levesteder udarbejde yderligere foranstaltninger, som tager sigte på at begrænse fiskeriets negative indvirkning på følsomme arter og levesteder. Hvis der er videnskabelig dokumentation for, at sådanne arters og levesteders bevaringsstatus er truet, bør medlemsstaterne indføre yderligere restriktioner for visse redskabers konstruktion og anvendelse eller endog indføre et totalt forbud mod anvendelsen af de pågældende redskaber i den relevante region. Sådanne bestemmelser kunne navnlig gælde for anvendelsen af drivgarn, som i visse områder har resulteret i betydelige fangster af hvaler og havfugle.

Ændringsforslag     19

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør delegeres til Kommissionen med henblik på at ajourføre listen over fisk og skaldyr, som det er forbudt at fiske målrettet efter, ajourføre listen over følsomme områder, hvor der bør gælde restriktioner for fiskeriet, vedtage tekniske foranstaltninger som led flerårige planer og vedtage tekniske foranstaltninger som led i udsmidsplaner. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(38)  Beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør delegeres til Kommissionen med henblik på at ajourføre listen over fisk og skaldyr, som det er forbudt at fiske målrettet efter, ajourføre listen over følsomme områder, hvor der bør gælde restriktioner for fiskeriet, vedtage tekniske foranstaltninger som led i flerårige planer og vedtage tekniske foranstaltninger som led i udsmidsplaner. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau og baseret på STECF's vurdering. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

Alle tekniske foranstaltninger, der vedtages, bør været betinget af en positiv vurdering fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF). I henhold til den fælles fiskeripolitik er denne komité nedsat for at levere god videnskabelig rådgivning. Derfor bør alle tekniske foranstaltninger vurderes af STECF, fordi man muligvis ikke kender konsekvenserne af disse foranstaltninger på områderne eller ikke-målarter, eller fordi konsekvenserne endnu ikke er undersøgt.

Ændringsforslag     20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Tekniske foranstaltninger er værktøjer til støtte for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik og skal som sådanne bidrage til at nå de mål, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik, og i særdeleshed de mål, der er fastsat i nævnte artikels stk. 2 og 3 tillige med stk. 5, litra a) og j).

1.  Tekniske foranstaltninger er værktøjer til støtte for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik og skal som sådanne bidrage til at nå de mål, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik, og i særdeleshed de mål, der er fastsat i nævnte artikels stk. 1, 2 og 3 samt dens stk. 5, litra a), i), og j).

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  optimere udnyttelsesmønstrene med henblik på at beskytte ungfiske- og gydestimer

a)  sikre bæredygtige udnyttelsesmønstre, som garanterer bevarelsen af fiskeressourcer og beskytter følsomme størrelser og aldersgrupper, navnlig ungfiske- og gydestimer

Ændringsforslag     22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  sikre, at bifangster i fiskeriet af de marine arter, der er opført i direktiv 92/43/EØF og 2009/147/EF, og andre følsomme arter reduceres mest muligt og om muligt helt undgås, således at sådanne fangster ikke udgør en trussel mod disse arters bevaringsstatus

b)  sikre, at bifangster i fiskeriet af de marine arter, der er opført i direktiv 92/43/EØF og 2009/147/EF, og andre følsomme arter reduceres mest muligt og om muligt helt undgås

Ændringsforslag     23

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  sikre, at fiskeriets miljømæssige indvirkning på marine levesteder begrænses mest muligt og om muligt helt undgås, således at fiskeriet ikke udgør en trussel mod disse levesteders bevaringsstatus

c)  sikre, at fiskeriets miljømæssige indvirkning på marine levesteder begrænses mest muligt og om muligt helt undgås

Ændringsforslag     24

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  sikre, at kriterierne, der er fastsat i deskriptorerne 1, 3, 4 og 6 i del B i bilaget til Kommissionens afgørelse 2010/477/EU, er opfyldt

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De tekniske foranstaltninger tager sigte på at opfylde følgende målsætninger:

1.  De tekniske foranstaltninger skal opfylde følgende målsætninger:

Ændringsforslag     26

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  det sikres, at fangster af marine arter, der er mindre end de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, ikke udgør mere end 5 % af fangsterne, jf. artikel 2, stk. 2, og artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013

a)  det sikres, at fangster af marine arter, der er mindre end de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, ikke overstiger det volumen, der er fastsat ved fælles henstillinger fra medlemsstaternes regionale grupper, og er i overensstemmelse med udsmidsplanerne, samtidig med at der tages højde for variationer blandt fiskearter og fiskeredskaber.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  det sikres, at bifangster af havpattedyr, havkrybdyr og havfugle og andre ikke-kommercielt udnyttede arter ikke overstiger de niveauer, der er fastsat i EU-lovgivningen og internationale aftaler

b)  det sikres, at bifangster af havpattedyr, havkrybdyr og havfugle og andre ikke-kommercielt udnyttede arter ikke overstiger de niveauer, der er fastsat i EU-lovgivningen og internationale aftaler, med henblik på gradvist at eliminere disse bifangster

Ændringsforslag     28

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  det sikres, at fiskeriets miljømæssige indvirkning på havbundens levesteder ikke er af et sådant omfang, at det er til hinder for, at der opnås en god miljøtilstand for hver type levested som vurderet i henhold til direktiv 2008/56/EF i hver havregion eller subregion, både med hensyn til kvaliteten af levestedet og det geografiske område, hvor de krævede niveauer skal være nået.

c)  det sikres, at fiskeriets miljømæssige indvirkning på marine levesteder, herunder følsomme levesteder på havbunden, minimeres og ikke er af et sådant omfang, at det er til hinder for, at der opnås en god miljøtilstand, især for hver type levested som vurderet i henhold til direktiv 2008/56/EF i hver havregion eller subregion, både med hensyn til kvaliteten af levestedet og det geografiske område, hvor de krævede niveauer skal være nået, med henblik på at sikre, at de kriterier, der er fastsat i deskriptor 6 i del B i bilaget til Kommissionens beslutning 2010/477/EU, er opfyldt

Ændringsforslag     29

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  sikre, at bifangster af uønskede fisk løbende og gradvist elimineres med henblik på at sikre, at kriterierne i deskriptorerne 1, 3 og 4 i del B i bilaget til Kommissionens afgørelse 2010/477/EU er opfyldt.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "udnyttelsesmønster": fiskeripressets fordeling på en bestands aldersprofil

1)  "udnyttelsesmønster": fiskeripressets fordeling på en bestands alders- og størrelsesprofil

Ændringsforslag     31

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  "selektivt fiskeri": evnen til med en fangstmetode at fiske målrettet efter og fange fisk eller skaldyr efter størrelse og art, således at ikke-målarter undgås eller kan genudsættes uskadte

3)  "selektivt fiskeri": evnen til med en fangstmetode at fiske målrettet efter og fange fisk eller skaldyr efter størrelse og art, således at ikke-målarter og ungfisk af regulerede arter undgås eller kan genudsættes uskadte

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a)  "en naturtypes bevaringsstatus": en naturtypes bevaringsstatus som defineret i artikel 1, litra e), i direktiv 92/43/EØF

Ændringsforslag     33

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9)  "rekreativt fiskeri": ikke-kommercielt fiskeri, der udnytter marine levende akvatiske ressourcer til rekreation, turisme eller sport

9)  "rekreativt fiskeri": ikke-kommercielt fiskeri, der udnytter marine levende biologiske ressourcer til rekreation, turisme eller sport

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10)  "rådgivende råd": de interessentgrupper, der er oprettet i henhold til den fælles fiskeripolitik for at fremme en afbalanceret repræsentation af alle interessenter og for at bidrage til opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks mål

10)  "rådgivende råd": de interessentgrupper, der er oprettet i henhold til den fælles fiskeripolitik i overensstemmelse med artikel 43-45, og den repræsentation af interessenter, der er foreskrevet i bilag III til forordning (EU) nr. 1380/2013, for at bidrage til opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks mål

Begrundelse

Sammensætningen af de rådgivende råd bør tage hensyn til den balance i repræsentationen, som er fastsat i den fælles fiskeripolitik.

Ændringsforslag     35

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

42)  "high grading": den praksis, der består i udsmid af lavværdifisk, der er omfattet af fangstbegrænsninger, selv om de ifølge reglerne kunne have været landet, med det formål at maksimere den samlede økonomiske værdi eller pengeværdi af de fisk, der bringes i havn

42)  "highgrading": den praksis, der består i udsmid af lavværdifisk, der er omfattet af fangstbegrænsninger, selv om de ifølge reglerne burde have været landet, med det formål at maksimere den samlede økonomiske værdi eller pengeværdi af de fisk, der bringes i havn

Begrundelse

Med hensyn til highgrading er udsmid et økonomisk valg, der ofte har en stor indvirkning på nogle arter, idet overlevelsesraten varierer afhængigt af arterne, og hvor længe fiskene har været ombord. Praksis skal styres af princippet om, at denne fisk skal landes, og ikke af en fleksibel tilgang baseret på økonomiske faktorer.

Ændringsforslag     36

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.   Uanset bestemmelserne i artikel 2 finder denne artikel anvendelse på farvande på åbent hav og på farvande i tredjelande.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis det af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning fremgår, at det er nødvendigt at ændre listen i bilag I ved at tilføje nye arter, som har brug for beskyttelse, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage sådanne ændringer ved hjælp af delegerede retsakter i henhold til artikel 32.

4.  Hvis det af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning fremgår, at det er nødvendigt at ændre listen i bilag I, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage sådanne ændringer ved hjælp af delegerede retsakter i henhold til artikel 32.

Begrundelse

Listen bør ikke alene ændres, når en ny art behøver beskyttelse, men også f.eks., hvis en art behøver beskyttelse i et område mere, eller alternativt hvis en art ikke længere har behov for beskyttelse.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Foranstaltninger, der vedtages i henhold til denne artikels stk. 4, skal tage sigte på at opfylde det mål, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra b).

5.  Foranstaltninger, der vedtages i henhold til denne artikels stk. 4, skal tage sigte på at opfylde det mål, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra b) og ca).

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Tages individer af de arter, der er omhandlet i stk. 1, som bifangst, må de ikke skades, og de genudsættes straks.

2.  Tages individer af de arter, der er omhandlet i stk. 1, som bifangst, må de ikke skades, og de skal straks genudsættes. For så vidt angår arter, som er omhandlet i stk. 1, skal fiskerfartøjets operatør i medfør af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/12511a registrere oplysninger om individer, der fanges som bifangst og genudsættes, og fremsende oplysningerne til de relevante myndigheder.

 

__________________

 

1a Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1701 af 19. august 2016 om fastsættelse af regler om formatet for fremsendelse af arbejdsplaner vedrørende dataindsamling i fiskeri- og akvakultursektoren (meddelt under nummer C(2016) 5304) (EUT L 260 af 27.9.2016, s. 153).

Begrundelse

I Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1251 om dataindsamling anføres det, at bifangst af følsomme arter kan registreres i fiskerilogbøger. Desuden arbejder fiskere ofte sammen med videnskabsfolk, som de forsyner med døde individer. Fiskerne yder herved et vigtigt bidrag til at forbedre kendskabet til disse arter.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Uanset stk. 1 og 2 er det tilladt at beholde om bord, omlade og lande individer af de marine arter, der er omhandlet i stk. 1, der er taget som bifangst, hvis dette er nødvendigt for at sørge for hjælp til, at tilskadekomne dyr kan komme sig, og forudsat at de relevante kompetente nationale myndigheder er blevet behørigt informeret herom i forvejen.

3.  Uanset stk. 1 og 2 er det tilladt at beholde om bord, omlade og lande individer af de marine arter, der er omhandlet i stk. 1, der er taget som bifangst, hvis dette er nødvendigt for at sørge for hjælp til, at tilskadekomne dyr kan komme sig, eller hvis individet er dødt og derfor kan anvendes i videnskabeligt øjemed. De relevante kompetente nationale myndigheder skal informeres behørigt herom.

Begrundelse

I Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1251 om dataindsamling anføres det, at bifangst af følsomme arter kan registreres i fiskerilogbøger. Desuden arbejder fiskere ofte sammen med videnskabsfolk, som de forsyner med døde individer. Fiskerne yder herved et vigtigt bidrag til at forbedre kendskabet til disse arter.

Ændringsforslag     41

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  En medlemsstat kan på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning for fartøjer, der fører dens flag, indføre skadesbegrænsende foranstaltninger eller restriktioner for anvendelsen af visse redskaber efter proceduren i artikel 19 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Sådanne foranstaltninger skal i videst muligt omfang begrænse og om muligt hindre fangster af de arter, der er omhandlet i stk. 1, og de skal være forenelige med målene i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og være mindst lige så strenge som de tekniske foranstaltninger, der gælder i henhold til EU-lovgivningen.

4.  En medlemsstat kan på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning for fartøjer, der fører dens flag, indføre skadesbegrænsende foranstaltninger eller restriktioner for anvendelsen af visse redskaber efter proceduren i artikel 19 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Sådanne foranstaltninger skal i videst muligt omfang begrænse og om muligt hindre fangster af de arter, der er omhandlet i stk. 1, eller andre arter, som fanges utilsigtet, og de skal være forenelige med målene i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og være mindst lige så strenge som de tekniske foranstaltninger, der gælder i henhold til EU-lovgivningen.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det er forbudt at anvende de fiskeredskaber, der er opført i bilag II, i de relevante områder, der er fastsat i nævnte bilag.

1.  Det er forbudt at anvende de fiskeredskaber, der er opført i bilag II, i de relevante områder, der er fastsat i nævnte bilag. For særlige bevaringsområder i henhold til direktiv 92/43/EØF og særlige beskyttelsesområder i henhold til direktiv 2009/147/EF gælder det, at fiskeredskaber kun må anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 3, i direktiv 92/43/EØF.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  beskytte unge individer af marine arter, jf. artikel 15, stk. 11 og 12, i forordning (EU) nr. 1380/2013

a)  beskytte unge individer af marine arter, således at størstedelen af de fisk, der fanges, har nået den gydedygtige alder, inden de fanges, og jf. artikel 15, stk. 11 og 12, i forordning (EU) nr. 1380/2013

Ændringsforslag     44

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse på fangster af arter, som landingsforpligtelsen i henhold til artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 ikke finder anvendelse på.

2.  Med forbehold af stk. 1 kan udslipning finde anvendelse på fangster af arter, som landingsforpligtelsen i henhold til artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 ikke finder anvendelse på.

Begrundelse

Ved udslipning finder sorteringen allerede sted i vandet. Metoden er således i overensstemmelse med hensigten med fritagelser fra landingsforpligtelsen i tilfælde, hvor der er beviser for høje overlevelsesrater. Highgrading er et økonomisk alternativ til udsmid af lavværdifisk, der allerede er ombord. Denne praksis kan have stor indvirkning på de forskellige arter afhængigt af deres overlevelsesevne, og der skal derfor indtages en anden tilgang med hensyn til landingsforpligtelsen ved disse to praksis.

Ændringsforslag     45

Forslag til forordning

Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Arter, der ikke er omfattet af fangstbegrænsninger

Fangster af uønskede arter, der ikke er omfattet af fangstbegrænsninger

Ændringsforslag     46

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne kan efter proceduren i artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 forelægge fælles henstillinger, hvori der fastsættes passende tekniske foranstaltninger på regionalt plan, som afviger fra foranstaltningerne i stk. 1.

2.  Medlemsstaterne kan efter proceduren i artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 forelægge fælles henstillinger, hvori der fastsættes passende tekniske foranstaltninger på regionalt plan, som afviger fra foranstaltningerne i stk. 1. Medlemsstaterne bør i denne forbindelse sigte mod i videst mulige omfang at inddrage alle relevante interessenter.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De tekniske foranstaltninger, som der forelægges henstilling om i overensstemmelse med stk. 2, skal som et minimum være ækvivalente med de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, hvad angår udnyttelsesmønstre og beskyttelsen af følsomme arter og levesteder.

3.  De tekniske foranstaltninger, som der forelægges henstilling om i overensstemmelse med stk. 2, skal stræbe efter en høj grad af miljømæssig bæredygtighed og som et minimum være ækvivalente med de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, hvad angår udnyttelsesmønstre og beskyttelsen af følsomme arter og levesteder.

Ændringsforslag     48

Forslag til forordning

Artikel 19 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Regionale foranstaltninger i flerårige planer

Tekniske foranstaltninger i forbindelse med regionalisering

Ændringsforslag     49

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at fastsætte tekniske foranstaltninger, der skal gælde på regionalt plan, og som tager sigte på at opfylde målene i de flerårige planer som omhandlet i artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Foranstaltningerne fastsættes ved hjælp af delegerede retsakter, som vedtages i henhold til artikel 32 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at fastsætte tekniske foranstaltninger, der skal gælde på regionalt plan, og som tager sigte på at opfylde målene i de flerårige planer som omhandlet i artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Foranstaltningerne fastsættes ved hjælp af delegerede retsakter, som vedtages i henhold til artikel 32 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Uanset artikel 18, stk. 1 og 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013 kan Kommissionen vedtage sådanne delegerede retsakter, også uden at der foreligger en fælles henstilling i henhold hertil.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Forelægger medlemsstaterne en fælles henstilling med henblik på fastsættelse af tekniske foranstaltninger som omhandlet i stk. 1, skal de fremlægge videnskabelig dokumentation til støtte for vedtagelsen af sådanne foranstaltninger.

5.  Forelægger medlemsstaterne en fælles henstilling med henblik på fastsættelse af tekniske foranstaltninger som omhandlet i stk. 1, skal de fremlægge videnskabelig dokumentation til støtte for vedtagelsen af sådanne foranstaltninger. Videnskabelig dokumentation skal senest gøres offentligt tilgængelig, når den fælles henstilling fremsendes til Kommissionen.

Ændringsforslag     51

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen kan anmode STECF om at vurdere den fælles henstilling, der er omhandlet i stk. 5.

6.  Kommissionen anmoder STECF om at vurdere den fælles henstilling, der er omhandlet i stk. 5.

Begrundelse

Vurdering af Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) bør ikke være valgfri. I henhold til den fælles fiskeripolitik er denne komité nedsat for at levere god videnskabelig rådgivning. Derfor bør fælles henstillinger, der fastlægger tekniske foranstaltninger, altid vurderes af STECF, fordi disse foranstaltningers indvirkning på områder eller ikke-målarter muligvis endnu ikke er undersøgt i sin helhed.

Ændringsforslag     52

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Vedtagelsen af tekniske foranstaltninger i henhold til stk. 1 og 2 skal være betinget af en positiv vurdering fra STECF.

Begrundelse

Alle henstillinger, der ændrer, supplerer eller ophæver eksisterende foranstaltninger, bør vurderes videnskabeligt af STECF, fordi disse foranstaltningers indvirkning på områder eller ikke-målarter muligvis endnu ikke er kendte eller undersøgt i sin helhed. Først når vurderingen er positiv, kan foranstaltningerne vedtages.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når medlemsstaterne forelægger fælles henstillinger i henhold til artikel 19 med henblik på at ændre de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, der er fastsat i bilag V-X, del A, eller fastsætte nye, skal de overholde målet om at beskytte unge individer af marine arter.

1.  Når medlemsstaterne forelægger fælles henstillinger i henhold til artikel 19 med henblik på at ændre de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, der er fastsat i bilag V-X, del A, eller fastsætte nye, skal de overholde målet om at beskytte unge individer af marine arter. Fælles henstillinger skal baseres på den bedste tilgængelige videnskabelige dokumentation og skal tage hensyn til biologiske faktorer, især artens størrelse, når den når den gydedygtige alder. Fælles henstillinger må ikke bringe kontrol- og håndhævelsesbestemmelserne vedrørende landing og afsætning af fiskevarer i fare.

Ændringsforslag     54

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når medlemsstaterne forelægger fælles henstillinger i henhold til artikel 19 med henblik på at indføre realtidslukninger og fastsætte bestemmelser om flytning af fangstpladser for at beskytte stimer af ungfisk og skaldyryngel eller gydende fiske- eller skaldyrarter, skal de inkludere følgende elementer:

Når medlemsstaterne forelægger fælles henstillinger i henhold til artikel 19 med henblik på at indføre realtidslukninger og fastsætte bestemmelser om flytning af fangstpladser for at beskytte stimer af ungfisk og skaldyryngel eller gydende fiske- eller skaldyrarter eller følsomme arter, skal de inkludere følgende elementer:

Begrundelse

Følsomme arter er i henhold i artikel 6, stk. 7, arter, som har behov for beskyttelse for at opnå en god miljømæssig status i henhold til direktiv 2008/56/EF. Realtidslukninger bør også være en mulighed for beskyttelse af disse arter.

Ændringsforslag     55

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når medlemsstaterne forelægger fælles henstillinger i henhold til artikel 19 med henblik på at tillade anvendelse eller forlænge en tilladelse til at anvende innovative fiskeredskaber, herunder trawl med elektrisk strøm som beskrevet i bilag V, del E, i et bestemt havområde, skal de forelægge en vurdering af, hvilken indvirkning anvendelsen af sådanne redskaber sandsynligvis vil have på målarterne ogfølsomme arter og levesteder.

1.  Når medlemsstaterne forelægger fælles henstillinger i henhold til artikel 19 med henblik på at tillade anvendelse eller forlænge en tilladelse til at anvende innovative fiskeredskaber, herunder trawl med elektrisk strøm som beskrevet i bilag V, del E, i et bestemt havområde, skal de forelægge en vurdering af, hvilken indvirkning anvendelsen af sådanne redskaber sandsynligvis vil have på målarterne,andre arter i økosystemet og levesteder. En sådan vurdering skal være baseret på anvendelse af innovative redskaber i løbet af en forsøgsperiode, der begrænses til maksimalt 5 % af de fartøjer, som på det pågældende tidspunkt har været i den metier i mindst to år.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Der bør ikke gives tilladelse til anvendelsen af innovative fiskeredskaber, hvis nævnte vurderinger viser, at anvendelsen af sådanne redskaber vil få en negativ indvirkning på følsomme levesteder og ikke-målarter.

3.  Der bør ikke gives tilladelse til anvendelsen af innovative fiskeredskaber, hvis nævnte vurderinger viser, at anvendelsen af sådanne redskaber vil få en direkte eller kumulativ negativ indvirkning på marine levesteder, herunder følsomme levesteder, eller ikke-målarter.

Ændringsforslag     57

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, skal tage sigte på at nå målene i artikel 3, navnlig målene vedrørende beskyttelse af stimer af ungfisk og skaldyryngel eller gydende fiske- eller skaldyrarter.

2.  De foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, skal tage sigte på at nå målene i artikel 3, navnlig målene vedrørende beskyttelse af stimer af ungfisk og skaldyryngel eller gydende fiske- eller skaldyrarter. De må ikke være lempeligere end de tekniske foranstaltninger, der gælder ifølge EU-retten.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger

Referencer

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

11.4.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

11.4.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Claudiu Ciprian Tănăsescu

27.4.2016

Behandling i udvalg

30.1.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

9.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

22

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, James Nicholson, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Edouard Martin, Lieve Wierinck

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

37

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Julie Girling

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

22

-

ECR

Ian Duncan, Arne Gericke, Urszula Krupa, James Nicholson, Boleslaw G. Piecha

EFDD

Julia Reid

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

3

0

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger

Referencer

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Dato for høring af EP

11.3.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

11.4.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

11.4.2016

ENVI

11.4.2016

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

DEVE

24.5.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Gabriel Mato

12.4.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

19.4.2016

12.7.2016

8.9.2016

10.10.2016

 

10.11.2016

25.4.2017

30.5.2017

 

Dato for vedtagelse

21.11.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

5

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Dato for indgivelse

28.11.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

20

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

5

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

0

ENF Group

France Jamet

GUE/NGL Group

Maria Lidia Senra Rodríguez

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik