Διαδικασία : 2016/0074(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0381/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0381/2017

Συζήτηση :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1790kWORD 370k
28.11.2017
PE 580.765v02-00 A8-0381/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1343/2011 και (ΕΚ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγητής: Gabriel Mato

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1343/2011 και (ΕΚ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0134),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0117/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 7ης Δεκεμβρίου 20162,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0381/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1343/2011 και (ΕΚ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 494/2002 της Επιτροπής

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Η απλούστευση των υφιστάμενων κανόνων είναι αναγκαία για την καλύτερη κατανόηση και συμμόρφωση εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης, των εθνικών αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων. Η διαδικασία διαβούλευσης των γνωμοδοτικών συμβουλίων θα πρέπει να τηρείται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι στόχοι διατήρησης και βιωσιμότητας τηρούνται πλήρως.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β)  Η απλούστευση των ισχυόντων κανόνων για τα τεχνικά μέτρα δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση των προτύπων διατήρησης και βιωσιμότητας.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Πρέπει να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο για τη ρύθμιση των τεχνικών μέτρων. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να θεσπίζει γενικούς κανόνες οι οποίοι θα εφαρμόζονται σε όλα τα ενωσιακά ύδατα και να προβλέπει τη δημιουργία τεχνικών μέτρων που λαμβάνουν υπόψη τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες των τύπων αλιείας, μέσω της διαδικασίας περιφερειοποίησης που θεσπίστηκε στην ΚΑλΠ.

(3)  Πρέπει να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο για τη ρύθμιση των τεχνικών μέτρων. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να θεσπίζει γενικούς κανόνες οι οποίοι θα εφαρμόζονται σε όλα τα ενωσιακά ύδατα και να προβλέπει τη δημιουργία τεχνικών μέτρων που λαμβάνουν υπόψη τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες των τύπων αλιείας, μέσω της διαδικασίας περιφερειοποίησης που θεσπίστηκε στην ΚΑλΠ. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα αποτελεσματικού συνδυασμού των κοινών κανόνων με τις τοπικές καταστάσεις και τις καταστάσεις ανά ζώνη. Ωστόσο, η διαδικασία δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε κάποιου είδους επανεθνικοποίηση της ΚΑλΠ, και είναι σημαντικό τα γνωμοδοτικά συμβούλια να εξακολουθήσουν να διασφαλίζουν ότι η περιφερειοποίηση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μιας ενωσιακής προσέγγισης σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Το πλαίσιο πρέπει να καλύπτει τη αλίευση και την εκφόρτωση αλιευτικών πόρων, καθώς και τη χρήση αλιευτικών εργαλείων και την αλληλεπίδρασή των αλιευτικών δραστηριοτήτων με τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

(4)  Το πλαίσιο πρέπει να καλύπτει τη αλίευση και την εκφόρτωση αλιευτικών πόρων, καθώς και τη χρήση αλιευτικών εργαλείων και την αλληλεπίδραση των αλιευτικών δραστηριοτήτων με τα θαλάσσια οικοσυστήματα και να λαμβάνει επίσης υπόψη την κοινωνικοοικονομική δυναμική.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Τεχνικά μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, σε τύπους ερασιτεχνικής αλιείας οι οποίοι μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα αποθέματα ειδών ιχθύων και οστρακοειδών.

(6)  Η ερασιτεχνική αλιεία μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, στα αποθέματα ιχθύων και άλλων ειδών, και θα πρέπει επομένως να υπόκειται σε τεχνικά μέτρα.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Τα ψάρια που αλιεύονται από ερασιτέχνες αλιείς (αλιεία με αγκίστρι και πετονιά) ελευθερώνονται και παρατηρείται υψηλό ποσοστό επιβίωσης, μέχρι να υπάρξουν επιστημονικά στοιχεία που θα αποδεικνύουν το αντίθετο.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  Η υποχρέωση εκφόρτωσης ισχύει, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για όλα τα αλιεύματα ειδών που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων. Ωστόσο, όταν στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας αλιεύονται άτομα των ειδών αυτών και ελευθερώνονται αμέσως και υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν υψηλά ποσοστά επιβίωσης των εν λόγω ειδών, όπως μπορεί να συμβαίνει για τα ψάρια που αλιεύονται από ερασιτέχνες αλιείς με τη χρήση εξοπλισμού αλιείας με καλάμι, θα πρέπει να είναι δυνατόν να εξαιρείται αυτή η αλιεία από την υποχρέωση εκφόρτωσης, με την εφαρμογή διαδικασιών που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό, ιδίως δε με τη θέσπιση μέτρων για τον σκοπό αυτόν στο πλαίσιο πολυετών σχεδίων και/ή σχεδίων απορρίψεων.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Τα τεχνικά μέτρα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ για την αλίευση στα επίπεδα μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και την εξάλειψη των απορρίψεων και να συνεισφέρουν στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, όπως ορίζεται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18.

(7)  Τα τεχνικά μέτρα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ.

__________________

 

18 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (ΕΕ L 164 της 25.6.2008 σ. 19).

 

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Τα τεχνικά μέτρα θα πρέπει να είναι ανάλογα προς τους επιδιωκόμενους στόχους. Πριν από την έγκρισή τους, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ενδεχόμενος οικονομικός και κοινωνικός τους αντίκτυπος.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Η επιβολή και η εφαρμογή των τεχνικών μέτρων, των επιχειρησιακών προγραμμάτων και, κατά περίπτωση, η έκδοση αδειών και η θέσπιση περιορισμών στην κατασκευή και τη χρήση σκαφών και ορισμένων αλιευτικών εργαλείων δεν θα πρέπει να πλήττουν την επίτευξη καλύτερων προτύπων υγείας και ασφάλειας για τα σκάφη που διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7γ)  Τα τεχνικά μέτρα που εγκρίνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συνάδουν με το στρατηγικό σχέδιο για τη βιοποικιλότητα για την περίοδο 2011-2020, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα, και να στηρίζουν την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020, ιδίως δε του στόχου περί διασφάλισης της βιώσιμης χρήσης των αλιευτικών πόρων και των σχετικών δράσεων.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Τα τεχνικά μέτρα θα πρέπει να παρέχουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών και των αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων ιχθύων μέσω της χρήσης επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και τα αποτρεπτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα πρέπει, επίσης, να ελαχιστοποιούν και να εξαλείφουν, όπου είναι δυνατό, τις επιπτώσεις των αλιευτικών εργαλείων στο θαλάσσιο οικοσύστημα και, ιδίως, σε ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα. Επίσης, πρέπει να συμβάλλουν στη λήψη μέτρων διαχείρισης για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου19, την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20 και την οδηγία 2008/56/ΕΚ.

(8)  Τα τεχνικά μέτρα θα πρέπει να συμβάλλουν ειδικά στην προστασία των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών και των αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων ιχθύων μέσω της χρήσης επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και αποτρεπτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα πρέπει, επίσης, να συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση και, όπου είναι δυνατό, στην εξάλειψη των αρνητικών συνεπειών των αλιευτικών εργαλείων στο θαλάσσιο οικοσύστημα και, ιδίως, σε ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την ενθάρρυνση της χρήσης αλιευτικών εργαλείων και πρακτικών με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Τα τεχνικά μέτρα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στη λήψη μέτρων διαχείρισης για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου19, την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20 και την οδηγία 2008/56/ΕΚ.

__________________

__________________

19 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας - ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.

19 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας - ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.

20 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών - ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ..

20 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών - ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ..

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Η τυχαία αλίευση ευαίσθητων ειδών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ολοκληρωμένο τρόπο για όλους τους τύπους αλιείας και εργαλείων, δεδομένης της αυστηρής προστασίας που τους παρέχεται δυνάμει των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ και 2008/56/ΕΚ, καθώς και του υψηλού επιπέδου ευπάθειας και της υποχρέωσης για επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών μέτρων, πρέπει να καθοριστούν στόχοι σχετικά με τα επίπεδα ανεπιθύμητων αλιευμάτων· στο επίπεδο των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ευαίσθητων ειδών και στο βαθμό που τα ενδιαιτήματα του θαλάσσιου βυθού επηρεάζονται δυσμενώς από την αλιεία· θα πρέπει να αποδειχθεί ότι αντικατοπτρίζουν τους στόχους της ΚΑλΠ, την ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία (ιδίως την οδηγία 92/43 του Συμβουλίου και την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21), και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

(9)  Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών μέτρων, πρέπει να καθοριστούν δείκτες επιδόσεων σχετικά με τη μείωση των αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης και των τυχαίων αλιευμάτων ευαίσθητων ειδών, καθώς και σχετικά με τη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε θαλάσσια ενδιαιτήματα εξαιτίας της αλιείας, που θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τους στόχους της ΚΑλΠ και την ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία (ιδίως την οδηγία 92/43, την οδηγία 2009/147/ΕΚ και την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21).

__________________

__________________

21Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων - ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.

21Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων - ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν στην ευρύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων μέτρων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a, προκειμένου να στηρίξουν τους αλιείς κατά την εφαρμογή τεχνικών μέτρων και να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοοικονομικοί στόχοι της ΚΑλΠ.

 

_______________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Ορισμένα καταστροφικά αλιευτικά εργαλεία ή καταστροφικές αλιευτικές μέθοδοι στο πλαίσιο των οποίων χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες, δηλητηριώδεις ή ναρκωτικές ουσίες, ηλεκτρικό ρεύμα, αεροσφύρες ή άλλα κρουστικά εργαλεία· συρόμενα προσαρτήματα και αρπάγες για τη συλλογή ερυθρών κοραλλιών ή άλλων τύπων κοραλλιών ή κοραλλιοειδών οργανισμών και ορισμένα ψαροντούφεκα θα πρέπει να απαγορευθούν, με εξαίρεση συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες δύναται να χρησιμοποιείται τράτα με ρεύμα υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις.

(11)  Ορισμένα καταστροφικά αλιευτικά εργαλεία ή καταστροφικές αλιευτικές μέθοδοι στο πλαίσιο των οποίων χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες, δηλητηριώδεις ή ναρκωτικές ουσίες, ηλεκτρικό ρεύμα, αεροσφύρες ή άλλα κρουστικά εργαλεία· συρόμενα προσαρτήματα και αρπάγες για τη συλλογή ερυθρών κοραλλιών ή άλλων τύπων κοραλλιών ή κοραλλιοειδών οργανισμών και ορισμένα ψαροντούφεκα θα πρέπει να απαγορευθούν, με εξαίρεση συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες δύναται να χρησιμοποιείται τράτα με ρεύμα υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να διασφαλιστούν οι απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων, όπως είναι οι τράτες με ηλεκτρικό ρεύμα, συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών επιπτώσεων, πριν υιοθετηθεί ευρέως η χρήση των εργαλείων. Επιπλέον, θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ένα σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης, που θα εξυπηρετεί σκοπούς επιβολής και έρευνας, όπως επίσης και αξιολόγησης. Τέλος, οι ισχύουσες άδειες θα πρέπει να υπόκεινται σε επιστημονική επαναξιολόγηση, προτού υπαχθούν σε μόνιμο καθεστώς «μη απαγόρευσης».

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Χρειάζονται λεπτομερείς και ποσοτικοποιημένες γνώσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της τράτας με ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς και σχετικά με τις σωρευτικές τους επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και στα είδη, προτού υιοθετηθεί ευρέως η χρήση τους σε εμπορική κλίμακα. Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Βάσει γνωματεύσεων της ΕΤΟΕΑ, θα πρέπει να συνεχιστεί η απαγόρευση αλιείας με στατικά δίχτυα στις διαιρέσεις ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj και VIIk και στις υποπεριοχές ICES VIII, IX, X και XII ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 27° Δ, σε ύδατα με χαρτογραφημένο βάθος άνω των 600 μέτρων, ώστε να προστατεύονται ευαίσθητα είδη βαθέων υδάτων.

(14)  Βάσει γνωματεύσεων της ΕΤΟΕΑ, θα πρέπει να συνεχιστεί η απαγόρευση αλιείας με στατικά δίχτυα στις διαιρέσεις ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj και VIIk και στις υποπεριοχές ICES VIII, IX, X και XII ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 27° Δ, σε ύδατα με χαρτογραφημένο βάθος άνω των 600 μέτρων, ώστε να προστατεύονται ευαίσθητα είδη βαθέων υδάτων, εκτός εάν τα κράτη μέλη, μέσω επιστημονικών μελετών σε διαβούλευση με την ΕΤΟΕΑ ή μέσω της εφαρμογής ειδικής διαχείρισης βασισμένης στην περιφερειοποίηση, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μείωση των αλιευτικών σκαφών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ή τη μείωση των μηνών αλιευτικής δραστηριότητας, ή μέσω πολυετών σχεδίων, αποδείξουν ότι η αλιεία αυτή συνεπάγεται πολύ χαμηλό επίπεδο παρεμπιπτόντων αλιευμάτων καρχαρία ή απορρίψεων.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Για ορισμένα σπάνια είδη ιχθύων, όπως είδη καρχαριών και σελαχιών, ακόμη και περιορισμένης κλίμακας αλιευτική δραστηριότητα θα μπορούσε να συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο για τη διατήρησή τους. Για την προστασία των εν λόγω ειδών, πρέπει να θεσπιστεί γενική απαγόρευση αλιείας τους.

(15)  Για ορισμένα είδη ιχθύων που είναι σπάνια ή των οποίων τα βιολογικά χαρακτηριστικά τα καθιστούν ιδιαιτέρως ευάλωτα στην υπερεκμετάλλευση, ακόμη και περιορισμένης κλίμακας αλιευτική δραστηριότητα θα μπορούσε να συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο για τη διατήρησή τους. Για την προστασία των εν λόγω ειδών, πρέπει να θεσπιστεί γενική απαγόρευση της αλιείας τους.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Για να υποστηρίζεται ο τομέας αλίευσης στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν μέτρα, ώστε να διευκολύνεται η αποθήκευση και η εξεύρεση διεξόδων για θαλάσσια είδη που είναι μικρότερα από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να περιλαμβάνουν την υποστήριξη επενδύσεων στην κατασκευή και την προσαρμογή σημείων εκφόρτωσης και καταφυγίων ή την υποστήριξη επενδύσεων για την προσθήκη αξίας στα αλιευτικά προϊόντα.

(21)  Για να υποστηρίζεται ο τομέας αλίευσης στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και για να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μέσω της πλήρους συμμόρφωσης με την εν λόγω υποχρέωση, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν μέτρα, ώστε να διευκολύνεται η αποθήκευση και η εξεύρεση διεξόδων για θαλάσσια είδη που είναι μικρότερα από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να περιλαμβάνουν την υποστήριξη επενδύσεων στην κατασκευή και την προσαρμογή σημείων εκφόρτωσης και καταφυγίων ή την υποστήριξη επενδύσεων για την προσθήκη αξίας στα αλιευτικά προϊόντα.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Στις περιπτώσεις που καταδεικνύεται, βάσει επιστημονικών συμβουλών, ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός ανεπιθύμητων αλιευμάτων ειδών για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλίευσης και, συνεπώς, τα οποία δεν υπόκεινται στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, τα κράτη μέλη πρέπει να διεξάγουν πιλοτικά προγράμματα με στόχο τη διερεύνηση τρόπων μείωσης των εν λόγω αλιευμάτων και τη θέσπιση κατάλληλων τεχνικών μέτρων για την επίτευξη αυτού του στόχου.

(23)  Στις περιπτώσεις που καταδεικνύεται, βάσει επιστημονικών συμβουλών, ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός ανεπιθύμητων αλιευμάτων ειδών, τα κράτη μέλη πρέπει να διεξάγουν πιλοτικά προγράμματα με στόχο τη διερεύνηση τρόπων μείωσης των εν λόγω αλιευμάτων και τη θέσπιση κατάλληλων τεχνικών μέτρων για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Στην περίπτωση που δεν έχουν ληφθεί τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να εφαρμόζονται τα καθορισμένα βασικά πρότυπα. Αυτά τα βασικά πρότυπα πρέπει να απορρέουν από υπάρχοντα τεχνικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις συμβουλές της ΕΤΟΕΑ και τις απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων. Θα πρέπει να συνίστανται σε βασικά μεγέθη ματιών για τα συρόμενα εργαλεία και τα στατικά δίχτυα, σε ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, σε περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού της αλιείας, σε μέτρα υπέρ της διατήρησης της φύσης για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων θηλαστικών και θαλάσσιων πτηνών σε ορισμένες περιοχές και σε οποιοδήποτε άλλο μέτρο περιφερειακού χαρακτήρα που υφίσταται επί του παρόντος, το οποίο εξακολουθεί να απαιτείται ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι της διατήρησης θα επιτυγχάνονται έως ότου εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης.

(24)  Στην περίπτωση που δεν έχουν ληφθεί τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να εφαρμόζονται τα καθορισμένα βασικά πρότυπα. Αυτά τα βασικά πρότυπα πρέπει να απορρέουν από υπάρχοντα τεχνικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις συμβουλές της ΕΤΟΕΑ και τις απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων. Θα πρέπει να συνίστανται σε βασικά μεγέθη ματιών για τα συρόμενα εργαλεία και τα στατικά δίχτυα, σε ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, σε περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού της αλιείας, σε μέτρα υπέρ της διατήρησης της φύσης για την ελαχιστοποίηση και, όπου είναι δυνατό, την εκμηδένιση των τυχαίων αλιευμάτων θαλάσσιων θηλαστικών και θαλάσσιων πτηνών σε ορισμένες περιοχές και σε οποιοδήποτε άλλο μέτρο περιφερειακού χαρακτήρα υφίσταται επί του παρόντος, το οποίο εξακολουθεί να απαιτείται ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι της διατήρησης θα επιτυγχάνονται έως ότου εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Τα κράτη μέλη, σε συνάρτηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, μπορούν να αναπτύσσουν από κοινού συστάσεις για κατάλληλα τεχνικά μέτρα που παρεκκλίνουν από τις γραμμές βάσης σύμφωνα με τη διαδικασία περιφερειοποίησης που ορίζεται στην ΚΑλΠ.

(25)  Τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με τα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια, θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύσσουν από κοινού συστάσεις για κατάλληλα τεχνικά μέτρα, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, που παρεκκλίνουν από τις γραμμές βάσης για να προσαρμόζονται τα τεχνικά μέτρα στις περιφερειακές ιδιαιτερότητες της αλιείας, σύμφωνα με τη διαδικασία περιφερειοποίησης που ορίζεται στην ΚΑλΠ, εάν δεν υπάρχει πολυετές σχέδιο.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Τα εν λόγω περιφερειακά τεχνικά μέτρα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα των βασικών προτύπων όσον αφορά τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης και την προστασία των ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων.

(26)  Θα πρέπει να αξιοποιηθεί η περιφερειοποίηση για τη θέσπιση εξατομικευμένων μέτρων που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε αλιευτικής ζώνης και, μεταξύ άλλων, προστατεύουν τα ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματά τους. Τα εν λόγω περιφερειακά τεχνικά μέτρα πρέπει να είναι βιώσιμα και τουλάχιστον να διασφαλίζουν τις ίδιες διαρθρώσεις εκμετάλλευσης και τον ίδιο βαθμό προστασίας με τα βασικά πρότυπα. Η έγκριση οποιουδήποτε περιφερειακού τεχνικού μέτρου θα πρέπει να βασίζεται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26α)  Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από περιφερειακές ομάδες κρατών μελών στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης θα πρέπει να πληρούν πρότυπα δημοκρατικού ελέγχου ίδια με εκείνα που εφαρμόζονται στα οικεία κράτη μέλη.

Τροπολογία     27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26β)  Η περιφερειοποίηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων, και την ενδυνάμωση της θέσης των αλιέων και της συμμετοχής τους ώστε να μπορούν να συνεργάζονται στενά με τα κράτη μέλη, τα γνωμοδοτικά συμβούλια και τους επιστήμονες, με στόχο τη θέσπιση ειδικά προσαρμοσμένων μέτρων που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες όλων των περιοχών αλίευσης και διαφυλάσσουν τις περιβαλλοντικές τους συνθήκες.

Τροπολογία     28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α)  Στην περίπτωση ενός μόνο κράτους μέλους με άμεσο διαχειριστικό ενδιαφέρον, είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων για θέσπιση μεμονωμένων τεχνικών μέτρων, με στόχο την τροποποίηση των υφιστάμενων μέτρων διατήρησης, κατόπιν διαβούλευσης με τα αρμόδια γνωμοδοτικά συμβούλια.

Τροπολογία     29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων για την έγκριση εργαλείων που επιτρέπουν την επιλογή μεγεθών και ειδών των οποίων τα βασικά μεγέθη ματιών διαφέρουν από εκείνα που προβλέπονται στο πλαίσιο των πολυετών σχεδίων, οι περιφερειακές ομάδες των κρατών μελών μεριμνούν ώστε από τα εν λόγω εργαλεία να προκύπτουν πρότυπα επιλεκτικότητας τουλάχιστον παρόμοια ή βελτιωμένα σε σχέση με εκείνα των βασικών αλιευτικών εργαλείων.

(28)  Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων για την έγκριση εργαλείων που επιτρέπουν την επιλογή μεγεθών και ειδών, των οποίων τα μεγέθη ματιών διαφέρουν από τα βασικά μεγέθη ματιών, οι περιφερειακές ομάδες των κρατών μελών μεριμνούν ώστε από τα εν λόγω εργαλεία να προκύπτουν πρότυπα επιλεκτικότητας τουλάχιστον παρόμοια ή βελτιωμένα σε σχέση με εκείνα των βασικών αλιευτικών εργαλείων.

Τροπολογία     30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων για την τροποποίηση ή τον καθορισμό νέων περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού της αλιείας σε πολυετή σχέδια για την προστασία συγκεντρώσεων ιχθυδίων και γεννητόρων, οι περιφερειακές ομάδες κρατών μελών πρέπει να καθορίζουν τις προδιαγραφές, την έκταση, τη διάρκεια, τους περιορισμούς όσον αφορά στα εργαλεία και τις ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης στις κοινές συστάσεις τους.

(29)  Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων για την τροποποίηση ή τον καθορισμό νέων περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού της αλιείας για την προστασία συγκεντρώσεων ιχθυδίων και γεννητόρων, οι περιφερειακές ομάδες κρατών μελών πρέπει να καθορίζουν τις προδιαγραφές, την έκταση, τη διάρκεια, τους περιορισμούς όσον αφορά στα εργαλεία και τις ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης στις κοινές συστάσεις τους.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων για την τροποποίηση ή τον καθορισμό ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης σε πολυετή σχέδια, οι περιφερειακές ομάδες κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι στόχοι της ΚΑλΠ δεν τίθενται σε κίνδυνο, εξασφαλίζοντας τον σεβασμό της προστασίας των νεαρών θαλάσσιων ειδών και τη μη στρέβλωση της αγοράς, καθώς και τη μη δημιουργία αγοράς για ιχθύες με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης.

(30)  Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων για την τροποποίηση ή τον καθορισμό ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης, οι περιφερειακές ομάδες κρατών μελών πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, εξασφαλίζοντας τον απόλυτο σεβασμό της προστασίας των νεαρών θαλάσσιων ειδών και τη μη στρέβλωση της αγοράς, καθώς και τη μη δημιουργία αγοράς για ιχθύες με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Η θέσπιση απαγορεύσεων της αλιείας σε πραγματικό χρόνο σε συνδυασμό με διατάξεις για την αλλαγή του τόπου αλίευσης ως πρόσθετο μέτρο για την προστασία ιχθυδίων ή αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων θα πρέπει να αποτελεί επιλογή που πρέπει να αναπτυχθεί σύμφωνα με κοινές συστάσεις. Οι προϋποθέσεις για τη θέσπιση και την κατάργηση τέτοιων περιοχών, καθώς και οι ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης, πρέπει να καθορίζονται σε σχετικές κοινές συστάσεις.

(31)  Η θέσπιση απαγορεύσεων της αλιείας σε πραγματικό χρόνο σε συνδυασμό με διατάξεις για την αλλαγή του τόπου αλίευσης ως πρόσθετο μέτρο για την προστασία ιχθυδίων ή αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων ή ευαίσθητων ειδών θα πρέπει να αποτελεί επιλογή που πρέπει να αναπτυχθεί σύμφωνα με κοινές συστάσεις. Οι προϋποθέσεις για τη θέσπιση και την κατάργηση τέτοιων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων εξαιρέσεων όπου κρίνεται σκόπιμο, καθώς και οι ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης, πρέπει να καθορίζονται σε σχετικές κοινές συστάσεις.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Βάσει επιστημονικής εκτίμησης των επιπτώσεων καινοτόμων εργαλείων, δεόντως αξιολογημένης από την ΕΤΟΕΑ, η χρήση ή η επέκταση της χρήσης καινοτόμων εργαλείων, όπως η τράτα με ρεύμα, θα μπορούσε να περιλαμβάνεται σε κοινές συστάσεις υποβαλλόμενες από περιφερειακές ομάδες κρατών μελών. Δεν πρέπει να επιτρέπεται η χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων στην περίπτωση που, βάσει επιστημονικής αξιολόγησης, θεωρείται ότι η χρήση τους θα προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα και σε μη στοχευόμενα είδη.

(32)  Βάσει επιστημονικής εκτίμησης των επιπτώσεων καινοτόμων εργαλείων, δεόντως αξιολογημένης από την ΕΤΟΕΑ, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων ορισμένων εργαλείων, η χρήση ή η επέκταση της χρήσης καινοτόμων εργαλείων, όπως η τράτα με ρεύμα, θα μπορούσε να περιλαμβάνεται σε κοινές συστάσεις υποβαλλόμενες από περιφερειακές ομάδες κρατών μελών. Δεν πρέπει να επιτρέπεται η χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων στην περίπτωση που, βάσει επιστημονικής αξιολόγησης, θεωρείται ότι η χρήση τους θα προκαλέσει αρνητικές άμεσες ή σωρευτικές επιπτώσεις σε θαλάσσια ενδιαιτήματα, ιδίως σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα ή σε μη στοχευόμενα είδη, ή θα υπονομεύσει την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Για την ελαχιστοποίηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ευαίσθητων ειδών και των επιπτώσεων των αλιευτικών εργαλείων στα ευαίσθητα ενδιαιτήματα, οι περιφερειακές ομάδες των κρατών μελών θα πρέπει να αναπτύξουν πρόσθετα μέτρα μετριασμού για τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων. Στην περίπτωση που, βάσει επιστημονικών αποδείξεων, η κατάσταση διατήρησης των εν λόγω ειδών και ενδιαιτημάτων βρίσκεται υπό σοβαρή απειλή, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν επιπρόσθετους περιορισμούς στην κατασκευή και τη χρήση ορισμένων αλιευτικών εργαλείων ή ακόμα και συνολική απαγόρευση της χρήσης τους στην αντίστοιχη περιφέρεια. Οι εν λόγω διατάξεις θα μπορούσαν να εφαρμόζονται ιδίως στη χρήση παρασυρόμενων διχτυών, η οποία έχει προκαλέσει σε ορισμένες περιοχές την αλίευση σημαντικών ποσοτήτων κητωδών και θαλάσσιων πτηνών.

(33)  Για την ελαχιστοποίηση και, όπου είναι δυνατό, την εκμηδένιση των τυχαίων αλιευμάτων ευαίσθητων ειδών και των επιπτώσεων των αλιευτικών εργαλείων στα ευαίσθητα ενδιαιτήματα, οι περιφερειακές ομάδες των κρατών μελών θα πρέπει να αναπτύξουν πρόσθετα μέτρα μετριασμού για τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων. Στην περίπτωση που, βάσει επιστημονικών αποδείξεων, η κατάσταση διατήρησης των εν λόγω ειδών και ενδιαιτημάτων βρίσκεται υπό σοβαρή απειλή, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν επιπρόσθετους περιορισμούς στην κατασκευή και τη χρήση ορισμένων αλιευτικών εργαλείων ή ακόμα και συνολική απαγόρευση της χρήσης τους στην αντίστοιχη περιφέρεια, με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των τοπικών ιχθυαποθεμάτων και των τοπικών παράκτιων κοινοτήτων που επηρεάζονται. Οι εν λόγω διατάξεις θα μπορούσαν να εφαρμόζονται ιδίως στη χρήση παρασυρόμενων διχτυών, η οποία έχει προκαλέσει σε ορισμένες περιοχές την αλίευση σημαντικών ποσοτήτων κητωδών και θαλάσσιων πτηνών.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Για να διατηρηθούν οι υπάρχουσες λεπτομερείς συστάσεις που έχουν συμφωνηθεί από την Επιτροπή Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC ), πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους καταλόγους ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων και, επίσης, ειδικά τεχνικά μέτρα σχετικά με καθορισμένα μέτρα για την προστασία της μουρούνας και του κοκκινόψαρου. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση όσον αφορά την ενσωμάτωση στο ενωσιακό δίκαιο μελλοντικών τροποποιήσεων των μέτρων εκείνων που εκδίδει η NEAFC τα οποία αποτελούν το αντικείμενο ορισμένων ρητά καθορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού και τα οποία καθίστανται δεσμευτικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με αυτή τη σύμβαση. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διενεργεί, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

διαγράφεται

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Προκειμένου να μην παρακωλύονται η επιστημονική έρευνα, ο τεχνητός εμπλουτισμός των αποθεμάτων και η μετεγκατάσταση, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να ισχύουν για ενέργειες αναγκαίες για την άσκηση των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων.

(36)  Προκειμένου να μην παρακωλύονται η επιστημονική έρευνα, ο άμεσος εμπλουτισμός των αποθεμάτων και η μετεγκατάσταση, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να ισχύουν για ενέργειες αναγκαίες για την άσκηση των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Στην περίπτωση που, βάσει διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών, απαιτείται ανάληψη άμεσης δράσης για την προστασία θαλάσσιων ειδών, η Επιτροπή πρέπει να μπορεί, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να εκδίδει άμεσα εφαρμοστέες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με τις οποίες θεσπίζονται τεχνικά μέτρα για τη μείωση των εν λόγω απειλών, επιπροσθέτως ή κατά παρέκκλιση του παρόντος κανονισμού ή τεχνικών μέτρων που έχουν άλλως καθοριστεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Τα μέτρα αυτά πρέπει να σχεδιάζονται ώστε ιδίως να αντιμετωπίζουν απροσδόκητες μεταβολές στην εξέλιξη των αποθεμάτων λόγω υψηλών ή χαμηλών επιπέδων εισόδου νεαρών ατόμων σε ένα απόθεμα και να παρέχουν προστασία σε γεννήτορες ιχθύων ή οστρακοειδών όταν τα επίπεδα αποθεμάτων είναι πολύ χαμηλά ή όταν λαμβάνουν χώρα άλλες μεταβολές στην κατάσταση διατήρησης των ιχθυαποθεμάτων οι οποίες μπορεί να απειλούν με επιδείνωση την κατάσταση ενός αποθέματος. Τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν περιορισμούς στη χρήση συρόμενων ή στατικών αλιευτικών εργαλείων ή σε αλιευτικές δραστηριότητες σε ορισμένες περιοχές ή κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων.

(37)  Στην περίπτωση που, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών, απαιτείται ανάληψη άμεσης δράσης για την προστασία θαλάσσιων ειδών και ενδιαιτημάτων, η Επιτροπή πρέπει να μπορεί, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να εκδίδει άμεσα εφαρμοστέες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με τις οποίες θεσπίζονται τεχνικά μέτρα για τη μείωση των εν λόγω απειλών, επιπροσθέτως ή κατά παρέκκλιση του παρόντος κανονισμού ή τεχνικών μέτρων που έχουν άλλως καθοριστεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Τα μέτρα αυτά πρέπει να σχεδιάζονται ώστε ιδίως να αντιμετωπίζουν απροσδόκητες μεταβολές στην εξέλιξη των αποθεμάτων λόγω υψηλών ή χαμηλών επιπέδων εισόδου νεαρών ατόμων σε ένα απόθεμα, ή τυχαίων αλιευμάτων ευαίσθητων ειδών, και να παρέχουν προστασία σε γεννήτορες ιχθύων ή οστρακοειδών όταν τα επίπεδα αποθεμάτων είναι πολύ χαμηλά ή όταν λαμβάνουν χώρα άλλες μεταβολές στην κατάσταση διατήρησης των ιχθυαποθεμάτων ή των ευαίσθητων ειδών, οι οποίες μπορεί να απειλούν με επιδείνωση την κατάσταση ενός αποθέματος, καθώς και για αντιμετωπίζουν την υποβάθμιση των πληθυσμών και ενδιαιτημάτων ειδών λόγω επιπτώσεων της αλιείας και για να προβλέπουν οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα μέτρα διατήρησης. Τέτοια μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν περιορισμούς στη χρήση συρόμενων ή στατικών αλιευτικών εργαλείων ή σε αλιευτικές δραστηριότητες σε ορισμένες περιοχές ή κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για την επικαιροποίηση του καταλόγου ιχθύων και οστρακοειδών η κατευθυνόμενη αλιεία των οποίων απαγορεύεται· για την επικαιροποίηση του καταλόγου ευαίσθητων περιοχών στις οποίες πρέπει να περιορίζεται η αλιεία· για την έγκριση τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο πολυετών σχεδίων· και για την έγκριση τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο προσωρινών σχεδίων απορρίψεων. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διενεργεί, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(38)  Πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τον καθορισμό, με στόχο τη θέσπιση δεικτών επιδόσεων για τεχνικά μέτρα σε σχέση με τα αλιεύματα ιχθύων μεγέθους μικρότερου από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης, βασικών τομέων αλιείας και των επιπέδων των εν λόγω αλιευμάτων που αντιστοιχούν σε αυτούς τους βασικούς τομείς αλιείας, για την επικαιροποίηση του καταλόγου ιχθύων και οστρακοειδών η κατευθυνόμενη αλιεία των οποίων απαγορεύεται· για την επικαιροποίηση του καταλόγου ευαίσθητων περιοχών στις οποίες πρέπει να περιορίζεται η αλιεία· για την έγκριση τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο πολυετών σχεδίων ή, όπου κρίνεται απαραίτητο, εκτός του πλαισίου πολυετών σχεδίων· και για την έγκριση τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο προσωρινών σχεδίων απορρίψεων. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διενεργεί, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και βάσει της αξιολόγησης της ΕΤΟΕΑ. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Έως το τέλος του 2020 και ανά τριετία στη συνέχεια, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, βάσει πληροφοριών παρεχόμενων από τα κράτη μέλη και τα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια και κατόπιν αξιολόγησης από την ΕΤΟΕΑ. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο τα τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης έχουν συμβάλει στην επίτευξη των γενικών στόχων και των ειδικών στόχων του παρόντος κανονισμού. Με βάση αυτήν την έκθεση, εάν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί σε περιφερειακό επίπεδο, τα κράτη μέλη της αντίστοιχης περιφέρειας πρέπει να υποβάλλουν σχέδιο στο οποίο θα καθορίζονται διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα επίτευξης αυτών των στόχων. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο οποιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού με βάση αυτήν την έκθεση.

(40)  Έως ... [τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και ανά τριετία στη συνέχεια, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, βάσει πληροφοριών παρεχόμενων από τα κράτη μέλη και τα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια και κατόπιν αξιολόγησης από την ΕΤΟΕΑ. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο τα τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης έχουν συμβάλει στην επίτευξη των γενικών στόχων και των επιπέδων των δεικτών επιδόσεων του παρόντος κανονισμού. Με βάση αυτήν την έκθεση, εάν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι γενικοί στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί σε περιφερειακό επίπεδο ή ότι οι δείκτες επιδόσεων παραμένουν σε μη ικανοποιητικό επίπεδο, τα κράτη μέλη της αντίστοιχης περιφέρειας πρέπει να υποβάλλουν σχέδιο στο οποίο θα καθορίζονται διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα επίτευξης αυτών των στόχων και να βελτιώνεται το επίπεδο των δεικτών επιδόσεων. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο οποιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού με βάση αυτήν την έκθεση.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1967/200629, (ΕΚ) αριθ. 1098/200730, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου31 και οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1343/201132 και (ΕΕ) αριθ. 1380/201333 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(42)  Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1967/200629, (ΕΚ) αριθ. 1098/200730, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου31 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/201333 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

__________________

__________________

29 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94 (ΕΕ αριθ. L 409, της 30.12.2006, σ. 11).

29 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94 (ΕΕ αριθ. L 409, της 30.12.2006, σ. 11).

30 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 779/97 (ΕΕ L 248 της 22.9.2007, σ. 1).

30 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 779/97 (ΕΕ L 248 της 22.9.2007, σ. 1).

31 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (EΚ) αριθ. 847/96, (EΚ) αριθ. 2371/2002, (EΚ) αριθ. 811/2004, (EΚ) αριθ. 768/2005, (EΚ) αριθ. 2115/2005, (EΚ) αριθ. 2166/2005, (EΚ) αριθ. 388/2006, (EΚ) αριθ. 509/2007, (EΚ) αριθ. 676/2007, (EΚ) αριθ. 1098/2007, (EΚ) αριθ. 1300/2008, (EΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (EΟΚ) αριθ. 2847/93, (EΚ) αριθ. 1627/94 και (EΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

31 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (EΚ) αριθ. 847/96, (EΚ) αριθ. 2371/2002, (EΚ) αριθ. 811/2004, (EΚ) αριθ. 768/2005, (EΚ) αριθ. 2115/2005, (EΚ) αριθ. 2166/2005, (EΚ) αριθ. 388/2006, (EΚ) αριθ. 509/2007, (EΚ) αριθ. 676/2007, (EΚ) αριθ. 1098/2007, (EΚ) αριθ. 1300/2008, (EΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (EΟΚ) αριθ. 2847/93, (EΚ) αριθ. 1627/94 και (EΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

32 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, ΕΕ L 347 της 30.12.2011, σ. 44.

 

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 11ης Δεκεμβρίου 2013 Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 11ης Δεκεμβρίου 2013 Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση υπαρχόντων λεπτομερών κανόνων με τους οποίους μεταφέρονται στο δίκαιο της Ένωσης συστάσεις οι οποίες έχουν συμφωνηθεί από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τεχνικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1343/2011. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση όσον αφορά την ενσωμάτωση στο ενωσιακό δίκαιο μελλοντικών τροποποιήσεων των μέτρων εκείνων που εκδίδει η ΓΕΑΜ τα οποία αποτελούν το αντικείμενο ορισμένων ρητά καθορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού και τα οποία καθίστανται δεσμευτικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας ΓΕΑΜ. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διενεργεί, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

διαγράφεται

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τη λειτουργία αλιευτικών εργαλείων και την αλληλεπίδραση αλιευτικών δραστηριοτήτων με θαλάσσια οικοσυστήματα.

β)  τη λειτουργία αλιευτικών εργαλείων.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  την αλληλεπίδραση των εν λόγω εργαλείων με τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών της Ένωσης και υπηκόων κρατών μελών, με την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους σημαίας, στις αλιευτικές ζώνες που αναφέρονται στο άρθρο 5, καθώς και σε δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών που φέρουν σημαία τρίτων χωρών και είναι καταχωρημένα σε τρίτες χώρες, όταν αυτά αλιεύουν στα ενωσιακά ύδατα.

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 29, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες (ερασιτεχνικές και εμπορικές) αλιευτικών σκαφών της Ένωσης και υπηκόων κρατών μελών, με την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους σημαίας, στις αλιευτικές ζώνες που αναφέρονται στο άρθρο 5, καθώς και σε δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών που φέρουν σημαία τρίτων χωρών και είναι καταχωρημένα σε τρίτες χώρες, όταν αυτά αλιεύουν στα ενωσιακά ύδατα.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα άρθρα 7, 14 και το μέρος Α των παραρτημάτων V έως X εφαρμόζονται επίσης και στην ερασιτεχνική αλιεία.

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης και στην ερασιτεχνική αλιεία.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ως εργαλεία για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ), τα τεχνικά μέτρα συμβάλλουν στους στόχους της ΚΑλΠ που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και, ιδίως, στις παραγράφους 2, 3, 5 στοιχεία α) και ζ) του άρθρου αυτού.

1.  Τα τεχνικά μέτρα συμβάλλουν στους στόχους της ΚΑλΠ που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Επιπροσθέτως, τα τεχνικά μέτρα ειδικότερα:

2.  Τα τεχνικά μέτρα συμβάλλουν ειδικότερα στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  βελτιστοποιούν τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης για την προστασία συγκεντρώσεων ιχθυδίων και αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων θαλάσσιων ειδών·

α)  διασφαλίζουν βιώσιμες διαρθρώσεις εκμετάλλευσης για την προστασία συγκεντρώσεων ιχθυδίων και αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων θαλάσσιων ειδών· και παρέχουν κατάλληλες εγγυήσεις·

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εξασφαλίζουν ότι τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα θαλάσσιων ειδών που απαριθμούνται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ και άλλων ευαίσθητων ειδών που προκύπτουν από την αλιεία θα ελαχιστοποιούνται και, όπου είναι δυνατόν, θα εξαλείφονται έτσι ώστε να μην συνιστούν απειλή για την κατάσταση διατήρησης των εν λόγω ειδών·

β)  εξασφαλίζουν ότι τα τυχαία αλιεύματα ευαίσθητων θαλάσσιων ειδών, ιδίως εκείνων που απαριθμούνται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που προκύπτουν από την αλιεία θα ελαχιστοποιούνται και, όπου είναι δυνατόν, θα εξαλείφονται·

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  διασφαλίζουν ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια ενδιαιτήματα ελαχιστοποιούνται και, όπου είναι δυνατό, εξαλείφονται, έτσι ώστε να μη συνιστούν απειλή για το καθεστώς διατήρησης αυτών των ενδιαιτημάτων·

γ)  διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων με τη χρήση κατάλληλων κινήτρων, ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια ενδιαιτήματα ελαχιστοποιούνται και, όπου είναι δυνατό, εξαλείφονται·

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  συμβάλλουν στη λήψη μέτρων διαχείρισης της αλιείας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ, 2008/56/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ.

δ)  λήψη μέτρων διαχείρισης της αλιείας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ, 2008/56/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στόχοι

Δείκτες επιδόσεων

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα τεχνικά μέτρα έχουν σκοπό την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

1.  Προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον τα τεχνικά μέτρα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δείκτες επιδόσεων:

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να διασφαλίζεται ότι αλιεύματα θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης δεν υπερβαίνουν ποσοστό 5 % κατ’ όγκο σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 και το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

α)  ο βαθμός στον οποίον αλιεύματα θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης μειώνονται σταδιακά σε συγκεκριμένα επίπεδα για βασικούς τομείς αλιείας·

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να διασφαλίζεται ότι τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα των θαλάσσιων θηλαστικών, των θαλάσσιων ερπετών, πτηνών και άλλων μη εμπορικώς εκμεταλλευόμενων ειδών δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης και στις διεθνείς συμφωνίες.

β)   ο βαθμός στον οποίον τυχαία αλιεύματα των θαλάσσιων θηλαστικών, των θαλάσσιων ερπετών, πτηνών και άλλων μη εμπορικώς εκμεταλλευόμενων ειδών σταδιακά μειώνονται και, όπου είναι δυνατόν, εξαλείφονται·

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  να διασφαλίζεται ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ενδιαιτήματα θαλάσσιων πτηνών δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που απαιτούνται για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σε κάθε τύπο ενδιαιτήματος ο οποίος αξιολογείται στο πλαίσιο της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, σε κάθε θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια όσον αφορά τόσο την ποιότητα του ενδιαιτήματος όσο και τη χωρική έκταση επί της οποίας πρέπει να επιτυγχάνονται τα απαιτούμενα επίπεδα.

γ)   ο βαθμός στον οποίον οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε θαλάσσια ενδιαιτήματα, μεταξύ άλλων σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα του θαλάσσιου βυθού, ελαχιστοποιούνται και διατηρούνται κάτω από τα επίπεδα που απαιτούνται για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, ιδίως σε κάθε έναν από τους τύπους ενδιαιτήματος που αξιολογούνται στο πλαίσιο της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, σε κάθε θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια όσον αφορά τόσο την ποιότητα του ενδιαιτήματος όσο και τη χωρική έκταση επί της οποίας πρέπει να επιτυγχάνονται τα απαιτούμενα επίπεδα.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό, για τους σκοπούς του στοιχείου α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου:

 

α) των βασικών τομέων αλιείας που αναφέρονται στο εν λόγω στοιχείο·

 

β) των επιπέδων των τρεχόντων αλιευμάτων θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης για κάθε έναν από τους εν λόγω βασικούς τομείς αλιείας, βάσει των δεδομένων που παρέχονται από τα κράτη μέλη για τα έτη αναφοράς 2013-2015·

 

γ) των συγκεκριμένων επιπέδων στα οποία πρέπει να μειωθούν τα αλιεύματα θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης για κάθε έναν από τους εν λόγω βασικούς τομείς αλιείας, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της διασφάλισης βιώσιμων διαρθρώσεων εκμετάλλευσης και για να παρέχεται προστασία για τα ιχθύδια.

 

Κατά τον καθορισμό των ειδικών επιπέδων που αναφέρονται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, μεταξύ άλλων από την ΕΤΟΕΑ, καθώς και οι υφιστάμενες και μελλοντικές τεχνικές δυνατότητες σε σχέση με την αποφυγή των αλιευμάτων θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1b.  Για τον σκοπό των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1α, τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν κοινή σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, έως τις ... [12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ.  Εάν δεν έχει υποβληθεί κοινή σύσταση μέχρι την προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1β του παρόντος άρθρου ή εάν κοινή σύσταση που υποβλήθηκε από κράτη μέλη θεωρείται ότι δεν συνάδει με τους στόχους του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή έως τις ... [18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού καθορίζοντας τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1δ.  Προκειμένου να επιτευχθεί η σταδιακή μείωση των αλιευμάτων θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης σε επίπεδα που εξασφαλίζουν βιώσιμες διαρθρώσεις εκμετάλλευσης, τα συγκεκριμένα επίπεδα που αναφέρονται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1α επανεξετάζονται κάθε τρία έτη, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 1α, 1β και 1γ, και μειώνονται περαιτέρω, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές και τις υφιστάμενες και μελλοντικές τεχνικές δυνατότητες όσον αφορά την αποφυγή των εν λόγω αλιευμάτων.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο βαθμός επίτευξης αυτών των στόχων θα επανεξεταστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων που ορίζεται στο άρθρο 34.

2.  Η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διενεργείται στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων που ορίζεται στο άρθρο 34.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «Βόρεια Θάλασσα»: οι διαιρέσεις ICES34 IIa, IIIa και IV·

α)  «Βόρεια Θάλασσα»: ενωσιακά ύδατα στις διαιρέσεις ICES34 IIa, IIIa και IV·

__________________

__________________

34 Οι διαιρέσεις ICES (International Council for the Exploration of the Sea - Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας) όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 218/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 70).

34 Οι διαιρέσεις ICES (International Council for the Exploration of the Sea - Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας) όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 218/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 70).

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  «Βορειοδυτικά ύδατα»: οι υποδιαιρέσεις ICES V (εκτός της Va και τα ύδατα εκτός της Ένωσης της Vb), VI και VII·

γ)  «Βορειοδυτικά ύδατα»: τα ενωσιακά ύδατα στις υποδιαιρέσεις ICES V, VI και VII·

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  «εξόχως απόκεντρες περιοχές»: ύδατα γύρω από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως αναφέρονται στο άρθρο 349 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης, τα οποία υποδιαιρούνται σε τρεις θαλάσσιες λεκάνες: Δυτικό Ατλαντικό, Ανατολικό Ατλαντικό και Ινδικό Ωκεανό·

ζ)  «ενωσιακά ύδατα στον Ινδικό Ωκεανό και στον Δυτικό Ατλαντικό»: τα ύδατα γύρω από τη Γουαδελούπη, τη γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα, το Μαγιότ, τη Ρεϊνιόν και τον Άγιο Μαρτίνο, υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία κράτους μέλους.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «υπόδειγμα εκμετάλλευσης»: ο τρόπος με τον οποίο κατανέμεται η αλιευτική πίεση στο ηλικιακό προφίλ ενός αποθέματος·

(1)  «υπόδειγμα εκμετάλλευσης»: ο τρόπος με τον οποίο κατανέμεται η θνησιμότητα λόγω αλιείας στο ηλικιακό προφίλ και στο προφίλ μεγέθους ενός αποθέματος·

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «επιλεκτικότητα»: ποσοτική έκφραση που δηλώνεται ως πιθανότητα αλίευσης ιχθύων συγκεκριμένου μεγέθους με δίχτυα με μάτια (ή με αγκίστρια) συγκεκριμένου μεγέθους·

(2)  «επιλεκτικότητα»: η πιθανότητα αλίευσης ιχθύων συγκεκριμένου είδους ή μεγέθους με εργαλεία συγκεκριμένων χαρακτηριστικών·

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  «επιλεκτική αλιεία»: η ικανότητα μιας αλιευτικής μεθόδου να στοχοποιεί και να αιχμαλωτίζει ιχθύες, μαλάκια ή οστρακοειδή βάσει μεγέθους ή είδους κατά την αλιευτική δραστηριότητα, επιτρέποντας έτσι την αποφυγή ή την αβλαβή ελευθέρωση των ειδών που δεν αποτελούν στόχο της αλιείας·

διαγράφεται

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  «κατευθυνόμενη αλιεία»: η αλιεία καθορισμένου είδους ή συνδυασμού ειδών, κατά την οποία τα συνολικά αλιεύματα αυτού του είδους/αυτών των ειδών αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 50 % της οικονομικής αξίας των αλιευμάτων·

(4)  «κατευθυνόμενη αλιεία»: η αλιευτική προσπάθεια με στόχο ένα συγκεκριμένο είδος ή ομάδα ειδών όταν η ακριβής σύνθεση ποικίλλει μεταξύ τομέων αλιείας και οι ειδικοί κανόνες που διέπουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των μεγεθών ματιών και τα επιλεκτικά προσαρτήματα για κάθε τύπο αλιείας καθορίζονται σε περιφερειακό επίπεδο·

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  «κατάσταση διατήρησης ενός είδους»: η κατάσταση διατήρησης ενός είδους, όπως ορίζεται στο στοιχείο θ) του άρθρου 1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ·

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  «κατάσταση διατήρησης ενός ενδιαιτήματος»: η κατάσταση διατήρησης ενός φυσικού οικοτόπου, όπως ορίζεται στο στοιχείο ε) του άρθρου 1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ·

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  «ευαίσθητο είδος»: είδος η κατάσταση διατήρησης του οποίου, συμπεριλαμβανομένων του ενδιαιτήματος, της κατανομής, του μεγέθους του πληθυσμού και της κατάστασης του πληθυσμού του, επηρεάζεται δυσμενώς από πιέσεις ασκούμενες από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Στα ευαίσθητα είδη περιλαμβάνονται, ιδίως, τα είδη που παρατίθενται στα παραρτήματα ΙΙ και IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, τα είδη που καλύπτονται από την οδηγία 2009/147/ΕΚ και τα είδη τα οποία είναι απαραίτητο να προστατεύονται για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ·

(7)  «ευαίσθητο είδος»: είδος η κατάσταση διατήρησης του οποίου, συμπεριλαμβανομένων του ενδιαιτήματος, της κατανομής, του μεγέθους του πληθυσμού ή της κατάστασης του πληθυσμού του, επηρεάζεται δυσμενώς από πιέσεις ασκούμενες από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Στα ευαίσθητα είδη περιλαμβάνονται, ιδίως, τα είδη που παρατίθενται στα παραρτήματα ΙΙ και IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, τα είδη που καλύπτονται από την οδηγία 2009/147/ΕΚ και τα είδη τα οποία είναι απαραίτητο να προστατεύονται για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ·

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  «μικρά πελαγικά είδη»: σκουμπρί, ρέγκα, σαφρίδι, γαύρος, σαρδέλα, προσφυγάκι, γουρλομάτης, σαρδελορέγκα, βασιλάκης·

(8)  «μικρά πελαγικά είδη»: μεταξύ άλλων σκουμπρί, ρέγκα, σαφρίδι, γαύρος, σαρδέλα, προσφυγάκι, γουρλομάτης, σαρδελορέγκα, βασιλάκης, γόπα, φρίσσα και φρίσσα Μαδέρας·

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  «παραδοσιακή αλιεία (αλιεία επιβίωσης) με αδρανή αλιευτικά εργαλεία»: μη εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες με τις οποίες ζωντανοί θαλάσσιοι πόροι αξιοποιούνται σε περιορισμένη κλίμακα σε τοπικό επίπεδο, αποκλειστικά και μόνο για προσωπικές ανάγκες και μόνο με τη χρήση παραδοσιακών αλιευτικών εργαλείων και τεχνικών·

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  «γνωμοδοτικά συμβούλια»: ομάδες ενδιαφερόμενων φορέων οι οποίες συγκροτούνται στο πλαίσιο της ΚΑλΠ για να προάγουν την ισορροπημένη εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ·

(10)  «γνωμοδοτικά συμβούλια»: ομάδες ενδιαφερόμενων φορέων οι οποίες συγκροτούνται δυνάμει του άρθρου 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και οι οποίες ασκούν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 45 και με το παράρτημα III του εν λόγω κανονισμού·

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  «δίχτυ τράτας»: αλιευτικό δίχτυ το οποίο σύρεται ενεργώς από ένα ή περισσότερα αλιευτικά σκάφη και το οποίο αποτελείται από ένα σώμα κωνικού ή πυραμιδοειδούς σχήματος (κύριο σώμα του διχτυού τράτας), το οποίο κλείνει στο οπίσθιο τμήμα με το σάκο της τράτας· «συρόµενα εργαλεία»: τράτες, δανέζικοι γρίποι και παρόµοια εργαλεία που διαθέτουν σώµα κωνικού ή πυραµιδοειδούς σχήµατος, το οποίο κλείνει στο οπίσθιο τµήµα µε σάκο (το σάκο της τράτας) ή αποτελείται από δύο µακρά φτερά, ένα κύριο τµήµα και ένα σάκο (σάκο τράτας) και κινούνται ενεργά στο νερό·

(11)  «δίχτυ τράτας»: αλιευτικό εργαλείο που αποτελείται από ένα δίχτυ το οποίο σύρεται ενεργώς από ένα ή περισσότερα αλιευτικά σκάφη και κλείνει στο οπίσθιο τμήμα µε σάκο (σάκο τράτας)·

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  «συρόμενα εργαλεία»: κάθε είδους τράτες, δανέζικοι γρίποι και παρόμοια εργαλεία που κινούνται ενεργά στο νερό από ένα ή περισσότερα σκάφη ή από οποιοδήποτε άλλο μηχανικό σύστημα·

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  «βενθοπελαγική τράτα»: τράτα η οποία έχει σχεδιαστεί και αρματωθεί προκειμένου να χρησιμοποιείται σε επαφή με τον βυθό ή κοντά σε αυτόν·

(12)  «τράτα βυθού»: τράτα η οποία έχει σχεδιαστεί και αρματωθεί προκειμένου να χρησιμοποιείται σε επαφή με τον βυθό ή κοντά σε αυτόν·

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  «βενθοπελαγική ζευγαρωτή τράτα»: βενθοπελαγική τράτα η οποία σύρεται ταυτόχρονα από δύο σκάφη, καθένα εκ των οποίων σύρει μία πλευρά της τράτας. Το οριζόντιο άνοιγμα της τράτας διατηρείται από την απόσταση μεταξύ των δύο σκαφών, καθώς αυτά σύρουν το δίχτυ·

(13)  «βενθοπελαγική ζευγαρωτή τράτα βυθού»: τράτα βυθού η οποία σύρεται ταυτόχρονα από δύο σκάφη, καθένα εκ των οποίων σύρει μία πλευρά της τράτας. Το οριζόντιο άνοιγμα της τράτας διατηρείται από την απόσταση μεταξύ των δύο σκαφών, καθώς αυτά σύρουν το δίχτυ·

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  «δοκότρατα»: εργαλείο με δίχτυ τράτας το οποίο ανοίγεται οριζόντια με χαλύβδινο ή ξύλινο σωλήνα, που ονομάζεται δοκός, και δικτύωμα που διαθέτει αλυσίδες που σύρονται στο βυθό, αλυσιδωτές ψάθες ή αλυσίδες ανάδευσης, το οποίο σύρεται ενεργά στο βυθό·

(15)  «δοκότρατα»: εργαλείο με δίχτυ τράτας το οποίο ανοίγεται οριζόντια με δοκό, φτερά ή άλλα παρόμοια εξαρτήματα·

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  «τράτα με ρεύμα»: αλιευτική τεχνική η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρικό πεδίο για την αλίευση ιχθύων. Το αλιευτικό εργαλείο της τράτας με ρεύμα αποτελείται από έναν αριθμό ηλεκτροδίων τα οποία είναι προσαρτημένα σε αυτό προς την κατεύθυνση της ρυμούλκησης και τα οποία εκπέμπουν ηλεκτρικούς παλμούς·

(16)  «τράτα με ρεύμα»: τράτα η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα για την αλίευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων·

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  «πεζότρατες»: κυκλωτικά δίχτυα και συρόμενοι γρίποι που ποντίζονται από σκάφος και έλκονται από την ακτή ή από σκάφος προσδεδεμένο ή αγκυροβολημένο κοντά στην ακτή·

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  «στατικά δίχτυα»: οποιοσδήποτε τύπος απλαδιών, διχτυών παγίδευσης ή μανωμένων διχτυών τα οποία είναι είτε αγκυρωμένα στον βυθό (απλάδια δίχτυα ή δίχτυα καρτέρια) ή αφήνονται να παρασύρονται από την παλίρροια (παρασυρόμενα δίχτυα) ώστε τα ψάρια να εμπλέκονται και να παγιδεύονται σε αυτά·

(20)  «στατικά δίχτυα»: οποιοσδήποτε τύπος απλαδιών, διχτυών παγίδευσης ή μανωμένων διχτυών τα οποία είναι αγκυρωμένα στον βυθό (απλάδια δίχτυα ή δίχτυα καρτέρια) ώστε τα ψάρια να εμπλέκονται και να παγιδεύονται σε αυτά·

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  «παρασυρόμενο δίχτυ»: δίχτυ που αποτελείται από μία ή περισσότερες σειρές διχτυών τα οποία είναι αναρτημένα από κοινού σε διάταξη παράλληλη με το επάνω γραντί, κρατείται στην επιφάνεια του νερού ή σε ορισμένη απόσταση κάτω από αυτήν με συσκευές επίπλευσης και παρασύρεται ελεύθερα από το ρεύμα, αυτοτελώς ή μαζί με το σκάφος στο οποίο είναι προσδεδεμένο. Μπορεί να είναι εξοπλισμένο με διατάξεις που σταθεροποιούν το δίχτυ ή περιορίζουν τη μετατόπισή του, όπως μια πλωτή άγκυρα ή άγκυρα βυθού, στερεωμένες στο ένα μόνον άκρο του διχτυού·

(21)  «παρασυρόμενο δίχτυ»: δίχτυ που κρατείται στην επιφάνεια του νερού ή σε ορισμένη απόσταση κάτω από αυτήν με συσκευές επίπλευσης και παρασύρεται ελεύθερα από το ρεύμα, αυτοτελώς ή μαζί με το σκάφος στο οποίο είναι προσδεδεμένο. Μπορεί να είναι εξοπλισμένο με διατάξεις που σταθεροποιούν το δίχτυ ή περιορίζουν τη μετατόπισή του·

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  «στάσιμο απλάδι βυθού»: δίχτυ το οποίο είναι κατασκευασμένο από ενιαίο τεμάχιο διχτυού και το οποίο διατηρείται κατακόρυφα στο νερό με πλωτήρες και βαρίδια. Αλιεύει έµβιους υδρόβιους πόρους µέσω εµπλοκής και είναι στερεωµένο ή µπορεί να στερεωθεί µε οποιοδήποτε µέσο στον βυθό της θάλασσας·

(22)  «απλάδι»: στατικό δίχτυ το οποίο είναι κατασκευασμένο από ενιαίο τεμάχιο διχτυού και το οποίο διατηρείται κατακόρυφα στο νερό με πλωτήρες και βαρίδια.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  «δίχτυ παγίδευσης βυθού»: μονή σειρά διχτυών η οποία είναι αρματωμένη έτσι ώστε τα δίχτυα να κρέμονται στα σχοινιά για να δημιουργείται μεγαλύτερη επιφάνεια χαλαρών διχτυών σε σύγκριση με ένα απλάδι δίχτυ. Τα δίχτυα παγίδευσης συνήθως επιπλέουν λιγότερο στο επάνω γραντί, δεν στέκονται τόσο ψηλά κατά την αλίευση όσο ένα μέσο σταθερό απλάδι δίχτυ βυθού και είναι στερεωµένα ή µπορούν να στερεωθούν µε οποιοδήποτε µέσο στον βυθό της θάλασσας·

(23)  «δίχτυ παγίδευσης»: στατικό δίχτυ που αποτελείται από μια σειρά διχτυών η οποία είναι αρματωμένη έτσι ώστε τα δίχτυα να κρέμονται στα σχοινιά για να δημιουργείται μεγαλύτερη επιφάνεια χαλαρών διχτυών σε σύγκριση με ένα απλάδι δίχτυ·

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  «σταθερό μανωμένο δίχτυ βυθού»: δίχτυ αποτελούμενο από δύο ή περισσότερα στρώματα διχτυών με δύο εξωτερικά στρώματα διχτυών με μεγάλο μέγεθος ματιών και ένα δίχτυ με μικρό μέγεθος ματιών μεταξύ τους, το οποίο είναι στερεωµένο ή µπορεί να στερεωθεί µε οποιοδήποτε µέσο στον βυθό της θάλασσας·

(24)  «σταθερό μανωμένο δίχτυ»: στατικό δίχτυ αποτελούμενο από δύο ή περισσότερα στρώματα διχτυών με δύο εξωτερικά στρώματα διχτυών με μεγάλο μέγεθος ματιών και ένα δίχτυ με μικρό μέγεθος ματιών μεταξύ τους·

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  «παραγάδι»: αλιευτικό εργαλείο που αποτελείται από μια κεντρική πετονιά, ορισμένες φορές μεγάλου μήκους, η οποία φέρει αγκίστρια με ή χωρίς δόλωμα δεμένα σε παράμαλλα σε τακτά διαστήματα. Η κεντρική πετονιά αγκυρώνεται είτε οριζόντια σε επαφή με ή κοντά στον βυθό είτε κάθετα είτε αφήνεται να παρασύρεται στην επιφάνεια·

(26)  «παραγάδι»: αλιευτικό εργαλείο που αποτελείται από μια κεντρική πετονιά μεταβλητού μήκους, η οποία φέρει αγκίστρια δεμένα σε διακλαδώσεις (παράμαλλα) σε διαστήματα που καθορίζονται ανάλογα με το στοχευόμενο είδος. Η κεντρική πετονιά αγκυρώνεται είτε οριζόντια σε επαφή με ή κοντά στον βυθό είτε κάθετα είτε αφήνεται να παρασύρεται στην επιφάνεια·

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  «κιούρτοι και κοφινέλλα»: παγίδες με τη μορφή κλωβών ή καλαθιών κατασκευασμένων με διάφορα υλικά, οι οποίες αποσκοπούν στην αλίευση μαλακόστρακων ή ιχθύων και οι οποίες τοποθετούνται στον πυθμένα της θάλασσας είτε μεμονωμένα είτε σε σειρές, συνδεδεμένες με σχοινιά (σχοινιά σημαντήρα) με σημαντήρες στην επιφάνεια, οι οποίοι υποδεικνύουν τη θέση τους, και έχουν ένα ή περισσότερα ανοίγματα ή εισόδους·

(27)  «κιούρτοι και κοφινέλλα»: παγίδες με τη μορφή κλωβών ή καλαθιών, οι οποίες αποσκοπούν στην αλίευση μαλακόστρακων, μαλακίων ή ιχθύων και οι οποίες τοποθετούνται στον πυθμένα της θάλασσας ή αιωρούνται πάνω από αυτόν, είτε μεμονωμένα είτε σε σειρές, συνδεδεμένες με σχοινιά (σχοινιά σημαντήρα) με σημαντήρες στην επιφάνεια, οι οποίοι υποδεικνύουν τη θέση τους, και έχουν ένα ή περισσότερα ανοίγματα ή εισόδους·

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  «καθετή»: αλιευτική τεχνική κατά την οποία ο αλιέας κρατά στα χέρια του ένα μονό σχοινί αλιείας. Το σχοινί φέρει ένα ή περισσότερα ψεύτικα δολώματα ή δολωμένα αγκίστρια·

(28)  «καθετή»: μονό σχοινί αλιείας, το οποίο κρατά στα χέρια του ο αλιέας και φέρει ένα ή περισσότερα ψεύτικα δολώματα ή δολωμένα αγκίστρια·

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  «σταυρός του Αγίου Ανδρέα»: αρπάγη που λειτουργεί ως ψαλίδα για τη συλλογή, παραδείγματος χάριν, δίθυρων μαλακίων ή του ερυθρού κοραλλιού από το θαλάσσιο βυθό·

(29)  «σταυρός του Αγίου Ανδρέα»: αρπάγη που μπορεί να λειτουργεί ως ψαλίδα για τη συλλογή, παραδείγματος χάριν, δίθυρων μαλακίων ή του ερυθρού κοραλλιού από το θαλάσσιο βυθό·

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  «σάκος της τράτας»: το πλέον οπίσθιο τμήμα του διχτυού τράτας που έχει είτε κυλινδρικό σχήμα, δηλαδή την ίδια περιφέρεια σε όλο το μήκος του, είτε κωνικό σχήμα. Είναι κατασκευασμένος από ένα ή περισσότερα φύλλα (τεμάχια δικτυώματος) του ίδιου μεγέθους ματιών, τα οποία συναρμόζονται το ένα στο άλλο κατά μήκος των πλευρών τους με ραφή στην οποία μπορεί να συναρμοστεί ένα πλευρικό σχοινί. Για ρυθμιστικούς σκοπούς, το σημείο αυτό θεωρείται ότι είναι τα τελευταία 50 μάτια του διχτυού·

(30)  «σάκος της τράτας»: το πλέον οπίσθιο τμήμα του διχτυού τράτας που έχει είτε κυλινδρικό σχήμα, δηλαδή την ίδια περιφέρεια σε όλο το μήκος του, είτε κωνικό σχήμα. Είναι κατασκευασμένος από ένα ή περισσότερα φύλλα (τεμάχια δικτυώματος), τα οποία συναρμόζονται το ένα στο άλλο κατά μήκος των πλευρών τους. Για ρυθμιστικούς σκοπούς, το σημείο αυτό θεωρείται ότι είναι τα τελευταία 50 μάτια του διχτυού·

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  «μέγεθος ματιών»: το μέγεθος των ματιών οποιουδήποτε σάκου συρόμενου εργαλείου, όπως μετριέται σύμφωνα με την οριζόμενη στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 517/2008 της Επιτροπής40 διαδικασία·

(31)  «μέγεθος ματιών»:

 

α)   σε δίχτυα με κόμπους: η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ δύο αντίθετων κόμπων στο ίδιο μάτι, όταν είναι τελείως τεντωμένο·

 

β)   σε δίχτυα χωρίς κόμπους: η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ δύο αντίθετων γωνιών κατά τον άξονα με το μεγαλύτερο μήκος στο ίδιο μάτι, όταν είναι τελείως τεντωμένο·

__________________

 

40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/2008 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 όσον αφορά τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και τη μέτρηση του πάχους του νήματος των διχτυών αλιείας (ΕΕ L 151 της 11.6.2008, σ. 5.)

 

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  «τετράγωνα μάτια»: το σχήμα ματιών που προκύπτει από την τοποθέτηση δικτυώματος με απόκλιση 45° από την διεύθυνση-Ν έτσι ώστε οι πλευρές ματιών να είναι παράλληλες και σε γωνία 90° προς τον άξονα της τράτας·

(32)  «τετράγωνα μάτια»: μάτι τετράπλευρου σχήματος που αποτελείται από δύο σειρές παράλληλων πλευρών με το ίδιο ονομαστικό μήκος, όπου η μία σειρά είναι παράλληλη και η άλλη σχηματίζει ορθή γωνία με τον διαμήκη άξονα του διχτυού·

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  «ρομβοειδή μάτια»: μάτια με σύνηθες ρομβοειδές σχήμα σε δικτύωμα με φύλλα·

(33)  «ρομβοειδή μάτια»: αποτελούνται από τέσσερις ισομήκεις πλευρές και οι διαγώνιοι των ματιών είναι κάθετες μεταξύ τους, ενώ η μία διαγώνιος είναι παράλληλη προς τον διαμήκη άξονα του δικτυώματος·

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  «δίχτυ-κόσκινο»: διάταξη προσαρτημένη σε ολόκληρη την περίμετρο του διχτυού τράτας για γαρίδες κοντά στη δοκό, η οποία στενεύει σχηματίζοντας μια κορυφή μέσω της οποίας είναι στερεωμένη στο κάτω φύλλο της τράτας για γαρίδες. Μια οπή διαφυγής σχηματίζεται εκεί όπου ενώνονται το δίχτυ-κόσκινο και ο σάκος τράτας, μέσω της οποίας μπορούν να διαφεύγουν είδη ή άτομα υπερβολικά μεγάλου μεγέθους, ενώ οι γαρίδες μπορούν να περνούν διαμέσου του κόσκινου μέσα στον σάκο·

διαγράφεται

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  «χρόνος πόντισης»: η περίοδος από το χρονικό σημείο της πρώτης ρίψης των διχτυών στη θάλασσα μέχρι το χρονικό σημείο της πλήρους ανάσυρσης των διχτυών επί του αλιευτικού σκάφους·

(38)  «χρόνος πόντισης»: η περίοδος από το χρονικό σημείο της πρώτης ρίψης ενός εργαλείου στη θάλασσα μέχρι το χρονικό σημείο της πλήρους ανάσυρσής του επί του αλιευτικού σκάφους·

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  «αισθητήρες ελέγχου αλιευτικών εργαλείων»: τηλεσκοπικοί ηλεκτρονικοί δέκτες οι οποίοι μπορούν να τοποθετούνται σε τράτες ή γρι-γρι για τον έλεγχο βασικών δεικτών επιδόσεων, όπως η απόσταση μεταξύ των θυρών της τράτας ή το μέγεθος των αλιευμάτων·

(39)  «αισθητήρες ελέγχου αλιευτικών εργαλείων»: τηλεσκοπικοί ηλεκτρονικοί δέκτες οι οποίοι προσαρτώνται για τον έλεγχο βασικών δεικτών, όπως η απόσταση μεταξύ των θυρών της τράτας ή ο όγκος των αλιευμάτων·

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 39 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(39α)  «παραγάδι με βαρίδια»: μια πετονιά με δολωμένα αγκίστρια, όπου έχουν προστεθεί βαρίδια για να αυξηθεί η ταχύτητα πόντισης και, ως εκ τούτου, να μειωθεί ο χρόνος έκθεσής της στα θαλάσσια πτηνά·

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  «ηχητική αποτρεπτική συσκευή»: τηλεσκοπικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για να καθιστούν γνωστή την παρουσία αλιευτικών εργαλείων σε είδη όπως θαλάσσια θηλαστικά και για να τα προειδοποιούν σχετικά, μέσω της εκπομπής ηχητικών σημάτων·

(40)  «ηχητική αποτρεπτική συσκευή»: τηλεσκοπικές συσκευές που εκπέμπουν ηχητικά σήματα, ούτως ώστε είδη όπως τα θαλάσσια θηλαστικά να απομακρύνονται από τα αλιευτικά εργαλεία·

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  «διαλογή αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας»: η πρακτική απόρριψης ιχθύων χαμηλής τιμής, για τους οποίους ισχύουν όρια αλίευσης, ακόμα και εάν αυτοί μπορούν να εκφορτώνονται νομίμως, με σκοπό να μεγιστοποιείται η συνολική οικονομική ή χρηματική αξία των ιχθύων που φτάνουν στο λιμάνι·

(42)  «διαλογή αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας»: η πρακτική απόρριψης ιχθύων χαμηλής τιμής, για τους οποίους ισχύουν όρια αλίευσης, ακόμα και εάν αυτοί πρέπει να εκφορτώνονται νομίμως, με σκοπό να μεγιστοποιείται η συνολική οικονομική ή χρηματική αξία των ιχθύων που φτάνουν στο λιμάνι·

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 43 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(43α)  «ιδιαιτέρως δυσμενείς συνέπειες»: ιδιαιτέρως δυσμενείς συνέπειες όπως ορίζονται στο στοιχείο γ) του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 734/2008·

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 45 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(45α)  «δείκτες επιδόσεων»: το σύνολο των παραμέτρων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών μέτρων.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  οποιουδήποτε τύπου βλημάτων·

ζ)  οποιουδήποτε τύπου βλημάτων, με εξαίρεση εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη θανάτωση τόννων που είναι εγκλωβισμένοι ή παγιδευμένοι σε ιχθυοπαγίδα και τα καμάκια και τα ψαροντούφεκα που χρησιμοποιούνται στην ερασιτεχνική αλιεία χωρίς μπουκάλα οξυγόνου, από την ανατολή έως τη δύση του ήλιου·

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Δεν επιτρέπεται η κατασκευή οποιουδήποτε τμήματος συρόμενου αλιευτικού εργαλείου με μέγεθος ματιών μικρότερο του μεγέθους ματιών του σάκου τράτας. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε διατάξεις δικτυώματος που χρησιμοποιούνται για την προσάρτηση αισθητήρων ελέγχου αλιευτικών εργαλείων.

1.  Δεν επιτρέπεται οποιοδήποτε τμήμα συρόμενου αλιευτικού εργαλείου να έχει μέγεθος ματιών μικρότερο του μεγέθους ματιών του σάκου τράτας. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε διατάξεις δικτυώματος που χρησιμοποιούνται για την προσάρτηση αισθητήρων ελέγχου αλιευτικών εργαλείων ή σε προσαρτήματα επιλεκτικότητας για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας όσον αφορά το μέγεθος ή το είδος για τα θαλάσσια είδη.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Απαγορεύεται η κατασκευή σάκου τράτας ή η προσάρτηση διάταξης που φράσσει τα μάτια του σάκου τράτας ή οποιουδήποτε τμήματος συρόμενου αλιευτικού εργαλείου ή μειώνει αποτελεσματικά τις διαστάσεις τους. Η παρούσα διάταξη δεν αποκλείει τη χρήση καθορισμένων προσαρτημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μείωση της φθοράς, για την ενίσχυση των διχτυών ή για τον περιορισμό της διαφυγής αλιευμάτων στο εμπρόσθιο τμήμα συρόμενων αλιευτικών εργαλείων.

3.  Απαγορεύεται η χρήση και η μεταφορά στα αλιευτικά σκάφη διάταξης που φράσσει τα μάτια του σάκου τράτας ή οποιουδήποτε τμήματος συρόμενου αλιευτικού εργαλείου ή μειώνει αποτελεσματικά τις διαστάσεις τους. Η παρούσα διάταξη δεν αποκλείει τη χρήση καθορισμένων προσαρτημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μείωση της φθοράς, για την ενίσχυση των διχτυών ή για τον περιορισμό της διαφυγής αλιευμάτων στο εμπρόσθιο τμήμα συρόμενων αλιευτικών εργαλείων, ή την τοποθέτηση διατάξεων για τον έλεγχο των αλιευμάτων.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Γενικοί περιορισμοί στη χρήση στατικών διχτυών

Γενικοί περιορισμοί στη χρήση στατικών διχτυών και παρασυρόμενων διχτυών

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  τόνου μακρόπτερου (Thunnus alalunga),

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Απαγορεύεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών παγίδευσης και μανωμένων διχτυών σε οποιοδήποτε σημείο με χαρτογραφημένο βάθος άνω των 600 μέτρων.

5.  Απαγορεύεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών παγίδευσης και μανωμένων διχτυών σε οποιοδήποτε σημείο με χαρτογραφημένο βάθος άνω των 200 μέτρων.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5:

 

α) ισχύουν ειδικές παρεκκλίσεις, όπως καθορίζεται στο παράρτημα V μέρος Γ σημείο 6, στο παράρτημα VI μέρος Γ σημεία 6 και 9 και στο παράρτημα VII μέρος Γ σημείο 4, όταν το χαρτογραφημένο βάθος είναι μεταξύ 200 και 600 μέτρων·

 

β) επιτρέπεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών παγίδευσης και μανωμένων διχτυών σε οποιοδήποτε σημείο με χαρτογραφημένο βάθος μεγαλύτερο των 200 μέτρων στην αλιευτική ζώνη που ορίζεται στο άρθρο 5 στοιχείο ε).

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Απαγορεύονται η σκόπιμη αλίευση, διατήρηση επί του σκάφους, μεταφόρτωση ή εκφόρτωση ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών που αναφέρονται στο παράρτημα IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εκτός εάν έχει χορηγηθεί παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας αυτής.

διαγράφεται

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Απαγορεύεται να προκαλούνται βλάβες στα είδη που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 όταν αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα και τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως πίσω στη θάλασσα.

3.  Απαγορεύεται να προκαλούνται βλάβες στα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 2 όταν αλιεύονται τυχαία και τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως πίσω στη θάλασσα.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η παράγραφος 3 δεν ισχύει όταν το κράτος μέλος σημαίας διαθέτει επίσημο πρόγραμμα που καλύπτει τη συλλογή και την επιστημονική μελέτη ατόμων των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα I.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Στην περίπτωση που, σύμφωνα με βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, είναι απαραίτητη η τροποποίηση του καταλόγου του παραρτήματος Ι μέσω προσθήκης νέων ειδών τα οποία χρήζουν προστασίας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τις εν λόγω τροποποιήσεις μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 32.

4.  Στην περίπτωση που, σύμφωνα με βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, είναι απαραίτητη η τροποποίηση του καταλόγου του παραρτήματος Ι μέσω προσθήκης νέων ειδών τα οποία χρήζουν προστασίας ή διαγραφής ειδών που δεν χρειάζεται πλέον να περιλαμβάνονται στον κατάλογο, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τις εν λόγω τροποποιήσεις μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 32.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου έχουν σκοπό την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β).

5.  Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου πρέπει να λαμβάνονται κατόπιν αξιολόγησης των δεικτών επιδόσεων που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παρεμπίπτοντα αλιεύματα θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων πτηνών και θαλάσσιων ερπετών

Αλιεύματα θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων πτηνών και θαλάσσιων ερπετών

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Απαγορεύεται να προκαλούνται βλάβες στα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όταν αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα και τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως.

2.  Απαγορεύεται να προκαλούνται βλάβες στα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όταν αλιεύονται τυχαία και τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως. Οι φορείς εκμετάλλευσης αλιευτικών σκαφών καταγράφουν και διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές στοιχεία σχετικά με τα εν λόγω τυχαία αλιεύματα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

_______________________

 

1a Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη θέσπιση ενωσιακού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 20.6.2017, σ. 1).

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, επιτρέπεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ατόμων θαλάσσιων ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία έχουν αλιευθεί παρεμπιπτόντως, εφόσον η δραστηριότητα αυτή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της παροχής βοήθειας για τη διάσωση των επιμέρους ζώων και υπό τον όρο ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές είναι πλήρως ενήμερες εκ των προτέρων.

3.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, επιτρέπεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ατόμων θαλάσσιων ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία έχουν αλιευθεί τυχαία, εφόσον η δραστηριότητα αυτή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της παροχής βοήθειας για τη διάσωση των επιμέρους ζώων. Η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ατόμων θαλάσσιων ειδών επιτρέπεται όταν το άτομο είναι νεκρό και υπό τον όρο ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιστημονικούς σκοπούς. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές είναι πλήρως ενήμερες εκ των προτέρων.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύουν όταν το κράτος μέλος σημαίας διαθέτει επίσημο πρόγραμμα που καλύπτει τη συλλογή και την επιστημονική μελέτη ατόμων θαλάσσιων πτηνών, ερπετών ή θηλαστικών.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου έχουν σκοπό την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β).

5.  Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου έχουν σκοπό την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τους δείκτες επιδόσεων που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εγκρίνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου όσον αφορά την ελαχιστοποίηση των τυχαίων αλιευμάτων και υποβάλλουν αναφορά στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο έως τις ... [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και κάθε τρία έτη στη συνέχεια.

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Απαγορεύεται η χρήση των αλιευτικών εργαλείων που προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙ εντός των αντίστοιχων περιοχών που ορίζονται στο παράρτημα αυτό.

1.  Απαγορεύεται η χρήση των αλιευτικών εργαλείων που προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙ εντός των αντίστοιχων περιοχών που ορίζονται στο παράρτημα αυτό. Τα κράτη μέλη διενεργούν κατάλληλη αξιολόγηση όταν τα αλιευτικά εργαλεία χρησιμοποιούνται σε ειδικές ζώνες διατήρησης σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και σε ειδικές ζώνες προστασίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Απαγορεύονται η εκ προθέσεως παρενόχληση, η βλάβη ή καταστροφή ευαίσθητων ενδιαιτημάτων και τόπων αναπαραγωγής ή τόπων ανάπαυσης ευαίσθητων ειδών.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στην περίπτωση που, σύμφωνα με βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, συνιστάται η τροποποίηση του καταλόγου περιοχών του παραρτήματος ΙΙ, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης νέων περιοχών, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τις εν λόγω τροποποιήσεις μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Κατά την έκδοση των εν λόγω τροποποιήσεων, η Επιτροπή μεριμνά ιδίως για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της μετατόπισης αλιευτικών δραστηριοτήτων προς άλλες ευαίσθητες περιοχές.

2.  Στην περίπτωση που, σύμφωνα με βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, συνιστάται η επείγουσα τροποποίηση του καταλόγου περιοχών του παραρτήματος ΙΙ, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τις εν λόγω τροποποιήσεις μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Κατά την υποβολή πρότασης για τις εν λόγω τροποποιήσεις, η Επιτροπή παρέχει πλήρη χάρτη της ευπαθούς περιοχής και μεριμνά ιδίως για τη μείωση των αρνητικών κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μετατόπισης αλιευτικών δραστηριοτήτων προς άλλες περιοχές.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στην περίπτωση που τέτοια ενδιαιτήματα απαντώνται σε ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος εξουσιοδοτείται να θεσπίζει περιοχές απαγόρευσης αλιείας ή άλλα μέτρα διατήρησης για την προστασία των εν λόγω ενδιαιτημάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα είναι συμβατά προς τους στόχους του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και είναι εξίσου αυστηρά με τα μέτρα που προβλέπονται από το ενωσιακό δίκαιο.

3.  Στην περίπτωση που οι περιοχές οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ βρίσκονται σε ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος εξουσιοδοτείται να θεσπίζει περιοχές απαγόρευσης αλιείας ή άλλα μέτρα διατήρησης για την προστασία των εν λόγω ενδιαιτημάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα είναι συμβατά προς τους στόχους του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και είναι εξίσου αυστηρά με τα μέτρα που προβλέπονται από το ενωσιακό δίκαιο.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα για την προστασία των περιοχών όπου ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα, όπως ορίζονται στο στοιχείο β) του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 734/2008, απαντώνται ή είναι πιθανόν να απαντώνται σε ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τους και αποκλείουν αυτές τις περιοχές από τις δραστηριότητες αλιείας βυθού, εκτός εάν οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις καταδεικνύουν ότι οι εν λόγω δραστηριότητες δεν έχουν ιδιαιτέρως δυσμενείς συνέπειες στα οικοσυστήματα αυτά. Τα μέτρα αυτά πρέπει να συνάδουν με τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ιδίως με τα ψηφίσματα 61/105 και 64/72, και να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα ως προς το επίπεδο προστασίας που παρέχεται για τα ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 734/2008.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να διασφαλίζεται η προστασία νεαρών θαλάσσιων ειδών σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφοι 11 και 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

α)  να διασφαλίζεται η προστασία νεαρών θαλάσσιων ειδών ούτως ώστε τα περισσότερα ψάρια που αλιεύονται να έχουν φτάσει σε ηλικία αναπαραγωγής πριν από την αλίευσή τους και σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφοι 11 και 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  να απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά νεαρών ατόμων θαλάσσιων ειδών για κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο β) και το άρθρο 15 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 14α

 

Εισαγόμενα αλιευτικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση

 

Τα εισαγόμενα αλιευτικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και τα οποία έχουν αλιευθεί εκτός των υδάτων της Ένωσης, στις περιοχές, υποπεριοχές και διαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5, συμμορφώνονται με τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης που ορίζονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να διευκολύνεται η αποθήκευση ή η εξεύρεση διεξόδων για αλιεύματα μικρότερα των ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης τα οποία εκφορτώνονται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν την υποστήριξη επενδύσεων στην κατασκευή και την προσαρμογή σημείων εκφόρτωσης και καταφυγίων ή την υποστήριξη επενδύσεων για την προσθήκη αξίας στα αλιευτικά προϊόντα.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να διευκολύνεται η αποθήκευση ή η εξεύρεση διεξόδων για αλιεύματα μικρότερα των ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης τα οποία εκφορτώνονται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν την υποστήριξη επενδύσεων στην κατασκευή και την προσαρμογή σημείων εκφόρτωσης και καταφυγίων, καθώς και την υποστήριξη επενδύσεων για την προσθήκη αξίας στα αλιευτικά προϊόντα.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Απαγορεύονται οι πρακτικές της διαλογής αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας και της ολίσθησης.

1.  Απαγορεύεται η πρακτική της διαλογής αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας.

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για αλιεύματα ειδών τα οποία εξαιρούνται από την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

2.  Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για αλιευτικές δραστηριότητες στη Μεσόγειο Θάλασσα ή για αλιεύματα ειδών τα οποία εξαιρούνται από την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Είδη για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων

Πιλοτικά προγράμματα για την αποφυγή ανεπιθύμητων αλιευμάτων

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να διεξάγουν πιλοτικά προγράμματα με σκοπό τη διερεύνηση μεθόδων για την αποφυγή, την ελαχιστοποίηση και την εξάλειψη ανεπιθύμητων αλιευμάτων των ειδών για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων. Τα εν λόγω πιλοτικά προγράμματα λαμβάνουν υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των σχετικών γνωμοδοτικών συμβουλίων και βασίζονται σε βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές.

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να διεξάγουν πιλοτικά προγράμματα με σκοπό τη διερεύνηση μεθόδων για την αποφυγή, την ελαχιστοποίηση και την εξάλειψη ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Τα εν λόγω πιλοτικά προγράμματα λαμβάνουν υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των σχετικών γνωμοδοτικών συμβουλίων και βασίζονται σε βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές.

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα αυτών των πιλοτικών ερευνών ή άλλες επιστημονικές συμβουλές δείχνουν ότι η ποσότητα των ανεπιθύμητων αλιευμάτων για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων είναι σημαντική, τα κράτη μέλη μπορεί να θεσπίζουν τεχνικά μέτρα για τη μείωση αυτών των ανεπιθύμητων αλιευμάτων σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω τεχνικά μέτρα εφαρμόζονται αποκλειστικά σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους.

2.  Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα αυτών των πιλοτικών ερευνών ή άλλες επιστημονικές συμβουλές δείχνουν ότι η ποσότητα των ανεπιθύμητων αλιευμάτων για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων είναι σημαντική, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τεχνικά μέτρα για την αποφυγή ή την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση αυτών των ανεπιθύμητων αλιευμάτων σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ή στο άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Σε περιπτώσεις στις οποίες άλλα κράτη μέλη επιθυμούν να καθιερώσουν παρόμοια τεχνικά μέτρα, μπορεί να υποβληθεί κοινή σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 18.

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 17α

 

Παρέκκλιση από την υποχρέωση εκφόρτωσης

 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα αλιευτικά σκάφη που συμμετέχουν εθελοντικά σε ένα σύστημα πλήρους τεκμηρίωσης των αλιευμάτων και των απορρίψεων δεν υποχρεούνται να εκφορτώνουν τα μη εμπορεύσιμα αλιεύματα, υπό την προϋπόθεση ότι καταγράφονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις κατά περίπτωση.

 

2. Τα συστήματα πλήρους τεκμηρίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθιστούν δυνατή την καταγραφή όλων των δεδομένων σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αλιευμάτων και των απορρίψεων.

 

3. Τα συστήματα πλήρους τεκμηρίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι δυνατό να θεσπίζονται από ένα κράτος μέλος με την έγκριση της Επιτροπής ή από πράξη της Ένωσης. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32, σχετικά με:

 

α) τη θέσπιση ή την έγκριση των εν λόγω συστημάτων πλήρους τεκμηρίωσης·

 

β) τα δεδομένα που πρόκειται να καταγραφούν και τις προδιαγραφές των συστημάτων αυτών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 17β

 

Τεκμηρίωση

 

Σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, τα κράτη μέλη μπορούν να εισαγάγουν ρυθμίσεις ηλεκτρονικής παρακολούθησης με σκοπό την τεκμηρίωση των αλιευμάτων, των απορρίψεων και των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο 2 – τμήμα 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΤΜΗΜΑ 5α

 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

 

Άρθρο 17γ

 

Προσαρμογή της χωρητικότητας

 

Στα νέα και στα υπάρχοντα αλιευτικά σκάφη, οι αυξήσεις της χωρητικότητας με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους, των συνθηκών εργασίας και της υγιεινής και της ποιότητας των προϊόντων, καθώς και αυξήσεις της χωρητικότητας του σκάφους με στόχο την αποθήκευση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων που υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 επιτρέπονται, υπό τον όρο ότι δεν οδηγούν σε αύξηση των αλιευτικών δυνατοτήτων του σκάφους. Οι αντίστοιχες ποσότητες δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της αλιευτικής ικανότητας βάσει των ανωτάτων ορίων που επιβάλλονται σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ή στα καθεστώτα εισόδου/εξόδου που αναφέρονται στο άρθρο 23 του εν λόγω κανονισμού.

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατευθυντήριες αρχές

Περιφερειακά τεχνικά μέτρα

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

ζ)  στο παράρτημα XI για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

ζ)  στο παράρτημα XI για τα ενωσιακά ύδατα στον Ινδικό Ωκεανό και στον Δυτικό Ατλαντικό.

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ωστόσο, οι διατάξεις σχετικά με τα μεγέθη ματιών, που καθορίζονται στο μέρος Β των παραρτημάτων V έως XI, εφαρμόζονται μόνον εφόσον, έως τις ... [18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], δεν έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου που να καλύπτει το ίδιο αντικείμενο για το συγκεκριμένο είδος αλιείας. Στην περίπτωση που τεθεί σε ισχύ το μέρος Β ενός παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 σημείο 4, εκδίδει, μέχρι την ίδια ημερομηνία, κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, παρέχοντας έναν ορισμό της έννοιας «κατευθυνόμενη αλιεία» για τους σκοπούς της εφαρμογής του τμήματος Β στην οικεία αλιευτική ζώνη και για το συγκεκριμένο είδος αλιείας.

 

Μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της κατ’ εξουσιοδότησης πράξης που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη, οι διατάξεις που ισχύουν για τα μεγέθη των ματιών στις ... [μία ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού*] εξακολουθούν να εφαρμόζονται όσον αφορά τις συγκεκριμένες αλιευτικές περιοχές.

 

________________________

 

* Εάν η προσέγγιση αυτή είναι αποδεκτή, τα άρθρα 35-41 θα προσαρμοστούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, αφού ταυτοποιηθούν τα μέτρα που εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο σημείο αυτό.

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Όπου κρίνεται σκόπιμο, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της κοινής αλιευτικής πολιτικής και να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες μιας περιοχής, τα τεχνικά μέτρα που παρεκκλίνουν από τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να εγκρίνονται στο πλαίσιο ενός πολυετούς σχεδίου που αναφέρεται στα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σύμφωνα με την οριζόμενη στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 διαδικασία, τα κράτη μέλη δύναται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις οι οποίες ορίζουν κατάλληλα τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο τα οποία παρεκκλίνουν από τα μέτρα που ορίζονται στην παράγραφο 1.

2.  Εάν δεν εφαρμόζεται πολυετές σχέδιο στο συγκεκριμένο είδος αλιείας ή σε περίπτωση που το σχετικό πολυετές σχέδιο δεν θεσπίζει τεχνικά μέτρα ή διαδικασία για τη θέσπιση τέτοιων τεχνικών μέτρων, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό κατάλληλων τεχνικών μέτρων σε περιφερειακό επίπεδο τα οποία παρεκκλίνουν από τα μέτρα που ορίζονται στην παράγραφο 1, και ιδίως με τη θέσπιση των μεγεθών ματιών που θα εφαρμόζονται σε περιφερειακό επίπεδο. Για τον σκοπό της έκδοσης τέτοιων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν κοινή σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, έως τις ... [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις εν λόγω κοινές συστάσεις αμέσως μετά την υποβολή τους από τα κράτη μέλη και δημοσιοποιεί οποιαδήποτε επιστημονική αξιολόγηση διενεργείται με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με το άρθρο 18 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1α και 2:

 

α) στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τους δείκτες επιδόσεων που ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού·

 

β) συνάδουν με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

 

γ) παρέχουν κίνητρα σε αλιευτικά σκάφη τα οποία χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή αλιευτικές τεχνικές που προκαλούν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μεταξύ άλλων μέσω της κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων· και

 

δ) είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή, στην περίπτωση κανόνων για τα μεγέθη ματιών, με τα μέτρα που ισχύουν στις ... [μία ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] όσον αφορά τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης και το επίπεδο προστασίας που παρέχεται για ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα.

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα τεχνικά μέτρα που προτείνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα όσον αφορά τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης και το επίπεδο προστασίας ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 μέτρα.

3.  Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα κράτη μέλη βασίζουν τις κοινές συστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Οι εν λόγω επιστημονικές γνωμοδοτήσεις λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των μέτρων αυτών στα στοχευμένα είδη και σε ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα, και αποδεικνύουν τα οφέλη όσον αφορά την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παράγραφοι 1, 3 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή μπορεί επίσης να εκδίδει τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σε περίπτωση απουσίας της κοινής σύστασης που αναφέρεται σε αυτές τις παραγράφους.

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 19

διαγράφεται

Περιφερειακά μέτρα στο πλαίσιο πολυετών σχεδίων

 

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο με σκοπό την επίτευξη των στόχων των πολυετών σχεδίων που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα θεσπίζονται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

 

2.  Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δύναται:

 

α)  να τροποποιούν ή να συμπληρώνουν τα μέτρα που ορίζονται στα παραρτήματα V έως XI·

 

β)  να παρεκκλίνουν από τα μέτρα που ορίζονται στα παραρτήματα V έως XI για μια συγκεκριμένη περιοχή ή χρονική περίοδο, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτά τα μέτρα δεν προσφέρουν οφέλη διατήρησης στη συγκεκριμένη περιοχή ή περίοδο ή ότι τα εναλλακτικά μέτρα επιτυγχάνουν τους ίδιους στόχους.

 

3.  Ένα πολυετές σχέδιο μπορεί να ορίζει το είδος των τεχνικών μέτρων που δύναται να θεσπίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 για μια συγκεκριμένη περιοχή.

 

4.  Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2

 

α)  στοχεύουν στην επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος κανονισμού·

 

β)  συνάδουν με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013· και

 

γ)  παρέχουν κίνητρα σε αλιευτικά σκάφη τα οποία χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή αλιευτικές τεχνικές που προκαλούν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσω της κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων.

 

5.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, πρέπει να παρέχουν επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της θέσπισης των μέτρων αυτών.

 

6.  Η Επιτροπή μπορεί να απαιτεί την αξιολόγηση των αναφερόμενων στην παράγραφο 5 κοινών συστάσεων από την ΕΤΟΕΑ.

 

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 για τον καθορισμό αλιευτικών εργαλεία τα οποία είναι επιλεκτικά ως προς το μέγεθος και ως προς το είδος, πρέπει να παρέχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω εργαλεία πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω κριτήρια:

1.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 για τον καθορισμό αλιευτικών εργαλείων τα οποία είναι επιλεκτικά ως προς το μέγεθος και ως προς το είδος, πρέπει να παρέχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω εργαλεία πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω κριτήρια:

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 για την τροποποίηση των περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας που αναφέρονται στο μέρος Γ των παραρτημάτων V έως VIII και Χ και στο μέρος Β του παραρτήματος ΧΙ ή για τη θέσπιση νέων περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας, πρέπει να περιλαμβάνουν τα κατωτέρω στοιχεία όσον αφορά τις εν λόγω περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας στις εν λόγω κοινές συστάσεις:

Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 για την τροποποίηση των περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας που αναφέρονται στο μέρος Γ των παραρτημάτων V έως VIII και Χ και στο μέρος Β του παραρτήματος ΧΙ, για τη θέσπιση νέων περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας, ή για την κατάργησή τους, πρέπει να περιλαμβάνουν τα κατωτέρω στοιχεία όσον αφορά τις εν λόγω περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας στις εν λόγω κοινές συστάσεις:

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εάν τα κράτη μέλη δεν εγκρίνουν κοινές συστάσεις, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη θέσπιση περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού της αλιείας με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 για την τροποποίηση ή τη θέσπιση ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης που αναφέρονται στο μέρος Α των παραρτημάτων V έως Χ, πρέπει να σέβονται τον στόχο της διασφάλισης της προστασίας νεαρών θαλάσσιων ειδών.

1.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 για την τροποποίηση ή τη θέσπιση ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης που αναφέρονται στο μέρος Α των παραρτημάτων V έως Χ, πρέπει να σέβονται τον στόχο της διασφάλισης της προστασίας νεαρών θαλάσσιων ειδών. Οι κοινές συστάσεις βασίζονται στα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και λαμβάνουν υπόψη βιολογικά κριτήρια, ειδικότερα δε το μέγεθος των ειδών κατά την ενηλικίωση. Οι κοινές συστάσεις δεν θέτουν σε κίνδυνο τις διατάξεις ελέγχου και επιβολής που σχετίζονται με την εκφόρτωση και την εμπορία προϊόντων αλιείας.

Τροπολογία     152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 ώστε να επιτρέπεται η δημιουργία περιοχών απαγόρευσης αλιείας σε πραγματικό χρόνο και η θέσπιση διατάξεων σχετικά με μετακινήσεις, με σκοπό να διασφαλίζεται η προστασία συγκεντρώσεων νεαρών ατόμων ή γεννητόρων ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών, πρέπει να περιλαμβάνουν τα κατωτέρω στοιχεία:

Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 ώστε να επιτρέπεται η δημιουργία περιοχών απαγόρευσης αλιείας σε πραγματικό χρόνο και η θέσπιση διατάξεων σχετικά με μετακινήσεις, με σκοπό να διασφαλίζεται η προστασία συγκεντρώσεων νεαρών ατόμων ή γεννητόρων ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών ή ευαίσθητων ειδών, πρέπει να περιλαμβάνουν τα κατωτέρω στοιχεία:

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.   Στην περίπτωση που τα σκάφη ενός μόνο κράτους μέλους πλήττονται από τις απαγορεύσεις σε πραγματικό χρόνο ή από τις μετατοπίσεις, θεσπίζονται μέτρα για να μειωθούν οι επιπτώσεις στα εν λόγω σκάφη, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 ώστε να επιτρέπεται η χρήση ή η επέκταση της χρήσης καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της τράτας με ρεύμα, όπως περιγράφεται στο μέρος Ε του παραρτήματος V, εντός μιας συγκεκριμένης θαλάσσιας λεκάνης, πρέπει να υποβάλλουν εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων της χρήσης των εν λόγω αλιευτικών εργαλείων στα είδη στόχο και σε ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα.

1.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 ώστε να επιτρέπεται η χρήση ή η επέκταση της χρήσης καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της τράτας με ρεύμα, όπως περιγράφεται στο μέρος Ε του παραρτήματος V, εντός μιας συγκεκριμένης θαλάσσιας λεκάνης, πρέπει να υποβάλλουν εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων της χρήσης των εν λόγω αλιευτικών εργαλείων στα είδη στόχους και σε ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα.

 

Αυτή η εκτίμηση βασίζεται στη χρήση των καινοτόμων εργαλείων κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής περιόδου, χρήση η οποία περιορίζεται στο 5% -κατ’ ανώτατο όριο- των σκαφών που ασκούν επί του παρόντος τη συγκεκριμένη αλιευτική δραστηριότητα, για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων ετών.

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων δεν επιτρέπεται στην περίπτωση που οι εν λόγω εκτιμήσεις καταδεικνύουν ότι η χρήση τους θα προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα και σε μη στοχευόμενα είδη.

3.  Η χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων επιτρέπεται μόνο σε εμπορική κλίμακα, όπου η εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καταδεικνύει ότι, σε σύγκριση με υφιστάμενα ελεγχόμενα αλιευτικά εργαλεία και τεχνικές, η χρήση τους δεν θα προκαλέσει άμεσες ή σωρευτικές αρνητικές επιπτώσεις σε θαλάσσια ενδιαιτήματα, μεταξύ άλλων σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα ή σε μη στοχευόμενα είδη.

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων μετριασμού και ρυθμίσεων παρακολούθησης·

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  να προσδιορίζουν μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αλιευτικών εργαλείων στα ενδιαιτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 13 ή σε άλλα ευαίσθητα ενδιαιτήματα εκτός των περιοχών NATURA 2000·

-  να προσδιορίζουν μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αλιευτικών εργαλείων στα ενδιαιτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 13·

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι πραγματοποιείται η κατάλληλη διαβούλευση με τους αλιείς που επηρεάζονται άμεσα από τα μέτρα αυτά.

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  παρεκκλίσεις που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 μέτρα έχουν σκοπό την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 και ιδίως την προστασία συγκεντρώσεων νεαρών ατόμων ή γεννητόρων ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών.

2.  Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 μέτρα έχουν σκοπό την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 και ιδίως την προστασία συγκεντρώσεων νεαρών ατόμων ή γεννητόρων ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών. Είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηρά με τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται δυνάμει της νομοθεσίας της Ένωσης.

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 26α

 

Πιλοτικά προγράμματα σχετικά με την πλήρη τεκμηρίωση αλιευμάτων και απορρίψεων

 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό πιλοτικών προγραμμάτων που αναπτύσσουν ένα σύστημα πλήρους τεκμηρίωσης αλιευμάτων και απορρίψεων βάσει μετρήσιμων στόχων και επιδιώξεων, αποσκοπώντας σε μια διαχείριση της αλιείας βάσει αποτελεσμάτων.

 

2. Τα πιλοτικά προγράμματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να παρεκκλίνουν από τα μέτρα που ορίζονται στο μέρος Β των παραρτημάτων V έως XI για μια συγκεκριμένη περιοχή και για περίοδο ενός έτους κατ’ ανώτατο όριο, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδειχθεί ότι τα εν λόγω πιλοτικά προγράμματα αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 και στη συμμόρφωση με τους δείκτες επιδόσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 και, ιδίως, ότι αποσκοπούν στη βελτίωση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων ή πρακτικών ή στη μείωση, με άλλον τρόπο, των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Η εν λόγω περίοδος ενός έτους μπορεί να παραταθεί κατά ένα ακόμα έτος, υπό τους ίδιους όρους. Περιορίζεται στο 5% -κατ’ ανώτατο όριο- των σκαφών στη συγκεκριμένη δραστηριότητα ανά κράτος μέλος.

 

3. Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις για τη θέσπιση πιλοτικών προγραμμάτων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, παρέχουν επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της έγκρισής τους. Η ΕΤΟΕΑ αξιολογεί τις εν λόγω κοινές συστάσεις και δημοσιοποιεί αυτή την αξιολόγηση. Εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος, τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή, όπου παρατίθενται τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς αξιολόγησης των αλλαγών στην επιλεκτικότητα και άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

4. Η ΕΤΟΕΑ αξιολογεί την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Σε περίπτωση που η ΕΤΟΕΑ καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το νέο εργαλείο ή η πρακτική επιτυγχάνει τους στόχους που καθορίζονται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή δύναται να υποβάλει πρόταση σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, προκειμένου να επιτραπεί η γενικευμένη χρήση του εν λόγω εργαλείου ή της πρακτικής. Η αξιολόγηση της ΕΤΟΕΑ δημοσιοποιείται.

 

5. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών ενός συστήματος πλήρους τεκμηρίωσης των αλιευμάτων και των απορρίψεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία    162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 28

διαγράφεται

Επιτροπή Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (ΕΑΒΑΑ)

 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 με σκοπό

 

α)   τη μεταφορά στο δίκαιο της Ένωσης ορισμένων τεχνικών μέτρων τα οποία έχουν συμφωνηθεί από την Επιτροπή Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (ΕΑΒΑΑ), συμπεριλαμβανομένων καταλόγων ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων, και συγκεκριμένα τεχνικά μέτρα που αφορούν την αλιεία μουρούνας και κοκκινόψαρου τα οποία ορίζονται στις συστάσεις 05:2013, 19:2014, 01:2015, 02:2015 της ΕΑΒΑΑ· και

 

β)   τη θέσπιση άλλων τεχνικών μέτρων τα οποία συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιαστικά στοιχεία νομοθετικών πράξεων που μεταφέρουν στο δίκαιο της Ένωσης συστάσεις της ΕΑΒΑΑ.

 

Τροπολογία    163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό τεχνικά μέτρα δεν εφαρμόζονται σε αλιευτικές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται αποκλειστικά για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.  Τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό τεχνικά μέτρα δεν εφαρμόζονται σε αλιευτικές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία    164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πωλούνται για άλλους σκοπούς εκτός της άμεσης ανθρώπινης κατανάλωσης.

β)  στην περίπτωση ψαριών μεγέθους μικρότερου από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης, πωλούνται για άλλους σκοπούς εκτός της άμεσης ανθρώπινης κατανάλωσης.

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τεχνητός εμπλουτισμός των αποθεμάτων και μετεγκατάσταση

Άμεσος εμπλουτισμός των αποθεμάτων και μετεγκατάσταση

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα τεχνικά μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν εφαρμόζονται σε αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τον τεχνητό εμπλουτισμό των αποθεμάτων ή τη μετεγκατάσταση θαλάσσιων οργανισμών, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές διεξάγονται με την άδεια και υπό την εποπτεία του κράτους μέλους ή των κρατών μελών που έχουν άμεσο ενδιαφέρον διαχείρισης.

1.  Τα τεχνικά μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν εφαρμόζονται σε αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τον άμεσο εμπλουτισμό των αποθεμάτων ή τη μετεγκατάσταση θαλάσσιων οργανισμών, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές διεξάγονται με την άδεια και υπό την εποπτεία του κράτους μέλους ή των κρατών μελών που έχουν άμεσο ενδιαφέρον διαχείρισης.

Τροπολογία    167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν ο τεχνητός εμπλουτισμός των αποθεμάτων ή η μετεγκατάσταση διενεργείται στα ύδατα άλλου κράτους μέλους ή άλλων κρατών μελών, πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων η Επιτροπή και όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη τουλάχιστον έναν μήνα εκ των προτέρων για την πρόθεση διεξαγωγής τέτοιων αλιευτικών δραστηριοτήτων.

2.  Όταν ο άμεσος εμπλουτισμός των αποθεμάτων ή η μετεγκατάσταση διενεργείται στα ύδατα άλλου κράτους μέλους ή άλλων κρατών μελών, πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων η Επιτροπή και όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη τουλάχιστον έναν μήνα εκ των προτέρων για την πρόθεση διεξαγωγής τέτοιων αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν, βάσει διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών, απαιτείται ανάληψη άμεσης δράσης για την προστασία θαλάσσιων ειδών, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη μείωση των εν λόγω απειλών. Οι εν λόγω πράξεις μπορεί να αφορούν ιδίως περιορισμούς στη χρήση αλιευτικών εργαλείων ή περιορισμούς αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ορισμένες περιοχές ή κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων.

1.  Όταν, βάσει διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών, απαιτείται ανάληψη άμεσης δράσης για την προστασία θαλάσσιων ειδών ή θαλάσσιων ενδιαιτημάτων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη μείωση των εν λόγω απειλών. Οι εν λόγω πράξεις μπορεί να αφορούν ιδίως περιορισμούς στη χρήση αλιευτικών εργαλείων ή περιορισμούς αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ορισμένες περιοχές ή κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων, ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο διατήρησης απαιτείται.

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται για μέγιστη περίοδο τριών ετών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 32.

3.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται για μέγιστη περίοδο δύο ετών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 32.

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως το τέλος του 2020 και ανά τριετία στη συνέχεια και βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη και τα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια και κατόπιν αξιολόγησης από την ΕΤΟΕΑ, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Σε αυτήν την έκθεση αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης έχουν συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 4.

1.  Έως ... [τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και ανά τριετία στη συνέχεια και βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη και τα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια και κατόπιν αξιολόγησης από την ΕΤΟΕΑ, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Σε αυτήν την έκθεση αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης έχουν συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 βάσει των δεικτών επιδόσεων που ορίζονται στο άρθρο 4.

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Βάσει αυτής της έκθεσης, στην περίπτωση που υπάρχουν αποδείξεις ότι οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί σε περιφερειακό επίπεδο, εντός έξι μηνών από την υποβολή της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 έκθεσης, τα κράτη μέλη αυτής της περιφέρειας υποβάλλουν σχέδιο το οποίο καθορίζει τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών.

2.  Βάσει αυτής της έκθεσης, στην περίπτωση που υπάρχουν αποδείξεις ότι οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί σε περιφερειακό επίπεδο ή ότι έχουν υπερκεραστεί τα συγκεκριμένα επίπεδα αλιευμάτων με μέγεθος μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης για βασικούς τομείς της αλιείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), εντός δώδεκα μηνών από την υποβολή της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 έκθεσης, τα κράτη μέλη αυτής της περιφέρειας υποβάλλουν σχέδιο το οποίο καθορίζει τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 και για τη μείωση των αλιευμάτων θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης στα επίπεδα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Επιτροπή επικουρεί τα κράτη μέλη κατά την κατάρτιση εθνικού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που έχουν εντοπιστεί όσον αφορά την εφαρμογή νέων τεχνικών μέτρων για την επίτευξη των απαιτήσεων που καθορίζονται στο άρθρο 4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης.

Τροπολογία    173

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Σε περίπτωση που η έκθεση καταδείξει ότι κάποιο κράτος μέλος δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τον έλεγχο και τη συλλογή δεδομένων, η Επιτροπή μπορεί να διακόψει ή να αναστείλει τη χρηματοδότηση του ΕΤΘΑ για το εν λόγω κράτος μέλος, σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 101 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014.

Τροπολογία    174

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα άρθρα 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 και 25 απαλείφονται·

α)  τα άρθρα 3, 8, 9, 10, 11, 12, το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 13 παράγραφος 3 και τα άρθρα 14, 15, 16 και 25 απαλείφονται·

Τροπολογία    175

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 36

διαγράφεται

Τροποποιήσεις του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1098/2007

 

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, τα άρθρα 8 και 9 απαλείφονται.

 

Τροπολογία    176

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009

Άρθρο 54 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το σκάφος δεν φέρει ούτε χρησιμοποιεί ταυτόχρονα συρόμενα αλιευτικά εργαλεία με μέγεθος ματιών μικρότερο των 80 χιλιοστόμετρων ή ένα ή περισσότερα κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι) ή παρόμοια αλιευτικά εργαλεία· ή

α)  το σκάφος δεν φέρει ούτε χρησιμοποιεί ταυτόχρονα συρόμενα αλιευτικά εργαλεία με μέγεθος ματιών μικρότερο των 70 χιλιοστόμετρων ή ένα ή περισσότερα κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι) ή παρόμοια αλιευτικά εργαλεία· ή

Τροπολογία    177

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009

Άρθρο 54 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

οι κατατασσόµενοι ιχθείς καταψύχονται αµέσως µετά την κατάταξη και κανένας κατεψυγµένος ιχθύς δεν απορρίπτεται· και

οι κατατασσόµενοι ιχθείς καταψύχονται µετά την κατάταξη και κανένας κατεψυγµένος ιχθύς δεν απορρίπτεται· και

Τροπολογία    178

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009

Άρθρο 54 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί κατά τρόπο και σε σημείο του σκάφους τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η άμεση ψύξη και να μην είναι δυνατή η απόρριψη θαλάσσιων ειδών στη θάλασσα.

ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί κατά τρόπο και σε σημείο του σκάφους τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η ψύξη και να μην είναι δυνατή η απόρριψη θαλάσσιων ειδών στη θάλασσα.

Τροπολογία    179

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009

Άρθρο 54 γ – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.   Η αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας πιστοποιεί τα σχέδια που αφορούν μηχανότρατες με ψυκτικές εγκαταστάσεις για να διασφαλίζει ότι συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες.

Τροπολογία    180

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 38

διαγράφεται

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011

 

Το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1343/2011 τροποποιείται ως εξής:

 

(1)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«η

  τα τεχνικά μέτρα των άρθρων 4, 10, 12, 15, 15α, 16, 16β, 16γ, 16δ, 16στ, 16ζ, 16η, 16θ, 16ι και 16ια.»· »

 

2.  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27 για τη μεταφορά στο δίκαιο της Ένωσης άλλων τεχνικών μέτρων τα οποία θεσπίζονται από τη ΓΕΑΜ και τα οποία καθίστανται υποχρεωτικά για την Ένωση και για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων νομοθετικών πράξεων με τις οποίες μεταφέρονται στο δίκαιο της Ένωσης συστάσεις της ΓΕΑΜ για τεχνικά μέτρα.» »

 

Τροπολογία    181

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 καταργούνται.

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005, καθώς και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 494/2002 της Επιτροπής καταργούνται.

 

____________________________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 494/2002 της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως πρόσθετων τεχνικών μέτρων για την αποκατάσταση του αποθέματος μπακαλιάρου "Merluccius merluccius" στις υποπεριοχές ICES III, IV, V, VI και VII και στις διαιρέσεις ICES VIIIa,b,d,e (ΕΕ L 77 της 20.3.2002, σ. 8).

Τροπολογία    182

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιδ α) ρυγχοκορέγονος (Coregonus oxyrhynchus) στην υποπεριοχή ICES IVb (ενωσιακά ύδατα)·

Τροπολογία    183

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – στοιχείο ιδ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιδ β) οξύρρυγχος Αδριατικής (Acipenser naccarii) και οξύρρυγχος ο κοινός (Acipenser sturio) σε ενωσιακά ύδατα·

Τροπολογία    184

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιε)  αυγωμένη καραβίδα (Palinuridae spp.) και αυγωμένος αστακός (Homarus ga mmarus) σε όλα τα ενωσιακά ύδατα, με εξαίρεση την περίπτωση που χρησιμοποιούνται για σκοπούς άμεσου εμπλουτισμού των αποθεμάτων ή μετεγκατάστασης·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    185

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιστ)  λιθοδόμος (Litophaga lithophaga) και χουρμάς (Pholas dactylus) σε ενωσιακά ύδατα στη Μεσόγειο Θάλασσα.

ιστ)  λιθοδόμος (Litophaga lithophaga), πίνα (Pinna nobilis) και χουρμάς (Pholas dactylus) σε ενωσιακά ύδατα στη Μεσόγειο Θάλασσα·

Τροπολογία    186

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιστ α) αχινός (Centrostephanus longispinus).

Τροπολογία    187

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Το μέγεθος μιας καβουρομάνας μετράται, όπως φαίνεται στην εικόνα 5α, ως το μήκος του κελύφους, κατά τη διαμήκη γραμμή, από το άκρο του κελύφους μεταξύ των ρυγχών έως το οπίσθιο άκρο του κελύφους.

Τροπολογία    188

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – σημείο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β.  Το μέγεθος του κάβουρα μετράται, όπως φαίνεται στην εικόνα 5β, ως το μέγιστο πλάτος του κελύφους που μετράται καθέτως προς την προσθοπίσθια διαμήκη γραμμή του κελύφους.

Τροπολογία    189

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – σημείο 5 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5γ.  Το μέγεθος του βούκινου μετράται, όπως φαίνεται στην εικόνα 5γ, βάσει του μήκους του κελύφους.

Τροπολογία    190

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – σημείο 5 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5δ.  Το μέγεθος οποιουδήποτε ξιφία μετράται, όπως φαίνεται στην εικόνα 5δ, βάσει του μήκους από τη διχάλα του ουραίου πτερυγίου έως το άκρο της κάτω γνάθου.

Τροπολογία    191

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – εικόνα 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εικόνα 5α Καβουρομάνα (Maia squinada)

 

 

Τροπολογία    192

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – εικόνα 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εικόνα 5β Κάβουρας (Cancer pagarus)

 

 

Τροπολογία    193

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – εικόνα 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εικόνα 5γ Βούκινο (Buccinum spp)

 

 

Τροπολογία    194

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – εικόνα 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εικόνα 5δ Ξιφίας (Xiphias gladius)

 

 

Τροπολογία    195

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 1 – σειρά 14

Σκουμπρί (Scomber spp.)

20 cm

Τροπολογία

 

Σκουμπρί (Scomber spp.)

30 cm1a

 

__________________

 

  Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10% ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10%.

Τροπολογία    196

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 1 – σειρά 15

Ρέγγα (Clupea harengus)

20 cm

Τροπολογία

 

Ρέγγα (Clupea harengus)

20 cm

 

__________________

 

  Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10% ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10%.

Τροπολογία    197

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 1 – σειρά 16

Σαφρίδι (Trachurus spp.)

15 cm

Τροπολογία

Σαφρίδι (Trachurus spp.)

15 cm

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10% ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10%.

Τροπολογία    198

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 1 – σειρά 17

Γαύρος (Engraulis encrasicolus)

12 cm ή 90 άτομα ανά χιλιόγραμμο

Τροπολογία

Γαύρος (Engraulis encrasicolus)

12 cm ή 90 άτομα ανά χιλιόγραμμο

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10% ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10%.

Τροπολογία    199

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 1 – σειρά 19

Σαρδέλα (Sardina pilchardus)

11 cm

Τροπολογία

Σαρδέλα (Sardina pilchardus)

11 cm

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10% ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10%.

Τροπολογία    200

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 1 – σειρά 20

Αστακός (Homarus gammarus)

87 mm

Τροπολογία

Αστακός (Homarus gammarus)

87 mm (μήκος κελύφους)

Τροπολογία    201

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 1 – σειρά 34

Καραβίδα (Palinurus spp.)

95 mm

Τροπολογία

Καραβίδα (Palinurus spp.)

95 mm (μήκος κελύφους)

Τροπολογία    202

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 2 – σειρά 13

Καραβίδα (Nephrops norvegicus)

ολικό μήκος 105 mm

 

μήκος κελύφους 32mm

Τροπολογία

Καραβίδα (Nephrops norvegicus)

ολικό μήκος 105 mm

 

μήκος κελύφους 32mm

 

ουρές καραβίδας 59 mm

Τροπολογία    203

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 2 – σειρά 14

Σκουμπρί (Scomber spp.)

20 cm

Τροπολογία

Σκουμπρί (Scomber spp.)

20 cm

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10% ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10%.

Τροπολογία    204

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 2 – σειρά 15

Ρέγγα (Clupea harengus)

18 cm

Τροπολογία

Ρέγγα (Clupea harengus)

18 cm

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10% ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10%.

Τροπολογία    205

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 2 – σειρά 16

Σαφρίδι (Trachurus spp.)

15 cm

Τροπολογία

Σαφρίδι (Trachurus spp.)

15 cm

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10% ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10%.

Τροπολογία    206

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 2 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

 

 

Τροπολογία

Τουλάχιστον 90 mm

Skagerrak και Kattegat

Τοποθετείται φύλλο με ελάχιστο μέγεθος ματιών 270 mm (ρομβοειδή μάτια) ή 140 mm (τετράγωνα μάτια).

 

 

__________________

 

 

Στην υποδιαίρεση Kattegat, τοποθετείται φύλλο με τετράγωνα μάτια 120 mm (για τις τράτες στο διάστημα μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 31ης Δεκεμβρίου και για τα γρι-γρι στο διάστημα μεταξύ 1ης Αυγούστου και 31ης Οκτωβρίου).

Τροπολογία    207

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 80 mm

Διαίρεση ICES IVb νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 54° 30'Β και διαίρεση ICES IVc

Κατευθυνόμενη αλιεία γλώσσας με δοκότρατα ή [τράτα με ρεύμα]. Φύλλο με ελάχιστο μέγεθος ματιών 180 mm στερεωμένο στο άνω μισό μέρος του εμπρόσθιου τμήματος του διχτυού.

Τροπολογία

Τουλάχιστον 80 mm1a

Διαίρεση ICES IVb και διαίρεση ICES IVc

Κατευθυνόμενη αλιεία γλώσσας (15% των αλιευμάτων) με δοκότρατα. Τοποθετείται φύλλο με ελάχιστο μέγεθος ματιών 180 mm στερεωμένο στο άνω μισό μέρος του εμπρόσθιου τμήματος του διχτυού.

 

 

Κατευθυνόμενη αλιεία για νταούκι Ατλαντικού, σκουμπρί και είδη για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων (συνδυαστικά 55% των αλιευμάτων). Τοποθετείται φύλλο με τετράγωνα μάτια τουλάχιστον 100 mm.

__________________

 

 

Απαγορεύεται στα αλιευτικά σκάφη να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε δοκότρατα με μέγεθος ματιών μεταξύ 32 και 99 mm βόρεια της γραμμής που συνδέει τα ακόλουθα σημεία με ένα σημείο στην ανατολική ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου σε γεωγραφικό πλάτος 55oΒ, έπειτα ανατολικά σε γεωγραφικό πλάτος 55ο, γεωγραφικό μήκος 5oΑ, έπειτα βόρεια σε γεωγραφικό πλάτος 56oΒ και ανατολικά ως ένα σημείο στη δυτική ακτή της Δανίας σε γεωγραφικό πλάτος 56°Β. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε δοκότρατα με μέγεθος ματιών μεταξύ 32 και 119 mm εντός της διαίρεσης ICES IIa και του μέρους της υποπεριοχής ICES IV βόρεια του 56° 00′ Β.

 

 

Τροπολογία    208

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 4 β (νέα)

 

 

Τροπολογία

Τουλάχιστον 40mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία καλαμαριού (85 % των αλιευμάτων) (Lolignidae, Ommastrephidae).

Τροπολογία    209

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 16mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών

 

 

Κατευθυνόμενη αλιεία σύκου της Νορβηγίας. Τοποθετείται σχάρα διαλογής με διάστημα μεταξύ των πλευρών των ματιών 22 mm κατά την αλιεία σύκου της Νορβηγίας.

 

 

Κατευθυνόμενη αλιεία Crangon crangon.Τοποθετείται σχάρα διαλογής, δίχτυ-κόσκινο ή προσάρτημα ισοδύναμης επιλεκτικότητας.

Τροπολογία

Τουλάχιστον 16mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών (80% των αλιευμάτων).

 

 

Κατευθυνόμενη αλιεία σύκου της Νορβηγίας (50% των αλιευμάτων). Τοποθετείται σχάρα διαλογής με διάστημα μεταξύ των πλευρών των ματιών 35 mm κατά την αλιεία σύκου της Νορβηγίας.

 

 

Κατευθυνόμενη αλιεία σταχτογαρίδας και γαρίδας (90 % των αλιευμάτων). Τοποθετείται δίχτυ διαλογής ή σχάρα διαλογής σύμφωνα με τα καθορισμένα σε εθνικό επίπεδο πρότυπα.

Τροπολογία    210

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος Β – παράγραφος 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα

2.  Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα και παρασυρόμενα δίχτυα

Τροπολογία    211

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος Β – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα ακόλουθα μεγέθη ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα εφαρμόζονται στη Βόρεια Θάλασσα και στο Skagerrak/Kattegat.

Τα ακόλουθα μεγέθη ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα και παρασυρόμενα δίχτυα εφαρμόζονται στη Βόρεια Θάλασσα και στο Skagerrak/Kattegat.

Τροπολογία    212

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος Γ – παράγραφος 1 – σημείο 1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.1  Απαγορεύεται η αλιεία αμμόχελου με οποιοδήποτε συρόμενο αλιευτικό εργαλείο με μέγεθος ματιών σάκου τράτας μικρότερο των 80 mm ή με οποιοδήποτε στατικό δίχτυ με μέγεθος ματιών μικρότερο των 100 mm εντός της γεωγραφικής περιοχής η οποία οριοθετείται από την ανατολική ακτή της Αγγλίας και της Σκωτίας και περικλείεται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

1.1  Απαγορεύεται η αλιεία αμμόχελου με οποιοδήποτε συρόμενο αλιευτικό εργαλείο με μέγεθος ματιών σάκου τράτας μικρότερο των 32 mm εντός της γεωγραφικής περιοχής η οποία οριοθετείται από την ανατολική ακτή της Αγγλίας και της Σκωτίας και περικλείεται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

Τροπολογία    213

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος Γ – παράγραφος 2 – σημείο 2.2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  σκάφη των οποίων η ισχύς μηχανών δεν υπερβαίνει τα 221 kW και τα οποία χρησιμοποιούν βενθοπελαγική τράτα ή δανέζικο γρίπο·

-  σκάφη των οποίων η ισχύς μηχανών δεν υπερβαίνει τα 221 kW και τα οποία χρησιμοποιούν τράτα βυθού ή δανέζικο γρίπο·

Τροπολογία    214

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος Γ – παράγραφος 2 – σημείο 2.2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  ζευγαρωτά σκάφη των οποίων η συνδυαστική ισχύς μηχανών δεν υπερβαίνει σε οποιαδήποτε στιγμή τα 221 kW και τα οποία χρησιμοποιούν βενθοπελαγική ζευγαρωτή τράτα·

-  ζευγαρωτά σκάφη των οποίων η συνδυαστική ισχύς μηχανών δεν υπερβαίνει σε οποιαδήποτε στιγμή τα 221 kW και τα οποία χρησιμοποιούν ζευγαρωτή τράτα βυθού·

Τροπολογία    215

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος Γ – παράγραφος 2 – σημείο 2.2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  σκάφη των οποίων η ισχύς μηχανών υπερβαίνει τα 221 kW επιτρέπεται να χρησιμοποιούν βενθοπελαγική τράτα ή δανέζικο γρίπο και ζευγαρωτά σκάφη των οποίων η συνδυαστική ισχύς μηχανών υπερβαίνει τα 221 kW επιτρέπεται να χρησιμοποιούν βενθοπελαγική ζευγαρωτή τράτα, εφόσον τα εν λόγω σκάφη δεν ασκούν κατευθυνόμενη αλιεία ευρωπαϊκής χωματίδας ή γλώσσας και τηρούν τους σχετικούς κανόνες για το μέγεθος ματιών που περιλαμβάνονται στο μέρος Β του παρόντος παραρτήματος.

-  σκάφη των οποίων η ισχύς μηχανών υπερβαίνει τα 221 kW επιτρέπεται να χρησιμοποιούν βενθοπελαγική τράτα ή δανέζικο γρίπο και ζευγαρωτά σκάφη των οποίων η συνδυαστική ισχύς μηχανών υπερβαίνει τα 221 kW επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ζευγαρωτή τράτα βυθού, εφόσον τα εν λόγω σκάφη δεν ασκούν κατευθυνόμενη αλιεία ευρωπαϊκής χωματίδας ή γλώσσας και τηρούν τους σχετικούς κανόνες για το μέγεθος ματιών που περιλαμβάνονται στο μέρος Β του παρόντος παραρτήματος.

Τροπολογία    216

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος Γ – παράγραφος 6 – σημείο 6.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.2  Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καρχαριών βαθέων υδάτων οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/20021 σε χαρτογραφημένα βάθη μικρότερα των 600 μέτρων Όταν αλιεύονται παρεμπιπτόντως καρχαρίες βαθέων υδάτων, διατηρούνται επί του σκάφους. Τα εν λόγω αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών βαθέων υδάτων από τα σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν τις οριζόμενες στο σημείο 6.1 παρεκκλίσεις.

6.2  Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καρχαριών βαθέων υδάτων οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/2336 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 σε χαρτογραφημένα βάθη μικρότερα των 600 μέτρων Όταν αλιεύονται παρεμπιπτόντως καρχαρίες βαθέων υδάτων, η αλιεία των οποίων απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία της Ένωσης, ελευθερώνονται πίσω στη θάλασσα το συντομότερο δυνατό. Τα αλιεύματα ειδών καρχαριών βαθέων υδάτων που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων διατηρούνται επί του σκάφους. Τα εν λόγω αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει επαρκή ποσόστωση, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει το άρθρο 105 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών βαθέων υδάτων από τα σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν τις οριζόμενες στο σημείο 6.1 παρεκκλίσεις.

__________________

__________________

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων πρόσβασης και συναφών όρων που εφαρμόζονται στην αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων (ΕΕ L 351 της 28.12.2002, σ. 6).

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2336 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τη θέσπιση ειδικών όρων όσον αφορά την αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και διατάξεων όσον αφορά την αλιεία σε διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 1)

Τροπολογία    217

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος Ε – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2. Η αλιεία με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος επιτρέπεται μόνον εφόσον:

 

- η μέγιστη ηλεκτρική ισχύς σε kW για κάθε δοκότρατα δεν υπερβαίνει το μήκος της δοκού σε μέτρα πολλαπλασιασμένο επί 1,25·

 

- η πραγματική τάση μεταξύ των ηλεκτροδίων δεν υπερβαίνει τα 15 V·

 

- το σκάφος είναι εξοπλισμένο με αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης που καταγράφει τη μέγιστη χρησιμοποιούμενη ισχύ ανά δοκό και την πραγματική τάση μεταξύ των ηλεκτροδίων κατά τις τελευταίες 100 ανελκύσεις τουλάχιστον, και δεν είναι δυνατή η τροποποίηση αυτού του αυτόματου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης από μη εντεταλμένο προσωπικό·

 

- δεν χρησιμοποιούνται αλυσίδες ανάδευσης στο εμπρόσθιο τμήμα του κάτω γραντιού.

Τροπολογία    218

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VI – μέρος Α – πίνακας – σειρά 15

Ρέγγα (Clupea harengus)

20 cm

Τροπολογία

Ρέγγα (Clupea harengus)

20 cm

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10% ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10%.

Τροπολογία    219

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VI – μέρος Α – πίνακας – σειρά 16

Σαφρίδι (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3 Σε ενωσιακά ύδατα στις υποπεριοχές ICES V, VI νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 56° Β και VII, εκτός των διαιρέσεων ICES VIId, e, f, ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης 130 mm.

Τροπολογία

Σαφρίδι (Trachurus spp.)

15 cm3, 3α

 

__________________

 

3 Σε ενωσιακά ύδατα στις υποπεριοχές ICES V, VI νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 56° Β και VII, εκτός των διαιρέσεων ICES VIId, e, f, ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης 130 mm.

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10% ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10%.

Τροπολογία    220

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VI – μέρος Α – πίνακας – σειρά 17

Γαύρος (Engraulis encrasicolus)

12 cm ή 90 άτομα ανά χιλιόγραμμο

Τροπολογία

Γαύρος (Engraulis encrasicolus)

12 cm ή 90 άτομα ανά χιλιόγραμμο

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10% ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10%.

Τροπολογία    221

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VI – μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 120 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Καμία

Τροπολογία

Τουλάχιστον 100 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Καμία

__________________

 

 

Να δρομολογηθεί σταδιακά σε διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Για τις διαιρέσεις ICES VIId και VIIe ισχύει μέγεθος ματιών τουλάχιστον 100 mm.

 

 

Τροπολογία    222

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VI – μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

 

 

Τροπολογία

Κάτω των 16 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία αμμόχελου (90% των αλιευμάτων)

Τροπολογία    223

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VI – μέρος Β – παράγραφος 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα

2.  Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα και παρασυρόμενα δίχτυα

Τροπολογία    224

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VI – μέρος Β – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα ακόλουθα μεγέθη ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα εφαρμόζονται στα Βορειοδυτικά ύδατα.

Τα ακόλουθα μεγέθη ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα και παρασυρόμενα δίχτυα εφαρμόζονται στα Βορειοδυτικά ύδατα.

Τροπολογία    225

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VI – μέρος Β – παράγραφος 2 – πίνακας – σειρά 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 120 mm1

Ολόκληρη η περιοχή

Καμία

Τροπολογία

Τουλάχιστον 120 mm1

Ολόκληρη η περιοχή

Καμία

__________________

 

 

1 Για κατευθυνόμενη αλιεία πεσκαντρίτσας (30% των αλιευμάτων) χρησιμοποιούνται δίχτυα με μέγεθος ματιών τουλάχιστον 220 mm. Δίχτυα με μέγεθος ματιών τουλάχιστον 110 mm χρησιμοποιούνται για την κατευθυνόμενη αλιεία κίτρινου μπακαλιάρου και μπακαλιάρου μερλούκιου (50% των αλιευμάτων) στις διαιρέσεις ICES VIId και VIIe

 

 

Τροπολογία    226

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VI – μέρος Β – παράγραφος 2 – πίνακας – σειρά 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 50mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών

Τροπολογία

Τουλάχιστον 50mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών (80% των αλιευμάτων)

 

 

Κατευθυνόμενη αλιεία μουλίδων (50% των αλιευμάτων)

Τροπολογία    227

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VI – μέρος Γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε έτος, από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου και από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας με τη χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων ή στατικών διχτυών στην περιοχή που περικλείεται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

Κάθε έτος, από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου και από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας με τη χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων βυθού ή στατικών διχτυών βυθού στην περιοχή που περικλείεται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

Τροπολογία    228

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VI – μέρος Γ – παράγραφος 3 – σημείο 3.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.2  Κατά παρέκκλιση του σημείου 1, επιτρέπεται η χρήση βενθοπελαγικής τράτας στην περιοχή και κατά τη χρονική περίοδο που αναφέρονται στο σημείο 1, εφόσον η εν λόγω τράτα φέρει επιλεκτικά προσαρτήματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από την επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ). Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου που αλιεύονται από σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους τα οποία δραστηριοποιούνται στην αναφερόμενη στο σημείο 3,1 περιοχή υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να αλιεύουν στην περιοχή αυτή.

3.2  Κατά παρέκκλιση του σημείου 1, επιτρέπεται η χρήση βενθοπελαγικής τράτας στην περιοχή και κατά τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στο σημείο 1, εφόσον η εν λόγω τράτα φέρει επιλεκτικά προσαρτήματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από την επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ).

Τροπολογία    229

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VI – μέρος Γ – παράγραφος 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Χρήση στατικών διχτυών στις διαιρέσεις ICES Vb, VIa, VIIb, c, j, k

9.  Χρήση στατικών διχτυών στις διαιρέσεις ICES Vb, VIa, VIb, VII b, c, h, j, k

Τροπολογία    230

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VI – μέρος Γ – παράγραφος 9 – σημείο 9.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.2.  Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καρχαριών βαθέων υδάτων οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 σε χαρτογραφημένα βάθη μικρότερα των 600 μέτρων. Όταν αλιεύονται παρεμπιπτόντως καρχαρίες βαθέων υδάτων, διατηρούνται επί του σκάφους. Τα εν λόγω αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών βαθέων υδάτων από τα σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν τις περιγραφόμενες στο σημείο 9,1 παρεκκλίσεις.

9.2.  Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καρχαριών βαθέων υδάτων οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/2336 σε χαρτογραφημένα βάθη μικρότερα των 600 μέτρων. Όταν αλιεύονται παρεμπιπτόντως καρχαρίες βαθέων υδάτων, η αλιεία των οποίων απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία της Ένωσης, ελευθερώνονται πίσω στη θάλασσα το συντομότερο δυνατό. Τα αλιεύματα ειδών καρχαριών βαθέων υδάτων που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων διατηρούνται επί του σκάφους. Τα εν λόγω αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει επαρκή ποσόστωση, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει το άρθρο 105 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών βαθέων υδάτων από τα σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν τις οριζόμενες στο σημείο 9.1 παρεκκλίσεις.

Τροπολογία    231

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VII – μέρος Α – πίνακας – σειρά 15

Ρέγγα (Clupea harengus)

20 cm

Τροπολογία

Ρέγγα (Clupea harengus)

20 cm

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10% ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10%.

Τροπολογία    232

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VII – μέρος Α – πίνακας – σειρά 18

Λαυράκι (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Τροπολογία

Λαυράκι (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Τροπολογία    233

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VII – μέρος Α – πίνακας – σειρά 23

Βασιλικό χτένι (Chlamys spp.)

40 mm

Τροπολογία

Βασιλικό χτένι (Chlamys spp, Mimachlamys spp.)

40 mm

Τροπολογία    234

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VII – μέρος Α – πίνακας – σειρά 26

Κυδώνι της Ιαπωνίας (Venerupis philippinarum)

35 mm

Τροπολογία

Κυδώνι της Ιαπωνίας (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Τροπολογία    235

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VII – μέρος Α – πίνακας – σειρά 34

Χταπόδι (Octopus Vulgaris)

750 γραμμάρια

Τροπολογία

Χταπόδι (Octopus Vulgaris)

1000 γραμμάρια

Τροπολογία    236

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VII – μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 55 mm

Διαίρεση ICES IXa ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 7°23'48''Δ

Κατευθυνόμενη αλιεία καρκινοειδών

Τροπολογία

Τουλάχιστον 55 mm

Διαίρεση ICES IXa

Κατευθυνόμενη αλιεία καρκινοειδών (30% των αλιευμάτων)

Τροπολογία    237

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VII – μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 16mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών

Τροπολογία

Τουλάχιστον 16mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών (90% των αλιευμάτων)

 

 

Κατευθυνόμενη αλιεία γαρίδας (30% των αλιευμάτων) (Palaemon serratus, Crangron crangon) και κάβουρα (Polybius henslowi)

Τροπολογία    238

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VII – μέρος Β – παράγραφος 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα

2.  Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα και παρασυρόμενα δίχτυα

Τροπολογία    239

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VII – μέρος Β – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα ακόλουθα μεγέθη ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα εφαρμόζονται στα Νοτιοδυτικά ύδατα.

Τα ακόλουθα μεγέθη ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα και παρασυρόμενα δίχτυα εφαρμόζονται στα Νοτιοδυτικά ύδατα.

Τροπολογία    240

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VII – μέρος Β – παράγραφος 2 – πίνακας – σειρά 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 100 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Καμία

Τροπολογία

Τουλάχιστον 100 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Καμία

__________________

 

 

Στην κατευθυνόμενη αλιεία μπακαλιάρου μερλούκιου και γλώσσας (50% των αλιευμάτων) στις διαιρέσεις ICES VIIIc και IX, το μέγεθος των ματιών διχτυών είναι τουλάχιστον 80 mm. Στην κατευθυνόμενη αλιεία πεσκαντρίτσας (30% των αλιευμάτων) χρησιμοποιούνται δίχτυα με μέγεθος ματιών τουλάχιστον 220 mm.

 

 

Τροπολογία    241

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VII – μέρος Β – παράγραφος 2 – πίνακας – σειρά 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 50 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών

Τροπολογία

Τουλάχιστον 50 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών (80% των αλιευμάτων)

 

 

__________________

 

 

1α. Για τις σαρδέλες είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται δίχτυα με μέγεθος ματιών μικρότερο των 40 mm.

Τροπολογία    242

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VII – μέρος Γ – παράγραφος 4 – σημείο 4.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.2.  Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καρχαριών βαθέων υδάτων οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 σε χαρτογραφημένα βάθη μικρότερα των 600 μέτρων Όταν αλιεύονται παρεμπιπτόντως καρχαρίες βαθέων υδάτων, διατηρούνται επί του σκάφους. Τα εν λόγω αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών βαθέων υδάτων από τα σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν τις περιγραφόμενες στο σημείο 1 παρεκκλίσεις.

4.2.  Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καρχαριών βαθέων υδάτων οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/2336 σε χαρτογραφημένα βάθη μικρότερα των 600 μέτρων Όταν αλιεύονται παρεμπιπτόντως καρχαρίες βαθέων υδάτων, η αλιεία των οποίων απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία της Ένωσης, ελευθερώνονται πίσω στη θάλασσα το συντομότερο δυνατό. Τα αλιεύματα ειδών καρχαριών βαθέων υδάτων που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων διατηρούνται επί του σκάφους. Τα εν λόγω αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει επαρκή ποσόστωση, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει το άρθρο 105 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών βαθέων υδάτων από τα σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν τις οριζόμενες στο σημείο 1 παρεκκλίσεις.

Τροπολογία    243

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VII – μέρος Γ – παράγραφος 4 – σημείο 4.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4.2α.  Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, μετά από διαβούλευση με την ΕΤΟΕΑ, να αποκλείσει ορισμένους τύπους αλιείας, στις ζώνες ICES VIII, ΙΧ και Χ, από το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 4.1, εάν αποδεικνύεται από τις πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη ή μέσω της εφαρμογής ειδικής διαχείρισης βασισμένης στην περιφερειοποίηση, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη μείωση των αλιευτικών σκαφών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, τη μείωση των μηνών αλιευτικής δραστηριότητας, κ.λπ., ή μέσω πολυετών σχεδίων, ότι η αλιεία αυτή συνεπάγεται πολύ χαμηλό επίπεδο παρεμπιπτόντων αλιευμάτων καρχαρία ή απορρίψεων.

Τροπολογία    244

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 105 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Τοποθετείται άνοιγμα διαφυγής τύπου BACOMA με μέγεθος ματιών τουλάχιστον 110 mm.

Τροπολογία

Τουλάχιστον 105 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Τοποθετείται άνοιγμα διαφυγής τύπου BACOMA με μέγεθος ματιών τουλάχιστον 120 mm

 

 

__________________

 

 

1α. Δεν επιτρέπεται η χρήση δοκότρατων.

Τροπολογία    245

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 3 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

 

 

Τροπολογία

Τουλάχιστον 32 mm

Υποπεριοχές 22-27

Κατευθυνόμενη αλιεία ρέγγας, σαφριδιού και προσφυγακίου (80% των αλιευμάτων)

Τροπολογία    246

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 105 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών

Τροπολογία

Τουλάχιστον 16 mm

Υποπεριοχές 28-32

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών (80% των αλιευμάτων)

Τροπολογία    247

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – μέρος Β – παράγραφος 2 – πίνακας – σειρά 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 157 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία σολομού

Τροπολογία

διαγράφεται

 

 

Τροπολογία    248

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – μέρος Β – παράγραφος 2 – πίνακας – σειρά 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 110 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία γάδου και ειδών πλατύψαρων

Τροπολογία

Τουλάχιστον 110 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Καμία

 

 

__________________

 

 

1α. Στην κατευθυνόμενη αλιεία σολομού (30% των αλιευμάτων) χρησιμοποιούνται δίχτυα με μέγεθος ματιών μικρότερο από 157 mm.

Τροπολογία    249

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – μέρος Β – παράγραφος 2 – πίνακας – σειρά 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

 

 

Τροπολογία

Κάτω των 90 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών (80% των αλιευμάτων)

Τροπολογία    250

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – μέρος Β – παράγραφος 2 – πίνακας – σειρά 4 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

 

 

Τροπολογία

Τουλάχιστον 16 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία ειδών που δεν υπόκεινται σε συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (με εξαίρεση το καλκάνι) (60% των αλιευμάτων)

Τροπολογία    251

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IX – μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Σάκος τράτας τετράγωνων ματιών τουλάχιστον 40 mm2

Ολόκληρη η περιοχή

Αντί για σάκο με τετράγωνα μάτια 44 mm μπορεί να χρησιμοποιείται εναλλακτικά σάκος τράτας ρομβοειδών ματιών 50 mm2, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος του πλοιοκτήτη.

Τροπολογία

Σάκος τράτας τετράγωνων ματιών τουλάχιστον 40 mm2

Ολόκληρη η περιοχή

Αντί για σάκο με τετράγωνα μάτια 40 mm μπορεί να χρησιμοποιείται εναλλακτικά σάκος τράτας ρομβοειδών ματιών 50 mm2, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος του πλοιοκτήτη.

Τροπολογία    252

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IX – μέρος Β – παράγραφος 1 α (νέα)

 

 

Τροπολογία

1α.  Βασικά μεγέθη ματιών διχτυών για κυκλωτικά εργαλεία

Μέγεθος ματιών διχτυών

Γεωγραφικές περιοχές

Προϋποθέσεις

Τουλάχιστον 14 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Καμία

Τροπολογία    253

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IX – μέρος Β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα ακόλουθα μεγέθη ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα εφαρμόζονται στη Μεσόγειο:

Τα ακόλουθα μεγέθη ματιών διχτυών για στάσιμα απλάδια βυθού εφαρμόζονται στη Μεσόγειο.

Τροπολογία    254

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IX – μέρος Β – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι ισχύουσες παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 1α και 2 του παρόντος μέρους για τα κυκλωτικά εργαλεία που επηρεάζονται από σχέδιο διαχείρισης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 9 του εν λόγω κανονισμού παραμένουν σε ισχύ, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στο άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    255

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IX – μέρος Γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Απαγορεύεται η φύλαξη επί του σκάφους ή η πόντιση περισσότερων από 250 κιούρτων ή κοφινέλλων ανά σκάφος για την αλίευση καρκινοειδών βαθέων υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των Plesionika spp., Pasiphaea spp. ή παρόμοιων ειδών).

Απαγορεύεται η φύλαξη επί του σκάφους ή η πόντιση περισσότερων από 250 κιούρτων ή κοφινέλλων ανά σκάφος για την αλίευση καρκινοειδών βαθέων υδάτων.

Τροπολογία    256

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IX – μέρος Γ – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Επιτρέπεται η αλίευση καρκινοειδών βαθέων υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των Plesionika spp., Pasiphaea spp. ή παρόμοιων ειδών) για στόλους που δραστηριοποιούνται σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές και χρησιμοποιούν παραδοσιακά εργαλεία.

Τροπολογία    257

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IX – μέρος Β – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α. Περιορισμοί για την αλιεία με ψαροντούφεκα

 

Απαγορεύεται η αλιεία με ψαροντούφεκα με χρήση μπουκάλας οξυγόνου και κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τη δύση έως την ανατολή του ήλιου.

Τροπολογία    258

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα X – μέρος Β – παράγραφος 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Βασικά μεγέθη ματιών διχτυών για συρόμενα αλιευτικά εργαλεία

1.  Βασικά μεγέθη ματιών διχτυών για συρόμενα αλιευτικά εργαλεία για βενθοπελαγικά αποθέματα

Τροπολογία    259

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα X – μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 50 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Σάκοι τράτας με τετράγωνα μάτια μεγέθους 40 mm μπορεί να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά.

Τροπολογία

Τουλάχιστον 40 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Σάκοι τράτας με ρομβοειδή μάτια μεγέθους 50 mm μπορεί να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά αντί για τους σάκους τράτας με τετράγωνα μάτια μεγέθους 40 mm κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος του πλοιοκτήτη.

 

 

__________________

 

 

. Επιτρέπεται να διατηρείται επί του σκάφους ή να χρησιμοποιείται μόνον ένας τύπος διχτυών (είτε με τετράγωνα μάτια μεγέθους 40 mm είτε με ρομβοειδή μάτια μεγέθους 50 mm)

Τροπολογία    260

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα X – μέρος Β – παράγραφος 2 – πίνακας – σειρά 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 400 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία καλκανιού

Τροπολογία

Τουλάχιστον 400 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Αλιεία καλκανιού με στάσιμα απλάδια βυθού

Τροπολογία    261

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα X – μέρος Γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέρος Γ

διαγράφεται

Περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας

 

Περίοδος απαγόρευσης αλιείας για την προστασία του καλκανιού

 

Επιτρέπεται η κατευθυνόμενη αλιεία, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση και η πρώτη πώληση καλκανιών από την 15η Απριλίου έως τη 15η Ιουνίου κάθε έτους στα ενωσιακά ύδατα στον Εύξεινο Πόντο.

 

Τροπολογία    262

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα XI – μέρος Α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Βασικά μεγέθη ματιών διχτυών για συρόμενα αλιευτικά εργαλεία

1.   Βασικά μεγέθη ματιών διχτυών για συρόμενα αλιευτικά εργαλεία

Τροπολογία    263

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα XI – μέρος Α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κατωτέρω μεγέθη ματιών σάκου τράτας εφαρμόζονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Τα κατωτέρω μεγέθη ματιών σάκου τράτας εφαρμόζονται στα ενωσιακά ύδατα στον Ινδικό Ωκεανό και στον Δυτικό Ατλαντικό

Τροπολογία    264

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα XI – μέρος Α – πίνακας – σειρά 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 45 mm

Όλα τα ύδατα στα ανοικτά του γαλλικού διαμερίσματος της Γουιάνας, τα οποία υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Γαλλίας.

Κατευθυνόμενη αλιεία γαρίδας (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri).

Τροπολογία

Τουλάχιστον 45 mm

Όλα τα ύδατα στα ανοικτά του γαλλικού διαμερίσματος της Γουιάνας, τα οποία υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Γαλλίας.

Κατευθυνόμενη αλιεία γαρίδας (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) (15% των αλιευμάτων)

Τροπολογία    265

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα XI – μέρος Α – πίνακας – σειρά 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 14 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών με κυκλωτικά δίχτυα

Τροπολογία

διαγράφεται

 

 

Τροπολογία    266

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα XI – μέρος Α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Μέγεθος αναφοράς ματιών διχτυών για γρι-γρι

 

Τα κατωτέρω μεγέθη ματιών διχτυών για γρι-γρι ισχύουν για τα ενωσιακά ύδατα στον Ινδικό Ωκεανό και στον Δυτικό Ατλαντικό

Τροπολογία    267

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα XI – μέρος Α – παράγραφος 1 α (νέα) – πίνακας (νέος)

 

 

Τροπολογία

Μέγεθος ματιών διχτυών

Γεωγραφικές περιοχές

Προϋποθέσεις

Τουλάχιστον 14 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών με γρι-γρι

(1)

ΕΕ C 389 της 21.10.2016, σ. 93.

2 ΕΕ C 185 της 9.6.2017 σ. 82.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ιστορικό της πρότασης της Επιτροπής

Στόχος των τεχνικών μέτρων είναι να μειωθούν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα των ιχθυδίων ή ειδών που διαφέρουν από τον στόχο, και να μειωθούν οι επιπτώσεις της αλιείας στα ευπαθή είδη και οικοσυστήματα. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, τα τεχνικά μέτρα ρυθμίζουν τι επιτρέπεται να αλιεύεται, πώς, με τι, πότε και πού. Δηλαδή, ρυθμίζουν τις διάφορες μεθόδους αλιείας, καθώς και τους χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς, τα απαγορευμένα είδη και τα μέτρα για την προστασία των ευπαθών οικοσυστημάτων. Θεσπίζουν κανόνες για τον σχεδιασμό και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων και για τη χρήση τους. Περιλαμβάνουν επίσης διατάξεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά των αλιευμάτων, όπως τα ελάχιστα μεγέθη των ιχθύων και η σύνθεση των αλιευμάτων.

Τα τεχνικά μέτρα αποτελούν θεμελιώδη συνιστώσα της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ). Με την πάροδο των ετών, τα τεχνικά μέτρα έχουν εισαχθεί με τρόπο αποσπασματικό σε περισσότερους από τριάντα κανονισμούς. Αυτή τη στιγμή συνιστούν ένα περίπλοκο, ετερογενές και ανοργάνωτο σύστημα διατάξεων, το οποίο συχνά δεν έχει συνοχή ή είναι ακόμη και αντιφατικό. Αυτό εμποδίζει την εφαρμογή του από τους αλιείς και τους δημιουργεί δυσπιστία. Παρά την προφανή ανάγκη για επανεξέταση και απλοποίηση, οι δύο απόπειρες που πραγματοποιήθηκαν το 2002 και το 2004 απέτυχαν.

Η μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ του 2013 εισήγαγε δύο στοιχεία που μεταβάλλουν ουσιωδώς το πλαίσιο στο οποίο εισάγονται τα τεχνικά μέτρα. Από τη μια πλευρά, η περιφερειοποίηση θα πρέπει να φέρει τη λήψη αποφάσεων πιο κοντά στο τοπικό επίπεδο και να επιτρέψει με τον τρόπο αυτό την άμεση συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών. Από την άλλη πλευρά, η υποχρέωση εκφόρτωσης αποτελεί κίνητρο για τους αλιείς, ώστε να αποφεύγουν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα, κάτι το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους των τεχνικών μέτρων.

2. Περιεχόμενο της πρότασης

Στις 11 Μαρτίου 2016, η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για τη μεταρρύθμιση των τεχνικών μέτρων. Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην απλούστευση των υφιστάμενων κανόνων, στη βελτιστοποίηση της συμβολής των τεχνικών μέτρων στην επίτευξη των στόχων της νέας ΚΑλΠ, και ιδίως στην επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και στη δημιουργία της αναγκαίας ευελιξίας για την προσαρμογή των τεχνικών μέτρων στις ιδιαιτερότητες των διάφορων τύπων αλιείας μέσω μιας περιφερειοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Η πρόταση βασίζεται σε μία δέσμη μέτρων γενικής εφαρμογής για όλες τις θάλασσες και σε διάφορες δέσμες βασικών μέτρων για κάθε μία από τις επτά θαλάσσιες λεκάνες. Θεσπίζει επίσης την ανάθεση εξουσιών για την ανάπτυξη περιφερειακών μέτρων.

Ως εκ τούτου, η απλούστευση, σε συνδυασμό με την περιφερειοποίηση, αποτελούν τον πυρήνα της πρότασης. Η Επιτροπή επέλεξε μια λύση η οποία θα εξαλείψει το μεγαλύτερο μέρος των βασικών κανόνων του γενικού πλαισίου, παρέχοντας σημαντικό περιθώριο για περιφερειοποίηση, κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα να προσαρμοστούν οι βασικοί κανόνες σε κάθε τύπο αλιείας. Η περιφερειοποίηση παρουσιάζεται επίσης ως μέσο για την απλοποίηση των κανόνων. Επιπλέον, αναμένεται ότι η περιφερειοποίηση θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των τεχνικών μέτρων παρέχοντάς τους την απαραίτητη ευελιξία.

3. Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βασισμένη στα αποτελέσματα πρόταση της Επιτροπής. Αναμένεται ότι αυτή η προσέγγιση θα μειώσει την προσφυγή στη μικροδιαχείριση και θα ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή του κλάδου. Η πρόκληση όσον αφορά τον συγκεκριμένο φάκελο έγκειται στον καθορισμό των ορίων μεταξύ, αφενός, της απλούστευσης και της ανάγκης για λεπτομερείς κανόνες σε ορισμένες περιπτώσεις και, αφετέρου, της περιφερειοποίησης και των κανόνων που πρέπει να παραμείνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η πρώτη δυσκολία είναι ότι τόσο τα θεσμικά όργανα όσο και τα ενδιαφερόμενα μέρη εκφράζουν μεν την ικανοποίησή τους για την απλοποίηση και την περιφερειοποίηση, αλλά οι απόψεις τους σχετικά με τις έννοιες αυτές διαφέρουν σημαντικά. Για παράδειγμα, η Επιτροπή προτείνει την απλούστευση, τη δημιουργία κοινής βάσης για όλες τις λεκάνες και την κατάργηση πολλών υφιστάμενων παρεκκλίσεων. Κατά συνέπεια, σημαντικός αριθμός αλιευμάτων θα καταστεί παράνομος εν μία νυκτί. Αυτός είναι ένας από τους περιορισμούς της απλούστευσης. Επιπλέον, σε ορισμένα φόρουμ υπάρχει ο φόβος ότι η περιφερειοποίηση θα αποτελέσει μέσο για την εθνικοποίηση της θέσπισης τεχνικών μέτρων. Ωστόσο, τόσο η Συνθήκη της Λισαβόνας όσο και η Κοινή Αλιευτική Πολιτική θεσπίζουν όρια για αυτή την ενδεχόμενη εξέλιξη.

Ως προς την εκπλήρωση των στόχων και σκοπών των τεχνικών μέτρων, ο εισηγητής δεν συμφωνεί με την προσέγγιση της Επιτροπής. Ενώ υποστηρίζει την προσέγγιση της διαχείρισης που βασίζεται στα αποτελέσματα και θεωρεί απαραίτητη την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών μέτρων, εκτιμά ότι είναι προτιμότερο να αντικατασταθεί ο όρος «στόχοι» με τον όρο «δείκτες απόδοσης». Ο όρος αυτός περιγράφει καλύτερα τη λειτουργία της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας.

Επίσης, δεν συμφωνεί με τη διατύπωση που εξαρτά την επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ αποκλειστικά από τα τεχνικά μέτρα. Τα τεχνικά μέτρα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, αλλά αποτελούν απλώς ένα από τα μέσα της, όπως τα πολυετή σχέδια, τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα και οι ποσοστώσεις. Ως εκ τούτου, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται η λέξη «συμβάλλω» παρά «εξασφαλίζω».

Η χρήση, ως στόχου, του ορίου ανοχής του 5% για τα αλιεύματα κάτω από το ελάχιστο μέγεθος δεν φαίνεται λογική. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αυτό το 5% αποτελεί απλώς εξαίρεση από ένα μέσο όπως η υποχρέωση εκφόρτωσης. Για τον λόγο αυτό, φαίνεται υπερβολικός ο ορισμός του ως στόχου. Ωστόσο, φαίνεται λογικό να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης απόδοσης η μέγιστη βιώσιμη απόδοση, η οποία αποτελεί πραγματικό στόχο της ΚΑλΠ.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης τη θέσπιση μιας σειράς από στόχους βάσει διαφόρων οδηγιών. Προφανώς, τα τεχνικά μέτρα, όπως η δέσμη της ΚΑλΠ, θα πρέπει να συνάδουν με την περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης, αλλά η στήριξη των στόχων των κανονισμών σε οδηγίες θέτει διάφορα προβλήματα, τα οποία οδηγούν σε ανασφάλεια δικαίου.

Εξ ορισμού, οι οδηγίες απευθύνονται στα κράτη μέλη που οφείλουν να τις μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία τους. Σε καμία περίπτωση οι κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου δεν υπόκεινται στις οδηγίες. Επιπλέον, η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα δεν έχει καμία σχέση με τα τεχνικά μέτρα, δεδομένου ότι αυτά δεν έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα των υδάτων.

Στην περίπτωση της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, όπως έχει αποδειχτεί, μεταξύ άλλων και με την εύρεση κατάλληλης διατύπωσης και τον προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης. Μόνο δύο κράτη μέλη έχουν παράσχει επαρκείς ορισμούς της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης όσον αφορά την καλή κατάσταση των αλιευτικών πόρων που αποτελούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Για εννέα κράτη μέλη ο ορισμός χαρακτηρίστηκε ως μερικώς επαρκής και για άλλα εννέα η Επιτροπή έκρινε ότι ήταν ανεπαρκής.

Η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική προβάλλεται τόσο ως ειδικός στόχος (άρθρο 3) όσο και ως στόχος (άρθρο 4), γεγονός που δυσχεραίνει την κατανόηση της πρότασης. Ένα άλλο πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι, σε τελική ανάλυση, οι στόχοι των τεχνικών μέτρων θα θεσπίζονται με απόφαση της Επιτροπής. Δεν θα ήταν λογικό οι στόχοι ενός κανονισμού του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να θεσπίζονται μέσω απόφασης της Επιτροπής.

Ο καθορισμός στόχων που βασίζονται σε διεθνείς συμφωνίες δημιουργεί άλλου είδους προβλήματα. Η Επιτροπή προτείνει να καθοριστούν οι στόχοι των τεχνικών μέτρων δυνάμει διεθνών συμφωνιών, είτε αυτές έχουν συναφθεί από την ΕΕ είτε όχι.

Μέχρι σήμερα, όποτε η ΕΕ συνήψε διεθνή συμφωνία σχετικά με τα τεχνικά μέτρα, η συμφωνία αυτή μεταφέρθηκε στο δίκαιο της ΕΕ. Για παράδειγμα, υπάρχουν κανονισμοί τεχνικών μέτρων που ανταποκρίνονται στις συστάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ(1) ή σε διεθνείς συμβάσεις στο πλαίσιο, και πάλι, του ΟΗΕ, στις οποίες η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος(2).

Η Επιτροπή προτείνει να διασφαλιστεί η τήρηση ενός μέγιστου επιπέδου παρεμπιπτόντων αλιευμάτων μη εμπορικώς εκμεταλλεύσιμων ειδών κάτω από τα επίπεδα που προβλέπονται στις διεθνείς συμφωνίες. Καταρχάς, η Επιτροπή δεν απαριθμεί τις εν λόγω συμφωνίες, γεγονός που εγείρει ένα ζήτημα θεσμικού χαρακτήρα, δεδομένου ότι η προτεινόμενη διάταξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτόματη μεταφορά στο δίκαιο της Ένωσης οποιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ τρίτων χωρών. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ εγκρίνονται βάσει της διαδικασίας της σύμφωνης γνώμης και το Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις του περιεχομένου, ενώ στον κανονισμό τεχνικών μέτρων εφαρμόζεται η διαδικασία της συναπόφασης.

Απλούστευση και λεπτομερείς κανόνες

Ο εισηγητής είναι υπέρ της απλούστευσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα νομοθεσία είναι ογκώδης και δυσανάγνωστη και, ως εκ τούτου, δυσχεραίνεται η σωστή εκτέλεσή της. Ωστόσο, στην περίπτωση των παραρτημάτων που προτείνει η Επιτροπή, η εν λόγω απλούστευση είναι υπερβολική και θεσπίζει μέτρα τα οποία δεν είναι προσαρμοσμένα στην τρέχουσα κατάσταση. Εξάλλου, η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη την ανάγκη να επιλυθούν ορισμένα από τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στην πρόταση της Επιτροπής, η απλούστευση οδηγεί επίσης σε ένα χρονικό κενό μεταξύ των τεχνικών μέτρων που αναγνωρίζονται στα παραρτήματα, τα οποία τίθενται σε ισχύ αμέσως, και των μέτρων που θεσπίζονται στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης μετά την τροποποίηση των παραρτημάτων. Το εν λόγω χρονικό κενό μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση στην πράξη και σε άμεση παύση ορισμένων τύπων αλιείας.

Ο εισηγητής φρονεί ότι η απλούστευση δεν θα πρέπει να σημαίνει επαναπροσδιορισμό των κανόνων, αλλά ότι οι ισχύοντες κανόνες θα πρέπει να γίνουν πιο κατανοητοί και να διευκολυνθεί η εφαρμογή τους από τους αλιείς. Προκειμένου να αποτραπούν τυχόν προβλήματα, κρίνεται αναγκαία η διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος στο μέτρο του δυνατού στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Περιφερειοποίηση και βασικά πρότυπα

Ο εισηγητής θεωρεί ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο μπορεί να οδηγήσουν στη βελτίωση της νομοθεσίας και στην προσαρμογή της στις ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων τύπων αλιείας ή μιας συγκεκριμένης θαλάσσιας λεκάνης. Η περιφερειοποίηση θα πρέπει να επιτρέπει την προσαρμογή των αποφάσεων για τεχνικά μέτρα στην πραγματικότητα της αλιείας. Ο στόχος είναι να εξαλειφθεί η ακαμψία που χαρακτηρίζει την ισχύουσα νομοθεσία και να προωθηθεί μια νομοθεσία πιο προοδευτική και προσαρμοσμένη στην τρέχουσα κατάσταση. Η προσέγγιση της περιφερειοποίησης συνάδει με τον στόχο των τεχνικών μέτρων που βασίζονται σε αποτελέσματα. Η αντίστροφη όψη του νομίσματος είναι η απώλεια εξουσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η περιφερειοποίηση δεν πρέπει να οδηγήσει στην ακραία κατάσταση στην οποία οι βασικοί κανόνες μειώνονται στο ελάχιστο και η εφαρμογή βασικών πτυχών μπορεί να τροποποιηθεί με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Αυτό σημαίνει ότι όσα αποφασίζονται στον κανονισμό για τα τεχνικά μέτρα θα είναι καθαρά μεταβατικά: η Επιτροπή, κατόπιν κοινών συστάσεων από τα κράτη μέλη και χωρίς τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα μπορούσε να τροποποιήσει βασικά στοιχεία του παρόντος κανονισμού με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Σε καμία περίπτωση η περιφερειοποίηση δεν πρέπει να οδηγήσει στην επανεθνικοποίηση. Υπενθυμίζεται ότι η κοινή αλιευτική πολιτική της Ένωσης αποτελεί μια κοινή πολιτική και ότι αυτό δεν είναι τυχαίο: τα κοινά και μεταναστευτικά αποθέματα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο κοινής διαχείρισης. Ως εκ τούτου, ορισμένες σημαντικές βασικές αρχές θα πρέπει να παραμείνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης από τα κεντρικά θεσμικά όργανα της ΕΕ. Αυτό θα οδηγήσει σε ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων σε ολόκληρη την ΕΕ και θα διευκολύνει την εφαρμογή και την παρακολούθηση των τεχνικών μέτρων.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι τα πολυετή σχέδια θα πρέπει να διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διαχείριση των αλιευτικών πόρων και ότι αποτελούν το πιο ενδεδειγμένο μέσο για τη θέσπιση και εφαρμογή ειδικών τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο της διαδικασίας περιφερειοποίησης.

Βεβαίως, η περιφερειοποίηση δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται από την απουσία των πολυετών σχεδίων. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να εμποδίζονται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις σε περιφερειακό επίπεδο που οδηγούν σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18 του βασικού κανονισμού για την ΚΑλΠ.

(1)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 734/2008 (Προστασία ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων της ανοικτής θάλασσας από τις δυσμενείς συνέπειες της χρήσης αλιευτικών εργαλείων βυθού),

(2)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 520/2007 και κανονισμός (ΕΚ) 302/2009 (Διεθνής σύμβαση για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού) και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 601/2004 (Σύμβαση για τη διατήρηση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας της Ανταρκτικής)


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (10.3.2017)

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1343/2011 και (ΕΚ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Claudiu Ciprian Tănăsescu

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα τεχνικά μέτρα είναι κανόνες που διέπουν το πώς, πού και πότε μπορούν να αλιεύουν οι αλιείς, και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της διεξαγωγής των αλιευτικών δραστηριοτήτων με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο. Καθώς η υπεραλίευση των ιχθυαποθεμάτων στα ευρωπαϊκά ύδατα εξακολουθεί να λαμβάνει χώρα σε ανησυχητικό βαθμό και τα επίπεδα των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων από μη στοχευόμενα είδη συνεχίζουν να είναι υψηλά παρά τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων με ρυθμιστικές αλλαγές, είναι σαφές ότι η τρέχουσα δομή ρύθμισης των τεχνικών μέτρων δεν έχει αποδώσει τα μέγιστα. Ιδίως μετά την έγκριση του νέου βασικού κανονισμού της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), είναι πλέον ζωτικής σημασίας η προσαρμογή του πλαισίου για τα τεχνικά μέτρα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται στην ΚΑλΠ. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων μας, καθώς και η προστασία ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων, τα νέα τεχνικά μέτρα πρέπει να συνάδουν με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις δεσμεύσεις της Ένωσης.

Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Για μεγαλύτερη επιτυχία στο μέλλον, η διαχείριση της αλιείας πρέπει να γίνεται προορατικά και σε συνεργασία με τους αλιείς και όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Η περιφερειοποίηση των τεχνικών μέτρων, στο κατάλληλο πλαίσιο και με την προϋπόθεση ότι η διαδικασία περιφερειοποίησης ακολουθεί κοινούς στόχους και αποσκοπεί στην τήρηση -στο τρέχον επίπεδο ή σε ακόμη υψηλότερο- των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της Ένωσης, προσφέρει μια ευκαιρία για τέτοιου είδους βελτιωμένη διακυβέρνηση. Για να γίνει απολύτως σαφές ότι η διαδικασία περιφερειοποίησης πρέπει να λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο υφιστάμενων στόχων, θα πρέπει οι σχετικές διατάξεις, ιδίως δε οι οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους, να εισαχθούν και να ενσωματωθούν σαφέστερα σε ολόκληρο το κείμενο.

Επιπλέον, ορισμένες πτυχές της πρότασης της Επιτροπής χρειάζονται επίσης καλύτερη διατύπωση για να διασφαλίζεται αποτελεσματικότερα ότι η νέα προσέγγιση θα έχει αποτέλεσμα, καθώς τα νέα τεχνικά μέτρα πρέπει να σέβονται και άλλες αρχές της διαχείρισης της αλιείας και του περιβάλλοντος στην Ένωση. Πρώτον, η αλιευτική πολιτική πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη: οι αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των κοινών φυσικών πόρων μας πρέπει να βασίζονται σε όσο το δυνατό πιο ακριβή δεδομένα, να στηρίζονται στις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που είναι δημόσιες και αναθεωρήσιμες και, σε περίπτωση που τα δεδομένα είναι αναξιόπιστα ή οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις δεν είναι πειστικές, πρέπει να εφαρμόζεται η προληπτική προσέγγιση. Δεύτερον, ιδίως μετά τη στροφή προς μία βάσει των αποτελεσμάτων διαχείριση της αλιείας, οι διατάξεις της πρότασης σχετικά με την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την επιβολή πρέπει να είναι οι κατάλληλες για τον σκοπό που υπηρετούν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουν το νέο πλαίσιο και την προορατική και χωρίς αποκλεισμούς ενδιαφερομένων φορέων κανονιστική προσέγγιση για να δημιουργήσουν μια «νοοτροπία συμμόρφωσης».

Από περιβαλλοντική άποψη, ο βασικός ρόλος του νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση της ορθής βασικής γραμμής για τα τεχνικά μέτρα και των κατάλληλων συνθηκών υπό τις οποίες θα πρέπει να λάβει χώρα η περιφερειοποίηση. Είναι σαφές ότι το πλαίσιο πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα γρήγορης αντίδρασης σε περιπτώσεις στις οποίες τα δεδομένα και η επιστημονική γνωμοδότηση δείχνουν ότι δεν αποδίδει τα μέγιστα. Τα νέα τεχνικά μέτρα θα πρέπει, επομένως, όχι μόνο να θέτουν νέους στόχους, αλλά και να επιτυγχάνουν τους καθορισμένους στόχους· εάν οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται, τότε τα τεχνικά μέτρα δεν είναι τα κατάλληλα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία     1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Η απλούστευση των υφιστάμενων κανόνων είναι αναγκαία για την καλύτερη κατανόηση και αποδοχή από τους φορείς εκμετάλλευσης, τις εθνικές αρχές και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων από τον τομέα. Θα πρέπει να επιδειχθεί προσοχή ώστε τα πρότυπα για τη διατήρηση και τη βιωσιμότητα να μην αποδυναμωθούν.

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Τεχνικά μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, σε τύπους ερασιτεχνικής αλιείας οι οποίοι μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα αποθέματα ειδών ιχθύων και οστρακοειδών.

(6)  Τεχνικά μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται σε τύπους ερασιτεχνικής αλιείας οι οποίοι μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, στα αποθέματα ειδών ιχθύων και σε άλλα είδη.

Τροπολογία     3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α)  Η παρεμπίπτουσα αλίευση και ακούσια θανάτωση προστατευόμενων ειδών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ολοκληρωμένο τρόπο για όλους τους τύπους αλιείας και εργαλείων, στο πλαίσιο της αυστηρής προστασίας που τους παρέχεται δυνάμει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του υψηλού επιπέδου ευπάθειας και της υποχρέωσης όσον αφορά την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών μέτρων, πρέπει να καθοριστούν στόχοι σχετικά με τα επίπεδα ανεπιθύμητων αλιευμάτων· στο επίπεδο των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ευαίσθητων ειδών και στο βαθμό που τα ενδιαιτήματα του θαλάσσιου βυθού επηρεάζονται δυσμενώς από την αλιεία· θα πρέπει να αποδειχθεί ότι αντικατοπτρίζουν τους στόχους της ΚΑλΠ, την ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία (ιδίως την οδηγία 92/43 του Συμβουλίου και την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21), και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

(9)  Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών μέτρων, πρέπει να καθοριστούν στόχοι σχετικά με τα επίπεδα ανεπιθύμητων αλιευμάτων· στο επίπεδο των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ευαίσθητων ειδών και στο βαθμό που τα ενδιαιτήματα του θαλάσσιου βυθού επηρεάζονται δυσμενώς από την αλιεία· θα πρέπει να αποδειχθεί ότι αντικατοπτρίζουν τους στόχους της ΚΑλΠ, την ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία (ιδίως την οδηγία 92/43 του Συμβουλίου, την οδηγία 2009/147/ΕΚ και την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21), και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

__________________

__________________

21 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων - ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.

21 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων - ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Για ορισμένα σπάνια είδη ιχθύων, όπως είδη καρχαριών και σελαχιών, ακόμη και περιορισμένης κλίμακας αλιευτική δραστηριότητα θα μπορούσε να συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο για τη διατήρησή τους. Για την προστασία των εν λόγω ειδών, πρέπει να θεσπιστεί γενική απαγόρευση αλιείας τους.

(15)  Για ορισμένα είδη ιχθύων που είναι σπάνια ή των οποίων τα βιολογικά χαρακτηριστικά τα καθιστούν ιδιαιτέρως ευάλωτα στην υπερεκμετάλλευση, όπως είδη καρχαριών και σελαχιών, ακόμη και περιορισμένης κλίμακας αλιευτική δραστηριότητα θα μπορούσε να συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο για τη διατήρησή τους. Για την προστασία των εν λόγω ειδών, πρέπει να θεσπιστεί γενική απαγόρευση αλιείας τους.

Τροπολογία     6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Θα πρέπει να απαγορεύονται οι πρακτικές διαλογής αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας και ολίσθησης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες έχουν θεσπιστεί εξαιρέσεις στο πλαίσιο της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

(22)  Θα πρέπει να απαγορεύονται οι πρακτικές διαλογής αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας και ολίσθησης. Η ολίσθηση επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες έχουν θεσπιστεί εξαιρέσεις στο πλαίσιο της υποχρέωσης εκφόρτωσης και μόνο εάν έχουν θεσπιστεί απαιτήσεις συλλογής δεδομένων παράλληλα με τις εξαιρέσεις.

Αιτιολόγηση

Η ολίσθηση είναι μια μέθοδος διαχείρισης των ιχθύων πριν ανασυρθούν στο σκάφος, η οποία σημαίνει ότι η διαλογή πραγματοποιείται ήδη στο νερό. Συνεπώς, συνάδει με την πρόθεση θέσπισης εξαιρέσεων από την υποχρέωση εκφόρτωσης σε περιπτώσεις όπου έχει αποδειχθεί ότι τα ποσοστά δυνατότητας επιβίωσης είναι υψηλά. Η διαλογή αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας είναι μια οικονομική επιλογή για την απόρριψη ιχθύων χαμηλής τιμής που έχουν ήδη ανασυρθεί επί του σκάφους. Αυτή η πρακτική μπορεί να έχει ολέθριες επιπτώσεις στα διάφορα είδη ανάλογα με τις ικανότητες επιβίωσής τους, π.χ. οι καραβίδες με ποσοστό επιβίωσης άνω του 90% έναντι άλλων ειδών όπως η γλώσσα. Therefore a different approach shall be taken concerning these 2 practices

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Στην περίπτωση που δεν έχουν ληφθεί τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να εφαρμόζονται τα καθορισμένα βασικά πρότυπα. Αυτά τα βασικά πρότυπα πρέπει να απορρέουν από υπάρχοντα τεχνικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις συμβουλές της ΕΤΟΕΑ και τις απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων. Θα πρέπει να συνίστανται σε βασικά μεγέθη ματιών για τα συρόμενα εργαλεία και τα στατικά δίχτυα, σε ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, σε περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού της αλιείας, σε μέτρα υπέρ της διατήρησης της φύσης για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων θηλαστικών και θαλάσσιων πτηνών σε ορισμένες περιοχές και σε οποιοδήποτε άλλο μέτρο περιφερειακού χαρακτήρα που υφίσταται επί του παρόντος, το οποίο εξακολουθεί να απαιτείται ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι της διατήρησης θα επιτυγχάνονται έως ότου εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης.

(24)  Στην περίπτωση που δεν έχουν ληφθεί τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να εφαρμόζονται τα καθορισμένα βασικά πρότυπα. Αυτά τα βασικά πρότυπα πρέπει να απορρέουν από υπάρχοντα τεχνικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις συμβουλές της ΕΤΟΕΑ και τις απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων. Θα πρέπει να συνίστανται σε βασικά μεγέθη ματιών για τα συρόμενα εργαλεία και τα στατικά δίχτυα, σε ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, σε περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού της αλιείας, σε μέτρα υπέρ της διατήρησης της φύσης για την ελαχιστοποίηση και, όπου είναι δυνατό, την εκμηδένιση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων θηλαστικών και θαλάσσιων πτηνών σε ορισμένες περιοχές και σε οποιοδήποτε άλλο μέτρο περιφερειακού χαρακτήρα που υφίσταται επί του παρόντος, το οποίο εξακολουθεί να απαιτείται ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι της διατήρησης θα επιτυγχάνονται έως ότου εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης.

Τροπολογία     8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Τα κράτη μέλη, σε συνάρτηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, μπορούν να αναπτύσσουν από κοινού συστάσεις για κατάλληλα τεχνικά μέτρα που παρεκκλίνουν από τις γραμμές βάσης σύμφωνα με τη διαδικασία περιφερειοποίησης που ορίζεται στην ΚΑλΠ.

(25)  Τα κράτη μέλη, σε συνάρτηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, πρέπει να αναπτύσσουν από κοινού συστάσεις για κατάλληλα τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τη διαδικασία περιφερειοποίησης που ορίζεται στην ΚΑλΠ, ακόμα και αν δεν υφίσταται πολυετές σχέδιο διαχείρισης.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Τα εν λόγω περιφερειακά τεχνικά μέτρα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα των βασικών προτύπων όσον αφορά τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης και την προστασία των ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων.

(26)  Τα εν λόγω περιφερειακά τεχνικά μέτρα πρέπει να αποσκοπούν σε υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα των βασικών προτύπων όσον αφορά τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης και την προστασία των ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων. Η έγκριση των περιφερειακών τεχνικών μέτρων θα πρέπει να βασίζεται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.

Τροπολογία     10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

26α)  Η περιφερειοποίηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, και την ενδυνάμωση της θέσης των αλιέων και της συμμετοχής τους ώστε να μπορούν να εργάζονται σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα γνωμοδοτικά συμβούλια και τους επιστήμονες, με στόχο τη θέσπιση ειδικά προσαρμοσμένων μέτρων που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής αλίευσης και θα διαφυλάσσουν τις περιβαλλοντικές τους συνθήκες·

Τροπολογία     11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

26β)  Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από περιφερειακές ομάδες κρατών μελών στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης θα πρέπει να διέπονται από τα ίδια πρότυπα δημοκρατικού ελέγχου με εκείνα που εφαρμόζονται στα οικεία κράτη μέλη.

Τροπολογία     12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

27α)  Στην περίπτωση ενός μόνο κράτους μέλους με άμεσο διαχειριστικό ενδιαφέρον, είναι δυνατή η υποβολή μεμονωμένων προτάσεων για θέσπιση μέτρων με στόχο την τροποποίηση των υφιστάμενων μέτρων διατήρησης, κατόπιν διαβούλευσης με τα αρμόδια γνωμοδοτικά συμβούλια.

Τροπολογία     13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων για την έγκριση εργαλείων που επιτρέπουν την επιλογή μεγεθών και ειδών των οποίων τα βασικά μεγέθη ματιών διαφέρουν από εκείνα που προβλέπονται στο πλαίσιο των πολυετών σχεδίων, οι περιφερειακές ομάδες των κρατών μελών μεριμνούν ώστε από τα εν λόγω εργαλεία να προκύπτουν πρότυπα επιλεκτικότητας τουλάχιστον παρόμοια ή βελτιωμένα σε σχέση με εκείνα των βασικών αλιευτικών εργαλείων.

(28)  Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων για την έγκριση εργαλείων που επιτρέπουν την επιλογή μεγεθών και ειδών των οποίων τα μεγέθη ματιών διαφέρουν από εκείνα που προβλέπονται στα βασικά πρότυπα, οι περιφερειακές ομάδες των κρατών μελών μεριμνούν ώστε από τα εν λόγω εργαλεία να προκύπτουν πρότυπα επιλεκτικότητας τουλάχιστον παρόμοια ή βελτιωμένα σε σχέση με εκείνα των βασικών αλιευτικών εργαλείων.

Τροπολογία     14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων για την τροποποίηση ή τον καθορισμό νέων περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού της αλιείας σε πολυετή σχέδια για την προστασία συγκεντρώσεων ιχθυδίων και γεννητόρων, οι περιφερειακές ομάδες κρατών μελών πρέπει να καθορίζουν τις προδιαγραφές, την έκταση, τη διάρκεια, τους περιορισμούς όσον αφορά στα εργαλεία και τις ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης στις κοινές συστάσεις τους.

(29)  Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων για την τροποποίηση ή τον καθορισμό νέων περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού της αλιείας για την προστασία συγκεντρώσεων ιχθυδίων και γεννητόρων, οι περιφερειακές ομάδες κρατών μελών πρέπει να καθορίζουν τις προδιαγραφές, την έκταση, τη διάρκεια, τους περιορισμούς όσον αφορά στα εργαλεία και τις ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης στις κοινές συστάσεις τους.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων για την τροποποίηση ή τον καθορισμό ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης σε πολυετή σχέδια, οι περιφερειακές ομάδες κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι στόχοι της ΚΑλΠ δεν τίθενται σε κίνδυνο, εξασφαλίζοντας τον σεβασμό της προστασίας των νεαρών θαλάσσιων ειδών και τη μη στρέβλωση της αγοράς, καθώς και τη μη δημιουργία αγοράς για ιχθύες με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης.

(30)  Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων για την τροποποίηση ή τον καθορισμό ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης, οι περιφερειακές ομάδες κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι στόχοι της ΚΑλΠ επιτυγχάνονται, εξασφαλίζοντας τον σεβασμό της προστασίας των νεαρών θαλάσσιων ειδών και τη μη στρέβλωση της αγοράς, καθώς και τη μη δημιουργία αγοράς για ιχθύες με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Η θέσπιση απαγορεύσεων της αλιείας σε πραγματικό χρόνο σε συνδυασμό με διατάξεις για την αλλαγή του τόπου αλίευσης ως πρόσθετο μέτρο για την προστασία ιχθυδίων ή αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων θα πρέπει να αποτελεί επιλογή που πρέπει να αναπτυχθεί σύμφωνα με κοινές συστάσεις. Οι προϋποθέσεις για τη θέσπιση και την κατάργηση τέτοιων περιοχών, καθώς και οι ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης, πρέπει να καθορίζονται σε σχετικές κοινές συστάσεις.

(31)  Η θέσπιση απαγορεύσεων της αλιείας σε πραγματικό χρόνο σε συνδυασμό με διατάξεις για την αλλαγή του τόπου αλίευσης ως πρόσθετο μέτρο για την προστασία ιχθυδίων ή αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων ή ευαίσθητων ειδών θα πρέπει να αποτελεί επιλογή που πρέπει να αναπτυχθεί σύμφωνα με κοινές συστάσεις. Οι προϋποθέσεις για τη θέσπιση και την κατάργηση τέτοιων περιοχών, καθώς και οι ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης, πρέπει να καθορίζονται σε σχετικές κοινές συστάσεις.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Βάσει επιστημονικής εκτίμησης των επιπτώσεων καινοτόμων εργαλείων, δεόντως αξιολογημένης από την ΕΤΟΕΑ, η χρήση ή η επέκταση της χρήσης καινοτόμων εργαλείων, όπως η τράτα με ρεύμα, θα μπορούσε να περιλαμβάνεται σε κοινές συστάσεις υποβαλλόμενες από περιφερειακές ομάδες κρατών μελών. Δεν πρέπει να επιτρέπεται η χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων στην περίπτωση που, βάσει επιστημονικής αξιολόγησης, θεωρείται ότι η χρήση τους θα προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα και σε μη στοχευόμενα είδη.

(32)  Βάσει επιστημονικής εκτίμησης των επιπτώσεων καινοτόμων εργαλείων, δεόντως αξιολογημένης από την ΕΤΟΕΑ, η χρήση ή η επέκταση της χρήσης καινοτόμων εργαλείων, όπως η τράτα με ρεύμα, θα μπορούσε να περιλαμβάνεται σε κοινές συστάσεις υποβαλλόμενες από περιφερειακές ομάδες κρατών μελών. Δεν πρέπει να επιτρέπεται η χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων στην περίπτωση που, βάσει επιστημονικής αξιολόγησης, θεωρείται ότι η χρήση τους θα προκαλέσει αρνητικές άμεσες ή σωρευτικές επιπτώσεις σε θαλάσσια ενδιαιτήματα, ιδίως σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα, ή σε μη στοχευόμενα είδη.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Για την ελαχιστοποίηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ευαίσθητων ειδών και των επιπτώσεων των αλιευτικών εργαλείων στα ευαίσθητα ενδιαιτήματα, οι περιφερειακές ομάδες των κρατών μελών θα πρέπει να αναπτύξουν πρόσθετα μέτρα μετριασμού για τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων. Στην περίπτωση που, βάσει επιστημονικών αποδείξεων, η κατάσταση διατήρησης των εν λόγω ειδών και ενδιαιτημάτων βρίσκεται υπό σοβαρή απειλή, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν επιπρόσθετους περιορισμούς στην κατασκευή και τη χρήση ορισμένων αλιευτικών εργαλείων ή ακόμα και συνολική απαγόρευση της χρήσης τους στην αντίστοιχη περιφέρεια. Οι εν λόγω διατάξεις θα μπορούσαν να εφαρμόζονται ιδίως στη χρήση παρασυρόμενων διχτυών, η οποία έχει προκαλέσει σε ορισμένες περιοχές την αλίευση σημαντικών ποσοτήτων κητωδών και θαλάσσιων πτηνών.

(33)  Για την ελαχιστοποίηση και, όπου είναι δυνατό, την εκμηδένιση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ευαίσθητων ειδών και των επιπτώσεων των αλιευτικών εργαλείων στα ευαίσθητα ενδιαιτήματα, οι περιφερειακές ομάδες των κρατών μελών θα πρέπει να αναπτύξουν πρόσθετα μέτρα μετριασμού για τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων. Στην περίπτωση που, βάσει επιστημονικών αποδείξεων, η κατάσταση διατήρησης των εν λόγω ειδών και ενδιαιτημάτων βρίσκεται υπό απειλή, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν επιπρόσθετους περιορισμούς στην κατασκευή και τη χρήση ορισμένων αλιευτικών εργαλείων ή ακόμα και συνολική απαγόρευση της χρήσης τους στην αντίστοιχη περιφέρεια. Οι εν λόγω διατάξεις θα μπορούσαν να εφαρμόζονται ιδίως στη χρήση παρασυρόμενων διχτυών, η οποία έχει προκαλέσει σε ορισμένες περιοχές την αλίευση σημαντικών ποσοτήτων κητωδών και θαλάσσιων πτηνών.

Τροπολογία     19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για την επικαιροποίηση του καταλόγου ιχθύων και οστρακοειδών η κατευθυνόμενη αλιεία των οποίων απαγορεύεται· για την επικαιροποίηση του καταλόγου ευαίσθητων περιοχών στις οποίες πρέπει να περιορίζεται η αλιεία· για την έγκριση τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο πολυετών σχεδίων· και για την έγκριση τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο προσωρινών σχεδίων απορρίψεων. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διενεργεί, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(38)  Πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για την επικαιροποίηση του καταλόγου ιχθύων και οστρακοειδών η κατευθυνόμενη αλιεία των οποίων απαγορεύεται· για την επικαιροποίηση του καταλόγου ευαίσθητων περιοχών στις οποίες πρέπει να περιορίζεται η αλιεία· για την έγκριση τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο πολυετών σχεδίων· και για την έγκριση τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο προσωρινών σχεδίων απορρίψεων. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διενεργεί, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και βάσει της αξιολόγησης της ΕΤΟΕΑ. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Όλα τα εγκριθέντα τεχνικά μέτρα πρέπει να εξαρτώνται από τη θετική αξιολόγηση της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ). Σύμφωνα με την ΚΑλΠ, στόχος αυτής της επιτροπής είναι η παροχή ορθής επιστημονικής γνωμοδότησης. Συνεπώς, όλα τα τεχνικά μέτρα πρέπει να αξιολογούνται από την ΕΤΟΕΑ, καθώς ο αντίκτυπος αυτών των μέτρων σε περιοχές ή μη στοχευόμενα είδη μπορεί να μην είναι γνωστός ή να μην έχει μελετηθεί ακόμα.

Τροπολογία     20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ως εργαλεία για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ), τα τεχνικά μέτρα συμβάλλουν στους στόχους της ΚΑλΠ που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και, ιδίως, στις παραγράφους 2, 3, 5 στοιχεία α) και ζ) του άρθρου αυτού.

1.  Ως εργαλεία για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ), τα τεχνικά μέτρα συμβάλλουν στους στόχους της ΚΑλΠ που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και, ιδίως, στις παραγράφους 1, 2, 3, 5 στοιχεία α), θ) και ζ) του άρθρου αυτού.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  βελτιστοποιούν τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης για την προστασία συγκεντρώσεων ιχθυδίων και αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων θαλάσσιων ειδών·

α)  εξασφαλίζουν βιώσιμες διαρθρώσεις εκμετάλλευσης που εγγυώνται τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων και προστατεύουν ευαίσθητα μεγέθη και ηλικίες, ιδίως ιχθύδια και αναπαραγωγικές συγκεντρώσεις θαλάσσιων ειδών·

Τροπολογία     22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(b)  εξασφαλίζουν ότι τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα θαλάσσιων ειδών που απαριθμούνται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ και άλλων ευαίσθητων ειδών που προκύπτουν από την αλιεία θα ελαχιστοποιούνται και, όπου είναι δυνατόν, θα εξαλείφονται έτσι ώστε να μην συνιστούν απειλή για την κατάσταση διατήρησης των εν λόγω ειδών·

(b)  εξασφαλίζουν ότι τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα θαλάσσιων ειδών που απαριθμούνται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ και άλλων ευαίσθητων ειδών που προκύπτουν από την αλιεία θα ελαχιστοποιούνται και, όπου είναι δυνατόν, θα εξαλείφονται·

Τροπολογία     23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(c)  διασφαλίζουν ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια ενδιαιτήματα ελαχιστοποιούνται και, όπου είναι δυνατό, εξαλείφονται, έτσι ώστε να μη συνιστούν απειλή για το καθεστώς διατήρησης αυτών των ενδιαιτημάτων·

(c)  διασφαλίζουν ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια ενδιαιτήματα ελαχιστοποιούνται και, όπου είναι δυνατό, εξαλείφονται·

Τροπολογία     24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δα)  διασφαλίζουν ότι πληρούνται τα κριτήρια που προβλέπονται για τους περιγραφικούς δείκτες 1, 3, 4 και 6, όπως αναφέρονται στο μέρος Β του παραρτήματος της απόφασης 2010/477/ΕΕ της Επιτροπής.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα τεχνικά μέτρα έχουν σκοπό την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

1.  Τα τεχνικά μέτρα επιτυγχάνουν τους ακόλουθους στόχους:

Τροπολογία     26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να διασφαλίζεται ότι αλιεύματα θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης δεν υπερβαίνουν ποσοστό 5 % κατ’ όγκο σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 και το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

α)  να διασφαλίζεται ότι αλιεύματα θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης δεν υπερβαίνουν τον όγκο που καθορίζεται από τις κοινές συστάσεις των περιφερειακών ομάδων των κρατών μελών και είναι συνεπή με τα σχέδια απόρριψης, ενώ η ποικιλία των ειδών ιχθύων και τα αλιευτικά εργαλεία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να διασφαλίζεται ότι τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα των θαλάσσιων θηλαστικών, των θαλάσσιων ερπετών, πτηνών και άλλων μη εμπορικώς εκμεταλλευόμενων ειδών δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης και στις διεθνείς συμφωνίες.

β)  να διασφαλίζεται ότι τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα των θαλάσσιων θηλαστικών, των θαλάσσιων ερπετών, πτηνών και άλλων μη εμπορικώς εκμεταλλευόμενων ειδών δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης και στις διεθνείς συμφωνίες, με στόχο την προοδευτική εκμηδένιση τέτοιων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων·

Τροπολογία     28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  να διασφαλίζεται ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ενδιαιτήματα θαλάσσιων πτηνών δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που απαιτούνται για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σε κάθε τύπο ενδιαιτήματος ο οποίος αξιολογείται στο πλαίσιο της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, σε κάθε θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια όσον αφορά τόσο την ποιότητα του ενδιαιτήματος όσο και τη χωρική έκταση επί της οποίας πρέπει να επιτυγχάνονται τα απαιτούμενα επίπεδα.

γ)  να διασφαλίζεται ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε θαλάσσια ενδιαιτήματα, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων ενδιαιτημάτων θαλάσσιων πτηνών, ελαχιστοποιούνται και διατηρούνται κάτω από τα επίπεδα που απαιτούνται για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, ιδίως σε κάθε τύπο ενδιαιτήματος ο οποίος αξιολογείται στο πλαίσιο της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, σε κάθε θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια όσον αφορά τόσο την ποιότητα του ενδιαιτήματος όσο και τη χωρική έκταση επί της οποίας πρέπει να επιτυγχάνονται τα απαιτούμενα επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται ότι πληρούνται τα κριτήρια που προβλέπονται για τον περιγραφικό δείκτη 6 και διατυπώνονται στο μέρος Β του παραρτήματος της απόφασης 2010/477/ΕΕ της Επιτροπής.

Τροπολογία     29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  να διασφαλίζεται ότι τα ανεπιθύμητα αλιεύματα σταδιακά ελαχιστοποιούνται, με στόχο να διασφαλίζεται ότι πληρούνται τα κριτήρια που προβλέπονται για τους περιγραφικούς δείκτες 1, 3 και 4 και διατυπώνονται στο μέρος Β του παραρτήματος της απόφασης 2010/477/ΕΕ της Επιτροπής.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «υπόδειγμα εκμετάλλευσης»: ο τρόπος με τον οποίο κατανέμεται η αλιευτική πίεση στο ηλικιακό προφίλ ενός αποθέματος·

(1)  «υπόδειγμα εκμετάλλευσης»: ο τρόπος με τον οποίο κατανέμεται η αλιευτική πίεση στο ηλικιακό προφίλ και στο προφίλ μεγέθους ενός αποθέματος·

Τροπολογία     31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  «επιλεκτική αλιεία»: η ικανότητα μιας αλιευτικής μεθόδου να στοχοποιεί και να αιχμαλωτίζει ιχθύες, μαλάκια ή οστρακοειδή βάσει μεγέθους ή είδους κατά την αλιευτική δραστηριότητα, επιτρέποντας έτσι την αποφυγή ή την αβλαβή ελευθέρωση των ειδών που δεν αποτελούν στόχο της αλιείας·

(3)  «επιλεκτική αλιεία»: η ικανότητα μιας αλιευτικής μεθόδου να στοχοποιεί και να αιχμαλωτίζει ιχθύες, μαλάκια ή οστρακοειδή βάσει μεγέθους ή είδους κατά την αλιευτική δραστηριότητα, επιτρέποντας έτσι την αποφυγή ή την αβλαβή ελευθέρωση των ειδών που δεν αποτελούν στόχο της αλιείας και των ιχθυδίων των ρυθμιζόμενων ειδών·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α)  «κατάσταση διατήρησης ενός φυσικού οικοτόπου»: η κατάσταση διατήρησης ενός φυσικού οικοτόπου, όπως ορίζεται στο στοιχείο ε) του άρθρου 1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ·

Τροπολογία     33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  «ερασιτεχνική αλιεία»: οι αλιευτικές μη εμπορικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των οποίων αλιεύονται θαλάσσιοι έμβιοι υδρόβιοι πόροι για αναψυχή, τουρισμό ή άθληση·

(9)  «ερασιτεχνική αλιεία»: οι αλιευτικές μη εμπορικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των οποίων αλιεύονται θαλάσσιοι έμβιοι βιολογικοί πόροι για αναψυχή, τουρισμό ή άθληση·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  «γνωμοδοτικά συμβούλια»: ομάδες ενδιαφερόμενων φορέων οι οποίες συγκροτούνται στο πλαίσιο της ΚΑλΠ για να προάγουν την ισορροπημένη εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ·

(10)  «γνωμοδοτικά συμβούλια»: ομάδες ενδιαφερόμενων φορέων οι οποίες συγκροτούνται στο πλαίσιο της ΚΑλΠ σύμφωνα με τα άρθρα 43 έως 45 και με εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων φορέων σύμφωνα με το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ·

Αιτιολόγηση

Η σύνθεση των γνωμοδοτικών συμβουλίων θα πρέπει να τηρεί την ισόρροπη εκπροσώπηση που καθορίζεται στην ΚΑλΠ.

Τροπολογία     35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  «διαλογή αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας»: η πρακτική απόρριψης ιχθύων χαμηλής τιμής, για τους οποίους ισχύουν όρια αλίευσης, ακόμα και εάν αυτοί μπορούν να εκφορτώνονται νομίμως, με σκοπό να μεγιστοποιείται η συνολική οικονομική ή χρηματική αξία των ιχθύων που φτάνουν στο λιμάνι·

(42)  «διαλογή αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας»: η πρακτική απόρριψης ιχθύων χαμηλής τιμής, για τους οποίους ισχύουν όρια αλίευσης, ακόμα και εάν αυτοί πρέπει να εκφορτώνονται νομίμως, με σκοπό να μεγιστοποιείται η συνολική οικονομική ή χρηματική αξία των ιχθύων που φτάνουν στο λιμάνι·

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την πρακτική της διαλογής αλιευμάτων ανώτερης ποιότητας, η απόρριψή τους είναι μια οικονομική επιλογή που συχνά έχει ολέθριες επιπτώσεις σε ορισμένα είδη, δεδομένου ότι το ποσοστό επιβίωσης ποικίλλει ανάλογα με το είδος και τον χρόνο παραμονής επί του σκάφους. Η αρχή που διέπει την πρακτική είναι ότι αυτό το αλίευμα πρέπει να εκφορτώνεται και δεν πρέπει να ακολουθείται μια ευέλικτη προσέγγιση βάσει οικονομικών παραγόντων.

Τροπολογία     36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.   Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 2, το παρόν άρθρο ισχύει για τα ύδατα ανοικτής θαλάσσης και για τα ύδατα των τρίτων χωρών.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Στην περίπτωση που, σύμφωνα με βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, είναι απαραίτητη η τροποποίηση του καταλόγου του παραρτήματος Ι μέσω προσθήκης νέων ειδών τα οποία χρήζουν προστασίας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τις εν λόγω τροποποιήσεις μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 32.

4.  Στην περίπτωση που, σύμφωνα με βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, είναι απαραίτητη η τροποποίηση του καταλόγου του παραρτήματος Ι, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τις εν λόγω τροποποιήσεις μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 32.

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος θα πρέπει να υπόκειται σε τροποποίηση όχι μόνον όταν ένα νέο είδος χρήζει προστασίας, αλλά και όταν, για παράδειγμα, ένα είδος χρήζει προστασίας σε άλλη περιοχή ή, εναλλακτικά, εάν ένα είδος δεν χρήζει πλέον προστασίας.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου έχουν σκοπό την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β).

5.  Μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου έχουν σκοπό την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γα).

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Απαγορεύεται να προκαλούνται βλάβες στα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όταν αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα και τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως.

2.  Απαγορεύεται να προκαλούνται βλάβες στα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όταν αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα και τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως. Για είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι φορείς εκμετάλλευσης αλιευτικών σκαφών καταγράφουν και διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές στοιχεία σχετικά με δείγματα που έχουν αλιευθεί ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα και έχουν ελευθερωθεί όπως ορίζεται στην εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (EΕ) 2016/12511a.

 

__________________

 

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1701 της Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου 2016, περί θεσπίσεως κανόνων σχετικά με το μορφότυπο για την υποβολή προγραμμάτων εργασιών για τη συλλογή δεδομένων στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 5304] ΕΕ L 260 της 27.09.2016, σ. 153.

Αιτιολόγηση

Η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (EΕ) 2016/1251 για τη συλλογή δεδομένων ορίζει ότι τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ευαίσθητων ειδών μπορούν να καταγράφονται σε ημερολόγια πλοίου. Επιπλέον, οι αλιείς συχνά συνεργάζονται με επιστήμονες για να τους προμηθεύουν με νεκρά δείγματα. Αυτό αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά των αλιέων για την ενίσχυση των γνώσεων σχετικά με τα εν λόγω είδη.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, επιτρέπεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ατόμων θαλάσσιων ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία έχουν αλιευθεί παρεμπιπτόντως, εφόσον η δραστηριότητα αυτή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της παροχής βοήθειας για τη διάσωση των επιμέρους ζώων και υπό τον όρο ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές είναι πλήρως ενήμερες εκ των προτέρων.

3.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, επιτρέπεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ατόμων θαλάσσιων ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία έχουν αλιευθεί παρεμπιπτόντως, εφόσον η δραστηριότητα αυτή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της παροχής βοήθειας για τη διάσωση των επιμέρους ζώων ή το άτομο είναι νεκρό και μπορεί, επομένως, να χρησιμοποιηθεί για επιστημονικούς σκοπούς. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές είναι πλήρως ενήμερες.

Αιτιολόγηση

Η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (EΕ) 2016/1251 για τη συλλογή δεδομένων ορίζει ότι τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ευαίσθητων ειδών μπορούν να καταγράφονται σε ημερολόγια πλοίου. Επιπλέον, οι αλιείς συχνά συνεργάζονται με επιστήμονες για να τους προμηθεύουν με νεκρά δείγματα. Αυτό αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά των αλιέων για την ενίσχυση των γνώσεων σχετικά με τα εν λόγω είδη.

Τροπολογία     41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Βάσει βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών, ένα κράτος μέλος μπορεί να λαμβάνει μέτρα μείωσης των επιπτώσεων ή περιορισμούς στη χρήση ορισμένων αλιευτικών εργαλείων οι οποίοι ισχύουν για σκάφη που φέρουν τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα ελαχιστοποιούν και, όπου είναι δυνατό, εξαλείφουν τα αλιεύματα των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 ειδών, είναι συμβατά προς τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηρά με τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.

4.  Βάσει βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών, ένα κράτος μέλος μπορεί να λαμβάνει μέτρα μείωσης των επιπτώσεων ή περιορισμούς στη χρήση ορισμένων αλιευτικών εργαλείων οι οποίοι ισχύουν για σκάφη που φέρουν τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα ελαχιστοποιούν και, όπου είναι δυνατό, εξαλείφουν τα αλιεύματα των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 ειδών ή άλλων παρεμπιπτόντως αλιευόμενων ειδών, είναι συμβατά προς τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηρά με τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Απαγορεύεται η χρήση των αλιευτικών εργαλείων που προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙ εντός των αντίστοιχων περιοχών που ορίζονται στο παράρτημα αυτό.

1.  Απαγορεύεται η χρήση των αλιευτικών εργαλείων που προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙ εντός των αντίστοιχων περιοχών που ορίζονται στο παράρτημα αυτό. Για ειδικές ζώνες διατήρησης σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και ειδικές ζώνες προστασίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/147/ΕΚ, η χρήση αλιευτικών εργαλείων μπορεί να πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να διασφαλίζεται η προστασία νεαρών θαλάσσιων ειδών σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφοι 11 και 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

α)  να διασφαλίζεται η προστασία νεαρών θαλάσσιων ειδών ούτως ώστε οι περισσότεροι ιχθύες που αλιεύονται να έχουν φτάσει σε ηλικία αναπαραγωγής πριν από την αλίευσή τους και σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφοι 11 και 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

Τροπολογία     44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για αλιεύματα ειδών τα οποία εξαιρούνται από την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η ολίσθηση μπορεί να εφαρμόζεται σε αλιεύματα ειδών τα οποία εξαιρούνται από την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013

Αιτιολόγηση

Κατά την ολίσθηση, η διαλογή πραγματοποιείται όταν τα αλιεύματα βρίσκονται στο νερό. Συνεπώς, συνάδει με την πρόθεση θέσπισης εξαιρέσεων από την υποχρέωση εκφόρτωσης σε περιπτώσεις όπου έχει αποδειχθεί ότι τα ποσοστά δυνατότητας επιβίωσης είναι υψηλά. Η διαλογή αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας είναι μια οικονομική επιλογή για την απόρριψη ιχθύων χαμηλής τιμής που έχουν ήδη ανασυρθεί επί του σκάφους. Αυτή η πρακτική μπορεί να έχει ολέθριες επιπτώσεις στα διάφορα είδη ανάλογα με τις ικανότητες επιβίωσής τους. Συνεπώς, πρέπει να εφαρμόζεται διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τις υποχρεώσεις εκφόρτωσης για αυτές τις δύο πρακτικές.

Τροπολογία     45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Είδη για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων

Ανεπιθύμητα αλιεύματα για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων

Τροπολογία     46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σύμφωνα με την οριζόμενη στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 διαδικασία, τα κράτη μέλη δύναται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις οι οποίες ορίζουν κατάλληλα τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο τα οποία παρεκκλίνουν από τα μέτρα που ορίζονται στην παράγραφο 1.

2.  Σύμφωνα με την οριζόμενη στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 διαδικασία, τα κράτη μέλη δύναται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις οι οποίες ορίζουν κατάλληλα τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο τα οποία παρεκκλίνουν από τα μέτρα που ορίζονται στην παράγραφο 1. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν τη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα τεχνικά μέτρα που προτείνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα όσον αφορά τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης και το επίπεδο προστασίας ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 μέτρα.

3.  Τα τεχνικά μέτρα που προτείνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 πρέπει να αποσκοπούν σε υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα όσον αφορά τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης και το επίπεδο προστασίας ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 μέτρα.

Τροπολογία     48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Περιφερειακά μέτρα στο πλαίσιο πολυετών σχεδίων

Τεχνικά μέτρα στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης

Τροπολογία     49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο με σκοπό την επίτευξη των στόχων των πολυετών σχεδίων που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα θεσπίζονται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο με σκοπό την επίτευξη των στόχων των πολυετών σχεδίων που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα θεσπίζονται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή μπορεί επίσης να εκδίδει τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σε περίπτωση απουσίας της κοινής σύστασης που αναφέρεται σε αυτές τις παραγράφους.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, πρέπει να παρέχουν επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της θέσπισης των μέτρων αυτών.

5.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, πρέπει να παρέχουν επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της θέσπισης των μέτρων αυτών. Τα επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποιούνται το αργότερο με τη διαβίβαση της κοινής σύστασης στην Επιτροπή.

Τροπολογία     51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η Επιτροπή μπορεί να απαιτεί την αξιολόγηση των αναφερόμενων στην παράγραφο 5 κοινών συστάσεων από την ΕΤΟΕΑ.

6.  Η Επιτροπή απαιτεί την αξιολόγηση των αναφερόμενων στην παράγραφο 5 κοινών συστάσεων από την ΕΤΟΕΑ.

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) δεν θα πρέπει να είναι προαιρετική. Σύμφωνα με την ΚΑλΠ, στόχος αυτής της επιτροπής είναι η παροχή ορθής επιστημονικής γνωμοδότησης. Συνεπώς, οι κοινές συστάσεις για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων θα πρέπει πάντα να αξιολογούνται από την ΕΤΟΕΑ, καθώς ο αντίκτυπος αυτών των μέτρων στις περιοχές, ή σε είδη που δεν αποτελούν στόχο της αλιείας, μπορεί να μην έχει μελετηθεί ολιστικά.

Τροπολογία     52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Η έγκριση των τεχνικών μέτρων σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 εξαρτάται από τη θετική αξιολόγηση της ΕΤΟΕΑ.

Αιτιολόγηση

Όλες οι συστάσεις για την τροποποίηση, τη συμπλήρωση ή την παρέκκλιση από υφιστάμενα μέτρα θα πρέπει πάντα να αξιολογούνται επιστημονικά από την ΕΤΟΕΑ, καθώς ο αντίκτυπος αυτών των μέτρων στις περιοχές ή σε είδη που δεν αποτελούν στόχο της αλιείας μπορεί να μην είναι ακόμη γνωστός ή να μην έχει μελετηθεί ολιστικά. Αυτά τα μέτρα εγκρίνονται μόνο όταν η αξιολόγηση είναι θετική.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 για την τροποποίηση ή τη θέσπιση ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης που αναφέρονται στο μέρος Α των παραρτημάτων V έως Χ, πρέπει να σέβονται τον στόχο της διασφάλισης της προστασίας νεαρών θαλάσσιων ειδών.

1.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 για την τροποποίηση ή τη θέσπιση ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης που αναφέρονται στο μέρος Α των παραρτημάτων V έως Χ, πρέπει να σέβονται τον στόχο της διασφάλισης της προστασίας νεαρών θαλάσσιων ειδών. Οι κοινές συστάσεις βασίζονται στα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και λαμβάνουν υπόψη βιολογικά κριτήρια, ειδικότερα το μέγεθος των ειδών κατά την ενηλικίωση. Οι κοινές συστάσεις δεν θέτουν σε κίνδυνο τις διατάξεις ελέγχου και επιβολής που σχετίζονται με την εκφόρτωση και την εμπορία αλιευτικών προϊόντων.

Τροπολογία     54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 ώστε να επιτρέπεται η δημιουργία περιοχών απαγόρευσης αλιείας σε πραγματικό χρόνο και η θέσπιση διατάξεων σχετικά με μετακινήσεις, με σκοπό να διασφαλίζεται η προστασία συγκεντρώσεων νεαρών ατόμων ή γεννητόρων ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών, πρέπει να περιλαμβάνουν τα κατωτέρω στοιχεία:

Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 ώστε να επιτρέπεται η δημιουργία περιοχών απαγόρευσης αλιείας σε πραγματικό χρόνο και η θέσπιση διατάξεων σχετικά με μετακινήσεις, με σκοπό να διασφαλίζεται η προστασία συγκεντρώσεων νεαρών ατόμων ή γεννητόρων ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών ή ευαίσθητων ειδών, πρέπει να περιλαμβάνουν τα κατωτέρω στοιχεία:

Αιτιολόγηση

Τα ευαίσθητα είδη, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 7, είναι είδη η προστασία των οποίων είναι αναγκαία για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης βάσει της οδηγίας 2008/56/ΕΚ. Οι απαγορεύσεις της αλιείας σε πραγματικό χρόνο θα πρέπει επίσης να προσφέρονται ως επιλογή για την προστασία αυτών των ειδών.

Τροπολογία     55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 ώστε να επιτρέπεται η χρήση ή η επέκταση της χρήσης καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της τράτας με ρεύμα, όπως περιγράφεται στο μέρος Ε του παραρτήματος V, εντός μιας συγκεκριμένης θαλάσσιας λεκάνης, πρέπει να υποβάλλουν εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων της χρήσης των εν λόγω αλιευτικών εργαλείων στα είδη στόχο και σε ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα.

1.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 ώστε να επιτρέπεται η χρήση ή η επέκταση της χρήσης καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της τράτας με ρεύμα, όπως περιγράφεται στο μέρος Ε του παραρτήματος V, εντός μιας συγκεκριμένης θαλάσσιας λεκάνης, πρέπει να υποβάλλουν εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων της χρήσης των εν λόγω αλιευτικών εργαλείων στα είδη στόχο, σε άλλα είδη στο οικοσύστημα και σε ενδιαιτήματα. Αυτή η αξιολόγηση βασίζεται στη χρήση των καινοτόμων εργαλείων κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής περιόδου, χρήση η οποία περιορίζεται το πολύ στο 5% των σκαφών που ασκούν επί του παρόντος τη συγκεκριμένη εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα (métier), για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων δεν επιτρέπεται στην περίπτωση που οι εν λόγω εκτιμήσεις καταδεικνύουν ότι η χρήση τους θα προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα και σε μη στοχευόμενα είδη.

3.  Η χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων δεν επιτρέπεται στην περίπτωση που οι εν λόγω εκτιμήσεις καταδεικνύουν ότι η χρήση τους θα προκαλέσει άμεσες ή σωρευτικές αρνητικές επιπτώσεις σε θαλάσσια ενδιαιτήματα, μεταξύ άλλων σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα ή σε μη στοχευόμενα είδη.

Τροπολογία     57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 μέτρα έχουν σκοπό την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 και ιδίως την προστασία συγκεντρώσεων νεαρών ατόμων ή γεννητόρων ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών.

2.  Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 μέτρα έχουν σκοπό την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 και ιδίως την προστασία συγκεντρώσεων νεαρών ατόμων ή γεννητόρων ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών. Είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηρά με τα προβλεπόμενα στην εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης τεχνικά μέτρα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

11.4.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

11.4.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Claudiu Ciprian Tănăsescu

27.4.2016

Εξέταση στην επιτροπή

30.1.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

22

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, James Nicholson, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edouard Martin, Lieve Wierinck

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

37

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Julie Girling

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

22

-

ECR

Ian Duncan, Arne Gericke, Urszula Krupa, James Nicholson, Boleslaw G. Piecha

EFDD

Julia Reid

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

3

0

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

11.3.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

11.4.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

11.4.2016

ENVI

11.4.2016

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

DEVE

24.5.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Gabriel Mato

12.4.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

19.4.2016

12.7.2016

8.9.2016

10.10.2016

 

10.11.2016

25.4.2017

30.5.2017

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

5

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Ημερομηνία κατάθεσης

28.11.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

5

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton