Menettely : 2016/0074(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0381/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0381/2017

Keskustelut :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Äänestykset :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Äänestysselitykset
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

MIETINTÖ     ***I
PDF 1401kWORD 291k
28.11.2017
PE 580.765v02-00 A8-0381/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemien suojelemisesta teknisten toimenpiteiden avulla, neuvoston asetusten (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007 ja (EY) N:o 1224/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1343/2011 ja (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005 kumoamisesta

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: Gabriel Mato

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemien suojelemisesta teknisten toimenpiteiden avulla, neuvoston asetusten (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007 ja (EY) N:o 1224/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1343/2011 ja (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005 kumoamisesta

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0134),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0117/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 13. heinäkuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 7. joulukuuta 2016 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0381/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemien suojelemisesta teknisten toimenpiteiden avulla, neuvoston asetusten (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007 ja (EY) N:o 1224/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1343/2011 ja (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005 kumoamisesta

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemien suojelemisesta teknisten toimenpiteiden avulla, neuvoston asetusten (EY)N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007 ja (EY) N:o 1224/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005 ja komission asetuksen (EY) N:o 494/2002 kumoamisesta

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Nykyisiä sääntöjä on tarpeen yksinkertaistaa, jotta toimijat, kansalliset viranomaiset ja sidosryhmät voivat ymmärtää ja noudattaa niitä paremmin. Neuvoa-antavien toimikuntien kuulemismenettelyä olisi noudatettava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 mukaisesti, ja huomiota olisi kiinnitettävä sen varmistamiseen, että kaikkia säilyttämistä ja kestävyyttä koskevia tavoitteita noudatetaan täysimääräisesti.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b)  Teknisiä toimenpiteitä koskevien nykyisten sääntöjen yksinkertaistaminen ei saisi johtaa säilyttämistä ja kestävyyttä koskevien normien heikentämiseen.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Teknisten toimenpiteiden sääntelyyn on tarpeen laatia kehys. Kyseisessä kehyksessä tulisi esittää yleiset säännöt, joita sovelletaan kaikilla unionin vesillä, ja säätää sellaisten teknisten toimenpiteiden kehittämisestä, joissa otetaan huomioon kalastusten alueelliset ominaispiirteet YKP:lla käyttöönotetun alueellistamisprosessin turvin.

(3)  Teknisten toimenpiteiden sääntelyyn on tarpeen laatia kehys. Kyseisessä kehyksessä tulisi esittää yleiset säännöt, joita sovelletaan kaikilla unionin vesillä, ja säätää sellaisten teknisten toimenpiteiden kehittämisestä, joissa otetaan huomioon kalastusten alueelliset ominaispiirteet YKP:lla käyttöönotetun alueellistamisprosessin turvin. Tämän prosessin avulla olisi voitava yhdistää tehokkaasti yhteiset säännöt ja paikallinen tilanne sekä tilanne alueittain. Prosessi ei saisi kuitenkaan johtaa tietynlaiseen YKP:n jälleenkansallistamiseen, ja on tärkeää, että neuvoa-antavat toimikunnat varmistavat edelleen, että alueellistaminen tapahtuu unionin lähestymistapaa noudattaen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 johdanto-osan 14 kappaleen mukaisesti.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Kehyksen tulisi kattaa kalavarojen pyynti ja aluksesta purkaminen sekä pyydysten käyttö ja kalastustoiminnan vuorovaikutus meriekosysteemien kanssa.

(4)  Kehyksen tulisi kattaa kalavarojen pyynti ja aluksesta purkaminen sekä pyydysten käyttö ja kalastustoiminnan vuorovaikutus meriekosysteemien kanssa, ja siinä olisi myös otettava huomioon sosioekonominen dynamiikka.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Teknisiä toimenpiteitä tulisi tarpeen mukaan soveltaa virkistyskalastukseen, jolla voi olla huomattava vaikutus kala-, äyriäis- ja nilviäiskantoihin.

(6)  Virkistyskalastuksella voi olla huomattava vaikutus meriympäristöön, kalakantoihin ja muiden lajeihin kantoihin, joten siksi siihen olisi sovellettava teknisiä toimenpiteitä.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Virkistyskalastajien (koukku- ja siimakalastuksessa) pyytämien ja vapaaksi päästämien kalojen eloonjäämisastetta olisi pidettävä korkeana, ellei tieteellisen näytön avulla toisin osoiteta.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b)  Purkamisvelvoitetta sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 mukaisesti kaikkien saalisrajoitusten alaisten lajien saaliisiin. Jos virkistyskalastuksessa kuitenkin saadaan näiden lajien yksilöitä saaliiksi ja ne päästetään välittömästi vapaaksi ja tieteellinen näyttö osoittaa, että kyseisten lajien eloonjäämisaste on korkea, kuten voi olla ongintaan tarkoitettuja varusteita käyttävän virkistyskalastajan saaliiksi saamien kalojen tapauksessa, olisi oltava mahdollista jättää kyseinen kalastus purkamisvelvoitteen ulkopuolelle soveltamalla mainitussa asetuksessa säädettyjä menettelyjä ja erityisesti toteuttamalla tätä varten toimenpiteitä monivuotisten suunnitelmien ja/tai poisheittämissuunnitelmien mukaisesti.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Teknisillä toimenpiteillä tulisi edistää YKP:n tavoitteiden saavuttamista eli sitä, että kalastetaan kestävän enimmäistuoton tasoilla, vähennetään ei-toivottuja saaliita ja lopetetaan saaliiden poisheittäminen, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/56/EY18 säädetyn ympäristön hyvän tilan saavuttamista.

(7)  Teknisillä toimenpiteillä tulisi edistää YKP:n tavoitteiden saavuttamista.

__________________

 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (EYVL L 164, 25.6.2008, s. 19).

 

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Teknisten toimenpiteiden olisi oltava oikeasuhteisia asetettuihin tavoitteisiin nähden. Ennen niiden hyväksymistä olisi otettava huomioon niiden todennäköiset taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b)  Teknisten toimenpiteiden ja toimenpideohjelmien valvonnalla ja täytäntöönpanolla sekä tapauskohtaisesti lupien myöntämisellä ja alusten ja tiettyjen pyydysten rakennetta ja toimintaa koskevilla rajoituksilla ei saisi haitata kalastustoimintaa harjoittavien alusten entistä parempien terveys- ja turvallisuusmääräysten toteuttamista.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 c)  Tämän asetuksen mukaisesti hyväksyttyjen teknisten toimenpiteiden olisi oltava johdonmukaisia biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisesti hyväksytyn luonnon monimuotoisuutta koskevan strategisen suunnitelman 2011–2020 kanssa ja tuettava vuoteen 2020 ulottuvan biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategiaa ja erityisesti kalavarojen kestävän käytön varmistamista koskevan tavoitteen ja siihen liittyvien toimien toteuttamista.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Teknisillä toimenpiteillä tulisi eritoten suojella nuorten ja kutevien kalojen yhdyskuntia siten, että käytetään valikoivia pyydyksiä ja toteutetaan välttämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Teknisillä toimenpiteillä tulisi myös minimoida ja mahdollisuuksien mukaan poistaa pyydyksillä meren ekosysteemeihin ja varsinkin herkkiin lajeihin ja luontotyyppeihin olevat vaikutukset. Niillä olisi myös edistettävä sellaisten hoitotoimenpiteiden käyttöönottoa, joilla pyritään täyttämään neuvoston direktiivin 92/43/ETY19, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY20 ja direktiivin 2008/56/EY mukaiset vaatimukset.

(8)  Teknisillä toimenpiteillä tulisi myös edistää eritoten nuorten ja kutevien kalojen yhdyskuntien suojelua siten, että käytetään valikoivia pyydyksiä ja toteutetaan välttämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Teknisillä toimenpiteillä tulisi edistää pyydyksillä meren ekosysteemeille ja varsinkin herkille lajeille ja luontotyypeille aiheutettujen haitallisten seurausten minimointia ja tarvittaessa poistamista. Olisi myönnettävä kannustimia, joilla rohkaistaan käyttämään pyydyksiä ja kalastuskäytäntöjä, joilla on vähäinen vaikutus ympäristöön. Teknisillä toimenpiteillä olisi myös edistettävä sellaisten hoitotoimenpiteiden käyttöönottoa, joilla pyritään täyttämään neuvoston direktiivin 92/43/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY ja direktiivin 2008/56/EY mukaiset vaatimukset.

__________________

__________________

19 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

19 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. ..).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. ..).

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Herkkien lajien tahattomia saaliita olisi torjuttava kokonaisvaltaisesti kaikessa kalastuksessa ja kaikkien pyydystyyppien käytössä, kun otetaan huomioon direktiivien 92/43/ETY, 2009/147/EY ja 2008/56/EY kyseisille lajeille tarjoama korkeatasoinen suoja, lajien erityinen haavoittuvuus ja velvollisuus saavuttaa ympäristön hyvä tila vuoteen 2020 mennessä.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Teknisten toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi olisi vahvistettava ei-toivottujen saaliiden määriin, herkkien lajien sivusaaliiden määriin ja sellaisten merenpohjan elinympäristöjen laajuuteen, joihin kalastus vaikuttaa kielteisesti, liittyvät päämäärät, joissa otetaan huomioon YKP:n tavoitteet, unionin ympäristölainsäädäntö (erityisesti neuvoston direktiivi 92/43 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY21) ja parhaat kansainväliset käytännöt.

(9)  Teknisten toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi olisi vahvistettava säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen saaliiden ja herkkien lajien tahattomien saaliiden sekä kalastuksesta johtuvien meren elinympäristöihin kohdistuvien kielteisten vaikutusten pienentämiseen liittyvät suoritusindikaattorit, joissa otetaan huomioon YKP:n tavoitteet ja unionin ympäristölainsäädäntö (erityisesti direktiivi 92/43, direktiivi 2009/147/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY21).

__________________

__________________

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä mahdollisimman laajalti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/20141 a mukaisesti käytettävissä olevia toimenpiteitä, joilla tuetaan kalastajia teknisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa ja varmistetaan, että YKP:n sosioekonomiset tavoitteet otetaan huomioon.

 

_______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta (EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1).

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Olisi kiellettävä tietyt tuhoa aiheuttavat pyydykset tai menetelmät, joissa käytetään räjähteitä, myrkkyjä, huumaavia aineita, sähkövirtaa, paineilmavasaroita tai muita lyömävälineitä, jalokorallin tai muunlaisten korallien tai korallimaisten lajien keräämiseen tarkoitetut vedettävät laitteet ja kauhat sekä tietyt harppuunat; poikkeuksena on erityistapaus eli sähköpulssitrooli, jota voidaan käyttää tietyin tiukoin edellytyksin.

(11)  Olisi kiellettävä tietyt tuhoa aiheuttavat pyydykset tai menetelmät, joissa käytetään räjähteitä, myrkkyjä, huumaavia aineita, sähkövirtaa, paineilmavasaroita tai muita lyömävälineitä, jalokorallin tai muunlaisten korallien tai korallimaisten lajien keräämiseen tarkoitetut vedettävät laitteet ja kauhat sekä tietyt harppuunat; poikkeuksena on erityistapaus eli sähköpulssitrooli, jota voidaan käyttää tietyin tiukoin edellytyksin. Tässä suhteessa on tarpeen varmistaa, että pulssitroolien kaltaisista innovatiivisista pyydyksistä on olemassa asianmukaista tietämystä, kumulatiiviset vaikutukset mukaan luettuina, ennen kuin pyydys otetaan laajasti käyttöön. Lisäksi olisi toteutettava seurantaa, valvontaa ja arviointia koskeva järjestelmä, jota käytetään täytäntöönpanoon ja tutkimukseen sekä arviointitarkoituksiin. Nykyisistä luvista olisi puolestaan tehtävä tieteellinen uudelleenarviointi, ennen kuin niille myönnetään pysyvästi ”ei-kielletty” asema.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Tarvitaan yksityiskohtaista ja määrällistä tietämystä innovatiivisten pyydysten vaikutuksista, pulssitroolit mukaan luettuina, ja niiden kumulatiivisista vaikutuksista meriympäristöön ja lajeihin, ennen kuin ne otetaan laajasti käyttöön kaupallisessa mittakaavassa. Olisi perustettava tehokas valvonta- ja arviointiohjelma.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Seisovilla verkoilla harjoitettava kalastus ICES-alueilla IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj ja VIIk sekä ICES-suuralueilla VIII, IX, X ja XII linjan 27° W itäpuolella vesillä, joilla kartan mukainen syvyys on yli 600 metriä, olisi STECF:n lausunnon perusteella kiellettävä jatkossakin herkkien syvänmeren lajien suojelemiseksi.

(14)  Seisovilla verkoilla harjoitettava kalastus ICES-alueilla IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj ja VIIk sekä ICES-suuralueilla VIII, IX, X ja XII linjan 27° W itäpuolella vesillä, joilla kartan mukainen syvyys on yli 600 metriä, olisi STECF:n lausunnon perusteella kiellettävä jatkossakin herkkien syvänmeren lajien suojelemiseksi, elleivät jäsenvaltiot osoita STECF:ää kuullen tieteellisillä tutkimuksilla tai toteuttamalla alueellistamista hyödyntäviä hoitotoimia, joihin voivat kuulua muiden muassa alueella toimivien alusten tai kalastuskuukausien vähentäminen, tai monivuotisilla suunnitelmilla, että kyseisessä kalastuksessa saadaan sivusaaliina tai heitetään pois hyvin vähän haita.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Tiettyjen harvinaisten kalalajien, kuten tiettyjen hai- ja rauskulajien, ollessa kyseessä jopa rajoitettu kalastustoiminta voisi vaarantaa vakavasti niiden säilymisen. Tällaisten lajien suojelemiseksi olisi otettava käyttöön niiden yleinen kalastuskielto.

(15)  Tiettyjen kalalajien, jotka ovat harvinaisia tai joiden biologiset ominaisuudet tekevät niistä erityisen alttiita liikakalastukselle, ollessa kyseessä jopa rajoitettu kalastustoiminta voisi vaarantaa vakavasti niiden säilymisen. Tällaisten lajien suojelemiseksi olisi otettava käyttöön niiden yleinen kalastuskielto.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Pyyntialan avustamiseksi purkamisvelvoitteen täytäntöönpanossa jäsenvaltioiden tulisi ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla helpotetaan varastointia ja markkinoiden löytämistä säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienemmille meriympäristön lajeille. Tällaisiin toimenpiteisiin tulisi sisältyä investointituki purkupaikkojen ja suojien rakentamiseksi ja mukauttamiseksi tai investointituki kalastustuotteiden lisäarvon kasvattamiseksi.

(21)  Pyyntialan avustamiseksi purkamisvelvoitteen täytäntöönpanossa ja tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi sen avulla, että velvoitetta noudatetaan täysimääräisesti, jäsenvaltioiden tulisi ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla helpotetaan varastointia ja markkinoiden löytämistä säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienemmille meriympäristön lajeille. Tällaisiin toimenpiteisiin tulisi sisältyä investointituki purkupaikkojen ja suojien rakentamiseksi ja mukauttamiseksi tai investointituki kalastustuotteiden lisäarvon kasvattamiseksi.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Jos tieteelliset lausunnot osoittavat lajien, joihin ei sovelleta saalisrajoituksia ja joihin ei sen vuoksi sovelleta purkamisvelvoitetta, huomattavia ei-toivottuja saaliita, jäsenvaltioiden tulisi toteuttaa pilottihankkeita, joiden tavoitteena on tutkia keinoja tällaisten saaliiden vähentämiseksi ja ottaa käyttöön tarkoituksenmukaisia teknisiä toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(23)  Jos tieteelliset lausunnot osoittavat lajien huomattavia ei-toivottuja saaliita, jäsenvaltioiden tulisi toteuttaa pilottihankkeita, joiden tavoitteena on tutkia keinoja tällaisten saaliiden vähentämiseksi ja ottaa käyttöön tarkoituksenmukaisia teknisiä toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Jos alueellisella tasolla ei ole käytössä teknisiä toimenpiteitä, olisi sovellettava määritettyjä perustason toimenpiteitä. Kyseiset perustason vaatimukset tulisi johtaa nykyisistä teknisistä toimenpiteistä ottaen huomioon STECF:n lausunto ja sidosryhmien näkemykset. Niiden tulisi sisältää vedettävien pyydysten ja seisovien verkkojen perussilmäkoot, säilyttämisen vähimmäisviitekoot, kielto- tai rajoitusalueet, luonnonsuojelutoimenpiteet merinisäkkäiden ja merilintujen sivusaaliiden ehkäisemiseksi tietyillä alueilla sekä muut mahdolliset nykyiset alueellisesti erityiset toimenpiteet, joita edelleen tarvitaan sen varmistamiseksi, että säilyttämistavoitteet saavutetaan edelleen siihen saakka, kun tällaiset toimenpiteet otetaan käyttöön alueellistamisen osana.

(24)  Jos alueellisella tasolla ei ole käytössä teknisiä toimenpiteitä, olisi sovellettava määritettyjä perustason toimenpiteitä. Kyseiset perustason vaatimukset tulisi johtaa nykyisistä teknisistä toimenpiteistä ottaen huomioon STECF:n lausunto ja sidosryhmien näkemykset. Niiden tulisi sisältää vedettävien pyydysten ja seisovien verkkojen perussilmäkoot, säilyttämisen vähimmäisviitekoot, kielto- tai rajoitusalueet, luonnonsuojelutoimenpiteet merinisäkkäiden ja merilintujen tahattomien saaliiden minimoimiseksi ja mahdollisuuksien mukaan lopettamiseksi tietyillä alueilla sekä muut mahdolliset nykyiset alueellisesti erityiset toimenpiteet, joita edelleen tarvitaan sen varmistamiseksi, että säilyttämistavoitteet saavutetaan edelleen siihen saakka, kun tällaiset toimenpiteet otetaan käyttöön alueellistamisen osana.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Jäsenvaltiot voivat yhdessä sidosryhmien kanssa laatia yhteisiä suosituksia tarkoituksenmukaisiksi teknisiksi toimenpiteiksi, jotka poikkeavat perustasosta, YKP:ssa vahvistetun alueellistamismenettelyn mukaisesti.

(25)  Jäsenvaltioiden olisi voitava laatia tiiviissä yhteistyössä asianomaisen neuvoa-antavan toimikunnan kanssa parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin perustuvia yhteisiä suosituksia tarkoituksenmukaisiksi teknisiksi toimenpiteiksi, jotka poikkeavat perustasosta, teknisten toimenpiteiden mukauttamiseksi kalastuksen alueellisiin erityispiirteisiin YKP:ssa vahvistetun alueellistamismenettelyn mukaisesti, vaikka monivuotista suunnitelmaa ei ole.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Tällaisten alueellisten teknisten toimenpiteiden tulisi olla vähintään perustason vaatimuksia vastaavia hyödyntämismallien sekä herkkien lajien ja luontotyyppien suojelun suhteen.

(26)  Alueellistamista olisi sovellettava sellaisten räätälöityjen toimenpiteiden luomisessa, joissa otetaan huomioon jokaisen kalastusalueen erityispiirteet, niiden herkkien lajien ja luontotyyppien suojelu mukaan luettuina. Tällaisten alueellisten teknisten toimenpiteiden olisi oltava kestäviä ja niiden avulla olisi ainakin varmistettava samat hyödyntämismallit ja perustason vaatimuksia vastaava suojelun taso. Kaikkien alueellisten teknisten toimenpiteiden hyväksymisen olisi perustuttava parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 a)  Jäsenvaltioiden alueellisten ryhmien alueellistamisen puitteissa tekemien päätösten olisi täytettävä samat demokraattisen valvonnan vaatimukset kuin kyseisissä jäsenvaltioissa tehtyjen päätösten.

Tarkistus     27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 b)  Alueellistamista pitäisi käyttää välineenä, jolla kannustetaan kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien, myös kansalaisjärjestöjen, osallistumista ja lisätään kalastajien vaikutusmahdollisuuksia ja sitoutumista, jotta nämä voivat tehdä tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden, neuvoa-antavien toimikuntien ja tutkijoiden kanssa sellaisten räätälöityjen toimenpiteiden kehittämiseksi, joissa otetaan huomioon kunkin kalastusalueen erityisominaisuudet ja suojellaan niiden ympäristöoloja.

Tarkistus     28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a)  Jos vain yhtä jäsenvaltiota koskee välitön kalastuksenhoitoetu, on mahdollista esittää ehdotuksia, jotka koskevat yksittäisiä teknisiä toimenpiteitä voimassa olevien säilyttämistoimenpiteiden muuttamiseksi asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien kuulemisen jälkeen.

Tarkistus     29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Kun jäsenvaltioiden alueelliset ryhmät laativat yhteisiä suosituksia perussilmäkokoihin verrattuna vaihtoehtoisten koko- ja lajivalikoivien pyydysten hyväksymiseksi monivuotisissa suunnitelmissa, niiden tulisi varmistaa, että tällaisilla pyydyksillä saavutetaan vähintään samankaltaiset tai paremmat valikoivuusmallit kuin perustason pyydyksillä.

(28)  Kun jäsenvaltioiden alueelliset ryhmät laativat yhteisiä suosituksia perussilmäkokoihin verrattuna vaihtoehtoisten koko- ja lajivalikoivien pyydysten hyväksymiseksi, niiden tulisi varmistaa, että tällaisilla pyydyksillä saavutetaan vähintään samankaltaiset tai paremmat valikoivuusmallit kuin perustason pyydyksillä.

Tarkistus     30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Kun jäsenvaltioiden alueelliset ryhmät laativat yhteisiä suosituksia kielto- tai rajoitusalueiden muuttamiseksi tai tällaisten uusien alueiden vahvistamiseksi monivuotisissa suunnitelmissa nuorten ja kutevien yksilöiden yhdyskuntien suojelemiseksi, niiden tulisi esittää tarkat määrittelyt, laajuus, kesto, pyydyksiä koskevat rajoitukset sekä seuranta- ja valvontajärjestelyt yhteisissä suosituksissaan.

(29)  Kun jäsenvaltioiden alueelliset ryhmät laativat yhteisiä suosituksia kielto- tai rajoitusalueiden muuttamiseksi tai tällaisten uusien alueiden vahvistamiseksi nuorten ja kutevien yksilöiden yhdyskuntien suojelemiseksi, niiden tulisi esittää tarkat määrittelyt, laajuus, kesto, pyydyksiä koskevat rajoitukset sekä seuranta- ja valvontajärjestelyt yhteisissä suosituksissaan.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Kun jäsenvaltioiden alueelliset ryhmät laativat yhteisiä suosituksia säilyttämisen vähimmäisviitekokojen muuttamiseksi tai vahvistamiseksi monivuotisissa suunnitelmissa, niiden tulisi varmistaa, etteivät YKP:n tavoitteet vaarannu, varmistamalla, että meriympäristön lajien nuoria yksilöitä suojellaan samalla kun varmistetaan, etteivät markkinat häiriinny ja ettei luoda markkinoita säilyttämisen vähimmäisviitekokoja pienemmille kaloille.

(30)  Kun jäsenvaltioiden alueelliset ryhmät laativat yhteisiä suosituksia säilyttämisen vähimmäisviitekokojen muuttamiseksi tai vahvistamiseksi, niiden olisi edistettävä YKP:n tavoitteiden saavuttamista varmistamalla, että meriympäristön lajien nuoria yksilöitä suojellaan täysimääräisesti samalla kun varmistetaan, etteivät markkinat häiriinny ja ettei luoda markkinoita säilyttämisen vähimmäisviitekokoja pienemmille kaloille.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Yhteisissä suosituksissa tulisi vaihtoehtona sallia reaaliaikaiset pyyntikiellot yhdistettyinä siirtymistä koskeviin säännöksiin lisätoimenpiteenä nuorten tai kutevien yksilöiden yhdyskuntien suojelemiseksi. Tällaisten kieltoalueiden perustamista ja lakkauttamista koskevat edellytykset sekä seuranta- ja valvontajärjestelyt olisi määriteltävä asianomaisissa yhteisissä suosituksissa.

(31)  Yhteisissä suosituksissa tulisi vaihtoehtona sallia reaaliaikaiset pyyntikiellot yhdistettyinä siirtymistä koskeviin säännöksiin lisätoimenpiteenä nuorten tai kutevien yksilöiden taikka herkkien lajien yhdyskuntien suojelemiseksi. Tällaisten kieltoalueiden perustamista ja lakkauttamista koskevat edellytykset ja tarvittaessa myös poikkeukset sekä seuranta- ja valvontajärjestelyt olisi määriteltävä asianomaisissa yhteisissä suosituksissa.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Innovatiivisten pyydysten vaikutusten tieteellisen arvioinnin perusteella ja STECF:n tehtyä asianmukaisen arvioinnin tällaisten pyydysten käyttö tai uusien pyydysten, kuten sähköpulssitrooli, mukaanotto voidaan sisällyttää vaihtoehdoksi jäsenvaltioista muodostuvien alueellisten ryhmien esittämiin yhteisiin suosituksiin. Innovatiivisten pyydysten käyttöä ei tulisi sallia, jos tieteellinen arvio osoittaa, että pyydysten käyttö johtaa herkkiin luontotyyppeihin ja muihin kuin kohdelajeihin kohdistuviin kielteisiin vaikutuksiin.

(32)  Innovatiivisten pyydysten vaikutusten tieteellisen arvioinnin perusteella ja STECF:n tehtyä asianmukaisen arvioinnin muun muassa tiettyjen pyydysten kielteisistä vaikutuksista sähköpulssitroolin kaltaisten innovatiivisten pyydysten käyttö tai käytön laajentaminen voidaan sisällyttää vaihtoehdoksi jäsenvaltioista muodostuvien alueellisten ryhmien esittämiin yhteisiin suosituksiin. Innovatiivisten pyydysten käyttöä ei tulisi sallia, jos tieteellinen arvio osoittaa, että pyydysten käyttö johtaa merellisiin luontotyyppeihin ja erityisesti herkkiin luontotyyppeihin tai muihin kuin kohdelajeihin kohdistuviin suoriin tai kumulatiivisiin kielteisiin vaikutuksiin taikka vaarantaa merivesien hyvän ekologisen tilan saavuttamisen.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Jotta herkkien lajien sivusaaliit ja pyydyksillä herkkiin luontotyyppeihin olevat vaikutukset voidaan vähentää mahdollisimman pieniksi, jäsenvaltioista muodostuvien alueellisten ryhmien tulisi ottaa käyttöön uusia ehkäiseviä toimenpiteitä kalastuksella herkkiin lajeihin ja luontotyyppeihin olevien vaikutusten pienentämiseksi. Jos tieteellinen näyttö osoittaa, että tällaisten lajien ja luontotyyppien suojelun tasoon kohdistuu vakava uhka, jäsenvaltioiden tulisi ottaa käyttöön tiettyjen pyydysten rakennetta ja toimintaa koskevia lisärajoituksia tai jopa kieltää pyydysten käyttö kyseisellä alueella kokonaan. Tällaisia säännöksiä tulisi erityisesti soveltaa ajoverkkojen käyttöön, sillä ajoverkot ovat tietyillä alueilla johtaneet tuntuviin valaiden ja merilintujen saaliisiin.

(33)  Jotta herkkien lajien tahattomat saaliit ja pyydyksillä herkkiin luontotyyppeihin olevat vaikutukset voidaan vähentää mahdollisimman pieniksi ja mahdollisuuksien mukaan lopettaa, jäsenvaltioista muodostuvien alueellisten ryhmien tulisi ottaa käyttöön uusia ehkäiseviä toimenpiteitä kalastuksella herkkiin lajeihin ja luontotyyppeihin olevien vaikutusten pienentämiseksi. Jos tieteellinen näyttö osoittaa, että tällaisten lajien ja luontotyyppien suojelun tasoon kohdistuu vakava uhka, jäsenvaltioiden tulisi ottaa käyttöön tiettyjen pyydysten rakennetta ja toimintaa koskevia lisärajoituksia tai jopa kieltää pyydysten käyttö kyseisellä alueella kokonaan meriympäristön, paikallisten kalakantojen ja asianomaisten paikallisten rannikkoyhteisöjen suojelemiseksi. Tällaisia säännöksiä tulisi erityisesti soveltaa ajoverkkojen käyttöön, sillä ajoverkot ovat tietyillä alueilla johtaneet tuntuviin valaiden ja merilintujen saaliisiin.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Jotta Koillis-Atlantin kalastuskomission (NEAFC) hyväksymät nykyiset yksityiskohtaiset suositukset voidaan pitää voimassa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat luetteloja haavoittuvista meriekosysteemeistä ja myös tylppäpyrstömolvan ja punasimpun suojelemiseksi toteutettaviin määriteltyihin toimenpiteisiin liittyviä erityisiä teknisiä toimenpiteitä. Komissiolle olisi myös siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä siitä, miten unionin lainsäädäntöön sisällytetään sellaiset NEAFC:n hyväksymien toimenpiteiden tulevat muutokset, jotka koskevat tämän asetuksen tiettyjä nimenomaisesti määriteltyjä muita kuin keskeisiä osia ja joista tulee unionia sitovia kyseisen yleissopimuksen ehtojen mukaisesti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla,

Poistetaan.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Jotta ei estettäisi tieteellistä tutkimusta eikä keinotekoisia palautus- ja siirtoistutuksia, tämän asetuksen säännöksiä ei tulisi soveltaa toimiin, joita tällainen toiminta saattaa edellyttää.

(36)  Jotta ei estettäisi tieteellistä tutkimusta eikä suoria palautus- ja siirtoistutuksia, tämän asetuksen säännöksiä ei tulisi soveltaa toimiin, joita tällainen toiminta saattaa edellyttää.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Jos saatavilla olevista tieteellisistä lausunnoista käy ilmi, että meriympäristön lajien suojelemiseksi tarvitaan heti toimia, komission tulisi pystyä asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa hyväksymään heti sovellettavia delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan teknisiä toimenpiteitä tällaisten uhkien lievittämiseksi tämän asetuksen lisänä tai siitä poiketen tai muutoin unionin lainsäädännön mukaisesti vahvistettujen teknisten toimenpiteiden lisänä tai niistä poiketen. Tällaiset toimenpiteet olisi erityisesti suunniteltava niin, että niillä puututaan odottamattomiin muutoksiin, joita tapahtuu kalakantojen rakenteessa sen vuoksi, että kantaan rekrytoituu paljon tai vähän nuoria kaloja, jotta suojeltaisiin kutevia kaloja, äyriäisiä tai nilviäisiä, jos kannat ovat hyvin alhaiset tai kalakantojen suojelun tasossa tapahtuu muita, kannan tilaa kenties uhkaavia muutoksia. Toimenpiteisiin voisi sisältyä rajoituksia, jotka koskevat vedettävien tai seisovien pyydysten käyttöä tai kalastustoimintaa tietyillä alueilla tai tiettyinä ajanjaksoina.

(37)  Jos parhaista saatavilla olevista tieteellisistä lausunnoista käy ilmi, että meriympäristön lajien ja luontotyyppien suojelemiseksi tarvitaan heti toimia, komission tulisi pystyä asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa hyväksymään heti sovellettavia delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan teknisiä toimenpiteitä tällaisten uhkien lievittämiseksi tämän asetuksen lisänä tai siitä poiketen tai muutoin unionin lainsäädännön mukaisesti vahvistettujen teknisten toimenpiteiden lisänä tai niistä poiketen. Tällaiset toimenpiteet olisi erityisesti suunniteltava niin, että niillä puututaan odottamattomiin muutoksiin, joita tapahtuu kalakantojen rakenteessa sen vuoksi, että kantaan rekrytoituu paljon tai vähän nuoria kaloja tai että herkkiä lajeja saadaan tahattomasti saaliiksi, jotta suojeltaisiin kutevia kaloja, äyriäisiä tai nilviäisiä, jos kannat ovat hyvin alhaiset tai kalakantojen taikka herkkien lajien suojelun tasossa tapahtuu muita, kannan tilaa kenties uhkaavia muutoksia, ja niillä puututaan lajien populaatioiden ja luontotyyppien heikentymiseen, joka johtuu kalastuksen vaikutuksesta, ja toteutetaan kaikki muut tarvittavat säilyttämistoimenpiteet. Tällaisiin toimenpiteisiin voisi sisältyä rajoituksia, jotka koskevat vedettävien tai seisovien pyydysten käyttöä tai kalastustoimintaa tietyillä alueilla tai tiettyinä ajanjaksoina.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotta voidaan päivittää luettelo kaloista, äyriäisistä ja nilviäisistä, joiden kohdennettu kalastus on kielletty; päivittää luettelo herkistä alueista, joilla kalastusta tulisi rajoittaa; hyväksyä teknisiä toimenpiteitä osana monivuotisia suunnitelmia; ja hyväksyä teknisiä toimenpiteitä osana väliaikaisia poisheittämissuunnitelmia. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(38)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotta voidaan määritellä säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen saaliisiin liittyvien teknisten toimenpiteiden tulosindikaattorien vahvistamiseksi tärkein kalastus ja saaliiden taso, jota sovelletaan kyseisiin tärkeimpiin kalastuksiin, ja päivittää luettelo kaloista, äyriäisistä ja nilviäisistä, joiden kohdennettu kalastus on kielletty; päivittää luettelo herkistä alueista, joilla kalastusta tulisi rajoittaa; hyväksyä teknisiä toimenpiteitä osana monivuotisia suunnitelmia tai tarvittaessa monivuotisten suunnitelmien ulkopuolella; ja hyväksyä teknisiä toimenpiteitä osana väliaikaisia poisheittämissuunnitelmia. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, STECF:n arvion perusteella. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Komission olisi viimeistään vuoden 2020 lopussa ja sen jälkeen kolmen vuoden välein annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus tämän asetuksen täytäntöönpanosta jäsenvaltioiden ja asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien toimittamien tietojen perusteella ja STECF:n esitettyä asiasta arvionsa. Kertomuksessa olisi arvioitava, missä laajuudessa teknisillä toimenpiteillä on sekä alueellisesti että unionin tasolla myötävaikutettu tavoitteiden saavuttamiseen ja edistetty tämän asetuksen päämääriä. Kertomuksen perusteella, jos alueellisella tasolla on näyttöä siitä, ettei tavoitteita ja päämääriä ole saavutettu, kyseisen alueen jäsenvaltioiden tulisi toimittaa suunnitelma, jossa esitetään korjaavat toimet, jotka on toteutettava sen varmistamiseksi, että kyseisiin tavoitteisiin ja päämääriin voidaan päästä. Komission tulisi myös ehdottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tähän asetukseen tarvittavia muutoksia kyseisen kertomuksen perusteella.

(40)  Komission olisi viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] ja sen jälkeen kolmen vuoden välein annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus tämän asetuksen täytäntöönpanosta jäsenvaltioiden ja asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien toimittamien tietojen perusteella ja STECF:n esitettyä asiasta arvionsa. Kertomuksessa olisi arvioitava, missä laajuudessa teknisillä toimenpiteillä on sekä alueellisesti että unionin tasolla myötävaikutettu tämän asetuksen tavoitteiden ja suoritusindikaattoreiden tasojen saavuttamiseen. Kertomuksen perusteella, jos alueellisella tasolla on näyttöä siitä, ettei tavoitteita ole saavutettu tai että suoritusindikaattorien taso on epätyydyttävä, kyseisen alueen jäsenvaltioiden tulisi toimittaa suunnitelma, jossa esitetään korjaavat toimet, jotka on toteutettava sen varmistamiseksi, että kyseisiin tavoitteisiin voidaan päästä ja kyseisiä suoritusindikaattoreiden tasoja voidaan parantaa. Komission tulisi myös ehdottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tähän asetukseen tarvittavia muutoksia kyseisen kertomuksen perusteella.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Neuvoston asetuksia (EY) N:o 1967/200629, (EY) N:o 1098/200730, (EY) N:o 1224/200931 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia (EU) N:o 1343/201132 ja (EU) N:o 1380/201333 olisi muutettava.

(42)  Asetuksia (EY) N:o 1967/200629 ja (EY) N:o 1098/200730, neuvoston asetusta (EY) N:o 1224/200931 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1380/201333 olisi muutettava.

__________________

__________________

29 Neuvoston asetus (EY) N:o 1967/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1626/94 kumoamisesta (EUVL L 409, 30.12.2006, s. 11).

29 Neuvoston asetus (EY) N:o 1967/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1626/94 kumoamisesta (EUVL L 409, 30.12.2006, s. 11).

30 Neuvoston asetus (EY) N:o 1098/2007, annettu 18 päivänä syyskuuta 2007, Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 779/97 kumoamisesta (EUVL L 248, 22.9.2007, s. 1).

30 Neuvoston asetus (EY) N:o 1098/2007, annettu 18 päivänä syyskuuta 2007, Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 779/97 kumoamisesta (EUVL L 248, 22.9.2007, s. 1).

31 Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).

31 Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1343/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2001, eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella ja kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 muuttamisesta (EUVL L 347, 30.12.2011, s. 44).

 

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Jotta voidaan täydentää tai muuttaa voimassa olevia yksityiskohtaisia sääntöjä, joilla lainsäädäntöön sisällytetään Välimeren yleisen kalastuskomission (GFCM) hyväksymät suositukset, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat asetuksessa (EU) N:o 1343/2011 vahvistettuja teknisiä toimenpiteitä. Komissiolle olisi myös siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä siitä, miten unionin lainsäädäntöön sisällytetään sellaiset GFCM:n hyväksymien toimenpiteiden tulevat muutokset, jotka koskevat tämän asetuksen tiettyjä nimenomaisesti määriteltyjä muita kuin keskeisiä osia ja joista tulee unionia sitovia GFCM-sopimuksen ehtojen mukaisesti. Asetusta (EU) N:o 1343/2011 olisi muutettava. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla,

Poistetaan.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  pyydysten toimintaa ja kalastustoiminnan vuorovaikutusta meriekosysteemien kanssa.

b)  pyydysten toimintaa.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  kyseisten pyydysten vuorovaikutusta meriekosysteemien kanssa.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tätä asetusta sovelletaan unionin kalastusalusten ja jäsenvaltioiden kansalaisten, sanotun rajoittamatta lippujäsenvaltion ensisijaista vastuuta, 5 artiklassa tarkoitetuilla kalastusalueilla harjoittamaan toimintaan sekä kolmansien maiden lipun alla purjehtivien tai kolmansissa maissa rekisteröityjen kalastusalusten toimintaan, kun kyseiset alukset kalastavat unionin vesillä.

1.  Rajoittamatta 29 artiklan soveltamista tätä asetusta sovelletaan unionin kalastusalusten ja jäsenvaltioiden kansalaisten, sanotun rajoittamatta lippujäsenvaltion ensisijaista vastuuta, 5 artiklassa tarkoitetuilla kalastusalueilla harjoittamaan kaikkeen kalastustoimintaan (virkistys- ja ammattikalastus) sekä kolmansien maiden lipun alla purjehtivien tai kolmansissa maissa rekisteröityjen kalastusalusten toimintaan, kun kyseiset alukset kalastavat unionin vesillä.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Asetuksen 7 ja 14 artiklaa ja liitteissä V–X olevaa A osaa sovelletaan myös virkistyskalastukseen.

2.  Tätä asetusta sovelletaan myös virkistyskalastukseen.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) täytäntöönpanoa tukevina välineinä teknisten toimenpiteiden on myötävaikutettava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa ja erityisesti kyseisen artiklan 2 ja 3 kohdassa sekä 5 kohdan a ja j alakohdassa vahvistettuihin tavoitteisiin.

1.  Teknisten toimenpiteiden on myötävaikutettava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa vahvistettuihin tavoitteisiin.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Lisäksi teknisillä toimenpiteillä on erityisesti

2.  Teknisillä toimenpiteillä on erityisesti edistettävä seuraavien tavoitteiden saavuttamista eli

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  optimoitava hyödyntämismallit meriympäristön lajien nuorten ja kutevien yksilöiden yhdyskuntien suojelemiseksi;

a)  varmistettava kestävät hyödyntämismallit meriympäristön lajien nuorten ja kutevien yksilöiden yhdyskuntien suojelemiseksi; ja toteutettava asianmukaiset suojatoimet;

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  varmistettava, että kalastuksessa saatavat direktiiveissä 92/43/ETY ja 2009/147/EY lueteltujen meriympäristön lajien ja muiden herkkien lajien sivusaaliit vähennetään mahdollisimman pieniksi ja mahdollisuuksien mukaan lopetetaan niin, että ne eivät muodosta uhkaa kyseisten lajien suojelun tasolle;

b)  varmistettava, että kalastuksessa saatavat erityisesti direktiiveissä 92/43/ETY ja 2009/147/EY lueteltujen herkkien meriympäristön lajien tahattomat saaliit vähennetään mahdollisimman pieniksi ja mahdollisuuksien mukaan lopetetaan;

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  varmistettava, että kalastuksesta merellisiin luontotyyppeihin aiheutuvat ympäristövaikutukset minimoidaan ja mahdollisuuksien mukaan poistetaan niin, että ne eivät muodosta uhkaa kyseisten luontotyyppien suojelun tasolle;

c)  varmistettava muun muassa asianmukaisia kannustimia käyttämällä, että kalastuksesta merellisiin luontotyyppeihin aiheutuvat kielteiset ympäristövaikutukset minimoidaan ja mahdollisuuksien mukaan poistetaan;

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  myötävaikutettava siihen, että käytössä on kalastuksenhoitotoimenpiteet direktiivien 92/43/ETY, 2009/147/EY, 2008/56/EY ja 2000/60/EY mukaisten velvollisuuksien noudattamiseksi.

d)  otettava käyttöön kalastuksenhoitotoimenpiteet direktiivien 92/43/ETY, 2009/147/EY, 2008/56/EY ja 2000/60/EY mukaisten velvollisuuksien noudattamiseksi.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Päämäärät

Tulosindikaattorit

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Teknisillä toimenpiteillä pyritään seuraaviin päämääriin:

1.  Sen arvioimiseksi, edistävätkö tekniset toimenpiteet 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista, on käytettävä seuraavia tulosindikaattoreita:

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  varmistetaan, että säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien meriympäristön lajien saaliit eivät asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan mukaisesti ylitä viittä tilavuusprosenttia;

a)  missä määrin säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien meriympäristön lajien saaliit pienenevät asteittain tietyille tasoille tärkeimmän kalastuksen osalta;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  varmistetaan, että merinisäkkäiden, meressä elävien matelijoiden, merilintujen ja muiden lajien, joita ei hyödynnetä kaupallisesti, sivusaaliit eivät ylitä unionin lainsäädännössä ja kansainvälisissä sopimuksissa vahvistettuja tasoja;

b)   missä määrin merinisäkkäiden, meressä elävien matelijoiden, merilintujen ja muiden lajien, joita ei hyödynnetä kaupallisesti, tahattomat saaliit pienenevät asteittain ja mahdollisuuksien mukaan loppuvat;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  varmistetaan, että kalastustoiminnalla merenpohjaan olevat ympäristövaikutukset eivät ylitä tasoja, jotka ovat tarpeen ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi kunkin direktiivin 2008/56/EY yhteydessä arvioidun luontotyypin osalta kullakin merialueella tai osa-alueella suhteessa sekä luontotyypin laatuun että siihen alueelliseen laajuuteen, jolla vaaditut tasot on saavutettava.

c)  missä määrin merelliseen elinympäristöön, mukaan lukien merenpohjan herkät elinympäristöt, kohdistuvia kielteisiä ympäristövaikutuksia minimoidaan ja pidetään alemmalla tasolla kuin taso, joka on tarpeen ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi erityisesti kunkin direktiivin 2008/56/EY yhteydessä arvioidun luontotyypin osalta kullakin merialueella tai osa-alueella suhteessa sekä luontotyypin laatuun että siihen alueelliseen laajuuteen, jolla vaaditut tasot on saavutettava.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi tämän asetuksen 32 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/201318 artiklan mukaisesti määrittelemällä tämän artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamista varten

 

a)   kyseisessä alakohdassa tarkoitettu tärkein kalastus;

 

b)  säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien meriympäristön lajien nykyisten saaliiden taso kunkin tärkeimmän kalastuksen osalta jäsenvaltioiden viitevuosilta 2013–2015 toimittamien tietojen perusteella;

 

c)   erityistasot, joille säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien meriympäristön lajien saaliit kunkin tärkeimmän kalastuksen osalta on pienennettävä, jotta voidaan saavuttaa kestävimpien hyödyntämismallien tavoite ja suojella nuoria yksilöitä.

 

Vahvistettaessa ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettuja erityistasoja on otettava huomioon muun muassa STECF:ltä saatavat parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot sekä nykyiset ja tulevat tekniset mahdollisuudet, jotka liittyvät säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien meriympäristön lajien saaliiden välttämiseen.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Edellä 1 a kohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten osalta jäsenvaltiot voivat antaa yhteisen suosituksen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c.  Jos yhteistä suositusta ei ole annettu tämän artiklan 1 b kohdassa asetettuun määräaikaan mennessä tai jos jäsenvaltioiden antaman yhteisen suosituksen ei katsota vastaavan tämän asetuksen tavoitteita, komissio antaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 6 kohdasta poiketen delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi määrittämällä tämän artiklan 1 a kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut seikat tämän asetuksen 32 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 d kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 d.  Jotta säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien meriympäristön lajien saaliita voidaan vähentää asteittain tasoille, joilla varmistetaan kestävät hyödyntämismallit, 1 a kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettuja erityistasoja on tarkasteltava kolmen vuoden välein 1 a, 1 b ja 1 c kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja niitä on tarvittaessa alennettava entisestään parhaan käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen sekä tällaisten saaliiden välttämiseen liittyvien nykyisten ja tulevien teknisten mahdollisuuksien mukaisesti.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

4 artiklan 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Sitä, missä määrin näihin päämääriin on päästy, tarkastellaan osana 34 artiklassa säädettyä raportointimenettelyä.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu arviointi suoritetaan 34 artiklassa säädetyn raportointimenettelyn yhteydessä.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ’Pohjanmerellä’ tarkoitetaan ICES-alueita IIa, IIIa ja IV;

a)  ’Pohjanmerellä’ tarkoitetaan ICES-alueiden34 IIa, IIIa ja IV unionin vesialueita;

__________________

__________________

34   34 ICES-alueet (International Council for the Exploration of the Sea eli Kansainvälinen merentutkimusneuvosto), sellaisena kuin ne ovat määriteltyinä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 218/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 70).

34   34 ICES-alueet (International Council for the Exploration of the Sea eli Kansainvälinen merentutkimusneuvosto), sellaisena kuin ne ovat määriteltyinä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 218/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 70).

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

5 artiklan 1 kohdan c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ’luoteisilla vesillä’ tarkoitetaan ICES-suuralueita V (ei kuitenkaan Va eikä unionin ulkopuoliset alueen Vb vedet), VI ja VII;

c)  ’luoteisilla vesillä’ tarkoitetaan ICES-suuralueiden V, VI ja VII unionin vesialueita;

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  ’syrjäisimmillä alueilla’ tarkoitetaan perussopimuksen 349 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja syrjäisimpiä alueita ympäröiviä vesiä jaettuina kolmeen merialueeseen: Länsi-Atlantti, Itä-Atlantti ja Intian valtameri;

g)  ’Intian valtameren ja Länsi-Atlantin Euroopan unionin vesillä’ tarkoitetaan Guadeloupea, Ranskan Guayanaa, Martiniquea, Mayottea, Réunionia ja Saint-Martinia ympäröiviä vesiä, jotka kuuluvat jäsenvaltion suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’hyödyntämismallilla’ tarkoitetaan sitä, miten kalastuspaine jaetaan läpi kannan ikäprofiilin;

1)  ’hyödyntämismallilla’ tarkoitetaan sitä, miten kalastuskuolevuus jaetaan läpi kannan ikä- ja kokoprofiilin;

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  ’valikoivuudella’ tarkoitetaan kvantitatiivista ilmaisua, joka esitetään todennäköisyytenä saada saaliiksi tietyn kokoisia kaloja tietyn kokoisella silmäkoolla (tai koukulla);

2)  ’valikoivuudella’ tarkoitetaan todennäköisyyttä saada saaliiksi tietyn lajisia tai kokoisia kaloja tietyntyyppisillä pyydyksillä;

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  ’valikoivalla kalastuksella’ tarkoitetaan pyyntimenetelmän kykyä yksilöidä ja pyytää kalaa, äyriäisiä tai nilviäisiä koon ja lajityypin mukaan kalastustoimen aikana niin, että muut kuin kohdelajit voidaan välttää tai päästää takaisin vahingoittumattomina;

Poistetaan.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  ’kohdennetulla kalastuksella’ tarkoitetaan tietyn lajin tai lajiyhdistelmän kalastamista niin, että kyseisen lajin / kyseisten lajien kokonaissaalis on yli 50 prosenttia saaliin taloudellisesta arvosta;

4)  ’kohdennetulla kalastuksella’ tarkoitetaan pyyntiponnistusta, joka kohdistetaan tiettyihin lajeihin tai lajien ryhmään, joiden tarkka koostumus vaihtelee kalastuksesta riippuen ja joiden kalastuksessa käytettävien silmäkokojen ja valikoivien laitteiden teknisiä vähimmäisvaatimuksia koskevat säännöt vahvistetaan alueellisella tasolla;

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a)  ’lajien suojelun tasolla’ tarkoitetaan direktiivin 92/43/ETY 1 artiklan i alakohdassa määriteltyä lajien suojelun tasoa;

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b)  ’luontotyypin suojelun tasolla’ tarkoitetaan direktiivin 92/43/ETY 1 artiklan e alakohdassa määriteltyä luontotyypin suojelua;

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(7)  ’herkällä lajilla’ tarkoitetaan lajia, jonka suojelun tasoon, myös lajin elinympäristöön, levinneisyyteen sekä populaation kokoon ja tilaan, vaikuttavat kielteisesti ihmisen toiminnan, myös kalastustoiminnan, aiheuttamat paineet. Herkkiin lajeihin kuuluvat erityisesti direktiivin 92/43/ETY liitteissä II ja IV luetellut lajit, direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan kuuluvat lajit ja lajit, joiden suojelu on tarpeen direktiivin 2008/56/EY mukaisen ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi;

(7)  ’herkällä lajilla’ tarkoitetaan lajia, jonka suojelun tasoon, myös lajin elinympäristöön, levinneisyyteen taikka populaation kokoon tai tilaan, vaikuttavat kielteisesti ihmisen toiminnan, myös kalastustoiminnan, aiheuttamat paineet. Herkkiin lajeihin kuuluvat erityisesti direktiivin 92/43/ETY liitteissä II ja IV luetellut lajit, direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan kuuluvat lajit ja lajit, joiden suojelu on tarpeen direktiivin 2008/56/EY mukaisen ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi;

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

8)  ’pienillä pelagisilla lajeilla’ tarkoitetaan makrillia, silliä ja silakkaa, piikkimakrillia, sardellia, sardiinia, mustakitaturskaa, hopeakuoretta, kilohailia ja karjukalaa;

8)  ’pienillä pelagisilla lajeilla’ tarkoitetaan muiden muassa makrillia, silliä ja silakkaa, piikkimakrillia, sardellia, sardiinia, mustakitaturskaa, hopeakuoretta, kilohailia, karjukalaa, bogaa, kultasardiinia ja pilkkapyrstösardiinia;

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a)  ’passiivisia pyydyksiä käyttävällä perinteisellä (kotitarve)kalastuksella’ tarkoitetaan muuta kuin kaupallista kalastustoimintaa, jolla meren eläviä luonnonvaroja hyödynnetään pienessä mittakaavassa ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön ja yksinomaan perinteisiä kalastusvälineitä ja -menetelmiä hyväksikäyttäen;

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

10)  ’neuvoa-antavilla toimikunnilla’ tarkoitetaan YKP:n yhteydessä perustettuja osallisryhmiä tavoitteena edistää kaikkien sidosryhmien tasapuolista edustusta ja YKP:n tavoitteiden saavuttamista;

10)  ’neuvoa-antavilla toimikunnilla’ tarkoitetaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 43 artiklan mukaisesti perustettuja osallisryhmiä, jotka harjoittavat toimintaansa kyseisen asetuksen 44 ja 45 artiklan ja sen liitteen III mukaisesti;

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

11)  ’troolilla’ tarkoitetaan pyydystä, jota vedetään aktiivisesti yhdellä tai useammalla kalastusaluksella ja joka muodostuu verkosta, jolla on kartion tai pyramidin muotoinen runko (troolin runko), jonka takaosan sulkee perä; ’vedettävillä pyydyksillä’ tarkoitetaan mitä tahansa trooleja, ankkuroituja kierrenuottia ja niiden kaltaisia pyydyksiä, joiden runko on kartion tai pyramidin muotoinen ja joiden takaosan sulkee pussi (perä), tai pyydyksiä, joissa on kaksi pitkää sivua, runko ja pussi (perä) ja joita liikutellaan aktiivisesti vedessä;

11)  ’troolilla’ tarkoitetaan pyydystä, joka koostuu verkosta, jota vedetään aktiivisesti yhdellä tai useammalla kalastusaluksella ja jonka takaosan sulkee perä;

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a)  ’vedettävillä pyydyksillä’ tarkoitetaan mitä tahansa trooleja, ankkuroituja kierrenuottia ja niiden kaltaisia pyydyksiä, joita yksi tai useat alukset tai jokin muu mekaaninen järjestelmä liikuttelevat aktiivisesti vedessä;

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

12)  ’pohjatroolilla’ tarkoitetaan troolia, joka on suunniteltu ja varustettu toimimaan merenpohjassa tai sen lähellä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

13)  ’pohjapyyntiin tarkoitetulla paritroolilla’ tarkoitetaan pohjatroolia, jota vetää yhtä aikaa kaksi venettä, yksi troolin kummallakin puolella. Troolin vaakasuunnassa olevaa aukkoa pitää auki kahden pyydystä vetävän aluksen välinen etäisyys;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

15)  ’puomitroolilla’ tarkoitetaan troolipyydystä, jonka verkko pidetään vaakatasossa avoinna teräs- tai puutangon eli puomin avulla, jonka verkko on varustettu pohjaköysillä ja ketjumatoilla tai pohjaketjuilla ja jota vedetään aktiivisesti pitkin pohjaa;

15)  ’puomitroolilla’ tarkoitetaan troolipyydystä, jonka verkko pidetään vaakatasossa avoinna puomin, siipiverkkojen tai muiden vastaavien laitteiden avulla;

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

16)  ’sähköpulssitroolilla’ tarkoitetaan pyyntimenetelmää, jossa käytetään sähkökenttää kalan pyytämiseksi. Pulssitroolipyydys koostuu pyydykseen vetosuunnan mukaisesti kiinnitetyistä elektrodeista, jotka antavat lyhyitä sähköpulsseja;

16)  ’sähköpulssitroolilla’ tarkoitetaan troolia, jossa käytetään sähköpulssivirtaa meren elollisten luonnonvarojen pyytämiseksi;

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 17 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

17 a)  ’rantanuotalla’ tarkoitetaan saartopyydyksiä ja vedettäviä verkkoja, jotka heitetään aluksesta ja jotka vedetään rannalta tai rannalle kiinnitetystä tai ankkuroidusta aluksesta;

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 20 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

20)  ’seisovilla verkoilla’ tarkoitetaan mitä tahansa tavallisia verkkoja, pussiverkkoja tai riimuverkkoja, jotka on joko ankkuroitu merenpohjaan (verkot tai ankkuroidut verkot) tai joiden annetaan ajelehtia vuoroveden mukaan (ajoverkot), jotta kalat uisivat niihin ja takertuisivat verkkoon tai jäisivät kiinni verkon silmiin;

20)  ’seisovilla verkoilla’ tarkoitetaan mitä tahansa tavallisia verkkoja, pussiverkkoja tai riimuverkkoja, jotka on ankkuroitu merenpohjaan (verkot tai ankkuroidut verkot), jotta kalat uisivat niihin ja takertuisivat verkkoon tai jäisivät kiinni verkon silmiin;

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

21)  ’ajoverkolla’ tarkoitetaan verkkoa, joka muodostuu yhdestä tai useammasta havasseinästä, jotka on kiinnitetty samansuuntaisesti yhteen tai useampaan yläpaulaan, ja joka pysyy kellukkeiden avulla pinnan tuntumassa tai tietyllä etäisyydellä sen alapuolella ja joka ajelehtii virtausten mukana joko irrallisena tai sen aluksen mukana, johon se on kiinnitetty. Siinä voi olla laitteita, joilla pyritään vakauttamaan verkkoa tai rajoittamaan sen ajelehtimista, kuten ajoankkuri tai verkon yhteen päähän kiinnitetty pohja-ankkuri;

21)  ’ajoverkolla’ tarkoitetaan verkkoa, joka pysyy kellukkeiden avulla pinnan tuntumassa tai tietyllä etäisyydellä sen alapuolella ja joka ajelehtii virtausten mukana joko irrallisena tai sen aluksen mukana, johon se on kiinnitetty. Siinä voi olla laitteita, joilla pyritään vakauttamaan verkkoa tai rajoittamaan sen ajelehtimista;

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

22)  ankkuroidulla verkolla’ tarkoitetaan yhdestä verkkoliinasta tehtyä verkkoa, joka pysyy vedessä pystysuorassa kohojen ja painojen avulla. Sillä pyydetään elollisia vesiluonnonvaroja saamalla ne jäämään kiinni verkon silmiin, ja se on kiinnitetty tai voidaan kiinnittää millä tahansa keinolla merenpohjaan;

22)  ’verkolla’ tarkoitetaan yhdestä verkkoliinasta tehtyä seisovaa pyydystä, joka pysyy vedessä pystysuorassa kohojen ja painojen avulla;

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 23 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

23)  ’ankkuroidulla pussiverkolla’ tarkoitetaan yhtenäistä havasseinää, joka on varustettu niin, että havas roikkuu köysistä löysemmin kuin tavallisessa verkossa. Tavallisesti pussiverkot ovat tiukemmin kiinni yläköydessä eivätkä ne kohoa pyynnin aikana niin korkealle kuin ankkuroitavat verkot keskimäärin, ja ne kiinnitetään tai voidaan kiinnittää millä tahansa keinolla merenpohjaan;

23)  ’pussiverkolla’ tarkoitetaan seisovaa verkkoa, joka koostuu havasseinästä, joka on varustettu niin, että havas roikkuu köysistä löysemmin kuin tavallisessa verkossa;

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 24 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

24)  ’ankkuroidulla riimuverkolla’ tarkoitetaan verkkoa, joka on tehty kahdesta tai useammasta havaskerroksesta, jossa kahden uloimman suurisilmäisen kerroksen välissä on ohut pienisilmäinen havas ja joka kiinnitetään tai voidaan kiinnittää millä tahansa keinolla merenpohjaan;

24)  ’riimuverkolla’ tarkoitetaan seisovaa verkkoa, joka on tehty kahdesta tai useammasta havaskerroksesta, jossa kahden uloimman suurisilmäisen kerroksen välissä on pienisilmäinen havas;

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 26 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

26)  ’pitkäsiimalla’ tarkoitetaan pyydystä, joka koostuu selkäsiimasta, joskus huomattavan pitkästä, johon perukkeet syötillisine tai syötittömine koukkuineen kiinnitetään säännöllisin etäisyyksin. Selkäsiima ankkuroidaan joko vaakasuunnassa tai lähelle pohjaa, pystysuunnassa tai sen voidaan antaa ajelehtia lähellä pintaa;

26)  ’pitkäsiimalla’ tarkoitetaan pyydystä, joka koostuu pituudeltaan vaihtelevasta selkäsiimasta, johon perukkeet (tapsit) koukkuineen kiinnitetään etäisyyksin, jotka vaihtelevat kohdelajin mukaan. Selkäsiima ankkuroidaan joko vaakasuunnassa tai lähelle pohjaa, pystysuunnassa tai sen voidaan antaa ajelehtia lähellä pintaa;

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 27 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

27)  ’erilaisilla merroilla’ tarkoitetaan äyriäisten tai kalojen pyydystämiseen tarkoitettuja häkkien tai korien muotoisia ansoja, joissa on yksi tai useampi suuaukko ja jotka on tehty eri materiaaleista ja jotka sijoitetaan merenpohjaan yksittäin tai riveihin ja kiinnitetään niiden sijainnin osoittaviin pinnalla kelluviin poijuihin;

27)  ’erilaisilla merroilla’ tarkoitetaan äyriäisten, nilviäisten tai kalojen pyydystämiseen tarkoitettuja häkkien tai korien muotoisia ansoja, joissa on yksi tai useampi suuaukko ja jotka sijoitetaan merenpohjaan tai ripustetaan sen yläpuolelle yksittäin tai riveihin ja kiinnitetään niiden sijainnin osoittaviin pinnalla kelluviin poijuihin;

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 28 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

28)  ’käsisiimalla’ tarkoitetaan pyyntimenetelmää, jossa käsissä pidetään yhtä siimaa. Siimaan kiinnitetään yksi tai useampi viehe tai syötillinen koukku;

28)  ’käsisiimalla’ tarkoitetaan käsissä pidettävää yhtä siimaa, johon kiinnitetään yksi tai useampi viehe tai syötillinen koukku;

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 29 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

29)  ’Pyhän Andreaksen ristillä’ tarkoitetaan kauhaa, joka saksimaista toimintaa käyttäen pyydystää esimerkiksi simpukoita tai jalokorallia merenpohjasta;

29)  ’Pyhän Andreaksen ristillä’ tarkoitetaan kauhaa, joka voi saksimaista toimintaa käyttäen pyydystää esimerkiksi simpukoita tai jalokorallia merenpohjasta;

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

30)  ’perällä’ tarkoitetaan troolin perimmäisintä, joko lieriön muotoista, eli kehältään kauttaaltaan samanlaista, tai muodoltaan kapeneva osaa. Perä koostuu yhdestä tai useammasta samaa silmäkokoa olevasta paneelista (havaskappaleesta), jotka on kiinnitetty toisiinsa sivuistaan troolin akselin suuntaisesti vahvikejameella, johon voidaan kiinnittää sivuköysi. Sääntelytarkoituksissa peränä pidetään verkon 50 viimeistä silmää;

30)  ’perällä’ tarkoitetaan troolin perimmäisintä, joko lieriön muotoista, eli kehältään kauttaaltaan samanlaista, tai muodoltaan kapeneva osaa. Perä koostuu yhdestä tai useammasta paneelista (havaskappaleesta), jotka on kiinnitetty toisiinsa sivuistaan. Sääntelytarkoituksissa peränä pidetään verkon 50 viimeistä silmää;

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 31 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

31)  ’silmäkoolla’ tarkoitetaan vedettävän pyydyksen perän silmäkokoa mitattuna komission asetuksessa (EY) N:o 517/200840 säädetyn menettelyn mukaisesti;

31)  ’silmäkoolla’ tarkoitetaan

 

a)   solmullisissa verkoissa kahden vastakkaisen solmun välistä pisintä etäisyyttä samassa, täysin levitetyssä silmässä;

 

b)   solmuttomissa verkoissa kahden vastakkaisen kulman välistä etäisyyttä pisimpään akseliin nähden samassa, täysin levitetyssä silmässä;

__________________

 

40 Komission asetus (EY) N:o 517/2008, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kalaverkkojen silmäkoon ja langan paksuuden määrittämisen osalta (EUVL L 151, 11.6.2008, s. 5).

 

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 32 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

32)  ’neliösilmällä’ tarkoitetaan silmän muotoa, joka syntyy, kun syvyyssuunnasta 45°:ta poikkeava havas kiinnitetään niin, että silmätangot kulkevat samansuuntaisesti ja 90°:n kulmassa troolin pituusakseliin nähden;

32)  ’neliösilmällä’ tarkoitetaan nelisivuista silmää, joka muodostuu kahdesta samansuuntaisesta ja -pituisesta silmätankoparista, joista yksi on samansuuntainen ja toinen suorassa kulmassa verkon pituusakseliin nähden;

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 33 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

33)  ’vinoneliösilmällä’ tarkoitetaan havaksen silmien tavallista vinoneliömuotoa;

33)  ’vinoneliösilmällä’ tarkoitetaan neljästä samanpituisesta silmätangosta koostuvaa silmää, jonka kaksi lävistäjää ovat kohtisuorassa verkon pituusakseliin nähden ja yksi lävistäjä on samansuuntainen sen kanssa;

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 36 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

36)  ’seulaverkolla’ tarkoitetaan laitetta, joka on kiinnitetty katkaraputroolin koko kehälle lähelle puomia ja joka kapenee kärjeksi, jossa se kiinnittyy katkaraputroolin alahavakseen. Poistumisreikä on se aukko, jossa seulaverkko ja perä kohtaavat ja jonka ansiosta lajit tai yksilöt, jotka ovat liian isoja kulkemaan seulan läpi, pääsevät pyydyksestä pois, kun taas katkaravut kulkeutuvat seulan läpi perään;

Poistetaan.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 38 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

38)  ’vedessäoloajalla’ tarkoitetaan aikaa siitä hetkestä, kun verkot lasketaan veteen, siihen hetkeen, kun verkot on kokonaisuudessaan nostettu kalastusalukselle;

38)  ’vedessäoloajalla’ tarkoitetaan aikaa siitä hetkestä, kun pyydys lasketaan veteen, siihen hetkeen, kun se on kokonaisuudessaan nostettu kalastusalukselle;

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 39 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

39)  ’pyydysten seuranta-antureilla’ tarkoitetaan sähköisiä etäantureita, jotka voidaan asentaa trooleihin tai kurenuottiin seuraamaan keskeisiä suoritusparametreja, kuten troolin ovien välistä etäisyyttä tai saaliin suuruutta;

39)  ’pyydysten seuranta-antureilla’ tarkoitetaan sähköisiä etäantureita, jotka kiinnitetään pyydyksiin seuraamaan keskeisiä parametreja, kuten troolin ovien välistä etäisyyttä tai saaliin määrää;

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 39 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

39 a)  ’painollisella siimalla’ tarkoitetaan syötillisillä koukuilla varustettua siimaa, johon on lisätty painoja lisäämään sen uppoamisnopeutta ja siten lyhentämään aikaa, jonka se on alttiina merilinnuille;

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 40 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

40)  ’akustisilla karkoitinlaitteilla’ tarkoitetaan etälaitteita, joilla merinisäkkäiden kaltaiset lajit saadaan tietoisiksi pyydyksistä ja varomaan niitä lähettämällä akustisia signaaleja;

40)  ’akustisilla karkoitinlaitteilla’ tarkoitetaan laitteita, jotka lähettävät akustisia signaaleja, joiden tarkoituksena on karkottaa merinisäkkäiden kaltaiset lajit pyydyksistä;

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 42 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

42)  ’saaliin arvon nostamisella’ tarkoitetaan käytäntöä, jossa alhaisin hinnoin myytävät saalisrajoitusten alaiset kalat heitetään pois, vaikka ne olisi voinut purkaa aluksesta laillisesti, jotta satamaan tuodun kalan taloudellinen tai rahallinen kokonaisarvo saataisiin maksimoitua;

42)  ’saaliin arvon nostamisella’ tarkoitetaan käytäntöä, jossa alhaisin hinnoin myytävät saalisrajoitusten alaiset kalat heitetään pois, vaikka ne olisi pitänyt purkaa aluksesta laillisesti, jotta satamaan tuodun kalan taloudellinen tai rahallinen kokonaisarvo saataisiin maksimoitua;

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 43 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

43 a)  ’merkittävillä haittavaikutuksilla’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 734/2008 2 artiklan c alakohdassa määriteltyjä haittavaikutuksia;

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 45 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

45 a)  ’suoritusindikaattoreilla’ tarkoitetaan parametreja, joiden tarkoituksena on arvioida teknisten toimenpiteiden tehokkuutta.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  kaikenlaiset ammukset;

g)  kaikenlaiset ammukset, lukuun ottamatta niitä, joita käytetään kasseissa kasvatettujen tai rysällä pyydettyjen tai virkistyskalastuksessa atraimella tai harppuunalla paineilmalaitetta käyttämättä auringonlaskusta aamunkoittoon pyydettyjen tonnikalojen tappamiseen;

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Vedettävien pyydysten osia ei saa valmistaa käyttäen silmäkokoa, joka on pienempi kuin perän silmäkoko. Tätä säännöstä ei sovelleta pyydysten seuranta-antureiden kiinnittämiseen käytettyihin havaslaitteisiin.

1.  Vedettävien pyydysten osat eivät saa olla silmäkokoa, joka on pienempi kuin perän silmäkoko. Tätä säännöstä ei sovelleta pyydysten seuranta-antureiden kiinnittämiseen käytettyihin havaslaitteisiin tai valikoiviin laitteisiin, joilla parannetaan meriympäristön lajien koko- tai lajivalikoivuutta.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  On kiellettyä valmistaa perää tai kiinnittää laitetta, joka haittaa tai muulla tavoin tehokkaasti pienentää perän tai vedettävän pyydyksen minkä tahansa osan silmäkokoa. Tämä säännös ei estä käyttämästä erityisiä laitteita, joilla vähennetään kulumista, lujitetaan pyydystä tai vähennetään saaliin karkaamista vedettävien pyydysten etuosasta.

3.  On kiellettyä käyttää tai kuljettaa kalastusaluksella laitetta, joka haittaa tai muulla tavoin tehokkaasti pienentää perän tai vedettävän pyydyksen minkä tahansa osan silmäkokoa. Tämä säännös ei estä käyttämästä erityisiä laitteita, joilla vähennetään kulumista, lujitetaan pyydystä tai vähennetään saaliin karkaamista vedettävien pyydysten etuosasta, tai asentamasta saaliiden valvontaan tarkoitettuja laitteita.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Seisovien verkkojen käyttöä koskevat yleiset rajoitukset

Seisovien verkkojen ja ajoverkkojen käyttöä koskevat yleiset rajoitukset

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  valkotonnikala (Thunnus alalunga),

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  On kiellettyä käyttää ankkuroitavia verkkoja, pussiverkkoja tai riimuverkkoja missään sellaisessa paikassa, jonka kartan mukainen syvyys on yli 600 metriä.

5.  On kiellettyä käyttää ankkuroitavia verkkoja, pussiverkkoja tai riimuverkkoja missään sellaisessa paikassa, jonka kartan mukainen syvyys on yli 200 metriä.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Sen estämättä, mitä 5 kohdassa säädetään,

 

a)   liitteessä V olevan C osan 6 kohdassa, liitteessä VI olevan C osan 6 ja 9 kohdassa ja liitteessä VII olevan C osan 4 kohdassa täsmennettyjä erityisiä poikkeuksia sovelletaan, jos kartan mukainen syvyys on 200–600 metriä;

 

b)   ankkuroitavien verkkojen, pussiverkkojen ja riimuverkkojen käyttö paikassa, jonka kartan mukainen syvyys on yli 200 metriä, sallitaan 5 artiklan e alakohdassa määritellyllä kalastusalueella.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Direktiivin 92/43/ETY liitteessä IV tarkoitettujen kala-, äyriäis- ja nilviäislajien tarkoituksellinen pyytäminen, aluksella pitäminen, jälleenlaivaaminen ja aluksesta purkaminen on kiellettyä, paitsi jos on myönnetty poikkeuslupa mainitun direktiivin 16 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja lajeja saadaan sivusaaliiksi, niitä ei saa vahingoittaa ja yksilöt on päästettävä heti takaisin mereen.

3.  Jos 2 kohdassa tarkoitettuja lajeja saadaan tahattomasti saaliiksi, niitä ei saa vahingoittaa ja yksilöt on päästettävä heti takaisin mereen.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta, jos lippujäsenvaltiolla on virallinen ohjelma, joka koskee liitteessä I lueteltujen lajien yksilöiden keräämistä ja tieteellistä tutkimusta.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Siinä tapauksessa, että parhaiden saatavilla olevien tieteellisten lausuntojen mukaan on tarpeen muuttaa liitteessä I olevaa luetteloa lisäämällä siihen uusia lajeja, jotka tarvitsevat suojelua, komissiolle siirretään valta hyväksyä tällaiset muutokset delegoiduilla säädöksillä 32 artiklan mukaisesti.

4.  Siinä tapauksessa, että parhaiden saatavilla olevien tieteellisten lausuntojen mukaan on tarpeen muuttaa liitteessä I olevaa luetteloa lisäämällä siihen uusia lajeja, jotka tarvitsevat suojelua, tai poistamalla lajeja, joiden ei enää tarvitse olla luettelossa, komissiolle siirretään valta hyväksyä tällaiset muutokset delegoiduilla säädöksillä 32 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksytyillä toimenpiteillä pyritään 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistetun päämäärän saavuttamiseen.

5.  Tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti ennen toimenpiteiden toteuttamista on suoritettava indikaattorien arviointi 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen suoritusindikaattorien mukaisesti.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Merinisäkkäiden, merilintujen ja meressä elävien matelijoiden sivusaaliit

Merinisäkkäiden, merilintujen ja meressä elävien matelijoiden saaliit

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos 1 kohdassa tarkoitettuja lajeja saadaan sivusaaliiksi, niitä ei saa vahingoittaa ja yksilöt on päästettävä heti takaisin mereen.

2.  Jos 1 kohdassa tarkoitettuja lajeja saadaan tahattomasti saaliiksi, niitä ei saa vahingoittaa ja yksilöt on päästettävä heti takaisin mereen. Kalastusaluksia käyttävien toimijoiden on kirjattava ja välitettävä asiaankuuluville viranomaisille tiedot kyseisistä tahattomista saaliista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/10041 a mukaisesti.

 

_______________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1004, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista unionin puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 199/2008 kumoamisesta (EUVL L 157, 20.6.2017, s. 1).

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, 1 kohdassa tarkoitettujen sivusaaliina saatujen meriympäristön lajien yksilöiden aluksella pitäminen, jälleenlaivaaminen tai aluksesta purkaminen on sallittua, silloin kun se on tarpeen yksittäisten eläinten toipumisen auttamiseksi, ja edellyttäen, että asianomaisille kansallisille toimivaltaisille viranomaisille on annettu kaikki tiedot ennakolta.

3.  Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, 1 kohdassa tarkoitettujen tahattomasti saaliiksi saatujen meriympäristön lajien yksilöiden aluksella pitäminen, jälleenlaivaaminen tai aluksesta purkaminen on sallittua, silloin kun se on tarpeen yksittäisten eläinten toipumisen auttamiseksi. Meriympäristön lajien yksilöiden aluksella pitäminen, jälleenlaivaaminen tai aluksesta purkaminen on sallittua, jos yksilöt ovat kuolleita, ja edellyttäen, että niitä voidaan käyttää tieteellisiä tutkimuksia varten. Asianomaisille kansallisille toimivaltaisille viranomaisille on ilmoitettava kaikki tiedot ennakolta.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, jos lippujäsenvaltiolla on virallinen ohjelma, joka koskee merilintujen, meressä elävien matelijoiden tai merinisäkkäiden keräämistä ja tieteellistä tutkimusta.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksytyillä toimenpiteillä pyritään 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistetun päämäärän saavuttamiseen.

5.  Tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksytyillä toimenpiteillä pyritään saavuttamaan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut suoristusindikaattoreihin liittyvät tämän asetuksen tavoitteet.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jäsenvaltioiden on seurattava tahattomien saaliiden minimoimista koskevien tämän asetuksen mukaisesti hyväksyttyjen toimenpiteiden tehokkuutta ja raportoitava komissiolle edistyksestä viimeistään ... [kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] ja sen jälkeen kolmen vuoden välein.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  On kiellettyä käyttää liitteessä II mainittuja pyydyksiä kyseisessä liitteessä esitetyillä alueilla.

1.  On kiellettyä käyttää liitteessä II mainittuja pyydyksiä kyseisessä liitteessä esitetyillä alueilla. Jäsenvaltioiden on tehtävä asianmukainen arviointi, kun pyydyksiä käytetään direktiivin 92/43/ETY mukaisilla erityisten suojelutoimien alueilla ja direktiivin 2009/147/EY mukaisilla erityisillä suojelualueilla.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Herkkien luontotyyppien ja herkkien lajien lisääntymis- tai levähdyspaikkojen tahallinen häirintä, heikentäminen tai hävittäminen on kielletty.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siinä tapauksessa, että parhaissa saatavilla olevissa tieteellisissä lausunnoissa suositellaan muuttamaan liitteessä II olevaa alueiden luetteloa, myös lisäämään uusia alueita, komissiolle siirretään valta hyväksyä tällaiset muutokset delegoiduilla säädöksillä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 11 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. Tällaisia muutoksia hyväksyessään komissio kiinnittää erityistä huomiota kalastustoiminnan siirtymisestä muille herkille alueille aiheutuvien kielteisten vaikutusten lieventämiseen.

2.  Siinä tapauksessa, että parhaissa saatavilla olevissa tieteellisissä lausunnoissa suositellaan muuttamaan kiireellisesti liitteessä II olevaa alueiden luetteloa, komissiolle siirretään valta hyväksyä tällaiset muutokset delegoiduilla säädöksillä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 11 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. Tällaisia muutoksia esittäessään komissio liittää delegoitua säädöstä koskevaan ehdotukseen haavoittuvaa aluetta koskevan kattavan kartan ja kiinnittää erityistä huomiota kalastustoiminnan siirtymisestä muille alueille aiheutuvien kielteisten sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöön liittyvien vaikutusten lieventämiseen.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos tällaiset luontotyypit sijaitsevat jonkin jäsenvaltion suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä, kyseisellä jäsenvaltiolla on oikeus ottaa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 11 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen käyttöön pyyntikieltoalueita tai muita säilyttämistoimenpiteitä kyseisten luontotyyppien suojelemiseksi. Tällaisten toimenpiteiden on oltava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa asetettujen tavoitteiden mukaisia ja vähintään yhtä tiukkoja kuin unionin oikeuden mukaiset toimenpiteet.

3.  Jos liitteessä II mainitut alueet ovat jonkin jäsenvaltion suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä, kyseisellä jäsenvaltiolla on oikeus ottaa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 11 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen käyttöön pyyntikieltoalueita tai muita säilyttämistoimenpiteitä kyseisten luontotyyppien suojelemiseksi. Tällaisten toimenpiteiden on oltava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa asetettujen tavoitteiden mukaisia ja vähintään yhtä tiukkoja kuin unionin oikeuden mukaiset toimenpiteet.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sellaisten alueiden suojelemiseksi, joilla esiintyy tai todennäköisesti esiintyy niiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä asetuksen (EY) N:o 734/2008 2 artiklan b alakohdassa määriteltyjä haavoittuvia meriekosysteemejä, ja kiellettävä kyseisillä alueilla pohjakalastustoiminta, elleivät parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot osoita, että tällaisella toiminnalla ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia kyseisiin ekosysteemeihin. Tällaisten toimenpiteiden on oltava johdonmukaisia Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen hyväksymien päätöslauselmien kanssa, erityisesti päätöslauselmien 61/105 ja 64/72 kanssa, ja vastattava vähintään asetuksen (EY) N:o 734/2008 mukaisesti haavoittuville meriekosysteemeille annetun suojelun tasoa.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  meriympäristön lajien nuorten yksilöiden suojelemisen varmistaminen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 11 ja 12 kohdan nojalla;

a)  meriympäristön lajien nuorten yksilöiden suojelemisen varmistaminen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 11 ja 12 kohdan nojalla niin, että suurin osa pyydetyistä kaloista on saavuttanut kutuiän ennen pyytämistä;

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  kielletään meriympäristön lajien nuorten yksilöiden kaupan pitäminen ihmisravinnoksi asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 5 kohdan b alakohdan ja 15 artiklan 11 kohdan nojalla;

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

14 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

14 a artikla

 

Ihmisravinnoksi tarkoitetut tuodut kalastustuotteet

 

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotujen kalastustuotteiden, jotka on pyydystetty unionin vesialueiden ulkopuolella 5 artiklassa tarkoitetuilla suuralueilla ja alueilla, on noudatettava tämän asetuksen liitteissä vahvistettuja säilyttämisen vähimmäisviitekokoja.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioilla on oltava käytössä toimenpiteet, joilla helpotetaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti aluksesta purettujen säilyttämisen vähimmäisviitekokoja pienempien saaliiden varastointia tai markkinoiden löytämistä niille. Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä investointituki purkupaikkojen ja suojien rakentamiseksi ja mukauttamiseksi tai investointituki kalastustuotteiden lisäarvon kasvattamiseksi.

Jäsenvaltioilla on oltava käytössä asianmukaiset toimenpiteet, joilla helpotetaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti aluksesta purettujen säilyttämisen vähimmäisviitekokoja pienempien saaliiden varastointia tai markkinoiden löytämistä niille. Tällaisiin toimenpiteisiin on sisällyttävä investointituki purkupaikkojen ja suojien rakentamiseksi ja mukauttamiseksi sekä investointituki kalastustuotteiden lisäarvon kasvattamiseksi.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Saaliin arvon nostamiskäytäntö ja kalojen päästämiskäytäntö ovat kiellettyjä.

1.  Saaliin arvon nostamiskäytäntö on kielletty.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta niiden lajien saaliisiin, jotka on vapautettu asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti purkamisvelvoitteen soveltamisesta.

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta Välimerellä harjoitettavaan kalastukseen tai niiden lajien saaliisiin, jotka on vapautettu asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti purkamisvelvoitteen soveltamisesta.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Lajit, joihin ei sovelleta saalisrajoituksia

Pilottihankkeet ei-toivottujen saaliiden välttämiseksi

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot voivat toteuttaa pilottihankkeita, joiden tavoitteena on tutkia keinoja, joilla vältetään sellaisten lajien ei-toivottuja saaliita, joihin ei sovelleta saalisrajoituksia, vähennetään ne mahdollisimman pieniksi ja lopetetaan ne. Näissä pilottihankkeissa on otettava huomioon asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien asiaan liittyvät lausunnot, ja niiden on perustuttava parhaisiin saatavilla oleviin tieteellisiin lausuntoihin.

1.  Jäsenvaltiot voivat toteuttaa pilottihankkeita, joiden tavoitteena on tutkia keinoja, joilla vältetään ei-toivottuja saaliita, vähennetään ne mahdollisimman pieniksi ja lopetetaan ne. Näissä pilottihankkeissa on otettava huomioon asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien asiaan liittyvät lausunnot, ja niiden on perustuttava parhaisiin saatavilla oleviin tieteellisiin lausuntoihin.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos kyseisten pilottihankkeiden tai muiden tieteellisten lausuntojen tulokset osoittavat, että lajien, joihin ei sovelleta saalisrajoituksia, ei-toivotut saaliit ovat tuntuvia, jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön teknisiä toimenpiteitä kyseisten ei-toivottujen saaliiden vähentämiseksi noudattaen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 19 artiklassa säädettyä menettelyä. Tällaisia teknisiä toimenpiteitä sovelletaan yksinomaan kyseisen jäsenvaltion lipun alla purjehtiviin kalastusaluksiin.

2.  Jos kyseisten pilottihankkeiden tai muiden tieteellisten lausuntojen tulokset osoittavat, että lajien, joihin ei sovelleta saalisrajoituksia, ei-toivotut saaliit ovat tuntuvia, jäsenvaltioiden on otettava käyttöön teknisiä toimenpiteitä kyseisten ei-toivottujen saaliiden välttämiseksi tai vähentämiseksi mahdollisimman pieniksi noudattaen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 19 artiklassa tai tämän asetuksen 18 artiklassa säädettyä menettelyä.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Tapauksissa, joissa muut jäsenvaltiot haluavat vahvistaa vastaavia teknisiä toimenpiteitä, voidaan antaa 18 artiklan mukaisesti yhteinen suositus.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

17 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

17 a artikla

 

Purkamisvelvoitetta koskeva poikkeus

 

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa säädetään, kalastusaluksia, jotka osallistuvat vapaaehtoisesti saaliiden ja poisheittojen täydellistä dokumentointia koskevaan järjestelmään, ei vaadita purkamaan kaupalliseen käyttöön sopimattomia saaliita edellyttäen, että ne kirjataan ja lasketaan kiintiöihin soveltuvin osin.

 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun täydellistä dokumentointia koskevan järjestelmän avulla on oltava mahdollista tallentaa kaikki kalastusta koskevat tiedot, saaliit ja poisheitot mukaan luettuina.

 

3. Jäsenvaltio voi perustaa 1 kohdassa tarkoitettuja täydellistä dokumentointia koskevia järjestelmiä komission suostumuksella tai unionin säädöksellä. Siirretään komissiolle valta antaa 32 artiklan mukaisesti seuraavia koskevia delegoituja säädöksiä:

 

a) näiden täydellistä dokumentointia koskevien järjestelmien perustaminen tai hyväksyminen;

 

b) tallennettavat tiedot ja näiden järjestelmien eritelmät, joissa otetaan asianmukaisesti huomioon tämän artiklan 2 kohta.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

17 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

17 b artikla

 

Dokumentointi

 

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 49 artiklan mukaisesti jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön sähköisiä valvontajärjestelyjä saaliiden, poisheittojen ja kalastustoiminnan dokumentoimiseksi.

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

II luku – 5 a jakso (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a JAKSO

 

KALASTUSALUSTEN MUKAUTTAMINEN

 

17 c artikla

 

Vetoisuuden mukauttaminen

 

Uusien ja olemassa olevien kalastusalusten vetoisuuden lisääminen, jonka tarkoituksena on parantaa aluksen turvallisuutta, työ- ja hygieniaoloja ja tuotteiden laatua, sekä aluksen vetoisuuden lisääminen, jonka tarkoituksena on varastoida ei-toivotut saaliit, joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan mukaista purkamisvelvoitetta, on sallittua edellyttäen, että ne eivät lisää aluksen saalispotentiaalia. Vastaavia määriä ei oteta huomioon arvioitaessa kalastuskapasiteettia asetuksen (EU) N:o 1380/2013 liitteessä II tai kyseisen asetuksen 23 artiklan mukaisissa lisäys-/poistojärjestelmissä vahvistettujen enimmäismäärien perusteella.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ohjaavat periaatteet

Alueelliset tekniset toimenpiteet

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – g alakohta

g)  liitteessä XI syrjäisimpien alueiden osalta.

g)  liitteessä XI unionin vesillä Intian valtamerellä ja Länsi-Atlantilla.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Liitteissä V–XI olevassa B osassa vahvistettuja silmäkokoa koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin ainoastaan ... päivään ...kuuta ... [18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] asti, jos tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti ei ole annettu kyseisen kalastuksen osalta samaa asiaa koskevaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa, että tämän asetuksen liitteessä olevaa B osaa aletaan soveltaa, komissio antaa sen estämättä, mitä 6 artiklan 1 kohdan 4 alakohdassa säädetään, samaan päivämäärään mennessä 32 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi delegoidun säädöksen vahvistamalla ”kohdennetun kalastuksen” määritelmän, jotta B osaa voidaan soveltaa asianomaisella kalastusalueella sekä kyseiseen kalastukseen.

 

Tämän kohdan toisessa alakohdassa asetetun määräajan päättymispäivään tai kyseisessä alakohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen hyväksymispäivämäärään asti sen mukaan, kumpi on aiempi, sovelletaan edelleen ... päivään ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantuloa edeltävä päivä*] asti silmäkokoa koskevia säännöksiä kyseisillä kalastusalueilla.

 

________________________

 

*   Jos tämä näkemys hyväksytään, 35–41 artiklaa on mukautettava neuvoston kanssa käytävien neuvottelujen yhteydessä sen jälkeen, kun on määritelty toimenpiteet, joiden soveltamista jatketaan tässä ilmoitetun määräajan jälkeen.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Tarvittaessa yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi ja alueen erityispiirteiden huomioon ottamiseksi teknisiä toimenpiteitä, jotka poikkeavat tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä, voidaan hyväksyä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 ja 10 artiklassa tarkoitettujen monivuotisten suunnitelmien yhteydessä.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen jäsenvaltiot voivat esittää yhteisiä suosituksia sellaisten tarkoituksenmukaisten teknisten toimenpiteiden määrittämiseksi alueellisella tasolla, joissa poiketaan 1 kohdassa vahvistetuista toimenpiteistä.

2.  Jos kyseistä kalastusta varten ei ole laadittu monivuotista suunnitelmaa tai jos asianomaisessa monivuotisessa suunnitelmassa ei vahvisteta teknisiä toimenpiteitä tai tällaisten teknisten toimenpiteiden hyväksymismenettelyä, siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi tämän asetuksen 32 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti määrittämällä sellaiset tarkoituksenmukaiset tekniset toimenpiteet alueellisella tasolla, joissa poiketaan 1 kohdassa vahvistetuista toimenpiteistä, ja erityisesti vahvistamalla alueellisella tasolla noudatettavat silmäkoot. Tällaisten delegoitujen säädösten hyväksymiseksi jäsenvaltiot voivat antaa yhteisen suosituksen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti viimeistään ... päivänä ..kuuta ... [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä]. Komissio julkaisee kyseiset yhteiset suositukset välittömästi sen jälkeen, kun jäsenvaltiot ovat antaneet ne, ja se julkaisee kaikki tieteelliset arvioinnit, jotka on tehty sen varmistamiseksi, että ne ovat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 5 kohdan mukaisia.

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Edellä olevien 1 a ja 2 kohdan nojalla hyväksyttyjen toimenpiteiden

 

a) avulla on pyrittävä saavuttamaan tämän asetuksen 3 artiklassa vahvistetut tavoitteet ottaen erityisesti huomioon sen 4 artiklassa vahvistetut suoritusindikaattorit;

 

b) ohjenuorana ovat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 3 artiklassa vahvistetut hyvän hallinnon periaatteet;

 

c) avulla myönnetään muun muassa kalastusmahdollisuuksia tarjoamalla kannustimia kalastusaluksille, joilla käytetään valikoivia pyydyksiä tai sellaisia pyyntimenetelmiä, joilla on vähäisempi ympäristövaikutus; ja

 

d) on vastattava vähintään 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä tai silmäkokoa koskevien sääntöjen tapauksessa ... päivään ...kuuta ...[päivä ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää] asti hyödyntämismallien sekä herkille lajeille ja luontotyypeille annettavan suojelun tason osalta sovellettavia toimenpiteitä.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 2 kohdan mukaisesti suositeltujen teknisten toimenpiteiden on hyödyntämismallien sekä herkkien lajien ja luontotyyppien suojelun osalta oltava vähintään vastaavat kuin 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet.

3.  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 5 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on otettava tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhteisten suositusten perustaksi parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot. Tieteellisissä lausunnoissa on otettava huomioon tällaisten toimenpiteiden vaikutus kohdelajeihin sekä herkkiin lajeihin ja luontotyyppeihin ja tuotava esiin meriekosysteemin säilyttämiselle aiheutuvat hyödyt.

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Sen estämättä, mitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1, 3 ja 6 kohdassa säädetään, komissio voi antaa kyseisiä delegoituja säädöksiä myös silloin, kun kyseisissä kohdissa tarkoitettua yhteistä suositusta ei ole.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

19 artikla

Komission teksti

Tarkistus

19 artikla

Poistetaan.

Monivuotisiin suunnitelmiin kuuluvat alueelliset toimenpiteet

 

1.  Siirretään komissiolle valta hyväksyä alueellisen tason teknisiä toimenpiteitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 ja 10 artiklassa tarkoitettujen monivuotisten suunnitelmien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaiset toimenpiteet on vahvistettava tämän asetuksen 32 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti hyväksytyillä delegoiduilla säädöksillä.

 

2.  Edellä 1 kohdan mukaisesti vahvistetuissa toimenpiteissä voidaan

 

a)  muuttaa tai täydentää liitteissä V–XI vahvistettuja toimenpiteitä;

 

b)  poiketa liitteissä V–XI vahvistetuista toimenpiteistä tietyn alueen tai ajanjakson osalta edellyttäen, että voidaan osoittaa, ettei kyseisistä toimenpiteistä ole säilyttämisen kannalta hyötyä kyseisellä alueella tai ajanjaksolla ja että vaihtoehtoisilla toimenpiteillä saavutetaan samat tavoitteet.

 

3.  Monivuotisessa suunnitelmassa voidaan määritellä, millaisia teknisiä toimenpiteitä voidaan hyväksyä 1 ja 2 mukaisesti asianomaisen alueen osalta.

 

4.  Edellä olevien 1 ja 2 kohdan nojalla hyväksyttyjen toimenpiteiden

 

a)  avulla pyritään saavuttamaan tämän asetuksen 3 ja 4 artiklassa säädetyt tavoitteet ja päämäärät;

 

b)  ohjenuorana ovat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 3 artiklassa vahvistetut hyvän hallinnon periaatteet; ja

 

c)  avulla myönnetään kalastusmahdollisuuksia tarjoamalla kannustimia kalastusaluksille, joilla käytetään valikoivia pyydyksiä tai sellaisia pyyntimenetelmiä, joilla on vähäisempi ympäristövaikutus.

 

5.  Kun jäsenvaltiot esittävät yhteisiä suosituksia 1 kohdassa tarkoitettujen teknisten toimenpiteiden ottamiseksi käyttöön, niiden on esitettävä tieteellinen näyttö kyseisten toimenpiteiden hyväksymisen tueksi.

 

6.  Komissio voi pyytää STECF:ää arvioimaan 5 kohdassa tarkoitettuja yhteisiä suosituksia.

 

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun jäsenvaltiot esittävät 19 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia koko- ja lajivalikoivien pyydysten määrittämiseksi, niiden on esitettävä todisteet siitä, että kyseiset pyydykset täyttävät vähintään yhden seuraavista perusteista:

1.  Kun jäsenvaltiot esittävät 18 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia koko- ja lajivalikoivien pyydysten määrittämiseksi, niiden on esitettävä todisteet siitä, että kyseiset pyydykset täyttävät vähintään yhden seuraavista perusteista:

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Kun jäsenvaltiot esittävät 19 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia liitteissä V–VIII ja liitteessä X olevassa C osassa ja liitteessä XI olevassa B osassa lueteltujen pyynti- tai rajoitusalueiden muuttamiseksi tai uusien kielto- tai rajoitusalueiden vahvistamiseksi, niiden on sisällytettävä tällaisten kielto- ja rajoitusalueiden osalta seuraavat osatekijät kyseisiin yhteisiin suosituksiin:

Kun jäsenvaltiot esittävät 18 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia liitteissä V–VIII ja liitteessä X olevassa C osassa ja liitteessä XI olevassa B osassa lueteltujen pyynti- tai rajoitusalueiden muuttamiseksi, uusien kielto- tai rajoitusalueiden vahvistamiseksi tai niiden poistamiseksi, niiden on sisällytettävä tällaisten kielto- ja rajoitusalueiden osalta seuraavat osatekijät kyseisiin yhteisiin suosituksiin:

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos jäsenvaltiot eivät anna yhteisiä suosituksia, komissio voi antaa 32 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä kielto- tai rajoitusalueiden perustamisesta parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella.

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun jäsenvaltiot esittävät 19 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia liitteissä V–X olevassa A osassa lueteltujen säilyttämisen vähimmäisviitekokojen muuttamiseksi tai tällaisten viitekokojen vahvistamiseksi, niiden on noudatettava tavoitetta meriympäristön lajien nuorten yksilöiden suojelemisesta.

Kun jäsenvaltiot esittävät 18 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia liitteissä V–X olevassa A osassa lueteltujen säilyttämisen vähimmäisviitekokojen muuttamiseksi tai tällaisten viitekokojen vahvistamiseksi, niiden on noudatettava tavoitetta meriympäristön lajien nuorten yksilöiden suojelemisesta. Yhteisten suositusten on perustuttava parhaaseen käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin, ja niissä on otettava huomioon biologiset perusteet, erityisesti lajien sukukypsyyskoko. Yhteiset suositukset eivät saa vaarantaa valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevia säännöksiä, jotka liittyvät kalastustuotteiden aluksesta purkamiseen ja kaupan pitämiseen.

Tarkistus     152

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Kun jäsenvaltiot esittävät 19 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia reaaliaikaisten pyyntikieltojen ja siirtymistä koskevien säännösten ottamiseksi käyttöön varmistaakseen kala-, äyriäis- tai nilviäislajien nuorten tai kutevien yksilöiden yhdyskuntien suojelemisen, niiden on sisällytettävä mukaan seuraavat osatekijät:

Kun jäsenvaltiot esittävät 18 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia reaaliaikaisten pyyntikieltojen ja siirtymistä koskevien säännösten ottamiseksi käyttöön varmistaakseen kala-, äyriäis- tai nilviäislajien tai herkkien lajien nuorten tai kutevien yksilöiden yhdyskuntien suojelemisen, niiden on sisällytettävä mukaan seuraavat osatekijät:

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.   Jos reaaliaikaisilla pyynti- ja siirtymiskielloilla on ainoastaan yhden jäsenvaltion aluksiin kohdistuvia vaikutuksia, toteutetaan parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin perustuvia toimenpiteitä asianomaisiin aluksiin kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi.

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun jäsenvaltiot esittävät 19 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia innovatiivisten pyydysten käytön sallimiseksi tai laajentamiseksi, mukaan lukien liitteessä V olevassa E osassa kuvattu pulssitrooli, tietyllä merialueella, niiden on esitettävä arvio tällaisten pyydysten käytön todennäköisistä vaikutuksista kohdelajeihin ja herkkiin lajeihin ja luontotyyppeihin.

1.  Kun jäsenvaltiot esittävät 18 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia innovatiivisten pyydysten käytön sallimiseksi tai laajentamiseksi, mukaan lukien liitteessä V olevassa E osassa kuvattu pulssitrooli, tietyllä merialueella, niiden on esitettävä arvio tällaisten pyydysten käytön todennäköisistä vaikutuksista kohdelajeihin ja herkkiin lajeihin ja luontotyyppeihin.

 

Tällaisen arvion on perustuttava innovatiivisten pyydysten käyttöön koeajalla ja enintään viidellä prosentilla aluksista, jotka toimivat tuohon aikaan alalla vähintään neljän vuoden ajan.

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Innovatiivisten pyydysten käyttöä ei sallita, jos kyseiset arviot osoittavat, että pyydysten käyttö johtaa herkkiin luontotyyppeihin ja muihin kuin kohdelajeihin kohdistuviin kielteisiin vaikutuksiin.

3.  Innovatiivisten pyydysten käyttö sallitaan vain kaupallisessa mittakaavassa, jos 1 kohdassa tarkoitetut arviot osoittavat, että nykyisiin säännellyn kalastuksen pyydyksiin ja menetelmiin verrattuna pyydysten käyttö ei johda merellisiin luontotyyppeihin, mukaan lukien herkät luontotyypit tai muut kuin kohdelajit, kohdistuviin suoriin tai kumulatiivisiin kielteisiin vaikutuksiin.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  antaa tietoja nykyisten ehkäisevien toimenpiteiden ja seurantajärjestelyjen tehokkuudesta,

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  määritellä toimenpiteitä, joilla pyydyksistä 13 artiklassa tarkoitettuihin luontotyyppeihin tai muihin herkkiin, Natura 2000 -alueiden ulkopuolisiin luontotyyppeihin aiheutuvat vaikutukset minimoidaan,

–  määritellä toimenpiteitä, joilla pyydyksistä 13 artiklassa tarkoitettuihin luontotyyppeihin aiheutuvat vaikutukset minimoidaan,

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kalastajia, joihin nämä toimenpiteet vaikuttavat suoraan, kuullaan asianmukaisesti.

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksytyt poikkeukset.

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on pyrittävä saavuttamaan 3 artiklassa säädetyt tavoitteet ja erityisesti varmistamaan nuorten tai kutevien kalojen, äyriäisten ja nilviäisten yhdyskuntien suojelu.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on pyrittävä saavuttamaan 3 artiklassa säädetyt tavoitteet ja erityisesti varmistamaan nuorten tai kutevien kalojen, äyriäisten ja nilviäisten yhdyskuntien suojelu. Niiden on oltava vähintään yhtä tiukkoja kuin unionin oikeuden mukaan sovellettavat tekniset toimenpiteet.

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

26 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

26 a artikla

 

Saaliiden ja poisheittojen täydellistä dokumentointia koskevat pilottihankkeet

 

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 32 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi määrittämällä pilottihankkeet, joilla kehitetään saaliiden ja poisheittojen täydellistä dokumentointia koskeva järjestelmä, joka perustuu mitattavissa oleviin tavoitteisiin ja päämääriin tulosperusteisen kalastuksenhoidon aikaansaamiseksi.

 

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa pilottihankkeissa voidaan poiketa liitteissä V–XI olevassa B osassa vahvistetuista toimenpiteistä tietyn alueen osalta enintään yhden vuoden ajan edellyttäen, että voidaan osoittaa, että tällaisilla pilottihankkeilla pyritään saavuttamaan 3 artiklassa asetetut tavoitteet ja noudattamaan 4 artiklassa vahvistettuja suoritusindikaattoreita ja että erityisesti pyritään parantamaan asianomaisen pyydyksen tai kalastusmenetelmän valikoivuutta tai muuten vähentämään sen ympäristövaikutusta. Yhden vuoden ajanjaksoa voidaan pidentää yhdellä vuodella samoin edellytyksin. Se on rajattava korkeintaan 5 prosenttiin aluksista kyseisellä alalla jäsenvaltiota kohti.

 

3. Kun jäsenvaltiot esittävät yhteisiä suosituksia 1 kohdassa tarkoitettujen pilottihankkeiden toteuttamiseksi, niiden on esitettävä tieteellinen näyttö kyseisten toimenpiteiden hyväksymisen tueksi. STEFC:n on arvioitava yhteisiä suosituksia ja julkistettava nämä arviot. Kuuden kuukauden kuluessa hankkeen toteuttamisesta jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomus, jossa esitetään tulokset ja myös yksityiskohtainen arvio valikoivuudessa tapahtuneista muutoksista ja muista ympäristövaikutuksista.

 

4. STECF:n on arvioitava 3 kohdassa tarkoitettua kertomusta. Jos STECF katsoo, että uudella pyydyksellä tai kalastusmenetelmällä saavutetaan menestyksekkäästi 2 kohdassa asetetut tavoitteet, komissio voi tehdä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti ehdotuksen kyseisen pyydyksen tai kalastusmenetelmän yleisen käytön sallimisesta. STECF:n arvio on julkistettava.

 

5. Komissio antaa 32 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi laatimalla 1 kohdassa tarkoitetun saaliiden ja poisheittojen täydellistä dokumentointia koskevan järjestelmän tekniset erittelyt.

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

28 artikla

Komission teksti

Tarkistus

28 artikla

Poistetaan.

Koillis-Atlantin kalastuskomissio (NEAFC)

 

Siirretään komissiolle valta antaa 32 artiklan nojalla delegoituja säädöksiä, joissa

 

a)   sisällytetään unionin lainsäädäntöön tietyt Koillis-Atlantin kalastuskomission (NEAFC) hyväksymät tekniset toimenpiteet, mukaan lukien luettelot haavoittuvista meriekosysteemeistä sekä tylppäpyrstömolvan ja punasimpun kalastukseen liittyvät erityiset tekniset toimenpiteet, sellaisina kuin ne määritellään NEAFC:n suosituksissa 05:2013, 19:2014, 01:2015 ja 02:2015; ja

 

b)   hyväksytään muita teknisiä toimenpiteitä, joilla täydennetään tai muutetaan NEAFC:n suositukset osaksi lainsäädäntöä saattavien säädösten tiettyjä muita kuin keskeisiä osia.

 

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä asetuksessa säädettyjä teknisiä toimenpiteitä ei sovelleta kalastustoimiin, jotka toteutetaan yksinomaan tieteellisiin tutkimustarkoituksiin, seuraavin edellytyksin:

1.  Tässä asetuksessa säädettyjä teknisiä toimenpiteitä ei sovelleta kalastustoimiin, jotka toteutetaan tieteellisten tutkimusten yhteydessä, seuraavin edellytyksin:

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ne myydään muihin tarkoituksiin kuin suoraan ihmisravinnoksi.

b)  siinä tapauksessa, että kalat ovat säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempiä, ne myydään muihin tarkoituksiin kuin suoraan ihmisravinnoksi.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Keinotekoiset palautus- ja siirtoistutukset

Palautus- ja siirtoistutukset

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä asetuksessa säädettyjä teknisiä toimenpiteitä ei sovelleta kalastustoimiin, joiden ainoana tarkoituksena ovat meriympäristön lajien keinotekoiset palautus- tai siirtoistutukset, edellyttäen että kyseiset toimet pannaan täytäntöön sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden, jolla tai joilla on välitön kalastuksenhoitoetu, luvalla ja alaisuudessa.

1.  Tässä asetuksessa säädettyjä teknisiä toimenpiteitä ei sovelleta kalastustoimiin, joiden ainoana tarkoituksena ovat meriympäristön lajien palautus- tai siirtoistutukset, edellyttäen että kyseiset toimet pannaan täytäntöön sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden, jolla tai joilla on välitön kalastuksenhoitoetu, luvalla ja alaisuudessa.

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos keinotekoisia palautus- tai siirtoistutuksia pannaan täytäntöön toisen jäsenvaltion tai toisten jäsenvaltioiden vesillä, komissiolle ja kaikille asianomaisille jäsenvaltioille on ilmoitettava vähintään kuukautta aiemmin aikomuksesta toteuttaa tällaisia kalastustoimia.

2.  Jos palautus- tai siirtoistutuksia pannaan täytäntöön toisen jäsenvaltion tai toisten jäsenvaltioiden vesillä, komissiolle ja kaikille asianomaisille jäsenvaltioille on ilmoitettava vähintään kuukautta aiemmin aikomuksesta toteuttaa tällaisia kalastustoimia.

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos saatavilla olevista tieteellisistä lausunnoista käy ilmi, että meriympäristön lajien suojelemiseksi tarvitaan heti toimia, komissiolla on valta antaa delegoituja säädöksiä 32 artiklan mukaisesti tällaisten uhkien lieventämiseksi. Tällaiset säädökset voivat erityisesti liittyä rajoituksiin, jotka koskevat pyydysten käyttöä tai kalastustoimintaa tietyillä alueilla tai tiettyinä ajanjaksoina.

1.  Jos saatavilla olevista tieteellisistä lausunnoista käy ilmi, että meriympäristön lajien tai merellisten luontotyyppien suojelemiseksi tarvitaan heti toimia, komissiolla on valta antaa delegoituja säädöksiä 32 artiklan mukaisesti tällaisten uhkien lieventämiseksi. Tällaiset säädökset voivat erityisesti liittyä rajoituksiin, jotka koskevat pyydysten käyttöä tai kalastustoimintaa tietyillä alueilla tai tiettyinä ajanjaksoina, tai muihin tarvittaviin säilyttämistoimenpiteisiin.

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä sovelletaan enintään kolmen vuoden ajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 32 artiklan 6 kohdan säännösten soveltamista.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä sovelletaan enintään kahden vuoden ajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 32 artiklan 6 kohdan säännösten soveltamista.

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio antaa viimeistään vuoden 2020 lopussa ja sen jälkeen kolmen vuoden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta jäsenvaltioiden ja asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien toimittamien tietojen perusteella ja STECF:n esitettyä asiasta arvionsa. Kertomuksessa on arvioitava, missä laajuudessa teknisillä toimenpiteillä on sekä alueellisesti että unionin tasolla myötävaikutettu 3 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja edistetty 4 artiklassa vahvistettuja päämääriä.

1.  Komissio antaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] ja sen jälkeen kolmen vuoden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta jäsenvaltioiden ja asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien toimittamien tietojen perusteella ja STECF:n esitettyä asiasta arvionsa. Kertomuksessa on arvioitava, missä laajuudessa teknisillä toimenpiteillä on sekä alueellisesti että unionin tasolla myötävaikutettu 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja edistetty 4 artiklassa vahvistettujen suoritusindikaattorien perusteella.

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kertomuksen perusteella, jos alueellisella tasolla on näyttöä siitä, ettei tavoitteita ja päämääriä ole saavutettu, kuuden kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen antamisesta kyseisen alueen jäsenvaltioiden on esitettävä suunnitelma korjaavista toimista, jotka on tarkoitus toteuttaa sen varmistamiseksi, että mainittuihin tavoitteisiin ja päämääriin voidaan päästä.

2.  Kertomuksen perusteella, jos alueellisella tasolla on näyttöä siitä, ettei tavoitteita ja päämääriä ole saavutettu tai 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen saaliiden erityistasot tärkeimmässä kalastuksessa on ylitetty, kahdentoista kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen antamisesta kyseisen alueen jäsenvaltioiden on esitettävä suunnitelma korjaavista toimista, jotka on tarkoitus toteuttaa sen varmistamiseksi, että 3 artiklassa asetettuihin tavoitteisiin voidaan päästä ja säilyttämisen vähimmäiskokoa pienempien meriympäristön lajien saaliita voidaan vähentää 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulle tasolle.

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio avustaa jäsenvaltioita kansallisen toimintasuunnitelman laatimisessa uusien teknisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi, jotta 4 artiklassa asetetut vaatimukset voidaan täyttää. Jäsenvaltion on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet kyseisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanemiseksi.

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

34 artiklan 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jos kertomuksessa osoitetaan, että jäsenvaltio ei ole noudattanut valvontaa ja tietojen keräämistä koskevia velvoitteitaan, komissio voi keskeyttää EMKR:stä kyseisellä jäsenvaltiolle myönnettävän rahoituksen tai lykätä sitä asetuksen (EU) N:o 508/2014 100 ja 101 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Poistetaan 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ja 25 artikla.

a)  Poistetaan 3, 8, 9, 10, 11 ja 12 artikla, 13 artiklan 3 kohdan toinen alakohta sekä 14, 15, 16 ja 25 artikla.

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

36 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

36 artikla

Poistetaan.

Asetuksen (EY) N:o 1098/2007 muuttaminen

 

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 1098/2007 8 ja 9 artikla.

 

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1224/2009

54 c artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  aluksella ei samanaikaisesti pidetä tai käytetä joko silmäkooltaan 80 millimetriä pienempää vedettävää pyydystä tai yhtä taikka useampaa kurenuottaa tai vastaavaa pyydystä; tai

a)  aluksella ei samanaikaisesti pidetä tai käytetä joko silmäkooltaan 70 millimetriä pienempää vedettävää pyydystä tai yhtä taikka useampaa kurenuottaa tai vastaavaa pyydystä; tai

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1224/2009

54 c artikla – 2 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

lajitellut kalat jäädytetään välittömästi lajittelun jälkeen; lajiteltuja kaloja ei saa päästää takaisin mereen; ja

lajitellut kalat jäädytetään lajittelun jälkeen; lajiteltuja kaloja ei saa päästää takaisin mereen; ja

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1224/2009

54 c artikla – 2 kohta – b alakohta – 3 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

laitteet on asennettu ja sijoitettu alukselle siten, että jäädytys tapahtuu välittömästi eikä meriympäristön lajien laskeminen takaisin mereen ole enää mahdollista.

laitteet on asennettu ja sijoitettu alukselle siten, että jäädytys tapahtuu eikä meriympäristön lajien laskeminen takaisin mereen ole enää mahdollista.

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1224/2009

54 c artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.   Lippujäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmennettava pakastustroolareiden suunnitelmat sen varmistamiseksi, että ne ovat sovellettavien sääntöjen mukaisia.

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

38 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

38 artikla

Poistetaan.

Asetuksen (EU) N:o 1343/2011 muuttaminen

 

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1343/2011 26 artikla seuraavasti:

 

1)  lisätään alakohta seuraavasti:

 

”h)  4, 10, 12, 15, 15 a, 16, 16 b, 16 c, 16 d, 16 f, 16 g, 16 h, 16 i, 16 j ja 16 k artiklassa vahvistetut tekniset toimenpiteet.”;

 

2)  lisätään kohta seuraavasti:

 

”Siirretään komissiolle myös valta antaa 27 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä GFCM:n hyväksymien muiden sellaisten teknisten toimenpiteiden saattamiseksi osaksi unionin lainsäädäntöä, jotka sitovat unionia, sekä täydentää tai muuttaa teknisistä toimenpiteistä annetut GFCM:n suositukset osaksi lainsäädäntöä saattavien säädösten tiettyjä muita kuin keskeisiä osia.”

 

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kumotaan asetukset (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005.

Kumotaan asetukset (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005 sekä komission asetus (EY) N:o 494/20021 a.

 

____________________________

 

1 a   Komission asetus (EY) N:o 494/2002, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2002, teknisistä lisätoimenpiteistä kummeliturskakannan elvyttämiseksi ICES-suuralueilla III, IV, V, VI ja VII sekä ICES-alueilla VIII a, b, d ja e (EYVL L 77, 20.3.2002, s. 8).

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

Liite I – n a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

n a) järvisiika (Coregonus oxyrhynchus) ICES-suuralueella IVb (unionin vedet);

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

Liite I – n b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

n b) adriansampi (Acipenser naccarii) ja sampi (Acipenser sturio) unionin vesillä;

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

Liite I – o alakohta

Komission teksti

Tarkistus

o)  kuteva naaraslangusti (Palinuridae spp.) ja kuteva naarashummeri (Homarus gammarus) kaikilla unionin vesillä, paitsi jos näitä lajeja käytetään palautus- tai siirtoistutuksiin;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    185

Ehdotus asetukseksi

Liite I – p alakohta

Komission teksti

Tarkistus

p)  kivitaateli (Lithophaga lithophaga) ja nävertäjäsimpukka (Pholas dactylus) kaikilla unionin vesillä Välimerellä.

p)  kivitaateli (Lithophaga lithophaga), Pinna nobilis -simpukka ja nävertäjäsimpukka (Pholas dactylus) unionin vesillä Välimerellä.

Tarkistus    186

Ehdotus asetukseksi

Liite I – p a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

p a) merisiili (Centrostephanus longispinus).

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Hämähäkkiravun koko mitataan kuvassa 5 a esitetyllä tavalla selkäkilven pituutena keskiviivan suuntaisesti otsapiikkien välisestä reunasta kilven takaosan reunaan.

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b.  Isotaskuravun koko mitataan kuvassa 5 b esitetyllä tavalla selkäkilven suurimpana leveytenä mitattuna kohtisuoraan pituussuuntaiseen keskiviivaan nähden.

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 c.  Kuningaskotilon koko mitataan kuvassa 5 c esitetyllä tavalla kuoren koko pituudelta.

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 5 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 d.  Miekkakalan koko mitataan kuvassa 5 d esitetyllä tavalla pyrstön loven ja alaleuan kärjen välisenä etäisyytenä.

Tarkistus    191

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – kuva 5 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kuva 5 a Hämähäkkirapu (Maia squinada)

 

 

Tarkistus    192

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – kuva 5 b (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kuva 5 c Isotaskurapu (Cancer pagurus)

 

 

Tarkistus    193

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – kuva 5 c (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kuva 5 c Kuningaskotilo

 

 

Tarkistus    194

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – kuva 5 d (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kuva 5 d Miekkakala (Xiphias gladius)

 

 

Tarkistus    195

Ehdotus asetukseksi

Liite V – A osa – taulukko 1 – 14 rivi

Makrillit (Scomber spp.)

20 cm

Tarkistus

 

Makrillit (Scomber spp.)

30 cm1 a

 

__________________

 

1 a  Sardiinin, sardellin, sillin, piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin lajin saaliiden kokonaiselopainosta on alle 10 prosenttia.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella olevien meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus lasketaan yhden tai usean edustavan otoksen perusteella. Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

Tarkistus    196

Ehdotus asetukseksi

Liite V – A osa – taulukko 1 – 15 rivi

 

Komission teksti

Silli (Clupea harengus)

20 cm

Tarkistus

 

Silli (Clupea harengus)

20 cm1 a

 

__________________

 

1 a  Sardiinin, sardellin, sillin, piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin lajin saaliiden kokonaiselopainosta on alle 10 prosenttia.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella olevien meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus lasketaan yhden tai usean edustavan otoksen perusteella. Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

Tarkistus    197

Ehdotus asetukseksi

Liite V – A osa – taulukko 1 – 16 rivi

 

Komission teksti

Piikkimakrillit (Trachurus spp.)

15 cm

Tarkistus

Piikkimakrillit (Trachurus spp.)

15 cm1 a

 

__________________

 

1 a  Sardiinin, sardellin, sillin, piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin lajin saaliiden kokonaiselopainosta on alle 10 prosenttia.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella olevien meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus lasketaan yhden tai usean edustavan otoksen perusteella. Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

Tarkistus    198

Ehdotus asetukseksi

Liite V – A osa – taulukko 1 – 17 rivi

Sardelli (Engraulis encrasicolus)

12 cm tai 90 yksilöä kiloa kohti

Tarkistus

Sardelli (Engraulis encrasicolus)

12 cm tai 90 yksilöä kiloa kohti1 a

 

__________________

 

1 a  Sardiinin, sardellin, sillin, piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin lajin saaliiden kokonaiselopainosta on alle 10 prosenttia.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella olevien meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus lasketaan yhden tai usean edustavan otoksen perusteella. Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

Tarkistus    199

Ehdotus asetukseksi

Liite V – A osa – taulukko 1 – 19 rivi

Sardiini (Sardina pilchardus)

11 cm

Tarkistus

Sardiini (Sardina pilchardus)

11 cm1 a

 

__________________

 

1 a  Sardiinin, sardellin, sillin, piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin lajin saaliiden kokonaiselopainosta on alle 10 prosenttia.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella olevien meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus lasketaan yhden tai usean edustavan otoksen perusteella. Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

Tarkistus    200

Ehdotus asetukseksi

Liite V – A osa – taulukko 1 – 20 rivi

Hummeri (Homarus gammarus)

87 mm

Tarkistus

Hummeri (Homarus gammarus)

87 mm (selkäkilven pituus)

Tarkistus    201

Ehdotus asetukseksi

Liite V – A osa – taulukko 1 – 34 rivi

Langustit (Palinurus spp.)

95 mm

Tarkistus

Langustit (Palinurus spp.)

95 mm (selkäkilven pituus)

Tarkistus    202

Ehdotus asetukseksi

Liite V – A osa – taulukko 2 – 13 rivi

Keisarihummeri (Nephrops norvegicus)

Kokonaispituus 105 mm,

 

selkäkilven pituus 32 mm

Tarkistus

Keisarihummeri (Nephrops norvegicus)

Kokonaispituus 105 mm,

 

selkäkilven pituus 32 mm

 

Keisarihummerin pyrstöt 59 mm

Tarkistus    203

Ehdotus asetukseksi

Liite V – A osa – taulukko 2 – 14 rivi

Makrillit (Scomber spp.)

20 cm

Tarkistus

Makrillit (Scomber spp.)

20 cm1 a

 

__________________

 

1 aSardiinin, sardellin, sillin, piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin lajin saaliiden kokonaiselopainosta on alle 10 prosenttia.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella olevien meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus lasketaan yhden tai usean edustavan otoksen perusteella. Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

Tarkistus    204

Ehdotus asetukseksi

Liite V – A osa – taulukko 2 – 15 rivi

Silli (Clupea harengus)

18 cm

Tarkistus

Silli (Clupea harengus)

18 cm1 a

 

__________________

 

1 a  Sardiinin, sardellin, sillin, piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin lajin saaliiden kokonaiselopainosta on alle 10 prosenttia.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella olevien meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus lasketaan yhden tai usean edustavan otoksen perusteella. Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

Tarkistus    205

Ehdotus asetukseksi

Liite V – A osa – taulukko 2 – 16 rivi

Piikkimakrillit (Trachurus spp.)

15 cm

Tarkistus

Piikkimakrillit (Trachurus spp.)

15 cm1 a

 

__________________

 

1 a  Sardiinin, sardellin, sillin, piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin lajin saaliiden kokonaiselopainosta on alle 10 prosenttia.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella olevien meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus lasketaan yhden tai usean edustavan otoksen perusteella. Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

Tarkistus    206

Ehdotus asetukseksi

Liite V – B osa – 1 kohta – taulukko – 2 b rivi (uusi)

 

Komission teksti

 

 

 

Tarkistus

Vähintään 90 mm

Skagerrak ja Kattegat

Verkon etuosan yläosaan on asennettava ristikko, jonka silmäkoko on vähintään 270 mm (vinoneliösilmä) tai 140 mm1 a (neliösilmä).

 

 

__________________

 

 

1 a   Kattegatin osa-alueella on asennettava 120 mm:n neliösilmäinen valikointiristikko trooleihin 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta välisenä aikana ja saartopyydyksiin 1 päivän elokuuta ja 31 päivän lokakuuta välisenä aikana).

Tarkistus    207

Ehdotus asetukseksi

Liite V – B osa – 1 kohta – taulukko – 4 rivi

 

Komission teksti

Vähintään 80 mm

ICES-alue IVb leveyspiirin 54°30' N eteläpuolella ja ICES-alue IVc

Merianturan kohdennettu kalastus puomitroolilla tai [pulssitroolilla]. Verkon etuosan yläosaan on asennettava ristikko, jonka silmäkoko on vähintään 180 mm.

Tarkistus

Vähintään 80 mm1 a

ICES-alue IVb ja ICES-alue IVc

Merianturan kohdennettu kalastus (15 prosenttia saaliista) puomitroolilla. Verkon etuosan yläosaan on asennettava ristikko, jonka silmäkoko on vähintään 180 mm.

 

 

Valkoturskan, makrillin ja lajien, joihin ei sovelleta saalisrajoituksia, kohdennettu kalastus (yhdistettynä 55 prosenttia saaliista). On asennettava vähintään 100 mm:n neliösilmäinen valikointiristikko.

__________________

 

 

1 a   On kiellettyä käyttää aluksella puomitroolia, jonka silmäkoko on 32–99 millimetriä, seuraavat pisteet yhdistävän linjan pohjoispuolella: linja alkaa Yhdistyneen kuningaskunnan itärannikolta pisteestä 55º pohjoista leveyttä, siitä itään pisteeseen 55º pohjoista leveyttä, 5º itäistä pituutta, sieltä pohjoiseen pisteeseen 56º pohjoista leveyttä ja siitä itään Tanskan länsirannikolla olevaan pisteeseen 56º pohjoista leveyttä. On kiellettyä käyttää puomitroolia, jonka silmäkoko on 32–119 millimetriä, ICES-alueella IIa ja ICES-suuralueella IV linjan 56º00' pohjoista leveyttä pohjoispuolella.

 

 

Tarkistus    208

Ehdotus asetukseksi

Liite V – B osa – 1 kohta – taulukko – 4 b rivi (uusi)

 

 

Tarkistus

Vähintään 40 mm

Koko alue

Kalmarin kohdennettu kalastus (85 prosenttia saaliista) (Lolignidae, Ommastrephidae)

Tarkistus    209

Ehdotus asetukseksi

Liite V – B osa – 1 kohta – taulukko – 6 rivi

 

Komission teksti

Vähintään 16 mm

Koko alue

Pienten pelagisten lajien kohdennettu kalastus

 

 

Harmaaturskan kohdennettu kalastus. Harmaaturskan kalastuksessa on asennettava lajitteluristikko, jonka tankojen väli on 22 mm.

 

 

Crangon -lajin kohdennettu kalastus.On asennettava lajitteluristikko, seulaverkko tai vastaava valikoiva laite.

Tarkistus

Vähintään 16mm

Koko alue

Pienten pelagisten lajien kohdennettu kalastus (80 prosenttia saaliista)

 

 

Harmaaturskan kohdennettu kalastus (50 prosenttia saaliista). Harmaaturskan kalastuksessa on asennettava lajitteluristikko, jonka tankojen väli on 35 mm.

 

 

Hietakatkarapujen tai Pandalus montagui ‑katkarapujen kohdennettu kalastus (90 prosenttia saaliista). On asennettava valikoiva verkko tai lajitteluristikko vahvistettujen kansallisten sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    210

Ehdotus asetukseksi

Liite V – B osa – 2 kohta – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

2.  Seisovien verkkojen perussilmäkoot

2.  Seisovien verkkojen ja ajoverkkojen perussilmäkoot

Tarkistus    211

Ehdotus asetukseksi

Liite V – B osa – 2 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

Seuraavia seisovien verkkojen silmäkokoja on sovellettava Pohjanmerellä ja Skagerrakissa/Kattegatissa.

Seuraavia seisovien verkkojen ja ajoverkkojen silmäkokoja on sovellettava Pohjanmerellä ja Skagerrakissa/Kattegatissa.

Tarkistus    212

Ehdotus asetukseksi

Liite V – C osa – 1 kohta – 1.1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1.1  Kielletään tuulenkalan kalastus kaikilla vedettävillä pyydyksillä, joiden perän silmäkoko on pienempi kuin 80 mm, ja kaikilla seisovilla verkoilla, joiden silmäkoko on pienempi kuin 100 mm, maantieteellisellä alueella, jota rajaavat Englannin ja Skotlannin itärannikko ja joka jää seuraavien WGS84-järjestelmää käyttäen mitattujen peräkkäisten koordinaattien kautta kulkevien loksodromien sisäpuolelle:

1.1  Kielletään tuulenkalan kalastus kaikilla vedettävillä pyydyksillä, joiden perän silmäkoko on pienempi kuin 32 mm, maantieteellisellä alueella, jota rajaavat Englannin ja Skotlannin itärannikko ja joka jää seuraavien WGS84-järjestelmää käyttäen mitattujen peräkkäisten koordinaattien kautta kulkevien loksodromien sisäpuolelle:

Tarkistus    213

Ehdotus asetukseksi

Liite V – C osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  alukset, joiden koneteho ei ole yli 221 kW ja jotka pyytävät pohjatrooleilla tai ankkuroiduilla kierrenuotilla,

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    214

Ehdotus asetukseksi

Liite V – C osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  pareittain pyytävät alukset, joiden yhteinen koneteho ei ole millään hetkellä yli 221 kW ja jotka pyytävät pohjapyyntiin tarkoitetuilla paritrooleilla,

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    215

Ehdotus asetukseksi

Liite V – C osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  alukset, joiden koneteho on yli 221 kW, saavat pyytää pohjatrooleilla tai ankkuroiduilla kierrenuotilla, ja pareittain pyytävät alukset, joiden yhteinen koneteho on yli 221 kW, saavat pyytää pohjapyyntiin tarkoitetuilla paritrooleilla edellyttäen, että tällaiset alukset eivät harjoita punakampelan ja merianturan kohdennettua kalastusta ja että ne noudattavat tässä liitteessä olevassa B osassa esitettyjä asianomaisia silmäkokoja koskevia sääntöjä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    216

Ehdotus asetukseksi

Liite V – C osa – 6 kohta – 6.2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6.2  Kielletään asetuksen (EY) N:o 2347/20021 liitteessä I lueteltujen syvänmeren haiden kohdennettu kalastus vesillä, joilla kartan mukainen syvyys on alle 600 metriä. Sattumalta saaliiksi saadut syvänmeren hait on pidettävä aluksella. Tällaiset saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin. Jos jäsenvaltion alusten sattumalta saaliiksi saamien syvänmeren haiden saaliit ylittävät 10 tonnia, kyseiset alukset eivät enää saa hyödyntää 6.1 kohdassa vahvistettuja poikkeuksia.

6.2  Kielletään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/23361 liitteessä I lueteltujen syvänmeren haiden kohdennettu kalastus vesillä, joilla kartan mukainen syvyys on alle 600 metriä. Sattumalta saaliiksi saadut syvänmeren hait, joiden kalastus on nimenomaisesti kielletty unionin oikeudessa, on palautettava mereen viipymättä. Syvänmeren hailajien saaliit, joihin sovelletaan saalisrajoituksia, on pidettävä aluksella. Tällaiset saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin. Jos jäsenvaltiolla ei ole riittävää kiintiötä, komissio voi soveltaa asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 artiklan 5 kohtaa. Jos jäsenvaltion alusten sattumalta saaliiksi saamien syvänmeren haiden saaliit ylittävät 10 tonnia, kyseiset alukset eivät enää saa hyödyntää 6.1 kohdassa vahvistettuja poikkeuksia.

__________________

__________________

1 Neuvoston asetus (EY) N:o 2347/2002, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, syvänmeren kantojen kalastukseen sovellettavista kalastusmahdollisuuksien saamista koskevista erityisistä vaatimuksista ja niihin liittyvistä edellytyksistä (EYVL L 351, 28.12.2002, s. 6).

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2336, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, Koillis-Atlantin syvänmeren kantojen kalastusta koskevista erityisedellytyksistä, Koillis-Atlantin kansainvälisillä vesillä harjoitettavaa kalastusta koskevista säännöksistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2347/2002 kumoamisesta (EUVL L 354, 23.12.2016, s. 1).

Tarkistus    217

Ehdotus asetukseksi

Liite V – E osa – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2. Sähköpulssivirtaa käyttäen harjoitettava kalastus sallitaan ainoastaan, jos

 

  kunkin puomitroolin kilowatteina ilmaistu sähköteho on enintään yhtä suuri kuin puomin pituus metreinä kerrottuna 1,25:llä;

 

  elektrodien välinen tehollinen jännite on enintään 15 V;

 

  alus on varustettu automaattisella atk-järjestelmällä, joka kirjaa puomia kohden käytetyn enimmäistehon ja elektrodien välisen tehollisjännitteen vähintään viimeisten sadan troolin vedon osalta, ja ainoastaan valtuutetulla henkilöstöllä on mahdollisuus muuttaa tämän automaattisen atk-järjestelmän tietoja;

 

  pelotusketjuja ei käytetä alapaulan edessä.

Tarkistus    218

Ehdotus asetukseksi

Liite VI – A osa – taulukko – 15 rivi

Silli (Clupea harengus)

20 cm

Tarkistus

Silli (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1 a   Sardiinin, sardellin, sillin, piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin lajin saaliiden kokonaiselopainosta on alle 10 prosenttia.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella olevien meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus lasketaan yhden tai usean edustavan otoksen perusteella. Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

Tarkistus    219

Ehdotus asetukseksi

Liite VI – A osa – taulukko – 16 rivi

Piikkimakrillit (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3 Unionin vesillä ICES-suuralueilla V, VI (etelään leveyspiiristä 56° N) ja VII, paitsi ICES-alueilla VIId, e ja f, sovellettava säilyttämisen vähimmäisviitekoko on 130 mm.

Tarkistus

Piikkimakrillit (Trachurus spp.)

15 cm3, 3 a

 

__________________

 

3 Unionin vesillä ICES-suuralueilla V, VI (etelään leveyspiiristä 56° N) ja VII, paitsi ICES-alueilla VIId, e ja f, sovellettava säilyttämisen vähimmäisviitekoko on 130 mm.

 

3 a Sardiinin, sardellin, sillin, piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin lajin saaliiden kokonaiselopainosta on alle 10 prosenttia.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella olevien meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus lasketaan yhden tai usean edustavan otoksen perusteella. Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

Tarkistus    220

Ehdotus asetukseksi

Liite VI – A osa – taulukko – 17 rivi

Sardelli (Engraulis encrasicolus)

12 cm tai 90 yksilöä kiloa kohti

Tarkistus

Sardelli (Engraulis encrasicolus)

12 cm tai 90 yksilöä kiloa kohti1 a

 

__________________

 

1 a   Sardiinin, sardellin, sillin, piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin lajin saaliiden kokonaiselopainosta on alle 10 prosenttia.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella olevien meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus lasketaan yhden tai usean edustavan otoksen perusteella. Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

Tarkistus    221

Ehdotus asetukseksi

Liite VI – B osa – 1 kohta – taulukko – 2 rivi

 

Komission teksti

Vähintään 120 mm

Koko alue

Ei ole

Tarkistus

Vähintään 100 mm1 a

Koko alue

Ei ole

__________________

 

 

1 a   Poistetaan asteittain kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä. ICES-alueilla VIId ja VIIe sovellettava silmäkoko on vähintään 100 mm.

 

 

Tarkistus    222

Ehdotus asetukseksi

Liite VI – B osa – 1 kohta – taulukko – 6 a rivi (uusi)

 

Komission teksti

 

 

 

Tarkistus

Alle 16 mm

Koko alue

Tuulenkalan kohdennettu kalastus (90 prosenttia saaliista)

Tarkistus    223

Ehdotus asetukseksi

Liite VI – B osa – 2 kohta – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

2.  Seisovien verkkojen perussilmäkoot

2.  Seisovien verkkojen ja ajoverkkojen perussilmäkoot

Tarkistus    224

Ehdotus asetukseksi

Liite VI – B osa – 2 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

Seuraavia seisovien verkkojen silmäkokoja on sovellettava luoteisilla vesillä.

Seuraavia seisovien verkkojen ja ajoverkkojen silmäkokoja on sovellettava luoteisilla vesillä.

Tarkistus    225

Ehdotus asetukseksi

Liite VI – B osa – 2 kohta – taulukko – 2 rivi

 

Komission teksti

Vähintään 120 mm1

Koko alue

Ei ole

Tarkistus

Vähintään 120 mm1

Koko alue

Ei ole

__________________

 

 

1   Merikrotin kohdennettuun kalastukseen (30 prosenttia saaliista) on käytettävä verkkoa, jonka silmäkoko on vähintään 220 mm. Seitin ja kummeliturskan kohdennettuun kalastukseen (50 prosenttia saaliista) ICES-alueilla VIId ja VIIe on käytettävä verkkoa, jonka silmäkoko on vähintään 110 mm.

 

 

Tarkistus    226

Ehdotus asetukseksi

Liite VI – B osa – 2 kohta – taulukko – 4 rivi

 

Komission teksti

Vähintään 50 mm

Koko alue

Pienten pelagisten lajien kohdennettu kalastus

Tarkistus

Vähintään 50mm

Koko alue

Pienten pelagisten lajien kohdennettu kalastus (80 prosenttia saaliista)

 

 

Rusotäplämullon kohdennettu kalastus (50 prosenttia saaliista)

Tarkistus    227

Ehdotus asetukseksi

Liite VI – C osa – 1 kohta – 1 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin vuoden tammikuun 1 päivästä maaliskuun 31 päivään ja lokakuun 1 päivästä joulukuun 31 päivään kalastustoiminnan harjoittaminen on kiellettyä millä tahansa vedettävillä pyydyksillä ja seisovilla verkoilla alueella, joka jää seuraavien WGS84-koordinaattijärjestelmää käyttäen mitattujen peräkkäisten koordinaattien kautta kulkevien loksodromien sisäpuolelle:

Kunkin vuoden tammikuun 1 päivästä maaliskuun 31 päivään ja lokakuun 1 päivästä joulukuun 31 päivään kalastustoiminnan harjoittaminen on kiellettyä millä tahansa pohjatroolilla tai seisovalla pohjaverkolla alueella, joka jää seuraavien WGS84-koordinaattijärjestelmää käyttäen mitattujen peräkkäisten koordinaattien kautta kulkevien loksodromien sisäpuolelle:

Tarkistus    228

Ehdotus asetukseksi

Liite VI – C osa – 3 kohta – 3.2. alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3.2  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kyseisessä kohdassa tarkoitetulla alueella ja ajanjaksolla on sallittua käyttää pohjatrooleja edellyttäen, että trooleihin on asennettu tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) arvioimat valikoivat laitteet. Jos 3.1 kohdassa tarkoitetuilla alueilla toimivien jäsenvaltion alusten pyytämät turskan sivusaaliit ylittävät 10 tonnia, kyseiset alukset eivät saa enää kalastaa asianomaisella alueella.

3.2  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kyseisessä kohdassa tarkoitetulla alueella ja ajanjaksolla on sallittua käyttää pohjatrooleja edellyttäen, että trooleihin on asennettu tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) arvioimat valikoivat laitteet.

Tarkistus    229

Ehdotus asetukseksi

Liite VI – C osa – 9 kohta – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

9.  Seisovien verkkojen käyttö ICES-alueilla Vb, VIa, VIIb, c, j ja k

9.  Seisovien verkkojen käyttö ICES-alueilla Vb, VIa, VIb, VIIb, c, h, j ja k

Tarkistus    230

Ehdotus asetukseksi

Liite VI – C osa – 9 kohta – 9.2. alakohta

Komission teksti

Tarkistus

9.2.  Kielletään asetuksen (EY) N:o 2347/2002 liitteessä I lueteltujen syvänmeren haiden kohdennettu kalastus vesillä, joilla kartan mukainen syvyys on alle 600 metriä. Sattumalta saaliiksi saadut syvänmeren hait on pidettävä aluksella. Tällaiset saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin. Jos jäsenvaltion alusten sattumalta saaliiksi saamien syvänmeren haiden saaliit ylittävät 10 tonnia, kyseiset alukset eivät enää saa hyödyntää 9.1 kohdassa kuvattuja poikkeuksia.

9.2.  Kielletään asetuksen (EU) 2016/2336 liitteessä I lueteltujen syvänmeren haiden kohdennettu kalastus vesillä, joilla kartan mukainen syvyys on alle 600 metriä. Sattumalta saaliiksi saadut syvänmeren hait, joiden kalastus on nimenomaisesti kielletty unionin oikeudessa, on palautettava mereen viipymättä. Syvänmeren hailajien saaliit, joihin sovelletaan saalisrajoituksia, on pidettävä aluksella. Tällaiset saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin. Jos jäsenvaltiolla ei ole riittävää kiintiötä, komissio voi soveltaa asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 artiklan 5 kohtaa. Jos jäsenvaltion alusten sattumalta saaliiksi saamien syvänmeren haiden saaliit ylittävät 10 tonnia, kyseiset alukset eivät enää saa hyödyntää 9.1 kohdassa vahvistettuja poikkeuksia.

Tarkistus    231

Ehdotus asetukseksi

Liite VII – A osa – taulukko – 15 rivi

Silli (Clupea harengus)

20 cm

Tarkistus

Silli (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1 a  Sardiinin, sardellin, sillin, piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin lajin saaliiden kokonaiselopainosta on alle 10 prosenttia.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella olevien meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus lasketaan yhden tai usean edustavan otoksen perusteella. Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

Tarkistus    232

Ehdotus asetukseksi

Liite VII – A osa – taulukko – 18 rivi

Meribassi (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Tarkistus

Meribassi (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Tarkistus    233

Ehdotus asetukseksi

Liite VII – A osa – taulukko – 23 rivi

Kuningatarkampasimpukat (Chlamys spp.)

40 mm

Tarkistus

Kuningatarkampasimpukat (Chlamys spp., Mimachlamys spp.)

40 mm

Tarkistus    234

Ehdotus asetukseksi

Liite VII – A osa – taulukko – 26 rivi

Japaninmattosimpukka (Venerupis philippinarum)

35 mm

Tarkistus

Japaninmattosimpukka (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Tarkistus    235

Ehdotus asetukseksi

Liite VII – A osa – taulukko – 34 rivi

Meritursas (Octopus vulgaris)

750 grammaa

Tarkistus

Meritursas (Octopus vulgaris)

1 000 grammaa

Tarkistus    236

Ehdotus asetukseksi

Liite VII – B osa – 1 kohta – taulukko – 6 rivi

 

Komission teksti

Vähintään 55 mm

ICES-alue IXa pituuspiirin 7°23´48” W itäpuolella

Äyriäisten kohdennettu kalastus

Tarkistus

Vähintään 55 mm

ICES-alue IXa

Äyriäisten kohdennettu kalastus (30 prosenttia saaliista)

Tarkistus    237

Ehdotus asetukseksi

Liite VII – B osa – 1 kohta – taulukko – 7 rivi

 

Komission teksti

Vähintään 16 mm

Koko alue

Pienten pelagisten lajien kohdennettu kalastus

Tarkistus

Vähintään 16 mm

Koko alue

Pienten pelagisten lajien kohdennettu kalastus (90 prosenttia saaliista)

 

 

Katkarapujen (30 prosenttia saaliista) (Palaemon serratus, Crangon crangon) ja taskurapujen (Polybius henslowii) kohdennettu kalastus

Tarkistus    238

Ehdotus asetukseksi

Liite VII – B osa – 2 kohta – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

2.  Seisovien verkkojen perussilmäkoot

2.  Seisovien verkkojen ja ajoverkkojen perussilmäkoot

Tarkistus    239

Ehdotus asetukseksi

Liite VII – B osa – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Seuraavia seisovien verkkojen silmäkokoja on sovellettava lounaisilla vesillä.

Seuraavia seisovien verkkojen ja ajoverkkojen silmäkokoja on sovellettava lounaisilla vesillä.

Tarkistus    240

Ehdotus asetukseksi

Liite VII – B osa – 2 kohta – taulukko – 2 rivi

 

Komission teksti

Vähintään 100 mm

Koko alue

Ei ole

Tarkistus

Vähintään 100 mm1 a

Koko alue

Ei ole

__________________

 

 

1 a  Kummeliturskan ja merianturan kohdennettuun kalastukseen (50 prosenttia saaliista) ICES-alueilla VIIIc ja IX on käytettävä verkkoa, jonka silmäkoko on vähintään 80 mm. Merikrotin kohdennettuun kalastukseen (30 prosenttia saaliista) on käytettävä verkkoa, jonka silmäkoko on vähintään 220 mm.

 

 

Tarkistus    241

Ehdotus asetukseksi

Liite VII – B osa – 2 kohta – taulukko – 4 rivi

 

Komission teksti

Vähintään 50 mm

Koko alue

Pienten pelagisten lajien kohdennettu kalastus

Tarkistus

Vähintään 50 mm

Koko alue

Pienten pelagisten lajien kohdennettu kalastus (80 prosenttia saaliista)1 a

 

 

__________________

 

 

1 a   Sardiinien kalastuksessa voidaan käyttää alle 40 mm:n silmäkokoa.

Tarkistus    242

Ehdotus asetukseksi

Liite VII – C osa – 4 kohta – 4.2. alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4.2.  Kielletään asetuksen (EY) N:o 2347/2002 liitteessä I lueteltujen syvänmeren haiden kohdennettu kalastus vesillä, joilla kartan mukainen syvyys on alle 600 metriä. Sattumalta saaliiksi saadut syvänmeren hait on pidettävä aluksella. Tällaiset saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin. Jos jäsenvaltion alusten sattumalta saaliiksi saamien syvänmeren haiden saaliit ylittävät 10 tonnia, kyseiset alukset eivät enää saa hyödyntää 1 kohdassa kuvattuja poikkeuksia.

4.2.  Kielletään asetuksen (EU) 2016/2336 liitteessä I lueteltujen syvänmeren haiden kohdennettu kalastus vesillä, joilla kartan mukainen syvyys on alle 600 metriä. Sattumalta saaliiksi saadut syvänmeren hait, joiden kalastus on nimenomaisesti kielletty unionin oikeudessa, on palautettava mereen viipymättä. Syvänmeren hailajien saaliit, joihin sovelletaan saalisrajoituksia, on pidettävä aluksella. Tällaiset saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin. Jos jäsenvaltiolla ei ole riittävää kiintiötä, komissio voi soveltaa asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 artiklan 5 kohtaa. Jos jäsenvaltion alusten sattumalta saaliiksi saamien syvänmeren haiden saaliit ylittävät 10 tonnia, kyseiset alukset eivät enää saa hyödyntää 1 kohdassa vahvistettuja poikkeuksia.

Tarkistus    243

Ehdotus asetukseksi

Liite VII – C osa – 4 kohta – 4.2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4.2 a  Komissio voi päättää STECF:ää kuultuaan jättää 4.1 alakohdan soveltamisalan ulkopuolelle tietyntyyppisen kalastuksen ICES-alueilla VIII, IX ja X, jos jäsenvaltiot osoittavat antamillaan tiedoilla tai toteuttamalla alueellistamista hyödyntäviä erityisiä hoitotoimenpiteitä, joihin voivat kuulua esimerkiksi alueella toimivien alusten ja kalastuskuukausien vähentäminen, tai monivuotisten suunnitelmien avulla, että kyseisessä kalastuksessa haiden sivusaaliiden ja poisheitettyjen saaliiden määrät ovat erittäin vähäisiä.

Tarkistus    244

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – B osa – 1 kohta – taulukko – 3 rivi

 

Komission teksti

Vähintään 105 mm

Koko alue

On asennettava Bacoma-valikointiristikko, jonka silmäkoko on vähintään 110 mm

Tarkistus

Vähintään 105 mm

Koko alue

On asennettava Bacoma-valikointiristikko, jonka silmäkoko on vähintään 120 mm1 a

 

 

__________________

 

 

1 a Puomitroolien käyttö on kielletty.

Tarkistus    245

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – B osa – 1 kohta – taulukko – 3 b rivi (uusi)

 

Komission teksti

 

 

 

Tarkistus

Vähintään 32 mm

Osa-alueet 22–27

Sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan kohdennettu kalastus (80 prosenttia saaliista)

Tarkistus    246

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – B osa – 1 kohta – taulukko – 4 rivi

 

Komission teksti

Vähintään 105 mm

Koko alue

Pienten pelagisten lajien kohdennettu kalastus

Tarkistus

Vähintään 16 mm

Osa-alueet 28–32

Pienten pelagisten lajien kohdennettu kalastus (80 prosenttia saaliista)

Tarkistus    247

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – B osa – 2 kohta – taulukko – 2 rivi

 

Komission teksti

Vähintään 157 mm

Koko alue

Lohen kohdennettu kalastus

Tarkistus

Poistetaan.

 

 

Tarkistus    248

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – B osa – 2 kohta – taulukko – 3 rivi

 

Komission teksti

Vähintään 110 mm

Koko alue

Turskan ja kampelakalojen kohdennettu kalastus

Tarkistus

Vähintään 110 mm

Koko alue

Ei ole1 a

 

 

__________________

 

 

1 a   Lohen kohdennettuun kalastukseen (30 prosenttia saaliista) on käytettävä verkkoa, jonka silmäkoko on alle 157 mm.

Tarkistus    249

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – B osa – 2 kohta – taulukko – 4 a rivi (uusi)

 

Komission teksti

 

 

 

Tarkistus

Alle 90 mm

Koko alue

Pienten pelagisten lajien kohdennettu kalastus (80 prosenttia saaliista)

Tarkistus    250

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – B osa – 2 kohta – taulukko – 4 b rivi (uusi)

 

Komission teksti

 

 

 

Tarkistus

Vähintään 16 mm

Koko alue

Lajien, joihin ei sovelleta suurinta sallittua saalista, kohdennettu kalastus (paitsi piikkikampela) (60 prosenttia saaliista)

Tarkistus    251

Ehdotus asetukseksi

Liite IX – B osa – 1 kohta – taulukko – 2 rivi

 

Komission teksti

Vähintään 40 mm:n neliösilmäinen perä2

Koko alue

Aluksen omistajan asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä voidaan 44 mm:n neliösilmäisen perän sijasta vaihtoehtoisesti käyttää vinoneliösilmäistä perää, jonka silmäkoko on 50 mm2.

Tarkistus

Vähintään 40 mm:n neliösilmäinen perä2

Koko alue

Aluksen omistajan asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä voidaan 40 mm:n neliösilmäisen perän sijasta vaihtoehtoisesti käyttää vinoneliösilmäistä perää, jonka silmäkoko on 50 mm2.

Tarkistus    252

Ehdotus asetukseksi

Liite IX – B osa – 1 a kohta (uusi)

 

 

Tarkistus

1 a.  Saartopyydysten perussilmäkoot

Silmäkoot

Maantieteelliset alueet

Edellytykset

Vähintään 14 mm

Koko alue

Ei ole

Tarkistus    253

Ehdotus asetukseksi

Liite IX – B osa – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Seuraavia seisovien verkkojen silmäkokoja on sovellettava Välimerellä.

Seuraavia ankkuroitavien verkkojen silmäkokoja on sovellettava Välimerellä.

Tarkistus    254

Ehdotus asetukseksi

Liite IX – B osa – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Tämän osan 1, 1 a ja 2 kohdassa vahvistettuja säännöksiä koskevat poikkeukset, joita sovelletaan saartopyydyksiin asetuksen (EY) N:o 1967/2006 19 artiklassa tarkoitetussa hoitosuunnitelmassa ja jotka on hyväksytty kyseisen asetuksen 9 artiklan nojalla, pysyvät edelleen voimassa, ellei tämän asetuksen 18 artiklan nojalla toisin säädetä.

Tarkistus    255

Ehdotus asetukseksi

Liite IX – C osa – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

On kiellettyä pitää aluksella tai laskea yli 250 mertaa alusta kohti syvänmeren äyriäisten (mukaan lukien Plesionika spp., Pasiphaea spp. tai samankaltaiset lajit) pyytämiseksi.

On kiellettyä pitää aluksella tai laskea yli 250 mertaa alusta kohti syvänmeren äyriäisten pyytämiseksi.

Tarkistus    256

Ehdotus asetukseksi

Liite IX – C osa – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Erittäin paikalliset laivastot, jotka käyttävät pienimuotoisia pyydyksiä, saavat pyytää syvänmeren äyriäisiä (mukaan lukien Plesionika spp., Pasiphaea spp. tai vastaavat lajit).

Tarkistus    257

Ehdotus asetukseksi

Liite IX – C osa – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a. Vedenalaista harppuunakalastusta koskevat rajoitukset

 

On kiellettyä kalastaa harppuunalla sukeltajan paineilmalaitetta käyttäen ja yöllä auringonlaskusta aamunkoittoon.

Tarkistus    258

Ehdotus asetukseksi

Liite X – B osa – 1 kohta – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

1.  Vedettävien pyydysten perussilmäkoot

1.  Vedettävien pyydysten perussilmäkoot pohjakalakantojen osalta

Tarkistus    259

Ehdotus asetukseksi

Liite X – B osa – 1 kohta – taulukko – 2 rivi

 

Komission teksti

Vähintään 50 mm

Koko alue

40 mm:n neliösilmäisiä periä voidaan vaihtoehtoisesti käyttää

Tarkistus

Vähintään 40 mm

Koko alue

Aluksen omistajan asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä voidaan 40 mm:n neliösilmäisen perän1 a sijasta vaihtoehtoisesti käyttää vinoneliösilmäistä perää, jonka silmäkoko on 50 mm.

 

 

__________________

 

 

1 a.  Aluksella saa pitää tai käyttää ainoastaan yhdentyyppistä verkkoa (joko 40 mm:n neliösilmä tai 50 mm:n vinoneliösilmä).

Tarkistus    260

Ehdotus asetukseksi

Liite X – B osa – 2 kohta – taulukko – 2 rivi

 

Komission teksti

Vähintään 400 mm

Koko alue

Piikkikampelan kohdennettu kalastus

Tarkistus

Vähintään 400 mm

Koko alue

Piikkikampelan kalastus ankkuroitavilla verkoilla

Tarkistus    261

Ehdotus asetukseksi

Liite X – C osa

Komission teksti

Tarkistus

C osa

Poistetaan.

Kielto- tai rajoitusalueet

 

Kausittainen kalastuskielto piikkikampelan suojelemiseksi

 

Piikkikampelan kohdennettu kalastus, jälleenlaivaus, purkaminen alukselta ja ensimyynti on sallittua kunkin vuoden 15 päivästä huhtikuuta 15 päivään kesäkuuta unionin vesillä Mustallamerellä.

 

Tarkistus    262

Ehdotus asetukseksi

Liite XI – A osa – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Vedettävien pyydysten perussilmäkoot

1.   Vedettävien pyydysten perussilmäkoot

Tarkistus    263

Ehdotus asetukseksi

Liite XI – A osa – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Seuraavia perän silmäkokoja on sovellettava syrjäisimmillä alueilla.

Seuraavia perän silmäkokoja on sovellettava unionin vesillä Intian valtamerellä ja Länsi-Atlantilla.

Tarkistus    264

Ehdotus asetukseksi

Liite XI – A osa – 1 kohta – taulukko – 3 rivi

 

Komission teksti

Vähintään 45 mm

Kaikki Ranskan Guayanan departementin rannikon edustalla olevat vesialueet, jotka kuuluvat Ranskan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan.

Katkarapujen (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) kohdennettu kalastus.

Tarkistus

Vähintään 45 mm

Kaikki Ranskan Guayanan departementin rannikon edustalla olevat vesialueet, jotka kuuluvat Ranskan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan.

Katkarapujen (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) kohdennettu kalastus (15 prosenttia saaliista).

Tarkistus    265

Ehdotus asetukseksi

Liite XI – A osa – 1 kohta – taulukko – 4 rivi

 

Komission teksti

Vähintään 14 mm

Koko alue

Pienten pelagisten lajien kohdennettu kalastus kurenuotalla

Tarkistus

Poistetaan.

 

 

Tarkistus    266

Ehdotus asetukseksi

Liite XI – A osa – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.   Kurenuottien perussilmäkoot

 

Seuraavia kurenuottien silmäkokoja sovelletaan unionin vesillä Intian valtamerellä ja Länsi-Atlantilla

Tarkistus    267

Ehdotus asetukseksi

Liite XI – A osa – 1 a kohta – taulukko (uusi

 

 

Tarkistus

Silmäkoko

Maantieteelliset alueet

Edellytykset

Vähintään 14 mm

Koko alue

Pienten pelagisten lajien kohdennettu kalastus kurenuotalla

(1)

EUVL C 389, 21.10.2016, s. 93.

2 EUVL C 185, 9.6.2017, s. 82.


PERUSTELUT

1. Komission ehdotuksen taustaa

Teknisten toimenpiteiden tavoitteena on vähentää tahattomia saaliita tai eri kohdelajien nuoria kaloja ja vähentää kalastuksen haittavaikutuksia haavoittuviin lajeihin ja ekosysteemeihin. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi teknisillä toimenpiteillä säännellään sitä, mitä, miten, milloin ja missä voidaan kalastaa. Toisin sanoen niillä säännellään eri kalastusmenetelmiä sekä alueellisia ja ajallisia rajoituksia, kiellettyjä lajeja ja haavoittuvien ekosysteemien suojelemista koskevia toimenpiteitä. Niillä annetaan pyydysten muotoa ja muita teknisiä ominaisuuksia ja pyydysten käyttöä koskevia sääntöjä. Niihin kuuluu myös säännöksiä saaliiden ominaisuuksista, kuten kalojen vähimmäiskoosta ja saaliiden koostumuksesta.

Tekniset toimenpiteet ovat yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) perustava osa. Ajan myötä teknisten toimenpiteiden määrä on kasvanut, ja niitä on nyt yli kolmessakymmenessä asetuksessa. Ne muodostavat nykyisellään monimutkaisen, epäyhtenäisen ja sekavan joukon säännöksiä, jotka ovat usein epäjohdonmukaisia ja jopa ristiriitaisia. Tämän vuoksi kalastajien on vaikea soveltaa niitä ja se on aiheuttanut epäluottamusta heidän keskuudessaan. Vaikka teknisten toimenpiteiden tarkistamisen ja yksinkertaistamisen tarve on ilmeinen, kaksi aiempaa yritystä vuosina 2002 ja 2004 epäonnistuivat.

Vuoden 2013 YKP:n uudistuksessa otettiin käyttöön kaksi tekijää, joilla muutettiin huomattavasti teknisten toimenpiteiden soveltamisalaa. Yhtäältä alueellistamisella pyritään tuomaan päätöksenteko lähemmäksi paikallistasoa ja mahdollistamaan siten sidosryhmien suoraa osallistumista. Toisaalta teknisten toimenpiteiden tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluvalla purkamisvelvoitteella kannustetaan kalastajia välttämään ei-toivottuja saaliita.

2. Ehdotuksen sisältö

Komissio esitti 11. maaliskuuta 2016 ehdotuksensa teknisten toimenpiteiden uudistamiseksi. Komission ehdotuksen tavoitteena on yksinkertaistaa nykyisiä sääntöjä, optimoida teknisten toimenpiteiden vaikutus uuden YKP:n tavoitteiden saavuttamiseksi ja erityisesti kestävän enimmäistuoton saavuttamiseksi ja luoda tarvittavaa joustavuutta teknisten toimenpiteiden mukauttamiseksi eri kalastusten erityispiirteisiin alueellistetun päätöksenteon avulla.

Ehdotus perustuu kaikkia merialueita koskeviin useisiin yleisiin soveltamistoimenpiteisiin ja moniin kutakin seitsemää merialuetta koskeviin perustason toimenpiteisiin. Siinä vahvistetaan myös alueellisten toimenpiteiden kehittämistä koskeva säädösvallan siirto.

Yksinkertaistaminen ja alueellistaminen ovat näin ollen keskeinen osa ehdotusta. Komissio on valinnut vaihtoehdon, jolla poistettaisiin mahdollisimman suuri osa yleisen kehyksen perustason vaatimuksista ja jolla annettaisiin suuri liikkumavara alueellistamiselle, mikä mahdollistaisi perustason vaatimusten mukauttamisen kuhunkin kalastukseen. Alueellistaminen esitetään myös keinona yksinkertaistaa sääntelyä. Lisäksi on odotettavissa, että alueellistamisella tehostetaan teknisten toimenpiteiden vaikuttavuutta tarjoamalla niille tarvittavaa joustavuutta.

3. Esittelijän kanta

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdottamaan tuloksiin perustuvaan tarkastelutapaan. On toivottavaa, että tällä lähestymistavalla vähennetään mikrotason hallinnointia ja edistetään alan toimijoiden osallisuutta. Haasteena on asettaa rajat yhtäältä yksinkertaistamisen ja tiettyjä tapauksia koskevan yksityiskohtaisten sääntöjen tarpeen välille ja toisaalta alueellistamisen ja niiden sääntöjen välille, jotka olisi pidettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteispäätösmenettelyn piirissä.

Suurimpana vaikeutena on, että vaikka toimielimet ja asianomaiset osapuolet kannattavat yksinkertaistamista ja alueellistamista, kunkin osapuolen näkemykset näistä toimenpiteistä eroavat toisistaan huomattavasti. Komissio ehdottaa muun muassa yksinkertaistamista siten, että luodaan kaikkia merialueita koskeva yhteinen perusta ja poistetaan monia nykyisiä poikkeuksia. Tästä seuraa, että huomattavasta määrästä kalastuksesta tulee laitonta yhdessä yössä. Tämä on yksi yksinkertaistamisen rajoituksista. Jotkut tahot pelkäävät, että alueellistaminen johtaisi siihen, että teknisistä toimenpiteistä päätettäisiin kansallisella tasolla. Niin Lissabonin sopimuksella kuin yhteisellä kalastuspolitiikalla asetetaan kuitenkin rajat tälle mahdolliselle vääristymälle.

Esittelijä ei yhdy komission lähestymistapaan teknisten toimenpiteiden tavoitteista ja päämääristä. Esittelijä kannattaa näkemystä tuloksiin perustuvasta hallintotavasta ja pitää tarpeellisena teknisten toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia mutta pitää parempana korvata termin ”päämäärät” termillä ”suoritusindikaattorit”. Tämä termi kuvaa parhaiten vaikuttavuuden arviointia koskevaa tehtävää.

Esittelijä ei myöskään kannata sanamuotoa, jonka mukaan YKP:n tavoitteiden saavuttaminen riippuu yksinomaan teknisistä toimenpiteistä. Teknisillä toimenpiteillä olisi edistettävä YKP:n tavoitteiden saavuttamista, mutta ne ovat vain yksi YKP:n välineistä monivuotisten suunnitelmien, suurimpien sallittujen saaliiden, kiintiöiden ja muiden ohella. Siksi olisi parempi käyttää verbin ”varmistaa” asemesta verbiä ”edistää”.

Ei vaikuta järkevältä pitää vähimmäiskokoa pienempiä saaliita koskevaa viiden prosentin enimmäisrajaa ”päämääränä”. On muistettava, että viisi prosenttia on vain purkamisvelvoitetta koskeva poikkeus. Tästä syystä on liioiteltua nostaa se teknisten toimenpiteiden ”päämäärien” luokkaan. On kuitenkin järkevää käyttää suoritusindikaattorina YKP:n todellisiin tavoitteisiin kuuluvaa kestävää enimmäistuottoa.

Komissio ehdottaa myös eri päämäärien asettamista useiden eri direktiivien perusteella. On selvää, että teknisten toimenpiteiden samoin kuin YKP:n on oltava sopusoinnussa unionin ympäristöpolitiikan kanssa, mutta asetuksen päämäärien perustaminen direktiiveille tuottaa erilaisia ongelmia, jotka aiheuttavat oikeudellista epävarmuutta.

Lähtökohtaisesti direktiivit on tarkoitettu jäsenvaltioille, joiden on saatettava ne osaksi kansallista lainsäädäntöään. Direktiivit eivät missään tapauksessa ohjaa neuvoston ja Euroopan parlamentin asetusten antamista. Vesipolitiikan puitedirektiivi ei sitä paitsi liity mitenkään teknisiin toimenpiteisiin, koska niillä ei ole vaikutusta veden laatuun.

Meristrategiapuitedirektiiviin liittyy taas vakavia ongelmia, esimerkiksi kun on kyse kuvaajien löytämisestä ympäristön hyvän tilan määrittelemiselle. Kaupallisesti pyydettävien kalavarojen tervettä tilaa koskevan kuvaajan osalta vain kaksi jäsenvaltiota on esitellyt riittävät määritelmät ympäristön hyvälle tilalle. Yhdeksän jäsenvaltion osalta määritelmät luokiteltiin osittain riittäväksi ja yhdeksän jäsenvaltion osalta komissio piti määritelmiä riittämättöminä.

Meristrategiapuitedirektiivi on mainittu sekä erityisenä tavoitteena (3 artikla) että päämääränä (4 artikla), mikä vaikeuttaa ehdotuksen ymmärrettävyyttä. Yksi ongelma syntyisi siitä, että teknisten toimenpiteiden tavoitteet vahvistettaisiin komission päätöksellä. Olisi poikkeuksellista, että neuvoston ja Euroopan parlamentin asetuksen tavoitteet vahvistettaisiin komission päätöksellä.

Kansainvälisiin sopimuksiin perustuvien tavoitteiden asettaminen aiheuttaa puolestaan luonteeltaan erilaisia ongelmia. Komissio ehdottaa teknisten toimenpiteiden tavoitteiden vahvistamista kansainvälisten sopimusten avulla riippumatta siitä, onko EU allekirjoittanut niitä.

Tähän mennessä kaikki teknisiin toimenpiteisiin liittyvät EU:n allekirjoittamat kansainväliset sopimukset on saatettu osaksi EU:n lainsäädäntöä. On olemassa esimerkiksi teknisiä toimenpiteitä koskevia asetuksia, jotka vastaavat Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen antamia suosituksia(1) ja myös Yhdistyneiden kansakuntien puitteissa tehtyjä kansainvälisiä sopimuksia, joissa EU on yksi sopimuspuolista(2).

Komissio ehdottaa sen varmistamista, että lajien, joita ei hyödynnetä kaupallisesti, osalta noudatetaan sivusaaliiden enimmäismääriä, jotka ovat kansainvälisissä sopimuksissa vahvistettuja tasoja pienempiä. Komissio ei kuitenkaan luettele näitä sopimuksia, mikä herättää institutionaalisia seikkoja koskevan kysymyksen, sillä ehdotettu säännös voisi tarkoittaa minkä tahansa kansainvälisen sopimuksen, mukaan lukien kolmansien maiden välillä tehtyjen sopimusten, automaattista saattamista osaksi unionin lainsäädäntöä. Lisäksi on otettava huomioon, että EU:n tekemät kansainväliset sopimukset hyväksytään hyväksyntämenettelyssä ja että parlamentti ei ole osallisena sisältöä koskevissa neuvotteluissa, kun taas teknisiä toimenpiteitä koskevaan asetukseen sovelletaan yhteispäätösmenettelyä.

Yksinkertaistaminen ja yksityiskohtaiset säännöt

Esittelijä pitää yksinkertaistamista myönteisenä asiana ottaen huomioon, että voimassa oleva lainsäädäntö on valtavan laaja ja vaikeaselkoinen, mikä vaikeuttaa sen asianmukaista soveltamista. Komission esittämissä liitteissä yksinkertaistaminen menee kuitenkin liian pitkälle ja niihin sisältyy toimenpiteitä, jotka eivät sovellu nykytilanteeseen. Komissio ei myöskään ole ottanut huomioon tarvetta ratkaista eräitä ongelmia, jotka ovat tulleet esiin nykyisen lainsäädännön soveltamisessa.

Komission ehdotuksessa yksinkertaistaminen johtaa myös epätahtiin niiden liitteisiin sisältyvien teknisten toimenpiteiden välillä, jotka tulevat voimaan välittömästi, ja niidenvälillä, jotka hyväksytään alueellistamismenettelyn mukaisesti myöhemmin ja joilla muutetaan kyseisiä liitteitä. Tämä viive voi käytännössä johtaa sekaannuksiin ja tiettyjen kalastusten välittömään loppumiseen.

Esittelijä katsoo, että yksinkertaistaminen ei saisi merkitä sääntöjen uudelleen laatimista vaan olemassa olevien sääntöjen muuttamista ymmärrettävämmiksi niiden soveltamisen helpottamiseksi kalastajille. Ongelmien välttämiseksi olisi tarpeen säilyttää vallitseva tilanne mahdollisimman pitkälti tämän käsiteltävänä olevan asetuksen puitteissa.

Alueellistaminen ja perustason vaatimukset

Esittelijä katsoo, että paikallistasolla tehdyt päätökset voivat johtaa parempaan lainsäädäntöön mukauttamalla sitä kunkin kalastuksen ja merialueen erityispiirteisiin. Alueellistamisen avulla pitäisi olla mahdollista sopeuttaa teknisiä toimenpiteitä koskevat päätökset kalastusten todelliseen tilanteeseen. Tavoitteena on vähentää nykyisen lainsäädännön jäykkyyttä ja edistää edistyksellisempää ja käytännönläheisempää lainsäädäntöä. Alueellistamiseen perustuva menettelytapa on sopusoinnussa sen kanssa, että teknisten toimenpiteiden onnistuminen arvioidaan saavutettujen tulosten pohjalta. Euroopan parlamentti menettäisi näin ollen valtaansa.

Alueellistaminen ei saisi johtaa äärimmäiseen skenaarioon, jossa perustason vaatimukset pidettäisiin mahdollisimman vähäisinä ja keskeisiä näkökohtia voitaisiin muuttaa delegoiduilla säädöksillä. Tämä tarkoittaisi sitä, että asetuksen säännökset teknisistä toimenpiteistä olisivat luonteeltaan vain väliaikaisia, sillä komissio voisi jäsenvaltioiden yhteisten suositusten perusteella ja ilman Euroopan parlamentin osallistumista muuttaa delegoiduilla säädöksillä tämän asetuksen keskeisiä osia. Tätä ei voida hyväksyä.

Missään tapauksessa alueellistamisen ei pidä johtaa uudelleenkansallistamiseen. On muistettava, että EU:n kalastuspolitiikka on yhteinen politiikka eikä syyttä, sillä yhteisiä ja vaeltavia kalakantoja on hoidettava yhdessä. Näin ollen tietyt tärkeät perusperiaatteet olisi pidettävä keskeisten EU:n toimielinten yhteispäätösmenettelyn piirissä. Tämä antaisi koko EU:n toimijoille yhtäläiset toimintaedellytykset ja helpottaisi teknisten toimenpiteiden toteuttamista ja seurantaa.

Esittelijä katsoo, että monivuotisten suunnitelmien olisi oltava keskeisessä asemassa kalavarojen hoidossa ja ne ovat soveltuvin väline erityisten teknisten toimenpiteiden hyväksymiseen ja toteuttamiseen alueellistamisen yhteydessä.

Monivuotisten suunnitelmien puuttuminen ei saisi tietenkään vaikeuttaa alueellistamista. Tässä tapauksessa jäsenvaltioiden olisi voitava esittää yhteisiä alueellisia suosituksia, joiden pohjalta komissio antaisi delegoituja säädöksiä YKP:n perusasetuksen 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

(1)

Asetus (EY) N:o 734/2008 (aavan meren haavoittuvien meriekosysteemien suojelusta pohjakalastuksessa käytettävien pyydysten haittavaikutuksilta).

(2)

Asetus (EY) N:o 520/2007 ja asetus (EY) N:o 302/2009 (kansainvälinen yleissopimus Atlantin tonnikalojen suojelusta) sekä asetus (EY) N:o 601/2004 (yleissopimus Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisestä).


YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (10.3.2017)

kalatalousvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemien suojelemisesta teknisten toimenpiteiden avulla, neuvoston asetusten (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007 ja (EY) N:o 1224/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1343/2011 ja (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o  254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005 kumoamisesta

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

Valmistelija: Claudiu Ciprian Tănăsescu

LYHYET PERUSTELUT

Tekniset toimenpiteet ovat sääntöjä, joilla säännellään sitä, miten, missä ja milloin kalastajat voivat kalastaa. Niillä on tärkeä rooli sen varmistamisessa, että kalastus tapahtuu ympäristön kannalta kestävällä tavalla. On selvää, että teknisten toimenpiteiden nykyinen sääntelykehys ei ole toiminut parhaalla mahdollisella tavalla, sillä Euroopan vesien kalakantoja liikakalastetaan yhä ja muiden kuin kohdelajien sivusaaliit ovat edelleen usein suuria, vaikka näitä ongelmia on pyritty ratkaisemaan sääntelyä muuttamalla. Erityisesti uuden yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) perusasetuksen antamisen jälkeen on ratkaisevan tärkeää, että teknisiä toimenpiteitä koskevaa kehystä muutetaan niin, että se täyttää YKP:ssa asetetut tavoitteet. Tämän lisäksi uusien teknisten toimenpiteiden on oltava unionin ympäristölainsäädännön ja -sitoumusten mukaisia, jotta varmistetaan kalavarojemme kestävä hyödyntäminen ja suojellaan herkkiä lajeja ja luontotyyppejä.

Komission ehdotus on oikeansuuntainen. Kalastusta on hallittava ennakoivasti yhdessä kalastajien ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta tulokset olisivat jatkossa parempia. Teknisten toimenpiteiden alueellistaminen ja toimenpiteiden asianmukainen kehys antavat mahdollisuuden parempaan hallintoon edellyttäen, että alueellistaminen toteutetaan yhteisten tavoitteiden mukaisesti ja että sillä pyritään täyttämään unionin ympäristösitoumusten nykyiset tai nykyisiä tiukemmat vaatimukset. Lintu- ja luontotyyppidirektiiveihin (direktiivit 92/43/ETY ja 2009/147/EY) liittyvät säännökset olisi lisättävä ja integroitava selvemmin kaikkialle tekstiin, jotta tehdään täysin selväksi, että alueellistamisprosessi on toteutettava nykyisten tavoitteiden puitteissa.

Komission ehdotuksen eräät näkökohdat edellyttävät myös parempaa sanamuotoa, jotta voidaan paremmin varmistaa, että uusi lähestymistapa tuottaa tuloksia, sillä uusissa teknisissä toimenpiteissä on noudatettava myös unionin kalastuksen ja ympäristön hoitoa koskevia muita periaatteita. Ensinnäkin kalastuspolitiikan on perustuttava tieteeseen: päätösten yhteisten luonnonvarojemme hoidosta on perustuttava mahdollisimman paikkansa pitäviin tietoihin ja parhaisiin tieteellisiin lausuntoihin, jotka ovat julkisia ja tarkistettavissa, ja jos tiedot ovat epäluotettavia tai tieteelliset lausunnot eivät ole vakuuttavia, on sovellettava varovaisuusperiaatteen mukaista lähestymistapaa. Toiseksi ehdotuksen säännösten täytäntöönpanon, seurannan ja noudattamisen valvonnan on oltava tarkoituksenmukaista erityisesti kun kalastuksenhoidossa on siirrytty kohti tulosperusteista hallinnointia. Myös jäsenvaltioiden olisi käytettävä uutta kehystä ja sovellettava sääntelyyn ennakoivaa ja sidosryhmät huomioivaa lähestymistapaa, jotta voidaan luoda ”noudattamiskulttuuri”.

Uusia teknisiä toimenpiteitä koskevan kehyksen keskeisenä tehtävänä olisi ympäristönsuojelun näkökulmasta oltava se, että varmistetaan oikea perustaso teknisille toimenpiteille ja oikeat edellytykset, joiden mukaisesti alueellistamisen olisi tapahduttava. Kehyksen avulla on voitava myös reagoida nopeasti tapauksissa, joissa tiedot ja tieteelliset lausunnot osoittavat, että kehys ei toimi kunnolla. Uusien teknisten toimenpiteiden tarkoituksena ei pitäisi olla pelkästään uusien tavoitteiden vaan myös jo asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Jos tavoitteita ei saavuteta, tekniset toimenpiteet ovat vääriä.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus     1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Nykyisiä sääntöjä on yksinkertaistettava, jotta toimijat, kansalliset viranomaiset ja sidosryhmät voivat ymmärtää ja hyväksyä ne paremmin. Toimialan osallistumista päätöksentekoon olisi kannustettava. Olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että säilyttämis- ja kestävyysvaatimuksia ei heikennetä.

Tarkistus     2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Teknisiä toimenpiteitä tulisi tarpeen mukaan soveltaa virkistyskalastukseen, jolla voi olla huomattava vaikutus kala-, äyriäis- ja nilviäiskantoihin.

(6)  Teknisiä toimenpiteitä tulisi soveltaa virkistyskalastukseen, jolla voi olla huomattava vaikutus meriympäristöön, kalakantoihin ja muihin lajeihin.

Tarkistus     3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Suojeltujen lajien tahattomia saaliita ja tahatonta tappamista olisi torjuttava kokonaisvaltaisesti kaikessa kalastuksessa ja kaikkien pyydystyyppien käytössä, kun otetaan huomioon neuvoston direktiivin 92/43/ETY kyseisille lajeille tarjoama korkeatasoinen suoja, lajien erityinen haavoittuvuus ja velvollisuus saavuttaa ympäristön hyvä tila vuoteen 2020 mennessä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Teknisten toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi olisi vahvistettava ei-toivottujen saaliiden määriin, herkkien lajien sivusaaliiden määriin ja sellaisten merenpohjan elinympäristöjen laajuuteen, joihin kalastus vaikuttaa kielteisesti, liittyvät päämäärät, joissa otetaan huomioon YKP:n tavoitteet, unionin ympäristölainsäädäntö (erityisesti neuvoston direktiivi 92/43 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY21) ja parhaat kansainväliset käytännöt.

(9)  Teknisten toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi olisi vahvistettava ei-toivottujen saaliiden määriin, herkkien lajien sivusaaliiden määriin ja sellaisten merenpohjan elinympäristöjen laajuuteen, joihin kalastus vaikuttaa kielteisesti, liittyvät päämäärät, joissa otetaan huomioon YKP:n tavoitteet, unionin ympäristölainsäädäntö (erityisesti neuvoston direktiivi 92/43, direktiivi 2009/147/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY21) ja parhaat kansainväliset käytännöt.

__________________

__________________

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Tiettyjen harvinaisten kalalajien, kuten tiettyjen hai- ja rauskulajien, ollessa kyseessä jopa rajoitettu kalastustoiminta voisi vaarantaa vakavasti niiden säilymisen. Tällaisten lajien suojelemiseksi olisi otettava käyttöön niiden yleinen kalastuskielto.

(15)  Tiettyjen kalalajien, jotka ovat harvinaisia tai joiden biologiset ominaisuudet tekevät niistä erityisen alttiita liikakalastukselle, kuten tiettyjen hai- ja rauskulajien, ollessa kyseessä jopa rajoitettu kalastustoiminta voisi vaarantaa vakavasti niiden säilymisen. Tällaisten lajien suojelemiseksi olisi otettava käyttöön niiden yleinen kalastuskielto.

Tarkistus     6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Saaliin arvon nostamiskäytäntö ja kalojen päästämiskäytäntö olisi kiellettävä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa poikkeuksia otetaan käyttöön purkamisvelvoitteen osana.

(22)  Saaliin arvon nostamiskäytäntö ja kalojen päästämiskäytäntö olisi kiellettävä. Päästäminen voidaan sallia vain tapauksissa, joissa poikkeuksia otetaan käyttöön purkamisvelvoitteen osana, ja vain, jos näiden poikkeusten ohella otetaan käyttöön tietojenkeruuvaatimuksia.

Perustelu

Slipping is a method to handle fish prior to hauling it on board, meaning that the sorting takes place already in the water. It is therefore in line with the intention of exemptions from the landing obligation in cases where high survivability rates have been proven. High-grading is an economic choice for discarding low priced fish already on board. This practice may have tremendous effects on the different species according to their survival capacities, e.g.nephrops with survival rates are above 90% vs other species such as sole. Therefore a different approach shall be taken concerning these 2 practices

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Jos alueellisella tasolla ei ole käytössä teknisiä toimenpiteitä, olisi sovellettava määritettyjä perustason toimenpiteitä. Kyseiset perustason vaatimukset tulisi johtaa nykyisistä teknisistä toimenpiteistä ottaen huomioon STECF:n lausunto ja sidosryhmien näkemykset. Niiden tulisi sisältää vedettävien pyydysten ja seisovien verkkojen perussilmäkoot, säilyttämisen vähimmäisviitekoot, kielto- tai rajoitusalueet, luonnonsuojelutoimenpiteet merinisäkkäiden ja merilintujen sivusaaliiden ehkäisemiseksi tietyillä alueilla sekä muut mahdolliset nykyiset alueellisesti erityiset toimenpiteet, joita edelleen tarvitaan sen varmistamiseksi, että säilyttämistavoitteet saavutetaan edelleen siihen saakka, kun tällaiset toimenpiteet otetaan käyttöön alueellistamisen osana.

(24)  Jos alueellisella tasolla ei ole käytössä teknisiä toimenpiteitä, olisi sovellettava määritettyjä perustason toimenpiteitä. Kyseiset perustason vaatimukset tulisi johtaa nykyisistä teknisistä toimenpiteistä ottaen huomioon STECF:n lausunto ja sidosryhmien näkemykset. Niiden tulisi sisältää vedettävien pyydysten ja seisovien verkkojen perussilmäkoot, säilyttämisen vähimmäisviitekoot, kielto- tai rajoitusalueet, luonnonsuojelutoimenpiteet merinisäkkäiden ja merilintujen sivusaaliiden minimoimiseksi ja mahdollisuuksien mukaan lopettamiseksi tietyillä alueilla sekä muut mahdolliset nykyiset alueellisesti erityiset toimenpiteet, joita edelleen tarvitaan sen varmistamiseksi, että säilyttämistavoitteet saavutetaan edelleen siihen saakka, kun tällaiset toimenpiteet otetaan käyttöön alueellistamisen osana.

Tarkistus     8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Jäsenvaltiot voivat yhdessä sidosryhmien kanssa laatia yhteisiä suosituksia tarkoituksenmukaisiksi teknisiksi toimenpiteiksi, jotka poikkeavat perustasosta, YKP:ssa vahvistetun alueellistamismenettelyn mukaisesti.

(25)  Jäsenvaltioiden olisi laadittava yhdessä sidosryhmien kanssa yhteisiä suosituksia tarkoituksenmukaisiksi teknisiksi toimenpiteiksi YKP:ssa vahvistetun alueellistamismenettelyn mukaisesti silloinkin, kun monivuotista suunnitelmaa ei ole.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Tällaisten alueellisten teknisten toimenpiteiden tulisi olla vähintään perustason vaatimuksia vastaavia hyödyntämismallien sekä herkkien lajien ja luontotyyppien suojelun suhteen.

(26)  Tällaisten alueellisten teknisten toimenpiteiden tavoitteena tulisi olla ekologisen kestävyyden korkea taso, ja niiden olisi oltava vähintään perustason vaatimuksia vastaavia hyödyntämismallien sekä herkkien lajien ja luontotyyppien suojelun suhteen. Alueellisten teknisten toimenpiteiden hyväksymisen tulisi perustua parhaisiin saatavilla oleviin tieteellisiin lausuntoihin.

Tarkistus     10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 a)  Alueellistamista pitäisi käyttää välineenä, jolla kannustetaan kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien, myös kansalaisjärjestöjen, osallistumista ja lisätään kalastajien vaikutusmahdollisuuksia ja sitoutumista, jotta he voivat tehdä tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden, neuvoa-antavien toimikuntien ja tutkijoiden kanssa sellaisten tapauskohtaisten toimenpiteiden kehittämiseksi, joissa otetaan huomioon kunkin kalastusalueen erityisominaisuudet ja suojellaan niiden ympäristöoloja.

Tarkistus     11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 b)  Jäsenvaltioiden alueellisten ryhmien alueellistamisen puitteissa tekemien päätösten olisi täytettävä samat demokraattisen valvonnan vaatimukset kuin kyseisissä jäsenvaltioissa tehtyjen päätösten.

Tarkistus     12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a)  Jos vain yhdellä jäsenvaltiolla on välitön kalastuksenhoitoetu, on mahdollista esittää ehdotuksia, jotka koskevat yksittäisiä teknisiä toimenpiteitä voimassa olevien säilyttämistoimenpiteiden muuttamiseksi asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien kuulemisen jälkeen.

Tarkistus     13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Kun jäsenvaltioiden alueelliset ryhmät laativat yhteisiä suosituksia perussilmäkokoihin verrattuna vaihtoehtoisten koko- ja lajivalikoivien pyydysten hyväksymiseksi monivuotisissa suunnitelmissa, niiden tulisi varmistaa, että tällaisilla pyydyksillä saavutetaan vähintään samankaltaiset tai paremmat valikoivuusmallit kuin perustason pyydyksillä.

(28)  Kun jäsenvaltioiden alueelliset ryhmät laativat yhteisiä suosituksia perussilmäkokoihin verrattuna vaihtoehtoisten koko- ja lajivalikoivien pyydysten hyväksymiseksi, niiden tulisi varmistaa, että tällaisilla pyydyksillä saavutetaan vähintään samankaltaiset tai paremmat valikoivuusmallit kuin perustason pyydyksillä.

Tarkistus     14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Kun jäsenvaltioiden alueelliset ryhmät laativat yhteisiä suosituksia kielto- tai rajoitusalueiden muuttamiseksi tai tällaisten uusien alueiden vahvistamiseksi monivuotisissa suunnitelmissa nuorten ja kutevien yksilöiden yhdyskuntien suojelemiseksi, niiden tulisi esittää tarkat määrittelyt, laajuus, kesto, pyydyksiä koskevat rajoitukset sekä seuranta- ja valvontajärjestelyt yhteisissä suosituksissaan.

(29)  Kun jäsenvaltioiden alueelliset ryhmät laativat yhteisiä suosituksia kielto- tai rajoitusalueiden muuttamiseksi tai tällaisten uusien alueiden vahvistamiseksi nuorten ja kutevien yksilöiden yhdyskuntien suojelemiseksi, niiden tulisi esittää tarkat määrittelyt, laajuus, kesto, pyydyksiä koskevat rajoitukset sekä seuranta- ja valvontajärjestelyt yhteisissä suosituksissaan.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Kun jäsenvaltioiden alueelliset ryhmät laativat yhteisiä suosituksia säilyttämisen vähimmäisviitekokojen muuttamiseksi tai vahvistamiseksi monivuotisissa suunnitelmissa, niiden tulisi varmistaa, etteivät YKP:n tavoitteet vaarannu, varmistamalla, että meriympäristön lajien nuoria yksilöitä suojellaan samalla kun varmistetaan, etteivät markkinat häiriinny ja ettei luoda markkinoita säilyttämisen vähimmäisviitekokoja pienemmille kaloille.

(30)  Kun jäsenvaltioiden alueelliset ryhmät laativat yhteisiä suosituksia säilyttämisen vähimmäisviitekokojen muuttamiseksi tai vahvistamiseksi, niiden tulisi varmistaa, että YKP:n tavoitteet saavutetaan, varmistamalla, että meriympäristön lajien nuoria yksilöitä suojellaan samalla kun varmistetaan, etteivät markkinat häiriinny ja ettei luoda markkinoita säilyttämisen vähimmäisviitekokoja pienemmille kaloille.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Yhteisissä suosituksissa tulisi vaihtoehtona sallia reaaliaikaiset pyyntikiellot yhdistettyinä siirtymistä koskeviin säännöksiin lisätoimenpiteenä nuorten tai kutevien yksilöiden yhdyskuntien suojelemiseksi. Tällaisten kieltoalueiden perustamista ja lakkauttamista koskevat edellytykset sekä seuranta- ja valvontajärjestelyt olisi määriteltävä asianomaisissa yhteisissä suosituksissa.

(31)  Yhteisissä suosituksissa tulisi vaihtoehtona sallia reaaliaikaiset pyyntikiellot yhdistettyinä siirtymistä koskeviin säännöksiin lisätoimenpiteenä nuorten tai kutevien yksilöiden taikka herkkien lajien yhdyskuntien suojelemiseksi. Tällaisten kieltoalueiden perustamista ja lakkauttamista koskevat edellytykset sekä seuranta- ja valvontajärjestelyt olisi määriteltävä asianomaisissa yhteisissä suosituksissa.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Innovatiivisten pyydysten vaikutusten tieteellisen arvioinnin perusteella ja STECF:n tehtyä asianmukaisen arvioinnin tällaisten pyydysten käyttö tai uusien pyydysten, kuten sähköpulssitrooli, mukaanotto voidaan sisällyttää vaihtoehdoksi jäsenvaltioista muodostuvien alueellisten ryhmien esittämiin yhteisiin suosituksiin. Innovatiivisten pyydysten käyttöä ei tulisi sallia, jos tieteellinen arvio osoittaa, että pyydysten käyttö johtaa herkkiin luontotyyppeihin ja muihin kuin kohdelajeihin kohdistuviin kielteisiin vaikutuksiin.

(32)  Innovatiivisten pyydysten vaikutusten tieteellisen arvioinnin perusteella ja STECF:n tehtyä asianmukaisen arvioinnin tällaisten pyydysten käyttö tai uusien pyydysten, kuten sähköpulssitrooli, mukaanotto voidaan sisällyttää vaihtoehdoksi jäsenvaltioista muodostuvien alueellisten ryhmien esittämiin yhteisiin suosituksiin. Innovatiivisten pyydysten käyttöä ei tulisi sallia, jos tieteellinen arvio osoittaa, että pyydysten käyttö johtaa merellisiin luontotyyppeihin ja erityisesti herkkiin luontotyyppeihin tai muihin kuin kohdelajeihin kohdistuviin suoriin tai kumulatiivisiin kielteisiin vaikutuksiin.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Jotta herkkien lajien sivusaaliit ja pyydyksillä herkkiin luontotyyppeihin olevat vaikutukset voidaan vähentää mahdollisimman pieniksi, jäsenvaltioista muodostuvien alueellisten ryhmien tulisi ottaa käyttöön uusia ehkäiseviä toimenpiteitä kalastuksella herkkiin lajeihin ja luontotyyppeihin olevien vaikutusten pienentämiseksi. Jos tieteellinen näyttö osoittaa, että tällaisten lajien ja luontotyyppien suojelun tasoon kohdistuu vakava uhka, jäsenvaltioiden tulisi ottaa käyttöön tiettyjen pyydysten rakennetta ja toimintaa koskevia lisärajoituksia tai jopa kieltää pyydysten käyttö kyseisellä alueella kokonaan. Tällaisia säännöksiä tulisi erityisesti soveltaa ajoverkkojen käyttöön, sillä ajoverkot ovat tietyillä alueilla johtaneet tuntuviin valaiden ja merilintujen saaliisiin.

(33)  Jotta herkkien lajien sivusaaliit ja pyydyksillä herkkiin luontotyyppeihin olevat vaikutukset voidaan vähentää mahdollisimman pieniksi ja mahdollisuuksien mukaan lopettaa, jäsenvaltioista muodostuvien alueellisten ryhmien tulisi ottaa käyttöön uusia ehkäiseviä toimenpiteitä kalastuksella herkkiin lajeihin ja luontotyyppeihin olevien vaikutusten pienentämiseksi. Jos tieteellinen näyttö osoittaa, että tällaisten lajien ja luontotyyppien suojelun tasoon kohdistuu uhka, jäsenvaltioiden tulisi ottaa käyttöön tihettyjen pyydysten rakennetta ja toimintaa koskevia lisärajoituksia tai jopa kieltää pyydysten käyttö kyseisellä alueella kokonaan. Tällaisia säännöksiä tulisi erityisesti soveltaa ajoverkkojen käyttöön, sillä ajoverkot ovat tietyillä alueilla johtaneet tuntuviin valaiden ja merilintujen saaliisiin.

Tarkistus     19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotta voidaan päivittää luettelo kaloista, äyriäisistä ja nilviäisistä, joiden kohdennettu kalastus on kielletty; päivittää luettelo herkistä alueista, joilla kalastusta tulisi rajoittaa; hyväksyä teknisiä toimenpiteitä osana monivuotisia suunnitelmia; ja hyväksyä teknisiä toimenpiteitä osana väliaikaisia poisheittämissuunnitelmia. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(38)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotta voidaan päivittää luettelo kaloista, äyriäisistä ja nilviäisistä, joiden kohdennettu kalastus on kielletty; päivittää luettelo herkistä alueista, joilla kalastusta tulisi rajoittaa; hyväksyä teknisiä toimenpiteitä osana monivuotisia suunnitelmia; ja hyväksyä teknisiä toimenpiteitä osana väliaikaisia poisheittämissuunnitelmia. Erityisen tärkeää on, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla ja STECF:n arvion perusteella. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Perustelu

Kaikkien teknisten toimenpiteiden hyväksymisen edellytyksenä olisi oltava tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) niistä antama myönteinen arvio. YKP:n mukaan komitean tehtävänä on tarjota vankkaa tieteellistä neuvontaa. Siksi STECF:n pitäisi arvioida kaikki tekniset toimenpiteet, koska niiden vaikutusta alueisiin tai muihin kuin kohdelajeihin ei kenties vielä tunneta tai ole tutkittu.

Tarkistus     20

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) täytäntöönpanoa tukevina välineinä teknisten toimenpiteiden on myötävaikutettava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa ja erityisesti kyseisen artiklan 2 ja 3 kohdassa sekä 5 kohdan a ja j alakohdassa vahvistettuihin tavoitteisiin.

1.  Yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) täytäntöönpanoa tukevina välineinä teknisten toimenpiteiden on myötävaikutettava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa ja erityisesti kyseisen artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa sekä 5 kohdan a, i ja j alakohdassa vahvistettuihin tavoitteisiin.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  optimoitava hyödyntämismallit meriympäristön lajien nuorten ja kutevien yksilöiden yhdyskuntien suojelemiseksi;

a)  varmistettava kestävät hyödyntämismallit, joilla taataan kalavarojen säilyminen ja suojellaan meriympäristön lajien herkkiä kokoja ja ikiä ja erityisesti nuorten ja kutevien yksilöiden yhdyskuntia;

Tarkistus     22

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  varmistettava, että kalastuksessa saatavat direktiiveissä 92/43/ETY ja 2009/147/EY lueteltujen meriympäristön lajien ja muiden herkkien lajien sivusaaliit vähennetään mahdollisimman pieniksi ja mahdollisuuksien mukaan lopetetaan niin, että ne eivät muodosta uhkaa kyseisten lajien suojelun tasolle;

b)  varmistettava, että kalastuksessa saatavat direktiiveissä 92/43/ETY ja 2009/147/EY lueteltujen meriympäristön lajien ja muiden herkkien lajien sivusaaliit vähennetään mahdollisimman pieniksi ja mahdollisuuksien mukaan lopetetaan;

Tarkistus     23

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  varmistettava, että kalastuksesta merellisiin luontotyyppeihin aiheutuvat ympäristövaikutukset minimoidaan ja mahdollisuuksien mukaan poistetaan niin, että ne eivät muodosta uhkaa kyseisten luontotyyppien suojelun tasolle;

c)  varmistettava, että kalastuksesta merellisiin luontotyyppeihin aiheutuvat ympäristövaikutukset minimoidaan ja mahdollisuuksien mukaan poistetaan;

Tarkistus     24

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  varmistettava, että komission päätöksen 2010/477/EU liitteessä olevassa B osassa esitettyjä kuvaajia 1, 3, 4 ja 6 koskevat arviointiperusteet täytetään.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Teknisillä toimenpiteillä pyritään seuraaviin päämääriin:

1.  Teknisillä toimenpiteillä on saavutettava seuraavat päämäärät:

Tarkistus     26

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  varmistetaan, että säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien meriympäristön lajien saaliit eivät asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan mukaisesti ylitä viittä tilavuusprosenttia;

(a)  varmistetaan, että säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien meriympäristön lajien saaliit eivät ylitä jäsenvaltioiden alueellisten ryhmien yhteisissä suosituksissa vahvistettua tilavuutta, että ne ovat yhdenmukaisia poisheittämissuunnitelmien kanssa ja että myös kalalajien ja pyydysten vaihtelu otetaan huomioon;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  varmistetaan, että merinisäkkäiden, meressä elävien matelijoiden, merilintujen ja muiden lajien, joita ei hyödynnetä kaupallisesti, sivusaaliit eivät ylitä unionin lainsäädännössä ja kansainvälisissä sopimuksissa vahvistettuja tasoja;

(b)  varmistetaan, että merinisäkkäiden, meressä elävien matelijoiden, merilintujen ja muiden lajien, joita ei hyödynnetä kaupallisesti, sivusaaliit eivät ylitä unionin lainsäädännössä ja kansainvälisissä sopimuksissa vahvistettuja tasoja ja että tällaiset sivusaaliit pyritään asteittain lopettamaan;

Tarkistus     28

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  varmistetaan, että kalastustoiminnalla merenpohjaan olevat ympäristövaikutukset eivät ylitä tasoja, jotka ovat tarpeen ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi kunkin direktiivin 2008/56/EY yhteydessä arvioidun luontotyypin osalta kullakin merialueella tai osa-alueella suhteessa sekä luontotyypin laatuun että siihen alueelliseen laajuuteen, jolla vaaditut tasot on saavutettava.

(c)  varmistetaan, että kalastustoiminnan merellisiin luontotyyppeihin, myös merenpohjan herkkiin luontotyyppeihin, kohdistuvat ympäristövaikutukset minimoidaan ja pidetään alemmalla tasolla kuin taso, joka on tarpeen ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi kunkin direktiivin 2008/56/EY yhteydessä arvioidun luontotyypin osalta kullakin merialueella tai osa-alueella suhteessa sekä luontotyypin laatuun että siihen alueelliseen laajuuteen, jolla vaaditut tasot on saavutettava, jotta voidaan varmistaa, että komission päätöksen 2010/477/EU liitteessä olevassa B osassa esitettyä kuvaajaa 6 koskevat arviointiperusteet täyttyvät;

Tarkistus     29

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  varmistetaan, että ei-toivottujen kalojen sivusaaliista tehdään vähitellen ja asteittain loppu, jotta voidaan varmistaa, että komission päätöksen 2010/477/EU liitteessä olevassa B osassa esitettyjä kuvaajia 1, 3 ja 4 koskevat arviointiperusteet täyttyvät.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’hyödyntämismallilla’ tarkoitetaan sitä, miten kalastuspaine jaetaan läpi kannan ikäprofiilin;

1)  ’hyödyntämismallilla’ tarkoitetaan sitä, miten kalastuspaine jaetaan läpi kannan ikä- ja kokoprofiilin;

Tarkistus     31

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  ’valikoivalla kalastuksella’ tarkoitetaan pyyntimenetelmän kykyä yksilöidä ja pyytää kalaa, äyriäisiä tai nilviäisiä koon ja lajityypin mukaan kalastustoimen aikana niin, että muut kuin kohdelajit voidaan välttää tai päästää takaisin vahingoittumattomina;

3)  ’valikoivalla kalastuksella’ tarkoitetaan pyyntimenetelmän kykyä yksilöidä ja pyytää kalaa, äyriäisiä tai nilviäisiä koon ja lajityypin mukaan kalastustoimen aikana niin, että muut kuin kohdelajit ja säänneltyjen lajien nuoret yksilöt voidaan välttää tai päästää takaisin vahingoittumattomina;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a)  ’luontotyypin suojelun tasolla’ tarkoitetaan direktiivin 92/43/ETY 1 artiklan e alakohdassa määriteltyä luontotyypin suojelua;

Tarkistus     33

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

9)  ’virkistyskalastuksella’ tarkoitetaan ei-kaupallista kalastustoimintaa, jossa meren elollisia vesiluonnonvaroja hyödynnetään virkistys-, matkailu- tai urheilutarkoituksiin;

9)  ’virkistyskalastuksella’ tarkoitetaan ei-kaupallista kalastustoimintaa, jossa meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään virkistys-, matkailu- tai urheilutarkoituksiin;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

10)  ’neuvoa-antavilla toimikunnilla’ tarkoitetaan YKP:n yhteydessä perustettuja osallisryhmiä tavoitteena edistää kaikkien sidosryhmien tasapuolista edustusta ja YKP:n tavoitteiden saavuttamista;

10)  ’neuvoa-antavilla toimikunnilla’ tarkoitetaan YKP:n yhteydessä 43-45 artiklan mukaisesti perustettuja osallisryhmiä ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 liitteen III mukaista sidosryhmien edustusta, joiden tavoitteena on edistää YKP:n tavoitteiden saavuttamista;

Perustelu

Neuvoa-antavien toimikuntien kokoonpanossa olisi otettava huomioon YKP:ssä vahvistettu edustuksen tasapaino.

Tarkistus     35

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 42 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

42)  ’saaliin arvon nostamisella’ tarkoitetaan käytäntöä, jossa alhaisin hinnoin myytävät saalisrajoitusten alaiset kalat heitetään pois, vaikka ne olisi voinut purkaa aluksesta laillisesti, jotta satamaan tuodun kalan taloudellinen tai rahallinen kokonaisarvo saataisiin maksimoitua;

42)  ’saaliin arvon nostamisella’ tarkoitetaan käytäntöä, jossa alhaisin hinnoin myytävät saalisrajoitusten alaiset kalat heitetään pois, vaikka ne olisi pitänyt purkaa aluksesta laillisesti, jotta satamaan tuodun kalan taloudellinen tai rahallinen kokonaisarvo saataisiin maksimoitua;

Perustelu

Saaliin arvon nostamiseksi poisheittäminen on taloudellinen valinta, jolla on usein valtavia vaikutuksia joihinkin lajeihin, koska eloonjäämisaste vaihtelee lajin ja aluksella vietetyn ajan mukaan. Käytännössä on sovellettava periaatetta, jonka mukaan kyseiset kalat pitäisi purkaa, eikä taloudellisiin tekijöihin perustuvaa joustavaa lähestymistapaa.

Tarkistus     36

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.   Sanotun vaikuttamatta 2 artiklan säännöksiin tätä artiklaa sovelletaan aavan meren vesialueisiin ja kolmansien maiden vesialueisiin.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Siinä tapauksessa, että parhaiden saatavilla olevien tieteellisten lausuntojen mukaan on tarpeen muuttaa liitteessä I olevaa luetteloa lisäämällä siihen uusia lajeja, jotka tarvitsevat suojelua, komissiolle siirretään valta hyväksyä tällaiset muutokset delegoiduilla säädöksillä 32 artiklan mukaisesti.

4.  Siinä tapauksessa, että parhaiden saatavilla olevien tieteellisten lausuntojen mukaan on tarpeen muuttaa liitteessä I olevaa luetteloa, komissiolle siirretään valta hyväksyä tällaiset muutokset delegoiduilla säädöksillä 32 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Luetteloa olisi muutettava paitsi silloin, kun uudet lajit tarvitsevat suojelua, niin myös esimerkiksi silloin, kun lajit tarvitsevat suojelua muulla liitännäisalueella, tai vaihtoehtoisesti jos lajit eivät enää tarvitse suojelua.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksytyillä toimenpiteillä pyritään 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistetun päämäärän saavuttamiseen.

5.  Tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksytyillä toimenpiteillä pyritään 4 artiklan 1 kohdan b ja c a alakohdassa vahvistetun päämäärän saavuttamiseen.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos 1 kohdassa tarkoitettuja lajeja saadaan sivusaaliiksi, niitä ei saa vahingoittaa ja yksilöt on päästettävä heti takaisin mereen.

2.  Jos 1 kohdassa tarkoitettuja lajeja saadaan sivusaaliiksi, niitä ei saa vahingoittaa ja yksilöt on päästettävä heti takaisin mereen. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen lajien osalta kalastusaluksia käyttävien toimijoiden on kirjattava ja välitettävä asiaankuuluville viranomaisille tiedot sivusaaliina saaduista ja takaisin mereen päästetyistä yksilöistä komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/12511a mukaisesti.

 

__________________

 

1 a Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1701, annettu 19 päivänä elokuuta 2016, esitysmuotoa koskevien sääntöjen vahvistamisesta kalastus- ja vesiviljelyalan tiedonkeruuta koskevien työsuunnitelmien toimittamista varten (tiedoksiannettu numerolla C(2016)5304), EUVL L 260, 27.9.2016, s. 153.

Perustelu

Komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2016/1251 tiedonkeruusta sanotaan, että herkkien lajien sivusaaliit voidaan kirjata kalastuspäiväkirjaan. Kalastajat työskentelevät lisäksi usein tutkijoiden kanssa ja antavat heille kuolleita yksilöitä. Kalastajat antavat täten merkittävän panoksen lajeja koskevan tiedon lisäämiseen.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, 1 kohdassa tarkoitettujen sivusaaliina saatujen meriympäristön lajien yksilöiden aluksella pitäminen, jälleenlaivaaminen tai aluksesta purkaminen on sallittua, silloin kun se on tarpeen yksittäisten eläinten toipumisen auttamiseksi, ja edellyttäen, että asianomaisille kansallisille toimivaltaisille viranomaisille on annettu kaikki tiedot ennakolta.

3.  Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, 1 kohdassa tarkoitettujen sivusaaliina saatujen meriympäristön lajien yksilöiden aluksella pitäminen, jälleenlaivaaminen tai aluksesta purkaminen on sallittua, silloin kun se on tarpeen yksittäisten eläinten toipumisen auttamiseksi tai kun yksilöt ovat kuolleita ja niitä voidaan sen vuoksi käyttää tieteellisiin tarkoituksiin. Asianomaisille kansallisille toimivaltaisille viranomaisille on annettava kaikki tiedot.

Perustelu

Komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2016/1251 tiedonkeruusta sanotaan, että herkkien lajien sivusaaliit voidaan kirjata kalastuspäiväkirjaan. Kalastajat työskentelevät lisäksi usein tutkijoiden kanssa ja antavat heille kuolleita yksilöitä. Kalastajat antavat täten merkittävän panoksen lajeja koskevan tiedon lisäämiseen.

Tarkistus     41

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltiot voivat parhaiden saatavilla olevien tieteellisten lausuntojen perusteella ottaa lippunsa alla purjehtivien alusten osalta käyttöön ehkäiseviä toimenpiteitä tai tiettyjen pyydysten käyttöä koskevia rajoituksia asetuksen (EU) N:o 1380/2013 19 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Tällaisilla toimenpiteillä on vähennettävä mahdollisimman pieniksi ja mahdollisuuksien mukaan lopetettava 1 kohdassa tarkoitettujen lajien saaliit, ja niiden on oltava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden mukaisia ja vähintään yhtä tiukkoja kuin unionin lainsäädännön nojalla sovellettavat tekniset toimenpiteet.

4.  Jäsenvaltiot voivat parhaiden saatavilla olevien tieteellisten lausuntojen perusteella ottaa lippunsa alla purjehtivien alusten osalta käyttöön ehkäiseviä toimenpiteitä tai tiettyjen pyydysten käyttöä koskevia rajoituksia asetuksen (EU) N:o 1380/2013 19 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Tällaisilla toimenpiteillä on vähennettävä mahdollisimman pieniksi ja mahdollisuuksien mukaan lopetettava 1 kohdassa tarkoitettujen lajien saaliit ja muiden tahattomasti pyydettyjen lajien saaliit, ja niiden on oltava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden mukaisia ja vähintään yhtä tiukkoja kuin unionin lainsäädännön nojalla sovellettavat tekniset toimenpiteet.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  On kiellettyä käyttää liitteessä II mainittuja pyydyksiä kyseisessä liitteessä esitetyillä alueilla.

1.  On kiellettyä käyttää liitteessä II mainittuja pyydyksiä kyseisessä liitteessä esitetyillä alueilla. Direktiivin 92/43/ETY mukaisilla erityisten suojelutoimien alueilla ja direktiivin 2009/147/EY mukaisilla erityisillä suojelualueilla pyydyksiä voidaan käyttää ainoastaan direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 2 ja 3 kohdan säännöksiä noudattaen.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  meriympäristön lajien nuorten yksilöiden suojelemisen varmistaminen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 11 ja 12 kohdan nojalla;

a)  meriympäristön lajien nuorten yksilöiden suojelemisen varmistaminen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 11 ja 12 kohdan mukaisesti niin, että suurin osa pyydetyistä kaloista on saavuttanut kutuiän ennen pyytämistä;

Tarkistus     44

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta niiden lajien saaliisiin, jotka on vapautettu asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti purkamisvelvoitteen soveltamisesta.

2.  Sanotun rajoittamatta 1 kohdan soveltamista niiden lajien saaliisiin, jotka on vapautettu asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti purkamisvelvoitteen soveltamisesta, voidaan soveltaa päästämistä.

Perustelu

Päästämisessä lajittelu tapahtuu jo vedessä. Se on siten yhdenmukainen purkamisvelvollisuutta koskevien poikkeusten tarkoituksen kanssa tapauksissa, joissa on todistettu eloonjäämisasteen olevan korkea. Saaliin arvon nostaminen on taloudellinen valinta, jossa heitetään pois aluksessa jo olevia alhaisin hinnoin myytäviä kaloja. Tällä käytännöllä voi olla valtavat vaikutukset eri lajeihin niiden eloonjäämiskyvyn mukaan, ja siksi purkamisvelvoitteiden osalta on omaksuttava erilainen lähestymistapa näissä kahdessa käytännössä.

Tarkistus     45

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Lajit, joihin ei sovelleta saalisrajoituksia

Niiden ei-toivottujen lajien saaliit, joihin ei sovelleta saalisrajoituksia

Tarkistus     46

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen jäsenvaltiot voivat esittää yhteisiä suosituksia sellaisten tarkoituksenmukaisten teknisten toimenpiteiden määrittämiseksi alueellisella tasolla, joissa poiketaan 1 kohdassa vahvistetuista toimenpiteistä.

2.  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen jäsenvaltiot voivat esittää yhteisiä suosituksia sellaisten tarkoituksenmukaisten teknisten toimenpiteiden määrittämiseksi alueellisella tasolla, joissa poiketaan 1 kohdassa vahvistetuista toimenpiteistä. Näin tehdessään jäsenvaltioiden pitäisi pyrkiä ottamaan kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät mahdollisimman laajasti mukaan.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 2 kohdan mukaisesti suositeltujen teknisten toimenpiteiden on hyödyntämismallien sekä herkkien lajien ja luontotyyppien suojelun osalta oltava vähintään vastaavat kuin 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet.

3.  Edellä 2 kohdan mukaisesti suositeltujen teknisten toimenpiteiden tarkoituksena on oltava ekologisen kestävyyden korkea taso, ja niiden on oltava hyödyntämismallien sekä herkkien lajien ja luontotyyppien suojelun osalta vähintään vastaavat kuin 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet.

Tarkistus     48

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Monivuotisiin suunnitelmiin kuuluvat alueelliset toimenpiteet

Alueellistamiseen kuuluvat tekniset toimenpiteet

Tarkistus     49

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirretään komissiolle valta hyväksyä alueellisen tason teknisiä toimenpiteitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 ja 10 artiklassa tarkoitettujen monivuotisten suunnitelmien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaiset toimenpiteet on vahvistettava tämän asetuksen 32 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti hyväksytyillä delegoiduilla säädöksillä.

1.  Siirretään komissiolle valta hyväksyä alueellisen tason teknisiä toimenpiteitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 ja 10 artiklassa tarkoitettujen monivuotisten suunnitelmien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaiset toimenpiteet on vahvistettava tämän asetuksen 32 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18  artiklan mukaisesti hyväksytyillä delegoiduilla säädöksillä. Sen estämättä, mitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1 ja 3 kohdassa säädetään, komissio voi antaa tällaisia delegoituja säädöksiä myös silloin, kun mainituissa kohdissa tarkoitettua yhteistä suositusta ei ole toimitettu.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kun jäsenvaltiot esittävät yhteisiä suosituksia 1 kohdassa tarkoitettujen teknisten toimenpiteiden ottamiseksi käyttöön, niiden on esitettävä tieteellinen näyttö kyseisten toimenpiteiden hyväksymisen tueksi.

5.  Kun jäsenvaltiot esittävät yhteisiä suosituksia 1 kohdassa tarkoitettujen teknisten toimenpiteiden ottamiseksi käyttöön, niiden on esitettävä tieteellinen näyttö kyseisten toimenpiteiden hyväksymisen tueksi. Tieteellinen näyttö asetetaan julkisesti saataville viimeistään silloin, kun yhteinen suositus toimitetaan komissiolle.

Tarkistus     51

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Komissio voi pyytää STECF:ää arvioimaan 5 kohdassa tarkoitettuja yhteisiä suosituksia.

6.  Komissio pyytää STECF:ää arvioimaan 5 kohdassa tarkoitettuja yhteisiä suosituksia.

Perustelu

Tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) arvion ei pitäisi olla valinnainen. YKP:n mukaan komitean tehtävänä on tarjota vankkaa tieteellistä neuvontaa. Siksi STECF:n pitäisi arvioida kaikki teknisiä toimenpiteitä koskevat yhteiset suositukset, koska kyseisten toimenpiteiden vaikutusta alueisiin tai muihin kuin kohdelajeihin ei kenties ole tutkittu kokonaisvaltaisesti.

Tarkistus     52

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Teknisten toimenpiteiden hyväksyminen 1 ja 2 kohdan mukaisesti edellyttää STECF:n myönteistä arviota.

Perustelu

STECF:n pitäisi arvioida tieteellisesti kaikki teknisiä toimenpiteitä muuttavat, täydentävät tai niistä poikkeavat suositukset, koska kyseisten toimenpiteiden vaikutusta alueisiin tai muihin kuin kohdelajeihin ei ehkä vielä tunneta, tai sitä ei ole tutkittu kokonaisvaltaisesti. Kyseiset toimenpiteet pitäisi hyväksyä vain, kun arvio on myönteinen.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun jäsenvaltiot esittävät 19 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia liitteissä V–X olevassa A osassa lueteltujen säilyttämisen vähimmäisviitekokojen muuttamiseksi tai tällaisten viitekokojen vahvistamiseksi, niiden on noudatettava tavoitetta meriympäristön lajien nuorten yksilöiden suojelemisesta.

1.  Kun jäsenvaltiot esittävät 19 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia liitteissä V–X olevassa A osassa lueteltujen säilyttämisen vähimmäisviitekokojen muuttamiseksi tai tällaisten viitekokojen vahvistamiseksi, niiden on noudatettava tavoitetta meriympäristön lajien nuorten yksilöiden suojelemisesta. Yhteisten suositusten on perustuttava parhaaseen saatavilla olevaan tieteelliseen näyttöön, ja niissä on otettava huomioon biologiset perusteet, erityisesti lajien sukukypsyyskoko. Yhteiset suositukset eivät saa vaarantaa valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevia säännöksiä, jotka liittyvät kalatuotteiden aluksesta purkamiseen ja markkinointiin.

Tarkistus     54

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Kun jäsenvaltiot esittävät 19 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia reaaliaikaisten pyyntikieltojen ja siirtymistä koskevien säännösten ottamiseksi käyttöön varmistaakseen kala-, äyriäis- tai nilviäislajien nuorten tai kutevien yksilöiden yhdyskuntien suojelemisen, niiden on sisällytettävä mukaan seuraavat osatekijät:

Kun jäsenvaltiot esittävät 19 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia reaaliaikaisten pyyntikieltojen ja siirtymistä koskevien säännösten ottamiseksi käyttöön varmistaakseen kala-, äyriäis- tai nilviäislajien tai herkkien lajien nuorten tai kutevien yksilöiden yhdyskuntien suojelemisen, niiden on sisällytettävä mukaan seuraavat osatekijät:

Perustelu

Asetusehdotuksen 6 artiklan 7 kohdassa määritellyt herkät lajit ovat lajeja, joiden suojelu on välttämätöntä direktiivissä 2008/56/EY tarkoitetun ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi. Kyseisiä lajeja voitaisiin suojella myös reaaliaikaisilla pyyntikielloilla.

Tarkistus     55

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun jäsenvaltiot esittävät 19 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia innovatiivisten pyydysten käytön sallimiseksi tai laajentamiseksi, mukaan lukien liitteessä V olevassa E osassa kuvattu pulssitrooli, tietyllä merialueella, niiden on esitettävä arvio tällaisten pyydysten käytön todennäköisistä vaikutuksista kohdelajeihin ja herkkiin lajeihin ja luontotyyppeihin.

1.  Kun jäsenvaltiot esittävät 19  artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia innovatiivisten pyydysten käytön sallimiseksi tai laajentamiseksi, mukaan lukien liitteessä V olevassa E osassa kuvattu pulssitrooli, tietyllä merialueella, niiden on esitettävä arvio tällaisten pyydysten käytön todennäköisistä vaikutuksista kohdelajeihin, muihin ekosysteemin lajeihin ja luontotyyppeihin. Tällaisen arvion on perustuttava innovatiivisten pyydysten käyttöön koeajalla ja enintään viidellä prosentilla aluksista, jotka toimivat tuohon aikaan alalla vähintään kahden vuoden ajan.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Innovatiivisten pyydysten käyttöä ei sallita, jos kyseiset arviot osoittavat, että pyydysten käyttö johtaa herkkiin luontotyyppeihin ja muihin kuin kohdelajeihin kohdistuviin kielteisiin vaikutuksiin.

3.  Innovatiivisten pyydysten käyttöä ei sallita, jos kyseiset arviot osoittavat, että pyydysten käyttö johtaa merellisiin luontotyyppeihin, mukaan lukien herkät luontotyypit tai muut kuin kohdelajit, kohdistuviin suoriin tai kumulatiivisiin kielteisiin vaikutuksiin.

Tarkistus     57

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on pyrittävä saavuttamaan 3 artiklassa säädetyt tavoitteet ja erityisesti varmistamaan nuorten tai kutevien kalojen, äyriäisten ja nilviäisten yhdyskuntien suojelu.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on pyrittävä saavuttamaan 3 artiklassa säädetyt tavoitteet ja erityisesti varmistamaan nuorten tai kutevien kalojen, äyriäisten ja nilviäisten yhdyskuntien suojelu. Niiden on oltava vähintään yhtä tiukkoja kuin unionin lainsäädännön nojalla sovellettavat tekniset toimenpiteet.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden avulla

Viiteasiakirjat

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

11.4.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

11.4.2016

Valmistelija

Nimitetty (pvä)

Claudiu Ciprian Tănăsescu

27.4.2016

Valiokuntakäsittely

30.1.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

9.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

22

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, James Nicholson, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Edouard Martin, Lieve Wierinck

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

37

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Julie Girling

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

22

-

ECR

Ian Duncan, Arne Gericke, Urszula Krupa, James Nicholson, Boleslaw G. Piecha

EFDD

Julia Reid

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

3

0

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden avulla

Viiteasiakirjat

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

11.3.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

11.4.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

11.4.2016

ENVI

11.4.2016

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

DEVE

24.5.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Gabriel Mato

12.4.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

19.4.2016

12.7.2016

8.9.2016

10.10.2016

 

10.11.2016

25.4.2017

30.5.2017

 

Hyväksytty (pvä)

21.11.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

5

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.11.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

5

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

0

ENF Group

France Jamet

GUE/NGL Group

Maria Lidia Senra Rodríguez

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö