IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća  o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava tehničkim mjerama, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1343/2011 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005

28.11.2017 - (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)) - ***I

Odbor za ribarstvo
Izvjestitelj: Gabriel Mato


Postupak : 2016/0074(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava tehničkim mjerama, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1343/2011 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0134),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0117/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 13. srpnja 2017.[1],

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 7. prosinca 2016.[2],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0381/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1343/2011 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava tehničkim mjerama, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1224/2009 i Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 te Uredbe Komisije (EZ) br. 494/2002

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Pojednostavnjenje postojećih pravila potrebno je za bolje razumijevanje i usklađenost operatera, nacionalnih vlasti i dionika. Postupak savjetovanja sa savjetodavnim vijećima treba poštovati u skladu s Uredbom (EU) br. 1380/2013, a potrebno je obratiti pažnju kako bi se osiguralo da se u potpunosti poštuju svi ciljevi očuvanja i održivosti.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.b)  Pojednostavnjenje trenutačnih pravila o tehničkim mjerama ne bi smjelo dovesti do slabljenja standarda očuvanja i održivosti.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Postoji potreba za razvojem okvira za reguliranje tehničkih mjera. Tim bi okvirom trebalo utvrditi opća pravila za primjenu u svim vodama Unije i osigurati izradu tehničkih mjera kojima se uzimaju u obzir regionalne posebnosti ribarstva u procesu regionalizacije koji je uveden ZRP-om.

(3)  Postoji potreba za razvojem okvira za reguliranje tehničkih mjera. Tim bi okvirom trebalo utvrditi opća pravila za primjenu u svim vodama Unije i osigurati izradu tehničkih mjera kojima se uzimaju u obzir regionalne posebnosti ribarstva u procesu regionalizacije koji je uveden ZRP-om. Taj bi proces trebao omogućiti učinkovito spajanje općih pravila i lokalnih situacija te situacija po zonama. Međutim, treba se osigurati da taj proces ne dovede do oblika ponovne nacionalizacije ZRP-a i važno je da savjetodavna vijeća budu i dalje jamci regionalizacije kroz pristup na razini Unije u skladu s uvodnom izjavom 14. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Okvirom bi trebalo obuhvatiti ulov i iskrcavanje ribolovnih resursa te upravljanje ribolovnim alatima i međudjelovanje ribolovnih aktivnosti i morskih ekosustava.

(4)  Okvirom bi trebalo obuhvatiti ulov i iskrcavanje ribolovnih resursa te upravljanje ribolovnim alatima i međudjelovanje ribolovnih aktivnosti i morskih ekosustava i također uzeti u obzir socioekonomsku dinamiku.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Prema potrebi, tehničke bi se mjere trebale primjenjivati na rekreacijski ribolov koji može imati znatan utjecaj na stokove riba i školjaka.

(6)  Rekreacijski ribolov može imati znatan utjecaj na morski okoliš, stokove riba i druge vrste te bi stoga trebao biti podložan tehničkim mjerama.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Ribe koje ulove rekreativni ribari (ribolov na udicu) imaju visoku stopu preživljavanja nakon što ih se vrati u more, osim ako se znanstvenim dokazima ne dokaže suprotno.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.b)  Obveza iskrcavanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1380/2013 primjenjuje se na sve ulove vrsta koje podliježu ograničenjima ulova. Međutim, ako se primjerci tih vrsta ulove i odmah oslobode u rekreacijskom ribolovu te znanstveni dokazi pokazuju visoke stope preživljavanja tih vrsta, što može biti slučaj kod riba koje su ulovili rekreacijski ribari koji se koriste udičarskom opremom, trebalo bi biti moguće izuzeti predmetni ribolov od obveze iskrcavanja primjenom postupaka utvrđenih u toj Uredbi, posebno usvajanjem odgovarajućih mjera u okviru višegodišnjih planova i/ili planova za odbačeni ulov.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Tehničkim bi se mjerama trebalo doprinijeti postizanju ciljeva ZRP-a u pogledu obavljanja ribolova na razinama najvećeg održivog prinosa, smanjenja neželjenog ulova i uklanjanja odbačenog ulova te doprinijeti postizanju dobrog stanja okoliša utvrđenog u Direktivi 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća18.

(7)  Tehničkim bi se mjerama trebalo doprinijeti postizanju ciljeva ZRP-a.

__________________

 

18 Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (SL L 164/19, 25.6.2008., str. 19.).

 

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a) Tehničke mjere trebaju biti razmjerne ciljevima kojima su namijenjene. Prije njihova donošenja potrebno je uzeti u obzir njihov potencijalni gospodarski i društveni utjecaj.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.b)  Primjena i provođenje tehničkih mjera, operativnih programa i kada je potrebno, izdavanje dozvola i ograničenja u vezi s konstrukcijom plovila i određenih ribolovnih alata i upravljanjem njima ne smije utjecati na postizanje većih zdravstvenih i sigurnosnih standarda za plovila koja provode ribolovne operacije i ribolovne aktivnosti.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.c)  Tehničke mjere donesene na temelju ove Uredbe moraju biti usklađene sa Strateškim planom biološke raznolikosti za razdoblje od 2011. do 2020. donesenom u okviru Konvencije UN-a o biološkoj raznolikosti i dati doprinos provedbi strategije EU-a o biološkoj raznolikosti do 2020., posebno u pogledu cilja održive uporabe ribolovnih resursa i s njim povezanih mjera.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Tehničkim mjerama trebalo bi posebno pružiti zaštitu agregacijama nedorasle ribe i ribe u mrijestu korištenjem selektivnih ribolovnih alata i mjera izbjegavanja. Tehničkim mjerama trebalo bi isto tako na najmanju moguću mjeru svesti i ako je moguće ukloniti utjecaje ribolovnih alata na morski ekosustav, a osobito na osjetljive vrste i staništa. Njima bi se trebalo doprinijeti i uvođenju mjera upravljanja u svrhu usklađivanja s obvezama iz Direktive Vijeća 92/43/EEZ19, Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća20 i Direktive 2008/56/EZ.

(8)  Tehničkim mjerama trebalo bi posebno doprinijeti zaštiti agregacija nedorasle ribe i ribe u mrijestu korištenjem selektivnih ribolovnih alata i mjera izbjegavanja. Tehničkim mjerama trebalo bi isto tako doprinijeti smanjenju na najmanju moguću mjeru i ako je moguće uklanjanju negativnih utjecaja ribolovnih alata na morski ekosustav, a osobito na osjetljive vrste i staništa. Treba dodjeljivati poticaje za korištenje ribolovnih alata i praksi koji nisu štetni za okoliš. Tehničkim mjerama trebalo bi doprinijeti i uvođenju mjera upravljanja u svrhu usklađivanja s obvezama iz Direktive Vijeća 92/43/EEZ19, Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća20 i Direktive 2008/56/EZ.

__________________

__________________

19 Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje flore i faune (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

19 Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje flore i faune (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

20 Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str.).

20 Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str.).

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Trebalo bi se uhvatiti u koštac sa slučajnim ulovom osjetljivih vrsta na način kojim bi se obuhvatile sve vrste ribolova i ribolovnih alata s obzirom na strogu razinu zaštite koja im se jamči Direktivama 92/43/EEZ, 2009/147/EZ i 2008/56/EEZ, njihovu veliku ranjivost i obvezu postizanja dobrog ekološkog stanja do 2020.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Radi procijene učinkovitosti tehničkih mjera, trebalo bi utvrditi ciljane vrijednosti koje se odnose na razine neželjenog ulova, na razinu usputnog ulova osjetljivih vrsta i na opseg staništa na morskom dnu na koja ribolov štetno djeluje, a koji odražavaju ciljeve ZRP-a, zakonodavstvo Unije u području okoliša (posebno Direktivu Vijeća 92/43 i Direktivu 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća21) i međunarodnu najbolju praksu.

(9)  Radi procjene učinkovitosti tehničkih mjera, trebalo bi utvrditi pokazatelje uspješnosti koji se odnose na smanjenje ulova ribe manje od minimalne referentne veličine za očuvanje i slučajni ulov osjetljivih vrsta, kao i na smanjenje negativnih ekoloških učinaka na morska staništa kao rezultat ribolova, a koji odražavaju ciljeve ZRP-a i zakonodavstva Unije u području okoliša (posebno Direktiva 92/43, Direktiva 2009/147/EZ i Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća21).

__________________

__________________

21 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

21 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  Države članice trebale bi se u najvećoj mogućoj mjeri koristiti dostupnim mjerama iz Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća1a kako bi se dala potpora ribarima u provođenju tehničkih mjera i zajamčilo uzimanje u obzir socioekonomskih ciljeva ZRP-a.

 

_______________

 

1a Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Trebalo bi zabraniti određene destruktivne ribolovne alate ili metode u kojima se rabe eksplozivi, otrovi, omamljujuće tvari, električna struja, pneumatski čekići ili drugi udarni instrumenti; povlačne naprave i trgajuće ribolovne alate za skupljanje crvenog koralja ili ostalih vrsta koralja i koraljima sličnih vrsta te određene podvodne puške, osim u konkretnom slučaju povlačne mreže (koće) s električnim impulsima koja se može rabiti u strogo određenim uvjetima.

(11)  Trebalo bi zabraniti određene destruktivne ribolovne alate ili metode u kojima se rabe eksplozivi, otrovi, omamljujuće tvari, električna struja, pneumatski čekići ili drugi udarni instrumenti; povlačne naprave i trgajuće ribolovne alate za skupljanje crvenog koralja ili ostalih vrsta koralja i koraljima sličnih vrsta te određene podvodne puške, osim u konkretnom slučaju povlačne mreže (koće) s električnim impulsima koja se može rabiti u strogo određenim uvjetima. U tom je pogledu nužno zajamčiti odgovarajuće poznavanje učinaka inovativnih ribolovnih alata kao što su povlačne mreže (koće) s impulsima, uključujući kumulativne učinke, prije široke uporabe tih ribolovnih alata. Dodatno, trebalo bi uvesti sustav praćenja, kontrole i evaluacije koji će osim za potrebe evaluacije služiti i za provođenje i istraživanje. Konačno, trenutačne dozvole trebalo bi prije davanja trajne pozitivne ocjene podvrgnuti ponovnoj znanstvenoj procjeni.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Postoji potreba za detaljnim i kvantificiranim znanjem o učincima inovativnih ribolovnih alata, uključujući povlačne mreže (koće) s impulsima, kao i njihove kumulativne učinke na morski okoliš i vrste, prije prihvaćanja njihova korištenja u komercijalne svrhe. Nužno je uspostavljanje učinkovitog programa praćenja i evaluacije.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  S obzirom na savjete STECF-a, ribolov mirujućim mrežama u zonama ICES-a III.a, VI.a, VI.b, VII.b, VII.c, VII.j i potpodručjima ICES-a VIII., IX., X. i XII. istočno od 27° Z u vodama s ucrtanom dubinom više od 600 metara trebao bi ostati zabranjen radi zaštite osjetljivih dubokomorskih vrsta.

(14)  S obzirom na savjete STECF-a, ribolov mirujućim mrežama u zonama ICES-a III.a, VI.a, VI.b, VII.b, VII.c, VII.j i potpodručjima ICES-a VIII., IX., X. i XII. istočno od 27° Z u vodama s ucrtanom dubinom više od 600 metara trebao bi ostati zabranjen radi zaštite osjetljivih dubokomorskih vrsta, osim ako znanstvenim istraživanjima u savjetovanju sa STECF-om ili provedbom posebnog načina upravljanja koji se temelji na regionalizaciji, a može se, među ostalim, provoditi smanjenjem broja plovila koja plove u tom području ili mjeseci rada ili višegodišnjim programima, države članice ne dokažu da te vrste ribolova uzrokuju vrlo male količine slučajnog ulova morskih pasa ili odbačenog ulova.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Za određene rijetke riblje vrste, poput nekih vrsta morskih pasa i raža, čak bi i ograničen ribolovni napor mogao dovesti do ozbiljnog rizika za njihovo očuvanje. Za zaštitu tih vrsta trebalo bi uvesti opću zabranu njihova ribolova.

(15)  Za određene riblje vrste koje su rijetke ili koje su zbog svojih bioloških karakteristika osobito ugrožene prekomjernim iskorištavanjem, čak bi i ograničen ribolovni napor mogao dovesti do ozbiljnog rizika za njihovo očuvanje. Za zaštitu tih vrsta trebalo bi uvesti opću zabranu njihova ribolova.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Kako bi pomogle sektoru ulova u provedbi obveze iskrcavanja, države članice trebale bi donijeti mjere kojima bi se olakšalo skladištenje morskih vrsta manjih od minimalne referentne veličine za očuvanje i pronalaženje tržišta za njih. Te bi mjere trebale obuhvaćati podršku za ulaganje u izgradnju i prilagodbu iskrcajnih mjesta i zakloništa ili podršku za ulaganje radi ostvarivanja dodane vrijednosti za proizvode ribarstva.

(21)  Kako bi pomogle sektoru ulova u provedbi obveze iskrcavanja i njezinim potpunim poštovanjem zajamčile jednake tržišne uvjete, države članice trebale bi donijeti mjere kojima bi se olakšalo skladištenje morskih vrsta manjih od minimalne referentne veličine za očuvanje i pronalaženje tržišta za njih. Te bi mjere trebale obuhvaćati podršku za ulaganje u izgradnju i prilagodbu iskrcajnih mjesta i zakloništa ili podršku za ulaganje radi ostvarivanja dodane vrijednosti za proizvode ribarstva.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  U slučajevima u kojima znanstveni savjeti upućuju na to postoji znatni neželjeni ulov vrsta koje ne podliježu ograničenjima ulova, a stoga ni primjeni obveze iskrcavanja, države članice trebale bi provesti pilot-projekte u cilju otkrivanja načina za smanjenje takvog ulova te uvođenja odgovarajućih tehničkih mjera za postizanje tog cilja.

(23)  U slučajevima u kojima znanstveni savjeti upućuju na to da postoji znatni neželjeni ulov vrsta, države članice trebale bi provesti pilot-projekte u cilju otkrivanja načina za smanjenje takvog ulova te uvođenja odgovarajućih tehničkih mjera za postizanje tog cilja.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Ako nema tehničkih mjera na regionalnoj razini, trebali bi se primjenjivati utvrđeni osnovni standardi. Ti bi osnovni standardi trebali proizlaziti iz postojećih tehničkih mjera, uzimajući u obzir savjete STECF-a i mišljenja dionika. Trebali bi obuhvaćati osnovne veličine oka mrežnog tega za povlačne ribolovne alate i mirujuće mreže, minimalne referentne veličine za očuvanje, zabranjena ili ograničena područja, mjere za očuvanje prirode radi ublažavanja usputnog ulova morskih sisavaca i morskih ptica na određenim područjima i sve druge regionalno specifične mjera koje trenutačno postoje, a koje su potrebne da bi se osiguralo daljnje ostvarivanje ciljeva očuvanja, sve dok se takve mjere ne uvedu u okviru regionalizacije.

(24)  Ako nema tehničkih mjera na regionalnoj razini, trebali bi se primjenjivati utvrđeni osnovni standardi. Ti bi osnovni standardi trebali proizlaziti iz postojećih tehničkih mjera, uzimajući u obzir savjete STECF-a i mišljenja dionika. Trebali bi obuhvaćati osnovne veličine oka mrežnog tega za povlačne ribolovne alate i mirujuće mreže, minimalne referentne veličine za očuvanje, zabranjena ili ograničena područja, mjere za očuvanje prirode radi svođenja na najnižu moguću razinu, i gdje je to moguće, uklanjanja slučajnog ulova morskih sisavaca i morskih ptica na određenim područjima i sve druge regionalno specifične mjere koje trenutačno postoje, a koje su potrebne da bi se osiguralo daljnje ostvarivanje ciljeva očuvanja, sve dok se takve mjere ne uvedu u okviru regionalizacije.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Države članice u suradnji s dionicima mogu sastaviti zajedničke preporuke za odgovarajuće tehničke mjere koje odstupaju od osnovnih standarda u skladu s procesom regionalizacije utvrđenim u ZRP-u.

(25)  Države članice u uskoj suradnji s odgovarajućim savjetodavnim vijećima trebale bi biti u mogućnosti sastaviti zajedničke preporuke za odgovarajuće tehničke mjere utemeljene na najboljem dostupnom znanstvenom savjetu koje odstupaju od osnovnih standarda kako bi se tehničke mjere prilagodile regionalnim posebnostima ribarstva u skladu s procesom regionalizacije utvrđenim u ZRP-u, čak i kad ne postoji višegodišnji plan upravljanja.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Te regionalne tehničke mjere trebale bi biti najmanje jednake osnovnim standardima u smislu načina iskorištavanja i zaštite osjetljivih vrsta i staništa.

(26)  Regionalizacija se treba iskoristiti za stvaranje prilagođenih mjera kojima se uzimaju u obzir posebnosti svakog ribolovnog područja, uključujući zaštitu njihovih osjetljivih vrsta i staništa. Te regionalne tehničke mjere trebale bi biti održive i najmanje zajamčiti jednake načine iskorištavanja i razinu zaštite kao i osnovni standardi. Donošenje bilo kakvih regionalnih tehničkih mjera trebalo bi se temeljiti na najboljim dostupnim znanstvenim savjetima.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26.a)  Odluke koje donose regionalne skupine država članica u okviru regionalizacije trebale bi ispunjavati iste standarde demokratskog nadzora kao i u dotičnim državama članicama.

Amandman     27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26.b)  Regionalizacija bi se trebala koristiti kao alat za poticanje sudjelovanja svih relevantnih dionika, među ostalim i nevladinih organizacija, i jačanje uloge ribara i njihova angažmana kako bi mogli djelovati u uskoj suradnji s državama članicama, savjetodavnim vijećima i znanstvenicima u cilju izrade prilagođenih mjera kojima se uzimaju u obzir posebnosti svakog ribolovnog područja i štite njihovi ekološki uvjeti.

Amandman     28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27.a)  Ako postoji izravan upravljački interes koji se odnosi na jednu državu članicu, uz prethodno savjetovanje s odgovarajućim savjetodavnim vijećima mogu se podnijeti prijedlozi za pojedinačne tehničke mjere kako bi se izmijenile važeće mjere očuvanja.

Amandman     29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Pri sastavljanju zajedničkih preporuka o uvođenju selektivnih ribolovnih alata s obzirom na veličinu i vrstu čija se veličina oka mrežnog tega razlikuje od one predviđene u višegodišnjim planovima, regionalne skupine država članica trebale bi osigurati da se takvim ribolovnim alatima postižu najmanje slična, ako ne i poboljšana, razina selektivnosti kao osnovnim ribolovnim alatima.

(28)  Pri sastavljanju zajedničkih preporuka o uvođenju selektivnih ribolovnih alata s obzirom na veličinu i vrstu čija se veličina oka mrežnog tega razlikuje od one predviđene osnovnim standardima regionalne skupine država članica trebale bi osigurati da se takvim ribolovnim alatima postižu najmanje slična, ako ne i poboljšana, razina selektivnosti kao osnovnim ribolovnim alatima.

Amandman     30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Sastavljanjem zajedničkih preporuka za izmjenu ili uspostavu novih zabranjenih ili ograničenih područja u višegodišnjim planovima za zaštitu agregacija nedorasle ribe i ribe u mrijestu, regionalne skupine država članica trebale bi u svojim zajedničkim preporukama utvrditi specifikacije, opseg, trajanje i ograničenja ribolovnih alata te kontrolne i nadzorne mehanizme.

(29)  Sastavljanjem zajedničkih preporuka za izmjenu ili uspostavu novih zabranjenih ili ograničenih područja za zaštitu agregacija nedorasle ribe i ribe u mrijestu, regionalne skupine država članica trebale bi u svojim zajedničkim preporukama utvrditi specifikacije, opseg, trajanje i ograničenja ribolovnih alata te kontrolne i nadzorne mehanizme.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Pri sastavljanju zajedničkih preporuka za izmjene ili uspostavu minimalnih referentnih veličina za očuvanje u višegodišnjim planovima, regionalne skupine država članica trebale bi osigurati neugroženost ciljeva ZRP-a i poštovanje zaštite nedoraslih morskih vrsta istodobno osiguravajući da ne dođe do poremećaja na tržištu i da se ne stvori tržište riba manjih od minimalnih referentnih veličina za očuvanje.

(30)  Pri sastavljanju zajedničkih preporuka za izmjene ili uspostavu minimalnih referentnih veličina za očuvanje regionalne skupine država članica trebale bi doprinijeti ostvarivanju ciljeva ZRP-a punim poštovanjem zaštite nedoraslih morskih vrsta istodobno osiguravajući da ne dođe do poremećaja na tržištu i da se ne stvori tržište riba manjih od minimalnih referentnih veličina za očuvanje.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Uvođenje zabrana ribolova u stvarnom vremenu zajedno s odredbama o izmjeni mjesta ribolova kao dodatna mjera za zaštitu agregacija nedorasle ribe ili ribe u mrijestu trebalo bi dopustiti kao mogućnost koja će se razviti u okviru zajedničkih preporuka. Uvjete za uspostavu i ukidanje takvih područja te kontrolne i nadzorne mehanizme trebalo bi utvrditi u odgovarajućim zajedničkim preporukama.

(31)  Uvođenje zabrana ribolova u stvarnom vremenu zajedno s odredbama o izmjeni mjesta ribolova kao dodatna mjera za zaštitu agregacija nedorasle ribe ili ribe u mrijestu ili osjetljivih vrsta trebalo bi dopustiti kao mogućnost koja će se razviti u okviru zajedničkih preporuka. Uvjete za uspostavu i ukidanje takvih područja, uključujući izuzeća prema potrebi, te kontrolne i nadzorne mehanizme trebalo bi utvrditi u odgovarajućim zajedničkim preporukama.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Na temelju znanstvene procjene učinka inovativnih ribolovnih alata, koju je propisno ocijenio STECF, uporaba tih alata ili proširenje uporabe na nove ribolovne alate, poput povlačne mreže (koće) s električnim impulsima, mogla bi se uvrstiti kao mogućnost u zajedničke preporuke regionalnih skupina država članica. Uporaba inovativnih ribolovnih alata ne bi se smjela dopustiti ako znanstvena procjena pokaže da će ona dovesti do štetnih utjecaja na osjetljiva staništa i neciljane vrste.

(32)  Na temelju znanstvene procjene učinka inovativnih ribolovnih alata, koju je propisno ocijenio STECF, uključujući potencijalni negativni učinak određenih ribolovnih alata, uporaba tih alata ili proširenje uporabe inovativnih alata, poput povlačne mreže (koće) s električnim impulsima, mogla bi se uvrstiti kao mogućnost u zajedničke preporuke regionalnih skupina država članica. Uporaba inovativnih ribolovnih alata ne bi se smjela dopustiti ako znanstvena procjena pokaže da će ona dovesti do izravnih ili kumulativnih štetnih utjecaja na morska staništa, a posebno osjetljiva staništa ili neciljane vrste ili ugroziti postizanje dobrog ekološkog stanja morskih voda.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Kako bi se usputni ulov osjetljivih vrsta i utjecaji ribolovnih alata na osjetljiva staništa sveli na najmanju moguću mjeru, regionalne skupine država članica trebale bi izraditi dodatne mjere ublažavanja za smanjenje utjecaja ribolova na osjetljive vrste i staništa. Ako znanstveni dokazi pokažu da postoji ozbiljna prijetnja stanju očuvanosti tih vrsta i staništa, države članice trebale bi uvesti dodatna ograničenja u vezi s konstrukcijom određenih ribolovnih alata i upravljanjem njima ili čak uvesti potpunu zabranu njihove uporabe u određenoj regiji. Konkretno, takve bi se odredbe mogle primijeniti na uporabu lebdećih (plovućih) mreža, što je u određenim područjima dovelo do znatnog ulova kitova i morskih ptica.

(33)  Kako bi se slučajni ulov osjetljivih vrsta i utjecaji ribolovnih alata na osjetljiva staništa sveli na najmanju moguću mjeru i, gdje je to moguće, uklonili, regionalne skupine država članica trebale bi izraditi dodatne mjere ublažavanja za smanjenje utjecaja ribolova na osjetljive vrste i staništa. Ako znanstveni dokazi pokažu da postoji ozbiljna prijetnja stanju očuvanosti tih vrsta i staništa, države članice trebale bi uvesti dodatna ograničenja u vezi s konstrukcijom određenih ribolovnih alata i upravljanjem njima, ili čak uvesti potpunu zabranu njihove uporabe u određenoj regiji radi zaštite morskog okoliša, lokalnih ribljih stokova i dotičnih lokalnih obalnih zajednica. Konkretno, takve bi se odredbe mogle primijeniti na uporabu lebdećih (plovućih) mreža, što je u određenim područjima dovelo do znatnog ulova kitova i morskih ptica.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Kako bi se zadržale postojeće detaljne preporuke koje je dogovorila Komisija za ribarstvo sjeveroistočnog Atlantika (NEAFC), ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u vezi s popisima osjetljivih morskih ekosustava i posebnim tehničkim mjerama koje se odnose na određene mjere za zaštitu plavog manjića i bodečnjaka. Komisiju bi trebalo ovlastiti i za donošenje delegiranih akata u vezi s uvrštenjem u pravo Unije budućih izmjena tih mjera koje donosi NEAFC, koje su predmet određenih točno definiranih elemenata ove Uredbe koji nisu ključni i koje postaju obvezujuće za Uniju u skladu s uvjetima te Konvencije. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka.

Briše se.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Kako se ne bi ometalo znanstveno istraživanje, umjetno poribljavanje ili premještanje, odredbe ove Uredbe ne bi trebalo primjenjivati na operacije koje bi mogle biti potrebne za obavljanje tih aktivnosti.

(36)  Kako se ne bi ometalo znanstveno istraživanje, neposredno poribljavanje ili premještanje, odredbe ove Uredbe ne bi trebalo primjenjivati na operacije koje bi mogle biti potrebne za obavljanje tih aktivnosti.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Ako dostupni znanstveni savjeti upućuju na to da je potrebno hitno djelovanje kako bi se zaštitile morske vrste, Komisija bi u opravdanim slučajevima trebala moći donijeti odmah primjenjive delegirane akte kojima se uvode tehničke mjere za ublažavanje takvih prijetnji, pored ove Uredbe ili odstupajući od nje, ili tehničke mjere koje su inače utvrđene u skladu s pravom Unije. Te bi mjere trebalo oblikovati posebno za rješavanje neočekivanih promjena uzoraka stokova kao rezultat visokih ili niskih razina obnove nedorasle ribe u stok, pružanje zaštite za ribe u mrijestu ili školjke kad su stokovi na vrlo niskim razinama ili druge promjene stanja očuvanosti ribljeg stoka koje bi mogle ugroziti stanje stoka. One bi mogle obuhvaćati ograničenja uporabe povlačnih ili mirujućih ribolovnih alata ili ribolovnih aktivnosti na pojedinim područjima ili tijekom određenih razdoblja.

(37)  Ako najbolji dostupni znanstveni savjeti upućuju na to da je potrebno hitno djelovanje kako bi se zaštitile morske vrste i staništa, Komisija bi u opravdanim slučajevima trebala moći donijeti odmah primjenjive delegirane akte kojima se uvode tehničke mjere za ublažavanje takvih prijetnji, pored ove Uredbe ili odstupajući od nje, ili tehničke mjere koje su inače utvrđene u skladu s pravom Unije. Te bi mjere trebalo oblikovati posebno za rješavanje neočekivanih promjena uzoraka stokova kao rezultat visokih ili niskih razina obnove nedorasle ribe u stok ili slučajnog ulova osjetljivih vrsta, pružanje zaštite za ribe u mrijestu ili školjke kad su stokovi na vrlo niskim razinama ili druge promjene stanja očuvanosti ribljeg stoka ili osjetljivih vrsta koje bi mogle ugroziti stanje stoka, kao i za rješavanje propadanja populacija vrsta i staništa zbog utjecaja ribolova, odnosno osiguranje svih drugih mjera očuvanja koje su potrebne. Te bi mjere mogle obuhvaćati ograničenja uporabe povlačnih ili mirujućih ribolovnih alata ili ribolovnih aktivnosti na pojedinim područjima ili tijekom određenih razdoblja.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebalo bi delegirati Komisiji radi ažuriranja popisa riba i školjaka čiji je usmjeren ribolov zabranjen, ažuriranja popisa osjetljivih područja u kojima bi ribolov trebalo ograničiti, donošenja tehničkih mjera u okviru višegodišnjih planova te donošenja tehničkih mjera u okviru privremenih planova za odbačeni ulov. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka. Pri pripremi i izradi delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobnu, pravovremenu i primjerenu dostavu relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(38)  Ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebalo bi delegirati Komisiji radi definiranja, u svrhu utvrđivanja pokazatelja uspješnosti za tehničke mjere u odnosu na ulov ribe ispod minimalne referentne veličine za očuvanje, ključnih ribolovnih aktivnosti i razina ulova koje se primjenjuju na te ključne ribolovne aktivnosti, ažuriranja popisa riba i školjaka čiji je usmjeren ribolov zabranjen, ažuriranja popisa osjetljivih područja u kojima bi ribolov trebalo ograničiti, donošenja tehničkih mjera u okviru višegodišnjih planova ili izvan okvira višegodišnjih planova ako je to potrebno te donošenja tehničkih mjera u okviru privremenih planova za odbačeni ulov. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka i na temelju procjene STECF-a. Pri pripremi i izradi delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobnu, pravovremenu i primjerenu dostavu relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Do kraja 2020. i svake treće godine nakon toga Komisija bi trebala izvijestiti Europski parlament i Vijeće o provedbi ove Uredbe na temelju podataka koje dostave države članice i odgovarajuća savjetodavna vijeća te nakon evaluacije STECF-a. U tom bi se izvješću trebalo procijeniti u kojoj mjeri su tehničke mjere, na regionalnoj razini i na razini Unije, doprinijele ostvarivanju ciljeva i postizanju ciljanih vrijednosti ove Uredbe. Na temelju tog izvješća, ako na regionalnoj razini postoje dokazi da ciljevi i ciljane vrijednosti nisu ispunjeni, države članice u toj regiji trebale bi dostaviti plan i navesti korektivne mjere koje će se poduzeti kako bi se osiguralo ispunjavanje tih ciljeva i ciljanih vrijednosti. Komisija bi također na temelju tog izvješća trebala Europskom parlamentu i Vijeću predložiti sve potrebne izmjene ove Uredbe.

(40)  Do ... [tri godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] i svake treće godine nakon toga Komisija bi trebala izvijestiti Europski parlament i Vijeće o provedbi ove Uredbe na temelju podataka koje dostave države članice i odgovarajuća savjetodavna vijeća te nakon evaluacije STECF-a. U tom bi se izvješću trebalo procijeniti u kojoj mjeri su tehničke mjere, na regionalnoj razini i na razini Unije, doprinijele ostvarivanju ciljeva i postizanju razina pokazatelja uspješnosti iz ove Uredbe. Na temelju tog izvješća, ako na regionalnoj razini postoje dokazi da ciljevi nisu ispunjeni ili da pokazatelji uspješnosti nisu na zadovoljavajućoj razini, države članice u toj regiji trebale bi dostaviti plan i navesti korektivne mjere koje će se poduzeti kako bi se osiguralo ispunjavanje tih ciljeva i poboljšanje razina pokazatelja uspješnosti. Komisija bi također na temelju tog izvješća trebala Europskom parlamentu i Vijeću predložiti sve potrebne izmjene ove Uredbe.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Uredbe Vijeća (EZ) 1967/200629 , (EZ) No 1098/200730 , (EZ) 1224/200931 i uredbe (EU) br. 1343/201132 i (EU) br. 1380/201333 Europskog parlamenta i Vijeća trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(42)  Uredbe Vijeća (EZ) 1967/200629 , (EZ) br. 1098/200730 , (EZ) 1224/200931 i Uredbu (EU) br. 1380/201333 Europskog parlamenta i Vijeća trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

__________________

__________________

29 Uredba Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30.12.2006., str. 11.).

29 Uredba Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30.12.2006., str. 11.).

30 Uredba Vijeća (EZ) br. 1098/2007 od 18. rujna 2007. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara u Baltičkome moru i ribarstvo koje iskorištava te stokove, izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 779/97 (SL L 248, 22.9.2007., str. 1.).

30 Uredba Vijeća (EZ) br. 1098/2007 od 18. rujna 2007. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara u Baltičkome moru i ribarstvo koje iskorištava te stokove, izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 779/97 (SL L 248, 22.9.2007., str. 1.).

31 Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

31 Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

32 Uredba (EU) br. 1343/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru (SL L 347, 30.12.2011., str. 44.).

 

33 Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

33 Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Kako bi se dopunila ili izmijenila postojeća detaljna pravila kojima se prenose preporuke dogovorene unutar Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (GFCM), Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu tehničkih mjera u Uredbi (EZ) br. 1343/2011. Komisiju bi trebalo ovlastiti i za donošenje delegiranih akata u vezi s uvrštenjem u pravo Unije budućih izmjena tih mjera koje donosi GFCM, koje su predmet određenih točno definiranih elemenata ove Uredbe koji nisu ključni i koje postaju obvezujuće za Uniju u skladu s uvjetima Sporazuma o GFCM-u. Uredbu (EU) br. 1343/2011 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka.

Briše se.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  upravljanjem ribolovnim alatima i međudjelovanjem ribolovnih aktivnosti i morskih ekosustava.

(b)  upotrebom ribolovnih alata.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  međudjelovanjem tih alata s morskim ekosustavima.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ova se Uredba primjenjuje na aktivnosti koje obavljaju ribarska plovila Unije i državljani država članica, ne dovodeći u pitanje primarnu odgovornost države zastave, u ribolovnim zonama iz članka 5. te na ribarska plovila koja plove pod zastavom trećih zemalja, i registrirana su u njima, pri obavljanju ribolova u vodama Unije.

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 29., ova se Uredba primjenjuje na sve ribolovne aktivnosti (rekreacijske i komercijalne) koje obavljaju ribarska plovila Unije i državljani država članica, ne dovodeći u pitanje primarnu odgovornost države zastave, u ribolovnim zonama iz članka 5. te na ribarska plovila koja plove pod zastavom trećih zemalja, i registrirana su u njima, pri obavljanju ribolova u vodama Unije.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Članci 7. i 14. te dio A priloga V. do X. primjenjuju se i na rekreacijski ribolov.

2.  Ova Uredba primjenjuje se i na rekreacijski ribolov.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kao alati za pružanje podrške provedbi zajedničke ribarstvene politike (ZRP), tehničke mjere doprinose ciljevima ZRP-a utvrđenima u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, a posebno u stavcima 2., 3. i 5. točkama (a) i (j) tog članka.

1.  Tehničke mjere doprinose ciljevima ZRP-a utvrđenima u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Osim toga, tehničkim mjerama posebno se:

2.  Tehničkim se mjerama posebno doprinosi postizanju sljedećih ciljeva:

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  optimiziraju načini iskorištavanja kako bi se pružila zaštita agregacijama nedoraslih morskih vrsta i morskih vrsta u mrijestu;

(a)  osiguravaju održivi načini iskorištavanja kako bi se pružila zaštita agregacijama nedoraslih morskih vrsta i morskih vrsta u mrijestu; i pružaju odgovarajući zaštitni mehanizmi;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  osigurava da se usputni ulov morskih vrsta navedenih u direktivama 92/43/EEZ i 2009/147/EZ i drugih osjetljivih vrsta koji proizlazi iz ribolova svede na najmanju moguću mjeru i, ako je moguće, ukloni tako da ne predstavlja prijetnju stanju očuvanosti tih vrsta;

(b)  osigurava da se slučajni ulov osjetljivih morskih vrsta, posebno onih navedenih u direktivama 92/43/EEZ i 2009/147/EZ, koji proizlazi iz ribolova svede na najmanju moguću mjeru i, ako je moguće, ukloni;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  osigurava da se okolišni učinci ribarstva na morska staništa svedu na najmanju moguću mjeru i, ako je moguće, uklone tako da ne predstavljaju prijetnju stanju očuvanosti tih staništa;

(c)  osigurava da se negativni okolišni učinci ribarstva na morska staništa svedu na najmanju moguću mjeru i, ako je moguće, uklone, uključujući s pomoću odgovarajućih poticaja;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  doprinosi uvođenju mjera upravljanja ribarstvom u svrhu usklađenosti s obvezama iz direktiva 92/43/EEZ, 2009/147/EZ, 2008/56/EZ i 2000/60/EZ.

(d)  uvode mjere upravljanja ribarstvom u svrhu usklađenosti s obvezama iz direktiva 92/43/EEZ, 2009/147/EZ, 2008/56/EZ i 2000/60/EZ.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ciljane vrijednosti

Pokazatelji uspješnosti

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tehničke mjere usmjerene su na ostvarivanje sljedećih ciljanih vrijednosti:

1.  Kako bi se procijenilo doprinose li tehničke mjere postizanju ciljeva iz članka 3., koriste se sljedeći pokazatelji uspješnosti:

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osiguravanje da ulov morskih vrsta manjih od minimalnih referentnih veličina za očuvanje ne prelazi 5 % po količini u skladu s člankom 2. stavkom 2. i člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(a)  mjera u kojoj se ulov morskih vrsta manjih od minimalnih referentnih veličina postupno smanjuje na posebne razine za ključne ribolovne aktivnosti;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  osiguravanje da usputni ulov morskih sisavaca, morskih gmazova, morskih ptica i drugih vrsta koje se ne iskorištavaju u komercijalne svrhe ne prelazi razinu predviđenu zakonodavstvom Unije i međunarodnim sporazumima;

(b)   mjera u kojoj se slučajni ulov morskih sisavaca, morskih gmazova, morskih ptica i drugih vrsta koje se ne iskorištavaju u komercijalne svrhe postupno smanjuje i ako je moguće uklanja;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  osiguravanje da okolišni učinci ribolovnih aktivnosti na staništa na morskom dnu ne prelaze razine potrebne za postizanje dobrog stanja okoliša za svaku vrstu staništa ocijenjenu u okviru Direktive 2008/56/EZ u svakoj morskoj regiji ili podregiji u odnosu na kvalitetu staništa i prostorni doseg unutar kojeg treba postići potrebne razine.

(c)   mjera u kojoj se negativni okolišni učinci ribolovnih aktivnosti na morska staništa, uključujući osjetljiva staništa na morskom dnu, svode na najmanju moguću razinu i zadržavaju ispod razina potrebnih za postizanje dobrog stanja okoliša, posebno za svaku vrstu staništa ocijenjenu u okviru Direktive 2008/56/EZ u svakoj morskoj regiji ili podregiji u odnosu na kvalitetu staništa i prostorni doseg unutar kojeg treba postići potrebne razine;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 32. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 kojima se dopunjuje ova Uredba utvrđivanjem u svrhu točke (a) stavka 1. ovog članka sljedećeg:

 

(a) ključnih ribolovnih aktivnosti navedenih u toj točki;

 

(b) razina trenutnih ulova morskih vrsta manjih od minimalnih referentnih veličina za očuvanje za svaku od tih ključnih ribolovnih aktivnosti, na temelju podataka koje su države članice dostavile za razdoblje od 2013. do 2015.;

 

(c) posebnih razina na koje treba smanjiti ulov morskih vrsta manjih od minimalnih referentnih veličina za očuvanje za svaku od tih ključnih ribolovnih aktivnosti kako bi se ostvario cilj jamčenja održivih načina iskorištavanja i pružila zaštita nedoraslih morskih vrsta.

 

Pri utvrđivanju posebnih razina iz točke (c) prvog podstavka vodi se računa o najboljim dostupnim znanstvenim savjetima, uključujući onima STECF-a, kao i o postojećim i budućim tehničkim mogućnostima u odnosu na izbjegavanje ulova morskih vrsta manjih od minimalne referentne veličine za očuvanje.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Za potrebe delegiranih akata iz stavka 1.a, države članice mogu dostaviti zajedničke preporuke u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 do... [12 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.c  Ako u roku navedenom u stavku 1.b ovog članka nije dostavljena zajednička preporuka ili ako se smatra da zajednička preporuka koju su dostavile države članice nije u skladu s ciljevima ove Uredbe, Komisija do... [18 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe], i odstupajući od članka 18. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013, donosi delegirane akte kojima se ova Uredba dopunjuje utvrđivanjem elemenata iz prvog podstavka stavka 1.a ovog članka, u skladu s člankom 32. ove Uredbe.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.d (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.d  Kako bi se postiglo postupno smanjenje ulova morskih vrsta manjih od minimalnih referentnih veličina za očuvanje na razine kojima se osiguravaju održivi načini iskorištavanja, posebne razine iz točke (c) prvog podstavka stavka 1.a preispituju se svake tri godine, pritom koristeći postupak iz stavaka 1.a, 1.b i 1.c, i one se moraju dodatno smanjiti, ako je to primjereno, u skladu s najboljim dostupnim znanstvenim savjetima i postojećim i budućim tehničkim mogućnostima za izbjegavanje takvih ulova.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Opseg ostvarenosti tih ciljanih vrijednosti preispituje se u okviru procesa izvješćivanja iz članka 34.

2.  Procjena iz stavka 1. provodi se u kontekstu procesa izvješćivanja iz članka 34.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „Sjeverno more” znači zone ICES-a34 II.a, III.a i IV.;

(a)  „Sjeverno more” znači vode Unije u zonama ICES-a34 II.a, III.a i IV.;

__________________

__________________

34 Zone ICES-a (Međunarodno vijeće za istraživanje mora) zone su u skladu s Uredbom (EZ) br. 218/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u sjeveroistočnom Atlantiku (SL L 87, 31.3.2009., str. 70.).

34 Zone ICES-a (Međunarodno vijeće za istraživanje mora) zone su u skladu s Uredbom (EZ) br. 218/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u sjeveroistočnom Atlantiku (SL L 87, 31.3.2009., str. 70.).

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „sjeverozapadne vode” znači potpodručja ICES-a V. (isključujući V.a i vode koje ne pripadaju Uniji u V.b), VI. i VII.;

(c)  „sjeverozapadne vode” znači vode Unije u potpodručjima ICES-a V., VI. i VII.;

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  „najudaljenije regije” znači vode oko najudaljenijih regija iz članka 349. prvog stavka Ugovora, podijeljene u tri morska bazena: zapadni Atlantik, istočni Atlantik i Indijski ocean;

(g)  „vode Europske unije u Indijskom oceanu i u zapadnom Atlantiku” znači vode oko Guadalupea, Francuske Gvajane, Martiniquea, Mayottea, Réuniona i Saint-Martina pod suverenošću ili jurisdikcijom države članice;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „način iskorištavanja” znači način raspoređivanja ribolovnog pritiska na dobni profil stoka;

(1)  „način iskorištavanja” znači način raspoređivanja ribolovne smrtnosti na dobni profil stoka i na profil stoka u pogledu dimenzija;

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „selektivnost” znači količinski izraz predstavljen kao vjerojatnost ulova određene veličine ribe određenom veličinom oka mrežnog tega (ili udice);

(2)  „selektivnost” znači vjerojatnost ulova određene vrste ili veličine ribe ribolovnim alatom s određenim karakteristikama;

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  znači mogućnost da se određenom ribolovnom metodom ciljaju i love ribe ili školjke prema veličini i vrsti tijekom ribolovne operacije, čime se omogućuje da se neciljane vrste izbjegnu ili puste neozlijeđene;

Briše se.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „usmjeren ribolov” znači ribolov određene vrste ili kombinacije vrsta pri kojem ukupan ulov te vrste / tih vrsta čini više od 50 % gospodarske vrijednosti ulova;

(4)  „usmjeren ribolov” znači ribolovni napor usmjeren na ulov određene vrste ili skupine vrsta, pri čemu se točan sastav razlikuje od ribolova do ribolova, dok se posebna pravila o minimalnim tehničkim specifikacijama veličine oka mrežnog tega i selektivnim ribolovnim uređajima uspostavljaju na regionalnoj razini;

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  „stanje očuvanosti vrste” znači stanje očuvanosti vrste kako je definirano u članku 1. točki (i) Direktive 92/43/EEZ;

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.b)  „stanje očuvanosti staništa” znači stanje očuvanosti prirodnog staništa kako je definirano u članku 1. točki (e) Direktive 92/43/EEZ;

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  „osjetljiva vrsta” znači vrsta na čije stanje očuvanosti, uključujući njezino stanište, distribuciju, veličinu populacije i stanje populacije, štetno utječu pritisci koji proizlaze iz ljudskih aktivnosti, uključujući ribolovne aktivnosti. Osjetljive vrste posebno obuhvaćaju vrste navedene u prilozima II. i IV. Direktivi 92/43/EEC, vrste obuhvaćene Direktivom 2009/147/EZ i vrste čija je zaštita potrebna za postizanje dobrog stanja okoliša u skladu s Direktivom 2008/56/EZ;

(7)  „osjetljiva vrsta” znači vrsta na čije stanje očuvanosti, uključujući njezino stanište, distribuciju, veličinu populacije ili stanje populacije, štetno utječu pritisci koji proizlaze iz ljudskih aktivnosti, uključujući ribolovne aktivnosti. Osjetljive vrste posebno obuhvaćaju vrste navedene u prilozima II. i IV. Direktivi 92/43/EEC, vrste obuhvaćene Direktivom 2009/147/EZ i vrste čija je zaštita potrebna za postizanje dobrog stanja okoliša u skladu s Direktivom 2008/56/EZ;

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  „male pelagijske vrste” znači skuša, haringa (sleđ), šaru, inćun, srdela, ugotica pučinka, srebrnjak, papalina, kljunčica;

(8)  „male pelagijske vrste” znači, među ostalim, skuša, haringa (sleđ), šaru, inćun, srdela, ugotica pučinka, srebrnjak, papalina, kljunčica, bukva, srdela golema i madeirska srdela golema;

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  „tradicijski ribolov pasivnim ribolovnim alatima” znači nekomercijalne ribolovne aktivnosti kojima se živi morski resursi ograničeno iskorištavaju na lokalnoj razini, isključivo za osobne potrebe i isključivo uz korištenje tradicijskih ribolovnih alata i tehnika;

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  „savjetodavna vijeća” znači skupine dionika uspostavljene u okviru ZRP-a za promicanje uravnotežene zastupljenosti svih dionika i za doprinos postizanju ciljeva ZRP-a;

(10)  „savjetodavna vijeća” znači skupine dionika uspostavljene u okviru članka 43. Uredbe (EU) br. 1380/2013 koje provode svoje aktivnosti u skladu s člankom 44. i 45. te Uredbe i njezinim Prilogom III;

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  „povlačna mreža (koća)” znači ribolovni alat koji se aktivno povlači s jednog ili s više plovila i sastoji se od mreže s tijelom u obliku stošca ili piramide (tijelo povlačne mreže (koće)) sa stražnje strane zatvorenim vrećom (sakom); „povlačni ribolovni alat” znači sve povlačne mreže (koće), danske potegače i slični ribolovni alat s tijelom u obliku stošca ili piramide sa stražnje strane zatvorenim vrećom (sakom) ili koje se sastoji od dva duga krila, tijela i vreće (sake) te koji se aktivno kreće u vodi;

(11)  „povlačna mreža (koća)” znači ribolovni alat koji se sastoji od mreže koja se aktivno povlači s jednog ili s više plovila i koji je sa stražnje strane zatvoren vrećom (sakom);

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  „povlačni ribolovni alat” znači sve povlačne mreže (koće), danske potegače i slični ribolovni alat […] koji aktivno u vodi pokreću jedno ili više plovila ili drugi mehanički sustavi;

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  „pridnena povlačna mreža (koća)” znači povlačna mreža (koća) oblikovana i opremljena za rad na morskom dnu ili blizu njega;

(12)  „pridnena povlačna mreža (koća)” znači povlačna mreža (koća) oblikovana i opremljena za rad na morskom dnu ili blizu njega;

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  „pridnena povlačna mreža (koća) kojom se upravlja s pomoću dvaju plovila” znači pridnena povlačna mreža (koća) koju vuku dva broda istodobno, a svaki povlači jednu stranu povlačne mreže (koće). Vodoravni otvor povlačne mreže (koće) održava se razmakom između dvaju plovila koja vuku ribolovni alat;

(13)  „pridnena povlačna mreža (koća) kojom se upravlja s pomoću dvaju plovila” znači pridnena povlačna mreža (koća) koju vuku dva broda istodobno, a svaki povlači jednu stranu povlačne mreže (koće). Vodoravni otvor povlačne mreže (koće) održava se razmakom između dvaju plovila koja vuku ribolovni alat;

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  „povlačna mreža (koća) s gredom” znači povlačna mreža (koća) čija su usta otvorena vodoravno s pomoću čelične ili drvene cijevi (grede) i koja je opremljena donjim lancima, mrežama strugačama i lancima strugačima i koja se aktivno povlači po dnu;

(15)  „povlačna mreža (koća) s gredom” znači povlačna mreža (koća) čija su usta otvorena vodoravno s pomoću grede, krila ili drugih sličnih pomagala;

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  „povlačna mreža (koća) s električnim impulsima” znači ribolovna tehnika u kojoj se za lov ribe koristi električno polje. Ribolovni alat povlačne mreže (koće) s električnim impulsima sastoji se od niza elektroda pričvršćenih na ribolovni alat u smjeru povlačenja koje emitiraju kratke električne impulse;

(16)  „povlačna mreža (koća) s električnim impulsima” znači povlačna mreža (koća) u kojoj se za lov morskih bioloških resursa koriste impulsi električne struje;

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a)  „obalne potegače" znači okružujuće i povlačne mreže koje se postavljaju s plovila i koje se povlače s obale ili plovila privezanog za obalu ili usidrenog uz obalu;

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  „mirujuća mreža” znači svaka vrsta jednostruke mreže stajaćice, zaplećuće mreže ili trostruke mreže stajaćice koja se pričvrsti za morsko dno (mreže stajaćice ili fiksne mreže) ili plovi sa strujom (lebdeće (plovuće) mreže) za ribom koja dopliva, zapetlja se ili zaglavi u mreži;

(20)  „mirujuća mreža” znači svaka vrsta jednostruke mreže stajaćice, zaplećuće mreže ili trostruke mreže stajaćice koja se pričvrsti za morsko dno (mreže stajaćice ili fiksne mreže) kako bi riba doplivala, zapetljala se ili zaglavila u mreži;

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  „lebdeća (plovuća) mreža” znači mreža koja se sastoji od jednog ili više komada mrežnog tega koji zajedno vise usporedno na zajedničkoj plutnji koju na površini vode ili na određenoj udaljenosti ispod nje drže plovci i koja plovi zajedno sa strujom, bilo samostalno ili zajedno s brodom na koji može biti pričvršćena. Može biti opremljena uređajima čija je namjena stabilizirati mrežu ili ograničiti njezino plutanje poput plutajućeg sidra ili sidra na dnu pričvršćenog na samo jedan kraj mreže;

(21)  „lebdeća (plovuća) mreža” znači mreža koju na površini vode ili na određenoj udaljenosti ispod nje drže plovci i koja plovi zajedno sa strujom, bilo samostalno ili zajedno s brodom na koji može biti pričvršćena. Može biti opremljena uređajima čija je namjena stabilizirati mrežu ili ograničiti njezino plutanje;

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  „pridnena mreža stajaćica” znači mreža sastavljena od jednog komada mrežnog tega, koju u vodi uspravno rastegnutu drže plovci i utezi. Hvata žive vodene resurse tako da ih zapetlja te se bilo kojim sredstvom učvrsti ili se može učvrstiti za morsko dno;

(22)  „mreža stajaćica” znači mirujuća mreža sastavljena od jednog komada mrežnog tega, koju u vodi uspravno rastegnutu drže plovci i utezi;

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  „pridnena zaplećuća mreža stajaćica” znači jedan komad mrežnog tega namješten tako da mrežni teg visi na užadi kako bi se još više olabavila nego jednostruka mreža stajaćica. Zaplećuće mreže obično manje plutaju na glavnom užetu i ne stoje visoko pri ribolovu kao prosječna pridnena mreža stajaćica, već se nekim sredstvom učvrste ili se mogu učvrstiti za morsko dno;

(23)  „zaplećuća mreža stajaćica” znači mirujuća mreža koja se sastoji od komada mrežnog tega namještenog tako da mrežni teg visi na užadi kako bi se još više olabavila nego jednostruka mreža stajaćica.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  „pridnena trostruka mreža stajaćica” znači mreža sastavljena od dvaju ili više slojeva mreže s dva vanjska sloja velike veličine oka mrežnog tega i okvira sitnije veličine oka mrežnog teka, koji se nalazi između njih, te se nekim sredstvom učvrsti ili se može učvrstiti za morsko dno;

(24)  „trostruka mreža stajaćica” znači mirujuća mreža sastavljena od dvaju ili više slojeva mreže s dva vanjska sloja velike veličine oka mrežnog tega i okvira manje veličine oka mrežnog teka, koji se nalazi između njih;

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  „parangal” znači ribolovni alat sastavljen od glavne uzice (osnova), ponekad velike duljine, na koju se u pravilnim razmacima pričvršćuju udice s mamcem ili bez njega. Glavna uzica (osnova) postavlja se vodoravno ili blizu dna, okomito ili tako da pluta na površini;

(26)  „parangal” znači ribolovni alat sastavljen od glavne uzice (osnova), promjenjive duljine, na koju se u razmacima određenima prema ciljanoj vrsti pričvršćuju udice. Glavna uzica (osnova) postavlja se vodoravno ili blizu dna, okomito ili tako da pluta na površini;

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  „vrše i košare” znači zamke u obliku kaveza ili košara, napravljene od raznih materijala za ulov rakova ili riba, postavljene na morsko dno bilo pojedinačno ili u redovima koji su s pomoću užadi (konopi plutače) povezani s plutačama na površini koje pokazuju njihov položaj te imaju jedan ili više otvora ili ulaza;

(27)  „vrše i košare” znači zamke u obliku kaveza ili košara, napravljene od raznih materijala za ulov rakova, mekušaca ili riba, postavljene na morsko dno ili obješene iznad njega, bilo pojedinačno bilo u redovima koji su s pomoću užadi (konopi plutače) povezani s plutačama na površini koje pokazuju njihov položaj te imaju jedan ili više otvora ili ulaza;

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  „ručni povraz” znači ribolovna tehnika u kojoj se jednostruki ručni povraz drži rukama. Na povraz se stavlja jedan ili više mamaca ili udica s mamcima;

(28)  „ručni povraz” znači jednostruki ručni povraz na koji se stavlja jedan ili više mamaca ili udica s mamcima;

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  „križ Sv. Andrije” znači strugač koji na način slično škarama skuplja primjerice školjkaše ili crvene koralje s morskog dna;

(29)  „križ Sv. Andrije” znači strugač koji može na način slično škarama skupljati primjerice školjkaše ili crvene koralje s morskog dna;

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  „vreća (saka)” znači stražnji dio povlačne mreže (koće), koji je valjkastog oblika tj. opseg mu je u svim dijelovima isti, ili stožastog oblika. Sastoji se od jedne ili više ploča (komada mrežnog tega) iste veličine oka mrežnog tega koje su pričvršćene jedna za drugu uzduž njihovih strana u osi povlačne mreže (koće) šavom na koji se može postaviti bočno uže. U regulatorne svrhe, to se smatra kao zadnjih 50 oka mrežnog tega;

(30)  „vreća (saka)” znači stražnji dio povlačne mreže (koće), koji je valjkastog oblika tj. opseg mu je u svim dijelovima isti, ili stožastog oblika. Sastoji se od jedne ili više ploča (komada mrežnog tega) koje su pričvršćene jedna za drugu uzduž njihovih strana. U regulatorne svrhe, to se smatra kao zadnjih 50 oka mrežnog tega;

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  „veličina oka mrežnog tega” znači veličina oka mrežnog tega svake vreće (sake) povlačnog ribolovnog alata izmjerena u skladu s postupkom iz Uredbe Komisije (EZ) br. 517/200840;

(31)  „veličina oka mrežnog tega” znači:

 

(a)   kod mreža s čvorom: najveća udaljenost između dvaju suprotnih čvorova na istom oku mrežnog tega kada je u potpunosti raširen;

 

(b)   kod mreža bez čvora: udaljenost između dvaju suprotnih vrhova po najduljoj osi na istom oku mrežnog tega kada je u potpunosti raširen;

__________________

 

40 Uredba Komisije (EZ) br. 517/2008 od 10. lipnja 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/98 u pogledu određivanja veličine oka mrežnog tega i debljine konca ribarskih mreža (SL L 151, 11.6.2008., str. 5.).

 

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  „kvadratno mrežno oko” znači oblik mrežnog tega koji nastaje postavljanjem mrežnog tega s 45° odstupanja od smjera N tako da rešetke idu usporedno i na 90° u odnosu na os povlačne mreže (koće);

(32)  „kvadratno mrežno oko” znači četverokutno oko koje se sastoji od dva skupa usporednih stranica oka iste nominalne dužine pri čemu je jedan niz usporedan s uzdužnom osi mreže, a drugi je pod pravim kutom u odnosu na nju;

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  „romboidno mrežno oko” znači uobičajeni romboidan oblik oka mrežnog tega u sloju mrežnog tega;

(33)  „romboidno mrežno oko” znači mrežno oko sastavljeno od četiriju stranica jednake duljine, u kojem su dvije dijagonale oka okomite na uzdužnu os mreže, a jedna je usporedna s njom;

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  „sito mreže” znači uređaj pričvršćen na cijeli opseg povlačne mreže (koće) za ulov kozica blizu grede, koji se sužava prema vrhu gdje se pričvršćuje na dno okvira povlačne mreže (koće) za ulov kozica. Izlazna rupa odrezana je na mjestu spoja sita mreže i vreće (sake), čime se vrstama i jedinkama koje su prevelike da prođu kroz sito omogućuje da pobjegnu, dok kozice mogu proći kroz sito i ući u vreću (saku);

Briše se.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  „vrijeme u moru” znači razdoblje od trenutka polaganja mreža po prvi put u vodu do trenutka njihova potpunog izvlačenja na ribarsko plovilo;

(38)  „vrijeme u moru” znači razdoblje od trenutka kada se mreža prvi put stavlja u vodu do trenutka kada je potpuno izvučena na ribarsko plovilo;

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  „senzori za praćenje ribolovnih alata” znači daljinski elektronski senzori koji se mogu postaviti na povlačne mreže (koće) ili okružujuće mreže plivarice radi praćenja ključnih parametara učinkovitosti, kao što je udaljenost između ploha povlačne mreže (koće) ili veličina ulova;

(39)  „senzori za praćenje ribolovnih alata” znači daljinski elektronski senzori koji se pričvršćuju radi praćenja ključnih parametara, kao što su udaljenost između ploha povlačne mreže (koće) ili količina ulova;

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 39.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(39.a)  „konop s utezima” znači uzica s udicama s mamcem i utegom, zbog kojeg brže tone te je time vrijeme izloženosti morskim pticama kraće;

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  „akustični odvraćajući uređaji” znači daljinski uređaji koji se rabe da bi vrste poput morskih sisavaca bile svjesne prisutnosti ribolovnih alata i da bi ih se na to upozorilo na emitiranjem zvučnih signala;

(40)  „akustični odvraćajući uređaji” znači daljinski uređaji koji emitiraju zvučne signale kako bi odvraćali vrste poput morskih sisavaca od ribolovnih alata;

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  „sortiranje po veličini” znači praksa odbacivanja jeftine ribe koja podliježe ograničenjima ulova, premda bi se zakonski mogla iskrcati, radi povećanja ukupne gospodarske ili novčane vrijednosti ribe vraćene u luku;

(42)  „sortiranje po veličini” znači praksa odbacivanja jeftine ribe koja podliježe ograničenjima ulova, premda bi se zakonski trebala iskrcati, radi povećanja ukupne gospodarske ili novčane vrijednosti ribe vraćene u luku;

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 43.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(43.a)  „značajno štetni utjecaji” znači značajno štetni utjecaji kako su definirani u točki (c) članka 2. Uredbe (EZ) br. 734/2008;

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 45.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(45.a)  „pokazatelji uspješnosti” znači niz parametara čija je svrha procijeniti učinkovitost tehničkih mjera.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  svim vrstama projektila;

(g)  svim vrstama projektila, uz iznimku onih koji se upotrebljavaju za usmrćivanje tune ulovljene kavezima ili zamkama tunarama te harpuna i podvodnih pušaka koje se koriste u rekreacijskom ribolovu bez akvalunga od izlaska do zalaska sunca;

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Niti jedan dio povlačnog ribolovnog alata ne smije biti izrađen od veličine oka mrežnog tega koja je manja od veličine oka mrežnog tega vreće (sake). Ta se odredba ne primjenjuje na mrežne uređaje koji se rabe za pričvršćivanje senzora za praćenje ribolovnih alata.

1.  Niti jedan dio povlačnog ribolovnog alata ne smije imati veličinu oka mrežnog tega koja je manja od veličine oka mrežnog tega vreće (sake). Ta se odredba ne primjenjuje na mrežne uređaje koji se rabe za pričvršćivanje senzora za praćenje ribolovnih alata niti na selektivne uređaje za poboljšanje selektivnosti morskih vrsta s obzirom na veličinu ili vrstu.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Zabranjuje se izrada vreće (sake) ili pričvršćivanje uređaja koji blokira ili na drugi način smanjuje veličinu oka mrežnog tega vreće (sake) ili bilo koji dio povlačnog ribolovnog alata. Ta odredba ne isključuje uporabu navedenih uređaja koji se rabe za smanjenje trošenja i habanja, jačanje ili ograničavanje bijega ulova u prednjem dijela povlačnih ribolovnih alata.

3.  Zabranjuje se upotreba ili prijevoz na ribarskom plovilu uređaja koji blokira ili na drugi način smanjuje veličinu oka mrežnog tega vreće (sake) ili bilo koji dio povlačnog ribolovnog alata. Ta odredba ne isključuje uporabu navedenih uređaja koji se rabe za smanjenje trošenja i habanja, jačanje ili ograničavanje bijega ulova u prednjem dijela povlačnih ribolovnih alata, niti ugradnju uređaja namijenjenih kontroli ulova.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 10. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Opća ograničenja uporabe mirujućih mreža

Opća ograničenja uporabe mirujućih mreža i lebdećih (plovućih) mreža

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  tunja dugokrilca (Thunnus alalunga),

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Zabranjuje se korištenje svih pridnenih mreža stajaćica, zaplećućih mreža i trostrukih mreža stajaćica na svim položajima u kojima je ucrtana dubina veća od 600 metara.

5.  Zabranjuje se korištenje svih pridnenih mreža stajaćica, zaplećućih mreža i trostrukih mreža stajaćica na svim položajima u kojima je ucrtana dubina veća od 200 metara.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Neovisno o stavku 5.:

 

(a) posebna odstupanja iz Priloga V. dijela C točke 6., Priloga VI. dijela C točaka 6. i 9. te Priloga VII. dijela C točke 4. primjenjuju se ako je ucrtana dubina između 200 i 600 metara;

 

(b) u ribolovnoj zoni utvrđenoj u članku 5. točki (e) dopušteno je postavljanje pridnenih mreža stajaćica, zaplećućih mreža i trostrukih mreža stajaćica na svim položajima u kojima je ucrtana dubina veća od 200 metara.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zabranjuje se namjerni ulov, zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje vrsta riba i školjaka iz Priloga IV. Direktivi 92/43/EEZ, osim ako je odobreno odstupanje u skladu s člankom 16. te Direktive.

Briše se.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako se ulove kao usputni ulov, vrste iz stavaka 1. i 2. ne smiju se ozlijediti i primjerci se moraju odmah pustiti u more.

3.  Ako se ulove kao slučajni ulov, vrste iz stavka 2. ne smiju se ozlijediti i primjerci se moraju odmah pustiti u more.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Stavak 3. ne primjenjuje se ako država članica koja je država zastave ima službeni program koji obuhvaća prikupljanje i znanstveno istraživanje primjeraka vrsta navedenih u Prilogu I.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako najbolji dostupni znanstveni savjeti upućuju na to da je potrebna izmjena popisa u Prilogu I. dodavanjem novih vrsta koje treba zaštititi, Komisija je ovlaštena donijeti takve izmjene delegiranim aktima u skladu s člankom 32.

4.  Ako najbolji dostupni znanstveni savjeti upućuju na to da je potrebna izmjena popisa u Prilogu I. dodavanjem novih vrsta koje treba zaštititi ili brisanjem vrsta za koje više nije potrebno da budu na popisu, Komisija je ovlaštena donijeti takve izmjene delegiranim aktima u skladu s člankom 32.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Mjere donesene u skladu sa stavkom 4. ovog članka usmjerene su na ostvarivanje ciljane vrijednosti iz članka 4. stavka 1. točke (b).

5.  Mjerama donesenima u skladu sa stavkom 4. ovog članka trebala bi prethoditi ocjena pokazatelja uspješnosti iz članka 4. stavka 1. točke (b).

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 12. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Usputni ulov morskih sisavaca, morskih ptica i morskih gmazova

Ulov morskih sisavaca, morskih ptica i morskih gmazova

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako se ulove kao usputni ulov, vrste iz stavaka 1. ne smiju se ozlijediti i primjerci se moraju odmah pustiti.

2.  Ako se ulove kao slučajni ulov, vrste iz stavaka 1. ne smiju se ozlijediti i primjerci se moraju odmah pustiti. Subjekti koji upravljaju ribarskim plovilom bilježe i prenose relevantnim tijelima informacije o tim slučajnim ulovima u skladu s Uredbom (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

_______________________

 

1a Uredba (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 (SL L 157, 20.6.2017., str. 1.).

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Neovisno od stavaka 1. i 2., zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje primjeraka morskih vrsta iz stavka 1. koji su ulovljeni kao usputni ulov dopušta se ako je ta aktivnost potrebna da bi se osigurala pomoć za oporavak jedinke i pod uvjetom da su nadležna nacionalna tijela o tome u potpunosti i unaprijed obaviještena.

3.  Neovisno od stavaka 1. i 2., zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje primjeraka morskih vrsta iz stavka 1. koji su slučajno ulovljeni dopušta se ako je ta aktivnost potrebna da bi se osigurala pomoć za oporavak jedinke. Odobrava se zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje primjeraka morskih vrsta koji su mrtvi te pod uvjetom da se mogu koristiti u znanstvene svrhe. Nadležna nacionalna tijela o tome se u potpunosti i unaprijed obavještavaju.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se ako država članica koja je država zastave ima službeni program koji obuhvaća prikupljanje i znanstveno istraživanje primjeraka morskih ptica, morskih gmazova i morskih sisavaca.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Mjere donesene u skladu sa stavkom 4. ovog članka usmjerene su na ostvarivanje ciljane vrijednosti iz članka 4. stavka 1. točke (b).

5.  Mjere donesene u skladu sa stavkom 4. ovog članka usmjerene su na ostvarivanje ciljeva ove Uredbe u vezi s pokazateljima uspješnosti iz članka 4. stavka 1. točke (b).

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Države članice prate učinkovitost mjera iz ovog članka o smanjivanju slučajnog ulova na najmanju moguću mjeru i Komisiju izvješćuju o napretku do... [dvije godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] i nakon toga svake tri godine.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zabranjuje se korištenje ribolovnih alata navedenih u Prilogu II. na odgovarajućim područjima navedenima u tom Prilogu.

1.  Zabranjuje se korištenje ribolovnih alata navedenih u Prilogu II. na odgovarajućim područjima navedenima u tom Prilogu. Države članice provode odgovarajuću procjenu ako se ribolovni alati koriste u posebnim područjima očuvanja u okviru Direktive 92/43/EEZ i u posebnim područjima zaštite u okviru Direktive 2009/147/EZ.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Zabranjeno je namjerno narušavanje, pogoršavanje stanja ili uništavanje osjetljivih staništa i područja razmnožavanja ili odmaranja osjetljivih vrsta.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako najbolji dostupni znanstveni savjeti preporučuju izmjenu popisa područja u Prilogu II., uključujući dodavanje novih područja, Komisija je ovlaštena donijeti takve izmjene delegiranim aktima u skladu s postupkom utvrđenim u članku 11. stavku 2. i članku 11. stavku 3. Uredbe (EU) 1380/2013. Pri donošenju takvih izmjena, Komisija posvećuje posebnu pozornost ublažavanju štetnih učinaka premještanja ribolovne aktivnosti na druga osjetljiva područja.

2.  Ako najbolji dostupni znanstveni savjeti preporučuju žurnu izmjenu popisa područja u Prilogu II., Komisija je ovlaštena donijeti takve izmjene delegiranim aktima u skladu s postupkom utvrđenim u članku 11. stavku 2. i članku 11. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Pri iznošenju prijedloga takvih izmjena, Komisija prijedlog delegiranog akta popraćuje sveobuhvatnom kartom osjetljivog područja i posvećuje posebnu pozornost ublažavanju štetnih okolišnih, društvenih i gospodarskih učinaka premještanja ribolovne aktivnosti na druga osjetljiva područja.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako se takva staništa pojave u vodama pod suverenitetom ili u nadležnošću države članice, ta je država članica ovlaštena uspostaviti zabranjena područja ili uvesti druge mjere očuvanja za zaštitu tih staništa u skladu s postupkom utvrđenim u članku 11. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Te su mjere u skladu s ciljevima iz članka 2. Uredbe (EU) 1380/2013 i najmanje su jednako stroge kao mjere u okviru prava Unije.

3.  Ako se takva područja iz Priloga II. nalaze u vodama pod suverenitetom ili u nadležnošću države članice, ta je država članica ovlaštena uspostaviti zabranjena područja ili uvesti druge mjere očuvanja za zaštitu tih staništa u skladu s postupkom utvrđenim u članku 11. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Te su mjere u skladu s ciljevima iz članka 2. Uredbe (EU) 1380/2013 i najmanje su jednako stroge kao mjere u okviru prava Unije.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Države članice donose mjere za zaštitu područja u vodama pod njihovim suverenitetom ili jurisdikcijom u kojima se pojavljuju ili je vjerojatno da će se pojaviti osjetljivi morski ekosustavi, kako su utvrđeni u članku 2. točki (b) Uredbe (EZ) 734/2008, te zabranjuju pridnene ribolovne aktivnosti u tim područjima, osim ako se najboljim dostupnim znanstvenim savjetima ne dokaže da takve aktivnosti nemaju značajno štetan utjecaj na te ekosustave. Takve su mjere u skladu s rezolucijama koje je donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda, posebno rezolucijama 61/105 i 64/72 te su najmanje jednakovrijedne u smislu razine zaštite osjetljivih morskih ekosustava koja je propisana Uredbom (EZ) 734/2008.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osiguravanja zaštite nedoraslih morskih vrsta u skladu s člankom 15. stavkom 11. i člankom 15. stavkom 12. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(a)  osiguravanja zaštite nedoraslih morskih vrsta, kako bi se zajamčilo da je većina ulovljene ribe dosegla dob za mrijest prije nego što je ulovljena, te u skladu s člankom 15. stavkom 11. i člankom 15. stavkom 12. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  zabrane stavljanja na tržište nedoraslih morskih vrsta u svrhu ljudske potrošnje u skladu s člankom 2. stavkom 5. točkom (b) i člankom 15. stavkom 11. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 14.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 14.a

 

Uvezeni proizvodi ribarstva namijenjeni ljudskoj potrošnji

 

Riblji proizvodi uvezeni i namijenjeni prehrani ljudi, a koji su ulovljeni izvan voda Unije u područjima, potpodručjima i zonama iz članka 5., moraju biti u skladu s minimalnim referentnim veličinama za očuvanje utvrđenima u prilozima ovoj Uredbi.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice uvode mjere za olakšavanje skladištenja ulova manjeg od minimalnih referentnih veličina za očuvanje ili pronalaženja tržišta za njega u skladu s člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Te mjere mogu obuhvatiti podršku za ulaganje u izgradnju i prilagodbu iskrcajnih mjesta i zakloništa ili podršku za ulaganje radi dodavanja vrijednosti proizvodima ribarstva.

Države članice uvode odgovarajuće mjere za olakšavanje skladištenja ulova manjeg od minimalnih referentnih veličina za očuvanje ili pronalaženja tržišta za njega u skladu s člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Te mjere obuhvaćaju podršku za ulaganje u izgradnju i prilagodbu iskrcajnih mjesta i zakloništa, kao i podršku za ulaganje radi dodavanja vrijednosti proizvodima ribarstva.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Praksa sortiranja po veličini i praksa sklizanja zabranjene su.

1.  Zabranjena je praksa sortiranja po veličini.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Stavak 1. ne primjenjuje se na ulov ili vrste koje su izuzete od primjene obveze iskrcavanja u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

2.  Stavak 1. ne primjenjuje se na ribolovne aktivnosti u Sredozemnom moru i na ulov ili vrste koje su izuzete od primjene obveze iskrcavanja u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 17. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Vrste koje ne podliježu ograničenjima ulova

Pilot-projekti za izbjegavanje neželjenog ulova

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice provode pilot-projekte u cilju istraživanja metoda kojima bi se neželjeni ulov vrsta koje ne podliježu ograničenjima ulova izbjegao, sveo na najmanju moguću mjeru ili uklonio. Ti pilot-projekti uzimaju u obzir mišljenja odgovarajućih savjetodavnih vijeća i temelje se na najboljim dostupnim znanstvenim savjetima.

1.  Države članice provode pilot-projekte u cilju istraživanja metoda kojima bi se neželjeni ulov izbjegao, sveo na najmanju moguću mjeru ili uklonio. Ti pilot-projekti uzimaju u obzir mišljenja odgovarajućih savjetodavnih vijeća i temelje se na najboljim dostupnim znanstvenim savjetima.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako rezultati tih pilot-studija ili drugih znanstvenih savjeta upućuju na to da postoji znatan neželjeni ulov vrsta koje ne podliježu ograničenjima ulova, države članice mogu uvesti tehničke mjere za smanjenje tog neželjenog ulova u skladu s postupkom iz članka 19. Uredbe (EU) 1380/2013. Te tehničke mjere primjenjuju se isključivo na plovila koja plove pod zastavom te države članice.

2.  Ako rezultati tih pilot-studija ili drugih znanstvenih savjeta upućuju na to da postoji znatan neželjeni ulov vrsta koje ne podliježu ograničenjima ulova, države članice uvode tehničke mjere za izbjegavanje ili što veće smanjenje tog neželjenog ulova u skladu s postupkom iz članka 19. Uredbe (EU) 1380/2013 ili iz članka 18. ove Uredbe.

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  U slučajevima kada druge države članice žele uvesti slične tehničke mjere, moguće je dostavljanje zajedničke preporuke u skladu s člankom 18.

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 17.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 17.a

 

Odstupanje od obveze iskrcavanja

 

1. Odstupajući od članka 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ribarska plovila koja dobrovoljno sudjeluju u sustavu cjelovite dokumentacije ulova i odbačenog ulova nemaju obvezu iskrcati ulov koji se ne stavlja na tržište, pod uvjetom da se taj ulov bilježi i količinski oduzima od kvota gdje je to potrebno.

 

2. Sustavi cjelovite dokumentacije iz stavka 1. omogućuju bilježenje svih podataka o ribolovnim aktivnostima, uključujući ulov i odbačeni ulov.

 

3. Sustave cjelovite dokumentacije iz stavka 1. može uspostaviti država članica uz odobrenje Komisije ili ih se može uspostaviti aktom Unije. Komisija je u skladu s člankom 32. ovlaštena donositi delegirane akte koji se odnose na:

 

(a) uspostavljanje ili odobravanje tih sustava cjelovite dokumentacije,

 

(b) podatke koje treba bilježiti i posebnosti tih sustava uzimajući u obzir stavak 2. ovog članka.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 17.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 17.b

 

Dokumentacija

 

Države članice mogu, u skladu s člankom 49. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 uvesti elektronički nadzor u svrhu dokumentiranja ulova, odbacivanja ulova i ribolovnih operacija.

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Poglavlje 2. – odjeljak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ODJELJAK 5.a

 

PRILAGODBA RIBOLOVNIH PLOVILA

 

Članak 17.c

 

Prilagodba tonaže

 

Na novim i postojećim ribolovnim plovilima odobrava se povećanje tonaže plovila radi poboljšanja sigurnosti na brodu, uvjeta rada, higijene i kvalitete proizvoda te povećanje tonaže plovila radi skladištenja neželjenog ulova koji podliježe obvezi iskrcavanja u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 pod uvjetom da se time ne poveća ribolovni kapacitet plovila. Predmetne količine ne uzimaju se u obzir u ocjenjivanju ribolovnog kapaciteta s obzirom na gornje granice utvrđene u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 1380/2013 ili u sustavu ulaza i izlaza iz članka 23. te Uredbe.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 18. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Vodeća načela

Regionalne tehničke mjere

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka g

(g)  u Prilogu XI. za najudaljenije regije.

(g)  u Prilogu XI. za vode Unije u Indijskom oceanu i u zapadnom Atlantiku.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Međutim, odredbe o veličini oka mrežnog tega utvrđene u dijelu B Prilogâ od V. do XI. primjenjuju se samo ukoliko do... [18 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe], nije donesen delegirani akt u skladu sa stavkom 2. ovog članka kojim se uređuje isto pitanje za predmetne vrste ribolova. U slučaju da dio B jednog Priloga ovoj Uredbi postane primjenjiv, Komisija, ne dovodeći u pitanje točku 4. članka 6. stavka 1., do istog datuma donosi delegirani akt u skladu s člankom 32. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem definicije za „usmjeren ribolov” u svrhu primjene dijela B u odgovarajućoj ribolovnoj zoni i u vezi s predmetnim ribolovom.

 

Do datuma isteka roka iz drugog podstavka ovog stavka ili do datuma donošenja delegiranog akta iz tog podstavka, ovisno o tome što nastupi ranije, odredbe koje se primjenjuju na veličinu oka mrežnog tega na datum ... [dan prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe*] i dalje se primjenjuju u pogledu predmetnih ribolovnih područja.

 

________________________

 

* Ako se taj pristup prihvati, članke 35. – 41. treba prilagoditi tijekom pregovora s Vijećem, nakon utvrđivanja mjera koje ostaju primjenjive do isteka ovdje navedenog roka.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Ako je to potrebno kako bi se ostvarili ciljevi zajedničke ribarstvene politike i kako bi se uzele u obzir posebnosti regije, tehničke mjere koje odstupaju od mjera iz stavka 1. ovog članka mogu se usvojiti u okviru višegodišnjeg plana navedenog u člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U skladu s postupkom iz članka 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 države članice mogu dostaviti zajedničke preporuke kojima utvrđuju odgovarajuće tehničke mjere na regionalnoj razini koje odstupaju od mjera iz stavka 1.

2.  Ako ne postoji višegodišnji plan za dotične vrste ribolova ili ako u relevantnom višegodišnjem planu nisu predviđene tehničke mjere odnosno nije utvrđen postupak za donošenje takvih tehničkih mjera, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 32. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013, kojima se dopunjuje ova Uredba utvrđivanjem odgovarajućih tehničkih mjera na regionalnoj razini koje odstupaju od mjera iz stavka 1., a posebno uspostavljanjem veličina oka mrežnog tega koje treba primijeniti na regionalnoj razini. Za potrebe donošenja takvih delegiranih akata države članice mogu dostaviti zajedničku preporuku u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 do... [12 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija objavljuje te zajedničke preporuke neposredno nakon što ih države članice dostave, kao i sve znanstvene procjene provedene kako bi se osigurala njihova sukladnost s člankom 18. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Mjere donesene u skladu sa stavcima 1.a i 2.:

 

(a) usmjerene su na ostvarivanje ciljeva iz članka 3. ove Uredbe, posebno uzimajući u obzir pokazatelje uspješnosti iz njezina članka 4.;

 

(b) rukovode se načelima dobrog upravljanja iz članka 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

 

(c) dodjelom ribolovnih mogućnosti, između ostalog, predviđaju poticaje za ribarska plovila koja koriste selektivne ribolovne alate ili ribolovne tehnike sa smanjenim okolišnim učinkom. i

 

(d) najmanje su istovjetne mjerama iz stavka 1. ili, u slučaju pravila o veličinama oka mrežnog tega, mjerama primjenjivima na dan...[dan prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe] u pogledu načina iskorištavanja i razine zaštite predviđene za osjetljive vrste i staništa.

 

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Tehničke mjere preporučene u skladu sa stavkom 2. moraju biti najmanje jednake mjerama iz stavka 1. u smislu načina iskorištavanja i razine zaštite predviđene za osjetljive vrste i staništa.

3.  U skladu s člankom 18. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013 države članice temelje zajedničke preporuke iz stavka 2. ovog članka na najboljem raspoloživom znanstvenom mišljenju. Tim znanstvenim mišljenjem u obzir se uzima učinak takvih mjera na ciljane vrste te osjetljive vrste i staništa, pri čemu se upućuje na prednosti za očuvanje morskih ekosustava.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Ne dovodeći u pitanje članak 18. stavke 1., 3. i 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013, Komisija može također donijeti takve delegirane akte ako ne postoji zajednička preporuka iz tih stavaka.

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 19.

Briše se.

Regionalne mjere u okviru višegodišnjih planova

 

1.  Komisija je ovlaštena uvesti tehničke mjere na regionalnoj razini radi ostvarivanja ciljeva višegodišnjih planova iz članaka 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Te se mjere uvode delegiranim aktima koji se donose u skladu s člankom 32. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EZ) br. 1380/2013.

 

2.  Mjerama uvedenima u skladu sa stavkom 1. može se:

 

(a)  izmijeniti ili dopuniti mjere iz priloga V. do XI.;

 

(b)  odstupiti od mjera iz priloga V. do XI za određeno područje ili razdoblje, pod uvjetom da se može dokazati da te mjere ne koriste očuvanju na tom području ili u tom razdoblju, ili da se alternativnim mjerama postižu isti ciljevi.

 

3.  Višegodišnjim se planom mogu utvrditi vrste tehničkih mjera koje se mogu donijeti u skladu sa stavcima 1. i 2. za odgovarajuću regiju.

 

4.  Mjere donesene u skladu sa stavcima 1. i 2.

 

(a)  usmjerene su ostvarivanju ciljeva i ciljanih vrijednosti iz članaka 3. i 4. ove Uredbe;

 

(b)  rukovode se načelima dobrog upravljanja iz članka 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013; i

 

(c)  dodjelom ribolovnih mogućnosti predviđaju poticaje za ribarska plovila koja koriste selektivne ribolovne alate ili ribolovne tehnike sa smanjenim okolišnim učinkom.

 

5.  Pri dostavi zajedničkih preporuka za uvođenje tehničkih mjera iz stavka 1. države članice moraju pružiti znanstvene dokaze kojima se podupire donošenje tih mjera.

 

6.  Komisija može od STECF-a zatražiti procjenu zajedničkih preporuka iz stavka 5.

 

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pri dostavi zajedničkih preporuka u skladu s člankom 19. radi definiranja selektivnih ribolovnih alata s obzirom na veličinu i vrstu, države članice moraju pružiti dokaze o tome da ti ribolovni alati ispunjavanju najmanje jedan od sljedećih kriterija:

1.  Pri dostavi zajedničkih preporuka u skladu s člankom 18. radi definiranja selektivnih ribolovnih alata s obzirom na veličinu i vrstu, države članice moraju pružiti dokaze o tome da ti ribolovni alati ispunjavanju najmanje jedan od sljedećih kriterija:

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri dostavi zajedničkih preporuka u skladu s člankom 19. radi izmjene zabranjenih ili ograničenih područja navedenih u dijelu C priloga V. do VIII. i X. i dijelu B Priloga XI. ili uspostave novih zabranjenih ili ograničenih područja države članice moraju u te zajedničke preporuke uvrstiti sljedeće elemente u vezi s tim zabranjenim ili ograničenim područjima:

Pri dostavi zajedničkih preporuka u skladu s člankom 18. radi izmjene zabranjenih ili ograničenih područja navedenih u dijelu C priloga V. do VIII. i X. i dijelu B Priloga XI., uspostave novih zabranjenih ili ograničenih područja ili radi njihova ukidanja države članice moraju u te zajedničke preporuke uvrstiti sljedeće elemente u vezi s tim zabranjenim ili ograničenim područjima:

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako države članice ne donesu zajedničke preporuke, Komisija može u skladu s člankom 32. donijeti delegirane akte kojima se na temelju najboljeg raspoloživog znanstvenog mišljenja uspostavljaju zabranjena ili ograničena područja.

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zajedničke preporuke koje države članice dostave u skladu s člankom 19. radi izmjene ili uspostave minimalnih referentnih veličina za očuvanje u dijelu A priloga V. do X. moraju biti u skladu s ciljevima osiguravanja zaštite nedoraslih morskih vrsta.

1.  Zajedničke preporuke koje države članice dostave u skladu s člankom 18. radi izmjene ili uspostave minimalnih referentnih veličina za očuvanje u dijelu A priloga V. do X. moraju biti u skladu s ciljevima osiguravanja zaštite nedoraslih morskih vrsta. Zajedničke preporuke temelje se na najboljem dostupnom znanstvenom mišljenju te se njima u obzir uzimaju biološki aspekti, a posebno veličina vrste u odrasloj dobi. Zajedničkim preporukama ne dovode se u pitanje provedbene odredbe i odredbe o nadzoru povezane s iskrcajem proizvoda ribarstva i njihovim stavljanjem na tržište.

Amandman     152

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zajedničke preporuke koje države članice dostave u skladu s člankom 19. radi omogućivanja uspostave zabrane ribolova u stvarnom vremenu i donošenja odredaba o izmjeni mjesta ribolova radi zaštite agregacija nedorasle ribe ili ribe u mrijestu ili školjaka moraju sadržavati sljedeće elemente:

Zajedničke preporuke koje države članice dostave u skladu s člankom 18. radi omogućivanja uspostave zabrane ribolova u stvarnom vremenu i donošenja odredaba o izmjeni mjesta ribolova radi zaštite agregacija nedorasle ribe ili ribe u mrijestu ili školjaka ili osjetljivih vrsta moraju sadržavati sljedeće elemente:

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.   Ako zabrane ribolova u stvarnom vremenu ili izmjene mjesta ribolova utječu na plovila samo jedne države članice, na temelju najboljeg dostupnog znanstvenog mišljenja donose se mjere za smanjenje tog utjecaja na takva plovila.

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pri dostavi zajedničkih preporuka u skladu s člankom 19. radi omogućivanja ili produljenja uporabe inovativnih ribolovnih alata, uključujući povlačnu mrežu (koću) s impulsima kako je opisano u dijelu E Priloga V. unutar određenog morskog bazena, države članice moraju pružiti procjenu mogućih učinaka uporabe takvih ribolovnih alata na ciljane vrste i na osjetljive vrste i staništa.

1.  Pri dostavi zajedničkih preporuka u skladu s člankom 18. radi omogućivanja ili produljenja uporabe inovativnih ribolovnih alata, uključujući povlačnu mrežu (koću) s impulsima kako je opisano u dijelu E Priloga V. unutar određenog morskog bazena, države članice moraju pružiti procjenu mogućih učinaka uporabe takvih ribolovnih alata na ciljane vrste i na osjetljive vrste i staništa.

 

Takva procjena temelji se na uporabi inovativnog alata tijekom probnog razdoblja ograničenog na najviše 5 % plovila koja se trenutno bave tom ribolovnom aktivnošću i na razdoblje od najmanje četiri godine.

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Uporaba inovativnih ribolovnih alata ne dopušta se ako te procjene pokazuju da će njihova uporaba dovesti do štetnih utjecaja na osjetljiva staništa i neciljane vrste.

3.  Uporaba inovativnih ribolovnih alata dopušta se samo na komercijalnoj razini ako procjena iz stavka 1. pokazuje da u usporedbi s postojećim reguliranim ribolovnim alatom i tehnikama, njihova uporaba neće dovesti do izravnih ili kumulativnih štetnih utjecaja na morska staništa, uključujući osjetljiva staništa, ili neciljane vrste.

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – alineja 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  dostaviti podatke o učinkovitosti postojećih mjera ublažavanja i nadzora koji se primjenjuje;

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  odrediti mjere kojima bi se utjecaj ribolovnih alata na staništa iz članka 13. ili druga osjetljiva staništa izvan područja NATURA 2000 sveo na najmanju moguću mjeru,

–  odrediti mjere kojima bi se utjecaj ribolovnih alata na staništa iz članka 13.,

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice jamče odgovarajuće savjetovanje s ribarima na koje se te mjere izravno odnose.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  odstupanja usvojena na temelju članka 15. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Mjere iz stavka 1. usmjerene su na ostvarivanje ciljeva iz članka 3., a posebno zaštitu na agregacija nedorasle ribe ili ribe u mrijestu ili školjaka.

2.  Mjere iz stavka 1. usmjerene su na ostvarivanje ciljeva iz članka 3., a posebno zaštitu na agregacija nedorasle ribe ili ribe u mrijestu ili školjaka. One su najmanje jednako stroge kao tehničke mjere koje se primjenjuju na temelju prava Unije.

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 26.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 26.a

 

Pilot-projekti za potpuno dokumentiranje ulova i odbačenog ulova

 

1. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 32. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 kojima se dopunjuje ova Uredba utvrđivanjem pilot-projekata za izradu sustava potpunog dokumentiranja ulova i odbačenog ulova koji se temelji na mjerljivim ciljevima i ciljanim vrijednostima za potrebe upravljanja ribarstvom na temelju rezultata.

 

2. Pilot-projekti iz stavka 1. ovog članka mogu odstupati od mjera iz dijela B priloga V. do XI. za određeno područje i najdulje jednu godinu, pod uvjetom da se može dokazati da su ti pilot-projekti usmjereni na ostvarivanje ciljeva iz članka 3. i da su u skladu s pokazateljima uspješnosti iz članka 4., a osobito da su usmjereni na poboljšanje ribolovnog alata ili praksi ili da na drugi način smanjuju njegov okolišni učinak. To jednogodišnje razdoblje može se pod istim uvjetima produljiti za još jednu godinu. Ograničeno je na najviše 5 % plovila koja se bave tom ribolovnom aktivnošću po državi članici.

 

3. Ako podnose zajedničke preporuke za utvrđivanje pilot-projekata iz stavka 1., države članice pružaju znanstvene dokaze kojima se podupire donošenje tih projekata. STEFC ocjenjuje te zajedničke preporuke i objavljuje tu preporuku. U roku od šest mjeseci od zaključenja projekta države članice dostavljaju Komisiji izvješće u kojem se navode rezultati, uključujući detaljnu procjenu promjena selektivnosti i drugih okolišnih učinaka.

 

4. STECF ocjenjuje izvješće iz stavka 3. Ako STECF zaključi da se novim alatom ili praksama uspješno postižu ciljevi iz stavka 2., Komisija može podnijeti prijedlog u skladu s UFEU-om kako bi se odobrila opća upotreba tog alata ili praksi. Ocjena STEFC-a se objavljuje.

 

5. Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 32. kojima se dopunjuje ova Uredba utvrđivanjem tehničke specifikacije sustava za potpuno dokumentiranje ulova i odbačenog ulova iz stavka 1.

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 28.

Briše se.

Komisija za ribarstvo sjeveroistočnog Atlantika (NEAFC)

 

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 32. u cilju:

 

(a)   prijenosa u pravo Unije određenih tehničkih mjera koje je dogovorila Komisija za ribarstvo sjeveroistočnog Atlantika (NEAFC), uključujući i popise osjetljivih morskih ekosustava i posebne tehničke mjere koje se odnose na ribarstvo za plavog manjića i bodečnjake iz preporuka NEAFC-a 05 2013, 19:2014, 01:2015, 02:2015 i

 

(b)   donošenja drugih tehničkih mjera o dopuni ili izmjeni određenih elementa zakonodavnih akata koji nisu ključni, a kojima se prenose preporuke NEAFC-a.

 

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tehničke mjere predviđene ovom Uredbom ne primjenjuju se na ribolovne operacije koje se provode isključivo u svrhu znanstvenih istraživanja, pod sljedećim uvjetima:

1.  Tehničke mjere predviđene ovom Uredbom ne primjenjuju se na ribolovne operacije koje se provode u kontekstu znanstvenih istraživanja, pod sljedećim uvjetima:

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  se prodaju u svrhe koje nisu izravna ljudska potrošnja.

(b)  se ako je riječ o ribi manjoj od minimalne referentne veličine za očuvanje, prodaju u svrhe koje nisu izravna ljudska potrošnja.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 30. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Umjetno poribljavanje i premještanje

Neposredno poribljavanje i premještanje

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tehničke mjere predviđene ovom Uredbom ne primjenjuju se na ribolovne operacije koje se obavljaju isključivo u svrhu umjetnog poribljavanja ili premještanja morskih vrsta, pod uvjetom da se te operacije obavljaju uz dozvolu i pod nadzorom države članice ili država članica koje imaju izravan upravljački interes.

1.  Tehničke mjere predviđene ovom Uredbom ne primjenjuju se na ribolovne operacije koje se obavljaju isključivo u svrhu neposrednog poribljavanja ili premještanja morskih vrsta, pod uvjetom da se te operacije obavljaju uz dozvolu i pod nadzorom države članice ili država članica koje imaju izravan upravljački interes.

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako se umjetno poribljavanje ili premještanje obavlja u vodama druge države članice ili drugih država članica, Europsku komisiju i sve te države članice obavješćuje se najmanje mjesec dana unaprijed o namjeri obavljanja takvih ribolovnih operacija.

2.  Ako se neposredno poribljavanje ili premještanje obavlja u vodama druge države članice ili drugih država članica, Europsku komisiju i sve te države članice obavješćuje se najmanje mjesec dana unaprijed o namjeri obavljanja takvih ribolovnih operacija.

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako dostupni znanstveni savjeti upućuju na to da je potrebno hitno djelovanje da bi se zaštitile morske vrste, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 32. radi ublažavanja takvih prijetnji. Ti se akti mogu posebno odnositi na ograničenja uporabe ribolovnih alata ili ribolovnih aktivnosti na određenim područjima ili u određenim razdobljima.

1.  Ako dostupni znanstveni savjeti upućuju na to da je potrebno hitno djelovanje da bi se zaštitile morske vrste ili morska staništa, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 32. radi ublažavanja takvih prijetnji. Ti se akti mogu posebno odnositi na ograničenja uporabe ribolovnih alata ili ribolovnih aktivnosti na određenim područjima ili u određenim razdobljima ili na bilo koje druge potrebne mjere očuvanja.

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Delegirani akti iz stavka 1. primjenjuju se u razdoblju od najviše tri godine, ne dovodeći u pitanje stavak 6. članka 32.

3.  Delegirani akti iz stavka 1. primjenjuju se u razdoblju od najviše dvije godine, ne dovodeći u pitanje članak 32. stavak 6.

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Do kraja 2020. i svake treće godine nakon toga Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ove Uredbe na temelju informacija koje dostave države članice i odgovarajuća savjetodavna vijeća i nakon evaluacije STECF-a. U tom se izvješću procjenjuje u kojoj su mjeri tehničke mjere, na regionalnoj razni i na razini Unije, doprinijele ostvarivanju ciljeva iz članka 3. i postizanju ciljanih vrijednosti iz članka 4.

1.  Do ... [tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe] i svake treće godine nakon toga Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ove Uredbe na temelju informacija koje dostave države članice i odgovarajuća savjetodavna vijeća i nakon evaluacije STECF-a. U tom se izvješću procjenjuje u kojoj su mjeri tehničke mjere, na regionalnoj razni i na razini Unije, doprinijele ostvarivanju ciljeva iz članka 3. na temelju pokazatelja uspješnosti iz članka 4.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Na temelju tog izvješća, ako na regionalnoj razini postoje dokazi da ciljevi i ciljane vrijednosti nisu ispunjeni u roku šest mjeseci od dana podnošenja izvješća iz stavka 1., države članice u toj regiji dostavljaju plan i navode korektivne mjere koje će se poduzeti kako bi se osiguralo ispunjavanje tih ciljeva i ciljanih vrijednosti.

2.  Na temelju tog izvješća, ako na regionalnoj razini postoje dokazi da ciljevi i ciljane vrijednosti nisu ispunjeni ili da su premašene posebne razine ulova manjeg od minimalnih referentnih veličina za očuvanje za ključne ribolovne aktivnosti iz članka 4. stavka 1. točke (a), u roku dvanaest mjeseci od dana podnošenja izvješća iz stavka 1., države članice u toj regiji dostavljaju plan i navode korektivne mjere koje će se poduzeti kako bi se osiguralo ispunjavanje ciljeva iz članka 3. i omogućilo smanjenje ulova morskih vrsta manjih od minimalnih referentnih veličina za očuvanje iz članka 4. stavka 1. točke (a).

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Komisija pomaže državama članicama u uspostavi nacionalnog akcijskog plana kako bi se riješile teškoće utvrđene u provedbi novih tehničkih mjera za ispunjenje zahtjeva iz članka 4. Države članice poduzimaju sve potrebne mjere za provedbu tog akcijskog plana.

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Ako izvješće pokaže da država članica nije ispunila svoje obveze u pogledu kontrole i prikupljanja podataka, Komisija može prekinuti ili obustaviti isplatu sredstava iz EFPR-a za tu državu članicu u skladu s člancima 100. i 101. Uredbe (EU) br. 508/2014.

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  članci 3., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16. i 25. brišu se;

(a)  članci 3., 8., 9., 10., 11., 12., članak 13. stavak 3. drugi podstavak i članci 14., 15., 16. i 25. brišu se;

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Članak 36.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 36.

Briše se.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1098/2007

 

U Uredbi (EZ) br. 1098/2007 brišu se članci 8. i 9.

 

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 1. – točka b

Uredba (EZ) br. 1224/2009

Članak 54.c – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  se na plovilu istodobno ne drži niti ne rabi povlačni ribolovni alat s veličinom oka mrežnog tega manjom od 80 milimetara ili jedna ili više okružujućih mreža plivarica ili sličan ribolovni alat; ili

(a)  se na plovilu istodobno ne drži niti ne rabi povlačni ribolovni alat s veličinom oka mrežnog tega manjom od 70 milimetara ili jedna ili više okružujućih mreža plivarica ili sličan ribolovni alat; ili

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 1. – točka b

Uredba (EZ) br. 1224/2009

Članak 54.c – stavak 2. – točka b – alineja 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

sortirana riba smrznuta je odmah nakon sortiranja, a nesortirana riba vraćena je u more; i

sortirana riba smrznuta je nakon sortiranja, a nijedna sortirana riba nije vraćena u more; i

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 1. – točka b

Uredba (EZ) br. 1224/2009

Članak 54.c – stavak 2. – točka b – alineja 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

oprema je ugrađena i smještena na plovilu tako da omogući neposredno zamrzavanje i ne dopušta vraćanje morskih vrsta u more.

oprema je ugrađena i smještena na plovilu tako da omogući zamrzavanje i ne dopušta vraćanje morskih vrsta u more.

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 1. – točka b

Uredba (EZ) br. 1224/2009

Članak 54.c – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.   Nadležno tijelo države zastave odobrava planove koćarica hladnjača kako bi se zajamčilo da su u skladu s važećim pravilima.

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Članak 38.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 38.

Briše se.

Izmjena Uredbe (EU) br. 1343/2011

 

Članak 26. Uredbe (EZ) br. 1343/2011 mijenja se kako slijedi:

 

(1)  dodaje se sljedeća točka:

 

„(h)  tehničke mjere u člancima 4., 10., 12., 15., 15.a, 16., 16.b, 16.c, 16.d, 16.f, 16.g, 16.h, 16.i, 16.j i 16.k. ”;

 

(2)  dodaje se sljedeći stavak:

 

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 27. u cilju prijenosa u pravo Unije drugih tehničkih mjera koje je uspostavio GFCM, a koje su postale obvezne za Uniju te zamjene ili izmjene određenih elemenata zakonodavnih akata koji nisu ključni, a kojima se prenose GFCM-ove preporuke o tehničkim mjerama. ”

 

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uredbe (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 stavljaju se izvan snage.

Uredbe (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 kao i Uredba Komisije (EZ) br. 494/20021a stavljaju se izvan snage.

 

____________________________

 

1a Uredba Komisije (EZ) br. 494/2002 od 19. ožujka 2002. o utvrđivanju dodatnih tehničkih mjera za obnavljanje stoka oslića u potpodručjima ICES-a III., IV., V., VI. i VII. te zonama ICES-a VIII. a, b, d, e (SL L 77, 20.3.2002., str. 8.).

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka n a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(na) nosata ozimica (Coregonus oxyrinchus) u potpodručju ICES-a IV.b (vode Unije);

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka n b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(nb) jadranska jesetra (Acipenser naccarii) i atlantska jesetra (Acipenser sturio) u vodama Unije;

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka o

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(o)  ženka jastoga (Palinuridae spp) i ženka hlapa (Homarus gammarus) u svim vodama Unije osim ako se rabe u svrhe neposrednog poribljavanja ili premještanja;

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka p

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(p)  prastac (Lithophaga lithophaga) kamotočac (Pholas dactylus) u vodama Unije Sredozemnog mora.

(p)  prstac (Lithophaga lithophaga), plemenita periska (Pinna nobilis) i kamotočac (Pholas dactylus) u vodama Unije Sredozemnog mora;

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka p a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(pa) igličasti ježinac (Centrostephanus longispinus).

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – točka 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Veličina rakovice (babice) mjeri se kako je prikazano na slici 5.a, kao duljina oklopa duž središnje crte, od ruba oklopa između rostruma do stražnjeg ruba oklopa.

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – točka 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5b.  Veličina velike rakovice (bramburače) mjeri se kako je prikazano na slici 5.b, kao maksimalna širina oklopa mjerena okomito na uzdužnu os oklopa.

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – točka 1.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5c.  Veličina valovitog rogaša mjeri se kako je prikazano na slici 5.c, kao duljina školjke.

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – točka 1.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5d.  Veličina igluna mjeri se kako je prikazano na slici 5.c, kao duljina između vilice repne peraje i vrha donje čeljusti.

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – slika 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Slika 5.a Rakovica (Maia squinado)

 

 

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – slika 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Slika 5.b Velika rakovica (Cancer pagarus)

 

 

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – slika 5.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Slika 5.c Valoviti rogaš (Buccinum spp)

 

 

Amandman    194

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – slika 5.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Slika 5.d Iglun (Xiphias gladius)

 

 

Amandman    195

Prijedlog uredbe

Prilog V. – Dio A. – tablica 1. – redak 14.

Skuše roda Scomber (Scomber spp.)

20 cm

Izmjena

 

Skuše roda Scomber (Scomber spp.)

30 cm1a

 

__________________

 

1a  Minimalne referentne veličine za očuvanje srdela, inćuna, haringa (sleđeva), šaruna i skuša ne primjenjuju se do granice od 10 % žive mase ukupnog ulova svake od tih vrsta zadržanog na plovilu.

 

Postotak srdela, inćuna, sleđeva, šnjura i skuša koji su ispod dopuštene lovne veličine izračunava se kao udio u živoj masi svih morskih organizama na plovilu nakon sortiranja ili pri iskrcaju.

 

Taj se postotak izračunava na temelju jednog reprezentativnog uzorka ili više njih. Granica od 10 % ne smije se prekoračiti tijekom prekrcaja, iskrcaja, prijevoza, skladištenja, izlaganja ili prodaje.

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio A. – tablica 1. – red 15.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Haringa (sleđ) (Clupea harengus)

20 cm

Izmjena

 

Haringa (sleđ) (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a  Minimalne referentne veličine za očuvanje srdela, inćuna, haringa (sleđeva), šaruna i skuša ne primjenjuju se do granice od 10 % žive mase ukupnog ulova svake od tih vrsta zadržanog na plovilu.

 

Postotak srdela, inćuna, sleđeva, šnjura i skuša koji su ispod dopuštene lovne veličine izračunava se kao udio u živoj masi svih morskih organizama na plovilu nakon sortiranja ili pri iskrcaju.

 

Taj se postotak izračunava na temelju jednog reprezentativnog uzorka ili više njih. Granica od 10 % ne smije se prekoračiti tijekom prekrcaja, iskrcaja, prijevoza, skladištenja, izlaganja ili prodaje.

Amandman    197

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio A – tablica 1. – red 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Šaruni (Trachurus spp.)

15 cm

Izmjena

Šaruni (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1a  Minimalne referentne veličine za očuvanje srdela, inćuna, haringa (sleđeva), šaruna i skuša ne primjenjuju se do granice od 10 % žive mase ukupnog ulova svake od tih vrsta zadržanog na plovilu.

 

Postotak srdela, inćuna, sleđeva, šnjura i skuša koji su ispod dopuštene lovne veličine izračunava se kao udio u živoj masi svih morskih organizama na plovilu nakon sortiranja ili pri iskrcaju.

 

Taj se postotak izračunava na temelju jednog reprezentativnog uzorka ili više njih. Granica od 10 % ne smije se prekoračiti tijekom prekrcaja, iskrcaja, prijevoza, skladištenja, izlaganja ili prodaje.

Amandman    198

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio A – tablica 1. – red 17.

Inćun (Engraulis encrasicolus)

12 cm ili 90 jedinki po kilogramu

Izmjena

Inćun (Engraulis encrasicolus)

12 cm ili 90 jedinki po kilogramu1a

 

__________________

 

1a  Minimalne referentne veličine za očuvanje srdela, inćuna, haringa (sleđeva), šaruna i skuša ne primjenjuju se do granice od 10 % žive mase ukupnog ulova svake od tih vrsta zadržanog na plovilu.

 

Postotak srdela, inćuna, sleđeva, šnjura i skuša koji su ispod dopuštene lovne veličine izračunava se kao udio u živoj masi svih morskih organizama na plovilu nakon sortiranja ili pri iskrcaju.

 

Taj se postotak izračunava na temelju jednog reprezentativnog uzorka ili više njih. Granica od 10 % ne smije se prekoračiti tijekom prekrcaja, iskrcaja, prijevoza, skladištenja, izlaganja ili prodaje.

Amandman    199

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio A – tablica 1. – red 19.

Srdela (Sardina pilchardus)

11 cm

Izmjena

Srdela (Sardina pilchardus)

11 cm1a

 

__________________

 

1a  Minimalne referentne veličine za očuvanje srdela, inćuna, haringa (sleđeva), šaruna i skuša ne primjenjuju se do granice od 10 % žive mase ukupnog ulova svake od tih vrsta zadržanog na plovilu.

 

Postotak srdela, inćuna, sleđeva, šnjura i skuša koji su ispod dopuštene lovne veličine izračunava se kao udio u živoj masi svih morskih organizama na plovilu nakon sortiranja ili pri iskrcaju.

 

Taj se postotak izračunava na temelju jednog reprezentativnog uzorka ili više njih. Granica od 10 % ne smije se prekoračiti tijekom prekrcaja, iskrcaja, prijevoza, skladištenja, izlaganja ili prodaje.

Amandman    200

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio A – tablica 1. – red 20.

Hlap (Homarus gammarus)

87 mm

Izmjena

Hlap (Homarus gammarus)

87 mm (duljina oklopa)

Amandman    201

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio A – tablica 1. – red 34.

Jastog (Palinurus spp.)

95 mm

Izmjena

Jastog (Palinurus spp.)

95 mm (duljina oklopa)

Amandman    202

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio A – tablica 2. – red 13.

Škamp (Nephrops norvegicus)

Ukupna duljina 105 mm

 

Duljina oklopa 32 mm

Izmjena

Škamp (Nephrops norvegicus)

Ukupna duljina 105 mm

 

Duljina oklopa 32 mm

 

Repovi škampa 59 mm

Amandman    203

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio A – tablica 2. – red 14.

Skuše roda Scomber (Scomber spp.)

20 cm

Izmjena

Skuše roda Scomber (Scomber spp.)

20 cm 1a

 

__________________

 

1aMinimalne referentne veličine za očuvanje srdela, inćuna, haringa (sleđeva), šaruna i skuša ne primjenjuju se do granice od 10 % žive mase ukupnog ulova svake od tih vrsta zadržanog na plovilu.

 

Postotak srdela, inćuna, sleđeva, šnjura i skuša koji su ispod dopuštene lovne veličine izračunava se kao udio u živoj masi svih morskih organizama na plovilu nakon sortiranja ili pri iskrcaju.

 

Taj se postotak izračunava na temelju jednog reprezentativnog uzorka ili više njih. Granica od 10 % ne smije se prekoračiti tijekom prekrcaja, iskrcaja, prijevoza, skladištenja, izlaganja ili prodaje.

Amandman    204

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio A – tablica 2. – red 15.

Haringa (sleđ) (Clupea harengus)

18 cm

Izmjena

Haringa (sleđ) (Clupea harengus)

18 cm1a

 

__________________

 

1aMinimalne referentne veličine za očuvanje srdela, inćuna, haringa (sleđeva), šaruna i skuša ne primjenjuju se do granice od 10 % žive mase ukupnog ulova svake od tih vrsta zadržanog na plovilu.

 

Postotak srdela, inćuna, sleđeva, šnjura i skuša koji su ispod dopuštene lovne veličine izračunava se kao udio u živoj masi svih morskih organizama na plovilu nakon sortiranja ili pri iskrcaju.

 

Taj se postotak izračunava na temelju jednog reprezentativnog uzorka ili više njih. Granica od 10 % ne smije se prekoračiti tijekom prekrcaja, iskrcaja, prijevoza, skladištenja, izlaganja ili prodaje.

Amandman    205

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio A – tablica 2. – red 16.

Šaruni (Trachurus spp.)

15 cm

Izmjena

Šaruni (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1aMinimalne referentne veličine za očuvanje srdela, inćuna, haringa (sleđeva), šaruna i skuša ne primjenjuju se do granice od 10 % žive mase ukupnog ulova svake od tih vrsta zadržanog na plovilu.

 

Postotak srdela, inćuna, sleđeva, šnjura i skuša koji su ispod dopuštene lovne veličine izračunava se kao udio u živoj masi svih morskih organizama na plovilu nakon sortiranja ili pri iskrcaju.

 

Taj se postotak izračunava na temelju jednog reprezentativnog uzorka ili više njih. Granica od 10 % ne smije se prekoračiti tijekom prekrcaja, iskrcaja, prijevoza, skladištenja, izlaganja ili prodaje.

Amandman    206

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio B – stavak 1. – tablica – red 2.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

 

 

 

Izmjena

Najmanje 90 mm

Skagerrak i Kattegat

Ugrađuje se ploha veličine oka mrežnog tega od najmanje 270 mm (u obliku romba) ili 140 mm1a (kvadratno mrežno oko).

 

 

__________________

 

 

1a U podzoni Kattegat ugrađuje se mrežna ploha kvadratnog mrežnog oka od 120 mm (za povlačne mreže (koće) u razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca, a za okružujuće mreže od 1. kolovoza do 31. listopada).

Amandman    207

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio B – stavak 1. – tablica – red 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Najmanje 80 mm

Zona ICES-a IV.b južno od 54° 30' S i zona ICES-a IV.c

Usmjeren ribolov lista povlačnim mrežama (koćama) s gredom ili povlačnim mrežama (koćama) s impulsima. Ploha veličine oka mrežnog tega od 180 mm ugrađena u gornjoj polovici prednjeg dijela mreže.

Izmjena

Najmanje 80 mm1a

Zona ICES-a IV.b i zona ICES-a IV.c

Usmjeren ribolov lista (15 % ulova) povlačnim mrežama (koćama) s gredom. Ploha veličine oka mrežnog tega od 180 mm ugrađuje se u gornjoj polovici prednjeg dijela mreže.

 

 

Usmjeren ribolov pištolja, skuše i vrsta koje ne podliježu ograničenjima ulova (55 % kombiniranog ulova). Ugrađuje se mrežna ploha kvadratnog mrežnog oka od najmanje 100 mm.

__________________

 

 

1a Plovilima se zabranjuje uporaba svih povlačnih mreža (koća) s gredom veličine oka mrežnog tega od 32 do 99 mm sjeverno od crte povezane točkom na geografskoj širini 55° N na istočnoj obali Ujedinjene Kraljevine, potom istočno do točke na geografskoj širini 55°, geografskoj dužini 5° E, zatim sjeverno do točke na geografskoj širini 56° N i istočno do točke na geografskoj širini 56° N na zapadnoj obali Danske. Zabranjena je uporaba povlačnih mreža (koća) s gredom veličine oka mrežnog tega od 32 do 119 mm unutar zone ICES-a II.a i dijela potpodručja ICES-a IV. sjeverno od 56° 00′ N.

 

 

Amandman    208

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio B – stavak 1. – tablica – red 4.b (novi)

 

 

Izmjena

Najmanje 40 mm

Cijelo područje

Usmjeren ribolov lignje (85 % ulova) (Loliginidae, Ommastrephidae).

Amandman    209

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio B – stavak 1. – tablica – red 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Najmanje 16 mm

Cijelo područje

Usmjeren ribolov malih pelagijskih vrsta

 

 

Usmjeren ribolov norveške ugotice. Za ribolov norveške ugotice ugrađuje se mreža za sortiranje s prečkom od 22 mm.

 

 

Usmjeren ribolov vrste Crangon crangon.Ugrađuje se mreža za sortiranje, sito mreže ili ekvivalentan selektivni uređaj.

Izmjena

Najmanje 16 mm

Cijelo područje

Usmjeren ribolov malih pelagijskih vrsta (80 % ulova).

 

 

Usmjeren ribolov norveške ugotice (50 % ulova). Za ribolov norveške ugotice ugrađuje se mreža za sortiranje s prečkom od 35 mm.

 

 

Usmjeren ribolov kozica i crvenih kozica (90 % ulova). Ugrađuje se odvajajuća mreža ili mreža za sortiranje u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Amandman    210

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio B – stavak 2. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Osnovne veličine oka mrežnog tega mirujućih mreža

2.  Osnovne veličine oka mrežnog tega mirujućih mreža i lebdećih (plovućih) mreža

Amandman    211

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio B – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U Sjevernome moru i Skagerraku/Kattegatu primjenjuju se sljedeće veličine oka mrežnog tega mirujućih mreža.

U Sjevernome moru i Skagerraku/Kattegatu primjenjuju se sljedeće veličine oka mrežnog tega mirujućih mreža i lebdećih (plovućih) mreža.

Amandman    212

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio C – stavak 1. – točka 1.1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.1.  Zabranjuje se ribolov hujice svim povlačnim ribolovnim alatom s veličinom oka mrežnog tega vreće (sake) manjom od 80 mm ili svim mirujućim mrežama s veličinom oka mrežnog tega manjom od 100 mm na zemljopisnom području koje graniči s istočnom obalom Engleske i Škotske i omeđeno je loksodromama koje uzastopno povezuju sljedeće koordinate, izmjerene prema sustavu WGS84:

1.1.  Zabranjuje se ribolov hujice svim povlačnim ribolovnim alatom s veličinom oka mrežnog tega vreće (sake) manjom od 32 mm na zemljopisnom području koje graniči s istočnom obalom Engleske i Škotske i omeđeno je loksodromama koje uzastopno povezuju sljedeće koordinate, izmjerene prema sustavu WGS84:

Amandman    213

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio C – stavak 2. – točka 2.2. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  plovilima čija snaga motora ne prelazi 221 kW i koja rabe pridnene povlačne mreže (koće) ili danske potegače,

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    214

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio C – stavak 2. – točka 2.2. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  plovilima u paru čija zajednička snaga motora ne prelazi 221 kW ni u kojem trenutku i koja rabe pridnene povlačne mreže (koće) kojima se upravlja s pomoću dvaju plovila,

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    215

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio C – stavak 2. – točka 2.2. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  plovilima čija snaga motora prelazi 221 kW dopušta se uporaba pridnenih povlačnih mreža (koća) ili danskih potegača, a plovilima u paru čija zajednička snaga motora prelazi 221 kW dopušta se uporaba pridnenih povlačnih mreža (koća) kojima se upravlja s pomoću dvaju plovila, pod uvjetom da takva plovila ne obavljaju usmjeren ribolov iverka zlatopjega i lista i da poštuju odgovarajuća pravila o veličini oka mrežnog tega sadržana u dijelu B ovog Priloga.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    216

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio C – stavak 6. – točka 6.2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.2.  Zabranjuje se usmjeren ribolov dubokomorskih pasa navedenih u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 2347/20021 u ucrtanim dubinama manjima od 600 metara. Ako se ulove kao slučajni ulov, dubokomorski psi zadržavaju se na plovilu. Taj se ulov iskrcava i uračunava u kvote. Ako slučajni ulov dubokomorskih pasa koji su ulovila plovila bilo koje države prelazi 10 tona, tada ta plovila više ne smiju koristiti odstupanja iz točke 6.1.

6.2.  Zabranjuje se usmjeren ribolov dubokomorskih pasa navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) 2016/2336 Europskog parlamenta i Vijeća1 u ucrtanim dubinama manjima od 600 metara. Ako se ulove kao slučajni ulov, dubokomorski psi čiji je izlov izričito zabranjen pravom Unije, puštaju se natrag u more što je prije moguće. Ulov vrsta dubokomorskih pasa koje podliježu ograničenjima ulova zadržava se na plovilu. Taj se ulov iskrcava i uračunava u kvote. Ako država članica ne raspolaže dovoljnom kvotom, Komisija može primijeniti članak 105. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Ako slučajni ulov dubokomorskih pasa koji su ulovila plovila bilo koje države prelazi 10 tona, tada ta plovila više ne smiju koristiti odstupanja iz točke 6.1.

__________________

__________________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 2347/2002 od 16. prosinca 2002. o određivanju posebnih uvjeta pristupa i s njima povezanih pravila za ribolov dubokomorskih stokova (SL L 351, 28.12.2002., str. 6.).

1 Uredba (EU) 2016/2336 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o utvrđivanju posebnih uvjeta za ribolov dubokomorskih stokova u sjeveroistočnom Atlantiku i odredaba za ribolov u međunarodnim vodama sjeveroistočnog Atlantika te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2347/2002 (SL L 354, 23.12.2016, str. 1).

Amandman    217

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio E – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2. Ribolov električnim impulsom dopušta se samo ako:

 

– najveća snaga struje u kW za svaku povlačnu mrežu (koću) s gredom nije veća od duljine grede u metrima pomnožene s 1,25;

 

– efektivni napon između elektroda nije veći od 15 V;

 

– je plovilo opremljeno automatskim računalnim sustavom za upravljanje koji bilježi najveću korištenu snagu po gredi i efektivni napon između elektroda za najmanje 100 povlačenja mreže. Neovlašteno osoblje ne može modificirati takav automatski računalni sustav za upravljanje;

 

– se ne upotrebljavaju lanci strugača ispred porubnika.

Amandman    218

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – dio A2 tablica – red 15.

Haringa (sleđ) (Clupea harengus)

20 cm

Izmjena

Haringa (sleđ) (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a Minimalne referentne veličine za očuvanje srdela, inćuna, haringa (sleđeva), šaruna i skuša ne primjenjuju se do granice od 10 % žive mase ukupnog ulova svake od tih vrsta zadržanog na plovilu.

 

Postotak srdela, inćuna, sleđeva, šnjura i skuša koji su ispod dopuštene lovne veličine izračunava se kao udio u živoj masi svih morskih organizama na plovilu nakon sortiranja ili pri iskrcaju.

 

Taj se postotak izračunava na temelju jednog reprezentativnog uzorka ili više njih. Granica od 10 % ne smije se prekoračiti tijekom prekrcaja, iskrcaja, prijevoza, skladištenja, izlaganja ili prodaje.

Amandman    219

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – dio A – tablica – red 16.

Šaruni (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3 U vodama Unije na potpodručjima ICES-a, V., VI. južno 56° S i VII., osim zona ICES-a VII.d, e, i f primjenjuje se minimalna referentna veličina za očuvanje od 130 mm.

Izmjena

Šaruni (Trachurus spp.)

15 cm3, 3a

 

__________________

 

3 U vodama Unije na potpodručjima ICES-a, V., VI. južno od 56° S i VII., osim zona ICES-a VII.d, e, i f primjenjuje se minimalna referentna veličina za očuvanje od 130 mm.

 

3a Minimalne referentne veličine za očuvanje srdela, inćuna, haringa (sleđeva), šaruna i skuša ne primjenjuju se do granice od 10 % žive mase ukupnog ulova svake od tih vrsta zadržanog na plovilu.

 

Postotak srdela, inćuna, sleđeva, šnjura i skuša koji su ispod dopuštene lovne veličine izračunava se kao udio u živoj masi svih morskih organizama na plovilu nakon sortiranja ili pri iskrcaju.

 

Taj se postotak izračunava na temelju jednog reprezentativnog uzorka ili više njih. Granica od 10 % ne smije se prekoračiti tijekom prekrcaja, iskrcaja, prijevoza, skladištenja, izlaganja ili prodaje.

Amandman    220

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – dio A – tablica – red 17.

Inćun (Engraulis encrasicolus)

12 cm ili 90 jedinki po kilogramu

Izmjena

Inćun (Engraulis encrasicolus)

12 cm ili 90 jedinki po kilogramu1a

 

__________________

 

1a Minimalne referentne veličine za očuvanje srdela, inćuna, haringa (sleđeva), šaruna i skuša ne primjenjuju se do granice od 10 % žive mase ukupnog ulova svake od tih vrsta zadržanog na plovilu.

 

Postotak srdela, inćuna, sleđeva, šnjura i skuša koji su ispod dopuštene lovne veličine izračunava se kao udio u živoj masi svih morskih organizama na plovilu nakon sortiranja ili pri iskrcaju.

 

Taj se postotak izračunava na temelju jednog reprezentativnog uzorka ili više njih. Granica od 10 % ne smije se prekoračiti tijekom prekrcaja, iskrcaja, prijevoza, skladištenja, izlaganja ili prodaje.

Amandman    221

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – dio B – stavak 1. – tablica – red 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Najmanje 120 mm

Cijelo područje

Nijedan

Izmjena

Najmanje 100 mm1a

Cijelo područje

Nijedan

__________________

 

 

1aUvodi se postupno tijekom dvogodišnjeg razdoblja od dana stupanja na snagu ove Uredbe. Za zone ICES-a VII.d i VII.e upotrebljava se veličina oka mrežnog tega od najmanje 100 mm.

 

 

Amandman    222

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – dio B – stavak 1. – tablica – red 6.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

 

 

 

Izmjena

Najmanje 16 mm

Cijelo područje

Usmjeren ribolov hujice (90 % ulova)

Amandman    223

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – dio B – stavak 2. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Osnovne veličine oka mrežnog tega mirujućih mreža

2.  Osnovne veličine oka mrežnog tega mirujućih mreža i lebdećih (plovućih) mreža

Amandman    224

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – dio B – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U sjeverozapadnim vodama primjenjuju se sljedeće veličine oka mrežnog tega mirujućih mreža.

U sjeverozapadnim vodama primjenjuju se sljedeće veličine oka mrežnog tega mirujućih mreža i lebdećih (plovućih) mreža.

Amandman    225

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – dio B – stavak 2. – tablica – red 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Najmanje 120 mm1

Cijelo područje

Nijedan

Izmjena

Najmanje 120 mm1

Cijelo područje

Nijedan

__________________

 

 

1Za usmjeren ribolov grdobine (30 % ulova) koristi se oko mrežnog tega veličine od najmanje 220 mm. Veličina oka mrežnog tega od najmanje 110 mm za usmjeren ribolov kolje i oslića (50 % ulova) u zonama ICES-a VII.d i VII.e

 

 

Amandman    226

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – dio B – tablica – red 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Najmanje 50 mm

Cijelo područje

Usmjeren ribolov malih pelagijskih vrsta

Izmjena

Najmanje 50 mm

Cijelo područje

Usmjeren ribolov malih pelagijskih vrsta (80 % ulova)

 

 

Usmjeren ribolov trlje roda Mullus (50 % ulova)

Amandman    227

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – dio C – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Od 1. siječnja do 31. ožujka te od 1. listopada do 31. prosinca zabranjuje se obavljanje svih ribolovnih aktivnosti uporabom svih povlačnih ribolovnih alata ili mirujućih mreža na području omeđenom loksodromama koje uzastopno povezuju sljedeće koordinate, izmjerene prema koordinatnom sustavu WGS84:

Od 1. siječnja do 31. ožujka te od 1. listopada do 31. prosinca zabranjuje se obavljanje svih ribolovnih aktivnosti uporabom svih pridnenih povlačnih ribolovnih alata ili pridnenih mirujućih mreža na području omeđenom loksodromama koje uzastopno povezuju sljedeće koordinate, izmjerene prema koordinatnom sustavu WGS84:

Amandman    228

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – dio C – stavak 3. – točka 3.2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.2.  Odstupajući od točke 1. dopušta se uporaba pridnenih povlačnih mreža (koća) na području i u razdoblju iz te točke, pod uvjetom da su takve povlačne mreže (koće) opremljene selektivnim uređajima koje je ocijenio Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF). Ako usputni ulov bakalara koji su obavila bilo koje države članice koja djeluju na području iz točke 3.1. prelaze 10 tona, tada ta plovila ne smiju više loviti na tom području.

3.2.  Odstupajući od točke 1. dopušta se uporaba pridnenih povlačnih mreža (koća) na području i u razdoblju iz te točke, pod uvjetom da su takve povlačne mreže (koće) opremljene selektivnim uređajima koje je ocijenio Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF).

Amandman    229

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – dio C – stavak 9. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Uporaba mirujućih mreža u zonama ICES-a V.b, VI.a, VII. b, c, j, k

9.  Uporaba mirujućih mreža u zonama ICES-a V.b, VI.a, VI.b, VII.b, c, h, j, k

Amandman    230

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – dio C – stavak 9. – točka 9.2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.2.  Zabranjuje se usmjeren ribolov dubokomorskih pasa navedenih u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 2347/20021 u ucrtanim dubinama manjima od 600 metara. Ako se ulove kao slučajni ulov, dubokomorski psi zadržavaju se na plovilu. Taj se ulov iskrcava i uračunava u kvote. Ako slučajni ulov dubokomorskih pasa koji su ulovila plovila bilo koje države prelazi 10 tona, tada plovila više ne smiju koristiti odstupanja iz točke 9.1.

9.2.  Zabranjuje se usmjeren ribolov dubokomorskih pasa navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) 2016/2336 u ucrtanim dubinama manjima od 600 metara. Ako se ulove kao slučajni ulov, dubokomorski psi čiji je izlov izričito zabranjen pravom Unije, puštaju se natrag u more što je prije moguće. Ulov vrsta dubokomorskih pasa koje podliježu ograničenjima ulova zadržava se na plovilu. Taj se ulov iskrcava i uračunava u kvote. Ako država članica ne raspolaže dovoljnom kvotom, Komisija može primijeniti članak 105. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Ako slučajni ulov dubokomorskih pasa koji su ulovila plovila bilo koje države prelazi 10 tona, tada plovila više ne smiju koristiti odstupanja iz točke 9.1.

Amandman    231

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio A – tablica 1. – red 15.

Haringa (sleđ) (Clupea harengus)

20 cm

Izmjena

Haringa (sleđ) (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a  Minimalne referentne veličine za očuvanje srdela, inćuna, haringa (sleđeva), šaruna i skuša ne primjenjuju se do granice od 10 % žive mase ukupnog ulova svake od tih vrsta zadržanog na plovilu.

 

Postotak srdela, inćuna, sleđeva, šnjura i skuša koji su ispod dopuštene lovne veličine izračunava se kao udio u živoj masi svih morskih organizama na plovilu nakon sortiranja ili pri iskrcaju.

 

Taj se postotak izračunava na temelju jednog reprezentativnog uzorka ili više njih. Granica od 10 % ne smije se prekoračiti tijekom prekrcaja, iskrcaja, prijevoza, skladištenja, izlaganja ili prodaje.

Amandman    232

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio A – tablica – red 18.

Lubin (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Izmjena

Lubin (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Amandman    233

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio A – tablica – red 23.

Kapica (Chalamys spp.)

40 mm

Izmjena

Kapica (Chlamys spp., Mimachlamys spp.)

40 mm

Amandman    234

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio A – tablica – red 26.

Filipinska kućica (Venerupis philippinarum)

35 mm

Izmjena

Filipinska kućica (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Amandman    235

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio A – tablica – red 34.

Hobotnica (Octopus vulgaris)

750 grama

Izmjena

Hobotnica (Octopus vulgaris)

1000 grama

Amandman    236

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio B – stavak 1. – tablica – red 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Najmanje 55 mm

Zona ICES-a IX. istočno od 7° 23′ 48″ Z

Usmjeren ribolov rakova

Izmjena

Najmanje 55 mm

Zona ICES-a IX.a

Usmjeren ribolov rakova (30 % ulova)

Amandman    237

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio B – stavak 1. – tablica – red 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Najmanje 16 mm

Cijelo područje

Usmjeren ribolov malih pelagijskih vrsta

Izmjena

Najmanje 16 mm

Cijelo područje

Usmjeren ribolov malih pelagijskih vrsta (90% ulova)

 

 

Usmjeren ribolov kozica (30 % ulova) (Palaemon serratus, Crangon crangon) i rakovica (Polybius henslowi)

Amandman    238

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio B – stavak 2. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Osnovne veličine oka mrežnog tega mirujućih mreža

2.  Osnovne veličine oka mrežnog tega mirujućih mreža i lebdećih (plovućih) mreža

Amandman    239

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio B – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U jugozapadnim vodama primjenjuju se sljedeće veličine oka mrežnog tega mirujućih mreža.

U jugozapadnim vodama primjenjuju se sljedeće veličine oka mrežnog tega mirujućih mreža i lebdećih (plovućih) mreža.

Amandman    240

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio B – stavak 2. – tablica – red 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Najmanje 100 mm

Cijelo područje

Nijedan

Izmjena

Najmanje 100 mm1a

Cijelo područje

Nijedan

__________________

 

 

1aZa usmjeren ribolov oslića i lista (50 % ulova) u zonama ICES-a VIII.c i IX. oko mrežnog tega je veličine od najmanje 80 mm. Za usmjeren ribolov grdobine (30 % ulova) koristi se oko mrežnog tega veličine od najmanje 220 mm.

 

 

Amandman    241

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio B – stavak 2. – tablica – red 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Najmanje 50 mm

Cijelo područje

Usmjeren ribolov malih pelagijskih vrsta

Izmjena

Najmanje 50 mm

Cijelo područje

Usmjeren ribolov malih pelagijskih vrsta (80 % ulova)1a

 

 

__________________

 

 

1a. Za srdele se može koristiti oko mrežnog tega veličine manje od 40 mm.

Amandman    242

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio C – stavak 4. – točka 4.2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.2.  Zabranjuje se usmjeren ribolov dubokomorskih pasa navedenih u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 2347/2002 u ucrtanim dubinama manjima od 600 metara. Ako se ulove kao slučajni ulov, dubokomorski psi zadržavaju se na plovilu. Taj se ulov iskrcava i uračunava u kvote. Ako slučajni ulov dubokomorskih pasa koji su obavila plovila bilo koje države prelazi 10 tona, tada ta plovila više ne smiju koristiti odstupanja iz točke 1.

4.2.  Zabranjuje se usmjeren ribolov dubokomorskih pasa navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) 2016/2336 u ucrtanim dubinama manjima od 600 metara. Ako se ulove kao slučajni ulov, dubokomorski psi čiji je izlov izričito zabranjen pravom Unije, puštaju se natrag u more što je prije moguće. Ulov vrsta dubokomorskih pasa koje podliježu ograničenjima ulova zadržava se na plovilu. Taj se ulov iskrcava i uračunava u kvote. Ako država članica ne raspolaže dovoljnom kvotom, Komisija može primijeniti članak 105. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Ako slučajni ulov dubokomorskih pasa koji su obavila plovila bilo koje države prelazi 10 tona, tada plovila više ne smiju koristiti odstupanja iz točke 1.

Amandman    243

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio C – stavak 4. – točka 4.2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.2a.  Komisija može, nakon savjetovanja s STECF-om, odlučiti da određene vrste ribolova u zonama ICES VIII., IX. i X. budu izuzete iz područja primjene stavka 4.1. ako se podacima koje dostave države članice ili provedbom posebnog načina upravljanja koji se temelji na regionalizaciji, koji može obuhvaćati smanjenje broja plovila koja provode aktivnosti u tom području, smanjenje mjeseci za ribolov itd., ili višegodišnjim programima, dokaže da pri toj vrsti ribolova dolazi do vrlo male razine slučajnog ulova morskih pasa ili odbačenog ulova.

Amandman    244

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – dio B – stavak 1. – tablica – red 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Najmanje 105 mm

Cijelo područje

Ugrađuje se izlazno oko Bacoma veličine oka mrežnog tega od najmanje 110 mm.

Izmjena

Najmanje 105 mm

Cijelo područje

Ugrađuje se izlazno oko Bacoma veličine oka mrežnog tega od najmanje 120 mm 1a.

 

 

__________________

 

 

1a. Zabranjena je upotreba povlačnih mreža (koća) s gredom.

Amandman    245

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – dio B – stavak 1. – tablica – red 3.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

 

 

 

Izmjena

Najmanje 32 mm

Potpodručja 22-27

Usmjeren ribolov haringe (sleđa), šaruna i ugotice pučinke (80 % ulova)

Amandman    246

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – dio B – stavak 1. – tablica – red 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Najmanje 105 mm

Cijelo područje

Usmjeren ribolov malih pelagijskih vrsta

Izmjena

Najmanje 16 mm

Potpodručja 28-32

Usmjeren ribolov malih pelagijskih vrsta (80 % ulova)

Amandman    247

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – dio B – stavak 2. – tablica – red 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Najmanje 157 mm

Cijelo područje

Usmjeren ribolov lososa

Izmjena

Briše se.

 

 

Amandman    248

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – dio B – stavak 2. – tablica – red 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Najmanje 110 mm

Cijelo područje

Usmjeren ribolov bakalara i plosnatica

Izmjena

Najmanje 110 mm

Cijelo područje

Nijedan1a

 

 

__________________

 

 

1a. Za usmjeren ribolov lososa (30 % ulova) koristi se oko mrežnog tega veličine manje od 157 mm.

Amandman    249

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – dio B – stavak 2. – tablica – red 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

 

 

 

Izmjena

Manje od 90 mm

Cijelo područje

Usmjeren ribolov malih pelagijskih vrsta (80 % ulova)

Amandman    250

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – dio B – stavak 2. – tablica – red 4.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

 

 

 

Izmjena

Najmanje 16 mm

Cijelo područje

Usmjeren ribolov vrsta na koje se ne odnosi TAC (osim iverka) (60 % ulova)

Amandman    251

Prijedlog uredbe

Prilog IX. – dio B – stavak 1. – tablica – red 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Vreća (saka) kvadratnog mrežnog oka od najmanje 40 mm

Cijelo područje

Saka (vreća) romboidnog mrežnog oka od 50 mm2 može se koristiti kao alternativni alat za mrežni teg s kvadratnim okom od 44 mm na propisno opravdan zahtjev vlasnika plovila

Izmjena

Vreća (saka) kvadratnog mrežnog oka od najmanje 40 mm

Cijelo područje

Saka (vreća) romboidnog mrežnog oka od 50 mm može se koristiti kao alternativni alat za mrežni teg s kvadratnim okom od 40 mm na propisno opravdan zahtjev vlasnika plovila

Amandman    252

Prijedlog uredbe

Prilog IX. – dio B – stavak 1.a (novi)

 

 

Izmjena

1a.  Osnovne veličine oka mrežnog tega okružujućih mreža

Veličine oka mrežnog tega

Zemljopisna područja

Uvjeti

Najmanje 14 mm

Cijelo područje

Nijedan

Amandman    253

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – dio B – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U Sredozemnome moru primjenjuju se sljedeće veličine oka mrežnog tega mirujućih mreža:

U Sredozemnome moru primjenjuju se sljedeće veličine oka mrežnog tega pridnenih mreža stajaćica:

Amandman    254

Prijedlog uredbe

Prilog IX. – dio B – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Postojeća odstupanja od pravila iz stavaka 1., 1.a i 2. ovoga dijela, koja se odnose na okružujuće mreže obuhvaćene planom upravljanja iz članka 19. Uredbe (EZ) br. 1967/2006 i usvojena u skladu s člankom 9. te Uredbe, i dalje su na snazi dok se ne odluči drugačije na temelju članka 18. ove Uredbe.

Amandman    255

Prijedlog uredbe

Prilog IX. – dio C – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zabranjuje se držanje na plovilu ili postavljanje više od 250 vrša ili košara po plovilu za ulov dubokomorskih rakova (uključujući Plesionika spp., Pasiphaea spp. ili slične vrste).

Zabranjuje se držanje na plovilu ili postavljanje više od 250 vrša ili košara po plovilu za ulov dubokomorskih rakova.

Amandman    256

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio C – stavak 5. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Flotama vrlo lokalnog karaktera koje koriste artizanalni ribolovni alat daje se odobrenje za ulov dubokomorskih rakova (uključujući Plesionika spp., Pasiphaea spp. ili slične vrste).

Amandman    257

Prijedlog uredbe

Prilog IX. – dio C – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a. Ograničenja za ribolov podvodnim puškama

 

Zabranjuje se ribolov podvodnim puškama uz upotrebu akvalunge i noću od zalaska sunca do svitanja.

Amandman    258

Prijedlog uredbe

Prilog X. – dio B – stavak 1. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Osnovne veličine oka mrežnog tega povlačnih ribolovnih alata

1.  Osnovne veličine oka mrežnog tega povlačnih ribolovnih alata za pridnene stokove

Amandman    259

Prijedlog uredbe

Prilog X. – dio B – stavak 1. – tablica – red 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Najmanje 50 mm

Cijelo područje

Kao alternativno rješenje mogu se rabiti vreće (sake) kvadratnog mrežnog oka veličine 40 mm.

Izmjena

Najmanje 40 mm

Cijelo područje

Vreće (sake) romboidnog mrežnog oka veličine 50 mm1a mogu se koristiti kao alternativno rješenje za kvadratno mrežno oko veličine 40 mm na propisno opravdan zahtjev vlasnika plovila.

 

 

__________________

 

 

1a. Na plovilu je dopušteno držati ili koristiti samo jednu vrstu mreže (kvadratnog mrežnog oka veličine 40 mm ili romboidnog mrežnog oka od 50 mm).

Amandman    260

Prijedlog uredbe

Prilog X. – dio B – stavak 2. – tablica – red 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Najmanje 400 mm

Cijelo područje

Usmjeren ribolov oblića

Izmjena

Najmanje 400 mm

Cijelo područje

Ribolov oblića pridnenim mrežama stajaćicama

Amandman    261

Prijedlog uredbe

Prilog X. – dio C

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dio C

Briše se.

Zabranjena ili ograničena područja

 

Sezonske zabrane ribolova radi zaštite oblića

 

Od 15. travnja do 15. lipnja svake godine dopušta se usmjeren ribolov, prekrcavanje, iskrcavanje i prva prodaja oblića u vodama Unije u Crnome moru.

 

Amandman    262

Prijedlog uredbe

Prilog XI. – dio A – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osnovne veličine oka mrežnog tega povlačnih ribolovnih alata

1.   Osnovne veličine oka mrežnog tega povlačnih ribolovnih alata

Amandman    263

Prijedlog uredbe

Prilog IX. – dio A – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U najudaljenijim regijama primjenjuju se sljedeće veličine oka mrežnog tega vreće (sake).

U vodama Unije u Indijskom oceanu i u zapadnom Atlantiku primjenjuju se sljedeće veličine oka mrežnog tega vreće (sake)

Amandman    264

Prijedlog uredbe

Prilog IX. – dio A – tablica – red 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Najmanje 45 mm

Sve vode uz obale francuskog departmana Gvajana koje su pod suverenitetom ili u nadležnosti Francuske.

Usmjeren ribolov kozica (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri).

Izmjena

Najmanje 45 mm

Sve vode uz obale francuskog departmana Gvajana koje su pod suverenitetom ili u nadležnosti Francuske.

Usmjeren ribolov kozica (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) (15 % ulova).

Amandman    265

Prijedlog uredbe

Annex XI – Part A – table – row 4

 

Tekst koji je predložila Komisija

Najmanje 14 mm

Cijelo područje

Usmjeren ribolov malih pelagijskih vrsta okružujućim mrežama

Izmjena

Briše se.

 

 

Amandman    266

Prijedlog uredbe

Prilog XI. – dio A – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Osnovne veličine oka mrežnog tega okružujućih mreža

 

U vodama Unije u Indijskom oceanu i u zapadnom Atlantiku primjenjuju se sljedeće veličine oka mrežnog tega okružujućih mreža

Amandman    267

Prijedlog uredbe

Prilog XI. – dio A – stavak 1.a (novi) – tablica (nova)

 

 

Izmjena

Veličina oka mrežnog tega

Zemljopisna područja

Uvjeti

Najmanje 14 mm

Cijelo područje

Usmjeren ribolov malih pelagijskih vrsta okružujućim mrežama

  • [1]  SL C 389, 21.10.2016., str. 93.
  • [2]  SL C 185, 9.6.2017., str. 82.

OBRAZLOŽENJE

1. Kontekst prijedloga Komisije

Cilj je tehničkih mjera ograničiti neželjeni ulov, kako nedoraslih riba tako i vrsta koje nisu cilj ribolova, te smanjiti utjecaj ribarstva na ugrožene vrste i ekosustave. Kako bi se ti ciljevi ostvarili, tehničkim se mjerama regulira što se može loviti, kako, čime, kada i gdje. Drugim riječima, reguliraju se različite ribolovne metode kao i prostorna i vremenska ograničenja, zabranjene vrste ili mjere zaštite ugroženih ekosustava. Uvode se pravila o izradi i drugim tehničkim svojstvima ribolovnih alata i njihovoj upotrebi. Ona obuhvaćaju i odredbe o značajkama koje se tiču ulova, primjerice minimalne veličine riba ili sastav ulova.

Tehničke su mjere temeljni element zajedničke ribarstvene politike. Vremenom su se tehničke mjere nesustavno gomilale u više od 30 uredbi. Trenutačno čine složen, heterogen i neorganiziran skup odredbi kojima često manjka dosljednosti, a katkad su i proturječne. Ribarima to otežava primjenu i stvara nepovjerenje među njima. Usprkos očitoj potrebi za revizijom i pojednostavnjenjem, oba dosadašnja pokušaja, 2002. i 2004., doživjela su neuspjeh.

U okviru reforme zajedničke ribarstvene politike 2013. uvedena su dva elementa kojima se znatno mijenja kontekst tehničkih mjera. S jedne strane, regionalizacijom bi se donošenje odluka trebalo približiti lokalnoj razini, čime bi se omogućilo izravno sudjelovanje dionika. S druge strane, obveza iskrcavanja poticaj je ribarima da izbjegavaju neželjeni ulov, što je jedna od glavnih zadaća tehničkih mjera.

2. Sadržaj prijedloga

Komisija je 11. ožujka 2016. predstavila prijedlog reforme tehničkih mjera. Cilj je prijedloga Komisije pojednostavniti važeća pravila, optimizirati doprinos tehničkih mjera postizanju ciljeva nove zajedničke ribarstvene politike, a osobito postići najveći održivi prinos i stvoriti potrebnu fleksibilnost za prilagodbu tehničkih mjera posebnostima različitih vrsta ribolova zahvaljujući regionaliziranom postupku odlučivanja.

Prijedlog se temelji na skupu mjera opće primjene za sva mora i nekoliko nizova referentnih mjera za svaki od sedam morskih bazena. Osim toga, utvrđuje delegiranje ovlasti za izradu regionalnih mjera.

Pojednostavnjenje i regionalizacija zajedno čine okosnicu prijedloga. Komisija je odabrala mogućnost kojom bi se uklonila maksimalna količina općih referentnih pravila i što više prostora pružilo regionalizaciji, što bi omogućilo prilagodbu referentnih pravila svakoj vrsti ribarstva. S druge strane, regionalizacija se predstavlja kao način pojednostavnjenja regulative. Osim toga, očekuje se da će se regionalizacijom poboljšati učinkovitost tehničkih mjera, čime će im se pružiti nova fleksibilnost.

3. Stajalište izvjestitelja

Izvjestitelj sa zadovoljstvom pozdravlja pristup koji se temelji na rezultatima koji je predložila Komisija. Očekuje se da će se tim pristupom smanjiti mikroupravljanje i potaknuti veća uključenost u taj sektor. Izazov za ovaj dosje sastoji se u utvrđivanju granica između, s jedne strane, pojednostavnjenja i potrebe za detaljnim pravilima u određenim slučajevima, te, s druge strane, regionalizacije i pravila koje treba zadržati u okviru suodlučivanja Europskog parlamenta i Vijeća.

Prva je poteškoća u tome što i institucije i dionici snažno pozdravljaju pojednostavnjenje i regionalizaciju, no njihovo poimanje spomenutih pojmova znatno se razlikuje. Primjerice, Komisija predlaže pojednostavnjenje i uvođenje zajedničkog temelja za sve morske bazene i uklanjanje brojnih postojećih odstupanja. Time bi znatan broj vrsta ribolova preko noći postao nezakonit. To je jedna od granica pojednostavnjenja. S druge strane, pojedini se krugovi pribojavaju da je regionalizacija metoda nacionalizacije donošenja tehničkih mjera. Usprkos tome, i Ugovorom iz Lisabona i zajedničkom ribarstvenom politikom utvrđene su granice takvog razvoja zbivanja.

Kad je riječ o ciljevima i ciljanim vrijednostima tehničkih mjera, izvjestitelj se ne slaže s pristupom Komisije. Premda podržava upravljanje koje se temelji na rezultatima i drži potrebnim ocijeniti učinkovitost tehničkih mjera, smatra da je pojam „ciljanih vrijednosti” potrebno zamijeniti „pokazateljima učinkovitosti”. Taj je termin prikladniji u kontekstu evaluacije učinkovitosti.

Ne slaže se ni s tekstom u kojem ispunjenje ciljeva zajedničke ribarstvene politike ovisi isključivo o tehničkim mjerama. Tehničke mjere trebaju doprinijeti ostvarenju ciljeva zajedničke ribarstvene politike, no riječ je tek o jednom instrumentu, među koje se ubrajaju i višegodišnji planovi, ukupni dopušteni ulov, kvote i drugo. Stoga je bolje upotrebljavati izraz „doprinijeti” umjesto „jamčiti”.

Ne čini se razumnim da korištenje tolerancije od 5 % za ulov koji ne zadovoljava minimalnu veličinu postane ciljana vrijednost. Valja podsjetiti da tih 5 % čini iznimku od instrumenta kao što je obveza iskrcavanja. Zbog toga se čini pretjeranim premjestiti je u kategoriju ciljanih vrijednosti. CFPMeđutim, čini se razumnim koristiti najviši održivi prinos, što je istinski cilj zajedničke ribarstvene politike kao pokazatelj učinkovitosti.

Komisija također predlaže uvođenje različitih ciljanih vrijednosti u skladu s različitim direktivama. Tehničke mjere, kao i cjelokupna zajednička ribarstvena politika, očito trebaju biti u skladu s politikom okoliša Unije, no temeljenje ciljanih vrijednosti Uredbe na direktivama donosi razne probleme koji dovode do pravne nesigurnosti.

Prema definiciji, direktive se upućuju državama članicama koje ih trebaju prenijeti u nacionalno zakonodavstvo. Ni u kojem slučaju predmet direktiva nisu uredbe Vijeća i Europskog parlamenta. Osim toga, Okvirna direktiva o vodama, primjerice, ni na koji način nije povezana s tehničkim mjerama jer one ne utječu na kvalitetu voda.

U slučaju Okvirne direktive o morskoj strategiji postoje ozbiljni problemi, što je vidljivo i u pronalasku deskriptora te određivanju dobrog stanja okoliša. Samo su dvije države članice predstavile odgovarajuće definicije dobrog stanja okoliša u pogledu dobrog statusa ribolovnih resursa koji se iskorištavaju u komercijalne svrhe. U devet država članica Komisija je definiciju ocijenila djelomice prikladnom, a u devet neprikladnom.

Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji navodi se i kao posebni cilj (članak 3.) i kao ciljana vrijednost (članak 4.), što otežava razumijevanje prijedloga. Drugi problem proizlazi iz toga što bi se ciljane vrijednosti tehničkih mjera na koncu odredile odlukom Komisije. Ne bi bilo pravilno da se ciljevi uredbe Europskog vijeća i Parlamenta utvrđuju odlukom Komisije.

Utvrđivanje ciljeva na temelju međunarodnih sporazuma prouzročuje drugu vrstu problema. Komisija predlaže utvrđivanje ciljeva tehničkih mjera s pomoću međunarodnih sporazuma, bez obzira na to je li EU njihova potpisnica ili ne.

Kad god je EU potpisao neki međunarodni sporazum u vezi s tehničkim mjerama, taj je sporazum prenesen u pravo EU-a. Primjerice, postoje pravila u pogledu tehničkih mjera koja se podudaraju s preporukama Opće skupštine UN-a[1] ili međunarodnim konvencijama u okviru Ujedinjenih naroda, a čija je EU ugovorna stranka[2].

Komisija predlaže da se zajamči da maksimalan dozvoljeni usputni ulov vrsta koje se ne iskorištavaju u komercijalne svrhe ne prelazi razine utvrđene u međunarodnim sporazumima. Kao prvo, ne nabrajaju se spomenuti sporazumi, zbog čega se javlja pitanje institucijske prirode s obzirom na to da bi predložena odredba mogla prouzročiti automatsko prenošenje bilo kojeg međunarodnog sporazuma, uključujući sporazume između trećih zemalja, u pravo Unije. Osim toga, treba voditi računa o tome da se međunarodni sporazumi koje sklapa EU usvajaju postupkom pristanka i da Parlament nije uključen u pregovore o sadržaju, dok se u Uredbi o tehničkim mjerama primjenjuje postupak suodlučivanja.

Pojednostavnjenje i detaljna pravila

Izvjestitelj pozdravlja pojednostavnjenje, imajući u vidu da je broj zakonskih akata velik te da je njihovo tumačenje problematično, što otežava pravilnu primjenu. Međutim, u slučaju priloga koje je Komisija predložila, spomenuto pojednostavnjenje ide predaleko i njime se utvrđuju mjere koje nisu prilagođene stvarnom stanju. Komisija nije uzela u obzir potrebu rješavanja određenih problema koji proizlaze iz provedbe aktualnog zakonodavstva.

U prijedlogu Komisije pojednostavnjenje dovodi i do nerazmjera između prokušanih tehničkih mjera u prilozima, koji će smjesta stupiti na snagu, i mjera koje će u okviru regionalizacije biti uvedene naknadno i koje će izmijeniti spomenute priloge. Spomenuti vremenski odmak može izazvati nejasnoće u praksi i smjesta zaustaviti određene vrste ribolova.

Izvjestitelj smatra da pojednostavnjenje ne mora značiti donošenje potpuno novih pravila, nego da postojeća pravila treba učiniti jasnijima i ribarima olakšati njihovu provedbu. Kako bi se izbjegli problemi, potrebno je zadržati status quo u mjeri u kojoj je to moguće u okviru sadašnje uredbe.

Regionalizacija i osnovni standardi

Izvjestitelj smatra da odluke donesene na lokalnoj razini mogu dovesti do boljeg zakonodavstva prilagođenog posebnostima određene vrste ribolova ili morskog bazena. Regionalizacijom bi se trebala omogućiti prilagodba odluka u području tehničkih mjera realnom stanju ribolova. Cilj je ukloniti rigidnost sadašnjeg zakonodavstva i pospješiti progresivnije zakonodavstvo koje je prilagođeno stanju na terenu. Pristup regionalizacije dosljedan je namjeri da se uspjeh tehničkih mjera temelji na rezultatima. Druga je strana medalje to što će Europski parlament izgubiti ovlasti.

Regionalizacija ne treba dovesti do ekstremnog scenarija prema kojemu su osnovni standardi smanjeni na minimalnu razinu i prema kojemu primjena temeljnih aspekata može biti izmijenjena delegiranim aktima. To bi značilo da bi odluke donesene u Uredbi o tehničkim mjerama bile isključivo prijelazne: Komisija bi, na temelju zajedničkih preporuka država članica i bez sudjelovanja Europskog parlamenta, delegiranim aktima mogla izmijeniti temeljne elemente ove Uredbe. To bi bilo neprihvatljivo.

Ni u kojem slučaju regionalizacija ne smije voditi do ponovne nacionalizacije. Valja podsjetiti da je ribolovna politika EU-a zajednička, što nije slučajnost: zajedničkim i migracijskim stokovima treba se upravljati zajednički. Stoga određena važna temeljna načela trebaju ostati predmet suodlučivanja središnjih institucija EU-a. To će dovesti do jednakih uvjeta među subjektima u cijelom EU-u te olakšati primjenu i praćenje tehničkih mjera.

Izvjestitelj smatra da višegodišnji planovi moraju ispunjavati ključnu ulogu u upravljanju ribolovnim resursima te da su najprikladniji instrument za donošenje i primjenu posebnih tehničkih mjera u procesu regionalizacije.

Regionalizacija se, naravno, ne bi trebala dovoditi u pitanje nepostojanjem višegodišnjih planova. U tom slučaju države članice ne treba sprečavati u donošenju zajedničkih preporuka na regionalnoj razini koje bi dovodile do delegiranih akata Komisije, prema postupku opisanom u članku 18. Osnovne uredbe zajedničke ribarstvene politike.

  • [1]  Uredba (EZ) br. 734/2008 (Zaštita osjetljivih morskih ekosustava na otvorenome moru od štetnih utjecaja alata za pridneni ribolov),
  • [2]  Uredba (EZ) br. 520/2007 i Uredba (EZ) br. 302/2009 (Međunarodna konvencija o očuvanju atlantskih tuna) i Uredba (EZ) br. 601/2004 (Konvencija o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa)

MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (10.3.2017)

upućeno Odboru za ribarstvo

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1343/2011 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005
(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Claudiu Ciprian Tănăsescu

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Tehničke mjere su pravila kojima se uređuje kako, gdje i kada ribari mogu obavljati ribolov te imaju važnu ulogu u jamčenju toga da se ribolov obavlja na ekološki održiv način. S obzirom na to da se zabrinjavajući broj ribljih stokova u europskim vodama i dalje prekomjerno lovi, a razine usputnog ulova neciljanih vrsta često ostaju visoke unatoč najboljim naporima da se regulatornim promjenama riješe ti problemi, jasno je da postojeća regulatorna struktura za tehničke mjere nije proizvela optimalan učinak. Posebno nakon donošenja nove Osnovne uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici (ZRP), ključno je prilagoditi okvir tehničkih mjera kako bi se ispunili ciljevi utvrđeni u ZRP-u; Nadalje, kako bi se osiguralo održivo iskorištavanje naših ribolovnih resursa i zaštitile osjetljive vrste i staništa, nove tehničke mjere moraju biti usklađene sa zakonodavstvom i obvezama Unije u području okoliša.

Prijedlog Komisije korak je u pravom smjeru. Kako bi u budućnosti bilo uspješnije, ribarstvom je potrebno upravljati na proaktivan način te u partnerstvu s ribarima i svim ostalim dionicima. Regionalizacijom tehničkih mjera, u odgovarajućem okviru i pod uvjetom da postupak regionalizacije slijedi zajedničke ciljeve ostvarivanja postojećih ili viših razina obveza Unije u području okoliša, otvara se mogućnost za takvo bolje upravljanje. Kako bi bilo u potpunosti jasno da se postupak regionalizacije mora odvijati u kontekstu postojećih ciljeva, u tekst bi trebalo jasnije uvrstiti i integrirati odredbe povezane naročito s Direktivom o pticama i Direktivom o staništima (direktive 92/43/EEZ i 2009/147/EZ).

Osim toga, neke aspekte prijedloga Komisije također je potrebno bolje sročiti kako bi se osigurala uspješnost novog pristupa, s obzirom na to da nove tehničke mjere moraju biti usklađene i s drugim načelima upravljanja ribarstvom i okolišem Unije. Kao prvo, ribarstvena politika mora biti znanstveno utemeljena: odluke o upravljanju našim zajedničkim prirodnim resursima moraju se temeljiti na što točnijim podacima i najboljim raspoloživim znanstvenim mišljenjima koja su javno dostupna i mogu se revidirati, a u slučaju da podaci nisu pouzdani, a znanstveno mišljenje nije dovoljno jasno, mora se primijeniti predostrožni pristup. Kao drugo, naročito nakon zaokreta prema upravljanju ribarstvom na temelju rezultata, odredbe prijedloga povezane s provedbom i nadzorom moraju odgovarati svojoj svrsi. Države članice trebale bi također koristiti novi okvir i proaktivan regulatorni pristup kojim se uključuju dionici, kako bi se izgradila „kultura poštovanja propisa”.

S ekološkog stajališta, ključna uloga novog okvira tehničkih mjera trebalo bi biti osiguranje ispravne osnove za tehničke mjere i odgovarajućih uvjeta u kojima bi se trebala odvijati regionalizacija. Jasno je da bi se u sklopu tog okvira trebalo moći brzo reagirati u slučajevima kada podaci i znanstveno mišljenje pokazuju da njegovo funkcioniranje nije na optimalnoj razini. Nove mjere kao takve ne bi trebale biti usmjerene samo na nove ciljeve, već bi se tehničkim mjerama trebali postići utvrđeni ciljevi; ako se ciljevi ne ostvare, to znači da tehničke mjere nisu odgovarajuće.

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za ribarstvo da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman     1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Potrebno je pojednostavniti postojeće mjere kako bi ih operateri, nacionalne vlasti i dionici bolje razumjeli i prihvatili. Trebalo bi poticati sudjelovanje u postupku donošenja odluka iz sektora, kao i voditi računa o tome da ne dođe do opadanja standarda očuvanja i održivosti.

Amandman     2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Prema potrebi, tehničke bi se mjere trebale primjenjivati na rekreacijski ribolov koji može imati znatan utjecaj na stokove riba i školjaka.

(6)  Tehničke bi se mjere trebale primjenjivati na rekreacijski ribolov koji može imati znatan utjecaj na morski okoliš, stokove riba i ostale vrste.

Amandman     3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  S obzirom na strogu razinu zaštite koja im se jamči Direktivom Vijeća 92/43/EEZ, njihovu veliku ranjivost i obvezu postizanja dobrog stanja okoliša do 2020. trebalo bi se uhvatiti u koštac sa slučajnim ulovom i ubijanjem zaštićenih vrsta, i to na sveobuhvatan način za sve vrste ribolova i ribolovnih alata.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Radi procijene učinkovitosti tehničkih mjera, trebalo bi utvrditi ciljane vrijednosti koje se odnose na razine neželjenog ulova, na razinu usputnog ulova osjetljivih vrsta i na opseg staništa na morskom dnu na koja ribolov štetno djeluje, a koji odražavaju ciljeve ZRP-a, zakonodavstvo Unije u području okoliša (posebno Direktivu Vijeća 92/43 i Direktivu 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća21) i međunarodnu najbolju praksu.

(9)  Radi procjene djelotvornosti tehničkih mjera, trebalo bi utvrditi ciljane vrijednosti koje se odnose na razine neželjenog ulova, na razinu usputnog ulova osjetljivih vrsta i na opseg staništa na morskom dnu na koja ribolov štetno djeluje, a koji odražavaju ciljeve ZRP-a, zakonodavstvo Unije u području okoliša (posebno Direktivu Vijeća 92/43, Direktivu 2009/147/EZ i Direktivu 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća21) i međunarodne najbolje prakse.

__________________

__________________

21 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike SL L 327, 22.12.2000., str. 1.

21 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike SL L 327, 22.12.2000., str. 1.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Za određene rijetke riblje vrste, poput nekih vrsta morskih pasa i raža, čak bi i ograničen ribolovni napor mogao dovesti do ozbiljnog rizika za njihovo očuvanje. Za zaštitu tih vrsta trebalo bi uvesti opću zabranu njihova ribolova.

(15)  Za određene riblje vrste koje su rijetke ili koje su zbog svojih bioloških karakteristika osobito ugrožene prekomjernim iskorištavanjem, poput nekih vrsta morskih pasa i raža, čak bi i ograničen ribolovni napor mogao dovesti do ozbiljnog rizika za njihovo očuvanje. Za zaštitu tih vrsta trebalo bi uvesti opću zabranu njihova ribolova.

Amandman     6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Trebalo bi zabraniti prakse sortiranja po veličini i sklizanja, osim u slučajevima za koje postoje izuzeci u okviru obveze iskrcavanja.

(22)  Prakse sortiranja po veličini i sklizanja trebale bi biti zabranjene. Sklizanje može biti dopušteno samo u slučajevima za koje postoje izuzeci u okviru obveze iskrcavanja i samo ako se uz izuzetke uvedu i zahtjevi za prikupljanje podataka.

Obrazloženje

Sklizanje je metoda obrade ribe prije njezina izvlačenja na plovilo, što znači da se sortiranje obavlja već u vodi. Ta je metoda stoga u skladu s namjerom izuzetaka od obveze iskrcavanja u slučajevima u kojima su se pokazale visoke stope preživljavanja. Sortiranje po veličini je ekonomski izbor odbacivanja jeftine ribe već na plovilu. Ta praksa može imati golem utjecaj na različite vrste u skladu s njihovim kapacitetima preživljavanja, pri čemu, na primjer, škampi imaju stopu preživljavanja višu od 90 % za razliku od drugih vrsta kao što su listovi. Stoga će se primijeniti različit pristup u vezi s te dvije prakse.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Ako nema tehničkih mjera na regionalnoj razini, trebali bi se primjenjivati utvrđeni osnovni standardi. Ti bi osnovni standardi trebali proizlaziti iz postojećih tehničkih mjera, uzimajući u obzir savjete STECF-a i mišljenja dionika. Trebali bi obuhvaćati osnovne veličine oka mrežnog tega za povlačne ribolovne alate i mirujuće mreže, minimalne referentne veličine za očuvanje, zabranjena ili ograničena područja, mjere za očuvanje prirode radi ublažavanja usputnog ulova morskih sisavaca i morskih ptica na određenim područjima i sve druge regionalno specifične mjera koje trenutačno postoje, a koje su potrebne da bi se osiguralo daljnje ostvarivanje ciljeva očuvanja, sve dok se takve mjere ne uvedu u okviru regionalizacije.

(24)  Ako nema tehničkih mjera na regionalnoj razini, trebali bi se primjenjivati utvrđeni osnovni standardi. Ti bi osnovni standardi trebali proizlaziti iz postojećih tehničkih mjera, uzimajući u obzir savjete STECF-a i mišljenja dionika. Trebali bi obuhvaćati osnovne veličine oka mrežnog tega za povlačne ribolovne alate i mirujuće mreže, minimalne referentne veličine za očuvanje, zabranjena ili ograničena područja, mjere za očuvanje prirode radi svođenja na najnižu moguću razinu, i gdje je to moguće, eliminiranja usputnog ulova morskih sisavaca i morskih ptica na određenim područjima i sve druge regionalno specifične mjera koje trenutačno postoje, a koje su potrebne da bi se osiguralo daljnje ostvarivanje ciljeva očuvanja, sve dok se takve mjere ne uvedu u okviru regionalizacije.

Amandman     8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Države članice u suradnji s dionicima mogu sastaviti zajedničke preporuke za odgovarajuće tehničke mjere koje odstupaju od osnovnih standarda u skladu s procesom regionalizacije utvrđenim u ZRP-u.

(25)  Države članice trebale bi u suradnji s dionicima sastaviti zajedničke preporuke za odgovarajuće tehničke mjere u skladu s procesom regionalizacije utvrđenim u ZRP-u, čak i kad ne postoji višegodišnji plan.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Te regionalne tehničke mjere trebale bi biti najmanje jednake osnovnim standardima u smislu načina iskorištavanja i zaštite osjetljivih vrsta i staništa.

(26)  Te regionalne tehničke mjere trebale bi težiti visokoj ekološkoj održivosti te bi trebale biti najmanje jednake osnovnim standardima u smislu načina iskorištavanja i zaštite osjetljivih vrsta i staništa. Donošenje regionalnih tehničkih mjera trebalo bi se temeljiti na najboljim raspoloživim znanstvenim mišljenjima.

Amandman     10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26a)  Regionalizacija bi se trebala koristiti kao alat za poticanje sudjelovanja svih relevantnih dionika, među ostalim i nevladinih organizacija, i jačanje uloge ribara i njihova angažmana kako bi mogli djelovati u uskoj suradnji s državama članicama, savjetodavnim vijećima i znanstvenicima u cilju izrade prilagođenih mjera kojima se uzimaju u obzir posebnosti svakog ribolovnog područja i štite njihovi ekološki uvjeti;

Amandman     11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26b)  Odluke koje donose regionalne skupine država članica u okviru regionalizacije trebale bi ispunjavati iste standarde demokratskog nadzora kao i u dotičnim državama članicama.

Amandman     12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27a)  Ako postoji izravan upravljački interes koji se odnosi na jednu državu članicu, uz prethodno savjetovanje s odgovarajućim savjetodavnim vijećima mogu se podnijeti prijedlozi za pojedinačne tehničke mjere kako bi se izmijenile važeće mjere očuvanja.

Amandman     13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Pri sastavljanju zajedničkih preporuka o uvođenju selektivnih ribolovnih alata s obzirom na veličinu i vrstu čija se veličina oka mrežnog tega razlikuje od one predviđene u višegodišnjim planovima, regionalne skupine država članica trebale bi osigurati da se takvim ribolovnim alatima postižu najmanje slična, ako ne i poboljšana, razina selektivnosti kao osnovnim ribolovnim alatima.

(28)  Pri sastavljanju zajedničkih preporuka o uvođenju selektivnih ribolovnih alata s obzirom na veličinu i vrstu čija se veličina oka mrežnog tega razlikuje od one predviđene osnovnim standardima regionalne skupine država članica trebale bi osigurati da se takvim ribolovnim alatima postižu najmanje slična, ako ne i poboljšana, razina selektivnosti kao osnovnim ribolovnim alatima.

Amandman     14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Sastavljanjem zajedničkih preporuka za izmjenu ili uspostavu novih zabranjenih ili ograničenih područja u višegodišnjim planovima za zaštitu agregacija nedorasle ribe i ribe u mrijestu, regionalne skupine država članica trebale bi u svojim zajedničkim preporukama utvrditi specifikacije, opseg, trajanje i ograničenja ribolovnih alata te kontrolne i nadzorne mehanizme.

(29)  Sastavljanjem zajedničkih preporuka za izmjenu ili uspostavu novih zabranjenih ili ograničenih područja za zaštitu agregacija nedorasle ribe i ribe u mrijestu, regionalne skupine država članica trebale bi u svojim zajedničkim preporukama utvrditi specifikacije, opseg, trajanje i ograničenja ribolovnih alata te kontrolne i nadzorne mehanizme.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Pri sastavljanju zajedničkih preporuka za izmjene ili uspostavu minimalnih referentnih veličina za očuvanje u višegodišnjim planovima, regionalne skupine država članica trebale bi osigurati neugroženost ciljeva ZRP-a i poštovanje zaštite nedoraslih morskih vrsta istodobno osiguravajući da ne dođe do poremećaja na tržištu i da se ne stvori tržište riba manjih od minimalnih referentnih veličina za očuvanje.

(30)  Pri sastavljanju zajedničkih preporuka za izmjene ili uspostavu minimalnih referentnih veličina za očuvanje regionalne skupine država članica trebale bi osigurati ostvarivanje ciljeva ZRP-a i poštovanje zaštite nedoraslih morskih vrsta istodobno osiguravajući da ne dođe do poremećaja na tržištu i da se ne stvori tržište riba manjih od minimalnih referentnih veličina za očuvanje.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Uvođenje zabrana ribolova u stvarnom vremenu zajedno s odredbama o izmjeni mjesta ribolova kao dodatna mjera za zaštitu agregacija nedorasle ribe ili ribe u mrijestu trebalo bi dopustiti kao mogućnost koja će se razviti u okviru zajedničkih preporuka. Uvjete za uspostavu i ukidanje takvih područja te kontrolne i nadzorne mehanizme trebalo bi utvrditi u odgovarajućim zajedničkim preporukama.

(31)  Uvođenje zabrana ribolova u stvarnom vremenu zajedno s odredbama o izmjeni mjesta ribolova kao dodatna mjera za zaštitu agregacija nedorasle ribe ili ribe u mrijestu ili osjetljivih vrsta trebalo bi dopustiti kao mogućnost koja će se razviti u okviru zajedničkih preporuka. Uvjete za uspostavu i ukidanje takvih područja te kontrolne i nadzorne mehanizme trebalo bi utvrditi u odgovarajućim zajedničkim preporukama.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Na temelju znanstvene procjene učinka inovativnih ribolovnih alata, koju je propisno ocijenio STECF, uporaba tih alata ili proširenje uporabe na nove ribolovne alate, poput povlačne mreže (koće) s električnim impulsima, mogla bi se uvrstiti kao mogućnost u zajedničke preporuke regionalnih skupina država članica. Uporaba inovativnih ribolovnih alata ne bi se smjela dopustiti ako znanstvena procjena pokaže da će ona dovesti do štetnih utjecaja na osjetljiva staništa i neciljane vrste.

(32)  Na temelju znanstvene procjene učinka inovativnih ribolovnih alata, koju je propisno ocijenio STECF, uporaba tih alata ili proširenje uporabe na nove ribolovne alate, poput povlačne mreže (koće) s električnim impulsima, mogla bi se uvrstiti kao mogućnost u zajedničke preporuke regionalnih skupina država članica. Uporaba inovativnih ribolovnih alata ne bi se smjela dopustiti ako znanstvena procjena pokaže da će ona dovesti do štetnih izravnih ili kumulativnih utjecaja na morska staništa, posebno na osjetljiva staništa, ili neciljane vrste.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Kako bi se usputni ulov osjetljivih vrsta i utjecaji ribolovnih alata na osjetljiva staništa sveli na najmanju moguću mjeru, regionalne skupine država članica trebale bi izraditi dodatne mjere ublažavanja za smanjenje utjecaja ribolova na osjetljive vrste i staništa. Ako znanstveni dokazi pokažu da postoji ozbiljna prijetnja stanju očuvanosti tih vrsta i staništa, države članice trebale bi uvesti dodatna ograničenja u vezi s konstrukcijom određenih ribolovnih alata i upravljanjem njima ili čak uvesti potpunu zabranu njihove uporabe u određenoj regiji. Konkretno, takve bi se odredbe mogle primijeniti na uporabu lebdećih (plovućih) mreža, što je u određenim područjima dovelo do znatnog ulova kitova i morskih ptica.

(33)  Kako bi se usputni ulov osjetljivih vrsta i utjecaji ribolovnih alata na osjetljiva staništa sveli na najmanju moguću mjeru i, gdje je to moguće, eliminirali, regionalne skupine država članica trebale bi izraditi dodatne mjere ublažavanja za smanjenje utjecaja ribolova na osjetljive vrste i staništa. Ako znanstveni dokazi pokažu da postoji prijetnja stanju očuvanosti tih vrsta i staništa, države članice trebale bi uvesti dodatna ograničenja u vezi s konstrukcijom određenih ribolovnih alata i upravljanjem njima ili čak uvesti potpunu zabranu njihove uporabe u određenoj regiji. Konkretno, takve bi se odredbe mogle primijeniti na uporabu lebdećih (plovućih) mreža, što je u određenim područjima dovelo do znatnog ulova kitova i morskih ptica.

Amandman     19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebalo bi delegirati Komisiji radi ažuriranja popisa riba i školjaka čiji je usmjeren ribolov zabranjen, ažuriranja popisa osjetljivih područja u kojima bi ribolov trebalo ograničiti, donošenja tehničkih mjera u okviru višegodišnjih planova te donošenja tehničkih mjera u okviru privremenih planova za odbačeni ulov. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka. Pri pripremi i izradi delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobnu, pravovremenu i primjerenu dostavu relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(38)  Ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebalo bi delegirati Komisiji radi ažuriranja popisa riba i školjaka čiji je usmjeren ribolov zabranjen, ažuriranja popisa osjetljivih područja u kojima bi ribolov trebalo ograničiti, donošenja tehničkih mjera u okviru višegodišnjih planova te donošenja tehničkih mjera u okviru privremenih planova za odbačeni ulov. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka i na temelju procjene STECF-a. Pri pripremi i izradi delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobnu, pravovremenu i primjerenu dostavu relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

Obrazloženje

Sve prihvaćene tehničke mjere trebale bi biti uvjetovane pozitivnom procjenom Znanstvenog, tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo (STECF). U skladu sa ZRP-om taj je odbor uspostavljen za pružanje pouzdanog znanstvenog mišljenja. Stoga bi STECF trebao ocijeniti sve tehničke mjere s obzirom na to da učinak tih mjera na područja ili neciljane vrste može biti nepoznat ili do sada neistražen.

Amandman     20

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kao alati za pružanje podrške provedbi zajedničke ribarstvene politike (ZRP), tehničke mjere doprinose ciljevima ZRP-a utvrđenima u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, a posebno u stavcima 2., 3. i 5. točkama (a) i (j) tog članka.

1.  Kao alati za pružanje podrške provedbi zajedničke ribarstvene politike (ZRP), tehničke mjere doprinose ciljevima ZRP-a utvrđenima u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, a posebno u stavcima 1., 2. i 3. te u stavku 5. točkama (a), (i) i (j) tog članka.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  optimiziraju načini iskorištavanja kako bi se pružila zaštita agregacijama nedoraslih morskih vrsta i morskih vrsta u mrijestu;

(a)  osiguravaju održivi načini iskorištavanja kojima se jamči očuvanje ribolovnih resursa i štite vrste osjetljivih veličina i dobi, a posebno agregacije nedoraslih morskih vrsta i morskih vrsta u mrijestu;

Amandman     22

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  osigurava da se usputni ulov morskih vrsta navedenih u direktivama 92/43/EEZ i 2009/147/EZ i drugih osjetljivih vrsta koji proizlazi iz ribolova svede na najmanju moguću mjeru i, ako je moguće, ukloni tako da ne predstavlja prijetnju stanju očuvanosti tih vrsta;

(b)  osigurava da se usputni ulov morskih vrsta navedenih u direktivama 92/43/EEZ i 2009/147/EZ i drugih osjetljivih vrsta koji proizlazi iz ribolova svede na najmanju moguću mjeru i, ako je moguće, ukloni;

Amandman     23

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  osigurava da se okolišni učinci ribarstva na morska staništa svedu na najmanju moguću mjeru i, ako je moguće, uklone tako da ne predstavljaju prijetnju stanju očuvanosti tih staništa;

(c)  osigurava da se okolišni učinci ribarstva na morska staništa svedu na najmanju moguću mjeru i, ako je moguće, uklone;

Amandman     24

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  osigurava da se ispunjavaju kriteriji za deskriptore 1., 3., 4. i 6. utvrđene u dijelu B Priloga Odluci Komisije 2010/477/EU.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tehničke mjere usmjerene su na ostvarivanje sljedećih ciljanih vrijednosti:

1.  Tehničkim mjerama ostvaruju se sljedeće ciljane vrijednosti:

Amandman     26

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osiguravanje da ulov morskih vrsta manjih od minimalnih referentnih veličina za očuvanje ne prelazi 5 % po količini u skladu s člankom 2. stavkom 2. i člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(a)  osiguravanje da ulov morskih vrsta manjih od minimalnih referentnih veličina za očuvanje ne prelazi količinu uspostavljenu zajedničkim preporukama regionalnih skupina država članica te da bude u skladu s planovima za odbačeni ulov, pri čemu bi trebalo uzeti u obzir varijabilnost među ribljim vrstama i ribolovnim alatima.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  osiguravanje da usputni ulov morskih sisavaca, morskih gmazova, morskih ptica i drugih vrsta koje se ne iskorištavaju u komercijalne svrhe ne prelazi razinu predviđenu zakonodavstvom Unije i međunarodnim sporazumima;

(b)  osiguravanje da usputni ulov morskih sisavaca, morskih gmazova, morskih ptica i drugih vrsta koje se ne iskorištavaju u komercijalne svrhe ne prelazi razinu predviđenu zakonodavstvom Unije i međunarodnim sporazumima, kako bi se postupno eliminirao takav usputni ulov;

Amandman     28

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  osiguravanje da okolišni učinci ribolovnih aktivnosti na staništa na morskom dnu ne prelaze razine potrebne za postizanje dobrog stanja okoliša za svaku vrstu staništa ocijenjenu u okviru Direktive 2008/56/EZ u svakoj morskoj regiji ili podregiji u odnosu na kvalitetu staništa i prostorni doseg unutar kojeg treba postići potrebne razine.

(c)  osiguravanje da se okolišni učinci ribolovnih aktivnosti na morska staništa, uključujući osjetljiva staništa na morskom dnu, svedu na najmanju moguću razinu i da se zadrže ispod razina potrebnih za postizanje dobrog stanja okoliša, osobito za svaku vrstu staništa ocijenjenu u okviru Direktive 2008/56/EZ u svakoj morskoj regiji ili podregiji u odnosu na kvalitetu staništa i prostorni doseg unutar kojeg treba postići potrebne razine u cilju jamstva ispunjavanja kriterija predviđenih deskriptorom 6. iz dijela B Priloga Odluci Komisije 2010/477/EU;

Amandman     29

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  osiguravanje da se usputni ulov neželjene ribe progresivno i postupno ukloni kako bi se zajamčilo ispunjavanje kriterija predviđenih deskriptorima 1., 3. i 4. iz dijela B Priloga Odluci Komisije 2010/477/EU.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „način iskorištavanja” znači način raspoređivanja ribolovnog pritiska na dobni profil stoka;

(1)  „način iskorištavanja” znači način raspoređivanja ribolovnog pritiska na dobni profil stoka i na profil stoka u pogledu dimenzija;

Amandman     31

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „selektivni ribolov” znači mogućnost da se određenom ribolovnom metodom ciljaju i love ribe ili školjke prema veličini i vrsti tijekom ribolovne operacije, čime se omogućuje da se neciljane vrste izbjegnu ili puste neozlijeđene;

(3)  „selektivni ribolov” znači mogućnost da se određenom ribolovnom metodom ciljaju i love ribe ili školjke prema veličini i vrsti tijekom ribolovne operacije, čime se omogućuje da se neciljane vrste i nedorasle regulirane vrste izbjegnu ili puste neozlijeđene;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 6. – točka 1. – točka 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  „stanje očuvanosti prirodnog staništa” znači stanje očuvanosti staništa kako je definirano u članku 1. točki (e) Direktive 92/43/EEZ;

Amandman     33

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  „rekreacijski ribolov” znači nekomercijalne ribolovne aktivnosti kojima se živi morski vodeni resursi iskorištavaju u svrhe kao što su rekreacija, turizam ili sport;

(9)  „rekreacijski ribolov” znači nekomercijalne ribolovne aktivnosti kojima se morski biološki resursi iskorištavaju u svrhe kao što su rekreacija, turizam ili sport;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  „savjetodavna vijeća” znači skupine dionika uspostavljene u okviru ZRP-a za promicanje uravnotežene zastupljenosti svih dionika i za doprinos postizanju ciljeva ZRP-a;

(10)  „savjetodavna vijeća” znači skupine dionika uspostavljene u okviru ZRP-a u skladu s člancima od 43. do 45. i predstavnici dionika u skladu s Prilogom III. Uredbi (EU) br. 1380/2013 radi doprinosa postizanju ciljeva ZRP-a;

Obrazloženje

Sastav savjetodavnih vijeća trebao bi biti u skladu s uravnoteženom zastupljenosti utvrđenom u ZRP-u.

Amandman     35

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  „sortiranje po veličini” znači praksa odbacivanja jeftine ribe koja podliježe ograničenjima ulova, premda bi se zakonski mogla iskrcati, radi povećanja ukupne gospodarske ili novčane vrijednosti ribe vraćene u luku.

(42)  „selekcija ulova radi povećanja vrijednosti” znači praksa odbacivanja jeftine ribe koja podliježe ograničenjima ulova, premda bi se zakonski trebala iskrcati, radi povećanja ukupne gospodarske ili novčane vrijednosti ribe vraćene u luku.

Obrazloženje

Kada je riječ o praksi selekcije ulova radi povećanja vrijednosti odbacivanje ulova ekonomski je izbor koji često ima golem učinak na neke vrste s obzirom na to da stopa preživljavanja varira ovisno o vrsti i vremenu provedenom na plovilu. Vodeće načelo u toj praksi trebao bi biti iskrcaj ribe, a ne primjena fleksibilnog pristupa na temelju ekonomskih faktora.

Amandman     36

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.   Neovisno o odredbama članka 2. ovaj članak se primjenjuje na vode na otvorenome moru i na vode trećih zemalja.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako najbolji dostupni znanstveni savjeti upućuju na to da je potrebna izmjena popisa u Prilogu I. dodavanjem novih vrsta koje treba zaštititi, Komisija je ovlaštena donijeti takve izmjene delegiranim aktima u skladu s člankom 32.

4.  Ako najbolja dostupna znanstvena mišljenja upućuju na to da je potrebna izmjena popisa u Prilogu I. Komisija je ovlaštena donijeti takve izmjene delegiranim aktima u skladu s člankom 32.

Obrazloženje

Taj bi se popis trebao moći mijenjati ne samo kada je potrebno zaštititi nove vrste, nego i kada je primjerice neku vrstu potrebno zaštititi u dodatnom području ili pak ako nekoj vrsti više nije potrebna zaštita.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Mjere donesene u skladu sa stavkom 4. ovog članka usmjerene su na ostvarivanje ciljane vrijednosti iz članka 4. stavka 1. točke (b).

5.  Mjere donesene u skladu sa stavkom 4. ovog članka usmjerene su na ostvarivanje ciljane vrijednosti iz članka 4. stavka 1. točaka (b) i (ca).

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako se ulove kao usputni ulov, vrste iz stavaka 1. ne smiju se ozlijediti i primjerci se moraju odmah pustiti.

2.  Ako se ulove kao usputni ulov, vrste iz stavaka 1. ne smiju se ozlijediti i primjerci se moraju odmah pustiti. Za vrste iz stavka 1. subjekt koji upravlja ribarskim plovilom bilježi i prenosi relevantnim tijelima informacije o primjercima ulovljenima kao usputni ulov i primjercima vraćenima u more u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2016/12511a.

 

__________________

 

1aProvedbena odluka Komisije (EU) 2016/1251 od 19. kolovoza 2016. o utvrđivanju pravila o formatu za podnošenje planova rada za prikupljanje podataka u sektorima ribarstva i akvakulture (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 5304) SL L 260, 27.9.2016, str. 153.

Obrazloženje

U Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2016/1251 o prikupljanju podataka navedeno je da se usputni ulov osjetljivih vrsta može bilježiti u očevidnicima o ribolovu. Osim toga, ribari često surađuju sa znanstvenicima i opskrbljuju ih mrtvim primjercima. Riječ je o važnom doprinosu ribara unaprjeđenju našeg znanja o tim vrstama.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Neovisno od stavaka 1. i 2., zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje primjeraka morskih vrsta iz stavka 1. koji su ulovljeni kao usputni ulov dopušta se ako je ta aktivnost potrebna da bi se osigurala pomoć za oporavak jedinke i pod uvjetom da su nadležna nacionalna tijela o tome u potpunosti i unaprijed obaviještena.

3.  Neovisno od stavaka 1. i 2., zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje primjeraka morskih vrsta iz stavka 1. koji su ulovljeni kao usputni ulov dopušta se ako je ta aktivnost potrebna da bi se osigurala pomoć za oporavak jedinke ili ako je primjerak mrtav te se stoga može koristiti u znanstvene svrhe. Nadležna nacionalna tijela o tome su u potpunosti obaviještena.

Obrazloženje

U Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2016/1251 o prikupljanju podataka navedeno je da se usputni ulov osjetljivih vrsta može bilježiti u očevidnicima o ribolovu. Osim toga, ribari često surađuju sa znanstvenicima i opskrbljuju ih mrtvim primjercima. Riječ je o važnom doprinosu ribara unaprjeđenju našeg znanja o tim vrstama.

Amandman     41

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Na temelju najboljih znanstvenih savjeta država članica može za plovila koja plove pod njezinom zastavom uvesti mjere ublažavanja ili ograničenje uporabe određenih ribolovnih alata u skladu s postupkom utvrđenim u članku 19. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Takvim se mjerama ulov vrsta iz stavka 1. svodi na najmanju moguću mjeru i ako je moguće uklanja, u skladu su s ciljevima iz članka 2. Uredbe (EU) 1380/2013 i najmanje su jednako stroge kao tehničke mjere koje se primjenjuju u okviru prava Unije.

4.  Na temelju najboljih znanstvenih savjeta država članica može za plovila koja plove pod njezinom zastavom uvesti mjere ublažavanja ili ograničenje uporabe određenih ribolovnih alata u skladu s postupkom utvrđenim u članku 19. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Takvim se mjerama ulov vrsta iz stavka 1. ili drugih slučajno ulovljenih vrsta svodi na najmanju moguću mjeru i ako je moguće uklanja, te su mjere u skladu s ciljevima iz članka 2. Uredbe (EU) 1380/2013 te su najmanje jednako stroge kao tehničke mjere koje se primjenjuju u okviru prava Unije.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zabranjuje se korištenje ribolovnih alata navedenih u Prilogu II. na odgovarajućim područjima navedenima u tom Prilogu.

1.  Zabranjuje se korištenje ribolovnih alata navedenih u Prilogu II. na odgovarajućim područjima navedenima u tom Prilogu. Za posebna područja očuvanja u okviru Direktive 92/43/EEZ i posebna područja zaštite u okviru Direktive 2009/147/EZ korištenje ribolovnih alata dopušteno je samo u skladu s člankom 6. stavcima 2. i 3. Direktive 92/43/EEZ.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osiguravanja zaštite nedoraslih morskih vrsta u skladu s člankom 15. stavkom 11. i člankom 15. stavkom 12. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(a)  osiguravanja zaštite nedoraslih morskih vrsta, kako bi se zajamčilo da je većina ulovljene ribe dosegla dob za mrijest prije nego što je ulovljena, te u skladu s člankom 15. stavkom 11. i člankom 15. stavkom 12. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

Amandman     44

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Stavak 1. ne primjenjuje se na ulov ili vrste koje su izuzete od primjene obveze iskrcavanja u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

2.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1. sklizanje se može primjenjivati na ulov vrsta koje su izuzete od primjene obveze iskrcavanja u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Obrazloženje

Kada je riječ o sklizanju, sortiranje se obavlja još u vodi. Ta je metoda stoga u skladu s namjerom izuzetaka od obveze iskrcavanja u slučajevima u kojima su se pokazale visoke stope preživljavanja. Selekcija ulova radi povećanja vrijednosti ekonomski je izbor odbacivanja jeftine ribe već na plovilu. Ta praksa može imati golem učinak na različite vrste u skladu s njihovim kapacitetima preživljavanja te stoga treba odabrati različit pristup u vezi s obvezama iskrcavanja tih dviju praksi.

Amandman     45

Prijedlog uredbe

Članak 17. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Vrste koje ne podliježu ograničenjima ulova

Ulov neželjenih vrsta koje ne podliježu ograničenjima ulova

Amandman     46

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U skladu s postupkom iz članka 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 države članice mogu dostaviti zajedničke preporuke kojima utvrđuju odgovarajuće tehničke mjere na regionalnoj razini koje odstupaju od mjera iz stavka 1.

2.  U skladu s postupkom iz članka 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 države članice mogu dostaviti zajedničke preporuke kojima utvrđuju odgovarajuće tehničke mjere na regionalnoj razini koje odstupaju od mjera iz stavka 1. Postupajući na taj način države članice trebale bi težiti što većem uključivanju svih relevantnih dionika.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Tehničke mjere preporučene u skladu sa stavkom 2. moraju biti najmanje jednake mjerama iz stavka 1. u smislu načina iskorištavanja i razine zaštite predviđene za osjetljive vrste i staništa.

3.  Tehničke mjere preporučene u skladu sa stavkom 2. moraju težiti visokoj ekološkoj održivosti i biti najmanje jednake mjerama iz stavka 1. u smislu načina iskorištavanja i razine zaštite predviđene za osjetljive vrste i staništa.

Amandman     48

Prijedlog uredbe

Članak 19. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Regionalne mjere u okviru višegodišnjih planova

Tehničke mjere u kontekstu regionalizacije

Amandman     49

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija je ovlaštena uvesti tehničke mjere na regionalnoj razini radi ostvarivanja ciljeva višegodišnjih planova iz članaka 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Te se mjere uvode delegiranim aktima koji se donose u skladu s člankom 32. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EZ) br. 1380/2013.

1.  Komisija je ovlaštena uvesti tehničke mjere na regionalnoj razini radi ostvarivanja ciljeva višegodišnjih planova iz članaka 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Te se mjere uvode delegiranim aktima koji se donose u skladu s člankom 32. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EZ) br. 1380/2013. Ne dovodeći u pitanje članak 18. stavke 1. i 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013, Komisija te delegirane akte može donijeti i ako ne postoje spomenute zajedničke preporuke.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Pri dostavi zajedničkih preporuka za uvođenje tehničkih mjera iz stavka 1. države članice moraju pružiti znanstvene dokaze kojima se podupire donošenje tih mjera.

5.  Pri dostavi zajedničkih preporuka za uvođenje tehničkih mjera iz stavka 1. države članice moraju pružiti znanstvene dokaze kojima se podupire donošenje tih mjera. Znanstveni dokazi moraju biti javno dostupni najkasnije po dostavljanju zajedničke preporuke Komisiji.

Amandman     51

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija može od STECF-a zatražiti procjenu zajedničkih preporuka iz stavka 5.

6.  Komisija od STECF-a traži procjenu zajedničkih preporuka iz stavka 5.

Obrazloženje

Ocjena Znanstvenog, tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo (STECF) ne bi trebala biti fakultativna. U skladu sa ZRP-om taj je odbor uspostavljen za pružanje pouzdanog znanstvenog mišljenja. Stoga bi STECF trebao uvijek ocjenjivati zajedničke preporuke kojima se uspostavljaju tehničke mjere s obzirom na to da učinak tih mjera na područja ili neciljane vrste možda nije u potpunosti istražen.

Amandman     52

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Donošenje tehničkih mjera u skladu sa stavcima 1. i 2. uvjetuje se pozitivnom ocjenom STECF-a.

Obrazloženje

STECF bi trebao znanstveno ocijeniti sve preporuke o izmjenama, dopunama ili izuzećima od postojećih mjera jer je moguće da učinak tih mjera na područja ili neciljane vrste još nije poznat ili u potpunosti istražen. Te se mjere donose samo ako je ocjena pozitivna.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zajedničke preporuke koje države članice dostave u skladu s člankom 19. radi izmjene ili uspostave minimalnih referentnih veličina za očuvanje u dijelu A priloga V. do X. moraju biti u skladu s ciljevima osiguravanja zaštite nedoraslih morskih vrsta.

1.  Zajedničke preporuke koje države članice dostave u skladu s člankom 19. radi izmjene ili uspostave minimalnih referentnih veličina za očuvanje u dijelu A priloga V. do X. moraju biti u skladu s ciljevima osiguravanja zaštite nedoraslih morskih vrsta. Zajedničke preporuke temelje se na najboljim raspoloživim znanstvenim dokazima te se njima u obzir uzimaju biološki aspekti, a posebice veličina vrste u odrasloj dobi. Zajedničkim preporukama ne dovode se u pitanje provedbene odredbe i odredbe o nadzoru povezane s iskrcajem ribljih proizvoda i njihovim stavljanjem na tržište.

Amandman     54

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zajedničke preporuke koje države članice dostave u skladu s člankom 19. radi omogućivanja uspostave zabrane ribolova u stvarnom vremenu i donošenja odredaba o izmjeni mjesta ribolova radi zaštite agregacija nedorasle ribe ili ribe u mrijestu ili školjaka moraju sadržavati sljedeće elemente:

Zajedničke preporuke koje države članice dostave u skladu s člankom 19. radi omogućivanja uspostave zabrane ribolova u stvarnom vremenu i donošenja odredaba o izmjeni mjesta ribolova radi zaštite agregacija nedorasle ribe ili ribe u mrijestu ili školjaka ili osjetljivih vrsta moraju sadržavati sljedeće elemente:

Obrazloženje

Osjetljive vrste definirane su u skladu s člankom 6. stavkom 7. kao vrste čija je zaštita potrebna za postizanje dobrog stanja okoliša u skladu s Direktivom 2008/56/EZ. Zabrana ribolova u stvarnom vremenu također bi trebala biti opcija za zaštitu tih vrsta.

Amandman     55

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pri dostavi zajedničkih preporuka u skladu s člankom 19. radi omogućivanja ili produljenja uporabe inovativnih ribolovnih alata, uključujući povlačnu mrežu (koću) s impulsima kako je opisano u dijelu E Priloga V. unutar određenog morskog bazena, države članice moraju pružiti procjenu mogućih učinaka uporabe takvih ribolovnih alata na ciljane vrste i na osjetljive vrste i staništa.

1.  Pri dostavi zajedničkih preporuka u skladu s člankom 19. radi omogućivanja ili produljenja uporabe inovativnih ribolovnih alata, uključujući povlačnu mrežu (koću) s impulsima kako je opisano u dijelu E Priloga V. unutar određenog morskog bazena, države članice pružaju procjenu mogućih učinaka uporabe takvih ribolovnih alata na ciljane vrste, druge vrste u ekosustavu i na staništa. Takva procjena temelji se na uporabi inovativnog alata tijekom probnog razdoblja ograničenoj na najviše 5 % plovila koja se trenutno bave tom ribolovnom aktivnošću i na najmanje dvije godine.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Uporaba inovativnih ribolovnih alata ne dopušta se ako te procjene pokazuju da će njihova uporaba dovesti do štetnih utjecaja na osjetljiva staništa i neciljane vrste.

3.  Uporaba inovativnih ribolovnih alata ne dopušta se ako te procjene pokazuju da će njihova uporaba dovesti do izravnih ili kumulativnih štetnih utjecaja na morska staništa, uključujući osjetljiva staništa, ili neciljane vrste.

57

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Mjere iz stavka 1. usmjerene su na ostvarivanje ciljeva iz članka 3., a posebno zaštitu na agregacija nedorasle ribe ili ribe u mrijestu ili školjaka.

2.  Mjere iz stavka 1. usmjerene su na ostvarivanje ciljeva iz članka 3., a posebno zaštitu na agregacija nedorasle ribe ili ribe u mrijestu ili školjaka. One su najmanje jednako stroge kao i tehničke mjere primjenjive u okviru prava Unije.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Očuvanje ribolovnih resursa i zaštita morskih ekosustava putem tehničkih mjera

Referentni dokumenti

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

11.4.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

11.4.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Claudiu Ciprian Tănăsescu

27.4.2016

Razmatranje u odboru

30.1.2017

 

 

 

Datum usvajanja

9.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

37

22

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, James Nicholson, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Edouard Martin, Lieve Wierinck

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

37

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Julie Girling

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

22

-

ECR

Ian Duncan, Arne Gericke, Urszula Krupa, James Nicholson, Boleslaw G. Piecha

EFDD

Julia Reid

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

3

0

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Očuvanje ribolovnih resursa i zaštita morskih ekosustava putem tehničkih mjera

Referentni dokumenti

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Datum podnošenja EP-u

11.3.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

11.4.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

11.4.2016

ENVI

11.4.2016

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

DEVE

24.5.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Gabriel Mato

12.4.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

19.4.2016

12.7.2016

8.9.2016

10.10.2016

 

10.11.2016

25.4.2017

30.5.2017

 

Datum usvajanja

21.11.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

5

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Datum podnošenja

28.11.2017

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

5

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

0

ENF Group

France Jamet

GUE/NGL Group

Maria Lidia Senra Rodríguez

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani