Eljárás : 2016/0074(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0381/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0381/2017

Viták :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Szavazatok :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
A szavazatok indokolása
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

JELENTÉS     ***I
PDF 1565kWORD 352k
28.11.2017
PE 580.765v02-00 A8-0381/2017

a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet, továbbá az 1343/2011/EU és az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 894/97/EK, a 850/98/EK, a 2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

Halászati Bizottság

Előadó: Gabriel Mato

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet, továbbá az 1343/2011/EU és az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 894/97/EK, a 850/98/EK, a 2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0134),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8 0117/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. július 13-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2016. december 7-i véleményére2,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0381/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről, az (EK) 1967/2006, az (EK) 1098/2007 és az (EK) 1224/2009 tanácsi rendelet, továbbá az (EU) 1343/2011 és az(EU) 1380/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint az (EK) 894/97/EK, az (EK) 850/98, az (EK) 2549/2000, az (EK) 254/2002, az (EK) 812/2004 és az (EK) 2187/2005 tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet, továbbá az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 894/97/EK, a 850/98/EK, a 2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK tanácsi rendelet és a 494/2002/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítás    2

Javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Egyszerűsíteni kell a jelenlegi szabályokat annak érdekében, hogy a piaci szereplők, a nemzeti hatóságok és az érdekelt felek jobban megértsék azokat és szabálykövetőbbek legyenek. Tiszteletben kell tartani a tanácsadó testületekkel folytatott konzultáció folyamatát az 1380/2013/EU rendeletnek megfelelően, és figyelmet kell fordítani a védelmi és fenntarthatósági célkitűzések teljes körű tiszteletben tartásának biztosítására.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A technikai intézkedésekre vonatkozó jelenlegi szabályok egyszerűsítése nem vezethet a védelmi és fenntarthatósági normák gyengüléséhez.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A technikai intézkedések szabályozására ki kell dolgozni egy keretet. E keretnek meg kell határoznia az uniós vizek mindegyikén alkalmazandó általános szabályokat, és rendelkeznie kell olyan technikai intézkedések meghozataláról, amelyek a közös halászati politika által bevezetett regionalizációs folyamat révén figyelembe veszik a halászati tevékenységek regionális sajátosságait.

(3)  A technikai intézkedések szabályozására ki kell dolgozni egy keretet. E keretnek meg kell határoznia az uniós vizek mindegyikén alkalmazandó általános szabályokat, és rendelkeznie kell olyan technikai intézkedések meghozataláról, amelyek a közös halászati politika által bevezetett regionalizációs folyamat révén figyelembe veszik a halászati tevékenységek regionális sajátosságait. E folyamatnak lehetővé kell tennie, hogy a közös szabályok, valamint a helyi és az egyes övezetekre jellemző feltételek összhangba kerüljenek egymással. A folyamat azonban nem eredményezheti azt, hogy a közös halászati politika bizonyos értelemben újból nemzeti hatáskörbe kerüljön, és fontos, hogy a tanácsadó testületek továbbra is gondoskodjanak arról, hogy a regionalizációra uniós megközelítés alapján kerül sor, összhangban az 1380/2013/EU rendelet 14. preambulumbekezdésével.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A keretnek ki kell terjednie a halászati erőforrások kifogására és kirakodására, valamint a halászeszközök működtetésére és a halászati tevékenységek tengeri ökoszisztémákkal való kölcsönhatására.

(4)  A keretnek ki kell terjednie a halászati erőforrások kifogására és kirakodására, valamint a halászeszközök működtetésére és a halászati tevékenységek tengeri ökoszisztémákkal való kölcsönhatására, továbbá figyelembe kell vennie a társadalmi-gazdasági dinamikát.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A technikai intézkedéseket adott esetben a hobbihorgászatra is alkalmazni kell, amely jelentős hatással lehet a hal- és kagylófajok állományaira.

(6)  A hobbihorgászat jelentős hatással lehet a tengeri környezetre, a halak és egyéb fajok állományaira, ezért azt technikai intézkedések hatálya alá kell vonni.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Amíg az ellenkezőjét nem támasztják alá tudományos bizonyítékok, addig a hobbihorgászok által fogott halak visszaengedésekor magasnak kell tekinteni a túlélési arányt.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  A kirakodási kötelezettség az 1380/2013/EU rendeletnek megfelelően kiterjed a fogási korlátok hatálya alá tartozó fajok valamennyi fogásaira. Abban az esetben azonban, ha e fajok példányait hobbihorgászat keretében kifogják és azonnal visszaengedik, és a tudományos bizonyítékok magas túlélési arányt mutatnak e fajok tekintetében, így adott esetben a szabadidős horgászok által horgászfelszereléssel fogott halak esetében, lehetővé kell tenni az érintett halászati tevékenységek mentességét a kirakodási kötelezettség alól, az említett rendeletben megállapított eljárások alkalmazása, különösen ilyen irányú intézkedéseknek a többéves és/vagy visszadobási tervekben való elfogadása révén.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A technikai intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a közös halászati politikának a maximális fenntartható hozam melletti halászatra, a nem kívánt fogások csökkentésére és a visszadobás gyakorlatának megszüntetésére vonatkozó célkitűzéseihez, valamint a 2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben18 meghatározott jó környezeti állapot eléréséhez.

(7)  A technikai intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a közös halászati politika célkitűzéseihez.

__________________

 

18Az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 17-i 2008/56/EK irányelve a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 164., 2008.6.25., 19. o.).

 

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) A technikai intézkedéseknek arányban kell állniuk a kitűzött célokkal. Elfogadásuk előtt figyelembe kell venni lehetséges gazdasági és társadalmi hatásaikat.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  A technikai intézkedések és operatív programok végrehajtása és érvényesítése, és adott esetben az engedélyek kibocsátása, a hajók építésére és üzemeltetésére, és bizonyos halászeszközök kialakítására és működtetésére vonatkozó korlátozások nem veszélyeztethetik a jobb egészségügyi és biztonsági normák megvalósítását a halászati műveleteket és halászati tevékenységet végző hajók számára.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7c)  Az e rendelet szerint elfogadott technikai intézkedéseknek összhangban kell lenniük a biológiai sokféleségről szóló ENSZ-egyezmény keretében elfogadott, biológiai sokféleségre vonatkozó stratégiai tervvel (2011–2020), és támogatniuk kell a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia végrehajtását, különösen a halászati erőforrások fenntartható kiaknázásának biztosítására vonatkozó célkitűzést, és az azzal kapcsolatos fellépéseket.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A technikai intézkedéseknek szelektív halászeszközök használata és elkerülő intézkedések révén biztosítaniuk kell különösen a fiatal egyedek és az ívó rajok védelmét. A technikai intézkedéseknek továbbá minimálisra kell csökkenteniük, illetve lehetőség szerint meg kell szüntetniük a halászeszközöknek a tengeri ökoszisztémára és különösen az érzékeny fajokra és élőhelyekre gyakorolt hatását. Ezenkívül hozzá kell járulniuk olyan állománygazdálkodási intézkedések bevezetéséhez, amelyeknek köszönhetően teljesíthetők a 92/43/EGK tanácsi irányelvben19, a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben20 és a 2008/56/EK irányelvben előírt kötelezettségek.

(8)  A technikai intézkedéseknek hozzá kell járulniuk különösen a fiatal egyedek és az ívó rajok védelméhez a szelektív halászeszközök használata és elkerülő intézkedések révén. A technikai intézkedéseknek továbbá ahhoz is hozzá kell járulniuk, hogy minimálisra csökkentsék, és amennyiben lehetséges, megszüntessék a halászeszközöknek a tengeri ökoszisztémára és különösen az érzékeny fajokra és élőhelyekre gyakorolt negatív hatását. Ösztönzőket kell nyújtani olyan halászeszközök és gyakorlatok alkalmazására, amelyeknek csekély a környezeti hatása. A technikai intézkedéseknek továbbá hozzá kell járulniuk olyan állománygazdálkodási intézkedések bevezetéséhez, amelyeknek köszönhetően teljesíthetők a 92/43/EGK tanácsi irányelvben19, a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben20 és a 2008/56/EK irányelvben előírt kötelezettségek.

__________________

__________________

19A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

19A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

20Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 2009/147/EK irányelve a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

20Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 2009/147/EK irányelve a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Az érzékeny fajok járulékos kifogását átfogóan, valamennyi halászatra és halászeszközre kiterjedő módon kell kezelni, tekintettel az e fajok számára a 92/43/EGK, 2009/147/EK és 2008/56/EK irányelvek értelmében biztosított szigorú védelemre, nagyfokú sérülékenységükre és a jó környezeti állapot 2020-ig történő elérésére vonatkozó kötelezettségre.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A technikai intézkedések eredményességének értékelése céljából a nem kívánt fogások szintje, az érzékeny fajok járulékos fogásai és a halászati tevékenységek által kedvezőtlenül érintett tengerfenéki élőhelyek kiterjedése tekintetében olyan célértékeket indokolt meghatározni, amelyek megfelelnek a közös halászati politika célkitűzéseinek, az uniós környezetvédelmi szabályozásnak (azon belül különösen a 92/43/EGK tanácsi irányelvnek és a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek21) és a bevált nemzetközi gyakorlatnak.

(9)  A technikai intézkedések eredményességének értékelése céljából a minimális állományvédelmi referenciaméretek alatti halak fogásainak csökkentése, az érzékeny fajok járulékos fogásai, valamint a halászati tevékenységek által a tengeri élőhelyekre gyakorolt negatív környezeti hatás csökkentése tekintetében olyan teljesítménymutatókat indokolt meghatározni, amelyek megfelelnek a közös halászati politika célkitűzéseinek és az uniós környezetvédelmi szabályozásnak (azon belül különösen a 92/43/EGK irányelvnek, a 2009/147/EK és a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek21) .

__________________

__________________

21Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).

21Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A tagállamoknak a lehető legátfogóbb módon fel kellene használnia az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1a szerint elérhető intézkedéseket a halászok támogatására a technikai intézkedések végrehajtása során, illetve annak biztosítására, hogy a közös halászati politika társadalmi-gazdasági célkitűzései érvényesüljenek.

 

_______________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 508/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Bizonyos ártalmas halászeszközöket és -módszereket, amelyek robbanóanyagot, mérget, bódító anyagokat, elektromos áramot, légkalapácsot vagy más ütéssel működő eszközt alkalmaznak, a vörös korall vagy másfajta korallok, illetve korallszerű fajok begyűjtésére használt vontatott eszközöket és markolókat, valamint egyes szigonypuskákat indokolt betiltani, az elektromos vonóháló azonban bizonyos szigorú feltételek teljesülése esetén alkalmazható.

(11)  Bizonyos ártalmas halászeszközöket és -módszereket, amelyek robbanóanyagot, mérget, bódító anyagokat, elektromos áramot, légkalapácsot vagy más ütéssel működő eszközt alkalmaznak, a vörös korall vagy másfajta korallok, illetve korallszerű fajok begyűjtésére használt vontatott eszközöket és markolókat, valamint egyes szigonypuskákat indokolt betiltani, az elektromos vonóháló azonban bizonyos szigorú feltételek teljesülése esetén alkalmazható. E tekintetben szükséges biztosítani, hogy megfelelő ismeretek álljanak rendelkezésre az olyan innovatív halászeszközök hatásairól – a halmozódó hatásokat is beleértve–, mint például az elektromos vonóháló, az adott eszköz széles körű alkalmazását megelőzően. Ezen túlmenően egy nyomonkövetési, ellenőrzési és értékelési rendszert kell bevezetni, amely jogérvényesítési, kutatási és értékelési célokat szolgál. Végezetül a jelenleg hatályos engedélyeket tudományos újraértékelés alá kell vonni, mielőtt állandó jelleggel „nem tiltott” státuszt kapnának.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  Részletes és számszerűsített ismeretekre van szükség az innovatív halászeszközök, köztük az elektromos vonóháló hatásairól, beleértve azok tengeri környezetre és a fajokra gyakorolt kumulatív hatását, mielőtt széles körben, kereskedelmi léptékben alkalmazzák őket. Hatékony nyomonkövetési és értékelési programot kell létrehozni.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A HTMGB szakvéleménye alapján a statikus hálóval történő halászatot az érzékeny mélytengeri fajok védelme érdekében továbbra is indokolt megtiltani az ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj és VIIk körzet és az ICES VIII, IX, X és XII alterület ny. h. 27°-tól keletre eső, térkép szerint 600 méternél nagyobb mélységű vizeiben.

(14)  A HTMGB szakvéleménye alapján a statikus hálóval történő halászatot az érzékeny mélytengeri fajok védelme érdekében továbbra is indokolt megtiltani az ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj és VIIk körzet és az ICES VIII, IX, X és XII alterület ny. h. 27°-tól keletre eső, térkép szerint 600 méternél nagyobb mélységű vizeiben, kivéve, ha a tagállamok bizonyítják, a HTMGB-vel konzultálva kidolgozott tudományos tanulmányok vagy a regionalizációt alkalmazó specifikus irányítás révén – amely magában foglalhatja többek között a területen működő hajók számának csökkentését, vagy a halászati hónapok számának csökkentését, vagy a többéves terveket –, hogy e halászati tevékenységek igen alacsony járulékos cápafogással vagy -visszadobással járnak.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Egyes ritka halfajok, például a cápa- és rájafajok védelme szempontjából még a korlátozott halászati tevékenység is komoly kockázatot jelenthet. Ezért e fajok védelmében indokolt általános halászati tilalmat bevezetni.

(15)  Egyes ritka vagy biológiai tulajdonságaik miatt a túlhalászatra különösen érzékeny halfajok védelme szempontjából még a korlátozott halászati tevékenység is komoly kockázatot jelenthet. Ezért e fajok védelmében indokolt általános halászati tilalmat bevezetni.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A kirakodási kötelezettség halászati ágazat általi végrehajtásának segítése érdekében a tagállamoknak olyan intézkedéseket kell hozniuk, amelyek megkönnyítik a tengeri fajok minimális állományvédelmi referenciaméret alatti egyedeinek tárolását, vagy gondoskodnak azok piaci elhelyezéséről. Ezen intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a kirakodóhelyek és menedékek építését, illetve átalakítását célzó beruházások támogatását, vagy olyan beruházások ösztönzését, amelyek a halászati termékek értékének növelésére irányulnak.

(21)  A kirakodási kötelezettség halászati ágazat általi végrehajtásának segítése, valamint annak maradéktalan tiszteletben tartása révén az egyenlő feltételek megteremtése érdekében a tagállamoknak olyan intézkedéseket kell hozniuk, amelyek megkönnyítik a tengeri fajok minimális állományvédelmi referenciaméret alatti egyedeinek tárolását, vagy gondoskodnak azok piaci elhelyezéséről. Ezen intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a kirakodóhelyek és menedékek építését, illetve átalakítását célzó beruházások támogatását, vagy olyan beruházások ösztönzését, amelyek a halászati termékek értékének növelésére irányulnak.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Amennyiben a tudományos szakvélemények eredményei szerint a fogási korlátok hatálya alá nem tartozó és ezért a kirakodási kötelezettség hatálya alá sem tartozó fajok nem kívánt fogásai jelentősek, a tagállamoknak kísérleti projekteket kell végezniük azzal a céllal, hogy feltárják e fogások csökkentésének módját, valamint hogy a cél elérése érdekében megfelelő technikai intézkedéseket vezessenek be.

(23)  Amennyiben a tudományos szakvélemények eredményei szerint bizonyos fajok nem kívánt fogásai jelentősek, a tagállamoknak kísérleti projekteket kell végezniük azzal a céllal, hogy feltárják e fogások csökkentésének módját, valamint hogy a cél elérése érdekében megfelelő technikai intézkedéseket vezessenek be.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Regionális szinten meghatározott intézkedések hiányában a meghatározott alapkövetelményeket kell alkalmazni. Ezeknek az alapkövetelményeknek meglévő technikai intézkedéseken kell alapulniuk, figyelembe véve a HTMGB szakvéleményét és az érdekelt felek véleményét. Az alapkövetelményeknek ki kell terjedniük a vontatott halászeszközök és a statikus hálók szembőségének alapméreteire, a minimális állományvédelmi referenciaméretekre, a tilalom vagy korlátozás hatálya alá vont területekre, a bizonyos területeken a tengeri emlősök és tengeri madarak járulékos fogásait mérséklő természetvédelmi intézkedésekre, valamint bármely más olyan jelenleg meglévő régióspecifikus intézkedésre, amelyre továbbra is szükség van annak biztosítása érdekében, hogy a megfelelő intézkedések regionalizáció keretében történő meghozataláig is teljesüljenek az állományvédelmi célkitűzések.

(24)  Regionális szinten meghatározott intézkedések hiányában a meghatározott alapkövetelményeket kell alkalmazni. Ezeknek az alapkövetelményeknek meglévő technikai intézkedéseken kell alapulniuk, figyelembe véve a HTMGB szakvéleményét és az érdekelt felek véleményét. Az alapkövetelményeknek ki kell terjedniük a vontatott halászeszközök és a statikus hálók szembőségének alapméreteire, a minimális állományvédelmi referenciaméretekre, a tilalom vagy korlátozás hatálya alá vont területekre, a bizonyos területeken a tengeri emlősök és tengeri madarak járulékos fogásait minimalizáló, illetve ahol lehet, megszüntető természetvédelmi intézkedésekre, valamint bármely más olyan jelenleg meglévő régióspecifikus intézkedésre, amelyre továbbra is szükség van annak biztosítása érdekében, hogy a megfelelő intézkedések regionalizáció keretében történő meghozataláig is teljesüljenek az állományvédelmi célkitűzések.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A tagállamok az érdekelt felekkel együttműködve közös ajánlásokat dolgozhatnak ki olyan megfelelő technikai intézkedések bevezetésére, amelyek a közös halászati politikában meghatározott regionalizációs folyamatnak megfelelően eltérnek az alapkövetelményektől.

(25)  A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az érintett tanácsadó testületekkel szorosan együttműködve, a rendelkezésre álló legjobb tudományos vélemények alapján közös ajánlásokat dolgozzanak ki megfelelő technikai intézkedések bevezetésére, az alapkövetelményektől eltérve, a technikai intézkedéseknek a halászati területek helyi sajátosságaihoz való hozzáigazítása érdekében, a közös halászati politikában meghatározott regionalizációs folyamatnak megfelelően, még akkor is, ha nem áll rendelkezésre többéves terv.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Az ilyen regionális technikai intézkedéseknek a hasznosítási korösszetétel, valamint az érzékeny fajok és élőhelyek számára nyújtott védelem tekintetében legalább egyenértékűeknek kell lenniük az alapkövetelményekkel.

(26)  A regionalizációt olyan testreszabott intézkedések kidolgozására kell felhasználni, amelyek figyelembe veszik az egyes halászati területek sajátosságait, és megóvják ezek érzékeny fajait és élőhelyeit. Az ilyen regionális technikai intézkedéseknek fenntarthatóknak kell lenniük, és legalább az alapkövetelményekkel azonos hasznosítási korösszetételt, valamint védelmi szintet kell biztosítaniuk. Bármely regionális technikai intézkedés bevezetésének a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményeken kell alapulnia.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a)  A tagállamok regionális csoportjai által a regionalizáció keretében hozott döntéseknek az érintett tagállamokban alkalmazottakkal megegyező demokratikus felügyeleti normáknak kell eleget tenniük;

Módosítás     27

Rendeletre irányuló javaslat

26 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26b)  A regionalizációt olyan eszközként kell használni, amely ösztönzi az összes érdekelt fél, például a nem kormányzati szervek részvételét, és növelni kell a halászok felelősség- és szerepvállalását, hogy szorosan együtt tudjanak működni a tagállamokkal, a tanácsadó testületekkel és a kutatókkal abban, hogy testreszabott intézkedések szülessenek, amelyek figyelembe veszik az egyes halászati területek sajátosságait, és megóvják azok környezeti feltételeit;

Módosítás     28

Rendeletre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)  Amennyiben egy tagállamnak a közvetlen irányítás állna érdekében, lehetősége van arra, hogy az érintett tanácsadó testületekkel folytatott konzultációt követően egyedi technikai intézkedési javaslatokat nyújtson be a meglévő védelmi intézkedések módosítására.

Módosítás     29

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A szembőségek alapméreteitől eltérő méret- és fajszelektáló halászeszközök többéves tervek keretében történő elfogadására irányuló közös ajánlások kidolgozása során a tagállamok regionális csoportjainak gondoskodniuk kell arról, hogy ezeknek az eszközöknek a szelektivitása elérje vagy meghaladja az alapkövetelményként meghatározott halászeszközök szelektivitását.

(28)  A szembőségek alapméreteitől eltérő méret- és fajszelektáló halászeszközök elfogadására irányuló közös ajánlások kidolgozása során a tagállamok regionális csoportjainak gondoskodniuk kell arról, hogy ezeknek az eszközöknek a szelektivitása elérje vagy meghaladja az alapkövetelményként meghatározott halászeszközök szelektivitását.

Módosítás     30

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A fiatal egyedek és az ívó rajok védelmében halászati tilalom vagy korlátozás hatálya alá vonandó új területek többéves tervek keretében történő módosítására vagy kijelölésére irányuló közös ajánlások kidolgozása során a tagállamok regionális csoportjainak meg kell határozniuk a tilalom, illetve a korlátozás jellemzőit, hatókörét, időtartamát, a halászati eszközökre vonatkozó korlátozásokat, valamint az ellenőrzési és nyomonkövetési intézkedéseket.

(29)  A fiatal egyedek és az ívó rajok védelmében halászati tilalom vagy korlátozás hatálya alá vonandó új területek módosítására vagy kijelölésére irányuló közös ajánlások kidolgozása során a tagállamok regionális csoportjainak meg kell határozniuk a tilalom, illetve a korlátozás jellemzőit, hatókörét, időtartamát, a halászati eszközökre vonatkozó korlátozásokat, valamint az ellenőrzési és nyomonkövetési intézkedéseket.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  A minimális állományvédelmi referenciaméretek többéves tervek keretében történő módosítására vagy meghatározására irányuló közös ajánlások kidolgozása során a tagállamok regionális csoportjainak biztosítaniuk kell, hogy a közös halászati politika célkitűzései ne kerüljenek veszélybe, ezért gondoskodniuk kell arról, hogy a tengeri fajok fiatal egyedeinek védelmét tiszteletben tartsák, hogy a piac ne torzuljon, és ne alakulhasson ki a minimális állományvédelmi referenciaméretek alatti halak piaca.

(30)  A minimális állományvédelmi referenciaméretek módosítására vagy meghatározására irányuló közös ajánlások kidolgozása során a tagállamok regionális csoportjainak hozzá kell járulniuk a közös halászati politika célkitűzéseinek eléréséhez, ezért gondoskodniuk kell arról, hogy a tengeri fajok fiatal egyedeinek védelmét teljes mértékben tiszteletben tartsák, hogy a piac ne torzuljon, és ne alakulhasson ki a minimális állományvédelmi referenciaméretek alatti halak piaca.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  A közös ajánlások keretében kidolgozandó lehetőségként indokolt engedélyezni, hogy a tagállamok a fiatal egyedek és az ívó rajok védelmét szolgáló további intézkedésként továbbhaladási rendelkezésekkel összefüggésben azonnali hatályú halászati tilalmakat állapítsanak meg. Az ilyen területek kijelölésének és megszüntetésének feltételeit, valamint az ellenőrzési és nyomonkövetési rendelkezéseket a vonatkozó közös ajánlásokban kell meghatározni.

(31)  A közös ajánlások keretében kidolgozandó lehetőségként indokolt engedélyezni, hogy a tagállamok a fiatal egyedek és az ívó rajok vagy érzékeny fajok védelmét szolgáló további intézkedésként továbbhaladási rendelkezésekkel összefüggésben azonnali hatályú halászati tilalmakat állapítsanak meg. Az ilyen területek kijelölésének és megszüntetésének feltételeit – beleértve adott esetben a kivételeket –, valamint az ellenőrzési és nyomonkövetési rendelkezéseket a vonatkozó közös ajánlásokban kell meghatározni.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  A HTMGB által megfelelően értékelt innovatív halászeszközök hatásainak tudományos értékelése alapján az újszerű halászeszközök, például az elektromos vonóháló használatát vagy kibővített használatát lehetőségként bele lehet foglalni a tagállamok regionális csoportjainak közös ajánlásaiba. Az innovatív halászeszközök használata nem engedélyezhető, ha az a tudományos értékelések szerint negatív hatásokkal jár az érzékeny élőhelyekre és a nem célfajokra nézve.

(32)  A HTMGB által megfelelően értékelt innovatív halászeszközök hatásainak tudományos értékelése alapján, amely többek közt magában foglalja bizonyos eszközök esetleges negatív hatását, az innovatív halászeszközök, például az elektromos vonóháló használatát vagy kibővített használatát lehetőségként bele lehet foglalni a tagállamok regionális csoportjainak közös ajánlásaiba. Az innovatív halászeszközök használata nem engedélyezhető, ha az a tudományos értékelések szerint közvetlen vagy halmozott negatív hatásokkal jár a tengeri élőhelyekre, különösen az érzékeny élőhelyekre vagy a nem célfajokra nézve, vagy veszélyezteti a tengervizek jó környezeti állapotának elérését.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  Az érzékeny fajok járulékos fogásainak és a halászeszközök érzékeny tengeri élőhelyekre gyakorolt hatásainak minimalizálása érdekében a tagállamok regionális csoportjainak a halászat érzékeny fajokra és élőhelyekre gyakorolt hatásának csökkentésére irányuló további enyhítő intézkedéseket kell kidolgozniuk. Amennyiben a tudományos bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy a szóban forgó fajok és élőhelyek védettségi állapota komolyan veszélyben forog, akkor a tagállamoknak további korlátozásokat kell bevezetniük bizonyos halászeszközök kialakításával és működtetésével kapcsolatban, illetve adott esetben teljes tilalmat kell elrendelniük a szóban forgó halászeszközök adott régióban való használatára vonatkozóan. Ilyen rendelkezések alkalmazhatók különösen az eresztőhálók használata tekintetében, amely a múltban bizonyos területeken jelentős mennyiségű cetféle és tengeri madár kifogásához vezetett.

(33)  Az érzékeny fajok járulékos fogásainak és a halászeszközök érzékeny tengeri élőhelyekre gyakorolt hatásainak minimalizálása , illetve ahol lehetséges, megszüntetése érdekében a tagállamok regionális csoportjainak a halászat érzékeny fajokra és élőhelyekre gyakorolt hatásának csökkentésére irányuló további enyhítő intézkedéseket kell kidolgozniuk. Amennyiben a tudományos bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy a szóban forgó fajok és élőhelyek védettségi állapota komolyan veszélyben forog, akkor a tagállamoknak további korlátozásokat kell bevezetniük bizonyos halászeszközök kialakításával és működtetésével kapcsolatban, illetve adott esetben teljes tilalmat kell elrendelniük a szóban forgó halászeszközök adott régióban való használatára vonatkozóan, a tengeri környezet, a helyi halállományok és az érintett tengerparti települések védelme érdekében. Ilyen rendelkezések alkalmazhatók különösen az eresztőhálók használata tekintetében, amely a múltban bizonyos területeken jelentős mennyiségű cetféle és tengeri madár kifogásához vezetett.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  Az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC) meglévő részletes ajánlásainak megtartása érdekében a Bizottságot indokolt felhatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadjon el a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák listáira, valamint a kék menyhal és a vörös álsügérek védelmére irányuló bizonyos intézkedésekhez kapcsolódó konkrét technikai intézkedésekre vonatkozóan. A Bizottságot továbbá fel kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a NEAFC által elfogadott azon intézkedések jövőbeli módosításainak uniós jogba történő beemelésére vonatkozóan, amelyek e rendelet bizonyos egyértelműen meghatározott, nem lényegi elemeinek tárgyát képezik, és amelyek a szóban forgó egyezmény értelmében az Unióra nézve kötelező erővel bírnak. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is,

törölve

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  A tudományos kutatás, a mesterséges állománypótlás és az áttelepítés akadályozásának elkerülése érdekében e rendelet rendelkezései nem vonatkozhatnak azokra a műveletekre, amelyek szükségesek lehetnek az ilyen tevékenységek folytatásához.

(36)  A tudományos kutatás, a közvetlen állománypótlás és az áttelepítés akadályozásának elkerülése érdekében e rendelet rendelkezései nem vonatkozhatnak azokra a műveletekre, amelyek szükségesek lehetnek az ilyen tevékenységek folytatásához.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  Amennyiben a rendelkezésre álló tudományos szakvélemények rámutatnak, hogy azonnali intézkedésekre van szükség a tengeri fajok védelme érdekében, akkor a Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy kellően indokolt esetben – e rendeleten vagy az uniós joggal összhangban lévő, egyéb módon meghatározott technikai intézkedéseken túlmenően vagy ezektől eltérve – azonnal alkalmazandó, technikai intézkedéseket meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a veszélyek enyhítése érdekében. Ezeket az intézkedéseket oly módon kell kialakítani, hogy kezeljék az állományok állapotának alakulásában a fiatal egyedekkel való nagy- vagy kismértékű pótlódás nyomán bekövetkező váratlan változásokat, és biztosítsák az ívó halak vagy kagylók védelmét, amikor az állományok kimerült állapotban vannak, vagy amikor más környezeti tényezők veszélyeztetik valamely állomány védettségi helyzetét. Ezek az intézkedések vonatkozhatnak a vontatott vagy statikus halászeszközök használatára vonatkozó vagy a halászati tevékenység végzésére vonatkozóan bizonyos területek vagy időszakok tekintetében megállapított korlátozásokra.

(37)  Amennyiben a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények rámutatnak, hogy azonnali intézkedésekre van szükség a tengeri fajok és élőhelyek védelme érdekében, akkor a Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy kellően indokolt esetben – e rendeleten vagy az uniós joggal összhangban lévő, egyéb módon meghatározott technikai intézkedéseken túlmenően vagy ezektől eltérve – azonnal alkalmazandó, technikai intézkedéseket meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a veszélyek enyhítése érdekében. Ezeket az intézkedéseket oly módon kell kialakítani, hogy kezeljék az állományok állapotának alakulásában a fiatal egyedekkel való nagy- vagy kismértékű pótlódás, vagy az érzékeny fajok járulékos fogásai nyomán bekövetkező váratlan változásokat, és biztosítsák az ívó halak vagy kagylók védelmét, amikor az állományok kimerült állapotban vannak, vagy amikor más környezeti tényezők veszélyeztetik valamely állomány vagy érzékeny faj védettségi helyzetét, valamint kezeljék a fajok populációjának és élőhelyeinek a halászati hatások miatti károsodását, és rendelkezzenek bármi egyéb szükséges védelmi intézkedésekről. Ezek az intézkedések vonatkozhatnak a vontatott vagy statikus halászeszközök használatára vonatkozó vagy a halászati tevékenység végzésére vonatkozóan bizonyos területek vagy időszakok tekintetében megállapított korlátozásokra.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  A Bizottságot indokolt felhatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon halak és kagylók listájának naprakésszé tételére vonatkozóan, amelyekre tilos célzottan halászni; azon érzékeny területek listájának naprakésszé tételére vonatkozóan, ahol korlátozni kell a halászatot; technikai intézkedések többéves tervek részeként történő elfogadása céljából; valamint technikai intézkedések ideiglenes visszadobási tervek részeként történő elfogadása érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben és megfelelő módon való továbbításáról.

(38)  A Bizottságot indokolt felhatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a minimális állományvédelmi referenciaméretek alatti halak fogásaira vonatkozó technikai intézkedésekkel kapcsolatos teljesítménymutatók meghatározása céljából főbb halászatok, és az e halászatokra vonatkozó ilyen típusú fogások szintjének meghatározására, illetve azon halak és kagylók listájának naprakésszé tételére vonatkozóan, amelyekre tilos célzottan halászni; azon érzékeny területek listájának naprakésszé tételére vonatkozóan, ahol korlátozni kell a halászatot; a többéves tervek részét képező, vagy szükség esetén a többéves tervek keretén kívül technikai intézkedések elfogadására; valamint technikai intézkedések ideiglenes visszadobási tervek részeként történő elfogadása érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és a HTMGB értékelése alapján. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben és megfelelő módon való továbbításáról.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  A Bizottságnak 2020 végéig és azt követően minden harmadik évben – a tagállamoktól és az érintett tanácsadó testületektől kapott információk alapján, a HTMGB által készített értékelés után – jelentést kell tennie az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról. E jelentésben értékelnie kell, hogy a regionális és az uniós szintű technikai intézkedések milyen mértékben járultak hozzá az e rendeletben megállapított célkitűzések teljesítéséhez és a meghatározott célok eléréséhez. Amennyiben e jelentés alapján regionális szinten bizonyíték van arra, hogy a célkitűzéseket és célokat nem sikerült elérni, akkor az adott régió tagállamai olyan korrekciós intézkedéseket megállapító tervet nyújtanak be, amelyek révén az említett célkitűzések és célok teljesíthetők. Az említett jelentés alapján a Bizottságnak továbbá az e rendelet vonatkozásában szükséges valamennyi módosítást az Európai Parlament és a Tanács elé kell terjesztenie.

(40)  A Bizottságnak [e rendelet hatálybalépése után három évvel]-ig és azt követően minden harmadik évben – a tagállamoktól és az érintett tanácsadó testületektől kapott információk alapján, a HTMGB által készített értékelés után – jelentést kell tennie az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról. E jelentésben értékelnie kell, hogy a regionális és az uniós szintű technikai intézkedések milyen mértékben járultak hozzá az e rendeletben megállapított célkitűzések teljesítéséhez és a meghatározott teljesítménymutatók szintjének eléréséhez. Amennyiben e jelentés alapján regionális szinten bizonyíték van arra, hogy a célkitűzéseket nem sikerült elérni, vagy hogy a teljesítménymutatók szintje nem kielégítő, akkor az adott régió tagállamai olyan korrekciós intézkedéseket megállapító tervet nyújtanak be, amelyek révén az említett célkitűzések teljesíthetők, és javítható a teljesítménymutatók szintje. Az említett jelentés alapján a Bizottságnak továbbá az e rendelet vonatkozásában szükséges valamennyi módosítást az Európai Parlament és a Tanács elé kell terjesztenie.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  Az 1967/2006/EK29, az 1098/2007/EK30, az 1224/2009/EK tanácsi rendeletet31, valamint az 1343/2011/EU32és az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet33 ennek megfelelően módosítani kell.

(42)  Az 1967/2006/EK29, az 1098/2007/EK30 rendeleteket, az 1224/2009/EK31 tanácsi rendeletet és az 1380/2013/EU33 európai parlamenti és tanácsi rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

__________________

__________________

29A Tanács 2006. december 21-i 1967/2006/EK rendelete a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és az 1626/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 2006.12.30., 11. o.).

29A Tanács 2006. december 21-i 1967/2006/EK rendelete a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és az 1626/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 2006.12.30., 11. o.).

30A Tanács 2007. szeptember 18-i 1098/2007/EK rendelete a balti-tengeri tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és a 779/97/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2007.9.22., 1. o.).

30A Tanács 2007. szeptember 18-i 1098/2007/EK rendelete a balti-tengeri tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és a 779/97/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2007.9.22., 1. o.).

31A Tanács 2009. november 20-i 1224/2009/EK rendelete a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).

31A Tanács 2009. november 20-i 1224/2009/EK rendelete a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).

32Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 1343/2011/EU rendelete a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről és a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről szóló 1967/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 347., 2011.12.30., 44. o.).

 

33Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1380/2013/EU rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

33Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1380/2013/EU rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43)  A Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) által elfogadott ajánlásokat átültető meglévő részletes szabályok kiegészítése, illetve módosítása érdekében a Bizottságot indokolt felhatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadjon el az 1343/2011/EU rendeletben foglalt technikai intézkedésekre vonatkozóan. A Bizottságot továbbá fel kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a GFCM által elfogadott azon intézkedések jövőbeli módosításainak uniós jogba történő beemelésére vonatkozóan, amelyek e rendelet bizonyos egyértelműen meghatározott, nem lényegi elemeinek tárgyát képezik, és amelyek a GFCM-megállapodás értelmében az Unióra nézve kötelező erővel bírnak. Az 1343/2011/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is,

törölve

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  halászeszközök működtetése és a halászati tevékenység tengeri ökoszisztémákkal való kölcsönhatása.

b)  halászeszközök működtetése.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  az említett halászeszközök tengeri ökoszisztémákkal való kölcsönhatása.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ez a rendelet – a lobogó szerinti tagállam elsődleges felelősségének sérelme nélkül – az uniós halászhajók és a tagállami állampolgárok által az 5. cikk szerinti halászati övezetekben végzett tevékenységekre, valamint az uniós vizeken halászó, harmadik ország lobogója alatt közlekedő és harmadik országban lajstromozott halászhajók tevékenységeire alkalmazandó.

(1)  Ez a rendelet – a 29. cikk és a lobogó szerinti tagállam elsődleges felelősségének sérelme nélkül – az uniós halászhajók és a tagállami állampolgárok által az 5. cikk szerinti halászati övezetekben végzett valamennyi (mind kereskedelmi, mind hobbihorgászati célú) halászati tevékenységekre, valamint az uniós vizeken halászó, harmadik ország lobogója alatt közlekedő és harmadik országban lajstromozott halászhajók tevékenységeire alkalmazandó.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 7. és a 14. cikk, valamint az V–X. melléklet A. része a hobbihorgászatra is vonatkozik.

(2)  Ez a rendelet a hobbihorgászatra is vonatkozik.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A közös halászati politika (KHP) végrehajtását elősegítő eszközökként a technikai intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a közös halászati politikának az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében és különösen annak (2) és (3) bekezdésében, valamint (5) bekezdése a) és j) pontjában meghatározott célok eléréséhez.

(1)  A technikai intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a közös halászati politikának az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében meghatározott célok eléréséhez.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ezen túlmenően a technikai intézkedéseknek:

(2)  A technikai intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a következő célok eléréséhez:

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  optimalizálniuk kell a hasznosítási korösszetételt a tengeri fajok fiatal egyedeinek és ívó rajainak védelme érdekében;

a)  biztosítaniuk kell a fenntartható hasznosítási korösszetételt a tengeri fajok fiatal egyedeinek és ívó rajainak védelme érdekében; és megfelelő óvintézkedéseket kell tartalmazniuk;

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  biztosítaniuk kell, hogy a 92/43/EGK és a 2009/147/EK irányelvben felsorolt tengeri fajoknak és más érzékeny fajoknak a halászat során ejtett járulékos fogásai a lehető legkisebbek legyenek, illetve azokat lehetőség szerint kiküszöböljék oly módon, hogy ne jelentsenek kockázatot e fajok védettségi helyzetére;

b)  biztosítaniuk kell, hogy az érzékeny tengeri fajoknak, különösen a 92/43/EGK és a 2009/147/EK irányelvben felsorolt fajoknak a halászat során ejtett járulékos fogásai a lehető legkisebbek legyenek, illetve azokat lehetőség szerint kiküszöböljék;

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  biztosítaniuk kell, hogy a halászat tengeri élőhelyekre gyakorolt környezeti hatásai a lehető legkisebbek legyenek, illetve azokat lehetőség szerint kiküszöböljék oly módon, hogy ne jelentsenek kockázatot ezen élőhelyek védettségi helyzetére;

c)  biztosítaniuk kell, többek között megfelelő ösztönzők alkalmazása révén, hogy a halászat tengeri élőhelyekre gyakorolt negatív környezeti hatásai a lehető legkisebbek legyenek, illetve azokat lehetőség szerint kiküszöböljék;

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  hozzá kell járulniuk olyan halászati gazdálkodási intézkedések bevezetéséhez, amelyeknek köszönhetően teljesíthetők a 92/43/EGK, a 2009/147/EK, a 2008/56/EK és a 2000/60/EK irányelvben előírt kötelezettségek.

d)  olyan halászati gazdálkodási intézkedéseket kell bevezetniük, amelyeknek köszönhetően teljesíthetők a 92/43/EGK, a 2009/147/EK, a 2008/56/EK és a 2000/60/EK irányelvben előírt kötelezettségek.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Célok

Teljesítménymutatók

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A technikai intézkedéseknek az alábbi célok elérésére kell irányulniuk:

(1)  Annak értékelése érdekében, hogy a technikai intézkedések hozzájárulnak-e a 3. cikkben szereplő célok eléréséhez, az alábbi teljesítménymutatókat kell alkalmazni:

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  annak biztosítása, hogy a tengeri fajoknak a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti egyedeit érintő fogások mennyisége az 1380/2013/EU rendelet 2. cikke (2) bekezdésének és 15. cikkének megfelelően ne haladja meg a teljes fogásmennyiség 5 %-át;

a)  a tengeri fajoknak a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti egyedeit érintő fogások mennyiségének a főbb halászatok esetében végzett, meghatározott szintekig való fokozatos csökkentésének mértéke;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  annak biztosítása, hogy a tengeri emlősök, a tengeri hüllők, a tengeri madarak és más, nem kereskedelmi mértékben kiaknázott fajok járulékos fogásai ne lépjék túl az uniós jogszabályokban és nemzetközi megállapodásokban előírt mennyiségeket;

b)   a tengeri emlősök, a tengeri hüllők, a tengeri madarak és más, nem kereskedelmi mértékben kiaknázott fajok járulékos fogásai folyamatos csökkentésének – illetve ahol lehetséges, megszüntetésének – mértéke;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  annak biztosítása, hogy a tengerfenéki élőhelyeken folytatott halászati tevékenységek környezeti hatásai ne haladják meg azokat a szinteket, amelyek a jó környezeti állapot eléréséhez szükségesek minden olyan élőhelytípus tekintetében, amelyet a 2008/56/EK irányelv keretében az egyes tengeri régiók vagy alrégiók vonatkozásában értékeltek mind az élőhely minősége, mind az élőhely azon térbeli kiterjedése szempontjából, amelynek vonatkozásában a kívánt szinteket el kell érni.

c)   a halászati tevékenységek által a tengeri élőhelyekre, köztük az érzékeny tengerfenéki élőhelyekre gyakorolt negatív környezeti hatások minimalizálásának mértéke és olyan szintek alatt tartása, amelyek a jó környezeti állapot eléréséhez szükségesek, különösen minden egyes olyan élőhelytípus tekintetében, amelyet a 2008/56/EK irányelv keretében az egyes tengeri régiók vagy alrégiók vonatkozásában értékeltek mind az élőhely minősége, mind az élőhely azon térbeli kiterjedése szempontjából, amelynek vonatkozásában a kívánt szinteket el kell érni;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 32. cikkének és az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon e rendelet kiegészítése céljából, amelyekben e cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében meghatározza a következőket:

 

a) a szóban forgó pontban említett főbb halászatok;

 

b) a tengeri fajoknak a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti egyedeit érintő fogások jelenlegi szintjei minden főbb halászat esetében, a tagállamok által a 2013–2015 közötti referenciaévekre szolgáltatott adatok alapján;

 

c) a konkrét szintek, amelyekre az említett halászatokban a tengeri fajoknak a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti egyedeit érintő fogások mennyiségét csökkenteni kell, hogy megvalósuljon a fenntartható hasznosítási korösszetétel célja, valamint a fiatal egyedek védelme.

 

Az első albekezdés c) pontjában említett konkrét szintek meghatározása során figyelembe kell venni a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményt, többek között a HTMGB szakvéleményét, valamint a tengeri fajoknak a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti egyedeit érintő fogások elkerülésére szolgáló jelenlegi és jövőbeli technikai lehetőségeket.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Az 1a bekezdésben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok céljából a tagállamok az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének (1) bekezdése szerint közös ajánlást nyújthatnak be [az e rendelet hatálybalépését követő 12 hónap]-ig.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  Ha nem kerül sor közös ajánlás benyújtására az e cikk (1b) bekezdésében meghatározott határidőn belül, vagy a tagállamok által benyújtott közös ajánlás e rendelet célkitűzéseivel összeegyeztethetetlennek minősül, a Bizottság [az e rendelet hatálybalépését követő 18 hónap]-ig és az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének (6) bekezdésétől eltérve az e rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el abból a célból, hogy meghatározza az e cikk (1a) bekezdésének első albekezdésében említett elemeket, e rendelet 32. cikkével összhangban.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

4 dikk – 1 d bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1d)  Annak érdekében, hogy a tengeri fajoknak a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti egyedeit érintő fogások fokozatosan olyan szintre csökkenjenek, amely biztosítja a fenntartható hasznosítási korösszetételt, az (1a) bekezdés első albekezdése c) pontjában említett konkrét szinteket háromévente felül kell vizsgálni az (1a), (1b) és (1c) bekezdésekben meghatározott eljárást alkalmazva, és – adott esetben – tovább kell csökkenteni azokat, összhangban a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleménnyel, valamint az ilyen fogások elkerülésére szolgáló jelenlegi és jövőbeli technikai lehetőségekkel.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A fenti célok elérésének mértékét a 34. cikkben meghatározott jelentéstételi eljárás részeként kell áttekinteni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett értékelést a 34. cikkben meghatározott jelentéstételi eljárás keretében kell elvégezni.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  „Északi-tenger”: az ICES34 IIa, IIIa és IV körzet;

a)  „Északi-tenger”: az ICES IIa, IIIa és IV körzet uniós vizei;

__________________

__________________

34Az ICES-körzetek (ICES, Nemzetközi Tengerkutatási Tanács) az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról szóló, 2009. március 11-i 218/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (HL L 87., 2009.3.31., 70. o.) meghatározott körzetek.

34Az ICES-körzetek (ICES, Nemzetközi Tengerkutatási Tanács) az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról szóló, 2009. március 11-i 218/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (HL L 87., 2009.3.31., 70. o.) meghatározott körzetek.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  „északnyugati vizek”: az ICES V (az Va övezet, valamint az Vb övezet nem uniós vizeinek kivételével), VI és VII alterület;

c)  „északnyugati vizek”: az ICES V, VI és VII alterület uniós vizei;

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  „legkülső régiók”: a Szerződés 349. cikkének első bekezdésében említett legkülső régiókat övező vizek, amelyek három – a nyugat-atlanti, a kelet-atlanti és az indiai-óceáni – tengermedencére oszlanak;

g)  „az Európai Uniónak az Indiai-óceánon és a Nyugat-atlanti-óceánon található vízterületei”: a Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion, Sint Maarten körüli, valamely uniós tagállam felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vízterületek.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „hasznosítási korösszetétel”: az a mód, ahogyan a halászati terhelés az állományok különböző életkorú populációi között eloszlik;

1.  „hasznosítási kor- és méretösszetétel”: az a mód, ahogyan a halászati mortalitás az állományok különböző életkorú és méretű populációi között eloszlik;

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  „szelektivitás”: mennyiségi kifejezés, amely egy bizonyos méretű hal meghatározott szembőségű hálóval (vagy horoggal) való fogásának valószínűségét fejezi ki;

2.  „szelektivitás”: egy bizonyos fajú vagy méretű hal meghatározott jellemzőkkel bíró halászeszközzel való fogásának valószínűségét fejezi ki;

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „szelektív halászat”: olyan halászat, amelyben a halászati művelet során a halak vagy kagylók méret és faj szerint célzottan foghatók, és így lehetővé teszi a nem célfajok elkerülését vagy sértetlenül történő visszaengedését;

törölve

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  „célzott halászat”: meghatározott fajokra vagy azok kombinációjára irányuló halászat, amelyben a szóban forgó faj(ok) teljes kifogott mennyisége a fogás gazdasági értékének több mint 50 %-át teszi ki;

4.  „célzott halászat”: meghatározott fajokra vagy azok csoportjára irányuló halászati erőkifejtés, amelynek pontos összetétele halászatonként eltérő, valamint az egyes halászatok esetében a szembőségre és a szelektív halászati eszközökre vonatkozó minimális műszaki előírások konkrét szabályai regionális szinten kerülnek megállapításra;

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a.  „faj védettségi helyzete”: a fajok védettségi helyzete a 92/43/EGK irányelv 1. cikkének i. pontjában meghatározottak szerint;

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5b.  „élőhely védettségi helyzete”: valamely természetes élőhely védettségi helyzete a 92/43/EGK irányelv 1. cikkének e. pontjában meghatározottak szerint;

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  „érzékeny faj”: olyan faj, amelynek védettségi helyzetét – beleértve a faj élőhelyét, elterjedését, populációméretét és a populáció állapotát – kedvezőtlenül befolyásolja az emberi tevékenységből, többek között a halászati tevékenységből eredő terhelés. Az érzékeny fajok magukban foglalják különösen a 92/43/EGK irányelv II. és IV. mellékletében felsorolt fajokat, a 2009/147/EK irányelvben említett fajokat, valamint olyan fajokat, amelyek védelme szükséges a 2008/56/EK irányelv szerinti jó környezeti állapot eléréséhez;

7.  „érzékeny faj”: olyan faj, amelynek védettségi helyzetét – beleértve a faj élőhelyét, elterjedését, populációméretét vagy a populáció állapotát – kedvezőtlenül befolyásolja az emberi tevékenységből, többek között a halászati tevékenységből eredő terhelés. Az érzékeny fajok magukban foglalják különösen a 92/43/EGK irányelv II. és IV. mellékletében felsorolt fajokat, a 2009/147/EK irányelvben említett fajokat, valamint olyan fajokat, amelyek védelme szükséges a 2008/56/EK irányelv szerinti jó környezeti állapot eléréséhez;

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  „kisméretű nyílt vízi faj”: a makréla, a hering, a fattyúmakréla, a szardella, a szardínia, a kék puhatőkehal, az ezüstlazac, a spratt és a disznófejű hal;

8.  „kisméretű nyílt vízi faj”: többek között a makréla, a hering, a fattyúmakréla, a szardella, a szardínia, a kék puhatőkehal, az ezüstlazac, a spratt, a disznófejű hal, a nagyszemű durbincs, a Sardinella aurita és a Sardinella maderensis;

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a.  „hagyományos (megélhetési célú) halászat passzív halászeszközökkel”: tengeri élő vízi erőforrások kiaknázására irányuló, korlátozott mértékű, helyi szintű, kizárólag a személyes szükségletek fedezésére szolgáló, nem kereskedelmi halászati tevékenység, melynek során kizárólag hagyományos halászati eszközöket és technikákat használnak;

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  „tanácsadó testületek”: az érdekelteknek a KHP keretében létrehozott olyan csoportjai, amelyek célja előmozdítani minden érdekelt fél kiegyensúlyozott képviseletét és hozzájárulni a KHP-célok eléréséhez;

10.  „tanácsadó testületek”: az érdekelteknek az 1380/2013/EU rendelet 43. cikkének értelmében létrehozott csoportjai, amelyek tevékenységüket a fenti rendelet 44. és 45. cikkének, valamint III. mellékletének megfelelően végzik;

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11.  „vonóháló”: egy vagy több halászhajó által aktívan vontatott halászeszköz; egy kúp vagy gúla alakú testből (vonóhálótest) álló, hátul zsákvégben záródó háló; „vontatott halászeszköz”: bármilyen vonóháló, dán kerítőháló és hasonló eszköz, amelynek kúp vagy gúla alakú hálóteste van, és hátul zsákkal (zsákvéggel) záródik, vagy két hosszú szárnyból, hálótestből és zsákból (zsákvégből) áll, és amelyet aktívan vontatnak a vízben;

11.  „vonóháló”: olyan halászeszköz, amely egy vagy több halászhajó által aktívan vontatott, hátul zsákkal (zsákvéggel) záródó hálót tartalmaz;

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a.  „vontatott halászeszköz”: bármilyen vonóháló, dán kerítőháló és hasonló eszköz, amelyet egy vagy több hajó vagy más mechanikai rendszer aktívan mozgat a vízben;

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12.  „fenékvonóháló”: a tengerfenéken vagy annak közelében folytatott halászatra tervezett és felszerelt háló;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13.  „páros fenékvonóháló”: olyan fenékvonóháló, amelyet egyidejűleg két hajó vontat, egyik a háló egyik oldalát, a másik a háló másik oldalát. A vonóháló vízszintes nyílásának szélességét a halászeszközt vontató két hajó közötti távolság határozza meg;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15.  „merevítőrudas vonóháló”: olyan halászeszköz, amelynél a vonóháló nyílását vízszintesen egy acélból vagy fából készült cső, a merevítőrúd tartja nyitva, és amelynél a fenéklánccal, lánchálóval vagy ijesztőlánccal felszerelt hálót aktívan vontatják a fenéken;

15.  „merevítőrudas vonóháló”: olyan halászeszköz, amelynél a vonóháló nyílását vízszintesen merevítőrúd, szárnyak vagy egyéb hasonló eszközök tartják nyitva;

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

16.  „elektromos vonóháló”: olyan halászeszköz, amely elektromos mező segítségével fog halat. Az elektromos vonóhálóra több, a vontatás irányába néző elektródát szerelnek, amelyek rövid elektromos impulzusokat bocsátanak ki;

16.  „elektromos vonóháló”: olyan vonóháló, amely elektromos áram segítségével fog tengeri biológiai erőforrást;

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 17 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

17a.  „parti kerítőháló”: egy hajóról elhelyezett és a partról, vagy egy lehorgonyzott vagy a parthoz kikötött hajóról vontatott kerítő halászfelszerelés és vontatott kerítőháló;

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

20.  „statikus hálók”: a kopoltyúhálók, állítóhálók vagy tükörhálók minden olyan típusa, amely vagy a tengerfenékhez van rögzítve (kopoltyúhálók vagy rögzített hálók), vagy sodródik az árapállyal (eresztőhálók), és a halak beleúsznak, majd ott belegabalyodnak vagy beleakadnak a hálóanyagba;

20.  „statikus hálók”: a kopoltyúhálók, állítóhálók vagy tükörhálók minden olyan típusa, amely a tengerfenékhez van rögzítve (kopoltyúhálók vagy rögzített hálók), és a halak beleúsznak, majd ott belegabalyodnak vagy beleakadnak a hálóanyagba;

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

21.  „eresztőháló”: egy vagy több, a felín(ek)ről egymással párhuzamosan lelógatott hálófalból álló háló, amelyet úsztatóeszközökkel a tengerfelszínen vagy az alatt meghatározott mélységben tartanak, és amely szabadon sodródik az áramlattal vagy azzal a hajóval együtt, amelyhez rögzítették. Az eresztőháló felszerelhető a háló stabilizálására vagy sodródásának mérséklésére szolgáló tartozékokkal, például tengeri horgonnyal vagy a háló egyik végéhez erősített és a tengerfenékre leeresztett horgonnyal;

21.  „eresztőháló”: úsztatóeszközökkel a tengerfelszínen vagy az alatt meghatározott mélységben tartott háló, amely szabadon sodródik az áramlattal vagy azzal a hajóval együtt, amelyhez rögzítették. Az eresztőháló felszerelhető a háló stabilizálására vagy sodródásának mérséklésére szolgáló tartozékokkal;

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

22.  „fenéken rögzített kopoltyúháló”: egyetlen hálódarabból álló halászeszköz, amelyet úszókkal és súlyokkal függőleges helyzetben tartanak a vízben. Úgy fogja ki az vízi élőlényeket, hogy azok beleakadnak a hálóba; a halászeszköz a tengerfenékhez van rögzítve vagy ahhoz bármilyen eszközzel rögzíthető;

22.  „kopoltyúháló”: egyetlen hálódarabból álló statikus eszköz, amelyet úszókkal és súlyokkal függőleges helyzetben tartanak a vízben.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 23 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

23.  „fenéken rögzített állítóháló”: egyetlen hálófalból álló halászeszköz, amelyet a léhés kötelekre való felakasztásával úgy kell rögzíteni, hogy a kopoltyúhálónál nagyobb feszítetlen hálófelület jöjjön létre. Az állítóhálók felínje általában kevésbé lebeg, és a halászat során a hálófal sem olyan magas, mint egy átlagos, fenéken rögzített kopoltyúháló esetében; a halászeszköz a tengerfenékhez van rögzítve vagy ahhoz bármilyen eszközzel rögzíthető;

23.  „állítóháló”: hálódarabokból álló halászeszköz, amelyet a léhés kötelekre való felakasztásával úgy kell rögzíteni, hogy a kopoltyúhálónál nagyobb feszítetlen hálófelület jöjjön létre.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 24 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

24.  „fenéken rögzített tükörháló”: két vagy több léhésből álló háló, amelynél a két külső réteg nagy szembőségű, a középső réteg pedig kis szembőségű léhés; a halászeszköz a tengerfenékhez van rögzítve vagy ahhoz bármilyen eszközzel rögzíthető;

24.  „tükörháló”: két vagy több léhésből álló statikus háló, amelynél a két külső réteg nagy szembőségű, a közöttük található réteg pedig kis szembőségű léhés;

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 26 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

26.  „horogsor”: egy, olykor jelentős hosszúságú főzsinóból álló halászeszköz, amelyhez rendszeres közökkel csalival ellátott vagy csali nélküli horgokkal felszerelt horogelőkék kapcsolódnak. A főzsinórt a tengerfenéken vagy annak közelében vízszintesen vagy függőlegesen lehorgonyozzák, vagy a felszínen sodródni hagyják;

26.  „horogsor”: egy változó hosszúságú főzsinórból álló halászeszköz, amelyhez a célfajtól függően változó sűrűségben elhelyezett horgokkal felszerelt előkezsinórok (mellékzsinórok) kapcsolódnak. A főzsinórt a tengerfenéken vagy annak közelében vízszintesen vagy függőlegesen lehorgonyozzák, vagy a felszínen sodródni hagyják;

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 27 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

27.  „csapdák és kosarak”: rákok és halak fogására tervezett, ketrec vagy kosár formájú, különböző anyagokból készült, a tengerfenéken egyesével vagy sorban elhelyezett csapdák, amelyeket kötéllel (bójazsinórral) rögzítenek az elhelyezkedésüket jelző felszíni bójákhoz, és amelyek egy vagy több nyílással vagy bemenettel rendelkeznek;

27.  „csapdák és kosarak”: rákok, kagylók és halak fogására tervezett, ketrec vagy kosár formájú, a tengerfenéken vagy arra felfüggesztve egyesével vagy sorban elhelyezett csapdák, amelyeket kötéllel (bójazsinórral) rögzítenek az elhelyezkedésüket jelző felszíni bójákhoz, és amelyek egy vagy több nyílással vagy bemenettel rendelkeznek;

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 28 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

28.  „kézi horogsor”: olyan halászati technika, amelynél egyetlen horgászzsinórt kézzel fognak. A horgászzsinórhoz egy vagy több csali vagy csalival ellátott horog kapcsolódik;

28.  „kézi horogsor”: egyetlen, kézben tartott horgászzsinór, amelyhez egy vagy több csali vagy csalival ellátott horog kapcsolódik;

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 29 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

29.  „andráskereszt”: kagylót vagy vörös korallt a tengerfenékről ollószerű mozgással begyűjtő markoló;

29.  „andráskereszt”: kagylót vagy vörös korallt a tengerfenékről ollószerű mozgással vagy egyéb módon begyűjtő markoló;

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 30 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

30.  „zsákvég”: a vonóháló leghátsó része, amely vagy hengeres alakú, azaz teljes hosszában azonos a kerülete, vagy kúp alakú. Egy vagy több azonos szembőségű hálómezőből (hálódarabból) készül, amelyeket az oldalaiknál a vonóháló tengelye mentén összefűznek ott, ahol oldalkötél kapcsolódhat a hálóhoz. Szabályozási célból úgy kell venni, hogy a zsákvég a háló utolsó 50 hálószeme;

30.  „zsákvég”: a vonóháló leghátsó része, amely vagy hengeres alakú, azaz teljes hosszában azonos a kerülete, vagy kúp alakú. Egy vagy több, oldalaiknál összefűzött hálómezőből (hálódarabból) készül; Szabályozási célból úgy kell venni, hogy a zsákvég a háló utolsó 50 hálószeme;

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 31 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

31.  „szembőség”: bármilyen vontatott halászeszköz zsákvégének a szembősége, amelynek méretét az 517/2008/EK bizottsági rendeletben40 meghatározott eljárással összhangban kell meghatározni;

31.  „szembőség”:

 

a)   Csomózott hálók esetén: a teljes mértékben kiterjesztett hálószem két szemközti csomója közötti legnagyobb távolság;

 

b)   Csomó nélküli hálók esetén: a teljes mértékben kiterjesztett hálószemen lévő leghosszabb tengelyen a két szemközti sarok közötti legnagyobb távolság;

__________________

 

40A Bizottság 2008. június 10-i 517/2008/EK rendelete a 850/98/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a halászhálók szembőségének meghatározására és fonalvastagságának vizsgálatára irányadó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról (HL L 151., 2008.6.11., 5. o.).

 

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 32 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

32.  „négyzetes hálószem”: olyan hálószem, amelyek alakja abból ered, hogy a léhést az N-irányhoz képest 45 fokos szögben szerelték fel úgy, hogy a hálószemek oldalai egymással párhuzamosak legyenek és a vonóháló tengelyével 90 fokos szöget zárjanak be;

32.  „négyzetes hálószem”: négyoldalú hálószem, amely kétszer két, azonos névleges hosszúságú párhuzamos oldalból áll, ahol két oldal a háló hosszanti tengelyével párhuzamos, a másik két oldal pedig azzal derékszöget zár be;

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 33 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

33.  „rombusz alakú hálószem”: a léhés szokásos, rombusz alakú hálószemei;

33.  „rombusz alakú hálószem”: négy, egyforma hosszúságú oldalból áll, amelyekben a hálószem két átlója egymásra merőleges, és az egyik átló a háló hossztengelyével párhuzamos;

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 36 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

36.  „szűrőháló”: a garnélahalászatra szolgáló vonóháló teljes kerülete mentén, a merevítőrúd közelében felszerelt kúpos kialakítású eszköz, amely csúcsosra szűkül össze ott, ahol a garnélahalászatra szolgáló vonóháló alsó hálórészéhez rögzítették. A szűrőháló és a zsákvég találkozásánál egy kijárati nyílás található, amely lehetővé teszi azon fajok és egyedek menekülését, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy átférjenek a szűrőhálón; a garnélák azonban a szűrőhálón keresztül a zsákvégbe jutnak;

törölve

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 38 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

38.  „merítési idő”: a hálók első vízbeeresztésének időpontjától addig az időpontig eltelt idő, amikor a hálókat teljesen a halászhajó fedélzetére emelik;

38.  „merítési idő”: a halászeszköz első vízbeeresztésének időpontjától addig az időpontig eltelt idő, amikor azt teljesen a halászhajó fedélzetére emelik;

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 39 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

39.  „a halászeszközök állapotfigyelő érzékelői”: a vonóhálókra vagy erszényes kerítőhálókra felszerelhető olyan elektronikus távérzékelők, amelyek nyomon követik a legfontosabb teljesítményparamétereket, például a feszítőlapok közötti távolságot és a fogásmennyiséget;

39.  „a halászeszközök állapotfigyelő érzékelői”: olyan elektronikus távérzékelők, amelyeket azért szerelnek fel, hogy nyomon kövessék a legfontosabb paramétereket, például a feszítőlapok közötti távolságot és a fogásmennyiséget;

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 39 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

39a.  „súlyozott zsinór”: olyan, csalival ellátott horgokkal felszerelt zsinór, amelyre további súlyt helyeztek a süllyedés sebességének növelése érdekében, ezzel csökkentve a tengeri madaraknak való kitettség idejét;

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 40 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

40.  „akusztikus riasztóberendezés”: olyan távvezérelt eszköz, amely a tengeri emlősöket és más fajokat akusztikus jelek kibocsátásával figyelmezteti a halászeszközök jelenlétére;

40.  „akusztikus riasztóberendezés”: olyan eszköz, amely akusztikus jeleket bocsát ki, és célja, hogy a tengeri emlősöket és más fajokat elriassza a halászeszközöktől;

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 42 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

42.  „érték szerinti szelektálás”: az a gyakorlat, amelynek során a fogási korlátok hatálya alá tartozó, alacsony árú halakat a kikötőbe visszahozott halmennyiség gazdasági és monetáris értékének maximalizálása érdekében visszadobják a tengerbe, noha azokat legálisan kirakodhatták volna;

42.  „érték szerinti szelektálás”: az a gyakorlat, amelynek során a fogási korlátok hatálya alá tartozó, alacsony árú halakat a kikötőbe visszahozott halmennyiség gazdasági és monetáris értékének maximalizálása érdekében visszadobják a tengerbe, noha azokat legálisan ki kellett volna rakodni;

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 43 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

43a.  „jelentős károsodás”: a 734/2008/EK rendelet 2. cikkének c) pontjában meghatározott jelentős károsodás;

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 45 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

45a.  „teljesítménymutatók”: olyan paraméterek összessége, amelyek célja a technikai intézkedések hatékonyságának értékelése.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  bármilyen típusú lövedék;

g)  bármilyen típusú lövedék, kivéve a ketrecbe helyezett vagy halcsapdába esett kékúszójú tonhal leöléséhez használt lövedékeket, vagy a hobbihorgászat során búvár légzőkészülék nélkül, napkelte és napnyugta között használt kézi szigonyokat és szigonypuskákat;

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A vontatott halászeszközök egyetlen része sem alakítható ki úgy, hogy szembősége kisebb legyen a zsákvég szembőségénél. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a halászeszközök állapotfigyelő érzékelőinek felszerelésére használt hálókezelő eszközökre.

(1)  A vontatott halászeszközök egyetlen részének szembősége se lehet kisebb a zsákvég szembőségénél. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a halászeszközök állapotfigyelő érzékelőinek felszerelésére használt hálókezelő eszközökre vagy a tengeri fajok méret vagy faj szerinti szelektálásának javítására használt szelekciós eszközökre.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Tilos olyan zsákvéget kialakítani vagy a hálóra olyan eszközt felszerelni, amely elfedi a hálószemek nyílását vagy más módon ténylegesen csökkenti a zsákvég vagy a vontatott halászeszköz bármely részének szembőségét. Ez a rendelkezés nem zárja ki bizonyos olyan eszközök használatát, amelyek csökkentik a kopást és az elhasználódást, vagy növelik vagy csökkentik annak lehetőségét, hogy a zsákmány a vontatott halászeszköz elülső részébe szökjön.

(3)  Tilos olyan eszközt használni vagy a hajó fedélzetén szállítani, amely elfedi a hálószemek nyílását vagy más módon ténylegesen csökkenti a zsákvég vagy a vontatott halászeszköz bármely részének szembőségét. Ez a rendelkezés nem zárja ki bizonyos olyan eszközök használatát, amelyek csökkentik a kopást és az elhasználódást, vagy növelik vagy csökkentik annak lehetőségét, hogy a zsákmány a vontatott halászeszköz elülső részébe szökjön, sem a fogások szabályozását szolgáló eszközök felszerelését.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A statikus hálók használatára vonatkozó általános korlátozások

A statikus hálók és az eresztőhálók használatára vonatkozó általános korlátozások

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  germon (Thunnus alalunga),

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Tilos bármilyen fenéken rögzített kopoltyúháló, állítóháló és tükörháló telepítése olyan helyeken, ahol a tenger térkép szerinti mélysége meghaladja a 600 métert.

(5)  Tilos bármilyen fenéken rögzített kopoltyúháló, állítóháló és tükörháló telepítése olyan helyeken, ahol a tenger térkép szerinti mélysége meghaladja a 200 métert.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az (5) bekezdéstől eltérve:

 

a) a 200 és 600 méteres mélység között az V. melléklet C. részének 6. pontjában, a VI. melléklet C. részének 6. és 9. pontjában, valamint a VII. melléklet C. részének 4. pontjában meghatározott különös eltéréseket kell alkalmazni;

 

b) a fenéken rögzített kopoltyúhálók, állítóhálók és tükörhálók telepítését az 5. cikk e) pontjában meghatározott halászati övezetben engedélyezni kell olyan helyeken, ahol a tenger térkép szerinti mélysége meghaladja a 200 métert.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Tilos a 92/43/EGK irányelv IV. mellékletében felsorolt hal- és kagylófajok szándékos fogása, fedélzeten tartása, átrakása és kirakodása, kivéve, ha arra vonatkozóan – az említett irányelv 16. cikkével összhangban – eltérés engedélyezésére került sor.

törölve

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben említett fajok járulékosan kifogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől és haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.

(3)  A (2) bekezdésben említett fajok véletlenül kifogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől és haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Nem alkalmazandó a (3) bekezdés, ha a lobogó szerinti tagállam rendelkezik olyan hivatalos programmal, amely az I. melléklet példányainak begyűjtésére és tudományos vizsgálatára irányul.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény alapján az I. mellékletben szereplő listát módosítani szükséges új, védelmet igénylő fajok hozzáadásával, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 32. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján ilyen módosításokat fogadjon el.

(4)  Amennyiben a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény alapján az I. mellékletben szereplő listát módosítani szükséges új, védelmet igénylő fajok hozzáadásával, vagy azon fajok törlésével, amelyeknek a továbbiakban nem szükséges a listán szerepelniük, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 32. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján ilyen módosításokat fogadjon el.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az e cikk (4) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott célok elérésére kell irányulniuk.

(5)  Az e cikk (4) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseket a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott teljesítménymutatók értékelésének kell megelőznie.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Tengeri emlősök, tengeri madarak és tengeri hüllők járulékos fogásai

Tengeri emlősök, tengeri madarak és tengeri hüllők fogásai

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett fajok járulékosan fogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől és haladéktalanul szabadon kell engedni.

(2)  Az (1) bekezdésben említett fajok véletlenül fogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől és haladéktalanul szabadon kell engedni. a halászhajó-üzemeltetők kötelesek rögzíteni és az illetékes hatóságoknak továbbítani a járulékosan kifogott egyedekre vonatkozó információt az (EU) 2017/1004 rendeletnek1a megfelelően.

 

_______________________

 

1aAz Európai Parlament és a Tanács 2017. május 17-i (EU) 2017/1004 rendelete a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról és a 199/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 157, 2017.6.20., 1. o.).

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) és (2) bekezdés ellenére az (1) bekezdésben említett tengeri fajok járulékosan fogott egyedeinek fedélzeten tartása, átrakása vagy kirakodása megengedett, amennyiben ez a tevékenység szükséges az egyes állategyedek felépüléséhez nyújtott segítség biztosításához, és feltéve, hogy az érintett illetékes nemzeti hatóságokat teljes körűen előre tájékoztatták.

(3)  Az (1) és (2) bekezdés ellenére az (1) bekezdésben említett tengeri fajok véletlenül fogott egyedeinek fedélzeten tartása, átrakása vagy kirakodása megengedett, amennyiben ez a tevékenység szükséges az egyes állategyedek felépüléséhez nyújtott segítség biztosításához. A tengeri fajok járulékosan fogott egyedeinek fedélzeten tartása, átrakása vagy kirakodása megengedett, amennyiben az egyed elpusztult és felhasználható tudományos célokra. Az érintett illetékes nemzeti hatóságokat teljes körűen előre tájékoztatni kell.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Nem alkalmazandó az (1) és a (2) bekezdés, ha a lobogó szerinti tagállam rendelkezik olyan hivatalos programmal, amely a tengeri madarak, hüllők vagy emlősök példányainak begyűjtésére és tudományos vizsgálatára irányul.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az e cikk (4) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott célok elérésére kell irányulniuk.

(5)  Az e cikk (4) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek az e rendelet által a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott teljesítménymutatók vonatkozásában kitűzött célok elérésére kell irányulniuk.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  a tagállamok ellenőrzik az e cikk alapján a járulékos fogásainak minimalizálása érdekében elfogadott intézkedések hatékonyságát, és az elért eredményekről [az e rendelet hatálybalépését követően két évvel]-ig, majd azt követően háromévenként jelentést nyújtanak be a Bizottságnak.

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A II. mellékletben meghatározott halászeszközöket tilos alkalmazni az ugyanabban a mellékletben említett érintett területeken.

(1)  A II. mellékletben meghatározott halászeszközöket tilos alkalmazni az ugyanabban a mellékletben említett érintett területeken. A tagállamoknak megfelelő értékelést kell végrehajtani, amennyiben a halászeszközöket a 92/43/EGK irányelv szerinti különleges természetmegőrzési területen vagy a 2009/147/EK irányelv szerinti különleges természetvédelmi területeken alkalmazzák.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Tilos az érzékeny élőhelyek, valamint az érzékeny fajok szaporodó- vagy pihenőhelyeinek szándékos zavarása, károsítása vagy elpusztítása.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény szerint a II. mellékletben szereplő területlistát ajánlott módosítani, az új területek hozzáadását is beleértve, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 1380/2013/EU rendelet 11. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján ilyen módosításokat fogadjon el. A módosítások elfogadásakor a Bizottság külön hangsúlyt helyez az olyan negatív hatások mérséklésére, amelyek a halászati tevékenység más érzékeny területekre való áthelyeződéséből erednek.

(2)  Amennyiben a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény szerint a II. mellékletben szereplő területlistát ajánlott sürgősen módosítani, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 1380/2013/EU rendelet 11. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján ilyen módosításokat fogadjon el. A módosításokat tartalmazó javaslat benyújtásakor a Bizottság mellékeli a veszélyeztetett terület teljes térképét, és külön hangsúlyt helyez az olyan negatív társadalmi, gazdasági és környezeti hatások mérséklésére, amelyek a halászati tevékenység más területekre való áthelyeződéséből erednek.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben valamely tagállam felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken ilyen érzékeny élőhelyek találhatók, az adott tagállam az 1380/2013/EU rendelet 11. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően jogosult halászati tilalom hatálya alá tartozó területeket kijelölni vagy más állományvédelmi intézkedéseket hozni az adott terület védelmére. Az ilyen intézkedéseknek meg kell felelniük az 1380/2013/EU rendelet 2. cikke szerinti célkitűzéseknek, és legalább olyan szigorúaknak kell lenniük, mint az uniós jog szerinti intézkedéseknek.

(3)  Amennyiben a II. mellékletben felsorolt területek valamely tagállam felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken találhatók, az adott tagállam az 1380/2013/EU rendelet 11. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően jogosult halászati tilalom hatálya alá tartozó területeket kijelölni vagy más állományvédelmi intézkedéseket hozni az adott terület védelmére. Az ilyen intézkedéseknek meg kell felelniük az 1380/2013/EU rendelet 2. cikke szerinti célkitűzéseknek, és legalább olyan szigorúaknak kell lenniük, mint az uniós jog szerinti intézkedéseknek.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A tagállamok intézkedések hoznak az olyan területek védelmére, ahol a 734/2008/EK rendelet 2. cikkének b) pontjában meghatározott veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák találhatók vagy valószínűsíthetően találhatók a saját fennhatóságuk vagy joghatóságuk alá tartozó vizeken, és lezárják ezen területeket a fenékhalászati tevékenységet folytatók elől, kivéve, ha a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény alapján ezeknek a tevékenységeknek nincs jelentősen káros hatása a szóban forgó ökoszisztémákra. Ezeknek az intézkedéseknek összhangban kell állniuk az ENSZ Közgyűlése által elfogadott határozatokkal, különösen a 61/105. és a 64/72. számú határozattal, és legalább a 734/2008/EK rendelet értelmében a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák számára nyújtott védelemmel legalább egyenértékű védelmi szintet kell biztosítaniuk.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a tengeri fajok fiatal egyedeinek védelme az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (11) és (12) bekezdése értelmében;

a)  a tengeri fajok fiatal egyedeinek védelme az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (11) és (12) bekezdése értelmében annak érdekében, hogy a kifogott halak többsége elérje az ivarérett kort;

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a tengeri fajok fiatal egyedeinek védelme az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkének (5) és (11) bekezdése értelmében;

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14a. cikk

 

Emberi fogyasztásra szánt importált halászati termékek

 

Az uniós vizeken kívül, az 5. cikkben említett területeken, alterületeken és körzetekben fogott emberi fogyasztásra szánt importált halászati termékeknek meg kell felelniük az ezen rendelet mellékleteiben meghatározott minimális állományvédelmi referenciaméreteknek.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok olyan intézkedéseket léptetnek életbe, amelyek megkönnyítik a minimális állományvédelmi referenciaméretek alatti, az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (1) bekezdésének megfelelően kirakodott fogások tárolását, vagy gondoskodnak azok piaci elhelyezéséről. Ezek az intézkedések magukban foglalhatják a kirakodóhelyek és menedékek építését, illetve átalakítását célzó beruházások támogatását, vagy olyan beruházások ösztönzését, amelyek a halászati termékek értékének növelésére irányulnak.

A tagállamok olyan megfelelő intézkedéseket léptetnek életbe, amelyek megkönnyítik a minimális állományvédelmi referenciaméretek alatti, az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (1) bekezdésének megfelelően kirakodott fogások tárolását, vagy gondoskodnak azok piaci elhelyezéséről. Ezek az intézkedések magukban foglalják a kirakodóhelyek és menedékek építését, illetve átalakítását célzó beruházások támogatását, valamint olyan beruházások ösztönzését, amelyek a halászati termékek értékének növelésére irányulnak.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Tilos az érték szerinti szelektálás és a visszaengedés.

(1)  Tilos az érték szerinti szelektálás.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó azon fajok fogásaira, amelyek az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a kirakodási kötelezettség alól.

(2)  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a Földközi-tengeren folytatott halászati tevékenységekre, illetve azon fajok fogásaira, amelyek az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a kirakodási kötelezettség alól.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Fogási korlátok hatálya alá nem tartozó fajok

A nem kívánt fogások elkerülésére irányuló kísérleti projektek

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok kísérleti projekteket folytathatnak olyan módszerek feltárása érdekében, amelyek segítségével elkerülhető, minimalizálható és kiküszöbölhető a fogási korlátok hatálya alá nem tartozó fajok nem kívánt fogása. E kísérleti projekteknek figyelembe kell venniük az érintett tanácsadó testületek véleményét, és a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményeken kell alapulniuk.

(1)  A tagállamok kísérleti projekteket folytathatnak olyan módszerek feltárása érdekében, amelyek segítségével elkerülhetők, minimalizálhatók és kiküszöbölhetők a nem kívánt fogások. E kísérleti projekteknek figyelembe kell venniük az érintett tanácsadó testületek véleményét, és a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményeken kell alapulniuk.

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a szóban forgó kísérleti tanulmányok vagy más tudományos szakvélemények eredményei szerint a fogási korlátok hatálya alá nem tartozó fajok nem kívánt fogásai jelentősek, a tagállamok az 1380/2013/EU rendelet 19. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően technikai intézkedéseket hozhatnak e nem kívánt fogások mérséklésére. Az említett technikai intézkedések kizárólag az adott tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajókra alkalmazandók.

(2)  Amennyiben a szóban forgó kísérleti tanulmányok vagy más tudományos szakvélemények eredményei szerint a fogási korlátok hatálya alá nem tartozó fajok nem kívánt fogásai jelentősek, a tagállamok az 1380/2013/EU rendelet 19. cikkében vagy ezen rendelet 18. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően technikai intézkedéseket hoznak e nem kívánt fogások elkerülésére vagy lehető legnagyobb mértékű mérséklésére.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Amennyiben egyéb tagállamok hasonló technikai intézkedéseket kívánnak hozni, közös ajánlást lehet benyújtani a 18. cikkel összhangban.

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

17a. cikk

 

Kirakodási kötelezettségtől való eltérés

 

(1) Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkétől eltérve azok a halászhajók, amelyek önkéntesen vesznek részt a fogások és visszadobások teljes dokumentálására irányuló rendszerben, nem kötelezendők a forgalomba nem hozható fogás kirakodására, feltéve hogy azt nyilvántartásba vették és adott esetben beleszámították a kvótába.

 

(2) Az (1) bekezdésben említett teljes dokumentációs rendszernek lehetővé kell tennie a halászati tevékenységekre – ideértve a fogásokat és visszadobásokat – vonatkozó valamennyi adat nyilvántartásba vételét.

 

(3) Az (1) bekezdésben említett teljes dokumentációs rendszereket az adott tagállam a Bizottság jóváhagyásával vagy uniós jogi aktus révén hozhatja létre. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 32. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiakra vonatkozóan:

 

a) ezen teljes dokumentációs rendszerek létrehozása és jóváhagyása;

 

b) a rögzítendő adatok és rendszerekre vonatkozó előírások, megfelelően figyelembe véve ezen cikk (2) bekezdését.

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

17 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

17b. cikk

 

Dokumentáció

 

Az 1224/2009/EK rendelet 49. cikkel összhangban a tagállamok elektronikus felügyeleti intézkedéseket vezethetnek be a fogások, a visszadobások és a halászati tevékenység dokumentálására.

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

2 fejezet – 5 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5A. SZAKASZ

 

A HALÁSZHAJÓK KIIGAZÍTÁSA

 

17c. cikk

 

Tonnatartalom kiigazítása

 

Új és meglévő halászhajók esetében, a fedélzeti biztonság, a munkakörülmények és a termékhigiénia és -minőség javítása céljából, valamint az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke szerinti kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó nem kívánt fogások tárolása céljából végrehajtott tonnatartalom-növelést engedélyezni kell, feltéve hogy nem eredményezik a hajó fogáspotenciáljának növekedését. A fenti célú tartalomnövelést nem kell figyelembe venni a halászati kapacitás értékelése céljából az 1380/2013/EU rendelet II. mellékletében megállapított küszöbérték tekintetében vagy ugyanezen rendelet 23. cikkében említett belépési/kilépési rendben.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Vezérelvek

Regionális technikai intézkedések

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – g pont

g)  a XI. melléklet a legkülső régiók vonatkozásában.

g)  a XI. melléklet az Indiai-óceánon és az Atlanti-óceán nyugati részén található uniós vizek vonatkozásában.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Mindazonáltal az V–XI. melléklet B. részeiben foglalt, a szembőségre vonatkozó rendelkezéseket csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett halászatok tekintetében [ezen rendelet hatálybalépésének napjától számított 18 hónap]-ig nem fogadnak el ezen cikk (2) bekezdése szerinti olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amely ugyanerre a területre vonatkozik. Abban az esetben, ha ezen rendelet valamely mellékletének B. részét alkalmazni kell, a Bizottság a 6. cikk (1) bekezdésének 4. pontjától eltérve a megadott időpontig a 32. cikkel összhangban ezen rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el, amelyben megadja a „célzott halászat” fogalommeghatározását a B. résznek a vonatkozó halászati övezetben és az érintett halászatra való alkalmazása céljából.

 

Az ezen bekezdés második albekezdésében megadott határidő leteltéig vagy – ha az korábban következik be – az ugyanezen albekezdésben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásának időpontjáig a szembőségre a [ezen rendelet hatálybalépésének napját megelőző nap*] -án/-én alkalmazandó rendelkezéseket az érintett halászati területek tekintetében tovább kell alkalmazni.

 

________________________

 

* Ha elfogadják ezt a megközelítést, a 35–41. cikket ki kell igazítani a Tanáccsal folytatott tárgyalások során, azt követően, hogy meghatározták azokat az intézkedéseket, amelyek az itt megadott határidőig alkalmazásban maradnak.

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  Amennyiben a közös halászati politika célkitűzéseinek eléréséhez és egy régió sajátosságainak figyelembevételéhez szükséges, az ezen cikk (1) bekezdésében említett intézkedésektől eltérő technikai intézkedéseket lehet elfogadni az 1380/2013/EU rendelet 9. és 10. cikkében említett többéves terv keretében.

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően közös ajánlásokat nyújthatnak be, amelyek regionális szinten az (1) bekezdésben megállapított intézkedésektől eltérő, megfelelő technikai intézkedéseket határoznak meg.

(2)  Ha az érintett halászatok tekintetében nem készítettek többéves tervet vagy ha a vonatkozó többéves terv nem valósít meg technikai intézkedéseket vagy technikai intézkedések elfogadására vonatkozó eljárást, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezen rendelet 32. cikkével és az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkével összhangban ezen rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben regionális szinten az (1) bekezdésben megállapított intézkedésektől eltérő, megfelelő technikai intézkedéseket, különösen a regionális szinten alkalmazandó szembőségeket határoznak meg. Az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása céljából a tagállamok az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének (1) bekezdése szerint közös ajánlást nyújthatnak be [ezen rendelet hatálybalépésének napjától számított 12 hónap]-ig. A Bizottság ezeket a közös ajánlásokat haladéktalanul nyilvánosságra hozza azt követően, hogy a tagállamok azokat benyújtották és nyilvánosságra hoz minden olyan tudományos értékelést, amelyet azért végeztek el, hogy biztosítsák az 1380/2013/EU rendelet 18. cikke (5) bekezdésének való megfelelést.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az (1a) és (2) bekezdés szerint elfogadott intézkedéseknek:

 

a) ezen rendelet 3. cikkében foglalt célkitűzések megvalósítására kell irányulniuk, amelynek során különösen figyelembe kell venniük az ezen rendelet 4. cikkében meghatározott teljesítménymutatókat;

 

b) az 1380/2013/EU rendelet 3. cikkében meghatározott jó kormányzás elvein kell alapulniuk;

 

c) ösztönzést kell adniuk a környezetre mérsékelt hatást gyakorló módszereket és a szelektív halászeszközöket használó halászhajóknak, többek között halászati lehetőségek odaítélésével; valamint

 

d) egyenértékűnek kell lenniük az (1) bekezdésben említett intézkedésekkel, valamint a szembőségre vonatkozó szabályok esetében a [ezen rendelet hatálybalépésének napját megelőző nap*] -án/-én alkalmazandó rendelkezésekkel a hasznosítási kor- és méretösszetétel, valamint az érzékeny fajok és élőhelyek számára nyújtott védelem tekintetében.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A (2) bekezdésnek megfelelően ajánlott technikai intézkedéseknek a hasznosítási korösszetétel, valamint az érzékeny fajok és élőhelyek számára nyújtott védelem tekintetében legalább egyenértékűeknek kell lenniük az (1) bekezdésben említett intézkedésekkel.

(3)  Az 1380/2013/EU rendelet 18. cikke (5) bekezdésének megfelelően a tagállamok az ezen cikk (2) bekezdésében említett közös ajánlásaikat a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményre alapozzák. Ezen tudományos szakvéleménynek figyelembe kell vennie a szóban forgó intézkedések által a célfajokra és az érzékeny fajokra és élőhelyekre kifejtett hatásokat, valamint be kell mutatnia a tengeri ökoszisztéma védelmét érintő előnyöket.

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének (1), (3) és (6) bekezdésétől eltérően, a Bizottság az említett bekezdések szerinti közös ajánlás hiányában is fogadhat el ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat.

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

19. cikk

törölve

Többéves tervek keretébe illeszkedő regionális intézkedések

 

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy regionális szintű technikai intézkedéseket fogadjon el az 1380/2013/EU rendelet 9. és 10. cikkében említett többéves tervek céljainak elérése érdekében. Az ilyen intézkedéseket az e rendelet 32. cikkének és az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni.

 

(2)  Az (1) bekezdésnek megfelelően meghozott intézkedések:

 

a)  módosíthatják vagy kiegészíthetik az V–XI. mellékletben meghatározott intézkedéseket;

 

b)  egy adott terület vagy időszak vonatkozásában eltérhetnek az V–XI. mellékletben meghatározott intézkedésektől, amennyiben bizonyítható, hogy a szóban forgó intézkedések az adott terület vagy időszak tekintetében nem járnak állományvédelmi előnyökkel, vagy amennyiben az alternatív intézkedések ugyanazokat a célokat érik el.

 

(3)  A többéves tervek meghatározhatják azon technikai intézkedések körét, amelyek az (1) és (2) bekezdés alapján elfogadhatók az érintett térségre vonatkozóan.

 

(4)  Az (1) és (2) bekezdés szerint elfogadott intézkedéseknek:

 

a)  az e rendelet 3. és 4. cikkében meghatározott célkitűzések és célok elérésére kell irányulniuk;

 

b)  az 1380/2013/EU rendelet 3. cikkében meghatározott jó kormányzás elvein kell alapulniuk; valamint

 

c)  halászati lehetőségek odaítélésével ösztönzést kell adniuk a környezetre mérsékelt hatást gyakorló módszereket és a szelektív halászeszközöket használó halászhajóknak.

 

(5)  Amennyiben a tagállamok közös ajánlásokat nyújtanak be az (1) bekezdés szerinti technikai intézkedések megállapítása érdekében, tudományos bizonyítékokkal szolgálnak a szóban forgó intézkedések elfogadásának alátámasztására.

 

(6)  A Bizottság felkérheti a HTMGB-t az (5) bekezdés szerinti közös ajánlások értékelésére.

 

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amikor a tagállamok a 19. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be a méret- és fajszelektáló halászeszközök meghatározására, bizonyítékkal szolgálnak arra vonatkozóan, hogy ezek a halászeszközök az alábbi kritériumok közül legalább egyet teljesítenek:

(1)  Amikor a tagállamok a 18. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be a méret- és fajszelektáló halászeszközök meghatározására, bizonyítékkal szolgálnak arra vonatkozóan, hogy ezek a halászeszközök az alábbi kritériumok közül legalább egyet teljesítenek:

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amikor a tagállamok a 19. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be az V–VIII. és a X. melléklet C. részében, valamint a XI. melléklet B. részében felsorolt, halászati tilalom vagy korlátozás hatálya alá tartozó területek módosítása, vagy halászati tilalom vagy korlátozás hatálya alá vonandó új területek kijelölése végett, közös ajánlásaikban az ilyen területek vonatkozásában megadják:

Amikor a tagállamok a 18. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be az V–VIII. és a X. melléklet C. részében, valamint a XI. melléklet B. részében felsorolt, halászati tilalom vagy korlátozás hatálya alá tartozó területek módosítása, halászati tilalom vagy korlátozás hatálya alá vonandó új területek kijelölése vagy törlése végett, közös ajánlásaikban az ilyen területek vonatkozásában megadják:

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ha a tagállamok nem fogadnak el közös ajánlásokat, a Bizottság a 32. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény alapján halászati tilalom vagy korlátozás hatálya alá tartozó területeket jelöl ki.

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amikor a tagállamok a 19. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be az V–X. melléklet A. részében felsorolt minimális állományvédelmi referenciaméretek módosítására vagy meghatározására, tiszteletben tartják a tengeri fajok fiatal egyedei védelmének biztosítására vonatkozó célkitűzést.

(1)  Amikor a tagállamok a 18. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be az V–X. melléklet A. részében felsorolt minimális állományvédelmi referenciaméretek módosítására vagy meghatározására, tiszteletben tartják a tengeri fajok fiatal egyedei védelmének biztosítására vonatkozó célkitűzést. A közös ajánlásoknak a rendelkezésre álló legjobb tudományos eredményeken kell alapulniuk, és biológiai alapú érveket, különösen az adott faj ivarérett korban elért méretét is figyelembe kell venniük. A közös ajánlások nem veszélyeztethetik a halászati termékek kirakodására és forgalmazására vonatkozó ellenőrzési és végrehajtási szabályokat.

Módosítás     152

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amikor a tagállamok a 19. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be az azonnali hatályú halászati tilalmaknak és továbbhaladási rendelkezéseknek a fiatal egyedek, az ívó halak és a kagylók védelmében történő megállapítása érdekében, e közös ajánlásokban meghatározzák:

Amikor a tagállamok a 18. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be az azonnali hatályú halászati tilalmaknak és továbbhaladási rendelkezéseknek a fiatal egyedek, az ívó halak és a kagylók vagy érzékeny fajok védelmében történő megállapítása érdekében, e közös ajánlásokban meghatározzák:

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.   Amennyiben egyetlen tagállam hajóit érintik az azonnali hatályú halászati tilalmak vagy továbbhaladási rendelkezések, olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények alapján csökkentik az érintett hajókra kifejtett hatást.

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amikor a tagállamok a 19. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be annak érdekében, hogy egy adott tengermedence vonatkozásában engedélyt kérjenek az V. melléklet E. részében leírt innovatív halászeszközök, köztük az elektromos vonóháló használatára vagy használatának meghosszabbítására, értékelést nyújtanak be az ilyen halászeszközök célfajokra, érzékeny fajokra és érzékeny élőhelyekre gyakorolt várható hatásairól.

(1)  Amikor a tagállamok a 18. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be annak érdekében, hogy egy adott tengermedence vonatkozásában engedélyt kérjenek az V. melléklet E. részében leírt innovatív halászeszközök, köztük az elektromos vonóháló használatára vagy használatának meghosszabbítására, értékelést nyújtanak be az ilyen halászeszközök célfajokra, érzékeny fajokra és érzékeny élőhelyekre gyakorolt várható hatásairól.

 

Ennek az értékelésnek az innovatív halászeszköz próbaidőszakban történő használatán kell alapulnia, amelyet az adott tevékenységcsoporton belül működő hajók legfeljebb 5%-ára és legalább négyéves időtartamra kell korlátozni.

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az innovatív halászeszközök használata nem engedélyezhető olyan esetben, amikor az értékelések szerint használatuk negatív hatásokkal jár az érzékeny élőhelyekre és a nem célfajokra nézve.

(3)  Az innovatív halászeszközök használata csak akkor engedélyezhető kereskedelmi léptékben , ha az (1) bekezdésben említett értékelés szerint azok használata a meglévő szabályozott halászeszközökhöz és technikákhoz képest nem jár közvetlen vagy halmozott negatív hatásokkal a tengeri élőhelyekre, többek között az érzékeny élőhelyekre vagy a nem célfajokra nézve.

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – 2 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  tájékoztatást nyújthatnak a meglévő enyhítő intézkedések és nyomonkövetési intézkedések hatékonyságáról,

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  intézkedéseket határozhatnak meg a halászeszközök 13. cikkben említett élőhelyekre vagy a NATURA 2000 területeken kívül eső más érzékeny élőhelyekre gyakorolt hatásának minimalizálására,

–  intézkedéseket határozhatnak meg a halászeszközök 13. cikkben említett élőhelyekre gyakorolt hatásának minimalizálására,

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok biztosítják, hogy az említett intézkedések által közvetlenül érintett halászokkal megfelelő módon konzultáljanak.

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott kivételek;

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés szerinti intézkedéseknek a 3. cikkben megjelölt célok elérésére és különösen a fiatal egyedek, ívó halak vagy a kagylófajok csoportosulásainak védelmére kell irányulniuk.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti intézkedéseknek a 3. cikkben megjelölt célok elérésére és különösen a fiatal egyedek, ívó halak vagy a kagylófajok csoportosulásainak védelmére kell irányulniuk. Legalább olyan szigorúnak kell lenniük, mint az uniós jog szerint alkalmazandó technikai intézkedések.

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

26a. cikk

 

A fogások és visszadobások teljes dokumentálására irányuló kísérleti projektek

 

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezen rendelet 32. cikkével és az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkével összhangban ezen rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben olyan kísérleti projekteket határoz meg, amelyek az eredményalapú halászati gazdálkodás céljából a fogások és visszadobások célokon és célkitűzéseken alapuló teljes dokumentálásának rendszerét dolgozzák ki.

 

(2) Az ezen cikk (1) bekezdésében említett kísérleti projektek egy meghatározott terület tekintetében és legfeljebb egyéves időszakra eltérhetnek az V–XI. mellékletek B. részeiben foglalt intézkedésektől, amennyiben bizonyítható, hogy ezek a kísérleti projektek a 3. cikkben meghatározott célkitűzések megvalósítására és a 4. cikkben meghatározott teljesítménymutatóknak való megfelelésre irányulnak és különösen az érintett halászeszközök vagy gyakorlatok szelektivitásának javítására irányulnak, vagy más módon csökkentik azok környezeti hatását. Ez az egyéves időszak megegyező feltételek esetén további egy évvel meghosszabbítható, és az adott tevékenységcsoporton belül tagállamonként működő hajók legfeljebb 5%-ára kell korlátozni.

 

(3) Amennyiben a tagállamok közös ajánlásokat nyújtanak be az (1) bekezdés szerinti kísérleti projektek megvalósítása érdekében, tudományos bizonyítékokkal kell szolgálniuk elfogadásuk alátámasztására. A HTMGB értékeli ezeket a közös ajánlásokat és az értékelést nyilvánosságra hozza. A projekt befejezésétől számított hat hónapon belül a tagállamok jelentést tesznek a Bizottságnak, amelyben felvázolják az eredményeket, ideértve a szelektivitás és egyéb környezeti hatások terén bekövetkezett változások részletes értékelését.

 

(4) A HTMGB értékeli a (3) bekezdésben említett jelentést. Amennyiben a HTMGB arra a következtetésre jut, hogy az új halászeszköz vagy gyakorlat sikeresen megvalósítja a (2) bekezdésben megállapított célkitűzéseket, a Bizottság az EUMSZ értelmében javaslatot nyújthat be a szóban forgó halászeszköz vagy gyakorlat általános használatának engedélyezésére. A HTMGB értékelését közzé kell tenni.

 

(5) A Bizottság a 32. cikkével összhangban, ezen rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza a fogások és visszadobások teljes dokumentálása (1) bekezdésben említett rendszerének műszaki előírásait.

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

28. cikk

törölve

Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC)

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 32. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el:

 

a)   az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC) által elfogadott egyes technikai intézkedések uniós jogba való átültetése érdekében, beleértve a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák listáit, valamint a kék menyhal és a vörös álsügérek halászatához kapcsolódó, a 05:2013, 19:2014, 01:2015 és 02:2015 NEAFC-ajánlásokban meghatározott konkrét technikai intézkedéseket; valamint

 

b)   más, a NEAFC-ajánlásokat átültető jogi aktusok bizonyos nem alapvető rendelkezéseit kiegészítő vagy módosító technikai intézkedések elfogadása érdekében.

 

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendeletben megállapított technikai intézkedések nem alkalmazandók a kizárólag tudományos vizsgálatok céljából folytatott halászati műveletekre, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

(1)  Az e rendeletben megállapított technikai intézkedések nem alkalmazandók a tudományos vizsgálatok keretében folytatott halászati műveletekre, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  közvetlen emberi fogyasztástól eltérő célokra értékesítik őket.

b)  a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti halak esetében közvetlen emberi fogyasztástól eltérő célokra értékesítik őket.

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Mesterséges állománypótlás, áttelepítés

Közvetlen állománypótlás, áttelepítés

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ez a rendeletben meghatározott technikai intézkedések nem vonatkoznak a tengeri fajok kizárólag mesterséges állománypótlása vagy áttelepítése céljából végrehajtott halászati műveletekre, amennyiben e műveleteket a közvetlen gazdálkodási érdekkel bíró tagállam vagy tagállamok engedélyével és felügyelete alatt hajtják végre.

(1)  Ez a rendeletben meghatározott technikai intézkedések nem vonatkoznak a tengeri fajok kizárólag közvetlen állománypótlása vagy áttelepítése céljából végrehajtott halászati műveletekre, amennyiben e műveleteket a közvetlen gazdálkodási érdekkel bíró tagállam vagy tagállamok engedélyével és felügyelete alatt hajtják végre.

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha a mesterséges állománypótlásra vagy áttelepítésre valamely más tagállam vagy tagállamok vizein kerül sor, a Bizottságot és valamennyi érintett tagállamot az ilyen halászati műveletek végzésének tervezett megkezdése előtt legalább egy hónappal tájékoztatni kell.

(2)  Ha a közvetlen állománypótlásra vagy áttelepítésre valamely más tagállam vagy tagállamok vizein kerül sor, a Bizottságot és valamennyi érintett tagállamot az ilyen halászati műveletek végzésének tervezett megkezdése előtt legalább egy hónappal tájékoztatni kell.

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha a rendelkezésre álló tudományos szakvélemények szerint a tengeri fajok védelme érdekében azonnali intézkedésekre van szükség, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 32. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fenyegetések enyhítése érdekében. E jogi aktusok vonatkozhatnak mindenekelőtt a halászeszközök használatára vagy a halászati tevékenység végzésére vonatkozóan bizonyos területek vagy időszakok tekintetében megállapított korlátozásokra;

(1)  Ha a rendelkezésre álló tudományos szakvélemények szerint a tengeri fajok és élőhelyek védelme érdekében azonnali intézkedésekre van szükség, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 32. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fenyegetések enyhítése érdekében. E jogi aktusok vonatkozhatnak mindenekelőtt a halászeszközök használatára vagy a halászati tevékenység végzésére vonatkozóan bizonyos területek vagy időszakok tekintetében megállapított korlátozásokra, valamint bármely egyéb szükséges állományvédelmi intézkedésre;

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdésben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényessége a 32. cikk (6) bekezdésének sérelme nélkül legfeljebb hároméves időszakra terjed ki.

(3)  Az (1) bekezdésben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényessége a 32. cikk (6) bekezdésének sérelme nélkül legfeljebb kétéves időszakra terjed ki.

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság a tagállamoktól és az érintett tanácsadó testületektől kapott információk alapján, a HTMGB által készített értékelés után, 2020 végéig, majd azt követően háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról. E jelentésben értékelnie kell, hogy a regionális és az uniós szintű technikai intézkedések milyen mértékben járultak hozzá a 3. cikkben megállapított célkitűzések teljesítéséhez és a 4. cikkben meghatározott célok eléréséhez.

(1)  A Bizottság a tagállamoktól és az érintett tanácsadó testületektől kapott információk alapján, a HTMGB által készített értékelés után, [e rendelet hatálybalépése után három évvel]-ig, majd azt követően háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról. E jelentésben értékelnie kell, hogy a regionális és az uniós szintű technikai intézkedések milyen mértékben járultak hozzá a 3. cikkben említett célkitűzések teljesítéséhez a 4. cikkben meghatározott teljesítménymutatók alapján.

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben e jelentés alapján regionális szinten bizonyíték van arra, hogy a célkitűzéseket és célokat nem sikerült elérni, akkor az adott régió tagállamai az (1) bekezdés szerinti jelentés benyújtását követő hat hónapon belül olyan korrekciós intézkedéseket megállapító tervet nyújtanak be, amelyek révén az említett célkitűzések és célok teljesíthetők.

(2)  Amennyiben e jelentés alapján regionális szinten bizonyíték van arra, hogy a célkitűzéseket és célokat nem sikerült elérni, vagy a főbb halászatok esetében a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett minimális állományvédelmi méret alatti konkrét fogási szinteket túllépték, akkor az adott régió tagállamai az (1) bekezdés szerinti jelentés benyújtását követő tizenkét hónapon belül olyan korrekciós intézkedéseket megállapító tervet nyújtanak be, amelyek révén a 3. cikkben megállapított célkitűzések teljesíthetők és a tengeri fajoknak a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti egyedeit érintő fogások mennyisége a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett szintekre csökkenthetőek.

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság segíti a tagállamokat nemzeti cselekvési terv kidolgozásában, amely a 4. cikkben meghatározott követelmények megvalósítását célzó új technikai intézkedések végrehajtása során megállapított nehézségek kezelésére irányul. A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek a cselekvési terv végrehajtása érdekében.

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Ha a jelentés megállapítja, hogy valamely tagállam elmulasztotta teljesíteni ellenőrzési és adatgyűjtési kötelezettségeit, a Bizottság megszakíthatja vagy felfüggesztheti az ETHA-ból az adott tagállamnak nyújtott finanszírozást az 508/2014/EU rendelet 100. és 101. cikkével összhangban.

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 3., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16. és 25. cikket el kell hagyni;

a)  a 3., 8., 9., 10., 11. és 12. cikket, a 13. cikk (3) bekezdésének második albekezdését, valamint a 14., 15., 16. és 25. cikket el kell hagyni;

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

36. cikk

törölve

Az 1098/2007/EK rendelet módosításai

 

Az 1098/2007/EK rendelet 8. és 9. cikkét el kell hagyni.

 

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 1 bekezdés – b pont

1224/2009/EK rendelet

54 c cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a hajó nem tart a fedélzetén vagy használ egyszerre 80 mm-nél kisebb szembőségű vontatott eszközt, illetve egy vagy több erszényes kerítőhálót vagy egyéb hasonló halászeszközt; vagy

a)  a hajó nem tart a fedélzetén vagy használ egyszerre 70 mm-nél kisebb szembőségű vontatott eszközt, illetve egy vagy több erszényes kerítőhálót vagy egyéb hasonló halászeszközt; vagy

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 1 bekezdés – b pont

1224/2009/EK rendelet

54 c cikk – 2 bekezdés – b pont – 2 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

az osztályozott halakat osztályozás után azonnal lefagyasztják, és semmilyen osztályozott halat nem dobnak vissza a tengerbe; valamint

az osztályozott halakat osztályozás után lefagyasztják, és semmilyen osztályozott halat nem dobnak vissza a tengerbe; valamint

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 1 bekezdés – b pont

1224/2009/EK rendelet

54 cikk – 2 bekezdés – b pont – 3 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a berendezés úgy van beszerelve és elhelyezve a hajón, hogy biztosítsa a tengeri fajok egyedeinek azonnali lefagyasztását, és nem teszi lehetővé a tengerbe való visszadobásukat.

a berendezés úgy van beszerelve és elhelyezve a hajón, hogy biztosítsa a tengeri fajok egyedeinek lefagyasztását, és nem teszi lehetővé a tengerbe való visszadobásukat.

Módosítás    179

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 1 bekezdés – b pont

1224/2009/EK rendelet

54 c cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)   A lobogó szerinti állam illetékes hatóságának kell hitelesítenie a fagyasztóval felszerelt vonóhálós halászhajók tervrajzait, hogy így garantálják az alkalmazandó szabályoknak való megfelelésüket.

Módosítás    180

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

38. cikk

törölve

Az 1343/2011/EU rendelet módosítása

 

Az 1343/2011/EU rendelet 26. cikke a következőképpen módosul:

 

(1)  A cikk a következő ponttal egészül ki:

 

„h)  a 4., 10., 12., 15., 15a., 16., 16b., 16c., 16d., 16f., 16g., 16h., 16i., 16j. és 16k. cikk szerinti technikai intézkedések.” ”

 

(2)  A cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„A Bizottság arra is felhatalmazást kap, hogy a 27. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal átültessen az uniós jogba más, a GFCM által elfogadott és az Unióra nézve kötelezővé váló technikai intézkedéseket, valamint hogy kiegészítse vagy módosítsa a GFCM technikai intézkedésekről szóló ajánlásait átültető jogi aktusok bizonyos nem alapvető rendelkezéseit. ”

 

Módosítás    181

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 894/97/EK, a 850/98/EK, a 2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK rendelet hatályát veszti.

A 894/97/EK, a 850/98/EK, a 2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK rendelet, valamint a 494/2002/EK bizottsági rendelet1a hatályát veszti.

 

____________________________

 

1a A Bizottság 2002. március 19-i 494/2002/EK rendelete az ICES III., IV., V., VI. és VII. alterület és az ICES VIIIa., b., d., e. körzet szürketőkehal-állományának helyreállítására vonatkozó kiegészítő technikai intézkedések megállapításáról (HL L 77., 2002.3.20., 8. o.).

Módosítás    182

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – n a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

na) hegyesorrú maréna (Coregonus oxyrinchus) az ICES IVb alterület uniós vizein;

Módosítás    183

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – n b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

nb) adriai tokhal (Acipenser naccarii) és a közönséges tokhal (Acipenser sturio) az uniós vizeken;

Módosítás    184

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

o)  ikrás nőstény languszta (Palinuridae spp.) és ikrás nőstény homár (Homarus gammarus) valamennyi uniós vízterületen, kivéve közvetlen állománypótlás vagy áttelepítés céljából;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    185

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

p)  datolyakagyló (Lithophaga lithophaga) és közönséges fúrókagyló (Pholas dactylus) a Földközi-tenger uniós vízterületein.

p)  datolyakagyló (Lithophaga lithophaga), nagy sonkakagyló (Pinna nobilis) és közönséges fúrókagyló (Pholas dactylus) a Földközi-tenger uniós vízterületein;

Módosítás    186

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – p a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

pa) díszsün (Centrostephanus longispinus).

Módosítás    187

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a.  A nagy tengeripókot az 5a. ábra szerinti módon a páncél teljes hosszában a páncél szélétől a csőszájak között a páncél túlsó végéig vezető középvonal mentén kell mérni.

Módosítás    188

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 5 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5b.  A nagy tarisznyarák méretét az 5b. ábra szerint, a páncél legszélesebb pontján, a páncél elülső-hátulsó középvonalára merőlegesen kell megmérni.

Módosítás    189

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 5 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5c.  A közönséges kürtcsiga méretét a 5c. ábra szerint a csigaház hossza mentén kell meghatározni.

Módosítás    190

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 5 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5d.  A kardhal méretét az 5d. ábra szerint teljes hosszában, a farokúszó villájától az alsó állkapocs csúcsáig kell meghatározni.

Módosítás    191

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 5 a ábra (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. ábra: nagy tengeri pók (Maia squinada)

 

 

Módosítás    192

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 5 b ábra (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5b. ábra: nagy tarisznyarák (Cancer pagarus)

 

 

Módosítás    193

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 5 c ábra (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5c. ábra: kürtcsiga (Buccinum spp)

 

 

Módosítás    194

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 5 d ábra (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5d. ábra: kardhal (Xiphias gladius)

 

 

Módosítás    195

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – A rész – 1 táblázat – 14 sor

Makrélák (Scomber spp.)

20 cm

Módosítás

 

Makrélák (Scomber spp.)

30 cm1a

 

__________________

 

1a  A szardíniára, szardellára, heringre, fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó minimális állományvédelmi referenciaméreteket az egyes fajok fedélzeten tartott teljes fogása élőtömegének 10%-áig nem kell alkalmazni.

 

A szokásos méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlyának arányában, osztályozás után vagy partra rakodáskor kell kiszámítani.

 

Ezt a százalékos arányt egy vagy több reprezentatív minta alapján kell kiszámítani. A 10%-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

Módosítás    196

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – A rész – 1 táblázat – 15 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Hering (Clupea harengus)

20 cm

Módosítás

 

Hering (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1aA szardíniára, szardellára, heringre, fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó minimális állományvédelmi referenciaméreteket az egyes fajok fedélzeten tartott teljes fogása élőtömegének 10%-áig nem kell alkalmazni.

 

A szokásos méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlyának arányában, osztályozás után vagy partra rakodáskor kell kiszámítani.

 

Ezt a százalékos arányt egy vagy több reprezentatív minta alapján kell kiszámítani. A 10%-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

Módosítás    197

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – A rész – 1 táblázat – 16 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Fattyúmakrélák (Trachurus spp.)

15 cm

Módosítás

Fattyúmakrélák (Trachurus spp.)

15 cm 1a

 

__________________

 

1aA szardíniára, szardellára, heringre, fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó minimális állományvédelmi referenciaméreteket az egyes fajok fedélzeten tartott teljes fogása élőtömegének 10%-áig nem kell alkalmazni.

 

A szokásos méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlyának arányában, osztályozás után vagy partra rakodáskor kell kiszámítani.

 

Ezt a százalékos arányt egy vagy több reprezentatív minta alapján kell kiszámítani. A 10%-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

Módosítás    198

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – A rész – 1 táblázat – 17 sor

Szardella (Engraulis encrasicolus)

12 cm vagy kilogrammonként 90 egyed

Módosítás

Szardella (Engraulis encrasicolus)

12 cm vagy kilogrammonként 90 egyed1a

 

__________________

 

1a  A szardíniára, szardellára, heringre, fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó minimális állományvédelmi referenciaméreteket az egyes fajok fedélzeten tartott teljes fogása élőtömegének 10%-áig nem kell alkalmazni.

 

A szokásos méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlyának arányában, osztályozás után vagy partra rakodáskor kell kiszámítani.

 

Ezt a százalékos arányt egy vagy több reprezentatív minta alapján kell kiszámítani. A 10%-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

Módosítás    199

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – A rész – 1 táblázat – 19 sor

Szardínia (Sardina pilchardus)

11 cm

Módosítás

Szardínia (Sardina pilchardus)

11 cm1a

 

__________________

 

1a  A szardíniára, szardellára, heringre, fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó minimális állományvédelmi referenciaméreteket az egyes fajok fedélzeten tartott teljes fogása élőtömegének 10%-áig nem kell alkalmazni.

 

A szokásos méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlyának arányában, osztályozás után vagy partra rakodáskor kell kiszámítani.

 

Ezt a százalékos arányt egy vagy több reprezentatív minta alapján kell kiszámítani. A 10%-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

Módosítás    200

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – A rész – 1 táblázat – 20 sor

Homár (Homarus gammarus)

87 mm

Módosítás

Homár (Homarus gammarus)

87 mm (páncélhossz)

Módosítás    201

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – A rész – 1 táblázat – 34 sor

Languszták (Palinurus spp.)

95 mm

Módosítás

Languszták (Palinurus spp.)

95 mm (páncélhossz)

Módosítás    202

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – A rész – 2 táblázat – 13 sor

Norvég homár (Nephrops norvegicus)

Teljes hossz: 105 mm

 

Páncélhossz: 32mm

Módosítás

Norvég homár (Nephrops norvegicus)

Teljes hossz: 105 mm

 

Páncélhossz: 32mm

 

Norvéghomár-farok: 59 mm

Módosítás    203

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – A rész – 2 táblázat – 14 sor

Makrélák (Scomber spp.)

20 cm

Módosítás

Makrélák (Scomber spp.)

20 cm 1a

 

__________________

 

1a A szardíniára, szardellára, heringre, fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó minimális állományvédelmi referenciaméreteket az egyes fajok fedélzeten tartott teljes fogása élőtömegének 10%-áig nem kell alkalmazni.

 

A szokásos méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlyának arányában, osztályozás után vagy partra rakodáskor kell kiszámítani.

 

Ezt a százalékos arányt egy vagy több reprezentatív minta alapján kell kiszámítani. A 10%-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

Módosítás    204

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – A rész – 2 táblázat – 15 sor

Hering (Clupea harengus)

18 cm

Módosítás

Hering (Clupea harengus)

18 cm1a

 

__________________

 

1a A szardíniára, szardellára, heringre, fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó minimális állományvédelmi referenciaméreteket az egyes fajok fedélzeten tartott teljes fogása élőtömegének 10%-áig nem kell alkalmazni.

 

A szokásos méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlyának arányában, osztályozás után vagy partra rakodáskor kell kiszámítani.

 

Ezt a százalékos arányt egy vagy több reprezentatív minta alapján kell kiszámítani. A 10%-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

Módosítás    205

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – A rész – 2 táblázat – 16 sor

Fattyúmakrélák (Trachurus spp.)

15 cm

Módosítás

Fattyúmakrélák (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1a A szardíniára, szardellára, heringre, fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó minimális állományvédelmi referenciaméreteket az egyes fajok fedélzeten tartott teljes fogása élőtömegének 10%-áig nem kell alkalmazni.

 

A szokásos méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlyának arányában, osztályozás után vagy partra rakodáskor kell kiszámítani.

 

Ezt a százalékos arányt egy vagy több reprezentatív minta alapján kell kiszámítani. A 10%-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

Módosítás    206

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 2 b sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

 

 

Módosítás

Legalább 90 mm

A Skagerrak és a Kattegat

A halászeszközre egy legalább 270 mm szembőségű (rombusz alakú hálószemek esetén) vagy 140 mm1a szembőségű (négyzet alakú hálószemek esetén) hálómezőt kell felszerelni.

 

 

__________________

 

 

1a Kattegat alkörzetben a halászeszközre egy 120 mm szembőségű, négyzetes hálószemekből álló hálómezőt kell felszerelni (a vonóhálós halászatban október 1. és december 31. között, valamint a kerítőhálós halászatban augusztus 1. és október 31. között).

Módosítás    207

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 4 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 80 mm

ICES IVb körzet az é. sz. 54° 30’-től délre és ICES IVc körzet

Nyelvhalra irányuló célzott halászat merevítőrudas vonóhálóval vagy elektromos vonóhálóval. A háló elülső részének felső felébe egy legalább 180 mm szembőségű hálómezőt kell illeszteni.

Módosítás

Legalább 80 mm1a

ICES IVb körzet és ICES IVc körzet

Nyelvhalra irányuló célzott halászat (a fogások 15%-a) merevítőrudas vonóhálóval. A háló elülső részének felső felébe egy legalább 180 mm szembőségű hálómezőt kell illeszteni.

 

 

A vékonybajszú tőkehalra, a makrélára és a fogási korlátok hatálya alá nem tartozó fajokra irányuló célzott halászat (vegyes fogások 55%-a). A halászeszközre egy legalább 100 mm szembőségű, négyzetes szemekből álló hálómezőt kell felszerelni.

__________________

 

 

1a A halászhajóknak tilos 32 és 99 mm közötti szembőségű merevítőrudas vonóhálót használniuk a következő pontokat összekötő vonaltól északra: az Egyesült Királyság keleti partvonalán az é. sz. 55°-on lévő pont, onnan keletre az é. sz. 55°, k. h. 5°, onnan északra az é. sz. 56°, és onnan keletre Dánia nyugati partvonalán az é. sz. 56°-on lévő pont. Tilos 32 és 119 mm szembőségű merevítőrudas vonóhálót használni az ICES IIa körzetben és az ICES IV alterületnek az é. sz. 56° 00′-től északra eső részén.

 

 

Módosítás    208

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 4 b sor (új)

 

 

Módosítás

Legalább 40mm

Egész terület

Tintahal célzott halászata (a fogások 85%-a) (Lolignidae, Ommastrephidae).

Módosítás    209

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 6 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 16mm

Egész terület

Kisméretű nyílt vízi fajok célzott halászata.

 

 

A norvég tőkehal célzott halászata. A norvég tőkehal halászatában használt halászeszközökre egy legfeljebb 22 mm rácsrúdtávolságú szelektáló rácsot kell felszerelni.

 

 

A Crangon crangon célzott halászata.A halászeszközre szelektáló rácsot, szűrőhálót vagy egy azzal egyenértékű szelektáló eszközt kell felszerelni.

Módosítás

Legalább 16mm

Egész terület

Kisméretű nyílt vízi fajok célzott halászata (a fogások 80%-a).

 

 

A norvég tőkehal célzott halászata (a fogások 50%-a). A norvég tőkehal halászatában használt halászeszközökre egy legfeljebb 35 mm rácsrúdtávolságú szelektáló rácsot kell felszerelni.

 

 

Közönséges homoki garnéla és rózsás garnéla célzott halászata (a fogások 90%-a). A halászeszközre a nemzeti szabályozásnak megfelelően szelektáló hálót vagy szelektáló rácsot kell felszerelni.

Módosítás    210

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – B rész – 2 bekezdés – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A statikus hálók szembőségének alapméretei

(2)  A statikus hálók és az eresztőhálók szembőségének alapméretei

Módosítás    211

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – B rész – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A statikus hálók szembősége tekintetében az Északi-tengeren és a Skagerrakban/Kattegatban a következő méretek alkalmalmazandók:

A statikus hálók és az eresztőhálók szembősége tekintetében az Északi-tengeren és a Skagerrakban/Kattegatban a következő méretek alkalmazandók:

Módosítás    212

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – C rész – 1 bekezdés – 1.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.1  Homoki angolnára tilos bármilyen, 80 mm-nél kisebb szembőségű zsákvéggel rendelkező vontatott halászeszközzel vagy bármilyen, 100 mm-nél kisebb szembőségű statikus hálóval halászni az Anglia és Skócia keleti partvonala által és a WGS84 koordinátarendszerben megadott alábbi pontokat sorrendben loxodromákkal összekötő vonallal határolt földrajzi területen:

1.1  Homoki angolnára tilos bármilyen, 32 mm-nél kisebb szembőségű zsákvéggel rendelkező vontatott halászeszközzel halászni az Anglia és Skócia keleti partvonala által és a WGS84 koordinátarendszerben megadott alábbi pontokat sorrendben loxodromákkal összekötő vonallal határolt földrajzi területen:

Módosítás    213

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – C rész – 2 bekezdés – 2.2 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  fenékvonóhálót vagy dán kerítőhálót használó hajók, amelyek motorteljesítménye nem haladja meg 221 kW-ot,

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    214

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – C rész – 2 bekezdés – 2.2 pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  páros fenékvonóhálóval párban halászó hajók, amelyek együttes motorteljesítménye semmikor nem haladja meg a 221 kW-ot,

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    215

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – C rész – 2 bekezdés – 2.2 pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  a 221 kW-nál nagyobb motorteljesítményű hajók használhatnak fenékvonóhálót vagy dán kerítőhálót, azok a párban halászó hajók pedig, amelyek együttes motorteljesítménye meghaladja a 221 kW-ot, használhatnak páros fenékvonóhálót azzal a feltétellel, hogy nem halásznak célzottan sima lepényhalra és nyelvhalra, és tiszteletben tartják a szembőségre vonatkozóan az e melléklet B. részében előírt szabályokat.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    216

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – C rész – 6 bekezdés – 6.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.2  A 2347/2002/EK rendelet1 I. mellékletében felsorolt mélytengeri cápákra tilos célzottan halászni a térkép szerinti 600 méternél kisebb mélységben. A mélytengeri cápák véletlenül kifogott egyedeit a fedélzeten kell tartani. Az ilyen fogásokat ki kell rakodni és bele kell számítani a kvótába. Amennyiben a mélytengeri cápák tagállami hajók általi véletlen fogásai meghaladják a 10 tonnát, a szóban forgó hajók többé nem vehetik igénybe a 6.1. pont szerinti eltérést.

6.2  A (EU) 2016/2336 európai parlamenti és tanácsi rendelet1 I. mellékletében felsorolt mélytengeri cápákra tilos célzottan halászni a térkép szerinti 600 méternél kisebb mélységben. A mélytengeri cápák véletlenül kifogott egyedeit – amelyek halászatát az uniós jog egyértelműen tiltja – a lehető leghamarabb vissza kell engedni a tengerbe. A fogási korlátok hatálya alá tartozó mélytengeri cápafajok kifogott egyedeit a fedélzeten kell tartani. Az ilyen fogásokat ki kell rakodni és bele kell számítani a kvótába. Amennyiben valamely tagállam nem rendelkezik elegendő kvótával, a Bizottság alkalmazhatja az 1224/2009/EK rendelet 105. cikkének (5) bekezdését. Amennyiben a mélytengeri cápák tagállami hajók általi véletlen fogásai meghaladják a 10 tonnát, a szóban forgó hajók többé nem vehetik igénybe a 6.1. pont szerinti eltérést.

__________________

__________________

1 A Tanács 2002. december 16-i 2347/2002/EK rendelete a mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról (HL L 351., 2002.12.28., 6. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2336 rendelete (2016. december 14.) a mélytengeri állományoknak az Atlanti-óceán északkeleti részén történő halászatára vonatkozó egyedi feltételek és az Atlanti-óceán északkeleti részének nemzetközi vizein folytatott halászatra vonatkozó rendelkezések megállapításáról, valamint a 2347/2002/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2016.12.23., 1. o.).

Módosítás    217

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – E pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2) Elektromos áram felhasználásával folytatott halászat csak akkor engedélyezhető, ha:

 

– az egyes merevítőrudas zsákhálók által felhasználható, kilowattban kifejezett elektromos áram maximális értéke legfeljebb a merevítőrúd méterben megadott hosszának 1,25-szöröse;

 

– az elektródák közötti tényleges feszültség legfeljebb 15 V;

 

– a hajó olyan számítógép-vezérlésű kezelőrendszerrel van felszerelve, amely legalább az utolsó 100 hálókivetés tekintetében rögzíti a merevítőrudanként felhasznált elektromos teljesítmény maximális értékét és az elektródák közötti tényleges feszültséget, és a számítógép-vezérlésű kezelőrendszerhez illetéktelen személy nem férhet hozzá;

 

– az alín előtt nem használnak ijesztőláncot.

Módosítás    218

Rendeletre irányuló javaslat

VI melléklet – A rész – 2 táblázat – 15 sor

Hering (Clupea harengus)

20 cm

Módosítás

Hering (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a A szardíniára, szardellára, heringre, fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó minimális állományvédelmi referenciaméreteket az egyes fajok fedélzeten tartott teljes fogása élőtömegének 10 %-áig nem kell alkalmazni.

 

A szokásos méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlyának arányában, osztályozás után vagy partra rakodáskor kell kiszámítani.

 

Ezt a százalékos arányt egy vagy több reprezentatív minta alapján kell kiszámítani. A 10%-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

Módosítás    219

Rendeletre irányuló javaslat

VI melléklet – A rész – táblázat – 16 sor

Fattyúmakrélák (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3 Az ICES VIId, VIIe és VIIf körzet kivételével az ICES V, VI (az é. sz. 56°-tól délre) és VII alterület uniós vizei tekintetében alkalmazandó minimális állományvédelmi referenciaméret 130 mm.

Módosítás

Fattyúmakrélák (Trachurus spp.)

15 cm3, 3a

 

__________________

 

3 Az ICES VIId, VIIe és VIIf körzet kivételével az ICES V, VI (az é. sz. 56°-tól délre) és VII alterület uniós vizei tekintetében alkalmazandó minimális állományvédelmi referenciaméret 130 mm.

 

3a A szardíniára, szardellára, heringre, fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó minimális állományvédelmi referenciaméreteket az egyes fajok fedélzeten tartott teljes fogása élőtömegének 10%-áig nem kell alkalmazni.

 

A szokásos méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlyának arányában, osztályozás után vagy partra rakodáskor kell kiszámítani.

 

Ezt a százalékos arányt egy vagy több reprezentatív minta alapján kell kiszámítani. A 10%-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

Módosítás    220

Rendeletre irányuló javaslat

VI melléklet – A rész – táblázat – 17 sor

Szardella (Engraulis encrasicolus)

12 cm vagy kilogrammonként 90 egyed

Módosítás

Szardella (Engraulis encrasicolus)

12 cm vagy kilogrammonként 90 egyed1a

 

__________________

 

1a A szardíniára, szardellára, heringre, fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó minimális állományvédelmi referenciaméreteket az egyes fajok fedélzeten tartott teljes fogása élőtömegének 10 %-áig nem kell alkalmazni.

 

A szokásos méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlyának arányában, osztályozás után vagy partra rakodáskor kell kiszámítani.

 

Ezt a százalékos arányt egy vagy több reprezentatív minta alapján kell kiszámítani. A 10%-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

Módosítás    221

Rendeletre irányuló javaslat

VI melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 2 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 120 mm

Egész terület

Nincs

Módosítás

Legalább 100 mm1a

Egész terület

Nincs

__________________

 

 

1a Ezen rendelet hatálybalépését követő kétéves időszak után bevezetendő. Az ICES VIId és VIIe körzet vonatkozásában legalább 100 mm-es szembőség alkalmazandó.

 

 

Módosítás    222

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 6 a sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

 

 

Módosítás

16 mm-nél kisebb

Egész terület

Homoki angolna célzott halászata (a fogások 90%-a)

Módosítás    223

Rendeletre irányuló javaslat

VI melléklet – B rész – 2 bekezdés – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A statikus hálók szembőségének alapméretei

(2)  A statikus hálók és az eresztőhálók szembőségének alapméretei

Módosítás    224

Rendeletre irányuló javaslat

VI melléklet – B rész – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A statikus hálók szembősége tekintetében az északnyugati vizeken a következő méretek alkalmazandók:

A statikus hálók és az eresztőhálók szembősége tekintetében az északnyugati vizeken a következő méretek alkalmazandók:

Módosítás    225

Rendeletre irányuló javaslat

VI melléklet – B rész – 2 bekezdés – táblázat – 2 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 120 mm1

Egész terület

Nincs

Módosítás

Legalább 120 mm1

Egész terület

Nincs

__________________

 

 

1 Az ördöghal (a fogások 30%-a) célzott halászatához legalább 220 mm szembőségű halászeszközt kell használni. A sávos tőkehal és a szürke tőkehal célzott halászata során legalább 110 mm szembőségű halászeszközt kell használni (a fogások 50%-a) az ICES VIId és VIIe körzetben.

 

 

Módosítás    226

Rendeletre irányuló javaslat

VI melléklet – B rész – táblázat – 4 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 50 mm

Egész terület

Kisméretű nyílt vízi fajok célzott halászata.

Módosítás

Legalább 50 mm

Egész terület

Kisméretű nyílt vízi fajok célzott halászata (a fogások 80%-a).

 

 

Tengeri márnák célzott halászata (a fogások 50%-a).

Módosítás    227

Rendeletre irányuló javaslat

VI melléklet – C rész – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Évente január 1-jétől március 31-ig és október 1-jétől december 31-ig tilos vontatott halászeszközzel vagy statikus hálóval halászati tevékenységet folytatni a WGS84 koordinátarendszerben megadott alábbi pontokat loxodromákkal sorrendben összekötő vonallal határolt területen:

Évente január 1-jétől március 31-ig és október 1-jétől december 31-ig tilos tengerfenéken vontatott halászeszközzel vagy statikus fenékhálóval halászati tevékenységet folytatni a WGS84 koordinátarendszerben megadott alábbi pontokat loxodromákkal sorrendben összekötő vonallal határolt területen:

Módosítás    228

Rendeletre irányuló javaslat

VI melléklet – C rész – 3 bekezdés – 3.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.2.  Az 1. ponttól eltérve az ott említett területen és időszakban engedélyezett a fenékvonóhálók használata, feltéve, hogy az ilyen vonóhálókat felszerelték a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) által értékelt szelektáló eszközökkel. Ha a közönséges tőkehalnak a 3.1. pont szerinti területen tevékenységet folytató tagállami hajók által ejtett járulékos fogásai meghaladják a 10 tonnát, akkor e hajók nem halászhatnak többet azon a területen.

3.2.  Az 1. ponttól eltérve az ott említett területen és időszakban engedélyezett a fenékvonóhálók használata, feltéve, hogy az ilyen vonóhálókat felszerelték a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) által értékelt szelektáló eszközökkel.

Módosítás    229

Rendeletre irányuló javaslat

VI melléklet – C rész – 9 bekezdés – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9.  Statikus hálók használata az ICES Vb, VIa, VIIb, VIIc, VIIj és VIIk körzetben

9.  Statikus hálók használata az ICES Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIh, VIIj és VIIk körzetben

Módosítás    230

Rendeletre irányuló javaslat

VI melléklet – C rész – 9 bekezdés – 9.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9.2.  A 2347/2002/EK rendelet I. mellékletében felsorolt mélytengeri cápákra tilos célzottan halászni a térkép szerinti 600 méternél kisebb mélységben. A mélytengeri cápák véletlenül kifogott egyedeit a fedélzeten kell tartani. Az ilyen fogásokat ki kell rakodni és bele kell számítani a kvótába. Amennyiben a mélytengeri cápák tagállami hajók általi véletlen fogásai meghaladják a 10 tonnát, a szóban forgó hajók többé nem vehetik igénybe az 9.1. pont szerinti eltérést.

9.2.  Az (EU) 2016/2336 rendelet I. mellékletében felsorolt mélytengeri cápákra tilos célzottan halászni a térkép szerinti 600 méternél kisebb mélységben. A mélytengeri cápák véletlenül kifogott egyedeit– amelyek halászatát az uniós jog egyértelműen tiltja – a lehető leghamarabb vissza kell engedni a tengerbe. A fogási korlátok hatálya alá tartozó mélytengeri cápafajok kifogott egyedeit a fedélzeten kell tartani. Az ilyen fogásokat ki kell rakodni és bele kell számítani a kvótába. Amennyiben valamely tagállam nem rendelkezik elegendő kvótával, a Bizottság alkalmazhatja az 1224/2009/EK rendelet 105. cikkének (5) bekezdését. Amennyiben a mélytengeri cápák tagállami hajók általi véletlen fogásai meghaladják a 10 tonnát, a szóban forgó hajók többé nem vehetik igénybe a 9.1. pont szerinti eltérést.

Módosítás    231

Rendeletre irányuló javaslat

VI melléklet – A rész – táblázat – 15 sor

Hering (Clupea harengus)

20 cm

Módosítás

Hering (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1aA szardíniára, szardellára, heringre, fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó minimális állományvédelmi referenciaméreteket az egyes fajok fedélzeten tartott teljes fogása élőtömegének 10%-áig nem kell alkalmazni.

 

A szokásos méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlyának arányában, osztályozás után vagy partra rakodáskor kell kiszámítani.

 

Ezt a százalékos arányt egy vagy több reprezentatív minta alapján kell kiszámítani. A 10%-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

Módosítás    232

Rendeletre irányuló javaslat

VI melléklet – A rész – táblázat – 18 sor

Farkassügér (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Módosítás

Farkassügér (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Módosítás    233

Rendeletre irányuló javaslat

VI melléklet – A rész – táblázat – 23 sor

Csíkos fésűkagylók (Chlamys spp.)

40 mm

Módosítás

Csíkos fésűkagylók (Chlamys spp., Mimachlamys spp.)

40 mm

Módosítás    234

Rendeletre irányuló javaslat

VII melléklet – A rész – táblázat – 26 sor

Japán (Manilla) kagyló (Venerupis philippinarum)

35 mm

Módosítás

Japán (Manilla) kagyló (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Módosítás    235

Rendeletre irányuló javaslat

VII melléklet – A rész – táblázat – 34 sor

Polip (Octopus vulgaris)

750 gramm

Módosítás

Polip (Octopus vulgaris)

1000 gramm

Módosítás    236

Rendeletre irányuló javaslat

VII melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 6 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 55 mm

ICES IXa körzet a ny. h. 7°23’48”-től keletre

Rákok célzott halászata.

Módosítás

Legalább 55 mm

ICES IXa körzet

Rákok célzott halászata (a fogások 30%-a).

Módosítás    237

Rendeletre irányuló javaslat

VII melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 7 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 16mm

Egész terület

Kisméretű nyílt vízi fajok célzott halászata.

Módosítás

Legalább 16mm

Egész terület

Kisméretű nyílt vízi fajok célzott halászata (a fogások 90%-a).

 

 

Garnélarák (a fogások 30%-a) (Palaemon serratus, Crangron crangon) és a tarisznyarák (Polybius henslowi) célzott halászata.

Módosítás    238

Rendeletre irányuló javaslat

VII melléklet – B rész – 2 bekezdés – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  A statikus hálók szembőségének alapméretei

2.  A statikus hálók és az eresztőhálók szembőségének alapméretei

Módosítás    239

Rendeletre irányuló javaslat

VII melléklet – B rész – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A statikus hálók szembősége tekintetében az délnyugati vizeken a következő méretek alkalmazandók:

A statikus hálók és az eresztőhálók szembősége tekintetében az délnyugati vizeken a következő méretek alkalmazandók:

Módosítás    240

Rendeletre irányuló javaslat

VII melléklet – B rész – 2 bekezdés – táblázat – 2 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 100 mm

Egész terület

Nincs

Módosítás

Legalább 100 mm1a

Egész terület

Nincs

__________________

 

 

A szürke tőkehal és a nyelvhal (a fogások 20%-a) célzott halászatához az ICES VIIIc és IX körzetben legalább 80 mm szembőségű halászeszközt kell használni. Az ördöghal (a fogások 30%-a) célzott halászatához legalább 220 mm szembőségű halászeszközt kell használni.

 

 

Módosítás    241

Rendeletre irányuló javaslat

VII melléklet – B rész – 2 bekezdés – táblázat – 4 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 50 mm

Egész terület

Kisméretű nyílt vízi fajok célzott halászata.

Módosítás

Legalább 50 mm

Egész terület

Kisméretű nyílt vízi fajok célzott halászata (a fogások 80%-a)1a.

 

 

__________________

 

 

1a. A szardínia esetében 40 mm-nél kisebb szembőségű halászeszköz is használható.

Módosítás    242

Rendeletre irányuló javaslat

VII melléklet – C rész – 4 bekezdés – 4.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.2.  A 2347/2002/EK rendelet I. mellékletében felsorolt mélytengeri cápákra tilos célzottan halászni a térkép szerinti 600 méternél kisebb mélységben. A mélytengeri cápák véletlenül kifogott egyedeit a fedélzeten kell tartani. Az ilyen fogásokat ki kell rakodni és bele kell számítani a kvótába. Amennyiben a mélytengeri cápák tagállami hajók általi véletlen fogásai meghaladják a 10 tonnát, a szóban forgó hajók többé nem vehetik igénybe az 1. pont szerinti eltérést.

4.2.  Az (EU) 2016/2336 rendelet I. mellékletében felsorolt mélytengeri cápák célzott halászata a térkép szerinti 600 méternél kisebb mélységben. A mélytengeri cápák véletlenül kifogott egyedeit – amelyek halászatát az uniós jog egyértelműen tiltja – a lehető leghamarabb vissza kell engedni a tengerbe. A fogási korlátok hatálya alá tartozó mélytengeri cápafajok kifogott egyedeit a fedélzeten kell tartani. Az ilyen fogásokat ki kell rakodni és bele kell számítani a kvótába. Amennyiben valamely tagállam nem rendelkezik elegendő kvótával, a Bizottság alkalmazhatja az 1224/2009/EK rendelet 105. cikkének (5) bekezdését. Amennyiben a mélytengeri cápák tagállami hajók általi véletlen fogásai meghaladják a 10 tonnát, a szóban forgó hajók többé nem vehetik igénybe az 1. pont szerinti eltérést.

Módosítás    243

Rendeletre irányuló javaslat

VII melléklet – C rész – 4 bekezdés – 4.2a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4.2a.  A Bizottság, a HTMGB-vel folytatott konzultációt követően, határozhat úgy, hogy az ICES VIII, IX és X övezetekben bizonyos halászati tevékenységeket kizár a 4.1. pont hatálya alól, amennyiben a tagállamok által nyújtott információk, vagy a regionalizációt alkalmazó egyedi irányítás – amely magában foglalhatja többek között a területen működő hajók számának csökkentését, a halászati hónapok számának csökkentését –, vagy többéves tervek révén bizonyítható, hogy a szóban forgó halászati tevékenységek igen alacsony járulékos cápafogással vagy -visszadobással járnak.

Módosítás    244

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 3 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 105 mm

Egész terület

A halászeszközre egy 110 mm szembőségű hálószemekből álló, Bacoma típusú szelektálóablakot kell felszerelni.

Módosítás

Legalább 105 mm

Egész terület

A halászeszközre egy 120 mm szembőségű hálószemekből álló, Bacoma típusú szelektálóablakot kell felszerelni.1a

 

 

__________________

 

 

1a. Merevítőrudas vonóháló használata tilos.

Módosítás    245

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 3 b sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

 

 

Módosítás

Legalább 32 mm

22–27. alkörzet

Hering, makréla, fattyúmakréla és kék puhatőkehal célzott halászata (a fogások 80%-a).

Módosítás    246

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 4 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 105 mm

Egész terület

Kisméretű nyílt vízi fajok célzott halászata.

Módosítás

Legalább 16 mm

28-32. alkörzet

Kisméretű nyílt vízi fajok célzott halászata (a fogások 80%-a).

Módosítás    247

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – B rész – 2 bekezdés – táblázat – 2 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 157 mm

Egész terület

A lazac célzott halászata.

Módosítás

törölve

 

 

Módosítás    248

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – B rész – 2 bekezdés – táblázat – 3 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 110 mm

Egész terület

A közönséges tőkehal és a lepényhal-alakúak célzott halászata.

Módosítás

Legalább 110 mm

Egész terület

Nincs1a

 

 

__________________

 

 

1a. A lazac (a fogások 30%-a) közvetlen halászatához legalább 157 mm szembőségű halászeszközt kell használni.

Módosítás    249

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – B rész – 2 bekezdés – táblázat – 4 a sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

 

 

Módosítás

90 mm-nél kisebb

Egész terület

Kisméretű nyílt vízi fajok célzott halászata (a fogások 80%-a).

Módosítás    250

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – B rész – 2 bekezdés – táblázat – 4 b sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

 

 

Módosítás

Legalább 16 mm

Egész terület

A teljes kifogható mennyiség hatálya alá nem tartozó fajok (az érdes lepényhalt kivéve) célzott halászata (a fogások 60%-a).

Módosítás    251

Rendeletre irányuló javaslat

IX melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 2 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 40 mm-es négyzetes halószemekből álló zsákvég

Egész terület

A hajótulajdonos kellően indokolt kérelmére a 44 mm szembőségű, négyzetes hálószemekből álló zsákvég alternatívájaként 50 mm szembőségű, rombusz alakú hálószemekből álló zsákvég is használható.

Módosítás

Legalább 40 mm-es négyzetes halószemekből álló zsákvég

Egész terület

A hajótulajdonos kellően indokolt kérelmére a 40 mm szembőségű, négyzetes hálószemekből álló zsákvég alternatívájaként 50 mm szembőségű, rombusz alakú hálószemekből álló zsákvég is használható.

Módosítás    252

Rendeletre irányuló javaslat

IX melléklet – B rész – 1 a bekezdés (új)

 

 

Módosítás

1a.  A kerítőhálós halászeszközök szembőségének alapméretei

Szembőség

Földrajzi övezetek

Feltételek

Legalább 14 mm

Egész terület

Nincs

Módosítás    253

Rendeletre irányuló javaslat

IX melléklet – B rész – 2 bekezdés –1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A statikus hálók szembősége tekintetében a Földközi-tengeren a következő méretek alkalmalmazandók:

A fenéken rögzített kopoltyúhálók szembősége tekintetében a Földközi-tengeren a következő méretek alkalmazandók:

Módosítás    254

Rendeletre irányuló javaslat

IX melléklet – B rész – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  Az ezen rész 1., 1a. és 2. bekezdésében meghatározott, az 1967/2006/EK rendelet 19. cikkében említett és 9. cikke alapján elfogadott irányítási terv által érintett kerítőhálós halászeszközökre vonatkozó rendelkezések alóli meglévő kivételek hatályban maradnak, kivéve, ha ezen rendelet 18. cikke másként rendelkezik.

Módosítás    255

Rendeletre irányuló javaslat

IX melléklet – C rész – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A mélyvízi rákok (beleértve a Plesionika spp., Pasiphaea spp. vagy hasonló fajokat) halászata során tilos hajónként 250-nél több csapdát vagy kosarat a fedélzeten tartani vagy kihelyezni.

A mélyvízi rákok halászata során tilos hajónként 250-nél több csapdát vagy kosarat a fedélzeten tartani vagy kihelyezni.

Módosítás    256

Rendeletre irányuló javaslat

IX melléklet – C rész – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A kisüzemi halászeszközöket használó, helyileg fokozottan korlátozott flották számára engedélyezni kell a mélyvízi rákok (többek között a Plesionika spp., Pasiphaea spp. vagy hasonló fajok) fogását.

Módosítás    257

Rendeletre irányuló javaslat

IX melléklet – C rész – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. A víz alatti szigonyos halászat korlátozásai

 

Búvár légzőkészülék használatával vagy éjjel – napnyugta és napkelte között – tilos a víz alatti szigonyos halászat.

Módosítás    258

Rendeletre irányuló javaslat

X melléklet – B rész – 1 bekezdés – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A vontatott halászeszközök szembőségének alapméretei

1.  A vontatott halászeszközök szembőségének alapméretei a tengerfenéken élő állományok esetében

Módosítás    259

Rendeletre irányuló javaslat

X melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 2 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 50 mm

Egész terület

Alternatív megoldásként használhatók 40 mm-es négyzetes halószemekből álló zsákvégek.

Módosítás

Legalább 40 mm

Egész terület

A hajótulajdonos kellően indokolt kérelmére a 40 mm szembőségű, négyzetes hálószemekből álló zsákvég alternatívájaként 50 mm szembőségű, rombusz alakú hálószemekből1a álló zsákvég is használható.

 

 

__________________

 

 

1a. Csak egyetlen típusú (vagy 40 mm szembőségű, négyzetes szemekből álló vagy 50 mm szembőségű, rombusz alakú szemekből álló) háló tartható a fedélzeten vagy vethető ki a tengerbe.

Módosítás    260

Rendeletre irányuló javaslat

X melléklet – B rész – 2 bekezdés – táblázat – 2 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 400 mm

Egész terület

A nagy rombuszhal célzott halászata.

Módosítás

Legalább 400 mm

Egész terület

A nagy rombuszhal fenéken rögzített kopoltyúhálóval történő halászata.

Módosítás    261

Rendeletre irányuló javaslat

X melléklet – C rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

C. rész

törölve

Tilalom vagy korlátozás hatálya alá tartozó területek

 

A nagy rombuszhal védelmét célzó szezonális halászati tilalom

 

A Fekete-tenger uniós vizein minden év április 15-től június 15-ig engedélyezett a nagy rombuszhal célzott halászata, átrakása, kirakodása és első értékesítése.

 

Módosítás    262

Rendeletre irányuló javaslat

XI melléklet – A rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A vontatott halászeszközök szembőségének alapméretei

1.   A vontatott halászeszközök szembőségének alapméretei

Módosítás    263

Rendeletre irányuló javaslat

XI melléklet – A rész – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A zsákvég szembősége tekintetében a legkülső régiókban a következő méretek alkalmazandók:

A zsákvég szembősége tekintetében az Indiai-óceánon és a Nyugat-atlanti-óceánon található uniós vizeken a következő méretek alkalmazandók:

Módosítás    264

Rendeletre irányuló javaslat

XI melléklet – A rész – táblázat – 3 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 45 mm

A Franciaország felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó valamennyi vízterület Guyana, Franciaország tengerentúli megyéjének partjainál.

Garnélák célzott halászata (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri).

Módosítás

Legalább 45 mm

A Franciaország felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó valamennyi vízterület Guyana, Franciaország tengerentúli megyéjének partjainál.

Garnélák célzott halászata (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) (a fogások 15%-a).

Módosítás    265

Rendeletre irányuló javaslat

XI melléklet – A rész – táblázat – 4 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Legalább 14 mm

Egész terület

Kisméretű nyílt vízi fajok célzott halászata kerítőhálóval.

Módosítás

törölve

 

 

Módosítás    266

Rendeletre irányuló javaslat

XI melléklet – A rész – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A kerítőhálók szembőségének alapméretei

 

A kerítőhálók szembősége tekintetében az Indiai-óceánon és a Nyugat-atlanti-óceánon található uniós vizeken a következő méretek alkalmazandók:

Módosítás    267

Rendeletre irányuló javaslat

XI melléklet – A rész – 1 a bekezdés (új) – táblázat (új)

 

 

Módosítás

Szembőség

Földrajzi övezetek

Feltételek

Legalább 14 mm

Egész terület

Kisméretű nyílt vízi fajok célzott halászata kerítőhálóval.

(1)

HL C 389., 2016.10.21., 93. o.

2 HL C 185., 2017.6.9., 82. o.


INDOKOLÁS

1. Az Európai Bizottság javaslatának háttere

A technikai intézkedések célja a nem kívánt fogások korlátozása – akár a fiatal egyedek, akár a célfajtól eltérő fajok esetében –, valamint a halászat sérülékeny fajokra és ökoszisztémákra gyakorolt hatásainak csökkentése. E célkitűzések elérése érdekében a technikai intézkedések azt szabályozzák, hogy mit, hogyan, mivel, mikor és hol lehet halászni. Azaz szabályozzák a különböző halászati módszereket, valamint a térbeli és időbeli korlátozásokat, a tiltott fajokat vagy a sérülékeny ökoszisztémák védelmét szolgáló intézkedéseket. Technikai standardokat állapítanak meg a halászeszközök kialakítása és egyéb technikai jellemzői, valamint használatuk tekintetében. Tartalmaznak továbbá a fogások jellemzőire vonatkozó rendelkezéseket, mint például a halak minimális mérete vagy a fogások összetétele.

A technikai intézkedések a közös halászati politika (KHP) egyik alapelemét képezik. Az idő múlásával a technikai intézkedések elszórtan, több mint harminc rendeletben halmozódtak fel. Jelenleg rendelkezések összetett, heterogén és szervezetlen rendszerét alkotják, amelyek gyakran nem következetesek, sőt akár egymásnak is ellentmondanak. Ez megnehezíti a halászok dolgát, akiknek alkalmazniuk kell őket, és akiknek a körében mindez bizalmatlanságot váltott ki. Bár nyilvánvaló volt a felülvizsgálat és az egyszerűsítés szükségessége, a 2002-es és a 2004-es próbálkozások kudarcot vallottak.

A KHP 2013-as reformja két olyan elemet vezetett be, amelyek jelentősen megváltoztatták a technikai intézkedések környezetét. A regionalizáció feladata egyrészről az, hogy a döntéshozatalt közelebb hozza a helyi szinthez, és lehetővé tegye ezáltal az érdekelt felek közvetlen részvételét. Másrészről a kirakodási kötelezettség arra ösztönzi a halászokat, hogy elkerüljék a nem kívánt fogásokat, ami a technikai intézkedések egyik fő feladata.

2. A javaslat lényegi tartalma

A Bizottság 2016. március 11-én nyújtotta be a technikai intézkedések reformjára irányuló javaslatát. A Bizottság javaslatának célja az érvényben lévő szabályok egyszerűsítése, optimalizálni a technikai intézkedéseknek az új közös halászati politika célkitűzéseinek eléréséhez való hozzájárulását, és különösen a maximális fenntartható hozam elérése, valamint az ahhoz szükséges rugalmasság megteremtése, hogy a technikai intézkedéseket a regionalizált döntéshozatali eljárás révén hozzá lehessen igazítani a különféle halászatok sajátosságaihoz.

A javaslat alapja egy sor valamennyi tengerre vonatkozó általános intézkedés, illetve számos alapintézkedés-sorozat, amelyek mind a hét tengermedencét érintik. A javaslat megállapítja továbbá a regionális intézkedések kidolgozását célzó hatáskörök átruházását.

Tehát az egyszerűsítés és a regionalizáció együttesen alkotják a javaslat lényegét. A Bizottság olyan opció mellett döntött, amely az általános alapkövetelmények lehető legnagyobb részét megszünteti, és így nagyobb teret biztosít a regionalizációnak, ami lehetővé teszi, hogy az alapkövetelményeket az egyes halászatokhoz igazítsák. A regionalizáció másrészről a rendeletek egyszerűsítését is szolgálja. Ezen túlmenően az is várható, hogy a regionalizáció javítja a technikai intézkedések eredményességét és szükséges rugalmasságot biztosít számukra.

3. Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli a Bizottság által javasolt eredményalapú megközelítést. Várhatóan ez a megközelítés csökkenti majd a mikroszintű irányítás szükségességét, és elősegíti az ágazat szélesebb körű szerepvállalását. Ezen dossziénak azt a kihívást kell teljesíteni, hogy megállapítsa a határokat egyrészt az egyszerűsítés és bizonyos esetekben a részletes szabályok szükségessége, másrészt pedig regionalizáció és azon követelmények között, amelyeket az Európai Parlament és a Tanács együttes döntéshozatali keretében kell tartani.

Az első nehézség az, hogy az intézmények és az érdekelt felek egyaránt nagyon kedvezően állnak hozzá az egyszerűsítéshez és a regionalizációhoz, de jelentősen eltérnek az ezen elképzelésekkel kapcsolatos nézeteik. A Bizottság például a szabályok egyszerűsítésére törekszik és azt javasolja, hogy az összes tengermedencére közös alapot állapítsanak meg, és szüntessenek meg számos, jelenleg létező eltérést. Ennek következtében jelentős számú halászati tevékenység válhat egyik napról a másikra törvénytelenné. Ez az egyszerűsítés egyik korlátja. Másrészt egyes fórumokon attól tartanak, hogy a regionalizációt arra fogják használni, hogy a technikai intézkedések elfogadását nemzeti szinten valósítsák meg. A Lisszaboni Szerződés és a közös halászati politika viszont egyaránt korlátozza ezt a lehetséges fejleményt.

Ami a technikai intézkedések céljait és célkitűzéseit illeti, az előadó nem ért egyet a Bizottság megközelítésével. Bár az előadó támogatja az eredményalapú irányítást, és szükségesnek tartja a technikai intézkedések eredményességének értékelését, úgy véli, hogy a „célok” kifejezést a „teljesítménymutatók” kifejezéssel kell felváltani. Ez a kifejezés jobban jellemzi az értékelési funkciót.

Az előadó azzal a megfogalmazással sem ért egyet, amely kizárólag a technikai intézkedések feladatává teszi a közös halászati politika célkitűzéseinek teljesítését. A technikai intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a közös halászati politika célkitűzéseinek eléréséhez, de a többéves tervekhez, a teljes kifogható mennyiségekhez és a kvótákhoz hasonlóan csak a közös halászati politika egyik eszközének tekintendők. Ezért az előadó helyesebbnek tartja a „biztosít” helyett a „hozzájárul” kifejezés használatát.

Nem tűnik észszerűnek, hogy célként a minimális méretnél kisebb fogásoknál 5%-os toleranciát alkalmazzanak. Emlékeztetni kell arra, hogy ez az 5% mindössze egy olyan rendelkezés alóli kivétel, mint például a kirakodási kötelezettség. Ezért az előadó túlzásnak tartja, hogy ezt célnak tekintsék. Észszerűnek tűnik viszont a maximális fenntartható hozam teljesítménymutatóként történő alkalmazása, amely a közös halászati politika egyik célkitűzése.

A Bizottság továbbá a különböző irányelvek alapján több célt kíván kitűzni. A technikai intézkedéseknek és a közös halászati politika egészének összhangban kell lennie az Unió környezetvédelmi politikájával, de a rendelet céljait irányelvekre alapozni több olyan problémát vethet fel, amely jogbizonytalanságot eredményezhet.

Az irányelvek címzettjei értelemszerűen a tagállamok, amelyek kötelesek az irányelveket a nemzeti jogba átültetni. Az irányelveknek soha nem képezik tárgyát a Tanács és az Európai Parlament rendeletei. A vízügyi keretirányelv például semmilyen kapcsolatban nem áll a technikai intézkedésekkel, mivel ezen intézkedések egyáltalán nem befolyásolják a vízminőséget.

A tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv esetében súlyos problémák merültek fel, például a megfelelő leírások megtalálása és a jó környezeti állapot megállapítása terén. Csak két tagállam tudta megfelelően meghatározni a kereskedelmi hasznosítású halászati erőforrások jó állapota alapján a jó környezeti állapotot. Kilenc esetben a megadott fogalommeghatározás csak részben bizonyult megfelelőnek, míg a Bizottság kilenc másik fogalommeghatározást nem megfelelőnek ítélt.

A tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvre való utalások konkrét célkitűzésként (3. cikk) és célként (4. cikk) is szerepelnek, ami megnehezíti a javaslat megértését. További problémák merültek fel azzal kapcsolatban, hogy végső soron a technikai intézkedések céljait egy bizottsági határozat állapítaná meg. Nem lenne helyénvaló, ha a Tanács és az Európai Parlament egy rendeletének célkitűzéseit egy bizottsági határozattal állapítanák meg.

Ezenkívül a nemzetközi megállapodásokon alapuló célkitűzések számos problémát felvetnek. A Bizottság javaslata a technikai intézkedések célkitűzéseit nemzetközi megállapodásokon keresztül javasolja megállapítani, függetlenül attól, hogy az Unió aláírta-e azokat.

Az eddigi gyakorlat szerint, ha az Unió aláírt egy technikai intézkedésekre vonatkozó nemzetközi megállapodást, akkor azt átültették az uniós jogba. Például a technikai intézkedésekkel kapcsolatos számos rendelkezés összhangban áll az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által kibocsátott ajánlásokkal(1) vagy az ENSZ égisze alatt megalkotott olyan nemzetközi megállapodásokkal, amelyeknek az EU is szerződő fele(2).

A Bizottság annak biztosítására törekszik, hogy a nem kereskedelmi mértékben kiaknázott fajok járulékos fogása ne haladja meg a nemzetközi megállapodásokban meghatározott szinteket. Először is, nem sorolja fel ezeket a nemzetközi megállapodásokat, amely intézményi jellegű kérdéseket vet fel, mivel a javasolt rendelkezés bármilyen nemzetközi megállapodás uniós jogba történő automatikus átültetését jelentheti, ideértve a harmadik országok között létrejött megállapodásokat is. Másodszor, figyelembe kell venni, hogy az Unió által kötött nemzetközi megállapodásokat hozzájárulási eljárással fogadják el, és az Európai Parlament nem vesz részt a megállapodások tartalmának megvitatásában, míg a technikai intézkedésekkel kapcsolatos rendelet esetében az együttdöntési eljárás alkalmazandó.

Egyszerűsítés és részletes szabályok

Az előadó üdvözli az egyszerűsítést, figyelembe véve, hogy a hatályos jogszabályok számosak és nehezen érthetők, ami megnehezíti helyes alkalmazásukat. A Bizottság által javasolt mellékletek esetében azonban az egyszerűsítés túl messzire ment, és olyan intézkedéseket eredményezett, amelyek nem felelnek meg az aktuális helyzetnek. A Bizottság továbbá nem vette figyelembe azon problémák megoldásának szükségességét, amelyek a jelenlegi jogszabályok alkalmazása során merültek fel.

A Bizottság javaslatában az egyszerűsítés fáziskésést eredményez a mellékletekben foglalt, azonnal hatályba lépő technikai intézkedések, valamint a regionalizáció keretében a későbbiekben elfogadandó és a mellékletek módosításához vezető intézkedések között. Ez a fáziskésés a gyakorlatban zavart eredményezhet, és egyes halászatok azonnali leállását okozhatja.

Az előadó úgy véli, hogy az egyszerűsítés nem jelentheti a követelmények újbóli kitalálását, hanem sokkal inkább a meglévő szabályok érthetőbbé tételére kell irányulnia, és elő kell segítenie a halászok általi alkalmazásukat. A problémák kialakulásának elkerülése érdekében a jelen rendeletben a lehetséges mértékben fenn kell tartani a jelenlegi helyzetet.

Regionalizáció és alapkövetelmények

Az előadó úgy véli, hogy a helyi szinten hozott határozatok a jogalkotás javulását eredményezhetik, mivel azt a halászatok vagy tengermedencék sajátosságaihoz igazítják. A regionalizációnak lehetővé kell tennie, hogy a technikai intézkedésekkel kapcsolatos határozatokat a halászati tevékenységek valós körülményeihez igazítsák. A cél annak a merevségnek a megszüntetése, amely a jelenlegi szabályozást jellemzi, valamint egy fejlődőképesebb és az adott területhez alkalmazkodó jogalkotás elősegítése. A regionalizáció megközelítése összhangban áll azzal a szándékkal, amely a technikai intézkedések sikerességének az eredményekre történő alapozásából fakad. Az érme másik oldala az Európai Parlament hatáskörének elvesztését jelentené.

A regionalizáció nem vezethet ahhoz a szélsőséges forgatókönyvhöz, amelyben az alapkövetelményeket minimálisra csökkentik, és az alapvető szempontok alkalmazását felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén módosítják. Ez azt jelentené, hogy a technikai intézkedésekről szóló rendeletben eldöntöttek pusztán átmeneti jellegűek: a Bizottság a tagállamok ajánlása alapján, az Európai Parlament bevonása nélkül módosíthatná felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén a jelen rendelet alapelemeit. Ez pedig elfogadhatatlan.

A regionalizáció soha nem eredményezheti a nemzeti hatáskörbe való visszahelyezést. Nem szabad elfelejteni, hogy az EU halászati politikája közös politika, ami nem véletlen: a közös és vándorló állományokat közösen kell kezelni. Ezért egyes fontos alapelveknek az EU központi intézményeinek az együttdöntési eljárása körében kell maradniuk. Ez pedig az EU valamennyi gazdasági szereplője számára egyenlő versenyfeltételeket teremt, valamint megkönnyíti a technikai intézkedések alkalmazását és nyomon követését.

Az előadó úgy véli, hogy a többéves terveknek kiemelten fontos szerepet kell betölteniük a halászati erőforrás-gazdálkodásban, és hogy ezek jelentik a regionalizáció folyamatában az egyedi technikai intézkedések elfogadásának és alkalmazásának legmegfelelőbb eszközét.

A regionalizációt természetesen nem akadályozhatja a többéves tervek hiánya. Ebben az esetben nem szabad megakadályozni a tagállamokat abban, hogy regionális szinten közös ajánlások nyújtsanak be, amelyek a közös halászati politikáról szóló rendelet 18. cikkében ismertetett eljárás alapján a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusait eredményeznék.

(1)

A veszélyeztetett nyílt tengeri ökoszisztémáknak a fenékhalászati eszközök káros hatásával szembeni védelméről szóló 734/2008/EK rendelet.

(2)

520/2007/EK rendelet és 302/2009/EK rendelet (Az atlanti-óceáni tonhalak védelméről szóló nemzetközi egyezmény) és 601/2004/EK rendelet (Az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény).


VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (10.3.2017)

a Halászati Bizottság részére

a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet, továbbá az 1343/2011/EU és az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 894/97/EK, a 850/98/EK, a 2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

A vélemény előadója: Claudiu Ciprian Tănăsescu

RÖVID INDOKOLÁS

A technikai intézkedések olyan szabályok, melyek meghatározzák, hogy a halászok mikor, hol és hogyan halászhatnak, és fontos szerepet játszanak abban, hogy a halászat környezeti szempontból fenntartható módon történjen. Mivel az európai vizekben továbbra is vészesen túlhalásszák a halállományt, és a nem célfajok járulékos kifogása is gyakran magas annak ellenére, hogy a problémát szabályozási változások útján igyekeznek kiküszöbölni, tisztán látszik, hogy a technikai intézkedések jelenlegi szabályozási szerkezete távol áll az optimálistól. Az új közös halászati politika alaprendeletének elfogadását követően különösen lényeges, hogy a technikai intézkedések keretét a közös halászati politikában foglalt célkitűzésekhez igazítsák. Továbbá a halászati erőforrások fenntartható kiaknázása, valamint az érzékeny fajok és élőhelyek védelmének biztosítása érdekében az új technikai intézkedéseknek összhangban kell állniuk az uniós környezetvédelmi jogszabályokkal és kötelezettségvállalásokkal.

Az Európai Bizottság javaslata a helyes irányba mutat. A jövőre való tekintettel a halászatot proaktívan, a halászokkal és az összes többi érintett féllel együttműködve kell irányítani. A technikai intézkedések regionalizációja lehetőséget teremt erre a hatékonyabb irányításra, amennyiben megfelelő kereteken belül zajlik, folyamata követi a közös célkitűzéseket, és igyekszik megfelelni az Unió jelenlegi környezetvédelmi kötelezettségvállalásainak. Annak érdekében, hogy a regionalizáció a meglévő célkitűzések kontextusában történő megvalósítása teljesen egyértelmű legyen, a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelveket (92/43/EGK és 2009/147/EK irányelvek) egyértelműen be kell illeszteni és integrálni a szövegbe.

A bizottsági javaslat egyes részeit továbbá át kell fogalmazni annak érdekében, hogy az új megközelítés érthető és átlátható legyen, mivel az új technikai intézkedéseknek az uniós halászati és környezetgazdálkodás más alapelveivel is összhangban kell állniuk. A halászati politikának elsősorban tudományos alapon kell nyugodnia: a közös természeti forrásainkkal való gazdálkodással kapcsolatos döntéseket a lehető legpontosabb adatokra és az elérhető legjobb, nyilvános és ellenőrizhető tudományos szakvéleményekre kell alapozni, amennyiben pedig az adatok nem megbízhatóak, vagy a tudományos szakvélemény nem meggyőző, elővigyázatosság elvét kell alkalmazni. Másodszor pedig, különösen a halászati gazdálkodás eredményközpontúbbá válását követően a javaslat végrehajtásának, ellenőrzésének és az érvényesítési szabályoknak alkalmasnak kell lenniük a cél megvalósítására. A tagállamoknak szintén alkalmazniuk kell az új keretet és a proaktív, az érintett felek bevonására épülő szabályozói megközelítést a „szabálykövető kultúra” kialakítása érdekében.

Környezetvédelmi szempontból az új technikai intézkedési keret fő célját a technikai intézkedések megfelelő megalapozása, és a regionalizációhoz szükséges körülmények biztosítása kell, hogy jelentse. A keretnek természetesen olyan helyzetben is gyors megoldást kell biztosítania, amikor nem áll rendelkezésre kellő adat és tudományos szakvélemény. Az új technikai intézkedéseknek így nem csak az új, hanem a korábban meghatározott célkitűzéseket is teljesíteniük kell. Amennyiben a célkitűzéseket nem sikerül teljesíteni, nem megfelelőek a technikai intézkedések.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás     1

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A piaci szereplők, nemzeti hatóságok és érdekelt felek általi jobb megértés és nagyobb fokú elfogadás érdekében egyszerűsíteni kell a meglévő szabályokat. Ösztönözni kell az ágazat döntéshozatalban való részvételét. Figyelmet kell fordítani arra, hogy ne gyengüljenek a védelmi és fenntarthatósági követelmények.

Módosítás     2

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A technikai intézkedéseket adott esetben a hobbihorgászatra is alkalmazni kell, amely jelentős hatással lehet a hal- és kagylófajok állományaira.

(6)  A technikai intézkedéseket a hobbihorgászatra is alkalmazni kell, amely jelentős hatással lehet a tengeri környezetre, a halállományokra és egyéb fajokra.

Módosítás     3

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A védett fajok nem szándékos kifogását és elpusztítását átfogóan, valamennyi halászatra és halászeszközre kiterjedő módon kell kezelni, tekintettel az e fajok számára a 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében biztosított szigorú védelemre, nagyfokú sérülékenységükre és a jó környezeti állapot 2020-ig történő elérésére vonatkozó kötelezettségre.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A technikai intézkedések eredményességének értékelése céljából a nem kívánt fogások szintje, az érzékeny fajok járulékos fogásai és a halászati tevékenységek által kedvezőtlenül érintett tengerfenéki élőhelyek kiterjedése tekintetében olyan célértékeket indokolt meghatározni, amelyek megfelelnek a közös halászati politika célkitűzéseinek, az uniós környezetvédelmi szabályozásnak (azon belül különösen a 92/43/EGK tanácsi irányelvnek és a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek21) és a bevált nemzetközi gyakorlatnak.

(9)  A technikai intézkedések eredményességének értékelése céljából a nem kívánt fogások szintje, az érzékeny fajok járulékos fogásai és a halászati tevékenységek által kedvezőtlenül érintett tengerfenéki élőhelyek kiterjedése tekintetében olyan célértékeket indokolt meghatározni, amelyek megfelelnek a közös halászati politika célkitűzéseinek, az uniós környezetvédelmi szabályozásnak (azon belül különösen a 92/43/EGK tanácsi irányelvnek , a 2009/147/EK parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek21) és a bevált nemzetközi gyakorlatoknak.

__________________

__________________

21Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).

21Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Egyes ritka halfajok, például a cápa- és rájafajok védelme szempontjából még a korlátozott halászati tevékenység is komoly kockázatot jelenthet. Ezért e fajok védelmében indokolt általános halászati tilalmat bevezetni.

(15)  Egyes ritka vagy biológiai tulajdonságaik miatt a túlhalászatra különösen érzékeny halfajok, például a cápa- és rájafajok védelme szempontjából még a korlátozott halászati tevékenység is komoly kockázatot jelenthet. Ezért e fajok védelmében indokolt általános halászati tilalmat bevezetni.

Módosítás     6

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Eltekintve az olyan esetektől, amikor a kirakodási kötelezettség alóli mentességet vezetnek be, indokolt megtiltani az érték szerinti szelektálás és a visszaengedés gyakorlatát.

(22)  Az érték szerinti szelektálás és a visszaengedés gyakorlatát be kell tiltani. A visszaengedés csak a kirakodási kötelezettség alóli mentesség bevezetése esetén engedélyezhető, és csak abban az esetben, ha a mentességgel együtt adatgyűjtési követelményeket is előírnak.

Indokolás

A visszaengedés módszerét a fedélzetre való felvonás előtt alkalmazzák, azaz a halakat már a vízben szétválogatják. Ezért azokban az esetekben, ahol igazolt a magas túlélési arány, ez összhangban van a kirakodási kötelezettség alóli mentességek céljával. Az érték szerinti szelektálás gazdasági döntés, amelynek célja, hogy a már a fedélzeten lévő alacsony árú halakat visszadobják a tengerbe. Ez a gyakorlat – túlélőképességüktől függően – óriási hatással lehet a különböző fajokra: a norvég homárnak például 90% fölötti a túlélési aránya, szemben más fajokkal, mint például a nyelvhal. Ezért e kétféle gyakorlat megítélésénél különböző megközelítést kell alkalmazni.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Regionális szinten meghatározott intézkedések hiányában a meghatározott alapkövetelményeket kell alkalmazni. Ezeknek az alapkövetelményeknek meglévő technikai intézkedéseken kell alapulniuk, figyelembe véve a HTMGB szakvéleményét és az érdekelt felek véleményét. Az alapkövetelményeknek ki kell terjedniük a vontatott halászeszközök és a statikus hálók szembőségének alapméreteire, a minimális állományvédelmi referenciaméretekre, a tilalom vagy korlátozás hatálya alá vont területekre, a bizonyos területeken a tengeri emlősök és tengeri madarak járulékos fogásait mérséklő természetvédelmi intézkedésekre, valamint bármely más olyan jelenleg meglévő régióspecifikus intézkedésre, amelyre továbbra is szükség van annak biztosítása érdekében, hogy a megfelelő intézkedések regionalizáció keretében történő meghozataláig is teljesüljenek az állományvédelmi célkitűzések.

(24)  Regionális szinten meghatározott intézkedések hiányában a meghatározott alapkövetelményeket kell alkalmazni. Ezeknek az alapkövetelményeknek meglévő technikai intézkedéseken kell alapulniuk, figyelembe véve a HTMGB szakvéleményét és az érdekelt felek véleményét. Az alapkövetelményeknek ki kell terjedniük a vontatott halászeszközök és a statikus hálók szembőségének alapméreteire, a minimális állományvédelmi referenciaméretekre, a tilalom vagy korlátozás hatálya alá vont területekre, a bizonyos területeken a tengeri emlősök és tengeri madarak járulékos fogásait minimalizáló, illetve ahol lehet, megszüntető természetvédelmi intézkedésekre, valamint bármely más olyan jelenleg meglévő régióspecifikus intézkedésre, amelyre továbbra is szükség van annak biztosítása érdekében, hogy a megfelelő intézkedések regionalizáció keretében történő meghozataláig is teljesüljenek az állományvédelmi célkitűzések.

Módosítás     8

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A tagállamok az érdekelt felekkel együttműködve közös ajánlásokat dolgozhatnak ki olyan megfelelő technikai intézkedések bevezetésére, amelyek a közös halászati politikában meghatározott regionalizációs folyamatnak megfelelően eltérnek az alapkövetelményektől.

(25)  A tagállamok az érdekelt felekkel együttműködve közös ajánlásokat dolgoznak ki megfelelő technikai intézkedések bevezetésére a közös halászati politikában meghatározott regionalizációs folyamatnak megfelelően, többéves gazdálkodási terv hiányában is.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Az ilyen regionális technikai intézkedéseknek a hasznosítási korösszetétel, valamint az érzékeny fajok és élőhelyek számára nyújtott védelem tekintetében legalább egyenértékűeknek kell lenniük az alapkövetelményekkel.

(26)  Az ilyen regionális technikai intézkedéseknek magasabb szintű környezeti fenntarthatóságot kell megcélozniuk, valamint a hasznosítási kor- és méretösszetétel, valamint az érzékeny fajok és élőhelyek számára nyújtott védelem tekintetében legalább egyenértékűeknek kell lenniük az alapkövetelményekkel. A regionális technikai intézkedéseknek a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményeken kell alapulniuk.

Módosítás     10

Rendeletre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a)  A regionalizációt eszközként használva ösztönözni kell az összes érdekelt fél, például a nem kormányzati szervek részvételét, és felelősséget kell ruházni a halászokra, hogy szorosan együtt tudjanak működni a tagállamokkal, a tanácsadó testületekkel és a kutatókkal abban, hogy személyre szabott intézkedések szülessenek, amelyek figyelembe veszik az egyes halászati területek sajátosságait, és megóvják a környezeti feltételeket;

Módosítás     11

Rendeletre irányuló javaslat

26 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26b)  A tagállamok regionális csoportjai által a regionalizáció értelmében hozott döntéseknek az érintett tagállamokban alkalmazottakkal megegyező demokratikus felügyeleti normáknak kell eleget tenniük;

Módosítás     12

Rendeletre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)  Amennyiben egy tagállamnak a közvetlen irányítás állna érdekében, lehetősége van arra, hogy az érintett tanácsadó testületekkel folytatott konzultációt követően egyedi technikai intézkedési javaslatokat nyújtson be a meglévő védelmi intézkedések módosítására.

Módosítás     13

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A szembőségek alapméreteitől eltérő méret- és fajszelektáló halászeszközök többéves tervek keretében történő elfogadására irányuló közös ajánlások kidolgozása során a tagállamok regionális csoportjainak gondoskodniuk kell arról, hogy ezeknek az eszközöknek a szelektivitása elérje vagy meghaladja az alapkövetelményként meghatározott halászeszközök szelektivitását.

(28)  A szembőségek alapméreteitől eltérő méret- és fajszelektáló halászeszközök elfogadására irányuló közös ajánlások kidolgozása során a tagállamok regionális csoportjainak gondoskodniuk kell arról, hogy ezeknek az eszközöknek a szelektivitása elérje vagy meghaladja az alapkövetelményként meghatározott halászeszközök szelektivitását.

Módosítás     14

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A fiatal egyedek és az ívó rajok védelmében halászati tilalom vagy korlátozás hatálya alá vonandó új területek többéves tervek keretében történő módosítására vagy kijelölésére irányuló közös ajánlások kidolgozása során a tagállamok regionális csoportjainak meg kell határozniuk a tilalom, illetve a korlátozás jellemzőit, hatókörét, időtartamát, a halászati eszközökre vonatkozó korlátozásokat, valamint az ellenőrzési és nyomonkövetési intézkedéseket.

(29)  A fiatal egyedek és az ívó rajok védelmében halászati tilalom vagy korlátozás hatálya alá vonandó új területek módosítására vagy kijelölésére irányuló közös ajánlások kidolgozása során a tagállamok regionális csoportjainak meg kell határozniuk a tilalom, illetve a korlátozás jellemzőit, hatókörét, időtartamát, a halászati eszközökre vonatkozó korlátozásokat, valamint az ellenőrzési és nyomonkövetési intézkedéseket.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  A minimális állományvédelmi referenciaméretek többéves tervek keretében történő módosítására vagy meghatározására irányuló közös ajánlások kidolgozása során a tagállamok regionális csoportjainak biztosítaniuk kell, hogy a közös halászati politika célkitűzései ne kerüljenek veszélybe, ezért gondoskodniuk kell arról, hogy a tengeri fajok fiatal egyedeinek védelmét tiszteletben tartsák, hogy a piac ne torzuljon, és ne alakulhasson ki a minimális állományvédelmi referenciaméretek alatti halak piaca.

(30)  A minimális állományvédelmi referenciaméretek módosítására vagy meghatározására irányuló közös ajánlások kidolgozása során a tagállamok regionális csoportjainak biztosítaniuk kell, hogy a közös halászati politika célkitűzései teljesüljenek, ezért gondoskodniuk kell arról, hogy a tengeri fajok fiatal egyedeinek védelmét tiszteletben tartsák, hogy a piac ne torzuljon, és ne alakulhasson ki a minimális állományvédelmi referenciaméretek alatti halak piaca.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  A közös ajánlások keretében kidolgozandó lehetőségként indokolt engedélyezni, hogy a tagállamok a fiatal egyedek és az ívó rajok védelmét szolgáló további intézkedésként továbbhaladási rendelkezésekkel összefüggésben azonnali hatályú halászati tilalmakat állapítsanak meg. Az ilyen területek kijelölésének és megszüntetésének feltételeit, valamint az ellenőrzési és nyomonkövetési rendelkezéseket a vonatkozó közös ajánlásokban kell meghatározni.

(31)  A közös ajánlások keretében kidolgozandó lehetőségként indokolt engedélyezni, hogy a tagállamok a fiatal egyedek és az ívó rajok vagy érzékeny fajok védelmét szolgáló további intézkedésként továbbhaladási rendelkezésekkel összefüggésben azonnali hatályú halászati tilalmakat állapítsanak meg. Az ilyen területek kijelölésének és megszüntetésének feltételeit, valamint az ellenőrzési és nyomonkövetési rendelkezéseket a vonatkozó közös ajánlásokban kell meghatározni.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  A HTMGB által megfelelően értékelt innovatív halászeszközök hatásainak tudományos értékelése alapján az újszerű halászeszközök, például az elektromos vonóháló használatát vagy kibővített használatát lehetőségként bele lehet foglalni a tagállamok regionális csoportjainak közös ajánlásaiba. Az innovatív halászeszközök használata nem engedélyezhető, ha az a tudományos értékelések szerint negatív hatásokkal jár az érzékeny élőhelyekre és a nem célfajokra nézve.

(32)  A HTMGB által megfelelően értékelt innovatív halászeszközök hatásainak tudományos értékelése alapján az újszerű halászeszközök, például az elektromos vonóháló használatát vagy kibővített használatát lehetőségként bele lehet foglalni a tagállamok regionális csoportjainak közös ajánlásaiba. Az innovatív halászeszközök használata nem engedélyezhető, ha az a tudományos értékelések szerint közvetlen vagy halmozott negatív hatásokkal jár a tengeri élőhelyekre, különösen az érzékeny élőhelyekre vagy a nem célfajokra nézve.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  Az érzékeny fajok járulékos fogásainak és a halászeszközök érzékeny tengeri élőhelyekre gyakorolt hatásainak minimalizálása érdekében a tagállamok regionális csoportjainak a halászat érzékeny fajokra és élőhelyekre gyakorolt hatásának csökkentésére irányuló további enyhítő intézkedéseket kell kidolgozniuk. Amennyiben a tudományos bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy a szóban forgó fajok és élőhelyek védettségi állapota komolyan veszélyben forog, akkor a tagállamoknak további korlátozásokat kell bevezetniük bizonyos halászeszközök kialakításával és működtetésével kapcsolatban, illetve adott esetben teljes tilalmat kell elrendelniük a szóban forgó halászeszközök adott régióban való használatára vonatkozóan. Ilyen rendelkezések alkalmazhatók különösen az eresztőhálók használata tekintetében, amely a múltban bizonyos területeken jelentős mennyiségű cetféle és tengeri madár kifogásához vezetett.

(33)  Az érzékeny fajok járulékos fogásainak és a halászeszközök érzékeny tengeri élőhelyekre gyakorolt hatásainak minimalizálása , illetve ahol lehetséges, megszüntetése érdekében a tagállamok regionális csoportjainak a halászat érzékeny fajokra és élőhelyekre gyakorolt hatásának csökkentésére irányuló további enyhítő intézkedéseket kell kidolgozniuk. Amennyiben a tudományos bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy a szóban forgó fajok és élőhelyek védettségi állapota veszélyben forog, akkor a tagállamoknak további korlátozásokat kell bevezetniük bizonyos halászeszközök kialakításával és működtetésével kapcsolatban, illetve adott esetben teljes tilalmat kell elrendelniük a szóban forgó halászeszközök adott régióban való használatára vonatkozóan. Ilyen rendelkezések alkalmazhatók különösen az eresztőhálók használata tekintetében, amely a múltban bizonyos területeken jelentős mennyiségű cetféle és tengeri madár kifogásához vezetett.

Módosítás     19

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  A Bizottságot indokolt felhatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon halak és kagylók listájának naprakésszé tételére vonatkozóan, amelyekre tilos célzottan halászni; azon érzékeny területek listájának naprakésszé tételére vonatkozóan, ahol korlátozni kell a halászatot; technikai intézkedések többéves tervek részeként történő elfogadása céljából; valamint technikai intézkedések ideiglenes visszadobási tervek részeként történő elfogadása érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben és megfelelő módon való továbbításáról.

(38)  A Bizottságot indokolt felhatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon halak és kagylók listájának naprakésszé tételére vonatkozóan, amelyekre tilos célzottan halászni; azon érzékeny területek listájának naprakésszé tételére vonatkozóan, ahol korlátozni kell a halászatot; technikai intézkedések többéves tervek részeként történő elfogadása céljából; valamint technikai intézkedések ideiglenes visszadobási tervek részeként történő elfogadása érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és a HTMGB értékelése alapján. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben és megfelelő módon való továbbításáról.

Indokolás

Minden technikai intézkedést csak a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (HTMGB) kedvező értékelése esetén szabad elfogadni. A közös halászati politika értelmében ez a bizottság azért működik, hogy megalapozott tudományos tanácsadást biztosítson. Ezért a HTMGB-nek minden technikai intézkedést értékelnie kell, mivel azok ismeretlen, vagy még nem vizsgált hatást gyakorolhatnak a különböző területekre vagy a nem célzott fajokra.

Módosítás     20

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A közös halászati politika (KHP) végrehajtását elősegítő eszközökként a technikai intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a közös halászati politikának az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében és különösen annak (2) és (3) bekezdésében, valamint (5) bekezdése a) és j) pontjában meghatározott célok eléréséhez.

(1)  A közös halászati politika (KHP) végrehajtását elősegítő eszközökként a technikai intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a közös halászati politikának az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében és különösen annak (1), (2) és (3) bekezdésében, valamint (5) bekezdése a), i) és j) pontjában meghatározott célok eléréséhez.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  optimalizálniuk kell a hasznosítási korösszetételt a tengeri fajok fiatal egyedeinek és ívó rajainak védelme érdekében;

a)  fenntartható hasznosítási kor- és méretösszetételt kell biztosítaniuk a halászati erőforrások megőrzése és az érzékeny korú és méretű fajok, különösen a tengeri fajok fiatal egyedeinek és ívó rajainak védelme érdekében;

Módosítás     22

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  biztosítaniuk kell, hogy a 92/43/EGK és a 2009/147/EK irányelvben felsorolt tengeri fajoknak és más érzékeny fajoknak a halászat során ejtett járulékos fogásai a lehető legkisebbek legyenek, illetve azokat lehetőség szerint kiküszöböljék oly módon, hogy ne jelentsenek kockázatot e fajok védettségi helyzetére;

b)  biztosítaniuk kell, hogy a 92/43/EGK és a 2009/147/EK irányelvben felsorolt tengeri fajoknak és más érzékeny fajoknak a halászat során ejtett járulékos fogásai a lehető legkisebbek legyenek, illetve azokat lehetőség szerint kiküszöböljék;

Módosítás     23

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  biztosítaniuk kell, hogy a halászat tengeri élőhelyekre gyakorolt környezeti hatásai a lehető legkisebbek legyenek, illetve azokat lehetőség szerint kiküszöböljék oly módon, hogy ne jelentsenek kockázatot ezen élőhelyek védettségi helyzetére;

c)  biztosítaniuk kell, hogy a halászat tengeri élőhelyekre gyakorolt környezeti hatásai a lehető legkisebbek legyenek, illetve azokat lehetőség szerint kiküszöböljék;

Módosítás     24

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  biztosítaniuk kell, hogy a 2010/477/EU bizottsági határozat mellékletének B részében megállapított 1., 3., 4. és 6. számú mutatók esetében előírt kritériumok teljesüljenek.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A technikai intézkedéseknek az alábbi célok elérésére kell irányulniuk:

(1)  A technikai intézkedéseknek az alábbi célokat kell elérniük:

Módosítás     26

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  annak biztosítása, hogy a tengeri fajoknak a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti egyedeit érintő fogások mennyisége az 1380/2013/EU rendelet 2. cikke (2) bekezdésének és 15. cikkének megfelelően ne haladja meg a teljes fogásmennyiség 5 %-át;

a)  annak biztosítása, hogy a tengeri fajoknak a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti egyedeit érintő fogások mennyisége ne haladja meg a tagállamok regionális csoportjainak közös ajánlásában megállapított mennyiséget, és megfeleljen a visszadobási terveknek, a halfajok és a halászeszközök változatosságának figyelembevétele mellett;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  annak biztosítása, hogy a tengeri emlősök, a tengeri hüllők, a tengeri madarak és más, nem kereskedelmi mértékben kiaknázott fajok járulékos fogásai ne lépjék túl az uniós jogszabályokban és nemzetközi megállapodásokban előírt mennyiségeket.

b)  annak biztosítása, hogy a tengeri emlősök, a tengeri hüllők, a tengeri madarak és más, nem kereskedelmi mértékben kiaknázott fajok járulékos fogásai ne lépjék túl az uniós jogszabályokban és nemzetközi megállapodásokban előírt mennyiségeket az ilyen járulékos fogások fokozatos megszüntetése érdekében;

Módosítás     28

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  annak biztosítása, hogy a tengerfenéki élőhelyeken folytatott halászati tevékenységek környezeti hatásai ne haladják meg azokat a szinteket, amelyek a jó környezeti állapot eléréséhez szükségesek minden olyan élőhelytípus tekintetében, amelyet a 2008/56/EK irányelv keretében az egyes tengeri régiók vagy alrégiók vonatkozásában értékeltek mind az élőhely minősége, mind az élőhely azon térbeli kiterjedése szempontjából, amelynek vonatkozásában a kívánt szinteket el kell érni.

c)  annak biztosítása, hogy a tengeri, beleértve az érzékeny tengerfenéki élőhelyeken folytatott halászati tevékenységek környezeti hatásait minimalizálják és a jó környezeti állapot eléréséhez szükséges szintek alatt tartsák, különösen minden olyan élőhelytípus tekintetében, amelyet a 2008/56/EK irányelv keretében az egyes tengeri régiók vagy alrégiók vonatkozásában értékeltek mind az élőhely minősége, mind az élőhely azon térbeli kiterjedése szempontjából, amelynek vonatkozásában a 2010/477/EU bizottsági határozat mellékletének B részében meghatározott 6. számú mutató esetében előírt kritériumokok teljesülésének biztosítása céljából a kívánt szinteket el kell érni;

Módosítás     29

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  annak biztosítása, hogy a nem kívánt halfajok járulékos kifogása folyamatosan és fokozatosan megszűnjön, hogy a 2010/477/EU bizottsági határozat mellékletének B részében megállapított 1., 3., 4. és 4. számú mutatók esetében előírt kritériumok teljesüljenek.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „hasznosítási korösszetétel”: az a mód, ahogyan a halászati terhelés az állományok különböző életkorú populációi között eloszlik;

1.  „hasznosítási kor- és méretösszetétel”: az a mód, ahogyan a halászati terhelés az állományok különböző életkorú és méretű populációi között eloszlik;

Módosítás     31

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „szelektív halászat”: olyan halászat, amelyben a halászati művelet során a halak vagy kagylók méret és faj szerint célzottan foghatók, és így lehetővé teszi a nem célfajok elkerülését vagy sértetlenül történő visszaengedését;

3.  „szelektív halászat”: olyan halászat, amelyben a halászati művelet során a halak vagy kagylók méret és faj szerint célzottan foghatók, és így lehetővé teszi a nem célfajoknak és a szabályozott fajok fiatal egyedeinek elkerülését vagy sértetlenül történő visszaengedését;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a.  „természetes élőhely védettségi helyzete”: az élőhelyek védettségi helyzete a 92/43/EGK irányelv 1. cikkének e. pontjában meghatározottak szerint;

Módosítás     33

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  „hobbihorgászat”: a tengervizek élővilágának szabadidős, turisztikai vagy sportolási célú hasznosítására irányuló, nem kereskedelmi halászati tevékenység;

9.  „hobbihorgászat”: a tengeri élővilág biológiai erőforrásainak szabadidős, turisztikai vagy sportolási célú kiaknázására irányuló, nem kereskedelmi halászati tevékenység;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  „tanácsadó testületek”: az érdekelteknek a KHP keretében létrehozott olyan csoportjai, amelyek célja előmozdítani minden érdekelt fél kiegyensúlyozott képviseletét és hozzájárulni a KHP-célok eléréséhez;

10.  „tanácsadó testületek”: az érdekelteknek a KHP keretében, a 43–45. cikkel összhangban létrehozott olyan csoportjai, és az érdekelt feleknek a 1380/2013/EU rendelet III. mellékletével összhangban létrehozott olyan képviselete, amelyek célja hozzájárulni a KHP-célok eléréséhez;

Indokolás

A Tanácsadó Testület összetételének a KHP által előírt képviseleti egyensúlyt kell tükröznie.

Módosítás     35

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 42 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

42.  „érték szerinti szelektálás”: az a gyakorlat, amelynek során a fogási korlátok hatálya alá tartozó, alacsony árú halakat a kikötőbe visszahozott halmennyiség gazdasági és monetáris értékének maximalizálása érdekében visszadobják a tengerbe, noha azokat legálisan kirakodhatták volna;

42.  „érték szerinti szelektálás”: az a gyakorlat, amelynek során a fogási korlátok hatálya alá tartozó, alacsony árú halakat a kikötőbe visszahozott halmennyiség gazdasági és monetáris értékének maximalizálása érdekében visszadobják a tengerbe, noha azokat jogszerűen ki kellett volna rakodniuk;

Indokolás

Ami az érték szerinti szelektálási gyakorlatot illeti, a tengerbe való visszadobás gazdasági döntés, amely gyakran óriási hatást gyakorol egyes fajokra, mivel a túlélési arány az adott fajtól és a fedélzeten töltött idő hosszától függően nagyon változatos. Ezt a gyakorlatot nem gazdasági tényezőkön alapuló rugalmas megközelítés alapján, hanem azon elv szerint kell szabályozni, hogy az ilyen halakat mindig ki kelljen rakodni.

Módosítás     36

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)   A 2. cikk rendelkezéseitől eltérően, ez a cikk a nyílt tengeri vizeken és harmadik országok vizein alkalmazandó.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény alapján az I. mellékletben szereplő listát módosítani szükséges új, védelmet igénylő fajok hozzáadásával, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 32. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján ilyen módosításokat fogadjon el.

(4)  Amennyiben a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény alapján az I. mellékletben szereplő listát módosítani szükséges, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 32. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján ilyen módosításokat fogadjon el.

Indokolás

A listát az új, védelmet igénylő fajok felvételén túl például akkor is módosítani szükséges, amikor egy faj más területeken is védelemre szorul, illetve ha egy faj a továbbiakban már nem szorul védelemre.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az e cikk (4) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott célok elérésére kell irányulniuk.

(5)  Az e cikk (4) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek a 4. cikk (1) bekezdésének b) és ca) pontjában meghatározott célok elérésére kell irányulniuk.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett fajok járulékosan fogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől és haladéktalanul szabadon kell engedni.

(2)  Az (1) bekezdésben említett fajok járulékosan fogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől és haladéktalanul szabadon kell engedni. Az (1) bekezdésben említett fajok esetében a halászhajó-üzemeltetők kötelesek rögzíteni és az illetékes hatóságoknak továbbítani a járulékosan kifogott egyedekre vonatkozó információt a Bizottság 2016/1251/EU végrehajtási határozatában1a foglaltak alapján.

 

__________________

 

1aA Bizottság 2016. augusztus 19-i 2016/1251/EU végrehajtási határozata a halászati és akvakultúra-ágazatban az adatgyűjtési munkatervek benyújtásának formai követelményére vonatkozó szabályok meghatározásáról (az értesítés a C(2016) 5304. számú dokumentummal történt) (HL L 260 2016.9.27., 153.o.)

Indokolás

A Bizottság adatgyűjtésről szóló 2016/1251/EU végrehajtási határozata alapján az érzékeny fajok járulékos fogása rögzítésre kerülhet a halászati naplókban. Továbbá a halászok gyakran együttműködnek a tudósokkal, hogy a rendelkezésükre bocsássák az elpusztult egyedeket. A halászok ezzel nagyban hozzájárulnak ezen fajok alaposabb ismeretéhez.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) és (2) bekezdés ellenére az (1) bekezdésben említett tengeri fajok járulékosan fogott egyedeinek fedélzeten tartása, átrakása vagy kirakodása megengedett, amennyiben ez a tevékenység szükséges az egyes állategyedek felépüléséhez nyújtott segítség biztosításához, és feltéve, hogy az érintett illetékes nemzeti hatóságokat teljes körűen előre tájékoztatták.

(3)  Az (1) és (2) bekezdés ellenére az (1) bekezdésben említett tengeri fajok járulékosan fogott egyedeinek fedélzeten tartása, átrakása vagy kirakodása megengedett, amennyiben ez a tevékenység szükséges az egyes állategyedek felépüléséhez nyújtott segítség biztosításához, illetve az egyed elpusztult és így felhasználható tudományos célokra. Az érintett illetékes nemzeti hatóságokat teljes körűen tájékoztatni kell.

Indokolás

A Bizottság adatgyűjtésről szóló 2016/1251/EU végrehajtási határozata alapján az érzékeny fajok járulékos fogása rögzítésre kerülhet a halászati naplókban. Továbbá a halászok gyakran együttműködnek a tudósokkal, hogy a rendelkezésükre bocsássák az elpusztult egyedeket. A halászok ezzel nagyban hozzájárulnak ezen fajok alaposabb ismeretéhez.

Módosítás     41

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény alapján a tagállamok a lobogójuk alatt közlekedő hajókra vonatkozóan az 1380/2013/EU rendelet 19. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően bevezethetnek enyhítő intézkedéseket, vagy korlátozhatják számukra bizonyos halászeszközök használatát. Az ilyen intézkedéseknek a lehető legkisebbre kell csökkenteniük, illetve – amennyiben lehetséges – ki kell küszöbölniük az (1) bekezdésben említett fajok fogásait, valamint meg kell felelniük az 1380/2013/EU rendelet 2. cikke szerinti célkitűzéseknek, és legalább olyan szigorúaknak kell lenniük, mint az uniós jog szerinti technikai intézkedéseknek.

(4)  A rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény alapján a tagállamok a lobogójuk alatt közlekedő hajókra vonatkozóan az 1380/2013/EU rendelet 19. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően bevezethetnek enyhítő intézkedéseket, vagy korlátozhatják számukra bizonyos halászeszközök használatát. Az ilyen intézkedéseknek a lehető legkisebbre kell csökkenteniük, illetve – amennyiben lehetséges – ki kell küszöbölniük az (1) bekezdésben említett fajok vagy más véletlenül kifogott fajok fogásait, valamint meg kell felelniük az 1380/2013/EU rendelet 2. cikke szerinti célkitűzéseknek, és legalább olyan szigorúaknak kell lenniük, mint az uniós jog szerinti technikai intézkedéseknek.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A II. mellékletben meghatározott halászeszközöket tilos alkalmazni az ugyanabban a mellékletben említett érintett területeken.

(1)  A II. mellékletben meghatározott halászeszközöket tilos alkalmazni az ugyanabban a mellékletben említett érintett területeken. A 92/43/EGK irányelvben meghatározott különleges természetmegőrzési területeken és a 2009/147/EK irányelvben meghatározott különleges védelmi területeken a halászeszközök kizárólag a 93/43/EGK irányelv 6. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott módon alkalmazhatóak.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a tengeri fajok fiatal egyedeinek védelme az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (11) és (12) bekezdése értelmében;

a)  a tengeri fajok fiatal egyedeinek védelme az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (11) és (12) bekezdése értelmében annak érdekében, hogy a kifogott halak többsége elérje az ivarérett kort;

Módosítás     44

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó azon fajok fogásaira, amelyek az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a kirakodási kötelezettség alól.

(2)  Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a visszaengedés alkalmazható azon fajok fogásaira, amelyek az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a kirakodási kötelezettség alól.

Indokolás

A visszaengedés esetén a válogatás már a vízben megtörténik. Ezért azokban az esetekben, ahol igazolt a magas túlélési arány, ez összhangban van a kirakodási kötelezettség alóli mentességek céljával. Az érték szerinti szelektálás gazdasági döntés, amely célja, hogy a már a fedélzeten lévő alacsony árú halakat visszadobják a tengerbe. Ez a gyakorlat – túlélőképességüktől függően – óriási hatással lehet a különböző fajokra, ezért e kétféle gyakorlat megítélésénél a kirakodási kötelezettség tekintetében különböző megközelítést kell alkalmazni.

Módosítás     45

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Fogási korlátok hatálya alá nem tartozó fajok

Fogási korlátok hatálya alá nem tartozó, nem kívánt fajok fogásai

Módosítás     46

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően közös ajánlásokat nyújthatnak be, amelyek regionális szinten az (1) bekezdésben megállapított intézkedésektől eltérő, megfelelő technikai intézkedéseket határoznak meg.

(2)  A tagállamok az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően közös ajánlásokat nyújthatnak be, amelyek regionális szinten az (1) bekezdésben megállapított intézkedésektől eltérő, megfelelő technikai intézkedéseket határoznak meg. Ennek során a tagállamoknak az összes releváns érdekelt fél minél nagyobb mértékű bevonására kell törekedniük.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A (2) bekezdésnek megfelelően ajánlott technikai intézkedéseknek a hasznosítási korösszetétel, valamint az érzékeny fajok és élőhelyek számára nyújtott védelem tekintetében legalább egyenértékűeknek kell lenniük az (1) bekezdésben említett intézkedésekkel.

(3)  A (2) bekezdésnek megfelelően ajánlott technikai intézkedéseknek magasabb szintű környezeti fenntarthatóságot kell megcélozniuk, és a hasznosítási kor- és méretösszetétel, valamint az érzékeny fajok és élőhelyek számára nyújtott védelem tekintetében legalább egyenértékűeknek kell lenniük az (1) bekezdésben említett intézkedésekkel.

Módosítás     48

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Többéves tervek keretébe illeszkedő regionális intézkedések

A regionalizációval összefüggő technikai intézkedések

Módosítás     49

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy regionális szintű technikai intézkedéseket fogadjon el az 1380/2013/EU rendelet 9. és 10. cikkében említett többéves tervek céljainak elérése érdekében. Az ilyen intézkedéseket az e rendelet 32. cikkének és az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni.

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy regionális szintű technikai intézkedéseket fogadjon el az 1380/2013/EU rendelet 9. és 10. cikkében említett többéves tervek céljainak elérése érdekében. Az ilyen intézkedéseket az e rendelet 32. cikkének és az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni. Az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének (1) és (3) bekezdésétől eltérően, a Bizottság az említettek szerinti közös ajánlás hiányában is fogadhat el ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben a tagállamok közös ajánlásokat nyújtanak be az (1) bekezdés szerinti technikai intézkedések megállapítása érdekében, tudományos bizonyítékokkal szolgálnak a szóban forgó intézkedések elfogadásának alátámasztására.

(5)  Amennyiben a tagállamok közös ajánlásokat nyújtanak be az (1) bekezdés szerinti technikai intézkedések megállapítása érdekében, tudományos bizonyítékokkal szolgálnak a szóban forgó intézkedések elfogadásának alátámasztására. A tudományos adatokat legkésőbb az együttes ajánlás Bizottságnak való továbbításakor nyilvánosan elérhetővé kell tenni.

Módosítás     51

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottság felkérheti a HTMGB-t az (5) bekezdés szerinti közös ajánlások értékelésére.

(6)  A Bizottság felkéri a HTMGB-t az (5) bekezdés szerinti közös ajánlások értékelésére.

Indokolás

A halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (HTMGB) értékelése nem lehet opcionális. A közös halászati politika értelmében ez a bizottság azért működik, hogy megalapozott tudományos tanácsadást biztosítson. Ezért a HTMGB-nek minden technikai intézkedést megállapító közös ajánlást értékelnie kell, mivel azok holisztikus módon még nem vizsgált hatást gyakorolhatnak a különböző területekre vagy a nem célzott fajokra.

Módosítás     52

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az (1) és (2) bekezdés szerinti technikai intézkedések elfogadását a HTMGB pozitív értékelésének feltételéhez kell kötni.

Indokolás

A HTMGB-nek a meglévő technikai intézkedések módosítását, kiegészítését, vagy az azoktól való eltérést célzó ajánlások mindegyikét értékelnie kell, mivel azok még ismeretlen, vagy holisztikus módon még nem vizsgált hatást gyakorolhatnak a különböző területekre vagy a nem célzott fajokra. Az említett intézkedéseket csak kedvező értékelés esetén szabad elfogadni.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amikor a tagállamok a 19. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be az V–X. melléklet A. részében felsorolt minimális állományvédelmi referenciaméretek módosítására vagy meghatározására, tiszteletben tartják a tengeri fajok fiatal egyedei védelmének biztosítására vonatkozó célkitűzést.

(1)  Amikor a tagállamok a 19. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be az V–X. melléklet A. részében felsorolt minimális állományvédelmi referenciaméretek módosítására vagy meghatározására, tiszteletben tartják a tengeri fajok fiatal egyedei védelmének biztosítására vonatkozó célkitűzést. Az együttes ajánlásokat a legmegbízhatóbb tudományos eredményekre kell alapozni, és biológiai alapú érveket, különösen az adott faj ivarérett korban elért méretét is figyelembe kell venniük. Az együttes ajánlások nem veszélyeztethetik a halászati termékek kirakodására és forgalmazására vonatkozó ellenőrzési és végrehajtási szabályokat.

Módosítás     54

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amikor a tagállamok a 19. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be az azonnali hatályú halászati tilalmaknak és továbbhaladási rendelkezéseknek a fiatal egyedek, az ívó halak és a kagylók védelmében történő megállapítása érdekében, e közös ajánlásokban meghatározzák:

Amikor a tagállamok a 19. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be az azonnali hatályú halászati tilalmaknak és továbbhaladási rendelkezéseknek a fiatal egyedek, az ívó halak és a kagylók vagy érzékeny fajok védelmében történő megállapítása érdekében, e közös ajánlásokban meghatározzák:

Indokolás

A 6. cikk (7) bekezdése értelmében az érzékeny fajok azok, amelyek védelme szükséges a 2008/56/EK irányelv szerinti jó környezeti állapot eléréséhez. Az azonnali hatályú halászati tilalmaknak is az e fajok védelmét szolgáló lehetőségek közé kell tartozniuk.

Módosítás     55

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amikor a tagállamok a 19. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be annak érdekében, hogy egy adott tengermedence vonatkozásában engedélyt kérjenek az V. melléklet E. részében leírt innovatív halászeszközök, köztük az elektromos vonóháló használatára vagy használatának meghosszabbítására, értékelést nyújtanak be az ilyen halászeszközök célfajokra, érzékeny fajokra és érzékeny élőhelyekre gyakorolt várható hatásairól.

(1)  Amikor a tagállamok a 19. cikknek megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak be annak érdekében, hogy egy adott tengermedence vonatkozásában engedélyt kérjenek az V. melléklet E. részében leírt innovatív halászeszközök, köztük az elektromos vonóháló használatára vagy használatának meghosszabbítására, értékelést nyújtanak be az ilyen halászeszközök célfajokra, az ökoszisztéma más fajaira és az élőhelyekre gyakorolt várható hatásairól. Ennek az értékelésnek az innovatív halászeszköz próbaidőszakban történő használatán kell alapulnia, amelyet az adott tevékenységcsoporton belül működő hajók legfeljebb 5%-ára és legalább kétéves időtartamra kell korlátozni.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az innovatív halászeszközök használata nem engedélyezhető olyan esetben, amikor az értékelések szerint használatuk negatív hatásokkal jár az érzékeny élőhelyekre és a nem célfajokra nézve.

(3)  Az innovatív halászeszközök használata nem engedélyezhető, ha az a tudományos értékelések szerint közvetlen vagy halmozott negatív hatásokkal jár a tengeri élőhelyekre, többek között az érzékeny élőhelyekre vagy a nem célfajokra nézve.

Módosítás     57

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés szerinti intézkedéseknek a 3. cikkben megjelölt célok elérésére és különösen a fiatal egyedek, ívó halak vagy a kagylófajok csoportosulásainak védelmére kell irányulniuk.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti intézkedéseknek a 3. cikkben megjelölt célok elérésére és különösen a fiatal egyedek, ívó halak vagy a kagylófajok csoportosulásainak védelmére kell irányulniuk. Legalább olyan szigorúnak kell lenniük, mint az uniós jog szerint alkalmazandó technikai intézkedések.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelme

Hivatkozások

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

11.4.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

11.4.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Claudiu Ciprian Tănăsescu

27.4.2016

Vizsgálat a bizottságban

30.1.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

9.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

22

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, James Nicholson, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Edouard Martin, Lieve Wierinck

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

37

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Julie Girling

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

22

-

ECR

Ian Duncan, Arne Gericke, Urszula Krupa, James Nicholson, Boleslaw G. Piecha

EFDD

Julia Reid

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

3

0

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelme

Hivatkozások

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

11.3.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

11.4.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

11.4.2016

ENVI

11.4.2016

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

DEVE

24.5.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Gabriel Mato

12.4.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

19.4.2016

12.7.2016

8.9.2016

10.10.2016

 

10.11.2016

25.4.2017

30.5.2017

 

Az elfogadás dátuma

21.11.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

5

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Benyújtás dátuma

28.11.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

20

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

5

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

0

ENF Group

France Jamet

GUE/NGL Group

Maria Lidia Senra Rodríguez

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat